<<முந்திய பக்கம்

தொடரடைவு - தாயுமானவர் பாடல்கள்

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும்
அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

தாயுமானவர் பாடல்களில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

--
-- கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ --
-- சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
-- ஞா -- ஞே -- ஸ் -- -- -- -- -- --
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ --
-- நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ --
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
-- மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
-- யா -- யூ யோ -- ரா ரு ரூ ரோ --
-- லி லோ -- -- -- -- -- -- -- -- --
வ் வா வி வீ -- -- வெ வே வை -- -- --
தாயுமானவர் பாடல்கள் -
நூல் முழுமையும் காண
படத்தின்மேல்
சொடுக்கவும்
கட்டுருபன்கள்