<<முந்திய பக்கம்

பெரியபுராணம் - சருக்கங்கள்

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எண்ணைச் சுட்டியினால் தட்டினால்,
அந்த எண்ணுக்குரிய சருக்கத்தில் உள்ள அனைத்துப் புராணங்களும் கிடைக்கும்.

0. பாயிரம் 7. வார்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம்
1. திருமலைச் சருக்கம் 8. பொய்யடிமை இல்லாத புலவர் சருக்கம்
2. தில்லைவாழ் அந்தணர் சருக்கம் 9. கறைக்கண்டன் சருக்கம்
3. இலை மலிந்த சருக்கம் 10. கடல் சூழ்ந்த சருக்கம்
4. மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் 11. பத்தராய்ப் பணிவார் சருக்கம்
5. திருநின்ற சருக்கம் 12. மன்னிய நீர்ச் சருக்கம்
6. வம்பறா வரிவண்டுச் சருக்கம் 13. வெள்ளானைச் சருக்கம்