<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

பு - முதல் சொற்கள்
புக்க 5
புக்ககொல்லோ 1
புக்கார் 1
புக்கால் 2
புக்கான் 3
புக்கில் 1
புக்கு 23
புக்குவிடும் 1
புக்குழி 1
புக்குஆயினும் 1
புக 4
புகர் 3
புகல் 16
புகலாது 1
புகலும் 3
புகலை 1
புகழ் 31
புகழ்ச்சியான் 1
புகழ்தல் 1
புகழ்தலின் 1
புகழ்ந்தவை 1
புகழ்ந்தார் 1
புகழ்ந்து 3
புகழ்மை 1
புகழ்மையா 1
புகழ 1
புகழாதார் 1
புகழால் 1
புகழாளர் 1
புகழான் 1
புகழும் 4
புகழை 1
புகழொடு 2
புகற்கு 1
புகன்று 3
புகா 1
புகாதாள் 1
புகாமை 1
புகார் 4
புகாவாக 1
புகாஅர் 6
புகின் 2
புகுத்திவிடும் 2
புகுதர 1
புகுதரு 1
புகுதரும் 2
புகுதல் 4
புகுதலால் 1
புகுதும் 1
புகுபவேல் 1
புகும் 2
புகுமின் 1
புகுமே 1
புகுவதன்முன் 1
புகுவரே 1
புகுவாய் 1
புகுவார்க்கும் 1
புகுவாரே 1
புகுவானும் 1
புகுவித்து 1
புகூஉம் 1
புகை 5
புகையும் 1
புடை 15
புடைக்கொள்ளா 1
புடைத்தக்கால் 2
புடைத்தலும் 1
புடைபெயர் 1
புடைபெயர்ந்தேன் 1
புடையார் 1
புடைவை 1
புண் 12
புண்ணியம் 1
புண்ணியமோ 1
புண்பட்டார் 1
புண்படுக்கும் 1
புணர் 9
புணர்க 1
புணர்ச்சி 3
புணர்த்து 1
புணர்தரு 1
புணர்தல் 2
புணர்தலின் 1
புணர்தற்கு 1
புணர்ந்த 2
புணர்ந்தார்க்கு 1
புணர்ந்திருந்தார் 1
புணர்ந்து 1
புணர்ப்பதுகொல் 1
புணர்ப்பின் 1
புணர்பவர் 1
புணர்வது 1
புணர்வின்கண் 1
புணர்வு 4
புணர 1
புணராது 1
புணரார் 1
புணரின் 2
புணரும் 1
புணருமாம் 1
புணருமே 1
புணை 6
புணைமன்னும் 1
புணையை 1
புத்தகம் 1
புத்தகமே 1
புத்திரி 1
புத்தில் 1
புத்தேள் 6
புத்தேளிர் 1
புத்தோடு 1
புத்ரன் 1
புதல் 5
புதல்வர் 1
புதல்வன் 6
புதல்வனை 2
புதலும் 1
புதவின் 1
புதற்கு 1
புதியார் 1
புது 3
புதுப்பெருக்கம் 1
புதுமை 1
புதை 1
புதைத்தாலும் 1
புதைத்தானும் 1
புதைத்து 2
புய்ந்து 1
புயல் 3
புயலும் 1
புயற்கு 1
புரக்குங்கால் 1
புரந்தார் 1
புரந்து 1
புரவலர் 1
புரவி 3
புரவியா 1
புரள்பவை 1
புரள 5
புரளும் 2
புரி 2
புரிகல்லா 1
புரிதல் 1
புரிந்த 4
புரிந்தது 2
புரிந்தமையால் 1
புரிந்தவாறே 1
புரிந்தன 1
புரிந்தார் 2
புரிந்தார்க்கு 1
புரிந்தார்கண் 1
புரிந்து 15
புரிய 1
புரியாது 1
புரியான் 3
புரியின் 1
புரிவு 1
புரிவும் 1
புரீஇ 1
புருவ 1
புருவத்தாய் 2
புருவம் 3
புரை 14
புரைத்து 1
புரைய 1
புரையும் 5
புரைவு 1
புல் 27
புல்நெறி 1
புல்ல 1
புல்லகம் 1
புல்லத்தை 1
புல்லம் 1
புல்லரையும் 1
புல்லல்பாற்று 1
புல்லறிவாளர் 2
புல்லறிவின் 1
புல்லறிவினார் 2
புல்லறிவினாரோடு 1
புல்லறிவு 4
புல்லா 6
புல்லாது 1
புல்லார் 2
புல்லாரை 1
புல்லாள் 1
புல்லான் 3
புல்லி 5
புல்லியார் 1
புல்லினான் 2
புல்லினேன் 1
புல்லுங்கால் 1
புல்லுதல் 1
புல்லுநர் 1
புல்லும் 3
புல்லுமாறு 1
புல்லுவேன்கொல்லோ 1
புல்லென்ற 2
புல்லென்னும் 1
புல்லேன் 2
புல்வாய் 2
புல்வாய்க்கு 1
புல 4
புலக்கண் 1
புலக்கும் 1
புலத்தகத்து 1
புலத்தலின் 1
புலத்து 2
புலத்தை 3
புலந்த 1
புலந்தாரை 1
புலந்து 6
புலப்படும் 1
புலப்பது 1
புலப்பர் 1
புலப்பல் 1
புலப்பேன்கொல் 1
புலம் 10
புலம்பு 2
புலம்பும் 1
புலம்புற 1
புலமை 1
புலராமை 1
புலவர் 5
புலவர்க்கு 1
புலவர்தம் 1
புலவரிடை 1
புலவரும் 3
புலவரை 1
புலவன் 3
புலவி 3
புலவியும் 2
புலவியுள் 1
புலவு 2
புலவும்கொல் 1
புலவோர் 1
புலன் 2
புலனா 1
புலனும் 4
புலால் 14
புலால்கண் 1
புலாலை 1
புலாலொடு 1
புலாஅல் 1
புலி 13
புலிக்கு 1
புலியாம் 1
புலியின் 2
புலியும் 1
புலியை 1
புலை 10
புலைக்கு 1
புலைமையின் 1
புலையர்வாய் 1
புலையரையும் 1
புலையாளர் 1
புழி 1
புழு 1
புழுக்கல் 1
புழுக்கோல் 1
புழுதி 1
புழைக்கடை 1
புழையும் 1
புழையுள் 1
புள் 18
புள்ளி 3
புள்ளிற்கும் 1
புள்ளினுள் 1
புள்ளே 1
புளி 2
புளிப்பின் 1
புற்கம் 1
புற்கென்ற 1
புற்கை 2
புற்கைஆயினும் 1
புற்று 3
புற 6
புறக்கொடுத்தாள் 1
புறங்கடை 1
புறங்காத்து 1
புறங்கூற்றின் 1
புறங்கூறான் 2
புறங்கொடுக்கும் 1
புறங்கொடுத்தல் 1
புறஞ்செய்தல் 1
புறஞ்செய்தலின் 1
புறத்த 2
புறத்ததா 1
புறத்தால் 1
புறத்து 9
புறந்தந்தக்கண்ணும் 1
புறந்தந்தாரை 1
புறந்தர 1
புறந்தரல் 1
புறந்தரினும் 1
புறப்பட்டக்கால் 1
புறப்படுத்தான் 1
புறம் 19
புறமாக 1
புறமே 1
புறமொழி 1
புறமொழியும் 1
புறவில் 4
புறவிற்றாய் 1
புறவின் 3
புறவு 9
புறவே 1
புறவொடு 1
புறன் 4
புறனும் 2
புன் 19
புன்கண் 1
புன்கண்ணை 1
புன்கு 2
புன்கோட்டி 2
புன்மக்கள் 1
புன்மாக்கள் 2
புன்மை 2
புன்மையால் 1
புன்னை 15
புன்னையம் 1
புன்னைஅxம் 1
புன 3
புனத்த 3
புனத்து 4
புனத்துக்கு 1
புனம் 5
புனமும் 1
புனல் 49
புனல்வாய் 1
புனலின் 2
புனலும் 4
புனலுள் 2
புனலோடு 1
புனை 9
புனைந்த 1
புனைய 1
புனையிழையாய் 1
புனையினும் 1
புனைவாள் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  புக்க (5)
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் - நாலடி:9 3/1
கல்யாணம் செய்து கடி புக்க மெல் இயல் - நாலடி:9 6/2
நடு ஊருள் வேதிகை சுற்றுக்கோள் புக்க
  படு பனை அன்னர் பலர் நச்ச வாழ்வார் - நாலடி:10 6/1,2
புக்க வாய் எல்லாம் பிணம் பிறங்க தச்சன் - கள40:15/2
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் - திணை150:44/2

 TOP
 
  புக்ககொல்லோ (1)
கரும் கொல் வேல் மன்னர் கலம் புக்ககொல்லோ
  மருங்குல் கொம்பு அன்னாள் மயிர் - திணை150:4/3,4

 TOP
 
  புக்கார் (1)
உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார்
  படை இட்டார் பற்றேனும் இன்றி நடை விட்டார் - சிறுபஞ்:39/1,2

 TOP
 
  புக்கால் (2)
இருவரிடை நட்பான் புக்கால் பெரிய - பழ:294/2
நலிந்து ஒருவன் நாளும் அடுபாக்கு புக்கால்
  மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் - பழ:354/1,2

 TOP
 
  புக்கான் (3)
புலத்து இயல்பு புக்கான் உரைக்கும் நிலத்து இயல்பு - நான்மணி:68/3
புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் - பழ:86/2
வரம்பு இல் பெரியானும் புக்கான் இரங்கார் - பழ:103/2

 TOP
 
  புக்கில் (1)
புக்கில் அமைந்தின்றுகொல்லோ உடம்பினுள் - குறள்:34 10/1

 TOP
 
  புக்கு (23)
நல்லறிவாளரிடை புக்கு மெல்ல - நாலடி:26 4/2
புல்லா புன்கோட்டி புலவரிடை புக்கு
  கல்லாத சொல்லும் கடை எல்லாம் கற்ற - நாலடி:26 5/1,2
நல்லாரிடை புக்கு நாணாது சொல்லி தன் - நாலடி:32 4/3
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றாமை முன் இனிதே - இனிய40:39/1
புக்கு அமர் அட்ட களத்து - கள40:19/4
பெண்ணைஅம் தோட்டம் பெரு வளி புக்கு அற்றே - கள40:24/3
நீலத்து புக்கு ஒளிக்கும் ஊரற்கு மேல் எல்லாம் - ஐந்50:24/2
வாரிக்கு புக்கு நின்று ஆய் - திணை50:34/4
நெஞ்சம் வாய் புக்கு ஒழிவு காண்பானோ காண் கொடா - திணை150:19/3
தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு - குறள்:84 5/2
மண் புக்கு மாய்வது மன் - குறள்:100 6/2
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றலும் துச்சிருந்தான் - திரி:57/2
எங்கு உற்று சேறிரோ என்னாரே முன் புக்கு
  எதிர் முகமா நின்றும் உரையார் இரு சார்வும் - ஆசாரக்:58/2,3
பூ புக்கு வண்டு ஆர்க்கும் ஊர குறும்பு இயங்கும் - பழ:63/3
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால் - பழ:115/2
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் - பழ:154/3
செருக்கு உடை மன்னர் இடை புக்கு அவருள் - பழ:187/1
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு
  சாம் மா கண் காணாதவாறு - பழ:233/3,4
ஞானம் அறிவார் இடை புக்கு தாம் இருந்து - பழ:298/2
குலத்து சிறியார் கலாம் தணிப்பான் புக்கு
  விலக்குவார் மேலும் எழுதல் நிலத்து - பழ:300/1,2
உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் - பழ:317/2
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி - பழ:326/2
புன்னைஅxம் கானலுள் புக்கு இருந்தும் நின்னை - கைந்:52/2

 TOP
 
  புக்குவிடும் (1)
அம்பாய் உள் புக்குவிடும் - பழ:363/4

 TOP
 
  புக்குழி (1)
கோ புக்குழி செய்வது இல் - பழ:63/4

 TOP
 
  புக்குஆயினும் (1)
பிச்சை புக்குஆயினும் கற்றல் மிக இனிதே - இனிய40:1/1

 TOP
 
  புக (4)
புக தாம் பெறாஅர் புறங்கடை பற்றி - நாலடி:4 1/2
விளக்கு புக இருள் மாய்ந்த ஆங்கு ஒருவன் - நாலடி:6 1/1
இர வரின் ஏதமும் அன்ன புக அரிய - திணை150:59/2
பொற்ப உரைப்பான் புக வேண்டா கொற்சேரி - பழ:50/3

 TOP
 
  புகர் (3)
புகர் முகம் பூழி புரள உயர் நிலைய - கார்40:38/1
பொரி புற ஓமை புகர் படு நீழல் - ஐந்70:37/1
புகர் இல்லேம் யாம் இருப்ப பூம் கழி சேர்ப்பன் - கைந்:56/3

 TOP
 
  புகல் (16)
உட்கான் பிறன் இல் புகல் - நாலடி:9 3/4
கோலால் கடாஅய் குறினும் புகல் ஒல்லா - நாலடி:26 8/3
பார்ப்பார் இல் கோழியும் நாயும் புகல் இன்னா - இன்னா40:2/1
கடன் உடையார் காண புகல் - இன்னா40:11/4
ஆன்று அவிந்த சான்றோருள் பேதை புகல் இன்னா - இன்னா40:17/1
இளமையுள் மூப்பு புகல் - இன்னா40:27/4
தேரான் பிறன் இல் புகல் - குறள்:15 4/2
இன்னா உலகம் புகல் - குறள்:25 3/2
குழாஅத்து பேதை புகல் - குறள்:84 10/2
புகல் அரியார் புக்கு அவர் தாமே இகலினால் - பழ:115/2
பள்ளியுள் ஐயம் புகல் - பழ:140/4
நீர் குறிது ஆக புகல் - பழ:146/4
தாமே தமியர் புகல் வேண்டா தீமையான் - பழ:190/2
யானை பல் காண்பான் புகல் - பழ:298/4
மிளகு உளு உண்பான் புகல் - பழ:326/4
குரா கான் புகல் நெடிய மண் என்று உராய் தனது - சிறுபஞ்:90/2

 TOP
 
  புகலாது (1)
பொய்ம் மறையா காமம் புகலாது மற்று அதனை - நாலடி:5 2/3

 TOP
 
  புகலும் (3)
சிறியாரை கொண்டு புகலும் இ மூன்றும் - திரி:3/3
விருந்தினனாய் வேற்றூர் புகலும் இ மூன்றும் - திரி:5/3
தொடுத்தாண்டு அவை போர் புகலும் கொடுத்து அளிக்கு - திரி:71/2

 TOP
 
  புகலை (1)
பேதை புகலை புதல்வன் துணை சான்றோன் - ஐந்70:48/1

 TOP
 
  புகழ் (31)
உண்ணான் ஒளி நிறான் ஓங்கு புகழ் செய்யான் - நாலடி:1 9/1
அறம் புகழ் கேண்மை பெருமை இ நான்கும் - நாலடி:9 2/1
புகழ் செய்யும் பொய்யா விளக்கம் இகழ்ந்து ஒருவன் - நான்மணி:22/1
ஓதின் புகழ் சால் உணர்வு - நான்மணி:101/4
பொச்சாப்பு இலாத புகழ் வேள்வி தீ போல - கார்40:7/3
மண் இயல் ஞாலத்து மன்னும் புகழ் வேண்டி - கார்40:8/1
கெடாஅ புகழ் வேட்கை செல்வர் மனம் போல் - கார்40:32/2
மிக்க மிகு புகழ் தாங்குபவோ தற்சேர்ந்தார் - ஐந்50:48/3
புகழ் மிகு சாந்து எறிந்து புல் எரி ஊட்டி - திணை50:1/1
கோடா புகழ் மாறன் கூடல் அனையாளை - திணை150:4/1
புல்லகம் ஏய்க்கும் புகழ் வயல் ஊரன்தன் - திணை150:129/3
பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு - குறள்:1 5/2
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் - குறள்:6 9/1
பொன்றும் துணையும் புகழ் - குறள்:16 6/2
ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் - குறள்:24 2/2
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால் - குறள்:24 3/1
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை - குறள்:24 4/1
புகழ் பட வாழாதார் தம் நோவார் தம்மை - குறள்:24 7/1
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை - குறள்:30 6/1
புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று - குறள்:97 6/1
மண்ணின் மேல் வான் புகழ் நட்டானும் மாசு இல் சீர் - திரி:16/1
நின்ற புகழ் உடையார் - திரி:30/4
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் - பழ:131/2
விறல் புகழ் மன்னர்க்கு உயிர் அன்னரேனும் - பழ:295/3
இனத்தினான் ஆகும் பழி புகழ் தத்தம் - சிறுபஞ்:79/3
புகழ் வெய்யோர்க்கு புத்தேள் நாடு எளிது - முது:8 1/1
வீங்கல் வேண்டுவோன் பல புகழ் தண்டான் - முது:10 2/1
அறு நால்வர் ஆய் புகழ் சேவடி ஆற்ற - ஏலாதி:0/1
சென்ற புகழ் செல்வம் மீக்கூற்றம் சேவகம் - ஏலாதி:1/1
ஞாலம் அறிந்த புகழ் - ஏலாதி:26/4
பெருமை புகழ் அறம் பேணாமை சீற்றம் - ஏலாதி:60/1

 TOP
 
  புகழ்ச்சியான் (1)
நிகழ்ச்சியான் ஆக்கம் அறிக புகழ்ச்சியான்
  போற்றாதார் போற்றப்படும் - நான்மணி:61/3,4

 TOP
 
  புகழ்தல் (1)
நல தக தம்மை புகழ்தல் புலத்தகத்து - பழ:132/3

 TOP
 
  புகழ்தலின் (1)
புகழ்தலின் வைதலே நன்று - நாலடி:22 9/4

 TOP
 
  புகழ்ந்தவை (1)
புகழ்ந்தவை போற்றி செயல் வேண்டும் செய்யாது - குறள்:54 8/1

 TOP
 
  புகழ்ந்தார் (1)
முகட்டு வழி ஊண் புகழ்ந்தார் இகழ்ந்தார் - ஆசாரக்:22/2

 TOP
 
  புகழ்ந்து (3)
தமரேயும் தம்மை புகழ்ந்து உரைக்கும் போழ்தின் - பழ:232/1
பொச்சாந்து தம்மை புகழ்ந்து உரைப்பர் தெற்ற - பழ:243/2
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார் - பழ:249/2

 TOP
 
  புகழ்மை (1)
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து - குறள்:54 3/1

 TOP
 
  புகழ்மையா (1)
புகழ்மையா கொள்ளாது பொங்கு நீர் ஞாலம் - நாலடி:8 2/3

 TOP
 
  புகழ (1)
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் - திணை50:50/2

 TOP
 
  புகழாதார் (1)
பொருள் உடையாரை புகழாதார் இல்லை - பழ:269/2

 TOP
 
  புகழால் (1)
பொறுத்து ஆற்றி சேறல் புகழால் ஒறுத்து ஆற்றின் - பழ:19/2

 TOP
 
  புகழாளர் (1)
தொல் புகழாளர் தொடர்பு - நாலடி:17 6/4

 TOP
 
  புகழான் (1)
பின்றாது பேணும் புகழான் பின் பின்றா - திணை150:87/2

 TOP
 
  புகழும் (4)
வல்லாளாய் வாழும் ஊர் தன் புகழும் மாண் கற்பின் - நாலடி:39 3/3
புறத்த புகழும் இல - குறள்:4 9/2
எல்லா புகழும் தரும் - குறள்:46 7/2
அலந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்த புகழும் துளங்கினும் - திரி:41/1

 TOP
 
  புகழை (1)
பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை - குறள்:54 2/1

 TOP
 
  புகழொடு (2)
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் - குறள்:24 6/1
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
  நன்றி பயவா வினை - குறள்:66 2/1,2

 TOP
 
  புகற்கு (1)
புகற்கு அரிய பூழை நுழைந்து - நாலடி:29 2/4

 TOP
 
  புகன்று (3)
புடை எலாம் புன்னை புகன்று - திணை150:58/4
பொருள் கோடி எய்தல் புகன்று - சிறுபஞ்:104/4
பொறி கிளர் மஞ்ஞை புகன்று குடையும் - கைந்:11/2

 TOP
 
  புகா (1)
பாழ் ஊர் பொதியில் புகா பார்க்கும் ஆர் இடை - ஐந்70:31/2

 TOP
 
  புகாதாள் (1)
அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை - நாலடி:37 3/2

 TOP
 
  புகாமை (1)
செறப்பட்டார் இல்லம் புகாமை இ மூன்றும் - ஆசாரக்:79/3

 TOP
 
  புகார் (4)
ஒன்று உடுத்து என்றும் அவை புகார் என்பதே - ஆசாரக்:11/3
புழைக்கடை பின் புகார் கோட்டி உரிமை - ஆசாரக்:81/1
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு - பழ:153/1
பரியாரிடை புகார் பண்பு அறிவார் மன்ற - பழ:244/2

 TOP
 
  புகாவாக (1)
பொன் திறந்து கொண்டு புகாவாக நல்கினாள் - பழ:171/3

 TOP
 
  புகாஅர் (6)
தாமே தமியர் புகாஅர் பகல் வளரார் - ஆசாரக்:57/3
சிறியாரை கொண்டு புகாஅர் அறிவு அறியா - ஆசாரக்:68/2
பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல் - ஆசாரக்:98/2
இல்லம் புகாஅர் விடல் - ஆசாரக்:99/3
கொண்டு புகாஅர் அவை - பழ:4/4
பொன்னா செயினும் புகாஅர் புனல் ஊர - பழ:66/3

 TOP
 
  புகின் (2)
கழகத்துக்காலை புகின் - குறள்:94 7/2
ஓநாய் இனம் வெரூஉம் வெற்ப புலம் புகின்
  தீ நாய் எடுப்புமாம் எண்கு - பழ:139/3,4

 TOP
 
  புகுத்திவிடும் (2)
அடிமை புகுத்திவிடும் - குறள்:61 8/2
இன்மை புகுத்திவிடும் - குறள்:62 6/2

 TOP
 
  புகுதர (1)
கன்று அமர் ஆயம் புகுதர இன்று - ஐந்70:22/2

 TOP
 
  புகுதரு (1)
ஒல்க புகுதரு
  கார் தரு மாலை கலந்தார் வரவு உள்ளி - கைந்:27/1,2

 TOP
 
  புகுதரும் (2)
ஆயன் புகுதரும் போழ்தினான் ஆயிழாய் - ஐந்70:28/2
மன்றம் புகுதரும் போழ்து - கைந்:30/2

 TOP
 
  புகுதல் (4)
தீர்தலின் தீ புகுதல் நன்று - நான்மணி:13/4
மறம் இலா மன்னர் செரு புகுதல் இன்னா - இன்னா40:38/2
எங்கெங்கும் நீக்கற்கு இடை புகுதல் எங்கும் - பழ:124/2
பொன் யாத்து கொண்டு புகுதல் குவளையை - பழ:365/3

 TOP
 
  புகுதலால் (1)
தென் நாட்டவரும் சுவர்க்கம் புகுதலால்
  தன்னால்தான் ஆகும் மறுமை வட திசையும் - நாலடி:25 3/2,3

 TOP
 
  புகுதும் (1)
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து - பழ:46/2

 TOP
 
  புகுபவேல் (1)
பேதைகள் அல்லார் புகாஅர் புகுபவேல்
  ஏதம் பலவும் தரும் - ஆசாரக்:98/2,3

 TOP
 
  புகும் (2)
உயர்ந்த உலகம் புகும் - நான்மணி:27/5
உயர்ந்த உலகம் புகும் - குறள்:35 6/2

 TOP
 
  புகுமின் (1)
அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால் - நாலடி:31 3/3

 TOP
 
  புகுமே (1)
நிரப்பு இடும்பையாளன் புகுமே புகையும் - நாலடி:29 2/3

 TOP
 
  புகுவதன்முன் (1)
பூம் கண் வயல் ஊரன் புத்தில் புகுவதன்முன்
  ஆங்கண் அறிய உரை - திணை150:126/3,4

 TOP
 
  புகுவரே (1)
சுட்டுக்கோல் போல எரியும் புகுவரே
  நட்டார் எனப்படுவார் - நாலடி:21 8/3,4

 TOP
 
  புகுவாய் (1)
புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய் நீ பொன் போலும் - நாலடி:27 6/3

 TOP
 
  புகுவார்க்கும் (1)
மெய் நீரர் ஆகி விரிய புகுவார்க்கும்
  பொய் நீரர் ஆகி பொருளை முடிப்பார்க்கும் - பழ:395/1,2

 TOP
 
  புகுவாரே (1)
வம்பலர் வாயை அவிப்பான் புகுவாரே
  அம்பலம் தாழ் கூட்டுவார் - பழ:135/3,4

 TOP
 
  புகுவானும் (1)
அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து - திரி:87/2

 TOP
 
  புகுவித்து (1)
ஐயம் புகுவித்து அரு நிரயத்து உய்த்திடும் - ஆசாரக்:38/3

 TOP
 
  புகூஉம் (1)
ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் - நாலடி:10 9/3

 TOP
 
  புகை (5)
புகை வித்தா பொங்கு அழல் தோன்றும் சிறந்த - நான்மணி:30/1
புகை கொடுக்க பெற்ற புலவோர் துகள் பொழியும் - திணை50:1/2
பொய்த்துரை என்னும் புகை இருளும் இ மூன்றும் - திரி:22/3
மேய்ப்பு ஆட்டது என்று உண்ணாள்ஆயினாள் தீ புகை போல் - பழ:285/2
ஈரும் புகை இருளோடு இருள் நூல் ஆராய்ந்து - ஏலாதி:67/2

 TOP
 
  புகையும் (1)
நிரப்பு இடும்பையாளன் புகுமே புகையும்
  புகற்கு அரிய பூழை நுழைந்து - நாலடி:29 2/3,4

 TOP
 
  புடை (15)
ஒரு புடை பாம்பு கொளினும் ஒரு புடை - நாலடி:15 8/1
ஒரு புடை பாம்பு கொளினும் ஒரு புடை
  அம் கண் மா ஞாலம் விளக்குறூஉம் திங்கள் போல் - நாலடி:15 8/1,2
நல் புடை கொண்டமை அல்லது பொன் கேழ் - நாலடி:22 2/2
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் - நாலடி:30 7/2
புடை பெண்டிர் மக்களும் கீழும் பெருகி - நாலடி:37 8/2
இடையுள் இழுது ஒப்ப தோன்றி புடை எலாம் - ஐந்50:49/2
புடை எலாம் புன்னை புகன்று - திணை150:58/4
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட - திணை150:76/3
புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார் - திணை150:143/2
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று - திரி:44/2
நல் புடை இலாளர் தொழில் - திரி:97/4
விகிர்தம் கதம் கரத்தல் கை புடை தோன்ற - ஆசாரக்:53/2
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி - பழ:249/3
பூ பிழைத்து வண்டு புடை ஆடும் கண்ணினாய் - பழ:354/3
நடை வனப்பும் நாணின் வனப்பும் புடை சால் - ஏலாதி:74/2

 TOP
 
  புடைக்கொள்ளா (1)
தோள் புடைக்கொள்ளா எழும் - நாலடி:32 2/4

 TOP
 
  புடைத்தக்கால் (2)
கடை அடைத்து வைத்து புடைத்தக்கால் நாயும் - பழ:252/3
நிலை அழுங்க வேண்டி புடைத்தக்கால் வெண் மா - பழ:300/3

 TOP
 
  புடைத்தலும் (1)
இல்லாளை கோலால் புடைத்தலும் இல்லம் - திரி:3/2

 TOP
 
  புடைபெயர் (1)
புடைபெயர் போழ்தத்தும் ஆற்றாள் படர் கூர்ந்து - ஐந்50:39/2

 TOP
 
  புடைபெயர்ந்தேன் (1)
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் - குறள்:119 7/1

 TOP
 
  புடையார் (1)
மென் புடையார் வைத்தார் விரித்து - ஏலாதி:68/4

 TOP
 
  புடைவை (1)
பாத்து இல் புடைவை உடை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:2/3

 TOP
 
  புண் (12)
புண் ஒக்கும் போற்றார் உடனுறைவு பண்ணிய - நான்மணி:98/2
இணை வேல் எழில் மார்வத்து இங்க புண் கூர்ந்து - கள40:21/1
பரும பணை எருத்தின் பல் யானை புண் கூர்ந்து - கள40:38/1
புண் கயத்து உள்ளும் வயல் ஊர வண் கயம் - திணை150:142/2
புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் - திணை150:149/1
புண் கிடந்த புண் மேல் நுன் நீத்து ஒழுகி வாழினும் - திணை150:149/1
தீயினால் சுட்ட புண் உள் ஆறும் ஆறாதே - குறள்:13 9/1
புண் அது உணர்வார் பெறின் - குறள்:26 7/2
புண் உடையர் கல்லாதவர் - குறள்:40 3/2
புண் என்று உணரப்படும் - குறள்:58 5/2
புழு பெய்து புண் பொதியுமாறு - பழ:142/4
புண் பட்டார் போற்றுவார் இல்லாதார் போகு உயிரார் - சிறுபஞ்:76/1

 TOP
 
  புண்ணியம் (1)
புண்ணியம் ஆய தலையோடு உறுப்பு உறுத்த - ஆசாரக்:41/2

 TOP
 
  புண்ணியமோ (1)
புணர் கடல் சூழ் வையத்து புண்ணியமோ வேறே - நாலடி:27 4/1

 TOP
 
  புண்பட்டார் (1)
புலையாளர் புண்பட்டார் கண் கெட்டார் போக்கு இல் - ஏலாதி:80/1

 TOP
 
  புண்படுக்கும் (1)
வரி முகம் புண்படுக்கும் வள் உகிர் நோன் தாள் - நாலடி:20 8/3

 TOP
 
  புணர் (9)
புணர் கடல் சூழ் வையத்து புண்ணியமோ வேறே - நாலடி:27 4/1
பொத்த நூல் கல்லும் புணர் பிரியா அன்றிலும் போல் - நாலடி:38 6/1
புணர் பாவை அன்னார் பிரிவு இன்னா இன்னா - இன்னா40:14/3
அணர்த்து எழு பாம்பின் தலை போல் புணர் கோடல் - கார்40:11/3
பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:37/3
பெண்ணை மேல் சேக்கும் வணர் வாய் புணர் அன்றில் - ஐந்70:64/2
பொன் அணிந்த கோங்கம் புணர் முலையாய் பூந்தொடி தோள் - திணை150:63/3
பொன்னுள் உறு பவளம் போன்ற புணர் முருக்கம் - திணை150:67/3
கொடு வாய் புணர் அன்றில் கொய் மடல் பெண்ணை - கைந்:57/1

 TOP
 
  புணர்க (1)
உற புணர்க அம்மா என் நெஞ்சு - நாலடி:18 3/4

 TOP
 
  புணர்ச்சி (3)
நண்ணா பகைவர் புணர்ச்சி நனி இன்னா - இன்னா40:16/2
புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சி தான் - குறள்:79 5/1
செப்பின் புணர்ச்சி போல் கூடினும் கூடாதே - குறள்:89 7/1

 TOP
 
  புணர்த்து (1)
வண் புள்ளி மாறன் பொறையன் புணர்த்து யாத்த - ஐந்50:51/2

 TOP
 
  புணர்தரு (1)
புணர்தரு செல்வம் தருபாக்கு சென்றார் - கார்40:11/1

 TOP
 
  புணர்தல் (2)
புணர்தல் நிரயத்துள் ஒன்று - நாலடி:24 3/4
ஊடல் உணர்தல் புணர்தல் இவை காமம் - குறள்:111 9/1

 TOP
 
  புணர்தலின் (1)
புணர்தலின் ஊடல் இனிது - குறள்:133 6/2

 TOP
 
  புணர்தற்கு (1)
பொன்னே கொடுத்தும் புணர்தற்கு அரியாரை - நாலடி:17 2/1

 TOP
 
  புணர்ந்த (2)
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா - திணை50:3/3
நெல் சேர் வள வயல் ஊரன் புணர்ந்த நாள் - திணை50:37/2

 TOP
 
  புணர்ந்தார்க்கு (1)
ஒருதலையான் வந்துறூஉம் மூப்பும் புணர்ந்தார்க்கு
  இரு தலையும் இன்னா பிரிவும் உருவினை - திரி:18/1,2

 TOP
 
  புணர்ந்திருந்தார் (1)
பொற்பவும் பொல்லாதனவும் புணர்ந்திருந்தார்
  சொல் பெய்து உணர்த்துதல் வேண்டுமோ வில் கீழ் - பழ:82/1,2

 TOP
 
  புணர்ந்து (1)
புணர்ந்து ஊடி நிற்பேம் எனல் - குறள்:126 10/2

 TOP
 
  புணர்ப்பதுகொல் (1)
காண புணர்ப்பதுகொல் நெஞ்சு - ஐந்70:32/4

 TOP
 
  புணர்ப்பின் (1)
விருந்தும் விருப்பு இலார் முன் சாம் அரும் புணர்ப்பின்
  பாடல் சாம் பண் அறியாதார் முன்னர் ஊடல் சாம் - நான்மணி:44/2,3

 TOP
 
  புணர்பவர் (1)
பேணி புணர்பவர் தோள் - குறள்:92 7/2

 TOP
 
  புணர்வது (1)
ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது
  நீடுவது அன்றுகொல் என்று - குறள்:131 7/1,2

 TOP
 
  புணர்வின்கண் (1)
உணர்வுடையான் ஓதிய நூலும் புணர்வின்கண்
  தக்கது அறியும் தலைமகனும் இ மூவர் - திரி:75/2,3

 TOP
 
  புணர்வு (4)
புலவும்கொல் தோழி புணர்வு அறிந்து அன்னை - திணை50:10/3
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு - குறள்:116 2/2
நீங்கின் அரிதால் புணர்வு - குறள்:116 5/2
சாதல் பொருள் கொடுத்தல் இன் சொல் புணர்வு உவத்தல் - ஏலாதி:68/1

 TOP
 
  புணர (1)
புணர புணருமாம் இன்பம் புணரின் - நாலடி:25 7/2

 TOP
 
  புணராது (1)
புணராது என்று எண்ணி பொருள் நசையால் தம்மை - நாலடி:37 5/3

 TOP
 
  புணரார் (1)
புணரார் பெரியாரகத்து - ஆசாரக்:70/3

 TOP
 
  புணரின் (2)
புணர புணருமாம் இன்பம் புணரின்
  தெரிய தெரியும் தெரிவு இலாதாரை - நாலடி:25 7/2,3
புணரின் வெகுளாமை நன்று - குறள்:31 8/2

 TOP
 
  புணரும் (1)
புணரும் ஒருவர்க்கு எனின் - நாலடி:15 4/4

 TOP
 
  புணருமாம் (1)
புணர புணருமாம் இன்பம் புணரின் - நாலடி:25 7/2

 TOP
 
  புணருமே (1)
போற்றும் எனவும் புணருமே ஆற்ற - பழ:60/2

 TOP
 
  புணை (6)
நெடுநீர் புணை இன்றி நீந்துதல் இன்னா - இன்னா40:3/2
யான் இடை நின்ற புணை - ஐந்70:1/4
நல் ஆண்மை என்னும் புணை - குறள்:114 4/2
கல்வி புணை கைவிட்டார் - திரி:17/4
கற்பு பெரும் புணை காதலின் கைவிடுதல் - திரி:86/2
புணை இல் நிலை கலக்குமாறு - திரி:88/4

 TOP
 
  புணைமன்னும் (1)
ஏம புணைமன்னும் இல் - குறள்:117 4/2

 TOP
 
  புணையை (1)
ஏம புணையை சுடும் - குறள்:31 6/2

 TOP
 
  புத்தகம் (1)
ஊணொடு கூறை எழுத்தாணி புத்தகம்
  பேணொடும் எண்ணும் எழுத்து இவை மாணொடு - ஏலாதி:63/1,2

 TOP
 
  புத்தகமே (1)
புத்தகமே சால தொகுத்தும் பொருள் தெரியார் - நாலடி:32 8/1

 TOP
 
  புத்திரி (1)
தத்தன் சகோடன் கிருத்திரமன் புத்திரி
  புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன் - ஏலாதி:31/2,3

 TOP
 
  புத்தில் (1)
பூம் கண் வயல் ஊரன் புத்தில் புகுவதன்முன் - திணை150:126/3

 TOP
 
  புத்தேள் (6)
புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே - குறள்:22 3/1
போற்றாது புத்தேள் உலகு - குறள்:24 4/2
தள்ளாது புத்தேள் உலகு - குறள்:29 10/2
புகழ் இன்றால் புத்தேள் நாட்டு உய்யாதால் என் மற்று - குறள்:97 6/1
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு - குறள்:133 3/1
புகழ் வெய்யோர்க்கு புத்தேள் நாடு எளிது - முது:8 1/1

 TOP
 
  புத்தேளிர் (1)
புத்தேளிர் வாழும் உலகு - குறள்:6 8/2

 TOP
 
  புத்தோடு (1)
ஒள் நிற பாதிரி பூ சேர்தலால் புத்தோடு
  தண்ணீர்க்கு தான் பயந்து ஆங்கு - நாலடி:14 9/3,4

 TOP
 
  புத்ரன் (1)
புத்ரன் அபவித்தனொடு பொய் இல் உபகிருதன் - ஏலாதி:31/3

 TOP
 
  புதல் (5)
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை - ஐந்70:24/1
வெறும் புதல் போல் வேண்டாது வேண்டி எறிந்து உழுது - திணை150:24/2
மத நாகம் மாறு முழங்க புதல் நாகம் - திணை150:117/2
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து - குறள்:28 4/1
புதல் மாறு வெம் கானம் போக்கு உரைப்ப நில்லா - கைந்:14/3

 TOP
 
  புதல்வர் (1)
தமக்கு தகை சால் புதல்வர் மனக்கு இனிய - நான்மணி:101/2

 TOP
 
  புதல்வன் (6)
புதல்வன் மறைப்ப கெடும் - நாலடி:20 7/4
தந்தை இல்லாத புதல்வன் அழகு இன்னா - இன்னா40:1/2
போத்து இல் கழுத்தின் புதல்வன் உண சான்றான் - ஐந்70:45/1
பூம் கண் புதல்வன் மிதித்து உழக்க ஈங்கு - ஐந்70:47/2
பேதை புகலை புதல்வன் துணை சான்றோன் - ஐந்70:48/1
நீர் சிதைக்கும் வாய் புதல்வன் நிற்கும் முனை முலைப்பால் - திணை150:152/3

 TOP
 
  புதல்வனை (2)
கட்டக முத்தின் புதல்வனை மார்பின் மேல் - ஐந்70:43/3
கட்டு அலர் கண்ணி புதல்வனை கொண்டு எம் இல் - கைந்:39/3

 TOP
 
  புதலும் (1)
புதலும் வலியாய்விடும் - பழ:282/4

 TOP
 
  புதவின் (1)
அறப்பயன் யார்மாட்டும் செய்க முறை புதவின்
  ஐயம் புகூஉம் தவசி கடிஞை போல் - நாலடி:10 9/2,3

 TOP
 
  புதற்கு (1)
புதற்கு புலியும் வலியே புலிக்கு - பழ:282/3

 TOP
 
  புதியார் (1)
என்றும் புதியார் பிறப்பினும் இ உலகத்து - நாலடி:31 7/1

 TOP
 
  புது (3)
புது புனலும் பூம் குழையார் நட்பும் இரண்டும் - நாலடி:37 10/1
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும் - நாலடி:37 10/2
புது மலர் ஒக்கும் நிறம் - நான்மணி:0/4

 TOP
 
  புதுப்பெருக்கம் (1)
புதுப்பெருக்கம் போல தம் பெண் நீர்மை காட்டி - நாலடி:36 4/3

 TOP
 
  புதுமை (1)
பழமை கந்து ஆக பரியார் புதுமை
  முழ நட்பின் சாண் உட்கு நன்று - பழ:386/3,4

 TOP
 
  புதை (1)
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின் - குறள்:60 7/1

 TOP
 
  புதைத்தாலும் (1)
புதைத்தாலும் நாறாத வித்து உள பேதைக்கு - சிறுபஞ்:21/3

 TOP
 
  புதைத்தானும் (1)
தொழுதானும் வாய் புதைத்தானும் அஃது அன்றி - ஆசாரக்:97/1

 TOP
 
  புதைத்து (2)
வாழை முது காய் கடுவன் புதைத்து அயரும் - ஐந்70:11/2
பொருளினை துவ்வான் புதைத்து வைப்பானும் - திரி:89/2

 TOP
 
  புய்ந்து (1)
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை - கள40:39/2

 TOP
 
  புயல் (3)
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று - கார்40:23/2
ஏரின் உழாஅர் உழவர் புயல் என்னும் - குறள்:2 4/1
புயல் அமை கூந்தல் பொலந்தொடீஇ சான்றோர் - பழ:229/3

 TOP
 
  புயலும் (1)
தானும் புயலும் வரும் - ஐந்70:20/4

 TOP
 
  புயற்கு (1)
பூவல்அம் குன்றம் புயற்கு ஏற்ற போன்றவே - கள40:12/3

 TOP
 
  புரக்குங்கால் (1)
பூண்டு அவர் போற்றி புரக்குங்கால் பூண்ட - ஏலாதி:30/2

 TOP
 
  புரந்தார் (1)
புரந்தார் கண் நீர் மல்க சாகில் பின் சாக்காடு - குறள்:78 10/1

 TOP
 
  புரந்து (1)
போற்றி ஊண் உண்பார் புரந்து - ஏலாதி:57/4

 TOP
 
  புரவலர் (1)
கரவலராய் கை வண்மை பூண்ட புரவலர்
  சீர் வரைய ஆகுமாம் செய்கை சிறந்து அனைத்தும் - பழ:381/2,3

 TOP
 
  புரவி (3)
பண் இல் புரவி பரிப்பு - இன்னா40:9/4
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா - இன்னா40:15/1
வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா - இன்னா40:38/3

 TOP
 
  புரவியா (1)
பாறு புரவியா பல் களிறு நீள் திமிலா - திணை150:53/1

 TOP
 
  புரள்பவை (1)
பைம் தலை பாரில் புரள்பவை நன்கு எனைத்தும் - கள40:24/2

 TOP
 
  புரள (5)
அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள
  உரும் இடி வானம் இழிய எழுமே - கார்40:3/2,3
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று - கார்40:23/2
புகர் முகம் பூழி புரள உயர் நிலைய - கார்40:38/1
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி - திணை150:77/3
புல்லார் புரள விடல் - குறள்:76 5/2

 TOP
 
  புரளும் (2)
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின் - கள40:13/3
உரும் எறி பாம்பின் புரளும் செரு மொய்ம்பின் - கள40:38/2

 TOP
 
  புரி (2)
வரி நிற நீள் வண்டர் பாட புரி நிற நீள் - திணை150:63/2
கொலை புரி வில்லொடு கூற்று போல் ஓடும் - கைந்:23/2

 TOP
 
  புரிகல்லா (1)
நன்றி புரிகல்லா நாண் இல் மட மாக்கள் - நாலடி:33 3/3

 TOP
 
  புரிதல் (1)
வீடே புரிதல் விதி - ஏலாதி:21/4

 TOP
 
  புரிந்த (4)
புகழ் புரிந்த இல் இலோர்க்கு இல்லை இகழ்வார் முன் - குறள்:6 9/1
நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம் புரிந்த
  தன்மையான் ஆளப்படும் - குறள்:52 1/1,2
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான் - குறள்:98 7/1
நயனொடு நன்றி புரிந்த பயன் உடையார் - குறள்:100 4/1

 TOP
 
  புரிந்தது (2)
பொன் ஆம் போர் வேலவர்தாம் புரிந்தது என்னே - திணை150:18/2
தேன் புரிந்தது யார்க்கும் செயல் ஆகா தாம் புரீஇ - சிறுபஞ்:25/2

 TOP
 
  புரிந்தமையால் (1)
பூண் கடனா போற்றி புரிந்தமையால் பூண் கடனா - திணை150:82/2

 TOP
 
  புரிந்தவாறே (1)
மனம் புரிந்தவாறே மிகும் - நாலடி:35 1/4

 TOP
 
  புரிந்தன (1)
பொன் போல் தார் கொன்றை புரிந்தன பொன் போல் - திணை150:109/2

 TOP
 
  புரிந்தார் (2)
பொருள் புரிந்தார் போய சுரம் - ஐந்50:35/4
பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு - குறள்:1 5/2

 TOP
 
  புரிந்தார்க்கு (1)
அல்ல புரிந்தார்க்கு அறம் தோன்றா எல்லாம் - நான்மணி:8/3

 TOP
 
  புரிந்தார்கண் (1)
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல் - குறள்:29 7/2

 TOP
 
  புரிந்து (15)
தொல் வழி கேண்மையின் தோன்ற புரிந்து யாப்பர் - நாலடி:16 4/2
போயினான் சென்றான் புரிந்து - திணை150:40/4
விரிந்து விடு கூந்தல் வெஃகா புரிந்து
  விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம் - திணை150:75/2,3
தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் - குறள்:15 3/2
ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் - குறள்:55 1/1
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து - குறள்:61 7/1
இடி புரிந்து எள்ளும் சொல் கேட்பர் மடி புரிந்து
  மாண்ட உஞற்று இலர் - குறள்:61 7/1,2
போற்றற்கு அரியார் புரிந்து - திரி:76/4
அருள் புரிந்து சொல்லுக சொல்லை இ மூன்றும் - திரி:90/3
நீருள் நிழல் புரிந்து நோக்கார் நிலம் இரா - ஆசாரக்:13/1
செறலின் கொலை புரிந்து சேண் உவப்பர் ஆகி - பழ:164/1
அறிவின் அருள் புரிந்து செல்லார் பிறிதின் - பழ:164/2
புரிந்து வாழுமேல் மண் ஒழிந்து விண்ணோர்க்கு - ஏலாதி:0/3
இறை புரிந்து வாழ்தல் இயல்பு - ஏலாதி:0/4
பொய் தீர் புலவர் பொருள் புரிந்து ஆராய்ந்த - ஏலாதி:66/1

 TOP
 
  புரிய (1)
போது ஆரி வண்டு எலாம் நெட்டெழுத்தின் மேல் புரிய
  சாதாரி நின்று அறையும் சார்ந்து - திணை150:95/3,4

 TOP
 
  புரியாது (1)
பாடே புரியாது பால் போலும் சொல்லினாய் - ஏலாதி:21/3

 TOP
 
  புரியான் (3)
கொலை புரியான் கொல்லான் புலால் மயங்கான் கூர்த்த - ஏலாதி:2/1
கொல்லான் கொலை புரியான் பொய்யான் பிறர் பொருள் மேல் - ஏலாதி:19/1
கொன்னே வெகுளான் கொலை புரியான் பொன்னே - ஏலாதி:20/2

 TOP
 
  புரியின் (1)
ஊறுபாடு இல்லா உயர் தவம் தான் புரியின்
  ஏறுமாம் மேல் உலகம் ஓர்ந்து - ஏலாதி:65/3,4

 TOP
 
  புரிவு (1)
பொருள் இல்லார் வண்மை புரிவு - இன்னா40:10/4

 TOP
 
  புரிவும் (1)
போகும் பொறியார் புரிவும் பயம் இன்றே - பழ:127/2

 TOP
 
  புரீஇ (1)
தேன் புரிந்தது யார்க்கும் செயல் ஆகா தாம் புரீஇ
  வல்லவர் வாய்ப்பன என்னார் ஓரோஒருவர்க்கு - சிறுபஞ்:25/2,3

 TOP
 
  புருவ (1)
வில் புருவ வேல் நெடும் கண்ணாய் தலை எலாம் - நாலடி:30 7/3

 TOP
 
  புருவத்தாய் (2)
இரும் பணை வில் வென்ற புருவத்தாய் ஆற்ற - பழ:286/3
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ - பழ:382/3

 TOP
 
  புருவம் (3)
ஊக்கி எழுந்தும் எறிகல்லா ஒண் புருவம்
  கோட்டிய வில் வாக்கு அறிந்து - நாலடி:40 5/3,4
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர் - குறள்:109 6/1
ஆம் பல் வாய் கண் மனம் வார் புருவம் என்று ஐந்தும் - சிறுபஞ்:53/1

 TOP
 
  புரை (14)
குழவியிடத்தே துறந்தார் புரை தீரா - நாலடி:2 1/2
பொறுப்பர் என்று எண்ணி புரை தீர்ந்தார்மாட்டும் - நாலடி:17 1/1
முறி புரை மேனியர் உள்ளம் போன்று யார்க்கும் - நாலடி:32 7/3
வரை புரை யானை கை நூற வரை மேல் - கள40:13/2
பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த - குறள்:30 2/1
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா - குறள்:92 9/1
புரை இருந்தவாறு அறியான் புக்கான் விளிதல் - பழ:86/2
மா புரை நோக்கின் மயில் அன்னாய் பூசையை - பழ:128/3
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால் - பழ:163/3
புரை இன்றி நட்டார்க்கு நட்டார் உரைத்த - பழ:196/1
வரை புரை வேழத்த வன் பகை என்று அஞ்சி - பழ:317/1
இருள் அடையா கல்வியொடு ஈகை புரை இல்லா - பழ:401/2
உண் நீர் வளம் குளம் கூவல் வழி புரை
  தண்ணீரே அம்பலம் தான் பாற்படுத்தான் பண் நீர - ஏலாதி:51/1,2
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம் - கைந்:6/3

 TOP
 
  புரைத்து (1)
புரைத்து எழுந்து போகினும் போவர் அரக்கு இல் உள் - பழ:280/2

 TOP
 
  புரைய (1)
புரைய கலந்தவர்கண்ணும் கருமம் - பழ:227/1

 TOP
 
  புரையும் (5)
தொடரொடு கோள் நாய் புரையும் அடர் பைம் பூண் - கள40:34/4
ஐம் தலை நாகம் புரையும் அணி கார்தான் - திணை150:107/3
முல்லை புரையும் முறுவலாய் செய்வது என் - பழ:110/3
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும்
  செம் வாய் மணி முறுவல் சின்மொழி செய்தானை - பழ:226/2,3
மணி நிற நெய்தல் மலர் புரையும் கண்ணாய் - கைந்:51/1

 TOP
 
  புரைவு (1)
புரைவு இல்லார் நள்ளார் போர் வேந்தன் வரை போல் - சிறுபஞ்:78/2

 TOP
 
  புல் (27)
புல் நுனி மேல் நீர் போல் நிலையாமை என்று எண்ணி - நாலடி:3 9/1
சேக்கை மரன் ஒழிய சேண் நீங்கு புல் போல - நாலடி:3 10/3
புல் ஈர போழ்தின் உழவே போல் மீது ஆடி - நாலடி:12 5/3
கொடி புல் கடிக்குமோ மற்று - நாலடி:15 1/4
புல் பனி பற்று விட்ட ஆங்கு - நாலடி:18 1/4
கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல்
  ஒல்காவே ஆகும் உழவர் உழுபடைக்கு - நாலடி:18 8/1,2
புல் இதழ் பூவிற்கும் உண்டு - நாலடி:23 1/4
கொய் புல் கொடுத்து குறைத்து என்றும் தீற்றினும் - நாலடி:35 10/1
போத்து அறார் புல் அறிவினார் - நாலடி:36 1/4
புல் அன்னர் புல்லறிவின் ஆடவர் கல் அன்னர் - நான்மணி:31/3
புல் ஆர் புரவி மணி இன்றி ஊர்வு இன்னா - இன்னா40:15/1
புல் உண் கலி மாவும் பூட்டிய நல்லார் - கார்40:22/2
புகழ் மிகு சாந்து எறிந்து புல் எரி ஊட்டி - திணை50:1/1
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் - திணை150:44/2
பசும் புல் தலை காண்பு அரிது - குறள்:2 6/2
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள் - குறள்:72 9/1
புல் பைங்கூழ் ஆப்பி சுடலை வழி தீர்த்தம் - ஆசாரக்:32/1
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் - ஆசாரக்:45/1
நெல் செய்ய புல் தேய்ந்தால் போல நெடும் பகை - பழ:83/3
புல் மேயாது ஆகும் புலி - பழ:119/4
போற்ற படாதாகி புல் இன்றி மேயினும் - பழ:217/3
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார் - பழ:249/2
ஆய்ந்த அறிவினர் அல்லாதார் புல் உரைக்கு - பழ:268/1
புல் கழுத்தில் யாத்துவிடல் - பழ:283/4
மூரியை தீற்றிய புல் - பழ:396/4
உடை இட்டார் புல் மேய்ந்தார் ஓடு நீர் புக்கார் - சிறுபஞ்:39/1
புல் அறத்தின் நன்று மனை வாழ்க்கை போற்று உடைத்தேல் - சிறுபஞ்:98/1

 TOP
 
  புல்நெறி (1)
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் - சிறுபஞ்:26/2

 TOP
 
  புல்ல (1)
புல்ல புடை பெயரா கங்குலும் இல்லார்க்கு ஒன்று - திரி:44/2

 TOP
 
  புல்லகம் (1)
புல்லகம் ஏய்க்கும் புகழ் வயல் ஊரன்தன் - திணை150:129/3

 TOP
 
  புல்லத்தை (1)
வல்லிதின் நாடி வலிப்பதே புல்லத்தை
  புல்லம் புறம் புல்லுமாறு - பழ:104/3,4

 TOP
 
  புல்லம் (1)
புல்லம் புறம் புல்லுமாறு - பழ:104/4

 TOP
 
  புல்லரையும் (1)
கண்டுழி கண்டால் முகம் திரியார் புல்லரையும்
  உண்டது கேளார் விடல் - ஆசாரக்:86/2,3

 TOP
 
  புல்லல்பாற்று (1)
நட்பினுள் சா புல்லல்பாற்று - குறள்:83 9/2

 TOP
 
  புல்லறிவாளர் (2)
புல்லறிவாளர் பெரும் செல்வம் எல்லில் - நாலடி:1 8/2
புல்லறிவாளர் வயிறு - நாலடி:13 1/4

 TOP
 
  புல்லறிவின் (1)
புல் அன்னர் புல்லறிவின் ஆடவர் கல் அன்னர் - நான்மணி:31/3

 TOP
 
  புல்லறிவினார் (2)
போக்குவார் புல்லறிவினார் - நாலடி:33 7/4
புற்று அன்னர் புல்லறிவினார் - நான்மணி:55/4

 TOP
 
  புல்லறிவினாரோடு (1)
புல்லறிவினாரோடு நட்பு - நாலடி:24 9/4

 TOP
 
  புல்லறிவு (4)
புல்லறிவு காட்டிவிடும் - நாலடி:32 4/4
புல்லறிவு தாம் அறிவது இல் - நாலடி:32 10/4
புல்லறிவு ஆண்மை கடை - குறள்:34 1/2
அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின் - குறள்:85 6/1

 TOP
 
  புல்லா (6)
புல்லா எழுத்தின் பொருள் இல் வறும் கோட்டி - நாலடி:16 5/1
புல்லா புன்கோட்டி புலவரிடை புக்கு - நாலடி:26 5/1
செல்லாரும் அல்லர் சிறு நெறி புல்லா
  அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால் - நாலடி:31 3/2,3
புல்லா புலப்பது ஓர் ஆறு - நாலடி:40 1/4
புல்லா விடுதல் இனிது - இனிய40:25/4
புலந்தாரை புல்லா விடல் - குறள்:131 3/2

 TOP
 
  புல்லாது (1)
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் - குறள்:131 1/1

 TOP
 
  புல்லார் (2)
புல்லார் புரள விடல் - குறள்:76 5/2
புல் அவையுள் தம்மை புகழ்ந்து உரைத்தல் புல்லார்
  புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி - பழ:249/2,3

 TOP
 
  புல்லாரை (1)
புல்லாரை அட்ட களத்து - கள40:4/4

 TOP
 
  புல்லாள் (1)
புல்லாள் புல தக்கனள் - குறள்:132 6/2

 TOP
 
  புல்லான் (3)
புல்லான் பிறர்பால் புலால் மயங்கல் செல்லான் - ஏலாதி:42/2
மிக்க வன முலை புல்லான் பொலிவு உடைத்தா - கைந்:48/2
பொரு கயற்கண்ணினாய் புல்லான் விடினே - கைந்:55/3

 TOP
 
  புல்லி (5)
புல்லி கொளினும் பொருள் அல்லார்தம் கேண்மை - இனிய40:34/3
புல்லி ஒழிவான் புலந்து - திணை150:88/4
புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார் - திணை150:143/2
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் - குறள்:119 7/1
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் - குறள்:133 4/1

 TOP
 
  புல்லியார் (1)
புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார்
  கூட்டு முதல் உறையும் கோழி துயில் எடுப்ப - திணை150:143/2,3

 TOP
 
  புல்லினான் (2)
புல்லினான் இன்புறூஉம் காலேயம் நெல்லின் - நான்மணி:65/2
கோல வன முலையும் புல்லினான் என்று எடுத்து - கைந்:44/3

 TOP
 
  புல்லினேன் (1)
புலப்பல் என சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம் - குறள்:126 9/1

 TOP
 
  புல்லுங்கால் (1)
புல்லுங்கால் தான் புல்லும் பேதையும் இல் எனக்கு ஒன்று - திரி:74/2

 TOP
 
  புல்லுதல் (1)
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
  என்னினும் தான் விதுப்பு உற்று - குறள்:129 10/1,2

 TOP
 
  புல்லுநர் (1)
புல்லுநர் இல்லார் நடுங்க சிறு மாலை - ஐந்70:17/3

 TOP
 
  புல்லும் (3)
முலைக்கண்ணும் முத்தும் முழு மெய்யும் புல்லும்
  இலக்கணம் யாதும் அறியேன் கலை கணம் - நாலடி:40 9/1,2
புல்லுங்கால் தான் புல்லும் பேதையும் இல் எனக்கு ஒன்று - திரி:74/2
முளி புல்லும் கானமும் சேரார் தீக்கு ஊட்டார் - ஆசாரக்:56/1

 TOP
 
  புல்லுமாறு (1)
புல்லம் புறம் புல்லுமாறு - பழ:104/4

 TOP
 
  புல்லுவேன்கொல்லோ (1)
புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன்கொல்லோ கலப்பேன்கொல் - குறள்:127 7/1

 TOP
 
  புல்லென்ற (2)
மேனி போல் புல்லென்ற காடு - கார்40:18/4
பிரிந்தவர் மேனி போல் புல்லென்ற வள்ளி - ஐந்50:8/1

 TOP
 
  புல்லென்னும் (1)
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு - குறள்:79 10/2

 TOP
 
  புல்லேன் (2)
புல்லேன் யான் என்பேன் புனையிழையாய் புல்லேன் - ஐந்50:29/2
புல்லேன் யான் என்பேன் புனையிழையாய் புல்லேன்
  எனக்கு ஓர் குறிப்பும் உடையேனோ ஊரன் - ஐந்50:29/2,3

 TOP
 
  புல்வாய் (2)
செல் இடத்தும் செய்யார் சிறியவர் புல்வாய்
  பருமம் பொறுப்பினும் பாய் பரிமா போல் - நாலடி:15 9/2,3
புல்வாய் வழிப்படுவார் இல் - பழ:257/4

 TOP
 
  புல்வாய்க்கு (1)
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே - பழ:234/3

 TOP
 
  புல (4)
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை - குறள்:131 5/1
புல்லாள் புல தக்கனள் - குறள்:132 6/2
புல புல வண்ணத்த புள் - பழ:340/4
புல புல வண்ணத்த புள் - பழ:340/4

 TOP
 
  புலக்கண் (1)
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண்
  பண் கலப்பை பாற்படுப்பான் உழவன் என்பவே - சிறுபஞ்:58/2,3

 TOP
 
  புலக்கும் (1)
தண் வயல் ஊரன் புலக்கும் தகையமோ - ஐந்50:27/1

 TOP
 
  புலத்தகத்து (1)
நல தக தம்மை புகழ்தல் புலத்தகத்து
  புள் அரைக்கால் விற்பேம் எனல் - பழ:132/3,4

 TOP
 
  புலத்தலின் (1)
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு - குறள்:133 3/1

 TOP
 
  புலத்து (2)
புலத்து இயல்பு புக்கான் உரைக்கும் நிலத்து இயல்பு - நான்மணி:68/3
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி - சிறுபஞ்:58/1

 TOP
 
  புலத்தை (3)
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும் - குறள்:35 3/1
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும் - குறள்:131 1/1
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் - சிறுபஞ்:58/2

 TOP
 
  புலந்த (1)
புலந்த பின் போற்றார் புலை - சிறுபஞ்:36/4

 TOP
 
  புலந்தாரை (1)
புலந்தாரை புல்லா விடல் - குறள்:131 3/2

 TOP
 
  புலந்து (6)
பூவின் கிழத்தி புலந்து - நாலடி:26 2/4
புல்லி ஒழிவான் புலந்து - திணை150:88/4
செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம் புலந்து
  இல்லாளின் ஊடிவிடும் - குறள்:104 9/1,2
கலந்து உணர்த்தும் காதலர் கண்டால் புலந்து உணராய் - குறள்:125 6/1
பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து - குறள்:129 7/2
போகும் புழையுள் புலந்து - ஏலாதி:11/4

 TOP
 
  புலப்படும் (1)
புலப்படும் சொல்லும் இ பூம் கொடி அன்னாள் - கைந்:40/3

 TOP
 
  புலப்பது (1)
புல்லா புலப்பது ஓர் ஆறு - நாலடி:40 1/4

 TOP
 
  புலப்பர் (1)
தாது அவிழ் கோதை தகை இயலார் தாம் புலப்பர்
  ஏதின்மை சொல்லி இருப்பர் பிறர் மகளிர் - கைந்:43/2,3

 TOP
 
  புலப்பல் (1)
புலப்பல் என சென்றேன் புல்லினேன் நெஞ்சம் - குறள்:126 9/1

 TOP
 
  புலப்பேன்கொல் (1)
புலப்பேன்கொல் புல்லுவேன்கொல்லோ கலப்பேன்கொல் - குறள்:127 7/1

 TOP
 
  புலம் (10)
விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் காடே புலம் கெட்ட - நாலடி:13 1/3
புலம் எலாம் பூத்தன தோன்றி சிலமொழி - கார்40:26/3
மிச்சில் மிசைவான் புலம் - குறள்:9 5/2
இலம் என்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம் வென்ற - குறள்:18 4/1
நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம் - குறள்:41 7/1
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம்
  ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு - குறள்:72 6/1,2
விலங்கின் பிறப்பின் வெருவும் புலம் தெரியா - திரி:60/2
புலம் மிக்கவரை புலமை தெரிதல் - பழ:5/1
புலம் மிக்கவர்க்கே புலனா நலம் மிக்க - பழ:5/2
ஓநாய் இனம் வெரூஉம் வெற்ப புலம் புகின் - பழ:139/3

 TOP
 
  புலம்பு (2)
தெண் கடல் சேர்ப்பன் பிரிய புலம்பு அடைந்து - ஐந்50:41/1
பூம் தலை அன்றில் புலம்பு - ஐந்50:41/4

 TOP
 
  புலம்பும் (1)
புலம்பும் அகன்று நில்லா - ஐந்50:13/4

 TOP
 
  புலம்புற (1)
செல்லற்க சேர்ந்தார் புலம்புற செல்லாது - பழ:392/1

 TOP
 
  புலமை (1)
புலம் மிக்கவரை புலமை தெரிதல் - பழ:5/1

 TOP
 
  புலராமை (1)
ஈரம் புலராமை ஏறற்க என்பதே - ஆசாரக்:19/2

 TOP
 
  புலவர் (5)
தீ புலவர் சேரார் செறிவுடையார் தீ புலவன் - நாலடி:32 2/2
பொருள் ஆக கொள்வர் புலவர் பொருள் அல்லா - நாலடி:33 1/2
மறை அறிப அந்தண் புலவர் முறையொடு - நான்மணி:88/1
அனைத்தே புலவர் தொழில் - குறள்:40 4/2
பொய் தீர் புலவர் பொருள் புரிந்து ஆராய்ந்த - ஏலாதி:66/1

 TOP
 
  புலவர்க்கு (1)
காதல் புலவர்க்கு கல்வியே கல்விக்கும் - நான்மணி:101/3

 TOP
 
  புலவர்தம் (1)
புலவர்தம் வாய்மொழி போற்றல் இனிதே - இனிய40:20/2

 TOP
 
  புலவரிடை (1)
புல்லா புன்கோட்டி புலவரிடை புக்கு - நாலடி:26 5/1

 TOP
 
  புலவரும் (3)
போற்றும் புலவரும் வேறே பொருள் தெரிந்து - நாலடி:32 8/3
தேற்றும் புலவரும் வேறு - நாலடி:32 8/4
தேவர் அனையர் புலவரும் தேவர் - நான்மணி:73/1

 TOP
 
  புலவரை (1)
நில வரை நீள் புகழ் ஆற்றின் புலவரை
  போற்றாது புத்தேள் உலகு - குறள்:24 4/1,2

 TOP
 
  புலவன் (3)
தீ புலவர் சேரார் செறிவுடையார் தீ புலவன்
  கோட்டியுள் குன்ற குடி பழிக்கும் அல்லாக்கால் - நாலடி:32 2/2,3
தொடுத்த பெரும் புலவன் சொல் குறை தீர - பழ:316/1
கேட்பவன் கேடு இல் பெரும் புலவன் பாட்டு அவன் - சிறுபஞ்:31/2

 TOP
 
  புலவி (3)
துனி புலவி ஊடலின் நோக்கேன் தொடர்ந்த - திணை150:153/1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது - குறள்:131 2/1
தன் போற்றாவழி புலவி நல்கூர்ந்தன்று - முது:9 5/1

 TOP
 
  புலவியும் (2)
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் - குறள்:131 6/1
நீரும் நிழலது இனிதே புலவியும்
  வீழுநர்கண்ணே இனிது - குறள்:131 9/1,2

 TOP
 
  புலவியுள் (1)
புல்லி விடாஅ புலவியுள் தோன்றும் என் - குறள்:133 4/1

 TOP
 
  புலவு (2)
புலவு மீன் குப்பை கவரும் துறைவன் - கைந்:53/3
புலவு திரை பொருத போழ்து - கைந்:57/4

 TOP
 
  புலவும்கொல் (1)
புலவும்கொல் தோழி புணர்வு அறிந்து அன்னை - திணை50:10/3

 TOP
 
  புலவோர் (1)
புகை கொடுக்க பெற்ற புலவோர் துகள் பொழியும் - திணை50:1/2

 TOP
 
  புலன் (2)
கேட்டதே செய்ப புலன் ஆள்வார் வேட்ட - நான்மணி:38/2
போம் ஆறு அறியா புலன் மயங்கி ஊர் புக்கு - பழ:233/3

 TOP
 
  புலனா (1)
புலம் மிக்கவர்க்கே புலனா நலம் மிக்க - பழ:5/2

 TOP
 
  புலனும் (4)
ஊறி உவர்த்தக்க ஒன்பது வாய் புலனும்
  கோதி குழம்பு அலைக்கும் கும்பத்தை பேதை - நாலடி:5 7/1,2
ஈர்ஐந்தின்கண்ணும் உமிழ்வோடு இரு புலனும்
  சோரார் உணர்வு உடையார் - ஆசாரக்:32/3,4
அந்தரத்து அல்லால் உமிழ்வோடு இரு புலனும்
  இந்திர தானம் பெறினும் இகழாரே - ஆசாரக்:34/2,3
சான்றார் தமித்தா உறையற்க ஐம் புலனும்
  தாங்கற்கு அரிது ஆகலான் - ஆசாரக்:65/2,3

 TOP
 
  புலால் (14)
செயற்பால செய்யாவிடினும் கயல் புலால்
  புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:10 7/2,3
புய்ந்து கால் போகி புலால் முகந்த வெண்குடை - கள40:39/2
படு புலால் காப்பாள் படை நெடும் கண் நோக்கம் - திணை150:32/3
புலால் அகற்றும் பூம் புன்னை பொங்கு நீர் சேர்ப்ப - திணை150:35/1
கடும் புலால் புன்னை கடியும் துறைவ - திணை150:44/1
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் - திணை150:44/2
கடும் புலால் வெண் மணல் கானல் உறு மீன்கண் - திணை150:51/1
படும் புலால் பார்த்தும் பகர்தும் அடும்பு எலாம் - திணை150:51/2
புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே - பழ:262/3
ஒத்த ஒழுக்கம் கொலை பொய் புலால் களவோடு - சிறுபஞ்:107/1
கொலை புரியான் கொல்லான் புலால் மயங்கான் கூர்த்த - ஏலாதி:2/1
குறுகான் சிறியாரை கொள்ளான் புலால் பொய் - ஏலாதி:41/1
புல்லான் பிறர்பால் புலால் மயங்கல் செல்லான் - ஏலாதி:42/2
பொய்யான் பொய் மேவான் புலால் உண்ணான் யாவரையும் - ஏலாதி:44/1

 TOP
 
  புலால்கண் (1)
பொறை உடைமை பொய்ம்மை புலால்கண் மறை உடைமை - ஏலாதி:6/2

 TOP
 
  புலாலை (1)
கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி - குறள்:26 10/1

 TOP
 
  புலாலொடு (1)
பொய்யான் புலாலொடு கள் போக்கி தீயன - ஏலாதி:14/1

 TOP
 
  புலாஅல் (1)
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன் - குறள்:26 7/1

 TOP
 
  புலி (13)
உறு புலி ஊன் இரை இன்றி ஒரு நாள் - நாலடி:20 3/1
பொன் கலத்து பெய்த புலி உகிர் வான் புழுக்கல் - நாலடி:21 6/1
கடும் புலி வாழும் அதர் - இன்னா40:30/4
வேங்கை இரும் புலி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:16/4
பேழ் வாய் இரும் புலி குஞ்சரம் கோள் பிழைத்து - ஐந்70:31/1
கொல் யானை வெண் மருப்பும் கொல் வல் புலி அதளும் - திணை150:22/1
வெரூஉம் புலி தாக்குறின் - குறள்:60 9/2
எண்ணி இடர் வரும் என்னார் புலி முகத்து - பழ:74/3
புல் மேயாது ஆகும் புலி - பழ:119/4
புலி கலாம் கொள் யானை பூம் குன்ற நாட - பழ:157/3
புலி முன்னர் புல்வாய்க்கு போக்கு இல் அதுவே - பழ:234/3
புலி தலை நாய் மோத்தல் இல் - பழ:278/4
கொடும் புலி கொட்கும் வழி - சிறுபஞ்:78/4

 TOP
 
  புலிக்கு (1)
புதற்கு புலியும் வலியே புலிக்கு
  புதலும் வலியாய்விடும் - பழ:282/3,4

 TOP
 
  புலியாம் (1)
நாயை புலியாம் எனல் - பழ:117/4

 TOP
 
  புலியின் (2)
புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று - குறள்:28 3/2
புலியின் பெரும் திறலஆயினும் பூசை - பழ:330/3

 TOP
 
  புலியும் (1)
புதற்கு புலியும் வலியே புலிக்கு - பழ:282/3

 TOP
 
  புலியை (1)
துஞ்சு புலியை துயில் - பழ:33/4

 TOP
 
  புலை (10)
போவாம் நாம் என்னா புலை நெஞ்சே ஓவாது - நாலடி:4 2/2
கொலை ஒக்கும் கொண்டு கண்மாறல் புலை ஒக்கும் - நான்மணி:6/3
புலை உள்ளி வாழ்தல் உயிர்க்கு இன்னா இன்னா - இன்னா40:12/3
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர் - குறள்:33 9/1
புலை மயக்கம் வேண்டி பொருள்பெண்டிர் தோய்தல் - திரி:39/1
எச்சிலார் நோக்கார் புலை திங்கள் நாய் நாயிறு - ஆசாரக்:6/1
நீர் தொடார் நோக்கார் புலை - ஆசாரக்:13/4
புலை பொருள் தங்கா வெளி - பழ:17/4
புலந்த பின் போற்றார் புலை - சிறுபஞ்:36/4
போகாமை சால புலை - ஏலாதி:38/4

 TOP
 
  புலைக்கு (1)
புலைக்கு எச்சில் நீட்டார் விடல் - ஆசாரக்:90/3

 TOP
 
  புலைமையின் (1)
பொய் வேளாண்மை புலைமையின் துவ்வாது - முது:4 6/1

 TOP
 
  புலையர்வாய் (1)
புலையர்வாய் நாள் கேட்டு செய்யார் தொலைவு இல்லா - ஆசாரக்:92/2

 TOP
 
  புலையரையும் (1)
என்றும் முறை கொண்டு கூறார் புலையரையும்
  நன்கு அறிவார் கூறார் முறை - ஆசாரக்:80/3,4

 TOP
 
  புலையாளர் (1)
புலையாளர் புண்பட்டார் கண் கெட்டார் போக்கு இல் - ஏலாதி:80/1

 TOP
 
  புழி (1)
குழி புழி ஆற்றா குழிக்கு - பழ:362/4

 TOP
 
  புழு (1)
புழு பெய்து புண் பொதியுமாறு - பழ:142/4

 TOP
 
  புழுக்கல் (1)
பொன் கலத்து பெய்த புலி உகிர் வான் புழுக்கல்
  அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் - நாலடி:21 6/1,2

 TOP
 
  புழுக்கோல் (1)
வான் குரீஇ கூடு அரக்கு வால் உலண்டு நூல் புழுக்கோல்
  தேன் புரிந்தது யார்க்கும் செயல் ஆகா தாம் புரீஇ - சிறுபஞ்:25/1,2

 TOP
 
  புழுதி (1)
தொடி புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்து எருவும் - குறள்:104 7/1

 TOP
 
  புழைக்கடை (1)
புழைக்கடை பின் புகார் கோட்டி உரிமை - ஆசாரக்:81/1

 TOP
 
  புழையும் (1)
புழையும் அடைத்தாள் கதவு - கைந்:59/4

 TOP
 
  புழையுள் (1)
போகும் புழையுள் புலந்து - ஏலாதி:11/4

 TOP
 
  புள் (18)
புனல் ஒழுக புள் இரியும் பூம் குன்ற நாட - நாலடி:22 2/3
உணங்கல் புள் ஓப்பும் ஒளி இழை மாதர் - ஐந்50:47/3
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தேன் ஒளியிழாய் - ஐந்50:50/3
புள் அரவம் கேட்டு பெயர்ந்தாள் சிறு குடியர் - ஐந்70:59/3
படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் - திணை150:44/2
திமில் களிறு ஆக திரை பறையா பல் புள்
  துயில் கெட தோன்றும் படையா துயில் போல் - திணை150:50/1,2
தேறு திரை பறையா புள் படையா தேறாத - திணை150:53/2
வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று - குறள்:28 4/2
குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்த அற்றே - குறள்:34 8/1
அற்றத்தால் தேறார் அறிவுடையார் கொற்ற புள்
  ஊர்ந்து உலகம் தாவிய அண்ணலேஆயினும் - பழ:67/2,3
புள் ஒலி பொய்கை புனல் ஊர அஃது அன்றோ - பழ:98/3
புள் அரைக்கால் விற்பேம் எனல் - பழ:132/4
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள்
  இருளின் இருந்தும் வெளி - பழ:154/3,4
ஓப்ப படினும் உணங்கலை புள் கவரும் - பழ:259/2
பூ மிதித்து புள் கலாம் பொய்கை புனல் ஊர - பழ:299/3
புல புல வண்ணத்த புள் - பழ:340/4
மடலொடு புள் கலாம் மால் கடல் சேர்ப்ப - பழ:372/3
கரும் கரை வன்மீன் கவரும் புள் ஓப்பின் - கைந்:56/2

 TOP
 
  புள்ளி (3)
வண் புள்ளி மாறன் பொறையன் புணர்த்து யாத்த - ஐந்50:51/2
புள்ளி வெருகு தன் குட்டிக்கு இரை பார்க்கும் - ஐந்70:36/2
நள்ளிய வேய் வாழ்பவர் நண்ணுபவோ புள்ளி
  பருந்து கழுகொடு வம்பலர் பார்த்து ஆண்டு - திணை150:91/2,3

 TOP
 
  புள்ளிற்கும் (1)
விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் காடே புலம் கெட்ட - நாலடி:13 1/3

 TOP
 
  புள்ளினுள் (1)
புள்ளினுள் ஓங்கல் அறியும் நிரப்பு இடும்பை - நான்மணி:94/2

 TOP
 
  புள்ளே (1)
பணி மொழி புள்ளே பற - கைந்:51/4

 TOP
 
  புளி (2)
பொன்னும் புளி விளங்காய் ஆம் - நாலடி:33 8/4
போலும் நின் மார்பு புளி வேட்கைத்து ஒன்று இவள் - திணை150:142/3

 TOP
 
  புளிப்பின் (1)
தேன் நெய் புளிப்பின் சுவை இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:22/3

 TOP
 
  புற்கம் (1)
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் - நான்மணி:27/2

 TOP
 
  புற்கென்ற (1)
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற - குறள்:127 1/1

 TOP
 
  புற்கை (2)
உப்பு இலி புற்கை உயிர் போல் கிளைஞர்மாட்டு - நாலடி:21 6/3
தன் போல்வார் இல்லுள் தயங்கு நீர் தண் புற்கை
  என்பொடு இயைந்த அமிழ்து - நாலடி:21 10/3,4

 TOP
 
  புற்கைஆயினும் (1)
தெள் நீர் அடு புற்கைஆயினும் தாள் தந்தது - குறள்:107 5/1

 TOP
 
  புற்று (3)
புற்று அன்னர் புல்லறிவினார் - நான்மணி:55/4
கத நாகம் புற்று அடைய கார் ஏறு சீற - திணை150:117/1
வரைவு இல்லா பெண் வையார் மண்ணை புற்று ஏறார் - சிறுபஞ்:78/1

 TOP
 
  புற (6)
பொரி புற பல்லி சினை ஈன்ற புன்னை - ஐந்50:43/1
வரி புற வார் மணல் மேல் ஏறி தெரிப்புற - ஐந்50:43/2
பொரி புற ஓமை புகர் படு நீழல் - ஐந்70:37/1
பெரும் புற வாளை பெடை கதூஉம் ஊரன் - திணை50:39/2
விடுவாய் பசும் புற இப்பி கால் முத்தம் - திணை150:48/3
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை - குறள்:30 8/1

 TOP
 
  புறக்கொடுத்தாள் (1)
பூவாதாள் பூப்பு புறக்கொடுத்தாள் இலிங்கி - சிறுபஞ்:40/1

 TOP
 
  புறங்கடை (1)
புக தாம் பெறாஅர் புறங்கடை பற்றி - நாலடி:4 1/2

 TOP
 
  புறங்காத்து (1)
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல் - குறள்:55 9/1

 TOP
 
  புறங்கூற்றின் (1)
புறங்கூற்றின் மூங்கை ஆய் நிற்பானேல் யாதும் - நாலடி:16 8/3

 TOP
 
  புறங்கூறான் (2)
நட்டார் புறங்கூறான் வாழ்தல் நனி இனிதே - இனிய40:19/1
பொய் உரையான் வையான் புறங்கூறான் யாவரையும் - ஏலாதி:33/1

 TOP
 
  புறங்கொடுக்கும் (1)
நாண் என்னும் நல்லாள் புறங்கொடுக்கும் கள் என்னும் - குறள்:93 4/1

 TOP
 
  புறங்கொடுத்தல் (1)
கருவிகள் மாறி புறங்கொடுத்தல் இன்னா - இன்னா40:4/2

 TOP
 
  புறஞ்செய்தல் (1)
ஈன்று எடுத்தல் சூல் புறஞ்செய்தல் குழவியை - சிறுபஞ்:70/1

 TOP
 
  புறஞ்செய்தலின் (1)
இல் புறஞ்செய்தலின் ஈன்ற தாய் தொல் குடியின் - திரி:64/2

 TOP
 
  புறத்த (2)
குக்கில் புறத்த சிரல் வாய செம் கண் மால் - கள40:5/3
புறத்த புகழும் இல - குறள்:4 9/2

 TOP
 
  புறத்ததா (1)
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா - குறள்:9 2/1

 TOP
 
  புறத்தால் (1)
புறத்தால் பொலிவுறல் வேண்டும் எனைத்தும் - பழ:185/2

 TOP
 
  புறத்து (9)
புறத்து தன் இன்மை நலிய அகத்து தன் - நாலடி:31 8/1
புறத்து இரு போகு என்னும் இன்னா சொல் இல்லுள் - நாலடி:33 6/3
குடை புறத்து துஞ்சும் இகலன் இடை பொலிந்த - கள40:42/2
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில் - குறள்:5 6/1
புறத்து உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை - குறள்:8 9/1
முகம் புறத்து கண்டால் பொறுக்கலாதாரை - பழ:46/1
நரை ஆன் புறத்து இட்ட சூடு - பழ:48/4
பலி புறத்து உண்பர் உணா - பழ:176/4
புறத்து அமைச்சின் நன்று அகத்து கூன் - பழ:295/4

 TOP
 
  புறந்தந்தக்கண்ணும் (1)
போற்றி புறந்தந்தக்கண்ணும் பொருளினை - பழ:259/3

 TOP
 
  புறந்தந்தாரை (1)
நாடி நமர் என்று நன்கு புறந்தந்தாரை
  கேடு பிறரொடு சூழ்தல் கிளர் மணி - பழ:81/1,2

 TOP
 
  புறந்தர (1)
தாமேயும் தம்மை புறந்தர ஆற்றாதார் - பழ:341/1

 TOP
 
  புறந்தரல் (1)
முந்துற நாடி புறந்தரல் ஓம்புக - பழ:69/2

 TOP
 
  புறந்தரினும் (1)
பொன் கலத்து ஊட்டி புறந்தரினும் நாய் பிறர் - நாலடி:35 5/1

 TOP
 
  புறப்பட்டக்கால் (1)
கூத்தன் புறப்பட்டக்கால் - நாலடி:3 6/4

 TOP
 
  புறப்படுத்தான் (1)
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை - குறள்:59 10/2

 TOP
 
  புறம் (19)
எல்லாரும் காண புறம் காட்டு உதிர்த்து உக்க - நாலடி:5 5/3
வெம்பி சுடினும் புறம் சுடும் வெம்பி - நாலடி:9 9/2
புறம் கடை வைத்து ஈவர் சோறும் அதனால் - நாலடி:30 3/3
போகாது எறும்பு புறம் சுற்றும் யாதும் - நாலடி:34 7/2
வெறும் புறம் வெம் புரவி ஏற்று இன்னா இன்னா - இன்னா40:38/3
சோர்ந்து குருதி ஒழுக மற்று இ புறம்
  போந்தது இல் ஐய களிறு - திணை50:8/3,4
ஐ வாய நாகம் புறம் எல்லாம் ஆயுங்கால் - திணை150:13/3
புறம் கூறான் என்றல் இனிது - குறள்:19 1/2
புறம் கூறி பொய்த்து உயிர் வாழ்தலின் சாதல் - குறள்:19 3/1
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும் - குறள்:19 5/1
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி - குறள்:28 7/1
பொள்ளென ஆங்கே புறம் வேரார் காலம் பார்த்து - குறள்:49 7/1
புல்லம் புறம் புல்லுமாறு - பழ:104/4
புறம் கொம்மை கொட்டினார் இல் - பழ:126/4
புறம் செய்ய செல்வம் பெருகும் அறம் செய்ய - பழ:159/3
நிரை புறம் காத்த நெடியோனேஆயின் - பழ:345/3
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் - சிறுபஞ்:26/2
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் - சிறுபஞ்:26/2
ஓடு புறம் கண்ட ஒண் தாரான் தேர் இதோ - கைந்:60/3

 TOP
 
  புறமாக (1)
பொன் பயந்த வெள்ளி புறமாக பூங்கோதாய் - திணை150:117/3

 TOP
 
  புறமே (1)
போஒய் புறமே படும் - குறள்:94 3/2

 TOP
 
  புறமொழி (1)
முன்னை உரையார் புறமொழி கூற்று இன்னா - இன்னா40:32/2

 TOP
 
  புறமொழியும் (1)
செய்யான் பழி பாவம் சேரான் புறமொழியும்
  உய்யான் பிறன் செவிக்கு உய்த்து - சிறுபஞ்:1/3,4

 TOP
 
  புறவில் (4)
ஈர்ம் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன - கார்40:25/2
கல் ஏர் புறவில் கவினி புதல் மிசை - ஐந்70:24/1
கார் செய் புறவில் கவினி கொடி முல்லை - கைந்:25/1
பெய்த புறவில் கடுமான் தேர் - கைந்:28/1

 TOP
 
  புறவிற்றாய் (1)
பூ கண் கழூஉம் புறவிற்றாய் பொன் விளையும் - ஐந்50:12/3

 TOP
 
  புறவின் (3)
அயிர் மணல் தண் புறவின் ஆலி புரள - கார்40:3/2
சூரல் புறவின் அணில் பிளிற்றும் சூழ் படப்பை - ஐந்70:35/1
வீயும் வியன் புறவின் வீழ் துளியான் மா கடுக்கை - திணை150:98/1

 TOP
 
  புறவு (9)
தவழும் தகைய புறவு - கார்40:5/4
நுண் அரும்பு ஊழ்த்த புறவு - கார்40:8/4
பூம் குலை ஈன்ற புறவு - கார்40:11/4
கண் திரள் முத்தம் கடுப்ப புறவு எல்லாம் - கார்40:23/1
ஆலி விருப்புற்று அகவி புறவு எல்லாம் - ஐந்70:19/1
கார்ப்பு உடை பாண்டில் கமழ புறவு எல்லாம் - ஐந்70:27/1
தண் பெயல் கான்ற புறவு - திணை50:24/4
போதராய் காண்பாம் புறவு - திணை50:29/4
புகழ கொணர்ந்து புறவு அடுக்கும் முன்றில் - திணை50:50/2

 TOP
 
  புறவே (1)
புன் புறவே சேவலோடு ஊடல் பொருள் அன்றால் - திணை150:74/1

 TOP
 
  புறவொடு (1)
சிறு புன் புறவொடு சிற்றெழால் சீறும் - திணை50:15/1

 TOP
 
  புறன் (4)
புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை - குறள்:19 2/2
அறன் நோக்கி ஆற்றும்கொல் வையம் புறன் நோக்கி - குறள்:19 9/1
விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ - பழ:133/3
போக்குற்ற போழ்தில் புறன் அழீஇ மேன்மைக்கண் - பழ:250/2

 TOP
 
  புறனும் (2)
நால் ஆறும் ஆறாய் நனி சிறிதாய் எ புறனும்
  மேல் ஆறு மேல் உறை சோரினும் மேலாய - நாலடி:39 3/1,2
வசையும் புறனும் உரையாரே என்றும் - ஆசாரக்:52/2

 TOP
 
  புன் (19)
எம்கண் வணக்குதும் என்பவர் புன் கேண்மை - நாலடி:34 6/2
ஓலை கணக்கர் ஒலி அடங்கு புன் செக்கர் - நாலடி:40 7/1
கை வாயில் கொண்டு எழுந்த செம் செவி புன் சேவல் - கள40:26/2
தேரோன் மலை மறைந்த செக்கர் கொள் புன் மாலை - ஐந்50:7/1
சிறு புன் புறவொடு சிற்றெழால் சீறும் - திணை50:15/1
புன் புறவே சேவலோடு ஊடல் பொருள் அன்றால் - திணை150:74/1
புன் கணீர் பூசல் தரும் - குறள்:8 1/2
புன் சொல் உரைப்பான் பொறை - குறள்:19 9/2
செய்து ஏமம் சாரா சிறியவர் புன் கேண்மை - குறள்:82 5/1
பொருள்பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள் - குறள்:92 4/1
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின் - குறள்:92 5/1
புன் நலம் பாரிப்பார் தோள் - குறள்:92 6/2
புன் பாட்டவர் பகை கோடல் பயம் இன்றே - பழ:71/2
வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ - பழ:115/3
காப்பிடுதல் புன் மீன் தலை - பழ:128/4
புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே - பழ:262/3
புன் சொல்லும் நன் சொல்லும் பொய் இன்று உணர்கிற்பார் - பழ:277/1
புன் சொல் இடர்ப்படுப்பது அல்லால் ஒருவனை - பழ:277/3
புன் புலத்தை செய்து எரு போற்றிய பின் நன் புலக்கண் - சிறுபஞ்:58/2

 TOP
 
  புன்கண் (1)
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு - குறள்:116 2/2

 TOP
 
  புன்கண்ணை (1)
புன்கண்ணை வாழி மருள் மலை எம் கேள் போல் - குறள்:123 2/1

 TOP
 
  புன்கு (2)
புன்கு பொரி மலரும் பூம் தண் பொழில் எல்லாம் - திணை50:14/1
பொரி சிதறி விட்டு அன்ன புன்கு - திணை150:64/4

 TOP
 
  புன்கோட்டி (2)
புல்லா புன்கோட்டி புலவரிடை புக்கு - நாலடி:26 5/1
புன்கோட்டி கொள்ளுமாம் கீழ் - நாலடி:26 10/4

 TOP
 
  புன்மக்கள் (1)
புன்மக்கள் பக்கம் புகுவாய் நீ பொன் போலும் - நாலடி:27 6/3

 TOP
 
  புன்மாக்கள் (2)
கண் இல் புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ - நாலடி:5 4/2
கல்லா புன்மாக்கள் கவற்ற விடுவெனோ - நாலடி:5 5/2

 TOP
 
  புன்மை (2)
புன்மை இல் காட்சியவர் - குறள்:18 4/2
புன்மை தெரிவார் அகத்து - குறள்:33 9/2

 TOP
 
  புன்மையால் (1)
புன்மையால் காணப்படும் - குறள்:19 5/2

 TOP
 
  புன்னை (15)
புன்னை கடியும் பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:10 7/3
என்னை அவரொடு பட்டது புன்னை
  விறல் பூம் கமழ் கானல் வீங்கு நீர் சேர்ப்ப - நாலடி:12 7/2,3
பராஅரை புன்னை படு கடல் தண் சேர்ப்ப - நாலடி:25 6/1
நல் தளிர் புன்னை மலரும் கடல் சேர்ப்ப - நாலடி:34 6/3
பொரி புற பல்லி சினை ஈன்ற புன்னை
  வரி புற வார் மணல் மேல் ஏறி தெரிப்புற - ஐந்50:43/1,2
புன்னை அம் பூம் கானல் சேர்ப்பனை தக்க தேர் - ஐந்70:58/3
முடம் முதிர் புன்னை படுகோட்டு இருந்த - ஐந்70:71/1
முத்தம் அரும்பும் முட தாள் முது புன்னை
  தத்தும் திரை தயங்கும் தண் அம் கடல் சேர்ப்ப - திணை50:42/1,2
புலால் அகற்றும் பூம் புன்னை பொங்கு நீர் சேர்ப்ப - திணை150:35/1
கடும் புலால் புன்னை கடியும் துறைவ - திணை150:44/1
அடல் கானல் புன்னை தாழ்ந்து ஆற்ற மடல் கானல் - திணை150:56/2
புடை எலாம் புன்னை புகன்று - திணை150:58/4
நெரித்த சினை போலும் நீள் இரும் புன்னை
  பொரி பூ இதழ் உறைக்கும் பொங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:22/2,3
பெரும் பழி ஏறுவ பேணார் இரும் புன்னை
  புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே - பழ:262/2,3
என்ன வகையால் செய பெறுப புன்னை
  பரப்பில் நீர் தாஅம் படு கடல் தண் சேர்ப்ப - பழ:311/2,3

 TOP
 
  புன்னையம் (1)
புன்னையம் கானல் இருந்தேமா பொய்த்து எம்மை - கைந்:54/2

 TOP
 
  புன்னைஅxம் (1)
புன்னைஅxம் கானலுள் புக்கு இருந்தும் நின்னை - கைந்:52/2

 TOP
 
  புன (3)
கேழல் உழுத கரி புன கொல்லையுள் - ஐந்70:11/1
புன பொன் அவிர் சுணங்கின் பூம் கொம்பர் அன்னாய் - பழ:266/3
எனக்கு என்று இயையான் யாது ஒன்றும் புன கொன்றை - ஏலாதி:5/2

 TOP
 
  புனத்த (3)
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து - ஐந்70:2/1
இனத்த அரும் கலை பொங்க புனத்த
  கொடி மயங்கு முல்லை தளிர்ப்ப இடி மயங்கி - ஐந்70:20/1,2
மனத்தது அறிந்து ஈவார் மாண்டார் புனத்த
  குடிஞை இரட்டும் குளிர் வரை நாட - பழ:246/2,3

 TOP
 
  புனத்து (4)
கொல்லை இரும் புனத்து குற்றி அடைந்த புல் - நாலடி:18 8/1
இனத்தால் இகழப்படுவர் புனத்து
  வெறி கமழ் சந்தனமும் வேங்கையும் வேமே - நாலடி:18 10/2,3
போயின சில் நாள் புனத்து மறையினால் - ஐந்50:11/3
செலவும் கடிந்தாள் புனத்து - திணை50:10/4

 TOP
 
  புனத்துக்கு (1)
வெந்த புனத்துக்கு வாசம் உடைத்தாக - கைந்:2/1

 TOP
 
  புனம் (5)
எறி புனம் தீ பட்டக்கால் - நாலடி:18 10/4
இரும் புனம் ஏர் கடிகொண்டார் பெரும் கெளவை - கார்40:39/3
விரை கமழ் சாரல் விளை புனம் காப்பார் - திணை50:5/1
புனம் காக்க வைத்தார் போல் பூங்குழலை போந்து என் - திணை150:30/3
பொன் இணர் வேங்கை புனம் சூழ் மலை நாடன் - கைந்:10/1

 TOP
 
  புனமும் (1)
புனமும் அடங்கின காப்பு - திணை50:2/4

 TOP
 
  புனல் (49)
புனல் செதும்பு நின்று அலைக்கும் பூம் குன்ற நாட - நாலடி:13 8/3
உறு புனல் தந்து உலகு ஊட்டி அறும் இடத்தும் - நாலடி:19 5/1
புனல் ஒழுக புள் இரியும் பூம் குன்ற நாட - நாலடி:22 2/3
பொங்கு அருவி தாழும் புனல் வரை நல் நாட - நாலடி:24 1/3
மெல்ல புனல் பொழியும் மின் எழில் கார் தொல்லை நூல் - கார்40:41/2
துப்பு துகளின் கெழூஉம் புனல் நாடன் - கள40:1/4
நீர் தூம்பு நீர் உமிழ்வ போன்ற புனல் நாடன் - கள40:2/4
பண் ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:8/4
நீல சுறா பிறழ்வ போன்ற புனல் நாடன் - கள40:9/3
செவ்வல்அம் குன்றம் போல் தோன்றும் புனல் நாடன் - கள40:10/3
ஒண் செம் குருதி உமிழும் புனல் நாடன் - கள40:14/3
வேங்கை இரும் புலி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:16/4
போர் கொடி தானை பொரு புனல் நீர் நாடன் - கள40:17/4
சீர் முழா பண் அமைப்பான் போன்ற புனல் நாடன் - கள40:20/3
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:22/5
வானம் துடைப்பன போன்ற புனல் நாடன் - கள40:25/3
செம் வாய் உவணத்தின் தோன்றும் புனல் நாடன் - கள40:26/4
பூ நீர் வியல் மிடா போன்ற புனல் நாடன் - கள40:27/3
கண்ணாடி காண்பாரின் தோன்றும் புனல் நாடன் - கள40:28/5
மின்னு கொடியின் மிளிரும் புனல் நாடன் - கள40:31/3
பூம் தார் முரசின் பொரு புனல் நீர் நாடன் - கள40:32/3
பொய்கை உடைந்து புனல் பாய்ந்த வாய் எல்லாம் - கள40:33/1
ஆ உதை காளாம்பி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:36/4
பெளவம் புணர் அம்பி போன்ற புனல் நாடன் - கள40:37/3
பஞ்சி பெய் தாலமே போன்ற புனல் நாடன் - கள40:39/3
பாடு ஆர் இடி முரசின் பாய் புனல் நீர் நாடன் - கள40:41/4
போது ஆர் வண்டு ஊதும் புனல் வயல் ஊரற்கு - ஐந்50:22/1
ஒல்லென்று ஒலிக்கும் ஒலி புனல் ஊரற்கு - ஐந்50:28/1
ஒல்லென் ஒலி புனல் ஊரன் வியல் மார்பும் - ஐந்50:29/1
ஓதம் துவன்றும் ஒலி புனல் ஊரனை - ஐந்70:52/2
உரன் அழிந்து ஓடும் ஒலி புனல் ஊரன் - திணை50:31/3
தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும் - திணை50:40/2
மெய்ம் மருட்டு ஒல்லா மிகு புனல் ஊரன்தன் - திணை150:130/3
காம கடும் புனல் உய்க்குமே நாணொடு - குறள்:114 4/1
காம கடும் புனல் நீந்தி கரை காணேன் - குறள்:117 7/1
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல் - குறள்:129 7/1
பூம் புனல் ஊர பொது மக்கட்கு ஆகாதே - பழ:5/3
மிக்கு பெருகி மிகு புனல் பாய்ந்தாலும் - பழ:11/1
பொன்னா செயினும் புகாஅர் புனல் ஊர - பழ:66/3
புள் ஒலி பொய்கை புனல் ஊர அஃது அன்றோ - பழ:98/3
வரம்பிடை பூ மேயும் வண் புனல் ஊர - பழ:107/3
பூம் தண் புனல் புகார் பூமி குறி காண்டற்கு - பழ:153/1
புனல் பொய்கை ஊர விளக்கு எலி கொண்டு - பழ:189/3
யாழின் வண்டு ஆர்க்கும் புனல் ஊர ஈனுமோ - பழ:221/3
தலைப்பெய்து இழிதரூஉம் தண் புனல் நீத்தம் - பழ:264/3
பூ மிதித்து புள் கலாம் பொய்கை புனல் ஊர - பழ:299/3
விராஅம் புனல் ஊர வேண்டு அயிரை இட்டு - பழ:302/3
செய்த்தலை வீழும் புனல் ஊர அஃதே நன் - பழ:339/3
தொட்ட வரி வரால் பாயும் புனல் ஊரன் - கைந்:39/2

 TOP
 
  புனல்வாய் (1)
பைம் தார் புனல்வாய் பாய்ந்து ஆடுவாள் அம் தார் - திணை150:128/2

 TOP
 
  புனலின் (2)
கடும் புனலின் நீந்தி கரை வைத்தாற்கு அல்லால் - திணை150:12/3
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின்
  நீங்கின் அதனை பிற - குறள்:50 5/1,2

 TOP
 
  புனலும் (4)
புது புனலும் பூம் குழையார் நட்பும் இரண்டும் - நாலடி:37 10/1
விதுப்பு அற நாடின் வேறு அல்ல புது புனலும்
  மாரி அறவே அறுமே அவர் அன்பும் - நாலடி:37 10/2,3
இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும் - குறள்:74 7/1
இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும்
  வல் அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு - குறள்:74 7/1,2

 TOP
 
  புனலுள் (2)
நெய்த்தோர் புனலுள் நிவந்த களிற்று உடம்பு - கள40:23/2
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின் - குறள்:50 5/1

 TOP
 
  புனலோடு (1)
செறுத்தோறு உடைப்பினும் செம் புனலோடு ஊடார் - நாலடி:23 2/1

 TOP
 
  புனை (9)
போதினான் நந்தும் புனை தண் தார் மற்று அதன் - நான்மணி:47/1
தார் புனை மன்னர் தமக்கு உற்ற வெம் சமத்து - இனிய40:8/2
பொரு கடல் வண்ணன் புனை மார்பில் தார் போல் - கார்40:1/1
பொறி மாண் புனை திண் தேர் போந்த வழியே - கார்40:21/1
பொன் ஆர மார்பின் புனை கழல் கால் செம்பியன் - கள40:38/3
புனை பூம் தழை அல்குல் பொன் அன்னாய் சாரல் - ஐந்50:14/1
கை புனை தேர் ஏறி செல்வானை சென்று இவன் - ஐந்50:26/3
மண் மாண் புனை பாவை அற்று - குறள்:41 7/2
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா - குறள்:84 6/1

 TOP
 
  புனைந்த (1)
போற்றி புனைந்த உடம்பும் பயன் இன்றே - நாலடி:12 10/3

 TOP
 
  புனைய (1)
நன் மலை நாடன் நலம் புனைய மென்முலையாய் - ஐந்50:11/2

 TOP
 
  புனையிழையாய் (1)
புல்லேன் யான் என்பேன் புனையிழையாய் புல்லேன் - ஐந்50:29/2

 TOP
 
  புனையினும் (1)
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு - குறள்:79 10/2

 TOP
 
  புனைவாள் (1)
கட்கு இனியாள் காதலன் காதல் வகை புனைவாள்
  உட்கு உடையாள் ஊராண் இயல்பினாள் உட்கி - நாலடி:39 4/1,2

 TOP