<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

மி - முதல் சொற்கள்
மிக்க 15
மிக்கது 1
மிக்கவர் 2
மிக்கவர்க்கே 1
மிக்கவரை 1
மிக்கவை 1
மிக்கார் 3
மிக்கார்க்கு 1
மிக்காரால் 1
மிக்காருள் 1
மிக்காரை 2
மிக்கு 7
மிக்குவிடும் 1
மிக 24
மிகப்பட்டு 1
மிகல் 4
மிகவு 1
மிகின் 2
மிகினும் 1
மிகு 7
மிகுகலா 1
மிகுத்து 1
மிகுதி 3
மிகுதிக்கண் 1
மிகுதியான் 1
மிகும் 7
மிகுவதேல் 1
மிகை 6
மிச்சில் 1
மிசை 12
மிசைதல் 1
மிசைதலும் 1
மிசைந்து 1
மிசைவான் 1
மிடா 1
மிடி 1
மிடுக்கு 1
மிடைந்த 1
மிண்டல் 1
மிதப்பு 1
மிதித்த 1
மிதித்தலால் 1
மிதித்து 5
மிதிப்பார்க்கும் 1
மிளகு 1
மிளிர 1
மிளிரும் 1
மிறை 1
மின் 8
மின்னி 2
மின்னின் 1
மின்னு 2
மின்னும் 4
மின்னோடு 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மிக்க (15)
மிக்க சிறப்பின் அரசர் செறின் வவ்வார் - நாலடி:14 4/2
குப்பை கிளைப்பு ஓவா கோழி போல் மிக்க
  கனம் பொதித்த நூல் விரித்து காட்டினும் கீழ் தன் - நாலடி:35 1/2,3
மிக்க மிகு புகழ் தாங்குபவோ தற்சேர்ந்தார் - ஐந்50:48/3
மிகை நாடி மிக்க கொளல் - குறள்:51 4/2
மிக்காருள் மிக்க கொளல் - குறள்:73 4/2
மிக்க இரு தேவர் நாளோடு உவாத்திதி நாள் - ஆசாரக்:43/2
அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க
  நில துளக்கு விண் அதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார் - ஆசாரக்:47/2,3
புலம் மிக்கவர்க்கே புலனா நலம் மிக்க
  பூம் புனல் ஊர பொது மக்கட்கு ஆகாதே - பழ:5/2,3
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க
  இன நலம் நன்கு உடையஆயினும் என்றும் - பழ:11/2,3
இழுக்கத்தின் மிக்க இழிவு இல்லை இல்லை - பழ:64/3
ஒழுக்கத்தின் மிக்க உயர்வு - பழ:64/4
மிக்க வகையால் அறம் செய் என வெகுடல் - பழ:199/3
மிக்க பழி பெரிதும் செய்தக்கால் மீட்டு அதற்கு - பழ:202/1
மிக்க சிறப்பினர்ஆயினும் தாயர்க்கு - பழ:260/3
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா - கைந்:48/2

 TOP
 
  மிக்கது (1)
கல்லாதவரிடை கட்டுரையின் மிக்கது ஓர் - பழ:64/1

 TOP
 
  மிக்கவர் (2)
மிக்கவர் கண்ட நெறி - ஆசாரக்:27/5
சாலவும் மிக்கவர் சார்ந்து அடைந்து வாழ்பவே - பழ:198/3

 TOP
 
  மிக்கவர்க்கே (1)
புலம் மிக்கவர்க்கே புலனா நலம் மிக்க - பழ:5/2

 TOP
 
  மிக்கவரை (1)
புலம் மிக்கவரை புலமை தெரிதல் - பழ:5/1

 TOP
 
  மிக்கவை (1)
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் - குறள்:16 8/1

 TOP
 
  மிக்கார் (3)
மிக்கார் வழுத்தின் தொழுது எழுக ஒப்பார்க்கு - ஆசாரக்:31/2
வளம் மிக்கார் செல்வம் வருந்தா விளை நெல் - பழ:177/2
அளவு இறந்து மிக்கார் அறிவு எள்ளி கூறல் - பழ:326/3

 TOP
 
  மிக்கார்க்கு (1)
நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் - பழ:169/3

 TOP
 
  மிக்காரால் (1)
மிக்காரால் என்று சிறியாரை தாம் தேறார் - பழ:18/2

 TOP
 
  மிக்காருள் (1)
மிக்காருள் மிக்க கொளல் - குறள்:73 4/2

 TOP
 
  மிக்காரை (2)
மிக்காரை சேர்தல் மிக மாண முன் இனிதே - இனிய40:16/2
உண்டது கேளார் குரவரை மிக்காரை
  கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும் - ஆசாரக்:86/1,2

 TOP
 
  மிக்கு (7)
நாள் இழந்த எண் மிக்கு நைந்து - திணை150:99/4
மிக்கு அற்றால் நீள விடல் - குறள்:131 2/2
முன் துவ்வார் முன் எழார் மிக்கு உறார் ஊணின்கண் - ஆசாரக்:24/1
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான் - பழ:7/2
மிக்கு பெருகி மிகு புனல் பாய்ந்தாலும் - பழ:11/1
மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை - பழ:36/1
மிக்கு ஓடி விட்டு திரியின் அது பெரிது - பழ:377/3

 TOP
 
  மிக்குவிடும் (1)
தம் சாதி மிக்குவிடும் - பழ:285/4

 TOP
 
  மிக (24)
மிக தாம் வருந்தி இருப்பரே மேலை - நாலடி:4 1/3
ஏமல் இல் மூதூர் இருத்தல் மிக இன்னா - இன்னா40:24/1
பிச்சை புக்குஆயினும் கற்றல் மிக இனிதே - இனிய40:1/1
நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே - இனிய40:3/2
யானையுடை படை காண்டல் மிக இனிதே - இனிய40:4/1
அந்தணர் ஓத்துடைமை ஆற்ற மிக இனிதே - இனிய40:7/1
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே - இனிய40:16/1
மிக்காரை சேர்தல் மிக மாண முன் இனிதே - இனிய40:16/2
காவோடு அற குளம் தொட்டல் மிக இனிதே - இனிய40:23/1
உட்கு இல்வழி வாழா ஊக்கம் மிக இனிதே - இனிய40:26/2
ஊர் முனியா செய்து ஒழுகும் ஊக்கம் மிக இனிதே - இனிய40:33/1
வித்து குற்று உண்ணா விழுப்பம் மிக இனிதே - இனிய40:40/2
குருகு வாய் பெய்து இரை கொள்ளாது உருகி மிக
  இன்னா வெயில் சிறகால் மறைக்கும் சேர்ப்ப நீ - திணை150:36/2,3
மென்மை செய்திட்டாள் மிக - திணை150:146/4
மிக செய்து தம் எள்ளுவாரை நக செய்து - குறள்:83 9/1
இகலின் மிக இனிது என்பவன் வாழ்க்கை - குறள்:86 6/1
சிறந்து மிக உண்ணார் கட்டில் மேல் உண்ணார் - ஆசாரக்:23/2
மிக கிழமை உண்டுஎனினும் வேண்டாவே பெண்டிர்க்கு - ஆசாரக்:82/3
மிக்கு உடையர் ஆகி மிக மதிக்கப்பட்டாரை - பழ:36/1
மற்றொன்று அறிவாரின் மாண் மிக நல்லரால் - பழ:50/2
மெய்ம்மையே நின்று மிக நோக்கப்பட்டவர் - பழ:201/1
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் - பழ:296/3
மிக மூத்தோன் காமம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 2/1
மெய்யே உணர்ந்தார் மிக உரைப்பர் பொய்யே - ஏலாதி:28/2

 TOP
 
  மிகப்பட்டு (1)
மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் - குறள்:108 4/2

 TOP
 
  மிகல் (4)
மிகல் ஊக்கும் தன்மையவர் - குறள்:86 5/2
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல் - குறள்:86 7/1
மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு - குறள்:86 8/2
மிகல் காணும் கேடு தரற்கு - குறள்:86 9/2

 TOP
 
  மிகவு (1)
தாயானும் தந்தையாலானும் மிகவு இன்றி - பழ:117/1

 TOP
 
  மிகின் (2)
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன் - பழ:190/3
நீர் மிகின் இல்லை சிறை - பழ:190/4

 TOP
 
  மிகினும் (1)
மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர் - குறள்:95 1/1

 TOP
 
  மிகு (7)
நலம் மிகு கார்த்திகை நாட்டவர் இட்ட - கார்40:26/1
செரு மிகு மள்ளரின் செம்மாக்கும் செவ்வி - கார்40:31/3
மிக்க மிகு புகழ் தாங்குபவோ தற்சேர்ந்தார் - ஐந்50:48/3
புகழ் மிகு சாந்து எறிந்து புல் எரி ஊட்டி - திணை50:1/1
மெய்ம் மருட்டு ஒல்லா மிகு புனல் ஊரன்தன் - திணை150:130/3
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் - குறள்:101 7/1
மிக்கு பெருகி மிகு புனல் பாய்ந்தாலும் - பழ:11/1

 TOP
 
  மிகுகலா (1)
நிறையான் மிகுகலா நேரிழையாரை - பழ:30/1

 TOP
 
  மிகுத்து (1)
சால மிகுத்து பெயின் - குறள்:48 5/2

 TOP
 
  மிகுதி (3)
எ காலும் சொல்லார் மிகுதி சொல் எ காலும் - நாலடி:35 6/2
மிகுதி இறுவாய செல்வங்கள் தத்தம் - நான்மணி:17/3
மிகுதி வேண்டுவோன் தகுதி தண்டான் - முது:10 6/1

 TOP
 
  மிகுதிக்கண் (1)
நகுதல் பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
  மேற்சென்று இடித்தல் பொருட்டு - குறள்:79 4/1,2

 TOP
 
  மிகுதியான் (1)
மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரை தாம் தம் - குறள்:16 8/1

 TOP
 
  மிகும் (7)
மேல் தொழிலும் ஆங்கே மிகும் - நாலடி:20 3/4
மனம் புரிந்தவாறே மிகும் - நாலடி:35 1/4
இன்றையின் நாளை மிகும் - திணை50:23/4
உண்மை அறிவே மிகும் - குறள்:38 3/2
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் - குறள்:93 8/2
ஊற்று நீர் போல மிகும் - குறள்:117 1/2
காப்பாரின் பார்ப்பார் மிகும் - பழ:259/4

 TOP
 
  மிகுவதேல் (1)
முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை - நாலடி:35 6/3

 TOP
 
  மிகை (6)
மிகை மக்களால் மதிக்கற்பால நயம் உணரா - நாலடி:17 3/2
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை - குறள்:35 5/2
மிகை நாடி மிக்க கொளல் - குறள்:51 4/2
நிலத்தின் மிகை ஆம் பெரும் செல்வம் வேண்டி - பழ:328/1
மேற்பட்ட கூட்டு மிகை நிற்றல் வேண்டாவே - பழ:333/2
வெள்ளத்தில் தீர்த்தம் மிகை - பழ:401/4

 TOP
 
  மிச்சில் (1)
மிச்சில் மிசைவான் புலம் - குறள்:9 5/2

 TOP
 
  மிசை (12)
மலை மிசை தோன்றும் மதியம் போல் யானை - நாலடி:3 1/1
தலை மிசை கொண்ட குடையர் நில மிசை - நாலடி:3 1/2
தலை மிசை கொண்ட குடையர் நில மிசை
  துஞ்சினார் என்று எடுத்து தூற்றப்பட்டார் அல்லால் - நாலடி:3 1/2,3
நிலவார் நில மிசை மேல் - நாலடி:3 2/4
கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி - ஐந்50:10/3
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை
  முல்லை தளவொடு போது அவிழ எல்லி - ஐந்70:24/1,2
சாந்தம் எறிந்த இதண் மிசை சாந்தம் - திணை150:3/2
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார் - குறள்:1 3/1
நில மிசை நீடு வாழ்வார் - குறள்:1 3/2
நில்லார் தாம் கட்டில் மிசை - ஆசாரக்:87/3
நிலைமையான் நேர் செய்திருத்தல் மலை மிசை
  காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் - பழ:349/2,3
மிசை கொல்லார் வேளாண்மை கொல்லார் இசை கொல்லார் - சிறுபஞ்:46/2

 TOP
 
  மிசைதல் (1)
பொழிந்து இனிது நாறினும் பூ மிசைதல் செல்லாது - நாலடி:26 9/1

 TOP
 
  மிசைதலும் (1)
விலைப்பாலின் கொண்டு ஊன் மிசைதலும் குற்றம் - நான்மணி:100/2

 TOP
 
  மிசைந்து (1)
மிசைந்து ஒழியும் அத்தம் விரைந்து - திணை150:86/4

 TOP
 
  மிசைவான் (1)
மிச்சில் மிசைவான் புலம் - குறள்:9 5/2

 TOP
 
  மிடா (1)
பூ நீர் வியல் மிடா போன்ற புனல் நாடன் - கள40:27/3

 TOP
 
  மிடி (1)
மிடி என்னும் காரணத்தின் மேல் முறைக்கண்ணே - நாலடி:6 6/3

 TOP
 
  மிடுக்கு (1)
மிடுக்கு உற்று பற்றினும் நில்லாது செல்வம் - நாலடி:10 3/3

 TOP
 
  மிடைந்த (1)
பொய்யோடு இடை மிடைந்த சொல் - நாலடி:8 10/4

 TOP
 
  மிண்டல் (1)
மிண்டல் அம் தண் தாழை இணைந்து - திணை150:61/4

 TOP
 
  மிதப்பு (1)
சுரை ஆழ அம்மி மிதப்பு - பழ:125/4

 TOP
 
  மிதித்த (1)
தாய் மிதித்த ஆகா முடம் - பழ:299/4

 TOP
 
  மிதித்தலால் (1)
செம் சேற்றுள் செல் யானை சீறி மிதித்தலால்
  ஒண் செம் குருதி தொகுபு ஈண்டி நின்றவை - கள40:27/1,2

 TOP
 
  மிதித்து (5)
மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க மிதித்து ஏறி - நாலடி:7 1/2
மிதித்து இறப்பாரும் இறக்க மிதித்து ஏறி - நாலடி:7 1/2
பூம் கண் புதல்வன் மிதித்து உழக்க ஈங்கு - ஐந்70:47/2
நிரல்பட செல்லார் நிழல் மிதித்து நில்லார் - ஆசாரக்:83/1
பூ மிதித்து புள் கலாம் பொய்கை புனல் ஊர - பழ:299/3

 TOP
 
  மிதிப்பார்க்கும் (1)
செந்நீரார் போன்று சிதைய மிதிப்பார்க்கும்
  பொய்ந்நீரார் போன்று பொருளை முடிப்பார்க்கும் - பழ:90/1,2

 TOP
 
  மிளகு (1)
மிளகு உளு உண்பான் புகல் - பழ:326/4

 TOP
 
  மிளிர (1)
மின் நிரைத்த பூண் மிளிர விட்டு - திணை150:81/4

 TOP
 
  மிளிரும் (1)
மின்னு கொடியின் மிளிரும் புனல் நாடன் - கள40:31/3

 TOP
 
  மிறை (1)
பெரு மிறை தானே தமக்கு - குறள்:85 7/2

 TOP
 
  மின் (8)
மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும் - நாலடி:27 9/2
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் - கார்40:41/2
மின் நிரைத்த பூண் மிளிர விட்டு - திணை150:81/4
கொடும் தடம் கண் கூற்று மின் ஆக நெடும் தடம் கண் - திணை150:115/2
நகுவது போல் மின் ஆட நாணா என் ஆவி - திணை150:122/3
மின் ஒளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும் - ஆசாரக்:51/1
மேவலரை நோவது என் மின் நேர் மருங்குலாய் - பழ:191/3
மின் நேர் இடையார் சொல் தேறான் விழைவு ஓரான் - ஏலாதி:20/1

 TOP
 
  மின்னி (2)
செல்வ கடம்பு அமர்ந்தான் வேல் மின்னி நல்லாய் - ஐந்50:1/2
இரும் கடல் மா கொன்றான் வேல் மின்னி பெரும் கடல் - திணை150:93/2

 TOP
 
  மின்னின் (1)
மின்னின் அனைய வேல் ஏந்தி இரவினுள் - கைந்:10/2

 TOP
 
  மின்னு (2)
கரும் கொண்மூ வாய் திறந்த மின்னு போல் தோன்றி - நாலடி:1 8/3
மின்னு கொடியின் மிளிரும் புனல் நாடன் - கள40:31/3

 TOP
 
  மின்னும் (4)
மின்னும் அவர் தூது உரைத்து - கார்40:2/4
எ சாரும் மின்னும் மழை - கார்40:7/4
ஒளிறுபு மின்னும் மழை - கார்40:13/4
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன - ஐந்50:3/1

 TOP
 
  மின்னோடு (2)
மின்னோடு வந்தது எழில் வானம் வந்து என்னை - ஐந்70:16/3
ஒருங்கு வால் மின்னோடு உரும் உடைத்தாய் பெய்வான் - திணை150:41/3

 TOP