<<முந்திய பக்கம்

தொடரடைவு - கம்பராமாயணம்

அடியிற்கண்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள ஏதேனும் ஓர் எழுத்தைச் சுட்டியினால் தட்டினால்,
அவ் எழுத்தில் தொடங்கும் அனைத்துச் சொற்களின் தொடரடைவு அடிகள் கிடைக்கும்.

கம்பராமாயணத்தில் உள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கையும், சொற்பிரிப்பு விளக்கமும்

சில உட்பிரிவு இணைப்புகள்
அ - அணை அத் - அரை அல் - அனை
க - கணோ கத் - கரை கல் - கனை
த - தணி தத் - தரை தல - தனை
ந - நணு நத் - நரை நல் - நனை
ப - பணை பத் - பரு பல் - பனை
ம - மணி மத் - மரை மல் - மனோ
வ - வணி வத - வரை வல் - வனை
 
சில எழுத்துகளுக்குரிய சொற்கள் மிகப் 
பெரிய எண்ணிக்கையில் இருப்பதால், 
அவற்றுக்குரிய கோப்புகள் திரையில் 
வருவதற்குச் சில நொடிகள் தாமதம் 
ஏற்படலாம். அந் நேரங்களில், வேறு 
எதனையும் சொடுக்காமல் 
பொறுத்திருங்கள். இதற்காக, 
அ,க,த,ந,ப,ம ஆகிய எழுத்துகளில் 
தொடங்கும் சொற்கள் உட்பகுப்பு 
செய்யப்பட்டுள்ளன. அனுமன் என்ற 
சொல்லைத் தேட,‘அ’ வைச் 
சொடுக்காமல், மேலேயுள்ள அல் - அனை,
என்பதனைச் சொடுக்கினால் அதனை 
விரைவில் அடையலாம். நன்றி. 
கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ கௌ
சா சி சீ சு சூ செ சே சை சொ சோ சௌ
ஞா ஞி ஞீ ஞு ஞூ ஞெ ஞே ஞை ஞொ ஞோ ஞௌ
தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ தௌ
நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ நோ நௌ
பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ பௌ
மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ மோ மௌ
யா யி யீ யு யூ யெ யே யை யொ யோ யௌ
ரா ரி ரு ரோ
லோ
வா வி வீ வு வூ வெ வே வை வொ வோ வௌ

கட்டுருபன்கள்

கம்பராமாயணம்
நூல் முழுமையும்
காண
படத்தின்மேல்
சொடுக்கவும்