<<முந்திய பக்கம்

தொடரடைவு - கல்லாடம்

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால்,
அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

கல்லாடம் நூலில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்

கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
-- ஞா ஞி -- -- -- ஞெ -- -- -- -- --
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
-- யா -- -- -- -- -- -- -- -- யோ --
வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ
கல்லாடம் -
நூல் முழுமையும் காண
படத்தின்மேல்
சொடுக்கவும்
கட்டுருபன்கள்