<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

சீ - முதல் சொற்கள்
சீக்கும் 1
சீத்த 1
சீத்து 2
சீயமும் 1
சீர் 37
சீர்சால் 1
சீர்சாலா 1
சீர்த்த 2
சீர்த்தக்க 1
சீர்தூக்கும் 1
சீர்ந்தது 1
சீர்மை 2
சீர்மையர்ஆயினும் 1
சீர்அல்லவர்கண் 1
சீராது 1
சீரார் 1
சீரியார் 1
சீரினால் 1
சீரினும் 1
சீரும் 1
சீரொடு 1
சீரோன்தன் 1
சீலம் 2
சீற்றம் 2
சீற 1
சீறற்க 1
சீறி 2
சீறின் 2
சீறு 1
சீறும் 1
சீறூர் 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  சீக்கும் (1)
நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும்
  வரன்று உயிர்த்த பாக்கத்து வந்து - திணை150:49/3,4

 TOP
 
  சீத்த (1)
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் - திணை150:29/3

 TOP
 
  சீத்து (2)
குளம் தொட்டு காவு பதித்து வழி சீத்து
  உளம் தொட்டு உழு வயல் ஆக்கி வளம் தொட்டு - சிறுபஞ்:64/1,2
வையான் வழி சீத்து வால் அடிசில் நையாதே - ஏலாதி:44/2

 TOP
 
  சீயமும் (1)
முழை உறை சீயமும் என்று இவை நான்கும் - ஆசாரக்:84/2

 TOP
 
  சீர் (37)
சீர் கொண்ட சான்றோர் சினம் - நாலடி:7 8/4
குன்றிய சீர்மையர்ஆயினும் சீர் பெறுவர் - நாலடி:18 6/3
துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர்
  விண் குத்தும் நீள் வரை வெற்ப களைபவோ - நாலடி:23 6/2,3
சிறந்தக்கால் சீர் இலார் நட்பு - நாலடி:24 2/4
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர்
  மாத்திரை இன்றி நடக்குமேல் வாழும் ஊர் - நாலடி:25 2/2,3
மூடர் முனி தக்க சொல்லுங்கால் கேடு அரும் சீர்
  சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்று அவரை - நாலடி:32 6/2,3
மை அறு தொல் சீர் உலகம் அறியாமை - நாலடி:34 3/3
எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அ சீர்
  பெருமை உடைத்தா கொளினும் கீழ் செய்யும் - நாலடி:35 5/2,3
வழும்பு அறுக்ககில்லாவாம் தேரை வழும்பு இல் சீர்
  நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று இல்லாதார் - நாலடி:36 2/2,3
போர் அறின் வாடும் பொருநர் சீர் கீழ் வீழ்ந்த - நான்மணி:41/1
மன்னர் சீர் வாடிவிடும் - நான்மணி:41/4
இன்கண் பெருகின் இனம் பெருகும் சீர் சான்ற - நான்மணி:90/2
மாசு படினும் மணி தன் சீர் குன்றாதாம் - நான்மணி:97/1
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை - இனிய40:18/3
சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் - கள40:20/3
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர்
  தண் பரப்ப பாய் இருள் நீ வரின் தாழ் கோதையாள் - திணை150:34/2,3
செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி - திணை150:92/1
செவ்வழி யாழ் பாண்மகனே சீர் ஆர் தேர் கையினால் - திணை150:124/1
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் - குறள்:12 8/1
செறினும் சீர் குன்றல் இலர் - குறள்:78 8/2
சீர் இடம் காணின் எறிதற்கு பட்டடை - குறள்:83 1/1
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின் - குறள்:94 4/1
சீரினும் சீர் அல்ல செய்யாரே சீரொடு - குறள்:97 2/1
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி - குறள்:101 10/1
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர்
  தண் நறும் பூம் குருந்தம் சாய்த்ததூஉம் நண்ணிய - திரி:0/1,2
தன் குணம் குன்றா தகைகையும் தா இல் சீர்
  இன் குணத்தார் ஏவின செய்தலும் நன்கு உணர்வின் - திரி:2/1,2
மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர்
  பெண்ணினுள் கற்புடையாள் பெற்றானும் உண்ணு நீர் - திரி:16/1,2
தூண்டிலின் உள்பொதிந்த தேரையும் மாண்ட சீர்
  காழ்த்த பகைவர் வணக்கமும் இ மூன்றும் - திரி:24/2,3
ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா - திரி:63/2
தாம் அறிவர் தம் சீர் அளவு - பழ:316/4
சீர் வரைய ஆகுமாம் செய்கை சிறந்து அனைத்தும் - பழ:381/3
சீர் தகு மன்னர் சிறந்த அனைத்தும் கெட்டாலும் - பழ:383/1
நீர் சான்று உயரவே நெல் உயரும் சீர் சான்ற - சிறுபஞ்:44/2
தாவா குடி உயர தாங்கு அரும் சீர் கோ உயர்தல் - சிறுபஞ்:44/3
சீர் உடை ஆண்மை செய்கையின் அறிப - முது:2 10/1
செங்கோலான் கீழ் குடிகள் செல்வமும் சீர் இலா - ஏலாதி:10/1
மத்த மயில் அன்ன சாயலாய் மன்னிய சீர்
  தத்தன் சகோடன் கிருத்திரமன் புத்திரி - ஏலாதி:31/1,2

 TOP
 
  சீர்சால் (1)
ஊர் ஆன் பின் ஆயன் உவந்து ஊதும் சீர்சால்
  சிறு குழல் ஓசை செறிதொடி வேல் கொண்டு - ஐந்50:7/2,3

 TOP
 
  சீர்சாலா (1)
ஓர்வமே செய்யும் உலோபமே சீர்சாலா
  மானமே மாய உயிர்க்கு ஊனம் என்னுமே - ஏலாதி:61/2,3

 TOP
 
  சீர்த்த (2)
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து - குறள்:49 10/2
நேர்த்து உரைத்து எள்ளார் நிலை நோக்கி சீர்த்த
  கிளை இன்றி போஒய் தனித்து ஆயக்கண்ணும் - பழ:383/2,3

 TOP
 
  சீர்த்தக்க (1)
ஈர்ம் தண் தளவம் தகைந்தன சீர்த்தக்க
  செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் - கார்40:36/2,3

 TOP
 
  சீர்தூக்கும் (1)
உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது - குறள்:82 3/1

 TOP
 
  சீர்ந்தது (1)
சீர்ந்தது செய்யாதார் இல் - பழ:67/4

 TOP
 
  சீர்மை (2)
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து - குறள்:13 3/1
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல - குறள்:20 5/1

 TOP
 
  சீர்மையர்ஆயினும் (1)
குன்றிய சீர்மையர்ஆயினும் சீர் பெறுவர் - நாலடி:18 6/3

 TOP
 
  சீர்அல்லவர்கண் (1)
சீர்அல்லவர்கண் படின் - குறள்:98 7/2

 TOP
 
  சீராது (1)
பெய் பூச்சு சீராது எனின் - ஆசாரக்:35/4

 TOP
 
  சீரார் (1)
சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் - குறள்:90 10/2

 TOP
 
  சீரியார் (1)
சீரியார் கேண்மை சிறந்த சிறப்பிற்று ஆய் - நாலடி:24 2/1

 TOP
 
  சீரினால் (1)
செம் வாய் கரிய கண் சீரினால் கேளாதும் - திணை150:73/1

 TOP
 
  சீரினும் (1)
சீரினும் சீர் அல்ல செய்யாரே சீரொடு - குறள்:97 2/1

 TOP
 
  சீரும் (1)
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் - குறள்:50 9/1

 TOP
 
  சீரொடு (1)
சீரினும் சீர் அல்ல செய்யாரே சீரொடு
  பேராண்மை வேண்டுபவர் - குறள்:97 2/1,2

 TOP
 
  சீரோன்தன் (1)
பெரும் சீரோன்தன் வெகுளி இன்மை பொய் - முது:7 2/1

 TOP
 
  சீலம் (2)
சீலம் அறியான் இளங்கிளை சால - திரி:13/1
சீலம் இனிது உடைய ஆசானும் இ மூவர் - திரி:26/3

 TOP
 
  சீற்றம் (2)
வீங்கு தோள் செம்பியன் சீற்றம் விறல் விசும்பில் - பழ:49/1
பெருமை புகழ் அறம் பேணாமை சீற்றம்
  அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும் - ஏலாதி:60/1,2

 TOP
 
  சீற (1)
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற
  மத நாகம் மாறு முழங்க புதல் நாகம் - திணை150:117/1,2

 TOP
 
  சீறற்க (1)
சீறற்க சிற்றில் பிறந்தாரை கூறற்க - நான்மணி:1/3

 TOP
 
  சீறி (2)
செம் சேற்றுள் செல் யானை சீறி மிதித்தலால் - கள40:27/1
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி
  கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் - திரி:46/2,3

 TOP
 
  சீறின் (2)
சீறின் சிறுகும் திரு - குறள்:57 8/2
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து - குறள்:90 9/1

 TOP
 
  சீறு (1)
சிதை உரையான் செற்றம் உரையான் சீறு இல்லான் - ஏலாதி:34/1

 TOP
 
  சீறும் (1)
சிறு புன் புறவொடு சிற்றெழால் சீறும்
  நெறி அரு நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி - திணை50:15/1,2

 TOP
 
  சீறூர் (2)
அரு வரை உள்ளதாம் சீறூர் வரு வரையுள் - திணை150:13/2
தகையினால் எம் சீறூர் தங்கினிராய் நாளை - திணை150:69/3

 TOP