<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

கொ - முதல் சொற்கள்
கொக்கு 4
கொங்கரை 1
கொட்க 1
கொட்கின் 1
கொட்கும் 5
கொட்டாமல் 1
கொட்டாவி 1
கொட்டி 2
கொட்டினார் 1
கொட்டினுள் 1
கொட்டு 1
கொட்டும் 1
கொட்பு 2
கொடா 1
கொடாதவர் 1
கொடாஅதவர் 1
கொடாஅது 2
கொடாஅர் 2
கொடாஅர்எனினும் 1
கொடி 24
கொடிகள் 1
கொடிது 2
கொடிதே 2
கொடிய 1
கொடியது 1
கொடியர் 1
கொடியவை 1
கொடியன் 1
கொடியார் 4
கொடியார்க்கு 1
கொடியாரை 1
கொடியாற்கு 1
கொடியின் 2
கொடிறு 1
கொடு 8
கொடுக்க 3
கொடுக்கிற்பான் 1
கொடுக்கும் 4
கொடுங்குழாய் 1
கொடுங்குழை 1
கொடுத்தல் 3
கொடுத்தலும் 2
கொடுத்தார் 2
கொடுத்தான் 2
கொடுத்து 19
கொடுத்தும் 6
கொடுத்துவிடல் 1
கொடுப்ப 4
கொடுப்பது 3
கொடுப்பதூஉம் 2
கொடுப்பர் 1
கொடுப்பவர் 1
கொடுப்பவர்க்கு 1
கொடுப்பாரும் 1
கொடுப்பான் 2
கொடுப்பின் 4
கொடும் 18
கொடும்பாடு 4
கொடுமை 4
கொடுமைதான் 1
கொடுமையின் 2
கொடுவரி 1
கொடை 7
கொடைக்கடனும் 1
கொடையான் 1
கொடையினால் 1
கொடையும் 1
கொடையே 2
கொடையொடு 1
கொண்கன் 4
கொண்கனை 2
கொண்ட 30
கொண்டக்கண்ணும் 1
கொண்டக்கால் 2
கொண்டகண்ணே 1
கொண்டது 4
கொண்டதே 2
கொண்டமை 1
கொண்டல் 2
கொண்டவர் 1
கொண்டவன் 2
கொண்டன்று 3
கொண்டன 3
கொண்டனள் 1
கொண்டாடார் 1
கொண்டாடும் 2
கொண்டாயும் 1
கொண்டார் 14
கொண்டார்க்கு 1
கொண்டாரும் 1
கொண்டால் 2
கொண்டாள் 2
கொண்டான் 7
கொண்டானாம் 1
கொண்டானின் 1
கொண்டானும் 3
கொண்டானே 1
கொண்டானை 1
கொண்டிருந்து 1
கொண்டீக 2
கொண்டு 99
கொண்டும் 1
கொண்டுவிடும் 3
கொண்டுழி 1
கொண்டோரை 1
கொண்மூ 7
கொணர்ந்திடூஉம் 1
கொணர்ந்து 2
கொணர 1
கொணரும் 2
கொணருமோ 1
கொந்தி 1
கொம்பர் 2
கொம்பின் 1
கொம்பு 5
கொம்மை 2
கொய் 4
கொய்து 1
கொய்யும் 1
கொல் 14
கொல்க 1
கொல்ப 1
கொல்ல 2
கொல்லன் 1
கொல்லா 2
கொல்லாது 2
கொல்லாமை 11
கொல்லார் 5
கொல்லான் 5
கொல்லானேல் 1
கொல்லி 2
கொல்லுநர் 1
கொல்லும் 7
கொல்லை 4
கொல்லையில் 1
கொல்லையுள் 1
கொல்வது 2
கொல்வாங்கு 2
கொல்வார் 1
கொல்வானும் 1
கொலை 21
கொலைக்களத்து 1
கொலைஞர் 1
கொலைநின்று 1
கொலைப்பாலும் 1
கொலையால் 1
கொலையின் 1
கொலையை 1
கொலையோடு 1
கொவ்வை 1
கொழிக்குங்கால் 2
கொழித்திட்ட 1
கொழித்து 3
கொழு 2
கொழுத்தக்கண்ணும் 1
கொழுந்தின் 1
கொழுநன் 3
கொழுநனை 1
கொழும் 1
கொழுவும் 1
கொள் 16
கொள்க 8
கொள்கலம்கொல்லோ 1
கொள்கிற்கும் 1
கொள்குறுதல் 1
கொள்கை 3
கொள்கைக்கு 1
கொள்கையர் 1
கொள்கையின் 1
கொள்ப 1
கொள்பவர் 1
கொள்பவன் 1
கொள்பவே 3
கொள்பவோ 1
கொள்வ 2
கொள்வது 3
கொள்வதே 1
கொள்வர் 7
கொள்வார் 3
கொள்வாரும் 3
கொள்வாரொடு 1
கொள்வாரோ 1
கொள்வான் 2
கொள்வானும் 2
கொள்வு 1
கொள்வேம் 1
கொள்ள 2
கொள்ளப்பட்டவர்தம்மை 1
கொள்ளப்படுதலால் 1
கொள்ளற்க 5
கொள்ளா 7
கொள்ளாக்கடை 1
கொள்ளாத 4
கொள்ளாதாம் 2
கொள்ளாதார் 1
கொள்ளாதான் 1
கொள்ளாது 7
கொள்ளாதுமன்னோ 1
கொள்ளாமை 1
கொள்ளார் 15
கொள்ளாருள் 1
கொள்ளாரே 1
கொள்ளான் 2
கொள்ளானேல் 1
கொள்ளி 2
கொள்ளின் 2
கொள்ளினும் 3
கொள்ளீர் 1
கொள்ளுங்கால் 1
கொள்ளும் 8
கொள்ளுமாம் 1
கொள்ளுமாறு 3
கொள 10
கொளப்பட்ட 1
கொளப்பட்டார் 2
கொளப்பட்டேம் 1
கொளல் 36
கொளல்வேண்டும் 2
கொளலின் 1
கொளலும் 2
கொளற்கு 2
கொளின் 4
கொளினும் 6
கொளீஇய 1
கொளுத்தல் 1
கொளை 1
கொற்கை 1
கொற்சேரி 2
கொற்ற 2
கொற்றம் 1
கொன்ற 2
கொன்றதனை 2
கொன்றது 1
கொன்றாய் 4
கொன்றார் 1
கொன்றார்க்கும் 1
கொன்றாரின் 1
கொன்றான் 3
கொன்றான்மேல் 1
கொன்றிட 1
கொன்று 7
கொன்றை 5
கொன்னாளர் 1
கொன்னே 10
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  கொக்கு (4)
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன் - குறள்:49 10/1
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊர தினல் ஆமோ - பழ:18/3
கொக்கு ஆர் வள வயல் ஊரன் குளிர் சாந்தம் - கைந்:48/1
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் - கைந்:55/1

 TOP
 
  கொங்கரை (1)
கொங்கரை அட்ட களத்து - கள40:14/4

 TOP
 
  கொட்க (1)
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின் - குறள்:67 3/1

 TOP
 
  கொட்கின் (1)
கடை கொட்க செய் தக்கது ஆண்மை இடை கொட்கின்
  எற்றா விழுமம் தரும் - குறள்:67 3/1,2

 TOP
 
  கொட்கும் (5)
நெறி இறா கொட்கும் நிமிர் கழி சேர்ப்பன் - திணை50:43/2
நெறி வளர் நீள் வேங்கை கொட்கும் முறி வளர் - திணை150:7/2
வான் தேவர் கொட்கும் வழி - திணை150:10/4
எறி மகரம் கொட்கும் இரா - திணை150:46/4
கொடும் புலி கொட்கும் வழி - சிறுபஞ்:78/4

 TOP
 
  கொட்டாமல் (1)
கொட்டாமல் செல்லாது உளி - பழ:279/4

 TOP
 
  கொட்டாவி (1)
நகையொடு கொட்டாவி காறிப்பு தும்மல் - ஆசாரக்:73/1

 TOP
 
  கொட்டி (2)
கொட்டி உண்பாரும் குறடு போல் கைவிடுவர் - நாலடி:21 8/2
கொட்டி அளந்து அமையா பாடலும் தட்டித்து - திரி:57/1

 TOP
 
  கொட்டினார் (1)
புறம் கொம்மை கொட்டினார் இல் - பழ:126/4

 TOP
 
  கொட்டினுள் (1)
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் - நாலடி:3 4/3

 TOP
 
  கொட்டு (1)
கொல்லி மேல் கொட்டு வைத்தார் - பழ:99/4

 TOP
 
  கொட்டும் (1)
குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து - நாலடி:26 7/3

 TOP
 
  கொட்பு (2)
கழிப்பு வாய் மண்டிலம் கொட்பு - இன்னா40:34/4
நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாது எனின் கொட்பு இன்றி - குறள்:79 9/1

 TOP
 
  கொடா (1)
நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா
  அம் சாயற்கே நோவல் யான் - திணை150:19/3,4

 TOP
 
  கொடாதவர் (1)
செல்வர் எனினும் கொடாதவர் நல்கூர்ந்தார் - நாலடி:30 6/2

 TOP
 
  கொடாஅதவர் (1)
கொடாஅதவர் என்பர் குண்டு நீர் வையத்து - நாலடி:10 4/3

 TOP
 
  கொடாஅது (2)
கெடாஅத நல் அறமும் செய்யார் கொடாஅது
  வைத்து ஈட்டினார் இழப்பர் வான் தோய் மலை நாட - நாலடி:1 10/2,3
கொடாஅது ஒழிந்த பகலும் உரைப்பின் - நாலடி:17 9/3

 TOP
 
  கொடாஅர் (2)
தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக - நாலடி:28 8/2
கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை - ஆசாரக்:28/2

 TOP
 
  கொடாஅர்எனினும் (1)
கொடாஅர்எனினும் உடையாரை பற்றி - நாலடி:34 7/3

 TOP
 
  கொடி (24)
கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று - நாலடி:15 1/4
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ - கார்40:41/1
போர் கொடி தானை பொரு புனல் நீர் நாடன் - கள40:17/4
கொற்ற வேல் தானை கொடி திண் தேர் செம்பியன் - கள40:23/4
குஞ்சரம் பாய கொடி எழுந்து பொங்குபு - கள40:25/2
கொய் சுவல் மாவின் கொடி திண் தேர் செம்பியன் - கள40:33/4
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன - ஐந்50:9/3
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர - ஐந்70:15/2
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி - ஐந்70:20/2
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு - ஐந்70:21/2
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட - ஐந்70:33/3
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி - திணை50:26/2
சித்திர பூம் கொடி அன்னாட்கு அருளீயாய் - திணை50:42/3
குண நீர்மை குன்றா கொடி அன்னாள் பக்கம் - திணை50:44/3
கொன்றாய் குருந்தே கொடி முல்லாய் வாடினீர் - திணை150:81/1
குருந்தே கொடி முல்லாய் கொன்றாய் தளவே - திணை150:116/1
கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே - பழ:85/2
கொடி ஆர மார்ப குடி கெட வந்தால் - பழ:103/3
குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட - பழ:209/3
கொடி திண் தேர் மன்னரால் கூட்டுண்டு வாழ்வார் - பழ:331/1
முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் - பழ:389/2
மேகமே சேர் கொடி வேந்து அமிர்து சேவகனும் - சிறுபஞ்:2/3
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை - கைந்:25/1
புலப்படும் சொல்லும் இ பூம் கொடி அன்னாள் - கைந்:40/3

 TOP
 
  கொடிகள் (1)
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை - திணை150:105/2

 TOP
 
  கொடிது (2)
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன - குறள்:28 9/1
செய் வகை செய்வான் தவசி கொடிது ஒரீஇ - திரி:96/2

 TOP
 
  கொடிதே (2)
உரவோர்கண் காம நோய் ஓஒ கொடிதே
  விரவாருள் நாணுப்படல் அஞ்சி யாதும் - நாலடி:9 8/2,3
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு - குறள்:56 1/1

 TOP
 
  கொடிய (1)
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் - குறள்:117 9/1

 TOP
 
  கொடியது (1)
கொடியது கூறினாய் மன்ற அடியுளே - பழ:130/2

 TOP
 
  கொடியர் (1)
கொடியர் என கூறல் நொந்து - குறள்:124 6/2

 TOP
 
  கொடியவை (1)
கொடியவை கூறாதி பாண நீ கூறின் - நாலடி:39 8/1

 TOP
 
  கொடியன் (1)
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் - பழ:329/2

 TOP
 
  கொடியார் (4)
கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை - திணை150:20/2
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் - குறள்:117 9/1
நனவினான் நல்கா கொடியார் கனவினான் - குறள்:122 7/1
கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு - குறள்:124 5/1

 TOP
 
  கொடியார்க்கு (1)
பாடு பெறுதியோ நெஞ்சே கொடியார்க்கு என் - குறள்:124 7/1

 TOP
 
  கொடியாரை (1)
கொலையின் கொடியாரை வேந்து ஒறுத்தல் பைம் கூழ் - குறள்:55 10/1

 TOP
 
  கொடியாற்கு (1)
பாப்பு கொடியாற்கு பால் மேனியான் போல - பழ:13/1

 TOP
 
  கொடியின் (2)
மின்னு கொடியின் மிளிரும் புனல் நாடன் - கள40:31/3
எடுத்த கொடியின் இலங்கு அருவி தோன்றும் - திணை150:79/3

 TOP
 
  கொடிறு (1)
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும் - குறள்:108 7/1

 TOP
 
  கொடு (8)
கொடு வினையர் ஆகுவர் கோடாரும் கோடி - நாலடி:13 4/3
குடர் கொடு வாங்கும் குறு நரி கந்தில் - கள40:34/3
கொடு வரி வேங்கை பிழைத்து கோட்பட்டு - ஐந்50:16/1
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த - ஐந்50:35/1
கொடு முள் மடல் தாழை கூம்பு அவிழ்ந்த ஒண் பூ - ஐந்50:49/1
கோடு கொடு ஏறும் என் நெஞ்சு - குறள்:127 4/2
கோறலும் நஞ்சு ஊனை துய்த்தல் கொடு நஞ்சு - சிறுபஞ்:11/1
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை - கைந்:57/1

 TOP
 
  கொடுக்க (3)
கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின் - நான்மணி:79/1
புகை கொடுக்க பெற்ற புலவோர் துகள் பொழியும் - திணை50:1/2
கொள்ளும் பொழுதே கொடுக்க தாம் கொள்ளார் - பழ:17/2

 TOP
 
  கொடுக்கிற்பான் (1)
உற்றால் இறைவற்கு உடம்பு கொடுக்கிற்பான்
  மற்றவற்கு ஒன்னாரோடு ஒன்றுமோ தெற்ற - பழ:239/1,2

 TOP
 
  கொடுக்கும் (4)
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து - நாலடி:28 8/4
ஏற்றான் வீறு எய்தும் இன நிரை தான் கொடுக்கும்
  சோற்றான் வீறு எய்தும் குடி - நான்மணி:69/3,4
கொடுக்கும் பொருள் இல்லான் வள்ளன்மை இன்னா - இன்னா40:39/1
தானம் கொடுக்கும் தகைமையும் மானத்தால் - திரி:23/1

 TOP
 
  கொடுங்குழாய் (1)
நெடும் காடு நேர் சினை ஈன கொடுங்குழாய்
  இன்னே வருவர் நமர் என்று எழில் வானம் - கார்40:2/2,3

 TOP
 
  கொடுங்குழை (1)
கடு மான் மணி அரவம் என்று கொடுங்குழை
  புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர் - ஐந்70:59/2,3

 TOP
 
  கொடுத்தல் (3)
உறுமாறு இயைவ கொடுத்தல் வறுமையால் - நாலடி:10 5/2
மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு - குறள்:73 5/2
சாதல் பொருள் கொடுத்தல் இன் சொல் புணர்வு உவத்தல் - ஏலாதி:68/1

 TOP
 
  கொடுத்தலும் (2)
கொடுத்தலும் துய்த்தலும் தேற்றா இடுக்குடை - நாலடி:28 4/1
கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய - குறள்:53 5/1

 TOP
 
  கொடுத்தார் (2)
கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் - நாலடி:1 5/3
கொடுத்தார் எனப்படும் சொல் - நாலடி:10 10/4

 TOP
 
  கொடுத்தான் (2)
தாழ் அருவி நாடன் தெளி கொடுத்தான் என் தோழி - ஐந்70:11/3
அன்புற்று அசனம் கொடுத்தான் துணையினோடு - ஏலாதி:50/3

 TOP
 
  கொடுத்து (19)
கொடுத்து தான் துய்ப்பினும் ஈண்டுங்கால் ஈண்டும் - நாலடி:10 3/2
நும்மில் இயைவ கொடுத்து உண்மின் நும்மை - நாலடி:10 4/2
குடி கொழுத்தக்கண்ணும் கொடுத்து உண்ணா மாக்கள் - நாலடி:10 6/3
கொய் புல் கொடுத்து குறைத்து என்றும் தீற்றினும் - நாலடி:35 10/1
கொடுத்து விடாமை கவிக்கு இன்னா இன்னா - இன்னா40:39/3
கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து
  மெய் அறியாமை கொளல் - குறள்:93 5/1,2
தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு - திரி:71/2
இவர்க்கு ஊண் கொடுத்து அல்லால் உண்ணாரே என்றும் - ஆசாரக்:21/2
உடல் கொடுத்து சேர்தல் வழி - ஆசாரக்:30/3
சொல்லின் செவி கொடுத்து கேட்டீக மீட்டும் - ஆசாரக்:74/3
கொடுத்து குறை தீர்த்தல் ஆற்றி விடுத்து இன் சொல் - பழ:167/2
கொடுத்து ஏழை ஆயினார் இல் - பழ:218/4
சிறிய பொருள் கொடுத்து செய்த வினையால் - பழ:302/1
மாற்றார் கொடுத்து இருப்ப வள்ளன்மை மாற்றாரை - பழ:318/2
கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர் - பழ:320/2
விளக்கு விலை கொடுத்து கோடல் விளக்கு - பழ:334/1
பொருள் கொடுத்து கொள்ளார் இருள் - பழ:334/4
ஊண் கொடுத்து ஊற்றாய் உதவினார் மன்னராய் - ஏலாதி:80/3
காண் கொடுத்து வாழ்வார் கலந்து - ஏலாதி:80/4

 TOP
 
  கொடுத்தும் (6)
பொன்னே கொடுத்தும் புணர்தற்கு அரியாரை - நாலடி:17 2/1
செவ்வியர் அல்லார் செவி கொடுத்தும் கேட்கலார் - நாலடி:33 2/2
பத்து கொடுத்தும் பதி இருந்து வாழ்வு இனிதே - இனிய40:40/1
யாது கொடுத்தும் கொளல் - குறள்:71 3/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் நட்பு - குறள்:80 4/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்மன்ற அடுத்து இருந்து - குறள்:87 7/1

 TOP
 
  கொடுத்துவிடல் (1)
கொள்ளி கொடுத்துவிடல் - பழ:200/4

 TOP
 
  கொடுப்ப (4)
தான் தாயா கோங்கம் தளர்ந்து முலை கொடுப்ப
  ஈன்றாய் நீ பாவை இரும் குரவே ஈன்றாள் - திணை150:65/1,2
வான் எங்கும் வாய்த்து வளம் கொடுப்ப கான் எங்கும் - திணை150:102/2
கையில் குரவர் கொடுப்ப இருந்து ஏலார் - ஆசாரக்:94/3
பொருளால் அறுத்தல் பொருளே பொருள் கொடுப்ப
  பாணித்து நிற்கிற்பார் யாவர் உளர் வேல் குத்திற்கு - பழ:32/2,3

 TOP
 
  கொடுப்பது (3)
கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் - நாலடி:38 3/3
கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம் - குறள்:17 6/1
கூஉய் கொடுப்பது ஒன்று இல் எனினும் சார்ந்தார்க்கு - பழ:162/1

 TOP
 
  கொடுப்பதூஉம் (2)
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய - குறள்:101 5/1
இசைவ கொடுப்பதூஉம் இல் என்பதூஉம் - பழ:24/1

 TOP
 
  கொடுப்பர் (1)
வழுத்த வரம் கொடுப்பர் நாகர் தொழு திறந்து - நான்மணி:60/2

 TOP
 
  கொடுப்பவர் (1)
தொடுத்து இன்னர் என்னலோ வேண்டா கொடுப்பவர்
  தாம் அறிவர் தம் சீர் அளவு - பழ:316/3,4

 TOP
 
  கொடுப்பவர்க்கு (1)
நன்கு ஒன்று அறிபவர் நாழி கொடுப்பவர்க்கு
  என்றும் உறுதியே சூழ்க எறி திரை - பழ:275/1,2

 TOP
 
  கொடுப்பாரும் (1)
கொடுப்பாரும் கொள்வாரும் அன்னர் பிறப்பாரும் - நான்மணி:57/3

 TOP
 
  கொடுப்பான் (2)
தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே - இனிய40:27/1
உண்பது முன் ஈவான் குழவி பலி கொடுப்பான்
  எண்பதின் மேலும் வாழ்வான் - சிறுபஞ்:77/3,4

 TOP
 
  கொடுப்பின் (4)
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் - நாலடி:28 8/3
கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின் - நான்மணி:79/1
கோடாது நீர் கொடுப்பின் அல்லது கோடா - திணை150:15/2
பசு கொடுப்பின் பார்ப்பார் கை கொள்ளாரே என்றும் - ஆசாரக்:90/2

 TOP
 
  கொடும் (18)
குஞ்சி அழகும் கொடும் தானை கோட்டு அழகும் - நாலடி:14 1/1
கொலை வல் கொடும் கூற்றம் கோள் பார்ப்ப ஈண்டை - நாலடி:34 1/3
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை - நான்மணி:53/2
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா - இன்னா40:3/1
கொடும் தாள் அலவ குறை யாம் இரப்பேம் - ஐந்50:42/1
கொடும் கழி சேர்ப்பன் அருளான் என தெளிந்து - ஐந்70:62/2
கள் நறு நெய்தல் கமழும் கொடும் கழி - ஐந்70:63/1
குருகு இனம் ஆர்க்கும் கொடும் கழி சேர்ப்ப - திணை50:46/2
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் - திணை150:115/2
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் - குறள்:109 6/1
கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப - பழ:196/3
கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம் - சிறுபஞ்:8/1
கொடும் குழை போல கொளின் - சிறுபஞ்:53/4
கொடும் புலி கொட்கும் வழி - சிறுபஞ்:78/4
கொடும் கல் மலை - கைந்:15/2
கொன்றை கொடும் குழல் ஊதிய கோவலர் - கைந்:30/1
கொக்கு ஆர் கொடும் கழி கூடு நீர் தண் சேர்ப்பன் - கைந்:55/1
நிலவு கொடும் கழி நீந்தி நம் முன்றில் - கைந்:57/3

 TOP
 
  கொடும்பாடு (4)
கொடும்பாடு உடையார் வாய் சொல் - இன்னா40:6/4
மன்ற கொடும்பாடு உரையாத மாண்பு இனிதே - இனிய40:30/2
மன்றில் கொடும்பாடு உரைப்பானும் நன்று இன்றி - திரி:62/2
கொடும்பாடு உடையான் குடி - பழ:194/4

 TOP
 
  கொடுமை (4)
எறி திரை சேர்ப்பன் கொடுமை அறியாகொல் - ஐந்70:65/2
கொடியார் கொடுமை உரைக்கும் தொடியொடு - குறள்:124 5/1
செய்த கொடுமை உடையான் அதன் பயம் - பழ:388/1
இயைவது கரத்தலின் கொடுமை இல்லை - முது:6 5/1

 TOP
 
  கொடுமைதான் (1)
மடிமை கெடுவார்கண் நிற்கும் கொடுமைதான்
  பேணாமை செய்வார்கண் நிற்குமாம் பேணிய - நான்மணி:87/1,2

 TOP
 
  கொடுமையின் (2)
கொடியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய இ நாள் - குறள்:117 9/1
கொண்டு கண்மாறல் கொடுமையின் துவ்வாது - முது:4 7/1

 TOP
 
  கொடுவரி (1)
கொடுவரி பாய துணை இழந்து அஞ்சி - ஐந்70:39/1

 TOP
 
  கொடை (7)
இல்லான் கொடையே கொடை பயன் எல்லாம் - நாலடி:7 5/2
இடும்பை உடையார் கொடை இன்னா இன்னா - இன்னா40:6/3
கொடை அளி செங்கோல் குடி ஓம்பல் நான்கும் - குறள்:39 10/1
கொடை அளிக்கண் பொச்சாவார் கோலம் நேர் செய்யார் - ஆசாரக்:66/2
கொடை வேந்தன் கோல் கொடியன் ஆகி குடிகள் மேல் - பழ:329/2
ஈரம் வெய்யோர்க்கு நசை கொடை எளிது - முது:8 3/1
உறுப்பு அறுத்து அன்ன கொடை உவப்பான் தன்னின் - ஏலாதி:20/3

 TOP
 
  கொடைக்கடனும் (1)
இறைத்து உணினும் ஊர் ஆற்றும் என்பர் கொடைக்கடனும்
  சாஅயக்கண்ணும் பெரியார் போல் மற்றையார் - நாலடி:19 4/2,3

 TOP
 
  கொடையான் (1)
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் - குறள்:53 6/1

 TOP
 
  கொடையினால் (1)
கொடையினால் போகம் சுவர்க்கம் தவத்தால் - ஏலாதி:76/3

 TOP
 
  கொடையும் (1)
கொடையும் ஒழுக்கமும் கோள் உள் உணர்வும் - பழ:324/1

 TOP
 
  கொடையே (2)
இல்லான் கொடையே கொடை பயன் எல்லாம் - நாலடி:7 5/2
நிறை உடைமை நீர்மை உடைமை கொடையே
  பொறை உடைமை பொய்ம்மை புலால்கண் மறை உடைமை - ஏலாதி:6/1,2

 TOP
 
  கொடையொடு (1)
கொடையொடு பட்ட குணன் உடை மாந்தர்க்கு - நாலடி:10 1/3

 TOP
 
  கொண்கன் (4)
கொண்கன் பிரிந்த குளிர் பூம் பொழில் நோக்கி - ஐந்50:44/1
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன்
  முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு - குறள்:119 6/1,2
வருகமன் கொண்கன் ஒரு நாள் பருகுவன் - குறள்:127 6/1
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன்
  பழி காணேன் கண்ட இடத்து - குறள்:129 5/1,2

 TOP
 
  கொண்கனை (2)
காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின் - குறள்:127 5/1
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை
  காணாது அமையல கண் - குறள்:129 3/1,2

 TOP
 
  கொண்ட (30)
வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட
  மனையாளை மாற்றார் கொள - நாலடி:1 3/3,4
தலை மிசை கொண்ட குடையர் நில மிசை - நாலடி:3 1/2
ஊக்கி தாம் கொண்ட விரதங்கள் உள் உடைய - நாலடி:6 7/1
நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே - நாலடி:7 8/3
சீர் கொண்ட சான்றோர் சினம் - நாலடி:7 8/4
செல் சுடர் நோக்கி சிதர் அரி கண் கொண்ட நீர் - நாலடி:40 4/1
நிறை இலான் கொண்ட தவம் - இன்னா40:23/4
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் - கள40:30/2
காவிரி நாடன் கழுமலம் கொண்ட நாள் - கள40:36/2
கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும் - ஐந்50:2/3
சிறு மீன் கவுள் கொண்ட செம் தூவி நாராய் - ஐந்70:68/1
நின் நோக்கம் கொண்ட மான் தண் குரவ நீழல் காண் - திணை150:70/1
பொன் நோக்கம் கொண்ட பூம் கோங்கம் காண் பொன் நோக்கம் - திணை150:70/2
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் - திணை150:70/3
படை நெடும் கண் கொண்ட பனி - திணை150:76/4
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும் - குறள்:66 9/1
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் - குறள்:75 5/1
தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து - குறள்:109 2/2
கல்லார்க்கு இனனா ஒழுகலும் காழ் கொண்ட
  இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் இல்லம் - திரி:3/1,2
கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து - திரி:79/2
நிறை இலான் கொண்ட தவமும் நிறை ஒழுக்கம் - திரி:80/2
பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ - பழ:16/3
தத்தமக்கு கொண்ட குறியோ தவம் அல்ல - பழ:95/1
கொண்ட வகையால் குறை தீர நோக்கியக்கால் - பழ:133/2
மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர் - பழ:216/3
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார் - பழ:304/1
ஆணியா கொண்ட கருமம் பதிற்றியாண்டும் - பழ:308/1
எனை பல் பிறப்பினும் ஈண்டி தாம் கொண்ட
  வினை பயன் மெய் உறுதல் அஞ்சி எனைத்தும் - பழ:362/1,2
மெல்ல கவுள் கொண்ட நீர் - பழ:364/4
கொண்ட விரதம் குறைவு - சிறுபஞ்:12/4

 TOP
 
  கொண்டக்கண்ணும் (1)
மனம் கொண்டக்கண்ணும் மருவு இல செய்யார் - பழ:230/1

 TOP
 
  கொண்டக்கால் (2)
நீர்த்து அன்று ஒருவர் நெறி அன்றி கொண்டக்கால்
  பேர்த்து தெருட்டல் பெரியார்க்கும் ஆகாதே - பழ:195/1,2
தன்னை மதித்து தமர் என்று கொண்டக்கால்
  என்ன படினும் அவர் செய்வ செய்வதே - பழ:358/1,2

 TOP
 
  கொண்டகண்ணே (1)
காழ் கொண்டகண்ணே களிறு அணைக்கும் கந்து ஆகும் - நாலடி:20 2/2

 TOP
 
  கொண்டது (4)
வெறி கமழ் வெற்பன் என் மெய்ம் நீர்மை கொண்டது
  அறியாள் மற்று அன்னோ அணங்கு அணங்கிற்று என்று - ஐந்50:20/1,2
இன் நிறம் கொண்டது இ கார் - திணை50:22/4
வளம் நெடிது கொண்டது அறாஅது அறுமோ - பழ:380/3
குளம் நெடிது கொண்டது நீர் - பழ:380/4

 TOP
 
  கொண்டதே (2)
நந்து நீர் கொண்டதே போன்று - பழ:69/4
கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே - பழ:168/3

 TOP
 
  கொண்டமை (1)
நல் புடை கொண்டமை அல்லது பொன் கேழ் - நாலடி:22 2/2

 TOP
 
  கொண்டல் (2)
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல்
  எவ்வெவ் திசைகளும் வந்தன்று சேறும் நாம் - கார்40:29/2,3
தினை துணையேயானும் அணி கொண்டல் நன்றே - பழ:68/2

 TOP
 
  கொண்டவர் (1)
குணம் நோக்கி கொண்டவர் கோள் விட்டுழியும் - ஆசாரக்:55/3

 TOP
 
  கொண்டவன் (2)
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு - குறள்:31 7/1
பசை கொண்டவன் நிற்க பாத்து உண்ணான்ஆயின் - பழ:24/3

 TOP
 
  கொண்டன்று (3)
கொண்டன்று பேதை நுதல் - கார்40:17/4
கொண்டு எழில் வானமும் கொண்டன்று எவன்கொலோ - கார்40:23/3
இந்தின் கரு வண்ணம் கொண்டன்று எழில் வானம் - கார்40:40/3

 TOP
 
  கொண்டன (3)
பீர் நீர்மை கொண்டன தோள் - ஐந்50:2/4
விருத்தியா கொண்டன வேறா பொருத்தின் - திணை150:121/2
கொண்டான் குறிப்பு அறிவாள் பெண்டாட்டி கொண்டன
  செய் வகை செய்வான் தவசி கொடிது ஒரீஇ - திரி:96/1,2

 TOP
 
  கொண்டனள் (1)
கண் நிறை நீர் கொண்டனள் - குறள்:132 5/2

 TOP
 
  கொண்டாடார் (1)
ஊனம் கொண்டாடார் உறுதி உடையவை - இனிய40:27/3

 TOP
 
  கொண்டாடும் (2)
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும்
  விறல் மலை நாட வரவு அரிதாம்கொல்லோ - திணை50:2/2,3
செற்றம் கொண்டாடும் சிறு தொழும்பும் இ மூவர் - திரி:55/3

 TOP
 
  கொண்டாயும் (1)
கொண்டாயும் நீ ஆயக்கால் - திணை50:36/4

 TOP
 
  கொண்டார் (14)
கரும்பு ஆட்டி கட்டி சிறு காலை கொண்டார்
  துரும்பு எழுந்து வேங்கால் துயர் ஆண்டு உழவார் - நாலடி:4 5/1,2
வருந்தி உடம்பின் பயன் கொண்டார் கூற்றம் - நாலடி:4 5/3
குன்றா ஒழுக்கமா கொண்டார் கயவரொடு - நாலடி:15 3/3
தாம் வேண்டி கொண்டார் தொடர்பு - நாலடி:23 2/4
விரி உளை மான் தேர் மேல் கொண்டார் - திணை150:113/4
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் - குறள்:26 3/1
சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைம்மாறா - குறள்:119 3/1
நாம் காதல் கொண்டார் நமக்கு எவன் செய்பவோ - குறள்:120 5/1
தம் நெஞ்சத்து எம்மை கடி கொண்டார் நாணார்கொல் - குறள்:121 5/1
கடன் கொண்டார் நெஞ்சில் கனா - திரி:103/4
கொண்டார் அரக்கர் குறித்து - ஆசாரக்:18/4
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை - பழ:60/3
மரம் போக்கி கூலி கொண்டார் - பழ:60/4
பகை மேற்கொண்டார் போல கொண்டார் வெகுடல் - பழ:304/3

 TOP
 
  கொண்டார்க்கு (1)
உடங்கு உடம்பு கொண்டார்க்கு உறலால் தொடங்கி - நாலடி:18 3/2

 TOP
 
  கொண்டாரும் (1)
கொண்டாரும் போலாதே கோடல் அது அன்றோ - பழ:242/3

 TOP
 
  கொண்டால் (2)
ஆர்க்கும் அருவி மலை நாட நாய் கொண்டால்
  பார்ப்பாரும் தின்பர் உடும்பு - பழ:87/3,4
வெற்றி வேல் வேந்தன் வியம் கொண்டால் யாம் ஒன்றும் - பழ:181/1

 TOP
 
  கொண்டாள் (2)
வலம் கொண்டாள் கொண்டாள் இடம் - திணை150:9/4
வலம் கொண்டாள் கொண்டாள் இடம் - திணை150:9/4

 TOP
 
  கொண்டான் (7)
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான்
  வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத்துணை - குறள்:6 1/1,2
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற - குறள்:6 6/1
கொண்டான் குறிப்பு அறிவாள் பெண்டாட்டி கொண்டன - திரி:96/1
அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான்
  படுத்து ஏழையாம் என்று போகினும் போக - பழ:218/1,2
கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண் மகன் தந்தைக்கு - சிறுபஞ்:13/1
கொண்டான் கொழுநன் உடன்பிறந்தான் தன் மாமன் - சிறுபஞ்:52/1
கொன்றதனை கொண்டான் கொழிக்குங்கால் கொன்றதனை - சிறுபஞ்:68/2

 TOP
 
  கொண்டானாம் (1)
ஒருங்கு ஒப்ப கொண்டானாம் ஊரன் ஒருங்கு ஒவ்வா - நாலடி:39 7/2

 TOP
 
  கொண்டானின் (1)
கண்ணின் சிறந்த உறுப்பு இல்லை கொண்டானின்
  துன்னிய கேளிர் பிறர் இல்லை மக்களின் - நான்மணி:54/1,2

 TOP
 
  கொண்டானும் (3)
செக்கு ஊர்ந்து கொண்டானும் செய்த பொருள் உடையார் - நாலடி:38 4/3
வைத்த அறப்புறம் கொண்டானும் இ மூவர் - திரி:25/3
கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே - பழ:85/2

 TOP
 
  கொண்டானே (1)
கட்டங்க வெல் கொடி கொண்டானும் கொண்டானே
  விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே - பழ:85/2,3

 TOP
 
  கொண்டானை (1)
கொண்டானை கொல்லும் படை - நாலடி:37 3/4

 TOP
 
  கொண்டிருந்து (1)
கொண்ட அரும் தவம் விட்டானும் கொண்டிருந்து
  இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் - திரி:79/2,3

 TOP
 
  கொண்டீக (2)
யார் மேற்றா கொள்ளினும் கொண்டீக காணுங்கால் - பழ:231/3
கோல் தலையேஆயினும் கொண்டீக காணுங்கால் - பழ:333/3

 TOP
 
  கொண்டு (99)
தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உய்ம்மின் பீள் பிதுக்கி - நாலடி:2 10/2
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் - நாலடி:3 4/3
கணம் கொண்டு சுற்றத்தார் கல்லென்று அலற - நாலடி:3 5/1
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு - நாலடி:3 5/2
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு - நாலடி:3 5/2
தலையாயர் தாம் உய்ய கொண்டு - நாலடி:6 3/4
கூற்றம் கொண்டு ஓடும் பொழுது - நாலடி:12 10/4
கூட்டுள் ஆய் கொண்டு வைப்பார் - நாலடி:13 2/4
கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம் - நாலடி:14 10/3
குரம்பு எழுந்து குற்றம் கொண்டு ஏறார் உரம் கவறா - நாலடி:16 3/2
குழை கொண்டு தாழ்ந்த குளிர் மரம் எல்லாம் - நாலடி:17 7/3
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் - நாலடி:32 1/3
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் காமுறுவர் - நாலடி:32 3/1
கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால் - நாலடி:34 5/2
காழ் ஆய கொண்டு கசடு அற்றார்தம் சாரல் - நாலடி:35 2/1
இல் கொண்டு இனிது இரூஉம் ஏமுறுதல் என்பவே - நாலடி:37 4/3
கல் கொண்டு எறியும் தவறு - நாலடி:37 4/4
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு
  சேமா போல் குப்புறூஉம் சில்லைக்கண் அன்பினை - நாலடி:38 7/1,2
பஞ்சி கொண்டு ஊட்டினும் பையென பையென என்று - நாலடி:40 6/3
கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும் - நான்மணி:6/3
பண்டத்தால் பாடு எய்தும் பட்டினம் கொண்டு ஆளும் - நான்மணி:83/2
விலைப்பாலின் கொண்டு ஊன் மிசைதலும் குற்றம் - நான்மணி:100/2
கொண்டு அடையான் ஆகல் இனிது - இனிய40:7/4
கவ்வி தாம் கொண்டு தாம் கண்டது காமுற்று - இனிய40:36/3
கொண்டு எழில் வானமும் கொண்டன்று எவன்கொலோ - கார்40:23/3
கை வாயில் கொண்டு எழுந்த செம் செவி புன் சேவல் - கள40:26/2
கேடகத்தோடு அற்ற தட கை கொண்டு ஓடி - கள40:28/3
சிறு குழல் ஓசை செறிதொடி வேல் கொண்டு
  எறிவது போலும் எனக்கு - ஐந்50:7/3,4
வருவர் வயங்கிழாய் வாள் ஒண் கண் நீர் கொண்டு
  உருகி உடன்று அழிய வேண்டா தெரிதியேல் - ஐந்50:9/1,2
நீ மறவல் நெஞ்சத்து கொண்டு - ஐந்50:18/4
கல் சுனை சேற்றிடை சின்னீரை கையால் கொண்டு
  உச்சி ஒழுக்கும் சுரம் - ஐந்50:32/3,4
உள்ளம் கொண்டு உள்ளான் என்று யார்க்கு உரைக்கோ ஒள்ளிழாய் - ஐந்70:50/2
ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை - திணை50:4/1
நலம் கொண்டு ஆர் பூம் குழலாள் நன்று ஆயத்து அன்று என் - திணை150:9/3
கோள் நாடல் வேண்டா குறி அறிவார் கூஉய் கொண்டு ஓர் - திணை150:54/3
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி - திணை150:95/2
குருந்தம்அங்கு ஒடுங்கு அழுத்தம் கொண்டு - திணை150:105/4
மந்திரம் கொண்டு ஓங்கல் என்ன மக சுமந்து - திணை150:145/3
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த - குறள்:61 3/1
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின் - குறள்:78 5/1
பேதைமை என்பது ஒன்று யாது எனின் ஏதம் கொண்டு
  ஊதியம் போகவிடல் - குறள்:84 1/1,2
பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன் - குறள்:88 4/1
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் - குறள்:93 1/2
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு - குறள்:98 4/2
திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று - குறள்:115 6/2
சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் - திரி:3/3
வாசி கொண்டு ஒண் பொருள் செய்வானும் இ மூவர் - திரி:81/3
உடன் கொண்டு மீளா அரசும் இ மூன்றும் - திரி:103/3
பிறிதி யாதும் நோக்கான் உரையான் தொழுது கொண்டு
  உண்க உகாஅமை நன்கு - ஆசாரக்:20/3,4
வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால் - ஆசாரக்:35/3
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா - ஆசாரக்:68/2
என்றும் முறை கொண்டு கூறார் புலையரையும் - ஆசாரக்:80/3
கொண்டு புகாஅர் அவை - பழ:4/4
தெய்வம் முடிப்புழி என் செய்யும் மொய் கொண்டு
  பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும் - பழ:63/2,3
உள்ளத்து கொண்டு நேர்ந்து ஊக்கல் குறுநரிக்கு - பழ:80/3
விழைந்தவரை வேறு அன்றி கொண்டு ஒழுகல் வேண்டா - பழ:97/3
கருவினுள் கொண்டு கலந்தாரும் தம்முள் - பழ:123/1
போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால் - பழ:126/2
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு - பழ:139/2
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண் கொண்டு எழுந்தாரை - பழ:148/1
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின் - பழ:153/3
கொண்டதே கொண்டு விடான் ஆகும் ஆகாதே - பழ:168/3
பொன் திறந்து கொண்டு புகாவாக நல்கினாள் - பழ:171/3
செம்மை பகை கொண்டு சேராதார் தீயரோ - பழ:188/3
வைதாரா கொண்டு விடுவர்மன் அஃதால் - பழ:189/2
புனல் பொய்கை ஊர விளக்கு எலி கொண்டு
  தனக்கு நோய் செய்துவிடல் - பழ:189/3,4
சொல் தாற்று கொண்டு சுனைத்து எழுதல் எற்று எனின் - பழ:192/2
கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப - பழ:196/3
தீர்ந்தாரா கொண்டு தெளியினும் தேர்ந்தவர்க்கு - பழ:213/2
கடம் கொண்டு செய்வர் கடன் - பழ:216/4
கனம் கொண்டு உரைத்தவை காக்கவே வேண்டும் - பழ:230/2
முரண் கொண்டு மாறு ஆய உண்ணுமோ உண்ணா - பழ:239/3
மொய் கொண்டு எழுந்த அமரகத்து மாற்றார் வாய் - பழ:241/1
பொய் கொண்டு அறை போய் திரிபவர்க்கு என்கொலாம் - பழ:241/2
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு
  புல்வாய் வழிப்படுவார் இல் - பழ:257/3,4
வினை பயம் ஒன்று இன்றி வேற்றுமை கொண்டு
  நினைத்து பிறர் பனிப்ப செய்யாமை வேண்டும் - பழ:266/1,2
இடம் கொண்டு தம்மினே என்றால் தொடங்கி - பழ:304/2
கடிது அவர் காதலிப்ப தாம் காதல் கொண்டு
  முடிதல் எனைத்தும் உணரா முயறல் - பழ:309/2,3
யாதானும் ஒன்று கொண்டு யாதானும் செய்தக்கால் - பழ:321/3
கூட்டு இறப்ப கொண்டு தலையளிப்பின் அஃது அன்றோ - பழ:329/3
ஒருவர் உரைப்ப உரைத்தால் அது கொண்டு
  இருவர் ஆவாரும் எதிர் மொழியற்பாலா - பழ:352/1,2
கொண்டு ஒழுகு மூன்றற்கு உதவா பசி தோற்றம் - பழ:363/1
பொன் யாத்து கொண்டு புகுதல் குவளையை - பழ:365/3
தலைக்கொண்ட தம் கருமம் தாம் மடி கொண்டு
  கடைப்பிடி இல்லார் பால் வைத்து கடைப்பிடி - பழ:377/1,2
வேந்தன் மதித்து உணரப்பட்டாரை கொண்டு ஏனை - பழ:397/1
பண்டை பழமொழி நானூறும் கொண்டு இனிதா - பழ:404/2
வணங்கல் வலம் கொண்டு வந்து - சிறுபஞ்:28/4
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு
  எண் இடத்தும் செல்லாமைதான் தலையே எண்ணி - சிறுபஞ்:100/1,2
கொண்டு கண்மாறல் கொடுமையின் துவ்வாது - முது:4 7/1
பாற்பட்டார் கொண்டு ஒழுகும் பண்பு - ஏலாதி:13/4
வணங்கி வழி ஒழுகி மாண்டார் சொல் கொண்டு
  நுணங்கிய நூல் நோக்கி நுழையா இணங்கிய - ஏலாதி:59/1,2
இரசம் கொண்டு இன் தேன் இரைக்கும் குரலை - கைந்:5/1
எல் உறு போழ்தின் இனிய பழம் கவுள் கொண்டு
  ஒல்லென ஓடும் மலை நாடன்தன் கேண்மை - கைந்:7/2,3
பருவரல் பைதல் நோய் கொண்டு - கைந்:25/4
இடபம் என கொண்டு தாம் - கைந்:36/4
கொண்டு - கைந்:38/4
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் - கைந்:39/3
கூத்தனா கொண்டு குறை நீ உடையையேல் - கைந்:42/3
பேதைமை தம்மேலே கொண்டு - கைந்:43/4

 TOP
 
  கொண்டும் (1)
கடன் கொண்டும் செய்வன செய்தல் இனிதே - இனிய40:31/2

 TOP
 
  கொண்டுவிடும் (3)
சமழ்மையா கொண்டுவிடும் - நாலடி:8 2/4
வழு கோலை கொண்டுவிடும் - நாலடி:26 3/4
நூற்றுவரை கொண்டுவிடும் - பழ:369/4

 TOP
 
  கொண்டுழி (1)
கொண்டுழி பண்டம் விலை ஒரீஇ கொற்சேரி - ஐந்50:21/1

 TOP
 
  கொண்டோரை (1)
நல்லார் என தாம் நனி விரும்பி கொண்டோரை
  அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும் - நாலடி:23 1/1,2

 TOP
 
  கொண்மூ (7)
கரும் கொண்மூ வாய் திறந்த மின்னு போல் தோன்றி - நாலடி:1 8/3
நெய் அணி குஞ்சரம் போல இரும் கொண்மூ
  வைகலும் ஏரும் வலம் - கார்40:12/3,4
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே - கள40:23/3
கோடு உயர் தோற்ற மலை மேல் இரும் கொண்மூ
  கூடி நிரந்து தலை பிணங்கி ஓடி - ஐந்50:5/1,2
கரும் கடல் மாந்திய வெண் தலை கொண்மூ
  இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் - திணை150:93/1,2
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் - திணை150:104/2
பாத்து படு கடல் மாந்தி பல கொண்மூ
  காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து - திணை150:114/1,2

 TOP
 
  கொணர்ந்திடூஉம் (1)
சந்தனம் ஏந்தி அருவி கொணர்ந்திடூஉம்
  வஞ்ச மலை நாடன் வாரான்கொல் தோழி என் - கைந்:2/2,3

 TOP
 
  கொணர்ந்து (2)
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் - திணை50:50/2
கூற்று அயர செய்யார் கொணர்ந்து - சிறுபஞ்:82/4

 TOP
 
  கொணர (1)
இளமை கொணர இசை - திணை150:85/4

 TOP
 
  கொணரும் (2)
தன் குறை இது என்னான் தழை கொணரும் தண் சிலம்பன் - திணை150:31/1
வளமை கொணரும் வகையினான் மற்று ஓர் - திணை150:85/3

 TOP
 
  கொணருமோ (1)
என் மனைக்கு ஏற கொணருமோ எல்வளையை - திணை150:90/3

 TOP
 
  கொந்தி (1)
மந்திரத்தினால் பிணிப்பர் மா நாகம் கொந்தி
  இரும்பின் பிணிப்பர் கயத்தை சான்றோரை - நான்மணி:10/2,3

 TOP
 
  கொம்பர் (2)
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் - குறள்:48 6/1
புன பொன் அவிர் சுணங்கின் பூம் கொம்பர் அன்னாய் - பழ:266/3

 TOP
 
  கொம்பின் (1)
பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி - நாலடி:29 10/2

 TOP
 
  கொம்பு (5)
தன் காய் பொறுக்கலா கொம்பு - நாலடி:21 3/4
மருங்குல் கொம்பு அன்னாள் மயிர் - திணை150:4/4
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் - திணை150:70/3
எருத்து வலியதன் கொம்பு - பழ:76/4
கொம்பு மறைக்கும் இடாஅய் அவிழின் மீது - சிறுபஞ்:94/3

 TOP
 
  கொம்மை (2)
கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை - நாலடி:9 5/2
புறம் கொம்மை கொட்டினார் இல் - பழ:126/4

 TOP
 
  கொய் (4)
கொய் புல் கொடுத்து குறைத்து என்றும் தீற்றினும் - நாலடி:35 10/1
கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் - நாலடி:38 3/3
கொய் சுவல் மாவின் கொடி திண் தேர் செம்பியன் - கள40:33/4
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை - கைந்:57/1

 TOP
 
  கொய்து (1)
வேங்கை நறு மலர் வெற்பிடை யாம் கொய்து
  மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் - ஐந்50:15/1,2

 TOP
 
  கொய்யும் (1)
நெய்தல் மலர் கொய்யும் நீள் நெடும் கண்ணினாள் - திணை150:60/3

 TOP
 
  கொல் (14)
பல்லினான் நோய் செய்யும் பாம்பு எலாம் கொல் ஏறு - நான்மணி:12/1
கொல் யானை பாய குடை முருக்கி எவ்வாயும் - கள40:15/1
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் - கள40:30/2
கோடு ஏந்து கொல் களிற்றின் கும்பத்து எழில் ஓடை - கள40:31/2
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த - ஐந்50:35/1
கொல் களிறு அன்னான் பின் செல்லும்கொல் என் பேதை - ஐந்70:42/3
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ - திணை150:4/3
கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும் - திணை150:22/1
கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும் - திணை150:22/1
கொல் இயல் வேழம் குயவரி கோள் பிழைத்து - திணை150:25/1
கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு - குறள்:74 5/2
கொல் யானைக்கு ஓடும் குணமிலியும் எல்லில் - திரி:19/1
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி - பழ:264/2
குடி படுத்து கூழ் ஈந்தான் கொல் யானை ஏறி - ஏலாதி:42/3

 TOP
 
  கொல்க (1)
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் - குறள்:88 9/1

 TOP
 
  கொல்ப (1)
கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி - திணை150:92/2

 TOP
 
  கொல்ல (2)
கொல்ல சுரப்பதாம் கீழ் - நாலடி:28 9/4
கொல்ல பயன்படும் கீழ் - குறள்:108 8/2

 TOP
 
  கொல்லன் (1)
செல்வர் சிறு நோக்கு நோக்குங்கால் கொல்லன்
  உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ - நாலடி:30 8/2,3

 TOP
 
  கொல்லா (2)
நச்சி தற்சென்றார் நசை கொல்லா மாண்பு இனிதே - இனிய40:26/1
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை - குறள்:99 4/1

 TOP
 
  கொல்லாது (2)
இனிது உண்பான் என்பான் உயிர் கொல்லாது உண்பான் - நான்மணி:58/1
தினல் பொருட்டால் கொல்லாது உலகு எனின் யாரும் - குறள்:26 6/1

 TOP
 
  கொல்லாமை (11)
கொல்லாமை முன் இனிது கோல் கோடி மாராயன் - இனிய40:5/1
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் - குறள்:26 4/1
அறவினை யாது எனின் கொல்லாமை கோறல் - குறள்:33 1/1
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன் - குறள்:33 3/1
கொல்லாமை சூழும் நெறி - குறள்:33 4/2
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை - குறள்:33 5/2
கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல் - குறள்:33 6/1
அருளுடைமை கொல்லாமை ஐந்தடக்கல் வாய்மை - பழ:401/1
கொல்லாமை நன்று கொழிக்குங்கால் பல்லார் முன் - சிறுபஞ்:37/2
கொல்லாமை நன்று கொலை தீது எழுத்தினை - சிறுபஞ்:49/1
கொல்லாமை நன்றால் கொழித்து - சிறுபஞ்:73/4

 TOP
 
  கொல்லார் (5)
நசை கொல்லார் நச்சியார்க்கு என்றும் கிளைஞர் - சிறுபஞ்:46/1
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் - சிறுபஞ்:46/2
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் - சிறுபஞ்:46/2
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார்
  பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் - சிறுபஞ்:46/2,3
என் பெறினும் கொல்லார் இயைந்து - சிறுபஞ்:46/4

 TOP
 
  கொல்லான் (5)
கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி - குறள்:26 10/1
கொலை புரியான் கொல்லான் புலால் மயங்கான் கூர்த்த - ஏலாதி:2/1
உடன்படான் கொல்லான் உடன்றார் நோய் தீர்ந்து - ஏலாதி:8/1
கொல்லான் கொலை புரியான் பொய்யான் பிறர் பொருள் மேல் - ஏலாதி:19/1
கொல்லான் உடன்படான் கொல்வார் இனம் சேரான் - ஏலாதி:42/1

 TOP
 
  கொல்லானேல் (1)
கோத்து இன்னா சொல்லானாய் கொல்லானேல் பல்லவர் - சிறுபஞ்:81/3

 TOP
 
  கொல்லி (2)
சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் - குறள்:31 6/1
கொல்லி மேல் கொட்டு வைத்தார் - பழ:99/4

 TOP
 
  கொல்லுநர் (1)
கொல்லுநர் போல வரும் - ஐந்70:17/4

 TOP
 
  கொல்லும் (7)
அறிந்தும் அறிந்தும் பாகனையே கொல்லும் எறிந்த வேல் - நாலடி:22 3/3
கொண்டானை கொல்லும் படை - நாலடி:37 3/4
நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தில் தீய - குறள்:31 4/1
தன்னையே கொல்லும் சினம் - குறள்:31 5/2
பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை - குறள்:54 2/1
கை கொல்லும் காழ்த்த இடத்து - குறள்:88 9/2
குழல் போலும் கொல்லும் படை - குறள்:123 8/2

 TOP
 
  கொல்லை (4)
கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல் - நாலடி:18 8/1
செல்லாவாம் செம் பொறி வண்டு இனம் கொல்லை
  கலாஅல் கிளி கடியும் கானக நாட - நாலடி:29 3/2,3
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து - ஐந்70:2/1
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை - திணை150:105/2

 TOP
 
  கொல்லையில் (1)
கொல்லையில் கூழ் மரமே போன்று - பழ:272/4

 TOP
 
  கொல்லையுள் (1)
கேழல் உழுத கரி புன கொல்லையுள்
  வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் - ஐந்70:11/1,2

 TOP
 
  கொல்வது (2)
கொல்வது இடை நீக்கி வாழ்வானும் வல்லிதின் - திரி:26/2
கொல்வது தான் அஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு - திரி:87/1

 TOP
 
  கொல்வாங்கு (2)
கொல்வாங்கு கூர்ந்தது இ கார் - ஐந்50:4/4
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு - பழ:257/3

 TOP
 
  கொல்வார் (1)
கொல்லான் உடன்படான் கொல்வார் இனம் சேரான் - ஏலாதி:42/1

 TOP
 
  கொல்வானும் (1)
காமுறு வேள்வியில் கொல்வானும் இ மூவர் - திரி:36/3

 TOP
 
  கொலை (21)
கொலை வல் கொடும் கூற்றம் கோள் பார்ப்ப ஈண்டை - நாலடி:34 1/3
கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும் - நான்மணி:6/3
கொன்றான்மேல் நிற்கும் கொலை - நான்மணி:89/4
எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை - நான்மணி:92/1
வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:33/3
கொலை படை சால பரப்பிய முல்லை - ஐந்50:3/2
கோட்டு அமை வல் வில் கொலை பிரியா வன்கண்ணர் - ஐந்50:34/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி - குறள்:33 5/1
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் - குறள்:33 9/1
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு - குறள்:56 1/1
செறலின் கொலை புரிந்து சேண் உவப்பர் ஆகி - பழ:164/1
கொல்லாமை நன்று கொலை தீது எழுத்தினை - சிறுபஞ்:49/1
ஒத்த ஒழுக்கம் கொலை பொய் புலால் களவோடு - சிறுபஞ்:107/1
சார்பு இலோர்க்கு உறு கொலை எளிது - முது:8 10/1
கொலை புரியான் கொல்லான் புலால் மயங்கான் கூர்த்த - ஏலாதி:2/1
கொலை களம் வார் குத்து சூது ஆடும் எல்லை - ஏலாதி:12/1
கொல்லான் கொலை புரியான் பொய்யான் பிறர் பொருள் மேல் - ஏலாதி:19/1
கொன்னே வெகுளான் கொலை புரியான் பொன்னே - ஏலாதி:20/2
கொலை களவு காம தீ வாழ்க்கை அலை அளவி - ஏலாதி:29/2
கூத்தும் விழவும் மணமும் கொலை களமும் - ஏலாதி:62/1
கொலை புரி வில்லொடு கூற்று போல் ஓடும் - கைந்:23/2

 TOP
 
  கொலைக்களத்து (1)
காதலர் இல் வழி மாலை கொலைக்களத்து
  ஏதிலர் போல வரும் - குறள்:123 4/1,2

 TOP
 
  கொலைஞர் (1)
கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை - நாலடி:34 1/1

 TOP
 
  கொலைநின்று (1)
கொலைநின்று தின்று ஒழுகுவானும் பெரியவர் - திரி:74/1

 TOP
 
  கொலைப்பாலும் (1)
கொலைப்பாலும் குற்றமே ஆம் - நான்மணி:100/4

 TOP
 
  கொலையால் (1)
நிச்சல் நினையுங்கால் கோ கொலையால் நிச்சலும் - நாலடி:9 1/2

 TOP
 
  கொலையின் (1)
கொலையின் கொடியாரை வேந்து ஒறுத்தல் பைம் கூழ் - குறள்:55 10/1

 TOP
 
  கொலையை (1)
கொன்றான் கொலையை உடன்பட்டான் கோடாது - சிறுபஞ்:68/1

 TOP
 
  கொலையோடு (1)
பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு
  அறன் அறிந்தார் இ ஐந்தும் நோக்கார் திறன் இலர் என்று - ஆசாரக்:37/1,2

 TOP
 
  கொவ்வை (1)
கூடுவது ஈவானை கொவ்வை போல் செம் வாயாய் - ஏலாதி:34/3

 TOP
 
  கொழிக்குங்கால் (2)
கொல்லாமை நன்று கொழிக்குங்கால் பல்லார் முன் - சிறுபஞ்:37/2
கொன்றதனை கொண்டான் கொழிக்குங்கால் கொன்றதனை - சிறுபஞ்:68/2

 TOP
 
  கொழித்திட்ட (1)
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம் - திணை50:45/1

 TOP
 
  கொழித்து (3)
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் - நாலடி:32 9/2
கொழித்து கொளப்பட்ட நண்பின் அவரை - பழ:182/1
கொல்லாமை நன்றால் கொழித்து - சிறுபஞ்:73/4

 TOP
 
  கொழு (2)
ஒருங்குடன் தன்னைமார் தந்த கொழு மீன் - ஐந்50:47/2
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் - திரி:83/2

 TOP
 
  கொழுத்தக்கண்ணும் (1)
குடி கொழுத்தக்கண்ணும் கொடுத்து உண்ணா மாக்கள் - நாலடி:10 6/3

 TOP
 
  கொழுந்தின் (1)
பவள கொழுந்தின் மேல் பொன் தாலி பாஅய் - திணை150:66/3

 TOP
 
  கொழுநன் (3)
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுது எழுவாள் - குறள்:6 5/1
பெண்பால் கொழுநன் வழி செலவும் இ மூன்றும் - திரி:98/3
கொண்டான் கொழுநன் உடன்பிறந்தான் தன் மாமன் - சிறுபஞ்:52/1

 TOP
 
  கொழுநனை (1)
கொழுநனை இல்லாள் கறையும் வழி நிற்கும் - திரி:66/1

 TOP
 
  கொழும் (1)
கோடு எலாம் பொன் ஆய் கொழும் கடுக்கை காடு எலாம் - திணை150:120/2

 TOP
 
  கொழுவும் (1)
குடரும் கொழுவும் குருதியும் என்பும் - நாலடி:5 6/1

 TOP
 
  கொள் (16)
மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் - நாலடி:2 4/3
மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள் - நாலடி:40 3/2
குடமலை ஆகத்து கொள் அப்பு இறைக்கும் - கார்40:33/2
கவளம் கொள் யானையின் கைகள் துணிக்க - கள40:14/1
கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே - கள40:22/4
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே - கள40:23/3
தேரோன் மலை மறைந்த செக்கர் கொள் புன் மாலை - ஐந்50:7/1
மீளி கொள் மொய்ம்பினவர் - ஐந்70:38/4
பண்டம் கொள் நாவாய் வழங்கும் துறைவனை - ஐந்70:61/2
இரும் கடல் மாந்திய ஏர் கொள் எழிலி - திணை50:26/1
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி - குறள்:123 3/1
கொள் பொருள் வெஃகி குடி அலைக்கும் வேந்தனும் - திரி:50/1
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள்
  திரிகடுகம் என்னும் திகழ் தமிழ்ச்சங்கம் - திரி:105/2,3
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் - பழ:72/2
புலி கலாம் கொள் யானை பூம் குன்ற நாட - பழ:157/3
வள்ளே துணியே இவற்றொடு கொள் என - ஏலாதி:50/2

 TOP
 
  கொள்க (8)
யாக்கையால் ஆய பயன் கொள்க யாக்கை - நாலடி:3 8/2
பெரும் பயனும் ஆற்றவே கொள்க கரும்பு ஊர்ந்த - நாலடி:4 4/2
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து - குறள்:17 1/1
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று - குறள்:88 5/2
நிரம்பிய காட்சி நினைந்து அறிந்து கொள்க
  வரம்பு இல் பெருமை தருமே பிரம்பூரி - பழ:143/2,3
உரையின் வழுவாது உவப்பவே கொள்க
  வரையக நாட விரையின் கருமம் - பழ:227/2,3
உளைய உரையாது உறுதியே கொள்க
  வளை ஒலி ஐம்பாலாய் வாங்கியிருந்து - பழ:253/2,3
பெற்றானேல் கொள்க பெரிது - சிறுபஞ்:42/4

 TOP
 
  கொள்கலம்கொல்லோ (1)
இடும்பைக்கே கொள்கலம்கொல்லோ குடும்பத்தை - குறள்:103 9/1

 TOP
 
  கொள்கிற்கும் (1)
மண் பற்றி கொள்கிற்கும் ஆற்றலார்க்கு என் அரிதாம் - பழ:318/3

 TOP
 
  கொள்குறுதல் (1)
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை - பழ:325/2

 TOP
 
  கொள்கை (3)
கொள்கை அழிந்தக்கடை - நான்மணி:92/4
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் - குறள்:102 9/1
பரந்தவர் கொள்கை மேல் பால் ஆறும் ஓடார் - பழ:143/1

 TOP
 
  கொள்கைக்கு (1)
கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார் - திணை150:154/2

 TOP
 
  கொள்கையர் (1)
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து - குறள்:90 9/1

 TOP
 
  கொள்கையின் (1)
குடி பிறப்பாளர் தம் கொள்கையின் குன்றார் - நாலடி:15 1/2

 TOP
 
  கொள்ப (1)
அரிய அரியவற்றால் கொள்ப பெரிய - நான்மணி:33/3

 TOP
 
  கொள்பவர் (1)
பெறுவது கொள்பவர் தோள் போல் நெறிபட்டு - நாலடி:32 7/1

 TOP
 
  கொள்பவன் (1)
பல்லார் பகை கொள்பவன் - குறள்:88 3/2

 TOP
 
  கொள்பவே (3)
எமர் என்று கொள்வாரும் கொள்பவே யார்க்கும் - நாலடி:38 9/3
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே
  நட்டாரை ஒட்டியுழி - பழ:85/3,4
சொல்லின் வளாஅய் தம் தாள் நிழல் கீழ் கொள்பவே
  கொல்லையில் கூழ் மரமே போன்று - பழ:272/3,4

 TOP
 
  கொள்பவோ (1)
பொன்றினமை கண்டும் பொருள் பொருளா கொள்பவோ
  ஒன்றும் வகையான் அறம் செய்க ஊர்ந்து உருளின் - பழ:303/2,3

 TOP
 
  கொள்வ (2)
நெஞ்சத்து கொள்வ சிறிதும் செயல் வேண்டா - பழ:33/2
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி - பழ:321/2

 TOP
 
  கொள்வது (3)
தம்மை தாம் கொள்வது கோள் அன்று தம்மை - நாலடி:17 5/2
பெரியரா கொள்வது கோள் - நாலடி:17 5/4
நெறியால் நீ கொள்வது நேர் - திணை150:50/4

 TOP
 
  கொள்வதே (1)
நின்ற பொழுதின் முடிவித்து கொள்வதே
  கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் - பழ:77/2,3

 TOP
 
  கொள்வர் (7)
விளை நிலத்து நெல்லின் விழுமிதா கொள்வர்
  கடை நிலத்தோர்ஆயினும் கற்று உணர்ந்தோரை - நாலடி:14 3/2,3
பொருள் ஆக கொள்வர் புலவர் பொருள் அல்லா - நாலடி:33 1/2
கொள்வர் பயன் தெரிவார் - குறள்:11 4/2
கொள்வர் பழி நாணுவார் - குறள்:44 3/2
கொள்வர் பெரியார் பணிந்து - குறள்:68 10/2
கொள்வர் குரவர் வலம் - ஆசாரக்:58/4
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும் - பழ:226/2

 TOP
 
  கொள்வார் (3)
கொள்ளுங்கால் கொள்வார் குறிப்பு - நாலடி:31 5/4
ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் - குறள்:101 9/2
கருத்தினால் கூறை கொள்வார் - பழ:378/4

 TOP
 
  கொள்வாரும் (3)
எமர் என்று கொள்வாரும் கொள்பவே யார்க்கும் - நாலடி:38 9/3
கொடுப்பாரும் கொள்வாரும் அன்னர் பிறப்பாரும் - நான்மணி:57/3
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர் - குறள்:82 3/2

 TOP
 
  கொள்வாரொடு (1)
குறித்தது கூறாமை கொள்வாரொடு ஏனை - குறள்:71 4/1

 TOP
 
  கொள்வாரோ (1)
பாம்பு பல் கொள்வாரோ இல் - பழ:148/4

 TOP
 
  கொள்வான் (2)
எண்ணி உயிர் கொள்வான் ஏன்று திரியினும் - பழ:89/3
கொள்வான் குடி வாழ்வான் கூர்ந்து - ஏலாதி:46/4

 TOP
 
  கொள்வானும் (2)
வைததனை இன் சொலா கொள்வானும் நெய் பெய்த - திரி:48/1
வைத்த அடைக்கலம் கொள்வானும் இ மூவர் - திரி:62/3

 TOP
 
  கொள்வு (1)
அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு - குறள்:119 7/2

 TOP
 
  கொள்வேம் (1)
பேணி கொள்வேம் என்னும் நோக்கு - குறள்:98 6/2

 TOP
 
  கொள்ள (2)
படை மாறு கொள்ள பகை தூண்டல் அஃதே - பழ:73/3
ஆந்தை குறுங்கலி கொள்ள நம் ஆடவர் - கைந்:21/1

 TOP
 
  கொள்ளப்பட்டவர்தம்மை (1)
தமர் என்று தாம் கொள்ளப்பட்டவர்தம்மை
  தமர் அன்மை தாம் அறிந்தார்ஆயின் அவரை - நாலடி:23 9/1,2

 TOP
 
  கொள்ளப்படுதலால் (1)
உள் நாட்டம் கொள்ளப்படுதலால் யாக்கை கோள் - நாலடி:2 8/3

 TOP
 
  கொள்ளற்க (5)
கொள்ளற்க கொள்ளார் கை மேற்பட உள் சுடினும் - நான்மணி:1/2
உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க
  அல்லல்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு - குறள்:80 8/1,2
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் - குறள்:83 7/1
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க
  சொல் ஏர் உழவர் பகை - குறள்:88 2/1,2
ஆற்ற பெரியார் பகை வேண்டி கொள்ளற்க
  போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால் - பழ:126/1,2

 TOP
 
  கொள்ளா (7)
கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல் - நாலடி:20 1/1
உரை சுடும் ஒண்மை இலாரை வரை கொள்ளா
  முன்னை ஒருவன் வினை சுடும் வேந்தனையும் - நான்மணி:49/2,3
கொள்ளா விடுதல் இனிது - இனிய40:34/4
மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா
  குஞ்சரம் பாய கொடி எழுந்து பொங்குபு - கள40:25/1,2
கால் நிலை கொள்ளா கலங்கி செவி சாய்த்து - கள40:41/2
இடம் எல்லாம் கொள்ளா தகைத்தே இடம் இல்லா - குறள்:107 4/1
தமவேயும் கொள்ளா கலம் - பழ:232/4

 TOP
 
  கொள்ளாக்கடை (1)
தாம் காதல் கொள்ளாக்கடை - குறள்:120 5/2

 TOP
 
  கொள்ளாத (4)
குதர் சென்று கொள்ளாத கூர்மை இனிதே - இனிய40:11/2
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு - குறள்:47 10/2
கொளப்பட்டேம் என்று எண்ணி கொள்ளாத செய்யார் - குறள்:70 9/1
கொள்ளாருள் கொள்ளாத கூறாமை இ மூன்றும் - திரி:82/3

 TOP
 
  கொள்ளாதாம் (2)
கோது என்று கொள்ளாதாம் கூற்று - நாலடி:11 6/4
கையாறா கொள்ளாதாம் மேல் - குறள்:63 7/2

 TOP
 
  கொள்ளாதார் (1)
ஒற்றுமை கொள்ளாதார் நட்பு - நாலடி:24 7/4

 TOP
 
  கொள்ளாதான் (1)
ஆய்ந்து ஆய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை - குறள்:80 2/1

 TOP
 
  கொள்ளாது (7)
புகழ்மையா கொள்ளாது பொங்கு நீர் ஞாலம் - நாலடி:8 2/3
சொல் என்று கொள்ளாது இகழ்ந்தவன் மெல்ல - நாலடி:26 3/2
குருகு வாய் பெய்து இரை கொள்ளாது உருகி மிக - திணை150:36/2
கொள்ளாத கொள்ளாது உலகு - குறள்:47 10/2
அன்பின் நெகிழ வழிபட்டு கொள்ளாது
  நின்ற பொழுதின் முடிவித்து கொள்வதே - பழ:77/1,2
கொள்ளாது தாம் தம்மை காவாதவர் பிறரை - பழ:310/3
கூர் அறிவினார் வாய் குணம் உடை சொல் கொள்ளாது
  கார் அறிவு கந்தா கடியன செய்வாரை - பழ:351/1,2

 TOP
 
  கொள்ளாதுமன்னோ (1)
நாண் வேலி கொள்ளாதுமன்னோ வியல் ஞாலம் - குறள்:102 6/1

 TOP
 
  கொள்ளாமை (1)
கொள்ளாமை வேண்டும் பகை - நான்மணி:85/4

 TOP
 
  கொள்ளார் (15)
வென்றி பொருட்டால் விலங்கு ஒத்து மெய் கொள்ளார்
  கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி - நாலடி:32 5/1,2
இறுகிறுக தோட்கோப்பு கொள்ளார் இறுகிறுகி - நாலடி:33 8/2
கொள்ளற்க கொள்ளார் கை மேற்பட உள் சுடினும் - நான்மணி:1/2
கொள்ளார் அறிவுடையார் - குறள்:41 4/2
குறை எனினும் கொள்ளார் இரந்து - ஆசாரக்:12/3
கொள்ளார் கொடாஅர் குரவர்க்கு இரு கை - ஆசாரக்:28/2
இடர் எனினும் மாசுணி தம் கீழ் மேல் கொள்ளார்
  படை வரினும் ஆடை வளி உரைப்ப போகார் - ஆசாரக்:36/2,3
தமக்கு என்று உலை ஏற்றார் தம்பொருட்டு ஊன் கொள்ளார்
  அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி - ஆசாரக்:39/1,2
அடுப்பினுள் தீ நந்த கொள்ளார் அதனை - ஆசாரக்:59/2
கொள்ளார் பெரியார் அகத்து - ஆசாரக்:75/3
பிறரொடு மந்திரம் கொள்ளார் இறைவனை - ஆசாரக்:78/1
ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி - ஆசாரக்:82/2
கொள்ளும் பொழுதே கொடுக்க தாம் கொள்ளார்
  நிலை பொருள் என்று அதனை நீட்டித்தல் வேண்டா - பழ:17/2,3
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் - பழ:212/2
பொருள் கொடுத்து கொள்ளார் இருள் - பழ:334/4

 TOP
 
  கொள்ளாருள் (1)
கொள்ளாருள் கொள்ளாத கூறாமை இ மூன்றும் - திரி:82/3

 TOP
 
  கொள்ளாரே (1)
பசு கொடுப்பின் பார்ப்பார் கை கொள்ளாரே என்றும் - ஆசாரக்:90/2

 TOP
 
  கொள்ளான் (2)
தான் மறுத்து கொள்ளான் தளர்ந்து - சிறுபஞ்:19/4
குறுகான் சிறியாரை கொள்ளான் புலால் பொய் - ஏலாதி:41/1

 TOP
 
  கொள்ளானேல் (1)
ஊன் மறுத்து கொள்ளானேல் ஊன் உடம்பு எஞ்ஞான்றும் - சிறுபஞ்:19/3

 TOP
 
  கொள்ளி (2)
இரு தலை கொள்ளி என்பார் - பழ:10/4
கொள்ளி கொடுத்துவிடல் - பழ:200/4

 TOP
 
  கொள்ளின் (2)
விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய - நாலடி:22 7/2
கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர் - பழ:320/2

 TOP
 
  கொள்ளினும் (3)
இடித்து நீர் கொள்ளினும் இன் சுவைத்தே ஆகும் - நாலடி:16 6/2
வான் பாட்டவர் பகை கொள்ளினும் மேலாயார் - பழ:71/1
யார் மேற்றா கொள்ளினும் கொண்டீக காணுங்கால் - பழ:231/3

 TOP
 
  கொள்ளீர் (1)
மன்று அறிய கொள்ளீர் வரைந்து - திணை150:37/4

 TOP
 
  கொள்ளுங்கால் (1)
கொள்ளுங்கால் கொள்வார் குறிப்பு - நாலடி:31 5/4

 TOP
 
  கொள்ளும் (8)
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி - நாலடி:39 2/3
கரும் கொள்ளும் செம் கொள்ளும் தூணி பதக்கு என்று - நாலடி:39 7/1
கரும் கொள்ளும் செம் கொள்ளும் தூணி பதக்கு என்று - நாலடி:39 7/1
வழிபாடு கொள்ளும் வள வயல் ஊரன் - ஐந்70:53/3
தள்ளியும் செல்பவோ தம்முடையார் கொள்ளும்
  பொருள் இலர்ஆயினும் பொங்கென போந்து எய்யும் - திணை150:84/2,3
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின் - குறள்:110 2/1
கொள்ளும் பொழுதே கொடுக்க தாம் கொள்ளார் - பழ:17/2
கூற்றம் உயிர் கொள்ளும் போழ்து குறிப்பு அறிந்து - பழ:110/1

 TOP
 
  கொள்ளுமாம் (1)
புன்கோட்டி கொள்ளுமாம் கீழ் - நாலடி:26 10/4

 TOP
 
  கொள்ளுமாறு (3)
தன் மேல் குணில் கொள்ளுமாறு - பழ:129/4
வைத்து மயில் கொள்ளுமாறு - பழ:325/4
ஏ பிழைத்து கா கொள்ளுமாறு - பழ:354/4

 TOP
 
  கொள (10)
மனையாளை மாற்றார் கொள - நாலடி:1 3/4
கூர்த்து நாய் கௌவி கொள கண்டும் தம் வாயால் - நாலடி:7 10/1
கொள இழைக்கும் கூற்றமும் கண்டு - நாலடி:33 10/4
ஆடு மகளிரின் மஞ்ஞை அணி கொள
  காடும் கடுக்கை கவின் பெற பூத்தன - கார்40:4/1,2
பயலை பழங்கண் கொள - கார்40:16/4
பிரைசம் கொள வீழ்ந்த தீம் தேன் இறாஅல் - ஐந்70:10/1
ஆர் கலி வானம் பெயல் தொடங்கி கார் கொள
  இன்று ஆற்ற வாரா விடுவார்கொல் காதலர் - ஐந்70:23/2,3
ஒண் தொடி நல்லார் முறுவல் கவின் கொள
  தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர் - திணை50:21/2,3
கொற்றம் கொள கிடந்தது இல் - குறள்:59 3/2
கண்ணும் கொள சேறி நெஞ்சே இவை என்னை - குறள்:125 4/1

 TOP
 
  கொளப்பட்ட (1)
கொழித்து கொளப்பட்ட நண்பின் அவரை - பழ:182/1

 TOP
 
  கொளப்பட்டார் (2)
நாட்டி கொளப்பட்டார் நன்மை இலர்ஆயின் - பழ:39/1
குரைத்து கொளப்பட்டார் கோள் இழுக்குப்பட்டு - பழ:280/1

 TOP
 
  கொளப்பட்டேம் (1)
கொளப்பட்டேம் என்று எண்ணி கொள்ளாத செய்யார் - குறள்:70 9/1

 TOP
 
  கொளல் (36)
உருவு பல கொளல் ஈங்கு - நாலடி:12 8/4
மகன் துணையா நல்ல கொளல் - நாலடி:14 6/4
கேண்மை கெழீஇ கொளல் வேண்டும் யானை - நாலடி:22 3/2
சேய்த்தானும் சென்று கொளல் வேண்டும் செய் விளைக்கும் - நாலடி:22 8/3
செவ்வி கொளல் தேற்றாத ஆங்கு - நாலடி:33 2/4
நன்றியை நன்றா கொளல் வேண்டும் என்றும் - நான்மணி:11/2
கல்லாதான் கோட்டி கொளல் - இன்னா40:28/4
சிறியார் மேல் செற்றம் கொளல் - இன்னா40:37/4
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே - இனிய40:17/2
மறப்பினும் ஓத்து கொளல் ஆகும் பார்ப்பான் - குறள்:14 4/1
நல்லாறு எனினும் கொளல் தீது மேல் உலகம் - குறள்:23 2/1
வினைபடு பாலால் கொளல் - குறள்:28 9/2
நூல் இன்றி கோட்டி கொளல் - குறள்:41 1/2
திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொளல் - குறள்:45 1/2
பெற்றியார் பேணி கொளல் - குறள்:45 2/2
பேணி தமரா கொளல் - குறள்:45 3/2
சூழ்வாரை சூழ்ந்து கொளல் - குறள்:45 5/2
மிகை நாடி மிக்க கொளல் - குறள்:51 4/2
இழைத்து இருந்து எண்ணி கொளல் - குறள்:53 10/2
ஒற்றினால் ஒற்றி கொளல் - குறள்:59 8/2
உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் - குறள்:68 7/2
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் - குறள்:68 9/2
தெய்வத்தொடு ஒப்ப கொளல் - குறள்:71 2/2
யாது கொடுத்தும் கொளல் - குறள்:71 3/2
வான் சுதை வண்ணம் கொளல் - குறள்:72 4/2
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் - குறள்:72 10/2
மிக்காருள் மிக்க கொளல் - குறள்:73 4/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும் நட்பு - குறள்:80 4/2
வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் - குறள்:80 5/2
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்மன்ற அடுத்து இருந்து - குறள்:87 7/1
மெய் அறியாமை கொளல் - குறள்:93 5/2
துலை அல்லார்கண்ணும் கொளல் - குறள்:99 6/2
இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் - குறள்:103 6/2
யார் நட்பதுஆயினும் நட்பு கொளல் வேண்டும் - பழ:14/2
நல்ல நாராயம் கொளல் - பழ:80/4
பண்டம் இருவர் கொளல் - பழ:269/4

 TOP
 
  கொளல்வேண்டும் (2)
அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும்
  நெல்லுக்கு உமி உண்டு நீர்க்கு நுரை உண்டு - நாலடி:23 1/2,3
பொன்னாக போற்றி கொளல்வேண்டும் பொன்னோடு - நாலடி:23 5/2

 TOP
 
  கொளலின் (1)
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே - குறள்:45 10/1

 TOP
 
  கொளலும் (2)
பசிப்ப மடியை கொளலும் கதித்து ஒருவன் - திரி:20/2
நுண் மொழி நோக்கி பொருள் கொளலும் நூற்கு ஏலா - திரி:32/1

 TOP
 
  கொளற்கு (2)
கிழவனை நாடி கொளற்கு - நாலடி:11 1/4
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார் - குறள்:75 5/1

 TOP
 
  கொளின் (4)
குன்று அன்னார் கேண்மை கொளின் - நாலடி:18 6/4
இன்னாமை இன்பம் என கொளின் ஆகும் தன் - குறள்:63 10/1
அடையாவாம் ஆயம் கொளின் - குறள்:94 9/2
கொடும் குழை போல கொளின் - சிறுபஞ்:53/4

 TOP
 
  கொளினும் (6)
ஒரு புடை பாம்பு கொளினும் ஒரு புடை - நாலடி:15 8/1
பெரு நீரார் கேண்மை கொளினும் நீர் அல்லார் - நாலடி:24 6/3
பெருமை உடைத்தா கொளினும் கீழ் செய்யும் - நாலடி:35 5/3
பூசி கொளினும் இரும்பின்கண் மாசு ஒட்டும் - நான்மணி:97/2
புல்லி கொளினும் பொருள் அல்லார்தம் கேண்மை - இனிய40:34/3
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க - குறள்:88 2/1

 TOP
 
  கொளீஇய (1)
ஓங்கல் விழு பலவின் இன்பம் கொளீஇய
  தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் - கைந்:4/1,2

 TOP
 
  கொளுத்தல் (1)
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல்
  மலைத்து அழுது உண்ணா குழவியை தாயர் - பழ:212/2,3

 TOP
 
  கொளை (1)
வளைஇய சக்கரத்து ஆழி கொளை பிழையாது - ஐந்70:56/2

 TOP
 
  கொற்கை (1)
தென்னவன் கொற்கை குருகு இரிய மன்னரை - கைந்:60/2

 TOP
 
  கொற்சேரி (2)
கொண்டுழி பண்டம் விலை ஒரீஇ கொற்சேரி
  நுண் துளை துன்னூசி விற்பாரின் ஒன்றானும் - ஐந்50:21/1,2
பொற்ப உரைப்பான் புக வேண்டா கொற்சேரி
  துன்னூசி விற்பவர் இல் - பழ:50/3,4

 TOP
 
  கொற்ற (2)
கொற்ற வேல் தானை கொடி திண் தேர் செம்பியன் - கள40:23/4
அற்றத்தால் தேறார் அறிவுடையார் கொற்ற புள் - பழ:67/2

 TOP
 
  கொற்றம் (1)
கொற்றம் கொள கிடந்தது இல் - குறள்:59 3/2

 TOP
 
  கொன்ற (2)
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு - குறள்:11 10/2
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு - பழ:257/3

 TOP
 
  கொன்றதனை (2)
கொன்றதனை கொண்டான் கொழிக்குங்கால் கொன்றதனை - சிறுபஞ்:68/2
கொன்றதனை கொண்டான் கொழிக்குங்கால் கொன்றதனை
  அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என - சிறுபஞ்:68/2,3

 TOP
 
  கொன்றது (1)
கொன்றது போலும் நிரப்பு - குறள்:105 8/2

 TOP
 
  கொன்றாய் (4)
கொன்றாய் குருந்தே கொடி முல்லாய் வாடினீர் - திணை150:81/1
கொன்றாய் கொன்றாய் என் குழைத்து - திணை150:104/4
கொன்றாய் கொன்றாய் என் குழைத்து - திணை150:104/4
குருந்தே கொடி முல்லாய் கொன்றாய் தளவே - திணை150:116/1

 TOP
 
  கொன்றார் (1)
பொய் மேலேகொண்டு அ இறைவன் கொன்றார் குறைப்பர் - பழ:201/3

 TOP
 
  கொன்றார்க்கும் (1)
எ நன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வு உண்டாம் உய்வு இல்லை - குறள்:11 10/1

 TOP
 
  கொன்றாரின் (1)
கொன்றாரின் குற்றம் உடைத்து - நாலடி:12 1/4

 TOP
 
  கொன்றான் (3)
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் - திணை150:93/2
நசை கொன்றான் செல் உலகம் இல் - பழ:24/4
கொன்றான் கொலையை உடன்பட்டான் கோடாது - சிறுபஞ்:68/1

 TOP
 
  கொன்றான்மேல் (1)
கொன்றான்மேல் நிற்கும் கொலை - நான்மணி:89/4

 TOP
 
  கொன்றிட (1)
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் - குறள்:103 10/1

 TOP
 
  கொன்று (7)
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் சிறியார் மேல் - நாலடி:19 6/3
கரை கொன்று இழிதரும் காவிரி நாடன் - கள40:35/3
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த - குறள்:11 9/1
கொன்று ஆகும் ஆக்கம் கடை - குறள்:33 8/2
நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு - குறள்:54 2/2
அறி கொன்று அறியான் எனினும் உறுதி - குறள்:64 8/1
கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம் - சிறுபஞ்:8/1

 TOP
 
  கொன்றை (5)
தாது இணர் கொன்றை எரி வளர்ப்ப பாஅய் - ஐந்70:18/2
கொன்றை குழல் ஊதி கோவலர் பின் நிரைத்து - ஐந்70:22/1
பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல் - திணை150:109/2
எனக்கு என்று இயையான் யாது ஒன்றும் புன கொன்றை
  போலும் இழையார் சொல் தேறான் களியானேல் - ஏலாதி:5/2,3
கொன்றை கொடும் குழல் ஊதிய கோவலர் - கைந்:30/1

 TOP
 
  கொன்னாளர் (1)
கொன்னாளர் சால பலர் - நாலடி:25 3/4

 TOP
 
  கொன்னே (10)
துன்ன அரும் கேளிர் துயர் களையான் கொன்னே
  வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ - நாலடி:1 9/2,3
கொன்னே கழிந்த அன்று இளமையும் இன்னே - நாலடி:6 5/1
பின்னரும் பீடு அழிக்கும் நோய் உள கொன்னே
  பரவன்மின் பற்றன்மின் பாத்து உண்மின் யாதும் - நாலடி:10 2/2,3
கொன்னே தலைக்கூட பெற்றிருந்தும் அன்னோ - நாலடி:17 2/2
இருந்து உயிர் கொன்னே கழியாது தான் போய் - நாலடி:29 6/3
கொன்னே கழிப்பர் தம் வாழ்நாளை அன்னோ - நாலடி:33 10/2
எதிர்வன போலிதே எல் வளையோ கொன்னே
  உதிர்வன போல உள - திணை50:18/3,4
கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும் முன்னிய - திரி:38/2
கொன்னே வெகுளான் கொலை புரியான் பொன்னே - ஏலாதி:20/2
கொன்னே இருத்தல் குறை - ஏலாதி:37/4

 TOP