<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

கி - முதல் சொற்கள்
கிடக்குங்கால் 1
கிடக்கும் 1
கிடக்கையோடு 1
கிடத்தல் 1
கிடந்த 6
கிடந்தது 5
கிடந்ததோ 1
கிடந்தமை 1
கிடந்தவாறு 1
கிடந்தார் 2
கிடந்தார்கண் 1
கிடந்தாரை 1
கிடந்தான் 1
கிடந்து 5
கிடந்தும் 1
கிடந்தேவிடினும் 1
கிடந்தேன் 1
கிடந்தோன் 1
கிடப்ப 1
கிடப்பர் 1
கிடப்பார்க்கு 1
கிடப்புழியும் 1
கிடவார் 1
கிடையகத்து 1
கிண்கிணி 1
கிணற்றின்கண் 1
கிணற்று 2
கிணற்றோடு 1
கிணறு 1
கிரிதன் 1
கிருத்திரமன் 1
கிழக்காம் 1
கிழக்குக்கண் 1
கிழங்கு 1
கிழத்தி 3
கிழமை 12
கிழமைதான் 1
கிழமையால் 1
கிழமையை 1
கிழவற்கு 1
கிழவன் 2
கிழவனை 1
கிழவோன் 1
கிழிக்கும் 2
கிழிக்குமாறு 1
கிழித்த 1
கிழிந்ததனோடு 1
கிழிந்தானை 1
கிள்ளி 2
கிளக்கப்படும் 1
கிளத்தல் 1
கிளப்ப 1
கிளப்பல் 1
கிளர் 9
கிளர்ந்த 1
கிளர்ந்து 3
கிளரி 1
கிளவா 1
கிளவியார் 1
கிளி 6
கிளியும் 1
கிளை 10
கிளைகள் 3
கிளைகளாய் 1
கிளைகளோ 1
கிளைஞர் 4
கிளைஞர்க்கு 1
கிளைஞர்மாட்டு 2
கிளைஞராய் 1
கிளைஞரை 1
கிளைத்திட்ட 1
கிளைப்பு 1
கிளைமை 3
கிளையும் 1
கிளையுள் 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கிடக்குங்கால் (1)
கிடக்குங்கால் கை கூப்பி தெய்வம் தொழுது - ஆசாரக்:30/1

 TOP
 
  கிடக்கும் (1)
மணலுள் முழுகி மறைந்து கிடக்கும்
  நுணலும் தன் வாயால் கெடும் - பழ:184/3,4

 TOP
 
  கிடக்கையோடு (1)
கிடக்கையோடு இ ஐந்தும் என்ப தலை சென்றார்க்கு - ஆசாரக்:54/2

 TOP
 
  கிடத்தல் (1)
நிற்றல் இருத்தல் கிடத்தல் இயங்குதல் என்று - நாலடி:34 4/3

 TOP
 
  கிடந்த (6)
அடுக்குபு பெற்றி கிடந்த இடித்து உரறி - கள40:6/2
மண் கிடந்த வையகத்தோர் மற்று பெரியராய் - திணை150:146/1
எண் கிடந்த நாளான் இகழ்ந்து ஒழுக பெண் கிடந்த - திணை150:146/2
எண் கிடந்த நாளான் இகழ்ந்து ஒழுக பெண் கிடந்த
  தன்மை ஒழிய தரள முலையினாள் - திணை150:146/2,3
புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் - திணை150:149/1
பெண் கிடந்த தன்மை பிறிதுஅரோ பண் கிடந்து - திணை150:149/2

 TOP
 
  கிடந்தது (5)
நினைப்ப கிடந்தது எவன் உண்டாம் மேலை - நாலடி:11 5/3
கொற்றம் கொள கிடந்தது இல் - குறள்:59 3/2
நொந்தார் செய கிடந்தது இல் - திரி:67/4
ஈனம் செய கிடந்தது இல் என்று கூனல் - பழ:73/2
பல் ஆண்டும் ஈண்டி பழுதா கிடந்தது
  வல்லான் தெரிந்து வழங்குங்கால் வல்லே - பழ:380/1,2

 TOP
 
  கிடந்ததோ (1)
மாண்டிலர் என்றே மறுப்ப கிடந்ததோ
  பூண் தாங்கு இள முலை பொற்றொடீஇ பூண்ட - பழ:112/2,3

 TOP
 
  கிடந்தமை (1)
நிலத்தில் கிடந்தமை கால் காட்டும் காட்டும் - குறள்:96 9/1

 TOP
 
  கிடந்தவாறு (1)
நிரையம் என கிடந்தவாறு - கைந்:5/4

 TOP
 
  கிடந்தார் (2)
சிறை கிடந்தார் செத்தார்க்கு நோற்பார் பல நாள் - சிறுபஞ்:69/1
உறை கிடந்தார் ஒன்று இடையிட்டு உண்பார் பிறை கிடந்து - சிறுபஞ்:69/2

 TOP
 
  கிடந்தார்கண் (1)
மறந்தானும் எஞ்ஞான்றும் பூசார் கிடந்தார்கண்
  நில்லார் தாம் கட்டில் மிசை - ஆசாரக்:87/2,3

 TOP
 
  கிடந்தாரை (1)
கிடந்தாரை கால் கழுவார் பூப்பெய்யார் சாந்தம் - ஆசாரக்:87/1

 TOP
 
  கிடந்தான் (1)
நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் தன் கேள் அலற - நாலடி:3 9/3

 TOP
 
  கிடந்து (5)
கிடந்து உண்ண பண்ணப்படும் - நாலடி:4 7/4
தோள் வைத்து அணை மேல் கிடந்து - நாலடி:40 4/4
பெண் கிடந்த தன்மை பிறிதுஅரோ பண் கிடந்து
  செய்யாத மாத்திரையே செங்கயல் போல் கண்ணினாள் - திணை150:149/2,3
கிடந்து உண்ணார் நின்று உண்ணார் வெள்ளிடையும் உண்ணார் - ஆசாரக்:23/1
உறை கிடந்தார் ஒன்று இடையிட்டு உண்பார் பிறை கிடந்து
  முற்றனைத்தும் உண்ணா தவர்க்கு ஈந்தார் மன்னராய் - சிறுபஞ்:69/2,3

 TOP
 
  கிடந்தும் (1)
வழுக்கு எனைத்தும் இல்லாத வாள்வாய் கிடந்தும்
  இழுக்கினை தாம் பெறுவர்ஆயின் இழுக்கு எனைத்தும் - நாலடி:37 2/1,2

 TOP
 
  கிடந்தேவிடினும் (1)
வலித்து திரங்கி கிடந்தேவிடினும்
  புலி தலை நாய் மோத்தல் இல் - பழ:278/3,4

 TOP
 
  கிடந்தேன் (1)
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் - குறள்:119 7/1

 TOP
 
  கிடந்தோன் (1)
பிணி கிடந்தோன் பெற்ற இன்பம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 4/1

 TOP
 
  கிடப்ப (1)
எல்லா வினையும் கிடப்ப எழு நெஞ்சே - கார்40:24/1

 TOP
 
  கிடப்பர் (1)
இறைத்தும் நீர் ஏற்றும் கிடப்பர் கறை குன்றம் - நாலடி:24 1/2

 TOP
 
  கிடப்பார்க்கு (1)
கிடப்பார்க்கு ஊண் கேளிர்க்கு ஊண் கேடு இன்று உடல் சார்ந்த - ஏலாதி:71/2

 TOP
 
  கிடப்புழியும் (1)
கிடப்புழியும் பெற்றுவிடும் - பழ:235/4

 TOP
 
  கிடவார் (1)
அந்தி பொழுது கிடவார் நடவாரே - ஆசாரக்:29/1

 TOP
 
  கிடையகத்து (1)
ஈரம் கிடையகத்து இல் ஆகும் ஓரும் - நாலடி:36 10/2

 TOP
 
  கிண்கிணி (1)
சேறு ஆடும் கிண்கிணி கால் செம் பொன் செய் பட்டத்து - திணை150:151/1

 TOP
 
  கிணற்றின்கண் (1)
வல் ஊற்று உவர் இல் கிணற்றின்கண் சென்று உண்பர் - நாலடி:27 3/2

 TOP
 
  கிணற்று (2)
அறு நீர் சிறு கிணற்று ஊறல் பார்த்து உண்பர் - நாலடி:28 5/2
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை - பழ:61/2

 TOP
 
  கிணற்றோடு (1)
பாகுபடும் கிணற்றோடு என்று இவை பாற்படுத்தான் - சிறுபஞ்:64/3

 TOP
 
  கிணறு (1)
இறைத்தொறும் ஊறும் கிணறு - பழ:344/4

 TOP
 
  கிரிதன் (1)
கிரிதன் பௌநற்பவன் பேர் - ஏலாதி:30/4

 TOP
 
  கிருத்திரமன் (1)
தத்தன் சகோடன் கிருத்திரமன் புத்திரி - ஏலாதி:31/2

 TOP
 
  கிழக்காம் (1)
காணின் கிழக்காம் தலை - குறள்:49 8/2

 TOP
 
  கிழக்குக்கண் (1)
உண்ணுங்கால் நோக்கும் திசை கிழக்குக்கண் அமர்ந்து - ஆசாரக்:20/1

 TOP
 
  கிழங்கு (1)
கிழங்கு உடைய எல்லாம் முளைக்கும் ஓர் ஆற்றான் - பழ:97/2

 TOP
 
  கிழத்தி (3)
நாவின் கிழத்தி உறைதலால் சேராளே - நாலடி:26 2/3
பூவின் கிழத்தி புலந்து - நாலடி:26 2/4
மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் - திரி:64/3

 TOP
 
  கிழமை (12)
கிழமைதான் யாதானும் செய்க கிழமை
  பொறாஅர் அவர் என்னின் பொத்தி தம் நெஞ்சத்து - நாலடி:31 10/2,3
இன் சொலான் ஆகும் கிழமை இனிப்பு இலா - நான்மணி:105/1
கிழமை உடையாரை கீழ்ந்திடுதல் இன்னா - இன்னா40:27/2
கிழமை உடையன் என் தோட்கு - திணை50:31/4
கிழமை பெரியோர்க்கு கேடு இன்மைகொல்லோ - திணை150:134/1
பழமை பயன் நோக்கிக்கொல்லோ கிழமை
  குடி நாய்கர் தாம் பல பெற்றாரின் கேளா - திணை150:134/2,3
நட்பு ஆம் கிழமை தரும் - குறள்:79 5/2
பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க - குறள்:81 5/1
நண்பு இலார்மாட்டு நசை கிழமை செய்வானும் - திரி:94/1
நில கிழமை மீக்கூற்றம் கல்வி நோய் இன்மை - ஆசாரக்:2/2
கடை விலக்கின் காயார் கழி கிழமை செய்யார் - ஆசாரக்:66/1
மிக கிழமை உண்டுஎனினும் வேண்டாவே பெண்டிர்க்கு - ஆசாரக்:82/3

 TOP
 
  கிழமைதான் (1)
கிழமைதான் யாதானும் செய்க கிழமை - நாலடி:31 10/2

 TOP
 
  கிழமையால் (1)
பழமையை நோக்கி அளித்தல் கிழமையால்
  கேளிர் உவப்ப தழுவுதல் கேளிராய் - திரி:58/1,2

 TOP
 
  கிழமையை (1)
கிழமையை கீழ்ந்திடா நட்பு - குறள்:81 1/2

 TOP
 
  கிழவற்கு (1)
இலங்கை கிழவற்கு இளையான் இலங்கைக்கே - பழ:92/2

 TOP
 
  கிழவன் (2)
செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து - குறள்:104 9/1
கிழவன் உரை கேட்கும் கேளான் எனினும் - பழ:38/3

 TOP
 
  கிழவனை (1)
கிழவனை நாடி கொளற்கு - நாலடி:11 1/4

 TOP
 
  கிழவோன் (1)
தம் ஒளி வேண்டுவார் நோக்கார் பகல் கிழவோன்
  முன் ஒளியும் பின் ஒளியும் அற்று - ஆசாரக்:51/2,3

 TOP
 
  கிழிக்கும் (2)
அன்னம் கிழிக்கும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:11 7/3
இன கலை தேன் கிழிக்கும் ஏ கல் சூழ் வெற்ப - பழ:68/3

 TOP
 
  கிழிக்குமாறு (1)
பாண் சேரி பல் கிழிக்குமாறு - பழ:115/4

 TOP
 
  கிழித்த (1)
நரிமா உளம் கிழித்த அம்பினின் தீதோ - நாலடி:16 2/3

 TOP
 
  கிழிந்ததனோடு (1)
கரும் கலம் கட்டில் கிழிந்ததனோடு ஐந்தும் - ஆசாரக்:45/2

 TOP
 
  கிழிந்தானை (1)
கிழிந்தானை மூக்கு பொதிவு - பழ:347/4

 TOP
 
  கிள்ளி (2)
கல் கிள்ளி கை இழந்து அற்று - நாலடி:34 6/4
கல் கிள்ளி கை உய்ந்தார் இல் - பழ:36/4

 TOP
 
  கிளக்கப்படும் (1)
கேட்பாரை நாடி கிளக்கப்படும் பொருட்கண் - பழ:4/1

 TOP
 
  கிளத்தல் (1)
பொய்கை நல் ஊரன் திறம் கிளத்தல் என்னுடைய - ஐந்70:55/1

 TOP
 
  கிளப்ப (1)
பொய்கை நல் ஊரன் திறம் கிளப்ப என் உடையை - கைந்:41/1

 TOP
 
  கிளப்பல் (1)
யாணர் நல் ஊரன் திறம் கிளப்பல் என்னுடைய - ஐந்70:49/1

 TOP
 
  கிளர் (9)
ஆர்த்த பொறிய அணி கிளர் வண்டு இனம் - நாலடி:29 10/1
பொறி கிளர் சேவல் வரி மரல் குத்த - ஐந்70:33/1
யானை உழலும் அணி கிளர் நீள் வரை - திணை50:6/1
கேடு பிறரொடு சூழ்தல் கிளர் மணி - பழ:81/2
கேட்டார் நன்று என்றல் கிளர் வேந்தன் தன் நாடு - சிறுபஞ்:7/3
எறி கிளர் கேழல் கிளைத்திட்ட பூழி - கைந்:11/1
பொறி கிளர் மஞ்ஞை புகன்று குடையும் - கைந்:11/2
முறி கிளர் நல் மலை நாடன் வருமே - கைந்:11/3
கேசம் அணிந்த கிளர் எழிலோள் ஆக - கைந்:12/2

 TOP
 
  கிளர்ந்த (1)
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் - திணை150:53/3

 TOP
 
  கிளர்ந்து (3)
வேந்து கிளர்ந்து அன்ன வேலை நீர் சேர்ப்ப நாள் - திணை150:52/3
முன் கிளர்ந்து எய்தல் முடி - திணை150:53/4
கேட்டு உற்ற கீழ் நாள் கிளர்ந்து - திணை150:131/4

 TOP
 
  கிளரி (1)
முளரி மொழியாது உளரி கிளரி நீ - திணை150:126/2

 TOP
 
  கிளவா (1)
முந்து கிளவா செறிவு - குறள்:72 5/2

 TOP
 
  கிளவியார் (1)
பண் போல் கிளவியார் பற்றாமை பண் போலும் - ஏலாதி:15/2

 TOP
 
  கிளி (6)
கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட - நாலடி:29 3/3
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி - ஐந்50:18/2
வார் குரல் ஏனல் வளை வாய் கிளி கவரும் - ஐந்70:13/1
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் - திணை150:3/3
இமிழ கிளி எழா ஆர்த்து - திணை150:3/4
நுகர்தல் இவரும் கிளி கடி ஏனல் - கைந்:1/1

 TOP
 
  கிளியும் (1)
பாவையும் பந்தும் பவள வாய் பைம் கிளியும்
  ஆயமும் ஒன்றும் இவை நினையாள் பால் போலும் - ஐந்50:33/1,2

 TOP
 
  கிளை (10)
இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் - நாலடி:7 5/1
வள பாத்தியுள் வளரும் வண்மை கிளை குழாம் - நான்மணி:14/1
செய்ததனால் ஆகும் செழும் கிளை செய்த - நான்மணி:103/2
கூர் உகிர் எண்கின் இரும் கிளை கண்படுக்கும் - ஐந்70:34/2
கிளை இன்றி போஒய் தனித்து ஆயக்கண்ணும் - பழ:383/3
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே - சிறுபஞ்:13/2
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு - சிறுபஞ்:60/1
ஈரம் அல்லாதது கிளை நட்பு அன்று - முது:5 3/1
கேளான் கிளை ஓம்பின் கேடு இல் அரசனாய் - ஏலாதி:48/3
தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் - கைந்:57/2

 TOP
 
  கிளைகள் (3)
இளம் கிளைகள் உண்ணும் இடத்து - ஆசாரக்:40/3
நல்ல கிளைகள் எனப்படுவார் நல்ல - பழ:53/2
கிளைகள் வாய் கேட்பது நன்றே விளை வயலுள் - பழ:299/2

 TOP
 
  கிளைகளாய் (1)
கேளாது வந்து கிளைகளாய் இல் தோன்றி - நாலடி:3 10/1

 TOP
 
  கிளைகளோ (1)
கேள் ஈவது உண்டு கிளைகளோ துஞ்சுப - நாலடி:20 1/2

 TOP
 
  கிளைஞர் (4)
கால் ஆடு போழ்தில் கழி கிளைஞர் வானத்து - நாலடி:12 3/1
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் - நான்மணி:91/3
நசை கொல்லார் நச்சியார்க்கு என்றும் கிளைஞர்
  மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் - சிறுபஞ்:46/1,2
மொழியாமை முன்னே முழுதும் கிளைஞர்
  பழியாமை பல்லார் பதி - சிறுபஞ்:49/3,4

 TOP
 
  கிளைஞர்க்கு (1)
கிளைஞர்க்கு உதவாதான் செல்வமும் பைம் கூழ் - திரி:59/1

 TOP
 
  கிளைஞர்மாட்டு (2)
உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு
  எ கலத்தானும் இனிது - நாலடி:21 6/3,4
கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே - இனிய40:37/2

 TOP
 
  கிளைஞராய் (1)
உளையாளர் ஊண் ஒன்றும் இல்லார் கிளைஞராய்
  மா அலந்த நோக்கினாய் ஊண் ஈய்ந்தார் மா கடல் சூழ் - ஏலாதி:56/2,3

 TOP
 
  கிளைஞரை (1)
கேட்டினும் உண்டு ஓர் உறுதி கிளைஞரை
  நீட்டி அளப்பது ஓர் கோல் - குறள்:80 6/1,2

 TOP
 
  கிளைத்திட்ட (1)
எறி கிளர் கேழல் கிளைத்திட்ட பூழி - கைந்:11/1

 TOP
 
  கிளைப்பு (1)
குப்பை கிளைப்பு ஓவா கோழி போல் மிக்க - நாலடி:35 1/2

 TOP
 
  கிளைமை (3)
ஏவது மாறா இளம் கிளைமை முன் இனிதே - இனிய40:3/1
பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீ பெண் கிளைமை
  திறவது தீ பெண் தொழில் - சிறுபஞ்:23/3,4
இன் சொல்லான் ஆகும் கிளைமை இயல்பு இல்லா - சிறுபஞ்:95/1

 TOP
 
  கிளையும் (1)
ஏவியது மாற்றும் இளம் கிளையும் காவாது - திரி:49/1

 TOP
 
  கிளையுள் (2)
கிளையுள் கழிந்தார் எடுக்க கெடுப்பின் - நான்மணி:79/3
பல் கிளையுள் பாத்துறான் ஆகி ஒருவனை - பழ:366/1

 TOP