<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

பீ - முதல் சொற்கள்
பீடு 16
பீர் 5
பீலி 2
பீழிக்கும் 1
பீழிப்பது 1
பீழை 3
பீள் 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  பீடு (16)
பின்னரும் பீடு அழிக்கும் நோய் உள கொன்னே - நாலடி:10 2/2
பெரிது அணியர்ஆயினும் பீடு இலார் செல்வம் - நாலடி:27 1/3
பெண் நன்று பீடு இலா மாந்தரின் பண் அழிந்து - நான்மணி:13/2
பெருமை உடையாரை பீடு அழித்தல் இன்னா - இன்னா40:27/1
பெருமை போல் பீடு உடையது இல் - இனிய40:11/4
பிறன் மனை பின் நோக்கா பீடு இனிது ஆற்ற - இனிய40:15/1
பீடு உடை வாளர் பிணங்கிய ஞாட்பினுள் - கள40:28/2
பீடு இலார் என்பார்கள் காணார்கொல் வெம் கதிரால் - திணை150:120/1
ஏறு போல் பீடு நடை - குறள்:6 9/2
பீடு அழிய வந்த இடத்து - குறள்:97 8/2
பிணி அன்றோ பீடு நடை - குறள்:102 4/2
பெருமையின் பீடு உடையது இல் - குறள்:103 1/2
நண்ணாரும் உட்கும் என் பீடு - குறள்:109 8/2
பீடு இலாக்கண்ணும் பெரியார் பெரும் தகையர் - பழ:96/3
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை - சிறுபஞ்:43/1
பீடு ஆர் இரலை பிணை தழுவ காடு ஆர - கைந்:29/2

 TOP
 
  பீர் (5)
பீர் நீர்மை கொண்டன தோள் - ஐந்50:2/4
பீர் இவர் கூரை மறு மனை சேர்ந்து அல்கி - ஐந்70:34/1
பீர் தோன்றி நீர் தோன்றும் கண் - திணை150:100/4
பெரும் பீர் பசப்பித்தீர் பேர்ந்து - திணை150:116/4
பீர் தோன்றி தூண்டுவாள் மெல் விரல் போல் நீர் தோன்றி - திணை150:118/2

 TOP
 
  பீலி (2)
பீலி பரப்பி மயில் ஆல சூலி - ஐந்70:19/2
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் - குறள்:48 5/1

 TOP
 
  பீழிக்கும் (1)
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை - குறள்:85 3/1

 TOP
 
  பீழிப்பது (1)
என் எம்மை பீழிப்பது - குறள்:122 7/2

 TOP
 
  பீழை (3)
முடிந்தாலும் பீழை தரும் - குறள்:66 8/2
பீழை தருவது ஒன்று இல் - குறள்:84 9/2
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை
  செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது - குறள்:85 3/1,2

 TOP
 
  பீள் (2)
தோட்கோப்பு காலத்தால் கொண்டு உய்ம்மின் பீள் பிதுக்கி - நாலடி:2 10/2
பொன் நிற செந்நெல் பொதியொடு பீள் வாட - நாலடி:27 9/1

 TOP