சங்க இலக்கியம் 6 - பத்துப்பாட்டு - மதுரைக்காஞ்சி

சொற்பிரிப்பு-மூலம் அடிநேர்-உரை
** மதுரைக்காஞ்சி

ஓங்கு திரை வியன் பரப்பின்
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய
மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து
வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப		5
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும்
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும்
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க

மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க	10
தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய
நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த
நோய் இகந்து நோக்கு விளங்க
மே தக மிக பொலிந்த
ஓங்கு நிலை வய களிறு		15
கண்டு தண்டா கட்கு இன்பத்து
உண்டு தண்டா மிகு வளத்தான்
உயர் பூரிம விழு தெருவில்
பொய் அறியா வாய்மொழியால்

புகழ் நிறைந்த நன் மாந்தரொடு		20
நல் ஊழி அடி படர
பல் வெள்ளம் மீக்கூற
உலகம் ஆண்ட உயர்ந்தோர் மருக
பிண கோட்ட களிற்று குழும்பின்
நிண வாய் பெய்த பேய்_மகளிர்		25
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர்
பிணை யூபம் எழுந்து ஆட
அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான்
ஆண் தலை அணங்கு அடுப்பின்

வய வேந்தர் ஒண் குருதி		30
சின தீயின் பெயர்பு பொங்க
தெறல் அரும் கடும் துப்பின்
விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின்
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக
ஆடு-உற்ற ஊன் சோறு		35
நெறி அறிந்த கடி வாலுவன்
அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா
படையோர்க்கு முருகு அயர
அமர் கடக்கும் வியன் தானை

தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின்	40
தொன் முது கடவுள் பின்னர் மேய
வரை தாழ் அருவி பொருப்பின் பொருந
விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து
அளறு பட்ட நறும் சென்னிய		45
வரை மருளும் உயர் தோன்றல
வினை நவின்ற பேர் யானை
சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும்
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள்

அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும்	50
வாம் பரிய கடும் திண் தேர்
காற்று என்ன கடிது கொட்பவும்
வாள் மிகு மற மைந்தர்
தோள் முறையான் வீறு முற்றவும்
இரு பெரு வேந்தரொடு வேளிர் சாய	55
பொருது அவரை செரு வென்றும்
இலங்கு அருவிய வரை நீந்தி
சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல்
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின்

நிலம் தந்த பேர் உதவி		60
பொலம் தார் மார்பின் நெடியோன் உம்பல்
மரம் தின்னூஉ வரை உதிர்க்கும்
நரை உருமின் ஏறு அனையை
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின்
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின்		65
நெடு மதில் நிரை ஞாயில்
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம்
தண்டாது தலைச்சென்று
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின்

தென் குமரி வட_பெருங்கல்		70
குண குட கடலா எல்லை
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப
வெற்றமொடு வெறுத்து ஒழுகிய
கொற்றவர்-தம் கோன் ஆகுவை
வான் இயைந்த இரு முந்நீர்		75
பேஎம் நிலைஇய இரும் பௌவத்து
கொடும் புணரி விலங்கு போழ
கடும் காலொடு கரை சேர
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து

இன் இசைய முரசம் முழங்க		80
பொன் மலிந்த விழு பண்டம்
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும்
ஆடு இயல் பெரு நாவாய்
மழை முற்றிய மலை புரைய
துறை முற்றிய துளங்கு இருக்கை		85
தெண் கடல் குண்டு அகழி
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின்
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ
நீர் தெவ்வு நிரை தொழுவர்

பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு		90
வழங்கும் அகல் ஆம்பியின்
கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும்
மென் தொடை வன் கிழாஅர்
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி
இரும் புள் ஓப்பும் இசையே என்றும்	95
மணி பூ முண்டகத்து மணல் மலி கானல்
பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண்
முழவு தோள் முரண் பொருநர்க்கு

உரு கெழு பெரும் சிறப்பின்		100
இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு
இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும்
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும்
நலம் சான்ற கலம் சிதறும்
பல் குட்டுவர் வெல் கோவே		105
கல் காயும் கடு வேனிலொடு
இரு வானம் பெயல் ஒளிப்பினும்
வரும் வைகல் மீன் பிறழினும்
வெள்ளம் மாறாது விளையுள் பெருக

நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை		110
புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும்
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து
நிலவு கானல் முழவு தாழை
குளிர் பொதும்பர் நளி தூவல்		115
நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு
ஒலி ஓவா கலி யாணர்
முதுவெள்ளிலை மீக்கூறும்

வியன் மேவல் விழு செல்வத்து		120
இரு வகையான் இசை சான்ற
சிறுகுடி பெரும் தொழுவர்
குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப
கால் என்ன கடிது உராஅய்		125
நாடு கெட எரி பரப்பி
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து
அரசு பட அமர் உழக்கி
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட

அடு திறல் உயர் புகழ் வேந்தே		130
நட்டவர் குடி உயர்க்குவை
செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை
பேர் உலகத்து மேஎம் தோன்றி
சீர் உடைய விழு சிறப்பின்
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின்	135
இலங்கு வளை இரும் சேரி
கள் கொண்டி குடி பாக்கத்து
நல் கொற்கையோர் நசை பொருந
செற்ற தெவ்வர் கலங்க தலைச்சென்று

அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின்	140
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி
புலவு வில் பொலி கூவை
ஒன்றுமொழி ஒலி இருப்பின்
தென் பரதவர் போர் ஏறே
அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு	145
உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி
நனி புகன்று உறைதும் என்னாது ஏற்றெழுந்து
பனி வார் சிமைய கானம் போகி
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி

யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து	150
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில்
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர்
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி
இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை
குரூஉ கொடிய எரி மேய		155
நாடு எனும் பேர் காடு ஆக
ஆ சேந்த வழி மா சேப்ப
ஊர் இருந்த வழி பாழ் ஆக
இலங்கு வளை மட மங்கையர்

துணங்கை அம் சீர் தழூஉ மறப்ப		160
அவை இருந்த பெரும் பொதியில்
கவை அடி கடு நோக்கத்து
பேய்_மகளிர் பெயர்பு ஆட
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண்
நிலத்து ஆற்றும் குழூஉ புதவின்		165
அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ
கொழும் பதிய குடி தேம்பி
செழும் கேளிர் நிழல் சேர
நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி

குடுமி கூகை குராலொடு முரல		170
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை
களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர
நல் ஏர் நடந்த நசை சால் விளை வயல்
பன் மயிர் பிணவொடு கேழல் உகள
வாழாமையின் வழி தவ கெட்டு		175
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம்
எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின்
மாஅ தாள் உயர் மருப்பின்
கடும் சினத்த களிறு பரப்பி

விரி கடல் வியன் தானையொடு		180
முருகு உறழ பகை தலைச்சென்று
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ
பெயல் உறழ கணை சிதறி
பல புரவி நீறு உகைப்ப
வளை நரல வயிர் ஆர்ப்ப		185
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர்
நாடு அழிய எயில் வௌவி
சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின்
செற்ற தெவ்வர் நின் வழி நடப்ப

வியன் கண் முது பொழில் மண்டிலம் முற்றி		190
அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி
பெரியோர் சென்ற அடி வழி பிழையாது
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின்
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம்
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின்		195
தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம்
உயர்_நிலை_உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும்
பொய் சேண் நீங்கிய வாய் நட்பினையே
முழங்கு கடல் ஏணி மலர் தலை உலகமொடு

உயர்ந்த தேஎத்து விழுமியோர் வரினும்		200
பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே
தென் புல மருங்கின் விண்டு நிறைய
வாணன் வைத்த விழு நிதி பெறினும்
பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே		205
அன்னாய் நின்னொடு முன்னிலை எவனோ
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல்
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம்
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை

தவா பெருக்கத்து அறா யாணர்		210
அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி
இழித்து ஆனா பல சொன்றி
உண்டு ஆனா கூர் நறவின்
தின்று ஆனா இன வைகல்
நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை	215
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர்
நரம்பின் முரலும் நயம் வரு முரற்சி
விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப
பாணர் உவப்ப களிறு பல தரீஇ

கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ	220
மறம் கலங்க தலைச்சென்று
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி
நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு
தேரொடு மா சிதறி
சூடு-உற்ற சுடர் பூவின்			225
பாடு புலர்ந்த நறும் சாந்தின்
விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக
கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு
பணிந்தோர் தேஎம் தம் வழி நடப்ப

பணியார் தேஎம் பணித்து திறை கொள்-மார்		230
பருந்து பறக்கல்லா பார்வல் பாசறை
படு கண் முரசம் காலை இயம்ப
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர்
கரை பொருது இரங்கும் கனை இரு முந்நீர்		235
திரை இடு மணலினும் பலரே உரை செல
மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது

அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி		240
கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப
கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க
வரை முதல் இரங்கும் ஏறொடு வான் ஞெமிர்ந்து
சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி		245
நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி
களிறு மாய்க்கும் கதிர் கழனி
ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த
முள் தாள சுடர் தாமரை

கள் கமழும் நறு நெய்தல்		250
வள் இதழ் அவிழ் நீலம்
மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை
கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய
வள்ளை நீக்கி வய மீன் முகந்து		255
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர்
வேழ பழனத்து நூழிலாட்டு
கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை
அள்ளல் தங்கிய பகடு உறு விழுமம்

கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே	260
ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி
வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல்
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில்
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம்
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய	265
புணர்ந்து உடன் ஆடும் இசையே அனைத்தும்
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப
குருகு நரல மனை மரத்தான்
மீன் சீவும் பாண்_சேரியொடு

மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி		270
ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர
எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி	275
மட கண் பிணையொடு மறுகுவன உகள
சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல்
பாஅய் அன்ன பாறை அணிந்து
நீலத்து அன்ன பைம் பயிர் மிசை-தொறும்

வெள்ளி அன்ன ஒள் வீ உதிர்ந்து		280
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய்
மணி மருள் நெய்தல் உறழ காமர்
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார்	285
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி
இஞ்சி மஞ்சள் பைம் கறி பிறவும்

பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி	290
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல்
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும்
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல்
சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின்
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல்		295
கரும் கால் வேங்கை இரும் சினை பொங்கர்
நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ்
ஏறு அடு வய புலி பூசலொடு அனைத்தும்
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட

கரும் கால் குறிஞ்சி சான்ற வெற்பு அணிந்து		300
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார்
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப
நிழத்த யானை மேய் புலம் படர
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து	305
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை
வை கண்டு அன்ன புல் முளி அம் காட்டு
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை

இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி		310
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர்
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப
நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார்
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம்		315
அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை
பரதர் தந்த பல் வேறு கூலம்
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர்

கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல்		320
விழுமிய நாவாய் பெரு_நீர் ஓச்சுநர்
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார்
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும்
வைகல்-தோறும் வழிவழி சிறப்ப
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு		325
ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண்
விழவு நின்ற வியல் மறுகின்
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி

இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு		330
பாடல் சான்ற நன் நாட்டு நடுவண்
கலை தாய உயர் சிமையத்து
மயில் அகவும் மலி பொங்கர்
மந்தி ஆட மா விசும்பு உகந்து
முழங்கு கால் பொருத மரம் பயில் காவின்		335
இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல்
கான் பொழில் தழீஇய அடைகரை-தோறும்
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய்
கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல்

அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும்		340
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி
அழுந்துபட்டு இருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும்
நிலனும் வளனும் கண்டு அமைகல்லா
விளங்கு பெரும் திருவின் மான விறல் வேள்
அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும்		345
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும்
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த
அண்ணல் யானை அடு போர் வேந்தர்
இன் இசை முரசம் இடை புலத்து ஒழிய

பல் மாறு ஓட்டி பெயர் புறம்பெற்று		350
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின்
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை
தொல் வலி நிலைஇய அணங்கு உடை நெடு நிலை
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின்
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு		355
வையை அன்ன வழக்கு உடை வாயில்
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல்
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில்

பல் வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப		360
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல
முழங்கு இசை நன் பணை அறைவனர் நுவல
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து		365
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி
நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு

புலவு பட கொன்று மிடை தோல் ஓட்டி		370
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல
பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ
பெரு வரை மருங்கின் அருவியின் நுடங்க
பனை_மீன் வழங்கும் வளை மேய் பரப்பின்		375
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ
கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன்
கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ
நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல

இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து		380
கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி
மென் பிணி வன் தொடர் பேணாது காழ் சாய்த்து
கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும்
அம் கண் மால் விசும்பு புதைய வளி போழ்ந்து
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும்		385
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும்
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின்

அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய		390
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும்
வேழத்து அன்ன வெருவரு செலவின்
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும்
அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின்
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர்		395
பூ தலை முழவின் நோன் தலை கடுப்ப
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர்
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர்
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர்

தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய்		400
நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர்
இரு தலை வந்த பகை முனை கடுப்ப
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை
பல் வேறு பண்ணியம் தழீஇ திரி விலைஞர்		405
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர
இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று
பெரும் பின் இட்ட வால் நரை கூந்தலர்
நன்னர் நலத்தர் தொன் முது பெண்டிர்

செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை		410
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண்
ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள்
சோர்ந்து உகு அன்ன வயக்கு-உறு வந்திகை		415
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை
மை உக்கு அன்ன மொய் இரும் கூந்தல்
மயில் இயலோரும் மட மொழியோரும்
கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை_எறிந்து

கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப		420
புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில்
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம்
கமழ் நறும் பூவொடு மனை_மனை மறுக
மழை கொள குறையாது புனல் புக மிகாது
கரை பொருது இரங்கும் முந்நீர் போல		425
கொள_கொள குறையாது தர_தர மிகாது
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி
ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல்

நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை		430
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று
செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின்
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம்
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி
திண் தேர் பிரம்பின் புரளும் தானை		435
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி
மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல்
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ

கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ		440
காலோர் காப்ப கால் என கழியும்
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர்
நாள்_மகிழ்_இருக்கை காண்-மார் பூணொடு
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல்
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை		445
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர்
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம்
திண் காழ் ஏற்ற வியல் இரு விலோதம்

தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப		450
நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும்
மழை மாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய
நீரும் நிலனும் தீயும் வளியும்
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய
மழு வாள் நெடியோன் தலைவன் ஆக		455
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர்
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து
நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார்

அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க			460
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை
ஓம்பினர் தழீஇ தாம் புணர்ந்து முயங்கி
தாது அணி தாமரை போது பிடித்து ஆங்கு
தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க
காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர்			465
பூவினர் புகையினர் தொழுவனர் பழிச்சி
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும்
சிறந்த வேதம் விளங்க பாடி
விழு சீர் எய்திய ஒழுக்கமொடு புணர்ந்து

நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி		470
உயர்_நிலை_உலகம் இவண்_நின்று எய்தும்
அற நெறி பிழையா அன்பு உடை நெஞ்சின்
பெரியோர் மேஎய் இனிதின் உறையும்
குன்று குயின்று அன்ன அந்தணர் பள்ளியும்
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து		475
பூவும் புகையும் சாவகர் பழிச்ச
சென்ற காலமும் வரூஉம் அமயமும்
இன்று இவண் தோன்றிய ஒழுக்கமொடு நன்கு உணர்ந்து
வானமும் நிலனும் தாம் முழுது உணரும்

சான்ற கொள்கை சாயா யாக்கை			480
ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார்
கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை
பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து		485
நோக்கு விசை தவிர்ப்ப மேக்கு உயர்ந்து ஓங்கி
இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும்
குன்று பல குழீஇ பொலிவன தோன்ற
அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி

செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து		490
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி
சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும்
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து
மா விசும்பு வழங்கும் பெரியோர் போல		495
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி
அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து
பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த
செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும்

அற நெறி பிழையாது ஆற்றின் ஒழுகி		500
குறும் பல் குழுவின் குன்று கண்டு அன்ன
பருந்து இருந்து உகக்கும் பல் மாண் நல் இல்
பல் வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி
மலையவும் நிலத்தவும் நீரவும் பிறவும்
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு	505
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும்
மழை ஒழுக்கு அறாஅ பிழையா விளையுள்
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க
நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன

தாம் மேஎம் தோன்றிய நாற்பெருங்குழுவும்		510
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும்
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும்
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும்
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும்
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும்			515
எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி
நுண்ணிதின் உணர்ந்த நுழைந்த நோக்கின்
கண்ணுள்_வினைஞரும் பிறரும் கூடி
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல்

குறியவும் நெடியவும் மடி தரூஉ விரித்து		520
சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ
நால் வேறு தெருவினும் கால் உற நிற்றர
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும்
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ		525
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன்
சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும்
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும்
பல் வேறு உருவின் காயும் பழனும்

கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி		530
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும்
அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும்
புகழ் பட பண்ணிய பேர் ஊன் சோறும்
கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும்
இன் சோறு தருநர் பல்-வயின் நுகர		535
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம்
பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து
ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக

பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம்		540
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின்
பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே
அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து	545
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல்
நாள் முதிர் மதியம் தோன்றி நிலா விரிபு
பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர்

காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ்		550
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய
நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப
பெண் மகிழ்வு-உற்ற பிணை நோக்கு மகளிர்		555
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர்
எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து
கல்லென் மாலை நீங்க நாணு கொள
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ்

தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து	560
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி			565
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர்
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து
நுண் பூண் ஆகம் வடு கொள முயங்கி

மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து		570
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி
நுண் தாது உண்டு வறும் பூ துறக்கும்
மென் சிறை வண்டு இனம் மான புணர்ந்தோர்
நெஞ்சு ஏமாப்ப இன் துயில் துறந்து		575
பழம் தேர் வாழ்க்கை பறவை போல
கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய
மணம் புணர்ந்து ஓங்கிய அணங்கு உடை நல் இல்
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர்

ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி		580
நீல் நிற விசும்பில் அமர்ந்தனர் ஆடும்
வானவ மகளிர் மான கண்டோர்
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர்
யாம நல் யாழ் நாப்பண் நின்ற
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர்		585
பனி துறை குவவு மணல் முனைஇ மென் தளிர்
கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர
நெடும் தொடர் குவளை வடிம்பு உற அடைச்சி
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர

கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார்		590
மாயோன் மேய ஓண நன்_நாள்
கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில்
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி			595
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர்
கடும் களிறு ஓட்டலின் காணுநர் இட்ட
நெடும் கரை காழக நிலம் பரல் உறுப்ப
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர

கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து			600
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர
திவவு மெய்நிறுத்து செவ்வழி பண்ணி
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி		605
நுண் நீர் ஆகுளி இரட்ட பல உடன்
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு
நன் மா மயிலின் மென்மெல இயலி
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது

பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார்		610
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ
அரி கூடு இன் இயம் கறங்க நேர்நிறுத்து
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின்
சீர் மிகு நெடுவேள் பேணி தழூஉ பிணையூஉ
மன்று-தொறும் நின்ற குரவை சேரி-தொறும்		615
உரையும் பாட்டும் ஆட்டும் விரைஇ
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி
பேர் இசை நன்னன் பெரும் பெயர் நன்_நாள்
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு

முந்தை யாமம் சென்ற பின்றை			620
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து
நொடை நவில் நெடும் கடை அடைத்து மட மதர்
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர
நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை
அயிர் உருப்பு-உற்ற ஆடு அமை விசயம்		625
கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம்
தீம் சேற்று கூவியர் தூங்குவனர் உறங்க
விழவின் ஆடும் வயிரியர் மடிய
பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய

பாயல் வளர்வோர் கண் இனிது மடுப்ப		630
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல்
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு
கல்லும் மரனும் துணிக்கும் கூர்மை		635
தொடலை வாளர் தொடுதோல் அடியர்
குறங்கு இடை பதித்த கூர் நுனை குறும்பிடி
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல்
நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர்

மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர்		640
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும்
கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி
வய களிறு பார்க்கும் வய புலி போல
துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர்
அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த		645
நூல் வழி பிழையா நுணங்கு நுண் தேர்ச்சி
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர்
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக
மழை அமைந்து-உற்ற அரைநாள் அமயமும்

அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின்	650
கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும்
அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை
தாது உண் தும்பி போது முரன்று ஆங்கு		655
ஓதல் அந்தணர் வேதம் பாட
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி
யாழோர் மருதம் பண்ண காழோர்
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர்

பணை நிலை புரவி புல் உணா தெவிட்ட		660
பல் வேறு பண்ணிய கடை மெழுக்கு-உறுப்ப
கள்ளோர் களி நொடை நுவல இல்லோர்
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி
புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி
கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய		665
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய
உண்டு மகிழ் தட்ட மழலை நாவின்
பழம்_செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற

சூதர் வாழ்த்த மாகதர் நுவல			670
வேதாளிகரொடு நாழிகை இசைப்ப
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப
யானையங்குருகின் சேவலொடு காமர்
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ		675
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி
கூட்டு உறை வய_மா புலியொடு குழும
வானம் நீங்கிய நீல் நிற விசும்பின்
மின்னு நிமிர்ந்து அனையர் ஆகி நறவு மகிழ்ந்து

மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த		680
பரூஉ காழ் ஆரம் சொரிந்த முத்தமொடு
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன
அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும்
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப
மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப		685
இரவு தலைப்பெயரும் ஏம வைகறை
மை படு பெரும் தோள் மழவர் ஓட்டி
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி

வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி			690
காய் சின முன்பின் கடுங்கண் கூளியர்
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும்
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி
நாள்-தொறும் விளங்க கைதொழூஉ பழிச்சி
நாள் தர வந்த விழு கலம் அனைத்தும்		695
கங்கை அம் பேரியாறு கடல் படர்ந்து ஆஅங்கு
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர
மிக்கு புகழ் எய்திய பெரும் பெயர் மதுரை

சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ		700
ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில்
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து		705
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் மாவின்
தளிர் ஏர் அன்ன மேனி தளிர் புறத்து
ஈர்க்கின் அரும்பிய திதலையர் கூர் எயிற்று
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின்

கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை		710
தாது படு பெரும் போது புரையும் வாள் முகத்து
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும்		715
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின்
வரி கடை பிரசம் மூசுவன மொய்ப்ப
எருத்தம் தாழ்ந்த விரவு பூ தெரியல்
பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம்

வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர		720
சோறு அமைவு-உற்ற நீர் உடை கலிங்கம்
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை
முருகு இயன்று அன்ன உருவினை ஆகி
வரு புனல் கற்சிறை கடுப்ப இடை அறுத்து		725
ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர்
வாள் வலம் புணர்ந்த நின் தாள் வலம் வாழ்த்த
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின்
மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின்

கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின்		730
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின்
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த
மா கண் முரசம் ஓவு இல கறங்க
எரி நிமிர்ந்து அன்ன தானை நாப்பண்
பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய		735
விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின்
புரையோர்க்கு தொடுத்த பொலம் பூ தும்பை
நீர் யார் என்னாது முறை கருதுபு சூட்டி
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி

பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து		740
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப
நோன் குறட்டு அன்ன ஊன் சாய் மார்பின்
உயர்ந்த உதவி ஊக்கலர் தம்-மின்
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல்		745
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும்
யாவரும் வருக ஏனோரும் தம் என
வரையா வாயில் செறாஅது இருந்து
பாணர் வருக பாட்டியர் வருக

யாணர் புலவரொடு வயிரியர் வருக என		750
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம்
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி
களம்-தோறும் கள் அரிப்ப
மரம்-தோறும் மை வீழ்ப்ப
நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய			755
நெய் கனிந்து வறை ஆர்ப்ப
குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின்
பரந்து தோன்றா வியல் நகரால்
பல்_சாலை_முதுகுடுமியின்

நல் வேள்வி துறைபோகிய		760
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர்
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின்
நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் போல
வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர்
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி	765
அரிய தந்து குடி அகற்றி
பெரிய கற்று இசை விளக்கி
முந்நீர் நாப்பண் ஞாயிறு போலவும்
பன் மீன் நடுவண் திங்கள் போலவும்

பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி		770
பொய்யா நல் இசை நிறுத்த புனை தார்
பெரும் பெயர் மாறன் தலைவனாக
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர்
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த		775
மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர்
அவரும் பிறரும் துவன்றி
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய

மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும்		780
மகிழ்ந்து இனிது உறை-மதி பெரும
வரைந்து நீ பெற்ற நல் ஊழியையே
*
** மதுரைக்காஞ்சி

உயர்ந்து எழும் அலைகளையும், அகன்ற நீர்ப்பரப்பையும்
முழக்கத்தையும் உடைய கடல் எல்லையாக அமையுமாறு,
தேனிறால் தொங்குகின்ற உயர்ந்த உச்சியையுடைய
மலைகள் முளைத்துஎழும் அகன்ற உலகத்தின்கண் -
வலமாக விசும்பிடத்தே காற்றுச் சுழல,								5
அகன்ற நாள்மீன்கள் (தாம் நடக்கும்)பாதையில் ஒழுங்காக நடக்க,
பகலை உண்டாக்கும் சிவந்த கதிரவனும்
இரவில் (ஒளி)செய்யும் வெண்மையான திங்களும்
குற்றமற்றுத் தோன்றி விளங்க,

முகில் (தன் பெய்தல்)தொழிலை (வேண்டுங்காலத்தே செய்து)உதவ, (எல்லாத்)திசைகளும் தழைக்க,		10
(ஒரே)விதைப்பில் ஆயிரமாக வித்திய விதை விளைய,
விளைநிலங்களும் மரங்களும் பயன்தருதலை மேற்கொண்டு தழைப்ப,
பிணிகள் நீங்கி அழகு விளங்க,
மகிழ்ந்து நிற்க (மேம்பாடு தக), - (மிகவும் பொலிவுபெற்ற
உயர்ந்த நிலையையுடைய வலிமைமிக்க திசையானைகள்)					15
பார்த்து (ஆசை)தணியாத கண்ணுக்கு இனிமையினையும்,
உண்டு குறையாத மிகுந்த வளத்தையும்,
உயர்ந்த (இரு)பக்கங்களையும் உடைய சீரிய தெருவிலிருக்கும்,
பொய்மையே அறியாத (தங்களின்)வாய்மொழியால்

புகழ் நிறைந்த நல்ல அமைச்சர்களோடு							20
நல்ல ஊழிக்காலம் எல்லாம் தமக்கு அடிப்பட்டு நடக்க,
பல வெள்ள காலத்திற்கு புகழ் மிகுந்து சொல்லப்பட,
உலகத்தை ஆண்ட உயர்ந்தவர் குடியில் தோன்றியவனே -
பிணங்களைக் கோத்த கொம்புகளையுடைய ஆண்யானைத் திரளின்
நிணத்தைத் தின்ற பேய்மகளிருடைய								25
இணைத்த ஆரவாரம் முழங்குகின்ற துணங்கைக் கூத்தின் சீர்க்குச்
செறிந்த குறைத்தலைப்பிணம் எழுந்து ஆட,
அச்சந்தரும் போர்க்களத்தின்கண்
ஆண்களின் தலையால் செய்த (பார்த்தவரை)வருத்தும் அடுப்பில்

வலிமிக்க வேந்தருடைய ஒள்ளிய குருதியாகிய உலை						30
வெகுளியாகிய நெருப்பில் மறுகிப் பொங்க,
வெல்லுதற்கு அரிய கடிய வலியினையும்,
வெற்றி விளங்கிய சீரிய கொடும்தொழிலினையுமுடைய
வீரவளையல்கள் அணிந்த தோளையுடைய கைகளே துடுப்பாக
துழாவிச் சமைத்த ஊனாலாகிய சோற்றை,								35
இடும்முறை அறிந்த பேய் மடையன் (சமையல் செய்வோன்)
(இட்ட)அடியை வாங்கிப் பின்போகாத
வீரர்க்கு வேள்விசெய்யும்படி,
போரினை வெல்லும் அகன்ற படையினையுடைய

தென்னவன் என்னும் பெயர்கொண்ட கிட்டமுடியாத வலிமையுடைய				40
பழைய முதிர்ந்த கடவுளின் வழித்தோன்றிய,
மலைச்சாரலில் வீழ்கின்ற அருவியினையுடைய மலைக்கு வேந்தனே -
சீரிய முகபடாத்தையுடைய, விளங்குகின்ற நெற்றிப்பட்டத்தையுடைய
கடும் கோபத்தையுடைய, கமழுகின்ற மதநீரால்
சேறுண்டான நறிய தலையையுடையவாய்								45
மலையென்று (கண்டோர்)மருளும் உயர்ந்த தோற்றத்தினையுடைய,
போர்த்தொழிலே பயின்ற பெரிய யானை
வெகுளி மிகுந்து போர்க்களத்தில் பகைவரைக் கொன்றுதிரியவும்
குதிரைப்படை தோற்றுவித்த மிகுந்த நிறத்தையுடைய புழுதி

விரிந்த வானத்தில் வெயிலை மறைக்கவும்,							50
தாவும் குதிரைகளையுடைய கடிய செலவினையுடைய திண்ணிய தேர்
(சுழல்)காற்றுப் போன்று விரைந்து சுழலவும்,
வாட்போரில் மிகுந்த வலிமை (கொண்ட)மைந்தர்கள்
(தம்)தோளால் முறையாகச் செய்யும் வெற்றி முற்றுப்பெறவும் -
இரண்டு பெரிய (முடியுடைய)வேந்தருடன் குறுநிலமன்னர் பலரும் வீழ				55
பொருது அவரைப் போரில் வென்றும்,
விளங்குகின்ற அருவிகளையுடைய மலைகளைக் கடந்து
காடுகளைப் பிளக்கும் மாறுபாட்டையுடைய போராற்றலால்,
உயர்ந்து ஓங்கிய சீரிய தலைமையினால்,

நிலத்தைத் திருத்தித்தந்த பெரிய உதவியினையும் உடைய,					60
பொன்னால் செய்த மாலையை அணிந்த நெடியோன் வழியில் வந்தவனே -
மரங்களைச் சுட்டு மலைகளை நொறுக்கி விழச்செய்யும்
பெருமையினையுடைய இடிமின்னலின் இடி(முழக்கத்தைப்) போன்றவன் நீ,
சேர்தற்கரிய அடர்ந்த காவல்காட்டையும், ஆழ்ந்த கிடங்கினையும்,
உயர்ந்து வளர்ந்த, வரிசையான குறுவாயில்களைக்கொண்ட					65
நெடிய மதிலினையும், வரிசையான ஞாயில்களையும்,
அம்பு விடுகின்ற, வேல் வீசுகின்ற அரண்களையும்,
தடைப்படாமல் மேற்சென்று,
கைக்கொண்டு போந்த சீரிய தலைமையோடு,

தெற்கே குமரியும், வடக்கே பெரிய இமயமும்,						70
கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கடல்களும் எல்லையாக உள்ள (வேந்தர்கள்)
(தத்தம்)பழைமையான தொடர்புகளைக் கூறி, ஏவிய வழி ஒழுக,
வெற்றியோடே செறிந்து நடந்த
மன்னர்க்கும் மன்னர் ஆவாய்,
வானவெளியோடு ஒன்றுபட்டுத் தோன்றும் பெரிய மூன்று நீர்மையுடைய			75
அச்சம் நிலைபெற்ற கரிய கடலில்,
வளையும் திரை குறுக்கே பிளவுபடுமாறு,
வேகமான காற்றால் (ஓடித்)துறையைச் சேரும்பொருட்டு,
நெடிய கொடியை உச்சியில் உடையவாய், பாய் விரித்து

இனிய இசையை உடைய முரசம் முழங்க,							80
பொன் மிகுதற்குக் காரணமான சீரிய சரக்குகளை
நாட்டிலுள்ளோர் நுகரும்படி நன்றாக இறக்குதலைச் செய்யும்
அசையும் இயல்பினையுடைய பெரிய மரக்கலங்கள் -
மேகங்கள் சூழ்ந்த மலையைப் போல
துறைகள் சூழ்ந்த - அசைகின்ற இருக்கையினையும்,						85
தெளிந்த கடலாகிய ஆழ்ந்த அகழியினையும்,
சிறப்புக்கள் அமைந்த உயர்ந்த நெல்லின் (பெயரைப்பெற்ற)
(சாலியூர் என்ற)ஊரைக் கொண்ட உயர்ந்த வெற்றியை உடையவனே -
நீரினை முகக்கும் (ஏற்றத்தில்)வரிசையாய் நிற்கும் தொழிலாளர்கள்

பாடுதலால் ஒலிக்கும் இசையும், ஏற்றத்(தோடு)						90
(ஏற்றத்)தோடு மேலும் கீழும் இயங்கும் அகன்ற (நீரிறைக்கும்)சாலின் ஓசையும்,		
குளத்தின் நீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைய(நீரை முகந்து) வயலை நிறைக்கின்ற
மென்மையான கட்டுக்களையுடைய வன்மையான ஏற்றப்பொறியின் ஓசையும்,
கடா விடுபவர் எருதுகளுக்குப் பூணும் தெளிந்த மணியின் ஓசையும்,
பெரிய பறவைகளைக் கடிந்து விரட்டும் ஓசையும், எந்த நாளும்					95
(நீல)மணி போன்ற பூக்களையுடைய கழிமுள்ளிகளையுடைய மணல் மிக்க கடற்கரையிலிருக்கும்
பரதவப் பெண்டிர் (ஆடும்)குரவைக் கூத்தின் ஓசையுடன் கூடி ஆரவாரிக்க -
ஒரு பக்கத்தே, விழாக்கள் நிறைந்த அகன்ற ஊர்களில்,
முழவு (போலும்)தோளினையுடைய (கல்வியால்)மாறுபடுதலையுடைய பொருநர்க்கு

அச்சம் பொருந்திய பெரிய சிறப்பினையுடைய							100
(கன்றும் பிடியும் என்னும்)இரண்டு பெயரையுடைய பெரிய திரளுடன்				
ஒளிர்கின்ற கொம்புகளையுடைய ஆண்யானைகளைக் கொடுத்தும்,
பொன்னாற் செய்த தாமரைப் பூவைச் சூட்டியும்,
நன்மை அமைந்த அணிகலன்களைக் கொடுக்கும்
பல குட்ட நாட்டு அரசரை வென்ற வேந்தனே -							105
பாறைகள் சூடேறும் கடுமையான வேனிலால்
பெரிய மேகம் மழையை மறைத்துக்கொண்டாலும்,
(நாள்தோறும் முறையாக)வரும் விடியற்காலத்து வெள்ளி (தன் திசையில்)மாறினாலும்,
மிகுந்த நீர் மாறாது (வருகையினால்)விளைச்சல் பெருக,

நெற்கதிரின் ஓசையும், (அதனை)அறுப்பாரின் ஓசையும்,						110
பறவைகள் ஆரவாரித்து ஒலிக்கும் ஓசையும், என்றும்
பகைமையை விரும்பிச் சுறாமீன்கள் செருக்கித் திரிகின்ற
புலால் (நாறும்)நீரையுடைய அகன்ற கடலிடத்தில்,
நிலாப்போலும் மணலையுடைய கரையினில் குடமுழா(ப்போலும் காயையுடைய) தாழையைக்கொண்ட
குளிர்ந்த சோலையின் செறிந்த நீர்திவலையின் ஓசையும்,						115
வரிசையாக வருகின்ற படகின் மீன்பிடிப்போர் கரையில் இறங்கும் ஓசையும்,
பெரிய கழியின் பாத்திகளில் விளைந்த வெள்ளை உப்பை விற்போரின் ஒலியோடு,
முழங்குதல் ஓயாத முழக்கத்தோடே புது வருவாயையுடைய
முதுவெள்ளிலை (என்னும் ஊரில் வாழும்) - புகழப்படுகின்ற

மிகுதியாய் விரும்பப்படும் சிறந்த செல்வமாகிய,						120
(கல்வி, கேள்வி என்னும்)இரண்டு வகையாலும் புகழ் நிறைந்த	
சிறிய ஊர்களின் பெரிய ஊழியர்கள்,
குடிகள் மிக்க நான்கு நிலங்களிலும் வாழ்வாரோடு
பழைமையைக் கூறி ஏவல் கேட்டுநிற்க;
காற்றோ என்று சொல்லும்படி விரைந்து சென்று,							125
பகைவர் நாடு கெடத் தீமூட்டி,									
தலையாலங்கானம் என்கிற ஊரின்கண் பகைவர்க்கு அச்சம் தோன்றும்படி தங்கி,
அரசர்கள் விழும்படி போர்செய்து,
முரசைக்கொண்டு களவேள்வி வேட்ட

கொல்லுகின்ற ஆற்றல் மிக்க உயர்ந்த புகழையுடைய வேந்தனே -				130
(உன்னுடன்)நட்புக் கொண்டவருடைய குடியை உயர்த்துவாய்,					
(நீ)சினந்தவரின் அரசுரிமையை எடுத்துக்கொள்வாய்,
பெரிய நன்மக்களிடத்தே மேலாய்த் தோன்றுகையினாலே
புகழையுடைய விழுமிய தலைமையினையும்,
(நன்றாக)விளைந்து முதிர்ந்த சீரிய முத்தினையும்,							135
பளிச்சிடும் சங்கினையுடைய சங்கு குளிப்பார் இருப்பினையும்,					
கள்ளை(யே) உணவாகக்கொண்டோரின் குடியிருப்புப் பகுதிகளையும் உடைய,
நல்ல கொற்கை என்னும் ஊரிலுள்ளோர் விரும்பும் வீரவேந்தே -
(தம்மால்)செறப்பட்ட பகைவர் மனம் கலங்கும்படி அவரிடம் சென்று

(அவர்க்கு)அச்சம் தோன்றத் தங்கும், வருத்தத்தை உடைய வலிமையினையும்,			140
கொழுத்த ஊனையுடைய இறைச்சித்துண்டு கலந்த கொழுமையான சோற்றினையும்,		
புலால் (நாறும்)வில்லையும், பொலிவுடைய கூவைக்கிழங்கையும்,
வஞ்சினம் கூறுதலையும், ஆரவாரத்தையுடைய குடியிருப்பினையும் உடையவராகிய
தென்திசை மீனவர்களைப் பொருது அடக்கிய அரிமா போன்றவனே -
அரியவை (என்று எண்ணப்படுபவற்றை) எல்லாம் (மிக)எளிதாகக் கொண்டு,			145
உரியவற்றை எல்லாம் வேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்ளாமல் (பிறர்க்குக்)கொடுத்து,		
மிக விரும்பி (ஊரின்கண்)உறைவோம் என்று சொல்லாமல், மேற்கொண்டு புறப்பட்டு,
பனி ஒழுகுகின்ற மலையிடத்தனவாகிய காடுகளைக் கடந்து,
(பகைவர்)உள்நாடுகளில் புகுந்து, அவரின் அரண்களைக் கைக்கொண்டு,

ஆண்டுகள் பல கழியுமாறு (நீ)விரும்பும் இடத்திலே தங்கி,					150
(அந்நிலங்கள்)மேன்மைபெற அங்குத் தங்கிய வெல்லும் போரினையுடைய தலைவனே -		
மிக்க பகையுடையோர் நிலத்தில் புகுந்து, அவரின்
காவலையுடைய பொழில்களின் நிலையை அழித்து,
குன்றுதல் அறியாத பெரிய மருதநிலங்களை
(செந்)நிறக் கொழுந்துகளையுடைய நெருப்பு மேய்ந்துவிட,						155
நாடு என்னும் பெயர்(போய்) காடு என்னும் பெயராக,
பசுக்கள் இருந்த இடங்களில் விலங்குகள் தங்க,
ஊர்கள் இருந்த இடமெல்லாம் பாழிடம் ஆக,
ஒளிர்கின்ற வளை அணிந்த இள மங்கையர்

துணங்கைக்கூத்தையும், சீரான குரவைக்கூத்தையும் மறக்க,					160
அவையத்தோர் இருந்த பெரிய அம்பலத்தில்
இரட்டையான அடிகளையும் கடிய பார்வையினையும் உடைய
பேய்மகளிர் உலாவி ஆட,
இல்லுறை தெய்வங்கள் உலாவும் அகன்ற ஊரில்
நிலத்தில் கிடந்த திரளான வாயில்(நிலை)களில்							165
துன்பம்கொண்ட பெண்கள் வருந்தியவராய் அழுதுநிற்க,
வளமையான ஊர்களிலிருந்த குடிகள் பசியால் வருந்தி,
செழுமையுள்ள (தம்)உறவினரின் பாதுகாப்பில் சென்றுசேர,
பெரிய மாளிகைகளில் வீழ்ந்துகிடக்கும் கரிந்துபோன குதிர்களில் தங்கியிருக்கும்

கொண்டையையுடைய கூகைச்சேவல் தன் பெடையோடே ஒலிஎழுப்ப,				170
செங்கழுநீர் மிக்க இடம் அகன்ற பொய்கைகளில்
யானை(யும்) மறையுமளவிற்கு வாட்கோரையும் சண்பகங்கோரையும் நெருங்கி வளர,
நல்ல ஏர் உழுத விரும்புதல் அமைந்த விளைகின்ற வயல்களில்
பல மயிரினையுடைய பெண்பன்றியோடு ஆண்பன்றி ஓடித்திரிய,
(மனிதர்)வாழாமற்போனதால் பிழைப்பு மிகவும் கெட்டு						175
பாழ்நிலம் ஆயின நின் பகைவர் நாடுகள் -
எழுந்துயராத தோளினையும், முழங்குகின்ற ஓசையையும்,
பெருமையையுடைய கால்களையும், உயர்ந்த கொம்பினையும் உடைய
கடிய சினங்கொண்ட யானைகளை எங்கும் பரப்பி,

விரிந்து நிற்கும் கடல் போல் அகன்ற படையோடு						180
முருகனைப் போன்று பகைவரிடத்திற்குச் சென்று,
விரிந்த விசும்பெங்கும் ஆரவாரம் முழங்க,
மழை போல அம்புகளை ஏவி,
பல குதிரைகள் துகள்களை எழுப்ப,
சங்கம் முழங்க, கொம்புகள் ஒலிக்க,									185
பெருமை அழியும்படி வென்று கொன்று, பகைவரின்
நாடுகள் அழியும்படி (அவரின்)அரண்களைக் கைக்கொண்டு,
(பகைவரைச்)சேர்ந்தாருடைய வலியைப் போக்குதலின்,
(நீ)சினந்த பகைவர் நின் சொற்படி நடப்ப,

அகன்ற இடத்தையுடைய பழைய நாவலந்தீவின் நாடுகளை நின்னதாக வளைத்து,		190
அரசியலறம் வழுவாது அறவழியைக் காட்டி,
பெரியோர்கள் சொல்லிச் சென்ற பாதை வழியிலிருந்து விலகாமல்,
மேல் அடிவானத்தில் காணப்படும் வழிவழியாகத் தொழுதுவரும் பிறையைப் போல
வழிமுறை வழிமுறையாகச் சிறக்க நின் ஆளுமையுள்ள அரசாட்சி -
கீழ் அடிவானத்தில் தோன்றும் நிறைந்த இருள் பக்கத்தையுடைய (முழு)மதியைப் போல்	195
(கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குறைந்து)தேய்ந்து கெடுக நின் பகைவரின் ஆக்கம் -
உயர்ந்த நிலையிலுள்ள தேவருலகத்தை அமிழ்தத்துடன் பெற்றாலும்,
பொய்யைத் தூர விலக்கிய வாய்மையுள்ள நட்பினையுடையாய்;
முழங்குகின்ற கடலை எல்லையாகவுடைய அகன்ற இடத்தையுடைய உலகத்தாரொடு

உயர்ந்த வானுலகத்துத் தேவரும் (பகைவராய்)வந்தாலும்,				200
(அப்)பகைவர்க்கு அஞ்சிப் பணிந்து நடக்கமாட்டாய்;
தெற்கு நாட்டு இடங்களிலுள்ள மலைகள் நிறையுமளவு
வாணன் எனும் சூரன் வைத்த சீரிய பெரும்செல்வத்தைப் பெற்றாலும்,
பழி நமக்கு வரட்டும் என்றுகூறாய், (மாறாக)சீரிய செல்வப் பெருக்கை
வழங்கும் எண்ணத்துடன் புகழைமட்டும் விரும்புவாய்;						205
அத்தன்மையுடையாய், உன்னோடு ஒப்பிட்டுக் கூறவல்லோன் எவன்?
மேலான ஒன்றைக் கூறுவேன், கொல்லும் போர்த்தொழில் வல்ல தலைவனே,
கேட்பாயாக, நெடிது வாழ்க, கெடுக நின் மயக்கம்,
கெடாமல் நிலைபெறுக உனது தொலைதூரத்தும் சிறந்து விளங்கும் நல்ல புகழ் -

கெடாத பெருக்கத்தினையுடைய நீங்காத புதுவருவாயும்,					210
(உண்பதற்காகச்)செலவழித்துக் குன்றாத கொழுவிய தசையும்,
உண்டு குறையாத பலவாகிய சோறும்,
பருகிக் குறைவுபடாத மிக்க கள்ளும்,
தின்று தீராத (இன்னோரன்ன)வகைகளும், (இவை எப்பொழுதோ அன்றி)ஒவ்வொரு நாளும்,
நிலம் சுமக்கமாட்டாத நல்ல பல பொருள்திரள்களையும் உடைய,					215
பயன் அற்றுப்போதலை அறியாத வளம் நிரம்பிய அரண்மனைகளில்,
(யாழ்)நரம்பைப் போல் பாடும் நயப்பாடு தோன்றும் பாட்டினையுடைய
விறலியரின் வெறுமையான கைகளில் குறிய வளைகளைச் செறித்துச்சேர்க்க,
பாணர்கள் மகிழும்படி யானைகள் பலவற்றையும் கொடுத்து,

தம்மைச்சேர்ந்தோர் மகிழ எயில்பொருள்கள் பலவற்றைச் செலுத்திக்கொடுத்து,			220
(பகைவர்)மறம் கலங்கும்படி அவரிடத்தே சென்று,
வாட்போரில் (அவரை)வருத்தி, அதன் முயற்சியைப் பாராட்டி,
(அன்றைக்)காலையில் வந்துகூடிய நல்ல பொருநற்குத்
தேருடன் குதிரைகளையும் கொடுத்து,
சூடுதலுற்ற ஒளிவிடும் வஞ்சியினையும்,								225
பூசினபடியே புலர்ந்த நறிய சந்தனத்தையுமுடைய
சீரிய பெரியோரைச் சுற்றமாகக் கொண்டு,
கள்ளினையுடைய பெரிய பச்சைக் குப்பிகள் வற்றும்படியாக உண்டு,
(தமக்குப்)பணிந்தவரின் நாடுகள் தம் சொற்படி நடப்ப,

(தமக்குப்)பணியாதோர் நாடுகளைப் பணியச்செய்து (அவரின்)திறையைக் கொள்ள,		230
பருந்துகளும் பறக்கமுடியாத பார்வையைக் கொண்ட பாசறைகளில்
ஒலிக்கின்ற கண்ணையுடைய முரசுகள் காலையில் ஒலிப்ப,
கேடு உண்டாகக் கடந்துசென்று, (அவர்தம் நாட்டில்)வேண்டிய இடத்தில் தங்கி,
பெருமைகொண்ட பெரிய வலிமையுள்ள, பல வேல்களைக் கொண்ட மன்னர்கள்,
கரையைப் பொருது முழங்கும் செறிதலையுடைய பெரிய கடலின்				235
அலைகள் குவிக்கின்ற மணலினும் பலரே - (புகழோடு
அகன்ற இடத்தையுடைய இந்த உலகத்தை ஆண்டு, பின் இறந்துபோனோர்) -
எனவே, கீழ்க்கடலில் நீரை முகந்து மேலைக்கடலை வளைத்து,
இரவென்றும் பகலென்றும் அறிந்துகொள்ள இடமின்றி,

மேடு பள்ளங்கள் எல்லாவற்றிலும் நீர் திரண்டு குவிந்து,					240
கவலைக்கிழங்கு எடுத்த குழிகளில் அருவிநீர் (விழுந்து)ஒலிக்க,
மூங்கில் வளர்ந்த மலைச்சரிவுகளில் யானைகள் நடுங்கிநிற்க,
மலை அடிவாரத்தில் முழங்கும் இடிகளோடே முகில்கள் பரவி,
சிதறுதலையுடைய பெரு மழை மிகுதலால், பெருக்கெடுத்து,
கீழ்க்கடலுக்குப் பாயும் (கலங்கல்)நிறத்தையுடைய மழைநீர், முனைந்து				245
ஓங்கிச் செல்லும் வெள்ளம் குளங்கள் கொள்ளும்படி நிறைப்ப,
யானையை மறைக்கும் அளவுள்ள கதிர்களைக் கொண்ட வயல்களிலும்,
விளங்கும் மடுக்களிலும், இலைக்கு மேலே உயர்ந்த
முள்ளுடைய அடித்தண்டையுடைய ஒளிவிடும் தாமரைப்பூவினையும்,

தேன் கமழும் மணமிக்க நெய்தல் பூவினையும்,						250
வளவிய இதழ் விரிந்த நீலப்பூவினையும்,
மெல்லிய இலையினையும் வண்டுகளையும் உடைய ஆம்பல்பூவோடு,
வண்டுகள் தங்குதல் கொண்ட மணங்கமழும் பூக்களைக்கொண்ட பொய்கைகளிலும்,
கம்புட்கோழி (தன்)இனிய உறக்கம் கெட்டோட,
வள்ளைக்கொடிகளை ஒதுக்கிவிட்டு வலிமையுடைய மீன்களை முகந்துகொண்டு,		255
(தாம்)கொண்டவற்றைக் கூவிவிற்கும் கொடிய முடிச்சுக்களையுடைய வலைகளையுடையோர்,
கொறுக்கைச்சிப் புல்லையுடைய வயல்மீன்களைக் கொன்றுகுவிக்கும் ஓசையும்,
கரும்பு ஆட்டும் ஆலைகளின் ஓசையும், களை பறிக்கும் ஓசையும்,
சேற்றில் மாட்டிக்கொண்ட எருதுகள் படும் வருத்தத்தை

கள்ளை உண்ணும் களமர் பெயர்க்கும் ஆரவாரமும்,						260
தழைத்த பகன்றையின் (நெல்)முற்றிய வயல்களில்
வலிய கைகளைக் கொண்ட நெல்லறுப்போரின் அரிபறை ஓசையும், இனிய ஓசையுடைய
துளிகளையுடைய முகில்கள் பெய்யும் குளிர்ந்த திருப்பரங்குன்றத்தில்
விழாக்கொண்டாடும் ஆரவாரமும், ஆரவாரத்தையுடைய மகளிர் திரள்
(தம்மிடத்து)தாழ வீழ்ந்த கோதை (தம் கணவர் மார்பின்)மாலையொடு அழகுபெறக் கூட		265
அவர்களுடன் சேர்ந்து நீராடும் ஆரவாரமும் ஆகிய அனைத்தும்
அகன்ற பெரிய வானத்தில் முழங்கி, இனிதாக இசைக்க,
குருகுப்பறவைகள் ஒலியெழுப்ப, மனையிலுள்ள மரங்கள்தோறும்
மீனைச் செதுக்கி(வேண்டாதவற்றை)க் கழிக்கும் பாணர் குடியிருப்புடன்

மருதநிலம் ஒழுக்கம் அமைந்த குளிர்ந்த வயல்வெளிகள் சூழ்ந்த ஒருபகுதியும் -			270
சிறிய தினைக்கதிர்கள் கொய்யப்பட, எள்ளின் இளங்காய்கள் முற்றிக்கறுக்க,
கரிய தாளினையுடைய வரகின் கரிதாகிய கதிர் முற்றிக் காய்ந்துபோக,
ஆழமான குழிகளில் திருவினையுடைய மணிகள் விளங்க,
வளர்ந்த காட்டில் நல்ல பொன் மேலே பிறழ,
பெரும் அழகைப் பெற்ற சிறிய தலையையுடைய நௌவிமான்					275
மடப்பத்தையுடைய கண்ணையுடைய பிணையோடே சுழல்வனவாய் துள்ள,
ஒளிவிடும் பூக்களுடைய கொன்றை பரந்த நிழலில்,
பரப்பினாற் போன்ற பாறை அழகுபெற்று,
நீலமணியை ஒத்த பசிய(கரும்பச்சை நிற) பயிர்களிடந்தோறும்

வெள்ளியின் நிறத்தை ஒத்த ஒள்ளிய பூக்கள் உதிர்ந்து,						280
முறுக்குண்ட அரும்புகளையுடைய முசுண்டையுடன் முல்லையும் பரவ,
நீலமணியென்று மருளும் நெய்தல், மாறும்படி, விருப்பத்தையுடைய,
தெளிந்த நீரையுடைய நெகிழ்ந்த பள்ளத்தில் தொய்யில் கொடியோடே மலர,
வல்லவன் ஒருவன் இழைத்த வெறியாடும் களம் போன்று
முல்லை ஒழுக்கம் அமைந்த முல்லைக்காடு சூழ்ந்த ஒரு பகுதியும் -				285
நறிய அகிலையும் சந்தனத்தையும் வெட்டி மேட்டுநிலத்தே விதைத்த
குறிய கதிர்களைக் கொண்ட தோரைநெல்லும், நெடிய தண்டையுடைய வெண்சிறுகடுகும்,
ஐவனம் என்னும் வெள்ளிய நெல்லொடு பிணக்கம் கொண்டு வளர்ந்து,
இஞ்சியும், மஞ்சளும், பசுத்த மிளகுக்கொடியும், பிறவும்

பலவாய் வேறுபட்ட பண்டங்களும் கல்தரையில் குவிக்கப்பட்டு,					290
தினை விளையும் மலைப்பக்கத்தில் கிளியை ஓட்டும் ஆரவாரமும்,
பன்மணி போன்ற பூவினையுடைய அவரையின் நிறமிக்க தளிரைத் தின்னும்
ஆமாவை ஓட்டுகின்ற கானவரின் ஆரவாரமும்,
குறவன் தோண்டின, மூடின வாயையுடைய பொய்க்குழியில்(விழுந்த)
கீழ்நோக்கிய பார்வையையுடைய ஆண்பன்றியைக் கொன்ற ஆரவாரமும்,				295
கரிய அடிமரத்தைக்கொண்ட வேங்கையின் பெரியதாய்க் கிளைத்த கொம்புகளில்(பூத்த)
நறிய பூவைப் பறிக்கும் ஆரவாரமும், கரிய நிறத்தையுடைய
பன்றியைக் கொல்லும் வலிமையினையுடைய புலியின் ஆரவாரத்தோடு, எல்லா ஆரவாரமும்
விளங்குகின்ற வெள்ளிய அருவி முழக்கத்தோடே மலைச்சாரல்களில் எதிரொலிக்க

கரிய காலையுடைய குறிஞ்சியின் ஒழுக்கம் அமைந்த பக்கமலைகள் சூழ்ந்து,			300
பெறுதற்கரிய சிறப்பினையுடைய பெரிய மலைகள் தழுவி(நிற்கும் குறிஞ்சி நிலம்), ஒரு பக்கம் -
பெரிய மூங்கிலின் பசிய புதரினை மிக்க நெருப்பு சுட்டுவதக்க,
(உணவின்றி)கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வலு இழந்த யானைகள் (வேறு)மேய் நிலங்களுக்குச் செல்ல,
மகிழ்ந்த இசைஞர்கள் (தம்)இசைக்கருவிகளை முழக்கினாற் போன்று,
முங்கிலின் கணுக்கள் திறக்கப்பட்டு உடைவதனால் தட்டை அழகு அழிந்து,			305
அருவிகள் இல்லையான அழகில்லாத பெரிய மலையிடத்தில்,
வைக்கோலைக் கண்டாற் போன்று புல் உலர்ந்த அழகிய காட்டில்,
நிறைவினையுடைய சூறாவளியை முழைஞ்சிடங்கள் முகந்துகொள்கையினால்,
காற்று மிகுந்த கடல்போல் ஒலிக்கும் ஆரவாரத்தையுடைய;

குழையால் வேய்ந்த குடியிலிருக்கும் மான் தோலாகிய படுக்கையினையும்,			310
தழை விரவின கண்ணியினையும் கடிய சொல்லினையுமுடைய இளைஞர்
வில்லையுடைய கையை உடையராய்ப் பல வழிகள் கூடுமிடத்தே காவல்காக்க;
நிழல் தன் வடிவை இழத்தற்குக் காரணமான முதுவேனில் காலத்தையுடைய மலையிடத்து
பாலை ஒழுக்கம் அமைந்த அருநிலம் சேரப்பட்டு ஒரு பக்கம் -
ஒலிக்கும் கடல் தந்த விளங்குகின்ற ஒளியினையுடைய முத்துக்களும்,				315
அரம் கீறியறுத்த இடம் நேரிதாகிய விளங்கும் வளைகளும்,
பரதர் கொண்டுவந்த பலவாய் வேறுபட்ட பண்டங்களும்,
கரிய கழியிடத்துப் பாத்தியில் விற்கும் தித்திப்புக்கூட்டிப் பொறித்த புளியோடே வெள்ளிய உப்பும்,
பரந்து உயர்ந்த கானலில் வலிமையான கையினையுடைய திமிலர்

கொழுவிய மீன்களை அறுத்த உடுக்கையின் கண் போன்ற (மீன்)துண்டங்களும்(ஏற்றப்பட்ட)	320
சீரிய மரக்கலங்களைக் கடலில் இயக்கும் மாலுமிகள்
அகன்ற இடத்தையுடைய நாடுகளினின்றும் நல்ல அணிகலன்களை எடுத்துச்செல்ல
பலருடன் கூடி, தம்முடன் கொண்டுவந்த குதிரைகளோடே முழுவதும்
நாள்தோறும் வழிவழியாகச் சிறக்க,
நெய்தல் ஒழுக்கம் அமைந்த வளம் பலவும் நெருங்கப்பட்டு, அங்கு				325
ஐந்துவகை நிலங்களும் அழகுபெறப் பொருந்துதல் தோன்ற -
முழவு முழங்கும் அகன்ற ஊரில்,
விழாக்கோலம் நிலைபெற்ற அகன்ற தெருவினையும்,
துணங்கைக் கூத்தினையும், அழகிய குரவைக் கூத்தினையும் உடைய மணம் கமழ்கின்ற சேரியினையும்,

இனிய செருக்கினையுடைய புதுவருவாயினையுடைய குடித்திரளையும் உடைய அங்கே,	330
(புலவர்)பாடுதல் நிறைந்த நல்ல நாட்டிற்கு நடுவணதாய் -
முசுக்கலைகள் தாவுகின்ற உயர்ந்த மலையுச்சியில்,
மயில்கள் அகவும் நிறைந்த மரக்கிளைகளில்
மந்திகள் ஊசலாட, பெரிய வானில் உயர்ந்து
ஆரவாரிக்கின்ற பெருங்காற்று மோதிய மரங்கள் அடர்ந்த சோலையிலும்,			335
ஓடுகின்ற நீர் கொழித்துக்கொணர்ந்த வெள்ளிய மேற்பரப்பையுடைய திரண்ட மணலையுடைய
காடுகளும் சோலைகளும் சூழ்ந்த நீரடையும் கரைகள்தோறும்,
தாதுக்கள் சூழ்ந்த கோங்கினையுடைய பூவும் (ஏனை)மலர்களும் பரந்து
மாலையைப் போன்று ஒழுகி ஓடும் பெருநீர் நன்றாகி வருதலையுடைய

விளங்குகின்ற அறலையுடைய வையையின் துறைகள்தோறும்					340
பலவாய் வேறுபட்ட பூத்திரளையுடைய பூந்தோட்டங்கள் சூழ்ந்த,
நெடுங்காலம் அடிப்பட்டிருந்த பெரும்பாணர்களின் குடியிருப்பினையும் -
நிலத்தையும் (அதன்)வளத்தையும் கண்டு முடிவுபோகாத
விளங்கும் பெரிய செல்வத்தினை உடைய மான விறல் வேள்(என்னும் குறுநில மன்னனுடைய)
அழும்பில் என்னும் ஊரை ஒத்த நாடுகளை இழந்தவர்களும்,					345
செல்வத்தினையுடைய பல ஊர்களிடத்தனவாகிய குடிகளை இழந்தவர்களும்,
அதிக நாட்களாய் கறுவிக்கொண்டு இருக்கும் -- (தன்)வலிமையினால் வந்த --
தலைமைச்சிறப்புடைய யானையைக் கொல்லும் -- போர்த்தொழிலை உடைய, வேந்தரை,
இனிய ஓசையினையுடைய முரசம் (உழிஞைப் போர்க்கு)இடைநிலத்தே கிடக்கும்படி,

பலவாய்க் கிடந்த மாறுபாட்டினை அகற்றி, (பகைவர் அத்தனை)பேரின் முதுகைக் கண்டு,		350
(கீழே)மண்ணுள்ள அளவும் ஆழ்ந்த, நீலமணி போலும் நீரையுடைய கிடங்கினையும்,
விண்ணைத் தொடுமளவு உயர்ந்த பல படைகளையுடைய மதிலினையும்,
தொன்றுதொட்ட வலிமை நிலைபெற்ற, தெய்வத்தையுடைத்தாகிய நெடிய நிலையினையும்,
நெய் பலகாலும் இடுதலால் கருகின திண்ணிய வாய் பொருத்தப்பட்ட கதவினையும்,
முகில் உலாவும் மலைபோல உயர்ந்த மாடங்களோடு,						355
வைகை போன்று (மக்களின் இடையறாத)போக்குவரத்தை உடைய வாயில்,
பலவகையால் பெயர்பெற எழுந்து வானத்தே சென்று(ப்பின்)
சில்லென வீசும் காற்று ஒலிக்கும் பல சாளரங்களையுடைய நல்ல இல்லங்களையும்
ஆறு கிடந்தாற் போன்று அகன்ற நெடிய தெருவில் -

பல வேறுபட்ட குழுவினரின் ஓசை எழுந்து ஒலிக்க,						360
பெருமையையுடைய காற்று எடுத்த கடலொலி போல
முழங்கும் ஓசையையுடைய நல்ல முரசத்தைச் சாற்றுபவர் செய்திகூற,
குளத்தைக் கையால் குடைந்தது போன்று இசைக்கருவியங்களை இயக்க எழும் இசைகேட்டு
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் செருக்கினைக் கொண்ட ஆரவாரத்தையும் உடைய,
ஓவியத்தில் கண்டாற்போன்ற இரண்டு பெரிய அங்காடித்தெருவின்கண்				365
விழா நிகழ்த்திக் கட்டின அழகினையுடைய பல கொடிகளும்,
வேறுபட்ட பல பெயர்களையுடைய (உறுதி)நிறைந்த அரண்களைக் கைப்பற்றக் கைப்பற்ற
நாள்தோறும் உயர்த்திய நன்மையுடைய அலங்காரமான கொடியும்,
கடல் ஒலித்ததைப் போன்ற நிலைபெற்ற வேல் படையோடே(பகைவரை)

புலால் நாற்றம் உண்டாகக் கொன்று, பின்னர் அணியாய் நின்ற யானைத் திரளையும் கெடுத்து,	370
புகழை உண்டாக்கி எடுத்த வெற்றி அமைந்த நல்ல கொடியும்,
கள்ளின் களிப்பைக் கூறும் கொடியும், (அவற்றுடன்)நன்றாகிய பல
பலவாய் வேறுபட்ட திரண்ட கொடிகளோடு பெருங்கொடிகளும் நிலைபெற்று,
பெரிய மலையிடத்து அருவியைப் போன்று நெளிந்துஆட,
பனைமீன்கள் உலாவும் சங்கு மேய்கின்ற கடலிடத்தில்,						375
இறுகும் பிணிப்பினையுடைய வலிமையான (பாய் கட்டின)கயிற்றை அறுத்துப், பாயையும் பீறிப்
பாய்மரம் அடியில் முறியும்படி மோதி வெகுண்டு ஒருசேரக்
கடிய காற்று எடுக்கையினால் பாறைக் கற்களில் மோதி உராய்ந்து,
நெடிய சுழற்காற்றில் அகப்பட்ட மரக்கலத்தைப் போல

இரண்டு பக்கமும் (முன்னும் பின்னும்)சங்குகள் ஒலிக்க, வெகுளி மிக்கு				380
கோல் கொண்டு அடக்குவோரைக் கொன்று, பாகரைத் தூக்கி எறிந்து,
மெல்லிய பிணிப்பையுடைய வலிய சங்கிலிகளைப் பொருட்டாக எண்ணாமல், அவை கட்டின தறியை முறித்து,
கம்பத்தை விட்டுச் சுழலும் கடாத்தையுடைய யானையும்;
அழகிய இடத்தையுடைய பெரிய வானம் மறையும்படி, காற்றைப் பிளந்துகொண்டு
ஒள்ளிய கதிரையுடைய பகலவனைச் சேரும் அளவாகக் கொண்டதுபோல் பறக்கும்		385
சிவந்த காலையுடைய அன்னத்தினது சேவலை ஒத்த,
நிறமிக்க மயிரினையுடைய குதிரைகள் ஓடுதலாலே, ஓட்டம் மிக்கு,
காற்றுப்போல் விரையும் அழகிய தேரும்,
(கோலைக்)கொண்ட வலவன் தான் பயிற்றுவித்தைக் கூறியபடி ஓட்டலின்,

தடம் பதிந்த வட்டமான பாதைகளில் ஆதிஎன்னும் ஒட்டத்தில் ஓடின				390
ஒழுங்குபட்ட பிடரிமயிரினையும், இடுமயிரினையும் (சவரி முடி)உடைய குதிரைகளும்
யானை போன்ற அச்சம்தரும் போக்கினையுடைய
கள்ளை உண்ட மறவரின் பெரிய போரைச்செய்யும் கலக்கமும்,
(இவ்வாறு தடுத்தற்கு)அரியனவும், எண்ணிறந்தனவுமாகிய நால்வகைப் படையும் வந்து போகையினால் - 
இனிய குழல்போன்ற தின்பண்டங்களை உணவாகக்கொண்ட கழலணிந்த காலினையுடைய மழவரின்	395
பூவைத் தலையில் கொண்ட முழவின் வலிய கண்ணைப் போன்ற
கூடைகளில் இட்டுவைத்த கமழ்கின்ற நறிய பூவினையுடையவரும்,
பலவகையாக விரித்துவைத்த ஒன்றற்கொன்று மாறுபட்ட பூமாலையுடையவரும்,
பலர் கூடி இடித்த துகள் பறக்கும் சுண்ணாம்பு உடையவரும்,

அழகு செய்யும் இனிய களி கலந்த இனிய நீரினையுடைய பசிய பாக்குடன்,			400
நீண்ட கொடி(யில் விளையும்) வெற்றிலையை உடையவரும், சங்கு சுட்டு(ப் பொடித்த) சுண்ணாம்பையுடையவரும்,
இரண்டு பக்கத்திலும் (படை)வந்த பகைப்புலத்தை ஒக்க,
இனிய உயிருக்கு அஞ்சி, இன்னாததாகப் பெருமூச்செறிந்து,
ஏங்குபவராயிருந்து, அப்படை சென்ற பின்னர்,
பல வேறுபட்ட பண்டங்களைத் தம்மிடத்தே சேர்த்துக்கொண்டு திரிந்து விற்பவரும்,		405
மலை போன்ற மாடங்களின் குளிர்ந்த நிழலில் இருக்க -
கரிய கடலில் (மிதக்கும்)வெண்மையான சங்கைப் போல, வாருதல் உற்று(தலை முடியைச் சீவி)
பெரியதாகப் பின்பக்கத்தில் இட்ட (முழுதும்)வெளுத்த நரையுள்ள கூந்தலையுடைய,
நல்ல வனப்பினையுடைய, பழைமை மூத்த பெண்டிர் --

{சிவந்த தன்மையினையுடைய பசும்பொன்னால் செய்த பாவை					410
வீழ்கின்ற ஞாயிற்றின் மாலைவெயிலில் காட்சியளித்தது போன்ற
சிவந்த நிறத்தையுடையவரும்; (ஆண்களை)வருத்தும் பார்வையை உடையவரும்; மடப்பத்தையுடைய கண்ணோடே
(பார்ப்பவர்)வியந்து கலங்கும் மாமை நிறமுடையவரும்; கூர்மையான பற்களின்
ஒழுங்குபட்ட வாயையுடையவரும்; வளைந்த மூட்டுக்களையுடைய மூங்கில்(போன்ற) தோளினையும்,
நெகிழ்ந்து விழுந்துவிடுவது போன்ற மின்னுகின்ற கைவந்திகைகளையும்,			415
தொய்யிலால் பொறிக்கப்பட்ட சுணங்கு தோன்றின இளைய முலைகளையும்,
மை ஒழுகினாற் போன்ற செறிந்த கரிய கூந்தலினையுமுடைய
மயிலின் தன்மையையுடையோரும்; மடப்பத்தையுடைய மொழியினையுடையோரும்;(ஆகிய மகளிர்)
(தம்மை)அலங்கரித்து, மெத்தெனெ நடந்து, கையைத்தட்டிக்

கல்லாத இளைஞருடன் சிரிப்பவராய் உண்டு துய்க்க,}						420
-- புடைத்தல் அமைந்த அழகிய பலவகைப்பட்ட செப்புக்களில்,
விருப்பம் மருவிய வடிவினையுடைய நுகர்வோர் விரும்பும் பண்ணியங்களை
கமழ்கின்ற நறிய பூவோடு மனைகள்தோறும் எடுத்துச்செல்ல -
முகில்கள் முகக்கக் குறையாது, (ஆற்று)வெள்ளம் உட்புக நிரம்பிவழியாது,
கரையை மோதி ஒலிக்கும் கடலைப் போல,							425
(வாங்குவோர்)எடுக்க எடுக்கக் குறையாது, (வணிகர்)கொணரக் கொணர நிறையாது,
தீர்த்த நீரில் (திருவிழாவிற்குக் கால்)கொண்ட ஏழாம்நாள் அந்தியில்,
ஆட்டங்கள் நிறைவுபெறும் விழாவின்போது (மக்கள்)ஆரவாரித்ததைப் போன்று,
மாடத்தால் விளக்கமுற்ற மிக்க புகழையுடைய மதுரையில்

நாளங்காடியையுடைய அகன்ற இடத்தில் (எழுந்த)பெரிய ஆரவாரமும் -				430
வெயிலையுடைய சுடர்கள் (வெப்பம்)குறைந்த, விரிந்து பரவுதல் மிக்க ஞாயிற்றையுடைய
செவ்வானத்தை ஒத்த, சிவந்து நுண்ணிதான வடிவில்,
கண்களை மயக்கி தெறித்துவிழப்பண்ணும் ஒள்ளிய பூவேலைப்பாடமைந்த ஆடைகளை,
பொன்னால் அலங்கரிக்கப்பட்ட உடைவாளோடு அழகுபெறக் கட்டி,
திண்ணிய தேரின் பிரம்பின்கண் புரளுகின்ற முன்றானையினையும்,				435
கச்சம் இறுக்கித் தழும்பேறிப்போயிருந்த கழல் அசையும் திருத்தமான கால்களையும்,
(உலகத்தார்)வலிமையைக் கடந்து (புகழோடு) திரியும் ஒப்பற்ற பெரிய வேப்பமாலையினையும்,
மாணிக்கம் ஒழுகினாற் போன்ற ஒளிரும் செங்கழுநீர் மாலையினையும்,
அழகு விளங்கும் மார்பில் முத்துமாலையோடே கலந்து அணிந்து,

காற்றின் இயக்கம் போன்ற விரைந்த குதிரைகளைச் செலுத்தி,					440
காலாட்கள் (சூழ்ந்து)காக்க, காற்று என விரைந்து செல்லும்,
முகில்போன்று (வரையாமற்கொடுக்கும்)வளவிய கையினையுடையராகிய வளப்பம் பொருந்திய செல்வர்
நாட்காலத்தே மகிழ்ந்திருக்கின்ற இருப்பின்கண் இருந்து விழாக் காண - (ஏனைய)அணிகலன்களோடே
தெள்ளிய உள்மணிகளையுடைய பொன்னாற் செய்த சிலம்புகள் ஒலிக்கும்படி, ஒளிரும் நெருப்பில்(இட்டு)
குற்றமற்று விளங்கிய அழகிய பொன்னாற் செய்த பளபளக்கும் அணிகலன்களையுடைய,	445
தெய்வமகளிர் கீழிறங்கிவந்ததைப் போல, பூத்தொழில் செய்த வளையலினையுடைய மகளிரின்,
மணம் கமழ்கின்ற வாசனை தெருவெங்கும் வீச,
ஒள்ளிய மகரக்குழை விளங்கும் ஒளி பொருந்திய அழகினையுடைய முகம்,
திண்ணிய கொடித்தண்டுகளில் ஏற்ற அகலத்தினையுடைய பெருங் கொடிகளைத்

தெளிந்த கடல் அலைகளைப் போல் எழுந்து விழும்படி காற்று மோதுகையினால்,		450
ஒழுங்குபட்ட நிலைமையினையுடைய மாடங்களின் நிலா முற்றங்கள்தோறும்
மேகங்களில் மறையும் திங்களைப் போன்று தோன்றித்தோன்றி மறைய -
நீரும் நிலனும் நெருப்பும் காற்றும்
திசைகளையுடைய வெளியுடன்(ஆன) ஐம்பெரும் பூதங்களையும் சேரப்படைத்த
மழுவாகிய வாளையுடைய பெரியோனாகிய சிவபெருமான் தலைவனாய் இருக்க,		455
அழுக்கற்றுத் திகழும் வடிவினையுடையோர், சூழ்ந்த ஒளியினையுடைய
வாடாத பூக்களையும், இமைக்காத கண்ணினையும்,
அவியாகிய உணவினையுமுடைய அச்சம் பொருந்திய தெய்வங்களுக்கு,
பதிலீடு செய்வதற்கு முடியாத முறைமையை உடைய உயர்ந்த பலிகளைக் கொடுப்பதற்கு,

அந்திப் பொழுதின் விழாவில் இசைக்கருவிகள் முழங்க -						460
திண்ணியதாய் ஒளிரும் பேரணிகலன்களையுடைய இயற்கையாகவே அழகுள்ள சிறுபிள்ளைகளைப்
பேணியவராய் (அவரைத்)தழுவி, தாம் (மேலும்) இறுக மார்புற அணைத்து,
தாது சேர்ந்த தாமரைப்பூ (அதன்)மொட்டைப் பிடித்தாற் போல
தாமும் அம் மக்களும் ஓரிடத்தே சேரநின்று திகழும்படி,
ஆசைப்படும்படி அழகுபெற்ற இளமை முதிர்ந்த மகளிர்,						465
பூவையுடையவராய், புகையையுடையவராய், வணங்கியவராய் புகழ்ந்து வாழ்த்தி
சிறப்பாக (அவர்களாற்)பாதுகாக்கப்படும் கடவுளின் (பௌத்தப்)பள்ளியும் -
சிறந்த வேதங்களைத் திருத்தமாக ஓதி,
சீரிய தலைமையோடு பொருந்தின ஒழுக்கங்களை மேற்கொண்டு,

நிலம் நிலைகொண்ட (இந்த)உலகத்தில் ஒன்றாகிய (இறை)தாங்களேயாய்,(தாம் ஒருவரே தனித்திருந்து)	470
உயர்ந்த நிலையையுடைய வீடுபேற்றை இவ்வுலகிலேயே நின்று சேரும்
அறத்தின் வழி (ஒருக் காலமும்)தப்பாது அருள் நிரம்பிய நெஞ்சினையுடைய
பெரியோர் பொருந்தி இன்புற்று வதியும்
மலையைக் குடைந்ததைப் போன்ற அந்தணர்கள் இருக்கைகளும் -
வண்டுகள் படியும்படி பருவம் முதிர்ந்த தேன் நிறைந்த தோற்றத்தையுடைய			475
பூக்களையும், புகையினையும் (ஏந்தி)விரதங்கொண்டோர் வாழ்த்திநிற்ப,
சென்ற காலத்தையும் வருகின்ற காலத்தையும்
இன்று இவ்வுலகில் தோன்றி நடக்கின்ற ஒழுக்கத்தோடே நன்றாக உணர்ந்து,
வானுலகத்தையும் நிலவுலகத்தையும் தாம் முழுவதும் உணருகின்றவரும்,

(தமக்கு)அமைந்த விரதங்களையும், இளையாத உடம்பினையும்,					480
நிறைந்து அடங்கின அறிவினையும் உடையார் நெருங்கினராய் இருந்து நோற்றற்கு,
கல்லைப் பொளிந்தாற் போன்று ஒடுங்கிய வாயை உடைய குண்டிகையைப்
பல வடங்களையுடைய நூலுறியில் தூக்கி, அருளுதலையுடைய,
குளத்தைக் கண்டதைப் போல விளங்குதலுடைய கோயிலிடத்து,
செம்பால் செய்ததைப் போல செவ்விய சுவர்களில் ஓவியமெழுதி,					485
கண்பார்க்கும் விசையைத் தவிர்க்கும்படி மேல்நிலம் உயர்ந்து ஓங்கி,
வியப்பமைந்த நறிய பூக்களையுடைய (அமண்)பள்ளியும் -
மலைகள் பலவும் திரண்டு பொலிவன (போலத்)தோன்ற;
அச்சத்தையும், வருத்தத்தையும், பற்றுள்ளத்தையும் போக்கி,

பகைமையையும், மகிழ்ச்சியையும் கொள்ளாமல் (தம்மைப்)பாதுகாத்து,				490
துலாக்கோலைப் போன்ற நடுவுநிலைமை உடையதாய்,
சிறந்த கொள்கைகள் (உடைய)அறங்கூறவையமும் -
நறிய சந்தனத்தைப் பூசிய நிறம் விளங்கும் மார்பினையுடையவராய்,
யாகங்களைச் செய்து, பளிச்சிடும் மெல்லிய ஆடையைச் சுற்றிக் கட்டி,
அகன்ற வானத்தில் நடமாடும் தேவர்களைப் போன்று,						495
நன்மை தீமைகளை(த் தம் அறிவால்) கண்டு ஆராய்ந்து, மனத்தை அடக்கி,
அன்புநெறியையும் அறச்செயலையும் (கடைப்பிடித்தல்)தவறாதபடி பாதுகாத்து,
பழியை வெறுத்தொதுக்கி உயர்ந்து, பரவுகின்ற புகழால் நிறைவுற்ற
தலைமை அமைந்த காவிதிப்பட்டம் பெற்றாரும் -

அறத்தின் வழியினின்றும் தவறாது, நல்வழியே நடந்து --						500
அருகருகேயமைந்த பலவான சிறுமலைகளைக் கண்டாற் போன்று
பருந்துகள் (இளைப்பாறி)இருந்து (பின்னர்)உயர்ந்தெழும் பல(தொழிலால்) சிறந்த நல்ல இல்லங்களில்
பலவாய் வேறுபட்ட பண்டங்களோடே பல உணவுகளும் மிக்கு அழகுபெற்று,
மலையிடத்தனவும், நிலத்திடத்தனவும், நீரிடத்தனவும் பிற இடத்தனவுமாகிய
பல் வேறான அழகிய மணிகளையும், முத்துக்களையும், பொன்னையும் வாங்கிக்கொண்டு	505
-- சிறந்த (அயல்)நாட்டுப் பண்டங்களை விற்போரும் -
மழை பெய்தல் அற்றுப்போகாத பொய்க்காத விளைச்சலையுடைய
பழையன் (என்னும் மன்னனின்)மோகூரிடத்து அரசவை திகழுமாறு
நான்மொழிக்கோசர் வீற்றிருந்தாற் போன்று,

தாம் மேலாய் விளங்கிய நாற்பெருங்குழுவும் -						510
சங்கினை அறுத்துக் கடைவாரும், அழகிய மணிகளைத் துளையிடுவாரும்,
சுடுதலுற்ற நல்ல பொன்னை விளங்கும் அணிகலன் செய்வாரும்,
பொன்னை (உரைத்து அதன்)மாற்றைக் காண்பாரும், துணிகளை விற்பாரும்,
செம்பை நிறுத்துக் கொள்வாரும், கச்சுக்களை நிறைவாக முடிவாரும்,
பூக்களையும் சாந்தினையும் நன்றாக ஆய்ந்து விற்பாரும்,						515
பல வகைப்பட்ட தொழில்களையும் ஒப்புக்காட்டிக்
கூரிதாக உணர்ந்த கூரிய அறிவினையுடைய
ஓவியரும், பிறரும் கூடி,
தெளிந்த ஓடைநீரில் பளபளக்கும் கருமணலை ஒப்ப, ஒளிருகின்ற பற்பல

சிறியனவும் பெரியனவுமாகிய மடிப்புடைவைகளைக் கொண்டுவந்து விரித்து,			520
சிறியோரும் பெரியோருமாகிய நெசவாளர்கள் திரண்டு,
நான்காய் வேறுபட்ட தெருக்கள்தோறும் (ஒருவர் காலொடு ஒருவர்)கால் நெருங்க நிற்றலைச் செய்ய 
வளைந்த பறையினையுடைய கூத்தரின் சுற்றம் சேர வாழ்த்தும்,
குளிர்ந்த கடல் சேர்ந்த நாட்டையுடையனாகிய, ஒளிரும் பனந்தாரையுடைய சேரனுடைய
பெரிய நாளோலக்க இருப்பில் சீரியோர் திரண்டு							525
விரும்புதல் கொண்டு (எழுப்பும்)ஆரவாரத்தை ஒப்ப - பலவுடன்,
சாறும், மணமும் (கொண்ட)பலாப்பழத்தின் சுளைகளையும்,
ஒன்றற்கொன்று வேறுபட்ட அழகிய மாவின் பழங்களையும்,
பலவாய் வேறுபட்ட வடிவினையுடைய காய்களையும், பழங்களையும்,

மழை வளர்க்கக் கொடிவிட்டு அழகுபெற்று,								530
மெல்லிய சுருள் விரிந்த சிறிய கொழுந்துகளையுடைய கீரைகளையும்,
அமிழ்தினால் செய்தது போன்ற இனிய சாற்றையுடைய கற்கண்டுத்துண்டுகளையும்,
புகழ்ந்து கூறுமாறு சமைத்த பெரிய இறைச்சிகள் கலந்த சோற்றையும்,
கீழே போகுமாறு வளர்ந்த கிழங்குடன், பிற பதார்த்தங்களையும்,
இனிய (கற்கண்டுச்)சோறு தரப்பெற்றோர் பலவிடங்களிலும் உண்ண -				535
வெண்மையான பாய் விரித்த, காற்றுக் கொண்டுவந்த மரக்கலங்கள்(கொணர்ந்த)
பலவாய் வேறுபட்ட சரக்குகள் இறங்குதலைச் செய்யும் பட்டினத்து
ஒல்லென முழங்குகின்ற ஓசையைப் போன்று, கல்லென
அகன்ற இடத்தையுடைய (பிறநாட்டு)வணிகர் (இங்குச் செய்த)அணிகலன்களை (வாங்கி)எடுத்துச்செல்ல,

பெரிய கடலின் ஆழ்பகுதியினின்(று வரும்) புலால் நாறும் அலைகளின் எழுச்சி			540
கரிய கழியில் தழுவிப் பாய்வதற்காக மிகுந்து எழுந்து,
அச்சம் பொருந்திய நடுயாமத்தே வருவனவாய் மீளுதலால்,
பல வேறுபட்ட பறவைகளின் ஓசை எழுந்ததைப் போன்றது
அந்திக்காலத்துக் கடையில் மிகுதியைத் தருகின்ற ஆரவாரம் -
ஒள்ளிய கதிர்களின் வெப்பமும் ஒளியும் மழுங்க, சினம் குறைந்து,				545
(மேற்றிசையில்)சென்ற ஞாயிறு நல்ல பகற்பொழுதைச் சேரக்கொண்டு,
மேற்கு அடிவானத்தில் மலையினைச் சேர, கீழ் வானத்தில்
(பதினாறு)நாள் முதிர்ந்த (நிறை)மதி எழுந்து, நிலவுக்கதிர் பரவுகையினால்,
பகலின் வடிவை ஒத்த இராக்காலம் வரும்படியும், (நெஞ்சால்)விரும்பினோரான --

காதல் (மிக்க தம்)இனிய துணைவரைக் கூடும்பொருட்டு, ஆராய்ந்த இதழ்களையுடைய		550
குளிர்ந்த நறிய செங்கழுநீர் மலர்கள் துணையாக நிற்க, அணிகளை அணிந்து,
நல்ல நீண்ட கூந்தலில் மணமிக்க நறுமணத் தைலத்தை ஊடுருவித்தேய்க்க,
கத்தூரியை அரைக்க, நறிய சந்தனத்தைத் தேய்த்துக் கூழாக்க,
மெல்லிய நூலால் செய்த ஆடைகளுக்கு மணக்கின்ற (அகிற்)புகையை ஊட்ட,
-- பெண்டிரே விரும்பும் மான்பிணை(போலும்) நோக்கினையுடைய மகளிர்				555
நீண்ட சுடர்(விடும்) விளக்கினை ஏற்றி, பெரிய ஊரின்
எல்லைக்குட்பட்ட இடமெல்லாம் (நயந்தோர்க்கு)நோயைச் செய்தலோடே புகுந்து
கல்லெனும் ஆரவாரத்தையுடைய மாலைக்காலம் நீங்க - நாணம் கொண்டு,
(இசை)ஏழும் தன்னிடத்தே கூடின சிறப்பினையுடைய இனிய நரம்பினையுடைய சிறிய யாழை,

தாழ்ந்து (அதன்)அயலே (பாடும் தம்)மிடற்றுப் பாடல் ஒப்ப, பண்களை மாறிமாறி இசைத்து(சுருதி கூட்டி),	560
(தம்மை)விரும்புகின்ற துணைவரை முயங்கி, அகன்ற விண்ணில் (சென்று)மணக்கும்படி,
நீர் திரண்டாற் போல (வெள்ளிய பூக்களால் புனைந்த)மாலைகளை கொண்டையில் சூடி,
அழகிய திரண்ட ஒளிரும் தொடிகள் பளபளக்கக் கையை வீசி நடந்து,
மொட்டுக்கள் மலரும் புதிய பூக்கள் தெருவெங்கும் கமழ,
பெருமை தருகின்ற அழகினையுடைய மிகுகின்ற நன்மையுண்டாக ஒப்பனைசெய்து,		565
பெரிய பலவாகிய செங்கழுநீரில் சுரும்புகள் மொய்க்கும் பல பூக்களை,
(கையால்)மலரச்செய்து மோந்து பார்த்ததைப் போன்ற மிகுந்து மணக்கும் வாசனையுடன்,
மழைக்கு மலர்ந்த மலர்களின் குவியலைப் போல (ஏனைப்)பூக்களையும் பரக்கச்சூடி,
நுண்ணிய அணிகலன்களையுடைய மார்பைத் (தம் மார்பில்)வடுப்படும்படியாகத் தழுவி,

வஞ்சனையுடைய பொய்வார்த்தை பலவற்றைப் பேசி, (தம் மனத்து)எண்ணத்தை மறைத்து,	570
தொலைவிலுள்ளாரும் அருகிலுள்ளாரும் வடிவழகை விரும்பி வந்த
இளவயதினராகிய பல செல்வந்தரை (அவருடைய)செல்வம்(எல்லாம்) கெடும்படியாகக் கவர்ந்துகொண்டு,
(பூவின்)நுண்ணிய தாதை உண்டு, (பின்னர் தாதற்ற)வறிய பூவை விட்டுவிலகும்
மெல்லிய சிறகையுடைய வண்டுகளைப் போன்று, (தம்மை)நுகர்ந்தோரது
நெஞ்சு கலக்கமுறும்படி இனிய கூட்டத்தைக் கைவிட்டு,						575
பழத்தைத் தேடியலையும் வாழ்க்கையையுடைய பறவைகளைப் போல,
வளவிய குடி(யிற் பிறந்த)செல்வரும், பிறமாந்தரும் பொருந்தியுள்ள,
(புதிய)மணம் நிகழ்ந்தமையால் உயர்ச்சிபெற்ற, இல்லுறை தெய்வங்களையுடைய நல்ல இல்லங்களில்,
ஆராய்ந்த பொன்னாலான ஒளிரும் தொடியினையும் பசிய(புதிய) அணியையும் (உடைய)மகளிர்

ஒளிரும் சுடரையுடைய விளக்கின் ஒளியில் பலரும் சேர நெருங்கி,				580
நீல நிறத்தையுடைய வானத்தின்கண் நெஞ்சமர்ந்து விளையாடும்
தெய்வமகளிர் போல, (தம்மைக்)கண்டோருடைய
நெஞ்சு நடுக்கமடையும் வரைவின் மகளிர்,
யாமத்திற்குரிய நல்ல யாழ்களுக்கு நடுவே (அவற்றின் இசையோடு இயைந்து)நின்ற
முழவின் முழக்கத்திற்கு மகிழ்ந்தனராய் ஆடி, ஆழமான நீரினையுடைய				585
குளிர்ந்த துறையிடத்துக் குவிந்த மணலில் தீவிரமாக ஆடி, மெல்லிய தளிர்களைக்
கொழுவிய கொம்புகளிலிருந்து கொய்து, நீரின் (அகத்தேயுள்ள)அரும்பொடு சேரக்கட்டின
நெடிய தொடராகவுள்ள குவளை மலர்களை வடிம்பிலே விழும்படி செருகி,
மணம் கமழும் (தம்)இல்லங்களிலெல்லாம் விளையாடுதலைச் செய்ய -

குழாம் கொண்ட அவுணர்களைக் கொன்றருளிய, பொன்னால் செய்த மாலையினையுடைய	590
திருமால் பிறந்த திருவோணமாகிய நல்ல நாளில்,							
தோட்டி (வளைந்த வாள்)வெட்டின வடு அழுந்தின முகத்தை உடையனவும்,
சாணைக்கல்லால் தழும்பேறின, போரைத் தாங்கும் பெரிய கையினையும்,
வீரத்தைத் (தம்மிடத்தே)கொண்ட (மறவர்கள் வாழும்)சேரிகள் தம்முள் மாறுபட்டுச் செய்வித்த போரில்,
(அடி)மாறாமையாற்பட்ட (கொம்பு அழுந்தின)தழும்பினையுடைய நெற்றியினையுடையனவும்,	595
வண்டுகள் நிறைந்த போர்ப்பூவினையும், பெரிய விருப்பத்தையுமுடைய மறவர்கள்		
கடிய களிறுகளை (ஒன்றோடொன்று பொருமாறு)செலுத்துதலால், (அதனைக்)காணவந்தோர் இட்டுச்செய்த
நெடிய கரையாகிய கரிய இடமுடைய நிலத்தின்கண் பரல்கற்கள் தம் கால்களை உறுத்தும்படி,
கடிய கள்ளினது தெளிவை உண்டு களிப்பு மிக்குத் திரிதலைச் செய்ய -

தம் கணவர் மகிழும்படி குழந்தையைப் பெற்று,						600
பருத்து உயர்ந்த இளைய முலை பால் சுரக்க,
புலால் நாற்றமுள்ள ஈன்றணிமை தீர்ந்து பொலிவுற்ற சுற்றத்தாரோடு,
வளப்ப மிக்க செல்வத்தையுடைய இல்லத்து மகளிர் குளத்து நீரில் குளித்துநிற்க -
வார்க்கட்டினைச் சரியாகச்செய்து செவ்வழி என்ற பண்ணை வாசித்து,
குரல் என்னும் நரம்பு கூடின நல்ல யாழுடன் முழவும் பொருந்தி,					605
நுண்ணிய தன்மையுள்ள சிறுபறை ஒலிப்ப, பல பொருள்களோடு,
ஒளிரும் சுடரையுடைய (நெய்)விளக்கு முற்பட, உண்டிகளோடு,
நல்ல பெரிதான மயில் போல மெள்ள மெள்ள நடந்து,
முதிர்ந்த சூல்கொண்ட மகளிரைக் காத்து, கைகுவித்துத் தொழுது,

பெரிய தோளினையுடைய இறைவாக்குப்பெண் மடைகொடுக்க - ஒருபக்கத்தே,			610
அரிய அச்சத்தைச் செய்யும் வேலன் வெறியாட்டமாடி வளைத்துக்கொண்டு,
அரித்தெழும் ஓசையையுடைய இனிய இசைக்கருவிகள் முழங்க, (முருகனை)முன்னிலையாக்கி,
கார் (காலத்தில் மலரும்)குறிஞ்சிப் பூவைச் சூடி, கடப்பமரத்தின்கண்
புகழ் மிக்க முருகனை வழிபடுதலால், தழுவிக் கைகோத்து,
மன்றுகள்தோறும் நின்ற குரவைக்கூத்தும் - (முதல் யாமத்தில் மாலை 6 - 9) குடியிருப்புகள்தோறும் (நின்ற)	615
புனைந்துரைகளும் பாட்டுக்களும் (பலவகைப்பட்ட)கூத்துக்களும் (தம்முள்)கலந்து,
வேறு வேறான ஆரவாரம் ஆவேசம்கொண்டு கலந்து,
பெரிய புகழையுடைய நன்னனுடைய பிறந்தநாளில்,
சேரிகளில் உள்ளார் விழவின்கண் ஆரவாரம் எழுந்தாற்போன்ற ஆரவாரத்தோடே

முற்பட்ட (முதல்)யாமம் நிகழ்ந்த பின்னர் - (இரண்டாம் யாமத்தில் - இரவு 9 - 12 நள்ளிரவு)	620
சங்குகள் ஆரவாரம் ஒழிந்து அடங்கிக் கிடக்க, சட்டக்காலை வாங்கிப்
பண்டங்களுக்கு விலைகூறும் நெடிய கடையை அடைத்து, மடப்பத்தினையும் செருக்கினையும்
ஒளிவிடும் அணிகலன்களையும் உடைய மகளிர் துயிலுதலைச் செய்ய,
நல்ல வரிகளையுடைய தேனிறாலை ஒக்கும் மெல்லிய அடையினையும்,
கண்டசருக்கரையை வெப்பமேற்றிச் சமைத்தல் அமைந்த பாகினை(க் கூட்டிய)			625
உள்ளீட்டோடெ பிடித்த வகுப்பு அமைந்த கொழுக்கட்டைகளையும்,
இனிய கூழினையும் உடைய அப்ப வாணிகரும் தூங்குவனராய் உறங்க,
திருநாளின்கண் கூத்தாடும் கூத்தர் துயில்கொள்ள,
ஒலி நிறைந்து அடங்கிய குளிர்ந்த கடல் போல,

படுக்கையில் துயில்கொள்வோர் கண் இனிதாகத் துயில - (மூன்றாம் யாமத்தில் நள்ளிரவு 12 - 3 காலை)	630
நடுநிசியைக் கழித்த இரவின் இடையாமத்தே
பேய்களும், வருத்தும் தெய்வங்களும் (காணத்தக்க)உருவங்களைக் கொண்டு, ஆராய்ந்த நெறி பிறழாத
கூற்றுவனின் கொலைத் தேராகிய கழுதுடன் சுழன்றுதிரிய,
கரிய பிடியின்கண் மேவின தோலை ஒத்த கருமையுடைய இருளைச் சேர்ந்து,
கல்லையும் மரத்தையும் வெட்டும் கூர்மையுடைய							635
தொங்குதல் (உள்ள)வாளையுடையவராய்; செருப்புக்கோத்த அடியினையுடையவராய்;
தொடையில் (தெரியாமற்கிடக்கும்படி)அழுத்தின கூரிய முனையையுடைய குறுகிய பிடியமைந்த உடைவாளையும்,
மிக்க கருமையான, நுணுக்கமான வேலைப்பாடு(கொண்ட), நுண்ணிய கருமணலின்
நிறத்தை வாங்கிப் புனைந்த(தைப் போன்ற) நீலநிறக் கச்சினையும் உடையவராய்;

மெல்லிய நூலாற் செய்த ஏணியை (இடுப்பைச்சுற்றிப்)பல முறை சுற்றிய சுற்றினையுடையவராய்;	640
நிலத்தை அகழும் உளியினை உடையவராய்; பேரணிகலன்களை விரும்பிச் சுற்றித்திரியும்
காட்சியினின்றும் (சடுதியில்)மறையும் கள்வர் ஒதுங்கியிருக்கின்ற இடத்தை ஒற்றியறிந்து,
வலிய களிற்றை(இரையாக)ப் பார்க்கும் வலிய புலியைப் போல,
துயில் கொள்ளாத கண்ணையுடையவராய்; அஞ்சாத கோட்பாட்டையுடையவராய்;
அறிந்தவர்கள் புகழும் ஆண்மையையுடையவராய்; பொருட்செறிவுடைய				645
நூற்கள் (கூறும்)வழிமுறையைத் தப்பாத நுட்பமான நுணுகிய ஆராய்ச்சியின்)தெளிவினையுடையவராய்;(உள்ள)
ஊர்க் காவலர்கள், தப்புதற்கு அரிய அம்பினையுடையவராய்;
தேர் ஓடும் தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுகும்படி
மழை நின்று-பெய்த (இரவின்)நடுநாளாகிய பொழுதினும்,						

சோம்பலற்றவராய்ப் புறப்பட்டு நியதி உணர்வு தோன்ற சுற்றிவருதலால்,				650
தெய்வங்கள் உலாவும் செயலற்ற இருளிடத்தும்,
அச்சத்தை அறியாமல் காவலையுடைய
முந்திய யாமத்தை (அடுத்துவந்த நடு யாமத்தினின்றும்)பகுத்தல் உண்டாகப் போக்கி,
(நான்காம் யாமத்தில் - காலை 3  - 6)பூக்கள் தளையவிழ்ந்த (மணம்)கமழுகின்ற நறிய பொய்கைகளில்,	
தாதை உண்ணும் தும்பிகள் (அப்)பூக்களில் பாடினாற் போன்று,					655
ஓதுதல் (தொழிலையுடைய)அந்தணர் வேதத்தைப் பாட,
தாள அறுதியை இனிதாக உட்கொண்டு நரம்பை இனிதாகத் தெரித்து,
யாழோர் மருதப்பண்ணை இசைக்க, பரிக்காரர்
கடிய களிறுக்குக் கவளம் ஊட்ட, நெடிய தேருக்கான,						

கொட்டிலில் நிற்றலையுடைய குதிரைகள் புல்லாகிய உணவை மெதுவாக அசைபோட்டு மெல்ல, 		660
பலவாய் வேறுபட்ட பண்டங்களையுடைய கடைகள் மெழுகுதல் செய்யப்பட,
கள் விற்போர் களிப்பினையுடைய கள்ளிற்கு விலைசொல்ல, மகளிர்
(தாங்கள்)விரும்பின (தம்)கணவருடைய முயக்கத்தின் பிணிப்பால் துயில்கொண்டு
(பொழுது)புலர்ந்து (கதிர்)விரிகின்ற விடியற் காலத்தைப் பெறுகையினாலே, விருப்பத்தால்
கண்களைத் தாக்கிக் கூசவைக்கும் மின்னல்கொடியைப் போன்று					665
ஒளிரும் பொன்னாலான மின்னுகின்ற (காலில் அணியும்)நகைகள் ஒலிக்க (வெளியே)வந்து --
திண்ணிய சுவர்களையுடைய நல்ல இல்லங்களின் கதவுகள்(திறக்கப்படுவதால்) கிரீச்சிட,
(கள்ளை முந்தின இரவில்)உண்டு களிப்பின் ஆழத்தைத் தொட்ட, குழறும் வார்த்தையுடைய,
பழைய களிப்பினையுடையாருடைய உறுமுகின்ற குரல்கள் தோன்றி நிற்க,

நின்றேத்துவார் வாழ்த்த, இருந்தேத்துவார் புகழைச் சொல்ல,					670
வைதாளிகர் (தத்தம் துறைக்குரியனவற்றைப்)பாட, நாழிகை (அறிவிப்பு)இசைப்ப,
இமிழ்கின்ற முரசு ஒலிக்க, ஏறுகள் (தம்முள்)மாறுபட்டு முழங்க,
பொறிகளுள்ள மயிரினையுடைய கோழிச்சேவல் விடியற்காலத்தை அறிந்து கூவ,
யானையங்குருகு எனும் நாரையின் சேவல்களோடு விருப்பத்தையுடைய
அன்னச்சேவல்களும் (தம் பேடைகளை)அழைக்க, அழகிய மயில்கள் கூவ,			675
பிடியைக் கூடின பெரிய யானைகள் முழங்க, மிக்க வலியுடைய
கூட்டில் உறைகின்ற (கரடி முதலிய)வலிய விலங்குகள் புலியுடன் முழங்க,
வானத்தில் கடந்து செல்லும் நீல நிறமுடைய முகிலினில்
மின்னுக்கொடி நுடங்கின தன்மையுடையவராய், மதுவை உண்டு,

மாட்சிமைப்பட்ட அணிகலன்களையுடைய மகளிர் (கணவரோடு)புலந்தனராய், அறுத்த		680
பரிய வடமாகிய ஆரம் சொரிந்த முத்தோடு, 
பொன்னை உருக்குகின்ற நெருப்புச் சிந்தின நிலம் போல்,
அழகிய மென்மையான இளம்பாக்குக் காய் விழுந்து, (முத்தொழிந்த)பிறவும் (விழுந்து கிடப்ப),
கொண்டுவந்து இட்ட மணலையுடைய (அம்)முற்றத்தே வண்டுகளும் ஞிமிறுகளும் ஆரவாரிப்ப,
-- மெல்லிய பூவின் வாடல்களுடன் நல்ல பூண்களையும் கூட்டித்தள்ள				685
இராக்காலம் தன்னிடத்தினின்றும் போகின்ற (எல்லாவுயிர்க்கும்)பாதுகாவலாகிய விடியலில்,
கருமை படர்ந்த பெரிய தோளையுடைய மழவரைக் கெடுத்து,
போர்க்களத்தின் நடுவழியில் (விட்டுப்போன)ஏந்தின கொம்பினையுடைய யானைகளும்,
பகைவர் நாட்டில் கைக்கொண்ட பாய்ந்து செல்லும் குதிரைகளும்,

வேலினை (ஆனோட்டும்)கோலாகக்கொண்டு வீரரை மாள வெட்டி,					690
எரிகின்ற சினத்தையுடைத்தாகிய வலியினையும் தறுகண்மையையும் உடைய வேட்டுவர்
(பகைவரின்)ஊரைச் சுடுகின்ற விளக்கில் கொண்டுவந்த பசுத்திரளும்,
அகநாட்டைச் சூழவுடைத்தாகிய நன்றாகிய அரண்களில் இட்ட வருத்தத்தையுடைய கதவுகளும்,
நாள்தோறும் (தமக்குச் செல்வம்)மிகும்படியாகக் கையால் தொழுது வாழ்த்தி,
நாட்காலத்தே (திறையாகக் கொண்டு)வந்த சீரிய கலங்களும், பிறவும்				695
கங்கையாகிய அழகிய பெரிய யாறு கடலுள் படர்ந்து சென்றாற் போல,
அளந்து முடிவு அறியாத வளப்பம் பொருந்தின பண்டங்களோடு,
தேவருலகம் போன்று பொலிவெய்தி, காட்சிக்கு இனிமையுண்டாக,
மிகுத்துப் புகழைப் பெற்ற பெரிய சிறப்பயுடைய மதுரையின்கண் -

மரக்கிளைகளில் ஒன்றுகூடின சுரும்புகள் உண்டாக்குகின்ற செந்தீ(ப்போன்ற)			700
ஒளிரும் பூக்களையுடைய அசோக மரங்கள் மலர்ந்துள்ள பொழிலில்,
ஒளியைச் சொரிந்து (உச்சிக்கு)ஏறிய பளீரிடும் கதிர்களையுடைய ஞாயிற்றின்
(மேற்கில் இறங்கிய பின்னர்)மென்மையாக ஒளிவிடும் கதிர்களின் இளவெயில் தோன்றினாற் போன்று
பொன்னின் ஒளி சூழ்ந்து குற்றமற்றுத் தகதகக்கும் பேரணிகலன்களால்
நிலம் பிரகாசமடைந்து மேன்மை தகப் பொலிவுபெற்று,						705
மயிலோடு ஒருதன்மைத்தாகிய மென்மையினையும், மாமரத்தின்
தளிரினது அழகை ஒத்த நிறத்தினையும், தளிரினது புறத்தில்
ஈர்க்குப்போலத் தோன்றிய திதலையையும் உடையராய், கூரிய எயிற்றினையும்
ஒளிவிடும் மகரக்குழை பொருந்திய வளவிய தாழ்ந்த காதினையும்,

இறைத்தன்மையுள்ள (பொற்றாமரைக்)குளத்தில் நெருங்கி வளர்ந்த, சுடர்விடும் இதழ்களையுடைய தாமரையின்	710
தாது உண்டாகும் பெரிய பூவை ஒக்கும் ஒளியினையுடைய முகத்தினையும்,
ஆராய்ந்த தொடியினையும் உடைய மகளிருடைய நறிய தோளை முயங்கி,
தூக்கு மாலைகளால் பொலிவுபெற்ற படுக்கையில் துயில் கொண்டு -
நன்றாக அமைந்த உறக்கத்தை (சூதர் இசை பாடி)த் துயிலுணர்த்த, இனிதாக எழுந்து,
திண்ணிய வயிரத்தையுடைய சந்தனத்தைப் பூசி, ஒளிவிடும்					715
ஒள்ளிய வடமாகிய முத்துச் சூழ்ந்த மார்பினில்,
வரிகளுள்ள பின்பகுதியையுடைய தேனினம் சூழ்வனவாய் மொய்ப்ப,
கழுத்திலிருந்து தாழ்ந்த (பல்விதமாய்)கலந்த பூக்களைத் தெரிவுசெய்து கட்டிய மாலையினையும்,
பொன்னாற் செய்ததினால் பொலிவு பெற்ற மணிகள் அழுத்தின மோதிரம்

வலி பொருந்தின பெரிய கையில் வீர வளையோடு விளக்கம் வர,				720
சோறு (தன்னிடத்தே நன்றாக)அமையப்பெற்ற நீரை(- கஞ்சியை) உடைய துகிலை,
உடைக்கு மேலணியும் அணிகலன்கள் பொலிவுறுமாறு தாழ்வின்றாக உடுத்தி,
(சிற்பத்துறை)வல்லோன் செதுக்கிய அழகிதாய் (ஆபரணம்)தரித்த சிலையில்
முருகன் குடிகொண்டதைப் போன்ற வடிவத்தைப்பெற்றவன் ஆகி -
வருகின்ற ஆற்றுநீரைக் கல்லணை (தாங்கினாற்)போல (ப் பகைவர் படையை)நடுவே தடுத்து,	725
(அப்)பகைவரை விரட்டிய போரை விரும்பும் படைத்தலைவர்
வாள் வெற்றியைப் பொருந்தின நின் முயற்சியின் வெற்றியை வாழ்த்திநிற்ப -
‘வில்லை (வலிக்கையினால் தன்னுள்ளே)அடக்கிக்கொண்ட அம்பின் விசையைத் தாங்கும் மார்பினையும்,
குதிரையைச் செலுத்தும் வலியையுடைய தோளினையும் உடைய மறவரைக் கொணர்மின்;

கல் (தரையைப்)பொளிந்து பண்ணின ஒடுங்கிய (நீர்வரும்)வாயையுடைய கிடங்கினையுடைய	730
நல்ல கோட்டைமதிலில் சிரமப்பட்ட (மறச்)செல்வர்களைக் கொணர்மின்;
கொல்லும் (தன்மையுள்ள முரட்டுக்)காளையின் பதப்படுத்திய தோலை (மயிர்)சீவாமற் போர்த்த
பெரிய கண்ணையுடைய முரசம் விடாமல் ஒலிக்க,
நெருப்பு நிமிர்ந்து நின்றாற் போன்ற (பகைவர்)படைக்கு நடுவே (சென்று)
பெரிய நல்ல யானைகளைப் போர்க்களத்தே கொன்று,						735
சீரிய புண்ணால் வீழ்ந்த தலைவரைக் கொணர்மின்;
குற்றம்தீர்ந்த உயர்வினையுடையோர்க்குக் கட்டப்பட்ட பொன்னாற்செய்த பூவினையுடைய தும்பையை
நீர் (யார்)என்னாது, (அவர் தகுதிக்கேற்பக் கொண்டாடும்)முறையினை உட்கொண்டு சூட்டி ஏவுதலால்
காம்பினுள் செருகின வேல்களுடன் அம்புகளும் சென்று நிலைகுலைத்தலின் நிலைகலங்கி,

(பலவாய்ப்)பிரிந்து இணைந்த (பொருத்துவாய்கள் அற்ற பழைய)நிறம் கெட்ட கவசத்தோடே,	740
தேவருலகத்தை ஒத்த வளமுடைய நகர் (மேலும் வீரப்பொலிவாலே)விளங்க,
வலிய குறட்டை ஒத்த ஊன் கெட்ட மார்போடே
உயர்ந்த உதவியை மேலும் முயலுதல் உடையாரைக் கொணர்மின்;
உயரமான யானைகளின் திரண்ட கூட்டத்தைக் கவர்ந்த,
(பூசி)உலர்ந்த சாந்தினையும், பலவகையாய்க் கலந்த பூக்களின் மாலையினையும்,			745
பெரிய செய்கைகளையும் உடைய ஆடவர்களைக் கொணர்மின்; (இத்தகைய)பிறரும்
எல்லாரும் வருக, ஏனோரையும் கொணர்மின்' என்று
வரைந்து கூறி, வாயிலில் தடுத்து நிறுத்தாமல் இருந்து,
‘பாணர் வருவாராக, பாணிச்சியர் வருவாராக,

புது வருவாயினையுடைய புலவரோடு கூத்தரும் வருவாராக', என்று அழைத்து			750
(தம்)பெரிய சுற்றத்தாரைப் பேணி ஆதரிக்கும் பரிசிலர்க்கெல்லாம்
கொடுஞ்சியையுடைய நெடிய தேர்களை யானைகளோடும் வழங்கி,
களங்கள்தோறும் கள்ளை அரிப்பவும்,
மரத்தடிகள்தோறும் செம்மறிக்கிடாயை வெட்டவும்,
நிணத்தையுடைய தசைகள் சுடுதலால் (அந்நிணம்)உருகுதல் பொருந்தவும்,			755
நெய் நிறையப்பெற்று வறுபடும் கறிகள் ஆரவாரிப்பவும்,
நிறத்தையுடைய தாளிப்புப் புகை கருமையான மூடுபனியைப் போலப்
பரந்து தோன்றவும், அகன்ற (இம் மதுரை மா)நகரத்தே,
(பலவாகிய வேள்விச் சாலைகளைக் கண்ட பாண்டியன்)பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பெருவழுதியைப் போன்று,

நல்ல வேள்வித்துறைளில் முற்றும் தேர்வாயாக,							760
தொன்மையான மரபுகளையுடைய நல்ல ஆசிரியர்கள்
சேரும் சேர்க்கையை நுகர்ந்த புகழ் நிறைந்த சிறப்பினையுடைய
நிலந்தரு திருவில் பாண்டியன் என்னும் உயர்ந்தோனைப் போன்று
இறும்பூதும், நிறைவும், செப்பமும் உடைய சான்றோர்
பலர் கூற்றுக்களிலும் களங்கமற்ற சிறப்போடே காணப்பட்டு,					765
அரியவான பொருள்களைக் கொணர்ந்து (எல்லார்க்கும் கொடுத்து), குடிமக்களைப் பெருக்கி,
பெரிய நூற்களைக் கற்று, (நின்)புகழைப் பலரறியச்செய்து,
கடல் நடுவே ஞாயிறு போன்றும்,
பல விண்மீன்களுக்கு நடுவே திங்கள் போன்றும்,

பொலிவுபெற்ற சுற்றத்தாரோடு பொலிந்து இனிதாக விளங்கி,					770
பொய்யாக்கப்படாத நல்ல புகழை உலகிலே நிறுத்தின, அலங்கரித்த மாலையினையும்,
பெரிய பெயரினையும் உடைய மாறன் (எனும் பழையன் தமக்குத்)தலைவனாயிருப்ப,
(பகைவரை)வென்று கொல்லும் தப்பாத வாளினையுடைய இளைய பலராகிய கோசர்கள்
நடக்கின்ற நெறிமுறைமையால் உன்னுடைய மெய்ம்மொழியைக் கேட்டு நடக்க,
பொன் அணிகலன்களையுடைய ஐம்பெரும் கேளிரும் உட்பட, (அவரால்)புகழப்பட்ட		775
மறம் மிக்க சிறப்பினையுடைய குறுநில மன்னராகிய
அவர்களும், மற்றோரும் நிறைந்து,
பொலிவு விளங்குகின்ற புகழினையுடைய அரசவை உன்னைப் புகழ்ந்து வாழ்த்த,
விளங்குகின்ற பூணினையுடைய மகளிர் பொன்னாற் செய்த வட்டில்களில் எடுத்த

மணம் நாறுகின்ற கள்தெளிவைத் தர அதனைப் பருகி, நாள்தோறும்				780
மகிழ்ச்சி எய்தி இனிதாக இருப்பாயாக, பெருமானே,
அறநெறியில் ஈட்டி நீ பெற்றுள்ள நல்ல பழவினைப் பயனை உடையவனாவாய்.