<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

பி - முதல் சொற்கள்
பிச்சை 5
பிடர்த்தலை 1
பிடவம் 2
பிடாஅ 1
பிடி 4
பிடித்த 1
பிடித்து 2
பிடிப்பூணி 1
பிடியை 1
பிடியோடு 3
பிண்டி 2
பிண்டியின் 1
பிண 1
பிணக்கு 1
பிணங்கி 2
பிணங்கிய 2
பிணங்கும் 1
பிணத்த 1
பிணத்தின் 1
பிணம் 7
பிணி 25
பிணிக்கு 2
பிணிக்கும் 2
பிணித்தது 1
பிணித்துவிடல் 1
பிணிப்பட்டார் 1
பிணிப்பர் 3
பிணிப்பின் 1
பிணியும் 4
பிணியொடு 1
பிணை 6
பிணையல் 1
பிணையிலி 1
பிணையோ 1
பிணையோடு 2
பித்தரின் 1
பித்தன் 1
பிதற்றும் 2
பிதிர் 1
பிதிரும் 1
பிதுக்கி 1
பிரசை 1
பிரம்பூரி 1
பிரமாணம் 1
பிரித்தலும் 1
பிரித்து 1
பிரிதல் 1
பிரிந்த 2
பிரிந்தமை 1
பிரிந்தவர் 2
பிரிந்தார் 4
பிரிந்து 4
பிரிப்பர் 1
பிரிப்பு 1
பிரிய 3
பிரியலம் 2
பிரியா 2
பிரியார் 2
பிரியுமாம் 1
பிரிவது 1
பிரிவித்தல் 1
பிரிவில் 1
பிரிவின்கண் 1
பிரிவு 14
பிரிவும் 2
பிரைசம் 1
பிலம் 1
பிலிற்ற 1
பிழியார் 1
பிழை 2
பிழைத்த 3
பிழைத்தது 2
பிழைத்தாரை 1
பிழைத்து 8
பிழைப்ப 2
பிழைப்பது 1
பிழைப்பின் 1
பிழைப்பினை 1
பிழைப்பு 1
பிழையாதவர் 2
பிழையாது 3
பிள்ளை 2
பிள்ளைகட்கே 1
பிள்ளைகளை 1
பிள்ளையேயானும் 1
பிள்ளையை 1
பிளந்த 1
பிளந்து 2
பிளிற்றலும் 1
பிளிற்றாமை 1
பிளிற்றிவிடும் 1
பிளிற்றும் 1
பிற்பகல் 3
பிற்பாடு 1
பிற 23
பிறக்கலான் 1
பிறக்கு 1
பிறக்குங்கால் 1
பிறக்கும் 10
பிறங்க 2
பிறங்கல் 1
பிறங்கா 1
பிறங்கிற்று 1
பிறங்கு 2
பிறத்தல் 4
பிறத்தலால் 1
பிறத்தலும் 1
பிறந்த 11
பிறந்தக்கண்ணும் 1
பிறந்தமை 2
பிறந்தவன் 1
பிறந்தார் 11
பிறந்தார்க்கு 3
பிறந்தார்கண் 1
பிறந்தார்ஆயினும் 1
பிறந்தாரும் 1
பிறந்தாரை 1
பிறந்தான் 1
பிறந்திலாதார் 1
பிறந்து 4
பிறந்தும் 4
பிறந்துவிடும் 1
பிறந்தோர் 1
பிறந்தோர்கண்ணே 1
பிறப்பாய்விடும் 1
பிறப்பார் 1
பிறப்பாரும் 1
பிறப்பால் 1
பிறப்பாளர் 1
பிறப்பில் 2
பிறப்பிற்கு 1
பிறப்பின் 5
பிறப்பினால் 3
பிறப்பினான் 1
பிறப்பினும் 2
பிறப்பினுள் 2
பிறப்பினை 1
பிறப்பு 21
பிறப்பும் 3
பிறமன் 1
பிறர் 48
பிறர்க்கு 10
பிறர்க்கும் 1
பிறர்கண் 2
பிறர்பால் 1
பிறர்மாட்டு 1
பிறர்வாய் 1
பிறரால் 2
பிறரை 4
பிறரொடு 2
பிறரொடும் 1
பிறவாதவர் 1
பிறவாதார் 1
பிறவாமை 1
பிறவி 1
பிறவும் 2
பிறவோ 1
பிறழ்ந்து 1
பிறழ்வ 1
பிறழ்வன 1
பிறழாது 1
பிறழின் 1
பிறழும் 1
பிறற்கு 2
பிறன் 25
பிறன்கண் 2
பிறன்கை 1
பிறனை 2
பிறிதாய் 1
பிறிதி 1
பிறிதின் 2
பிறிதினால் 1
பிறிது 15
பிறிதுழி 1
பிறிதுஅரோ 1
பிறியோலை 1
பிறை 7
பின் 98
பின்றா 1
பின்றாது 1
பின்றை 2
பின்றையும் 1
பின்றையே 1
பின்னதாக 1
பின்னது 1
பின்னரும் 3
பின்னவாம் 1
பின்னார் 1
பின்னும் 5
பின்னை 6
பின்னொடு 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பிச்சை (5)
பிச்சை புக்குஆயினும் கற்றல் மிக இனிதே - இனிய40:1/1
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே - இனிய40:39/1
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றலும் துச்சிருந்தான் - திரி:57/2
பிடி பிச்சை பின் இறை ஐயம் கூழ் கூற்றோடு - சிறுபஞ்:62/1
ஐயமே பிச்சை அரும் தவர்க்கு ஊண் ஆடை - ஏலாதி:70/1

 TOP
 
  பிடர்த்தலை (1)
பிடர்த்தலை பேரானை பெற்று கடைக்கால் - பழ:105/2

 TOP
 
  பிடவம் (2)
சேவல் என பிடவம் ஏறி - கைந்:26/2
பிடவம் குருந்தொடு பிண்டி மலர - கைந்:36/1

 TOP
 
  பிடாஅ (1)
பிடாஅ பெருந்தகை நற்கு - கார்40:32/4

 TOP
 
  பிடி (4)
வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட - பழ:265/3
பிடி பிச்சை பின் இறை ஐயம் கூழ் கூற்றோடு - சிறுபஞ்:62/1
பிரசை இரும் பிடி பேணி வரூஉம் - கைந்:5/2
மட மா இரும் பிடி வேழ - கைந்:17/2

 TOP
 
  பிடித்த (1)
ஆற்றல் இலாதான் பிடித்த படை இன்னா - இன்னா40:7/1

 TOP
 
  பிடித்து (2)
பின் ஆவது என்று பிடித்து இரார் முன்னே - நாலடி:1 5/2
தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் - குறள்:104 7/1

 TOP
 
  பிடிப்பூணி (1)
தானும் நடவான் முடவன் பிடிப்பூணி
  யானையொடு ஆடல் உறவு - பழ:192/3,4

 TOP
 
  பிடியை (1)
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு - ஐந்50:32/2

 TOP
 
  பிடியோடு (3)
வெம் சின வேழம் பிடியோடு இயைந்து ஆடும் - கார்40:38/2
பிடியோடு ஒருங்கு ஓடி தான் பிணங்கி வீழும் - ஐந்50:36/2
வரி நுதல் யானை பிடியோடு உறங்கும் - ஐந்70:37/2

 TOP
 
  பிண்டி (2)
எரி நிற நீள் பிண்டி இணர் இனம் எல்லாம் - திணை150:63/1
பிடவம் குருந்தொடு பிண்டி மலர - கைந்:36/1

 TOP
 
  பிண்டியின் (1)
பிண்டியின் நீழல் பெருமான் அடி வணங்கி - பழ:404/1

 TOP
 
  பிண (1)
அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை - நாலடி:3 3/2

 TOP
 
  பிணக்கு (1)
கணக்காயர் இல்லாத ஊரும் பிணக்கு அறுக்கும் - திரி:10/1

 TOP
 
  பிணங்கி (2)
கூடி நிரந்து தலை பிணங்கி ஓடி - ஐந்50:5/2
பிடியோடு ஒருங்கு ஓடி தான் பிணங்கி வீழும் - ஐந்50:36/2

 TOP
 
  பிணங்கிய (2)
பீடு உடை வாளர் பிணங்கிய ஞாட்பினுள் - கள40:28/2
முள் உடை மூங்கில் பிணங்கிய சூழ் படப்பை - ஐந்70:36/1

 TOP
 
  பிணங்கும் (1)
வெதிர் பிணங்கும் சோலை வியன் கானம் செல்வார்க்கு - திணை50:18/2

 TOP
 
  பிணத்த (1)
மக்கள் பிணத்த சுடுகாடு தொக்க - நாலடி:13 1/2

 TOP
 
  பிணத்தின் (1)
செத்த பிணத்தின் கடை - நாலடி:29 1/4

 TOP
 
  பிணம் (7)
பிணம் கொண்டு காட்டு உய்ப்பார் கண்டும் மணம் கொண்டு ஈண்டு - நாலடி:3 5/2
நால் நால் திசையும் பிணம் பிறங்க யானை - கள40:6/1
புக்க வாய் எல்லாம் பிணம் பிறங்க தச்சன் - கள40:15/2
விளிந்தார் பிணம் குருதி ஈர்க்கும் தெளிந்து - கள40:18/2
குருதி பிணம் கவரும் தோற்றம் அதிர்வு இலா - கள40:20/2
அரசர் பிணம் கான்ற நெய்த்தோர் முரசொடு - கள40:37/1
ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று - குறள்:92 3/2

 TOP
 
  பிணி (25)
மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல தெள்ளிதின் - நாலடி:14 5/2
வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும் - நாலடி:33 9/1
அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை - நாலடி:37 3/2
பிணி அன்னர் பின் நோக்கா பெண்டிர் உலகிற்கு - நான்மணி:31/1
அணி அன்னர் அன்புடைய மாக்கள் பிணி பயிலும் - நான்மணி:31/2
சொல் என்ற போழ்தே பிணி உரைக்கும் நல்லார் - நான்மணி:74/2
பிணி அன்னார் வாழும் மனை - இன்னா40:13/4
மூத்த இடத்து பிணி இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:21/3
குழவிகள் உற்ற பிணி இன்னா இன்னா - இன்னா40:35/3
குழவி பிணி இன்றி வாழ்தல் இனிதே - இனிய40:12/1
வீங்கிய மென் தோள் கவினி பிணி தீர - ஐந்70:41/3
பிணி நிறம் தீர்ந்து பெரும் பணை தோள் வீங்க - திணை50:9/1
தீ பிணி தீண்டல் அரிது - குறள்:23 7/2
பிணி இன்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம் - குறள்:74 8/1
உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும் - குறள்:95 9/1
பிணி அன்றோ பீடு நடை - குறள்:102 4/2
பிணி தன்னை தின்னுங்கால் தான் வருந்துமாறும் - திரி:88/1
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து - பழ:137/3
பிணி ஈடு அழித்துவிடும் - பழ:355/4
காத்து உண்பான் காணான் பிணி - சிறுபஞ்:6/4
இளமையின் சிறந்தன்று மெய் பிணி இன்மை - முது:1 5/1
உண்டி வெய்யோர்க்கு உறு பிணி எளிது - முது:8 7/1
பிணி கிடந்தோன் பெற்ற இன்பம் நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 4/1
இளமை கழியும் பிணி மூப்பு இயையும் - ஏலாதி:21/1
பிணி பிறப்பு மூப்பொடு சாக்காடு துன்பம் - ஏலாதி:24/1

 TOP
 
  பிணிக்கு (2)
பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை - குறள்:111 2/1
பொருந்தா பழி என்னும் பொல்லா பிணிக்கு
  மருந்து ஆகி நிற்பதாம் மாட்சி மருந்தின் - பழ:355/1,2

 TOP
 
  பிணிக்கும் (2)
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது - குறள்:57 10/1
கேட்டார் பிணிக்கும் தகை அவாய் கேளாரும் - குறள்:65 3/1

 TOP
 
  பிணித்தது (1)
அகன் பணை ஊரனை தாமம் பிணித்தது
  இகன்மை கருதி இருப்பல் முகன் அமரா - ஐந்70:44/1,2

 TOP
 
  பிணித்துவிடல் (1)
நயத்தின் பிணித்துவிடல் - நான்மணி:10/4

 TOP
 
  பிணிப்பட்டார் (1)
பார்ப்பார் தவரே சுமந்தார் பிணிப்பட்டார்
  மூத்தார் இளையார் பசு பெண்டிர் என்று இவர்கட்கு - ஆசாரக்:64/1,2

 TOP
 
  பிணிப்பர் (3)
கந்தில் பிணிப்பர் களிற்றை கதம் தவிர - நான்மணி:10/1
மந்திரத்தினால் பிணிப்பர் மா நாகம் கொந்தி - நான்மணி:10/2
இரும்பின் பிணிப்பர் கயத்தை சான்றோரை - நான்மணி:10/3

 TOP
 
  பிணிப்பின் (1)
விடும் அன்றோ வீங்க பிணிப்பின் அவாஅ - நான்மணி:78/2

 TOP
 
  பிணியும் (4)
அடைந்தார் பிரிவும் அரும் பிணியும் கேடும் - நாலடி:18 3/1
என்றும் பிணியும் தொழில் ஒக்கும் என்றும் - நான்மணி:57/2
உறு பசியும் ஓவா பிணியும் செறு பகையும் - குறள்:74 4/1
உள் உருக்கி தின்னும் பெரும் பிணியும் இ மூன்றும் - திரி:18/3

 TOP
 
  பிணியொடு (1)
பிணியொடு மூப்பும் வருமால் துணிவு ஒன்றி - நாலடி:6 5/2

 TOP
 
  பிணை (6)
பெற்றான் அதிர்ப்பின் பிணை அன்னாள்தான் அதிர்க்கும் - நான்மணி:19/1
பிணை மான் இனிது உண்ண வேண்டி கலைமா தன் - ஐந்50:38/2
பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு - குறள்:109 9/1
பிணை செல்வம் மாண்பு இன்று இயங்கல் இவை மூன்றும் - திரி:88/3
விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம் - பழ:12/1
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர - கைந்:29/2

 TOP
 
  பிணையல் (1)
தே மலர் நீலம் பிணையல் செறி மலர் - திணை50:40/3

 TOP
 
  பிணையிலி (1)
பெட்டாங்கு ஒழுகும் பிணையிலி முட்டினும் - நான்மணி:89/2

 TOP
 
  பிணையோ (1)
கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல் - குறள்:109 5/1

 TOP
 
  பிணையோடு (2)
உருகு மட மான் பிணையோடு உகளும் - திணை50:25/2
மான் எங்கும் தம் பிணையோடு ஆட மறி உகள - திணை150:102/1

 TOP
 
  பித்தரின் (1)
பித்தரின் பேதையார் இல் - நாலடி:6 2/4

 TOP
 
  பித்தன் (1)
பித்தன் என்று எள்ளப்படும் - நாலடி:34 10/4

 TOP
 
  பிதற்றும் (2)
முல்லை முகை முறுவல் முத்து என்று இவை பிதற்றும்
  கல்லா புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ - நாலடி:5 5/1,2
சத்தமும் சோதிடமும் என்று ஆங்கு இவை பிதற்றும்
  பித்தரின் பேதையார் இல் - நாலடி:6 2/3,4

 TOP
 
  பிதிர் (1)
கலியாணம் தேவர் பிதிர் விழா வேள்வி என்று - ஆசாரக்:48/1

 TOP
 
  பிதிரும் (1)
பிதிரும் முலை மேல் சுணங்கு - திணை50:28/4

 TOP
 
  பிதுக்கி (1)
தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உய்ம்மின் பீள் பிதுக்கி
  பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன் - நாலடி:2 10/2,3

 TOP
 
  பிரசை (1)
பிரசை இரும் பிடி பேணி வரூஉம் - கைந்:5/2

 TOP
 
  பிரம்பூரி (1)
வரம்பு இல் பெருமை தருமே பிரம்பூரி
  என்றும் பதக்கு ஏழ் வரும் - பழ:143/3,4

 TOP
 
  பிரமாணம் (1)
தூய்மையுள் தோன்றும் பிரமாணம் இ மூன்றும் - திரி:37/3

 TOP
 
  பிரித்தலும் (1)
பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் பிரிந்தார் - குறள்:64 3/1

 TOP
 
  பிரித்து (1)
மறைக்கண் பிரித்து அவரை மாற்றாது ஒழிதல் - பழ:180/3

 TOP
 
  பிரிதல் (1)
உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல்
  அனைத்தே புலவர் தொழில் - குறள்:40 4/1,2

 TOP
 
  பிரிந்த (2)
நம்மின் பிரிந்த இடத்து - ஐந்50:39/4
கொண்கன் பிரிந்த குளிர் பூம் பொழில் நோக்கி - ஐந்50:44/1

 TOP
 
  பிரிந்தமை (1)
உள்ளம் பிரிந்தமை நீ அறிதி ஒள்ளிழாய் - கைந்:22/2

 TOP
 
  பிரிந்தவர் (2)
பிரிந்தவர் மேனி போல் புல்லென்ற வள்ளி - ஐந்50:8/1
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர்
  பின் செல்வாய் பேதை என் நெஞ்சு - குறள்:125 8/1,2

 TOP
 
  பிரிந்தார் (4)
பெண் இயல் நல்லாய் பிரிந்தார் வரல் கூறும் - கார்40:8/2
என்னரே ஏற்ற துணை பிரிந்தார் ஆற்று என்பார் - திணை150:106/1
பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் பிரிந்தார்
  பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு - குறள்:64 3/1,2
கூடிய காமம் பிரிந்தார் வரவு உள்ளி - குறள்:127 4/1

 TOP
 
  பிரிந்து (4)
துணை பிரிந்து வாழ்கின்றார் தோன்றுவர் தோன்றார் - திணை150:109/3
இணை பிரிந்து வாழ்வர் இனி - திணை150:109/4
உழை பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன் - குறள்:53 10/1
கள் உண்டல் காணின் கணவன் பிரிந்து உறைதல் - சிறுபஞ்:23/1

 TOP
 
  பிரிப்பர் (1)
பக சொல்லி கேளிர் பிரிப்பர் நக சொல்லி - குறள்:19 7/1

 TOP
 
  பிரிப்பு (1)
மயக்கிவிடினும் மன பிரிப்பு ஒன்று இன்றி - நாலடி:19 9/2

 TOP
 
  பிரிய (3)
பிரிய பெரும் படர் நோய் செய்யும் பெரிய - நாலடி:17 8/2
பிரிய பிரியுமாம் நோய் - நாலடி:25 7/4
தெண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிய புலம்பு அடைந்து - ஐந்50:41/1

 TOP
 
  பிரியலம் (2)
நித்தலும் நம்மை பிரியலம் என்று உரைத்த - நாலடி:38 6/2
இம்மை பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனா - குறள்:132 5/1

 TOP
 
  பிரியா (2)
பொத்த நூல் கல்லும் புணர் பிரியா அன்றிலும் போல் - நாலடி:38 6/1
கோட்டு அமை வல் வில் கொலை பிரியா வன்கண்ணர் - ஐந்50:34/1

 TOP
 
  பிரியார் (2)
பின் இன்னார் ஆகி பிரியார் ஒரு குடியார் - பழ:66/2
தம்மை பிரியார் தமர் போல் அடைந்தாரின் - பழ:188/2

 TOP
 
  பிரியுமாம் (1)
பிரிய பிரியுமாம் நோய் - நாலடி:25 7/4

 TOP
 
  பிரிவது (1)
யாமா பிரிவது இலம் - ஐந்70:4/4

 TOP
 
  பிரிவித்தல் (1)
கையார் பிரிவித்தல் காண் - திணை150:5/4

 TOP
 
  பிரிவில் (1)
நோதல் பிரிவில் கவறலே ஓதலின் - ஏலாதி:68/2

 TOP
 
  பிரிவின்கண் (1)
பெரிது இனிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
  பீழை தருவது ஒன்று இல் - குறள்:84 9/1,2

 TOP
 
  பிரிவு (14)
மரீஇஇ பின்னை பிரிவு - நாலடி:22 10/4
மாலை பொழுதில் மணந்தார் பிரிவு உள்ளி - நாலடி:40 7/2
புணர் பாவை அன்னார் பிரிவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:14/3
குருகிலை பூத்தன கானம் பிரிவு எண்ணி - கார்40:27/2
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும் - குறள்:116 2/1
பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் - குறள்:116 3/2
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர் - குறள்:116 5/1
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர் - குறள்:116 6/1
இன்னாது இனியார் பிரிவு - குறள்:116 8/2
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி - குறள்:116 10/1
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் - குறள்:130 5/1
பிரிவு இன்றி போற்றப்படுவார் திரிவு இன்றி - பழ:25/2
பேஎயொடானும் பிரிவு - பழ:122/4
பெரு வரை நாட பிரிவு இன்று அதனால் - பழ:136/3

 TOP
 
  பிரிவும் (2)
அடைந்தார் பிரிவும் அரும் பிணியும் கேடும் - நாலடி:18 3/1
இரு தலையும் இன்னா பிரிவும் உருவினை - திரி:18/2

 TOP
 
  பிரைசம் (1)
பிரைசம் கொள வீழ்ந்த தீம் தேன் இறாஅல் - ஐந்70:10/1

 TOP
 
  பிலம் (1)
பிலம் தலைப்பட்டது போலாதே நல்ல - நாலடி:16 10/3

 TOP
 
  பிலிற்ற (1)
தெரி ஆ இன நிரை தீம் பால் பிலிற்ற
  வரி வளை தோளி வருவார் நமர்கொல் - திணை50:30/2,3

 TOP
 
  பிழியார் (1)
உடுத்த ஆடை நீருள் பிழியார் விழுத்தக்கார் - ஆசாரக்:11/2

 TOP
 
  பிழை (2)
பிழை நூறும் சான்றோர் பொறுப்பர் கயவர்க்கு - நாலடி:36 7/2
முன்னுற காவாது இழுக்கியான் தன் பிழை
  பின் ஊறு இரங்கிவிடும் - குறள்:54 5/1,2

 TOP
 
  பிழைத்த (3)
பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது - குறள்:78 2/2
பிழைத்த பொறுத்தல் பெருமை சிறுமை - சிறுபஞ்:14/1
இழைத்த தீங்கு எண்ணி இருத்தல் பிழைத்த
  பகை கெட வாழ்வதும் பல் பொருளால் பல்லார் - சிறுபஞ்:14/2,3

 TOP
 
  பிழைத்தது (2)
என் ஈன்ற யாயும் பிழைத்தது என் பொன் ஈன்ற - நாலடி:40 10/2
பிழைத்தது ஒறுக்கிற்பவர் - குறள்:78 9/2

 TOP
 
  பிழைத்தாரை (1)
பிழைத்தாரை அட்ட களத்து - கள40:3/4

 TOP
 
  பிழைத்து (8)
இழைத்த நாள் எல்லை இகவா பிழைத்து ஒரீஇ - நாலடி:1 6/1
கொடு வரி வேங்கை பிழைத்து கோட்பட்டு - ஐந்50:16/1
பேழ் வாய் இரும் புலி குஞ்சரம் கோள் பிழைத்து
  பாழ் ஊர் பொதியில் புகா பார்க்கும் ஆர் இடை - ஐந்70:31/1,2
கொல் இயல் வேழம் குயவரி கோள் பிழைத்து
  நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் - திணை150:25/1,2
பிழைத்து உணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லார் இழைத்து உணர்ந்து - குறள்:42 7/1
பெரியார் பிழைத்து ஒழுகுவார் - குறள்:90 6/2
பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய் - பழ:354/3
ஏ பிழைத்து கா கொள்ளுமாறு - பழ:354/4

 TOP
 
  பிழைப்ப (2)
அரிமா பிழைப்ப எய்த கோல் - நாலடி:16 2/4
பின்னும் பிழைப்ப பொறுப்பவோ இன் இசை - பழ:221/2

 TOP
 
  பிழைப்பது (1)
என்றும் பிழைப்பது இல - ஆசாரக்:92/4

 TOP
 
  பிழைப்பின் (1)
குலம் சுடும் கொள்கை பிழைப்பின் நலம் சுடும் - குறள்:102 9/1

 TOP
 
  பிழைப்பினை (1)
கீழாயோர் செய்த பிழைப்பினை மேலாயோர் - பழ:80/2

 TOP
 
  பிழைப்பு (1)
முன்னும் ஒரு கால் பிழைப்பு ஆன்றார் ஆற்றவும் - பழ:221/1

 TOP
 
  பிழையாதவர் (2)
ஒழுக்கம் பிழையாதவர் - ஆசாரக்:2/4
ஒழுக்கம் பிழையாதவர் - ஆசாரக்:21/3

 TOP
 
  பிழையாது (3)
பெரு நடை தாம் பெறினும் பெற்றி பிழையாது
  ஒரு நடையர் ஆகுவர் சான்றோர் பெரு நடை - நாலடி:35 3/1,2
வளைஇய சக்கரத்து ஆழி கொளை பிழையாது
  ஒன்று இடையிட்டு வருமேல் நின் வாழ் நாட்கள் - ஐந்70:56/2,3
நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று - குறள்:31 7/2

 TOP
 
  பிள்ளை (2)
விருந்தினர் மூத்தோர் பசு சிறை பிள்ளை
  இவர்க்கு ஊண் கொடுத்து அல்லால் உண்ணாரே என்றும் - ஆசாரக்:21/1,2
தாய் இழந்த பிள்ளை தலை இழந்த பெண்டாட்டி - ஏலாதி:78/1

 TOP
 
  பிள்ளைகட்கே (1)
இறு மென் குரல நின் பிள்ளைகட்கே ஆகி - ஐந்70:68/2

 TOP
 
  பிள்ளைகளை (1)
பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல் - பழ:323/3

 TOP
 
  பிள்ளையேயானும் (1)
பிள்ளையேயானும் இழித்து உரையார் தம்மோடு - ஆசாரக்:68/3

 TOP
 
  பிள்ளையை (1)
பிள்ளையை தாய் அலற கோடலால் மற்று அதன் - நாலடி:2 10/3

 TOP
 
  பிளந்த (1)
ஓடா மறவர் எறிய நுதல் பிளந்த
  கோடு ஏந்து கொல் களிற்றின் கும்பத்து எழில் ஓடை - கள40:31/1,2

 TOP
 
  பிளந்து (2)
எற்றி வயவர் எறிய நுதல் பிளந்து
  நெய்த்தோர் புனலுள் நிவந்த களிற்று உடம்பு - கள40:23/1,2
பிளந்து அறியும் பேர் ஆற்றலான் - சிறுபஞ்:56/4

 TOP
 
  பிளிற்றலும் (1)
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றலும் துச்சிருந்தான் - திரி:57/2

 TOP
 
  பிளிற்றாமை (1)
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே - இனிய40:39/1

 TOP
 
  பிளிற்றிவிடும் (1)
ஊரில் பிளிற்றிவிடும் - நான்மணி:34/4

 TOP
 
  பிளிற்றும் (1)
சூரல் புறவின் அணில் பிளிற்றும் சூழ் படப்பை - ஐந்70:35/1

 TOP
 
  பிற்பகல் (3)
முற்பகல் எல்லாம் குழம்பு ஆகி பிற்பகல்
  துப்பு துகளின் கெழூஉம் புனல் நாடன் - கள40:1/3,4
பிற்பகல் தாமே வரும் - குறள்:32 9/2
பிற்பகல் கண்டுவிடும் - பழ:130/4

 TOP
 
  பிற்பாடு (1)
முந்தை எழுத்தின் வரவு உணர்ந்து பிற்பாடு
  தந்தையும் தாயும் வழிபட்டு வந்த - திரி:56/1,2

 TOP
 
  பிற (23)
வினைப்பயன் அல்லால் பிற - நாலடி:11 5/4
விச்சை மற்று அல்ல பிற - நாலடி:14 4/4
கற்றலின் வாய்த்த பிற இல்லை எற்றுள்ளும் - நான்மணி:29/2
பிற ஆழி நீந்தல் அரிது - குறள்:1 8/2
ஆகுல நீர பிற - குறள்:4 4/2
மக்கள் பேறு அல்ல பிற - குறள்:7 1/2
அணி அல்ல மற்று பிற - குறள்:10 5/2
ஒப்புரவின் நல்ல பிற - குறள்:22 3/2
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற
  செய்யாமை செய்யாமை நன்று - குறள்:30 7/1,2
வாய்மையின் நல்ல பிற - குறள்:30 10/2
இல் அதனின் தீய பிற - குறள்:31 2/2
பகையும் உளவோ பிற - குறள்:31 4/2
பிற வினை எல்லாம் தரும் - குறள்:33 1/2
நீங்கின் அதனை பிற - குறள்:50 5/2
மற்றைய எல்லாம் பிற - குறள்:67 1/2
கண் அல்லது இல்லை பிற - குறள்:71 10/2
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும் - குறள்:91 9/1
நிறை நெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிற நெஞ்சில் - குறள்:92 7/1
குண நலம் சான்றோர் நலனே பிற நலம் - குறள்:99 2/1
நல்லவர் நாணு பிற - குறள்:102 1/2
பண்பு யார்க்கு உரைக்க பிற - குறள்:119 1/2
மேனி அல்லால் பிற - ஆசாரக்:77/3
சாலும் பிற நூலின் சார்பு - ஏலாதி:5/4

 TOP
 
  பிறக்கலான் (1)
என்றும் அவனே பிறக்கலான் குன்றின் - நாலடி:31 7/2

 TOP
 
  பிறக்கு (1)
தனக்கு இன்னா இன்னா பிறக்கு - பழ:266/4

 TOP
 
  பிறக்குங்கால் (1)
பிறக்குங்கால் பேர் எனவும் பேரா இறக்குங்கால் - நான்மணி:40/1

 TOP
 
  பிறக்கும் (10)
கடல் சார்ந்தும் இன் நீர் பிறக்கும் மலை சார்ந்தும் - நாலடி:25 5/1
அழித்து பிறக்கும் பிறப்பு - நாலடி:31 2/4
கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று - நான்மணி:4/1
ஒள் அரிதாரம் பிறக்கும் பெரும் கடலுள் - நான்மணி:4/2
பல் விலைய முத்தம் பிறக்கும் அறிவார் யார் - நான்மணி:4/3
நல் ஆள் பிறக்கும் குடி - நான்மணி:4/4
கல்லில் பிறக்கும் கதிர் மணி காதலி - நான்மணி:5/1
சொல்லில் பிறக்கும் உயர் மதம் மெல்லென் - நான்மணி:5/2
அருளில் பிறக்கும் அற நெறி எல்லாம் - நான்மணி:5/3
சொல் பிறக்கும் சோர்வு தரும் - குறள்:105 4/2

 TOP
 
  பிறங்க (2)
நால் நால் திசையும் பிணம் பிறங்க யானை - கள40:6/1
புக்க வாய் எல்லாம் பிணம் பிறங்க தச்சன் - கள40:15/2

 TOP
 
  பிறங்கல் (1)
அறம் செய்து அருள் உடையர் ஆதல் பிறங்கல்
  அமையொடு வேய் கலாம் வெற்ப அதுவே - பழ:215/2,3

 TOP
 
  பிறங்கா (1)
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா
  பண்பு உடை மக்கள் பெறின் - குறள்:7 2/1,2

 TOP
 
  பிறங்கிற்று (1)
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு - குறள்:3 3/2

 TOP
 
  பிறங்கு (2)
பெற்றக்கடைத்தும் பிறங்கு அருவி நல் நாட - நாலடி:35 3/3
பிறங்கு மணல் மேல் அலவன் பரப்ப - திணை50:48/2

 TOP
 
  பிறத்தல் (4)
உயர்வு உள்ளி ஊக்கம் பிறத்தல் இனிதே - இனிய40:29/2
பிறத்தல் அதனான் வரும் - குறள்:31 3/2
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம் - குறள்:69 1/1
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும் - குறள்:100 2/1

 TOP
 
  பிறத்தலால் (1)
உப்பு ஈண்டு உவரி பிறத்தலால் தத்தம் - நாலடி:25 5/2

 TOP
 
  பிறத்தலும் (1)
செல்வ குடியுள் பிறத்தலும் பல் சவையின் - திரி:7/2

 TOP
 
  பிறந்த (11)
களர் நிலத்து பிறந்த உப்பினை சான்றோர் - நாலடி:14 3/1
பிறந்த குலம் மாயும் பேர் ஆண்மை மாயும் - நாலடி:29 5/1
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த
  நல் அறிவாளர் நவின்ற நூல் தேற்றாதார் - நாலடி:32 10/2,3
தூர்ந்து ஒழியும் பொய் பிறந்த போழ்தே மருத்துவன் - நான்மணி:74/1
சாவாத இல்லை பிறந்த உயிர் எல்லாம் - நான்மணி:76/1
மடி மடி கொண்டு ஒழுகும் பேதை பிறந்த
  குடி மடியும் தன்னினும் முந்து - குறள்:61 3/1,2
நல் ஆண்மை என்பது ஒருவற்கு தான் பிறந்த
  இல் ஆண்மை ஆக்கி கொளல் - குறள்:103 6/1,2
அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் - ஆசாரக்:43/3
ஆற்றும் குடி பிறந்த சான்றவன் ஆற்றவும் - பழ:217/2
தான் பிறந்த இல் நினைந்து தன்னை கடைப்பிடித்து - சிறுபஞ்:66/1
ஓடு போல் தாரம் பிறந்த தாய் ஊடு போய் - சிறுபஞ்:81/2

 TOP
 
  பிறந்தக்கண்ணும் (1)
ஒத்த குடி பிறந்தக்கண்ணும் ஒன்று இல்லாதார் - நாலடி:29 1/3

 TOP
 
  பிறந்தமை (2)
பேர் இல் பிறந்தமை ஈரத்தின் அறிப - முது:2 1/1
சிற்றில் பிறந்தமை பெருமிதத்தின் அறிப - முது:2 6/1

 TOP
 
  பிறந்தவன் (1)
குலத்து பிறந்தவன் கல்லாமை இன்னா - இன்னா40:19/1

 TOP
 
  பிறந்தார் (11)
விடுப்ப ஒழிதலொடு இன்ன குடி பிறந்தார்
  குன்றா ஒழுக்கமா கொண்டார் கயவரொடு - நாலடி:15 3/2,3
மாணா குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 5/4
எவ்வம் உழந்தக்கடைத்தும் குடி பிறந்தார்
  செய்வர் செயற்பாலவை - நாலடி:15 7/3,4
ஒல்கார் குடி பிறந்தார் - நாலடி:15 8/4
செல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார் செய்வன - நாலடி:15 9/1
எற்று ஒன்றும் இல்லா இடத்தும் குடி பிறந்தார்
  அற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு அசைவிடத்து ஊற்று ஆவர் - நாலடி:15 10/1,2
ஏட்டை பருவத்தும் இல் பிறந்தார் செய்வன - நாலடி:36 8/1
இழுக்கார் குடி பிறந்தார் - குறள்:96 2/2
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார்
  குன்றுவ செய்தல் இலர் - குறள்:96 4/1,2
குலத்தில் பிறந்தார் வாய் சொல் - குறள்:96 9/2
கற்றது ஒன்று இன்றிவிடினும் குடி பிறந்தார்
  மற்றொன்று அறிவாரின் மாண் மிக நல்லரால் - பழ:50/1,2

 TOP
 
  பிறந்தார்க்கு (3)
வான் தோய் குடி பிறந்தார்க்கு இல் - நாலடி:7 9/4
வான் தோய் குடி பிறந்தார்க்கு அல்லது வான் தோயும் - நாலடி:15 2/2
பிறந்தார்க்கு அரிய துணை துறந்து வாழ்தல் - நான்மணி:48/2

 TOP
 
  பிறந்தார்கண் (1)
இல் பிறந்தார்கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக - குறள்:96 1/1

 TOP
 
  பிறந்தார்ஆயினும் (1)
மேல் பிறந்தார்ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும் - குறள்:41 9/1

 TOP
 
  பிறந்தாரும் (1)
பெரிய குடி பிறந்தாரும் தமக்கு - பழ:356/1

 TOP
 
  பிறந்தாரை (1)
சீறற்க சிற்றில் பிறந்தாரை கூறற்க - நான்மணி:1/3

 TOP
 
  பிறந்தான் (1)
கண்டுழி நா சாம் கடவான் குடி பிறந்தான்
  உண்டுழி நா சாம் உணர்ந்து - சிறுபஞ்:8/3,4

 TOP
 
  பிறந்திலாதார் (1)
பிறந்தும் பிறந்திலாதார் - திரி:89/4

 TOP
 
  பிறந்து (4)
ஒரு நீர் பிறந்து ஒருங்கு நீண்டக்கடைத்தும் - நாலடி:24 6/1
நீருள் பிறந்து நிறம் பசியதுஆயினும் - நாலடி:36 10/1
குடி பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடு பரியும் - குறள்:51 2/1
குடி பிறந்து தன்கண் பழி நாணுவானை - குறள்:80 4/1

 TOP
 
  பிறந்தும் (4)
பிறந்தும் பிறவாதார் இல் - நாலடி:1 7/4
மேல் பிறந்தார்ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும்
  கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு - குறள்:41 9/1,2
பிறந்தும் பிறந்திலாதார் - திரி:89/4
பிறந்தும் பிறவாதவர் - திரி:92/4

 TOP
 
  பிறந்துவிடும் (1)
பொருளில் பிறந்துவிடும் - நான்மணி:5/4

 TOP
 
  பிறந்தோர் (1)
வடுப்பட வைது இறந்தக்கண்ணும் குடி பிறந்தோர்
  கூறார் தம் வாயின் சிதைந்து - நாலடி:16 6/3,4

 TOP
 
  பிறந்தோர்கண்ணே (1)
இல் பிறந்தோர்கண்ணே உள - நாலடி:15 6/4

 TOP
 
  பிறப்பாய்விடும் (1)
துக்க பிறப்பாய்விடும் - திரி:60/4

 TOP
 
  பிறப்பார் (1)
பிறப்பால் பிறப்பார் அறன் இன்புறுவர் - நான்மணி:56/3

 TOP
 
  பிறப்பாரும் (1)
கொடுப்பாரும் கொள்வாரும் அன்னர் பிறப்பாரும்
  சாவாரும் என்றும் உளர் - நான்மணி:57/3,4

 TOP
 
  பிறப்பால் (1)
பிறப்பால் பிறப்பார் அறன் இன்புறுவர் - நான்மணி:56/3

 TOP
 
  பிறப்பாளர் (1)
குடி பிறப்பாளர் தம் கொள்கையின் குன்றார் - நாலடி:15 1/2

 TOP
 
  பிறப்பில் (2)
இம்மை பிறப்பில் பிரியலம் என்றேனா - குறள்:132 5/1
பேஎய் பிறப்பில் பெரும் பசியும் பாஅய் - திரி:60/1

 TOP
 
  பிறப்பிற்கு (1)
படரும் பிறப்பிற்கு ஒன்று ஈயார் பொருளை - பழ:379/1

 TOP
 
  பிறப்பின் (5)
உணரும் குடி பிறப்பின் ஊதியம் என்னோ - நாலடி:15 4/3
உயர் குடியுள் பிறப்பின் என்னாம் பெயர் பொறிக்கும் - நாலடி:20 9/3
விலங்கின் பிறப்பின் வெருவும் புலம் தெரியா - திரி:60/2
மக்கள் பிறப்பின் நிரப்பு இடும்பை இ மூன்றும் - திரி:60/3
பிறப்பின் சிறியாரை சென்று பிறப்பினால் - பழ:198/2

 TOP
 
  பிறப்பினால் (3)
தோற்றம் அரிது ஆய மக்கள் பிறப்பினால்
  ஆற்றும் துணையும் அறம் செய்க மாற்று இன்றி - பழ:137/1,2
பிறப்பின் சிறியாரை சென்று பிறப்பினால்
  சாலவும் மிக்கவர் சார்ந்து அடைந்து வாழ்பவே - பழ:198/2,3
பிறப்பினால் மாண்டார் வெகுளார் திறத்து உள்ளி - பழ:370/2

 TOP
 
  பிறப்பினான் (1)
தொண்டு இரும் துன்பம் தொடரும் பிறப்பினான்
  மண்டிலமும் ஆகும் மதி - ஏலாதி:72/3,4

 TOP
 
  பிறப்பினும் (2)
என்றும் புதியார் பிறப்பினும் இ உலகத்து - நாலடி:31 7/1
எனை பல் பிறப்பினும் ஈண்டி தாம் கொண்ட - பழ:362/1

 TOP
 
  பிறப்பினுள் (2)
பிறப்பினை யாரும் முனியார் பிறப்பினுள்
  பண்பு ஆற்றும் நெஞ்சத்தவர்களோடு எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:18 4/2,3
ஆற்ற வழி விலங்கினாரே பிறப்பினுள்
  போற்றி எனப்படுவார் - ஆசாரக்:64/3,4

 TOP
 
  பிறப்பினை (1)
பிறப்பினை யாரும் முனியார் பிறப்பினுள் - நாலடி:18 4/2

 TOP
 
  பிறப்பு (21)
பிறப்பு இன்னாது என்று உணரும் பேர் அறிவினாரை - நாலடி:18 3/3
இல் பிறப்பு எண்ணி இடை திரியார் என்பது ஓர் - நாலடி:22 2/1
அழித்து பிறக்கும் பிறப்பு - நாலடி:31 2/4
இல் பிறப்பு இல்லார் எனைத்து நூல் கற்பினும் - நாலடி:32 10/1
அந்தணரின் நல்ல பிறப்பு இல்லை என் செயினும் - நான்மணி:32/1
இழிந்த பிறப்பு ஆய்விடும் - குறள்:14 3/2
பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்ற கெடும் - குறள்:14 4/2
விழிப்பது போலும் பிறப்பு - குறள்:34 9/2
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பு அறுக்கல் - குறள்:35 5/1
பற்று அற்றகண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும் - குறள்:35 9/1
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு - குறள்:36 1/2
பேர்த்து உள்ள வேண்டா பிறப்பு - குறள்:36 7/2
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும் - குறள்:36 8/1
தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து - குறள்:37 1/2
பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா - குறள்:98 2/1
மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு - குறள்:101 2/2
வித்து அற வீடும் பிறப்பு - திரி:22/4
பிறப்பு நெடு வாழ்க்கை செல்வம் வனப்பு - ஆசாரக்:2/1
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் - பழ:219/3
பிணி பிறப்பு மூப்பொடு சாக்காடு துன்பம் - ஏலாதி:24/1
உணரான் வினை பிறப்பு செய்யும் உணராத - ஏலாதி:72/2

 TOP
 
  பிறப்பும் (3)
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும்
  பக்கத்தார் பாராட்ட பாடு எய்தும் தான் உரைப்பின் - நாலடி:34 10/1,2
எழு பிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழி பிறங்கா - குறள்:7 2/1
எழுமை எழு பிறப்பும் உள்ளுவர் தம்கண் - குறள்:11 7/1

 TOP
 
  பிறமன் (1)
பிணிக்கு மருந்து பிறமன் அணியிழை - குறள்:111 2/1

 TOP
 
  பிறர் (48)
வலியால் பிறர் மனை மேல் சென்றாரே இம்மை - நாலடி:9 5/3
பிறர் மறையின்கண் செவிடு ஆய் திறன் அறிந்து - நாலடி:16 8/1
பொறுமின் பிறர் கடும் சொல் போற்றுமின் வஞ்சம் - நாலடி:18 2/2
இன்னர் இனையர் எமர் பிறர் என்னும் சொல் - நாலடி:21 5/1
பொன் கலத்து ஊட்டி புறந்தரினும் நாய் பிறர்
  எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அ சீர் - நாலடி:35 5/1,2
கன்றாமை வேண்டும் கடிய பிறர் செய்த - நான்மணி:11/1
துன்னிய கேளிர் பிறர் இல்லை மக்களின் - நான்மணி:54/2
செம் தினை வித்துவார் தங்கை பிறர் நோய்க்கு - திணை150:24/3
எங்கையர் இல் உள்ளானே பாண நீ பிறர்
  மங்கையர் இல் என்று மயங்கினாய் மங்கையர் இல் - திணை150:132/1,2
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து - குறள்:16 7/1
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர் சொல்லும் - குறள்:16 10/1
தன் குற்றம் நீக்கி பிறர் குற்றம் காண்கிற்பின் - குறள்:44 6/1
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல் - குறள்:65 6/1
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர் தீமை - குறள்:99 4/1
ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் - குறள்:101 9/2
பிறர் பழியும் தம் பழியும் நாணுவார் நாணுக்கு - குறள்:102 5/1
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின் - குறள்:102 8/1
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர் மேல் - குறள்:108 9/1
பிறர் தன்னை பேணுங்கால் நாணலும் பேணார் - திரி:6/1
குற்றம் பிறர் மேல் உரைத்தலும் இ மூன்றும் - திரி:54/3
பிறர் உடுத்த மாசுணியும் தீண்டார் செருப்பு - ஆசாரக்:12/2
பிறர் மனை கள் களவு சூது கொலையோடு - ஆசாரக்:37/1
விளிந்தாரே போல பிறர் ஆகி நிற்கும் - பழ:42/1
பிறர்க்கு பிறர் செய்வது ஒன்று உண்டோ இல்லை - பழ:56/3
துன்னினார் அல்லர் பிறர் - பழ:66/4
உண்ணும் துணையும் உளரா பிறர் ஆவர் - பழ:89/2
பெரு மலை நாட பிறர் அறியலாகா - பழ:91/1
நல்லவும் தீயவும் நாடி பிறர் உரைக்கும் - பழ:104/1
மெய்யா உணரின் பிறர் பிறர்க்கு செய்வது என் - பழ:109/1
தம் குற்றம் நீக்கலர் ஆகி பிறர் குற்றம் - பழ:124/1
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் - பழ:131/2
இனி யாரும் இல்லாதார் எம்மின் பிறர் யார் - பழ:161/1
நினைத்து பிறர் பனிப்ப செய்யாமை வேண்டும் - பழ:266/2
நல்லார் உணர்ப பிறர் உணரார் நல்ல - பழ:337/2
தொடங்கி பிறர் உடைமை மேவார் குடம்பை - பழ:372/2
வேண்டின் அறிமடம் வேண்டேல் பிறர் மனை - சிறுபஞ்:4/3
வெள்கிலளாய் பிறர் இல் சேறல் உள்ளி - சிறுபஞ்:23/2
பிறர் கருமம் ஆராய்தல் தீ பெண் கிளைமை - சிறுபஞ்:23/3
வழீஇ பிறர் பொருளை வவ்வார் கெழீஇ - சிறுபஞ்:36/2
யார் யார் பிறர் மனையாள் உள்ளிட்டு இ ஐவரையும் - சிறுபஞ்:40/3
அரியர் ஆவார் பிறர் இல் செல்லாரே உண்ணார் - சிறுபஞ்:50/3
பெரியர் ஆவார் பிறர் கைத்து - சிறுபஞ்:50/4
மாயம் பிறர் பொருட்கண் மாற்றி மா மானத்தான் - சிறுபஞ்:55/3
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் - சிறுபஞ்:81/1
பேண் இலன் நாய் பிறர் சேவகன் நாய் ஏண் இல் - சிறுபஞ்:93/2
கொல்லான் கொலை புரியான் பொய்யான் பிறர் பொருள் மேல் - ஏலாதி:19/1
மறுகான் பிறர் பொருள் வெளவான் இறுகானாய் - ஏலாதி:41/2
ஏதின்மை சொல்லி இருப்பர் பிறர் மகளிர் - கைந்:43/3

 TOP
 
  பிறர்க்கு (10)
எய்தியக்கண்ணும் பிறர்க்கு - நாலடி:15 2/4
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா - குறள்:32 1/1
பிறர்க்கு இன்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்கு இன்னா - குறள்:32 9/1
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா - குறள்:84 4/1
மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் - குறள்:108 6/2
பிறர்க்கு உற்ற கட்டுரையும் சொல்லற்க சொல்லின் - ஆசாரக்:67/3
பிறர்க்கு பிறர் செய்வது ஒன்று உண்டோ இல்லை - பழ:56/3
பெற்றாலும் செல்வம் பிறர்க்கு ஈயார் தாம் துவ்வார் - பழ:107/1
மெய்யா உணரின் பிறர் பிறர்க்கு செய்வது என் - பழ:109/1
முன் பிறர்க்கு ஓடி மொழியற்க தின்குறுவான் - பழ:257/2

 TOP
 
  பிறர்க்கும் (1)
தன்னை உணர்த்தியும் காயும் பிறர்க்கும் நீர் - குறள்:132 9/1

 TOP
 
  பிறர்கண் (2)
தீ பால தான் பிறர்கண் செய்யற்க நோய் பால - குறள்:21 6/1
செயிர் நோய் பிறர்கண் செய்யாமை செயிர் நோய் - சிறுபஞ்:30/2

 TOP
 
  பிறர்பால் (1)
புல்லான் பிறர்பால் புலால் மயங்கல் செல்லான் - ஏலாதி:42/2

 TOP
 
  பிறர்மாட்டு (1)
இடுக்கண் பிறர்மாட்டு உவக்கும் அடுத்து அடுத்து - நாலடி:35 8/2

 TOP
 
  பிறர்வாய் (1)
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய்
  நுண் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள்:43 4/1,2

 TOP
 
  பிறரால் (2)
தான் பிறரால் கருதற்பாடு உணர்ந்து தான் பிறரால் - சிறுபஞ்:66/2
தான் பிறரால் கருதற்பாடு உணர்ந்து தான் பிறரால்
  சாவ என வாழான் சான்றோரால் பல் யாண்டும் - சிறுபஞ்:66/2,3

 TOP
 
  பிறரை (4)
எள்ளி பிறரை இகழ்ந்து உரையார் தள்ளியும் - நாலடி:16 7/2
சொல் பிறரை காக்கும் கருவியரோ இல் பிறந்த - நாலடி:32 10/2
கொள்ளாது தாம் தம்மை காவாதவர் பிறரை
  கள்ளரா செய்குறுவார் - பழ:310/3,4
உரையான் குலன் குடிமை ஊனம் பிறரை
  உரையான் பொருளொடு வாழ்வு ஆயு உரையானாய் - ஏலாதி:32/1,2

 TOP
 
  பிறரொடு (2)
பிறரொடு மந்திரம் கொள்ளார் இறைவனை - ஆசாரக்:78/1
கேடு பிறரொடு சூழ்தல் கிளர் மணி - பழ:81/2

 TOP
 
  பிறரொடும் (1)
நீயும் பிறரொடும் காண் நீடாதே ஆயும் - திணை150:98/2

 TOP
 
  பிறவாதவர் (1)
பிறந்தும் பிறவாதவர் - திரி:92/4

 TOP
 
  பிறவாதார் (1)
பிறந்தும் பிறவாதார் இல் - நாலடி:1 7/4

 TOP
 
  பிறவாமை (1)
வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது - குறள்:37 2/1

 TOP
 
  பிறவி (1)
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார் - குறள்:1 10/1

 TOP
 
  பிறவும் (2)
பிறவும் தம போல் செயின் - குறள்:12 10/2
நல்ல பிறவும் உணர்வாரை கட்டுரையின் - பழ:104/2

 TOP
 
  பிறவோ (1)
கள்ளம் பிறவோ பசப்பு - குறள்:119 4/2

 TOP
 
  பிறழ்ந்து (1)
சிறுகா பெருகா முறை பிறழ்ந்து வாரா - நாலடி:11 10/1

 TOP
 
  பிறழ்வ (1)
நீல சுறா பிறழ்வ போன்ற புனல் நாடன் - கள40:9/3

 TOP
 
  பிறழ்வன (1)
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல் - கள40:33/2

 TOP
 
  பிறழாது (1)
பெரியார் சொல் பேணி பிறழாது நின்று - ஏலாதி:47/1

 TOP
 
  பிறழின் (1)
இன்பம் பிறழின் இயைவு எளிது மற்று அதன் - ஏலாதி:3/3

 TOP
 
  பிறழும் (1)
வரி வரால் மீன் பிறழும் காவிரி நாடன் - கள40:7/3

 TOP
 
  பிறற்கு (2)
என்பும் உரியர் பிறற்கு - குறள்:8 2/2
பிறற்கு உரியாள் தோள் தோயாதவர் - குறள்:15 9/2

 TOP
 
  பிறன் (25)
கும்பிக்கே கூர்த்த வினையால் பிறன் தாரம் - நாலடி:9 1/3
பிறன் தாரம் நச்சுவார் சேரா பிறன் தாரம் - நாலடி:9 2/2
பிறன் தாரம் நச்சுவார் சேரா பிறன் தாரம் - நாலடி:9 2/2
உட்கான் பிறன் இல் புகல் - நாலடி:9 3/4
நன்று ஊக்கல் அந்தணர் உள்ளம் பிறன் ஆளும் - நான்மணி:84/2
பிறன் மனையாள் பின் நோக்கும் பேதைமை இன்னா - இன்னா40:38/1
பிறன் மனை பின் நோக்கா பீடு இனிது ஆற்ற - இனிய40:15/1
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று - குறள்:5 9/2
பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து - குறள்:15 1/1
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை - குறள்:15 2/1
தேரான் பிறன் இல் புகல் - குறள்:15 4/2
அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள் - குறள்:15 7/1
பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை சான்றோர்க்கு - குறள்:15 8/1
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள் - குறள்:15 10/1
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம் - குறள்:17 3/1
வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் - குறள்:18 8/2
பிறன் பழி கூறுவான் தன் பழியுள்ளும் - குறள்:19 6/1
மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின் - குறள்:21 4/1
உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன் பொருளை - குறள்:29 2/1
பிறன் போல நோக்கப்படும் - குறள்:105 7/2
பிறன் கடை நின்று ஒழுகுவானும் மறம் தெரியாது - திரி:19/2
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் - ஆசாரக்:66/3
முற்பகல் கண்டான் பிறன் கேடு தன் கேடு - பழ:130/3
உய்யான் பிறன் செவிக்கு உய்த்து - சிறுபஞ்:1/4
பெரும் குணத்தார் சேர்மின் பிறன் பொருள் வவ்வன்மின் - சிறுபஞ்:24/1

 TOP
 
  பிறன்கண் (2)
வேண்டும் பிறன்கண் செயல் - குறள்:32 6/2
ஆசை பிறன்கண் படுதலும் பாசம் - திரி:20/1

 TOP
 
  பிறன்கை (1)
பிறன்கை பொருள் வெளவான் வாழ்தல் இனிதே - இனிய40:21/1

 TOP
 
  பிறனை (2)
அறன் ஒக்கும் ஆற்றின் ஒழுகல் பிறனை
  கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும் - நான்மணி:6/2,3
தேரான் பிறனை தெளிந்தான் வழிமுறை - குறள்:51 8/1

 TOP
 
  பிறிதாய் (1)
மாரி நாள் வந்த விருந்தும் மனம் பிறிதாய்
  காரியத்தில் குன்றா கணிகையும் வீரியத்து - திரி:76/1,2

 TOP
 
  பிறிதி (1)
பிறிதி யாதும் நோக்கான் உரையான் தொழுது கொண்டு - ஆசாரக்:20/3

 TOP
 
  பிறிதின் (2)
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய் - குறள்:32 5/1
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின்
  உயிர் செகுத்து ஊன் துய்த்து ஒழுகுதல் ஓம்பார் - பழ:164/2,3

 TOP
 
  பிறிதினால் (1)
பிறிதினால் மாண்டது எவனாம் பொறியின் - பழ:271/2

 TOP
 
  பிறிது (15)
யாங்கணும் தேரின் பிறிது இல்லை ஆங்கு தாம் - நாலடி:12 10/2
பேரும் பிறிது ஆகி தீர்த்தம் ஆம் ஓரும் - நாலடி:18 5/2
அலைப்பான் பிறிது உயிரை ஆக்கலும் குற்றம் - நான்மணி:100/1
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான் - குறள்:26 1/1
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன் - குறள்:26 7/1
தன் உயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான் பிறிது
  இன் உயிர் நீக்கும் வினை - குறள்:33 7/1,2
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை - குறள்:65 5/1
அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிது இன்மை - குறள்:85 1/1
அறிவிலான் நெஞ்சு உவந்து ஈதல் பிறிது யாதும் - குறள்:85 2/1
சாரார் செவி ஓரார் சாரின் பிறிது ஒன்று - ஆசாரக்:78/2
அறிவு இலான் மெய் தலைப்பாடு பிறிது இல்லை - பழ:138/3
பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே - பழ:146/3
உண்டது நீலம் பிறிது - பழ:168/4
உரையும் பொருள் முடிவும் ஒன்றால் உரை பிறிது
  கொண்டு எடுத்து கூறல் கொடும் கழி தண் சேர்ப்ப - பழ:196/2,3
அறிவு சோர்வு உடைமையின் பிறிது சோர்வும் அறிப - முது:2 9/1

 TOP
 
  பிறிதுழி (1)
உணற்கு இனிய இன் நீர் பிறிதுழி இல் என்னும் - பழ:61/1

 TOP
 
  பிறிதுஅரோ (1)
பெண் கிடந்த தன்மை பிறிதுஅரோ பண் கிடந்து - திணை150:149/2

 TOP
 
  பிறியோலை (1)
பிறியோலை பேர்த்து விளியா கதிப்ப - திணை150:113/2

 TOP
 
  பிறை (7)
பெரியவர் கேண்மை பிறை போல நாளும் - நாலடி:13 5/1
இளம் பிறை ஆயக்கால் திங்களை சேராது - நாலடி:25 1/3
உறைத்து இருள் கூர்ந்தன்று வானம் பிறை தகை - கார்40:17/3
உறை எதிர்ந்து வித்திய ஊழ் ஏனல் பிறை எதிர்ந்த - திணை150:1/2
நிறை நீர நீரவர் கேண்மை பிறை மதி - குறள்:79 2/1
பிறை பெற்ற வாணுதலாய் தானே ஆடும் பேய் - பழ:403/3
உறை கிடந்தார் ஒன்று இடையிட்டு உண்பார் பிறை கிடந்து - சிறுபஞ்:69/2

 TOP
 
  பின் (98)
பின் ஆவது என்று பிடித்து இரார் முன்னே - நாலடி:1 5/2
சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன் - நாலடி:4 4/3
கடையாயார் பின் சென்று வாழ்வர் உடைய - நாலடி:16 10/2
வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும் வெறுத்த பின்
  ஆர்க்கும் அருவு அணி மலை நாட - நாலடி:17 1/2,3
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று - நாலடி:19 10/2
கோட்டு பூ போல மலர்ந்து பின் கூம்பாது - நாலடி:22 5/1
கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை - நாலடி:22 5/3
கலந்து பழி காணார் சான்றோர் கலந்த பின்
  தீமை எடுத்து உரைக்கும் திண் அறிவு இல்லாதார் - நாலடி:23 7/2,3
நட்ட பின் நாடி திரிவேனேல் நட்டான் - நாலடி:23 10/2
பெரும் செல்வம் எய்தியக்கால் பின் அறிதும் என்பார் - நாலடி:28 2/3
என்பாய் உகினும் இயல்பு இலார் பின் சென்று - நாலடி:30 2/1
மருண்ட மனத்தார் பின் செல்பவோ தாமும் - நாலடி:31 1/3
அருத்தம் செறிக்கும் அறிவிலார் பின் சென்று - நாலடி:31 4/3
பின் அறிவாம் என்று இருக்கும் பேதையார் கை காட்டும் - நாலடி:33 8/3
ஓசை அவிந்த பின் ஆடுதும் என்று அற்றால் - நாலடி:34 2/2
தம்கண் மரபு இல்லார் பின் சென்று தாம் அவரை - நாலடி:34 6/1
பழையர் இவர் என்று பல் நாள் பின் நிற்பின் - நாலடி:35 9/1
உணரார் பின் சென்று நிலை - நாலடி:37 5/4
பெறு நசையால் பின் நிற்பார் இன்மையே பேணும் - நாலடி:39 1/3
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் - நாலடி:40 5/2
பின் சென்றது அம்ம சிறு சிரல் பின் சென்றும் - நாலடி:40 5/2
அஞ்சி பின் வாங்கும் அடி - நாலடி:40 6/4
கடக்க அரும் கானத்து காளை பின் நாளை - நாலடி:40 8/1
ஏறிய பின் அறிப மா நலம் மாசு அற - நான்மணி:3/2
முன்னம் வித்து ஆக முளைக்கும் முளைத்த பின்
  இன்னா வித்து ஆகிவிடும் - நான்மணி:30/3,4
பிணி அன்னர் பின் நோக்கா பெண்டிர் உலகிற்கு - நான்மணி:31/1
பின்னவாம் பின் அதிர்க்கும் செய்வினை என் பெறினும் - நான்மணி:66/1
பிறன் மனையாள் பின் நோக்கும் பேதைமை இன்னா - இன்னா40:38/1
மானம் அழிந்த பின் வாழாமை முன் இனிதே - இனிய40:13/1
பிறன் மனை பின் நோக்கா பீடு இனிது ஆற்ற - இனிய40:15/1
கார் பெயல் பெய்த பின் செம் குள கோட்டு கீழ் - கள40:2/3
ஊர் ஆன் பின் ஆயன் உவந்து ஊதும் சீர்சால் - ஐந்50:7/2
ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின்
  காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் காடு - ஐந்50:33/3,4
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல் - ஐந்50:37/3
கொன்றை குழல் ஊதி கோவலர் பின் நிரைத்து - ஐந்70:22/1
கொல் களிறு அன்னான் பின் செல்லும்கொல் என் பேதை - ஐந்70:42/3
அடு திறலான் பின் சென்ற ஆறு - திணை150:75/4
பின்றாது பேணும் புகழான் பின் பின்றா - திணை150:87/2
கூடினான் பின் பெரிது கூர்ந்து - திணை150:124/4
முன் கேட்டும் கண்டும் முடிவு அறியேன் பின் கேட்டு - திணை150:135/2
இன்னா சொல் நோற்பாரின் பின் - குறள்:16 10/2
முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் - குறள்:19 4/2
வீயாது பின் சென்று அடும் - குறள்:21 7/2
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் - குறள்:23 5/2
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின்
  தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் - குறள்:30 3/1,2
செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்த பின்
  உய்யா விழுமம் தரும் - குறள்:32 3/1,2
பின் சார பொய்யாமை நன்று - குறள்:33 3/2
வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின்
  ஈண்டு இயற்பால பல - குறள்:35 2/1,2
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின்
  நிற்க அதற்கு தக - குறள்:40 1/1,2
எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின்
  எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு - குறள்:47 7/1,2
இடம் கண்ட பின் அல்லது - குறள்:50 1/2
தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்த பின்
  தேறுக தேறும் பொருள் - குறள்:51 9/1,2
பின் ஊறு இரங்கிவிடும் - குறள்:54 5/2
பின் பயக்கும் நற்பாலவை - குறள்:66 9/2
ஊறு ஒரால் உற்ற பின் ஒல்காமை இ இரண்டின் - குறள்:67 2/1
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின்
  தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது - குறள்:70 3/1,2
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு - குறள்:78 10/1
பின் நீர பேதையார் நட்பு - குறள்:79 2/2
நாடாது நட்டலின் கேடு இல்லை நட்ட பின்
  வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு - குறள்:80 1/1,2
இகழ்வார் பின் சென்று நிலை - குறள்:97 6/2
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே - குறள்:97 7/1
தொழுது உண்டு பின் செல்பவர் - குறள்:104 3/2
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின்
  நீரினும் நன்று அதன் காப்பு - குறள்:104 8/1,2
பின் இருந்து வாழ்வார் பலர் - குறள்:116 10/2
பின் செல்வாய் பேதை என் நெஞ்சு - குறள்:125 8/2
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய் - குறள்:126 5/1
செற்றவர் பின் சேறல் வேண்டி அளித்தரோ - குறள்:126 6/1
காண்கமன் கொண்கனை கண் ஆர கண்ட பின்
  நீங்கும் என் மென் தோள் பசப்பு - குறள்:127 5/1,2
பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் - குறள்:130 3/2
பெண் விழைந்து பின் செலினும் தன் செலவில் குன்றாமை - திரி:29/1
நன் பயம் காய்வின்கண் கூறலும் பின் பயவா - திரி:54/2
நீர் தொடாது எண்ணெய் உரையார் உரைத்த பின்
  நீர் தொடார் நோக்கார் புலை - ஆசாரக்:13/3,4
பத்து திசையும் மனத்தால் மறைத்த பின்
  அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும் - ஆசாரக்:34/1,2
தீண்டா நாள் மு நாளும் நோக்கார் நீர் ஆடிய பின்
  ஈர்ஆறு நாளும் இகவற்க என்பதே - ஆசாரக்:42/1,2
முன் ஒளியும் பின் ஒளியும் அற்று - ஆசாரக்:51/3
எழுச்சிக்கண் பின் கூவார் தும்மார் வழுக்கியும் - ஆசாரக்:58/1
புழைக்கடை பின் புகார் கோட்டி உரிமை - ஆசாரக்:81/1
பின் இன்னார் ஆகி பிரியார் ஒரு குடியார் - பழ:66/2
பின் இன்னா பேதையார் நட்பு - பழ:113/4
பின் நலிதும் என்று உரைத்தல் பேதைமையே பின் நின்று - பழ:148/2
பின் நலிதும் என்று உரைத்தல் பேதைமையே பின் நின்று - பழ:148/2
பின் நலிவானை பெறல் வேண்டும் என்னதூஉம் - பழ:156/2
பெருக்க மதித்த பின் பேணாத செய்தும் - பழ:224/2
அன்பு அறிந்த பின் அல்லால் யார் யார்க்கும் தம் மறையை - பழ:257/1
கொல்வாங்கு கொன்ற பின் அல்லது உய கொண்டு - பழ:257/3
அணி எல்லாம் ஆடையின் பின் - பழ:271/4
ஒற்கப்பட்டு ஆற்றார் உணர உரைத்த பின்
  நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க - பழ:283/1,2
பின் பெரிய செல்வம் பெறல் ஆமோ வைப்போடு - பழ:312/2
வல் நெஞ்சினார் பின் வழி நினைந்து செல்குவையால் - பழ:374/1
தொடங்கினார் இல்லத்து அதன் பின் துறவா - பழ:398/3
கலந்த பின் கீழ் காணார் காணாய் மடவாய் - சிறுபஞ்:36/3
புலந்த பின் போற்றார் புலை - சிறுபஞ்:36/4
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் - சிறுபஞ்:58/2
பிடி பிச்சை பின் இறை ஐயம் கூழ் கூற்றோடு - சிறுபஞ்:62/1
பெறு பயன் பின் சால பெரிது - சிறுபஞ்:62/4
சூலாமை சூலின் படும் துன்பம் ஈன்ற பின்
  ஏலாமை ஏற்ப வளர்ப்பு அருமை சால்பவை - சிறுபஞ்:73/1,2
முன் பெருகலின் பின் சிறுகாமை சிறந்தன்று - முது:1 10/1
காய்ந்து கதிர் தெறூஉம் கானம் கடந்தார் பின்
  ஏந்தல் இள முலை ஈர் எயிற்றாய் என் நெஞ்சு - கைந்:21/2,3

 TOP
 
  பின்றா (1)
பின்றாது பேணும் புகழான் பின் பின்றா
  வெலற்கு அரிதாம் வில் வலான் வேல் விடலை பாங்கா - திணை150:87/2,3

 TOP
 
  பின்றாது (1)
பின்றாது பேணும் புகழான் பின் பின்றா - திணை150:87/2

 TOP
 
  பின்றை (2)
அன்று அவர்க்கு ஆங்கே பிண பறை ஆய் பின்றை
  ஒலித்தலும் உண்டாம் என்று உய்ந்துபோம் ஆறே - நாலடி:3 3/2,3
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை - குறள்:52 8/1

 TOP
 
  பின்றையும் (1)
காலை கழிந்ததன் பின்றையும் மேலை - பழ:93/2

 TOP
 
  பின்றையே (1)
பின்றையே நின்றது கூற்றம் என்று எண்ணி - நாலடி:4 6/2

 TOP
 
  பின்னதாக (1)
நாய் பின்னதாக தகர் - பழ:156/4

 TOP
 
  பின்னது (1)
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால் - குறள்:104 1/1

 TOP
 
  பின்னரும் (3)
பின்னரும் பீடு அழிக்கும் நோய் உள கொன்னே - நாலடி:10 2/2
விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல் - பழ:211/2
விட்டு கருமம் செயவைத்த பின்னரும்
  முட்டாது அவரை வியங்கொளவேண்டுமால் - பழ:279/1,2

 TOP
 
  பின்னவாம் (1)
பின்னவாம் பின் அதிர்க்கும் செய்வினை என் பெறினும் - நான்மணி:66/1

 TOP
 
  பின்னார் (1)
பின்னார் இல் அந்தி முடிவு - திணை150:132/4

 TOP
 
  பின்னும் (5)
கரும வரிசையால் கல்லாதார் பின்னும்
  பெருமை உடையாரும் சேறல் அரு மரபின் - நாலடி:25 9/1,2
வலி ஆகி பின்னும் பயக்கும் மெலிவு இல் - ஐந்70:5/2
தக்க நெறியிடை பின்னும் செல பெறார் - பழ:46/3
பின்னும் பிழைப்ப பொறுப்பவோ இன் இசை - பழ:221/2
அறம் தேயும் பின்னும் அலர்மகளை நீக்கும் - சிறுபஞ்:105/3

 TOP
 
  பின்னை (6)
மரீஇஇ பின்னை பிரிவு - நாலடி:22 10/4
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து - நாலடி:28 8/4
ஆய்வு இன்றி செய்யாதார் பின்னை வழி நினைந்து - பழ:261/2
பின்னை ஒருவரால் செய்வித்தும் என்று இருத்தல் - பழ:293/2
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை - பழ:325/2
பின்னை உரைக்கப்படற்பாலான் முன்னி - பழ:347/2

 TOP
 
  பின்னொடு (1)
பின்னொடு நின்று படு மழை - ஐந்70:28/3

 TOP