<<முந்திய பக்கம் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு - தொடரடைவு

யோ - முதல் சொற்கள்
யோகம் 1
யோசனையோர் 1
இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
    யோகம் (1)
கோள் கூட்டம் யோகம் குணன் உணர்ந்து தோள் கூட்டல் - சிறுபஞ்:42/2

 TOP
 
    யோசனையோர் (1)
இடித்து முழங்கியது ஓர் யோசனையோர் கேட்பர் - நாலடி:10 10/2

 TOP