<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

மெ - முதல் சொற்கள்
மெச்சிய 1
மெச்சும் 1
மெய் 33
மெய்க்கண் 2
மெய்ஞ்ஞானம் 2
மெய்த்தாக 1
மெய்ப்பட்ட 1
மெய்ம் 4
மெய்ம்மை 1
மெய்ம்மையே 1
மெய்ம்மையை 1
மெய்யதா 1
மெய்யா 4
மெய்யாக 1
மெய்யாய 1
மெய்யான் 1
மெய்யிற்கு 1
மெய்யினும் 1
மெய்யும் 2
மெய்யே 2
மெல் 11
மெல்கின 1
மெல்ல 11
மெல்லிது 1
மெல்லிய 1
மெல்லியர் 1
மெல்லியரேஆயினும் 1
மெல்லியார் 1
மெல்லென் 2
மெல்லென்ற 1
மெலிந்து 2
மெலிய 1
மெலியார் 2
மெலியாரை 1
மெலியும் 1
மெலிவிற்கு 1
மெலிவு 3
மெழுகு 1
மென் 34
மென்கண் 1
மென்கண்ணன் 1
மென்முலையாய் 1
மென்மை 3
மென்றிருந்து 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மெச்சிய (1)
கச்சம் இல் கைம்மாறு அருள் ஐந்தால் மெச்சிய
  தோகை மயில் அன்ன சாயலாய் தூற்றுங்கால் - சிறுபஞ்:103/2,3

 TOP
 
  மெச்சும் (1)
மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடை ஆக - ஆசாரக்:25/2

 TOP
 
  மெய் (33)
மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என பேர் பெற்ற - நாலடி:6 9/1
ஊக்கம் அழிப்பதூஉம் மெய் ஆகும் ஆக்கம் - நாலடி:13 9/2
மெய் ஞானம் கோட்டி உறழ்வழி விட்டு ஆங்கு ஓர் - நாலடி:32 1/1
வென்றி பொருட்டால் விலங்கு ஒத்து மெய் கொள்ளார் - நாலடி:32 5/1
ஒருமை தான் செய்த கருவி தெரியின் மெய்
  பொய்யா வித்து ஆகிவிடும் - நான்மணி:72/3,4
மெய் துணையும் சேரல் இனிது - இனிய40:17/4
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர் - குறள்:7 5/1
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின் - குறள்:25 9/1
மெய் உணர்வு இல்லாதவர்க்கு - குறள்:36 4/2
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:36 5/2
கற்று ஈண்டு மெய் பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர் - குறள்:36 6/1
மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:43 3/2
மெய் வருத்த கூலி தரும் - குறள்:62 9/2
மெய் வேல் பறியா நகும் - குறள்:78 4/2
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் - குறள்:86 7/1
மெய் அறியாமை கொளல் - குறள்:93 5/2
மெய் நீர்மை மேல் நிற்பவர் - திரி:35/4
மெய் பொருள் கண்டு வாழ்வார் - திரி:48/4
மெய் நிலை காணா வெகுளியும் இ மூன்றும் - திரி:65/3
மெய் நிறைந்து நீடு இருந்த கன்னியும் நொந்து - திரி:69/2
மெய் உறல் ஏனை மயல் உறல் ஈர்ஐந்தும் - ஆசாரக்:10/4
மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார் - ஆசாரக்:94/2
அறிவு இலான் மெய் தலைப்பாடு பிறிது இல்லை - பழ:138/3
கை உண்டும் கூறுவர் மெய் - பழ:241/4
வினை பயன் மெய் உறுதல் அஞ்சி எனைத்தும் - பழ:362/2
மெய் நீரர் ஆகி விரிய புகுவார்க்கும் - பழ:395/1
துறவறம் பொய் இல்லறம் மெய் ஆம் - சிறுபஞ்:65/4
மை ஆர் மடந்தையர் இல் வாழ்வு இனிது மெய் அன்றால் - சிறுபஞ்:97/2
இளமையின் சிறந்தன்று மெய் பிணி இன்மை - முது:1 5/1
தனக்கு என்றும் ஓர் பாங்கன் பொய்யான் மெய் ஆக்கும் - ஏலாதி:5/1
மெய் அளவு ஆக விதி - ஏலாதி:29/4
மெய் உரையான் உள்ளனவும் விட்டு உரையான் எய் உரையான் - ஏலாதி:33/2
மேவல் எளிது அரிது மெய் போற்றல் ஆவதன்கண் - ஏலாதி:39/2

 TOP
 
  மெய்க்கண் (2)
ஒப்புரவினான் அறிப சான்றாண்மை மெய்க்கண்
  மகிழான் அறிப நறா - நான்மணி:77/3,4
தம் பூதம் எண்ணாது இகழ்வானேல் தம் மெய்க்கண்
  ஐம் பூதம் அன்றே கெடும் - ஆசாரக்:15/2,3

 TOP
 
  மெய்ஞ்ஞானம் (2)
இடம் பட மெய்ஞ்ஞானம் கற்பினும் என்றும் - நாலடி:12 6/1
சத்தம் மெய்ஞ்ஞானம் தருக்கம் சமையமே - சிறுபஞ்:91/1

 TOP
 
  மெய்த்தாக (1)
பொய்த்தல் இறுவாய நட்புக்கள் மெய்த்தாக
  மூத்தல் இறுவாய்த்து இள நலம் தூக்கு இல் - நான்மணி:17/1,2

 TOP
 
  மெய்ப்பட்ட (1)
மெய்ப்பட்ட ஆறே உணர்ந்தாரால் மெய்யா - பழ:57/2

 TOP
 
  மெய்ம் (4)
கண் நேர் கடும் கணை மெய்ம் மாய்ப்ப எவ்வாயும் - கள40:8/2
வெறி கமழ் வெற்பன் என் மெய்ம் நீர்மை கொண்டது - ஐந்50:20/1
மெய்ம் மருட்டு ஒல்லா மிகு புனல் ஊரன்தன் - திணை150:130/3
பொய்ம் மாறு நன்மை சிறு பயம் மெய்ம் மாறு - சிறுபஞ்:104/2

 TOP
 
  மெய்ம்மை (1)
அம்மை அரு நரகத்து ஆழ்விக்கும் மெய்ம்மை
  அறம் தேயும் பின்னும் அலர்மகளை நீக்கும் - சிறுபஞ்:105/2,3

 TOP
 
  மெய்ம்மையே (1)
மெய்ம்மையே நின்று மிக நோக்கப்பட்டவர் - பழ:201/1

 TOP
 
  மெய்ம்மையை (1)
மென் கண் கலி வயல் ஊரன்தன் மெய்ம்மையை
  எங்கட்கு உரையாது எழுந்து போய் இங்கண் - திணை150:127/1,2

 TOP
 
  மெய்யதா (1)
மெய்யதா வால் குழைக்கும் நாய் - நாலடி:22 3/4

 TOP
 
  மெய்யா (4)
யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும் - குறள்:30 10/1
மெய்ப்பட்ட ஆறே உணர்ந்தாரால் மெய்யா
  மடம் பட்ட மான் நோக்கின் மா மயில் அன்னாய் - பழ:57/2,3
மெய்யா உணரின் பிறர் பிறர்க்கு செய்வது என் - பழ:109/1
மெய்யா உணரவும் தாம் படார் எய்த - பழ:132/2

 TOP
 
  மெய்யாக (1)
செய்யாது தாழ்த்துக்கொண்டு ஓட்டலும் மெய்யாக
  இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே - நாலடி:24 5/2,3

 TOP
 
  மெய்யாய (1)
மெய்யாய காட்சியவர் - ஆசாரக்:89/3

 TOP
 
  மெய்யான் (1)
ஒன்பதின்மர் கண்டீர் உரைக்குங்கால் மெய்யான்
  ஆசாரம் வீடு பெற்றார் - ஆசாரக்:100/4,5

 TOP
 
  மெய்யிற்கு (1)
வளி எறியின் மெய்யிற்கு இனிதாம் ஒளியிழாய் - ஐந்50:30/2

 TOP
 
  மெய்யினும் (1)
மனத்தினும் வாயினும் மெய்யினும் செய்கை - பழ:359/1

 TOP
 
  மெய்யும் (2)
முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் - நாலடி:40 9/1
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே - பழ:85/3

 TOP
 
  மெய்யே (2)
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் - பழ:154/3
மெய்யே உணர்ந்தார் மிக உரைப்பர் பொய்யே - ஏலாதி:28/2

 TOP
 
  மெல் (11)
கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல் - நாலடி:9 6/2
மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின் - நாலடி:40 4/2
மெல் விரல் ஊழ் தெறியா விம்மி தன் மெல் விரலின் - நாலடி:40 4/2
மெல் இலை வாழைக்கு தான் ஈன்ற காய் கூற்றம் - நான்மணி:82/2
மெல் இயல் கண்ணோட்டம் இன்றி பொருட்கு இவர்ந்து - ஐந்70:30/3
மெல் விரல் சேப்ப நடந்து - ஐந்70:42/4
வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும் - திணை150:99/3
பீர் தோன்றி தூண்டுவாள் மெல் விரல் போல் நீர் தோன்றி - திணை150:118/2
மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் - குறள்:112 1/2
மெல் கோலும் தின்னார் மரம் குறையார் என்பதே - ஆசாரக்:17/3
செல்வுழியும் ஏமாப்ப செய்வதாம் மெல் இயல் - பழ:289/2

 TOP
 
  மெல்கின (1)
வடுவிடை மெல்கின கண் - கைந்:13/4

 TOP
 
  மெல்ல (11)
செல்வம் வலி என்று இவை எல்லாம் மெல்ல
  நிலையாமை கண்டு நெடியார் துறப்பர் - நாலடி:6 3/2,3
உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல
  கொடையொடு பட்ட குணன் உடை மாந்தர்க்கு - நாலடி:10 1/2,3
மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல தெள்ளிதின் - நாலடி:14 5/2
சொல் என்று கொள்ளாது இகழ்ந்தவன் மெல்ல
  எழுத்து ஓலை பல்லார் முன் நீட்ட விளியா - நாலடி:26 3/2,3
நல்லறிவாளரிடை புக்கு மெல்ல
  இருப்பினும் நாய் இருந்து அற்றே இராஅது - நாலடி:26 4/2,3
மெல்ல இனிய நகும் - கார்40:14/4
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் - கார்40:41/2
தொல் வலியின் தீரா துளங்கினவாய் மெல்ல
  நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் - கள40:21/3,4
கடிது ஓச்சி மெல்ல எறிக நெடிது ஆக்கம் - குறள்:57 2/1
தான் நோக்கி மெல்ல நகும் - குறள்:110 4/2
மெல்ல கவுள் கொண்ட நீர் - பழ:364/4

 TOP
 
  மெல்லிது (1)
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன் - குறள்:129 9/1

 TOP
 
  மெல்லிய (1)
மெல்லிய நல்லாருள் மென்மை அது இறந்து - நாலடி:19 8/1

 TOP
 
  மெல்லியர் (1)
மெல்லியர் ஆகி தம் மேலாயர் செய்தது - நாலடி:30 9/3

 TOP
 
  மெல்லியரேஆயினும் (1)
மெல்லியரேஆயினும் நல் சார்வு சான்றார் மேல் - நாலடி:18 8/3

 TOP
 
  மெல்லியார் (1)
பொய்யாமை பொன் பெறினும் கள்ளாமை மெல்லியார்
  வையாமை வார்குழலார் நச்சினும் நையாமை - சிறுபஞ்:17/1,2

 TOP
 
  மெல்லென் (2)
சொல்லில் பிறக்கும் உயர் மதம் மெல்லென்
  அருளில் பிறக்கும் அற நெறி எல்லாம் - நான்மணி:5/2,3
மெல்லென் கடத்து - கைந்:16/1

 TOP
 
  மெல்லென்ற (1)
சொல்லான் அறிப ஒருவனை மெல்லென்ற
  நீரான் அறிப மடுவினை யார்கண்ணும் - நான்மணி:77/1,2

 TOP
 
  மெலிந்து (2)
கடைமணி காண்வர தோன்றி நடை மெலிந்து
  மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் - கள40:19/2,3
மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் - பழ:354/2

 TOP
 
  மெலிய (1)
என் மெலிய வீங்கினவே பாவம் என்று என் மெலிவிற்கு - திணை150:21/2

 TOP
 
  மெலியார் (2)
மெலியார் மேல் செல்லும் இடத்து - குறள்:25 10/2
மெலியார் மேல் மேக பகை - குறள்:87 1/2

 TOP
 
  மெலியாரை (1)
மெலியாரை மீதூரும் மேன்மை உடைமை - பழ:157/2

 TOP
 
  மெலியும் (1)
பொன் மெலியும் மேனியாள் பூம் சுணங்கு மென் முலைகள் - திணை150:21/1

 TOP
 
  மெலிவிற்கு (1)
என் மெலிய வீங்கினவே பாவம் என்று என் மெலிவிற்கு
  அண் கண்ணி வாடாமை யான் நல்ல என்றால் தான் - திணை150:21/2,3

 TOP
 
  மெலிவு (3)
வலி ஆகி பின்னும் பயக்கும் மெலிவு இல் - ஐந்70:5/2
நலிபு அழிந்தார் நாட்டு அறைபோய் நைந்தார் மெலிவு ஒழிய - சிறுபஞ்:71/2
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு - சிறுபஞ்:100/1

 TOP
 
  மெழுகு (1)
வெம் தீ காண் வெண்ணெய் மெழுகு நீர் சேர் மண் உப்பு - சிறுபஞ்:63/1

 TOP
 
  மென் (34)
வன் சொலான் ஆகும் வசை மனம் மென் சொலின் - நான்மணி:105/2
தட மென் பணை தோள் தளிர் இயலாரை - இனிய40:37/3
ஈந்தும் மென் பேதை நுதல் - கார்40:40/4
திரு ஒடுங்கும் மென் சாயல் தேம் கோதை மாதர் - ஐந்50:17/3
தட மென் பணை தோளி நீத்தாரோ வாரார் - ஐந்70:16/1
வீங்கிய மென் தோள் கவினி பிணி தீர - ஐந்70:41/3
இறு மென் குரல நின் பிள்ளைகட்கே ஆகி - ஐந்70:68/2
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மகளிரேம் - திணை50:8/2
எல் வளை மென் தோள் நெகிழ பொருள் நசைஇ - திணை50:17/3
மென் முலை மேல் ஊர்ந்த பசலை மற்று என் ஆம்கொல் - திணை50:22/1
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ - திணை50:24/1
எல் வளையம் மென் தோளேம் எங்கையர்தம் போல - திணை50:37/3
தணியும் என் மென் தோள் வளை - திணை50:47/4
பொன் மெலியும் மேனியாள் பூம் சுணங்கு மென் முலைகள் - திணை150:21/1
தந்தார்க்கே ஆமால் தட மென் தோள் இன்ன நாள் - திணை150:39/1
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் - திணை150:70/3
நீர் நின்ற நோக்கின் நெடும் பணை மென் தோளாட்கு - திணை150:115/3
என் பசந்த மென் தோள் இனி - திணை150:117/4
மென் கண் கலி வயல் ஊரன்தன் மெய்ம்மையை - திணை150:127/1
இரும் கோட்டு மென் கரும்பு சாடி வரும் கோட்டால் - திணை150:137/2
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா - குறள்:92 9/1
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிதுகொல் - குறள்:111 3/1
நீங்கும் என் மென் தோள் பசப்பு - குறள்:127 5/2
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி - குறள்:128 9/1
தவறு இலர்ஆயினும் தாம் வீழ்வார் மென் தோள் - குறள்:133 5/1
காண் தகு மென் தோள் கணிகை வாய் இன் சொலும் - திரி:24/1
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் - பழ:349/3
நல மென் கதுப்பினாய் நாடின் நெய் பெய்த - பழ:397/3
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் - சிறுபஞ்:46/3
மென் மொழியால் உள் நெகிழ்ந்து ஈவானேல் விண்ணோரால் - சிறுபஞ்:80/3
வன் சொல்லான் ஆகும் பகைமைமன் மென் சொல்லான் - சிறுபஞ்:95/2
வன் சொல் களைந்து வகுப்பானேல் மென் சொல் - ஏலாதி:7/2
மென் புடையார் வைத்தார் விரித்து - ஏலாதி:68/4
தண் துறை ஊரன் தட மென் பணை தோளாய் - கைந்:44/1

 TOP
 
  மென்கண் (1)
மென்கண் பெருகின் அறம் பெருகும் வன்கண் - நான்மணி:90/3

 TOP
 
  மென்கண்ணன் (1)
மென்கண்ணன் ஆளான் அரசு - பழ:322/4

 TOP
 
  மென்முலையாய் (1)
நன் மலை நாடன் நலம் புனைய மென்முலையாய்
  போயின சில் நாள் புனத்து மறையினால் - ஐந்50:11/2,3

 TOP
 
  மென்மை (3)
மெல்லிய நல்லாருள் மென்மை அது இறந்து - நாலடி:19 8/1
மென்மை செய்திட்டாள் மிக - திணை150:146/4
மென்மை பகைவர் அகத்து - குறள்:88 7/2

 TOP
 
  மென்றிருந்து (1)
மென்றிருந்து பாகு செயல் - பழ:289/4

 TOP