<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

ஒ - முதல் சொற்கள்
ஒக்க 3
ஒக்கமே 1
ஒக்கல் 1
ஒக்கல்லா 1
ஒக்கலை 1
ஒக்கின் 1
ஒக்கும் 18
ஒக்குமே 1
ஒசிந்து 1
ஒட்ட 2
ஒட்டல் 2
ஒட்டலும் 1
ஒட்டா 3
ஒட்டார் 6
ஒட்டாரை 3
ஒட்டாரோடு 1
ஒட்டி 5
ஒட்டிய 1
ஒட்டியுழி 1
ஒட்டின் 1
ஒட்டும் 1
ஒட்பம் 2
ஒடி 1
ஒடிந்ததற்கு 1
ஒடுக்கம் 2
ஒடுக்கிய 1
ஒடுக்கும் 1
ஒடுங்கா 2
ஒடுங்கி 3
ஒடுங்கு 2
ஒடுங்கும் 3
ஒண் 31
ஒண்டொடி 4
ஒண்டொடியை 1
ஒண்ணுதல் 1
ஒண்ணுதலார் 2
ஒண்மை 4
ஒண்மைய 1
ஒத்த 11
ஒத்தது 1
ஒத்ததே 1
ஒத்தல் 3
ஒத்தனம் 1
ஒத்தான் 1
ஒத்தி 1
ஒத்து 5
ஒதுங்கி 1
ஒதுங்கும் 2
ஒப்ப 8
ஒப்பது 5
ஒப்பதூஉம் 1
ஒப்பர் 2
ஒப்பர்மன் 1
ஒப்பார்க்கு 1
ஒப்பாரி 1
ஒப்பாரை 1
ஒப்பு 5
ஒப்புடைத்தா 1
ஒப்புரவிற்கு 2
ஒப்புரவின் 1
ஒப்புரவினால் 1
ஒப்புரவினான் 1
ஒப்புரவு 7
ஒரார் 1
ஒரால் 2
ஒராஅலும் 1
ஒரீஇ 12
ஒரீஇவிடல் 3
ஒரு 49
ஒருக்கு 1
ஒருகால் 2
ஒருங்கு 18
ஒருங்குடன் 1
ஒருத்தரை 1
ஒருத்தல் 1
ஒருத்தற்கு 1
ஒருத்தி 2
ஒருத்திக்கு 1
ஒருத்தியை 1
ஒருதலையா 5
ஒருதலையான் 2
ஒருதன்மைத்து 1
ஒருநாள் 1
ஒருநிலையே 1
ஒருப்படாதாரே 1
ஒருப்படார் 1
ஒருப்படுத்து 1
ஒருபால் 1
ஒருபொழுதும் 2
ஒருபொழுதை 1
ஒருமை 3
ஒருமைக்கண் 1
ஒருமையுள் 1
ஒருவந்தம் 3
ஒருவர் 23
ஒருவர்க்கு 5
ஒருவர்கண் 1
ஒருவர்தம் 2
ஒருவரால் 2
ஒருவரும் 2
ஒருவரை 6
ஒருவரையும் 1
ஒருவரோடு 1
ஒருவழி 2
ஒருவற்கு 21
ஒருவன் 63
ஒருவன்கண் 1
ஒருவன்தான் 1
ஒருவன்பால் 1
ஒருவனும் 3
ஒருவனை 10
ஒருவாறு 1
ஒருவுக 1
ஒருவுதல் 1
ஒருவுமின் 1
ஒருவுவார் 1
ஒரூஉம் 2
ஒரோ 1
ஒல் 1
ஒல்க 1
ஒல்கல் 1
ஒல்காது 1
ஒல்காமை 1
ஒல்கார் 4
ஒல்காவே 1
ஒல்கி 3
ஒல்கிய 1
ஒல்கு 1
ஒல்கும்வாய் 1
ஒல்குவார் 1
ஒல்லா 8
ஒல்லாக்கால் 1
ஒல்லாது 3
ஒல்லாவே 1
ஒல்லானை 1
ஒல்லும் 7
ஒல்லுமேல் 1
ஒல்லுவ 1
ஒல்லென் 3
ஒல்லென்று 1
ஒல்லென 1
ஒல்லை 8
ஒல்லோம் 1
ஒல்வ 1
ஒல்வது 4
ஒல்வதோ 1
ஒல்வார் 1
ஒலி 21
ஒலிக்கு 1
ஒலிக்கும் 1
ஒலித்தக்கால் 1
ஒலித்தலும் 1
ஒலித்து 2
ஒலிப்ப 1
ஒலியின் 1
ஒவ்வா 3
ஒவ்வாத 1
ஒவ்வேம் 1
ஒழி 3
ஒழிக 2
ஒழித்து 3
ஒழித்துவிடின் 1
ஒழிதல் 6
ஒழிதலின் 1
ஒழிதலொடு 1
ஒழிதி 1
ஒழிந்த 7
ஒழிந்தக்கால் 1
ஒழிந்தார் 3
ஒழிந்தாரை 1
ஒழிந்தாள் 1
ஒழிந்தாளே 1
ஒழிந்து 7
ஒழிந்தேம் 1
ஒழிய 19
ஒழியவிடல் 1
ஒழியவிடும் 1
ஒழியாது 2
ஒழியாமை 2
ஒழியாவாகும் 1
ஒழியின் 1
ஒழியும் 2
ஒழியுமே 1
ஒழியுமோ 1
ஒழிவார் 1
ஒழிவான் 1
ஒழிவு 2
ஒழுக்க 1
ஒழுக்கத்தவன் 1
ஒழுக்கத்தால் 1
ஒழுக்கத்தின் 3
ஒழுக்கத்து 1
ஒழுக்கம் 28
ஒழுக்கம்அது 1
ஒழுக்கமா 1
ஒழுக்கமும் 3
ஒழுக்கி 2
ஒழுக்கினால் 2
ஒழுக்கு 5
ஒழுக்கும் 2
ஒழுக 7
ஒழுகப்பட்டவர் 1
ஒழுகப்படும் 2
ஒழுகல் 24
ஒழுகலராய் 1
ஒழுகலாற்றார் 1
ஒழுகலான் 3
ஒழுகலும் 3
ஒழுகாதாள் 1
ஒழுகாது 1
ஒழுகார் 4
ஒழுகான் 1
ஒழுகான்ஆயின் 1
ஒழுகி 7
ஒழுகிக்கண்ணும் 2
ஒழுகியக்கால் 1
ஒழுகியவ்வும் 1
ஒழுகின் 7
ஒழுகினார் 1
ஒழுகினும் 1
ஒழுகு 3
ஒழுகுதல் 4
ஒழுகுதற்கு 1
ஒழுகுபவர் 1
ஒழுகுபவே 1
ஒழுகும் 22
ஒழுகுமாறு 1
ஒழுகுவது 1
ஒழுகுவர் 1
ஒழுகுவார் 8
ஒழுகுவாரும் 1
ஒழுகுவாள் 1
ஒழுகுவான் 2
ஒழுகுவானும் 2
ஒழுகுவேன் 3
ஒள் 10
ஒள்ளிய 3
ஒள்ளியம் 1
ஒள்ளியர் 1
ஒள்ளியவர் 1
ஒள்ளியன் 1
ஒள்ளிழாய் 3
ஒளி 21
ஒளிக்கும் 1
ஒளிக்கும்கொல்லோ 1
ஒளித்ததூஉம் 1
ஒளிப்பினும் 2
ஒளிய 1
ஒளியார் 1
ஒளியாரை 1
ஒளியான் 2
ஒளியிழாய் 3
ஒளியிழை 1
ஒளியும் 5
ஒளியொடு 1
ஒளிர் 1
ஒளிவிட 1
ஒளிவிடுதல் 1
ஒளிவிடும் 1
ஒளிறு 1
ஒளிறுபு 1
ஒற்கத்தின் 1
ஒற்கப்பட்டு 1
ஒற்கப்பட 1
ஒற்கம் 4
ஒற்றாள் 2
ஒற்றி 8
ஒற்றின்கண் 1
ஒற்றினால் 1
ஒற்றினான் 2
ஒற்று 7
ஒற்றும் 1
ஒற்றுமை 2
ஒற்றை 1
ஒறுக்க 2
ஒறுக்கல்லாதார் 1
ஒறுக்கிற்பவர் 1
ஒறுக்கின்றது 1
ஒறுக்கும் 1
ஒறுத்தமை 1
ஒறுத்தல் 2
ஒறுத்தார்க்கு 1
ஒறுத்தாரை 1
ஒறுத்தாற்றும் 1
ஒறுத்து 1
ஒறுப்ப 1
ஒறுப்பது 1
ஒன்பதின்மர் 1
ஒன்பது 1
ஒன்றல் 1
ஒன்றன் 3
ஒன்றா 2
ஒன்றாக 2
ஒன்றாது 1
ஒன்றாமை 1
ஒன்றாய் 1
ஒன்றாய்விடினும் 1
ஒன்றால் 2
ஒன்றாலும் 1
ஒன்றாள் 1
ஒன்றானும் 4
ஒன்றானை 1
ஒன்றி 10
ஒன்றிய 1
ஒன்றியார்கண் 1
ஒன்றிற்கு 1
ஒன்றின் 2
ஒன்றின 2
ஒன்று 118
ஒன்றுக்கு 2
ஒன்றும் 26
ஒன்றுமாம் 1
ஒன்றுமோ 1
ஒன்றேயும் 1
ஒன்றொடு 1
ஒன்றோ 7
ஒன்னார் 9
ஒன்னார்க்கு 1
ஒன்னார்கண் 1
ஒன்னாருள் 1
ஒன்னாரை 1
ஒன்னாரோடு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஒக்க (3)
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன் - குறள்:49 10/1
குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து - குறள்:49 10/2
ஒக்க உடன் உறைதல் ஊண் அமைவு தொக்க - சிறுபஞ்:51/2

 TOP
 
  ஒக்கமே (1)
உரியதனில் கண்டு உணர்ந்தார் ஒக்கமே போல - பழ:1/3

 TOP
 
  ஒக்கல் (1)
தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு - குறள்:5 3/1

 TOP
 
  ஒக்கல்லா (1)
விரி நீர் குவளையை ஆம்பல் ஒக்கல்லா
  பெரு நீரார் கேண்மை கொளினும் நீர் அல்லார் - நாலடி:24 6/2,3

 TOP
 
  ஒக்கலை (1)
ஒக்கலை வேண்டி அழல் - பழ:46/4

 TOP
 
  ஒக்கின் (1)
கண்ணொடு கண் இணை நோக்கு ஒக்கின் வாய் சொற்கள் - குறள்:110 10/1

 TOP
 
  ஒக்கும் (18)
விண்ணுலகே ஒக்கும் விழைவிற்றால் நுண் நூல் - நாலடி:24 3/2
மதி மன்னும் மாயவன் வாள் முகம் ஒக்கும்
  கதிர் சேர்ந்த ஞாயிறு சக்கரம் ஒக்கும் - நான்மணி:0/1,2
கதிர் சேர்ந்த ஞாயிறு சக்கரம் ஒக்கும்
  முது நீர் பழனத்து தாமரை தாளின் - நான்மணி:0/2,3
புது மலர் ஒக்கும் நிறம் - நான்மணி:0/4
திரு ஒக்கும் தீது இல் ஒழுக்கம் பெரிய - நான்மணி:6/1
அறன் ஒக்கும் ஆற்றின் ஒழுகல் பிறனை - நான்மணி:6/2
கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும் - நான்மணி:6/3
கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும்
  போற்றாதார் முன்னர் செலவு - நான்மணி:6/3,4
வளமையோடு ஒக்கும் வனப்பு இல்லை எண்ணின் - நான்மணி:32/3
என்றும் பிணியும் தொழில் ஒக்கும் என்றும் - நான்மணி:57/2
எண் ஒக்கும் சான்றோர் மரீஇயாரின் தீராமை - நான்மணி:98/1
புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய - நான்மணி:98/2
யாழ் ஒக்கும் நட்டார் கழறும் சொல் பாழ் ஒக்கும் - நான்மணி:98/3
யாழ் ஒக்கும் நட்டார் கழறும் சொல் பாழ் ஒக்கும்
  பண்பு உடையாள் இல்லா மனை - நான்மணி:98/3,4
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா - குறள்:98 2/1
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று - குறள்:112 2/2
ஒக்கும் வகையால் உடன் பொரும் சூதின்கண் - பழ:260/1
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ - பழ:356/3

 TOP
 
  ஒக்குமே (1)
கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே
  பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:22/4,5

 TOP
 
  ஒசிந்து (1)
சென்று ஒசிந்து ஒல்கு நுசுப்பினாய் பைம் கரும்பு - பழ:289/3

 TOP
 
  ஒட்ட (2)
உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் - குறள்:14 10/1
பருவத்தொடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினை - குறள்:49 2/1

 TOP
 
  ஒட்டல் (2)
உறை நிலத்தொடு ஒட்டல் அரிது - குறள்:50 9/2
கடலொடு காட்டு ஒட்டல் இல் - பழ:372/4

 TOP
 
  ஒட்டலும் (1)
ஒராஅலும் ஒட்டலும் செய்பவோ நல்ல - நாலடி:25 6/2

 TOP
 
  ஒட்டா (3)
தொட்டாரை ஒட்டா பொருள் இல்லை இல்லையே - பழ:118/3
அட்டாரை ஒட்டா கலம் - பழ:118/4
நீறு ஆர்ந்தும் ஒட்டா நிகர் இல் மணியே போல் - பழ:214/1

 TOP
 
  ஒட்டார் (6)
சில நாளும் ஒட்டாரோடு ஒட்டார் பல நாளும் - நாலடி:22 4/2
நட்டார் நடுங்கும் வினை செய்யார் ஒட்டார்
  உடன் உறையும் காலமும் இல் - நான்மணி:23/3,4
ஒட்டார் பெருமிதம் காண்டல் பெரிது இன்னா - இன்னா40:25/2
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் - குறள்:83 6/1
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே - குறள்:97 7/1
ஒட்டார் உடனுறைவின்கண் - ஆசாரக்:43/4

 TOP
 
  ஒட்டாரை (3)
தருக்குக ஒட்டாரை காலம் அறிந்தாங்கு - நான்மணி:86/2
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே - இனிய40:17/2
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் - குறள்:68 9/2

 TOP
 
  ஒட்டாரோடு (1)
சில நாளும் ஒட்டாரோடு ஒட்டார் பல நாளும் - நாலடி:22 4/2

 TOP
 
  ஒட்டி (5)
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் அதனின் முன் இனிதே - இனிய40:17/2
ஒட்டாரை ஒட்டி கொளல் - குறள்:68 9/2
ஒட்டி வினை நலம் பார்ப்பானும் இ மூவர் - திரி:15/3
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி
  தொடங்கினார் இல்லத்து அதன் பின் துறவா - பழ:398/2,3
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி
  துடங்கினார் இல்லகத்து அன்பின் துறவாது - சிறுபஞ்:16/2,3

 TOP
 
  ஒட்டிய (1)
ஒட்டிய காதல் உமையாள் ஒரு பாலா - பழ:85/1

 TOP
 
  ஒட்டியுழி (1)
நட்டாரை ஒட்டியுழி - பழ:85/4

 TOP
 
  ஒட்டின் (1)
உடையது ஒன்று இல்லாமை ஒட்டின் படை வென்று - பழ:314/2

 TOP
 
  ஒட்டும் (1)
பூசி கொளினும் இரும்பின்கண் மாசு ஒட்டும்
  பாசத்துள் இட்டு விளக்கினும் கீழ் தன்னை - நான்மணி:97/2,3

 TOP
 
  ஒட்பம் (2)
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்றுஆயினும் - குறள்:41 4/1
உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும் - குறள்:43 5/1

 TOP
 
  ஒடி (1)
ஒடி எறிய தீரா பகை - பழ:387/4

 TOP
 
  ஒடிந்ததற்கு (1)
ஒடிந்ததற்கு இல்லை பெருக்கம் வடிந்து அற - பழ:319/2

 TOP
 
  ஒடுக்கம் (2)
ஊக்கம் உடையான் ஒடுக்கம் பொரு தகர் - குறள்:49 6/1
நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்தும் நண்ணின்றா பூண் ஒடுக்கும் - சிறுபஞ்:43/2

 TOP
 
  ஒடுக்கிய (1)
கம்மம் செய் மாக்கள் கருவி ஒடுக்கிய
  மம்மர் கொள் மாலை மலர் ஆய்ந்து பூ தொடுப்பாள் - நாலடி:40 3/1,2

 TOP
 
  ஒடுக்கும் (1)
நாண் ஒடுக்கம் என்று ஐந்தும் நண்ணின்றா பூண் ஒடுக்கும்
  பொன் வரை கோங்கு ஏர் முலை பூம் திருவேஆயினும் - சிறுபஞ்:43/2,3

 TOP
 
  ஒடுங்கா (2)
ஒடுங்கா ஒலி கடல் சேர்ப்பன் நெடும் தேர் - ஐந்50:42/2
இதணால் கடி ஒடுங்கா ஈர்ம் கடா யானை - திணை150:2/3

 TOP
 
  ஒடுங்கி (3)
ஒடுங்கி அரவு உறையும் இல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:30/3
உரை சான்ற சான்றோர் ஒடுங்கி உறைய - பழ:125/1
உயர்ந்தான் நூல் ஓதி ஒடுங்கி உயர்ந்தான் - ஏலாதி:64/2

 TOP
 
  ஒடுங்கு (2)
குருந்தம்அங்கு ஒடுங்கு அழுத்தம் கொண்டு - திணை150:105/4
ஒடுங்கு மடல் பெண்ணை அன்றிற்கும் சொல்லேன் - கைந்:50/2

 TOP
 
  ஒடுங்கும் (3)
திரு ஒடுங்கும் மென் சாயல் தேம் கோதை மாதர் - ஐந்50:17/3
உரு ஒடுங்கும் உள் உருகி நின்று - ஐந்50:17/4
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார் - குறள்:83 8/1

 TOP
 
  ஒண் (31)
உருவும் இளமையும் ஒண் பொருளும் உட்கும் - நாலடி:11 2/1
ஒண் கதிர் வாள் மதியம் சேர்தலால் ஓங்கிய - நாலடி:18 6/1
விளக்கினுள் ஒண் சுடரே போன்று - நாலடி:19 9/4
ஒண் பொருள் ஒன்றோ தவம் கல்வி ஆள்வினை - நாலடி:20 5/3
ஈட்டலும் துன்பம் மற்று ஈட்டிய ஒண் பொருளை - நாலடி:28 10/1
வள்ளண்மை பூண்டான்கண் ஒண் பொருள் தெள்ளிய - நாலடி:39 6/2
ஊக்கி எழுந்தும் எறிகல்லா ஒண் புருவம் - நாலடி:40 5/3
உள்ளம் வைப்பார்க்கும் துயில் இல்லை ஒண் பொருள் - நான்மணி:7/2
ஒண் செய்யாள் பார்த்துறின் உண்டாகும் மற்று அவள் - நான்மணி:64/3
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி - கள40:2/2
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து - கள40:11/2
ஒண் செம் குருதி உமிழும் புனல் நாடன் - கள40:14/3
தாக்கி எறிதர வீழ்தரும் ஒண் குருதி - கள40:17/2
கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே - கள40:22/4
ஒண் செம் குருதி தொகுபு ஈண்டி நின்றவை - கள40:27/2
தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் - கள40:30/2
வருவர் வயங்கிழாய் வாள் ஒண் கண் நீர் கொண்டு - ஐந்50:9/1
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த - ஐந்50:41/2
கொடு முள் மடல் தாழை கூம்பு அவிழ்ந்த ஒண் பூ - ஐந்50:49/1
ஒண் தொடி நல்லார் முறுவல் கவின் கொள - திணை50:21/2
ஒண் பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண் பொருள் - குறள்:76 10/1
ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் - குறள்:101 9/2
இரந்துகொண்டு ஒண் பொருள் செய்வல் என்பானும் - திரி:73/1
வாசி கொண்டு ஒண் பொருள் செய்வானும் இ மூவர் - திரி:81/3
நல் அறமும் ஒண் பொருளும் சிந்தித்து வாய்வதின் - ஆசாரக்:4/2
உற்றான் உறாஅன் எனல் வேண்டா ஒண் பொருளை - பழ:38/1
கைவிட்ட ஒண் பொருள் கைவரவு இல் என்பார் - பழ:57/1
ஈட்டிய ஒண் பொருள் இல் எனினும் ஒப்புரவு - பழ:217/1
கடம் கொண்ட ஒண் பொருளை கைவிட்டு இருப்பார் - பழ:304/1
ஊக்கி உழந்து ஒருவர் ஈட்டிய ஒண் பொருளை - பழ:315/1
ஓடு புறம் கண்ட ஒண் தாரான் தேர் இதோ - கைந்:60/3

 TOP
 
  ஒண்டொடி (4)
ஒண்டொடி ஊடும் நிலை - கார்40:23/4
ஒண்டொடி ஊடும் நிலை - கார்40:38/4
உள்ளார்கொல் காதலர் ஒண்டொடி நம் திறம் - ஐந்50:4/1
ஒண்டொடி கண்ணே உள - குறள்:111 1/2

 TOP
 
  ஒண்டொடியை (1)
தண் துறை ஊர தகுவதோ ஒண்டொடியை
  பாராய் மனை துறந்து அ சேரி செல்வதனை - ஐந்70:54/2,3

 TOP
 
  ஒண்ணுதல் (1)
ஒண்ணுதல் செய்தது கண்டு - குறள்:124 10/2

 TOP
 
  ஒண்ணுதலார் (2)
ஊறு செய் நெஞ்சம் தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலார்
  தேற மொழிந்த மொழி கேட்டு தேறி - நாலடி:38 9/1,2
உள்ளம் ஒருவன் உடையதா ஒண்ணுதலார்
  கள்ளத்தால் செய்யும் கருத்து எல்லாம் தெள்ளி - நாலடி:38 10/1,2

 TOP
 
  ஒண்மை (4)
உறுப்பினால் ஆராயும் ஒண்மை உடையார் - நாலடி:20 6/3
உரையாமை முன் உணரும் ஒண்மை உடையார்க்கு - நாலடி:30 2/3
உரை சுடும் ஒண்மை இலாரை வரை கொள்ளா - நான்மணி:49/2
வெண்மை எனப்படுவது யாது எனின் ஒண்மை
  உடையம் யாம் என்னும் செருக்கு - குறள்:85 4/1,2

 TOP
 
  ஒண்மைய (1)
ஒண்மைய வாய் சான்ற பொருள் இல்லை ஈன்றாளின் - நான்மணி:54/3

 TOP
 
  ஒத்த (11)
ஒத்த குடி பிறந்தக்கண்ணும் ஒன்று இல்லாதார் - நாலடி:29 1/3
அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த
  எஞ்சாமை எஞ்சும் அளவு எல்லாம் நெஞ்சு அறிய - நான்மணி:25/1,2
பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் - திணை150:19/1
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் - திணை150:19/2
அத்தம் மறைந்தான் இ அணியிழையோடு ஒத்த
  தகையினால் எம் சீறூர் தங்கினிராய் நாளை - திணை150:69/2,3
ஒத்த ஒழுக்கம் உடைமையும் பாத்து உண்ணும் - திரி:40/2
ஒத்த வகையால் விரல் உறுத்தி வாய்பூசல் - ஆசாரக்:27/4
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ - பழ:382/3
ஒத்த ஒழுக்கம் கொலை பொய் புலால் களவோடு - சிறுபஞ்:107/1
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த - சிறுபஞ்:107/2
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த
  உறு பஞ்ச மூலம் தீர் மாரி போல் கூறீர் - சிறுபஞ்:107/2,3

 TOP
 
  ஒத்தது (1)
ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான் - குறள்:22 4/1

 TOP
 
  ஒத்ததே (1)
ஓஒ உவமன் உறழ்வு இன்றி ஒத்ததே
  காவிரி நாடன் கழுமலம் கொண்ட நாள் - கள40:36/1,2

 TOP
 
  ஒத்தல் (3)
உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க - குறள்:100 3/1
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு - குறள்:100 3/2
இறை திரியான் நேர் ஒத்தல் வேண்டும் முறை திரிந்து - பழ:206/2

 TOP
 
  ஒத்தனம் (1)
ஒத்தனம் யாமே உளம் - திணை150:33/4

 TOP
 
  ஒத்தான் (1)
உணராமையால் குற்றம் ஒத்தான் வினை ஆம் - ஏலாதி:72/1

 TOP
 
  ஒத்தி (1)
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின் - குறள்:112 9/1

 TOP
 
  ஒத்து (5)
வென்றி பொருட்டால் விலங்கு ஒத்து மெய் கொள்ளார் - நாலடி:32 5/1
மால் நீலம் மாண்ட துகில் உமிழ்வது ஒத்து அருவி - திணை150:6/1
ஒத்த ஐவனம் காப்பாள் கண் வேல் ஒத்து என் - திணை150:19/2
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து - குறள்:57 1/2
செத்துக சாந்து படுக்க மனம் ஒத்து
  சமத்தனாய் நின்று ஒழுகும் சால்பு தவமே - பழ:95/2,3

 TOP
 
  ஒதுங்கி (1)
அடி பைய இட்டு ஒதுங்கி சென்று துடியின் - நாலடி:39 8/2

 TOP
 
  ஒதுங்கும் (2)
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் - ஐந்50:16/3
மு சாரிகை ஒதுங்கும் ஓர் இடத்தும் இன்னவை - ஏலாதி:12/3

 TOP
 
  ஒப்ப (8)
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் - நாலடி:21 2/2
ஒருங்கு ஒப்ப கொண்டானாம் ஊரன் ஒருங்கு ஒவ்வா - நாலடி:39 7/2
வேள்வியோடு ஒப்ப உள - நான்மணி:51/4
உடையான் வழக்கு இனிது ஒப்ப முடிந்தால் - இனிய40:2/1
சிரல்வாய் வனப்பின ஆகி நிரல் ஒப்ப
  ஈர்ம் தண் தளவம் தகைந்தன சீர்த்தக்க - கார்40:36/1,2
இடையுள் இழுது ஒப்ப தோன்றி புடை எலாம் - ஐந்50:49/2
தெய்வத்தொடு ஒப்ப கொளல் - குறள்:71 2/2
வழங்கா துறை இழிந்து நீர் போக்கும் ஒப்ப
  விழைவு இலா பெண்டிர் தோள் சேர்வும் உழந்து - திரி:5/1,2

 TOP
 
  ஒப்பது (5)
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் - குறள்:17 2/1
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:37 3/2
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:54 6/2
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் - குறள்:63 1/2
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு - குறள்:100 3/2

 TOP
 
  ஒப்பதூஉம் (1)
இளமையோடு ஒப்பதூஉம் இல் - நான்மணி:32/4

 TOP
 
  ஒப்பர் (2)
ஆன்றாரொடு ஒப்பர் நிலத்து - குறள்:42 3/2
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி - குறள்:73 10/1

 TOP
 
  ஒப்பர்மன் (1)
திங்களும் சான்றோரும் ஒப்பர்மன் திங்கள் - நாலடி:16 1/2

 TOP
 
  ஒப்பார்க்கு (1)
மிக்கார் வழுத்தின் தொழுது எழுக ஒப்பார்க்கு
  உடன் செல்க உள்ளம் உவந்து - ஆசாரக்:31/2,3

 TOP
 
  ஒப்பாரி (1)
ஒப்பாரி யாம் கண்டது இல் - குறள்:108 1/2

 TOP
 
  ஒப்பாரை (1)
உவர்க்கத்து ஒரோ உதவி சேர்ப்பன் ஒப்பாரை
  சுவர்க்கத்து உளராயின் சூழ் - திணை150:62/3,4

 TOP
 
  ஒப்பு (5)
ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு - குறள்:80 10/2
உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பு இலார் கேண்மை - குறள்:82 2/1
உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க - குறள்:100 3/1
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு - குறள்:100 3/2
மெய் சுட்டி இல்லாரை உள்ளாரோடு ஒப்பு உரையார் - ஆசாரக்:94/2

 TOP
 
  ஒப்புடைத்தா (1)
உயர்ந்தான் தலைவன் என்று ஒப்புடைத்தா நோக்கி - ஏலாதி:64/1

 TOP
 
  ஒப்புரவிற்கு (2)
செல்லாமை செவ்வன் நேர் நிற்பினும் ஒப்புரவிற்கு
  ஒல்கார் குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 8/3,4
இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் - குறள்:22 8/1

 TOP
 
  ஒப்புரவின் (1)
ஒப்புரவின் நல்ல பிற - குறள்:22 3/2

 TOP
 
  ஒப்புரவினால் (1)
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் - குறள்:22 10/1

 TOP
 
  ஒப்புரவினான் (1)
ஒப்புரவினான் அறிப சான்றாண்மை மெய்க்கண் - நான்மணி:77/3

 TOP
 
  ஒப்புரவு (7)
உலவா முன் ஒப்புரவு ஆற்றுமின் யாரும் - நாலடி:3 2/3
உடம்பிற்கே ஒப்புரவு செய்து ஒழுகாது உம்பர் - நாலடி:4 7/3
உள வரை தூக்காத ஒப்புரவு ஆண்மை - குறள்:48 10/1
அன்பு நாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு - குறள்:99 3/1
ஒப்புரவு ஆற்ற அறிதல் அறிவுடைமை - ஆசாரக்:1/3
ஈட்டிய ஒண் பொருள் இல் எனினும் ஒப்புரவு
  ஆற்றும் குடி பிறந்த சான்றவன் ஆற்றவும் - பழ:217/1,2
ஒப்புரவு அறிதலின் தகு வரவு இல்லை - முது:6 2/1

 TOP
 
  ஒரார் (1)
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம் - குறள்:66 8/1

 TOP
 
  ஒரால் (2)
இன்மையுள் இன்மை விருந்து ஒரால் வன்மையுள் - குறள்:16 3/1
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இ இரண்டின் - குறள்:67 2/1

 TOP
 
  ஒராஅலும் (1)
ஒராஅலும் ஒட்டலும் செய்பவோ நல்ல - நாலடி:25 6/2

 TOP
 
  ஒரீஇ (12)
இழைத்த நாள் எல்லை இகவா பிழைத்து ஒரீஇ
  கூற்றம் குதித்து உய்ந்தார் ஈங்கு இல்லை ஆற்ற - நாலடி:1 6/1,2
கள்ளார் கள் உண்ணார் கடிவ கடிந்து ஒரீஇ
  எள்ளி பிறரை இகழ்ந்து உரையார் தள்ளியும் - நாலடி:16 7/1,2
யானை அனையவர் நண்பு ஒரீஇ நாய் அனையார் - நாலடி:22 3/1
நல் வரை நாட நயம் உணர்வார் நண்பு ஒரீஇ
  புல்லறிவினாரோடு நட்பு - நாலடி:24 9/3,4
கொண்டுழி பண்டம் விலை ஒரீஇ கொற்சேரி - ஐந்50:21/1
நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் - குறள்:12 6/2
சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரீஇ
  நன்றின்பால் உய்ப்பது அறிவு - குறள்:43 2/1,2
கேண்மை ஒரீஇ விடல் - குறள்:80 7/2
அன்பு ஒரீஇ தன் செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய - குறள்:101 9/1
செய் வகை செய்வான் தவசி கொடிது ஒரீஇ
  நல்லவை செய்வான் அரசன் இவர் மூவர் - திரி:96/2,3
விண்டு ஒரீஇ மாற்றிவிடுதல் அது அன்றோ - பழ:251/3
நில்லற்க நீத்தார் நெறி ஒரீஇ பல் காலும் - பழ:392/2

 TOP
 
  ஒரீஇவிடல் (3)
கேளிர் ஒரீஇவிடல் - நான்மணி:18/4
கேளிர் ஒரீஇவிடல் - நான்மணி:84/4
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் - குறள்:83 10/2

 TOP
 
  ஒரு (49)
துன்பம் பல நாள் உழந்தும் ஒரு நாளை - நாலடி:6 4/1
ஒரு வழி நில்லாமை கண்டும் ஒரு வழி - நாலடி:11 2/2
ஒரு வழி நில்லாமை கண்டும் ஒரு வழி - நாலடி:11 2/2
இசையா ஒரு பொருள் இல் என்றல் யார்க்கும் - நாலடி:12 1/1
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் - நாலடி:15 5/2
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் - நாலடி:15 7/2
ஒரு புடை பாம்பு கொளினும் ஒரு புடை - நாலடி:15 8/1
ஒரு புடை பாம்பு கொளினும் ஒரு புடை - நாலடி:15 8/1
தேய்வர் ஒரு மாசு உறின் - நாலடி:16 1/4
செல்வுழிக்கண் ஒரு நாள் காணினும் சான்றவர் - நாலடி:16 4/1
உறு புலி ஊன் இரை இன்றி ஒரு நாள் - நாலடி:20 3/1
ஒரு நீர் பிறந்து ஒருங்கு நீண்டக்கடைத்தும் - நாலடி:24 6/1
ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை - நாலடி:35 3/2
வற்று ஆம் ஒரு நடை கீழ் - நாலடி:35 3/4
ஒரு நன்றி செய்தவர்க்கு ஒன்றி எழுந்த - நாலடி:36 7/1
பாம்பிற்கு ஒரு தலை காட்டி ஒரு தலை - நாலடி:38 5/1
பாம்பிற்கு ஒரு தலை காட்டி ஒரு தலை - நாலடி:38 5/1
ஒரு தொடையான் வெல்வது கோழி உருவோடு - நான்மணி:52/2
எரி அழல் காணின் இகழ்ப ஒரு குடியில் - நான்மணி:63/2
உர வில் வலியாய் ஒரு நீ இரவின் - திணை150:11/2
ஒரு வரை போல் எங்கும் பல வரையும் சூழ்ந்த - திணை150:13/1
உருகுமால் உள்ளம் ஒரு நாளும் அன்றால் - திணை150:41/1
ஒரு திரை ஓடா அளவை இரு திரை - திணை150:57/2
ஒரு சுடரும் இன்றி உலகு பாழாக - திணை150:71/3
ஒரு கை இரு மருப்பின் மு மத மால் யானை - திணை150:78/1
உருவ வேல் கண்ணாய் ஒரு கால் தேர் செல்வன் - திணை150:80/1
ஒறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு - குறள்:16 6/1
அழுக்காறு என ஒரு பாவி திரு செற்று - குறள்:17 8/1
இன்மை என ஒரு பாவி மறுமையும் - குறள்:105 2/1
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு - குறள்:110 1/1
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண் - குறள்:110 5/1
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும் - குறள்:115 6/1
வருகமன் கொண்கன் ஒரு நாள் பருகுவன் - குறள்:127 6/1
ஒரு நாள் எழு நாள் போல் செல்லும் சேண் சென்றார் - குறள்:127 9/1
தாளின் ஒரு பொருள் ஆக்கலும் இ மூன்றும் - திரி:31/3
இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால் - ஆசாரக்:28/1
பின் இன்னார் ஆகி பிரியார் ஒரு குடியார் - பழ:66/2
ஒட்டிய காதல் உமையாள் ஒரு பாலா - பழ:85/1
நேர் ஒழுகான்ஆயின் அதுவாம் ஒரு பக்கம் - பழ:206/3
முன்னும் ஒரு கால் பிழைப்பு ஆன்றார் ஆற்றவும் - பழ:221/1
இரண்டு ஏறு ஒரு துறையில் நீர் - பழ:239/4
ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன் - பழ:306/1
இழவு என்று ஒரு பொருள் ஈயாதான் செல்வம் - பழ:343/3
உய்தல் ஒரு திங்கள் நாள் ஆகும் செய்தல் - சிறுபஞ்:28/2
ஓவாதாள் கோலம் ஒரு பொழுதும் காவாதாள் - சிறுபஞ்:40/2
ஓர்த்து ஒரு பால் மறைத்து உண்பான் மேய் ஓர்த்த - சிறுபஞ்:65/2
இன்னவரால் என்னாராய் ஈந்த ஒரு துற்று - சிறுபஞ்:71/3
ஒரு நோயும் இன்றி வாழ்வார் - சிறுபஞ்:74/4
ஒத்த இவை அல் ஒரு நால் இட்டு ஒத்த - சிறுபஞ்:107/2

 TOP
 
  ஒருக்கு (1)
ஒருக்கு ஆர்ந்த வல்லி ஒலித்து ஆர குத்தும் - கைந்:47/2

 TOP
 
  ஒருகால் (2)
சென்றே எறிப ஒருகால் சிறு வரை - நாலடி:3 4/1
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார் - குறள்:25 8/1

 TOP
 
  ஒருங்கு (18)
உழை தம்கண் சென்றார்க்கு ஒருங்கு - நாலடி:17 7/4
ஒரு நீர் பிறந்து ஒருங்கு நீண்டக்கடைத்தும் - நாலடி:24 6/1
கூர்மையும் எல்லாம் ஒருங்கு இழப்பர் கூர்மையின் - நாலடி:29 7/2
பெரும் கடல் ஆடிய சென்றார் ஒருங்கு உடன் - நாலடி:34 2/1
ஒருங்கு ஒப்ப கொண்டானாம் ஊரன் ஒருங்கு ஒவ்வா - நாலடி:39 7/2
ஒருங்கு ஒப்ப கொண்டானாம் ஊரன் ஒருங்கு ஒவ்வா - நாலடி:39 7/2
பிடியோடு ஒருங்கு ஓடி தான் பிணங்கி வீழும் - ஐந்50:36/2
ஒருங்கு வால் மின்னோடு உரும் உடைத்தாய் பெய்வான் - திணை150:41/3
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு - குறள்:35 3/2
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி - குறள்:56 4/1
தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு - குறள்:61 10/2
பொறை ஒருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்கு - குறள்:74 3/1
இறை ஒருங்கு நேர்வது நாடு - குறள்:74 3/2
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு - குறள்:76 10/2
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு - குறள்:96 1/2
எல்லாம் ஒருங்கு கெடும் - குறள்:106 6/2
பரந்து உரையார் பாரித்து உரையார் ஒருங்கு எனைத்தும் - ஆசாரக்:76/2
கரும் குணத்தார் கேண்மை கழிமின் ஒருங்கு உணர்ந்து - சிறுபஞ்:24/2

 TOP
 
  ஒருங்குடன் (1)
ஒருங்குடன் தன்னைமார் தந்த கொழு மீன் - ஐந்50:47/2

 TOP
 
  ஒருத்தரை (1)
ஒருத்தரை அஞ்சி உலைதலும் உண்டோ - பழ:76/2

 TOP
 
  ஒருத்தல் (1)
ஆன் ஏற்று ஒருத்தல் அதனோடு எதிர் செறுப்ப - கார்40:10/2

 TOP
 
  ஒருத்தற்கு (1)
ஒருத்தற்கு உதவாத சொல்லின் தனக்கு - பழ:187/2

 TOP
 
  ஒருத்தி (2)
நெருநல் ஒருத்தி திறத்து - கார்40:3/4
ஒருத்தி யான் ஒன்று அல பல் பகை என்னை - திணை150:121/1

 TOP
 
  ஒருத்திக்கு (1)
நொந்த ஒருத்திக்கு நோய் தீர் மருந்து ஆகி - கார்40:40/2

 TOP
 
  ஒருத்தியை (1)
கோட்டு பூ சூடினும் காயும் ஒருத்தியை
  காட்டிய சூட்டினீர் என்று - குறள்:132 3/1,2

 TOP
 
  ஒருதலையா (5)
உடையார் இவர் என்று ஒருதலையா பற்றி - நாலடி:16 10/1
சொல் கோட்டம் இல்லது செப்பம் ஒருதலையா
  உள் கோட்டம் இன்மை பெறின் - குறள்:12 9/1,2
ஓர்த்து உள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையா
  பேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு - குறள்:36 7/1,2
தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையா
  சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு - குறள்:64 4/1,2
ஒருதலையா சென்று துணியாதவரே - பழ:208/3

 TOP
 
  ஒருதலையான் (2)
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல - குறள்:120 6/1
ஒருதலையான் வந்துறூஉம் மூப்பும் புணர்ந்தார்க்கு - திரி:18/1

 TOP
 
  ஒருதன்மைத்து (1)
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல் - நாலடி:12 8/3

 TOP
 
  ஒருநாள் (1)
ஒருநாள் ஒருபொழுதை துன்பம் அவை போல் - நாலடி:30 5/3

 TOP
 
  ஒருநிலையே (1)
தருமமும் தக்கார்க்கே செய்யா ஒருநிலையே
  முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப - நாலடி:25 10/2,3

 TOP
 
  ஒருப்படாதாரே (1)
ஒருவரோடு ஒன்றி ஒருப்படாதாரே
  இரு தலை கொள்ளி என்பார் - பழ:10/3,4

 TOP
 
  ஒருப்படார் (1)
சொல்லொடு ஒருப்படார் சோர்வு இன்றி மாறுபவே - பழ:193/3

 TOP
 
  ஒருப்படுத்து (1)
உடம்பின் ஆர் வேலி ஒருப்படுத்து ஊன் ஆர - சிறுபஞ்:32/3

 TOP
 
  ஒருபால் (1)
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால்
  கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி - குறள்:12 8/1,2

 TOP
 
  ஒருபொழுதும் (2)
ஒருபொழுதும் செல்லாதே நந்தும் அருகு எல்லாம் - நாலடி:24 4/2
ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப - குறள்:34 7/1

 TOP
 
  ஒருபொழுதை (1)
ஒருநாள் ஒருபொழுதை துன்பம் அவை போல் - நாலடி:30 5/3

 TOP
 
  ஒருமை (3)
ஒருமை தான் செய்த கருவி தெரியின் மெய் - நான்மணி:72/3
ஒருமை செயல் ஆற்றும் பேதை எழுமையும் - குறள்:84 5/1
ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும் - குறள்:98 4/1

 TOP
 
  ஒருமைக்கண் (1)
ஒருமைக்கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு - குறள்:40 8/1

 TOP
 
  ஒருமையுள் (1)
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் - குறள்:13 6/1

 TOP
 
  ஒருவந்தம் (3)
ஒருவந்தம் அன்றால் உறை முதிரா நீரால் - திணை150:103/1
ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் - குறள்:57 3/2
ஒருவந்தம் கைத்து உடையார் - குறள்:60 3/2

 TOP
 
  ஒருவர் (23)
இடர் ஒருவர் உற்றக்கால் ஈர்ம் குன்ற நாட - நாலடி:12 3/3
யாஅர் ஒருவர் ஒருவர்தம் உள்ளத்தை - நாலடி:13 7/1
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு - நாலடி:23 3/4
இல்லாமை கந்தா இரவு துணிந்து ஒருவர்
  செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா - நாலடி:31 3/1,2
ஒருவர் ஒருவரை சார்ந்து ஒழுகல் ஆற்றி - நாலடி:31 9/1
விழைந்து ஒருவர் தம்மை வியப்ப ஒருவர் - நாலடி:34 9/1
விழைந்து ஒருவர் தம்மை வியப்ப ஒருவர்
  விழைந்திலேம் என்று இருக்கும் கேண்மை தழங்குரல் - நாலடி:34 9/1,2
கண மலை நல் நாட கண் இன்று ஒருவர்
  குணனேயும் கூறற்கு அரிதால் குணன் அழுங்க - நாலடி:36 3/1,2
விளை நிலம் உள்ளும் உழவன் சிறந்து ஒருவர்
  செய்த நன்று உள்ளுவர் சான்றோர் கயம் தன்னை - நாலடி:36 6/2,3
ஒருவர் பங்கு ஆகாத ஊக்கம் இனிதே - இனிய40:22/2
உள்ளது ஒருவர் ஒருவர் கை வைத்தக்கால் - பழ:17/1
உள்ளது ஒருவர் ஒருவர் கை வைத்தக்கால் - பழ:17/1
பரந்து ஒருவர் நாடுங்கால் பண்புடையார் தோன்றார் - பழ:58/2
முட்டு இன்று ஒருவர் உடைய பொழுதின்கண் - பழ:59/1
தெற்ற பரிந்து ஒருவர் தீர்ப்பர் எனப்பட்டார்க்கு - பழ:88/1
தனியேம் யாம் என்று ஒருவர் தாம் மடியல் வேண்டா - பழ:161/2
ஈயாமை என்ப எருமை அறிந்து ஒருவர்
  காயக்கு உலோபிக்குமாறு - பழ:167/3,4
நீர்த்து அன்று ஒருவர் நெறி அன்றி கொண்டக்கால் - பழ:195/1
ஒருவர் பொறை இருவர் நட்பு - பழ:247/4
எங்கண் ஒன்று இல்லை எமர் இல்லை என்று ஒருவர்
  தங்கண் அழிவு தாம் செயற்க எங்கானும் - பழ:267/1,2
ஊக்கி உழந்து ஒருவர் ஈட்டிய ஒண் பொருளை - பழ:315/1
ஓரும் ஒருவர் ஒருவர்தம் உள்ளத்தை - பழ:340/1
ஒருவர் உரைப்ப உரைத்தால் அது கொண்டு - பழ:352/1

 TOP
 
  ஒருவர்க்கு (5)
புணரும் ஒருவர்க்கு எனின் - நாலடி:15 4/4
தலையே தவம் முயன்று வாழ்தல் ஒருவர்க்கு
  இடையே இனியார்கண் தங்கல் கடையே - நாலடி:37 5/1,2
கல்லா ஒருவர்க்கு தம் வாயில் சொல் கூற்றம் - நான்மணி:82/1
அல்லல் ஒருவர்க்கு அடைந்தக்கால் மற்று அவர்க்கு - பழ:53/1
உழந்து ஒருவர்க்கு உற்றால் உதவலும் இல்லார் - பழ:292/2

 TOP
 
  ஒருவர்கண் (1)
ஒருவர்கண் நின்று ஒழுகுவான் - குறள்:120 7/2

 TOP
 
  ஒருவர்தம் (2)
யாஅர் ஒருவர் ஒருவர்தம் உள்ளத்தை - நாலடி:13 7/1
ஓரும் ஒருவர் ஒருவர்தம் உள்ளத்தை - பழ:340/1

 TOP
 
  ஒருவரால் (2)
எச்சம் என்று என் எண்ணும்கொல்லோ ஒருவரால்
  நச்சப்படாஅதவன் - குறள்:101 4/1,2
பின்னை ஒருவரால் செய்வித்தும் என்று இருத்தல் - பழ:293/2

 TOP
 
  ஒருவரும் (2)
ஒருவரும் இ உலகத்து இல் - நாலடி:29 4/4
உயவாது ஒழிவார் ஒருவரும் இல்லை - பழ:229/2

 TOP
 
  ஒருவரை (6)
ஒருவர் ஒருவரை சார்ந்து ஒழுகல் ஆற்றி - நாலடி:31 9/1
நாவின் ஒருவரை வைதால் வயவு உரை - பழ:45/2
சுற்றத்தார் நட்டார் என சென்று ஒருவரை
  அற்றத்தால் தேறார் அறிவுடையார் கொற்ற புள் - பழ:67/1,2
தெற்ற ஒருவரை தீது உரை கண்டக்கால் - பழ:114/1
உள்ள மாண்பு இல்லா ஒருவரை தெள்ளி - பழ:180/2
சேர்ந்தார் ஒருவரை சேர்ந்து ஒழுகப்பட்டவர் - பழ:213/1

 TOP
 
  ஒருவரையும் (1)
சொல்லார் ஒருவரையும் உள் ஊன்ற பல் ஆ - பழ:345/2

 TOP
 
  ஒருவரோடு (1)
ஒருவரோடு ஒன்றி ஒருப்படாதாரே - பழ:10/3

 TOP
 
  ஒருவழி (2)
உரு இன்றி மாண்ட உளவாம் ஒருவழி
  நாட்டுள்ளும் நல்ல பதி உள பாட்டுள்ளும் - நான்மணி:62/2,3
ஒருவழி நீடி உறைதலோ துன்பம் - பழ:123/2

 TOP
 
  ஒருவற்கு (21)
மறுமையும் இம்மையும் நோக்கி ஒருவற்கு
  உறுமாறு இயைவ கொடுத்தல் வறுமையால் - நாலடி:10 5/1,2
திருவின் திறல் உடையது இல்லை ஒருவற்கு
  கற்றலின் வாய்த்த பிற இல்லை எற்றுள்ளும் - நான்மணி:29/1,2
செயற்பாலது ஓரும் அறனே ஒருவற்கு
  உயற்பாலது ஓரும் பழி - குறள்:4 10/1,2
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
  அணி அல்ல மற்று பிற - குறள்:10 5/1,2
ஒருமைக்கண் தாம் கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
  எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள்:40 8/1,2
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
  மாடு அல்ல மற்றையவை - குறள்:40 10/1,2
கற்றிலன்ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு
  ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை - குறள்:42 4/1,2
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு
  இனத்து உளது ஆகும் அறிவு - குறள்:46 4/1,2
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் - குறள்:60 10/1
ஊதியம் என்பது ஒருவற்கு பேதையார் - குறள்:80 7/1
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு - குறள்:98 1/1
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு
  அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் - குறள்:98 1/1,2
இன்மை ஒருவற்கு இளிவு அன்று சால்பு என்னும் - குறள்:99 8/1
குடி செய்வல் என்னும் ஒருவற்கு தெய்வம் - குறள்:103 3/1
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த - குறள்:103 6/1
இன்பம் ஒருவற்கு இரத்தல் இரந்தவை - குறள்:106 2/1
பொருள் இல் ஒருவற்கு இளமையும் போற்றும் - திரி:102/1
அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் - திரி:102/2
பொல்லாதது இல்லை ஒருவற்கு நல்லாய் - பழ:64/2
உடலா ஒருவற்கு உறுதி உரைத்தல் - பழ:72/3
பக்கம் படாமை ஒருவற்கு பாடு ஆற்றல் - சிறுபஞ்:75/1

 TOP
 
  ஒருவன் (63)
விளக்கு புக இருள் மாய்ந்த ஆங்கு ஒருவன்
  தவத்தின் முன் நில்லாதாம் பாவம் விளக்கு நெய் - நாலடி:6 1/1,2
காவாது ஒருவன் தன் வாய் திறந்து சொல்லும் சொல் - நாலடி:7 3/1
காதல் மனையாளும் இல்லாளா என் ஒருவன்
  ஏதில் மனையாளை நோக்கு - நாலடி:9 6/3,4
சாந்து அகத்து உண்டு என்று செப்பு திறந்து ஒருவன்
  பாம்பு கண்டு அன்னது உடைத்து - நாலடி:13 6/3,4
எச்சம் என ஒருவன் மக்கட்கு செய்வன - நாலடி:14 4/3
கல்லா ஒருவன் உரைப்பவும் கண் ஓடி - நாலடி:16 5/2
கடுக்கி ஒருவன் கடும் குறளை பேசி - நாலடி:19 9/1
கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன்
  விழுமிதா கொள்ளின் அமிழ்து ஆம் விழுமிய - நாலடி:22 7/1,2
நட்டான் ஒருவன் கை நீட்டேனேல் நட்டான் - நாலடி:24 8/2
கல்லாது நீண்ட ஒருவன் உலகத்து - நாலடி:26 4/1
தன் போல் ஒருவன் முகம் நோக்கி தானும் ஓர் - நாலடி:26 10/3
இழி தக்க செய்து ஒருவன் ஆர உணலின் - நாலடி:31 2/1
விழித்து இமைக்கும் மாத்திரை அன்றோ ஒருவன்
  அழித்து பிறக்கும் பிறப்பு - நாலடி:31 2/3,4
கண்டாரோடு எல்லாம் நகாஅது எவன் ஒருவன்
  தண்டி தனி பகை கோள் - நாலடி:33 4/3,4
வைதான் ஒருவன் ஒருவனை வைய - நாலடி:33 5/2
உள்ளம் ஒருவன் உடையதா ஒண்ணுதலார் - நாலடி:38 10/1
பெற்றான் ஒருவன் பெரும் குதிரை அ நிலையே - நாலடி:40 8/3
மனைக்கு ஆக்கம் மாண்ட மகளிர் ஒருவன்
  வினைக்கு ஆக்கம் செவ்வியன் ஆதல் சின செ வேல் - நான்மணி:18/1,2
புகழ் செய்யும் பொய்யா விளக்கம் இகழ்ந்து ஒருவன்
  பேணாமை செய்வது பேதைமை காணா - நான்மணி:22/1,2
நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன்
  முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின் - நான்மணி:30/2,3
முன்னை ஒருவன் வினை சுடும் வேந்தனையும் - நான்மணி:49/3
பழி இன்மை மக்களால் காண்க ஒருவன்
  கெழி இன்மை கேட்டால் அறிக பொருளின் - நான்மணி:61/1,2
மகன் உரைக்கும் தந்தை நலத்தை ஒருவன்
  முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் - நான்மணி:68/1,2
பதி நன்று பல்லார் உறையின் ஒருவன்
  மதி நன்று மாசு அற கற்பின் நுதி மருப்பின் - நான்மணி:69/1,2
ஊர்ந்தான் வகைய கலின மா நேர்ந்து ஒருவன்
  ஆற்றல் வகைய அறம் செயல் தோட்ட - நான்மணி:70/1,2
நாட்டான் வீறு எய்துவர் மன்னவர் கூத்து ஒருவன்
  பாடலான் பாடு பெறும் - நான்மணி:83/3,4
ஒருவன் அறிவானும் எல்லாம் யாதொன்றும் - நான்மணி:104/1
ஒருவன் அறியாதவனும் ஒருவன் - நான்மணி:104/2
ஒருவன் அறியாதவனும் ஒருவன்
  குணன் அடங்க குற்றம் உளானும் ஒருவன் - நான்மணி:104/2,3
குணன் அடங்க குற்றம் உளானும் ஒருவன்
  கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - நான்மணி:104/3,4
கண் இல் ஒருவன் வனப்பு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:16/3
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன்
  வாழ் நாள் வழி அடைக்கும் கல் - குறள்:4 8/1,2
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து - குறள்:17 1/1
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்
  புறம் கூறான் என்றல் இனிது - குறள்:19 1/1,2
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன்
  விற்று கோள் தக்கது உடைத்து - குறள்:22 10/1,2
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன்
  பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி - குறள்:23 6/1,2
நெருநல் உளன் ஒருவன் இன்று இல்லை என்னும் - குறள்:34 6/1
யாதானும் நாடு ஆமால் ஊர் ஆமால் என் ஒருவன்
  சாம் துணையும் கல்லாதவாறு - குறள்:40 7/1,2
கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து - குறள்:41 5/1
குடி ஆண்மையுள் வந்த குற்றம் ஒருவன்
  மடி ஆண்மை மாற்ற கெடும் - குறள்:61 9/1,2
வினை திட்பம் என்பது ஒருவன் மன திட்பம் - குறள்:67 1/1
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் - குறள்:84 8/1
பகை என்னும் பண்பு இலதனை ஒருவன்
  நகையேயும் வேண்டல்பாற்று அன்று - குறள்:88 1/1,2
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன்
  இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று - குறள்:88 5/1,2
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே - குறள்:97 7/1
கருமம் செய ஒருவன் கைதூவேன் என்னும் - குறள்:103 1/1
பசிப்ப மடியை கொளலும் கதித்து ஒருவன்
  கல்லான் என்று எள்ளப்படுதலும் இ மூன்றும் - திரி:20/2,3
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் - ஆசாரக்:66/3
ஏனுலகத்துஆயின் இனிது அதூஉம் தான் ஒருவன்
  நாள்வாயும் நல் அறம் செய்வாற்கு இரண்டு உலகும் - பழ:6/2,3
மா இரு ஞாலத்து மண்பு ஒருவன் போல்கலார் - பழ:47/2
நன்றே ஒருவன் துணை கோடல் பாப்பு இடுக்கண் - பழ:111/1
இடத்துள் ஒருவன் இருப்புழி பெற்றால் - பழ:235/3
பக்கத்து ஒருவன் ஒருவன்பால் பட்டிருக்கும் - பழ:260/2
அறிவினால் மாட்சி ஒன்று இல்லா ஒருவன்
  பிறிதினால் மாண்டது எவனாம் பொறியின் - பழ:271/1,2
ஒருவன் உணராது உடன்று எழுந்த போருள் - பழ:294/1
நலிந்து ஒருவன் நாளும் அடுபாக்கு புக்கால் - பழ:354/1
நல்லேம் யாம் என்று ஒருவன் நன்கு மதித்தல் என் - பழ:367/2
ஒருவன் அறிவானும் எல்லாம் யாதொன்றும் - சிறுபஞ்:29/1
ஒருவன் அறியாதவனும் ஒருவன் - சிறுபஞ்:29/2
ஒருவன் அறியாதவனும் ஒருவன்
  குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன் - சிறுபஞ்:29/2,3
குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன்
  கணன் அடங்க கற்றானும் இல் - சிறுபஞ்:29/3,4
வைதான் ஒருவன் இனிது ஈய வாழ்த்தியது - சிறுபஞ்:84/1
முடியும்கொல் என்று முனிவான் ஒருவன்
  வடி வேல் கை ஏந்தி வரும் - கைந்:12/3,4

 TOP
 
  ஒருவன்கண் (1)
தேற்றா ஒழுக்கம் ஒருவன்கண் உண்டாயின் - நாலடி:8 5/2

 TOP
 
  ஒருவன்தான் (1)
வாழ்தலும் அன்ன தகைத்தே ஒருவன்தான்
  தாழ்வு இன்றி தன்னை செயின் - நாலடி:20 2/3,4

 TOP
 
  ஒருவன்பால் (1)
பக்கத்து ஒருவன் ஒருவன்பால் பட்டிருக்கும் - பழ:260/2

 TOP
 
  ஒருவனும் (3)
கற்றான் ஒருவனும் பாடு இலனே கல்லாதார் - நான்மணி:96/3
தன் நச்சி சென்றாரை எள்ளா ஒருவனும்
  மன்னிய செல்வத்து பொச்சாப்பு நீத்தானும் - திரி:30/1,2
ஒல்வது பாத்து உண்ணும் ஒருவனும் இ மூவர் - திரி:70/3

 TOP
 
  ஒருவனை (10)
குற்றமும் ஏனை குணமும் ஒருவனை
  நட்ட பின் நாடி திரிவேனேல் நட்டான் - நாலடி:23 10/1,2
நல் ஞானம் நீக்கி நிறீஇ ஒருவனை
  ஈயாய் எனக்கு என்று இரப்பானேல் அ நிலையே - நாலடி:31 8/2,3
வைதான் ஒருவன் ஒருவனை வைய - நாலடி:33 5/2
மொய் சிதைக்கும் ஒற்றுமை இன்மை ஒருவனை
  பொய் சிதைக்கும் பொன் போலும் மேனியை பெய்த - நான்மணி:21/1,2
எள்ளற்பொருளது இகழ்தல் ஒருவனை
  உள்ளற்பொருளது உறுதி சொல் உள் அறிந்து - நான்மணி:50/1,2
சொல்லான் அறிப ஒருவனை மெல்லென்ற - நான்மணி:77/1
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை
  வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா - குறள்:37 6/1,2
உறு மகன் ஆக ஒருவனை நாட்டி - பழ:172/1
புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை
  இன் சொல் இடர்ப்படுப்பது இல் - பழ:277/3,4
பல் கிளையுள் பாத்துறான் ஆகி ஒருவனை
  நல்குரவால் வேறாக நன்கு உணரான் சொல்லின் - பழ:366/1,2

 TOP
 
  ஒருவாறு (1)
பெரு வாய்த்தா நிற்கும் பெரிதும் ஒருவாறு
  ஒளி ஈண்டி நின்றால் உலகம் விளக்கும் - பழ:160/2,3

 TOP
 
  ஒருவுக (1)
ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு - குறள்:80 10/2

 TOP
 
  ஒருவுதல் (1)
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு - குறள்:66 2/1

 TOP
 
  ஒருவுமின் (1)
ஒருவுமின் தீயவை ஒல்லும் வகையால் - நாலடி:4 6/3

 TOP
 
  ஒருவுவார் (1)
எல்லை இகந்து ஒருவுவார் - நாலடி:4 3/4

 TOP
 
  ஒரூஉம் (2)
உற்ற பொலிசை கருதி அறன் ஒரூஉம்
  ஒற்கம் இலாமை இனிது - இனிய40:39/3,4
உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பு இலார் கேண்மை - குறள்:82 2/1

 TOP
 
  ஒரோ (1)
உவர்க்கத்து ஒரோ உதவி சேர்ப்பன் ஒப்பாரை - திணை150:62/3

 TOP
 
  ஒல் (1)
நல்லது செய்வார் நயப்பவோ ஒல் ஒலி நீர் - பழ:173/2

 TOP
 
  ஒல்க (1)
ஒல்க புகுதரு - கைந்:27/1

 TOP
 
  ஒல்கல் (1)
ஒல்கும்வாய் ஒல்கல் உறும் - திணை150:17/4

 TOP
 
  ஒல்காது (1)
ஒல்காது ஓரொன்று படும் - சிறுபஞ்:25/4

 TOP
 
  ஒல்காமை (1)
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இ இரண்டின் - குறள்:67 2/1

 TOP
 
  ஒல்கார் (4)
ஒல்கார் குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 8/4
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின் - குறள்:14 6/1
இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
  கடன் அறி காட்சியவர் - குறள்:22 8/1,2
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் - குறள்:60 7/1

 TOP
 
  ஒல்காவே (1)
ஒல்காவே ஆகும் உழவர் உழுபடைக்கு - நாலடி:18 8/2

 TOP
 
  ஒல்கி (3)
ஒல்கி உயங்கும் களிறு எல்லாம் தொல் சிறப்பின் - கள40:10/2
ஓவா கணை பாய ஒல்கி எழில் வேழம் - கள40:12/1
ஒல்கி உருமிற்கு உடைந்து அற்றால் மல்கி - கள40:35/2

 TOP
 
  ஒல்கிய (1)
கணை அலைக்கு ஒல்கிய யானை துணை இலவாய் - கள40:21/2

 TOP
 
  ஒல்கு (1)
சென்று ஒசிந்து ஒல்கு நுசுப்பினாய் பைம் கரும்பு - பழ:289/3

 TOP
 
  ஒல்கும்வாய் (1)
ஒல்கும்வாய் ஒல்கல் உறும் - திணை150:17/4

 TOP
 
  ஒல்குவார் (1)
உக்க வழியராய் ஒல்குவார் தக்க - சிறுபஞ்:79/2

 TOP
 
  ஒல்லா (8)
கோலால் கடாஅய் குறினும் புகல் ஒல்லா
  நோலா உடம்பிற்கு அறிவு - நாலடி:26 8/3,4
கடிபு ஒல்லா என்னையே காப்பு - திணை150:32/4
மெய்ம் மருட்டு ஒல்லா மிகு புனல் ஊரன்தன் - திணை150:130/3
காலும் இரவு ஒல்லா சால்பு - குறள்:107 4/2
படல் ஒல்லா பேதைக்கு என் கண் - குறள்:114 6/2
கரப்பினும் கையிகந்து ஒல்லா நின் உண்கண் - குறள்:128 1/1
கலந்தாரை கைவிடுதல் ஒல்லா இலங்கு அருவி - பழ:122/2
ஒல்லா பொருள் இலார்க்கு ஈத்து அறியான் என்றலும் - சிறுபஞ்:3/3

 TOP
 
  ஒல்லாக்கால் (1)
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால்
  செல்லும் வாய் நோக்கி செயல் - குறள்:68 3/1,2

 TOP
 
  ஒல்லாது (3)
ஒல்லாது வானம் பெயல் - குறள்:56 9/2
ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி - குறள்:87 10/2
ஒல்லாது ஒன்று இன்றி உடையார் கருமங்கள் - பழ:145/1

 TOP
 
  ஒல்லாவே (1)
ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய - குறள்:14 9/1

 TOP
 
  ஒல்லானை (1)
ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி - குறள்:87 10/2

 TOP
 
  ஒல்லும் (7)
ஒருவுமின் தீயவை ஒல்லும் வகையால் - நாலடி:4 6/3
உரைக்கின் சிதைந்து உரைக்கும் ஒல்லும் வகையால் - நாலடி:8 1/3
ஒல்லும் துணையும் ஒன்று உய்ப்பான் பொறை இனிதே - இனிய40:24/2
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே - குறள்:4 3/1
ஒல்லும் வாய் எல்லாம் வினை நன்றே ஒல்லாக்கால் - குறள்:68 3/1
ஒல்லும் வாய் ஊன்றும் நிலை - குறள்:79 9/2
ஒல்லும் கருமம் உடற்றுபவர் கேண்மை - குறள்:82 8/1

 TOP
 
  ஒல்லுமேல் (1)
ஒல்லை உயிர்க்கு ஊற்றங்கோல் ஆகி ஒல்லுமேல்
  மாயம் பிறர் பொருட்கண் மாற்றி மா மானத்தான் - சிறுபஞ்:55/2,3

 TOP
 
  ஒல்லுவ (1)
ஒல்லுவ நல்ல உருவ வேல்கண்ணினாய் - ஏலாதி:76/1

 TOP
 
  ஒல்லென் (3)
ஒல்லென் அருவி உயர் வரை நல் நாட - நாலடி:8 7/3
ஒல்லென் ஒலி புனல் ஊரன் வியல் மார்பும் - ஐந்50:29/1
ஓவா கலந்து ஆர்க்கும் ஒல்லென் இறா குப்பை - கைந்:49/2

 TOP
 
  ஒல்லென்று (1)
ஒல்லென்று ஒலிக்கும் ஒலி புனல் ஊரற்கு - ஐந்50:28/1

 TOP
 
  ஒல்லென (1)
ஒல்லென ஓடும் மலை நாடன்தன் கேண்மை - கைந்:7/3

 TOP
 
  ஒல்லை (8)
எல்லாரும் காண பொறுத்து உய்ப்பர் ஒல்லை
  இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் - நாலடி:7 6/2,3
ஒருவந்தம் ஒல்லை கெடும் - குறள்:57 3/2
உறை கடுகி ஒல்லை கெடும் - குறள்:57 4/2
ஒல்லை உணரப்படும் - குறள்:83 6/2
ஒல்லை உணரப்படும் - குறள்:110 6/2
ஒல்லை வெகுளார் உலகு ஆண்டும் என்பவர் - பழ:272/2
ஒல்லை உயிர்க்கு ஊற்றங்கோல் ஆகி ஒல்லுமேல் - சிறுபஞ்:55/2
ஒல்லை கடாவார் இவர் காணின் காதலர் - கைந்:28/2

 TOP
 
  ஒல்லோம் (1)
ஒல்லோம் என்று ஏங்கி உயங்கி இருப்பவோ - ஐந்70:42/1

 TOP
 
  ஒல்வ (1)
செல்லாது வைகிய வைகலும் ஒல்வ
  கொடாஅது ஒழிந்த பகலும் உரைப்பின் - நாலடி:17 9/2,3

 TOP
 
  ஒல்வது (4)
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்கண் தங்கி - குறள்:48 2/1
ஒல்வது அறியும் விருந்தினனும் ஆர் உயிரை - திரி:26/1
ஒல்வது பாத்து உண்ணும் ஒருவனும் இ மூவர் - திரி:70/3
செல் விருந்து ஆகி செலல் வேண்டா ஒல்வது
  இறந்து அவர் செய்யும் வருத்தம் குருவி - பழ:100/2,3

 TOP
 
  ஒல்வதோ (1)
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் - குறள்:115 9/1

 TOP
 
  ஒல்வார் (1)
ஒல்வார் உளரேல் உரையாய் ஒழியாது - திணை150:86/1

 TOP
 
  ஒலி (21)
ஓதம் அரற்றும் ஒலி கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 9/3
பச்சை ஓலைக்கு இல்லை ஒலி - நாலடி:26 6/4
ஓலை கணக்கர் ஒலி அடங்கு புன் செக்கர் - நாலடி:40 7/1
வணர் ஒலி ஐம்பாலார் வஞ்சித்தல் இன்னா - இன்னா40:14/1
மண் இல் முழவின் ஒலி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:31/3
வணர் ஒலி ஐம்பாலாய் வல் வருதல் கூறும் - கார்40:11/2
ஒல்லென்று ஒலிக்கும் ஒலி புனல் ஊரற்கு - ஐந்50:28/1
ஒல்லென் ஒலி புனல் ஊரன் வியல் மார்பும் - ஐந்50:29/1
ஒடுங்கா ஒலி கடல் சேர்ப்பன் நெடும் தேர் - ஐந்50:42/2
ஓதம் தொகுத்த ஒலி கடல் தண் முத்தம் - ஐந்50:46/1
ஓதம் துவன்றும் ஒலி புனல் ஊரனை - ஐந்70:52/2
உரன் அழிந்து ஓடும் ஒலி புனல் ஊரன் - திணை50:31/3
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க - பழ:11/2
புள் ஒலி பொய்கை புனல் ஊர அஃது அன்றோ - பழ:98/3
நன்மையின் மாண்ட பொருள் பெறுதல் இன் ஒலி நீர் - பழ:129/2
நல்லது செய்வார் நயப்பவோ ஒல் ஒலி நீர் - பழ:173/2
வளை ஒலி ஐம்பாலாய் வாங்கியிருந்து - பழ:253/3
முழவு ஒலி முந்நீர் முழுதுடன் ஆண்டோர் - பழ:343/1
இன் ஒலி வெற்ப இடர் என்னை துன்னூசி - பழ:358/3
சிலை ஒலி வெம் கணையர் சிந்தியா நெஞ்சின் - கைந்:23/1
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் - கைந்:23/3

 TOP
 
  ஒலிக்கு (1)
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு
  ஓநாய் இனம் வெரூஉம் வெற்ப புலம் புகின் - பழ:139/2,3

 TOP
 
  ஒலிக்கும் (1)
ஒல்லென்று ஒலிக்கும் ஒலி புனல் ஊரற்கு - ஐந்50:28/1

 TOP
 
  ஒலித்தக்கால் (1)
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை - குறள்:77 3/1

 TOP
 
  ஒலித்தலும் (1)
ஒலித்தலும் உண்டாம் என்று உய்ந்துபோம் ஆறே - நாலடி:3 3/3

 TOP
 
  ஒலித்து (2)
ஊர் மிகின் இல்லை கரியே ஒலித்து உடன் - பழ:190/3
ஒருக்கு ஆர்ந்த வல்லி ஒலித்து ஆர குத்தும் - கைந்:47/2

 TOP
 
  ஒலிப்ப (1)
கல் இவர் அத்தம் அரி பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப
  கொல் களிறு அன்னான் பின் செல்லும்கொல் என் பேதை - ஐந்70:42/2,3

 TOP
 
  ஒலியின் (1)
கான் யாற்று ஒலியின் கடு மான் தேர் என் தோழி - கார்40:10/3

 TOP
 
  ஒவ்வா (3)
ஒருங்கு ஒப்ப கொண்டானாம் ஊரன் ஒருங்கு ஒவ்வா
  நல் நுதலார் தோய்ந்த வரை மார்பன் நீராடாது - நாலடி:39 7/2,3
நெல் பட்டகண்ணே வெதிர் சாம் தனக்கு ஒவ்வா
  சொல் பட்டால் சாவதாம் சால்பு - நான்மணி:2/3,4
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா
  செய் தொழில் வேற்றுமையான் - குறள்:98 2/1,2

 TOP
 
  ஒவ்வாத (1)
ஒவ்வாத பாவையோ இல் - பழ:226/4

 TOP
 
  ஒவ்வேம் (1)
மாணிழை கண் ஒவ்வேம் என்று - குறள்:112 4/2

 TOP
 
  ஒழி (3)
பூத்து ஒழி கொம்பின் மேல் செல்லாவாம் நீர்த்து அருவி - நாலடி:29 10/2
ஒழி முரசம் ஒண் குருதி ஆடி தொழில் மடிந்து - கள40:11/2
பொழென பொய் கூறாது ஒழி - கைந்:37/4

 TOP
 
  ஒழிக (2)
இன்னா செயினும் இனிய ஒழிக என்று - நாலடி:8 6/1
இன்னா இயைக இனிய ஒழிக என்று - நாலடி:31 6/1

 TOP
 
  ஒழித்து (3)
ஊர் இடு கவ்வை ஒழித்து - ஐந்70:35/4
முழுது உணர்ந்து மூன்று ஒழித்து மூவாதான் பாதம் - சிறுபஞ்:0/1
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் - சிறுபஞ்:67/3

 TOP
 
  ஒழித்துவிடின் (1)
பழித்தது ஒழித்துவிடின் - குறள்:28 10/2

 TOP
 
  ஒழிதல் (6)
அற்பு பெரும் தளை யாப்பு நெகிழ்ந்து ஒழிதல்
  கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல் - திரி:86/1,2
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க - பழ:11/2
பெறு மாற்றம் இன்றி பெயர்த்தே ஒழிதல்
  சிறுமைக்கு அமைந்தது ஓர் செய்கை அதுவே - பழ:172/2,3
மறைக்கண் பிரித்து அவரை மாற்றாது ஒழிதல்
  பறைக்கண் கடிப்பு இடுமாறு - பழ:180/3,4
மடித்து ஒழிதல் என் உண்டாம் மாண் இழாய் கள்ளை - பழ:331/3
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய - ஏலாதி:22/3

 TOP
 
  ஒழிதலின் (1)
முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின்
  நட்டு அறான் ஆதலே நன்று - பழ:197/3,4

 TOP
 
  ஒழிதலொடு (1)
விடுப்ப ஒழிதலொடு இன்ன குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 3/2

 TOP
 
  ஒழிதி (1)
சொல்லின் பயின்று உரைக்க வேண்டா ஒழிதி நீ - திணை50:38/2

 TOP
 
  ஒழிந்த (7)
கொடாஅது ஒழிந்த பகலும் உரைப்பின் - நாலடி:17 9/3
பொங்கு திரை உதைப்ப போந்து ஒழிந்த சங்கு - திணை150:49/2
அசைந்து ஒழிந்த யானை பசியால் ஆள் பார்த்து - திணை150:86/3
வேண்டாது விட்டு ஒழிந்த பெண்பாலும் யாண்டானும் - திரி:55/2
ஒழிந்த திசையும் வழிமுறையான் நல்ல - ஆசாரக்:22/1
மெச்சும் வகையால் ஒழிந்த இடை ஆக - ஆசாரக்:25/2
ஏனை ஒழிந்த இவை எல்லாம் ஆன் நெய்யால் - ஏலாதி:49/2

 TOP
 
  ஒழிந்தக்கால் (1)
வினாவற்க சொல் ஒழிந்தக்கால் - ஆசாரக்:74/4

 TOP
 
  ஒழிந்தார் (3)
அடைவு ஒழிந்தார் ஆன்று அமைந்தார் - நாலடி:6 4/4
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் - பழ:106/3
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் - பழ:141/3

 TOP
 
  ஒழிந்தாரை (1)
குழிந்து ஆழ்ந்த கண்ணவாய் தோன்றி ஒழிந்தாரை
  போற்றி நெறி நின்மின் இற்று இதன் பண்பு என்று - நாலடி:5 9/2,3

 TOP
 
  ஒழிந்தாள் (1)
ஓர்த்து ஒழிந்தாள் என் பேதை ஊர்ந்து - திணை150:73/4

 TOP
 
  ஒழிந்தாளே (1)
மேல் காணம் இன்மையால் மேவாது ஒழிந்தாளே
  கால் கால்நோய் காட்டி கலுழ்ந்து - நாலடி:38 2/3,4

 TOP
 
  ஒழிந்து (7)
முனிதக்கான் என்பான் முகன் ஒழிந்து வாழ்வான் - நான்மணி:58/2
முறி எழில் மேனி பசப்ப அருள் ஒழிந்து
  ஆர் பொருள் வேட்கையவர் - திணை50:15/3,4
குறியா வரவு ஒழிந்து கோல நீர் சேர்ப்ப - திணை150:50/3
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் - திரி:44/3
காய்ந்தது எனினும் தலை ஒழிந்து ஆடாரே - ஆசாரக்:14/3
நல்ல வெளிப்படுத்து தீய மறந்து ஒழிந்து
  ஒல்லை உயிர்க்கு ஊற்றங்கோல் ஆகி ஒல்லுமேல் - சிறுபஞ்:55/1,2
புரிந்து வாழுமேல் மண் ஒழிந்து விண்ணோர்க்கு - ஏலாதி:0/3

 TOP
 
  ஒழிந்தேம் (1)
காவல் இயற்கை ஒழிந்தேம் யாம் தூ அருவி - ஐந்50:12/2

 TOP
 
  ஒழிய (19)
முற்றி இருந்த கனி ஒழிய தீ வளியால் - நாலடி:2 9/3
சேக்கை மரன் ஒழிய சேண் நீங்கு புல் போல - நாலடி:3 10/3
யாக்கை தமர்க்கு ஒழிய நீத்து - நாலடி:3 10/4
அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி - நாலடி:13 3/1
ஆராய்ந்து அமைவுடைய கற்பவே நீர் ஒழிய
  பால் உண் குருகின் தெரிந்து - நாலடி:14 5/3,4
ஆசை ஒழிய உரைத்து - ஐந்70:52/4
அன்று அறியும் ஆதலால் வாராது அலர் ஒழிய
  மன்று அறிய கொள்ளீர் வரைந்து - திணை150:37/3,4
அன்று ஒழிய நோய் மொழி சார்வு ஆகாது உரும் உடை வான் - திணை150:108/3
ஒன்று ஒழிய நோய் செய்தவாறு - திணை150:108/4
தன்மை ஒழிய தரள முலையினாள் - திணை150:146/3
முனிந்தார் முனிவு ஒழிய செய்யுட்கண் முத்து - திணை150:154/1
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய - குறள்:24 10/1
வசை ஒழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசை ஒழிய
  வாழ்வாரே வாழாதவர் - குறள்:24 10/1,2
குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்த அற்றே - குறள்:34 8/1
சிறுமை நமக்கு ஒழிய சேண் சென்றார் உள்ளி - குறள்:124 1/1
தொடங்கிய மூன்றினால் மாண்டு ஈண்டு உடம்பு ஒழிய
  செல்லும் வாய்க்கு ஏமம் சிறுகாலை செய்தாரே - பழ:99/2,3
அடரும் பொழுதின்கண் இட்டு குடர் ஒழிய
  மீ வேலி போக்குபவர் - பழ:379/3,4
உடம்பு ஒழிய வேண்டின் உயர் தவம் மற்று ஈண்டு - சிறுபஞ்:4/1
நலிபு அழிந்தார் நாட்டு அறைபோய் நைந்தார் மெலிவு ஒழிய
  இன்னவரால் என்னாராய் ஈந்த ஒரு துற்று - சிறுபஞ்:71/2,3

 TOP
 
  ஒழியவிடல் (1)
அன்றே ஒழியவிடல் - குறள்:12 3/2

 TOP
 
  ஒழியவிடும் (1)
மேனி ஒழியவிடும் - திணை50:35/4

 TOP
 
  ஒழியாது (2)
ஒல்வார் உளரேல் உரையாய் ஒழியாது
  செல்வார் என்றாய் நீ சிறந்தாயே செல்லாது - திணை150:86/1,2
எழுத்தினால் நீங்காது எண்ணால் ஒழியாது ஏத்தி - ஏலாதி:38/1

 TOP
 
  ஒழியாமை (2)
ஒழியாமை கண்டாலும் ஓங்கு அருவி நாட - நாலடி:8 9/3
பழியாமை பாத்தல் யார்மாட்டும் ஒழியாமை
  கன்று சாவ பால் கறவாமை செய்யாமை - சிறுபஞ்:45/2,3

 TOP
 
  ஒழியாவாகும் (1)
உரை ஒழியாவாகும் உயர்ந்தோர்கண் குற்றம் - பழ:48/2

 TOP
 
  ஒழியின் (1)
வல்லி ஒழியின் வகைமை நீள் வாள் கண்ணாய் - திணை150:88/3

 TOP
 
  ஒழியும் (2)
தூர்ந்து ஒழியும் பொய் பிறந்த போழ்தே மருத்துவன் - நான்மணி:74/1
மிசைந்து ஒழியும் அத்தம் விரைந்து - திணை150:86/4

 TOP
 
  ஒழியுமே (1)
பொய் கோலம் செய்ய ஒழியுமே எக்காலும் - நாலடி:5 3/2

 TOP
 
  ஒழியுமோ (1)
தொழுது இருந்தக்கண்ணே ஒழியுமோ அல்லல் - பழ:29/2

 TOP
 
  ஒழிவார் (1)
உயவாது ஒழிவார் ஒருவரும் இல்லை - பழ:229/2

 TOP
 
  ஒழிவான் (1)
புல்லி ஒழிவான் புலந்து - திணை150:88/4

 TOP
 
  ஒழிவு (2)
நினை நீர்மை இல்லா ஒழிவு - திணை50:44/4
நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா - திணை150:19/3

 TOP
 
  ஒழுக்க (1)
பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க
  நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் - குறள்:1 6/1,2

 TOP
 
  ஒழுக்கத்தவன் (1)
முனியா ஒழுக்கத்தவன் - நான்மணி:58/5

 TOP
 
  ஒழுக்கத்தால் (1)
வழுக்கான் மனை பொருள் வெளவான் ஒழுக்கத்தால்
  செல்வான் செயிர் இல் ஊண் ஈவான் அரசு ஆண்டு - ஏலாதி:45/2,3

 TOP
 
  ஒழுக்கத்தின் (3)
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின் - குறள்:14 6/1
ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின் - குறள்:14 7/1
ஒழுக்கத்தின் மிக்க உயர்வு - பழ:64/4

 TOP
 
  ஒழுக்கத்து (1)
ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து - குறள்:3 1/1

 TOP
 
  ஒழுக்கம் (28)
நீக்கி நிறூஉம் உரவோரே நல் ஒழுக்கம்
  காக்கும் திருவத்தவர் - நாலடி:6 7/3,4
தேற்றா ஒழுக்கம் ஒருவன்கண் உண்டாயின் - நாலடி:8 5/2
சான்றாண்மை சாயல் ஒழுக்கம் இவை மூன்றும் - நாலடி:15 2/1
திரு ஒக்கும் தீது இல் ஒழுக்கம் பெரிய - நான்மணி:6/1
ஒழுக்கம் இலாளர்க்கு உறவு உரைத்தல் இன்னா - இன்னா40:34/1
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம் - குறள்:14 1/1
ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்
  உயிரினும் ஓம்பப்படும் - குறள்:14 1/1,2
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி - குறள்:14 2/1
ஒழுக்கம் உடைமை குடிமை இழுக்கம் - குறள்:14 3/1
பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் - குறள்:14 4/2
ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு - குறள்:14 5/2
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம் - குறள்:14 8/1
நன்றிக்கு வித்து ஆகும் நல் ஒழுக்கம் தீ ஒழுக்கம்
  என்றும் இடும்பை தரும் - குறள்:14 8/1,2
ஒழுக்கம் உடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய - குறள்:14 9/1
வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள் - குறள்:28 1/1
பற்று அற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் எற்றுஎற்று என்று - குறள்:28 5/1
ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் - குறள்:42 5/2
ஒத்த ஒழுக்கம் உடைமையும் பாத்து உண்ணும் - திரி:40/2
ஒழுக்கம் பெரு நெறி சேர்தல் இ மூன்றும் - திரி:56/3
நிறை இலான் கொண்ட தவமும் நிறை ஒழுக்கம்
  தேற்றாதான் பெற்ற வனப்பும் இவை மூன்றும் - திரி:80/2,3
ஒழுக்கம் கடைப்பிடியாதார் - திரி:94/4
ஒழுக்கம் பிழையாதவர் - ஆசாரக்:2/4
ஒழுக்கம் பிழையாதவர் - ஆசாரக்:21/3
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம்
  முயல் விட்டு காக்கை தினல் - பழ:141/3,4
ஒத்த ஒழுக்கம் கொலை பொய் புலால் களவோடு - சிறுபஞ்:107/1
ஓதலின் சிறந்தன்று ஒழுக்கம் உடைமை - முது:1 1/1
சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார் - முது:3 10/1
ஒழுக்கம் உடையவர் செல்லாரே செல்லின் - ஏலாதி:62/3

 TOP
 
  ஒழுக்கம்அது (1)
பொதுமக்கள் பொல்லா ஒழுக்கம்அது மன்னும் - பழ:209/2

 TOP
 
  ஒழுக்கமா (1)
குன்றா ஒழுக்கமா கொண்டார் கயவரொடு - நாலடி:15 3/3

 TOP
 
  ஒழுக்கமும் (3)
ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணும் இ மூன்றும் - குறள்:96 2/1
குற்றம் கடிந்த ஒழுக்கமும் தெற்றென - திரி:23/2
கொடையும் ஒழுக்கமும் கோள் உள் உணர்வும் - பழ:324/1

 TOP
 
  ஒழுக்கி (2)
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை - குறள்:5 8/1
ஒழுக்கி அவரொடு உடனுறைசெய்தல் - பழ:142/3

 TOP
 
  ஒழுக்கினால் (2)
மு பால் ஒழுக்கினால் காத்து உய்க்க உய்யாக்கால் - ஆசாரக்:3/2
வழுத்தினால் மாறாது மாண்ட ஒழுக்கினால்
  நேராமை சால உணர்வார் பெரும் தவம் - ஏலாதி:38/2,3

 TOP
 
  ஒழுக்கு (5)
எண் அறியா மாந்தர் ஒழுக்கு நாள் கூற்று இன்னா - இன்னா40:31/2
வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு - குறள்:2 10/2
அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு - குறள்:15 8/2
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து - குறள்:17 1/1
ஒழுக்கு உடையர் ஆகி ஒழுகல் பழ தெங்கு - பழ:339/2

 TOP
 
  ஒழுக்கும் (2)
ஒழுக்கும் குருதி உழக்கி தளர்வார் - கள40:3/1
உச்சி ஒழுக்கும் சுரம் - ஐந்50:32/4

 TOP
 
  ஒழுக (7)
புனல் ஒழுக புள் இரியும் பூம் குன்ற நாட - நாலடி:22 2/3
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம் - திணை50:8/3
எண் கிடந்த நாளான் இகழ்ந்து ஒழுக பெண் கிடந்த - திணை150:146/2
பாற்பட்டு ஒழுக பெறின் - குறள்:12 1/2
தக்கார் இனத்தனாய் தான் ஒழுக வல்லனை - குறள்:45 6/1
இகல் எதிர் சாய்ந்து ஒழுக வல்லாரை யாரே - குறள்:86 5/1
நீர் ஒழுக பால் ஒழுகுமாறு - பழ:206/4

 TOP
 
  ஒழுகப்பட்டவர் (1)
சேர்ந்தார் ஒருவரை சேர்ந்து ஒழுகப்பட்டவர்
  தீர்ந்தாரா கொண்டு தெளியினும் தேர்ந்தவர்க்கு - பழ:213/1,2

 TOP
 
  ஒழுகப்படும் (2)
போற்றி ஒழுகப்படும் - குறள்:16 4/2
ஒளியொடு ஒழுகப்படும் - குறள்:70 8/2

 TOP
 
  ஒழுகல் (24)
ஒருவர் ஒருவரை சார்ந்து ஒழுகல் ஆற்றி - நாலடி:31 9/1
அறன் ஒக்கும் ஆற்றின் ஒழுகல் பிறனை - நான்மணி:6/2
உறை சோர் பழம் கூரை சேர்ந்து ஒழுகல் இன்னா - இன்னா40:5/2
மற மனத்தார் ஞாட்பில் மடிந்து ஒழுகல் இன்னா - இன்னா40:6/2
பட்டாங்கு பேணி பணிந்து ஒழுகல் முன் இனிதே - இனிய40:19/2
உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் - குறள்:14 10/1
பருவத்தொடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினை - குறள்:49 2/1
சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகல் செல்வம் தான் - குறள்:53 4/1
மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை - குறள்:61 2/1
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல்
  ஆன்ற பெரியார் அகத்து - குறள்:70 4/1,2
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற - குறள்:85 5/1
பழகினும் பார்ப்பாரை தீ போல் ஒழுகல்
  உழவின்கண் காமுற்று வாழ்தல் இ மூன்றும் - திரி:42/2,3
நள் இருளும் கைவிடா நட்டு ஒழுகல் தெள்ளி - திரி:77/2
மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல்
  நூல் முறையாளர் துணிவு - ஆசாரக்:61/2,3
விழைந்தவரை வேறு அன்றி கொண்டு ஒழுகல் வேண்டா - பழ:97/3
சிறியார் முரண் கொண்டு ஒழுகல் வெறி ஒலிக்கு - பழ:139/2
ஆற்றாதவரை அடைந்து ஒழுகல் ஆற்றின் - பழ:163/2
தாமா சிறியார் தறுகண்மை செய்து ஒழுகல்
  போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு - பழ:233/2,3
ஒழுக்கு உடையர் ஆகி ஒழுகல் பழ தெங்கு - பழ:339/2
தம்மை உடையார் அவற்றை சலம் ஒழுகல்
  இம்மை பழி ஏயும் அன்றி மறுமையும் - பழ:346/2,3
சிறியார் இனமா ஒழுகல் வெறி இலை - பழ:356/2
மாறி ஒழுகல் தலை என்ப ஏறி - பழ:385/2
கொண்டான் வழி ஒழுகல் பெண் மகன் தந்தைக்கு - சிறுபஞ்:13/1
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே - சிறுபஞ்:13/2

 TOP
 
  ஒழுகலராய் (1)
சொல் எதிர்ந்து தம்மை வழிபட்டு ஒழுகலராய்
  கல் எறிந்தால் போல கலாம் தலைக்கொள்வாரை - பழ:276/1,2

 TOP
 
  ஒழுகலாற்றார் (1)
அளவின்கண் நின்று ஒழுகலாற்றார் களவின்கண் - குறள்:29 6/1

 TOP
 
  ஒழுகலான் (3)
செம் தண்மை பூண்டு ஒழுகலான் - குறள்:3 10/2
சூழ்வார் கண் ஆக ஒழுகலான் மன்னவன் - குறள்:45 5/1
மேவன செய்து ஒழுகலான் - குறள்:108 3/2

 TOP
 
  ஒழுகலும் (3)
கல்லார்க்கு இனனா ஒழுகலும் காழ் கொண்ட - திரி:3/1
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் - திரி:6/3
இன்ப வகையான் ஒழுகலும் அன்பின் - ஆசாரக்:79/2

 TOP
 
  ஒழுகாதாள் (1)
நீர் அறிந்து ஒழுகாதாள் தாரம் அல்லள் - முது:5 1/1

 TOP
 
  ஒழுகாது (1)
உடம்பிற்கே ஒப்புரவு செய்து ஒழுகாது உம்பர் - நாலடி:4 7/3

 TOP
 
  ஒழுகார் (4)
யாவரே வேண்டினும் நன்கு ஒழுகார் கைக்குமே - பழ:114/3
நாடு உறைய நல்கினும் நன்கு ஒழுகார் நாள்தொறும் - பழ:121/2
நாண் அகத்து தாம் இன்றி நன்கு ஒழுகார் ஆபவேல் - பழ:210/2
காய்வன செய்து ஒழுகார் கற்று அறிந்தார் காயும் - பழ:234/2

 TOP
 
  ஒழுகான் (1)
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை - குறள்:48 4/1

 TOP
 
  ஒழுகான்ஆயின் (1)
நேர் ஒழுகான்ஆயின் அதுவாம் ஒரு பக்கம் - பழ:206/3

 TOP
 
  ஒழுகி (7)
புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் - திணை150:149/1
கைம் மேலே நின்று கறுப்பன செய்து ஒழுகி
  பொய் மேலேகொண்டு அ இறைவன் கொன்றார் குறைப்பர் - பழ:201/2,3
தருக்கி ஒழுகி தகவு அல்ல செய்தும் - பழ:224/1
உடையர் எனப்பட்டு ஒழுகி பகைவர் - பழ:324/2
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது - பழ:363/2
தீர்ந்தேம் என கருதி தேற்றாது ஒழுகி தாம் - பழ:386/1
வணங்கி வழி ஒழுகி மாண்டார் சொல் கொண்டு - ஏலாதி:59/1

 TOP
 
  ஒழுகிக்கண்ணும் (2)
தூர்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் துணைகள் துணைகளே - திரி:51/1
சார்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் சலவர் சலவரே - திரி:51/2

 TOP
 
  ஒழுகியக்கால் (1)
தாம் அகத்தான் நட்டு தமர் என்று ஒழுகியக்கால்
  நாண் அகத்து தாம் இன்றி நன்கு ஒழுகார் ஆபவேல் - பழ:210/1,2

 TOP
 
  ஒழுகியவ்வும் (1)
நெறி அல்ல செய்து ஒழுகியவ்வும் நெறி அறிந்த - நாலடி:18 1/2

 TOP
 
  ஒழுகின் (7)
கல்லாரேஆயினும் கற்றாரை சேர்ந்து ஒழுகின்
  நல் அறிவு நாளும் தலைப்படுவர் தொல் சிறப்பின் - நாலடி:14 9/1,2
உள்ளத்தால் பொய்யாது ஒழுகின் உலகத்தார் - குறள்:30 4/1
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து - குறள்:36 9/1
பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் - குறள்:90 2/1
தன்னை தான் கொண்டு ஒழுகின் உண்டு - குறள்:98 4/2
உறு மனத்தான் ஆகி ஒழுகின் தெறு மனத்தார் - பழ:165/2
உடல் அரு மன்னர் உவப்ப ஒழுகின்
  மடல் அணி பெண்ணை மலி திரை சேர்ப்ப - பழ:225/2,3

 TOP
 
  ஒழுகினார் (1)
தக்காரோடு ஒன்றி தமராய் ஒழுகினார்
  மிக்காரால் என்று சிறியாரை தாம் தேறார் - பழ:18/1,2

 TOP
 
  ஒழுகினும் (1)
உவப்ப வழிபட்டு ஒழுகினும் செல்வம் - பழ:120/3

 TOP
 
  ஒழுகு (3)
பொற்பனை வெள்ளையை உள்ளாது ஒழுகு இன்னா - இன்னா40:0/2
ஒழுகு திரை கரை வான் குருகின் தூவி - ஐந்70:57/1
கொண்டு ஒழுகு மூன்றற்கு உதவா பசி தோற்றம் - பழ:363/1

 TOP
 
  ஒழுகுதல் (4)
தன்னைத்தான் போற்றாது ஒழுகுதல் நன்கு இன்னா - இன்னா40:32/1
தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
  வன்மையுள் எல்லாம் தலை - குறள்:45 4/1,2
ஐஅறிவும் தம்மை அடைய ஒழுகுதல்
  எய்துவது எய்தாமை முன் காத்தல் வைகலும் - திரி:61/1,2
உயிர் செகுத்து ஊன் துய்த்து ஒழுகுதல் ஓம்பார் - பழ:164/3

 TOP
 
  ஒழுகுதற்கு (1)
தாம் நட்டு ஒழுகுதற்கு தக்கார் என வேண்டா - பழ:14/1

 TOP
 
  ஒழுகுபவர் (1)
பெட்டு ஆங்கு ஒழுகுபவர் - குறள்:91 8/2

 TOP
 
  ஒழுகுபவே (1)
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே
  வெந்நீரில் தண்ணீர் தெளித்து - பழ:90/3,4

 TOP
 
  ஒழுகும் (22)
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு - நாலடி:28 1/3
பரப்பு எலாம் பொன் ஒழுகும் பாய் அருவி நாட - நாலடி:31 7/3
கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் - நாலடி:32 1/3
பட்டாங்கே பட்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாள் காப்பினும் - நான்மணி:89/1
பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையிலி முட்டினும் - நான்மணி:89/2
சென்றாங்கே சென்று ஒழுகும் காமம் கரப்பினும் - நான்மணி:89/3
ஊர் முனியா செய்து ஒழுகும் ஊக்கம் மிக இனிதே - இனிய40:33/1
பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து - குறள்:15 1/1
மறைந்து ஒழுகும் மாந்தர் பலர் - குறள்:28 8/2
அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து - குறள்:56 1/2
வெருவந்த செய்து ஒழுகும் வெம் கோலன் ஆயின் - குறள்:57 3/1
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த - குறள்:61 3/1
பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன் - குறள்:88 4/1
பெண் ஏவல் செய்து ஒழுகும் ஆண்மையின் நாண் உடை - குறள்:91 7/1
பரந்து ஒழுகும் பெண்பாலை பாசம் என்பானும் - திரி:73/2
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி - திரி:99/2
தெருளாது ஒழுகும் திறன் இலாதாரை - பழ:32/1
சமத்தனாய் நின்று ஒழுகும் சால்பு தவமே - பழ:95/3
நாணார் பரியார் நயன் இல செய்து ஒழுகும்
  பேணா அறிவு இலா மாக்களை பேணி - பழ:142/1,2
பொல்லாத சொல்லி மறைந்து ஒழுகும் பேதை தன் - பழ:184/1
சிறந்து நுகர்ந்து ஒழுகும் செல்வம் உடையார் - பழ:215/1
பாற்பட்டார் கொண்டு ஒழுகும் பண்பு - ஏலாதி:13/4

 TOP
 
  ஒழுகுமாறு (1)
நீர் ஒழுக பால் ஒழுகுமாறு - பழ:206/4

 TOP
 
  ஒழுகுவது (1)
ஒளியாரை மீதூர்ந்து ஒழுகுவது அல்லால் - பழ:287/1

 TOP
 
  ஒழுகுவர் (1)
பொச்சாந்து ஒழுகுவர் பேதையார் அ சார்வு - நாலடி:19 2/2

 TOP
 
  ஒழுகுவார் (8)
பல் மார்பு சேர்ந்து ஒழுகுவார் - நாலடி:39 5/4
பேதைமை கண்டு ஒழுகுவார் - ஐந்70:44/4
தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் - குறள்:15 3/2
அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் - குறள்:25 6/2
இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் - குறள்:70 1/2
பெரியார் பிழைத்து ஒழுகுவார் - குறள்:90 6/2
கள் காதல் கொண்டு ஒழுகுவார் - குறள்:93 1/2
அரிய துணிந்து ஒழுகுவார் - திரி:73/4

 TOP
 
  ஒழுகுவாரும் (1)
நயவர நட்டு ஒழுகுவாரும் தாம் கேட்டது - பழ:229/1

 TOP
 
  ஒழுகுவாள் (1)
இல் இருந்து தீங்கு ஒழுகுவாள் - நான்மணி:82/4

 TOP
 
  ஒழுகுவான் (2)
கொல்லாமை மேற்கொண்டு ஒழுகுவான் வாழ்நாள் மேல் - குறள்:33 6/1
ஒருவர்கண் நின்று ஒழுகுவான் - குறள்:120 7/2

 TOP
 
  ஒழுகுவானும் (2)
பிறன் கடை நின்று ஒழுகுவானும் மறம் தெரியாது - திரி:19/2
கொலைநின்று தின்று ஒழுகுவானும் பெரியவர் - திரி:74/1

 TOP
 
  ஒழுகுவேன் (3)
கண் நீர்மை கண்டு ஒழுகுவேன் - நாலடி:5 4/4
பல் என்பு கண்டு ஒழுகுவேன் - நாலடி:5 5/4
தனக்கு ஏவல் செய்து ஒழுகுவேன் - ஐந்50:29/4

 TOP
 
  ஒள் (10)
ஓக்கிய ஒள் வாள் தன் ஒன்னார் கை பட்டக்கால் - நாலடி:13 9/1
ஒள் நிற பாதிரி பூ சேர்தலால் புத்தோடு - நாலடி:14 9/3
ஒள் அரிதாரம் பிறக்கும் பெரும் கடலுள் - நான்மணி:4/2
ஒள் நுதல் மாதர் திறத்து - கார்40:34/4
தடற்று இலங்கு ஒள் வாள் தளை அவிழ் தார் சேஎய் - கள40:18/3
ஒள் இதழ் தாமரை போது உறழும் ஊரனை - ஐந்70:50/1
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து - குறள்:73 7/1
ஒள் நுதற்கு ஓஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள் - குறள்:109 8/1
ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் - குறள்:113 5/2
ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம் - பழ:41/3

 TOP
 
  ஒள்ளிய (3)
ஒள்ளிய தும்மல் வரும் - ஐந்70:40/4
ஒள்ளிய ஒற்றாள் குணம் - திரி:85/4
ஒள்ளிய காட்டாளர்க்கு அரிது - பழ:323/4

 TOP
 
  ஒள்ளியம் (1)
ஒள்ளியம் என்பார் இடம் கொள்ளார் தெள்ளி - ஆசாரக்:82/2

 TOP
 
  ஒள்ளியர் (1)
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் - குறள்:72 4/1

 TOP
 
  ஒள்ளியவர் (1)
உள் வேர்ப்பர் ஒள்ளியவர் - குறள்:49 7/2

 TOP
 
  ஒள்ளியன் (1)
ஒள்ளியன் அல்லான் மேல் வைத்தல் குரங்கின் கை - பழ:200/3

 TOP
 
  ஒள்ளிழாய் (3)
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த - ஐந்50:41/2
உள்ளம் கொண்டு உள்ளான் என்று யார்க்கு உரைக்கோ ஒள்ளிழாய்
  அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் - ஐந்70:50/2,3
உள்ளம் பிரிந்தமை நீ அறிதி ஒள்ளிழாய்
  தொல்லை விடரகம் நீந்தி பெயர்ந்து அவர் - கைந்:22/2,3

 TOP
 
  ஒளி (21)
உண்ணான் ஒளி நிறான் ஓங்கு புகழ் செய்யான் - நாலடி:1 9/1
வாழ்நாட்கு அலகா வயங்கு ஒளி மண்டிலம் - நாலடி:3 2/1
ஒளி பட வாழ்தல் இனிது - இனிய40:29/4
ஐது இலங்கு எஃகின் அவிர் ஒளி வாள் தாயினவே - கள40:33/3
உண்கண் சிவப்ப அழுதேன் ஒளி முகம் - ஐந்50:44/2
உணங்கல் புள் ஓப்பும் ஒளி இழை மாதர் - ஐந்50:47/3
நின்றக்கால் நீடி ஒளி விடா நின்ற - திணை150:68/2
சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் என்று ஐந்தின் - குறள்:3 7/1
உடையான் ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி - குறள்:39 10/2
மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி - குறள்:56 6/2
ஓஒதல் வேண்டும் ஒளி மாழ்கும் செய்வினை - குறள்:66 3/1
ஒல்லானை ஒல்லாது ஒளி - குறள்:87 10/2
உட்க படாஅர் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:93 1/1
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும் - குறள்:94 9/1
ஒளி தொழுது ஏத்தும் உலகு - குறள்:97 10/2
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு - குறள்:98 1/1
தம் ஒளி வேண்டுவார் நோக்கார் பகல் கிழவோன் - ஆசாரக்:51/2
வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட - பழ:106/2
ஒளி ஈண்டி நின்றால் உலகம் விளக்கும் - பழ:160/3
தாறா படினும் தலைமகன் தன் ஒளி
  நூறுஆயிரவர்க்கு நேர் - பழ:214/3,4
நுதற்கு இவர்ந்து ஏறும் ஒளி - கைந்:19/4

 TOP
 
  ஒளிக்கும் (1)
நீலத்து புக்கு ஒளிக்கும் ஊரற்கு மேல் எல்லாம் - ஐந்50:24/2

 TOP
 
  ஒளிக்கும்கொல்லோ (1)
கரப்பவர்க்கு யாங்கு ஒளிக்கும்கொல்லோ இரப்பவர் - குறள்:107 10/1

 TOP
 
  ஒளித்ததூஉம் (1)
ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் - குறள்:93 8/2

 TOP
 
  ஒளிப்பினும் (2)
ஒளிப்பினும் காமம் சுடும் - நாலடி:9 10/4
ஒள் அமர் கண்ணாய் ஒளிப்பினும் உள்ளம் - பழ:41/3

 TOP
 
  ஒளிய (1)
பவளம் சொரிதரு பை போல் திவள் ஒளிய
  ஒண் செம் குருதி உமிழும் புனல் நாடன் - கள40:14/2,3

 TOP
 
  ஒளியார் (1)
ஒளியார் முன் ஒள்ளியர் ஆதல் வெளியார் முன் - குறள்:72 4/1

 TOP
 
  ஒளியாரை (1)
ஒளியாரை மீதூர்ந்து ஒழுகுவது அல்லால் - பழ:287/1

 TOP
 
  ஒளியான் (2)
ஒளியான் விருந்திற்கு உலையான் எளியாரை - ஏலாதி:46/2
வேற்று அரவம் சேரான் விருந்து ஒளியான் தன் இல்லுள் - ஏலாதி:48/1

 TOP
 
  ஒளியிழாய் (3)
வளி எறியின் மெய்யிற்கு இனிதாம் ஒளியிழாய்
  ஊடி இருப்பினும் ஊரன் நறு மேனி - ஐந்50:30/2,3
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தேன் ஒளியிழாய்
  உள் உருகு நெஞ்சினேன் ஆய் - ஐந்50:50/3,4
உருத்த சுணங்கின் ஒளியிழாய் கூரிது - பழ:76/3

 TOP
 
  ஒளியிழை (1)
ஊடுகமன்னோ ஒளியிழை யாம் இரப்ப - குறள்:133 9/1

 TOP
 
  ஒளியும் (5)
விளக்கு ஒளியும் வேசையர் நட்பும் இரண்டும் - நாலடி:38 1/1
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும்
  நெய் அற்றகண்ணே அறுமே அவர் அன்பும் - நாலடி:38 1/2,3
மின் ஒளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும் - ஆசாரக்:51/1
முன் ஒளியும் பின் ஒளியும் அற்று - ஆசாரக்:51/3
முன் ஒளியும் பின் ஒளியும் அற்று - ஆசாரக்:51/3

 TOP
 
  ஒளியொடு (1)
ஒளியொடு ஒழுகப்படும் - குறள்:70 8/2

 TOP
 
  ஒளிர் (1)
மின் ஒளிர் வானம் கடலுள்ளும் கான்று உகுக்கும் - நாலடி:27 9/2

 TOP
 
  ஒளிவிட (1)
மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் - குறள்:112 8/1

 TOP
 
  ஒளிவிடுதல் (1)
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் - திரி:101/3

 TOP
 
  ஒளிவிடும் (1)
சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் - குறள்:27 7/1

 TOP
 
  ஒளிறு (1)
ஆடு இயல் யானை தட கை ஒளிறு வாள் - கள40:22/2

 TOP
 
  ஒளிறுபு (1)
ஒளிறுபு மின்னும் மழை - கார்40:13/4

 TOP
 
  ஒற்கத்தின் (1)
ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை - குறள்:42 4/2

 TOP
 
  ஒற்கப்பட்டு (1)
ஒற்கப்பட்டு ஆற்றார் உணர உரைத்த பின் - பழ:283/1

 TOP
 
  ஒற்கப்பட (1)
ஒற்கப்பட முயறும் என்றல் இழுக்கு ஆகும் - பழ:36/2

 TOP
 
  ஒற்கம் (4)
ஒற்கம் இலாளர் தொடர்பு - நாலடி:21 4/4
ஒற்கம் இலாமை இனிது - இனிய40:39/4
ஒற்கம் கடைப்பிடியாதார் - ஐந்50:48/4
ஒற்கம் தாம் உற்ற இடத்தும் உயர்ந்தவர் - பழ:119/1

 TOP
 
  ஒற்றாள் (2)
ஒற்றாள் எனப்படுவார் - திரி:55/4
ஒள்ளிய ஒற்றாள் குணம் - திரி:85/4

 TOP
 
  ஒற்றி (8)
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரிதல் மாண்பு இனிதே - இனிய40:35/1
கன்று உள்ளி சோர்ந்த பால் கால் ஒற்றி தாமரை பூ - திணை150:138/1
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் - குறள்:59 3/1
ஒற்று ஒற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் - குறள்:59 8/1
ஒற்றினால் ஒற்றி கொளல் - குறள்:59 8/2
உள் ஒற்றி உள்ளூர் நகப்படுவர் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:93 7/1
கள் ஒற்றி கண் சாய்பவர் - குறள்:93 7/2
நாள் ஒற்றி தேய்த்த விரல் - குறள்:127 1/2

 TOP
 
  ஒற்றின்கண் (1)
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யின் - குறள்:59 10/1

 TOP
 
  ஒற்றினால் (1)
ஒற்றினால் ஒற்றி கொளல் - குறள்:59 8/2

 TOP
 
  ஒற்றினான் (2)
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரிதல் மாண்பு இனிதே - இனிய40:35/1
ஒற்றினான் ஒற்றி பொருள் தெரியா மன்னவன் - குறள்:59 3/1

 TOP
 
  ஒற்று (7)
அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று - குறள்:59 4/2
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று - குறள்:59 5/2
என் செயினும் சோர்வு இலது ஒற்று - குறள்:59 6/2
ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று - குறள்:59 7/2
ஒற்று ஒற்றி தந்த பொருளையும் மற்றும் ஓர் - குறள்:59 8/1
ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் - குறள்:59 9/1
ஒற்று ஒற்று உணராமை ஆள்க உடன் மூவர் - குறள்:59 9/1

 TOP
 
  ஒற்றும் (1)
ஒற்றும் உரை சான்ற நூலும் இவை இரண்டும் - குறள்:59 1/1

 TOP
 
  ஒற்றுமை (2)
ஒற்றுமை கொள்ளாதார் நட்பு - நாலடி:24 7/4
மொய் சிதைக்கும் ஒற்றுமை இன்மை ஒருவனை - நான்மணி:21/1

 TOP
 
  ஒற்றை (1)
ஊர் இல் வழி எழுந்த ஒற்றை முது மரனும் - ஆசாரக்:57/2

 TOP
 
  ஒறுக்க (2)
வன்கண்ணன் ஆகி ஒறுக்க ஒறுக்க அல்லா - பழ:322/3
வன்கண்ணன் ஆகி ஒறுக்க ஒறுக்க அல்லா - பழ:322/3

 TOP
 
  ஒறுக்கல்லாதார் (1)
மாணா பகைவரை மாறு ஒறுக்கல்லாதார்
  பேணாது உரைக்கும் உரை கேட்டு உவந்தது போல் - பழ:256/1,2

 TOP
 
  ஒறுக்கிற்பவர் (1)
பிழைத்தது ஒறுக்கிற்பவர் - குறள்:78 9/2

 TOP
 
  ஒறுக்கின்றது (1)
இன்று ஒறுக்கின்றது என நினையார் துன்புறுக்கும் - பழ:191/2

 TOP
 
  ஒறுக்கும் (1)
ஒறுக்கும் மதுகை உரனுடையாளன் - நாலடி:7 5/3

 TOP
 
  ஒறுத்தமை (1)
உழந்ததூஉம் பேணார் ஒறுத்தமை கண்டும் - பழ:211/1

 TOP
 
  ஒறுத்தல் (2)
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண - குறள்:32 4/1
கொலையின் கொடியாரை வேந்து ஒறுத்தல் பைம் கூழ் - குறள்:55 10/1

 TOP
 
  ஒறுத்தார்க்கு (1)
ஒறுத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு - குறள்:16 6/1

 TOP
 
  ஒறுத்தாரை (1)
ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர் - குறள்:16 5/1

 TOP
 
  ஒறுத்தாற்றும் (1)
ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்கண்ணும் கண்ணோடி - குறள்:58 9/1

 TOP
 
  ஒறுத்து (1)
பொறுத்து ஆற்றி சேறல் புகழால் ஒறுத்து ஆற்றின் - பழ:19/2

 TOP
 
  ஒறுப்ப (1)
பொறுக்க என்றால் பொறுக்கலாமோ ஒறுப்ப போல் - திணை150:67/2

 TOP
 
  ஒறுப்பது (1)
ஒத்து ஆங்கு ஒறுப்பது வேந்து - குறள்:57 1/2

 TOP
 
  ஒன்பதின்மர் (1)
ஒன்பதின்மர் கண்டீர் உரைக்குங்கால் மெய்யான் - ஆசாரக்:100/4

 TOP
 
  ஒன்பது (1)
ஊறி உவர்த்தக்க ஒன்பது வாய் புலனும் - நாலடி:5 7/1

 TOP
 
  ஒன்றல் (1)
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது - குறள்:89 6/2

 TOP
 
  ஒன்றன் (3)
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன்
  உடல் சுவை உண்டார் மனம் - குறள்:26 3/1,2
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன்
  புண் அது உணர்வார் பெறின் - குறள்:26 7/1,2
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
  உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று - குறள்:26 9/1,2

 TOP
 
  ஒன்றா (2)
ஒன்றா உணரற்பாற்று அன்று - நாலடி:15 3/4
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால் - குறள்:24 3/1

 TOP
 
  ஒன்றாக (2)
ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர் - குறள்:16 5/1
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன் - குறள்:33 3/1

 TOP
 
  ஒன்றாது (1)
ஒன்றாது அலைக்கும் சிறு மாலை மால் உழந்து - ஐந்70:27/3

 TOP
 
  ஒன்றாமை (1)
ஒன்றாமை ஒன்றியார்கண் படின் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:89 6/1

 TOP
 
  ஒன்றாய் (1)
ஒன்றாய் உரும் உடைத்தாய் பெய் வான் போல் பூக்கு என்று - திணை150:104/3

 TOP
 
  ஒன்றாய்விடினும் (1)
ஒன்றாய்விடினும் உயர்ந்தார் படும் குற்றம் - பழ:204/3

 TOP
 
  ஒன்றால் (2)
உரையும் பொருள் முடிவும் ஒன்றால் உரை பிறிது - பழ:196/2
ஒன்றால் சிறிதால் உதவுவது ஒன்று இல்லையால் - பழ:297/1

 TOP
 
  ஒன்றாலும் (1)
ஒன்றாலும் நில்லா வளை - ஐந்70:23/4

 TOP
 
  ஒன்றாள் (1)
ஒன்றாள் காப்பு ஈயும் உடன்று - திணை150:27/4

 TOP
 
  ஒன்றானும் (4)
ஒன்றானும் தோன்றா கெடும் - நாலடி:19 6/4
நுண் துளை துன்னூசி விற்பாரின் ஒன்றானும்
  வேறு அல்லை பாண வியல் ஊரன் வாய்மொழியை - ஐந்50:21/2,3
ஒன்றானும் நாம் மொழியலாமோ செலவு தான் - திணை150:87/1
ஒன்றானும் தீ சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின் - குறள்:13 8/1

 TOP
 
  ஒன்றானை (1)
நன்று உணர்வார் முன் கல்லான் நாவும் சாம் ஒன்றானை
  கண்டுழி நா சாம் கடவான் குடி பிறந்தான் - சிறுபஞ்:8/2,3

 TOP
 
  ஒன்றி (10)
பிணியொடு மூப்பும் வருமால் துணிவு ஒன்றி
  என்னோடு சூழாது எழு நெஞ்சே போதியோ - நாலடி:6 5/2,3
அறியா பருவத்து அடங்காரோடு ஒன்றி
  நெறி அல்ல செய்து ஒழுகியவ்வும் நெறி அறிந்த - நாலடி:18 1/1,2
கன்றி கறுத்து எழுந்து காய்வாரோடு ஒன்றி
  உரை வித்தகம் எழுவார் காண்பவே கையுள் - நாலடி:32 5/2,3
ஒரு நன்றி செய்தவர்க்கு ஒன்றி எழுந்த - நாலடி:36 7/1
நின்று ஆதும் என்று நினைத்திருந்து ஒன்றி
  உரையின் மகிழ்ந்து தம் உள்ளம் வேறு ஆகி - நாலடி:36 9/2,3
ஒன்றி அனைத்தும் உளேன் - ஐந்70:56/4
ஒருவரோடு ஒன்றி ஒருப்படாதாரே - பழ:10/3
நண்பு ஒன்றி தம்மாலே நாட்டப்பாட்டார்களை - பழ:16/1
தக்காரோடு ஒன்றி தமராய் ஒழுகினார் - பழ:18/1
விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ - பழ:133/3

 TOP
 
  ஒன்றிய (1)
ஒன்றிய நோயோடு இடும்பை பல கூர - கார்40:35/2

 TOP
 
  ஒன்றியார்கண் (1)
ஒன்றாமை ஒன்றியார்கண் படின் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:89 6/1

 TOP
 
  ஒன்றிற்கு (1)
பெரியார் பெருமை சிறு தகைமை ஒன்றிற்கு
  உரியார் உரிமை அடக்கம் தெரியுங்கால் - நாலடி:17 10/1,2

 TOP
 
  ஒன்றின் (2)
அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த - நான்மணி:25/1
நிகர் ஒன்றின் மேல் விடுதல் ஏதம் நிகர் இன்றி - பழ:382/2

 TOP
 
  ஒன்றின (2)
ஒன்றின ஒன்றின வல்லே செயின் செய்க - நாலடி:1 4/2
ஒன்றின ஒன்றின வல்லே செயின் செய்க - நாலடி:1 4/2

 TOP
 
  ஒன்று (118)
சென்று இரப்பர் ஓர் இடத்து கூழ் எனின் செல்வம் ஒன்று
  உண்டாக வைக்கற்பாற்று அன்று - நாலடி:1 1/3,4
என்னானும் ஒன்று தம் கையுற பெற்றக்கால் - நாலடி:1 5/1
செம்மை ஒன்று இன்றி சிறியார் இனத்தர் ஆய் - நாலடி:9 5/1
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ - நாலடி:15 5/3
இன நன்மை இன் சொல் ஒன்று ஈதல் மற்று ஏனை - நாலடி:15 6/1
மயக்கிவிடினும் மன பிரிப்பு ஒன்று இன்றி - நாலடி:19 9/2
மறுமையும் செய்வது ஒன்று உண்டோ இறும் அளவும் - நாலடி:21 9/2
மனம் அறியப்பட்டது ஒன்று அன்று - நாலடி:22 2/4
பொறுத்தல் தகுவது ஒன்று அன்றோ நிற கோங்கு - நாலடி:23 3/2
புணர்தல் நிரயத்துள் ஒன்று - நாலடி:24 3/4
கல்லார்க்கு ஒன்று ஆகிய காரணம் தொல்லை - நாலடி:27 5/2
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் - நாலடி:27 5/4
துய்த்து கழியான் துறவோர்க்கு ஒன்று ஈகலான் - நாலடி:28 3/1
ஒத்த குடி பிறந்தக்கண்ணும் ஒன்று இல்லாதார் - நாலடி:29 1/3
உள்ளூர் இருந்தும் ஒன்று ஆற்றாதான் உள்ளூர் - நாலடி:29 6/2
இட்டு ஆற்றுப்பட்டு ஒன்று இரந்தவர்க்கு ஆற்றாது - நாலடி:29 8/1
பெறுவது ஒன்று இன்றியும் பெற்றானே போல - நாலடி:34 5/1
மறங்குமாம் மற்று ஒன்று உரைத்து - நாலடி:35 2/4
நூல் கற்றக்கண்ணும் நுணுக்கம் ஒன்று இல்லாதார் - நாலடி:36 2/3
எழுநூறு நன்றி செய்து ஒன்று தீதுஆயின் - நாலடி:36 7/3
கொடுப்பது ஒன்று இல்லாரை கொய் தளிர் அன்னார் - நாலடி:38 3/3
கற்றார் முன் தோன்றா கழிவு இரக்கம் காதலித்து ஒன்று
  உற்றார் முன் தோன்றா உறா முதல் தெற்றென - நான்மணி:8/1,2
செறிவுழி நிற்பது காமம் தனக்கு ஒன்று
  உறுவுழி நிற்பது அறிவு - நான்மணி:28/3,4
இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த - நான்மணி:37/2
வரைந்தார்க்கு அரிய வகுத்து ஊண் இரந்தார்க்கு ஒன்று
  இல் என்றல் யார்க்கும் அரிது - நான்மணி:48/3,4
ஒன்று ஊக்கல் பெண்டிர் தொழில் நலம் என்றும் - நான்மணி:84/1
ஊனம் ஒன்று இன்றி உயர்ந்த பொருள் உடைமை - இனிய40:13/3
ஒல்லும் துணையும் ஒன்று உய்ப்பான் பொறை இனிதே - இனிய40:24/2
தாம் வினவல் உற்றது ஒன்று உண்டு - ஐந்50:14/4
வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ - ஐந்70:8/3
ஒன்று மற்று ஒன்றும் அனைத்து - ஐந்70:9/4
குறை ஒன்று உடையேன்மன் தோழி நிறை இல்லா - ஐந்70:14/1
ஒன்று இடையிட்டு வருமேல் நின் வாழ் நாட்கள் - ஐந்70:56/3
ஒன்று ஒழிய நோய் செய்தவாறு - திணை150:108/4
ஒருத்தி யான் ஒன்று அல பல் பகை என்னை - திணை150:121/1
போலும் நின் மார்பு புளி வேட்கைத்து ஒன்று இவள் - திணை150:142/3
இனை துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின் - குறள்:9 7/1
வறியார்க்கு ஒன்று ஈவதே ஈகை மற்று எல்லாம் - குறள்:23 1/1
உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கு ஒன்று
  ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் - குறள்:24 2/1,2
பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் - குறள்:24 3/2
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் - குறள்:34 4/1
இயல்பு ஆகும் நோன்பிற்கு ஒன்று இன்மை உடைமை - குறள்:35 4/1
ஊழின் பெரு வலி யா உள மற்று ஒன்று
  சூழினும் தான் முந்துறும் - குறள்:38 10/1,2
எண்ணப்படுவது ஒன்று அன்று - குறள்:44 8/2
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று
  உண்டாக செய்வான் வினை - குறள்:76 8/1,2
பேர் ஆண்மை என்ப தறுகண் ஒன்று உற்றக்கால் - குறள்:78 3/1
மருவுக மாசு அற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும் - குறள்:80 10/1
பேதைமை என்பது ஒன்று யாது எனின் ஏதம் கொண்டு - குறள்:84 1/1
கை ஒன்று உடைமை பெறின் - குறள்:84 8/2
பீழை தருவது ஒன்று இல் - குறள்:84 9/2
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று - குறள்:88 5/2
ஒன்று எய்தி நூறு இழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாம்கொல் - குறள்:94 2/1
வறுமை தருவது ஒன்று இல் - குறள்:94 4/2
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று
  ஈதல் இயல்பு இலாதான் - குறள்:101 6/1,2
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம் - குறள்:101 7/1
இரவார் இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈவர் கரவாது - குறள்:104 5/1
எற்றிற்கு உரியர் கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் - குறள்:108 10/1
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து - குறள்:110 1/2
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார் - குறள்:121 2/1
நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் - குறள்:121 2/2
நனவு என ஒன்று இல்லை ஆயின் கனவினான் - குறள்:122 6/1
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும் - குறள்:125 1/1
உற்றார் அறிவது ஒன்று அன்று - குறள்:126 5/2
உரைக்கல் உருவது ஒன்று உண்டு - குறள்:128 1/2
அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு - குறள்:128 3/2
நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு - குறள்:128 4/2
தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து - குறள்:128 5/2
அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து - குறள்:133 5/2
அலந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்த புகழும் துளங்கினும் - திரி:41/1
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று
  ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் - திரி:44/2,3
இல்லார்க்கு ஒன்று ஈயும் உடைமையும் இ உலகின் - திரி:68/1
புல்லுங்கால் தான் புல்லும் பேதையும் இல் எனக்கு ஒன்று
  ஈக என்பவனை நகுவானும் இ மூவர் - திரி:74/2,3
இரப்பவர்கண் தேய்வே போல் தோன்றல் இரப்பவர்க்கு ஒன்று
  ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் - திரி:101/2,3
மானம் ஒன்று இல்லா மனையாளும் சேனை - திரி:103/2
உடுத்து அலால் நீர் ஆடார் ஒன்று உடுத்து உண்ணார் - ஆசாரக்:11/1
ஒன்று உடுத்து என்றும் அவை புகார் என்பதே - ஆசாரக்:11/3
சாரார் செவி ஓரார் சாரின் பிறிது ஒன்று
  தேர்வார் போல் நிற்க திரிந்து - ஆசாரக்:78/2,3
பயன் நோக்காது ஆற்றவும் பாத்து அறிவு ஒன்று இன்றி - பழ:40/1
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் குடி பிறந்தார் - பழ:50/1
பிறர்க்கு பிறர் செய்வது ஒன்று உண்டோ இல்லை - பழ:56/3
நன்றொடு வந்தது ஒன்று அன்று - பழ:65/4
ஒன்றுக்கு உதவாத ஒன்று - பழ:111/4
இரந்தார் பெறுவது ஒன்று இல்லை குரங்கு ஊசல் - பழ:140/2
ஒல்லாது ஒன்று இன்றி உடையார் கருமங்கள் - பழ:145/1
மறுமை ஒன்று உண்டோ மன பட்ட எல்லாம் - பழ:158/1
கூஉய் கொடுப்பது ஒன்று இல் எனினும் சார்ந்தார்க்கு - பழ:162/1
நிரப்பு இடும்பை மிக்கார்க்கு உதவ ஒன்று ஈதல் - பழ:169/3
நெருஞ்சியும் செய்வது ஒன்று இல்லை செருந்தி - பழ:170/2
மாரி ஒன்று இன்றி வறந்திருந்த காலத்தும் - பழ:171/1
ஒன்று உறா முன்றிலோ இல் - பழ:171/4
ஆண்டு ஒன்று வேண்டுதும் என்பது உரையற்க - பழ:178/2
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் கருமத்தை - பழ:186/1
ஒன்று எற்றி வெண்படைக்கோள் ஒன்று - பழ:196/4
ஒன்று எற்றி வெண்படைக்கோள் ஒன்று - பழ:196/4
அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான் - பழ:218/1
அடுத்து ஒன்று இரந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்தானை கொண்டான் - பழ:218/1
மறாஅதவனும் பலர் ஒன்று இரந்தால் - பழ:240/1
நிலைஇய பண்பு இலார் நேர் அல்லர் என்று ஒன்று
  உளைய உரையாது உறுதியே கொள்க - பழ:253/1,2
ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல் எனினும் கள்ளினை - பழ:256/3
வினை பயம் ஒன்று இன்றி வேற்றுமை கொண்டு - பழ:266/1
எங்கண் ஒன்று இல்லை எமர் இல்லை என்று ஒருவர் - பழ:267/1
அறிவினால் மாட்சி ஒன்று இல்லா ஒருவன் - பழ:271/1
எல்லை ஒன்று இன்றியே இன்னா செய்தாரையும் - பழ:272/1
நன்கு ஒன்று அறிபவர் நாழி கொடுப்பவர்க்கு - பழ:275/1
ஒன்று இரண்டாம் வாணிகம் இல் - பழ:275/4
திறத்தின் உரைப்பார்க்கு ஒன்று ஆகாதது இல்லை - பழ:295/2
ஒன்றால் சிறிதால் உதவுவது ஒன்று இல்லையால் - பழ:297/1
தமராலும் தம்மாலும் உற்றால் ஒன்று ஆற்றி - பழ:307/1
உடையது ஒன்று இல்லாமை ஒட்டின் படை வென்று - பழ:314/2
நிரை உரைத்து போகாது ஒன்று ஆற்ற துணிக - பழ:317/3
யாதானும் ஒன்று கொண்டு யாதானும் செய்தக்கால் - பழ:321/3
உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல் - பழ:332/3
உற்று ஒன்று சிந்தித்து உழந்து ஒன்று அறியுமேல் - பழ:332/3
கற்று ஒன்று அறிந்து கசடு அற்ற காலையும் - பழ:373/3
படரும் பிறப்பிற்கு ஒன்று ஈயார் பொருளை - பழ:379/1
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் - சிறுபஞ்:63/3
உறை கிடந்தார் ஒன்று இடையிட்டு உண்பார் பிறை கிடந்து - சிறுபஞ்:69/2
அமைச்சர் தொழிலும் அறியலம் ஒன்று ஆற்ற - ஏலாதி:10/3

 TOP
 
  ஒன்றுக்கு (2)
ஒன்றுக்கு உதவாத ஒன்று - பழ:111/4
உற்றுழி ஒன்றுக்கு உதவலராய் பைத்தொடீஇ - பழ:291/2

 TOP
 
  ஒன்றும் (26)
எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 10/1
இல்லாதார்க்கு யாது ஒன்றும் ஈகலார் எல்லாம் - நாலடி:34 8/2
ஆயமும் ஒன்றும் இவை நினையாள் பால் போலும் - ஐந்50:33/2
ஒன்று மற்று ஒன்றும் அனைத்து - ஐந்70:9/4
ஒன்றும் நன்று உள்ள கெடும் - குறள்:11 9/2
தகுதி என ஒன்றும் நன்றே பகுதியான் - குறள்:12 1/1
தன்னை தான் காதலன் ஆயின் எனைத்து ஒன்றும்
  துன்னற்க தீவினை பால் - குறள்:21 9/1,2
எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்து ஒன்றும்
  கள்ளாமை காக்க தன் நெஞ்சு - குறள்:29 1/1,2
வாய்மை எனப்படுவது யாது எனின் யாது ஒன்றும்
  தீமை இலாத சொலல் - குறள்:30 1/1,2
யாம் மெய்யா கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்து ஒன்றும்
  வாய்மையின் நல்ல பிற - குறள்:30 10/1,2
நல் ஆறு எனப்படுவது யாது எனின் யாது ஒன்றும்
  கொல்லாமை சூழும் நெறி - குறள்:33 4/1,2
அரும் பொருள் யாது ஒன்றும் இல் - குறள்:47 2/2
மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்து ஒன்றும்
  சொல்லினான் தேறற்பாற்று அன்று - குறள்:83 5/1,2
நாணாமை நாடாமை நார் இன்மை யாது ஒன்றும்
  பேணாமை பேதை தொழில் - குறள்:84 3/1,2
யாது ஒன்றும் கண்பாடு அரிது - குறள்:105 9/2
நினைத்து ஒன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்து ஒன்றும்
  எவ்வ நோய் தீர்க்கும் மருந்து - குறள்:125 1/1,2
ஒன்றும் உணராத ஏழையும் என்றும் - திரி:92/2
இறந்து ஒன்றும் தின்னற்க நின்று - ஆசாரக்:23/3
தொன்மையின் மாண்ட துணிவு ஒன்றும் இல்லாதார் - பழ:129/1
வெற்றி வேல் வேந்தன் வியம் கொண்டால் யாம் ஒன்றும்
  பெற்றிலேம் என்பது பேதைமையே மற்று அதனை - பழ:181/1,2
ஒன்றும் வகையான் அறம் செய்க ஊர்ந்து உருளின் - பழ:303/3
ஒன்றும் பரியலராய் ஓம்புவார் இல் எனின் - பழ:359/3
பரிகாரம் யாது ஒன்றும் இல் - பழ:388/4
காதலர் என்பது அறிந்து அல்லால் யாது ஒன்றும்
  கானக நாட பயிலார் பயின்றதூஉம் - பழ:393/2,3
எனக்கு என்று இயையான் யாது ஒன்றும் புன கொன்றை - ஏலாதி:5/2
உளையாளர் ஊண் ஒன்றும் இல்லார் கிளைஞராய் - ஏலாதி:56/2

 TOP
 
  ஒன்றுமாம் (1)
ஒன்றுமாம் சால உடன் - சிறுபஞ்:61/4

 TOP
 
  ஒன்றுமோ (1)
மற்றவற்கு ஒன்னாரோடு ஒன்றுமோ தெற்ற - பழ:239/2

 TOP
 
  ஒன்றேயும் (1)
ஒன்றேயும் இல்லாதான் வாழ்க்கை உடம்பு இட்டு - நாலடி:11 2/3

 TOP
 
  ஒன்றொடு (1)
ஒன்றொடு நின்று சிறியார் பல செய்தல் - பழ:65/2

 TOP
 
  ஒன்றோ (7)
ஒண் பொருள் ஒன்றோ தவம் கல்வி ஆள்வினை - நாலடி:20 5/3
பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க - குறள்:81 5/1
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா - குறள்:84 6/1
காமம் விடு ஒன்றோ நாண் விடு நன் நெஞ்சே - குறள்:125 7/1
காமம் என ஒன்றோ கண் இன்று என் நெஞ்சத்தை - குறள்:126 2/1
நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தான் - குறள்:126 7/1
ஆண்டு ஈண்டு என ஒன்றோ வேண்டா அடைந்தாரை - பழ:112/1

 TOP
 
  ஒன்னார் (9)
ஓக்கிய ஒள் வாள் தன் ஒன்னார் கை பட்டக்கால் - நாலடி:13 9/1
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார்
  வழுக்கியும் கேடு என்பது - குறள்:17 5/1,2
ஒன்னார் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும் - குறள்:27 4/1
ஒன்னார் விழையும் சிறப்பு - குறள்:63 10/2
உறு பொருளும் உல்கு பொருளும் தன் ஒன்னார்
  தெறு பொருளும் வேந்தன் பொருள் - குறள்:76 6/1,2
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார்
  அழுத கண்ணீரும் அனைத்து - குறள்:83 8/1,2
ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன் - பழ:306/1
உருத்து எழு ஞாட்பினுள் ஒன்னார் தொலைய - பழ:378/1
உண் இடத்தும் ஒன்னார் மெலிவு இடத்தும் மந்திரம் கொண்டு - சிறுபஞ்:100/1

 TOP
 
  ஒன்னார்க்கு (1)
மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு
  அடிமை புகுத்திவிடும் - குறள்:61 8/1,2

 TOP
 
  ஒன்னார்கண் (1)
சொல் வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில் வணக்கம் - குறள்:83 7/1

 TOP
 
  ஒன்னாருள் (1)
ஒன்னாருள் கூற்று உட்கும் உட்கு உடைமை எல்லாம் - நாலடி:19 8/2

 TOP
 
  ஒன்னாரை (1)
ஒன்னாரை அட்ட களத்து - கள40:31/4

 TOP
 
  ஒன்னாரோடு (1)
மற்றவற்கு ஒன்னாரோடு ஒன்றுமோ தெற்ற - பழ:239/2

 TOP