<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

இ - முதல் சொற்கள்
இ 182
இஃதோ 3
இகந்த 1
இகந்தார் 2
இகந்தானும் 1
இகந்து 9
இகந்துழி 1
இகந்தேகல் 1
இகல் 14
இகலன் 2
இகலான் 1
இகலி 1
இகலிற்கு 1
இகலின் 4
இகலினால் 1
இகவற்க 1
இகவா 4
இகவாதவரை 1
இகவாமை 1
இகவார் 1
இகவான் 1
இகழ்க 1
இகழ்ச்சி 1
இகழ்ச்சியின் 1
இகழ்தல் 1
இகழ்தலின் 1
இகழ்ந்த 1
இகழ்ந்தமை 1
இகழ்ந்தவன் 1
இகழ்ந்தவை 1
இகழ்ந்தார் 2
இகழ்ந்தார்க்கு 1
இகழ்ந்தார்க்கும் 1
இகழ்ந்து 8
இகழ்ப 2
இகழ்வார் 4
இகழ்வாரை 2
இகழ்வானேல் 1
இகழப்படுவர் 1
இகழல் 1
இகழாது 1
இகழாமை 2
இகழார் 3
இகழாரே 1
இகழின் 2
இகழுநர் 1
இகழும் 1
இகன்மை 1
இகு 1
இகுளை 1
இங்க 1
இங்கண் 3
இங்குலிக 1
இசை 22
இசைக்கும் 1
இசைத்தல் 1
இசைதொறும் 1
இசைந்த 1
இசைந்தாரும் 1
இசைப்பு 1
இசையா 2
இசையாத 1
இசையாது 2
இசையாதுஎனினும் 2
இசையார் 1
இசையின் 1
இசையுங்கால் 1
இசையும் 2
இசைவ 1
இசைவு 1
இஞ்சி 1
இட்ட 13
இட்டதே 1
இட்டார் 2
இட்டான் 1
இட்டிகை 1
இட்டிதுஆயினும் 1
இட்டு 13
இட்டும் 1
இட 3
இடங்கழியாளர் 1
இடத்த 1
இடத்தது 1
இடத்தார் 1
இடத்தால் 1
இடத்தான் 2
இடத்து 30
இடத்துக்கண் 1
இடத்தும் 17
இடத்துள் 1
இடத்தே 1
இடத்தொடு 1
இடந்த 1
இடந்திட்ட 1
இடபம் 1
இடம் 31
இடம்படுத்த 1
இடம்	 1
இடமுடைய 1
இடர் 15
இடர்க்கண் 1
இடர்ப்பட்ட 1
இடர்ப்படார் 1
இடர்ப்படுப்பது 2
இடர்ப்பாடு 2
இடரா 1
இடரிய 1
இடரினால் 1
இடல் 2
இடன் 7
இடனொடு 1
இடார் 1
இடாஅய் 1
இடி 8
இடிக்கும் 1
இடிஞ்சிலும் 1
இடித்தல் 1
இடித்து 7
இடிந்தக்கால் 1
இடிப்ப 1
இடிப்பது 1
இடிப்பாரை 1
இடியும் 1
இடினும் 1
இடு 7
இடுக்கண் 12
இடுக்கண்கள் 1
இடுக்குடை 1
இடுகாட்டுள் 1
இடுதல் 2
இடும்பை 22
இடும்பைக்கு 3
இடும்பைக்கே 1
இடும்பைகள் 1
இடும்பைத்து 1
இடும்பையாளன் 1
இடும்பையுள் 1
இடுமாறு 4
இடுவரேனும் 1
இடுவார் 1
இடுவாரோ 1
இடுவானும் 1
இடை 39
இடைக்கண் 1
இடைகள் 1
இடைதனக்கு 1
இடையர் 2
இடையறாது 1
இடையன் 1
இடையாக 1
இடையாய் 1
இடையாய 1
இடையாயார் 1
இடையார் 1
இடையிட்ட 2
இடையிட்டு 3
இடையிடையே 1
இடையீடு 1
இடையுள் 1
இடையூறும் 1
இடையே 1
இணங்கிய 1
இணர் 9
இணை 7
இணைத்தான் 1
இணைந்து 1
இணைவிழைச்சு 2
இதடி 1
இதண் 2
இதணால் 1
இதலொடு 1
இதழ் 5
இதழகத்து 1
இதழான் 1
இதற்கு 1
இதற்பட்டது 1
இதன் 3
இதனால் 1
இதனை 1
இது 10
இதோ 1
இந்திர 1
இந்திரன் 1
இந்திரனா 1
இந்திரனே 1
இந்தின் 1
இந்து 1
இப்பால் 1
இப்பி 1
இம் 1
இம்மி 1
இம்மை 7
இம்மைக்கு 1
இம்மைக்கும் 1
இம்மையால் 1
இம்மையான் 2
இம்மையில் 1
இம்மையும் 4
இம்மையே 1
இமிர் 1
இமிர்ந்து 1
இமிர 1
இமிரும் 1
இமிழ் 2
இமிழ 1
இமை 1
இமைக்கும் 6
இமைத்து 1
இமைப்பின் 4
இமையத்து 1
இமையவரால் 1
இமையாது 2
இமையாரின் 1
இமையாரும் 1
இயக்கம் 2
இயக்குவான் 1
இயங்க 1
இயங்கல் 1
இயங்கா 1
இயங்கார் 2
இயங்கு 1
இயங்குதல் 1
இயங்கும் 2
இயம்ப 2
இயம்பும் 2
இயமரத்து 1
இயல் 20
இயல்பது 1
இயல்பாக 1
இயல்பான் 1
இயல்பிற்று 2
இயல்பின் 1
இயல்பினால் 1
இயல்பினாள் 1
இயல்பினான் 1
இயல்பு 25
இயல்வது 1
இயலார் 3
இயலாரை 1
இயலாள் 1
இயலான் 2
இயலும் 1
இயற்கை 9
இயற்பால 1
இயற்றலும் 2
இயற்றி 1
இயற்றியார்க்கு 1
இயற்றியான் 1
இயன்றது 1
இயன்றதோ 1
இயன்றன 1
இயை 1
இயைக்குமாறு 1
இயைக 1
இயைந்த 11
இயைந்தக்கால் 1
இயைந்ததூஉம் 1
இயைந்து 8
இயைந்தென 1
இயைபு 1
இயைய 3
இயையாக்கடை 1
இயையான் 2
இயையின் 2
இயையும் 2
இயையுமோ 1
இயைவ 4
இயைவது 1
இயைவு 1
இர 5
இரக்க 1
இரக்கப்படுதல் 1
இரக்கம் 1
இரக்கும் 1
இரங்க 1
இரங்கார் 3
இரங்கான் 1
இரங்கி 4
இரங்கிவிடும் 1
இரங்கு 1
இரங்கும் 2
இரங்குவ 1
இரசம் 1
இரட்டி 1
இரட்டும் 1
இரண்டாம் 1
இரண்டால் 1
இரண்டாவது 1
இரண்டிற்கும் 1
இரண்டின் 3
இரண்டு 5
இரண்டும் 16
இரத்தக்கார் 1
இரத்தல் 1
இரத்தலின் 1
இரத்தலினூஉங்கு 1
இரத்தலும் 1
இரந்த 1
இரந்தவர் 1
இரந்தவர்க்கு 1
இரந்தவை 1
இரந்தார் 2
இரந்தார்க்கு 2
இரந்தால் 1
இரந்து 5
இரந்துகொண்டு 1
இரந்தும் 1
இரப்ப 3
இரப்பர் 1
இரப்பவர் 2
இரப்பவர்க்கு 3
இரப்பவர்கண் 1
இரப்பன் 1
இரப்பார்க்கு 3
இரப்பாரை 3
இரப்பான் 1
இரப்பானேல் 1
இரப்பின் 1
இரப்பினும் 1
இரப்பும் 1
இரப்பேம் 1
இரப்போர்க்கு 1
இரலை 1
இரவலர் 2
இரவன்மின் 1
இரவாதார் 2
இரவாது 2
இரவாமை 2
இரவார் 1
இரவி 1
இரவின் 3
இரவினுள் 1
இரவினை 1
இரவு 12
இரா 10
இராது 1
இராமன் 1
இரார் 3
இராஅ 1
இராஅது 1
இராஅர் 2
இராஇருக்கை 1
இரிந்து 2
இரிந்தோடும் 1
இரிய 1
இரியார் 1
இரியும் 3
இரீஇ 2
இரீஇய 1
இரு 42
இருக்க 6
இருக்கும் 3
இருக்கை 2
இருட்டு 1
இருண்ட 1
இருண்டு 2
இருத்தல் 7
இருத்தலால் 1
இருத்தலும் 1
இருதலையானும் 1
இருந்த 10
இருந்தக்கண்ணே 1
இருந்தக்கால் 2
இருந்தது 1
இருந்தவாறு 1
இருந்தார் 2
இருந்தார்க்கு 1
இருந்தான் 2
இருந்திட்டு 1
இருந்து 36
இருந்தும் 7
இருந்துழி 1
இருந்தேம் 1
இருந்தேமா 2
இருந்தேனும் 1
இருந்தைக்க 1
இருந்தைக்கு 1
இருப்ப 8
இருப்பது 1
இருப்பர் 2
இருப்பரே 1
இருப்பல் 1
இருப்பவோ 2
இருப்பன் 1
இருப்பார் 2
இருப்பாரை 1
இருப்பானும் 1
இருப்பானேல் 2
இருப்பின் 3
இருப்பினும் 5
இருப்பும் 2
இருப்புழி 1
இரும் 46
இரும்பின் 2
இரும்பின்கண் 1
இரும்பு 2
இருமை 1
இருமைக்கும் 1
இருமையும் 1
இருவர் 7
இருவர்க்கு 1
இருவராய் 1
இருவரிடை 1
இருவியாம் 1
இருள் 32
இருளாய் 1
இருளில் 1
இருளின் 1
இருளும் 2
இருளே 1
இருளை 1
இருளோடு 1
இரூஉம் 1
இரை 5
இரைக்கும் 2
இரையான்கண் 1
இல் 350
இல்ல 1
இல்லகத்து 1
இல்லகம் 1
இல்லத்தில் 1
இல்லத்து 8
இல்லத்தை 1
இல்லதற்கு 2
இல்லது 7
இல்லதே 1
இல்லம் 9
இல்லர் 1
இல்லவர் 3
இல்லவள் 2
இல்லற 1
இல்லறம் 2
இல்லா 31
இல்லாக்கடை 1
இல்லாகி 2
இல்லாகியார் 1
இல்லாகும் 1
இல்லாத 14
இல்லாதவர் 1
இல்லாதவர்க்கு 1
இல்லாதார் 11
இல்லாதார்க்கு 2
இல்லாதார்மாட்டு 1
இல்லாதாள் 2
இல்லாதான் 8
இல்லாமை 2
இல்லாயின் 1
இல்லார் 38
இல்லார்க்கு 13
இல்லார்கண் 1
இல்லார்தம்கண் 1
இல்லாரும் 1
இல்லாருழை 1
இல்லாரை 7
இல்லாரொடு 1
இல்லாள் 5
இல்லாள்கண் 2
இல்லாளா 1
இல்லாளின் 1
இல்லாளே 1
இல்லாளை 2
இல்லான் 6
இல்லுள் 8
இல்லேம் 1
இல்லை 123
இல்லையால் 3
இல்லையே 8
இல்லையோ 2
இல்வழி 9
இல்வாழ்க்கை 6
இல்வாழ்க்கையானும் 1
இல்வாழ்வார் 1
இல்வாழ்வான் 3
இல 25
இலக்கணத்தால் 1
இலக்கணம் 1
இலக்கம் 1
இலங்காமை 1
இலங்கிழாய் 2
இலங்கு 16
இலங்கை 1
இலங்கைக்கே 1
இலதனை 4
இலது 1
இலம் 4
இலர் 27
இலர்கொல் 1
இலராகி 1
இலராய் 1
இலராய்விடினும் 1
இலராயக்கண்ணும் 1
இலர்ஆயின் 1
இலர்ஆயினும் 2
இலராவர் 1
இலரே 2
இலரேல் 1
இலரேனும் 2
இலவர்க்கு 2
இலவாய் 1
இலவே 2
இலள் 3
இலன் 25
இலனாய் 3
இலனே 1
இலா 35
இலாக்கண்ணும் 1
இலாத 5
இலாதவர் 3
இலாதவரை 1
இலாதவன் 1
இலாதார் 2
இலாதார்கண் 1
இலாதாரை 3
இலாதான் 3
இலாதேன் 1
இலாமை 1
இல்ஆயின் 1
இலார் 31
இலார்க்கு 7
இலார்க்கே 1
இலார்மாட்டு 1
இலாரை 1
இலாள் 1
இலாளர் 11
இலாளர்க்கு 1
இலாளன் 1
இலான் 16
இலான்கண் 1
இலானும் 2
இலாஅக்கடை 1
இலாஅதவர் 1
இலாஅர்க்கு 1
இலி 3
இலிங்கானும் 1
இலிங்கி 1
இலிங்கியும் 1
இலியும் 1
இலிரோ 1
இலேம் 3
இலேன் 1
இலை 6
இலையின் 1
இலையுள் 1
இலோர் 1
இலோர்க்கு 2
இலோரை 2
இவக்காண் 1
இவட்கு 1
இவட்குஆயின் 2
இவண் 1
இவர் 22
இவர்க்கு 1
இவர்கட்கு 1
இவர்தந்து 1
இவர்ந்து 2
இவரும் 3
இவரை 1
இவள் 8
இவள்மாட்டும் 1
இவளும் 1
இவளை 4
இவளொடு 1
இவளோ 1
இவற்றால் 1
இவற்றுக்கண் 1
இவற்றுள் 1
இவற்றை 2
இவற்றொடு 2
இவறலும் 1
இவறன்மை 1
இவறி 1
இவறியார் 1
இவறியான் 1
இவறும் 1
இவன் 6
இவை 40
இவையும் 1
இழக்கும் 4
இழத்தும் 1
இழத்தொறூஉம் 1
இழந்த 9
இழந்ததற்கு 1
இழந்தது 1
இழந்தவன் 1
இழந்தார் 9
இழந்தார்க்கு 1
இழந்தான் 3
இழந்து 6
இழந்தேம் 2
இழப்பர் 4
இழப்பினும் 2
இழவு 6
இழவும் 1
இழவுஊழ் 1
இழாய் 2
இழி 3
இழிசினர்க்கேயானும் 1
இழித்த 1
இழித்தக்க 1
இழித்து 1
இழிதரும் 2
இழிதரூஉம் 1
இழிதலால் 1
இழிந்த 2
இழிந்தக்கடை 1
இழிந்தவை 2
இழிந்து 2
இழிப்பும் 1
இழிய 1
இழியாமை 1
இழியார் 1
இழியும் 2
இழிவு 4
இழுக்கத்தின் 3
இழுக்கம் 7
இழுக்கல் 2
இழுக்கா 3
இழுக்காது 1
இழுக்காமை 1
இழுக்கார் 1
இழுக்கான் 1
இழுக்கியான் 1
இழுக்கினை 1
இழுக்கு 9
இழுக்குப்பட்டு 1
இழுக்கும் 1
இழுகினான் 1
இழுது 1
இழுப்பின் 1
இழுமென 1
இழை 6
இழைக்கு 1
இழைக்கும் 1
இழைத்த 2
இழைத்தது 2
இழைத்து 2
இழைந்து 1
இழையார் 2
இழையாள் 1
இழையை 1
இள 14
இளங்கிளை 1
இளங்கிளையை 1
இளம் 6
இளமை 13
இளமைக்கண் 1
இளமையின் 1
இளமையும் 5
இளமையுள் 1
இளமையை 1
இளமையோடு 1
இளமையோன் 1
இளவேனில் 1
இளி 5
இளித்தக்க 1
இளிவந்த 1
இளிவந்தது 1
இளிவரவு 2
இளிவாம் 1
இளிவினால் 1
இளிவு 2
இளைது 3
இளைய 1
இளையம் 1
இளையர் 1
இளையர்ஆயினும் 1
இளையரால் 1
இளையரும் 1
இளையவளை 1
இளையனாய் 1
இளையார் 1
இளையான் 5
இளையானேஆயினும் 1
இளையேம் 1
இற்கண் 1
இற்கு 1
இற்செறிந்து 1
இற்பாலர் 1
இற்பிறந்தோர்கண்ணேயும் 1
இற்பிறப்பும் 2
இற்று 3
இற்றுழி 1
இற்றே 1
இற 1
இறக்க 2
இறக்குங்கால் 1
இறக்கும் 2
இறந்த 4
இறந்தக்கண்ணும் 1
இறந்தது 1
இறந்தார் 5
இறந்தார்க்கு 1
இறந்தார்க்கும் 1
இறந்தார்கொல் 1
இறந்தாரை 2
இறந்து 19
இறந்துரை 1
இறப்ப 12
இறப்பர் 1
இறப்பர்கொல் 2
இறப்பவே 2
இறப்பார்கொல் 1
இறப்பாரும் 2
இறப்பாரே 1
இறப்பான் 1
இறப்பான்கண் 1
இறப்பினை 1
இறப்பே 1
இறல் 2
இறவாது 1
இறவாநின்ற 1
இறவாவால் 1
இறவு 2
இறா 3
இறாஅல் 1
இறு 2
இறுகானாய் 1
இறுகிறுக 1
இறுகிறுகி 1
இறுகுபவால் 1
இறுத்த 1
இறுத்தேன் 1
இறுதல் 1
இறுதி 2
இறுதிக்கண் 1
இறும் 3
இறுவரை 4
இறுவாய்த்து 2
இறுவாய 2
இறை 11
இறைக்கு 2
இறைக்கும் 1
இறைகொண்ட 1
இறைஞ்சி 1
இறைஞ்சினாள் 1
இறைத்து 1
இறைத்தும் 1
இறைத்தொறும் 1
இறைப்பவர்க்கு 1
இறையில் 1
இறைவர் 1
இறைவர்க்கு 1
இறைவற்கு 3
இறைவன் 7
இறைவனை 1
இன் 55
இன்கண் 1
இன்ப 1
இன்பத்தின் 1
இன்பத்துள் 3
இன்பம் 39
இன்பமும் 1
இன்பமே 3
இன்புற்றார் 1
இன்புற்று 4
இன்புற 2
இன்புறல் 1
இன்புறா 1
இன்புறார் 1
இன்புறான் 1
இன்புறுவ 1
இன்புறுவது 1
இன்புறுவர் 2
இன்புறுவார் 1
இன்புறூஉம் 6
இன்மை 63
இன்மைகொல்லோ 1
இன்மையா 1
இன்மையால் 4
இன்மையின் 4
இன்மையும் 2
இன்மையுள் 2
இன்மையே 2
இன்றாம் 2
இன்றாய் 1
இன்றால் 5
இன்றி 96
இன்றியமையா 1
இன்றியமையாத 1
இன்றியும் 1
இன்றியே 1
இன்றிவிடினும் 2
இன்று 46
இன்றுகாறு 1
இன்றுகொல் 1
இன்றுகொல்லோ 1
இன்றும் 1
இன்றே 7
இன்றேல் 7
இன்றையின் 1
இன்றொடு 1
இன்ன 5
இன்னம் 1
இன்னர் 5
இன்னரால் 1
இன்னவரால் 1
இன்னவை 2
இன்னா 221
இன்னாங்கு 2
இன்னாத 8
இன்னாதது 5
இன்னாதன 2
இன்னாதால் 1
இன்னாது 12
இன்னாதே 6
இன்னாமை 6
இன்னார் 2
இன்னாராய் 1
இன்னார்ஆயினும் 1
இன்னான் 1
இன்னிவை 1
இன்னினியே 3
இன்னும் 2
இன்னே 5
இன 15
இனத்த 1
இனத்தர் 3
இனத்தனாய் 1
இனத்தாரோடு 1
இனத்தால் 1
இனத்தான் 2
இனத்தின் 3
இனத்தினான் 1
இனத்து 5
இனத்தொடு 1
இனம் 34
இனமா 1
இனமும் 1
இனன் 3
இனனா 1
இனனும் 1
இனி 16
இனிதா 1
இனிதாம் 1
இனிதின் 1
இனிது 92
இனிதுகொல் 1
இனிதுரை 1
இனிதுஆயின் 1
இனிதே 86
இனிப்பு 1
இனிய 16
இனியது 6
இனியர் 1
இனியவாய் 1
இனியவே 2
இனியவை 2
இனியன் 1
இனியார் 4
இனியார்கண் 1
இனியாரை 1
இனியாள் 1
இனை 1
இனைந்து 1
இனைய 1
இனையர் 3
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  இ (182)
ஏகும் அளித்து இ உலகு - நாலடி:2 5/4
எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் - நாலடி:3 1/4
ஊட்டியக்கண்ணும் உறுதி சேர்ந்து இ உடம்பு - நாலடி:4 10/3
அறம் புகழ் கேண்மை பெருமை இ நான்கும் - நாலடி:9 2/1
அச்சத்தோடு இ நால் பொருள் - நாலடி:9 2/4
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ
  மாணா குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 5/3,4
இ சார்வின் ஏமாந்தோம் ஈங்கு அமைந்தேம் என்று எண்ணி - நாலடி:19 2/1
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே - நாலடி:27 7/3
ஒருவரும் இ உலகத்து இல் - நாலடி:29 4/4
நம்மாலே ஆவர் இ நல்கூர்ந்தார் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:31 1/1
என்றும் புதியார் பிறப்பினும் இ உலகத்து - நாலடி:31 7/1
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் - நாலடி:32 9/1
என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் - நாலடி:33 10/1
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது - நாலடி:36 9/1
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் - நாலடி:37 3/3
இ மாலை என் செய்வது என்று - நாலடி:40 3/4
இன்னாமை வேண்டின் இரவு எழுக இ நிலத்து - நான்மணி:15/1
நாட்டு ஆக்கம் நல்லன் இ வேந்து என்றல் கேட்டு ஆக்கம் - நான்மணி:18/3
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் - நான்மணி:27/2
நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் - ஐந்50:3/4
கொல்வாங்கு கூர்ந்தது இ கார் - ஐந்50:4/4
சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம் - ஐந்50:24/3
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி - ஐந்70:19/3
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் - திணை50:8/3
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் - திணை50:22/4
பெரிய மலர்ந்தது இ கார் - திணை50:30/4
மறிந்து உழல்வானோ இ மலை - திணை150:28/4
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த - திணை150:69/2
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே - திணை150:124/2
இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே - திணை150:124/2
இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு - குறள்:25 7/2
பெருமை உடைத்து இ உலகு - குறள்:34 6/2
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் - குறள்:39 2/1
தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் - குறள்:39 3/1
தான் கண்டனைத்து இ உலகு - குறள்:39 7/2
எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இ இரண்டும் - குறள்:40 2/1
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் - குறள்:52 3/1
உண்மையான் உண்டு இ உலகு - குறள்:58 1/2
உரிமை உடைத்து இ உலகு - குறள்:58 8/2
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இ இரண்டின் - குறள்:67 2/1
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் - குறள்:69 4/1
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் - குறள்:69 8/1
அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து - குறள்:74 8/2
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் - குறள்:75 3/1
ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும் இ மூன்றும் - குறள்:96 2/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் - குறள்:100 2/1
நோக்கம் இ மூன்றும் உடைத்து - குறள்:109 5/2
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் - குறள்:113 9/2
ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் - குறள்:113 10/2
அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் - குறள்:115 2/2
நீர் ஆக நீளும் இ நோய் - குறள்:115 7/2
கௌவை எடுக்கும் இ ஊர் - குறள்:115 10/2
கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு - குறள்:117 2/1
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் - குறள்:117 9/1
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண் - குறள்:118 6/1
காணார்கொல் இ ஊரவர் - குறள்:122 10/2
மாலை மலரும் இ நோய் - குறள்:123 7/2
யானோ பொறேன் இ இரண்டு - குறள்:125 7/2
இ நீரர் ஆகுதிர் என்று - குறள்:132 9/2
மாய சகடம் உதைத்ததூஉம் இ மூன்றும் - திரி:0/3
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் - திரி:1/3
நான்மறையாளர் வழி செலவும் இ மூன்றும் - திரி:2/3
சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் - திரி:3/3
காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் - திரி:4/3
விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இ மூன்றும் - திரி:5/3
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் - திரி:6/3
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் - திரி:7/3
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் - திரி:8/3
விழுமிய அல்ல துணிதல் இ மூன்றும் - திரி:9/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் - திரி:10/3
கூரையுள் பல் காலும் சேறலும் இ மூன்றும் - திரி:11/3
கோளாளன் என்பான் மறவாதான் இ மூவர் - திரி:12/3
மாண்ட குணத்தான் தவசி என்று இ மூவர் - திரி:13/3
செறுவொடு நிற்கும் சிறுமை இ மூன்றும் - திரி:14/3
ஒட்டி வினை நலம் பார்ப்பானும் இ மூவர் - திரி:15/3
கூவல் குறை இன்றி தொட்டானும் இ மூவர் - திரி:16/3
சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் - திரி:17/3
உள் உருக்கி தின்னும் பெரும் பிணியும் இ மூன்றும் - திரி:18/3
ஆடும் பாம்பு ஆட்டும் அறிவிலியும் இ மூவர் - திரி:19/3
கல்லான் என்று எள்ளப்படுதலும் இ மூன்றும் - திரி:20/3
பல நாடி நல்லவை கற்றல் இ மூன்றும் - திரி:21/3
பொய்த்துரை என்னும் புகை இருளும் இ மூன்றும் - திரி:22/3
பல் பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இ மூன்றும் - திரி:23/3
காழ்த்த பகைவர் வணக்கமும் இ மூன்றும் - திரி:24/3
வைத்த அறப்புறம் கொண்டானும் இ மூவர் - திரி:25/3
சீலம் இனிது உடைய ஆசானும் இ மூவர் - திரி:26/3
சாயினும் சான்றாண்மை குன்றாமை இ மூன்றும் - திரி:27/3
செவி குற்றம் பார்த்திருப்பானும் இ மூவர் - திரி:28/3
மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் - திரி:29/3
என்றும் அழுக்காறு இகந்தானும் இ மூவர் - திரி:30/3
தாளின் ஒரு பொருள் ஆக்கலும் இ மூன்றும் - திரி:31/3
சிற்றினம் அல்லார்கண் சொல்லலும் இ மூன்றும் - திரி:32/3
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் - திரி:33/3
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் - திரி:34/3
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் - திரி:35/3
காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இ மூவர் - திரி:36/3
தூய்மையுள் தோன்றும் பிரமாணம் இ மூன்றும் - திரி:37/3
பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் - திரி:38/3
பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் - திரி:39/3
நல் அறிவாண்மை தலைப்படலும் இ மூன்றும் - திரி:40/3
நாள் நாளும் நட்டார் பெருக்கலும் இ மூன்றும் - திரி:41/3
உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல் இ மூன்றும் - திரி:42/3
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் - திரி:43/3
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் - திரி:44/3
வரவு உண்மை சிந்தியாதானும் இ மூவர் - திரி:45/3
கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் - திரி:46/3
நா தளிர்ப்ப ஆக்கிய உண்டியும் இ மூன்றும் - திரி:47/3
கைப்பதனை கட்டி என்று உண்பானும் இ மூவர் - திரி:48/3
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் - திரி:49/3
இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் - திரி:50/3
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் - திரி:52/3
பண்ணின் தெரியாதான் யாழ் கேட்பும் இ மூன்றும் - திரி:53/3
குற்றம் பிறர் மேல் உரைத்தலும் இ மூன்றும் - திரி:54/3
செற்றம் கொண்டாடும் சிறு தொழும்பும் இ மூவர் - திரி:55/3
ஒழுக்கம் பெரு நெறி சேர்தல் இ மூன்றும் - திரி:56/3
நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இ மூன்றும் - திரி:57/3
துன்னிய சொல்லால் இனம் திரட்டல் இ மூன்றும் - திரி:58/3
கள் உண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இ மூன்றும் - திரி:59/3
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் - திரி:60/3
மாறு ஏற்கும் மன்னர் நிலை அறிதல் இ மூன்றும் - திரி:61/3
வைத்த அடைக்கலம் கொள்வானும் இ மூவர் - திரி:62/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் - திரி:63/3
மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் - திரி:64/3
மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் - திரி:65/3
கோல் கோடி வாழும் அரசனும் இ மூன்றும் - திரி:66/3
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின் - திரி:68/1
துன்புறுவ செய்யாத தூய்மையும் இ மூன்றும் - திரி:68/3
நெறி மாறி வந்த விருந்தும் இ மூன்றும் - திரி:69/3
ஒல்வது பாத்து உண்ணும் ஒருவனும் இ மூவர் - திரி:70/3
ஆண்மை உடையவர் நல்குரவும் இ மூன்றும் - திரி:71/3
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் - திரி:72/3
விரி கடலூடு செல்வானும் இ மூவர் - திரி:73/3
ஈக என்பவனை நகுவானும் இ மூவர் - திரி:74/3
தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் - திரி:75/3
மாற்றம் மறுத்து உரைக்கும் சேவகனும் இ மூவர் - திரி:76/3
வடுவான வாராமல் காத்தல் இ மூன்றும் - திரி:77/3
வாசி கொண்டு ஒண் பொருள் செய்வானும் இ மூவர் - திரி:81/3
கொள்ளாருள் கொள்ளாத கூறாமை இ மூன்றும் - திரி:82/3
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் - திரி:83/3
கல்வி மாண்பு இல்லாத மாந்தரும் இ மூவர் - திரி:84/3
உள் பொருள் சொல்லும் உணர்ச்சியும் இ மூன்றும் - திரி:85/3
விழு நிதி குன்றுவிப்பானும் இ மூவர் - திரி:87/3
இறந்து இன்னா சொல்லகிற்பானும் இ மூவர் - திரி:89/3
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் - திரி:90/3
தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் - திரி:91/3
இறந்துரை காமுறுவானும் இ மூவர் - திரி:92/3
இழுக்கு ஆய சொல்லாடுவானும் இ மூவர் - திரி:94/3
கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் - திரி:97/3
பெண்பால் கொழுநன் வழி செலவும் இ மூன்றும் - திரி:98/3
அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் - திரி:99/3
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் - திரி:100/3
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் - திரி:101/3
உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் - திரி:103/3
வரும் குற்றம் பாராத மன்னும் இ மூவர் - திரி:104/3
இலக்கணத்தால் இ எட்டும் எய்துப என்றும் - ஆசாரக்:2/3
தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இ நான்கும் - ஆசாரக்:3/1
அத்தக வீழ்மீனோடு இ ஐந்தும் தெற்றென - ஆசாரக்:6/2
இவை எச்சில் இ நான்கு - ஆசாரக்:7/3
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை - ஆசாரக்:16/2
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று - ஆசாரக்:37/2
அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் - ஆசாரக்:43/3
உடை நடை சொற்செலவு வைதல் இ நான்கும் - ஆசாரக்:49/1
கிடக்கையோடு இ ஐந்தும் என்ப தலை சென்றார்க்கு - ஆசாரக்:54/2
செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை இ மூன்றும் - ஆசாரக்:79/3
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் - பழ:73/1
ஓத நீர் வேலி உலகத்தார் இ நெறி - பழ:393/1
எண் வனப்பு இ துணை ஆம் என்று உரைத்தல் பண் வனப்பு - சிறுபஞ்:7/2
இ வகை ஐவரையும் என்றும் அணுகாரே - சிறுபஞ்:39/3
யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும் - சிறுபஞ்:40/3
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த - சிறுபஞ்:62/2
வரு நோய்கள் முன் நாளில் தீர்த்தாரே இ நாள் - சிறுபஞ்:74/3
தந்த இ ஐந்தும் அறிவான் தலையாய - சிறுபஞ்:91/3
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய - சிறுபஞ்:92/3
மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் - ஏலாதி:29/3
இ திறத்த எஞ்சினார் பேர் - ஏலாதி:31/4
வேந்தனாம் இ உலகம் விட்டு - ஏலாதி:33/4
என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான் - ஏலாதி:37/3
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் - ஏலாதி:67/3
இழி கதி இ முறையான் ஏழு - ஏலாதி:67/4
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு - கைந்:11/4
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் - கைந்:23/3
புலப்படும் சொல்லும் இ பூம் கொடி அன்னாள் - கைந்:40/3

 TOP
 
  இஃதோ (3)
சென்றார் வருவர் செறிதொடீஇ கார் இஃதோ
  வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி - திணை50:23/1,2
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ
  வஞ்சினம் சொல்லி வலித்தார் வரு குறியால் - திணை50:24/1,2
மறைப்பேன்மன் யான் இஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு - குறள்:117 1/1

 TOP
 
  இகந்த (1)
கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து - கார்40:31/1

 TOP
 
  இகந்தார் (2)
சென்ற நம் காதலர் சேண் இகந்தார் என்று எண்ணி - கார்40:35/1
கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட - கள40:11/1

 TOP
 
  இகந்தானும் (1)
என்றும் அழுக்காறு இகந்தானும் இ மூவர் - திரி:30/3

 TOP
 
  இகந்து (9)
எல்லை இகந்து ஒருவுவார் - நாலடி:4 3/4
கயவரை கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே - இனிய40:29/1
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த - திணை150:72/2
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை - குறள்:12 3/1
உவந்து உறைவர் உள்ளத்துள் என்றும் இகந்து உறைவர் - குறள்:113 10/1
வேதம் கரைகண்ட பார்ப்பானும் தீது இகந்து
  ஒல்வது பாத்து உண்ணும் ஒருவனும் இ மூவர் - திரி:70/2,3
குரவர் உரை இகந்து செய்யார் விரதம் - ஆசாரக்:17/1
இல்லாரை எள்ளி இகந்து உரையார் தள்ளியும் - ஆசாரக்:50/3
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து
  நினைந்து தெரியானாய் நீள் கயத்துள் ஆமை - பழ:263/2,3

 TOP
 
  இகந்துழி (1)
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து - பழ:263/2

 TOP
 
  இகந்தேகல் (1)
என்னாது இறவாது இவண் நின் இகந்தேகல்
  பின்னார் இல் அந்தி முடிவு - திணை150:132/3,4

 TOP
 
  இகல் (14)
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ - நாலடி:14 7/2
இகல் கருதி திங்கள் இருளை பகல் வர - திணை150:94/2
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் - குறள்:49 1/1
இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது - குறள்:65 7/2
இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் - குறள்:70 1/2
இகல் என்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகல் என்னும் - குறள்:86 1/1
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி - குறள்:86 2/1
இகல் என்னும் எவ்வ நோய் நீக்கின் தவல் இல்லா - குறள்:86 3/1
இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகல் என்னும் - குறள்:86 4/1
இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே - குறள்:86 5/1
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் - குறள்:86 7/1
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை - குறள்:86 9/1
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா - பழ:237/3
செயல் வேண்டி நிற்பின் விலக்கும் இகல் வேந்தன் - பழ:357/2

 TOP
 
  இகலன் (2)
இகலன் வாய் துற்றிய தோற்றம் அயலார்க்கு - கள40:28/4
குடை புறத்து துஞ்சும் இகலன் இடை பொலிந்த - கள40:42/2

 TOP
 
  இகலான் (1)
இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லம் நகலான் ஆம் - குறள்:86 10/1

 TOP
 
  இகலி (1)
இகலி பொருள் செய்ய எண்ணியக்கால் என் ஆம் - பழ:312/3

 TOP
 
  இகலிற்கு (1)
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை - குறள்:86 8/1

 TOP
 
  இகலின் (4)
இகலின் எழுந்தவர் ஓட்டு இன்னா இன்னா - இன்னா40:8/3
இகலின் மிக இனிது என்பவன் வாழ்க்கை - குறள்:86 6/1
இகலின் வலியாரை எள்ளி எளியார் - பழ:384/1
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் - பழ:384/2

 TOP
 
  இகலினால் (1)
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால்
  வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ - பழ:115/2,3

 TOP
 
  இகவற்க (1)
ஈர்ஆறு நாளும் இகவற்க என்பதே - ஆசாரக்:42/2

 TOP
 
  இகவா (4)
இழைத்த நாள் எல்லை இகவா பிழைத்து ஒரீஇ - நாலடி:1 6/1
அணி இகவா நிற்க அவன் அணங்கு மாதர் - திணை150:135/3
இகவா ஆம் இல் இறப்பான்கண் - குறள்:15 6/2
செறுவார்க்கு சேண் இகவா இன்பம் அறிவிலா - குறள்:87 9/1

 TOP
 
  இகவாதவரை (1)
இழைத்தது இகவாதவரை கனற்றி - பழ:176/3

 TOP
 
  இகவாமை (1)
இழைத்தது இகவாமை சாவாரை யாரே - குறள்:78 9/1

 TOP
 
  இகவார் (1)
உடுக்கை இகவார் செவி சொறண்டார் கை மேல் - ஆசாரக்:75/1

 TOP
 
  இகவான் (1)
பணி இகவான் சால பணிந்து - திணை150:135/4

 TOP
 
  இகழ்க (1)
தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க
  என்னை அவரொடு பட்டது புன்னை - நாலடி:12 7/1,2

 TOP
 
  இகழ்ச்சி (1)
நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும் - குறள்:100 5/1

 TOP
 
  இகழ்ச்சியின் (1)
இகழ்ச்சியின் கெட்டாரை உள்ளுக தாம் தம் - குறள்:54 9/1

 TOP
 
  இகழ்தல் (1)
எள்ளற்பொருளது இகழ்தல் ஒருவனை - நான்மணி:50/1

 TOP
 
  இகழ்தலின் (1)
இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல - நாலடி:22 9/3

 TOP
 
  இகழ்ந்த (1)
எம்மை இகழ்ந்த வினை பயத்தான் உம்மை - நாலடி:6 8/2

 TOP
 
  இகழ்ந்தமை (1)
தம்மை இகழ்ந்தமை தாம் பொறுப்பது அன்றி மற்று - நாலடி:6 8/1

 TOP
 
  இகழ்ந்தவன் (1)
சொல் என்று கொள்ளாது இகழ்ந்தவன் மெல்ல - நாலடி:26 3/2

 TOP
 
  இகழ்ந்தவை (1)
இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை - சிறுபஞ்:80/2

 TOP
 
  இகழ்ந்தார் (2)
முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார்
  முகட்டு வழி கட்டில் பாடு - ஆசாரக்:22/2,3
நெடும் கழை நீள் மூங்கில் என இகழ்ந்தார் ஆட்டும் - சிறுபஞ்:53/3

 TOP
 
  இகழ்ந்தார்க்கு (1)
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல் - குறள்:54 8/2

 TOP
 
  இகழ்ந்தார்க்கும் (1)
இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே - நாலடி:24 5/3

 TOP
 
  இகழ்ந்து (8)
எள்ளி பிறரை இகழ்ந்து உரையார் தள்ளியும் - நாலடி:16 7/2
ஏழை அதனை இகழ்ந்து உரைக்கும் பால் கூழை - நாலடி:33 1/3
புகழ் செய்யும் பொய்யா விளக்கம் இகழ்ந்து ஒருவன் - நான்மணி:22/1
எளியர் இவர் என்று இகழ்ந்து உரையாராகி - இனிய40:29/3
எண் கிடந்த நாளான் இகழ்ந்து ஒழுக பெண் கிடந்த - திணை150:146/2
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் - குறள்:106 7/1
நோக்குமின் என்று இகழ்ந்து நொவ்வியார்கை விடுதல் - பழ:315/2
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து - பழ:325/1

 TOP
 
  இகழ்ப (2)
என்னானும் வேண்டுப என்று இகழ்ப என்னானும் - நாலடி:16 9/2
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் - நான்மணி:63/2

 TOP
 
  இகழ்வார் (4)
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் - குறள்:6 9/1
இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை - குறள்:16 1/2
இகழ்வார் பின் சென்று நிலை - குறள்:97 6/2
இளைது என்று பாம்பு இகழ்வார் இல் - பழ:383/4

 TOP
 
  இகழ்வாரை (2)
தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க - நாலடி:12 7/1
இகழ்வாரை நோவது எவன் - குறள்:24 7/2

 TOP
 
  இகழ்வானேல் (1)
தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண் - ஆசாரக்:15/2

 TOP
 
  இகழப்படுவர் (1)
இனத்தால் இகழப்படுவர் புனத்து - நாலடி:18 10/2

 TOP
 
  இகழல் (1)
காப்பு இகழல் ஆகா பொருள் - திரி:47/4

 TOP
 
  இகழாது (1)
ஐவகை நாளும் இகழாது அறம் செய்க - ஆசாரக்:48/2

 TOP
 
  இகழாமை (2)
ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் - குறள்:90 1/1
நகை ஈகை இன் சொல் இகழாமை நான்கும் - குறள்:96 3/1

 TOP
 
  இகழார் (3)
காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய் - நாலடி:14 6/2
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற - குறள்:70 8/1
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி - ஆசாரக்:29/2

 TOP
 
  இகழாரே (1)
இந்திர தானம் பெறினும் இகழாரே
  தந்திரத்து வாழ்தும் என்பார் - ஆசாரக்:34/3,4

 TOP
 
  இகழின் (2)
இகழின் இழுக்கம் தரும் - ஆசாரக்:84/4
எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின் - சிறுபஞ்:50/2

 TOP
 
  இகழுநர் (1)
இகழுநர் சொல் அஞ்சி சென்றார் வருதல் - கார்40:5/1

 TOP
 
  இகழும் (1)
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் - திரி:94/2

 TOP
 
  இகன்மை (1)
இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா - ஐந்70:44/2

 TOP
 
  இகு (1)
கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் - நாலடி:10 10/1

 TOP
 
  இகுளை (1)
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் - திணை150:109/1

 TOP
 
  இங்க (1)
இணை வேல் எழில் மார்வத்து இங்க புண் கூர்ந்து - கள40:21/1

 TOP
 
  இங்கண் (3)
தங்கள் உளாள் என்னும் தாழ்வினால் இங்கண்
  புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் - திணை150:30/2,3
எங்கட்கு உரையாது எழுந்து போய் இங்கண்
  குலம் காரம் என்று அணுகான் கூடும் கூத்து என்றே - திணை150:127/2,3
தம் கையும் வாயும் அறியாமல் இங்கண்
  உளர உளர உவன் ஓடி சால - திணை150:136/2,3

 TOP
 
  இங்குலிக (1)
இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண் - கள40:7/2

 TOP
 
  இசை (22)
இனியார் தோள் சேரார் இசை பட வாழார் - நாலடி:34 8/3
மன்னுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னொடு - நான்மணி:15/2
இப்பால் உலகின் இசை நிறீஇ உப்பால் - நான்மணி:27/4
ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன் - நான்மணி:59/1
இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு - நான்மணி:102/3
நல் இசை ஏறொடு வானம் நடு நிற்ப - கார்40:18/2
இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ - கார்40:28/1
இளமை கொணர இசை - திணை150:85/4
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை - திணை150:130/1
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது - குறள்:24 1/1
வசை என்ப வையத்தார்க்கு எல்லாம் இசை என்னும் - குறள்:24 8/1
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா - குறள்:24 9/1
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய - குறள்:24 10/1
சுழலும் இசை வேண்டி வேண்டா உயிரார் - குறள்:78 7/1
ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர் - குறள்:101 3/1
ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து - பழ:6/1
இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல் - பழ:40/2
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ - பழ:75/3
பின்னும் பிழைப்ப பொறுப்பவோ இன் இசை
  யாழின் வண்டு ஆர்க்கும் புனல் ஊர ஈனுமோ - பழ:221/2,3
ஏற்றார்கட்கு எல்லாம் இசை நிற்ப தாம் உடைய - பழ:318/1
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் - சிறுபஞ்:46/2
என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற - சிறுபஞ்:54/2

 TOP
 
  இசைக்கும் (1)
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை - பழ:195/4

 TOP
 
  இசைத்தல் (1)
இறந்தார்க்கு இனிய இசைத்தல் இறந்தார் - ஏலாதி:16/2

 TOP
 
  இசைதொறும் (1)
இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி - நாலடி:6 10/3

 TOP
 
  இசைந்த (1)
இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண் - நாலடி:19 7/1

 TOP
 
  இசைந்தாரும் (1)
இளமை இசைந்தாரும் இல்லை வளமையில் - நான்மணி:76/3

 TOP
 
  இசைப்பு (1)
மோட்டுடை போர்வையோடு ஏக்கழுத்தம் தாள் இசைப்பு
  காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின் - ஆசாரக்:91/1,2

 TOP
 
  இசையா (2)
இசையா ஒரு பொருள் இல் என்றல் யார்க்கும் - நாலடி:12 1/1
சென்று இசையா ஆகும் செவிக்கு - நாலடி:26 7/4

 TOP
 
  இசையாத (1)
இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி - ஆசாரக்:50/2

 TOP
 
  இசையாது (2)
இசையும் எனினும் இசையாது எனினும் - நாலடி:16 2/1
ஈதல் இசையாது இளமை சேண் நீங்குதலால் - நாலடி:19 1/1

 TOP
 
  இசையாதுஎனினும் (2)
ஈதல் இசையாதுஎனினும் இரவாமை - நாலடி:10 5/3
இசையாதுஎனினும் இயற்றி ஓர் ஆற்றால் - நாலடி:20 4/1

 TOP
 
  இசையார் (1)
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார்
  இல்லம் புகாஅர் விடல் - ஆசாரக்:99/2,3

 TOP
 
  இசையின் (1)
இசையின் பெரியது ஓர் எச்சம் இல்லை - முது:6 8/1

 TOP
 
  இசையுங்கால் (1)
அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை இசையுங்கால்
  கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:20 4/2,3

 TOP
 
  இசையும் (2)
இசையும் எனினும் இசையாது எனினும் - நாலடி:16 2/1
இசையும் இனிய செவிக்கு - குறள்:120 9/2

 TOP
 
  இசைவ (1)
இசைவ கொடுப்பதூஉம் இல் என்பதூஉம் - பழ:24/1

 TOP
 
  இசைவு (1)
இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி - ஆசாரக்:50/2

 TOP
 
  இஞ்சி (1)
இஞ்சி அடைத்துவைத்து ஏமாந்து இருப்பினும் - பழ:154/1

 TOP
 
  இட்ட (13)
எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே - நாலடி:22 6/3
அத்து இட்ட கூறை அரை சுற்றி வாழினும் - நாலடி:29 1/1
நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா - இன்னா40:19/2
நலம் மிகு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட
  தலை நாள் விளக்கின் தகை உடையவாகி - கார்40:26/1,2
கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட
  ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து - கள40:11/1,2
விலையாலும் இட்ட குறியை உலையாது - திணை150:152/2
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் - குறள்:104 8/1
நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ - குறள்:126 10/1
தலைக்கு இட்ட பூ மேவார் மோந்த பூ சூடார் - ஆசாரக்:90/1
நரை ஆன் புறத்து இட்ட சூடு - பழ:48/4
குன்றின் மேல் இட்ட விளக்கு - பழ:204/4
காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு - பழ:315/4
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய - சிறுபஞ்:92/3

 TOP
 
  இட்டதே (1)
எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே
  தொன்மை உடையார் தொடர்பு - நாலடி:22 6/3,4

 TOP
 
  இட்டார் (2)
உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் - சிறுபஞ்:39/1
படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் - சிறுபஞ்:39/2

 TOP
 
  இட்டான் (1)
படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான் - நான்மணி:0/5

 TOP
 
  இட்டிகை (1)
இட்டிகை தீற்றுபவர் - பழ:158/4

 TOP
 
  இட்டிதுஆயினும் (1)
ஆகுஆறு அளவு இட்டிதுஆயினும் கேடு இல்லை - குறள்:48 8/1

 TOP
 
  இட்டு (13)
எனக்கு தாய் ஆகியாள் என்னை ஈங்கு இட்டு
  தனக்கு தாய் நாடியே சென்றாள் தனக்கு தாய் - நாலடி:2 5/1,2
பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல் - நாலடி:5 8/3
ஒன்றேயும் இல்லாதான் வாழ்க்கை உடம்பு இட்டு
  நின்று வீழ் தக்கது உடைத்து - நாலடி:11 2/3,4
இட்டு ஆற்றுப்பட்டு ஒன்று இரந்தவர்க்கு ஆற்றாது - நாலடி:29 8/1
அடி பைய இட்டு ஒதுங்கி சென்று துடியின் - நாலடி:39 8/2
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு - நாலடி:40 3/3
பாசத்துள் இட்டு விளக்கினும் கீழ் தன்னை - நான்மணி:97/3
பரந்த திறலாரை பாசி மேல் இட்டு
  கரந்து மறைக்கலும் ஆமோ நிரந்து எழுந்த - பழ:34/1,2
விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு
  வராஅஅல் வாங்குபவர் - பழ:302/3,4
அடரும் பொழுதின்கண் இட்டு குடர் ஒழிய - பழ:379/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் - சிறுபஞ்:98/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் - சிறுபஞ்:98/4
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த - சிறுபஞ்:107/2

 TOP
 
  இட்டும் (1)
வாய் மூடி இட்டும் இருப்பவோ மாணிழாய் - ஐந்70:51/3

 TOP
 
  இட (3)
இட கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் - நாலடி:39 8/3
தொடி இட ஆற்றா தொலைந்த தோள் நோக்கி - கார்40:6/1
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என - சிறுபஞ்:68/3

 TOP
 
  இடங்கழியாளர் (1)
இடங்கழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:11/3

 TOP
 
  இடத்த (1)
பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த - குறள்:30 2/1

 TOP
 
  இடத்தது (1)
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை - குறள்:75 4/1

 TOP
 
  இடத்தார் (1)
வெள்ளம் பகை வரினும் வேறு இடத்தார் செய்வது என் - பழ:98/1

 TOP
 
  இடத்தால் (1)
சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரீஇ - குறள்:43 2/1

 TOP
 
  இடத்தான் (2)
கருதி இடத்தான் செயின் - குறள்:49 4/2
எண்ணி இடத்தான் செயின் - குறள்:50 7/2

 TOP
 
  இடத்து (30)
சென்று இரப்பர் ஓர் இடத்து கூழ் எனின் செல்வம் ஒன்று - நாலடி:1 1/3
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் - நாலடி:9 3/1
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் - நாலடி:9 3/2
குலம் தலைப்பட்ட இடத்து - நாலடி:16 10/4
செல்லா இடத்து சினம் - நான்மணி:86/4
மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:21/3
நம்மின் பிரிந்த இடத்து - ஐந்50:39/4
தெரிவார் யார் தேரும் இடத்து - திணை50:12/4
இந்திரன் போல் வந்தான் இடத்து - திணை150:145/4
மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து - குறள்:25 10/2
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து - குறள்:31 1/1
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து
  காக்கின் என் காவாக்கால் என் - குறள்:31 1/1,2
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும் - குறள்:31 2/1
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து - குறள்:49 10/2
எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும் - குறள்:75 6/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து - குறள்:77 2/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து
  தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது - குறள்:77 2/1,2
கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து - குறள்:88 9/2
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து
  மண் பகையின் மாண தெறும் - குறள்:89 3/1,2
பீடு அழிய வந்த இடத்து - குறள்:97 8/2
அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து - குறள்:113 4/2
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் - குறள்:116 3/2
பழி காணேன் கண்ட இடத்து - குறள்:129 5/2
இளம் கிளைகள் உண்ணும் இடத்து - ஆசாரக்:40/3
ஓர் ஆறு செல்லும் இடத்து - ஆசாரக்:60/3
அளவளாவு இல்லா இடத்து - ஆசாரக்:68/4
நேர் பெரியார் செல்லும் இடத்து - ஆசாரக்:72/3
அமையா இடத்து ஓர் அரும் பொருள் வைத்தால் - பழ:336/1
காப்பர் கருதும் இடத்து - சிறுபஞ்:52/4
பாடு இறப்ப பன்னும் இடத்து - ஏலாதி:41/4

 TOP
 
  இடத்துக்கண் (1)
தனிமை இடத்துக்கண் தம் கருமம் சொல்லார் - ஆசாரக்:69/2

 TOP
 
  இடத்தும் (17)
இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால் - நாலடி:10 1/1
செல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் செய்வன - நாலடி:15 9/1
செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய் - நாலடி:15 9/2
எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 10/1
உறு புனல் தந்து உலகு ஊட்டி அறும் இடத்தும்
  கல்லுற்றுழி ஊறும் ஆறே போல் செல்வம் - நாலடி:19 5/1,2
வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும் - நாலடி:33 9/1
அறித இடத்தும் அறியாராம் பாவம் - நாலடி:38 10/3
எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை - நான்மணி:92/1
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும்
  இல் அதனின் தீய பிற - குறள்:31 2/1,2
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா - குறள்:74 6/1
ஒற்கம் தாம் உற்ற இடத்தும் உயர்ந்தவர் - பழ:119/1
பல் நாளும் நின்ற இடத்தும் கணி வேங்கை - பழ:120/1
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு - சிறுபஞ்:100/1
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு - சிறுபஞ்:100/1
எண் இடத்தும் செல்லாமைதான் தலையே எண்ணி - சிறுபஞ்:100/2
மு சாரிகை ஒதுங்கும் ஓர் இடத்தும் இன்னவை - ஏலாதி:12/3
ஆர்த்த முனையுள்ளும் வேறு இடத்தும் ஓத்தும் - ஏலாதி:62/2

 TOP
 
  இடத்துள் (1)
இடத்துள் ஒருவன் இருப்புழி பெற்றால் - பழ:235/3

 TOP
 
  இடத்தே (1)
உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும் - நாலடி:11 10/2

 TOP
 
  இடத்தொடு (1)
வண்ணமகளிர் இடத்தொடு தம் இடம் - ஆசாரக்:82/1

 TOP
 
  இடந்த (1)
ஏனம் இடந்த மணி எதிரே வானம் - திணை150:122/2

 TOP
 
  இடந்திட்ட (1)
ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை - திணை50:4/1

 TOP
 
  இடபம் (1)
இடபம் என கொண்டு தாம் - கைந்:36/4

 TOP
 
  இடம் (31)
உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல - நாலடி:10 1/2
இடம் பட மெய்ஞ்ஞானம் கற்பினும் என்றும் - நாலடி:12 6/1
பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார் - நாலடி:25 1/1
இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய - நாலடி:30 10/2
கெடும் இடம் கைவிடுவார் நட்பு - இன்னா40:36/4
இடம் என ஆங்கே குறி செய்தேம் பேதை - கார்40:33/3
என்கொலோ சேக்கும் இடம் - ஐந்50:40/4
பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின - ஐந்70:41/1
விரும்பு நாம் செல்லும் இடம் - திணை50:16/4
வலம் கொண்டாள் கொண்டாள் இடம் - திணை150:9/4
தான் நாற தாழ்ந்த இடம் - திணை150:29/4
ஏழை மான் நோக்கி இடம் - திணை150:44/4
ஏழை நுளையர் இடம் - திணை150:59/4
இறந்து கண் ஆடும் இடம் - திணை150:80/4
இருந்து உறங்கி வீயும் இடம் - திணை150:91/4
செய்யும் இடம் அறியாய் சேர்ந்தாய் நின் பொய்ம்மொழிக்கு - திணை150:133/3
நையும் இடம் அறிந்து நாடு - திணை150:133/4
இடம் கண்ட பின் அல்லது - குறள்:50 1/2
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான் - குறள்:50 8/1
சீர் இடம் காணின் எறிதற்கு பட்டடை - குறள்:83 1/1
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா - குறள்:107 4/1
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா - குறள்:107 4/1
திருநுதற்கு இல்லை இடம் - குறள்:113 3/2
வண்ணமகளிர் இடத்தொடு தம் இடம்
  ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி - ஆசாரக்:82/1,2
ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி - ஆசாரக்:82/2
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் - பழ:216/2
உய்வதற்கு உய்யா இடம் - பழ:280/4
இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி - பழ:304/2
இடம் பொழிய வேண்டுமேல் ஈகை மடம் பொழிய - சிறுபஞ்:4/2
இன் சொல் அளாவல் இடம் இனிது ஊண் யாவர்க்கும் - ஏலாதி:7/1
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட - ஏலாதி:8/2

 TOP
 
  இடம்படுத்த (1)
இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் மை ஆட்டை - பழ:39/3

 TOP
 
  இடம்	 (1)
பாக்கம் இது எம் இடம்	 - ஐந்50:12/4

 TOP
 
  இடமுடைய (1)
இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய
  வானகம் கையுறினும் வேண்டார் விழுமியோர் - நாலடி:30 10/2,3

 TOP
 
  இடர் (15)
இடர் ஒருவர் உற்றக்கால் ஈர்ம் குன்ற நாட - நாலடி:12 3/3
எய்தி இடர் உற்றவாறு - ஐந்50:26/4
கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் - ஆசாரக்:13/2
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார் - ஆசாரக்:36/2
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய் - பழ:26/2
முன் இன்னார்ஆயினும் மூடும் இடர் வந்தால் - பழ:66/1
எண்ணி இடர் வரும் என்னார் புலி முகத்து - பழ:74/3
சிதையும் இடர் ஆய்விடும் - பழ:227/4
இனியாரை உற்ற இடர் தீர் உபாயம் - பழ:236/1
இடர் இன்றி ஏமார்ந்திருந்தாரே என்றும் - பழ:255/3
இன் ஒலி வெற்ப இடர் என்னை துன்னூசி - பழ:358/3
இடர் இன்னா நட்டார்கண் ஈயாமை இன்னா - சிறுபஞ்:12/1
இடர் தீர்த்தல் எள்ளாமை கீழினம் சேராமை - ஏலாதி:4/1
இல்லார்க்கு இடர் தீர்த்தல் நன்று - ஏலாதி:15/4
இடர் இன்று இனி துயிலும் இன்று - ஏலாதி:66/4

 TOP
 
  இடர்க்கண் (1)
பெரியார் பெருமை பெரிதே இடர்க்கண்
  அரியார் எளியர் என்று ஆற்றா பரிவாய் - திணை150:110/1,2

 TOP
 
  இடர்ப்பட்ட (1)
உற்று இடர்ப்பட்ட பொழுதின்கண் தேற்றம் - பழ:228/2

 TOP
 
  இடர்ப்படார் (1)
இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார்
  செய்வது செய்தல் இனிது - இனிய40:24/3,4

 TOP
 
  இடர்ப்படுப்பது (2)
புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை - பழ:277/3
இன் சொல் இடர்ப்படுப்பது இல் - பழ:277/4

 TOP
 
  இடர்ப்பாடு (2)
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து - குறள்:63 4/2
தெற்ற பகைவர் இடர்ப்பாடு கண்டக்கால் - பழ:313/1

 TOP
 
  இடரா (1)
இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:145/3

 TOP
 
  இடரிய (1)
இடரிய ஞாட்பினுள் ஏற்று எழுந்த மைந்தர் - கள40:34/1

 TOP
 
  இடரினால் (1)
எய்த உரையான் இடரினால் எய்தி - பழ:388/2

 TOP
 
  இடல் (2)
வித்தும் இடல் வேண்டும்கொல்லோ விருந்து ஓம்பி - குறள்:9 5/1
சூட்டு அறுத்து வாயில் இடல் - பழ:329/4

 TOP
 
  இடன் (7)
இடன் அறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும் - நாலடி:39 4/3
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா - இன்னா40:11/2
இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் - குறள்:22 8/1
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து - குறள்:50 3/1
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து - குறள்:50 4/1
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து - குறள்:69 7/1
எண் சேர்ந்த நெஞ்சத்து இடன் உடையார்க்கு எஞ்ஞான்றும் - குறள்:91 10/1

 TOP
 
  இடனொடு (1)
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் - குறள்:68 5/1

 TOP
 
  இடார் (1)
கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார்
  மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார் - ஆசாரக்:94/1,2

 TOP
 
  இடாஅய் (1)
கொம்பு மறைக்கும் இடாஅய் அவிழின் மீது - சிறுபஞ்:94/3

 TOP
 
  இடி (8)
உரும் இடி வானம் இழிய எழுமே - கார்40:3/3
கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை - கார்40:6/3
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி - கள40:2/2
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:8/4
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:22/5
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:41/4
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி - ஐந்70:20/2
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து - குறள்:61 7/1

 TOP
 
  இடிக்கும் (1)
இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே - குறள்:45 7/1

 TOP
 
  இடிஞ்சிலும் (1)
திரியும் இடிஞ்சிலும் நெய்யும் சார்வு ஆக - பழ:219/1

 TOP
 
  இடித்தல் (1)
மேற்சென்று இடித்தல் பொருட்டு - குறள்:79 4/2

 TOP
 
  இடித்து (7)
இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் - நாலடி:10 10/2
இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும் - நாலடி:16 6/2
அடுக்குபு பெற்றி கிடந்த இடித்து உரறி - கள40:6/2
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி - ஐந்50:4/2
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி - திணை50:23/2
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் - திணை50:24/3
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய - குறள்:80 5/1

 TOP
 
  இடிந்தக்கால் (1)
மாடம் இடிந்தக்கால் மற்றும் எடுப்பது ஓர் - பழ:96/1

 TOP
 
  இடிப்ப (1)
பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும் - திணை50:3/2

 TOP
 
  இடிப்பது (1)
இடிப்பது போலும் எழில் வானம் நோக்கி - ஐந்70:18/3

 TOP
 
  இடிப்பாரை (1)
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் - குறள்:45 8/1

 TOP
 
  இடியும் (1)
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன - ஐந்50:3/1

 TOP
 
  இடினும் (1)
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா - நாலடி:25 3/1

 TOP
 
  இடு (7)
கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க - நாலடி:5 9/1
இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் - நாலடி:7 6/3
எக்கர் இடு மணல் மேல் ஓதம் தர வந்த - ஐந்50:48/1
ஊர் இடு கவ்வை ஒழித்து - ஐந்70:35/4
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் - ஐந்70:59/1
வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும் - குறள்:56 2/1
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று - பழ:309/1

 TOP
 
  இடுக்கண் (12)
இடுக்கண் தலைவந்தக்கண்ணும் அரிமா - நாலடி:15 1/3
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து - நாலடி:35 8/2
குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் - நாலடி:39 2/1
இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை - குறள்:63 1/1
இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து - குறள்:63 4/2
இடுக்கண் இடுக்கண் படும் - குறள்:63 5/2
இடுக்கண் இடுக்கண் படும் - குறள்:63 5/2
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார் - குறள்:66 4/1
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு - குறள்:79 8/2
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் - குறள்:103 10/1
கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் - ஆசாரக்:89/2
நன்றே ஒருவன் துணை கோடல் பாப்பு இடுக்கண்
  ஞெண்டேயும் பார்ப்பான்கண் தீர்த்தலான் விண் தோயும் - பழ:111/1,2

 TOP
 
  இடுக்கண்கள் (1)
நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா - இன்னா40:25/1

 TOP
 
  இடுக்குடை (1)
கொடுத்தலும் துய்த்தலும் தேற்றா இடுக்குடை
  உள்ளத்தால் பெற்ற பெரும் செல்வம் இல்லத்து - நாலடி:28 4/1,2

 TOP
 
  இடுகாட்டுள் (1)
இடுகாட்டுள் ஏற்றை பனை - நாலடி:10 6/4

 TOP
 
  இடுதல் (2)
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின் - குறள்:104 8/1
துறந்தார்கண் துன்னி துறவார்க்கு இடுதல்
  இறந்தார்க்கு இனிய இசைத்தல் இறந்தார் - ஏலாதி:16/1,2

 TOP
 
  இடும்பை (22)
இடும்பை கூர் நெஞ்சத்தார் எல்லாரும் காண - நாலடி:11 7/1
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை - நான்மணி:94/1
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை
  புள்ளினுள் ஓங்கல் அறியும் நிரப்பு இடும்பை - நான்மணி:94/1,2
புள்ளினுள் ஓங்கல் அறியும் நிரப்பு இடும்பை
  பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை - நான்மணி:94/2,3
பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை
  கள்வன் அறிந்துவிடும் - நான்மணி:94/3,4
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா - இன்னா40:6/3
ஒன்றிய நோயோடு இடும்பை பல கூர - கார்40:35/2
யாண்டும் இடும்பை இல - குறள்:1 4/2
என்றும் இடும்பை தரும் - குறள்:14 8/2
தீரா இடும்பை தரும் - குறள்:51 8/2
தீரா இடும்பை தரும் - குறள்:51 10/2
வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான் - குறள்:63 2/1
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு - குறள்:63 3/1
இடும்பை படாஅதவர் - குறள்:63 3/2
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பான் - குறள்:63 8/1
பேரா இடும்பை தரும் - குறள்:90 2/2
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை - குறள்:106 6/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை
  எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் - குறள்:106 6/1,2
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை
  தானேயும் சாலும் கரி - குறள்:106 10/1,2
இன்மை இடும்பை இரந்து தீர்வாம் என்னும் - குறள்:107 3/1
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் - திரி:60/3
நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் - பழ:169/3

 TOP
 
  இடும்பைக்கு (3)
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு - குறள்:63 3/1
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு
  இடும்பை படாஅதவர் - குறள்:63 3/1,2
இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை - குறள்:63 7/1

 TOP
 
  இடும்பைக்கே (1)
இடும்பைக்கே கொள்கலம்கொல்லோ குடும்பத்தை - குறள்:103 9/1

 TOP
 
  இடும்பைகள் (1)
பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை - குறள்:35 7/1

 TOP
 
  இடும்பைத்து (1)
அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு - குறள்:130 5/2

 TOP
 
  இடும்பையாளன் (1)
நிரப்பு இடும்பையாளன் புகுமே புகையும் - நாலடி:29 2/3

 TOP
 
  இடும்பையுள் (1)
நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்கு உரை - குறள்:105 5/1

 TOP
 
  இடுமாறு (4)
இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு - பழ:73/4
நாய் மேல் தவிசு இடுமாறு - பழ:75/4
உண்ட இல் தீ இடுமாறு - பழ:133/4
பறைக்கண் கடிப்பு இடுமாறு - பழ:180/4

 TOP
 
  இடுவரேனும் (1)
அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும்
  தமர் ஆயார்மாட்டே இனிது - நாலடி:21 7/3,4

 TOP
 
  இடுவார் (1)
கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் - பழ:246/4

 TOP
 
  இடுவாரோ (1)
வளி தோட்கு இடுவாரோ இல் - பழ:79/4

 TOP
 
  இடுவானும் (1)
நிலை கலக்கி கீழ் இடுவானும் நிலையினும் - நாலடி:25 8/2

 TOP
 
  இடை (39)
இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு - நாலடி:6 4/3
பொய்யோடு இடை மிடைந்த சொல் - நாலடி:8 10/4
இல் பிறப்பு எண்ணி இடை திரியார் என்பது ஓர் - நாலடி:22 2/1
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் - நாலடி:30 7/2
இடை கண் அனையார்க்கு உரை - நாலடி:39 10/4
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் - நான்மணி:33/1
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் - கார்40:6/2
கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை
  சென்றாரை நீடல்மின் என்று - கார்40:6/3,4
நெடு இடை சென்றது என் நெஞ்சு - கார்40:19/4
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி - கள40:19/1
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல் - கள40:33/2
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல் - கள40:33/2
குடை புறத்து துஞ்சும் இகலன் இடை பொலிந்த - கள40:42/2
யான் இடை நின்ற புணை - ஐந்70:1/4
பாழ் ஊர் பொதியில் புகா பார்க்கும் ஆர் இடை
  சூழா பொருள் நசைக்கண் சென்றோர் அருள் நினைந்து - ஐந்70:31/2,3
ஆர் இடை அத்தம் இறப்பர்கொல் ஆயிழாய் - ஐந்70:32/2
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய - திணை150:17/1
இடை எலாம் ஞாழலும் தாழையும் ஆர்ந்த - திணை150:58/3
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் - குறள்:67 3/1
இடை தெரிந்து நன்கு உணர்ந்து சொல்லுக சொல்லின் - குறள்:72 2/1
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து - குறள்:90 9/1
கொல்வது இடை நீக்கி வாழ்வானும் வல்லிதின் - திரி:26/2
மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடை ஆக - ஆசாரக்:25/2
இரு தேவர் பார்ப்பார் இடை போகார் தும்மினும் - ஆசாரக்:31/1
சுடர் இடை போகார் சுவர் மேல் உமியார் - ஆசாரக்:36/1
பலர் இடை ஆடை உதிராரே என்றும் - ஆசாரக்:36/4
உச்சிஅம் போழ்தோடு இடை யாமம் ஈர்அந்தி - ஆசாரக்:43/1
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் - ஆசாரக்:66/3
ஏதிலர் ஆகி இடை விண்டார் ஆதலால் - பழ:52/3
இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு - பழ:73/4
எங்கெங்கும் நீக்கற்கு இடை புகுதல் எங்கும் - பழ:124/2
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் - பழ:187/1
முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் - பழ:197/3
இடை கலத்து எய்துவிடல் - பழ:249/4
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து - பழ:298/2
இடை வனப்பும் தோள் வனப்பும் ஈடின் வனப்பும் - ஏலாதி:74/1
இன்னே வரும் கண்டாய் தோழி இடை யாமத்து - கைந்:10/3
நெடு இடை அத்தம் செலவு உரைப்ப கேட்டே - கைந்:13/3
நீந்தும் நெடு இடை சென்று - கைந்:21/4

 TOP
 
  இடைக்கண் (1)
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர் - குறள்:48 3/2

 TOP
 
  இடைகள் (1)
துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள் - நாலடி:37 6/2

 TOP
 
  இடைதனக்கு (1)
இடைதனக்கு நுண்மை வனப்பு ஆம் நடைதனக்கு - சிறுபஞ்:5/2

 TOP
 
  இடையர் (2)
பறி ஓலை மேலொடு கீழா இடையர்
  பிறியோலை பேர்த்து விளியா கதிப்ப - திணை150:113/1,2
பால் வாய் இடையர்
  தெரிவிலர் தீம் குழல் ஊதும் பொழுதால் - கைந்:35/1,2

 TOP
 
  இடையறாது (1)
இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவா என்னும் - குறள்:37 9/1

 TOP
 
  இடையன் (1)
இடையன் எறிந்த மரம் - பழ:314/4

 TOP
 
  இடையாக (1)
இடையாக இன்னாதது எய்தாதார் யாஅர் - நாலடி:12 9/3

 TOP
 
  இடையாய் (1)
வந்தால்தான் செல்லாமோ ஆர் இடையாய் வார் கதிரால் - திணை150:77/1

 TOP
 
  இடையாய (1)
இட்ட இ ஐந்தும் அறிவான் இடையாய
  சிட்டன் என்று எண்ணப்படும் - சிறுபஞ்:92/3,4

 TOP
 
  இடையாயார் (1)
இடையாயார் தெங்கின் அனையர் தலையாயார் - நாலடி:22 6/2

 TOP
 
  இடையார் (1)
மின் நேர் இடையார் சொல் தேறான் விழைவு ஓரான் - ஏலாதி:20/1

 TOP
 
  இடையிட்ட (2)
உயிர் இடையிட்ட விடுக்க எடுப்பின் - நான்மணி:79/2
கான் யாறு இடையிட்ட ஊர் - இன்னா40:22/4

 TOP
 
  இடையிட்டு (3)
ஒன்று இடையிட்டு வருமேல் நின் வாழ் நாட்கள் - ஐந்70:56/3
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ - பழ:291/3
உறை கிடந்தார் ஒன்று இடையிட்டு உண்பார் பிறை கிடந்து - சிறுபஞ்:69/2

 TOP
 
  இடையிடையே (1)
தொடரும் நரம்பொடு தோலும் இடையிடையே
  வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள் - நாலடி:5 6/2,3

 TOP
 
  இடையீடு (1)
இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று - பழ:113/1

 TOP
 
  இடையுள் (1)
இடையுள் இழுது ஒப்ப தோன்றி புடை எலாம் - ஐந்50:49/2

 TOP
 
  இடையூறும் (1)
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் - குறள்:68 6/1

 TOP
 
  இடையே (1)
இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே - நாலடி:37 5/2

 TOP
 
  இணங்கிய (1)
நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய
  பால் நோக்கி வாழ்வான் பழி இல்லா மன்னனாய் - ஏலாதி:59/2,3

 TOP
 
  இணர் (9)
குருந்தின் குவி இணர் உள் உறை ஆக - கார்40:15/2
பொன் இணர் வேங்கை கவினிய பூம் பொழிலுள் - ஐந்50:11/1
பொன் இணர் வேங்கை கமழும் நளிர் சோலை - ஐந்70:6/1
தாது இணர் கொன்றை எரி வளர்ப்ப பாஅய் - ஐந்70:18/2
எரி நிற நீள் பிண்டி இணர் இனம் எல்லாம் - திணை150:63/1
இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னா செயினும் - குறள்:31 8/1
இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் கற்றது - குறள்:65 10/1
இணர் ஓங்கி வந்தாரை என் உற்றக்கண்ணும் - பழ:78/1
பொன் இணர் வேங்கை புனம் சூழ் மலை நாடன் - கைந்:10/1

 TOP
 
  இணை (7)
இணை வேல் எழில் மார்வத்து இங்க புண் கூர்ந்து - கள40:21/1
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் - திணை50:10/2
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் - திணை50:32/2
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் - திணை150:45/3
இணை பிரிந்து வாழ்வர் இனி - திணை150:109/4
இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த - திணை150:154/3
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் - குறள்:110 10/1

 TOP
 
  இணைத்தான் (1)
இணைத்தான் எமக்கும் ஓர் நோய் - திணை50:32/4

 TOP
 
  இணைந்து (1)
மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து - திணை150:61/4

 TOP
 
  இணைவிழைச்சு (2)
இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு - ஆசாரக்:7/2
வைகு துயிலோடு இணைவிழைச்சு கீழ் மக்கள் - ஆசாரக்:10/3

 TOP
 
  இதடி (1)
இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் - திணை150:83/3

 TOP
 
  இதண் (2)
சாந்தம் எறிந்த இதண் மிசை சாந்தம் - திணை150:3/2
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை - திணை150:14/2

 TOP
 
  இதணால் (1)
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை - திணை150:2/3

 TOP
 
  இதலொடு (1)
ஊர் கெழு சேவல் இதலொடு போர் திளைக்கும் - ஐந்70:35/2

 TOP
 
  இதழ் (5)
புல் இதழ் பூவிற்கும் உண்டு - நாலடி:23 1/4
ஒள் இதழ் தாமரை போது உறழும் ஊரனை - ஐந்70:50/1
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் - திணை50:32/2
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் - ஆசாரக்:45/1
பொரி பூ இதழ் உறைக்கும் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:22/3

 TOP
 
  இதழகத்து (1)
கதழ் உறை வானம் சிதற இதழகத்து
  தாது இணர் கொன்றை எரி வளர்ப்ப பாஅய் - ஐந்70:18/1,2

 TOP
 
  இதழான் (1)
வண்டு இனம் வெளவாத ஆம்பலும் வார் இதழான்
  வண்டு இனம் வாய் வீழா மாலையும் வண்டு இனம் - திணை150:101/1,2

 TOP
 
  இதற்கு (1)
யான் இறுத்தேன் ஆவி இதற்கு - திணை150:102/4

 TOP
 
  இதற்பட்டது (1)
தாஅம் இதற்பட்டது - குறள்:118 6/2

 TOP
 
  இதன் (3)
போற்றி நெறி நின்மின் இற்று இதன் பண்பு என்று - நாலடி:5 9/3
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் - நாலடி:5 10/3
பேணாய் இதன் திறத்து என்றாலும் பேணாதே - திணை150:64/1

 TOP
 
  இதனால் (1)
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து - குறள்:52 7/1

 TOP
 
  இதனை (1)
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து - குறள்:52 7/1

 TOP
 
  இது (10)
கெடும் இது ஓர் யாக்கை என்று எண்ணி தடுமாற்றம் - நாலடி:3 7/2
பாக்கம் இது எம் இடம்	 - ஐந்50:12/4
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் - திணை150:31/1
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் - திணை150:38/3
இது காண் என் வண்ணம் இனி - திணை150:74/4
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை - குறள்:4 7/1
இது நக தக்கது உடைத்து - குறள்:118 3/2
எமர் இது செய்க எமக்கு என்று வேந்தன் - பழ:31/1
இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு - பழ:84/1
நினைத்தது இது என்று அ நீர்மையை பார்த்து - பழ:246/1

 TOP
 
  இதோ (1)
ஓடு புறம் கண்ட ஒண் தாரான் தேர் இதோ
  கூடல் அணைய வரவு - கைந்:60/3,4

 TOP
 
  இந்திர (1)
இந்திர தானம் பெறினும் இகழாரே - ஆசாரக்:34/3

 TOP
 
  இந்திரன் (1)
இந்திரன் போல் வந்தான் இடத்து - திணை150:145/4

 TOP
 
  இந்திரனா (1)
இந்திரனா எண்ணிவிடும் - நாலடி:35 6/4

 TOP
 
  இந்திரனே (1)
இந்திரனே சாலும் கரி - குறள்:3 5/2

 TOP
 
  இந்தின் (1)
இந்தின் கரு வண்ணம் கொண்டன்று எழில் வானம் - கார்40:40/3

 TOP
 
  இந்து (1)
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் - திணை150:104/2

 TOP
 
  இப்பால் (1)
இப்பால் உலகின் இசை நிறீஇ உப்பால் - நான்மணி:27/4

 TOP
 
  இப்பி (1)
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம் - திணை150:48/3

 TOP
 
  இம் (1)
விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என - நாலடி:40 2/2

 TOP
 
  இம்மி (1)
இம்மி அரிசி துணையானும் வைகலும் - நாலடி:10 4/1

 TOP
 
  இம்மை (7)
வலியால் பிறர் மனை மேல் சென்றாரே இம்மை
  அலி ஆகி ஆடி உண்பார் - நாலடி:9 5/3,4
இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவு இன்றால் - நாலடி:14 2/1
இம்மை பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனா - குறள்:132 5/1
இம்மை பழியும் மறுமைக்கு பாவமும் - பழ:188/1
இம்மை தவமும் அறமும் என இரண்டும் - பழ:346/1
இம்மை பழி ஏயும் அன்றி மறுமையும் - பழ:346/3
இம்மை நலன் அழிக்கும் எச்சம் குறைபடுக்கும் - சிறுபஞ்:105/1

 TOP
 
  இம்மைக்கு (1)
இம்மைக்கு உறுதி இலார் - திரி:49/4

 TOP
 
  இம்மைக்கும் (1)
இன்னர் எனல் வேண்டா இம்மைக்கும் உம்மைக்கும் - பழ:273/3

 TOP
 
  இம்மையால் (1)
இம்மையால் செய்ததை இம்மையே ஆம் போலும் - திணை150:123/1

 TOP
 
  இம்மையான் (2)
ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான்
  மாற்றாரை மாற்றி வாழ்வார் - ஏலாதி:58/3,4
கேட்டு எழுதி ஓதி வாழ்வார்க்கு ஈய்ந்தார் இம்மையான்
  வேட்டு எழுத வாழ்வார் விரிந்து - ஏலாதி:63/3,4

 TOP
 
  இம்மையில் (1)
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில்
  அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் - சிறுபஞ்:98/3,4

 TOP
 
  இம்மையும் (4)
மறுமையும் இம்மையும் நோக்கி ஒருவற்கு - நாலடி:10 5/1
இம்மையும் நன்று ஆம் இயல் நெறியும் கைவிடாது - நாலடி:30 4/1
இம்மையும் இன்பம் தரும் - குறள்:10 8/2
இம்மையும் இன்றி வரும் - குறள்:105 2/2

 TOP
 
  இம்மையே (1)
இம்மையால் செய்ததை இம்மையே ஆம் போலும் - திணை150:123/1

 TOP
 
  இமிர் (1)
சுரும்பு இமிர் சோலை மலை நாடன் கேண்மை - ஐந்70:12/3

 TOP
 
  இமிர்ந்து (1)
ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி - ஐந்70:27/2

 TOP
 
  இமிர (1)
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர
  காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் - ஐந்70:15/2,3

 TOP
 
  இமிரும் (1)
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும்
  வரையக நாடனும் வந்தான் மற்று அன்னை - ஐந்70:3/2,3

 TOP
 
  இமிழ் (2)
இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ - கார்40:28/1
விரியா இமிழ் திரை வீங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:244/3

 TOP
 
  இமிழ (1)
இமிழ கிளி எழா ஆர்த்து - திணை150:3/4

 TOP
 
  இமை (1)
என்னை இமை பொருமாறு - கைந்:10/4

 TOP
 
  இமைக்கும் (6)
கன மணி நின்று இமைக்கும் நாட கேள் மக்கள் - நாலடி:13 7/3
முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப - நாலடி:15 6/3
விழித்து இமைக்கும் மாத்திரை அன்றோ ஒருவன் - நாலடி:31 2/3
இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை - நாலடி:33 3/1
நித்திலம் நின்று இமைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப - ஐந்50:48/2
நோக்கி இருந்தார் இமைக்கும் அளவின்கண் - பழ:259/1

 TOP
 
  இமைத்து (1)
இமைத்து அருவி பொன் வரன்றும் ஈர்ம் குன்ற நாட - பழ:368/3

 TOP
 
  இமைப்பின் (4)
இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க - நாலடி:37 1/2
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின்
  ஓட்டு அன்றோ வன்கணவர்க்கு - குறள்:78 5/1,2
கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் - குறள்:113 6/1
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே - குறள்:113 9/1

 TOP
 
  இமையத்து (1)
இமையத்து அனையார்கண் இல்லை சிமைய - பழ:402/2

 TOP
 
  இமையவரால் (1)
ஆழ படும் ஊண் அமைத்தார் இமையவரால்
  வீழப்படுவார் விரைந்து - ஏலாதி:36/3,4

 TOP
 
  இமையாது (2)
எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அ சீர் - நாலடி:35 5/2
இமையாது காப்பினும் ஆகா இமையாரும் - பழ:336/2

 TOP
 
  இமையாரின் (1)
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள் - குறள்:91 6/1

 TOP
 
  இமையாரும் (1)
இமையாது காப்பினும் ஆகா இமையாரும்
  அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் - பழ:336/2,3

 TOP
 
  இயக்கம் (2)
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை - குறள்:102 10/1
இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு - ஆசாரக்:7/2

 TOP
 
  இயக்குவான் (1)
தோணி இயக்குவான் தொல்லை வருணத்து - நாலடி:14 6/1

 TOP
 
  இயங்க (1)
வேல் நிறத்து இயங்க வயவரால் ஏறுண்டு - கள40:41/1

 TOP
 
  இயங்கல் (1)
பிணை செல்வம் மாண்பு இன்று இயங்கல் இவை மூன்றும் - திரி:88/3

 TOP
 
  இயங்கா (1)
முந்நீர் திரையின் எழுந்து இயங்கா மேதையும் - திரி:35/1

 TOP
 
  இயங்கார் (2)
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி - ஆசாரக்:56/3
மன்றத்து நின்று உஞற்றார் மாசு திமிர்ந்து இயங்கார்
  என்றும் கடும் சொல் உரையார் இருவராய் - ஆசாரக்:93/1,2

 TOP
 
  இயங்கு (1)
இயங்கு எயில் எய்தவன் தார் பூப்ப ஈதோ - ஐந்50:1/3

 TOP
 
  இயங்குதல் (1)
நிற்றல் இருத்தல் கிடத்தல் இயங்குதல் என்று - நாலடி:34 4/3

 TOP
 
  இயங்கும் (2)
வேயின் திரண்ட தோள் வேல் கண்ணாய் விண் இயங்கும்
  ஞாயிற்றை கை மறைப்பார் இல் - பழ:34/3,4
பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும்
  கோ புக்குழி செய்வது இல் - பழ:63/3,4

 TOP
 
  இயம்ப (2)
செய் வயல் ஊரன் வதுவை விழவு இயம்ப
  கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன் - ஐந்50:26/2,3
மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப
  குன்றகம் நண்ணி குறும்பு இறந்து சென்றவர் - ஐந்70:40/1,2

 TOP
 
  இயம்பும் (2)
அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும்
  நீத்த நீர் சேர்ப்ப இளையானேஆயினும் - பழ:186/2,3
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப - பழ:211/3

 TOP
 
  இயமரத்து (1)
குழல் இல் இயமரத்து ஓசை நற்கு இன்னா - இன்னா40:35/2

 TOP
 
  இயல் (20)
கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல்
  காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன் - நாலடி:9 6/2,3
இம்மையும் நன்று ஆம் இயல் நெறியும் கைவிடாது - நாலடி:30 4/1
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி - கார்40:8/1
பெண் இயல் நல்லாய் பிரிந்தார் வரல் கூறும் - கார்40:8/2
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் - கார்40:8/3
ஏந்து எழில் மார்பின் இயல் திண் தேர் செம்பியன் - கள40:6/5
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் - கள40:22/2
மெல் இயல் கண்ணோட்டம் இன்றி பொருட்கு இவர்ந்து - ஐந்70:30/3
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த - திணை50:25/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் - திணை50:46/1
கொல் இயல் வேழம் குயவரி கோள் பிழைத்து - திணை150:25/1
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் - திணை150:25/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல்
  நாம வேல் கண்ணாள் நடுநடுப்ப வாரலோ - திணை150:25/2,3
கவள களிப்பு இயல் மால் யானை சிற்றாளி - திணை150:42/1
இயல் பகை வெல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்னே - பழ:51/1
செல்வுழியும் ஏமாப்ப செய்வதாம் மெல் இயல்
  சென்று ஒசிந்து ஒல்கு நுசுப்பினாய் பைம் கரும்பு - பழ:289/2,3
நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல்
  தானத்தான் போகம் தவத்தான் சுவர்க்கம் ஆம் - சிறுபஞ்:34/2,3
இன் நிலையும் ஈடு இல் இயல் நிலையும் துன்னி - சிறுபஞ்:56/2
கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் - ஏலாதி:14/3
இழுக்கான் இயல் நெறி இன்னாத வெஃகான் - ஏலாதி:45/1

 TOP
 
  இயல்பது (1)
இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு - குறள்:46 2/2

 TOP
 
  இயல்பாக (1)
இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக
  செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு - குறள்:96 1/1,2

 TOP
 
  இயல்பான் (1)
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு - குறள்:46 2/1

 TOP
 
  இயல்பிற்று (2)
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால் - குறள்:34 3/1
இழுக்கல் இயல்பிற்று இளமை பழித்தவை - திரி:14/1

 TOP
 
  இயல்பின் (1)
எங்கை இயல்பின் எழுவல் யாழ் பாண்மகனே - திணை150:136/1

 TOP
 
  இயல்பினால் (1)
என்னும் இலர் ஆம் இயல்பினால் துன்னி - நாலடி:21 5/2

 TOP
 
  இயல்பினாள் (1)
உட்கு உடையாள் ஊராண் இயல்பினாள் உட்கி - நாலடி:39 4/2

 TOP
 
  இயல்பினான் (1)
இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் - குறள்:5 7/1

 TOP
 
  இயல்பு (25)
இன்புற்று வாழும் இயல்பு உடையார் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:8 4/3
நல்லவை செய்யின் இயல்பு ஆகும் தீயவை - நாலடி:15 4/1
இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண் - நாலடி:19 7/1
விடுதற்கு அரியார் இயல்பு இலரேல் நெஞ்சம் - நாலடி:23 4/3
இனம் தீது எனினும் இயல்பு உடையார் கேண்மை - நாலடி:25 4/3
என்பாய் உகினும் இயல்பு இலார் பின் சென்று - நாலடி:30 2/1
ஏதிலார் என்பார் இயல்பு இல்லார் யார் யார்க்கும் - நான்மணி:42/1
புலத்து இயல்பு புக்கான் உரைக்கும் நிலத்து இயல்பு - நான்மணி:68/3
புலத்து இயல்பு புக்கான் உரைக்கும் நிலத்து இயல்பு
  வானம் உரைத்துவிடும் - நான்மணி:68/3,4
இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்பு உடைய மூவர்க்கும் - குறள்:5 1/1
அழுக்காறு இலாத இயல்பு - குறள்:17 1/2
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை - குறள்:35 4/1
எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு - குறள்:39 2/2
இயல்பு உளி கோல் ஓச்சும் மன்னவன் நாட்ட - குறள்:55 5/1
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பான் - குறள்:63 8/1
இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை எஞ்ஞான்றும் - குறள்:91 3/1
ஈதல் இயல்பு இலாதான் - குறள்:101 6/2
எதிர் நிற்கும் பெண்ணும் இயல்பு இல் தொழும்பும் - திரி:67/1
இற்பாலர் அல்லார் இயல்பு இன்மை நோவது என் - பழ:94/2
இயல்பு இன்னர் என்பது இனத்தான் அறிக - பழ:237/2
இன் சொல்லான் ஆகும் கிளைமை இயல்பு இல்லா - சிறுபஞ்:95/1
ஈகை வகையின் இயல்பு - சிறுபஞ்:103/4
யாப்பு இலோரை இயல்பு குணம் பழியார் - முது:3 1/1
இறை புரிந்து வாழ்தல் இயல்பு - ஏலாதி:0/4
இயல்பு உரையான் ஈனம் உரையான் நசையவர்க்கு - ஏலாதி:34/2

 TOP
 
  இயல்வது (1)
சேராது இயல்வது நாடு - குறள்:74 4/2

 TOP
 
  இயலார் (3)
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் - குறள்:132 1/1
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் - சிறுபஞ்:34/1
தாது அவிழ் கோதை தகை இயலார் தாம் புலப்பர் - கைந்:43/2

 TOP
 
  இயலாரை (1)
தட மென் பணை தோள் தளிர் இயலாரை
  விடம் என்று உணர்தல் இனிது - இனிய40:37/3,4

 TOP
 
  இயலாள் (1)
அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள்
  பெண்மை நயவாதவன் - குறள்:15 7/1,2

 TOP
 
  இயலான் (2)
அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள் - குறள்:15 7/1
நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல் - சிறுபஞ்:34/2

 TOP
 
  இயலும் (1)
இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:145/3

 TOP
 
  இயற்கை (9)
வசை அன்று வையகத்து இயற்கை நசை அழுங்க - நாலடி:12 1/2
காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி - ஐந்50:12/2
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே - குறள்:37 10/1
பேரா இயற்கை தரும் - குறள்:37 10/2
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு - குறள்:38 4/1
இயற்கை அறிந்து செயல் - குறள்:64 7/2
வசை அன்று வையத்து இயற்கை அஃது அன்றி - பழ:24/2
கல்லா கயவர் இயற்கை நரியிற்கு ஊண் - பழ:290/3
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை
  பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் - பழ:325/2,3

 TOP
 
  இயற்பால (1)
ஈண்டு இயற்பால பல - குறள்:35 2/2

 TOP
 
  இயற்றலும் (2)
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த - குறள்:39 5/1
இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் - திரி:31/2

 TOP
 
  இயற்றி (1)
இசையாதுஎனினும் இயற்றி ஓர் ஆற்றால் - நாலடி:20 4/1

 TOP
 
  இயற்றியார்க்கு (1)
ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண் பொருள் - குறள்:76 10/1

 TOP
 
  இயற்றியான் (1)
கெடுக உலகு இயற்றியான் - குறள்:107 2/2

 TOP
 
  இயன்றது (1)
இழுக்கா இயன்றது அறம் - குறள்:4 5/2

 TOP
 
  இயன்றதோ (1)
எற்றால் இயன்றதோ நா - நாலடி:36 3/4

 TOP
 
  இயன்றன (1)
அமிழ்தின் இயன்றன தோள் - குறள்:111 6/2

 TOP
 
  இயை (1)
எரி பரந்த கானம் இயை பொருட்கு போவீர் - திணை50:12/2

 TOP
 
  இயைக்குமாறு (1)
பூவொடு நார் இயைக்குமாறு - பழ:356/4

 TOP
 
  இயைக (1)
இன்னா இயைக இனிய ஒழிக என்று - நாலடி:31 6/1

 TOP
 
  இயைந்த (11)
இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால் - நாலடி:10 1/1
என்பொடு இயைந்த அமிழ்து - நாலடி:21 10/4
எத்துணையானும் இயைந்த அளவினால் - நாலடி:28 2/1
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த
  மாழை மா வண்டிற்கு ஆம் நீழல் வருந்தாதே - திணை150:72/2,3
அன்பொடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆர் உயிர்க்கு - குறள்:8 3/1
என்பொடு இயைந்த தொடர்பு - குறள்:8 3/2
மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு - குறள்:58 6/1
ஆண் ஆக்கம் வேண்டாதான் ஆசான் அவற்கு இயைந்த
  மாணாக்கன் அன்பான் வழிபடுவான் மாணாக்கன் - சிறுபஞ்:27/1,2
பல்லின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல நூற்கு இயைந்த
  சொல்லின் வனப்பே வனப்பு - சிறுபஞ்:35/3,4
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு - ஏலாதி:79/3
உடன் இயைந்த - கைந்:34/4

 TOP
 
  இயைந்தக்கால் (1)
எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே - குறள்:49 9/1

 TOP
 
  இயைந்ததூஉம் (1)
இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு - பழ:84/1

 TOP
 
  இயைந்து (8)
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும் - கார்40:38/2
இயைந்து கண்ணோடாதவர் - குறள்:58 6/2
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து - குறள்:133 3/2
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து
  துஞ்ச வருமே துயக்கு - பழ:137/3,4
என் பெறினும் கொல்லார் இயைந்து - சிறுபஞ்:46/4
அருள் கூடி ஆர் அறத்தோடு ஐந்து இயைந்து ஈயின் - சிறுபஞ்:104/3
இன்புற்று வாழ்வான் இயைந்து - ஏலாதி:50/4
எண்ணி ஊண் ஆர்வார் இயைந்து - ஏலாதி:52/4

 TOP
 
  இயைந்தென (1)
யாழும் குழலும் முழவும் இயைந்தென
  வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட - திணை50:7/1,2

 TOP
 
  இயைபு (1)
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் - குறள்:58 3/1

 TOP
 
  இயைய (3)
பண்டு இயைய சொல்லிய சொல் பழுதால் மா கடல் - திணை150:100/1
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் - திணை150:100/2
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய
  காப்பர் கருதும் இடத்து - சிறுபஞ்:52/3,4

 TOP
 
  இயையாக்கடை (1)
ஈதல் இயையாக்கடை - குறள்:23 10/2

 TOP
 
  இயையான் (2)
எனக்கு என்று இயையான் யாது ஒன்றும் புன கொன்றை - ஏலாதி:5/2
தேறான் இயையான் தெளிந்து அடிசில் ஈத்து உண்பான் - ஏலாதி:47/3

 TOP
 
  இயையின் (2)
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா - குறள்:53 2/1
நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு - ஏலாதி:79/3

 TOP
 
  இயையும் (2)
ஈண்டின் இயையும் திரு - சிறுபஞ்:4/4
இளமை கழியும் பிணி மூப்பு இயையும்
  வளமை வலி இவை வாடும் உள நாளால் - ஏலாதி:21/1,2

 TOP
 
  இயையுமோ (1)
இன் துணையோடு ஆட இயையுமோ இன் துணையோடு - திணை150:40/2

 TOP
 
  இயைவ (4)
நும்மில் இயைவ கொடுத்து உண்மின் நும்மை - நாலடி:10 4/2
உறுமாறு இயைவ கொடுத்தல் வறுமையால் - நாலடி:10 5/2
எ திறத்தானும் இயைவ கரவாத - இனிய40:26/3
ஏற்றார்க்கு இயைவ கரப்பானும் கூற்றம் - திரி:45/2

 TOP
 
  இயைவது (1)
இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை - முது:6 5/1

 TOP
 
  இயைவு (1)
இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன் - ஏலாதி:3/3

 TOP
 
  இர (5)
மாழை மான் நோக்கியும் ஆற்றாள் இர வரின் - திணை50:7/3
நல் மலை நாட இர வரின் வாழாளால் - திணை150:7/3
மழை வளரும் சாரல் இர வரின் வாழாள் - திணை150:26/3
இர வரின் ஏதமும் அன்ன புக அரிய - திணை150:59/2
இசை உரைக்கும் என் செய்து இர நின்று அவரை - திணை150:130/1

 TOP
 
  இரக்க (1)
இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின் - குறள்:106 1/1

 TOP
 
  இரக்கப்படுதல் (1)
இன்னாது இரக்கப்படுதல் இரந்தவர் - குறள்:23 4/1

 TOP
 
  இரக்கம் (1)
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று - நான்மணி:8/1

 TOP
 
  இரக்கும் (1)
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து - பழ:46/2

 TOP
 
  இரங்க (1)
முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க
  குருகிலை பூத்தன கானம் பிரிவு எண்ணி - கார்40:27/1,2

 TOP
 
  இரங்கார் (3)
இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு - நான்மணி:102/3
எய்தாத வேண்டார் இரங்கார் இழந்ததற்கு - ஆசாரக்:89/1
வரம்பு இல் பெரியானும் புக்கான் இரங்கார்
  கொடி ஆர மார்ப குடி கெட வந்தால் - பழ:103/2,3

 TOP
 
  இரங்கான் (1)
கழிந்தவை தான் இரங்கான் கைவாரா நச்சான் - சிறுபஞ்:80/1

 TOP
 
  இரங்கி (4)
இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார் - இனிய40:24/3
வென்றி முரசின் இரங்கி எழில் வானம் - கார்40:35/3
அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி
  மணி நிற மா மலை மேல் தாழ்ந்து பணிமொழி - ஐந்50:2/1,2
கற்றொறும் கல்லாதேன் என்று வழி இரங்கி
  உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல் - பழ:332/2,3

 TOP
 
  இரங்கிவிடும் (1)
பின் ஊறு இரங்கிவிடும் - குறள்:54 5/2

 TOP
 
  இரங்கு (1)
கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த - திணை50:19/1

 TOP
 
  இரங்கும் (2)
நின்றும் இரங்கும் இவட்கு - கார்40:35/4
பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும்
  பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா - திணை50:3/2,3

 TOP
 
  இரங்குவ (1)
எற்று என்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல் - குறள்:66 5/1

 TOP
 
  இரசம் (1)
இரசம் கொண்டு இன் தேன் இரைக்கும் குரலை - கைந்:5/1

 TOP
 
  இரட்டி (1)
ஈதல் இரட்டி உறும் - நாலடி:10 5/4

 TOP
 
  இரட்டும் (1)
குடிஞை இரட்டும் குளிர் வரை நாட - பழ:246/3

 TOP
 
  இரண்டாம் (1)
ஒன்று இரண்டாம் வாணிகம் இல் - பழ:275/4

 TOP
 
  இரண்டால் (1)
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் - குறள்:88 5/1

 TOP
 
  இரண்டாவது (1)
என்றேன் இரண்டாவது உண்டோ மடல்மா மேல் - திணை150:16/3

 TOP
 
  இரண்டிற்கும் (1)
எழிலும் முலையும் இரண்டிற்கும் முந்நீர் - திணை150:15/3

 TOP
 
  இரண்டின் (3)
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இ இரண்டின்
  ஆறு என்பர் ஆய்ந்தவர் கோள் - குறள்:67 2/1,2
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் - குறள்:68 4/1
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின்
  நீள் வினையான் நீளும் குடி - குறள்:103 2/1,2

 TOP
 
  இரண்டு (5)
எண் உளவால் ஐந்து இரண்டு ஈத்தான்கொல் என் ஆம்கொல் - திணை150:8/3
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு
  புண் உடையர் கல்லாதவர் - குறள்:40 3/1,2
யானோ பொறேன் இ இரண்டு - குறள்:125 7/2
நாள்வாயும் நல் அறம் செய்வாற்கு இரண்டு உலகும் - பழ:6/3
இரண்டு ஏறு ஒரு துறையில் நீர் - பழ:239/4

 TOP
 
  இரண்டும் (16)
அவமதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும்
  மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா - நாலடி:17 3/1,2
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே - நாலடி:27 7/3
புது புனலும் பூம் குழையார் நட்பும் இரண்டும்
  விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் - நாலடி:37 10/1,2
விளக்கு ஒளியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும்
  துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் - நாலடி:38 1/1,2
தானம் தவம் இரண்டும் தங்கா வியன் உலகம் - குறள்:2 9/1
எண் என்ப ஏனை எழுத்து என்ப இ இரண்டும்
  கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு - குறள்:40 2/1,2
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும்
  இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று - குறள்:41 2/1,2
மன தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
  இன தூய்மை தூவா வரும் - குறள்:46 5/1,2
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும்
  தெற்று என்க மன்னவன் கண் - குறள்:59 1/1,2
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு - குறள்:76 10/2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும்
  பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு - குறள்:100 2/1,2
இயக்கம் இரண்டும் இணைவிழைச்சு வாயில்விழைச்சு - ஆசாரக்:7/2
இம்மை தவமும் அறமும் என இரண்டும்
  தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல் - பழ:346/1,2
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும்
  இல்லாதாள் ஏக்கழுத்தம் செய்தலும் இல்லாதான் - சிறுபஞ்:3/1,2
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு - சிறுபஞ்:76/2
மனை வாழ்க்கை மா தவம் என்று இரண்டும் மாண்ட - ஏலாதி:73/1

 TOP
 
  இரத்தக்கார் (1)
இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின் - குறள்:106 1/1

 TOP
 
  இரத்தல் (1)
இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை - குறள்:106 2/1

 TOP
 
  இரத்தலின் (1)
இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய - குறள்:23 9/1

 TOP
 
  இரத்தலினூஉங்கு (1)
இரத்தலினூஉங்கு இளிவரவு இல்லை - முது:6 9/1

 TOP
 
  இரத்தலும் (1)
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல் - குறள்:106 4/1

 TOP
 
  இரந்த (1)
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த - சிறுபஞ்:62/2

 TOP
 
  இரந்தவர் (1)
இன்னாது இரக்கப்படுதல் இரந்தவர்
  இன் முகம் காணும் அளவு - குறள்:23 4/1,2

 TOP
 
  இரந்தவர்க்கு (1)
இட்டு ஆற்றுப்பட்டு ஒன்று இரந்தவர்க்கு ஆற்றாது - நாலடி:29 8/1

 TOP
 
  இரந்தவை (1)
இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை
  துன்பம் உறாஅ வரின் - குறள்:106 2/1,2

 TOP
 
  இரந்தார் (2)
இரந்தார் பெறுவது ஒன்று இல்லை குரங்கு ஊசல் - பழ:140/2
நாவின் இரந்தார் குறை அறிந்தும் தாம் உடைய - பழ:238/1

 TOP
 
  இரந்தார்க்கு (2)
வரைந்தார்க்கு அரிய வகுத்து ஊண் இரந்தார்க்கு ஒன்று - நான்மணி:48/3
அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான் - பழ:218/1

 TOP
 
  இரந்தால் (1)
மறாஅதவனும் பலர் ஒன்று இரந்தால்
  பெறாஅஅன் பேதுறுதல் எண்ணி பொறாஅன் - பழ:240/1,2

 TOP
 
  இரந்து (5)
இரந்து கோள் தக்கது உடைத்து - குறள்:78 10/2
ஈவார்கண் என் உண்டாம் தோற்றம் இரந்து கோள் - குறள்:106 9/1
இன்மை இடும்பை இரந்து தீர்வாம் என்னும் - குறள்:107 3/1
குறை எனினும் கொள்ளார் இரந்து - ஆசாரக்:12/3
இரந்து ஊட்கு பன்மையோ தீது - பழ:240/4

 TOP
 
  இரந்துகொண்டு (1)
இரந்துகொண்டு ஒண் பொருள் செய்வல் என்பானும் - திரி:73/1

 TOP
 
  இரந்தும் (1)
இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து - குறள்:107 2/1

 TOP
 
  இரப்ப (3)
தன்னையே தான் இரப்ப தீர்வதற்கு என்னைகொல் - நாலடி:31 6/2
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு - குறள்:122 2/1
ஊடுகமன்னோ ஒளியிழை யாம் இரப்ப
  நீடுகமன்னோ இரா - குறள்:133 9/1,2

 TOP
 
  இரப்பர் (1)
சென்று இரப்பர் ஓர் இடத்து கூழ் எனின் செல்வம் ஒன்று - நாலடி:1 1/3

 TOP
 
  இரப்பவர் (2)
இரப்பவர் மேற்கொள்வது - குறள்:106 5/2
கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும்கொல்லோ இரப்பவர்
  சொல்லாட போஒம் உயிர் - குறள்:107 10/1,2

 TOP
 
  இரப்பவர்க்கு (3)
இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த - நான்மணி:37/2
இரப்பவர்கண் தேய்வே போல் தோன்றல் இரப்பவர்க்கு ஒன்று - திரி:101/2
இரப்பவர்க்கு ஈய குறைபடும் என்று எண்ணி - பழ:344/1

 TOP
 
  இரப்பவர்கண் (1)
இரப்பவர்கண் தேய்வே போல் தோன்றல் இரப்பவர்க்கு ஒன்று - திரி:101/2

 TOP
 
  இரப்பன் (1)
இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின் - குறள்:107 7/1

 TOP
 
  இரப்பார்க்கு (3)
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ - நாலடி:15 5/3
உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்று - குறள்:24 2/1
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது - குறள்:104 5/1

 TOP
 
  இரப்பாரை (3)
இரப்பாரை எள்ளா மகன் - நாலடி:31 7/4
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் - குறள்:106 8/1
இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின் - குறள்:107 7/1

 TOP
 
  இரப்பான் (1)
இரப்பான் வெகுளாமை வேண்டும் நிரப்பு இடும்பை - குறள்:106 10/1

 TOP
 
  இரப்பானேல் (1)
ஈயாய் எனக்கு என்று இரப்பானேல் அ நிலையே - நாலடி:31 8/3

 TOP
 
  இரப்பின் (1)
இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின்
  கரப்பார் இரவன்மின் என்று - குறள்:107 7/1,2

 TOP
 
  இரப்பினும் (1)
ஆவிற்கு நீர் என்று இரப்பினும் நாவிற்கு - குறள்:107 6/1

 TOP
 
  இரப்பும் (1)
இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து - குறள்:106 3/2

 TOP
 
  இரப்பேம் (1)
கொடும் தாள் அலவ குறை யாம் இரப்பேம்
  ஒடுங்கா ஒலி கடல் சேர்ப்பன் நெடும் தேர் - ஐந்50:42/1,2

 TOP
 
  இரப்போர்க்கு (1)
இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை - முது:6 10/1

 TOP
 
  இரலை (1)
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர - கைந்:29/2

 TOP
 
  இரவலர் (2)
இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக - நாலடி:28 9/1
இரவலர் தம் வரிசை என்பார் மடவார் - பழ:381/1

 TOP
 
  இரவன்மின் (1)
கரப்பார் இரவன்மின் என்று - குறள்:107 7/2

 TOP
 
  இரவாதார் (2)
நல்கூர்ந்தும் செல்வர் இரவாதார் செல்வரும் - நாலடி:27 10/3
செல்வரை சென்று இரவாதார் - நாலடி:30 6/4

 TOP
 
  இரவாது (2)
இரவாது வாழ்வது ஆம் வாழ்க்கை இரவினை - நாலடி:31 5/2
எள் துணையானும் இரவாது தான் ஈதல் - இனிய40:16/3

 TOP
 
  இரவாமை (2)
ஈதல் இசையாதுஎனினும் இரவாமை
  ஈதல் இரட்டி உறும் - நாலடி:10 5/3,4
இரவாமை கோடி உறும் - குறள்:107 1/2

 TOP
 
  இரவார் (1)
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது - குறள்:104 5/1

 TOP
 
  இரவி (1)
எரிந்து சுடும் இரவி ஈடு இல் கதிரான் - திணை150:75/1

 TOP
 
  இரவின் (3)
வான் உயர் வெற்ப இரவின் வரல் வேண்டா - திணை50:1/3
உர வில் வலியாய் ஒரு நீ இரவின்
  வழிகள்தாம் சால வர அரிய வாரல் - திணை150:11/2,3
இரவின் இளிவந்தது இல் - குறள்:107 6/2

 TOP
 
  இரவினுள் (1)
மின்னின் அனைய வேல் ஏந்தி இரவினுள்
  இன்னே வரும் கண்டாய் தோழி இடை யாமத்து - கைந்:10/2,3

 TOP
 
  இரவினை (1)
இரவாது வாழ்வது ஆம் வாழ்க்கை இரவினை
  உள்ளுங்கால் உள்ளம் உருகுமால் என்கொலோ - நாலடி:31 5/2,3

 TOP
 
  இரவு (12)
மான அரும் கலம் நீக்கி இரவு என்னும் - நாலடி:4 10/1
இல்லாமை கந்தா இரவு துணிந்து ஒருவர் - நாலடி:31 3/1
ஏதிலவரை இரவு - நாலடி:31 6/4
கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் - நான்மணி:14/3
இன்னாமை வேண்டின் இரவு எழுக இ நிலத்து - நான்மணி:15/1
பாடு அறியாதானை இரவு - நான்மணி:59/4
கோலொடு நின்றான் இரவு - குறள்:56 2/2
காலும் இரவு ஒல்லா சால்பு - குறள்:107 4/2
இரவு என்னும் ஏமாப்பு இல் தோணி கரவு என்னும் - குறள்:107 8/1
இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள - குறள்:107 9/1
காம நோய் சொல்லி இரவு - குறள்:128 10/2
ஏஎய் இரவு எல்லாம் காத்தாலும் வாஅய் - பழ:205/2

 TOP
 
  இரா (10)
தானே மடிந்து இரா தாளாண்மை முன் இனிதே - இனிய40:33/2
இரா வாரல் என்பது உரை - ஐந்70:14/4
ஏம வேல் ஏந்தி இரா - திணை150:25/4
எறி மகரம் கொட்கும் இரா - திணை150:46/4
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா
  என் அல்லது இல்லை துணை - குறள்:117 8/1,2
நெடிய கழியும் இரா - குறள்:117 9/2
நீடுகமன்னோ இரா - குறள்:133 9/2
நீருள் நிழல் புரிந்து நோக்கார் நிலம் இரா
  கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் - ஆசாரக்:13/1,2
கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் - ஆசாரக்:13/2
பகல் தெற்கு நோக்கார் இரா வடக்கு நோக்கார் - ஆசாரக்:33/1

 TOP
 
  இராது (1)
கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர் - பழ:320/2

 TOP
 
  இராமன் (1)
பொலம் தார் இராமன் துணையாக போதந்து - பழ:92/1

 TOP
 
  இரார் (3)
பின் ஆவது என்று பிடித்து இரார் முன்னே - நாலடி:1 5/2
என் பெறினும் ஆற்ற வலம் இரார் தம்மின் - ஆசாரக்:24/2
உயர்ந்ததின் மேல் இரார் உள் அழிவு செய்யார் - ஆசாரக்:40/1

 TOP
 
  இராஅ (1)
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் - குறள்:131 1/1

 TOP
 
  இராஅது (1)
இருப்பினும் நாய் இருந்து அற்றே இராஅது
  உரைப்பினும் நாய் குரைத்து அற்று - நாலடி:26 4/3,4

 TOP
 
  இராஅர் (2)
உறுமி நெடிதும் இராஅர் பெரியாரை - ஆசாரக்:80/2
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர்
  மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர் - பழ:216/2,3

 TOP
 
  இராஇருக்கை (1)
இராஇருக்கை ஏலாத வைகல் பனி மூழ்கல் - சிறுபஞ்:90/1

 TOP
 
  இரிந்து (2)
கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட - திணை150:84/1
ஏ மாண் சிலையார்க்கு இன மா இரிந்து ஓடும் - கைந்:18/2

 TOP
 
  இரிந்தோடும் (1)
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் - கைந்:17/1

 TOP
 
  இரிய (1)
தென்னவன் கொற்கை குருகு இரிய மன்னரை - கைந்:60/2

 TOP
 
  இரியார் (1)
நாழி மணை மேல் இரியார் மணை கவிழார் - ஆசாரக்:44/1

 TOP
 
  இரியும் (3)
புனல் ஒழுக புள் இரியும் பூம் குன்ற நாட - நாலடி:22 2/3
உண் துறை பொய்கை வராஅல் இனம் இரியும்
  தண் துறை ஊர தகுவதோ ஒண்டொடியை - ஐந்70:54/1,2
தாரா இரியும் தகை வயல் ஊரனை - கைந்:40/1

 TOP
 
  இரீஇ (2)
மடி செவி வேழம் இரீஇ அடி ஓசை - ஐந்50:16/2
தூங்கான் துளங்காமை நன்கு இரீஇ யாண்டும் - ஆசாரக்:20/2

 TOP
 
  இரீஇய (1)
கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று - குறள்:66 10/2

 TOP
 
  இரு (42)
இரு சிகையும் உண்டீரோ என்று வரிசையால் - நாலடி:2 8/2
நடுவணது எய்த இரு தலையும் எய்தும் - நாலடி:12 4/2
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள் - நாலடி:33 6/3
என்றும் உளவாகும் நாளும் இரு சுடரும் - நான்மணி:57/1
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை - இனிய40:18/3
இரு நிலம் தீம் பெயல் தாழ விரை நாற - கார்40:30/2
பருதி சுமந்து எழுந்த யானை இரு விசும்பில் - கள40:4/2
இரு சிறகர் ஈர்க்கும் பரப்பி எருவை - கள40:20/1
இரு நிலம் சேர்ந்த குடை கீழ் வரி நுதல் - கள40:22/1
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர் - ஐந்70:61/1
மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை - திணை50:27/3
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக - திணை150:43/1
ஒரு திரை ஓடா அளவை இரு திரை - திணை150:57/2
இரு சுடரும் போந்தன என்றார் - திணை150:71/4
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை - திணை150:78/1
என் கேட்டி ஏழாய் இரு நிலத்தும் வானத்தும் - திணை150:135/1
இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன் - குறள்:1 5/1
இரு வேறு உலகத்து இயற்கை திரு வேறு - குறள்:38 4/1
இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும் - குறள்:74 7/1
இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் - குறள்:92 10/1
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இரு நிலம் தான் - குறள்:99 10/1
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம் - குறள்:100 9/1
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு - குறள்:110 1/1
இரு தலையும் இன்னா பிரிவும் உருவினை - திரி:18/2
எண்ணின் உலவா இரு நிதியும் இ மூன்றும் - திரி:100/3
இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால் - ஆசாரக்:28/1
கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை - ஆசாரக்:28/2
இரு தேவர் பார்ப்பார் இடை போகார் தும்மினும் - ஆசாரக்:31/1
ஈர்ஐந்தின்கண்ணும் உமிழ்வோடு இரு புலனும் - ஆசாரக்:32/3
அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் - ஆசாரக்:34/2
மிக்க இரு தேவர் நாளோடு உவாத்திதி நாள் - ஆசாரக்:43/2
எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும் - ஆசாரக்:58/3
இரு தலை கொள்ளி என்பார் - பழ:10/4
தமன் என்று இரு நாழி ஈத்தவன் அல்லால் - பழ:35/1
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக - பழ:37/2
மா இரு ஞாலத்து மண்பு ஒருவன் போல்கலார் - பழ:47/2
இரு தலையும் கா கழிப்பார் - பழ:208/4
வாழை இரு கால் குலை - பழ:221/4
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும் - பழ:303/1
இரு கயல் உண்கண் இளையவளை வேந்தன் - பழ:338/1
என்பர் இரு கால் எருது - சிறுபஞ்:18/4
இரு கையும் நில்லா வளை - கைந்:55/4

 TOP
 
  இருக்க (6)
பாண இருக்க அது களை நாண் உடையான் - ஐந்70:49/2
தன் உற்ற எல்லாம் இருக்க இரும் பாண - ஐந்70:49/3
சொல்லாது இருக்க பெறின் - குறள்:41 3/2
வேளாளன் என்பான் விருந்து இருக்க உண்ணாதான் - திரி:12/2
பரியாதார் போல இருக்க பரிவு இல்லா - பழ:135/2
இருக்க எம் இல்லுள் வரல் - கைந்:47/4

 TOP
 
  இருக்கும் (3)
எனது எனது என்று இருக்கும் ஏழை பொருளை - நாலடி:28 6/1
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும் - நாலடி:33 8/3
விழைந்திலேம் என்று இருக்கும் கேண்மை தழங்குரல் - நாலடி:34 9/2

 TOP
 
  இருக்கை (2)
இருக்கை எழலும் எதிர் செலவும் ஏனை - நாலடி:15 3/1
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை - திணை150:14/2

 TOP
 
  இருட்டு (1)
பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் - குறள்:92 3/1

 TOP
 
  இருண்ட (1)
மான்று இருண்ட போழ்தின் வழங்கல் பெரிது இன்னா - இன்னா40:17/2

 TOP
 
  இருண்டு (2)
மல்லர் கடந்தான் நிறம் போன்று இருண்டு எழுந்து - ஐந்50:1/1
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் - திணை150:100/2

 TOP
 
  இருத்தல் (7)
நிற்றல் இருத்தல் கிடத்தல் இயங்குதல் என்று - நாலடி:34 4/3
ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா - இன்னா40:24/1
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா - இன்னா40:24/2
ஆக்குவர் ஆற்ற எமக்கு என்று அமர்ந்து இருத்தல்
  மா புரை நோக்கின் மயில் அன்னாய் பூசையை - பழ:128/2,3
பின்னை ஒருவரால் செய்வித்தும் என்று இருத்தல்
  செல் நீர் அருவி மலை நாட பாய்பவோ - பழ:293/2,3
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த - சிறுபஞ்:14/2
கொன்னே இருத்தல் குறை - ஏலாதி:37/4

 TOP
 
  இருத்தலால் (1)
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் - நாலடி:7 1/3

 TOP
 
  இருத்தலும் (1)
ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா - திரி:63/2

 TOP
 
  இருதலையானும் (1)
இருதலையானும் இனிது - குறள்:120 6/2

 TOP
 
  இருந்த (10)
முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் - நாலடி:2 9/3
எய்தி இருந்த அவை முன்னர் சென்று எள்ளி - நாலடி:33 5/1
திசைக்கு பாழ் நட்டோரை இன்மை இருந்த
  அவைக்கு பாழ் மூத்தோரை இன்மை தனக்கு பாழ் - நான்மணி:20/2,3
முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த
  மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து - ஐந்70:71/1,2
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு - குறள்:34 10/2
தொல் அவையுள் தோன்றும் குடிமையும் தொக்கு இருந்த
  நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து - திரி:8/1,2
மெய் நிறைந்து நீடு இருந்த கன்னியும் நொந்து - திரி:69/2
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் - பழ:73/1
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த
  கோடு குறைத்துவிடல் - பழ:81/3,4
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு - பழ:388/3

 TOP
 
  இருந்தக்கண்ணே (1)
தொழுது இருந்தக்கண்ணே ஒழியுமோ அல்லல் - பழ:29/2

 TOP
 
  இருந்தக்கால் (2)
பெரியார் தம்பால் இருந்தக்கால் - ஆசாரக்:24/3
இருந்தக்கால் ஏவாமை ஏகார் பெருந்தக்கார் - ஆசாரக்:74/2

 TOP
 
  இருந்தது (1)
தினிய இருந்தது என் நெஞ்சு - குறள்:130 6/2

 TOP
 
  இருந்தவாறு (1)
புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் - பழ:86/2

 TOP
 
  இருந்தார் (2)
ஏமாந்து எமது என்று இருந்தார் பெறுபவே - நாலடி:38 7/3
நோக்கி இருந்தார் இமைக்கும் அளவின்கண் - பழ:259/1

 TOP
 
  இருந்தார்க்கு (1)
கரை இருந்தார்க்கு எளிய போர் - பழ:86/4

 TOP
 
  இருந்தான் (2)
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலற - நாலடி:3 9/3
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் - குறள்:64 8/2

 TOP
 
  இருந்திட்டு (1)
இருந்திட்டு என் போய் என் இவர் - திரி:104/4

 TOP
 
  இருந்து (36)
ஈனமாய் இல் இருந்து இன்றி விளியினும் - நாலடி:20 8/1
விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும் - நாலடி:21 10/1
இருப்பினும் நாய் இருந்து அற்றே இராஅது - நாலடி:26 4/3
வாலி தாம் பக்கம் இருந்தைக்கு இருந்து அன்று - நாலடி:26 8/2
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு - நாலடி:28 1/3
இருந்து உயிர் கொன்னே கழியாது தான் போய் - நாலடி:29 6/3
கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து
  எண்ணினான் எண்ணப்படும் - நான்மணி:75/3,4
இல் இருந்து தீங்கு ஒழுகுவாள் - நான்மணி:82/4
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:1/3
துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா - இன்னா40:23/2
துச்சில் இருந்து துயர் கூரா மாண்பு இனிதே - இனிய40:39/2
பத்து கொடுத்தும் பதி இருந்து வாழ்வு இனிதே - இனிய40:40/1
கரு இருந்து ஆலிக்கும் போழ்து - கார்40:1/4
இருந்து உறங்கி வீயும் இடம் - திணை150:91/4
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே - திணை150:141/3
ஆட்டை இருந்து உறையும் ஊர் - திணை150:141/4
இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி - குறள்:9 1/1
இழைத்து இருந்து எண்ணி கொளல் - குறள்:53 10/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்மன்ற அடுத்து இருந்து
  மாணாத செய்வான் பகை - குறள்:87 7/1,2
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் - குறள்:111 7/1
பின் இருந்து வாழ்வார் பலர் - குறள்:116 10/2
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல் - குறள்:125 3/1
தனியே இருந்து நினைத்தக்கால் என்னை - குறள்:130 6/1
இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் - திரி:50/3
அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து
  விழு நிதி குன்றுவிப்பானும் இ மூவர் - திரி:87/2,3
கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார் - ஆசாரக்:94/3
உழை இருந்து நுண்ணிய கூறி கருமம் - பழ:86/1
நிரை இருந்து மாண்ட அரங்கினுள் வட்டு - பழ:86/3
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து - பழ:276/3
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து
  அச்சாணி தாம் கழிக்குமாறு - பழ:276/3,4
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் - பழ:281/2
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் - பழ:296/3
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து
  ஞானம் வினாஅய் உரைக்கின் நகை ஆகும் - பழ:298/2,3
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து
  பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை - பழ:325/1,2
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி - பழ:326/2
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார் - முது:3 6/1

 TOP
 
  இருந்தும் (7)
எறி நீர் பெரும் கடல் எய்தி இருந்தும்
  அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர் - நாலடி:28 5/1,2
உள்ளூர் இருந்தும் ஒன்று ஆற்றாதான் உள்ளூர் - நாலடி:29 6/2
எனைத்தானும் தாம் கண்டு இருந்தும் தினை துணையும் - நாலடி:33 3/2
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் - குறள்:98 3/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும்
  கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் - குறள்:98 3/1,2
இருளின் இருந்தும் வெளி - பழ:154/4
புன்னைஅxம் கானலுள் புக்கு இருந்தும் நின்னை - கைந்:52/2

 TOP
 
  இருந்துழி (1)
மூத்தார் இருந்துழி வேண்டார் முது நூலுள் - சிறுபஞ்:83/3

 TOP
 
  இருந்தேம் (1)
தினை காத்து இருந்தேம் யாம் ஆக வினை வாய்த்து - ஐந்50:14/2

 TOP
 
  இருந்தேமா (2)
ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை - குறள்:132 2/1
புன்னையம் கானல் இருந்தேமா பொய்த்து எம்மை - கைந்:54/2

 TOP
 
  இருந்தேனும் (1)
நோக்கி இருந்தேனும் யான் - நாலடி:39 9/4

 TOP
 
  இருந்தைக்க (1)
இன்பத்தின் பக்கம் இருந்தைக்க இன்பம் - நாலடி:8 9/2

 TOP
 
  இருந்தைக்கு (1)
வாலி தாம் பக்கம் இருந்தைக்கு இருந்து அன்று - நாலடி:26 8/2

 TOP
 
  இருப்ப (8)
உணர்வது உடையார் இருப்ப உணர்வு இலா - நாலடி:27 4/2
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலா - நாலடி:27 5/1
முந்தி இருப்ப செயல் - குறள்:7 7/2
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று - குறள்:10 10/2
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப
  தாய் அணல் தான் சுவைத்து அற்று - பழ:20/3,4
வெள்ள மாண்பு எல்லாம் உடைய தமர் இருப்ப
  உள்ள மாண்பு இல்லா ஒருவரை தெள்ளி - பழ:180/1,2
மாற்றார் கொடுத்து இருப்ப வள்ளன்மை மாற்றாரை - பழ:318/2
புகர் இல்லேம் யாம் இருப்ப பூம் கழி சேர்ப்பன் - கைந்:56/3

 TOP
 
  இருப்பது (1)
சொல்லாது இருப்பது நாண் - நாலடி:30 9/4

 TOP
 
  இருப்பர் (2)
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது - குறள்:49 5/1
ஏதின்மை சொல்லி இருப்பர் பிறர் மகளிர் - கைந்:43/3

 TOP
 
  இருப்பரே (1)
மிக தாம் வருந்தி இருப்பரே மேலை - நாலடி:4 1/3

 TOP
 
  இருப்பல் (1)
இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா - ஐந்70:44/2

 TOP
 
  இருப்பவோ (2)
ஒல்லோம் என்று ஏங்கி உயங்கி இருப்பவோ
  கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப - ஐந்70:42/1,2
வாய் மூடி இட்டும் இருப்பவோ மாணிழாய் - ஐந்70:51/3

 TOP
 
  இருப்பன் (1)
எனது எனது என்று இருப்பன் யானும் தனதுஆயின் - நாலடி:28 6/2

 TOP
 
  இருப்பார் (2)
மற்று அறிவாம் என்று இருப்பார் மாண்பு - நாலடி:34 2/4
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார்
  இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி - பழ:304/1,2

 TOP
 
  இருப்பாரை (1)
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் - குறள்:104 10/1

 TOP
 
  இருப்பானும் (1)
இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி - திரி:28/2

 TOP
 
  இருப்பானேல் (2)
வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ - நாலடி:1 9/3
வயப்பட்டான் வாளா இருப்பானேல் வைதான் - நாலடி:33 5/3

 TOP
 
  இருப்பின் (3)
செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து - குறள்:104 9/1
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும் - பழ:297/2
உறாஅ நீர் சேர்ப்பனை உள்ளி இருப்பின்
  பொறாஅ என் முன்கை வளை - கைந்:58/3,4

 TOP
 
  இருப்பினும் (5)
இருப்பினும் நாய் இருந்து அற்றே இராஅது - நாலடி:26 4/3
மல்கு திரைய கடல் கோட்டு இருப்பினும்
  வல் ஊற்று உவர் இல் கிணற்றின்கண் சென்று உண்பர் - நாலடி:27 3/1,2
ஊடி இருப்பினும் ஊரன் நறு மேனி - ஐந்50:30/3
இஞ்சி அடைத்துவைத்து ஏமாந்து இருப்பினும்
  அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி - பழ:154/1,2
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் - பழ:154/3

 TOP
 
  இருப்பும் (2)
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் - திரி:10/3
தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் - திரி:63/3

 TOP
 
  இருப்புழி (1)
இடத்துள் ஒருவன் இருப்புழி பெற்றால் - பழ:235/3

 TOP
 
  இரும் (46)
உலவா இரும் கழி சேர்ப்ப யார்மாட்டும் - நாலடி:17 8/3
கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல் - நாலடி:18 8/1
நெய் அணி குஞ்சரம் போல இரும் கொண்மூ - கார்40:12/3
திருந்து இன் இளி வண்டு பாட இரும் தும்பி - கார்40:15/3
பல் இரும் கூந்தல் பனி நோனாள் கார் வானம் - கார்40:24/3
இரும் கல் இறுவரை ஏறி உயிர்க்கும் - கார்40:37/2
இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை - கார்40:39/3
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் - கள40:9/2
வேங்கை இரும் புலி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:16/4
கோடு உயர் தோற்ற மலை மேல் இரும் கொண்மூ - ஐந்50:5/1
முல்லை நறு மலர் ஊதி இரும் தும்பி - ஐந்50:6/1
ஈர்ம் தண் பொழிலுள் இரும் கழி தண் சேர்ப்பன் - ஐந்50:45/1
பெரும் கை இரும் களிறு ஐவனம் மாந்தி - ஐந்70:12/1
பேழ் வாய் இரும் புலி குஞ்சரம் கோள் பிழைத்து - ஐந்70:31/1
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும் - ஐந்70:34/2
தன் உற்ற எல்லாம் இருக்க இரும் பாண - ஐந்70:49/3
மணி நிற நெய்தல் இரும் கழி சேர்ப்பன் - ஐந்70:60/1
தெண் நீர் இரும் கழி வேண்டும் இரை மாந்தி - ஐந்70:64/1
தவழும் இரும் கழி சேர்ப்ப என் தோழி - ஐந்70:67/3
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற - ஐந்70:68/3
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல - திணை50:16/2
இரும் கடல் மாந்திய ஏர் கொள் எழிலி - திணை50:26/1
எல்லு நல் முல்லை தார் சேர்ந்த இரும் கூந்தல் - திணை50:38/3
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் உலாவ - திணை50:44/1
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால் - திணை150:26/2
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் - திணை150:28/3
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் - திணை150:33/2
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் - திணை150:33/2
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் - திணை150:45/3
எங்கு வருதி இரும் கழி தண் சேர்ப்ப - திணை150:49/1
ஈன்றாய் நீ பாவை இரும் குரவே ஈன்றாள் - திணை150:65/2
சென்றக்கால் செல்லும் வாய் என்னோ இரும் சுரத்து - திணை150:68/1
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் - திணை150:93/2
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் - திணை150:104/2
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் - திணை150:109/1
இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால் - திணை150:137/2
இருள் நடந்து அன்ன இரும் கோட்டு எருமை - திணை150:148/1
நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை - பழ:22/2
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து - பழ:46/2
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:170/3
பெரும் பழி ஏறுவ பேணார் இரும் புன்னை - பழ:262/2
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற - பழ:286/3
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் - ஏலாதி:44/3
தொண்டு இரும் துன்பம் தொடரும் பிறப்பினான் - ஏலாதி:72/3
பிரசை இரும் பிடி பேணி வரூஉம் - கைந்:5/2
மட மா இரும் பிடி வேழ - கைந்:17/2

 TOP
 
  இரும்பின் (2)
இரும்பின் பிணிப்பர் கயத்தை சான்றோரை - நான்மணி:10/3
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் - நான்மணி:33/1

 TOP
 
  இரும்பின்கண் (1)
பூசி கொளினும் இரும்பின்கண் மாசு ஒட்டும் - நான்மணி:97/2

 TOP
 
  இரும்பு (2)
இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் - நாலடி:13 2/1
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் - நான்மணி:33/1

 TOP
 
  இருமை (1)
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார் - குறள்:3 3/1

 TOP
 
  இருமைக்கும் (1)
அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும்
  பாவம் பழி பகை சாக்காடே கேடு அச்சம் - ஏலாதி:60/2,3

 TOP
 
  இருமையும் (1)
இருமையும் சென்று சுடுதலால் நல்ல - நாலடி:13 9/3

 TOP
 
  இருவர் (7)
வேற்றுமை இன்றி கலந்து இருவர் நட்டக்கால் - நாலடி:8 5/1
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு - நாலடி:23 3/4
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு - பழ:247/4
பண்டம் இருவர் கொளல் - பழ:269/4
துன்னி இருவர் தொடங்கிய மாற்றத்தில் - பழ:347/1
இருவர் ஆவாரும் எதிர் மொழியற்பாலா - பழ:352/2
இருவர் உடன் ஆடல் நாய் - பழ:352/4

 TOP
 
  இருவர்க்கு (1)
வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை - குறள்:111 8/1

 TOP
 
  இருவராய் (1)
என்றும் கடும் சொல் உரையார் இருவராய்
  நின்றுழியும் செல்லார் விடல் - ஆசாரக்:93/2,3

 TOP
 
  இருவரிடை (1)
இருவரிடை நட்பான் புக்கால் பெரிய - பழ:294/2

 TOP
 
  இருவியாம் (1)
இருவியாம் ஏனல் இனி - திணை150:18/4

 TOP
 
  இருள் (32)
விளக்கு புக இருள் மாய்ந்த ஆங்கு ஒருவன் - நாலடி:6 1/1
தேய்விடத்து சென்று இருள் பாய்ந்த ஆங்கு நல் வினை - நாலடி:6 1/3
குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த - நான்மணி:22/3
மையால் தளிர்க்கும் மலர் கண்கள் மால் இருள்
  நெய்யால் தளிர்க்கும் நிமிர் சுடர் பெய்யல் - நான்மணி:35/1,2
இருள் கூர் சிறு நெறி தாம் தனிப்போக்கு இன்னா - இன்னா40:10/2
உறைத்து இருள் கூர்ந்தன்று வானம் பிறை தகை - கார்40:17/3
ஈரும் இருள் மாலை வந்து - ஐந்50:6/4
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள்
  துஞ்சா சுடர்த்தொடி கண் - ஐந்50:16/3,4
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள்
  இன்னா அதர் வர ஈர்ம் கோதை மாதராள் - ஐந்50:19/2,3
மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை - திணை50:27/3
தண் பரப்ப பாய் இருள் நீ வரின் தாழ் கோதையாள் - திணை150:34/3
கரை பாய் நீள் சேர்ப்ப கனை இருள் வாரல் - திணை150:43/3
படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து - திணை150:48/4
நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் - திணை150:49/3
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு - திணை150:55/2
இருள் பரந்து ஆழியான்தன் நிறம் போல் தம்முன் - திணை150:96/1
இருள் நடந்து அன்ன இரும் கோட்டு எருமை - திணை150:148/1
இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன் - குறள்:1 5/1
ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் - குறள்:13 1/2
அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த - குறள்:25 3/1
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி - குறள்:36 2/1
இருள் தீர எண்ணி செயல் - குறள்:68 5/2
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும் - குறள்:76 3/1
பகலும் பால் பட்டன்று இருள் - குறள்:100 9/2
குருடன் மனையாள் அழகும் இருள் தீர - திரி:53/1
இருள் உலகம் சேராத ஆறு - திரி:90/4
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் - பழ:47/3
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் - பழ:154/3
பொருள் கொடுத்து கொள்ளார் இருள் - பழ:334/4
இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா - பழ:401/2
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர - சிறுபஞ்:57/2
ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து - ஏலாதி:67/2

 TOP
 
  இருளாய் (1)
இருளாய் கழியும் உலகமும் யாதும் - திரி:93/1

 TOP
 
  இருளில் (1)
காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர - திணை150:6/3

 TOP
 
  இருளின் (1)
இருளின் இருந்தும் வெளி - பழ:154/4

 TOP
 
  இருளும் (2)
பொய்த்துரை என்னும் புகை இருளும் இ மூன்றும் - திரி:22/3
நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி - திரி:77/2

 TOP
 
  இருளே (1)
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் - குறள்:119 6/1

 TOP
 
  இருளை (1)
இகல் கருதி திங்கள் இருளை பகல் வர - திணை150:94/2

 TOP
 
  இருளோடு (1)
ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து - ஏலாதி:67/2

 TOP
 
  இரூஉம் (1)
இல் கொண்டு இனிது இரூஉம் ஏமுறுதல் என்பவே - நாலடி:37 4/3

 TOP
 
  இரை (5)
உறு புலி ஊன் இரை இன்றி ஒரு நாள் - நாலடி:20 3/1
இரை சுடும் இன்புறா யாக்கையுள் பட்டால் - நான்மணி:49/1
புள்ளி வெருகு தன் குட்டிக்கு இரை பார்க்கும் - ஐந்70:36/2
தெண் நீர் இரும் கழி வேண்டும் இரை மாந்தி - ஐந்70:64/1
குருகு வாய் பெய்து இரை கொள்ளாது உருகி மிக - திணை150:36/2

 TOP
 
  இரைக்கும் (2)
இரசம் கொண்டு இன் தேன் இரைக்கும் குரலை - கைந்:5/1
இறா எறி ஓதம் அலற இரைக்கும்
  உறாஅ நீர் சேர்ப்பனை உள்ளி இருப்பின் - கைந்:58/2,3

 TOP
 
  இரையான்கண் (1)
கழி பேர் இரையான்கண் நோய் - குறள்:95 6/2

 TOP
 
  இல் (350)
கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் - நாலடி:1 5/3
பிறந்தும் பிறவாதார் இல் - நாலடி:1 7/4
அறிவுடையாளர்கண் இல் - நாலடி:2 6/4
ஆள் பார்த்து உழலும் அருள் இல் கூற்று உண்மையால் - நாலடி:2 10/1
எஞ்சினார் இ உலகத்து இல் - நாலடி:3 1/4
கேளாது வந்து கிளைகளாய் இல் தோன்றி - நாலடி:3 10/1
கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ - நாலடி:5 4/2
பித்தரின் பேதையார் இல் - நாலடி:6 2/4
மாண்ட குணத்தொடு மக்கள் பேறு இல் எனினும் - நாலடி:6 6/1
வான் தோய் குடி பிறந்தார்க்கு இல் - நாலடி:7 9/4
உட்கான் பிறன் இல் புகல் - நாலடி:9 3/4
நிலைமை இல் நெஞ்சத்தான் துப்புரவு பாம்பின் - நாலடி:9 7/3
இறப்ப சிறிது என்னாது இல் எனாது என்றும் - நாலடி:10 9/1
கார் என செய்தாரும் இல் - நாலடி:11 3/4
சிறப்பின் தணிப்பாரும் இல் - நாலடி:11 4/4
இசையா ஒரு பொருள் இல் என்றல் யார்க்கும் - நாலடி:12 1/1
போஒம் துணை அறிவார் இல் - நாலடி:14 10/4
இல் பிறந்தோர்கண்ணே உள - நாலடி:15 6/4
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் - நாலடி:15 7/2
புல்லா எழுத்தின் பொருள் இல் வறும் கோட்டி - நாலடி:16 5/1
பயன் இல் பொழுதா கழிப்பரே நல்ல - நாலடி:17 2/3
நயம் இல் அறிவினவர் - நாலடி:17 2/4
எம்மை அறிந்திலிர் எம் போல்வார் இல் என்று - நாலடி:17 5/1
ஈனமாய் இல் இருந்து இன்றி விளியினும் - நாலடி:20 8/1
இல் பிறப்பு எண்ணி இடை திரியார் என்பது ஓர் - நாலடி:22 2/1
நயப்பாரும் நட்பாரும் இல் - நாலடி:22 5/4
நல் இல் சிதைத்த தீ நாள்தொறும் நாடி தம் - நாலடி:23 5/3
செறிப்பு இல் பழம் கூரை சேறு அணை ஆக - நாலடி:24 1/1
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் - நாலடி:25 2/2
வல் ஊற்று உவர் இல் கிணற்றின்கண் சென்று உண்பர் - நாலடி:27 3/2
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் - நாலடி:27 5/4
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு - நாலடி:28 1/3
ஒருவரும் இ உலகத்து இல் - நாலடி:29 4/4
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல்
  நிரை ஆமா சேக்கும் நெடும் குன்ற நாட - நாலடி:32 9/2,3
இல் பிறப்பு இல்லார் எனைத்து நூல் கற்பினும் - நாலடி:32 10/1
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த - நாலடி:32 10/2
புல்லறிவு தாம் அறிவது இல் - நாலடி:32 10/4
நன்றி புரிகல்லா நாண் இல் மட மாக்கள் - நாலடி:33 3/3
இல் செய் குறைவினை நீக்கி அற வினை - நாலடி:34 2/3
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் - நாலடி:34 10/1
வழும்பு அறுக்ககில்லாவாம் தேரை வழும்பு இல் சீர் - நாலடி:36 2/2
ஏட்டை பருவத்தும் இல் பிறந்தார் செய்வன - நாலடி:36 8/1
ஈரம் கிடையகத்து இல் ஆகும் ஓரும் - நாலடி:36 10/2
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் - நாலடி:37 3/3
இல் கொண்டு இனிது இரூஉம் ஏமுறுதல் என்பவே - நாலடி:37 4/3
ஆணம் இல் நெஞ்சத்து அணி நீல கண்ணோர்க்கு - நாலடி:38 4/1
இல்லாள் அமைந்ததே இல் - நாலடி:39 3/4
திரு ஒக்கும் தீது இல் ஒழுக்கம் பெரிய - நான்மணி:6/1
கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் - நான்மணி:14/3
பாய்மா உடையான் உடைக்கிற்கும் தோம் இல்
  தவ குட்டம் தன்னுடையான் நீந்தும் அவை குட்டம் - நான்மணி:16/2,3
மூத்தல் இறுவாய்த்து இள நலம் தூக்கு இல்
  மிகுதி இறுவாய செல்வங்கள் தத்தம் - நான்மணி:17/2,3
உடன் உறையும் காலமும் இல் - நான்மணி:23/4
வன்மையின் வன்பாட்டது இல் - நான்மணி:29/4
இளமையோடு ஒப்பதூஉம் இல் - நான்மணி:32/4
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் - நான்மணி:45/4
இல்வாழ்வார் இல்வழி இல் - நான்மணி:46/4
தாதினான் நந்தும் சுரும்பு எல்லாம் தீது இல்
  வினையினான் நந்துவர் மக்களும் தத்தம் - நான்மணி:47/2,3
இல் என்றல் யார்க்கும் அரிது - நான்மணி:48/4
என்ன கடவுளும் இல் - நான்மணி:54/4
கேடு இன்றி சென்றாரும் இல் - நான்மணி:76/4
நா அன்றோ நட்பு அறுக்கும் தேற்றம் இல் பேதை - நான்மணி:78/1
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா - நான்மணி:80/3
இல் இருந்து தீங்கு ஒழுகுவாள் - நான்மணி:82/4
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் - நான்மணி:91/3
உள் நாட்டம் இன்மையும் இல் - நான்மணி:93/4
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - நான்மணி:104/4
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:1/3
பார்ப்பார் இல் கோழியும் நாயும் புகல் இன்னா - இன்னா40:2/1
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:2/3
எருது இல் உழவர்க்கு போகு ஈரம் இன்னா - இன்னா40:4/1
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா - இன்னா40:5/1
நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு - இன்னா40:8/4
பண் இல் புரவி பரிப்பு - இன்னா40:9/4
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா - இன்னா40:11/2
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:16/3
கலத்தல் குலம் இல் வழி - இன்னா40:19/4
யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா - இன்னா40:22/1
ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா - இன்னா40:24/1
ஒடுங்கி அரவு உறையும் இல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:30/3
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:31/3
குழல் இல் இயமரத்து ஓசை நற்கு இன்னா - இன்னா40:35/2
பங்கம் இல் செய்கையர் ஆகி பரிந்து யார்க்கும் - இனிய40:9/3
நிறை மாண்பு இல் பெண்டிரை நீக்கல் இனிதே - இனிய40:10/2
பெருமை போல் பீடு உடையது இல் - இனிய40:11/4
முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது - இனிய40:19/3
நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரை - இனிய40:25/3
பற்றினில் பாங்கு இனியது இல் - இனிய40:26/4
தேர்ச்சியில் தேர்வு இனியது இல் - இனிய40:28/4
நன்றியின் நன்கு இனியது இல் - இனிய40:30/4
பத்திமையின் பாங்கு இனியது இல் - இனிய40:32/4
கற்றலின் காழ் இனியது இல் - இனிய40:40/4
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி - கள40:2/2
மை இல் மா மேனி நிலம் என்னும் நல்லவள் - கள40:32/1
யாரும் இல் நெஞ்சினேம் ஆகி உறைவேமை - ஐந்50:6/3
வலி ஆகி பின்னும் பயக்கும் மெலிவு இல்
  கயம் திகழ் சோலை மலை நாடன் கேண்மை - ஐந்70:5/2,3
அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல்
  இரா வாரல் என்பது உரை - ஐந்70:14/3,4
என் ஆதி என்பாரும் இல் - ஐந்70:16/4
மடம் பட்டு வாழ்கிற்பார் இல் - ஐந்70:21/4
நீர் இல் அரும் சுரத்து ஆமான் இனம் வழங்கும் - ஐந்70:32/1
நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் - ஐந்70:34/3
ஈரம் இல் நெஞ்சினவர் - ஐந்70:34/4
போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான் - ஐந்70:45/1
மறு இல் பொலம் தொடி வீசும் அலற்றும் - ஐந்70:55/3
நின் அல்லது இல் என்று உரை - ஐந்70:58/4
போந்தது இல் ஐய களிறு - திணை50:8/4
அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல்
  செறிவு அறா செய்த குறி - திணை50:43/3,4
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட - திணை150:11/1
என் ஆம்கொல் ஈடு இல் இள வேங்கை நாள் உரைப்ப - திணை150:18/1
என் அணிந்த ஈடு இல் பசப்பு - திணை150:63/4
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல்
  பொரி சிதறி விட்டு அன்ன புன்கு - திணை150:64/3,4
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல்
  குழைக்கு அமர்ந்த நோக்கின் குறிப்பு - திணை150:68/3,4
எரிந்து சுடும் இரவி ஈடு இல் கதிரான் - திணை150:75/1
அருள் இல் மறவர் அதர் - திணை150:84/4
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை - திணை150:91/1
பொன் வாளால் காடு இல் கரு வரை போர்த்தாலும் - திணை150:99/1
எங்கையர் இல் உள்ளானே பாண நீ பிறர் - திணை150:132/1
மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல் - திணை150:132/2
மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல்
  என்னாது இறவாது இவண் நின் இகந்தேகல் - திணை150:132/2,3
பின்னார் இல் அந்தி முடிவு - திணை150:132/4
மங்கையர் இல் நாடுமோ மா கோல் யாழ் பாண்மகனே - திணை150:151/3
எங்கையர் இல் நாடலாம் இன்று - திணை150:151/4
வழி எஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் - குறள்:5 4/2
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று - குறள்:5 9/2
மணை மாட்சி இல்லாள்கண் இல் ஆயின் வாழ்க்கை - குறள்:6 2/1
எனை மாட்சித்துஆயினும் இல் - குறள்:6 2/2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் - குறள்:6 9/1
இருந்து ஓம்பி இல் வாழ்வது எல்லாம் விருந்து ஓம்பி - குறள்:9 1/1
நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் - குறள்:9 4/2
கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து - குறள்:12 5/1
அறம் பொருள் கண்டார்க்கண் இல் - குறள்:15 1/2
நின்றாரின் பேதையார் இல் - குறள்:15 2/2
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல்
  தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் - குறள்:15 3/1,2
தேரான் பிறன் இல் புகல் - குறள்:15 4/2
எளிது என இல் இறப்பான் எய்தும் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:15 5/1
இகவா ஆம் இல் இறப்பான்கண் - குறள்:15 6/2
பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் - குறள்:17 10/2
புன்மை இல் காட்சியவர் - குறள்:18 4/2
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து - குறள்:20 4/2
பயன் இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் - குறள்:20 6/1
இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் - குறள்:22 8/1
இல் எனினும் ஈதலே நன்று - குறள்:23 2/2
பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் - குறள்:24 3/2
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப - குறள்:25 4/1
விலை பொருட்டால் ஊன் தருவார் இல் - குறள்:26 6/2
வலி இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம் - குறள்:28 3/1
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் - குறள்:28 6/2
பொச்சாப்பு பார்ப்பார்கண் இல் - குறள்:29 5/2
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல் - குறள்:29 7/2
இல் அதனின் தீய பிற - குறள்:31 2/2
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:37 3/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் - குறள்:37 8/1
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு - குறள்:40 10/1
செற்றார் செயக்கிடந்தது இல் - குறள்:45 6/2
அல்லற்படுப்பதூஉம் இல் - குறள்:46 10/2
அரும் பொருள் யாது ஒன்றும் இல் - குறள்:47 2/2
செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் - குறள்:48 2/2
மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் - குறள்:53 6/2
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:54 6/2
இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் இல் - குறள்:54 8/2
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் - குறள்:58 7/2
கொற்றம் கொள கிடந்தது இல் - குறள்:59 3/2
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:63 1/2
பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் - குறள்:65 4/2
வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் - குறள்:72 3/2
எஃகு அதனின் கூரியது இல் - குறள்:76 9/2
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை - குறள்:77 8/1
இல் ஆயின் வெல்லும் படை - குறள்:77 9/2
தலைமக்கள் இல்வழி இல் - குறள்:77 10/2
பேதையின் பேதையார் இல் - குறள்:84 4/2
பீழை தருவது ஒன்று இல் - குறள்:84 9/2
உலகத்தார் உண்டு என்பது இல் என்பான் வையத்து - குறள்:85 10/1
தா இல் விளக்கம் தரும் - குறள்:86 3/2
பெண் ஏவல் செய்வார்கண் இல் - குறள்:91 9/2
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் - குறள்:91 10/2
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு இல் மகளிர் - குறள்:92 2/1
வறுமை தருவது ஒன்று இல் - குறள்:94 4/2
இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக - குறள்:96 1/1
செத்தான் செயக்கிடந்தது இல் - குறள்:101 1/2
கோடி உண்டாயினும் இல் - குறள்:101 5/2
பெருமையின் பீடு உடையது இல் - குறள்:103 1/2
இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் - குறள்:103 6/2
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் - குறள்:106 8/1
வன்மையின் வன்பாட்டது இல் - குறள்:107 3/2
உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் - குறள்:107 5/2
இரவின் இளிவந்தது இல் - குறள்:107 6/2
இரவு என்னும் ஏமாப்பு இல் தோணி கரவு என்னும் - குறள்:107 8/1
ஒப்பாரி யாம் கண்டது இல் - குறள்:108 1/2
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால் - குறள்:111 7/1
பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் - குறள்:114 7/2
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும் - குறள்:116 8/1
ஏம புணைமன்னும் இல் - குறள்:117 4/2
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து - குறள்:118 4/2
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் - குறள்:119 8/2
வாழ்வாரின் வன்கணார் இல் - குறள்:120 8/2
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் - குறள்:121 2/2
காதலர் இல் வழி மாலை கொலைக்களத்து - குறள்:123 4/1
பைதல் நோய் செய்தார்கண் இல் - குறள்:125 3/2
கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு - குறள்:129 1/2
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ - குறள்:130 3/1
தன் குணம் குன்றா தகைகையும் தா இல் சீர் - திரி:2/1
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் - திரி:9/2
மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர் - திரி:16/1
இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் - திரி:50/3
இல் புறஞ்செய்தலின் ஈன்ற தாய் தொல் குடியின் - திரி:64/2
எதிர் நிற்கும் பெண்ணும் இயல்பு இல் தொழும்பும் - திரி:67/1
நொந்தார் செய கிடந்தது இல் - திரி:67/4
புல்லுங்கால் தான் புல்லும் பேதையும் இல் எனக்கு ஒன்று - திரி:74/2
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் - திரி:79/3
உப்பின் பெரும் குப்பை நீர் படின் இல் ஆகும் - திரி:83/1
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் - திரி:83/2
தணிவு இல் பெரும் கூற்று உயிர் உண்ணுமாறும் - திரி:88/2
புணை இல் நிலை கலக்குமாறு - திரி:88/4
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல்
  இழுக்கு ஆய சொல்லாடுவானும் இ மூவர் - திரி:94/2,3
பொருள் இல் ஒருவற்கு இளமையும் போற்றும் - திரி:102/1
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் - திரி:102/2
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் - திரி:105/2
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை - ஆசாரக்:16/2
நிகர் இல் அறிவினார் வேண்டார் பலர் தொகு - ஆசாரக்:55/4
ஊர் இல் வழி எழுந்த ஒற்றை முது மரனும் - ஆசாரக்:57/2
வகை இல் உரையும் வளர்ச்சியும் ஐந்தும் - ஆசாரக்:70/2
ஐயம் இல் காட்சியவர் - ஆசாரக்:94/4
தேரை வழி சென்றார் இல் - பழ:23/4
இசைவ கொடுப்பதூஉம் இல் என்பதூஉம் - பழ:24/1
நசை கொன்றான் செல் உலகம் இல் - பழ:24/4
திருந்துதல் என்றுமோ இல் - பழ:30/4
ஞாயிற்றை கை மறைப்பார் இல் - பழ:34/4
கல் கிள்ளி கை உய்ந்தார் இல் - பழ:36/4
உடம்படுத்து வேள்வு உண்டார் இல் - பழ:39/4
இறந்தது பேர்த்து அறிவார் இல் - பழ:43/4
துன்னூசி விற்பவர் இல் - பழ:50/4
ஆற்று உணா வேண்டுவது இல் - பழ:55/4
கைவிட்ட ஒண் பொருள் கைவரவு இல் என்பார் - பழ:57/1
குரங்கினுள் நல் முகத்த இல் - பழ:58/4
கெட்டார்க்கு நட்டாரோ இல் - பழ:59/4
உணற்கு இனிய இன் நீர் பிறிதுழி இல் என்னும் - பழ:61/1
கோ புக்குழி செய்வது இல் - பழ:63/4
சீர்ந்தது செய்யாதார் இல் - பழ:67/4
முது நெய் தீது ஆகலோ இல் - பழ:70/4
ஈனம் செய கிடந்தது இல் என்று கூனல் - பழ:73/2
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக - பழ:74/1
வளி தோட்கு இடுவாரோ இல் - பழ:79/4
தீ நாள் திரு உடையார்க்கு இல் - பழ:84/4
சார்ந்து கெழீஇயலார் இல் - பழ:92/4
முறைமைக்கு மூப்பு இளமை இல் - பழ:93/4
சொல் சோர்விலாதாரோ இல் - பழ:94/4
பழம் பகை நட்பு ஆதல் இல் - பழ:97/4
வரம்பு இல் பெரியானும் புக்கான் இரங்கார் - பழ:103/2
பறை அறையா போயினார் இல் - பழ:112/4
புறம் கொம்மை கொட்டினார் இல் - பழ:126/4
ஆகாதார்க்கு ஆகுவது இல் - பழ:127/4
உண்ட இல் தீ இடுமாறு - பழ:133/4
தெரியாதவர் தம் திறன் இல் சொல் கேட்டால் - பழ:135/1
வரம்பு இல் பெருமை தருமே பிரம்பூரி - பழ:143/3
பாம்பு பல் கொள்வாரோ இல் - பழ:148/4
நாவிற்கு நல்குரவு இல் - பழ:152/4
முன்னியது எய்தாமை இல் - பழ:161/4
கூஉய் கொடுப்பது ஒன்று இல் எனினும் சார்ந்தார்க்கு - பழ:162/1
பெரும் பழியும் பேணாதார்க்கு இல் - பழ:170/4
ஒன்று உறா முன்றிலோ இல் - பழ:171/4
மண இல் கமழும் மலி திரை சேர்ப்ப - பழ:174/3
குதித்து உய்ந்து அறிவாரோ இல் - பழ:183/4
உண்டி வினவுவார் இல் - பழ:185/4
தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் - பழ:199/1
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் - பழ:200/2
உலப்பு இல் உலகத்து உறுதியே நோக்கி - பழ:212/1
நீறு ஆர்ந்தும் ஒட்டா நிகர் இல் மணியே போல் - பழ:214/1
ஈட்டிய ஒண் பொருள் இல் எனினும் ஒப்புரவு - பழ:217/1
கொடுத்து ஏழை ஆயினார் இல் - பழ:218/4
ஒவ்வாத பாவையோ இல் - பழ:226/4
இனம் கழு ஏற்றினார் இல் - பழ:230/4
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே - பழ:234/3
வலி முன்னர் வை பாரம் இல் - பழ:234/4
பனியால் குளம் நிறைதல் இல் - பழ:236/4
அயல் அறியா அட்டூணோ இல் - பழ:237/4
நிறை குடம் நீர் தளும்பல் இல் - பழ:243/4
கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் - பழ:246/4
மூக்கு அற்றதற்கு இல் பழி - பழ:250/4
ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல் எனினும் கள்ளினை - பழ:256/3
புல்வாய் வழிப்படுவார் இல் - பழ:257/4
பசு குத்தின் குத்துவார் இல் - பழ:268/4
ஒன்று இரண்டாம் வாணிகம் இல் - பழ:275/4
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து - பழ:276/3
இன் சொல் இடர்ப்படுப்பது இல் - பழ:277/4
புலி தலை நாய் மோத்தல் இல் - பழ:278/4
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் - பழ:280/2
எளியாரை எள்ளாதார் இல் - பழ:287/4
நின்இன்று அறிகிற்பார் இல் - பழ:288/4
நல் யாண்டும் தீ யாண்டும் இல் - பழ:290/4
இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே - பழ:292/3
குன்று வழி அடுப்பது இல் - பழ:303/4
பன்மையின் பாடு உடையது இல் - பழ:306/4
உயவாமை சேறலோ இல் - பழ:308/4
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல் - பழ:312/4
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப - பழ:315/3
மேவின் பரிகாரம் இல் - பழ:320/4
குடித்து குழைவாரோ இல் - பழ:331/4
பால் தலை பால் ஊறல் இல் - பழ:333/4
நோவ செயின் நோன்மை இல் - பழ:335/4
வாழைக்காய் உப்பு உறைத்தல் இல் - பழ:338/4
ஊர் அறியா மூரியோ இல் - பழ:351/4
ஒன்றும் பரியலராய் ஓம்புவார் இல் எனின் - பழ:359/3
சொல்லாக்கால் சொல்லுவது இல் - பழ:367/4
கடலொடு காட்டு ஒட்டல் இல் - பழ:372/4
இல் சுட்டி நீயும் இனிது உரைத்து சாவாதே - பழ:374/3
பேர்த்து நாய் கவ்வினார் இல் - பழ:375/4
இளைது என்று பாம்பு இகழ்வார் இல் - பழ:383/4
பரிகாரம் யாது ஒன்றும் இல் - பழ:388/4
தனி மரம் காடு ஆவது இல் - பழ:390/4
வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் - பழ:400/4
வெள்கிலளாய் பிறர் இல் சேறல் உள்ளி - சிறுபஞ்:23/2
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - சிறுபஞ்:29/4
கேட்பவன் கேடு இல் பெரும் புலவன் பாட்டு அவன் - சிறுபஞ்:31/2
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும் - சிறுபஞ்:34/1
தொழீஇ அட உண்ணார் தோழர் இல் துஞ்சார் - சிறுபஞ்:36/1
அரியர் ஆவார் பிறர் இல் செல்லாரே உண்ணார் - சிறுபஞ்:50/3
இன் நிலையும் ஈடு இல் இயல் நிலையும் துன்னி - சிறுபஞ்:56/2
தான் பிறந்த இல் நினைந்து தன்னை கடைப்பிடித்து - சிறுபஞ்:66/1
அழிந்தாளை இல் வைத்தல் பேர் அறமா ஆற்ற - சிறுபஞ்:70/3
பேண் இலன் நாய் பிறர் சேவகன் நாய் ஏண் இல்
  பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான் - சிறுபஞ்:93/2,3
மை ஆர் மடந்தையர் இல் வாழ்வு இனிது மெய் அன்றால் - சிறுபஞ்:97/2
கேட்டு தலைநிற்க கேடு இல் உயர் கதிக்கே - சிறுபஞ்:99/3
பத்தினி சேவகன் பாத்து இல் கடும் தவசி - சிறுபஞ்:101/1
பொத்து இல் பொருள்திறத்து செவ்வியான் பொத்து இன்றி - சிறுபஞ்:101/2
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய - சிறுபஞ்:103/2
பேர் இல் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப - முது:2 1/1
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார் - முது:3 6/1
நாண் இல் வாழ்க்கை பசித்தலின் துவ்வாது - முது:4 3/1
பேண் இல் ஈகை மாற்றலின் துவ்வாது - முது:4 4/1
முறை இல் அரசன் நாடு நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 1/1
இறுதல் இல் வாழ்வே இனிது - ஏலாதி:16/4
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு - ஏலாதி:18/4
வெறுப்பு அறுத்தான் விண்ணகத்தும் இல் - ஏலாதி:20/4
தணிவு இல் நிரப்பு இவை தாழா அணியின் - ஏலாதி:24/2
குறளை கடும் சொல் பயன் இல் சொல் நான்கும் - ஏலாதி:28/3
புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன் - ஏலாதி:31/3
பண் ஆளும் சொல்லாய் பழி இல் ஊண் பாற்படுத்தான் - ஏலாதி:35/3
செல்வான் செயிர் இல் ஊண் ஈவான் அரசு ஆண்டு - ஏலாதி:45/3
எள்ளான் ஈத்து உண்பானேல் ஏதம் இல் மண் ஆண்டு - ஏலாதி:46/3
கேளான் கிளை ஓம்பின் கேடு இல் அரசனாய் - ஏலாதி:48/3
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார் - ஏலாதி:52/1
பற்றுதல் பாத்து இல் தவம் - ஏலாதி:73/4
புலையாளர் புண்பட்டார் கண் கெட்டார் போக்கு இல்
  நிலையாளர் நீர்மை இழந்தார் தலையாளர்க்கு - ஏலாதி:80/1,2
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல் - கைந்:1/2
தாம் மாண்பு இல் வெம் சுரம் சென்றார் வர கண்டு - கைந்:18/3
செருக்கு இல் கடும் களிறு சென்று உறங்கி நிற்கும் - கைந்:19/2
பண்பு இல் அரும் சுரம் என்பவால் ஆய்தொடி - கைந்:24/3
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல்
  சுட்டி அலைய வரும் - கைந்:39/3,4
பாத்து இல் பய மொழி பண்பு பல கூறி - கைந்:45/3
பயம் இல் யாழ்ப்பாண பழுது ஆய கூறாது - கைந்:46/3
அன்னையும் இல் கடிந்தாள் யாங்கு இனி யாம் என் செய்கம் - கைந்:52/1

 TOP
 
  இல்ல (1)
இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல
  புகழ்தலின் வைதலே நன்று - நாலடி:22 9/3,4

 TOP
 
  இல்லகத்து (1)
துடங்கினார் இல்லகத்து அன்பின் துறவாது - சிறுபஞ்:16/3

 TOP
 
  இல்லகம் (1)
மாண்ட மனையாளை இல்லாதான் இல்லகம்
  காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு - நாலடி:37 1/3,4

 TOP
 
  இல்லத்தில் (1)
இல்லத்தில் ஆக்குதலால் - நாலடி:23 5/4

 TOP
 
  இல்லத்து (8)
நாள் வாய் பெறினும் தம் நள்ளாதார் இல்லத்து
  வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் - நாலடி:21 7/1,2
விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும் - நாலடி:21 10/1
உள்ளத்தால் பெற்ற பெரும் செல்வம் இல்லத்து
  உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் - நாலடி:28 4/2,3
ஏரி சிறிதுஆயின் நீர் ஊரும் இல்லத்து
  வாரி சிறிதுஆயின் பெண் ஊரும் மேலை - நான்மணி:99/1,2
ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா - திரி:63/2
தெறுவந்தும் தம் குரவர் பேர் உரையார் இல்லத்து
  உறுமி நெடிதும் இராஅர் பெரியாரை - ஆசாரக்:80/1,2
உள் இல்லத்து உண்ட தனிசு - பழ:98/4
தொடங்கினார் இல்லத்து அதன் பின் துறவா - பழ:398/3

 TOP
 
  இல்லத்தை (1)
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை
  ஆப்பி நீர் எங்கும் தெளித்து சிறுகாலை - ஆசாரக்:46/1,2

 TOP
 
  இல்லதற்கு (2)
ஈடு இல்லதற்கு இல்லை பாடு - பழ:96/4
இல்லதற்கு இல்லை பெயர் - பழ:319/4

 TOP
 
  இல்லது (7)
இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார் - இனிய40:24/3
இல்லது என் இல்லவள் மாண்பு ஆனால் உள்ளது என் - குறள்:6 3/1
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா - குறள்:12 9/1
கூம்பலும் இல்லது அறிவு - குறள்:43 5/2
கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு - குறள்:74 5/2
இல்லார்கண் இல்லது அரண் - குறள்:75 10/2
இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி - திரி:28/2

 TOP
 
  இல்லதே (1)
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று - குறள்:59 7/2

 TOP
 
  இல்லம் (9)
இல்லம் இளமை எழில் வனப்பு மீக்கூற்றம் - நாலடி:6 3/1
யாம்ஆயின் எம் இல்லம் காட்டுதும் தாம்ஆயின் - நாலடி:30 3/1
இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் இல்லம்
  சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் - திரி:3/2,3
இல்லம் பொலிய அடுப்பினுள் தீ பெய்க - ஆசாரக்:46/4
பெரியார் உவப்பன தாம் உவவார் இல்லம்
  சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா - ஆசாரக்:68/1,2
செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை இ மூன்றும் - ஆசாரக்:79/3
இல்லம் புகாஅர் விடல் - ஆசாரக்:99/3
இல்லம் சுடுகலாவாறு - பழ:370/4
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் - சிறுபஞ்:81/1

 TOP
 
  இல்லர் (1)
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர்
  மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு - குறள்:60 10/1,2

 TOP
 
  இல்லவர் (3)
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் - குறள்:58 7/1
நிறை நெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சில் - குறள்:92 7/1
தம் தீமை இல்லவர் நட்டவர் தீமையையும் - பழ:247/1

 TOP
 
  இல்லவள் (2)
இல்லது என் இல்லவள் மாண்பு ஆனால் உள்ளது என் - குறள்:6 3/1
இல்லவள் மாணாக்கடை - குறள்:6 3/2

 TOP
 
  இல்லற (1)
இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால் - ஏலாதி:81/1

 TOP
 
  இல்லறம் (2)
இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் - திரி:31/2
துறவறம் பொய் இல்லறம் மெய் ஆம் - சிறுபஞ்:65/4

 TOP
 
  இல்லா (31)
தலையாயர் தம் கருமம் செய்வார் தொலைவு இல்லா
  சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் - நாலடி:6 2/2,3
இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால் - நாலடி:10 1/1
எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 10/1
கற்று அறிவு இல்லா உடம்பு - நான்மணி:20/4
பண்பு உடையாள் இல்லா மனை - நான்மணி:98/4
கள் இல்லா மூதூர் களிகட்கு நற்கு இன்னா - இன்னா40:9/1
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா - இன்னா40:23/1
குறை ஒன்று உடையேன்மன் தோழி நிறை இல்லா
  மன்னுயிர்க்கு ஏமம் செயல் வேண்டும் இன்னே - ஐந்70:14/1,2
நினை நீர்மை இல்லா ஒழிவு - திணை50:44/4
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் - திணை150:45/3
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்கண் - குறள்:8 8/1
இகல் என்னும் எவ்வ நோய் நீக்கின் தவல் இல்லா
  தா இல் விளக்கம் தரும் - குறள்:86 3/1,2
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா
  காலும் இரவு ஒல்லா சால்பு - குறள்:107 4/1,2
காதலர் இல்லா வழி - குறள்:131 8/2
மூத்தோரை இல்லா அவை களனும் பாத்து உண்ணா - திரி:10/2
அலவலை இல்லா குடியும் இ மூவர் - திரி:34/3
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து - திரி:46/1
மானம் ஒன்று இல்லா மனையாளும் சேனை - திரி:103/2
அளவளாவு இல்லா இடத்து - ஆசாரக்:68/4
புலையர்வாய் நாள் கேட்டு செய்யார் தொலைவு இல்லா
  அந்தணர்வாய் நாள் கேட்டு செய்க அவர் வாய்ச்சொல் - ஆசாரக்:92/2,3
பரியாதார் போல இருக்க பரிவு இல்லா
  வம்பலர் வாயை அவிப்பான் புகுவாரே - பழ:135/2,3
உள்ள மாண்பு இல்லா ஒருவரை தெள்ளி - பழ:180/2
அறிவினால் மாட்சி ஒன்று இல்லா ஒருவன் - பழ:271/1
தெற்ற அறிவு உடையார்க்கு அல்லால் திறன் இல்லா
  முற்றலை நாடி கருமம் செய வையார் - பழ:373/1,2
இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா
  உள்ளத்தில் தீர்த்தம் இவை உளவாக பெற்றால் - பழ:401/2,3
வரைவு இல்லா பெண் வையார் மண்ணை புற்று ஏறார் - சிறுபஞ்:78/1
இன் சொல்லான் ஆகும் கிளைமை இயல்பு இல்லா
  வன் சொல்லான் ஆகும் பகைமைமன் மென் சொல்லான் - சிறுபஞ்:95/1,2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் - சிறுபஞ்:95/3
வீவு இல்லா வீடு ஆய் விடும் - சிறுபஞ்:95/4
பால் நோக்கி வாழ்வான் பழி இல்லா மன்னனாய் - ஏலாதி:59/3
ஊறுபாடு இல்லா உயர் தவம் தான் புரியின் - ஏலாதி:65/3

 TOP
 
  இல்லாக்கடை (1)
பேர் ஆண்மை இல்லாக்கடை - நாலடி:20 9/4

 TOP
 
  இல்லாகி (2)
இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு - குறள்:25 7/2
இல்லாகி தோன்றா கெடும் - குறள்:48 9/2

 TOP
 
  இல்லாகியார் (1)
இவறியார் இல்லாகியார் - குறள்:94 5/2

 TOP
 
  இல்லாகும் (1)
துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும் - குறள்:10 4/1

 TOP
 
  இல்லாத (14)
வழுக்கு எனைத்தும் இல்லாத வாள்வாய் கிடந்தும் - நாலடி:37 2/1
பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பு இன்னா - இன்னா40:1/1
தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா - இன்னா40:1/2
உடம்பாடு இல்லாத மனைவி தோள் இன்னா - இன்னா40:11/1
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் - குறள்:20 8/2
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது - குறள்:42 2/1
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் - குறள்:45 8/1
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் - குறள்:58 3/2
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் - குறள்:58 4/2
வேந்து அமைவு இல்லாத நாடு - குறள்:74 10/2
மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் - குறள்:95 5/1
கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கு அறுக்கும் - திரி:10/1
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி - திரி:46/2
கல்வி மாண்பு இல்லாத மாந்தரும் இ மூவர் - திரி:84/3

 TOP
 
  இல்லாதவர் (1)
மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் - குறள்:100 7/2

 TOP
 
  இல்லாதவர்க்கு (1)
மெய் உணர்வு இல்லாதவர்க்கு - குறள்:36 4/2

 TOP
 
  இல்லாதார் (11)
தீமை எடுத்து உரைக்கும் திண் அறிவு இல்லாதார்
  தாமும் அவரின் கடை - நாலடி:23 7/3,4
ஒத்த குடி பிறந்தக்கண்ணும் ஒன்று இல்லாதார்
  செத்த பிணத்தின் கடை - நாலடி:29 1/3,4
நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று இல்லாதார்
  தேர்கிற்கும் பெற்றி அரிது - நாலடி:36 2/3,4
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே - நாலடி:38 4/2
இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:15/3
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:28/3
உடுத்தாடை இல்லாதார் நீராட்டும் பெண்டிர் - திரி:71/1
தொன்மையின் மாண்ட துணிவு ஒன்றும் இல்லாதார்
  நன்மையின் மாண்ட பொருள் பெறுதல் இன் ஒலி நீர் - பழ:129/1,2
இனி யாரும் இல்லாதார் எம்மின் பிறர் யார் - பழ:161/1
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார் - சிறுபஞ்:76/1
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு - சிறுபஞ்:76/2

 TOP
 
  இல்லாதார்க்கு (2)
இல்லாதார்க்கு யாது ஒன்றும் ஈகலார் எல்லாம் - நாலடி:34 8/2
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் - நான்மணி:34/2

 TOP
 
  இல்லாதார்மாட்டு (1)
ஆய் நலம் இல்லாதார்மாட்டு - நாலடி:34 9/4

 TOP
 
  இல்லாதாள் (2)
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று - குறள்:41 2/2
இல்லாதாள் ஏக்கழுத்தம் செய்தலும் இல்லாதான் - சிறுபஞ்:3/2

 TOP
 
  இல்லாதான் (8)
ஒன்றேயும் இல்லாதான் வாழ்க்கை உடம்பு இட்டு - நாலடி:11 2/3
மாண்ட மனையாளை இல்லாதான் இல்லகம் - நாலடி:37 1/3
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் - குறள்:1 7/1
அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா - குறள்:53 3/1
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடி கை - குறள்:62 4/1
சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய - திரி:66/2
கற்றார் பலரை தன் கண்ணாக இல்லாதான்
  உற்று இடர்ப்பட்ட பொழுதின்கண் தேற்றம் - பழ:228/1,2
இல்லாதாள் ஏக்கழுத்தம் செய்தலும் இல்லாதான்
  ஒல்லா பொருள் இலார்க்கு ஈத்து அறியான் என்றலும் - சிறுபஞ்:3/2,3

 TOP
 
  இல்லாமை (2)
இல்லாமை கந்தா இரவு துணிந்து ஒருவர் - நாலடி:31 3/1
உடையது ஒன்று இல்லாமை ஒட்டின் படை வென்று - பழ:314/2

 TOP
 
  இல்லாயின் (1)
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் - குறள்:131 6/1

 TOP
 
  இல்லார் (38)
யாஅர் உலகத்து ஓர் சொல் இல்லார் தேருங்கால் - நாலடி:12 9/1
உணர்வு இலர் ஆகிய ஊதியம் இல்லார்
  புணர்தல் நிரயத்துள் ஒன்று - நாலடி:24 3/3,4
இல் பிறப்பு இல்லார் எனைத்து நூல் கற்பினும் - நாலடி:32 10/1
அவ்வியம் இல்லார் அறத்து ஆறு உரைக்குங்கால் - நாலடி:33 2/1
தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை - நாலடி:34 6/1
ஏதிலார் என்பார் இயல்பு இல்லார் யார் யார்க்கும் - நான்மணி:42/1
கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின் - நான்மணி:67/1
வடு சொல் நயம் இல்லார் வாய் தோன்றும் கற்றார் வாய் - நான்மணி:95/1
பொருள் இல்லார் வண்மை புரிவு - இன்னா40:10/4
துணிவு இல்லார் சொல்லும் தறுகண்மை இன்னா - இன்னா40:13/2
புல்லுநர் இல்லார் நடுங்க சிறு மாலை - ஐந்70:17/3
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார்
  பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் - குறள்:17 10/1,2
துறப்பார்மன் துப்புரவு இல்லார் உறற்பால - குறள்:38 8/1
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் - குறள்:40 5/1
செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்
  பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து - குறள்:44 1/1,2
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை - குறள்:102 10/1
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை - குறள்:105 10/1
தெற்றெனவு இல்லார் தொழில் - திரி:54/4
நிறுத்த மனம் இல்லார் சேரியகத்தும் - ஆசாரக்:55/2
விதி பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை இல்லார்
  கதிப்பவர் நூலினை கையிகந்தார் ஆகி - பழ:258/1,2
யாத்த தேசு இல்லார் படை ஆண்மை நாவிதன் வாள் - பழ:284/3
உழந்து ஒருவர்க்கு உற்றால் உதவலும் இல்லார்
  இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே - பழ:292/2,3
நீர் தகவு இல்லார் நிரம்பாமை தம் நலியின் - பழ:375/1
கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி - பழ:377/2
அமைய பொருள் இல்லார் ஆற்றாதார் என்பது - பழ:402/1
பண்டாரம் பல் கணக்கு கண்காணி பாத்து இல்லார்
  உண்டு ஆர் அடிசிலே தோழரின் கண்டாரா - சிறுபஞ்:38/1,2
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் - சிறுபஞ்:38/3
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் - சிறுபஞ்:78/2
இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை - சிறுபஞ்:80/2
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் - ஏலாதி:36/1
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் - ஏலாதி:36/1
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் - ஏலாதி:36/1
பால் இல்லார் பற்றிய நூல் இல்லார் சாலவும் - ஏலாதி:36/2
பால் இல்லார் பற்றிய நூல் இல்லார் சாலவும் - ஏலாதி:36/2
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் - ஏலாதி:53/1
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் - ஏலாதி:53/1
உளையாளர் ஊண் ஒன்றும் இல்லார் கிளைஞராய் - ஏலாதி:56/2
அருமை நூல் சால்பு இல்லார் சாரின் இருமைக்கும் - ஏலாதி:60/2

 TOP
 
  இல்லார்க்கு (13)
விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என - நாலடி:40 2/2
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு
  இ மாலை என் செய்வது என்று - நாலடி:40 3/3,4
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு - குறள்:25 7/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு
  இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு - குறள்:25 7/1,2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் - குறள்:37 8/1
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய - குறள்:101 5/1
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று - திரி:44/2
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின் - திரி:68/1
இவர் வரை நாட தமரை இல்லார்க்கு
  நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு - பழ:3/3,4
நல்லவாய் நாடி நடக்குமாம் இல்லார்க்கு
  இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:145/2,3
ஏலாமை நன்று ஈதல் தீது பண்பு இல்லார்க்கு
  சாலாமை நன்று நூல் சாயினும் சாலாமை - சிறுபஞ்:59/1,2
இல்லார்க்கு இடர் தீர்த்தல் நன்று - ஏலாதி:15/4
முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு - ஏலாதி:53/2

 TOP
 
  இல்லார்கண் (1)
இல்லார்கண் இல்லது அரண் - குறள்:75 10/2

 TOP
 
  இல்லார்தம்கண் (1)
அருள் இல்லார்தம்கண் செலவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:10/3

 TOP
 
  இல்லாரும் (1)
குல மாட்சி இல்லாரும் குன்று போல் நிற்பர் - நாலடி:18 5/3

 TOP
 
  இல்லாருழை (1)
பாத்து உணல் இல்லாருழை சென்று உணல் இன்னா - இன்னா40:21/2

 TOP
 
  இல்லாரை (7)
கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் - நாலடி:38 3/3
இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை - குறள்:76 2/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை - குறள்:106 6/1
இல்லாரை எள்ளி இகந்து உரையார் தள்ளியும் - ஆசாரக்:50/3
மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார் - ஆசாரக்:94/2
அகம் தூய்மை இல்லாரை ஆற்ற பெருக்கி - பழ:263/1
நற்கு அறிவு இல்லாரை நாட்டவும் ஆகாதே - பழ:270/1

 TOP
 
  இல்லாரொடு (1)
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி - குறள்:73 10/1

 TOP
 
  இல்லாள் (5)
அறு சுவை உண்டி அமர்ந்து இல்லாள் ஊட்ட - நாலடி:1 1/1
இல்லாள் அமைந்ததே இல் - நாலடி:39 3/4
முலை இல்லாள் பெண்மை விழைவு - இன்னா40:12/4
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள்
  அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் - குறள்:91 6/1,2
கொழுநனை இல்லாள் கறையும் வழி நிற்கும் - திரி:66/1

 TOP
 
  இல்லாள்கண் (2)
மணை மாட்சி இல்லாள்கண் இல் ஆயின் வாழ்க்கை - குறள்:6 2/1
இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை எஞ்ஞான்றும் - குறள்:91 3/1

 TOP
 
  இல்லாளா (1)
காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன் - நாலடி:9 6/3

 TOP
 
  இல்லாளின் (1)
இல்லாளின் ஊடிவிடும் - குறள்:104 9/2

 TOP
 
  இல்லாளே (1)
இல்லாளே வந்த விருந்து ஓம்பி செல்வத்து - பழ:255/2

 TOP
 
  இல்லாளை (2)
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் - குறள்:91 5/1
இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் இல்லம் - திரி:3/2

 TOP
 
  இல்லான் (6)
இல்லான் கொடையே கொடை பயன் எல்லாம் - நாலடி:7 5/2
தனியன் எனப்படுவான் செய்த நன்று இல்லான்
  இனியன் எனப்படுவான் யார் யார்க்கேயானும் - நான்மணி:58/3,4
கொடுக்கும் பொருள் இல்லான் வள்ளன்மை இன்னா - இன்னா40:39/1
நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் - குறள்:41 7/1
பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான்
  பருத்தி பகர்வுழி நாய் - சிறுபஞ்:93/3,4
சிதை உரையான் செற்றம் உரையான் சீறு இல்லான்
  இயல்பு உரையான் ஈனம் உரையான் நசையவர்க்கு - ஏலாதி:34/1,2

 TOP
 
  இல்லுள் (8)
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை - நாலடி:21 10/3
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள்
  தொழுத்தையால் கூறப்படும் - நாலடி:33 6/3,4
அறிவு அயர்ந்து எம் இல்லுள் என் செய்ய வந்தாய் - ஐந்50:22/3
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி - பழ:249/3
நீர் அறம் நன்று நிழல் நன்று தன் இல்லுள்
  பார் அறம் நன்று பாத்து உண்பானேல் பேர் அறம் - சிறுபஞ்:61/1,2
வேற்று அரவம் சேரான் விருந்து ஒளியான் தன் இல்லுள்
  சோற்று அரவம் சொல்லி உண்பான்ஆயின் மாற்று அரவம் - ஏலாதி:48/1,2
உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் - ஏலாதி:53/3
இருக்க எம் இல்லுள் வரல் - கைந்:47/4

 TOP
 
  இல்லேம் (1)
புகர் இல்லேம் யாம் இருப்ப பூம் கழி சேர்ப்பன் - கைந்:56/3

 TOP
 
  இல்லை (123)
கூற்றம் குதித்து உய்ந்தார் ஈங்கு இல்லை ஆற்ற - நாலடி:1 6/2
பேர்த்து நாய் கௌவினார் ஈங்கு இல்லை நீர்த்து அன்றி - நாலடி:7 10/2
வளம் பட வேண்டாதார் யார் யாரும் இல்லை
  அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் - நாலடி:11 3/1,2
விளங்காய் திரட்டினார் இல்லை களம் கனியை - நாலடி:11 3/3
வறப்பின் தருவாரும் இல்லை அதனை - நாலடி:11 4/3
யாங்கணும் தேரின் பிறிது இல்லை ஆங்கு தாம் - நாலடி:12 10/2
உறு பயனோ இல்லை உயிர்க்கு - நாலடி:13 10/4
வைப்புழி கோள்படா வாய்த்து ஈயின் கேடு இல்லை
  மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் - நாலடி:14 4/1,2
சொல் அளவு அல்லால் பொருள் இல்லை தொல் சிறப்பின் - நாலடி:20 5/2
பச்சை ஓலைக்கு இல்லை ஒலி - நாலடி:26 6/4
இலாஅர்க்கு இல்லை தமர் - நாலடி:29 3/4
வாழாதார்க்கு இல்லை தமர் - நாலடி:29 10/4
கள்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை காதலிமாட்டு - நான்மணி:7/1
உள்ளம் வைப்பார்க்கும் துயில் இல்லை ஒண் பொருள் - நான்மணி:7/2
செய்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை அ பொருள் - நான்மணி:7/3
காப்பார்க்கும் இல்லை துயில் - நான்மணி:7/4
திருவின் திறல் உடையது இல்லை ஒருவற்கு - நான்மணி:29/1
கற்றலின் வாய்த்த பிற இல்லை எற்றுள்ளும் - நான்மணி:29/2
இன்மையின் இன்னாதது இல்லை இலம் என்னும் - நான்மணி:29/3
அந்தணரின் நல்ல பிறப்பு இல்லை என் செயினும் - நான்மணி:32/1
தாயின் சிறந்த தமர் இல்லை யாதும் - நான்மணி:32/2
வளமையோடு ஒக்கும் வனப்பு இல்லை எண்ணின் - நான்மணி:32/3
மழை இன்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை மழையும் - நான்மணி:46/1
தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும் - நான்மணி:46/2
அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும் - நான்மணி:46/3
கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின் - நான்மணி:54/1
துன்னிய கேளிர் பிறர் இல்லை மக்களின் - நான்மணி:54/2
ஒண்மைய வாய் சான்ற பொருள் இல்லை ஈன்றாளின் - நான்மணி:54/3
சாவாத இல்லை பிறந்த உயிர் எல்லாம் - நான்மணி:76/1
தாவாத இல்லை வலிகளும் மூவா - நான்மணி:76/2
இளமை இசைந்தாரும் இல்லை வளமையில் - நான்மணி:76/3
நல்லார்க்கு தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை நன்னெறி - நான்மணி:81/1
செல்வார்க்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை அல்லா - நான்மணி:81/2
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து - நான்மணி:81/3
என்னைகொல் தோழி அவர்கண்ணும் நன்கு இல்லை
  அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் - ஐந்70:58/1,2
நெறி திரிவார் இன்மையால் இல்லை முறி திரிந்த - திணை150:61/2
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை - குறள்:4 2/1
மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு - குறள்:4 2/2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் - குறள்:6 9/1
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த - குறள்:7 1/1
இனை துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின் - குறள்:9 7/1
எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை
  செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு - குறள்:11 10/1,2
அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு - குறள்:13 2/2
அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை
  ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு - குறள்:14 5/1,2
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் - குறள்:17 2/1
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் - குறள்:17 10/1
சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம் - குறள்:23 10/1
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு - குறள்:24 1/2
அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த - குறள்:25 3/1
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும் - குறள்:25 5/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு - குறள்:25 7/1
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி - குறள்:26 2/1
ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு - குறள்:26 2/2
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை - குறள்:30 6/1
யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் - குறள்:30 10/1
நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் - குறள்:34 6/1
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை
  யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:37 3/1,2
எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை
  அதிர வருவதோர் நோய் - குறள்:43 9/1,2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் - குறள்:45 9/1
சார்பு இலார்க்கு இல்லை நிலை - குறள்:45 9/2
இல்லை நன்று ஆகா வினை - குறள்:46 6/2
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் - குறள்:46 10/1
ஆகுஆறு அளவு இட்டிதுஆயினும் கேடு இல்லை
  போகுஆறு அகலாக்கடை - குறள்:48 8/1,2
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து - குறள்:54 3/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை - குறள்:54 4/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை
  பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு - குறள்:54 4/1,2
அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா - குறள்:54 7/1
இல்லை நிலக்கு பொறை - குறள்:57 10/2
கண் அல்லது இல்லை பிற - குறள்:71 10/2
பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் - குறள்:76 1/2
நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின் - குறள்:80 1/1
வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு - குறள்:80 1/2
இல்லை பெறுவான் தவம் - குறள்:85 2/2
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு - குறள்:95 5/2
இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக - குறள்:96 1/1
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரை - குறள்:98 6/1
குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடி செய்து - குறள்:103 8/1
உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம் - குறள்:104 6/1
திருநுதற்கு இல்லை இடம் - குறள்:113 3/2
மடல் அல்லது இல்லை வலி - குறள்:114 1/2
என் அல்லது இல்லை துணை - குறள்:117 8/2
நனவு என ஒன்று இல்லை ஆயின் கனவினான் - குறள்:122 6/1
இல்லை தவறு அவர்க்குஆயினும் ஊடுதல் - குறள்:133 1/1
வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை - பழ:2/3
வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை
  கனா முந்துறாத வினை - பழ:2/3,4
தீ இல்லை ஊட்டும் திறம் - பழ:45/4
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் - பழ:49/4
நால் திசையும் செல்லாத நாடு இல்லை அ நாடு - பழ:55/2
பிறர்க்கு பிறர் செய்வது ஒன்று உண்டோ இல்லை
  தமக்கு மருத்துவர் தாம் - பழ:56/3,4
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை - பழ:60/3
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை
  மரம் போக்கி கூலி கொண்டார் - பழ:60/3,4
பொல்லாதது இல்லை ஒருவற்கு நல்லாய் - பழ:64/2
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை - பழ:64/3
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை
  ஒழுக்கத்தின் மிக்க உயர்வு - பழ:64/3,4
ஈடு இல்லதற்கு இல்லை பாடு - பழ:96/4
செயிர் அறு செங்கோல் செலீஇயினான் இல்லை
  உயிர் உடையார் எய்தா வினை - பழ:105/3,4
தொட்டாரை ஒட்டா பொருள் இல்லை இல்லையே - பழ:118/3
அறிவு இலான் மெய் தலைப்பாடு பிறிது இல்லை
  நாவல் கீழ் பெற்ற கனி - பழ:138/3,4
இரந்தார் பெறுவது ஒன்று இல்லை குரங்கு ஊசல் - பழ:140/2
நெருஞ்சியும் செய்வது ஒன்று இல்லை செருந்தி - பழ:170/2
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன் - பழ:190/3
நீர் மிகின் இல்லை சிறை - பழ:190/4
உயவாது ஒழிவார் ஒருவரும் இல்லை
  புயல் அமை கூந்தல் பொலந்தொடீஇ சான்றோர் - பழ:229/2,3
அஞ்சுவார்க்கு இல்லை அரண் - பழ:254/4
எங்கண் ஒன்று இல்லை எமர் இல்லை என்று ஒருவர் - பழ:267/1
எங்கண் ஒன்று இல்லை எமர் இல்லை என்று ஒருவர் - பழ:267/1
பொருள் உடையாரை புகழாதார் இல்லை
  பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார் - பழ:269/2,3
திறத்தின் உரைப்பார்க்கு ஒன்று ஆகாதது இல்லை
  விறல் புகழ் மன்னர்க்கு உயிர் அன்னரேனும் - பழ:295/2,3
முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது - பழ:319/1
ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற - பழ:319/2
வல்லதற்கு இல்லை வருத்தம் உலகினுள் - பழ:319/3
இல்லதற்கு இல்லை பெயர் - பழ:319/4
இமையத்து அனையார்கண் இல்லை சிமைய - பழ:402/2
மக்கள்பேற்றின் பெறும் பேறு இல்லை - முது:6 1/1
ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை - முது:6 2/1
வாய்ப்பு உடை வழக்கின் நல் வழக்கு இல்லை - முது:6 3/1
வாயா வழக்கின் தீ வழக்கு இல்லை - முது:6 4/1
இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை - முது:6 5/1
உரை இலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை - முது:6 6/1
நசையின் பெரியது ஓர் நல்குரவு இல்லை - முது:6 7/1
இசையின் பெரியது ஓர் எச்சம் இல்லை - முது:6 8/1
இரத்தலினூஉங்கு இளிவரவு இல்லை - முது:6 9/1
இரப்போர்க்கு ஈதலின் எய்தும் சிறப்பு இல்லை - முது:6 10/1

 TOP
 
  இல்லையால் (3)
நின் அலது இல்லையால் ஈயாயோ கண்ணோட்டத்து - ஐந்70:6/3
கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் - திணை150:150/3
ஒன்றால் சிறிதால் உதவுவது ஒன்று இல்லையால்
  என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும் - பழ:297/1,2

 TOP
 
  இல்லையே (8)
காம நெறி படரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே
  ஏம நெறி படரும் ஆறு - நாலடி:2 3/3,4
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே
  தன் காய் பொறுக்கலா கொம்பு - நாலடி:21 3/3,4
தோஒம் உடைய தொடங்குவார்க்கு இல்லையே
  தாஅம் தர வாரா நோய் - பழ:7/3,4
இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம் - பழ:29/3
குன்றக நல் நாட கூறுங்கால் இல்லையே
  ஒன்றுக்கு உதவாத ஒன்று - பழ:111/3,4
தொட்டாரை ஒட்டா பொருள் இல்லை இல்லையே
  அட்டாரை ஒட்டா கலம் - பழ:118/3,4
பொய் அற்ற ஐவரும் போயினார் இல்லையே
  உய்வதற்கு உய்யா இடம் - பழ:280/3,4
படு திரை சேர்ப்ப மற்று இல்லையே யானை - பழ:391/3

 TOP
 
  இல்லையோ (2)
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று - ஐந்50:3/3
நரகர்கட்கு இல்லையோ நஞ்சு - பழ:27/4

 TOP
 
  இல்வழி (9)
தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும் - நான்மணி:46/2
அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும் - நான்மணி:46/3
இல்வாழ்வார் இல்வழி இல் - நான்மணி:46/4
பொருள் உணர்வார் இல்வழி பாட்டு உரைத்தல் இன்னா - இன்னா40:10/1
உட்கு இல்வழி வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே - இனிய40:26/2
தலைமக்கள் இல்வழி இல் - குறள்:77 10/2
எலி இல்வழி பெறா பால் - பழ:330/4
உட்கு இல்வழி சினம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 9/1
நட்பு இல்வழி சேறல் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 10/1

 TOP
 
  இல்வாழ்க்கை (6)
அறிவு உடையாள் இல்வாழ்க்கை பெண் என்ப சேனை - நான்மணி:52/3
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை
  பண்பும் பயனும் அது - குறள்:5 5/1,2
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் - குறள்:5 6/1
இயல்பினான் இல்வாழ்க்கை வாழ்பவன் என்பான் - குறள்:5 7/1
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை
  நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து - குறள்:5 8/1,2
அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும் - குறள்:5 9/1

 TOP
 
  இல்வாழ்க்கையானும் (1)
இல்வாழ்க்கையானும் இலிங்கானும் மேற்கொள்ளார் - பழ:208/1

 TOP
 
  இல்வாழ்வார் (1)
இல்வாழ்வார் இல்வழி இல் - நான்மணி:46/4

 TOP
 
  இல்வாழ்வான் (3)
இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்பு உடைய மூவர்க்கும் - குறள்:5 1/1
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை - குறள்:5 2/2
அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள் - குறள்:15 7/1

 TOP
 
  இல (25)
கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில - நாலடி:14 5/1
நன்று இல நன்று அறியார்மாட்டு - நாலடி:35 4/4
யாண்டும் இடும்பை இல - குறள்:1 4/2
புறத்த புகழும் இல - குறள்:4 9/2
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் - குறள்:10 1/1
பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான் - குறள்:20 1/1
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல - குறள்:20 2/1
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல
  நட்டார்கண் செய்தலின் தீது - குறள்:20 2/1,2
நயன் இலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல
  பாரித்து உரைக்கும் உரை - குறள்:20 3/1,2
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல
  நீர்மை உடையார் சொலின் - குறள்:20 5/1,2
நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர் - குறள்:20 7/1
பயன் இல சொல்லாமை நன்று - குறள்:20 7/2
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல
  வேண்டுப வேட்ப சொலல் - குறள்:70 6/1,2
வேட்பன சொல்லி வினை இல எஞ்ஞான்றும் - குறள்:70 7/1
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற - குறள்:96 6/1
நண்பு ஆற்றார் ஆகி நயம் இல செய்வார்க்கும் - குறள்:100 8/1
என்ன பயனும் இல - குறள்:110 10/2
காணாது அமைவு இல கண் - குறள்:118 8/2
நன்மை பயத்தல் இல - திரி:10/4
நன்மை பயத்தல் இல - திரி:63/4
சால்போடு பட்டது இல - திரி:66/4
என்றும் பிழைப்பது இல - ஆசாரக்:92/4
நாணார் பரியார் நயன் இல செய்து ஒழுகும் - பழ:142/1
மனம் கொண்டக்கண்ணும் மருவு இல செய்யார் - பழ:230/1
தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால் - பழ:322/2

 TOP
 
  இலக்கணத்தால் (1)
இலக்கணத்தால் இ எட்டும் எய்துப என்றும் - ஆசாரக்:2/3

 TOP
 
  இலக்கணம் (1)
இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம் - நாலடி:40 9/2

 TOP
 
  இலக்கம் (1)
இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை - குறள்:63 7/1

 TOP
 
  இலங்காமை (1)
இலங்காமை பேர்த்தரல் ஈற்றம் விலங்காமை - சிறுபஞ்:72/2

 TOP
 
  இலங்கிழாய் (2)
இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின் என் தோள் மேல் - குறள்:127 2/1
எள்ளாமை வேண்டும் இலங்கிழாய் தள்ளாது - பழ:108/2

 TOP
 
  இலங்கு (16)
இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப இன்னா செயினும் - நாலடி:23 7/1
என்றும் செயினும் இலங்கு அருவி நல் நாட - நாலடி:35 4/3
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் - கார்40:14/3
தடற்று இலங்கு ஒள் வாள் தளை அவிழ் தார் சேஎய் - கள40:18/3
ஐது இலங்கு எஃகின் அவிர் ஒளி வாள் தாயினவே - கள40:33/3
சுடர் இலங்கு எஃகம் எறிய சோர்ந்து உக்க - கள40:34/2
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் - திணை150:79/3
என் வாளா என்றி இலங்கு எயிற்றாய் என் வாள் போல் - திணை150:99/2
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் - குறள்:41 10/1
இலங்கு நூல் ஓதாத நாள் - ஆசாரக்:47/4
கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் - பழ:94/3
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி - பழ:122/2
வரை தாழ் இலங்கு அருவி வெற்ப அதுவே - பழ:125/3
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து - பழ:129/3
இடரா இயலும் இலங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:145/3
தகை ஏர் இலங்கு அருவி நல் வரை நாட - பழ:402/3

 TOP
 
  இலங்கை (1)
இலங்கை கிழவற்கு இளையான் இலங்கைக்கே - பழ:92/2

 TOP
 
  இலங்கைக்கே (1)
இலங்கை கிழவற்கு இளையான் இலங்கைக்கே
  பேர்ந்து இறை ஆயதூஉம் பெற்றான் பெரியாரை - பழ:92/2,3

 TOP
 
  இலதனை (4)
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே - குறள்:8 7/1
அன்பு இலதனை அறம் - குறள்:8 7/2
தெளிவு இலதனை தொடங்கார் இளிவு என்னும் - குறள்:47 4/1
பகை என்னும் பண்பு இலதனை ஒருவன் - குறள்:88 1/1

 TOP
 
  இலது (1)
என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று - குறள்:59 6/2

 TOP
 
  இலம் (4)
இன்மையின் இன்னாதது இல்லை இலம் என்னும் - நான்மணி:29/3
யாமா பிரிவது இலம் - ஐந்70:4/4
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற - குறள்:18 4/1
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் - குறள்:104 10/1

 TOP
 
  இலர் (27)
வருங்கால் பரிவது இலர் - நாலடி:4 5/4
பண்டத்துள் வைப்பது இலர் - நாலடி:5 10/4
இகல் இலர் எஃகு உடையார் தம்முள் குழீஇ - நாலடி:14 7/2
சாயின் பரிவது இலர் - நாலடி:16 7/4
என்றும் பரிவது இலர் - நாலடி:19 2/4
என்னும் இலர் ஆம் இயல்பினால் துன்னி - நாலடி:21 5/2
உணர்வு இலர் ஆகிய ஊதியம் இல்லார் - நாலடி:24 3/3
தம்மால் ஆம் ஆக்கம் இலர் என்று தம்மை - நாலடி:31 1/2
முனிவினால் கண்பாடு இலர் - நாலடி:37 6/4
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர் - குறள்:12 4/1
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் - குறள்:27 10/1
அற்று ஆக அற்றது இலர் - குறள்:37 5/2
கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு - குறள்:41 9/2
என் உடையரேனும் இலர் - குறள்:43 10/2
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர் - குறள்:50 9/1
பற்று இலர் நாணார் பழி - குறள்:51 6/2
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் - குறள்:58 7/1
மாண்ட உஞற்று இலர் - குறள்:61 7/2
செறினும் சீர் குன்றல் இலர் - குறள்:78 8/2
குன்றுவ செய்தல் இலர் - குறள்:96 4/2
நெஞ்சத்து அவலம் இலர் - குறள்:108 2/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது - குறள்:125 2/1
அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று - ஆசாரக்:37/2
நடலை இலர் ஆகி நன்று உணராராய - பழ:72/1
ஐயம் இலர் ஆகி செய்க அது அன்றோ - பழ:181/3
தேவரும் மாற்றல் இலர் - பழ:350/4
ஊர்ந்த பரிவும் இலர் ஆகி சேர்ந்தார் - பழ:386/2

 TOP
 
  இலர்கொல் (1)
தொலைவு இலர்கொல் தோழி நமர் - கைந்:23/4

 TOP
 
  இலராகி (1)
முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார் - பழ:161/3

 TOP
 
  இலராய் (1)
தாழ்க்கும் மடி கோள் இலராய் வருந்தாதார் - பழ:175/3

 TOP
 
  இலராய்விடினும் (1)
நன்மை இலராய்விடினும் நனி பலர் ஆம் - பழ:306/3

 TOP
 
  இலராயக்கண்ணும் (1)
படுக்கை இலராயக்கண்ணும் உடுத்தாரை - பழ:185/3

 TOP
 
  இலர்ஆயின் (1)
நாட்டி கொளப்பட்டார் நன்மை இலர்ஆயின்
  காட்டி களைதும் என வேண்டா ஓட்டி - பழ:39/1,2

 TOP
 
  இலர்ஆயினும் (2)
பொருள் இலர்ஆயினும் பொங்கென போந்து எய்யும் - திணை150:84/3
தவறு இலர்ஆயினும் தாம் வீழ்வார் மென் தோள் - குறள்:133 5/1

 TOP
 
  இலராவர் (1)
எக்காலும் குன்றல் இலராவர் அக்காரம் - நாலடி:12 2/2

 TOP
 
  இலரே (2)
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள் - குறள்:73 8/1
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள் - குறள்:91 6/1

 TOP
 
  இலரேல் (1)
விடுதற்கு அரியார் இயல்பு இலரேல் நெஞ்சம் - நாலடி:23 4/3

 TOP
 
  இலரேனும் (2)
மனத்தால் மறு இலரேனும் தாம் சேர்ந்த - நாலடி:18 10/1
பரிய படுமவர் பண்பு இலரேனும்
  திரிய பெறுபவோ சான்றோர் விரி திரை - பழ:101/1,2

 TOP
 
  இலவர்க்கு (2)
அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு - குறள்:8 9/2
மாண்ட உஞற்று இலவர்க்கு - குறள்:61 4/2

 TOP
 
  இலவாய் (1)
கணை அலைக்கு ஒல்கிய யானை துணை இலவாய்
  தொல் வலியின் தீரா துளங்கினவாய் மெல்ல - கள40:21/2,3

 TOP
 
  இலவே (2)
கோள்இல் பொறியின் குணம் இலவே எண்குணத்தான் - குறள்:1 9/1
முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் - குறள்:64 10/1

 TOP
 
  இலள் (3)
காய்ந்தீயல் அன்னை இவளோ தவறு இலள்
  ஓங்கிய செம் நீர் இழிதரும் கான் யாற்றுள் - ஐந்70:7/1,2
நிரைதொடி வாழ்தல் இலள் - ஐந்70:10/4
அழல் தண்ணென் தோளாள் அறிவு இலள் ஆயின் - சிறுபஞ்:96/3

 TOP
 
  இலன் (25)
வாலிழையார் முன்னர் வனப்பு இலான் பாடு இலன்
  சாலும் அவைப்படின் கல்லாதான் பாடு இலன் - நான்மணி:96/1,2
சாலும் அவைப்படின் கல்லாதான் பாடு இலன்
  கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலனே கல்லாதார் - நான்மணி:96/2,3
தண்ணம் துறைவனோ தன் இலன் ஆயிழாய் - ஐந்70:63/2
துணை நாடினன் தோம் இலன் - திணை150:45/4
மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன் - குறள்:4 4/1
நயன் இலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல - குறள்:20 3/1
இலன் என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின் - குறள்:21 5/1
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து - குறள்:21 5/2
இலன் என்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல் - குறள்:23 3/1
அதனின் அதனின் இலன் - குறள்:35 1/2
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் - குறள்:57 6/1
துன்பம் உறுதல் இலன் - குறள்:63 8/2
துன்பம் உறுதல் இலன் - குறள்:63 9/2
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை - குறள்:65 7/1
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான் - குறள்:87 2/1
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான் - குறள்:87 2/1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் - குறள்:87 3/1
நீங்கான் வெகுளி நிறை இலன் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:87 4/1
பண்பு இலன் பற்றார்க்கு இனிது - குறள்:87 5/2
இனன் இலன் ஆம் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள்:87 8/2
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை - பழ:385/1
நாண் இலன் நாய் நன்கு நள்ளாதான் நாய் பெரியார் - சிறுபஞ்:93/1
பேண் இலன் நாய் பிறர் சேவகன் நாய் ஏண் இல் - சிறுபஞ்:93/2
உரை இலன் ஆதலின் சாக்காடு இல்லை - முது:6 6/1
மறையில் செவி இலன் தீ சொற்கண் மூங்கை - ஏலாதி:19/3

 TOP
 
  இலனாய் (3)
பற்று இலனாய் பல்லுயிர்க்கும் பார்த்து உற்று பாங்கு அறிதல் - இனிய40:35/3
குணம் இலனாய் குற்றம் பல் ஆயின் மாற்றார்க்கு - குறள்:87 8/1
குற்றம் இலனாய் குடி செய்து வாழ்வானை - குறள்:103 5/1

 TOP
 
  இலனே (1)
கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலனே கல்லாதார் - நான்மணி:96/3

 TOP
 
  இலா (35)
வீழா விறக்கும் இவள்மாட்டும் காழ் இலா
  மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் - நாலடி:2 4/2,3
வடு இலா வையத்து மன்னிய மூன்றில் - நாலடி:12 4/1
தூரின் தின்று அன்ன தகத்துஅரோ பண்பு இலா
  ஈரம் இலாளர் தொடர்பு - நாலடி:14 8/3,4
உணர்வது உடையார் இருப்ப உணர்வு இலா
  வட்டும் வழுதுணையும் போல்வாரும் வாழ்பவே - நாலடி:27 4/2,3
நல்லார் நயவர் இருப்ப நயம் இலா
  கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை - நாலடி:27 5/1,2
நெய் இலா பால் சோற்றின் நேர் - நாலடி:34 3/4
பெண் நன்று பீடு இலா மாந்தரின் பண் அழிந்து - நான்மணி:13/2
வளம் இலா போழ்தத்து வள்ளன்மை குற்றம் - நான்மணி:91/2
இன் சொலான் ஆகும் கிழமை இனிப்பு இலா
  வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின் - நான்மணி:105/1,2
வீவு இலா வீடு ஆய்விடும் - நான்மணி:105/4
மணி இலா குஞ்சரம் வேந்து ஊர்தல் இன்னா - இன்னா40:13/1
ஓத்து இலா பார்ப்பான் உரை - இன்னா40:21/4
கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:25/3
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா - இன்னா40:38/2
குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா
  சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் - கள40:20/2,3
பேதை பட்டு ஏங்கன்மின் நீயிரும் எண் இலா
  ஆசை ஒழிய உரைத்து - ஐந்70:52/3,4
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா
  வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி - திணை150:71/1,2
மடங்கு இறவு போலும் யாழ் பண்பு இலா பாண - திணை150:131/1
இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த - திணை150:154/3
சொல்லில் பயன் இலா சொல் - குறள்:20 10/2
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா - குறள்:24 9/1
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா
  யாக்கை பொறுத்த நிலம் - குறள்:24 9/1,2
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா
  ஊக்கம் உடையான் உழை - குறள்:60 4/1,2
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் - குறள்:61 10/1
தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்வு இலா
  செல்வரும் சேர்வது நாடு - குறள்:74 1/1,2
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா - குறள்:92 9/1
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா
  பூரியர்கள் ஆழும் அளறு - குறள்:92 9/1,2
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று - குறள்:106 3/1
விழைவு இலா பெண்டிர் தோள் சேர்வும் உழந்து - திரி:5/2
நாள் கழகம் பார்க்கும் நயம் இலா சூதனும் - திரி:81/2
துளி விழ கால் பரப்பி ஓடார் தெளிவு இலா
  கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி - ஆசாரக்:56/2,3
கோவாத சொல்லும் குணன் இலா மாக்களை - பழ:79/1
பேணா அறிவு இலா மாக்களை பேணி - பழ:142/2
அவம் அரிது ஆதல் எளிதால் அவம் இலா
  இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன் - ஏலாதி:3/2,3
செங்கோலான் கீழ் குடிகள் செல்வமும் சீர் இலா
  வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் - ஏலாதி:10/1,2

 TOP
 
  இலாக்கண்ணும் (1)
பீடு இலாக்கண்ணும் பெரியார் பெரும் தகையர் - பழ:96/3

 TOP
 
  இலாத (5)
நாற்றம் இலாத மலரின் அழகு இன்னா - இன்னா40:7/2
பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல - கார்40:7/3
அழுக்காறு இலாத இயல்பு - குறள்:17 1/2
தீமை இலாத சொலல் - குறள்:30 1/2
நல் ஆள் இலாத குடி - குறள்:103 10/2

 TOP
 
  இலாதவர் (3)
துளக்கம் இலாதவர் தூய மனத்தார் - நாலடி:19 9/3
உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து - குறள்:60 8/1
உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் - குறள்:89 10/1

 TOP
 
  இலாதவரை (1)
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல் - இனிய40:10/3

 TOP
 
  இலாதவன் (1)
தொடக்கம் இலாதவன் தற்செருக்கு இன்னா - இன்னா40:40/2

 TOP
 
  இலாதார் (2)
துறக்கும் துணிவு இலாதார் - நாலடி:8 8/4
உடைய மேற்செல்கிற்கும் ஊற்றம் இலாதார்
  படையின் படை தகைமை நன்று - பழ:324/3,4

 TOP
 
  இலாதார்கண் (1)
இசைந்த சிறுமை இயல்பு இலாதார்கண்
  பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த - நாலடி:19 7/1,2

 TOP
 
  இலாதாரை (3)
தெரிய தெரியும் தெரிவு இலாதாரை
  பிரிய பிரியுமாம் நோய் - நாலடி:25 7/3,4
தெருளாது ஒழுகும் திறன் இலாதாரை
  பொருளால் அறுத்தல் பொருளே பொருள் கொடுப்ப - பழ:32/1,2
தம் சார்பு இலாதாரை தேசு ஊன்றல் ஆகுமோ - பழ:254/2

 TOP
 
  இலாதான் (3)
ஆற்றல் இலாதான் பிடித்த படை இன்னா - இன்னா40:7/1
தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:7/3
ஈதல் இயல்பு இலாதான் - குறள்:101 6/2

 TOP
 
  இலாதேன் (1)
நின்ற உணர்வு இலாதேன் - ஐந்70:61/4

 TOP
 
  இலாமை (1)
ஒற்கம் இலாமை இனிது - இனிய40:39/4

 TOP
 
  இல்ஆயின் (1)
சான்றாண்மை சார்ந்தார்கண் இல்ஆயின் சார்ந்தோய் கேள் - நாலடி:13 6/2

 TOP
 
  இலார் (31)
பல் நாளும் சென்றக்கால் பண்பு இலார் தம்முழை - நாலடி:16 9/1
விருப்பு இலார் இல்லத்து வேறு இருந்து உண்ணும் - நாலடி:21 10/1
தெளிவு இலார் நட்பின் பகை நன்று சாதல் - நாலடி:22 9/1
சிறந்தக்கால் சீர் இலார் நட்பு - நாலடி:24 2/4
பெரிது அணியர்ஆயினும் பீடு இலார் செல்வம் - நாலடி:27 1/3
ஓதியும் ஓதார் உணர்வு இலார் ஓதாதும் - நாலடி:27 10/1
திரு மதுகை ஆக திறன் இலார் செய்யும் - நாலடி:30 1/1
என்பாய் உகினும் இயல்பு இலார் பின் சென்று - நாலடி:30 2/1
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் - நான்மணி:44/2
தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும் - நான்மணி:46/2
அரசு இலார் இல்வழி இல்லை அரசனும் - நான்மணி:46/3
அவா இலார் செய்யும் வினை - நான்மணி:66/4
தேரொடு கானம் தெருள் இலார் செல்வார்கொல் - ஐந்70:35/3
பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால் - திணை150:120/1
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார் - குறள்:8 2/1
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார்
  தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று - குறள்:24 6/1,2
அஃது இலார் மேற்கொள்வது - குறள்:27 2/2
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார்
  உண்மை நிலைக்கு பொறை - குறள்:58 2/1,2
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார்
  உடையது உடையரோ மற்று - குறள்:60 1/1,2
ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு - குறள்:80 10/2
பருகுவார் போலினும் பண்பு இலார் கேண்மை - குறள்:82 1/1
உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பு இலார் கேண்மை - குறள்:82 2/1
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று - குறள்:106 5/1
இம்மைக்கு உறுதி இலார் - திரி:49/4
தோற்றத்தால் பொல்லார் துணை இலார் நல்கூர்ந்தார் - பழ:166/1
நிலைஇய பண்பு இலார் நேர் அல்லர் என்று ஒன்று - பழ:253/1
வழங்கார் வலி இலார் வாய் சொல்லும் பொல்லார் - பழ:292/1
மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் - சிறுபஞ்:15/2
துறந்தார் துறவாதார் துப்பு இலார் தோன்றாது - ஏலாதி:35/1
கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால - ஏலாதி:54/2
நண்பு இலார் சென்ற நெறி - கைந்:24/4

 TOP
 
  இலார்க்கு (7)
வற்றி மற்று ஆற்ற பசிப்பினும் பண்பு இலார்க்கு
  அற்றம் அறிய உரையற்க அற்றம் - நாலடி:8 8/1,2
வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு - திணை150:96/4
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு
  என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு - குறள்:8 10/1,2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் - குறள்:45 9/1
சார்பு இலார்க்கு இல்லை நிலை - குறள்:45 9/2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல் - பழ:312/4
ஒல்லா பொருள் இலார்க்கு ஈத்து அறியான் என்றலும் - சிறுபஞ்:3/3

 TOP
 
  இலார்க்கே (1)
குடி மாசு இலார்க்கே உள - திரி:77/4

 TOP
 
  இலார்மாட்டு (1)
நண்பு இலார்மாட்டு நசை கிழமை செய்வானும் - திரி:94/1

 TOP
 
  இலாரை (1)
உரை சுடும் ஒண்மை இலாரை வரை கொள்ளா - நான்மணி:49/2

 TOP
 
  இலாள் (1)
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் - குறள்:6 6/2

 TOP
 
  இலாளர் (11)
ஈரம் இலாளர் தொடர்பு - நாலடி:14 8/4
ஒற்கம் இலாளர் தொடர்பு - நாலடி:21 4/4
மதுரம் இலாளர் தொடர்பு - நாலடி:22 1/4
பந்தம் இலாளர் தொடர்பு - நாலடி:24 4/4
வண்மை இலாளர் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:9/3
வீரம் இலாளர் கடுமொழி கூற்று இன்னா - இன்னா40:20/2
வளமை இலாளர் வனப்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:27/3
தண்மை இலாளர் பகை - இன்னா40:31/4
நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:32/3
நன்மை இலாளர் தொழில் - திரி:39/4
நல் புடை இலாளர் தொழில் - திரி:97/4

 TOP
 
  இலாளர்க்கு (1)
ஒழுக்கம் இலாளர்க்கு உறவு உரைத்தல் இன்னா - இன்னா40:34/1

 TOP
 
  இலாளன் (1)
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன்
  வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று - குறள்:91 4/1,2

 TOP
 
  இலான் (16)
வாலிழையார் முன்னர் வனப்பு இலான் பாடு இலன் - நான்மணி:96/1
எண் இலான் செய்யும் கணக்கு - இன்னா40:16/4
நிறை இலான் கொண்ட தவம் - இன்னா40:23/4
செறிவு இலான் கேட்ட மறை - இன்னா40:29/4
பொருள் இலான் வேளாண்மை காமுறுதல் இன்னா - இன்னா40:36/1
திறன் இலான் செய்யும் வினை - இன்னா40:38/4
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு - குறள்:1 4/1
மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான்
  தாள் உளான் தாமரையினாள் - குறள்:62 7/1,2
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற - குறள்:63 5/1
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் - குறள்:100 10/1
நிறை இலான் கொண்ட தவமும் நிறை ஒழுக்கம் - திரி:80/2
அறிவு இலான் மெய் தலைப்பாடு பிறிது இல்லை - பழ:138/3
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும் - சிறுபஞ்:10/1
நாண் இலான் சால்பும் நடை இலான் நல் நோன்பும் - சிறுபஞ்:10/1
ஊண் இலான் செய்யும் உதாரமும் ஏண் இலான் - சிறுபஞ்:10/2
ஊண் இலான் செய்யும் உதாரமும் ஏண் இலான்
  சேவகமும் செந்தமிழ் தேற்றான் கவி செயலும் - சிறுபஞ்:10/2,3

 TOP
 
  இலான்கண் (1)
ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு - குறள்:14 5/2

 TOP
 
  இலானும் (2)
கெடுப்பார் இலானும் கெடும் - குறள்:45 8/2
குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன் - சிறுபஞ்:29/3

 TOP
 
  இலாஅக்கடை (1)
மேவார் இலாஅக்கடை - குறள்:106 9/2

 TOP
 
  இலாஅதவர் (1)
திறப்படு இலாஅதவர் - குறள்:64 10/2

 TOP
 
  இலாஅர்க்கு (1)
இலாஅர்க்கு இல்லை தமர் - நாலடி:29 3/4

 TOP
 
  இலி (3)
உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு - நாலடி:21 6/3
உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே - நாலடி:29 9/3
அறிவு இலி துணைப்பாடு தனிமையின் துவ்வாது - முது:4 8/1

 TOP
 
  இலிங்கானும் (1)
இல்வாழ்க்கையானும் இலிங்கானும் மேற்கொள்ளார் - பழ:208/1

 TOP
 
  இலிங்கி (1)
பூவாதாள் பூப்பு புறக்கொடுத்தாள் இலிங்கி
  ஓவாதாள் கோலம் ஒரு பொழுதும் காவாதாள் - சிறுபஞ்:40/1,2

 TOP
 
  இலிங்கியும் (1)
சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் - திரி:17/3

 TOP
 
  இலியும் (1)
நன்றி பயன் தூக்கா நாண் இலியும் சான்றோர் முன் - திரி:62/1

 TOP
 
  இலிரோ (1)
திரிதரும் காலத்து தீது இலிரோ என்பர் - நாலடி:29 4/3

 TOP
 
  இலேம் (3)
நல்லவருள் நாட்டம் இலேம் - திணை50:37/4
துன்பம் இலேம் பண்டு யாமே வனப்பு உடையேம் - சிறுபஞ்:18/3
நயம் இலேம் எம் மனை இன்றொடு வாரல் - கைந்:38/2

 TOP
 
  இலேன் (1)
காலை அறிந்தது இலேன் - குறள்:123 6/2

 TOP
 
  இலை (6)
முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார் - நான்மணி:35/3
மெல் இலை வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் - நான்மணி:82/2
இலை அடர் தண் குளவி வேய்ந்த பொதும்பில் - ஐந்70:3/1
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை
  வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ - பழ:356/2,3
எண்ணுங்கால் சாந்தே எழுதல் இலை நறுக்கு - சிறுபஞ்:92/2
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் - கைந்:23/3

 TOP
 
  இலையின் (1)
மரை இலையின் மாய்ந்தார் பலர் - நாலடி:36 9/4

 TOP
 
  இலையுள் (1)
வேம்பின் இலையுள் கனியினும் வாழை தன் - நாலடி:25 4/1

 TOP
 
  இலோர் (1)
தேரின் மா கால் ஆழும் தீமைத்தே ஓர் இலோர்
  கோள் நாடல் வேண்டா குறி அறிவார் கூஉய் கொண்டு ஓர் - திணை150:54/2,3

 TOP
 
  இலோர்க்கு (2)
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் - குறள்:6 9/1
சார்பு இலோர்க்கு உறு கொலை எளிது - முது:8 10/1

 TOP
 
  இலோரை (2)
யாப்பு இலோரை இயல்பு குணம் பழியார் - முது:3 1/1
மீப்பு இலோரை மீ குணம் பழியார் - முது:3 2/1

 TOP
 
  இவக்காண் (1)
உவக்காண் எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண் என் - குறள்:119 5/1

 TOP
 
  இவட்கு (1)
நின்றும் இரங்கும் இவட்கு - கார்40:35/4

 TOP
 
  இவட்குஆயின் (2)
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் - திணை150:8/2
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின்
  எண் உளவால் ஐந்து இரண்டு ஈத்தான்கொல் என் ஆம்கொல் - திணை150:8/2,3

 TOP
 
  இவண் (1)
என்னாது இறவாது இவண் நின் இகந்தேகல் - திணை150:132/3

 TOP
 
  இவர் (22)
உடையார் இவர் என்று ஒருதலையா பற்றி - நாலடி:16 10/1
பழையர் இவர் என்று பல் நாள் பின் நிற்பின் - நாலடி:35 9/1
எளியர் இவர் என்று இகழ்ந்து உரையாராகி - இனிய40:29/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட - ஐந்50:17/1
பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி - ஐந்70:34/1
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப - ஐந்70:42/2
அடும்பு இவர் எக்கர் அலவன் வழங்கும் - ஐந்70:62/1
இவர் திரை நீக்கியிட்டு எக்கர் மணல் மேல் - ஐந்70:67/1
இனையர் இவர் எமக்கு இன்னம் யாம் என்று - குறள்:79 10/1
ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் - திரி:51/3
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் - திரி:79/3
நல்லவை செய்வான் அரசன் இவர் மூவர் - திரி:96/3
இருந்திட்டு என் போய் என் இவர் - திரி:104/4
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை - ஆசாரக்:16/2
இவர் வரை நாட தமரை இல்லார்க்கு - பழ:3/3
இடையீடு உடையார் இவர் அவரோடு என்று - பழ:113/1
ஆற்றார் இவர் என்று அடைந்த தமரையும் - பழ:252/1
நிகராக சென்றாரும் அல்லர் இவர் திரை - பழ:307/2
வைத்தால் வழக்கு உரைக்கும் சான்றான் இவர் செம்மை - சிறுபஞ்:101/3
மல் இவர் தோள் மாக்காயன் மாணாக்கன் மா நிலத்து - சிறுபஞ்:106/1
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் - கைந்:28/2
அலவன் வழங்கும் அடும்பு இவர் எக்கர் - கைந்:53/1

 TOP
 
  இவர்க்கு (1)
இவர்க்கு ஊண் கொடுத்து அல்லால் உண்ணாரே என்றும் - ஆசாரக்:21/2

 TOP
 
  இவர்கட்கு (1)
மூத்தார் இளையார் பசு பெண்டிர் என்று இவர்கட்கு
  ஆற்ற வழி விலங்கினாரே பிறப்பினுள் - ஆசாரக்:64/2,3

 TOP
 
  இவர்தந்து (1)
அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என் - குறள்:119 2/1

 TOP
 
  இவர்ந்து (2)
மெல் இயல் கண்ணோட்டம் இன்றி பொருட்கு இவர்ந்து
  நில்லாத உள்ளத்தவர் - ஐந்70:30/3,4
நுதற்கு இவர்ந்து ஏறும் ஒளி - கைந்:19/4

 TOP
 
  இவரும் (3)
குஞ்சர கும்பத்து பாய்வன குன்று இவரும்
  வேங்கை இரும் புலி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:16/3,4
ஐ வாய் வய நாகம் கவ்வி விசும்பு இவரும்
  செம் வாய் உவணத்தின் தோன்றும் புனல் நாடன் - கள40:26/3,4
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல் - கைந்:1/1

 TOP
 
  இவரை (1)
நிகர் இல் குரவர் இ ஐவர் இவர் இவரை
  தேவரை போல தொழுது எழுக என்பதே - ஆசாரக்:16/2,3

 TOP
 
  இவள் (8)
தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும் - திணை50:40/2
போலும் நின் மார்பு புளி வேட்கைத்து ஒன்று இவள்
  மாலும் மாறா நோய் மருந்து - திணை150:142/3,4
செய்யலமன் இவள் கண் - குறள்:109 6/2
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு - குறள்:110 1/1
தீ யாண்டு பெற்றாள் இவள் - குறள்:111 4/2
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் - குறள்:112 2/1
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை - குறள்:119 8/1
சுருங்கும் இவள் உற்ற நோய் - கைந்:8/4

 TOP
 
  இவள்மாட்டும் (1)
வீழா விறக்கும் இவள்மாட்டும் காழ் இலா - நாலடி:2 4/2

 TOP
 
  இவளும் (1)
வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும்
  கோல் கண்ணள் ஆகும் குனிந்து - நாலடி:2 7/3,4

 TOP
 
  இவளை (4)
வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் - நாலடி:2 7/3
சாவார் சான்றாண்மை சலித்திலா மற்று இவளை
  காவார் கயிறுரீஇவிட்டார் - திணை150:47/3,4
குருந்தே பருவம் குறித்து இவளை நைந்து - திணை150:114/3
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை
  துறந்தார் அவர் என்பார் இல் - குறள்:119 8/1,2

 TOP
 
  இவளொடு (1)
எண்ணுங்கால் மற்று இன்று இவளொடு நேர் எண்ணின் - திணை150:150/2

 TOP
 
  இவளோ (1)
காய்ந்தீயல் அன்னை இவளோ தவறு இலள் - ஐந்70:7/1

 TOP
 
  இவற்றால் (1)
என்று இவற்றால் ஆகும் குலம் - நாலடி:20 5/4

 TOP
 
  இவற்றுக்கண் (1)
இவற்றுக்கண் செவ்வியார் நோக்காரே அவ்வவ் - ஆசாரக்:81/2

 TOP
 
  இவற்றுள் (1)
வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள்
  எ திறத்தாள் ஈர்ம் கோதையாள் - நாலடி:5 6/3,4

 TOP
 
  இவற்றை (2)
நறும் தண் தகரம் வகுளம் இவற்றை
  வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது - திணை150:24/1,2
நாகம் தோய் நாகம் என இவற்றை போக - திணை150:28/2

 TOP
 
  இவற்றொடு (2)
நாள் கூட்டம் மூழ்த்தம் இவற்றொடு நன்று ஆய - சிறுபஞ்:42/1
வள்ளே துணியே இவற்றொடு கொள் என - ஏலாதி:50/2

 TOP
 
  இவறலும் (1)
இவறலும் மாண்பு இறந்த மானமும் மாணா - குறள்:44 2/1

 TOP
 
  இவறன்மை (1)
பற்று உள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும் - குறள்:44 8/1

 TOP
 
  இவறி (1)
ஈட்டம் இவறி இசை வேண்டா ஆடவர் - குறள்:101 3/1

 TOP
 
  இவறியார் (1)
இவறியார் இல்லாகியார் - குறள்:94 5/2

 TOP
 
  இவறியான் (1)
செயற்பால செய்யாது இவறியான் செல்வம் - குறள்:44 7/1

 TOP
 
  இவறும் (1)
பொருளான் ஆம் எல்லாம் என்று ஈயாது இவறும்
  மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு - குறள்:101 2/1,2

 TOP
 
  இவன் (6)
கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன்
  எய்தி இடர் உற்றவாறு - ஐந்50:26/3,4
வந்தையா என்னும் வகையிற்றே மற்று இவன்
  தந்தையார் தம் ஊர் தகை - திணை150:138/3,4
நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய - திணை150:151/2
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை - குறள்:7 10/1
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து - குறள்:52 7/1
அவன் இவன் என்று உரைத்து எள்ளி மற்று யாரோ - பழ:35/3

 TOP
 
  இவை (40)
முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் - நாலடி:5 5/1
சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும் - நாலடி:6 2/3
செல்வம் வலி என்று இவை எல்லாம் மெல்ல - நாலடி:6 3/2
சான்றாண்மை சாயல் ஒழுக்கம் இவை மூன்றும் - நாலடி:15 2/1
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி - நாலடி:15 6/2
ஆயமும் ஒன்றும் இவை நினையாள் பால் போலும் - ஐந்50:33/2
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் - குறள்:36 10/1
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும் - குறள்:59 1/1
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் - குறள்:111 9/1
கண்ணும் கொள சேறி நெஞ்சே இவை என்னை - குறள்:125 4/1
முந்தை பழ வினையாய் தின்னும் இவை மூன்றும் - திரி:67/3
தேற்றாதான் பெற்ற வனப்பும் இவை மூன்றும் - திரி:80/3
நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் - திரி:86/3
பிணை செல்வம் மாண்பு இன்று இயங்கல் இவை மூன்றும் - திரி:88/3
காதற்படுக்கும் விழைவும் இவை மூன்றும் - திரி:93/3
வெவ் உரை நோனா வெகுள்வும் இவை மூன்றும் - திரி:95/3
நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும் - ஆசாரக்:1/4
உச்சம் தலையோடு இவை என்ப யாவரும் - ஆசாரக்:5/2
இவை எச்சில் இ நான்கு - ஆசாரக்:7/3
பொய் குறளை வெளவல் அழுக்காறு இவை நான்கும் - ஆசாரக்:38/1
ஆசாரம் என்ப குரவர்க்கு இவை இவை - ஆசாரக்:62/2
ஆசாரம் என்ப குரவர்க்கு இவை இவை
  சாரத்தால் சொல்லிய மூன்று - ஆசாரக்:62/2,3
முழை உறை சீயமும் என்று இவை நான்கும் - ஆசாரக்:84/2
உன்னித்து வைத்த பொருளோடு இவை நான்கும் - ஆசாரக்:95/2
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல் - ஆசாரக்:96/1
உள்ளத்தில் தீர்த்தம் இவை உளவாக பெற்றால் - பழ:401/3
இன் துறை வெண்பா இவை - பழ:404/4
விழைவு வெகுளி இவை விடுவான்ஆயின் - சிறுபஞ்:30/3
பாகுபடும் கிணற்றோடு என்று இவை பாற்படுத்தான் - சிறுபஞ்:64/3
எவ்வம் தணிப்பான் இவை என் ஆம் பெற்றானை - சிறுபஞ்:90/3
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த - சிறுபஞ்:107/2
வேய் அன்ன தோளாய் இவை உடையான் பல் உயிர்க்கும் - ஏலாதி:6/3
உண்டி உறையுள் உடுக்கை இவை ஈந்தார் - ஏலாதி:9/3
நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும் - ஏலாதி:13/3
இறையில் பெரியாற்கு இவை - ஏலாதி:19/4
வளமை வலி இவை வாடும் உள நாளால் - ஏலாதி:21/2
தணிவு இல் நிரப்பு இவை தாழா அணியின் - ஏலாதி:24/2
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் - ஏலாதி:27/3
ஏனை ஒழிந்த இவை எல்லாம் ஆன் நெய்யால் - ஏலாதி:49/2
பேணொடும் எண்ணும் எழுத்து இவை மாணொடு - ஏலாதி:63/2

 TOP
 
  இவையும் (1)
இவையும் பெரியார் முன் செய்யாரே செய்யின் - ஆசாரக்:73/2

 TOP
 
  இழக்கும் (4)
வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் - குறள்:23 8/2
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை - குறள்:47 3/1
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி - குறள்:56 4/1
ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்கொல் - குறள்:94 2/1

 TOP
 
  இழத்தும் (1)
இன்னும் இழத்தும் கவின் - குறள்:125 10/2

 TOP
 
  இழத்தொறூஉம் (1)
இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் - குறள்:94 10/1

 TOP
 
  இழந்த (9)
தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் - நாலடி:20 9/2
பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ - நாலடி:26 1/3
வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும் - திணை150:99/3
வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும் - திணை150:99/3
நாள் இழந்த எண் மிக்கு நைந்து - திணை150:99/4
யாவரேயானும் இழந்த பொருள் உடையார் - பழ:179/1
தாய் இழந்த பிள்ளை தலை இழந்த பெண்டாட்டி - ஏலாதி:78/1
தாய் இழந்த பிள்ளை தலை இழந்த பெண்டாட்டி - ஏலாதி:78/1
வாய் இழந்த வாழ்வினார் வாணிகம் போய் இழந்தார் - ஏலாதி:78/2

 TOP
 
  இழந்ததற்கு (1)
எய்தாத வேண்டார் இரங்கார் இழந்ததற்கு
  கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் - ஆசாரக்:89/1,2

 TOP
 
  இழந்தது (1)
இழந்தது இல் செல்வம் பெறுதல் அதுவே - பழ:292/3

 TOP
 
  இழந்தவன் (1)
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே - குறள்:79 8/1

 TOP
 
  இழந்தார் (9)
இழந்தார் எனப்படுதல் உய்ந்தார் உழந்து அதனை - நாலடி:28 7/2
கேளிர் இழந்தார் அலமருப செம் கண் - கள40:29/3
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார் - ஏலாதி:52/1
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார் - ஏலாதி:52/1
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார்
  நெல் இழந்தார் ஆன் நிரைதான் இழந்தார்க்கு எல் உழந்து - ஏலாதி:52/1,2
நெல் இழந்தார் ஆன் நிரைதான் இழந்தார்க்கு எல் உழந்து - ஏலாதி:52/2
வாய் இழந்த வாழ்வினார் வாணிகம் போய் இழந்தார்
  கைத்து ஊண் பொருள் இழந்தார் கண்ணிலவர்க்கு ஈய்ந்தார் - ஏலாதி:78/2,3
கைத்து ஊண் பொருள் இழந்தார் கண்ணிலவர்க்கு ஈய்ந்தார் - ஏலாதி:78/3
நிலையாளர் நீர்மை இழந்தார் தலையாளர்க்கு - ஏலாதி:80/2

 TOP
 
  இழந்தார்க்கு (1)
நெல் இழந்தார் ஆன் நிரைதான் இழந்தார்க்கு எல் உழந்து - ஏலாதி:52/2

 TOP
 
  இழந்தான் (3)
இழந்தான் என்று எண்ணப்படும் - நாலடி:1 9/4
இளையான் உயிர் இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான் - ஆசாரக்:100/2
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான்
  தோஒம் உடைய தொடங்குவார்க்கு இல்லையே - பழ:7/2,3

 TOP
 
  இழந்து (6)
கல் கிள்ளி கை இழந்து அற்று - நாலடி:34 6/4
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து
  குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் - கள40:5/2,3
கொடுவரி பாய துணை இழந்து அஞ்சி - ஐந்70:39/1
தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து - குறள்:115 4/2
எச்சம் இழந்து வாழ்வார் - திரி:62/4
கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து
  நடை தாரா என்பதூஉம் பட்டு முடத்தொடு - பழ:146/1,2

 TOP
 
  இழந்தேம் (2)
ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம் - குறள்:60 3/1
இறுதிக்கண் யாம் இழந்தேம் என்றல் மறுவந்து - திரி:91/2

 TOP
 
  இழப்பர் (4)
வைத்து ஈட்டினார் இழப்பர் வான் தோய் மலை நாட - நாலடி:1 10/3
கூர்மையும் எல்லாம் ஒருங்கு இழப்பர் கூர்மையின் - நாலடி:29 7/2
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து - குறள்:50 4/1
உட்க படாஅர் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:93 1/1

 TOP
 
  இழப்பினும் (2)
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும்
  பின் பயக்கும் நற்பாலவை - குறள்:66 9/1,2
பெறினும் இழப்பினும் என் - குறள்:82 2/2

 TOP
 
  இழவு (6)
இழவு அன்று எருது உண்ட உப்பு - பழ:38/4
ஈத்ததை எல்லாம் இழவு - பழ:307/4
பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு - பழ:318/4
இழவு என்று ஒரு பொருள் ஈயாதான் செல்வம் - பழ:343/3
அழகொடு கண்ணின் இழவு - பழ:343/4
இழவு அன்று இனிது தவம் - சிறுபஞ்:30/4

 TOP
 
  இழவும் (1)
இழுக்கம் இழவும் தரும் - ஏலாதி:62/4

 TOP
 
  இழவுஊழ் (1)
பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும் - குறள்:38 2/1

 TOP
 
  இழாய் (2)
மை ஆர உண்ட கண் மாண் இழாய் என் பரிப - பழ:44/3
மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை - பழ:331/3

 TOP
 
  இழி (3)
இழி தக்க செய்து ஒருவன் ஆர உணலின் - நாலடி:31 2/1
இழி கடா யானை எதிர் - திணை150:11/4
இழி கதி இ முறையான் ஏழு - ஏலாதி:67/4

 TOP
 
  இழிசினர்க்கேயானும் (1)
இழிசினர்க்கேயானும் பசித்தார்க்கு ஊண் ஈத்தல் - சிறுபஞ்:75/3

 TOP
 
  இழித்த (1)
இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:34/3

 TOP
 
  இழித்தக்க (1)
இழித்தக்க காணின் கனா - பழ:182/4

 TOP
 
  இழித்து (1)
பிள்ளையேயானும் இழித்து உரையார் தம்மோடு - ஆசாரக்:68/3

 TOP
 
  இழிதரும் (2)
கரை கொன்று இழிதரும் காவிரி நாடன் - கள40:35/3
ஓங்கிய செம் நீர் இழிதரும் கான் யாற்றுள் - ஐந்70:7/2

 TOP
 
  இழிதரூஉம் (1)
தலைப்பெய்து இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம் - பழ:264/3

 TOP
 
  இழிதலால் (1)
தீவாய் குருதி இழிதலால் செம் தலை - கள40:12/2

 TOP
 
  இழிந்த (2)
இழிந்த பிறப்பு ஆய்விடும் - குறள்:14 3/2
தலையின் இழிந்த மயிர் அனையர் மாந்தர் - குறள்:97 4/1

 TOP
 
  இழிந்தக்கடை (1)
நிலையின் இழிந்தக்கடை - குறள்:97 4/2

 TOP
 
  இழிந்தவை (2)
இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை - நாலடி:26 9/2
இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை
  தாம் கலந்த நெஞ்சினார்க்கு என் ஆகும் தக்கார் வாய் - நாலடி:26 9/2,3

 TOP
 
  இழிந்து (2)
துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா - இன்னா40:37/2
வழங்கா துறை இழிந்து நீர் போக்கும் ஒப்ப - திரி:5/1

 TOP
 
  இழிப்பும் (1)
கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும் - நாலடி:17 3/3

 TOP
 
  இழிய (1)
உரும் இடி வானம் இழிய எழுமே - கார்40:3/3

 TOP
 
  இழியாமை (1)
இழியாமை நன்கு உமிழ்ந்து எச்சில் அற வாய் - ஆசாரக்:27/1

 TOP
 
  இழியார் (1)
பழியார் இழியார் பலருள் உறங்கார் - ஆசாரக்:50/1

 TOP
 
  இழியும் (2)
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட - ஐந்50:13/3
தாஅய் இழியும் மலை நாட இன்னாதே - பழ:122/3

 TOP
 
  இழிவு (4)
இன்பம் பயந்த ஆங்கு இழிவு தலைவரினும் - நாலடி:8 9/1
இழிவு அறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் - குறள்:95 6/1
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை - பழ:64/3
இழிவு உடை மூப்பு கதத்தின் துவ்வாது - முது:4 9/1

 TOP
 
  இழுக்கத்தின் (3)
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
  ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து - குறள்:14 6/1,2
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
  எய்துவர் எய்தா பழி - குறள்:14 7/1,2
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை - பழ:64/3

 TOP
 
  இழுக்கம் (7)
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம்
  இழிந்த பிறப்பு ஆய்விடும் - குறள்:14 3/1,2
கேள் இழுக்கம் கேளா கெழுதகைமை வல்லார்க்கு - குறள்:81 8/1
நாள் இழுக்கம் நட்டார் செயின் - குறள்:81 8/2
இகழின் இழுக்கம் தரும் - ஆசாரக்:84/4
பட்ட இழுக்கம் பலவானால் பட்ட - பழ:203/2
என்று ஆங்கு இருப்பின் இழுக்கம் பெரிது ஆகும் - பழ:297/2
இழுக்கம் இழவும் தரும் - ஏலாதி:62/4

 TOP
 
  இழுக்கல் (2)
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே - குறள்:42 5/1
இழுக்கல் இயல்பிற்று இளமை பழித்தவை - திரி:14/1

 TOP
 
  இழுக்கா (3)
இழுக்கா இயன்றது அறம் - குறள்:4 5/2
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை - குறள்:5 8/1
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா
  மானம் உடையது அரசு - குறள்:39 4/1,2

 TOP
 
  இழுக்காது (1)
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா - குறள்:39 4/1

 TOP
 
  இழுக்காமை (1)
இழுக்காமை யார் மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை - குறள்:54 6/1

 TOP
 
  இழுக்கார் (1)
இழுக்கார் குடி பிறந்தார் - குறள்:96 2/2

 TOP
 
  இழுக்கான் (1)
இழுக்கான் இயல் நெறி இன்னாத வெஃகான் - ஏலாதி:45/1

 TOP
 
  இழுக்கியான் (1)
முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை - குறள்:54 5/1

 TOP
 
  இழுக்கினை (1)
இழுக்கினை தாம் பெறுவர்ஆயின் இழுக்கு எனைத்தும் - நாலடி:37 2/2

 TOP
 
  இழுக்கு (9)
இழுக்கினை தாம் பெறுவர்ஆயின் இழுக்கு எனைத்தும் - நாலடி:37 2/2
சோகாப்பர் சொல் இழுக்கு பட்டு - குறள்:13 7/2
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின் - குறள்:17 4/1
எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு - குறள்:47 7/2
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு - குறள்:72 6/2
ஆற்றுபவர்கண் இழுக்கு - குறள்:90 3/2
இன் சொல் இழுக்கு தரும் - குறள்:92 1/2
இழுக்கு ஆய சொல்லாடுவானும் இ மூவர் - திரி:94/3
ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும் - பழ:36/2

 TOP
 
  இழுக்குப்பட்டு (1)
குரைத்து கொளப்பட்டார் கோள் இழுக்குப்பட்டு
  புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் - பழ:280/1,2

 TOP
 
  இழுக்கும் (1)
இழுக்கும் களிற்று கோடு ஊன்றி எழுவர் - கள40:3/2

 TOP
 
  இழுகினான் (1)
இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம் - பழ:29/3

 TOP
 
  இழுது (1)
இடையுள் இழுது ஒப்ப தோன்றி புடை எலாம் - ஐந்50:49/2

 TOP
 
  இழுப்பின் (1)
அடி இழுப்பின் இல்லை அரண் - பழ:49/4

 TOP
 
  இழுமென (1)
கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென
  மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் - கள40:11/3,4

 TOP
 
  இழை (6)
இழை விளக்கு நின்று இமைப்பின் என் ஆம் விழை தக்க - நாலடி:37 1/2
உணங்கல் புள் ஓப்பும் ஒளி இழை மாதர் - ஐந்50:47/3
மாண் இழை நல்லார் இள நலம் உண்டு அவர் - திணை50:35/3
இழை வளரும் சாயல் இனி - திணை150:26/4
விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம் - பழ:12/1
போம் வழி போகும் இழை - பழ:358/4

 TOP
 
  இழைக்கு (1)
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் - திணை150:68/3

 TOP
 
  இழைக்கும் (1)
கொள இழைக்கும் கூற்றமும் கண்டு - நாலடி:33 10/4

 TOP
 
  இழைத்த (2)
இழைத்த நாள் எல்லை இகவா பிழைத்து ஒரீஇ - நாலடி:1 6/1
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த - சிறுபஞ்:14/2

 TOP
 
  இழைத்தது (2)
இழைத்தது இகவாமை சாவாரை யாரே - குறள்:78 9/1
இழைத்தது இகவாதவரை கனற்றி - பழ:176/3

 TOP
 
  இழைத்து (2)
பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து - குறள்:42 7/1
இழைத்து இருந்து எண்ணி கொளல் - குறள்:53 10/2

 TOP
 
  இழைந்து (1)
உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து
  வேண்டி அவர் கண்ட கண் - குறள்:118 7/1,2

 TOP
 
  இழையார் (2)
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா - குறள்:92 9/1
போலும் இழையார் சொல் தேறான் களியானேல் - ஏலாதி:5/3

 TOP
 
  இழையாள் (1)
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு - நாலடி:38 2/1

 TOP
 
  இழையை (1)
யாப்பு ஆர் பூம் கோதை அணி இழையை நற்கு இயைய - சிறுபஞ்:52/3

 TOP
 
  இள (14)
மூத்தல் இறுவாய்த்து இள நலம் தூக்கு இல் - நான்மணி:17/2
இள நலம் போல கவினி வளம் உடையார் - கார்40:22/3
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ - திணை50:33/2
மாண் இழை நல்லார் இள நலம் உண்டு அவர் - திணை50:35/3
கன்னி இள ஞாழல் பூம் பொழில் நோக்கிய - திணை50:49/3
என் ஆம்கொல் ஈடு இல் இள வேங்கை நாள் உரைப்ப - திணை150:18/1
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் - திணை150:26/1
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் - திணை150:39/3
பூவா இள ஞாழல் போது - திணை150:39/4
முன்றில் இள மணல் மேல் மொய்த்து - திணை150:56/4
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் - திணை150:68/3
பூண் தாங்கு இள முலை பொற்றொடீஇ பூண்ட - பழ:112/3
ஏந்தல் இள முலை ஈர் எயிற்றாய் என் நெஞ்சு - கைந்:21/3
துயில் இன் இள முலையார் தோள் நயந்து வாழ் நின் - கைந்:38/3

 TOP
 
  இளங்கிளை (1)
சீலம் அறியான் இளங்கிளை சால - திரி:13/1

 TOP
 
  இளங்கிளையை (1)
நீடு ஆங்கு செய்தலும் நஞ்சால் இளங்கிளையை
  நாடாதே தீதுஉரையும் நஞ்சு - சிறுபஞ்:11/3,4

 TOP
 
  இளம் (6)
இளம் பிறை ஆயக்கால் திங்களை சேராது - நாலடி:25 1/3
ஏவது மாறா இளம் கிளைமை முன் இனிதே - இனிய40:3/1
செயலை இளம் தளிர் அன்ன நின் மேனி - கார்40:16/3
ஏவியது மாற்றும் இளம் கிளையும் காவாது - திரி:49/1
இளம் கிளைகள் உண்ணும் இடத்து - ஆசாரக்:40/3
இளம் கால் துறவாதவர் - சிறுபஞ்:22/4

 TOP
 
  இளமை (13)
மன்னா இளமை மகிழ்ந்தாரே கோல் ஊன்றி - நாலடி:2 1/3
கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும் - நாலடி:2 7/2
இல்லம் இளமை எழில் வனப்பு மீக்கூற்றம் - நாலடி:6 3/1
ஈதல் இசையாது இளமை சேண் நீங்குதலால் - நாலடி:19 1/1
இளமை பாராட்டும் உலகு - நான்மணி:63/4
இளமை இசைந்தாரும் இல்லை வளமையில் - நான்மணி:76/3
இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றம் - நான்மணி:91/1
இளமை கொணர இசை - திணை150:85/4
இழுக்கல் இயல்பிற்று இளமை பழித்தவை - திரி:14/1
முறைமைக்கு மூப்பு இளமை இல் - பழ:93/4
அறியாமையோடு இளமை ஆவதாம் ஆங்கே - பழ:403/1
வடிவு இளமை வாய்த்த வனப்பு வணங்கா - சிறுபஞ்:22/1
இளமை கழியும் பிணி மூப்பு இயையும் - ஏலாதி:21/1

 TOP
 
  இளமைக்கண் (1)
ஆற்றும் இளமைக்கண் கல்லாதான் மூப்பின்கண் - பழ:60/1

 TOP
 
  இளமையின் (1)
இளமையின் சிறந்தன்று மெய் பிணி இன்மை - முது:1 5/1

 TOP
 
  இளமையும் (5)
கொன்னே கழிந்த அன்று இளமையும் இன்னே - நாலடி:6 5/1
உருவும் இளமையும் ஒண் பொருளும் உட்கும் - நாலடி:11 2/1
நலனும் இளமையும் நல்குரவின் கீழ் சாம் - நான்மணி:80/1
பொருள் இல் ஒருவற்கு இளமையும் போற்றும் - திரி:102/1
இளமையும் இற்பிறப்பும் எல்லாம் உளவா - பழ:183/2

 TOP
 
  இளமையுள் (1)
இளமையுள் மூப்பு புகல் - இன்னா40:27/4

 TOP
 
  இளமையை (1)
இளமையை மூப்பு என்று உணர்தல் இனிதே - இனிய40:37/1

 TOP
 
  இளமையோடு (1)
இளமையோடு ஒப்பதூஉம் இல் - நான்மணி:32/4

 TOP
 
  இளமையோன் (1)
உரை முடிவு காணான் இளமையோன் என்ற - பழ:21/1

 TOP
 
  இளவேனில் (1)
இன்பம் பயந்த இளவேனில் காண்தொறும் - ஐந்50:31/3

 TOP
 
  இளி (5)
அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின் - நாலடி:7 2/3
திருந்து இன் இளி வண்டு பாட இரும் தும்பி - கார்40:15/3
இளி வரின் வாழாத மானம் உடையார் - குறள்:97 10/1
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு - குறள்:98 1/1
இற்பிறந்தோர்கண்ணேயும் இன்மை இளி வந்த - குறள்:105 4/1

 TOP
 
  இளித்தக்க (1)
இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்கு - குறள்:129 8/1

 TOP
 
  இளிவந்த (1)
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார் - குறள்:66 4/1

 TOP
 
  இளிவந்தது (1)
இரவின் இளிவந்தது இல் - குறள்:107 6/2

 TOP
 
  இளிவரவு (2)
இறப்ப எமக்கு ஈது இளிவரவு என்னார் - பழ:198/1
இரத்தலினூஉங்கு இளிவரவு இல்லை - முது:6 9/1

 TOP
 
  இளிவாம் (1)
எள்ளின் இளிவாம் என்று எண்ணி அவர் திறம் - குறள்:130 8/1

 TOP
 
  இளிவினால் (1)
ஈன இளிவினால் வாழ்வேன்மன் ஈனத்தால் - நாலடி:4 10/2

 TOP
 
  இளிவு (2)
தெளிவு இலதனை தொடங்கார் இளிவு என்னும் - குறள்:47 4/1
இன்மை ஒருவற்கு இளிவு அன்று சால்பு என்னும் - குறள்:99 8/1

 TOP
 
  இளைது (3)
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் - குறள்:88 9/1
இளைது என்று பாம்பு இகழ்வார் இல் - பழ:383/4
எதிர்த்த பகையை இளைது ஆய போழ்தே - பழ:390/1

 TOP
 
  இளைய (1)
இளைய எளிய பயின்றன என்று எண்ணி - ஆசாரக்:84/3

 TOP
 
  இளையம் (1)
மற்று அறிவாம் நல் வினை யாம் இளையம் என்னாது - நாலடி:2 9/1

 TOP
 
  இளையர் (1)
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற - குறள்:70 8/1

 TOP
 
  இளையர்ஆயினும் (1)
ஆர்த்த அறிவினர் ஆண்டு இளையர்ஆயினும்
  காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் - நாலடி:36 1/1,2

 TOP
 
  இளையரால் (1)
என்ன குறையன் இளையரால் மன்னும் - பழ:330/2

 TOP
 
  இளையரும் (1)
இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து - கார்40:22/1

 TOP
 
  இளையவளை (1)
இரு கயல் உண்கண் இளையவளை வேந்தன் - பழ:338/1

 TOP
 
  இளையனாய் (1)
விளைவின்கண் போற்றான் உழவும் இளையனாய்
  கள் உண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இ மூன்றும் - திரி:59/2,3

 TOP
 
  இளையார் (1)
மூத்தார் இளையார் பசு பெண்டிர் என்று இவர்கட்கு - ஆசாரக்:64/2

 TOP
 
  இளையான் (5)
இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் - நாலடி:7 5/1
மன்னற்கு இளையான் தொழில் - திரி:58/4
இளையான் உயிர் இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான் - ஆசாரக்:100/2
இலங்கை கிழவற்கு இளையான் இலங்கைக்கே - பழ:92/2
தக்கது இளையான் தவம் செல்வன் ஊண் மறுத்தல் - சிறுபஞ்:96/1

 TOP
 
  இளையானேஆயினும் (1)
நீத்த நீர் சேர்ப்ப இளையானேஆயினும்
  மூத்தானே ஆடு மகன் - பழ:186/3,4

 TOP
 
  இளையேம் (1)
மூத்தேம் இனி பாண முன்னாயின் நாம் இளையேம்
  கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு - கைந்:45/1,2

 TOP
 
  இற்கண் (1)
ஏதிலார் இற்கண் குருடன் ஆய் தீய - நாலடி:16 8/2

 TOP
 
  இற்கு (1)
நெறி அதுகாண் எங்கையர் இற்கு - ஐந்50:22/4

 TOP
 
  இற்செறிந்து (1)
பல் கழன்று பண்டம் பழிகாறும் இற்செறிந்து
  காம நெறி படரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே - நாலடி:2 3/2,3

 TOP
 
  இற்பாலர் (1)
இற்பாலர் அல்லார் இயல்பு இன்மை நோவது என் - பழ:94/2

 TOP
 
  இற்பிறந்தோர்கண்ணேயும் (1)
இற்பிறந்தோர்கண்ணேயும் இன்மை இளி வந்த - குறள்:105 4/1

 TOP
 
  இற்பிறப்பும் (2)
இளமையும் இற்பிறப்பும் எல்லாம் உளவா - பழ:183/2
எண்ண குறைபடா செல்வமும் இற்பிறப்பும்
  மன்னருடைய உடைமையும் மன்னரால் - பழ:273/1,2

 TOP
 
  இற்று (3)
போற்றி நெறி நின்மின் இற்று இதன் பண்பு என்று - நாலடி:5 9/3
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் - நாலடி:5 10/3
உள் நாட்டம் சான்றவர் தந்த நசை இற்று என்று - ஐந்70:53/1

 TOP
 
  இற்றுழி (1)
முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி - நாலடி:5 8/4

 TOP
 
  இற்றே (1)
இற்றே அவரை தெளியற்க மற்றவர் - பழ:114/2

 TOP
 
  இற (1)
என்னையர் தந்த இற உணங்கல் யாம் கடிந்து - கைந்:54/1

 TOP
 
  இறக்க (2)
மதித்து இறப்பாரும் இறக்க மதியார் - நாலடி:7 1/1
மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க மிதித்து ஏறி - நாலடி:7 1/2

 TOP
 
  இறக்குங்கால் (1)
பிறக்குங்கால் பேர் எனவும் பேரா இறக்குங்கால்
  நில் எனவும் நில்லா உயிர் எனைத்தும் நல்லாள் - நான்மணி:40/1,2

 TOP
 
  இறக்கும் (2)
இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய - நாலடி:30 10/2
இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் மை ஆட்டை - பழ:39/3

 TOP
 
  இறந்த (4)
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் - நாலடி:33 10/3
இவறலும் மாண்பு இறந்த மானமும் மாணா - குறள்:44 2/1
இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த - குறள்:54 1/1
செறிதொடி செய்து இறந்த கள்ளம் உறு துயர் - குறள்:128 5/1

 TOP
 
  இறந்தக்கண்ணும் (1)
வடுப்பட வைது இறந்தக்கண்ணும் குடி பிறந்தோர் - நாலடி:16 6/3

 TOP
 
  இறந்தது (1)
இறந்தது பேர்த்து அறிவார் இல் - பழ:43/4

 TOP
 
  இறந்தார் (5)
துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார் வாய் - குறள்:16 9/1
இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தை - குறள்:31 10/1
இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தை - குறள்:31 10/1
இறந்தார்க்கு இனிய இசைத்தல் இறந்தார்
  மறுதலை சுற்றம் மதித்து ஓம்புவானேல் - ஏலாதி:16/2,3
இறந்தார் ஈடு அற்றார் இனையர் சிறந்தவர்க்கும் - ஏலாதி:35/2

 TOP
 
  இறந்தார்க்கு (1)
இறந்தார்க்கு இனிய இசைத்தல் இறந்தார் - ஏலாதி:16/2

 TOP
 
  இறந்தார்க்கும் (1)
துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
  இல்வாழ்வான் என்பான் துணை - குறள்:5 2/1,2

 TOP
 
  இறந்தார்கொல் (1)
தாள் வீ பதுக்கைய கானம் இறந்தார்கொல்
  ஆள்வினையின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று உணரா - ஐந்70:38/2,3

 TOP
 
  இறந்தாரை (2)
ஓங்கிய குன்றம் இறந்தாரை யாம் நினைப்ப - ஐந்70:41/2
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்டு அற்று - குறள்:3 2/2

 TOP
 
  இறந்து (19)
மெல்லிய நல்லாருள் மென்மை அது இறந்து
  ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உடைமை எல்லாம் - நாலடி:19 8/1,2
குன்று அதர் அத்தம் இறந்து தமியமாய் - ஐந்50:40/3
குன்றகம் நண்ணி குறும்பு இறந்து சென்றவர் - ஐந்70:40/2
இறந்து கண் ஆடும் இடம் - திணை150:80/4
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து
  ஆவது போல கெடும் - குறள்:29 3/1,2
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் - குறள்:48 6/1
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து - குறள்:59 6/1
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்ஆயினும் உய்யார் - குறள்:90 10/1
அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் - குறள்:98 1/2
மறை இறந்து மன்று படும் - குறள்:114 8/2
மறை இறந்து மன்றுபடும் - குறள்:126 4/2
இறந்து இன்னா சொல்லகிற்பானும் இ மூவர் - திரி:89/3
இறந்து ஒன்றும் தின்னற்க நின்று - ஆசாரக்:23/3
இறந்து இன்னா செய்தக்கடைத்தும் குரவர் - ஆசாரக்:40/2
ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து
  ஏனுலகத்துஆயின் இனிது அதூஉம் தான் ஒருவன் - பழ:6/1,2
இறந்து அவர் செய்யும் வருத்தம் குருவி - பழ:100/3
காப்பு இறந்து ஓடி கழி பெரும் செல்வத்தை - பழ:320/1
அளவு இறந்து மிக்கார் அறிவு எள்ளி கூறல் - பழ:326/3
அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட - கைந்:51/2

 TOP
 
  இறந்துரை (1)
இறந்துரை காமுறுவானும் இ மூவர் - திரி:92/3

 TOP
 
  இறப்ப (12)
இறப்ப நிழல் பயந்த ஆஅங்கு அற பயனும் - நாலடி:4 8/2
இறப்ப சிறிது என்னாது இல் எனாது என்றும் - நாலடி:10 9/1
இறப்ப நினையுங்கால் இன்னாது எனினும் - நாலடி:18 4/1
ஈன்றாட்கு இறப்ப பரிந்து - நாலடி:32 6/4
முன்கை இறப்ப துறந்தார் வரல் கூறும் - கார்40:9/3
இறப்ப பெருகியக்கண்ணும் திறப்பட்டார் - ஆசாரக்:85/2
இறப்ப எமக்கு ஈது இளிவரவு என்னார் - பழ:198/1
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் - பழ:281/2
கூட்டு இறப்ப கொண்டு தலையளிப்பின் அஃது அன்றோ - பழ:329/3
இறப்ப சிறியவர் இன்னா செயினும் - பழ:370/1
எல்லா திறத்தும் இறப்ப பெரியாரை - பழ:376/1
பாடு இறப்ப பன்னும் இடத்து - ஏலாதி:41/4

 TOP
 
  இறப்பர் (1)
மதித்து இறப்பர் மற்றையவர் - நாலடி:36 4/4

 TOP
 
  இறப்பர்கொல் (2)
ஆர் இடை அத்தம் இறப்பர்கொல் ஆயிழாய் - ஐந்70:32/2
நெடு வரை அத்தம் இறப்பர்கொல் கோள் மா - ஐந்70:39/3

 TOP
 
  இறப்பவே (2)
இறப்பவே தீய செயினும் தன் நட்டார் - நாலடி:23 3/1
ஏதிலார் செய்தது இறப்பவே தீது எனினும் - நாலடி:23 8/1

 TOP
 
  இறப்பார்கொல் (1)
கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல்
  மெல் இயல் கண்ணோட்டம் இன்றி பொருட்கு இவர்ந்து - ஐந்70:30/2,3

 TOP
 
  இறப்பாரும் (2)
மதித்து இறப்பாரும் இறக்க மதியார் - நாலடி:7 1/1
மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க மிதித்து ஏறி - நாலடி:7 1/2

 TOP
 
  இறப்பாரே (1)
தொடரும் தம் பற்றினால் வைத்து இறப்பாரே
  அடரும் பொழுதின்கண் இட்டு குடர் ஒழிய - பழ:379/2,3

 TOP
 
  இறப்பான் (1)
எளிது என இல் இறப்பான் எய்தும் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:15 5/1

 TOP
 
  இறப்பான்கண் (1)
இகவா ஆம் இல் இறப்பான்கண் - குறள்:15 6/2

 TOP
 
  இறப்பினை (1)
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை - குறள்:16 2/1

 TOP
 
  இறப்பே (1)
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் - குறள்:98 7/1

 TOP
 
  இறல் (2)
இறல் ஈனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல் ஈனும் - குறள்:18 10/1
உறல் முறையான் உள் பகை தோன்றின் இறல் முறையான் - குறள்:89 5/1

 TOP
 
  இறவாது (1)
என்னாது இறவாது இவண் நின் இகந்தேகல் - திணை150:132/3

 TOP
 
  இறவாநின்ற (1)
இறை இறவாநின்ற வளை - குறள்:116 7/2

 TOP
 
  இறவாவால் (1)
எண் உளவாயின் இறவாவால் எண் உளவா - திணை150:108/2

 TOP
 
  இறவு (2)
மடங்கு இறவு போலும் யாழ் பண்பு இலா பாண - திணை150:131/1
தொடங்கு உறவு சொல் துணிக்க வேண்டா முடங்கு இறவு
  பூட்டுற்ற வில் ஏய்க்கும் பூம் பொய்கை ஊரன் பொய் - திணை150:131/2,3

 TOP
 
  இறா (3)
நெறி இறா கொட்கும் நிமிர் கழி சேர்ப்பன் - திணை50:43/2
ஓவா கலந்து ஆர்க்கும் ஒல்லென் இறா குப்பை - கைந்:49/2
இறா எறி ஓதம் அலற இரைக்கும் - கைந்:58/2

 TOP
 
  இறாஅல் (1)
பிரைசம் கொள வீழ்ந்த தீம் தேன் இறாஅல்
  மரையான் குழவி குளம்பின் துகைக்கும் - ஐந்70:10/1,2

 TOP
 
  இறு (2)
இறு காலத்து என்னை பரிவு - நாலடி:11 10/4
இறு மென் குரல நின் பிள்ளைகட்கே ஆகி - ஐந்70:68/2

 TOP
 
  இறுகானாய் (1)
மறுகான் பிறர் பொருள் வெளவான் இறுகானாய்
  ஈடு அற்றவர்க்கு ஈவான்ஆயின் நெறி நூல்கள் - ஏலாதி:41/2,3

 TOP
 
  இறுகிறுக (1)
இறுகிறுக தோட்கோப்பு கொள்ளார் இறுகிறுகி - நாலடி:33 8/2

 TOP
 
  இறுகிறுகி (1)
இறுகிறுக தோட்கோப்பு கொள்ளார் இறுகிறுகி
  பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும் - நாலடி:33 8/2,3

 TOP
 
  இறுகுபவால் (1)
கற்றாரும் பற்றி இறுகுபவால் கற்றா - பழ:107/2

 TOP
 
  இறுத்த (1)
தேன் இறுத்த வண்டோடு தீ தா என தேராது - திணை150:102/3

 TOP
 
  இறுத்தேன் (1)
யான் இறுத்தேன் ஆவி இதற்கு - திணை150:102/4

 TOP
 
  இறுதல் (1)
இறுதல் இல் வாழ்வே இனிது - ஏலாதி:16/4

 TOP
 
  இறுதி (2)
உயிர்க்கு இறுதி ஆகிவிடும் - குறள்:48 6/2
இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு - குறள்:69 10/1

 TOP
 
  இறுதிக்கண் (1)
இறுதிக்கண் யாம் இழந்தேம் என்றல் மறுவந்து - திரி:91/2

 TOP
 
  இறும் (3)
மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும் - நாலடி:21 9/2
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் - திணை150:17/2
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் - குறள்:48 5/1

 TOP
 
  இறுவரை (4)
அறை கல் இறுவரை மேல் பாம்பு சவட்டி - கார்40:17/1
இரும் கல் இறுவரை ஏறி உயிர்க்கும் - கார்40:37/2
ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின - திணை50:3/1
செறுநரை காணின் சுமக்க இறுவரை
  காணின் கிழக்காம் தலை - குறள்:49 8/1,2

 TOP
 
  இறுவாய்த்து (2)
மூத்தல் இறுவாய்த்து இள நலம் தூக்கு இல் - நான்மணி:17/2
தகுதி இறுவாய்த்து உயிர் - நான்மணி:17/4

 TOP
 
  இறுவாய (2)
பொய்த்தல் இறுவாய நட்புக்கள் மெய்த்தாக - நான்மணி:17/1
மிகுதி இறுவாய செல்வங்கள் தத்தம் - நான்மணி:17/3

 TOP
 
  இறை (11)
இறை வகையான் நின்றுவிடும் - நான்மணி:39/4
இறை என்று வைக்கப்படும் - குறள்:39 8/2
ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் - குறள்:55 1/1
இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை - குறள்:55 7/1
இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் - குறள்:57 4/1
இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு - குறள்:74 3/2
இறை இறவாநின்ற வளை - குறள்:116 7/2
பேர்ந்து இறை ஆயதூஉம் பெற்றான் பெரியாரை - பழ:92/3
இறை திரியான் நேர் ஒத்தல் வேண்டும் முறை திரிந்து - பழ:206/2
பிடி பிச்சை பின் இறை ஐயம் கூழ் கூற்றோடு - சிறுபஞ்:62/1
இறை புரிந்து வாழ்தல் இயல்பு - ஏலாதி:0/4

 TOP
 
  இறைக்கு (2)
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு - குறள்:44 2/2
என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு - குறள்:44 6/2

 TOP
 
  இறைக்கும் (1)
குடமலை ஆகத்து கொள் அப்பு இறைக்கும்
  இடம் என ஆங்கே குறி செய்தேம் பேதை - கார்40:33/2,3

 TOP
 
  இறைகொண்ட (1)
மைந்து இறைகொண்ட மலை மார்ப ஆகுமோ - பழ:245/3

 TOP
 
  இறைஞ்சி (1)
எருத்து இறைஞ்சி நில்லாதாம் மேல் - நாலடி:31 4/4

 TOP
 
  இறைஞ்சினாள் (1)
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் - குறள்:110 3/1

 TOP
 
  இறைத்து (1)
இறைத்து உணினும் ஊர் ஆற்றும் என்பர் கொடைக்கடனும் - நாலடி:19 4/2

 TOP
 
  இறைத்தும் (1)
இறைத்தும் நீர் ஏற்றும் கிடப்பர் கறை குன்றம் - நாலடி:24 1/2

 TOP
 
  இறைத்தொறும் (1)
இறைத்தொறும் ஊறும் கிணறு - பழ:344/4

 TOP
 
  இறைப்பவர்க்கு (1)
மறைப்பேன்மன் யான் இஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு
  ஊற்று நீர் போல மிகும் - குறள்:117 1/1,2

 TOP
 
  இறையில் (1)
இறையில் பெரியாற்கு இவை - ஏலாதி:19/4

 TOP
 
  இறைவர் (1)
இறைவர் முன் செல்வமும் கல்வியும் தேசும் - ஆசாரக்:71/1

 TOP
 
  இறைவர்க்கு (1)
இன்னாத செய்யாமை வேண்டி இறைவர்க்கு
  பொன் யாத்து கொண்டு புகுதல் குவளையை - பழ:365/2,3

 TOP
 
  இறைவற்கு (3)
இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு
  உறுதி பயப்பது ஆம் தூது - குறள்:69 10/1,2
பொறை ஒருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு
  இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு - குறள்:74 3/1,2
உற்றால் இறைவற்கு உடம்பு கொடுக்கிற்பான் - பழ:239/1

 TOP
 
  இறைவன் (7)
இருள் சேர் இரு வினையும் சேரா இறைவன்
  பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு - குறள்:1 5/1,2
இறைவன் அடி சேராதார் - குறள்:1 10/2
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
  செறினும் சீர் குன்றல் இலர் - குறள்:78 8/1,2
எ நெறியானும் இறைவன் தன் மக்களை - பழ:8/1
பொய் மேலேகொண்டு அ இறைவன் கொன்றார் குறைப்பர் - பழ:201/3
தார் ஏற்ற நீள் மார்பின் தம் இறைவன் நோக்கியக்கால் - பழ:231/1
தருக்கினால் தம் இறைவன் கூழ் உண்பவரே - பழ:378/3

 TOP
 
  இறைவனை (1)
பிறரொடு மந்திரம் கொள்ளார் இறைவனை
  சாரார் செவி ஓரார் சாரின் பிறிது ஒன்று - ஆசாரக்:78/1,2

 TOP
 
  இன் (55)
தண்டா சிறப்பின் தம் இன் உயிரை தாங்காது - நாலடி:7 2/1
ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் - நாலடி:8 3/2
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை - நாலடி:15 6/1
இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும் - நாலடி:16 6/2
கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும் - நாலடி:25 5/1
இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை - நாலடி:33 3/1
கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று - நான்மணி:4/1
இன் சொல் குழியுள் இனிது எழூஉம் வன் சொல் - நான்மணி:14/2
இன் சொலான் ஆகும் கிழமை இனிப்பு இலா - நான்மணி:105/1
இன் சொல் பலவும் உரைத்து - கார்40:9/4
திருந்து இன் இளி வண்டு பாட இரும் தும்பி - கார்40:15/3
இன் குழல் ஊதும் பொழுது - கார்40:15/4
இன் உயிர் தாங்கும் மருந்து - ஐந்70:6/4
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் - திணை50:22/4
அறிவு அறா இன் சொல் அணியிழையாய் நின் இல் - திணை50:43/3
இன் துணையோடு ஆட இயையுமோ இன் துணையோடு - திணை150:40/2
இன் துணையோடு ஆட இயையுமோ இன் துணையோடு - திணை150:40/2
இணை மாலை ஈடு இலா இன் தமிழால் யாத்த - திணை150:154/3
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் - குறள்:10 1/1
இன் சொலன் ஆக பெறின் - குறள்:10 2/2
இன் சொலினதே அறம் - குறள்:10 3/2
இன்புறூஉம் இன் சொலவர்க்கு - குறள்:10 4/2
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு - குறள்:10 5/1
சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும் - குறள்:10 8/1
இன் சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ - குறள்:10 9/1
இன் முகம் காணும் அளவு - குறள்:23 4/2
இன் உயிர் நீக்கும் வினை - குறள்:33 7/2
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால் - குறள்:39 7/1
கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய - குறள்:53 5/1
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று - குறள்:88 5/2
இன் சொல் இழுக்கு தரும் - குறள்:92 1/2
நகை ஈகை இன் சொல் இகழாமை நான்கும் - குறள்:96 3/1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் - குறள்:116 2/1
வீழ்வாரின் இன் சொல் பெறாஅது உலகத்து - குறள்:120 8/1
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார் - குறள்:121 9/1
இன் குணத்தார் ஏவின செய்தலும் நன்கு உணர்வின் - திரி:2/2
காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும் - திரி:24/1
வைததனை இன் சொலா கொள்வானும் நெய் பெய்த - திரி:48/1
ஏர் குற்றம் பாரா உழவனும் இன் அடிசில் - திரி:104/1
நன்றி அறிதல் பொறையுடைமை இன் சொல்லோடு - ஆசாரக்:1/1
உணற்கு இனிய இன் நீர் பிறிதுழி இல் என்னும் - பழ:61/1
நன்மையின் மாண்ட பொருள் பெறுதல் இன் ஒலி நீர் - பழ:129/2
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் - பழ:167/2
பின்னும் பிழைப்ப பொறுப்பவோ இன் இசை - பழ:221/2
இன் சொல் இடர்ப்படுப்பது இல் - பழ:277/4
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை - பழ:325/2
இன் ஒலி வெற்ப இடர் என்னை துன்னூசி - பழ:358/3
இன் துறை வெண்பா இவை - பழ:404/4
இன் நிலையும் ஈடு இல் இயல் நிலையும் துன்னி - சிறுபஞ்:56/2
இன் மொழியால் ஏத்தப்படும் - சிறுபஞ்:80/4
இன் சொல்லான் ஆகும் கிளைமை இயல்பு இல்லா - சிறுபஞ்:95/1
இன் சொல் அளாவல் இடம் இனிது ஊண் யாவர்க்கும் - ஏலாதி:7/1
சாதல் பொருள் கொடுத்தல் இன் சொல் புணர்வு உவத்தல் - ஏலாதி:68/1
இரசம் கொண்டு இன் தேன் இரைக்கும் குரலை - கைந்:5/1
துயில் இன் இள முலையார் தோள் நயந்து வாழ் நின் - கைந்:38/3

 TOP
 
  இன்கண் (1)
இன்கண் பெருகின் இனம் பெருகும் சீர் சான்ற - நான்மணி:90/2

 TOP
 
  இன்ப (1)
இன்ப வகையான் ஒழுகலும் அன்பின் - ஆசாரக்:79/2

 TOP
 
  இன்பத்தின் (1)
இன்பத்தின் பக்கம் இருந்தைக்க இன்பம் - நாலடி:8 9/2

 TOP
 
  இன்பத்துள் (3)
இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள் - குறள்:63 9/1
இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகல் என்னும் - குறள்:86 4/1
துன்பத்துள் துன்புற்று வாழ்தலும் இன்பத்துள்
  இன்ப வகையான் ஒழுகலும் அன்பின் - ஆசாரக்:79/1,2

 TOP
 
  இன்பம் (39)
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம்
  இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு - நாலடி:6 4/2,3
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம்
  இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி - நாலடி:6 10/2,3
இன்பம் பயந்த ஆங்கு இழிவு தலைவரினும் - நாலடி:8 9/1
இன்பத்தின் பக்கம் இருந்தைக்க இன்பம்
  ஒழியாமை கண்டாலும் ஓங்கு அருவி நாட - நாலடி:8 9/2,3
அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால் - நாலடி:9 1/1
இன்பம் எனக்கு எனைத்தால் கூறு - நாலடி:9 4/4
புணர புணருமாம் இன்பம் புணரின் - நாலடி:25 7/2
இன்பம் பயந்த இளவேனில் காண்தொறும் - ஐந்50:31/3
அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம் - குறள்:4 9/1
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் - குறள்:7 5/1
சொல் கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு - குறள்:7 5/2
இம்மையும் இன்பம் தரும் - குறள்:10 8/2
ஒறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு - குறள்:16 6/1
மற்று இன்பம் வேண்டுபவர் - குறள்:18 3/2
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாம் உடைமை - குறள்:23 8/1
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி - குறள்:36 2/1
இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவா என்னும் - குறள்:37 9/1
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் - குறள்:51 1/1
இன்பம் விழையான் வினை விழைவான் தன் கேளிர் - குறள்:62 5/1
இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பு என்பான் - குறள்:63 8/1
இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள் - குறள்:63 9/1
இன்னாமை இன்பம் என கொளின் ஆகும் தன் - குறள்:63 10/1
இன்பம் பயக்கும் வினை - குறள்:67 9/2
பிணி இன்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் - குறள்:74 8/1
இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகல் என்னும் - குறள்:86 4/1
செறுவார்க்கு சேண் இகவா இன்பம் அறிவிலா - குறள்:87 9/1
இழிவு அறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் - குறள்:95 6/1
இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை - குறள்:106 2/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் - குறள்:117 6/1
ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது - குறள்:131 7/1
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் - குறள்:133 10/1
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம்
  கூடி முயங்க பெறின் - குறள்:133 10/1,2
துன்பம் வெய்யோர்க்கு இன்பம் எளிது - முது:8 5/1
இன்பம் வெய்யோர்க்கு துன்பம் எளிது - முது:8 6/1
பிணி கிடந்தோன் பெற்ற இன்பம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 4/1
இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பம் தண்டான் - முது:10 7/1
துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பம் தண்டான் - முது:10 8/1
இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன் - ஏலாதி:3/3
ஓங்கல் விழு பலவின் இன்பம் கொளீஇய - கைந்:4/1

 TOP
 
  இன்பமும் (1)
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து - குறள்:76 4/1

 TOP
 
  இன்பமே (3)
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் - நாலடி:6 4/2
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் - நாலடி:6 10/2
சாக்காடு கேடு பகை துன்பம் இன்பமே
  நாக்கு ஆடு நாட்டு அறைபோக்கும் என நா காட்ட - ஏலாதி:79/1,2

 TOP
 
  இன்புற்றார் (1)
இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு - குறள்:8 5/2

 TOP
 
  இன்புற்று (4)
இன்புற்று வாழும் இயல்பு உடையார் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:8 4/3
இன்புறுவ இன்புற்று எழீஇ அவரொடு - நாலடி:21 9/3
ஏற்று அயரா இன்புற்று வாழ்வன ஈடு அழிய - சிறுபஞ்:82/3
இன்புற்று வாழ்வான் இயைந்து - ஏலாதி:50/4

 TOP
 
  இன்புற (2)
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு - குறள்:40 9/1
ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான் - ஏலாதி:58/3

 TOP
 
  இன்புறல் (1)
தான் ஓர் இன்புறல் தனிமையின் துவ்வாது - முது:4 10/1

 TOP
 
  இன்புறா (1)
இரை சுடும் இன்புறா யாக்கையுள் பட்டால் - நான்மணி:49/1

 TOP
 
  இன்புறார் (1)
தாமேயும் இன்புறார் தக்கார்க்கும் நன்று ஆற்றார் - நாலடி:33 7/1

 TOP
 
  இன்புறான் (1)
இகழ்ந்தவை இன்புறான் இல்லார் மொழிந்தவை - சிறுபஞ்:80/2

 TOP
 
  இன்புறுவ (1)
இன்புறுவ இன்புற்று எழீஇ அவரொடு - நாலடி:21 9/3

 TOP
 
  இன்புறுவது (1)
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு - குறள்:40 9/1

 TOP
 
  இன்புறுவர் (2)
வைகலும் வைகலை வைகும் என்று இன்புறுவர்
  வைகலும் வைகல் தாம் வாழ்நாள் மேல் வைகுதல் - நாலடி:4 9/2,3
பிறப்பால் பிறப்பார் அறன் இன்புறுவர்
  துறப்பார் துறக்கத்தவர் - நான்மணி:56/3,4

 TOP
 
  இன்புறுவார் (1)
வெம் சொலால் இன்புறுவார் - நான்மணி:71/4

 TOP
 
  இன்புறூஉம் (6)
இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே - நாலடி:24 5/3
விளி நோக்கி இன்புறூஉம் கூற்று - நான்மணி:26/4
புல்லினான் இன்புறூஉம் காலேயம் நெல்லின் - நான்மணி:65/2
அரிசியான் இன்புறூஉம் கீழ் எல்லாம் தத்தம் - நான்மணி:65/3
வரிசையான் இன்புறூஉம் மேல் - நான்மணி:65/4
இன்புறூஉம் இன் சொலவர்க்கு - குறள்:10 4/2

 TOP
 
  இன்மை (63)
காயும் கதம் இன்மை நன்று - நாலடி:7 1/4
ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய - நாலடி:9 4/2
உருவிற்கு அமைந்தான்கண் ஊராண்மை இன்மை
  பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே - நாலடி:24 10/1,2
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை - நாலடி:26 1/1
இன்மை தழுவப்பட்டார்க்கு - நாலடி:29 5/4
புறத்து தன் இன்மை நலிய அகத்து தன் - நாலடி:31 8/1
இன்மை குழியுள் விரைந்து - நான்மணி:14/4
மனைக்கு பாழ் வாணுதல் இன்மை தான் செல்லும் - நான்மணி:20/1
திசைக்கு பாழ் நட்டோரை இன்மை இருந்த - நான்மணி:20/2
அவைக்கு பாழ் மூத்தோரை இன்மை தனக்கு பாழ் - நான்மணி:20/3
மொய் சிதைக்கும் ஒற்றுமை இன்மை ஒருவனை - நான்மணி:21/1
பழி இன்மை மக்களால் காண்க ஒருவன் - நான்மணி:61/1
கெழி இன்மை கேட்டால் அறிக பொருளின் - நான்மணி:61/2
கண்ணோட்டம் இன்மை முறைமை தெரிந்து ஆள்வான் - நான்மணி:93/3
பகல் போலும் நெஞ்சத்தார் பண்பு இன்மை இன்னா - இன்னா40:8/1
நகை ஆய நண்பினார் நார் இன்மை இன்னா - இன்னா40:8/2
வள்ளல்கள் இன்மை பரிசிலர்க்கு முன் இன்னா - இன்னா40:9/2
நெடு மாட நீள் நகர் கைத்து இன்மை இன்னா - இன்னா40:36/2
கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே - இனிய40:37/2
நாண் ஆய நல் வளையாய் நாண் இன்மை காணாய் - திணை150:64/2
உடைமையுள் இன்மை விருந்து ஓம்பல் ஓம்பா - குறள்:9 9/1
உள் கோட்டம் இன்மை பெறின் - குறள்:12 9/2
இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள் - குறள்:16 3/1
நோய் இன்மை வேண்டுபவர் - குறள்:32 10/2
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை - குறள்:35 4/1
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது - குறள்:37 4/1
ஆகுஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள் - குறள்:38 1/1
இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள்:51 3/2
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும் - குறள்:52 3/1
துளி இன்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன் - குறள்:56 7/1
அளி இன்மை வாழும் உயிர்க்கு - குறள்:56 7/2
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை
  இன்மை புகுத்திவிடும் - குறள்:62 6/1,2
இன்மை புகுத்திவிடும் - குறள்:62 6/2
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து - குறள்:62 8/1
ஆள்வினை இன்மை பழி - குறள்:62 8/2
வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து - குறள்:65 5/2
பிணி இன்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் - குறள்:74 8/1
ஏது இன்மை கோடி உறும் - குறள்:82 6/2
நாணாமை நாடாமை நார் இன்மை யாது ஒன்றும் - குறள்:84 3/1
அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிது இன்மை - குறள்:85 1/1
அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிது இன்மை
  இன்மையா வையாது உலகு - குறள்:85 1/1,2
பண்பு இன்மை பாரிக்கும் நோய் - குறள்:86 1/2
இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பு இன்மை எஞ்ஞான்றும் - குறள்:91 3/1
நலத்தின்கண் நார் இன்மை தோன்றின் அவனை - குறள்:96 8/1
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை - குறள்:98 9/1
இன்மை ஒருவற்கு இளிவு அன்று சால்பு என்னும் - குறள்:99 8/1
நாண் இன்மை நின்ற கடை - குறள்:102 9/2
இன்மை என ஒரு பாவி மறுமையும் - குறள்:105 2/1
இற்பிறந்தோர்கண்ணேயும் இன்மை இளி வந்த - குறள்:105 4/1
இன்மை இடும்பை இரந்து தீர்வாம் என்னும் - குறள்:107 3/1
அளி இன்மை ஆற்ற நினைந்து - குறள்:121 9/2
அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து - குறள்:128 6/2
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை
  மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் - திரி:29/2,3
நில கிழமை மீக்கூற்றம் கல்வி நோய் இன்மை
  இலக்கணத்தால் இ எட்டும் எய்துப என்றும் - ஆசாரக்:2/2,3
நோய் இன்மை வேண்டுபவர் - ஆசாரக்:57/4
இற்பாலர் அல்லார் இயல்பு இன்மை நோவது என் - பழ:94/2
நெடும் காலம் வந்தார் நெறி இன்மை கண்டு - பழ:194/1
தெரியாதார் சொல்லும் திறன் இன்மை தீதா - பழ:310/1
பரியார் பயன் இன்மை செய்து பெரியார் சொல் - பழ:310/2
கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை
  பொய்ம் மாறு நன்மை சிறு பயம் மெய்ம் மாறு - சிறுபஞ்:104/1,2
இளமையின் சிறந்தன்று மெய் பிணி இன்மை - முது:1 5/1
பெரும் சீரோன்தன் வெகுளி இன்மை பொய் - முது:7 2/1
கள் உண்போன் சோர்வு இன்மை பொய் - முது:7 3/1

 TOP
 
  இன்மைகொல்லோ (1)
கிழமை பெரியோர்க்கு கேடு இன்மைகொல்லோ
  பழமை பயன் நோக்கிக்கொல்லோ கிழமை - திணை150:134/1,2

 TOP
 
  இன்மையா (1)
இன்மையா வையாது உலகு - குறள்:85 1/2

 TOP
 
  இன்மையால் (4)
சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால்
  கோது என்று கொள்ளாதாம் கூற்று - நாலடி:11 6/3,4
மேல் காணம் இன்மையால் மேவாது ஒழிந்தாளே - நாலடி:38 2/3
நெறி திரிவார் இன்மையால் இல்லை முறி திரிந்த - திணை150:61/2
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் - பழ:183/3

 TOP
 
  இன்மையின் (4)
இன்மையின் இன்னாதது இல்லை இலம் என்னும் - நான்மணி:29/3
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறை செய்யா - குறள்:56 8/1
இன்மையின் இன்னாதது யாது எனின் இன்மையின் - குறள்:105 1/1
இன்மையின் இன்னாதது யாது எனின் இன்மையின்
  இன்மையே இன்னாதது - குறள்:105 1/1,2

 TOP
 
  இன்மையும் (2)
உள் நாட்டம் இன்மையும் இல் - நான்மணி:93/4
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் - குறள்:58 7/2

 TOP
 
  இன்மையுள் (2)
இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள் - குறள்:16 3/1
அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிது இன்மை - குறள்:85 1/1

 TOP
 
  இன்மையே (2)
பெறு நசையால் பின் நிற்பார் இன்மையே பேணும் - நாலடி:39 1/3
இன்மையே இன்னாதது - குறள்:105 1/2

 TOP
 
  இன்றாம் (2)
கடுக்கென சொல்வற்று ஆம் கண்ணோட்டம் இன்றாம்
  இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து - நாலடி:35 8/1,2
உயங்காக்கால் உப்பு இன்றாம் காமம் வயங்கு ஓதம் - நாலடி:40 1/2

 TOP
 
  இன்றாய் (1)
சான்றவர் கேண்மை சிதைவு இன்றாய் ஊன்றி - ஐந்70:5/1

 TOP
 
  இன்றால் (5)
இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவு இன்றால்
  தம்மை விளக்குமால் தாம் உளரா கேடு இன்றால் - நாலடி:14 2/1,2
தம்மை விளக்குமால் தாம் உளரா கேடு இன்றால்
  எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல் - நாலடி:14 2/2,3
உளநாள் சிலவால் உயிர்க்கு ஏமம் இன்றால்
  பலர் மன்னும் தூற்றும் பழியால் பலருள்ளும் - நாலடி:33 4/1,2
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் - குறள்:88 5/1
புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று - குறள்:97 6/1

 TOP
 
  இன்றி (96)
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை - நாலடி:7 8/2
வேற்றுமை இன்றி கலந்து இருவர் நட்டக்கால் - நாலடி:8 5/1
செம்மை ஒன்று இன்றி சிறியார் இனத்தர் ஆய் - நாலடி:9 5/1
விளியும் சிறியவர் கேண்மை விளிவு இன்றி
  அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே - நாலடி:17 6/2,3
மறுமைக்கு வித்து மயல் இன்றி செய்து - நாலடி:19 3/1
இன்றி பலவும் உள - நாலடி:19 3/4
மயக்கிவிடினும் மன பிரிப்பு ஒன்று இன்றி
  துளக்கம் இலாதவர் தூய மனத்தார் - நாலடி:19 9/2,3
தாழ்வு இன்றி தன்னை செயின் - நாலடி:20 2/4
உறு புலி ஊன் இரை இன்றி ஒரு நாள் - நாலடி:20 3/1
ஈனமாய் இல் இருந்து இன்றி விளியினும் - நாலடி:20 8/1
மாத்திரை இன்றி நடக்குமேல் வாழும் ஊர் - நாலடி:25 2/3
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப - நாலடி:25 10/3
விரகின் சுரப்பதாம் வண்மை விரகு இன்றி
  வல்லவர் ஊன்ற வடி ஆ போல் வாய் வைத்து - நாலடி:28 9/2,3
கற்றதூஉம் இன்றி கணக்காயர் பாடத்தால் - நாலடி:32 4/1
மழை இன்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை மழையும் - நான்மணி:46/1
உரு இன்றி மாண்ட உளவாம் ஒருவழி - நான்மணி:62/2
கேடு இன்றி சென்றாரும் இல் - நான்மணி:76/4
நெடுநீர் புணை இன்றி நீந்துதல் இன்னா - இன்னா40:3/2
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா - இன்னா40:5/3
மறை இன்றி செய்யும் வினை - இன்னா40:5/4
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா - இன்னா40:15/1
குழவி பிணி இன்றி வாழ்தல் இனிதே - இனிய40:12/1
ஊனம் ஒன்று இன்றி உயர்ந்த பொருள் உடைமை - இனிய40:13/3
திரிபு இன்றி வாழ்தல் இனிது - இனிய40:22/4
தெற்றெனவு இன்றி தெளிந்தாரை தீங்கு ஊக்கா - இனிய40:32/3
சொல்லுங்கால் சோர்வு இன்றி சொல்லுதல் மாண்பு இனிதே - இனிய40:34/2
பற்பல நாளும் பழுது இன்றி பாங்கு உடைய - இனிய40:40/3
ஓஒ உவமன் உறழ்வு இன்றி ஒத்ததே - கள40:36/1
ஏயினர் இன்றி இனிது - ஐந்50:11/4
மெல் இயல் கண்ணோட்டம் இன்றி பொருட்கு இவர்ந்து - ஐந்70:30/3
ஒரு சுடரும் இன்றி உலகு பாழாக - திணை150:71/3
நின்றார் சொல் தேறாதாய் நீடு இன்றி வென்றார் - திணை150:79/2
செப்பம் உடையவன் ஆக்கம் சிதைவு இன்றி
  எச்சத்திற்கு ஏமாப்பு உடைத்து - குறள்:12 2/1,2
உண்பதூஉம் இன்றி கெடும் - குறள்:17 6/2
நடுவு இன்றி நன் பொருள் வெஃகின் குடி பொன்றி - குறள்:18 1/1
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய - குறள்:41 1/1
நூல் இன்றி கோட்டி கொளல் - குறள்:41 1/2
கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று - குறள்:53 3/2
காரணம் இன்றி வரும் - குறள்:53 9/2
நீடு இன்றி ஆங்கே கெடும் - குறள்:57 6/2
ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவு இன்றி
  தாழாது உஞற்றுபவர் - குறள்:62 10/1,2
தீது இன்றி வந்த பொருள் - குறள்:76 4/2
நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாது எனின் கொட்பு இன்றி
  ஒல்லும் வாய் ஊன்றும் நிலை - குறள்:79 9/1,2
நோய் அளவு இன்றி படும் - குறள்:95 7/2
இம்மையும் இன்றி வரும் - குறள்:105 2/2
உள்ளதூஉம் இன்றி கெடும் - குறள்:107 9/2
மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி
  தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் - குறள்:126 3/1,2
பெற்றத்துள் கோல் இன்றி சேறலும் முன் தன்னை - திரி:4/2
குடி ஓம்பல் வல்லான் அரசன் வடு இன்றி
  மாண்ட குணத்தான் தவசி என்று இ மூவர் - திரி:13/2,3
கூவல் குறை இன்றி தொட்டானும் இ மூவர் - திரி:16/3
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் - திரி:35/3
தான் உடன்பாடு இன்றி வினை ஆக்கும் என்பானும் - திரி:36/2
தன்னை வியந்து தருக்கலும் தாழ்வு இன்றி
  கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும் முன்னிய - திரி:38/1,2
செய்கை அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் பொய் இன்றி
  நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் - திரி:43/2,3
விருந்து இன்றி உண்ட பகலும் திருந்திழையார் - திரி:44/1
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலைப்பானும் அன்பு இன்றி
  ஏற்றார்க்கு இயைவ கரப்பானும் கூற்றம் - திரி:45/1,2
மன்றில் கொடும்பாடு உரைப்பானும் நன்று இன்றி
  வைத்த அடைக்கலம் கொள்வானும் இ மூவர் - திரி:62/2,3
பொத்து இன்றி காழ்த்த மரம் - திரி:75/4
கேட்டு மறவாத கூர்மையும் முட்டு இன்றி
  உள் பொருள் சொல்லும் உணர்ச்சியும் இ மூன்றும் - திரி:85/2,3
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி
  அல்லவை செய்யும் அலவலையும் இ மூவர் - திரி:99/2,3
இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி
  இல்லாரை எள்ளி இகந்து உரையார் தள்ளியும் - ஆசாரக்:50/2,3
திரிவு இன்றி தீர்ந்தார் போல் சொல்லி அவருள் - பழ:10/2
பிரிவு இன்றி போற்றப்படுவார் திரிவு இன்றி - பழ:25/2
பிரிவு இன்றி போற்றப்படுவார் திரிவு இன்றி
  தாம் பெற்றதனால் உவவார் பெரிது அகழின் - பழ:25/2,3
பயன் நோக்காது ஆற்றவும் பாத்து அறிவு ஒன்று இன்றி
  இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல் - பழ:40/1,2
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த - பழ:81/3
தாயானும் தந்தையாலானும் மிகவு இன்றி
  வாயின் மீக்கூறுமவர்களை ஏத்துதல் - பழ:117/1,2
ஆற்றும் துணையும் அறம் செய்க மாற்று இன்றி
  அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து - பழ:137/2,3
ஒல்லாது ஒன்று இன்றி உடையார் கருமங்கள் - பழ:145/1
நெறியால் உணராது நீர்மையும் இன்றி
  சிறியார் எளியரால் என்று பெரியாரை - பழ:149/1,2
மாரி ஒன்று இன்றி வறந்திருந்த காலத்தும் - பழ:171/1
பெறு மாற்றம் இன்றி பெயர்த்தே ஒழிதல் - பழ:172/2
சொல்லொடு ஒருப்படார் சோர்வு இன்றி மாறுபவே - பழ:193/3
புரை இன்றி நட்டார்க்கு நட்டார் உரைத்த - பழ:196/1
நாண் அகத்து தாம் இன்றி நன்கு ஒழுகார் ஆபவேல் - பழ:210/2
போற்ற படாதாகி புல் இன்றி மேயினும் - பழ:217/3
இடர் இன்றி ஏமார்ந்திருந்தாரே என்றும் - பழ:255/3
ஆய்வு இன்றி செய்யாதார் பின்னை வழி நினைந்து - பழ:261/2
வினை பயம் ஒன்று இன்றி வேற்றுமை கொண்டு - பழ:266/1
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும் - பழ:303/1
முன் பெரிய நல்வினை முட்டு இன்றி செய்யாதார் - பழ:312/1
சொல்தொறும் சோர்வு படுதலால் சோர்வு இன்றி
  கற்றொறும் கல்லாதேன் என்று வழி இரங்கி - பழ:332/1,2
நிகர் ஒன்றின் மேல் விடுதல் ஏதம் நிகர் இன்றி
  வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ - பழ:382/2,3
கிளை இன்றி போஒய் தனித்து ஆயக்கண்ணும் - பழ:383/3
நாண் இன்றி ஆகாது பெண்மை நயவிய - பழ:400/1
ஊண் இன்றி ஆகாது உயிர் வாழ்க்கை பேணுங்கால் - பழ:400/2
கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய் - பழ:400/3
வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் - பழ:400/4
பழுது இன்றி ஆற்ற பணிந்து முழுது ஏத்தி - சிறுபஞ்:0/2
படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் - சிறுபஞ்:39/2
ஒரு நோயும் இன்றி வாழ்வார் - சிறுபஞ்:74/4
பொத்து இல் பொருள்திறத்து செவ்வியான் பொத்து இன்றி
  வைத்தால் வழக்கு உரைக்கும் சான்றான் இவர் செம்மை - சிறுபஞ்:101/2,3
ஐயமே இன்றி அறிந்து ஈந்தான் வையமும் - ஏலாதி:70/2
ஈனமே இன்றி இனிது - ஏலாதி:70/4
பற்றுதல் இன்றி விடுதல் முன் சொல்லும் மேல் - ஏலாதி:73/3
சொல் அற நூல் சோர்வு இன்றி தொக்கு உரைத்து நல்ல - ஏலாதி:81/2

 TOP
 
  இன்றியமையா (1)
இன்றியமையா சிறப்பினஆயினும் - குறள்:97 1/1

 TOP
 
  இன்றியமையாத (1)
இன்றியமையாத மூன்று - குறள்:69 2/2

 TOP
 
  இன்றியும் (1)
பெறுவது ஒன்று இன்றியும் பெற்றானே போல - நாலடி:34 5/1

 TOP
 
  இன்றியே (1)
எல்லை ஒன்று இன்றியே இன்னா செய்தாரையும் - பழ:272/1

 TOP
 
  இன்றிவிடினும் (2)
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் குடி பிறந்தார் - பழ:50/1
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் கருமத்தை - பழ:186/1

 TOP
 
  இன்று (46)
பொரு முரண் ஆற்றுதல் இன்று - நாலடி:15 9/4
அரு நவை ஆற்றுதல் இன்று - நாலடி:30 5/4
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர் - நாலடி:36 3/1
செயிர் வேழம் ஆகுதல் இன்று - நாலடி:36 8/4
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது - நாலடி:36 9/1
இன்று அல்கல் ஈர்ம் படையுள் ஈர்ங்கோதை தோள் துணையா - ஐந்50:40/1
அலையும் அலை போயிற்று இன்று - ஐந்70:3/4
கன்று அமர் ஆயம் புகுதர இன்று
  வழங்கிய வந்தன்று மாலை யாம் காண - ஐந்70:22/2,3
இன்று ஆற்ற வாரா விடுவார்கொல் காதலர் - ஐந்70:23/3
நோவது என் மார்பு அறியும் இன்று - ஐந்70:51/4
ஈர் அம்பினால் எய்தாய் இன்று - திணை150:22/4
என் பருவம் அன்று என்றி இன்று - திணை150:118/4
எண்ணுங்கால் மற்று இன்று இவளொடு நேர் எண்ணின் - திணை150:150/2
எங்கையர் இல் நாடலாம் இன்று - திணை150:151/4
விண் இன்று பொய்ப்பின் விரி நீர் வியன் உலகத்து - குறள்:2 3/1
நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும் - குறள்:2 10/1
வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு - குறள்:2 10/2
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று - குறள்:9 3/2
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் - குறள்:19 4/2
நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் - குறள்:34 6/1
அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த - குறள்:77 4/1
வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று - குறள்:91 4/2
பண்பின் தலைப்பிரிதல் இன்று - குறள்:96 5/2
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று - குறள்:109 10/2
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் - குறள்:114 3/1
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை - குறள்:126 2/1
இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின் என் தோள் மேல் - குறள்:127 2/1
பிணை செல்வம் மாண்பு இன்று இயங்கல் இவை மூன்றும் - திரி:88/3
இனியவை யாம் அறிதும் என்னார் கசிவு இன்று
  காக்கை வெள்ளென்னும் எனின் - ஆசாரக்:69/3,4
அரிது அவித்து ஆசு இன்று உணர்ந்தவன் பாதம் - பழ:1/1
முட்டு இன்று ஒருவர் உடைய பொழுதின்கண் - பழ:59/1
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் - பழ:117/3
பெரு வரை நாட பிரிவு இன்று அதனால் - பழ:136/3
வாழ்க்கை திருந்துதல் இன்று - பழ:175/4
இன்று ஒறுக்கின்றது என நினையார் துன்புறுக்கும் - பழ:191/2
புன் சொல்லும் நன் சொல்லும் பொய் இன்று உணர்கிற்பார் - பழ:277/1
துளக்கம் இன்று என்று அனைத்தும் தூக்கி விளக்கு - பழ:334/2
என் நெஞ்சே இன்று அழிவாய் ஆயினாய் செல் நெஞ்சே - பழ:374/2
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று - ஏலாதி:66/3
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று - ஏலாதி:66/3
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று - ஏலாதி:66/3
சுடர் இன்று சொல் இன்று மாறு இன்று சோர்வு இன்று
  இடர் இன்று இனி துயிலும் இன்று - ஏலாதி:66/3,4
இடர் இன்று இனி துயிலும் இன்று - ஏலாதி:66/4
இடர் இன்று இனி துயிலும் இன்று - ஏலாதி:66/4
கிடப்பார்க்கு ஊண் கேளிர்க்கு ஊண் கேடு இன்று உடல் சார்ந்த - ஏலாதி:71/2
நீத்தல் அறிந்திலேம் இன்று - கைந்:45/4

 TOP
 
  இன்றுகாறு (1)
இன்றுகாறு யாம் கண்டிலம் - சிறுபஞ்:59/4

 TOP
 
  இன்றுகொல் (1)
இன்றுகொல் அன்றுகொல் என்றுகொல் என்னாது - நாலடி:4 6/1

 TOP
 
  இன்றுகொல்லோ (1)
நயவார்கண் நல்குரவு நாண் இன்றுகொல்லோ
  பயவார்கண் செல்வம் பரம்ப பயின்கொல் - நாலடி:27 7/1,2

 TOP
 
  இன்றும் (1)
இன்றும் வருவதுகொல்லோ நெருநலும் - குறள்:105 8/1

 TOP
 
  இன்றே (7)
போற்றி புனைந்த உடம்பும் பயன் இன்றே
  கூற்றம் கொண்டு ஓடும் பொழுது - நாலடி:12 10/3,4
சிறந்து பொருள் தருவான் சேண் சென்றார் இன்றே
  இறந்து கண் ஆடும் இடம் - திணை150:80/3,4
ஐ உணர்வு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே
  மெய் உணர்வு இல்லாதவர்க்கு - குறள்:36 4/1,2
ஆங்கு அமைவு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே
  வேந்து அமைவு இல்லாத நாடு - குறள்:74 10/1,2
வான் ஓங்கு உயர் வரை வெற்ப பயம் இன்றே
  தான் தோன்றிட வரும் சால்பு - பழ:19/3,4
புன் பாட்டவர் பகை கோடல் பயம் இன்றே
  கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - பழ:71/2,3
போகும் பொறியார் புரிவும் பயம் இன்றே
  ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் - பழ:127/2,3

 TOP
 
  இன்றேல் (7)
திருவும் தீர்வு இன்றேல் இனிது - இனிய40:12/4
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல்
  மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி - குறள்:56 6/1,2
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் - குறள்:58 3/1
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல்
  புண் என்று உணரப்படும் - குறள்:58 5/1,2
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல்
  மண் புக்கு மாய்வது மன் - குறள்:100 6/1,2
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல்
  பிணி அன்றோ பீடு நடை - குறள்:102 4/1,2
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல்
  தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து - குறள்:115 4/1,2

 TOP
 
  இன்றையின் (1)
இன்றையின் நாளை மிகும் - திணை50:23/4

 TOP
 
  இன்றொடு (1)
நயம் இலேம் எம் மனை இன்றொடு வாரல் - கைந்:38/2

 TOP
 
  இன்ன (5)
விடுப்ப ஒழிதலொடு இன்ன குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 3/2
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன
  கொலை படை சால பரப்பிய முல்லை - ஐந்50:3/1,2
தந்தார்க்கே ஆமால் தட மென் தோள் இன்ன நாள் - திணை150:39/1
உடுக்கை மருந்து உறையுள் உண்டியோடு இன்ன
  கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் - பழ:167/1,2
மணி பொன்னும் சாந்தமும் மாலையும் மற்று இன்ன
  அணி எல்லாம் ஆடையின் பின் - பழ:271/3,4

 TOP
 
  இன்னம் (1)
இனையர் இவர் எமக்கு இன்னம் யாம் என்று - குறள்:79 10/1

 TOP
 
  இன்னர் (5)
இன்னர் இனையர் எமர் பிறர் என்னும் சொல் - நாலடி:21 5/1
பண்டு இன்னர் என்று தமரையும் தம்மையும் - பழ:133/1
இயல்பு இன்னர் என்பது இனத்தான் அறிக - பழ:237/2
இன்னர் எனல் வேண்டா இம்மைக்கும் உம்மைக்கும் - பழ:273/3
தொடுத்து இன்னர் என்னலோ வேண்டா கொடுப்பவர் - பழ:316/3

 TOP
 
  இன்னரால் (1)
எமர் மேலை இன்னரால் யார்க்கு உரைத்தும் என்று - பழ:116/2

 TOP
 
  இன்னவரால் (1)
இன்னவரால் என்னாராய் ஈந்த ஒரு துற்று - சிறுபஞ்:71/3

 TOP
 
  இன்னவை (2)
உறுப்பு செகுத்தலோடு இன்னவை எல்லாம் - ஆசாரக்:53/3
மு சாரிகை ஒதுங்கும் ஓர் இடத்தும் இன்னவை
  நச்சாமை நோக்காமை நன்று - ஏலாதி:12/3,4

 TOP
 
  இன்னா (221)
கல் எறிந்து அன்ன கயவர் வாய் இன்னா சொல் - நாலடி:7 6/1
நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை - நாலடி:7 7/3
பேர்த்து இன்னா செய்யாமை நன்று - நாலடி:7 7/4
இன்னா செயினும் இனிய ஒழிக என்று - நாலடி:8 6/1
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் சிறியார் மேல் - நாலடி:19 6/3
பரீஇ உயிர் செகுக்கும் பாம்பொடும் இன்னா
  மரீஇஇ பின்னை பிரிவு - நாலடி:22 10/3,4
இன்னா செயினும் விடற்பாலர் அல்லாரை - நாலடி:23 5/1
இன்னா செயினும் விடுதற்கு அரியாரை - நாலடி:23 6/1
இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப இன்னா செயினும் - நாலடி:23 7/1
இன்னா இயைக இனிய ஒழிக என்று - நாலடி:31 6/1
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள் - நாலடி:33 6/3
கோத்து இன்னா கூறி உரையாக்கால் பேதைக்கு - நாலடி:34 5/3
இன்னா வித்து ஆகிவிடும் - நான்மணி:30/4
முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா
  பொற்பனை வெள்ளையை உள்ளாது ஒழுகு இன்னா - இன்னா40:0/1,2
பொற்பனை வெள்ளையை உள்ளாது ஒழுகு இன்னா
  சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:0/2,3
சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:0/3
சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  சத்தியான் தாள் தொழாதார்க்கு - இன்னா40:0/3,4
பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பு இன்னா
  தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா - இன்னா40:1/1,2
தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா
  அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:1/2,3
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:1/3
அந்தணர் இல் இருந்து ஊண் இன்னா ஆங்கு இன்னா
  மந்திரம் வாயாவிடின் - இன்னா40:1/3,4
பார்ப்பார் இல் கோழியும் நாயும் புகல் இன்னா
  ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா - இன்னா40:2/1,2
ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா
  பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:2/2,3
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:2/3
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா
  காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு - இன்னா40:2/3,4
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா
  நெடுநீர் புணை இன்றி நீந்துதல் இன்னா - இன்னா40:3/1,2
நெடுநீர் புணை இன்றி நீந்துதல் இன்னா
  கடுமொழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:3/2,3
கடுமொழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:3/3
கடுமொழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா
  தடுமாறி வாழ்தல் உயிர்க்கு - இன்னா40:3/3,4
எருது இல் உழவர்க்கு போகு ஈரம் இன்னா
  கருவிகள் மாறி புறங்கொடுத்தல் இன்னா - இன்னா40:4/1,2
கருவிகள் மாறி புறங்கொடுத்தல் இன்னா
  திருவுடையாரை செறல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:4/2,3
திருவுடையாரை செறல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:4/3
திருவுடையாரை செறல் இன்னா இன்னா
  பெரு வலியார்க்கு இன்னா செயல் - இன்னா40:4/3,4
பெரு வலியார்க்கு இன்னா செயல் - இன்னா40:4/4
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா
  உறை சோர் பழம் கூரை சேர்ந்து ஒழுகல் இன்னா - இன்னா40:5/1,2
உறை சோர் பழம் கூரை சேர்ந்து ஒழுகல் இன்னா
  முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா - இன்னா40:5/2,3
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா - இன்னா40:5/3
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா
  மறை இன்றி செய்யும் வினை - இன்னா40:5/3,4
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா
  மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா - இன்னா40:6/1,2
மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா
  இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா - இன்னா40:6/2,3
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா - இன்னா40:6/3
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா
  கொடும்பாடு உடையார் வாய் சொல் - இன்னா40:6/3,4
ஆற்றல் இலாதான் பிடித்த படை இன்னா
  நாற்றம் இலாத மலரின் அழகு இன்னா - இன்னா40:7/1,2
நாற்றம் இலாத மலரின் அழகு இன்னா
  தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:7/2,3
தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:7/3
தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  மாற்றம் அறியான் உரை - இன்னா40:7/3,4
பகல் போலும் நெஞ்சத்தார் பண்பு இன்மை இன்னா
  நகை ஆய நண்பினார் நார் இன்மை இன்னா - இன்னா40:8/1,2
நகை ஆய நண்பினார் நார் இன்மை இன்னா
  இகலின் எழுந்தவர் ஓட்டு இன்னா இன்னா - இன்னா40:8/2,3
இகலின் எழுந்தவர் ஓட்டு இன்னா இன்னா - இன்னா40:8/3
இகலின் எழுந்தவர் ஓட்டு இன்னா இன்னா
  நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு - இன்னா40:8/3,4
கள் இல்லா மூதூர் களிகட்கு நற்கு இன்னா
  வள்ளல்கள் இன்மை பரிசிலர்க்கு முன் இன்னா - இன்னா40:9/1,2
வள்ளல்கள் இன்மை பரிசிலர்க்கு முன் இன்னா
  வண்மை இலாளர் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:9/2,3
வண்மை இலாளர் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:9/3
வண்மை இலாளர் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  பண் இல் புரவி பரிப்பு - இன்னா40:9/3,4
பொருள் உணர்வார் இல்வழி பாட்டு உரைத்தல் இன்னா
  இருள் கூர் சிறு நெறி தாம் தனிப்போக்கு இன்னா - இன்னா40:10/1,2
இருள் கூர் சிறு நெறி தாம் தனிப்போக்கு இன்னா
  அருள் இல்லார்தம்கண் செலவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:10/2,3
அருள் இல்லார்தம்கண் செலவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:10/3
அருள் இல்லார்தம்கண் செலவு இன்னா இன்னா
  பொருள் இல்லார் வண்மை புரிவு - இன்னா40:10/3,4
உடம்பாடு இல்லாத மனைவி தோள் இன்னா
  இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா - இன்னா40:11/1,2
இடன் இல் சிறியாரோடு யாத்த நண்பு இன்னா
  இடங்கழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:11/2,3
இடங்கழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:11/3
இடங்கழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா
  கடன் உடையார் காண புகல் - இன்னா40:11/3,4
தலை தண்டமாக சுரம் போதல் இன்னா
  வலை சுமந்து உண்பான் பெருமிதம் இன்னா - இன்னா40:12/1,2
வலை சுமந்து உண்பான் பெருமிதம் இன்னா
  புலை உள்ளி வாழ்தல் உயிர்க்கு இன்னா இன்னா - இன்னா40:12/2,3
புலை உள்ளி வாழ்தல் உயிர்க்கு இன்னா இன்னா - இன்னா40:12/3
புலை உள்ளி வாழ்தல் உயிர்க்கு இன்னா இன்னா
  முலை இல்லாள் பெண்மை விழைவு - இன்னா40:12/3,4
மணி இலா குஞ்சரம் வேந்து ஊர்தல் இன்னா
  துணிவு இல்லார் சொல்லும் தறுகண்மை இன்னா - இன்னா40:13/1,2
துணிவு இல்லார் சொல்லும் தறுகண்மை இன்னா
  பணியாத மன்னர் பணிவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:13/2,3
பணியாத மன்னர் பணிவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:13/3
பணியாத மன்னர் பணிவு இன்னா இன்னா
  பிணி அன்னார் வாழும் மனை - இன்னா40:13/3,4
வணர் ஒலி ஐம்பாலார் வஞ்சித்தல் இன்னா
  துணர் தூங்கு மாவின் படு பழம் இன்னா - இன்னா40:14/1,2
துணர் தூங்கு மாவின் படு பழம் இன்னா
  புணர் பாவை அன்னார் பிரிவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:14/2,3
புணர் பாவை அன்னார் பிரிவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:14/3
புணர் பாவை அன்னார் பிரிவு இன்னா இன்னா
  உணர்வார் உணராக்கடை - இன்னா40:14/3,4
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா
  கல்லார் உரைக்கும் கரும பொருள் இன்னா - இன்னா40:15/1,2
கல்லார் உரைக்கும் கரும பொருள் இன்னா
  இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:15/2,3
இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:15/3
இல்லாதார் நல்ல விழைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  பல்லாருள் நாணுப்படல் - இன்னா40:15/3,4
உண்ணாது வைக்கும் பெரும் பொருள் வைப்பு இன்னா
  நண்ணா பகைவர் புணர்ச்சி நனி இன்னா - இன்னா40:16/1,2
நண்ணா பகைவர் புணர்ச்சி நனி இன்னா
  கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:16/2,3
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:16/3
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  எண் இலான் செய்யும் கணக்கு - இன்னா40:16/3,4
ஆன்று அவிந்த சான்றோருள் பேதை புகல் இன்னா
  மான்று இருண்ட போழ்தின் வழங்கல் பெரிது இன்னா - இன்னா40:17/1,2
மான்று இருண்ட போழ்தின் வழங்கல் பெரிது இன்னா
  நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:17/2,3
நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:17/3
நோன்று அவிந்து வாழாதார் நோன்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  ஈன்றாளை ஓம்பா விடல் - இன்னா40:17/3,4
உரன் உடையான் உள்ளம் மடிந்திருத்தல் இன்னா
  மறன் உடையான் ஆடையால் மார்பு ஆர்த்தல் இன்னா - இன்னா40:18/1,2
மறன் உடையான் ஆடையால் மார்பு ஆர்த்தல் இன்னா
  சுரம் அரிய கானம் செலவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:18/2,3
சுரம் அரிய கானம் செலவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:18/3
சுரம் அரிய கானம் செலவு இன்னா இன்னா
  மன வறியாளர் தொடர்பு - இன்னா40:18/3,4
குலத்து பிறந்தவன் கல்லாமை இன்னா
  நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா - இன்னா40:19/1,2
நிலத்து இட்ட நல் வித்து நாறாமை இன்னா
  நலத்தகையார் நாணாமை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:19/2,3
நலத்தகையார் நாணாமை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:19/3
நலத்தகையார் நாணாமை இன்னா ஆங்கு இன்னா
  கலத்தல் குலம் இல் வழி - இன்னா40:19/3,4
மாரி நாள் கூவும் குயிலின் குரல் இன்னா
  வீரம் இலாளர் கடுமொழி கூற்று இன்னா - இன்னா40:20/1,2
வீரம் இலாளர் கடுமொழி கூற்று இன்னா
  மாரி வளம் பொய்ப்பின் ஊர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:20/2,3
மாரி வளம் பொய்ப்பின் ஊர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:20/3
மாரி வளம் பொய்ப்பின் ஊர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  மூரி எருத்தால் உழவு - இன்னா40:20/3,4
ஈத்த வகையால் உவவாதார்க்கு ஈப்பு இன்னா
  பாத்து உணல் இல்லாருழை சென்று உணல் இன்னா - இன்னா40:21/1,2
பாத்து உணல் இல்லாருழை சென்று உணல் இன்னா
  மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:21/2,3
மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:21/3
மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா
  ஓத்து இலா பார்ப்பான் உரை - இன்னா40:21/3,4
யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா
  ஊனை தின்று ஊனை பெருக்குதல் முன் இன்னா - இன்னா40:22/1,2
ஊனை தின்று ஊனை பெருக்குதல் முன் இன்னா
  தேன் நெய் புளிப்பின் சுவை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:22/2,3
தேன் நெய் புளிப்பின் சுவை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:22/3
தேன் நெய் புளிப்பின் சுவை இன்னா ஆங்கு இன்னா
  கான் யாறு இடையிட்ட ஊர் - இன்னா40:22/3,4
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா
  துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா - இன்னா40:23/1,2
துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா
  அறை பறை அன்னார் சொல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:23/2,3
அறை பறை அன்னார் சொல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:23/3
அறை பறை அன்னார் சொல் இன்னா இன்னா
  நிறை இலான் கொண்ட தவம் - இன்னா40:23/3,4
ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா
  தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா - இன்னா40:24/1,2
தீமை உடையார் அயல் இருத்தல் நற்கு இன்னா
  காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:24/2,3
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:24/3
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  யாம் என்பவரோடு நட்பு - இன்னா40:24/3,4
நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா
  ஒட்டார் பெருமிதம் காண்டல் பெரிது இன்னா - இன்னா40:25/1,2
ஒட்டார் பெருமிதம் காண்டல் பெரிது இன்னா
  கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:25/2,3
கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:25/3
கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  நட்ட கவற்றினால் சூது - இன்னா40:25/3,4
பெரியாரோடு யாத்த தொடர் விடுதல் இன்னா
  அரியவை செய்தும் என உரைத்தல் இன்னா - இன்னா40:26/1,2
அரியவை செய்தும் என உரைத்தல் இன்னா
  பரியார்க்கு தாம் உற்ற கூற்று இன்னா இன்னா - இன்னா40:26/2,3
பரியார்க்கு தாம் உற்ற கூற்று இன்னா இன்னா - இன்னா40:26/3
பரியார்க்கு தாம் உற்ற கூற்று இன்னா இன்னா
  பெரியார்க்கு தீய செயல் - இன்னா40:26/3,4
பெருமை உடையாரை பீடு அழித்தல் இன்னா
  கிழமை உடையாரை கீழ்ந்திடுதல் இன்னா - இன்னா40:27/1,2
கிழமை உடையாரை கீழ்ந்திடுதல் இன்னா
  வளமை இலாளர் வனப்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:27/2,3
வளமை இலாளர் வனப்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:27/3
வளமை இலாளர் வனப்பு இன்னா இன்னா
  இளமையுள் மூப்பு புகல் - இன்னா40:27/3,4
கல்லாதான் ஊரும் கலிமா பரிப்பு இன்னா
  வல்லாதான் சொல்லும் உரையின் பயன் இன்னா - இன்னா40:28/1,2
வல்லாதான் சொல்லும் உரையின் பயன் இன்னா
  இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:28/2,3
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:28/3
இல்லாதார் வாய் சொல்லின் நயம் இன்னா ஆங்கு இன்னா
  கல்லாதான் கோட்டி கொளல் - இன்னா40:28/3,4
குறி அறியான் மா நாகம் ஆட்டுவித்தல் இன்னா
  தறி அறியான் கீழ் நீர் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா - இன்னா40:29/1,2
தறி அறியான் கீழ் நீர் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா
  அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:29/2,3
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:29/3
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா
  செறிவு இலான் கேட்ட மறை - இன்னா40:29/3,4
நெடு மரம் நீள் கோட்டு உயர் பாய்தல் இன்னா
  கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா - இன்னா40:30/1,2
கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா
  ஒடுங்கி அரவு உறையும் இல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:30/2,3
ஒடுங்கி அரவு உறையும் இல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:30/3
ஒடுங்கி அரவு உறையும் இல் இன்னா இன்னா
  கடும் புலி வாழும் அதர் - இன்னா40:30/3,4
பண் அமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிது இன்னா
  எண் அறியா மாந்தர் ஒழுக்கு நாள் கூற்று இன்னா - இன்னா40:31/1,2
எண் அறியா மாந்தர் ஒழுக்கு நாள் கூற்று இன்னா
  மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:31/2,3
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:31/3
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா
  தண்மை இலாளர் பகை - இன்னா40:31/3,4
தன்னைத்தான் போற்றாது ஒழுகுதல் நன்கு இன்னா
  முன்னை உரையார் புறமொழி கூற்று இன்னா - இன்னா40:32/1,2
முன்னை உரையார் புறமொழி கூற்று இன்னா
  நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:32/2,3
நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:32/3
நன்மை இலாளர் தொடர்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா
  தொன்மை உடையார் கெடல் - இன்னா40:32/3,4
கள் உண்பான் கூறும் கரும பொருள் இன்னா
  முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா - இன்னா40:33/1,2
முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா
  வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:33/2,3
வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:33/3
வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா
  கள்ள மனத்தார் தொடர்பு - இன்னா40:33/3,4
ஒழுக்கம் இலாளர்க்கு உறவு உரைத்தல் இன்னா
  விழுத்தகு நூலும் விழையாதார்க்கு இன்னா - இன்னா40:34/1,2
விழுத்தகு நூலும் விழையாதார்க்கு இன்னா
  இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:34/2,3
இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:34/3
இழித்த தொழிலவர் நட்பு இன்னா இன்னா
  கழிப்பு வாய் மண்டிலம் கொட்பு - இன்னா40:34/3,4
எழிலி உறை நீங்கின் ஈண்டையார்க்கு இன்னா
  குழல் இல் இயமரத்து ஓசை நற்கு இன்னா - இன்னா40:35/1,2
குழல் இல் இயமரத்து ஓசை நற்கு இன்னா
  குழவிகள் உற்ற பிணி இன்னா இன்னா - இன்னா40:35/2,3
குழவிகள் உற்ற பிணி இன்னா இன்னா - இன்னா40:35/3
குழவிகள் உற்ற பிணி இன்னா இன்னா
  அழகுடையான் பேதை எனல் - இன்னா40:35/3,4
பொருள் இலான் வேளாண்மை காமுறுதல் இன்னா
  நெடு மாட நீள் நகர் கைத்து இன்மை இன்னா - இன்னா40:36/1,2
நெடு மாட நீள் நகர் கைத்து இன்மை இன்னா
  வரு மனை பார்த்திருந்து ஊண் இன்னா இன்னா - இன்னா40:36/2,3
வரு மனை பார்த்திருந்து ஊண் இன்னா இன்னா - இன்னா40:36/3
வரு மனை பார்த்திருந்து ஊண் இன்னா இன்னா
  கெடும் இடம் கைவிடுவார் நட்பு - இன்னா40:36/3,4
நறிய மலர் பெரிது நாறாமை இன்னா
  துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா - இன்னா40:37/1,2
துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா
  அறியான் வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:37/2,3
அறியான் வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:37/3
அறியான் வினாப்படுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா
  சிறியார் மேல் செற்றம் கொளல் - இன்னா40:37/3,4
பிறன் மனையாள் பின் நோக்கும் பேதைமை இன்னா
  மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா - இன்னா40:38/1,2
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா
  வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா - இன்னா40:38/2,3
வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா - இன்னா40:38/3
வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா
  திறன் இலான் செய்யும் வினை - இன்னா40:38/3,4
கொடுக்கும் பொருள் இல்லான் வள்ளன்மை இன்னா
  கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா - இன்னா40:39/1,2
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா
  கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா - இன்னா40:39/2,3
கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா - இன்னா40:39/3
கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா
  மடுத்துழி பாடா விடல் - இன்னா40:39/3,4
அடக்கம் உடையவன் மீளிமை இன்னா
  தொடக்கம் இலாதவன் தற்செருக்கு இன்னா - இன்னா40:40/1,2
தொடக்கம் இலாதவன் தற்செருக்கு இன்னா
  அடைக்கலம் வவ்வுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:40/2,3
அடைக்கலம் வவ்வுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:40/3
அடைக்கலம் வவ்வுதல் இன்னா ஆங்கு இன்னா
  அடக்க அடங்காதார் சொல் - இன்னா40:40/3,4
இன்னா அதர் வர ஈர்ம் கோதை மாதராள் - ஐந்50:19/3
இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ - திணை150:36/3
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும் - குறள்:4 5/1
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த - குறள்:11 9/1
இன்னா சொல் நோற்கிற்பவர் - குறள்:16 9/2
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் - குறள்:16 10/2
இன்னா உலகம் புகல் - குறள்:25 3/2
இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னா செயினும் - குறள்:31 8/1
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா
  செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் - குறள்:32 1/1,2
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா - குறள்:32 2/1
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா
  செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் - குறள்:32 2/1,2
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண - குறள்:32 4/1
இன்னா என தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை - குறள்:32 6/1
மன் உயிர்க்கு இன்னா செயல் - குறள்:32 8/2
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா - குறள்:32 9/1
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா
  பிற்பகல் தாமே வரும் - குறள்:32 9/1,2
இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் - குறள்:57 4/1
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் - குறள்:57 5/1
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா
  வஞ்சரை அஞ்சப்படும் - குறள்:83 4/1,2
இன்னா செய்யாமை தலை - குறள்:86 2/2
இன்னா அறிவினவர் - குறள்:86 7/2
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும் - குறள்:89 1/1
இன்னா ஆம் இன்னா செயின் - குறள்:89 1/2
இன்னா ஆம் இன்னா செயின் - குறள்:89 1/2
ஆற்றாதார் இன்னா செயல் - குறள்:90 4/2
இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் - குறள்:99 7/1
இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்கு - குறள்:129 8/1
இரு தலையும் இன்னா பிரிவும் உருவினை - திரி:18/2
இறந்து இன்னா சொல்லகிற்பானும் இ மூவர் - திரி:89/3
இறந்து இன்னா செய்தக்கடைத்தும் குரவர் - ஆசாரக்:40/2
பின் இன்னா பேதையார் நட்பு - பழ:113/4
தனக்கு இன்னா இன்னா பிறக்கு - பழ:266/4
தனக்கு இன்னா இன்னா பிறக்கு - பழ:266/4
எல்லை ஒன்று இன்றியே இன்னா செய்தாரையும் - பழ:272/1
யாவர்க்கேஆயினும் இன்னா செயல் வேண்டா - பழ:335/2
முன் இன்னா மூத்தார் வாய் சொல் - பழ:357/4
நிரை உள்ளே இன்னா வரைவு - பழ:366/4
இறப்ப சிறியவர் இன்னா செயினும் - பழ:370/1
இடர் இன்னா நட்டார்கண் ஈயாமை இன்னா - சிறுபஞ்:12/1
இடர் இன்னா நட்டார்கண் ஈயாமை இன்னா
  தொடர் இன்னா கள்ளர்கண் தூயார் படர்வு இன்னா - சிறுபஞ்:12/1,2
தொடர் இன்னா கள்ளர்கண் தூயார் படர்வு இன்னா - சிறுபஞ்:12/2
தொடர் இன்னா கள்ளர்கண் தூயார் படர்வு இன்னா
  கண்டல் அவிர் பூங்கதுப்பினாய் இன்னாதே - சிறுபஞ்:12/2,3
கோத்து இன்னா சொல்லானாய் கொல்லானேல் பல்லவர் - சிறுபஞ்:81/3

 TOP
 
  இன்னாங்கு (2)
இன்னாங்கு எழுந்திருப்பார் - நாலடி:2 1/4
இன்னாங்கு செய்வார் பெறின் - நாலடி:36 5/4

 TOP
 
  இன்னாத (8)
வானம் பொழியவும் வாரார்கொல் இன்னாத
  கானம் கடந்து சென்றார் - ஐந்50:8/3,4
இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் - குறள்:10 10/1
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்த பின் - குறள்:32 3/1
இகலான் ஆம் இன்னாத எல்லம் நகலான் ஆம் - குறள்:86 10/1
நிழல் நீரும் இன்னாத இன்னா தமர் நீரும் - குறள்:89 1/1
இன்னாத எ உயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோடு - ஆசாரக்:1/2
இன்னாத செய்யாமை வேண்டி இறைவர்க்கு - பழ:365/2
இழுக்கான் இயல் நெறி இன்னாத வெஃகான் - ஏலாதி:45/1

 TOP
 
  இன்னாதது (5)
இடையாக இன்னாதது எய்தாதார் யாஅர் - நாலடி:12 9/3
இன்மையின் இன்னாதது இல்லை இலம் என்னும் - நான்மணி:29/3
சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம் - குறள்:23 10/1
இன்மையின் இன்னாதது யாது எனின் இன்மையின் - குறள்:105 1/1
இன்மையே இன்னாதது - குறள்:105 1/2

 TOP
 
  இன்னாதன (2)
எல்லார்க்கும் இன்னாதன - திரி:20/4
கேள்வியுள் இன்னாதன - திரி:57/4

 TOP
 
  இன்னாதால் (1)
ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்று - குறள்:93 3/1

 TOP
 
  இன்னாது (12)
பிறப்பு இன்னாது என்று உணரும் பேர் அறிவினாரை - நாலடி:18 3/3
இறப்ப நினையுங்கால் இன்னாது எனினும் - நாலடி:18 4/1
இன்னாது இரக்கப்படுதல் இரந்தவர் - குறள்:23 4/1
இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய - குறள்:23 9/1
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறை செய்யா - குறள்:56 8/1
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினை வேறு - குறள்:82 9/1
நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும் - குறள்:100 5/1
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும் - குறள்:116 8/1
இன்னாது இனியார் பிரிவு - குறள்:116 8/2
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல - குறள்:120 6/1
திருவொடும் இன்னாது துச்சு - பழ:123/4
பெரு வரை நாட சிறிதேனும் இன்னாது
  இருவர் உடன் ஆடல் நாய் - பழ:352/3,4

 TOP
 
  இன்னாதே (6)
குற்றி பறிக்கும் மலை நாட இன்னாதே
  ஒற்றுமை கொள்ளாதார் நட்பு - நாலடி:24 7/3,4
செய்யீரோ என்னானும் என்னும் சொற்கு இன்னாதே
  பைய தாம் செல்லும் நெறி - நாலடி:31 9/3,4
பாய் திரை சூழ் வையம் பயப்பினும் இன்னாதே
  ஆய் நலம் இல்லாதார்மாட்டு - நாலடி:34 9/3,4
நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
  கல்லார்கண் பட்ட திரு - குறள்:41 8/1,2
தாஅய் இழியும் மலை நாட இன்னாதே
  பேஎயொடானும் பிரிவு - பழ:122/3,4
கண்டல் அவிர் பூங்கதுப்பினாய் இன்னாதே
  கொண்ட விரதம் குறைவு - சிறுபஞ்:12/3,4

 TOP
 
  இன்னாமை (6)
இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு - நாலடி:6 4/3
இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி - நாலடி:6 10/3
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் - நாலடி:30 7/2
இன்னாமை வேண்டின் இரவு எழுக இ நிலத்து - நான்மணி:15/1
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் என்கொலோ - குறள்:32 8/1
இன்னாமை இன்பம் என கொளின் ஆகும் தன் - குறள்:63 10/1

 TOP
 
  இன்னார் (2)
ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் - திரி:51/3
பின் இன்னார் ஆகி பிரியார் ஒரு குடியார் - பழ:66/2

 TOP
 
  இன்னாராய் (1)
ஏமாந்த போழ்தின் இனியார் போன்று இன்னாராய்
  தாம் ஆர்ந்த போதே தகர் கோடு ஆம் மான் நோக்கின் - நாலடி:38 8/1,2

 TOP
 
  இன்னார்ஆயினும் (1)
முன் இன்னார்ஆயினும் மூடும் இடர் வந்தால் - பழ:66/1

 TOP
 
  இன்னான் (1)
இன்னான் எனப்படும் சொல் - குறள்:46 3/2

 TOP
 
  இன்னிவை (1)
கோட்டு அரவம் இன்னிவை தாம் குழும கோட்டு அரவம் - திணை150:145/2

 TOP
 
  இன்னினியே (3)
இன்னினியே செய்க அறவினை இன்னினியே - நாலடி:3 9/2
இன்னினியே செய்க அறவினை இன்னினியே
  நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலற - நாலடி:3 9/2,3
சொல் நனி தாம் உணராஆயினும் இன்னினியே
  நிற்றல் இருத்தல் கிடத்தல் இயங்குதல் என்று - நாலடி:34 4/2,3

 TOP
 
  இன்னும் (2)
இன்னும் இழத்தும் கவின் - குறள்:125 10/2
வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன் - குறள்:127 3/2

 TOP
 
  இன்னே (5)
கொன்னே கழிந்த அன்று இளமையும் இன்னே
  பிணியொடு மூப்பும் வருமால் துணிவு ஒன்றி - நாலடி:6 5/1,2
இன்னே வருவர் நமர் என்று எழில் வானம் - கார்40:2/3
மன்னுயிர்க்கு ஏமம் செயல் வேண்டும் இன்னே
  அரா வழங்கு நீள் சோலை நாடனை நம் இல் - ஐந்70:14/2,3
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே
  வருவர் வலிக்கும் பொழுது - திணை50:25/3,4
இன்னே வரும் கண்டாய் தோழி இடை யாமத்து - கைந்:10/3

 TOP
 
  இன (15)
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை - நாலடி:15 6/1
ஏற்றான் வீறு எய்தும் இன நிரை தான் கொடுக்கும் - நான்மணி:69/3
பரும இன மா கடவி தெரி மறவர் - கள40:16/1
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும் - ஐந்70:3/2
ஆர்ப்பொடு இன வண்டு இமிர்ந்து ஆட நீர்த்து அன்றி - ஐந்70:27/2
தெரி ஆ இன நிரை தீம் பால் பிலிற்ற - திணை50:30/2
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் உலாவ - திணை50:44/1
இன தூய்மை தூவா வரும் - குறள்:46 5/2
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் - குறள்:46 7/1
இன நலம் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள்:46 8/2
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள்:46 9/2
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற - குறள்:70 8/1
இன நலம் நன்கு உடையஆயினும் என்றும் - பழ:11/3
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப - பழ:68/3
ஏ மாண் சிலையார்க்கு இன மா இரிந்து ஓடும் - கைந்:18/2

 TOP
 
  இனத்த (1)
இனத்த அரும் கலை பொங்க புனத்த - ஐந்70:20/1

 TOP
 
  இனத்தர் (3)
செம்மை ஒன்று இன்றி சிறியார் இனத்தர் ஆய் - நாலடி:9 5/1
தெரிவு உடையார் தீ இனத்தர் ஆகுதல் நாகம் - நாலடி:24 10/3
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே - சிறுபஞ்:54/3

 TOP
 
  இனத்தனாய் (1)
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லனை - குறள்:45 6/1

 TOP
 
  இனத்தாரோடு (1)
நல் இனத்தாரோடு நட்டல் இவை எட்டும் - ஆசாரக்:1/4

 TOP
 
  இனத்தால் (1)
இனத்தால் இகழப்படுவர் புனத்து - நாலடி:18 10/2

 TOP
 
  இனத்தான் (2)
மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம் - குறள்:46 3/1
இயல்பு இன்னர் என்பது இனத்தான் அறிக - பழ:237/2

 TOP
 
  இனத்தின் (3)
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் - குறள்:46 10/1
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின்
  அல்லற்படுப்பதூஉம் இல் - குறள்:46 10/1,2
பெருமை உடையார் இனத்தின் அகறல் - திரி:9/1

 TOP
 
  இனத்தினான் (1)
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம் - சிறுபஞ்:79/3

 TOP
 
  இனத்து (5)
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 5/3
இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு - குறள்:46 2/2
இனத்து உளது ஆகும் அறிவு - குறள்:46 4/2
இனத்து ஆற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்து ஆற்றி - குறள்:57 8/1
நல்லார் இனத்து நகை - சிறுபஞ்:54/4

 TOP
 
  இனத்தொடு (1)
தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு - குறள்:47 2/1

 TOP
 
  இனம் (34)
தீ இனம் சேர கெடும் - நாலடி:18 9/4
இனம் தீது எனினும் இயல்பு உடையார் கேண்மை - நாலடி:25 4/3
செல்லாவாம் செம் பொறி வண்டு இனம் கொல்லை - நாலடி:29 3/2
ஆர்த்த பொறிய அணி கிளர் வண்டு இனம்
  பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி - நாலடி:29 10/1,2
இன்கண் பெருகின் இனம் பெருகும் சீர் சான்ற - நான்மணி:90/2
எண்ண அரும் குன்றில் குரீஇ இனம் போன்றவே - கள40:8/3
வீற்று வீற்று ஓடும் மயல் இனம் போல் நால் திசையும் - கள40:29/2
நீர் இல் அரும் சுரத்து ஆமான் இனம் வழங்கும் - ஐந்70:32/1
உண் துறை பொய்கை வராஅல் இனம் இரியும் - ஐந்70:54/1
எறி சுறா குப்பை இனம் கலக்க தாக்கும் - ஐந்70:65/1
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல - திணை50:16/2
ஆயர் இனம் பெயர்த்து ஆம்பல் அடைதர - திணை50:27/1
குருகு இனம் ஆர்க்கும் கொடும் கழி சேர்ப்ப - திணை50:46/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் - திணை150:25/2
எரி நிற நீள் பிண்டி இணர் இனம் எல்லாம் - திணை150:63/1
வண்டு இனம் வெளவாத ஆம்பலும் வார் இதழான் - திணை150:101/1
வண்டு இனம் வாய் வீழா மாலையும் வண்டு இனம் - திணை150:101/2
வண்டு இனம் வாய் வீழா மாலையும் வண்டு இனம்
  ஆராத பூம் தார் அணி தேரான்தான் போத - திணை150:101/2,3
சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் - குறள்:31 6/1
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு - குறள்:46 6/1
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர் - குறள்:83 2/1
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர் - குறள்:83 2/1
மனம் மாணா உள் பகை தோன்றின் இனம் மாணா - குறள்:89 4/1
துன்னிய சொல்லால் இனம் திரட்டல் இ மூன்றும் - திரி:58/3
அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து - திரி:87/2
ஓநாய் இனம் வெரூஉம் வெற்ப புலம் புகின் - பழ:139/3
இனம் கழு ஏற்றினார் இல் - பழ:230/4
செய்யான் சிறியார் இனம் சேரான் வையான் - ஏலாதி:14/2
கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் - ஏலாதி:15/1
நாற்றம் சுவை கேள்வி நல்லார் இனம் சேர்தல் - ஏலாதி:17/3
செல்லான் சிறியார் இனம் சேரான் சொல்லும் - ஏலாதி:19/2
கொல்லான் உடன்படான் கொல்வார் இனம் சேரான் - ஏலாதி:42/1
காமாடார் காமியார் கல்லார் இனம் சேரார் - ஏலாதி:58/1
கயல் இனம் பாயும் கழனி நல் ஊர - கைந்:38/1

 TOP
 
  இனமா (1)
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை - பழ:356/2

 TOP
 
  இனமும் (1)
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி - ஐந்50:18/2

 TOP
 
  இனன் (3)
இனன் இலன் ஆம் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள்:87 8/2
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும் - குறள்:116 8/1
ஏந்தல் மருப்பிடை கை வைத்து இனன் நோக்கி - கைந்:9/2

 TOP
 
  இனனா (1)
கல்லார்க்கு இனனா ஒழுகலும் காழ் கொண்ட - திரி:3/1

 TOP
 
  இனனும் (1)
இனனும் அரிந்து யாக்க நட்பு - குறள்:80 3/2

 TOP
 
  இனி (16)
இன்று ஆதும் இ நிலையே ஆதும் இனி சிறிது - நாலடி:36 9/1
மூத்தேம் இனி யாம் வரு முலையார் சேரியுள் - ஐந்70:45/2
இருவியாம் ஏனல் இனி - திணை150:18/4
இழை வளரும் சாயல் இனி - திணை150:26/4
இனி வரையாய் என்று எண்ணி சொல்வேன் முனி வரையுள் - திணை150:27/2
என் வீழல் வேண்டா இனி - திணை150:57/4
இது காண் என் வண்ணம் இனி - திணை150:74/4
எம்தலையே வந்தது இனி - திணை150:107/4
இணை பிரிந்து வாழ்வர் இனி - திணை150:109/4
என் பசந்த மென் தோள் இனி - திணை150:117/4
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன் - குறள்:109 3/1
இனி அன்ன நின்னொடு சூழ்வார் யார் நெஞ்சே - குறள்:130 4/1
இனி யாரும் இல்லாதார் எம்மின் பிறர் யார் - பழ:161/1
இடர் இன்று இனி துயிலும் இன்று - ஏலாதி:66/4
மூத்தேம் இனி பாண முன்னாயின் நாம் இளையேம் - கைந்:45/1
அன்னையும் இல் கடிந்தாள் யாங்கு இனி யாம் என் செய்கம் - கைந்:52/1

 TOP
 
  இனிதா (1)
பண்டை பழமொழி நானூறும் கொண்டு இனிதா
  முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான் - பழ:404/2,3

 TOP
 
  இனிதாம் (1)
வளி எறியின் மெய்யிற்கு இனிதாம் ஒளியிழாய் - ஐந்50:30/2

 TOP
 
  இனிதின் (1)
இடன் அறிந்து ஊடி இனிதின் உணரும் - நாலடி:39 4/3

 TOP
 
  இனிது (92)
எ கலத்தானும் இனிது - நாலடி:21 6/4
தமர் ஆயார்மாட்டே இனிது - நாலடி:21 7/4
பொழிந்து இனிது நாறினும் பூ மிசைதல் செல்லாது - நாலடி:26 9/1
இல் கொண்டு இனிது இரூஉம் ஏமுறுதல் என்பவே - நாலடி:37 4/3
இனிது உண்ணேம் ஆர பெறேம் யாம் என்னும் - நாலடி:37 6/3
இன் சொல் குழியுள் இனிது எழூஉம் வன் சொல் - நான்மணி:14/2
நகை இனிது நட்டார் நடுவண் பொருளின் - நான்மணி:36/1
தொகை இனிது தொட்டு வழங்கின் தகை உடைய - நான்மணி:36/2
பெண் இனிது பேணி வழிபடின் பண் இனிது - நான்மணி:36/3
பெண் இனிது பேணி வழிபடின் பண் இனிது
  பாடல் உணர்வாரகத்து - நான்மணி:36/3,4
இனிது உண்பான் என்பான் உயிர் கொல்லாது உண்பான் - நான்மணி:58/1
சென்று அமர்ந்து ஏத்தல் இனிது - இனிய40:0/4
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:1/3
உடையான் வழக்கு இனிது ஒப்ப முடிந்தால் - இனிய40:2/1
மனை வாழ்க்கை முன் இனிது மாணாதாம்ஆயின் - இனிய40:2/2
தலையாகத்தான் இனிது நன்கு - இனிய40:2/4
ஏருடையான் வேளாண்மைதான் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:3/3
கான் யாற்று அடைகரை ஊர் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:4/3
கொல்லாமை முன் இனிது கோல் கோடி மாராயன் - இனிய40:5/1
செய்யாமை முன் இனிது செங்கோலன் ஆகுதல் - இனிய40:5/2
எய்தும் திறத்தால் இனிது என்ப யார்மாட்டும் - இனிய40:5/3
காப்பு அடைய கோடல் இனிது - இனிய40:6/4
கொண்டு அடையான் ஆகல் இனிது - இனிய40:7/4
பேதுறார் கேட்டல் இனிது - இனிய40:8/5
அன்புடையர் ஆதல் இனிது - இனிய40:9/4
எனை மாண்பும் தான் இனிது நன்கு - இனிய40:10/4
திருவும் தீர்வு இன்றேல் இனிது - இனிய40:12/4
மானிடவர்க்கு எல்லாம் இனிது - இனிய40:13/4
மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது - இனிய40:14/4
பிறன் மனை பின் நோக்கா பீடு இனிது ஆற்ற - இனிய40:15/1
மத முழக்கம் கேட்டல் இனிது - இனிய40:15/4
எத்துணையும் ஆற்ற இனிது - இனிய40:16/4
நட்டார்க்கு நல்ல செயல் இனிது எத்துணையும் - இனிய40:17/1
மெய் துணையும் சேரல் இனிது - இனிய40:17/4
கண்டு எழுதல் காலை இனிது - இனிய40:18/4
தக்குழி ஈதல் இனிது - இனிய40:19/4
தகுதியால் வாழ்தல் இனிது - இனிய40:20/4
திறம் தெரிந்து வாழ்தல் இனிது - இனிய40:21/4
திரிபு இன்றி வாழ்தல் இனிது - இனிய40:22/4
சூதரை சோர்தல் இனிது - இனிய40:23/4
செய்வது செய்தல் இனிது - இனிய40:24/4
புல்லா விடுதல் இனிது - இனிய40:25/4
கோள் முறையால் கோடல் இனிது - இனிய40:27/4
ஒளி பட வாழ்தல் இனிது - இனிய40:29/4
அறிந்து உரைத்தல் ஆற்ற இனிது - இனிய40:31/4
தானை தடுத்தல் இனிது - இனிய40:33/4
கொள்ளா விடுதல் இனிது - இனிய40:34/4
வெற்றி வேல் வேந்தர்க்கு இனிது - இனிய40:35/4
வவ்வார் விடுதல் இனிது - இனிய40:36/4
விடம் என்று உணர்தல் இனிது - இனிய40:37/4
எ துணையும் ஆற்ற இனிது என்ப பால் படும் - இனிய40:38/3
ஒற்கம் இலாமை இனிது - இனிய40:39/4
ஏயினர் இன்றி இனிது - ஐந்50:11/4
கூடல் இனிது ஆம் எனக்கு - ஐந்50:30/4
பிணை மான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன் - ஐந்50:38/2
பேதையான் என்று உணரும் நெஞ்சம் இனிது உண்மை - ஐந்70:57/3
ஏழைதான் செல்லும் இனிது - திணை150:72/4
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் - குறள்:7 6/1
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள் - குறள்:7 6/1
மன் உயிர்க்கு எல்லாம் இனிது - குறள்:7 8/2
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் - குறள்:10 3/1
இன் சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ - குறள்:10 9/1
புறம் கூறான் என்றல் இனிது - குறள்:19 1/2
சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம் - குறள்:23 10/1
விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது
  சொல்லுதல் வல்லார் பெறின் - குறள்:65 8/1,2
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது - குறள்:78 2/2
பெருகலின் குன்றல் இனிது - குறள்:82 1/2
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண் - குறள்:84 9/1
இகலின் மிக இனிது என்பவன் வாழ்க்கை - குறள்:86 6/1
பண்பு இலன் பற்றார்க்கு இனிது - குறள்:87 5/2
வெளிப்படும்தோறும் இனிது - குறள்:115 5/2
இருதலையானும் இனிது - குறள்:120 6/2
கள்ளினும் காமம் இனிது - குறள்:121 1/2
கண்ட பொழுதே இனிது - குறள்:122 5/2
வீழுநர்கண்ணே இனிது - குறள்:131 9/2
உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம் - குறள்:133 6/1
புணர்தலின் ஊடல் இனிது - குறள்:133 6/2
கேள் ஆக வாழ்தல் இனிது - திரி:12/4
சீலம் இனிது உடைய ஆசானும் இ மூவர் - திரி:26/3
ஏனுலகத்துஆயின் இனிது அதூஉம் தான் ஒருவன் - பழ:6/2
முற்ற பகலும் முனியாது இனிது ஓதி - பழ:61/3
பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால் - பழ:338/3
இல் சுட்டி நீயும் இனிது உரைத்து சாவாதே - பழ:374/3
மறையாது இனிது உரைத்தல் மாண் பொருள் ஈதல் - பழ:387/1
இழவு அன்று இனிது தவம் - சிறுபஞ்:30/4
ஏகும் சுவர்க்கம் இனிது - சிறுபஞ்:64/4
வைதான் ஒருவன் இனிது ஈய வாழ்த்தியது - சிறுபஞ்:84/1
மை ஆர் மடந்தையர் இல் வாழ்வு இனிது மெய் அன்றால் - சிறுபஞ்:97/2
பேர் அறிவினோன் இனிது வாழாமை பொய் - முது:7 1/1
இன் சொல் அளாவல் இடம் இனிது ஊண் யாவர்க்கும் - ஏலாதி:7/1
இறுதல் இல் வாழ்வே இனிது - ஏலாதி:16/4
ஈனமே இன்றி இனிது - ஏலாதி:70/4

 TOP
 
  இனிதுகொல் (1)
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிதுகொல்
  தாமரைக்கண்ணான் உலகு - குறள்:111 3/1,2

 TOP
 
  இனிதுரை (1)
முறுவல் இனிதுரை கால் நீர் மணை பாய் - ஆசாரக்:54/1

 TOP
 
  இனிதுஆயின் (1)
நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து - நாலடி:14 7/3

 TOP
 
  இனிதே (86)
இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல - நாலடி:22 9/3
கண் மூன்று உடையான் தாள் சேர்தல் கடிது இனிதே
  தொல் மாண் துழாய் மாலையானை தொழல் இனிதே - இனிய40:0/1,2
தொல் மாண் துழாய் மாலையானை தொழல் இனிதே
  முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை - இனிய40:0/2,3
பிச்சை புக்குஆயினும் கற்றல் மிக இனிதே
  நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே - இனிய40:1/1,2
நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே
  முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:1/2,3
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே
  தெற்றவும் மேலாயார் சேர்வு - இனிய40:1/3,4
ஏவது மாறா இளம் கிளைமை முன் இனிதே
  நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே - இனிய40:3/1,2
நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே
  ஏருடையான் வேளாண்மைதான் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:3/2,3
ஏருடையான் வேளாண்மைதான் இனிது ஆங்கு இனிதே
  தேரின் கோள் நட்பு திசைக்கு - இனிய40:3/3,4
யானையுடை படை காண்டல் மிக இனிதே
  ஊனை தின்று ஊனை பெருக்காமை முன் இனிதே - இனிய40:4/1,2
ஊனை தின்று ஊனை பெருக்காமை முன் இனிதே
  கான் யாற்று அடைகரை ஊர் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:4/2,3
கான் யாற்று அடைகரை ஊர் இனிது ஆங்கு இனிதே
  மானம் உடையார் மதிப்பு - இனிய40:4/3,4
ஆற்றும் துணையால் அறம் செய்கை முன் இனிதே
  பாற்பட்டார் கூறும் பயமொழி மாண்பு இனிதே - இனிய40:6/1,2
பாற்பட்டார் கூறும் பயமொழி மாண்பு இனிதே
  வாய்ப்பு உடையாராகி வலவைகள் அல்லாரை - இனிய40:6/2,3
அந்தணர் ஓத்துடைமை ஆற்ற மிக இனிதே
  பந்தம் உடையான் படையாண்மை முன் இனிதே - இனிய40:7/1,2
பந்தம் உடையான் படையாண்மை முன் இனிதே
  தந்தையேஆயினும் தான் அடங்கான் ஆகுமேல் - இனிய40:7/2,3
ஊரும் கலி மா உரன் உடைமை முன் இனிதே
  தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து - இனிய40:8/1,2
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே
  ஆர்வம் உடையார் ஆற்றவும் நல்லவை - இனிய40:8/3,4
தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே
  அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே - இனிய40:9/1,2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே
  பங்கம் இல் செய்கையர் ஆகி பரிந்து யார்க்கும் - இனிய40:9/2,3
கடம் உண்டு வாழாமை காண்டல் இனிதே
  நிறை மாண்பு இல் பெண்டிரை நீக்கல் இனிதே - இனிய40:10/1,2
நிறை மாண்பு இல் பெண்டிரை நீக்கல் இனிதே
  மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல் - இனிய40:10/2,3
அதர் சென்று வாழாமை ஆற்ற இனிதே
  குதர் சென்று கொள்ளாத கூர்மை இனிதே - இனிய40:11/1,2
குதர் சென்று கொள்ளாத கூர்மை இனிதே
  உயிர் சென்று தாம் படினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணா - இனிய40:11/2,3
குழவி பிணி இன்றி வாழ்தல் இனிதே
  கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே - இனிய40:12/1,2
கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே
  மயரிகள் அல்லராய் மாண்புடையார் சேரும் - இனிய40:12/2,3
மானம் அழிந்த பின் வாழாமை முன் இனிதே
  தானம் அழியாமை தான் அடங்கி வாழ்வு இனிதே - இனிய40:13/1,2
தானம் அழியாமை தான் அடங்கி வாழ்வு இனிதே
  ஊனம் ஒன்று இன்றி உயர்ந்த பொருள் உடைமை - இனிய40:13/2,3
குழவி தளர் நடை காண்டல் இனிதே
  அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே - இனிய40:14/1,2
அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே
  வினையுடையான் வந்து அடைந்து வெய்து உறும் போழ்து - இனிய40:14/2,3
வறன் உழக்கும் பைம் கூழ்க்கு வான் சோர்வு இனிதே
  மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை - இனிய40:15/2,3
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே
  மிக்காரை சேர்தல் மிக மாண முன் இனிதே - இனிய40:16/1,2
மிக்காரை சேர்தல் மிக மாண முன் இனிதே
  எள் துணையானும் இரவாது தான் ஈதல் - இனிய40:16/2,3
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே
  பற்பல தானியத்ததாகி பலர் உடையும் - இனிய40:17/2,3
மன்றில் முது மக்கள் வாழும் பதி இனிதே
  தந்திரத்தின் வாழும் தவசிகள் மாண்பு இனிதே - இனிய40:18/1,2
தந்திரத்தின் வாழும் தவசிகள் மாண்பு இனிதே
  எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை - இனிய40:18/2,3
நட்டார் புறங்கூறான் வாழ்தல் நனி இனிதே
  பட்டாங்கு பேணி பணிந்து ஒழுகல் முன் இனிதே - இனிய40:19/1,2
பட்டாங்கு பேணி பணிந்து ஒழுகல் முன் இனிதே
  முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது - இனிய40:19/2,3
சலவரை சாரா விடுதல் இனிதே
  புலவர்தம் வாய்மொழி போற்றல் இனிதே - இனிய40:20/1,2
புலவர்தம் வாய்மொழி போற்றல் இனிதே
  மலர்தலை ஞாலத்து மன்னுயிர்க்கு எல்லாம் - இனிய40:20/2,3
பிறன்கை பொருள் வெளவான் வாழ்தல் இனிதே
  அறம்புரிந்து அல்லவை நீக்கல் இனிதே - இனிய40:21/1,2
அறம்புரிந்து அல்லவை நீக்கல் இனிதே
  மறந்தேயும் மாணா மயரிகள் சேரா - இனிய40:21/2,3
வருவாய் அறிந்து வழங்கல் இனிதே
  ஒருவர் பங்கு ஆகாத ஊக்கம் இனிதே - இனிய40:22/1,2
ஒருவர் பங்கு ஆகாத ஊக்கம் இனிதே
  பெரு வகைத்துஆயினும் பெட்டவை செய்யார் - இனிய40:22/2,3
காவோடு அற குளம் தொட்டல் மிக இனிதே
  ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே - இனிய40:23/1,2
ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே
  பாவமும் அஞ்சாராய் பற்றும் தொழில் மொழி - இனிய40:23/2,3
வெல்வது வேண்டி வெகுளாதான் நோன்பு இனிதே
  ஒல்லும் துணையும் ஒன்று உய்ப்பான் பொறை இனிதே - இனிய40:24/1,2
ஒல்லும் துணையும் ஒன்று உய்ப்பான் பொறை இனிதே
  இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார் - இனிய40:24/2,3
ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே
  கைவாய் பொருள் பெறினும் கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே - இனிய40:25/1,2
கைவாய் பொருள் பெறினும் கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே
  நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரை - இனிய40:25/2,3
நச்சி தற்சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே
  உட்கு இல்வழி வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே - இனிய40:26/1,2
உட்கு இல்வழி வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே
  எ திறத்தானும் இயைவ கரவாத - இனிய40:26/2,3
தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே
  மானம் பட வரின் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:27/1,2
மானம் பட வரின் வாழாமை முன் இனிதே
  ஊனம் கொண்டாடார் உறுதி உடையவை - இனிய40:27/2,3
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலையாமை முன் இனிதே
  கூற்றம் வரவு உண்மை சிந்தித்து வாழ்வு இனிதே - இனிய40:28/1,2
கூற்றம் வரவு உண்மை சிந்தித்து வாழ்வு இனிதே
  ஆக்கம் அழியினும் அல்லவை கூறாத - இனிய40:28/2,3
கயவரை கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே
  உயர்வு உள்ளி ஊக்கம் பிறத்தல் இனிதே - இனிய40:29/1,2
உயர்வு உள்ளி ஊக்கம் பிறத்தல் இனிதே
  எளியர் இவர் என்று இகழ்ந்து உரையாராகி - இனிய40:29/2,3
நன்றி பயன் தூக்கி வாழ்தல் நனி இனிதே
  மன்ற கொடும்பாடு உரையாத மாண்பு இனிதே - இனிய40:30/1,2
மன்ற கொடும்பாடு உரையாத மாண்பு இனிதே
  அன்று அறிவார் யார் என்று அடைக்கலம் வெளவாத - இனிய40:30/2,3
அடைந்தார் துயர் கூரா ஆற்றல் இனிதே
  கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே - இனிய40:31/1,2
கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே
  சிறந்து அமைந்த கேள்வியர்ஆயினும் ஆராய்ந்து - இனிய40:31/2,3
கற்று அறிந்தார் கூறும் கரும பொருள் இனிதே
  பற்று அமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:32/1,2
பற்று அமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன் இனிதே
  தெற்றெனவு இன்றி தெளிந்தாரை தீங்கு ஊக்கா - இனிய40:32/2,3
ஊர் முனியா செய்து ஒழுகும் ஊக்கம் மிக இனிதே
  தானே மடிந்து இரா தாளாண்மை முன் இனிதே - இனிய40:33/1,2
தானே மடிந்து இரா தாளாண்மை முன் இனிதே
  வாள் மயங்கு மண்டு அமருள் மாறாத மா மன்னர் - இனிய40:33/2,3
எல்லி பொழுது வழங்காமை முன் இனிதே
  சொல்லுங்கால் சோர்வு இன்றி சொல்லுதல் மாண்பு இனிதே - இனிய40:34/1,2
சொல்லுங்கால் சோர்வு இன்றி சொல்லுதல் மாண்பு இனிதே
  புல்லி கொளினும் பொருள் அல்லார்தம் கேண்மை - இனிய40:34/2,3
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரிதல் மாண்பு இனிதே
  முன்தான் தெரிந்து முறைசெய்தல் முன் இனிதே - இனிய40:35/1,2
முன்தான் தெரிந்து முறைசெய்தல் முன் இனிதே
  பற்று இலனாய் பல்லுயிர்க்கும் பார்த்து உற்று பாங்கு அறிதல் - இனிய40:35/2,3
அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே
  செவ்வியனாய் செற்று சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே - இனிய40:36/1,2
செவ்வியனாய் செற்று சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே
  கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று - இனிய40:36/2,3
இளமையை மூப்பு என்று உணர்தல் இனிதே
  கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே - இனிய40:37/1,2
கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே
  தட மென் பணை தோள் தளிர் இயலாரை - இனிய40:37/2,3
சிற்றாள் உடையான் படைக்கல மாண்பு இனிதே
  நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே - இனிய40:38/1,2
நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே
  எ துணையும் ஆற்ற இனிது என்ப பால் படும் - இனிய40:38/2,3
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே
  துச்சில் இருந்து துயர் கூரா மாண்பு இனிதே - இனிய40:39/1,2
துச்சில் இருந்து துயர் கூரா மாண்பு இனிதே
  உற்ற பொலிசை கருதி அறன் ஒரூஉம் - இனிய40:39/2,3
பத்து கொடுத்தும் பதி இருந்து வாழ்வு இனிதே
  வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே - இனிய40:40/1,2
வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே
  பற்பல நாளும் பழுது இன்றி பாங்கு உடைய - இனிய40:40/2,3
எண்ணும் பொருள் இனிதே எல்லாம் முடித்து எமக்கு - ஐந்70:0/1
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள் - குறள்:7 4/1
வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை - குறள்:111 8/1
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண் - குறள்:118 6/1
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் - குறள்:121 2/1
நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும் - குறள்:131 9/1

 TOP
 
  இனிப்பு (1)
இன் சொலான் ஆகும் கிழமை இனிப்பு இலா - நான்மணி:105/1

 TOP
 
  இனிய (16)
இன்னா செயினும் இனிய ஒழிக என்று - நாலடி:8 6/1
இன்னா இயைக இனிய ஒழிக என்று - நாலடி:31 6/1
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய
  காதல் புலவர்க்கு கல்வியே கல்விக்கும் - நான்மணி:101/2,3
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய
  இரங்கார் இசை வேண்டும் ஆடவர் அன்பிற்கு - நான்மணி:102/2,3
மெல்ல இனிய நகும் - கார்40:14/4
ஆறும் பதம் இனிய ஆயின ஏறொடு - கார்40:20/2
நாடி இனிய சொலின் - குறள்:10 6/2
இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் - குறள்:10 10/1
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா - குறள்:83 4/1
இசையும் இனிய செவிக்கு - குறள்:120 9/2
குறளையுள் நட்பு அளவு தோன்றும் உறல் இனிய
  சால்பினில் தோன்றும் குடிமையும் பால் போலும் - திரி:37/1,2
உணற்கு இனிய இன் நீர் பிறிதுழி இல் என்னும் - பழ:61/1
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் - சிறுபஞ்:81/1
இறந்தார்க்கு இனிய இசைத்தல் இறந்தார் - ஏலாதி:16/2
எல் உறு போழ்தின் இனிய பழம் கவுள் கொண்டு - கைந்:7/2
நெறியின் இனிய சொல் நீர் வாய் மழலை - கைந்:41/3

 TOP
 
  இனியது (6)
பற்றினில் பாங்கு இனியது இல் - இனிய40:26/4
தேர்ச்சியில் தேர்வு இனியது இல் - இனிய40:28/4
நன்றியின் நன்கு இனியது இல் - இனிய40:30/4
பத்திமையின் பாங்கு இனியது இல் - இனிய40:32/4
கற்றலின் காழ் இனியது இல் - இனிய40:40/4
உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் - குறள்:107 5/2

 TOP
 
  இனியர் (1)
உழை இனியர் ஆகுவர் சான்றோர் விழையாதே - நாலடி:35 9/2

 TOP
 
  இனியவாய் (1)
செல்சார்வு உடையார்க்கு இனியவாய் நல்லாய் மற்று - ஐந்50:6/2

 TOP
 
  இனியவே (2)
இனியவே செய்ப அமைந்தார் முனியாதார் - நான்மணி:38/3
இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால் - குறள்:99 7/1

 TOP
 
  இனியவை (2)
நாக்கின் அறிப இனியவை மூக்கினான் - நான்மணி:75/1
இனியவை யாம் அறிதும் என்னார் கசிவு இன்று - ஆசாரக்:69/3

 TOP
 
  இனியன் (1)
இனியன் எனப்படுவான் யார் யார்க்கேயானும் - நான்மணி:58/4

 TOP
 
  இனியார் (4)
இனியார் தோள் சேரார் இசை பட வாழார் - நாலடி:34 8/3
இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய் - நாலடி:37 9/1
ஏமாந்த போழ்தின் இனியார் போன்று இன்னாராய் - நாலடி:38 8/1
இன்னாது இனியார் பிரிவு - குறள்:116 8/2

 TOP
 
  இனியார்கண் (1)
இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே - நாலடி:37 5/2

 TOP
 
  இனியாரை (1)
இனியாரை உற்ற இடர் தீர் உபாயம் - பழ:236/1

 TOP
 
  இனியாள் (1)
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் - நாலடி:39 4/1

 TOP
 
  இனை (1)
இனை துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின் - குறள்:9 7/1

 TOP
 
  இனைந்து (1)
யான் மாலை ஆற்றேன் இனைந்து - திணை150:97/4

 TOP
 
  இனைய (1)
நொந்து இனைய வல்லளோ நோக்கு - திணை150:24/4

 TOP
 
  இனையர் (3)
இன்னர் இனையர் எமர் பிறர் என்னும் சொல் - நாலடி:21 5/1
இனையர் இவர் எமக்கு இன்னம் யாம் என்று - குறள்:79 10/1
இறந்தார் ஈடு அற்றார் இனையர் சிறந்தவர்க்கும் - ஏலாதி:35/2

 TOP