<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

மு - முதல் சொற்கள்
மு 10
முக்கண் 1
முக 1
முகட்டு 2
முகடி 1
முகடியான் 1
முகத்த 2
முகத்தான் 3
முகத்தின் 2
முகத்து 11
முகத்தேயும் 1
முகந்த 2
முகந்து 3
முகம் 20
முகம்புகுதல் 1
முகமா 2
முகன் 6
முகனும் 2
முகிழ் 1
முகிழஆயினும் 1
முகை 9
முசு 3
முட்ட 1
முட்டா 1
முட்டாது 2
முட்டிகை 1
முட்டினும் 1
முட்டு 9
முட்டுமாம் 1
முட 1
முடக்கல் 1
முடங்கு 1
முடங்கும் 1
முடத்தொடு 1
முடம் 3
முடலை 1
முடவன் 1
முடி 2
முடிக்கும் 2
முடிகிற்கும் 1
முடித்து 2
முடிதல் 1
முடிந்ததற்கு 1
முடிந்தன 1
முடிந்தால் 1
முடிந்தாலும் 1
முடிப்பார்க்கும் 2
முடிப்பான் 1
முடிப்புழி 1
முடிய 2
முடியா 1
முடியாதவாறே 1
முடியாது 1
முடியார் 1
முடியும் 2
முடியும்கொல் 1
முடியுமேல் 1
முடிவதனை 1
முடிவித்து 1
முடிவு 6
முடிவும் 2
முடுகி 1
முடை 1
முண்டக 1
முண்டத்தான் 1
முத்தம் 12
முத்தரையர் 1
முத்தரையரே 1
முத்தின் 1
முத்து 6
முத்தும் 2
முத்தொடு 1
முதல் 10
முதல்வர் 1
முதல்வன் 1
முதல 1
முதலா 1
முதலும் 1
முதலை 1
முதற்றே 1
முதன் 1
முதியவரை 1
முதிர் 2
முதிர்ந்த 1
முதிர்வு 1
முதிரா 1
முதிராது 1
முதிரின் 3
முது 15
முதுக்குறைந்தது 1
முதுமக்கள் 1
முதுவருள் 1
முந்தி 1
முந்திரி 1
முந்து 4
முந்துற 2
முந்துறாத 2
முந்துறும் 3
முந்தை 2
முந்தையோர் 2
முந்நீர் 7
முந்நீரை 1
முயக்கம் 1
முயக்கிடை 1
முயக்கு 4
முயங்க 1
முயங்கன்மின் 1
முயங்காக்கால் 1
முயங்கி 1
முயங்கிய 1
முயங்கினேன் 1
முயங்கும் 1
முயல் 4
முயல்க 2
முயல்பவர்க்கு 1
முயல்வார் 1
முயல்வாருள் 1
முயலப்படும் 1
முயலாதான் 1
முயலான் 1
முயலின் 1
முயலும் 2
முயற்சி 4
முயற்று 1
முயறல் 1
முயறலே 1
முயறும் 1
முயன்று 2
முயிறு 1
முரசம் 2
முரசின் 9
முரசு 2
முரசொடு 1
முரண் 10
முரல 1
முரலும் 3
முரலுமாம் 1
முரி 2
முரித்து 1
முரிந்தார் 1
முரிந்து 1
முரியும் 1
முருக்கம் 1
முருக்கி 2
முருக்கிய 1
முருக்கு 3
முருகியம் 1
முருகு 2
முருங்கை 1
முருந்து 2
முல்லாய் 2
முல்லை 22
முல்லைக்கு 1
முலை 24
முலைக்கண் 1
முலைக்கண்ணும் 1
முலைக்கு 1
முலைகள் 1
முலைப்பால் 1
முலையாய் 6
முலையார் 3
முலையாலும் 1
முலையாள் 3
முலையினாள் 1
முலையும் 2
முலையொடு 1
முழ 1
முழக்கம் 1
முழக்கும் 1
முழங்க 3
முழங்கல் 1
முழங்கி 6
முழங்கியது 1
முழங்கு 4
முழங்கும் 1
முழந்தாள் 1
முழம் 1
முழவின் 1
முழவு 2
முழவும் 1
முழா 1
முழு 5
முழுகி 1
முழுது 2
முழுதுடன் 2
முழுதும் 1
முழுமக்கள் 2
முழை 1
முள் 9
முள்ளி 2
முள்ளினால் 1
முள்ளுடை 1
முளரி 1
முளி 1
முளிந்தாரை 1
முளை 3
முளைக்கும் 2
முளைத்த 1
முளைப்ப 1
முற்பகல் 3
முற்பட்ட 1
முற்ற 2
முற்றல் 1
முற்றலை 1
முற்றனைத்தும் 1
முற்றாது 1
முற்றாமை 1
முற்றி 2
முற்றிய 1
முற்றியவரையும் 1
முற்றியும் 1
முற்றினான் 1
முற்று 3
முற்றும் 2
முறி 7
முறுக 1
முறுவல் 7
முறுவலாய் 1
முறுவலார் 1
முறை 26
முறைக்கண்ணே 1
முறைசெய்தல் 1
முறைசெய்யா 1
முறைப்பட 1
முறைமை 1
முறைமைக்கு 1
முறையர் 1
முறையால் 3
முறையாளர் 2
முறையான் 5
முறையும் 1
முறையொடு 1
முன் 104
முன்கண் 1
முன்கை 5
முன்தான் 1
முன்பு 1
முன்றில் 4
முன்றிலோ 1
முன்றுறை 1
முன்னது 1
முன்னம் 6
முன்னர் 15
முன்னரே 2
முன்னவாம் 1
முன்னாயின் 1
முன்னி 2
முன்னிய 2
முன்னியது 1
முன்னும் 2
முன்னுற 1
முன்னே 7
முன்னை 4
முனா 1
முனி 4
முனிதக்கான் 1
முனிந்தார் 1
முனிந்து 1
முனிய 1
முனியா 2
முனியாதார் 2
முனியாது 2
முனியார் 5
முனியார்கொல் 1
முனிவ 1
முனிவர் 1
முனிவரையானும் 1
முனிவான் 1
முனிவித்தல் 1
முனிவினால் 1
முனிவு 3
முனை 3
முனையும் 1
முனையுள்ளும் 1
முனைவயின் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  மு (10)
மு காலை கொட்டினுள் மூடி தீ கொண்டு எழுவார் - நாலடி:3 4/3
மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் - நாலடி:19 10/3
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து - நான்மணி:0/6
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் - கள40:19/3
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை - திணை150:78/1
திங்கள் மு மாரிக்கு வித்து - திரி:98/4
மு பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால் - ஆசாரக்:3/2
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு - ஆசாரக்:27/3
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின் - ஆசாரக்:42/1
மு சாரிகை ஒதுங்கும் ஓர் இடத்தும் இன்னவை - ஏலாதி:12/3

 TOP
 
  முக்கண் (1)
முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா - இன்னா40:0/1

 TOP
 
  முக (1)
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி - திணை150:10/1

 TOP
 
  முகட்டு (2)
முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார் - ஆசாரக்:22/2
முகட்டு வழி கட்டில் பாடு - ஆசாரக்:22/3

 TOP
 
  முகடி (1)
மடி உளான் மா முகடி என்ப மடி இலான் - குறள்:62 7/1

 TOP
 
  முகடியான் (1)
முகடியான் மூடப்பட்டார் - குறள்:94 6/2

 TOP
 
  முகத்த (2)
வேல் ஆள் முகத்த களிறு - குறள்:50 10/2
குரங்கினுள் நல் முகத்த இல் - பழ:58/4

 TOP
 
  முகத்தான் (3)
முகத்தான் நோய் செய்வர் மகளிர் முனிவர் - நான்மணி:12/3
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் - குறள்:10 3/1
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம் - குறள்:57 5/1

 TOP
 
  முகத்தின் (2)
முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் - குறள்:71 7/1
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா - குறள்:83 4/1

 TOP
 
  முகத்து (11)
தாமரை போல் வாள் முகத்து தாழ்குழலீர் காணீரோ - திணை150:1/3
அம் சுடர் நீள் வாள் முகத்து ஆயிழையும் மாறு இலா - திணை150:71/1
கண் உடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்து இரண்டு - குறள்:40 3/1
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால் - குறள்:58 4/1
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து - குறள்:75 9/1
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து
  வீறு எய்தி மாண்டது அரண் - குறள்:75 9/1,2
சான்றோர் முகத்து களி - குறள்:93 3/2
மறு உண்டோ மாதர் முகத்து - குறள்:112 7/2
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு - ஆசாரக்:27/3
முனியார் துனியார் முகத்து எதிர் நில்லார் - ஆசாரக்:69/1
எண்ணி இடர் வரும் என்னார் புலி முகத்து
  உண்ணி பறித்துவிடல் - பழ:74/3,4

 TOP
 
  முகத்தேயும் (1)
ஈன்றாள் முகத்தேயும் இன்னாதால் என் மற்று - குறள்:93 3/1

 TOP
 
  முகந்த (2)
கடல் நீர் முகந்த கமம் சூல் எழிலி - கார்40:33/1
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை - கள40:39/2

 TOP
 
  முகந்து (3)
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து
  மின்னோடு வந்தது எழில் வானம் வந்து என்னை - ஐந்70:16/2,3
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து
  மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை - திணை50:27/2,3
கடல் முகந்து கார் பொழிய காதலர் வந்தார் - கைந்:34/3

 TOP
 
  முகம் (20)
வரி முகம் புண்படுக்கும் வள் உகிர் நோன் தாள் - நாலடி:20 8/3
தன் போல் ஒருவன் முகம் நோக்கி தானும் ஓர் - நாலடி:26 10/3
மதி மன்னும் மாயவன் வாள் முகம் ஒக்கும் - நான்மணி:0/1
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் - நான்மணி:45/4
முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை - இனிய40:0/3
புகர் முகம் பூழி புரள உயர் நிலைய - கார்40:38/1
உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம்
  கண்டு அன்னை எவ்வம் யாது என்ன கடல் வந்து என் - ஐந்50:44/2,3
முகம் தாமரை முறுவல் ஆம்பல் கண் நீலம் - திணை150:72/1
மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து - குறள்:9 10/1
இன் முகம் காணும் அளவு - குறள்:23 4/2
கடுத்தது காட்டும் முகம் - குறள்:71 6/2
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி - குறள்:71 8/1
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து - குறள்:79 6/1
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு - குறள்:83 10/1
மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் - குறள்:112 8/1
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் - குறள்:112 9/1
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் - திரி:101/3
கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும் - ஆசாரக்:86/2
படர்ந்ததே கூறும் முகம் - பழ:41/4
முகம் புறத்து கண்டால் பொறுக்கலாதாரை - பழ:46/1

 TOP
 
  முகம்புகுதல் (1)
முகம்புகுதல் ஆற்றுமோ மேல் - நாலடி:31 3/4

 TOP
 
  முகமா (2)
தாமரைதான் முகமா தண் அடை ஈர் மா நீலம் - திணை150:34/1
எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும் - ஆசாரக்:58/3

 TOP
 
  முகன் (6)
முனிதக்கான் என்பான் முகன் ஒழிந்து வாழ்வான் - நான்மணி:58/2
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் - நான்மணி:68/2
இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா - ஐந்70:44/2
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து - குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து - குறள்:10 2/1
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே - பழ:301/3

 TOP
 
  முகனும் (2)
அன்னை முகனும் அது ஆகும் பொன் அலர் - ஐந்70:58/2
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா - குறள்:112 6/1

 TOP
 
  முகிழ் (1)
நெய்தல் முகிழ் துணை ஆம் குடுமி நேர் மயிரும் - சிறுபஞ்:28/1

 TOP
 
  முகிழஆயினும் (1)
அள்ளிக்கொள்வு அன்ன குறு முகிழஆயினும்
  கள்ளி மேல் கை நீட்டார் சூடும் பூ அன்மையால் - நாலடி:27 2/1,2

 TOP
 
  முகை (9)
முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் - நாலடி:5 5/1
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று - ஐந்50:3/3
கண முகை கை என காந்தள் கவின் - திணை50:2/1
மண முகை என்று எண்ணி மந்தி கொண்டாடும் - திணை50:2/2
கோடல்அம் கூர் முகை கோள் அரா நேர் கருத - திணை50:29/1
முருகு வாய் முள் தாழை நீள் முகை பார்ப்பு என்றே - திணை150:36/1
கார் தோன்றி பூவுற்ற காந்தள் முகை விளக்கு - திணை150:118/1
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை - குறள்:128 4/1
குருதி மலர் தோன்றி கூர் முகை ஈன - கைந்:26/1

 TOP
 
  முசு (3)
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் - ஐந்70:9/1
முசு குத்தி நக்கும் மலை நாட தம்மை - பழ:268/3
தீம் கனி மாவின் முசு பாய் மலை நாடன் - கைந்:4/2

 TOP
 
  முட்ட (1)
முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து - கைந்:39/1

 TOP
 
  முட்டா (1)
முறை காக்கும் முட்டா செயின் - குறள்:55 7/2

 TOP
 
  முட்டாது (2)
இல்லறம் முட்டாது இயற்றலும் வல்லிதின் - திரி:31/2
முட்டாது அவரை வியங்கொளவேண்டுமால் - பழ:279/2

 TOP
 
  முட்டிகை (1)
முட்டிகை போல முனியாது வைகலும் - நாலடி:21 8/1

 TOP
 
  முட்டினும் (1)
பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையிலி முட்டினும்
  சென்றாங்கே சென்று ஒழுகும் காமம் கரப்பினும் - நான்மணி:89/2,3

 TOP
 
  முட்டு (9)
முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை - நாலடி:24 8/1
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப - நாலடி:25 10/3
முட்டு ஆற்றுப்பட்டு முயன்று உள்ளூர் வாழ்தலின் - நாலடி:29 8/2
முட்டு இல் பெரும் பொருள் ஆக்கியக்கால் மற்றுஅது - இனிய40:19/3
கேட்டு மறவாத கூர்மையும் முட்டு இன்றி - திரி:85/2
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி - திரி:99/2
முட்டு இன்று ஒருவர் உடைய பொழுதின்கண் - பழ:59/1
முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் - பழ:197/3
முன் பெரிய நல்வினை முட்டு இன்றி செய்யாதார் - பழ:312/1

 TOP
 
  முட்டுமாம் (1)
துள்ளி தூண் முட்டுமாம் கீழ் - நாலடி:7 4/4

 TOP
 
  முட (1)
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை - திணை50:42/1

 TOP
 
  முடக்கல் (1)
எடுத்தல் முடக்கல் நிமிர்த்தல் நிலையே - ஏலாதி:69/1

 TOP
 
  முடங்கு (1)
தொடங்கு உறவு சொல் துணிக்க வேண்டா முடங்கு இறவு - திணை150:131/2

 TOP
 
  முடங்கும் (1)
நோய் இன்று எனினும் அடுப்பின் கடை முடங்கும்
  நாயை புலியாம் எனல் - பழ:117/3,4

 TOP
 
  முடத்தொடு (1)
நடை தாரா என்பதூஉம் பட்டு முடத்தொடு
  பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே - பழ:146/2,3

 TOP
 
  முடம் (3)
முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த - ஐந்70:71/1
தாய் மிதித்த ஆகா முடம் - பழ:299/4
முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு - ஏலாதி:53/2

 TOP
 
  முடலை (1)
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் - பழ:72/2

 TOP
 
  முடவன் (1)
தானும் நடவான் முடவன் பிடிப்பூணி - பழ:192/3

 TOP
 
  முடி (2)
முன் கிளர்ந்து எய்தல் முடி - திணை150:53/4
மடி ஓம்பும் ஆற்றல் உடைமை முடி ஓம்பி - ஏலாதி:17/2

 TOP
 
  முடிக்கும் (2)
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து - குறள்:52 7/1
எவ்வம் துணையா பொருள் முடிக்கும் தாளாண்மை - பழ:63/1

 TOP
 
  முடிகிற்கும் (1)
முடிகிற்கும் உள்ளத்தவர் - நாலடி:7 2/4

 TOP
 
  முடித்து (2)
எண்ணும் பொருள் இனிதே எல்லாம் முடித்து எமக்கு - ஐந்70:0/1
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து
  சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை - பழ:21/2,3

 TOP
 
  முடிதல் (1)
முடிதல் எனைத்தும் உணரா முயறல் - பழ:309/3

 TOP
 
  முடிந்ததற்கு (1)
முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது - பழ:319/1

 TOP
 
  முடிந்தன (1)
வீறு சால் வேந்தன் வினையும் முடிந்தன
  ஆறும் பதம் இனிய ஆயின ஏறொடு - கார்40:20/1,2

 TOP
 
  முடிந்தால் (1)
உடையான் வழக்கு இனிது ஒப்ப முடிந்தால்
  மனை வாழ்க்கை முன் இனிது மாணாதாம்ஆயின் - இனிய40:2/1,2

 TOP
 
  முடிந்தாலும் (1)
முடிந்தாலும் பீழை தரும் - குறள்:66 8/2

 TOP
 
  முடிப்பார்க்கும் (2)
பொய்ந்நீரார் போன்று பொருளை முடிப்பார்க்கும்
  அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே - பழ:90/2,3
பொய் நீரர் ஆகி பொருளை முடிப்பார்க்கும்
  எ நீரர்ஆயினும் ஆக அவரவர் - பழ:395/2,3

 TOP
 
  முடிப்பான் (1)
அற்றம் முடிப்பான் அறிவுடையான் உற்று இயம்பும் - பழ:186/2

 TOP
 
  முடிப்புழி (1)
தெய்வம் முடிப்புழி என் செய்யும் மொய் கொண்டு - பழ:63/2

 TOP
 
  முடிய (2)
வெல்பவோ சென்றார் வினை முடிய நல்லாய் - திணை150:83/2
குடி குலம் என்ற ஐந்தும் குறித்த முடிய
  துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால் - சிறுபஞ்:22/2,3

 TOP
 
  முடியா (1)
முனியார் செயினும் மொழியால் முடியா
  துனியால் திரை உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:236/2,3

 TOP
 
  முடியாதவாறே (1)
முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் - பழ:389/2

 TOP
 
  முடியாது (1)
முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது
  ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற - பழ:319/1,2

 TOP
 
  முடியார் (1)
நட்டார் குறை முடியார் நன்று ஆற்றார் நன் நுதலாள் - குறள்:91 8/1

 TOP
 
  முடியும் (2)
மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் - நாலடி:19 10/3
முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு - பழ:49/3

 TOP
 
  முடியும்கொல் (1)
முடியும்கொல் என்று முனிவான் ஒருவன் - கைந்:12/3

 TOP
 
  முடியுமேல் (1)
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப - நாலடி:25 10/3

 TOP
 
  முடிவதனை (1)
தம்மால் முடிவதனை தாம் ஆற்றி செய்கலார் - பழ:293/1

 TOP
 
  முடிவித்து (1)
நின்ற பொழுதின் முடிவித்து கொள்வதே - பழ:77/2

 TOP
 
  முடிவு (6)
பின்னார் இல் அந்தி முடிவு - திணை150:132/4
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு - திணை150:135/2
முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் - குறள்:64 10/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு - குறள்:68 1/1
சூழாமல் தானே முடிவு எய்தும் தம் குடியை - குறள்:103 4/1
உரை முடிவு காணான் இளமையோன் என்ற - பழ:21/1

 TOP
 
  முடிவும் (2)
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் - குறள்:68 6/1
உரையும் பொருள் முடிவும் ஒன்றால் உரை பிறிது - பழ:196/2

 TOP
 
  முடுகி (1)
முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை - நாலடி:24 8/1

 TOP
 
  முடை (1)
முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி - நாலடி:5 8/4

 TOP
 
  முண்டக (1)
முண்டக கானலுள் கண்டேன் என தெளிந்தேன் - ஐந்70:61/3

 TOP
 
  முண்டத்தான் (1)
முண்டத்தான் அண்டத்தான் மூலத்தான் ஆலம் சேர் - ஐந்70:0/3

 TOP
 
  முத்தம் (12)
மடி திரை தந்திட்ட வான் கதிர் முத்தம்
  கடு விசை நாவாய் கரை அலைக்கும் சேர்ப்ப - நாலடி:23 4/1,2
பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் - நான்மணி:4/3
கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம் - கார்40:23/1
ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம்
  பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் - ஐந்50:46/1,2
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர் - ஐந்70:61/1
கதிர் சுட கண் உடைந்து முத்தம் சொரியும் - திணை50:18/1
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை - திணை50:42/1
கடல் கொழித்திட்ட கதிர் மணி முத்தம்
  படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் - திணை50:45/1,2
கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா - திணை150:42/3
தொடி கையிடை முத்தம் தொக்கு - திணை150:42/4
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம்
  படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து - திணை150:48/3,4
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் - குறள்:112 3/1

 TOP
 
  முத்தரையர் (1)
பெரு முத்தரையர் பெரிது உவந்து ஈயும் - நாலடி:20 10/1

 TOP
 
  முத்தரையரே (1)
நல்கூர்ந்தக்கண்ணும் பெரு முத்தரையரே
  செல்வரை சென்று இரவாதார் - நாலடி:30 6/3,4

 TOP
 
  முத்தின் (1)
கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல் - ஐந்70:43/3

 TOP
 
  முத்து (6)
முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் - நாலடி:5 5/1
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:1/3
முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் - கள40:37/2
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே - திணை150:33/3
முனிந்தார் முனிவு ஒழிய செய்யுட்கண் முத்து
  கனிந்தார் களவியல் கொள்கைக்கு அணிந்தார் - திணை150:154/1,2
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ - பழ:151/3

 TOP
 
  முத்தும் (2)
முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் - நாலடி:40 9/1
பவழமும் முத்தும் பளிங்கும் விரைஇ - திணை50:50/1

 TOP
 
  முத்தொடு (1)
முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப - நாலடி:15 6/3

 TOP
 
  முதல் (10)
உற்றார் முன் தோன்றா உறா முதல் தெற்றென - நான்மணி:8/2
கூட்டு முதல் உறையும் கோழி துயில் எடுப்ப - திணை150:143/3
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல்லை மதலை ஆம் - குறள்:45 9/1
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை - குறள்:47 3/1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் - குறள்:95 8/1
வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று - குறள்:131 4/2
உள்ளூரவரால் உணர்ந்தார் முதல் எனினும் - பழ:108/1
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற - பழ:141/2
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் - பழ:141/3
முதல் இலார்க்கு ஊதியம் இல் - பழ:312/4

 TOP
 
  முதல்வர் (1)
செம் தீ முதல்வர் அறம் நினைந்து வாழ்தலும் - திரி:98/1

 TOP
 
  முதல்வன் (1)
முற்றினான் ஆகும் முதல்வன் நூல் பற்றினால் - சிறுபஞ்:6/2

 TOP
 
  முதல (1)
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி - குறள்:1 1/1

 TOP
 
  முதலா (1)
வளி முதலா எண்ணிய மூன்று - குறள்:95 1/2

 TOP
 
  முதலும் (1)
தொக்க வகையும் முதலும் அது ஆனால் - பழ:199/2

 TOP
 
  முதலை (1)
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் - குறள்:50 5/1

 TOP
 
  முதற்றே (1)
பகவன் முதற்றே உலகு - குறள்:1 1/2

 TOP
 
  முதன் (1)
முதன் - கைந்:14/4

 TOP
 
  முதியவரை (1)
முதியவரை பக்கத்து வையார் விதி முறையால் - ஆசாரக்:26/1

 TOP
 
  முதிர் (2)
முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த - ஐந்70:71/1
முதிர் மணி நாகம் அனுங்க முழங்கி - திணை50:28/2

 TOP
 
  முதிர்ந்த (1)
கன்றி முதிர்ந்த கழிய பல் நாள் செயினும் - பழ:204/1

 TOP
 
  முதிர்வு (1)
முதிர்வு உடையோன் மேனி அணி நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 6/1

 TOP
 
  முதிரா (1)
ஒருவந்தம் அன்றால் உறை முதிரா நீரால் - திணை150:103/1

 TOP
 
  முதிராது (1)
கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து - பழ:390/2

 TOP
 
  முதிரின் (3)
காமம் முதிரின் உயிர்க்கு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:24/3
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் - பழ:327/3
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின்
  தாய் தாள் மேல் வீழ்ந்துவிடும் - பழ:327/3,4

 TOP
 
  முது (15)
முது நீர் பழனத்து தாமரை தாளின் - நான்மணி:0/3
மன்றில் முது மக்கள் வாழும் பதி இனிதே - இனிய40:18/1
எஞ்சா விழு சீர் இரு முது மக்களை - இனிய40:18/3
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் - ஐந்70:11/2
மன்ற முது மரத்து ஆந்தை குரல் இயம்ப - ஐந்70:40/1
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை - திணை50:42/1
ஊர் இல் வழி எழுந்த ஒற்றை முது மரனும் - ஆசாரக்:57/2
நரை முது மக்கள் உவப்ப நரை முடித்து - பழ:21/2
முது நெய் தீது ஆகலோ இல் - பழ:70/4
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் - பழ:108/3
இன்றி அமையா இரு முது மக்களும் - பழ:303/1
மொழிந்தார் முது நூலார் முன்பு - சிறுபஞ்:70/4
மூத்தார் இருந்துழி வேண்டார் முது நூலுள் - சிறுபஞ்:83/3
பாசி பசும் சுனை பாங்கர் அழி முது நீர் - கைந்:3/1
முட்ட முது நீர் அடைகரை மேய்ந்து எழுந்து - கைந்:39/1

 TOP
 
  முதுக்குறைந்தது (1)
முகத்தின் முதுக்குறைந்தது உண்டோ உவப்பினும் - குறள்:71 7/1

 TOP
 
  முதுமக்கள் (1)
முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கார் ஆய - பழ:209/1

 TOP
 
  முதுவருள் (1)
நன்று என்றவற்றுள்ளும் நன்றே முதுவருள்
  முந்து கிளவா செறிவு - குறள்:72 5/1,2

 TOP
 
  முந்தி (1)
முந்தி இருப்ப செயல் - குறள்:7 7/2

 TOP
 
  முந்திரி (1)
முந்திரி மேல் காணி மிகுவதேல் கீழ் தன்னை - நாலடி:35 6/3

 TOP
 
  முந்து (4)
முந்து தான் செய்த வினை - நான்மணி:42/4
இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் - திணை150:104/2
குடி மடியும் தன்னினும் முந்து - குறள்:61 3/2
முந்து கிளவா செறிவு - குறள்:72 5/2

 TOP
 
  முந்துற (2)
முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை - இனிய40:0/3
முந்துற நாடி புறந்தரல் ஓம்புக - பழ:69/2

 TOP
 
  முந்துறாத (2)
வினா முந்துறாத உரை இல்லை இல்லை - பழ:2/3
கனா முந்துறாத வினை - பழ:2/4

 TOP
 
  முந்துறும் (3)
சூழினும் தான் முந்துறும் - குறள்:38 10/2
காயினும் தான் முந்துறும் - குறள்:71 7/2
மடி தற்று தான் முந்துறும் - குறள்:103 3/2

 TOP
 
  முந்தை (2)
முந்தை எழுத்தின் வரவு உணர்ந்து பிற்பாடு - திரி:56/1
முந்தை பழ வினையாய் தின்னும் இவை மூன்றும் - திரி:67/3

 TOP
 
  முந்தையோர் (2)
முந்தையோர் கண்ட முறை - ஆசாரக்:4/4
முந்தையோர் கண்ட முறை - ஆசாரக்:11/4

 TOP
 
  முந்நீர் (7)
துணி முந்நீர் துஞ்சாதது	 - ஐந்70:60/4
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர்
  பண்டம் கொள் நாவாய் வழங்கும் துறைவனை - ஐந்70:61/1,2
எழிலும் முலையும் இரண்டிற்கும் முந்நீர்
  பொழிலும் விலை ஆமோ போந்து - திணை150:15/3,4
முந்நீர் திரையின் எழுந்து இயங்கா மேதையும் - திரி:35/1
பார் எறியும் முந்நீர் துறைவ கடன் அன்றோ - பழ:101/3
முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர் - பழ:343/1
துணி முந்நீர் சேர்ப்பற்கு தூதோடு வந்த - கைந்:51/3

 TOP
 
  முந்நீரை (1)
ஐந்து உருவின் வில் எழுதி நால் திசைக்கும் முந்நீரை
  இந்து உருவின் மாந்தி இரும் கொண்மூ முந்து உருவின் - திணை150:104/1,2

 TOP
 
  முயக்கம் (1)
பொருள்பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில் - குறள்:92 3/1

 TOP
 
  முயக்கிடை (1)
முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்பு உற்ற - குறள்:124 9/1

 TOP
 
  முயக்கு (4)
மாய மகளிர் முயக்கு - குறள்:92 8/2
அ மா அரிவை முயக்கு - குறள்:111 7/2
போழ படாஅ முயக்கு - குறள்:111 8/2
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு - குறள்:119 6/2

 TOP
 
  முயங்க (1)
கூடி முயங்க பெறின் - குறள்:133 10/2

 TOP
 
  முயங்கன்மின் (1)
காதலின் தீர கழிய முயங்கன்மின்
  ஓதம் துவன்றும் ஒலி புனல் ஊரனை - ஐந்70:52/1,2

 TOP
 
  முயங்காக்கால் (1)
முயங்காக்கால் பாயும் பசலை மற்று ஊடி - நாலடி:40 1/1

 TOP
 
  முயங்கி (1)
மரீஇ பலரொடு பல் நாள் முயங்கி
  பொரீஇ பொருள் தக்கார் கோடலே வேண்டும் - நாலடி:22 10/1,2

 TOP
 
  முயங்கிய (1)
முயங்கிய கைகளை ஊக்க பசந்தது - குறள்:124 8/1

 TOP
 
  முயங்கினேன் (1)
ஆர்வத்தின் ஆர முயங்கினேன் வேலனும் - ஐந்70:13/3

 TOP
 
  முயங்கும் (1)
விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என - நாலடி:40 2/2

 TOP
 
  முயல் (4)
திங்களில் தோன்றும் முயல் போலும் செம்பியன் - கள40:42/3
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை - குறள்:78 2/1
நாய் நட்டால் நல்ல முயல் - பழ:14/4
முயல் விட்டு காக்கை தினல் - பழ:141/4

 TOP
 
  முயல்க (2)
முடியும் திறத்தால் முயல்க தாம் கூர் அம்பு - பழ:49/3
முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார் - பழ:161/3

 TOP
 
  முயல்பவர்க்கு (1)
அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் - ஆசாரக்:96/3

 TOP
 
  முயல்வார் (1)
முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின் - நான்மணி:102/1

 TOP
 
  முயல்வாருள் (1)
முயல்வாருள் எல்லாம் தலை - குறள்:5 7/2

 TOP
 
  முயலப்படும் (1)
ஈண்டு முயலப்படும் - குறள்:27 5/2

 TOP
 
  முயலாதான் (1)
ஊக்கி அதன்கண் முயலாதான் நூக்கி - நாலடி:33 6/2

 TOP
 
  முயலான் (1)
என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான்
  கொன்னே இருத்தல் குறை - ஏலாதி:37/3,4

 TOP
 
  முயலின் (1)
எல்லை உயர்ந்தார் தவம் முயலின் மூன்று ஐந்து ஏழ் - ஏலாதி:77/3

 TOP
 
  முயலும் (2)
அம் கண் விசும்பின் முயலும் தொழப்படூஉம் - நாலடி:18 6/2
முடியாதவாறே முயலும் கொடி அன்னாய் - பழ:389/2

 TOP
 
  முயற்சி (4)
பெருமை முயற்சி தரும் - குறள்:62 1/2
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை - குறள்:62 6/1
தெய்வத்தான் ஆகாது எனினும் முயற்சி தன் - குறள்:62 9/1
முடிந்ததற்கு இல்லை முயற்சி முடியாது - பழ:319/1

 TOP
 
  முயற்று (1)
முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்று இன்மை - குறள்:62 6/1

 TOP
 
  முயறல் (1)
முடிதல் எனைத்தும் உணரா முயறல்
  கடிய கனைத்துவிடல் - பழ:309/3,4

 TOP
 
  முயறலே (1)
முயறலே வேண்டா முனிவரையானும் - பழ:237/1

 TOP
 
  முயறும் (1)
ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும் - பழ:36/2

 TOP
 
  முயன்று (2)
முட்டு ஆற்றுப்பட்டு முயன்று உள்ளூர் வாழ்தலின் - நாலடி:29 8/2
தலையே தவம் முயன்று வாழ்தல் ஒருவர்க்கு - நாலடி:37 5/1

 TOP
 
  முயிறு (1)
நிழற்கண் முயிறு ஆய்விடும் - சிறுபஞ்:96/4

 TOP
 
  முரசம் (2)
கடிப்பு இகு கண் முரசம் காதத்தோர் கேட்பர் - நாலடி:10 10/1
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து - கள40:11/2

 TOP
 
  முரசின் (9)
வென்றி முரசின் இரங்கி எழில் வானம் - கார்40:35/3
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி - கள40:2/2
மழை குரல் மா முரசின் மல்கு நீர் நாடன் - கள40:3/3
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:8/4
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:22/5
பூம் தார் முரசின் பொரு புனல் நீர் நாடன் - கள40:32/3
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:41/4
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி - ஐந்50:4/2
வெம் சின வேந்தர் முரசின் இடித்து உரறி - திணை50:23/2

 TOP
 
  முரசு (2)
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி - பழ:151/2
முரசு அருவி ஆர்க்கும் மலை நாடற்கு என் தோள் - கைந்:5/3

 TOP
 
  முரசொடு (1)
அரசர் பிணம் கான்ற நெய்த்தோர் முரசொடு
  முத்து உடை கோட்ட களிறு ஈர்ப்ப எ திசையும் - கள40:37/1,2

 TOP
 
  முரண் (10)
பொரு முரண் ஆற்றுதல் இன்று - நாலடி:15 9/4
வான் ஏறு வானத்து உரற வய முரண்
  ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப - கார்40:10/1,2
முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி - திணை50:12/1
முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம் - குறள்:50 2/1
அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் - குறள்:57 7/2
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே - பழ:28/3
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு - பழ:139/2
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண் கொண்டு எழுந்தாரை - பழ:148/1
முரண் கொண்டு மாறு ஆய உண்ணுமோ உண்ணா - பழ:239/3
முற்றாமை கேடு முரண் கேடு தெற்ற - சிறுபஞ்:48/2

 TOP
 
  முரல (1)
இரும் சிறை வண்டு இனம் பாலை முரல
  அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் - திணை50:16/2,3

 TOP
 
  முரலும் (3)
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் - கார்40:29/2
படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம் - கார்40:32/3
பூ மேல் இசை முரலும் ஊர அது அன்றோ - பழ:75/3

 TOP
 
  முரலுமாம் (1)
பாட்டு முரலுமாம் பண் - திணை150:143/4

 TOP
 
  முரி (2)
முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி - திணை50:12/1
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் - திணை150:119/3

 TOP
 
  முரித்து (1)
அலவனை காதலித்து கால் முரித்து தின்ற - நாலடி:13 3/3

 TOP
 
  முரிந்தார் (1)
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர் - குறள்:48 3/2

 TOP
 
  முரிந்து (1)
ஏந்திய கொள்கையர் சீறின் இடை முரிந்து
  வேந்தனும் வேந்து கெடும் - குறள்:90 9/1,2

 TOP
 
  முரியும் (1)
பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம் - நான்மணி:72/2

 TOP
 
  முருக்கம் (1)
பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம்
  என் உள் உறு நோய் பெரிது - திணை150:67/3,4

 TOP
 
  முருக்கி (2)
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் - கள40:4/1
கொல் யானை பாய குடை முருக்கி எவ்வாயும் - கள40:15/1

 TOP
 
  முருக்கிய (1)
உழலை முருக்கிய செம் நோக்கு எருமை - ஐந்70:46/1

 TOP
 
  முருக்கு (3)
எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு - ஐந்50:31/2
எரி சிதறி விட்டு அன்ன ஈர் முருக்கு ஈடு இல் - திணை150:64/3
வல் வரும் காணாய் வயங்கி முருக்கு எல்லாம் - திணை150:66/1

 TOP
 
  முருகியம் (1)
முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க - கார்40:27/1

 TOP
 
  முருகு (2)
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் - திணை50:46/1
முருகு வாய் முள் தாழை நீள் முகை பார்ப்பு என்றே - திணை150:36/1

 TOP
 
  முருங்கை (1)
கள்ளி சார் கார் ஓமை நார் இல் பூ நீள் முருங்கை
  நள்ளிய வேய் வாழ்பவர் நண்ணுபவோ புள்ளி - திணை150:91/1,2

 TOP
 
  முருந்து (2)
முருந்து ஏய் எயிறொடு தார் பூப்பித்திருந்தே - திணை150:116/2
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் - ஏலாதி:7/3

 TOP
 
  முல்லாய் (2)
கொன்றாய் குருந்தே கொடி முல்லாய் வாடினீர் - திணை150:81/1
குருந்தே கொடி முல்லாய் கொன்றாய் தளவே - திணை150:116/1

 TOP
 
  முல்லை (22)
முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் - நாலடி:5 5/1
முல்லை அலைக்கும் எயிற்றாய் நிரப்பு என்னும் - நாலடி:29 7/3
முல்லை இலங்கு எயிறு ஈன நறும் தண் கார் - கார்40:14/3
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் - கார்40:21/2
முல்லை கொடி மகிழ மொய் குழலார் உள் மகிழ - கார்40:41/1
கொலை படை சால பரப்பிய முல்லை
  முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று - ஐந்50:3/2,3
முல்லை நறு மலர் ஊதி இரும் தும்பி - ஐந்50:6/1
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன - ஐந்50:9/3
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர - ஐந்70:15/2
கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி - ஐந்70:20/2
கார் கொடி முல்லை எயிறு ஈன காரோடு - ஐந்70:21/2
முல்லை தளவொடு போது அவிழ எல்லி - ஐந்70:24/2
பல் நிற முல்லை அரும்ப பருவம் செய்து - திணை50:22/3
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி - திணை50:26/2
காடு எலாம் கார் செய்து முல்லை அரும்பு ஈன - திணை50:29/2
எல்லு நல் முல்லை தார் சேர்ந்த இரும் கூந்தல் - திணை50:38/3
கொல்லை தரு வான் கொடிகள் ஏறுவ காண் முல்லை
  பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் - திணை150:105/2,3
வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் - திணை150:106/3
குருந்தோடு முல்லை குலைத்தனகாண் நாமும் - திணை150:112/3
முல்லை புரையும் முறுவலாய் செய்வது என் - பழ:110/3
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை
  கூர் எயிறு ஈன குருந்து அரும்ப ஓரும் - கைந்:25/1,2
முல்லை எயிறு ஈன - கைந்:34/1

 TOP
 
  முல்லைக்கு (1)
முல்லைக்கு தேரும் மயிலுக்கு போர்வையும் - பழ:361/1

 TOP
 
  முலை (24)
தம் நெறி பெண்டிர் தட முலை சேராரே - நாலடி:38 8/3
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம் - நாலடி:39 9/3
மாலை பரிந்திட்டு அழுதாள் வன முலை மேல் - நாலடி:40 7/3
கோல் நோக்கி வாழும் குடி எல்லாம் தாய் முலை
  பால் நோக்கி வாழும் குழவிகள் வான - நான்மணி:26/1,2
முலை இல்லாள் பெண்மை விழைவு - இன்னா40:12/4
உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து - ஐந்70:4/2
முலை வற்று விட்டன்று நீர் - ஐந்70:24/4
தளர் முலை பாராட்டி என்னுடைய பாவை - ஐந்70:47/3
மென் முலை மேல் ஊர்ந்த பசலை மற்று என் ஆம்கொல் - திணை50:22/1
பிதிரும் முலை மேல் சுணங்கு - திணை50:28/4
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி - திணை50:33/3
தான் தாயா கோங்கம் தளர்ந்து முலை கொடுப்ப - திணை150:65/1
கொண்ட சுணங்கு அணி மென் முலை கொம்பு அன்னாய் - திணை150:70/3
கண் உளவாயின் முலை அல்லை காணலாம் - திணை150:108/1
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும் - குறள்:41 2/1
படாஅ முலை மேல் துகில் - குறள்:109 7/2
தாய் முலை உண்ணா குழவியும் சேய் மரபின் - திரி:84/2
ஆ அணைய நின்றதன் கன்று முலை இருப்ப - பழ:20/3
பூண் தாங்கு இள முலை பொற்றொடீஇ பூண்ட - பழ:112/3
சில நாள் சிறந்தவற்றால் செய்க முலை நெருங்கி - பழ:134/2
தொடி தோள் மடவார் துணை முலை ஆகம் - பழ:222/1
பொன் வரை கோங்கு ஏர் முலை பூம் திருவேஆயினும் - சிறுபஞ்:43/3
ஏந்தல் இள முலை ஈர் எயிற்றாய் என் நெஞ்சு - கைந்:21/3
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா - கைந்:48/2

 TOP
 
  முலைக்கண் (1)
வளர் முலைக்கண் ஞெமுக்குவார் - ஐந்70:47/4

 TOP
 
  முலைக்கண்ணும் (1)
முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் - நாலடி:40 9/1

 TOP
 
  முலைக்கு (1)
அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு
  நாண் அழிந்து நல்ல நலன் அழிந்து நைந்து உருகி - திணை150:23/2,3

 TOP
 
  முலைகள் (1)
பொன் மெலியும் மேனியாள் பூம் சுணங்கு மென் முலைகள்
  என் மெலிய வீங்கினவே பாவம் என்று என் மெலிவிற்கு - திணை150:21/1,2

 TOP
 
  முலைப்பால் (1)
நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால்
  தார் சிதைக்கும் வேண்டா தழூஉ - திணை150:152/3,4

 TOP
 
  முலையாய் (6)
கோங்கு அரும்பு அன்ன முலையாய் பொருள் வயின் - நாலடி:40 10/3
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ - திணை50:24/1
உருவ முலையாய் நம் காதலர் இன்னே - திணை50:25/3
பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் - திணை150:63/3
பொன் பெறும் பூம் சுணங்கின் மென் முலையாய் நன்கு உணர்ந்தார் - சிறுபஞ்:46/3
தக்க யாழ்ப்பாண தளர் முலையாய் மூத்து அமைந்தார் - கைந்:48/3

 TOP
 
  முலையார் (3)
மூத்தேம் இனி யாம் வரு முலையார் சேரியுள் - ஐந்70:45/2
பொருந்திய பூண் முலையார் சேரி கைத்து இல்லான் - சிறுபஞ்:93/3
துயில் இன் இள முலையார் தோள் நயந்து வாழ் நின் - கைந்:38/3

 TOP
 
  முலையாலும் (1)
முலையாலும் பூணாலும் முன்கண் தாம் சேர்ந்த - திணை150:152/1

 TOP
 
  முலையாள் (3)
கொம்மை வரி முலையாள் தோள் மரீஇ உம்மை - நாலடி:9 5/2
இழைக்கு அமர்ந்த ஏய் ஏர் இள முலையாள் ஈடு இல் - திணை150:68/3
அரும்பு ஈர் முலையாள் அணி குழல் தாழ் வேய்த்தோள் - திணை150:116/3

 TOP
 
  முலையினாள் (1)
தன்மை ஒழிய தரள முலையினாள்
  மென்மை செய்திட்டாள் மிக - திணை150:146/3,4

 TOP
 
  முலையும் (2)
எழிலும் முலையும் இரண்டிற்கும் முந்நீர் - திணை150:15/3
கோல வன முலையும் புல்லினான் என்று எடுத்து - கைந்:44/3

 TOP
 
  முலையொடு (1)
முலையொடு சோர்கின்ற பொன் வண்ணம் அன்னோ - திணை50:19/3

 TOP
 
  முழ (1)
முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று - பழ:386/4

 TOP
 
  முழக்கம் (1)
மத முழக்கம் கேட்டல் இனிது - இனிய40:15/4

 TOP
 
  முழக்கும் (1)
மின்னும் முழக்கும் இடியும் மற்று இன்ன - ஐந்50:3/1

 TOP
 
  முழங்க (3)
முழங்க தளிர்க்கும் குருகு இலை நட்டார் - நான்மணி:35/3
இமிழ் இசை வானம் முழங்க குமிழின் பூ - கார்40:28/1
மத நாகம் மாறு முழங்க புதல் நாகம் - திணை150:117/2

 TOP
 
  முழங்கல் (1)
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் - திணை150:115/1

 TOP
 
  முழங்கி (6)
முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க - கார்40:27/1
முழங்கி வில் கோலிற்று வான் - ஐந்70:22/4
கரும் கொடி முல்லை கவின முழங்கி
  பெரும் பெயல் தாழ பெயர் குறி செய்தார் - திணை50:26/2,3
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து - திணை50:27/2
முதிர் மணி நாகம் அனுங்க முழங்கி
  கதிர் மறை மாலை கனை பெயல் தாழ - திணை50:28/2,3
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய - திணை150:93/3

 TOP
 
  முழங்கியது (1)
இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் - நாலடி:10 10/2

 TOP
 
  முழங்கு (4)
முத்தொடு இமைக்கும் முழங்கு உவரி தண் சேர்ப்ப - நாலடி:15 6/3
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் - கள40:40/3
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப - திணை150:57/3
முழங்கு முரசு உடை செல்வம் தழங்கு அருவி - பழ:151/2

 TOP
 
  முழங்கும் (1)
பெய்ய எழிலி முழங்கும் திசை எல்லாம் - நாலடி:40 2/3

 TOP
 
  முழந்தாள் (1)
மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள்
  கிழிந்தானை மூக்கு பொதிவு - பழ:347/3,4

 TOP
 
  முழம் (1)
முழம் குறைப்ப சாண் நீளுமாறு - பழ:211/4

 TOP
 
  முழவின் (1)
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:31/3

 TOP
 
  முழவு (2)
தழங்கண் முழவு இயம்பும் தண் கடல் சேர்ப்ப - பழ:211/3
முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர் - பழ:343/1

 TOP
 
  முழவும் (1)
யாழும் குழலும் முழவும் இயைந்தென - திணை50:7/1

 TOP
 
  முழா (1)
சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் - கள40:20/3

 TOP
 
  முழு (5)
மோட்டிடத்தும் செய்யார் முழு மக்கள் கோட்டை - நாலடி:36 8/2
முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும் - நாலடி:40 9/1
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து - நான்மணி:0/6
முழு மக்கள் காதல் அவை - திரி:9/4
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே - பழ:85/3

 TOP
 
  முழுகி (1)
மணலுள் முழுகி மறைந்து கிடக்கும் - பழ:184/3

 TOP
 
  முழுது (2)
முழுது உணர்ந்து மூன்று ஒழித்து மூவாதான் பாதம் - சிறுபஞ்:0/1
பழுது இன்றி ஆற்ற பணிந்து முழுது ஏத்தி - சிறுபஞ்:0/2

 TOP
 
  முழுதுடன் (2)
முழுதுடன் முன்னே வகுத்தவன் என்று - பழ:29/1
முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர் - பழ:343/1

 TOP
 
  முழுதும் (1)
மொழியாமை முன்னே முழுதும் கிளைஞர் - சிறுபஞ்:49/3

 TOP
 
  முழுமக்கள் (2)
முழுமக்கள் ஆகற்பாலார் - திரி:87/4
முடலை முழுமக்கள் மொய் கொள் அவையுள் - பழ:72/2

 TOP
 
  முழை (1)
முழை உறை சீயமும் என்று இவை நான்கும் - ஆசாரக்:84/2

 TOP
 
  முள் (9)
முள் எயிறு ஏய்ப்ப வடிந்து - கார்40:21/4
கொடு முள் மடல் தாழை கூம்பு அவிழ்ந்த ஒண் பூ - ஐந்50:49/1
முள் உடை மூங்கில் பிணங்கிய சூழ் படப்பை - ஐந்70:36/1
அரும்பிய முள் எயிற்று அம் சொல் மடவாய் - திணை50:16/3
முருகு வாய் முள் தாழை நீள் முகை பார்ப்பு என்றே - திணை150:36/1
மொழி காட்டாய்ஆயினும் முள் எயிற்றாள் சென்ற - திணை150:65/3
இளைது ஆக முள் மரம் கொல்க களையுநர் - குறள்:88 9/1
முள்ளினால் முள் களையுமாறு - பழ:54/4
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் - ஏலாதி:7/3

 TOP
 
  முள்ளி (2)
பெருவாயின் முள்ளி என்பான் - ஆசாரக்:101/6
முள்ளி தேன் உண்ணுமவர் - பழ:274/4

 TOP
 
  முள்ளினால் (1)
முள்ளினால் முள் களையுமாறு - பழ:54/4

 TOP
 
  முள்ளுடை (1)
முள்ளுடை காட்டில் நடத்தல் நனி இன்னா - இன்னா40:33/2

 TOP
 
  முளரி (1)
முளரி மொழியாது உளரி கிளரி நீ - திணை150:126/2

 TOP
 
  முளி (1)
முளி புல்லும் கானமும் சேரார் தீக்கு ஊட்டார் - ஆசாரக்:56/1

 TOP
 
  முளிந்தாரை (1)
முளிந்தாரை தஞ்சம் மொழியலோ வேண்டா - பழ:42/2

 TOP
 
  முளை (3)
செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ - நாலடி:37 7/1
முளை குழாம் நீர் உண்டேல் உண்டாம் திரு குழாம் - நான்மணி:64/2
நட்பின் கொழு முளை பொய் வழங்கின் இல் ஆகும் - திரி:83/2

 TOP
 
  முளைக்கும் (2)
முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் - நான்மணி:30/3
கிழங்கு உடைய எல்லாம் முளைக்கும் ஓர் ஆற்றான் - பழ:97/2

 TOP
 
  முளைத்த (1)
முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் - நான்மணி:30/3

 TOP
 
  முளைப்ப (1)
மால் மாலை தம்முன் நிறம் போல் மதி முளைப்ப
  யான் மாலை ஆற்றேன் இனைந்து - திணை150:97/3,4

 TOP
 
  முற்பகல் (3)
முற்பகல் எல்லாம் குழம்பு ஆகி பிற்பகல் - கள40:1/3
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா - குறள்:32 9/1
முற்பகல் கண்டான் பிறன் கேடு தன் கேடு - பழ:130/3

 TOP
 
  முற்பட்ட (1)
முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை - நாலடி:24 7/1

 TOP
 
  முற்ற (2)
முற்ற பகலும் முனியாது இனிது ஓதி - பழ:61/3
முற்ற அறிந்தார் முதல் அறிந்தார் தெற்ற - பழ:141/2

 TOP
 
  முற்றல் (1)
முற்றல் சிறு மந்தி முற்பட்ட தந்தையை - நாலடி:24 7/1

 TOP
 
  முற்றலை (1)
முற்றலை நாடி கருமம் செய வையார் - பழ:373/2

 TOP
 
  முற்றனைத்தும் (1)
முற்றனைத்தும் உண்ணா தவர்க்கு ஈந்தார் மன்னராய் - சிறுபஞ்:69/3

 TOP
 
  முற்றாது (1)
முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும் - குறள்:75 7/1

 TOP
 
  முற்றாமை (1)
முற்றாமை கேடு முரண் கேடு தெற்ற - சிறுபஞ்:48/2

 TOP
 
  முற்றி (2)
முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் - நாலடி:2 9/3
வேய் முற்றி முத்து உதிரும் வெற்ப அது அன்றோ - பழ:151/3

 TOP
 
  முற்றிய (1)
முடிவும் இடையூறும் முற்றிய ஆங்கு எய்தும் - குறள்:68 6/1

 TOP
 
  முற்றியவரையும் (1)
முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி - குறள்:75 8/1

 TOP
 
  முற்றியும் (1)
முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும் - குறள்:75 7/1

 TOP
 
  முற்றினான் (1)
முற்றினான் ஆகும் முதல்வன் நூல் பற்றினால் - சிறுபஞ்:6/2

 TOP
 
  முற்று (3)
முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி - குறள்:75 8/1
முற்று நீர் ஆழி வரையகத்து ஈண்டிய - பழ:394/3
காலனார் ஈடு அறுத்தல் காண்குறின் முற்று உணர்ந்த - ஏலாதி:65/1

 TOP
 
  முற்றும் (2)
தம் கருமம் முற்றும் துணை - நாலடி:24 1/4
தொடங்கற்க எ வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
  இடம் கண்ட பின் அல்லது - குறள்:50 1/1,2

 TOP
 
  முறி (7)
முறி ஆர் நறும் கண்ணி முன்னர் தயங்க - நாலடி:2 6/2
முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் - நாலடி:32 7/3
முறி எழில் மேனி பசப்ப அருள் ஒழிந்து - திணை50:15/3
நெறி வளர் நீள் வேங்கை கொட்கும் முறி வளர் - திணை150:7/2
நெறி திரிவார் இன்மையால் இல்லை முறி திரிந்த - திணை150:61/2
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் - குறள்:112 3/1
முறி கிளர் நல் மலை நாடன் வருமே - கைந்:11/3

 TOP
 
  முறுக (1)
நல் சார்வு சார கெடுமே வெயில் முறுக
  புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு - நாலடி:18 1/3,4

 TOP
 
  முறுவல் (7)
முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும் - நாலடி:5 5/1
ஒண் தொடி நல்லார் முறுவல் கவின் கொள - திணை50:21/2
முத்து அன்ன வெண் முறுவல் கண்டு உருகி நைவார்க்கே - திணை150:33/3
முகம் தாமரை முறுவல் ஆம்பல் கண் நீலம் - திணை150:72/1
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம் - குறள்:112 3/1
முறுவல் இனிதுரை கால் நீர் மணை பாய் - ஆசாரக்:54/1
செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை - பழ:226/3

 TOP
 
  முறுவலாய் (1)
முல்லை புரையும் முறுவலாய் செய்வது என் - பழ:110/3

 TOP
 
  முறுவலார் (1)
முத்து ஏர் முறுவலார் சொல் இனிது ஆங்கு இனிதே - இனிய40:1/3

 TOP
 
  முறை (26)
அறப்பயன் யார்மாட்டும் செய்க முறை புதவின் - நாலடி:10 9/2
சிறுகா பெருகா முறை பிறழ்ந்து வாரா - நாலடி:11 10/1
முறை இன்றி ஆளும் அரசு இன்னா இன்னா - இன்னா40:5/3
முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு - குறள்:39 8/1
தேர்ந்து செய்வஃதே முறை - குறள்:55 1/2
முறை காக்கும் முட்டா செயின் - குறள்:55 7/2
எண் பதத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன் - குறள்:55 8/1
இன்மையின் இன்னாது உடைமை முறை செய்யா - குறள்:56 8/1
முறை கோடி மன்னவன் செய்யின் உறை கோடி - குறள்:56 9/1
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை - குறள்:68 7/1
முறை நிலை கோடா அரசும் சிறைநின்று - திரி:34/2
முறை செய்யான் பெற்ற தலைமையும் நெஞ்சின் - திரி:80/1
வெம் சின வேந்தன் முறை நெறியால் சேர்தலும் - திரி:98/2
முந்தையோர் கண்ட முறை - ஆசாரக்:4/4
முந்தையோர் கண்ட முறை - ஆசாரக்:11/4
துய்க்க முறை வகையால் ஊண் - ஆசாரக்:25/3
மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் - ஆசாரக்:61/2
என்றும் முறை கொண்டு கூறார் புலையரையும் - ஆசாரக்:80/3
நன்கு அறிவார் கூறார் முறை - ஆசாரக்:80/4
சொல்லால் முறை செய்தான் சோழன் குல விச்சை - பழ:21/3
முறை தெரிந்து செல்வர்க்கும் நல்கூர்ந்தவர்க்கும் - பழ:206/1
இறை திரியான் நேர் ஒத்தல் வேண்டும் முறை திரிந்து - பழ:206/2
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார் - முது:3 6/1
பொருள் நசை வேட்கையோன் முறை செயல் பொய் - முது:7 9/1
முறை இல் அரசன் நாடு நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 1/1
ஏமம் வேண்டுவோன் முறை செயல் தண்டான் - முது:10 9/1

 TOP
 
  முறைக்கண்ணே (1)
மிடி என்னும் காரணத்தின் மேல் முறைக்கண்ணே
  கடி என்றார் கற்று அறிந்தார் - நாலடி:6 6/3,4

 TOP
 
  முறைசெய்தல் (1)
முன்தான் தெரிந்து முறைசெய்தல் முன் இனிதே - இனிய40:35/2

 TOP
 
  முறைசெய்யா (1)
நாள்தொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன் - குறள்:56 3/1

 TOP
 
  முறைப்பட (1)
முறைப்பட சூழ்ந்தும் முடிவு இலவே செய்வர் - குறள்:64 10/1

 TOP
 
  முறைமை (1)
கண்ணோட்டம் இன்மை முறைமை தெரிந்து ஆள்வான் - நான்மணி:93/3

 TOP
 
  முறைமைக்கு (1)
முறைமைக்கு மூப்பு இளமை இல் - பழ:93/4

 TOP
 
  முறையர் (1)
இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் நின்ற - குறள்:70 8/1

 TOP
 
  முறையால் (3)
கோள் முறையால் கோடல் இனிது - இனிய40:27/4
முதியவரை பக்கத்து வையார் விதி முறையால்
  உண்பவற்றுள் எல்லாம் சிறிய கடைப்பிடித்து - ஆசாரக்:26/1,2
அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால்
  நடுவணா சென்று அவரை நன்கு எறிதல் அல்லால் - பழ:387/2,3

 TOP
 
  முறையாளர் (2)
மேல் முறையாளர் தொழில் - திரி:2/4
நூல் முறையாளர் துணிவு - ஆசாரக்:61/3

 TOP
 
  முறையான் (5)
உறல் முறையான் உள் பகை தோன்றின் இறல் முறையான் - குறள்:89 5/1
உறல் முறையான் உள் பகை தோன்றின் இறல் முறையான்
  ஏதம் பலவும் தரும் - குறள்:89 5/1,2
வால் முறையான் வந்த நான் மறையாளரை - ஆசாரக்:61/1
அழி கதி இ முறையான் ஆன்றார் அறைந்தார் - ஏலாதி:67/3
இழி கதி இ முறையான் ஏழு - ஏலாதி:67/4

 TOP
 
  முறையும் (1)
மறைக்க மறையாதாம் காமம் முறையும்
  இறை வகையான் நின்றுவிடும் - நான்மணி:39/3,4

 TOP
 
  முறையொடு (1)
மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு
  வென்றி அறிப அரசர்கள் என்றும் - நான்மணி:88/1,2

 TOP
 
  முன் (104)
உலவா முன் ஒப்புரவு ஆற்றுமின் யாரும் - நாலடி:3 2/3
தவத்தின் முன் நில்லாதாம் பாவம் விளக்கு நெய் - நாலடி:6 1/2
தம்மை இகழ்வாரை தாம் அவரின் முன் இகழ்க - நாலடி:12 7/1
முன் துற்றும் துற்றினை நாளும் அறம் செய்து - நாலடி:19 10/1
கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை - நாலடி:22 5/3
எழுத்து ஓலை பல்லார் முன் நீட்ட விளியா - நாலடி:26 3/3
உரையாமை முன் உணரும் ஒண்மை உடையார்க்கு - நாலடி:30 2/3
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன்
  சொல் ஞானம் சோர விடல் - நாலடி:32 1/3,4
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று - நான்மணி:8/1
உற்றார் முன் தோன்றா உறா முதல் தெற்றென - நான்மணி:8/2
வெகுண்டார் முன் தோன்றா கெடும் - நான்மணி:8/4
மற களி மன்னர் முன் தோன்றும் சிறந்த - நான்மணி:34/1
அற களி இல்லாதார்க்கு ஈயும் முன் தோன்றும் - நான்மணி:34/2
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின் - நான்மணி:44/2
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் - நான்மணி:45/4
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் - நான்மணி:59/3
வள்ளல்கள் இன்மை பரிசிலர்க்கு முன் இன்னா - இன்னா40:9/2
ஊனை தின்று ஊனை பெருக்குதல் முன் இன்னா - இன்னா40:22/2
நல் சபையில் கைக்கொடுத்தல் சாலவும் முன் இனிதே - இனிய40:1/2
மனை வாழ்க்கை முன் இனிது மாணாதாம்ஆயின் - இனிய40:2/2
ஏவது மாறா இளம் கிளைமை முன் இனிதே - இனிய40:3/1
ஊனை தின்று ஊனை பெருக்காமை முன் இனிதே - இனிய40:4/2
கொல்லாமை முன் இனிது கோல் கோடி மாராயன் - இனிய40:5/1
செய்யாமை முன் இனிது செங்கோலன் ஆகுதல் - இனிய40:5/2
ஆற்றும் துணையால் அறம் செய்கை முன் இனிதே - இனிய40:6/1
பந்தம் உடையான் படையாண்மை முன் இனிதே - இனிய40:7/2
ஊரும் கலி மா உரன் உடைமை முன் இனிதே - இனிய40:8/1
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே - இனிய40:8/3
தங்கண் அமர்பு உடையார் தாம் வாழ்தல் முன் இனிதே - இனிய40:9/1
மானம் அழிந்த பின் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:13/1
கற்றார் முன் கல்வி உரைத்தல் மிக இனிதே - இனிய40:16/1
மிக்காரை சேர்தல் மிக மாண முன் இனிதே - இனிய40:16/2
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே - இனிய40:17/2
பட்டாங்கு பேணி பணிந்து ஒழுகல் முன் இனிதே - இனிய40:19/2
ஆவோடு பொன் ஈதல் அந்தணர்க்கு முன் இனிதே - இனிய40:23/2
ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே - இனிய40:25/1
தானம் கொடுப்பான் தகை ஆண்மை முன் இனிதே - இனிய40:27/1
மானம் பட வரின் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:27/2
ஆற்றானை ஆற்று என்று அலையாமை முன் இனிதே - இனிய40:28/1
பற்று அமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:32/2
தானே மடிந்து இரா தாளாண்மை முன் இனிதே - இனிய40:33/2
எல்லி பொழுது வழங்காமை முன் இனிதே - இனிய40:34/1
முன்தான் தெரிந்து முறைசெய்தல் முன் இனிதே - இனிய40:35/2
அவ்வித்து அழுக்காறு உரையாமை முன் இனிதே - இனிய40:36/1
நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே - இனிய40:38/2
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே - இனிய40:39/1
தொடி பொலி முன் கையாள் தோள் துணையா வேண்டி - கார்40:19/3
முன் கிளர்ந்து எய்தல் முடி - திணை150:53/4
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப - திணை150:57/3
அத்தம் கதிரோன் மறைவதன் முன் வண்டொடு தேன் - திணை150:120/3
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு - திணை150:135/2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன்
  ஏறு போல் பீடு நடை - குறள்:6 9/1,2
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் - குறள்:19 4/2
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல - குறள்:20 2/1
வலியார் முன் தன்னை நினைக்க தான் தன்னின் - குறள்:25 10/1
நா செற்று விக்குள் மேல்வாரா முன் நல் வினை - குறள்:34 5/1
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் - குறள்:40 5/1
கல்லாதவரும் நனி நல்லர் கற்றார் முன்
  சொல்லாது இருக்க பெறின் - குறள்:41 3/1,2
உற்ற நோய் நீக்கி உறாஅமை முன் காக்கும் - குறள்:45 2/1
யா உள முன் நிற்பவை - குறள்:64 6/2
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் - குறள்:72 4/1
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன்
  வான் சுதை வண்ணம் கொளல் - குறள்:72 4/1,2
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன் - குறள்:72 8/1
அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் - குறள்:72 10/2
கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார் முன்
  கற்ற செல சொல்லுவார் - குறள்:73 2/1,2
கற்றார் முன் கற்ற செல சொல்லி தாம் கற்ற - குறள்:73 4/1
என் ஐ முன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர் என் ஐ - குறள்:78 1/1
முன் நின்று கல் நின்றவர் - குறள்:78 1/2
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று - குறள்:106 3/1
பெற்றத்துள் கோல் இன்றி சேறலும் முன் தன்னை - திரி:4/2
எய்துவது எய்தாமை முன் காத்தல் வைகலும் - திரி:61/2
நன்றி பயன் தூக்கா நாண் இலியும் சான்றோர் முன்
  மன்றில் கொடும்பாடு உரைப்பானும் நன்று இன்றி - திரி:62/1,2
முன் துவ்வார் முன் எழார் மிக்கு உறார் ஊணின்கண் - ஆசாரக்:24/1
முன் துவ்வார் முன் எழார் மிக்கு உறார் ஊணின்கண் - ஆசாரக்:24/1
உண்ணார் வெகுளார் விளக்கு இகழார் முன் அந்தி - ஆசாரக்:29/2
முன் ஒளியும் பின் ஒளியும் அற்று - ஆசாரக்:51/3
எங்கு உற்று சேறிரோ என்னாரே முன் புக்கு - ஆசாரக்:58/2
மறந்தும் குரவர் முன் சொல்லாமை மூன்றும் - ஆசாரக்:63/2
இறைவர் முன் செல்வமும் கல்வியும் தேசும் - ஆசாரக்:71/1
இவையும் பெரியார் முன் செய்யாரே செய்யின் - ஆசாரக்:73/2
பெரியார் முன் யாதும் உரையார் பழி அவர் - ஆசாரக்:97/2
கல்லாதான் கண்ட கழி நுட்பம் கற்றார் முன்
  சொல்லுங்கால் சோர்வு படுதலால் நல்லாய் - பழ:2/1,2
கல்வியான் ஆய கழி நுட்பம் கல்லார் முன்
  சொல்லிய நல்லவும் தீய ஆம் எல்லாம் - பழ:3/1,2
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே - பழ:28/3
முன் இன்னார்ஆயினும் மூடும் இடர் வந்தால் - பழ:66/1
முன் நின்று கூறும் குறளை தெரிதலால் - பழ:113/3
மரம் போல் வலிய மனத்தாரை முன் நின்று - பழ:140/1
முன் நலிந்து ஆற்ற முரண் கொண்டு எழுந்தாரை - பழ:148/1
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன்
  சொல்லொடு ஒருப்படார் சோர்வு இன்றி மாறுபவே - பழ:193/2,3
ஆமாலோ என்று பெரியாரை முன் நின்று - பழ:233/1
முன் பிறர்க்கு ஓடி மொழியற்க தின்குறுவான் - பழ:257/2
முன் கை நெடியார்க்கு தோள் - பழ:267/4
முன் பெரிய நல்வினை முட்டு இன்றி செய்யாதார் - பழ:312/1
முன் இன்னா மூத்தார் வாய் சொல் - பழ:357/4
நன்று உணர்வார் முன் கல்லான் நாவும் சாம் ஒன்றானை - சிறுபஞ்:8/2
பூதரே முன் பொருள் செய்யாதார் ஆதரே - சிறுபஞ்:18/2
செய்ததனான் ஆகும் செழும் குலம் முன் செய்த - சிறுபஞ்:33/2
கொல்லாமை நன்று கொழிக்குங்கால் பல்லார் முன்
  பேணாமை பேணும் தகைய சிறிய எனினும் - சிறுபஞ்:37/2,3
என் பெறும் வாதி இசை பெறும் முன் பெற - சிறுபஞ்:54/2
வரு நோய்கள் முன் நாளில் தீர்த்தாரே இ நாள் - சிறுபஞ்:74/3
உண்பது முன் ஈவான் குழவி பலி கொடுப்பான் - சிறுபஞ்:77/3
முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று - முது:1 10/1
ஏற்றாரை இன்புற ஈய்ந்தார் முன் இம்மையான் - ஏலாதி:58/3
பற்றுதல் இன்றி விடுதல் முன் சொல்லும் மேல் - ஏலாதி:73/3

 TOP
 
  முன்கண் (1)
முலையாலும் பூணாலும் முன்கண் தாம் சேர்ந்த - திணை150:152/1

 TOP
 
  முன்கை (5)
முன்கை இறப்ப துறந்தார் வரல் கூறும் - கார்40:9/3
துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
  இறை இறவாநின்ற வளை - குறள்:116 7/1,2
முன்கை வளையும் தொடும் - பழ:384/4
தொடி முன்கை நல்லாய் அ தொக்க பொருளை - பழ:396/1
பொறாஅ என் முன்கை வளை - கைந்:58/4

 TOP
 
  முன்தான் (1)
முன்தான் தெரிந்து முறைசெய்தல் முன் இனிதே - இனிய40:35/2

 TOP
 
  முன்பு (1)
மொழிந்தார் முது நூலார் முன்பு - சிறுபஞ்:70/4

 TOP
 
  முன்றில் (4)
தோழியர் சூழ துறை முன்றில் ஆடுங்கால் - ஐந்50:37/1
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில்
  தவழ் திரை சேர்ப்பன் வருவான்கொல் தோழி - திணை50:50/2,3
முன்றில் இள மணல் மேல் மொய்த்து - திணை150:56/4
நிலவு கொடும் கழி நீந்தி நம் முன்றில்
  புலவு திரை பொருத போழ்து - கைந்:57/3,4

 TOP
 
  முன்றிலோ (1)
ஒன்று உறா முன்றிலோ இல் - பழ:171/4

 TOP
 
  முன்றுறை (1)
முன்றுறை மன்னவன் நான்கு அடியும் செய்து அமைத்தான் - பழ:404/3

 TOP
 
  முன்னது (1)
வாய் முன்னது ஆக வலிப்பினும் போகாதே - பழ:156/3

 TOP
 
  முன்னம் (6)
முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் - நான்மணி:30/3
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம்
  முகம் போல முன் உரைப்பது இல் - நான்மணி:45/3,4
முன்னவாம் முன்னம் அறிந்தார்கட்கு என்னும் - நான்மணி:66/2
முன்னம் உணர்ந்த வளை - குறள்:128 7/2
இழுகினான் ஆகாப்பது இல்லையே முன்னம்
  எழுதினான் ஓலை பழுது - பழ:29/3,4
முகன் அறிவார் முன்னம் அறிப அதுவே - பழ:301/3

 TOP
 
  முன்னர் (15)
முறி ஆர் நறும் கண்ணி முன்னர் தயங்க - நாலடி:2 6/2
எய்தி இருந்த அவை முன்னர் சென்று எள்ளி - நாலடி:33 5/1
போற்றாதார் முன்னர் செலவு - நான்மணி:6/4
நன்றி சாம் நன்று அறியாதார் முன்னர் சென்ற - நான்மணி:44/1
பாடல் சாம் பண் அறியாதார் முன்னர் ஊடல் சாம் - நான்மணி:44/3
வாலிழையார் முன்னர் வனப்பு இலான் பாடு இலன் - நான்மணி:96/1
பேதையார் முன்னர் படின் - நான்மணி:96/4
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர் - குறள்:44 5/1
வரும் முன்னர் காவாதான் வாழ்க்கை எரி முன்னர்
  வைத்தூறு போல கெடும் - குறள்:44 5/1,2
ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு - குறள்:72 6/2
பகை முன்னர் வாழ்க்கை செயலும் தொகை நின்ற - திரி:4/1
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே - பழ:234/3
வலி முன்னர் வை பாரம் இல் - பழ:234/4
மதம் நன்று மாண்பு இலார் முன்னர் விதம் நன்றால் - சிறுபஞ்:15/2
பழன வயல் ஊரன் பாண எம் முன்னர்
  பொழென பொய் கூறாது ஒழி - கைந்:37/3,4

 TOP
 
  முன்னரே (2)
முன்னரே சாம் நாள் முனி தக்க மூப்பு உள - நாலடி:10 2/1
அன்னரே ஆவர் அவரவர்க்கு முன்னரே
  வந்து ஆரம் தேம் கா வரு முல்லை சேர் தீம் தேன் - திணை150:106/2,3

 TOP
 
  முன்னவாம் (1)
முன்னவாம் முன்னம் அறிந்தார்கட்கு என்னும் - நான்மணி:66/2

 TOP
 
  முன்னாயின் (1)
மூத்தேம் இனி பாண முன்னாயின் நாம் இளையேம் - கைந்:45/1

 TOP
 
  முன்னி (2)
நீர் இல் அரும் சுரம் முன்னி அறியார்கொல் - ஐந்70:34/3
பின்னை உரைக்கப்படற்பாலான் முன்னி
  மொழிந்தான் மொழி அறியான் கூறல் முழந்தாள் - பழ:347/2,3

 TOP
 
  முன்னிய (2)
முன்னிய செய்யும் திரு - நான்மணி:38/4
கொன்னே வெகுளி பெருக்கலும் முன்னிய
  பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் - திரி:38/2,3

 TOP
 
  முன்னியது (1)
முன்னியது எய்தாமை இல் - பழ:161/4

 TOP
 
  முன்னும் (2)
யானும் மற்று இ இருந்த எம் முன்னும் ஆயக்கால் - பழ:73/1
முன்னும் ஒரு கால் பிழைப்பு ஆன்றார் ஆற்றவும் - பழ:221/1

 TOP
 
  முன்னுற (1)
முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை - குறள்:54 5/1

 TOP
 
  முன்னே (7)
பின் ஆவது என்று பிடித்து இரார் முன்னே
  கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் - நாலடி:1 5/2,3
முன்னே கொடுப்பின் அவர் கடியார் தான் கடியான் - நாலடி:28 8/3
மூப்பு மேல் வாராமை முன்னே அற வினையை - நாலடி:33 6/1
முழுதுடன் முன்னே வகுத்தவன் என்று - பழ:29/1
இயல் பகை வெல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்னே
  அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால் - பழ:51/1,2
மாய்வதன் முன்னே வகைப்பட்ட நல் வினையை - பழ:261/1
மொழியாமை முன்னே முழுதும் கிளைஞர் - சிறுபஞ்:49/3

 TOP
 
  முன்னை (4)
முன்னை வினை ஆய்விடும் - நாலடி:11 7/4
முன்னை ஒருவன் வினை சுடும் வேந்தனையும் - நான்மணி:49/3
முன்னை உரையார் புறமொழி கூற்று இன்னா - இன்னா40:32/2
முன்னை உடையது காவாது இகழ்ந்து இருந்து - பழ:325/1

 TOP
 
  முனா (1)
நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய - திணை150:151/2

 TOP
 
  முனி (4)
முன்னரே சாம் நாள் முனி தக்க மூப்பு உள - நாலடி:10 2/1
மூடர் முனி தக்க சொல்லுங்கால் கேடு அரும் சீர் - நாலடி:32 6/2
இனி வரையாய் என்று எண்ணி சொல்வேன் முனி வரையுள் - திணை150:27/2
முதுமக்கள் அன்றி முனி தக்கார் ஆய - பழ:209/1

 TOP
 
  முனிதக்கான் (1)
முனிதக்கான் என்பான் முகன் ஒழிந்து வாழ்வான் - நான்மணி:58/2

 TOP
 
  முனிந்தார் (1)
முனிந்தார் முனிவு ஒழிய செய்யுட்கண் முத்து - திணை150:154/1

 TOP
 
  முனிந்து (1)
கலம் மயக்கம் கள் உண்டு வாழ்தல் சொலை முனிந்து
  பொய்ம் மயக்கம் சூதின்கண் தங்குதல் இ மூன்றும் - திரி:39/2,3

 TOP
 
  முனிய (1)
பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான் - குறள்:20 1/1

 TOP
 
  முனியா (2)
முனியா ஒழுக்கத்தவன் - நான்மணி:58/5
ஊர் முனியா செய்து ஒழுகும் ஊக்கம் மிக இனிதே - இனிய40:33/1

 TOP
 
  முனியாதார் (2)
இனியவே செய்ப அமைந்தார் முனியாதார்
  முன்னிய செய்யும் திரு - நான்மணி:38/3,4
முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார்
  முன்னியது எய்தாமை இல் - பழ:161/3,4

 TOP
 
  முனியாது (2)
முட்டிகை போல முனியாது வைகலும் - நாலடி:21 8/1
முற்ற பகலும் முனியாது இனிது ஓதி - பழ:61/3

 TOP
 
  முனியார் (5)
பிறப்பினை யாரும் முனியார் பிறப்பினுள் - நாலடி:18 4/2
முனியார் அரிய முயல்வார் அவரின் - நான்மணி:102/1
முனியார் அறம் காமுறுவர் இனிய - நான்மணி:102/2
முனியார் துனியார் முகத்து எதிர் நில்லார் - ஆசாரக்:69/1
முனியார் செயினும் மொழியால் முடியா - பழ:236/2

 TOP
 
  முனியார்கொல் (1)
முனியார்கொல் தாம் வாழும் நாள் - நாலடி:34 8/4

 TOP
 
  முனிவ (1)
உரையிடை ஆய்ந்து உரையார் ஊர் முனிவ செய்யார் - ஆசாரக்:83/2

 TOP
 
  முனிவர் (1)
முகத்தான் நோய் செய்வர் மகளிர் முனிவர்
  தவத்தான் தருக்குவர் நோய் - நான்மணி:12/3,4

 TOP
 
  முனிவரையானும் (1)
முயறலே வேண்டா முனிவரையானும்
  இயல்பு இன்னர் என்பது இனத்தான் அறிக - பழ:237/1,2

 TOP
 
  முனிவான் (1)
முடியும்கொல் என்று முனிவான் ஒருவன் - கைந்:12/3

 TOP
 
  முனிவித்தல் (1)
இல் இருந்து ஆற்ற முனிவித்தல் உள் இருந்து - பழ:276/3

 TOP
 
  முனிவினால் (1)
முனிவினால் கண்பாடு இலர் - நாலடி:37 6/4

 TOP
 
  முனிவு (3)
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின் - திணை150:153/2
முனிந்தார் முனிவு ஒழிய செய்யுட்கண் முத்து - திணை150:154/1
முனிவு இலராகி முயல்க முனியாதார் - பழ:161/3

 TOP
 
  முனை (3)
நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால் - திணை150:152/3
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து - குறள்:75 9/1
வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு - சிறுபஞ்:13/3

 TOP
 
  முனையும் (1)
கறுத்த பகை முனையும் கள்ளாட்டுக்கண்ணும் - ஆசாரக்:55/1

 TOP
 
  முனையுள்ளும் (1)
ஆர்த்த முனையுள்ளும் வேறு இடத்தும் ஓத்தும் - ஏலாதி:62/2

 TOP
 
  முனைவயின் (1)
வேட்ட முனைவயின் சேறிரோ ஐய நீர் - ஐந்50:34/3

 TOP