<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

வீ - முதல் சொற்கள்
வீ 3
வீங்க 2
வீங்கல் 1
வீங்கிய 2
வீங்கினவே 1
வீங்கு 3
வீசி 1
வீசும் 1
வீட்டிய 1
வீட்டு 2
வீடு 12
வீடும் 1
வீடே 1
வீண் 1
வீந்து 3
வீயவும் 1
வீயா 1
வீயாது 2
வீயும் 3
வீரம் 2
வீரியத்து 1
வீவர் 1
வீவு 2
வீழ் 8
வீழ்க 1
வீழ்த்த 2
வீழ்த்து 1
வீழ்தரும் 3
வீழ்ந்த 3
வீழ்ந்தக்கண்ணும் 1
வீழ்ந்தது 1
வீழ்ந்தவர் 1
வீழ்ந்து 3
வீழ்ந்துவிடும் 2
வீழ்பவள் 2
வீழ்மீனும் 1
வீழ்மீனோடு 1
வீழ்வர் 1
வீழ்வர்கொல் 1
வீழ்வார் 8
வீழ்வார்க்கு 1
வீழ்வாரின் 1
வீழ்வானேல் 1
வீழ 3
வீழப்படாஅர் 1
வீழப்படுவர்க்கு 1
வீழப்படுவார் 2
வீழப்பெற்றவர் 1
வீழல் 1
வீழா 3
வீழாது 1
வீழாமை 1
வீழின் 1
வீழுநர் 1
வீழுநர்கண்ணே 1
வீழும் 13
வீளை 2
வீற்றிருக்கை 1
வீற்று 3
வீறு 10
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  வீ (3)
ஈர்ம் தண் புறவில் தெறுழ் வீ மலர்ந்தன - கார்40:25/2
தாள் வீ பதுக்கைய கானம் இறந்தார்கொல் - ஐந்70:38/2
வீ நாறு கானல் விரி திரை தண் சேர்ப்ப - பழ:84/3

 TOP
 
  வீங்க (2)
விடும் அன்றோ வீங்க பிணிப்பின் அவாஅ - நான்மணி:78/2
பிணி நிறம் தீர்ந்து பெரும் பணை தோள் வீங்க
  மணி மலை நாடன் வருவான்கொல் தோழி - திணை50:9/1,2

 TOP
 
  வீங்கல் (1)
வீங்கல் வேண்டுவோன் பல புகழ் தண்டான் - முது:10 2/1

 TOP
 
  வீங்கிய (2)
வீங்கிய மென் தோள் கவினி பிணி தீர - ஐந்70:41/3
மணந்த நாள் வீங்கிய தோள் - குறள்:124 3/2

 TOP
 
  வீங்கினவே (1)
என் மெலிய வீங்கினவே பாவம் என்று என் மெலிவிற்கு - திணை150:21/2

 TOP
 
  வீங்கு (3)
விறல் பூம் கமழ் கானல் வீங்கு நீர் சேர்ப்ப - நாலடி:12 7/3
வீங்கு தோள் செம்பியன் சீற்றம் விறல் விசும்பில் - பழ:49/1
விரியா இமிழ் திரை வீங்கு நீர் சேர்ப்ப - பழ:244/3

 TOP
 
  வீசி (1)
பெரும் கடல் உள் கலங்க நுண் வலை வீசி
  ஒருங்குடன் தன்னைமார் தந்த கொழு மீன் - ஐந்50:47/1,2

 TOP
 
  வீசும் (1)
மறு இல் பொலம் தொடி வீசும் அலற்றும் - ஐந்70:55/3

 TOP
 
  வீட்டிய (1)
வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட - பழ:106/2

 TOP
 
  வீட்டு (2)
நிரம்புமேல் வீட்டு நெறி - ஏலாதி:24/4
அணி மேதைஆய் நல்ல வீட்டு நெறியும் - ஏலாதி:81/3

 TOP
 
  வீடு (12)
விலங்காது வீடு பெறும் - நாலடி:6 9/4
வீவு இலா வீடு ஆய்விடும் - நான்மணி:105/4
வீடு இல்லை நட்பு ஆள்பவர்க்கு - குறள்:80 1/2
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் - திரி:43/3
ஆசாரம் வீடு பெற்றார் - ஆசாரக்:100/5
ஞானத்தான் வீடு ஆகும் நாட்டு - சிறுபஞ்:34/4
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக - சிறுபஞ்:91/2
வீவு இல்லா வீடு ஆய் விடும் - சிறுபஞ்:95/4
காலன் வரவு ஒழிதல் காணின் வீடு எய்திய - ஏலாதி:22/3
அரும் தவம் ஆற்ற செயின் வீடு ஆம் என்றார் - ஏலாதி:64/3
அடையா தவத்தினால் வீடு - ஏலாதி:76/4
வல்லை வீடு ஆகும் வகு - ஏலாதி:77/4

 TOP
 
  வீடும் (1)
வித்து அற வீடும் பிறப்பு - திரி:22/4

 TOP
 
  வீடே (1)
வீடே புரிதல் விதி - ஏலாதி:21/4

 TOP
 
  வீண் (1)
வீண் சேர்ந்த புன் சொல் விளம்பல் அது அன்றோ - பழ:115/3

 TOP
 
  வீந்து (3)
வெருவ வீந்து உக்க நீள் அத்தம் வருவர் - திணை150:80/2
வெண் குடை ஆம் தண் கோடல் வீந்து - திணை150:119/4
வெம் கோலான் கீழ் குடிகள் வீந்து உகவும் வெம் கோல் - ஏலாதி:10/2

 TOP
 
  வீயவும் (1)
பல் ஆன்ற கேள்வி பயன் உணர்வார் வீயவும்
  கல்லாதார் வாழ்வது அறிதிரேல் கல்லாதார் - நாலடி:11 6/1,2

 TOP
 
  வீயா (1)
வீயா விழுமம் தரும் - குறள்:29 4/2

 TOP
 
  வீயாது (2)
வீயாது பின் சென்று அடும் - குறள்:21 7/2
வீயாது அடி உறைந்த அற்று - குறள்:21 8/2

 TOP
 
  வீயும் (3)
விடு கயிற்றின் மாசுணம் வீயும் நீள் அத்தம் - திணை150:75/3
இருந்து உறங்கி வீயும் இடம் - திணை150:91/4
வீயும் வியன் புறவின் வீழ் துளியான் மா கடுக்கை - திணை150:98/1

 TOP
 
  வீரம் (2)
வீரம் இலாளர் கடுமொழி கூற்று இன்னா - இன்னா40:20/2
வீரம் சொல்லாமையே வீழ்க களிப்பினும் - பழ:131/3

 TOP
 
  வீரியத்து (1)
காரியத்தில் குன்றா கணிகையும் வீரியத்து
  மாற்றம் மறுத்து உரைக்கும் சேவகனும் இ மூவர் - திரி:76/2,3

 TOP
 
  வீவர் (1)
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல - குறள்:29 9/1

 TOP
 
  வீவு (2)
வீவு இலா வீடு ஆய்விடும் - நான்மணி:105/4
வீவு இல்லா வீடு ஆய் விடும் - சிறுபஞ்:95/4

 TOP
 
  வீழ் (8)
வீழ் நாள் படாஅது எழுதலால் வாழ்நாள் - நாலடி:3 2/2
நின்று வீழ் தக்கது உடைத்து - நாலடி:11 2/4
மதலை ஆய் மற்று அதன் வீழ் ஊன்றிய ஆங்கு - நாலடி:20 7/2
வேல் போலும் வீழ் துணை இலார்க்கு - திணை150:96/4
வீயும் வியன் புறவின் வீழ் துளியான் மா கடுக்கை - திணை150:98/1
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் - குறள்:4 8/1
ஆலம் வீழ் போலும் அமைச்சனும் வேலின் - திரி:33/2
வெருவாமை வீழ் விருந்து ஓம்பி திரு ஆக்கும் - சிறுபஞ்:41/2

 TOP
 
  வீழ்க (1)
வீரம் சொல்லாமையே வீழ்க களிப்பினும் - பழ:131/3

 TOP
 
  வீழ்த்த (2)
கொடு வில் எயினர் தம் கொல் படையால் வீழ்த்த
  தடி நிணம் மாந்திய பேஎய் நடுகல் - ஐந்50:35/1,2
நாணு தாழ் வீழ்த்த கதவு - குறள்:126 1/2

 TOP
 
  வீழ்த்து (1)
கற்பு தாள் வீழ்த்து கவுள் மிசை கை ஊன்றி - ஐந்50:10/3

 TOP
 
  வீழ்தரும் (3)
தாக்கி எறிதர வீழ்தரும் ஒண் குருதி - கள40:17/2
துளி கலந்து வீழ்தரும் கண் - ஐந்50:5/4
விரிந்து அருவி வீழ்தரும் வெற்ப அதுவே - பழ:281/3

 TOP
 
  வீழ்ந்த (3)
போர் அறின் வாடும் பொருநர் சீர் கீழ் வீழ்ந்த
  வேர் அறின் வாடும் மரம் எல்லாம் நீர் பாய் - நான்மணி:41/1,2
அரசுஉவா வீழ்ந்த களத்து - கள40:35/5
பிரைசம் கொள வீழ்ந்த தீம் தேன் இறாஅல் - ஐந்70:10/1

 TOP
 
  வீழ்ந்தக்கண்ணும் (1)
வழங்குவது உள் வீழ்ந்தக்கண்ணும் பழங்குடி - குறள்:96 5/1

 TOP
 
  வீழ்ந்தது (1)
இடம் வீழ்ந்தது உண்ணாது இறக்கும் இடமுடைய - நாலடி:30 10/2

 TOP
 
  வீழ்ந்தவர் (1)
நாள் ஞாயிறு உற்ற செருவிற்கு வீழ்ந்தவர்
  வாள் மாய் குருதி களிறு உழக்க தாள் மாய்ந்து - கள40:1/1,2

 TOP
 
  வீழ்ந்து (3)
கனி உதிர்ந்து வீழ்ந்து அற்று இளமை நனி பெரிதும் - நாலடி:2 7/2
முட்டு உடைத்தாகி இடை வீழ்ந்து ஒழிதலின் - பழ:197/3
விழவு ஊரில் கூத்தே போல் வீழ்ந்து அவிதல் கண்டும் - பழ:343/2

 TOP
 
  வீழ்ந்துவிடும் (2)
கூற்றமாய் வீழ்ந்துவிடும் - பழ:166/4
தாய் தாள் மேல் வீழ்ந்துவிடும் - பழ:327/4

 TOP
 
  வீழ்பவள் (2)
வீழ்பவள் போல தளரும் கால் தாழாது - ஐந்50:37/2
மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் - குறள்:112 1/2

 TOP
 
  வீழ்மீனும் (1)
மின் ஒளியும் வீழ்மீனும் வேசையர்கள் கோலமும் - ஆசாரக்:51/1

 TOP
 
  வீழ்மீனோடு (1)
அத்தக வீழ்மீனோடு இ ஐந்தும் தெற்றென - ஆசாரக்:6/2

 TOP
 
  வீழ்வர் (1)
வினை உலப்ப வேறு ஆகி வீழ்வர் தாம் கொண்ட - நாலடி:1 3/3

 TOP
 
  வீழ்வர்கொல் (1)
எரிவாய் நிரயத்து வீழ்வர்கொல் என்று - நாலடி:6 8/3

 TOP
 
  வீழ்வார் (8)
தாம் வீழ்வார் மென் தோள் துயிலின் இனிதுகொல் - குறள்:111 3/1
தாம் வீழ்வார் தம் வீழப்பெற்றவர் பெற்றாரே - குறள்:120 1/1
வீழ்வார் அளிக்கும் அளி - குறள்:120 2/2
வீழப்படுவார் கெழீஇயிலர் தாம் வீழ்வார்
  வீழப்படாஅர் எனின் - குறள்:120 4/1,2
எனைத்து ஒன்று இனிதே காண் காமம் தாம் வீழ்வார்
  நினைப்ப வருவது ஒன்று இல் - குறள்:121 2/1,2
தவறு இலர்ஆயினும் தாம் வீழ்வார் மென் தோள் - குறள்:133 5/1
நிரயத்து சென்று வீழ்வார் - திரி:45/4
வேலின்வாய்ஆயினும் வீழ்வார் மறுத்து உரைப்பின் - பழ:31/3

 TOP
 
  வீழ்வார்க்கு (1)
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்து அற்றால் வீழ்வார்க்கு
  வீழ்வார் அளிக்கும் அளி - குறள்:120 2/1,2

 TOP
 
  வீழ்வாரின் (1)
வீழ்வாரின் இன் சொல் பெறாஅது உலகத்து - குறள்:120 8/1

 TOP
 
  வீழ்வானேல் (1)
பேதையான் வீழ்வானேல் கால் முரியும் எல்லாம் - நான்மணி:72/2

 TOP
 
  வீழ (3)
தொடி ஓடி வீழ துறந்து - ஐந்50:36/4
விளியாதான் கூத்தாட்டு காண்டலும் வீழ
  களியாதான் காவாது உரையும் தெளியாதான் - திரி:11/1,2
தம் மேலே வீழ பனை - பழ:201/4

 TOP
 
  வீழப்படாஅர் (1)
வீழப்படாஅர் எனின் - குறள்:120 4/2

 TOP
 
  வீழப்படுவர்க்கு (1)
வீழுநர் வீழப்படுவர்க்கு அமையுமே - குறள்:120 3/1

 TOP
 
  வீழப்படுவார் (2)
வீழப்படுவார் கெழீஇயிலர் தாம் வீழ்வார் - குறள்:120 4/1
வீழப்படுவார் விரைந்து - ஏலாதி:36/4

 TOP
 
  வீழப்பெற்றவர் (1)
தாம் வீழ்வார் தம் வீழப்பெற்றவர் பெற்றாரே - குறள்:120 1/1

 TOP
 
  வீழல் (1)
என் வீழல் வேண்டா இனி - திணை150:57/4

 TOP
 
  வீழா (3)
வீழா விறக்கும் இவள்மாட்டும் காழ் இலா - நாலடி:2 4/2
வண்டு இனம் வாய் வீழா மாலையும் வண்டு இனம் - திணை150:101/2
ஊழ் அம்பு வீழா நிலத்து - பழ:265/4

 TOP
 
  வீழாது (1)
வேல் வழி வெம் முனை வீழாது மன் நாடு - சிறுபஞ்:13/3

 TOP
 
  வீழாமை (1)
மெலிந்து அவன் வீழாமை கண்டு மலிந்து அடைதல் - பழ:354/2

 TOP
 
  வீழின் (1)
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே - குறள்:2 6/1

 TOP
 
  வீழுநர் (1)
வீழுநர் வீழப்படுவர்க்கு அமையுமே - குறள்:120 3/1

 TOP
 
  வீழுநர்கண்ணே (1)
வீழுநர்கண்ணே இனிது - குறள்:131 9/2

 TOP
 
  வீழும் (13)
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட - நாலடி:37 9/3
பிடியோடு ஒருங்கு ஓடி தான் பிணங்கி வீழும்
  வெடி ஓடும் வெம் கானம் சேர்வார்கொல் நல்லாய் - ஐந்50:36/2,3
கறி வளர் தே மா நறும் கனி வீழும்
  வெறி கமழ் தண் சோலை நாட ஒன்று உண்டோ - ஐந்70:8/2,3
வீழும் அருவி விறல் மலை நல் நாட - திணை50:7/2
முன் வீழும் கானல் முழங்கு கடல் சேர்ப்ப - திணை150:57/3
வழி விலங்கி வீழும் வரை அத்தம் சென்றார் - திணை150:78/3
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும் - குறள்:103 10/1
வீழும் இருவர்க்கு இனிதே வளியிடை - குறள்:111 8/1
கருமணியின் பாவாய் நீ போதாய் யாம் வீழும்
  திருநுதற்கு இல்லை இடம் - குறள்:113 3/1,2
சோற்று உள்ளும் வீழும் கறி - பழ:150/4
குன்றத்து வீழும் கொடி அருவி நல் நாட - பழ:209/3
செய்த்தலை வீழும் புனல் ஊர அஃதே நன் - பழ:339/3
ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ - பழ:342/3

 TOP
 
  வீளை (2)
தெறியொடு கல்லேறு வீளை விளியே - ஆசாரக்:53/1
விடு வில் எயினர்தம் வீளை ஓர்த்து ஓடும் - கைந்:13/2

 TOP
 
  வீற்றிருக்கை (1)
நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாது எனின் கொட்பு இன்றி - குறள்:79 9/1

 TOP
 
  வீற்று (3)
வீற்று வீற்று ஓடும் மயல் இனம் போல் நால் திசையும் - கள40:29/2
வீற்று வீற்று ஓடும் மயல் இனம் போல் நால் திசையும் - கள40:29/2
வீற்று வழி அல்லால் வேண்டினும் கைகூடா - பழ:150/2

 TOP
 
  வீறு (10)
யாறு உள் அடங்கும் குளம் உள வீறு சால் - நான்மணி:51/1
ஏற்றான் வீறு எய்தும் இன நிரை தான் கொடுக்கும் - நான்மணி:69/3
சோற்றான் வீறு எய்தும் குடி - நான்மணி:69/4
நீரான் வீறு எய்தும் விளை நிலம் நீர் வழங்கும் - நான்மணி:83/1
நாட்டான் வீறு எய்துவர் மன்னவர் கூத்து ஒருவன் - நான்மணி:83/3
வீறு சால் வேந்தன் வினையும் முடிந்தன - கார்40:20/1
வீறு எய்தி மாண்டார் வினை திட்பம் வேந்தன்கண் - குறள்:67 5/1
வீறு எய்தி மாண்டது அரண் - குறள்:75 9/2
வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று - குறள்:91 4/2
வீறு சால் பேர் அமைச்சர் கோள் - திரி:61/4

 TOP