<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

து - முதல் சொற்கள்
துக்க 2
துக்கத்துள் 2
துக்கர் 1
துகள் 3
துகளின் 1
துகிர் 1
துகில் 3
துகிலும் 1
துகைக்கும் 1
துச்சாரி 1
துச்சிருந்தான் 1
துச்சில் 2
துச்சிலை 1
துச்சு 1
துஞ்ச 1
துஞ்சலும் 1
துஞ்சற்க 1
துஞ்சா 3
துஞ்சாக்கால் 1
துஞ்சாதது	 1
துஞ்சாய் 1
துஞ்சார் 1
துஞ்சில் 1
துஞ்சின் 1
துஞ்சினார் 2
துஞ்சு 2
துஞ்சுங்கால் 1
துஞ்சுப 1
துஞ்சும் 2
துடங்கினார் 1
துடி 1
துடிகள் 1
துடிப்பது 1
துடியின் 1
துடியோடு 1
துடுப்பு 3
துடும்பல் 1
துடைக்கிற்பார் 1
துடைத்தல் 1
துடைத்தவர் 1
துடைத்து 3
துடைப்பம் 1
துடைப்பன 1
துணர் 2
துணி 3
துணிக்க 2
துணிக 2
துணித்திட்ட 1
துணிதல் 1
துணிந்த 1
துணிந்தவை 1
துணிந்து 2
துணிப்ப 1
துணிபு 1
துணியாதவரே 1
துணியே 1
துணிவு 17
துணிவுடைமை 1
துணை 49
துணைகள் 1
துணைகளே 1
துணைத்து 1
துணைப்பாடு 1
துணைமை 2
துணைமையும் 2
துணைய 1
துணையது 1
துணையர் 1
துணையர்ஆயினும் 1
துணையா 9
துணையாக 1
துணையாம் 1
துணையார் 2
துணையார்க்கு 1
துணையாரை 1
துணையால் 1
துணையாவார் 2
துணையானும் 2
துணையினோடு 1
துணையும் 19
துணையேயானும் 1
துணையோடு 4
துத்தம் 1
துப்பார்க்கு 2
துப்பின் 3
துப்பு 10
துப்புரவு 7
தும்பி 2
தும்மல் 4
தும்மார் 1
தும்மினார் 1
தும்மினீர் 1
தும்மினும் 1
தும்மினேன் 1
தும்மு 1
துய்க்க 2
துய்க்கப்படும் 1
துய்க்கும் 1
துய்த்தல் 2
துய்த்தலும் 2
துய்த்து 4
துய்ப்ப 1
துய்ப்பதூஉம் 1
துய்ப்பர் 1
துய்ப்பவே 1
துய்ப்பினும் 1
துயக்கு 1
துயர் 9
துயர்ப்படுக்கும் 1
துயரம் 2
துயல்வரும் 1
துயில் 13
துயிலின் 1
துயிலும் 2
துயிலோடு 1
துயிற்றி 1
துயிற்றும் 1
துரப்ப 2
துரப்பு 1
துரீஇ 1
துருநாமர் 1
துரும்பு 1
துலாம் 1
துலை 1
துவ்வா 2
துவ்வாதவர்க்கும் 1
துவ்வாது 10
துவ்வாமை 1
துவ்வாய் 1
துவ்வார் 2
துவ்வான் 4
துவர 2
துவரிய 1
துவளும் 1
துவன்றி 1
துவன்றும் 1
துவை 1
துழா 1
துழாய் 2
துள்ளி 1
துளக்கம் 2
துளக்கு 3
துளங்கா 1
துளங்காது 1
துளங்காமை 1
துளங்கினவாய் 1
துளங்கினும் 1
துளி 11
துளியான் 1
துளும்ப 1
துளை 2
துற்றிய 1
துற்றினை 1
துற்று 4
துற்றும் 1
துற்றுவர் 1
துறக்க 1
துறக்கத்தவர் 1
துறக்கும் 1
துறத்தல் 2
துறத்தலும் 1
துறந்த 3
துறந்தமை 1
துறந்தார் 14
துறந்தார்க்கு 1
துறந்தார்க்கும் 1
துறந்தார்கண் 1
துறந்தாரின் 1
துறந்தாரும் 1
துறந்தாரை 2
துறந்தான்கொல் 1
துறந்து 4
துறப்பர் 2
துறப்பவோ 1
துறப்பார் 1
துறப்பார்மன் 1
துறவற்க 1
துறவற 1
துறவறம் 1
துறவறமும் 1
துறவா 1
துறவாதவர் 1
துறவாதார் 1
துறவாது 1
துறவாமை 1
துறவார் 3
துறவார்க்கு 1
துறவின்கண் 1
துறவு 1
துறவோர்க்கு 1
துறுகல் 1
துறை 13
துறைத்து 1
துறையில் 1
துறைவ 7
துறைவற்கு 1
துறைவன் 2
துறைவனை 4
துறைவனோ 1
துன்பக்கு 1
துன்பங்கள் 1
துன்பங்கள்தாம் 1
துன்பத்திற்கு 1
துன்பத்துள் 5
துன்பம் 36
துன்பமே 1
துன்புற்று 2
துன்புறாக்கால் 1
துன்புறுக்கும் 1
துன்புறுவ 2
துன்புறுவாள்ஆகின் 1
துன்புறூஉம் 2
துன்ன 2
துன்னற்க 1
துன்னா 2
துன்னாமை 1
துன்னாரை 1
துன்னி 7
துன்னிய 2
துன்னியார் 3
துன்னினார் 2
துன்னூசி 3
துனி 6
துனித்தே 1
துனியார் 1
துனியால் 1
துனியும் 2
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  துக்க (2)
துக்க தொழுநோய் எழுபவே அ கால் - நாலடி:13 3/2
துக்க பிறப்பாய்விடும் - திரி:60/4

 TOP
 
  துக்கத்துள் (2)
துக்கத்துள் தூங்கி துறவின்கண் சேர்கலா - நாலடி:13 1/1
துக்கத்துள் நீக்கிவிடும் - நாலடி:19 10/4

 TOP
 
  துக்கர் (1)
துக்கர் துருநாமர் தூக்குங்கால் தொக்கு - சிறுபஞ்:74/2

 TOP
 
  துகள் (3)
துகள் தீர் பெரும் செல்வம் தோன்றியக்கால் தொட்டு - நாலடி:1 2/1
புகை கொடுக்க பெற்ற புலவோர் துகள் பொழியும் - திணை50:1/2
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் - ஆசாரக்:45/1

 TOP
 
  துகளின் (1)
துப்பு துகளின் கெழூஉம் புனல் நாடன் - கள40:1/4

 TOP
 
  துகிர் (1)
பயிர் அறு பக்கத்தார் கொள்வர் துகிர் புரையும் - பழ:226/2

 TOP
 
  துகில் (3)
மால் நீலம் மாண்ட துகில் உமிழ்வது ஒத்து அருவி - திணை150:6/1
தகர குழல் புரள தாழ் துகில் கை ஏந்தி - திணை150:77/3
படாஅ முலை மேல் துகில் - குறள்:109 7/2

 TOP
 
  துகிலும் (1)
பட்டும் துகிலும் உடுத்து - நாலடி:27 4/4

 TOP
 
  துகைக்கும் (1)
மரையான் குழவி குளம்பின் துகைக்கும்
  வரையக நாட வரையாய வரின் எம் - ஐந்70:10/2,3

 TOP
 
  துச்சாரி (1)
துன்பம் பயக்குமால் துச்சாரி நீ கண்ட - நாலடி:9 4/3

 TOP
 
  துச்சிருந்தான் (1)
பிச்சை புக்கு உண்பான் பிளிற்றலும் துச்சிருந்தான்
  நாளும் கலாம் காமுறுதலும் இ மூன்றும் - திரி:57/2,3

 TOP
 
  துச்சில் (2)
துச்சில் இருந்து துயர் கூரா மாண்பு இனிதே - இனிய40:39/2
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு - குறள்:34 10/2

 TOP
 
  துச்சிலை (1)
நோக்கார்கொல் நொய்யது ஓர் துச்சிலை யாக்கைக்கு ஓர் - நாலடி:5 1/2

 TOP
 
  துச்சு (1)
திருவொடும் இன்னாது துச்சு - பழ:123/4

 TOP
 
  துஞ்ச (1)
துஞ்ச வருமே துயக்கு - பழ:137/4

 TOP
 
  துஞ்சலும் (1)
நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள் - குறள்:105 9/1

 TOP
 
  துஞ்சற்க (1)
ஒண் தடம் கண் துஞ்சற்க ஒள்ளிழாய் நண்பு அடைந்த - ஐந்50:41/2

 TOP
 
  துஞ்சா (3)
துஞ்சா சுடர்த்தொடி கண் - ஐந்50:16/4
வாராக்கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை - குறள்:118 9/1
வாராக்கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை - குறள்:118 9/1

 TOP
 
  துஞ்சாக்கால் (1)
துஞ்சில் என் துஞ்சாக்கால் என் - பழ:238/4

 TOP
 
  துஞ்சாதது	 (1)
துணி முந்நீர் துஞ்சாதது	 - ஐந்70:60/4

 TOP
 
  துஞ்சாய் (1)
என் போல துஞ்சாய் இது செய்தார் யார் உரையாய் - திணை150:38/3

 TOP
 
  துஞ்சார் (1)
தொழீஇ அட உண்ணார் தோழர் இல் துஞ்சார்
  வழீஇ பிறர் பொருளை வவ்வார் கெழீஇ - சிறுபஞ்:36/1,2

 TOP
 
  துஞ்சில் (1)
துஞ்சில் என் துஞ்சாக்கால் என் - பழ:238/4

 TOP
 
  துஞ்சின் (1)
கயல் உண்கண் யான் இரப்ப துஞ்சின் கலந்தார்க்கு - குறள்:122 2/1

 TOP
 
  துஞ்சினார் (2)
துஞ்சினார் என்று எடுத்து தூற்றப்பட்டார் அல்லால் - நாலடி:3 1/3
துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும் - குறள்:93 6/1

 TOP
 
  துஞ்சு (2)
துஞ்சு ஊமன் கண்ட கனா - திரி:7/4
துஞ்சு புலியை துயில் - பழ:33/4

 TOP
 
  துஞ்சுங்கால் (1)
துஞ்சுங்கால் தோள் மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால் - குறள்:122 8/1

 TOP
 
  துஞ்சுப (1)
கேள் ஈவது உண்டு கிளைகளோ துஞ்சுப
  வாள் ஆடு கூத்தியர் கண் போல் தடுமாறும் - நாலடி:20 1/2,3

 TOP
 
  துஞ்சும் (2)
குடை புறத்து துஞ்சும் இகலன் இடை பொலிந்த - கள40:42/2
கரும் கால் மராம் பொழில் பாசடை துஞ்சும்
  சுரும்பு இமிர் சோலை மலை நாடன் கேண்மை - ஐந்70:12/2,3

 TOP
 
  துடங்கினார் (1)
துடங்கினார் இல்லகத்து அன்பின் துறவாது - சிறுபஞ்:16/3

 TOP
 
  துடி (1)
சொல் குறிகொண்டு துடி பண்ணுறுத்தது போல் - பழ:270/2

 TOP
 
  துடிகள் (1)
கல் அதர் வாயில் கடும் துடிகள் பம்பும் - திணை50:17/1

 TOP
 
  துடிப்பது (1)
துடிப்பது போலும் உயிர் - ஐந்70:18/4

 TOP
 
  துடியின் (1)
அடி பைய இட்டு ஒதுங்கி சென்று துடியின்
  இட கண் அனையம் யாம் ஊரற்கு அதனால் - நாலடி:39 8/2,3

 TOP
 
  துடியோடு (1)
தூக்கோல் துடியோடு தோன்றாமுன் தூக்கோல் - திணை150:125/2

 TOP
 
  துடுப்பு (3)
தண் நறும் கோடல் துடுப்பு எடுப்ப கார் எதிரி - ஐந்70:17/1
தண் கமழ் கோடல் துடுப்பு ஈன காதலர் - திணை50:21/3
வண் துடுப்பு ஆய் பாம்பு ஆய் விரல் ஆய் வளை முரி ஆய் - திணை150:119/3

 TOP
 
  துடும்பல் (1)
துடும்பல் எறிந்துவிடல் - பழ:202/4

 TOP
 
  துடைக்கிற்பார் (1)
தூஉய் பயின்றாரே துன்பம் துடைக்கிற்பார்
  வாய்ப்ப தான் மாழ்கியக்கண்ணும் பெரும் குதிரை - பழ:162/2,3

 TOP
 
  துடைத்தல் (1)
துன்பம் துடைத்தல் அரிது - ஏலாதி:3/4

 TOP
 
  துடைத்தவர் (1)
விழுமம் துடைத்தவர் நட்பு - குறள்:11 7/2

 TOP
 
  துடைத்து (3)
துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண் - குறள்:62 5/2
அடியோடு நன்கு துடைத்து வடிவு உடைத்தா - ஆசாரக்:27/2
மு கால் குடித்து துடைத்து முகத்து உறுப்பு - ஆசாரக்:27/3

 TOP
 
  துடைப்பம் (1)
துடைப்பம் துகள் காடு புல் இதழ் செத்தல் - ஆசாரக்:45/1

 TOP
 
  துடைப்பன (1)
வானம் துடைப்பன போன்ற புனல் நாடன் - கள40:25/3

 TOP
 
  துணர் (2)
துணர் தூங்கு மாவின் படு பழம் இன்னா - இன்னா40:14/2
பொன் செய் குழையின் துணர் தூங்க தண் பதம் - கார்40:28/2

 TOP
 
  துணி (3)
துணி முந்நீர் துஞ்சாதது	 - ஐந்70:60/4
துணி கடல் சேர்ப்பன் துறந்தான்கொல் தோழி - திணை50:47/3
துணி முந்நீர் சேர்ப்பற்கு தூதோடு வந்த - கைந்:51/3

 TOP
 
  துணிக்க (2)
கவளம் கொள் யானையின் கைகள் துணிக்க
  பவளம் சொரிதரு பை போல் திவள் ஒளிய - கள40:14/1,2
தொடங்கு உறவு சொல் துணிக்க வேண்டா முடங்கு இறவு - திணை150:131/2

 TOP
 
  துணிக (2)
எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் - குறள்:47 7/1
நிரை உரைத்து போகாது ஒன்று ஆற்ற துணிக
  திரை அவித்து ஆடார் கடல் - பழ:317/3,4

 TOP
 
  துணித்திட்ட (1)
எ வாயும் ஓடி வயவர் துணித்திட்ட
  கை வாயில் கொண்டு எழுந்த செம் செவி புன் சேவல் - கள40:26/1,2

 TOP
 
  துணிதல் (1)
விழுமிய அல்ல துணிதல் இ மூன்றும் - திரி:9/3

 TOP
 
  துணிந்த (1)
எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் - குறள்:47 7/1

 TOP
 
  துணிந்தவை (1)
ஓடா மறவர் துணிப்ப துணிந்தவை
  கோடு கொள் ஒண் மதியை நக்கும் பாம்பு ஒக்குமே - கள40:22/3,4

 TOP
 
  துணிந்து (2)
இல்லாமை கந்தா இரவு துணிந்து ஒருவர் - நாலடி:31 3/1
அரிய துணிந்து ஒழுகுவார் - திரி:73/4

 TOP
 
  துணிப்ப (1)
ஓடா மறவர் துணிப்ப துணிந்தவை - கள40:22/3

 TOP
 
  துணிபு (1)
மாறு உள் நிறுக்கும் துணிபு - நான்மணி:78/4

 TOP
 
  துணியாதவரே (1)
ஒருதலையா சென்று துணியாதவரே
  இரு தலையும் கா கழிப்பார் - பழ:208/3,4

 TOP
 
  துணியே (1)
வள்ளே துணியே இவற்றொடு கொள் என - ஏலாதி:50/2

 TOP
 
  துணிவு (17)
பிணியொடு மூப்பும் வருமால் துணிவு ஒன்றி - நாலடி:6 5/2
துறக்கும் துணிவு இலாதார் - நாலடி:8 8/4
தேற்றம் இலாதான் துணிவு இன்னா ஆங்கு இன்னா - இன்னா40:7/3
துணிவு இல்லார் சொல்லும் தறுகண்மை இன்னா - இன்னா40:13/2
வேண்டும் பனுவல் துணிவு - குறள்:3 1/2
எ பால் நூலோர்க்கும் துணிவு - குறள்:54 3/2
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி - குறள்:67 9/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு - குறள்:68 1/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு
  தாழ்ச்சியுள் செய்யும் வினை - குறள்:68 1/1,2
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் - குறள்:69 8/1
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும் - திரி:78/1
நல் அறிவாளர் துணிவு - ஆசாரக்:17/4
பேர் அறிவாளர் துணிவு - ஆசாரக்:19/3
பேர் அறிவாளர் துணிவு - ஆசாரக்:42/3
நூல் முறையாளர் துணிவு - ஆசாரக்:61/3
தொன்மையின் மாண்ட துணிவு ஒன்றும் இல்லாதார் - பழ:129/1
தொடங்கானேல் சேறல் துணிவு - சிறுபஞ்:32/4

 TOP
 
  துணிவுடைமை (1)
தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இ மூன்றும் - குறள்:39 3/1

 TOP
 
  துணை (49)
கூஉம் துணை அல்லால் கொண்டு தடுமாற்றம் - நாலடி:14 10/3
போஒம் துணை அறிவார் இல் - நாலடி:14 10/4
தம் கருமம் முற்றும் துணை - நாலடி:24 1/4
நறு நுதலாள் நன்மை துணை - நாலடி:39 1/4
விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என - நாலடி:40 2/2
கை மாலை இட்டு கலுழ்ந்தாள் துணை இல்லார்க்கு - நாலடி:40 3/3
பிறந்தார்க்கு அரிய துணை துறந்து வாழ்தல் - நான்மணி:48/2
கணை அலைக்கு ஒல்கிய யானை துணை இலவாய் - கள40:21/2
கொடுவரி பாய துணை இழந்து அஞ்சி - ஐந்70:39/1
பேதை புகலை புதல்வன் துணை சான்றோன் - ஐந்70:48/1
சிறுவன் உடையேன் துணை - ஐந்70:55/4
துணை நாடினன் தோம் இலன் - திணை150:45/4
வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு - திணை150:96/4
என்னரே ஏற்ற துணை பிரிந்தார் ஆற்று என்பார் - திணை150:106/1
துணை பிரிந்து வாழ்கின்றார் தோன்றுவர் தோன்றார் - திணை150:109/3
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து - குறள்:3 2/1
பொன்றுங்கால் பொன்றா துணை - குறள்:4 6/2
நல் ஆற்றின் நின்ற துணை - குறள்:5 1/2
இல்வாழ்வான் என்பான் துணை - குறள்:5 2/2
மறத்திற்கும் அஃதே துணை - குறள்:8 6/2
துணை துணை வேள்வி பயன் - குறள்:9 7/2
துணை துணை வேள்வி பயன் - குறள்:9 7/2
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா - குறள்:11 4/1
தேரினும் அஃதே துணை - குறள்:14 2/2
தேரினும் அஃதே துணை - குறள்:25 2/2
துறந்தார் துறந்தார் துணை - குறள்:31 10/2
ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை - குறள்:42 4/2
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின் - குறள்:46 10/1
துணை வலியும் தூக்கி செயல் - குறள்:48 1/2
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை - குறள்:50 7/1
திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை - குறள்:64 5/2
துணை நலம் ஆக்கம் தரூஉம் வினை நலம் - குறள்:66 1/1
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான் - குறள்:87 2/1
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன் - குறள்:88 5/1
என் அல்லது இல்லை துணை - குறள்:117 8/2
வன்கண்ணதோ நின் துணை - குறள்:123 2/2
பணை நீங்கி பைம் தொடி சோரும் துணை நீங்கி - குறள்:124 4/1
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் - குறள்:127 3/1
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய - குறள்:130 9/1
நெஞ்சம் துணை அல்வழி - குறள்:130 9/2
மேஎம் துணை அறியான் மிக்கு நீர் பெய்து இழந்தான் - பழ:7/2
உண்ணும் துணை காக்கும் கூற்று - பழ:89/4
நன்றே ஒருவன் துணை கோடல் பாப்பு இடுக்கண் - பழ:111/1
தோற்றத்தால் பொல்லார் துணை இலார் நல்கூர்ந்தார் - பழ:166/1
தொடி தோள் மடவார் துணை முலை ஆகம் - பழ:222/1
மரையா துணை பயிரும் மா மலை நாட - பழ:228/3
மலை பெயல் காட்டும் துணை - பழ:264/4
எண் வனப்பு இ துணை ஆம் என்று உரைத்தல் பண் வனப்பு - சிறுபஞ்:7/2
நெய்தல் முகிழ் துணை ஆம் குடுமி நேர் மயிரும் - சிறுபஞ்:28/1

 TOP
 
  துணைகள் (1)
தூர்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் துணைகள் துணைகளே - திரி:51/1

 TOP
 
  துணைகளே (1)
தூர்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் துணைகள் துணைகளே
  சார்ந்து ஒழுகிக்கண்ணும் சலவர் சலவரே - திரி:51/1,2

 TOP
 
  துணைத்து (1)
இனை துணைத்து என்பது ஒன்று இல்லை விருந்தின் - குறள்:9 7/1

 TOP
 
  துணைப்பாடு (1)
அறிவு இலி துணைப்பாடு தனிமையின் துவ்வாது - முது:4 8/1

 TOP
 
  துணைமை (2)
தேரும் துணைமை உடையவர் சாரல் - நாலடி:13 7/2
தூய்மை துணைமை துணிவு உடைமை இ மூன்றும் - குறள்:69 8/1

 TOP
 
  துணைமையும் (2)
செல்வ துணைமையும் தம் வாழ்நாள் துணைமையும் தாம் - பழ:274/1
செல்வ துணைமையும் தம் வாழ்நாள் துணைமையும் தாம் - பழ:274/1

 TOP
 
  துணைய (1)
அவற்று அவற்று ஆம் துணைய ஆகி பயத்தான் - பழ:327/2

 TOP
 
  துணையது (1)
உறக்கும் துணையது ஓர் ஆலம் வித்து ஈண்டி - நாலடி:4 8/1

 TOP
 
  துணையர் (1)
தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி - நாலடி:11 5/1

 TOP
 
  துணையர்ஆயினும் (1)
எனை துணையர்ஆயினும் என்னாம் தினை துணையும் - குறள்:15 4/1

 TOP
 
  துணையா (9)
அவன் துணையா ஆறு போய் அற்றே நூல் கற்ற - நாலடி:14 6/3
மகன் துணையா நல்ல கொளல் - நாலடி:14 6/4
தொடி பொலி முன் கையாள் தோள் துணையா வேண்டி - கார்40:19/3
நெடு மலை நல் நாட நீள் வேல் துணையா
  கடு விசை வால் அருவி நீந்தி நடு இருள் - ஐந்50:19/1,2
இன்று அல்கல் ஈர்ம் படையுள் ஈர்ங்கோதை தோள் துணையா
  நன்கு வதிந்தனை நல் நெஞ்சே நாளை நாம் - ஐந்50:40/1,2
தினை துணை நன்றி செயினும் பனை துணையா
  கொள்வர் பயன் தெரிவார் - குறள்:11 4/1,2
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா
  கொள்வர் பழி நாணுவார் - குறள்:44 3/1,2
இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று - குறள்:88 5/2
எவ்வம் துணையா பொருள் முடிக்கும் தாளாண்மை - பழ:63/1

 TOP
 
  துணையாக (1)
பொலம் தார் இராமன் துணையாக போதந்து - பழ:92/1

 TOP
 
  துணையாம் (1)
தினை துணையாம் குற்றம் வரினும் பனை துணையா - குறள்:44 3/1

 TOP
 
  துணையார் (2)
பனை துணையார் வைகலும் பாடு அழிந்து வாழ்வர் - நாலடி:11 5/2
கல்லா துணையார் கயப்பித்தல் சொல்லின் - பழ:376/2

 TOP
 
  துணையார்க்கு (1)
மறைக்கும் துணையார்க்கு உரைப்பவே தம்மை - நாலடி:8 8/3

 TOP
 
  துணையாரை (1)
இடிக்கும் துணையாரை ஆள்வாரை யாரே - குறள்:45 7/1

 TOP
 
  துணையால் (1)
ஆற்றும் துணையால் அறம் செய்கை முன் இனிதே - இனிய40:6/1

 TOP
 
  துணையாவார் (2)
எமக்கு துணையாவார் யாவர் என்று எண்ணி - பழ:56/1
தமக்கு துணையாவார் தாம் தெரிதல் வேண்டா - பழ:56/2

 TOP
 
  துணையானும் (2)
இம்மி அரிசி துணையானும் வைகலும் - நாலடி:10 4/1
எள் துணையானும் இரவாது தான் ஈதல் - இனிய40:16/3

 TOP
 
  துணையினோடு (1)
அன்புற்று அசனம் கொடுத்தான் துணையினோடு
  இன்புற்று வாழ்வான் இயைந்து - ஏலாதி:50/3,4

 TOP
 
  துணையும் (19)
எ துணையும் ஆற்ற பலவானால் தொக்க - நாலடி:4 7/2
ஆற்றும் துணையும் பொறுக்க பொறான்ஆயின் - நாலடி:8 5/3
ஈண்டு நீர் வையத்துள் எல்லாரும் எள் துணையும்
  வேண்டார்மன் தீய விழைபமன் நல்லவை - நாலடி:11 9/1,2
பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த - நாலடி:19 7/2
ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள் அடக்கி - நாலடி:20 6/1
ஈ கால் துணையும் உதவாதார் நட்பு என்னாம் - நாலடி:22 8/2
எனைத்தானும் தாம் கண்டு இருந்தும் தினை துணையும்
  நன்றி புரிகல்லா நாண் இல் மட மாக்கள் - நாலடி:33 3/2,3
மெய் துணையும் சேரல் இனிது - இனிய40:17/4
ஒல்லும் துணையும் ஒன்று உய்ப்பான் பொறை இனிதே - இனிய40:24/2
எ துணையும் ஆற்ற இனிது என்ப பால் படும் - இனிய40:38/3
எனை துணையர்ஆயினும் என்னாம் தினை துணையும்
  தேரான் பிறன் இல் புகல் - குறள்:15 4/1,2
பொன்றும் துணையும் புகழ் - குறள்:16 6/2
சாம் துணையும் கல்லாதவாறு - குறள்:40 7/2
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும் - குறள்:129 2/1
தினை துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனை துணையும்
  காமம் நிறைய வரின் - குறள்:129 2/1,2
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த - திரி:100/2
உண்ணும் துணையும் உளரா பிறர் ஆவர் - பழ:89/2
ஆற்றும் துணையும் அறம் செய்க மாற்று இன்றி - பழ:137/2
தன் தூக்கி தன் துணையும் தூக்கி பயன் தூக்கி - பழ:321/1

 TOP
 
  துணையேயானும் (1)
தினை துணையேயானும் அணி கொண்டல் நன்றே - பழ:68/2

 TOP
 
  துணையோடு (4)
தன் துணையோடு ஆடும் அலவனையும் தான் நோக்கா - திணை150:40/1
இன் துணையோடு ஆட இயையுமோ இன் துணையோடு - திணை150:40/2
இன் துணையோடு ஆட இயையுமோ இன் துணையோடு
  ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று - திணை150:40/2,3
எடுத்து இரந்த உப்பு இ துணையோடு அடுத்த - சிறுபஞ்:62/2

 TOP
 
  துத்தம் (1)
துத்தம் அறையும் தொடர்ந்து - திணை150:120/4

 TOP
 
  துப்பார்க்கு (2)
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு - குறள்:2 2/1
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு
  துப்பு ஆயதூஉம் மழை - குறள்:2 2/1,2

 TOP
 
  துப்பின் (3)
அணங்கு அரும் துப்பின் அரா - நாலடி:25 1/4
யாண்டு சென்று யாண்டும் உளர் ஆகார் வெம் துப்பின்
  வேந்து செறப்பட்டவர் - குறள்:90 5/1,2
துப்பின் எவன் ஆவர்மன்கொல் துயர் வரவு - குறள்:117 5/1

 TOP
 
  துப்பு (10)
துப்பு துகளின் கெழூஉம் புனல் நாடன் - கள40:1/4
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு - குறள்:2 2/1
துப்பார்க்கு துப்பு ஆய துப்பு ஆக்கி துப்பார்க்கு - குறள்:2 2/1
துப்பு ஆயதூஉம் மழை - குறள்:2 2/2
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு - குறள்:11 6/2
என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு - குறள்:87 2/2
விடல் அரிய துப்பு உடைய வேட்கையை நீக்கி - பழ:26/1
கூடகாரத்திற்கு துப்பு ஆகும் அஃதே போல் - பழ:96/2
தன் நிலையும் தாழா தொழில் நிலையும் துப்பு எதிர்ந்தார் - சிறுபஞ்:56/1
துறந்தார் துறவாதார் துப்பு இலார் தோன்றாது - ஏலாதி:35/1

 TOP
 
  துப்புரவு (7)
நிலைமை இல் நெஞ்சத்தான் துப்புரவு பாம்பின் - நாலடி:9 7/3
துப்புரவு சென்று உழந்தக்கால் - நாலடி:29 9/4
துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல் - குறள்:27 3/1
துறப்பார்மன் துப்புரவு இல்லார் உறற்பால - குறள்:38 8/1
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை - குறள்:105 10/1
வாயின் அடங்குதல் துப்புரவு ஆம் மாசு அற்ற - திரி:43/1
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் - பழ:169/2

 TOP
 
  தும்பி (2)
திருந்து இன் இளி வண்டு பாட இரும் தும்பி
  இன் குழல் ஊதும் பொழுது - கார்40:15/3,4
முல்லை நறு மலர் ஊதி இரும் தும்பி
  செல்சார்வு உடையார்க்கு இனியவாய் நல்லாய் மற்று - ஐந்50:6/1,2

 TOP
 
  தும்மல் (4)
ஒள்ளிய தும்மல் வரும் - ஐந்70:40/4
நினைப்பவர் போன்று நினையார்கொல் தும்மல்
  சினைப்பது போன்று கெடும் - குறள்:121 3/1,2
தும்மல் போல் தோன்றிவிடும் - குறள்:126 3/2
நகையொடு கொட்டாவி காறிப்பு தும்மல்
  இவையும் பெரியார் முன் செய்யாரே செய்யின் - ஆசாரக்:73/1,2

 TOP
 
  தும்மார் (1)
எழுச்சிக்கண் பின் கூவார் தும்மார் வழுக்கியும் - ஆசாரக்:58/1

 TOP
 
  தும்மினார் (1)
ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை - குறள்:132 2/1

 TOP
 
  தும்மினீர் (1)
யார் உள்ளி தும்மினீர் என்று - குறள்:132 7/2

 TOP
 
  தும்மினும் (1)
இரு தேவர் பார்ப்பார் இடை போகார் தும்மினும்
  மிக்கார் வழுத்தின் தொழுது எழுக ஒப்பார்க்கு - ஆசாரக்:31/1,2

 TOP
 
  தும்மினேன் (1)
வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள் - குறள்:132 7/1

 TOP
 
  தும்மு (1)
தும்மு செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல் - குறள்:132 8/1

 TOP
 
  துய்க்க (2)
துய்க்க துவர பசித்து - குறள்:95 4/2
துய்க்க முறை வகையால் ஊண் - ஆசாரக்:25/3

 TOP
 
  துய்க்கப்படும் (1)
ஏதிலான் துய்க்கப்படும் - நாலடி:28 4/4

 TOP
 
  துய்க்கும் (1)
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் - நாலடி:9 3/2

 TOP
 
  துய்த்தல் (2)
தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது - குறள்:38 7/2
கோறலும் நஞ்சு ஊனை துய்த்தல் கொடு நஞ்சு - சிறுபஞ்:11/1

 TOP
 
  துய்த்தலும் (2)
கொடுத்தலும் துய்த்தலும் தேற்றா இடுக்குடை - நாலடி:28 4/1
வழங்கலும் துய்த்தலும் தேற்றாதான் பெற்ற - பழ:151/1

 TOP
 
  துய்த்து (4)
துய்த்து கழியான் துறவோர்க்கு ஒன்று ஈகலான் - நாலடி:28 3/1
பெரு மலை தாம் நாடி தேன் துய்த்து பேணாது - திணை150:23/1
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக - பழ:37/2
உயிர் செகுத்து ஊன் துய்த்து ஒழுகுதல் ஓம்பார் - பழ:164/3

 TOP
 
  துய்ப்ப (1)
பல்லார் பயன் துய்ப்ப தான் வருந்தி வாழ்வதே - நாலடி:21 2/3

 TOP
 
  துய்ப்பதூஉம் (1)
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய - குறள்:101 5/1

 TOP
 
  துய்ப்பர் (1)
துன்னியார் துய்ப்பர் தகல் வேண்டா துன்னி - நாலடி:17 7/2

 TOP
 
  துய்ப்பவே (1)
கால் ஆறும் செல்லார் கருனையால் துய்ப்பவே
  மேல் ஆறு பாய விருந்து - நாலடி:27 8/3,4

 TOP
 
  துய்ப்பினும் (1)
கொடுத்து தான் துய்ப்பினும் ஈண்டுங்கால் ஈண்டும் - நாலடி:10 3/2

 TOP
 
  துயக்கு (1)
துஞ்ச வருமே துயக்கு - பழ:137/4

 TOP
 
  துயர் (9)
துன்ன அரும் கேளிர் துயர் களையான் கொன்னே - நாலடி:1 9/2
துரும்பு எழுந்து வேங்கால் துயர் ஆண்டு உழவார் - நாலடி:4 5/2
அடுவது போலும் துயர் - நாலடி:12 4/4
அடைந்தார் துயர் கூரா ஆற்றல் இனிதே - இனிய40:31/1
துச்சில் இருந்து துயர் கூரா மாண்பு இனிதே - இனிய40:39/2
மாலை உழக்கும் துயர் - குறள்:114 5/2
துப்பின் எவன் ஆவர்மன்கொல் துயர் வரவு - குறள்:117 5/1
எற்று என்னை உற்ற துயர் - குறள்:126 6/2
செறிதொடி செய்து இறந்த கள்ளம் உறு துயர்
  தீர்க்கும் மருந்து ஒன்று உடைத்து - குறள்:128 5/1,2

 TOP
 
  துயர்ப்படுக்கும் (1)
சொல்லாலே தன்னை துயர்ப்படுக்கும் நல்லாய் - பழ:184/2

 TOP
 
  துயரம் (2)
தான் சாம் துயரம் தரும் - குறள்:80 2/2
அரும் துயரம் காட்டும் நெறி - திரி:5/4

 TOP
 
  துயல்வரும் (1)
ஆம்பல் அணி தழை ஆரம் துயல்வரும்
  தீம் புனல் ஊரன் மகள் இவள் ஆய்ந்த நறும் - திணை50:40/1,2

 TOP
 
  துயில் (13)
கள்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை காதலிமாட்டு - நான்மணி:7/1
உள்ளம் வைப்பார்க்கும் துயில் இல்லை ஒண் பொருள் - நான்மணி:7/2
செய்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை அ பொருள் - நான்மணி:7/3
காப்பார்க்கும் இல்லை துயில் - நான்மணி:7/4
துயில் கெட தோன்றும் படையா துயில் போல் - திணை150:50/2
துயில் கெட தோன்றும் படையா துயில் போல் - திணை150:50/2
கூட்டு முதல் உறையும் கோழி துயில் எடுப்ப - திணை150:143/3
நெடு நீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் - குறள்:61 5/1
வைகறை யாமம் துயில் எழுந்து தான் செய்யும் - ஆசாரக்:4/1
நாரை துயில் வதியும் ஊர குளம் தொட்டு - பழ:23/3
துஞ்சு புலியை துயில் - பழ:33/4
நெறி அல்ல சொல்லல் நீ பாண அறி துயில்
  ஆர்க்கும் எடுப்பல் அரிது - பழ:222/3,4
துயில் இன் இள முலையார் தோள் நயந்து வாழ் நின் - கைந்:38/3

 TOP
 
  துயிலின் (1)
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிதுகொல் - குறள்:111 3/1

 TOP
 
  துயிலும் (2)
துயிலும் பொழுதே தொடு ஊண் மேற்கொண்டு - பழ:353/1
இடர் இன்று இனி துயிலும் இன்று - ஏலாதி:66/4

 TOP
 
  துயிலோடு (1)
வைகு துயிலோடு இணைவிழைச்சு கீழ் மக்கள் - ஆசாரக்:10/3

 TOP
 
  துயிற்றி (1)
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா - குறள்:117 8/1

 TOP
 
  துயிற்றும் (1)
காமர் கண் ஆக கழி துயிற்றும் காமரு சீர் - திணை150:34/2

 TOP
 
  துரப்ப (2)
பொருள் நசை உள்ளம் துரப்ப துறந்தார் - திணை50:14/3
கத நாய் துரப்ப
  அவிழும் - கைந்:14/1,2

 TOP
 
  துரப்பு (1)
துரப்பு உடைய மன்னர்க்கே துப்புரவு அது அல்லால் - பழ:169/2

 TOP
 
  துரீஇ (1)
குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று - குறள்:93 9/2

 TOP
 
  துருநாமர் (1)
துக்கர் துருநாமர் தூக்குங்கால் தொக்கு - சிறுபஞ்:74/2

 TOP
 
  துரும்பு (1)
துரும்பு எழுந்து வேங்கால் துயர் ஆண்டு உழவார் - நாலடி:4 5/2

 TOP
 
  துலாம் (1)
கடலுள் துலாம் பண்ணினார் - பழ:255/4

 TOP
 
  துலை (1)
துலை அல்லார்கண்ணும் கொளல் - குறள்:99 6/2

 TOP
 
  துவ்வா (2)
கருமமும் உள்படா போகமும் துவ்வா
  தருமமும் தக்கார்க்கே செய்யா ஒருநிலையே - நாலடி:25 10/1,2
துவ்வா கழிப்பர் இடைகள் கடைகள் - நாலடி:37 6/2

 TOP
 
  துவ்வாதவர்க்கும் (1)
துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் - குறள்:5 2/1

 TOP
 
  துவ்வாது (10)
பழியோர் செல்வம் வறுமையின் துவ்வாது - முது:4 1/1
கழி தறுகண்மை பேடியின் துவ்வாது - முது:4 2/1
நாண் இல் வாழ்க்கை பசித்தலின் துவ்வாது - முது:4 3/1
பேண் இல் ஈகை மாற்றலின் துவ்வாது - முது:4 4/1
செய்யாமை மேற்கோள் சிதடியின் துவ்வாது - முது:4 5/1
பொய் வேளாண்மை புலைமையின் துவ்வாது - முது:4 6/1
கொண்டு கண்மாறல் கொடுமையின் துவ்வாது - முது:4 7/1
அறிவு இலி துணைப்பாடு தனிமையின் துவ்வாது - முது:4 8/1
இழிவு உடை மூப்பு கதத்தின் துவ்வாது - முது:4 9/1
தான் ஓர் இன்புறல் தனிமையின் துவ்வாது - முது:4 10/1

 TOP
 
  துவ்வாமை (1)
துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும் - குறள்:10 4/1

 TOP
 
  துவ்வாய் (1)
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று - குறள்:130 4/2

 TOP
 
  துவ்வார் (2)
முன் துவ்வார் முன் எழார் மிக்கு உறார் ஊணின்கண் - ஆசாரக்:24/1
பெற்றாலும் செல்வம் பிறர்க்கு ஈயார் தாம் துவ்வார்
  கற்றாரும் பற்றி இறுகுபவால் கற்றா - பழ:107/1,2

 TOP
 
  துவ்வான் (4)
தானும் அதனை வழங்கான் பயன் துவ்வான்
  யானும் அதனை அது - நாலடி:28 6/3,4
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான்
  என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு - குறள்:87 2/1,2
ஏதம் பெரும் செல்வம் தான் துவ்வான் தக்கார்க்கு ஒன்று - குறள்:101 6/1
பொருளினை துவ்வான் புதைத்து வைப்பானும் - திரி:89/2

 TOP
 
  துவர (2)
துய்க்க துவர பசித்து - குறள்:95 4/2
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை - குறள்:105 10/1

 TOP
 
  துவரிய (1)
உதிரம் துவரிய வேங்கை உகிர் போல் - ஐந்50:31/1

 TOP
 
  துவளும் (1)
தாழை துவளும் தரங்க நீர் சேர்ப்பிற்றே - திணை150:59/3

 TOP
 
  துவன்றி (1)
செல்பவோ தம் அடைந்தார் சீர் அழிய சிள் துவன்றி
  கொல்ப போல் கூப்பிடும் வெம் கதிரோன் மல்கி - திணை150:92/1,2

 TOP
 
  துவன்றும் (1)
ஓதம் துவன்றும் ஒலி புனல் ஊரனை - ஐந்70:52/2

 TOP
 
  துவை (1)
குய் துவை ஆர் வெண் சோறேஆயினும் மேவாதார் - நாலடி:22 7/3

 TOP
 
  துழா (1)
சிறு குரங்கின் கையால் துழா - பழ:51/4

 TOP
 
  துழாய் (2)
அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய்
  கை ஞானம் கொண்டு ஒழுகும் காரறிவாளர் முன் - நாலடி:32 1/2,3
தொல் மாண் துழாய் மாலையானை தொழல் இனிதே - இனிய40:0/2

 TOP
 
  துள்ளி (1)
துள்ளி தூண் முட்டுமாம் கீழ் - நாலடி:7 4/4

 TOP
 
  துளக்கம் (2)
துளக்கம் இலாதவர் தூய மனத்தார் - நாலடி:19 9/3
துளக்கம் இன்று என்று அனைத்தும் தூக்கி விளக்கு - பழ:334/2

 TOP
 
  துளக்கு (3)
துளக்கு அற நாடின் வேறு அல்ல விளக்கு ஒளியும் - நாலடி:38 1/2
துளக்கு அற்ற காட்சியவர் - குறள்:70 9/2
நில துளக்கு விண் அதிர்ப்பு வாலாமை பார்ப்பார் - ஆசாரக்:47/3

 TOP
 
  துளங்கா (1)
துளங்கா நிலை காணார் தொக்கு ஈர் பசுவால் - சிறுபஞ்:22/3

 TOP
 
  துளங்காது (1)
கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
  தூக்கம் கடிந்து செயல் - குறள்:67 8/1,2

 TOP
 
  துளங்காமை (1)
தூங்கான் துளங்காமை நன்கு இரீஇ யாண்டும் - ஆசாரக்:20/2

 TOP
 
  துளங்கினவாய் (1)
தொல் வலியின் தீரா துளங்கினவாய் மெல்ல - கள40:21/3

 TOP
 
  துளங்கினும் (1)
அலந்தார்க்கு ஒன்று ஈந்த புகழும் துளங்கினும்
  தன் குடிமை குன்றா தகைமையும் அன்பு ஓடி - திரி:41/1,2

 TOP
 
  துளி (11)
துளி நோக்கி வாழும் உலகம் உலகின் - நான்மணி:26/3
தண் துளி ஆலி புரள புயல் கான்று - கார்40:23/2
துளி கலந்து வீழ்தரும் கண் - ஐந்50:5/4
காத்து கனை துளி சிந்தாமை பூத்து - திணை150:114/2
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே - குறள்:2 6/1
துளி இன்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன் - குறள்:56 7/1
துளி விழ கால் பரப்பி ஓடார் தெளிவு இலா - ஆசாரக்:56/2
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி - ஆசாரக்:56/3
துளி ஈண்டில் வெள்ளம் தரும் - பழ:160/4
துளி உண் பறவை போல் செவ்வன் ஓர்ப்பாரும் - பழ:287/3
வந்து துளி வழங்க கண்டு - கைந்:31/2

 TOP
 
  துளியான் (1)
வீயும் வியன் புறவின் வீழ் துளியான் மா கடுக்கை - திணை150:98/1

 TOP
 
  துளும்ப (1)
வெறி கமழ் தண் சுனை தெண்ணீர் துளும்ப
  கறி வளர் தே மா நறும் கனி வீழும் - ஐந்70:8/1,2

 TOP
 
  துளை (2)
தோல் போர்வை மேலும் துளை பலவாய் பொய்ம் மறைக்கும் - நாலடி:5 2/1
நுண் துளை துன்னூசி விற்பாரின் ஒன்றானும் - ஐந்50:21/2

 TOP
 
  துற்றிய (1)
இகலன் வாய் துற்றிய தோற்றம் அயலார்க்கு - கள40:28/4

 TOP
 
  துற்றினை (1)
முன் துற்றும் துற்றினை நாளும் அறம் செய்து - நாலடி:19 10/1

 TOP
 
  துற்று (4)
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று - நாலடி:19 10/2
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று
  மு குற்றம் நீக்கி முடியும் அளவு எல்லாம் - நாலடி:19 10/2,3
கோய் வாயின் கீழ் உயிர்க்கு ஈ துற்று குரைத்து எழுந்த - சிறுபஞ்:15/3
இன்னவரால் என்னாராய் ஈந்த ஒரு துற்று
  மன்னவரா செய்யும் மதித்து - சிறுபஞ்:71/3,4

 TOP
 
  துற்றும் (1)
முன் துற்றும் துற்றினை நாளும் அறம் செய்து - நாலடி:19 10/1

 TOP
 
  துற்றுவர் (1)
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று - நாலடி:19 10/2

 TOP
 
  துறக்க (1)
வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் - குறள்:35 2/1

 TOP
 
  துறக்கத்தவர் (1)
துறப்பார் துறக்கத்தவர் - நான்மணி:56/4

 TOP
 
  துறக்கும் (1)
துறக்கும் துணிவு இலாதார் - நாலடி:8 8/4

 TOP
 
  துறத்தல் (2)
துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர் - நாலடி:23 6/2
நிலையாமை நோக்கி நெடியார் துறத்தல்
  தலையாகத்தான் இனிது நன்கு - இனிய40:2/3,4

 TOP
 
  துறத்தலும் (1)
கற்பு உடையாளை துறத்தலும் இ மூன்றும் - திரி:97/3

 TOP
 
  துறந்த (3)
நல்கா துறந்த நமர் - திணை50:17/4
வேண்டின் உண்டாக துறக்க துறந்த பின் - குறள்:35 2/1
நினையான் துறந்த நெடும் கழி சேர்ப்பற்கு - கைந்:52/3

 TOP
 
  துறந்தமை (1)
துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை - குறள்:116 7/1

 TOP
 
  துறந்தார் (14)
குழவியிடத்தே துறந்தார் புரை தீரா - நாலடி:2 1/2
முன்கை இறப்ப துறந்தார் வரல் கூறும் - கார்40:9/3
பொருள் நசை உள்ளம் துரப்ப துறந்தார்
  வரு நசை பார்க்கும் என் நெஞ்சு - திணை50:14/3,4
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து - குறள்:3 2/1
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து - குறள்:28 6/1
துறந்தார் துறந்தார் துணை - குறள்:31 10/2
துறந்தார் துறந்தார் துணை - குறள்:31 10/2
தலைப்பட்டார் தீர துறந்தார் மயங்கி - குறள்:35 8/1
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை - குறள்:53 9/1
துறந்தார் படிவத்தர் ஆகி இறந்து ஆராய்ந்து - குறள்:59 6/1
துறந்தார் அவர் என்பார் இல் - குறள்:119 8/2
துறந்தார் தொடர்ப்பாடு கோடல் கறங்கு அருவி - பழ:342/2
துறந்தார் துறவாதார் துப்பு இலார் தோன்றாது - ஏலாதி:35/1
நிலவு நெடும் கானல் நீடார் துறந்தார்
  புலவு மீன் குப்பை கவரும் துறைவன் - கைந்:53/2,3

 TOP
 
  துறந்தார்க்கு (1)
துறந்தார்க்கு துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல் - குறள்:27 3/1

 TOP
 
  துறந்தார்க்கும் (1)
துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் - குறள்:5 2/1

 TOP
 
  துறந்தார்கண் (1)
துறந்தார்கண் துன்னி துறவார்க்கு இடுதல் - ஏலாதி:16/1

 TOP
 
  துறந்தாரின் (1)
துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார் வாய் - குறள்:16 9/1

 TOP
 
  துறந்தாரும் (1)
காரிகை வாட துறந்தாரும் வாராமுன் - ஐந்70:21/1

 TOP
 
  துறந்தாரை (2)
துன்னா துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ - குறள்:125 10/1
துறந்தாரை பேணலும் நாணலும் தாம் கற்ற - ஆசாரக்:63/1

 TOP
 
  துறந்தான்கொல் (1)
துணி கடல் சேர்ப்பன் துறந்தான்கொல் தோழி - திணை50:47/3

 TOP
 
  துறந்து (4)
நன்மக்கள் பக்கம் துறந்து - நாலடி:27 6/4
பிறந்தார்க்கு அரிய துணை துறந்து வாழ்தல் - நான்மணி:48/2
தொடி ஓடி வீழ துறந்து - ஐந்50:36/4
பாராய் மனை துறந்து அ சேரி செல்வதனை - ஐந்70:54/3

 TOP
 
  துறப்பர் (2)
நிலையாமை கண்டு நெடியார் துறப்பர்
  தலையாயர் தாம் உய்ய கொண்டு - நாலடி:6 3/3,4
நாணால் உயிரை துறப்பர் உயிர் பொருட்டால் - குறள்:102 7/1

 TOP
 
  துறப்பவோ (1)
கண்டுழி எல்லாம் துறப்பவோ மண்டி - நாலடி:7 2/2

 TOP
 
  துறப்பார் (1)
துறப்பார் துறக்கத்தவர் - நான்மணி:56/4

 TOP
 
  துறப்பார்மன் (1)
துறப்பார்மன் துப்புரவு இல்லார் உறற்பால - குறள்:38 8/1

 TOP
 
  துறவற்க (1)
மறவற்க மாசு அற்றார் கேண்மை துறவற்க
  துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு - குறள்:11 6/1,2

 TOP
 
  துறவற (1)
இல்லற நூல் ஏற்ற துறவற நூல் ஏயுங்கால் - ஏலாதி:81/1

 TOP
 
  துறவறம் (1)
துறவறம் பொய் இல்லறம் மெய் ஆம் - சிறுபஞ்:65/4

 TOP
 
  துறவறமும் (1)
இல் இயலார் நல் அறமும் ஏனை துறவறமும்
  நல் இயலான் நாடி உரைக்குங்கால் நல் இயல் - சிறுபஞ்:34/1,2

 TOP
 
  துறவா (1)
தொடங்கினார் இல்லத்து அதன் பின் துறவா
  உடம்பினால் என்ன பயன் - பழ:398/3,4

 TOP
 
  துறவாதவர் (1)
இளம் கால் துறவாதவர் - சிறுபஞ்:22/4

 TOP
 
  துறவாதார் (1)
துறந்தார் துறவாதார் துப்பு இலார் தோன்றாது - ஏலாதி:35/1

 TOP
 
  துறவாது (1)
துடங்கினார் இல்லகத்து அன்பின் துறவாது
  உடம்பினான் ஆய பயன் - சிறுபஞ்:16/3,4

 TOP
 
  துறவாமை (1)
துப்புரவு இல்லார் துவர துறவாமை
  உப்பிற்கும் காடிக்கும் கூற்று - குறள்:105 10/1,2

 TOP
 
  துறவார் (3)
நெஞ்சின் துறவார் துறந்தார் போல் வஞ்சித்து - குறள்:28 6/1
எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தொலைவிடத்தும் - குறள்:81 6/1
நாண் துறவார் நாண் ஆள்பவர் - குறள்:102 7/2

 TOP
 
  துறவார்க்கு (1)
துறந்தார்கண் துன்னி துறவார்க்கு இடுதல் - ஏலாதி:16/1

 TOP
 
  துறவின்கண் (1)
துக்கத்துள் தூங்கி துறவின்கண் சேர்கலா - நாலடி:13 1/1

 TOP
 
  துறவு (1)
துன்பமே மீதூர கண்டும் துறவு உள்ளார் - நாலடி:6 10/1

 TOP
 
  துறவோர்க்கு (1)
துய்த்து கழியான் துறவோர்க்கு ஒன்று ஈகலான் - நாலடி:28 3/1

 TOP
 
  துறுகல் (1)
மன்ற துறுகல் கரும் கண் முசு உகளும் - ஐந்70:9/1

 TOP
 
  துறை (13)
துறை இருந்து ஆடை கழுவுதல் இன்னா - இன்னா40:23/2
துறை அறியான் நீர் இழிந்து போகுதல் இன்னா - இன்னா40:37/2
தோழியர் சூழ துறை முன்றில் ஆடுங்கால் - ஐந்50:37/1
தண் துறை ஊரன் மலர் அன்ன மார்புற - ஐந்70:46/3
உண் துறை பொய்கை வராஅல் இனம் இரியும் - ஐந்70:54/1
தண் துறை ஊர தகுவதோ ஒண்டொடியை - ஐந்70:54/2
வழங்கா துறை இழிந்து நீர் போக்கும் ஒப்ப - திரி:5/1
தோள் வழங்கி வாழும் துறை போல் கணிகையும் - திரி:81/1
துறை தோணி நின்று உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:344/3
இன் துறை வெண்பா இவை - பழ:404/4
நெடுக்கல் குறுக்கல் துறை நீர் நீடு ஆடல் - சிறுபஞ்:67/1
போது அவிழ் தாமரை பூம் துறை ஊரனை - கைந்:43/1
தண் துறை ஊரன் தட மென் பணை தோளாய் - கைந்:44/1

 TOP
 
  துறைத்து (1)
அறி துறைத்து இ அல்லில் நமக்கு - கைந்:11/4

 TOP
 
  துறையில் (1)
இரண்டு ஏறு ஒரு துறையில் நீர் - பழ:239/4

 TOP
 
  துறைவ (7)
மணி நீர் பரக்கும் துறைவ தகுமோ - திணை50:44/2
தொடலை சேர்த்து ஆடும் துறைவ என் தோழி - திணை50:45/3
கடும் புலால் புன்னை கடியும் துறைவ
  படும் புலால் புள் கடிவான் புக்க தடம் புல் ஆம் - திணை150:44/1,2
பார் எறியும் முந்நீர் துறைவ கடன் அன்றோ - பழ:101/3
பாய்வதே போலும் துறைவ கேள் தீயன - பழ:173/3
விழித்து அலரும் நெய்தல் துறைவ உரையார் - பழ:182/3
புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே - பழ:262/3

 TOP
 
  துறைவற்கு (1)
தண்ணம் துறைவற்கு உரையாய் மடமொழி - ஐந்70:64/3

 TOP
 
  துறைவன் (2)
துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை - குறள்:116 7/1
புலவு மீன் குப்பை கவரும் துறைவன்
  கலவான்கொல் தோழி நமக்கு - கைந்:53/3,4

 TOP
 
  துறைவனை (4)
உழிதரும் ஊதை எடுக்கும் துறைவனை
  பேதையான் என்று உணரும் நெஞ்சம் இனிது உண்மை - ஐந்70:57/2,3
பண்டம் கொள் நாவாய் வழங்கும் துறைவனை
  முண்டக கானலுள் கண்டேன் என தெளிந்தேன் - ஐந்70:61/2,3
பல் மீன் உணங்கல் கவரும் துறைவனை
  கண்ணினால் காண அமையும்கொல் என் தோழி - ஐந்70:66/2,3
தாழை குருகு ஈனும் தண்ணம் துறைவனை
  மாழை மான் நோக்கின் மடமொழி நூழை - கைந்:59/1,2

 TOP
 
  துறைவனோ (1)
தண்ணம் துறைவனோ தன் இலன் ஆயிழாய் - ஐந்70:63/2

 TOP
 
  துன்பக்கு (1)
குறை படின் துன்பம் கெடின் துன்பம் துன்பக்கு
  உறை பதி மற்றை பொருள் - நாலடி:28 10/3,4

 TOP
 
  துன்பங்கள் (1)
துன்பங்கள் சென்று படும் - குறள்:105 5/2

 TOP
 
  துன்பங்கள்தாம் (1)
தாக்க அரும் துன்பங்கள்தாம் தலைவந்தக்கால் - நாலடி:6 7/2

 TOP
 
  துன்பத்திற்கு (1)
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய - குறள்:130 9/1

 TOP
 
  துன்பத்துள் (5)
துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு - குறள்:11 6/2
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் - குறள்:37 9/2
இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
  துன்பம் உறுதல் இலன் - குறள்:63 9/1,2
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் - குறள்:86 4/2
துன்பத்துள் துன்புற்று வாழ்தலும் இன்பத்துள் - ஆசாரக்:79/1

 TOP
 
  துன்பம் (36)
துன்பம் பல நாள் உழந்தும் ஒரு நாளை - நாலடி:6 4/1
துன்பம் பயக்குமால் துச்சாரி நீ கண்ட - நாலடி:9 4/3
நடுக்குற்று தன் சேர்ந்தார் துன்பம் உடையார் - நாலடி:10 3/1
தொலை மக்கள் துன்பம் தீர்ப்பாரே யார்மாட்டும் - நாலடி:21 5/3
ஈட்டலும் துன்பம் மற்று ஈட்டிய ஒண் பொருளை - நாலடி:28 10/1
காத்தலும் ஆங்கே கடும் துன்பம் காத்த - நாலடி:28 10/2
குறை படின் துன்பம் கெடின் துன்பம் துன்பக்கு - நாலடி:28 10/3
குறை படின் துன்பம் கெடின் துன்பம் துன்பக்கு - நாலடி:28 10/3
ஒருநாள் ஒருபொழுதை துன்பம் அவை போல் - நாலடி:30 5/3
துன்பம் கலந்து அழியும் நெஞ்சு - ஐந்50:31/4
என் போலும் துன்பம் நினக்கு - திணை150:38/4
சுட சுடரும் பொன் போல் ஒளிவிடும் துன்பம்
  சுடச்சுட நோற்கிற்பவர்க்கு - குறள்:27 7/1,2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் - குறள்:37 8/1
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் - குறள்:37 9/2
துன்பம் துடைத்து ஊன்றும் தூண் - குறள்:62 5/2
துன்பம் உறுதல் இலன் - குறள்:63 8/2
துன்பம் உறுதல் இலன் - குறள்:63 9/2
துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவு ஆற்றி - குறள்:67 9/1
துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் - குறள்:86 4/2
இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம்
  உழத்தொறூஉம் காது அற்று உயிர் - குறள்:94 10/1,2
துன்பம் உறாஅ வரின் - குறள்:106 2/2
துன்பம் அதனின் பெரிது - குறள்:117 6/2
துன்பம் வளர வரும் - குறள்:123 3/2
ஒருவழி நீடி உறைதலோ துன்பம்
  பொரு கடல் தண் சேர்ப்ப பூம் தாமரை மேல் - பழ:123/2,3
தூஉய் பயின்றாரே துன்பம் துடைக்கிற்பார் - பழ:162/2
துன்பம் இலேம் பண்டு யாமே வனப்பு உடையேம் - சிறுபஞ்:18/3
சூலாமை சூலின் படும் துன்பம் ஈன்ற பின் - சிறுபஞ்:73/1
துன்பம் வெய்யோர்க்கு இன்பம் எளிது - முது:8 5/1
இன்பம் வெய்யோர்க்கு துன்பம் எளிது - முது:8 6/1
இன்பம் வேண்டுவோன் துன்பம் தண்டான் - முது:10 7/1
துன்பம் வேண்டுவோன் இன்பம் தண்டான் - முது:10 8/1
துன்பம் துடைத்தல் அரிது - ஏலாதி:3/4
பிணி பிறப்பு மூப்பொடு சாக்காடு துன்பம்
  தணிவு இல் நிரப்பு இவை தாழா அணியின் - ஏலாதி:24/1,2
தொண்டு இரும் துன்பம் தொடரும் பிறப்பினான் - ஏலாதி:72/3
நால் கதியும் துன்பம் நவை தீர்த்தல் வேண்டுவான் - ஏலாதி:77/1
சாக்காடு கேடு பகை துன்பம் இன்பமே - ஏலாதி:79/1

 TOP
 
  துன்பமே (1)
துன்பமே மீதூர கண்டும் துறவு உள்ளார் - நாலடி:6 10/1

 TOP
 
  துன்புற்று (2)
துன்புற்று வாழ்தல் அரிது - நாலடி:8 4/4
துன்பத்துள் துன்புற்று வாழ்தலும் இன்பத்துள் - ஆசாரக்:79/1

 TOP
 
  துன்புறாக்கால் (1)
துன்புறுவ துன்புறாக்கால் - நாலடி:21 9/4

 TOP
 
  துன்புறுக்கும் (1)
இன்று ஒறுக்கின்றது என நினையார் துன்புறுக்கும்
  மேவலரை நோவது என் மின் நேர் மருங்குலாய் - பழ:191/2,3

 TOP
 
  துன்புறுவ (2)
துன்புறுவ துன்புறாக்கால் - நாலடி:21 9/4
துன்புறுவ செய்யாத தூய்மையும் இ மூன்றும் - திரி:68/3

 TOP
 
  துன்புறுவாள்ஆகின் (1)
துன்புறுவாள்ஆகின் கெடும் - நான்மணி:64/4

 TOP
 
  துன்புறூஉம் (2)
துன்புறூஉம் பெற்றி தரும் - நாலடி:24 5/4
துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும் - குறள்:10 4/1

 TOP
 
  துன்ன (2)
துன்ன அரும் கேளிர் துயர் களையான் கொன்னே - நாலடி:1 9/2
துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர் - நாலடி:23 6/2

 TOP
 
  துன்னற்க (1)
துன்னற்க தீவினை பால் - குறள்:21 9/2

 TOP
 
  துன்னா (2)
துன்னா துறத்தல் தகுவதோ துன்ன அரும் சீர் - நாலடி:23 6/2
துன்னா துறந்தாரை நெஞ்சத்து உடையேமோ - குறள்:125 10/1

 TOP
 
  துன்னாமை (1)
இன்னா என தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
  வேண்டும் பிறன்கண் செயல் - குறள்:32 6/1,2

 TOP
 
  துன்னாரை (1)
துன்னாரை அட்ட களத்து - கள40:38/4

 TOP
 
  துன்னி (7)
தன்னையா தான் நோவின் அல்லது துன்னி
  கலந்தாரை கைவிடுதல் கானக நாட - நாலடி:8 6/2,3
துன்னியார் துய்ப்பர் தகல் வேண்டா துன்னி
  குழை கொண்டு தாழ்ந்த குளிர் மரம் எல்லாம் - நாலடி:17 7/2,3
என்னும் இலர் ஆம் இயல்பினால் துன்னி
  தொலை மக்கள் துன்பம் தீர்ப்பாரே யார்மாட்டும் - நாலடி:21 5/2,3
துன்னியார் துன்னி செயின் - குறள்:50 4/2
துன்னி இருவர் தொடங்கிய மாற்றத்தில் - பழ:347/1
இன் நிலையும் ஈடு இல் இயல் நிலையும் துன்னி
  அளந்து அறிந்து செய்வான் அரைசு அமைச்சன் யாதும் - சிறுபஞ்:56/2,3
துறந்தார்கண் துன்னி துறவார்க்கு இடுதல் - ஏலாதி:16/1

 TOP
 
  துன்னிய (2)
துன்னிய கேளிர் பிறர் இல்லை மக்களின் - நான்மணி:54/2
துன்னிய சொல்லால் இனம் திரட்டல் இ மூன்றும் - திரி:58/3

 TOP
 
  துன்னியார் (3)
துன்னியார் துய்ப்பர் தகல் வேண்டா துன்னி - நாலடி:17 7/2
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் - குறள்:19 8/1
துன்னியார் துன்னி செயின் - குறள்:50 4/2

 TOP
 
  துன்னினார் (2)
துன்னினார் அல்லர் பிறர் - பழ:66/4
தன்னை எனைத்தும் வியவற்க துன்னினார்
  நன்மை இலராய்விடினும் நனி பலர் ஆம் - பழ:306/2,3

 TOP
 
  துன்னூசி (3)
நுண் துளை துன்னூசி விற்பாரின் ஒன்றானும் - ஐந்50:21/2
துன்னூசி விற்பவர் இல் - பழ:50/4
இன் ஒலி வெற்ப இடர் என்னை துன்னூசி
  போம் வழி போகும் இழை - பழ:358/3,4

 TOP
 
  துனி (6)
துனி புலவி ஊடலின் நோக்கேன் தொடர்ந்த - திணை150:153/1
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி - குறள்:101 10/1
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி - குறள்:123 3/1
துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று - குறள்:130 4/2
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி - குறள்:133 2/1
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி - பழ:265/2

 TOP
 
  துனித்தே (1)
கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல் - குறள்:129 10/1

 TOP
 
  துனியார் (1)
முனியார் துனியார் முகத்து எதிர் நில்லார் - ஆசாரக்:69/1

 TOP
 
  துனியால் (1)
துனியால் திரை உலாம் தூங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:236/3

 TOP
 
  துனியும் (2)
சிறுமையும் செல்லா துனியும் வறுமையும் - குறள்:77 9/1
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம் - குறள்:131 6/1

 TOP