<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

போ - முதல் சொற்கள்
போ 1
போஒம் 3
போஒய் 3
போக்கி 5
போக்கு 4
போக்குபவர் 1
போக்கும் 2
போக்குவர் 1
போக்குவார் 1
போக்குற்ற 1
போக 4
போகம் 10
போகமும் 1
போகவிடல் 1
போகா 3
போகாது 4
போகாதே 1
போகாமல் 1
போகாமை 1
போகார் 4
போகாரே 1
போகாவாறு 1
போகான் 4
போகி 2
போகிய 1
போகினும் 2
போகு 3
போகுதல் 1
போகும் 4
போகுஆறு 1
போகுஊழால் 1
போத்தந்த 1
போத்து 2
போத 1
போதந்து 1
போதர 1
போதராய் 1
போதரும் 1
போதல் 2
போதாய் 1
போதியோ 2
போதினான் 1
போது 11
போதே 1
போந்த 1
போந்தது 1
போந்தன 2
போந்து 6
போந்தேன் 1
போம் 5
போமாம் 1
போய் 10
போய 1
போயார் 1
போயிற்று 1
போயின 1
போயினார் 2
போயினான் 1
போயும் 1
போர் 16
போர்த்த 3
போர்த்தாலும் 1
போர்த்தாள் 1
போர்த்து 2
போர்த்தும் 1
போர்த்துவிடும் 1
போர்ப்பு 1
போர்பு 2
போர்வை 3
போர்வையும் 1
போர்வையோடு 1
போருள் 2
போல் 211
போல்க 1
போல்கலார் 1
போல்வதூஉம் 1
போல்வர் 3
போல்வார் 3
போல்வாரும் 1
போல 67
போலா 1
போலாது 1
போலாதே 2
போலான் 2
போலிதே 1
போலினும் 1
போலும் 45
போலுமே 2
போலே 1
போவதே 1
போவர் 2
போவர்கொல் 1
போவரால் 1
போவாம் 2
போவாரே 1
போவான் 1
போவீர் 1
போழ்தத்து 1
போழ்தத்தும் 1
போழ்தில் 9
போழ்தின் 11
போழ்தின்கண் 1
போழ்தினால் 1
போழ்தினான் 1
போழ்து 12
போழ்தும் 2
போழ்தே 8
போழ்தோடு 1
போழ்ந்து 4
போழ்ப 2
போழ்வர் 1
போழ 2
போற்ற 1
போற்றப்பட்டவர் 1
போற்றப்படும் 1
போற்றப்படுவார் 1
போற்றல் 4
போற்றலுள் 1
போற்றற்கு 1
போற்றாக்கடை 1
போற்றாதார் 2
போற்றாதார்க்கு 1
போற்றாது 3
போற்றார் 2
போற்றார்கண் 1
போற்றாவழி 1
போற்றான் 2
போற்றி 17
போற்றிய 1
போற்றின் 2
போற்றினும் 1
போற்று 2
போற்றுபவர்க்கும் 1
போற்றும் 3
போற்றுமின் 1
போற்றுவார் 2
போறல் 1
போன்ற 13
போன்றவே 4
போன்றனவே 1
போன்றான் 1
போன்று 24
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  போ (1)
எழு நீ போ நீடாது மற்று - கைந்:46/4

 TOP
 
  போக்கி (5)
கை வேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன் - குறள்:78 4/1
தாக்கி அமருள் தலைப்பெய்யார் போக்கி
  வழியராய் நட்டார்க்கு மா தவம் செய்வாரே - பழ:13/2,3
சுரம் போக்கி உல்கு கொண்டார் இல்லை மற்று இல்லை - பழ:60/3
மரம் போக்கி கூலி கொண்டார் - பழ:60/4
பொய்யான் புலாலொடு கள் போக்கி தீயன - ஏலாதி:14/1

 TOP
 
  போக்கு (4)
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே - பழ:234/3
போக்கு இல் நீர் தூஉம் பொரு கழி தண் சேர்ப்ப - பழ:315/3
புலையாளர் புண்பட்டார் கண் கெட்டார் போக்கு இல் - ஏலாதி:80/1
புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா - கைந்:14/3

 TOP
 
  போக்குபவர் (1)
மீ வேலி போக்குபவர் - பழ:379/4

 TOP
 
  போக்கும் (2)
போக்கும் அது விளிந்து அற்று - குறள்:34 2/2
வழங்கா துறை இழிந்து நீர் போக்கும் ஒப்ப - திரி:5/1

 TOP
 
  போக்குவர் (1)
ஓர் அம்பினான் எய்து போக்குவர் யான் போகாமல் - திணை150:22/3

 TOP
 
  போக்குவார் (1)
போக்குவார் புல்லறிவினார் - நாலடி:33 7/4

 TOP
 
  போக்குற்ற (1)
போக்குற்ற போழ்தில் புறன் அழீஇ மேன்மைக்கண் - பழ:250/2

 TOP
 
  போக (4)
வேலனார் போக மறி விடுக்க வேரியும் - திணை150:12/1
நாகம் தோய் நாகம் என இவற்றை போக
  எறிந்து உழுவார் தங்கை இரும் தடம் கண் கண்டும் - திணை150:28/2,3
நல் வாழ்க்கை போக நடுவு நின்று எல்லாம் - பழ:208/2
படுத்து ஏழையாம் என்று போகினும் போக
  அடுத்து ஏறு அல் ஐம்பாலாய் யாவர்க்கேயானும் - பழ:218/2,3

 TOP
 
  போகம் (10)
அளந்தன போகம் அவர் அவர் ஆற்றான் - நாலடி:11 3/2
போகம் உடைமை பொருள் ஆட்சி யார்கண்ணும் - நான்மணி:93/2
பொருளினால் ஆகுமாம் போகம் நெகிழ்ந்த - நான்மணி:103/3
பொருள் உடையான்கண்ணதே போகம் அறனும் - சிறுபஞ்:1/1
பொருளினான் ஆகும் ஆம் போகம் நெகிழ்ந்த - சிறுபஞ்:33/3
தானத்தான் போகம் தவத்தான் சுவர்க்கம் ஆம் - சிறுபஞ்:34/3
பொருள் போகம் அஞ்சாமை பொன்றுங்கால் போர்த்த - சிறுபஞ்:57/1
நன்று தளி சாலை நாட்டல் பெரும் போகம்
  ஒன்றுமாம் சால உடன் - சிறுபஞ்:61/3,4
போகம் பொருள் கேடு மான் வேட்டம் பொல்லா கள் - ஏலாதி:18/1
கொடையினால் போகம் சுவர்க்கம் தவத்தால் - ஏலாதி:76/3

 TOP
 
  போகமும் (1)
கருமமும் உள்படா போகமும் துவ்வா - நாலடி:25 10/1

 TOP
 
  போகவிடல் (1)
ஊதியம் போகவிடல் - குறள்:84 1/2

 TOP
 
  போகா (3)
சொரியினும் போகா தம - குறள்:38 6/2
கற்பறிவு போகா கடை - பழ:270/4
அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர - சிறுபஞ்:57/2

 TOP
 
  போகாது (4)
போகாது எறும்பு புறம் சுற்றும் யாதும் - நாலடி:34 7/2
பூண் ஆகம் நேர்வு அளவும் போகாது பூண் ஆகம் - திணை150:16/2
நிரை உரைத்து போகாது ஒன்று ஆற்ற துணிக - பழ:317/3
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் - சிறுபஞ்:26/2

 TOP
 
  போகாதே (1)
வாய் முன்னது ஆக வலிப்பினும் போகாதே
  நாய் பின்னதாக தகர் - பழ:156/3,4

 TOP
 
  போகாமல் (1)
ஓர் அம்பினான் எய்து போக்குவர் யான் போகாமல்
  ஈர் அம்பினால் எய்தாய் இன்று - திணை150:22/3,4

 TOP
 
  போகாமை (1)
போகாமை சால புலை - ஏலாதி:38/4

 TOP
 
  போகார் (4)
கண்ணுள்ளின் போகார் இமைப்பின் பருவரார் - குறள்:113 6/1
இரு தேவர் பார்ப்பார் இடை போகார் தும்மினும் - ஆசாரக்:31/1
சுடர் இடை போகார் சுவர் மேல் உமியார் - ஆசாரக்:36/1
படை வரினும் ஆடை வளி உரைப்ப போகார்
  பலர் இடை ஆடை உதிராரே என்றும் - ஆசாரக்:36/3,4

 TOP
 
  போகாரே (1)
பேர் பிறிது ஆக பெறுதலால் போகாரே
  நீர் குறிது ஆக புகல் - பழ:146/3,4

 TOP
 
  போகாவாறு (1)
யானை போய் வால் போகாவாறு - பழ:342/4

 TOP
 
  போகான் (4)
நாளும் நவை போகான் கற்றல் மிக இனிதே - இனிய40:3/2
அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் - ஏலாதி:37/1
எழ போகான் ஈடு அற்றார் என்றும் தொழ போகான் - ஏலாதி:37/2
எழ போகான் ஈடு அற்றார் என்றும் தொழ போகான்
  என்னே இ காலன் நீடு ஓரான் தவம் முயலான் - ஏலாதி:37/2,3

 TOP
 
  போகி (2)
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை - கள40:39/2
இடை அறுத்து போகி பிறன் ஒருவன் சேரார் - ஆசாரக்:66/3

 TOP
 
  போகிய (1)
கல்லாது போகிய நாளும் பெரியவர்கண் - நாலடி:17 9/1

 TOP
 
  போகினும் (2)
படுத்து ஏழையாம் என்று போகினும் போக - பழ:218/2
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் - பழ:280/2

 TOP
 
  போகு (3)
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள் - நாலடி:33 6/3
எருது இல் உழவர்க்கு போகு ஈரம் இன்னா - இன்னா40:4/1
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார் - சிறுபஞ்:76/1

 TOP
 
  போகுதல் (1)
துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா - இன்னா40:37/2

 TOP
 
  போகும் (4)
கோது போல் போகும் உடம்பு - நாலடி:4 4/4
போகும் பொறியார் புரிவும் பயம் இன்றே - பழ:127/2
போம் வழி போகும் இழை - பழ:358/4
போகும் புழையுள் புலந்து - ஏலாதி:11/4

 TOP
 
  போகுஆறு (1)
போகுஆறு அகலாக்கடை - குறள்:48 8/2

 TOP
 
  போகுஊழால் (1)
போகுஊழால் தோன்றும் மடி - குறள்:38 1/2

 TOP
 
  போத்தந்த (1)
நுண் ஞாண் வலையின் பரதவர் போத்தந்த
  பல் மீன் உணங்கல் கவரும் துறைவனை - ஐந்70:66/1,2

 TOP
 
  போத்து (2)
போத்து அறார் புல் அறிவினார் - நாலடி:36 1/4
போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான் - ஐந்70:45/1

 TOP
 
  போத (1)
ஆராத பூம் தார் அணி தேரான்தான் போத
  வாராத நாளே வரும் - திணை150:101/3,4

 TOP
 
  போதந்து (1)
பொலம் தார் இராமன் துணையாக போதந்து
  இலங்கை கிழவற்கு இளையான் இலங்கைக்கே - பழ:92/1,2

 TOP
 
  போதர (1)
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி - திணை150:71/2

 TOP
 
  போதராய் (1)
போதராய் காண்பாம் புறவு - திணை50:29/4

 TOP
 
  போதரும் (1)
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் - நாலடி:9 3/1

 TOP
 
  போதல் (2)
தலை தண்டமாக சுரம் போதல் இன்னா - இன்னா40:12/1
கல் அதர் அத்தத்தை காதலன் பின் போதல்
  வல்லவோ மாதர் நடை - ஐந்50:37/3,4

 TOP
 
  போதாய் (1)
கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும் - குறள்:113 3/1

 TOP
 
  போதியோ (2)
என்னோடு சூழாது எழு நெஞ்சே போதியோ
  நல் நெறி சேர நமக்கு - நாலடி:6 5/3,4
நிற்றியோ போதியோ நீ - நாலடி:38 6/4

 TOP
 
  போதினான் (1)
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன் - நான்மணி:47/1

 TOP
 
  போது (11)
ஏதிலார் இன் சொலின் தீது ஆமோ போது எலாம் - நாலடி:8 3/2
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் - நாலடி:9 3/1
சிறு முல்லை போது எல்லாம் செவ்வி நறு நுதல் - கார்40:21/2
போது ஆர் வண்டு ஊதும் புனல் வயல் ஊரற்கு - ஐந்50:22/1
முல்லை தளவொடு போது அவிழ எல்லி - ஐந்70:24/2
ஒள் இதழ் தாமரை போது உறழும் ஊரனை - ஐந்70:50/1
போது உறழ் தாமரை கண் ஊரனை நேர் நோக்கி - ஐந்70:51/2
பூவா இள ஞாழல் போது - திணை150:39/4
போது ஆரி வண்டு எலாம் நெட்டெழுத்தின் மேல் புரிய - திணை150:95/3
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி - குறள்:123 7/1
போது அவிழ் தாமரை பூம் துறை ஊரனை - கைந்:43/1

 TOP
 
  போதே (1)
தாம் ஆர்ந்த போதே தகர் கோடு ஆம் மான் நோக்கின் - நாலடி:38 8/2

 TOP
 
  போந்த (1)
பொறி மாண் புனை திண் தேர் போந்த வழியே - கார்40:21/1

 TOP
 
  போந்தது (1)
போந்தது இல் ஐய களிறு - திணை50:8/4

 TOP
 
  போந்தன (2)
ஏ மரை போந்தன ஈண்டு - திணை150:1/4
இரு சுடரும் போந்தன என்றார் - திணை150:71/4

 TOP
 
  போந்து (6)
பொழிலும் விலை ஆமோ போந்து - திணை150:15/4
புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் - திணை150:30/3
திரை மேல் போந்து எஞ்சிய தெண் கழி கானல் - திணை150:48/1
பொங்கு திரை உதைப்ப போந்து ஒழிந்த சங்கு - திணை150:49/2
பொருள் இலர்ஆயினும் பொங்கென போந்து எய்யும் - திணை150:84/3
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே - சிறுபஞ்:77/2

 TOP
 
  போந்தேன் (1)
மணி அரவம் என்று எழுந்து போந்தேன் கனி விரும்பும் - ஐந்50:50/2

 TOP
 
  போம் (5)
இமைக்கும் அளவில் தம் இன் உயிர் போம் ஆற்றை - நாலடி:33 3/1
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி - கள40:2/2
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும் - குறள்:66 9/1
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு - பழ:233/3
போம் வழி போகும் இழை - பழ:358/4

 TOP
 
  போமாம் (1)
உறங்குவாம் என்று எழுந்து போமாம் அஃது அன்றி - நாலடி:35 2/3

 TOP
 
  போய் (10)
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற - நாலடி:14 6/3
இருந்து உயிர் கொன்னே கழியாது தான் போய்
  விருந்தினன் ஆதலே நன்று - நாலடி:29 6/3,4
நீத்து நீர் ஊன வாய் பாண நீ போய் மொழி - ஐந்70:45/3
எங்கட்கு உரையாது எழுந்து போய் இங்கண் - திணை150:127/2
இருந்திட்டு என் போய் என் இவர் - திரி:104/4
பொய் கொண்டு அறை போய் திரிபவர்க்கு என்கொலாம் - பழ:241/2
யானை போய் வால் போகாவாறு - பழ:342/4
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய்
  என் செய்தேஆயினும் உய்ந்தீக சாவாதான் - பழ:384/2,3
ஓடு போல் தாரம் பிறந்த தாய் ஊடு போய்
  கோத்து இன்னா சொல்லானாய் கொல்லானேல் பல்லவர் - சிறுபஞ்:81/2,3
வாய் இழந்த வாழ்வினார் வாணிகம் போய் இழந்தார் - ஏலாதி:78/2

 TOP
 
  போய (1)
பொருள் புரிந்தார் போய சுரம் - ஐந்50:35/4

 TOP
 
  போயார் (1)
உயிர் போயார் வெண் தலை உட்க சிரித்து - நாலடி:5 10/1

 TOP
 
  போயிற்று (1)
அலையும் அலை போயிற்று இன்று - ஐந்70:3/4

 TOP
 
  போயின (1)
போயின சில் நாள் புனத்து மறையினால் - ஐந்50:11/3

 TOP
 
  போயினார் (2)
பறை அறையா போயினார் இல் - பழ:112/4
பொய் அற்ற ஐவரும் போயினார் இல்லையே - பழ:280/3

 TOP
 
  போயினான் (1)
போயினான் சென்றான் புரிந்து - திணை150:40/4

 TOP
 
  போயும் (1)
சென்று உலாம் சேர்ப்ப அது போல நீர் போயும்
  ஒன்று இரண்டாம் வாணிகம் இல் - பழ:275/3,4

 TOP
 
  போர் (16)
பொற்றொடியும் போர் தகர் கோடு ஆயினாள் நல் நெஞ்சே - நாலடி:38 6/3
போர் அறின் வாடும் பொருநர் சீர் கீழ் வீழ்ந்த - நான்மணி:41/1
மங்குல் மழையின் அதிரும் அதிரா போர்
  செம் கண் மால் அட்ட களத்து - கள40:11/4,5
போர் கொடி தானை பொரு புனல் நீர் நாடன் - கள40:17/4
பணை முழங்கு போர் தானை செம் கண் சின மால் - கள40:40/3
ஊர் கெழு சேவல் இதலொடு போர் திளைக்கும் - ஐந்70:35/2
ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா - திணை150:4/2
பொன் ஆம் போர் வேலவர்தாம் புரிந்தது என்னே - திணை150:18/2
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று - குறள்:76 8/1
போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து - குறள்:77 7/2
தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு - திரி:71/2
ஈர்ஐம்பதின்மரும் போர் எதிர்த்து ஐவரொடு - பழ:52/2
கரை இருந்தார்க்கு எளிய போர் - பழ:86/4
போர் ஏற்றும் என்பார் பொது ஆக்கல் வேண்டுமோ - பழ:231/2
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் - சிறுபஞ்:78/2
அலை களம் போர் யானை ஆக்கும் நிலைக்களம் - ஏலாதி:12/2

 TOP
 
  போர்த்த (3)
பெரும் தோளி பெய்வளாய் என்னும் மீ போர்த்த
  கரும் தோளால் கண் விளக்கப்பட்டு - நாலடி:5 7/3,4
என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு - குறள்:8 10/2
பொருள் போகம் அஞ்சாமை பொன்றுங்கால் போர்த்த
  அருள் போகா ஆர் அறம் என்று ஐந்தும் இருள் தீர - சிறுபஞ்:57/1,2

 TOP
 
  போர்த்தாலும் (1)
பொன் வாளால் காடு இல் கரு வரை போர்த்தாலும்
  என் வாளா என்றி இலங்கு எயிற்றாய் என் வாள் போல் - திணை150:99/1,2

 TOP
 
  போர்த்தாள் (1)
செய்யது போர்த்தாள் போல் செவ்வந்தாள் பொய் தீர்ந்த - கள40:32/2

 TOP
 
  போர்த்து (2)
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து
  இது காண் என் வண்ணம் இனி - திணை150:74/3,4
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று - குறள்:28 3/2

 TOP
 
  போர்த்தும் (1)
போர்த்தும் உரிந்திட்டும் பூசியும் நீட்டியும் - சிறுபஞ்:65/1

 TOP
 
  போர்த்துவிடும் (1)
வான் சிறிதா போர்த்துவிடும் - நாலடி:4 8/4

 TOP
 
  போர்ப்பு (1)
போர்ப்பு இல் இடி முரசின் ஊடு போம் ஒண் குருதி - கள40:2/2

 TOP
 
  போர்பு (2)
நெல் போர்பு சூடி வரும் - திணை150:148/4
பழம் செய் போர்பு ஈன்றுவிடல் - பழ:292/4

 TOP
 
  போர்வை (3)
தோல் போர்வை மேலும் துளை பலவாய் பொய்ம் மறைக்கும் - நாலடி:5 2/1
மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை - நாலடி:5 2/2
மீ போர்வை மாட்சித்து உடம்பு ஆனால் மீ போர்வை
  பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை - நாலடி:5 2/2,3

 TOP
 
  போர்வையும் (1)
முல்லைக்கு தேரும் மயிலுக்கு போர்வையும்
  தொல்லை அளித்தாரை கேட்டு அறிதும் சொல்லின் - பழ:361/1,2

 TOP
 
  போர்வையோடு (1)
மோட்டுடை போர்வையோடு ஏக்கழுத்தம் தாள் இசைப்பு - ஆசாரக்:91/1

 TOP
 
  போருள் (2)
போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால் - பழ:126/2
ஒருவன் உணராது உடன்று எழுந்த போருள்
  இருவரிடை நட்பான் புக்கால் பெரிய - பழ:294/1,2

 TOP
 
  போல் (211)
கரும் கொண்மூ வாய் திறந்த மின்னு போல் தோன்றி - நாலடி:1 8/3
மலை மிசை தோன்றும் மதியம் போல் யானை - நாலடி:3 1/1
மலை ஆடும் மஞ்சு போல் தோன்றி மற்று ஆங்கே - நாலடி:3 8/3
புல் நுனி மேல் நீர் போல் நிலையாமை என்று எண்ணி - நாலடி:3 9/1
சாறு போல் சாலவும் பின் உதவி மற்று அதன் - நாலடி:4 4/3
கோது போல் போகும் உடம்பு - நாலடி:4 4/4
இடு நீற்றால் பை அவிந்த நாகம் போல் தத்தம் - நாலடி:7 6/3
நீர் கொண்ட வெப்பம் போல் தானே தணியுமே - நாலடி:7 8/3
உள்ள இடம் போல் பெரிது உவந்து மெல்ல - நாலடி:10 1/2
ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல்
  பைய நிறைத்துவிடும் - நாலடி:10 9/3,4
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி - நாலடி:12 5/3
பால் வேறு உருவின அல்லவாம் பால் போல்
  ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல் - நாலடி:12 8/2,3
ஒருதன்மைத்து ஆகும் அறம் நெறி ஆ போல்
  உருவு பல கொளல் ஈங்கு - நாலடி:12 8/3,4
அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி - நாலடி:13 3/1
வான் ஊர் மதியம் போல் வைகலும் தேயுமே - நாலடி:13 5/3
எம்மை உலகத்தும் யாம் காணேம் கல்வி போல்
  மம்மர் அறுக்கும் மருந்து - நாலடி:14 2/3,4
அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல்
  செல்லாமை செவ்வன் நேர் நிற்பினும் ஒப்புரவிற்கு - நாலடி:15 8/2,3
பருமம் பொறுப்பினும் பாய் பரிமா போல்
  பொரு முரண் ஆற்றுதல் இன்று - நாலடி:15 9/3,4
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே - நாலடி:17 6/3
குல மாட்சி இல்லாரும் குன்று போல் நிற்பர் - நாலடி:18 5/3
பாலொடு அளாய நீர் பால் போல் ஆகும் அல்லது - நாலடி:18 7/1
நில நலத்தால் நந்திய நெல்லே போல் தத்தம் - நாலடி:18 9/1
சாஅயக்கண்ணும் பெரியார் போல் மற்றையார் - நாலடி:19 4/3
கல்லுற்றுழி ஊறும் ஆறே போல் செல்வம் - நாலடி:19 5/2
கரு நரை மேல் சூடே போல் தோன்றும் கரு நரையை - நாலடி:19 6/2
கோள் ஆற்ற கொள்ளா குளத்தின் கீழ் பைம் கூழ் போல்
  கேள் ஈவது உண்டு கிளைகளோ துஞ்சுப - நாலடி:20 1/1,2
வாள் ஆடு கூத்தியர் கண் போல் தடுமாறும் - நாலடி:20 1/3
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல் - நாலடி:21 2/2
நிழல் மரம் போல் நேர் ஒப்ப தாங்கி பழு மரம் போல்
  பல்லார் பயன் துய்ப்ப தான் வருந்தி வாழ்வதே - நாலடி:21 2/2,3
உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு - நாலடி:21 6/3
கொட்டி உண்பாரும் குறடு போல் கைவிடுவர் - நாலடி:21 8/2
கய பூ போல் முன் மலர்ந்து பின் கூம்புவாரை - நாலடி:22 5/3
நாய் கால் சிறு விரல் போல் நன்கு அணியர்ஆயினும் - நாலடி:22 8/1
மாரி போல் மாண்ட பயத்தது ஆம் மாரி - நாலடி:24 2/2
பெருகுவது போல தோன்றி வை தீ போல்
  ஒருபொழுதும் செல்லாதே நந்தும் அருகு எல்லாம் - நாலடி:24 4/1,2
குன்றின் மேல் கொட்டும் தறி போல் தலை தகர்ந்து - நாலடி:26 7/3
இழிந்தவை காமுறூஉம் ஈ போல் இழிந்தவை - நாலடி:26 9/2
தன் போல் ஒருவன் முகம் நோக்கி தானும் ஓர் - நாலடி:26 10/3
நாறா தகடே போல் நல் மலர் மேல் பொன் பாவாய் - நாலடி:27 6/1
வல்லவர் ஊன்ற வடி ஆ போல் வாய் வைத்து - நாலடி:28 9/3
உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல்
  தொண்டு ஆயிரவர் தொகுபவே வண்டாய் - நாலடி:29 4/1,2
கானம் தலைப்பட்ட தீ போல் கனலுமே - நாலடி:30 1/3
காணவே கற்பு அழியும் என்பார் போல் நாணி - நாலடி:30 3/2
ஒருநாள் ஒருபொழுதை துன்பம் அவை போல்
  அரு நவை ஆற்றுதல் இன்று - நாலடி:30 5/3,4
உலை ஊதும் தீயே போல் உள் கனலும்கொல்லோ - நாலடி:30 8/3
நா பாடம் சொல்லி நயம் உணர்வார் போல் செறிக்கும் - நாலடி:32 2/1
பெறுவது கொள்பவர் தோள் போல் நெறிபட்டு - நாலடி:32 7/1
குப்பை கிளைப்பு ஓவா கோழி போல் மிக்க - நாலடி:35 1/2
தீ தொழிலே கன்றி திரிதந்து எருவை போல்
  போத்து அறார் புல் அறிவினார் - நாலடி:36 1/3,4
கடைக்கால் தலைக்கண்ணது ஆகி குடை கால் போல்
  கீழ் மேலாய் நிற்கும் உலகு - நாலடி:37 8/3,4
பொத்த நூல் கல்லும் புணர் பிரியா அன்றிலும் போல்
  நித்தலும் நம்மை பிரியலம் என்று உரைத்த - நாலடி:38 6/1,2
ஆமா போல் நக்கி அவர் கை பொருள் கொண்டு - நாலடி:38 7/1
சேமா போல் குப்புறூஉம் சில்லைக்கண் அன்பினை - நாலடி:38 7/2
அஞ்ஞான்று கண்டேம் போல் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும் - நாலடி:39 5/2
கார் வரை போல் யானை கதம் காண்டல் முன் இனிதே - இனிய40:8/3
பெருமை போல் பீடு உடையது இல் - இனிய40:11/4
மற மன்னர் தம் கடையுள் மா மலை போல் யானை - இனிய40:15/3
பொரு கடல் வண்ணன் புனை மார்பில் தார் போல்
  திருவில் விலங்கு ஊன்றி தீம் பெயல் தாழ - கார்40:1/1,2
பகழி போல் உண்கண்ணாய் பொய் அன்மை ஈண்டை - கார்40:5/2
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் - கார்40:8/3
கருவிளை கண் மலர் போல் பூத்தன கார்க்கு ஏற்று - கார்40:9/1
அணர்த்து எழு பாம்பின் தலை போல் புணர் கோடல் - கார்40:11/3
செல்வர் மனம் போல் கவின் ஈன்ற நல்கூர்ந்தார் - கார்40:18/3
மேனி போல் புல்லென்ற காடு - கார்40:18/4
சேனை போல் செல்லும் மழை - கார்40:20/4
ஆக்கம் போல் பூத்தன காடு - கார்40:22/4
கரும் கால் வரகின் பொரி போல் அரும்பு அவிழ்ந்து - கார்40:25/1
முருகியம் போல் வானம் முழங்கி இரங்க - கார்40:27/1
கெடாஅ புகழ் வேட்கை செல்வர் மனம் போல்
  படாஅ மகிழ் வண்டு பாண் முரலும் கானம் - கார்40:32/2,3
இங்குலிக குன்றே போல் தோன்றுமே செம் கண் - கள40:7/2
செவ்வல்அம் குன்றம் போல் தோன்றும் புனல் நாடன் - கள40:10/3
பவளம் சொரிதரு பை போல் திவள் ஒளிய - கள40:14/2
நளிந்த கடலுள் திமில் திரை போல் எங்கும் - கள40:18/1
மலை கலங்க பாயும் மலை போல் நிலை கொள்ளா - கள40:25/1
வீற்று வீற்று ஓடும் மயல் இனம் போல் நால் திசையும் - கள40:29/2
மடங்க எறிந்து மலை உருட்டும் நீர் போல்
  தடம் கொண்ட ஒண் குருதி கொல் களிறு ஈர்க்கும் - கள40:30/1,2
செய்யது போர்த்தாள் போல் செவ்வந்தாள் பொய் தீர்ந்த - கள40:32/2
நெய்தல் இடை இடை வாளை பிறழ்வன போல்
  ஐது இலங்கு எஃகின் அவிர் ஒளி வாள் தாயினவே - கள40:33/2,3
வெள்ளி வெண் நாஞ்சிலால் ஞாலம் உடுவன போல்
  எல்லா களிறும் நிலம் சேர்ந்த பல் வேல் - கள40:40/1,2
வள் வார் முரசின் குரல் போல் இடித்து உரறி - ஐந்50:4/2
பிரிந்தவர் மேனி போல் புல்லென்ற வள்ளி - ஐந்50:8/1
பொருந்தினர் மேனி போல் பொற்ப திருந்திழாய் - ஐந்50:8/2
உதிரம் துவரிய வேங்கை உகிர் போல்
  எதிரி முருக்கு அரும்ப ஈர்ம் தண் கார் நீங்க எதிருநர்க்கு - ஐந்50:31/1,2
அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல்
  தணி மணல் எக்கர் மேல் ஓதம் பெயர - ஐந்70:60/2,3
கடையாயார் நட்பே போல் காஞ்சி நல் ஊர - திணை50:33/1
கைதை சூழ் கானலுள் கண்ட நாள் போல் ஆனான் - திணை50:41/2
தாமரை போல் வாள் முகத்து தாழ்குழலீர் காணீரோ - திணை150:1/3
வினை விளைய செல்வம் விளைவது போல் நீடா - திணை150:5/1
நெடும் பணை போல் தோள் நேராள் நின்று - திணை150:12/4
ஒரு வரை போல் எங்கும் பல வரையும் சூழ்ந்த - திணை150:13/1
கோள் வேங்கை போல் கொடியார் என் ஐயன்மார் கோள் வேங்கை - திணை150:20/2
வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது - திணை150:24/2
நல் இயல் தம் இனம் நாடுவ போல் நல் இயல் - திணை150:25/2
புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் - திணை150:30/3
தவழ தான் நில்லாதது போல் பவள - திணை150:42/2
துயில் கெட தோன்றும் படையா துயில் போல்
  குறியா வரவு ஒழிந்து கோல நீர் சேர்ப்ப - திணை150:50/2,3
சாலிகை போல் வலை சால பல உணங்கும் - திணை150:51/3
செல்வர் சிறார்க்கு பொற்கொல்லர் போல் நல்ல - திணை150:66/2
பொறுக்க என்றால் பொறுக்கலாமோ ஒறுப்ப போல்
  பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம் - திணை150:67/2,3
வெந்தால் போல் தோன்றும் நீள் வேய் அத்தம் தந்து ஆர் - திணை150:77/2
கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி - திணை150:92/2
தன் போல் முழங்கி தளவம் குருந்து அணைய - திணை150:93/3
இருள் பரந்து ஆழியான்தன் நிறம் போல் தம்முன் - திணை150:96/1
பாழி போல் மாயவன் தன் பற்றார் களிற்று எறிந்த - திணை150:97/1
ஆழி போல் ஞாயிறு கல் சேர தோழியோ - திணை150:97/2
மால் மாலை தம்முன் நிறம் போல் மதி முளைப்ப - திணை150:97/3
என் வாளா என்றி இலங்கு எயிற்றாய் என் வாள் போல்
  வாள் இழந்த கண் தோள் வனப்பு இழந்த மெல் விரலும் - திணை150:99/2,3
ஒன்றாய் உரும் உடைத்தாய் பெய் வான் போல் பூக்கு என்று - திணை150:104/3
பெரும் தண் தளவொடு தம் கேளிரை போல் காணாய் - திணை150:105/3
என் போல் இகுளை இரும் கடல் மாந்திய கார் - திணை150:109/1
பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல் - திணை150:109/2
பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல்
  துணை பிரிந்து வாழ்கின்றார் தோன்றுவர் தோன்றார் - திணை150:109/2,3
படும் தடம் கண் பல் பணை போல் வான் முழங்கல் மேலும் - திணை150:115/1
பீர் தோன்றி தூண்டுவாள் மெல் விரல் போல் நீர் தோன்றி - திணை150:118/2
நகுவது போல் மின் ஆட நாணா என் ஆவி - திணை150:122/3
வயந்தகம் போல் தோன்றும் வயல் ஊரன் கேண்மை - திணை150:128/3
இந்திரன் போல் வந்தான் இடத்து - திணை150:145/4
செய்யாத மாத்திரையே செங்கயல் போல் கண்ணினாள் - திணை150:149/3
ஏறு போல் பீடு நடை - குறள்:6 9/2
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒருபால் - குறள்:12 8/1
பிறவும் தம போல் செயின் - குறள்:12 10/2
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் - குறள்:13 6/1
பொறுத்தாரை பொன் போல் பொதிந்து - குறள்:16 5/2
ஏதிலார் குற்றம் போல் தம் குற்றம் காண்கிற்பின் - குறள்:19 10/1
நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும் - குறள்:24 5/1
படை கொண்டார் நெஞ்சம் போல் நன்று ஊக்காது ஒன்றன் - குறள்:26 3/1
சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம் - குறள்:27 7/1
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து - குறள்:28 6/1
தம் நோய் போல் போற்றாக்கடை - குறள்:32 5/2
நாள் என ஒன்று போல் காட்டி உயிர் ஈரும் - குறள்:34 4/1
உடையார் முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் - குறள்:40 5/1
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால் - குறள்:58 4/1
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம் - குறள்:71 6/1
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல்
  வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு - குறள்:79 1/1,2
நட்டார் போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார் சொல் - குறள்:83 6/1
வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக - குறள்:89 2/1
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு - குறள்:89 2/2
செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே - குறள்:89 7/1
இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம் - குறள்:94 10/1
இழிவு அறிந்து உண்பான்கண் இன்பம் போல் நிற்கும் - குறள்:95 6/1
மதிக்கண் மறு போல் உயர்ந்து - குறள்:96 7/2
சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல்
  கொல்ல பயன்படும் கீழ் - குறள்:108 8/1,2
உண்டார்கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல்
  கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று - குறள்:109 10/1,2
உறாஅதவர் போல் சொலினும் செறாஅர் சொல் - குறள்:110 6/1
செறாஅ சிறு சொல்லும் செற்றார் போல் நோக்கும் - குறள்:110 7/1
மாதர் முகம் போல் ஒளிவிட வல்லையேல் - குறள்:112 8/1
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல்
  அறை பறை கண்ணார் அகத்து - குறள்:118 10/1,2
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன் - குறள்:119 6/1
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல்
  வன்கண்ணதோ நின் துணை - குறள்:123 2/1,2
தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் - குறள்:126 3/2
ஒரு நாள் எழு நாள் போல் செல்லும் சேண் சென்றார் - குறள்:127 9/1
மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை - குறள்:128 3/1
முகை மொக்குள் உள்ளது நாற்றம் போல் பேதை - குறள்:128 4/1
எழுதுங்கால் கோல் காணா கண்ணே போல் கொண்கன் - குறள்:129 5/1
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல்
  பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து - குறள்:129 7/1,2
கடை மணி போல் திண்ணியான் காப்பும் இ மூன்றும் - திரி:33/3
பழகினும் பார்ப்பாரை தீ போல் ஒழுகல் - திரி:42/2
தோள் வழங்கி வாழும் துறை போல் கணிகையும் - திரி:81/1
இரப்பவர்கண் தேய்வே போல் தோன்றல் இரப்பவர்க்கு ஒன்று - திரி:101/2
ஈவார் முகம் போல் ஒளிவிடுதல் இ மூன்றும் - திரி:101/3
உண்டார் போல் வாய்பூசி செல்வர் அது எடுத்து - ஆசாரக்:18/3
மேல் முறை பால் தம் குரவரை போல் ஒழுகல் - ஆசாரக்:61/2
குணனும் குலம் உடையார் கூறார் பகைவர் போல்
  பாரித்து பல் கால் பயின்று - ஆசாரக்:71/2,3
தேர்வார் போல் நிற்க திரிந்து - ஆசாரக்:78/3
பொன்னினை போல் போற்றி காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால் - ஆசாரக்:95/3
நந்து எறும்பு தூக்கணம்புள் காக்கை என்று இவை போல்
  தம் கருமம் நல்ல கடைப்பிடித்து தம் கருமம் - ஆசாரக்:96/1,2
திரிவு இன்றி தீர்ந்தார் போல் சொல்லி அவருள் - பழ:10/2
உப்பு ஒழிதல் செல்லா ஒலி கடல் போல் மிக்க - பழ:11/2
விழும் இழை நல்லார் வெருள் பிணை போல் நோக்கம் - பழ:12/1
இசை நோக்கி ஈகின்றார் ஈகை வயமா போல்
  ஆலித்து பாயும் அலை கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:40/2,3
வெள்ளம் வருங்காலை ஈர்ப்படுக்கும் அஃதே போல்
  கள்ளம் உடையாரை கண்டே அறியலாம் - பழ:41/1,2
பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் - பழ:47/3
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை - பழ:61/2
களிகள் போல் தூங்கும் கடல் சேர்ப்ப வாங்கி - பழ:79/3
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல்
  எள்ளற்க யார் வாயும் நல் உரை தெள்ளிதின் - பழ:87/1,2
கண்ணின் மணியே போல் காதலால் நட்டரும் - பழ:89/1
கூடகாரத்திற்கு துப்பு ஆகும் அஃதே போல்
  பீடு இலாக்கண்ணும் பெரியார் பெரும் தகையர் - பழ:96/2,3
மரம் போல் வலிய மனத்தாரை முன் நின்று - பழ:140/1
தம்மை பிரியார் தமர் போல் அடைந்தாரின் - பழ:188/2
விழைந்தார் போல் தீயவை பின்னரும் செய்தல் - பழ:211/2
நீறு ஆர்ந்தும் ஒட்டா நிகர் இல் மணியே போல்
  வேறாக தோன்றும் விளக்கம் உடைத்தாகும் - பழ:214/1,2
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல்
  நீர் அற நீர் சார்வு அறும் - பழ:219/3,4
தாக்குற்ற போழ்தில் தமரே போல் நன்கு உரைத்து - பழ:250/1
பேணாது உரைக்கும் உரை கேட்டு உவந்தது போல்
  ஊண் ஆர்ந்து உதவுவது ஒன்று இல் எனினும் கள்ளினை - பழ:256/2,3
சொல் குறிகொண்டு துடி பண்ணுறுத்தது போல்
  வெற்பு அறை மேல் தாழும் விலங்கு அருவி நல் நாட - பழ:270/2,3
நல் செய்கை செய்வார் போல் காட்டி நசை அழுங்க - பழ:283/2
மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல்
  மஞ்சு ஆடு வெற்ப மறைப்பினும் ஆகாதே - பழ:285/2,3
துளி உண் பறவை போல் செவ்வன் ஓர்ப்பாரும் - பழ:287/3
செம் நடை சேரா சிறியார் போல் ஆகாது - பழ:288/2
நோக்கி அறிப அதுவே போல் நோக்கி - பழ:301/2
பிள்ளைகளை மருட்டும் தாயர் போல் அம்புலி மேல் - பழ:323/3
விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும் - பழ:343/2
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி - பழ:353/3
உரையுள் வளவிய சொல் சொல்லாதது போல்
  நிரை உள்ளே இன்னா வரைவு - பழ:366/3,4
சாரார் பகை போல் சலித்து - சிறுபஞ்:40/4
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு - சிறுபஞ்:60/1
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல - சிறுபஞ்:60/2
ஒன்று போல் உள் நெகிழ்ந்து ஈயின் சிறிது எனினும் - சிறுபஞ்:63/3
குன்று போல் கூடும் பயன் - சிறுபஞ்:63/4
சிக்கர் சிதடர் சிதலை போல் வாய் உடையார் - சிறுபஞ்:74/1
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல்
  கடும் களிறு விட்டுழி செல்லார் வழங்கார் - சிறுபஞ்:78/2,3
காடு போல் கட்கு இனிய இல்லம் பிறர் பொருள் - சிறுபஞ்:81/1
ஓடு போல் தாரம் பிறந்த தாய் ஊடு போய் - சிறுபஞ்:81/2
உறு பஞ்ச மூலம் தீர் மாரி போல் கூறீர் - சிறுபஞ்:107/3
முருந்து ஏய்க்கும் முள் போல் எயிற்றினாய் நாளும் - ஏலாதி:7/3
பண் போல் கிளவியார் பற்றாமை பண் போலும் - ஏலாதி:15/2
அரங்கின் மேல் ஆடுநர் போல் ஆகாமல் நன்று ஆம் - ஏலாதி:24/3
தீர்ந்தால் போல் தீரா வரும் - ஏலாதி:25/4
கூடுவது ஈவானை கொவ்வை போல் செம் வாயாய் - ஏலாதி:34/3
சாபம் போல் சாரும் சலித்து - ஏலாதி:60/4
கொலை புரி வில்லொடு கூற்று போல் ஓடும் - கைந்:23/2

 TOP
 
  போல்க (1)
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க
  இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் - குறள்:70 1/1,2

 TOP
 
  போல்கலார் (1)
மா இரு ஞாலத்து மண்பு ஒருவன் போல்கலார்
  பாய் இருள் நீக்கும் மதியம் போல் பல் மீனும் - பழ:47/2,3

 TOP
 
  போல்வதூஉம் (1)
நெருப்பு அழல் சேர்ந்தக்கால் நெய் போல்வதூஉம்
  எரிப்ப சுட்டு எவ்வ நோய் ஆக்கும் பரப்ப - நாலடி:13 4/1,2

 TOP
 
  போல்வர் (3)
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர்
  மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் - குறள்:100 7/1,2
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன - குறள்:108 1/1
கண்டு அறியார் போல்வர் கெழீஇயின்மை செய்வாரை - பழ:251/1

 TOP
 
  போல்வார் (3)
எம்மை அறிந்திலிர் எம் போல்வார் இல் என்று - நாலடி:17 5/1
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை - நாலடி:21 10/3
கண் போல்வார் காயாமை கற்றார் இனம் சேர்தல் - ஏலாதி:15/1

 TOP
 
  போல்வாரும் (1)
வட்டும் வழுதுணையும் போல்வாரும் வாழ்பவே - நாலடி:27 4/3

 TOP
 
  போல (67)
சகடக்கால் போல வரும் - நாலடி:1 2/4
சேக்கை மரன் ஒழிய சேண் நீங்கு புல் போல
  யாக்கை தமர்க்கு ஒழிய நீத்து - நாலடி:3 10/3,4
பெரியவர் கேண்மை பிறை போல நாளும் - நாலடி:13 5/1
நளி கடல் தண் சேர்ப்ப நாள் நிழல் போல
  விளியும் சிறியவர் கேண்மை விளிவு இன்றி - நாலடி:17 6/1,2
முட்டிகை போல முனியாது வைகலும் - நாலடி:21 8/1
சுட்டுக்கோல் போல எரியும் புகுவரே - நாலடி:21 8/3
கோட்டு பூ போல மலர்ந்து பின் கூம்பாது - நாலடி:22 5/1
பெருகுவது போல தோன்றி வை தீ போல் - நாலடி:24 4/1
உரு உடை கன்னியரை போல பருவத்தால் - நாலடி:28 4/3
பெறுவது ஒன்று இன்றியும் பெற்றானே போல
  கறுவு கொண்டு ஏலாதார்மாட்டும் கறுவினால் - நாலடி:34 5/1,2
சேடியர் போல செயல் தேற்றார் கூடி - நாலடி:36 4/2
புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி - நாலடி:36 4/3
முகம் போல முன் உரைப்பது இல் - நான்மணி:45/4
பவழம் சிதறியவை போல கோபம் - கார்40:5/3
பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல
  எ சாரும் மின்னும் மழை - கார்40:7/3,4
நெய் அணி குஞ்சரம் போல இரும் கொண்மூ - கார்40:12/3
களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி - கார்40:13/3
நாஞ்சில் வலவன் நிறம் போல பூம் சினை - கார்40:19/1
இள நலம் போல கவினி வளம் உடையார் - கார்40:22/3
மா வினவுவார் போல வந்தவர் நம்மாட்டு - ஐந்50:14/3
நுண் அறல் போல நுணங்கிய ஐம் கூந்தல் - ஐந்50:27/2
வெண் மரல் போல நிறம் திரிந்து வேறாய - ஐந்50:27/3
வீழ்பவள் போல தளரும் கால் தாழாது - ஐந்50:37/2
கொல்லுநர் போல வரும் - ஐந்70:17/4
உதிர்வன போல உள - திணை50:18/4
எல் வளையம் மென் தோளேம் எங்கையர்தம் போல
  நல்லவருள் நாட்டம் இலேம் - திணை50:37/3,4
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் - திணை150:38/3
நெருங்கு வான் போல நெகிழ்ந்து - திணை150:41/4
இதடி கரையும் கல் மா போல தோன்றும் - திணை150:83/3
பொருள் பொருள் என்றார் சொல் பொன் போல போற்றி - திணை150:85/1
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே - குறள்:8 7/1
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை - குறள்:16 1/1
ஆவது போல கெடும் - குறள்:29 3/2
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும் - குறள்:29 8/1
வைத்தூறு போல கெடும் - குறள்:44 5/2
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு - குறள்:46 4/1
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல
  இல்லாகி தோன்றா கெடும் - குறள்:48 9/1,2
வாள் ஆண்மை போல கெடும் - குறள்:62 4/2
தீ எச்சம் போல தெறும் - குறள்:68 4/2
உடுக்கை இழந்தவன் கை போல ஆங்கே - குறள்:79 8/1
மனம் போல வேறுபடும் - குறள்:83 2/2
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது - குறள்:89 8/1
ஒருமை மகளிரே போல பெருமையும் - குறள்:98 4/1
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் - குறள்:103 7/1
பிறன் போல நோக்கப்படும் - குறள்:105 7/2
சிறக்கணித்தான் போல நகும் - குறள்:110 5/2
ஏதிலார் போல பொது நோக்கு நோக்குதல் - குறள்:110 9/1
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல
  மறு உண்டோ மாதர் முகத்து - குறள்:112 7/1,2
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல
  விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ - குறள்:116 9/1,2
ஊற்று நீர் போல மிகும் - குறள்:117 1/2
ஒருதலையான் இன்னாது காமம் கா போல
  இருதலையானும் இனிது - குறள்:120 6/1,2
ஏதிலர் போல வரும் - குறள்:123 4/2
கார் ஆண்மை போல ஒழுகலும் இ மூன்றும் - திரி:6/3
உள்ளன போல கெடும் - திரி:59/4
தேவரை போல தொழுது எழுக என்பதே - ஆசாரக்:16/3
உரியதனில் கண்டு உணர்ந்தார் ஒக்கமே போல
  பெரியதன் ஆவி பெரிது - பழ:1/3,4
பாப்பு கொடியாற்கு பால் மேனியான் போல
  தாக்கி அமருள் தலைப்பெய்யார் போக்கி - பழ:13/1,2
விளிந்தாரே போல பிறர் ஆகி நிற்கும் - பழ:42/1
நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை - பழ:83/3
பரியாதார் போல இருக்க பரிவு இல்லா - பழ:135/2
சென்று உலாம் சேர்ப்ப அது போல நீர் போயும் - பழ:275/3
கல் எறிந்தால் போல கலாம் தலைக்கொள்வாரை - பழ:276/2
பகை மேற்கொண்டார் போல கொண்டார் வெகுடல் - பழ:304/3
பொறாஅஅன் போல பொறுத்தால் பொறாஅமை - பழ:305/2
செருக்கினால் செய்கலார் செய்வாரே போல
  தருக்கினால் தம் இறைவன் கூழ் உண்பவரே - பழ:378/2,3
கொடும் குழை போல கொளின் - சிறுபஞ்:53/4
மரம் போல் மகன் மாறு ஆய் நின்று கரம் போல
  கள்ள நோய் காணும் அயல் ஐந்தும் ஆகுமேல் - சிறுபஞ்:60/2,3

 TOP
 
  போலா (1)
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா
  ஈங்கு நெகிழ்ந்த வளை - திணை50:3/3,4

 TOP
 
  போலாது (1)
பண்டு அறிவார் போலாது தாமும் அவரேயாய் - பழ:251/2

 TOP
 
  போலாதே (2)
பிலம் தலைப்பட்டது போலாதே நல்ல - நாலடி:16 10/3
கொண்டாரும் போலாதே கோடல் அது அன்றோ - பழ:242/3

 TOP
 
  போலான் (2)
விரும்பு நாள் போலான் வியல் நலம் உண்டான் - திணை50:39/3
அணி பூம் கழி கானல் அற்றை நாள் போலான்
  மணி எழில் மேனி மலர் பசப்பு ஊர - திணை50:47/1,2

 TOP
 
  போலிதே (1)
எதிர்வன போலிதே எல் வளையோ கொன்னே - திணை50:18/3

 TOP
 
  போலினும் (1)
பருகுவார் போலினும் பண்பு இலார் கேண்மை - குறள்:82 1/1

 TOP
 
  போலும் (45)
அடுவது போலும் துயர் - நாலடி:12 4/4
போவதே போலும் பொருள் - நாலடி:19 1/4
புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய் நீ பொன் போலும்
  நன்மக்கள் பக்கம் துறந்து - நாலடி:27 6/3,4
சுரை வித்து போலும் தம் பல் - நாலடி:32 5/4
வேங்கை வெரூஉம் நெறி செலிய போலும் என் - நாலடி:40 9/3
பொய் சிதைக்கும் பொன் போலும் மேனியை பெய்த - நான்மணி:21/2
பகல் போலும் நெஞ்சத்தார் பண்பு இன்மை இன்னா - இன்னா40:8/1
திங்களில் தோன்றும் முயல் போலும் செம்பியன் - கள40:42/3
எறிவது போலும் எனக்கு - ஐந்50:7/4
ஆயமும் ஒன்றும் இவை நினையாள் பால் போலும்
  ஆய்ந்த மொழியினாள் செல்லும்கொல் காதலன் பின் - ஐந்50:33/2,3
இடிப்பது போலும் எழில் வானம் நோக்கி - ஐந்70:18/3
துடிப்பது போலும் உயிர் - ஐந்70:18/4
விரிகுவது போலும் இ கார் அதிர ஆவி - ஐந்70:19/3
உருகுவது போலும் எனக்கு - ஐந்70:19/4
என் போலும் துன்பம் நினக்கு - திணை150:38/4
மன் கிளர்ந்த போலும் கடல் சேர்ப்ப மற்று எமர் - திணை150:53/3
பால் போலும் வெண் நிலவும் பை அரவு அல்குலாய் - திணை150:96/3
வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு - திணை150:96/4
உகுவது போலும் உடைந்து - திணை150:122/4
இம்மையால் செய்ததை இம்மையே ஆம் போலும்
  உம்மையே ஆம் என்பார் ஓரார்காண் நம்மை - திணை150:123/1,2
மடங்கு இறவு போலும் யாழ் பண்பு இலா பாண - திணை150:131/1
போலும் நின் மார்பு புளி வேட்கைத்து ஒன்று இவள் - திணை150:142/3
உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி - குறள்:34 9/1
விழிப்பது போலும் பிறப்பு - குறள்:34 9/2
வேலொடு நின்றான் இடு என்றது போலும்
  கோலொடு நின்றான் இரவு - குறள்:56 2/1,2
நவில்தொறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தொறும் - குறள்:79 3/1
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர் - குறள்:100 7/1
கொன்றது போலும் நிரப்பு - குறள்:105 8/2
இரத்தலும் ஈதலே போலும் கரத்தல் - குறள்:106 4/1
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன் - குறள்:123 8/1
குழல் போலும் கொல்லும் படை - குறள்:123 8/2
நயந்தவர் நல்காமை சொல்லுவ போலும்
  பசந்து பனி வாரும் கண் - குறள்:124 2/1,2
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
  மணந்த நாள் வீங்கிய தோள் - குறள்:124 3/1,2
திரிகடுகம் போலும் மருந்து - திரி:1/4
ஆலம் வீழ் போலும் அமைச்சனும் வேலின் - திரி:33/2
சால்பினில் தோன்றும் குடிமையும் பால் போலும்
  தூய்மையுள் தோன்றும் பிரமாணம் இ மூன்றும் - திரி:37/2,3
நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை - பழ:22/2
நைவது போலும் நுசுப்பினாய் நல் அறம் - பழ:134/3
பாய்வதே போலும் துறைவ கேள் தீயன - பழ:173/3
அயில் போலும் கண்ணாய் அடைந்தார் போல் காட்டி - பழ:353/3
மயில் போலும் கள்வர் உடைத்து - பழ:353/4
கீழாயினாரை பெருக்குதல் யாழ் போலும்
  தீம் சொல் மழலையாய் தேனார் பலா குறைத்து - பழ:371/2,3
போலும் இழையார் சொல் தேறான் களியானேல் - ஏலாதி:5/3
பண் போல் கிளவியார் பற்றாமை பண் போலும்
  சொல்லார்க்கு அரு மறை சோராமை சிறிது எனினும் - ஏலாதி:15/2,3
பாடே புரியாது பால் போலும் சொல்லினாய் - ஏலாதி:21/3

 TOP
 
  போலுமே (2)
வறந்தக்கால் போலுமே வால் அருவி நாட - நாலடி:24 2/3
வேட்ட பொழுதின் அவை அவை போலுமே
  தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள் - குறள்:111 5/1,2

 TOP
 
  போலே (1)
மாயவனும் தம்முனும் போலே மறி கடலும் - திணை150:58/1

 TOP
 
  போவதே (1)
போவதே போலும் பொருள் - நாலடி:19 1/4

 TOP
 
  போவர் (2)
கொடுத்தார் உய போவர் கோடு இல் தீ கூற்றம் - நாலடி:1 5/3
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் - பழ:280/2

 TOP
 
  போவர்கொல் (1)
வில் உழுது வாழ்நர் குறும்புள்ளும் போவர்கொல்
  எல் வளை மென் தோள் நெகிழ பொருள் நசைஇ - திணை50:17/2,3

 TOP
 
  போவரால் (1)
வாளாதே போவரால் மாந்தர்கள் வாளாதே - நாலடி:3 10/2

 TOP
 
  போவாம் (2)
போவாம் நாம் என்னா புலை நெஞ்சே ஓவாது - நாலடி:4 2/2
தாழாது போவாம் என உரைப்பின் கீழ்தான் - நாலடி:35 2/2

 TOP
 
  போவாரே (1)
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே
  உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் - பழ:28/3,4

 TOP
 
  போவான் (1)
கொன்று உண்பான் நா சாம் கொடும் கரி போவான் நா சாம் - சிறுபஞ்:8/1

 TOP
 
  போவீர் (1)
எரி பரந்த கானம் இயை பொருட்கு போவீர்
  அரி பரந்த உண்கண்ணாள் ஆற்றாமை நும்மின் - திணை50:12/2,3

 TOP
 
  போழ்தத்து (1)
வளம் இலா போழ்தத்து வள்ளன்மை குற்றம் - நான்மணி:91/2

 TOP
 
  போழ்தத்தும் (1)
புடைபெயர் போழ்தத்தும் ஆற்றாள் படர் கூர்ந்து - ஐந்50:39/2

 TOP
 
  போழ்தில் (9)
கால் ஆடு போழ்தில் கழி கிளைஞர் வானத்து - நாலடி:12 3/1
முட்டு உற்ற போழ்தில் முடுகி என் ஆர் உயிரை - நாலடி:24 8/1
கிளைஞர் இல் போழ்தில் சினம் குற்றம் குற்றம் - நான்மணி:91/3
செரு வந்த போழ்தில் சிறை செய்யா வேந்தன் - குறள்:57 9/1
கள் உண்ணா போழ்தில் களித்தானை காணுங்கால் - குறள்:93 10/1
நீராடும் போழ்தில் நெறி பட்டார் எஞ்ஞான்றும் - ஆசாரக்:14/1
கன்று விட்டு ஆ கறக்கும் போழ்தில் கறவானாய் - பழ:77/3
தாக்குற்ற போழ்தில் தமரே போல் நன்கு உரைத்து - பழ:250/1
போக்குற்ற போழ்தில் புறன் அழீஇ மேன்மைக்கண் - பழ:250/2

 TOP
 
  போழ்தின் (11)
அடி பெயராது ஆற்ற இளி வந்த போழ்தின்
  முடிகிற்கும் உள்ளத்தவர் - நாலடி:7 2/3,4
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி - நாலடி:12 5/3
அழல் மண்டு போழ்தின் அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம் - நாலடி:21 2/1
அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும் - நாலடி:21 7/3
உண்டாய போழ்தின் உடைந்துழி காகம் போல் - நாலடி:29 4/1
ஏமாந்த போழ்தின் இனியார் போன்று இன்னாராய் - நாலடி:38 8/1
மான்று இருண்ட போழ்தின் வழங்கல் பெரிது இன்னா - இன்னா40:17/2
தமரேயும் தம்மை புகழ்ந்து உரைக்கும் போழ்தின்
  அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் - பழ:232/1,2
ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன் - பழ:306/1
வெயில் விரி போழ்தின் வெளிப்பட்டார் ஆகி - பழ:353/2
எல் உறு போழ்தின் இனிய பழம் கவுள் கொண்டு - கைந்:7/2

 TOP
 
  போழ்தின்கண் (1)
அமர் நின்ற போழ்தின்கண் ஆற்றுவரேனும் - பழ:382/1

 TOP
 
  போழ்தினால் (1)
செம் கதிர் செல்வன் சினம் கரந்த போழ்தினால்
  பைம் கொடி முல்லை மணம் கமழ வண்டு இமிர - ஐந்70:15/1,2

 TOP
 
  போழ்தினான் (1)
ஆயன் புகுதரும் போழ்தினான் ஆயிழாய் - ஐந்70:28/2

 TOP
 
  போழ்து (12)
கரவன்மின் கைத்து உண்டாம் போழ்து - நாலடி:10 2/4
பின்னை அவர் கொடுக்கும் போழ்து - நாலடி:28 8/4
வினையுடையான் வந்து அடைந்து வெய்து உறும் போழ்து
  மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது - இனிய40:14/3,4
கரு இருந்து ஆலிக்கும் போழ்து - கார்40:1/4
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் - திணை50:14/2
பொருந்த நமக்கு உரைத்த போழ்து - திணை50:26/4
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து சிறிது - குறள்:42 2/1
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து - குறள்:54 9/2
மாலை படர்தரும் போழ்து - குறள்:123 9/2
கூற்றம் உயிர் கொள்ளும் போழ்து குறிப்பு அறிந்து - பழ:110/1
மன்றம் புகுதரும் போழ்து - கைந்:30/2
புலவு திரை பொருத போழ்து - கைந்:57/4

 TOP
 
  போழ்தும் (2)
வெறுமை இடத்தும் விழு பிணி போழ்தும்
  மறுமை மனத்தாரே ஆகி மறுமையை - நாலடி:33 9/1,2
அடர்ந்து வறியராய் ஆற்றாத போழ்தும்
  இடம் கண்டு அறிவாம் என்று எண்ணி இராஅர் - பழ:216/1,2

 TOP
 
  போழ்தே (8)
கைத்து உண்டாம் போழ்தே கரவாது அறம் செய்மின் - நாலடி:2 9/2
தமது ஆய போழ்தே கொடாஅர் தனது ஆக - நாலடி:28 8/2
பொறி கெடும் நாண் அற்ற போழ்தே நெறிபட்ட - நான்மணி:43/1
தூர்ந்து ஒழியும் பொய் பிறந்த போழ்தே மருத்துவன் - நான்மணி:74/1
சொல் என்ற போழ்தே பிணி உரைக்கும் நல்லார் - நான்மணி:74/2
விடுக என்ற போழ்தே விடுக உரியான் - நான்மணி:74/3
தொகற்பால போழ்தே தொகும் - பழ:120/4
எதிர்த்த பகையை இளைது ஆய போழ்தே
  கதித்து களையின் முதிராது எதிர்த்து - பழ:390/1,2

 TOP
 
  போழ்தோடு (1)
உச்சிஅம் போழ்தோடு இடை யாமம் ஈர்அந்தி - ஆசாரக்:43/1

 TOP
 
  போழ்ந்து (4)
வரி நிற பாதிரி வாட வளி போழ்ந்து
  அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள - கார்40:3/1,2
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் - கார்40:6/2
வரை மல்க வானம் சிறப்ப உறை போழ்ந்து
  இரு நிலம் தீம் பெயல் தாழ விரை நாற - கார்40:30/1,2
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட - திணை150:76/3

 TOP
 
  போழ்ப (2)
இரும்பின் இரும்பு இடை போழ்ப பெரும் சிறப்பின் - நான்மணி:33/1
அயிலாலே போழ்ப அயில் - பழ:337/4

 TOP
 
  போழ்வர் (1)
கடல் குட்டம் போழ்வர் கலவர் படை குட்டம் - நான்மணி:16/1

 TOP
 
  போழ (2)
போழ படாஅ முயக்கு - குறள்:111 8/2
முயக்கிடை தண் வளி போழ பசப்பு உற்ற - குறள்:124 9/1

 TOP
 
  போற்ற (1)
போற்ற படாதாகி புல் இன்றி மேயினும் - பழ:217/3

 TOP
 
  போற்றப்பட்டவர் (1)
எய்ப்புழி வைப்பாம் என போற்றப்பட்டவர்
  உற்றுழி ஒன்றுக்கு உதவலராய் பைத்தொடீஇ - பழ:291/1,2

 TOP
 
  போற்றப்படும் (1)
போற்றாதார் போற்றப்படும் - நான்மணி:61/4

 TOP
 
  போற்றப்படுவார் (1)
பிரிவு இன்றி போற்றப்படுவார் திரிவு இன்றி - பழ:25/2

 TOP
 
  போற்றல் (4)
புலவர்தம் வாய்மொழி போற்றல் இனிதே - இனிய40:20/2
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் - குறள்:70 3/1
உரை பூசல் போற்றல் உறு தவமேல் கங்கை - சிறுபஞ்:100/3
மேவல் எளிது அரிது மெய் போற்றல் ஆவதன்கண் - ஏலாதி:39/2

 TOP
 
  போற்றலுள் (1)
போற்றலுள் எல்லாம் தலை - குறள்:90 1/2

 TOP
 
  போற்றற்கு (1)
போற்றற்கு அரியார் புரிந்து - திரி:76/4

 TOP
 
  போற்றாக்கடை (1)
தம் நோய் போல் போற்றாக்கடை - குறள்:32 5/2

 TOP
 
  போற்றாதார் (2)
போற்றாதார் முன்னர் செலவு - நான்மணி:6/4
போற்றாதார் போற்றப்படும் - நான்மணி:61/4

 TOP
 
  போற்றாதார்க்கு (1)
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி - குறள்:26 2/1

 TOP
 
  போற்றாது (3)
தன்னைத்தான் போற்றாது ஒழுகுதல் நன்கு இன்னா - இன்னா40:32/1
போற்றாது புத்தேள் உலகு - குறள்:24 4/2
போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால் - பழ:126/2

 TOP
 
  போற்றார் (2)
புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய - நான்மணி:98/2
புலந்த பின் போற்றார் புலை - சிறுபஞ்:36/4

 TOP
 
  போற்றார்கண் (1)
போற்றார்கண் போற்றி செயின் - குறள்:50 3/2

 TOP
 
  போற்றாவழி (1)
தன் போற்றாவழி புலவி நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 5/1

 TOP
 
  போற்றான் (2)
விளைவின்கண் போற்றான் உழவும் இளையனாய் - திரி:59/2
தோற்ற தாம் எள்ளி நலியற்க போற்றான்
  கடை அடைத்து வைத்து புடைத்தக்கால் நாயும் - பழ:252/2,3

 TOP
 
  போற்றி (17)
போற்றி நெறி நின்மின் இற்று இதன் பண்பு என்று - நாலடி:5 9/3
போற்றி புனைந்த உடம்பும் பயன் இன்றே - நாலடி:12 10/3
பொன்னாக போற்றி கொளல்வேண்டும் பொன்னோடு - நாலடி:23 5/2
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா - திணை150:82/2
பொருள் பொருள் என்றார் சொல் பொன் போல போற்றி
  அருள் பொருள் ஆகாமை ஆக அருளான் - திணை150:85/1,2
போற்றி ஒழுகப்படும் - குறள்:16 4/2
போற்றி வழங்கும் நெறி - குறள்:48 7/2
போற்றார்கண் போற்றி செயின் - குறள்:50 3/2
கருவியான் போற்றி செயின் - குறள்:54 7/2
புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது - குறள்:54 8/1
அற்றது போற்றி உணின் - குறள்:95 2/2
போற்றி எனப்படுவார் - ஆசாரக்:64/4
பொன்னினை போல் போற்றி காத்து உய்க்க உய்க்காக்கால் - ஆசாரக்:95/3
போற்றி புறந்தந்தக்கண்ணும் பொருளினை - பழ:259/3
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி
  புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் - சிறுபஞ்:58/1,2
பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட - ஏலாதி:30/2
போற்றி ஊண் உண்பார் புரந்து - ஏலாதி:57/4

 TOP
 
  போற்றிய (1)
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் - சிறுபஞ்:58/2

 TOP
 
  போற்றின் (2)
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின் - குறள்:70 3/1
மறந்தானும் தாம் உடைய தாம் போற்றின் அல்லால் - பழ:43/1

 TOP
 
  போற்றினும் (1)
போற்றினும் பொத்துப்படும் - குறள்:47 8/2

 TOP
 
  போற்று (2)
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி - ஐந்70:43/2
புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல் - சிறுபஞ்:98/1

 TOP
 
  போற்றுபவர்க்கும் (1)
போற்றுபவர்க்கும் பொருள் - குறள்:75 1/2

 TOP
 
  போற்றும் (3)
போற்றும் புலவரும் வேறே பொருள் தெரிந்து - நாலடி:32 8/3
பொருள் இல் ஒருவற்கு இளமையும் போற்றும்
  அருள் இல் ஒருவற்கு அறனும் தெருளான் - திரி:102/1,2
போற்றும் எனவும் புணருமே ஆற்ற - பழ:60/2

 TOP
 
  போற்றுமின் (1)
பொறுமின் பிறர் கடும் சொல் போற்றுமின் வஞ்சம் - நாலடி:18 2/2

 TOP
 
  போற்றுவார் (2)
ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
  போற்றலுள் எல்லாம் தலை - குறள்:90 1/1,2
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார் - சிறுபஞ்:76/1

 TOP
 
  போறல் (1)
கரை பூசை போறல் கடை - சிறுபஞ்:100/4

 TOP
 
  போன்ற (13)
நீர் தூம்பு நீர் உமிழ்வ போன்ற புனல் நாடன் - கள40:2/4
செல் சுடர் சேர்ந்த மலை போன்ற செம் கண் மால் - கள40:4/3
நீல சுறா பிறழ்வ போன்ற புனல் நாடன் - கள40:9/3
வேங்கை இரும் புலி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:16/4
மு கோட்ட போன்ற களிறு எல்லாம் நீர் நாடன் - கள40:19/3
சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் - கள40:20/3
நிலம் கால் கவவு மலை போன்ற செம் கண் - கள40:21/4
வானம் துடைப்பன போன்ற புனல் நாடன் - கள40:25/3
பூ நீர் வியல் மிடா போன்ற புனல் நாடன் - கள40:27/3
ஆ உதை காளாம்பி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:36/4
பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:37/3
பஞ்சி பெய் தாலமே போன்ற புனல் நாடன் - கள40:39/3
பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம் - திணை150:67/3

 TOP
 
  போன்றவே (4)
எண்ண அரும் குன்றில் குரீஇ இனம் போன்றவே
  பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:8/3,4
பூவல்அம் குன்றம் புயற்கு ஏற்ற போன்றவே
  காவிரி நாடன் கடாஅய் கடிது ஆக - கள40:12/3,4
செக்கர் கொள் வானில் கரும் கொண்மூ போன்றவே
  கொற்ற வேல் தானை கொடி திண் தேர் செம்பியன் - கள40:23/3,4
மா நிலம் கூறும் மறை கேட்ப போன்றவே
  பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:41/3,4

 TOP
 
  போன்றனவே (1)
கார்த்திகை சாற்றில் கழி விளக்கு போன்றனவே
  போர் கொடி தானை பொரு புனல் நீர் நாடன் - கள40:17/3,4

 TOP
 
  போன்றான் (1)
நயமே பல சொல்லி நாணினன் போன்றான்
  பயம் இல் யாழ்ப்பாண பழுது ஆய கூறாது - கைந்:46/2,3

 TOP
 
  போன்று (24)
நின்றன போன்று நிலையா என உணர்ந்தார் - நாலடி:19 2/3
விளக்கினுள் ஒண் சுடரே போன்று - நாலடி:19 9/4
எண்ண அரும் பெண்ணை போன்று இட்ட ஞான்று இட்டதே - நாலடி:22 6/3
முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் - நாலடி:32 7/3
ஏமாந்த போழ்தின் இனியார் போன்று இன்னாராய் - நாலடி:38 8/1
மல்லர் கடந்தான் நிறம் போன்று இருண்டு எழுந்து - ஐந்50:1/1
அருள் பரந்த ஆய் நிறம் போன்று மருள் பரந்த - திணை150:96/2
அழுக்காறு உடையான்கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை - குறள்:14 5/1
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர் - குறள்:83 2/1
உறாஅர் போன்று உற்றார் குறிப்பு - குறள்:110 7/2
உள்ளம் போன்று உள்வழி செல்கிற்பின் வெள்ள நீர் - குறள்:117 10/1
நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல் - குறள்:121 3/1
சினைப்பது போன்று கெடும் - குறள்:121 3/2
நகரமும் காடு போன்று ஆங்கு - பழ:3/4
நந்து நீர் கொண்டதே போன்று - பழ:69/4
செந்நீரார் போன்று சிதைய மிதிப்பார்க்கும் - பழ:90/1
பொய்ந்நீரார் போன்று பொருளை முடிப்பார்க்கும் - பழ:90/2
நுகத்து பகல் ஆணி போன்று - பழ:95/4
ஆடு மணை பொய் காலே போன்று - பழ:147/4
ஆவதே போன்று கெடும் - பழ:173/4
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் - பழ:193/2
வில்லொடு காக்கையே போன்று - பழ:193/4
தால அடைக்கலமே போன்று - பழ:198/4
கொல்லையில் கூழ் மரமே போன்று - பழ:272/4

 TOP
 
  போஒம் (3)
போஒம் துணை அறிவார் இல் - நாலடி:14 10/4
போஒம் அளவும் ஓர் நோய் - குறள்:85 8/2
சொல்லாட போஒம் உயிர் - குறள்:107 10/2

 TOP
 
  போஒய் (3)
போஒய் பெறுவது எவன் - குறள்:5 6/2
போஒய் புறமே படும் - குறள்:94 3/2
கிளை இன்றி போஒய் தனித்து ஆயக்கண்ணும் - பழ:383/3

 TOP