<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

கை - முதல் சொற்கள்
கை 73
கைக்கு 1
கைக்குமாம் 1
கைக்குமே 1
கைக்கொடுத்தல் 1
கைகடத்தல் 1
கைகரப்ப 1
கைகள் 1
கைகளால் 1
கைகளை 1
கைகூடா 3
கைகூடும் 2
கைகூப்பி 1
கைத்து 20
கைதூவேன் 1
கைதை 1
கைந்நாகம் 1
கைநொடியார் 1
கைப்ப 1
கைப்பட்டிருந்தும் 1
கைப்பதனை 1
கைப்பன 1
கைப்பாய்விடும் 1
கைப்பு 1
கைப்பொருள் 2
கைம் 2
கைம்மடங்கின் 1
கைம்மறிப்ப 1
கைம்மாறா 1
கைம்மாறு 2
கைம்மாறும் 1
கைம்மிக 1
கையகத்து 1
கையர் 1
கையற 1
கையன் 1
கையாதாம் 1
கையாய் 1
கையார் 1
கையால் 6
கையாள் 1
கையாறா 2
கையிகந்த 1
கையிகந்தார் 1
கையிகந்து 2
கையிடை 1
கையில் 2
கையினால் 2
கையும் 3
கையுள் 1
கையுள்ளும் 1
கையுளது 1
கையுற 1
கையுறல் 1
கையுறின் 1
கையுறினும் 2
கைவர 1
கைவரவு 1
கைவாய் 2
கைவாரா 2
கைவிட்ட 2
கைவிட்டார் 1
கைவிட்டு 4
கைவிடல் 3
கைவிடா 1
கைவிடாது 1
கைவிடாய் 1
கைவிடுக 2
கைவிடுதல் 3
கைவிடுவர் 1
கைவிடுவார் 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கை (73)
மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் - நாலடி:2 4/3
தான் சிறிதுஆயினும் தக்கார் கை பட்டக்கால் - நாலடி:4 8/3
ஏற்ற கை மாற்றாமை என்னானும் தாம் வரையாது - நாலடி:10 8/1
ஓக்கிய ஒள் வாள் தன் ஒன்னார் கை பட்டக்கால் - நாலடி:13 9/1
கை அறியா மாக்கள் இழிப்பும் எடுத்து ஏத்தும் - நாலடி:17 3/3
கண் குத்திற்று என்று தம் கை - நாலடி:23 6/4
நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் நட்டான் - நாலடி:24 8/2
கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் - நாலடி:27 2/2
காப்பு உய்ந்தார் கல்லுதலும் உய்ந்தார் தம் கை நோவ - நாலடி:28 7/3
நெட்டாற்று சென்று நிரை மனையில் கை நீட்டும் - நாலடி:29 8/3
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் - நாலடி:32 1/3
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும் - நாலடி:33 8/3
கல் கிள்ளி கை இழந்து அற்று - நாலடி:34 6/4
கை உறா பாணி பெரிது - நாலடி:37 2/4
கை அற்றகண்ணே அறும் - நாலடி:38 1/4
செம் கண் மால்ஆயினும் ஆகமன் தம் கை
  கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் - நாலடி:38 3/2,3
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு - நாலடி:38 7/1
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு - நாலடி:40 3/3
கொள்ளற்க கொள்ளார் கை மேற்பட உள் சுடினும் - நான்மணி:1/2
கயவரை கை இகந்து வாழ்தல் இனிதே - இனிய40:29/1
வரை புரை யானை கை நூற வரை மேல் - கள40:13/2
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் - கள40:22/2
கை வாயில் கொண்டு எழுந்த செம் செவி புன் சேவல் - கள40:26/2
கேடகத்தோடு அற்ற தட கை கொண்டு ஓடி - கள40:28/3
கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி - ஐந்50:10/3
கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன் - ஐந்50:26/3
பெரும் கை இரும் களிறு ஐவனம் மாந்தி - ஐந்70:12/1
கண முகை கை என காந்தள் கவின் - திணை50:2/1
கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும் - திணை50:4/2
கை வாய நாகம் சேர் காடு - திணை150:13/4
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை
  கடாஅம் மால் யானை கடிந்தானை அல்லால் - திணை150:14/2,3
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி - திணை150:77/3
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை - திணை150:78/1
சிறு கை அளாவிய கூழ் - குறள்:7 4/2
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று - குறள்:31 7/2
கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு - குறள்:39 9/2
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடி கை
  வாள் ஆண்மை போல கெடும் - குறள்:62 4/1,2
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து - குறள்:73 7/1
கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் - குறள்:78 4/1
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே - குறள்:79 8/1
கை அல்லதன்கண் செயல் - குறள்:84 2/2
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா - குறள்:84 6/1
கை ஒன்று உடைமை பெறின் - குறள்:84 8/2
கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து - குறள்:88 9/2
கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து - குறள்:93 5/1
கை செய்து ஊண் மாலையவர் - குறள்:104 5/2
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் - குறள்:108 7/1
காய்வானை கை வாங்கி கோடலும் இ மூன்றும் - திரி:4/3
பொய் வழங்கி வாழும் பொறியறையும் கை திரிந்து - திரி:15/1
உமி குத்தி கை வருந்துவார் - திரி:28/4
கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை
  சொறியார் உடம்பு மடுத்து - ஆசாரக்:28/2,3
கிடக்குங்கால் கை கூப்பி தெய்வம் தொழுது - ஆசாரக்:30/1
விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற - ஆசாரக்:53/2
உடுக்கை இகவார் செவி சொறண்டார் கை மேல் - ஆசாரக்:75/1
பசு கொடுப்பின் பார்ப்பார் கை கொள்ளாரே என்றும் - ஆசாரக்:90/2
கை சுட்டி கட்டுரையார் கால் மேல் எழுத்து இடார் - ஆசாரக்:94/1
உள்ளது ஒருவர் ஒருவர் கை வைத்தக்கால் - பழ:17/1
ஞாயிற்றை கை மறைப்பார் இல் - பழ:34/4
கல் கிள்ளி கை உய்ந்தார் இல் - பழ:36/4
சிறந்தார் தமர் என்று தேற்றார் கை வையார் - பழ:43/2
கை ஆர உண்டமையால் காய்வார் பொருட்டாக - பழ:44/1
காழ் ஆர மார்ப கசடு அற கை காவா - பழ:80/1
நினைத்து தன் கை குறைத்தான் தென்னவனும் காணார் - பழ:102/3
ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை
  கொள்ளி கொடுத்துவிடல் - பழ:200/3,4
கை உண்டும் கூறுவர் மெய் - பழ:241/4
முன் கை நெடியார்க்கு தோள் - பழ:267/4
உமி குற்று கை வருந்துமாறு - பழ:368/4
கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர் - பழ:381/2
கல்லொடு கை எறியுமாறு - பழ:382/4
குடிமகன் அல்லான் கை வைத்தல் கடி நெய்தல் - பழ:396/2
கரும் கை கத வேழம் கார் பாம்பு குப்பம் - கைந்:8/1
ஏந்தல் மருப்பிடை கை வைத்து இனன் நோக்கி - கைந்:9/2
வடி வேல் கை ஏந்தி வரும் - கைந்:12/4

 TOP
 
  கைக்கு (1)
கறு வழங்கி கைக்கு எளிதா செய்க அதுவே - பழ:51/3

 TOP
 
  கைக்குமாம் (1)
யாவரே தின்னினும் கையாதாம் கைக்குமாம்
  தேவரே தின்னினும் வேம்பு - நாலடி:12 2/3,4

 TOP
 
  கைக்குமே (1)
யாவரே வேண்டினும் நன்கு ஒழுகார் கைக்குமே
  தேவரே தின்னினும் வேம்பு - பழ:114/3,4

 TOP
 
  கைக்கொடுத்தல் (1)
நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே - இனிய40:1/2

 TOP
 
  கைகடத்தல் (1)
களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம் - பழ:287/2

 TOP
 
  கைகரப்ப (1)
சால மறைத்து ஓம்பி சான்றவர் கைகரப்ப
  காலை கழிந்ததன் பின்றையும் மேலை - பழ:93/1,2

 TOP
 
  கைகள் (1)
கவளம் கொள் யானையின் கைகள் துணிக்க - கள40:14/1

 TOP
 
  கைகளால் (1)
கடகம் செறிந்த தம் கைகளால் வாங்கி - நாலடி:29 9/1

 TOP
 
  கைகளை (1)
முயங்கிய கைகளை ஊக்க பசந்தது - குறள்:124 8/1

 TOP
 
  கைகூடா (3)
செய்த கருமம் சிறிதானும் கைகூடா
  மெய்யா உணரவும் தாம் படார் எய்த - பழ:132/1,2
வீற்று வழி அல்லால் வேண்டினும் கைகூடா
  தேற்றார் சிறியர் எனல் வேண்டா நோற்றார்க்கு - பழ:150/2,3
தேவர்க்கும் கைகூடா திண் அன்பினார்க்கேயும் - பழ:335/3

 TOP
 
  கைகூடும் (2)
கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின் - குறள்:27 9/1
ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் - குறள்:49 4/1

 TOP
 
  கைகூப்பி (1)
கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி
  எல்லா உயிரும் தொழும் - குறள்:26 10/1,2

 TOP
 
  கைத்து (20)
கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் - நாலடி:2 9/2
ஊன் கெடினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணற்க வான் கவிந்த - நாலடி:8 10/2
கரவன்மின் கைத்து உண்டாம் போழ்து - நாலடி:10 2/4
அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் - நாலடி:21 6/2
கைத்து உண்டல் காஞ்சிரம் காய் - நாலடி:22 7/4
கைத்து உண்பான் காங்கி எனப்படுவான் தெற்ற - நான்மணி:59/2
கைத்து உடையான் காமுற்றது உண்டாகும் வித்தின் - நான்மணி:64/1
கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின் - நான்மணி:67/1
கைத்து இல்லார் நல்லவர் கைத்து உண்டாய் காப்பாரின் - நான்மணி:67/1
கடைகட்கும் தம் ஊர் என்று ஊர் இல்லை தம் கைத்து
  உடையார்க்கும் எ ஊரும் ஊர் - நான்மணி:81/3,4
நெடு மாட நீள் நகர் கைத்து இன்மை இன்னா - இன்னா40:36/2
உயிர் சென்று தாம் படினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணா - இனிய40:11/3
ஒருவந்தம் கைத்து உடையார் - குறள்:60 3/2
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று - குறள்:76 8/1
கைத்து உண்ணார் கற்றறிந்தார் - திரி:25/4
கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய் - பழ:400/3
பெரியர் ஆவார் பிறர் கைத்து - சிறுபஞ்:50/4
பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான் - சிறுபஞ்:93/3
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் - ஏலாதி:53/1
கைத்து ஊண் பொருள் இழந்தார் கண்ணிலவர்க்கு ஈய்ந்தார் - ஏலாதி:78/3

 TOP
 
  கைதூவேன் (1)
கருமம் செய ஒருவன் கைதூவேன் என்னும் - குறள்:103 1/1

 TOP
 
  கைதை (1)
கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான் - திணை50:41/2

 TOP
 
  கைந்நாகம் (1)
கறி வளர் பூம் சாரல் கைந்நாகம் பார்த்து - திணை150:7/1

 TOP
 
  கைநொடியார் (1)
தம் மேனி நோக்கார் தலை உளரார் கைநொடியார்
  எ மேனிஆயினும் நோக்கார் தலைமகன்தம் - ஆசாரக்:77/1,2

 TOP
 
  கைப்ப (1)
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் - குறள்:39 9/1

 TOP
 
  கைப்பட்டிருந்தும் (1)
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும்
  மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் - பழ:285/1,2

 TOP
 
  கைப்பதனை (1)
கைப்பதனை கட்டி என்று உண்பானும் இ மூவர் - திரி:48/3

 TOP
 
  கைப்பன (1)
கைப்பன எல்லாம் கடை தலை தித்திப்ப - ஆசாரக்:25/1

 TOP
 
  கைப்பாய்விடும் (1)
நகை மேலும் கைப்பாய்விடும் - பழ:304/4

 TOP
 
  கைப்பு (1)
கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் - நாலடி:12 6/4

 TOP
 
  கைப்பொருள் (2)
வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் - குறள்:18 8/2
ஆகுஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள்
  போகுஊழால் தோன்றும் மடி - குறள்:38 1/1,2

 TOP
 
  கைம் (2)
சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய - திரி:66/2
கைம் மேலே நின்று கறுப்பன செய்து ஒழுகி - பழ:201/2

 TOP
 
  கைம்மடங்கின் (1)
உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம் - குறள்:104 6/1

 TOP
 
  கைம்மறிப்ப (1)
கானம் கடி அரங்கா கைம்மறிப்ப கோடலார் - திணை150:111/1

 TOP
 
  கைம்மாறா (1)
சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைம்மாறா
  நோயும் பசலையும் தந்து - குறள்:119 3/1,2

 TOP
 
  கைம்மாறு (2)
கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரி மாட்டு - குறள்:22 1/1
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய - சிறுபஞ்:103/2

 TOP
 
  கைம்மாறும் (1)
கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை - சிறுபஞ்:104/1

 TOP
 
  கைம்மிக (1)
கண் இல் கயவர் கருத்து உணர்ந்து கைம்மிக
  நண்ணி அவர்க்கு நலன் உடைய செய்பவேல் - பழ:74/1,2

 TOP
 
  கையகத்து (1)
தமர் அல்லார் கையகத்து ஊண் - நான்மணி:91/4

 TOP
 
  கையர் (1)
கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு - குறள்:108 7/2

 TOP
 
  கையற (1)
கரும் குயில் கையற மா மயில் ஆல - கார்40:16/1

 TOP
 
  கையன் (1)
சோர கையன் சொல்மலை அல்லன் - முது:5 4/1

 TOP
 
  கையாதாம் (1)
யாவரே தின்னினும் கையாதாம் கைக்குமாம் - நாலடி:12 2/3

 TOP
 
  கையாய் (1)
பெய் வளை கையாய் பெரு நகை ஆகின்றே - ஐந்50:26/1

 TOP
 
  கையார் (1)
கையார் பிரிவித்தல் காண் - திணை150:5/4

 TOP
 
  கையால் (6)
விடுப்பர் தம் கையால் தொழுது - நாலடி:38 3/4
கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு - ஐந்50:32/3
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு - குறள்:90 4/1
இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால் - ஆசாரக்:28/1
இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால்
  கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை - ஆசாரக்:28/1,2
சிறு குரங்கின் கையால் துழா - பழ:51/4

 TOP
 
  கையாள் (1)
தொடி பொலி முன் கையாள் தோள் துணையா வேண்டி - கார்40:19/3

 TOP
 
  கையாறா (2)
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி - நாலடி:39 2/3
கையாறா கொள்ளாதாம் மேல் - குறள்:63 7/2

 TOP
 
  கையிகந்த (1)
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன் - குறள்:57 7/1

 TOP
 
  கையிகந்தார் (1)
கதிப்பவர் நூலினை கையிகந்தார் ஆகி - பழ:258/2

 TOP
 
  கையிகந்து (2)
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண் - குறள்:128 1/1
கயவரை கையிகந்து வாழ்தல் நயவரை - திரி:77/1

 TOP
 
  கையிடை (1)
தொடி கையிடை முத்தம் தொக்கு - திணை150:42/4

 TOP
 
  கையில் (2)
ஆண்மகன் கையில் அயில் வாள் அனைத்துஅரோ - நாலடி:39 6/3
கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார் - ஆசாரக்:94/3

 TOP
 
  கையினால் (2)
கால் தொழில் என்று கருதற்க கையினால்
  மேல் தொழிலும் ஆங்கே மிகும் - நாலடி:20 3/3,4
செவ்வழி யாழ் பாண்மகனே சீர் ஆர் தேர் கையினால்
  இ வகை ஈர்த்து உய்ப்பான் தோன்றாமுன் இ வழியே - திணை150:124/1,2

 TOP
 
  கையும் (3)
தம் கையும் வாயும் அறியாமல் இங்கண் - திணை150:136/2
கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி - குறள்:94 5/1
இரு கையும் நில்லா வளை - கைந்:55/4

 TOP
 
  கையுள் (1)
உரை வித்தகம் எழுவார் காண்பவே கையுள்
  சுரை வித்து போலும் தம் பல் - நாலடி:32 5/3,4

 TOP
 
  கையுள்ளும் (1)
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார் - குறள்:83 8/1

 TOP
 
  கையுளது (1)
கையுளது ஆகி விடினும் குறும்பூழ்க்கு - பழ:121/3

 TOP
 
  கையுற (1)
என்னானும் ஒன்று தம் கையுற பெற்றக்கால் - நாலடி:1 5/1

 TOP
 
  கையுறல் (1)
காலம் அறியாதோன் கையுறல் பொய் - முது:7 4/1

 TOP
 
  கையுறின் (1)
காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் - நாலடி:9 4/1

 TOP
 
  கையுறினும் (2)
வானகம் கையுறினும் வேண்டார் விழுமியோர் - நாலடி:30 10/3
கண் விழைந்து கையுறினும் காதல் பொருட்கு இன்மை - திரி:29/2

 TOP
 
  கைவர (1)
திணைமாலை கைவர தேர்ந்து - திணை150:154/4

 TOP
 
  கைவரவு (1)
கைவிட்ட ஒண் பொருள் கைவரவு இல் என்பார் - பழ:57/1

 TOP
 
  கைவாய் (2)
ஐ வாய வேட்கை அவாவினை கைவாய்
  கலங்காமல் காத்து உய்க்கும் ஆற்றல் உடையான் - நாலடி:6 9/2,3
கைவாய் பொருள் பெறினும் கல்லார்கண் தீர்வு இனிதே - இனிய40:25/2

 TOP
 
  கைவாரா (2)
கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் - ஆசாரக்:89/2
கழிந்தவை தான் இரங்கான் கைவாரா நச்சான் - சிறுபஞ்:80/1

 TOP
 
  கைவிட்ட (2)
கண்டு கைவிட்ட மயல் - நாலடி:5 3/4
கைவிட்ட ஒண் பொருள் கைவரவு இல் என்பார் - பழ:57/1

 TOP
 
  கைவிட்டார் (1)
கல்வி புணை கைவிட்டார் - திரி:17/4

 TOP
 
  கைவிட்டு (4)
ஆதும் நாம் என்னும் அவாவினை கைவிட்டு
  போவதே போலும் பொருள் - நாலடி:19 1/3,4
கல்லாது மூத்தானை கைவிட்டு கற்றான் - நான்மணி:63/3
கற்றாரை கைவிட்டு வாழ்தலும் காமுற்ற - திரி:99/1
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார் - பழ:304/1

 TOP
 
  கைவிடல் (3)
நீத்தார் என கைவிடல் உண்டோ தம் நெஞ்சத்து - நாலடி:22 4/3
நல்லார் தொடர் கைவிடல் - குறள்:45 10/2
செற்றார் என கைவிடல் உண்டோ நெஞ்சே யாம் - குறள்:125 5/1

 TOP
 
  கைவிடா (1)
நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி - திரி:77/2

 TOP
 
  கைவிடாது (1)
இம்மையும் நன்று ஆம் இயல் நெறியும் கைவிடாது
  உம்மையும் நல்ல பயத்தலால் செம்மையின் - நாலடி:30 4/1,2

 TOP
 
  கைவிடாய் (1)
மனை பாசம் கைவிடாய் மக்கட்கு என்று ஏங்கி - நாலடி:13 10/1

 TOP
 
  கைவிடுக (2)
களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து - குறள்:93 8/1
கற்றானை நோக்கியே கைவிடுக கற்றான் - பழ:38/2

 TOP
 
  கைவிடுதல் (3)
கலந்தாரை கைவிடுதல் கானக நாட - நாலடி:8 6/3
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல்
  நட்பின் நய நீர்மை நீங்கல் இவை மூன்றும் - திரி:86/2,3
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி - பழ:122/2

 TOP
 
  கைவிடுவர் (1)
கொட்டி உண்பாரும் குறடு போல் கைவிடுவர்
  சுட்டுக்கோல் போல எரியும் புகுவரே - நாலடி:21 8/2,3

 TOP
 
  கைவிடுவார் (2)
கெடும் இடம் கைவிடுவார் நட்பு - இன்னா40:36/4
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை - குறள்:80 9/1

 TOP