<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

கீ - முதல் சொற்கள்
கீழ் 54
கீழ்கள் 1
கீழ்களது 1
கீழ்களை 3
கீழ்தான் 1
கீழ்ந்திடா 1
கீழ்ந்திடுதல் 1
கீழ்மக்கள் 1
கீழா 2
கீழாயவர் 1
கீழாயினாரை 1
கீழாயோர் 1
கீழால் 1
கீழினம் 1
கீழும் 1
கீழோர் 1
கீறார் 1
கீறி 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல்
சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கீழ் (54)
யானை எருத்தம் பொலிய குடை நிழல் கீழ்
  சேனை தலைவராய் சென்றோரும் ஏனை - நாலடி:1 3/1,2
துள்ளி தூண் முட்டுமாம் கீழ் - நாலடி:7 4/4
கீழ்மக்கள் கீழ் ஆய சொல்லியக்கால் சொல்பவோ - நாலடி:7 10/3
கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல் - நாலடி:20 1/1
குறிப்பின் கீழ் பட்டது உலகு - நாலடி:20 6/4
நிலை கலக்கி கீழ் இடுவானும் நிலையினும் - நாலடி:25 8/2
புன்கோட்டி கொள்ளுமாம் கீழ் - நாலடி:26 10/4
கொல்ல சுரப்பதாம் கீழ் - நாலடி:28 9/4
கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் - நாலடி:35 1/3
வற்று ஆம் ஒரு நடை கீழ் - நாலடி:35 3/4
பெருமை உடைத்தா கொளினும் கீழ் செய்யும் - நாலடி:35 5/3
முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை - நாலடி:35 6/3
ஏகுமாம் எள்ளுமாம் கீழ் - நாலடி:35 8/4
கீழ் மேலாய் நிற்கும் உலகு - நாலடி:37 8/4
போர் அறின் வாடும் பொருநர் சீர் கீழ் வீழ்ந்த - நான்மணி:41/1
அரிசியான் இன்புறூஉம் கீழ் எல்லாம் தத்தம் - நான்மணி:65/3
நலனும் இளமையும் நல்குரவின் கீழ் சாம் - நான்மணி:80/1
குலனும் குடிமையும் கல்லாமை கீழ் சாம் - நான்மணி:80/2
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா - நான்மணி:80/3
பண்டத்தின் கீழ் சாம் பகடு - நான்மணி:80/4
பாசத்துள் இட்டு விளக்கினும் கீழ் தன்னை - நான்மணி:97/3
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா - இன்னா40:3/1
தறி அறியான் கீழ் நீர் பாய்ந்தாடுதல் இன்னா - இன்னா40:29/2
பண் அமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிது இன்னா - இன்னா40:31/1
ஞாட்பினுள் எஞ்சிய ஞாலம் சேர் யானை கீழ்
  போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி - கள40:2/1,2
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ்
  நீர் தூம்பு நீர் உமிழ்வ போன்ற புனல் நாடன் - கள40:2/3,4
இரு நிலம் சேர்ந்த குடை கீழ் வரி நுதல் - கள40:22/1
மா உதைப்ப மாற்றார் குடை எலாம் கீழ் மேலாய் - கள40:36/3
மேல் நோக்கி வெம் கதிரோன் மாந்திய நீர் கீழ் நோக்கி - திணை150:95/1
கேட்டு உற்ற கீழ் நாள் கிளர்ந்து - திணை150:131/4
கவி கை கீழ் தங்கும் உலகு - குறள்:39 9/2
மேல் பிறந்தார்ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் - குறள்:41 9/1
மன்னவன் கோல் கீழ் படின் - குறள்:56 8/2
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர் - குறள்:93 9/1
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும் - குறள்:98 3/1
கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் - குறள்:98 3/2
கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் - குறள்:98 3/2
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் - குறள்:104 4/1
மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் - குறள்:108 4/2
கொல்ல பயன்படும் கீழ் - குறள்:108 8/2
வடு காண வற்று ஆகும் கீழ் - குறள்:108 9/2
வைகு துயிலோடு இணைவிழைச்சு கீழ் மக்கள் - ஆசாரக்:10/3
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார் - ஆசாரக்:36/2
மன நலம் ஆகாவாம் கீழ் - பழ:11/4
சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ்
  அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் - பழ:82/2,3
நாவல் கீழ் பெற்ற கனி - பழ:138/4
சொல்லின் வளாஅய் தம் தாள் நிழல் கீழ் கொள்பவே - பழ:272/3
மன்னவன் ஆணை கீழ் மற்றையார் மீக்கூற்றம் - பழ:311/1
மரத்தின் கீழ் ஆகா மரம் - பழ:311/4
வெண்குடை கீழ் வாழும் குடிகட்கு வேந்தனும் - பழ:391/1
கோய் வாயின் கீழ் உயிர்க்கு ஈ துற்று குரைத்து எழுந்த - சிறுபஞ்:15/3
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் - சிறுபஞ்:36/3
செங்கோலான் கீழ் குடிகள் செல்வமும் சீர் இலா - ஏலாதி:10/1
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் - ஏலாதி:10/2

 TOP
 
  கீழ்கள் (1)
கீழ்கள் வாய் தோன்றிவிடும் - நான்மணி:95/4

 TOP
 
  கீழ்களது (1)
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் - குறள்:108 5/1

 TOP
 
  கீழ்களை (3)
செல்வம் பெரிது உடையர்ஆயினும் கீழ்களை
  நள்ளார் அறிவுடையார் - நாலடி:27 2/3,4
எய்திய செல்வந்தர்ஆயினும் கீழ்களை
  செய் தொழிலால் காணப்படும் - நாலடி:35 7/3,4
எய்திய செல்வந்தர்ஆயினும் கீழ்களை
  செய்தொழிலால் காணப்படும் - நாலடி:35 10/3,4

 TOP
 
  கீழ்தான் (1)
தாழாது போவாம் என உரைப்பின் கீழ்தான்
  உறங்குவாம் என்று எழுந்து போமாம் அஃது அன்றி - நாலடி:35 2/2,3

 TOP
 
  கீழ்ந்திடா (1)
கிழமையை கீழ்ந்திடா நட்பு - குறள்:81 1/2

 TOP
 
  கீழ்ந்திடுதல் (1)
கிழமை உடையாரை கீழ்ந்திடுதல் இன்னா - இன்னா40:27/2

 TOP
 
  கீழ்மக்கள் (1)
கீழ்மக்கள் கீழ் ஆய சொல்லியக்கால் சொல்பவோ - நாலடி:7 10/3

 TOP
 
  கீழா (2)
பறி ஓலை மேலொடு கீழா இடையர் - திணை150:113/1
தலை கீழா காதிவிடல் - பழ:300/4

 TOP
 
  கீழாயவர் (1)
எள்ளுவர் கீழாயவர் - நாலடி:35 9/4

 TOP
 
  கீழாயினாரை (1)
கீழாயினாரை பெருக்குதல் யாழ் போலும் - பழ:371/2

 TOP
 
  கீழாயோர் (1)
கீழாயோர் செய்த பிழைப்பினை மேலாயோர் - பழ:80/2

 TOP
 
  கீழால் (1)
பொடி வெந்து பொங்கி மேல் வான் சுடும் கீழால்
  அடி வெந்து கண் சுடும் ஆறு - திணை150:92/3,4

 TOP
 
  கீழினம் (1)
இடர் தீர்த்தல் எள்ளாமை கீழினம் சேராமை - ஏலாதி:4/1

 TOP
 
  கீழும் (1)
புடை பெண்டிர் மக்களும் கீழும் பெருகி - நாலடி:37 8/2

 TOP
 
  கீழோர் (1)
மேலோரை கீழோர் குறுகி குறைத்திட்ட - கள40:9/1

 TOP
 
  கீறார் (1)
கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் - ஆசாரக்:13/2

 TOP
 
  கீறி (1)
கடுப்ப தலை கீறி காலும் இழந்து - பழ:146/1

 TOP