<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

கா - முதல் சொற்கள்
கா 5
காக்க 9
காக்கவே 1
காக்கின் 2
காக்கும் 10
காக்கை 8
காக்கைக்கு 1
காக்கையும் 1
காக்கையே 1
காக்கையை 2
காகம் 2
காங்கி 1
காஞ்சி 3
காஞ்சிரம் 2
காஞ்சிரை 1
காட்சி 4
காட்சிக்கு 1
காட்சியர் 1
காட்சியவர் 8
காட்சியவர்க்கு 1
காட்சியார் 3
காட்சியின் 1
காட்ட 4
காட்டாதார் 1
காட்டாய் 1
காட்டாய்ஆயினும் 1
காட்டார் 1
காட்டாளர்க்கு 1
காட்டி 11
காட்டிய 1
காட்டில் 1
காட்டிவிடும் 4
காட்டினும் 1
காட்டு 5
காட்டுதல் 1
காட்டுதும் 1
காட்டும் 10
காட்டுவான் 1
காட்டுள் 1
காட்டுளேயானும் 1
காடிக்கும் 1
காடு 16
காடும் 2
காடே 1
காண் 21
காண்க 1
காண்கம் 1
காண்கமன் 1
காண்கலாய் 1
காண்கிற்பின் 2
காண்குறின் 1
காண்டல் 7
காண்டலின் 1
காண்டலும் 1
காண்டலே 1
காண்டற்கு 2
காண்டும் 2
காண்டுமால் 1
காண்தொறும் 5
காண்தோறும் 1
காண்ப 1
காண்பது 4
காண்பர் 2
காண்பவர் 1
காண்பவே 2
காண்பாம் 4
காண்பார் 1
காண்பாரின் 1
காண்பாரும் 1
காண்பான் 2
காண்பான்ஆயினும் 1
காண்பானோ 1
காண்பு 2
காண்புழி 1
காண்வர 1
காண 15
காணப்படும் 7
காணம் 2
காணல் 1
காணலாம் 1
காணவே 2
காணா 9
காணாக்கால் 2
காணாதவர் 1
காணாதவாறு 1
காணாதான் 2
காணாது 4
காணாதும் 1
காணாமை 1
காணாமோ 1
காணாய் 8
காணாயோ 1
காணார் 6
காணார்கொல் 2
காணாவாறு 1
காணான் 5
காணான்கொல் 1
காணி 2
காணின் 23
காணினும் 2
காணீரோ 1
காணுங்கால் 5
காணும் 6
காணுமாறு 1
காணேம் 2
காணேன் 6
காத்த 3
காத்தல் 6
காத்தலும் 2
காத்தாலும் 1
காத்து 16
காதத்தோர் 1
காதல் 19
காதல 1
காதலம் 1
காதலர் 28
காதலரொடு 1
காதலவர் 4
காதலவராக 2
காதலவரும் 1
காதலன் 4
காதலார் 2
காதலார்கண்ணே 1
காதலால் 1
காதலி 3
காதலிக்கும் 1
காதலித்து 4
காதலிப்ப 1
காதலிமாட்டு 1
காதலின் 3
காதலினும் 1
காதலை 1
காதற்படுக்கும் 1
காதற்றாம் 1
காதன்மை 2
காதிவிடல் 1
காதின் 1
காது 4
காந்தள் 8
காப்ப 1
காப்பதூஉம் 1
காப்பர் 2
காப்பார் 2
காப்பார்க்கு 1
காப்பார்க்கும் 1
காப்பாரின் 2
காப்பாரே 1
காப்பாள் 2
காப்பாற்றும் 1
காப்பான் 6
காப்பிடுதல் 1
காப்பின் 4
காப்பினும் 2
காப்பு 23
காப்பும் 1
காப்பே 1
காம்பு 3
காம 12
காமத்தான் 2
காமத்திற்கு 2
காமத்தின் 1
காமத்து 1
காமத்தை 1
காமம் 35
காமமும் 1
காமர் 1
காமரு 2
காமன் 2
காமாடார் 1
காமியார் 1
காமின் 1
காமுற்ற 2
காமுற்றது 1
காமுற்றார் 1
காமுற்று 6
காமுறாமை 1
காமுறு 1
காமுறுதல் 2
காமுறுதலும் 1
காமுறும் 1
காமுறுவர் 6
காமுறுவானும் 1
காமுறூஉம் 1
காய் 10
காய்க்கும் 2
காய்கலாவாகும் 1
காய்த்து 1
காய்த்தும் 1
காய்தி 1
காய்ந்தது 1
காய்ந்தாரை 1
காய்ந்தான்கொல் 1
காய்ந்தீயல் 1
காய்ந்தீயார் 1
காய்ந்து 5
காய்ப்பினும் 1
காய்வது 2
காய்வர் 1
காய்வன 1
காய்வார் 3
காய்வாரோடு 1
காய்வானை 1
காய்வின்கண் 1
காய்வு 2
காய்வோன் 1
காயக்கு 1
காயம் 1
காயா 4
காயாமை 1
காயார் 3
காயாவும் 1
காயான் 1
காயினும் 2
காயும் 7
காயுமே 1
கார் 48
கார்க்கு 1
கார்த்திகை 2
கார்தான் 1
கார்ப்பார் 1
கார்ப்பு 1
காரணத்தின் 2
காரணம் 6
காரணமா 1
காரத்தின் 1
காரம் 1
காரறிவாளர் 1
காரிகை 5
காரிகையாய் 1
காரியத்தில் 1
காரியாசான் 1
காரோடு 2
கால் 65
கால்கழுவி 1
கால்நோய் 1
கால்வாய் 1
கால்வீழ்த்து 1
கால 1
காலத்தால் 3
காலத்தினால் 1
காலத்து 7
காலத்தும் 3
காலத்தொடு 1
காலம் 15
காலமும் 3
காலர் 1
காலரே 1
காலற்கு 1
காலன் 3
காலனார் 1
காலின் 1
காலினால் 1
காலும் 10
காலே 1
காலேயம் 1
காலை 15
காலைக்கு 1
காலையும் 3
காலொடு 1
காவல் 2
காவலன் 1
காவலனை 1
காவா 4
காவாக்கால் 3
காவாத 1
காவாதவர் 1
காவாதாள் 1
காவாதான் 1
காவாது 5
காவார் 1
காவார்ஆயினும் 1
காவான் 1
காவி 1
காவிரி 5
காவில் 1
காவு 2
காவோடு 2
காழ் 10
காழ்த்த 3
காழ்ப்ப 1
காழ்இல் 1
காளாம்பி 1
காளை 1
காற்கே 1
காற்று 1
காறிப்பு 1
கான் 11
கான்ற 4
கான்றல் 1
கான்றிட்டன 1
கான்று 2
கான 1
கானக 7
கானகத்து 1
கானகம் 1
கானத்து 3
கானம் 26
கானமும் 1
கானல் 28
கானல்வாய் 1
கானலும் 1
கானலுள் 5
கானவர் 1
கானீனன் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கா (5)
ஊதை உளரும் நறும் தண் கா பேதை - கார்40:30/3
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் - திணை150:106/3
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல - குறள்:120 6/1
இரு தலையும் கா கழிப்பார் - பழ:208/4
ஏ பிழைத்து கா கொள்ளுமாறு - பழ:354/4

 TOP
 
  காக்க (9)
புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் - திணை150:30/3
மனம் காக்க வைத்தார் மருண்டு - திணை150:30/4
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் - குறள்:13 2/1
யா காவார்ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால் - குறள்:13 7/1
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி - குறள்:14 2/1
கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு - குறள்:29 1/2
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் - குறள்:31 5/1
குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே - குறள்:44 4/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து - குறள்:89 3/1

 TOP
 
  காக்கவே (1)
கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும் - பழ:230/2

 TOP
 
  காக்கின் (2)
காக்கின் என் காவாக்கால் என் - குறள்:31 1/2
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் - குறள்:31 5/1

 TOP
 
  காக்கும் (10)
காக்கும் திருவத்தவர் - நாலடி:6 7/4
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த - நாலடி:32 10/2
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் - குறள்:6 7/1
நிறை காக்கும் காப்பே தலை - குறள்:6 7/2
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும் - குறள்:43 1/1
எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை - குறள்:43 9/1
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும்
  பெற்றியார் பேணி கொளல் - குறள்:45 2/1,2
இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை - குறள்:55 7/1
முறை காக்கும் முட்டா செயின் - குறள்:55 7/2
உண்ணும் துணை காக்கும் கூற்று - பழ:89/4

 TOP
 
  காக்கை (8)
காக்கை கடிவது ஓர் கோல் - நாலடி:5 1/4
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் - குறள்:49 1/1
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும் - குறள்:53 7/1
காக்கை வெள்ளென்னும் எனின் - ஆசாரக்:69/4
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல் - ஆசாரக்:96/1
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் - பழ:87/1
முயல் விட்டு காக்கை தினல் - பழ:141/4
உலக்கை மேல் காக்கை என்பார் - பழ:328/4

 TOP
 
  காக்கைக்கு (1)
ஆயிரம் காக்கைக்கு ஓர் கல் - பழ:165/4

 TOP
 
  காக்கையும் (1)
கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும் - நாலடி:40 10/1

 TOP
 
  காக்கையே (1)
வில்லொடு காக்கையே போன்று - பழ:193/4

 TOP
 
  காக்கையை (2)
காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு - பழ:315/4
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு - சிறுபஞ்:38/4

 TOP
 
  காகம் (2)
உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல் - நாலடி:29 4/1
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து - கள40:5/2

 TOP
 
  காங்கி (1)
கைத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் தெற்ற - நான்மணி:59/2

 TOP
 
  காஞ்சி (3)
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர - திணை50:33/1
மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல் - திணை150:139/1
கய நீர்நாய் பாய்ந்து ஓடும் காஞ்சி நல் ஊரன் - கைந்:46/1

 TOP
 
  காஞ்சிரம் (2)
கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் - நாலடி:22 7/4
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா - நாலடி:25 3/1

 TOP
 
  காஞ்சிரை (1)
காஞ்சிரை நட்டுவிடல் - பழ:371/4

 TOP
 
  காட்சி (4)
நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரை - இனிய40:25/3
ஐயம் தீர் காட்சி அவர் வருதல் திண்ணிதாம் - கார்40:12/2
நிரம்பிய காட்சி நினைந்து அறிந்து கொள்க - பழ:143/2
வெஃகல் வெகுடலே தீ காட்சி வெஃகுமான் - ஏலாதி:27/2

 TOP
 
  காட்சிக்கு (1)
காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல் - குறள்:39 6/1

 TOP
 
  காட்சியர் (1)
செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியர் உண்ணார் - குறள்:26 8/1

 TOP
 
  காட்சியவர் (8)
புன்மை இல் காட்சியவர் - குறள்:18 4/2
மாசு அறு காட்சியவர் - குறள்:20 9/2
கடன் அறி காட்சியவர் - குறள்:22 8/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் - குறள்:66 4/2
துளக்கு அற்ற காட்சியவர் - குறள்:70 9/2
கடன் அறி காட்சியவர் - ஆசாரக்:36/5
மெய்யாய காட்சியவர் - ஆசாரக்:89/3
ஐயம் இல் காட்சியவர் - ஆசாரக்:94/4

 TOP
 
  காட்சியவர்க்கு (1)
மாசு அறு காட்சியவர்க்கு - குறள்:36 2/2

 TOP
 
  காட்சியார் (3)
வாயின் பொய் கூறார் வடு அறு காட்சியார்
  சாயின் பரிவது இலர் - நாலடி:16 7/3,4
ஐயம் தீர் காட்சியார் சிந்தியார் சிந்திப்பின் - ஆசாரக்:38/2
நடுக்கு அற்ற காட்சியார் நோக்கார் எடுத்து இசையார் - ஆசாரக்:99/2

 TOP
 
  காட்சியின் (1)
கற்றது உடைமை காட்சியின் அறிப - முது:2 4/1

 TOP
 
  காட்ட (4)
கள்ளிஅம் காட்ட கடமா இரிந்து ஓட - திணை150:84/1
தாம் காட்ட யாம் கண்டது - குறள்:118 1/2
வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட
  பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் - பழ:106/2,3
நாக்கு ஆடு நாட்டு அறைபோக்கும் என நா காட்ட
  நட்டார்க்கு இயையின் தமக்கு இயைந்த கூறு உடம்பு - ஏலாதி:79/2,3

 TOP
 
  காட்டாதார் (1)
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் - நாலடி:32 9/2

 TOP
 
  காட்டாய் (1)
வழி காட்டாய் ஈது என்று வந்து - திணை150:65/4

 TOP
 
  காட்டாய்ஆயினும் (1)
மொழி காட்டாய்ஆயினும் முள் எயிற்றாள் சென்ற - திணை150:65/3

 TOP
 
  காட்டார் (1)
அரிவாரை காட்டார் நரி - பழ:244/4

 TOP
 
  காட்டாளர்க்கு (1)
ஒள்ளிய காட்டாளர்க்கு அரிது - பழ:323/4

 TOP
 
  காட்டி (11)
புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி
  மதித்து இறப்பர் மற்றையவர் - நாலடி:36 4/3,4
கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து - நாலடி:38 2/4
பாம்பிற்கு ஒரு தலை காட்டி ஒரு தலை - நாலடி:38 5/1
தவ்வையை காட்டி விடும் - குறள்:17 7/2
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் - குறள்:34 4/1
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு - குறள்:46 4/1
காட்டி களைதும் என வேண்டா ஓட்டி - பழ:39/2
காட்டி கருமம் கயவர் மேல் வைத்து அவர் - பழ:128/1
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க - பழ:283/2
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி
  மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து - பழ:353/3,4
தோல் கன்று காட்டி கறவார் கறந்த பால் - சிறுபஞ்:82/1

 TOP
 
  காட்டிய (1)
காட்டிய சூட்டினீர் என்று - குறள்:132 3/2

 TOP
 
  காட்டில் (1)
முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா - இன்னா40:33/2

 TOP
 
  காட்டிவிடும் (4)
புல்லறிவு காட்டிவிடும் - நாலடி:32 4/4
மாசுடைமை காட்டிவிடும் - நான்மணி:97/4
மறைமொழி காட்டிவிடும் - குறள்:3 8/2
உக்கு ஓடி காட்டிவிடும் - பழ:377/4

 TOP
 
  காட்டினும் (1)
கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் - நாலடி:35 1/3

 TOP
 
  காட்டு (5)
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு - நாலடி:3 5/2
எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க - நாலடி:5 5/3
காட்டு களைந்து கலம் கழீஇ இல்லத்தை - ஆசாரக்:46/1
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் காட்டு அரிதால் - பழ:367/1
கடலொடு காட்டு ஒட்டல் இல் - பழ:372/4

 TOP
 
  காட்டுதல் (1)
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் - குறள்:93 9/1

 TOP
 
  காட்டுதும் (1)
யாம்ஆயின் எம் இல்லம் காட்டுதும் தாம்ஆயின் - நாலடி:30 3/1

 TOP
 
  காட்டும் (10)
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும்
  பொன்னும் புளி விளங்காய் ஆம் - நாலடி:33 8/3,4
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு - நாலடி:38 5/2
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் - குறள்:71 6/1
கடுத்தது காட்டும் முகம் - குறள்:71 6/2
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் - குறள்:96 9/1
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும்
  குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல் - குறள்:96 9/1,2
அரும் துயரம் காட்டும் நெறி - திரி:5/4
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி - பழ:264/2
மலை பெயல் காட்டும் துணை - பழ:264/4
பண்டு எடுத்து காட்டும் பயின்று - சிறுபஞ்:26/4

 TOP
 
  காட்டுவான் (1)
காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் - குறள்:85 9/1

 TOP
 
  காட்டுள் (1)
காட்டுள் ஆய் வாழும் சிவலும் குறும்பூழும் - நாலடி:13 2/3

 TOP
 
  காட்டுளேயானும் (1)
காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின் - ஆசாரக்:91/2

 TOP
 
  காடிக்கும் (1)
உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று - குறள்:105 10/2

 TOP
 
  காடு (16)
காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு - நாலடி:37 1/4
நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய் - கார்40:2/2
மேனி போல் புல்லென்ற காடு - கார்40:18/4
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு - கார்40:22/4
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு - ஐந்50:33/4
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன - திணை50:29/2
கை வாய நாகம் சேர் காடு - திணை150:13/4
பொன் வாளால் காடு இல் கரு வரை போர்த்தாலும் - திணை150:99/1
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் - திணை150:120/2
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் - ஆசாரக்:45/1
நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு - பழ:3/4
காடு உறை வாழ்க்கை கடு வினை மாக்களை - பழ:121/1
தனி மரம் காடு ஆவது இல் - பழ:390/4
நீண்ட நீர் காடு களர் நிவந்து விண் தோயும் - சிறுபஞ்:47/1
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் - சிறுபஞ்:81/1
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர - கைந்:29/2

 TOP
 
  காடும் (2)
காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன - கார்40:4/2
காடும் உடையது அரண் - குறள்:75 2/2

 TOP
 
  காடே (1)
விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் காடே புலம் கெட்ட - நாலடி:13 1/3

 TOP
 
  காண் (21)
நின்றே எறிப பறையினை நன்றே காண்
  மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் - நாலடி:3 4/2,3
வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே - நாலடி:27 7/3
நானம் கமழும் கதுப்பினாய் நன்றே காண்
  மானம் உடையார் மதிப்பு - நாலடி:30 4/3,4
கையார் பிரிவித்தல் காண் - திணை150:5/4
நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா - திணை150:19/3
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து - திணை150:34/4
நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண்
  பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் - திணை150:70/1,2
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் - திணை150:70/2
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து - திணை150:74/3
இது காண் என் வண்ணம் இனி - திணை150:74/4
கடுத்த மலை நாடு காண் - திணை150:79/4
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி - திணை150:95/2
நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும் - திணை150:98/2
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை - திணை150:105/2
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் - குறள்:121 2/1
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று - குறள்:130 4/2
காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும் - திரி:24/1
நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை - பழ:261/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு - சிறுபஞ்:63/1
காண் ஈய்த்து வாழ்வார் கலந்து - ஏலாதி:55/4
காண் கொடுத்து வாழ்வார் கலந்து - ஏலாதி:80/4

 TOP
 
  காண்க (1)
பழி இன்மை மக்களால் காண்க ஒருவன் - நான்மணி:61/1

 TOP
 
  காண்கம் (1)
அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது - குறள்:131 1/2

 TOP
 
  காண்கமன் (1)
காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் - குறள்:127 5/1

 TOP
 
  காண்கலாய் (1)
நெடியது காண்கலாய் நீ அளியை நெஞ்சே - பழ:130/1

 TOP
 
  காண்கிற்பின் (2)
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின்
  தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு - குறள்:19 10/1,2
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின்
  என் குற்றம் ஆகும் இறைக்கு - குறள்:44 6/1,2

 TOP
 
  காண்குறின் (1)
காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த - ஏலாதி:65/1

 TOP
 
  காண்டல் (7)
யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா - இன்னா40:22/1
நட்டார் இடுக்கண்கள் காண்டல் நனி இன்னா - இன்னா40:25/1
ஒட்டார் பெருமிதம் காண்டல் பெரிது இன்னா - இன்னா40:25/2
யானையுடை படை காண்டல் மிக இனிதே - இனிய40:4/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே - இனிய40:8/3
கடம் உண்டு வாழாமை காண்டல் இனிதே - இனிய40:10/1
குழவி தளர் நடை காண்டல் இனிதே - இனிய40:14/1

 TOP
 
  காண்டலின் (1)
காண்டலின் உண்டு என் உயிர் - குறள்:122 3/2

 TOP
 
  காண்டலும் (1)
விளியாதான் கூத்தாட்டு காண்டலும் வீழ - திரி:11/1

 TOP
 
  காண்டலே (1)
கண்டதனால் காண்டலே வேண்டுமாம் யாதற்கும் - பழ:348/3

 TOP
 
  காண்டற்கு (2)
காண்டற்கு அரியது ஓர் காடு - நாலடி:37 1/4
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு
  வேந்தன் வினாயினான் மாந்தரை சான்றவன் - பழ:153/1,2

 TOP
 
  காண்டும் (2)
கள்ளினால் கள் அறுத்தல் காண்டும் அது அன்றோ - பழ:54/3
கழிப்புழி ஆற்றாமை காண்டும் அதுவே - பழ:362/3

 TOP
 
  காண்டுமால் (1)
திங்களும் தீங்குறுதல் காண்டுமால் பொங்கி - பழ:15/2

 TOP
 
  காண்தொறும் (5)
காண்தொறும் செய்வர் சிறப்பு - நாலடி:16 9/4
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும்
  பீர் நீர்மை கொண்டன தோள் - ஐந்50:2/3,4
இன்பம் பயந்த இளவேனில் காண்தொறும்
  துன்பம் கலந்து அழியும் நெஞ்சு - ஐந்50:31/3,4
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும்
  நீரோடு அலமரும் கண் - ஐந்70:15/3,4
கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா - திணை150:42/3

 TOP
 
  காண்தோறும் (1)
வளி கலந்து வந்து உறைக்கும் வானம் காண்தோறும்
  துளி கலந்து வீழ்தரும் கண் - ஐந்50:5/3,4

 TOP
 
  காண்ப (1)
கண்ணினான் காண்ப அணியவற்றை தொக்கு இருந்து - நான்மணி:75/3

 TOP
 
  காண்பது (4)
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:36 5/2
செம் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:36 8/2
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:43 3/2
நுண் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:43 4/2

 TOP
 
  காண்பர் (2)
ஊழையும் உப்பக்கம் காண்பர் உலைவு இன்றி - குறள்:62 10/1
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர்
  அலகு உடை நீழலவர் - குறள்:104 4/1,2

 TOP
 
  காண்பவர் (1)
நன்று ஆம்கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்கால் - குறள்:38 9/1

 TOP
 
  காண்பவே (2)
உரை வித்தகம் எழுவார் காண்பவே கையுள் - நாலடி:32 5/3
கடலுள்ளும் காண்பவே நன்கு - பழ:145/4

 TOP
 
  காண்பாம் (4)
நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து - நாலடி:14 7/3
போதராய் காண்பாம் புறவு - திணை50:29/4
வந்தார்க்கே ஆம் என்பார் வாய் காண்பாம் வந்தார்க்கே - திணை150:39/2
பாழி தோள் வட்டித்தார் காண்பாம் இனிது அல்லால் - பழ:338/3

 TOP
 
  காண்பார் (1)
சுட்டு அறிப பொன்னின் நலம் காண்பார் கெட்டு அறிப - நான்மணி:3/3

 TOP
 
  காண்பாரின் (1)
கண்ணாடி காண்பாரின் தோன்றும் புனல் நாடன் - கள40:28/5

 TOP
 
  காண்பாரும் (1)
பாம்பு காண்பாரும் உடைத்து - பழ:25/4

 TOP
 
  காண்பான் (2)
இன் சொல் இனிது ஈன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ - குறள்:10 9/1
யானை பல் காண்பான் புகல் - பழ:298/4

 TOP
 
  காண்பான்ஆயினும் (1)
ஈன்றாள் பசி காண்பான்ஆயினும் செய்யற்க - குறள்:66 6/1

 TOP
 
  காண்பானோ (1)
நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா - திணை150:19/3

 TOP
 
  காண்பு (2)
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே - இனிய40:9/2
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது - குறள்:2 6/2

 TOP
 
  காண்புழி (1)
கண்ணுள்ளும் காண்புழி காதற்றாம் பெண்ணுள் - நான்மணி:62/1

 TOP
 
  காண்வர (1)
கடைமணி காண்வர தோன்றி நடை மெலிந்து - கள40:19/2

 TOP
 
  காண (15)
எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க - நாலடி:5 5/3
எல்லாரும் காண பொறுத்து உய்ப்பர் ஒல்லை - நாலடி:7 6/2
இடும்பை கூர் நெஞ்சத்தார் எல்லாரும் காண
  நெடும் கடை நின்று உழல்வது எல்லாம் அடும்பம் பூ - நாலடி:11 7/1,2
கேளிரை காண கெடும் - நாலடி:21 1/4
கடன் உடையார் காண புகல் - இன்னா40:11/4
கடந்த வழியை எம் கண் ஆர காண
  நடந்து சிதையாதி நீ - ஐந்50:42/3,4
வழங்கிய வந்தன்று மாலை யாம் காண
  முழங்கி வில் கோலிற்று வான் - ஐந்70:22/3,4
காண புணர்ப்பதுகொல் நெஞ்சு - ஐந்70:32/4
கண்ணினால் காண அமையும்கொல் என் தோழி - ஐந்70:66/3
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் - குறள்:108 9/2
பலர் காண தோன்றல் மதி - குறள்:112 9/2
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார் - குறள்:114 10/1
விடாஅது சென்றாரை கண்ணினால் காண
  படாஅதி வாழி மதி - குறள்:121 10/1,2
உள்ள களித்தலும் காண மகிழ்தலும் - குறள்:129 1/1
காண அரிய என் கண் - திரி:71/4

 TOP
 
  காணப்படும் (7)
செய் தொழிலால் காணப்படும் - நாலடி:35 7/4
செய்தொழிலால் காணப்படும் - நாலடி:35 10/4
எச்சத்தால் காணப்படும் - குறள்:12 4/2
புன்மையால் காணப்படும் - குறள்:19 5/2
வாய்மையான் காணப்படும் - குறள்:30 8/2
நிலையாமை காணப்படும் - குறள்:35 9/2
கூடலின் காணப்படும் - குறள்:133 7/2

 TOP
 
  காணம் (2)
மேல் காணம் இன்மையால் மேவாது ஒழிந்தாளே - நாலடி:38 2/3
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே - நாலடி:38 4/2

 TOP
 
  காணல் (1)
தின்னும் அவர் காணல் உற்று - குறள்:125 4/2

 TOP
 
  காணலாம் (1)
கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம்
  எண் உளவாயின் இறவாவால் எண் உளவா - திணை150:108/1,2

 TOP
 
  காணவே (2)
காணவே கற்பு அழியும் என்பார் போல் நாணி - நாலடி:30 3/2
காணம் இல்லாதார் கடு அனையர் காணவே
  செக்கு ஊர்ந்து கொண்டானும் செய்த பொருள் உடையார் - நாலடி:38 4/2,3

 TOP
 
  காணா (9)
பேணாமை செய்வது பேதைமை காணா
  குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த - நான்மணி:22/2,3
கண்டனவும் காணா கெடும் - நான்மணி:40/4
கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென - கள40:11/3
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே - திணை150:60/2
காணா எப்போதுமே கண் - திணை150:153/4
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான் - குறள்:87 6/1
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் - குறள்:129 5/1
மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் - திரி:65/3
காணா களிக்கும் களி - பழ:256/4

 TOP
 
  காணாக்கால் (2)
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால்
  காணேன் தவறு அல்லவை - குறள்:129 6/1,2
செல்லாமை காணாக்கால் செல்லும் வாய் என் உண்டாம் - பழ:213/3

 TOP
 
  காணாதவர் (1)
காதலர் காணாதவர் - குறள்:122 9/2

 TOP
 
  காணாதவாறு (1)
சாம் மா கண் காணாதவாறு - பழ:233/4

 TOP
 
  காணாதான் (2)
காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் - குறள்:85 9/1
காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான்
  கண்டான் ஆம் தான் கண்ட ஆறு - குறள்:85 9/1,2

 TOP
 
  காணாது (4)
நல்கும்வாய் காணாது நைந்து உருகி என் நெஞ்சம் - திணை150:17/3
பருகு நீர் பைம் சுனையில் காணாது அருகல் - திணை150:78/2
காணாது அமைவு இல கண் - குறள்:118 8/2
காணாது அமையல கண் - குறள்:129 3/2

 TOP
 
  காணாதும் (1)
கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் - திணை150:73/2

 TOP
 
  காணாமை (1)
நோய் காண் பொழுதின் அறம் செய்வார் காணாமை
  நாய் காணின் கல் காணாவாறு - பழ:261/3,4

 TOP
 
  காணாமோ (1)
ஆழியால் காணாமோ யாம் - ஐந்50:43/4

 TOP
 
  காணாய் (8)
அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய்
  வாழ்தலின் ஊதியம் என் உண்டாம் வந்ததே - நாலடி:2 2/2,3
காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய்
  அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற - நாலடி:14 6/2,3
தாமேயும் நாணி தலைச்செல்லார் காணாய்
  இளம் பிறை ஆயக்கால் திங்களை சேராது - நாலடி:25 1/2,3
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் - திணை150:55/1
நாண் ஆய நல் வளையாய் நாண் இன்மை காணாய்
  எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் - திணை150:64/2,3
வல் வரும் காணாய் வயங்கி முருக்கு எல்லாம் - திணை150:66/1
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய்
  குருந்தம்அங்கு ஒடுங்கு அழுத்தம் கொண்டு - திணை150:105/3,4
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் - சிறுபஞ்:36/3

 TOP
 
  காணாயோ (1)
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் - திணை150:58/2

 TOP
 
  காணார் (6)
கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் - நாலடி:23 7/2
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் - குறள்:86 7/1
நினைத்து தன் கை குறைத்தான் தென்னவனும் காணார்
  என செய்யார் மாணா வினை - பழ:102/3,4
தலையாயர் ஆய்தந்தும் காணார் கடையாயார் - பழ:113/2
துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால் - சிறுபஞ்:22/3
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் - சிறுபஞ்:36/3

 TOP
 
  காணார்கொல் (2)
பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால் - திணை150:120/1
காணார்கொல் இ ஊரவர் - குறள்:122 10/2

 TOP
 
  காணாவாறு (1)
நாய் காணின் கல் காணாவாறு - பழ:261/4

 TOP
 
  காணான் (5)
காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் - குறள்:85 9/1
இகல் காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை - குறள்:86 9/1
உரை முடிவு காணான் இளமையோன் என்ற - பழ:21/1
காத்து உண்பான் காணான் பிணி - சிறுபஞ்:6/4
களியான் கள் உண்ணான் களிப்பாரை காணான்
  ஒளியான் விருந்திற்கு உலையான் எளியாரை - ஏலாதி:46/1,2

 TOP
 
  காணான்கொல் (1)
பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன் - குறள்:120 7/1

 TOP
 
  காணி (2)
முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை - நாலடி:35 6/3
பாணித்தே செய்ப வியங்கொள்ளின் காணி
  பயவாமை செய்வார் ஆர் தம் சாகாடேயும் - பழ:308/2,3

 TOP
 
  காணின் (23)
காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் - நாலடி:9 4/1
காணின் கடைப்பட்டார் என்று இகழார் காணாய் - நாலடி:14 6/2
திரி அழல் காணின் தொழுப விறகின் - நான்மணி:63/1
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் - நான்மணி:63/2
செறுநரை காணின் சுமக்க இறுவரை - குறள்:49 8/1
காணின் கிழக்காம் தலை - குறள்:49 8/2
சீர் இடம் காணின் எறிதற்கு பட்டடை - குறள்:83 1/1
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின்
  நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும் - குறள்:104 10/1,2
இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின் - குறள்:106 1/1
கரப்பு இடும்பை இல்லாரை காணின் நிரப்பு இடும்பை - குறள்:106 6/1
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் - குறள்:106 7/1
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் - குறள்:108 4/1
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் - குறள்:108 9/1
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் - குறள்:112 2/1
காணின் குவளை கவிழ்ந்து நிலன் நோகும் - குறள்:112 4/1
இழித்தக்க காணின் கனா - பழ:182/4
நாய் காணின் கல் காணாவாறு - பழ:261/4
நிலத்து நிலைகொள்ளா காலரே காணின்
  உலக்கை மேல் காக்கை என்பார் - பழ:328/3,4
கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் - சிறுபஞ்:23/1
கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை - சிறுபஞ்:104/1
கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் - ஏலாதி:4/3
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய - ஏலாதி:22/3
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் - கைந்:28/2

 TOP
 
  காணினும் (2)
செல்வுழிக்கண் ஒரு நாள் காணினும் சான்றவர் - நாலடி:16 4/1
காணினும் காய்வர் எமர் - திணை50:6/4

 TOP
 
  காணீரோ (1)
தாமரை போல் வாள் முகத்து தாழ்குழலீர் காணீரோ
  ஏ மரை போந்தன ஈண்டு - திணை150:1/3,4

 TOP
 
  காணுங்கால் (5)
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணுங்கால்
  கண் அல்லது இல்லை பிற - குறள்:71 10/1,2
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால்
  உள்ளான்கொல் உண்டதன் சோர்வு - குறள்:93 10/1,2
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால் - குறள்:129 6/1
யார் மேற்றா கொள்ளினும் கொண்டீக காணுங்கால்
  ஊர் மேற்று அமணர்க்கும் ஓடு - பழ:231/3,4
கோல் தலையேஆயினும் கொண்டீக காணுங்கால்
  பால் தலை பால் ஊறல் இல் - பழ:333/3,4

 TOP
 
  காணும் (6)
இன் முகம் காணும் அளவு - குறள்:23 4/2
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு - குறள்:86 9/2
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று - குறள்:112 2/2
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் - சிறுபஞ்:3/1
கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் - சிறுபஞ்:60/3
வல்லை நாம் காணும் வரவு - கைந்:22/4

 TOP
 
  காணுமாறு (1)
என்னைகொல் யாம் காணுமாறு - கைந்:54/4

 TOP
 
  காணேம் (2)
எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல் - நாலடி:14 2/3
நல்லார் விழவகத்தும் நாம் காணேம் நல்லாய் - திணை150:62/2

 TOP
 
  காணேன் (6)
ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா - திணை150:4/2
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் - திணை150:153/2
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன்
  யாமத்தும் யானே உளேன் - குறள்:117 7/1,2
பழி காணேன் கண்ட இடத்து - குறள்:129 5/2
காணுங்கால் காணேன் தவறு ஆய காணாக்கால் - குறள்:129 6/1
காணேன் தவறு அல்லவை - குறள்:129 6/2

 TOP
 
  காத்த (3)
காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த
  குறை படின் துன்பம் கெடின் துன்பம் துன்பக்கு - நாலடி:28 10/2,3
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
  வகுத்தலும் வல்லது அரசு - குறள்:39 5/1,2
நிரை புறம் காத்த நெடியோனேஆயின் - பழ:345/3

 TOP
 
  காத்தல் (6)
கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது - குறள்:3 9/2
எய்துவது எய்தாமை முன் காத்தல் வைகலும் - திரி:61/2
வடுவான வாராமல் காத்தல் இ மூன்றும் - திரி:77/3
தாம் பல் வாய் ஓடி நிறை காத்தல் ஓம்பார் - சிறுபஞ்:53/2
கலங்காமை காத்தல் கருப்பம் சிதைந்தால் - சிறுபஞ்:72/1
கழி சினம் காத்தல் கடன் - சிறுபஞ்:75/4

 TOP
 
  காத்தலும் (2)
காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த - நாலடி:28 10/2
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த - குறள்:39 5/1

 TOP
 
  காத்தாலும் (1)
ஏஎய் இரவு எல்லாம் காத்தாலும் வாஅய் - பழ:205/2

 TOP
 
  காத்து (16)
வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ - நாலடி:1 9/3
கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் - நாலடி:6 9/3
காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் - நாலடி:36 1/2
சிறை இல் கரும்பினை காத்து ஓம்பல் இன்னா - இன்னா40:5/1
தினை காத்து இருந்தேம் யாம் ஆக வினை வாய்த்து - ஐந்50:14/2
காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து - திணை150:114/2
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற - குறள்:6 6/1
சொல் காத்து சோர்வு இலாள் பெண் - குறள்:6 6/2
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி - குறள்:13 10/1
காத்து ஓம்பல் சொல்லின்கண் சோர்வு - குறள்:65 2/2
மு பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால் - ஆசாரக்:3/2
பொன்னினை போல் போற்றி காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால் - ஆசாரக்:95/3
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து
  தொடங்கிய மூன்றினால் மாண்டு ஈண்டு உடம்பு ஒழிய - பழ:99/1,2
வழாஅமை காத்து ஓம்பி வாங்கும் எருத்தும் - பழ:155/3
காத்து ஆற்றுகிற்பாரை கண்டால் எதிர் உரையார் - பழ:284/1
காத்து உண்பான் காணான் பிணி - சிறுபஞ்:6/4

 TOP
 
  காதத்தோர் (1)
கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் - நாலடி:10 10/1

 TOP
 
  காதல் (19)
காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன் - நாலடி:9 6/3
நோ தக்கது என் உண்டாம் நோக்குங்கால் காதல்
  கழுமியார் செய்த கறங்கு அருவி நாட - நாலடி:23 8/2,3
காதல் கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு - நாலடி:31 6/3
அளவு இறந்த காதல் தம் ஆர் உயிர் அன்னார் - நாலடி:33 10/3
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் - நாலடி:39 4/1
காதல் புலவர்க்கு கல்வியே கல்விக்கும் - நான்மணி:101/3
ஆகும் அவர் காதல் அவா - ஐந்70:29/4
காதல் நீர் வாராமை கண் நோக்கி ஓத நீர் - திணை150:37/2
களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண் - குறள்:29 4/1
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் - குறள்:44 10/1
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் - குறள்:93 1/2
நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்பவோ - குறள்:120 5/1
தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை - குறள்:120 5/2
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது - குறள்:125 2/1
உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு - குறள்:130 8/2
முழு மக்கள் காதல் அவை - திரி:9/4
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை - திரி:29/2
ஒட்டிய காதல் உமையாள் ஒரு பாலா - பழ:85/1
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு - பழ:309/2

 TOP
 
  காதல (1)
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் - குறள்:44 10/1

 TOP
 
  காதலம் (1)
யாரினும் காதலம் என்றேனா ஊடினாள் - குறள்:132 4/1

 TOP
 
  காதலர் (28)
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம் - நாலடி:40 2/1
கற்று அன்னர் கற்றாரை காதலர் கண்ணோடார் - நான்மணி:55/1
ஏந்து எழில் அல்குலாய் ஏமார்ந்த காதலர்
  கூந்தல் வனப்பின் பெயல் தாழ வேந்தர் - கார்40:13/1,2
செல்வம் தரல் வேண்டி சென்ற நம் காதலர்
  வல்லே வருதல் தெளிந்தாம் வயங்கிழாய் - கார்40:14/1,2
திருந்திழாய் காதலர் தீர்குவர் அல்லர் - கார்40:15/1
சென்ற நம் காதலர் சேண் இகந்தார் என்று எண்ணி - கார்40:35/1
உள்ளார்கொல் காதலர் ஒண்டொடி நம் திறம் - ஐந்50:4/1
கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் காதலர்
  உள்ளம் படர்ந்த நெறி - ஐந்50:38/3,4
இன்று ஆற்ற வாரா விடுவார்கொல் காதலர்
  ஒன்றாலும் நில்லா வளை - ஐந்70:23/3,4
கள்ளர் வழங்கும் சுரம் என்பர் காதலர்
  உள்ளம் படர்ந்த நெறி - ஐந்70:36/3,4
பொருள் நீரார் காதலர் பொய்த்தனர் நீத்தார் - திணை50:11/2
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர்
  வந்தார் திகழ்க நின் தோள் - திணை50:21/3,4
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே - திணை50:25/3
கார் தோன்ற காதலர் தேர் தோன்றாது ஆகவே - திணை150:100/3
தாம் வேண்டின் நல்குவர் காதலர் யாம் வேண்டும் - குறள்:115 10/1
உவக்காண் எம் காதலர் செல்வார் இவக்காண் என் - குறள்:119 5/1
காதலர் செய்யும் சிறப்பு - குறள்:121 8/2
காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு - குறள்:122 1/1
காதலர் நீங்கலர்மன் - குறள்:122 6/2
காதலர் காணாதவர் - குறள்:122 9/2
காதலர் இல் வழி மாலை கொலைக்களத்து - குறள்:123 4/1
கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் - குறள்:125 6/1
நெருநற்று சென்றார் எம் காதலர் யாமும் - குறள்:128 8/1
காதலர் இல்லா வழி - குறள்:131 8/2
காதலர் என்பது அறிந்து அல்லால் யாது ஒன்றும் - பழ:393/2
வருவர் நம் காதலர் வாள் தடம் கண்ணாய் - கைந்:25/3
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர்
  சில் - கைந்:28/2,3
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் - கைந்:34/3

 TOP
 
  காதலரொடு (1)
காதலரொடு ஆடார் கவறு - பழ:52/4

 TOP
 
  காதலவர் (4)
கற்றாரை காதலவர் - நான்மணி:73/4
கன்றிய காதலவர் - குறள்:29 6/2
நுண்ணியர் எம் காதலவர் - குறள்:113 6/2
உள்ளத்தார் காதலவர் ஆக உள்ளி நீ - குறள்:125 9/1

 TOP
 
  காதலவராக (2)
கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும் - குறள்:113 7/1
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல் - குறள்:113 8/1

 TOP
 
  காதலவரும் (1)
காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து - நாலடி:19 1/2

 TOP
 
  காதலன் (4)
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள் - நாலடி:39 4/1
ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின் - ஐந்50:33/3
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் - ஐந்50:37/3
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும் - குறள்:21 9/1

 TOP
 
  காதலார் (2)
காதலார் சொல்லும் கடும் சொல் உவந்து உரைக்கும் - நாலடி:8 3/1
காதலார் என்பார் தகவு உடையார் மேதக்க - நான்மணி:42/2

 TOP
 
  காதலார்கண்ணே (1)
காதலார்கண்ணே உள - குறள்:110 9/2

 TOP
 
  காதலால் (1)
கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும் - பழ:89/1

 TOP
 
  காதலி (3)
கண் கயல் என்னும் கயத்தினால் காதலி
  பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் - நாலடி:40 5/1,2
கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி
  சொல்லில் பிறக்கும் உயர் மதம் மெல்லென் - நான்மணி:5/1,2
செல்வி உடைய சுரம் நெஞ்சே காதலி ஊர் - கார்40:28/3

 TOP
 
  காதலிக்கும் (1)
இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் - குறள்:94 10/1

 TOP
 
  காதலித்து (4)
அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற - நாலடி:13 3/3
காதலவரும் கருத்து அல்லர் காதலித்து
  ஆதும் நாம் என்னும் அவாவினை கைவிட்டு - நாலடி:19 1/2,3
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று - நான்மணி:8/1
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை - நான்மணி:53/2

 TOP
 
  காதலிப்ப (1)
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு - பழ:309/2

 TOP
 
  காதலிமாட்டு (1)
கள்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை காதலிமாட்டு
  உள்ளம் வைப்பார்க்கும் துயில் இல்லை ஒண் பொருள் - நான்மணி:7/1,2

 TOP
 
  காதலின் (3)
காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின் - ஐந்70:52/1
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல் - திரி:86/2
காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் - முது:1 2/1

 TOP
 
  காதலினும் (1)
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் - திணை150:153/2

 TOP
 
  காதலை (1)
காதலை வாழி மதி - குறள்:112 8/2

 TOP
 
  காதற்படுக்கும் (1)
காதற்படுக்கும் விழைவும் இவை மூன்றும் - திரி:93/3

 TOP
 
  காதற்றாம் (1)
கண்ணுள்ளும் காண்புழி காதற்றாம் பெண்ணுள் - நான்மணி:62/1

 TOP
 
  காதன்மை (2)
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல் - குறள்:51 7/1
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
  கை அல்லதன்கண் செயல் - குறள்:84 2/1,2

 TOP
 
  காதிவிடல் (1)
தலை கீழா காதிவிடல் - பழ:300/4

 TOP
 
  காதின் (1)
உகிர் வனப்பும் காதின் வனப்பும் செயிர் தீர்ந்த - சிறுபஞ்:35/2

 TOP
 
  காது (4)
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட - திணை150:76/3
உழத்தொறூஉம் காது அற்று உயிர் - குறள்:94 10/2
கல்லாதான் தான் காணும் நுட்பமும் காது இரண்டும் - சிறுபஞ்:3/1
வாது உவவான் மாதரார் சொல் தேறான் காது தாழ் - ஏலாதி:43/2

 TOP
 
  காந்தள் (8)
கல் ஓங்கு உயர் வரை மேல் காந்தள் மலராக்கால் - நாலடி:29 3/1
குலை உடை காந்தள் இன வண்டு இமிரும் - ஐந்70:3/2
கண முகை கை என காந்தள் கவின் - திணை50:2/1
ஓங்கல் இறுவரை மேல் காந்தள் கடி கவின - திணை50:3/1
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் - திணை150:29/3
இகந்து ஆர் விரல் காந்தள் என்று என்று உகந்து இயைந்த - திணை150:72/2
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு - திணை150:118/1
காந்தள் அரும் பகை என்று கத வேழம் - கைந்:9/1

 TOP
 
  காப்ப (1)
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும் - குறள்:88 8/1

 TOP
 
  காப்பதூஉம் (1)
உடையானை காப்பதூஉம் ஆகும் அடையின் - பழ:282/2

 TOP
 
  காப்பர் (2)
அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை - பழ:91/2
காப்பர் கருதும் இடத்து - சிறுபஞ்:52/4

 TOP
 
  காப்பார் (2)
விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார்
  வரையிடை வாரன்மின் ஐய உரை கடியர் - திணை50:5/1,2
கானம் தலைசெய காப்பார் குழல் தோன்ற - திணை150:122/1

 TOP
 
  காப்பார்க்கு (1)
அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க - ஆசாரக்:47/2

 TOP
 
  காப்பார்க்கும் (1)
காப்பார்க்கும் இல்லை துயில் - நான்மணி:7/4

 TOP
 
  காப்பாரின் (2)
கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின்
  வைத்தாரின் நல்லர் வறியவர் பைத்து எழுந்து - நான்மணி:67/1,2
காப்பாரின் பார்ப்பார் மிகும் - பழ:259/4

 TOP
 
  காப்பாரே (1)
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் - பழ:193/2

 TOP
 
  காப்பாள் (2)
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் - திணை150:19/2
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் - திணை150:32/3

 TOP
 
  காப்பாற்றும் (1)
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு - குறள்:39 8/1

 TOP
 
  காப்பான் (6)
உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான்
  வான் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து - குறள்:3 4/1,2
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து - குறள்:31 1/1
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து - குறள்:31 1/1
உடையதனை காப்பான் உடையான் அதுவே - பழ:282/1
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் - பழ:285/1
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் - பழ:285/1

 TOP
 
  காப்பிடுதல் (1)
காப்பிடுதல் புன் மீன் தலை - பழ:128/4

 TOP
 
  காப்பின் (4)
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை - குறள்:75 4/1
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் - பழ:296/3
நல் காப்பின் தீ சிறையே நன்று - பழ:336/4
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின்
  அடும் கதம் இல் ஏனை அரசு - ஏலாதி:18/3,4

 TOP
 
  காப்பினும் (2)
பட்டாங்கே பட்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாள் காப்பினும்
  பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையிலி முட்டினும் - நான்மணி:89/1,2
இமையாது காப்பினும் ஆகா இமையாரும் - பழ:336/2

 TOP
 
  காப்பு (23)
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் - நாலடி:9 3/2
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ - நாலடி:28 7/3
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய் - நாலடி:37 1/1
காப்பு ஆற்றா வேந்தன் உலகு - இன்னா40:2/4
சிறை இல்லா மூதூரின் வாயில் காப்பு இன்னா - இன்னா40:23/1
காப்பு அடைய கோடல் இனிது - இனிய40:6/4
புனமும் அடங்கின காப்பு - திணை50:2/4
ஒன்றாள் காப்பு ஈயும் உடன்று - திணை150:27/4
கடிபு ஒல்லா என்னையே காப்பு - திணை150:32/4
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர் - குறள்:6 7/1
வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு - குறள்:79 1/2
நீரினும் நன்று அதன் காப்பு - குறள்:104 8/2
காப்பு இகழல் ஆகா பொருள் - திரி:47/4
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் - திரி:94/2
கற்று அறிந்தார்தம்மை வெகுளாமை காப்பு அமையும் - பழ:83/2
காக்கையை காப்பு இட்ட சோறு - பழ:315/4
காப்பு இறந்து ஓடி கழி பெரும் செல்வத்தை - பழ:320/1
யாக்கைக்கு தக்க அறிவு இல்லார் காப்பு அடுப்பின் - சிறுபஞ்:38/3
காக்கையை காப்பு அடுத்த சோறு - சிறுபஞ்:38/4
கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு - ஏலாதி:23/3
வாய் காப்பு கோடல் வனப்பு - ஏலாதி:23/4
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் - ஏலாதி:53/1
கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால - ஏலாதி:54/2

 TOP
 
  காப்பும் (1)
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் - திரி:33/3

 TOP
 
  காப்பே (1)
நிறை காக்கும் காப்பே தலை - குறள்:6 7/2

 TOP
 
  காம்பு (3)
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு - குறள்:128 2/1
காம்பு அன்ன தோளி கலங்க கடித்து ஓடும் - பழ:148/3
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் - பழ:349/3

 TOP
 
  காம (12)
காம நெறி படரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே - நாலடி:2 3/3
உரவோர்கண் காம நோய் ஓஒ கொடிதே - நாலடி:9 8/2
கெடும் நீரார் காம கலன் - குறள்:61 5/2
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு - குறள்:114 4/1
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல - குறள்:116 9/1
காம கடல்மன்னும் உண்டே அது நீந்தும் - குறள்:117 4/1
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் - குறள்:117 7/1
காம நோய் செய்த என் கண் - குறள்:118 5/2
காம கணிச்சி உடைக்கும் நிறை என்னும் - குறள்:126 1/1
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய் - குறள்:126 5/1
காம நோய் சொல்லி இரவு - குறள்:128 10/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி - ஏலாதி:29/2

 TOP
 
  காமத்தான் (2)
காணா சினத்தான் கழி பெரும் காமத்தான்
  பேணாமை பேணப்படும் - குறள்:87 6/1,2
நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தான்
  பேணியார் பெட்ப செயின் - குறள்:126 7/1,2

 TOP
 
  காமத்திற்கு (2)
கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு - குறள்:129 1/2
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம் - குறள்:133 10/1

 TOP
 
  காமத்தின் (1)
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின்
  செம்பாகம் அன்று பெரிது - குறள்:110 2/1,2

 TOP
 
  காமத்து (1)
காமத்து காழ்இல் கனி - குறள்:120 1/2

 TOP
 
  காமத்தை (1)
மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி - குறள்:126 3/1

 TOP
 
  காமம் (35)
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை - நாலடி:5 2/3
கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம்
  அவற்றினும் அஞ்சப்படும் - நாலடி:9 9/3,4
குளிப்பினும் காமம் சுடுமே குன்று ஏறி - நாலடி:9 10/3
ஒளிப்பினும் காமம் சுடும் - நாலடி:9 10/4
உயங்காக்கால் உப்பு இன்றாம் காமம் வயங்கு ஓதம் - நாலடி:40 1/2
செறிவுழி நிற்பது காமம் தனக்கு ஒன்று - நான்மணி:28/3
மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும் - நான்மணி:39/3
சென்றாங்கே சென்று ஒழுகும் காமம் கரப்பினும் - நான்மணி:89/3
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:24/3
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் - குறள்:36 10/1
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல் - குறள்:109 10/1
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம்
  கூடியார் பெற்ற பயன் - குறள்:111 9/1,2
அறிதொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம்
  செறிதோறும் சேயிழை மாட்டு - குறள்:111 10/1,2
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம - குறள்:114 1/1
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா - குறள்:114 7/1
நிறை அரியர்மன் அளியர் என்னாது காமம்
  மறை இறந்து மன்று படும் - குறள்:114 8/1,2
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றே என் காமம்
  மறுகில் மறுகும் மருண்டு - குறள்:114 9/1,2
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல் - குறள்:115 4/1
களிதொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம்
  வெளிப்படும்தோறும் இனிது - குறள்:115 5/1,2
காமம் நுதுப்பேம் எனல் - குறள்:115 8/2
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் - குறள்:117 6/1
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல - குறள்:120 6/1
கள்ளினும் காமம் இனிது - குறள்:121 1/2
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் - குறள்:121 2/1
கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் - குறள்:122 4/1
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே - குறள்:125 7/1
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை - குறள்:126 2/1
நிறை உடையேன் என்பேன்மன் யானோ என் காமம்
  மறை இறந்து மன்றுபடும் - குறள்:126 4/1,2
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி - குறள்:127 4/1
காமம் நிறைய வரின் - குறள்:129 2/2
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் - குறள்:129 9/1
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
  கனியும் கருக்காயும் அற்று - குறள்:131 6/1,2
உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம்
  புணர்தலின் ஊடல் இனிது - குறள்:133 6/1,2
மிக மூத்தோன் காமம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 2/1
காமம் வேண்டுவோன் குறிப்பு செயல் தண்டான் - முது:10 10/1

 TOP
 
  காமமும் (1)
காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் - குறள்:117 3/1

 TOP
 
  காமர் (1)
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் - திணை150:34/2

 TOP
 
  காமரு (2)
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் - திணை150:34/2
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் - திரி:0/1

 TOP
 
  காமன் (2)
கண் உளவால் காமன் கணை - திணை150:8/4
பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
  ஒருவர்கண் நின்று ஒழுகுவான் - குறள்:120 7/1,2

 TOP
 
  காமாடார் (1)
காமாடார் காமியார் கல்லார் இனம் சேரார் - ஏலாதி:58/1

 TOP
 
  காமியார் (1)
காமாடார் காமியார் கல்லார் இனம் சேரார் - ஏலாதி:58/1

 TOP
 
  காமின் (1)
தீ சொல்லே காமின் வரும் காலன் திண்ணிதே - சிறுபஞ்:24/3

 TOP
 
  காமுற்ற (2)
கண்ணுக்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் காமுற்ற
  பெண்ணுக்கு அணிகலம் நாணுடைமை நண்ணும் - திரி:52/1,2
கற்றாரை கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற
  பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி - திரி:99/1,2

 TOP
 
  காமுற்றது (1)
கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் - நான்மணி:64/1

 TOP
 
  காமுற்றார் (1)
காமுற்றார் ஏறும் மடல் - குறள்:114 3/2

 TOP
 
  காமுற்று (6)
இல்லது காமுற்று இரங்கி இடர்ப்படார் - இனிய40:24/3
கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று
  வவ்வார் விடுதல் இனிது - இனிய40:36/3,4
இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று - குறள்:41 2/2
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் - திரி:9/2
இல்லது காமுற்று இருப்பானும் கல்வி - திரி:28/2
உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல் இ மூன்றும் - திரி:42/3

 TOP
 
  காமுறாமை (1)
கழகத்தால் வந்த பொருள் காமுறாமை
  பழகினும் பார்ப்பாரை தீ போல் ஒழுகல் - திரி:42/1,2

 TOP
 
  காமுறு (1)
காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இ மூவர் - திரி:36/3

 TOP
 
  காமுறுதல் (2)
பொருள் இலான் வேளாண்மை காமுறுதல் இன்னா - இன்னா40:36/1
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் - குறள்:41 2/1

 TOP
 
  காமுறுதலும் (1)
நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இ மூன்றும் - திரி:57/3

 TOP
 
  காமுறும் (1)
கண்டவர் காமுறும் சொல் காணின் கல்வியின்கண் - ஏலாதி:4/3

 TOP
 
  காமுறுவர் (6)
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் - நாலடி:6 4/2
இன்பமே காமுறுவர் ஏழையார் இன்பம் - நாலடி:6 10/2
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் காமுறுவர்
  கற்ற ஆற்றல் வன்மையும் தாம் தேறார் சுற்ற - நாலடி:32 3/1,2
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய - நான்மணி:102/2
காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் - குறள்:40 9/2
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற - குறள்:65 9/1

 TOP
 
  காமுறுவானும் (1)
இறந்துரை காமுறுவானும் இ மூவர் - திரி:92/3

 TOP
 
  காமுறூஉம் (1)
இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை - நாலடி:26 9/2

 TOP
 
  காய் (10)
நல் காய் உதிர்தலும் உண்டு - நாலடி:2 9/4
கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் - நாலடி:12 6/4
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே - நாலடி:21 3/3
தன் காய் பொறுக்கலா கொம்பு - நாலடி:21 3/4
கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் - நாலடி:22 7/4
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை - நாலடி:30 7/1
மெல் இலை வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் - நான்மணி:82/2
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் - ஐந்70:11/2
கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று - குறள்:10 10/2
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் - கைந்:3/2

 TOP
 
  காய்க்கும் (2)
வயல் நிறைய காய்க்கும் வள வயல் ஊர - நாலடி:37 7/3
பூவாது காய்க்கும் மரம் உள நன்று அறிவார் - சிறுபஞ்:20/1

 TOP
 
  காய்கலாவாகும் (1)
காய்கலாவாகும் நிலா - பழ:47/4

 TOP
 
  காய்த்து (1)
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து
  தன் மேல் குணில் கொள்ளுமாறு - பழ:129/3,4

 TOP
 
  காய்த்தும் (1)
கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும்
  வான் உயர் வெற்பன் வருவான்கொல் என் தோழி - திணை50:4/2,3

 TOP
 
  காய்தி (1)
பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு - குறள்:125 6/2

 TOP
 
  காய்ந்தது (1)
காய்ந்தது எனினும் தலை ஒழிந்து ஆடாரே - ஆசாரக்:14/3

 TOP
 
  காய்ந்தாரை (1)
காய்ந்தாரை அட்ட களத்து - கள40:32/4

 TOP
 
  காய்ந்தான்கொல் (1)
காய்ந்தான்கொல் நம்கண் கலப்பு - கைந்:9/4

 TOP
 
  காய்ந்தீயல் (1)
காய்ந்தீயல் அன்னை இவளோ தவறு இலள் - ஐந்70:7/1

 TOP
 
  காய்ந்தீயார் (1)
கண் கண்ட குற்றம் உள எனினும் காய்ந்தீயார்
  பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ - பழ:16/2,3

 TOP
 
  காய்ந்து (5)
காய்ந்து அமைந்த சொல்லார் கறுத்து - நாலடி:7 3/4
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு - ஐந்50:33/4
காய்ந்து எதிர் சொல்லுபவோ கற்று அறிந்தார் தீம் தேன் - பழ:268/2
காய்ந்து விடுதல் களைந்து உய்ய கற்றவர் - சிறுபஞ்:102/3
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் - கைந்:21/2

 TOP
 
  காய்ப்பினும் (1)
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே - நாலடி:21 3/3

 TOP
 
  காய்வது (2)
வென்று அடுகிற்பாரை வேர்ப்பித்து அவர் காய்வது
  ஒன்றொடு நின்று சிறியார் பல செய்தல் - பழ:65/1,2
வாம் மான் தேர் மன்னரை காய்வது எவன்கொலோ - பழ:341/2

 TOP
 
  காய்வர் (1)
காணினும் காய்வர் எமர் - திணை50:6/4

 TOP
 
  காய்வன (1)
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் - பழ:234/2

 TOP
 
  காய்வார் (3)
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க - குறள்:70 1/1
கை ஆர உண்டமையால் காய்வார் பொருட்டாக - பழ:44/1
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் - பழ:296/3

 TOP
 
  காய்வாரோடு (1)
கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி - நாலடி:32 5/2

 TOP
 
  காய்வானை (1)
காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் - திரி:4/3

 TOP
 
  காய்வின்கண் (1)
நன் பயம் காய்வின்கண் கூறலும் பின் பயவா - திரி:54/2

 TOP
 
  காய்வு (2)
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி - ஐந்70:43/2
பொய் காய்வு காய்தி என் நெஞ்சு - குறள்:125 6/2

 TOP
 
  காய்வோன் (1)
உறு வினை காய்வோன் உயர்வு வேண்டல் பொய் - முது:7 6/1

 TOP
 
  காயக்கு (1)
காயக்கு உலோபிக்குமாறு - பழ:167/4

 TOP
 
  காயம் (1)
உப்பொடு நெய் பால் தயிர் காயம் பெய்து அடினும் - நாலடி:12 6/3

 TOP
 
  காயா (4)
அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை - திணை50:21/1
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி - திணை150:107/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள மூத்தாலும் - பழ:399/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள நன்று அறியார் - சிறுபஞ்:21/1

 TOP
 
  காயாமை (1)
கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் - ஏலாதி:15/1

 TOP
 
  காயார் (3)
எனைத்தும் நினைப்பினும் காயார் அனைத்து அன்றோ - குறள்:121 8/1
பட காயார் தம்மேல் குறித்து - ஆசாரக்:59/3
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் - ஆசாரக்:66/1

 TOP
 
  காயாவும் (1)
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும்
  நுண் அரும்பு ஊழ்த்த புறவு - கார்40:8/3,4

 TOP
 
  காயான் (1)
நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே - பழ:35/2

 TOP
 
  காயினும் (2)
காயினும் தான் முந்துறும் - குறள்:71 7/2
நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே - பழ:35/2

 TOP
 
  காயும் (7)
காயும் கதம் இன்மை நன்று - நாலடி:7 1/4
காயும் வேல்கண்ணாள் கனை இருளில் நீ வர - திணை150:6/3
கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை - குறள்:132 3/1
தன்னை உணர்த்தியும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் - குறள்:132 9/1
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர் - குறள்:132 10/1
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும்
  புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே - பழ:234/2,3
கரும் சிரங்கு வெண் தொழு நோய் கல் வளி காயும்
  பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் - ஏலாதி:57/1,2

 TOP
 
  காயுமே (1)
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே
  அன்பு இலதனை அறம் - குறள்:8 7/1,2

 TOP
 
  கார் (48)
கார் என செய்தாரும் இல் - நாலடி:11 3/4
கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன் - நாலடி:22 7/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே - இனிய40:8/3
கடும் கதிர் நல்கூர கார் செல்வம் எய்த - கார்40:2/1
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார்
  மெல்ல இனிய நகும் - கார்40:14/3,4
பல் இரும் கூந்தல் பனி நோனாள் கார் வானம் - கார்40:24/3
கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து - கார்40:31/1
கடாஅவுக பாக தேர் கார் ஓட கண்டே - கார்40:32/1
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் - கார்40:41/2
சொல் ஆய்ந்த கூத்தர் கார் சூழ்ந்து - கார்40:41/4
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் - கள40:2/3
மயங்கி வலன் ஏரும் கார் - ஐந்50:1/4
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும் - ஐந்50:2/3
நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் - ஐந்50:3/4
கொல்வாங்கு கூர்ந்தது இ கார் - ஐந்50:4/4
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு - ஐந்50:31/2
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் - ஐந்70:15/3
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி - ஐந்70:17/1
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி - ஐந்70:19/3
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு - ஐந்70:21/2
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள - ஐந்70:23/2
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் - திணை50:22/4
சென்றார் வருவர் செறிதொடீஇ கார் இஃதோ - திணை50:23/1
வெம் சினம் பொங்கி இடித்து உரறி கார் வானம் - திணை50:24/3
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த - திணை50:25/1
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன - திணை50:29/2
பெரிய மலர்ந்தது இ கார் - திணை50:30/4
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் - திணை150:3/3
இவட்குஆயின் செம் தினை கார் ஏனல் இவட்குஆயின் - திணை150:8/2
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை - திணை150:91/1
கார் தோன்ற காதலர் தேர் தோன்றாது ஆகவே - திணை150:100/3
எல்லை தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார்
  கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை - திணை150:105/1,2
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார்
  பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல் - திணை150:109/1,2
வாரான் விடுவானோ வாள்கண்ணாய் கார் ஆர் - திணை150:112/2
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற - திணை150:117/1
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு - திணை150:118/1
உகவும் கார் அன்று என்பார் ஊரார் அதனை - திணை150:119/1
கடல் அன்றி கார் ஊர் கறுத்து - திணை150:121/4
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும் - குறள்:29 7/1
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் - திரி:6/3
கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை - பழ:351/2
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் - கைந்:8/1
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை - கைந்:25/1
கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி - கைந்:27/2
கார் வானம் வந்து - கைந்:29/3
கார் எதிர் வானம் கதழ் எரி - கைந்:32/1
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் - கைந்:34/3
கார் தண் கலி வயல் ஊரன் கடிது எமக்கு - கைந்:45/2

 TOP
 
  கார்க்கு (1)
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று - கார்40:9/1

 TOP
 
  கார்த்திகை (2)
நலம் மிகு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட - கார்40:26/1
கார்த்திகை சாற்றில் கழி விளக்கு போன்றனவே - கள40:17/3

 TOP
 
  கார்தான் (1)
ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான்
  எம்தலையே வந்தது இனி - திணை150:107/3,4

 TOP
 
  கார்ப்பார் (1)
கார்ப்பார் தமை யாதும் காப்பு இலார் தூ பால - ஏலாதி:54/2

 TOP
 
  கார்ப்பு (1)
கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம் - ஐந்70:27/1

 TOP
 
  காரணத்தின் (2)
மிடி என்னும் காரணத்தின் மேல் முறைக்கண்ணே - நாலடி:6 6/3
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் - குறள்:53 10/1

 TOP
 
  காரணம் (6)
நின்றுழி நின்றே நிறம் வேறு ஆம் காரணம்
  இன்றி பலவும் உள - நாலடி:19 3/3,4
கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை - நாலடி:27 5/2
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் - குறள்:27 10/1
காரணம் இன்றி வரும் - குறள்:53 9/2
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் - குறள்:93 9/1
கண்டது காரணம் ஆமாறு - பழ:348/4

 TOP
 
  காரணமா (1)
பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது - திணை150:33/1

 TOP
 
  காரத்தின் (1)
காரத்தின் வெய்ய என் தோள் - ஐந்50:24/4

 TOP
 
  காரம் (1)
குலம் காரம் என்று அணுகான் கூடும் கூத்து என்றே - திணை150:127/3

 TOP
 
  காரறிவாளர் (1)
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் - நாலடி:32 1/3

 TOP
 
  காரிகை (5)
காரிகை வாட துறந்தாரும் வாராமுன் - ஐந்70:21/1
கண்ணோட்டம் என்னும் கழி பெரும் காரிகை
  உண்மையான் உண்டு இ உலகு - குறள்:58 1/1,2
கழல் யாப்பு காரிகை நீர்த்து - குறள்:78 7/2
கலம் கழியும் காரிகை நீத்து - குறள்:127 2/2
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு - குறள்:128 2/1

 TOP
 
  காரிகையாய் (1)
கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய்
  வித்து இன்றி சம்பிரதம் இல் - பழ:400/3,4

 TOP
 
  காரியத்தில் (1)
காரியத்தில் குன்றா கணிகையும் வீரியத்து - திரி:76/2

 TOP
 
  காரியாசான் (1)
மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான்
  சிறுபஞ்சமூலம் செய்தான் - சிறுபஞ்:106/3,4

 TOP
 
  காரோடு (2)
காரோடு அலமரும் கார் வானம் காண்தொறும் - ஐந்70:15/3
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு
  உடன்பட்டு வந்து அலைக்கும் மாலைக்கோ எம்மின் - ஐந்70:21/2,3

 TOP
 
  கால் (65)
காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் - நாலடி:9 4/1
கால் ஆடு போழ்தில் கழி கிளைஞர் வானத்து - நாலடி:12 3/1
துக்க தொழுநோய் எழுபவே அ கால்
  அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற - நாலடி:13 3/2,3
அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற - நாலடி:13 3/3
கால் தொழில் என்று கருதற்க கையினால் - நாலடி:20 3/3
தீம் கரும்பு ஈன்ற திரள் கால் உளை அலரி - நாலடி:20 9/1
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் - நாலடி:22 8/1
ஈ கால் துணையும் உதவாதார் நட்பு என்னாம் - நாலடி:22 8/2
வலவைகள் அல்லாதார் கால் ஆறு சென்று - நாலடி:27 8/1
கால் ஆறும் செல்லார் கருனையால் துய்ப்பவே - நாலடி:27 8/3
கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல் - நாலடி:37 8/3
கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து - நாலடி:38 2/4
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து - நான்மணி:0/6
பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம் - நான்மணி:72/2
செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் - கார்40:19/2
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து - கார்40:25/1
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் - கள40:9/2
கால் ஆசோடு அற்ற கழல் கால் இரும் கடலுள் - கள40:9/2
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் - கள40:21/4
பொன் ஆர மார்பின் புனை கழல் கால் செம்பியன் - கள40:38/3
மைந்து கால் யாத்து மயங்கிய ஞாட்பினுள் - கள40:39/1
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை - கள40:39/2
கால் நிலை கொள்ளா கலங்கி செவி சாய்த்து - கள40:41/2
வீழ்பவள் போல தளரும் கால் தாழாது - ஐந்50:37/2
கரும் கால் மராம் பொழில் பாசடை துஞ்சும் - ஐந்70:12/2
கவர் கால் அலவன் தன பெடையோடு - ஐந்70:67/2
கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர - திணை50:16/1
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த - திணை50:25/1
கணை கால் நெடு மருது கான்ற நறும் தாது - திணை50:32/1
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் - திணை150:26/1
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால் - திணை150:26/2
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் - திணை150:29/3
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக - திணை150:43/1
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம் - திணை150:48/3
நரன்று உயிர்த்த நித்திலம் நள் இருள் கால் சீக்கும் - திணை150:49/3
தேரின் மா கால் ஆழும் தீமைத்தே ஓர் இலோர் - திணை150:54/2
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் - திணை150:55/1
உருவ வேல் கண்ணாய் ஒரு கால் தேர் செல்வன் - திணை150:80/1
கன்று உள்ளி சோர்ந்த பால் கால் ஒற்றி தாமரை பூ - திணை150:138/1
சேறு ஆடும் கிண்கிணி கால் செம் பொன் செய் பட்டத்து - திணை150:151/1
கடல் ஓடா கால் வல் நெடு தேர் கடல் ஓடும் - குறள்:50 6/1
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா - குறள்:50 10/1
கழாஅ கால் பள்ளியுள் வைத்து அற்றால் சான்றோர் - குறள்:84 10/1
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் - குறள்:96 9/1
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் - குறள்:103 10/1
அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு - குறள்:112 5/1
வருவாயுள் கால் வழங்கி வாழ்தல் செரு வாய்ப்ப - திரி:21/1
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து - திரி:46/1
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு - ஆசாரக்:27/3
கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார் - ஆசாரக்:41/1
முறுவல் இனிதுரை கால் நீர் மணை பாய் - ஆசாரக்:54/1
துளி விழ கால் பரப்பி ஓடார் தெளிவு இலா - ஆசாரக்:56/2
பாரித்து பல் கால் பயின்று - ஆசாரக்:71/3
கிடந்தாரை கால் கழுவார் பூப்பெய்யார் சாந்தம் - ஆசாரக்:87/1
கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார் - ஆசாரக்:94/1
பாம்பு அறியும் பாம்பின கால் - பழ:5/4
முன்னும் ஒரு கால் பிழைப்பு ஆன்றார் ஆற்றவும் - பழ:221/1
வாழை இரு கால் குலை - பழ:221/4
கண் வனப்பு கண்ணோட்டம் கால் வனப்பு செல்லாமை - சிறுபஞ்:7/1
என்பர் இரு கால் எருது - சிறுபஞ்:18/4
இளம் கால் துறவாதவர் - சிறுபஞ்:22/4
கண் கெட்டார் கால் இரண்டும் இல்லாதார் கண் கண்பட்டு - சிறுபஞ்:76/2
கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு - ஏலாதி:23/3
கால் இல்லார் கண் இல்லார் நா இல்லார் யாரையும் - ஏலாதி:36/1
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால்
  முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு - ஏலாதி:53/1,2

 TOP
 
  கால்கழுவி (1)
நீராடி கால்கழுவி வாய்பூசி மண்டலம் செய்து - ஆசாரக்:18/1

 TOP
 
  கால்நோய் (1)
கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து - நாலடி:38 2/4

 TOP
 
  கால்வாய் (1)
கால்வாய் தொழுவு சமயம் எழுந்திருப்பு - ஆசாரக்:62/1

 TOP
 
  கால்வீழ்த்து (1)
கண்டு இயைய மாந்தி கால்வீழ்த்து இருண்டு எண் திசையும் - திணை150:100/2

 TOP
 
  கால (1)
இணை கால நீலத்து இதழ் மேல் சொரியும் - திணை50:32/2

 TOP
 
  காலத்தால் (3)
தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உய்ம்மின் பீள் பிதுக்கி - நாலடி:2 10/2
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால்
  தக்கது அறிவது ஆம் தூது - குறள்:69 6/1,2
சில் எழுத்தினானே பொருள் அடங்க காலத்தால்
  சொல்லுக செவ்வி அறிந்து - ஆசாரக்:76/3,4

 TOP
 
  காலத்தினால் (1)
காலத்தினால் செய்த நன்றி சிறிது எனினும் - குறள்:11 2/1

 TOP
 
  காலத்து (7)
உறு காலத்து ஊற்று ஆகா ஆம் இடத்தே ஆகும் - நாலடி:11 10/2
இறு காலத்து என்னை பரிவு - நாலடி:11 10/4
திரிதரும் காலத்து தீது இலிரோ என்பர் - நாலடி:29 4/3
ஐந்தை அனைத்தானும் ஆற்றிய காலத்து
  சிந்தியார் சிற்றறிவினார் - நாலடி:33 9/3,4
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து
  ஆன் நிரை தாங்கிய குன்று எடுத்தான் சோவின் - நான்மணி:0/6,7
கட்டு அலர் தார் மார்ப கலி ஊழி காலத்து
  கெட்டார்க்கு நட்டாரோ இல் - பழ:59/3,4
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் - பழ:336/3

 TOP
 
  காலத்தும் (3)
உறைப்பு அரும் காலத்தும் ஊற்று நீர் கேணி - நாலடி:19 4/1
மாரி ஒன்று இன்றி வறந்திருந்த காலத்தும்
  பாரி மட மகள் பாண்மகற்கு நீர் உலையுள் - பழ:171/1,2
வாடிய காலத்தும் வட்குபவோ வாடி - பழ:278/2

 TOP
 
  காலத்தொடு (1)
செய்வானை நாடி வினை நாடி காலத்தொடு
  எய்த உணர்ந்து செயல் - குறள்:52 6/1,2

 TOP
 
  காலம் (15)
நெடும் காலம் ஓடினும் நீசர் வெகுளி - நாலடி:7 8/1
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை - நாலடி:7 8/2
தருக்குக ஒட்டாரை காலம் அறிந்தாங்கு - நான்மணி:86/2
கரு அணி காலம் குறித்தார் திரு அணிந்த - கார்40:34/3
காலம் அறிந்து செயின் - குறள்:49 3/2
ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம்
  கருதி இடத்தான் செயின் - குறள்:49 4/1,2
காலம் கருதி இருப்பர் கலங்காது - குறள்:49 5/1
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து - குறள்:49 7/1
பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் - குறள்:68 5/1
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து - குறள்:69 7/1
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல - குறள்:70 6/1
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு - குறள்:83 10/1
நெடும் காலம் வந்தார் நெறி இன்மை கண்டு - பழ:194/1
காலம் அறியாதோன் கையுறல் பொய் - முது:7 4/1
காலம் அறிதல் கருதுங்கால் தூதுவர்க்கு - ஏலாதி:26/3

 TOP
 
  காலமும் (3)
உடன் உறையும் காலமும் இல் - நான்மணி:23/4
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் - குறள்:64 1/1
உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும்
  கற்றான் கருதி செயல் - குறள்:95 9/1,2

 TOP
 
  காலர் (1)
இரும்பு ஆர்க்கும் காலர் ஆய் ஏதிலார்க்கு ஆள் ஆய் - நாலடி:13 2/1

 TOP
 
  காலரே (1)
நிலத்து நிலைகொள்ளா காலரே காணின் - பழ:328/3

 TOP
 
  காலற்கு (1)
கால் காப்பு வேண்டான் பெரியார் நூல் காலற்கு
  வாய் காப்பு கோடல் வனப்பு - ஏலாதி:23/3,4

 TOP
 
  காலன் (3)
தீ சொல்லே காமின் வரும் காலன் திண்ணிதே - சிறுபஞ்:24/3
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய - ஏலாதி:22/3
என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான் - ஏலாதி:37/3

 TOP
 
  காலனார் (1)
காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த - ஏலாதி:65/1

 TOP
 
  காலின் (1)
காலின் நீர் நீங்காமை உண்டிடுக பள்ளியும் - ஆசாரக்:19/1

 TOP
 
  காலினால் (1)
கரை அலவன் காலினால் காணா கரை அருகே - திணை150:60/2

 TOP
 
  காலும் (10)
படு மழை மொக்குளின் பல் காலும் தோன்றி - நாலடி:3 7/1
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ - நாலடி:9 3/3
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் - நாலடி:35 6/2
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும்
  முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை - நாலடி:35 6/2,3
பல் காலும் வந்து பயின்று உரையல் பாண கேள் - திணை50:37/1
வெண் நிலா காலும் மருள் மாலை வேய்த்தோளாய் - திணை150:94/3
காலும் இரவு ஒல்லா சால்பு - குறள்:107 4/2
கூரையுள் பல் காலும் சேறலும் இ மூன்றும் - திரி:11/3
கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து - பழ:146/1
நில்லற்க நீத்தார் நெறி ஒரீஇ பல் காலும்
  நாடுக தான் செய்த நுட்பத்தை கேளாதே - பழ:392/2,3

 TOP
 
  காலே (1)
ஆடு மணை பொய் காலே போன்று - பழ:147/4

 TOP
 
  காலேயம் (1)
புல்லினான் இன்புறூஉம் காலேயம் நெல்லின் - நான்மணி:65/2

 TOP
 
  காலை (15)
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் - நாலடி:3 4/3
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார் - நாலடி:4 5/1
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை
  நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே - நாலடி:7 8/2,3
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால் - நாலடி:11 10/3
கப்பி கடவதா காலை தன் வாய் பெயினும் - நாலடி:35 1/1
எறி என்று எதிர் நிற்பாள் கூற்றம் சிறு காலை
  அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை - நாலடி:37 3/1,2
கண்டு எழுதல் காலை இனிது - இனிய40:18/4
மாலை யாழ் ஓதி வருடாயோ காலை யாழ் - திணை150:133/2
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை - குறள்:80 9/1
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை
  உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் - குறள்:80 9/1,2
யான் நோக்கும் காலை நிலன் நோக்கும் நோக்காக்கால் - குறள்:110 4/1
காலை அறிந்தது இலேன் - குறள்:123 6/2
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி - குறள்:123 7/1
தமரை தலைவைத்த காலை தமர் அவற்கு - பழ:31/2
காலை கழிந்ததன் பின்றையும் மேலை - பழ:93/2

 TOP
 
  காலைக்கு (1)
காலைக்கு செய்த நன்று என்கொல் எவன்கொல் யான் - குறள்:123 5/1

 TOP
 
  காலையும் (3)
பெரும் பத காலையும் வாரார்கொல் வேந்தன் - கார்40:37/3
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் - திரி:44/3
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும்
  அற்றதன்பால் தேம்பல் நன்று - பழ:373/3,4

 TOP
 
  காலொடு (1)
கண் எச்சில் கண் ஊட்டார் காலொடு கால் தேயார் - ஆசாரக்:41/1

 TOP
 
  காவல் (2)
காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி - ஐந்50:12/2
அவட்குஆயின் ஐவனம் காவல் அமைந்தது - திணை150:8/1

 TOP
 
  காவலன் (1)
காவலன் காவான் எனின் - குறள்:56 10/2

 TOP
 
  காவலனை (1)
காவலனை ஆக வழிபட்டார் மற்று அவன் - பழ:20/1

 TOP
 
  காவா (4)
மறை காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க - நாலடி:23 10/3
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் - திணை150:39/3
காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என் - குறள்:117 3/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா
  கீழாயோர் செய்த பிழைப்பினை மேலாயோர் - பழ:80/1,2

 TOP
 
  காவாக்கால் (3)
யா காவார்ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால்
  சோகாப்பர் சொல் இழுக்கு பட்டு - குறள்:13 7/1,2
காக்கின் என் காவாக்கால் என் - குறள்:31 1/2
தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால்
  தன்னையே கொல்லும் சினம் - குறள்:31 5/1,2

 TOP
 
  காவாத (1)
அரு மறை காவாத நட்பும் பெருமையை - திரி:55/1

 TOP
 
  காவாதவர் (1)
கொள்ளாது தாம் தம்மை காவாதவர் பிறரை - பழ:310/3

 TOP
 
  காவாதாள் (1)
ஓவாதாள் கோலம் ஒரு பொழுதும் காவாதாள்
  யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும் - சிறுபஞ்:40/2,3

 TOP
 
  காவாதான் (1)
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் - குறள்:44 5/1

 TOP
 
  காவாது (5)
காவாது ஒருவன் தன் வாய் திறந்து சொல்லும் சொல் - நாலடி:7 3/1
முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை - குறள்:54 5/1
களியாதான் காவாது உரையும் தெளியாதான் - திரி:11/2
ஏவியது மாற்றும் இளம் கிளையும் காவாது
  வைது எள்ளி சொல்லும் தலைமகனும் பொய் தெள்ளி - திரி:49/1,2
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து - பழ:325/1

 TOP
 
  காவார் (1)
காவார் கயிறுரீஇவிட்டார் - திணை150:47/4

 TOP
 
  காவார்ஆயினும் (1)
யா காவார்ஆயினும் நா காக்க காவாக்கால் - குறள்:13 7/1

 TOP
 
  காவான் (1)
காவலன் காவான் எனின் - குறள்:56 10/2

 TOP
 
  காவி (1)
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - பழ:71/3

 TOP
 
  காவிரி (5)
வரி வரால் மீன் பிறழும் காவிரி நாடன் - கள40:7/3
காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக - கள40:12/4
கண் ஆர் கமழ் தெரியல் காவிரி நீர் நாடன் - கள40:24/4
கரை கொன்று இழிதரும் காவிரி நாடன் - கள40:35/3
காவிரி நாடன் கழுமலம் கொண்ட நாள் - கள40:36/2

 TOP
 
  காவில் (1)
கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு - கள40:29/1

 TOP
 
  காவு (2)
குறுமக்கள் காவு நடல் - பழ:172/4
குளம் தொட்டு காவு பதித்து வழி சீத்து - சிறுபஞ்:64/1

 TOP
 
  காவோடு (2)
காவோடு அற குளம் தொட்டல் மிக இனிதே - இனிய40:23/1
காவோடு அற குளம் தொட்டானும் நாவினால் - திரி:70/1

 TOP
 
  காழ் (10)
வீழா விறக்கும் இவள்மாட்டும் காழ் இலா - நாலடி:2 4/2
காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் - நாலடி:20 2/2
எ நிலத்து வித்து இடினும் காஞ்சிரம் காழ் தெங்கு ஆகா - நாலடி:25 3/1
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் - நாலடி:35 2/1
கற்றலின் காழ் இனியது இல் - இனிய40:40/4
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி - கள40:19/1
மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில் - திணை150:28/1
கல்லார்க்கு இனனா ஒழுகலும் காழ் கொண்ட - திரி:3/1
கால் தூய்மை இல்லா கலி மாவும் காழ் கடிந்து - திரி:46/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா - பழ:80/1

 TOP
 
  காழ்த்த (3)
கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து - குறள்:88 9/2
காழ்த்த பகைவர் வணக்கமும் இ மூன்றும் - திரி:24/3
பொத்து இன்றி காழ்த்த மரம் - திரி:75/4

 TOP
 
  காழ்ப்ப (1)
ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண் பொருள் - குறள்:76 10/1

 TOP
 
  காழ்இல் (1)
காமத்து காழ்இல் கனி - குறள்:120 1/2

 TOP
 
  காளாம்பி (1)
ஆ உதை காளாம்பி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:36/4

 TOP
 
  காளை (1)
கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை - நாலடி:40 8/1

 TOP
 
  காற்கே (1)
செய்தது எனினும் செருப்பு தன் காற்கே ஆம் - நாலடி:35 7/2

 TOP
 
  காற்று (1)
கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு - கள40:29/1

 TOP
 
  காறிப்பு (1)
நகையொடு கொட்டாவி காறிப்பு தும்மல் - ஆசாரக்:73/1

 TOP
 
  கான் (11)
கடமா தொலைச்சிய கான் உறை வேங்கை - நாலடி:30 10/1
கான் யாறு இடையிட்ட ஊர் - இன்னா40:22/4
கான் யாற்று அடைகரை ஊர் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:4/3
கான் யாற்று ஒலியின் கடு மான் தேர் என் தோழி - கார்40:10/3
ஓங்கிய செம் நீர் இழிதரும் கான் யாற்றுள் - ஐந்70:7/2
நீரால் தெளி திகழ் கான் நாடன் கேண்மையே - ஐந்70:13/2
கான் யாறு கால் சீத்த காந்தள் அம் பூம் தண் பொதும்பர் - திணை150:29/3
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி - திணை150:95/2
வான் எங்கும் வாய்த்து வளம் கொடுப்ப கான் எங்கும் - திணை150:102/2
கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ - பழ:14/3
குரா கான் புகல் நெடிய மண் என்று உராய் தனது - சிறுபஞ்:90/2

 TOP
 
  கான்ற (4)
அரசர் பிணம் கான்ற நெய்த்தோர் முரசொடு - கள40:37/1
தண் பெயல் கான்ற புறவு - திணை50:24/4
கணை கால் நெடு மருது கான்ற நறும் தாது - திணை50:32/1
கரும் கால் இள வேங்கை கான்ற பூ கல் மேல் - திணை150:26/1

 TOP
 
  கான்றல் (1)
உண்டது கான்றல் மயிர் களைதல் ஊண் பொழுது - ஆசாரக்:10/2

 TOP
 
  கான்றிட்டன (1)
திகழ கான்றிட்டன தேர்ந்து - திணை150:66/4

 TOP
 
  கான்று (2)
மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும் - நாலடி:27 9/2
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று
  கொண்டு எழில் வானமும் கொண்டன்று எவன்கொலோ - கார்40:23/2,3

 TOP
 
  கான (1)
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை - குறள்:78 2/1

 TOP
 
  கானக (7)
கலந்தாரை கைவிடுதல் கானக நாட - நாலடி:8 6/3
கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட - நாலடி:29 3/3
கானக நாடன் கலவான் என் தோள் என்று - ஐந்50:13/1
கானக நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு - ஐந்70:1/3
கானக வாழ்க்கை குறவர் மகளிரேம் - திணை50:6/2
கானக நாட பயிலார் பயின்றதூஉம் - பழ:393/3
கானக நாடன் கலந்தான்இலன் என்று - கைந்:1/3

 TOP
 
  கானகத்து (1)
கானகத்து உக்க நிலா - பழ:210/4

 TOP
 
  கானகம் (1)
கானகம் நண்ணி அருள் அற்றிட கண்டும் - ஐந்70:65/3

 TOP
 
  கானத்து (3)
கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை - நாலடி:40 8/1
தேன் நவின்ற கானத்து எழில் நோக்கி தான் நவின்ற - ஐந்50:10/2
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் - கைந்:23/3

 TOP
 
  கானம் (26)
கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே - நாலடி:30 1/3
பரல் கானம் ஆற்றினகொல்லோ அரக்கு ஆர்ந்த - நாலடி:40 6/2
சுரம் அரிய கானம் செலவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:18/3
கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே - கார்40:18/1
கல் ஓங்கு கானம் களிற்றின் மதம் நாறும் - கார்40:24/2
குருகிலை பூத்தன கானம் பிரிவு எண்ணி - கார்40:27/2
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் - கார்40:29/2
படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம்
  பிடாஅ பெருந்தகை நற்கு - கார்40:32/3,4
கானம் கடந்து சென்றார் - ஐந்50:8/4
விரி நிழல் கண்படுக்கும் வெம் கானம் என்பர் - ஐந்50:35/3
வெடி ஓடும் வெம் கானம் சேர்வார்கொல் நல்லாய் - ஐந்50:36/3
தேரொடு கானம் தெருள் இலார் செல்வார்கொல் - ஐந்70:35/3
எரி மயங்கு கானம் செலவு உரைப்ப நில்லா - ஐந்70:37/3
தாள் வீ பதுக்கைய கானம் இறந்தார்கொல் - ஐந்70:38/2
எரி பரந்த கானம் இயை பொருட்கு போவீர் - திணை50:12/2
வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு - திணை50:18/2
கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார் - திணை150:111/1
தன் பருவம் செய்தது கானம் தடம்கண்ணாய் - திணை150:118/3
கானம் தலைசெய காப்பார் குழல் தோன்ற - திணை150:122/1
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி - ஆசாரக்:56/3
புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா - கைந்:14/3
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் - கைந்:15/1
பரல் கானம் பல் பொருட்கு சென்றார் வருவர் - கைந்:19/3
ஓவாத வெம் கானம் சென்றார் - கைந்:20/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின் - கைந்:21/2
கள்வர் திரிதரூஉம் கானம் கடந்தவர் - கைந்:22/1

 TOP
 
  கானமும் (1)
முளி புல்லும் கானமும் சேரார் தீக்கு ஊட்டார் - ஆசாரக்:56/1

 TOP
 
  கானல் (28)
விறல் பூம் கமழ் கானல் வீங்கு நீர் சேர்ப்ப - நாலடி:12 7/3
கண்டல் திரை அலைக்கும் கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:20 4/3
கானல் அம் சேர்ப்ப தகுவதோ என் தோழி - ஐந்50:46/3
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் - ஐந்70:58/3
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் - ஐந்70:59/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் - திணை50:46/1
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான் - திணை50:47/1
நூல் நல நுண் வலையால் நொண்டு எடுத்த கானல்
  படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் - திணை150:32/2,3
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி - திணை150:35/2
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் - திணை150:38/1
தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல்
  மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை - திணை150:45/1,2
பண்ணாது பண் மேல் தேன் பாடும் கழி கானல்
  எண்ணாது கண்டார்க்கே ஏர் அணங்கால் எண்ணாது - திணை150:47/1,2
திரை மேல் போந்து எஞ்சிய தெண் கழி கானல்
  விரை மேவும் பாக்கம் விளக்கா கரை மேல் - திணை150:48/1,2
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் - திணை150:51/1
கரை சேர்ந்த கானல் படையா விரையாது - திணை150:52/2
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல் - திணை150:54/1
கடல் கானல் சேர்ப்ப கழி உலாஅய் நீண்ட - திணை150:56/1
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் - திணை150:56/2
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல்
  அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் - திணை150:56/2,3
வரு திரை தான் உலாம் வார் மணல் கானல்
  ஒரு திரை ஓடா அளவை இரு திரை - திணை150:57/1,2
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப - திணை150:57/3
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல்
  இடை எலாம் ஞாழலும் தாழையும் ஆர்ந்த - திணை150:58/2,3
கறங்கு நீர் கல் அலைக்கும் கானல் அம் சேர்ப்ப - பழ:43/3
கண் பாட்ட பூ காவி கானல் அம் தண் சேர்ப்ப - பழ:71/3
வீ நாறு கானல் விரி திரை தண் சேர்ப்ப - பழ:84/3
அடும்பு ஆர் அணி கானல் சேர்ப்ப கெடுமே - பழ:194/3
நிலவு நெடும் கானல் நீடார் துறந்தார் - கைந்:53/2
புன்னையம் கானல் இருந்தேமா பொய்த்து எம்மை - கைந்:54/2

 TOP
 
  கானல்வாய் (1)
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய்
  பூவா இள ஞாழல் போது - திணை150:39/3,4

 TOP
 
  கானலும் (1)
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் - திணை150:58/2

 TOP
 
  கானலுள் (5)
முண்டக கானலுள் கண்டேன் என தெளிந்தேன் - ஐந்70:61/3
கானலுள் வாழும் குருகு - ஐந்70:65/4
கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான் - திணை50:41/2
கடும் சூளின் தான் கண்டு கானலுள் மேயும் - கைந்:50/3
புன்னைஅxம் கானலுள் புக்கு இருந்தும் நின்னை - கைந்:52/2

 TOP
 
  கானவர் (1)
கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும் - திணை50:4/2

 TOP
 
  கானீனன் (1)
ஒளரதனே கேத்திரசன் கானீனன் கூடன் - ஏலாதி:30/3

 TOP