<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

ம - முதல் சொற்கள்
மக்கட்கு 16
மக்கள் 31
மக்கள்பேற்றின் 1
மக்களால் 3
மக்களின் 1
மக்களும் 3
மக்களுள் 1
மக்களே 1
மக்களை 4
மக 1
மகர 4
மகரம் 1
மகள் 9
மகளிர் 10
மகளிர்க்கு 1
மகளிர்கட்கு 1
மகளிரின் 1
மகளிரும் 1
மகளிரே 1
மகளிரேம் 2
மகளிரை 1
மகற்கு 2
மகன் 19
மகன்தன்னொடு 1
மகன்தான் 1
மகனும் 1
மகனை 1
மகார் 1
மகிழ் 3
மகிழ்ச்சி 1
மகிழ்ச்சியின் 2
மகிழ்தலும் 1
மகிழ்ந்தாரே 1
மகிழ்ந்து 4
மகிழ்நற்கு 1
மகிழ்நன் 1
மகிழ 3
மகிழான் 1
மங்கலம் 1
மங்கலமும் 1
மங்குல் 2
மங்கையர் 3
மச்சு 1
மஞ்சள் 1
மஞ்சு 4
மஞ்ஞை 4
மட 18
மடங்க 2
மடங்கா 1
மடங்கு 1
மடந்தை 2
மடந்தையர் 1
மடந்தையொடு 1
மடம் 10
மடமும் 1
மடமை 1
மடமொழி 3
மடல் 13
மடல்மா 1
மடலொடு 2
மடவ 1
மடவரல் 1
மடவாய் 4
மடவார் 4
மடவார்கண் 1
மடவாள் 2
மடவாள்கொல் 1
மடவைகாண் 1
மடவோனை 1
மடன் 1
மடி 19
மடித்து 1
மடிந்திருத்தல் 1
மடிந்து 5
மடிமை 2
மடியகத்து 1
மடியல் 1
மடியா 1
மடியும் 1
மடியை 3
மடுத்த 1
மடுத்து 2
மடுத்துழி 1
மடுப்ப 2
மடுவினை 1
மடை 1
மண் 27
மண்டலம் 1
மண்டி 3
மண்டிலம் 2
மண்டிலமும் 1
மண்டிற்றுஆயினும் 1
மண்டு 2
மண்ணவர்க்கும் 1
மண்ணா 1
மண்ணி 1
மண்ணின் 1
மண்ணும் 1
மண்ணை 1
மண்ணோடு 1
மண்பு 1
மண 3
மணந்த 1
மணந்தார் 3
மணம் 3
மணமும் 1
மணல் 20
மணலும் 1
மணலுள் 1
மணாளன் 1
மணி 36
மணியுள் 1
மணியே 2
மணை 5
மத்த 1
மத 4
மதம் 4
மதர் 1
மதலை 2
மதி 14
மதிக்கண் 1
மதிக்கப்பட்டாரை 1
மதிக்கற்பால 1
மதிக்கு 1
மதித்த 1
மதித்தல் 1
மதித்து 10
மதிநுட்பம் 1
மதிப்பானும் 1
மதிப்பின் 1
மதிப்பு 2
மதிப்பும் 1
மதிப்புறத்து 1
மதியம் 4
மதியாமை 1
மதியார் 2
மதியும் 1
மதியை 1
மது 3
மதுகை 2
மதுகையவர் 1
மதுரம் 1
மந்தி 7
மந்திரத்தினால் 1
மந்திரம் 5
மந்திரியின் 1
மம்மர் 4
மயக்கம் 4
மயக்கி 1
மயக்கிவிடினும் 1
மயக்குறுத்தாள் 1
மயங்கல் 2
மயங்கான் 1
மயங்கி 6
மயங்கிய 1
மயங்கினாய் 1
மயங்கினார்க்கு 1
மயங்கு 5
மயரிகள் 2
மயல் 7
மயிர் 7
மயிர்தான் 1
மயிரும் 1
மயில் 18
மயில்கொல் 1
மயில்கொல்லோ 1
மயிலுக்கு 1
மரத்த 1
மரத்தார் 1
மரத்தின் 1
மரத்து 2
மரத்தை 1
மரப்பாவை 2
மரபிற்று 1
மரபின் 4
மரபினார் 1
மரபு 1
மரம் 28
மரமும் 1
மரமே 1
மரல் 2
மரன் 1
மரனும் 1
மராம் 1
மராஅ 2
மராஅம் 1
மரிசாதியாய் 1
மரீஇ 3
மரீஇயவனை 1
மரீஇயாரின் 1
மரீஇஇ 1
மருங்கால் 1
மருங்கிற்கு 1
மருங்கின் 1
மருங்கு 3
மருங்குல் 1
மருங்குலாய் 1
மருட்டி 1
மருட்டு 2
மருட்டும் 1
மருண்ட 1
மருண்டு 5
மருத்துவர் 1
மருத்துவர்க்கு 1
மருத்துவன் 1
மருது 1
மருதோடு 1
மருந்தின் 2
மருந்து 23
மருந்தோ 1
மருப்பிடை 1
மருப்பின் 3
மருப்பு 1
மருப்பும் 1
மருவி 2
மருவு 2
மருவுக 1
மருவுமின் 1
மருள் 10
மருளான் 2
மரூஉ 1
மரை 3
மரையா 2
மரையான் 1
மல் 1
மல்க 2
மல்கி 4
மல்கு 2
மல்லர் 1
மல்லல் 3
மலங்கு 1
மலர் 31
மலர்களும் 1
மலர்தலால் 1
மலர்தலும் 1
மலர்தலை 1
மலர்ந்தது 1
மலர்ந்தன 3
மலர்ந்து 3
மலர 3
மலராக்கால் 1
மலரின் 1
மலரினும் 1
மலரும் 4
மலி 6
மலிந்து 1
மலை 86
மலைத்தால் 1
மலைத்து 1
மலைந்து 1
மலைப்பினும் 1
மலையினும் 1
மலையும் 2
மலையுள் 1
மழலை 4
மழலையாய் 1
மழித்தலும் 1
மழை 23
மழைக்கை 1
மழையின் 1
மழையும் 1
மள்ளரின் 1
மற்றவர் 1
மற்றவற்கு 1
மற்றவற்றை 1
மற்று 124
மற்றும் 11
மற்றுஅது 1
மற்றை 3
மற்றைய 2
மற்றையர் 1
மற்றையவர் 2
மற்றையவர்கள் 1
மற்றையவை 1
மற்றையார் 3
மற்றையான் 1
மற்றொன்று 2
மற 6
மறக்கல்லா 1
மறங்குமாம் 1
மறத்தல் 3
மறத்தலின் 1
மறத்திற்கும் 1
மறந்த 1
மறந்தன 1
மறந்தார்கொல் 1
மறந்தானும் 2
மறந்திடுக 1
மறந்தீர் 1
மறந்து 3
மறந்தும் 4
மறந்தேயும் 2
மறந்தேன் 1
மறப்பது 2
மறப்பர் 1
மறப்பின் 3
மறப்பினும் 1
மறப்பு 3
மறம் 4
மறலையின் 1
மறவர் 7
மறவல் 3
மறவற்க 1
மறவனை 1
மறவாத 1
மறவாதான் 1
மறவாமை 1
மறவார் 1
மறவி 1
மறன் 2
மறாஅதவனும் 1
மறி 7
மறித்த 1
மறிந்து 1
மறியா 1
மறு 12
மறுகான் 1
மறுகிடையே 1
மறுகில் 1
மறுகும் 1
மறுத்தல் 1
மறுத்தலும் 1
மறுத்தானை 1
மறுத்து 6
மறுத்தும் 1
மறுதலை 2
மறுதலைய 1
மறுதலையார்க்கு 1
மறுப்ப 1
மறுபிறப்பு 1
மறுமை 6
மறுமைக்கு 3
மறுமையும் 5
மறுமையை 1
மறுவந்து 1
மறை 18
மறைக்க 1
மறைக்கண் 1
மறைக்கலும் 1
மறைக்கும் 7
மறைத்த 1
மறைத்தது 1
மறைத்தலால் 1
மறைத்தலோ 1
மறைத்திரோ 1
மறைத்து 2
மறைந்த 1
மறைந்தவை 1
மறைந்தான் 1
மறைந்து 6
மறைப்ப 1
மறைப்பார் 1
மறைப்பான் 1
மறைப்பின் 1
மறைப்பினும் 1
மறைப்பேன்மன் 2
மறைமொழி 1
மறைய 1
மறையா 4
மறையாதாம் 1
மறையாது 1
மறையார் 2
மறையாளரை 1
மறையில் 1
மறையின் 1
மறையின்கண் 1
மறையினால் 1
மறையை 3
மறைவதன் 1
மன் 9
மன்ற 12
மன்றத்து 2
மன்றம் 2
மன்றில் 3
மன்றிவிடல் 1
மன்று 5
மன்றுபடும் 1
மன்னர் 25
மன்னர்க்கு 3
மன்னர்க்கே 1
மன்னர்க்கோ 1
மன்னராய் 3
மன்னரால் 2
மன்னரான் 1
மன்னரின் 1
மன்னருடைய 1
மன்னருள் 1
மன்னரை 5
மன்னவர் 1
மன்னவரா 1
மன்னவன் 17
மன்னற்கு 1
மன்னன் 4
மன்னனாய் 1
மன்னா 4
மன்னாய் 1
மன்னாவாம் 1
மன்னிய 6
மன்னுதல் 2
மன்னும் 12
மன்னுயிர்க்கு 2
மன்னே 1
மன்னோ 3
மன 13
மனக்கு 1
மனத்தது 2
மனத்தவர் 2
மனத்தார் 7
மனத்தாரே 1
மனத்தாரை 1
மனத்தால் 3
மனத்தான் 8
மனத்தின் 2
மனத்தினால் 1
மனத்தினான் 1
மனத்தினும் 2
மனத்து 2
மனத்துக்கண் 2
மனத்தை 1
மனத்தொடு 1
மனத்தோடு 1
மனம் 27
மனன் 1
மனிதரை 1
மனை 32
மனைக்கு 4
மனைக்கே 1
மனையகத்தும் 2
மனையாள் 3
மனையாளும் 3
மனையாளை 4
மனையில் 2
மனையின் 1
மனையும் 1
மனைவி 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மக்கட்கு (16)
மனை பாசம் கைவிடாய் மக்கட்கு என்று ஏங்கி - நாலடி:13 10/1
எச்சம் என ஒருவன் மக்கட்கு செய்வன - நாலடி:14 4/3
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நல்கூர்ந்த மக்கட்கு
  அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் - நாலடி:25 2/1,2
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
  இறை என்று வைக்கப்படும் - குறள்:39 8/1,2
பூம் புனல் ஊர பொது மக்கட்கு ஆகாதே - பழ:5/3
தேவர்க்கு மக்கட்கு என வேண்டா தீங்கு உரைக்கும் - பழ:152/3
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:1 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:2 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:3 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:4 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:5 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:6 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:7 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:8 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:9 0/1
ஆர்கலி உலகத்து மக்கட்கு எல்லாம் - முது:10 0/1

 TOP
 
  மக்கள் (31)
மாண்ட குணத்தொடு மக்கள் பேறு இல் எனினும் - நாலடி:6 6/1
மக்கள் பிணத்த சுடுகாடு தொக்க - நாலடி:13 1/2
கன மணி நின்று இமைக்கும் நாட கேள் மக்கள்
  மனம் வேறு செய்கையும் வேறு - நாலடி:13 7/3,4
தொலை மக்கள் துன்பம் தீர்ப்பாரே யார்மாட்டும் - நாலடி:21 5/3
மனத்து அனையர் மக்கள் என்பார் - நாலடி:25 5/4
மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை - நாலடி:36 8/2
அறிவு அறியா மக்கள் பெறல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:29/3
மன்றில் முது மக்கள் வாழும் பதி இனிதே - இனிய40:18/1
கானவர் மக்கள் கனல் என கை காய்த்தும் - திணை50:4/2
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு - குறள்:6 10/2
மக்கள் பேறு அல்ல பிற - குறள்:7 1/2
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் - குறள்:7 2/2
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள் - குறள்:7 3/1
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள்
  சிறு கை அளாவிய கூழ் - குறள்:7 4/1,2
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் - குறள்:7 5/1
குழல் இனிது யாழ் இனிது என்ப தம் மக்கள்
  மழலை சொல் கேளாதவர் - குறள்:7 6/1,2
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து - குறள்:7 8/1
மக்கள் பதடி எனல் - குறள்:20 6/2
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல் - குறள்:41 10/1
மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு - குறள்:60 10/2
நிலை மக்கள் சால உடைத்து எனினும் தானை - குறள்:77 10/1
உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க - குறள்:100 3/1
மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் - குறள்:100 7/2
முழு மக்கள் காதல் அவை - திரி:9/4
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் - திரி:60/3
மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் - திரி:64/3
வைகு துயிலோடு இணைவிழைச்சு கீழ் மக்கள்
  மெய் உறல் ஏனை மயல் உறல் ஈர்ஐந்தும் - ஆசாரக்:10/3,4
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து - பழ:21/2
தோற்றம் அரிது ஆய மக்கள் பிறப்பினால் - பழ:137/1
மாண்ட மலை மக்கள் உள்ளிட்டு மாண்டவர் - சிறுபஞ்:47/2
மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாது உடைமை - சிறுபஞ்:51/1

 TOP
 
  மக்கள்பேற்றின் (1)
மக்கள்பேற்றின் பெறும் பேறு இல்லை - முது:6 1/1

 TOP
 
  மக்களால் (3)
மக்களால் ஆய பெரும் பயனும் ஆயுங்கால் - நாலடி:4 7/1
மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா - நாலடி:17 3/2
பழி இன்மை மக்களால் காண்க ஒருவன் - நான்மணி:61/1

 TOP
 
  மக்களின் (1)
துன்னிய கேளிர் பிறர் இல்லை மக்களின்
  ஒண்மைய வாய் சான்ற பொருள் இல்லை ஈன்றாளின் - நான்மணி:54/2,3

 TOP
 
  மக்களும் (3)
புடை பெண்டிர் மக்களும் கீழும் பெருகி - நாலடி:37 8/2
வினையினான் நந்துவர் மக்களும் தத்தம் - நான்மணி:47/3
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும்
  பொன்றினமை கண்டும் பொருள் பொருளா கொள்பவோ - பழ:303/1,2

 TOP
 
  மக்களுள் (1)
மக்களுள் பக்கமோ வேறு - பழ:260/4

 TOP
 
  மக்களே (1)
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன - குறள்:108 1/1

 TOP
 
  மக்களை (4)
எல்லா இடத்தும் கொலை தீது மக்களை
  கல்லா வளரவிடல் தீது நல்லார் - நான்மணி:92/1,2
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை
  கண்டு எழுதல் காலை இனிது - இனிய40:18/3,4
எ நெறியானும் இறைவன் தன் மக்களை
  செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி - பழ:8/1,2
மாண்டவர் மாண்ட அறிவினால் மக்களை
  பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட - ஏலாதி:30/1,2

 TOP
 
  மக (1)
மந்திரம் கொண்டு ஓங்கல் என்ன மக சுமந்து - திணை150:145/3

 TOP
 
  மகர (4)
மறி மகர வார் குழையாள் வாழாள் நீ வாரால் - திணை150:46/3
மகர குழை மறித்த நோக்கு - திணை150:77/4
வான் மகர வார்குழையாய் மா தவர்க்கு ஊண் ஈந்தான் - ஏலாதி:43/3
தான் மகர வாய் மாடத்தான் - ஏலாதி:43/4

 TOP
 
  மகரம் (1)
எறி மகரம் கொட்கும் இரா - திணை150:46/4

 TOP
 
  மகள் (9)
கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள்
  ஆற்றும்கொல் ஐய நடந்து - திணை50:20/3,4
தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும் - திணை50:40/2
நல் மலை நாடன் மகள் - திணை150:7/4
மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை - திணை150:45/2
மையல் நுளையர் மகள் - திணை150:60/4
மயல் ஊர் அரவர் மகள் - திணை150:140/4
ஈன்றாள் மகள் தன் உடன்பிறந்தாள்ஆயினும் - ஆசாரக்:65/1
பாரி மட மகள் பாண்மகற்கு நீர் உலையுள் - பழ:171/2
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் - பழ:285/1

 TOP
 
  மகளிர் (10)
மன்னர் திருவும் மகளிர் எழில் நலமும் - நாலடி:17 7/1
மலங்கு அன்ன செய்கை மகளிர் தோள் சேர்வர் - நாலடி:38 5/3
முகத்தான் நோய் செய்வர் மகளிர் முனிவர் - நான்மணி:12/3
மனைக்கு ஆக்கம் மாண்ட மகளிர் ஒருவன் - நான்மணி:18/1
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர்
  தொடலை சேர்த்து ஆடும் துறைவ என் தோழி - திணை50:45/2,3
சிறை காக்கும் காப்பு எவன் செய்யும் மகளிர்
  நிறை காக்கும் காப்பே தலை - குறள்:6 7/1,2
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர்
  மனம் போல வேறுபடும் - குறள்:83 2/1,2
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு இல் மகளிர்
  நயன் தூக்கி நள்ளா விடல் - குறள்:92 2/1,2
மாய மகளிர் முயக்கு - குறள்:92 8/2
ஏதின்மை சொல்லி இருப்பர் பிறர் மகளிர்
  பேதைமை தம்மேலே கொண்டு - கைந்:43/3,4

 TOP
 
  மகளிர்க்கு (1)
அலவலை அல்லாமை பெண் மகளிர்க்கு ஐந்தும் - சிறுபஞ்:51/3

 TOP
 
  மகளிர்கட்கு (1)
வெகுளி நுணுக்கும் விறலும் மகளிர்கட்கு
  ஒத்த ஒழுக்கம் உடைமையும் பாத்து உண்ணும் - திரி:40/1,2

 TOP
 
  மகளிரின் (1)
ஆடு மகளிரின் மஞ்ஞை அணி கொள - கார்40:4/1

 TOP
 
  மகளிரும் (1)
சில் சொல் பெரும் தோள் மகளிரும் பல் வகையும் - திரி:47/1

 TOP
 
  மகளிரே (1)
ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும் - குறள்:98 4/1

 TOP
 
  மகளிரேம் (2)
கானக வாழ்க்கை குறவர் மகளிரேம்
  ஏனலுள் ஐய வரவு மற்று என்னைகொல் - திணை50:6/2,3
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம்
  சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் - திணை50:8/2,3

 TOP
 
  மகளிரை (1)
ஏதில் மகளிரை நோவது எவன்கொலோ - ஐந்70:44/3

 TOP
 
  மகற்கு (2)
தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து - குறள்:7 7/1
செய்ந்நன்றி கொன்ற மகற்கு - குறள்:11 10/2

 TOP
 
  மகன் (19)
மகன் துணையா நல்ல கொளல் - நாலடி:14 6/4
கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு - நாலடி:21 1/2
இரப்பாரை எள்ளா மகன் - நாலடி:31 7/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு - நாலடி:37 7/4
அருமை அழித்த மகன் - நான்மணி:0/8
மகன் உரைக்கும் தந்தை நலத்தை ஒருவன் - நான்மணி:68/1
மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை - குறள்:7 10/1
பயன் இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் - குறள்:20 6/1
திரிகடுகம் செய்த மகன் - திரி:106/4
மகன் மறையா தாய் வாழுமாறு - பழ:116/4
உறு மகன் ஆக ஒருவனை நாட்டி - பழ:172/1
மூத்தானே ஆடு மகன் - பழ:186/4
மகன் அறிவு தந்தை அறிவு - பழ:301/4
ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன்
  தன்னை எனைத்தும் வியவற்க துன்னினார் - பழ:306/1,2
கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண் மகன் தந்தைக்கு - சிறுபஞ்:13/1
வண்டு ஆர் பூம் தொங்கல் மகன் தந்தை வண்தாராய் - சிறுபஞ்:52/2
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல - சிறுபஞ்:60/2
அம் தண் மகன் சார்ந்த தந்தை என்று ஐந்தினுள் - சிறுபஞ்:63/2
நுழையும் மட மகன் யார்கொல் என்று அன்னை - கைந்:59/3

 TOP
 
  மகன்தன்னொடு (1)
தொழில் மகன்தன்னொடு மாறுஆயின் என்றும் - சிறுபஞ்:48/3

 TOP
 
  மகன்தான் (1)
ஏக்கற்று ஆங்கு என் மகன்தான் நிற்ப என்னானும் - ஐந்50:28/3

 TOP
 
  மகனும் (1)
சுடப்பட்டு உயிர் உய்ந்த சோழன் மகனும்
  பிடர்த்தலை பேரானை பெற்று கடைக்கால் - பழ:105/1,2

 TOP
 
  மகனை (1)
ஈன்ற பொழுதின் பெரிது உவக்கும் தன் மகனை
  சான்றோன் என கேட்ட தாய் - குறள்:7 9/1,2

 TOP
 
  மகார் (1)
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் - பழ:374/4

 TOP
 
  மகிழ் (3)
படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம் - கார்40:32/3
கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று - குறள்:109 10/2
உள்ளினும் தீரா பெரு மகிழ் செய்தலால் - குறள்:121 1/1

 TOP
 
  மகிழ்ச்சி (1)
மறி குளகு உண்டு அன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி
  அறிவுடையாளர்கண் இல் - நாலடி:2 6/3,4

 TOP
 
  மகிழ்ச்சியின் (2)
உவகை மகிழ்ச்சியின் சோர்வு - குறள்:54 1/2
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து - குறள்:54 9/2

 TOP
 
  மகிழ்தலும் (1)
உள்ள களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
  கள்ளுக்கு இல் காமத்திற்கு உண்டு - குறள்:129 1/1,2

 TOP
 
  மகிழ்ந்தாரே (1)
மன்னா இளமை மகிழ்ந்தாரே கோல் ஊன்றி - நாலடி:2 1/3

 TOP
 
  மகிழ்ந்து (4)
உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி - நாலடி:36 9/3
இகழ்ந்து எள்ளாது ஈவாரை காணின் மகிழ்ந்து உள்ளம் - குறள்:106 7/1
பள்ளிப்பால் வாழார் பதி மகிழ்ந்து வாழ்வாரே - பழ:274/3
வாழ்ந்து கழிவார் மகிழ்ந்து - சிறுபஞ்:76/4

 TOP
 
  மகிழ்நற்கு (1)
ஓதை மலி மகிழ்நற்கு யாஅம் எவன் செய்தும் - ஐந்70:48/2

 TOP
 
  மகிழ்நன் (1)
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப - பழ:222/2

 TOP
 
  மகிழ (3)
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ - கார்40:41/1
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ
  மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் - கார்40:41/1,2
வல்லார் உளம் மகிழ தீம் தமிழை வார்க்குமே - கார்40:41/3

 TOP
 
  மகிழான் (1)
மகிழான் அறிப நறா - நான்மணி:77/4

 TOP
 
  மங்கலம் (1)
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன் - குறள்:6 10/1

 TOP
 
  மங்கலமும் (1)
மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான் - ஏலாதி:23/2

 TOP
 
  மங்குல் (2)
மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் - கள40:11/4
மங்குல் நீர் வெண் திரையின்மாட்டு - திணை150:35/4

 TOP
 
  மங்கையர் (3)
மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல் - திணை150:132/2
மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல் - திணை150:132/2
மங்கையர் இல் நாடுமோ மா கோல் யாழ் பாண்மகனே - திணை150:151/3

 TOP
 
  மச்சு (1)
மச்சு ஏற்றி ஏணி களைவு - பழ:291/4

 TOP
 
  மஞ்சள் (1)
மஞ்சள் அழகும் அழகு அல்ல நெஞ்சத்து - நாலடி:14 1/2

 TOP
 
  மஞ்சு (4)
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே - நாலடி:3 8/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட - ஐந்50:17/1
மஞ்சு சூழ் சோலை மலை நாட யார்க்கானும் - பழ:254/3
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே - பழ:285/3

 TOP
 
  மஞ்ஞை (4)
ஆடு மகளிரின் மஞ்ஞை அணி கொள - கார்40:4/1
அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி - ஐந்50:2/1
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து - ஐந்70:16/2
பொறி கிளர் மஞ்ஞை புகன்று குடையும் - கைந்:11/2

 TOP
 
  மட (18)
மா கேழ் மட நல்லாய் என்று அரற்றும் சான்றவர் - நாலடி:5 1/1
நன்றி புரிகல்லா நாண் இல் மட மாக்கள் - நாலடி:33 3/3
கடன் நீர்மை கையாறா கொள்ளும் மட மொழி - நாலடி:39 2/3
மட மொழி மாதராள் பெண் - நாலடி:39 4/4
மா மலை நாட மட மொழிதன் கேண்மை - ஐந்50:18/3
கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல் - ஐந்70:1/2
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து - ஐந்70:16/2
உருகு மட மான் பிணையோடு உகளும் - திணை50:25/2
மாழை நுளையர் மட மகள் ஏழை - திணை150:45/2
பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு - குறள்:109 9/1
மாணா மட நெஞ்சின் பட்டு - குறள்:130 7/2
பாரி மட மகள் பாண்மகற்கு நீர் உலையுள் - பழ:171/2
காப்பான் மட மகள் காப்பான் கைப்பட்டிருந்தும் - பழ:285/1
நிகர் இல் மட மான் நெரியும் அமர் சாரல் - கைந்:1/2
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும் - கைந்:6/2
மட மா இரும் பிடி வேழ - கைந்:17/2
தடம் தாள் மட நாராய் கேள் - கைந்:50/4
நுழையும் மட மகன் யார்கொல் என்று அன்னை - கைந்:59/3

 TOP
 
  மடங்க (2)
மடங்க எறிந்து மலை உருட்டும் நீர் போல் - கள40:30/1
மடங்க பசிப்பினும் மாண்புடையாளர் - பழ:372/1

 TOP
 
  மடங்கா (1)
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் - கள40:30/3

 TOP
 
  மடங்கு (1)
மடங்கு இறவு போலும் யாழ் பண்பு இலா பாண - திணை150:131/1

 TOP
 
  மடந்தை (2)
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா - குறள்:112 6/1
மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை
  அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு - குறள்:128 3/1,2

 TOP
 
  மடந்தையர் (1)
மை ஆர் மடந்தையர் இல் வாழ்வு இனிது மெய் அன்றால் - சிறுபஞ்:97/2

 TOP
 
  மடந்தையொடு (1)
மடந்தையொடு எம்மிடை நட்பு - குறள்:113 2/2

 TOP
 
  மடம் (10)
கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக - நான்மணி:27/1
கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக - நான்மணி:27/1
பெரு மடம் நம்மாட்டு உரைத்து - கார்40:30/4
அறிவின்கண் நின்ற மடம் - ஐந்70:8/4
மடம் பட்டு வாழ்கிற்பார் இல் - ஐந்70:21/4
மடம் உடை நாரைக்கு உரைத்தேன் கடன் அறிந்து - ஐந்70:71/2
மடம் பட்ட மான் நோக்கின் மா மயில் அன்னாய் - பழ:57/3
மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர் - பழ:216/3
இடம் பொழிய வேண்டுமேல் ஈகை மடம் பொழிய - சிறுபஞ்:4/2
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட - ஏலாதி:8/2

 TOP
 
  மடமும் (1)
அறி மடமும் சான்றோர்க்கு அணி - பழ:361/4

 TOP
 
  மடமை (1)
மடமை மடவார்கண் உண்டு - குறள்:9 9/2

 TOP
 
  மடமொழி (3)
மடமொழி எவ்வம் கெட - கார்40:33/4
தண்ணம் துறைவற்கு உரையாய் மடமொழி
  வண்ணம் தா என்று தொடுத்து - ஐந்70:64/3,4
மாழை மான் நோக்கின் மடமொழி நூழை - கைந்:59/2

 TOP
 
  மடல் (13)
கொடு முள் மடல் தாழை கூம்பு அவிழ்ந்த ஒண் பூ - ஐந்50:49/1
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் - திணை150:56/2
கழல் ஆகி பொன் வட்டு ஆய் தார் ஆய் மடல் ஆய் - திணை150:98/3
மடல் அன்றில் மாலை படு வசி ஆம்பல் - திணை150:121/3
மடல் அல்லது இல்லை வலி - குறள்:114 1/2
நோனா உடம்பும் உயிரும் மடல் ஏறும் - குறள்:114 2/1
காமுற்றார் ஏறும் மடல் - குறள்:114 3/2
மடல் ஊர்தல் யாமத்தும் உள்ளுவேன்மன்ற - குறள்:114 6/1
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா - குறள்:114 7/1
மடல் அணி பெண்ணை மலி திரை சேர்ப்ப - பழ:225/3
நெறி மடல் பூம் தாழை நீடு நீர் சேர்ப்ப - பழ:361/3
ஒடுங்கு மடல் பெண்ணை அன்றிற்கும் சொல்லேன் - கைந்:50/2
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை - கைந்:57/1

 TOP
 
  மடல்மா (1)
என்றேன் இரண்டாவது உண்டோ மடல்மா மேல் - திணை150:16/3

 TOP
 
  மடலொடு (2)
தொடலை குறுந்தொடி தந்தாள் மடலொடு
  மாலை உழக்கும் துயர் - குறள்:114 5/1,2
மடலொடு புள் கலாம் மால் கடல் சேர்ப்ப - பழ:372/3

 TOP
 
  மடவ (1)
மடவ மயில் கூவ மந்தி மா கூர - கைந்:36/2

 TOP
 
  மடவரல் (1)
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
  நோக்கம் இ மூன்றும் உடைத்து - குறள்:109 5/1,2

 TOP
 
  மடவாய் (4)
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய்
  விரும்பு நாம் செல்லும் இடம் - திணை50:16/3,4
அறிகு அவளை ஐய இடை மடவாய் ஆய - திணை150:17/1
கான் ஓக்கம் கொண்டு அழகா காண் மடவாய் மான்நோக்கி - திணை150:95/2
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய்
  புலந்த பின் போற்றார் புலை - சிறுபஞ்:36/3,4

 TOP
 
  மடவார் (4)
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் - ஐந்50:46/2
வன்மை மடவார் பொறை - குறள்:16 3/2
தொடி தோள் மடவார் துணை முலை ஆகம் - பழ:222/1
இரவலர் தம் வரிசை என்பார் மடவார்
  கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர் - பழ:381/1,2

 TOP
 
  மடவார்கண் (1)
மடமை மடவார்கண் உண்டு - குறள்:9 9/2

 TOP
 
  மடவாள் (2)
மனைக்கு விளக்கம் மடவாள் மடவாள் - நான்மணி:101/1
மனைக்கு விளக்கம் மடவாள் மடவாள்
  தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய - நான்மணி:101/1,2

 TOP
 
  மடவாள்கொல் (1)
மயில்கொல் மடவாள்கொல் மாநீர் திரையுள் - திணை50:49/1

 TOP
 
  மடவைகாண் (1)
மடவைகாண் நல் நெஞ்சே மாண் பொருள்மாட்டு ஓட - ஐந்50:39/1

 TOP
 
  மடவோனை (1)
வைத்து கழியும் மடவோனை வைத்த - நாலடி:28 3/2

 TOP
 
  மடன் (1)
மக்கள் பெறுதல் மடன் உடைமை மாது உடைமை - சிறுபஞ்:51/1

 TOP
 
  மடி (19)
மடி திரை தந்திட்ட வான் கதிர் முத்தம் - நாலடி:23 4/1
மடி செவி வேழம் இரீஇ அடி ஓசை - ஐந்50:16/2
போகுஊழால் தோன்றும் மடி - குறள்:38 1/2
குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் - குறள்:61 1/1
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த - குறள்:61 3/1
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த - குறள்:61 3/1
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து - குறள்:61 4/1
நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் - குறள்:61 5/1
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார் - குறள்:61 6/1
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து - குறள்:61 7/1
மடி ஆண்மை மாற்ற கெடும் - குறள்:61 9/2
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் - குறள்:61 10/1
மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான் - குறள்:62 7/1
மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான் - குறள்:62 7/1
மடி தற்று தான் முந்துறும் - குறள்:103 3/2
குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடி செய்து - குறள்:103 8/1
தாழ்க்கும் மடி கோள் இலராய் வருந்தாதார் - பழ:175/3
தலைக்கொண்ட தம் கருமம் தாம் மடி கொண்டு - பழ:377/1
மடி ஓம்பும் ஆற்றல் உடைமை முடி ஓம்பி - ஏலாதி:17/2

 TOP
 
  மடித்து (1)
மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை - பழ:331/3

 TOP
 
  மடிந்திருத்தல் (1)
உரன் உடையான் உள்ளம் மடிந்திருத்தல் இன்னா - இன்னா40:18/1

 TOP
 
  மடிந்து (5)
மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா - இன்னா40:6/2
தானே மடிந்து இரா தாளாண்மை முன் இனிதே - இனிய40:33/2
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து
  கண் காணா யானை உதைப்ப இழுமென - கள40:11/2,3
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து - குறள்:61 4/1
குடி மடிந்து குற்றம் பெருகும் மடி மடிந்து
  மாண்ட உஞற்று இலவர்க்கு - குறள்:61 4/1,2

 TOP
 
  மடிமை (2)
மடிமை கெடுவார்கண் நிற்கும் கொடுமைதான் - நான்மணி:87/1
மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு - குறள்:61 8/1

 TOP
 
  மடியகத்து (1)
படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான் - நான்மணி:0/5

 TOP
 
  மடியல் (1)
தனியேம் யாம் என்று ஒருவர் தாம் மடியல் வேண்டா - பழ:161/2

 TOP
 
  மடியா (1)
மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை - குறள்:61 2/1

 TOP
 
  மடியும் (1)
குடி மடியும் தன்னினும் முந்து - குறள்:61 3/2

 TOP
 
  மடியை (3)
மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை - குறள்:61 2/1
பசிப்ப மடியை கொளலும் கதித்து ஒருவன் - திரி:20/2
மடியை வியங்கொள்ளின் மற்றை கருமம் - பழ:389/1

 TOP
 
  மடுத்த (1)
மடுத்த வாய் எல்லாம் பகடு அன்னான் உற்ற - குறள்:63 4/1

 TOP
 
  மடுத்து (2)
சொறியார் உடம்பு மடுத்து - ஆசாரக்:28/3
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப - பழ:222/2

 TOP
 
  மடுத்துழி (1)
மடுத்துழி பாடா விடல் - இன்னா40:39/4

 TOP
 
  மடுப்ப (2)
கொலைஞர் உலை ஏற்றி தீ மடுப்ப ஆமை - நாலடி:34 1/1
மடுத்து அவர் மார்பில் மகிழ்நன் மடுப்ப
  நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில் - பழ:222/2,3

 TOP
 
  மடுவினை (1)
நீரான் அறிப மடுவினை யார்கண்ணும் - நான்மணி:77/2

 TOP
 
  மடை (1)
மடை அறின் நீள் நெய்தல் வாடும் படை அறின் - நான்மணி:41/3

 TOP
 
  மண் (27)
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் - நான்மணி:19/3
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:31/3
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி - கார்40:8/1
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு - திணை150:55/2
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு - திணை150:55/2
மண் ஆர் குலை வாழையுள் தொடுத்த தேன் நமது என்று - திணை150:140/1
மண் கிடந்த வையகத்தோர் மற்று பெரியராய் - திணை150:146/1
மண் மாண் புனை பாவை அற்று - குறள்:41 7/2
சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண்
  கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று - குறள்:66 10/1,2
மண் பகையின் மாண தெறும் - குறள்:89 3/2
மண் புக்கு மாய்வது மன் - குறள்:100 6/2
மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் - திரி:29/3
மண் ஆளும் வேந்தர்க்கு உறுப்பு - திரி:100/4
பொருந்தா மண் ஆகா சுவர் - பழ:9/4
மண் பற்றி கொள்கிற்கும் ஆற்றலார்க்கு என் அரிதாம் - பழ:318/3
மண் பாய ஞாலத்து மாந்தர்க்கு உறுதியா - சிறுபஞ்:0/3
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு - சிறுபஞ்:63/1
குரா கான் புகல் நெடிய மண் என்று உராய் தனது - சிறுபஞ்:90/2
புரிந்து வாழுமேல் மண் ஒழிந்து விண்ணோர்க்கு - ஏலாதி:0/3
மண் ஆளும் மன்னாய் மற்று - ஏலாதி:35/4
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு - ஏலாதி:42/4
ஈத்து உண்பான் ஆகும் இரும் கடல் சூழ் மண் அரசாய் - ஏலாதி:44/3
எள்ளான் ஈத்து உண்பானேல் ஏதம் இல் மண் ஆண்டு - ஏலாதி:46/3
மாறான் மண் ஆளுமாம் மற்று - ஏலாதி:47/4
வாளால் மண் ஆண்டு வரும் - ஏலாதி:48/4
உடையராய் இல்லுள் ஊண் ஈத்து உண்பார் மண் மேல் - ஏலாதி:53/3
நிண்டாரால் எண்ணாது நீத்தவர் மண் ஆண்டு - ஏலாதி:54/3

 TOP
 
  மண்டலம் (1)
நீராடி கால்கழுவி வாய்பூசி மண்டலம் செய்து - ஆசாரக்:18/1

 TOP
 
  மண்டி (3)
கண்டு பாராட்டுவார் கண்டிலர்கொல் மண்டி
  பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல் - நாலடி:5 8/2,3
கண்டுழி எல்லாம் துறப்பவோ மண்டி
  அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின் - நாலடி:7 2/2,3
பெருமிதம் கண்ட கடைத்தும் எரி மண்டி
  கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே - நாலடி:30 1/2,3

 TOP
 
  மண்டிலம் (2)
வாழ்நாட்கு அலகா வயங்கு ஒளி மண்டிலம்
  வீழ் நாள் படாஅது எழுதலால் வாழ்நாள் - நாலடி:3 2/1,2
கழிப்பு வாய் மண்டிலம் கொட்பு - இன்னா40:34/4

 TOP
 
  மண்டிலமும் (1)
மண்டிலமும் ஆகும் மதி - ஏலாதி:72/4

 TOP
 
  மண்டிற்றுஆயினும் (1)
செய்கை அழிந்து சிதல் மண்டிற்றுஆயினும்
  பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் - நாலடி:15 7/1,2

 TOP
 
  மண்டு (2)
அழல் மண்டு போழ்தின் அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம் - நாலடி:21 2/1
வாள் மயங்கு மண்டு அமருள் மாறாத மா மன்னர் - இனிய40:33/3

 TOP
 
  மண்ணவர்க்கும் (1)
மண்ணவர்க்கும் அன்றி மது மலி பூம் கோதாய் - ஏலாதி:2/3

 TOP
 
  மண்ணா (1)
மரம் குரைப்ப மண்ணா மயிர் - பழ:107/4

 TOP
 
  மண்ணி (1)
மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து - நான்மணி:3/1

 TOP
 
  மண்ணின் (1)
மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர் - திரி:16/1

 TOP
 
  மண்ணும் (1)
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் - குறள்:75 2/1

 TOP
 
  மண்ணை (1)
வரைவு இல்லா பெண் வையார் மண்ணை புற்று ஏறார் - சிறுபஞ்:78/1

 TOP
 
  மண்ணோடு (1)
மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு - குறள்:58 6/1

 TOP
 
  மண்பு (1)
மா இரு ஞாலத்து மண்பு ஒருவன் போல்கலார் - பழ:47/2

 TOP
 
  மண (3)
மன்றம் கறங்க மண பறை ஆயின - நாலடி:3 3/1
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் - திணை50:2/2
மண இல் கமழும் மலி திரை சேர்ப்ப - பழ:174/3

 TOP
 
  மணந்த (1)
மணந்த நாள் வீங்கிய தோள் - குறள்:124 3/2

 TOP
 
  மணந்தார் (3)
மாலை பொழுதில் மணந்தார் பிரிவு உள்ளி - நாலடி:40 7/2
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும் - குறள்:123 1/1
மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத - குறள்:123 6/1

 TOP
 
  மணம் (3)
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு - நாலடி:3 5/2
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர - ஐந்70:15/2
மணம் நோக்கான் மங்கலமும் நோக்கான் கணம் நோக்கான் - ஏலாதி:23/2

 TOP
 
  மணமும் (1)
கூத்தும் விழவும் மணமும் கொலை களமும் - ஏலாதி:62/1

 TOP
 
  மணல் (20)
அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள - கார்40:3/2
வரி புற வார் மணல் மேல் ஏறி தெரிப்புற - ஐந்50:43/2
எக்கர் இடு மணல் மேல் ஓதம் தர வந்த - ஐந்50:48/1
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் - ஐந்70:59/1
தணி மணல் எக்கர் மேல் ஓதம் பெயர - ஐந்70:60/3
இவர் திரை நீக்கியிட்டு எக்கர் மணல் மேல் - ஐந்70:67/1
பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப - திணை50:48/2
நிலா எழுந்த வார் மணல் நீடி சுலா எழுந்து - திணை150:29/2
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி - திணை150:35/2
மா கடல் சேர் வெண் மணல் தண் கானல் பாய் திரை சேர் - திணை150:38/1
காவா இள மணல் தண் கழி கானல்வாய் - திணை150:39/3
தாழை தவழ்ந்து உலாம் வெண் மணல் தண் கானல் - திணை150:45/1
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் - திணை150:51/1
வாராய் வரின் நீர் கழி கானல் நுண் மணல் மேல் - திணை150:54/1
முன்றில் இள மணல் மேல் மொய்த்து - திணை150:56/4
வரு திரை தான் உலாம் வார் மணல் கானல் - திணை150:57/1
வண்டல் அயர் மணல் மேல் வந்து - திணை150:70/4
தொட்டு அனைத்து ஊறும் மணல் கேணி மாந்தர்க்கு - குறள்:40 6/1
அக்காரம் சேர்ந்த மணல் - பழ:18/4
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் - ஏலாதி:67/1

 TOP
 
  மணலும் (1)
கானலும் சேர் வெண் மணலும் காணாயோ கானல் - திணை150:58/2

 TOP
 
  மணலுள் (1)
மணலுள் முழுகி மறைந்து கிடக்கும் - பழ:184/3

 TOP
 
  மணாளன் (1)
அரசர் தொழில் தலைவைத்தான் மணாளன் என்று - ஆசாரக்:100/3

 TOP
 
  மணி (36)
கன மணி நின்று இமைக்கும் நாட கேள் மக்கள் - நாலடி:13 7/3
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி
  முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப - நாலடி:15 6/2,3
மை தீர் பசும் பொன் மேல் மாண்ட மணி அழுத்தி - நாலடி:35 7/1
தணியாத உள்ளம் உடையார் மணி வரன்றி - நாலடி:37 9/2
மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து - நான்மணி:3/1
கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி - நான்மணி:5/1
மாசு படினும் மணி தன் சீர் குன்றாதாம் - நான்மணி:97/1
மணி இலா குஞ்சரம் வேந்து ஊர்தல் இன்னா - இன்னா40:13/1
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா - இன்னா40:15/1
அரு மணி நாகம் அனுங்க செரு மன்னர் - கார்40:20/3
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் - கள40:6/4
மணி நிற மா மலை மேல் தாழ்ந்து பணிமொழி - ஐந்50:2/2
மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும் - ஐந்50:50/2
தேரை தழங்குரல் தார் மணி வாய் அதிர்ப்ப - ஐந்70:23/1
கடு மான் மணி அரவம் என்று கொடுங்குழை - ஐந்70:59/2
மணி நிற நெய்தல் இரும் கழி சேர்ப்பன் - ஐந்70:60/1
ஏனம் இடந்திட்ட ஈர் மணி கொண்டு எல்லிடை - திணை50:4/1
மணி மலை நாடன் வருவான்கொல் தோழி - திணை50:9/2
மணி நிற மாலை பொழுது - திணை50:9/4
முதிர் மணி நாகம் அனுங்க முழங்கி - திணை50:28/2
மணி நீர் பரக்கும் துறைவ தகுமோ - திணை50:44/2
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம் - திணை50:45/1
மணி எழில் மேனி மலர் பசப்பு ஊர - திணை50:47/2
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கண் வாள் அறுப்ப - திணை50:48/1
ஏனம் இடந்த மணி எதிரே வானம் - திணை150:122/2
மணி குரல் மேல் மாதராள் ஊடி மணி சிரல் - திணை150:141/2
மணி குரல் மேல் மாதராள் ஊடி மணி சிரல் - திணை150:141/2
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் - குறள்:75 2/1
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் - திரி:33/3
மணி மணி ஆகிவிடும் - பழ:78/4
மணி மணி ஆகிவிடும் - பழ:78/4
கேடு பிறரொடு சூழ்தல் கிளர் மணி
  நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த - பழ:81/2,3
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை - பழ:226/3
மணி பொன்னும் சாந்தமும் மாலையும் மற்று இன்ன - பழ:271/3
கூர் அம்பு வெம் மணல் ஈர் மணி தூங்கலும் - ஏலாதி:67/1
மணி நிற நெய்தல் மலர் புரையும் கண்ணாய் - கைந்:51/1

 TOP
 
  மணியுள் (1)
மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை - குறள்:128 3/1

 TOP
 
  மணியே (2)
கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும் - பழ:89/1
நீறு ஆர்ந்தும் ஒட்டா நிகர் இல் மணியே போல் - பழ:214/1

 TOP
 
  மணை (5)
மணை மாட்சி இல்லாள்கண் இல் ஆயின் வாழ்க்கை - குறள்:6 2/1
நாழி மணை மேல் இரியார் மணை கவிழார் - ஆசாரக்:44/1
நாழி மணை மேல் இரியார் மணை கவிழார் - ஆசாரக்:44/1
முறுவல் இனிதுரை கால் நீர் மணை பாய் - ஆசாரக்:54/1
ஆடு மணை பொய் காலே போன்று - பழ:147/4

 TOP
 
  மத்த (1)
மத்த மயில் அன்ன சாயலாய் மன்னிய சீர் - ஏலாதி:31/1

 TOP
 
  மத (4)
மத முழக்கம் கேட்டல் இனிது - இனிய40:15/4
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை - திணை150:78/1
மத நாகம் மாறு முழங்க புதல் நாகம் - திணை150:117/2
தழென மத எருமை தண் கயம் பாயும் - கைந்:37/2

 TOP
 
  மதம் (4)
சொல்லில் பிறக்கும் உயர் மதம் மெல்லென் - நான்மணி:5/2
கல் ஓங்கு கானம் களிற்றின் மதம் நாறும் - கார்40:24/2
ஓடா மறவர் உருத்து மதம் செருக்கி - கள40:28/1
மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் - சிறுபஞ்:15/2

 TOP
 
  மதர் (1)
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் - கார்40:36/3

 TOP
 
  மதலை (2)
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு - நாலடி:20 7/2
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் - குறள்:45 9/1

 TOP
 
  மதி (14)
மதி மன்னும் மாயவன் வாள் முகம் ஒக்கும் - நான்மணி:0/1
மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் - நான்மணி:69/2
மால் மாலை தம்முன் நிறம் போல் மதி முளைப்ப - திணை150:97/3
நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி
  பின் நீர பேதையார் நட்பு - குறள்:79 2/1,2
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் - குறள்:92 5/1
காதலை வாழி மதி - குறள்:112 8/2
பலர் காண தோன்றல் மதி - குறள்:112 9/2
படாஅதி வாழி மதி - குறள்:121 10/2
பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு - குறள்:123 9/1
மானமும் நாணும் அறியார் மதி மயங்கி - பழ:298/1
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி - பழ:321/2
மனத்தினான் ஆகும் மதி - சிறுபஞ்:79/4
மாண்டு அமைந்தார் ஆய்ந்த மதி வனப்பே வன்கண்மை - ஏலாதி:26/1
மண்டிலமும் ஆகும் மதி - ஏலாதி:72/4

 TOP
 
  மதிக்கண் (1)
மதிக்கண் மறு போல் உயர்ந்து - குறள்:96 7/2

 TOP
 
  மதிக்கப்பட்டாரை (1)
மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை
  ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும் - பழ:36/1,2

 TOP
 
  மதிக்கற்பால (1)
மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா - நாலடி:17 3/2

 TOP
 
  மதிக்கு (1)
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல - குறள்:112 7/1

 TOP
 
  மதித்த (1)
பெருக்க மதித்த பின் பேணாத செய்தும் - பழ:224/2

 TOP
 
  மதித்தல் (1)
நல்லேம் யாம் என்று ஒருவன் நன்கு மதித்தல் என் - பழ:367/2

 TOP
 
  மதித்து (10)
மதித்து இறப்பாரும் இறக்க மதியார் - நாலடி:7 1/1
சான்றோர் என மதித்து சார்ந்தார்மன் சார்ந்தாய்க்கு - நாலடி:13 6/1
தமரினும் நன்கு மதித்து தமர் அன்மை - நாலடி:23 9/3
மதித்து இறப்பர் மற்றையவர் - நாலடி:36 4/4
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் - பழ:183/3
தன்னை மதித்து தமர் என்று கொண்டக்கால் - பழ:358/1
வேந்தன் மதித்து உணரப்பட்டாரை கொண்டு ஏனை - பழ:397/1
மாந்தரும் ஆங்கே மதித்து உணர்ப ஆய்ந்த - பழ:397/2
மன்னவரா செய்யும் மதித்து - சிறுபஞ்:71/4
மறுதலை சுற்றம் மதித்து ஓம்புவானேல் - ஏலாதி:16/3

 TOP
 
  மதிநுட்பம் (1)
மதிநுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம் - குறள்:64 6/1

 TOP
 
  மதிப்பானும் (1)
சோறு என்று கூழை மதிப்பானும் ஊறிய - திரி:48/2

 TOP
 
  மதிப்பின் (1)
குன்று அன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு - குறள்:90 8/1

 TOP
 
  மதிப்பு (2)
மானம் உடையார் மதிப்பு - நாலடி:30 4/4
மானம் உடையார் மதிப்பு - இனிய40:4/4

 TOP
 
  மதிப்பும் (1)
அவமதிப்பும் ஆன்ற மதிப்பும் இரண்டும் - நாலடி:17 3/1

 TOP
 
  மதிப்புறத்து (1)
மதிப்புறத்து பட்ட மறு - பழ:258/4

 TOP
 
  மதியம் (4)
மலை மிசை தோன்றும் மதியம் போல் யானை - நாலடி:3 1/1
வான் ஊர் மதியம் போல் வைகலும் தேயுமே - நாலடி:13 5/3
ஒண் கதிர் வாள் மதியம் சேர்தலால் ஓங்கிய - நாலடி:18 6/1
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் - பழ:47/3

 TOP
 
  மதியாமை (1)
மண் விழைந்து வாழ் நாள் மதியாமை இ மூன்றும் - திரி:29/3

 TOP
 
  மதியார் (2)
மதித்து இறப்பாரும் இறக்க மதியார்
  மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க மிதித்து ஏறி - நாலடி:7 1/1,2
கற்றாரை கற்றது உணரார் என மதியார்
  உற்றாரை அன்னணம் ஓராமல் அற்றார்கட்கு - ஏலாதி:9/1,2

 TOP
 
  மதியும் (1)
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா - குறள்:112 6/1

 TOP
 
  மதியை (1)
கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே - கள40:22/4

 TOP
 
  மது (3)
மது மயங்கு பூம் கோதை மாணிழாய் மோரின் - பழ:70/3
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் - பழ:84/2
மண்ணவர்க்கும் அன்றி மது மலி பூம் கோதாய் - ஏலாதி:2/3

 TOP
 
  மதுகை (2)
ஒறுக்கும் மதுகை உரனுடையாளன் - நாலடி:7 5/3
திரு மதுகை ஆக திறன் இலார் செய்யும் - நாலடி:30 1/1

 TOP
 
  மதுகையவர் (1)
அரிமா மதுகையவர் - நாலடி:20 8/4

 TOP
 
  மதுரம் (1)
மதுரம் இலாளர் தொடர்பு - நாலடி:22 1/4

 TOP
 
  மந்தி (7)
முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை - நாலடி:24 7/1
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து - ஐந்70:4/2
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் - திணை50:2/2
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி
  பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் - திணை150:10/1,2
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் - கைந்:3/2
உரை சால் மட மந்தி ஓடி உகளும் - கைந்:6/2
மடவ மயில் கூவ மந்தி மா கூர - கைந்:36/2

 TOP
 
  மந்திரத்தினால் (1)
மந்திரத்தினால் பிணிப்பர் மா நாகம் கொந்தி - நான்மணி:10/2

 TOP
 
  மந்திரம் (5)
மந்திரம் வாயாவிடின் - இன்னா40:1/4
மந்திரம் கொண்டு ஓங்கல் என்ன மக சுமந்து - திணை150:145/3
பிறரொடு மந்திரம் கொள்ளார் இறைவனை - ஆசாரக்:78/1
நகையொடு மந்திரம் நட்டார்க்கு வாரம் - சிறுபஞ்:83/1
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு - சிறுபஞ்:100/1

 TOP
 
  மந்திரியின் (1)
பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர் - குறள்:64 9/1

 TOP
 
  மம்மர் (4)
மம்மர் கொள் மாந்தர்க்கு அணங்கு ஆகும் தன் கை கோல் - நாலடி:2 4/3
மம்மர் அறுக்கும் மருந்து - நாலடி:14 2/4
மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள் - நாலடி:40 3/2
குருடரா செய்வது மம்மர் இருள் தீர்ந்த - நான்மணி:22/3

 TOP
 
  மயக்கம் (4)
காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் - குறள்:36 10/1
புலை மயக்கம் வேண்டி பொருள்பெண்டிர் தோய்தல் - திரி:39/1
கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து - திரி:39/2
பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் - திரி:39/3

 TOP
 
  மயக்கி (1)
ஆம்பல் மயக்கி அணி வளை ஆர்ந்து அழகா - திணை150:137/3

 TOP
 
  மயக்கிவிடினும் (1)
மயக்கிவிடினும் மன பிரிப்பு ஒன்று இன்றி - நாலடி:19 9/2

 TOP
 
  மயக்குறுத்தாள் (1)
மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ - பழ:12/3

 TOP
 
  மயங்கல் (2)
மான் அமர் கண்ணாய் மயங்கல் நீ நானம் - ஐந்50:13/2
புல்லான் பிறர்பால் புலால் மயங்கல் செல்லான் - ஏலாதி:42/2

 TOP
 
  மயங்கான் (1)
கொலை புரியான் கொல்லான் புலால் மயங்கான் கூர்த்த - ஏலாதி:2/1

 TOP
 
  மயங்கி (6)
ஏமம் சார் நல் நெறியும் சேர்கலார் தாம் மயங்கி
  ஆக்கத்துள் தூங்கி அவத்தமே வாழ்நாளை - நாலடி:33 7/2,3
மயங்கி வலன் ஏரும் கார் - ஐந்50:1/4
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி
  யானும் அவரும் வருந்த சிறு மாலை - ஐந்70:20/2,3
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி
  வலைப்பட்டார் மற்றையவர் - குறள்:35 8/1,2
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு - பழ:233/3
மானமும் நாணும் அறியார் மதி மயங்கி
  ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து - பழ:298/1,2

 TOP
 
  மயங்கிய (1)
மைந்து கால் யாத்து மயங்கிய ஞாட்பினுள் - கள40:39/1

 TOP
 
  மயங்கினாய் (1)
மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல் - திணை150:132/2

 TOP
 
  மயங்கினார்க்கு (1)
மான்றார் வளியான் மயங்கினார்க்கு ஆனார் என்று - ஏலாதி:55/2

 TOP
 
  மயங்கு (5)
வாள் மயங்கு மண்டு அமருள் மாறாத மா மன்னர் - இனிய40:33/3
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி - ஐந்70:20/2
எரி மயங்கு கானம் செலவு உரைப்ப நில்லா - ஐந்70:37/3
அரி மயங்கு உண்கண்ணுள் நீர் - ஐந்70:37/4
மது மயங்கு பூம் கோதை மாணிழாய் மோரின் - பழ:70/3

 TOP
 
  மயரிகள் (2)
மயரிகள் அல்லராய் மாண்புடையார் சேரும் - இனிய40:12/3
மறந்தேயும் மாணா மயரிகள் சேரா - இனிய40:21/3

 TOP
 
  மயல் (7)
கண்டு கைவிட்ட மயல் - நாலடி:5 3/4
மறுமைக்கு வித்து மயல் இன்றி செய்து - நாலடி:19 3/1
வீற்று வீற்று ஓடும் மயல் இனம் போல் நால் திசையும் - கள40:29/2
மயல் ஊர் அரவர் மகள் - திணை150:140/4
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து - குறள்:35 4/2
மை நீர்மை இன்றி மயல் அறுப்பான் இ மூவர் - திரி:35/3
மெய் உறல் ஏனை மயல் உறல் ஈர்ஐந்தும் - ஆசாரக்:10/4

 TOP
 
  மயிர் (7)
மருங்குல் கொம்பு அன்னாள் மயிர் - திணை150:4/4
தலையின் இழிந்த மயிர் அனையர் மாந்தர் - குறள்:97 4/1
மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார் - குறள்:97 9/1
செயிர் நிற்கும் சுற்றமும் ஆகி மயிர் நரைப்ப - திரி:67/2
உண்டது கான்றல் மயிர் களைதல் ஊண் பொழுது - ஆசாரக்:10/2
மரம் குரைப்ப மண்ணா மயிர் - பழ:107/4
மயிர் வனப்பும் கண் கவரும் மார்பின் வனப்பும் - சிறுபஞ்:35/1

 TOP
 
  மயிர்தான் (1)
விலங்கிற்கு கூற்றம் மயிர்தான் வலம் படா - சிறுபஞ்:9/2

 TOP
 
  மயிரும் (1)
நெய்தல் முகிழ் துணை ஆம் குடுமி நேர் மயிரும்
  உய்தல் ஒரு திங்கள் நாள் ஆகும் செய்தல் - சிறுபஞ்:28/1,2

 TOP
 
  மயில் (18)
மை எழில் உண் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் - கார்40:12/1
கரும் குயில் கையற மா மயில் ஆல - கார்40:16/1
பீலி பரப்பி மயில் ஆல சூலி - ஐந்70:19/2
கமழ கிளி கடியும் கார் மயில் அன்னாள் - திணை150:3/3
மை ஆர் தடம் கண் மயில் அன்னாய் தீ தீண்டு - திணை150:5/3
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி - திணை150:107/1
வளரா மயில் ஆட வாட்கண்ணாய் சொல்லாய் - திணை150:111/3
மடம் பட்ட மான் நோக்கின் மா மயில் அன்னாய் - பழ:57/3
மா புரை நோக்கின் மயில் அன்னாய் பூசையை - பழ:128/3
மடம் கொண்ட சாயல் மயில் அன்னாய் சான்றோர் - பழ:216/3
வைத்து மயில் கொள்ளுமாறு - பழ:325/4
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் - பழ:337/3
மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து - பழ:353/4
தோகை மயில் அன்ன சாயலாய் தூற்றுங்கால் - சிறுபஞ்:103/3
மை ஏர் தடம் கண் மயில் அன்ன சாயலாய் - ஏலாதி:28/1
மத்த மயில் அன்ன சாயலாய் மன்னிய சீர் - ஏலாதி:31/1
கூந்தல் மயில் அன்னாய் குழீஇய வான் விண்ணோர்க்கு - ஏலாதி:33/3
மடவ மயில் கூவ மந்தி மா கூர - கைந்:36/2

 TOP
 
  மயில்கொல் (1)
மயில்கொல் மடவாள்கொல் மாநீர் திரையுள் - திணை50:49/1

 TOP
 
  மயில்கொல்லோ (1)
அணங்குகொல் ஆய் மயில்கொல்லோ கனம் குழை - குறள்:109 1/1

 TOP
 
  மயிலுக்கு (1)
முல்லைக்கு தேரும் மயிலுக்கு போர்வையும் - பழ:361/1

 TOP
 
  மரத்த (1)
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் - குறள்:22 7/1

 TOP
 
  மரத்தார் (1)
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ - நாலடி:15 5/3

 TOP
 
  மரத்தின் (1)
மரத்தின் கீழ் ஆகா மரம் - பழ:311/4

 TOP
 
  மரத்து (2)
மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப - ஐந்70:40/1
மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு - குறள்:58 6/1

 TOP
 
  மரத்தை (1)
சிதலை தினப்பட்ட ஆல மரத்தை
  மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு - நாலடி:20 7/1,2

 TOP
 
  மரப்பாவை (2)
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை
  நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று - குறள்:102 10/1,2
மரப்பாவை சென்று வந்த அற்று - குறள்:106 8/2

 TOP
 
  மரபிற்று (1)
எள்ளப்படும் மரபிற்று ஆகலும் உள் பொருளை - திரி:85/1

 TOP
 
  மரபின் (4)
பெருமை உடையாரும் சேறல் அரு மரபின்
  ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 9/2,3
மன்னர் விழையும் குடி உள தொல் மரபின்
  வேதம் உறுவன பாட்டு உள வேளாண்மை - நான்மணி:51/2,3
தாய் முலை உண்ணா குழவியும் சேய் மரபின்
  கல்வி மாண்பு இல்லாத மாந்தரும் இ மூவர் - திரி:84/2,3
வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே - பழ:53/3

 TOP
 
  மரபினார் (1)
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
  என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு - குறள்:19 8/1,2

 TOP
 
  மரபு (1)
தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை - நாலடி:34 6/1

 TOP
 
  மரம் (28)
பனி படு சோலை பயன் மரம் எல்லாம் - நாலடி:2 7/1
குழை கொண்டு தாழ்ந்த குளிர் மரம் எல்லாம் - நாலடி:17 7/3
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் - நாலடி:21 2/2
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் - நாலடி:21 2/2
வேர் அறின் வாடும் மரம் எல்லாம் நீர் பாய் - நான்மணி:41/2
நெடு மரம் நீள் கோட்டு உயர் பாய்தல் இன்னா - இன்னா40:30/1
வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று - குறள்:8 8/2
பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்து அற்றால் செல்வம் - குறள்:22 6/1
மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு - குறள்:60 10/2
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் - குறள்:88 9/1
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் - குறள்:100 7/1
நச்சு மரம் பழுத்து அற்று - குறள்:101 8/2
பொத்து இன்றி காழ்த்த மரம் - திரி:75/4
மெல் கோலும் தின்னார் மரம் குறையார் என்பதே - ஆசாரக்:17/3
காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின் - ஆசாரக்:91/2
மனை மரம் ஆய மருந்து - பழ:53/4
மரம் பயில் சோலை மலை நாட என்றும் - பழ:58/3
மரம் போக்கி கூலி கொண்டார் - பழ:60/4
மரம் குரைப்ப மண்ணா மயிர் - பழ:107/4
மரம் போல் வலிய மனத்தாரை முன் நின்று - பழ:140/1
மரத்தின் கீழ் ஆகா மரம் - பழ:311/4
இடையன் எறிந்த மரம் - பழ:314/4
தனி மரம் காடு ஆவது இல் - பழ:390/4
பூத்தாலும் காயா மரம் உள மூத்தாலும் - பழ:399/1
பூவாது காய்க்கும் மரம் உள நன்று அறிவார் - சிறுபஞ்:20/1
பூத்தாலும் காயா மரம் உள நன்று அறியார் - சிறுபஞ்:21/1
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல - சிறுபஞ்:60/2
மரையா உகளும் மரம் பயில் சோலை - கைந்:6/1

 TOP
 
  மரமும் (1)
கீறார் இரா மரமும் சேரார் இடர் எனினும் - ஆசாரக்:13/2

 TOP
 
  மரமே (1)
கொல்லையில் கூழ் மரமே போன்று - பழ:272/4

 TOP
 
  மரல் (2)
வெண் மரல் போல நிறம் திரிந்து வேறாய - ஐந்50:27/3
பொறி கிளர் சேவல் வரி மரல் குத்த - ஐந்70:33/1

 TOP
 
  மரன் (1)
சேக்கை மரன் ஒழிய சேண் நீங்கு புல் போல - நாலடி:3 10/3

 TOP
 
  மரனும் (1)
ஊர் இல் வழி எழுந்த ஒற்றை முது மரனும்
  தாமே தமியர் புகாஅர் பகல் வளரார் - ஆசாரக்:57/2,3

 TOP
 
  மராம் (1)
கரும் கால் மராம் பொழில் பாசடை துஞ்சும் - ஐந்70:12/2

 TOP
 
  மராஅ (2)
மராஅ மலர்ந்தன தோன்றி விராஅய் - திணை50:13/2
கரும் கால் மராஅ நுணாவோடு அலர - திணை50:16/1

 TOP
 
  மராஅம் (1)
செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் - கார்40:19/2

 TOP
 
  மரிசாதியாய் (1)
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு - பழ:388/3

 TOP
 
  மரீஇ (3)
கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை - நாலடி:9 5/2
வம்பலம் பெண் மரீஇ மைந்துற்று நம்பும் - நாலடி:9 7/2
மரீஇ பலரொடு பல் நாள் முயங்கி - நாலடி:22 10/1

 TOP
 
  மரீஇயவனை (1)
பாத்து ஊண் மரீஇயவனை பசி என்னும் - குறள்:23 7/1

 TOP
 
  மரீஇயாரின் (1)
எண் ஒக்கும் சான்றோர் மரீஇயாரின் தீராமை - நான்மணி:98/1

 TOP
 
  மரீஇஇ (1)
மரீஇஇ பின்னை பிரிவு - நாலடி:22 10/4

 TOP
 
  மருங்கால் (1)
இரும் கால் வய வேங்கை ஏய்க்கும் மருங்கால்
  மழை வளரும் சாரல் இர வரின் வாழாள் - திணை150:26/2,3

 TOP
 
  மருங்கிற்கு (1)
அரக்கு ஆம்பல் நாறும் வாய் அம் மருங்கிற்கு அன்னோ - நாலடி:40 6/1

 TOP
 
  மருங்கின் (1)
கார் சேண் இகந்த கரை மருங்கின் நீர் சேர்ந்து - கார்40:31/1

 TOP
 
  மருங்கு (3)
மருங்கு அற கெட்டுவிடும் - நாலடி:1 8/4
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி - குறள்:21 10/1
மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் - குறள்:53 6/2

 TOP
 
  மருங்குல் (1)
மருங்குல் கொம்பு அன்னாள் மயிர் - திணை150:4/4

 TOP
 
  மருங்குலாய் (1)
மேவலரை நோவது என் மின் நேர் மருங்குலாய்
  ஏவலாள் ஊரும் சுடும் - பழ:191/3,4

 TOP
 
  மருட்டி (1)
நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று - குறள்:102 10/2

 TOP
 
  மருட்டு (2)
மெய்ம் மருட்டு ஒல்லா மிகு புனல் ஊரன்தன் - திணை150:130/3
பொய்ம் மருட்டு பெற்ற பொழுது - திணை150:130/4

 TOP
 
  மருட்டும் (1)
பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல் - பழ:323/3

 TOP
 
  மருண்ட (1)
மருண்ட மனத்தார் பின் செல்பவோ தாமும் - நாலடி:31 1/3

 TOP
 
  மருண்டு (5)
மனம் காக்க வைத்தார் மருண்டு - திணை150:30/4
மலை அழுத சால மருண்டு - திணை150:110/4
மறுகில் மறுகும் மருண்டு - குறள்:114 9/2
பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு - குறள்:123 9/1
பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு
  மாலை படர்தரும் போழ்து - குறள்:123 9/1,2

 TOP
 
  மருத்துவர் (1)
தமக்கு மருத்துவர் தாம் - பழ:56/4

 TOP
 
  மருத்துவர்க்கு (1)
மறையார் மருத்துவர்க்கு நோய் - பழ:88/4

 TOP
 
  மருத்துவன் (1)
தூர்ந்து ஒழியும் பொய் பிறந்த போழ்தே மருத்துவன்
  சொல் என்ற போழ்தே பிணி உரைக்கும் நல்லார் - நான்மணி:74/1,2

 TOP
 
  மருது (1)
கணை கால் நெடு மருது கான்ற நறும் தாது - திணை50:32/1

 TOP
 
  மருதோடு (1)
மருதோடு காஞ்சி அமர்ந்து உயர்ந்த நீழல் - திணை150:139/1

 TOP
 
  மருந்தின் (2)
மைத்துனர் பல்கி மருந்தின் தணியாத - நாலடி:34 10/3
மருந்து ஆகி நிற்பதாம் மாட்சி மருந்தின்
  தணியாது விட்டக்கால் தண் கடல் சேர்ப்ப - பழ:355/2,3

 TOP
 
  மருந்து (23)
மம்மர் அறுக்கும் மருந்து - நாலடி:14 2/4
வாடும் பசலை மருந்து - கார்40:4/4
நொந்த ஒருத்திக்கு நோய் தீர் மருந்து ஆகி - கார்40:40/2
இன் உயிர் தாங்கும் மருந்து - ஐந்70:6/4
மாலும் மாறா நோய் மருந்து - திணை150:142/4
மருந்து எனினும் வேண்டல்பாற்று அன்று - குறள்:9 2/2
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம் - குறள்:22 7/1
மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது - குறள்:95 2/1
உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று - குறள்:95 10/1
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து - குறள்:95 10/2
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து - குறள்:110 1/2
பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை - குறள்:111 2/1
தன் நோய்க்கு தானே மருந்து - குறள்:111 2/2
எவ்வ நோய் தீர்க்கும் மருந்து - குறள்:125 1/2
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து - குறள்:128 5/2
திரிகடுகம் போலும் மருந்து - திரி:1/4
மருவு நல்லாதன் மருந்து - திரி:105/4
மனை மரம் ஆய மருந்து - பழ:53/4
உடுக்கை மருந்து உறையுள் உண்டியோடு இன்ன - பழ:167/1
விண்டற்கு விண்டல் மருந்து - பழ:251/4
மருந்து ஆகி நிற்பதாம் மாட்சி மருந்தின் - பழ:355/2
தலைமகனை தாழ்க்கும் மருந்து - சிறுபஞ்:51/4
கோடல் குழவி மருந்து வெருட்டாமை - சிறுபஞ்:72/3

 TOP
 
  மருந்தோ (1)
மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை - குறள்:97 8/1

 TOP
 
  மருப்பிடை (1)
ஏந்தல் மருப்பிடை கை வைத்து இனன் நோக்கி - கைந்:9/2

 TOP
 
  மருப்பின் (3)
மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின்
  ஏற்றான் வீறு எய்தும் இன நிரை தான் கொடுக்கும் - நான்மணி:69/2,3
இடை மருப்பின் விட்டு எறிந்த எஃகம் காழ் மூழ்கி - கள40:19/1
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை - திணை150:78/1

 TOP
 
  மருப்பு (1)
கடல் கோடு இரு மருப்பு கால் பாகன் ஆக - திணை150:43/1

 TOP
 
  மருப்பும் (1)
கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும் - திணை150:22/1

 TOP
 
  மருவி (2)
மருவி வரலுற வேண்டும் என் தோழி - திணை50:46/3
மருவி ஆம் மாலை மலை நாடன் கேண்மை - திணை150:18/3

 TOP
 
  மருவு (2)
மருவு நல்லாதன் மருந்து - திரி:105/4
மனம் கொண்டக்கண்ணும் மருவு இல செய்யார் - பழ:230/1

 TOP
 
  மருவுக (1)
மருவுக மாசு அற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும் - குறள்:80 10/1

 TOP
 
  மருவுமின் (1)
மருவுமின் மாண்டார் அறம் - நாலடி:4 6/4

 TOP
 
  மருள் (10)
வள வயல் ஊரன் மருள் உரைக்கு மாதர் - ஐந்70:56/1
மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை - திணை50:27/3
வெண் நிலா காலும் மருள் மாலை வேய்த்தோளாய் - திணை150:94/3
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த - திணை150:96/2
மருள் நடந்த மா பழனம் மாந்தி பொருள் நடந்த - திணை150:148/2
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த - குறள்:20 9/1
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி - குறள்:36 2/1
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல் - குறள்:123 2/1
பொருள் மாலையாளரை உள்ளி மருள் மாலை - குறள்:123 10/1
மருள் படுவதுஆயின் மலை நாட என்னை - பழ:334/3

 TOP
 
  மருளான் (2)
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு - குறள்:36 1/2
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு - குறள்:101 2/2

 TOP
 
  மரூஉ (1)
மரூஉ செய்து யார்மாட்டும் தங்கும் மனத்தார் - நாலடி:25 6/3

 TOP
 
  மரை (3)
மரை இலையின் மாய்ந்தார் பலர் - நாலடி:36 9/4
ஏ மரை போந்தன ஈண்டு - திணை150:1/4
மரை ஆ கன்று ஊட்டும் மலை நாட மாயா - பழ:48/3

 TOP
 
  மரையா (2)
மரையா துணை பயிரும் மா மலை நாட - பழ:228/3
மரையா உகளும் மரம் பயில் சோலை - கைந்:6/1

 TOP
 
  மரையான் (1)
மரையான் குழவி குளம்பின் துகைக்கும் - ஐந்70:10/2

 TOP
 
  மல் (1)
மல் இவர் தோள் மாக்காயன் மாணாக்கன் மா நிலத்து - சிறுபஞ்:106/1

 TOP
 
  மல்க (2)
வரை மல்க வானம் சிறப்ப உறை போழ்ந்து - கார்40:30/1
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு - குறள்:78 10/1

 TOP
 
  மல்கி (4)
ஒல்கி உருமிற்கு உடைந்து அற்றால் மல்கி
  கரை கொன்று இழிதரும் காவிரி நாடன் - கள40:35/2,3
கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி
  பொடி வெந்து பொங்கி மேல் வான் சுடும் கீழால் - திணை150:92/2,3
கொல் சின வேந்தன் அவை காட்டும் மல்கி
  தலைப்பெய்து இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம் - பழ:264/2,3
மல்கி
  கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் - கைந்:34/2,3

 TOP
 
  மல்கு (2)
மல்கு திரைய கடல் கோட்டு இருப்பினும் - நாலடி:27 3/1
மழை குரல் மா முரசின் மல்கு நீர் நாடன் - கள40:3/3

 TOP
 
  மல்லர் (1)
மல்லர் கடந்தான் நிறம் போன்று இருண்டு எழுந்து - ஐந்50:1/1

 TOP
 
  மல்லல் (3)
மல்லல் மா ஞாலத்து வாழ்பவருள் எல்லாம் - நாலடி:30 6/1
மல்லல் மா ஞாலம் கரி - குறள்:25 5/2
மல்லல் பெரும் செல்வம் மாண்டவர் பெற்றக்கால் - பழ:289/1

 TOP
 
  மலங்கு (1)
மலங்கு அன்ன செய்கை மகளிர் தோள் சேர்வர் - நாலடி:38 5/3

 TOP
 
  மலர் (31)
நறு மலர் தண் கோதாய் நட்டார்க்கு நட்டார் - நாலடி:21 9/1
நாறா தகடே போல் நல் மலர் மேல் பொன் பாவாய் - நாலடி:27 6/1
மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள் - நாலடி:40 3/2
புது மலர் ஒக்கும் நிறம் - நான்மணி:0/4
மையால் தளிர்க்கும் மலர் கண்கள் மால் இருள் - நான்மணி:35/1
நாற்றம் உரைக்கும் மலர் உண்மை கூறிய - நான்மணி:45/1
நறிய மலர் பெரிது நாறாமை இன்னா - இன்னா40:37/1
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று - கார்40:9/1
முல்லை நறு மலர் ஊதி இரும் தும்பி - ஐந்50:6/1
வேங்கை நறு மலர் வெற்பிடை யாம் கொய்து - ஐந்50:15/1
தண் துறை ஊரன் மலர் அன்ன மார்புற - ஐந்70:46/3
கழுநீர் மலர் கண்ணாய் கெளவையோ நிற்க - திணை50:11/1
வேனில் பருவத்து எதிர் மலர் ஏற்று ஊதும் - திணை50:35/1
தே மலர் நீலம் பிணையல் செறி மலர் - திணை50:40/3
தே மலர் நீலம் பிணையல் செறி மலர்
  தாமரை தன்னையர் பூ - திணை50:40/3,4
மணி எழில் மேனி மலர் பசப்பு ஊர - திணை50:47/2
நெய்தல் மலர் கொய்யும் நீள் நெடும் கண்ணினாள் - திணை150:60/3
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் - குறள்:1 3/1
வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் - குறள்:60 5/1
இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் கற்றது - குறள்:65 10/1
மலர் காணின் மையாத்தி நெஞ்சே இவள் கண் - குறள்:112 2/1
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் - குறள்:112 9/1
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது - குறள்:115 2/1
நறு மலர் நாணின கண் - குறள்:124 1/2
நீர் சால் கரகம் நிறைய மலர் அணிந்து - ஆசாரக்:46/3
நீர் வரையவாம் நீர் மலர் - பழ:381/4
மை தக நீண்ட மலர் கண்ணாய் தீது அன்றே - சிறுபஞ்:97/3
நாக நறு மலர் நாள் வேங்கை பூ விரவி - கைந்:12/1
குருதி மலர் தோன்றி கூர் முகை ஈன - கைந்:26/1
தட மலர் கோதையாய் தங்கார் வருவர் - கைந்:36/3
மணி நிற நெய்தல் மலர் புரையும் கண்ணாய் - கைந்:51/1

 TOP
 
  மலர்களும் (1)
மோந்து அறிப எல்லா மலர்களும் நோக்குள்ளும் - நான்மணி:75/2

 TOP
 
  மலர்தலால் (1)
நல் நாளே நாடி மலர்தலால் மன்னர் - பழ:120/2

 TOP
 
  மலர்தலும் (1)
உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும்
  கூம்பலும் இல்லது அறிவு - குறள்:43 5/1,2

 TOP
 
  மலர்தலை (1)
மலர்தலை ஞாலத்து மன்னுயிர்க்கு எல்லாம் - இனிய40:20/3

 TOP
 
  மலர்ந்தது (1)
பெரிய மலர்ந்தது இ கார் - திணை50:30/4

 TOP
 
  மலர்ந்தன (3)
ஈர்ம் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன
  சேர்ந்தன செய் குறி வாரார் அவர் என்று - கார்40:25/2,3
பொங்கரும் ஞாங்கர் மலர்ந்தன தங்கா - கார்40:29/1
மராஅ மலர்ந்தன தோன்றி விராஅய் - திணை50:13/2

 TOP
 
  மலர்ந்து (3)
கோட்டு பூ போல மலர்ந்து பின் கூம்பாது - நாலடி:22 5/1
கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை - நாலடி:22 5/3
கணி நிற வேங்கை மலர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் - திணை50:9/3

 TOP
 
  மலர (3)
வேங்கை மலர வெறி கமழ் தண் சிலம்பின் - திணை50:8/1
அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை - திணை50:21/1
பிடவம் குருந்தொடு பிண்டி மலர
  மடவ மயில் கூவ மந்தி மா கூர - கைந்:36/1,2

 TOP
 
  மலராக்கால் (1)
கல் ஓங்கு உயர் வரை மேல் காந்தள் மலராக்கால்
  செல்லாவாம் செம் பொறி வண்டு இனம் கொல்லை - நாலடி:29 3/1,2

 TOP
 
  மலரின் (1)
நாற்றம் இலாத மலரின் அழகு இன்னா - இன்னா40:7/2

 TOP
 
  மலரினும் (1)
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் - குறள்:129 9/1

 TOP
 
  மலரும் (4)
நல் தளிர் புன்னை மலரும் கடல் சேர்ப்ப - நாலடி:34 6/3
புன்கு பொரி மலரும் பூம் தண் பொழில் எல்லாம் - திணை50:14/1
செந்தாமரை மலரும் செய் வயல் நல் ஊர - திணை50:36/1
மாலை மலரும் இ நோய் - குறள்:123 7/2

 TOP
 
  மலி (6)
மாதர் வண்டு ஆர்க்கும் மலி கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:8 3/3
மலி கடல் தண் சேர்ப்ப மாறு ஈவார்க்கு ஈதல் - நாலடி:10 8/3
ஓதை மலி மகிழ்நற்கு யாஅம் எவன் செய்தும் - ஐந்70:48/2
மண இல் கமழும் மலி திரை சேர்ப்ப - பழ:174/3
மடல் அணி பெண்ணை மலி திரை சேர்ப்ப - பழ:225/3
மண்ணவர்க்கும் அன்றி மது மலி பூம் கோதாய் - ஏலாதி:2/3

 TOP
 
  மலிந்து (1)
மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் - பழ:354/2

 TOP
 
  மலை (86)
வைத்து ஈட்டினார் இழப்பர் வான் தோய் மலை நாட - நாலடி:1 10/3
மலை மிசை தோன்றும் மதியம் போல் யானை - நாலடி:3 1/1
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே - நாலடி:3 8/3
ஆர்க்கும் அருவு அணி மலை நாட - நாலடி:17 1/3
அடுக்கல் மலை நாட தன் சேர்ந்தவரை - நாலடி:21 3/1
சந்தன நீள் சோலை சாரல் மலை நாட - நாலடி:24 4/3
குற்றி பறிக்கும் மலை நாட இன்னாதே - நாலடி:24 7/3
கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும் - நாலடி:25 5/1
கல் மேல் கழூஉம் கண மலை நல் நாட - நாலடி:29 5/3
வேகம் உடைத்து ஆம் விறல் மலை நல் நாட - நாலடி:35 8/3
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர் - நாலடி:36 3/1
மலை நலம் உள்ளும் குறவன் பயந்த - நாலடி:36 6/1
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட - நாலடி:37 9/3
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை - இனிய40:15/3
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் - கள40:4/3
பெரு மலை தூவ எறிந்து அற்றே அரு மணி பூண் - கள40:6/4
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் - கள40:21/4
மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா - கள40:25/1
மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா - கள40:25/1
மடங்க எறிந்து மலை உருட்டும் நீர் போல் - கள40:30/1
மணி நிற மா மலை மேல் தாழ்ந்து பணிமொழி - ஐந்50:2/2
கோடு உயர் தோற்ற மலை மேல் இரும் கொண்மூ - ஐந்50:5/1
தேரோன் மலை மறைந்த செக்கர் கொள் புன் மாலை - ஐந்50:7/1
நன் மலை நாடன் நலம் புனைய மென்முலையாய் - ஐந்50:11/2
கலந்து இழியும் நல் மலை மேல் வால் அருவி ஆட - ஐந்50:13/3
மஞ்சு இவர் சோலை வள மலை நல் நாட - ஐந்50:17/1
மா மலை நாட மட மொழிதன் கேண்மை - ஐந்50:18/3
நெடு மலை நல் நாட நீள் வேல் துணையா - ஐந்50:19/1
ஆமா சுரக்கும் அணி மலை நாடனை - ஐந்70:4/3
கயம் திகழ் சோலை மலை நாடன் கேண்மை - ஐந்70:5/3
நல் மலை நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு - ஐந்70:6/2
சுரும்பு இமிர் சோலை மலை நாடன் கேண்மை - ஐந்70:12/3
வலன் உயர்ந்து தோன்றும் மலை - ஐந்70:33/4
விறல் மலை நாட வரவு அரிதாம்கொல்லோ - திணை50:2/3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட - திணை50:7/2
மணி மலை நாடன் வருவான்கொல் தோழி - திணை50:9/2
நல் மலை நாட இர வரின் வாழாளால் - திணை150:7/3
நல் மலை நாடன் மகள் - திணை150:7/4
தேன் தேவர்க்கு ஓக்கும் மலை நாட வாரலோ - திணை150:10/3
கரவு இல் வள மலை கல் அருவி நாட - திணை150:11/1
மருவி ஆம் மாலை மலை நாடன் கேண்மை - திணை150:18/3
நாள் வேங்கை பொன் விளையும் நல் மலை நல் நாட - திணை150:20/1
பெரு மலை தாம் நாடி தேன் துய்த்து பேணாது - திணை150:23/1
அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு - திணை150:23/2
பனி வரை நீள் வேங்கை பய மலை நல் நாட - திணை150:27/1
மறிந்து உழல்வானோ இ மலை - திணை150:28/4
கடுத்த மலை நாடு காண் - திணை150:79/4
மலை அழுத சால மருண்டு - திணை150:110/4
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக - திணை150:112/1
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல் - குறள்:123 2/1
அறை பாய் அருவி அணி மலை நாட - பழ:15/3
மரை ஆ கன்று ஊட்டும் மலை நாட மாயா - பழ:48/3
மரம் பயில் சோலை மலை நாட என்றும் - பழ:58/3
அம் தண் அருவி மலை நாட சேண் நோக்கி - பழ:69/3
அணி மலை நாட அளறு ஆடிக்கண்ணும் - பழ:78/3
ஆர்க்கும் அருவி மலை நாட நாய் கொண்டால் - பழ:87/3
பெரு மலை நாட பிறர் அறியலாகா - பழ:91/1
தாஅய் இழியும் மலை நாட இன்னாதே - பழ:122/3
ஏ கல் மலை நாட என் செய்து ஆங்கு என் பெறினும் - பழ:127/3
கல் மேல் இலங்கு மலை நாட மா காய்த்து - பழ:129/3
வள்ளியின் ஆடும் மலை நாட அஃது அன்றோ - பழ:140/3
யாம் தீய செய்த மலை மறைத்தது என்று எண்ணி - பழ:174/1
மரையா துணை பயிரும் மா மலை நாட - பழ:228/3
அறை கல் அருவி அணி மலை நாட - பழ:243/3
மைந்து இறைகொண்ட மலை மார்ப ஆகுமோ - பழ:245/3
மஞ்சு சூழ் சோலை மலை நாட யார்க்கானும் - பழ:254/3
மலை பெயல் காட்டும் துணை - பழ:264/4
வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட - பழ:265/3
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை - பழ:268/3
செல் நீர் அருவி மலை நாட பாய்பவோ - பழ:293/3
மருள் படுவதுஆயின் மலை நாட என்னை - பழ:334/3
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் - பழ:337/3
ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ - பழ:342/3
நிலைமையான் நேர் செய்திருத்தல் மலை மிசை - பழ:349/2
மாண்ட மலை மக்கள் உள்ளிட்டு மாண்டவர் - சிறுபஞ்:47/2
வஞ்ச மலை நாடன் வாரான்கொல் தோழி என் - கைந்:2/3
பாசம் பட்டு ஓடும் படு கல் மலை நாடற்கு - கைந்:3/3
தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் - கைந்:4/2
முரசு அருவி ஆர்க்கும் மலை நாடற்கு என் தோள் - கைந்:5/3
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் - கைந்:6/3
ஒல்லென ஓடும் மலை நாடன்தன் கேண்மை - கைந்:7/3
பெரும் கல் மலை நாடன் பேணி வரினே - கைந்:8/3
பாய்ந்து எழுந்து ஓடும் பய மலை நல் நாடன் - கைந்:9/3
பொன் இணர் வேங்கை புனம் சூழ் மலை நாடன் - கைந்:10/1
முறி கிளர் நல் மலை நாடன் வருமே - கைந்:11/3
கொடும் கல் மலை - கைந்:15/2

 TOP
 
  மலைத்தால் (1)
சிலைத்து எழுந்து செம்மாப்பவரே மலைத்தால்
  இழைத்தது இகவாதவரை கனற்றி - பழ:176/2,3

 TOP
 
  மலைத்து (1)
மலைத்து அழுது உண்ணா குழவியை தாயர் - பழ:212/3

 TOP
 
  மலைந்து (1)
பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர் - குறள்:66 7/1

 TOP
 
  மலைப்பினும் (1)
மலைப்பினும் வாரணம் தாங்கும் குழவி - நான்மணி:23/1

 TOP
 
  மலையினும் (1)
மலையினும் மாண பெரிது - குறள்:13 4/2

 TOP
 
  மலையும் (2)
இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும் - குறள்:74 7/1
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல் - குறள்:75 2/1

 TOP
 
  மலையுள் (1)
வருக்கை வள மலையுள் மாதரும் யானும் - திணை150:14/1

 TOP
 
  மழலை (4)
அவர் மழலை கேட்டல் அமிழ்தின் இனிதே - இனிய40:14/2
மழலை வாய் கட்டுரையால் - ஐந்50:25/4
மழலை சொல் கேளாதவர் - குறள்:7 6/2
நெறியின் இனிய சொல் நீர் வாய் மழலை
  சிறுவன் எமக்கு உடைமையால் - கைந்:41/3,4

 TOP
 
  மழலையாய் (1)
தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து - பழ:371/3

 TOP
 
  மழித்தலும் (1)
மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம் - குறள்:28 10/1

 TOP
 
  மழை (23)
படு மழை மொக்குளின் பல் காலும் தோன்றி - நாலடி:3 7/1
பெயற்பால் மழை பெய்யாக்கண்ணும் உலகம் - நாலடி:10 7/1
மழை திளைக்கும் மாடம் ஆய் மாண்பு அமைந்த காப்பு ஆய் - நாலடி:37 1/1
மழை இன்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை மழையும் - நான்மணி:46/1
எ சாரும் மின்னும் மழை - கார்40:7/4
ஒளிறுபு மின்னும் மழை - கார்40:13/4
சேனை போல் செல்லும் மழை - கார்40:20/4
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் - கார்40:21/3
தூதொடு வந்த மழை - கார்40:26/4
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் - கார்40:36/3
மழை குரல் மா முரசின் மல்கு நீர் நாடன் - கள40:3/3
வம்ப மழை உரற கேட்டு - ஐந்50:9/4
பின்னொடு நின்று படு மழை
  என்னொடு பட்ட வகை - ஐந்70:28/3,4
கரு இயல் கார் மழை கால் கலந்து ஏந்த - திணை50:25/1
மழை வளரும் சாரல் இர வரின் வாழாள் - திணை150:26/3
துப்பு ஆயதூஉம் மழை - குறள்:2 2/2
எடுப்பதூஉம் எல்லாம் மழை - குறள்:2 5/2
பெய் என பெய்யும் மழை - குறள்:6 5/2
பேதை பெரு மழை கண் - குறள்:124 9/2
வல்லே மழை அருக்கும் கோள் - திரி:50/4
செப்பம் உடையார் மழை அனையர் இ மூன்றும் - திரி:83/3
பெய் என பெய்யும் மழை - திரி:96/4
பெய்யாது எனினும் மழை - பழ:109/4

 TOP
 
  மழைக்கை (1)
மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான் - சிறுபஞ்:106/3

 TOP
 
  மழையின் (1)
மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர் - கள40:11/4

 TOP
 
  மழையும் (1)
மழை இன்றி மாநிலத்தார்க்கு இல்லை மழையும்
  தவம் இலார் இல்வழி இல்லை தவமும் - நான்மணி:46/1,2

 TOP
 
  மள்ளரின் (1)
செரு மிகு மள்ளரின் செம்மாக்கும் செவ்வி - கார்40:31/3

 TOP
 
  மற்றவர் (1)
இற்றே அவரை தெளியற்க மற்றவர்
  யாவரே வேண்டினும் நன்கு ஒழுகார் கைக்குமே - பழ:114/2,3

 TOP
 
  மற்றவற்கு (1)
மற்றவற்கு ஒன்னாரோடு ஒன்றுமோ தெற்ற - பழ:239/2

 TOP
 
  மற்றவற்றை (1)
யாரும் அறிய அறன் ஆய மற்றவற்றை
  ஆசாரக்கோவை என தொகுத்தான் தீரா - ஆசாரக்:101/3,4

 TOP
 
  மற்று (124)
வேல் கண்ணள் என்று இவளை வெஃகன்மின் மற்று இவளும் - நாலடி:2 7/3
மற்று அறிவாம் நல் வினை யாம் இளையம் என்னாது - நாலடி:2 9/1
பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன் - நாலடி:2 10/3
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே - நாலடி:3 8/3
சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன் - நாலடி:4 4/3
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை - நாலடி:5 2/3
வைத்த தடியும் வழும்பும் ஆம் மற்று இவற்றுள் - நாலடி:5 6/3
தம்மை இகழ்ந்தமை தாம் பொறுப்பது அன்றி மற்று
  எம்மை இகழ்ந்த வினை பயத்தான் உம்மை - நாலடி:6 8/1,2
இசைதொறும் மற்று அதன் இன்னாமை நோக்கி - நாலடி:6 10/3
நேர்த்து இன்னா மற்று அவர் செய்தக்கால் தாம் அவரை - நாலடி:7 7/3
நேர் அல்லார் நீர் அல்ல சொல்லியக்கால் மற்று அது - நாலடி:8 2/1
தாரித்திருத்தல் தகுதி மற்று ஓரும் - நாலடி:8 2/2
வற்றி மற்று ஆற்ற பசிப்பினும் பண்பு இலார்க்கு - நாலடி:8 8/1
தாம் செய் வினை அல்லால் தம்மொடு செல்வது மற்று
  யாங்கணும் தேரின் பிறிது இல்லை ஆங்கு தாம் - நாலடி:12 10/1,2
விச்சை மற்று அல்ல பிற - நாலடி:14 4/4
கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று - நாலடி:15 1/4
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை - நாலடி:15 6/1
நல்லார் வருந்தியும் கேட்பரே மற்று அவன் - நாலடி:16 5/3
வேண்டினும் நன்று மற்று என்று விழுமியோர் - நாலடி:16 9/3
பெண்டிரும் வாழாரோ மற்று - நாலடி:20 4/4
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு - நாலடி:20 7/2
இகழ்தலின் கோறல் இனிதே மற்று இல்ல - நாலடி:22 9/3
ஈட்டலும் துன்பம் மற்று ஈட்டிய ஒண் பொருளை - நாலடி:28 10/1
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை - நாலடி:30 7/1
பெற்றதாம் பேதை ஓர் சூத்திரம் மற்று அதனை - நாலடி:32 4/2
சான்றோர் சமழ்த்தனர் நிற்பவே மற்று அவரை - நாலடி:32 6/3
கற்பவற்கு எல்லாம் எளிய நூல் மற்று அம் - நாலடி:32 7/2
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை - நாலடி:32 8/2
என்னே மற்று இ உடம்பு பெற்றும் அறம் நினையார் - நாலடி:33 10/1
மற்று அறிவாம் என்று இருப்பார் மாண்பு - நாலடி:34 2/4
மறங்குமாம் மற்று ஒன்று உரைத்து - நாலடி:35 2/4
முயங்காக்கால் பாயும் பசலை மற்று ஊடி - நாலடி:40 1/1
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன் - நான்மணி:47/1
ஈத்து உண்பான் என்பான் இசை நடுவான் மற்று அவன் - நான்மணி:59/1
ஒண் செய்யாள் பார்த்துறின் உண்டாகும் மற்று அவள் - நான்மணி:64/3
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் - கள40:4/1
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன - ஐந்50:3/1
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று
  நமர் சென்ற நாட்டுள் இ கார் - ஐந்50:3/3,4
செல்சார்வு உடையார்க்கு இனியவாய் நல்லாய் மற்று
  யாரும் இல் நெஞ்சினேம் ஆகி உறைவேமை - ஐந்50:6/2,3
மாம் தளிர் மேனி வியர்ப்ப மற்று ஆங்கு எனைத்தும் - ஐந்50:15/2
அறியாள் மற்று அன்னோ அணங்கு அணங்கிற்று என்று - ஐந்50:20/2
நெறியே உரையாதோ மற்று - ஐந்50:23/4
வண்ணம் உடையேம் மற்று யாம் - ஐந்50:27/4
வரையக நாடனும் வந்தான் மற்று அன்னை - ஐந்70:3/3
ஒன்று மற்று ஒன்றும் அனைத்து - ஐந்70:9/4
வாழ்தியோ மற்று என் உயிர் - ஐந்70:31/4
ஏனலுள் ஐய வரவு மற்று என்னைகொல் - திணை50:6/3
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் - திணை50:8/3
மென் முலை மேல் ஊர்ந்த பசலை மற்று என் ஆம்கொல் - திணை50:22/1
நொந்தால் மற்று உன்னை செயப்படுவது என் உண்டாம் - திணை50:36/2
வந்தால் நீ எய்துதல் வாயால் மற்று எந்தாய் - திணை150:46/2
சாவார் சான்றாண்மை சலித்திலா மற்று இவளை - திணை150:47/3
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் - திணை150:53/3
வளமை கொணரும் வகையினான் மற்று ஓர் - திணை150:85/3
அல்லாத என்னையும் தீர மற்று ஐயன்மார் - திணை150:88/1
ஆடினான் ஆய் வயல் ஊரன் மற்று எங்கையர் தோள் - திணை150:124/3
வந்தையா என்னும் வகையிற்றே மற்று இவன் - திணை150:138/3
மண் கிடந்த வையகத்தோர் மற்று பெரியராய் - திணை150:146/1
எண்ணுங்கால் மற்று இன்று இவளொடு நேர் எண்ணின் - திணை150:150/2
கெடுப்பதூஉம் கெட்டார்க்கு சார்வாய் மற்று ஆங்கே - குறள்:2 5/1
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே - குறள்:2 6/1
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும் - குறள்:3 10/1
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது - குறள்:4 6/1
அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம் - குறள்:4 9/1
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன் - குறள்:6 10/1
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் - குறள்:7 5/1
அணி அல்ல மற்று பிற - குறள்:10 5/2
மற்று இன்பம் வேண்டுபவர் - குறள்:18 3/2
வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்று எல்லாம் - குறள்:23 1/1
அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது - குறள்:25 8/2
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார் - குறள்:27 6/1
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன் - குறள்:33 3/1
மற்று ஈண்டு வாரா நெறி - குறள்:36 6/2
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து - குறள்:36 9/1
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது - குறள்:37 2/1
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது - குறள்:37 4/1
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று - குறள்:38 10/1
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் - குறள்:46 9/1
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன் - குறள்:49 10/1
அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர் - குறள்:51 6/1
உடையது உடையரோ மற்று - குறள்:60 1/2
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது - குறள்:60 6/1
மற்று அன்ன செய்யாமை நன்று - குறள்:66 5/2
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை - குறள்:70 5/1
ஊராண்மை மற்று அதன் எஃகு - குறள்:78 3/2
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு - குறள்:81 2/1
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் - குறள்:91 5/1
ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்று
  சான்றோர் முகத்து களி - குறள்:93 3/1,2
புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று
  இகழ்வார் பின் சென்று நிலை - குறள்:97 6/1,2
மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை - குறள்:97 8/1
உழுது உண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் மற்று எல்லாம் - குறள்:104 3/1
உடம்பொடு உயிரிடை என்ன மற்று அன்ன - குறள்:113 2/1
செல்லாமை உண்டேல் எனக்கு உரை மற்று நின் - குறள்:116 1/1
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர் - குறள்:116 5/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் - குறள்:117 6/1
பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்று அவர் - குறள்:118 8/1
மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ அவரொடு யான் - குறள்:121 6/1
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று - குறள்:130 4/2
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் - குறள்:131 8/1
உள்ளினேன் என்றேன் மற்று என் மறந்தீர் என்று என்னை - குறள்:132 6/1
எச்சில் பலவும் உள மற்று அவற்றுள் - ஆசாரக்:7/1
காவலனை ஆக வழிபட்டார் மற்று அவன் - பழ:20/1
அவன் இவன் என்று உரைத்து எள்ளி மற்று யாரோ - பழ:35/3
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு - பழ:53/1
வினை மரபின் மற்று அதனை நீக்குமதுவே - பழ:53/3
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை - பழ:60/3
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் - பழ:73/1
கற்பால் இலங்கு அருவி நாட மற்று யாரானும் - பழ:94/3
பெற்றிலேம் என்பது பேதைமையே மற்று அதனை - பழ:181/2
புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே - பழ:262/3
அருள் உடையாரும் மற்று அல்லாதவரும் - பழ:269/1
மணி பொன்னும் சாந்தமும் மாலையும் மற்று இன்ன - பழ:271/3
மற்று அது கொள்வ மதி வல்லார் அற்று அன்றி - பழ:321/2
மயில் ஆடும் மா மலை வெற்ப மற்று என்றும் - பழ:337/3
ஆறா சினத்தன் அறிவு இலன் மற்று அவனை - பழ:385/1
படு திரை சேர்ப்ப மற்று இல்லையே யானை - பழ:391/3
உடம்பு ஒழிய வேண்டின் உயர் தவம் மற்று ஈண்டு - சிறுபஞ்:4/1
இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன் - ஏலாதி:3/3
நோக்கும் வாய் நோக்கி நுழைவானேல் மற்று அவனை - ஏலாதி:8/3
மறலையின் வாயினவாம் மற்று - ஏலாதி:28/4
மண் ஆளும் மன்னாய் மற்று - ஏலாதி:35/4
மாறான் மண் ஆளுமாம் மற்று - ஏலாதி:47/4
கலப்பு அடும் கூடும்கொல் மற்று - கைந்:40/4
எழு நீ போ நீடாது மற்று - கைந்:46/4

 TOP
 
  மற்றும் (11)
பற்றாது தன் நெஞ்சு உதைத்தலால் மற்றும் ஓர் - நாலடி:26 10/2
செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ - நாலடி:37 7/1
இலன் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து - குறள்:21 5/2
மயல் ஆகும் மற்றும் பெயர்த்து - குறள்:35 4/2
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல் - குறள்:35 5/1
பற்று அற்றகண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும்
  நிலையாமை காணப்படும் - குறள்:35 9/1,2
நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் - குறள்:38 3/1
உள்ளியது எய்தல் எளிதுமன் மற்றும் தான் - குறள்:54 10/1
ஒற்று ஒற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் - குறள்:59 8/1
மாடம் இடிந்தக்கால் மற்றும் எடுப்பது ஓர் - பழ:96/1
மற்றும் கண்ணோடுவர் மேன்மக்கள் தெற்ற - பழ:313/2

 TOP
 
  மற்றுஅது (1)
முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது
  தக்குழி ஈதல் இனிது - இனிய40:19/3,4

 TOP
 
  மற்றை (3)
சிற்றறம் செய்தார் தலைப்படுவர் மற்றை
  பெரும் செல்வம் எய்தியக்கால் பின் அறிதும் என்பார் - நாலடி:28 2/2,3
உறை பதி மற்றை பொருள் - நாலடி:28 10/4
மடியை வியங்கொள்ளின் மற்றை கருமம் - பழ:389/1

 TOP
 
  மற்றைய (2)
மற்றைய தேற்றாதவர் - குறள்:29 9/2
மற்றைய எல்லாம் பிற - குறள்:67 1/2

 TOP
 
  மற்றையர் (1)
மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல் - நாலடி:26 6/2

 TOP
 
  மற்றையவர் (2)
மதித்து இறப்பர் மற்றையவர் - நாலடி:36 4/4
வலைப்பட்டார் மற்றையவர் - குறள்:35 8/2

 TOP
 
  மற்றையவர்கள் (1)
மற்றையவர்கள் தவம் - குறள்:27 3/2

 TOP
 
  மற்றையவை (1)
மாடு அல்ல மற்றையவை - குறள்:40 10/2

 TOP
 
  மற்றையார் (3)
சாஅயக்கண்ணும் பெரியார் போல் மற்றையார்
  ஆஅயக்கண்ணும் அரிது - நாலடி:19 4/3,4
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார்
  அற்று ஆக அற்றது இலர் - குறள்:37 5/1,2
மன்னவன் ஆணை கீழ் மற்றையார் மீக்கூற்றம் - பழ:311/1

 TOP
 
  மற்றையான் (1)
ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான்
  செத்தாருள் வைக்கப்படும் - குறள்:22 4/1,2

 TOP
 
  மற்றொன்று (2)
மற்றொன்று அறிவாரின் மாண் மிக நல்லரால் - பழ:50/2
தயிர் சிதைத்து மற்றொன்று அடல் - பழ:164/4

 TOP
 
  மற (6)
மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த - நான்மணி:34/1
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா - இன்னா40:3/1
மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா - இன்னா40:6/2
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை - இனிய40:15/3
மடங்கா மற மொய்ம்பின் செம் கண் சின மால் - கள40:30/3
மன்னா வரவு மற - திணை150:36/4

 TOP
 
  மறக்கல்லா (1)
நாணும் மறந்தேன் அவர் மறக்கல்லா என் - குறள்:130 7/1

 TOP
 
  மறங்குமாம் (1)
மறங்குமாம் மற்று ஒன்று உரைத்து - நாலடி:35 2/4

 TOP
 
  மறத்தல் (3)
மறத்தல் அதனினும் நன்று - குறள்:16 2/2
மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய - குறள்:31 3/1
உயிர் நோய் செய்யாமை உறு நோய் மறத்தல்
  செயிர் நோய் பிறர்கண் செய்யாமை செயிர் நோய் - சிறுபஞ்:30/1,2

 TOP
 
  மறத்தலின் (1)
மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு - குறள்:4 2/2

 TOP
 
  மறத்திற்கும் (1)
மறத்திற்கும் அஃதே துணை - குறள்:8 6/2

 TOP
 
  மறந்த (1)
கவாஅன் மகன் கண்டு தாய் மறந்த ஆஅங்கு - நாலடி:21 1/2

 TOP
 
  மறந்தன (1)
வாடல் மறந்தன தோள் - ஐந்70:2/4

 TOP
 
  மறந்தார்கொல் (1)
துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
  மற்றையவர்கள் தவம் - குறள்:27 3/1,2

 TOP
 
  மறந்தானும் (2)
மறந்தானும் எஞ்ஞான்றும் பூசார் கிடந்தார்கண் - ஆசாரக்:87/2
மறந்தானும் தாம் உடைய தாம் போற்றின் அல்லால் - பழ:43/1

 TOP
 
  மறந்திடுக (1)
மறந்திடுக செல்வர் தொடர்பு - நாலடி:30 3/4

 TOP
 
  மறந்தீர் (1)
உள்ளினேன் என்றேன் மற்று என் மறந்தீர் என்று என்னை - குறள்:132 6/1

 TOP
 
  மறந்து (3)
ஆவாம் நாம் ஆக்கம் நசைஇ அறம் மறந்து
  போவாம் நாம் என்னா புலை நெஞ்சே ஓவாது - நாலடி:4 2/1,2
ஊடல்கண் சென்றேன்மன் தோழி அது மறந்து
  கூடல்கண் சென்றது என் நெஞ்சு - குறள்:129 4/1,2
நல்ல வெளிப்படுத்து தீய மறந்து ஒழிந்து - சிறுபஞ்:55/1

 TOP
 
  மறந்தும் (4)
மறந்தும் கிளி இனமும் வாரா கறங்கு அருவி - ஐந்50:18/2
மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின் - குறள்:21 4/1
மறந்தும் குரவர் முன் சொல்லாமை மூன்றும் - ஆசாரக்:63/2
மான் அமர் கண்ணி மறந்தும் பரியலரால் - பழ:210/3

 TOP
 
  மறந்தேயும் (2)
மறந்தேயும் மாணா மயரிகள் சேரா - இனிய40:21/3
மறந்தேயும் பொய் உரைக்கும் வாய் - சிறுபஞ்:105/4

 TOP
 
  மறந்தேன் (1)
நாணும் மறந்தேன் அவர் மறக்கல்லா என் - குறள்:130 7/1

 TOP
 
  மறப்பது (2)
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது - குறள்:11 8/1
அன்றே மறப்பது நன்று - குறள்:11 8/2

 TOP
 
  மறப்பர் (1)
ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர்
  காவலன் காவான் எனின் - குறள்:56 10/1,2

 TOP
 
  மறப்பின் (3)
உள்ளுவன்மன் யான் மறப்பின் மறப்பு அறியேன் - குறள்:113 5/1
மறப்பின் எவன் ஆவன்மன்கொல் மறப்பு அறியேன் - குறள்:121 7/1
இலங்கிழாய் இன்று மறப்பின் என் தோள் மேல் - குறள்:127 2/1

 TOP
 
  மறப்பினும் (1)
மறப்பினும் ஓத்து கொளல் ஆகும் பார்ப்பான் - குறள்:14 4/1

 TOP
 
  மறப்பு (3)
சக்கரத்தானை மறப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:0/3
உள்ளுவன்மன் யான் மறப்பின் மறப்பு அறியேன் - குறள்:113 5/1
மறப்பின் எவன் ஆவன்மன்கொல் மறப்பு அறியேன் - குறள்:121 7/1

 TOP
 
  மறம் (4)
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா - இன்னா40:38/2
மறம் மானம் மாண்ட வழி செலவு தேற்றம் - குறள்:77 6/1
பிறன் கடை நின்று ஒழுகுவானும் மறம் தெரியாது - திரி:19/2
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர் - பழ:223/3

 TOP
 
  மறலையின் (1)
மறலையின் வாயினவாம் மற்று - ஏலாதி:28/4

 TOP
 
  மறவர் (7)
பரும இன மா கடவி தெரி மறவர்
  ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா - கள40:16/1,2
ஓடா மறவர் துணிப்ப துணிந்தவை - கள40:22/3
திண் தோள் மறவர் எறிய திசைதோறும் - கள40:24/1
ஓடா மறவர் உருத்து மதம் செருக்கி - கள40:28/1
ஓடா மறவர் எறிய நுதல் பிளந்த - கள40:31/1
அருள் இல் மறவர் அதர் - திணை150:84/4
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் - குறள்:78 8/1

 TOP
 
  மறவல் (3)
நீ மறவல் நெஞ்சத்து கொண்டு - ஐந்50:18/4
கானக நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு - ஐந்70:1/3
நல் மலை நாட மறவல் வயங்கிழைக்கு - ஐந்70:6/2

 TOP
 
  மறவற்க (1)
மறவற்க மாசு அற்றார் கேண்மை துறவற்க - குறள்:11 6/1

 TOP
 
  மறவனை (1)
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் - திரி:72/3

 TOP
 
  மறவாத (1)
கேட்டு மறவாத கூர்மையும் முட்டு இன்றி - திரி:85/2

 TOP
 
  மறவாதான் (1)
கோளாளன் என்பான் மறவாதான் இ மூவர் - திரி:12/3

 TOP
 
  மறவாமை (1)
மேதையின் சிறந்தன்று கற்றது மறவாமை - முது:1 3/1

 TOP
 
  மறவார் (1)
குறையுடையார் தீர மறவார் நிறை உவா - ஆசாரக்:17/2

 TOP
 
  மறவி (1)
நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் - குறள்:61 5/1

 TOP
 
  மறன் (2)
மறன் உடையான் ஆடையால் மார்பு ஆர்த்தல் இன்னா - இன்னா40:18/2
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா - குறள்:39 4/1

 TOP
 
  மறாஅதவனும் (1)
மறாஅதவனும் பலர் ஒன்று இரந்தால் - பழ:240/1

 TOP
 
  மறி (7)
மறி குளகு உண்டு அன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி - நாலடி:2 6/3
மறி ஈர்த்து உதிரம் தூய் வேலன் தரீஇ - ஐந்50:20/3
ஈர வலித்தான் மறி - ஐந்70:13/4
வேலனார் போக மறி விடுக்க வேரியும் - திணை150:12/1
மறி மகர வார் குழையாள் வாழாள் நீ வாரால் - திணை150:46/3
மாயவனும் தம்முனும் போலே மறி கடலும் - திணை150:58/1
மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள - திணை150:102/1

 TOP
 
  மறித்த (1)
மகர குழை மறித்த நோக்கு - திணை150:77/4

 TOP
 
  மறிந்து (1)
மறிந்து உழல்வானோ இ மலை - திணை150:28/4

 TOP
 
  மறியா (1)
பைம் மறியா பார்க்கப்படும் - நாலடி:5 2/4

 TOP
 
  மறு (12)
மறு சிகை நீக்கி உண்டாரும் வறிஞராய் - நாலடி:1 1/2
மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து - நாலடி:16 1/3
மனத்தால் மறு இலரேனும் தாம் சேர்ந்த - நாலடி:18 10/1
பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி - ஐந்70:34/1
மறு இல் பொலம் தொடி வீசும் அலற்றும் - ஐந்70:55/3
மதிக்கண் மறு போல் உயர்ந்து - குறள்:96 7/2
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து - குறள்:112 7/2
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த வேந்தன் - பழ:165/1
மதிப்புறத்து பட்ட மறு - பழ:258/4
மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான் - சிறுபஞ்:106/3
மறு வரவு மாறு ஆய நீக்கி மறு வரவின் - ஏலாதி:75/2
மறு வரவு மாறு ஆய நீக்கி மறு வரவின் - ஏலாதி:75/2

 TOP
 
  மறுகான் (1)
மறுகான் பிறர் பொருள் வெளவான் இறுகானாய் - ஏலாதி:41/2

 TOP
 
  மறுகிடையே (1)
நின்றேன் மறுகிடையே நேர்ந்து - திணை150:16/4

 TOP
 
  மறுகில் (1)
மறுகில் மறுகும் மருண்டு - குறள்:114 9/2

 TOP
 
  மறுகும் (1)
மறுகில் மறுகும் மருண்டு - குறள்:114 9/2

 TOP
 
  மறுத்தல் (1)
தக்கது இளையான் தவம் செல்வன் ஊண் மறுத்தல்
  தக்கது கற்புடையாள் வனப்பு தக்கது - சிறுபஞ்:96/1,2

 TOP
 
  மறுத்தலும் (1)
ஐம் குரவர் ஆணை மறுத்தலும் ஆர்வு உற்ற - திரி:97/1

 TOP
 
  மறுத்தானை (1)
கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி - குறள்:26 10/1

 TOP
 
  மறுத்து (6)
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா - குறள்:32 2/1
மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் - குறள்:95 5/1
மாற்றம் மறுத்து உரைக்கும் சேவகனும் இ மூவர் - திரி:76/3
வேலின்வாய்ஆயினும் வீழ்வார் மறுத்து உரைப்பின் - பழ:31/3
ஊன் மறுத்து கொள்ளானேல் ஊன் உடம்பு எஞ்ஞான்றும் - சிறுபஞ்:19/3
தான் மறுத்து கொள்ளான் தளர்ந்து - சிறுபஞ்:19/4

 TOP
 
  மறுத்தும் (1)
மறுத்தும் சிறைசெய்வர் நீர் நசைஇ வாழ்நர் - நாலடி:23 2/2

 TOP
 
  மறுதலை (2)
மறுதலை சுற்றம் மதித்து ஓம்புவானேல் - ஏலாதி:16/3
மா சாரியனா மறுதலை சொல் மாற்றுதலே - ஏலாதி:75/3

 TOP
 
  மறுதலைய (1)
மை என நீள் கண்ணாய் மறுதலைய இ மூன்றும் - ஏலாதி:29/3

 TOP
 
  மறுதலையார்க்கு (1)
வானகத்தார்க்கு ஊணே மறுதலையார்க்கு ஊண் அமைத்தான்தான் - ஏலாதி:71/3

 TOP
 
  மறுப்ப (1)
மாண்டிலர் என்றே மறுப்ப கிடந்ததோ - பழ:112/2

 TOP
 
  மறுபிறப்பு (1)
மறுபிறப்பு அறியாதது மூப்பு அன்று - முது:5 10/1

 TOP
 
  மறுமை (6)
தன்னால்தான் ஆகும் மறுமை வட திசையும் - நாலடி:25 3/3
மறுமை அறியாதார் ஆக்கத்தின் சான்றோர் - நாலடி:28 5/3
மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை - நாலடி:33 9/2
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் - குறள்:46 9/1
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன் - குறள்:91 4/1
மறுமை ஒன்று உண்டோ மன பட்ட எல்லாம் - பழ:158/1

 TOP
 
  மறுமைக்கு (3)
மறுமைக்கு வித்து மயல் இன்றி செய்து - நாலடி:19 3/1
மறுமைக்கு அணிகலம் கல்வி இ மூன்றும் - திரி:52/3
இம்மை பழியும் மறுமைக்கு பாவமும் - பழ:188/1

 TOP
 
  மறுமையும் (5)
மறுமையும் இம்மையும் நோக்கி ஒருவற்கு - நாலடி:10 5/1
மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும் - நாலடி:21 9/2
சிறுமையுள் நீங்கிய இன் சொல் மறுமையும்
  இம்மையும் இன்பம் தரும் - குறள்:10 8/1,2
இன்மை என ஒரு பாவி மறுமையும்
  இம்மையும் இன்றி வரும் - குறள்:105 2/1,2
இம்மை பழி ஏயும் அன்றி மறுமையும்
  தம்மை தாம் ஆர்க்கும் கயிறு - பழ:346/3,4

 TOP
 
  மறுமையை (1)
மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை
  ஐந்தை அனைத்தானும் ஆற்றிய காலத்து - நாலடி:33 9/2,3

 TOP
 
  மறுவந்து (1)
இறுதிக்கண் யாம் இழந்தேம் என்றல் மறுவந்து
  தன் உடம்பு கன்றுங்கால் நாணுதல் இ மூன்றும் - திரி:91/2,3

 TOP
 
  மறை (18)
மறை காவா விட்டவன் செல்வுழி செல்க - நாலடி:23 10/3
மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு - நான்மணி:88/1
மறை இன்றி செய்யும் வினை - இன்னா40:5/4
செறிவு இலான் கேட்ட மறை - இன்னா40:29/4
மா நிலம் கூறும் மறை கேட்ப போன்றவே - கள40:41/3
கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ - திணை50:28/3
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை - குறள்:59 10/2
விட்டக்கால் கேட்க மறை - குறள்:70 5/2
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும் - குறள்:85 7/1
மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் - குறள்:108 6/2
மறை இறந்து மன்று படும் - குறள்:114 8/2
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல் - குறள்:118 10/1
மறை இறந்து மன்றுபடும் - குறள்:126 4/2
அரு மறை காவாத நட்பும் பெருமையை - திரி:55/1
கயவர்க்கு உரையார் மறை - பழ:229/4
குறளை வெய்யோர்க்கு மறை விரி எளிது - முது:8 4/1
பொறை உடைமை பொய்ம்மை புலால்கண் மறை உடைமை - ஏலாதி:6/2
சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் - ஏலாதி:15/3

 TOP
 
  மறைக்க (1)
மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும் - நான்மணி:39/3

 TOP
 
  மறைக்கண் (1)
மறைக்கண் பிரித்து அவரை மாற்றாது ஒழிதல் - பழ:180/3

 TOP
 
  மறைக்கலும் (1)
கரந்து மறைக்கலும் ஆமோ நிரந்து எழுந்த - பழ:34/2

 TOP
 
  மறைக்கும் (7)
தோல் போர்வை மேலும் துளை பலவாய் பொய்ம் மறைக்கும்
  மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை - நாலடி:5 2/1,2
மறைக்கும் துணையார்க்கு உரைப்பவே தம்மை - நாலடி:8 8/3
இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ - திணை150:36/3
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான் - குறள்:98 10/1
கெழுமிய நாணை மறைக்கும் தொழுநையுள் - பழ:12/2
கரந்து உள்ளதூஉம் மறைக்கும் அதனால் - பழ:240/3
கொம்பு மறைக்கும் இடாஅய் அவிழின் மீது - சிறுபஞ்:94/3

 TOP
 
  மறைத்த (1)
பத்து திசையும் மனத்தால் மறைத்த பின் - ஆசாரக்:34/1

 TOP
 
  மறைத்தது (1)
யாம் தீய செய்த மலை மறைத்தது என்று எண்ணி - பழ:174/1

 TOP
 
  மறைத்தலால் (1)
கொண்டு அதனை நாணி மறைத்தலால் தன் கண்ணின் - பழ:153/3

 TOP
 
  மறைத்தலோ (1)
அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின் - குறள்:85 6/1

 TOP
 
  மறைத்திரோ (1)
எம்மை மறைத்திரோ என்று - குறள்:132 8/2

 TOP
 
  மறைத்து (2)
சால மறைத்து ஓம்பி சான்றவர் கைகரப்ப - பழ:93/1
ஓர்த்து ஒரு பால் மறைத்து உண்பான் மேய் ஓர்த்த - சிறுபஞ்:65/2

 TOP
 
  மறைந்த (1)
தேரோன் மலை மறைந்த செக்கர் கொள் புன் மாலை - ஐந்50:7/1

 TOP
 
  மறைந்தவை (1)
மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை - குறள்:59 7/1

 TOP
 
  மறைந்தான் (1)
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த - திணை150:69/2

 TOP
 
  மறைந்து (6)
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து - குறள்:28 4/1
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து
  வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று - குறள்:28 4/1,2
மறைந்து ஒழுகும் மாந்தர் பலர் - குறள்:28 8/2
பொல்லாத சொல்லி மறைந்து ஒழுகும் பேதை தன் - பழ:184/1
மணலுள் முழுகி மறைந்து கிடக்கும் - பழ:184/3
மறைந்து யானை பாய்ச்சிவிடல் - பழ:376/4

 TOP
 
  மறைப்ப (1)
புதல்வன் மறைப்ப கெடும் - நாலடி:20 7/4

 TOP
 
  மறைப்பார் (1)
ஞாயிற்றை கை மறைப்பார் இல் - பழ:34/4

 TOP
 
  மறைப்பான் (1)
குற்றம் மறைப்பான் உடம்பு - குறள்:103 9/2

 TOP
 
  மறைப்பின் (1)
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் - குறள்:109 6/1

 TOP
 
  மறைப்பினும் (1)
மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே - பழ:285/3

 TOP
 
  மறைப்பேன்மன் (2)
மறைப்பேன்மன் யான் இஃதோ நோயை இறைப்பவர்க்கு - குறள்:117 1/1
மறைப்பேன்மன் காமத்தை யானோ குறிப்பு இன்றி - குறள்:126 3/1

 TOP
 
  மறைமொழி (1)
மறைமொழி காட்டிவிடும் - குறள்:3 8/2

 TOP
 
  மறைய (1)
தேரோன் மலை மறைய தீம் குழல் வெய்து ஆக - திணை150:112/1

 TOP
 
  மறையா (4)
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை - நாலடி:5 2/3
குற்றம் மறையா வழி - குறள்:85 6/2
தமர் மறையா கூழ் உண்டு சேறல்அதுவே - பழ:116/3
மகன் மறையா தாய் வாழுமாறு - பழ:116/4

 TOP
 
  மறையாதாம் (1)
மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும் - நான்மணி:39/3

 TOP
 
  மறையாது (1)
மறையாது இனிது உரைத்தல் மாண் பொருள் ஈதல் - பழ:387/1

 TOP
 
  மறையார் (2)
யாதொன்றும் ஏறார் செருப்பு வெயில் மறையார்
  ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு - ஆசாரக்:60/1,2
மறையார் மருத்துவர்க்கு நோய் - பழ:88/4

 TOP
 
  மறையாளரை (1)
வால் முறையான் வந்த நான் மறையாளரை
  மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் - ஆசாரக்:61/1,2

 TOP
 
  மறையில் (1)
மறையில் செவி இலன் தீ சொற்கண் மூங்கை - ஏலாதி:19/3

 TOP
 
  மறையின் (1)
அளி வந்து ஆர் பூம் கோதாய் ஆறும் மறையின்
  வழிவந்தார்கண்ணே வனப்பு - ஏலாதி:1/3,4

 TOP
 
  மறையின்கண் (1)
பிறர் மறையின்கண் செவிடு ஆய் திறன் அறிந்து - நாலடி:16 8/1

 TOP
 
  மறையினால் (1)
போயின சில் நாள் புனத்து மறையினால்
  ஏயினர் இன்றி இனிது - ஐந்50:11/3,4

 TOP
 
  மறையை (3)
அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை - பழ:91/2
அரு மறையை ஆன்றோரே காப்பர் அரு மறையை
  நெஞ்சில் சிறியார்க்கு உரைத்தல் பனையின் மேல் - பழ:91/2,3
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை
  முன் பிறர்க்கு ஓடி மொழியற்க தின்குறுவான் - பழ:257/1,2

 TOP
 
  மறைவதன் (1)
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் - திணை150:120/3

 TOP
 
  மன் (9)
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் - திணை150:53/3
மன் உயிர்க்கு எல்லாம் இனிது - குறள்:7 8/2
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப - குறள்:25 4/1
மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் - குறள்:27 8/2
மன் உயிர்க்கு இன்னா செயல் - குறள்:32 8/2
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் - குறள்:46 7/1
மண் புக்கு மாய்வது மன் - குறள்:100 6/2
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா - குறள்:117 8/1
வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு - சிறுபஞ்:13/3

 TOP
 
  மன்ற (12)
மன்ற கொடும்பாடு உரையாத மாண்பு இனிதே - இனிய40:30/2
மாம் தளிர் மேனியாய் மன்ற விடுவனவோ - ஐந்50:45/3
மன்ற பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் - ஐந்70:4/1
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் - ஐந்70:9/1
மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப - ஐந்70:40/1
ஆயுமோ மன்ற நீ ஆய் - திணை150:6/4
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல் - குறள்:15 3/1
இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய - குறள்:23 9/1
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற - குறள்:65 9/1
உயிர்ப்ப உளர் அல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர் - குறள்:88 10/1
கொடியது கூறினாய் மன்ற அடியுளே - பழ:130/2
பரியாரிடை புகார் பண்பு அறிவார் மன்ற
  விரியா இமிழ் திரை வீங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:244/2,3

 TOP
 
  மன்றத்து (2)
மன்றத்து நின்று உஞற்றார் மாசு திமிர்ந்து இயங்கார் - ஆசாரக்:93/1
மன்றத்து மையல் சேர்ந்து அற்று - பழ:209/4

 TOP
 
  மன்றம் (2)
மன்றம் கறங்க மண பறை ஆயின - நாலடி:3 3/1
மன்றம் புகுதரும் போழ்து - கைந்:30/2

 TOP
 
  மன்றில் (3)
மன்றில் முது மக்கள் வாழும் பதி இனிதே - இனிய40:18/1
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு - குறள்:82 10/2
மன்றில் கொடும்பாடு உரைப்பானும் நன்று இன்றி - திரி:62/2

 TOP
 
  மன்றிவிடல் (1)
அடி கெட மன்றிவிடல் - பழ:103/4

 TOP
 
  மன்று (5)
மன்று அறிய கொள்ளீர் வரைந்து - திணை150:37/4
மறை இறந்து மன்று படும் - குறள்:114 8/2
என்று ஊடு அறுப்பினும் மன்று - பழ:207/4
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு - பழ:388/3
மன்று சார்வு ஆக மனை - சிறுபஞ்:45/4

 TOP
 
  மன்றுபடும் (1)
மறை இறந்து மன்றுபடும் - குறள்:126 4/2

 TOP
 
  மன்னர் (25)
மன்னர் திருவும் மகளிர் எழில் நலமும் - நாலடி:17 7/1
மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த - நான்மணி:34/1
மன்னர் சீர் வாடிவிடும் - நான்மணி:41/4
மன்னர் விழையும் குடி உள தொல் மரபின் - நான்மணி:51/2
யானை உடையார் கதன் உவப்பர் மன்னர்
  கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை - நான்மணி:53/1,2
நாடு ஊக்கல் மன்னர் தொழில் நலம் கேடு ஊக்கல் - நான்மணி:84/3
கொடும் கோல் மற மன்னர் கீழ் வாழ்தல் இன்னா - இன்னா40:3/1
பணியாத மன்னர் பணிவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:13/3
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா - இன்னா40:38/2
தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து - இனிய40:8/2
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை - இனிய40:15/3
வாள் மயங்கு மண்டு அமருள் மாறாத மா மன்னர்
  தானை தடுத்தல் இனிது - இனிய40:33/3,4
அரு மணி நாகம் அனுங்க செரு மன்னர்
  சேனை போல் செல்லும் மழை - கார்40:20/3,4
படைப்பொலி தார் மன்னர் பரூஉ குடர் மாந்தி - கள40:42/1
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ - திணை150:4/3
மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான் - குறள்:70 2/1
மாறு ஏற்கும் மன்னர் நிலை அறிதல் இ மூன்றும் - திரி:61/3
செரு கெழு மன்னர் திறல் உடையார் சேர்ந்தால் - பழ:76/1
நல் நாளே நாடி மலர்தலால் மன்னர்
  உவப்ப வழிபட்டு ஒழுகினும் செல்வம் - பழ:120/2,3
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் - பழ:187/1
மான் அமர் கண்ணாய் மறம் கெழு மா மன்னர்
  யானையால் யானை யாத்து அற்று - பழ:223/3,4
உடல் அரு மன்னர் உவப்ப ஒழுகின் - பழ:225/2
பொருத்தம் அழியாத பூம் தண் தார் மன்னர்
  அருத்தம் அடி நிழலாரை வருத்தாது - பழ:242/1,2
இடு குடை தேர் மன்னர் எமக்கு அமையும் என்று - பழ:309/1
சீர் தகு மன்னர் சிறந்த அனைத்தும் கெட்டாலும் - பழ:383/1

 TOP
 
  மன்னர்க்கு (3)
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் - குறள்:56 6/1
மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி - குறள்:56 6/2
விறல் புகழ் மன்னர்க்கு உயிர் அன்னரேனும் - பழ:295/3

 TOP
 
  மன்னர்க்கே (1)
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் - பழ:169/2

 TOP
 
  மன்னர்க்கோ (1)
களி யானை மன்னர்க்கோ கைகடத்தல் ஏதம் - பழ:287/2

 TOP
 
  மன்னராய் (3)
முற்றனைத்தும் உண்ணா தவர்க்கு ஈந்தார் மன்னராய்
  கற்று அனைத்தும் வாழ்வார் கலந்து - சிறுபஞ்:69/3,4
பண்ணி ஊண் ஈய்ந்தவர் பல் யானை மன்னராய்
  எண்ணி ஊண் ஆர்வார் இயைந்து - ஏலாதி:52/3,4
ஊண் கொடுத்து ஊற்றாய் உதவினார் மன்னராய்
  காண் கொடுத்து வாழ்வார் கலந்து - ஏலாதி:80/3,4

 TOP
 
  மன்னரால் (2)
மன்னருடைய உடைமையும் மன்னரால்
  இன்னர் எனல் வேண்டா இம்மைக்கும் உம்மைக்கும் - பழ:273/2,3
கொடி திண் தேர் மன்னரால் கூட்டுண்டு வாழ்வார் - பழ:331/1

 TOP
 
  மன்னரான் (1)
மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான்
  மன்னிய ஆக்கம் தரும் - குறள்:70 2/1,2

 TOP
 
  மன்னரின் (1)
மன்னரின் மேம்பட செய்யற்க செய்பவேல் - ஆசாரக்:85/3

 TOP
 
  மன்னருடைய (1)
மன்னருடைய உடைமையும் மன்னரால் - பழ:273/2

 TOP
 
  மன்னருள் (1)
உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் - பழ:317/2

 TOP
 
  மன்னரை (5)
யானை இல் மன்னரை காண்டல் நனி இன்னா - இன்னா40:22/1
ஆள்தகை மன்னரை சேர்ந்தார் தாம் அலவுறினும் - பழ:178/1
சிறப்பு உடை மன்னரை செவ்வியான் நோக்கி - பழ:295/1
வாம் மான் தேர் மன்னரை காய்வது எவன்கொலோ - பழ:341/2
தென்னவன் கொற்கை குருகு இரிய மன்னரை
  ஓடு புறம் கண்ட ஒண் தாரான் தேர் இதோ - கைந்:60/2,3

 TOP
 
  மன்னவர் (1)
நாட்டான் வீறு எய்துவர் மன்னவர் கூத்து ஒருவன் - நான்மணி:83/3

 TOP
 
  மன்னவரா (1)
மன்னவரா செய்யும் மதித்து - சிறுபஞ்:71/4

 TOP
 
  மன்னவன் (17)
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் - நான்மணி:19/3
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு - குறள்:39 8/1
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன்
  சூழ்வாரை சூழ்ந்து கொளல் - குறள்:45 5/1,2
வான் நோக்கி வாழும் உலகு எல்லாம் மன்னவன்
  கோல் நோக்கி வாழும் குடி - குறள்:55 2/1,2
நின்றது மன்னவன் கோல் - குறள்:55 3/2
இயல்பு உளி கோல் ஓச்சும் மன்னவன் நாட்ட - குறள்:55 5/1
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
  கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் - குறள்:55 6/1,2
எண் பதத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன்
  தண் பதத்தான் தானே கெடும் - குறள்:55 8/1,2
நாள்தொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
  நாள்தொறும் நாடு கெடும் - குறள்:56 3/1,2
மன்னவன் கோல் கீழ் படின் - குறள்:56 8/2
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி - குறள்:56 9/1
தெற்று என்க மன்னவன் கண் - குறள்:59 1/2
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன்
  கொற்றம் கொள கிடந்தது இல் - குறள்:59 3/1,2
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான் - குறள்:61 10/1
வெம் சின மன்னவன் வேண்டாத செய்யினும் - பழ:33/1
மன்னவன் ஆணை கீழ் மற்றையார் மீக்கூற்றம் - பழ:311/1
முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான் - பழ:404/3

 TOP
 
  மன்னற்கு (1)
மன்னற்கு இளையான் தொழில் - திரி:58/4

 TOP
 
  மன்னன் (4)
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் - குறள்:39 6/2
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
  கெடுப்பார் இலானும் கெடும் - குறள்:45 8/1,2
நாள்தோறும் நாடுக மன்னன் வினை செய்வான் - குறள்:52 10/1
குடி தழீஇ கோல் ஓச்சும் மா நில மன்னன்
  அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு - குறள்:55 4/1,2

 TOP
 
  மன்னனாய் (1)
பால் நோக்கி வாழ்வான் பழி இல்லா மன்னனாய்
  நூல் நோக்கி வாழ்வான் நுனித்து - ஏலாதி:59/3,4

 TOP
 
  மன்னா (4)
மன்னா இளமை மகிழ்ந்தாரே கோல் ஊன்றி - நாலடி:2 1/3
மறி குளகு உண்டு அன்ன மன்னா மகிழ்ச்சி - நாலடி:2 6/3
மன்னா வரவு மற - திணை150:36/4
மன்னா உடம்பின் தொழில் - திரி:91/4

 TOP
 
  மன்னாய் (1)
மண் ஆளும் மன்னாய் மற்று - ஏலாதி:35/4

 TOP
 
  மன்னாவாம் (1)
மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி - குறள்:56 6/2

 TOP
 
  மன்னிய (6)
வடு இலா வையத்து மன்னிய மூன்றில் - நாலடி:12 4/1
மன்னிய ஆக்கம் தரும் - குறள்:70 2/2
மன்னிய செல்வத்து பொச்சாப்பு நீத்தானும் - திரி:30/2
மன்னிய செல்வம் கெடும் - ஆசாரக்:85/4
மன்னிய ஏதம் தரும் - ஆசாரக்:95/4
மத்த மயில் அன்ன சாயலாய் மன்னிய சீர் - ஏலாதி:31/1

 TOP
 
  மன்னுதல் (2)
மன்னுதல் வேண்டின் இசை நடுக தன்னொடு - நான்மணி:15/2
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் - குறள்:56 6/1

 TOP
 
  மன்னும் (12)
பலர் மன்னும் தூற்றும் பழியால் பலருள்ளும் - நாலடி:33 4/2
மதி மன்னும் மாயவன் வாள் முகம் ஒக்கும் - நான்மணி:0/1
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி - கார்40:8/1
தீது உண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு - குறள்:19 10/2
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் - குறள்:115 6/1
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும்
  திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று - குறள்:115 6/1,2
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும்
  கூடலின் காணப்படும் - குறள்:133 7/1,2
வரும் குற்றம் பாராத மன்னும் இ மூவர் - திரி:104/3
இது மன்னும் தீது என்று இயைந்ததூஉம் ஆவார்க்கு - பழ:84/1
அது மன்னும் நல்லதே ஆகும் மது நெய்தல் - பழ:84/2
பொதுமக்கள் பொல்லா ஒழுக்கம்அது மன்னும்
  குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட - பழ:209/2,3
என்ன குறையன் இளையரால் மன்னும்
  புலியின் பெரும் திறலஆயினும் பூசை - பழ:330/2,3

 TOP
 
  மன்னுயிர்க்கு (2)
மலர்தலை ஞாலத்து மன்னுயிர்க்கு எல்லாம் - இனிய40:20/3
மன்னுயிர்க்கு ஏமம் செயல் வேண்டும் இன்னே - ஐந்70:14/2

 TOP
 
  மன்னே (1)
நமன் என்று காயினும் தான் காயான் மன்னே
  அவன் இவன் என்று உரைத்து எள்ளி மற்று யாரோ - பழ:35/2,3

 TOP
 
  மன்னோ (3)
கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினை வேறு - குறள்:82 9/1
தாங்காது மன்னோ பொறை - குறள்:99 10/2
மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ அவரொடு யான் - குறள்:121 6/1

 TOP
 
  மன (13)
மன நன்மை என்று இவை எல்லாம் கன மணி - நாலடி:15 6/2
மயக்கிவிடினும் மன பிரிப்பு ஒன்று இன்றி - நாலடி:19 9/2
மன வறியாளர் தொடர்பு - இன்னா40:18/4
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல் - இனிய40:10/3
மன கவலை மாற்றல் அரிது - குறள்:1 7/2
மன தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும் - குறள்:46 5/1
மன நலம் மன் உயிர்க்கு ஆக்கம் இன நலம் - குறள்:46 7/1
மன நலம் நன்கு உடையர்ஆயினும் சான்றோர்க்கு - குறள்:46 8/1
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும் - குறள்:46 9/1
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் - குறள்:67 1/1
இரு மன பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும் - குறள்:92 10/1
மன நலம் ஆகாவாம் கீழ் - பழ:11/4
மறுமை ஒன்று உண்டோ மன பட்ட எல்லாம் - பழ:158/1

 TOP
 
  மனக்கு (1)
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய - நான்மணி:101/2

 TOP
 
  மனத்தது (2)
மனத்தது மாசு ஆக மாண்டார் நீர் ஆடி - குறள்:28 8/1
மனத்தது அறிந்து ஈவார் மாண்டார் புனத்த - பழ:246/2

 TOP
 
  மனத்தவர் (2)
நயம் இல் மனத்தவர் நட்பு - இன்னா40:8/4
தூய்மை மனத்தவர் தோழர் மனையகத்தும் - பழ:190/1

 TOP
 
  மனத்தார் (7)
துளக்கம் இலாதவர் தூய மனத்தார்
  விளக்கினுள் ஒண் சுடரே போன்று - நாலடி:19 9/3,4
மரூஉ செய்து யார்மாட்டும் தங்கும் மனத்தார்
  விராஅஅய் செய்யாமை நன்று - நாலடி:25 6/3,4
மருண்ட மனத்தார் பின் செல்பவோ தாமும் - நாலடி:31 1/3
அற மனத்தார் கூறும் கடு மொழி இன்னா - இன்னா40:6/1
மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா - இன்னா40:6/2
கள்ள மனத்தார் தொடர்பு - இன்னா40:33/4
உறு மனத்தான் ஆகி ஒழுகின் தெறு மனத்தார்
  பாயிரம் கூறி படை தொக்கால் என் செய்ப - பழ:165/2,3

 TOP
 
  மனத்தாரே (1)
மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை - நாலடி:33 9/2

 TOP
 
  மனத்தாரை (1)
மரம் போல் வலிய மனத்தாரை முன் நின்று - பழ:140/1

 TOP
 
  மனத்தால் (3)
மனத்தால் மறு இலரேனும் தாம் சேர்ந்த - நாலடி:18 10/1
பத்து திசையும் மனத்தால் மறைத்த பின் - ஆசாரக்:34/1
வழி நிலை நீருள்ளும் பூசார் மனத்தால்
  வரைந்து கொண்டு அல்லது பூசார் கலத்தினால் - ஆசாரக்:35/2,3

 TOP
 
  மனத்தான் (8)
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான்
  வீவு இலா வீடு ஆய்விடும் - நான்மணி:105/3,4
கள்ள மனத்தான் அயல் நெறி செல்லும்கொல் - ஐந்70:62/3
வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள் - குறள்:28 1/1
எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தான் ஆம் - குறள்:32 7/1
மனத்தான் ஆம் மாந்தர்க்கு உணர்ச்சி இனத்தான் ஆம் - குறள்:46 3/1
மறு மனத்தான் அல்லாத மா நலத்த வேந்தன் - பழ:165/1
உறு மனத்தான் ஆகி ஒழுகின் தெறு மனத்தார் - பழ:165/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான்
  வீவு இல்லா வீடு ஆய் விடும் - சிறுபஞ்:95/3,4

 TOP
 
  மனத்தின் (2)
மனத்தின் அழியுமாம் பேதை நினைத்து அதனை - நாலடி:4 3/2
மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்து ஒன்றும் - குறள்:83 5/1

 TOP
 
  மனத்தினால் (1)
காதல் கவற்றும் மனத்தினால் கண் பாழ்பட்டு - நாலடி:31 6/3

 TOP
 
  மனத்தினான் (1)
மனத்தினான் ஆகும் மதி - சிறுபஞ்:79/4

 TOP
 
  மனத்தினும் (2)
மனத்தினும் வாயினும் சொல்லாமை மூன்றும் - திரி:78/3
மனத்தினும் வாயினும் மெய்யினும் செய்கை - பழ:359/1

 TOP
 
  மனத்து (2)
மனத்து அனையர் மக்கள் என்பார் - நாலடி:25 5/4
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு - குறள்:46 4/1

 TOP
 
  மனத்துக்கண் (2)
மனத்துக்கண் மாசு ஆய்விடும் - நாலடி:13 8/4
மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன் - குறள்:4 4/1

 TOP
 
  மனத்தை (1)
கவற்றி மனத்தை சுடுதலால் காமம் - நாலடி:9 9/3

 TOP
 
  மனத்தொடு (1)
மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு - குறள்:30 5/1

 TOP
 
  மனத்தோடு (1)
உருத்த மனத்தோடு உயர்வு உள்ளின் அல்லால் - நாலடி:31 4/2

 TOP
 
  மனம் (27)
வலிக்குமாம் மாண்டார் மனம் - நாலடி:3 3/4
மனம் வேறு செய்கையும் வேறு - நாலடி:13 7/4
மனம் அறியப்பட்டது ஒன்று அன்று - நாலடி:22 2/4
மனம் தீது ஆம் பக்கம் அரிது - நாலடி:25 4/4
மானம் உடையார் மனம் - நாலடி:30 1/4
தலையாய சான்றோர் மனம் - நாலடி:30 8/4
மனம் புரிந்தவாறே மிகும் - நாலடி:35 1/4
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் - நான்மணி:45/3
வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின் - நான்மணி:105/2
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் - நான்மணி:105/3
செல்வர் மனம் போல் கவின் ஈன்ற நல்கூர்ந்தார் - கார்40:18/3
கெடாஅ புகழ் வேட்கை செல்வர் மனம் போல் - கார்40:32/2
நல்லார் மனம் கவர தோன்றி பணிமொழியை - ஐந்50:4/3
மனம் காக்க வைத்தார் மருண்டு - திணை150:30/4
உடல் சுவை உண்டார் மனம் - குறள்:26 3/2
மனம் தூயார்க்கு எச்சம் நன்று ஆகும் இனம் தூயார்க்கு - குறள்:46 6/1
மனம் போல வேறுபடும் - குறள்:83 2/2
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் - குறள்:83 3/1
மனம் மாணா உள் பகை தோன்றின் இனம் மாணா - குறள்:89 4/1
மாரி நாள் வந்த விருந்தும் மனம் பிறிதாய் - திரி:76/1
நிறுத்த மனம் இல்லார் சேரியகத்தும் - ஆசாரக்:55/2
கைவாரா வந்த இடுக்கண் மனம் அழுங்கார் - ஆசாரக்:89/2
செத்துக சாந்து படுக்க மனம் ஒத்து - பழ:95/2
செய் உளது ஆகும் மனம் - பழ:121/4
மனம் கொண்டக்கண்ணும் மருவு இல செய்யார் - பழ:230/1
மாசு அற மாண்ட மனம் உடையர் ஆகாத - பழ:360/3
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும் - சிறுபஞ்:53/1

 TOP
 
  மனன் (1)
மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது - இனிய40:14/4

 TOP
 
  மனிதரை (1)
நில்லாத காட்சி நிறை இல் மனிதரை
  புல்லா விடுதல் இனிது - இனிய40:25/3,4

 TOP
 
  மனை (32)
இடை தெரிந்து இன்னாமை நோக்கி மனை ஆறு - நாலடி:6 4/3
வலியால் பிறர் மனை மேல் சென்றாரே இம்மை - நாலடி:9 5/3
மனை பாசம் கைவிடாய் மக்கட்கு என்று ஏங்கி - நாலடி:13 10/1
கடி மனை சுட்டு அழித்தான் செல்வுழி செல்க - நாலடி:24 8/3
மாதர் மனை மாட்சியாள் - நாலடி:39 2/4
பண்பு உடையாள் இல்லா மனை - நான்மணி:98/4
பிணி அன்னார் வாழும் மனை - இன்னா40:13/4
வரு மனை பார்த்திருந்து ஊண் இன்னா இன்னா - இன்னா40:36/3
மனை வாழ்க்கை முன் இனிது மாணாதாம்ஆயின் - இனிய40:2/2
பிறன் மனை பின் நோக்கா பீடு இனிது ஆற்ற - இனிய40:15/1
பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி - ஐந்70:34/1
பாராய் மனை துறந்து அ சேரி செல்வதனை - ஐந்70:54/3
மனை நோக்கி மாண் விடும் - திணை150:144/4
மனை தக்க மாண்பு உடையள் ஆகி தன் கொண்டான் - குறள்:6 1/1
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன் - குறள்:6 10/1
பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை சான்றோர்க்கு - குறள்:15 8/1
எனைத்தும் குறுகுதல் ஓம்பல் மனை கெழீஇ - குறள்:82 10/1
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் - குறள்:91 1/1
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து - குறள்:127 8/1
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் - திரி:49/3
மக்கள் பெறலின் மனை கிழத்தி இ மூன்றும் - திரி:64/3
பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு - ஆசாரக்:37/1
அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி - ஆசாரக்:39/2
மனை மரம் ஆய மருந்து - பழ:53/4
வேண்டின் அறிமடம் வேண்டேல் பிறர் மனை
  ஈண்டின் இயையும் திரு - சிறுபஞ்:4/3,4
மாணாமை மாண்டார் மனை - சிறுபஞ்:37/4
மன்று சார்வு ஆக மனை - சிறுபஞ்:45/4
புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல் - சிறுபஞ்:98/1
வழுக்கான் மனை பொருள் வெளவான் ஒழுக்கத்தால் - ஏலாதி:45/2
மனை வாழ்க்கை மா தவம் என்று இரண்டும் மாண்ட - ஏலாதி:73/1
வினை வாழ்க்கை ஆக விழைப மனை வாழ்க்கை - ஏலாதி:73/2
நயம் இலேம் எம் மனை இன்றொடு வாரல் - கைந்:38/2

 TOP
 
  மனைக்கு (4)
மனைக்கு ஆக்கம் மாண்ட மகளிர் ஒருவன் - நான்மணி:18/1
மனைக்கு பாழ் வாணுதல் இன்மை தான் செல்லும் - நான்மணி:20/1
மனைக்கு விளக்கம் மடவாள் மடவாள் - நான்மணி:101/1
என் மனைக்கு ஏற கொணருமோ எல்வளையை - திணை150:90/3

 TOP
 
  மனைக்கே (1)
தன் மனைக்கே உய்க்குமோ தான் - திணை150:90/4

 TOP
 
  மனையகத்தும் (2)
பெரியார் மனையகத்தும் தேவகுலத்தும் - ஆசாரக்:72/1
தூய்மை மனத்தவர் தோழர் மனையகத்தும்
  தாமே தமியர் புகல் வேண்டா தீமையான் - பழ:190/1,2

 TOP
 
  மனையாள் (3)
பிறன் மனையாள் பின் நோக்கும் பேதைமை இன்னா - இன்னா40:38/1
குருடன் மனையாள் அழகும் இருள் தீர - திரி:53/1
யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும் - சிறுபஞ்:40/3

 TOP
 
  மனையாளும் (3)
காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன் - நாலடி:9 6/3
அம் மனை தேய்க்கும் மனையாளும் இ மூவர் - திரி:49/3
மானம் ஒன்று இல்லா மனையாளும் சேனை - திரி:103/2

 TOP
 
  மனையாளை (4)
மனையாளை மாற்றார் கொள - நாலடி:1 3/4
ஏதில் மனையாளை நோக்கு - நாலடி:9 6/4
மாண்ட மனையாளை இல்லாதான் இல்லகம் - நாலடி:37 1/3
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன் - குறள்:91 4/1

 TOP
 
  மனையில் (2)
நெட்டாற்று சென்று நிரை மனையில் கை நீட்டும் - நாலடி:29 8/3
சால் நெறி பாரா உழவனும் தன் மனையில்
  மானம் ஒன்று இல்லா மனையாளும் சேனை - திரி:103/1,2

 TOP
 
  மனையின் (1)
பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பு இன்னா - இன்னா40:1/1

 TOP
 
  மனையும் (1)
பாழ் மனையும் தேவ குலனும் சுடுகாடும் - ஆசாரக்:57/1

 TOP
 
  மனைவி (2)
ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா - இன்னா40:2/2
உடம்பாடு இல்லாத மனைவி தோள் இன்னா - இன்னா40:11/1

 TOP