<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

க - முதல் சொற்கள்
கஃசா 1
கங்குல் 1
கங்குலும் 1
கங்கை 1
கச்சம் 1
கசடு 7
கசிந்து 1
கசிவு 1
கட்கு 2
கட்டக 1
கட்டங்க 1
கட்டதனொடு 1
கட்டளை 2
கட்டி 4
கட்டிய 1
கட்டியக்கண்ணும் 1
கட்டில் 5
கட்டு 9
கட்டுரை 1
கட்டுரையார் 1
கட்டுரையால் 1
கட்டுரையின் 2
கட்டுரையும் 2
கடக்க 1
கடகம் 1
கடத்து 2
கடந்த 1
கடந்தவர் 1
கடந்தார் 2
கடந்தால் 1
கடந்தான் 1
கடந்து 3
கடந்துவிடும் 1
கடப்பாட்டது 1
கடப்பாடு 1
கடப்பாளும் 1
கடம் 5
கடம்பு 1
கடமா 3
கடல் 81
கடல்மன்னும் 1
கடலத்துள் 1
கடலின் 2
கடலும் 2
கடலுள் 8
கடலுள்ளும் 2
கடலுளால் 1
கடலூடு 1
கடலே 1
கடலை 1
கடலொடு 1
கடவதா 1
கடவான் 1
கடவி 1
கடவு 1
கடவுளும் 1
கடற்கு 1
கடன் 25
கடனா 2
கடா 2
கடாவார் 1
கடாஅ 2
கடாஅம் 1
கடாஅய் 2
கடாஅயினும் 1
கடாஅவுக 1
கடி 12
கடிக்குமோ 1
கடிகையிடை 1
கடிகொண்டார் 1
கடிஞை 1
கடிஞையுள் 1
கடித்து 3
கடிதல் 1
கடிது 7
கடிந்த 2
கடிந்தாள் 2
கடிந்தான் 2
கடிந்தானை 1
கடிந்து 6
கடிப்பு 2
கடிபு 1
கடிய 4
கடியர் 1
கடியன் 1
கடியன 1
கடியா 1
கடியாதான் 1
கடியார் 1
கடியான் 2
கடியும் 4
கடிவ 1
கடிவது 1
கடிவான் 1
கடு 10
கடுக்கி 1
கடுக்கென 1
கடுக்கை 3
கடுகம் 1
கடுகி 3
கடுத்த 2
கடுத்தது 1
கடுப்ப 2
கடும் 32
கடுமான் 1
கடுமொழி 1
கடுமொழியாளர் 1
கடுவன் 3
கடை 27
கடைக்கால் 2
கடைகட்கும் 1
கடைகள் 1
கடைத்தலை 1
கடைத்தும் 4
கடைப்பட்டார் 1
கடைப்பிடி 2
கடைப்பிடித்தல் 1
கடைப்பிடித்து 5
கடைப்பிடியாதார் 3
கடைபோக 4
கடைமணி 1
கடைமுறை 1
கடையரே 1
கடையாயார் 5
கடையும் 1
கடையுள் 2
கடையே 1
கண் 182
கண்கள் 1
கண்காணி 1
கண்ட 25
கண்டக்கால் 5
கண்டத்தான் 1
கண்டதனால் 1
கண்டது 5
கண்டதூஉம் 2
கண்டதே 1
கண்டல் 3
கண்டவர் 1
கண்டவற்றுள் 1
கண்டவாறு 1
கண்டறியார்கொல்லோ 1
கண்டனவும் 1
கண்டனைத்து 1
கண்டாய் 1
கண்டார் 6
கண்டார்க்கண் 1
கண்டார்க்கே 1
கண்டாரா 1
கண்டாரோடு 1
கண்டால் 5
கண்டாலும் 1
கண்டாள் 1
கண்டாளாம் 1
கண்டான் 2
கண்டிலம் 1
கண்டிலர்கொல் 1
கண்டீர் 1
கண்டு 45
கண்டும் 15
கண்டுவிடும் 1
கண்டுழி 3
கண்டே 2
கண்டேம் 1
கண்டேன் 2
கண்ணரா 1
கண்ணவாய் 1
கண்ணள் 2
கண்ணாக 1
கண்ணாடி 2
கண்ணாய் 26
கண்ணார் 2
கண்ணாள் 4
கண்ணி 5
கண்ணிலவர்க்கு 1
கண்ணிற்கு 1
கண்ணின் 10
கண்ணினாய் 1
கண்ணினார்க்கு 1
கண்ணினால் 2
கண்ணினாள் 2
கண்ணினான் 2
கண்ணீர் 1
கண்ணீர்அவை 1
கண்ணீரால் 1
கண்ணீரும் 1
கண்ணுக்கு 1
கண்ணுங்கால் 2
கண்ணுதலின் 1
கண்ணும் 6
கண்ணுள்ளின் 1
கண்ணுள்ளும் 1
கண்ணுளே 1
கண்ணே 3
கண்ணொடு 2
கண்ணோ 1
கண்ணோட்டத்து 2
கண்ணோட்டம் 13
கண்ணோட 1
கண்ணோடாதவர் 1
கண்ணோடாது 2
கண்ணோடார் 1
கண்ணோடி 1
கண்ணோடுவர் 1
கண்ணோர்க்கு 1
கண்தாம் 1
கண்பட்டு 1
கண்படுக்கும் 2
கண்பாடு 2
கண்மாறல் 2
கண்மாறு 1
கண 4
கணக்கர் 1
கணக்காயர் 2
கணக்கினை 1
கணக்கு 3
கணத்தர் 1
கணம் 4
கணவர் 1
கணவன் 1
கணன் 2
கணி 2
கணிகை 1
கணிகையும் 2
கணிச்சி 1
கணிதமே 1
கணிமேதை 1
கணீர் 1
கணை 9
கணையர் 1
கணையிலும் 1
கத 4
கதத்தின் 1
கதத்து 1
கதம் 9
கதமே 1
கதவு 4
கதழ் 3
கதழ்ந்துரையும் 1
கதன் 1
கதி 2
கதிக்கு 1
கதிக்கே 1
கதித்து 2
கதிப்ப 1
கதிப்பவர் 1
கதியின் 2
கதியும் 1
கதிர் 20
கதிரால் 2
கதிரான் 1
கதிரோன் 4
கதுப்பினாய் 3
கதுப்பினாள் 1
கதுமென 1
கதூஉம் 2
கந்தா 5
கந்தாரம் 1
கந்தில் 2
கந்து 3
கப்பி 1
கம்மம் 1
கம்மியர் 1
கமம் 2
கமழ் 11
கமழ 3
கமழும் 6
கமுகு 1
கய 3
கயத்தினால் 1
கயத்து 5
கயத்துள் 1
கயத்தூர் 1
கயத்தை 1
கயப்பித்தல் 1
கயம் 5
கயல் 10
கயவர் 14
கயவர்க்கு 2
கயவரை 2
கயவரொடு 1
கயற்கண்ணினாய் 1
கயிற்றின் 1
கயிறு 3
கயிறுரீஇவிட்டார் 1
கரகம் 1
கரத்தல் 2
கரத்தலின் 1
கரத்தலும் 1
கரந்த 1
கரந்து 3
கரப்பவர் 2
கரப்பவர்க்கு 2
கரப்பாக்கு 2
கரப்பார் 1
கரப்பானும் 1
கரப்பின் 1
கரப்பினும் 2
கரப்பு 7
கரப்புடையார் 1
கரம் 1
கரவலராய் 1
கரவன்மின் 1
கரவா 1
கரவாத 2
கரவாதான் 1
கரவாது 3
கரவார் 1
கரவு 5
கரி 7
கரிய 1
கரியவரோ 1
கரியார் 2
கரியாரை 1
கரியே 1
கரு 9
கருக்காயும் 1
கருத்தினால் 2
கருத்து 4
கருத்தும் 1
கருத 2
கருதற்க 1
கருதற்பாடு 1
கருதி 17
கருதிய 1
கருதின் 2
கருதினும் 1
கருது 1
கருதுங்கால் 2
கருதுப 1
கருதுபவர் 1
கருதும் 4
கருதுவாரே 1
கருப்பம் 1
கரும் 27
கரும்பின் 2
கரும்பினை 2
கரும்பு 9
கரும்பும் 1
கரும 4
கருமங்கள் 4
கருமணியின் 1
கருமத்தான் 1
கருமத்தை 1
கருமம் 26
கருமம்தான் 1
கருமமும் 1
கருமமே 2
கருவி 4
கருவிகள் 1
கருவியரோ 1
கருவியான் 2
கருவியும் 1
கருவிளை 1
கருவினுள் 1
கருவூர் 1
கருனை 3
கருனையால் 1
கருனையை 1
கரை 16
கரைகண்ட 1
கரைகண்டானும் 1
கரைந்து 1
கரையும் 2
கல் 53
கல்யாணம் 2
கல்லா 10
கல்லாத 3
கல்லாதவர் 3
கல்லாதவரிடை 1
கல்லாதவரின் 1
கல்லாதவரும் 1
கல்லாதவாறு 2
கல்லாதார் 7
கல்லாதான் 9
கல்லாது 4
கல்லாதும் 1
கல்லாதேன் 1
கல்லாமல் 1
கல்லாமை 5
கல்லார் 6
கல்லார்க்கு 2
கல்லார்கண் 3
கல்லாரேஆயினும் 2
கல்லான் 3
கல்லிடை 1
கல்லில் 1
கல்லுதலும் 1
கல்லும் 1
கல்லுற்றுழி 1
கல்லென்று 1
கல்லேறு 1
கல்லொடு 1
கல்வி 24
கல்விக்கு 1
கல்விக்கும் 2
கல்வியான் 1
கல்வியின்கண் 1
கல்வியும் 4
கல்வியே 2
கல்வியொடு 1
கல்வியோடு 1
கல 1
கலக்க 1
கலக்கத்தை 1
கலக்கி 1
கலக்குமாறு 1
கலகல 1
கலகலக்கும் 1
கலங்க 3
கலங்காது 2
கலங்காமல் 1
கலங்காமை 1
கலங்கி 1
கலங்கிய 1
கலங்கினாள் 1
கலத்தல் 3
கலத்தானும் 1
கலத்தினால் 1
கலத்து 4
கலத்துள் 1
கலந்த 5
கலந்தவர்கண்ணும் 1
கலந்தனர் 1
கலந்தார் 1
கலந்தார்க்கு 1
கலந்தாரும் 1
கலந்தாரை 2
கலந்தான்இலன் 1
கலந்து 19
கலப்பினும் 1
கலப்பு 2
கலப்பேன்கொல் 1
கலப்பை 2
கலம் 16
கலமே 1
கலவர் 1
கலவாமை 1
கலவான் 1
கலவான்கொல் 1
கலவி 1
கலவை 1
கலவைகள் 1
கலன் 1
கலனா 1
கலனும் 1
கலனுள் 1
கலாம் 8
கலாஅல் 1
கலி 11
கலிக்கண் 1
கலிமா 1
கலியாணம் 1
கலின 1
கலுழ் 1
கலுழ்ந்தாள் 1
கலுழ்ந்து 1
கலுழ்வது 1
கலுழும் 1
கலை 4
கலைமா 1
கலையொடு 1
கவ்வி 3
கவ்விது 1
கவ்வின் 1
கவ்வினார் 1
கவ்வை 4
கவ்வையால் 1
கவ்வையான் 1
கவட்டை 1
கவர் 2
கவர்ந்து 2
கவர 1
கவரி 1
கவரிமா 1
கவரும் 7
கவலை 1
கவவு 1
கவள 1
கவளம் 1
கவற்ற 2
கவற்றி 1
கவற்றினால் 1
கவற்றும் 1
கவறலே 1
கவறா 1
கவறு 1
கவறும் 2
கவாஅன் 1
கவி 3
கவிக்கு 1
கவிந்த 1
கவிழ்தல் 1
கவிழ்ந்து 1
கவிழார் 1
கவின் 7
கவின 2
கவினி 4
கவினிய 2
கவுள் 5
கழகத்தால் 1
கழகத்துக்காலை 1
கழகம் 2
கழகமும் 1
கழல் 4
கழற 1
கழறும் 2
கழன்று 1
கழனி 5
கழனித்தே 2
கழனியுள் 1
கழாஅ 1
கழி 49
கழிக்குமாறு 1
கழித்த 1
கழித்தற்கு 1
கழிதலே 1
கழிந்த 1
கழிந்ததன் 1
கழிந்தவை 1
கழிந்தார் 2
கழிப்பர் 4
கழிப்பரே 1
கழிப்பார் 1
கழிப்பு 1
கழிப்புழி 1
கழிமின் 1
கழிய 4
கழியாது 1
கழியான் 1
கழியும் 6
கழியுள் 1
கழிவார் 1
கழிவு 1
கழீஇ 3
கழு 1
கழுகு 1
கழுகொடு 1
கழுத்தில் 1
கழுத்தின் 2
கழுநீர் 1
கழுநீருள் 1
கழுமலத்து 1
கழுமலம் 1
கழுமான் 1
கழுமிய 2
கழுமியார் 1
கழுவார் 1
கழுவுதல் 1
கழூஉம் 2
கழை 1
கள் 22
கள்வ 1
கள்வம் 1
கள்வர் 2
கள்வரின் 1
கள்வரும் 1
கள்வன் 3
கள்வார்க்கு 1
கள்வேம் 1
கள்ள 3
கள்ளத்த 1
கள்ளத்தால் 3
கள்ளத்தின் 1
கள்ளம் 6
கள்ளர் 1
கள்ளர்கண் 1
கள்ளரா 1
கள்ளாட்டுக்கண்ணும் 1
கள்ளாமை 3
கள்ளார் 1
கள்ளார்க்கு 1
கள்ளான் 1
கள்ளி 4
கள்ளின் 1
கள்ளினால் 1
கள்ளினும் 1
கள்ளினை 1
கள்ளிஅம் 1
கள்ளுக்கு 1
கள்ளும் 1
கள்ளை 2
களத்து 43
களத்தும் 1
களம் 4
களமர் 1
களமும் 1
களர் 3
களரின் 1
களவியல் 1
களவின்கண் 2
களவினால் 1
களவு 7
களவோடு 1
களன் 1
களனும் 1
களி 8
களிக்கும் 1
களிகட்கு 1
களிகள் 1
களித்தலும் 1
களித்தார்க்கு 1
களித்தானை 2
களித்து 3
களிதொறும் 1
களிப்பாரை 1
களிப்பினும் 1
களிப்பு 1
களியாதான் 1
களியான் 1
களியானேல் 1
களிரும் 1
களிற்றின் 4
களிற்று 3
களிற்றை 1
களிற்றொடு 1
களிறு 19
களிறு#1 1
களிறும் 2
களை 2
களைதல் 1
களைதும் 1
களைந்தக்கால் 1
களைந்தார் 1
களைந்திட்டு 1
களைந்து 4
களைப 1
களைபவோ 1
களைய 1
களையாமை 1
களையார் 1
களையாரோ 1
களையாள் 1
களையான் 1
களையின் 1
களையுநர் 1
களையுமாறு 1
களைவதாம் 1
களைவித்து 1
களைவு 1
கற்க 2
கற்ப 1
கற்பவர் 1
கற்பவற்கு 1
கற்பவே 1
கற்பவை 1
கற்பறிவு 1
கற்பால் 1
கற்பின் 4
கற்பினார் 1
கற்பினும் 3
கற்பு 10
கற்புடையாள் 4
கற்ற 13
கற்றக்கண்ணும் 1
கற்றதனால் 1
கற்றது 7
கற்றதூஉம் 1
கற்றல் 4
கற்றலின் 4
கற்றலும் 1
கற்றவர் 2
கற்றறிந்தார் 2
கற்றனவும் 1
கற்றா 2
கற்றார் 17
கற்றாரும் 2
கற்றாருள் 1
கற்றாரை 6
கற்றாரொடு 1
கற்றான் 9
கற்றானும் 3
கற்றானை 1
கற்றிலன்ஆயினும் 1
கற்று 27
கற்றும் 2
கற்றொறும் 2
கற்றோர் 1
கறக்கும் 1
கறக்குமாறு 1
கறங்க 1
கறங்கு 6
கறந்த 1
கறப்பார் 1
கறவாமை 1
கறவார் 1
கறவானாய் 1
கறவை 2
கறி 3
கறு 1
கறுத்த 1
கறுத்து 5
கறுப்பன 1
கறுப்பித்து 1
கறுவி 1
கறுவினால் 1
கறுவு 1
கறை 1
கறையும் 1
கன்றாமை 1
கன்றி 3
கன்றிய 2
கன்று 17
கன்றுங்கால் 1
கன்றுஆயின் 1
கன்னி 1
கன்னியரை 1
கன்னியும் 1
கன்னியே 1
கன்னியை 1
கன 2
கனங்குழாய் 1
கனம் 3
கனல் 1
கனலும்கொல்லோ 1
கனலுமே 1
கனவினான் 6
கனவினுக்கு 1
கனவினும் 2
கனவும் 2
கனற்றி 1
கனற்றுபவரே 1
கனா 5
கனி 11
கனிந்தார் 1
கனியினும் 1
கனியும் 1
கனியை 1
கனை 6
கனைத்து 1
கனைத்துவிடல் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கஃசா (1)
தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் - குறள்:104 7/1

 TOP
 
  கங்குல் (1)
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் - திணை150:35/3

 TOP
 
  கங்குலும் (1)
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று - திரி:44/2

 TOP
 
  கங்கை (1)
உரை பூசல் போற்றல் உறு தவமேல் கங்கை
  கரை பூசை போறல் கடை - சிறுபஞ்:100/3,4

 TOP
 
  கச்சம் (1)
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய - சிறுபஞ்:103/2

 TOP
 
  கசடு (7)
கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி - நாலடி:26 10/1
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் - நாலடி:35 2/1
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் - குறள்:40 1/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற - குறள்:72 7/1
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற - குறள்:85 5/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா - பழ:80/1
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் - பழ:373/3

 TOP
 
  கசிந்து (1)
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து - திணை150:34/4

 TOP
 
  கசிவு (1)
இனியவை யாம் அறிதும் என்னார் கசிவு இன்று - ஆசாரக்:69/3

 TOP
 
  கட்கு (2)
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் - நாலடி:39 4/1
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் - சிறுபஞ்:81/1

 TOP
 
  கட்டக (1)
கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல் - ஐந்70:43/3

 TOP
 
  கட்டங்க (1)
கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே - பழ:85/2

 TOP
 
  கட்டதனொடு (1)
களை கட்டதனொடு நேர் - குறள்:55 10/2

 TOP
 
  கட்டளை (2)
கருமமே கட்டளை கல் - குறள்:51 5/2
சால்பிற்கு கட்டளை யாது எனின் தோல்வி - குறள்:99 6/1

 TOP
 
  கட்டி (4)
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் - நாலடி:4 5/1
உள்ளம் எனும் நாரினால் கட்டி உளவரையால் - நாலடி:16 3/3
கைப்பதனை கட்டி என்று உண்பானும் இ மூவர் - திரி:48/3
கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ - பழ:158/3

 TOP
 
  கட்டிய (1)
விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய
  மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் - திரி:65/2,3

 TOP
 
  கட்டியக்கண்ணும் (1)
கவர் நிலம் செய்து அமைத்து கட்டியக்கண்ணும்
  உவர் நிலம் உட்கொதிக்குமாறு - பழ:144/3,4

 TOP
 
  கட்டில் (5)
முகட்டு வழி கட்டில் பாடு - ஆசாரக்:22/3
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் - ஆசாரக்:23/2
ஓராது கட்டில் படாஅர் அறியாதார் - ஆசாரக்:44/3
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும் - ஆசாரக்:45/2
நில்லார் தாம் கட்டில் மிசை - ஆசாரக்:87/3

 TOP
 
  கட்டு (9)
கட்டு இலா மூதூர் உறைவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:25/3
இளையரும் ஈர்ம் கட்டு அயர உளை அணிந்து - கார்40:22/1
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு - குறள்:109 3/2
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து - பழ:59/3
கட்டு உடைத்தாக கருமம் செய வைப்பின் - பழ:118/1
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம் - பழ:197/2
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் - பழ:374/4
கட்டு எறிந்த பாவம் கருது - சிறுபஞ்:68/4
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் - கைந்:39/3

 TOP
 
  கட்டுரை (1)
கல்வி அகலமும் கட்டுரை வாய்பாடும் - பழ:264/1

 TOP
 
  கட்டுரையார் (1)
கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார் - ஆசாரக்:94/1

 TOP
 
  கட்டுரையால் (1)
மழலை வாய் கட்டுரையால் - ஐந்50:25/4

 TOP
 
  கட்டுரையின் (2)
கல்லாதவரிடை கட்டுரையின் மிக்கது ஓர் - பழ:64/1
நல்ல பிறவும் உணர்வாரை கட்டுரையின்
  வல்லிதின் நாடி வலிப்பதே புல்லத்தை - பழ:104/2,3

 TOP
 
  கட்டுரையும் (2)
தமக்கு உற்ற கட்டுரையும் தம்மின் பெரியார் - ஆசாரக்:67/1
பிறர்க்கு உற்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க சொல்லின் - ஆசாரக்:67/3

 TOP
 
  கடக்க (1)
கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை - நாலடி:40 8/1

 TOP
 
  கடகம் (1)
கடகம் செறிந்த தம் கைகளால் வாங்கி - நாலடி:29 9/1

 TOP
 
  கடத்து (2)
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து
  தக்க நெறியிடை பின்னும் செல பெறார் - பழ:46/2,3
மெல்லென் கடத்து
  கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு - கைந்:16/1,2

 TOP
 
  கடந்த (1)
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண - ஐந்50:42/3

 TOP
 
  கடந்தவர் (1)
கள்வர் திரிதரூஉம் கானம் கடந்தவர்
  உள்ளம் பிரிந்தமை நீ அறிதி ஒள்ளிழாய் - கைந்:22/1,2

 TOP
 
  கடந்தார் (2)
கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே - கார்40:18/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் - கைந்:21/2

 TOP
 
  கடந்தால் (1)
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து - நான்மணி:0/6

 TOP
 
  கடந்தான் (1)
மல்லர் கடந்தான் நிறம் போன்று இருண்டு எழுந்து - ஐந்50:1/1

 TOP
 
  கடந்து (3)
கானம் கடந்து சென்றார் - ஐந்50:8/4
கடி உடையேன் வாயில் கடந்து - திணை150:125/4
நுரை தரும் ஓதம் கடந்து எமர் தந்த - கைந்:56/1

 TOP
 
  கடந்துவிடும் (1)
கற்றான் கடந்துவிடும் - நான்மணி:16/4

 TOP
 
  கடப்பாட்டது (1)
கருதும் கடப்பாட்டது அன்று - நாலடி:27 1/4

 TOP
 
  கடப்பாடு (1)
கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரி மாட்டு - குறள்:22 1/1

 TOP
 
  கடப்பாளும் (1)
இல் இருந்து எல்லை கடப்பாளும் இ மூவர் - திரி:50/3

 TOP
 
  கடம் (5)
கடம் உண்டு வாழாமை காண்டல் இனிதே - இனிய40:10/1
கடம் பெற்றான் பெற்றான் குடம் - பழ:57/4
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் - பழ:216/4
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார் - பழ:304/1
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் - ஏலாதி:53/1

 TOP
 
  கடம்பு (1)
செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் - ஐந்50:1/2

 TOP
 
  கடமா (3)
கடமா தொலைச்சிய கான் உறை வேங்கை - நாலடி:30 10/1
கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட - திணை150:84/1
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் - கைந்:17/1

 TOP
 
  கடல் (81)
மாதர் வண்டு ஆர்க்கும் மலி கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:8 3/3
புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:10 7/3
மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல் - நாலடி:10 8/3
அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:11 7/3
நெய்தல் நறவு உயிர்க்கும் நீள் கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:11 8/3
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை - நாலடி:14 8/1
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நாள் நிழல் போல - நாலடி:17 6/1
அறை கடல் சூழ் வையம் நக - நாலடி:23 10/4
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்கு - நாலடி:25 2/1
கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும் - நாலடி:25 5/1
இனத்து அனையர் அல்லர் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 5/3
பராஅரை புன்னை படு கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 6/1
ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 9/3
மல்கு திரைய கடல் கோட்டு இருப்பினும் - நாலடி:27 3/1
புணர் கடல் சூழ் வையத்து புண்ணியமோ வேறே - நாலடி:27 4/1
எறி நீர் பெரும் கடல் எய்தி இருந்தும் - நாலடி:28 5/1
பெரும் கடல் ஆடிய சென்றார் ஒருங்கு உடன் - நாலடி:34 2/1
நல் தளிர் புன்னை மலரும் கடல் சேர்ப்ப - நாலடி:34 6/3
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:35 9/3
கடல் நீர் அற உண்ணும் கேளிர் வரினும் - நாலடி:39 2/2
கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம் - நான்மணி:16/1
பொரு கடல் வண்ணன் புனை மார்பில் தார் போல் - கார்40:1/1
கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி - கார்40:33/1
கரும் கடல் மேய்ந்த கமம் சூழ் எழிலி - கார்40:37/1
தெண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிய புலம்பு அடைந்து - ஐந்50:41/1
ஒடுங்கா ஒலி கடல் சேர்ப்பன் நெடும் தேர் - ஐந்50:42/2
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் - ஐந்50:43/3
கண்டு அன்னை எவ்வம் யாது என்ன கடல் வந்து என் - ஐந்50:44/3
ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம் - ஐந்50:46/1
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி - ஐந்50:47/1
தெய்வம் கமழும் தெளி கடல் தண் சேர்ப்பன் - ஐந்50:49/3
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட - ஐந்50:50/1
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து - ஐந்70:16/2
தண் கடல் நீத்தம் பருகி தலைசிறந்து - திணை50:23/3
இரும் கடல் மாந்திய ஏர் கொள் எழிலி - திணை50:26/1
அதிர் குரல் ஏறோடு அலை கடல் மாந்தி - திணை50:28/1
தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப - திணை50:42/2
எறி சுறா நீள் கடல் ஓதம் உலாவ - திணை50:43/1
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம் - திணை50:45/1
துணி கடல் சேர்ப்பன் துறந்தான்கொல் தோழி - திணை50:47/3
பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது - திணை150:33/1
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் - திணை150:33/2
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் - திணை150:38/1
மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே - திணை150:38/2
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக - திணை150:43/1
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் - திணை150:53/3
கடல் கானல் சேர்ப்ப கழி உலாஅய் நீண்ட - திணை150:56/1
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப - திணை150:57/3
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ - திணை150:93/1
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் - திணை150:93/2
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல்
  தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய - திணை150:93/2,3
பண்டு இயைய சொல்லிய சொல் பழுதால் மா கடல்
  கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் - திணை150:100/1,2
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் - திணை150:109/1
பாத்து படு கடல் மாந்தி பல கொண்மூ - திணை150:114/1
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து - திணை150:121/4
கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் - திணை150:150/3
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் - குறள்:1 10/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் - குறள்:50 6/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் - குறள்:50 6/1
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா - குறள்:114 7/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் - குறள்:117 6/1
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா - குறள்:118 5/1
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து - பழ:1/2
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க - பழ:11/2
பெற்ற விடக்கு நுகர்தல் கடல் நீந்தி - பழ:26/3
ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:40/3
களிகள் போல் தூங்கும் கடல் சேர்ப்ப வாங்கி - பழ:79/3
பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப பூம் தாமரை மேல் - பழ:123/3
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:170/3
நரி நக்கிற்று என்று கடல் - பழ:177/4
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப - பழ:211/3
கடல் படா எல்லாம் படும் - பழ:225/4
பரப்பில் நீர் தாஅம் படு கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:311/3
திரை அவித்து ஆடார் கடல் - பழ:317/4
தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப - பழ:355/3
மடலொடு புள் கலாம் மால் கடல் சேர்ப்ப - பழ:372/3
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் - ஏலாதி:44/3
மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ் - ஏலாதி:56/3
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் - கைந்:34/3
நெடும் கடல் தண் சேர்ப்ப நின்னோடு உரையேன் - கைந்:50/1
தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் - கைந்:57/2

 TOP
 
  கடல்மன்னும் (1)
காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் - குறள்:117 4/1

 TOP
 
  கடலத்துள் (1)
அழிந்தார் பழி கடலத்துள் - நாலடி:28 2/4

 TOP
 
  கடலின் (2)
நன்மை கடலின் பெரிது - குறள்:11 3/2
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற - திரி:65/1

 TOP
 
  கடலும் (2)
மாயவனும் தம்முனும் போலே மறி கடலும்
  கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் - திணை150:58/1,2
நெடும் கடலும் தன் நீர்மை குன்றும் தடிந்து எழிலி - குறள்:2 7/1

 TOP
 
  கடலுள் (8)
ஒள் அரிதாரம் பிறக்கும் பெரும் கடலுள்
  பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் - நான்மணி:4/2,3
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள்
  நீல சுறா பிறழ்வ போன்ற புனல் நாடன் - கள40:9/2,3
நளிந்த கடலுள் திமில் திரை போல் எங்கும் - கள40:18/1
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து - திணை50:27/2
இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள்
  முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே - திணை150:33/2,3
ஆசை கடலுள் ஆழ்வார் - திரி:81/4
கடலுள் துலாம் பண்ணினார் - பழ:255/4
நாவாய் வழங்கு நளி திரை தண் கடலுள்
  ஓவா கலந்து ஆர்க்கும் ஒல்லென் இறா குப்பை - கைந்:49/1,2

 TOP
 
  கடலுள்ளும் (2)
மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும் - நாலடி:27 9/2
கடலுள்ளும் காண்பவே நன்கு - பழ:145/4

 TOP
 
  கடலுளால் (1)
கடலுளால் மா வடித்து அற்று - பழ:72/4

 TOP
 
  கடலூடு (1)
விரி கடலூடு செல்வானும் இ மூவர் - திரி:73/3

 TOP
 
  கடலே (1)
மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே
  என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் - திணை150:38/2,3

 TOP
 
  கடலை (1)
உறாஅர்க்கு உறு நோய் உரைப்பாய் கடலை
  செறாஅய் வாழிய நெஞ்சு - குறள்:120 10/1,2

 TOP
 
  கடலொடு (1)
கடலொடு காட்டு ஒட்டல் இல் - பழ:372/4

 TOP
 
  கடவதா (1)
கப்பி கடவதா காலை தன் வாய் பெயினும் - நாலடி:35 1/1

 TOP
 
  கடவான் (1)
கண்டுழி நா சாம் கடவான் குடி பிறந்தான் - சிறுபஞ்:8/3

 TOP
 
  கடவி (1)
பரும இன மா கடவி தெரி மறவர் - கள40:16/1

 TOP
 
  கடவு (1)
கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் - ஐந்70:39/2

 TOP
 
  கடவுளும் (1)
என்ன கடவுளும் இல் - நான்மணி:54/4

 TOP
 
  கடற்கு (1)
நரி கூ கடற்கு எய்தாவாறு - பழ:22/4

 TOP
 
  கடன் (25)
பரிவதூஉம் சான்றோர் கடன் - நாலடி:6 8/4
ஆற்றாதார்க்கு ஈவது ஆம் ஆண் கடன் ஆற்றின் - நாலடி:10 8/2
பொலி கடன் என்னும் பெயர்த்து - நாலடி:10 8/4
நல் ஆண்மகற்கு கடன் - நாலடி:21 2/4
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி - நாலடி:39 2/3
கடன் உடையார் காண புகல் - இன்னா40:11/4
கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே - இனிய40:31/2
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து - ஐந்70:71/2
ஆண் கடன் ஆம் ஆற்றை ஆயுங்கால் ஆடவர்க்கு - திணை150:82/1
கடன் அறி காட்சியவர் - குறள்:22 8/2
உழை இருந்தான் கூறல் கடன் - குறள்:64 8/2
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து - குறள்:69 7/1
உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் - குறள்:81 2/2
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து - குறள்:99 1/1
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து - குறள்:99 1/1
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று - குறள்:106 3/1
தாளாளன் என்பான் கடன் படா வாழ்பவன் - திரி:12/1
கற்றறிந்தார் பூண்ட கடன் - திரி:32/4
மூன்று கடன் கழித்த பார்ப்பானும் ஓர்ந்து - திரி:34/1
கற்புடையாள் பூண்ட கடன் - திரி:64/4
கடன் கொண்டார் நெஞ்சில் கனா - திரி:103/4
கடன் அறி காட்சியவர் - ஆசாரக்:36/5
பார் எறியும் முந்நீர் துறைவ கடன் அன்றோ - பழ:101/3
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் - பழ:216/4
கழி சினம் காத்தல் கடன் - சிறுபஞ்:75/4

 TOP
 
  கடனா (2)
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா - திணை150:82/2
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா
  செய் பொருட்கு செல்வரால் சின்மொழி நீ சிறிது - திணை150:82/2,3

 TOP
 
  கடா (2)
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை - திணை150:2/3
இழி கடா யானை எதிர் - திணை150:11/4

 TOP
 
  கடாவார் (1)
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் - கைந்:28/2

 TOP
 
  கடாஅ (2)
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் - குறள்:59 5/1
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் - குறள்:109 7/1

 TOP
 
  கடாஅம் (1)
கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால் - திணை150:14/3

 TOP
 
  கடாஅய் (2)
கோலால் கடாஅய் குறினும் புகல் ஒல்லா - நாலடி:26 8/3
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக - கள40:12/4

 TOP
 
  கடாஅயினும் (1)
கடாஅயினும் சான்றவர் சொல்லார் பொருள் மேல் - நாலடி:26 5/3

 TOP
 
  கடாஅவுக (1)
கடாஅவுக பாக தேர் கார் ஓட கண்டே - கார்40:32/1

 TOP
 
  கடி (12)
கடி என்றார் கற்று அறிந்தார் - நாலடி:6 6/4
கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல் - நாலடி:9 6/2
கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க - நாலடி:24 8/3
கடி என கேட்டும் கடியான் வெடிபட - நாலடி:37 4/1
கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு - கள40:29/1
ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின - திணை50:3/1
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை - திணை150:2/3
கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார் - திணை150:111/1
கடி உடையேன் வாயில் கடந்து - திணை150:125/4
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடி கொண்டார் நாணார்கொல் - குறள்:121 5/1
குடிமகன் அல்லான் கை வைத்தல் கடி நெய்தல் - பழ:396/2
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல் - கைந்:1/1

 TOP
 
  கடிக்குமோ (1)
கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று - நாலடி:15 1/4

 TOP
 
  கடிகையிடை (1)
கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா - திணை150:42/3

 TOP
 
  கடிகொண்டார் (1)
இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை - கார்40:39/3

 TOP
 
  கடிஞை (1)
ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் - நாலடி:10 9/3

 TOP
 
  கடிஞையுள் (1)
கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் - பழ:246/4

 TOP
 
  கடித்து (3)
கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி - நாலடி:16 6/1
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா - இன்னா40:39/2
காம்பு அன்ன தோளி கலங்க கடித்து ஓடும் - பழ:148/3

 TOP
 
  கடிதல் (1)
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல்
  வடு அன்று வேந்தன் தொழில் - குறள்:55 9/1,2

 TOP
 
  கடிது (7)
கண் மூன்று உடையான் தாள் சேர்தல் கடிது இனிதே - இனிய40:0/1
கடிது இடி வானம் உரறும் நெடு இடை - கார்40:6/3
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக - கள40:12/4
கடிது ஓடும் வெண்தேரை நீர் ஆம் என்று எண்ணி - ஐந்50:36/1
கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம் - குறள்:57 2/1
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு - பழ:309/2
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு - கைந்:45/2

 TOP
 
  கடிந்த (2)
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் - குறள்:66 8/1
குற்றம் கடிந்த ஒழுக்கமும் தெற்றென - திரி:23/2

 TOP
 
  கடிந்தாள் (2)
செலவும் கடிந்தாள் புனத்து - திணை50:10/4
அன்னையும் இல் கடிந்தாள் யாங்கு இனி யாம் என் செய்கம் - கைந்:52/1

 TOP
 
  கடிந்தான் (2)
உதணால் கடிந்தான் உளன் - திணை150:2/4
கற்பு அனைத்து மூன்றும் கடிந்தான் கடியாதான் - சிறுபஞ்:27/3

 TOP
 
  கடிந்தானை (1)
கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால் - திணை150:14/3

 TOP
 
  கடிந்து (6)
கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ - நாலடி:16 7/1
செவ்வியனாய் செற்று சினம் கடிந்து வாழ்வு இனிதே - இனிய40:36/2
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் - குறள்:66 8/1
தூக்கம் கடிந்து செயல் - குறள்:67 8/2
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து
  மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி - திரி:46/1,2
என்னையர் தந்த இற உணங்கல் யாம் கடிந்து
  புன்னையம் கானல் இருந்தேமா பொய்த்து எம்மை - கைந்:54/1,2

 TOP
 
  கடிப்பு (2)
கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் - நாலடி:10 10/1
பறைக்கண் கடிப்பு இடுமாறு - பழ:180/4

 TOP
 
  கடிபு (1)
கடிபு ஒல்லா என்னையே காப்பு - திணை150:32/4

 TOP
 
  கடிய (4)
கன்றாமை வேண்டும் கடிய பிறர் செய்த - நான்மணி:11/1
கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலான் - நான்மணி:85/1
கறுத்து ஆற்றி தம்மை கடிய செய்தாரை - பழ:19/1
கடிய கனைத்துவிடல் - பழ:309/4

 TOP
 
  கடியர் (1)
வரையிடை வாரன்மின் ஐய உரை கடியர்
  வில்லினர் வேலர் விரைந்து செல் அம்பினர் - திணை50:5/2,3

 TOP
 
  கடியன் (1)
இறை கடியன் என்று உரைக்கும் இன்னா சொல் வேந்தன் - குறள்:57 4/1

 TOP
 
  கடியன (1)
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை - பழ:351/2

 TOP
 
  கடியா (1)
ஓத நீர் வேலி உரை கடியா பாக்கத்தார் - திணை150:37/1

 TOP
 
  கடியாதான் (1)
கற்பு அனைத்து மூன்றும் கடிந்தான் கடியாதான்
  நிற்பு அனைத்தும் நெஞ்சிற்கு ஓர் நோய் - சிறுபஞ்:27/3,4

 TOP
 
  கடியார் (1)
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் - நாலடி:28 8/3

 TOP
 
  கடியான் (2)
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான்
  பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து - நாலடி:28 8/3,4
கடி என கேட்டும் கடியான் வெடிபட - நாலடி:37 4/1

 TOP
 
  கடியும் (4)
புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:10 7/3
கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட - நாலடி:29 3/3
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் - திணை150:3/3
கடும் புலால் புன்னை கடியும் துறைவ - திணை150:44/1

 TOP
 
  கடிவ (1)
கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ - நாலடி:16 7/1

 TOP
 
  கடிவது (1)
காக்கை கடிவது ஓர் கோல் - நாலடி:5 1/4

 TOP
 
  கடிவான் (1)
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் - திணை150:44/2

 TOP
 
  கடு (10)
கடு வினையர் ஆகியார் சார்ந்து - நாலடி:13 4/4
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப - நாலடி:23 4/2
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே - நாலடி:38 4/2
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா - இன்னா40:6/1
கான் யாற்று ஒலியின் கடு மான் தேர் என் தோழி - கார்40:10/3
கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் - ஐந்50:19/2
கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் - ஐந்70:39/2
கடு மான் மணி அரவம் என்று கொடுங்குழை - ஐந்70:59/2
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் - குறள்:57 7/1
காடு உறை வாழ்க்கை கடு வினை மாக்களை - பழ:121/1

 TOP
 
  கடுக்கி (1)
கடுக்கி ஒருவன் கடும் குறளை பேசி - நாலடி:19 9/1

 TOP
 
  கடுக்கென (1)
கடுக்கென சொல்வற்று ஆம் கண்ணோட்டம் இன்றாம் - நாலடி:35 8/1

 TOP
 
  கடுக்கை (3)
காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன - கார்40:4/2
வீயும் வியன் புறவின் வீழ் துளியான் மா கடுக்கை
  நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும் - திணை150:98/1,2
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் - திணை150:120/2

 TOP
 
  கடுகம் (1)
உலகில் கடுகம் உடலின் நோய் மாற்றும் - திரி:105/1

 TOP
 
  கடுகி (3)
வில் உழுது உண்பார் கடுகி அதர் அலைக்கும் - ஐந்70:30/1
உறை கடுகி ஒல்லை கெடும் - குறள்:57 4/2
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை - கைந்:13/1

 TOP
 
  கடுத்த (2)
கடுத்த மலை நாடு காண் - திணை150:79/4
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் - குறள்:70 3/1

 TOP
 
  கடுத்தது (1)
கடுத்தது காட்டும் முகம் - குறள்:71 6/2

 TOP
 
  கடுப்ப (2)
கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம் - கார்40:23/1
கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து - பழ:146/1

 TOP
 
  கடும் (32)
காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும் - நாலடி:8 3/1
உருமின் கடும் சினம் சேண் நிற்கும் உட்கும் - நாலடி:17 4/2
பொறுமின் பிறர் கடும் சொல் போற்றுமின் வஞ்சம் - நாலடி:18 2/2
கடுக்கி ஒருவன் கடும் குறளை பேசி - நாலடி:19 9/1
காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த - நாலடி:28 10/2
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை - நான்மணி:53/2
கடும் சின வேழத்து எதிர் சேறல் இன்னா - இன்னா40:30/2
கடும் புலி வாழும் அதர் - இன்னா40:30/4
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த - கார்40:2/1
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் - கள40:4/1
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் - கள40:8/2
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும் - திணை50:17/1
ஏற்றிய வில்லின் எயினர் கடும் சுரம் - திணை50:20/1
வறம் கூர் கடும் கதிர் வல் விரைந்து நீங்க - திணை50:48/3
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால் - திணை150:12/3
கடும் புலால் புன்னை கடியும் துறைவ - திணை150:44/1
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் - திணை150:51/1
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் - திணை150:55/1
காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் - குறள்:39 6/1
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் - குறள்:57 6/1
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது - குறள்:57 10/1
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு - குறள்:114 4/1
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் - குறள்:117 7/1
என்றும் கடும் சொல் உரையார் இருவராய் - ஆசாரக்:93/2
கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் - சிறுபஞ்:78/3
பத்தினி சேவகன் பாத்து இல் கடும் தவசி - சிறுபஞ்:101/1
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் - ஏலாதி:18/3
குறளை கடும் சொல் பயன் இல் சொல் நான்கும் - ஏலாதி:28/3
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் - கைந்:15/1
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு - கைந்:16/2
செருக்கு இல் கடும் களிறு சென்று உறங்கி நிற்கும் - கைந்:19/2
கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும் - கைந்:50/3

 TOP
 
  கடுமான் (1)
பெய்த புறவில் கடுமான் தேர் - கைந்:28/1

 TOP
 
  கடுமொழி (1)
வீரம் இலாளர் கடுமொழி கூற்று இன்னா - இன்னா40:20/2

 TOP
 
  கடுமொழியாளர் (1)
கடுமொழியாளர் தொடர்பு இன்னா இன்னா - இன்னா40:3/3

 TOP
 
  கடுவன் (3)
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் - ஐந்70:11/2
பலவின் பழம் பெற்ற பைம் கண் கடுவன்
  எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் - திணை50:10/1,2
கல் வரை ஏறி கடுவன் கனி வாழை - கைந்:7/1

 TOP
 
  கடை (27)
நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ - நாலடி:11 7/2
கடை நிலத்தோர்ஆயினும் கற்று உணர்ந்தோரை - நாலடி:14 3/3
தாமும் அவரின் கடை - நாலடி:23 7/4
கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற - நாலடி:26 5/2
செத்த பிணத்தின் கடை - நாலடி:29 1/4
புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால் - நாலடி:30 3/3
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை - நாலடி:30 7/1
கல் நனி நல்ல கடை ஆய மாக்களின் - நாலடி:34 4/1
கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் - நாலடி:39 10/3
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ - திணை50:33/2
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை - குறள்:15 2/1
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை
  நின்றாரின் பேதையார் இல் - குறள்:15 2/1,2
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை - குறள்:33 8/2
புல்லறிவு ஆண்மை கடை - குறள்:34 1/2
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் - குறள்:67 3/1
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும் - குறள்:73 9/1
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை - குறள்:100 8/2
நாண் இன்மை நின்ற கடை - குறள்:102 9/2
பலர் நாண நீத்த கடை - குறள்:115 9/2
பிறன் கடை நின்று ஒழுகுவானும் மறம் தெரியாது - திரி:19/2
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் - திரி:33/3
கைப்பன எல்லாம் கடை தலை தித்திப்ப - ஆசாரக்:25/1
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் - ஆசாரக்:66/1
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும் - பழ:117/3
கடை அடைத்து வைத்து புடைத்தக்கால் நாயும் - பழ:252/3
கற்பறிவு போகா கடை - பழ:270/4
கரை பூசை போறல் கடை - சிறுபஞ்:100/4

 TOP
 
  கடைக்கால் (2)
கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் - நாலடி:37 8/3
பிடர்த்தலை பேரானை பெற்று கடைக்கால்
  செயிர் அறு செங்கோல் செலீஇயினான் இல்லை - பழ:105/2,3

 TOP
 
  கடைகட்கும் (1)
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து - நான்மணி:81/3

 TOP
 
  கடைகள் (1)
துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள்
  இனிது உண்ணேம் ஆர பெறேம் யாம் என்னும் - நாலடி:37 6/2,3

 TOP
 
  கடைத்தலை (1)
கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை
  ஓராது கட்டில் படாஅர் அறியாதார் - ஆசாரக்:44/2,3

 TOP
 
  கடைத்தும் (4)
அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் - நாலடி:15 10/3
பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி - நாலடி:30 1/2
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து - குறள்:64 7/1
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் - குறள்:83 3/1

 TOP
 
  கடைப்பட்டார் (1)
காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய் - நாலடி:14 6/2

 TOP
 
  கடைப்பிடி (2)
கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி - பழ:377/2
கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி
  மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது - பழ:377/2,3

 TOP
 
  கடைப்பிடித்தல் (1)
கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் நன்று - நாலடி:2 10/4

 TOP
 
  கடைப்பிடித்து (5)
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல - குறள்:95 4/1
நால் வகை எச்சிலும் நன்கு கடைப்பிடித்து
  ஓதார் உரையார் வளராரே எஞ்ஞான்றும் - ஆசாரக்:8/1,2
உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து
  அன்பின் திரியாமை ஆசாரம் நீங்காமை - ஆசாரக்:26/2,3
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் - ஆசாரக்:96/2
தான் பிறந்த இல் நினைந்து தன்னை கடைப்பிடித்து
  தான் பிறரால் கருதற்பாடு உணர்ந்து தான் பிறரால் - சிறுபஞ்:66/1,2

 TOP
 
  கடைப்பிடியாதார் (3)
ஒற்கம் கடைப்பிடியாதார் - ஐந்50:48/4
யாதும் கடைப்பிடியாதார் - திரி:74/4
ஒழுக்கம் கடைப்பிடியாதார் - திரி:94/4

 TOP
 
  கடைபோக (4)
கடைபோக செல்வம் உய்த்தார் - நாலடி:12 9/4
கடைபோக வாழ்தும் என்பார் - ஆசாரக்:66/4
கடைபோக வாழ்தும் என்பார் - ஆசாரக்:83/4
ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக
  வாழ்ந்து கழிவார் மகிழ்ந்து - சிறுபஞ்:76/3,4

 TOP
 
  கடைமணி (1)
கடைமணி காண்வர தோன்றி நடை மெலிந்து - கள40:19/2

 TOP
 
  கடைமுறை (1)
ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
  தான் சாம் துயரம் தரும் - குறள்:80 2/1,2

 TOP
 
  கடையரே (1)
கடையரே கல்லாதவர் - குறள்:40 5/2

 TOP
 
  கடையாயார் (5)
கடையாயார் பின் சென்று வாழ்வர் உடைய - நாலடி:16 10/2
கடையாயார் நட்பில் கமுகு அனையர் ஏனை - நாலடி:22 6/1
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர - திணை50:33/1
தலையாயர் ஆய்தந்தும் காணார் கடையாயார்
  முன் நின்று கூறும் குறளை தெரிதலால் - பழ:113/2,3
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல் - பழ:262/1

 TOP
 
  கடையும் (1)
கரப்புடையார் வைத்த கடையும் உதவா - பழ:169/1

 TOP
 
  கடையுள் (2)
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை - இனிய40:15/3
கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை - ஆசாரக்:44/2

 TOP
 
  கடையே (1)
இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே
  புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை - நாலடி:37 5/2,3

 TOP
 
  கண் (182)
கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ - நாலடி:5 4/2
கண் நீர்மை கண்டு ஒழுகுவேன் - நாலடி:5 4/4
கரும் தோளால் கண் விளக்கப்பட்டு - நாலடி:5 7/4
மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என பேர் பெற்ற - நாலடி:6 9/1
கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் - நாலடி:10 10/1
அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல் - நாலடி:15 8/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் - நாலடி:16 1/1
கல்லா ஒருவன் உரைப்பவும் கண் ஓடி - நாலடி:16 5/2
கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி - நாலடி:16 6/1
அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் - நாலடி:18 6/2
வாள் ஆடு கூத்தியர் கண் போல் தடுமாறும் - நாலடி:20 1/3
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை - நாலடி:21 10/2
கண் குத்திற்று என்று தம் கை - நாலடி:23 6/4
கண் அவா தக்க கலம் - நாலடி:26 1/4
கரவாத திண் அன்பின் கண் அன்னார்கண்ணும் - நாலடி:31 5/1
காதல் கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு - நாலடி:31 6/3
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் - நாலடி:34 10/1
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர் - நாலடி:36 3/1
அம் கண் விசும்பின் அமரர் தொழப்படும் - நாலடி:38 3/1
செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை - நாலடி:38 3/2
இட கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் - நாலடி:39 8/3
வல கண் அனையார்க்கு உரை - நாலடி:39 8/4
கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் - நாலடி:39 10/3
இடை கண் அனையார்க்கு உரை - நாலடி:39 10/4
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் - நாலடி:40 4/1
கண் கயல் என்னும் கயத்தினால் காதலி - நாலடி:40 5/1
கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும் - நாலடி:40 10/1
கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் - நான்மணி:14/3
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:16/3
கண் மூன்று உடையான் தாள் சேர்தல் கடிது இனிதே - இனிய40:0/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே - இனிய40:9/2
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் - கார்40:8/3
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று - கார்40:9/1
மை எழில் உண் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் - கார்40:12/1
களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி - கார்40:13/3
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் - கார்40:21/3
கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம் - கார்40:23/1
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் - கார்40:36/3
அலவன் கண் ஏய்ப்ப அரும்பு ஈன்று அவிழ்ந்த - கார்40:39/1
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் - கள40:4/3
குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் - கள40:5/3
அம் கண் விசும்பின் உரும் எறிந்து எங்கும் - கள40:6/3
இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண்
  வரி வரால் மீன் பிறழும் காவிரி நாடன் - கள40:7/2,3
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் - கள40:8/2
கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென - கள40:11/3
செம் கண் மால் அட்ட களத்து - கள40:11/5
வினை படு பள்ளியின் தோன்றுமே செம் கண்
  சின மால் பொருத களத்து - கள40:15/3,4
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண்
  சின மால் பொருத களத்து - கள40:21/4,5
கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் - கள40:24/4
கேளிர் இழந்தார் அலமருப செம் கண்
  சின மால் பொருத களத்து - கள40:29/3,4
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் - கள40:30/3
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் - கள40:40/3
செம் கண் சிவந்த களத்து - கள40:42/4
துளி கலந்து வீழ்தரும் கண் - ஐந்50:5/4
வருவர் வயங்கிழாய் வாள் ஒண் கண் நீர் கொண்டு - ஐந்50:9/1
பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும் - ஐந்50:12/3
துஞ்சா சுடர்த்தொடி கண் - ஐந்50:16/4
வாள் தடம் கண் மாதரை நீத்து - ஐந்50:34/4
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த - ஐந்50:41/2
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண - ஐந்50:42/3
தாம் சிவப்பு உற்றன கண் - ஐந்70:7/4
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் - ஐந்70:9/1
நீரோடு அலமரும் கண் - ஐந்70:15/4
பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின - ஐந்70:41/1
பூம் கண் புதல்வன் மிதித்து உழக்க ஈங்கு - ஐந்70:47/2
போது உறழ் தாமரை கண் ஊரனை நேர் நோக்கி - ஐந்70:51/2
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர் - ஐந்70:61/1
பலவின் பழம் பெற்ற பைம் கண் கடுவன் - திணை50:10/1
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் - திணை50:14/2
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் - திணை50:18/1
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி - திணை50:33/3
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கண் வாள் அறுப்ப - திணை50:48/1
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு - திணை150:5/3
கண் உளவால் காமன் கணை - திணை150:8/4
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் - திணை150:19/2
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் - திணை150:28/3
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் - திணை150:32/3
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் - திணை150:34/2
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து - திணை150:34/4
காதல் நீர் வாராமை கண் நோக்கி ஓத நீர் - திணை150:37/2
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும் - திணை150:45/3
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் - திணை150:55/1
முகம் தாமரை முறுவல் ஆம்பல் கண் நீலம் - திணை150:72/1
செம் வாய் கரிய கண் சீரினால் கேளாதும் - திணை150:73/1
படை நெடும் கண் கொண்ட பனி - திணை150:76/4
இறந்து கண் ஆடும் இடம் - திணை150:80/4
அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு - திணை150:92/4
வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும் - திணை150:99/3
பீர் தோன்றி நீர் தோன்றும் கண் - திணை150:100/4
கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம் - திணை150:108/1
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் - திணை150:115/1
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் - திணை150:115/2
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண்
  நீர் நின்ற நோக்கின் நெடும் பணை மென் தோளாட்கு - திணை150:115/2,3
பூம் கண் வயல் ஊரன் புத்தில் புகுவதன்முன் - திணை150:126/3
மென் கண் கலி வயல் ஊரன்தன் மெய்ம்மையை - திணை150:127/1
கரும் கோட்டு செம் கண் எருமை கழனி - திணை150:137/1
உண்ணா பூம் தாமரை பூ உள்ளும் கண் ஆர் - திணை150:140/2
செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா - திணை150:147/1
காணா எப்போதுமே கண் - திணை150:153/4
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க - குறள்:19 4/1
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க - குறள்:19 4/1
கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு - குறள்:40 2/2
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு - குறள்:40 3/1
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் - குறள்:45 5/1
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா - குறள்:50 10/1
கடும் சொல்லன் கண் இலன் ஆயின் நெடும் செல்வம் - குறள்:57 6/1
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் - குறள்:58 3/1
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் - குறள்:58 3/2
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் - குறள்:58 4/2
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் - குறள்:58 7/1
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் - குறள்:58 7/1
தெற்று என்க மன்னவன் கண் - குறள்:59 1/2
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் - குறள்:59 5/1
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் - குறள்:69 6/1
என்ன பயத்தவோ கண் - குறள்:71 5/2
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின் - குறள்:71 9/1
கண் அல்லது இல்லை பிற - குறள்:71 10/2
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் - குறள்:78 5/1
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு - குறள்:78 10/1
கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் - குறள்:93 7/2
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று - குறள்:106 5/1
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம் - குறள்:106 8/1
கரவாது உவந்து ஈயும் கண் அன்னார்கண்ணும் - குறள்:107 1/1
பேதைக்கு அமர்த்தன கண் - குறள்:109 4/2
செய்யலமன் இவள் கண் - குறள்:109 6/2
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் - குறள்:109 7/1
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் - குறள்:110 2/1
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண்
  சிறக்கணித்தான் போல நகும் - குறள்:110 5/1,2
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் - குறள்:110 10/1
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண்
  பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று - குறள்:112 2/1,2
மாணிழை கண் ஒவ்வேம் என்று - குறள்:112 4/2
கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும் - குறள்:113 7/1
படல் ஒல்லா பேதைக்கு என் கண் - குறள்:114 6/2
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் - குறள்:116 2/1
நீந்தலமன்னோ என் கண் - குறள்:117 10/2
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்கொலோ தண்டா நோய் - குறள்:118 1/1
உய்வு இல் நோய் என் கண் நிறுத்து - குறள்:118 4/2
காம நோய் செய்த என் கண் - குறள்:118 5/2
ஓஒ இனிதே எமக்கு இ நோய் செய்த கண்
  தாஅம் இதற்பட்டது - குறள்:118 6/1,2
வேண்டி அவர் கண்ட கண் - குறள்:118 7/2
காணாது அமைவு இல கண் - குறள்:118 8/2
ஆர் அஞர் உற்றன கண் - குறள்:118 9/2
நறு மலர் நாணின கண் - குறள்:124 1/2
பசந்து பனி வாரும் கண் - குறள்:124 2/2
பேதை பெரு மழை கண் - குறள்:124 9/2
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை - குறள்:126 2/1
காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் - குறள்:127 5/1
கண் அன்ன கேளிர் வரின் - குறள்:127 7/2
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு - குறள்:128 2/1
காணாது அமையல கண் - குறள்:129 3/2
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் - குறள்:132 5/2
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் - திரி:0/1
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை - திரி:29/2
காண அரிய என் கண் - திரி:71/4
நாள் அந்தி கோல் தின்று கண் கழீஇ தெய்வத்தை - ஆசாரக்:9/1
கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார் - ஆசாரக்:41/1
கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார் - ஆசாரக்:41/1
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து - பழ:1/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் - பழ:15/1
கண் கண்ட குற்றம் உள எனினும் காய்ந்தீயார் - பழ:16/2
மை ஆர உண்ட கண் மாண் இழாய் என் பரிப - பழ:44/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - பழ:71/3
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக - பழ:74/1
கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ - பழ:158/3
கணையிலும் கூரியவாம் கண் - பழ:174/4
சாம் மா கண் காணாதவாறு - பழ:233/4
அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண்
  துஞ்சில் என் துஞ்சாக்கால் என் - பழ:238/3,4
மை உண்டு அமர்த்த கண் மாணிழாய் சான்றவர் - பழ:241/3
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால் - பழ:314/3
எம் கண் அனையர் என கருதின் ஏதமால் - பழ:322/1
கண் வனப்பு கண்ணோட்டம் கால் வனப்பு செல்லாமை - சிறுபஞ்:7/1
மயிர் வனப்பும் கண் கவரும் மார்பின் வனப்பும் - சிறுபஞ்:35/1
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும் - சிறுபஞ்:53/1
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு - சிறுபஞ்:76/2
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு - சிறுபஞ்:76/2
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் - முது:1 2/1
கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் - ஏலாதி:15/1
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் - ஏலாதி:28/1
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் - ஏலாதி:36/1
இல் இழந்தார் கண் இழந்தார் ஈண்டிய செல்வம் இழந்தார் - ஏலாதி:52/1
புலையாளர் புண்பட்டார் கண் கெட்டார் போக்கு இல் - ஏலாதி:80/1
வடுவிடை மெல்கின கண் - கைந்:13/4

 TOP
 
  கண்கள் (1)
மையால் தளிர்க்கும் மலர் கண்கள் மால் இருள் - நான்மணி:35/1

 TOP
 
  கண்காணி (1)
பண்டாரம் பல் கணக்கு கண்காணி பாத்து இல்லார் - சிறுபஞ்:38/1

 TOP
 
  கண்ட (25)
துன்பம் பயக்குமால் துச்சாரி நீ கண்ட
  இன்பம் எனக்கு எனைத்தால் கூறு - நாலடி:9 4/3,4
பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி - நாலடி:30 1/2
கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான் - திணை50:41/2
இடம் கண்ட பின் அல்லது - குறள்:50 1/2
பேஎய் கண்ட அன்னது உடைத்து - குறள்:57 5/2
கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது - குறள்:67 8/1
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று - குறள்:76 8/1
கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு - குறள்:85 9/2
வேண்டி அவர் கண்ட கண் - குறள்:118 7/2
கண்ட பொழுதே இனிது - குறள்:122 5/2
காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் - குறள்:127 5/1
பழி காணேன் கண்ட இடத்து - குறள்:129 5/2
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை - குறள்:130 2/1
துஞ்சு ஊமன் கண்ட கனா - திரி:7/4
முந்தையோர் கண்ட முறை - ஆசாரக்:4/4
முந்தையோர் கண்ட முறை - ஆசாரக்:11/4
யாவரும் கண்ட நெறி - ஆசாரக்:16/4
மிக்கவர் கண்ட நெறி - ஆசாரக்:27/5
திறம் கண்டார் கண்ட நெறி - ஆசாரக்:63/3
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் - பழ:2/1
கண் கண்ட குற்றம் உள எனினும் காய்ந்தீயார் - பழ:16/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் - பழ:243/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் - பழ:367/1
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக - சிறுபஞ்:91/2
ஓடு புறம் கண்ட ஒண் தாரான் தேர் இதோ - கைந்:60/3

 TOP
 
  கண்டக்கால் (5)
தெற்ற ஒருவரை தீது உரை கண்டக்கால்
  இற்றே அவரை தெளியற்க மற்றவர் - பழ:114/1,2
வலியாரை கண்டக்கால் வாய் வாளார் ஆகி - பழ:157/1
நல் அவை கண்டக்கால் நா சுருட்டி நன்று உணரா - பழ:249/1
தெற்ற பகைவர் இடர்ப்பாடு கண்டக்கால்
  மற்றும் கண்ணோடுவர் மேன்மக்கள் தெற்ற - பழ:313/1,2
தம்கண்ணேயானும் தகவு இல கண்டக்கால்
  வன்கண்ணன் ஆகி ஒறுக்க ஒறுக்க அல்லா - பழ:322/2,3

 TOP
 
  கண்டத்தான் (1)
கண்டத்தான் ஈன்ற களிறு#1 - ஐந்70:0/4

 TOP
 
  கண்டதனால் (1)
கண்டதனால் காண்டலே வேண்டுமாம் யாதற்கும் - பழ:348/3

 TOP
 
  கண்டது (5)
கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று - இனிய40:36/3
ஒப்பாரி யாம் கண்டது இல் - குறள்:108 1/2
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் - குறள்:115 6/1
தாம் காட்ட யாம் கண்டது - குறள்:118 1/2
கண்டது காரணம் ஆமாறு - பழ:348/4

 TOP
 
  கண்டதூஉம் (2)
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் - குறள்:122 5/1
கண்டதூஉம் எண்ணி சொலல் - பழ:153/4

 TOP
 
  கண்டதே (1)
கண்டதே செய்பவாம் கம்மியர் உண்டு என - நான்மணி:38/1

 TOP
 
  கண்டல் (3)
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:20 4/3
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த - திணை150:61/3
கண்டல் அவிர் பூங்கதுப்பினாய் இன்னாதே - சிறுபஞ்:12/3

 TOP
 
  கண்டவர் (1)
கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் - ஏலாதி:4/3

 TOP
 
  கண்டவற்றுள் (1)
யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் - குறள்:30 10/1

 TOP
 
  கண்டவாறு (1)
தாம் அறிவர் தாம் கண்டவாறு - திரி:36/4

 TOP
 
  கண்டறியார்கொல்லோ (1)
கரப்பவர் கண்டறியார்கொல்லோ பரப்பில் - பழ:344/2

 TOP
 
  கண்டனவும் (1)
கண்டனவும் காணா கெடும் - நான்மணி:40/4

 TOP
 
  கண்டனைத்து (1)
தான் கண்டனைத்து இ உலகு - குறள்:39 7/2

 TOP
 
  கண்டாய் (1)
இன்னே வரும் கண்டாய் தோழி இடை யாமத்து - கைந்:10/3

 TOP
 
  கண்டார் (6)
கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க - நாலடி:5 9/1
செம் பொருள் கண்டார் வாய் சொல் - குறள்:10 1/2
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் - குறள்:36 6/1
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை - குறள்:109 4/1
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று - குறள்:109 10/2
திறம் கண்டார் கண்ட நெறி - ஆசாரக்:63/3

 TOP
 
  கண்டார்க்கண் (1)
அறம் பொருள் கண்டார்க்கண் இல் - குறள்:15 1/2

 TOP
 
  கண்டார்க்கே (1)
எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது - திணை150:47/2

 TOP
 
  கண்டாரா (1)
உண்டு ஆர் அடிசிலே தோழரின் கண்டாரா
  யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் - சிறுபஞ்:38/2,3

 TOP
 
  கண்டாரோடு (1)
கண்டாரோடு எல்லாம் நகாஅது எவன் ஒருவன் - நாலடி:33 4/3

 TOP
 
  கண்டால் (5)
கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் - குறள்:125 6/1
வணங்கார் குரவரையும் கண்டால் அணங்கொடு - ஆசாரக்:72/2
கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும் - ஆசாரக்:86/2
முகம் புறத்து கண்டால் பொறுக்கலாதாரை - பழ:46/1
காத்து ஆற்றுகிற்பாரை கண்டால் எதிர் உரையார் - பழ:284/1

 TOP
 
  கண்டாலும் (1)
ஒழியாமை கண்டாலும் ஓங்கு அருவி நாட - நாலடி:8 9/3

 TOP
 
  கண்டாள் (1)
நின்றான் வலியாக நீ வர யாய் கண்டாள்
  ஒன்றாள் காப்பு ஈயும் உடன்று - திணை150:27/3,4

 TOP
 
  கண்டாளாம் (1)
வெஞ்சுடர் அன்னானை யான் கண்டேன் கண்டாளாம்
  தண்சுடர் அன்னாளை தான் - திணை150:89/3,4

 TOP
 
  கண்டான் (2)
கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு - குறள்:85 9/2
முற்பகல் கண்டான் பிறன் கேடு தன் கேடு - பழ:130/3

 TOP
 
  கண்டிலம் (1)
இன்றுகாறு யாம் கண்டிலம் - சிறுபஞ்:59/4

 TOP
 
  கண்டிலர்கொல் (1)
கண்டு பாராட்டுவார் கண்டிலர்கொல் மண்டி - நாலடி:5 8/2

 TOP
 
  கண்டீர் (1)
ஒன்பதின்மர் கண்டீர் உரைக்குங்கால் மெய்யான் - ஆசாரக்:100/4

 TOP
 
  கண்டு (45)
கண்டு கைவிட்ட மயல் - நாலடி:5 3/4
கண் நீர்மை கண்டு ஒழுகுவேன் - நாலடி:5 4/4
பல் என்பு கண்டு ஒழுகுவேன் - நாலடி:5 5/4
கண்டு பாராட்டுவார் கண்டிலர்கொல் மண்டி - நாலடி:5 8/2
கண்டு இற்று இதன் வண்ணம் என்பதனால் தம்மை ஓர் - நாலடி:5 10/3
நிலையாமை கண்டு நெடியார் துறப்பர் - நாலடி:6 3/3
பாம்பு கண்டு அன்னது உடைத்து - நாலடி:13 6/4
கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு - நாலடி:21 1/2
நெற்று கண்டு அன்ன விரலால் ஞெமிர்த்திட்டு - நாலடி:24 7/2
எனைத்தானும் தாம் கண்டு இருந்தும் தினை துணையும் - நாலடி:33 3/2
கொள இழைக்கும் கூற்றமும் கண்டு - நாலடி:33 10/4
கண்டு எழுதல் காலை இனிது - இனிய40:18/4
நோக்கான் தேர் ஊர்ந்தது கண்டு - ஐந்50:28/4
கண்டு அன்னை எவ்வம் யாது என்ன கடல் வந்து என் - ஐந்50:44/3
பேதைமை கண்டு ஒழுகுவார் - ஐந்70:44/4
பாய் திரை சேர்ப்பன் பரி தேர் வர கண்டு
  நீ தகாது என்று நிறுத்து - ஐந்70:71/3,4
பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும் - திணை50:3/2
பாற்றினம் சேர படு நிழல் கண்டு அஞ்சி - திணை50:20/2
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே - திணை150:33/3
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி - திணை150:71/2
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் - திணை150:100/2
கருமம்தான் கண்டு அழிவுகொல்லோ பருவம்தான் - திணை150:103/2
தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா - திணை150:110/3
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின் - குறள்:25 9/1
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி - குறள்:28 7/1
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு
  காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் - குறள்:40 9/1,2
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு - குறள்:67 7/1
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும் - குறள்:111 1/1
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம் - குறள்:111 10/1
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு - குறள்:124 10/2
கலத்தல் உறுவது கண்டு - குறள்:126 9/2
மெய் பொருள் கண்டு வாழ்வார் - திரி:48/4
ஊட்டினமை கண்டு உண்க ஊண் - ஆசாரக்:39/3
உரியதனில் கண்டு உணர்ந்தார் ஒக்கமே போல - பழ:1/3
உரிதினில் தம்மொடு உழந்தமை கண்டு
  பிரிவு இன்றி போற்றப்படுவார் திரிவு இன்றி - பழ:25/1,2
நிரம்பி நிரையத்தை கண்டு அ நிரையும் - பழ:103/1
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் - பழ:106/3
நெடும் காலம் வந்தார் நெறி இன்மை கண்டு
  நடுங்கி பெரிதும் நலிவார் பெரியர் - பழ:194/1,2
இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் - பழ:216/2
கண்டு அறியார் போல்வர் கெழீஇயின்மை செய்வாரை - பழ:251/1
மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் - பழ:354/2
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் - சிறுபஞ்:26/3
தாம் மாண்பு இல் வெம் சுரம் சென்றார் வர கண்டு
  வாய் மாண்ட பல்லி படும் - கைந்:18/3,4
வந்து துளி வழங்க கண்டு - கைந்:31/2
கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும் - கைந்:50/3

 TOP
 
  கண்டும் (15)
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு - நாலடி:3 5/2
வைகலும் வைகல் வர கண்டும் அஃது உணரார் - நாலடி:4 9/1
துன்பமே மீதூர கண்டும் துறவு உள்ளார் - நாலடி:6 10/1
கூர்த்து நாய் கௌவி கொள கண்டும் தம் வாயால் - நாலடி:7 10/1
ஒரு வழி நில்லாமை கண்டும் ஒரு வழி - நாலடி:11 2/2
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும்
  கானலுள் வாழும் குருகு - ஐந்70:65/3,4
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும்
  பொருள் நசை உள்ளம் துரப்ப துறந்தார் - திணை50:14/2,3
எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும்
  மறிந்து உழல்வானோ இ மலை - திணை150:28/3,4
இணை நாடில் இல்லா இரும் தடம் கண் கண்டும்
  துணை நாடினன் தோம் இலன் - திணை150:45/3,4
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு - திணை150:135/2
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க - குறள்:58 10/1
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே - குறள்:130 1/1
உழந்ததூஉம் பேணார் ஒறுத்தமை கண்டும்
  விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல் - பழ:211/1,2
பொன்றினமை கண்டும் பொருள் பொருளா கொள்பவோ - பழ:303/2
விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும்
  இழவு என்று ஒரு பொருள் ஈயாதான் செல்வம் - பழ:343/2,3

 TOP
 
  கண்டுவிடும் (1)
பிற்பகல் கண்டுவிடும் - பழ:130/4

 TOP
 
  கண்டுழி (3)
கண்டுழி எல்லாம் துறப்பவோ மண்டி - நாலடி:7 2/2
கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும் - ஆசாரக்:86/2
கண்டுழி நா சாம் கடவான் குடி பிறந்தான் - சிறுபஞ்:8/3

 TOP
 
  கண்டே (2)
கடாஅவுக பாக தேர் கார் ஓட கண்டே
  கெடாஅ புகழ் வேட்கை செல்வர் மனம் போல் - கார்40:32/1,2
கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம் - பழ:41/2

 TOP
 
  கண்டேம் (1)
அஞ்ஞான்று கண்டேம் போல் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:39 5/2

 TOP
 
  கண்டேன் (2)
முண்டக கானலுள் கண்டேன் என தெளிந்தேன் - ஐந்70:61/3
வெஞ்சுடர் அன்னானை யான் கண்டேன் கண்டாளாம் - திணை150:89/3

 TOP
 
  கண்ணரா (1)
கண்ணரா செய்வது கற்பு - நான்மணி:22/4

 TOP
 
  கண்ணவாய் (1)
குழிந்து ஆழ்ந்த கண்ணவாய் தோன்றி ஒழிந்தாரை - நாலடி:5 9/2

 TOP
 
  கண்ணள் (2)
வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் - நாலடி:2 7/3
கோல் கண்ணள் ஆகும் குனிந்து - நாலடி:2 7/4

 TOP
 
  கண்ணாக (1)
கற்றார் பலரை தன் கண்ணாக இல்லாதான் - பழ:228/1

 TOP
 
  கண்ணாடி (2)
கண்ணாடி காண்பாரின் தோன்றும் புனல் நாடன் - கள40:28/5
நோக்கி அறிகல்லா தம் உறுப்பு கண்ணாடி
  நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி - பழ:301/1,2

 TOP
 
  கண்ணாய் (26)
அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய்
  உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும் - நாலடி:12 6/2,3
வினை பயன் அல்லது வேல் நெடும் கண்ணாய்
  நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் - நாலடி:27 5/3,4
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே - நாலடி:27 7/3
வில் புருவ வேல் நெடும் கண்ணாய் தலை எலாம் - நாலடி:30 7/3
வயிரம் செறிப்பினும் வாள் கண்ணாய் பன்றி - நாலடி:36 8/3
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் - கார்40:6/2
மான் அமர் கண்ணாய் மயங்கல் நீ நானம் - ஐந்50:13/2
கழுநீர் மலர் கண்ணாய் கெளவையோ நிற்க - திணை50:11/1
உருவ வேல் கண்ணாய் ஒரு கால் தேர் செல்வன் - திணை150:80/1
வல்லி ஒழியின் வகைமை நீள் வாள் கண்ணாய்
  புல்லி ஒழிவான் புலந்து - திணை150:88/3,4
வண்டு வழி படரும் வாள் கண்ணாய் தோற்பன - பழ:4/3
வேயின் திரண்ட தோள் வேல் கண்ணாய் விண் இயங்கும் - பழ:34/3
இடம்படுத்த கண்ணாய் இறக்கும் மை ஆட்டை - பழ:39/3
ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம் - பழ:41/3
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ - பழ:45/3
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் - பழ:82/3
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர் - பழ:223/3
பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார் - பழ:269/3
பூ உட்கும் கண்ணாய் பொறுப்பர் என கருதி - பழ:335/1
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி - பழ:353/3
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ - பழ:356/3
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே - சிறுபஞ்:97/3
கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் - ஏலாதி:14/3
மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் - ஏலாதி:29/3
வருவர் நம் காதலர் வாள் தடம் கண்ணாய்
  பருவரல் பைதல் நோய் கொண்டு - கைந்:25/3,4
மணி நிற நெய்தல் மலர் புரையும் கண்ணாய்
  அணி நலம் உண்டு இறந்து நம் அருளா விட்ட - கைந்:51/1,2

 TOP
 
  கண்ணார் (2)
அறை பறை கண்ணார் அகத்து - குறள்:118 10/2
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து - குறள்:131 5/2

 TOP
 
  கண்ணாள் (4)
நாம வேல் கண்ணாள் நடுநடுப்ப வாரலோ - திணை150:25/3
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் - குறள்:112 9/1
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் - குறள்:113 5/2
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது - குறள்:115 2/1

 TOP
 
  கண்ணி (5)
முறி ஆர் நறும் கண்ணி முன்னர் தயங்க - நாலடி:2 6/2
அண் கண்ணி வாடாமை யான் நல்ல என்றால் தான் - திணை150:21/3
மான் அமர் கண்ணி மறந்தும் பரியலரால் - பழ:210/3
குறு கண்ணி ஆகிவிடும் - பழ:294/4
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் - கைந்:39/3

 TOP
 
  கண்ணிலவர்க்கு (1)
கைத்து ஊண் பொருள் இழந்தார் கண்ணிலவர்க்கு ஈய்ந்தார் - ஏலாதி:78/3

 TOP
 
  கண்ணிற்கு (1)
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் - குறள்:58 5/1

 TOP
 
  கண்ணின் (10)
கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின் - நான்மணி:54/1
கண்ணின் வருந்தும் என் நெஞ்சு - திணை50:49/4
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின்
  வகைமை உணர்வார் பெறின் - குறள்:71 9/1,2
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் - குறள்:114 10/1
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே - குறள்:124 10/1
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் - குறள்:129 10/1
பெண் இயலார் எல்லாரும் கண்ணின் பொது உண்பர் - குறள்:132 1/1
கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும் - பழ:89/1
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின்
  கண்டதூஉம் எண்ணி சொலல் - பழ:153/3,4
அழகொடு கண்ணின் இழவு - பழ:343/4

 TOP
 
  கண்ணினாய் (1)
பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய்
  ஏ பிழைத்து கா கொள்ளுமாறு - பழ:354/3,4

 TOP
 
  கண்ணினார்க்கு (1)
காம நெறி படரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே - நாலடி:2 3/3

 TOP
 
  கண்ணினால் (2)
கண்ணினால் காண அமையும்கொல் என் தோழி - ஐந்70:66/3
விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண - குறள்:121 10/1

 TOP
 
  கண்ணினாள் (2)
நெய்தல் மலர் கொய்யும் நீள் நெடும் கண்ணினாள்
  மையல் நுளையர் மகள் - திணை150:60/3,4
செய்யாத மாத்திரையே செங்கயல் போல் கண்ணினாள்
  நையாது தான் நாணுமாறு - திணை150:149/3,4

 TOP
 
  கண்ணினான் (2)
கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து - நான்மணி:75/3
பெண்ணினான் பெண்மை உடைத்து என்ப கண்ணினான்
  காம நோய் சொல்லி இரவு - குறள்:128 10/1,2

 TOP
 
  கண்ணீர் (1)
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே - குறள்:56 5/1

 TOP
 
  கண்ணீர்அவை (1)
ஆற்றாது அவர் அழுத கண்ணீர்அவை அவர்க்கு - பழ:166/3

 TOP
 
  கண்ணீரால் (1)
பட்டின்றே என்றி பணை தோளாய் கண்ணீரால்
  அட்டினேன் ஆவி அதற்கு - திணை150:103/3,4

 TOP
 
  கண்ணீரும் (1)
அழுத கண்ணீரும் அனைத்து - குறள்:83 8/2

 TOP
 
  கண்ணுக்கு (1)
கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் காமுற்ற - திரி:52/1

 TOP
 
  கண்ணுங்கால் (2)
கண்ணுங்கால் என்கொல் கலவை யாழ் பாண்மகனே - திணை150:150/1
கண்ணுங்கால் கண்ணும் கணிதமே யாழினோடு - சிறுபஞ்:92/1

 TOP
 
  கண்ணுதலின் (1)
நண்ணும் கலை அனைத்தும் நல்குமால் கண்ணுதலின்
  முண்டத்தான் அண்டத்தான் மூலத்தான் ஆலம் சேர் - ஐந்70:0/2,3

 TOP
 
  கண்ணும் (6)
கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும்
  எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து - குறள்:113 7/1,2
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
  பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் - குறள்:116 3/1,2
கண்ணும் கொள சேறி நெஞ்சே இவை என்னை - குறள்:125 4/1
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற - குறள்:127 1/1
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை - குறள்:130 2/1
கண்ணுங்கால் கண்ணும் கணிதமே யாழினோடு - சிறுபஞ்:92/1

 TOP
 
  கண்ணுள்ளின் (1)
கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் - குறள்:113 6/1

 TOP
 
  கண்ணுள்ளும் (1)
கண்ணுள்ளும் காண்புழி காதற்றாம் பெண்ணுள் - நான்மணி:62/1

 TOP
 
  கண்ணுளே (1)
கண்ணுளே நோக்கி உரை - ஆசாரக்:97/3

 TOP
 
  கண்ணே (3)
ஒண்டொடி கண்ணே உள - குறள்:111 1/2
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் - குறள்:129 5/1
திறப்பட்டார் கண்ணே உள - ஆசாரக்:79/4

 TOP
 
  கண்ணொடு (2)
மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு
  இயைந்து கண்ணோடாதவர் - குறள்:58 6/1,2
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் - குறள்:110 10/1

 TOP
 
  கண்ணோ (1)
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் - குறள்:109 5/1

 TOP
 
  கண்ணோட்டத்து (2)
நின் அலது இல்லையால் ஈயாயோ கண்ணோட்டத்து
  இன் உயிர் தாங்கும் மருந்து - ஐந்70:6/3,4
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் - குறள்:58 2/1

 TOP
 
  கண்ணோட்டம் (13)
கடுக்கென சொல்வற்று ஆம் கண்ணோட்டம் இன்றாம் - நாலடி:35 8/1
கண்ணோட்டம் இன்மை முறைமை தெரிந்து ஆள்வான் - நான்மணி:93/3
மெல் இயல் கண்ணோட்டம் இன்றி பொருட்கு இவர்ந்து - ஐந்70:30/3
எண்ணார்க்கு கண்ணோட்டம் தீர்க்குதும் என்று எண்ணி - ஐந்70:53/2
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை - குறள்:58 1/1
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் - குறள்:58 3/2
கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் - குறள்:58 4/2
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் - குறள்:58 5/1
கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண் இலர் கண் உடையார் - குறள்:58 7/1
கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல் - குறள்:58 7/2
அன்பு நாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு - குறள்:99 3/1
கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் காமுற்ற - திரி:52/1
கண் வனப்பு கண்ணோட்டம் கால் வனப்பு செல்லாமை - சிறுபஞ்:7/1

 TOP
 
  கண்ணோட (1)
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு - குறள்:58 8/1

 TOP
 
  கண்ணோடாதவர் (1)
இயைந்து கண்ணோடாதவர் - குறள்:58 6/2

 TOP
 
  கண்ணோடாது (2)
ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் - குறள்:55 1/1
தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய் - பழ:27/1

 TOP
 
  கண்ணோடார் (1)
கற்று அன்னர் கற்றாரை காதலர் கண்ணோடார்
  செற்று அன்னர் செற்றாரை சேர்ந்தவர் தெற்றென - நான்மணி:55/1,2

 TOP
 
  கண்ணோடி (1)
ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்கண்ணும் கண்ணோடி
  பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை - குறள்:58 9/1,2

 TOP
 
  கண்ணோடுவர் (1)
மற்றும் கண்ணோடுவர் மேன்மக்கள் தெற்ற - பழ:313/2

 TOP
 
  கண்ணோர்க்கு (1)
ஆணம் இல் நெஞ்சத்து அணி நீல கண்ணோர்க்கு
  காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே - நாலடி:38 4/1,2

 TOP
 
  கண்தாம் (1)
சேந்தனவாம் சேயரி கண்தாம் - ஐந்50:15/4

 TOP
 
  கண்பட்டு (1)
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு
  ஆழ்ந்து நெகிழ்ந்து அவர்க்கு ஈந்தார் கடைபோக - சிறுபஞ்:76/2,3

 TOP
 
  கண்படுக்கும் (2)
விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் - ஐந்50:35/3
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும்
  நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் - ஐந்70:34/2,3

 TOP
 
  கண்பாடு (2)
முனிவினால் கண்பாடு இலர் - நாலடி:37 6/4
யாது ஒன்றும் கண்பாடு அரிது - குறள்:105 9/2

 TOP
 
  கண்மாறல் (2)
கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும் - நான்மணி:6/3
கொண்டு கண்மாறல் கொடுமையின் துவ்வாது - முது:4 7/1

 TOP
 
  கண்மாறு (1)
உண்ணாமை நன்று அவா நீக்கி விருந்து கண்மாறு
  எண்ணாமை நன்று இகழின் தீது எளியார் எண்ணின் - சிறுபஞ்:50/1,2

 TOP
 
  கண (4)
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட - நாலடி:29 5/3
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர் - நாலடி:36 3/1
கண முகை கை என காந்தள் கவின் - திணை50:2/1
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி - திணை150:107/1

 TOP
 
  கணக்கர் (1)
ஓலை கணக்கர் ஒலி அடங்கு புன் செக்கர் - நாலடி:40 7/1

 TOP
 
  கணக்காயர் (2)
கற்றதூஉம் இன்றி கணக்காயர் பாடத்தால் - நாலடி:32 4/1
கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கு அறுக்கும் - திரி:10/1

 TOP
 
  கணக்கினை (1)
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை
  முற்ற பகலும் முனியாது இனிது ஓதி - பழ:61/2,3

 TOP
 
  கணக்கு (3)
எண் இலான் செய்யும் கணக்கு - இன்னா40:16/4
நந்து உழுத எல்லாம் கணக்கு - பழ:245/4
பண்டாரம் பல் கணக்கு கண்காணி பாத்து இல்லார் - சிறுபஞ்:38/1

 TOP
 
  கணத்தர் (1)
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர்
  அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் - குறள்:72 10/1,2

 TOP
 
  கணம் (4)
கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற - நாலடி:3 5/1
இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம்
  வேங்கை வெரூஉம் நெறி செலிய போலும் என் - நாலடி:40 9/2,3
கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது - குறள்:3 9/2
மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான் - ஏலாதி:23/2

 TOP
 
  கணவர் (1)
எஞ்ஞான்றும் எம் கணவர் எம் தோள் மேல் சேர்ந்து எழினும் - நாலடி:39 5/1

 TOP
 
  கணவன் (1)
கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் - சிறுபஞ்:23/1

 TOP
 
  கணன் (2)
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - நான்மணி:104/4
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - சிறுபஞ்:29/4

 TOP
 
  கணி (2)
கணி நிற வேங்கை மலர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் - திணை50:9/3
பல் நாளும் நின்ற இடத்தும் கணி வேங்கை - பழ:120/1

 TOP
 
  கணிகை (1)
காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும் - திரி:24/1

 TOP
 
  கணிகையும் (2)
காரியத்தில் குன்றா கணிகையும் வீரியத்து - திரி:76/2
தோள் வழங்கி வாழும் துறை போல் கணிகையும்
  நாள் கழகம் பார்க்கும் நயம் இலா சூதனும் - திரி:81/1,2

 TOP
 
  கணிச்சி (1)
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் - குறள்:126 1/1

 TOP
 
  கணிதமே (1)
கண்ணுங்கால் கண்ணும் கணிதமே யாழினோடு - சிறுபஞ்:92/1

 TOP
 
  கணிமேதை (1)
கணிமேதை செய்தான் கலந்து - ஏலாதி:81/4

 TOP
 
  கணீர் (1)
புன் கணீர் பூசல் தரும் - குறள்:8 1/2

 TOP
 
  கணை (9)
தெரி கணை எஃகம் திறந்த வாய் எல்லாம் - கள40:5/1
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் - கள40:8/2
பல் கணை எ வாயும் பாய்தலின் செல்கலாது - கள40:10/1
ஓவா கணை பாய ஒல்கி எழில் வேழம் - கள40:12/1
கணை அலைக்கு ஒல்கிய யானை துணை இலவாய் - கள40:21/2
கணை மாரி பெய்த களத்து - கள40:40/4
கணை கால் நெடு மருது கான்ற நறும் தாது - திணை50:32/1
கண் உளவால் காமன் கணை - திணை150:8/4
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன - குறள்:28 9/1

 TOP
 
  கணையர் (1)
சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் - கைந்:23/1

 TOP
 
  கணையிலும் (1)
கணையிலும் கூரியவாம் கண் - பழ:174/4

 TOP
 
  கத (4)
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற - திணை150:117/1
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் - கைந்:8/1
காந்தள் அரும் பகை என்று கத வேழம் - கைந்:9/1
கத நாய் துரப்ப - கைந்:14/1

 TOP
 
  கதத்தின் (1)
இழிவு உடை மூப்பு கதத்தின் துவ்வாது - முது:4 9/1

 TOP
 
  கதத்து (1)
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் - ஏலாதி:18/3

 TOP
 
  கதம் (9)
காயும் கதம் இன்மை நன்று - நாலடி:7 1/4
கந்தில் பிணிப்பர் களிற்றை கதம் தவிர - நான்மணி:10/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே - இனிய40:8/3
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி - குறள்:13 10/1
விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற - ஆசாரக்:53/2
பார்த்து ஓடி சென்று கதம் பட்டு நாய் கவ்வின் - பழ:375/3
கதம் நன்று சான்றாண்மை தீது கழிய - சிறுபஞ்:15/1
கல்லாமை தீது கதம் தீது நல்லார் - சிறுபஞ்:49/2
அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு - ஏலாதி:18/4

 TOP
 
  கதமே (1)
ஆர்வமே செற்றம் கதமே அறையுங்கால் - ஏலாதி:61/1

 TOP
 
  கதவு (4)
அடையாவாம் ஆண்டை கதவு - நாலடி:10 1/4
அடைத்தவாம் ஆண்டை கதவு - நாலடி:28 1/4
நாணு தாழ் வீழ்த்த கதவு - குறள்:126 1/2
புழையும் அடைத்தாள் கதவு - கைந்:59/4

 TOP
 
  கதழ் (3)
கதழ் உறை வானம் சிதற இதழகத்து - ஐந்70:18/1
கடும் சின வேங்கை கதழ் வேழம் சாய்க்கு - கைந்:16/2
கார் எதிர் வானம் கதழ் எரி - கைந்:32/1

 TOP
 
  கதழ்ந்துரையும் (1)
கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துரையும் பற்றிய - திரி:53/2

 TOP
 
  கதன் (1)
யானை உடையார் கதன் உவப்பர் மன்னர் - நான்மணி:53/1

 TOP
 
  கதி (2)
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் - ஏலாதி:67/3
இழி கதி இ முறையான் ஏழு - ஏலாதி:67/4

 TOP
 
  கதிக்கு (1)
உய்ப்பானே ஆசான் உயர் கதிக்கு உய்ப்பான் - சிறுபஞ்:32/2

 TOP
 
  கதிக்கே (1)
கேட்டு தலைநிற்க கேடு இல் உயர் கதிக்கே
  ஓட்டுத்தலை நிற்கும் ஊர்ந்து - சிறுபஞ்:99/3,4

 TOP
 
  கதித்து (2)
பசிப்ப மடியை கொளலும் கதித்து ஒருவன் - திரி:20/2
கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து - பழ:390/2

 TOP
 
  கதிப்ப (1)
பிறியோலை பேர்த்து விளியா கதிப்ப
  நரி உளையும் யாமத்தும் தோன்றாரால் அன்னாய் - திணை150:113/2,3

 TOP
 
  கதிப்பவர் (1)
கதிப்பவர் நூலினை கையிகந்தார் ஆகி - பழ:258/2

 TOP
 
  கதியின் (2)
மை தீர் உயர் கதியின் மாண்பு உரைப்பின் மை தீர் - ஏலாதி:66/2
பாற்கதியின் பாற்பட ஆராய்ந்து நூல் கதியின்
  எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ் - ஏலாதி:77/2,3

 TOP
 
  கதியும் (1)
நால் கதியும் துன்பம் நவை தீர்த்தல் வேண்டுவான் - ஏலாதி:77/1

 TOP
 
  கதிர் (20)
அம்பும் அழலும் அவிர் கதிர் ஞாயிறும் - நாலடி:9 9/1
ஒண் கதிர் வாள் மதியம் சேர்தலால் ஓங்கிய - நாலடி:18 6/1
மடி திரை தந்திட்ட வான் கதிர் முத்தம் - நாலடி:23 4/1
கதிர் சேர்ந்த ஞாயிறு சக்கரம் ஒக்கும் - நான்மணி:0/2
கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி - நான்மணி:5/1
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த - கார்40:2/1
நிரை கதிர் நீள் எஃகம் நீட்டி வயவர் - கள40:13/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு - ஐந்50:33/4
செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால் - ஐந்70:15/1
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் - திணை50:18/1
கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ - திணை50:28/3
பணை தாள் கதிர் செந்நெல் பாய் வயல் ஊரன் - திணை50:32/3
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி - திணை50:33/3
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம் - திணை50:45/1
வறம் கூர் கடும் கதிர் வல் விரைந்து நீங்க - திணை50:48/3
பகல் பருகி பல் கதிர் ஞாயிறு கல் சேர - திணை150:94/1
எல்லை தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார் - திணை150:105/1
வாடாத தாமரை மேல் செந்நெல் கதிர் வணக்கம் - திணை150:129/1
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் - கைந்:15/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் - கைந்:21/2

 TOP
 
  கதிரால் (2)
வந்தால்தான் செல்லாமோ ஆர் இடையாய் வார் கதிரால்
  வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் - திணை150:77/1,2
பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால்
  கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் - திணை150:120/1,2

 TOP
 
  கதிரான் (1)
எரிந்து சுடும் இரவி ஈடு இல் கதிரான்
  விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து - திணை150:75/1,2

 TOP
 
  கதிரோன் (4)
அத்தம் நெடிய அழல் கதிரோன் செம்பாகம் - திணை150:69/1
கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி - திணை150:92/2
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி - திணை150:95/1
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் - திணை150:120/3

 TOP
 
  கதுப்பினாய் (3)
நானம் கமழும் கதுப்பினாய் நன்றே காண் - நாலடி:30 4/3
கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ - பழ:14/3
நல மென் கதுப்பினாய் நாடின் நெய் பெய்த - பழ:397/3

 TOP
 
  கதுப்பினாள் (1)
தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள் - குறள்:111 5/2

 TOP
 
  கதுமென (1)
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும் - குறள்:118 3/1

 TOP
 
  கதூஉம் (2)
கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல் - ஐந்70:1/2
பெரும் புற வாளை பெடை கதூஉம் ஊரன் - திணை50:39/2

 TOP
 
  கந்தா (5)
இல்லாமை கந்தா இரவு துணிந்து ஒருவர் - நாலடி:31 3/1
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் - குறள்:51 7/1
பெரியாரை சார்ந்தார் மேல் பேதைமை கந்தா
  சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு - பழ:139/1,2
உறுகண் பலவும் உணராமை கந்தா
  தறுகண்மை ஆகாதாம் பேதை தறுகண் - பழ:220/1,2
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை - பழ:351/2

 TOP
 
  கந்தாரம் (1)
கந்தாரம் பாடும் களித்து - திணை150:106/4

 TOP
 
  கந்தில் (2)
கந்தில் பிணிப்பர் களிற்றை கதம் தவிர - நான்மணி:10/1
குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில்
  தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் - கள40:34/3,4

 TOP
 
  கந்து (3)
காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் - நாலடி:20 2/2
பழமை கந்து ஆக பசைந்த வழியே - நாலடி:31 10/1
பழமை கந்து ஆக பரியார் புதுமை - பழ:386/3

 TOP
 
  கப்பி (1)
கப்பி கடவதா காலை தன் வாய் பெயினும் - நாலடி:35 1/1

 TOP
 
  கம்மம் (1)
கம்மம் செய் மாக்கள் கருவி ஒடுக்கிய - நாலடி:40 3/1

 TOP
 
  கம்மியர் (1)
கண்டதே செய்பவாம் கம்மியர் உண்டு என - நான்மணி:38/1

 TOP
 
  கமம் (2)
கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி - கார்40:33/1
கரும் கடல் மேய்ந்த கமம் சூழ் எழிலி - கார்40:37/1

 TOP
 
  கமழ் (11)
விறல் பூம் கமழ் கானல் வீங்கு நீர் சேர்ப்ப - நாலடி:12 7/3
வெறி கமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே - நாலடி:18 10/3
தேம் கமழ் நாற்றம் இழந்த ஆங்கு ஓங்கும் - நாலடி:20 9/2
கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் - கள40:24/4
வெறி கமழ் வெற்பன் என் மெய்ம் நீர்மை கொண்டது - ஐந்50:20/1
வெறி கமழ் தண் சுனை தெண்ணீர் துளும்ப - ஐந்70:8/1
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ - ஐந்70:8/3
தேம் கமழ் பொய்கை அக வயல் ஊரனை - ஐந்70:47/1
விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார் - திணை50:5/1
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின் - திணை50:8/1
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர் - திணை50:21/3

 TOP
 
  கமழ (3)
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர - ஐந்70:15/2
கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம் - ஐந்70:27/1
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் - திணை150:3/3

 TOP
 
  கமழும் (6)
நானம் கமழும் கதுப்பினாய் நன்றே காண் - நாலடி:30 4/3
தெய்வம் கமழும் தெளி கடல் தண் சேர்ப்பன் - ஐந்50:49/3
பொன் இணர் வேங்கை கமழும் நளிர் சோலை - ஐந்70:6/1
கள் நறு நெய்தல் கமழும் கொடும் கழி - ஐந்70:63/1
மண இல் கமழும் மலி திரை சேர்ப்ப - பழ:174/3
வேரி கமழும் விரி திரை தண் சேர்ப்ப - பழ:396/3

 TOP
 
  கமுகு (1)
கடையாயார் நட்பில் கமுகு அனையர் ஏனை - நாலடி:22 6/1

 TOP
 
  கய (3)
கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை - நாலடி:22 5/3
விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி - நான்மணி:34/3
கய நீர்நாய் பாய்ந்து ஓடும் காஞ்சி நல் ஊரன் - கைந்:46/1

 TOP
 
  கயத்தினால் (1)
கண் கயல் என்னும் கயத்தினால் காதலி - நாலடி:40 5/1

 TOP
 
  கயத்து (5)
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு - நாலடி:38 5/2
கரும் கயத்து ஆங்கண் கழுமிய நீலம் - திணை50:39/1
தார் தத்தை வாய் மொழியும் தண் கயத்து நீலமும் - திணை150:73/3
தண் கயத்து தாமரை நீள் சேவலை தாழ் பெடை - திணை150:142/1
புண் கயத்து உள்ளும் வயல் ஊர வண் கயம் - திணை150:142/2

 TOP
 
  கயத்துள் (1)
நினைந்து தெரியானாய் நீள் கயத்துள் ஆமை - பழ:263/3

 TOP
 
  கயத்தூர் (1)
திரு வாயில் ஆய திறல் வண் கயத்தூர்
  பெருவாயின் முள்ளி என்பான் - ஆசாரக்:101/5,6

 TOP
 
  கயத்தை (1)
இரும்பின் பிணிப்பர் கயத்தை சான்றோரை - நான்மணி:10/3

 TOP
 
  கயப்பித்தல் (1)
கல்லா துணையார் கயப்பித்தல் சொல்லின் - பழ:376/2

 TOP
 
  கயம் (5)
செய்த நன்று உள்ளுவர் சான்றோர் கயம் தன்னை - நாலடி:36 6/3
கயம் பெருகின் பாவம் பெரிது - நான்மணி:90/4
கயம் திகழ் சோலை மலை நாடன் கேண்மை - ஐந்70:5/3
புண் கயத்து உள்ளும் வயல் ஊர வண் கயம்
  போலும் நின் மார்பு புளி வேட்கைத்து ஒன்று இவள் - திணை150:142/2,3
தழென மத எருமை தண் கயம் பாயும் - கைந்:37/2

 TOP
 
  கயல் (10)
தெள் நீர் குவளை பொரு கயல் வேல் என்று - நாலடி:5 4/1
செயற்பால செய்யாவிடினும் கயல் புலால் - நாலடி:10 7/2
கண் கயல் என்னும் கயத்தினால் காதலி - நாலடி:40 5/1
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி - திணை150:147/3
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு - குறள்:122 2/1
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் - பழ:163/3
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா - பழ:237/3
இரு கயல் உண்கண் இளையவளை வேந்தன் - பழ:338/1
கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் - ஏலாதி:14/3
கயல் இனம் பாயும் கழனி நல் ஊர - கைந்:38/1

 TOP
 
  கயவர் (14)
கல் எறிந்து அன்ன கயவர் வாய் இன்னா சொல் - நாலடி:7 6/1
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம் - நாலடி:15 5/1
கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை - நாலடி:20 10/2
உளி நீரர் மாதோ கயவர் அளி நீரார்க்கு - நாலடி:36 5/2
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன - குறள்:108 1/1
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர் - குறள்:108 2/1
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம் - குறள்:108 3/1
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட - குறள்:108 6/1
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் - குறள்:108 7/1
எற்றிற்கு உரியர் கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் - குறள்:108 10/1
ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் - திரி:51/3
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக - பழ:74/1
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர் - பழ:128/1
கல்லா கயவர் இயற்கை நரியிற்கு ஊண் - பழ:290/3

 TOP
 
  கயவர்க்கு (2)
பிழை நூறும் சான்றோர் பொறுப்பர் கயவர்க்கு
  எழுநூறு நன்றி செய்து ஒன்று தீதுஆயின் - நாலடி:36 7/2,3
கயவர்க்கு உரையார் மறை - பழ:229/4

 TOP
 
  கயவரை (2)
கயவரை கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே - இனிய40:29/1
கயவரை கையிகந்து வாழ்தல் நயவரை - திரி:77/1

 TOP
 
  கயவரொடு (1)
குன்றா ஒழுக்கமா கொண்டார் கயவரொடு
  ஒன்றா உணரற்பாற்று அன்று - நாலடி:15 3/3,4

 TOP
 
  கயற்கண்ணினாய் (1)
பொரு கயற்கண்ணினாய் புல்லான் விடினே - கைந்:55/3

 TOP
 
  கயிற்றின் (1)
விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம் - திணை150:75/3

 TOP
 
  கயிறு (3)
தீராமை ஆர்க்கும் கயிறு - குறள்:49 2/2
நல் வினை ஆர்க்கும் கயிறு - திரி:23/4
தம்மை தாம் ஆர்க்கும் கயிறு - பழ:346/4

 TOP
 
  கயிறுரீஇவிட்டார் (1)
காவார் கயிறுரீஇவிட்டார் - திணை150:47/4

 TOP
 
  கரகம் (1)
நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து - ஆசாரக்:46/3

 TOP
 
  கரத்தல் (2)
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல்
  கனவினும் தேற்றாதார் மாட்டு - குறள்:106 4/1,2
விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற - ஆசாரக்:53/2

 TOP
 
  கரத்தலின் (1)
இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை - முது:6 5/1

 TOP
 
  கரத்தலும் (1)
கரத்தலும் ஆற்றேன் இ நோயை நோய் செய்தார்க்கு - குறள்:117 2/1

 TOP
 
  கரந்த (1)
செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால் - ஐந்70:15/1

 TOP
 
  கரந்து (3)
உற்றது உரையாதார் உள் கரந்து பாம்பு உறையும் - நான்மணி:55/3
கரந்து மறைக்கலும் ஆமோ நிரந்து எழுந்த - பழ:34/2
கரந்து உள்ளதூஉம் மறைக்கும் அதனால் - பழ:240/3

 TOP
 
  கரப்பவர் (2)
கரப்பவர் நீர்மைத்தாய் நண்பகலில் தோன்றல் - திரி:101/1
கரப்பவர் கண்டறியார்கொல்லோ பரப்பில் - பழ:344/2

 TOP
 
  கரப்பவர்க்கு (2)
கரப்பவர்க்கு செல்சார் கவிழ்தல் எஞ்ஞான்றும் - நான்மணி:37/1
கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும்கொல்லோ இரப்பவர் - குறள்:107 10/1

 TOP
 
  கரப்பாக்கு (2)
எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து - குறள்:113 7/2
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே - குறள்:113 9/1

 TOP
 
  கரப்பார் (1)
கரப்பார் இரவன்மின் என்று - குறள்:107 7/2

 TOP
 
  கரப்பானும் (1)
ஏற்றார்க்கு இயைவ கரப்பானும் கூற்றம் - திரி:45/2

 TOP
 
  கரப்பின் (1)
இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின்
  அவர் பழி தம் பழி அன்று - குறள்:106 1/1,2

 TOP
 
  கரப்பினும் (2)
சென்றாங்கே சென்று ஒழுகும் காமம் கரப்பினும்
  கொன்றான்மேல் நிற்கும் கொலை - நான்மணி:89/3,4
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண் - குறள்:128 1/1

 TOP
 
  கரப்பு (7)
பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை - நான்மணி:94/3
சாயினும் தோன்றா கரப்பு சொல் தீய - நான்மணி:95/2
பரப்பு சொல் சான்றோர் வாய் தோன்றா கரப்பு சொல் - நான்மணி:95/3
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று - குறள்:106 3/1
கரப்பு இலார் வையகத்து உண்மையான் கண் நின்று - குறள்:106 5/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை - குறள்:106 6/1
கரப்பு உடை உள்ளம் கனற்றுபவரே - பழ:224/3

 TOP
 
  கரப்புடையார் (1)
கரப்புடையார் வைத்த கடையும் உதவா - பழ:169/1

 TOP
 
  கரம் (1)
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல - சிறுபஞ்:60/2

 TOP
 
  கரவலராய் (1)
கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர் - பழ:381/2

 TOP
 
  கரவன்மின் (1)
கரவன்மின் கைத்து உண்டாம் போழ்து - நாலடி:10 2/4

 TOP
 
  கரவா (1)
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் - குறள்:53 7/1

 TOP
 
  கரவாத (2)
கரவாத திண் அன்பின் கண் அன்னார்கண்ணும் - நாலடி:31 5/1
எ திறத்தானும் இயைவ கரவாத
  பற்றினில் பாங்கு இனியது இல் - இனிய40:26/3,4

 TOP
 
  கரவாதான் (1)
பஞ்ச பொழுது பாத்து உண்பான் கரவாதான்
  அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே - சிறுபஞ்:77/1,2

 TOP
 
  கரவாது (3)
கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் - நாலடி:2 9/2
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது
  கை செய்து ஊண் மாலையவர் - குறள்:104 5/1,2
கரவாது உவந்து ஈயும் கண் அன்னார்கண்ணும் - குறள்:107 1/1

 TOP
 
  கரவார் (1)
இசையாத நேர்ந்து கரவார் இசைவு இன்றி - ஆசாரக்:50/2

 TOP
 
  கரவு (5)
கரவு எழூஉம் கண் இல் குழியுள் இரவு எழூஉம் - நான்மணி:14/3
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட - திணை150:11/1
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு - குறள்:29 8/2
இரவு என்னும் ஏமாப்பு இல் தோணி கரவு என்னும் - குறள்:107 8/1
இரவு உள்ள உள்ளம் உருகும் கரவு உள்ள - குறள்:107 9/1

 TOP
 
  கரி (7)
உய்த்து ஈட்டும் தேனீ கரி - நாலடி:1 10/4
கேழல் உழுத கரி புன கொல்லையுள் - ஐந்70:11/1
இந்திரனே சாலும் கரி - குறள்:3 5/2
மல்லல் மா ஞாலம் கரி - குறள்:25 5/2
தானேயும் சாலும் கரி - குறள்:106 10/2
தனக்கு கரி ஆவான் தானாய் தவற்றை - பழ:102/2
கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம் - சிறுபஞ்:8/1

 TOP
 
  கரிய (1)
செம் வாய் கரிய கண் சீரினால் கேளாதும் - திணை150:73/1

 TOP
 
  கரியவரோ (1)
கயல் இகல் உண்கண்ணாய் கரியவரோ வேண்டா - பழ:237/3

 TOP
 
  கரியார் (2)
மூக்கின் கரியார் உடைத்து - குறள்:28 7/2
பரியா அடியார் பறியான் கரியார் சொல் - ஏலாதி:47/2

 TOP
 
  கரியாரை (1)
கள்ளான் சூது என்றும் கழுமான் கரியாரை
  நள்ளான் உயிர் அழுங்க நா ஆடான் எள்ளானாய் - சிறுபஞ்:19/1,2

 TOP
 
  கரியே (1)
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன் - பழ:190/3

 TOP
 
  கரு (9)
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை - நாலடி:19 6/2
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை - நாலடி:19 6/2
கரு இருந்து ஆலிக்கும் போழ்து - கார்40:1/4
கரு அணி காலம் குறித்தார் திரு அணிந்த - கார்40:34/3
இந்தின் கரு வண்ணம் கொண்டன்று எழில் வானம் - கார்40:40/3
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த - திணை50:25/1
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி - திணை150:10/1
பொன் வாளால் காடு இல் கரு வரை போர்த்தாலும் - திணை150:99/1
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி - திணை150:107/1

 TOP
 
  கருக்காயும் (1)
கனியும் கருக்காயும் அற்று - குறள்:131 6/2

 TOP
 
  கருத்தினால் (2)
கருத்தினால் கூறை கொள்வார் - பழ:378/4
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால்
  பண்டு எடுத்து காட்டும் பயின்று - சிறுபஞ்:26/3,4

 TOP
 
  கருத்து (4)
காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து - நாலடி:19 1/2
கருத்து உணர்ந்து கற்று அறிந்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:22 1/1
கள்ளத்தால் செய்யும் கருத்து எல்லாம் தெள்ளி - நாலடி:38 10/2
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக - பழ:74/1

 TOP
 
  கருத்தும் (1)
ஓர்த்த கருத்தும் உலகும் உணராத - பழ:168/1

 TOP
 
  கருத (2)
கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத
  காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன - திணை50:29/1,2
மானம் கருத கெடும் - குறள்:103 8/2

 TOP
 
  கருதற்க (1)
கால் தொழில் என்று கருதற்க கையினால் - நாலடி:20 3/3

 TOP
 
  கருதற்பாடு (1)
தான் பிறரால் கருதற்பாடு உணர்ந்து தான் பிறரால் - சிறுபஞ்:66/2

 TOP
 
  கருதி (17)
உற்ற பொலிசை கருதி அறன் ஒரூஉம் - இனிய40:39/3
இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா - ஐந்70:44/2
வள்நகைப்பட்டதனை ஆண்மை என கருதி
  பண் அமை தேர் மேல் வரும் - ஐந்70:63/3,4
இகல் கருதி திங்கள் இருளை பகல் வர - திணை150:94/2
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி - குறள்:29 5/1
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி
  பொச்சாப்பு பார்ப்பார்கண் இல் - குறள்:29 5/1,2
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை - குறள்:47 3/1
கருதி இடத்தான் செயின் - குறள்:49 4/2
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது - குறள்:49 5/1
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து - குறள்:69 7/1
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல - குறள்:70 6/1
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் - குறள்:70 10/1
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி - குறள்:86 2/1
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி
  இன்னா செய்யாமை தலை - குறள்:86 2/1,2
கற்றான் கருதி செயல் - குறள்:95 9/2
பூ உட்கும் கண்ணாய் பொறுப்பர் என கருதி
  யாவர்க்கேஆயினும் இன்னா செயல் வேண்டா - பழ:335/1,2
தீர்ந்தேம் என கருதி தேற்றாது ஒழுகி தாம் - பழ:386/1

 TOP
 
  கருதிய (1)
கட்டு உடைத்தாக கருதிய நல் அறம் - பழ:197/2

 TOP
 
  கருதின் (2)
எம் கண் அனையர் என கருதின் ஏதமால் - பழ:322/1
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் - ஏலாதி:27/3

 TOP
 
  கருதினும் (1)
ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் - குறள்:49 4/1

 TOP
 
  கருது (1)
கட்டு எறிந்த பாவம் கருது - சிறுபஞ்:68/4

 TOP
 
  கருதுங்கால் (2)
கயல் இயல் உண் கண்ணாய் கருதுங்கால் என்றும் - ஏலாதி:14/3
காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு - ஏலாதி:26/3

 TOP
 
  கருதுப (1)
ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
  கோடியும் அல்ல பல - குறள்:34 7/1,2

 TOP
 
  கருதுபவர் (1)
ஞாலம் கருதுபவர் - குறள்:49 5/2

 TOP
 
  கருதும் (4)
கருதும் கடப்பாட்டது அன்று - நாலடி:27 1/4
தாழ்விடத்து நேர் கருதும் தட்டையும் ஊழினால் - திரி:15/2
தலைமை கருதும் தகையாரை வேந்தன் - பழ:349/1
காப்பர் கருதும் இடத்து - சிறுபஞ்:52/4

 TOP
 
  கருதுவாரே (1)
பெரிய பொருள் கருதுவாரே விரி பூ - பழ:302/2

 TOP
 
  கருப்பம் (1)
கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால் - சிறுபஞ்:72/1

 TOP
 
  கரும் (27)
கரும் கொண்மூ வாய் திறந்த மின்னு போல் தோன்றி - நாலடி:1 8/3
கரும் தோளால் கண் விளக்கப்பட்டு - நாலடி:5 7/4
கரும் கொள்ளும் செம் கொள்ளும் தூணி பதக்கு என்று - நாலடி:39 7/1
கரும் குயில் கையற மா மயில் ஆல - கார்40:16/1
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து - கார்40:25/1
கரும் கடல் மேய்ந்த கமம் சூழ் எழிலி - கார்40:37/1
கரும் குரல் நொச்சி பசும் தழை சூடி - கார்40:39/2
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே - கள40:23/3
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் - ஐந்70:9/1
கரும் கால் மராம் பொழில் பாசடை துஞ்சும் - ஐந்70:12/2
கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர - திணை50:16/1
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி - திணை50:26/2
கரும் கயத்து ஆங்கண் கழுமிய நீலம் - திணை50:39/1
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ - திணை150:4/3
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் - திணை150:26/1
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ - திணை150:93/1
கரும் கோட்டு செம் கண் எருமை கழனி - திணை150:137/1
செம் கண் கரும் கோட்டு எருமை சிறுகனையா - திணை150:147/1
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும் - ஆசாரக்:45/2
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் - பழ:87/1
கரும் தொழிலர் ஆய கடையாயார் தம் மேல் - பழ:262/1
கரும் பனை அன்னது உடைத்து - பழ:286/4
கரும் குணத்தார் கேண்மை கழிமின் ஒருங்கு உணர்ந்து - சிறுபஞ்:24/2
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் - ஏலாதி:57/1
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் - கைந்:8/1
கரும்
  பெரும் கல் மலை நாடன் பேணி வரினே - கைந்:8/2,3
கரும் கரை வன்மீன் கவரும் புள் ஓப்பின் - கைந்:56/2

 TOP
 
  கரும்பின் (2)
பெரும் பொய் உரையாதி பாண கரும்பின்
  கடை கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் - நாலடி:39 10/2,3
கரும்பின் கோது ஆயினேம் யாம் - திணை50:39/4

 TOP
 
  கரும்பினை (2)
கடித்து கரும்பினை கண் தகர நூறி - நாலடி:16 6/1
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா - இன்னா40:5/1

 TOP
 
  கரும்பு (9)
பெரும் பயனும் ஆற்றவே கொள்க கரும்பு ஊர்ந்த - நாலடி:4 4/2
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் - நாலடி:4 5/1
கரும்பு ஆர் கழனியுள் சேர்வர் சுரும்பு ஆர்க்கும் - நாலடி:13 2/2
நுனியின் கரும்பு தின்று அற்றே நுனி நீக்கி - நாலடி:14 8/2
தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி - நாலடி:20 9/1
குருத்தின் கரும்பு தின்று அற்றே குருத்திற்கு - நாலடி:22 1/2
இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால் - திணை150:137/2
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் - குறள்:108 8/1
சென்று ஒசிந்து ஒல்கு நுசுப்பினாய் பைம் கரும்பு
  மென்றிருந்து பாகு செயல் - பழ:289/3,4

 TOP
 
  கரும்பும் (1)
நிலத்துக்கு அணி என்ப நெல்லும் கரும்பும்
  குளத்துக்கு அணி என்ப தாமரை பெண்மை - நான்மணி:9/1,2

 TOP
 
  கரும (4)
கரும வரிசையால் கல்லாதார் பின்னும் - நாலடி:25 9/1
கல்லார் உரைக்கும் கரும பொருள் இன்னா - இன்னா40:15/2
கள் உண்பான் கூறும் கரும பொருள் இன்னா - இன்னா40:33/1
கற்று அறிந்தார் கூறும் கரும பொருள் இனிதே - இனிய40:32/1

 TOP
 
  கருமங்கள் (4)
கருமங்கள் வேறுபடும் - நாலடி:24 6/4
கருமங்கள் வேறுபடும் - நாலடி:35 5/4
ஒல்லாது ஒன்று இன்றி உடையார் கருமங்கள்
  நல்லவாய் நாடி நடக்குமாம் இல்லார்க்கு - பழ:145/1,2
கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய் - பழ:400/3

 TOP
 
  கருமணியின் (1)
கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் - குறள்:113 3/1

 TOP
 
  கருமத்தான் (1)
கருமத்தான் நாணுதல் நாணு திருநுதல் - குறள்:102 1/1

 TOP
 
  கருமத்தை (1)
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் கருமத்தை
  அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும் - பழ:186/1,2

 TOP
 
  கருமம் (26)
தலையாயர் தம் கருமம் செய்வார் தொலைவு இல்லா - நாலடி:6 2/2
தம் கருமம் முற்றும் துணை - நாலடி:24 1/4
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் - குறள்:27 6/1
எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் - குறள்:47 7/1
கருமம் சிதையாமல் கண்ணோட வல்லார்க்கு - குறள்:58 8/1
ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை - குறள்:82 8/1
கருமம் செய ஒருவன் கைதூவேன் என்னும் - குறள்:103 1/1
தனிமை இடத்துக்கண் தம் கருமம் சொல்லார் - ஆசாரக்:69/2
தலைஇய நல் கருமம் செய்யுங்கால் என்றும் - ஆசாரக்:92/1
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் - ஆசாரக்:96/2
தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம்
  அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் - ஆசாரக்:96/2,3
கருமம் உடையாரை நாடார் எருமை மேல் - பழ:23/2
உழை இருந்து நுண்ணிய கூறி கருமம்
  புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் - பழ:86/1,2
கட்டு உடைத்தாக கருமம் செய வைப்பின் - பழ:118/1
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர் - பழ:128/1
செய்த கருமம் சிறிதானும் கைகூடா - பழ:132/1
பொறியின் வகைய கருமம் அதனால் - பழ:203/3
புரைய கலந்தவர்கண்ணும் கருமம்
  உரையின் வழுவாது உவப்பவே கொள்க - பழ:227/1,2
வரையக நாட விரையின் கருமம்
  சிதையும் இடர் ஆய்விடும் - பழ:227/3,4
விட்டு கருமம் செயவைத்த பின்னரும் - பழ:279/1
ஆணியா கொண்ட கருமம் பதிற்றியாண்டும் - பழ:308/1
உவப்ப உடன்படுத்தற்கு ஏய கருமம்
  அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் - பழ:327/1,2
முற்றலை நாடி கருமம் செய வையார் - பழ:373/2
தலைக்கொண்ட தம் கருமம் தாம் மடி கொண்டு - பழ:377/1
மடியை வியங்கொள்ளின் மற்றை கருமம்
  முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் - பழ:389/1,2
பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீ பெண் கிளைமை - சிறுபஞ்:23/3

 TOP
 
  கருமம்தான் (1)
கருமம்தான் கண்டு அழிவுகொல்லோ பருவம்தான் - திணை150:103/2

 TOP
 
  கருமமும் (1)
கருமமும் உள்படா போகமும் துவ்வா - நாலடி:25 10/1

 TOP
 
  கருமமே (2)
கருமமே கல்லார்கண் தீர்வு - நாலடி:13 9/4
கருமமே கட்டளை கல் - குறள்:51 5/2

 TOP
 
  கருவி (4)
கம்மம் செய் மாக்கள் கருவி ஒடுக்கிய - நாலடி:40 3/1
ஒருமை தான் செய்த கருவி தெரியின் மெய் - நான்மணி:72/3
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் - குறள்:43 1/1
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் - குறள்:68 5/1

 TOP
 
  கருவிகள் (1)
கருவிகள் மாறி புறங்கொடுத்தல் இன்னா - இன்னா40:4/2

 TOP
 
  கருவியரோ (1)
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த - நாலடி:32 10/2

 TOP
 
  கருவியான் (2)
அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான்
  காலம் அறிந்து செயின் - குறள்:49 3/1,2
கருவியான் போற்றி செயின் - குறள்:54 7/2

 TOP
 
  கருவியும் (1)
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் - குறள்:64 1/1

 TOP
 
  கருவிளை (1)
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று - கார்40:9/1

 TOP
 
  கருவினுள் (1)
கருவினுள் கொண்டு கலந்தாரும் தம்முள் - பழ:123/1

 TOP
 
  கருவூர் (1)
கழுமலத்து யாத்த களிரும் கருவூர்
  விழுமியோன் மேற்சென்றதனால் விழுமிய - பழ:62/1,2

 TOP
 
  கருனை (3)
கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை - நாலடி:20 10/2
வேளாண்மை வெம் கருனை வேம்பு ஆகும் கேளாய் - நாலடி:21 7/2
வெருக்கு கண் வெம் கருனை வேம்பு ஆம் விருப்புடை - நாலடி:21 10/2

 TOP
 
  கருனையால் (1)
கால் ஆறும் செல்லார் கருனையால் துய்ப்பவே - நாலடி:27 8/3

 TOP
 
  கருனையை (1)
கருனை சோறு ஆர்வர் கயவர் கருனையை
  பேரும் அறியார் நனி விரும்பு தாளாண்மை - நாலடி:20 10/2,3

 TOP
 
  கரை (16)
கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில - நாலடி:14 5/1
கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப - நாலடி:23 4/2
கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து - கார்40:31/1
கரை கொன்று இழிதரும் காவிரி நாடன் - கள40:35/3
ஒழுகு திரை கரை வான் குருகின் தூவி - ஐந்70:57/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் - திணை50:46/1
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால் - திணை150:12/3
கரை பாய் நீள் சேர்ப்ப கனை இருள் வாரல் - திணை150:43/3
விரை மேவும் பாக்கம் விளக்கா கரை மேல் - திணை150:48/2
கரை சேர்ந்த கானல் படையா விரையாது - திணை150:52/2
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே - திணை150:60/2
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே - திணை150:60/2
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் - குறள்:117 7/1
கரை இருந்தார்க்கு எளிய போர் - பழ:86/4
கரை பூசை போறல் கடை - சிறுபஞ்:100/4
கரும் கரை வன்மீன் கவரும் புள் ஓப்பின் - கைந்:56/2

 TOP
 
  கரைகண்ட (1)
வேதம் கரைகண்ட பார்ப்பானும் தீது இகந்து - திரி:70/2

 TOP
 
  கரைகண்டானும் (1)
நுண் நூல் பெரும் கேள்வி நூல் கரைகண்டானும்
  மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் - திரி:35/2,3

 TOP
 
  கரைந்து (1)
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் - குறள்:53 7/1

 TOP
 
  கரையும் (2)
இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் - திணை150:83/3
சிதடி கரையும் திரிந்து - திணை150:83/4

 TOP
 
  கல் (53)
கல் எறிந்து அன்ன கயவர் வாய் இன்னா சொல் - நாலடி:7 6/1
கல் வரையும் உண்டாம் நெறி - நாலடி:16 4/4
கல் என்று தந்தை கழற அதனை ஓர் - நாலடி:26 3/1
கல் ஓங்கு உயர் வரை மேல் காந்தள் மலராக்கால் - நாலடி:29 3/1
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட - நாலடி:29 5/3
கல் நனி நல்ல கடை ஆய மாக்களின் - நாலடி:34 4/1
கல் கிள்ளி கை இழந்து அற்று - நாலடி:34 6/4
அறை பெரும் கல் அன்னார் உடைத்து - நாலடி:36 10/4
கல் கொண்டு எறியும் தவறு - நாலடி:37 4/4
புல் அன்னர் புல்லறிவின் ஆடவர் கல் அன்னர் - நான்மணி:31/3
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா - இன்னா40:39/2
அறை கல் இறுவரை மேல் பாம்பு சவட்டி - கார்40:17/1
கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே - கார்40:18/1
கல் ஓங்கு கானம் களிற்றின் மதம் நாறும் - கார்40:24/2
இரும் கல் இறுவரை ஏறி உயிர்க்கும் - கார்40:37/2
கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு - ஐந்50:32/3
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் - ஐந்50:37/3
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து - ஐந்70:2/1
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை - ஐந்70:24/1
எழுத்து உடை கல் நிரைக்க வாயில் விழு தொடை - ஐந்70:29/1
கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் - ஐந்70:30/2
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப - ஐந்70:42/2
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும் - திணை50:17/1
கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த - திணை50:19/1
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட - திணை150:11/1
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் - திணை150:26/1
இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் - திணை150:83/3
பகல் பருகி பல் கதிர் ஞாயிறு கல் சேர - திணை150:94/1
ஆழி போல் ஞாயிறு கல் சேர தோழியோ - திணை150:97/2
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி - திணை150:148/3
கடல் வட்டத்து இல்லையால் கல் பெயர் சேராள் - திணை150:150/3
வாழ் நாள் வழி அடைக்கும் கல் - குறள்:4 8/2
கருமமே கட்டளை கல் - குறள்:51 5/2
முன் நின்று கல் நின்றவர் - குறள்:78 1/2
ஈர்ந்த கல் இன்னார் கயவர் இவர் மூவர் - திரி:51/3
கல் கிள்ளி கை உய்ந்தார் இல் - பழ:36/4
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப - பழ:43/3
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப - பழ:68/3
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் - பழ:127/3
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து - பழ:129/3
ஆயிரம் காக்கைக்கு ஓர் கல் - பழ:165/4
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட - பழ:243/3
கடிஞையுள் கல் இடுவார் இல் - பழ:246/4
நாய் காணின் கல் காணாவாறு - பழ:261/4
கல் எறிந்தால் போல கலாம் தலைக்கொள்வாரை - பழ:276/2
கல் தேயும் தேயாது சொல் - பழ:394/4
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும் - ஏலாதி:57/1
பாசம் பட்டு ஓடும் படு கல் மலை நாடற்கு - கைந்:3/3
கல் வரை ஏறி கடுவன் கனி வாழை - கைந்:7/1
பெரும் கல் மலை நாடன் பேணி வரினே - கைந்:8/3
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை - கைந்:13/1
கொடும் கல் மலை - கைந்:15/2
கடமா இரிந்தோடும் கல் அதர் அத்தம் - கைந்:17/1

 TOP
 
  கல்யாணம் (2)
கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல் - நாலடி:9 6/2
அறத்தொடு கல்யாணம் ஆள்வினை கூரை - ஆசாரக்:85/1

 TOP
 
  கல்லா (10)
கல்லா புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ - நாலடி:5 5/2
கல்லா ஒருவன் உரைப்பவும் கண் ஓடி - நாலடி:16 5/2
கல்லா கழிப்பர் தலையாயார் நல்லவை - நாலடி:37 6/1
கல்லா ஒருவர்க்கு தம் வாயில் சொல் கூற்றம் - நான்மணி:82/1
கல்லா வளரவிடல் தீது நல்லார் - நான்மணி:92/2
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து - குறள்:41 5/1
அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார் - குறள்:82 4/1
கல்லா கயவர் இயற்கை நரியிற்கு ஊண் - பழ:290/3
கல்லா துணையார் கயப்பித்தல் சொல்லின் - பழ:376/2
பல்லவர் நோய் நீக்கும் பாங்கினால் கல்லா
  மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான் - சிறுபஞ்:106/2,3

 TOP
 
  கல்லாத (3)
கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற - நாலடி:26 5/2
கற்றான் தளரின் எழுந்திருக்கும் கல்லாத
  பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம் - நான்மணி:72/1,2
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற - குறள்:85 5/1

 TOP
 
  கல்லாதவர் (3)
புண் உடையர் கல்லாதவர் - குறள்:40 3/2
கடையரே கல்லாதவர் - குறள்:40 5/2
களர் அனையர் கல்லாதவர் - குறள்:41 6/2

 TOP
 
  கல்லாதவரிடை (1)
கல்லாதவரிடை கட்டுரையின் மிக்கது ஓர் - பழ:64/1

 TOP
 
  கல்லாதவரின் (1)
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும் - குறள்:73 9/1

 TOP
 
  கல்லாதவரும் (1)
கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன் - குறள்:41 3/1

 TOP
 
  கல்லாதவாறு (2)
சாம் துணையும் கல்லாதவாறு - குறள்:40 7/2
கற்றொறும் தான் கல்லாதவாறு - பழ:332/4

 TOP
 
  கல்லாதார் (7)
கல்லாதார் வாழ்வது அறிதிரேல் கல்லாதார் - நாலடி:11 6/2
கல்லாதார் வாழ்வது அறிதிரேல் கல்லாதார்
  சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் - நாலடி:11 6/2,3
கரும வரிசையால் கல்லாதார் பின்னும் - நாலடி:25 9/1
கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலனே கல்லாதார்
  பேதையார் முன்னர் படின் - நான்மணி:96/3,4
மேல் பிறந்தார்ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் - குறள்:41 9/1
கற்று ஆற்றுவாரை கறுப்பித்து கல்லாதார்
  சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் எற்று எனின் - பழ:192/1,2
தேவரே கற்றவர் கல்லாதார் தேருங்கால் - சிறுபஞ்:18/1

 TOP
 
  கல்லாதான் (9)
சாலும் அவைப்படின் கல்லாதான் பாடு இலன் - நான்மணி:96/2
கல்லாதான் ஊரும் கலிமா பரிப்பு இன்னா - இன்னா40:28/1
கல்லாதான் கோட்டி கொளல் - இன்னா40:28/4
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் - குறள்:41 2/1
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றுஆயினும் - குறள்:41 4/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் - பழ:2/1
ஆற்றும் இளமைக்கண் கல்லாதான் மூப்பின்கண் - பழ:60/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் - பழ:367/1
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் - சிறுபஞ்:3/1

 TOP
 
  கல்லாது (4)
அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது
  உலக நூல் ஓதுவது எல்லாம் கலகல - நாலடி:14 10/1,2
கல்லாது போகிய நாளும் பெரியவர்கண் - நாலடி:17 9/1
கல்லாது நீண்ட ஒருவன் உலகத்து - நாலடி:26 4/1
கல்லாது மூத்தானை கைவிட்டு கற்றான் - நான்மணி:63/3

 TOP
 
  கல்லாதும் (1)
கல்லாதும் கேளாதும் கற்றார் அவை நடுவண் - பழ:350/1

 TOP
 
  கல்லாதேன் (1)
கற்றொறும் கல்லாதேன் என்று வழி இரங்கி - பழ:332/2

 TOP
 
  கல்லாமல் (1)
கல்லாமல் பாகம் படும் - பழ:21/4

 TOP
 
  கல்லாமை (5)
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம் - நாலடி:15 5/1
குலனும் குடிமையும் கல்லாமை கீழ் சாம் - நான்மணி:80/2
இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றம் - நான்மணி:91/1
குலத்து பிறந்தவன் கல்லாமை இன்னா - இன்னா40:19/1
கல்லாமை தீது கதம் தீது நல்லார் - சிறுபஞ்:49/2

 TOP
 
  கல்லார் (6)
கல்லார் உரைக்கும் கரும பொருள் இன்னா - இன்னா40:15/2
கல்லார் அறிவிலாதார் - குறள்:14 10/2
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது - குறள்:57 10/1
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன் - பழ:3/1
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே - சிறுபஞ்:54/3
காமாடார் காமியார் கல்லார் இனம் சேரார் - ஏலாதி:58/1

 TOP
 
  கல்லார்க்கு (2)
கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை - நாலடி:27 5/2
கல்லார்க்கு இனனா ஒழுகலும் காழ் கொண்ட - திரி:3/1

 TOP
 
  கல்லார்கண் (3)
கருமமே கல்லார்கண் தீர்வு - நாலடி:13 9/4
கைவாய் பொருள் பெறினும் கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே - இனிய40:25/2
கல்லார்கண் பட்ட திரு - குறள்:41 8/2

 TOP
 
  கல்லாரேஆயினும் (2)
கல்லாரேஆயினும் செல்வர் வாய் சொல் செல்லும் - நாலடி:12 5/2
கல்லாரேஆயினும் கற்றாரை சேர்ந்து ஒழுகின் - நாலடி:14 9/1

 TOP
 
  கல்லான் (3)
கல்லான் வெகுளும் சிறு பொருள் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:87 10/1
கல்லான் என்று எள்ளப்படுதலும் இ மூன்றும் - திரி:20/3
நன்று உணர்வார் முன் கல்லான் நாவும் சாம் ஒன்றானை - சிறுபஞ்:8/2

 TOP
 
  கல்லிடை (1)
கல்லிடை வாழ்நர் எமர் - திணை50:5/4

 TOP
 
  கல்லில் (1)
கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி - நான்மணி:5/1

 TOP
 
  கல்லுதலும் (1)
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ - நாலடி:28 7/3

 TOP
 
  கல்லும் (1)
பொத்த நூல் கல்லும் புணர் பிரியா அன்றிலும் போல் - நாலடி:38 6/1

 TOP
 
  கல்லுற்றுழி (1)
கல்லுற்றுழி ஊறும் ஆறே போல் செல்வம் - நாலடி:19 5/2

 TOP
 
  கல்லென்று (1)
கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற - நாலடி:3 5/1

 TOP
 
  கல்லேறு (1)
தெறியொடு கல்லேறு வீளை விளியே - ஆசாரக்:53/1

 TOP
 
  கல்லொடு (1)
கல்லொடு கை எறியுமாறு - பழ:382/4

 TOP
 
  கல்வி (24)
கல்வி அழகே அழகு - நாலடி:14 1/4
எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல் - நாலடி:14 2/3
கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில - நாலடி:14 5/1
ஒண் பொருள் ஒன்றோ தவம் கல்வி ஆள்வினை - நாலடி:20 5/3
குலம் தவம் கல்வி குடிமை மூப்பு ஐந்தும் - நாலடி:34 3/1
ஆசாரம் என்பது கல்வி அறம் சேர்ந்த - நான்மணி:93/1
கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே - இனிய40:12/2
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே - இனிய40:16/1
தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் - குறள்:39 3/1
ஒருமைக்கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு - குறள்:40 8/1
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு - குறள்:40 10/1
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன் - குறள்:69 4/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற - குறள்:72 7/1
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் - குறள்:94 9/1
கல்வி புணை கைவிட்டார் - திரி:17/4
இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி
  செவி குற்றம் பார்த்திருப்பானும் இ மூவர் - திரி:28/2,3
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் - திரி:52/3
கல்வி மாண்பு இல்லாத மாந்தரும் இ மூவர் - திரி:84/3
நில கிழமை மீக்கூற்றம் கல்வி நோய் இன்மை - ஆசாரக்:2/2
தக்கிணை வேள்வி தவம் கல்வி இ நான்கும் - ஆசாரக்:3/1
கல்வி அகலமும் கட்டுரை வாய்பாடும் - பழ:264/1
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி
  அளவு இறந்து மிக்கார் அறிவு எள்ளி கூறல் - பழ:326/2,3
தேராமல் கற்றது கல்வி அன்று - முது:5 6/1
நின்ற நிலை கல்வி வள்ளன்மை என்றும் - ஏலாதி:1/2

 TOP
 
  கல்விக்கு (1)
கொல்வது தான் அஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு
  அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து - திரி:87/1,2

 TOP
 
  கல்விக்கும் (2)
காதல் புலவர்க்கு கல்வியே கல்விக்கும்
  ஓதின் புகழ் சால் உணர்வு - நான்மணி:101/3,4
நிலைமைக்கும் ஆண்மைக்கும் கல்விக்கும் தத்தம் - ஆசாரக்:49/2

 TOP
 
  கல்வியான் (1)
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன் - பழ:3/1

 TOP
 
  கல்வியின்கண் (1)
கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண்
  விண்டவர் நூல் வேண்டாவிடும் - ஏலாதி:4/3,4

 TOP
 
  கல்வியும் (4)
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி - நாலடி:29 5/2
நல் அவையுள் மேம்பட்ட கல்வியும் வெல் சமத்து - திரி:8/2
திரிந்து ஆளும் நெஞ்சினான் கல்வியும் மூன்றும் - திரி:102/3
இறைவர் முன் செல்வமும் கல்வியும் தேசும் - ஆசாரக்:71/1

 TOP
 
  கல்வியே (2)
காதல் புலவர்க்கு கல்வியே கல்விக்கும் - நான்மணி:101/3
ஆண்டு அமைந்த கல்வியே சொல் ஆற்றல் பூண்டு அமைந்த - ஏலாதி:26/2

 TOP
 
  கல்வியொடு (1)
இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா - பழ:401/2

 TOP
 
  கல்வியோடு (1)
இன்னாத எ உயிர்க்கும் செய்யாமை கல்வியோடு
  ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை - ஆசாரக்:1/2,3

 TOP
 
  கல (1)
குல நலத்தால் ஆகுவர் சான்றோர் கல நலத்தை - நாலடி:18 9/2

 TOP
 
  கலக்க (1)
எறி சுறா குப்பை இனம் கலக்க தாக்கும் - ஐந்70:65/1

 TOP
 
  கலக்கத்தை (1)
இலக்கம் உடம்பு இடும்பைக்கு என்று கலக்கத்தை
  கையாறா கொள்ளாதாம் மேல் - குறள்:63 7/1,2

 TOP
 
  கலக்கி (1)
நிலை கலக்கி கீழ் இடுவானும் நிலையினும் - நாலடி:25 8/2

 TOP
 
  கலக்குமாறு (1)
புணை இல் நிலை கலக்குமாறு - திரி:88/4

 TOP
 
  கலகல (1)
உலக நூல் ஓதுவது எல்லாம் கலகல
  கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம் - நாலடி:14 10/2,3

 TOP
 
  கலகலக்கும் (1)
வற்றிய ஓலை கலகலக்கும் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:26 6/3

 TOP
 
  கலங்க (3)
மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா - கள40:25/1
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி - ஐந்50:47/1
காம்பு அன்ன தோளி கலங்க கடித்து ஓடும் - பழ:148/3

 TOP
 
  கலங்காது (2)
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது
  ஞாலம் கருதுபவர் - குறள்:49 5/1,2
கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது - குறள்:67 8/1

 TOP
 
  கலங்காமல் (1)
கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் - நாலடி:6 9/3

 TOP
 
  கலங்காமை (1)
கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால் - சிறுபஞ்:72/1

 TOP
 
  கலங்கி (1)
கால் நிலை கொள்ளா கலங்கி செவி சாய்த்து - கள40:41/2

 TOP
 
  கலங்கிய (1)
பதியின் கலங்கிய மீன் - குறள்:112 6/2

 TOP
 
  கலங்கினாள் (1)
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் - குறள்:129 10/1

 TOP
 
  கலத்தல் (3)
கலத்தல் குலம் இல் வழி - இன்னா40:19/4
கலத்தல் உறுவது கண்டு - குறள்:126 9/2
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி - குறள்:128 6/1

 TOP
 
  கலத்தானும் (1)
எ கலத்தானும் இனிது - நாலடி:21 6/4

 TOP
 
  கலத்தினால் (1)
வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால்
  பெய் பூச்சு சீராது எனின் - ஆசாரக்:35/3,4

 TOP
 
  கலத்து (4)
ஆழ் கலத்து அன்ன கலுழ் - நாலடி:2 2/4
பொன் கலத்து பெய்த புலி உகிர் வான் புழுக்கல் - நாலடி:21 6/1
பொன் கலத்து ஊட்டி புறந்தரினும் நாய் பிறர் - நாலடி:35 5/1
இடை கலத்து எய்துவிடல் - பழ:249/4

 TOP
 
  கலத்துள் (1)
கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று - குறள்:66 10/2

 TOP
 
  கலந்த (5)
கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் - நாலடி:23 7/2
தாம் கலந்த நெஞ்சினார்க்கு என் ஆகும் தக்கார் வாய் - நாலடி:26 9/3
தேன் கலந்த தேற்ற சொல் தேர்வு - நாலடி:26 9/4
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் - சிறுபஞ்:36/3
தேம் கலந்த சொல்லின் தெளித்து - கைந்:4/4

 TOP
 
  கலந்தவர்கண்ணும் (1)
புரைய கலந்தவர்கண்ணும் கருமம் - பழ:227/1

 TOP
 
  கலந்தனர் (1)
கலந்தனர் சென்றார் வலந்த சொல் எல்லாம் - திணை50:13/3

 TOP
 
  கலந்தார் (1)
கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி - கைந்:27/2

 TOP
 
  கலந்தார்க்கு (1)
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு
  உயல் உண்மை சாற்றுவேன்மன் - குறள்:122 2/1,2

 TOP
 
  கலந்தாரும் (1)
கருவினுள் கொண்டு கலந்தாரும் தம்முள் - பழ:123/1

 TOP
 
  கலந்தாரை (2)
கலந்தாரை கைவிடுதல் கானக நாட - நாலடி:8 6/3
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி - பழ:122/2

 TOP
 
  கலந்தான்இலன் (1)
கானக நாடன் கலந்தான்இலன் என்று - கைந்:1/3

 TOP
 
  கலந்து (19)
வேற்றுமை இன்றி கலந்து இருவர் நட்டக்கால் - நாலடி:8 5/1
கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் - நாலடி:23 7/2
வளி கலந்து வந்து உறைக்கும் வானம் காண்தோறும் - ஐந்50:5/3
துளி கலந்து வீழ்தரும் கண் - ஐந்50:5/4
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட - ஐந்50:13/3
துன்பம் கலந்து அழியும் நெஞ்சு - ஐந்50:31/4
தேம் கலந்து வந்த அருவி குடைந்து ஆட - ஐந்70:7/3
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த - திணை50:25/1
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த - திணை150:61/3
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணிமொழி - குறள்:113 1/1
கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் - குறள்:125 6/1
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து - குறள்:127 8/1
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து
  மாலை அயர்கம் விருந்து - குறள்:127 8/1,2
கற்று அனைத்தும் வாழ்வார் கலந்து - சிறுபஞ்:69/4
காண் ஈய்த்து வாழ்வார் கலந்து - ஏலாதி:55/4
காண் கொடுத்து வாழ்வார் கலந்து - ஏலாதி:80/4
கணிமேதை செய்தான் கலந்து - ஏலாதி:81/4
தான் கலந்து உள்ளா தகையனோ நேரிழாய் - கைந்:4/3
ஓவா கலந்து ஆர்க்கும் ஒல்லென் இறா குப்பை - கைந்:49/2

 TOP
 
  கலப்பினும் (1)
உலகு அறிய தீர கலப்பினும் நில்லா - நாலடி:21 4/1

 TOP
 
  கலப்பு (2)
காய்ந்தான்கொல் நம்கண் கலப்பு - கைந்:9/4
கலப்பு அடும் கூடும்கொல் மற்று - கைந்:40/4

 TOP
 
  கலப்பேன்கொல் (1)
புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன்கொல்லோ கலப்பேன்கொல்
  கண் அன்ன கேளிர் வரின் - குறள்:127 7/1,2

 TOP
 
  கலப்பை (2)
பண் கலப்பை பாற்படுப்பான் உழவன் என்பவே - சிறுபஞ்:58/3
நுண் கலப்பை நூல் ஓதுவார் - சிறுபஞ்:58/4

 TOP
 
  கலம் (16)
மான அரும் கலம் நீக்கி இரவு என்னும் - நாலடி:4 10/1
பட்டினம் பெற்ற கலம் - நாலடி:25 10/4
கண் அவா தக்க கலம் - நாலடி:26 1/4
கலம் சிதைக்கும் பாலின் சுவையை குலம் சிதைக்கும் - நான்மணி:21/3
கன்று ஊட்ட நந்தும் கறவை கலம் பரப்பி - நான்மணி:60/3
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ - திணை150:4/3
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு - குறள்:6 10/2
கலம் தீமையால் திரிந்த அற்று - குறள்:100 10/2
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து - குறள்:127 2/2
கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து - திரி:39/2
பண்பினால் நீக்கல் கலம் - ஆசாரக்:26/4
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும் - ஆசாரக்:45/2
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை - ஆசாரக்:46/1
அட்டாரை ஒட்டா கலம் - பழ:118/4
தமவேயும் கொள்ளா கலம் - பழ:232/4
தொடு உண்ணின் மூடும் கலம் - பழ:391/4

 TOP
 
  கலமே (1)
கலமே நெய் பெய்துவிடும் - பழ:397/4

 TOP
 
  கலவர் (1)
கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம் - நான்மணி:16/1

 TOP
 
  கலவாமை (1)
கலவாமை கோடி உறும் - நாலடி:17 8/4

 TOP
 
  கலவான் (1)
கானக நாடன் கலவான் என் தோள் என்று - ஐந்50:13/1

 TOP
 
  கலவான்கொல் (1)
கலவான்கொல் தோழி நமக்கு - கைந்:53/4

 TOP
 
  கலவி (1)
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் - திணை150:153/2

 TOP
 
  கலவை (1)
கண்ணுங்கால் என்கொல் கலவை யாழ் பாண்மகனே - திணை150:150/1

 TOP
 
  கலவைகள் (1)
கலவைகள் உண்டு கழிப்பர் வலவைகள் - நாலடி:27 8/2

 TOP
 
  கலன் (1)
கெடும் நீரார் காம கலன் - குறள்:61 5/2

 TOP
 
  கலனா (1)
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா
  உப்பு இலி வெந்தை தின்று உள் அற்று வாழ்பவே - நாலடி:29 9/2,3

 TOP
 
  கலனும் (1)
அரு விலை மாண் கலனும் ஆன்ற பொருளும் - பழ:136/1

 TOP
 
  கலனுள் (1)
ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து - நாலடி:24 9/1

 TOP
 
  கலாம் (8)
நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இ மூன்றும் - திரி:57/3
குன்றொடு தேன் கலாம் வெற்ப அது பெரிதும் - பழ:65/3
புலி கலாம் கொள் யானை பூம் குன்ற நாட - பழ:157/3
அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே - பழ:215/3
கல் எறிந்தால் போல கலாம் தலைக்கொள்வாரை - பழ:276/2
பூ மிதித்து புள் கலாம் பொய்கை புனல் ஊர - பழ:299/3
குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு - பழ:300/1
மடலொடு புள் கலாம் மால் கடல் சேர்ப்ப - பழ:372/3

 TOP
 
  கலாஅல் (1)
கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட - நாலடி:29 3/3

 TOP
 
  கலி (11)
ஊரும் கலி மா உரன் உடைமை முன் இனிதே - இனிய40:8/1
பெரும் கலி வானம் உரறும் பெருந்தோள் - கார்40:16/2
புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார் - கார்40:22/2
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும் - ஐந்50:2/3
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள - ஐந்70:23/2
மென் கண் கலி வயல் ஊரன்தன் மெய்ம்மையை - திணை150:127/1
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து - திரி:46/1
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து - பழ:59/3
உளையார் கலி நன் மா பூட்டி வருவார் - கைந்:33/2
கழனி உழவர் கலி அஞ்சி ஓடி - கைந்:37/1
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு - கைந்:45/2

 TOP
 
  கலிக்கண் (1)
அறம் அறமேல் சொல் பொறுக்க அன்றேல் கலிக்கண்
  துறவறம் பொய் இல்லறம் மெய் ஆம் - சிறுபஞ்:65/3,4

 TOP
 
  கலிமா (1)
கல்லாதான் ஊரும் கலிமா பரிப்பு இன்னா - இன்னா40:28/1

 TOP
 
  கலியாணம் (1)
கலியாணம் தேவர் பிதிர் விழா வேள்வி என்று - ஆசாரக்:48/1

 TOP
 
  கலின (1)
ஊர்ந்தான் வகைய கலின மா நேர்ந்து ஒருவன் - நான்மணி:70/1

 TOP
 
  கலுழ் (1)
ஆழ் கலத்து அன்ன கலுழ் - நாலடி:2 2/4

 TOP
 
  கலுழ்ந்தாள் (1)
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு - நாலடி:40 3/3

 TOP
 
  கலுழ்ந்து (1)
கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து - நாலடி:38 2/4

 TOP
 
  கலுழ்வது (1)
கண் தாம் கலுழ்வது எவன்கொலோ தண்டா நோய் - குறள்:118 1/1

 TOP
 
  கலுழும் (1)
கதுமென தாம் நோக்கி தாமே கலுழும்
  இது நக தக்கது உடைத்து - குறள்:118 3/1,2

 TOP
 
  கலை (4)
இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம் - நாலடி:40 9/2
நண்ணும் கலை அனைத்தும் நல்குமால் கண்ணுதலின் - ஐந்70:0/2
இனத்த அரும் கலை பொங்க புனத்த - ஐந்70:20/1
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப - பழ:68/3

 TOP
 
  கலைமா (1)
பிணை மான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன் - ஐந்50:38/2

 TOP
 
  கலையொடு (1)
கலையொடு மான் இரங்கு கல் அதர் அத்த - திணை50:19/1

 TOP
 
  கவ்வி (3)
கவ்வி தோல் தின்னும் குணுங்கர் நாய் பால் சோற்றின் - நாலடி:33 2/3
கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று - இனிய40:36/3
ஐ வாய் வய நாகம் கவ்வி விசும்பு இவரும் - கள40:26/3

 TOP
 
  கவ்விது (1)
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் - குறள்:115 4/1

 TOP
 
  கவ்வின் (1)
பார்த்து ஓடி சென்று கதம் பட்டு நாய் கவ்வின்
  பேர்த்து நாய் கவ்வினார் இல் - பழ:375/3,4

 TOP
 
  கவ்வினார் (1)
பேர்த்து நாய் கவ்வினார் இல் - பழ:375/4

 TOP
 
  கவ்வை (4)
கவ்வை அழுங்க செலற்கு - கார்40:28/4
ஊர் இடு கவ்வை ஒழித்து - ஐந்70:35/4
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் - திணை150:35/3
பகல் வரின் கவ்வை பல ஆம் பரியாது - திணை150:59/1

 TOP
 
  கவ்வையால் (1)
கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் - திணை150:73/2

 TOP
 
  கவ்வையான் (1)
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் - குறள்:115 4/1

 TOP
 
  கவட்டை (1)
வேள் வாய் கவட்டை நெறி - பழ:6/4

 TOP
 
  கவர் (2)
கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு - ஐந்70:67/2
கவர் நிலம் செய்து அமைத்து கட்டியக்கண்ணும் - பழ:144/3

 TOP
 
  கவர்ந்து (2)
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று - குறள்:10 10/2
பல் நாள் தொழில் செய்து உடைய கவர்ந்து உண்டார் - பழ:365/1

 TOP
 
  கவர (1)
நல்லார் மனம் கவர தோன்றி பணிமொழியை - ஐந்50:4/3

 TOP
 
  கவரி (1)
கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல் - ஐந்70:1/2

 TOP
 
  கவரிமா (1)
மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார் - குறள்:97 9/1

 TOP
 
  கவரும் (7)
குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா - கள40:20/2
வார் குரல் ஏனல் வளை வாய் கிளி கவரும்
  நீரால் தெளி திகழ் கான் நாடன் கேண்மையே - ஐந்70:13/1,2
பல் மீன் உணங்கல் கவரும் துறைவனை - ஐந்70:66/2
ஓப்ப படினும் உணங்கலை புள் கவரும்
  போற்றி புறந்தந்தக்கண்ணும் பொருளினை - பழ:259/2,3
மயிர் வனப்பும் கண் கவரும் மார்பின் வனப்பும் - சிறுபஞ்:35/1
புலவு மீன் குப்பை கவரும் துறைவன் - கைந்:53/3
கரும் கரை வன்மீன் கவரும் புள் ஓப்பின் - கைந்:56/2

 TOP
 
  கவலை (1)
மன கவலை மாற்றல் அரிது - குறள்:1 7/2

 TOP
 
  கவவு (1)
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் - கள40:21/4

 TOP
 
  கவள (1)
கவள களிப்பு இயல் மால் யானை சிற்றாளி - திணை150:42/1

 TOP
 
  கவளம் (1)
கவளம் கொள் யானையின் கைகள் துணிக்க - கள40:14/1

 TOP
 
  கவற்ற (2)
கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ - நாலடி:5 4/2
கல்லா புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ - நாலடி:5 5/2

 TOP
 
  கவற்றி (1)
கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம் - நாலடி:9 9/3

 TOP
 
  கவற்றினால் (1)
நட்ட கவற்றினால் சூது - இன்னா40:25/4

 TOP
 
  கவற்றும் (1)
காதல் கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு - நாலடி:31 6/3

 TOP
 
  கவறலே (1)
நோதல் பிரிவில் கவறலே ஓதலின் - ஏலாதி:68/2

 TOP
 
  கவறா (1)
குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா
  உள்ளம் எனும் நாரினால் கட்டி உளவரையால் - நாலடி:16 3/2,3

 TOP
 
  கவறு (1)
காதலரொடு ஆடார் கவறு - பழ:52/4

 TOP
 
  கவறும் (2)
இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
  திரு நீக்கப்பட்டார் தொடர்பு - குறள்:92 10/1,2
கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி - குறள்:94 5/1

 TOP
 
  கவாஅன் (1)
கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு - நாலடி:21 1/2

 TOP
 
  கவி (3)
கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு - குறள்:39 9/2
சேவகமும் செந்தமிழ் தேற்றான் கவி செயலும் - சிறுபஞ்:10/3
பொன் பெறும் கற்றான் பொருள் பெறும் நல் கவி
  என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற - சிறுபஞ்:54/1,2

 TOP
 
  கவிக்கு (1)
கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா - இன்னா40:39/3

 TOP
 
  கவிந்த (1)
ஊன் கெடினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணற்க வான் கவிந்த
  வையகம் எல்லாம் பெறினும் உரையற்க - நாலடி:8 10/2,3

 TOP
 
  கவிழ்தல் (1)
கரப்பவர்க்கு செல்சார் கவிழ்தல் எஞ்ஞான்றும் - நான்மணி:37/1

 TOP
 
  கவிழ்ந்து (1)
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் - குறள்:112 4/1

 TOP
 
  கவிழார் (1)
நாழி மணை மேல் இரியார் மணை கவிழார்
  கோடி கடையுள் விரியார் கடைத்தலை - ஆசாரக்:44/1,2

 TOP
 
  கவின் (7)
காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன - கார்40:4/2
செல்வர் மனம் போல் கவின் ஈன்ற நல்கூர்ந்தார் - கார்40:18/3
கண முகை கை என காந்தள் கவின்
  மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் - திணை50:2/1,2
ஒண் தொடி நல்லார் முறுவல் கவின் கொள - திணை50:21/2
தொல் கவின் வாடிய தோள் - குறள்:124 4/2
தொல் கவின் வாடிய தோள் - குறள்:124 5/2
இன்னும் இழத்தும் கவின் - குறள்:125 10/2

 TOP
 
  கவின (2)
ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின
  பாம்பு என ஓடி உரும் இடிப்ப கண்டு இரங்கும் - திணை50:3/1,2
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி - திணை50:26/2

 TOP
 
  கவினி (4)
இள நலம் போல கவினி வளம் உடையார் - கார்40:22/3
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை - ஐந்70:24/1
வீங்கிய மென் தோள் கவினி பிணி தீர - ஐந்70:41/3
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை - கைந்:25/1

 TOP
 
  கவினிய (2)
பொன் இணர் வேங்கை கவினிய பூம் பொழிலுள் - ஐந்50:11/1
வானின் அருவி ததும்ப கவினிய
  நாடன் நயம் உடையன் என்பதனால் நீப்பினும் - ஐந்70:2/2,3

 TOP
 
  கவுள் (5)
கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி - ஐந்50:10/3
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் - ஐந்70:68/1
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள்
  யானையால் யானை யாத்து அற்று - குறள்:68 8/1,2
மெல்ல கவுள் கொண்ட நீர் - பழ:364/4
எல் உறு போழ்தின் இனிய பழம் கவுள் கொண்டு - கைந்:7/2

 TOP
 
  கழகத்தால் (1)
கழகத்தால் வந்த பொருள் காமுறாமை - திரி:42/1

 TOP
 
  கழகத்துக்காலை (1)
கழகத்துக்காலை புகின் - குறள்:94 7/2

 TOP
 
  கழகம் (2)
நாள் கழகம் பார்க்கும் நயம் இலா சூதனும் - திரி:81/2
சூதர் கழகம் அரவர் அறா களம் - ஆசாரக்:98/1

 TOP
 
  கழகமும் (1)
கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி - குறள்:94 5/1

 TOP
 
  கழல் (4)
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் - கள40:9/2
பொன் ஆர மார்பின் புனை கழல் கால் செம்பியன் - கள40:38/3
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் - திணை150:98/3
கழல் யாப்பு காரிகை நீர்த்து - குறள்:78 7/2

 TOP
 
  கழற (1)
கல் என்று தந்தை கழற அதனை ஓர் - நாலடி:26 3/1

 TOP
 
  கழறும் (2)
யாழ் ஒக்கும் நட்டார் கழறும் சொல் பாழ் ஒக்கும் - நான்மணி:98/3
கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே - இனிய40:12/2

 TOP
 
  கழன்று (1)
பல் கழன்று பண்டம் பழிகாறும் இற்செறிந்து - நாலடி:2 3/2

 TOP
 
  கழனி (5)
கழனி வினைஞர்க்கு எறிந்த பறை கேட்டு - திணை50:31/2
கரும் கோட்டு செம் கண் எருமை கழனி
  இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால் - திணை150:137/1,2
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் - திணை150:147/2
கழனி உழவர் கலி அஞ்சி ஓடி - கைந்:37/1
கயல் இனம் பாயும் கழனி நல் ஊர - கைந்:38/1

 TOP
 
  கழனித்தே (2)
தாரா தோறு ஆய்ந்து எடுப்பும் தண் அம் கழனித்தே
  ஊரா தேரான் தந்தை ஊர் - திணை150:139/3,4
பாட்டை இருந்து அயரும் பாய் நீர் கழனித்தே
  ஆட்டை இருந்து உறையும் ஊர் - திணை150:141/3,4

 TOP
 
  கழனியுள் (1)
கரும்பு ஆர் கழனியுள் சேர்வர் சுரும்பு ஆர்க்கும் - நாலடி:13 2/2

 TOP
 
  கழாஅ (1)
கழாஅ கால் பள்ளியுள் வைத்து அற்றால் சான்றோர் - குறள்:84 10/1

 TOP
 
  கழி (49)
கால் ஆடு போழ்தில் கழி கிளைஞர் வானத்து - நாலடி:12 3/1
கள்ளத்தால் நட்டார் கழி கேண்மை தெள்ளி - நாலடி:13 8/2
உலவா இரும் கழி சேர்ப்ப யார்மாட்டும் - நாலடி:17 8/3
கழி நல்குரவே தலை - நாலடி:28 5/4
நில்லா திரை அலைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப - நாலடி:40 1/3
கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக - நான்மணி:27/1
கார்த்திகை சாற்றில் கழி விளக்கு போன்றனவே - கள40:17/3
ஈர்ம் தண் பொழிலுள் இரும் கழி தண் சேர்ப்பன் - ஐந்50:45/1
நித்திலம் நின்று இமைக்கும் நீள் கழி தண் சேர்ப்ப - ஐந்50:48/2
மணி நிற நெய்தல் இரும் கழி சேர்ப்பன் - ஐந்70:60/1
கொடும் கழி சேர்ப்பன் அருளான் என தெளிந்து - ஐந்70:62/2
கள் நறு நெய்தல் கமழும் கொடும் கழி
  தண்ணம் துறைவனோ தன் இலன் ஆயிழாய் - ஐந்70:63/1,2
தெண் நீர் இரும் கழி வேண்டும் இரை மாந்தி - ஐந்70:64/1
தவழும் இரும் கழி சேர்ப்ப என் தோழி - ஐந்70:67/3
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற - ஐந்70:68/3
நெய்தல் படப்பை நிறை கழி தண் சேர்ப்பன் - திணை50:41/1
நெறி இறா கொட்கும் நிமிர் கழி சேர்ப்பன் - திணை50:43/2
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் உலாவ - திணை50:44/1
குருகு இனம் ஆர்க்கும் கொடும் கழி சேர்ப்ப - திணை50:46/2
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான் - திணை50:47/1
பானல் அம் தண் கழி பாடு அறிந்து தன்னைமார் - திணை150:32/1
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் - திணை150:34/2
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் - திணை150:39/3
பண்ணாது பண் மேல் தேன் பாடும் கழி கானல் - திணை150:47/1
திரை மேல் போந்து எஞ்சிய தெண் கழி கானல் - திணை150:48/1
எங்கு வருதி இரும் கழி தண் சேர்ப்ப - திணை150:49/1
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல் - திணை150:54/1
கடல் கானல் சேர்ப்ப கழி உலாஅய் நீண்ட - திணை150:56/1
கண்டல் அம் தண் தில்லை கலந்து கழி சூழ்ந்த - திணை150:61/3
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை - குறள்:58 1/1
கழி நல்குரவே தலை - குறள்:66 7/2
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் - குறள்:87 6/1
கழி பேர் இரையான்கண் நோய் - குறள்:95 6/2
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் - ஆசாரக்:66/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் - பழ:2/1
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன் - பழ:3/1
கழி விழா தோள் ஏற்றுவார் - பழ:13/4
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு - பழ:98/2
இரும் கழி தாழும் எறி கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:170/3
கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப - பழ:196/3
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப - பழ:315/3
காப்பு இறந்து ஓடி கழி பெரும் செல்வத்தை - பழ:320/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் - பழ:367/1
கழி சினம் காத்தல் கடன் - சிறுபஞ்:75/4
கழி தறுகண்மை பேடியின் துவ்வாது - முது:4 2/1
நினையான் துறந்த நெடும் கழி சேர்ப்பற்கு - கைந்:52/3
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் - கைந்:55/1
புகர் இல்லேம் யாம் இருப்ப பூம் கழி சேர்ப்பன் - கைந்:56/3
நிலவு கொடும் கழி நீந்தி நம் முன்றில் - கைந்:57/3

 TOP
 
  கழிக்குமாறு (1)
அச்சாணி தாம் கழிக்குமாறு - பழ:276/4

 TOP
 
  கழித்த (1)
மூன்று கடன் கழித்த பார்ப்பானும் ஓர்ந்து - திரி:34/1

 TOP
 
  கழித்தற்கு (1)
பூண்டான் கழித்தற்கு அருமையால் பூண்ட - நாலடி:6 6/2

 TOP
 
  கழிதலே (1)
வழுக்கி கழிதலே நன்று - நாலடி:8 1/4

 TOP
 
  கழிந்த (1)
கொன்னே கழிந்த அன்று இளமையும் இன்னே - நாலடி:6 5/1

 TOP
 
  கழிந்ததன் (1)
காலை கழிந்ததன் பின்றையும் மேலை - பழ:93/2

 TOP
 
  கழிந்தவை (1)
கழிந்தவை தான் இரங்கான் கைவாரா நச்சான் - சிறுபஞ்:80/1

 TOP
 
  கழிந்தார் (2)
கழிந்தார் இடு தலை கண்டார் நெஞ்சு உட்க - நாலடி:5 9/1
கிளையுள் கழிந்தார் எடுக்க கெடுப்பின் - நான்மணி:79/3

 TOP
 
  கழிப்பர் (4)
கலவைகள் உண்டு கழிப்பர் வலவைகள் - நாலடி:27 8/2
கொன்னே கழிப்பர் தம் வாழ்நாளை அன்னோ - நாலடி:33 10/2
கல்லா கழிப்பர் தலையாயார் நல்லவை - நாலடி:37 6/1
துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள் - நாலடி:37 6/2

 TOP
 
  கழிப்பரே (1)
பயன் இல் பொழுதா கழிப்பரே நல்ல - நாலடி:17 2/3

 TOP
 
  கழிப்பார் (1)
இரு தலையும் கா கழிப்பார் - பழ:208/4

 TOP
 
  கழிப்பு (1)
கழிப்பு வாய் மண்டிலம் கொட்பு - இன்னா40:34/4

 TOP
 
  கழிப்புழி (1)
கழிப்புழி ஆற்றாமை காண்டும் அதுவே - பழ:362/3

 TOP
 
  கழிமின் (1)
கரும் குணத்தார் கேண்மை கழிமின் ஒருங்கு உணர்ந்து - சிறுபஞ்:24/2

 TOP
 
  கழிய (4)
காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின் - ஐந்70:52/1
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றுஆயினும் - குறள்:41 4/1
கன்றி முதிர்ந்த கழிய பல் நாள் செயினும் - பழ:204/1
கதம் நன்று சான்றாண்மை தீது கழிய
  மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் - சிறுபஞ்:15/1,2

 TOP
 
  கழியாது (1)
இருந்து உயிர் கொன்னே கழியாது தான் போய் - நாலடி:29 6/3

 TOP
 
  கழியான் (1)
துய்த்து கழியான் துறவோர்க்கு ஒன்று ஈகலான் - நாலடி:28 3/1

 TOP
 
  கழியும் (6)
வைத்து கழியும் மடவோனை வைத்த - நாலடி:28 3/2
ஊட்டா கழியும் எனின் - குறள்:38 8/2
நெடிய கழியும் இரா - குறள்:117 9/2
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து - குறள்:127 2/2
இருளாய் கழியும் உலகமும் யாதும் - திரி:93/1
இளமை கழியும் பிணி மூப்பு இயையும் - ஏலாதி:21/1

 TOP
 
  கழியுள் (1)
சுறா எறி குப்பை சுழலும் கழியுள்
  இறா எறி ஓதம் அலற இரைக்கும் - கைந்:58/1,2

 TOP
 
  கழிவார் (1)
வாழ்ந்து கழிவார் மகிழ்ந்து - சிறுபஞ்:76/4

 TOP
 
  கழிவு (1)
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று - நான்மணி:8/1

 TOP
 
  கழீஇ (3)
பாலால் கழீஇ பல நாள் உணக்கினும் - நாலடி:26 8/1
நாள் அந்தி கோல் தின்று கண் கழீஇ தெய்வத்தை - ஆசாரக்:9/1
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை - ஆசாரக்:46/1

 TOP
 
  கழு (1)
இனம் கழு ஏற்றினார் இல் - பழ:230/4

 TOP
 
  கழுகு (1)
பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல் - நாலடி:5 8/3

 TOP
 
  கழுகொடு (1)
பருந்து கழுகொடு வம்பலர் பார்த்து ஆண்டு - திணை150:91/3

 TOP
 
  கழுத்தில் (1)
புல் கழுத்தில் யாத்துவிடல் - பழ:283/4

 TOP
 
  கழுத்தின் (2)
போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான் - ஐந்70:45/1
கழுத்தின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல எண்ணோடு - ஏலாதி:74/3

 TOP
 
  கழுநீர் (1)
கழுநீர் மலர் கண்ணாய் கெளவையோ நிற்க - திணை50:11/1

 TOP
 
  கழுநீருள் (1)
கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன் - நாலடி:22 7/1

 TOP
 
  கழுமலத்து (1)
கழுமலத்து யாத்த களிரும் கருவூர் - பழ:62/1

 TOP
 
  கழுமலம் (1)
காவிரி நாடன் கழுமலம் கொண்ட நாள் - கள40:36/2

 TOP
 
  கழுமான் (1)
கள்ளான் சூது என்றும் கழுமான் கரியாரை - சிறுபஞ்:19/1

 TOP
 
  கழுமிய (2)
கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட - கள40:11/1
கரும் கயத்து ஆங்கண் கழுமிய நீலம் - திணை50:39/1

 TOP
 
  கழுமியார் (1)
கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட - நாலடி:23 8/3

 TOP
 
  கழுவார் (1)
கிடந்தாரை கால் கழுவார் பூப்பெய்யார் சாந்தம் - ஆசாரக்:87/1

 TOP
 
  கழுவுதல் (1)
துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா - இன்னா40:23/2

 TOP
 
  கழூஉம் (2)
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட - நாலடி:29 5/3
பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும் - ஐந்50:12/3

 TOP
 
  கழை (1)
நெடும் கழை நீள் மூங்கில் என இகழ்ந்தார் ஆட்டும் - சிறுபஞ்:53/3

 TOP
 
  கள் (22)
கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ - நாலடி:16 7/1
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:35 9/3
கள் இல்லா மூதூர் களிகட்கு நற்கு இன்னா - இன்னா40:9/1
கள் உண்பான் கூறும் கரும பொருள் இன்னா - இன்னா40:33/1
கள் நறு நெய்தல் கமழும் கொடும் கழி - ஐந்70:63/1
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் - குறள்:93 1/2
நாண் என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள் என்னும் - குறள்:93 4/1
நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர் - குறள்:93 6/2
கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் - குறள்:93 7/2
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால் - குறள்:93 10/1
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் - குறள்:115 5/1
கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு - குறள்:129 8/2
கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து - திரி:39/2
கள் உண்டு வாழ்வான் குடிமையும் இ மூன்றும் - திரி:59/3
பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு - ஆசாரக்:37/1
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ - பழ:54/3
கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் - சிறுபஞ்:23/1
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் - சிறுபஞ்:26/3
கள் உண்போன் சோர்வு இன்மை பொய் - முது:7 3/1
பொய்யான் புலாலொடு கள் போக்கி தீயன - ஏலாதி:14/1
போகம் பொருள் கேடு மான் வேட்டம் பொல்லா கள்
  சோகம் படும் சூதே சொல்வன்மை சோக - ஏலாதி:18/1,2
களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான் - ஏலாதி:46/1

 TOP
 
  கள்வ (1)
கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு - குறள்:129 8/2

 TOP
 
  கள்வம் (1)
கள்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை காதலிமாட்டு - நான்மணி:7/1

 TOP
 
  கள்வர் (2)
மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து - பழ:353/4
கள்வர் திரிதரூஉம் கானம் கடந்தவர் - கைந்:22/1

 TOP
 
  கள்வரின் (1)
கள்வரின் அஞ்சப்படும் - திரி:18/4

 TOP
 
  கள்வரும் (1)
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் - குறள்:82 3/2

 TOP
 
  கள்வன் (3)
கள்வன் அறிந்துவிடும் - நான்மணி:94/4
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம் - குறள்:126 8/1
சூத்திரம் செய்தலின் கள்வன் ஆதல் அறிப - முது:2 7/1

 TOP
 
  கள்வார்க்கு (1)
கள்வார்க்கு தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்கு - குறள்:29 10/1

 TOP
 
  கள்வேம் (1)
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல் - குறள்:29 2/2

 TOP
 
  கள்ள (3)
கள்ள மனத்தார் தொடர்பு - இன்னா40:33/4
கள்ள மனத்தான் அயல் நெறி செல்லும்கொல் - ஐந்70:62/3
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் - சிறுபஞ்:60/3

 TOP
 
  கள்ளத்த (1)
கள்ளத்த அல்ல கருதின் இவை மூன்றும் - ஏலாதி:27/3

 TOP
 
  கள்ளத்தால் (3)
கள்ளத்தால் நட்டார் கழி கேண்மை தெள்ளி - நாலடி:13 8/2
கள்ளத்தால் செய்யும் கருத்து எல்லாம் தெள்ளி - நாலடி:38 10/2
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல் - குறள்:29 2/2

 TOP
 
  கள்ளத்தின் (1)
கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் காதலர் - ஐந்50:38/3

 TOP
 
  கள்ளம் (6)
கள்ளம் கடைப்பிடித்தல் நன்று - நாலடி:2 10/4
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு - குறள்:119 4/2
செறிதொடி செய்து இறந்த கள்ளம் உறு துயர் - குறள்:128 5/1
கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம் - பழ:41/2
கள்ளம் உடைத்து ஆகி சார்ந்த கழி நட்பு - பழ:98/2
களமர் பலரானும் கள்ளம் படினும் - பழ:177/1

 TOP
 
  கள்ளர் (1)
கள்ளர் வழங்கும் சுரம் என்பர் காதலர் - ஐந்70:36/3

 TOP
 
  கள்ளர்கண் (1)
தொடர் இன்னா கள்ளர்கண் தூயார் படர்வு இன்னா - சிறுபஞ்:12/2

 TOP
 
  கள்ளரா (1)
கள்ளரா செய்குறுவார் - பழ:310/4

 TOP
 
  கள்ளாட்டுக்கண்ணும் (1)
கறுத்த பகை முனையும் கள்ளாட்டுக்கண்ணும்
  நிறுத்த மனம் இல்லார் சேரியகத்தும் - ஆசாரக்:55/1,2

 TOP
 
  கள்ளாமை (3)
கள்ளாமை வேண்டும் கடிய வருதலான் - நான்மணி:85/1
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு - குறள்:29 1/2
பொய்யாமை பொன் பெறினும் கள்ளாமை மெல்லியார் - சிறுபஞ்:17/1

 TOP
 
  கள்ளார் (1)
கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ - நாலடி:16 7/1

 TOP
 
  கள்ளார்க்கு (1)
கள்வார்க்கு தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்கு
  தள்ளாது புத்தேள் உலகு - குறள்:29 10/1,2

 TOP
 
  கள்ளான் (1)
கள்ளான் சூது என்றும் கழுமான் கரியாரை - சிறுபஞ்:19/1

 TOP
 
  கள்ளி (4)
கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் - நாலடி:27 2/2
கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று - நான்மணி:4/1
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை - திணை150:91/1
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் - பழ:87/1

 TOP
 
  கள்ளின் (1)
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை - நான்மணி:94/1

 TOP
 
  கள்ளினால் (1)
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ - பழ:54/3

 TOP
 
  கள்ளினும் (1)
கள்ளினும் காமம் இனிது - குறள்:121 1/2

 TOP
 
  கள்ளினை (1)
ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல் எனினும் கள்ளினை
  காணா களிக்கும் களி - பழ:256/3,4

 TOP
 
  கள்ளிஅம் (1)
கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட - திணை150:84/1

 TOP
 
  கள்ளுக்கு (1)
கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு - குறள்:129 1/2

 TOP
 
  கள்ளும் (1)
இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் - குறள்:92 10/1

 TOP
 
  கள்ளை (2)
உண்ணற்க கள்ளை உணில் உண்க சான்றோரான் - குறள்:93 2/1
மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை
  குடித்து குழைவாரோ இல் - பழ:331/3,4

 TOP
 
  களத்து (43)
வெறி அயர் வெம் களத்து வேல்மகன் பாணி - நாலடி:2 6/1
தப்பியார் அட்ட களத்து - கள40:1/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து - கள40:2/5
பிழைத்தாரை அட்ட களத்து - கள40:3/4
புல்லாரை அட்ட களத்து - கள40:4/4
தப்பியார் அட்ட களத்து - கள40:5/4
வேந்தரை அட்ட களத்து - கள40:6/6
பொருநரை அட்ட களத்து - கள40:7/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து - கள40:8/5
நேராரை அட்ட களத்து - கள40:9/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து - கள40:10/4
செம் கண் மால் அட்ட களத்து - கள40:11/5
கூடாரை அட்ட களத்து - கள40:12/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து - கள40:13/4
கொங்கரை அட்ட களத்து - கள40:14/4
சின மால் பொருத களத்து - கள40:15/4
வேந்தரை அட்ட களத்து - கள40:16/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து - கள40:17/5
உடற்றியார் அட்ட களத்து - கள40:18/4
புக்கு அமர் அட்ட களத்து - கள40:19/4
நேராரை அட்ட களத்து - கள40:20/4
சின மால் பொருத களத்து - கள40:21/5
கூடாரை அட்ட களத்து - கள40:22/6
செற்றாரை அட்ட களத்து - கள40:23/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து - கள40:24/5
மேவாரை அட்ட களத்து - கள40:25/4
தெவ்வாரை அட்ட களத்து - கள40:26/5
மேவாரை அட்ட களத்து - கள40:27/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து - கள40:28/6
சின மால் பொருத களத்து - கள40:29/4
அடங்காரை அட்ட களத்து - கள40:30/4
ஒன்னாரை அட்ட களத்து - கள40:31/4
காய்ந்தாரை அட்ட களத்து - கள40:32/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து - கள40:33/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து - கள40:34/5
அரசுஉவா வீழ்ந்த களத்து - கள40:35/5
மேவாரை அட்ட களத்து - கள40:36/5
தெவ்வரை அட்ட களத்து - கள40:37/4
துன்னாரை அட்ட களத்து - கள40:38/4
வஞ்சிக்கோ அட்ட களத்து - கள40:39/4
கணை மாரி பெய்த களத்து - கள40:40/4
கூடாரை அட்ட களத்து - கள40:41/5
செம் கண் சிவந்த களத்து - கள40:42/4

 TOP
 
  களத்தும் (1)
உரல் களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும் - ஆசாரக்:99/1

 TOP
 
  களம் (4)
விளங்காய் திரட்டினார் இல்லை களம் கனியை - நாலடி:11 3/3
சூதர் கழகம் அரவர் அறா களம்
  பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல் - ஆசாரக்:98/1,2
கொலை களம் வார் குத்து சூது ஆடும் எல்லை - ஏலாதி:12/1
அலை களம் போர் யானை ஆக்கும் நிலைக்களம் - ஏலாதி:12/2

 TOP
 
  களமர் (1)
களமர் பலரானும் கள்ளம் படினும் - பழ:177/1

 TOP
 
  களமும் (1)
கூத்தும் விழவும் மணமும் கொலை களமும்
  ஆர்த்த முனையுள்ளும் வேறு இடத்தும் ஓத்தும் - ஏலாதி:62/1,2

 TOP
 
  களர் (3)
களர் நிலத்து பிறந்த உப்பினை சான்றோர் - நாலடி:14 3/1
களர் அனையர் கல்லாதவர் - குறள்:41 6/2
நீண்ட நீர் காடு களர் நிவந்து விண் தோயும் - சிறுபஞ்:47/1

 TOP
 
  களரின் (1)
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா - குறள்:50 10/1

 TOP
 
  களவியல் (1)
கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார் - திணை150:154/2

 TOP
 
  களவின்கண் (2)
களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண் - குறள்:29 4/1
அளவின்கண் நின்று ஒழுகலாற்றார் களவின்கண்
  கன்றிய காதலவர் - குறள்:29 6/1,2

 TOP
 
  களவினால் (1)
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து - குறள்:29 3/1

 TOP
 
  களவு (7)
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் - குறள்:29 7/1
களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு - குறள்:29 8/2
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல - குறள்:29 9/1
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் - குறள்:110 2/1
பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு - ஆசாரக்:37/1
கண்டு எடுத்து கள் களவு சூது கருத்தினால் - சிறுபஞ்:26/3
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி - ஏலாதி:29/2

 TOP
 
  களவோடு (1)
ஒத்த ஒழுக்கம் கொலை பொய் புலால் களவோடு
  ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த - சிறுபஞ்:107/1,2

 TOP
 
  களன் (1)
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி - குறள்:73 10/1

 TOP
 
  களனும் (1)
மூத்தோரை இல்லா அவை களனும் பாத்து உண்ணா - திரி:10/2

 TOP
 
  களி (8)
மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த - நான்மணி:34/1
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் - நான்மணி:34/2
விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி - நான்மணி:34/3
விய களி நல்கூர்ந்தார் மேற்றாம் கய களி
  ஊரில் பிளிற்றிவிடும் - நான்மணி:34/3,4
கள்ளின் இடும்பை களி அறியும் நீர் இடும்பை - நான்மணி:94/1
சான்றோர் முகத்து களி - குறள்:93 3/2
காணா களிக்கும் களி - பழ:256/4
களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம் - பழ:287/2

 TOP
 
  களிக்கும் (1)
காணா களிக்கும் களி - பழ:256/4

 TOP
 
  களிகட்கு (1)
கள் இல்லா மூதூர் களிகட்கு நற்கு இன்னா - இன்னா40:9/1

 TOP
 
  களிகள் (1)
களிகள் போல் தூங்கும் கடல் சேர்ப்ப வாங்கி - பழ:79/3

 TOP
 
  களித்தலும் (1)
உள்ள களித்தலும் காண மகிழ்தலும் - குறள்:129 1/1

 TOP
 
  களித்தார்க்கு (1)
இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்கு
  கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு - குறள்:129 8/1,2

 TOP
 
  களித்தானை (2)
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் - குறள்:93 9/1
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால் - குறள்:93 10/1

 TOP
 
  களித்து (3)
கந்தாரம் பாடும் களித்து - திணை150:106/4
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் - குறள்:84 8/1
களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து - குறள்:93 8/1

 TOP
 
  களிதொறும் (1)
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம் - குறள்:115 5/1

 TOP
 
  களிப்பாரை (1)
களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான் - ஏலாதி:46/1

 TOP
 
  களிப்பினும் (1)
வீரம் சொல்லாமையே வீழ்க களிப்பினும்
  சோர பொதியாதவாறு - பழ:131/3,4

 TOP
 
  களிப்பு (1)
கவள களிப்பு இயல் மால் யானை சிற்றாளி - திணை150:42/1

 TOP
 
  களியாதான் (1)
களியாதான் காவாது உரையும் தெளியாதான் - திரி:11/2

 TOP
 
  களியான் (1)
களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான் - ஏலாதி:46/1

 TOP
 
  களியானேல் (1)
போலும் இழையார் சொல் தேறான் களியானேல்
  சாலும் பிற நூலின் சார்பு - ஏலாதி:5/3,4

 TOP
 
  களிரும் (1)
கழுமலத்து யாத்த களிரும் கருவூர் - பழ:62/1

 TOP
 
  களிற்றின் (4)
கல் ஓங்கு கானம் களிற்றின் மதம் நாறும் - கார்40:24/2
கோடு ஏந்து கொல் களிற்றின் கும்பத்து எழில் ஓடை - கள40:31/2
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் - குறள்:109 7/1
ஆகும் அவன்ஆயின் ஐம் களிற்றின் ஆட்டுண்டு - ஏலாதி:11/3

 TOP
 
  களிற்று (3)
இழுக்கும் களிற்று கோடு ஊன்றி எழுவர் - கள40:3/2
நெய்த்தோர் புனலுள் நிவந்த களிற்று உடம்பு - கள40:23/2
பாழி போல் மாயவன் தன் பற்றார் களிற்று எறிந்த - திணை150:97/1

 TOP
 
  களிற்றை (1)
கந்தில் பிணிப்பர் களிற்றை கதம் தவிர - நான்மணி:10/1

 TOP
 
  களிற்றொடு (1)
கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் - குறள்:78 4/1

 TOP
 
  களிறு (19)
காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் - நாலடி:20 2/2
தூணின்கண் நிற்கும் களிறு - நான்மணி:87/4
களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி - கார்40:13/3
வாள் மாய் குருதி களிறு உழக்க தாள் மாய்ந்து - கள40:1/2
ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின் - கள40:10/2
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் - கள40:19/3
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் - கள40:30/2
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் - கள40:37/2
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு
  கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு - ஐந்50:32/2,3
பெரும் கை இரும் களிறு ஐவனம் மாந்தி - ஐந்70:12/1
கொல் களிறு அன்னான் பின் செல்லும்கொல் என் பேதை - ஐந்70:42/3
போந்தது இல் ஐய களிறு - திணை50:8/4
திமில் களிறு ஆக திரை பறையா பல் புள் - திணை150:50/1
திரை பாகன் ஆக திமில் களிறு ஆக - திணை150:52/1
பாறு புரவியா பல் களிறு நீள் திமிலா - திணை150:53/1
வேல் ஆள் முகத்த களிறு - குறள்:50 10/2
பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு - குறள்:60 7/2
கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் - சிறுபஞ்:78/3
செருக்கு இல் கடும் களிறு சென்று உறங்கி நிற்கும் - கைந்:19/2

 TOP
 
  களிறு#1 (1)
கண்டத்தான் ஈன்ற களிறு#1 - ஐந்70:0/4

 TOP
 
  களிறும் (2)
எல்லா களிறும் நிலம் சேர்ந்த பல் வேல் - கள40:40/2
மேல் தூய்மை இல்லாத வெம் களிறும் சீறி - திரி:46/2

 TOP
 
  களை (2)
பாண இருக்க அது களை நாண் உடையான் - ஐந்70:49/2
களை கட்டதனொடு நேர் - குறள்:55 10/2

 TOP
 
  களைதல் (1)
உண்டது கான்றல் மயிர் களைதல் ஊண் பொழுது - ஆசாரக்:10/2

 TOP
 
  களைதும் (1)
காட்டி களைதும் என வேண்டா ஓட்டி - பழ:39/2

 TOP
 
  களைந்தக்கால் (1)
உள் நீர் களைந்தக்கால் நுங்கு சூன்றிட்டு அன்ன - நாலடி:5 4/3

 TOP
 
  களைந்தார் (1)
ஊண் ஈய்த்து உறு நோய் களைந்தார் பெரும் செல்வம் - ஏலாதி:55/3

 TOP
 
  களைந்திட்டு (1)
ஊழாயினாரை களைந்திட்டு உதவாத - பழ:371/1

 TOP
 
  களைந்து (4)
ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து
  வேம்பு அடு நெய் பெய்து அனைத்துஅரோ தேம் படு - நாலடி:24 9/1,2
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை - ஆசாரக்:46/1
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் - சிறுபஞ்:102/3
வன் சொல் களைந்து வகுப்பானேல் மென் சொல் - ஏலாதி:7/2

 TOP
 
  களைப (1)
அல்லல் களைப எனின் - நாலடி:17 10/4

 TOP
 
  களைபவோ (1)
விண் குத்தும் நீள் வரை வெற்ப களைபவோ
  கண் குத்திற்று என்று தம் கை - நாலடி:23 6/3,4

 TOP
 
  களைய (1)
ஆற்றும் வகையான் அவர் களைய வேண்டுமே - பழ:369/2

 TOP
 
  களையாமை (1)
உளையாமை உட்குடைத்தா வேறல் களையாமை
  நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும் - ஏலாதி:13/2,3

 TOP
 
  களையார் (1)
வருந்தும் பசி களையார் வம்பர்க்கு உதவல் - பழ:286/2

 TOP
 
  களையாரோ (1)
களையாரோ நீ உற்ற நோய் - கைந்:33/3

 TOP
 
  களையாள் (1)
அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு - குறள்:112 5/1

 TOP
 
  களையான் (1)
துன்ன அரும் கேளிர் துயர் களையான் கொன்னே - நாலடி:1 9/2

 TOP
 
  களையின் (1)
கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து - பழ:390/2

 TOP
 
  களையுநர் (1)
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர்
  கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து - குறள்:88 9/1,2

 TOP
 
  களையுமாறு (1)
முள்ளினால் முள் களையுமாறு - பழ:54/4

 TOP
 
  களைவதாம் (1)
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு - குறள்:79 8/2

 TOP
 
  களைவித்து (1)
கட்டி அடையை களைவித்து கண் செரீஇ - பழ:158/3

 TOP
 
  களைவு (1)
மச்சு ஏற்றி ஏணி களைவு - பழ:291/4

 TOP
 
  கற்க (2)
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் - குறள்:40 1/1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா - குறள்:73 5/1

 TOP
 
  கற்ப (1)
கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக - நான்மணி:27/1

 TOP
 
  கற்பவர் (1)
கல்வி கரை இல கற்பவர் நாள் சில - நாலடி:14 5/1

 TOP
 
  கற்பவற்கு (1)
கற்பவற்கு எல்லாம் எளிய நூல் மற்று அம் - நாலடி:32 7/2

 TOP
 
  கற்பவே (1)
ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய - நாலடி:14 5/3

 TOP
 
  கற்பவை (1)
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் - குறள்:40 1/1

 TOP
 
  கற்பறிவு (1)
கற்பறிவு போகா கடை - பழ:270/4

 TOP
 
  கற்பால் (1)
கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் - பழ:94/3

 TOP
 
  கற்பின் (4)
அலகு சால் கற்பின் அறிவன் நூல் கல்லாது - நாலடி:14 10/1
அரும் பெறல் கற்பின் அயிராணி அன்ன - நாலடி:39 1/1
வல்லாளாய் வாழும் ஊர் தன் புகழும் மாண் கற்பின்
  இல்லாள் அமைந்ததே இல் - நாலடி:39 3/3,4
மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் - நான்மணி:69/2

 TOP
 
  கற்பினார் (1)
அருந்ததி கற்பினார் தோளும் திருந்திய - திரி:1/1

 TOP
 
  கற்பினும் (3)
இடம் பட மெய்ஞ்ஞானம் கற்பினும் என்றும் - நாலடி:12 6/1
இல் பிறப்பு இல்லார் எனைத்து நூல் கற்பினும்
  சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த - நாலடி:32 10/1,2
நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் - குறள்:38 3/1

 TOP
 
  கற்பு (10)
காணவே கற்பு அழியும் என்பார் போல் நாணி - நாலடி:30 3/2
கண்ணரா செய்வது கற்பு - நான்மணி:22/4
கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி - ஐந்50:10/3
பெண்ணின் பெரும் தக்க யா உள கற்பு எனும் - குறள்:6 4/1
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல் - திரி:86/2
கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் - திரி:97/3
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து - சிறுபஞ்:2/1
கற்பு அனைத்து மூன்றும் கடிந்தான் கடியாதான் - சிறுபஞ்:27/3
வேட்டவன் பார்ப்பன் விளங்கிழைக்கு கற்பு உடைமை - சிறுபஞ்:31/1
குலன் உடைமையின் கற்பு சிறந்தன்று - முது:1 7/1

 TOP
 
  கற்புடையாள் (4)
பெண்ணினுள் கற்புடையாள் பெற்றானும் உண்ணு நீர் - திரி:16/2
மூப்பின்கண் நன்மைக்கு அகன்றானும் கற்புடையாள்
  பூப்பின்கண் சாரா தலைமகனும் வாய் பகையுள் - திரி:17/1,2
கற்புடையாள் பூண்ட கடன் - திரி:64/4
தக்கது கற்புடையாள் வனப்பு தக்கது - சிறுபஞ்:96/2

 TOP
 
  கற்ற (13)
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற
  மகன் துணையா நல்ல கொளல் - நாலடி:14 6/3,4
கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற
  கடாஅயினும் சான்றவர் சொல்லார் பொருள் மேல் - நாலடி:26 5/2,3
கற்ற ஆற்றல் வன்மையும் தாம் தேறார் சுற்ற - நாலடி:32 3/2
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின் - குறள்:40 1/1
ஒருமைக்கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு - குறள்:40 8/1
கற்ற செல சொல்லுவார் - குறள்:73 2/2
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற - குறள்:73 4/1
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற
  மிக்காருள் மிக்க கொளல் - குறள்:73 4/1,2
அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் - குறள்:73 7/2
கற்ற செல சொல்லாதார் - குறள்:73 10/2
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் - குறள்:83 3/1
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் - திரி:7/3
துறந்தாரை பேணலும் நாணலும் தாம் கற்ற
  மறந்தும் குரவர் முன் சொல்லாமை மூன்றும் - ஆசாரக்:63/1,2

 TOP
 
  கற்றக்கண்ணும் (1)
நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று இல்லாதார் - நாலடி:36 2/3

 TOP
 
  கற்றதனால் (1)
கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொல் வால்அறிவன் - குறள்:1 2/1

 TOP
 
  கற்றது (7)
இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் கற்றது
  உணர விரித்து உரையாதார் - குறள்:65 10/1,2
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் குடி பிறந்தார் - பழ:50/1
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் கருமத்தை - பழ:186/1
மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை - முது:1 3/1
கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப - முது:2 4/1
தேராமல் கற்றது கல்வி அன்று - முது:5 6/1
கற்றாரை கற்றது உணரார் என மதியார் - ஏலாதி:9/1

 TOP
 
  கற்றதூஉம் (1)
கற்றதூஉம் இன்றி கணக்காயர் பாடத்தால் - நாலடி:32 4/1

 TOP
 
  கற்றல் (4)
பிச்சை புக்குஆயினும் கற்றல் மிக இனிதே - இனிய40:1/1
நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே - இனிய40:3/2
பல நாடி நல்லவை கற்றல் இ மூன்றும் - திரி:21/3
கற்றல் வேண்டுவோன் வழிபாடு தண்டான் - முது:10 3/1

 TOP
 
  கற்றலின் (4)
கற்றலின் வாய்த்த பிற இல்லை எற்றுள்ளும் - நான்மணி:29/2
கற்றலின் காழ் இனியது இல் - இனிய40:40/4
கற்றலின் கேட்டலே நன்று - பழ:61/4
கற்றலின் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று - முது:1 8/1

 TOP
 
  கற்றலும் (1)
பல் அவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்து உண்டு ஆங்கு - திரி:31/1

 TOP
 
  கற்றவர் (2)
தேவரே கற்றவர் கல்லாதார் தேருங்கால் - சிறுபஞ்:18/1
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர்
  ஆய்ந்து விடுதல் அறம் - சிறுபஞ்:102/3,4

 TOP
 
  கற்றறிந்தார் (2)
கைத்து உண்ணார் கற்றறிந்தார் - திரி:25/4
கற்றறிந்தார் பூண்ட கடன் - திரி:32/4

 TOP
 
  கற்றனவும் (1)
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் - நாலடி:34 10/1

 TOP
 
  கற்றா (2)
கற்றா உடையான் விருந்து - இனிய40:38/4
கற்றாரும் பற்றி இறுகுபவால் கற்றா
  வரம்பிடை பூ மேயும் வண் புனல் ஊர - பழ:107/2,3

 TOP
 
  கற்றார் (17)
கற்றார் உரைக்கும் கசடு அறு நுண் கேள்வி - நாலடி:26 10/1
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று - நான்மணி:8/1
வடு சொல் நயம் இல்லார் வாய் தோன்றும் கற்றார் வாய் - நான்மணி:95/1
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே - இனிய40:16/1
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார்
  கடையரே கல்லாதவர் - குறள்:40 5/1,2
கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன் - குறள்:41 3/1
கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு - குறள்:41 9/2
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் - குறள்:73 2/1
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் - குறள்:73 2/1
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற - குறள்:73 4/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன் - பழ:2/1
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார் - பழ:55/1
கற்றானும் கற்றார் வாய் கேட்டானும் அல்லாதான் - பழ:138/1
கற்றார் பலரை தன் கண்ணாக இல்லாதான் - பழ:228/1
கல்லாதும் கேளாதும் கற்றார் அவை நடுவண் - பழ:350/1
கல்லார் கற்றார் இனத்தர் அல்லார் பெறுபவே - சிறுபஞ்:54/3
கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் - ஏலாதி:15/1

 TOP
 
  கற்றாரும் (2)
நற்பால கற்றாரும் நாடாது சொல்லுவரால் - பழ:94/1
கற்றாரும் பற்றி இறுகுபவால் கற்றா - பழ:107/2

 TOP
 
  கற்றாருள் (1)
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன் - குறள்:73 2/1

 TOP
 
  கற்றாரை (6)
கல்லாரேஆயினும் கற்றாரை சேர்ந்து ஒழுகின் - நாலடி:14 9/1
கற்று அன்னர் கற்றாரை காதலர் கண்ணோடார் - நான்மணி:55/1
கற்றாரை காதலவர் - நான்மணி:73/4
கற்றாரை கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற - திரி:99/1
கற்றலின் கற்றாரை வழிபடுதல் சிறந்தன்று - முது:1 8/1
கற்றாரை கற்றது உணரார் என மதியார் - ஏலாதி:9/1

 TOP
 
  கற்றாரொடு (1)
கற்றாரொடு ஏனையவர் - குறள்:41 10/2

 TOP
 
  கற்றான் (9)
கற்றான் அஃது ஊருமாறு - நாலடி:40 8/4
கற்றான் கடந்துவிடும் - நான்மணி:16/4
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய - நான்மணி:19/2
கல்லாது மூத்தானை கைவிட்டு கற்றான்
  இளமை பாராட்டும் உலகு - நான்மணி:63/3,4
கற்றான் தளரின் எழுந்திருக்கும் கல்லாத - நான்மணி:72/1
கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலனே கல்லாதார் - நான்மணி:96/3
கற்றான் கருதி செயல் - குறள்:95 9/2
கற்றானை நோக்கியே கைவிடுக கற்றான்
  கிழவன் உரை கேட்கும் கேளான் எனினும் - பழ:38/2,3
பொன் பெறும் கற்றான் பொருள் பெறும் நல் கவி - சிறுபஞ்:54/1

 TOP
 
  கற்றானும் (3)
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - நான்மணி:104/4
கற்றானும் கற்றார் வாய் கேட்டானும் அல்லாதான் - பழ:138/1
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - சிறுபஞ்:29/4

 TOP
 
  கற்றானை (1)
கற்றானை நோக்கியே கைவிடுக கற்றான் - பழ:38/2

 TOP
 
  கற்றிலன்ஆயினும் (1)
கற்றிலன்ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு - குறள்:42 4/1

 TOP
 
  கற்று (27)
கடி என்றார் கற்று அறிந்தார் - நாலடி:6 6/4
கடை நிலத்தோர்ஆயினும் கற்று உணர்ந்தோரை - நாலடி:14 3/3
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை - நாலடி:14 8/1
கருத்து உணர்ந்து கற்று அறிந்தார் கேண்மை எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:22 1/1
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி - நாலடி:26 6/1
கற்று அறிவு இல்லா உடம்பு - நான்மணி:20/4
கற்று அன்னர் கற்றாரை காதலர் கண்ணோடார் - நான்மணி:55/1
பெற்று அன்னர் பேணி வழிபடுவார் கற்று அன்னர் - நான்மணி:73/3
கற்று அறிந்தார் கூறும் கரும பொருள் இனிதே - இனிய40:32/1
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி - குறள்:13 10/1
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் - குறள்:36 6/1
கற்று அனைத்து ஊறும் அறிவு - குறள்:40 6/2
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் - குறள்:40 9/2
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்கண்ணும் தெரியுங்கால் - குறள்:51 3/1
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்று அறிதல் ஆள்வினையோடு - குறள்:64 2/1
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் - குறள்:69 6/1
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற - குறள்:72 7/1
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும் - குறள்:73 9/1
கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துரையும் பற்றிய - திரி:53/2
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் - பழ:83/2
கற்று ஆற்றுவாரை கறுப்பித்து கல்லாதார் - பழ:192/1
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் - பழ:234/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் - பழ:243/1
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் - பழ:268/2
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் - பழ:373/3
கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து - சிறுபஞ்:2/1
கற்று அனைத்தும் வாழ்வார் கலந்து - சிறுபஞ்:69/4

 TOP
 
  கற்றும் (2)
உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும்
  கல்லார் அறிவிலாதார் - குறள்:14 10/1,2
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள் - குறள்:73 8/1

 TOP
 
  கற்றொறும் (2)
கற்றொறும் கல்லாதேன் என்று வழி இரங்கி - பழ:332/2
கற்றொறும் தான் கல்லாதவாறு - பழ:332/4

 TOP
 
  கற்றோர் (1)
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு - குறள்:40 3/1

 TOP
 
  கறக்கும் (1)
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் - பழ:77/3

 TOP
 
  கறக்குமாறு (1)
அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு - பழ:77/4

 TOP
 
  கறங்க (1)
மன்றம் கறங்க மண பறை ஆயின - நாலடி:3 3/1

 TOP
 
  கறங்கு (6)
கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட - நாலடி:23 8/3
சிறந்த தம் கல்வியும் மாயும் கறங்கு அருவி - நாலடி:29 5/2
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி - ஐந்50:18/2
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கண் வாள் அறுப்ப - திணை50:48/1
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப - பழ:43/3
துறந்தார் தொடர்ப்பாடு கோடல் கறங்கு அருவி - பழ:342/2

 TOP
 
  கறந்த (1)
தோல் கன்று காட்டி கறவார் கறந்த பால் - சிறுபஞ்:82/1

 TOP
 
  கறப்பார் (1)
தம் கன்று சா கறப்பார் - பழ:16/4

 TOP
 
  கறவாமை (1)
கன்று சாவ பால் கறவாமை செய்யாமை - சிறுபஞ்:45/3

 TOP
 
  கறவார் (1)
தோல் கன்று காட்டி கறவார் கறந்த பால் - சிறுபஞ்:82/1

 TOP
 
  கறவானாய் (1)
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய்
  அம்பு விட்டு ஆ கறக்குமாறு - பழ:77/3,4

 TOP
 
  கறவை (2)
கன்று ஊட்ட நந்தும் கறவை கலம் பரப்பி - நான்மணி:60/3
கறவை கன்று ஊர்ந்தானை தந்தையும் ஊர்ந்தான் - பழ:93/3

 TOP
 
  கறி (3)
கறி வளர் தே மா நறும் கனி வீழும் - ஐந்70:8/2
கறி வளர் பூம் சாரல் கைந்நாகம் பார்த்து - திணை150:7/1
சோற்று உள்ளும் வீழும் கறி - பழ:150/4

 TOP
 
  கறு (1)
கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே - பழ:51/3

 TOP
 
  கறுத்த (1)
கறுத்த பகை முனையும் கள்ளாட்டுக்கண்ணும் - ஆசாரக்:55/1

 TOP
 
  கறுத்து (5)
காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து - நாலடி:7 3/4
கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி - நாலடி:32 5/2
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து - திணை150:121/4
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா - குறள்:32 2/1
கறுத்து ஆற்றி தம்மை கடிய செய்தாரை - பழ:19/1

 TOP
 
  கறுப்பன (1)
கைம் மேலே நின்று கறுப்பன செய்து ஒழுகி - பழ:201/2

 TOP
 
  கறுப்பித்து (1)
கற்று ஆற்றுவாரை கறுப்பித்து கல்லாதார் - பழ:192/1

 TOP
 
  கறுவி (1)
கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் - திரி:46/3

 TOP
 
  கறுவினால் (1)
கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால்
  கோத்து இன்னா கூறி உரையாக்கால் பேதைக்கு - நாலடி:34 5/2,3

 TOP
 
  கறுவு (1)
கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால் - நாலடி:34 5/2

 TOP
 
  கறை (1)
இறைத்தும் நீர் ஏற்றும் கிடப்பர் கறை குன்றம் - நாலடி:24 1/2

 TOP
 
  கறையும் (1)
கொழுநனை இல்லாள் கறையும் வழி நிற்கும் - திரி:66/1

 TOP
 
  கன்றாமை (1)
கன்றாமை வேண்டும் கடிய பிறர் செய்த - நான்மணி:11/1

 TOP
 
  கன்றி (3)
கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி - நாலடி:32 5/2
தீ தொழிலே கன்றி திரிதந்து எருவை போல் - நாலடி:36 1/3
கன்றி முதிர்ந்த கழிய பல் நாள் செயினும் - பழ:204/1

 TOP
 
  கன்றிய (2)
களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண் - குறள்:29 4/1
கன்றிய காதலவர் - குறள்:29 6/2

 TOP
 
  கன்று (17)
பல் ஆவுள் உய்த்துவிடினும் குழ கன்று
  வல்லது ஆம் தாய் நாடி கோடலை தொல்லை - நாலடி:11 1/1,2
இரவலர் கன்று ஆக ஈவார் ஆ ஆக - நாலடி:28 9/1
கன்று ஊட்ட நந்தும் கறவை கலம் பரப்பி - நான்மணி:60/3
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து - ஐந்70:4/2
கன்று அமர் ஆயம் புகுதர இன்று - ஐந்70:22/2
கன்று உள்ளி சோர்ந்த பால் கால் ஒற்றி தாமரை பூ - திணை150:138/1
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி - திணை150:148/3
தம் கன்று சா கறப்பார் - பழ:16/4
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப - பழ:20/3
கன்று அடியுள் ஆழ்ந்துவிடல் - பழ:26/4
மரை ஆ கன்று ஊட்டும் மலை நாட மாயா - பழ:48/3
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் - பழ:77/3
கறவை கன்று ஊர்ந்தானை தந்தையும் ஊர்ந்தான் - பழ:93/3
பழம் கன்று ஏறு ஆதலும் உண்டு - பழ:108/4
ஏற்று கன்று ஏறு ஆய்விடும் - பழ:217/4
கன்று சாவ பால் கறவாமை செய்யாமை - சிறுபஞ்:45/3
தோல் கன்று காட்டி கறவார் கறந்த பால் - சிறுபஞ்:82/1

 TOP
 
  கன்றுங்கால் (1)
தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் - திரி:91/3

 TOP
 
  கன்றுஆயின் (1)
நல் ஆவின் கன்றுஆயின் நாகும் விலை பெறூஉம் - நாலடி:12 5/1

 TOP
 
  கன்னி (1)
கன்னி இள ஞாழல் பூம் பொழில் நோக்கிய - திணை50:49/3

 TOP
 
  கன்னியரை (1)
உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் - நாலடி:28 4/3

 TOP
 
  கன்னியும் (1)
மெய் நிறைந்து நீடு இருந்த கன்னியும் நொந்து - திரி:69/2

 TOP
 
  கன்னியே (1)
யானை குதிரை பொன் கன்னியே ஆனிரையோடு - ஏலாதி:49/1

 TOP
 
  கன்னியை (1)
ஏன்று எடுத்தல் சூல் ஏற்ற கன்னியை ஆன்ற - சிறுபஞ்:70/2

 TOP
 
  கன (2)
கன மணி நின்று இமைக்கும் நாட கேள் மக்கள் - நாலடி:13 7/3
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி - நாலடி:15 6/2

 TOP
 
  கனங்குழாய் (1)
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் - பழ:163/3

 TOP
 
  கனம் (3)
கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் - நாலடி:35 1/3
அணங்குகொல் ஆய் மயில்கொல்லோ கனம் குழை - குறள்:109 1/1
கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும் - பழ:230/2

 TOP
 
  கனல் (1)
கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும் - திணை50:4/2

 TOP
 
  கனலும்கொல்லோ (1)
உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ
  தலையாய சான்றோர் மனம் - நாலடி:30 8/3,4

 TOP
 
  கனலுமே (1)
கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே
  மானம் உடையார் மனம் - நாலடி:30 1/3,4

 TOP
 
  கனவினான் (6)
நனவினான் நல்காதவரை கனவினான்
  காண்டலின் உண்டு என் உயிர் - குறள்:122 3/1,2
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் - குறள்:122 4/1
நனவு என ஒன்று இல்லை ஆயின் கனவினான்
  காதலர் நீங்கலர்மன் - குறள்:122 6/1,2
நனவினான் நல்கா கொடியார் கனவினான்
  என் எம்மை பீழிப்பது - குறள்:122 7/1,2
நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான்
  காதலர் காணாதவர் - குறள்:122 9/1,2
நனவினான் நம் நீத்தார் என்ப கனவினான்
  காணார்கொல் இ ஊரவர் - குறள்:122 10/1,2

 TOP
 
  கனவினுக்கு (1)
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு
  யாது செய்வேன்கொல் விருந்து - குறள்:122 1/1,2

 TOP
 
  கனவினும் (2)
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினை வேறு - குறள்:82 9/1
கனவினும் தேற்றாதார் மாட்டு - குறள்:106 4/2

 TOP
 
  கனவும் (2)
பூம் கண் இடம் ஆடும் கனவும் திருந்தின - ஐந்70:41/1
நனவினான் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவும் தான் - குறள்:122 5/1

 TOP
 
  கனற்றி (1)
இழைத்தது இகவாதவரை கனற்றி
  பலி புறத்து உண்பர் உணா - பழ:176/3,4

 TOP
 
  கனற்றுபவரே (1)
கரப்பு உடை உள்ளம் கனற்றுபவரே
  செருப்பிடை பட்ட பரல் - பழ:224/3,4

 TOP
 
  கனா (5)
துஞ்சு ஊமன் கண்ட கனா - திரி:7/4
கடன் கொண்டார் நெஞ்சில் கனா - திரி:103/4
தேவர் வழிபாடு தீ கனா வாலாமை - ஆசாரக்:10/1
கனா முந்துறாத வினை - பழ:2/4
இழித்தக்க காணின் கனா - பழ:182/4

 TOP
 
  கனி (11)
கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும் - நாலடி:2 7/2
முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் - நாலடி:2 9/3
மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும் - ஐந்50:50/2
கறி வளர் தே மா நறும் கனி வீழும் - ஐந்70:8/2
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் - திணை150:153/2
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று - குறள்:10 10/2
காமத்து காழ்இல் கனி - குறள்:120 1/2
நாவல் கீழ் பெற்ற கனி - பழ:138/4
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் - கைந்:3/2
தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் - கைந்:4/2
கல் வரை ஏறி கடுவன் கனி வாழை - கைந்:7/1

 TOP
 
  கனிந்தார் (1)
கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார் - திணை150:154/2

 TOP
 
  கனியினும் (1)
வேம்பின் இலையுள் கனியினும் வாழை தன் - நாலடி:25 4/1

 TOP
 
  கனியும் (1)
கனியும் கருக்காயும் அற்று - குறள்:131 6/2

 TOP
 
  கனியை (1)
விளங்காய் திரட்டினார் இல்லை களம் கனியை
  கார் என செய்தாரும் இல் - நாலடி:11 3/3,4

 TOP
 
  கனை (6)
கனை கடல் தண் சேர்ப்ப கற்று அறிந்தோர் கேண்மை - நாலடி:14 8/1
கள் உயிர்க்கும் நெய்தல் கனை கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:35 9/3
கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ - திணை50:28/3
காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர - திணை150:6/3
கரை பாய் நீள் சேர்ப்ப கனை இருள் வாரல் - திணை150:43/3
காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து - திணை150:114/2

 TOP
 
  கனைத்து (1)
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி - திணை150:148/3

 TOP
 
  கனைத்துவிடல் (1)
கடிய கனைத்துவிடல் - பழ:309/4

 TOP