<<முந்திய பக்கம் சங்க இலக்கியம் - தொடரடைவு

ஐ - முதல் சொற்கள்
ஐ 26
ஐ-கண்ணதுவே 1
ஐ_இரு 1
ஐ_இருநூற்று 1
ஐஇய 4
ஐக்கு 5
ஐக்கும் 1
ஐங்கூந்தல் 2
ஐதாக 1
ஐது 46
ஐந்தனுள்ளும் 1
ஐந்தால் 1
ஐந்து 5
ஐந்துடன் 1
ஐந்தும் 3
ஐம் 11
ஐம்பதின்மரும் 2
ஐம்பதின்மரொடு 1
ஐம்பால் 31
ஐம்பாலார் 1
ஐம்பாலாள் 1
ஐம்புலத்தை 1
ஐய 45
ஐயத்தால் 1
ஐயம் 9
ஐயர் 13
ஐயர்க்கு 2
ஐயர்க்கும் 1
ஐயரும் 1
ஐயவி 14
ஐயள் 3
ஐயன்மார் 1
ஐயனை 1
ஐயும் 2
ஐயென 9
ஐயை 3
ஐயோ 1
ஐவகை 2
ஐவர் 4
ஐவர்கள் 1
ஐவரும் 1
ஐவருள் 1
ஐவரோடு 1
ஐவன 4
ஐவனம் 6

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப் பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.
 
  ஐ (26)
ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய - திரு 83
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை - திரு 111
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து - நெடு 102
என் ஐ வாழிய பலவே பன்னிய - நற் 136/4
என் ஐ இன்றியும் கழிவது-கொல்லோ - குறு 24/2
என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே - குறு 223/7
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் - ஐங் 110/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ
 தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின - ஐங் 201/1,2
ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் - பரி 8/108
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் - பரி 9/9
ஆட்டு அயர்ந்து அரிபடும் ஐ விரை மாண் பகழி - பரி 10/97
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து - பரி 15/26
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் - பரி 18/15
ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர் - பரி 24/12
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் - கலி 38/3
ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று - கலி 55/9
ஐ வாய் அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா - கலி 62/13
பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு - அகம் 38/15
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு - அகம் 71/7
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ - அகம் 289/13
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து - புறம் 78/2
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே - புறம் 84/1
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்க்களம் புகினே - புறம் 84/3
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு - புறம் 96/2
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ
 நுண் பல் கருமம் நினையாது - புறம் 104/4,5
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய - புறம் 280/1

 TOP
 
  ஐ-கண்ணதுவே (1)
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ-கண்ணதுவே - புறம் 309/7

 TOP
 
  ஐ_இரு (1)
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் - கலி 38/3

 TOP
 
  ஐ_இருநூற்று (1)
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் - பரி 9/9

 TOP
 
  ஐஇய (4)
ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று - மது 413
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே - குறு 179/3
இறப்ப துணிந்தனிர் கேள்-மின் மற்று ஐஇய
 தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என - கலி 2/10,11
சொல்லுவது உடையேன் கேள்-மின் மற்று ஐஇய
 வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் - கலி 8/8,9

 TOP
 
  ஐக்கு (5)
ஒரீஇனன் ஒழுகும் என் ஐக்கு
 பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே - குறு 203/5,6
புனத்துளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ - கலி 108/31
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் - புறம் 85/1
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் - புறம் 85/2
நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு
 உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே - புறம் 262/5,6

 TOP
 
  ஐக்கும் (1)
எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது - குறு 27/3

 TOP
 
  ஐங்கூந்தல் (2)
பால் பிரியா ஐங்கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் - கலி 96/8
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐங்கூந்தல் உளர - கலி 105/53

 TOP
 
  ஐதாக (1)
ஐதாக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் - கலி 32/3

 TOP
 
  ஐது (46)
நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து - திரு 228
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல - பொரு 7
அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து - சிறு 7
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி - சிறு 13
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய்பொருளே - நற் 52/11
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை - நற் 69/9
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் - நற் 101/7
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென - நற் 143/1
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு - நற் 145/5
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன - நற் 178/1
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் - நற் 191/4
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் - நற் 200/10
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே - நற் 240/1
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து - நற் 252/8
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் - நற் 264/3
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட - நற் 344/1
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ - நற் 390/5
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல - குறு 62/3
ஐது ஏகு அம்ம யானே - குறு 217/6
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே - குறு 401/6
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் - ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் - ஐங் 176/3
ஐது அகல் அல்குலாள் செய்குறி நீ வரின் - கலி 52/16
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் - கலி 59/18
தைஇய பூம் துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை - கலி 85/5
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் - அகம் 64/5
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை - அகம் 64/15
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் - அகம் 75/18
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய - அகம் 94/7
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் - அகம் 95/2
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா - அகம் 98/17
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா - அகம் 102/4
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை - அகம் 119/11
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்குறுத்த - அகம் 224/12
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் - அகம் 225/8
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் - அகம் 275/16
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் - அகம் 283/7
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் - அகம் 345/9
வெய்துற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா - அகம் 373/12
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த - அகம் 390/6
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து - புறம் 29/2
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் - புறம் 271/3
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் - புறம் 302/5
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய - புறம் 337/10
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை - புறம் 379/16
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் - புறம் 389/16

 TOP
 
  ஐந்தனுள்ளும் (1)
முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும்
 ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே - பரி 13/17,18

 TOP
 
  ஐந்தால் (1)
மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற - புறம் 400/2

 TOP
 
  ஐந்து (5)
மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய - மது 454
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை - பதி 14/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக - பதி 21/2
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என - பரி 3/78
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் - பரி 4/1

 TOP
 
  ஐந்துடன் (1)
ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே - பரி 13/22

 TOP
 
  ஐந்தும் (3)
நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும்
 அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் - பதி 24/15,16
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும்
 ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் - பரி 3/4,5
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை - பரி 13/44

 TOP
 
  ஐம் (11)
ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர - மது 326
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் - பரி 1/46
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் - பரி 3/37
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்து அன்ன இனம் - பரி 8/22
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த - பரி 19/72
நாறு ஐம் கூந்தல் கொம்மை வரி முலை - அகம் 65/18
சில் ஐம் கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி - அகம் 123/6
இருள் ஐம் கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே - அகம் 233/15
சில் ஐம் கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் - அகம் 261/3
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல - புறம் 2/6
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த - புறம் 37/1

 TOP
 
  ஐம்பதின்மரும் (2)
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய - பெரும் 415
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய - புறம் 2/15

 TOP
 
  ஐம்பதின்மரொடு (1)
போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு - பதி 14/5

 TOP
 
  ஐம்பால் (31)
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற - சிறு 60
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி - குறி 139
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால்
 மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து - மலை 30,31
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்
 துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே - நற் 96/5,6
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் - நற் 100/4
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று - நற் 133/5
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி - நற் 140/3
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி - நற் 160/6
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ - நற் 245/3
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால்
 தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் - நற் 337/7,8
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசற கழீஇ - நற் 366/4
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் - குறு 229/1
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் - ஐங் 84/3
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால்
 ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் - பதி 18/4,5
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார - கலி 29/6
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் - கலி 32/1
ஐதாக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால்
 அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் - கலி 32/3,4
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால்
 மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி - கலி 57/1,2
வாருறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் - கலி 58/1
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால - கலி 59/8
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால்
 பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் - கலி 125/16,17
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால்
 சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ - அகம் 8/15,16
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்
 மின் நேர் மருங்குல் குறுமகள் - அகம் 126/20,21
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால்
 சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது - அகம் 145/18,19
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால்
 நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை - அகம் 152/3,4
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே - அகம் 155/4
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால்
 தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்மார் காண்பு இன் - அகம் 177/5,6
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால்
 பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் - அகம் 181/23,24
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால்
 கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற - அகம் 212/3,4
அரி இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால்
 நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட - அகம் 223/12,13
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் - அகம் 295/21

 TOP
 
  ஐம்பாலார் (1)
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே - கலி 131/39

 TOP
 
  ஐம்பாலாள் (1)
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் - கலி 140/23

 TOP
 
  ஐம்புலத்தை (1)
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம்புலத்தை
 துற்றவ துற்றும் துணை இதழ் வாய்த்தொட்டி - பரி 20/50,51

 TOP
 
  ஐய (45)
ஐய குறுமகள் கண்டிகும் வைகி - நற் 20/1
பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி - நற் 46/4
பிரிதல் வல்லிரோ ஐய செல்வர் - நற் 71/6
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் - நற் 91/5
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை - நற் 124/4
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே - நற் 227/9
கூறுவல் வாழியர் ஐய வேறுபட்டு - நற் 266/7
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே - நற் 292/9
நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய அன்று நாம் - நற் 318/1
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே - நற் 354/11
ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே - நற் 368/10
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே - குறு 139/6
தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் - குறு 169/2
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே - குறு 196/6
அதுவே ஐய நின் மார்பே - ஐங் 44/3
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே - ஐங் 332/5
சென்றனள் என்றிர் ஐய
 ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே - ஐங் 389/4,5
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி - ஐங் 441/1
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு - பரி 8/70
பெய்ய உழக்கும் மழைக்கா மற்று ஐய
 கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் - பரி 9/34,35
உசாவுகோ ஐய சிறிது - கலி 7/4
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ - கலி 18/2
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய
 அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து - கலி 19/3,4
பறிமுறை பாராட்டினையோ ஐய
 நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன - கலி 22/11,12
செய்வினை பாராட்டினையோ ஐய
 குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் - கலி 22/14,15
தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய
 என ஆங்கு - கலி 22/17,18
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் - கலி 25/12
ஆய் இதழ் பல் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர - கலி 29/8
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற - கலி 37/15
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ - கலி 49/23
ஐய எமக்கு நின் மார்பு - கலி 68/25
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ - கலி 78/24
ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் - கலி 80/14
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை - கலி 80/18
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் - கலி 80/22
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் - கலி 111/16
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் - கலி 125/7
ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே - அகம் 81/15
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை - அகம் 92/5
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய
 சேறும் என்ற சிறுசொற்கு இவட்கே - அகம் 143/8,9
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று - அகம் 230/4
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் - அகம் 237/16
நீங்கல் ஒல்லுமோ ஐய வேங்கை - அகம் 307/6
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா - அகம் 313/5
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் - அகம் 323/4

 TOP
 
  ஐயத்தால் (1)
ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீதின்மை - கலி 91/7

 TOP
 
  ஐயம் (9)
ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே - நற் 297/11
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின் - பதி 21/16
ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல - கலி 82/33
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் - கலி 100/7
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல் - கலி 147/50
ஐயம் தெளியரோ நீயே பல உடன் - அகம் 303/16
கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன் - புறம் 43/12
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி - புறம் 214/2
ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர் - புறம் 216/5

 TOP
 
  ஐயர் (13)
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத - நற் 122/1
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும் - நற் 127/5
பல் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே - குறு 123/5
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர்
 சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி - குறு 272/4,5
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த - ஐங் 365/1
உயர்_நிலை_உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை - பதி 70/19
ஐயர் வாய்பூசுறார் ஆறு - பரி 24/63
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் - கலி 130/9
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர்
 காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு - அகம் 126/7,8
பல் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய - அகம் 240/6
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர்
 புலி மருள் செம்மல் நோக்கி - அகம் 259/16,17
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத - அகம் 302/9
வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர்
 பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் - புறம் 337/16,17

 TOP
 
  ஐயர்க்கு (2)
விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது - திரு 107
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் - கலி 39/22

 TOP
 
  ஐயர்க்கும் (1)
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை - குறி 17

 TOP
 
  ஐயரும் (1)
தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும்
 தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் - கலி 39/18,19

 TOP
 
  ஐயவி (14)
நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து - திரு 228
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி
 ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி - மது 287,288
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை - நெடு 86
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் - மலை 123
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி - நற் 40/7
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் - நற் 370/3
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் - குறு 50/1
பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில - பதி 16/4
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி
 கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் - பதி 22/23,24
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென - புறம் 98/15
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி - புறம் 281/4
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் - புறம் 296/2
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை - புறம் 342/9
ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது ஆகலின் - புறம் 358/4

 TOP
 
  ஐயள் (3)
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று - நற் 2/7
ஐயள் மாயோள் அணங்கிய - நற் 146/10
ஐயள் அரும்பிய முலையள் - ஐங் 255/3

 TOP
 
  ஐயன்மார் (1)
ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு - கலி 107/34

 TOP
 
  ஐயனை (1)
ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற - கலி 43/5

 TOP
 
  ஐயும் (2)
அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும்
 களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை - நற் 389/3,4
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே - புறம் 89/10

 TOP
 
  ஐயென (9)
நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் - குறு 261/4
செ வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி - குறு 307/2
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென
 அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை - குறு 376/4,5
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் - அகம் 114/5
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் - அகம் 151/10
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் - அகம் 223/7
தவல் இல் நீத்தமொடு ஐயென கழிய - அகம் 305/2
அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென
 நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை - அகம் 319/6,7
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை - புறம் 395/29

 TOP
 
  ஐயை (3)
கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே - ஐங் 312/4
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை - அகம் 6/3
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே - புறம் 88/7

 TOP
 
  ஐயோ (1)
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே - புறம் 255/1

 TOP
 
  ஐவகை (2)
ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல் - கலி 22/13
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் - அகம் 48/17

 TOP
 
  ஐவர் (4)
ஆரா செருவின் ஐவர் போல - பெரும் 417
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த - மது 775
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா - கலி 25/3
வரி புனை வல்வில் ஐவர் அட்ட - கலி 104/58

 TOP
 
  ஐவர்கள் (1)
தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல - கலி 26/6

 TOP
 
  ஐவரும் (1)
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும்
 திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் - பரி 3/5,6

 TOP
 
  ஐவருள் (1)
ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப - திரு 254

 TOP
 
  ஐவரோடு (1)
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ - புறம் 2/13

 TOP
 
  ஐவன (4)
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி - மது 288
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு - நற் 373/4
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட - ஐங் 285/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் - கலி 43/4

 TOP
 
  ஐவனம் (6)
வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் - மலை 115
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி - குறு 100/1
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி - குறு 371/2
ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன் - ஐங் 267/3
ஐவனம் வித்தி மையுற கவினி - புறம் 159/17
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் - புறம் 172/6

 TOP