<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

ப - முதல் சொற்கள்
பக்கத்தார் 2
பக்கத்தார்ஆயினும் 1
பக்கத்து 2
பக்கத்துள் 1
பக்கம் 8
பக்கமோ 1
பக்கு 1
பக 1
பகடு 3
பகடும் 1
பகர்தும் 1
பகர்வர் 1
பகர்வுழி 1
பகரின் 1
பகரும் 1
பகல் 16
பகல்வாய் 1
பகலும் 4
பகலேயும் 1
பகவன் 2
பகவு 1
பகழி 1
பகாஅன் 1
பகுத்து 1
பகுதியான் 1
பகை 61
பகைக்கு 2
பகைப்படுத்திட்டு 1
பகைமைமன் 1
பகைமையும் 1
பகையகத்து 2
பகையின் 1
பகையும் 2
பகையுள் 1
பகையுள்ளும் 1
பகையேயும் 1
பகையை 2
பகையொடு 1
பகைவர் 9
பகைவர்க்கும் 1
பகைவர்கண் 1
பகைவரான் 1
பகைவரை 3
பங்கம் 1
பங்கு 1
பச்சை 1
பசக்கமன் 1
பசந்த 2
பசந்தது 1
பசந்தாள் 1
பசந்து 3
பசப்ப 1
பசப்பித்தீர் 1
பசப்பு 13
பசப்போ 1
பசலை 6
பசலையும் 2
பசி 11
பசித்தல் 2
பசித்தலின் 1
பசித்தார் 1
பசித்தார்க்கு 1
பசித்து 1
பசிப்ப 1
பசிப்பர் 1
பசிப்பினும் 2
பசியதுஆயினும் 1
பசியால் 2
பசியும் 2
பசியை 1
பசு 7
பசும் 5
பசுவால் 1
பசுவும் 1
பசை 2
பசைதல் 1
பசைந்த 2
பசைந்தாரின் 1
பசையினள் 1
பஞ்ச 2
பஞ்சம் 1
பஞ்சி 3
பட்ட 16
பட்டக்கால் 3
பட்டகண்ணே 1
பட்டடை 1
பட்டத்து 1
பட்டது 4
பட்டம் 1
பட்டவாறு 1
பட்டவை 1
பட்டன்று 1
பட்டாங்கு 1
பட்டாங்கே 1
பட்டார் 5
பட்டால் 2
பட்டி 2
பட்டிருக்கும் 1
பட்டின்றே 1
பட்டினம் 2
பட்டு 18
பட்டும் 1
பட 13
படப்பை 3
படம் 1
படர் 7
படர்தரும் 1
படர்ந்த 2
படர்ந்ததே 1
படர்ந்து 1
படர்வு 2
படரும் 5
படல் 4
படலை 1
படற்பாலார்கண்ணே 1
படா 3
படாத 1
படாதாகி 1
படாதே 1
படாம் 1
படாமை 2
படார் 1
படாவாறு 1
படான் 1
படாஅ 7
படாஅதவர் 2
படாஅதி 1
படாஅது 1
படாஅமை 1
படாஅர் 3
படி 1
படிந்த 1
படிந்து 4
படியை 1
படிவத்தர் 1
படிற்று 2
படிறு 1
படிறும் 1
படின் 8
படினும் 7
படு 28
படுக்க 1
படுக்கும் 2
படுக்குமாறு 1
படுக்கை 1
படுகோட்டு 1
படுத்தலோடு 1
படுத்து 3
படுதல் 1
படுதலால் 2
படுதலும் 1
படுப்பது 1
படுப்பர் 1
படுப்பான் 1
படுபயனும் 1
படுபாக்கு 1
படும் 24
படுமவர் 1
படுமாம் 1
படுமே 1
படுவதுஆயின் 1
படுவதூஉம் 1
படை 33
படைக்கல 1
படைக்கு 2
படைதனக்கு 1
படைப்பொலி 1
படையராய் 1
படையா 3
படையாண்மை 1
படையால் 1
படையான் 2
படையின் 1
படையும் 1
படையுள் 2
பண் 23
பண்டத்தால் 1
பண்டத்தின் 1
பண்டத்துள் 1
பண்டம் 6
பண்டாரம் 2
பண்டிதராய் 1
பண்டு 10
பண்டை 1
பண்ண 1
பண்ணப்படும் 1
பண்ணாது 1
பண்ணி 1
பண்ணிய 1
பண்ணின் 1
பண்ணினார் 1
பண்ணுறுத்தது 1
பண்பின் 4
பண்பினார்கண்ணும் 1
பண்பினால் 1
பண்பு 47
பண்புடையார் 1
பண்பும் 2
பண்பே 1
பணி 4
பணிதல் 3
பணிந்து 4
பணிமொழி 2
பணிமொழிக்கு 1
பணிமொழியை 1
பணியாத 2
பணியுமாம் 1
பணிவு 5
பணை 16
பணைத்த 1
பணைத்தோளார் 1
பணைத்தோளி 1
பணையம் 1
பத்தரில் 1
பத்திமை 1
பத்திமையின் 1
பத்தினி 1
பத்து 5
பத 1
பதக்காலையும் 1
பதக்கு 2
பதடி 1
பதத்தால் 1
பதத்தான் 2
பதம் 2
பதி 10
பதித்து 2
பதிப்பட 1
பதியின் 1
பதிற்றியாண்டும் 1
பதினான்கும் 1
பதுக்கை 2
பதுக்கைய 1
பந்தம் 3
பந்தரகத்து 1
பந்தும் 1
பம்பும் 1
பய 3
பயக்கும் 10
பயக்குமால் 2
பயத்தது 1
பயத்ததோ 1
பயத்தல் 2
பயத்தலால் 1
பயத்தலான் 1
பயத்தவோ 1
பயத்தால் 1
பயத்தான் 2
பயந்த 6
பயந்து 2
பயப்பது 2
பயப்பினும் 2
பயம் 14
பயமொழி 1
பயலை 1
பயவா 6
பயவாமை 1
பயவார்கண் 1
பயன் 59
பயன்படும் 1
பயன்படுவர் 1
பயனிலவும் 1
பயனும் 5
பயனோ 1
பயிர் 1
பயிரும் 4
பயில் 3
பயில்தொறும் 1
பயில்வதோர் 1
பயிலார் 1
பயிலும் 1
பயிற்றார் 1
பயின்கொல் 1
பயின்றதூஉம் 1
பயின்றவர் 1
பயின்றன 1
பயின்றாரே 1
பயின்று 9
பரக்கு 1
பரக்கும் 3
பரத்த 1
பரத்தை 1
பரதர் 1
பரதவர் 1
பரந்த 5
பரந்தவர் 1
பரந்து 6
பரப்ப 5
பரப்பற்க 1
பரப்பன் 1
பரப்பி 4
பரப்பிய 1
பரப்பில் 2
பரப்பு 3
பரம் 1
பரம்ப 1
பரல் 3
பரல 1
பரவன்மின் 1
பரவா 1
பராஅரை 1
பரி 2
பரிகாரம் 2
பரிசிலர்க்கு 1
பரிசு 2
பரித்தாலும் 1
பரிதல் 1
பரிந்திட்டு 1
பரிந்து 10
பரிப்பு 2
பரிப 1
பரிமா 2
பரிய 1
பரியது 1
பரியலராய் 1
பரியலரால் 1
பரியா 1
பரியாதாம் 1
பரியாதார் 1
பரியாது 3
பரியார் 3
பரியார்க்கு 1
பரியாரிடை 1
பரியாரை 1
பரியான் 1
பரியினும் 1
பரியும் 2
பரிவது 3
பரிவதூஉம் 1
பரிவாய் 1
பரிவு 3
பரிவும் 1
பரிவோடு 1
பரீஇ 2
பரு 2
பருகற்கு 1
பருகார் 1
பருகி 5
பருகு 1
பருகுவன் 1
பருகுவார் 1
பருத்தி 1
பருத்தியே 1
பருதி 1
பருந்து 2
பரும 2
பருமம் 1
பருவத்தால் 1
பருவத்து 4
பருவத்தும் 2
பருவத்தேஆயினும் 1
பருவத்தொடு 1
பருவந்து 1
பருவம் 9
பருவம்தான் 1
பருவரல் 2
பருவரலும் 1
பருவரார் 1
பரூஉ 1
பல் 63
பல்கி 1
பல்கு 1
பல்லவர் 3
பல்லவை 1
பல்லார் 14
பல்லாருள் 2
பல்லாரோடு 1
பல்லி 4
பல்லின் 2
பல்லினாய் 1
பல்லினான் 1
பல்லுயிர்க்கும் 1
பல்லோர் 2
பல்லோர்கண் 1
பல 34
பலபல 1
பலர் 26
பலர்க்கு 1
பலரால் 1
பலரானும் 1
பலரும் 1
பலருள் 1
பலருள்ளும் 2
பலரை 1
பலரொடு 1
பலவாய் 1
பலவானால் 2
பலவின் 3
பலவும் 10
பலவேஆயினும் 1
பலா 2
பலி 3
பவர் 1
பவழம் 1
பவழமும் 1
பவள 3
பவளம் 2
பழ 3
பழகிய 2
பழகினும் 1
பழகுதல் 1
பழங்கண் 1
பழங்குடி 1
பழம் 12
பழமை 5
பழமையை 1
பழமொழி 1
பழவினை 1
பழவினையும் 1
பழன 1
பழனத்து 1
பழனம் 4
பழி 46
பழிக்கில் 1
பழிக்கும் 2
பழிகாறும் 1
பழித்தது 1
பழித்தல் 1
பழித்தவை 1
பழித்தார் 1
பழித்து 1
பழித்துழி 1
பழிப்படுவ 1
பழிப்பது 1
பழிப்பார் 1
பழிப்பின் 1
பழிப்பு 1
பழிபாடு 1
பழியாமை 2
பழியார் 12
பழியால் 1
பழியிலாள்பாலால் 1
பழியும் 5
பழியுள்ளும் 1
பழியோடு 1
பழியோர் 1
பழு 1
பழுத்தக்கண்ணும் 1
பழுத்து 2
பழுதா 1
பழுதால் 1
பழுது 5
பழுப்ப 1
பழையம் 1
பழையர் 1
பழையார்கண் 1
பள்ளி 1
பள்ளிப்பால் 1
பள்ளியின் 1
பள்ளியும் 1
பள்ளியுள் 3
பளிங்கு 1
பளிங்கும் 1
பற்பல 2
பற்ற 1
பற்றற்கு 1
பற்றன்மின் 1
பற்றா 1
பற்றாது 1
பற்றாமை 1
பற்றார் 1
பற்றார்க்கு 1
பற்றி 12
பற்றிய 4
பற்றியார் 1
பற்றியும் 1
பற்றினால் 2
பற்றினான் 1
பற்றினில் 1
பற்றினும் 1
பற்றினை 2
பற்று 17
பற்றுக 2
பற்றுதல் 2
பற்றும் 1
பற்றேனும் 1
பற்றை 1
பற 1
பறக்க 2
பறத்தல் 1
பறந்த 1
பறவை 1
பறி 1
பறிக்க 1
பறிக்கும் 1
பறித்துக்கொண்டு 1
பறித்துவிடல் 1
பறியா 1
பறியான் 1
பறை 15
பறைக்கண் 1
பறையா 2
பறையினை 1
பன்மையின் 1
பன்மையோ 1
பன்றி 2
பன்னி 1
பன்னும் 1
பனி 11
பனிப்ப 1
பனியால் 1
பனுவல் 1
பனை 13
பனையின் 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பக்கத்தார் (2)
பக்கத்தார் பாராட்ட பாடு எய்தும் தான் உரைப்பின் - நாலடி:34 10/2
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும் - பழ:226/2

 TOP
 
  பக்கத்தார்ஆயினும் (1)
பல நாளும் பக்கத்தார்ஆயினும் நெஞ்சில் - நாலடி:22 4/1

 TOP
 
  பக்கத்து (2)
முதியவரை பக்கத்து வையார் விதி முறையால் - ஆசாரக்:26/1
பக்கத்து ஒருவன் ஒருவன்பால் பட்டிருக்கும் - பழ:260/2

 TOP
 
  பக்கத்துள் (1)
பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர் - குறள்:64 9/1

 TOP
 
  பக்கம் (8)
இன்பத்தின் பக்கம் இருந்தைக்க இன்பம் - நாலடி:8 9/2
மனம் தீது ஆம் பக்கம் அரிது - நாலடி:25 4/4
வாலி தாம் பக்கம் இருந்தைக்கு இருந்து அன்று - நாலடி:26 8/2
புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய் நீ பொன் போலும் - நாலடி:27 6/3
நன்மக்கள் பக்கம் துறந்து - நாலடி:27 6/4
குண நீர்மை குன்றா கொடி அன்னாள் பக்கம்
  நினை நீர்மை இல்லா ஒழிவு - திணை50:44/3,4
நேர் ஒழுகான்ஆயின் அதுவாம் ஒரு பக்கம்
  நீர் ஒழுக பால் ஒழுகுமாறு - பழ:206/3,4
பக்கம் படாமை ஒருவற்கு பாடு ஆற்றல் - சிறுபஞ்:75/1

 TOP
 
  பக்கமோ (1)
மக்களுள் பக்கமோ வேறு - பழ:260/4

 TOP
 
  பக்கு (1)
பார் தாக்க பக்கு விடும் - குறள்:107 8/2

 TOP
 
  பக (1)
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி - குறள்:19 7/1

 TOP
 
  பகடு (3)
பகடு நடந்த கூழ் பல்லாரோடு உண்க - நாலடி:1 2/2
பண்டத்தின் கீழ் சாம் பகடு - நான்மணி:80/4
மடுத்த வாய் எல்லாம் பகடு அன்னான் உற்ற - குறள்:63 4/1

 TOP
 
  பகடும் (1)
அரும் தொழில் ஆற்றும் பகடும் திருந்திய - திரி:69/1

 TOP
 
  பகர்தும் (1)
படும் புலால் பார்த்தும் பகர்தும் அடும்பு எலாம் - திணை150:51/2

 TOP
 
  பகர்வர் (1)
மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல் - நாலடி:26 6/2

 TOP
 
  பகர்வுழி (1)
பருத்தி பகர்வுழி நாய் - சிறுபஞ்:93/4

 TOP
 
  பகரின் (1)
படுத்தலோடு ஆடல் பகரின் அடுத்து உயிர் - ஏலாதி:69/2

 TOP
 
  பகரும் (1)
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு - திரி:25/2

 TOP
 
  பகல் (16)
சில பகல் ஆம் சிற்றினத்தார் கேண்மை நிலை திரியா - நாலடி:21 4/2
பகல் போலும் நெஞ்சத்தார் பண்பு இன்மை இன்னா - இன்னா40:8/1
செந்நெல் விளை வயல் ஊரன் சில் பகல்
  தன் நலம் என் அலார்க்கு ஈயான் எழு பாண - திணை50:34/1,2
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் - திணை150:35/3
பகல் வரின் கவ்வை பல ஆம் பரியாது - திணை150:59/1
பகல் பருகி பல் கதிர் ஞாயிறு கல் சேர - திணை150:94/1
இகல் கருதி திங்கள் இருளை பகல் வர - திணை150:94/2
பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் - குறள்:49 1/1
இகல் என்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகல் என்னும் - குறள்:86 1/1
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி - குறள்:86 2/1
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி - குறள்:123 7/1
பகல் தெற்கு நோக்கார் இரா வடக்கு நோக்கார் - ஆசாரக்:33/1
பகல் பெய்யார் தீயினுள் நீர் - ஆசாரக்:33/2
தம் ஒளி வேண்டுவார் நோக்கார் பகல் கிழவோன் - ஆசாரக்:51/2
தாமே தமியர் புகாஅர் பகல் வளரார் - ஆசாரக்:57/3
நுகத்து பகல் ஆணி போன்று - பழ:95/4

 TOP
 
  பகல்வாய் (1)
வடு தீர் பகல்வாய் உறையே வடு தீரா - சிறுபஞ்:67/2

 TOP
 
  பகலும் (4)
கொடாஅது ஒழிந்த பகலும் உரைப்பின் - நாலடி:17 9/3
பகலும் பால் பட்டன்று இருள் - குறள்:100 9/2
விருந்து இன்றி உண்ட பகலும் திருந்திழையார் - திரி:44/1
முற்ற பகலும் முனியாது இனிது ஓதி - பழ:61/3

 TOP
 
  பகலேயும் (1)
அன்றை பகலேயும் வாழ்கலார் நின்றது - பழ:297/3

 TOP
 
  பகவன் (2)
முக்கண் பகவன் அடி தொழாதார்க்கு இன்னா - இன்னா40:0/1
பகவன் முதற்றே உலகு - குறள்:1 1/2

 TOP
 
  பகவு (1)
எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தேஆயினும் - குறள்:89 9/1

 TOP
 
  பகழி (1)
பகழி போல் உண்கண்ணாய் பொய் அன்மை ஈண்டை - கார்40:5/2

 TOP
 
  பகாஅன் (1)
தேறான் பகாஅன் விடல் - குறள்:88 6/2

 TOP
 
  பகுத்து (1)
பகுத்து உண்டு பல் உயிர் ஓம்புதல் நூலோர் - குறள்:33 2/1

 TOP
 
  பகுதியான் (1)
தகுதி என ஒன்றும் நன்றே பகுதியான்
  பாற்பட்டு ஒழுக பெறின் - குறள்:12 1/1,2

 TOP
 
  பகை (61)
நச்சுவார் சேரும் பகை பழி பாவம் என்று - நாலடி:9 2/3
தெளிவு இலார் நட்பின் பகை நன்று சாதல் - நாலடி:22 9/1
யாரும் அறிவர் பகை நுட்பம் தேரின் - நாலடி:29 2/2
தண்டி தனி பகை கோள் - நாலடி:33 4/4
நகை வித்தா தோன்றும் உவகை பகை ஒருவன் - நான்மணி:30/2
நகை ஆகும் நண்ணார் முன் சேறல் பகை ஆகும் - நான்மணி:59/3
கொள்ளாமை வேண்டும் பகை - நான்மணி:85/4
உரன் சிறிதுஆயின் பகை - நான்மணி:99/4
தண்மை இலாளர் பகை - இன்னா40:31/4
நட்டார் உடையான் பகை ஆண்மை முன் இனிதே - இனிய40:38/2
தகை வண்டு பாண் முரலும் கானம் பகை கொண்டல் - கார்40:29/2
படு பகை பார்க்கும் சுரம் - ஐந்70:39/4
ஒருத்தி யான் ஒன்று அல பல் பகை என்னை - திணை150:121/1
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் - குறள்:15 6/1
எனை பகை உற்றாரும் உய்வர் வினை பகை - குறள்:21 7/1
எனை பகை உற்றாரும் உய்வர் வினை பகை
  வீயாது பின் சென்று அடும் - குறள்:21 7/1,2
அற்றம் தரூஉம் பகை - குறள்:44 4/2
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே - குறள்:45 10/1
வினை பகை என்று இரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால் - குறள்:68 4/1
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை
  ஊக்கம் அழிப்பது அரண் - குறள்:75 4/1,2
ஒலித்தக்கால் என் ஆம் உவரி எலி பகை
  நாகம் உயிர்ப்ப கெடும் - குறள்:77 3/1,2
பகை நட்பு ஆம் காலம் வருங்கால் முகம் நட்டு - குறள்:83 10/1
மெலியார் மேல் மேக பகை - குறள்:87 1/2
மாணாத செய்வான் பகை - குறள்:87 7/2
பகை என்னும் பண்பு இலதனை ஒருவன் - குறள்:88 1/1
வில் ஏர் உழவர் பகை கொளினும் கொள்ளற்க - குறள்:88 2/1
சொல் ஏர் உழவர் பகை - குறள்:88 2/2
பல்லார் பகை கொள்பவன் - குறள்:88 3/2
பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன் - குறள்:88 4/1
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் - குறள்:88 5/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து - குறள்:89 3/1
மனம் மாணா உள் பகை தோன்றின் இனம் மாணா - குறள்:89 4/1
உறல் முறையான் உள் பகை தோன்றின் இறல் முறையான் - குறள்:89 5/1
உள் பகை உற்ற குடி - குறள்:89 7/2
உள் பகை உற்ற குடி - குறள்:89 8/2
உள் பகை உள்ளது ஆம் கேடு - குறள்:89 9/2
மாலைக்கு செய்த பகை - குறள்:123 5/2
பகை முன்னர் வாழ்க்கை செயலும் தொகை நின்ற - திரி:4/1
குற்றம் தரூஉம் பகை - திரி:86/4
கறுத்த பகை முனையும் கள்ளாட்டுக்கண்ணும் - ஆசாரக்:55/1
இயல் பகை வெல்குறுவான் ஏமாப்ப முன்னே - பழ:51/1
அயல் பகை தூண்டி விடுத்து ஓர் நயத்தால் - பழ:51/2
வான் பாட்டவர் பகை கொள்ளினும் மேலாயார் - பழ:71/1
புன் பாட்டவர் பகை கோடல் பயம் இன்றே - பழ:71/2
படை மாறு கொள்ள பகை தூண்டல் அஃதே - பழ:73/3
நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை
  தன் செய்ய தானே கெடும் - பழ:83/3,4
பழம் பகை நட்பு ஆதல் இல் - பழ:97/4
வெள்ளம் பகை வரினும் வேறு இடத்தார் செய்வது என் - பழ:98/1
ஆற்ற பெரியார் பகை வேண்டி கொள்ளற்க - பழ:126/1
செம்மை பகை கொண்டு சேராதார் தீயரோ - பழ:188/3
பகை மேற்கொண்டார் போல கொண்டார் வெகுடல் - பழ:304/3
வரை புரை வேழத்த வன் பகை என்று அஞ்சி - பழ:317/1
ஒடி எறிய தீரா பகை - பழ:387/4
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று - பழ:398/1
பகை கெட வாழ்வதும் பல் பொருளால் பல்லார் - சிறுபஞ்:14/3
நட்டாரை ஆக்கி பகை தணித்து வை எயிற்று - சிறுபஞ்:16/1
சாரார் பகை போல் சலித்து - சிறுபஞ்:40/4
சேர்ந்தால் பகை பழி தீ சொல்லே சாக்காடே - ஏலாதி:25/3
பாவம் பழி பகை சாக்காடே கேடு அச்சம் - ஏலாதி:60/3
சாக்காடு கேடு பகை துன்பம் இன்பமே - ஏலாதி:79/1
காந்தள் அரும் பகை என்று கத வேழம் - கைந்:9/1

 TOP
 
  பகைக்கு (2)
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு - குறள்:87 3/2
தெள்ளி உணரும் திறன் உடையார் தம் பகைக்கு
  உள் வாழ் பகையை பெறுதல் உறுதியே - பழ:54/1,2

 TOP
 
  பகைப்படுத்திட்டு (1)
தீ மாற்றத்தாலே பகைப்படுத்திட்டு ஏமாப்ப - பழ:28/2

 TOP
 
  பகைமைமன் (1)
வன் சொல்லான் ஆகும் பகைமைமன் மென் சொல்லான் - சிறுபஞ்:95/2

 TOP
 
  பகைமையும் (1)
பகைமையும் கேண்மையும் கண் உரைக்கும் கண்ணின் - குறள்:71 9/1

 TOP
 
  பகையகத்து (2)
பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர் - குறள்:73 3/1
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து - குறள்:73 7/1

 TOP
 
  பகையின் (1)
மண் பகையின் மாண தெறும் - குறள்:89 3/2

 TOP
 
  பகையும் (2)
பகையும் உளவோ பிற - குறள்:31 4/2
உறு பசியும் ஓவா பிணியும் செறு பகையும்
  சேராது இயல்வது நாடு - குறள்:74 4/1,2

 TOP
 
  பகையுள் (1)
பூப்பின்கண் சாரா தலைமகனும் வாய் பகையுள்
  சொல் வென்றி வேண்டும் இலிங்கியும் இ மூவர் - திரி:17/2,3

 TOP
 
  பகையுள்ளும் (1)
நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
  பண்பு உள பாடு அறிவார் மாட்டு - குறள்:100 5/1,2

 TOP
 
  பகையேயும் (1)
பகையேயும் பாடு பெறும் - நாலடி:19 7/4

 TOP
 
  பகையை (2)
உள் வாழ் பகையை பெறுதல் உறுதியே - பழ:54/2
எதிர்த்த பகையை இளைது ஆய போழ்தே - பழ:390/1

 TOP
 
  பகையொடு (1)
பகையொடு பாட்டு உரை என்று ஐந்தும் தொகையொடு - சிறுபஞ்:83/2

 TOP
 
  பகைவர் (9)
பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார் - நாலடி:25 1/1
நண்ணா பகைவர் புணர்ச்சி நனி இன்னா - இன்னா40:16/2
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் - குறள்:87 9/2
மென்மை பகைவர் அகத்து - குறள்:88 7/2
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு - குறள்:89 2/2
காழ்த்த பகைவர் வணக்கமும் இ மூன்றும் - திரி:24/3
குணனும் குலம் உடையார் கூறார் பகைவர் போல் - ஆசாரக்:71/2
தெற்ற பகைவர் இடர்ப்பாடு கண்டக்கால் - பழ:313/1
உடையர் எனப்பட்டு ஒழுகி பகைவர்
  உடைய மேற்செல்கிற்கும் ஊற்றம் இலாதார் - பழ:324/2,3

 TOP
 
  பகைவர்க்கும் (1)
பெரிய நட்டார்க்கும் பகைவர்க்கும் சென்று - பழ:10/1

 TOP
 
  பகைவர்கண் (1)
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு - குறள்:88 8/2

 TOP
 
  பகைவரான் (1)
நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான்
  பத்து அடுத்த கோடி உறும் - குறள்:82 7/1,2

 TOP
 
  பகைவரை (3)
வகை அற சூழாது எழுதல் பகைவரை
  பாத்தி படுப்பது ஓர் ஆறு - குறள்:47 5/1,2
வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக - குறள்:89 2/1
மாணா பகைவரை மாறு ஒறுக்கல்லாதார் - பழ:256/1

 TOP
 
  பங்கம் (1)
பங்கம் இல் செய்கையர் ஆகி பரிந்து யார்க்கும் - இனிய40:9/3

 TOP
 
  பங்கு (1)
ஒருவர் பங்கு ஆகாத ஊக்கம் இனிதே - இனிய40:22/2

 TOP
 
  பச்சை (1)
பச்சை ஓலைக்கு இல்லை ஒலி - நாலடி:26 6/4

 TOP
 
  பசக்கமன் (1)
பசக்கமன் பட்டு ஆங்கு என் மேனி நயப்பித்தார் - குறள்:119 9/1

 TOP
 
  பசந்த (2)
என் பசந்த மென் தோள் இனி - திணை150:117/4
நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்த என் - குறள்:119 1/1

 TOP
 
  பசந்தது (1)
முயங்கிய கைகளை ஊக்க பசந்தது
  பைம் தொடி பேதை நுதல் - குறள்:124 8/1,2

 TOP
 
  பசந்தாள் (1)
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை - குறள்:119 8/1

 TOP
 
  பசந்து (3)
பசந்து பனி வாரும் கண் - குறள்:124 2/2
எழு நாளேம் மேனி பசந்து - குறள்:128 8/2
மேனி சிதையும் பசந்து - கைந்:1/4

 TOP
 
  பசப்ப (1)
முறி எழில் மேனி பசப்ப அருள் ஒழிந்து - திணை50:15/3

 TOP
 
  பசப்பித்தீர் (1)
பெரும் பீர் பசப்பித்தீர் பேர்ந்து - திணை150:116/4

 TOP
 
  பசப்பு (13)
பள்ளியுள் பாயும் பசப்பு - கார்40:27/4
மேனி பசப்பு கெட - திணை50:4/4
மணி எழில் மேனி மலர் பசப்பு ஊர - திணை50:47/2
என் அணிந்த ஈடு இல் பசப்பு - திணை150:63/4
மேனி மேல் ஊரும் பசப்பு - குறள்:119 2/2
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு - குறள்:119 4/2
மேனி பசப்பு ஊர்வது - குறள்:119 5/2
முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு - குறள்:119 6/2
அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு - குறள்:119 7/2
பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் - குறள்:119 10/1
முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்பு உற்ற - குறள்:124 9/1
நீங்கும் என் மென் தோள் பசப்பு - குறள்:127 5/2
ஊர் தரும் மேனி பசப்பு - கைந்:27/3

 TOP
 
  பசப்போ (1)
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே - குறள்:124 10/1

 TOP
 
  பசலை (6)
முயங்காக்கால் பாயும் பசலை மற்று ஊடி - நாலடி:40 1/1
வாடும் பசலை மருந்து - கார்40:4/4
கூர்ந்த பசலை அவட்கு - கார்40:25/4
படர் பசலை பாயின்று தோள் - ஐந்70:67/4
மென் முலை மேல் ஊர்ந்த பசலை மற்று என் ஆம்கொல் - திணை50:22/1
செம் சுணங்கின் மென் முலையாய் சேர் பசலை தீர் இஃதோ - திணை50:24/1

 TOP
 
  பசலையும் (2)
நோயும் பசலையும் தந்து - குறள்:119 3/2
பொன் அம் பசலையும் தீர்ந்தது பூங்கொடி - கைந்:60/1

 TOP
 
  பசி (11)
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை - நாலடி:30 7/1
உள் நின்று உடற்றும் பசி - குறள்:2 3/2
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை - குறள்:23 5/1
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் - குறள்:23 6/1
பாத்து ஊண் மரீஇயவனை பசி என்னும் - குறள்:23 7/1
ஈன்றாள் பசி காண்பான்ஆயினும் செய்யற்க - குறள்:66 6/1
அறிவு அழுங்க தின்னும் பசி நோயும் மாந்தர் - திரி:95/1
தன் மேல் நலியும் பசி பெரிதுஆயினும் - பழ:119/3
வருந்தும் பசி களையார் வம்பர்க்கு உதவல் - பழ:286/2
கொண்டு ஒழுகு மூன்றற்கு உதவா பசி தோற்றம் - பழ:363/1
தீர்க்கும் வாய் தேர்ந்து பசி உண்டி நீக்குவான் - ஏலாதி:40/3

 TOP
 
  பசித்தல் (2)
பழி தக்க செய்யான் பசித்தல் தவறோ - நாலடி:31 2/2
ஆர்தலின் நன்று பசித்தல் பசைந்தாரின் - நான்மணி:13/3

 TOP
 
  பசித்தலின் (1)
நாண் இல் வாழ்க்கை பசித்தலின் துவ்வாது - முது:4 3/1

 TOP
 
  பசித்தார் (1)
பார்ப்பார் பசித்தார் தவசிகள் பாலர்கள் - ஏலாதி:54/1

 TOP
 
  பசித்தார்க்கு (1)
இழிசினர்க்கேயானும் பசித்தார்க்கு ஊண் ஈத்தல் - சிறுபஞ்:75/3

 TOP
 
  பசித்து (1)
துய்க்க துவர பசித்து - குறள்:95 4/2

 TOP
 
  பசிப்ப (1)
பசிப்ப மடியை கொளலும் கதித்து ஒருவன் - திரி:20/2

 TOP
 
  பசிப்பர் (1)
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை - குறள்:84 7/1

 TOP
 
  பசிப்பினும் (2)
வற்றி மற்று ஆற்ற பசிப்பினும் பண்பு இலார்க்கு - நாலடி:8 8/1
மடங்க பசிப்பினும் மாண்புடையாளர் - பழ:372/1

 TOP
 
  பசியதுஆயினும் (1)
நீருள் பிறந்து நிறம் பசியதுஆயினும்
  ஈரம் கிடையகத்து இல் ஆகும் ஓரும் - நாலடி:36 10/1,2

 TOP
 
  பசியால் (2)
உள் கூர் பசியால் உழை நசைஇ சென்றார்கட்கு - நாலடி:29 6/1
அசைந்து ஒழிந்த யானை பசியால் ஆள் பார்த்து - திணை150:86/3

 TOP
 
  பசியும் (2)
உறு பசியும் ஓவா பிணியும் செறு பகையும் - குறள்:74 4/1
பேஎய் பிறப்பில் பெரும் பசியும் பாஅய் - திரி:60/1

 TOP
 
  பசியை (1)
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை
  மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் - குறள்:23 5/1,2

 TOP
 
  பசு (7)
சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண் - குறள்:66 10/1
எச்சிலார் தீண்டார் பசு பார்ப்பார் தீ தேவர் - ஆசாரக்:5/1
ஐம் பூதம் பார்ப்பார் பசு திங்கள் நாயிறு - ஆசாரக்:15/1
விருந்தினர் மூத்தோர் பசு சிறை பிள்ளை - ஆசாரக்:21/1
மூத்தார் இளையார் பசு பெண்டிர் என்று இவர்கட்கு - ஆசாரக்:64/2
பசு கொடுப்பின் பார்ப்பார் கை கொள்ளாரே என்றும் - ஆசாரக்:90/2
பசு குத்தின் குத்துவார் இல் - பழ:268/4

 TOP
 
  பசும் (5)
மை தீர் பசும் பொன் மேல் மாண்ட மணி அழுத்தி - நாலடி:35 7/1
கரும் குரல் நொச்சி பசும் தழை சூடி - கார்40:39/2
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம் - திணை150:48/3
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது - குறள்:2 6/2
பாசி பசும் சுனை பாங்கர் அழி முது நீர் - கைந்:3/1

 TOP
 
  பசுவால் (1)
துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால்
  இளம் கால் துறவாதவர் - சிறுபஞ்:22/3,4

 TOP
 
  பசுவும் (1)
பழி அஞ்சான் வாழும் பசுவும் அழிவினால் - திரி:79/1

 TOP
 
  பசை (2)
வசை உரைப்ப சால வழுத்தீர் பசை பொறை - திணை150:130/2
பசை கொண்டவன் நிற்க பாத்து உண்ணான்ஆயின் - பழ:24/3

 TOP
 
  பசைதல் (1)
பசைதல் பரியாதாம் மேல் - நாலடி:6 10/4

 TOP
 
  பசைந்த (2)
பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த - நாலடி:19 7/2
பழமை கந்து ஆக பசைந்த வழியே - நாலடி:31 10/1

 TOP
 
  பசைந்தாரின் (1)
ஆர்தலின் நன்று பசித்தல் பசைந்தாரின்
  தீர்தலின் தீ புகுதல் நன்று - நான்மணி:13/3,4

 TOP
 
  பசையினள் (1)
பசையினள் பைய நகும் - குறள்:110 8/2

 TOP
 
  பஞ்ச (2)
பஞ்ச பொழுது பாத்து உண்பான் கரவாதான் - சிறுபஞ்:77/1
உறு பஞ்ச மூலம் தீர் மாரி போல் கூறீர் - சிறுபஞ்:107/3

 TOP
 
  பஞ்சம் (1)
மறு பஞ்சம் தீர் மழைக்கை மா காரியாசான் - சிறுபஞ்:106/3

 TOP
 
  பஞ்சி (3)
பஞ்சி கொண்டு ஊட்டினும் பையென பையென என்று - நாலடி:40 6/3
பஞ்சி பெய் தாலமே போன்ற புனல் நாடன் - கள40:39/3
பஞ்சி வைத்து எஃகிவிட்டு அற்று - பழ:91/4

 TOP
 
  பட்ட (16)
கொடையொடு பட்ட குணன் உடை மாந்தர்க்கு - நாலடி:10 1/3
சிறு காலை பட்ட பொறியும் அதனால் - நாலடி:11 10/3
என்னொடு பட்ட வகை - ஐந்70:28/4
நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே - குறள்:41 8/1
கல்லார்கண் பட்ட திரு - குறள்:41 8/2
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு - குறள்:88 8/2
யாம் பட்ட தாம் படாவாறு - குறள்:114 10/2
மடம் பட்ட மான் நோக்கின் மா மயில் அன்னாய் - பழ:57/3
மறுமை ஒன்று உண்டோ மன பட்ட எல்லாம் - பழ:158/1
பட்ட வகையால் பலரும் வருந்தாமல் - பழ:197/1
பட்ட இழுக்கம் பலவானால் பட்ட - பழ:203/2
பட்ட இழுக்கம் பலவானால் பட்ட
  பொறியின் வகைய கருமம் அதனால் - பழ:203/2,3
செருப்பிடை பட்ட பரல் - பழ:224/4
விதி பட்ட நூல் உணர்ந்து வேற்றுமை இல்லார் - பழ:258/1
மதிப்புறத்து பட்ட மறு - பழ:258/4
உரையேனோ பட்ட பழி - கைந்:52/4

 TOP
 
  பட்டக்கால் (3)
தான் சிறிதுஆயினும் தக்கார் கை பட்டக்கால்
  வான் சிறிதா போர்த்துவிடும் - நாலடி:4 8/3,4
ஓக்கிய ஒள் வாள் தன் ஒன்னார் கை பட்டக்கால்
  ஊக்கம் அழிப்பதூஉம் மெய் ஆகும் ஆக்கம் - நாலடி:13 9/1,2
எறி புனம் தீ பட்டக்கால் - நாலடி:18 10/4

 TOP
 
  பட்டகண்ணே (1)
நெல் பட்டகண்ணே வெதிர் சாம் தனக்கு ஒவ்வா - நான்மணி:2/3

 TOP
 
  பட்டடை (1)
சீர் இடம் காணின் எறிதற்கு பட்டடை
  நேரா நிறந்தவர் நட்பு - குறள்:83 1/1,2

 TOP
 
  பட்டத்து (1)
சேறு ஆடும் கிண்கிணி கால் செம் பொன் செய் பட்டத்து
  நீறு ஆடும் ஆயது இவன் நின் முனா வேறு ஆய - திணை150:151/1,2

 TOP
 
  பட்டது (4)
என்னை அவரொடு பட்டது புன்னை - நாலடி:12 7/2
குறிப்பின் கீழ் பட்டது உலகு - நாலடி:20 6/4
சால்போடு பட்டது இல - திரி:66/4
அட்டார்வாய் பட்டது பண்பு - ஏலாதி:79/4

 TOP
 
  பட்டம் (1)
பட்டம் சிதைப்ப வரும் - ஐந்70:43/4

 TOP
 
  பட்டவாறு (1)
பொறி பட்டவாறு அல்லால் பூணாது என்று எண்ணி - பழ:220/3

 TOP
 
  பட்டவை (1)
பழியோடு பட்டவை செய்தல் வளி ஓடி - நாலடி:11 8/2

 TOP
 
  பட்டன்று (1)
பகலும் பால் பட்டன்று இருள் - குறள்:100 9/2

 TOP
 
  பட்டாங்கு (1)
பட்டாங்கு பேணி பணிந்து ஒழுகல் முன் இனிதே - இனிய40:19/2

 TOP
 
  பட்டாங்கே (1)
பட்டாங்கே பட்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாள் காப்பினும் - நான்மணி:89/1

 TOP
 
  பட்டார் (5)
சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு - குறள்:82 9/2
நீராடும் போழ்தில் நெறி பட்டார் எஞ்ஞான்றும் - ஆசாரக்:14/1
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார் - சிறுபஞ்:76/1
கடம் பட்டார் காப்பு இல்லார் கைத்து இல்லார் தம் கால் - ஏலாதி:53/1
முடம் பட்டார் மூத்தார் மூப்பு இல்லார்க்கு உடம்பட்டு - ஏலாதி:53/2

 TOP
 
  பட்டால் (2)
சொல் பட்டால் சாவதாம் சால்பு - நான்மணி:2/4
இரை சுடும் இன்புறா யாக்கையுள் பட்டால்
  உரை சுடும் ஒண்மை இலாரை வரை கொள்ளா - நான்மணி:49/1,2

 TOP
 
  பட்டி (2)
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் - குறள்:108 4/1
படிறும் பயனிலவும் பட்டி உரையும் - ஆசாரக்:52/1

 TOP
 
  பட்டிருக்கும் (1)
பக்கத்து ஒருவன் ஒருவன்பால் பட்டிருக்கும்
  மிக்க சிறப்பினர்ஆயினும் தாயர்க்கு - பழ:260/2,3

 TOP
 
  பட்டின்றே (1)
பட்டின்றே என்றி பணை தோளாய் கண்ணீரால் - திணை150:103/3

 TOP
 
  பட்டினம் (2)
பட்டினம் பெற்ற கலம் - நாலடி:25 10/4
பண்டத்தால் பாடு எய்தும் பட்டினம் கொண்டு ஆளும் - நான்மணி:83/2

 TOP
 
  பட்டு (18)
பட்டாங்கே பட்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாள் காப்பினும் - நான்மணி:89/1
கடி காவில் காற்று உற்று எறிய வெடி பட்டு
  வீற்று வீற்று ஓடும் மயல் இனம் போல் நால் திசையும் - கள40:29/1,2
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு - ஐந்50:32/2
மடம் பட்டு வாழ்கிற்பார் இல் - ஐந்70:21/4
பேதை பட்டு ஏங்கன்மின் நீயிரும் எண் இலா - ஐந்70:52/3
சோகாப்பர் சொல் இழுக்கு பட்டு - குறள்:13 7/2
அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு - குறள்:27 6/2
பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு - குறள்:60 7/2
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் - குறள்:100 6/1
பசக்கமன் பட்டு ஆங்கு என் மேனி நயப்பித்தார் - குறள்:119 9/1
மாணா மட நெஞ்சின் பட்டு - குறள்:130 7/2
பட்டு உண்டு ஆங்கு ஓடும் பரியாரை வையற்க - பழ:118/2
நடை தாரா என்பதூஉம் பட்டு முடத்தொடு - பழ:146/2
பார்த்து ஓடி சென்று கதம் பட்டு நாய் கவ்வின் - பழ:375/3
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி - பழ:398/2
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி - சிறுபஞ்:16/2
நூல் பட்டு ஆர் பூங்கோதாய் நோக்கின் இவை ஆறும் - ஏலாதி:13/3
பாசம் பட்டு ஓடும் படு கல் மலை நாடற்கு - கைந்:3/3

 TOP
 
  பட்டும் (1)
பட்டும் துகிலும் உடுத்து - நாலடி:27 4/4

 TOP
 
  பட (13)
வளம் பட வேண்டாதார் யார் யாரும் இல்லை - நாலடி:11 3/1
இடம் பட மெய்ஞ்ஞானம் கற்பினும் என்றும் - நாலடி:12 6/1
பாவமும் ஏனை பழியும் பட வருவ - நாலடி:30 5/1
இனியார் தோள் சேரார் இசை பட வாழார் - நாலடி:34 8/3
பறை பட வாழா அசுணமா உள்ளம் - நான்மணி:2/1
குறை பட வாழார் உரவோர் நிறை வனத்து - நான்மணி:2/2
மானம் பட வரின் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:27/2
ஒளி பட வாழ்தல் இனிது - இனிய40:29/4
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது - குறள்:24 1/1
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை - குறள்:24 7/1
பட காயார் தம்மேல் குறித்து - ஆசாரக்:59/3
பட தோன்றும் நல்லாய் நெடு வேல் கெடுத்தான் - பழ:179/3
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட
  நோக்கும் வாய் நோக்கி நுழைவானேல் மற்று அவனை - ஏலாதி:8/2,3

 TOP
 
  படப்பை (3)
சூரல் புறவின் அணில் பிளிற்றும் சூழ் படப்பை
  ஊர் கெழு சேவல் இதலொடு போர் திளைக்கும் - ஐந்70:35/1,2
முள் உடை மூங்கில் பிணங்கிய சூழ் படப்பை
  புள்ளி வெருகு தன் குட்டிக்கு இரை பார்க்கும் - ஐந்70:36/1,2
நெய்தல் படப்பை நிறை கழி தண் சேர்ப்பன் - திணை50:41/1

 TOP
 
  படம் (1)
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் - திணை50:45/2

 TOP
 
  படர் (7)
பிரிய பெரும் படர் நோய் செய்யும் பெரிய - நாலடி:17 8/2
புடைபெயர் போழ்தத்தும் ஆற்றாள் படர் கூர்ந்து - ஐந்50:39/2
கவரி மட மா கதூஉம் படர் சாரல் - ஐந்70:1/2
படர் பசலை பாயின்று தோள் - ஐந்70:67/4
நறை படர் சாந்தம் அற எறிந்து நாளால் - திணை150:1/1
வழி படர் வாய்ப்ப வருந்தாமை வாய் அல் - சிறுபஞ்:102/1
படர் தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின் நடை தீர்த்தல் - ஏலாதி:4/2

 TOP
 
  படர்தரும் (1)
மாலை படர்தரும் போழ்து - குறள்:123 9/2

 TOP
 
  படர்ந்த (2)
உள்ளம் படர்ந்த நெறி - ஐந்50:38/4
உள்ளம் படர்ந்த நெறி - ஐந்70:36/4

 TOP
 
  படர்ந்ததே (1)
படர்ந்ததே கூறும் முகம் - பழ:41/4

 TOP
 
  படர்ந்து (1)
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி - பழ:398/2

 TOP
 
  படர்வு (2)
படர்வு அரிய நல் நெறிக்கண் நின்றார் இடர் உடைத்தாய் - பழ:26/2
தொடர் இன்னா கள்ளர்கண் தூயார் படர்வு இன்னா - சிறுபஞ்:12/2

 TOP
 
  படரும் (5)
காம நெறி படரும் கண்ணினார்க்கு இல்லையே - நாலடி:2 3/3
ஏம நெறி படரும் ஆறு - நாலடி:2 3/4
தத்துவம் ஆன நெறி படரும் அ நெறி - நான்மணி:27/3
வண்டு வழி படரும் வாள் கண்ணாய் தோற்பன - பழ:4/3
படரும் பிறப்பிற்கு ஒன்று ஈயார் பொருளை - பழ:379/1

 TOP
 
  படல் (4)
படல் ஒல்லா பேதைக்கு என் கண் - குறள்:114 6/2
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா - குறள்:118 5/1
எ தவமானும் படல் - சிறுபஞ்:97/4
குழி படல் தீ சொற்களோடு மொழிப்பட்ட - சிறுபஞ்:102/2

 TOP
 
  படலை (1)
குருந்து அலை வான் படலை சூடி சுரும்பு ஆர்ப்ப - ஐந்70:28/1

 TOP
 
  படற்பாலார்கண்ணே (1)
படற்பாலார்கண்ணே படுமே பொறியும் - பழ:205/3

 TOP
 
  படா (3)
தாளாளன் என்பான் கடன் படா வாழ்பவன் - திரி:12/1
கடல் படா எல்லாம் படும் - பழ:225/4
விலங்கிற்கு கூற்றம் மயிர்தான் வலம் படா
  மாவிற்கு கூற்றம் ஆம் ஞெண்டிற்கு தன் பார்ப்பு - சிறுபஞ்:9/2,3

 TOP
 
  படாத (1)
விழுப்புண் படாத நாள் எல்லாம் வழுக்கினுள் - குறள்:78 6/1

 TOP
 
  படாதாகி (1)
போற்ற படாதாகி புல் இன்றி மேயினும் - பழ:217/3

 TOP
 
  படாதே (1)
சிறுமை படாதே நீர் வாழ்மின் அறிஞராய் - நாலடி:19 3/2

 TOP
 
  படாம் (1)
கடாஅ களிற்றின் மேல் கண் படாம் மாதர் - குறள்:109 7/1

 TOP
 
  படாமை (2)
பக்கம் படாமை ஒருவற்கு பாடு ஆற்றல் - சிறுபஞ்:75/1
தக்கம் படாமை தவம் அல்லா தக்கார் - சிறுபஞ்:75/2

 TOP
 
  படார் (1)
மெய்யா உணரவும் தாம் படார் எய்த - பழ:132/2

 TOP
 
  படாவாறு (1)
யாம் பட்ட தாம் படாவாறு - குறள்:114 10/2

 TOP
 
  படான் (1)
மடம் படான் மாண்டார் நூல் மாண்ட இடம் பட - ஏலாதி:8/2

 TOP
 
  படாஅ (7)
மை தவழ் வெற்ப படாஅ பெரும் செல்வம் - நாலடி:15 2/3
படாஅ ஆம் பண்பு உடையார்கண் - நாலடி:17 9/4
படாஅ விடுபாக்கு அறிந்து - நாலடி:26 5/4
படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம் - கார்40:32/3
படாஅ முலை மேல் துகில் - குறள்:109 7/2
போழ படாஅ முயக்கு - குறள்:111 8/2
நல்ல படாஅ பறை - குறள்:112 5/2

 TOP
 
  படாஅதவர் (2)
இடும்பை படாஅதவர் - குறள்:63 3/2
நட்க படாஅதவர் - திரி:15/4

 TOP
 
  படாஅதி (1)
படாஅதி வாழி மதி - குறள்:121 10/2

 TOP
 
  படாஅது (1)
வீழ் நாள் படாஅது எழுதலால் வாழ்நாள் - நாலடி:3 2/2

 TOP
 
  படாஅமை (1)
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் - குறள்:4 8/1

 TOP
 
  படாஅர் (3)
உட்க படாஅர் ஒளி இழப்பர் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:93 1/1
அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி - ஆசாரக்:39/2
ஓராது கட்டில் படாஅர் அறியாதார் - ஆசாரக்:44/3

 TOP
 
  படி (1)
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார் - குறள்:61 6/1

 TOP
 
  படிந்த (1)
பழனம் படிந்த படு கோட்டு எருமை - திணை50:31/1

 TOP
 
  படிந்து (4)
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே - நாலடி:34 1/2
குருதி படிந்து உண்ட காகம் உரு இழந்து - கள40:5/2
பழனம் படிந்து செய் மாந்தி நிழல் வதியும் - ஐந்70:46/2
பட்டு ஆர் அணி அல்குலார் படிந்து ஒட்டி - சிறுபஞ்:16/2

 TOP
 
  படியை (1)
படியை மடியகத்து இட்டான் அடியினான் - நான்மணி:0/5

 TOP
 
  படிவத்தர் (1)
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து - குறள்:59 6/1

 TOP
 
  படிற்று (2)
வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள் - குறள்:28 1/1
பற்று அற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் எற்றுஎற்று என்று - குறள்:28 5/1

 TOP
 
  படிறு (1)
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம் - குறள்:10 1/1

 TOP
 
  படிறும் (1)
படிறும் பயனிலவும் பட்டி உரையும் - ஆசாரக்:52/1

 TOP
 
  படின் (8)
குறை படின் துன்பம் கெடின் துன்பம் துன்பக்கு - நாலடி:28 10/3
பேதையார் முன்னர் படின் - நான்மணி:96/4
நயன் உடையான்கண் படின் - குறள்:22 6/2
பெருந்தகையான்கண் படின் - குறள்:22 7/2
மன்னவன் கோல் கீழ் படின் - குறள்:56 8/2
ஒன்றாமை ஒன்றியார்கண் படின் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:89 6/1
சீர்அல்லவர்கண் படின் - குறள்:98 7/2
உப்பின் பெரும் குப்பை நீர் படின் இல் ஆகும் - திரி:83/1

 TOP
 
  படினும் (7)
மாசு படினும் மணி தன் சீர் குன்றாதாம் - நான்மணி:97/1
உயிர் சென்று தாம் படினும் உண்ணார் கைத்து உண்ணா - இனிய40:11/3
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார் - குறள்:66 4/1
களமர் பலரானும் கள்ளம் படினும்
  வளம் மிக்கார் செல்வம் வருந்தா விளை நெல் - பழ:177/1,2
தாறா படினும் தலைமகன் தன் ஒளி - பழ:214/3
ஓப்ப படினும் உணங்கலை புள் கவரும் - பழ:259/2
என்ன படினும் அவர் செய்வ செய்வதே - பழ:358/2

 TOP
 
  படு (28)
பனி படு சோலை பயன் மரம் எல்லாம் - நாலடி:2 7/1
படு மழை மொக்குளின் பல் காலும் தோன்றி - நாலடி:3 7/1
பண்டம் அறியார் படு சாந்தும் கோதையும் - நாலடி:5 8/1
படு பனை அன்னர் பலர் நச்ச வாழ்வார் - நாலடி:10 6/2
ஆன் படு நெய் பெய் கலனுள் அது களைந்து - நாலடி:24 9/1
வேம்பு அடு நெய் பெய்து அனைத்துஅரோ தேம் படு
  நல் வரை நாட நயம் உணர்வார் நண்பு ஒரீஇ - நாலடி:24 9/2,3
பராஅரை புன்னை படு கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 6/1
தேம் படு தெண் கயத்து மீன் காட்டும் ஆங்கு - நாலடி:38 5/2
துணர் தூங்கு மாவின் படு பழம் இன்னா - இன்னா40:14/2
வெள்ளம் படு மா கொலை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:33/3
வினை படு பள்ளியின் தோன்றுமே செம் கண் - கள40:15/3
பின்னொடு நின்று படு மழை - ஐந்70:28/3
பொரி புற ஓமை புகர் படு நீழல் - ஐந்70:37/1
படு பகை பார்க்கும் சுரம் - ஐந்70:39/4
பாற்றினம் சேர படு நிழல் கண்டு அஞ்சி - திணை50:20/2
பாய முழங்கி படு கடலுள் நீர் முகந்து - திணை50:27/2
பழனம் படிந்த படு கோட்டு எருமை - திணை50:31/1
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் - திணை150:32/3
படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து - திணை150:48/4
பாத்து படு கடல் மாந்தி பல கொண்மூ - திணை150:114/1
மடல் அன்றில் மாலை படு வசி ஆம்பல் - திணை150:121/3
ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து - குறள்:17 4/2
படு பயன் வெஃகி பழிப்படுவ செய்யார் - குறள்:18 2/1
பரப்பில் நீர் தாஅம் படு கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:311/3
படு திரை சேர்ப்ப மற்று இல்லையே யானை - பழ:391/3
பெண்டிர் வெய்யோர்க்கு படு பழி எளிது - முது:8 8/1
பாசம் பட்டு ஓடும் படு கல் மலை நாடற்கு - கைந்:3/3
அரக்கு ஆர்ந்த ஓமை அரி படு நீழல் - கைந்:19/1

 TOP
 
  படுக்க (1)
செத்துக சாந்து படுக்க மனம் ஒத்து - பழ:95/2

 TOP
 
  படுக்கும் (2)
பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும் - குறள்:38 2/1
ஆழ்ச்சி படுக்கும் அளறு - திரி:24/4

 TOP
 
  படுக்குமாறு (1)
அரிந்து அரிகால் நீர் படுக்குமாறு - பழ:281/4

 TOP
 
  படுக்கை (1)
படுக்கை இலராயக்கண்ணும் உடுத்தாரை - பழ:185/3

 TOP
 
  படுகோட்டு (1)
முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த - ஐந்70:71/1

 TOP
 
  படுத்தலோடு (1)
படுத்தலோடு ஆடல் பகரின் அடுத்து உயிர் - ஏலாதி:69/2

 TOP
 
  படுத்து (3)
வாரி பெருக்கி வளம் படுத்து உற்றவை - குறள்:52 2/1
படுத்து ஏழையாம் என்று போகினும் போக - பழ:218/2
குடி படுத்து கூழ் ஈந்தான் கொல் யானை ஏறி - ஏலாதி:42/3

 TOP
 
  படுதல் (1)
கடித்து அமைந்த பாக்கினுள் கல் படுதல் இன்னா - இன்னா40:39/2

 TOP
 
  படுதலால் (2)
சொல்லுங்கால் சோர்வு படுதலால் நல்லாய் - பழ:2/2
சொல்தொறும் சோர்வு படுதலால் சோர்வு இன்றி - பழ:332/1

 TOP
 
  படுதலும் (1)
ஆசை பிறன்கண் படுதலும் பாசம் - திரி:20/1

 TOP
 
  படுப்பது (1)
பாத்தி படுப்பது ஓர் ஆறு - குறள்:47 5/2

 TOP
 
  படுப்பர் (1)
இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்கு - குறள்:63 3/1

 TOP
 
  படுப்பான் (1)
அடி படுப்பான் மண் ஆண்டு அரசு - ஏலாதி:42/4

 TOP
 
  படுபயனும் (1)
படுபயனும் பார்த்து செயல் - குறள்:68 6/2

 TOP
 
  படுபாக்கு (1)
ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து - குறள்:14 6/2

 TOP
 
  படும் (24)
தழீஇம் தழீஇம் தண்ணம் படும் - நாலடி:1 6/4
தெற்றென தெள் நீர் படும் - நாலடி:15 10/4
படும் அன்றோ பல் நூல் வலையில் கெடும் அன்றோ - நான்மணி:78/3
எ துணையும் ஆற்ற இனிது என்ப பால் படும்
  கற்றா உடையான் விருந்து - இனிய40:38/3,4
பாங்கத்து பல்லி படும் - ஐந்70:41/4
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் - திணை150:44/2
படும் புலால் பார்த்தும் பகர்தும் அடும்பு எலாம் - திணை150:51/2
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் - திணை150:115/1
இடுக்கண் இடுக்கண் படும் - குறள்:63 5/2
போஒய் புறமே படும் - குறள்:94 3/2
நோய் அளவு இன்றி படும் - குறள்:95 7/2
வேண்டாது சால படும் - குறள்:104 7/2
துன்பங்கள் சென்று படும் - குறள்:105 5/2
சொல் பொருள் சோர்வு படும் - குறள்:105 6/2
மறை இறந்து மன்று படும் - குறள்:114 8/2
எ பெற்றியானும் படும் - ஆசாரக்:96/4
கல்லாமல் பாகம் படும் - பழ:21/4
ஒன்றாய்விடினும் உயர்ந்தார் படும் குற்றம் - பழ:204/3
கடல் படா எல்லாம் படும் - பழ:225/4
ஒல்காது ஓரொன்று படும் - சிறுபஞ்:25/4
சூலாமை சூலின் படும் துன்பம் ஈன்ற பின் - சிறுபஞ்:73/1
சோகம் படும் சூதே சொல்வன்மை சோக - ஏலாதி:18/2
ஆழ படும் ஊண் அமைத்தார் இமையவரால் - ஏலாதி:36/3
வாய் மாண்ட பல்லி படும் - கைந்:18/4

 TOP
 
  படுமவர் (1)
பரிய படுமவர் பண்பு இலரேனும் - பழ:101/1

 TOP
 
  படுமாம் (1)
சென்று படுமாம் உயிர் - பழ:359/4

 TOP
 
  படுமே (1)
படற்பாலார்கண்ணே படுமே பொறியும் - பழ:205/3

 TOP
 
  படுவதுஆயின் (1)
மருள் படுவதுஆயின் மலை நாட என்னை - பழ:334/3

 TOP
 
  படுவதூஉம் (1)
எள்ள படுவதூஉம் அன்றி நிரயத்து - ஆசாரக்:37/3

 TOP
 
  படை (33)
கொண்டானை கொல்லும் படை - நாலடி:37 3/4
கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம் - நான்மணி:16/1
மடை அறின் நீள் நெய்தல் வாடும் படை அறின் - நான்மணி:41/3
ஆற்றல் இலாதான் பிடித்த படை இன்னா - இன்னா40:7/1
யானையுடை படை காண்டல் மிக இனிதே - இனிய40:4/1
கொலை படை சால பரப்பிய முல்லை - ஐந்50:3/2
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் - திணை150:32/3
படை நெடும் கண் கொண்ட பனி - திணை150:76/4
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் - குறள்:26 3/1
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் - குறள்:39 1/1
செல்வத்தை தேய்க்கும் படை - குறள்:56 5/2
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் - குறள்:77 1/1
வன்கணதுவே படை - குறள்:77 4/2
ஆற்றலதுவே படை - குறள்:77 5/2
படை தகையான் பாடு பெறும் - குறள்:77 8/2
இல் ஆயின் வெல்லும் படை - குறள்:77 9/2
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார் - குறள்:83 8/1
மாற்றாரை மாற்றும் படை - குறள்:99 5/2
குழல் போலும் கொல்லும் படை - குறள்:123 8/2
பெண்மை உடைக்கும் படை - குறள்:126 8/2
உள்ளம் உடைக்கும் படை - குறள்:133 4/2
படை வேந்தன் பற்று விடல் - திரி:33/4
செல்வம் உடைக்கும் படை - திரி:38/4
நல் வினை நீக்கும் படை - திரி:95/4
படை வரினும் ஆடை வளி உரைப்ப போகார் - ஆசாரக்:36/3
அரசர் படை அளவும் சொல்லாரே என்றும் - ஆசாரக்:83/3
படை மாறு கொள்ள பகை தூண்டல் அஃதே - பழ:73/3
பாயிரம் கூறி படை தொக்கால் என் செய்ப - பழ:165/3
பொரு படை கண்ணாய் அதுவால் திரு உடையார் - பழ:269/3
யாத்த தேசு இல்லார் படை ஆண்மை நாவிதன் வாள் - பழ:284/3
உடையது ஒன்று இல்லாமை ஒட்டின் படை வென்று - பழ:314/2
படையின் படை தகைமை நன்று - பழ:324/4
படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் - சிறுபஞ்:39/2

 TOP
 
  படைக்கல (1)
சிற்றாள் உடையான் படைக்கல மாண்பு இனிதே - இனிய40:38/1

 TOP
 
  படைக்கு (2)
தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது - குறள்:77 2/2
என நான்கே ஏமம் படைக்கு - குறள்:77 6/2

 TOP
 
  படைதனக்கு (1)
படைதனக்கு யானை வனப்பு ஆகும் பெண்ணின் - சிறுபஞ்:5/1

 TOP
 
  படைப்பொலி (1)
படைப்பொலி தார் மன்னர் பரூஉ குடர் மாந்தி - கள40:42/1

 TOP
 
  படையராய் (1)
படையராய் வாழ்வார் பயின்று - ஏலாதி:53/4

 TOP
 
  படையா (3)
துயில் கெட தோன்றும் படையா துயில் போல் - திணை150:50/2
கரை சேர்ந்த கானல் படையா விரையாது - திணை150:52/2
தேறு திரை பறையா புள் படையா தேறாத - திணை150:53/2

 TOP
 
  படையாண்மை (1)
பந்தம் உடையான் படையாண்மை முன் இனிதே - இனிய40:7/2

 TOP
 
  படையால் (1)
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த - ஐந்50:35/1

 TOP
 
  படையான் (2)
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான் - குறள்:50 8/1
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான்
  ஊக்கம் அழிந்து விடும் - குறள்:50 8/1,2

 TOP
 
  படையின் (1)
படையின் படை தகைமை நன்று - பழ:324/4

 TOP
 
  படையும் (1)
பத்திமை சான்ற படையும் பலர் தொகினும் - திரி:100/1

 TOP
 
  படையுள் (2)
இன்று அல்கல் ஈர்ம் படையுள் ஈர்ங்கோதை தோள் துணையா - ஐந்50:40/1
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே - சிறுபஞ்:77/2

 TOP
 
  பண் (23)
மண்ணி அறிப மணி நலம் பண் அமைத்து - நான்மணி:3/1
பறை நன்று பண் அமையா யாழின் நிறை நின்ற - நான்மணி:13/1
பெண் நன்று பீடு இலா மாந்தரின் பண் அழிந்து - நான்மணி:13/2
மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் - நான்மணி:19/3
பெண் இனிது பேணி வழிபடின் பண் இனிது - நான்மணி:36/3
பாடல் சாம் பண் அறியாதார் முன்னர் ஊடல் சாம் - நான்மணி:44/3
பண் இல் புரவி பரிப்பு - இன்னா40:9/4
பண் அமையா யாழின் கீழ் பாடல் பெரிது இன்னா - இன்னா40:31/1
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:8/4
சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் - கள40:20/3
பண் அமை தேர் மேல் வரும் - ஐந்70:63/4
பண்ணாது பண் மேல் தேன் பாடும் கழி கானல் - திணை150:47/1
பாட்டு முரலுமாம் பண் - திணை150:143/4
பாட்டு அரவம் பண் அரவம் பணியாத - திணை150:145/1
பெண் கிடந்த தன்மை பிறிதுஅரோ பண் கிடந்து - திணை150:149/2
பண் என் ஆம் பாடற்கு இயைபு இன்றேல் கண் என் ஆம் - குறள்:58 3/1
பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ - பழ:16/3
எண் வனப்பு இ துணை ஆம் என்று உரைத்தல் பண் வனப்பு - சிறுபஞ்:7/2
பண் கலப்பை பாற்படுப்பான் உழவன் என்பவே - சிறுபஞ்:58/3
பண் போல் கிளவியார் பற்றாமை பண் போலும் - ஏலாதி:15/2
பண் போல் கிளவியார் பற்றாமை பண் போலும் - ஏலாதி:15/2
பண் ஆளும் சொல்லாய் பழி இல் ஊண் பாற்படுத்தான் - ஏலாதி:35/3
தண்ணீரே அம்பலம் தான் பாற்படுத்தான் பண் நீர - ஏலாதி:51/2

 TOP
 
  பண்டத்தால் (1)
பண்டத்தால் பாடு எய்தும் பட்டினம் கொண்டு ஆளும் - நான்மணி:83/2

 TOP
 
  பண்டத்தின் (1)
பண்டத்தின் கீழ் சாம் பகடு - நான்மணி:80/4

 TOP
 
  பண்டத்துள் (1)
பண்டத்துள் வைப்பது இலர் - நாலடி:5 10/4

 TOP
 
  பண்டம் (6)
பல் கழன்று பண்டம் பழிகாறும் இற்செறிந்து - நாலடி:2 3/2
பண்டம் அறியார் படு சாந்தும் கோதையும் - நாலடி:5 8/1
கொண்டுழி பண்டம் விலை ஒரீஇ கொற்சேரி - ஐந்50:21/1
பண்டம் கொள் நாவாய் வழங்கும் துறைவனை - ஐந்70:61/2
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம்
  சால மிகுத்து பெயின் - குறள்:48 5/1,2
பண்டம் இருவர் கொளல் - பழ:269/4

 TOP
 
  பண்டாரம் (2)
பண்டாரம் பல் கணக்கு கண்காணி பாத்து இல்லார் - சிறுபஞ்:38/1
பண்டாரம் பற்ற வாழ்வார் - ஏலாதி:54/4

 TOP
 
  பண்டிதராய் (1)
பண்டிதராய் வாழ்வார் பயின்று - ஏலாதி:9/4

 TOP
 
  பண்டு (10)
பண்டு இயைய சொல்லிய சொல் பழுதால் மா கடல் - திணை150:100/1
பாலை யாழ் பாண்மகனே பண்டு நின் நாயகற்கு - திணை150:133/1
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன் - குறள்:109 3/1
நாணொடு நல் ஆண்மை பண்டு உடையேன் இன்று உடையேன் - குறள்:114 3/1
பண்டு இன்னர் என்று தமரையும் தம்மையும் - பழ:133/1
பண்டு உருத்து செய்த பழ வினை வந்து எம்மை - பழ:191/1
பண்டு அறிவார் போலாது தாமும் அவரேயாய் - பழ:251/2
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது - பழ:363/2
துன்பம் இலேம் பண்டு யாமே வனப்பு உடையேம் - சிறுபஞ்:18/3
பண்டு எடுத்து காட்டும் பயின்று - சிறுபஞ்:26/4

 TOP
 
  பண்டை (1)
பண்டை பழமொழி நானூறும் கொண்டு இனிதா - பழ:404/2

 TOP
 
  பண்ண (1)
பண்ண பணைத்த பெரும் செல்வம் எண்ணுங்கால் - நாலடி:26 1/2

 TOP
 
  பண்ணப்படும் (1)
கிடந்து உண்ண பண்ணப்படும் - நாலடி:4 7/4

 TOP
 
  பண்ணாது (1)
பண்ணாது பண் மேல் தேன் பாடும் கழி கானல் - திணை150:47/1

 TOP
 
  பண்ணி (1)
பண்ணி ஊண் ஈய்ந்தவர் பல் யானை மன்னராய் - ஏலாதி:52/3

 TOP
 
  பண்ணிய (1)
புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய
  யாழ் ஒக்கும் நட்டார் கழறும் சொல் பாழ் ஒக்கும் - நான்மணி:98/2,3

 TOP
 
  பண்ணின் (1)
பண்ணின் தெரியாதான் யாழ் கேட்பும் இ மூன்றும் - திரி:53/3

 TOP
 
  பண்ணினார் (1)
கடலுள் துலாம் பண்ணினார் - பழ:255/4

 TOP
 
  பண்ணுறுத்தது (1)
சொல் குறிகொண்டு துடி பண்ணுறுத்தது போல் - பழ:270/2

 TOP
 
  பண்பின் (4)
பண்பின் தலைப்பிரிய சொல் - குறள்:10 7/2
பண்பின் தலைப்பிரியாதார் - குறள்:81 10/2
பண்பின் தலைப்பிரிதல் இன்று - குறள்:96 5/2
சொல்லாமை நோக்கி குறிப்பு அறியும் பண்பின் தம் - பழ:255/1

 TOP
 
  பண்பினார்கண்ணும் (1)
ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார்கண்ணும் கண்ணோடி - குறள்:58 9/1

 TOP
 
  பண்பினால் (1)
பண்பினால் நீக்கல் கலம் - ஆசாரக்:26/4

 TOP
 
  பண்பு (47)
போற்றி நெறி நின்மின் இற்று இதன் பண்பு என்று - நாலடி:5 9/3
வற்றி மற்று ஆற்ற பசிப்பினும் பண்பு இலார்க்கு - நாலடி:8 8/1
தூரின் தின்று அன்ன தகத்துஅரோ பண்பு இலா - நாலடி:14 8/3
பல் நாளும் சென்றக்கால் பண்பு இலார் தம்முழை - நாலடி:16 9/1
படாஅ ஆம் பண்பு உடையார்கண் - நாலடி:17 9/4
பண்பு ஆற்றும் நெஞ்சத்தவர்களோடு எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:18 4/3
பட்டாங்கே பட்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாள் காப்பினும் - நான்மணி:89/1
பண்பு உடையாள் இல்லா மனை - நான்மணி:98/4
பகல் போலும் நெஞ்சத்தார் பண்பு இன்மை இன்னா - இன்னா40:8/1
பண்பு உள்ளி நின்ற பெரியார் பயன் தெரிய - ஐந்50:51/1
மடங்கு இறவு போலும் யாழ் பண்பு இலா பாண - திணை150:131/1
பண்பு உடை மக்கள் பெறின் - குறள்:7 2/2
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து - குறள்:20 4/2
செவி கைப்ப சொல் பொறுக்கும் பண்பு உடை வேந்தன் - குறள்:39 9/1
பண்பு அறிந்து ஆற்றாக்கடை - குறள்:47 9/2
பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு - குறள்:69 1/2
பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு - குறள்:69 1/2
வென்றி வினை உரைப்பான் பண்பு - குறள்:69 3/2
வாய்மை வழி உரைப்பான் பண்பு - குறள்:69 8/2
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் - குறள்:70 10/1
பண்பு உடையாளர் தொடர்பு - குறள்:79 3/2
பருகுவார் போலினும் பண்பு இலார் கேண்மை - குறள்:82 1/1
பண்பு இன்மை பாரிக்கும் நோய் - குறள்:86 1/2
பண்பு இலன் பற்றார்க்கு இனிது - குறள்:87 5/2
பகை என்னும் பண்பு இலதனை ஒருவன் - குறள்:88 1/1
பகை நட்பா கொண்டு ஒழுகும் பண்பு உடையாளன் - குறள்:88 4/1
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு இல் மகளிர் - குறள்:92 2/1
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு இல் மகளிர் - குறள்:92 2/1
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு - குறள்:100 1/2
பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு - குறள்:100 2/2
பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு - குறள்:100 3/2
பண்பு பாராட்டும் உலகு - குறள்:100 4/2
பண்பு உள பாடு அறிவார் மாட்டு - குறள்:100 5/2
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல் - குறள்:100 6/1
மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் - குறள்:100 7/2
பண்பு ஆற்றார் ஆதல் கடை - குறள்:100 8/2
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால் - குறள்:100 10/1
பண்பு யார்க்கு உரைக்க பிற - குறள்:119 1/2
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் - திரி:94/2
பரிய படுமவர் பண்பு இலரேனும் - பழ:101/1
பரியாரிடை புகார் பண்பு அறிவார் மன்ற - பழ:244/2
நிலைஇய பண்பு இலார் நேர் அல்லர் என்று ஒன்று - பழ:253/1
ஏலாமை நன்று ஈதல் தீது பண்பு இல்லார்க்கு - சிறுபஞ்:59/1
பாற்பட்டார் கொண்டு ஒழுகும் பண்பு - ஏலாதி:13/4
அட்டார்வாய் பட்டது பண்பு - ஏலாதி:79/4
பண்பு இல் அரும் சுரம் என்பவால் ஆய்தொடி - கைந்:24/3
பாத்து இல் பய மொழி பண்பு பல கூறி - கைந்:45/3

 TOP
 
  பண்புடையார் (1)
பரந்து ஒருவர் நாடுங்கால் பண்புடையார் தோன்றார் - பழ:58/2

 TOP
 
  பண்பும் (2)
பண்பும் பயனும் அது - குறள்:5 5/2
பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் - குறள்:94 7/1

 TOP
 
  பண்பே (1)
பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை - குறள்:58 9/2

 TOP
 
  பணி (4)
அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் - ஐந்70:50/3
பணி இகவான் சால பணிந்து - திணை150:135/4
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம் - குறள்:126 8/1
பணி மொழி புள்ளே பற - கைந்:51/4

 TOP
 
  பணிதல் (3)
எல்லார்க்கும் நன்று ஆம் பணிதல் அவருள்ளும் - குறள்:13 5/1
பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய - குறள்:97 3/1
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர் - குறள்:99 5/1

 TOP
 
  பணிந்து (4)
பட்டாங்கு பேணி பணிந்து ஒழுகல் முன் இனிதே - இனிய40:19/2
பணி இகவான் சால பணிந்து - திணை150:135/4
கொள்வர் பெரியார் பணிந்து - குறள்:68 10/2
பழுது இன்றி ஆற்ற பணிந்து முழுது ஏத்தி - சிறுபஞ்:0/2

 TOP
 
  பணிமொழி (2)
மணி நிற மா மலை மேல் தாழ்ந்து பணிமொழி
  கார் நீர்மை கொண்ட கலி வானம் காண்தொறும் - ஐந்50:2/2,3
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணிமொழி
  வால் எயிறு ஊறிய நீர் - குறள்:113 1/1,2

 TOP
 
  பணிமொழிக்கு (1)
பாய்ந்து அருவி ஆடினேம் ஆக பணிமொழிக்கு
  சேந்தனவாம் சேயரி கண்தாம் - ஐந்50:15/3,4

 TOP
 
  பணிமொழியை (1)
நல்லார் மனம் கவர தோன்றி பணிமொழியை
  கொல்வாங்கு கூர்ந்தது இ கார் - ஐந்50:4/3,4

 TOP
 
  பணியாத (2)
பணியாத மன்னர் பணிவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:13/3
பாட்டு அரவம் பண் அரவம் பணியாத
  கோட்டு அரவம் இன்னிவை தாம் குழும கோட்டு அரவம் - திணை150:145/1,2

 TOP
 
  பணியுமாம் (1)
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை - குறள்:98 8/1

 TOP
 
  பணிவு (5)
பகைவர் பணிவு இடம் நோக்கி தகவு உடையார் - நாலடி:25 1/1
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் - நாலடி:25 2/2
பணியாத மன்னர் பணிவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:13/3
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு - குறள்:10 5/1
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு - குறள்:96 10/2

 TOP
 
  பணை (16)
தட மென் பணை தோள் தளிர் இயலாரை - இனிய40:37/3
பரும பணை எருத்தின் பல் யானை புண் கூர்ந்து - கள40:38/1
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் - கள40:40/3
தட மென் பணை தோளி நீத்தாரோ வாரார் - ஐந்70:16/1
அகன் பணை ஊரனை தாமம் பிணித்தது - ஐந்70:44/1
பிணி நிறம் தீர்ந்து பெரும் பணை தோள் வீங்க - திணை50:9/1
பணை தாள் கதிர் செந்நெல் பாய் வயல் ஊரன் - திணை50:32/3
நெடும் பணை போல் தோள் நேராள் நின்று - திணை150:12/4
பட்டின்றே என்றி பணை தோளாய் கண்ணீரால் - திணை150:103/3
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் - திணை150:115/1
நீர் நின்ற நோக்கின் நெடும் பணை மென் தோளாட்கு - திணை150:115/3
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி - குறள்:124 4/1
பண் கொண்ட தீம் சொல் பணை தோளாய் யார் உளரோ - பழ:16/3
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற - பழ:286/3
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் - பழ:364/3
தண் துறை ஊரன் தட மென் பணை தோளாய் - கைந்:44/1

 TOP
 
  பணைத்த (1)
பண்ண பணைத்த பெரும் செல்வம் எண்ணுங்கால் - நாலடி:26 1/2

 TOP
 
  பணைத்தோளார் (1)
பாரித்த அல்குல் பணைத்தோளார் சேரியுள் - திணை50:34/3

 TOP
 
  பணைத்தோளி (1)
பாடு வண்டு ஊதும் பருவம் பணைத்தோளி
  வாடும் பசலை மருந்து - கார்40:4/3,4

 TOP
 
  பணையம் (1)
பாரதத்துள்ளும் பணையம் தம் தாயமா - பழ:52/1

 TOP
 
  பத்தரில் (1)
பன்றி கூழ் பத்தரில் தே மா வடித்து அற்றால் - நாலடி:26 7/1

 TOP
 
  பத்திமை (1)
பத்திமை சான்ற படையும் பலர் தொகினும் - திரி:100/1

 TOP
 
  பத்திமையின் (1)
பத்திமையின் பாங்கு இனியது இல் - இனிய40:32/4

 TOP
 
  பத்தினி (1)
பத்தினி சேவகன் பாத்து இல் கடும் தவசி - சிறுபஞ்:101/1

 TOP
 
  பத்து (5)
பத்து எட்டு உடைமை பலருள்ளும் பாடு எய்தும் - நாலடி:29 1/2
பத்து கொடுத்தும் பதி இருந்து வாழ்வு இனிதே - இனிய40:40/1
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே - குறள்:45 10/1
பத்து அடுத்த கோடி உறும் - குறள்:82 7/2
பத்து திசையும் மனத்தால் மறைத்த பின் - ஆசாரக்:34/1

 TOP
 
  பத (1)
பெரும் பத காலையும் வாரார்கொல் வேந்தன் - கார்40:37/3

 TOP
 
  பதக்காலையும் (1)
தண் பதக்காலையும் வாரார் எவன்கொலோ - கார்40:38/3

 TOP
 
  பதக்கு (2)
கரும் கொள்ளும் செம் கொள்ளும் தூணி பதக்கு என்று - நாலடி:39 7/1
என்றும் பதக்கு ஏழ் வரும் - பழ:143/4

 TOP
 
  பதடி (1)
மக்கள் பதடி எனல் - குறள்:20 6/2

 TOP
 
  பதத்தால் (1)
எண் பதத்தால் எய்தல் எளிது என்ப யார் மாட்டும் - குறள்:100 1/1

 TOP
 
  பதத்தான் (2)
எண் பதத்தான் ஓரா முறை செய்யா மன்னவன் - குறள்:55 8/1
தண் பதத்தான் தானே கெடும் - குறள்:55 8/2

 TOP
 
  பதம் (2)
ஆறும் பதம் இனிய ஆயின ஏறொடு - கார்40:20/2
பொன் செய் குழையின் துணர் தூங்க தண் பதம்
  செல்வி உடைய சுரம் நெஞ்சே காதலி ஊர் - கார்40:28/2,3

 TOP
 
  பதி (10)
உம்பர் உறைவார் பதி - நாலடி:14 7/4
உறை பதி மற்றை பொருள் - நாலடி:28 10/4
நாட்டுள்ளும் நல்ல பதி உள பாட்டுள்ளும் - நான்மணி:62/3
பதி நன்று பல்லார் உறையின் ஒருவன் - நான்மணி:69/1
மன்றில் முது மக்கள் வாழும் பதி இனிதே - இனிய40:18/1
பத்து கொடுத்தும் பதி இருந்து வாழ்வு இனிதே - இனிய40:40/1
பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு - குறள்:123 9/1
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் - பழ:108/3
பள்ளிப்பால் வாழார் பதி மகிழ்ந்து வாழ்வாரே - பழ:274/3
பழியாமை பல்லார் பதி - சிறுபஞ்:49/4

 TOP
 
  பதித்து (2)
பனை பதித்து உண்ணார் பழம் - பழ:68/4
குளம் தொட்டு காவு பதித்து வழி சீத்து - சிறுபஞ்:64/1

 TOP
 
  பதிப்பட (1)
பதிப்பட வாழ்வார் பழி ஆய செய்தல் - பழ:258/3

 TOP
 
  பதியின் (1)
பதியின் கலங்கிய மீன் - குறள்:112 6/2

 TOP
 
  பதிற்றியாண்டும் (1)
ஆணியா கொண்ட கருமம் பதிற்றியாண்டும்
  பாணித்தே செய்ப வியங்கொள்ளின் காணி - பழ:308/1,2

 TOP
 
  பதினான்கும் (1)
அட்டமியும் ஏனை உவாவும் பதினான்கும்
  அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க - ஆசாரக்:47/1,2

 TOP
 
  பதுக்கை (2)
கல் சூழ் பதுக்கை ஆர் அத்தத்து இறப்பார்கொல் - ஐந்70:30/2
கடுகி அதர் அலைக்கும் கல் சூழ் பதுக்கை
  விடு வில் எயினர்தம் வீளை ஓர்த்து ஓடும் - கைந்:13/1,2

 TOP
 
  பதுக்கைய (1)
தாள் வீ பதுக்கைய கானம் இறந்தார்கொல் - ஐந்70:38/2

 TOP
 
  பந்தம் (3)
பந்தம் இலாளர் தொடர்பு - நாலடி:24 4/4
பந்தம் இல்லாத மனையின் வனப்பு இன்னா - இன்னா40:1/1
பந்தம் உடையான் படையாண்மை முன் இனிதே - இனிய40:7/2

 TOP
 
  பந்தரகத்து (1)
பரப்பற்க பந்தரகத்து - ஆசாரக்:45/3

 TOP
 
  பந்தும் (1)
பாவையும் பந்தும் பவள வாய் பைம் கிளியும் - ஐந்50:33/1

 TOP
 
  பம்பும் (1)
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும்
  வில் உழுது வாழ்நர் குறும்புள்ளும் போவர்கொல் - திணை50:17/1,2

 TOP
 
  பய (3)
பனி வரை நீள் வேங்கை பய மலை நல் நாட - திணை150:27/1
பாய்ந்து எழுந்து ஓடும் பய மலை நல் நாடன் - கைந்:9/3
பாத்து இல் பய மொழி பண்பு பல கூறி - கைந்:45/3

 TOP
 
  பயக்கும் (10)
வலி ஆகி பின்னும் பயக்கும் மெலிவு இல் - ஐந்70:5/2
கண் திரள் முத்தம் பயக்கும் இரு முந்நீர் - ஐந்70:61/1
நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன் ஈன்று - குறள்:10 7/1
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து - குறள்:13 3/1
நன்மை பயக்கும் எனின் - குறள்:30 2/2
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி - குறள்:36 2/1
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும்
  ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் - குறள்:47 1/1,2
பின் பயக்கும் நற்பாலவை - குறள்:66 9/2
இன்பம் பயக்கும் வினை - குறள்:67 9/2
இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகல் என்னும் - குறள்:86 4/1

 TOP
 
  பயக்குமால் (2)
துன்பம் பயக்குமால் துச்சாரி நீ கண்ட - நாலடி:9 4/3
இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவு இன்றால் - நாலடி:14 2/1

 TOP
 
  பயத்தது (1)
மாரி போல் மாண்ட பயத்தது ஆம் மாரி - நாலடி:24 2/2

 TOP
 
  பயத்ததோ (1)
என்ன பயத்ததோ சால்பு - குறள்:99 7/2

 TOP
 
  பயத்தல் (2)
நன்மை பயத்தல் இல - திரி:10/4
நன்மை பயத்தல் இல - திரி:63/4

 TOP
 
  பயத்தலால் (1)
உம்மையும் நல்ல பயத்தலால் செம்மையின் - நாலடி:30 4/2

 TOP
 
  பயத்தலான் (1)
தீயவை தீய பயத்தலான் தீயவை - குறள்:21 2/1

 TOP
 
  பயத்தவோ (1)
என்ன பயத்தவோ கண் - குறள்:71 5/2

 TOP
 
  பயத்தால் (1)
அரும் பெறல் யாக்கையை பெற்ற பயத்தால்
  பெரும் பயனும் ஆற்றவே கொள்க கரும்பு ஊர்ந்த - நாலடி:4 4/1,2

 TOP
 
  பயத்தான் (2)
எம்மை இகழ்ந்த வினை பயத்தான் உம்மை - நாலடி:6 8/2
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான்
  வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் - பழ:327/2,3

 TOP
 
  பயந்த (6)
இறப்ப நிழல் பயந்த ஆஅங்கு அற பயனும் - நாலடி:4 8/2
இன்பம் பயந்த ஆங்கு இழிவு தலைவரினும் - நாலடி:8 9/1
ஆ வேறு உருவினஆயினும் ஆ பயந்த
  பால் வேறு உருவின அல்லவாம் பால் போல் - நாலடி:12 8/1,2
மலை நலம் உள்ளும் குறவன் பயந்த
  விளை நிலம் உள்ளும் உழவன் சிறந்து ஒருவர் - நாலடி:36 6/1,2
இன்பம் பயந்த இளவேனில் காண்தொறும் - ஐந்50:31/3
பொன் பயந்த வெள்ளி புறமாக பூங்கோதாய் - திணை150:117/3

 TOP
 
  பயந்து (2)
தண்ணீர்க்கு தான் பயந்து ஆங்கு - நாலடி:14 9/4
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்து அற்றால் வீழ்வார்க்கு - குறள்:120 2/1

 TOP
 
  பயப்பது (2)
நன்றி பயப்பது ஆம் தூது - குறள்:69 5/2
உறுதி பயப்பது ஆம் தூது - குறள்:69 10/2

 TOP
 
  பயப்பினும் (2)
பாய் திரை சூழ் வையம் பயப்பினும் இன்னாதே - நாலடி:34 9/3
இறுதி பயப்பினும் எஞ்சாது இறைவற்கு - குறள்:69 10/1

 TOP
 
  பயம் (14)
ஐ உணர்வு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே - குறள்:36 4/1
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள் - குறள்:73 8/1
ஆங்கு அமைவு எய்தியக்கண்ணும் பயம் இன்றே - குறள்:74 10/1
தன் பயம் தூக்காரை சார்தலும் தான் பயவா - திரி:54/1
நன் பயம் காய்வின்கண் கூறலும் பின் பயவா - திரி:54/2
வான் ஓங்கு உயர் வரை வெற்ப பயம் இன்றே - பழ:19/3
புன் பாட்டவர் பகை கோடல் பயம் இன்றே - பழ:71/2
போகும் பொறியார் புரிவும் பயம் இன்றே - பழ:127/2
வினை பயம் ஒன்று இன்றி வேற்றுமை கொண்டு - பழ:266/1
செய்த கொடுமை உடையான் அதன் பயம்
  எய்த உரையான் இடரினால் எய்தி - பழ:388/1,2
சிறு பயம் என்னார் சிதவலிப்பு ஈவார் - சிறுபஞ்:62/3
கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை - சிறுபஞ்:104/1
பொய்ம் மாறு நன்மை சிறு பயம் மெய்ம் மாறு - சிறுபஞ்:104/2
பயம் இல் யாழ்ப்பாண பழுது ஆய கூறாது - கைந்:46/3

 TOP
 
  பயமொழி (1)
பாற்பட்டார் கூறும் பயமொழி மாண்பு இனிதே - இனிய40:6/2

 TOP
 
  பயலை (1)
பயலை பழங்கண் கொள - கார்40:16/4

 TOP
 
  பயவா (6)
உளர் என்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவா
  களர் அனையர் கல்லாதவர் - குறள்:41 6/1,2
நன்றி பயவா வினை - குறள்:44 9/2
நன்றி பயவா வினை - குறள்:66 2/2
தன் பயம் தூக்காரை சார்தலும் தான் பயவா
  நன் பயம் காய்வின்கண் கூறலும் பின் பயவா - திரி:54/1,2
நன் பயம் காய்வின்கண் கூறலும் பின் பயவா
  குற்றம் பிறர் மேல் உரைத்தலும் இ மூன்றும் - திரி:54/2,3
ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா
  தன்மையிலாளர் அயல் இருப்பும் இ மூன்றும் - திரி:63/2,3

 TOP
 
  பயவாமை (1)
பயவாமை செய்வார் ஆர் தம் சாகாடேயும் - பழ:308/3

 TOP
 
  பயவார்கண் (1)
பயவார்கண் செல்வம் பரம்ப பயின்கொல் - நாலடி:27 7/2

 TOP
 
  பயன் (59)
பனி படு சோலை பயன் மரம் எல்லாம் - நாலடி:2 7/1
யாக்கையால் ஆய பயன் கொள்க யாக்கை - நாலடி:3 8/2
வினை பயன் வந்தக்கால் வெய்ய உயிரா - நாலடி:4 3/1
வருந்தி உடம்பின் பயன் கொண்டார் கூற்றம் - நாலடி:4 5/3
இல்லான் கொடையே கொடை பயன் எல்லாம் - நாலடி:7 5/2
பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் வீயவும் - நாலடி:11 6/1
போற்றி புனைந்த உடம்பும் பயன் இன்றே - நாலடி:12 10/3
பயன் இல் பொழுதா கழிப்பரே நல்ல - நாலடி:17 2/3
பல்லார் பயன் துய்ப்ப தான் வருந்தி வாழ்வதே - நாலடி:21 2/3
பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் பாடு அழிந்து - நாலடி:26 2/1
வினை பயன் அல்லது வேல் நெடும் கண்ணாய் - நாலடி:27 5/3
தானும் அதனை வழங்கான் பயன் துவ்வான் - நாலடி:28 6/3
பாடமே ஓதி பயன் தெரிதல் தேற்றாத - நாலடி:32 6/1
கேளிரான் ஆய பயன் - நான்மணி:3/4
வல்லாதான் சொல்லும் உரையின் பயன் இன்னா - இன்னா40:28/2
நன்றி பயன் தூக்கி வாழ்தல் நனி இனிதே - இனிய40:30/1
பண்பு உள்ளி நின்ற பெரியார் பயன் தெரிய - ஐந்50:51/1
பழமை பயன் நோக்கிக்கொல்லோ கிழமை - திணை150:134/2
கற்றதனால் ஆய பயன் என்கொல் வால்அறிவன் - குறள்:1 2/1
துணை துணை வேள்வி பயன் - குறள்:9 7/2
நயன் ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன் ஈன்று - குறள்:10 7/1
பயன் தூக்கார் செய்த உதவி நயன் தூக்கின் - குறள்:11 3/1
கொள்வர் பயன் தெரிவார் - குறள்:11 4/2
ஒன்றானும் தீ சொல் பொருள் பயன் உண்டாயின் - குறள்:13 8/1
படு பயன் வெஃகி பழிப்படுவ செய்யார் - குறள்:18 2/1
மாண்டற்கு அரிது ஆம் பயன் - குறள்:18 7/2
பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான் - குறள்:20 1/1
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல - குறள்:20 2/1
நயன் இலன் என்பது சொல்லும் பயன் இல - குறள்:20 3/1
நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா - குறள்:20 4/1
சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயன் இல - குறள்:20 5/1
பயன் இல் சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் - குறள்:20 6/1
பயன் இல சொல்லாமை நன்று - குறள்:20 7/2
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார் - குறள்:20 8/1
பெரும் பயன் இல்லாத சொல் - குறள்:20 8/2
சொல்லுக சொல்லில் பயன் உடைய சொல்லற்க - குறள்:20 10/1
சொல்லில் பயன் இலா சொல் - குறள்:20 10/2
பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்து அற்றால் செல்வம் - குறள்:22 6/1
வசை இலா வண் பயன் குன்றும் இசை இலா - குறள்:24 9/1
பெற்றத்தால் பெற்ற பயன் - குறள்:53 4/2
ஆ பயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல் மறப்பர் - குறள்:56 10/1
மாண் பயன் எய்தல் அரிது - குறள்:61 6/2
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் - குறள்:65 6/1
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார் - குறள்:91 1/1
பயன் தூக்கி பண்பு உரைக்கும் பண்பு இல் மகளிர் - குறள்:92 2/1
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார் - குறள்:100 4/1
கூடியார் பெற்ற பயன் - குறள்:111 9/2
நன்றி பயன் தூக்கா நாண் இலியும் சான்றோர் முன் - திரி:62/1
பரித்தாலும் செய்யா பயன் - திரி:102/4
உதவி பயன் உரையார் உண்டி பழியார் - ஆசாரக்:88/1
பயன் நோக்காது ஆற்றவும் பாத்து அறிவு ஒன்று இன்றி - பழ:40/1
பரியார் பயன் இன்மை செய்து பெரியார் சொல் - பழ:310/2
தன் தூக்கி தன் துணையும் தூக்கி பயன் தூக்கி - பழ:321/1
வினை பயன் மெய் உறுதல் அஞ்சி எனைத்தும் - பழ:362/2
உடம்பினால் என்ன பயன் - பழ:398/4
உடம்பினான் ஆய பயன் - சிறுபஞ்:16/4
பெறு பயன் பின் சால பெரிது - சிறுபஞ்:62/4
குன்று போல் கூடும் பயன் - சிறுபஞ்:63/4
குறளை கடும் சொல் பயன் இல் சொல் நான்கும் - ஏலாதி:28/3

 TOP
 
  பயன்படும் (1)
கொல்ல பயன்படும் கீழ் - குறள்:108 8/2

 TOP
 
  பயன்படுவர் (1)
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் - குறள்:108 8/1

 TOP
 
  பயனிலவும் (1)
படிறும் பயனிலவும் பட்டி உரையும் - ஆசாரக்:52/1

 TOP
 
  பயனும் (5)
பெரும் பயனும் ஆற்றவே கொள்க கரும்பு ஊர்ந்த - நாலடி:4 4/2
மக்களால் ஆய பெரும் பயனும் ஆயுங்கால் - நாலடி:4 7/1
இறப்ப நிழல் பயந்த ஆஅங்கு அற பயனும்
  தான் சிறிதுஆயினும் தக்கார் கை பட்டக்கால் - நாலடி:4 8/2,3
பண்பும் பயனும் அது - குறள்:5 5/2
என்ன பயனும் இல - குறள்:110 10/2

 TOP
 
  பயனோ (1)
உறு பயனோ இல்லை உயிர்க்கு - நாலடி:13 10/4

 TOP
 
  பயிர் (1)
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும் - பழ:226/2

 TOP
 
  பயிரும் (4)
எல என்று இணை பயிரும் ஏகல் சூழ் வெற்பன் - திணை50:10/2
பயில்வதோர் தெய்வம்கொல் கேளீர் குயில் பயிரும்
  கன்னி இள ஞாழல் பூம் பொழில் நோக்கிய - திணை50:49/2,3
மரையா துணை பயிரும் மா மலை நாட - பழ:228/3
தடவு கிளை பயிரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் - கைந்:57/2

 TOP
 
  பயில் (3)
கல் பயில் கானம் கடந்தார் வர ஆங்கே - கார்40:18/1
மரம் பயில் சோலை மலை நாட என்றும் - பழ:58/3
மரையா உகளும் மரம் பயில் சோலை - கைந்:6/1

 TOP
 
  பயில்தொறும் (1)
நவில்தொறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தொறும்
  பண்பு உடையாளர் தொடர்பு - குறள்:79 3/1,2

 TOP
 
  பயில்வதோர் (1)
பயில்வதோர் தெய்வம்கொல் கேளீர் குயில் பயிரும் - திணை50:49/2

 TOP
 
  பயிலார் (1)
கானக நாட பயிலார் பயின்றதூஉம் - பழ:393/3

 TOP
 
  பயிலும் (1)
அணி அன்னர் அன்புடைய மாக்கள் பிணி பயிலும்
  புல் அன்னர் புல்லறிவின் ஆடவர் கல் அன்னர் - நான்மணி:31/2,3

 TOP
 
  பயிற்றார் (1)
பயிற்றார் நெறிப்பட்டவர் - ஆசாரக்:53/4

 TOP
 
  பயின்கொல் (1)
பயவார்கண் செல்வம் பரம்ப பயின்கொல்
  வியவாய் காண் வேல் கண்ணாய் இ இரண்டும் ஆங்கே - நாலடி:27 7/2,3

 TOP
 
  பயின்றதூஉம் (1)
கானக நாட பயிலார் பயின்றதூஉம்
  வானகம் ஆகிவிடும் - பழ:393/3,4

 TOP
 
  பயின்றவர் (1)
அடைய பயின்றவர் சொல் ஆற்றுவரா கேட்டல் - பழ:314/1

 TOP
 
  பயின்றன (1)
இளைய எளிய பயின்றன என்று எண்ணி - ஆசாரக்:84/3

 TOP
 
  பயின்றாரே (1)
தூஉய் பயின்றாரே துன்பம் துடைக்கிற்பார் - பழ:162/2

 TOP
 
  பயின்று (9)
பல் காலும் வந்து பயின்று உரையல் பாண கேள் - திணை50:37/1
சொல்லின் பயின்று உரைக்க வேண்டா ஒழிதி நீ - திணை50:38/2
பாலிகை பூக்கும் பயின்று - திணை150:51/4
பாரித்து பல் கால் பயின்று - ஆசாரக்:71/3
பண்டு எடுத்து காட்டும் பயின்று - சிறுபஞ்:26/4
பண்டிதராய் வாழ்வார் பயின்று - ஏலாதி:9/4
பாடலொடு ஆடல் பயின்று உயர் செல்வனாய் - ஏலாதி:51/3
படையராய் வாழ்வார் பயின்று - ஏலாதி:53/4
காய் சின மந்தி பயின்று கனி சுவைக்கும் - கைந்:3/2

 TOP
 
  பரக்கு (1)
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு
  மாறு நீர் வேலை நீ வாரல் வரின் ஆற்றாள் - திணை150:55/2,3

 TOP
 
  பரக்கும் (3)
கெடும் காலம் இன்றி பரக்கும் அடும் காலை - நாலடி:7 8/2
மணி நீர் பரக்கும் துறைவ தகுமோ - திணை50:44/2
மண் பரக்கும் மா இருள் மேற்கொண்டு மண் பரக்கு - திணை150:55/2

 TOP
 
  பரத்த (1)
நண்ணேன் பரத்த நின் மார்பு - குறள்:132 1/2

 TOP
 
  பரத்தை (1)
சிரத்தையால் செங்கழுநீர் சூடி பரத்தை
  நினை நோக்கி கூறினும் நீ மொழியல் என்று - திணை150:144/2,3

 TOP
 
  பரதர் (1)
படம் அணி அல்குல் பரதர் மகளிர் - திணை50:45/2

 TOP
 
  பரதவர் (1)
நுண் ஞாண் வலையின் பரதவர் போத்தந்த - ஐந்70:66/1

 TOP
 
  பரந்த (5)
எரி பரந்த கானம் இயை பொருட்கு போவீர் - திணை50:12/2
அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின் - திணை50:12/3
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த - திணை150:96/2
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த
  பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய் - திணை150:96/2,3
பரந்த திறலாரை பாசி மேல் இட்டு - பழ:34/1

 TOP
 
  பரந்தவர் (1)
பரந்தவர் கொள்கை மேல் பால் ஆறும் ஓடார் - பழ:143/1

 TOP
 
  பரந்து (6)
இருள் பரந்து ஆழியான்தன் நிறம் போல் தம்முன் - திணை150:96/1
இரந்தும் உயிர் வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
  கெடுக உலகு இயற்றியான் - குறள்:107 2/1,2
பரந்து ஒழுகும் பெண்பாலை பாசம் என்பானும் - திரி:73/2
பரந்து உரையார் பாரித்து உரையார் ஒருங்கு எனைத்தும் - ஆசாரக்:76/2
பரந்து ஒருவர் நாடுங்கால் பண்புடையார் தோன்றார் - பழ:58/2
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் - பழ:82/3

 TOP
 
  பரப்ப (5)
எரிப்ப சுட்டு எவ்வ நோய் ஆக்கும் பரப்ப
  கொடு வினையர் ஆகுவர் கோடாரும் கோடி - நாலடி:13 4/2,3
பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப
  வறம் கூர் கடும் கதிர் வல் விரைந்து நீங்க - திணை50:48/2,3
தண் பரப்ப பாய் இருள் நீ வரின் தாழ் கோதையாள் - திணை150:34/3
கண் பரப்ப காண் நீர் கசிந்து - திணை150:34/4
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் - திணை150:55/1

 TOP
 
  பரப்பற்க (1)
பரப்பற்க பந்தரகத்து - ஆசாரக்:45/3

 TOP
 
  பரப்பன் (1)
மா கடல் சேர் தண் பரப்பன் மார்பு அணங்கா மா கடலே - திணை150:38/2

 TOP
 
  பரப்பி (4)
கன்று ஊட்ட நந்தும் கறவை கலம் பரப்பி
  நன்று ஊட்ட நந்தும் விருந்து - நான்மணி:60/3,4
இரு சிறகர் ஈர்க்கும் பரப்பி எருவை - கள40:20/1
பீலி பரப்பி மயில் ஆல சூலி - ஐந்70:19/2
துளி விழ கால் பரப்பி ஓடார் தெளிவு இலா - ஆசாரக்:56/2

 TOP
 
  பரப்பிய (1)
கொலை படை சால பரப்பிய முல்லை - ஐந்50:3/2

 TOP
 
  பரப்பில் (2)
பரப்பில் நீர் தாஅம் படு கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:311/3
கரப்பவர் கண்டறியார்கொல்லோ பரப்பில்
  துறை தோணி நின்று உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:344/2,3

 TOP
 
  பரப்பு (3)
பரப்பு எலாம் பொன் ஒழுகும் பாய் அருவி நாட - நாலடி:31 7/3
இரப்பவர்க்கு செல்சார் ஒன்று ஈவோர் பரப்பு அமைந்த - நான்மணி:37/2
பரப்பு சொல் சான்றோர் வாய் தோன்றா கரப்பு சொல் - நான்மணி:95/3

 TOP
 
  பரம் (1)
வளம் இல் குளத்தின் கீழ் நெல் சாம் பரம் அல்லா - நான்மணி:80/3

 TOP
 
  பரம்ப (1)
பயவார்கண் செல்வம் பரம்ப பயின்கொல் - நாலடி:27 7/2

 TOP
 
  பரல் (3)
பரல் கானம் ஆற்றினகொல்லோ அரக்கு ஆர்ந்த - நாலடி:40 6/2
செருப்பிடை பட்ட பரல் - பழ:224/4
பரல் கானம் பல் பொருட்கு சென்றார் வருவர் - கைந்:19/3

 TOP
 
  பரல (1)
முரி பரல ஆகி முரண் அழிந்து தோன்றி - திணை50:12/1

 TOP
 
  பரவன்மின் (1)
பரவன்மின் பற்றன்மின் பாத்து உண்மின் யாதும் - நாலடி:10 2/3

 TOP
 
  பரவா (1)
பரவா வெளிப்படா பல்லோர்கண் தங்கா - நாலடி:9 8/1

 TOP
 
  பராஅரை (1)
பராஅரை புன்னை படு கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 6/1

 TOP
 
  பரி (2)
கடும் பரி மா காதலித்து ஊர்வர் கொடும் குழை - நான்மணி:53/2
பாய் திரை சேர்ப்பன் பரி தேர் வர கண்டு - ஐந்70:71/3

 TOP
 
  பரிகாரம் (2)
மேவின் பரிகாரம் இல் - பழ:320/4
பரிகாரம் யாது ஒன்றும் இல் - பழ:388/4

 TOP
 
  பரிசிலர்க்கு (1)
வள்ளல்கள் இன்மை பரிசிலர்க்கு முன் இன்னா - இன்னா40:9/2

 TOP
 
  பரிசு (2)
வழிபடுதல் வல்லுதல் அல்லால் பரிசு அழிந்து - நாலடி:31 9/2
பாய் வரை நாட பரிசு அழிந்தாரொடு - பழ:350/3

 TOP
 
  பரித்தாலும் (1)
பரித்தாலும் செய்யா பயன் - திரி:102/4

 TOP
 
  பரிதல் (1)
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல் - குறள்:125 3/1

 TOP
 
  பரிந்திட்டு (1)
மாலை பரிந்திட்டு அழுதாள் வன முலை மேல் - நாலடி:40 7/3

 TOP
 
  பரிந்து (10)
பல்லாருள் நாணல் பரிந்து - நாலடி:16 5/4
ஈன்றாட்கு இறப்ப பரிந்து - நாலடி:32 6/4
பங்கம் இல் செய்கையர் ஆகி பரிந்து யார்க்கும் - இனிய40:9/3
பாண பரிந்து உரைக்க வேண்டுமோ மாண - ஐந்50:23/2
பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பர் விருந்து ஓம்பி - குறள்:9 8/1
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி - குறள்:14 2/1
தெரிந்து உணரா நோக்கிய உண்கண் பரிந்து உணரா - குறள்:118 2/1
இருந்து உள்ளி என் பரிதல் நெஞ்சே பரிந்து உள்ளல் - குறள்:125 3/1
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர் - குறள்:125 8/1
தெற்ற பரிந்து ஒருவர் தீர்ப்பர் எனப்பட்டார்க்கு - பழ:88/1

 TOP
 
  பரிப்பு (2)
பண் இல் புரவி பரிப்பு - இன்னா40:9/4
கல்லாதான் ஊரும் கலிமா பரிப்பு இன்னா - இன்னா40:28/1

 TOP
 
  பரிப (1)
மை ஆர உண்ட கண் மாண் இழாய் என் பரிப
  செய்யாத எய்தா எனின் - பழ:44/3,4

 TOP
 
  பரிமா (2)
பருமம் பொறுப்பினும் பாய் பரிமா போல் - நாலடி:15 9/3
அணி கடல் தண் சேர்ப்பன் தேர் பரிமா பூண்ட - ஐந்50:50/1

 TOP
 
  பரிய (1)
பரிய படுமவர் பண்பு இலரேனும் - பழ:101/1

 TOP
 
  பரியது (1)
பரியது கூர் கோட்டதுஆயினும் யானை - குறள்:60 9/1

 TOP
 
  பரியலராய் (1)
ஒன்றும் பரியலராய் ஓம்புவார் இல் எனின் - பழ:359/3

 TOP
 
  பரியலரால் (1)
மான் அமர் கண்ணி மறந்தும் பரியலரால்
  கானகத்து உக்க நிலா - பழ:210/3,4

 TOP
 
  பரியா (1)
பரியா அடியார் பறியான் கரியார் சொல் - ஏலாதி:47/2

 TOP
 
  பரியாதாம் (1)
பசைதல் பரியாதாம் மேல் - நாலடி:6 10/4

 TOP
 
  பரியாதார் (1)
பரியாதார் போல இருக்க பரிவு இல்லா - பழ:135/2

 TOP
 
  பரியாது (3)
பகல் வரின் கவ்வை பல ஆம் பரியாது
  இர வரின் ஏதமும் அன்ன புக அரிய - திணை150:59/1,2
பார்த்து ஆற்றாதாரை பரியாது மீதூர்தல் - பழ:284/2
பா ஆர் அம் சேர்ப்பற்கு உரையாய் பரியாது
  நோயால் நுணுகியவாறு - கைந்:49/3,4

 TOP
 
  பரியார் (3)
நாணார் பரியார் நயன் இல செய்து ஒழுகும் - பழ:142/1
பரியார் பயன் இன்மை செய்து பெரியார் சொல் - பழ:310/2
பழமை கந்து ஆக பரியார் புதுமை - பழ:386/3

 TOP
 
  பரியார்க்கு (1)
பரியார்க்கு தாம் உற்ற கூற்று இன்னா இன்னா - இன்னா40:26/3

 TOP
 
  பரியாரிடை (1)
பரியாரிடை புகார் பண்பு அறிவார் மன்ற - பழ:244/2

 TOP
 
  பரியாரை (1)
பட்டு உண்டு ஆங்கு ஓடும் பரியாரை வையற்க - பழ:118/2

 TOP
 
  பரியான் (1)
கோ பரியான் கொள்ளின் கொடுத்து இராது என் செய்வர் - பழ:320/2

 TOP
 
  பரியினும் (1)
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து - குறள்:38 6/1

 TOP
 
  பரியும் (2)
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும்
  நாண் உடையான்கட்டே தெளிவு - குறள்:51 2/1,2
என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு - குறள்:87 2/2

 TOP
 
  பரிவது (3)
வருங்கால் பரிவது இலர் - நாலடி:4 5/4
சாயின் பரிவது இலர் - நாலடி:16 7/4
என்றும் பரிவது இலர் - நாலடி:19 2/4

 TOP
 
  பரிவதூஉம் (1)
பரிவதூஉம் சான்றோர் கடன் - நாலடி:6 8/4

 TOP
 
  பரிவாய் (1)
அரியார் எளியர் என்று ஆற்றா பரிவாய்
  தலை அழுங்க தண் தளவம் தாம் நக கண்டு ஆற்றா - திணை150:110/2,3

 TOP
 
  பரிவு (3)
இறு காலத்து என்னை பரிவு - நாலடி:11 10/4
பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த - நாலடி:19 7/2
பரியாதார் போல இருக்க பரிவு இல்லா - பழ:135/2

 TOP
 
  பரிவும் (1)
ஊர்ந்த பரிவும் இலர் ஆகி சேர்ந்தார் - பழ:386/2

 TOP
 
  பரிவோடு (1)
பரிவோடு நோய் அவிய பன்னி ஆராய்ந்து - திரி:106/3

 TOP
 
  பரீஇ (2)
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ
  வம்பலம் பெண் மரீஇ மைந்துற்று நம்பும் - நாலடி:9 7/1,2
பரீஇ உயிர் செகுக்கும் பாம்பொடும் இன்னா - நாலடி:22 10/3

 TOP
 
  பரு (2)
பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் - திணை150:10/2
இருக்கை இதண் மேலேம் ஆக பரு கை - திணை150:14/2

 TOP
 
  பருகற்கு (1)
பருகற்கு அமைந்தபால் நீர் அளாய் அற்றே - நாலடி:24 10/2

 TOP
 
  பருகார் (1)
இரு கையால் தண்ணீர் பருகார் ஒரு கையால் - ஆசாரக்:28/1

 TOP
 
  பருகி (5)
பறை குரல் ஏறொடு பெளவம் பருகி
  உறைத்து இருள் கூர்ந்தன்று வானம் பிறை தகை - கார்40:17/2,3
விரி திரை வெள்ளம் வெறுப்ப பருகி
  பெரு விறல் வானம் பெரு வரை சேரும் - கார்40:34/1,2
தண் கடல் நீத்தம் பருகி தலைசிறந்து - திணை50:23/3
பகல் பருகி பல் கதிர் ஞாயிறு கல் சேர - திணை150:94/1
எல்லை தருவான் கதிர் பருகி ஈன்ற கார் - திணை150:105/1

 TOP
 
  பருகு (1)
பருகு நீர் பைம் சுனையில் காணாது அருகல் - திணை150:78/2

 TOP
 
  பருகுவன் (1)
வருகமன் கொண்கன் ஒரு நாள் பருகுவன்
  பைதல் நோய் எல்லாம் கெட - குறள்:127 6/1,2

 TOP
 
  பருகுவார் (1)
பருகுவார் போலினும் பண்பு இலார் கேண்மை - குறள்:82 1/1

 TOP
 
  பருத்தி (1)
பருத்தி பகர்வுழி நாய் - சிறுபஞ்:93/4

 TOP
 
  பருத்தியே (1)
எள்ளே பருத்தியே எண்ணெய் உடுத்தாடை - ஏலாதி:50/1

 TOP
 
  பருதி (1)
பருதி சுமந்து எழுந்த யானை இரு விசும்பில் - கள40:4/2

 TOP
 
  பருந்து (2)
பருந்து கழுகொடு வம்பலர் பார்த்து ஆண்டு - திணை150:91/3
உரைத்தவர் நாவோ பருந்து எறியாது என்று - பழ:176/1

 TOP
 
  பரும (2)
பரும இன மா கடவி தெரி மறவர் - கள40:16/1
பரும பணை எருத்தின் பல் யானை புண் கூர்ந்து - கள40:38/1

 TOP
 
  பருமம் (1)
பருமம் பொறுப்பினும் பாய் பரிமா போல் - நாலடி:15 9/3

 TOP
 
  பருவத்தால் (1)
உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால்
  ஏதிலான் துய்க்கப்படும் - நாலடி:28 4/3,4

 TOP
 
  பருவத்து (4)
அறியா பருவத்து அடங்காரோடு ஒன்றி - நாலடி:18 1/1
இளமை பருவத்து கல்லாமை குற்றம் - நான்மணி:91/1
வேனில் பருவத்து எதிர் மலர் ஏற்று ஊதும் - திணை50:35/1
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன் - குறள்:49 10/1

 TOP
 
  பருவத்தும் (2)
ஏட்டை பருவத்தும் இல் பிறந்தார் செய்வன - நாலடி:36 8/1
இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார் - குறள்:22 8/1

 TOP
 
  பருவத்தேஆயினும் (1)
குளிரும் பருவத்தேஆயினும் தென்றல் - ஐந்50:30/1

 TOP
 
  பருவத்தொடு (1)
பருவத்தொடு ஒட்ட ஒழுகல் திருவினை - குறள்:49 2/1

 TOP
 
  பருவந்து (1)
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று - குறள்:9 3/2

 TOP
 
  பருவம் (9)
பருவம் எனைத்து உள பல்லின் பால் ஏனை - நாலடி:2 8/1
பாடு வண்டு ஊதும் பருவம் பணைத்தோளி - கார்40:4/3
சார்தற்கு சந்தன சாந்து ஆயினேம் இ பருவம்
  காரத்தின் வெய்ய என் தோள் - ஐந்50:24/3,4
பல் நிற முல்லை அரும்ப பருவம் செய்து - திணை50:22/3
குருந்தே பருவம் குறித்து இவளை நைந்து - திணை150:114/3
தன் பருவம் செய்தது கானம் தடம்கண்ணாய் - திணை150:118/3
என் பருவம் அன்று என்றி இன்று - திணை150:118/4
குடி செய்வார்க்கு இல்லை பருவம் மடி செய்து - குறள்:103 8/1
இலை ஒலி வெம் கானத்து இ பருவம் சென்றார் - கைந்:23/3

 TOP
 
  பருவம்தான் (1)
கருமம்தான் கண்டு அழிவுகொல்லோ பருவம்தான்
  பட்டின்றே என்றி பணை தோளாய் கண்ணீரால் - திணை150:103/2,3

 TOP
 
  பருவரல் (2)
கண்ணின் பசப்போ பருவரல் எய்தின்றே - குறள்:124 10/1
பருவரல் பைதல் நோய் கொண்டு - கைந்:25/4

 TOP
 
  பருவரலும் (1)
பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன் - குறள்:120 7/1

 TOP
 
  பருவரார் (1)
கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார்
  நுண்ணியர் எம் காதலவர் - குறள்:113 6/1,2

 TOP
 
  பரூஉ (1)
படைப்பொலி தார் மன்னர் பரூஉ குடர் மாந்தி - கள40:42/1

 TOP
 
  பல் (63)
பல் கழன்று பண்டம் பழிகாறும் இற்செறிந்து - நாலடி:2 3/2
படு மழை மொக்குளின் பல் காலும் தோன்றி - நாலடி:3 7/1
பல் என்பு கண்டு ஒழுகுவேன் - நாலடி:5 5/4
பல் ஆவுள் உய்த்துவிடினும் குழ கன்று - நாலடி:11 1/1
பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் வீயவும் - நாலடி:11 6/1
பல் நாளும் சென்றக்கால் பண்பு இலார் தம்முழை - நாலடி:16 9/1
மரீஇ பலரொடு பல் நாள் முயங்கி - நாலடி:22 10/1
பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் பாடு அழிந்து - நாலடி:26 2/1
சுரை வித்து போலும் தம் பல் - நாலடி:32 5/4
பழையர் இவர் என்று பல் நாள் பின் நிற்பின் - நாலடி:35 9/1
பல் மார்பு சேர்ந்து ஒழுகுவார் - நாலடி:39 5/4
பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் - நான்மணி:4/3
சேர்தற்பொருளது அற நெறி பல் நூலும் - நான்மணி:50/3
படும் அன்றோ பல் நூல் வலையில் கெடும் அன்றோ - நான்மணி:78/3
பல் பெண்டிராளன் அறியும் கரப்பு இடும்பை - நான்மணி:94/3
பல் இரும் கூந்தல் பனி நோனாள் கார் வானம் - கார்40:24/3
பல் கணை எ வாயும் பாய்தலின் செல்கலாது - கள40:10/1
பரும பணை எருத்தின் பல் யானை புண் கூர்ந்து - கள40:38/1
எல்லா களிறும் நிலம் சேர்ந்த பல் வேல் - கள40:40/2
பல் மீன் உணங்கல் கவரும் துறைவனை - ஐந்70:66/2
பல் நிற முல்லை அரும்ப பருவம் செய்து - திணை50:22/3
பல் காலும் வந்து பயின்று உரையல் பாண கேள் - திணை50:37/1
கரு விரல் செம் முக வெண் பல் சூல் மந்தி - திணை150:10/1
பால் ஒத்த வெள் அருவி பாய்ந்து ஆடி பல் பூ பெய்தால் - திணை150:19/1
திமில் களிறு ஆக திரை பறையா பல் புள் - திணை150:50/1
பாறு புரவியா பல் களிறு நீள் திமிலா - திணை150:53/1
பகல் பருகி பல் கதிர் ஞாயிறு கல் சேர - திணை150:94/1
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் - திணை150:115/1
ஒருத்தி யான் ஒன்று அல பல் பகை என்னை - திணை150:121/1
தாம் பல் அசையின வாய் தாழ்ந்து - திணை150:137/4
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான் - குறள்:25 2/1
பகுத்து உண்டு பல் உயிர் ஓம்புதல் நூலோர் - குறள்:33 2/1
பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் - குறள்:74 5/1
குணம் இலனாய் குற்றம் பல் ஆயின் மாற்றார்க்கு - குறள்:87 8/1
செல்வ குடியுள் பிறத்தலும் பல் சவையின் - திரி:7/2
கூரையுள் பல் காலும் சேறலும் இ மூன்றும் - திரி:11/3
பல் பொருள் நீங்கிய சிந்தையும் இ மூன்றும் - திரி:23/3
பல் அவையுள் நல்லவை கற்றலும் பாத்து உண்டு ஆங்கு - திரி:31/1
பல் பொருள் வெஃகும் சிறுமையும் இ மூன்றும் - திரி:38/3
சில் சொல் பெரும் தோள் மகளிரும் பல் வகையும் - திரி:47/1
பாரித்து பல் கால் பயின்று - ஆசாரக்:71/3
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் - பழ:47/3
பாண் சேரி பல் கிழிக்குமாறு - பழ:115/4
பல் நாளும் நின்ற இடத்தும் கணி வேங்கை - பழ:120/1
பாம்பு பல் கொள்வாரோ இல் - பழ:148/4
கன்றி முதிர்ந்த கழிய பல் நாள் செயினும் - பழ:204/1
யானை பல் காண்பான் புகல் - பழ:298/4
சொல்லார் ஒருவரையும் உள் ஊன்ற பல் ஆ - பழ:345/2
எனை பல் பிறப்பினும் ஈண்டி தாம் கொண்ட - பழ:362/1
பல் நாள் தொழில் செய்து உடைய கவர்ந்து உண்டார் - பழ:365/1
பல் கிளையுள் பாத்துறான் ஆகி ஒருவனை - பழ:366/1
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் - பழ:374/4
பல் ஆண்டும் ஈண்டி பழுதா கிடந்தது - பழ:380/1
நில்லற்க நீத்தார் நெறி ஒரீஇ பல் காலும் - பழ:392/2
பகை கெட வாழ்வதும் பல் பொருளால் பல்லார் - சிறுபஞ்:14/3
பண்டாரம் பல் கணக்கு கண்காணி பாத்து இல்லார் - சிறுபஞ்:38/1
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும் - சிறுபஞ்:53/1
தாம் பல் வாய் ஓடி நிறை காத்தல் ஓம்பார் - சிறுபஞ்:53/2
சாவ என வாழான் சான்றோரால் பல் யாண்டும் - சிறுபஞ்:66/3
வேய் அன்ன தோளாய் இவை உடையான் பல் உயிர்க்கும் - ஏலாதி:6/3
பண்ணி ஊண் ஈய்ந்தவர் பல் யானை மன்னராய் - ஏலாதி:52/3
கடும் கதிர் வெம் கானம் பல் பொருட்கண் சென்றார் - கைந்:15/1
பரல் கானம் பல் பொருட்கு சென்றார் வருவர் - கைந்:19/3

 TOP
 
  பல்கி (1)
மைத்துனர் பல்கி மருந்தின் தணியாத - நாலடி:34 10/3

 TOP
 
  பல்கு (1)
நல்குரவு என்னும் இடும்பையுள் பல்கு உரை - குறள்:105 5/1

 TOP
 
  பல்லவர் (3)
பல்லவர் தூற்றும் பழி ஆகும் எல்லாம் - நாலடி:15 4/2
கோத்து இன்னா சொல்லானாய் கொல்லானேல் பல்லவர்
  ஓத்தினால் என்ன குறை - சிறுபஞ்:81/3,4
பல்லவர் நோய் நீக்கும் பாங்கினால் கல்லா - சிறுபஞ்:106/2

 TOP
 
  பல்லவை (1)
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள் - குறள்:73 8/1

 TOP
 
  பல்லார் (14)
பல்லார் அறிய பறை அறைந்து நாள் கேட்டு - நாலடி:9 6/1
பல்லார் பயன் துய்ப்ப தான் வருந்தி வாழ்வதே - நாலடி:21 2/3
எழுத்து ஓலை பல்லார் முன் நீட்ட விளியா - நாலடி:26 3/3
பதி நன்று பல்லார் உறையின் ஒருவன் - நான்மணி:69/1
பல்லார் முனிய பயன் இல சொல்லுவான் - குறள்:20 1/1
பயன் இல பல்லார் முன் சொல்லல் நயன் இல - குறள்:20 2/1
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து - குறள்:20 4/2
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே - குறள்:45 10/1
பல்லார் பகை கொள்பவன் - குறள்:88 3/2
நல்லாதன் என்னும் பெயரானே பல்லார்
  பரிவோடு நோய் அவிய பன்னி ஆராய்ந்து - திரி:106/2,3
பல்லார் அவை நடுவண் பாற்பட்ட சான்றவர் - பழ:345/1
பகை கெட வாழ்வதும் பல் பொருளால் பல்லார்
  நகை கெட வாழ்வதும் நன்று - சிறுபஞ்:14/3,4
கொல்லாமை நன்று கொழிக்குங்கால் பல்லார் முன் - சிறுபஞ்:37/2
பழியாமை பல்லார் பதி - சிறுபஞ்:49/4

 TOP
 
  பல்லாருள் (2)
பல்லாருள் நாணல் பரிந்து - நாலடி:16 5/4
பல்லாருள் நாணுப்படல் - இன்னா40:15/4

 TOP
 
  பல்லாரோடு (1)
பகடு நடந்த கூழ் பல்லாரோடு உண்க - நாலடி:1 2/2

 TOP
 
  பல்லி (4)
பொரி புற பல்லி சினை ஈன்ற புன்னை - ஐந்50:43/1
பாங்கத்து பல்லி படும் - ஐந்70:41/4
உரைத்தாரை மீதூரா மீ கூற்றம் பல்லி
  நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை - பழ:22/1,2
வாய் மாண்ட பல்லி படும் - கைந்:18/4

 TOP
 
  பல்லின் (2)
பருவம் எனைத்து உள பல்லின் பால் ஏனை - நாலடி:2 8/1
பல்லின் வனப்பும் வனப்பு அல்ல நூற்கு இயைந்த - சிறுபஞ்:35/3

 TOP
 
  பல்லினாய் (1)
முகை வென்ற பல்லினாய் இல்லையோ மற்று - ஐந்50:3/3

 TOP
 
  பல்லினான் (1)
பல்லினான் நோய் செய்யும் பாம்பு எலாம் கொல் ஏறு - நான்மணி:12/1

 TOP
 
  பல்லுயிர்க்கும் (1)
பற்று இலனாய் பல்லுயிர்க்கும் பார்த்து உற்று பாங்கு அறிதல் - இனிய40:35/3

 TOP
 
  பல்லோர் (2)
பார்த்துழி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிக்கில் என் - நாலடி:3 6/2
குழித்துழி நிற்பது நீர் தன்னை பல்லோர்
  பழித்துழி நிற்பது பாவம் அழித்து - நான்மணி:28/1,2

 TOP
 
  பல்லோர்கண் (1)
பரவா வெளிப்படா பல்லோர்கண் தங்கா - நாலடி:9 8/1

 TOP
 
  பல (34)
துன்பம் பல நாள் உழந்தும் ஒரு நாளை - நாலடி:6 4/1
உருவு பல கொளல் ஈங்கு - நாலடி:12 8/4
மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல தெள்ளிதின் - நாலடி:14 5/2
பல நாளும் பக்கத்தார்ஆயினும் நெஞ்சில் - நாலடி:22 4/1
சில நாளும் ஒட்டாரோடு ஒட்டார் பல நாளும் - நாலடி:22 4/2
பாலால் கழீஇ பல நாள் உணக்கினும் - நாலடி:26 8/1
அருகலது ஆகி பல பழுத்தக்கண்ணும் - நாலடி:27 1/1
யாப்பு உய்ந்தார் உய்ந்த பல - நாலடி:28 7/4
பல உரைக்கும் மாந்தர் பலர் - நாலடி:32 3/4
ஒன்றிய நோயோடு இடும்பை பல கூர - கார்40:35/2
ஆட்டிவிட்டு ஆறு அலைக்கும் அத்தம் பல நீந்தி - ஐந்50:34/2
ஒரு வரை போல் எங்கும் பல வரையும் சூழ்ந்த - திணை150:13/1
சாலிகை போல் வலை சால பல உணங்கும் - திணை150:51/3
பகல் வரின் கவ்வை பல ஆம் பரியாது - திணை150:59/1
பாத்து படு கடல் மாந்தி பல கொண்மூ - திணை150:114/1
குடி நாய்கர் தாம் பல பெற்றாரின் கேளா - திணை150:134/3
உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும் - குறள்:14 10/1
கோடியும் அல்ல பல - குறள்:34 7/2
ஈண்டு இயற்பால பல - குறள்:35 2/2
நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன் - குறள்:38 3/1
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற - குறள்:65 9/1
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர் - குறள்:83 3/1
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின் - குறள்:94 4/1
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர் - குறள்:104 4/1
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம் - குறள்:126 8/1
பல நாடி நல்லவை கற்றல் இ மூன்றும் - திரி:21/3
பற்று என்னும் பாச தளையும் பல வழியும் - திரி:22/1
ஒன்றொடு நின்று சிறியார் பல செய்தல் - பழ:65/2
பல நாளும் ஆற்றார்எனினும் அறத்தை - பழ:134/1
ஆற்ற வினை செய்தார் நிற்ப பல உரைத்து - பழ:155/1
சிறை கிடந்தார் செத்தார்க்கு நோற்பார் பல நாள் - சிறுபஞ்:69/1
வீங்கல் வேண்டுவோன் பல புகழ் தண்டான் - முது:10 2/1
பாத்து இல் பய மொழி பண்பு பல கூறி - கைந்:45/3
நயமே பல சொல்லி நாணினன் போன்றான் - கைந்:46/2

 TOP
 
  பலபல (1)
வன் காய் பலபல காய்ப்பினும் இல்லையே - நாலடி:21 3/3

 TOP
 
  பலர் (26)
படு பனை அன்னர் பலர் நச்ச வாழ்வார் - நாலடி:10 6/2
மேல் ஆடும் மீனின் பலர் ஆவர் ஏலா - நாலடி:12 3/2
கொன்னாளர் சால பலர் - நாலடி:25 3/4
பல உரைக்கும் மாந்தர் பலர் - நாலடி:32 3/4
பலர் மன்னும் தூற்றும் பழியால் பலருள்ளும் - நாலடி:33 4/2
மரை இலையின் மாய்ந்தார் பலர் - நாலடி:36 9/4
பற்பல தானியத்ததாகி பலர் உடையும் - இனிய40:17/3
இலர் பலர் ஆகிய காரணம் நோற்பார் - குறள்:27 10/1
சிலர் பலர் நோலாதவர் - குறள்:27 10/2
மறைந்து ஒழுகும் மாந்தர் பலர் - குறள்:28 8/2
ஆற்றின் வருந்தா வருத்தம் பலர் நின்று - குறள்:47 8/1
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர் - குறள்:48 3/2
வேறு ஆகும் மாந்தர் பலர் - குறள்:52 4/2
அது நோக்கி வாழ்வார் பலர் - குறள்:53 8/2
என் ஐ முன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலர் என் ஐ - குறள்:78 1/1
பலர் காணும் பூ ஒக்கும் என்று - குறள்:112 2/2
பலர் காண தோன்றல் மதி - குறள்:112 9/2
பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் - குறள்:115 1/2
பலர் நாண நீத்த கடை - குறள்:115 9/2
பின் இருந்து வாழ்வார் பலர் - குறள்:116 10/2
பத்திமை சான்ற படையும் பலர் தொகினும் - திரி:100/1
பலர் இடை ஆடை உதிராரே என்றும் - ஆசாரக்:36/4
நிகர் இல் அறிவினார் வேண்டார் பலர் தொகு - ஆசாரக்:55/4
பழித்து பலர் நடுவண் சொல்லாடார் என்கொல் - பழ:182/2
மறாஅதவனும் பலர் ஒன்று இரந்தால் - பழ:240/1
நன்மை இலராய்விடினும் நனி பலர் ஆம் - பழ:306/3

 TOP
 
  பலர்க்கு (1)
பலர்க்கு ஆற்றி கெட்டு உலந்தக்கண்ணும் சிலர்க்கு ஆற்றி - நாலடி:19 5/3

 TOP
 
  பலரால் (1)
தாமாம் பலரால் நகை - நாலடி:38 7/4

 TOP
 
  பலரானும் (1)
களமர் பலரானும் கள்ளம் படினும் - பழ:177/1

 TOP
 
  பலரும் (1)
பட்ட வகையால் பலரும் வருந்தாமல் - பழ:197/1

 TOP
 
  பலருள் (1)
பழியார் இழியார் பலருள் உறங்கார் - ஆசாரக்:50/1

 TOP
 
  பலருள்ளும் (2)
பத்து எட்டு உடைமை பலருள்ளும் பாடு எய்தும் - நாலடி:29 1/2
பலர் மன்னும் தூற்றும் பழியால் பலருள்ளும்
  கண்டாரோடு எல்லாம் நகாஅது எவன் ஒருவன் - நாலடி:33 4/2,3

 TOP
 
  பலரை (1)
கற்றார் பலரை தன் கண்ணாக இல்லாதான் - பழ:228/1

 TOP
 
  பலரொடு (1)
மரீஇ பலரொடு பல் நாள் முயங்கி - நாலடி:22 10/1

 TOP
 
  பலவாய் (1)
தோல் போர்வை மேலும் துளை பலவாய் பொய்ம் மறைக்கும் - நாலடி:5 2/1

 TOP
 
  பலவானால் (2)
எ துணையும் ஆற்ற பலவானால் தொக்க - நாலடி:4 7/2
பட்ட இழுக்கம் பலவானால் பட்ட - பழ:203/2

 TOP
 
  பலவின் (3)
மன்ற பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் - ஐந்70:4/1
பலவின் பழம் பெற்ற பைம் கண் கடுவன் - திணை50:10/1
ஓங்கல் விழு பலவின் இன்பம் கொளீஇய - கைந்:4/1

 TOP
 
  பலவும் (10)
இன்றி பலவும் உள - நாலடி:19 3/4
இன் சொல் பலவும் உரைத்து - கார்40:9/4
ஏதம் பலவும் தரும் - குறள்:28 5/2
ஆக்கம் பலவும் தரும் - குறள்:50 2/2
ஆக்கம் பலவும் தரும் - குறள்:53 2/2
ஏதம் பலவும் தரும் - குறள்:89 4/2
ஏதம் பலவும் தரும் - குறள்:89 5/2
எச்சில் பலவும் உள மற்று அவற்றுள் - ஆசாரக்:7/1
ஏதம் பலவும் தரும் - ஆசாரக்:98/3
உறுகண் பலவும் உணராமை கந்தா - பழ:220/1

 TOP
 
  பலவேஆயினும் (1)
எனை பலவேஆயினும் சேய்த்தா பெறலின் - பழ:68/1

 TOP
 
  பலா (2)
பலா எழுந்தபால் வருக்கை பாத்தி அதன் நேர் - திணை150:29/1
தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து - பழ:371/3

 TOP
 
  பலி (3)
அடுக்களை எச்சில் படாஅர் மனை பலி
  ஊட்டினமை கண்டு உண்க ஊண் - ஆசாரக்:39/2,3
பலி புறத்து உண்பர் உணா - பழ:176/4
உண்பது முன் ஈவான் குழவி பலி கொடுப்பான் - சிறுபஞ்:77/3

 TOP
 
  பவர் (1)
எருமை எழில் ஏறு எறி பவர் சூடி - கார்40:31/2

 TOP
 
  பவழம் (1)
பவழம் சிதறியவை போல கோபம் - கார்40:5/3

 TOP
 
  பவழமும் (1)
பவழமும் முத்தும் பளிங்கும் விரைஇ - திணை50:50/1

 TOP
 
  பவள (3)
பாவையும் பந்தும் பவள வாய் பைம் கிளியும் - ஐந்50:33/1
தவழ தான் நில்லாதது போல் பவள
  கடிகையிடை முத்தம் காண்தொறும் நில்லா - திணை150:42/2,3
பவள கொழுந்தின் மேல் பொன் தாலி பாஅய் - திணை150:66/3

 TOP
 
  பவளம் (2)
பவளம் சொரிதரு பை போல் திவள் ஒளிய - கள40:14/2
பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம் - திணை150:67/3

 TOP
 
  பழ (3)
முந்தை பழ வினையாய் தின்னும் இவை மூன்றும் - திரி:67/3
பண்டு உருத்து செய்த பழ வினை வந்து எம்மை - பழ:191/1
ஒழுக்கு உடையர் ஆகி ஒழுகல் பழ தெங்கு - பழ:339/2

 TOP
 
  பழகிய (2)
பழகிய நட்பு எவன் செய்யும் கெழுதகைமை - குறள்:81 3/1
பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் - குறள்:94 7/1

 TOP
 
  பழகினும் (1)
பழகினும் பார்ப்பாரை தீ போல் ஒழுகல் - திரி:42/2

 TOP
 
  பழகுதல் (1)
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான் - குறள்:79 5/1

 TOP
 
  பழங்கண் (1)
பயலை பழங்கண் கொள - கார்40:16/4

 TOP
 
  பழங்குடி (1)
வழங்குவது உள் வீழ்ந்தக்கண்ணும் பழங்குடி
  பண்பின் தலைப்பிரிதல் இன்று - குறள்:96 5/1,2

 TOP
 
  பழம் (12)
செறிப்பு இல் பழம் கூரை சேறு அணை ஆக - நாலடி:24 1/1
உறை சோர் பழம் கூரை சேர்ந்து ஒழுகல் இன்னா - இன்னா40:5/2
துணர் தூங்கு மாவின் படு பழம் இன்னா - இன்னா40:14/2
மன்ற பலவின் சுளை விளை தீம் பழம்
  உண்டு உவந்து மந்தி முலை வருட கன்று அமர்ந்து - ஐந்70:4/1,2
பலவின் பழம் பெற்ற பைம் கண் கடுவன் - திணை50:10/1
அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் - குறள்:112 10/2
பனை பதித்து உண்ணார் பழம் - பழ:68/4
பழம் பகை நட்பு ஆதல் இல் - பழ:97/4
பழம் கன்று ஏறு ஆதலும் உண்டு - பழ:108/4
நாய் பெற்ற தெங்கம் பழம் - பழ:151/4
பழம் செய் போர்பு ஈன்றுவிடல் - பழ:292/4
எல் உறு போழ்தின் இனிய பழம் கவுள் கொண்டு - கைந்:7/2

 TOP
 
  பழமை (5)
பழமை கந்து ஆக பசைந்த வழியே - நாலடி:31 10/1
பழமை பயன் நோக்கிக்கொல்லோ கிழமை - திணை150:134/2
பற்று அற்றகண்ணும் பழமை பாராட்டுதல் - குறள்:53 1/1
பழமை எனப்படுவது யாது எனின் யாதும் - குறள்:81 1/1
பழமை கந்து ஆக பரியார் புதுமை - பழ:386/3

 TOP
 
  பழமையை (1)
பழமையை நோக்கி அளித்தல் கிழமையால் - திரி:58/1

 TOP
 
  பழமொழி (1)
பண்டை பழமொழி நானூறும் கொண்டு இனிதா - பழ:404/2

 TOP
 
  பழவினை (1)
பழவினை வந்து அடைந்தக்கால் - நாலடி:13 3/4

 TOP
 
  பழவினையும் (1)
பழவினையும் அன்ன தகைத்தே தன் செய்த - நாலடி:11 1/3

 TOP
 
  பழன (1)
பழன வயல் ஊரன் பாண எம் முன்னர் - கைந்:37/3

 TOP
 
  பழனத்து (1)
முது நீர் பழனத்து தாமரை தாளின் - நான்மணி:0/3

 TOP
 
  பழனம் (4)
பழனம் படிந்து செய் மாந்தி நிழல் வதியும் - ஐந்70:46/2
பழனம் படிந்த படு கோட்டு எருமை - திணை50:31/1
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் - திணை150:147/2
மருள் நடந்த மா பழனம் மாந்தி பொருள் நடந்த - திணை150:148/2

 TOP
 
  பழி (46)
பழி ஆகா ஆறே தலை - நாலடி:8 9/4
நச்சுவார் சேரும் பகை பழி பாவம் என்று - நாலடி:9 2/3
காணின் குடி பழி ஆம் கையுறின் கால் குறையும் - நாலடி:9 4/1
பல்லவர் தூற்றும் பழி ஆகும் எல்லாம் - நாலடி:15 4/2
கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின் - நாலடி:23 7/2
அழிந்தார் பழி கடலத்துள் - நாலடி:28 2/4
சொல் பழி அஞ்சிவிடும் - நாலடி:30 7/4
பழி தக்க செய்யான் பசித்தல் தவறோ - நாலடி:31 2/2
பழி இன்மை மக்களால் காண்க ஒருவன் - நான்மணி:61/1
உயற்பாலது ஓரும் பழி - குறள்:4 10/2
பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை - குறள்:5 4/1
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா - குறள்:7 2/1
எய்துவர் எய்தா பழி - குறள்:14 7/2
விளியாது நிற்கும் பழி - குறள்:15 5/2
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் - குறள்:15 6/1
பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும் - குறள்:19 6/1
கொள்வர் பழி நாணுவார் - குறள்:44 3/2
பற்று இலர் நாணார் பழி - குறள்:51 6/2
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து - குறள்:62 8/1
ஆள்வினை இன்மை பழி - குறள்:62 8/2
பழி மலைந்து எய்திய ஆக்கத்தின் சான்றோர் - குறள்:66 7/1
குடி பிறந்து தன்கண் பழி நாணுவானை - குறள்:80 4/1
வழி நோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழி நோக்கான் - குறள்:87 5/1
அவர் பழி தம் பழி அன்று - குறள்:106 1/2
அவர் பழி தம் பழி அன்று - குறள்:106 1/2
பழி காணேன் கண்ட இடத்து - குறள்:129 5/2
பழி அஞ்சான் வாழும் பசுவும் அழிவினால் - திரி:79/1
நின்று தொழுதல் பழி - ஆசாரக்:9/3
அசையாது நிற்கும் பழி - ஆசாரக்:73/3
பெரியார் முன் யாதும் உரையார் பழி அவர் - ஆசாரக்:97/2
மிக்க பழி பெரிதும் செய்தக்கால் மீட்டு அதற்கு - பழ:202/1
மூக்கு அற்றதற்கு இல் பழி - பழ:250/4
பதிப்பட வாழ்வார் பழி ஆய செய்தல் - பழ:258/3
பெரும் பழி ஏறுவ பேணார் இரும் புன்னை - பழ:262/2
இம்மை பழி ஏயும் அன்றி மறுமையும் - பழ:346/3
பொருந்தா பழி என்னும் பொல்லா பிணிக்கு - பழ:355/1
செய்யான் பழி பாவம் சேரான் புறமொழியும் - சிறுபஞ்:1/3
பாத்து உண்பான் பார்ப்பான் பழி உணர்வான் சான்றவன் - சிறுபஞ்:6/3
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம் - சிறுபஞ்:79/3
பாற்பட்டார் உண்ணார் பழி பாவம் பாற்பட்டார் - சிறுபஞ்:82/2
பெண்டிர் வெய்யோர்க்கு படு பழி எளிது - முது:8 8/1
சேர்ந்தால் பகை பழி தீ சொல்லே சாக்காடே - ஏலாதி:25/3
பண் ஆளும் சொல்லாய் பழி இல் ஊண் பாற்படுத்தான் - ஏலாதி:35/3
பால் நோக்கி வாழ்வான் பழி இல்லா மன்னனாய் - ஏலாதி:59/3
பாவம் பழி பகை சாக்காடே கேடு அச்சம் - ஏலாதி:60/3
உரையேனோ பட்ட பழி - கைந்:52/4

 TOP
 
  பழிக்கில் (1)
பார்த்துழி பெய்யில் என் பல்லோர் பழிக்கில் என் - நாலடி:3 6/2

 TOP
 
  பழிக்கும் (2)
கோட்டியுள் குன்ற குடி பழிக்கும் அல்லாக்கால் - நாலடி:32 2/3
சான்றோர் பழிக்கும் வினை - குறள்:66 6/2

 TOP
 
  பழிகாறும் (1)
பல் கழன்று பண்டம் பழிகாறும் இற்செறிந்து - நாலடி:2 3/2

 TOP
 
  பழித்தது (1)
பழித்தது ஒழித்துவிடின் - குறள்:28 10/2

 TOP
 
  பழித்தல் (1)
நோக்கு அற்றவரை பழித்தல் என் என்னானும் - பழ:250/3

 TOP
 
  பழித்தவை (1)
இழுக்கல் இயல்பிற்று இளமை பழித்தவை
  சொல்லுதல் வற்றாகும் பேதைமை யாண்டும் - திரி:14/1,2

 TOP
 
  பழித்தார் (1)
காட்டுளேயானும் பழித்தார் மரம் தம்மின் - ஆசாரக்:91/2

 TOP
 
  பழித்து (1)
பழித்து பலர் நடுவண் சொல்லாடார் என்கொல் - பழ:182/2

 TOP
 
  பழித்துழி (1)
பழித்துழி நிற்பது பாவம் அழித்து - நான்மணி:28/2

 TOP
 
  பழிப்படுவ (1)
படு பயன் வெஃகி பழிப்படுவ செய்யார் - குறள்:18 2/1

 TOP
 
  பழிப்பது (1)
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று - குறள்:5 9/2

 TOP
 
  பழிப்பார் (1)
மன்றில் பழிப்பார் தொடர்பு - குறள்:82 10/2

 TOP
 
  பழிப்பின் (1)
படர் தீர்த்தல் யார்க்கும் பழிப்பின் நடை தீர்த்தல் - ஏலாதி:4/2

 TOP
 
  பழிப்பு (1)
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் - நாலடி:32 9/2

 TOP
 
  பழிபாடு (1)
பழிபாடு நின் மேலது - ஐந்70:53/4

 TOP
 
  பழியாமை (2)
பழியாமை பாத்தல் யார்மாட்டும் ஒழியாமை - சிறுபஞ்:45/2
பழியாமை பல்லார் பதி - சிறுபஞ்:49/4

 TOP
 
  பழியார் (12)
பழியார் இழியார் பலருள் உறங்கார் - ஆசாரக்:50/1
உதவி பயன் உரையார் உண்டி பழியார்
  அறத்தொடு தாம் நோற்ற நோன்பு வியவார் - ஆசாரக்:88/1,2
யாப்பு இலோரை இயல்பு குணம் பழியார் - முது:3 1/1
மீப்பு இலோரை மீ குணம் பழியார் - முது:3 2/1
பெருமை உடையதன் அருமை பழியார் - முது:3 3/1
அருமை உடையதன் பெருமை பழியார் - முது:3 4/1
நிறைய செய்யா குறை வினை பழியார் - முது:3 5/1
முறை இல் அரசர் நாட்டு இருந்து பழியார் - முது:3 6/1
செயத்தக்க நல் கேளிர் செய்யாமை பழியார் - முது:3 7/1
அறியாத தேசத்து ஆசாரம் பழியார் - முது:3 8/1
வறியோன் வள்ளியன் அன்மை பழியார் - முது:3 9/1
சிறியார் ஒழுக்கம் சிறந்தோரும் பழியார் - முது:3 10/1

 TOP
 
  பழியால் (1)
பலர் மன்னும் தூற்றும் பழியால் பலருள்ளும் - நாலடி:33 4/2

 TOP
 
  பழியிலாள்பாலால் (1)
பாலனார்க்கு ஈக பழியிலாள்பாலால்
  கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால் - திணை150:12/2,3

 TOP
 
  பழியும் (5)
பாவமும் ஏனை பழியும் பட வருவ - நாலடி:30 5/1
பிறர் பழியும் தம் பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு - குறள்:102 5/1
பிறர் பழியும் தம் பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு - குறள்:102 5/1
பெரும் பழியும் பேணாதார்க்கு இல் - பழ:170/4
இம்மை பழியும் மறுமைக்கு பாவமும் - பழ:188/1

 TOP
 
  பழியுள்ளும் (1)
பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும்
  திறன் தெரிந்து கூறப்படும் - குறள்:19 6/1,2

 TOP
 
  பழியோடு (1)
பழியோடு பட்டவை செய்தல் வளி ஓடி - நாலடி:11 8/2

 TOP
 
  பழியோர் (1)
பழியோர் செல்வம் வறுமையின் துவ்வாது - முது:4 1/1

 TOP
 
  பழு (1)
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் - நாலடி:21 2/2

 TOP
 
  பழுத்தக்கண்ணும் (1)
அருகலது ஆகி பல பழுத்தக்கண்ணும்
  பொரி தாள் விளவினை வாவல் குறுகா - நாலடி:27 1/1,2

 TOP
 
  பழுத்து (2)
பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்து அற்றால் செல்வம் - குறள்:22 6/1
நச்சு மரம் பழுத்து அற்று - குறள்:101 8/2

 TOP
 
  பழுதா (1)
பல் ஆண்டும் ஈண்டி பழுதா கிடந்தது - பழ:380/1

 TOP
 
  பழுதால் (1)
பண்டு இயைய சொல்லிய சொல் பழுதால் மா கடல் - திணை150:100/1

 TOP
 
  பழுது (5)
பற்பல நாளும் பழுது இன்றி பாங்கு உடைய - இனிய40:40/3
பழுது எண்ணும் மந்திரியின் பக்கத்துள் தெவ் ஓர் - குறள்:64 9/1
எழுதினான் ஓலை பழுது - பழ:29/4
பழுது இன்றி ஆற்ற பணிந்து முழுது ஏத்தி - சிறுபஞ்:0/2
பயம் இல் யாழ்ப்பாண பழுது ஆய கூறாது - கைந்:46/3

 TOP
 
  பழுப்ப (1)
அரத்தம் உடீஇ அணி பழுப்ப பூசி - திணை150:144/1

 TOP
 
  பழையம் (1)
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும் - குறள்:70 10/1

 TOP
 
  பழையர் (1)
பழையர் இவர் என்று பல் நாள் பின் நிற்பின் - நாலடி:35 9/1

 TOP
 
  பழையார்கண் (1)
விழையார் விழையப்படுப பழையார்கண்
  பண்பின் தலைப்பிரியாதார் - குறள்:81 10/1,2

 TOP
 
  பள்ளி (1)
கறுவி வெகுண்டு உரைப்பான் பள்ளி இ மூன்றும் - திரி:46/3

 TOP
 
  பள்ளிப்பால் (1)
பள்ளிப்பால் வாழார் பதி மகிழ்ந்து வாழ்வாரே - பழ:274/3

 TOP
 
  பள்ளியின் (1)
வினை படு பள்ளியின் தோன்றுமே செம் கண் - கள40:15/3

 TOP
 
  பள்ளியும் (1)
காலின் நீர் நீங்காமை உண்டிடுக பள்ளியும்
  ஈரம் புலராமை ஏறற்க என்பதே - ஆசாரக்:19/1,2

 TOP
 
  பள்ளியுள் (3)
பள்ளியுள் பாயும் பசப்பு - கார்40:27/4
கழாஅ கால் பள்ளியுள் வைத்து அற்றால் சான்றோர் - குறள்:84 10/1
பள்ளியுள் ஐயம் புகல் - பழ:140/4

 TOP
 
  பளிங்கு (1)
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் - குறள்:71 6/1

 TOP
 
  பளிங்கும் (1)
பவழமும் முத்தும் பளிங்கும் விரைஇ - திணை50:50/1

 TOP
 
  பற்பல (2)
பற்பல தானியத்ததாகி பலர் உடையும் - இனிய40:17/3
பற்பல நாளும் பழுது இன்றி பாங்கு உடைய - இனிய40:40/3

 TOP
 
  பற்ற (1)
பண்டாரம் பற்ற வாழ்வார் - ஏலாதி:54/4

 TOP
 
  பற்றற்கு (1)
பற்றற்கு அரியது அரண் - குறள்:75 7/2

 TOP
 
  பற்றன்மின் (1)
பரவன்மின் பற்றன்மின் பாத்து உண்மின் யாதும் - நாலடி:10 2/3

 TOP
 
  பற்றா (1)
பகல் கருதி பற்றா செயினும் இகல் கருதி - குறள்:86 2/1

 TOP
 
  பற்றாது (1)
பற்றாது தன் நெஞ்சு உதைத்தலால் மற்றும் ஓர் - நாலடி:26 10/2

 TOP
 
  பற்றாமை (1)
பண் போல் கிளவியார் பற்றாமை பண் போலும் - ஏலாதி:15/2

 TOP
 
  பற்றார் (1)
பாழி போல் மாயவன் தன் பற்றார் களிற்று எறிந்த - திணை150:97/1

 TOP
 
  பற்றார்க்கு (1)
பண்பு இலன் பற்றார்க்கு இனிது - குறள்:87 5/2

 TOP
 
  பற்றி (12)
புக தாம் பெறாஅர் புறங்கடை பற்றி
  மிக தாம் வருந்தி இருப்பரே மேலை - நாலடி:4 1/2,3
உடையார் இவர் என்று ஒருதலையா பற்றி
  கடையாயார் பின் சென்று வாழ்வர் உடைய - நாலடி:16 10/1,2
கொடாஅர்எனினும் உடையாரை பற்றி
  விடாஅர் உலகத்தவர் - நாலடி:34 7/3,4
சேர்ந்து என் செறி வளை தோள் பற்றி தெளித்தமை - ஐந்50:45/2
பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை - குறள்:35 7/1
பற்றி விடாஅதவர்க்கு - குறள்:35 7/2
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற - குறள்:96 6/1
குலம் பற்றி வாழ்தும் என்பார் - குறள்:96 6/2
பால் பற்றி சொல்லா விடுதலும் தோல் வற்றி - திரி:27/2
கற்றாரும் பற்றி இறுகுபவால் கற்றா - பழ:107/2
மண் பற்றி கொள்கிற்கும் ஆற்றலார்க்கு என் அரிதாம் - பழ:318/3
அறுவர் தம் நூலும் அறிந்து உணர்வு பற்றி
  மறு வரவு மாறு ஆய நீக்கி மறு வரவின் - ஏலாதி:75/1,2

 TOP
 
  பற்றிய (4)
கற்றான் அதிர்ப்பின் பொருள் அதிர்க்கும் பற்றிய
  மண் அதிர்ப்பின் மன்னவன் கோல் அதிர்க்கும் பண் அதிர்ப்பின் - நான்மணி:19/2,3
கற்று அறிவில்லான் கதழ்ந்துரையும் பற்றிய
  பண்ணின் தெரியாதான் யாழ் கேட்பும் இ மூன்றும் - திரி:53/2,3
சிற்றாள் இல்லாதான் கைம் மோதிரமும் பற்றிய
  கோல் கோடி வாழும் அரசனும் இ மூன்றும் - திரி:66/2,3
பால் இல்லார் பற்றிய நூல் இல்லார் சாலவும் - ஏலாதி:36/2

 TOP
 
  பற்றியார் (1)
பற்றியார் வெல்வது அரண் - குறள்:75 8/2

 TOP
 
  பற்றியும் (1)
சிறு தேரை பற்றியும் தின்னும் அறிவினால் - நாலடி:20 3/2

 TOP
 
  பற்றினால் (2)
தொடரும் தம் பற்றினால் வைத்து இறப்பாரே - பழ:379/2
முற்றினான் ஆகும் முதல்வன் நூல் பற்றினால்
  பாத்து உண்பான் பார்ப்பான் பழி உணர்வான் சான்றவன் - சிறுபஞ்:6/2,3

 TOP
 
  பற்றினான் (1)
பற்றினான் பற்று அற்றான் நூல் தவசி எ பொருளும் - சிறுபஞ்:6/1

 TOP
 
  பற்றினில் (1)
பற்றினில் பாங்கு இனியது இல் - இனிய40:26/4

 TOP
 
  பற்றினும் (1)
மிடுக்கு உற்று பற்றினும் நில்லாது செல்வம் - நாலடி:10 3/3

 TOP
 
  பற்றினை (2)
பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினை
  பற்றி விடாஅதவர்க்கு - குறள்:35 7/1,2
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை - குறள்:35 10/1

 TOP
 
  பற்று (17)
புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு - நாலடி:18 1/4
பற்று அமையா வேந்தன்கீழ் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:32/2
பற்று இலனாய் பல்லுயிர்க்கும் பார்த்து உற்று பாங்கு அறிதல் - இனிய40:35/3
பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பர் விருந்து ஓம்பி - குறள்:9 8/1
பற்று அற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் எற்றுஎற்று என்று - குறள்:28 5/1
பற்று அற்றகண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும் - குறள்:35 9/1
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை - குறள்:35 10/1
பற்றுக பற்று விடற்கு - குறள்:35 10/2
பற்று உள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும் - குறள்:44 8/1
பற்று இலர் நாணார் பழி - குறள்:51 6/2
பற்று அற்றகண்ணும் பழமை பாராட்டுதல் - குறள்:53 1/1
படி உடையார் பற்று அமைந்தக்கண்ணும் மடி உடையார் - குறள்:61 6/1
முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி - குறள்:75 8/1
பற்று என்னும் பாச தளையும் பல வழியும் - திரி:22/1
பற்று அறாது ஓடும் அவா தேரும் தெற்றென - திரி:22/2
படை வேந்தன் பற்று விடல் - திரி:33/4
பற்றினான் பற்று அற்றான் நூல் தவசி எ பொருளும் - சிறுபஞ்:6/1

 TOP
 
  பற்றுக (2)
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை - குறள்:35 10/1
பற்றுக பற்று விடற்கு - குறள்:35 10/2

 TOP
 
  பற்றுதல் (2)
பற்றுதல் இன்றி விடுதல் முன் சொல்லும் மேல் - ஏலாதி:73/3
பற்றுதல் பாத்து இல் தவம் - ஏலாதி:73/4

 TOP
 
  பற்றும் (1)
பாவமும் அஞ்சாராய் பற்றும் தொழில் மொழி - இனிய40:23/3

 TOP
 
  பற்றேனும் (1)
படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் - சிறுபஞ்:39/2

 TOP
 
  பற்றை (1)
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை
  பற்றுக பற்று விடற்கு - குறள்:35 10/1,2

 TOP
 
  பற (1)
பணி மொழி புள்ளே பற - கைந்:51/4

 TOP
 
  பறக்க (2)
ஈ பறக்க நொந்தேனும் யானேமன் தீ பறக்க - நாலடி:39 9/2
ஈ பறக்க நொந்தேனும் யானேமன் தீ பறக்க
  தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம் - நாலடி:39 9/2,3

 TOP
 
  பறத்தல் (1)
அம்பு பறத்தல் அரிது - சிறுபஞ்:94/4

 TOP
 
  பறந்த (1)
குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்த அற்றே - குறள்:34 8/1

 TOP
 
  பறவை (1)
துளி உண் பறவை போல் செவ்வன் ஓர்ப்பாரும் - பழ:287/3

 TOP
 
  பறி (1)
பறி ஓலை மேலொடு கீழா இடையர் - திணை150:113/1

 TOP
 
  பறிக்க (1)
சாய் பறிக்க நீர் திகழும் தண் வயல் ஊரன் மீது - நாலடி:39 9/1

 TOP
 
  பறிக்கும் (1)
குற்றி பறிக்கும் மலை நாட இன்னாதே - நாலடி:24 7/3

 TOP
 
  பறித்துக்கொண்டு (1)
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா - நாலடி:29 9/2

 TOP
 
  பறித்துவிடல் (1)
உண்ணி பறித்துவிடல் - பழ:74/4

 TOP
 
  பறியா (1)
மெய் வேல் பறியா நகும் - குறள்:78 4/2

 TOP
 
  பறியான் (1)
பரியா அடியார் பறியான் கரியார் சொல் - ஏலாதி:47/2

 TOP
 
  பறை (15)
மன்றம் கறங்க மண பறை ஆயின - நாலடி:3 3/1
அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை - நாலடி:3 3/2
டொண் டொண் டொண் என்னும் பறை - நாலடி:3 5/4
பல்லார் அறிய பறை அறைந்து நாள் கேட்டு - நாலடி:9 6/1
பறை பட வாழா அசுணமா உள்ளம் - நான்மணி:2/1
பறை நன்று பண் அமையா யாழின் நிறை நின்ற - நான்மணி:13/1
அறை பறை அன்னார் சொல் இன்னா இன்னா - இன்னா40:23/3
பறை குரல் ஏறொடு பெளவம் பருகி - கார்40:17/2
கழனி வினைஞர்க்கு எறிந்த பறை கேட்டு - திணை50:31/2
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட - குறள்:108 6/1
நல்ல படாஅ பறை - குறள்:112 5/2
அறை பறை கண்ணார் அகத்து - குறள்:118 10/2
பறை அறையா போயினார் இல் - பழ:112/4
ஓர்த்தது இசைக்கும் பறை - பழ:195/4
பறை பெற்றாள் ஆடாதோ பாய்ந்து - பழ:403/4

 TOP
 
  பறைக்கண் (1)
பறைக்கண் கடிப்பு இடுமாறு - பழ:180/4

 TOP
 
  பறையா (2)
திமில் களிறு ஆக திரை பறையா பல் புள் - திணை150:50/1
தேறு திரை பறையா புள் படையா தேறாத - திணை150:53/2

 TOP
 
  பறையினை (1)
நின்றே எறிப பறையினை நன்றே காண் - நாலடி:3 4/2

 TOP
 
  பன்மையின் (1)
பன்மையின் பாடு உடையது இல் - பழ:306/4

 TOP
 
  பன்மையோ (1)
இரந்து ஊட்கு பன்மையோ தீது - பழ:240/4

 TOP
 
  பன்றி (2)
பன்றி கூழ் பத்தரில் தே மா வடித்து அற்றால் - நாலடி:26 7/1
வயிரம் செறிப்பினும் வாள் கண்ணாய் பன்றி
  செயிர் வேழம் ஆகுதல் இன்று - நாலடி:36 8/3,4

 TOP
 
  பன்னி (1)
பரிவோடு நோய் அவிய பன்னி ஆராய்ந்து - திரி:106/3

 TOP
 
  பன்னும் (1)
பாடு இறப்ப பன்னும் இடத்து - ஏலாதி:41/4

 TOP
 
  பனி (11)
பனி படு சோலை பயன் மரம் எல்லாம் - நாலடி:2 7/1
புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு - நாலடி:18 1/4
பல் இரும் கூந்தல் பனி நோனாள் கார் வானம் - கார்40:24/3
பனி வரை நீள் வேங்கை பய மலை நல் நாட - திணை150:27/1
கண் பரப்ப காணாய் கடும் பனி கால் வல் தேர் - திணை150:55/1
படை நெடும் கண் கொண்ட பனி - திணை150:76/4
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி - குறள்:123 3/1
பசந்து பனி வாரும் கண் - குறள்:124 2/2
ஆவிற்கு அரும் பனி தாங்கிய மாலையும் - பழ:152/1
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி - பழ:265/2
இராஇருக்கை ஏலாத வைகல் பனி மூழ்கல் - சிறுபஞ்:90/1

 TOP
 
  பனிப்ப (1)
நினைத்து பிறர் பனிப்ப செய்யாமை வேண்டும் - பழ:266/2

 TOP
 
  பனியால் (1)
பனியால் குளம் நிறைதல் இல் - பழ:236/4

 TOP
 
  பனுவல் (1)
வேண்டும் பனுவல் துணிவு - குறள்:3 1/2

 TOP
 
  பனை (13)
படு பனை அன்னர் பலர் நச்ச வாழ்வார் - நாலடி:10 6/2
இடுகாட்டுள் ஏற்றை பனை - நாலடி:10 6/4
பனை துணையார் வைகலும் பாடு அழிந்து வாழ்வர் - நாலடி:11 5/2
பனை அனைத்தா உள்ளுவர் சான்றோர் பனை அனைத்து - நாலடி:35 4/2
பனை அனைத்தா உள்ளுவர் சான்றோர் பனை அனைத்து - நாலடி:35 4/2
பனை விளைவு நாம் எண்ண பாத்தி தினை விளைய - திணை150:5/2
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா - குறள்:11 4/1
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா - குறள்:44 3/1
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும் - குறள்:129 2/1
பனை பதித்து உண்ணார் பழம் - பழ:68/4
தம் மேலே வீழ பனை - பழ:201/4
கரும் பனை அன்னது உடைத்து - பழ:286/4
வினை முதிரின் செய்தான் மேல் ஏறும் பனை முதிரின் - பழ:327/3

 TOP
 
  பனையின் (2)
மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல் - நாலடி:26 6/2
நெஞ்சில் சிறியார்க்கு உரைத்தல் பனையின் மேல் - பழ:91/3

 TOP