<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

நா - முதல் சொற்கள்
நா 44
நா-அது 1
நா_மடந்தை 1
நாக 24
நாகக்கொடியோன் 1
நாககேதனன் 2
நாகங்கள் 3
நாகம் 23
நாகமும் 5
நாகமே 1
நாகமொடு 1
நாகர் 15
நாகர்கள் 1
நாகர்களில் 1
நாகரின் 1
நாகருக்கு 1
நாகரும் 6
நாகாதிபன் 4
நாகாயுதம் 1
நாகு 1
நாகேறு 1
நாங்கள் 1
நாச 2
நாசக 1
நாசம் 4
நாசனன் 1
நாட்ட 1
நாட்டம் 4
நாட்டமும் 2
நாட்டி 4
நாட்டிடை 3
நாட்டிய 1
நாட்டியது 1
நாட்டில் 3
நாட்டிலே 1
நாட்டின் 1
நாட்டினை 1
நாட்டீர் 1
நாட்டு 5
நாட்டுக்கு 1
நாட்டும் 1
நாட்டுவாரும் 1
நாட 3
நாடக 1
நாடகம் 3
நாடர் 5
நாடருக்கா 1
நாடன் 12
நாடனும் 1
நாடனே 1
நாடா 2
நாடாத 1
நாடாது 1
நாடி 15
நாடிய 2
நாடியே 1
நாடினர் 3
நாடினன் 1
நாடினார் 1
நாடினாரே 1
நாடினையெனின் 1
நாடு 45
நாடுடை 1
நாடும் 10
நாடுவாரும் 1
நாடுற 1
நாண் 51
நாண்கள் 1
நாண 4
நாணம் 3
நாணமும் 1
நாணமே 1
நாணா 1
நாணாது 1
நாணி 15
நாணிட 1
நாணிடை 1
நாணியின் 1
நாணியும் 1
நாணியோ 1
நாணியோடு 1
நாணிற்று 1
நாணின் 1
நாணினளாம் 1
நாணினால் 2
நாணினாள் 1
நாணினான் 1
நாணுடை 2
நாணும் 11
நாணே 1
நாணொடு 2
நாணொடும் 1
நாத 7
நாதத்து 1
நாதம் 4
நாதமும் 1
நாதர் 1
நாதர்க்கு 1
நாதன் 25
நாதன்-தானும் 1
நாதனார் 1
நாதனுடன் 1
நாதனும் 6
நாதனுமே 1
நாதனொடு 1
நாப்பண் 3
நாபி 4
நாபியின் 1
நாம் 32
நாம 19
நாமத்தோனும் 2
நாமம் 20
நாமமும் 5
நாமமே 2
நாமன் 2
நாமனும் 2
நாமனொடு 1
நாமும் 3
நாமே 1
நாமோ 1
நாய் 1
நாயக 5
நாயகம் 1
நாயகமா 1
நாயகமாம் 1
நாயகர் 1
நாயகற்கு 2
நாயகன் 35
நாயகன்-தன் 1
நாயகன்-தன்னையோ 1
நாயகன்-தனக்கு 1
நாயகனாம் 1
நாயகனும் 4
நாயகனே 2
நாயகனொடும் 1
நாயகி 1
நாயகி-தன் 1
நாயனாம் 1
நாயினும் 1
நார் 1
நார 1
நாரண 2
நாரணகோபாலர் 1
நாரணர் 2
நாரணர்க்கு 1
நாரணற்கு 2
நாரணன் 5
நாரணனது 1
நாரணனார் 1
நாரணனும் 2
நாரணனே 1
நாரணனை 1
நாரணாதிகள் 1
நாரணாதியர் 1
நாரத 1
நாரதன் 6
நாரதனாம் 1
நாரதனும் 1
நாரதனை 2
நாரம் 2
நாராயண 1
நாராயணன்-தன் 1
நாராயணாய 1
நாரிக்கு 1
நாரைகள் 1
நால் 42
நால்_நாலு 1
நால்_இரண்டு 1
நால்_இரு 2
நால்வர் 2
நால்வர்-தம்மோடு 1
நால்வரில் 1
நால்வருடன் 2
நால்வரும் 26
நால்வருமே 1
நால்வரை 2
நால்வரையும் 2
நால்வாய் 2
நாலாக 1
நாலாயிரம் 1
நாலின் 1
நாலினும் 1
நாலு 19
நாலுக்கும் 1
நாலுடை 1
நாலும் 11
நாலுமே 1
நாலொடும் 1
நாவலம் 1
நாவலர் 1
நாவலர்க்கு 1
நாவலருக்கும் 1
நாவலன் 1
நாவாய் 1
நாவால் 1
நாவான் 3
நாவியின் 2
நாவில் 4
நாவின் 1
நாவின்-பாலால் 1
நாவினான் 3
நாவினும் 1
நாவினுள் 1
நாவினை 1
நாவுக்கு 3
நாவுடன் 3
நாவுடை 1
நாவும் 1
நாவை 1
நாழிகை 4
நாழிகையில் 3
நாழிகையினில் 1
நாழிகையும் 1
நாள் 160
நாள்-தன்னில் 1
நாள்-தொறும் 12
நாள்-தோறும் 1
நாள்கள்-தோறும் 1
நாள்களில் 2
நாள்களை 1
நாள்தொட்டு 2
நாள்மலர் 13
நாள்மலரினால் 1
நாள்மலரும் 1
நாள்மலரோன் 1
நாள்மாலை 1
நாள்முகை 1
நாள 4
நாளாயணி 1
நாளாயனியுடன் 1
நாளால் 1
நாளிகேரமோடு 1
நாளிடை 2
நாளில் 27
நாளிலே 1
நாளின் 3
நாளினில் 1
நாளினும் 6
நாளுக்கு 1
நாளும் 32
நாளே 2
நாளை 35
நாளைக்கும் 1
நாளையின் 1
நாளையே 7
நாளொடு 2
நாற்குணனும் 1
நாற்றம் 1
நாற்றமும் 1
நாற 1
நாறிடு 1
நாறு 7
நாறும் 11
நான் 40
நான்கா 1
நான்கின் 1
நான்கினோடும் 1
நான்கு 7
நான்கும் 14
நான்மறை 14
நான்மறையவனும் 1
நான்மறையும் 2
நான்மறையோர் 1
நான்மாடக்கூடல் 1
நான்முக 1
நான்முகன் 2
நான்முகன்-தானும் 1
நான்முகனும் 2
நான்மை 1
நானம் 5
நானமும் 1
நானாவிதம் 1
நானிலத்து 1
நானும் 6
நானே 4

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  நா (44)
நா தகு நல் உரை நதி_மகனுக்கும் - வில்லி:3 102/4
வெடி பட சிரித்து இரு புறத்து நா மிளிர உள் புகைந்து ஒளிரும் வாயினான் - வில்லி:4 9/2
நா புரப்பதற்கே ஏற்ற நவிர் அறு வாய்மை வேந்தர் - வில்லி:6 28/1
நா_மடந்தை நிகர் ஆக்கி நாயகன்-தன் வல பாகம் நண்ணுவித்தார் - வில்லி:7 40/4
பாவகன் பகு வாய் நா விதிர்த்து என்ன பரந்த அ பாவகற்கு உணவு ஆம் - வில்லி:9 30/3
நண்ணிய அமரில் விசயன் வெம் கணையால் நா புலர்ந்து உள்ளமும் நடுங்கி - வில்லி:9 48/3
நாடினர் மனத்தில் புளகம் உற்று உடலம் நயனம் நீர் மல்க நா குழறி - வில்லி:10 149/2
நா மரு பனுவல் மாலை நாக ஏறு உயர்த்த செல்வ - வில்லி:11 1/3
நா நலம் புனல் கெழு நாடும் கானமும் - வில்லி:11 105/1
நாட்டமும் நல் நீர் மல்க நா அமிழ்து ஊற பின்னும் - வில்லி:11 202/3
நல் நா மனத்தோடு அழல் மூள நயனம் சிவக்க நஞ்சின் வடிவு - வில்லி:11 239/3
நா விரி கீர்த்தியாளன் நளன் எனும் நாம வேந்தன் - வில்லி:12 24/2
தொடக்கி உரைசெய நினைக்கில் ஆயிரம் நா உடையோற்கும் சொல்லல் ஆமோ - வில்லி:12 84/4
தம் முன் ஆயினும் நா தவறா அடல் வீமன் - வில்லி:14 26/4
நா இந்த உரை தந்து இன்னும் இருப்பதோ நரனுக்கு என்னா - வில்லி:14 95/3
எக்காலும் நா வந்தது இசையாத இசையோனும் இவை கூறுவான் - வில்லி:14 135/4
நெருப்பினும் சொல்லின் நா வேம் நினைப்பினும் நெஞ்சம் வேமால் - வில்லி:16 31/4
நா சுவை படு ஞான நல் மந்திரம் நவிலா - வில்லி:16 46/4
உணங்க நா புலர வந்து அ உயர் பொழிலூடு சேர்ந்தான் - வில்லி:21 63/4
மெய் நடுங்கவும் நா புலர்ந்து உயிர்ப்பு மேல் விஞ்சி - வில்லி:22 35/2
நா கவற்றிய புன்மொழி நிருபனை நகைத்தான் - வில்லி:22 67/4
நா தோம் இல் உரை பதற கதுமென உற்று எழுந்து இறைஞ்சி ஞாலம் எல்லாம் - வில்லி:27 10/2
நா விலங்கும் என எண்ணியோ மிகவும் நன்று அரசர் ஞாயமே - வில்லி:27 120/4
ஞாலம் எலாம் பொரு தோமரம் வாங்கின நா ஒரு மூன்றனவாம் - வில்லி:27 203/3
ஞான மனத்தொடு நா குழற பல நாடி உரைத்தனனே - வில்லி:31 19/4
நரனும் வெற்றி கூர் வசுவும் உற்ற போர் நவிலுகிற்கினும் நா நடுங்குமால் - வில்லி:35 7/3
நா தந்திலனே எண்ணுதற்கு நாம் ஆர் புகல தே மாலை - வில்லி:37 35/2
பலரும் எய்த வாளி மெய் படப்பட பனித்து நா
 புலர நொந்து கங்கை_மைந்தன் இதயமும் புழுங்கினான் - வில்லி:38 12/1,2
நாடி நெஞ்சு அழிந்து திருநாமம் அன்புடன் தனது நா குழன்று கொண்டு நவிலா - வில்லி:38 36/2
கோள் நாகம் உலாவந்து எதிர் கொடு நா எறிவது போல் - வில்லி:41 113/2
நா பல நவிலினும் நாளை வான் பகல் - வில்லி:41 252/2
நா தெறித்தன துரங்கமம் நெடும் சிலைகள் நாணி அற்றன உடைந்தன தடம் திகிரி - வில்லி:42 81/1
நடு உரைக்கும் நல் நா உடையாய் உனை - வில்லி:42 144/3
எ மொழி கொண்டு உரைப்ப அரிதால் உரைக்க எமக்கு ஆயிரம் நா இல்லை மாதோ - வில்லி:42 181/4
துணை பெற மன சினம் முடுக நா கொடு சுழற்று கண் நெருப்பு எழ நிருதர் பார்த்திவன் - வில்லி:42 195/2
புள் செறி தொடையாய் கொல்க என விரைவின் புகைந்து நா பொறி எழ புகன்றான் - வில்லி:42 208/4
கொல்லின் நா தவறும்-கொல் என்று ஒரு கோலினால் அழியா - வில்லி:44 34/3
நா புகல் வாய்மையான்-தன் நாள்மலர் செம் கை வை வேல் - வில்லி:44 87/2
நா கையா புகழான் பெண்ணை நதி வளம் சுரக்கும் நாடன் - வில்லி:44 90/1
சொல்லிய நா என் படும் மற்று ஒருவன் சொன்னால் சுயோதனன் ஆதலின் பொறுத்தேன் சொன்னது என்று - வில்லி:45 26/3
தன் நா இசையாதன சிற்சில சொல் தளர்வோடு எதிர் நின்று தனஞ்சயனும் - வில்லி:45 208/2
நா எழு பான்மையின் உடையோன் களிக்க நரமேதம் செய் - வில்லி:46 153/3
வரு களை ஆறா உயிர்ப்பு உறா விழி மலர் திறவா நா வறட்சி போய் உகு - வில்லி:46 177/1
நா அடங்கினர் மா முனிவோரொடு நாகர் அஞ்சினர் நான்முகன் ஆதிய - வில்லி:46 179/3

 மேல்
 
  நா-அது (1)
நா-அது காவானாகில் அவனுக்கா நடந்து போரில் - வில்லி:27 140/3

 மேல்
 
  நா_மடந்தை (1)
நா_மடந்தை நிகர் ஆக்கி நாயகன்-தன் வல பாகம் நண்ணுவித்தார் - வில்லி:7 40/4

 மேல்
 
  நாக (24)
நாயக கடவுள்-தன்னை முன்னுதலும் நாக நாயகனொடும் நடுங்கி - வில்லி:6 8/3
நா மரு பனுவல் மாலை நாக ஏறு உயர்த்த செல்வ - வில்லி:11 1/3
சேர்த்த நாக வெம் கொடியவன் கொடிய வன் சிந்தையின் நிலை தோன்ற - வில்லி:11 63/3
நாக வெம் கொடியவன் நவின்ற வாய்மையால் - வில்லி:12 125/3
செம் கண் நாக கொடியவன் செல்வமும் - வில்லி:13 50/1
அன்று நாக வெம் கொடியவன் கொடிய நெஞ்சு அழன்றான் - வில்லி:22 51/3
கோ கன நாக வேக கொடியவன் சேனை யாவும் - வில்லி:22 100/1
கூறிய வேக நாக கொடியவன் அகன்ற பின்னர் - வில்லி:25 19/1
சிரம் தரு சுடிகை நாக திரள் மணி பலவும் சிந்தி - வில்லி:27 181/1
மின் புணர் துவச நாக விடம் நிகர் மனத்தினானும் - வில்லி:27 187/3
மின் நாக மணி புயன் வெம் கதையால் - வில்லி:32 12/1
நாக வெம் கொடியுடை நாயக குரிசிலும் - வில்லி:34 4/2
சேனாபதியாக என்றான் தீ வாய் நாக கொடியோன் - வில்லி:38 51/4
தோளொடு புரையும் செம்பொன் மேருவை சுடரோன் நாக
 கோளொடு சூழ்வது என்ன சுழற்றினான் குமரர் ஏறே - வில்லி:41 106/3,4
நாக விந்தம் வளர்ந்துவளர்ந்து அகல் நாகம் ஒன்றியது என்று நடுங்கிட - வில்லி:42 124/1
கன்றி நாக வெம் கொடியவன் கண்டு தன் கண் நிகர் இளையோரை - வில்லி:42 131/3
முடை எடுத்த நவநீதம் தொட்டு உண்டும் கட்டுண்டும் முன் நாள் நாக
 குடை எடுத்து மழை தடுத்தும் வஞ்சனைக்கு ஓர் கொள்கலமாம் கொடிய பாவி - வில்லி:42 172/1,2
வெம் களம் உற்றனன் நஞ்சு உமிழும் கொடி வேக நாக விறலோனே - வில்லி:44 2/4
எரி செம் கண் நாக அரசும் முரசமும் எழுதும் பதாகை நிருபர் இருவரும் - வில்லி:44 75/3
கள பலி நாக கன்னிகை புதல்வன் கருதலான்-தனக்கு நேர்ந்திடவும் - வில்லி:45 11/1
நாக வெம் பகழி பெற்றேன் நாரணற்கு ஒத்த உன்னை - வில்லி:45 35/3
நாகாயுதம் தப்பி நரன் உய்ந்த பொழுதத்து நாக கொடி - வில்லி:45 228/1
கூற்றிடை ஏகுதலும் மிக கொதித்து நாக கொடி வேந்தன் முடி வேந்தர் பலரும் சூழ - வில்லி:46 81/2
கோண் ஆர் சிலை கை நெடு நாக கொடி கொள் வேந்தை - வில்லி:46 109/2

 மேல்
 
  நாகக்கொடியோன் (1)
ஞானாதிபனே போர்க்களத்தில் நாகக்கொடியோன் பணிந்து உன்னை - வில்லி:27 222/2

 மேல்
 
  நாககேதனன் (2)
கேட்ட சொல் வினவும் நாககேதனன் கேட்ப மீண்டும் - வில்லி:11 202/1
கெட்டது நாககேதனன் வீரம் கிளர் சேனை - வில்லி:43 30/2

 மேல்
 
  நாகங்கள் (3)
மன்னு நாகங்கள் எட்டும் மதம் புலர்ந்து உயங்கி வீழ - வில்லி:14 103/2
நாடி முட்டலின் நாகங்கள் வீழ்ந்தன - வில்லி:29 30/2
நஞ்சினை உமிழும் வெவ் வாய் நாகங்கள் அனைத்தும் ஒன்றாய் - வில்லி:36 22/3

 மேல்
 
  நாகம் (23)
புரசை நாகம் முன் கடவினன் நாகமும் புரந்தோன் - வில்லி:1 33/4
அந்த நாகம் அழல் உமிழ் கண் விடம் - வில்லி:5 101/1
நால் மருப்பு ஒரு கை மும்மதத்து வய நாகம் மேவி வளர் திசையின் வாழ் - வில்லி:10 42/2
நாகம் புனை பொன் துவசனுடன் நவிலாநின்ற நால்வருமே - வில்லி:11 227/3
நண்ணிய முடிப்பெயர் நாகம் பூணலால் - வில்லி:12 136/2
சக்கர நாகம் அதன் புடை சார்ந்தான் - வில்லி:14 67/4
மின் இடை நாகம் வெருக்கொண்டு என்ன மீண்டான் - வில்லி:14 116/3
நாகம் என்ன நடுங்கி அ பூம்_கொடி நயன நீர் துடைத்து உற்றது நன்று எனா - வில்லி:21 10/2
நஞ்ச நாகம் உயர்த்த மீளி தன் நகர் புகுந்துழி நண்பு அற - வில்லி:26 1/1
நாகம் துவசம் என உயர்த்தோன் நடுங்கா முன்னம் நண்ணலரை - வில்லி:31 8/1
எ நாகமும் நாகம் எனும்படியே - வில்லி:32 12/3
நாகம் குறித்த கொடி மன்னர் மன்னை நடுவே நிறுத்தி அடைவே - வில்லி:37 10/1
நாகம் காணேன் என்ன ஞானத்தோடே வைக - வில்லி:38 38/4
நாகம் உற்றனர்கள் கோடி நரபதி குமரர் வீந்தார் - வில்லி:41 97/4
கோள் நாகம் உலாவந்து எதிர் கொடு நா எறிவது போல் - வில்லி:41 113/2
நாணி அற்றன ஒடிந்தன தடம் சிலையும் நாகம் உற்றவர் ஒழிந்தனர் இரிந்தனர்கள் - வில்லி:42 76/2
நாக விந்தம் வளர்ந்துவளர்ந்து அகல் நாகம் ஒன்றியது என்று நடுங்கிட - வில்லி:42 124/1
மணி முடி பாரம் உற பல நாகம் வருந்த இளைத்தனவே - வில்லி:44 62/2
நல் நாரண கோபாலரும் நாகம் குடியேற - வில்லி:44 68/3
மா நாகம் உட்க வகுத்து ஆங்கு எதிர் நடந்தான் - வில்லி:45 167/4
நன் தூண் திகழ் மதியா நாகம் பரு மத்தா - வில்லி:45 174/1
கூர் எயிற்று நாகம் போல் குலைகுலைந்து தம்முனை போய் குறுகினாரே - வில்லி:45 263/4
தூ நாகம் உரும் ஒலி கேட்டு அயர்வது போல் வீழ்ந்து அழுதாள் சுபலன் பாவை - வில்லி:46 240/4

 மேல்
 
  நாகமும் (5)
புரசை நாகம் முன் கடவினன் நாகமும் புரந்தோன் - வில்லி:1 33/4
நகைத்து நாகமும் நாகமும் நடுங்கிட நடந்து - வில்லி:14 24/2
நகைத்து நாகமும் நாகமும் நடுங்கிட நடந்து - வில்லி:14 24/2
எ நாகமும் நாகம் எனும்படியே - வில்லி:32 12/3
நன்றே என் தவ பயன் என்று உன்னி வாழ்ந்தேன் நாகமும் நீ அரசாள நடக்கின்றாயோ - வில்லி:45 255/4

 மேல்
 
  நாகமே (1)
குஞ்சரத்தின் வீழ் கைகள் நாகமே குருதி வட்டமும் பரிதி வட்டமே - வில்லி:31 25/2

 மேல்
 
  நாகமொடு (1)
நாகமொடு எடுத்து இவுளி தேர் சிதறி முற்ற ஒரு நாழிகையில் எற்றி வரவே - வில்லி:30 24/3

 மேல்
 
  நாகர் (15)
நரகின் ஊழிகாலம் வாழ்தி நாகர் வாழ்வின் உள்ளதும் - வில்லி:11 159/2
நான்முகன்-தானும் ஏனை நாகரும் நாகர் கோனும் - வில்லி:11 204/1
கொழுந்து அமுது சோர விட நாகர் சுடிகை தலை குலைந்து மணி சிந்த நதியாள் - வில்லி:12 106/3
என்ன நாகர் அவட்கு இதம் கூறியே - வில்லி:12 173/4
விண்ணிடத்து அசனி நாகர் மேல் வெகுண்டிடுவது என்ன - வில்லி:13 78/1
நல் நாகர் ஊரில் தடம் தேரை நடாத்துக என்ன - வில்லி:13 104/3
பை வரு நாகர் பணம் சுழிய திண் - வில்லி:14 54/2
திக்கு உறை நாகர் திரண்டு துதிக்கும் - வில்லி:14 67/3
நாரணனே முனியேல் முனியேல் என நாகர் பணிந்தனரே - வில்லி:27 206/4
நீள் நாகர் வியக்கும்படி விழ மீளியும் நின்றான் - வில்லி:41 113/4
நாகர் பொன் தருவை அம் புவியில் அன்று தரு நாதன் வச்சிர வலம்புரி முழங்கு குரல் - வில்லி:42 88/1
நாரதன் முதலோர் நாகர் அநேகர் - வில்லி:42 94/3
நற்பொழுது இது என்று யாவரும் வியப்ப நாகர் ஆலயம் வலம் புரிந்து - வில்லி:42 220/3
வெருவர நீள் நாகர் உட்க வீசினர் விசையுடனே போர் விறல் கதாயுதம் - வில்லி:46 168/4
நா அடங்கினர் மா முனிவோரொடு நாகர் அஞ்சினர் நான்முகன் ஆதிய - வில்லி:46 179/3

 மேல்
 
  நாகர்கள் (1)
இருவரும் ஆகாயம் முட்ட நாகர்கள் இறைகொள நால்_நாலு திக்கு நாகரும் - வில்லி:46 168/3

 மேல்
 
  நாகர்களில் (1)
கண்ணில் உறை நாகர்களில் யார் அடி படாதவர்கள் கட்செவி மகீபன் முதலோர் - வில்லி:12 107/3

 மேல்
 
  நாகரின் (1)
தூய நாகரின் அமைந்தது ஓர் துகிலால் துன்பம் உற்று என்பு உரு ஆனார் - வில்லி:27 247/4

 மேல்
 
  நாகருக்கு (1)
நகுடன் நாம வேல் நராதிபன் நாகருக்கு அரசாய் - வில்லி:1 20/3

 மேல்
 
  நாகரும் (6)
நான்முகன்-தானும் ஏனை நாகரும் நாகர் கோனும் - வில்லி:11 204/1
நாகரும் முனிவரும் நண்ணி வாழ்த்தவே - வில்லி:12 131/3
மிசை எழும் துகளால் இமைத்தனர் மேலை நாகரும் வெம் கழுத்து - வில்லி:29 36/3
அசைய நின்று சுமந்து இளைத்தனர் கீழை நாகரும் அடையவே - வில்லி:29 36/4
நடையுடை தடம் தேர் உந்தி நாகரும் பனிக்கும் வண்ணம் - வில்லி:39 7/3
இருவரும் ஆகாயம் முட்ட நாகர்கள் இறைகொள நால்_நாலு திக்கு நாகரும்
 வெருவர நீள் நாகர் உட்க வீசினர் விசையுடனே போர் விறல் கதாயுதம் - வில்லி:46 168/3,4

 மேல்
 
  நாகாதிபன் (4)
நாகாதிபன் மகள் மைந்தன் நலம் கண்டு மகிழ்ந்து - வில்லி:7 10/1
நாகாதிபன் மகன் மீளவும் நதியின் வழி வந்து - வில்லி:7 10/2
நாகாதிபன் வண் சாரலின் நல் நீர்கள் படிந்து - வில்லி:7 10/3
நாகாதிபன் விடும் மும்மதம் நாறும் திசை புக்கான் - வில்லி:7 10/4

 மேல்
 
  நாகாயுதம் (1)
நாகாயுதம் தப்பி நரன் உய்ந்த பொழுதத்து நாக கொடி - வில்லி:45 228/1

 மேல்
 
  நாகு (1)
நாகு அன்ன பெடையுடனே ஆடும் கஞ்ச நறை வாவி வண் துவரை நண்ணி ஆங்கண் - வில்லி:7 49/3

 மேல்
 
  நாகேறு (1)
அரி வய மாஏறு உயர்த்த சூரனும் அழல் விட நாகேறு உயர்த்த வீரனும் - வில்லி:46 173/1

 மேல்
 
  நாங்கள் (1)
தையல் அங்கு உரைத்த மாற்றம் தருமனும் கேட்டு நாங்கள்
 கையறு தொண்டர் ஆகி கான் புகல் வழக்கும் அன்றால் - வில்லி:11 278/1,2

 மேல்
 
  நாச (2)
கருமம் அன்று உனக்கு நாச காலம் வந்ததாகலின் - வில்லி:11 185/3
நாச காலம் வரும்பொழுது ஆண்மையும் ஞானமும் கெடுமோ நறும் தார் முடி - வில்லி:21 13/3

 மேல்
 
  நாசக (1)
நாசக கடவுள் போல் நகைத்து நோக்கியே - வில்லி:21 69/4

 மேல்
 
  நாசம் (4)
நகுலனும் மற்று என் கரத்தால் சௌபல நாயகன் உயிர்க்கு நாசம் என்றான் - வில்லி:11 257/2
நாசம் வந்து புகுந்தது எனா நகா - வில்லி:13 47/4
பிதாமகன் பரிவுடன் முனிந்து சில பேச நாசம் உறு பேரனாம் - வில்லி:27 132/1
நாசம் நமக்கு உறு காலம் நணித்து என நாடி நடுக்கமுடன் - வில்லி:31 16/3

 மேல்
 
  நாசனன் (1)
திமிர நாசனன் செய்ய மேனியன் - வில்லி:11 140/3

 மேல்
 
  நாட்ட (1)
தொல்லை மா நகரும் நாடும் தோரணம் நாட்ட சொற்றி - வில்லி:11 197/1

 மேல்
 
  நாட்டம் (4)
நாட்டம் இன்று உனக்கு யாது அது நிலை இந்த ஞாலமும் எம்பியர் ஞாலம் - வில்லி:1 103/3
தன் நாட்டம் மிக சிவந்தான் கரிய வடிவினில் புனைந்த தண் துழாயோன் - வில்லி:10 128/4
நாட்டம் இல்லா நரபதி மைந்தர் - வில்லி:42 104/1
நாட்டம் இனி ஏது என்று நராந்தகனை வினவுதலும் - வில்லி:46 151/3

 மேல்
 
  நாட்டமும் (2)
நாட்டமும் நல் நீர் மல்க நா அமிழ்து ஊற பின்னும் - வில்லி:11 202/3
முருக்கு அலர் வெளுத்திடும் அருண நாட்டமும் முகில் குரல் இளைத்திட முதிரும் வார்த்தையும் - வில்லி:42 196/2

 மேல்
 
  நாட்டி (4)
வந்து இரட்டை வரி சிலையால் பஞ்ச வண்ண மகர தோரணம் நாட்டி வயங்கும் மின்னால் - வில்லி:7 51/3
செம் கையின் அமைத்த கோல சித்திர தூணம் நாட்டி
 அம் கையில் அருண ரத்நத்து அணிகொள் உத்தரமும் ஏற்றி - வில்லி:11 44/2,3
வாழையும் கமுகும் நாட்டி மணி ஒளி தீபம் ஏற்றி - வில்லி:22 117/2
சூழ வன் பதாகை கட்டி தோரணம் பலவும் நாட்டி
 ஏழ் உயர் மாட மூதூர் எங்கணும் கோடித்தாரே - வில்லி:22 117/3,4

 மேல்
 
  நாட்டிடை (3)
நாட்டிடை எல்லை பொன் தாள் நறு மலர் சிவக்க ஏகி - வில்லி:11 283/1
நாட்டிடை வந்தால் காண்டி நலன் உளோர் நலன்கள் எல்லாம் - வில்லி:12 16/4
மிக்கு உயர் விஞ்சையர் நாட்டிடை விட்டு - வில்லி:14 67/2

 மேல்
 
  நாட்டிய (1)
எட்டு ஆனை தம்பமுடன் சய தம்பம் நாட்டிய பேர் இறைவன் மைந்தன் - வில்லி:41 135/1

 மேல்
 
  நாட்டியது (1)
பொன்னை அழகு எழ பூசி ஒளி பிறங்க நாட்டியது ஓர் பொன் தூண் ஒத்தே - வில்லி:45 258/4

 மேல்
 
  நாட்டில் (3)
எ நாட்டில் அவனிபரும் ஈண்டிய இ தொல் அவையின் இசைத்த சேதி - வில்லி:10 128/1
சுரர் தினம் ஈர்_ஆறு அம் கண் துன்னுதிர் மன்னும் நாட்டில்
 ஒருவரும் அறியாவண்ணம் ஒரு தினம் உறைதிர் உங்கள் - வில்லி:11 275/2,3
நாட்டில் உள்ளன பலன்களும் கவர்ந்தனர் நறும் தண் - வில்லி:22 27/1

 மேல்
 
  நாட்டிலே (1)
நாட்டிலே வாழ்வோன் ஏவலால் மூக நாம தானவன் இவன்-தன்னை - வில்லி:12 79/3

 மேல்
 
  நாட்டின் (1)
நந்து ஊரும் புனல் நாட்டின் திறம் வேண்டு நாடு ஒன்றும் நல்கானாகில் - வில்லி:27 9/2

 மேல்
 
  நாட்டினை (1)
சித்திக்கு ஒரு விதை ஆகிய தென் நாட்டினை அணுகி - வில்லி:7 12/3

 மேல்
 
  நாட்டீர் (1)
அன்னமும் கிரி மயில்களும் உடன் விளையாடு நல் வள நாட்டீர்
 பின்னமும் பிறவாது இனி பண்டு போல் பீடுறும் பெரு வாழ்வும் - வில்லி:24 11/3,4

 மேல்
 
  நாட்டு (5)
வாய்த்த இதழ் அமுத மொழி பேதை தாதை மனை இருக்க திரு வழுதி வள நாட்டு உள்ள - வில்லி:7 44/3
வாளை ஏறு தண் பழன நாட்டு எறி படை மன்னரும் வந்துற்றார் - வில்லி:11 74/4
தன் மைந்தர் உங்களையே என் மைந்தர் என வளர்த்தேன் சம்பு நாட்டு
 மன் மைந்தர் உங்களை போல் வேறுபடாது இத்தனை நாள் வளர்ந்தார் உண்டோ - வில்லி:11 263/2,3
நாட்டு வந்த பேர் ஐவர்க்கும் நல் குருநாடு - வில்லி:27 90/3
செய்த்தலை கயலும் வாளையும் பிணங்கும் செழும் புனல் சிந்து நாட்டு அரசை - வில்லி:42 9/1

 மேல்
 
  நாட்டுக்கு (1)
நல் நாட்டுக்கு அதிபதியாம் நரபால நின் மாற்றம் நன்று நன்று - வில்லி:10 128/2

 மேல்
 
  நாட்டும் (1)
கல் நாட்டும் படியாக இருவோரும் பொருது அறிதும் கடிது ஏகு என்று - வில்லி:10 128/3

 மேல்
 
  நாட்டுவாரும் (1)
தோரணம் நாட்டுவாரும் தூ மலர் சிந்துவாரும் - வில்லி:10 75/4

 மேல்
 
  நாட (3)
சேல் வரும் பழன நாட செயல் அறிந்து எண்ணி வேத்து - வில்லி:11 271/3
வன குறும் பொறை நாட உன் படை வலிமை கொண்டு வழக்கு அற - வில்லி:12 94/3
கன்னலே கமுகு காட்டும் கங்கை நீர் நாட கேண்மோ - வில்லி:22 105/2

 மேல்
 
  நாடக (1)
இ நாடக விதம் யாவையும் யாரே தனி புரிவார் - வில்லி:12 151/1

 மேல்
 
  நாடகம் (3)
தோரண மஞ்ச தலம்-தொறும் நடிக்கும் தோகையர் நாடகம் ஒருசார் - வில்லி:6 16/1
தானே தனை நிகர்வாள் பெயர்தரு நாடகம் எல்லாம் - வில்லி:12 150/3
இகல் கொண்டு உயர் தோளாய் புதிது இ நாடகம் என்னா - வில்லி:12 152/2

 மேல்
 
  நாடர் (5)
கங்கை வள நாடர் கலை தேர் முனிவரோடும் - வில்லி:15 24/2
பூம் சாப வெற்றி கொடி கேரளர் பொன்னி நாடர்
 தாம் சால்புடன் அ பதி வந்தனர் தானையோடும் - வில்லி:23 21/3,4
பாஞ்சால நாடர் பலரும் பட பாணம் விட்டார் - வில்லி:36 24/3
துருபதேயர் மகத நாடர் வெம் குலிங்கர் சோனகர் - வில்லி:38 14/1
வைத்த முத்தி நாதன் அன்றி வான நாடர் முதல்வன் யார் - வில்லி:43 1/4

 மேல்
 
  நாடருக்கா (1)
விண் நாடருக்கா வெம் சமத்தில் அசுராதிபரை வென் கண்டோன் - வில்லி:32 30/1

 மேல்
 
  நாடன் (12)
கங்கை அம் பழன நாடன் கடி மதில் வாயில் செல்ல - வில்லி:13 24/2
செய் காற்றும் செழும் தரளம் நிலவு வீச சேதாம்பல் பகல் மலரும் செல்வ நாடன் - வில்லி:14 16/4
மு கனி கமழும் சோலை முகில் தவழ் நாடன் பாவை - வில்லி:18 2/4
மச்ச நாடன் மா மதலை அ மன்னவன் மொழியால் - வில்லி:22 64/1
சங்கு அளை பயில் வள நாடன் தண்டினால் - வில்லி:22 72/3
மனன் இடர் அகற்றினன் அ மச்ச வள நாடன்
 தனயனும் நமக்கு உறுதி தக்கது என எண்ணா - வில்லி:23 13/2,3
வானில் பறந்து புலர்த்தும் புனல் மச்ச நாடன்
 வேனில் சிலை வேள் விராடன் புரம் மேய அன்றே - வில்லி:23 23/2,3
நாடி ஒளித்தனர் சூழ் புனல் மத்திர நாடன் முதல் பலரும் - வில்லி:31 23/1
கங்கை அம் பழன நாடன் கண்ணனை வணங்கி நோக்கி - வில்லி:41 155/2
நா கையா புகழான் பெண்ணை நதி வளம் சுரக்கும் நாடன்
 வாகையால் பொலி திண் தோளான் மாகத கொங்கர்_கோமான் - வில்லி:44 90/1,2
கோவல் சூழ் பெண்ணை நாடன் கொங்கர் கோன் பாகை வேந்தன் - வில்லி:45 33/1
குன்று எங்கும் இளம் சாயல் மயில்கள் ஆடும் குரு நாடன் திரு தேவி குந்திதேவி - வில்லி:45 257/4

 மேல்
 
  நாடனும் (1)
கோ மச்ச வள நாடனும் கொற்ற வரி வில் குனித்து ஐந்து செம் - வில்லி:22 14/2

 மேல்
 
  நாடனே (1)
வண்டு ஊத மலரும் தடம் பொய்கை சூழ் மச்ச வள நாடனே - வில்லி:22 11/4

 மேல்
 
  நாடா (2)
செந்நெல் வயலூடு முது சேல் உகளும் நாடா
 நின்னிலும் உயர்ந்த தமர் நீ அறிய உண்டோ - வில்லி:23 11/3,4
செய் வரு சேல் இளம் பூக மடல் ஒடிக்கும் திரு நாடா செரு செய்வான் இ - வில்லி:46 141/3

 மேல்
 
  நாடாத (1)
நாடு என்று நகர் என்று நாடாத திசை இல்லை நாள்-தோறும் யாம் - வில்லி:22 4/2

 மேல்
 
  நாடாது (1)
நஞ்சுதனை மிக அருந்தி நன் மருந்தும் மந்திரமும் விரைந்து நாடாது
 எஞ்சினர் தங்களை போல இருக்குமதோ யார் மனத்தும் இருக்கும் சோதி - வில்லி:27 3/3,4

 மேல்
 
  நாடி (15)
நாடி மாலையிட வந்த காசி பதி நல்கும் ஒல்கும் இடை நவ்வியும் - வில்லி:1 149/3
நும்மின் நாடி அவனை இம்பர் நோதல் செய்து கொணர்-மினே - வில்லி:3 73/4
நாடி என்-கொல் மற்று உய்ந்து போகலாம் நம்பி என்னை நீ நலன் உற தழீஇ - வில்லி:4 6/3
கோமகளை நாடி அவள் கோயிலிடை புக்காள் - வில்லி:19 28/4
நாடி வாசியின் நல்லன நான்கு அவை பூட்டி - வில்லி:22 32/1
நாடி உத்தரிக்க மாட்டா நராபதிபர் பதாகை தூசும் - வில்லி:22 135/2
நாடி முட்டலின் நாகங்கள் வீழ்ந்தன - வில்லி:29 30/2
நாசம் நமக்கு உறு காலம் நணித்து என நாடி நடுக்கமுடன் - வில்லி:31 16/3
ஞான மனத்தொடு நா குழற பல நாடி உரைத்தனனே - வில்லி:31 19/4
நாடி ஒளித்தனர் சூழ் புனல் மத்திர நாடன் முதல் பலரும் - வில்லி:31 23/1
நாடி நெஞ்சு அழிந்து திருநாமம் அன்புடன் தனது நா குழன்று கொண்டு நவிலா - வில்லி:38 36/2
இனி நாடி அடும் போர் விரைவொடு காணுதி என்றான் - வில்லி:42 60/4
எண் சிறந்த மகன் தலையை நிலத்து இட்டான் தலை துகளாக என்று நாடி
 தண் சமந்தபஞ்சகம் என்று ஒரு மடுவில் இவன் தாதை தருப்பிக்கின்றான் - வில்லி:42 166/1,2
அழல் எழு நெஞ்சொடு நாடி நின்று உதையினன் அளி முரல் பங்கய நாயகன் குமரனே - வில்லி:45 223/4
ஆசுகன் மகன்-தனையும் அப்போதே துணைவர் ஆனவரையும் தலை துணிப்பான் நாடி அவர் - வில்லி:46 204/3

 மேல்
 
  நாடிய (2)
நாடிய கருமம் வாய்த்தது என்று உவகை நலம் பெற தந்தை பைம் கழல் கால் - வில்லி:1 92/3
நாடிய சொல் சுருதி நிகழ் நாவினான் சஞ்சயனும் நள்ளென் கங்குல் - வில்லி:46 239/1

 மேல்
 
  நாடியே (1)
நாடியே அரிய தவம் புரிகின்றான் நாம் இது முன்னமே அறிவோம் - வில்லி:12 76/4

 மேல்
 
  நாடினர் (3)
நாடினர் நடுங்கினர் நடுக்கு இல் சிந்தையார் - வில்லி:3 19/4
நாடினர் மனத்தில் புளகம் உற்று உடலம் நயனம் நீர் மல்க நா குழறி - வில்லி:10 149/2
மூவரும் செயல் ஏது என நாடினர் மோழை கொண்டது மூடிய கோளமே - வில்லி:46 179/4

 மேல்
 
  நாடினன் (1)
நாடினன் நடுங்கினன் நயந்த சிந்தையான் - வில்லி:12 116/4

 மேல்
 
  நாடினார் (1)
நாடினார் பலர் நந்தியாவர்த்த நாள்மாலை - வில்லி:22 46/3

 மேல்
 
  நாடினாரே (1)
நால் ஆம் படையோடு எதிர் சூழ்ந்து அமர் நாடினாரே - வில்லி:7 81/4

 மேல்
 
  நாடினையெனின் (1)
நாடு மன்னவ கொடாமல் வெம் சமர் பொர நாடினையெனின் நாளை - வில்லி:24 16/2

 மேல்
 
  நாடு (45)
சென்று தங்கள் நாடு அகன்று தெவ்வு நாடு குறுகினார் - வில்லி:3 74/4
சென்று தங்கள் நாடு அகன்று தெவ்வு நாடு குறுகினார் - வில்லி:3 74/4
மறுகில் பணிலம் தவழ் பழன வள நாடு உடையான் எதிர் வணங்கி - வில்லி:3 83/1
துங்க கொடியும் தோரணமும் தொடையும் பரப்பி சோமகன் நாடு
 அம் கண் சயந்தன் அவதரித்த அமராவதி போல் ஆர்வம் எழ - வில்லி:3 88/2,3
கங்கை நீர் தவழ் கழனி சூழ் பழன நாடு உடையார் - வில்லி:3 119/4
நாடு முற்றும் நரபதி நல்கவே - வில்லி:5 109/2
பூ இனம் சுரும்பை அழைக்கும் வண் பழன புது வளம் சுரக்கும் நாடு அனைத்தும் - வில்லி:6 25/3
இடை பட்ட தங்கள் வள நாடு சென்று எய்தி ஆங்கு - வில்லி:7 83/2
சென்னி நாடு குட கொங்க நாடு திறை கொண்டு தென்னன் உறை செந்தமிழ் - வில்லி:10 59/1
சென்னி நாடு குட கொங்க நாடு திறை கொண்டு தென்னன் உறை செந்தமிழ் - வில்லி:10 59/1
கன்னி நாடு உறவுடன் புகுந்து மணி நித்தில குவைகள் கை கொளா - வில்லி:10 59/2
மன்னி நாடு கடல் கொண்ட கை முனிவன் வைகும் மா மலயம் நண்ணினான் - வில்லி:10 59/3
தென்றல் அம் சோலை சூழும் சேதி நாடு உடைய கோவே - வில்லி:10 126/4
செந்நெலின் வாளை பாயும் செல்வ நாடு உடைய கோமான் - வில்லி:11 12/2
நாடு எலாம் நெடும் புனல் வயல் கழனியின் நடுவு எலாம் விளை செந்நெல் - வில்லி:11 53/4
நாடு மால் வரை கடல் வனம் எனும் நிலன் நாலுமே ஒன்றாக - வில்லி:11 83/3
புண்டரிக பெயர் நாடு பொறித்தோன் - வில்லி:14 72/2
புண்டரீகன்-தன் நாடு பொருக்கென நோக்கி அப்பால் - வில்லி:14 83/2
வேதியர் பலரும் உறைவதும் அவணே விராடர் கோன் மச்ச நாடு ஐயா - வில்லி:19 3/4
மெய்வரு வழா மொழி விராடபதி திரு நாடு
 உய்வு அரு பெரும் திருவொடு ஓங்கியதை அன்றே - வில்லி:19 36/3,4
பார் ஆள வரும் முன்னர் அடல் ஐவர் உறை நாடு பார்-மின்கள் என்று - வில்லி:22 3/2
நாடு என்று நகர் என்று நாடாத திசை இல்லை நாள்-தோறும் யாம் - வில்லி:22 4/2
உன் ஒற்றர் உணர்தற்கு வருமோ அறன் காளை உறை நாடு கார் - வில்லி:22 5/3
வில் தானை வெம் போர் விராடன்-தன் வள நாடு மேம்பட்டதால் - வில்லி:22 6/2
வண் தார் விராடன்-தன் வள நாடு தண்டால் மலைந்தே தொறு - வில்லி:22 7/1
வளைய நாடு எலாம் மன்னவன் வரூதினி பரப்பி - வில்லி:22 25/1
நாடு மன்னவ கொடாமல் வெம் சமர் பொர நாடினையெனின் நாளை - வில்லி:24 16/2
செய் வரால் இனம் உகளும் திரு நாடு பெற நினைவோ சென்று மீள - வில்லி:27 5/1
நந்து ஊரும் புனல் நாட்டின் திறம் வேண்டு நாடு ஒன்றும் நல்கானாகில் - வில்லி:27 9/2
தேடுகின்ற பதம் சிவப்ப திரு நாடு பெற தூது செல்ல வேண்டா - வில்லி:27 17/2
மீ வரால் உகளும் வயல் குரு நாடு என் இவன் அவன்-பால் வேண்டுமாறே - வில்லி:27 21/4
நாவலம் பூதலத்து அரசர் நாடு இரந்தோம் என நம்மை நகையாவண்ணம் - வில்லி:27 25/3
பாளை-வாய் அளி முரன்று எழும் பழன நாடு உடையான் - வில்லி:27 92/2
வல்லவாறு சில நாடு அளித்து அவர்கள்-தம்முடன் கெழுமி வாழ்தியேல் - வில்லி:27 110/2
நாடு அளித்திடவும் ஐந்து பேருடைய நகர் அளித்திடவும் வேண்டுமோ - வில்லி:27 114/2
நின் பெரும் புதல்வர் சொல்ல நெடும் புனல் நாடு வேண்டி - வில்லி:27 148/1
மேதக அழைத்து நாடு வேண்டு-மின் என்று மூட்டும் - வில்லி:27 167/3
வான் நாடு ஆளும்படி விடுத்தான் வன்பால் தம்மை ஐவரையும் - வில்லி:32 28/3
சொல் கவ்வையாக நினையற்க கொன்று சுரர் நாடு அளிப்பன் இனி உன் - வில்லி:37 5/3
சேண் நாடு உறும் இன்றே ஒரு செயல் கண்டிலம் ஐயா - வில்லி:42 59/4
வான் நாடு ஏற வழி தேடி வருவார் போல வெருவாமல் - வில்லி:45 135/2
நாடு அறிய புகுந்து எமக்கு நாயகமாம் கன்னனையும் நரன் கை அம்பால் - வில்லி:45 268/3
நாடு போரில் அரி ஒத்த அனிக திரளும் நாலு பாலும் எழ ஒத்து அமர் உடற்றினர்கள் - வில்லி:46 67/2
வாள் நாடு அருக்கன் குடிபோம் அகல் வானொடு ஒத்தார் - வில்லி:46 109/4
ஞான சரித குருவாகிய துரோணன் மகன் நாடு களம் அணுகினான் ஒரு விநாழிகையில் - வில்லி:46 199/4

 மேல்
 
  நாடுடை (1)
நீடு நீர் பரக்கும் கங்கை நாடுடை நிருபர் கோமான் - வில்லி:22 110/4

 மேல்
 
  நாடும் (10)
நாடும் நல் நெறி நாளும் நடத்திட - வில்லி:1 116/2
நாடும் பில வழியே அவள் பின் சென்று நலத்தால் - வில்லி:7 8/3
நா நலம் புனல் கெழு நாடும் கானமும் - வில்லி:11 105/1
தொல்லை மா நகரும் நாடும் தோரணம் நாட்ட சொற்றி - வில்லி:11 197/1
தங்கள் நாடும் கவர தரிப்பு அற - வில்லி:13 50/2
மா நகரும் வள நாடும் உரிமையும் தன் மொழிப்படியே வழங்கானாகில் - வில்லி:27 27/3
நல் வரையும் நீர் நாடும் நாள் இரண்டில் சென்றருளி - வில்லி:27 53/2
நதி இலா நாடும் தக்க நரம்பு இலா நாத யாழும் - வில்லி:39 5/2
வாளை பாய் குரு நாடும் எ நாடும் முழுது ஆளும் மன்னர் கோமான் - வில்லி:41 236/4
வாளை பாய் குரு நாடும் எ நாடும் முழுது ஆளும் மன்னர் கோமான் - வில்லி:41 236/4

 மேல்
 
  நாடுவாரும் (1)
நாடுவாரும் நமர்கள் ஆண்மை நன்று நன்று எனா நகைத்து - வில்லி:13 116/2

 மேல்
 
  நாடுற (1)
மின்னி நாடுற விளங்கு வெம் சமர வீர வாகை பெறு வேலினான் - வில்லி:10 59/4

 மேல்
 
  நாண் (51)
நாண் நலம் திகழ் அம்பிகையிடத்து இவன் நண்ணலும் அவள் அஞ்சி - வில்லி:2 17/3
போற்றி அடல் ஆசிரியர் இருவரையும் அன்பின் உயர் பூசை பல செய்து புரி நாண்
 ஏற்றிய சராசனம் வணக்கி வடி வாளியின் இலக்கம்-அவை நாலு வகையால் - வில்லி:3 55/2,3
தவரில் புரி நாண் உற ஏற்றி தழல் கால் முனை வெம் சாயகத்தால் - வில்லி:5 47/2
தனு எடுத்து நாண் பிணிப்பான் கிளரா நின்ற தன் குலத்தில் அவனிபரை தடுத்து வேத - வில்லி:5 49/1
பலரும் எடுத்து அணி மணி நாண் பூட்ட வாரா பரிசொடு மற்று அதன் வலிமை பகர்ந்தே விட்டார் - வில்லி:5 50/4
சல்லியனும் நாண் ஏற்ற முடியாது அந்த தனுவுடனே தன் தனுவும் தகர வீழ்ந்தான் - வில்லி:5 51/2
மாகதனும் வில் எடுத்து வரி நாண் வில்லின் மார்பளவும் போக்கினான் வன் போர் நீலன் - வில்லி:5 52/2
சாகதன் என்று அவை துதிக்க நெடு நாண் கொற்ற தனு ஒரு சாண் என கொணர்ந்தான் சாணே அல்ல - வில்லி:5 52/3
நிலை வருத்தம் அற நின்று பரிய கோல நீள் வரி நாண் மயிர்க்கிடை கீழ் நின்றது என்ன - வில்லி:5 53/3
கிளர் மகுட வய வேந்தர் நாண்கள் எல்லாம் கீழாக தனி நெடு நாண் கிளர ஏற்றி - வில்லி:5 56/1
நாணா விரைவொடு சாயக நாண் வெம் சிலை கொள்ளா - வில்லி:7 5/2
நவிருடை மா மயல் உழந்து நயனங்கள் பொருந்தாமல் நாண் உறாமல் - வில்லி:7 31/3
சிலைக்கு அணி நாண் முறுக்குவ போல் தென்றலின் பின் சூழல் அளிகள் சேர ஓட - வில்லி:8 2/2
ஏ அக விருத்த செவ்வியின் தனுவுக்கு ஏற்ற நாண் முறுக்கிவிட்டு என்ன - வில்லி:9 30/1
ஏறிய களிறு பிளிறு நீடு ஒலியும் எடுத்த வில் தெறித்த நாண் ஒலியும் - வில்லி:9 31/1
பெண்ணுடை மடம் நாண் அகன்ற பேர் அமளி பேச்சு எலாம் பேசி வந்து அடுப்பார் - வில்லி:12 63/2
பிதிர்ந்திட வில் நாண் எறிந்து வேடன் அதன் அபராங்கம் பிளக்க எய்தான் - வில்லி:12 90/4
உழுந்து உருளும் எல்லை-தனில் வில்லின் நெடு நாண் அற உரத்தொடு எதிர் ஓடி வரி வில் - வில்லி:12 106/1
நின்னுடன் அமர் செய்து நின் வில் நாண் அறுத்து - வில்லி:12 127/1
தேரின் ஆர்ப்பு ஒலியும் சிறு நாண் எனும் - வில்லி:13 42/1
மன் ஆகவ வீரனும் வார் சிலை நாண்
 தன் ஆகம் உற தழுவ தழல் வாய் - வில்லி:13 61/2,3
போர் ஆரவார சிலை நாண் ஒலி மீது போக - வில்லி:13 113/2
நாண் உயர் தனுவின் வாங்கி நயந்து இளைப்பாறி நின்றான் - வில்லி:13 145/3
இற்றது கண்டேன் பின்னர் வில்லின் நாண் இடியும் கேட்டேன் - வில்லி:13 155/4
தவர் கொண்டு நெடு நாண் அண்டம் தகர்தர தழங்க ஆர்த்தான் - வில்லி:14 102/4
அன்ன நாண் ஓதை எங்கும் அண்டமும் பொதுள தாக்க - வில்லி:14 103/1
நனை மணம் கமழ் குழலினர்க்கு இயற்கை யாது உயர் நாண்
 தனம் மிகுந்தவர்க்கு ஏது அரண் தகை பெறு தானம் - வில்லி:16 56/2,3
பெருமிதம் பட வளைத்த வில் பிறங்கு நாண் ஒலியால் - வில்லி:22 61/2
செறித்த நாண் ஒலி செவிப்பட சிந்தனை கலங்கி - வில்லி:22 62/2
அந்தணன் கணையால் மன்னன் வில்லின் நாண் அற்றது அன்றே - வில்லி:22 94/4
நாம வெம் சிலை நாண் எடுத்தனை அடர் நரனொடும் போர் செய்தாய் - வில்லி:24 18/2
அதிர்ந்தார் சிறு நாண் பேர் ஒலியால் உடையா அல்ல அகிலாண்டம் - வில்லி:32 23/2
தெவ் முன் செவிகள் செவிடுபட சிறு நாண் எறிந்து தேர் கடவி - வில்லி:32 26/3
நாண் அற்றன வெம் சாபமும் நடு அற்றன எனினும் - வில்லி:33 15/3
நெடிய வரி சிலை நிமிர முறைமுறை நெடிய விசையுடன் விசியும் நாண்
 இடியும் முகில் என அகில வெளி முகடு இடிய அதிர் பெரு நகையுடன் - வில்லி:34 22/1,2
கோலொடு கோல் முனை அற்று விழ தொடு குனி சிலை நாண் அழிய - வில்லி:41 13/2
விடம் கொள் வாளி மின் பரப்பி வெய்ய நாண் இடிக்கவே - வில்லி:42 25/3
ஓச்சினால் ஒடியுண்டும் குனித்த வில் கால் உதையினால் உதையுண்டும் நெடு நாண் ஓசை - வில்லி:43 40/2
வில்லின் நாண் அழியா நடக்க என மீள விட்டனனே - வில்லி:44 34/4
பொன் நாண் வரி சிலை கோலினன் மாலோன் உயிர் போல்வான் - வில்லி:44 68/4
திண் சிலையின் நெடு நாண் ஒலியோடு அணி சிஞ்சிதமும் எழ மால் இளையோன் இணை - வில்லி:45 64/1
நிலையும் குறிப்பும் சிறு நாண் ஒலி நின்றவாறும் - வில்லி:45 79/3
வன் தோள் உற நாண் வலித்து ஓர் இரு வாளி ஏவி - வில்லி:45 81/3
உரன் உற பிணித்த நாண் ஓசை வீசவும் - வில்லி:45 125/2
வில் நாண் ஒலியாலும் விண்ணோர் செவிடுபட - வில்லி:45 168/2
செம் பதும கையில் சிலை நாண் ஒலி எழுப்பி - வில்லி:45 170/2
வெம் கோதை நெடும் சிலையின் சிறு நாண் விசை ஓதையும் வெவ் விருது ஓதையும் வெண் - வில்லி:45 211/1
அங்கி கதிர் தந்த கொடும் சிலை நாண் அரவ கணை அஞ்ச எறிந்து மிக - வில்லி:45 213/1
வில் எடுத்தனர் வலி உடை நிலையினர் வீக்கு நாண் விரல்களின் தெறித்து - வில்லி:46 25/1
வரி தடம் சிலை நாண் அறுத்து ஒரு முனை வாளியால் வடி கணை ஒன்றால் - வில்லி:46 27/3
வலவன் வீழ்ந்ததும் தனுவின் நாண் அற்றதும் மனத்து அழுக்காறு இலா வாய்மை - வில்லி:46 28/1

 மேல்
 
  நாண்கள் (1)
கிளர் மகுட வய வேந்தர் நாண்கள் எல்லாம் கீழாக தனி நெடு நாண் கிளர ஏற்றி - வில்லி:5 56/1

 மேல்
 
  நாண (4)
முறுவல் கொண்டு கண்ட சாப முனியும் நாண எம்மை நீ - வில்லி:3 80/1
உம்பர் கற்பகமும் நாண வண்மையில் உயர்ந்த வீரன் இவை உரைசெய்தான் - வில்லி:27 135/4
சென்ற நிருபர் புறம் நாண திண் தோள் அபிமன் முதலான - வில்லி:39 35/1
உளம் நொந்து நாண உருளும் இரதமும் உடைதந்து போரும் ஒழியும்வகை சில - வில்லி:44 80/2

 மேல்
 
  நாணம் (3)
பச்சை குரும்பை இள முலை மேல் பரிவால் நாணம் பிரிவுற்றார் - வில்லி:5 32/4
உருகுகின்ற அ காளையும் நாணம் உற்று ஒடுங்கி நின்ற உயர் தவ பாவை-தன் - வில்லி:21 4/3
நிறையுடை பெரும் பூண் அமளி-வாய் நாணம் நிகழ்வுறா நிகழ்ச்சியே அன்றோ - வில்லி:21 47/4

 மேல்
 
  நாணமும் (1)
நுங்கு அழல் அனையாள் நாணமும் துகிலும் நோக்கினை காக்கும் நாயகனே - வில்லி:45 9/4

 மேல்
 
  நாணமே (1)
நறை மலர் குழலார்-தமக்கு மெய் அகலா நாணமே நலம் செய் பூண் எனினும் - வில்லி:21 47/3

 மேல்
 
  நாணா (1)
நாணா விரைவொடு சாயக நாண் வெம் சிலை கொள்ளா - வில்லி:7 5/2

 மேல்
 
  நாணாது (1)
நாணாது முன் வென்னிட்டிடும் நம் சேனை அடங்க - வில்லி:42 59/3

 மேல்
 
  நாணி (15)
பொற்பாவை கேள்வன் மொழி கேட்டலும் பொன்ற நாணி
 சொற்பால அல்லா பழி கூர் உரை சொல்வது என்னே - வில்லி:2 62/1,2
வேக தனு நால் விரல் என்று உரைக்க நாணி வீக்கினான் வலம்புரி தார் வேந்தர் வேந்தே - வில்லி:5 52/4
கூற்று இயல் வெம் சிலை பாணம் தூணி நாணி குரக்கு நெடும் கொடி முன்னம் கொடுத்தேம் என்றோ - வில்லி:12 39/2
நாணி அற முன்பினொடு பின்பு தொடுகின்ற கணை நடுவண் அற வெட்டுதலுமே - வில்லி:12 104/2
எண் திசையும் வென்று அனல் அளித்த சிலை நாணி அற எயினர் பதி எய்தனன் அரோ - வில்லி:12 105/4
அரு வரை தோளில் நாணி அறைதர பிறைவில் வாங்கி - வில்லி:22 90/2
விரி குழல் பைம்_தொடி நாணி வேத்தவையில் முறையிடு நாள் வெகுளேல் என்று - வில்லி:27 11/1
திறத்தின் இவன் கை ஏவு கணை செயித்தது கண்டு நாணி மெலிவு - வில்லி:40 25/3
நல் மைந்தனுக்கு முதுகு இட்டனர் என்று நாணி
 மன் மைந்தர் எண் இல் பதினாயிரர் வந்து சூழ - வில்லி:41 81/2,3
நாணி அற்றன ஒடிந்தன தடம் சிலையும் நாகம் உற்றவர் ஒழிந்தனர் இரிந்தனர்கள் - வில்லி:42 76/2
நா தெறித்தன துரங்கமம் நெடும் சிலைகள் நாணி அற்றன உடைந்தன தடம் திகிரி - வில்லி:42 81/1
செம் திகிரி-தனில் அடங்கி முடங்கிய தன் கிரணத்தின் சிறுமை நாணி
 உந்து திரை சிந்துவினில் ஓர் ஆழி தேரோனும் ஒளித்திட்டானே - வில்லி:42 182/3,4
விட்ட வெம் பகழி நாணி மீளுதலும் வில்லின் வேதம் உணர் முனி_மகன் - வில்லி:43 42/1
உரும் அஞ்ச நாணி எறியும் ஒலி எழ ஒளி விஞ்சு நாலு பகழி உதையவே - வில்லி:44 78/4
மழு உறு செங்கை இராமன் என்பவன் அருள் வரி சிலை கொண்டு அணி நாணி தன் செவியொடு - வில்லி:45 223/1

 மேல்
 
  நாணிட (1)
கன்னியின் மருங்கும் ஓரையின் மருங்கும் கலை எலாம் நாணிட கவர்ந்தே - வில்லி:10 120/2

 மேல்
 
  நாணிடை (1)
எடுத்தபோதில் ஒன்று அரும் குதை நாணிடை இசைத்தபோது ஒரு பத்து - வில்லி:42 40/1

 மேல்
 
  நாணியின் (1)
அண்ணலும் தன் அரும் சிலை நாணியின்
 துண்ணென் ஓதை தொடர துரத்தினான் - வில்லி:13 41/3,4

 மேல்
 
  நாணியும் (1)
சொல்லியவாறு எடுத்து ஊன்றி மற்றை கையால் தொல் வலி நாணியும் எடுத்து தோளும் சோர்ந்தான் - வில்லி:5 51/4

 மேல்
 
  நாணியோ (1)
பெற்ற நீர் மகவு அன்பு இலாமையோ அன்றி பெரும் பழி நாணியோ விடுத்தீர் - வில்லி:27 251/1

 மேல்
 
  நாணியோடு (1)
கூறு போர் நாணியோடு குனி சிலை துணிய பின்னர் - வில்லி:22 93/3

 மேல்
 
  நாணிற்று (1)
நாள் வலியார்-தமை சிலரால் கொல்லல் ஆமோ நாரணன் சாயகம் மிகவும் நாணிற்று அன்றே - வில்லி:43 41/4

 மேல்
 
  நாணின் (1)
கை வரி வில் அற்று நெடு நாணின் நடு அற்று வளர் கைத்தலமும் அற்று விழவே - வில்லி:38 22/3

 மேல்
 
  நாணினளாம் (1)
நாணினளாம் என நதி_மடந்தையும் - வில்லி:1 48/1

 மேல்
 
  நாணினால் (2)
அகப்படும் தராதிபன்-தன் அற்ற வில்லின் நாணினால்
 மிக படும் தடம் கொள் தேர் மிசை பிணித்து விசையுடன் - வில்லி:3 79/2,3
வினை தேரும் வய மாவும் வெம் பாகும் விழ எய்து வில் நாணினால்
 முனை தேர் முகத்தில் பிணித்தான் அவன் சேனை முகம் மாறவே - வில்லி:22 15/3,4

 மேல்
 
  நாணினாள் (1)
என்ன மெய் குலைந்து அலமர நாணினாள் இதயமும் வேறு ஆகி - வில்லி:2 32/2

 மேல்
 
  நாணினான் (1)
பிணையல் மாலை விசயன் அண்ணல் பெற்றி பற்றி நாணினான்
 துணைவரோடு வரி கழல் சுயோதனன் களிக்கவே - வில்லி:3 62/3,4

 மேல்
 
  நாணுடை (2)
சேர்த்த நாணுடை வில்லன் வெய்ய தெரிந்த வாளியன் முதுகு உற - வில்லி:41 20/2
குனி நாணுடை வரி விற்படை விசயற்கு எதிர் குறுகி - வில்லி:42 60/1

 மேல்
 
  நாணும் (11)
நயப்புடை அன்ன சேவல் பேடு என்று நண்ணலால் உளம் மிக நாணும் - வில்லி:6 21/4
நச்சு அம்பும் அமுது ஊற நவிற்றுகின்ற மட மொழியும் நாணும் பூணும் - வில்லி:7 25/2
நாணும் ஆகில் விடுதியே நடக்க என்று நவிலுவீர் - வில்லி:11 164/2
நனை மென் குழல் மலர் மங்கையும் நாணும் நலம் உடையாள் - வில்லி:12 163/2
நடுங்கும் மெய்யினள் பேதுறும் நெஞ்சினள் நாணும் நீர்மையள் நாவினுள் நீர் இலாது - வில்லி:21 8/1
வில்லும் தன் வில் நாணும் விறல் அம்பும் உடன் அற்று விடை கொள்ளவே - வில்லி:33 7/4
மலையினையும் வாசுகியையும் பொருவும் நாணும்
 சிலையும் அற மேல் ஒரு செழும் கணை தொடுத்தான் - வில்லி:37 21/1,2
பகரில் இபம் எட்டும் நாணும் எதிர் எறி படைகள் உலவுற்ற போரில் எரி வரு - வில்லி:40 52/3
அதிர்த்தான் வீமன் தன் கணையால் அறுத்தான் வில்லும் அணி நாணும்
 விதித்தான் வரினும் வீமனுடன் வில் போர் புரிதல் அரிது என்று - வில்லி:40 78/2,3
வில் நாணும் வில் பிடித்த வெவ் விரலும் வில் நடுவும் - வில்லி:45 176/1
மை கண் இளம் கோவியர் நுண் துகிலும் நாணும் வரி வளையும் மட நெஞ்சும் வாங்கும் மாலே - வில்லி:45 251/4

 மேல்
 
  நாணே (1)
நாணே முதலாம் நாற்குணனும் நண்ணும் கற்பும் நயந்து அணிந்த - வில்லி:11 226/1

 மேல்
 
  நாணொடு (2)
அனத்தம் விளைந்து நாணொடு வில் அற துணியுண்டது ஆகவமுன் - வில்லி:40 24/2
நேர் இலா வலவன் நெற்றி துளை பட்டு உருவ நீடு நாணொடு பிடித்த குனி வில் துணிய - வில்லி:46 71/3

 மேல்
 
  நாணொடும் (1)
நன் சிலை நடு அற நாணொடும் துணியவே - வில்லி:39 21/3

 மேல்
 
  நாத (7)
பரத நாத வேத பரத்துவாசன் என்பான் - வில்லி:3 31/1
பண்ணுடை கீத நாத பண்டிதன் விசும்பில் போனான் - வில்லி:6 45/4
தொடங்கி நாத வெம் முரசுடன் சுரிமுகம் தழங்க - வில்லி:7 77/1
நாத நாயகன் முகத்தில் வைத்த இரு நயனன் ஆகி மிக நகைசெயா - வில்லி:27 108/2
நதி இலா நாடும் தக்க நரம்பு இலா நாத யாழும் - வில்லி:39 5/2
நாரதன் முதலியோர் நவிற்று நாத யாழ் - வில்லி:41 205/2
வள்ளல் குறித்த வலம்புரி நாத
 தெள் அமுதம் தன் செவி உறு போழ்தின் - வில்லி:42 96/1,2

 மேல்
 
  நாதத்து (1)
குறித்த சங்கு ஒலி சிங்க நாதத்து ஒலி குனி வில் - வில்லி:22 62/1

 மேல்
 
  நாதம் (4)
நாதன் வெம் சமம் கருதி ஊதுகின்ற சங்கின் முழு நாதம் வந்து எழுந்த பொழுதே - வில்லி:38 29/4
கோடு கொண்ட செம்பவள நாதம் வந்துவந்து செவி கூட முன்பு நின்ற நிலையே - வில்லி:38 36/1
முழவினொடு சிங்க நாதம் எழஎழ முடுகி எதிர் சென்று மோதி அவரவர் - வில்லி:41 42/3
நன் பெரும் துளை சங்குகள் எழுப்பிய நாதம் வான் முகடு உற நண்ணி - வில்லி:46 24/3

 மேல்
 
  நாதமும் (1)
நாதமும் இயலும் மேதகு நட நூல் நவில்தரும் அரங்கினுக்கு உரியேன் - வில்லி:19 18/1

 மேல்
 
  நாதர் (1)
வெய்ய கண நாதர் கண தேவர் விபுதாதியர் விரிஞ்சி சிவயோகியர் அரும் - வில்லி:12 113/1

 மேல்
 
  நாதர்க்கு (1)
வென்றி புனை கண நாதர்க்கு உரைசெய்தான் அவர்களும் அ வேடம் கொண்டார் - வில்லி:12 82/2

 மேல்
 
  நாதன் (25)
நாதன் மைந்தனுடன் வெகுண்டு நவிலுதற்கு நண்ணுமோ - வில்லி:3 66/2
பொன் அம்பல நாதன் கழல் பொற்போடு பணிந்தான் - வில்லி:7 18/4
ஆனந்தமும் ஆகிய நாதன் அன்றே துவராபதி அடைந்தான் - வில்லி:10 41/4
துளவ மாலை கமழ் மௌலி நாதன் உறை துவரை எய்தி உயர் சுருதியின் - வில்லி:10 53/2
நாதன் அமலன் சமர வேட வடிவம் கொடு நரன் கை அடியுண்ட பொழுதே - வில்லி:12 108/4
உருமு புயல் போல் கவர்வோர் முன் உகாந்த நாதன்
 பொரு முப்புரத்தில் உறை தானவர் போலும் வீரர் - வில்லி:13 110/2,3
மன் அளகாபதி சேனை நாதன் மார்பில் - வில்லி:14 116/1
மாயவன் அற்புதன் நாதன் கண்ணன் வையம் - வில்லி:14 123/1
மும்மையும் உணர்ந்த நாதன் முன்னுற பின்னும் சொன்னான் - வில்லி:25 16/4
அளப்பு இலா சேனை நாதன் அடி பணிந்து அவனி வேந்தன் - வில்லி:28 25/1
சேனை நாதன் ஆகி நீ செரு செய்க என்று செப்பினான் - வில்லி:30 2/2
உற்று உள்ள வீரரொடு சேனை நாதன் அணி நிற்க ஒண் கொய் உளை மா - வில்லி:37 12/2
நாதன் வெம் சமம் கருதி ஊதுகின்ற சங்கின் முழு நாதம் வந்து எழுந்த பொழுதே - வில்லி:38 29/4
தினம் செய் நாதன் நடாவு தேர் நிகர் தேர் விரைந்து செலுத்தினான் - வில்லி:41 22/3
நறை மலர் இதழி சேர் நாதன் வார் சடை - வில்லி:41 204/3
வாழி வாழி அவனி உய்ய வந்த நாதன் வாழியே - வில்லி:42 33/2
நாகர் பொன் தருவை அம் புவியில் அன்று தரு நாதன் வச்சிர வலம்புரி முழங்கு குரல் - வில்லி:42 88/1
வைத்த முத்தி நாதன் அன்றி வான நாடர் முதல்வன் யார் - வில்லி:43 1/4
தினம் செய் நாதன் அருள் செல்வ மா மதலை சேனை நாதன் இனி ஆவதும் - வில்லி:43 48/2
தினம் செய் நாதன் அருள் செல்வ மா மதலை சேனை நாதன் இனி ஆவதும் - வில்லி:43 48/2
நாமம் இரண்டொடு பத்துடை நாயகன் நவில வெம் சேனையின் நாதன்
 மா மரு கொற்ற வரூதினி வேலையை மருவார் அஞ்சி வெருவெய்த - வில்லி:44 6/1,2
அல்லி நாள்முகை அம்புயங்கள் அலர்த்தும் நாதன் மகன் - வில்லி:44 34/1
கன்று கொடு விள எறிந்த கண்ணன்-தானும் கன்னனுக்கு கட்டுரைப்பான் கடவுள் நாதன்
 அன்று உனது கவசமும் குண்டலமும் வாங்க அழைத்தேனும் குந்தியை கொண்டு அரவ வாளி - வில்லி:45 250/2,3
தேன் தொடுத்த மலர் அலங்கல் தின நாதன் சேயே நின் திரு மார்பத்தில் - வில்லி:45 266/3
வான் ஆளும் நாதன் அதிர் முகிலில் புகுந்தது என வன்போடு மன்னர் தொழவே - வில்லி:46 7/4

 மேல்
 
  நாதன்-தானும் (1)
ஊழியின் நாதன்-தானும் உருப்பினும் உலப்பு இலாதோர் - வில்லி:13 14/2

 மேல்
 
  நாதனார் (1)
பார் ஒரு கணத்தில் அளவிடும் கமல பாதனார் நாதனார் நமக்கே - வில்லி:45 1/4

 மேல்
 
  நாதனுடன் (1)
கடக நாதனுடன் அணிந்து நின்றனன் களத்திலே - வில்லி:30 6/4

 மேல்
 
  நாதனும் (6)
குறை உனக்கு யாது உரை என்றான் என்றபோது அ குருகுல நாதனும் தன்னை கூறினானே - வில்லி:12 96/4
ஏகிய பின்னர் ஆயிரம் கண் நாதனும்
 மோகர துந்துபி முழங்க தேரின் மேல் - வில்லி:12 131/1,2
ஞாலம் முற்றும் உடையவன் மொழிந்திட நகைத்து வண் துவரை நாதனும்
 சால முற்றும் இனி அவர் கருத்து என நினைந்து பேர் அவை தணந்து போய் - வில்லி:27 123/1,2
மூவரும் ஒன்று என நின்றருள் நாதனும் முனிவு தவிர்ந்தருளா - வில்லி:27 210/3
நாதனும் விசயனும் நலத்தொடு ஏவிய - வில்லி:41 257/2
நாலு பாகம் ஆன சேனை நாதனும் சிரங்களா - வில்லி:43 3/2

 மேல்
 
  நாதனுமே (1)
அமரினை ஒழி-மின் அமரினை ஒழி-மின் அமரரும் அமரர் நாதனுமே - வில்லி:9 52/4

 மேல்
 
  நாதனொடு (1)
சேனை முதல் நாதனொடு மெய் துணைவர் தங்களொடு சென்றனன் இராச திலகன் - வில்லி:28 56/4

 மேல்
 
  நாப்பண் (3)
இலை முகத்து உழலுகின்ற எந்திர திகிரி நாப்பண்
 நிலை இலா இலக்கும் அஃதே நெஞ்சுற யாவன் எய்தான் - வில்லி:5 31/2,3
கரவுடன் அந்தணர் நாப்பண் இருந்த கொற்ற கரு முகில் வாகனன் புதல்வன் கரிய மேனி - வில்லி:5 54/3
மன்னர் எண் படு வரூதினி வாரியின் நாப்பண்
 என்னர் ஆயினர் உம்பியும் எம்பெருமானும் - வில்லி:42 111/3,4

 மேல்
 
  நாபி (4)
முராரியை முராரி நாபி முளரி வாழ் முனியை முக்கண் - வில்லி:6 42/1
பெரும் தகை நாபி அம் பெருமன் வாழ்வு போன்று - வில்லி:10 92/3
செ கமல நாபி முகில் சேவடி துதிப்பாம் - வில்லி:23 1/4
பூத்த நாபி அம் தாமரை பூவில் வந்து பல் பூதமும் - வில்லி:36 1/1

 மேல்
 
  நாபியின் (1)
முன் உரு ஆயினை நின் திரு நாபியின் முளரியின் வாழ் முனிவன் - வில்லி:41 220/1

 மேல்
 
  நாம் (32)
இன்னமும் ஒருவனை இனிது அளித்து நாம்
 பன்னக நெடு முடி பார் களிக்கவே - வில்லி:1 82/2,3
மருவ நின்று அருக்கன் மைந்தன் வானநாடன் மகனை நாம்
 இருவரும் தனு கொள் போர் இயற்ற வம்-மின் என்றலும் - வில்லி:3 63/1,2
மேல்வரும் இராயசூய வேள்வி நாம் விளம்ப கேண்மோ - வில்லி:10 66/4
ஞான கஞ்சுகன் நகரியை எங்ஙனே நாம் வியப்பது மன்னோ - வில்லி:11 55/4
வரதனால் பணிப்புறு தொழில் யாவர் நாம் மறுக்க என்று உரைசெய்தான் - வில்லி:11 62/4
காவி ஆர் தொடை காவலன் ஏவல் நாம் மறுப்பது கடன் அன்றே - வில்லி:11 73/4
நீடுகின்ற தரும நீதி நிருப கேள் விழைந்து நாம்
 ஆடுகின்ற சூதில் வெற்றி அழிவு நம்மில் ஒக்குமால் - வில்லி:11 165/1,2
நகா மரபு இயற்கை அன்று நம்மில் நாம் புன்மை கூறல் - வில்லி:11 195/2
நல் தவத்து உறுதியும் நரன் கருத்தும் நாம்
 முற்று அறிகுவம் என முன்னும் சிந்தையான் - வில்லி:12 49/1,2
நாடியே அரிய தவம் புரிகின்றான் நாம் இது முன்னமே அறிவோம் - வில்லி:12 76/4
உருகு மா மனத்தை நாம் உவந்து இருத்தற்கு உறைபதி ஆக்கி நம்மிடத்தே - வில்லி:12 77/3
நல் தவம் அகற்றும் முன்னமே விரைந்து நாம் உயிர் கவருதல் வேண்டும் - வில்லி:12 80/2
வினை படு கேழல் வேட்டை நாம் இன்றே வேடராய் ஆடுதல் வேண்டும் - வில்லி:12 81/2
கொழித்து அழன்று மண்ணும் விண்ணும் இன்று கோறும் நாம் எனா - வில்லி:13 115/4
மீண்டும் இ புவி வேண்டுவர் இருக்கின் நாம் விரகுடன் முற்கோலி - வில்லி:16 3/3
ஆஆ இதற்கு இன்று என் செய்வேம் ஆமாறு ஆக நாம் எழுந்து - வில்லி:17 5/2
கருதி பிற நாம் புரியும் அது கடனோ என்றான் கழல் விசயன் - வில்லி:17 6/2
நாம் அளவிடுதற்கு அரிய பல் கிளையால் நலம் பெறு பாதவம் நண்ணா - வில்லி:19 8/4
தீரமும் தெளிவும் நாம் செப்பற்பாலவோ - வில்லி:21 78/2
பேடி நாம் முதல் ஐயுறும் பெருந்தகை என்றும் - வில்லி:22 46/2
முனியும் அ பெரு முரசு உயர்த்தவனும் புகன்றன முன்னி நாம்
 இனி உரைப்பது கடன் என துணை விழி சிவப்பு எழ எழிலியின் - வில்லி:26 12/1,2
மேல் இனி இமைப்பொழுது நாம் வெளியில் நிற்கில் இவன் மேலிடும் என கருதினான் - வில்லி:30 30/3
பொன் அசலம் நிகர் அன்ன புய அபிமன்னு ஒருவனும் இன்னும் நாம்
 என்ன அமர் பொர இன்னர் அணுகுவது என்ன வெருவினர் துன்னலார் - வில்லி:34 23/3,4
நா தந்திலனே எண்ணுதற்கு நாம் ஆர் புகல தே மாலை - வில்லி:37 35/2
முனைந்து அடங்க இன்று நாம் முடித்தும் வெய்ய போர் எனா - வில்லி:38 5/3
வென்றனம் இனி நாம் என்று மெய் முகில்வண்ணன் சொல்ல - வில்லி:39 3/3
இளைத்தது அடைய பெரும் சேனை இனி நாம் ஒன்றுக்கு ஈடு ஆகோம் - வில்லி:40 80/1
என்றும்என்றும் நாம் நுகர் புனல் அன்று நல் இன் அமுது இது என்பார் - வில்லி:42 68/3
உம்பர் வாரியையும் கலக்குமே மிகவும் உண்மை நாம் உரைசெயும் பொழுதே - வில்லி:42 207/4
பெருத்த கடல் சுவறிய அ பெருமை-தனை எப்படி நாம் பேசுமாறே - வில்லி:45 259/4
இ திறம் ஆகிய படையோடு எப்படி நாம் சில படை கொண்டு எதிர்ப்பது என்றான் - வில்லி:46 15/3
குமரன் ஆவி போமாறு குடைதும் நாம் எனா வீரன் - வில்லி:46 94/4

 மேல்
 
  நாம (19)
நகுடன் நாம வேல் நராதிபன் நாகருக்கு அரசாய் - வில்லி:1 20/3
நாம கலவி நலம் கூர நயந்து நாளும் - வில்லி:2 55/1
நாம பதியே திசை ஆக நடக்கல் உற்றான் - வில்லி:7 79/3
விந்த மால் வரையும் ஏமகூடமுடன் நிடத நாம நெடு வெற்பும் மா - வில்லி:10 47/1
ராயசூயம் எனும் நாம மா மகம் இயற்றுவான் விறலொடு எண்ணினான் - வில்லி:10 63/2
நா விரி கீர்த்தியாளன் நளன் எனும் நாம வேந்தன் - வில்லி:12 24/2
நாட்டிலே வாழ்வோன் ஏவலால் மூக நாம தானவன் இவன்-தன்னை - வில்லி:12 79/3
மன்னும் எழில் காந்தர்ப்பம் என்னும் நாம வரை வழியே வருவதுவும் மருவு காதல் - வில்லி:14 6/2
நாம மதுகர தீர்த்தம் முதலா உள்ள நல் தீர்த்தம் எவற்றிலும் போய் நானம் ஆடி - வில்லி:14 7/3
நாம நாயகற்கு இளையவன் நரனுக்கு மூத்தோன் - வில்லி:14 32/3
பங்கய நாம நிசாசரபதி-தன் - வில்லி:14 80/3
நாம வெம் சிலை நாண் எடுத்தனை அடர் நரனொடும் போர் செய்தாய் - வில்லி:24 18/2
நாம வேல் அரசரோடும் நால் வகை சேனையோடும் - வில்லி:27 186/1
நாம கணை ஏவினன் நாயகனாம் - வில்லி:32 18/3
நாம கணைகள் பல பட வில் உகைத்தான் நின்று நகைத்தானே - வில்லி:32 24/4
நாம வெம் கொடும் கணையின் நாமும் நொந்தனம் சமரம் நாளும் இன்று முந்த இனி நீர் - வில்லி:38 35/1
பாச நாம அணியில் நின்ற வீரரோடு பற்றினான் - வில்லி:42 18/4
பல் நாம பேத படை ஒளியாலும் பல பூண் - வில்லி:45 168/3
நாம மணி தேர் மேல் நகுலன் மேல் சென்று சில - வில்லி:45 169/3

 மேல்
 
  நாமத்தோனும் (2)
ஆறு இரு நாமத்தோனும் ஐ_இரு நாமத்தோனும் - வில்லி:25 19/3
ஆறு இரு நாமத்தோனும் ஐ_இரு நாமத்தோனும்
 ஊறிய கருணை நெஞ்சின் உதிட்டிரன் இருக்கை புக்கார் - வில்லி:25 19/3,4

 மேல்
 
  நாமம் (20)
எங்கள் நாமம் இவன் கவர்ந்தான் என - வில்லி:1 120/1
பங்குனன் என்னும் நாமம் பகுதியால் படைத்திட்டானே - வில்லி:2 82/4
பார் அனைத்தினும் தன் நாமம் பரப்பிய பார்த்தன் என்னும் - வில்லி:5 67/1
நாளாயணி என்று உரை சால் பெரு நாமம் மிக்காள் - வில்லி:5 73/2
ஏத்து தனஞ்சயன் கிரீடி சுவேத வாகன் எனும் நாமம் படைத்த பிரான் யாழோர் இன்பம் - வில்லி:7 44/2
ஒளித்து வந்தனன் இரு பிறப்பினன் அலேன் உதாசனன் என் நாமம்
 களித்து வண்டு இமிர் தொடையலீர் எனக்கு உணா காண்டவம் எனும் கானம் - வில்லி:9 4/2,3
நாமம் தருமன் என தக்கோன் இளையோர் ஆற நவிலுற்றான் - வில்லி:11 228/4
அரு மறை சொல்லிய நாமம் ஆயிரமும் உரை தழைக்க அமரர் போற்றும் - வில்லி:11 247/1
பத்தியால் வணங்கி மாயன் பன்னிரு நாமம் ஏத்தி - வில்லி:11 279/2
திசை அனைத்தினும் தன் நாமம் தீட்டிய சிலையின் வெம் போர் - வில்லி:16 28/3
உழுவானை நல் நாமம் ஒன்றாயினும் கற்று ஒர் உரு ஓதினார் - வில்லி:22 1/2
நால்வாய் எனும் நாமம் நலம் பெறவே - வில்லி:32 6/4
ஈர்_ஆறு நாமம் உரைசெய்து மண் கொடு இடுவார்கள் காணும் இமையோர் - வில்லி:37 1/4
நலிவு எலாம் அகற்றும் நாமம் நால்_இரண்டு எழுத்துடன் - வில்லி:38 1/2
பொலியும் நாமம் மறைகள் சொன்ன பொருள் விளக்கும் நாமம் முன் - வில்லி:38 1/3
பொலியும் நாமம் மறைகள் சொன்ன பொருள் விளக்கும் நாமம் முன் - வில்லி:38 1/3
நிகர் அல இதற்கு நாமம் உரைசெயின் நிலை உடைய சுப்ரதீகம் இதன் வலி - வில்லி:40 52/2
நாமம் இரண்டொடு பத்துடை நாயகன் நவில வெம் சேனையின் நாதன் - வில்லி:44 6/1
நாமம் பெறு கோல் ஓர் ஒருவர் நால் நாலாக நடந்த வழி - வில்லி:45 140/3
நாமம் ஆயிரம் உடை கடவுளுக்கு இளைய ஞாயிறோடு உவமை பெற்று ஒளிர் நிறத்தவனும் - வில்லி:46 66/3

 மேல்
 
  நாமமும் (5)
ஞாலம் உண்டவனுக்கு உயிர் என சிறந்தோன் நரன் எனும் நாமமும் படைத்தோன் - வில்லி:12 75/4
உம்பரும் வியப்ப கங்கன் என்று உரைக்கும் ஒரு திரு நாமமும் தரித்து - வில்லி:19 10/2
யாவரும் அன்பினொடு ஆயிர நாமமும் எண்ணி இறைஞ்சுதலால் - வில்லி:27 210/2
நாள் அறிந்து எதிர்ந்து பொருவோனும் மைந்தன் அன்று முதல் நாமமும் சிகண்டி இவன் எய் - வில்லி:38 34/3
துன்னு நாமமும் சுதாயு மற்று ஒருவரால் தோற்று உயிர் அழிவு இல்லான் - வில்லி:42 35/3

 மேல்
 
  நாமமே (2)
தாதையும் விசும்பில் சொன்ன நாமமே தக்கது என்றான் - வில்லி:27 151/4
கலியன் எங்கள் மங்கை ஆதி கண்டுகொண்ட நாமமே - வில்லி:38 1/4

 மேல்
 
  நாமன் (2)
நடுங்குமாறு முன் தோன்றினன் நரன் எனும் நாமன் - வில்லி:22 59/4
கிருத நாமன் நால் வேத கிருபன் ஆதியோரான - வில்லி:46 88/1

 மேல்
 
  நாமனும் (2)
பூர ஞான புரோசன நாமனும்
 சேர வெண் பிறை செம் சடை வானவன் - வில்லி:3 114/2,3
வீமனும் துரியோதன நாமனும் வேகம் ஒன்றிய வீரியராய் அடு - வில்லி:46 178/3

 மேல்
 
  நாமனொடு (1)
அமர்க்கு நென்னல் உலூக நாமனொடு அறுதியிட்டனன் அரவு இனம் - வில்லி:26 13/3

 மேல்
 
  நாமும் (3)
வெம் முனிவு அகற்றி நாமும் மேம்பட வேண்டின் இன்னம் - வில்லி:18 10/3
நாம வெம் கொடும் கணையின் நாமும் நொந்தனம் சமரம் நாளும் இன்று முந்த இனி நீர் - வில்லி:38 35/1
பலம்-அது ஆக மேல் மோது படைஞர் சாயவே நாமும்
 இலகு வாளம் வேல் நேமி எவரும் ஏவுவேமாக - வில்லி:46 91/2,3

 மேல்
 
  நாமே (1)
அம்புராசிகள் உட்பட்ட அவனிகள் அனைத்தும் நாமே
 இம்பர் நோய் அகற்றி எல்லா எண்ணமும் முடித்தும் என்றான் - வில்லி:2 113/3,4

 மேல்
 
  நாமோ (1)
பேடி பெயர் நாமோ பெறுவோம் என்று எழில் வடிவம் - வில்லி:12 164/2

 மேல்
 
  நாய் (1)
நாய் அனைய புல்லர் உறு நரகில் உறுவேனே - வில்லி:41 182/4

 மேல்
 
  நாயக (5)
பணியின் முடி நாயக தலையின் பாங்கே நிரைத்த பல் தலை போல் - வில்லி:5 36/2
நாயக கடவுள்-தன்னை முன்னுதலும் நாக நாயகனொடும் நடுங்கி - வில்லி:6 8/3
நாரண அற்புத வானவருக்கு ஒரு நாயக நின் பணியும் - வில்லி:31 17/3
நாக வெம் கொடியுடை நாயக குரிசிலும் - வில்லி:34 4/2
முனி நாயக வேறு ஓர் விரகு இல்லை திருமுன்னே - வில்லி:42 60/3

 மேல்
 
  நாயகம் (1)
நல் பட்டமும் தனது கையால் அணிந்து படை நாலுக்கும் நாயகம் எனா - வில்லி:46 6/2

 மேல்
 
  நாயகமா (1)
நர நாரணர் சென்று தராபதி தாள் நளினத்தில் விழுந்து ஒரு நாயகமா
 வரன் ஆம் அவனை புனை தேர் மிசையே வைத்து துனி மாறிடுமாறு உரைசெய்து - வில்லி:45 209/1,2

 மேல்
 
  நாயகமாம் (1)
நாடு அறிய புகுந்து எமக்கு நாயகமாம் கன்னனையும் நரன் கை அம்பால் - வில்லி:45 268/3

 மேல்
 
  நாயகர் (1)
நண்ணும் அர்த்தரதர்க்கு நாயகர் நகுலனும் சகதேவனும் - வில்லி:28 38/1

 மேல்
 
  நாயகற்கு (2)
நாம நாயகற்கு இளையவன் நரனுக்கு மூத்தோன் - வில்லி:14 32/3
செல்வ நாயகற்கு யோசனை இரண்டு எதிர் சென்றார் - வில்லி:27 72/4

 மேல்
 
  நாயகன் (35)
ஓகையோடு இருத்தி நின்னுழை வதுவை உலகுடை நாயகன் நயந்தான் - வில்லி:1 99/2
உரனுடை பொருப்பை அன்று உம்பர்_நாயகன் - வில்லி:3 5/2
பவனன் உம்பர் நாயகன் பயந்த வீரர் அஞ்சவே - வில்லி:3 71/3
நமர் புர கிழத்தி உம்பர் நாயகன் புரத்தினோடும் - வில்லி:6 31/3
கன்றிய வெம் கரன் முதலோர் களத்தில் வீழ கவி குல நாயகன் இதயம் கலங்கி வீழ - வில்லி:7 45/1
யதி ஆகி அவண் இருந்த தோழன்-தன்னை யது குல நாயகன் பரிவோடு இறைஞ்ச அன்பால் - வில்லி:7 53/1
கமல நாயகன் கடலில் மூழ்கினான் - வில்லி:11 140/4
நகுலனும் மற்று என் கரத்தால் சௌபல நாயகன் உயிர்க்கு நாசம் என்றான் - வில்லி:11 257/2
நாரணன் மலரோன் உம்பர்_நாயகன் பதங்கள் நச்சி - வில்லி:12 32/3
காடு தாம் உறையும் கடனினர் அவரில் கடவுள் நாயகன் தரு காளை - வில்லி:12 76/2
ஆதி நாயகன் மா மாயன் அமரர்-தம் துயரும் ஏனை - வில்லி:13 152/1
குரக்கு_நாயகன் அ உரை கூறலும் கேட்டு - வில்லி:14 30/1
தரைக்கு நாயகன் தடம் புயம் குலுங்கிட நகையா - வில்லி:14 30/2
அரக்கர்_நாயகன் ஊர் அழல் ஊட்டி இ அகிலம் - வில்லி:14 30/3
குரக்கு நாயகன் முன் விரலினால் தெறித்த குன்று என சிந்தி வீழ்ந்திடவே - வில்லி:15 19/4
என்ன அ புரவி ஏற்று நாயகன் வந்து இயம்பிய இன் மொழி கேட்டு - வில்லி:19 24/1
வான_நாயகன் ஆகியும் நின்ற மால் மலர் அடி மறவேனே - வில்லி:24 1/4
உம்பர் நாயகன் வரவு கண்டு உளம் களி கூர்ந்து - வில்லி:27 55/3
நடந்த நாயகன் கோலமாய் வேலை சூழ் ஞாலம் - வில்லி:27 57/1
குன்று எனும்படி குருகுல நாயகன் கோயில் - வில்லி:27 66/4
தொல்லை நாயகன் வந்தனன் என்றலும் சுரும்பு ஆர் - வில்லி:27 69/1
எம்மை ஆளுடை நாயகன் விருந்தினுக்கு இசைந்தான் - வில்லி:27 79/2
உமைக்கு நாயகன் இரவு ஒழித்தருளினான் உதவ - வில்லி:27 81/3
அகில நாயகன் ஒரு தனி நடந்தவாறு அறிந்து - வில்லி:27 97/2
நாத நாயகன் முகத்தில் வைத்த இரு நயனன் ஆகி மிக நகைசெயா - வில்லி:27 108/2
கொடுத்து நாயகன் புகுந்தனன் நாளை நீர் குறுகு-மின் என்று அவன் கோயில் - வில்லி:27 236/2
நடந்த நாயகன் கரு முகில் வண்ணம் என் நயனம் விட்டு அகலாதே - வில்லி:28 1/4
நடுவு நால் வகை படும் பதாதியோடு நாயகன்
 கடக நாதனுடன் அணிந்து நின்றனன் களத்திலே - வில்லி:30 6/3,4
நல் பகலிடை வரு நளின நாயகன்
 பொற்பு அகலுற ஒளி புரியும் நேமியான் - வில்லி:32 2/1,2
சரிந்தவர் சரிவு அற தாங்கும் நாயகன்
 பரிந்து இவை உரைத்தலும் பாவை பங்கன் மேல் - வில்லி:41 194/1,2
நகம் கலங்க உருமின் வந்தது அதனை உம்பர் நாயகன்
 சகம் கலங்க ஏற்றனன் தனாது மெய்யின் ஆகவே - வில்லி:42 31/3,4
கதாயுதம்-தனக்கு உரிய நாயகன் மிசை கதை பட சிதைவுற்று - வில்லி:42 37/1
நாமம் இரண்டொடு பத்துடை நாயகன் நவில வெம் சேனையின் நாதன் - வில்லி:44 6/1
அழல் எழு நெஞ்சொடு நாடி நின்று உதையினன் அளி முரல் பங்கய நாயகன் குமரனே - வில்லி:45 223/4
இதய மலர்-தோறும் மேவரு நாயகன் இவனை விரைவோடு போய் விலகா இரு - வில்லி:46 193/2

 மேல்
 
  நாயகன்-தன் (1)
நா_மடந்தை நிகர் ஆக்கி நாயகன்-தன் வல பாகம் நண்ணுவித்தார் - வில்லி:7 40/4

 மேல்
 
  நாயகன்-தன்னையோ (1)
புரக்கும் நாயகன்-தன்னையோ இழித்து நீ புகல்வாய் - வில்லி:14 30/4

 மேல்
 
  நாயகன்-தனக்கு (1)
நாயகன்-தனக்கு பரிவுடன் நவை தீர் நல்லுரை நவின்றதை அன்றே - வில்லி:9 51/4

 மேல்
 
  நாயகனாம் (1)
நாம கணை ஏவினன் நாயகனாம்
 மா முத்த மதி குடை மன்னவனே - வில்லி:32 18/3,4

 மேல்
 
  நாயகனும் (4)
மோகரித்து அவுணரை தடிந்து கடல் முளரி நாயகனும் மூழ்கினான் - வில்லி:4 61/4
ஞான கஞ்சுக விதுரன் வாழ் மனையில் நாயகனும்
 போனகம் பரிவுடன் நுகர்ந்து இருந்த அ பொழுதில் - வில்லி:27 83/1,2
காளமா முகிலின் மேனி கரிய நாயகனும் தேற்றி - வில்லி:27 160/1
திண்ணிய நேமி வலம்புரி வாள் கதை சிலையுடை நாயகனும்
 புண்ணியன் மால் வரை நின்று உரகாரி புயங்களும் வன் கரமும் - வில்லி:41 224/2,3

 மேல்
 
  நாயகனே (2)
எழுத ஒணா மறைக்கும் எட்ட ஒணா வடிவத்து எம்பிரான் உம்பர் நாயகனே - வில்லி:15 1/4
நுங்கு அழல் அனையாள் நாணமும் துகிலும் நோக்கினை காக்கும் நாயகனே - வில்லி:45 9/4

 மேல்
 
  நாயகனொடும் (1)
நாயக கடவுள்-தன்னை முன்னுதலும் நாக நாயகனொடும் நடுங்கி - வில்லி:6 8/3

 மேல்
 
  நாயகி (1)
யாழின் மென் மொழி எங்கள் நாயகி இவள் அவனுக்கு - வில்லி:7 66/1

 மேல்
 
  நாயகி-தன் (1)
தழலோ என்னும் கற்புடைய தனி நாயகி-தன் தாம நறும் - வில்லி:11 220/1

 மேல்
 
  நாயனாம் (1)
நாயனாம் பிதாமகன் மற்று ஒரு கோடி நராதிபராம் நண்பாய் வந்தோர் சேயனாம் - வில்லி:41 131/2

 மேல்
 
  நாயினும் (1)
விழுந்து அரு வினையினின் மெலிந்து நாயினும்
 அழுந்திய பிறவியின் அயருவேன் முனம் - வில்லி:12 117/1,2

 மேல்
 
  நார் (1)
நண்பன் மெய் புதல்வனை நார் கொள் வல்லியால் - வில்லி:3 4/3

 மேல்
 
  நார (1)
நார கமல கர சோதி நகங்கள் மீள - வில்லி:2 54/3

 மேல்
 
  நாரண (2)
நாரண அற்புத வானவருக்கு ஒரு நாயக நின் பணியும் - வில்லி:31 17/3
நல் நாரண கோபாலரும் நாகம் குடியேற - வில்லி:44 68/3

 மேல்
 
  நாரணகோபாலர் (1)
நாரணகோபாலர் எனும் நராதிபரும் வாள் விசயன் - வில்லி:40 6/3

 மேல்
 
  நாரணர் (2)
நர நாரணர் இவர் என்பார்கள் ஞானத்தின் உயர்ந்தோர் - வில்லி:42 62/2
நர நாரணர் சென்று தராபதி தாள் நளினத்தில் விழுந்து ஒரு நாயகமா - வில்லி:45 209/1

 மேல்
 
  நாரணர்க்கு (1)
நர நாரணர்க்கு நலம் கூர்தரு நண்பு போல்வான் - வில்லி:7 90/2

 மேல்
 
  நாரணற்கு (2)
நறை கமழ் தண் துழாய் மாலை நாரணற்கு நண்பான நரனார் செம் கை - வில்லி:8 10/1
நாக வெம் பகழி பெற்றேன் நாரணற்கு ஒத்த உன்னை - வில்லி:45 35/3

 மேல்
 
  நாரணன் (5)
நாரணன் வனச பத யுகம் பிரியா நலம் பெறும் மா தவர் ஒருசார் - வில்லி:6 16/4
நாரணன் மலரோன் உம்பர்_நாயகன் பதங்கள் நச்சி - வில்லி:12 32/3
நாலு வேத முடிவினுக்கும் ஆதியான நாரணன் - வில்லி:43 3/4
நாள் வலியார்-தமை சிலரால் கொல்லல் ஆமோ நாரணன் சாயகம் மிகவும் நாணிற்று அன்றே - வில்லி:43 41/4
ஞான பண்டிதன் வாயு_குமாரனும் நாரணன் பணியால் இளையோன் மொழி - வில்லி:46 184/1

 மேல்
 
  நாரணனது (1)
நல் தபதி நாரணனது ஆச்சிரமம் நண்ணி - வில்லி:15 23/4

 மேல்
 
  நாரணனார் (1)
வாழ அன்று உயர் நாரணனார் திரு வாய் மலர்ந்த சொலால் மகிழா மிக - வில்லி:46 183/2

 மேல்
 
  நாரணனும் (2)
நமர்களில் இருவர் நரனும் நாரணனும் நமக்கும் இங்கு இவர் சிறிது இளையார் - வில்லி:9 52/3
நல் நிலா எறிக்கும் பூணாய் நரனும் நாரணனும் ஆனோம் - வில்லி:29 6/4

 மேல்
 
  நாரணனே (1)
நாரணனே முனியேல் முனியேல் என நாகர் பணிந்தனரே - வில்லி:27 206/4

 மேல்
 
  நாரணனை (1)
அமல நாரணனை காணவும் பெற்றேன் என்று தன் அகம் மிக மகிழ்ந்தான் - வில்லி:45 245/4

 மேல்
 
  நாரணாதிகள் (1)
நன் பதி இது ஒன்று இயற்றினான் என்று நாரணாதிகள் துதித்திடவும் - வில்லி:6 12/4

 மேல்
 
  நாரணாதியர் (1)
நாரணாதியர் நண்ணும் சிறப்பது - வில்லி:3 108/2

 மேல்
 
  நாரத (1)
நாரத முனியை ஒப்பான் நராதிபர் நடந்து செல்லும் - வில்லி:5 5/3

 மேல்
 
  நாரதன் (6)
முடி சடை மவுலி நாரதன் முதலாம் முனிவரும் முடிவு அற புகழ்ந்தார் - வில்லி:9 54/4
தும்புரு நாரதன் என்னும் இருவரினும் நாரதனாம் தோன்றல் தோன்ற - வில்லி:10 9/3
வாழி பாடினர்கள் நாரதன் முதலோர் மங்கலம் பாடினர் புலவோர் - வில்லி:10 109/4
தளை அவிழ் நாள்மலர் சாத்தும் நாரதன்
 அளி பயில் அமுதம் உண்டு அகம் மகிழ்ந்து உள - வில்லி:12 146/2,3
நாரதன் முதலியோர் நவிற்று நாத யாழ் - வில்லி:41 205/2
நாரதன் முதலோர் நாகர் அநேகர் - வில்லி:42 94/3

 மேல்
 
  நாரதனாம் (1)
தும்புரு நாரதன் என்னும் இருவரினும் நாரதனாம் தோன்றல் தோன்ற - வில்லி:10 9/3

 மேல்
 
  நாரதனும் (1)
உம்பர் மணி யாழினொடு தும்புருவும் நாரதனும் உருகி இசை பாட அருள் கூர் - வில்லி:12 115/3

 மேல்
 
  நாரதனை (2)
இந்த நாரதனை போற்றி இரு பதம் விளக்கி வாச - வில்லி:6 40/1
விரைவினில் கொணருமாறு வீணை நாரதனை போக்கி - வில்லி:10 68/1

 மேல்
 
  நாரம் (2)
நறை கமழும் பொலம் சிவிறி நண்ணிய செம் சிந்தூர நாரம் வீச - வில்லி:8 12/2
நால் திசையும் வளர்த்த தழல் கடவுள் அந்த நரன் உடலம் குளிர்விக்கும் நாரம் போன்றான் - வில்லி:12 39/4

 மேல்
 
  நாராயண (1)
நாராயண கோபாலரும் அணியாக நடந்தார் - வில்லி:44 64/4

 மேல்
 
  நாராயணன்-தன் (1)
மாற்று அரிய மறையொடு நாராயணன்-தன் வாளி தொடுத்தலும் அந்த வாளி ஊழி - வில்லி:43 37/1

 மேல்
 
  நாராயணாய (1)
நானாவிதம் கொள் பரி ஆள் ஆகி நின்று அருளும் நாராயணாய நமவே - வில்லி:46 1/4

 மேல்
 
  நாரிக்கு (1)
நாரிக்கு ஒரு கூறு அரனார் முதல் நல்க எய்த - வில்லி:2 49/1

 மேல்
 
  நாரைகள் (1)
ஒருபால் வளர் போதா நிரை கரு நாரைகள் ஒருபால் - வில்லி:42 53/1

 மேல்
 
  நால் (42)
நால் இரு வசுக்களும் நதி_மடந்தை சொல் - வில்லி:1 77/1
வேக தனு நால் விரல் என்று உரைக்க நாணி வீக்கினான் வலம்புரி தார் வேந்தர் வேந்தே - வில்லி:5 52/4
நால் ஆம் படையோடு எதிர் சூழ்ந்து அமர் நாடினாரே - வில்லி:7 81/4
மிடைந்த நால் வகை மகீருகங்களும் நெடு வெற்பு இனங்களும் துன்றி - வில்லி:9 5/1
முழைத்த வான் புழை ஒரு கரத்து இரு பணை மும்மத பெரு நால் வாய் - வில்லி:9 17/3
மண் மிசை நால் விரல் நிற்கும் மணி மகுடத்து அணி அரங்கில் மண் உளோரும் - வில்லி:10 13/1
நால் மருப்பு ஒரு கை மும்மதத்து வய நாகம் மேவி வளர் திசையின் வாழ் - வில்லி:10 42/2
நிசை அழிந்து வெளி ஆக நால் வகை நெருங்கு சேனையொடு நிலனும் நின்று - வில்லி:10 45/3
நால்வரும் சென்று திக்கு ஓர் நால் இரண்டினும் தன் செய்ய - வில்லி:10 66/2
நால் திசையும் வளர்த்த தழல் கடவுள் அந்த நரன் உடலம் குளிர்விக்கும் நாரம் போன்றான் - வில்லி:12 39/4
சேரும் நால் திசையும் செவிடு ஆக்கவே - வில்லி:13 42/4
ஆனை தேர் பரி ஆள் எனும் நால் வகை - வில்லி:13 52/1
துனை தேரும் வேறு ஒன்று மேல் கொண்டு நால் ஐந்து தொடை ஏவியே - வில்லி:22 15/2
பிறிந்த பற்பல பேர் அணி நால் வகை படையும் - வில்லி:22 45/3
கடிகை நால் அவண் சென்ற பின் கடை சிவந்து அகன்ற - வில்லி:22 57/1
சொன்ன நால் வகை சுருதியோ கருதி நீ எய்தற்கு - வில்லி:27 78/3
தழக்கின் நால் இரு திசையினும் முரசு எழ சமரில் - வில்லி:27 91/3
நால் திசை உலகு-தன்னில் நான்மறை உணர்ந்தோர்-தாமும் - வில்லி:27 161/1
நாம வேல் அரசரோடும் நால் வகை சேனையோடும் - வில்லி:27 186/1
வாசி நாலும் விழ தொடுத்தனன் வாளி நால் அபிமன்னுவும் - வில்லி:29 39/2
நடுவு நால் வகை படும் பதாதியோடு நாயகன் - வில்லி:30 6/3
பரவி நால் வித வய படைஞரும் சூழ வாள் - வில்லி:34 7/1
நலிவு எலாம் அகற்றும் நாமம் நால்_இரண்டு எழுத்துடன் - வில்லி:38 1/2
மோகரித்து ஒன்று இரண்டு மூன்று நால் ஐந்து அம்பு ஏவி - வில்லி:39 15/1
அத்திரம் நால் இரண்டு அவன் முகத்து அடைசினான் - வில்லி:39 28/3
ஓர் இரு நால் உடை ஐ_இரு பூமியில் உள்ள பதாதியுடன் - வில்லி:41 6/2
யானை என்று உரைக்கும் நால் வகை உறுப்பும் இராச மண்டல முகமாக - வில்லி:42 4/2
தவள கிரி ஒரு நால் என மேன்மேல் ஒளிர்தரு போர் - வில்லி:42 55/3
எய்து வெம் கணை யாவையும் விலக்கி மேல் இரண்டு நால் எட்டு அம்பால் - வில்லி:42 74/2
மன்னு நால் வகை படையொடும் திரண்டு இரு மருங்கும் - வில்லி:42 113/3
நாலின் நால் முழம் உடையது கன்னன் மேல் எறிந்தனன் நகை செய்தான் - வில்லி:42 138/4
வரு சதாகதி மகனை நால் இரு வாளி ஏவி வெகுண்டு - வில்லி:44 44/2
முன் நாள் முதல் நால் நாலினும் முனை-தோறும் முருக்கி - வில்லி:44 68/1
இலக்கணம் தவா வீமன் வாளி ஈர்_இரண்டு நால் இரண்டு எண் இரண்டினால் - வில்லி:45 61/3
நாமம் பெறு கோல் ஓர் ஒருவர் நால் நாலாக நடந்த வழி - வில்லி:45 140/3
சங்கு ஓதையும் வண் பணை ஓதையும் நால் வகையாகிய தானை நெடும் கடலின் - வில்லி:45 211/2
நடு தறிந்திட மார்பினும் தோளினும் நால்_இரு கணை எய்தான் - வில்லி:46 48/3
நால் திசையும் எழுந்து பெரும் கடலை மோதி நடு வடவை கனல் அவித்து நடவாநின்ற - வில்லி:46 81/3
கிருத நாமன் நால் வேத கிருபன் ஆதியோரான - வில்லி:46 88/1
இருவரும் ஆகாயம் முட்ட நாகர்கள் இறைகொள நால்_நாலு திக்கு நாகரும் - வில்லி:46 168/3
சிரம் முடியூடே பிளக்க நால்_இரு திசையினும் வார் சோரி கக்கி வீழ்தர - வில்லி:46 176/2
மருப்பு நால் உறு மதத்த மா என மதத்து மார்பம் மிசை குத்தினான் - வில்லி:46 186/4

 மேல்
 
  நால்_நாலு (1)
இருவரும் ஆகாயம் முட்ட நாகர்கள் இறைகொள நால்_நாலு திக்கு நாகரும் - வில்லி:46 168/3

 மேல்
 
  நால்_இரண்டு (1)
நலிவு எலாம் அகற்றும் நாமம் நால்_இரண்டு எழுத்துடன் - வில்லி:38 1/2

 மேல்
 
  நால்_இரு (2)
நடு தறிந்திட மார்பினும் தோளினும் நால்_இரு கணை எய்தான் - வில்லி:46 48/3
சிரம் முடியூடே பிளக்க நால்_இரு திசையினும் வார் சோரி கக்கி வீழ்தர - வில்லி:46 176/2

 மேல்
 
  நால்வர் (2)
வரும் இந்த நால்வர் அவர் நால்வரும் மாலை மார்பா - வில்லி:5 86/2
ஒழிவு செய் கருணை நால்வர் உள்ளமும் ஒழிய ஏனை - வில்லி:11 282/1

 மேல்
 
  நால்வர்-தம்மோடு (1)
மாருதி முதலா உள்ள மன்னவர் நால்வர்-தம்மோடு
 ஓர் உயிர் ஆன மற்றை ஒருவனே ஒருவன் ஆனான் - வில்லி:16 32/3,4

 மேல்
 
  நால்வரில் (1)
நச்சு நீர் குடித்து உயிர் நீத்த நால்வரில்
 உச்சம் ஆம் அன்புடை ஒருவன்-தன்னை நீ - வில்லி:16 60/1,2

 மேல்
 
  நால்வருடன் (2)
தம்பியர்கள் நால்வருடன் தண் துழாய் முடியோனும் தானும் ஏனை - வில்லி:10 9/1
இனி ஊழி வாழ்திர் என இளைஞர் ஒரு நால்வருடன் அறத்தின் மைந்தன்-தனை - வில்லி:46 250/1

 மேல்
 
  நால்வரும் (26)
தோள் கரம் புறம்-தன்னில் அன்னையும் துணைவர் நால்வரும் தொக்கு வைகவே - வில்லி:4 1/1
என்று சீறி மற்று இவன் அடுத்தல் கண்டு இணை இலா விறல் துணைவர் நால்வரும்
 நின்ற யாயும் மற்று ஒரு புறத்திலே நிற்க மையல் கூர் நிருதவல்லியும் - வில்லி:4 12/1,2
வன் பாதலத்தில் வரு நால்வரும் வானின் வந்த - வில்லி:5 85/1
வரும் இந்த நால்வர் அவர் நால்வரும் மாலை மார்பா - வில்லி:5 86/2
அவ்வாறு மற்றை ஒரு நால்வரும் அன்று வேட்டார் - வில்லி:5 96/4
மற்றை நால்வரும் தன் சூழ்வர தருமன் மைந்தன் மா நகர் வலம் வந்தான் - வில்லி:6 5/4
அந்த நால்வரும் அ வேந்தும் ஆதி வாசவர்கள் ஆனார் - வில்லி:6 40/4
தமருடன் துணைவர் நால்வரும் நகர சனங்களும் மகிழ்ந்து எதிர்கொள்ள - வில்லி:9 58/3
நேயமான இளையோர்கள் நால்வரும் நெடும் திசாமுகம் அடங்க வென்று - வில்லி:10 63/3
நால்வரும் சென்று திக்கு ஓர் நால் இரண்டினும் தன் செய்ய - வில்லி:10 66/2
நரபதி-தானும் மற்றை நால்வரும் நீலமேனி - வில்லி:10 70/3
மைந்தர் நீர் நால்வரும் மகம் செய் வேந்தனே - வில்லி:10 97/1
இரு மருங்கினும் இளைஞர் நால்வரும்
 தரும வல்லியும் தானும் ஆகவே - வில்லி:11 124/1,2
நண்ணிய தவறோ மற்றை நால்வரும் தகைமை கூர - வில்லி:11 194/3
நால்வரும் எம்மனோர்கள் நவின்றன சிறிதும் கேளார் - வில்லி:11 271/2
நறை வாய் தொடையல் அறன் மகனும் இளைய வீரர் நால்வரும் தம் - வில்லி:16 18/3
நச்சு வெம் சுனையே போலும் நால்வரும் சேர மாண்டார் - வில்லி:16 40/2
விருந்தர் நால்வரும் என் மொழி கேட்டிலர் வெய்யோர் - வில்லி:16 52/4
தராதலம் முழுதும் உடைய கோமகனும் தம்பியர் நால்வரும் திருவும் - வில்லி:19 7/1
உள் பேடியாய் வைகும் வில் காளை அல்லாத ஒரு நால்வரும்
 நட்பு ஏறு பூபாலனுடன் ஏகினார் போர் நலம் காணவே - வில்லி:22 12/1,2
அமையும் என முதல் அனிகம் அடையவும் அணியும் அவனிபர் நால்வரும்
 தமையனொடு தம பதியின் அணுகினர் தங்க விரைவொடு கங்குல் போய் - வில்லி:34 28/2,3
நால்வரும் குறித்த எண்ணம் நாளையே தெரியும் ஐயா - வில்லி:36 13/4
பொடி அனல் இவன் புகின் புகுந்து நால்வரும்
 இடி பொரும் அரவு என இறத்தல் திண்ணமே - வில்லி:41 186/3,4
பகரும் நால்வரும் பட்ட பின் பைம் கழல் - வில்லி:42 143/1
மற்றை நால்வரும் மாலும் மன்னவரும் வரூதினியும் மருங்கு சூழ - வில்லி:46 13/2
தேர் இயல் விசயனோடு நால்வரும் சேர என் கை - வில்லி:46 118/3

 மேல்
 
  நால்வருமே (1)
நாகம் புனை பொன் துவசனுடன் நவிலாநின்ற நால்வருமே
 சோகம் பிறவாது இருந்தார் மற்று ஒழிந்தார் யாரும் சோகித்தார் - வில்லி:11 227/3,4

 மேல்
 
  நால்வரை (2)
கை வாசவர்கள் ஒரு நால்வரை காட்டினானே - வில்லி:5 84/4
பின்னரும் செல நால்வரை பிறை முக கணையினால் பிளந்திட்டான் - வில்லி:42 142/4

 மேல்
 
  நால்வரையும் (2)
நானம் கமழும் செங்கழுநீர் நறும் தார் வேந்தர் நால்வரையும்
 மானம் பெறு திண் சேனையுடன் வளர் மாதிரத்து வகுத்து ஏவி - வில்லி:10 41/1,2
நிறைந்த நீர் சுனையில் மற்றை நிருபர் நால்வரையும் காணா - வில்லி:16 39/4

 மேல்
 
  நால்வாய் (2)
நால்வாய் எனும் நாமம் நலம் பெறவே - வில்லி:32 6/4
சுற்றிய நேமி வாசி துளை கர கோட்டு நால்வாய்
 பொற்றைகள் துணிந்து வீழ புங்க வாளிகளும் தொட்டான் - வில்லி:46 44/3,4

 மேல்
 
  நாலாக (1)
நாமம் பெறு கோல் ஓர் ஒருவர் நால் நாலாக நடந்த வழி - வில்லி:45 140/3

 மேல்
 
  நாலாயிரம் (1)
கற்கியும் நாலாயிரம் விகட பொரு பகடும் - வில்லி:44 70/2

 மேல்
 
  நாலின் (1)
நாலின் நால் முழம் உடையது கன்னன் மேல் எறிந்தனன் நகை செய்தான் - வில்லி:42 138/4

 மேல்
 
  நாலினும் (1)
முன் நாள் முதல் நால் நாலினும் முனை-தோறும் முருக்கி - வில்லி:44 68/1

 மேல்
 
  நாலு (19)
ஏற்றிய சராசனம் வணக்கி வடி வாளியின் இலக்கம்-அவை நாலு வகையால் - வில்லி:3 55/3
நாலு மைந்தரும் நச்சு எயிறு ஆகவும் - வில்லி:5 100/2
நாலு தானை நடுவும் சுடர் அயில் - வில்லி:13 54/3
வான் எல்லை உற ஓடி ஒரு நாலு கடிகைக்குள் வயம் மன்னு தேர் - வில்லி:14 133/2
நானம் எங்கணும் ஆடுவான் இரு_நாலு திக்கினும் நண்ணினான் - வில்லி:28 40/4
நாலு மறைகளும் ஓலம் என அகல் வானம் என முழு ஞானமே - வில்லி:34 26/3
ஏத்த நாலு வேதங்களும் தேட நின்ற தாள் எம்பிரான் - வில்லி:36 1/3
அல்லாத உலகிற்கும் இரு நாலு திக்கிற்கும் அவர் வீரரே - வில்லி:40 87/4
பார் இரு_நாலு திசாமுகமும் படையோடு பரந்து வரும் - வில்லி:41 6/3
வெம் கணைகள் நாலு விட - வில்லி:41 64/2
மங்குல் என நாலு துரகங்களும் - வில்லி:41 64/3
கூச நாலு பாலும் நின்ற நின்ற சேனை கொன்று போய் - வில்லி:42 18/3
நாலு சாப நிலையும் வல்ல நரனும் வீமன் நகுலனும் - வில்லி:43 3/1
நாலு பாகம் ஆன சேனை நாதனும் சிரங்களா - வில்லி:43 3/2
நாலு கூறு செய்து தானும் நரனும் முந்த நடவினான் - வில்லி:43 3/3
நாலு வேத முடிவினுக்கும் ஆதியான நாரணன் - வில்லி:43 3/4
உரும் அஞ்ச நாணி எறியும் ஒலி எழ ஒளி விஞ்சு நாலு பகழி உதையவே - வில்லி:44 78/4
நாடு போரில் அரி ஒத்த அனிக திரளும் நாலு பாலும் எழ ஒத்து அமர் உடற்றினர்கள் - வில்லி:46 67/2
இருவரும் ஆகாயம் முட்ட நாகர்கள் இறைகொள நால்_நாலு திக்கு நாகரும் - வில்லி:46 168/3

 மேல்
 
  நாலுக்கும் (1)
நல் பட்டமும் தனது கையால் அணிந்து படை நாலுக்கும் நாயகம் எனா - வில்லி:46 6/2

 மேல்
 
  நாலுடை (1)
உந்திய வேலையின் உந்திகள் நாலுடை உந்து இரதத்திடை போய் - வில்லி:41 12/3

 மேல்
 
  நாலும் (11)
ஆன திக்கு இரு நாலும் வந்து அடி தொழ அம்பிகை மகன்-தன்னை - வில்லி:2 21/1
ஓதாது உணர்ந்து மறை நாலும் உருவு செய்த - வில்லி:5 88/1
வாசி நாலும் விழ தொடுத்தனன் வாளி நால் அபிமன்னுவும் - வில்லி:29 39/2
ஓடும் இரதத்து இவுளி நாலும் உடல் அற்று விழ ஓர் ஒர் கணை தொட்டு இரதமும் - வில்லி:30 23/1
கோ வில் எடுத்து என் மறை நாலும் வல்ல குரு வில் எடுத்து என் இனிமேல் - வில்லி:37 3/3
மகரிகை மருப்பு நாலும் உள எனில் வலிய குண திக்கில் வாரணமும் இனி - வில்லி:40 52/1
நீள் நடம் முதலிய தொழில் ஒரு நாலும் நிரந்தது மேரு நிகர் என்ன - வில்லி:44 10/3
இரத நேமி குலைந்து சூதனொடு இவுளி நாலும் விழ - வில்லி:44 44/3
ஐ வகை ஆன கதி குரம் நாலும் அழிந்தன வாசிகளே - வில்லி:44 58/3
நன் சேனை நாலும் உடன் சூழ நடக்கலுற்றான் - வில்லி:45 84/4
மருவ அரும் சுருதி கூறும் நிலை நாலும் வழுவாது - வில்லி:45 194/1

 மேல்
 
  நாலுமே (1)
நாடு மால் வரை கடல் வனம் எனும் நிலன் நாலுமே ஒன்றாக - வில்லி:11 83/3

 மேல்
 
  நாலொடும் (1)
வென்றி நீடு படைகளோடும் விரவும் அங்கம் நாலொடும்
 சென்று தங்கள் நாடு அகன்று தெவ்வு நாடு குறுகினார் - வில்லி:3 74/3,4

 மேல்
 
  நாவலம் (1)
நாவலம் பூதலத்து அரசர் நாடு இரந்தோம் என நம்மை நகையாவண்ணம் - வில்லி:27 25/3

 மேல்
 
  நாவலர் (1)
இரவலர் இளையவர் ஏத்தும் நாவலர்
 விரவிய தூதுவர் விருத்தர் வேதியர் - வில்லி:22 73/1,2

 மேல்
 
  நாவலர்க்கு (1)
சொல் மழை பொழிந்து நாள்-தொறும் தனது தோள் வலி துதிக்கும் நாவலர்க்கு
 பொன் மழை பொழியும் கொங்கர் பூபதி-தன் பொன் பதம் பொருந்தலர் போல - வில்லி:9 50/1,2

 மேல்
 
  நாவலருக்கும் (1)
நாவலருக்கும் உரைப்பு அரிது அந்த நனம் தலை யோதனமே - வில்லி:44 63/4

 மேல்
 
  நாவலன் (1)
நாவலன் ஓம தீயில் நம்மை உற்பவித்து விட்டான் - வில்லி:16 41/2

 மேல்
 
  நாவாய் (1)
இரு துறை நெறியில் வருநரை நாவாய் ஏற்றுவல் எந்தை ஏவலின் என்று - வில்லி:1 98/2

 மேல்
 
  நாவால் (1)
நல் நாள மூல நளினத்தை மலர்த்தி நாவால்
 உன்னாமல் உன்னும் முறை மந்திரம் ஓதினானே - வில்லி:46 105/3,4

 மேல்
 
  நாவான் (3)
புக்கனன் பருகலுற்றான் பொலிவு அற புலர்ந்த நாவான் - வில்லி:16 23/4
மெய் புதல்வன்-தனையும் அற மலைவன் என்னா வில் வளைத்தான் சொல் வளையா வேத நாவான் - வில்லி:43 35/4
நாள மலர் பொய்கையின்-நின்று எழுவான் மெய் சுருதி மறை நவிலும் நாவான்
 காள நிற கொண்டல் பெரும் கடல் முழுகி வெள்ளம் எலாம் கவர்வுற்று அண்ட - வில்லி:46 139/2,3

 மேல்
 
  நாவியின் (2)
வரை எலாம் அகிலும் சந்தன தருவும் மான்மத நாவியின் குலமும் - வில்லி:6 18/1
நாவியின் மதமும் சாந்தும் நறும் பனி நீரும் தாரும் - வில்லி:10 101/1

 மேல்
 
  நாவில் (4)
கூறாமல் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அரற்றி குளிர்ந்து நாவில்
 ஊறாத அமிழ்து ஊற உடல் புளகித்து உள்ளம் எலாம் உருகினாளே - வில்லி:11 246/3,4
இளைய சாத்தகி தமையனை மிக கரிது இதயம் ஆயினும் நாவில்
 விளையும் மாற்றம் நின் திரு வடிவினும் மிக வெள்ளை ஆகியது என்ன - வில்லி:24 4/1,2
மனன் உற உணர்ந்து நாவில் நிகழ்தரு மறையொடு வளைந்து வீழ எறியவே - வில்லி:41 49/4
புருடனது திருநாமம் தனது நாவில் போகாமல் நனி விளங்க புதைந்து வாளி - வில்லி:45 253/2

 மேல்
 
  நாவின் (1)
பேர் அறன் மைந்தன் நாவின் பிழை அற பேசுவானே - வில்லி:43 26/4

 மேல்
 
  நாவின்-பாலால் (1)
நாவின்-பாலால் நடுங்கி நான் உன் நண்பன் என்றேன் - வில்லி:3 42/4

 மேல்
 
  நாவினான் (3)
இந்து மா முக சரங்கள் ஏழு நெடு நாவினான் அழிய ஏவினான் - வில்லி:10 56/4
பழுது அறு நாவினான் பகரும் வேலையில் - வில்லி:22 84/2
நாடிய சொல் சுருதி நிகழ் நாவினான் சஞ்சயனும் நள்ளென் கங்குல் - வில்லி:46 239/1

 மேல்
 
  நாவினும் (1)
நாவினும் புகல கருத்தினும் நினைக்க அரியது ஓர் நலம் பெற சமைத்தான் - வில்லி:6 10/4

 மேல்
 
  நாவினுள் (1)
நடுங்கும் மெய்யினள் பேதுறும் நெஞ்சினள் நாணும் நீர்மையள் நாவினுள் நீர் இலாது - வில்லி:21 8/1

 மேல்
 
  நாவினை (1)
நஞ்ச நீர் கொடு தானும் தன் நாவினை நனைக்கும் - வில்லி:16 51/3

 மேல்
 
  நாவுக்கு (3)
என்றுகொண்டு எண்ணி நாவுக்கு இசைந்தன உரைகள் எல்லாம் - வில்லி:10 126/1
தொடங்கா இவரை இளைப்பித்த தொழிலை சொல்லின் ஒரு நாவுக்கு
 அடங்காது இன்னும் ஆயிரம் உண்டானால் அதற்கும் அடங்காதே - வில்லி:16 20/3,4
இன்றோ தாகம் கெட நாவுக்கு இசைந்த தண்ணீர் பருகிடும் நாள் - வில்லி:45 138/3

 மேல்
 
  நாவுடன் (3)
சென்று கைகளால் பற்கள் நாவுடன் சிதற வாயினில் சென்று குத்தினான் - வில்லி:4 12/4
கையில் நாவுடன் வாய் சென்று கலந்திடும் கணத்தின் அம்பால் - வில்லி:13 93/3
என்ன வானவர் நகைப்பரே எனை உரைத்த நாவுடன் இருத்தியோ - வில்லி:27 127/4

 மேல்
 
  நாவுடை (1)
நன் கலா விதம் அனைத்தையும் தெரிக்கும் நல் நாவுடை முனி என்னை - வில்லி:16 6/1

 மேல்
 
  நாவும் (1)
கோமகன் நெஞ்சும் நாவும் குளிர்ந்து பேர் உவகை கூர்ந்து - வில்லி:11 25/1

 மேல்
 
  நாவை (1)
தெளிந்த பற்களொடு நாவை மென்று நனி தின்று வெம் பசி கொள் தீயினால் - வில்லி:4 50/2

 மேல்
 
  நாழிகை (4)
காய்ந்த சாயக நாழிகை கட்டி அ காண்டிவம் கரத்து ஏந்தி - வில்லி:9 8/3
நம்பியும் நாழிகை ஒன்றில் நடந்தான் - வில்லி:14 66/4
நாழிகை ஒன்றின் எல்லா உலகையும் நலியும் ஈட்டார் - வில்லி:14 86/2
அநேக நாழிகை அருச்சுனன் சிலை மணி ஆர்த்தது அ களம் பட்ட - வில்லி:42 48/3

 மேல்
 
  நாழிகையில் (3)
நாகமொடு எடுத்து இவுளி தேர் சிதறி முற்ற ஒரு நாழிகையில் எற்றி வரவே - வில்லி:30 24/3
நவ சந்திர மா முனை வாளி தொடுத்தான் தொடுத்த நாழிகையில்
 அவசம் பிறந்து தம்பியர் முன் விழுந்தான் ஒருவர்க்கு அழியாதோன் - வில்லி:31 7/3,4
இகல் மலையில் இந்த நாழிகையில் இவர் இருவரையும் வென்று கோறல் எளிது அரோ - வில்லி:41 40/4

 மேல்
 
  நாழிகையினில் (1)
வரு பகல் ஓர் ஐந்தில் மலைவன் பரிதி மைந்தன் முனி_மைந்தன் ஒரு நாழிகையினில்
 பொரு படை அடங்க மலையும் புவியும் வானொடு புரந்தரன் இருந்த உலகும் - வில்லி:28 67/2,3

 மேல்
 
  நாழிகையும் (1)
அடக்கிய வெம் கொடு வரி தோல் ஆவ நாழிகையும் மிக அழகு கூர - வில்லி:12 84/2

 மேல்
 
  நாள் (160)
வீக்குமாறு அரனாம் அவை வீந்த நாள் மீள - வில்லி:1 1/3
விரசு பூசலின் வாசவன் நடுங்கி வெந்நிடு நாள்
 அரசர் யாவரும் அறுமுக கடவுள் என்று அயிர்ப்ப - வில்லி:1 33/2,3
கான நாள் மலர் கயத்திடை கயமும் வெம் கராமும் - வில்லி:1 36/3
இன்பம் அற்று அநேக நாள் இருத்தி என்னவே - வில்லி:1 73/4
என்று இனி கிடைப்பது என்று உளம் வருந்தி எண்ணும் நாள் எல்லை ஆண்டு இருந்தான் - வில்லி:1 85/4
பிரிந்த நாள் எண்ணி பகீரதி பெருக்கை பேதுறும் குறிப்பொடு நோக்கி - வில்லி:1 88/1
தானும் அம் மகனும் தரியலர் வணங்க தங்கு நல் நாளில் அங்கு ஒரு நாள்
 தேன் உறும் தொடையல் இளவரசனை தன் திகழ் அரியாசனத்து இருத்தி - வில்லி:1 96/1,2
பொற்பு உற புவி பூபதி ஆளும் நாள் - வில்லி:1 122/4
நாள் இரண்டு அதனொடு ஐ_இரண்டும் ஒரு நாள் எனும்படி நடக்கவே - வில்லி:1 151/4
நாள் இரண்டு அதனொடு ஐ_இரண்டும் ஒரு நாள் எனும்படி நடக்கவே - வில்லி:1 151/4
அணி பெற தழுவி இன்ப வேலையின் அழுந்தி நாள் பல கழிந்த பின் - வில்லி:1 153/2
அன்ன நாள் அனிலன் மைந்தன் பிறந்தனனாக அற்றை - வில்லி:2 77/1
முன்னை நாள் அருக்கன் வேலை முழுகிய முகூர்த்தம்-தன்னில் - வில்லி:2 77/2
இன்ன நாள் உருவம் முற்றி எழில் பெறும் என்று முன்னோன் - வில்லி:2 77/3
சொன்ன நாள் வழுவுறாமல் சுயோதனன் தோன்றினானே - வில்லி:2 77/4
இருந்து இளைப்பு அகன்ற பின் இவனை மற்றை நாள்
 அரும் திறல் போகிகள் அரசன் ஏவலால் - வில்லி:3 23/1,2
அறத்தின் மைந்தனுக்கு ஆங்கு ஒரு நாள் அவை - வில்லி:3 111/1
ஒரு தினத்து அமுது என உள்ள நாள் எலாம் - வில்லி:4 34/1
இ நகர் அநேக நாள் இருந்த எல்லையில் - வில்லி:4 35/3
வந்து குடியொடு கொன்று பலரையும் மன்ற மறுகிடை தின்ற நாள்
 எந்தை முதலிய அந்தணரும் அவன் இங்கு வரு தொழில் அஞ்சியே - வில்லி:4 39/2,3
மான் வரி கண்ணிக்கு ஏற்ற வதுவை நாள் மலர் பூ ஒன்றை - வில்லி:5 3/3
இழை பொலி முலையினாளுக்கு இற்றை நாள் வதுவை என்று - வில்லி:5 20/2
மற்றை நாள் வந்து கொற்ற வாழ் மனை கொண்டு புக்கான் - வில்லி:5 68/4
ஐந்து ஆன சொல்லான் அளித்தான் மற்று அவனும் முன் நாள்
 ஐந்து ஆன போகம் இவள் எய்தியவாறு அறிந்தே - வில்லி:5 81/3,4
ஒத்தனர் மருவ தெவ்வர் மெய் வெருவ உளம் மகிழ் நாளில் மற்று ஒரு நாள்
 மைத்துனன் முதலாம் தமரையும் தக்க மந்திரத்தவரையும் கூட்டி - வில்லி:6 1/2,3
செழு முரசு உயர்த்த வேந்தனுக்கு இன்று திரு அபிடேக நாள் என்று - வில்லி:6 2/1
இற்றை நாள் எவரும் வாய்த்தவா என்ன ஏழ் உயர் இராச குஞ்சரம் மேல் - வில்லி:6 5/3
கோ நகர் இருக்கை அடைந்தனன் ஒரு நாள் கொற்றவன் ஏவல் கைக்கொண்டு - வில்லி:6 6/2
புராரியை நோக்கி முன் நாள் புரி பெரும் தவத்தின் மிக்கார் - வில்லி:6 42/2
மேவினிர் புரியும் அங்ஙன் மேவும் நாள் ஏனையோர் இ - வில்லி:6 44/3
சொன்ன நாள் தொடங்கி ஐந்து சூரரும் தேவர் நாளுக்கு - வில்லி:6 46/1
இன்ன நாள் அவதி என்றே எண்ணி ஆங்கு இரதி கேள்வன் - வில்லி:6 46/2
அன்ன நாள் மலர் பைம் தாமத்து அறன் மகன் ஆதி ஆக - வில்லி:6 46/3
வன்பன் தனை நிகர் வாழ்வு உற வரு நாள்களில் ஒரு நாள் - வில்லி:7 1/4
செம் மென் கனி இதழாளொடு சில் நாள் நலம் உற்றான் - வில்லி:7 9/3
வெய்தின் மகபதி முடியில் வளை எறிந்து மீண்ட நாள் விண்ணின் மாதர் - வில்லி:7 23/1
நீங்கு அரிய நண்பினனாய் நெடு நாள் நீங்கு நேயத்தோன் நினைவின் வழி நேர்பட்டானே - வில்லி:7 52/4
அற்றை நாள் முதல் அநேக நாள் அகில் மணம் கமழும் - வில்லி:7 62/1
அற்றை நாள் முதல் அநேக நாள் அகில் மணம் கமழும் - வில்லி:7 62/1
மங்கை அங்கு ஒரு நாள் அவன் மலர் அடி வணங்கி - வில்லி:7 64/1
பல் நாள் இவர் இ பதி சேர்ந்த பின் பங்க சாத - வில்லி:7 86/1
முப்புரங்களை முக்கணன் முனிந்த நாள் மூவர் அம் முழு தீயில் - வில்லி:9 24/1
மேல் நாள் இ உலகு ஆண்ட விடபருவன் அசுர குல வேந்தர்_வேந்தன் - வில்லி:10 4/1
சோதிடத்தோர் நாள் உரைப்ப சுதன்மையினும் முதன்மை பெற தொடங்கினானே - வில்லி:10 6/4
அ நாள் முதல் அ பெயர் படைத்தான் அதனால் இவ்வாறு ஆனது என - வில்லி:10 36/3
நாள் இரண்டில் இமையோரொடு ஒத்த பெரு ஞான பண்டிதனும் நல் அறன் - வில்லி:10 65/3
இந்த வான் பிறப்பினுக்கு இற்றை நாள் முதல் - வில்லி:10 97/3
ஏழு நாள் இவ்வாறு இமையவர் எவர்க்கும் இமகிரி-தனில் அயன் வேட்ட - வில்லி:10 109/1
அற்றை நாள் அண்டர் ஆனவர்க்கு எல்லாம் அரசனுக்கு அரு மகவு ஆனான் - வில்லி:10 117/4
உண்டற்கு அமைத்த பால் அடிசில் உண்டான் ஒரு நாள் ஒரு தானே - வில்லி:10 121/2
தம் புத்திரரும் அம்புயத்தோன் தன் மாயையினால் ஒளித்திடும் நாள்
 எம் புத்திரரும் எம் கோவின் இளம் கன்றினமும் என தெளிய - வில்லி:10 122/2,3
முதிர பொரும் போர் தம்முனுடன் இருந்தான் பல் நாள் முரண் அறுத்தே - வில்லி:10 123/4
இனி அவன் சில் நாள் செல்லின் எம்மனோர் வாழ்வும் கொள்ளும் - வில்லி:11 10/1
மதுர மன்றல் நாள் மாலை மன்னரும் - வில்லி:11 139/3
தருமன் இத்தனை நாள் செய்த தருமமும் பொய்யோ என்பார் - வில்லி:11 190/3
மன் மைந்தர் உங்களை போல் வேறுபடாது இத்தனை நாள் வளர்ந்தார் உண்டோ - வில்லி:11 263/3
உரைசெய்தபடியே உங்கள் உலகினை இழந்து சில நாள்
 வரை செறி கானில் வைகி வருவதே வழக்கும் என்றான் - வில்லி:11 274/3,4
காட்டிடை நீவிர் வைகி கடவ நாள் கழித்து மீண்டு - வில்லி:12 16/3
பரிந்து வெயில் நாள் மழை நாள் பனி நாள் என்று பாராமல் நெடுங்காலம் பயின்றான் மண்ணில் - வில்லி:12 41/3
பரிந்து வெயில் நாள் மழை நாள் பனி நாள் என்று பாராமல் நெடுங்காலம் பயின்றான் மண்ணில் - வில்லி:12 41/3
பரிந்து வெயில் நாள் மழை நாள் பனி நாள் என்று பாராமல் நெடுங்காலம் பயின்றான் மண்ணில் - வில்லி:12 41/3
நிரந்தரம் அநேக நாள் நினைவு வேறு அற - வில்லி:12 46/1
மருவுறு கொன்றை நாள் மாலை மௌலியை - வில்லி:12 47/2
நிறையுடன் மெய் பிறை போல வடிவம் தேய்ந்து நெருப்பிடை நீ நிற்கின்றாய் நெடு நாள் உண்டு - வில்லி:12 96/3
வேய் மலர் தொடையான் நெஞ்சில் வேண்டும் நாள்
 ஆம் அவற்கு இ உரு அருள் செய்தி நீ - வில்லி:12 174/3,4
உம்பர்_கோன் வதைத்த அ நாள் ஊர்ந்தது எ உலகும் ஏத்தும் - வில்லி:13 27/2
விம்ப வார் சிலை இராமன் வென்ற நாள் ஊர்ந்தது இ தேர் - வில்லி:13 27/4
இந்த ஓதை எழிலி ஏழும் ஊழி நாள் இடித்து எழும் - வில்லி:13 114/1
தந்தையும் இன்னம் சில் நாள் தங்குக இங்கு என்று ஏத்தி - வில்லி:13 159/2
ஒப்பு ஆரும் இலாத மட மயிலினோடும் உயர் வனத்தினிடை நாளும் ஒரு நாள் போல - வில்லி:14 2/3
நாள் விசயம் பெற கொடுபோய் உம்பர் ஊரில் நளி மகுடம் புனைந்ததுவும் நாளும் தன் பொன் - வில்லி:14 5/3
ஈட்டும் மா நிதி இலங்கை தீ இட்ட நாள் இசைந்த - வில்லி:14 49/3
முந்திய நீள் உடல் வாசுகி முன் நாள்
 மந்தர வெற்பை வளைத்தது மானும் - வில்லி:14 52/3,4
நாள் வலியின் உய்ந்த மட நவ்வியும் நிகர்த்தாள் - வில்லி:15 21/3
அன்பொடு ஒரு நாள் என அனந்த நெடு நாள் அங்கு - வில்லி:15 27/1
அன்பொடு ஒரு நாள் என அனந்த நெடு நாள் அங்கு - வில்லி:15 27/1
நன் பெரு வனம் செறி நாள் அகன்றன - வில்லி:16 67/1
அ நெடு வனத்தில் சில் நாள் அகன்ற பின் அமித்திரன் பேர் - வில்லி:18 1/1
செய் தவன் இனிது மாந்த தேவர் நாள் ஒன்றுக்கொன்றாம் - வில்லி:18 8/1
இனியன உரைகள் பயிற்றி யாவரையும் ஏகுவித்து இற்றை நாள் இரவில் - வில்லி:19 5/3
சேரு நாள் உடன் போய் திரிந்தனன் நின்-பால் சில பகல் வைகுமாறு எண்ணி - வில்லி:19 11/3
நன்மையின் விளைவே வேண்டு நாள் ஈண்டு நண்ணுதிர் என நனி நவின்றான் - வில்லி:19 12/4
திண் திறல் பவன குமரனும் சில் நாள் சென்ற பின் தெள் அமுது அனைய - வில்லி:19 13/2
நீடிய சிலை கை தேவர்_கோன் மதலை நிருத்த நல் அரங்கினில் முன் நாள்
 வாடிய மருங்குல் பணைத்த பூண் கொங்கை வாள் தடம் கண்கள் வார் குழை மேல் - வில்லி:19 16/1,2
வாயுவின் மதலை சென்று கண்டதன் பின் மற்றை நாள் ஒற்றை வெண் கவிகை - வில்லி:19 17/1
வேதமும் உலகும் உள்ள நாள் அளவும் விளங்குக நின் மரபு என்றான் - வில்லி:19 18/4
பின்னரும் சில் நாள் அகன்ற பின் நகுலன் பேர் அழகினுக்கு வேள் அனையான் - வில்லி:19 20/1
உரைத்த நாள் எல்லாம் சில் பகல் ஒழிய ஒழிந்தன ஒழிவு இலா உரவோய் - வில்லி:21 49/2
அற்றை நாள் இரவில் தன் பரிதாபம் ஆறிய அறிவுடை கொடியும் - வில்லி:21 52/1
மற்றை நாள் அந்த சுதேட்டிணை கோயில் மன்னவன் மைத்துனன் வரலும் - வில்லி:21 52/2
ஆண்டு சென்றது இனி சில நாள் என - வில்லி:21 103/2
ஈர்_ஆறும் ஒன்றும் சுரர்க்கு உள்ள நாள் சென்ற இனி நம்முடன் - வில்லி:22 3/1
புருடன் இ பதி புகுந்த நாள் வந்து உடன் புகுந்து ஓர் - வில்லி:22 43/3
நாளையே வெளிப்படுவர் நெருநலே தம் நாள் உள்ள கழிந்தனவால் நயந்து கேண்மோ - வில்லி:22 139/2
அனலும் முது கானகம் அகன்று நெடு நாள் நம் - வில்லி:23 7/1
எம் நகரி என்ன நெடு நாள் இனிது இருந்தேம் - வில்லி:23 11/2
அந்தோ நெடு நாள் அகன் கானில் அடைந்திர் என்று - வில்லி:23 22/3
மரு நறா உமிழ் துழாயவன் தேர் விட மலையும் நாள் வய வாளி - வில்லி:24 19/3
விரி குழல் பைம்_தொடி நாணி வேத்தவையில் முறையிடு நாள் வெகுளேல் என்று - வில்லி:27 11/1
கானகம் போய் கரந்து உறைந்து கடவ நாள் கழித்ததன் பின் கானம் நீங்கி - வில்லி:27 27/1
நல் வரையும் நீர் நாடும் நாள் இரண்டில் சென்றருளி - வில்லி:27 53/2
காட்டு உவந்து முன் திரிந்து தம் கடவ நாள் கழித்து - வில்லி:27 90/2
தீது இலாவகை குறித்த நாள் பல கழித்து வந்தனர் செகத்தினில் - வில்லி:27 109/3
எரி அமுது அருந்த கானம் எரித்த நாள் அகன்று போன - வில்லி:27 155/1
நீ அ நாள் எனை பயந்தவள் என்னினும் நின் மொழி நெஞ்சுற தேறேன் - வில்லி:27 247/2
அற்றை நாள் தொடங்கி என்னை இன்று அளவும் ஆர் உயிர் துணை என கருதி - வில்லி:27 251/2
களப்பலிக்கு உரியார் யாவர் கடவ நாள் யாவது என்ன - வில்லி:28 25/2
கடிய நேர் பலி தந்தாலும் காய் அமர் சில நாள் கண்டு - வில்லி:28 33/3
மற்றை நாள் வசுதேவன் மா மகன் மண்டலீகரும் மன்னரும் - வில்லி:28 36/1
இற்றை நாள் அதிரதர் மகாரதர் சமரதாதியர் எவரொடும் - வில்லி:28 36/3
கண் எதிர் நிரைத்த படை யாவையும் முருக்கி உயிர் கவர எது நாள் செலும் என - வில்லி:28 66/3
உன்னை யான் பிறிவது இல்லை ஒரு முறை பிறந்து மேல் நாள்
 நல் நிலா எறிக்கும் பூணாய் நரனும் நாரணனும் ஆனோம் - வில்லி:29 6/3,4
விரி திரை நெடும் கடல் விசும்பு தூர்த்த நாள்
 இரு நிலம் இடந்திடும் ஏனம் போன்றவே - வில்லி:30 16/3,4
ஏலா அமரில் மூன்றாம் நாள் இரண்டு படையும் திரண்டு ஏற - வில்லி:31 2/1
முன் நாள் அமரில் கடோற்கசன்-தான் முனை வெம் சரத்தால் மூழ்குவித்தான் - வில்லி:32 25/1
பின் நாள் மீள பிறை கணையால் பிளந்தான் அவனை பெற்று எடுத்தோன் - வில்லி:32 25/2
மன்றல் நிம்ப நாள் மாலை மௌலியான் மாறன் மீனவன் வழுதி பஞ்சவன் - வில்லி:35 3/1
கூறு போர் பொர கருதி வெம் களம் கொண்டு தங்களில் கொல்லலுற்ற நாள்
 ஆறு போரினும் பட்ட பேரினும் அறுமடங்கு பேர் அன்று பட்டதே - வில்லி:35 8/3,4
வரு நாள் தொடங்கி அமர் செய்து தெவ்வை மடிவிப்பர் சொன்னவகையே - வில்லி:37 8/2
பெரு நாள் இருந்து நனி வாழ்திர் என்று விடை நல்கி விட்ட பிறகே - வில்லி:37 8/4
நாள் அறிந்து எதிர்ந்து பொருவோனும் மைந்தன் அன்று முதல் நாமமும் சிகண்டி இவன் எய் - வில்லி:38 34/3
பால் நாள் அளவும் துயிலாமல் பாந்தள் துவசன்-தனக்கு உயிர் நண்பு - வில்லி:39 36/1
உருள் ஏர் இரதத்து அருச்சுனனை ஒரு நாள் முழுதும் தகைந்திலமேல் - வில்லி:39 41/2
உகத்தின் முடிந்த நாள் அலையோடு ஒலித்து எழு சங்க வேலை என - வில்லி:40 20/1
ஒரு திறத்த வலீமுகங்கள் உறுக்கி ஓடி உடன்ற நாள்
 நிருதர் பட்டது பட்டு இறந்தனர் நேமியுள் படும் நிருபரே - வில்லி:41 37/3,4
தன் மாதுலன் முதல் நாள் உரைதரு மந்திரம் ஒன்றால் - வில்லி:41 115/1
ஆய நாள் அவனிதலத்து அ விதியை வெல்லும் விரகு ஆர் வல்லாரே - வில்லி:41 131/4
தூசியில் முதல் நாள் வஞ்சினம் மொழிந்த துன்மருடணன்-தனை நிறுத்தி - வில்லி:42 6/1
மந்தணம் இருந்து கங்குலில் முதல் நாள் மன்னனோடு இயம்பிய வகையே - வில்லி:42 8/1
கைத்தலங்களில் அளி இனம் எழுப்பி மென் காவி நாள் மலர் கொய்வார் - வில்லி:42 69/3
நயத்து இரத மொழி கீதை நவின்ற பிரான் மயக்கு அறியார் நாள் செய்வான் தன் - வில்லி:42 165/2
முடை எடுத்த நவநீதம் தொட்டு உண்டும் கட்டுண்டும் முன் நாள் நாக - வில்லி:42 172/1
வரத்தினில் வனத்திடை திரியும் நாள் சில மனித்தரொடு எதிர்க்கவும் வயிரி ஆய்த்திலன் - வில்லி:42 204/2
இந்த வேல் கவச குண்டலம் கவர் நாள் இந்திரன் இரவி_மைந்தனுக்கு - வில்லி:42 212/1
நாள் வலியார்-தமை சிலரால் கொல்லல் ஆமோ நாரணன் சாயகம் மிகவும் நாணிற்று அன்றே - வில்லி:43 41/4
முன் நாள் முதல் நால் நாலினும் முனை-தோறும் முருக்கி - வில்லி:44 68/1
மற்றை நாள் அகில புவனமும் இன்றே மடியும் என்று அனைவரும் மயங்க - வில்லி:45 2/2
வெம் சோற்றோடு இனிது அருந்தி அமுது அருந்தும் விண்ணவர் போல் இ நெடு நாள் விழைந்து வாழ்ந்தேன் - வில்லி:45 20/3
நுணி நிறுத்தி சகுனி முதலானோர் தம்மை நுவல் அரு நாள் உடு கோளின் நடுவண் வான - வில்லி:45 32/3
செம் கணவன் வசுதேவன் முன் நாள் அருள் சிங்க அரசு இளையானொடு சீறியே - வில்லி:45 63/4
காலினால் துகைத்து வேலை கனை கடல் ஏழும் முன் நாள்
 வேலினால் சுவற்றும் கொற்ற வெம் கயல் விலோத வீரன் - வில்லி:45 111/1,2
புறவினுக்கு அரிந்த நாள் போல மேல் விடும் - வில்லி:45 128/3
மேல் நாள் மொழிந்த வஞ்சினங்கள் முடிப்பான் நின்ற வீமன் எதிர் - வில்லி:45 135/3
மெச்சாநின்றார் வேத்தவையில் மேல் நாள் நீ செய் விறல் ஆண்மை - வில்லி:45 137/2
இன்றோ உன்-தன் சென்னி துணித்து இழி செம் புனலில் குளித்திடும் நாள்
 இன்றோ அழலின் உற்பவித்தாள் இருள் ஆர் அளகம் முடித்திடும் நாள் - வில்லி:45 138/1,2
இன்றோ அழலின் உற்பவித்தாள் இருள் ஆர் அளகம் முடித்திடும் நாள்
 இன்றோ தாகம் கெட நாவுக்கு இசைந்த தண்ணீர் பருகிடும் நாள் - வில்லி:45 138/2,3
இன்றோ தாகம் கெட நாவுக்கு இசைந்த தண்ணீர் பருகிடும் நாள்
 இன்றோ உரைத்த வஞ்சினங்கள் எல்லாம் பயன் பெற்றிடும் நாளே - வில்லி:45 138/3,4
வேகம் மிகும் செம் தீயில் மேல் நாள் அவதரித்த - வில்லி:45 159/1
இற்றை நாள் வஞ்சினத்தின் குறை முடிக்க வேண்டும் எனும் இதயத்தோடும் - வில்லி:46 13/3
பிற்றை நாள் முரசு அதிர வளை முழங்க களம் புகுந்தான் பிதாவை போல்வான் - வில்லி:46 13/4
இறுதி நாள் என ஆங்கு அவன் அணிந்த பேர் இகல் அணியிடை சென்றான் - வில்லி:46 46/4
நெஞ்சு அறிய நீ எமக்கு நிலை நின்ற பழியாக நெடு நாள் செய்த - வில்லி:46 132/1
அன்று முதல் ஏகிய நாள் அளவாக இருவோரும் - வில்லி:46 149/1
நான் இயம்பல் தகாது இவர் ஆயிரம் நாள் மலைந்தனர் ஆயினும் வீவொடு - வில்லி:46 181/3
பாசறை புகுந்தனர் பரி தேர் யானையொடு பாரதம் முடிந்த பதினெட்டாம் நாள் இரவே - வில்லி:46 204/4
பகல் அரும் சமரில் பதின்மடங்கு ஆக பாதி நாள் இரவினில் படுத்தான் - வில்லி:46 220/3
துன்னு பாரதம் தோன்றிய நாள் முதல் - வில்லி:46 226/1
ஆற்றின் நீர் விளையாடிய நாள் முதல் - வில்லி:46 228/1
கஞ்ச நாள் மலர் கண் புனல் சோர்தரும் - வில்லி:46 231/3
பால் நாள் வந்து அருள் முனிவன் பகரும் மொழி விடம் செவியில் பட்ட காலை - வில்லி:46 240/3

 மேல்
 
  நாள்-தன்னில் (1)
தந்து யாவரும் களிப்புற இருக்கும் நாள்-தன்னில் - வில்லி:1 12/4

 மேல்
 
  நாள்-தொறும் (12)
பொருந்த வான் உறை நாள்களை நாள்-தொறும் புணர்வோன் - வில்லி:1 8/1
இவ்வாறு அரிய தவம் நாள்-தொறும் ஏறும் எல்லை - வில்லி:2 56/1
ஆகலை அடைந்து மிகு பத்தியொடு நாள்-தொறும் அருச்சுனனை ஒத்து வருவான் - வில்லி:3 49/2
சொல் மழை பொழிந்து நாள்-தொறும் தனது தோள் வலி துதிக்கும் நாவலர்க்கு - வில்லி:9 50/1
நன் குலத்தவர்க்கும் பொருள் எலாம் நல்கி நாள்-தொறும் புகழ் மிக வளர்வான் - வில்லி:10 153/3
துன்பமும் துனியும் மாறி நாள்-தொறும் தோகை_பாகன் - வில்லி:14 139/3
தோள் இரண்டினும் நாள்-தொறும் இரண்டு அம் தண் சுரும்பினை விரும்பினன் சுமந்து - வில்லி:15 5/1
நாள்-தொறும் இடையூறு அன்றி நண்ணுவது இல்லையாயின் - வில்லி:18 5/3
எ நலமும் நாள்-தொறும் இயற்றினள் இருந்தாள் - வில்லி:19 35/4
பன்னிருவரினும் நாள்-தொறும் கனக பருப்பதம் வலம் வரும் தேரோன் - வில்லி:21 44/1
நல்ல வாய்மை நிலை உடையை என்று அரசர் நாள்-தொறும் புகழ்வர் நண்பு கொண்டு - வில்லி:27 110/3
மெய் உற அமர் புரி விநோதம் நாள்-தொறும்
 மை உறு கண்டனே மறப்பது இல்லையே - வில்லி:41 214/3,4

 மேல்
 
  நாள்-தோறும் (1)
நாடு என்று நகர் என்று நாடாத திசை இல்லை நாள்-தோறும் யாம் - வில்லி:22 4/2

 மேல்
 
  நாள்கள்-தோறும் (1)
நனி ஆடல் அனல்_கடவுள் யமன் நிருதி நண்ணு திசை நாள்கள்-தோறும்
 முனியாமல் நடந்து இளைத்து முன்னையினும் பரிதாபம் முதிர்ந்தது என்று - வில்லி:8 1/1,2

 மேல்
 
  நாள்களில் (2)
நாள்களில் பிறந்த பின்னர் நங்கையும் ஒருத்தி வந்தாள் - வில்லி:2 79/3
வன்பன் தனை நிகர் வாழ்வு உற வரு நாள்களில் ஒரு நாள் - வில்லி:7 1/4

 மேல்
 
  நாள்களை (1)
பொருந்த வான் உறை நாள்களை நாள்-தொறும் புணர்வோன் - வில்லி:1 8/1

 மேல்
 
  நாள்தொட்டு (2)
ஆண்டு வந்த துருபதன் மா மகள் அடைந்த நாள்தொட்டு அமரர் ஒர் ஐவரே - வில்லி:21 18/1
சேனாவிந்துவை முதலாம் திரு மைந்தர் ஐவரும் வான் சென்ற நாள்தொட்டு
 ஆனாமல் சொரி கண்ணீர் ஆறு பெரும் கடலாக அழுது சோர்வாள் - வில்லி:46 240/1,2

 மேல்
 
  நாள்மலர் (13)
பொம்மென் பரிபுர நாள்மலர் பொன் சென்னியில் வைத்தும் - வில்லி:7 9/2
சம்பகம் பாடலம் தமால நாள்மலர்
 வம்பு எழ மிலைச்சுவார் வாவி ஆடுவார் - வில்லி:11 91/1,2
சைவ முறையே இறைவர் தண் மலரினோடு அறுகு சாத்தி ஒளிர் நாள்மலர் எலாம் - வில்லி:12 114/3
தளை அவிழ் நாள்மலர் சாத்தும் நாரதன் - வில்லி:12 146/2
நண்ணும் இல்லிடை சென்று இந்த நாள்மலர் நறை கொள் மாலையை நல்கினை மீளுவாய் - வில்லி:21 16/2
மன்றல் நாள்மலர் பாயலின் மீது கண்வளர்ந்தான் - வில்லி:27 94/4
சீத நாள்மலர் மடந்தை கேள்வன் இவை செப்பவும் தெரிய ஒப்பு இலா - வில்லி:27 108/1
அருகு ஆர் பொழில் நிழலூடு அணி அலர் நாள்மலர் உறவே - வில்லி:42 50/2
ஞான பத்தியொடு எழுந்து வலம் வந்து திரு நாள்மலர் பதம் வணங்கி அது கொண்டனனே - வில்லி:42 89/4
இடிக்கும் மருப்பது புன்னையின் நாள்மலர் என்னும் சீரது இரு கண்ணும் - வில்லி:44 7/4
நா புகல் வாய்மையான்-தன் நாள்மலர் செம் கை வை வேல் - வில்லி:44 87/2
கமல நான்முகனும் முனிவரும் கண்டு கனக நாள்மலர் கொடு பணிந்தார் - வில்லி:45 245/2
ஊழினும் புரி தாள் வலிதே என ஊருவின் புடை சேர் கர நாள்மலர்
 காழ் நெடும் கிரியே அனையான் விழி காண நின்றனன் வான் அரி காளையே - வில்லி:46 183/3,4

 மேல்
 
  நாள்மலரினால் (1)
நல் இசை புனைந்த மணி நூபுர விசால ஒளி நண்ணு பத நாள்மலரினால்
 வில்லியரில் எண்ணு திறல் வில்லுடைய காளை-தனை விண்ணில் உற வீசினன் அரோ - வில்லி:12 111/3,4

 மேல்
 
  நாள்மலரும் (1)
முருக்கின் நாள்மலரும் கறுத்திட சிவக்கும் மொய் அழல் பெய் செழும் கண்ணன் - வில்லி:15 6/1

 மேல்
 
  நாள்மலரோன் (1)
நாள்மலரோன் வெளி நின்று அ நரபதிக்கு நின் குலத்து நரேசர் யார்க்கும் - வில்லி:7 37/3

 மேல்
 
  நாள்மாலை (1)
நாடினார் பலர் நந்தியாவர்த்த நாள்மாலை
 சூடினான் நெடும் சேனையில் துரோணனே முதலோர் - வில்லி:22 46/3,4

 மேல்
 
  நாள்முகை (1)
அல்லி நாள்முகை அம்புயங்கள் அலர்த்தும் நாதன் மகன் - வில்லி:44 34/1

 மேல்
 
  நாள (4)
நாள பங்கய பதி என மதி என நலம் திகழ் கவிகை கீழ் - வில்லி:2 13/3
முள் இயல் நாள கோயில் முனி நடு தலையை முன்னம் - வில்லி:43 29/1
நல் நாள மூல நளினத்தை மலர்த்தி நாவால் - வில்லி:46 105/3
நாள மலர் பொய்கையின்-நின்று எழுவான் மெய் சுருதி மறை நவிலும் நாவான் - வில்லி:46 139/2

 மேல்
 
  நாளாயணி (1)
நாளாயணி என்று உரை சால் பெரு நாமம் மிக்காள் - வில்லி:5 73/2

 மேல்
 
  நாளாயனியுடன் (1)
அங்கியில் தோன்றும் நாளாயனியுடன் அள்ளிக்கொள்ள - வில்லி:21 62/1

 மேல்
 
  நாளால் (1)
வீரரில் பலரும் போற்ற விதுரனும் இரண்டு நாளால்
 பாரினுக்கு உயிரே போலும் பாண்டவர் நகரி சேர்ந்தான் - வில்லி:11 51/3,4

 மேல்
 
  நாளிகேரமோடு (1)
நல் நெடும் துறை எலாம் நாளிகேரமோடு
 இன் நெடும் பனம் கனி எடுத்து அருந்தினார் - வில்லி:11 104/1,2

 மேல்
 
  நாளிடை (2)
இடந்த நாளிடை அது வழியாக வந்து எழுந்து - வில்லி:27 57/2
இனி விடு மேன்மேல் உரைக்கும் வாசகம் எனது உயிர் நீ கோறல் இற்றை நாளிடை
 உனது உயிர் வான் ஏற விட்டு நான் உலகு ஒரு குடை மா நீழல் வைத்தலே துணிவு - வில்லி:46 166/1,2

 மேல்
 
  நாளில் (27)
தானும் அம் மகனும் தரியலர் வணங்க தங்கு நல் நாளில் அங்கு ஒரு நாள் - வில்லி:1 96/1
அன்ன நாளில் அருக்கனும் திங்களும் - வில்லி:1 117/1
பங்குனி நிறைந்த திங்கள் ஆதபன் பயிலும் நாளில்
 வெம் குனி வரி வில் வாகை விசயனும் பிறந்தான் வென்றி - வில்லி:2 82/2,3
வெயில் நிலா உமிழ் கனக நீள் வீதியில் விலாசம் உற்றிடும் நாளில்
 பயினன் மேல் வரு கல் என செறிந்த மெய் பவனன் மைந்தனும் ஒத்தான் - வில்லி:2 118/2,3
துன்னலார் தொழ தொல் நிலம் புரந்திடும் நாளில்
 பின்ன நெஞ்சுடை புரோசனன் பேது உறு மதியால் - வில்லி:3 117/2,3
இங்கு இவர் இவ்வாறு இந்த இருக்கையில் இருக்கும் நாளில்
 அம் கண் மா ஞாலம் எங்கும் அரக்கு மாளிகையின் வீந்தார் - வில்லி:5 1/1,2
நயப்போடு மன்றல் அயர்வித்தனன் நன்கு ஓர் நாளில் - வில்லி:5 89/4
ஒத்தனர் மருவ தெவ்வர் மெய் வெருவ உளம் மகிழ் நாளில் மற்று ஒரு நாள் - வில்லி:6 1/2
வாய்மொழி அறத்தின் மைந்தன் மா நகர் வாழும் நாளில்
 ஆய் மொழி பாடல் யாழ் ஓர் அந்தணன் ஆங்கண் வந்தான் - வில்லி:6 39/3,4
பல் நாளில் நெடும் போகம் பயின்ற பின்னர் பப்புருவாகனன் என்னும் பைதல் திங்கள் - வில்லி:7 43/1
அந்த நெடும் திசை புனல்கள் ஆடும் நாளில் ஐந்து தடத்து அரம்பையர் ஓர் ஐவர் சேர - வில்லி:7 48/1
ஆதவன் வந்து உதிப்பதன் முன் மற்றை நாளில் அணி நகர் வாழ் சனம் அனைத்தும் அந்த குன்றில் - வில்லி:7 54/1
நல் நாளில் நன்மை தரும் ஓரையில் நல்க வஞ்சி - வில்லி:7 86/3
முரணிய கொடுமை புரிந்து மூஉலகும் மொய்ம்புடன் கவர்ந்திடு நாளில்
 அரணியின் அழல் போல் நரஅரி உருவாய் அச்சுதன் தூணில் அங்குரித்து - வில்லி:10 146/2,3
மறைந்து உறை நாளில் நும்மை மற்றுளோர் ஈண்டு உளார் என்று - வில்லி:11 276/1
ஒன்றுபட காண்டவ கான் எரித்த நாளில் ஓர் உயிர் போல் பல யோனி உயிரும் மாட்டி - வில்லி:12 98/2
செம் மால் வரையில் தவம் செய்தனர் செய்த நாளில்
 மை மான் விழியார்-தமக்கு அந்த வனச வாணன் - வில்லி:13 107/2,3
எ முகமும் தம் முகமா இலையும் காயும் இனிய கனியுடன் அருந்தி இருக்கும் நாளில்
 மை முகில் வாகனன் கனக முடி மேல் அம் பொன் வனச மலர் ஒன்று தழல் மயில் முன் வீழ - வில்லி:14 11/2,3
இந்த நீள் வனத்தில் மன்னவர் இவ்வாறு இன்பம் உற்று இருந்த அ நாளில்
 அந்த மா வனத்தின் சூழலில் பயிலும் அரும் தவ முனிவரர் பலரும் - வில்லி:15 2/1,2
எந்தை மனையில் பயில் இளம் பருவ நாளில்
 கந்தருவர் காவல் புரி கற்புடையள் ஆனேன் - வில்லி:19 33/1,2
ஐவரும் மறைந்தனர்களாய் உறையும் நாளில்
 மெய்வரு வழா மொழி விராடபதி திரு நாடு - வில்லி:19 36/2,3
அல்லினுக்கு இந்து என்ன ஆங்கு அவர் உறையும் நாளில்
 வில்லினுக்கு இராமன் என்ன வேலினுக்கு இளையோன் என்ன - வில்லி:20 1/1,2
தூம வெம் கனல் தோன்றிய தோகை அம் தொடையல் சூட்டிய நாளில்
 நாம வெம் சிலை நாண் எடுத்தனை அடர் நரனொடும் போர் செய்தாய் - வில்லி:24 18/1,2
பன்னு சீர் யாகசேனன் குமரனை பத்தாம் நாளில்
 என் எதிர் அமரில் காட்டில் யான் படை யாவும் தீண்டேன் - வில்லி:29 11/1,2
சம்பராரி தகன நாளில் அன்று எழுந்த தன்மை என்று - வில்லி:30 4/2
வரம் உற வணங்கு நாளில் அருள் செய்து மனம் மகிழ மங்கை பாகன் உதவிய - வில்லி:41 48/3
புகை கதுவும்படி சீறி வெம் பொறி விடு புரி தழல் மண்டிய நாளில் அம்பு என வரும் - வில்லி:45 221/3

 மேல்
 
  நாளிலே (1)
வந்து இவன் முன்பு போல் வளரும் நாளிலே - வில்லி:3 27/4

 மேல்
 
  நாளின் (3)
இந்த மா நகர் திருமனை இயற்றிடு நாளின்
 வந்த மந்திரி வஞ்சனை அறிந்து அறன் வடிவாம் - வில்லி:3 121/2,3
அன்று போய் மற்றை நாளின் அரசனோடு அறத்தின் மைந்தன் - வில்லி:20 8/1
முப்புரம் நீறு எழு நாளின் இயற்றிய முட்டியும் நல் நிலையும் - வில்லி:41 222/1

 மேல்
 
  நாளினில் (1)
அன்ன நாளினில் மன்னவன் தேவியாம் அன்ன மென் நடை ஆர் அமுது அன்ன சொல் - வில்லி:21 1/1

 மேல்
 
  நாளினும் (6)
நாளினும் திங்கள் ஒன்றினில் பாதி நள்ளிரவினும் சமர் நடத்தி - வில்லி:10 23/4
முப்புரத்தை முனிந்த அ நாளினும்
 தப்பு உரத்தர் சதமகன் தன்னை வென்று - வில்லி:13 39/2,3
அரசவை புறத்தில் சௌபலன் சூதில் அழிந்த நாளினும் எமை அடக்கி - வில்லி:21 48/1
வீமன் வெம் சிறை மீட்ட நாளினும் திறல் வினை புரி முனை வென்றாய் - வில்லி:24 18/4
அன்று பட்டவர்க்கு உறையிட போதுமோ அநேக நாளினும் பட்டார் - வில்லி:42 47/4
எஞ்சிய பதினெண் வகைகொள் நாளினும் இன்று அமர் பொருதது உரக கேதுவே - வில்லி:46 195/4

 மேல்
 
  நாளுக்கு (1)
சொன்ன நாள் தொடங்கி ஐந்து சூரரும் தேவர் நாளுக்கு
 இன்ன நாள் அவதி என்றே எண்ணி ஆங்கு இரதி கேள்வன் - வில்லி:6 46/1,2

 மேல்
 
  நாளும் (32)
நாடும் நல் நெறி நாளும் நடத்திட - வில்லி:1 116/2
நாம கலவி நலம் கூர நயந்து நாளும்
 காம கனலை வளர்க்கின்ற கருத்து மாற்றி - வில்லி:2 55/1,2
மெய் தானம் வண்மை விரதம் தழல் வேள்வி நாளும்
 செய்தாலும் ஞாலத்தவர் நற்கதி சென்று சேரார் - வில்லி:2 59/1,2
கோதித்த நெஞ்சன் பெரு மூப்பினன் கூர்ந்து நாளும்
 வாதித்தல் அன்றி மகிழா மனை வாழ்வு பூண்டான் - வில்லி:5 74/3,4
உடுக்களும் நாளும் கோளும் உள்ளமும் உடலும் சேர - வில்லி:6 33/3
போல் நாளும் ஒளி வீசும் பல மணிகள் விந்து எனும் பொய்கை-தன்னில் - வில்லி:10 4/3
அறம் செறி தானம் வண்மை அளவிலாது அளித்து நாளும்
 புறம் சுவர் கோலம் செய்வான் பூபதிக்கு உரைக்கலுற்றான் - வில்லி:11 4/3,4
புதை நக மடங்கல் நாளும் புறம் செலாது ஒடுங்குமானால் - வில்லி:11 6/3
உனக்கும் உன் கிளைக்கும் நாளும் உண்டியும் வாழ்வும் இங்கே - வில்லி:11 35/3
குழகராய் இள மடந்தையர்க்கு உருகுவோர் குறிப்பு இலாமையின் நாளும்
 பழகுவார் மிக சிந்தை நோய் தாங்களே படுக்குமாறு உணராமல் - வில்லி:11 65/1,2
குறையோ கண் கண்டது நாளும் குலத்து பிறந்தோர் கூறாரோ - வில்லி:11 237/4
நனி மிகு திதியும் நாளும் நல்லது ஓர் முகூர்த்தம்-தன்னில் - வில்லி:12 27/3
வெயிலவன் முதலோர் நாளும் மேம்பட வலம் செய்வார்கள் - வில்லி:12 35/3
அதிர்ந்து வரு கேழலை கண்டு அரும் தவத்தை அழிக்கும் என அஞ்சி நாளும்
 உதிர்ந்த சருகு உணவு ஒழிய உணவு இலான் விரைவினில் தன் ஒரு வில் வாங்கி - வில்லி:12 90/1,2
மற்று அவர் எனக்கு நாளும் வழிப்பகை ஆகி நிற்போர் - வில்லி:13 16/1
ஊழி நாளும் தவம் முயன்று ஓங்குவார் - வில்லி:13 35/3
சிரங்களும் தாளும் நாளும் செய் தவம் முயன்று பெற்ற - வில்லி:13 90/2
சொல் கொண்டு துதித்து எழுந்து துள்ளி நாளும் தொழுமவரே எழு பிறவி துவக்கு அற்றாரே - வில்லி:14 1/4
ஒப்பு ஆரும் இலாத மட மயிலினோடும் உயர் வனத்தினிடை நாளும் ஒரு நாள் போல - வில்லி:14 2/3
நாள் விசயம் பெற கொடுபோய் உம்பர் ஊரில் நளி மகுடம் புனைந்ததுவும் நாளும் தன் பொன் - வில்லி:14 5/3
என்னை விடுத்தனன் வந்தேன் என்றான் எல்லா உலகும் முடிந்திடு நாளும் ஈறு இலாதான் - வில்லி:14 6/4
ஆழி நீர் கடைந்த நாளும் அமுது எழ கடைந்த வீரர் - வில்லி:14 86/4
மறத்தொடு வஞ்சம் மானம் நண்பு என வளர்த்து நாளும்
 அறத்தொடு பகைக்கும் நெஞ்சர் பிலத்தினும் அகன்ற வாயர் - வில்லி:14 87/1,2
மன் அவை இருந்து நாளும் வழிபடும் மாந்தர் மன்னர் - வில்லி:22 122/3
எ நாளும் உவர் நிலத்தின் என் முளை வித்திடினும் விளைவு எய்திடாது - வில்லி:27 23/3
மைந்தன் இரு தாள் ஒரு நாளும் மறவாதாரே பிறவாதார் - வில்லி:31 1/4
ஒரு நாளும் நீவிர் பொறு-மின்கள் உம்மை உலகு ஆளுவிக்க வருவோர் - வில்லி:37 8/1
உன்னி மித்திரர்க்கு நாளும் உதவி செய்யும் உறுதியோன் - வில்லி:38 13/3
நாம வெம் கொடும் கணையின் நாமும் நொந்தனம் சமரம் நாளும் இன்று முந்த இனி நீர் - வில்லி:38 35/1
பகிரதி_மைந்தன் சேனாபதி என பத்து நாளும்
 இகல் புரி இயற்கை எல்லாம் இயம்பினம் இனிமேல் அந்த - வில்லி:39 2/1,2
பல் நாளும் யோகம் பயில்வோரின் பதின்மடங்கா - வில்லி:46 105/1
இனத்திடை நின்று ஒருபதின் மேல் எழு நாளும் ஒருவருடன் இகல் செய்யாமல் - வில்லி:46 136/1

 மேல்
 
  நாளே (2)
இச்சா போகமாக விருந்து இன்றோ மறலிக்கு இடும் நாளே - வில்லி:45 137/4
இன்றோ உரைத்த வஞ்சினங்கள் எல்லாம் பயன் பெற்றிடும் நாளே - வில்லி:45 138/4

 மேல்
 
  நாளை (35)
சுணங்கு அணி முலையாள் நாளை சூட்டுவள் தொடையல் மாதோ - வில்லி:5 6/4
நாளை ஏகுதும் எந்தை வாழ் அத்தினா நகர்க்கு என தருமன்-தன் - வில்லி:11 74/1
தம் இல் சென்று நாளை நுகர் இதுவே எனக்கு தரும் வரம் என்று - வில்லி:17 15/2
நாடு மன்னவ கொடாமல் வெம் சமர் பொர நாடினையெனின் நாளை
 கோடு மன்னு வில் அருச்சுனற்கு எதிர் எவர் குனிக்க வல்லவர் என்று - வில்லி:24 16/2,3
கடல் பெரும் படை கூடி நாளை அணிந்த வெய்ய களத்தில் நான் - வில்லி:26 14/3
நாளை வாழ்வு அவர்க்கு அளித்திலனெனில் எதிர் நடந்து - வில்லி:27 92/3
என் பல சொல்லி நாளை எதிர்க்கவே இசைந்தது என்றான் - வில்லி:27 148/4
பதி பெயர்ந்து ஏகி நாளை பகைவரை கூடுமாயின் - வில்லி:27 175/1
மல்லரை இருத்தி மேல் ஓர் ஆசனம் வகுத்து நாளை
 எல்லிடை அழைத்து வீழ்த்தி இகலுடன் விலங்கு பூட்டி - வில்லி:27 176/2,3
சேயே அனைய சிலை முனிவன் சேயே நாளை செரு களத்தில் - வில்லி:27 221/3
கொடுத்து நாயகன் புகுந்தனன் நாளை நீர் குறுகு-மின் என்று அவன் கோயில் - வில்லி:27 236/2
நாளை முதுகிட்டவரை ஆர் உயிர் செகுத்திடுவன் நான் என உரைத்தனன் அரோ - வில்லி:30 32/3
தன் உந்து தேரும் வரி வில்லும் உண்டு சரம் உண்டு நாளை அவனே - வில்லி:37 4/3
நேர் அன்று அவை-கண் உரைசெய்த வாய்மை நிறைவேறும் நாளை உடனே - வில்லி:37 7/4
முரண் தொடங்கு சேனை வந்து முன்னர் நாளை யூகமே - வில்லி:38 3/3
புரியும் போரும் நாளை புரி-மின் என்று புகன்றான் - வில்லி:38 44/4
செம் கண் அரவ கொடியோன் சேனாபதியாய் நாளை
 இங்கு முனையில் நிற்பார் யார் என்று எண்ணும் எல்லை - வில்லி:38 50/1,2
புகல் அரும் ஐந்து நாளை பூசலும் புகலலுற்றாம் - வில்லி:39 2/4
மனுவே அனைய உதிட்டிரனை நாளை சமரில் மற்று இதற்கு ஓர் - வில்லி:39 37/3
இ வாய் நாளை அகப்படுத்தி தரலாம் என்றான் எழில் மறையோன் - வில்லி:39 39/4
என்று ஆம் நாளை முனி போரின் எ நன்றியினும் செய்ந்நன்றி - வில்லி:39 43/3
உந்து அமரின் நாளை உரும் ஏறு என உடற்றா - வில்லி:41 179/2
கொன்றவனை நாளை உயிர் கோறல் புரியேனேல் - வில்லி:41 180/2
குனி சிலையின் நாளை உயிர் கோறல் புரியேனேல் - வில்லி:41 184/2
எஞ்சினன் நாளை உன் மைத்துனன் என்று கொள என்றனன் வன் திறல் கூர் - வில்லி:41 232/3
நாளை யார் வெல்வர் என தெரியுமோ என நவின்று நகைத்தான் மன்னோ - வில்லி:41 236/2
நாளை ஓர் பகலுமே நமக்கு வெய்ய போர் - வில்லி:41 248/1
நா பல நவிலினும் நாளை வான் பகல் - வில்லி:41 252/2
அல் மருள் திமிரம் எய்து அளவும் நாளை இ - வில்லி:41 253/1
இகன்ற போர் முனையில் நாளை இ வடி வேல் எறிந்து நான் இமையவர்க்கு_இறைவன் - வில்லி:42 209/3
பொரு பகை முனையில் எந்தையை என் முன் பொன்றுவித்தனை உனை நாளை
 நிருபர்-தம் எதிரே நின் மகன் காண நீடு உயிர் அகற்றுவன் என்றே - வில்லி:42 216/3,4
இன்று போய் இனி நாளை வா என இனிது இயம்பினனால் - வில்லி:44 38/2
இனி எங்கள் ஆண்மை உரைசெய்து எது பயன் எதிர் வந்து நாளை அணிக இகலியே - வில்லி:44 82/4
இ தினம் இரவி_சிறுவனும் விசயன் ஏவினால் இறந்திடும் நாளை
 தத்தின புரவி தேர் சுயோதனனும் சமீரணன் தனயனால் மடியும் - வில்லி:45 7/1,2
கொன்றே நாளை அமரர் எதிர்கொள்ள கடிதின் வர விடுவன் - வில்லி:45 139/2

 மேல்
 
  நாளைக்கும் (1)
இன்று அல்ல நாளைக்கும் ஆம் நின் அவை-கண் இருந்தோர்களில் - வில்லி:40 86/1

 மேல்
 
  நாளையின் (1)
விளை புகழ் விராடன் வேத்தவை-அதனை வேறு ஒரு நாளையின் அடைந்தான் - வில்லி:19 25/4

 மேல்
 
  நாளையே (7)
தம்-மின் நாளையே எமக்கு அளிக்க நின்ற தக்கிணை - வில்லி:3 73/2
நஞ்சு அனையவரால் ஆதல் நாளையே அழித்தல் வேண்டும் - வில்லி:11 18/2
நல் நில விரிவு உண்டாக நாளையே இயற்றுவிப்பாய் - வில்லி:11 26/4
உங்களை களப்பலி ஊட்டும் நாளையே - வில்லி:22 72/4
நாளையே வெளிப்படுவர் நெருநலே தம் நாள் உள்ள கழிந்தனவால் நயந்து கேண்மோ - வில்லி:22 139/2
நால்வரும் குறித்த எண்ணம் நாளையே தெரியும் ஐயா - வில்லி:36 13/4
கந்தனின் சிறந்த நின் கனிட்டன் நாளையே
 மைந்து உற பொருது அவன் மகுடம் கொள்ளுமே - வில்லி:41 189/3,4

 மேல்
 
  நாளொடு (2)
நாளொடு தாரகை ஞாயிறு முதலாம் - வில்லி:14 53/3
நாளொடு துறக்கம் எய்த நயந்தனன் நின்ற வீரன் - வில்லி:41 106/2

 மேல்
 
  நாற்குணனும் (1)
நாணே முதலாம் நாற்குணனும் நண்ணும் கற்பும் நயந்து அணிந்த - வில்லி:11 226/1

 மேல்
 
  நாற்றம் (1)
மை தாரை மாரி ஒப்பார் மானுட நாற்றம் கேட்டு - வில்லி:14 89/3

 மேல்
 
  நாற்றமும் (1)
இருள் கிரி என தகு கரிய தோற்றமும் எயிற்றினில் நிண பிண முடை கொள் நாற்றமும்
 முருக்கு அலர் வெளுத்திடும் அருண நாட்டமும் முகில் குரல் இளைத்திட முதிரும் வார்த்தையும் - வில்லி:42 196/1,2

 மேல்
 
  நாற (1)
குன்றில் இள வாடை வரும் பொழுது எல்லாம் மலர்ந்த திரு கொன்றை நாற
 தென்றல் வரும் பொழுது எல்லாம் செழும் சாந்தின் மணம் நாறும் செல்வ வீதி - வில்லி:7 21/1,2

 மேல்
 
  நாறிடு (1)
அண்டர் குல பதியாம் விடை வாகனன் அம் பொன் முடி மலர் நாறிடு தாளினன் - வில்லி:45 68/1

 மேல்
 
  நாறு (7)
வாச நாறு துளவோனுடன் புகல வருக என்ற பின் மடந்தை போய் - வில்லி:1 141/2
கொடும் பெரும் சினம் கதுவு கண்ணினன் குருதி நாறு புண் கூர் எயிற்றினன் - வில்லி:4 8/2
அடா முடை நாறு தோள் ஆயர் கைதொழ - வில்லி:11 93/2
பொரு சமரில் முடி துணித்து புலால் நாறு வெம் குருதி பொழிய வெற்றி - வில்லி:11 254/3
அகரு நாறு தண் காவில் அரும் பகல் - வில்லி:21 90/3
தரு மாலை மணம் நாறு தாளானை வண்டு ஏறு தண் அம் துழாய் - வில்லி:33 1/3
தென் தேர் இசை செவ்வி நறை நாறு மலர் விட்ட சிறை வண்டு என - வில்லி:45 231/3

 மேல்
 
  நாறும் (11)
நாகாதிபன் விடும் மும்மதம் நாறும் திசை புக்கான் - வில்லி:7 10/4
செச்சை தொடை இளையோன் நுகர் தீம் பால் மணம் நாறும்
 கச்சை பொரு முலையாள் உறை கச்சி பதி கண்டான் - வில்லி:7 13/3,4
தென்றல் வரும் பொழுது எல்லாம் செழும் சாந்தின் மணம் நாறும் செல்வ வீதி - வில்லி:7 21/2
சென்ற வழி இன்றளவும் துளவம் நாறும் சேது தரிசனம் செய்தான் திறல் வல்லோனே - வில்லி:7 45/4
மடை பட்ட வாளை அகில் நாறும் மருத வேலி - வில்லி:7 83/1
ஆரமும் அகிலும் நாறும் அருவியும் சுனையும் மத்த - வில்லி:12 2/1
உதரம் குளிர்ந்து வடிவு குளிர்ந்து உள்ளம் குளிர்ந்து மறை நாறும்
 அதரம் குளிர்ந்து கண் குளிர்ந்து ஆங்கு அரு மா முனிவன் அதிசயித்து - வில்லி:17 12/1,2
மா மச்ச உடல் புன் புலால் மாறி வண் காவி மணம் நாறும் அ - வில்லி:22 14/1
வேதம் நாறும் மலர் உந்தி வண் துளப விரை செய் தாரவனும் உரைசெய்வான் - வில்லி:27 108/4
தாமம் புனைந்து ஆர மணம் நாறும் மார்ப தடம் தோயவே - வில்லி:33 12/3
திறனுடைய மன்றல் நாறும் மலர் அடி தெளிவொடு பணிந்த ஞான முடிவினை - வில்லி:41 46/4

 மேல்
 
  நான் (40)
இரிந்து மெய் நடுங்கிட யாது யாது நான்
 புரிந்தது பொறுத்தியேல் புணர்வல் உன் புயம் - வில்லி:1 49/1,2
அஞ்சன்-மின் உம்மை நான் அவனி தோயும் முன் - வில்லி:1 76/1
இன் சொலால் அவனி கொண்ட எந்தை முதல் இன்ப மன்றல் இனிது எய்த நான்
 வன் சொலால் இரத மணம் உறேன் என மனத்தினால் விரதம் மன்னினேன் - வில்லி:1 144/1,2
உருவுடன் தனி இருக்கும் நீள் விரதம் வழுவி நான் நரகம் உறுவதின் - வில்லி:1 147/2
உரு கொள் சாயையும் உழையும் அங்கு அறிவுறாது ஒளித்து நான் வரவே நீ - வில்லி:2 33/1
நாவின்-பாலால் நடுங்கி நான் உன் நண்பன் என்றேன் - வில்லி:3 42/4
பொரும் சினத்துடன் கொன்று தின்றிட போதரும் தொழில் பேதை நான் மெலிந்து - வில்லி:4 5/3
நீடி இங்கு நான் நிற்கின் மாரனாம் நிருதன் நிற்க அ நிருதன் வெம்மையோடு - வில்லி:4 6/1
ஆசில் நான் மறைப்படியும் எண் இல் கோடி ஆகமத்தின் படியும் எழுத்து ஐந்தும் கூறி - வில்லி:12 37/1
கருத்து நான் வீடேன் என்றான் கடும் கனல் ஊடு நின்றான் - வில்லி:12 71/4
அன்றே இனி நான் அமராவதி செல்வது என்றான் - வில்லி:13 111/4
ஒன்று காலம் வந்தது இங்கு உருத்து நான் உடன்று உமை - வில்லி:13 123/3
விண்ணகத்து நான் ஏற்றுதல் புரியினும் வீவரோ வீவு இல்லார் - வில்லி:16 9/4
விடங்களால் உயிர் ஒழிப்பவர்க்கு ஒத்து நான் வீவதே மெய் என்றான் - வில்லி:16 10/4
என் துணை இழந்தேன் என்னும் என் செய்வது இனி நான் என்னும் - வில்லி:16 29/2
கனிவுறும் அன்பால் என்று நான் உம்மை காண்பது என்று அவர் மனம் களிப்ப - வில்லி:19 5/2
ஏய வெம் சிலை கை அருச்சுனன் கோயில் இருப்பது ஓர் பேடி நான் என்றான் - வில்லி:19 17/4
நடையுடை புரவி திண் தேர் நான் இவற்கு ஊர்வது அன்றி - வில்லி:25 15/3
கடல் பெரும் படை கூடி நாளை அணிந்த வெய்ய களத்தில் நான்
 அடல் கடும் கதையால் அடித்திடும் அதிசயம்-தனை ஐய கேள் - வில்லி:26 14/3,4
பேர் முடித்தான் இப்படியே யார் முடித்தார் இவனுடனே பிறப்பதே நான் - வில்லி:27 13/4
இன்று நீ விரகில் மீளவும் கவர எண்ணின் நான் அவரில் எளியனோ - வில்லி:27 111/3
அளி வரும் குழல் பிடித்து மன் அவையில் ஐவருக்கும் உரியாளை நான்
 எளிவரும் துகில் உரிந்தபோது அருகு இருந்து கண்டவர்கள் அல்லவோ - வில்லி:27 121/1,2
தன்மை நான் உரைப்ப கேள் நின் தந்தை-தன் மனையில் நீயும் - வில்லி:27 149/1
பரிந்து நான் அன்றே உனை வளர்த்து எடுக்க பாக்கியம் செய்திலேன் என்றாள் - வில்லி:27 249/4
இடம்-தனில் புரிந்தே நான் அயர்ந்து இருப்ப எடுக்கவோ கோக்கவே என்றான் - வில்லி:27 252/2
உய்வு அரும் திறல் வெம் போர் முடிப்பு அளவும் உமக்கு நான் மகன் எனும் தன்மை - வில்லி:27 258/1
உயர் முறைமை தப்புமவர் குடை நிழலில் இற்றை அளவு உள குறை அகற்றி இனி நான்
 இயல்புடை நெறி தருமன் ஒரு குடை நிழற்ற அவனிடை இனிது இருக்குவன் எனா - வில்லி:28 64/1,2
நாளை முதுகிட்டவரை ஆர் உயிர் செகுத்திடுவன் நான் என உரைத்தனன் அரோ - வில்லி:30 32/3
இரவி நான் வெம் பகை இருளினுக்கு என்று தன் - வில்லி:34 7/2
வீரம் புகன்று என் இனி நான் உமக்கு விசயன் செறுத்தல் முடியாது - வில்லி:37 7/2
நல் முகம் பெறு விசயன் மைந்தனும் நான் உமக்கு எதிர் அன்று நீர் - வில்லி:41 30/3
தொங்கலால் உனை வளைத்த சூழ்ச்சியை இன்று அறிந்திலனே தோன்றலே நான் - வில்லி:41 142/4
என் ஆனை இறந்து பட இன்னமும் நான் இ உயிர் கொண்டு இருக்கின்றேனே - வில்லி:41 143/4
பாதகனை நான் எதிர் பட பொருதிலேனேல் - வில்லி:41 181/2
அறிந்து நான் இடை ஏற்றலின் அவன் உயிர் அழிந்தது என்று அருள்செய்தான் - வில்லி:42 36/2
தனி நான் அவன் உயிர் கொள்ளுதல் தவிர்கிற்குதல் அல்லால் - வில்லி:42 60/2
இகன்ற போர் முனையில் நாளை இ வடி வேல் எறிந்து நான் இமையவர்க்கு_இறைவன் - வில்லி:42 209/3
ஒலியுடை புரவி திண் தேர் உனக்கு நான் ஊருவேனோ - வில்லி:45 41/3
உனது உயிர் வான் ஏற விட்டு நான் உலகு ஒரு குடை மா நீழல் வைத்தலே துணிவு - வில்லி:46 166/2
நான் இயம்பல் தகாது இவர் ஆயிரம் நாள் மலைந்தனர் ஆயினும் வீவொடு - வில்லி:46 181/3

 மேல்
 
  நான்கா (1)
தோத்திரம் ஆன தெய்வ சுருதிகள் யாவும் நான்கா
 கோத்தவன் பின்னும் சொல்வான் குன்ற வில்லவன்-பால் இன்று - வில்லி:12 25/1,2

 மேல்
 
  நான்கின் (1)
மங்கையர் பலரும் இங்ஙன் மன்மத பாணம் நான்கின்
 இங்கித இன்பம் எய்தி இன் உயிரோடு நிற்ப - வில்லி:10 84/1,2

 மேல்
 
  நான்கினோடும் (1)
சேனைகள் நான்கினோடும் சித்திரவாகன் என்னும் - வில்லி:45 107/2

 மேல்
 
  நான்கு (7)
விசும்புற நான்கு திக்கும் மிசை மிசை எழுதல் நோக்கி - வில்லி:6 32/3
நடுவுற திசைகள் நான்கும் நான்கு வெள் ஏறு கோட்டி - வில்லி:10 91/2
தன் புய வலியும் நான்கு தம்பியர் வலியும் மாயன் - வில்லி:11 15/1
அரு மக முனிவர் மு_நான்கு ஆயிரர் சூழ்ந்து போத - வில்லி:12 1/3
நாடி வாசியின் நல்லன நான்கு அவை பூட்டி - வில்லி:22 32/1
இரு கணை தொடுத்து வீழ்த்தி இரத மா தொலைய நான்கு
 பொரு கணை தொடுத்து வஞ்சன் பொரு அரு மார்பில் ஆறு - வில்லி:39 9/2,3
அருகு ஒடுங்குற நுதலின் மேல் அம்பு நான்கு அறத்தின் மைந்தனை எய்தான் - வில்லி:46 57/4

 மேல்
 
  நான்கும் (14)
இச்சைப்படி தன் பேர் அறம் எண் நான்கும் வளர்க்கும் - வில்லி:7 13/1
வரனுடை சுருதி நான்கும் வகுத்தவன் ஆதி ஆன - வில்லி:10 68/3
நடுவுற திசைகள் நான்கும் நான்கு வெள் ஏறு கோட்டி - வில்லி:10 91/2
புரிவுடை திசைகள் நான்கும் புற்களால் காவல் செய்து - வில்லி:10 106/2
போது உரங்கமும் நெளிந்தன பல் தலை பொறாமையின் இரு நான்கும் - வில்லி:11 75/4
தாறு பாய் புரவி நான்கும் சாரதி தலையும் சிந்த - வில்லி:22 93/2
துன்னிடு நிருபர் சூழ சூழ் திசை நான்கும் வந்து - வில்லி:22 97/3
சூடுகின்ற துழாய் முடியோன் சுரருடனே முனிவர்களும் சுருதி நான்கும்
 தேடுகின்ற பதம் சிவப்ப திரு நாடு பெற தூது செல்ல வேண்டா - வில்லி:27 17/1,2
அங்கம் ஒரு நான்கும் அவனிபரும் தற்சூழ - வில்லி:27 52/4
ஊழி பெயர்ந்து உலகு ஏழும் உள் அடக்கி திசை நான்கும் உகளித்து ஏறி - வில்லி:29 69/3
சிரத்தால் மறைந்தது உகு குருதி சேற்றால் மறைந்த திசை நான்கும் - வில்லி:31 6/4
சேம கவன பவன கதி பரிமா நான்கும் சிரம் துணிய - வில்லி:32 24/2
குடாதும் குணாதும் அவற்று உட்படு கோணம் நான்கும்
 விடாது உந்து தேரின் மிசை எங்கும் விராயபோது - வில்லி:41 80/2,3
மாவானவற்றின் தலை நான்கும் மடங்கல் கொடியும் மணி தேரும் - வில்லி:45 144/3

 மேல்
 
  நான்மறை (14)
நோக்கிய வருணனை நுவலும் நான்மறை
 ஆக்கிய முனி உருத்து அழன்று பார்_மகள் - வில்லி:1 65/1,2
சிறந்த நான்மறை விதியினால் உலகியல் செய்த பின் செழும் திங்கள் - வில்லி:2 1/2
முந்தை நான்மறை முதலிய நூல்களின் முறைமை நீ உணர்கிற்றி - வில்லி:2 2/3
இ முறை இராயசூய மா மகத்துக்கு எழுதொணா நான்மறை உரைத்த - வில்லி:10 108/1
கீத நான்மறை கிருபனை செழும் - வில்லி:11 138/3
சொல் பயில் நான்மறை துவசன் வீடுமன் - வில்லி:22 74/2
போன நான்மறை புரோகிதன் அத்தினாபுரி புகுந்து எரி பைம் பொன் - வில்லி:24 8/1
நால் திசை உலகு-தன்னில் நான்மறை உணர்ந்தோர்-தாமும் - வில்லி:27 161/1
பாயிர நான்மறை பாடி வியந்து பணிந்து புகழ்ந்தனரே - வில்லி:27 205/4
விடுத்த நான்மறை முனியை முன் காண்டலும் வேந்தனும் தொழுது அடி வீழ்ந்தான் - வில்லி:27 236/4
தொடர்ந்து நான்மறை பின் செல பன்னக துவசன் மா நகர் தூது - வில்லி:28 1/3
புரவி நான்மறை என பூண்ட தேர் தூண்டினான் - வில்லி:34 7/3
போகியின் அறிதுயில் புரியும் நான்மறை
 யோகி அம் கையின் அணைத்து உயக்கம் மாற்றியே - வில்லி:41 191/3,4
துன்று அருச்சுன நான்மறை உரலுடன் தொடர முன் தவழ்ந்து ஓடி - வில்லி:42 43/3

 மேல்
 
  நான்மறையவனும் (1)
நன்று என நகைத்து தர தகு பொருள் நீ நவில்க என நான்மறையவனும்
 ஒன்றியபடி நின் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவுக என்றலும் உளம் மகிழ்ந்தான் - வில்லி:45 239/3,4

 மேல்
 
  நான்மறையும் (2)
ஆதி நான்மறையும் உள்ள அளவும் இ வசை அறாதே - வில்லி:11 33/4
கங்கையும் நான்மறையும் துளவும் கமழ் கழல் இணையும் திருமால் - வில்லி:41 1/3

 மேல்
 
  நான்மறையோர் (1)
நன்று நான்மறையோர் சிகாமணி உரைத்த நவிர் அறு நல் உரை என்றார் - வில்லி:10 113/2

 மேல்
 
  நான்மாடக்கூடல் (1)
நன்று அறிவார் வீற்றிருக்கும் நான்மாடக்கூடல் வள நகரி ஆளும் - வில்லி:7 21/3

 மேல்
 
  நான்முக (1)
சேர்த்த நான்முக புனிதனும் முனிவர் யாவரும் தேவரும் - வில்லி:36 1/2

 மேல்
 
  நான்முகன் (2)
நான்முகன் பேர் அவை நண்ணினாள் அரோ - வில்லி:1 62/4
நா அடங்கினர் மா முனிவோரொடு நாகர் அஞ்சினர் நான்முகன் ஆதிய - வில்லி:46 179/3

 மேல்
 
  நான்முகன்-தானும் (1)
நான்முகன்-தானும் ஏனை நாகரும் நாகர் கோனும் - வில்லி:11 204/1

 மேல்
 
  நான்முகனும் (2)
போதில் நான்முகனும் மாலும் புரி சடையவனும் கேள்வி - வில்லி:11 33/3
கமல நான்முகனும் முனிவரும் கண்டு கனக நாள்மலர் கொடு பணிந்தார் - வில்லி:45 245/2

 மேல்
 
  நான்மை (1)
மத்தக மா முதல் ஆகிய நான்மை வரூதினி-தன்னொடு சஞ்சத்தகர் - வில்லி:41 8/3

 மேல்
 
  நானம் (5)
நானம் கமழும் செங்கழுநீர் நறும் தார் வேந்தர் நால்வரையும் - வில்லி:10 41/1
நதி தரு புனல்கொடு நானம் ஆட்டினார் - வில்லி:10 99/2
நாம மதுகர தீர்த்தம் முதலா உள்ள நல் தீர்த்தம் எவற்றிலும் போய் நானம் ஆடி - வில்லி:14 7/3
நானம் எங்கணும் ஆடுவான் இரு_நாலு திக்கினும் நண்ணினான் - வில்லி:28 40/4
தூ நானம் ஆடி மறைவாணர்க்கு அநேக வித தானம் சொரிந்து துகிலும் - வில்லி:46 7/2

 மேல்
 
  நானமும் (1)
புனை முடி திரு குழல் புழுகும் நானமும்
 இனிமையின் சாத்தினார் எண் இல் மாதரே - வில்லி:10 98/3,4

 மேல்
 
  நானாவிதம் (1)
நானாவிதம் கொள் பரி ஆள் ஆகி நின்று அருளும் நாராயணாய நமவே - வில்லி:46 1/4

 மேல்
 
  நானிலத்து (1)
பூழி படு கமர் வாய நானிலத்து புகலுதற்கு ஓர் புனலும் உண்டோ - வில்லி:8 18/4

 மேல்
 
  நானும் (6)
நெஞ்சு உற தந்தை-பால் நிறுத்தி நானும் அ - வில்லி:1 76/3
என்று போந்து நானும் இயன்ற தவத்தின் இருந்தேன் - வில்லி:3 39/2
காணுமாறு நானும் இன்று கற்றவாறு இயற்றலாம் - வில்லி:11 164/4
சொல்லுக்கு விடேன் இன்று நீயும் நானும் தோள் வலியும் சிலை வலியும் காண்டல் வேண்டும் - வில்லி:12 99/3
கொற்றவ உனக்கு நானும் கூறும் நல் குருவே ஆகும் - வில்லி:13 12/3
எதிர் இனி நானும் நீயும் அல்லது இங்கு இலக்கு வேறு ஆர் - வில்லி:36 14/4

 மேல்
 
  நானே (4)
நல்லாய் உன் பைம் கூந்தல் நானே முடிக்கின்றேன் - வில்லி:27 47/2
இம்பர் இன்று உனக்கு நானே இசைவுற உணர்த்தாநின்றேன் - வில்லி:29 5/2
நச்சு ஆடு அரவு அனையான் இனி நானே பழி கொள்வேன் - வில்லி:41 108/2
தாழ்வேனோ உனை ஒழிந்தும் தம்பியரை ஒழிந்தும் இனி தனித்து நானே
 வாழ்வேனோ வாழ்வே என மன வலியே வருகின்றேன் வருகின்றேனே - வில்லி:45 261/3,4

 மேல்