<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

பை - முதல் சொற்கள்
பை 7
பைங்கூழ் 1
பைத்து 3
பைத்தொடீஇ 1
பைதல் 7
பைதலும் 1
பைந்தொடி 1
பைந்தொடியும் 1
பைம் 21
பைய 4
பையென 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பை (7)
தோல் பை உள் நின்று தொழில் அற செய்து ஊட்டும் - நாலடி:3 6/3
இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் - நாலடி:7 6/3
கண் மூன்று உடையானும் காக்கையும் பை அரவும் - நாலடி:40 10/1
பவளம் சொரிதரு பை போல் திவள் ஒளிய - கள40:14/2
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய் - திணை150:96/3
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் - பழ:109/2
பை அரவு அல்குல் பணை தோளாய் பாத்து அறிவு என் - பழ:364/3

 TOP
 
  பைங்கூழ் (1)
புல் பைங்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழி தீர்த்தம் - ஆசாரக்:32/1

 TOP
 
  பைத்து (3)
வைத்தாரின் நல்லர் வறியவர் பைத்து எழுந்து - நான்மணி:67/2
செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்து அகன்ற - திரி:25/1
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் - பழ:325/3

 TOP
 
  பைத்தொடீஇ (1)
உற்றுழி ஒன்றுக்கு உதவலராய் பைத்தொடீஇ
  அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ - பழ:291/2,3

 TOP
 
  பைதல் (7)
பைதல் உழப்பது எவன் - குறள்:118 2/2
படல் ஆற்றா பைதல் உழக்கும் கடல் ஆற்றா - குறள்:118 5/1
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி - குறள்:123 3/1
பதி மருண்டு பைதல் உழக்கும் மதி மருண்டு - குறள்:123 9/1
பைதல் நோய் செய்தார்கண் இல் - குறள்:125 3/2
பைதல் நோய் எல்லாம் கெட - குறள்:127 6/2
பருவரல் பைதல் நோய் கொண்டு - கைந்:25/4

 TOP
 
  பைதலும் (1)
பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன் - குறள்:120 7/1

 TOP
 
  பைந்தொடி (1)
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் - பழ:109/2

 TOP
 
  பைந்தொடியும் (1)
பாத்திட்டு ஊட்டாத பைந்தொடியும் ஊர்க்கு - திரி:104/2

 TOP
 
  பைம் (21)
பைம் மறியா பார்க்கப்படும் - நாலடி:5 2/4
கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல் - நாலடி:20 1/1
நலம் கெடும் நீர் அற்ற பைம் கூழ் நலம் மாறின் - நான்மணி:43/3
வறன் உழக்கும் பைம் கூழ்க்கு வான் சோர்வு இனிதே - இனிய40:15/2
செம் கால் மராஅம் தகைந்தன பைம் கோல் - கார்40:19/2
பைம் தலை பாரில் புரள்பவை நன்கு எனைத்தும் - கள40:24/2
தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் - கள40:34/4
பைம் கொடி முல்லை அவிழ் அரும்பு ஈன்றன - ஐந்50:9/3
பாவையும் பந்தும் பவள வாய் பைம் கிளியும் - ஐந்50:33/1
அவரை பொருந்திய பைம் குரல் ஏனல் - ஐந்70:1/1
பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர - ஐந்70:15/2
பலவின் பழம் பெற்ற பைம் கண் கடுவன் - திணை50:10/1
வித்தக பைம் பூண் நின் மார்பு - திணை50:42/4
பரு விரலால் பைம் சுனை நீர் தூஉய் பெரு வரை மேல் - திணை150:10/2
பருகு நீர் பைம் சுனையில் காணாது அருகல் - திணை150:78/2
பைம் தார் புனல்வாய் பாய்ந்து ஆடுவாள் அம் தார் - திணை150:128/2
கொலையின் கொடியாரை வேந்து ஒறுத்தல் பைம் கூழ் - குறள்:55 10/1
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி - குறள்:124 4/1
பைம் தொடி பேதை நுதல் - குறள்:124 8/2
கிளைஞர்க்கு உதவாதான் செல்வமும் பைம் கூழ் - திரி:59/1
சென்று ஒசிந்து ஒல்கு நுசுப்பினாய் பைம் கரும்பு - பழ:289/3

 TOP
 
  பைய (4)
பைய நிறைத்துவிடும் - நாலடி:10 9/4
பைய தாம் செல்லும் நெறி - நாலடி:31 9/4
அடி பைய இட்டு ஒதுங்கி சென்று துடியின் - நாலடி:39 8/2
பசையினள் பைய நகும் - குறள்:110 8/2

 TOP
 
  பையென (2)
பஞ்சி கொண்டு ஊட்டினும் பையென பையென என்று - நாலடி:40 6/3
பஞ்சி கொண்டு ஊட்டினும் பையென பையென என்று - நாலடி:40 6/3

 TOP