<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

பே - முதல் சொற்கள்
பேஎய் 3
பேஎயொடானும் 1
பேசி 1
பேடி 3
பேடியின் 1
பேண் 4
பேண 1
பேணப்படும் 1
பேணலர் 1
பேணலும் 1
பேணா 3
பேணாத 1
பேணாதார்க்கு 1
பேணாது 8
பேணாதே 1
பேணாமை 6
பேணாய் 1
பேணார் 3
பேணான் 1
பேணி 16
பேணிக்கொளலும் 1
பேணிய 1
பேணியார் 1
பேணுங்கால் 2
பேணும் 3
பேணொடும் 1
பேதுறவு 1
பேதுறார் 1
பேதுறுதல் 1
பேதை 33
பேதைக்கு 7
பேதைகள் 2
பேதைமை 18
பேதைமையுள் 1
பேதைமையே 2
பேதையர் 1
பேதையார் 10
பேதையான் 2
பேதையின் 1
பேதையும் 3
பேதையோடு 1
பேய் 3
பேர் 29
பேர்க்குதல் 1
பேர்த்தரல் 1
பேர்த்து 10
பேர்த்தும் 1
பேர்ந்து 2
பேர 1
பேரா 3
பேராண்மை 1
பேராதவர் 1
பேரான் 1
பேரானை 1
பேரும் 5
பேழ் 1
பேற்றின் 1
பேறு 4
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பேஎய் (3)
தடி நிணம் மாந்திய பேஎய் நடுகல் - ஐந்50:35/2
பேஎய் கண்ட அன்னது உடைத்து - குறள்:57 5/2
பேஎய் பிறப்பில் பெரும் பசியும் பாஅய் - திரி:60/1

 TOP
 
  பேஎயொடானும் (1)
பேஎயொடானும் பிரிவு - பழ:122/4

 TOP
 
  பேசி (1)
கடுக்கி ஒருவன் கடும் குறளை பேசி
  மயக்கிவிடினும் மன பிரிப்பு ஒன்று இன்றி - நாலடி:19 9/1,2

 TOP
 
  பேடி (3)
பெண் அவாய் ஆண் இழந்த பேடி அணியாளோ - நாலடி:26 1/3
தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடி கை - குறள்:62 4/1
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து - குறள்:73 7/1

 TOP
 
  பேடியின் (1)
கழி தறுகண்மை பேடியின் துவ்வாது - முது:4 2/1

 TOP
 
  பேண் (4)
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை - சிறுபஞ்:43/1
பேண் இலன் நாய் பிறர் சேவகன் நாய் ஏண் இல் - சிறுபஞ்:93/2
ஏண் எளிது சேவகனேல் பெரியார் பேண் எளிது - சிறுபஞ்:94/2
பேண் இல் ஈகை மாற்றலின் துவ்வாது - முது:4 4/1

 TOP
 
  பேண (1)
பெருகுமால் நம் அலர் பேண பெருகா - திணை150:41/2

 TOP
 
  பேணப்படும் (1)
பேணாமை பேணப்படும் - குறள்:87 6/2

 TOP
 
  பேணலர் (1)
பேணலர் மேலாயவர் - குறள்:102 6/2

 TOP
 
  பேணலும் (1)
துறந்தாரை பேணலும் நாணலும் தாம் கற்ற - ஆசாரக்:63/1

 TOP
 
  பேணா (3)
பேணா பெரும் குற்றத்தார்க்கு - குறள்:93 4/2
பேணா அறிவு இலா மாக்களை பேணி - பழ:142/2
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை - சிறுபஞ்:43/1

 TOP
 
  பேணாத (1)
பெருக்க மதித்த பின் பேணாத செய்தும் - பழ:224/2

 TOP
 
  பேணாதார்க்கு (1)
பெரும் பழியும் பேணாதார்க்கு இல் - பழ:170/4

 TOP
 
  பேணாது (8)
பெரு மலை தாம் நாடி தேன் துய்த்து பேணாது
  அரு மலை மாய்க்குமவர் தங்கை திரு முலைக்கு - திணை150:23/1,2
பெரும் கடல் வெண் சங்கு காரணமா பேணாது
  இரும் கடல் மூழ்குவார் தங்கை இரும் கடலுள் - திணை150:33/1,2
பேணாது அழுக்கறுப்பான் - குறள்:17 3/2
பெரியாரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் - குறள்:90 2/1
பேணாது பெண் விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர் - குறள்:91 2/1
பேணாது பெட்டார் உளர்மன்னோ மற்று அவர் - குறள்:118 8/1
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை - குறள்:129 3/1
பேணாது உரைக்கும் உரை கேட்டு உவந்தது போல் - பழ:256/2

 TOP
 
  பேணாதே (1)
பேணாய் இதன் திறத்து என்றாலும் பேணாதே
  நாண் ஆய நல் வளையாய் நாண் இன்மை காணாய் - திணை150:64/1,2

 TOP
 
  பேணாமை (6)
பேணாமை செய்வது பேதைமை காணா - நான்மணி:22/2
பேணாமை செய்வார்கண் நிற்குமாம் பேணிய - நான்மணி:87/2
பேணாமை பேதை தொழில் - குறள்:84 3/2
பேணாமை பேணப்படும் - குறள்:87 6/2
பேணாமை பேணும் தகைய சிறிய எனினும் - சிறுபஞ்:37/3
பெருமை புகழ் அறம் பேணாமை சீற்றம் - ஏலாதி:60/1

 TOP
 
  பேணாய் (1)
பேணாய் இதன் திறத்து என்றாலும் பேணாதே - திணை150:64/1

 TOP
 
  பேணார் (3)
பிறர் தன்னை பேணுங்கால் நாணலும் பேணார்
  திறன் வேறு கூறின் பொறையும் அற வினையை - திரி:6/1,2
உழந்ததூஉம் பேணார் ஒறுத்தமை கண்டும் - பழ:211/1
பெரும் பழி ஏறுவ பேணார் இரும் புன்னை - பழ:262/2

 TOP
 
  பேணான் (1)
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின் - குறள்:53 6/1

 TOP
 
  பேணி (16)
பெண் இனிது பேணி வழிபடின் பண் இனிது - நான்மணி:36/3
பெற்று அன்னர் பேணி வழிபடுவார் கற்று அன்னர் - நான்மணி:73/3
முந்துற பேணி முகம் நான்கு உடையானை - இனிய40:0/3
பட்டாங்கு பேணி பணிந்து ஒழுகல் முன் இனிதே - இனிய40:19/2
தன் காத்து தன் கொண்டான் பேணி தகை சான்ற - குறள்:6 6/1
வாணிகம் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணி
  பிறவும் தம போல் செயின் - குறள்:12 10/1,2
பெற்றியார் பேணி கொளல் - குறள்:45 2/2
பேணி தமரா கொளல் - குறள்:45 3/2
பேணி புணர்பவர் தோள் - குறள்:92 7/2
பேணி கொள்வேம் என்னும் நோக்கு - குறள்:98 6/2
பெரியார்க்கு செய்யும் சிறப்பினை பேணி
  சிறியார்க்கு செய்துவிடுதல் பொறி வண்டு - பழ:75/1,2
பேணா அறிவு இலா மாக்களை பேணி
  ஒழுக்கி அவரொடு உடனுறைசெய்தல் - பழ:142/2,3
பெறு நால்வர் பேணி வழங்கி பெறும் நான்மறை - ஏலாதி:0/2
பெரியார் சொல் பேணி பிறழாது நின்று - ஏலாதி:47/1
பிரசை இரும் பிடி பேணி வரூஉம் - கைந்:5/2
பெரும் கல் மலை நாடன் பேணி வரினே - கைந்:8/3

 TOP
 
  பேணிக்கொளலும் (1)
பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் பிரிந்தார் - குறள்:64 3/1

 TOP
 
  பேணிய (1)
பேணாமை செய்வார்கண் நிற்குமாம் பேணிய
  நாணின் வரை நிற்பர் நல் பெண்டிர் நட்டு அமைந்த - நான்மணி:87/2,3

 TOP
 
  பேணியார் (1)
பேணியார் பெட்ப செயின் - குறள்:126 7/2

 TOP
 
  பேணுங்கால் (2)
பிறர் தன்னை பேணுங்கால் நாணலும் பேணார் - திரி:6/1
ஊண் இன்றி ஆகாது உயிர் வாழ்க்கை பேணுங்கால்
  கைத்து இன்றி ஆகா கருமங்கள் காரிகையாய் - பழ:400/2,3

 TOP
 
  பேணும் (3)
பெறு நசையால் பின் நிற்பார் இன்மையே பேணும்
  நறு நுதலாள் நன்மை துணை - நாலடி:39 1/3,4
பின்றாது பேணும் புகழான் பின் பின்றா - திணை150:87/2
பேணாமை பேணும் தகைய சிறிய எனினும் - சிறுபஞ்:37/3

 TOP
 
  பேணொடும் (1)
பேணொடும் எண்ணும் எழுத்து இவை மாணொடு - ஏலாதி:63/2

 TOP
 
  பேதுறவு (1)
பேதுறவு தீர பெருக்க தலையளித்து - பழ:360/1

 TOP
 
  பேதுறார் (1)
பேதுறார் கேட்டல் இனிது - இனிய40:8/5

 TOP
 
  பேதுறுதல் (1)
பெறாஅஅன் பேதுறுதல் எண்ணி பொறாஅன் - பழ:240/2

 TOP
 
  பேதை (33)
மனத்தின் அழியுமாம் பேதை நினைத்து அதனை - நாலடி:4 3/2
கோதி குழம்பு அலைக்கும் கும்பத்தை பேதை
  பெரும் தோளி பெய்வளாய் என்னும் மீ போர்த்த - நாலடி:5 7/2,3
பேதையோடு யாதும் உரையற்க பேதை
  உரைக்கின் சிதைந்து உரைக்கும் ஒல்லும் வகையால் - நாலடி:8 1/2,3
பெற்றதாம் பேதை ஓர் சூத்திரம் மற்று அதனை - நாலடி:32 4/2
நா அன்றோ நட்பு அறுக்கும் தேற்றம் இல் பேதை
  விடும் அன்றோ வீங்க பிணிப்பின் அவாஅ - நான்மணி:78/1,2
ஆன்று அவிந்த சான்றோருள் பேதை புகல் இன்னா - இன்னா40:17/1
அழகுடையான் பேதை எனல் - இன்னா40:35/4
கொண்டன்று பேதை நுதல் - கார்40:17/4
செல்வ மழை தடம் கண் சில் மொழி பேதை வாய் - கார்40:21/3
ஊதை உளரும் நறும் தண் கா பேதை
  பெரு மடம் நம்மாட்டு உரைத்து - கார்40:30/3,4
இடம் என ஆங்கே குறி செய்தேம் பேதை
  மடமொழி எவ்வம் கெட - கார்40:33/3,4
செல்வ மழை மதர் கண் சில் மொழி பேதை ஊர் - கார்40:36/3
ஈந்தும் மென் பேதை நுதல் - கார்40:40/4
பேதை மடவார் தம் வண்டல் விளக்கு அயரும் - ஐந்50:46/2
கொல் களிறு அன்னான் பின் செல்லும்கொல் என் பேதை
  மெல் விரல் சேப்ப நடந்து - ஐந்70:42/3,4
பேதை புகலை புதல்வன் துணை சான்றோன் - ஐந்70:48/1
பேதை பட்டு ஏங்கன்மின் நீயிரும் எண் இலா - ஐந்70:52/3
ஓர்த்து ஒழிந்தாள் என் பேதை ஊர்ந்து - திணை150:73/4
பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும் - குறள்:38 2/1
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த - குறள்:61 3/1
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார் - குறள்:82 6/1
பேணாமை பேதை தொழில் - குறள்:84 3/2
ஒருமை செயல் ஆற்றும் பேதை எழுமையும் - குறள்:84 5/1
பேதை வினை மேற்கொளின் - குறள்:84 6/2
ஏதிலார் ஆர தமர் பசிப்பர் பேதை
  பெரும் செல்வம் உற்றக்கடை - குறள்:84 7/1,2
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன் - குறள்:84 8/1
குழாஅத்து பேதை புகல் - குறள்:84 10/2
பைம் தொடி பேதை நுதல் - குறள்:124 8/2
பேதை பெரு மழை கண் - குறள்:124 9/2
பின் செல்வாய் பேதை என் நெஞ்சு - குறள்:125 8/2
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை
  நகை மொக்குள் உள்ளது ஒன்று உண்டு - குறள்:128 4/1,2
பொல்லாத சொல்லி மறைந்து ஒழுகும் பேதை தன் - பழ:184/1
தறுகண்மை ஆகாதாம் பேதை தறுகண் - பழ:220/2

 TOP
 
  பேதைக்கு (7)
கோத்து இன்னா கூறி உரையாக்கால் பேதைக்கு
  நா தின்னும் நல்ல சுனைத்து - நாலடி:34 5/3,4
பேதைக்கு அமர்த்தன கண் - குறள்:109 4/2
உறுதொறு உயிர் தளிர்ப்ப தீண்டலான் பேதைக்கு
  அமிழ்தின் இயன்றன தோள் - குறள்:111 6/1,2
படல் ஒல்லா பேதைக்கு என் கண் - குறள்:114 6/2
கண் நிறைந்த காரிகை காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு
  பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது - குறள்:128 2/1,2
விதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு
  உரைத்தாலும் தோன்றாது உணர்வு - பழ:399/3,4
புதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு
  உரைத்தாலும் செல்லாது உணர்வு - சிறுபஞ்:21/3,4

 TOP
 
  பேதைகள் (2)
பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல் - ஆசாரக்:98/2
பேர் அறியார் ஆயின பேதைகள் யார் உளரோ - பழ:351/3

 TOP
 
  பேதைமை (18)
பேதைமை அன்று அது அறிவு - நாலடி:25 9/4
பேணாமை செய்வது பேதைமை காணா - நான்மணி:22/2
பிறன் மனையாள் பின் நோக்கும் பேதைமை இன்னா - இன்னா40:38/1
பேதைமை கண்டு ஒழுகுவார் - ஐந்70:44/4
பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து - குறள்:15 1/1
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் - குறள்:36 8/1
பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து - குறள்:42 7/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது - குறள்:43 8/1
பேதைமை எல்லாம் தரும் - குறள்:51 7/2
பேதைமை ஒன்றோ பெரும் கிழமை என்று உணர்க - குறள்:81 5/1
பேதைமை என்பது ஒன்று யாது எனின் ஏதம் கொண்டு - குறள்:84 1/1
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை - குறள்:84 2/1
பெண் சேர்ந்து ஆம் பேதைமை இல் - குறள்:91 10/2
பேதைமை வாழி என் நெஞ்சு - குறள்:125 2/2
சொல்லுதல் வற்றாகும் பேதைமை யாண்டும் - திரி:14/2
பேதைமை வாழும் உயிர்க்கு - திரி:93/4
பெரியாரை சார்ந்தார் மேல் பேதைமை கந்தா - பழ:139/1
பேதைமை தம்மேலே கொண்டு - கைந்:43/4

 TOP
 
  பேதைமையுள் (1)
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை - குறள்:84 2/1

 TOP
 
  பேதைமையே (2)
பின் நலிதும் என்று உரைத்தல் பேதைமையே பின் நின்று - பழ:148/2
பெற்றிலேம் என்பது பேதைமையே மற்று அதனை - பழ:181/2

 TOP
 
  பேதையர் (1)
பேதையர் என்று தமரை செறுபவோ - ஐந்70:51/1

 TOP
 
  பேதையார் (10)
பித்தரின் பேதையார் இல் - நாலடி:6 2/4
பொச்சாந்து ஒழுகுவர் பேதையார் அ சார்வு - நாலடி:19 2/2
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும் - நாலடி:33 8/3
பேதையார் முன்னர் படின் - நான்மணி:96/4
நின்றாரின் பேதையார் இல் - குறள்:15 2/2
பின் நீர பேதையார் நட்பு - குறள்:79 2/2
ஊதியம் என்பது ஒருவற்கு பேதையார்
  கேண்மை ஒரீஇ விடல் - குறள்:80 7/1,2
பேதையின் பேதையார் இல் - குறள்:84 4/2
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண் - குறள்:84 9/1
பின் இன்னா பேதையார் நட்பு - பழ:113/4

 TOP
 
  பேதையான் (2)
பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம் - நான்மணி:72/2
பேதையான் என்று உணரும் நெஞ்சம் இனிது உண்மை - ஐந்70:57/3

 TOP
 
  பேதையின் (1)
பேதையின் பேதையார் இல் - குறள்:84 4/2

 TOP
 
  பேதையும் (3)
புல்லுங்கால் தான் புல்லும் பேதையும் இல் எனக்கு ஒன்று - திரி:74/2
பெண்பாலை காப்பு இகழும் பேதையும் பண்பு இல் - திரி:94/2
பெட்டாங்கு செய்து ஒழுகும் பேதையும் முட்டு இன்றி - திரி:99/2

 TOP
 
  பேதையோடு (1)
பேதையோடு யாதும் உரையற்க பேதை - நாலடி:8 1/2

 TOP
 
  பேய் (3)
கைப்பு அறா பேய் சுரையின் காய் - நாலடி:12 6/4
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் - நாலடி:37 3/3
பிறை பெற்ற வாணுதலாய் தானே ஆடும் பேய்
  பறை பெற்றாள் ஆடாதோ பாய்ந்து - பழ:403/3,4

 TOP
 
  பேர் (29)
மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என பேர் பெற்ற - நாலடி:6 9/1
பெய்யா ஒரு சிறை பேர் இல் உடைத்து ஆகும் - நாலடி:15 7/2
பிறப்பு இன்னாது என்று உணரும் பேர் அறிவினாரை - நாலடி:18 3/3
பேர் ஆண்மை இல்லாக்கடை - நாலடி:20 9/4
பிறந்த குலம் மாயும் பேர் ஆண்மை மாயும் - நாலடி:29 5/1
பிறக்குங்கால் பேர் எனவும் பேரா இறக்குங்கால் - நான்மணி:40/1
பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை சான்றோர்க்கு - குறள்:15 8/1
பேர் அறிவாளன் திரு - குறள்:22 5/2
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை - குறள்:75 4/1
பேர் ஆண்மை என்ப தறுகண் ஒன்று உற்றக்கால் - குறள்:78 3/1
கழி பேர் இரையான்கண் நோய் - குறள்:95 6/2
பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு - குறள்:109 3/2
பசப்பு என பேர் பெறுதல் நன்றே நயப்பித்தார் - குறள்:119 10/1
வீறு சால் பேர் அமைச்சர் கோள் - திரி:61/4
பேர் அறிவாளர் துணிவு - ஆசாரக்:19/3
பேர் அறிவாளர் துணிவு - ஆசாரக்:42/3
தெறுவந்தும் தம் குரவர் பேர் உரையார் இல்லத்து - ஆசாரக்:80/1
பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே - பழ:146/3
சுட்டி சொலப்படும் பேர் அறிவினார்கண்ணும் - பழ:203/1
பேர் உலையுள் பெய்த அரிசியை வெந்தமை - பழ:348/1
பேர் அறியார் ஆயின பேதைகள் யார் உளரோ - பழ:351/3
பிளந்து அறியும் பேர் ஆற்றலான் - சிறுபஞ்:56/4
பார் அறம் நன்று பாத்து உண்பானேல் பேர் அறம் - சிறுபஞ்:61/2
அழிந்தாளை இல் வைத்தல் பேர் அறமா ஆற்ற - சிறுபஞ்:70/3
பேர் இல் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப - முது:2 1/1
பேர் அறிவினோன் இனிது வாழாமை பொய் - முது:7 1/1
கிரிதன் பௌநற்பவன் பேர் - ஏலாதி:30/4
இ திறத்த எஞ்சினார் பேர் - ஏலாதி:31/4
பெரும் சிரங்கு பேர் வயிற்று தீயார்க்கு அரும் சிரமம் - ஏலாதி:57/2

 TOP
 
  பேர்க்குதல் (1)
பேர்க்குதல் யார்க்கும் அரிது - நாலடி:17 1/4

 TOP
 
  பேர்த்தரல் (1)
இலங்காமை பேர்த்தரல் ஈற்றம் விலங்காமை - சிறுபஞ்:72/2

 TOP
 
  பேர்த்து (10)
பெடை சேவல் வன் கழுகு பேர்த்து இட்டு குத்தல் - நாலடி:5 8/3
பேர்த்து இன்னா செய்யாமை நன்று - நாலடி:7 7/4
பேர்த்து நாய் கௌவினார் ஈங்கு இல்லை நீர்த்து அன்றி - நாலடி:7 10/2
பிறியோலை பேர்த்து விளியா கதிப்ப - திணை150:113/2
பேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு - குறள்:36 7/2
இறந்தது பேர்த்து அறிவார் இல் - பழ:43/4
பேர்த்து தெருட்டல் பெரியார்க்கும் ஆகாதே - பழ:195/2
வெறுப்பினால் பேர்த்து செறுப்பின் தலையுள் - பழ:294/3
பேர்த்து நாய் கவ்வினார் இல் - பழ:375/4
பேர்த்து உடம்பு கோடல் அரிது - சிறுபஞ்:17/4

 TOP
 
  பேர்த்தும் (1)
ஆர்ப்பது கேட்டும் அது தெளியான் பேர்த்தும் ஓர் - நாலடி:37 4/2

 TOP
 
  பேர்ந்து (2)
பெரும் பீர் பசப்பித்தீர் பேர்ந்து - திணை150:116/4
பேர்ந்து இறை ஆயதூஉம் பெற்றான் பெரியாரை - பழ:92/3

 TOP
 
  பேர (1)
திரை அலறி பேர தெழியா திரியா - திணை150:60/1

 TOP
 
  பேரா (3)
பிறக்குங்கால் பேர் எனவும் பேரா இறக்குங்கால் - நான்மணி:40/1
பேரா இயற்கை தரும் - குறள்:37 10/2
பேரா இடும்பை தரும் - குறள்:90 2/2

 TOP
 
  பேராண்மை (1)
பேராண்மை வேண்டுபவர் - குறள்:97 2/2

 TOP
 
  பேராதவர் (1)
சென்றது பேராதவர் - பழ:297/4

 TOP
 
  பேரான் (1)
சூது உவவான் பேரான் சுலா உரையான் யார்திறத்தும் - ஏலாதி:43/1

 TOP
 
  பேரானை (1)
பிடர்த்தலை பேரானை பெற்று கடைக்கால் - பழ:105/2

 TOP
 
  பேரும் (5)
பேரும் பிறிது ஆகி தீர்த்தம் ஆம் ஓரும் - நாலடி:18 5/2
பேரும் அறியார் நனி விரும்பு தாளாண்மை - நாலடி:20 10/3
கல் பேரும் கோட்டால் கனைத்து தம் கன்று உள்ளி - திணை150:148/3
தாக்கற்கு பேரும் தகைத்து - குறள்:49 6/2
ஓர்த்து உடம்பு பேரும் என்று ஊன் அவாய் உண்ணானேல் - சிறுபஞ்:17/3

 TOP
 
  பேழ் (1)
பேழ் வாய் இரும் புலி குஞ்சரம் கோள் பிழைத்து - ஐந்70:31/1

 TOP
 
  பேற்றின் (1)
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் - குறள்:17 2/1

 TOP
 
  பேறு (4)
மாண்ட குணத்தொடு மக்கள் பேறு இல் எனினும் - நாலடி:6 6/1
நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு - குறள்:6 10/2
மக்கள் பேறு அல்ல பிற - குறள்:7 1/2
மக்கள்பேற்றின் பெறும் பேறு இல்லை - முது:6 1/1

 TOP