<<முந்திய பக்கம்

தொடரடைவு - மகாகவி பாரதியார் கவிதைகள்

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால்,
அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

பாரதியார் - கவிதைகள் - சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்

 
 சில எழுத்துகளுக்குரிய
 சொற்கள் மிகப் பெரிய 
 எண்ணிக்கையில் 
 இருப்பதால்,
 அவற்றுக்குரிய கோப்புகள் 
 மிகப் பெரியவையாக
 இருக்கும். அத்தகைய
 கோப்புகள் திரையில் 
 வருவதற்குச் சில நொடிகள்
 தாமதம் ஏற்படலாம்.
 அந் நேரங்களில், வேறு 
 எதனையும் சொடுக்காமல் 
 பொறுத்திருங்கள்.
       நன்றி.
  
  
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
ஹா ஹி ஹு ஹே க்ஷ ஸ்ரீ ஸா ஸு ஸோ ஸௌ ஸ்
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஜா ஜி ஜீ ஜெ ஜோ ஜ்
ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே டி டு
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ த்
நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ ப்
மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ரா ரி ரீ ரு ரூ ரெ ரே ரை ரொ ரோ ரௌ
லா லீ லு லோ லௌ
வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ வ்
பாரதியார் கவிதைகள் -
முழுமையும் காண
படத்தின்மேல்
சொடுக்கவும்
கட்டுருபன்கள்