<<முந்திய பக்கம்

தொடரடைவு - திருப்புகழ்

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால், அவ் எழுத்தில் தொடங்கும்
அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு கிடைக்கும்.

திருப்புகழில் உள்ள சொற்கள் எண்ணிக்கையும், தொடரடைவு விளக்கமும்

--
க் கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
-- சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
-- ஞா ஞி ஞெ ஞே ஸ் ஸா ஜா ஜீ ஜெ ஜே ஜோ
டா டி டீ டு டூ டெ டொ டோ க்ஷ க்ஷே
த் தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ ஸ்ரீ
ந் நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
ப் பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
ம் மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ --
-- யா யு யூ யோ ரா ரி ரு ரூ ரே ரோ
-- லா லி லீ லே லோ -- -- -- -- -- --
வ் வா வி வீ -- -- வெ வே வை றி னா
திருப்புகழ் -
நூல் முழுமையும் காண
படத்தின்மேல்
சொடுக்கவும்