<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

ஞா - முதல் சொற்கள்
ஞாங்கர் 1
ஞாட்பில் 1
ஞாட்பினுள் 8
ஞாண் 1
ஞாயிற்றை 1
ஞாயிறு 5
ஞாயிறும் 1
ஞாலத்திற்கு 1
ஞாலத்தின் 1
ஞாலத்து 7
ஞாலம் 15
ஞாழல் 3
ஞாழலும் 1
ஞான்று 2
ஞானத்தான் 1
ஞானம் 6
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஞாங்கர் (1)
பொங்கரும் ஞாங்கர் மலர்ந்தன தங்கா - கார்40:29/1

 TOP
 
  ஞாட்பில் (1)
மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா - இன்னா40:6/2

 TOP
 
  ஞாட்பினுள் (8)
ஞாட்பினுள் எஞ்சிய ஞாலம் சேர் யானை கீழ் - கள40:2/1
கழுமிய ஞாட்பினுள் மைந்து இகந்தார் இட்ட - கள40:11/1
ஆர்ப்பு எழுந்த ஞாட்பினுள் ஆள் ஆள் எதிர்த்து ஓடி - கள40:17/1
பீடு உடை வாளர் பிணங்கிய ஞாட்பினுள்
  கேடகத்தோடு அற்ற தட கை கொண்டு ஓடி - கள40:28/2,3
இடரிய ஞாட்பினுள் ஏற்று எழுந்த மைந்தர் - கள40:34/1
மைந்து கால் யாத்து மயங்கிய ஞாட்பினுள்
  புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை - கள40:39/1,2
ஒள் நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
  நண்ணாரும் உட்கும் என் பீடு - குறள்:109 8/1,2
உருத்து எழு ஞாட்பினுள் ஒன்னார் தொலைய - பழ:378/1

 TOP
 
  ஞாண் (1)
நுண் ஞாண் வலையின் பரதவர் போத்தந்த - ஐந்70:66/1

 TOP
 
  ஞாயிற்றை (1)
ஞாயிற்றை கை மறைப்பார் இல் - பழ:34/4

 TOP
 
  ஞாயிறு (5)
தோற்றம் சால் ஞாயிறு நாழியா வைகலும் - நாலடி:1 7/1
கதிர் சேர்ந்த ஞாயிறு சக்கரம் ஒக்கும் - நான்மணி:0/2
நாள் ஞாயிறு உற்ற செருவிற்கு வீழ்ந்தவர் - கள40:1/1
பகல் பருகி பல் கதிர் ஞாயிறு கல் சேர - திணை150:94/1
ஆழி போல் ஞாயிறு கல் சேர தோழியோ - திணை150:97/2

 TOP
 
  ஞாயிறும் (1)
அம்பும் அழலும் அவிர் கதிர் ஞாயிறும்
  வெம்பி சுடினும் புறம் சுடும் வெம்பி - நாலடி:9 9/1,2

 TOP
 
  ஞாலத்திற்கு (1)
துளி இன்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன் - குறள்:56 7/1

 TOP
 
  ஞாலத்தின் (1)
ஞாலத்தின் மாண பெரிது - குறள்:11 2/2

 TOP
 
  ஞாலத்து (7)
மல்லல் மா ஞாலத்து வாழ்பவருள் எல்லாம் - நாலடி:30 6/1
மலர்தலை ஞாலத்து மன்னுயிர்க்கு எல்லாம் - இனிய40:20/3
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி - கார்40:8/1
பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
  அறம் பொருள் கண்டார்க்கண் இல் - குறள்:15 1/1,2
விரி கடல் சூழ்ந்த வியன் கண் மா ஞாலத்து
  உரியதனில் கண்டு உணர்ந்தார் ஒக்கமே போல - பழ:1/2,3
மா இரு ஞாலத்து மண்பு ஒருவன் போல்கலார் - பழ:47/2
மண் பாய ஞாலத்து மாந்தர்க்கு உறுதியா - சிறுபஞ்:0/3

 TOP
 
  ஞாலம் (15)
புகழ்மையா கொள்ளாது பொங்கு நீர் ஞாலம்
  சமழ்மையா கொண்டுவிடும் - நாலடி:8 2/3,4
அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல் - நாலடி:15 8/2
ஞாட்பினுள் எஞ்சிய ஞாலம் சேர் யானை கீழ் - கள40:2/1
வெள்ளி வெண் நாஞ்சிலால் ஞாலம் உடுவன போல் - கள40:40/1
மா இரு ஞாலம் இருள் கூர் மருள் மாலை - திணை50:27/3
மல்லல் மா ஞாலம் கரி - குறள்:25 5/2
ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம் - குறள்:49 4/1
ஞாலம் கருதுபவர் - குறள்:49 5/2
விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம் நிரந்து இனிது - குறள்:65 8/1
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம்
  பகலும் பால் பட்டன்று இருள் - குறள்:100 9/1,2
நாண் வேலி கொள்ளாதுமன்னோ வியல் ஞாலம்
  பேணலர் மேலாயவர் - குறள்:102 6/1,2
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம்
  மரப்பாவை சென்று வந்த அற்று - குறள்:106 8/1,2
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் - திரி:0/1
ஞாலம் எனப்படுவார் - திரி:26/4
ஞாலம் அறிந்த புகழ் - ஏலாதி:26/4

 TOP
 
  ஞாழல் (3)
கன்னி இள ஞாழல் பூம் பொழில் நோக்கிய - திணை50:49/3
பூவா இள ஞாழல் போது - திணை150:39/4
தாழை மா ஞாழல் ததைந்து உயர்ந்த தாழ் பொழில் - திணை150:44/3

 TOP
 
  ஞாழலும் (1)
இடை எலாம் ஞாழலும் தாழையும் ஆர்ந்த - திணை150:58/3

 TOP
 
  ஞான்று (2)
அம்மனை கோல் ஆகிய ஞான்று - நாலடி:2 4/4
எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே - நாலடி:22 6/3

 TOP
 
  ஞானத்தான் (1)
ஞானத்தான் வீடு ஆகும் நாட்டு - சிறுபஞ்:34/4

 TOP
 
  ஞானம் (6)
நல் ஞானம் நீக்கி நிறீஇ ஒருவனை - நாலடி:31 8/2
மெய் ஞானம் கோட்டி உறழ்வழி விட்டு ஆங்கு ஓர் - நாலடி:32 1/1
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் - நாலடி:32 1/3
சொல் ஞானம் சோர விடல் - நாலடி:32 1/4
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து - பழ:298/2
ஞானம் வினாஅய் உரைக்கின் நகை ஆகும் - பழ:298/3

 TOP