<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

வெள - முதல் சொற்கள்
வெளவல் 1
வெளவாத 2
வெளவான் 3
வெளவி 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    வெளவல் (1)
பொய் குறளை வெளவல் அழுக்காறு இவை நான்கும் - ஆசாரக்:38/1

 TOP
 
    வெளவாத (2)
அன்று அறிவார் யார் என்று அடைக்கலம் வெளவாத
   நன்றியின் நன்கு இனியது இல் - இனிய40:30/3,4
வண்டு இனம் வெளவாத ஆம்பலும் வார் இதழான் - திணை150:101/1

 TOP
 
    வெளவான் (3)
பிறன்கை பொருள் வெளவான் வாழ்தல் இனிதே - இனிய40:21/1
மறுகான் பிறர் பொருள் வெளவான் இறுகானாய் - ஏலாதி:41/2
வழுக்கான் மனை பொருள் வெளவான் ஒழுக்கத்தால் - ஏலாதி:45/2

 TOP
 
    வெளவி (1)
களிறு எறி வாள் அரவம் போல கண் வெளவி
   ஒளிறுபு மின்னும் மழை - கார்40:13/3,4

 TOP