<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

அ - முதல் சொற்கள்
அ 553
அஃது 3
அஃதே 2
அக்கணம் 1
அக்கரம் 1
அக்குரோணி 3
அக்குரோணிகள் 1
அக்குரோணியாய் 1
அக்ர 1
அக்ரோணி 3
அக 6
அகங்கரித்தனன் 1
அகங்கரித்தான் 1
அகங்கரித்து 3
அகங்காரமும் 1
அகண்டமும் 8
அகத்ததோ 1
அகத்தியன் 2
அகத்தியன்-தனை 1
அகத்தில் 1
அகத்து 4
அகந்தையோடு 1
அகப்பட்ட 4
அகப்பட்டது 1
அகப்பட்டு 1
அகப்பட்டும் 1
அகப்பட 1
அகப்படான் 1
அகப்படு 1
அகப்படுத்தல் 1
அகப்படுத்தி 1
அகப்படுத்தின் 1
அகப்படுத்தினன் 1
அகப்படுத்து 1
அகப்படும் 2
அகம் 13
அகம்-தனை 1
அகம்-தொறும் 2
அகமே 2
அகரு 1
அகல் 50
அகல்வதன் 1
அகல்வரே 1
அகல 5
அகலத்தின் 1
அகலத்து 2
அகலம் 3
அகலமும் 3
அகலவும் 1
அகலா 3
அகலாது 1
அகலாதே 1
அகலாவே 1
அகலான் 1
அகலிகை 1
அகலிடந்தனில் 1
அகலிடம் 1
அகலியை-தன் 1
அகலும் 2
அகலும்படி 1
அகலுற 1
அகவு 1
அகழ்ந்த 1
அகழி 4
அகற்ற 2
அகற்றார் 1
அகற்றி 14
அகற்றினன் 1
அகற்றினார் 1
அகற்றினானே 2
அகற்றுதற்கு 1
அகற்றும் 5
அகற்றுமாறு 1
அகற்றுவன் 1
அகற்றுவித்த 1
அகற்றுவித்திடலாம் 1
அகன் 10
அகன்ற 15
அகன்றதன் 4
அகன்றது 1
அகன்றன 1
அகன்றார் 2
அகன்றால் 1
அகன்றான் 2
அகன்றிடும் 1
அகன்றிடுவன் 1
அகன்றிலாமையினால் 1
அகன்று 10
அகன்றும் 1
அகன்றுழி 1
அகன்றேன் 1
அகன்றோர் 1
அகி 1
அகில் 8
அகில 4
அகிலம் 4
அகிலமும் 2
அகிலாண்டம் 1
அகிலின் 2
அகிலும் 3
அகீந்திரபுரமும் 1
அகைத்தனன் 1
அகைந்த 2
அங்க 4
அங்கங்கள்-தொறும் 1
அங்கங்கே 1
அங்கண் 2
அங்கணே 1
அங்கத்தில் 1
அங்கதம் 1
அங்கம் 17
அங்கர் 31
அங்கர்-தம் 1
அங்கர்_குலாதிபன் 1
அங்கர்_கோமான் 5
அங்கர்_கோவும் 1
அங்கர்_கோன் 8
அங்கர்_பதி 1
அங்கர்_பதியோடு 1
அங்கர்_பிரான் 2
அங்கர்_பிரானை 2
அங்கர்_பிரானொடு 1
அங்கர்_பூபதியும் 1
அங்கர்_பூபன் 2
அங்கர்_பெருமான் 2
அங்கர்_பெருமானும் 1
அங்கர்களும் 1
அங்கரா 1
அங்கராகமும் 1
அங்கராசன் 2
அங்கராவினுக்கு 1
அங்கனை 1
அங்கனையர் 1
அங்கி 11
அங்கி-தன்னொடு 1
அங்கி-பால் 1
அங்கி-வாய் 1
அங்கியால் 1
அங்கியில் 2
அங்கியின் 1
அங்கியை 1
அங்கிவேசன் 1
அங்கு 106
அங்குசம் 1
அங்கும் 1
அங்குமிங்கும் 1
அங்குரித்த 1
அங்குரித்தார் 1
அங்குரித்தான் 1
அங்குரித்து 2
அங்குலம் 1
அங்குலி 4
அங்குலிகம் 1
அங்குலிகளின் 1
அங்கே 6
அங்கை 4
அங்கையால் 2
அங்கையில் 2
அங்கையின் 1
அங்ஙன் 1
அச்சம் 7
அச்சமும் 1
அச்சமே 1
அச்சாணி 1
அச்சிரமுடன் 1
அச்சு 4
அச்சுத 2
அச்சுதன் 6
அச்சுவசேனன் 1
அச்சுவத்தாமா 2
அச்சுறு 1
அசஞ்சலன் 1
அசஞ்சலனே 1
அசரீரி 7
அசலத்து 1
அசலம் 6
அசனி 3
அசனியின் 1
அசித்து 2
அசித்தொடு 1
அசினத்தை 1
அசுணங்கள் 1
அசும்பு 1
அசுர 3
அசுரர் 9
அசுரர்-தம் 1
அசுரர்க்கு 1
அசுரராய் 1
அசுரரும் 1
அசுரரை 2
அசுரன் 1
அசுரனை 1
அசுராதிபர் 1
அசுராதிபரை 1
அசுரேசர் 4
அசுரேசரை 1
அசுரேசனுடன் 1
அசை 1
அசைந்தாலும் 1
அசைந்திலன் 1
அசைந்திலான் 1
அசைந்து 4
அசைய 5
அசையவே 1
அசையா 1
அசையாத 1
அசையாமல் 1
அசையினும் 2
அசையும் 1
அசைவு 17
அசைவுற 2
அசைவுறு 1
அசோக 1
அசோகமும் 1
அசோகு 1
அசோதை 3
அஞ்ச 7
அஞ்சங்கள் 1
அஞ்சரீகம் 1
அஞ்சல் 18
அஞ்சலி 2
அஞ்சலியும் 1
அஞ்சலிர் 1
அஞ்சலின் 1
அஞ்சவே 4
அஞ்சன்-மின் 1
அஞ்சன 7
அஞ்சனபன்மனை 1
அஞ்சனம் 1
அஞ்சனை 2
அஞ்சாது 2
அஞ்சாமல் 2
அஞ்சாமை-கொலோ 1
அஞ்சார் 6
அஞ்சி 39
அஞ்சிடா 1
அஞ்சிடும்படி 1
அஞ்சிய 1
அஞ்சியே 2
அஞ்சியே-கொல் 1
அஞ்சியோ 1
அஞ்சிலன் 1
அஞ்சினம் 4
அஞ்சினர் 4
அஞ்சினள் 2
அஞ்சினன் 5
அஞ்சினனோ 1
அஞ்சினார் 1
அஞ்சினான் 1
அஞ்சினேனே 1
அஞ்சு 5
அஞ்சு_எழுத்தால் 1
அஞ்சுதரு 1
அஞ்சுதிர் 1
அஞ்சுபு 1
அஞ்சும் 3
அஞ்சுமாறு 1
அஞ்சுமோ 3
அஞ்சுவது 1
அஞ்சுவனோ 1
அஞ்சுவித்தான் 1
அஞ்சுவோர் 1
அஞ்செழுத்து 1
அஞ்சேல் 1
அடக்க 1
அடக்கி 10
அடக்கிய 3
அடக்கினன் 1
அடக்கும் 2
அடங்க 17
அடங்கலும் 7
அடங்கா 4
அடங்காத 2
அடங்காது 1
அடங்காதே 1
அடங்காதோர் 1
அடங்கார் 1
அடங்கி 4
அடங்கிய 2
அடங்கினர் 2
அடங்கினான் 1
அடங்கு 2
அடங்கும் 1
அடங்குமோ 1
அடடா 1
அடர் 15
அடர்க்க 2
அடர்க்கலாமே 1
அடர்க்கவே 1
அடர்க்கும் 1
அடர்த்த 7
அடர்த்தல் 1
அடர்த்தலும் 2
அடர்த்தவாறும் 1
அடர்த்தனை 1
அடர்த்தான் 1
அடர்த்தி 1
அடர்த்தியேல் 1
அடர்த்தியோ 1
அடர்த்து 9
அடர்த்தும் 1
அடர்த்தோன் 1
அடர்த்தோனை 1
அடர்ந்த 1
அடர்ந்து 5
அடர்ப்பது 2
அடர்ப்பரோ 1
அடர்ப்பன் 1
அடர்ப்பன 1
அடர்ப்பான் 2
அடர 1
அடரும் 1
அடல் 95
அடலால் 1
அடலில் 1
அடலுடன் 3
அடலுடை 4
அடலொடு 2
அடலோர் 1
அடவி 15
அடவி-கண் 1
அடவிகள்-தோறும் 2
அடவியில் 1
அடவியின் 2
அடவியின்-வாய் 1
அடவியும் 1
அடவியை 1
அடா 8
அடாத 1
அடாதன 1
அடாது 4
அடி 95
அடிக்கடி 2
அடிக்கவே 1
அடிக்கு 1
அடிக்கும் 1
அடிக்கே 1
அடிகள் 3
அடிகளினும் 1
அடிகளுக்கு 1
அடிகளுக்கே 1
அடிகளும் 1
அடிகொடு 1
அடிசில் 4
அடிசிலும் 3
அடித்தபோது 1
அடித்தமை 1
அடித்தனன் 2
அடித்தான் 1
அடித்திட 1
அடித்திடும் 1
அடித்திடுவார் 1
அடித்து 2
அடிநிலத்து 1
அடிப்பட 1
அடிபட 1
அடிபணிந்து 2
அடிமை 1
அடிமையாய் 1
அடிமையின்னர் 1
அடியது 1
அடியவர் 3
அடியனேன் 5
அடியனேனும் 1
அடியா 1
அடியிட்டாள் 1
அடியில் 2
அடியிலே 1
அடியின் 1
அடியினது 1
அடியினாளும் 1
அடியுண்ட 1
அடியுண்டன 4
அடியுண்டு 1
அடியுண்டும் 1
அடியும் 3
அடியேற்கு 1
அடியேன் 3
அடியேனுக்கு 1
அடியேனே 1
அடியோன் 1
அடு 42
அடுக்கி 2
அடுக்கினாலும் 1
அடுக்கு 1
அடுக்குமோ 1
அடுக்குற 1
அடுக 2
அடுத்த 12
அடுத்தது 2
அடுத்தல் 1
அடுத்தவரை 1
அடுத்தன 1
அடுத்தனர் 3
அடுத்தனன் 1
அடுத்தனனே 1
அடுத்தார் 1
அடுத்தாரே 2
அடுத்தான் 2
அடுத்து 8
அடுத்தோர் 1
அடுதல் 1
அடுதும் 1
அடுப்பார் 1
அடுப்பான் 1
அடும் 8
அடுமோ 1
அடுவோற்கு 1
அடை 1
அடைக்கவே 2
அடைக 1
அடைசி 3
அடைசினான் 2
அடைத்த 1
அடைதலால் 1
அடைதிர் 1
அடைந்த 16
அடைந்தது 2
அடைந்தபோது 1
அடைந்தவர் 3
அடைந்தவர்க்கு 1
அடைந்தனர் 2
அடைந்தனவே 2
அடைந்தனள் 1
அடைந்தனன் 3
அடைந்தார் 7
அடைந்தாள் 1
அடைந்தான் 24
அடைந்திட 1
அடைந்திர் 1
அடைந்து 9
அடைந்தும் 1
அடைந்தேம் 1
அடைந்தேன் 1
அடைந்தோர்க்கு 1
அடைந்தோர்கள் 1
அடைந்தோர்களில் 1
அடைய 16
அடையலர் 1
அடையலாரை 1
அடையவும் 6
அடையவே 4
அடையார் 4
அடையாளம் 2
அடையும் 2
அடைவான் 1
அடைவித்தாரே 1
அடைவித்து 1
அடைவில் 1
அடைவின் 1
அடைவினில் 1
அடைவினின் 1
அடைவு 1
அடைவுற 1
அடைவே 17
அண்ட 14
அண்டகூடம் 2
அண்டகோளகை 2
அண்டகோளகையில் 1
அண்டகோளம் 1
அண்டங்கள் 1
அண்டபித்தியும் 1
அண்டம் 12
அண்டமும் 10
அண்டர் 24
அண்டர்க்கு 2
அண்டரும் 4
அண்ணல் 17
அண்ணலும் 3
அண்ணலே 1
அண்ணலை 2
அண்ணலோடும் 1
அண்ணிய 3
அணங்கின் 3
அணங்கினை 2
அணங்கு 6
அணங்கே 1
அணங்கை 4
அணங்கையும் 1
அணல் 1
அணவு 2
அணி 163
அணி-கண் 1
அணி-தோறும் 3
அணிக்குள் 1
அணிக 1
அணிகலம் 1
அணிகலன் 1
அணிகள் 5
அணிகளின் 1
அணிகிற்பார் 1
அணிகொள் 2
அணிசெய் 1
அணிசெய்தனன் 1
அணித்தா 1
அணிதரு 1
அணிதரும் 1
அணிதலின் 1
அணிந்த 23
அணிந்தது 2
அணிந்தவா 1
அணிந்தவாறு 1
அணிந்தனர் 1
அணிந்தனன் 1
அணிந்தார் 1
அணிந்தாரே 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்திடின் 1
அணிந்திடும் 1
அணிந்து 15
அணிப்பட 1
அணிபட 2
அணிய 2
அணியவே 2
அணியன் 1
அணியாக 4
அணியாகவே 3
அணியிடை 1
அணியில் 2
அணியுடன் 1
அணியும் 10
அணியே 1
அணியை 1
அணியையும் 1
அணியையே 1
அணியொடு 1
அணியோடு 1
அணிவார் 1
அணிவேன் 1
அணிஅணியாக 1
அணு 1
அணுக 3
அணுகா 1
அணுகாத 3
அணுகாமல் 2
அணுகார் 1
அணுகாவகை 2
அணுகான் 1
அணுகி 11
அணுகியதால் 1
அணுகியே 1
அணுகில் 1
அணுகிலே 1
அணுகினர் 3
அணுகினன் 4
அணுகினனே 1
அணுகினார் 3
அணுகினான் 9
அணுகு 1
அணுகுதல் 1
அணுகும் 1
அணுகுவது 1
அணுகுவம் 1
அணுகுவான் 1
அணுகுறா 2
அணுகுறாது 1
அணுகுறாமல் 1
அணுவின் 1
அணுவுக்கும் 1
அணுவும் 1
அணை 20
அணை-தான் 1
அணைத்தனன் 1
அணைத்தார் 1
அணைத்தான் 1
அணைத்து 8
அணைதலும் 1
அணைதியேல் 1
அணைந்த 6
அணைந்ததால் 1
அணைந்தது 1
அணைந்தார் 2
அணைந்து 1
அணையா 2
அணையார்-தம் 1
அணையும் 1
அணையுமாறு 1
அணைவித்தாள் 1
அத்த 2
அத்தம் 2
அத்தரை 1
அத்தன் 1
அத்தனே 1
அத்தனை 1
அத்தனையும் 1
அத்தி 1
அத்திகள் 2
அத்திகளின் 1
அத்திகிரிக்கே 1
அத்தியின் 1
அத்திர 2
அத்திரத்து 1
அத்திரத்தை 1
அத்திரம் 1
அத்திரமும் 1
அத்திரயூகம்-அது 1
அத்திரி 1
அத்தினபுரி 1
அத்தினபுரி-தனக்கு 1
அத்தினபுரியில் 1
அத்தினபுரியும் 1
அத்தினம் 1
அத்தினா 1
அத்தினாபுரி 5
அத்தினாபுரியே 1
அத்தினாபுரியை 1
அதர் 1
அதரத்தோடு 1
அதரம் 1
அதல 2
அதலத்து 1
அதலம் 2
அதவா 1
அதள் 1
அதளும் 1
அதற்கு 5
அதற்கும் 1
அதன் 11
அதனால் 5
அதனிடை 2
அதனில் 4
அதனின் 3
அதனினிடை-நின்றும் 1
அதனுக்கு 1
அதனுள் 2
அதனூடு 1
அதனூடே 1
அதனை 14
அதனொடு 1
அதி 14
அதிகம் 2
அதிகன் 1
அதிகை 1
அதிசயம் 1
அதிசயம்-தனை 1
அதிசயிக்க 1
அதிசயித்த 1
அதிசயித்தனர் 1
அதிசயித்தனனே 1
அதிசயித்தார் 1
அதிசயித்திட 1
அதிசயித்து 6
அதிசயிப்ப 5
அதிசயிப்பதே 1
அதிட்டம் 1
அதிதி 1
அதிதிகள் 1
அதிதியர் 1
அதிதியின் 1
அதிபதி 8
அதிபதியாம் 1
அதிபன் 5
அதிபனானவனும் 1
அதிபனே 1
அதியான 1
அதிர் 21
அதிர்-மின்கள் 1
அதிர்க்கும் 1
அதிர்த்த 2
அதிர்த்தன 2
அதிர்த்தனர் 1
அதிர்த்தான் 1
அதிர்த்து 4
அதிர்தர 1
அதிர்தரு 1
அதிர்தலால் 1
அதிர்தலின் 1
அதிர்ந்தது 2
அதிர்ந்தன 1
அதிர்ந்தார் 1
அதிர்ந்திட்டு 1
அதிர்ந்து 15
அதிர்ப்பன 1
அதிர்வ 1
அதிர்வன 2
அதிர்வார்கள் 1
அதிர்வு 2
அதிர்வுற 1
அதிர 15
அதிரதர் 3
அதிரதர்-தம்மை 1
அதிரதர்கள் 1
அதிரதரில் 1
அதிரதரின் 1
அதிரதரும் 1
அதிரதரோடும் 1
அதிரதன் 2
அதிரதாதிபர் 1
அதிரவே 4
அதிரா 7
அதிருகின்ற 1
அதிரும் 4
அதிரேக 1
அதில் 2
அதிலே 1
அதின் 3
அதினும் 1
அது 45
அது-தானும் 1
அதுதான் 1
அதை 1
அதைக்க 1
அதோ 1
அந்த 165
அந்தக்கரணமும் 1
அந்தக 1
அந்தகன் 2
அந்தகனும் 1
அந்தணர் 11
அந்தணர்-தம் 1
அந்தணர்க்கு 2
அந்தணரும் 1
அந்தணரோடு 1
அந்தணற்கு 1
அந்தணன் 21
அந்தணன்-தன் 1
அந்தணன்-தன்னோடு 1
அந்தணன்-தனை 1
அந்தணனாம் 1
அந்தணனும் 1
அந்தணனையும் 1
அந்தணாளன் 7
அந்தணாளனும் 1
அந்தணீர் 1
அந்தத்தில் 2
அந்தத்து 1
அந்தப்புர 1
அந்தப்புரத்து 1
அந்தப்புரத்துக்கு 1
அந்தம் 4
அந்தமும் 2
அந்தர 9
அந்தரத்தில் 3
அந்தரத்தின் 3
அந்தரத்தினின்றும் 1
அந்தரத்து 5
அந்தரத்தை 1
அந்தரம் 15
அந்தரம்-தனில் 1
அந்தரமும் 1
அந்தரமே 1
அந்தராதிபர் 1
அந்தன் 3
அந்தனும் 1
அந்தனை 1
அந்தனோடு 2
அந்தஅந்த 5
அந்தி 13
அந்தி-வாய் 2
அந்தி_மீன் 1
அந்தோ 28
அநங்க 4
அநங்கம் 1
அநங்கனா 1
அநங்கனை 1
அநந்த 1
அநுசர் 3
அநுசன் 4
அநுசனும் 3
அநுசனொடு 1
அநுசனோடும் 1
அநுப்பட 1
அநுராக 1
அநுராகம் 2
அநேக 24
அநேகம் 16
அநேகர் 15
அநேகருடன் 2
அநேகரும் 1
அநேகரையும் 1
அநேகவிதம் 2
அப்படி 1
அப்படியே 1
அப்பால் 10
அப்பி 1
அப்பு 5
அப்புறத்து 3
அப்புறம் 1
அப்பொழுதில் 1
அப்பொழுதின் 1
அப்பொழுது 15
அப்பொழுதே 1
அப்போது 9
அப்போதே 1
அபயம் 10
அபயன் 1
அபயனும் 1
அபராங்கம் 1
அபராதம் 2
அபரிமிதம் 1
அபாண்டவியம் 1
அபி 1
அபிடேக 1
அபிமற்குமே 1
அபிமன் 20
அபிமன்-தன்னை 1
அபிமன்னு 5
அபிமன்னுவும் 3
அபிமனது 1
அபிமனாம் 1
அபிமனுக்கு 1
அபிமனுக்கும் 1
அபிமனும் 7
அபிமனுவாம் 1
அபிமனே 3
அபிமனை 8
அபிமனொடும் 1
அபிமனோடு 2
அபிமனோடும் 1
அபிமா 1
அபிராம 1
அபோதம் 1
அம் 209
அம்பகம் 2
அம்பகம்-தனிலும் 1
அம்பர 1
அம்பரத்தவர் 3
அம்பரத்திடை 1
அம்பரத்து 1
அம்பரம் 3
அம்பரமூடு 1
அம்பல 1
அம்பால் 17
அம்பாலிகை 1
அம்பாலிகைக்கும் 1
அம்பி 3
அம்பிகாபதி-பால் 1
அம்பிகேயன் 1
அம்பிகை 6
அம்பிகைக்கும் 1
அம்பிகையிடத்து 1
அம்பில் 3
அம்பிலே 2
அம்பின் 9
அம்பின்-வாய் 1
அம்பினவே 1
அம்பினால் 9
அம்பினில் 4
அம்பினுக்கு 3
அம்பினும் 2
அம்பினை 2
அம்பு 58
அம்பு-தனக்கு 1
அம்புகள் 5
அம்புகளும் 1
அம்புசாதம் 1
அம்புதங்கள் 1
அம்புதம் 3
அம்பும் 11
அம்புமே 1
அம்புய 4
அம்புயங்கள் 1
அம்புயத்தோன் 1
அம்புயம் 2
அம்புயமே 1
அம்புயன் 1
அம்புயானனம் 1
அம்புராசி 1
அம்புராசிகள் 1
அம்புராசிகளில் 1
அம்புராசியின் 1
அம்புலி 1
அம்புலியும் 1
அம்பை 6
அம்பையுடனே 1
அம்பையை 3
அம்பொடு 2
அம்போடு 2
அம்போருகத்தர் 1
அம்ம 13
அம்மனை 4
அம்மா 44
அம்மை-தன்னை 1
அம்மையினும் 1
அம்மையோடு 2
அமயம்-தன்னில் 1
அமர் 185
அமர்-கண் 2
அமர்-கணே 1
அமர்-தன்னில் 1
அமர்-வாய் 1
அமர்க்களத்தில் 1
அமர்க்களம் 1
அமர்க்கு 5
அமர்செய் 1
அமர்செய்து 1
அமர்ந்த 3
அமர்ந்தனர் 1
அமர்ந்தனன் 2
அமர்ந்து 1
அமர 2
அமரத்திடை 1
அமரர் 35
அமரர்-தம் 2
அமரர்_கோன் 1
அமரர்க்கு 5
அமரர்பிரான் 1
அமரர்பிரான்_மதலைக்கு 1
அமரரானவரும் 1
அமரரிலும் 1
அமரருக்கு 6
அமரருக்கும் 1
அமரருடன் 1
அமரரும் 4
அமரரை 1
அமரன் 1
அமரனான 1
அமராட 1
அமராவதி 2
அமராவதியே 1
அமராவதியையே 1
அமரிடை 4
அமரில் 56
அமரிலே 1
அமரின் 10
அமரின்-கண் 1
அமரினிடை 1
அமரினில் 1
அமரினை 2
அமரும் 3
அமரை 1
அமல 1
அமலன் 5
அமலனும் 1
அமலனை 1
அமலை 1
அமளி 8
அமளி-வாய் 1
அமித்திரன் 2
அமிர்த 1
அமிர்தம் 2
அமிர்து 2
அமிழ்த்தினன் 1
அமிழ்தின் 1
அமிழ்து 5
அமிழாமல் 1
அமுக்கியிட்டு 1
அமுத 11
அமுதம் 21
அமுதமும் 1
அமுதாக 1
அமுதால் 2
அமுதான 2
அமுதில் 1
அமுதினால் 1
அமுது 50
அமுதுக்கு 1
அமுதுடன் 1
அமுதும் 1
அமுதே 1
அமுதை 1
அமுதொடு 2
அமுதோர் 1
அமை 2
அமைக்க 1
அமைக்கின்றேனே 1
அமைச்சர் 3
அமைச்சர்-தம் 1
அமைச்சர்-தாமும் 1
அமைச்சராய் 1
அமைச்சரும் 2
அமைச்சரொடு 1
அமைச்சரோடு 1
அமைச்சரோடும் 2
அமைச்சன் 3
அமைச்சனால் 1
அமைச்சனும் 1
அமைச்சனை 1
அமைச்சனோடு 1
அமைத்த 16
அமைத்தது 1
அமைத்தருளி 1
அமைத்தவா 1
அமைத்திடும் 1
அமைத்து 6
அமைதரு 1
அமைதல் 1
அமைந்த 4
அமைந்தது 3
அமைந்தவாறு 1
அமைந்தன 2
அமைந்தான் 2
அமைந்து 5
அமைப்பன் 1
அமைப்பேன் 1
அமையத்து 1
அமையாமல் 1
அமையும் 14
அமையுமே 1
அமைவின் 1
அமைவு 1
அமைவுற 1
அமைவுறு 1
அமோக 1
அயத்து 1
அயம் 1
அயர்க்க 1
அயர்கின்ற 1
அயர்த்து 1
அயர்தலும் 1
அயர்ந்த 1
அயர்ந்தவரில் 1
அயர்ந்தன 1
அயர்ந்தனன் 1
அயர்ந்திலன் 1
அயர்ந்து 8
அயர்வது 1
அயர்வான் 4
அயர்வான்-தன்னை 1
அயர்வித்த 1
அயர்வித்தனன் 1
அயர்விரோ 1
அயர்வு 2
அயர்வுடன் 1
அயர்வும் 2
அயர்வுற்று 3
அயர்வுறு 1
அயர 1
அயருகின்ற 1
அயரும் 5
அயருவேன் 1
அயல் 8
அயலான் 1
அயலே 1
அயன் 10
அயனாம் 1
அயனார் 1
அயனிடை 1
அயனும் 2
அயனை 1
அயிர் 2
அயிர்க்கின்றேன் 1
அயிர்க்கும் 1
அயிர்த்தல் 1
அயிர்த்தனம் 1
அயிர்த்தனள் 1
அயிர்த்தாள் 1
அயிர்த்து 1
அயிர்ப்ப 1
அயிர்ப்புறும் 1
அயிராபதமே 1
அயில் 29
அயில்கள் 2
அயிலால் 1
அயிலும் 2
அயிலை 1
அயிலொடு 1
அயிலோடு 1
அயின்று 2
அயோத்தி 2
அயோத்தி_மன் 1
அர்க்கன் 2
அர்த்த 2
அர்த்தரதர் 1
அர்த்தரதர்க்கு 1
அர்த்தரதரில் 1
அர 16
அர_மகள் 2
அர_மகளிர் 2
அர_மங்கையர் 3
அர_மடந்தை 1
அர_மடநலார் 1
அர_மாதர் 3
அர_மாதரார் 2
அர_மாதரின் 1
அரக்கர் 20
அரக்கர்-தம் 1
அரக்கர்_நாயகன் 1
அரக்கர்க்கு 1
அரக்கர்களில் 1
அரக்கரும் 2
அரக்கருமே 1
அரக்கரேனும் 1
அரக்கரை 5
அரக்கரொடு 1
அரக்கரோடு 5
அரக்கன் 24
அரக்கன்-தன்னை 1
அரக்கன்-தானும் 1
அரக்கனது 1
அரக்கனும் 5
அரக்கனே 2
அரக்கனை 6
அரக்கனொடு 1
அரக்கி 4
அரக்கியர் 1
அரக்கியோடு 1
அரக்கினால் 1
அரக்கு 2
அரங்க 1
அரங்கத்திடை 1
அரங்கில் 1
அரங்கின் 1
அரங்கினில் 2
அரங்கினுக்கு 1
அரங்கு 2
அரச 6
அரசர் 61
அரசர்-தங்கள் 1
அரசர்-தம் 1
அரசர்-தம்மை 1
அரசர்-தாம் 1
அரசர்க்கு 6
அரசர்க்கும் 1
அரசரில் 6
அரசருக்கு 3
அரசருடன் 1
அரசரும் 6
அரசரே 1
அரசரை 1
அரசரையும் 3
அரசரோடும் 1
அரசவை 3
அரசவைக்கு 1
அரசவையில் 3
அரசற்கு 3
அரசன் 62
அரசன்-தன் 2
அரசன்-தன்னை 1
அரசன்-தனை 1
அரசன்-தானும் 2
அரசன்-பால் 1
அரசனது 1
அரசனிடை 1
அரசனுக்கு 2
அரசனும் 7
அரசனை 6
அரசனோடு 2
அரசனோடும் 1
அரசாய் 3
அரசாள 2
அரசாளுதற்கு 1
அரசாளும் 1
அரசான 2
அரசியல் 4
அரசினுக்கும் 1
அரசினும் 1
அரசு 41
அரசு-தன்னில் 1
அரசுக்காக 1
அரசுக்கு 1
அரசுடன் 2
அரசுடனும் 1
அரசும் 16
அரசே 5
அரசை 8
அரசையும் 2
அரசொடும் 1
அரசோடு 1
அரண் 3
அரணம் 1
அரணாக 1
அரணி 2
அரணிய 1
அரணியம் 1
அரணியிடத்தில் 1
அரணியின் 2
அரணுடை 1
அரணும் 1
அரம் 2
அரம்பை 1
அரம்பை-தனை 1
அரம்பையர் 3
அரம்பையர்கள் 1
அரம்பையரே 1
அரம்பையரோடு 1
அரவ 28
அரவக்கிரி 1
அரவத்தோடு 1
அரவம் 14
அரவாபரணன் 1
அரவிந்த 1
அரவிந்தம் 1
அரவிந்தமும் 1
அரவிந்தை 1
அரவின் 9
அரவினில் 1
அரவினை 5
அரவு 42
அரவும் 1
அரவை 1
அரவோன் 1
அரற்ற 11
அரற்றலும் 1
அரற்றா 1
அரற்றாநின்ற 1
அரற்றி 3
அரற்றிய 1
அரற்றின 1
அரற்றினள் 1
அரற்றினளாய் 1
அரற்றினளால் 1
அரற்றினார் 1
அரற்று 1
அரற்றும் 5
அரற்றுவது 1
அரன் 11
அரனாம் 2
அரனார் 3
அரனும் 2
அரனே 1
அரனை 3
அரா 11
அராபதம் 1
அராவ 1
அராவின் 1
அராவினை 1
அராவை 1
அரி 58
அரி-தன்னை 1
அரிகள் 3
அரிகளை 1
அரிசந்தன 1
அரிடம் 1
அரிண 1
அரித்து 1
அரிதால் 6
அரிதான 1
அரிதில் 1
அரிதின் 1
அரிது 38
அரிதோ 1
அரிந்த 2
அரிந்தவன் 2
அரிந்தனன் 2
அரிந்திட 1
அரிந்திடும் 1
அரிந்திலன் 1
அரிந்தோன் 1
அரிநாதம் 1
அரிநாதமும் 1
அரிப்பிரத்த 1
அரிபடு 1
அரிமா 2
அரிமுக 1
அரிமுகம் 1
அரிய 64
அரியது 3
அரியதோ 1
அரியமா 1
அரியவன் 2
அரியவாறே 1
அரியஆயினும் 1
அரியாசனத்தில் 1
அரியாசனத்து 3
அரியார் 1
அரியான் 1
அரியின் 2
அரியுடன் 1
அரியுடனே 1
அரியுண்டன 1
அரியும் 4
அரியை 1
அரியையும் 1
அரியோடு 2
அரியோன் 1
அரிவது 1
அரிவை 2
அரிவையர் 3
அரிவையர்க்கு 1
அரிவையை 2
அரிவையோடு 1
அரிவையோடும் 1
அரிஏறு 5
அரு 53
அருக்கர் 2
அருக்கன் 32
அருக்கனில் 2
அருக்கனின் 2
அருக்கனுடன் 1
அருக்கனும் 5
அருக்கனே 1
அருக்கனை 4
அருகி 1
அருகில் 1
அருகு 66
அருகும் 3
அருகுற 6
அருகே 8
அருச்சனை-தனை 1
அருச்சுன 1
அருச்சுனம் 1
அருச்சுனற்கு 1
அருச்சுனன் 37
அருச்சுனன்-தன் 2
அருச்சுனன்-தனை 1
அருச்சுனனுக்கு 1
அருச்சுனனும் 3
அருச்சுனனை 4
அருச்சுனா 1
அருண 9
அருணன் 2
அருணனில் 1
அருணனின் 2
அருணனுக்கே 1
அருணாசலம் 1
அருத்தலால் 1
அருத்தார் 1
அருத்தி 1
அருத்தியன் 1
அருத்தியோடு 1
அருத்துவார் 1
அருத்துவான் 1
அருந்த 8
அருந்ததி 3
அருந்ததிக்கு 1
அருந்ததிக்கும் 1
அருந்ததிபதி 1
அருந்ததியே 1
அருந்ததியை 1
அருந்தவும் 1
அருந்தி 15
அருந்திய 2
அருந்தியது 1
அருந்தியும் 1
அருந்தினர் 1
அருந்தினார் 1
அருந்தினான் 2
அருந்து 1
அருந்துதல் 1
அருந்துதற்கு 1
அருந்துதி 1
அருந்தும் 8
அருந்தும்வகை 1
அருந்துமாறு 1
அருந்துவார் 2
அருந்துவான் 1
அருப்புடை 1
அரும் 154
அரும்ப 4
அரும்பிய 2
அரும்பியும் 1
அரும்பின 2
அரும்பினான் 1
அரும்பு 4
அரும்பும் 2
அருமந்த 1
அருமை 1
அருமையின் 1
அருமையையும் 1
அருவமாய் 1
அருவருத்து 1
அருவி 18
அருவிகள் 1
அருவியின் 2
அருவியும் 2
அருவியை 1
அருள் 88
அருள்-கொலோ 1
அருள்க 1
அருள்செய்குக 1
அருள்செய்தாள் 1
அருள்செய்தான் 2
அருள்செய்தானே 1
அருள்செய்தி 1
அருள்செய்து 3
அருள்செய்ய 1
அருள்புரிக 1
அருள்புரிந்தான் 1
அருள்புரிவரே 1
அருள்வாரி-தான் 1
அருள 2
அருளால் 10
அருளாலும் 1
அருளி 10
அருளிச்செய்தாள் 1
அருளிச்செய்தான் 1
அருளிச்செய்வான் 1
அருளிய 5
அருளியது 1
அருளிலி-தன் 2
அருளின் 1
அருளினன் 1
அருளினால் 12
அருளினாலே 1
அருளுக்கு 2
அருளுக 3
அருளுடன் 7
அருளுடை 4
அருளுதி 2
அருளும் 8
அருளே 1
அருளோடு 1
அரூபி 2
அரை 1
அரைத்த 1
அரைப்பதே 1
அரையொடு 1
அரோ 49
அரோசனத்துடன் 1
அல் 11
அல்கிய 1
அல்குல் 2
அல்குலாரும் 1
அல்ல 17
அல்லது 32
அல்லதே 1
அல்லதை 4
அல்லர் 3
அல்லரானால் 1
அல்லல் 7
அல்லவால் 1
அல்லவே 1
அல்லவோ 3
அல்லள் 1
அல்லன் 7
அல்லன 1
அல்லனோ 2
அல்லஆயினும் 1
அல்லா 2
அல்லாத 2
அல்லாதவர்க்கும் 1
அல்லாது 6
அல்லால் 26
அல்லான் 1
அல்லி 3
அல்லிர் 1
அல்லில் 1
அல்லினுக்கு 1
அல்லீர் 1
அல்லும் 1
அல்லேன் 1
அல 7
அலக்கண் 3
அலக்கணுற்று 1
அலகால் 1
அலகினால் 1
அலகு 2
அலகுடன் 1
அலகை 6
அலகைகள் 2
அலகைகளுடன் 1
அலகையாம் 1
அலகையும் 1
அலங்கரித்தன 1
அலங்கரித்து 1
அலங்கல் 29
அலங்கலாகும் 1
அலங்கலார் 1
அலங்கலான் 1
அலங்கலானும் 2
அலங்கலானை 1
அலங்கலோடும் 1
அலங்காரம் 2
அலத்தால் 1
அலது 8
அலப்படை 2
அலப்படையவனும் 1
அலம் 2
அலம்ப 1
அலம்பு 1
அலம்புசன் 1
அலம்புசனும் 1
அலம்புசனோடும் 1
அலமந்தாரே 1
அலமந்தான் 2
அலமந்தே 1
அலமர 8
அலமரல் 1
அலமரவே 1
அலமரும் 3
அலமருமாறு 1
அலர் 9
அலர்_மழை 1
அலர்க்கும் 1
அலர்த்தும் 1
அலர்ந்த 2
அலர்ந்தன 2
அலர்ந்து 1
அலரி 1
அலரும் 4
அலறவும் 1
அலறவே 1
அலறி 3
அலன் 3
அலா 2
அலாத 1
அலாதவர் 1
அலாதன 2
அலாதார் 1
அலாது 12
அலாயுதன் 3
அலாயுதன்-தன்னை 1
அலாயுதனும் 1
அலாயுதனோடு 1
அலார் 2
அலால் 8
அலி 1
அலேன் 2
அலை 16
அலைகொள் 1
அலைத்திட 1
அலைத்து 1
அலைந்தனவே 1
அலைந்து 1
அலைப்ப 1
அலைய 2
அலையால் 1
அலையின் 1
அலையினில் 1
அலையுண்ட 1
அலையொடு 1
அலையோடு 1
அலைவு 1
அவ்வண்ணம் 1
அவ்வவ் 2
அவ்வவர் 2
அவ்வவர்க்கு 2
அவ்வவற்றினை 1
அவ்வவை 1
அவ்வளவில் 2
அவ்வளவு 2
அவ்வளவும் 2
அவ்வாறு 4
அவ்விடை 1
அவ்வியமும் 1
அவ்வுழி 3
அவ்வோன் 1
அவசத்துடன் 1
அவசத்தோடு 1
அவசம் 5
அவசரத்து 1
அவட்கு 3
அவண் 22
அவணும் 1
அவணே 2
அவதரித்த 3
அவதரித்தனன் 3
அவதரித்தான் 5
அவதரித்து 2
அவதரித்தோன் 1
அவதி 3
அவந்தி 1
அவந்தியர் 1
அவமதி 1
அவமதித்து 3
அவயவ 1
அவயவங்களும் 1
அவயவத்தன 1
அவயவத்தினில் 1
அவயவத்து 1
அவயவம் 7
அவயவாதிகள் 1
அவர் 99
அவர்-தங்கள் 1
அவர்-தம் 4
அவர்-தம்மை 2
அவர்-வயின் 1
அவர்க்கு 16
அவர்க்கும் 1
அவர்க்கே 1
அவர்கள் 10
அவர்கள்-தம்முடன் 1
அவர்களுக்கு 1
அவர்களுக்கும் 1
அவர்களும் 2
அவரவர் 14
அவரவர்-தம் 1
அவராக 1
அவரால் 1
அவரில் 3
அவருக்கும் 1
அவருடன் 6
அவரும் 8
அவருழை 1
அவரை 10
அவரொடு 1
அவரொடும் 1
அவரோடு 3
அவரோடும் 1
அவலம் 3
அவள் 31
அவள்-வயின் 1
அவளிடத்தினும் 1
அவளிடை 1
அவளின் 1
அவளுடன் 3
அவளும் 2
அவளுமே 1
அவளை 1
அவற்கு 17
அவற்கே 2
அவற்றினும் 2
அவற்றினை 1
அவற்று 1
அவற்றுக்கு 1
அவற்றுள் 1
அவற்றை 3
அவற்றையும் 1
அவன் 255
அவன்-தன் 15
அவன்-தன்னை 5
அவன்-தன்னையும் 1
அவன்-தன்னொடு 1
அவன்-தன 1
அவன்-தனக்கு 2
அவன்-தனக்கே 2
அவன்-தனது 1
அவன்-தனாலே 1
அவன்-தனை 2
அவன்-தனையும் 2
அவன்-தனோடு 1
அவன்-தனோடும் 1
அவன்-தானும் 2
அவன்-பால் 5
அவனது 4
அவனி 35
அவனி-தன்னில் 3
அவனிக்கு 2
அவனிக்குள் 1
அவனிகள் 1
அவனிடத்து 1
அவனிடை 1
அவனிதலத்தில் 1
அவனிதலத்து 1
அவனிதலம் 3
அவனிப 1
அவனிபதி 1
அவனிபர் 12
அவனிபர்-தம் 1
அவனிபர்க்கு 1
அவனிபர்க்கும் 1
அவனிபரில் 1
அவனிபரும் 6
அவனிபரை 2
அவனிபன் 5
அவனிபனுடன் 1
அவனிமான் 1
அவனியில் 5
அவனியின் 2
அவனியும் 1
அவனியை 2
அவனின் 1
அவனினும் 1
அவனுக்கா 1
அவனுக்கு 12
அவனுடன் 4
அவனும் 58
அவனுழை 1
அவனே 7
அவனை 27
அவனையே 1
அவனொடு 3
அவனொடும் 5
அவனோ 1
அவனோடு 6
அவனோடும் 2
அவாவினுக்கு 1
அவாவு 1
அவி 4
அவித்ததுவே 1
அவித்திட 1
அவித்திடுக 1
அவித்திடும் 1
அவித்து 3
அவித்தை 1
அவிதா 1
அவிந்தார் 1
அவிந்தான் 2
அவிந்திலது 1
அவிந்து 1
அவிப்பது 1
அவிப்பான் 1
அவிய 3
அவியவும் 1
அவியான் 1
அவிர் 7
அவிரும் 1
அவிழ் 21
அவிழ்க்கும் 1
அவிழ்த்த 1
அவிழ்ந்த 1
அவிழும் 2
அவுண 1
அவுணர் 21
அவுணர்-தம் 1
அவுணர்-தம்மை 1
அவுணர்கள் 2
அவுணருக்கு 2
அவுணரும் 2
அவுணரை 3
அவுணன் 2
அவை 43
அவை-கண் 5
அவை-தம்முடன் 1
அவை-தன்னில் 2
அவை-தனில் 1
அவை-தாமும் 1
அவை-அதனை 1
அவைக்கணோர் 1
அவைக்கு 3
அவைத்தாக 1
அவையத்து 1
அவையிடையே 1
அவையில் 17
அவையின் 10
அவையின்-கண் 3
அவையினில் 1
அவையூடு 2
அவையை 2
அவையோர் 1
அவையோர்-தங்கள் 1
அழகால் 4
அழகில் 2
அழகின் 1
அழகினுக்கு 2
அழகினும் 1
அழகினை 1
அழகு 35
அழகுடன் 1
அழகுடை 1
அழகும் 6
அழகுற 5
அழகுறும்படி 1
அழகுறும்வகை 1
அழகை 1
அழகொடு 1
அழகோ 1
அழல் 54
அழல்_பிறந்தாள் 1
அழல 1
அழலிடை 1
அழலில் 2
அழலின் 6
அழலினூடு 2
அழலும் 1
அழலோடு 1
அழலோன் 2
அழலோனும் 1
அழற்கோல் 1
அழன்றனன் 1
அழன்றான் 1
அழன்று 17
அழா 1
அழி 9
அழிக்க 1
அழிக்கவும் 1
அழிக்கும் 2
அழிகிலர் 1
அழிகுவை 1
அழிகை 1
அழித்த 4
அழித்தல் 1
அழித்தனர் 1
அழித்தனன் 1
அழித்தனனால் 1
அழித்தனனே 1
அழித்தனை 1
அழித்தான் 6
அழித்திட 1
அழித்திடுவான் 1
அழித்திலேனேல் 1
அழித்து 6
அழித்தே 1
அழித்தோனே 1
அழித்தோனை 1
அழிதந்து 1
அழிதி 1
அழிந்த 18
அழிந்தது 9
அழிந்ததும் 1
அழிந்ததே 1
அழிந்தவர் 8
அழிந்தவாறும் 1
அழிந்தன 7
அழிந்தனர்கள் 1
அழிந்தனன் 1
அழிந்தார் 2
அழிந்தாலும் 1
அழிந்தான் 3
அழிந்தானே 1
அழிந்திட 2
அழிந்திடு 1
அழிந்திடுதலின் 1
அழிந்திடுவது 1
அழிந்து 66
அழிந்துகொண்டு 1
அழிந்துபோம் 1
அழிந்துவிடும் 1
அழிந்துஅழிந்து 1
அழிந்தே 1
அழிந்தேன் 1
அழிப்பது 1
அழிப்பித்தாய் 1
அழிப்பினும் 1
அழிப்போம் 1
அழிபடை 1
அழிய 13
அழியவே 1
அழியா 4
அழியாது 1
அழியாதோன் 1
அழியாமல் 1
அழியாமையும் 1
அழியும் 4
அழியுமே 1
அழிவதே 1
அழிவதோ 1
அழிவர் 1
அழிவன 1
அழிவினை 1
அழிவு 14
அழிவுண்ட 2
அழிவும் 1
அழிவுற்று 1
அழிவுற 2
அழிவுறும் 1
அழு 1
அழுக்கற்ற 1
அழுக்கறல் 1
அழுக்காறு 1
அழுக்கு 2
அழுக்குறார் 1
அழுகின்ற 2
அழுங்கி 1
அழுங்கினன் 1
அழுங்கு 1
அழுத்தி 1
அழுத்திய 3
அழுத்தியன 1
அழுத 4
அழுதபோதே 1
அழுதலுற்றான் 1
அழுதனர் 1
அழுதனள் 1
அழுதார் 1
அழுதாள் 6
அழுதான் 1
அழுதிடும் 1
அழுது 19
அழுதும் 1
அழுதுஅழுது 3
அழுந்த 4
அழுந்தாவகை 1
அழுந்தி 1
அழுந்திய 3
அழுந்து 1
அழும் 4
அழுவத்து 2
அழுவது 1
அழை 4
அழை-மின் 4
அழைக்க 6
அழைக்கலுற்றார் 2
அழைக்கும் 1
அழைத்த 3
அழைத்ததற்கு 1
அழைத்தது 4
அழைத்ததும் 3
அழைத்தனள் 2
அழைத்தனன் 1
அழைத்தனன்-கொல் 1
அழைத்தனை 1
அழைத்தால் 1
அழைத்தாள் 1
அழைத்தி 1
அழைத்திட்டான் 1
அழைத்து 19
அழைத்தும் 1
அழைத்தேனும் 1
அழைப்பது 1
அழைப்பதே 1
அழைப்பன 1
அழைப்பார் 1
அழையா 1
அள்ளி 2
அள்ளிக்கொள்ள 1
அள்ளிய 1
அள்ளினர் 1
அள்ளினான் 1
அள்ளுதலின் 1
அளக்கர்-வாய் 1
அளக்கும் 1
அளக 5
அளகம் 4
அளகமும் 1
அளகாபதி 3
அளகாபதி-தானும் 1
அளகேசன் 5
அளகை 6
அளகையினும் 1
அளகையோ 1
அளகையோர் 1
அளந்த 2
அளந்தருள் 1
அளந்தவாறு 1
அளந்து 2
அளப்ப 2
அளப்பரிது 1
அளப்பரோ 1
அளப்பு 4
அளவதோ 3
அளவாக 3
அளவாகிய 1
அளவாது 1
அளவிடுதற்கு 1
அளவிடும் 2
அளவில் 15
அளவிலாது 1
அளவிலே 4
அளவின் 2
அளவினில் 2
அளவு 16
அளவும் 32
அளவே 1
அளவையில் 4
அளவையின் 5
அளவோ 4
அளறும் 1
அளாவி 1
அளி 28
அளிக்க 6
அளிக்கப்பெற்ற 1
அளிக்கவே 1
அளிக்கின்றான் 1
அளிக்கினும் 1
அளிக்கும் 6
அளிகள் 3
அளித்த 45
அளித்தது 3
அளித்ததுவும் 1
அளித்தருள் 3
அளித்தருள 1
அளித்தருளும் 2
அளித்தல் 1
அளித்தலும் 1
அளித்தவர்-தம்மொடும் 1
அளித்தவரை 1
அளித்தவன் 2
அளித்தன 1
அளித்தனர் 1
அளித்தனன் 2
அளித்தாய் 2
அளித்தார் 1
அளித்தாள் 1
அளித்தான் 17
அளித்தி 6
அளித்திடவும் 2
அளித்திடுகின்றனை 1
அளித்திடுதற்கு 1
அளித்திடும் 1
அளித்திடுவன் 1
அளித்தியோ 1
அளித்திரோ 1
அளித்திலனெனில் 1
அளித்திலேனெனின் 1
அளித்திலேனேல் 1
அளித்து 13
அளித்தும் 1
அளித்துளான் 1
அளித்தே 1
அளித்தோரும் 1
அளித்தோன் 4
அளிநின்ற 1
அளிப்பது 1
அளிப்பன் 5
அளிப்பாய் 2
அளிப்போன் 1
அளியாய் 1
அளியால் 1
அளியீரோ 1
அளியுடன் 2
அளியொடும் 1
அளியோன் 1
அளை 6
அளைந்த 2
அளைந்து 1
அளையும் 2
அற்ப 3
அற்பம் 2
அற்பமும் 1
அற்பின் 1
அற்பு 1
அற்புத 5
அற்புதன் 2
அற்ற 38
அற்றது 7
அற்றதும் 2
அற்றம் 1
அற்றவர் 4
அற்றவருக்கு 1
அற்றவன் 2
அற்றன 12
அற்றனள் 1
அற்றஅற்ற 1
அற்றாரே 1
அற்றான் 1
அற்றிட 2
அற்றிடவே 1
அற்றிடும்வகை 1
அற்று 68
அற்றே 1
அற்றை 11
அற்றைக்கும் 1
அற்றோ 2
அற்றோர் 1
அற 152
அறங்கள் 3
அறத்தின் 26
அறத்தினது 1
அறத்தினால் 1
அறத்தினில் 1
அறத்தினின் 1
அறத்தினின்-நின்று 1
அறத்தினை 1
அறத்து 3
அறத்துக்கு 1
அறத்தொடு 1
அறத்தோன்-தன்னை 1
அறநெறியே 1
அறம் 29
அறமது 1
அறமும் 6
அறமே 2
அறமேயோ 1
அறமோ 1
அறல் 6
அறலின் 2
அறவும் 4
அறவே 4
அறவோன் 1
அறன் 46
அறனார் 1
அறனால் 1
அறனின் 4
அறனுடன் 1
அறனுடை 2
அறனும் 1
அறா 7
அறாத 6
அறாது 2
அறாதே 1
அறான் 1
அறி 3
அறி-மின்கள் 1
அறிகிலன் 1
அறிகிலாதான் 1
அறிகிலீரே 1
அறிகிலேன் 2
அறிகிற்றி 1
அறிகுதி 1
அறிகுவது 1
அறிகுவம் 1
அறிஞர் 5
அறிஞர்க்கு 1
அறிஞன் 1
அறிதி 4
அறிதியே 1
அறிதிர் 1
அறிதும் 3
அறிதுயில் 1
அறிதுயிலும் 1
அறிந்த 1
அறிந்ததோ 1
அறிந்தருள் 1
அறிந்தருளி 1
அறிந்தவர் 5
அறிந்தவர்க்கு 1
அறிந்தன 1
அறிந்தனன் 1
அறிந்தார் 1
அறிந்தான் 2
அறிந்திடின் 1
அறிந்திடுதும் 2
அறிந்திலரால் 1
அறிந்திலள் 1
அறிந்திலனே 1
அறிந்திலேமே 1
அறிந்திலேன் 2
அறிந்திலேனே 1
அறிந்திலை 1
அறிந்து 43
அறிந்துகொண்டு 1
அறிந்தும் 5
அறிந்துழி 1
அறிந்தே 3
அறிந்தோம் 1
அறிந்தோரும் 1
அறிபவர் 1
அறிய 17
அறியமாட்டான் 1
அறியலாம் 1
அறியவே 1
அறியா 3
அறியாதவன் 1
அறியாதார் 2
அறியாது 1
அறியாமல் 9
அறியாமையின் 1
அறியாய்-கொல் 1
அறியார் 3
அறியாவகை 2
அறியாவண்ணம் 3
அறியான் 4
அறியின் 2
அறியீர்-கொலோ 1
அறியும் 2
அறியும்படி 1
அறியுமா 1
அறியேம் 1
அறியேன் 2
அறியொணா 1
அறியோம் 1
அறிவது 1
அறிவரோ 1
அறிவன் 1
அறிவன்-தன்னை 2
அறிவனை 1
அறிவனோ 1
அறிவாகவே 1
அறிவார் 3
அறிவால் 2
அறிவான் 1
அறிவானும் 1
அறிவித்து 1
அறிவிப்பானும் 1
அறிவியாது 1
அறிவில் 1
அறிவிலாமை 1
அறிவிலார் 1
அறிவிலி 1
அறிவிலீர்காள் 1
அறிவிலேன் 1
அறிவின் 1
அறிவு 14
அறிவுடன் 1
அறிவுடை 2
அறிவுடையான் 1
அறிவுடையோர் 1
அறிவும் 4
அறிவுறா 3
அறிவுறாது 2
அறிவுறாமல் 3
அறிவுறாவகை 1
அறிவுறாவண்ணம் 2
அறிவுறுத்து 1
அறிவேன் 1
அறிவையே 1
அறிவோ 1
அறிவோம் 1
அறிவோர் 5
அறிவோன் 1
அறு 53
அறுக்க 1
அறுக்கும் 2
அறுகால் 1
அறுகாலின் 1
அறுகு 1
அறுகுறை 1
அறுகே 1
அறுத்த 2
அறுத்தான் 11
அறுத்திட்டு 1
அறுத்திடவும் 1
அறுத்து 7
அறுத்துஅறுத்து 2
அறுத்தே 1
அறுதி 1
அறுதியாக 1
அறுதியிட்டனன் 1
அறுபத்தொர் 1
அறுபது 1
அறும் 6
அறும்படி 3
அறுமடங்கு 1
அறுமா 1
அறுமுக 1
அறுவதோ 1
அறுவரும் 2
அறுவரை 2
அறுவரையும் 1
அறுவோருளும் 1
அறை 12
அறைகின்றான் 1
அறைகூவ 1
அறைகூவி 4
அறைதர 1
அறைதி 1
அறைதும் 1
அறைந்த 1
அறைந்தனன் 1
அறைந்து 7
அறைய 1
அறையுண்டன 1
அறையுண்டு 1
அறையுண்டும் 1
அறையும் 4
அறையை 1
அறைவது 1
அன்பராய் 1
அன்பன் 2
அன்பால் 12
அன்பின் 4
அன்பினால் 11
அன்பினின் 2
அன்பினொடு 5
அன்பினோடு 3
அன்பினோடும் 1
அன்பு 20
அன்பு-அது 1
அன்புடன் 22
அன்புடை 13
அன்புடைய 1
அன்புடையன் 1
அன்புதான் 1
அன்பும் 3
அன்புற 4
அன்புறு 1
அன்பொடு 20
அன்போடு 8
அன்போடும் 1
அன்றால் 6
அன்றி 90
அன்றியும் 2
அன்றியே 6
அன்றில் 2
அன்று 192
அன்றுதொட்டு 2
அன்றும் 1
அன்றே 79
அன்றேல் 1
அன்றை 3
அன்றையினும் 1
அன்றோ 33
அன்ன 89
அன்னது 2
அன்னதே 1
அன்னம் 10
அன்னமும் 2
அன்னவர் 1
அன்னவள் 1
அன்னவன் 3
அன்னார் 6
அன்னாரும் 1
அன்னாள் 2
அன்னாளிடத்தில் 1
அன்னான் 21
அன்னானே 1
அன்னானை 3
அன்னியம் 1
அன்னியன் 1
அன்னே 1
அன்னை 20
அன்னை-தன் 1
அன்னை-தன்னையும் 2
அன்னைக்கு 1
அன்னையான 1
அன்னையில் 1
அன்னையும் 5
அன்னையை 8
அன்னையோடு 2
அன்னோர் 3
அன்னோன் 2
அன 10
அனங்கன் 1
அனத்தம் 1
அனந்த 9
அனந்தசாயி 1
அனந்தம் 2
அனந்தமும் 1
அனந்தரம் 10
அனந்தரமே 3
அனந்தலோடு 1
அனந்தனால் 1
அனல் 21
அனல்_கடவுள் 1
அனலம் 2
அனலமும் 1
அனலன் 2
அனலன்-தானும் 1
அனலி 1
அனலின் 1
அனலினும் 1
அனலும் 2
அனற்புனலில் 1
அனாதியக்கன் 1
அனார் 3
அனாள் 3
அனாளை 1
அனாற்கே 1
அனான் 8
அனிக 3
அனிகங்கள் 1
அனிகத்தவரும் 1
அனிகத்தோடும் 1
அனிகம் 3
அனிகமும் 1
அனிகினிக்கும் 1
அனில 5
அனிலத்தின் 1
அனிலத்து 1
அனிலம் 9
அனிலமும் 4
அனிலன் 11
அனீகினி 4
அனீகினியின் 1
அனீகினியுடன் 1
அனீகினியும் 1
அனு 1
அனுச 1
அனுசர் 2
அனுசர்-தம்மில் 1
அனுசரும் 2
அனுசன் 1
அனுசனும் 1
அனுமன் 3
அனுமனே 2
அனுமனை 1
அனுமனொடு 1
அனுமான் 4
அனுவே 1
அனேகர் 1
அனை 1
அனைத்தினுக்கும் 5
அனைத்தினும் 7
அனைத்து 9
அனைத்தும் 66
அனைத்துமாய் 2
அனைத்துளோரும் 2
அனைத்தையும் 10
அனைய 83
அனையது 4
அனையவர் 2
அனையவரால் 1
அனையவள் 2
அனையவன் 2
அனையன 1
அனையாய் 2
அனையார் 3
அனையாரை 2
அனையாள் 6
அனையாள்-தன்னை 1
அனையாளும் 2
அனையாளை 3
அனையான் 26
அனையான்-தன் 1
அனையான்-தன்னை 3
அனையானும் 7
அனையானை 2
அனையோர்க்கு 1
அனைவர் 3
அனைவர்க்கும் 1
அனைவரும் 37
அனைவரையும் 3
அனைவீரும் 2
அனைவேமும் 1
அனைவோர்களும் 1
அனைவோரும் 4

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  அ (553)
அம் கண் மா நிலத்து அரசர் பல் கோடி அ அரசர் - வில்லி:1 7/3
திருந்து அ வானவர்க்கு அரியவன் செம் சடை முடி மேல் - வில்லி:1 8/3
தம்பம் ஆனதும் அன்றி அ தழல் விடம் தணிய - வில்லி:1 10/3
தாரகாபதி புதல்வன் அ தையலை காணா - வில்லி:1 14/2
சிறந்த அன்பொடு அ தெரிவையை நலம் பெற சேர்ந்தான் - வில்லி:1 18/4
நிரந்தரம் பெரும் புயங்கம் ஆனவனும் அ நிருபன் - வில்லி:1 21/4
ஆழி மன்னன் அ அணங்கினை அணங்கு என கண்டு - வில்லி:1 25/1
சரதம் இன்புற அ குலம்-தனில் அவதரித்தான் - வில்லி:1 32/4
அ குலத்தினில் அத்தி என்பவன் அவதரித்தான் - வில்லி:1 34/4
புண்டரீகன் முன் படைத்த அ புரவலன் அமைத்தது - வில்லி:1 35/2
ஆன மானவர் இருவரும் அ குலத்தவரே - வில்லி:1 36/4
குரு எனும் புகழ் குருவும் அ குலத்தில் அங்குரித்தான் - வில்லி:1 37/4
நெஞ்சு உற தந்தை-பால் நிறுத்தி நானும் அ
 வஞ்சக பிறப்பினை மாற்றுவேன் என்றாள் - வில்லி:1 76/3,4
அ குல தவ முனி அருளினால் இவன் - வில்லி:1 81/3
அ பெரும் புதல்வனோடு அவளும் ஏகினாள் - வில்லி:1 84/4
கரிந்த பாதவம் போல் நின்ற அ பொழுதில் கால் பொர குனித்த கார்முகமும் - வில்லி:1 88/2
வியந்திட வரும் அ குரிசிலை இவனே விடையவன் குமரன் என்று அயிர்க்கும் - வில்லி:1 89/1
கேட்ட அ கணத்தில் கடல் புறத்து அரசை கேண்மையோடு அடைந்து இளவரசும் - வில்லி:1 103/1
நேசமொடு இதயம் உருகும் அ கணத்தில் நினைவு அற விழுந்த வீரியம் மெய் - வில்லி:1 110/3
அ இராமனும் மறுத்த மன்னவனும் ஐ இரண்டு தினம் இகலுடன் - வில்லி:1 148/1
அ இராமன் நிகர் என்னுமாறு இவனை அஞ்சி நின்று எதிர் அடர்க்கவே - வில்லி:1 148/4
முழுதும் உய்த்திடும் மகவு அருள் என பெரு முனியும் அ குறை நேர்ந்தான் - வில்லி:2 9/4
இழைத்த பாவையின் இருந்தவர்க்கு அ நினைவு இசையுமாறு இசைவித்தாள் - வில்லி:2 10/4
அரும் தபோநிதி அவளிடத்தினும் கரு அருளி அ கணத்து ஏகி - வில்லி:2 15/1
சாதர் ஆயினர் அ இரு மகவையும் சத்தியவதி கண்டாள் - வில்லி:2 16/4
அந்தணாளன் அ இரவிடை மீள வந்து அன்னையோடு உரைசெய்வான் - வில்லி:2 18/4
முந்த மா தவம் புரி துருவாச மா முனியும் அ வழி வந்தான் - வில்லி:2 25/2
பிரதை-தன்னை அ தபோநிதி வருக என பெரிது உவந்து எனது ஏவல் - வில்லி:2 28/1
அ முனி பெரும் கடவுளும் தபோவனம் அடைந்தனன் அவளும் தன் - வில்லி:2 29/3
ததையும் வண்டு இமிர் கரும் குழல் கன்னி அ தனி மறை பயன் காண்பான் - வில்லி:2 30/1
பொன் அம் கழலான் எதிர் அ இடை போகம் வேட்டு - வில்லி:2 48/1
பின் போயினள் மென் பிணை ஆன அ பேதை-தானும் - வில்லி:2 50/4
நெஞ்சு அலர் கருணையாளன் நின்ற அ குறையும் சேர்த்தி - வில்லி:2 71/3
மீண்டும் அ மறையால் உன்னி அழைத்தனள் விரைவின் ஓடி - வில்லி:2 74/3
மேல் மொழிவது மற்று என்-கொல் விடுவனோ விரைவின் வந்து அ
 தேன் மொழி தெரிவை மெய்யும் சிந்தையும் களிக்க சேர்ந்தான் - வில்லி:2 81/3,4
தான் நலம் உறுதல் எண்ணி சாபமும் மறந்து மற்று அ
 பானல் அம் கண்ணாளோடும் பாண்டுவும் பரிவு கூர்ந்தான் - வில்லி:2 94/3,4
ஆசி பெறும் அ புதல்வர் ஐவரொடும் அன்றே - வில்லி:2 106/2
ஆங்கு அவர் அ முறை அயரும் ஆயிடை - வில்லி:3 1/1
விரவும் அ பெரு நதியூடு வீழ்த்தினார் - வில்லி:3 5/4
சூழ்ந்த அ பிணிகளை துணிகள் ஆக்கியே - வில்லி:3 6/2
இவனை அ நதியிடை இட்ட பாவியும் - வில்லி:3 17/1
வாழி அ குலங்களின் மன்னன் அல்லனோ - வில்லி:3 24/3
ஆதியர் துணைவர் அ நகர் உளார்கள் என்று - வில்லி:3 26/2
அற்பின் மிக்க சிந்தை அறம் சால் மொழி அ ஆசான் - வில்லி:3 33/2
ஏதம் உண்டு சால என்ன ராசராசன் இகலி அ
 கோதமன்-தனக்கு உளம் கொதிக்குமாறு கூறுவான் - வில்லி:3 66/3,4
பின் தோன்றிய அ கன்னிகையால் விசயன் தனக்கு பெரு நலமும் - வில்லி:3 91/2
வந்த அமைச்சனும் மைந்தனும் மற்று அ
 தந்தையும் அங்கு ஒரு தனி-வயின் எய்தி - வில்லி:3 107/1,2
நன்று பட்டது அ நல் நகர் எங்குமே - வில்லி:3 109/4
பொற்பு அமைந்து பொலிந்தது அ பொன் நகர் - வில்லி:3 110/2
என்னவும் கொண்டு இளவரசோடும் அ
 பொன் நகர் கொடு போயினன் என்பவே - வில்லி:3 113/3,4
மேவி அ திசை வேந்தர் குழாம் தொழ - வில்லி:3 116/2
அ கணத்திடை அன்னையில் அணுகி ஆங்கு அவரை - வில்லி:3 130/1
பரிந்த நெஞ்சினை மீண்டும் அ பாவகன் சுடவே - வில்லி:3 131/2
அ வனத்தில் வாழ் அர_மடந்தை என்று ஐயம் எய்த ஓர் அடல் அரக்கி வந்து - வில்லி:4 2/1
நீடி இங்கு நான் நிற்கின் மாரனாம் நிருதன் நிற்க அ நிருதன் வெம்மையோடு - வில்லி:4 6/1
கொடி படுத்த நுண் இடை இடிம்பையை கூவி அ இடை குறுகினான் அரோ - வில்லி:4 9/4
பெரும் திறல் நிசாசர பிணத்தை அ வனத்து - வில்லி:4 17/1
கொண்ட வெம் காதலின் குறிப்பை அ வழி - வில்லி:4 19/3
அ தினத்து அவர்-வயின் அவலம் நீக்குவான் - வில்லி:4 23/1
வனத்தை விட்டு அ வனம் மருவி வைகினார் - வில்லி:4 25/2
காத்திரம் மாறி அ காவல் வேந்தரும் - வில்லி:4 31/2
அந்தணர் ஐவரும் யாயும் அ நகர் - வில்லி:4 32/1
அ நகர் புரிந்தது ஓர் ஆண்மை கூறுவாம் - வில்லி:4 35/4
அ கடும் கையும் இளைத்து வெம் சினமும் ஆறி நின்றனன் அரக்கனே - வில்லி:4 54/4
அ சகட்டினில் ஒர் எள்துணை சுவடும் அற்ற பின் சிறிதும் அச்சம் அற்று - வில்லி:4 55/1
அ பகல் மன்றல் பெற்றால் தோற்றுதல் ஆண்மை என்று - வில்லி:5 7/2
தோற்றவன் திரிந்து மீண்டு தோழன் அ விசயற்கு ஆக - வில்லி:5 9/1
பங்கயம் போன்றதால் அ பரிவுறு பாவை பார்வை - வில்லி:5 29/4
அ சொல் தம்தம் செவிக்கு உருமேறு ஆக கலங்கும் அரவு அன்னார் - வில்லி:5 32/2
கண்போல் அம்பும் நுதல் போலும் கடும் கார்முகமும் காண்-தொறும் அ
 திண் போர் வேந்தர் மன கலக்கம் செப்பும் தகைத்து அன்று ஆனாலும் - வில்லி:5 33/1,2
இவரில் தனது தோள் வலியால் அரி ஏறு என்ன எழுந்திருந்து அ
 தவரில் புரி நாண் உற ஏற்றி தழல் கால் முனை வெம் சாயகத்தால் - வில்லி:5 47/1,2
அ தனுவின் பெருமையையும் இலக்கத்து உள்ள அருமையையும் கருதாமல் ஆண்மை கூறி - வில்லி:5 48/3
பெற்ற பூபதி அ வீரர் பெருமித வாய்மை எல்லாம் - வில்லி:5 68/2
கச்சிற்கு அடங்கா முலையாள் அ கணவன் உண்ட - வில்லி:5 75/1
தன்னந்தனி நின்று அழுகின்ற அ தையல் கண்ணீர் - வில்லி:5 82/2
அ வாசவற்கு பிலம் ஒன்றில் அடைத்த வச்ர - வில்லி:5 84/3
அ மாது இவள் காதலர் ஐவரும் ஆக என்று - வில்லி:5 87/2
தன்மம் கலந்த மனத்தோனை அ தையலோடும் - வில்லி:5 94/3
வீடுமற்கும் விதுரற்கும் ஏற்க அ
 நாடு முற்றும் நரபதி நல்கவே - வில்லி:5 109/1,2
ஆடு பொன் கொடி அ நகர் வைகினார் - வில்லி:5 109/3
தங்கள் மா தவத்தால் காண்டவபிரத்தம் என்னும் அ தழல் வனம் அடைந்தார் - வில்லி:6 7/4
இந்திராபதி அ இந்திரன் பெயரால் இந்திரப்பிரத்தம் என்று இட்டான் - வில்லி:6 13/4
ஆலையில் கரும்பின் கண்களில் தெறித்த ஆரம் அ வயல் புறத்து அடுத்த - வில்லி:6 19/1
உரம் குடி புகுந்த திண் தோள் உதிட்டிரன் முதலியோர் அ
 புரம் குடி புகுந்து தங்கள் பொன் எயில் கோயில் எய்த - வில்லி:6 27/1,2
அருளுடை அறத்தின் வாழ்வாம் அ நகர் இல்லம் எங்கும் - வில்லி:6 30/1
அந்த நால்வரும் அ வேந்தும் ஆதி வாசவர்கள் ஆனார் - வில்லி:6 40/4
ஈண்டிய துயரத்தோடும் இருவரும் நயந்த போழ்து அ
 பூண் தகு பொலிவினாள்-தன் பொருட்டு அமர் தம்மில் பூண்டு - வில்லி:6 43/2,3
அ திக்கினும் எ திக்கினும் ஆம் என்றவை ஆடி - வில்லி:7 12/2
பயன் ஆர் புனல் நதி ஏழும் அ நகரூடு படிந்தான் - வில்லி:7 14/4
அ நிலத்தினவர் அல்லா அந்தணரோடு இவன் அவனுக்கு ஆசி கூற - வில்லி:7 22/1
வேதியரோடு அ காவில் இளைப்பாறி இருந்த அளவில் மின் குழாம் போல் - வில்லி:7 24/1
பிச்சன் போல் ஆயினன் அ பெண்_கொடி மெய்ந்நலம் முழுதும் பெறுவான் நின்றான் - வில்லி:7 25/4
கண்டாள் அ குமரனை தம் கொடி கயலை புறம் காணும் கண்ணினாளே - வில்லி:7 28/4
சேடியருக்கு அ ஞான்று நிகழ்ந்த எலாம் மகிழ்ந்து உருகி செப்பினாளே - வில்லி:7 30/4
விழி துயிலா விசயனும் அ விபுதருடன் துயிலுணர்ந்து விதியும் செய்தான் - வில்லி:7 35/4
வஞ்சகன் செய் வஞ்சனையால் மதிமயங்கி இருந்துழி அ மதுரை வேந்தன் - வில்லி:7 36/2
நாள்மலரோன் வெளி நின்று அ நரபதிக்கு நின் குலத்து நரேசர் யார்க்கும் - வில்லி:7 37/3
அன்னானை அவள் பயந்தாள் பயந்த போதே அ மகவை உவகையுடன் அவனும் ஈந்தான் - வில்லி:7 43/2
பண்டு மழு படையோன் அ மழுவால் கொண்ட பாக்கிய பூமியும் சேரன் பதிகள் யாவும் - வில்லி:7 47/3
அ கோலம் அனைவரும் கைதொழுது நோக்கி அருள் நலம் பெற்று அகன்றதன் பின் அனைத்து உலோகத்து - வில்லி:7 55/2
துன்னி இருவரும் ஒருப்பட்டு இருந்த காலை சுபத்திரை அ தடம் குன்றின் சூழல் ஓர்சார் - வில்லி:7 56/1
வதன வாள் மதி வந்து முன் நிற்கவும் மருண்டு அ
 சதனம் மேவரும் தபோதனன்-தனக்கு வெம் மோக - வில்லி:7 61/2,3
இல்லில் அ கணவனை இவன் யார்-கொல் என்று அயிர்த்தாள் - வில்லி:7 63/4
நின்ற பேரை அ நெடும் கணாள் வினவலும் நிருபன் - வில்லி:7 65/2
அகவு பச்சிளம் தோகை போல் நின்ற அ அணங்கை - வில்லி:7 70/2
விடங்கினால் மிகு விசயன் அ கன்னியை வேட்டான் - வில்லி:7 77/3
என்று அ பலற்கு கடல்வண்ணன் இயம்பினானே - வில்லி:7 80/4
அ மாதுலனும் பயந்தோரும் அழகில் மிக்க - வில்லி:7 88/1
பனியால் அ விடாய் தணிப்பான் பனி_பகைவன் பனி_செய்வோன் பக்கம் சேர்ந்தான் - வில்லி:8 1/4
சேற்றால் அ சோலை எலாம் செங்கழுநீர் தடம் போன்ற சிந்தை தாபம் - வில்லி:8 7/2
தாற்றால் அம் மரகத செம் துகிரால் அ பொழில் போன்ற தடங்கள் எல்லாம் - வில்லி:8 7/4
குளித்து அருந்துதற்கு இடம் கொடான் அ வனம் கொண்டல் வாகனன் காவல் - வில்லி:9 4/4
புகுந்து யான் முகம் வைக்கின் ஏழ் புயலையும் ஏவி அ புருகூதன் - வில்லி:9 6/1
காய்ந்த சாயக நாழிகை கட்டி அ காண்டிவம் கரத்து ஏந்தி - வில்லி:9 8/3
தழைத்த பேர் ஒளி திவாகரன் கரங்கள் போய் தடவி அ அடவி-கண் - வில்லி:9 17/1
அ புறத்து வீழ் பொறிகள் அவ்வவற்றினை அலங்கரித்தன அன்றே - வில்லி:9 19/4
அனைய போதில் அ விபின சாலங்களின் ஆர் தருக்களின் நீண்ட - வில்லி:9 21/1
மிகை படைத்த அ சுரபதி ஆயிரம் விழிகளும் கண போதில் - வில்லி:9 25/2
பாவகன் பகு வாய் நா விதிர்த்து என்ன பரந்த அ பாவகற்கு உணவு ஆம் - வில்லி:9 30/3
தூமமும் எமது பவனனும் எமது தோழன் அ தோயமும் எமதே - வில்லி:9 32/1
அ கணம்-தன்னில் அந்தரத்து எழலும் வீழ்த்தினான் அம்பினால் துணித்து - வில்லி:9 39/3
செரு-வயின் புரள ஒதுக்கி அ தோழன் சிறுவனை சென்று எடுத்து அணைத்தான் - வில்லி:9 40/3
தன்னை வாசவன் போய் வீடு கண்டுழி அ தனஞ்சயன் தனது வெம் கணையால் - வில்லி:9 41/2
பார மாசுணம் அ விசயனுக்கு யாவர் பகை என பலரையும் வினவி - வில்லி:9 42/2
மாறு பட்டுழி அ பற்குனன் கணையால் மழுக்களும் சூலமும் உடைய - வில்லி:9 47/1
வருணனும் கடல்கள் வறத்தல் கண்டு அழிந்தான் மதியும் அ மதி முடித்தவனும் - வில்லி:9 49/3
மாயவன்-தனக்கு நேய மைத்துனனாம் மைந்தன் அ தந்தையை மதியான் - வில்லி:9 51/1
காயம் எங்கணும் நின்று ஒலி எழ பரந்து காயம் இல் கடவுள் அ கடவுள் - வில்லி:9 51/3
தழைத்த அ வனத்தை கனத்தை வென்கண்டு தழலவன் நுகர்ந்திடு காலை - வில்லி:9 56/2
அ தபதி தன் குறிப்பால் அமைத்த பெரு மண்டபத்தின் அளவு நீளம் - வில்லி:10 8/1
சத கோடி சுரும்பு அரற்றும் தாராய் அ சராசந்தன்-தன்னை இன்னே - வில்லி:10 15/3
அந்தணர் அல்லீர் யாவர் நீர் என்றான் அ உரைக்கு அமலனும் உரைப்பான் - வில்லி:10 18/4
சீறி அ குரிசில் கீண்ட பேர் உடலை சென்னி தாள் செவ்வையின் இடாமல் - வில்லி:10 28/1
கூறி இட்டிடாமல் குறிப்பினால் உரைப்ப குறிப்பை அ குறிப்பினால் குறித்து - வில்லி:10 28/3
அவனிக்கு அரிய தீம் கனி ஒன்று அளித்தான் அளித்த அ
 கனியை நவ நித்தில வாள் நகை இருவர் இல் வாழ்பவர்க்கு நல்கினனால் - வில்லி:10 33/3,4
தன்னால் ஒன்றுபடுதலும் அ தனயன்-தன்னை சராசந்தன் - வில்லி:10 36/1
அ நாள் முதல் அ பெயர் படைத்தான் அதனால் இவ்வாறு ஆனது என - வில்லி:10 36/3
அ நாள் முதல் அ பெயர் படைத்தான் அதனால் இவ்வாறு ஆனது என - வில்லி:10 36/3
அந்தராதிபர் நடுங்க மேரு கிரி அ புறத்து நனி அணுகியே - வில்லி:10 47/4
அ திசை-கண் அரசான உத்தர குருக்கள் மேன்மையை அடக்கி மேல் - வில்லி:10 48/1
அளவு இலாத திறையோடும் அ திசை உதித்து ஓர் இரவி ஆம் என - வில்லி:10 53/1
அ திகை-கண் இரு கடலினுக்கு நடுவான மண்டலம் அனைத்தினும் - வில்லி:10 55/1
செகத்து இயங்கு தனி ஆழி ஐவரினும் இளைய காளையொடு சேனை அ
 நகத்து இயைந்த பொழுது அவனி பவ்வம் உறு நவ்வென தலை நடுங்கவே - வில்லி:10 60/1,2
அ நரபதிகளோடும் அவன் மகன் மாகதேசன் - வில்லி:10 87/3
அ முறை இமையோர் ஆனவர்க்கு எல்லாம் அரும் பெறல் அவி உணவு அருளி - வில்லி:10 108/2
விதி என பொருத வெம் களத்திடை அ வியாத மா முனி எடுத்துரைப்ப - வில்லி:10 141/3
மெய் உறு கோயில் துவார பாலகர் அ வேத பண்டிதன்-தனை விலக்க - வில்லி:10 142/4
அற்றிடும்வகை அ வரம் அவர்க்கு அளித்தான் அசுரராய் அவரும் வந்து உதித்தார் - வில்லி:10 145/4
சிர குவையுடனே புய வரை நிரையும் சிந்த அ சிந்துவினிடையே - வில்லி:10 147/3
சர குவை சொரிந்தான் அமலன் அ உகத்து தசரதன்-தன் வயிற்று உதித்தே - வில்லி:10 147/4
போது உற விரைந்து மற்று அ புரவலன் செல்வம் யாவும் - வில்லி:11 11/1
கண்டு கண் களித்து மற்று அ காவலர் இருந்த போதில் - வில்லி:11 27/2
தந்தையர்க்கு இல்லை என்றாய் யானும் அ தந்தை அன்றோ - வில்லி:11 36/4
குருகு எலாம் வளர் பழனம் அ புள் எலாம் கூடல் இன்புற ஊடல் - வில்லி:11 54/2
என்றுதான் நமக்கு அன்புடை துணைவனாய் இருந்தது அ இகலோனே - வில்லி:11 69/4
அ நராதிபர் இருவரும் இருபுறத்து அரும் படையுடன் செல்ல - வில்லி:11 87/3
அ செழும் காய் கனி கவர்ந்து அருந்துவார் - வில்லி:11 92/2
புனிதர் ஒத்தது அ புன்கண் மாலையே - வில்லி:11 141/4
ஏய்ந்த அ பதத்து எழில் எறித்தலால் - வில்லி:11 142/2
என்று மாமன் உற்று உரைப்ப இவை-தமக்கு அ அவையில் வேறு - வில்லி:11 167/1
கார் கொடுத்தும் எண்இலாத கவன மா கொடுத்தும் அ
 பார் கொடுத்தும் அரசு கூர் பதம் கொடுத்தும் உரிய தம் - வில்லி:11 177/2,3
அல்லல் பான்மை பெற்று அழிந்த ஐவர்க்கு ஒருத்தி ஆகிய அ
 மல்லல் பானல் விழியாளை மன் பேர் அவையின் அழை என்றான் - வில்லி:11 211/3,4
தீயினால் சுட்ட செம் புண் ஆறும் அ தீயின் தீய - வில்லி:11 266/1
கல் மன நெடும் குன்று அன்னான் கருதி அ கணத்தே மீள - வில்லி:11 272/3
மருவினார் அ வனத்து இருந்தோரையே - வில்லி:12 4/4
அ வனம்-தன்னில் வந்த அரசு எலாம் அகன்ற பின்னர் - வில்லி:12 20/1
செவ்வன முனைவன் வந்து அ சேயவன் சேய்கள் ஆன - வில்லி:12 20/3
அ திசை இமயம் என்னும் அரச வெற்பு அடைந்து மிக்க - வில்லி:12 31/1
அ மலை சாரல்-தோறும் அரும் தவம் புரிநர் கூற - வில்லி:12 34/3
பூசினான் வடிவம் எலாம் விபூதியால் அ பூதியினை புரிந்த சடை புறத்தே சேர்த்தான் - வில்லி:12 37/2
தேசினால் அ பொருப்பின் சிகரம் மேவும் சிவன் இவனே போலும் என தேவர் எல்லாம் - வில்லி:12 37/3
வள்ளல் ஒத்தன அ சாரலை சூழ்ந்து வயங்கு நீள் வாவியும் சுனையும் - வில்லி:12 57/4
ஆறுபட்டு உருகி பெருகி ஓடினவால் அ மலை வெள்ளி ஆதலினால் - வில்லி:12 58/4
ஆன அ கிரீடை யாவையும் புரிந்தும் ஒரு பயன் பெற்றிலர் அகன்றார் - வில்லி:12 67/2
நினைவு உற எமது கணத்தொடு இ கணத்தே நீயும் அ உரு கொளுக என்று - வில்லி:12 81/3
வென்றி புனை கண நாதர்க்கு உரைசெய்தான் அவர்களும் அ வேடம் கொண்டார் - வில்லி:12 82/2
மூக தானவன் இவன் மேல் முந்தி உயிர் கவரும் எனும் சிந்தையான் அ
 பாகசாதனி தவம் செய் பாக்கிய பூமியை நோக்கி பரிவினோடும் - வில்லி:12 89/1,2
முதிர்ந்த சினத்துடன் எய்தான் முகம் புதைய அ கணைக்கு முன்னே அண்டம் - வில்லி:12 90/3
ஒருவன் முதல் எய்திருக்க அ இலக்கை நீ எய்தது உரனோ என்று - வில்லி:12 91/3
குறை உனக்கு யாது உரை என்றான் என்றபோது அ குருகுல நாதனும் தன்னை கூறினானே - வில்லி:12 96/4
மூகன் என்று உரைக்கும் அ மூக தானவன் - வில்லி:12 125/1
அ நெடு வில்லினால் அடியும் உண்டனன் - வில்லி:12 127/2
பொலிவுறும் அ நகர் புகுந்து தாதையும் - வில்லி:12 138/1
நின்ற அ குமரனை தழுவி நேயமோடு - வில்லி:12 142/1
அ வானவர் புடை சூழ்தர அழகு எய்தி இருந்தார் - வில்லி:12 148/4
அந்த சிலை மகவான் மகன் அ மாளிகையிடையே - வில்லி:12 156/1
அ கங்குலினிடையே மலர் அரிசந்தன வாசம் - வில்லி:12 157/1
அ காலையில் விசயன்-தனது இடர் ஆர் இருள் அகல - வில்லி:12 165/1
கதிர் உதித்த அ காலையில் மா மறை - வில்லி:12 166/1
விண் புரக்கும் அ வேந்தன் இருந்த பின் - வில்லி:12 167/2
மற்று அவன் திரு தாள் மலர் போற்றி அ
 கொற்றவன் திரு முன்னர் குறுகி ஆங்கு - வில்லி:12 168/1,2
அ நராதிபன்-தன்னை அணுகினான் - வில்லி:12 169/4
அன்று அவற்கு அ வரம் கொடுத்தாள் அவள் - வில்லி:12 175/2
அ வரம் தனக்கு நல்கும் அன்னை தாள் வணங்கும் வென்றி - வில்லி:13 1/1
அ உரை கேட்ட தேவர் அகம் மகிழ்ந்து அவனுக்கு அன்பால் - வில்லி:13 3/1
மாய மா புரமே ஒக்கும் அ புரம் அதனில் வாழ்வோர் - வில்லி:13 22/2
உம்பர்_கோன் வதைத்த அ நாள் ஊர்ந்தது எ உலகும் ஏத்தும் - வில்லி:13 27/2
அ புரத்தவர் ஆண்மையும் தோற்றமும் - வில்லி:13 31/3
தேர்-தொறும் செரு செய்யும் அ தேவரை - வில்லி:13 37/3
முப்புரத்தை முனிந்த அ நாளினும் - வில்லி:13 39/2
தோயமாபுரம்-தன்னில் துதைந்த அ
 மாய வஞ்சர் மறுக வெம் புண்ணின் மேல் - வில்லி:13 44/2,3
அ கார்முக வீரனும் அங்கு அவர் தம் - வில்லி:13 57/1
ஆறாத சினத்துடன் அ கணை போய் - வில்லி:13 73/2
சேய அ பகுவாய் வாளி திசை-தொறும் கடிந்த எல்லை - வில்லி:13 85/2
திரம் பட்ட சிலை கை வீரன் சிலீமுகம் தெறித்தபோது அ
 சரம் பட்ட தனுசர் அங்கம் சங்கரன் செம் கை அம்பால் - வில்லி:13 96/2,3
அ மக்கள்-தம்மால் அழியாமையும் ஆடகத்தால் - வில்லி:13 108/2
செம்மை புரமும் கொடுத்தான் அ திசை முகத்தோன் - வில்லி:13 108/4
கார் ஆரவாரம் என பொங்கும் அ காலகேயர் - வில்லி:13 113/4
வார் தரங்க வேலையூடும் மண்ணினூடும் மறைய அ
 தூர்த்தர் செய்த வஞ்ச மாயை சொல்லல் ஆகும் அளவதோ - வில்லி:13 127/3,4
கண்ணும் ஆகும் அ கணத்தில் மீளவும் கரந்திடும் - வில்லி:13 128/3
அ படைகளை ஒழிதர அடல் அடையார் - வில்லி:13 135/2
அ கணை விசையுடன் அகல் வெளி மிசை போய் - வில்லி:13 138/1
தானவர் தானை எல்லாம் மடிந்த அ தளர்வினாலோ - வில்லி:13 144/3
வாள் விசயன் புரவிசயன்-தன்னை நோக்கி மன்னு தவம் புரிந்ததுவும் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து அ
 வேள் விசயம் தவிர்த்த பிரான் அருளால் வேண்டும் விறல் படைகள் அளித்ததுவும் விபுதர்_கோமான் - வில்லி:14 5/1,2
காமியம் என்று உரைபெறு சீர் வனத்தை நீங்கி கடவுள் முனி-தன்னொடும் அ கணத்தின் ஏகி - வில்லி:14 7/2
அ கிரியின் புதுமை எலாம் அடைவே நோக்கி அங்கு உள்ள அருவி நறும் புனலும் ஆடி - வில்லி:14 8/1
அ முனிவன் மொழிப்படியே வரம்பு இல் கேள்வி அறன் மகனும் தம்பியரும் அரிவையோடும் - வில்லி:14 11/1
அ மலரை கை மலரில் கொடுத்து ஈது ஒக்கும் அணி மலர் நீ எனக்கு அருள வேண்டும் என்ன - வில்லி:14 13/2
அ வனத்தை இகந்து அனந்த காதம் ஏகி அங்கு இடைவிட்டு உத்தரத்தின் அப்பால் ஏகி - வில்லி:14 18/1
அ கதலி வனம்-தனக்கு காவல் ஆய அடல் அரக்கர் அநேகருடன் அடு போர் செய்து - வில்லி:14 19/1
அந்த ஓதை அ பொழிலிடை தவம் புரிந்தருளும் - வில்லி:14 21/1
உரம் கொள் வீமன் அ மாருதி உரைத்த சொல் கேளா - வில்லி:14 28/1
குரக்கு_நாயகன் அ உரை கூறலும் கேட்டு - வில்லி:14 30/1
தகைந்த அ புது மலர்-தனை தழல் மகள் காணா - வில்லி:14 40/3
கோது இலாத அ குரிசிலும் குமரனை நோக்கி - வில்லி:14 41/3
தரு மலர் பெரும் சோலையில் தங்கும் அ மலர் சென்று - வில்லி:14 42/3
நீட்டும் அ வரம் அவனுக்கு நேர்ந்தனன் அனுமான் - வில்லி:14 49/1
மடியினது எல்லை அ வானினது எல்லை - வில்லி:14 51/2
அங்கு அவன் அ மொழி கூறலும் ஐயா - வில்லி:14 61/1
அ பொழில் காவல் அரக்கர் அநேகர் - வில்லி:14 63/1
உற்று எதிர் ஓடி உறுக்கியபோது அ
 கொற்றவனும் கதை கொண்டு உடன் மண்டி - வில்லி:14 76/2,3
கூற்றுக்கும் விருந்து செய்து அ கொற்ற வேல் குரிசில் போனான் - வில்லி:14 82/4
ஆயிடை குறுகும் எல்லை அ பொழில் துப்பின் காப்போர் - வில்லி:14 85/1
மொய்த்தார் அ கடவுள் வாச மொய் மலர் சோலை எல்லாம் - வில்லி:14 89/4
சரம் பட தளர்ந்தது என்ன தளர்ந்தது அ தளர்வு இல் சேனை - வில்லி:14 104/4
அ கணம்-தன்னில் மீண்டும் அகங்கரித்து ஆர்த்த காலை - வில்லி:14 105/4
அ படை தொகைகள் எல்லாம் அறுத்துஅறுத்து அவர்கள் தம்தம் - வில்லி:14 106/1
அந்த இயக்கர் பிரானும் அ கணத்தில் - வில்லி:14 111/1
மைந்தனும் அ பொழிலூடு சென்று மன்னி - வில்லி:14 120/2
மற்று அவன் அ உரை கூற மகிழ்வொடு அம் தண் - வில்லி:14 124/1
அண்ணல் தரு பெற்ற பின் அந்த வய மீளி அ காவினில் - வில்லி:14 125/1
கம்பிக்கும் நெஞ்சோடு அவன் தேரின் மீது அ கணத்து ஏறினான் - வில்லி:14 131/4
அன்று அந்த இடம் விட்டு இமைப்போதில் அ தேரின் மிசை ஏறியே - வில்லி:14 137/3
இந்த நீள் வனத்தில் மன்னவர் இவ்வாறு இன்பம் உற்று இருந்த அ நாளில் - வில்லி:15 2/1
வருந்திய துயரம் தவிர்த்தி நீ என்றார் மன்னனும் அ குறை நேர்ந்தான் - வில்லி:15 3/4
அபயம் என்று அவள் அந்தரத்தின் மீது அரற்றும் அ உரை கேட்டு மாத்திரி-தன் - வில்லி:15 8/1
பிடுங்கினன் விசும்பில் எறிந்து அவன்-தன்னை பிளந்தனன் பிளந்த அ பொழுதில் - வில்லி:15 13/2
அடும் படை தட கை அரக்கனும் திருகி அணங்கை விட்டு அ கணத்து அழன்று - வில்லி:15 13/3
செப்ப அரிய ஐவர்களும் தேவியுடனே அ
 ஒப்பு அரிய தெய்வ வனம் ஒன்றினர் உறைந்தார் - வில்லி:15 26/3,4
தன் கல் ஆம் மனம் தோன்ற அ சகுனி அ தவ முனிவனை போற்றி - வில்லி:16 6/3
தன் கல் ஆம் மனம் தோன்ற அ சகுனி அ தவ முனிவனை போற்றி - வில்லி:16 6/3
கொடுத்து மா நிலத்து இன் இசை வளர்க்கும் அ கொடிய பாவியும் ஐவர் - வில்லி:16 7/1
விடுத்த பார் இனம் வேண்டுவர் இருக்கின் அ வேந்தரை விண் ஏற்றற்கு - வில்லி:16 7/2
மன்-தன் இச்சையின் புரியும் அ வேள்வியில் வந்துறு பெரும் பூதம் - வில்லி:16 15/2
தன் மைந்தனும் அ தம்பியரும் சரியா நின்ற தபோவனத்து - வில்லி:16 17/1
தூ நீர் நச்சு சுனையாய் அ சுனை சூழ்வர ஓர் தொல் மரமாய் - வில்லி:16 21/3
அ கணத்தினில் சாதேவன் அடவிகள்-தோறும் தேடி - வில்லி:16 23/1
அழுங்கினன் ஏவ சென்று ஆங்கு அவனும் அ பரிசின் மாய்ந்தான் - வில்லி:16 24/3
தம்பியர் கிடந்த தன்மை கண்டும் அ தலைவன் மேன்மேல் - வில்லி:16 25/1
முன் துணைவனும் அ கானில் முடிந்திடும் மொழிய வேறு ஓர் - வில்லி:16 29/3
ஐம் பெரும் பூதம் ஒக்கும் அ பெரும் பூதம் சாதி - வில்லி:16 36/1
நினைப்பும் எய்தி அ தம்பியர் தம்மையும் நினைந்தான் - வில்லி:16 47/4
போன தம்பியர் சேவடி சுவட்டினில் போய் அ
 தூ நிற புனல் உண்டு வீழ் துணைவரை கண்டான் - வில்லி:16 48/3,4
நெஞ்சன் ஆகி அ நிறை புனல் கயத்திடை நேர்ந்தான் - வில்லி:16 51/4
அருந்தும் அ வயின் அகல் விசும்பிடை அசரீரி - வில்லி:16 52/2
பெரு நலம் பெறு மகனை அ பேர் அற கடவுள் - வில்லி:16 54/1
அ வயின் பெரிது உவந்து கண்ணினுக்கு இலக்கு ஆகி - வில்லி:16 58/2
மூத்தோன் குளித்து வருக என முனிவருடன் அ முனி தடத்து - வில்லி:17 4/1
அன்னோன் மொழி கேட்டு அ முனியும் அடைந்தான் தன் பேர் அரும் தவ கான் - வில்லி:17 17/1
அ நெடு வனத்தில் சில் நாள் அகன்ற பின் அமித்திரன் பேர் - வில்லி:18 1/1
கண்ட அ முனிவர் சொல்ல கடவுளர் கோமான் மைந்தன் - வில்லி:18 4/1
கொண்ட அ கனியை மூத்த கொற்றவன் திருமுன் வைத்து - வில்லி:18 4/2
அ உரை வீமன் கேட்டு ஆங்கு அமித்திரன் வந்த போதே - வில்லி:18 6/1
வேந்தன் அ மாற்றம் கேட்டு வில்_வலான்-தன்னை நோக்கி - வில்லி:18 9/1
அ முனி வந்த ஆபத்து-அதனினும் கொடிது இ கானத்து - வில்லி:18 10/1
தினகரன் எழும் முன் செல்வம் அ செல்வம் திகழ்தரு நகர்க்கு என செப்பா - வில்லி:19 5/4
சாமள வடிவோடு அ நகர் வாழ்வாள் சங்கு தண்டு அங்கையில் தரிப்பாள் - வில்லி:19 8/2
மெய் திறலுடைய யாவும் அ தருவின் கோடரத்து ஒளித்து ஒரு விரகால் - வில்லி:19 9/2
அ தகவு உடையாள் மகிழ்வுற கலனும் ஆடையும் வேண்டுவ வழங்கி - வில்லி:19 19/3
என்ன அ புரவி ஏற்று நாயகன் வந்து இயம்பிய இன் மொழி கேட்டு - வில்லி:19 24/1
அ நகர் துரங்கம் அவை அனைத்தினுக்கும் அதிபதி எனும் பதம் கொடுத்தான் - வில்லி:19 24/4
ஈங்கும் அப்படியே புரத்தி என்று உரைத்தான் இவனும் அ அரசன் ஏவலினால் - வில்லி:19 27/3
அ தண் உபசாரமுடன் அருகுற இருத்தி - வில்லி:19 30/2
தம்பி அ பெரும் தையலை நூபுர தாளின் வீழ்ந்து தகவுடன் மீடலும் - வில்லி:21 2/1
கயல் கையான் அ கயல் தடம் கண்ணியை கண்ட காட்சியில் காமுகன் ஆகியே - வில்லி:21 3/4
உருகுகின்ற அ காளையும் நாணம் உற்று ஒடுங்கி நின்ற உயர் தவ பாவை-தன் - வில்லி:21 4/3
நாகம் என்ன நடுங்கி அ பூம்_கொடி நயன நீர் துடைத்து உற்றது நன்று எனா - வில்லி:21 10/2
தேவி-தன்னை வணங்கி அ காமுகன் சிந்தை நோயும் செயலும் புகன்று எழில் - வில்லி:21 12/2
கீசகா என்று அழுதனள் அ மொழி கேட்டபோது அ கிளி நிகர் மென் சொலாள் - வில்லி:21 13/4
கீசகா என்று அழுதனள் அ மொழி கேட்டபோது அ கிளி நிகர் மென் சொலாள் - வில்லி:21 13/4
விளையுமே கொடு வெம் பழி இ பழி விளைவுறாமல் விரகின் அ காதல் நோய் - வில்லி:21 15/3
மொழி அலாத மொழியை சுதேட்டிணை மொழிந்தபோது முதுக்குறைவு உள்ள அ
 பழி இலா மொழி பாவை வெம் பாதகம் பகர்தி என்னை வெறாது ஒழி பாவை நீ - வில்லி:21 17/1,2
மீண்டும் அ வழி ஏகு என்று உரைப்பதே விதியை யாவர் விலக்க வல்லார்களே - வில்லி:21 18/4
உன்னும் அ அளவையின் உருளை ஒன்றுடை - வில்லி:21 31/1
கனிட்டனது எண்ணம் அ கங்கன் ஆகிய - வில்லி:21 34/1
சென்னியின் உருள உருட்டி அ திசையும் சிவப்புற தானும் மெய் சிவந்தான் - வில்லி:21 44/4
முறை அற புரிந்தால் அ கணத்து அவர்-தம் முடி தலை துணிப்பதே முழு பூண் - வில்லி:21 47/2
முரச வெம் கொடியோன் தேசு அழித்தனனால் இன்றும் அ முறைமையே மொழிந்தான் - வில்லி:21 48/2
தூய சொல் விளைய பொருவதே உறுதி என்ன அ திரௌபதி சொன்னாள் - வில்லி:21 50/4
நெய் உறு கனலின் பொங்கி அ கங்குல் நீந்தினான் வேந்தனுக்கு இளையோன் - வில்லி:21 51/4
அ கொடி உரைத்த மாற்றம் அவன் செவிக்கு அமுதம் ஆகி - வில்லி:21 57/1
செறிவொடு அ காளையோடு செப்பிய யாவும் செப்பி - வில்லி:21 59/3
நடுவுறு அ பொழுதில் செவ்வி நவ்வியர் கோலம் கொண்டான் - வில்லி:21 61/4
பொங்கிய இருளில் முன்னம் புகன்ற அ பொங்கரூடு - வில்லி:21 62/2
உணங்க நா புலர வந்து அ உயர் பொழிலூடு சேர்ந்தான் - வில்லி:21 63/4
தீ முகத்தவனை அ செம்மல் மீளவும் - வில்லி:21 72/3
துடைத்தனன் ஆகி அ தோன்றல் வாயினை - வில்லி:21 77/3
ஆற்றினான் அ திறல் ஆர்-கொல் வல்லவர் - வில்லி:21 80/3
அக பொழில் கண்ட அ மரம் யாவையும் - வில்லி:21 96/1
ஆன வானவன் ஒக்க அ கோட்டினால் - வில்லி:21 97/2
கவன்றதால் அ கடி நகர் எங்குமே - வில்லி:21 98/4
புரியின் அன்று புரிந்த அ போரும் வன் - வில்லி:21 101/3
ஓர் ஆயிரம் கோடி ஒற்றாள் விடுத்தான் அ ஒற்றாள்களும் - வில்லி:22 3/3
மா மச்ச உடல் புன் புலால் மாறி வண் காவி மணம் நாறும் அ
 கோ மச்ச வள நாடனும் கொற்ற வரி வில் குனித்து ஐந்து செம் - வில்லி:22 14/1,2
தேரில் ஏறுக என்று ஏற்றி அ தேரினில் திகத்தன் - வில்லி:22 18/2
மூரி ஏறு என மீண்டனன் முறிந்தது அ சேனை - வில்லி:22 18/4
சேவலான் என தயித்தியன் அனைய அ திகத்தர் - வில்லி:22 20/1
காவலானை அ கால்_மகன் பிணித்தமை கண்டு - வில்லி:22 20/2
சிங்கம் அன்ன அ திகத்தனை செல்க என விடுத்தான் - வில்லி:22 22/3
என்ற போதில் அ புதல்வனை பரிவுடன் ஈன்றாள் - வில்லி:22 28/1
அ தரம் பெறு பேடியை காட்டினள் அன்றே - வில்லி:22 31/4
வேண்டுமால் இனி ஈண்டை அ விசயனும் தோன்றும் - வில்லி:22 44/2
தூண்டு நீ என தோளில் அ துவக்கையும் விடுத்தான் - வில்லி:22 44/4
செறிந்த மால் பெரும் சிறப்பை அ சிறுவனும் பெற்று - வில்லி:22 45/2
முறிந்து போக அ தேர் விடு தொழிலினில் மூண்டான் - வில்லி:22 45/4
கொடியின் மீது எழும் அனுமனை குறிக்க அ கொடியும் - வில்லி:22 57/3
மச்ச நாடன் மா மதலை அ மன்னவன் மொழியால் - வில்லி:22 64/1
நிரக்கும் அ நிருபனும் நிற்க வந்து போர் - வில்லி:22 76/3
இரக்கும் அ கன்னன் மேல் இரதம் ஏவினான் - வில்லி:22 76/4
அ முறை முதுகிடும் அருக்கன் மைந்தனை - வில்லி:22 81/3
மீளிமை உடைய அ வீரன் மீது எழும் - வில்லி:22 85/3
அ முனி-தன்னோடு இவ்வாறு அருச்சுனன் புகல வல் வில் - வில்லி:22 89/1
குருவும் அ குருவை தப்பா குருகுல கோவும் தங்கள் - வில்லி:22 90/1
அரவினை உயர்த்த கோமான் அ உரை கேட்ட போழ்தே - வில்லி:22 106/1
அ எயில் சூழ்ந்த காவில் அமர்ந்தனன் அரசர் ஏறே - வில்லி:22 108/4
வீரன் வெம் சமரம் வெல்ல விராடன் உத்தரன் வென்றான் அ
 போரினை என்னா மேனி புளகு எழ பூரித்தானே - வில்லி:22 116/3,4
நீடிய நிரையும் மீட்டு மீண்டனன் என்ன நீ அ
 பேடியை விறல் கொண்டாடி பேசுதி பிரம மூர்த்தீ - வில்லி:22 121/3,4
போய் இடை நெருங்கி வேந்தன் புதல்வன் அ புரத்தை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 128/4
ஒன்று உதவி செய்யினும் அ உதவி மறவாமல் - வில்லி:23 6/1
மனன் இடர் அகற்றினன் அ மச்ச வள நாடன் - வில்லி:23 13/2
அ மைந்தனும் வீழ்ந்து உடன் வைகினன் ஆர்வம் மிக்கே - வில்லி:23 20/4
தாம் சால்புடன் அ பதி வந்தனர் தானையோடும் - வில்லி:23 21/4
நொந்தோரை ஆற்றி நுவல்வான் அ நுதி கொள் வேலான் - வில்லி:23 22/4
காமன் திரு மைத்துனற்கு அன்பொடு அ கன்னி-தன்னை - வில்லி:23 28/3
மாயோனும் மற்று அ குரு_மைந்தரும் மன்னர் யாரும் - வில்லி:23 30/2
அரசர் போன பின் மால் பணி தவறுறாது அ முனி-தனை நோக்கி - வில்லி:24 7/1
கல்வி தூய நெஞ்சு இலாத அ சுயோதனன் கழறிய மொழி கேட்டு - வில்லி:24 14/1
தேயம் எங்கு எங்கும் செங்கோல் செலுத்தும் அ திகிரி வேந்தர் - வில்லி:25 2/1
போர்க்கு அடல் பொறிகள் யாவும் பொறுத்த அ புரிசை-தன்னை - வில்லி:25 4/3
பொருவிலோய் என்று கொண்டு அ இருவரும் புகன்ற காலை - வில்லி:25 11/4
சென்ற அ முனி செலவு அறிந்து எதிர்சென்று தத்தம சென்னி தாள் - வில்லி:26 4/1
முனியும் அ பெரு முரசு உயர்த்தவனும் புகன்றன முன்னி நாம் - வில்லி:26 12/1
சிவந்த சோரியில் மூழ்கி மாழ்கு சிரங்கள் போய் நடமாடும் அ
 கவந்த கானகம் மேவி ஊடு உறு தீய வெவ் வினை களைவதே - வில்லி:26 15/2,3
அ காலம் பொறுத்த எலாம் அமையாமல் இன்னம் இருந்து அறமே சொன்னால் - வில்லி:27 20/3
படர்ந்த பாதல கங்கை அ படர் மதில் சூழ்ந்து - வில்லி:27 57/3
போனகம் பரிவுடன் நுகர்ந்து இருந்த அ பொழுதில் - வில்லி:27 83/2
தானும் மேருவுக்கு அப்புறத்து அ அமுது அருந்த - வில்லி:27 83/3
களி கொள் தோள் விலை கணிகையை போன்றது அ கங்குல் - வில்லி:27 95/4
குரிசிலை வணங்கி ஆங்கண் இருப்ப அ குரிசில் நோக்கி - வில்லி:27 139/2
அ நகர்-தன்னில் வண்மை அருள் அழகு ஆண்மை பேசும் - வில்லி:27 145/3
மிதவை அம் பேழை-தன்னில் பொதிந்து நீ விட அப்போது அ
 நதியும் அ மகவை கங்கை நதியிடை படுத்தது அன்றே - வில்லி:27 150/3,4
நதியும் அ மகவை கங்கை நதியிடை படுத்தது அன்றே - வில்லி:27 150/4
அற்புத பங்கய நல் பதம் உந்தலின் அ குழியின் புடையே - வில்லி:27 191/1
கொண்டதாம் என ஒரு முனி ஆகி அ கொற்றவன் வாயில் சென்று அடைந்தான் - வில்லி:27 235/4
கண்டு மா மனம் உருகியே களித்திடும் கன்னனுக்கு அ நெடும் கடவுள் - வில்லி:27 240/3
சொலற்கு அரும் புகழ் சுரபதி கொடுப்ப அ தோன்றலும் தொழுது கை கொண்டான் - வில்லி:27 241/4
வரம் தரும் திருமால் அதை வினவி அ வாசவன் தனக்கு உரை வழங்கும் - வில்லி:27 242/4
நீ அ நாள் எனை பயந்தவள் என்னினும் நின் மொழி நெஞ்சுற தேறேன் - வில்லி:27 247/2
ஆண்டு மா மகனும் இரு கண் நீர் துடைத்து அ அன்னையை பன் முறை தேற்றி - வில்லி:27 254/1
கொன்று எனை பலி கொடு என்று கூறும் அ குமரன் கொன்றால் - வில்லி:28 26/3
அ வரம் அவற்கு நல்கி அ தினத்து அ இராவில் - வில்லி:28 34/1
அ வரம் அவற்கு நல்கி அ தினத்து அ இராவில் - வில்லி:28 34/1
அ வரம் அவற்கு நல்கி அ தினத்து அ இராவில் - வில்லி:28 34/1
உறவின் மிக்கவர் பகையின் எய்த்தவர் உதவும் அ படை குடை நிழல் - வில்லி:28 47/1
பூண்ட வெம் பரி தேர் மீது அ பொய் இலா மெய்யினானும் - வில்லி:29 9/1
என்றனன் என்றபோது அ பிதாமகன் இரு தாள் போற்றி - வில்லி:29 12/3
ஆகிய நராதிபதி அ முறை அறிந்தான் - வில்லி:29 65/2
பூழி பட நிலம் மிசை அ பொன் சுண்ணம் கமழ் மேனி புதல்வன் வீழ - வில்லி:29 69/1
ஆழி பரந்து ஆர்ப்பது என ஆர்த்தனர் அ பெரும் சேனை அரசர் எல்லாம் - வில்லி:29 69/4
வீர சாபமுடன் உரைக்கும் வெய்ய சாபம் வல்ல அ
 தீரன் வாளியால் அழிந்து சிலையும் ஏறு தேரும் விட்டு - வில்லி:30 10/1,2
மா மரு மாலையான்-தானும் மற்று அ வேல் - வில்லி:30 22/3
வேகமுடன் இப்படி அ வீமனும் உடற்றி அடல் வீடுமனொடு ஒத்த முது போர் - வில்லி:30 24/1
சரத்தால் மறைந்தது அகல் வானம் தரணிதலம் அ சரம் துணித்த - வில்லி:31 6/3
வேகம் பட நின்று ஒரு சமர வேலால் மீண்டும் அ வேந்தன் - வில்லி:31 8/3
மன்னன்-தனை அ சந்தனுவின் மைந்தன் பெரும் பேர் அணி நிறுவி - வில்லி:31 11/1
ஊழிமுக கனல் போல் எழும் அ பொழுது ஓடி அருச்சுனனும் - வில்லி:31 15/2
தூர்த்தன் அன்புடன் கண்டு உவந்து தன் தொக்க அ சேனையின் பக்கம் எய்தினான் - வில்லி:31 24/2
அமரர்_கோன் மகன் செம் கை அம்பினால் அற்ற வீரர்-தம் தலைகள் கவ்வி அ
 சமர பூமி சேர் ஞாளி மானுட தலை விலங்கின் இன் தன்மை சாலுமே - வில்லி:31 27/3,4
நென்னல் அம் கையில் கொண்டது என்னையே நேமியாக அ நீல மேனியான் - வில்லி:31 30/1
தாமும் அ வியூகமே சமைத்து முந்தினார் - வில்லி:32 3/2
அ வாரணம் வாரணம் ஆகியதே - வில்லி:32 10/4
ஆடும் கயம் ஆயின அ கயமே - வில்லி:32 13/4
என்னா இரங்கா மெய் நடுங்கா எடுத்தார் அணைத்தார் சகுனியும் அ
 பொன் ஆர் தடம் தேர் சல்லியனும் முதலா உள்ள பூபாலர் - வில்லி:32 25/3,4
கொன்றார் மற்று அ கொற்றவர் யாரும் கொலையுண்டார் - வில்லி:32 36/3
ஊனம் எய்தாது அ இறை போனான் உயிரோடும் - வில்லி:32 37/3
கேளா எப்போது ஏகுவம் என்று அ கிளர் கங்குல் - வில்லி:32 42/2
மீளா ஓடிற்று அ திசை வானோன் மிளிர் சென்னி - வில்லி:32 42/3
அ சாபம் ஒன்றாலும் அன்று அவ்வவர்க்கு அம்பு அநேகம் தொடுத்து - வில்லி:33 9/3
உச்சாசனம் சொல்லி நின்றான் அ அடல் மன்னர் உடன் ஓடவே - வில்லி:33 9/4
அ நீரிடை புகும் மூளைகள் அலை பாய்வன ஒருசார் - வில்லி:33 21/4
அ வானவர்-தமது ஆலயம் வலம் வந்த அருக்கன் - வில்லி:33 23/3
பெரும் சனம்-தன்னை அ பீடுடை வீடுமன் - வில்லி:34 5/3
தான் அ இரதம் உறாமல் விசையொடு தத்தி அருகு உறு சித்திர - வில்லி:34 20/3
இங்கு அளந்தவாறு அ புறத்து வான் எல்லை தான் அளந்து இந்த மன்னவர் - வில்லி:35 10/3
நெருநல் இ பெரும் சேனையோ நிலைதளர்ந்தது அ சேனையை - வில்லி:36 2/1
இன்றும் வேறும் என்று அ களத்து எண் இல் சேனையோடு எய்தினான் - வில்லி:36 3/2
முன் பிதா மருத்து என்னும் அ முதல்வனால் முடிவு எய்தினார் - வில்லி:36 8/4
அ பகல் அடு போர் செய்ய அன்று அமர் அழிந்து மாய்ந்த - வில்லி:36 19/3
கந்தர நெடும் கிரி கரத்தினில் எடுத்து அ
 சுந்தரன் வயங்கு திரள் தோள்-தனில் எறிந்தான் - வில்லி:37 22/3,4
சென்ற பரிதி ஆயிரம் பொன் சிகர பொருப்புக்கு அ புறத்து - வில்லி:37 41/1
தானும் முன் அணிந்தவாறு தானையை நிறுத்தி அ
 சேனை மன்னன் வந்து நின்ற நிலைமை கண்டு செம் கண் மால் - வில்லி:38 7/1,2
அ நிமித்தம் நல் நிமித்தம் ஆகும் என்று அகம் தெளிந்து - வில்லி:38 13/2
வில் நிமித்த வாளியால் அ வாளிகள் விலக்கினான் - வில்லி:38 13/4
வெவ் வனம் எரிக்கடவுள் உண்டிட வணக்கும் ஒரு வில்லியும் அ வில்லொடு எதிர் போய் - வில்லி:38 22/1
அன்று அ வருணன் அன்பால் அழுத செந்நீர் ஆறாய் - வில்லி:38 46/3
சகுனி அ தேரின்-நின்றும் இழிந்து கை தண்டம் ஏந்த - வில்லி:39 10/2
இன் சிலை மதன வேள் என வரும் குமரன் அ
 வன் சிலை வில்லி-தான் மகிழ்வுறும் குமரனை - வில்லி:39 21/1,2
கொற்றவர் நூற்றுவர்க்கு உரிய அ குமரனை - வில்லி:39 22/3
முந்து வாள் அபிமன் அ மூரி வில் குமரனை - வில்லி:39 24/1
சித்திரபானுவின் சீறி முன் செல்லும் அ
 மத்திரராசனை வருக நீ வருக என்று - வில்லி:39 28/1,2
இரதம் மேல் ஏற்றி அ இலக்கணகுமரனாம் - வில்லி:39 32/2
அ வாய் இமைப்போது அணுகாமல் காப்பார் சிலர் உண்டு ஆம் ஆகில் - வில்லி:39 39/3
ஒற்றரால் அ கணத்தே உணர்ந்த முரச கொடியோன் - வில்லி:40 2/2
வரை குலம் என்று கூறிடின் அ வரைக்கு வயங்கும் நேமி இல - வில்லி:40 19/1
தங்கள் மன்னன் அ முனை தனித்து வென்ற வின்மையும் - வில்லி:40 27/1
அந்த வேத முனியை ஓடி அ கணத்தில் வளையவே - வில்லி:40 28/4
நின்ற சேனை மன்னர்-தாமும் நின்ற அ நிலத்திடை - வில்லி:40 30/1
கற்ற சாரி ஓடும் அ கணக்கு அறிந்து புகழுவார் - வில்லி:40 33/2
அந்தி வானம் ஒத்தது உற்ற குருதி நீரில் அ களம் - வில்லி:40 42/3
மத களிறு சுத்தமாக இவனும் அ மகபதி எடுத்த கார்முகமும் அவன் - வில்லி:40 45/2
எரி பற்றி வரும் அனிலம் என வெற்றி வரி வளையும் இதழ் வைத்து அ ஒரு நொடியிலே - வில்லி:40 57/2
திளைத்தல் அரிது என்று அ களத்தில் பொன்றா அரசர் சென்றாரே - வில்லி:40 80/4
கரணமும் புலனும் மெய்யும் கலங்கி அ கணத்தில் யாரும் - வில்லி:41 96/3
தன்னை அ தனயன் செய்த தாழ்வு எலாம் தனையன்-தன்னை - வில்லி:41 105/1
பின்னை அ தந்தை செய்து பின்னிடாது அசைந்து நிற்ப - வில்லி:41 105/2
அ சாயகம் வடி வாள் கொடு அறுத்தான் அடல் அபிமன் - வில்லி:41 108/4
உற விளம்பி அ பொரு களம் முழுவதும் உரும் எறிந்தது ஒத்து உவகையொடு அதிரவே - வில்லி:41 120/4
பவனன் அன்று குத்தின கிரி என விசை பட விழுந்தது அ பரு மணி மகுடமே - வில்லி:41 129/4
நிலை அறிந்து புக்கு உரன் உற எறிதலின் நெரிநெரிந்தது அ தரணிபன் உடலமும் - வில்லி:41 130/2
ஆய நாள் அவனிதலத்து அ விதியை வெல்லும் விரகு ஆர் வல்லாரே - வில்லி:41 131/4
அ நிலத்து அகன்று மீண்டான் உற்றவாறு அறிகிலாதான் - வில்லி:41 146/4
அ தடம் தேரின்-நின்றும் அவனி மேல் அயர்ந்து வீழ்ந்தான் - வில்லி:41 158/4
போர் அமர் உடற்றி நீ அ பொன்நகர் அடைந்தபோது உன் - வில்லி:41 165/3
பொற்பு உற பொருத நீ அ பொன்னுலகு அடைந்த காலை - வில்லி:41 166/2
அந்தி படும் அ அளவின் ஆவி கவரேனேல் - வில்லி:41 179/3
அ பெரும் சேனையில் அவனை உள் உற - வில்லி:41 187/3
கேசவன் புரிவு எலாம் கிரீசன் என்னும் அ
 தேசவன் தெளிவுற செப்பிவிட்ட பின் - வில்லி:41 210/1,2
எண்ணின் மேல் இரண்டு என இலது என்று அ விறல் - வில்லி:41 211/3
போய் இடை மூழ்கு என அ புனலூடு ஒர் புயங்கம் எழுந்தது அதன் - வில்லி:41 221/2
வாயிடை வந்தனன் மாண் உருவாய் ஒரு மா முனி அ முனி அ - வில்லி:41 221/3
வாயிடை வந்தனன் மாண் உருவாய் ஒரு மா முனி அ முனி அ
 சேய் இடை நீரில் எடுத்தனன் மற்று ஒரு சிலையுடன் வாளியுமே - வில்லி:41 221/3,4
அ புரசூதனன் ஏவலின் அந்தணன் அமரர்பிரான்_மதலைக்கு - வில்லி:41 222/2
யாது ஒரு போது நினைத்தனை அ வழி எய்தும் உனக்கு இவை என்று - வில்லி:41 223/1
முதிர உரைத்தது ஓர் மொழி உளது அ மொழி மொழிதர வந்தனன் யான் - வில்லி:41 229/3
அ மொழி தீ உருமேறு என நீடு அவை அரசர் செவிப்பட ஓர் - வில்லி:41 230/1
அரக்கன் அ பேர் அவை அகன்ற பின் பகை - வில்லி:41 246/1
அ பதுமாசனன்-தனக்கும் ஆகுமோ - வில்லி:41 250/4
வித்தக வலவன் முன் செல தடம் தேர் விசயன் அ வினைஞர் மேல் நடந்தான் - வில்லி:42 9/4
நின்ற அ துரோணனுக்கும் நீடு போர் விளைந்ததால் - வில்லி:42 12/2
பகைவன் நின்ற அ நிலம் பதிற்றிரண்டு யோசனை - வில்லி:42 15/2
சின்னபின்னமாக எய்து செல்லும் அ தனஞ்சயன் - வில்லி:42 19/3
அநேகம் ஆயிரம் பேர் பட கவந்தம் ஒன்று ஆடும் அ கவந்தங்கள் - வில்லி:42 48/1
அநேக நாழிகை அருச்சுனன் சிலை மணி ஆர்த்தது அ களம் பட்ட - வில்லி:42 48/3
அ ஆடு அரவு உடையான் அழி ஆயோதனம் அந்தி - வில்லி:42 49/3
மன்றல் அம் பெரும் பொய்கை நீர் பருகி அ பொய்கையின் வளம் நோக்கி - வில்லி:42 68/2
மன்னு வார் கழல் மகபதி மதலை அ வரூதினி கடல் கண்டான் - வில்லி:42 70/4
கண்டபோது பின் கண்டிலன் கண்ட அ கடவுள் வாவியை நல் நீர் - வில்லி:42 71/1
வழிந்து போதல் கண்டு அடல் விடசேனன் அ வள்ளலுக்கு எதிர் ஓடி - வில்லி:42 130/2
அ நிலத்தினில் அவனுடன் நெடும் பொழுது அமர் புரிந்து அவன் கையின் - வில்லி:42 132/3
கலக்கம் உற்ற பின் தினகரன் மதலை அ காற்றின் மைந்தனை சீறி - வில்லி:42 137/2
மா மணி சிலை வாங்கி அ வீமன் மேல் - வில்லி:42 146/3
கூர் ஆழி பணித்தலும் அ களம் போல சிவந்தன அ குட-பால் எங்கும் - வில்லி:42 164/4
கூர் ஆழி பணித்தலும் அ களம் போல சிவந்தன அ குட-பால் எங்கும் - வில்லி:42 164/4
சிரத்தினில் எய்தலும் துணிந்தது ஒரு சரத்தால் துணிதலும் அ சிரம் வீழாமல் - வில்லி:42 167/2
கரத்திடையே வீழ்வித்தான் அவன் அதனை நிலத்து இட்டு அ கணத்தில் மாய்ந்தான் - வில்லி:42 167/4
பகலுடன் கார் இருள் பகைத்தால் பலிக்குமோ அஞ்சனபன்மனை அ போதில் - வில்லி:42 177/3
அ மொழி தன் செவி சுட போய் அ கணத்தே விசயனுடன் அங்கராசன் - வில்லி:42 181/1
அ மொழி தன் செவி சுட போய் அ கணத்தே விசயனுடன் அங்கராசன் - வில்லி:42 181/1
அ முறையில் பற்குனனால் ஆவி ஒழிந்தவர் அரசர் அநேக கோடி - வில்லி:42 181/3
பகல் இரா வர அழைத்தனன் பகைவர் பாகன் என்று படு பகலை அ
 அகல் இராவினில் அழைத்தனன்-கொல் என அண்டகூடம் உற இருள் அறுத்து - வில்லி:42 184/1,2
கன்றலும் அ வேல் அ கணத்து அவன் மேல் கால வெம் சூலம் ஒத்து எறிந்தான் - வில்லி:42 210/3
கன்றலும் அ வேல் அ கணத்து அவன் மேல் கால வெம் சூலம் ஒத்து எறிந்தான் - வில்லி:42 210/3
தராதிபர் பலரோடு அ இருவரையும் சரங்களால் சிரங்களை தடிந்தான் - வில்லி:42 215/4
சாத்தகி முனை சென்று அ முனைக்கு ஆற்றாது அரி எதிர் கரி என தளர்ந்தான் - வில்லி:42 218/4
வந்தவந்த வழி மடங்க நின்றது அ வரூதினி - வில்லி:43 10/4
குருவும் அ குருகுலேசன் கொற்ற வெம் சேனை-தானும் - வில்லி:43 12/1
அ புதல்வன்-தன்னை எடுத்து ஆற்றி தேற்றி அம்புய கண் அருவி துடைத்து அளி செய் காலை - வில்லி:43 35/2
பேச்சினால் வெருவுண்டும் படாதது உண்டோ பேர் அனிலன் மகனால் அ பெருமான் வாளி - வில்லி:43 40/4
தோள் வலியால் விலக்கவும் அ தொடை போய் வாச தொடை மிடை மார்பகம் அணுகு சுராரி தோள்கள் - வில்லி:43 41/2
தனது பாசறையில் ஆன அ குரிசில் சஞ்சயன்-தனை அழைத்து நீ - வில்லி:43 47/1
சேண் உயர் போதர எழு முழம் உடையது தெவ்வர் அஞ்சும் அ வேழம் - வில்லி:44 10/4
வீசி அ காளை மார்பின் எறிதலும் வீமன் ஏ ஒன்று - வில்லி:44 14/3
ஏசு இல் அ வேலும் தெவ்வன் யானையும் துணிய எய்தான் - வில்லி:44 14/4
கேமன் அ கரியின்-நின்றும் கிரியின்-நின்றும் இழியும் ஆளி - வில்லி:44 15/1
பரிய அ கதைப்போர் வல்ல பார்த்திவர் பலரும் காண - வில்லி:44 16/2
ஆழ் குருதி தடம் ஒத்தன அவரவர் அ உடல் சாய் அகமே - வில்லி:44 57/2
அ பெரும் தானை-தன்னில் அருச்சுனன் ஆதியான - வில்லி:44 88/3
நின்ற அ குரிசில் அருச்சுனன் தேர் மேல் நின்றருள் நீல மேனியனை - வில்லி:45 6/1
தென்னதென என முரலும் செவ்வி மாலை திரு தோளாய் யான் ஒன்று செப்பினால் அ
 இன் உரை கேட்டு ஒரு வரம் நீ நல்கல் வேண்டும் என் ஆணை என கரம் கொண்டு இறைஞ்சினானே - வில்லி:45 22/3,4
எதிர் மலைக்கும் சேனை-தன்னை இரு கூறு ஆக்கி இகல் புரிந்தால் என் கூற்றை இரிய வென்று அ
 கதிர் அளித்தோன் கூற்றினையும் அழித்திலேனேல் கடவுவன் தேர் அவற்கு என்று கனன்று சொன்னான் - வில்லி:45 27/3,4
எனக்கு எதிர் விசயன் அல்லது இல்லை அ விசயன் என்பான் - வில்லி:45 36/1
நின்ற அ கன்னன்-தன்னை நெஞ்சு உற மகிழ்ந்து நோக்கி - வில்லி:45 45/1
அ நிலத்திலே நிற்க வல் விரைந்து அறன் மகன் படைக்கு அதிபன் என்று முன் - வில்லி:45 53/2
பட்டு ஒழிந்த அ இருவர் சேனையின் பதிகளும் சயம் பட உடற்றினார் - வில்லி:45 56/2
வில் வணக்கி அ இருவரும் பொரும் வெம் சமத்தில் வீமனை உரத்தினும் - வில்லி:45 60/2
முரண் மிகும் திண் கடவுள் முரசுடை கொடி கொள் அணி முகிலின் வந்து அண்டர் குல முதல்வன் அ தனுவினொடு - வில்லி:45 85/3
பாய்ந்த அ பாணம்-தன்னை பாணியால் திமிர்ந்து வீமன் - வில்லி:45 98/1
தளர்ந்த அ தளர்ச்சி கண்டு தனஞ்சயன்-தன்னை தேற்றி - வில்லி:45 105/1
எய்த அ பகழி ஒன்றால் ஈசன் மா மதலை மாழ்கி - வில்லி:45 106/1
போன அ புரவித்தாமா புரிந்து போர் தொடங்கும் எல்லை - வில்லி:45 107/1
கோலினால் சுவற்றினான் அ குறுகலார் சேனை வெள்ளம் - வில்லி:45 111/4
உருத்திரன் தாதுவின் உற்பவித்த அ
 கருத்துடை முனிவன் மெய் கலங்கி வீழ்தலும் - வில்லி:45 130/1,2
அ தேர் அழிய கொடி வலவன் வய மா அனைத்தும் அற்று விழ - வில்லி:45 145/3
வென்னிட்டது அ மன்னன் வீர பெரும் சேனை - வில்லி:45 157/4
ஆகம் உற பிளந்த ஆண்தகை மீண்டு அ வீரன் - வில்லி:45 159/3
குடியாமல் அ குருதி கொப்பளித்து வாகை - வில்லி:45 161/1
கோல் கொண்டான் கன்னனும் அ கூற்றுக்கு எதிர் கூறும் - வில்லி:45 164/4
மற்று ஒரு தேர் ஏறி மருத்துவர்-தம் மைந்தனும் அ
 கொற்ற நெடும் கச்சை கொடியோன் திரு மைந்தன் - வில்லி:45 172/1,2
ஊர்ந்த சல்லியன் தேற்றினன் பற்பல உரைகளால் அ எல்லை - வில்லி:45 178/3
தப்ப அரும் சமர் விளைத்தனிர் நீயும் அ தருமன் மைந்தனும் வென்றே - வில்லி:45 179/1
அலை இரண்டு என அதிர்ந்து பொரும் அ இருவர் கை - வில்லி:45 199/3
உரவோனையும் அ முறை கொன்றதனோடு ஒக்கும் சில புன்சொல் உரைத்திடுவாய் - வில்லி:45 207/2
பொங்கு ஓதையும் அண்டம் உடைந்திட அ புறம் உற்று அகலாது செவிப்பட மற்று - வில்லி:45 211/3
தாமங்களின் வைப்பு அருள் காளையும் அ சரகூடம் அறுத்து அணி தானையொடும் - வில்லி:45 212/1
செ அம்பரம் ஒத்த களத்திடை அ செய்யோன் மகன் வன்பொடு சீறி விடும் - வில்லி:45 215/3
அ அம்பு நொடிப்பொழுதத்து அறவோன் அனுசன் தழல் அம்பை அவித்ததுவே - வில்லி:45 215/4
மகவான் அருள் வாளி தொடுத்தனன் அ மகவான் மகன் வாசிகள் ஏழுடை வெம் - வில்லி:45 218/1
பகவான் அருள் வாளி தொடுத்தனன் அ பகவான் அருள் தியாகபராயணனும் - வில்லி:45 218/2
பரமன் கணை ஏவினன் அ கணை அ பகவன் கணை நீறுபடுத்துதலின் - வில்லி:45 219/3
பரமன் கணை ஏவினன் அ கணை அ பகவன் கணை நீறுபடுத்துதலின் - வில்லி:45 219/3
காறி கனன்று அ கடும் தேர் செலுத்தும் கரும் பாகனார் - வில்லி:45 234/3
பெருத்த கடல் சுவறிய அ பெருமை-தனை எப்படி நாம் பேசுமாறே - வில்லி:45 259/4
அ இரவில் இமைப்பொழுதும் தரியாமல் அழுது அரற்றி அலமந்தாரே - வில்லி:46 11/4
இடிஞ்சு மேல் எழு தூளி முற்பகல் வரும் இரவினை நிகர்த்தது அ இரவு - வில்லி:46 23/2
விடிஞ்சதாம் என பரந்தது அ தேர்களின் மின்னிய மணிகளின் வெயில் போய் - வில்லி:46 23/3
காண் தகைய கேசரி வெம் சாபம் அன்னார் கண்இலான் மதலையர் அ களத்தில் அன்று - வில்லி:46 85/2
அ நெடு மா மறையால் அமரத்திடை அழி சேனை - வில்லி:46 102/1
பாய தடம்-தனில் மூழ்கினன் அ மறை பயில்வேன் என்று - வில்லி:46 103/2
ஆயவன்-தன்னை போல அ பெரும் பொய்கை எய்தி - வில்லி:46 130/2
அ நிலமே இருவருக்கும் அமர் புரியல் ஆன இடம் - வில்லி:46 154/1
அ தலத்தின் திசை நோக்கி அனீகினியும் அனைவோரும் - வில்லி:46 155/1
கொடி-கண் முரசு எழுதிய அ கோவேந்தன் கொடி தேர்விட்டு - வில்லி:46 157/3
செப்பாத வாய்மை எலாம் செப்பினான் செப்பவும் அ
 கைப்பான வல் நெஞ்ச கடும் கண்ணான் கண் மறுத்தான் - வில்லி:46 159/3,4
கந்த நறு மலர் கூந்தல் காந்தாரி_புதல்வனை அ
 குந்தி_மகன் முகம் நோக்கி கொடும் சொற்கள் சில சொல்வான் - வில்லி:46 164/1,2
பின் புகல் அறுமா துரந்தது அ பூத பெருமை யாம் பேசுறும் தகைத்தோ - வில்லி:46 207/4
பேதுற வெருவோடு இருந்தனர் கரிய பெரிய அ கங்குலில் துரோண - வில்லி:46 208/3
ஏதி பெற்று உவகையுடன் இமைப்பு அளவின் இருந்த அ வீரரும் தானும் - வில்லி:46 212/2
துள்ளிய விடை போல் செருக்கி அ புரத்தின் துவாரம் நின்றவரையும் கூட்டி - வில்லி:46 221/2
வேத பண்டிதன் நிற்க அ வீரனை - வில்லி:46 225/2
என்ன அ முனி-தன் இணை தாள் மலர் - வில்லி:46 234/1
அப்பால் அ பாண்டவர்கள் ஐவரொடும் புரிந்த செயல் அறைதும் அம்மா - வில்லி:46 242/4
அத்தன் அ தூண் அளித்தருள தழுவி நெரித்தனன் துகள்கள் ஆயது அம்மா - வில்லி:46 249/4
கனை கடல் பார் அளித்து அவரும் அ நகரின் அறநெறியே கருதி வாழ்ந்தார் - வில்லி:46 250/4

 மேல்
 
  அஃது (3)
அனலன் தரு சிலை வீரனும் அஃது எய்தினன் அந்தோ - வில்லி:12 163/4
உருள் தடம் தேரோய் என்றாள் அவனும் அஃது ஒருப்பட்டானே - வில்லி:21 58/4
இருப்பு உலக்கை கொண்டு எறிந்தனன் அவனும் அஃது எண் முறி பட எய்தான் - வில்லி:46 50/4

 மேல்
 
  அஃதே (2)
நிலை இலா இலக்கும் அஃதே நெஞ்சுற யாவன் எய்தான் - வில்லி:5 31/3
ஆரண மா முனிவரராய் என புகன்றான் அறன் மகனும் அஃதே என்றான் - வில்லி:10 16/4

 மேல்
 
  அக்கணம் (1)
அக்கணம் ஆசுவின் ஆசுகன் மைந்தன் - வில்லி:14 67/1

 மேல்
 
  அக்கரம் (1)
அக்கரம் யாவும் உணர்ந்த சிலை குரு ஆசுர சேனை நடு - வில்லி:41 4/1

 மேல்
 
  அக்குரோணி (3)
தீது இலாத திறல் அக்குரோணி பதினொன்று பெற்ற மிகு சேனையும் - வில்லி:27 98/4
பதினோர் அக்குரோணி சேனை பார் மிசை பரந்த அன்றே - வில்லி:28 23/4
கொற்றவர்-தம்மை ஏழ் அக்குரோணி வெம் சேனையோடும் - வில்லி:29 17/1

 மேல்
 
  அக்குரோணிகள் (1)
சேனை ஏழும் அக்குரோணிகள் திரண்டன திரை கடல் ஏழ் என்ன - வில்லி:28 8/2

 மேல்
 
  அக்குரோணியாய் (1)
பகுத்த பல் அணிகளின் பான்மை அக்குரோணியாய்
 மிகுத்த வெம் சேனையாம் வெள்ள நீர் வேலையை - வில்லி:34 3/1,2

 மேல்
 
  அக்ர (1)
ஆர்-கொலோ அக்ர பூசனைக்கு உரியார் அரசரில் அந்தணீர் உரை-மின் - வில்லி:10 112/1

 மேல்
 
  அக்ரோணி (3)
அக்ரோணி படையோடு போய் ஆன் அடித்தான் அவன் சார்பிலே - வில்லி:22 8/4
உரும் மிக்க முகில் போல் உரைத்தான் ஒர் அக்ரோணி உள தானையான் - வில்லி:22 10/4
கிருதவன்மா அக்ரோணி கிளர் படையோடு நின்-பால் - வில்லி:25 17/1

 மேல்
 
  அக (6)
பொற்பு அக முழவு விம்ம புரி வளை முழங்கி ஆர்ப்ப - வில்லி:2 83/3
ஏ அக விருத்த செவ்வியின் தனுவுக்கு ஏற்ற நாண் முறுக்கிவிட்டு என்ன - வில்லி:9 30/1
அக பொழில் கண்ட அ மரம் யாவையும் - வில்லி:21 96/1
தறுகண் மெய் படை உறுதியில் பொரு தமது அக படை என விராய் - வில்லி:28 47/3
முத்து அக வெண்குடை மன்னவன் ஏவலின் முன் பகலின்படியே - வில்லி:41 8/2
பண் அக இசை அளி பாடு தண்டலை - வில்லி:45 133/1

 மேல்
 
  அகங்கரித்தனன் (1)
ஆம் முறை அறிதும் என்று கொண்டு அறவும் அகங்கரித்தனன் வெகுண்டு அழலோன் - வில்லி:9 32/4

 மேல்
 
  அகங்கரித்தான் (1)
அன்புடைய தம்முன் அடி வீழ்ந்து அகங்கரித்தான்
 வன்புடைய தாதையினும் மிக்க வலியோனே - வில்லி:45 162/3,4

 மேல்
 
  அகங்கரித்து (3)
பலரும் உடன் அகங்கரித்து மேரு சார பார வரி சிலையின் நிலை பார்த்து மீண்டார் - வில்லி:5 50/1
அருள் இலா அரக்கர் இவ்வாறு அகங்கரித்து அரற்றும் இந்த - வில்லி:14 93/1
அ கணம்-தன்னில் மீண்டும் அகங்கரித்து ஆர்த்த காலை - வில்லி:14 105/4

 மேல்
 
  அகங்காரமும் (1)
அரு மார்பு இலக்காக எய் என்ன எய்யா அகங்காரமும்
 வரு மாசுணம்-தன்னை மறுகாலும் ஏவாமல் மறை செய்ததும் - வில்லி:45 229/1,2

 மேல்
 
  அகண்டமும் (8)
போய் அகண்டமும் போற்று கங்கையாள் - வில்லி:11 135/3
அந்தர வானும் அகண்டமும் ஒன்றா - வில்லி:14 57/3
அருள் வடிவாகி அகண்டமும் எங்கும் - வில்லி:14 59/3
அறத்தினது உருவாய் அகண்டமும் புரக்கும் அரசன் ஆங்கு இருந்துழி வந்து - வில்லி:15 4/3
தாள் இரண்டு உடையது ஒரு கரும் குன்றம் சரிப்ப போல் அகண்டமும் சரிப்பான் - வில்லி:15 5/2
மாதிரங்களும் செவிடுபோய் அகண்டமும் பொதுளி வாய் பிளந்தது அண்ட முகடும் - வில்லி:38 29/2
இனி அகண்டமும் சிதைக்கும் இறுதி காலம் என்னவே - வில்லி:43 9/4
சித்தினது உருவாய் அகண்டமும் தான் ஆம் செய்ய கண் கருணை அம் திருமால் - வில்லி:45 7/4

 மேல்
 
  அகத்ததோ (1)
ஆவியோ நிலையின் கலங்கியது யாக்கை அகத்ததோ புறத்ததோ அறியேன் - வில்லி:45 240/1

 மேல்
 
  அகத்தியன் (2)
அன்றி இரு பூ தலமும் இரு தட்டாக அகத்தியன் வாழ் குன்றினையும் அணி முக்கோண - வில்லி:7 46/3
அகத்தியன் முதலா உள்ள அனைவரும் வருதல் கண்டு - வில்லி:43 13/2

 மேல்
 
  அகத்தியன்-தனை (1)
அகத்தியன்-தனை வடக்கு இருத்தும் வகை உன்னினார்கள் சமமாகவே - வில்லி:10 60/4

 மேல்
 
  அகத்தில் (1)
ஆம் என கருதாது ஆலம் ஆகும் என்று அகத்தில் கொண்டான் - வில்லி:16 26/4

 மேல்
 
  அகத்து (4)
கலைப்புரவி ஊர் திருவையும் தொழுது புக்கனன் அகத்து உணர்வு மிக்க கலையோன் - வில்லி:3 53/4
அன்னையும் தாதை-தானும் அரும் சிறை அகத்து வைக - வில்லி:10 125/1
இரங்குறும் என் அகத்து இடரை நீக்குவாய் - வில்லி:21 21/4
அங்கு உள விடர் அகத்து அநேகம் ஆயிரம் - வில்லி:41 207/1

 மேல்
 
  அகந்தையோடு (1)
அகந்தையோடு அமர் ஆட எண்ணல் அரவ கேதனன் உங்களோடு - வில்லி:26 7/2

 மேல்
 
  அகப்பட்ட (4)
வலை-வாய் ஒருதான் அகப்பட்ட மான் போல் மாமி மருங்கு உற்றாள் - வில்லி:11 216/4
அழுதுஅழுது கொடும் புலி-வாய் அகப்பட்ட மான் பிணை போல் அரற்றாநின்ற - வில்லி:11 250/1
பண்ணுக்கு உருகி பறையால் அகப்பட்ட மான் போல் - வில்லி:23 24/1
தான் ஆடு அமரில் அகப்பட்ட தாழ்வுக்கு இரங்கி உளம் நொந்தார் - வில்லி:39 36/4

 மேல்
 
  அகப்பட்டது (1)
அகப்பட்டது போல் முன் நிற்கும் அருகு எய்தலும் கூர் ஆசுகம் போல் - வில்லி:16 19/1

 மேல்
 
  அகப்பட்டு (1)
தயங்கும் சிலை கை வாள் விசயன் சயமும் பிறர் முன் தான் அகப்பட்டு
 உயங்கும் செயலும் நினைந்துநினைந்து உள்ளம் சுட போய் ஊர் சேர்ந்தான் - வில்லி:3 82/3,4

 மேல்
 
  அகப்பட்டும் (1)
தடை கொடுத்தான் அகப்பட்டும் தலையழிக்க நினையாமல் தானே அம்ம - வில்லி:11 264/3

 மேல்
 
  அகப்பட (1)
கோடு அகப்பட வரும் புனல் விழைவினால் குளிர் துறை மருங்கு உற்றோர் - வில்லி:2 40/1

 மேல்
 
  அகப்படான் (1)
எழிலுடை கொண்டல் வண்ணன் அகப்படான் எவர்க்கும் என்றான் - வில்லி:27 171/4

 மேல்
 
  அகப்படு (1)
தீது அகப்படு புன் தொழில் இளைஞரின் சிந்தனை சிறிது இன்றி - வில்லி:11 66/3

 மேல்
 
  அகப்படுத்தல் (1)
அற்றோர் போல வில் வலியால் அறத்தோன்-தன்னை அகப்படுத்தல்
 மற்று ஓர் பிறப்பில் தெரியாது இ பிறப்பில் முடிக்க மாட்டேமால் - வில்லி:39 38/3,4

 மேல்
 
  அகப்படுத்தி (1)
இ வாய் நாளை அகப்படுத்தி தரலாம் என்றான் எழில் மறையோன் - வில்லி:39 39/4

 மேல்
 
  அகப்படுத்தின் (1)
அனுவே என்ன அகப்படுத்தின் அல்லால் செற்றம் அறாது என்றான் - வில்லி:39 37/4

 மேல்
 
  அகப்படுத்தினன் (1)
தகர்த்து வில்லொடும் அகப்படுத்தினன் அவன்-தனையும் - வில்லி:22 17/4

 மேல்
 
  அகப்படுத்து (1)
பரதவர் வலையின் அகப்படுத்து அரிய பாலகன் ஒருவனும் இவளும் - வில்லி:1 111/3

 மேல்
 
  அகப்படும் (2)
அகப்படும் தராதிபன்-தன் அற்ற வில்லின் நாணினால் - வில்லி:3 79/2
அங்கு தரியாது இவன் கரத்தே அருள் கூர் நெஞ்சன் அகப்படும் என்று - வில்லி:39 45/2

 மேல்
 
  அகம் (13)
அகம் மலர்ந்து முனி ஆசி சொற்றிடவும் அன்னை ஆர்வ உரை கூறவும் - வில்லி:4 63/1
ஆடுதல் நோக்கிநோக்கி அகம் மகிழ்ந்து ஏகினாரே - வில்லி:5 15/4
அகம் நெடும் போர் செய்தாலும் ஐவரை அடர்க்க ஒணாது - வில்லி:11 48/3
அளி பயில் அமுதம் உண்டு அகம் மகிழ்ந்து உள - வில்லி:12 146/3
அ உரை கேட்ட தேவர் அகம் மகிழ்ந்து அவனுக்கு அன்பால் - வில்லி:13 3/1
அள்ளினர் அமுது என அகம் நனி மகிழா - வில்லி:13 143/3
அன்ன போழ்தினில் அகம் மகிழ்ந்து அருளுடன் நோக்கி - வில்லி:14 31/3
அகம் மிக மகிழ்ந்து வேந்தன் அந்தணன்-தன்னோடு ஆட - வில்லி:22 118/2
பொன் அகம் கொள் புய விதுரன் இல்லிடை புகுந்தது என்-கொல் இது புகல் எனா - வில்லி:27 105/3
அ நிமித்தம் நல் நிமித்தம் ஆகும் என்று அகம் தெளிந்து - வில்லி:38 13/2
அகம் கலங்க மற்று ஒர் தண்டு அருச்சுனன்-தன் மேல் விட - வில்லி:42 31/2
அகம் ஆய தயித்தியரின் பொருவோன் உயிர் கைக்கொடு போதுவமே - வில்லி:45 209/4
அமல நாரணனை காணவும் பெற்றேன் என்று தன் அகம் மிக மகிழ்ந்தான் - வில்லி:45 245/4

 மேல்
 
  அகம்-தனை (1)
என் அகம்-தனை ஒழித்து நென்னலிடை இந்த மா நகரில் எய்தியும் - வில்லி:27 105/2

 மேல்
 
  அகம்-தொறும் (2)
கான் மணம் கமழ் தடம் கா அகம்-தொறும்
 தேன் மிகு சுனை நெடும் சிலம்பு அகம்-தொறும் - வில்லி:4 27/2,3
தேன் மிகு சுனை நெடும் சிலம்பு அகம்-தொறும்
 மேல் மணம் புரிந்தனர் வேட்கை விஞ்சவே - வில்லி:4 27/3,4

 மேல்
 
  அகமே (2)
ஆழ் குருதி தடம் ஒத்தன அவரவர் அ உடல் சாய் அகமே
 ஏழ் புயல் வானம் இருண்டிட எங்கும் எழுந்த இரும் துகளே - வில்லி:44 57/2,3
ஆவமொடு ஒத்தன ஆடவர் நெஞ்சுகள் ஆகியபோது அகமே
 பூ வலயத்து உடல் ஆர் உயிர் வானிடை புக்கன போதகமே - வில்லி:44 63/1,2

 மேல்
 
  அகரு (1)
அகரு நாறு தண் காவில் அரும் பகல் - வில்லி:21 90/3

 மேல்
 
  அகல் (50)
கரிய நெடுமால் பிரமன் இந்திரன் முதல் பலர் கலந்த அகல் வான் நிகருமே - வில்லி:3 54/4
பொக்கென கொடு போய் அகல் வனத்திடை புகுந்தான் - வில்லி:3 130/3
வரை தடம்-தொறும் கதுவிய கடும் கனல் மண்டலின் அகல் வானில் - வில்லி:9 13/1
அதிர் முழக்கின கரு முகில் ஏழுடை அண்டர் கோன் அகல் வானுக்கு - வில்லி:11 84/1
எடுத்த நீள் கொடி ஆடை வான் அகல் வெளி எங்கணும் நெருங்கி கீழ் - வில்லி:11 85/1
மேகம் குருதி பொழிந்து அகல் வான் மீனும் பகலே மிக விளங்கி - வில்லி:11 227/1
அம் கண் அகல் வானோரும் ஆனகமும் வலம்புரியும் அதிர தங்கள் - வில்லி:11 249/3
எழுந்து தடுமாறி அகல் வானில் உற வேடனும் இளைத்து அவசம் உற்றனன் அரோ - வில்லி:12 106/4
ஓர் ஆயிரம் அகல் வான்மணி ஒக்கும் தவிசிடையே - வில்லி:12 158/1
ஆர்த்தார் அகல் வானமும் ஆழ் கடலும் - வில்லி:13 68/1
தீர்த்தான் இவன் என்று அகல் வான் உறை தேவர் எல்லாம் - வில்லி:13 99/4
அ கணை விசையுடன் அகல் வெளி மிசை போய் - வில்லி:13 138/1
புகையொடு தெறு கனல் அகல் வெளி பொதுள - வில்லி:13 140/3
நீள் அகல் வானம் நெருங்க மருங்கே - வில்லி:14 53/1
மை வகை சேர் அகல் வானவர் எல்லாம் - வில்லி:14 54/4
அந்த மா நகரின் தென் பால் அகல் விசும்பு உற நின்று ஓங்கும் - வில்லி:14 84/1
கோள் இரண்டு அஞ்சி பிறை இரண்டு அகல் வான் குகையிடை புகுவதே போல - வில்லி:15 5/3
வில் மைந்தரையும் மதியாமல் விரைந்து உள் புகுந்து விசைத்து அகல் வான் - வில்லி:16 17/3
அருந்தும் அ வயின் அகல் விசும்பிடை அசரீரி - வில்லி:16 52/2
அறத்தின் மைந்தனும் இளைஞரும் புவி ஆசை அற்று அகல் அடவியின் - வில்லி:26 3/1
அகல் விசும்பிடை மிடைவன நெடும் கொடி ஆடை - வில்லி:27 59/4
தூயோய் ஊர் கோள் பரிதி-தனை சூழ்ந்தது அகல் வான் மீது என்றே - வில்லி:27 223/4
அகல் நிலத்திடை வரு நதி புனல் அருவருத்து உயர் நதியின்-வாய் - வில்லி:28 46/2
பயில் படை நடக்க அகல் முகடுற நிரைத்து அரிய பகலையும் மறைத்த துகளே - வில்லி:28 64/4
அகல் வெளி முகடு உற அதிர்ந்து மேல் எழும் - வில்லி:30 18/3
சரத்தால் மறைந்தது அகல் வானம் தரணிதலம் அ சரம் துணித்த - வில்லி:31 6/3
நூறு அம்பு அகல் மார்பில் நுழைந்தன பின் - வில்லி:32 19/2
வீராபிடேகம் செய் வய வீமன் அகல் மார்பில் மிக மூழ்கவே - வில்லி:33 11/4
ஐயாயிரம் முடிமன்னவர் அகல் வானம் அடைந்தார் - வில்லி:33 22/4
நாலு மறைகளும் ஓலம் என அகல் வானம் என முழு ஞானமே - வில்லி:34 26/3
மை பேர் எழிலி அகல் வானிடை வந்த எல்லை - வில்லி:36 31/2
வல் அடல் அரக்கன் அகல் மார்பின் மிசை விட்டான் - வில்லி:37 24/4
தூளியே அண்டம் உற தூர்த்து முதல் அகல் விசும்பை - வில்லி:40 8/1
முளை எயிற்று இள நிலவு எழ அகல் வெளி முகடு உடைப்பது ஓர் நகை செய்து கடவினன் - வில்லி:41 85/3
அரணி ஒத்து எரி கதுவின சில கணை அகல் முகட்டையும் உருவின சில கணை - வில்லி:41 89/3
அந்தரம் அமையும் என்று இ அகல் இடம் துறந்த ஐயா - வில்லி:41 164/2
நாக விந்தம் வளர்ந்துவளர்ந்து அகல் நாகம் ஒன்றியது என்று நடுங்கிட - வில்லி:42 124/1
அகல் அரி கொடி அற்று கொடிஞ்சியும் - வில்லி:42 150/3
அகல் இராவினில் அழைத்தனன்-கொல் என அண்டகூடம் உற இருள் அறுத்து - வில்லி:42 184/2
புடவி உற அகல் வெளி முழுவதும் இவர் பொழியும் மழை எழு புயல் மழை என விழ - வில்லி:44 31/3
தார் ஆர் அகல் வரை மார்பினர் சஞ்சத்தகர்-தாமும் - வில்லி:44 64/3
அம் சோற்று மடல் கைதை கமழும் கானல் அகல் குருநாட்டு அரி ஏறே ஆனின் தீம் பால் - வில்லி:45 20/2
அகல் உததி உடை ஆடை அவனி முற்றும் அவனது இனி என ஆர்த்தது அரசன் சேனை - வில்லி:45 30/4
அகல் வெளி புதைத்தன அம்பும் அம்புமே - வில்லி:45 126/4
அடுத்தார் விரைவில் அகல் வானத்து அழகு ஆர் காதல் அரம்பையரே - வில்லி:45 141/4
பொங்கி கனல் சாலம் எழுந்தது என புகையும்படி போய் அகல் வான் நதியின் - வில்லி:45 213/3
அகல் உலகில் வீரர் எலாம் மதிக்க எய்தான் அந்த ஆசுகம் உருவி அப்பால் ஓடி - வில்லி:45 252/3
இதையத்தன் ஆகி அகல் பகலோன் மறித்து அவுணர் எதிர் அஞ்சுமாறு பொருதான் - வில்லி:46 2/2
புதைய பரந்த அகல் இருளும் துரந்து உரகர் புவனத்தினூடு புகவே - வில்லி:46 2/4
வாள் நாடு அருக்கன் குடிபோம் அகல் வானொடு ஒத்தார் - வில்லி:46 109/4

 மேல்
 
  அகல்வதன் (1)
எஞ்சின நிருபன் உயிரினை நிறுத்தி இ இரவு அகல்வதன் முன்னர் - வில்லி:46 209/1

 மேல்
 
  அகல்வரே (1)
நயனன் அருள் கொன்றை மாலை-தனை இவர் நடு இடில் இரண்டு பாலும் அகல்வரே - வில்லி:41 47/4

 மேல்
 
  அகல (5)
அருகு அணுகாவகை அகல இருந்தால் - வில்லி:3 104/3
அன்னோன் அகல அவன் மேல் அவள் ஆசை விஞ்சி - வில்லி:5 80/1
அ காலையில் விசயன்-தனது இடர் ஆர் இருள் அகல
 செ காவியும் அரவிந்தமும் வரி வண்டொடு திகழ - வில்லி:12 165/1,2
தேர் உதய பானு என நின்ற விசயன்-தன் எதிர் தெவ்வர் பனி என்ன அகல
 தார் உதயம் ஆம் நிருபர் வேலை சுவற தனது தண்டு தனி கொண்டு குதியா - வில்லி:38 19/1,2
அருகு சென்று சென்று அடி வைத்து அடுத்தனர் அகல நின்றுநின்று ஒர் இமைப்பின் முட்டினர் - வில்லி:45 147/3

 மேல்
 
  அகலத்தின் (1)
அதிர தன் எதிர் களிறு பொர விட்ட நொடியில் அவன் அகலத்தின் உருவ விடவே - வில்லி:40 65/4

 மேல்
 
  அகலத்து (2)
அழுந்த வெவ் விரலால் பிடித்து அவன் அகலத்து அடி கொடு மிதித்து வெண் பிறையின் - வில்லி:15 16/3
அரக்கனை அகலத்து அமுக்கியிட்டு அவன்-தன் அவயவம் யாவையும் ஒன்றா - வில்லி:15 19/2

 மேல்
 
  அகலம் (3)
மண்ணினிடை வீழ்தரும் முன் மார்பு அகலம் அல்லதை வயங்கு புறம் என்று தெரியான் - வில்லி:12 112/2
ஆழம் புணரியினும் பெரிது அதினும் பெரிது அகலம்
 சூழ் எங்கணும் வண் தாமரை துறை எங்கணும் நீலம் - வில்லி:42 52/1,2
அகலம் உடையன முதுகு இரு புடையினும் அணியும் மணி கணகண என அதிர்தரு - வில்லி:44 20/3

 மேல்
 
  அகலமும் (3)
நூபுரத்து அரவ வீதி அகலமும் நோக்கினாரே - வில்லி:6 28/4
அவரவர் அகலமும் அணி கிளர் கரமும் - வில்லி:13 132/3
அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகி அவன் அகலமும் திண் புயமும் வடி சுடர் பகழி பல - வில்லி:45 90/1

 மேல்
 
  அகலவும் (1)
போது அகலவும் அவன் புலம்பல் போகவும் - வில்லி:21 19/2

 மேல்
 
  அகலா (3)
பரிசயப்படு தண் சததள பொகுட்டு பார்ப்பு உறை பள்ளிவிட்டு அகலா - வில்லி:6 20/4
வளை தழும்பு அகலா மரகத மலை போல் வடிவு அழகு உடைய எம் மாயோன் - வில்லி:18 23/2
நறை மலர் குழலார்-தமக்கு மெய் அகலா நாணமே நலம் செய் பூண் எனினும் - வில்லி:21 47/3

 மேல்
 
  அகலாது (1)
பொங்கு ஓதையும் அண்டம் உடைந்திட அ புறம் உற்று அகலாது செவிப்பட மற்று - வில்லி:45 211/3

 மேல்
 
  அகலாதே (1)
நடந்த நாயகன் கரு முகில் வண்ணம் என் நயனம் விட்டு அகலாதே - வில்லி:28 1/4

 மேல்
 
  அகலாவே (1)
மாயவன் திருவடிவமும் அழகும் என் மனத்தை விட்டு அகலாவே - வில்லி:16 1/4

 மேல்
 
  அகலான் (1)
அம் சொல் முனி-தானும் இவன் மேல் எவரினும் பெருக அன்புடையன் ஆகி அகலான்
 நெஞ்சு உற அரும் கலைகள் கற்குமவர்-தம் அளவில் நேயம் நிகழாதவர்கள் யார் - வில்லி:3 48/3,4

 மேல்
 
  அகலிகை (1)
தேடிய அகலிகை சாபம் தீர்த்த தாள் - வில்லி:32 1/1

 மேல்
 
  அகலிடந்தனில் (1)
அண்டர் யாவரும் மானுட முனிவரும் அகலிடந்தனில் மற்றும் - வில்லி:16 13/1

 மேல்
 
  அகலிடம் (1)
அகலிடம் செம் சேறு ஆக அமரருடன் அசுரரை போல் அமர்செய் காலை - வில்லி:42 177/2

 மேல்
 
  அகலியை-தன் (1)
கல் கொண்ட அகலியை-தன் உருவம் மீள கவின் கொள்ள கொடுத்த திரு கமல பாதம் - வில்லி:14 1/3

 மேல்
 
  அகலும் (2)
கரும்பொழுது அகலும் முன்னே கொல்வதே கருமம் என்றான் - வில்லி:27 168/4
தனி வந்து அகலும் தூதனை போய் தானே அணுகி தடம் சாப - வில்லி:27 225/1

 மேல்
 
  அகலும்படி (1)
குற்றம் அகலும்படி குணங்களை நிறுத்தும் - வில்லி:2 103/3

 மேல்
 
  அகலுற (1)
பொற்பு அகலுற ஒளி புரியும் நேமியான் - வில்லி:32 2/2

 மேல்
 
  அகவு (1)
அகவு பச்சிளம் தோகை போல் நின்ற அ அணங்கை - வில்லி:7 70/2

 மேல்
 
  அகழ்ந்த (1)
அகழ்ந்த நீர் ஆடை ஞாலத்து ஆர்-கொலோ அமைவின் மிக்கோர் - வில்லி:22 132/4

 மேல்
 
  அகழி (4)
ஆரவம் மிகுந்த பல் புள் அகழி சூழ் புரிசை கண்டார் - வில்லி:5 17/4
புரி வளை தரளம் சொரி புனல் அகழி புரிசை சூழ் புரம் குடி புகுந்தார் - வில்லி:6 26/4
கதிர் மணி அகழி மா மேகலையுடை நகர மாதின் - வில்லி:6 34/3
பாற்கடல் வளைத்தது ஒக்கும் பல் மலர் அகழி அம்மா - வில்லி:25 4/4

 மேல்
 
  அகற்ற (2)
மா பாரதம் அகற்ற மற்று ஆர்-கொல் வல்லாரே - வில்லி:27 32/4
அன்ன பொழுது எம்பெருமான் பணி கொண்ட சுடர் ஆழி அகற்ற நோக்கி - வில்லி:42 169/3

 மேல்
 
  அகற்றார் (1)
உந்து புனலிடை புதையார் ஓர் ஊரில் இருப்பு அகற்றார் உரையும் தப்பார் - வில்லி:41 243/4

 மேல்
 
  அகற்றி (14)
மயில் அனாள் தனது வடிவு அகற்றி இகல் யாகசேனனது வயினிடை - வில்லி:1 152/3
இம்பர் நோய் அகற்றி எல்லா எண்ணமும் முடித்தும் என்றான் - வில்லி:2 113/4
ஆடம்பர மன் வேடம் அகற்றி தொழுதகு தொல் - வில்லி:7 7/1
ஐவரையும் தனித்தனியே முகம் கொண்டு கொடும் கோபம் அகற்றி நீங்கள் - வில்லி:11 261/2
நீறு பட்டு இலங்கும் மெய் நிலவு ஒளியால் நெஞ்சினில் இருளினை அகற்றி
 மாறுபட்டிடும் ஐம்புலன்களும் ஒடுக்கும் மா தவன் வளர்த்த செம் தழலால் - வில்லி:12 58/1,2
அன்று அரன் இருந்த யோகினை அகற்றி அறிவு இலாது அநங்கனா வெந்த - வில்லி:12 66/1
தழுவினன் பெரும் துயர் அகற்றி தண்ணளி - வில்லி:12 123/1
வெம் முனிவு அகற்றி நாமும் மேம்பட வேண்டின் இன்னம் - வில்லி:18 10/3
விடைத்தனன் அகற்றி மெய் மேவு பூதியும் - வில்லி:21 77/2
உயர் முறைமை தப்புமவர் குடை நிழலில் இற்றை அளவு உள குறை அகற்றி இனி நான் - வில்லி:28 64/1
இவ்வாறு உரைத்த வேந்தர்-தமக்கு எய்தும் சிறப்பு செய்து அகற்றி
 கை வார் சாப முனிவரன்-தன் கழல் கால் வணங்கி ஏகுக என - வில்லி:39 44/1,2
வாகனாதியும் அகற்றி நின்-மின் என்ன மாருதி மைந்தனை ஒழிந்தோர் மண்ணின் மீது - வில்லி:43 36/3
பானுவின் மதலை கவசமும் அகற்றி பரிந்து பல் வினைகளும் புரிந்தாய் - வில்லி:45 10/4
பருவரல் அகற்றி இருவர் வீரரையும் பாசறை வாயிலில் நிறுத்தி - வில்லி:46 213/1

 மேல்
 
  அகற்றினன் (1)
மனன் இடர் அகற்றினன் அ மச்ச வள நாடன் - வில்லி:23 13/2

 மேல்
 
  அகற்றினார் (1)
கலகமிடும் பரிதாபம் அகற்றினார் இனிமையுடன் கலந்த கேள்வர் - வில்லி:8 15/4

 மேல்
 
  அகற்றினானே (2)
மறுப்பது புரியா ஞானி மன துனி அகற்றினானே - வில்லி:22 133/4
வாக்கு உந்தி மலரோன் பின்னும் மன தளர்வு அகற்றினானே - வில்லி:27 158/4

 மேல்
 
  அகற்றுதற்கு (1)
அடைந்தவர் இடுக்கண் அகற்றுதற்கு எண்ணி ஆடக பொருப்பினால் கடலை - வில்லி:42 3/1

 மேல்
 
  அகற்றும் (5)
நல் தவம் அகற்றும் முன்னமே விரைந்து நாம் உயிர் கவருதல் வேண்டும் - வில்லி:12 80/2
நலிவு எலாம் அகற்றும் நாமம் நால்_இரண்டு எழுத்துடன் - வில்லி:38 1/2
சேர வானம் அது இருள் அகற்றும் இரண்டு செம் சுடர் என்னவே - வில்லி:41 21/3
மா துயர் அகற்றும் மற்ற வாய்மை கேட்டு அங்கு ஞான - வில்லி:46 114/3
வினை அகற்றும் பசும் துளவோன் துவரை நகர் திசை நோக்கி மீண்டான் சீர்த்தி - வில்லி:46 250/3

 மேல்
 
  அகற்றுமாறு (1)
அறிந்தவர்க்கு அன்றி அறியொணா ஐயன் அவர் துயர் அகற்றுமாறு உரைப்பான் - வில்லி:42 211/4

 மேல்
 
  அகற்றுவன் (1)
நிருபர்-தம் எதிரே நின் மகன் காண நீடு உயிர் அகற்றுவன் என்றே - வில்லி:42 216/4

 மேல்
 
  அகற்றுவித்த (1)
தப்பாமல் நிலமடந்தை-தன் பாரம் அகற்றுவித்த சார்ங்கபாணி - வில்லி:46 242/3

 மேல்
 
  அகற்றுவித்திடலாம் (1)
அகன்றால் இவன் உயிர் பிறிது ஓர் அம்பினால் அகற்றுவித்திடலாம்
 இகன்ற போர் முனையில் நாளை இ வடி வேல் எறிந்து நான் இமையவர்க்கு_இறைவன் - வில்லி:42 209/2,3

 மேல்
 
  அகன் (10)
அம்பரத்தவர் கற்பக கா நிகர் அந்த அந்தப்புரத்து அகன் காவினில் - வில்லி:21 2/2
ஐந்து அரசும் அன்று தன் அகன் கடை இருக்க - வில்லி:23 8/2
அந்தோ நெடு நாள் அகன் கானில் அடைந்திர் என்று - வில்லி:23 22/3
அப்போது அனிகத்தோடும் அகன் பாசறை புக்கார் - வில்லி:33 24/4
அகன் பட்ட நுதல் வேழம் அன்னான் மேல் எறிந்து எறிந்திட்டு ஆர்த்த காலை - வில்லி:42 178/2
கண் அகன் காவிரிநாடன் கை கணை - வில்லி:45 133/2
விரி துளவம் புனை மாயன் வஞ்சனை உளன் விசயன் அகன் தட மார்பகம் புதைதர - வில்லி:45 222/3
பூண்டு உத்தமம் ஆம் மறை கொண்டு அகன் பொய்கை புக்கான் - வில்லி:46 112/4
மாதவன் விதியால் அகன் பெரும் பாடி மா நகர் காவல் கொண்டு உற்ற - வில்லி:46 208/1
சிந்த யாரையும் செற்று அகன் பாசறை - வில்லி:46 222/3

 மேல்
 
  அகன்ற (15)
அன்று தொட்டு இவனும் அகன்ற பூம்_கொடியை அழகுற எழுதி முன் வைத்தும் - வில்லி:1 85/1
மார்பினும் அகன்ற கல்வி வனப்பினும் நிறைந்த சீர்த்தி - வில்லி:2 89/1
இருந்து இளைப்பு அகன்ற பின் இவனை மற்றை நாள் - வில்லி:3 23/1
அகன்ற மெய்ம்மை உடையாய் அறிதி என்றேன் என்று - வில்லி:3 44/3
அகன்ற ஞாலம் இவன் வழி ஆக்குவாய் - வில்லி:3 112/4
அ வனம்-தன்னில் வந்த அரசு எலாம் அகன்ற பின்னர் - வில்லி:12 20/1
பெண்ணுடை மடம் நாண் அகன்ற பேர் அமளி பேச்சு எலாம் பேசி வந்து அடுப்பார் - வில்லி:12 63/2
பழித்து அகன்ற பெரும் பகு வாயினார் - வில்லி:13 32/4
அறத்தொடு பகைக்கும் நெஞ்சர் பிலத்தினும் அகன்ற வாயர் - வில்லி:14 87/2
அ நெடு வனத்தில் சில் நாள் அகன்ற பின் அமித்திரன் பேர் - வில்லி:18 1/1
பின்னரும் சில் நாள் அகன்ற பின் நகுலன் பேர் அழகினுக்கு வேள் அனையான் - வில்லி:19 20/1
கடிகை நால் அவண் சென்ற பின் கடை சிவந்து அகன்ற
 நெடிய கண்ணி அன்று இட்ட வெம் சாபமும் நீங்க - வில்லி:22 57/1,2
கூறிய வேக நாக கொடியவன் அகன்ற பின்னர் - வில்லி:25 19/1
வேந்தர் யாரையும் விடை கொடுத்து அகன்ற பின் விமலன் - வில்லி:27 74/1
அரக்கன் அ பேர் அவை அகன்ற பின் பகை - வில்லி:41 246/1

 மேல்
 
  அகன்றதன் (4)
அ கோலம் அனைவரும் கைதொழுது நோக்கி அருள் நலம் பெற்று அகன்றதன் பின் அனைத்து உலோகத்து - வில்லி:7 55/2
நெடு வேனில் புகுதர மேல் இளவேனில் அகன்றதன் பின் நிகர் இல் கஞ்ச - வில்லி:8 14/1
தந்தை மொழி தனயருக்கு சாற்றி முனி அகன்றதன் பின் தம்பி ஆன - வில்லி:10 14/1
ஞானம் அன்பொடு இனிது உரைத்து ஞானமுனி அகன்றதன் பின் சாம பேத - வில்லி:27 2/1

 மேல்
 
  அகன்றது (1)
வேனிலும் அகன்றது அருக்கனும் குட-பால் வெண் திரை வேலை-வாய் வீழ்ந்தான் - வில்லி:12 67/4

 மேல்
 
  அகன்றன (1)
நன் பெரு வனம் செறி நாள் அகன்றன
 பின் பிறர் அறிவுறா பெற்றி பெற்று நீர் - வில்லி:16 67/1,2

 மேல்
 
  அகன்றார் (2)
அச்சமே துணையா அருக்கனும் ஒழிந்த அருக்கர் பன்னொருவரும் அகன்றார் - வில்லி:9 46/4
ஆன அ கிரீடை யாவையும் புரிந்தும் ஒரு பயன் பெற்றிலர் அகன்றார்
 கானகம் முழுதும் பரிமளம் பரப்பி கான வண்டு இமிர்தர புகுந்த - வில்லி:12 67/2,3

 மேல்
 
  அகன்றால் (1)
அகன்றால் இவன் உயிர் பிறிது ஓர் அம்பினால் அகற்றுவித்திடலாம் - வில்லி:42 209/2

 மேல்
 
  அகன்றான் (2)
இளைத்தவர் இன்னல் ஒழித்து மீண்டு அகன்றான் இவரும் மீண்டு இறைஞ்சி ஆங்கு இருந்தார் - வில்லி:18 23/4
பரசுற்று அகன்றான் பிழை கொன்ற பகடு போல்வான் - வில்லி:23 25/4

 மேல்
 
  அகன்றிடும் (1)
புகன்றபோது அருக்கன் புதல்வனும் மாய போர் இது கங்குல் இ பொழுதே அகன்றிடும்
 அகன்றால் இவன் உயிர் பிறிது ஓர் அம்பினால் அகற்றுவித்திடலாம் - வில்லி:42 209/1,2

 மேல்
 
  அகன்றிடுவன் (1)
பிரிந்து அகன்றிடுவன் இ பிறப்பு மாற்றியே - வில்லி:1 49/4

 மேல்
 
  அகன்றிலாமையினால் (1)
அளவிலே குவித்து அளியொடும் அகன்றிலாமையினால்
 களி கொள் தோள் விலை கணிகையை போன்றது அ கங்குல் - வில்லி:27 95/3,4

 மேல்
 
  அகன்று (10)
சென்று தங்கள் நாடு அகன்று தெவ்வு நாடு குறுகினார் - வில்லி:3 74/4
மார வசந்தனை அகன்று வயங்குறு வெம் கோடையினால் மறுகி ஆற்றாது - வில்லி:8 16/1
தாதைதாதையை தாம் அகன்று பின் - வில்லி:11 138/1
அரிவையோடு அகன்று நீவிர் ஐவரும் அடவி எய்தி - வில்லி:11 275/1
ஆறு இரு காதம் அகன்று உயர் தோளான் - வில்லி:14 71/1
அனலும் முது கானகம் அகன்று நெடு நாள் நம் - வில்லி:23 7/1
மகர வாரிதி அகன்று மா மருங்குற அணைந்த - வில்லி:27 97/3
எரி அமுது அருந்த கானம் எரித்த நாள் அகன்று போன - வில்லி:27 155/1
அயல் இவர் அகன்று போகில் அமர் பொர அறவும் எளிது உண்டு உபாயம் நுதல் எரி - வில்லி:41 47/3
அ நிலத்து அகன்று மீண்டான் உற்றவாறு அறிகிலாதான் - வில்லி:41 146/4

 மேல்
 
  அகன்றும் (1)
எரி தழல் கானகம் அகன்றும் இன்னமும் வெம் பகை முடிக்க இளையாநின்றாய் - வில்லி:27 11/3

 மேல்
 
  அகன்றுழி (1)
வேத புங்கவன் அகன்றுழி வலியுடை விழி இல் மைந்தனும் யாரும் - வில்லி:2 16/1

 மேல்
 
  அகன்றேன் (1)
அன்று நுமது உயிர் ஐந்தும் அளிப்பன் எனும் வாய்மையினால் அகன்றேன் இன்னும் - வில்லி:46 247/2

 மேல்
 
  அகன்றோர் (1)
இரும் புனல் ஆடுதற்கு அகன்றோர் இருவரும் வந்து அவண் எய்த - வில்லி:46 147/2

 மேல்
 
  அகி (1)
பூத்து அகி குலமும் மால் வரை குலமும் புகர் இப குலங்களும் புகழ - வில்லி:42 218/1

 மேல்
 
  அகில் (8)
மண்டு அகில் புகையில் மூழ்கி ஆவண மறுகில் செல்வம் - வில்லி:5 21/2
அற்றை நாள் முதல் அநேக நாள் அகில் மணம் கமழும் - வில்லி:7 62/1
மடை பட்ட வாளை அகில் நாறும் மருத வேலி - வில்லி:7 83/1
அகில் துன்றிய குழலார் பலர் அர_மாதர் அளிக்கும் - வில்லி:12 153/3
சந்தொடு அகில் பூ இலைகள் தகவுடன் வழங்கி - வில்லி:19 30/3
வம்பு உலாம் அகில் சந்தனம் வருக்கை மாகந்தம் - வில்லி:27 55/1
வயங்கு கார் அகில் நறும் புகை உயிர்ப்பன மாடம் - வில்லி:27 60/4
சேத்து அகில் புழுகு சந்தனம் கமழும் திரு புயத்து அணிதரும் திரு தார் - வில்லி:42 218/3

 மேல்
 
  அகில (4)
அகில நாயகன் ஒரு தனி நடந்தவாறு அறிந்து - வில்லி:27 97/2
இடியும் முகில் என அகில வெளி முகடு இடிய அதிர் பெரு நகையுடன் - வில்லி:34 22/2
அடலில் வலிமையில் விரைவினில் உயர்வன அகில புவனமும் நொடியினில் வருவன - வில்லி:44 22/1
மற்றை நாள் அகில புவனமும் இன்றே மடியும் என்று அனைவரும் மயங்க - வில்லி:45 2/2

 மேல்
 
  அகிலம் (4)
தொக்கான் உயர் குண திக்கினில் அகிலம் தொழு சூரன் - வில்லி:12 165/4
அரக்கர்_நாயகன் ஊர் அழல் ஊட்டி இ அகிலம்
 புரக்கும் நாயகன்-தன்னையோ இழித்து நீ புகல்வாய் - வில்லி:14 30/3,4
அகிலம் வெருக்கொள அரி மழு எற்றின அடு சில கைத்தலமே - வில்லி:27 201/2
அகிலம் தொடுத்து ஆங்கு அவன்-தன்னையும் அஞ்சுவித்தான் - வில்லி:45 73/4

 மேல்
 
  அகிலமும் (2)
கட்டினன் குறங்கை குறங்கினால் வீசி கம்பம் உற்று அகிலமும் கலங்க - வில்லி:15 14/3
காத்து அகிலமும் தன் குடை நிழல் படுத்தும் காவலர் நீதியை கடந்தோன் - வில்லி:42 218/2

 மேல்
 
  அகிலாண்டம் (1)
அதிர்ந்தார் சிறு நாண் பேர் ஒலியால் உடையா அல்ல அகிலாண்டம்
 முதிர்ந்தார் போரில் தொடு கணையால் முரண் தோள் துணிந்தும் முடி துணிந்தும் - வில்லி:32 23/2,3

 மேல்
 
  அகிலின் (2)
தசும்பு உறும் அகிலின் தூபம் சாறு அடு கரும்பின் தூபம் - வில்லி:6 32/1
விரை அகிலின் நறும் சாந்தும் விரித்த தழை பூம் துகிலும் வேடமாதர் - வில்லி:12 86/3

 மேல்
 
  அகிலும் (3)
வரை எலாம் அகிலும் சந்தன தருவும் மான்மத நாவியின் குலமும் - வில்லி:6 18/1
ஆரமும் அகிலும் நாறும் அருவியும் சுனையும் மத்த - வில்லி:12 2/1
தேக்கு உந்தி அகிலும் சாந்தும் சிந்தும் நீர் நதி சூழ் செல்வ - வில்லி:27 158/1

 மேல்
 
  அகீந்திரபுரமும் (1)
கையாளன் அகீந்திரபுரமும் கண்டு கைதொழுதான் - வில்லி:7 17/4

 மேல்
 
  அகைத்தனன் (1)
அடித்தனன் சிலரை அங்கம் அகைத்தனன் சிலரை எண்ணம் - வில்லி:14 99/2

 மேல்
 
  அகைந்த (2)
அகைந்த பல் பெரும் கிளைஞரில் ஆர்-கொலோ அறிந்தார் - வில்லி:7 71/4
அகைந்த இ துணை மலர் எனக்கு அருளுதி என்றாள் - வில்லி:14 40/4

 மேல்
 
  அங்க (4)
அங்க மா மதில் அயோத்தி_மன் தேரும் ஒன்று அளித்தே - வில்லி:22 22/4
சாளரம் கொள் அங்க வழி ஓடுகின்ற இந்து முக சாயகம் கை கொண்டு பிடியா - வில்லி:38 34/2
அங்க சாரியினால் நல் நூல் அறிஞர் கொண்டாட ஊர்ந்து - வில்லி:44 12/3
மதி அங்க மாசு கழிய நிரைநிரை வளர் அண்ட கூட முகடு பிதிரவே - வில்லி:44 73/4

 மேல்
 
  அங்கங்கள்-தொறும் (1)
நிருபர் அங்கங்கள்-தொறும் நிரையினில் துளை உருவ நெடிய அம்பு ஐம்பது அறுபது படப்பட முடுகி - வில்லி:45 85/2

 மேல்
 
  அங்கங்கே (1)
என்ன நிலைபெற்ற தடங்களும் அங்கங்கே உண்டு - வில்லி:46 154/3

 மேல்
 
  அங்கண் (2)
இ பகல் இரவும் வைகாது ஏகி ஆங்கு எய்தும் அங்கண்
 அ பகல் மன்றல் பெற்றால் தோற்றுதல் ஆண்மை என்று - வில்லி:5 7/1,2
நொந்துற்று முன் நடனம் புரி நுண் நேர்_இழை அங்கண் - வில்லி:12 156/4

 மேல்
 
  அங்கணே (1)
வாரணாவத மா நகர் அங்கணே - வில்லி:3 108/4

 மேல்
 
  அங்கத்தில் (1)
அங்கத்தில் நுழைந்தன அம்புகளும் - வில்லி:32 20/2

 மேல்
 
  அங்கதம் (1)
பைம் பொன் அங்கதம் புனை அவயவங்களும் பவள மேனியும் ஆகி - வில்லி:2 31/2

 மேல்
 
  அங்கம் (17)
வென்றி நீடு படைகளோடும் விரவும் அங்கம் நாலொடும் - வில்லி:3 74/3
அரனார் விழியால் அழிந்து அங்கம் அநங்கம் ஆன - வில்லி:7 90/3
சரம் பட்ட தனுசர் அங்கம் சங்கரன் செம் கை அம்பால் - வில்லி:13 96/3
அடித்தனன் சிலரை அங்கம் அகைத்தனன் சிலரை எண்ணம் - வில்லி:14 99/2
அங்கம் ஒரு நான்கும் அவனிபரும் தற்சூழ - வில்லி:27 52/4
சிங்களம் துளுவம் அங்கம் ஆரியம் திகத்தம் சேதி - வில்லி:28 19/2
அன்றை அமரினில் ஒன்றுபட அவர் அங்கம் அயர்வுறு பங்கம் ஏது - வில்லி:34 24/1
வெந்து அங்கம் முற்றும் மனம் தீ எழ மேல் நடந்தான் - வில்லி:36 26/3
பகைத்தனர் அங்கம் யாவும் மிசை படப்பட நஞ்சு கால் பகழி - வில்லி:40 22/3
மாரனை அங்கம் எரித்தருள் கண்ணுதல் வடிவம் எனும்படியே - வில்லி:41 11/3
பாகன் அங்கம் நெரிந்தது நொந்தது பார்முகம் துளை விண்டன மண்டு உருள் - வில்லி:42 124/3
திரத்தினது ஆமை கிடந்த எனும் புற அடியது அங்கம் திண்ணென்றே - வில்லி:44 9/3
இரு படை அரசும் தம்மில் ஈர்_இரண்டு அங்கம் ஆகி - வில்லி:44 89/1
மறம் விளங்கும் பரிகள் துணிகள் பட்டிடவும் விறல் வலவன் அங்கம் சிதறி உரனில் உற்றன முதுகு - வில்லி:45 90/3
அழியும் அங்கம் என்று ஒரு சற்று இளைத்திலர் அமரில் அன்று அரும் கதை இட்டு அடிக்கவே - வில்லி:45 150/4
உதரம் நெஞ்சு உரம் புயம் மெய் கழுத்து என உரை செய் அங்கம் ஒன்றினும் உற்று உறைத்தில - வில்லி:45 151/2
அங்கம் எலாம் வேறுபட ஆறுபடு குரிதியின்-வாய் - வில்லி:46 160/3

 மேல்
 
  அங்கர் (31)
அங்கர் சோனகர் ஆன வீரர் அதிர்ந்து தங்களின் அமர் செய்தார் - வில்லி:10 133/4
அஞ்சினம் ஆயின் அன்றோ என்றனன் அங்கர்_கோமான் - வில்லி:11 19/4
சகுனி சொல் மருகன் கேட்டு தம்பியும் அங்கர்_கோவும் - வில்லி:11 267/1
அற்று ஒருவினன் அடல் ஆண்மை அங்கர்_கோன் - வில்லி:22 79/4
உதார சீலன் உயர் அங்கர்_கோன் வரி வில் ஒன்றுமே அமையும் உற்று எழும் - வில்லி:27 132/3
என்று கூற விறல் அங்கர்_பூபதியும் யான் இருக்க இகல் விசயனை - வில்லி:27 134/1
அரவினை அங்கர்_கோமான் ஆசுகமாக கொண்டான் - வில்லி:27 155/2
ஐவரும் படுதல் நன்றோ அங்கர்_கோன் படுதல் நன்றோ - வில்லி:27 159/2
வன் திறல் அங்கர்_பிரானொடு கூறினன் மற்று ஒரு வாசகமே - வில்லி:27 214/4
வண்மையினால் உயர் அங்கர் குலாதிப மதி குலம் வாழ்வுற வந்து - வில்லி:27 215/1
அடாது செய்தவர் படாது பட்டனர் எனும் அங்கர்_கோன் அருள் மொழி கேட்டு - வில்லி:27 248/1
அங்கர்_பெருமான் விருட சேனன் அரசற்கு உரிய அநுசர் இவர் அர்த்தரதரில் - வில்லி:28 55/1
அதிரதன் ஆனால் அன்றி அங்கர்_கோன் அமரில் வாரான் - வில்லி:36 14/2
அங்கர்_பூபன் யானே அமரில் தலைவன் ஆகி - வில்லி:38 50/3
திடம் கொள் தோள் அங்கர்_கோன் முதலிய தேர் மனர் - வில்லி:39 25/3
ஆசாரியனும் திருமகனும் அடல் வேல் அங்கர்_பெருமானும் - வில்லி:40 74/1
உருமும் திகைக்க கொதித்து அங்கர்_பதியோடு உற கூறுவான் - வில்லி:40 85/2
அங்கர்_பதி தேரில் இவன் - வில்லி:41 64/1
ஆர் அரசுக்கு இனி உரியார் அந்தோ என்று உரைத்தான் மற்று அங்கர்_கோமான் - வில்லி:41 237/4
புதல்வன் ஆன திறல் அங்கர்_பூபன் இருள் புலரும் முன் பொரு படைக்கு மா - வில்லி:43 50/1
அங்கர்_பிரானை வரூதினியின் பதி ஆக என்று அருள்செய்து அவனோடும் - வில்லி:44 2/3
ஆழ்ந்த பைம் கடலோடு ஒப்பான் அடுத்தனன் அங்கர்_கோமான் - வில்லி:44 84/4
ஐவர் பதாகினி வெள்ளம் அணிந்தவா கண்டு அடு விறல் கோல் நெடு வில் கை அங்கர்_கோமான் - வில்லி:45 17/1
அங்கர் குல நரபாலனும் வாழ்வுடை அங்கர்களும் முனை சாய்தர ஊழியின் - வில்லி:45 63/1
பெரு வலம்புரி குறித்து விறல் அங்கர்_பெருமான் - வில்லி:45 201/2
வன் போர் புரி வெம் கணை அங்கர்_பிரான் மறனால் உயர் பேர் அறனார் குமரன்-தன் - வில்லி:45 204/1
மறு கணை ஒன்று தொடேன் முனிந்து இனி என வரி கழல் அங்கர்_குலாதிபன் புகலவே - வில்லி:45 226/4
வரி கழல் அங்கர்_பிரானை நொந்து உரைசெய்து மறலியிடம்-தனில் ஆனது அன்று உரகமே - வில்லி:45 227/4
அதவா முரண் போர்-தனக்கு அஞ்சுமோ என்றும் அடல் அங்கர்_கோன் - வில்லி:45 232/4
அன்னை மடியினும் கரத்தும் உடல் கிடப்ப அங்கர்_பிரான் ஆவி தாதை - வில்லி:45 258/1
அறை கழல் வீமன்-தானும் அங்கர்_கோன் பாகன்-தானும் - வில்லி:46 40/1

 மேல்
 
  அங்கர்-தம் (1)
தானும் மாமனும் குறித்த தம்பிமாரும் அங்கர்-தம்
 கோனும் மாசு இல் தந்தைதந்தை கொடுமர கை விதுரனும் - வில்லி:11 152/1,2

 மேல்
 
  அங்கர்_குலாதிபன் (1)
மறு கணை ஒன்று தொடேன் முனிந்து இனி என வரி கழல் அங்கர்_குலாதிபன் புகலவே - வில்லி:45 226/4

 மேல்
 
  அங்கர்_கோமான் (5)
அஞ்சினம் ஆயின் அன்றோ என்றனன் அங்கர்_கோமான் - வில்லி:11 19/4
அரவினை அங்கர்_கோமான் ஆசுகமாக கொண்டான் - வில்லி:27 155/2
ஆர் அரசுக்கு இனி உரியார் அந்தோ என்று உரைத்தான் மற்று அங்கர்_கோமான் - வில்லி:41 237/4
ஆழ்ந்த பைம் கடலோடு ஒப்பான் அடுத்தனன் அங்கர்_கோமான் - வில்லி:44 84/4
ஐவர் பதாகினி வெள்ளம் அணிந்தவா கண்டு அடு விறல் கோல் நெடு வில் கை அங்கர்_கோமான்
 பை வரு மாசுண கொடியோன்-தன்னை நோக்கி பரி தடம் தேர் நரபாலர் பலரும் கேட்க - வில்லி:45 17/1,2

 மேல்
 
  அங்கர்_கோவும் (1)
சகுனி சொல் மருகன் கேட்டு தம்பியும் அங்கர்_கோவும்
 முகம் முகம் நோக்கி எண்ணி எம்பி நீ மொழிக என்றான் - வில்லி:11 267/1,2

 மேல்
 
  அங்கர்_கோன் (8)
அற்று ஒருவினன் அடல் ஆண்மை அங்கர்_கோன் - வில்லி:22 79/4
உதார சீலன் உயர் அங்கர்_கோன் வரி வில் ஒன்றுமே அமையும் உற்று எழும் - வில்லி:27 132/3
ஐவரும் படுதல் நன்றோ அங்கர்_கோன் படுதல் நன்றோ - வில்லி:27 159/2
அடாது செய்தவர் படாது பட்டனர் எனும் அங்கர்_கோன் அருள் மொழி கேட்டு - வில்லி:27 248/1
அதிரதன் ஆனால் அன்றி அங்கர்_கோன் அமரில் வாரான் - வில்லி:36 14/2
திடம் கொள் தோள் அங்கர்_கோன் முதலிய தேர் மனர் - வில்லி:39 25/3
அதவா முரண் போர்-தனக்கு அஞ்சுமோ என்றும் அடல் அங்கர்_கோன் - வில்லி:45 232/4
அறை கழல் வீமன்-தானும் அங்கர்_கோன் பாகன்-தானும் - வில்லி:46 40/1

 மேல்
 
  அங்கர்_பதி (1)
அங்கர்_பதி தேரில் இவன் - வில்லி:41 64/1

 மேல்
 
  அங்கர்_பதியோடு (1)
உருமும் திகைக்க கொதித்து அங்கர்_பதியோடு உற கூறுவான் - வில்லி:40 85/2

 மேல்
 
  அங்கர்_பிரான் (2)
வன் போர் புரி வெம் கணை அங்கர்_பிரான் மறனால் உயர் பேர் அறனார் குமரன்-தன் - வில்லி:45 204/1
அன்னை மடியினும் கரத்தும் உடல் கிடப்ப அங்கர்_பிரான் ஆவி தாதை - வில்லி:45 258/1

 மேல்
 
  அங்கர்_பிரானை (2)
அங்கர்_பிரானை வரூதினியின் பதி ஆக என்று அருள்செய்து அவனோடும் - வில்லி:44 2/3
வரி கழல் அங்கர்_பிரானை நொந்து உரைசெய்து மறலியிடம்-தனில் ஆனது அன்று உரகமே - வில்லி:45 227/4

 மேல்
 
  அங்கர்_பிரானொடு (1)
வன் திறல் அங்கர்_பிரானொடு கூறினன் மற்று ஒரு வாசகமே - வில்லி:27 214/4

 மேல்
 
  அங்கர்_பூபதியும் (1)
என்று கூற விறல் அங்கர்_பூபதியும் யான் இருக்க இகல் விசயனை - வில்லி:27 134/1

 மேல்
 
  அங்கர்_பூபன் (2)
அங்கர்_பூபன் யானே அமரில் தலைவன் ஆகி - வில்லி:38 50/3
புதல்வன் ஆன திறல் அங்கர்_பூபன் இருள் புலரும் முன் பொரு படைக்கு மா - வில்லி:43 50/1

 மேல்
 
  அங்கர்_பெருமான் (2)
அங்கர்_பெருமான் விருட சேனன் அரசற்கு உரிய அநுசர் இவர் அர்த்தரதரில் - வில்லி:28 55/1
பெரு வலம்புரி குறித்து விறல் அங்கர்_பெருமான்
 வரி நெடும் சிலை வலாரி திரு மைந்தன் விடு திண் - வில்லி:45 201/2,3

 மேல்
 
  அங்கர்_பெருமானும் (1)
ஆசாரியனும் திருமகனும் அடல் வேல் அங்கர்_பெருமானும்
 தூசு ஆர் உரக கொடி நெடும் தேர் துரியோதனனும் தம்பியரும் - வில்லி:40 74/1,2

 மேல்
 
  அங்கர்களும் (1)
அங்கர் குல நரபாலனும் வாழ்வுடை அங்கர்களும் முனை சாய்தர ஊழியின் - வில்லி:45 63/1

 மேல்
 
  அங்கரா (1)
அங்கராவினுக்கு உதவியது அங்கரா எனக்கு அருளியது இந்த - வில்லி:42 66/2

 மேல்
 
  அங்கராகமும் (1)
அங்கராகமும் உவந்து அணியும் மேனியாய் - வில்லி:41 212/2

 மேல்
 
  அங்கராசன் (2)
அன்று சூதன் மதலை-தன்னை அங்கராசன் ஆக்கினான் - வில்லி:3 69/3
அ மொழி தன் செவி சுட போய் அ கணத்தே விசயனுடன் அங்கராசன்
 வெம் முனை செய் போர் அழிந்து தேர் அழிந்து வென்னிட்டான் மீண்டும்மீண்டும் - வில்லி:42 181/1,2

 மேல்
 
  அங்கராவினுக்கு (1)
அங்கராவினுக்கு உதவியது அங்கரா எனக்கு அருளியது இந்த - வில்லி:42 66/2

 மேல்
 
  அங்கனை (1)
காதல் அங்கனை தடம் படிந்து ஏகுதல் கண்டு காமுகன் ஆகி - வில்லி:42 42/3

 மேல்
 
  அங்கனையர் (1)
அங்கனையர் இள மா முலை தோய் புயம் அந்தி வெயில் நிகர் சோரியின் மூழ்குற - வில்லி:45 66/3

 மேல்
 
  அங்கி (11)
அரு மறை முறையினால் அங்கி சான்று என - வில்லி:1 52/1
அங்கி புறத்து திரு காப்பு அணி அம் கை ஏந்தி - வில்லி:5 95/3
அந்த மா நகரி காவலான சுடர் அங்கி சீறி எதிர் பொங்கி மேல் - வில்லி:10 56/1
சரமுடன் அங்கி ஈந்த தனுவினன் தவத்தின் மேலே - வில்லி:12 29/2
பவனத்துடன் அங்கி பரந்தது போல் - வில்லி:13 70/3
கன்றிய சிந்தையன் அங்கி கால் செம் கண்ணான் - வில்லி:14 109/3
கூனல் அங்கி தந்த சிலை கோலி அம்பொடு அம்பு பல கூட நெஞ்சு அழன்று உதையினான் - வில்லி:38 33/3
கானகத்தினிடை மண்டி எரி அங்கி தரு கார்முகத்தின் வலி கொண்டு முனை வெம் சமரில் - வில்லி:42 80/1
முரண் மிகுத்த கோப அங்கி மூள வந்த மாளவன் - வில்லி:43 8/3
அங்கி கதிர் தந்த கொடும் சிலை நாண் அரவ கணை அஞ்ச எறிந்து மிக - வில்லி:45 213/1
சங்கித்து அடல் அங்கி அளித்த தனி சரம் ஏவினன் வந்து தனஞ்சயனும் - வில்லி:45 213/2

 மேல்
 
  அங்கி-தன்னொடு (1)
அங்கி-தன்னொடு அனிலமும் சேர்ந்து என - வில்லி:42 154/1

 மேல்
 
  அங்கி-பால் (1)
மேவுதன் கருத்தின் வழியிலே நின்ற விசயனை அங்கி-பால் வில்லும் - வில்லி:12 64/3

 மேல்
 
  அங்கி-வாய் (1)
அரிது போயினன் வேள்வி ஆகுதி அங்கி-வாய் வருவோன் - வில்லி:44 47/4

 மேல்
 
  அங்கியால் (1)
அங்கியால் அங்கியை வெதுப்பி வெம்மையை - வில்லி:12 44/1

 மேல்
 
  அங்கியில் (2)
ஓது அங்கியில் உற்பவித்தாள்-வயின் உற்பவித்தார் - வில்லி:7 87/4
அங்கியில் தோன்றும் நாளாயனியுடன் அள்ளிக்கொள்ள - வில்லி:21 62/1

 மேல்
 
  அங்கியின் (1)
அங்கு இவர் புகுந்த பின்னர் அங்கியின் புகையும் மாறி - வில்லி:12 3/1

 மேல்
 
  அங்கியை (1)
அங்கியால் அங்கியை வெதுப்பி வெம்மையை - வில்லி:12 44/1

 மேல்
 
  அங்கிவேசன் (1)
பானு நிகர் தொல் அங்கிவேசன் பாதம் பணிந்து - வில்லி:3 37/2

 மேல்
 
  அங்கு (106)
அங்கு இதமுடன் அவட்கு அன்பு கூரவே - வில்லி:1 46/4
மங்கை அங்கு அனந்தரம் வயிறு வாய்த்துழி - வில்லி:1 57/2
தன்னை அங்கு அயன் இடு சாபம் கூறினாள் - வில்லி:1 68/3
பின்னை அங்கு அவரும் தம் பெற்றி பேசுவார் - வில்லி:1 68/4
தானும் அம் மகனும் தரியலர் வணங்க தங்கு நல் நாளில் அங்கு ஒரு நாள் - வில்லி:1 96/1
உரு கொள் சாயையும் உழையும் அங்கு அறிவுறாது ஒளித்து நான் வரவே நீ - வில்லி:2 33/1
அங்கு எரி விடம் நுகர்ந்து அழிந்த பேர் உடல் - வில்லி:3 15/3
தந்தையும் அங்கு ஒரு தனி-வயின் எய்தி - வில்லி:3 107/2
அங்கு அவன்-தன் அருள் பெற்று அமைச்சன் அங்கு - வில்லி:3 115/1
அங்கு அவன்-தன் அருள் பெற்று அமைச்சன் அங்கு
 இங்கிதத்தொடு இயற்றிய நீள் கொடி - வில்லி:3 115/1,2
உணர்வு அற துயில் உற்றபோது அற்றம் அங்கு உணரா - வில்லி:3 128/1
தானும் அங்கு அவன்-தன்னொடு ஓதுவாள் தழுவும் ஆதரம் தங்கு சிந்தையாள் - வில்லி:4 3/2
அங்கு அழல் பட்ட நெய் போல் அனைவரும் உருகினாரே - வில்லி:5 28/4
அங்கு அவர் இருந்த தன்மை அறிந்ததோ செறிந்த பொய்கை - வில்லி:5 29/3
அரவ நெடும் கொடி உயர்த்தோன் முதலா உள்ள அனைவரும் அங்கு ஒரு தனுவுக்கு ஆற்றார் ஆகி - வில்லி:5 54/1
அமைவுறு பொருள்கள் அங்கு இல எனுமாறு அமைத்த வான் தொல் பதி அழகை - வில்லி:6 14/2
அங்கு உயிர் போல் இரு மருங்கும் ஆய மட மகளிர் இருந்து ஆற்றஆற்ற - வில்லி:7 33/1
மங்கை அங்கு ஒரு நாள் அவன் மலர் அடி வணங்கி - வில்லி:7 64/1
அங்கு நின்று வந்தவர் உரைத்தனர் அவன் இப்போது - வில்லி:7 67/3
நங்கை அங்கு ஓர் கொடிஅனையாள் வதன மதி சல மதியாய் நடுங்குமாறு - வில்லி:8 9/1
சாதல் அங்கு ஒழிந்த இடர் எலாம் உழந்து தங்களில் தனித்தனி தளர்ந்தார் - வில்லி:10 24/4
என்னா அழைத்தி என மகதத்து இறைவற்கு அளித்து அங்கு ஏகினளால் - வில்லி:10 36/2
அங்கு உறுப்புடனே வெம் கோட்டு அரிண தொக்கு அருண மேனி - வில்லி:10 105/3
கோபாலரோ என்று உருத்து அங்கு அதிர்த்து கொதித்து ஓதினான் - வில்லி:10 114/2
கற்ற மாயையினால் கன்னி அங்கு இருப்ப கார் இருள் காளிந்தி நீந்தி - வில்லி:10 117/3
நென்னல் அங்கு எய்த வீமன் நகைத்ததும் நேயமான - வில்லி:11 12/3
மைந்தன் அங்கு உரைத்த மாற்றம் மனத்தினை ஈர பின்னும் - வில்லி:11 36/1
இரத மாற்றம் அங்கு எழுதிய படியினால் இயம்பலும் அது கேட்டு - வில்லி:11 62/3
அங்கு நீர்மையின் மொழிந்தனன் என் மொழி யார்-கொலோ மதிக்கிற்பார் - வில்லி:11 68/2
பாவியானது அங்கு அணுகுறாது ஒழியினும் பலித்திடும் நினைவு இன்றி - வில்லி:11 73/2
கானில் அங்கு உறைதரு கலைகளோடு இள - வில்லி:11 94/3
வேயை வென்ற தோள் மின்னை அங்கு வைத்து - வில்லி:11 135/1
அமிழ்து அருந்தி அங்கு அவர் இருந்த பின் - வில்லி:11 140/2
தனதன் அங்கு இருப்பது அன்ன தவிசின் மீது வைகினார் - வில்லி:11 158/4
அங்கு இரா மகிழ்ந்து அளித்த ஆடல் மாவும் அளக நீள் - வில்லி:11 178/2
விண்ணில் அங்கு அருகி தோன்றும் மேதகு வடமீன் அன்றி - வில்லி:11 201/1
மண்ணில் அங்கு உவமை சொல்ல மடந்தையர் யாரும் இல்லா - வில்லி:11 201/2
பெருந்தகை ஏவலோடும் பிராதிகாமியும் அங்கு ஏகி - வில்லி:11 209/1
வேம் போது அங்கு வாழ்வ எலாம் வெம் கானுடனே வேவாவோ - வில்லி:11 229/2
தையல் அங்கு உரைத்த மாற்றம் தருமனும் கேட்டு நாங்கள் - வில்லி:11 278/1
அங்கு இவர் புகுந்த பின்னர் அங்கியின் புகையும் மாறி - வில்லி:12 3/1
நிற்போன் மேல் எழுதலும் அங்கு அவரை எல்லாம் நில்லும் என கை அமைத்து நீ இன்று எய்த - வில்லி:12 102/2
அங்கு அவன்-தன்னை கண்ட அணி கழல் அமரர் எல்லாம் - வில்லி:13 24/3
அ கார்முக வீரனும் அங்கு அவர் தம் - வில்லி:13 57/1
ஆளி திறல் மொய்ம்பனை அங்கு அடலால் - வில்லி:13 67/3
அங்கு அங்கே அங்கே ஆகி அவரொடும் அடு போர் செய்தான் - வில்லி:13 76/2
சங்கு அங்கு ஏய் செம் கை நல்லார் விடுத்தன சுரும்பின் சாலம் - வில்லி:13 76/3
மைந்தன் அங்கு உரைத்த மாற்றம் மனன் உற மகிழ்ந்து கேட்டு - வில்லி:13 159/1
தன் அருகே அமரர் எலாம் இனிது போற்ற தனஞ்சயன் அங்கு இருந்ததன் பின் தயங்கும் சோதி - வில்லி:14 6/1
அ கிரியின் புதுமை எலாம் அடைவே நோக்கி அங்கு உள்ள அருவி நறும் புனலும் ஆடி - வில்லி:14 8/1
அங்கு உள்ள தபோதனர்-தம் பாதம் போற்றி அவர் உரைத்த ஆசியும் பெற்று அப்பால் ஏகி - வில்லி:14 9/1
அ வனத்தை இகந்து அனந்த காதம் ஏகி அங்கு இடைவிட்டு உத்தரத்தின் அப்பால் ஏகி - வில்லி:14 18/1
ஆறு இலாதவர் தமக்கும் அங்கு அணுகுதல் அரிதால் - வில்லி:14 43/4
அங்கு அவன் அ மொழி கூறலும் ஐயா - வில்லி:14 61/1
கண்டனன் அங்கு அழல் கான்றிடு கண்ணான் - வில்லி:14 72/4
அங்கு அசரீரி அரற்றிய மாற்றம் - வில்லி:14 80/1
எண் அற்ற கழுது ஆடல் அது கண்டு இருந்து அங்கு இளைப்பாறினான் - வில்லி:14 125/3
நெடும் பணை பொரு இல் மராமரம் ஒன்று நெறியிடை நேர்ந்தது அங்கு அதனை - வில்லி:15 13/1
மற்று அவனும் அங்கு உறையும் மா முனிவரோடும் - வில்லி:15 23/2
அங்கு அவன் மலர் பதம் வணங்கி அருள் பெற்று - வில்லி:15 24/1
அன்பொடு ஒரு நாள் என அனந்த நெடு நாள் அங்கு
 இன்பமொடு இருந்தனர்கள் எ கதையும் கேட்டு ஆண்டு - வில்லி:15 27/1,2
வீமன் அங்கு அவனை தேற்றி மெலிவுறு சோகத்தோடும் - வில்லி:16 26/1
ஈமம் ஒத்து எரியும் கானம் எங்கணும் திரிந்து அங்கு எய்தி - வில்லி:16 26/2
பெருமான் இங்கே எழுந்தருள பெற்றேம் என்ன பெரிது உவந்து அங்கு
 அரு மா முனியை பூசித்தார் அவனும் புகன்றான் ஆசி அரோ - வில்லி:17 2/3,4
சாதேவனும் அங்கு அவன் இசைத்த சொல்லுக்கு இசைந்தான் தருமனுமே - வில்லி:17 7/4
ஈர் அணி படை வரும் என கங்குல் அங்கு இருந்தான் - வில்லி:22 23/4
என்று கூறினன் விதுரனும் ஏனை அங்கு அருகு - வில்லி:22 51/1
தேரும் அங்கு ஒரு தேர் தனி தேரின் மேல் நின்று - வில்லி:22 52/1
ஏடு அவிழ் துளப மால் அங்கு இருந்தனன் என்று கேட்டு - வில்லி:25 3/2
கண்ணன் அங்கு அருளி செய்த கட்டுரைப்படியே சங்கவண்ணனுக்கு - வில்லி:25 18/1
என்று கேசவன் இயம்ப அங்கு எதிர் இராசராசனும் இயம்புவான் - வில்லி:27 111/1
மேவில் அங்கு முன் மலைத்தல் கை அறைய வேண்டும் என்றது நின் மேன்மையோ - வில்லி:27 120/3
மதலை அங்கு ஒருவன்-தன்னை பயந்த பின் வடு என்று அஞ்சி - வில்லி:27 150/2
அங்கு அவையின்-கண் இருந்த நராதிபர் அடைய எழுந்து அடைவே - வில்லி:27 208/2
தண் அம் துளப முடியோனும் தனித்து அங்கு இருந்து தன் மனத்தில் - வில்லி:27 227/1
ஐவரும் அறியாவண்ணம் நீர் காப்பீர் அல்லது அங்கு அவர் சிறிது அறியின் - வில்லி:27 258/2
அங்கு அவர் செய படை எழுச்சி உரை செய்குவம் அரும் திதி மயக்கி விரைய - வில்லி:28 52/2
கைதவ படை மன்னர் மா முடி சிதைய அங்கு ஒரு கதையினால் - வில்லி:29 47/4
அங்கு நின்ற மகீபர் வென்னிட அவனை முந்துற அணுகினான் - வில்லி:29 49/4
அங்கு அவன் நகைத்து ஒரு தன் அம்பு கொடு மீள - வில்லி:29 62/3
ஐவர் சேனை இங்கு எழுந்தது அங்கு எழுந்தது அடலுடை - வில்லி:30 3/1
அல்லி அம் தெரியலான் அங்கு வந்து அணுகினான் - வில்லி:34 11/4
அரும் திறல் அமரில் பொன்றாது அங்கு இருந்தவரை இங்கும் - வில்லி:36 15/3
நச்சு ஆடு அராவை அனையானும் அங்கு ஒர் நொடி உற்ற போழ்தில் நடவா - வில்லி:37 6/2
நின்றான் அமர்-கண் அவர் அங்கு நிற்க இவர் இங்கு நென்னல் நிருதன் - வில்லி:37 11/1
அருளே வடிவு கொண்டனையோன் அருகு அங்கு அமரில் அணுகாமல் - வில்லி:39 41/1
அங்கு தரியாது இவன் கரத்தே அருள் கூர் நெஞ்சன் அகப்படும் என்று - வில்லி:39 45/2
இருவர் பெரும் சேனையும் உற்று எதிரெதிர் ஆயுதம் எடுத்து அங்கு
 ஒருவர் ஒருவரை வேறற்கு ஒண்ணாத அமர் உடற்ற - வில்லி:40 11/1,2
அங்கு உளம் கனன்று மீள அணி கொள் தேரின் ஆனதும் - வில்லி:40 27/3
மன்னன் ஆதியாக அங்கு மறையவன் பெரும் படை - வில்லி:40 29/2
காந்தும் தறுகண் காந்தாரர் கடு வெம் கனல் போல் கண் சிவந்து அங்கு
 ஏந்தும் சிலையால் சர மழை பெய்து எழிலி கணம் போல் எதிர் ஊன்றி - வில்லி:40 69/1,2
எஞ்ச பொருத நரபாலர்க்கு இலக்கு ஏது அன்று அங்கு எண்ணுதற்கே - வில்லி:40 70/4
அங்கு உலாவரும் இரதத்து அரசரையும் தொலைத்து உன்னை அடுப்பான் வந்தேன் - வில்லி:41 142/2
அங்கு உள விடர் அகத்து அநேகம் ஆயிரம் - வில்லி:41 207/1
ஆயிடை நின்ற கிரீடியை முக்கணன் அங்கு ஒரு பொய்கையிலே - வில்லி:41 221/1
அங்கு உரையாடியது உரைசெயின் மண் மிசை யார் வியவாது ஒழிவார் - வில்லி:41 225/2
அங்கு இருந்து சயத்திரதன் ஆவி கவர்ந்திடுவல் என ஆண்மை கூறி - வில்லி:41 238/1
எய்தி அங்கு உரைத்ததும் இருந்த மன்னவர் - வில்லி:41 259/2
ஏறு பை தலை நெடும் துவசமும் புதிய ஏழு தட்டு இரதமும் துணிசெய்து அங்கு அருகு - வில்லி:42 91/2
இகல் வலம் பட நீயும் அங்கு ஏகுதி என்றான் - வில்லி:42 112/4
அங்கு வாள் அரவு உயர்த்த கோன் நினைவு அறிந்து அளப்ப அரிய ஆகவம் - வில்லி:42 185/2
அருமையின் அளித்த மகவுடை சோகம் ஆற்றி அங்கு உவகையர் ஆனார் - வில்லி:42 214/3
ஆயு புறமிட்டுவிட பொருவோன் அரி வெம் கணை அங்கு மலைந்திடுவோன் - வில்லி:45 216/3
சரம் அங்கு அவை வேறு தொடுத்திலர் கை தனுவும் குனிவித்திலர் தார் முடியோர் - வில்லி:45 219/4
கயம் ஒன்று சொரிய எதிர் நின்றது என்ன களித்து வலம்புரி வீமன் முழக்க கண்டு அங்கு
 அயல் நின்ற வலம்புரி தார் அண்ணல் சோர்ந்தான் அநுசர் மேல் அன்பு எவர்க்கும் ஆற்றல் ஆமோ - வில்லி:46 78/3,4
மா துயர் அகற்றும் மற்ற வாய்மை கேட்டு அங்கு ஞான - வில்லி:46 114/3

 மேல்
 
  அங்குசம் (1)
அங்குசம் வார்த்தை வன் தாள் அடைவினில் பயிற்றி ஏனை - வில்லி:44 12/1

 மேல்
 
  அங்கும் (1)
அங்கும் துரியோதனனை ஆதியான அரசர் - வில்லி:38 39/2

 மேல்
 
  அங்குமிங்கும் (1)
பாடியும் களமும் சூழ்ந்த பாங்கரும் அங்குமிங்கும்
 தேடியும் காண்கிலாத சிந்தை ஆகுலத்தர் ஆகி - வில்லி:46 125/1,2

 மேல்
 
  அங்குரித்த (1)
அம் கண் மா ஞாலம் முழுவதும் கொடுத்தற்கு ஆயர்-தம் பதியின் அங்குரித்த
 செம் கண் மால் முதலாம் கிளைஞரும் வயிர தேர் மிசை சேனையும் தாமும் - வில்லி:6 7/1,2

 மேல்
 
  அங்குரித்தார் (1)
ஆண்டு மன்றல் பெற்று அங்குரித்தார் இகல் - வில்லி:5 98/1

 மேல்
 
  அங்குரித்தான் (1)
குரு எனும் புகழ் குருவும் அ குலத்தில் அங்குரித்தான் - வில்லி:1 37/4

 மேல்
 
  அங்குரித்து (2)
அரணியின் அழல் போல் நரஅரி உருவாய் அச்சுதன் தூணில் அங்குரித்து
 தரணியின் உகிரால் பிளந்து முன் உகத்தில் தன் பகை செகுத்தனன் பின்னும் - வில்லி:10 146/3,4
அரக்கர்-தம் குலத்துக்கு அதிபதி ஆகி ஆண்டு போய் மீண்டும் அங்குரித்து
 தருக்குடன் அவர்கள் இருவரும் முறையால் தம்பியும் தமையனும் ஆனார் - வில்லி:10 147/1,2

 மேல்
 
  அங்குலம் (1)
உலகினை மேல்கொளுமவனது என களி ஊறியதால் அங்குலம் ஒத்து - வில்லி:44 8/3

 மேல்
 
  அங்குலி (4)
வலிமுகம் கொடி உயர்த்தவன் செவியினில் உரைக்க மற்று அது பெற்று அங்குலி
 முகம் செறி வரி சிலை கால் பொர குனித்து வன்பொடு தொட்ட - வில்லி:42 41/2,3
தாமரைக்குள் ஒரு திங்கள் என அங்குலி கொள் தாழ் தட கைகள் இரண்டு ஒரு முகம் பயில - வில்லி:42 87/3
பத யுகங்கள் அங்குலி தொட்டு உறுப்பு உள பலவும் என்புடன் தசை பற்று விட்டு அற - வில்லி:45 154/1
இலகிய அங்குலி ஆறு_இரண்டு அவனியின் இடை புதையும்படி தாழ நின்றிடுதலின் - வில்லி:45 224/2

 மேல்
 
  அங்குலிகம் (1)
அங்குலிகம் ஒன்று புனல் ஆழ்தரு கிணற்றில் விழ அந்த முனி தேடு-மின் என - வில்லி:3 50/1

 மேல்
 
  அங்குலிகளின் (1)
அடுத்த வாளமும் வாளமும் பொருதன அங்குலிகளின் சுற்றி - வில்லி:45 189/3

 மேல்
 
  அங்கே (6)
மன கருத்து அங்கே என்றான் மாசுண துவசன் மாதோ - வில்லி:11 35/4
அங்கு அங்கே அங்கே ஆகி அவரொடும் அடு போர் செய்தான் - வில்லி:13 76/2
அங்கு அங்கே அங்கே ஆகி அவரொடும் அடு போர் செய்தான் - வில்லி:13 76/2
மா மன்றல் அங்கே புரிவித்தனன் மச்சர் கோமான் - வில்லி:23 28/4
புரிந்து அறம் வளர்க்கும் நீதி பொய் இலா மெய்யன் அங்கே
 செருந்து அவிழ் துளப மாலை திருநெடுமாலும் அங்கே - வில்லி:36 15/1,2
செருந்து அவிழ் துளப மாலை திருநெடுமாலும் அங்கே
 அரும் திறல் அமரில் பொன்றாது அங்கு இருந்தவரை இங்கும் - வில்லி:36 15/2,3

 மேல்
 
  அங்கை (4)
சிலை வாய் அங்கை அவன் தீண்ட செல்லாள் ஆகி அல்லல் உழந்து - வில்லி:11 216/1
அங்கை கொட்டி நக்கு இருந்த அந்தணனையும் அவமதித்து எமதே பார் - வில்லி:24 20/2
அங்கை கொட்டி அலகை நின்று ஆடவே - வில்லி:29 32/4
அனிகம் கெழும் போர் அரசன்-தனை அங்கை நெல்லி - வில்லி:46 110/3

 மேல்
 
  அங்கையால் (2)
அங்கையால் அடக்கி நின்று அநேகம் ஆயிரம் - வில்லி:21 82/2
அன்னவன் இதயத்து அம்பின்-வாய் அம்பால் அளித்தலும் அங்கையால் ஏற்றான் - வில்லி:45 241/3

 மேல்
 
  அங்கையில் (2)
சேய பங்கய சிறு விரல் அங்கையில் திரட்டிய நறு வெண்ணெய் - வில்லி:16 1/1
சாமள வடிவோடு அ நகர் வாழ்வாள் சங்கு தண்டு அங்கையில் தரிப்பாள் - வில்லி:19 8/2

 மேல்
 
  அங்கையின் (1)
சல்லியன்-தன் பெரும் சலிவு கண்டு அங்கையின்
 நெல்லி அம் கனி இனி நேரலார் உயிர் என - வில்லி:34 11/1,2

 மேல்
 
  அங்ஙன் (1)
மேவினிர் புரியும் அங்ஙன் மேவும் நாள் ஏனையோர் இ - வில்லி:6 44/3

 மேல்
 
  அச்சம் (7)
அச்சம் அற்று இவன் நம் மனைக்கு அம்மனை வழங்கும் - வில்லி:3 124/3
அ சகட்டினில் ஒர் எள்துணை சுவடும் அற்ற பின் சிறிதும் அச்சம் அற்று - வில்லி:4 55/1
அச்சம் அற்று அழை என அருள் செய்தான் அரோ - வில்லி:16 60/4
அழுந்திய காமுகன் அச்சம் இன்றியே - வில்லி:21 30/3
ஆம் அச்சம் உற மற்று அவன் கோல மார்பத்தும் அம்பு ஏவினான் - வில்லி:22 14/4
அச்சம் அற்று இருந்து உளவுகோல் அருணனின் கொள்ள - வில்லி:22 64/2
அற்ற திரள் தோள் துணிய அச்சம் அறவே நின்று - வில்லி:37 17/1

 மேல்
 
  அச்சமும் (1)
அழுந்து மனத்து அழுக்குறார் அச்சமும் அற்று அருள் இன்றி பொய் சூது ஆடார் - வில்லி:41 244/2

 மேல்
 
  அச்சமே (1)
அச்சமே துணையா அருக்கனும் ஒழிந்த அருக்கர் பன்னொருவரும் அகன்றார் - வில்லி:9 46/4

 மேல்
 
  அச்சாணி (1)
அச்சாணி ஆன அவனுக்கு இவன் சொல் அடைவே புகன்றனன் அரோ - வில்லி:37 6/4

 மேல்
 
  அச்சிரமுடன் (1)
அச்சிரமுடன் எதிர் அழல் பொழி தறுகண் - வில்லி:13 136/2

 மேல்
 
  அச்சு (4)
ஆர் அழிந்தன உருள் அழிந்தன அச்சு அழிந்தன வச்சிர - வில்லி:29 45/1
இரதம் வயிர் அச்சு உருளை முடிகொள் தலை அற்று உருள இரு புறமும் முட்டி விறல் ஒரு கதை கொடு எற்றி எதிர் - வில்லி:45 94/3
அச்சு ஆர் இரத போர்க்கும் உனக்கு ஆர் வேறு எதிர் உண்டு அம்ம விரைந்து - வில்லி:45 137/3
ஊரும் நேமி இரதத்து வயிர் அச்சு உடைய ஓடு வாசி தலை அற்று இரு நிலத்து உருள - வில்லி:46 71/2

 மேல்
 
  அச்சுத (2)
ஆரண கற்பித மாதவ அச்சுத ஆழியிடை துயிலும் - வில்லி:31 17/1
அச்சுத பெயர் மாதுலன் புகல் அரிய மந்திரம் அன்பினோடு - வில்லி:41 24/1

 மேல்
 
  அச்சுதன் (6)
ஆவிகள் அனைத்தும் நிறைந்து ஒளி சிறந்த அச்சுதன் அலைகொள் பாற்கடலில் - வில்லி:10 138/3
ஐ வகை வடிவாய் எங்குமாய் நின்ற அச்சுதன் அமலன் ஆனந்தன் - வில்லி:10 142/1
அரணியின் அழல் போல் நரஅரி உருவாய் அச்சுதன் தூணில் அங்குரித்து - வில்லி:10 146/3
அச்சுதன் உரைத்த மாற்றம் அறன் சுதன் மகிழ்ந்து கேட்டு - வில்லி:12 18/1
அந்த வில்லினை முறித்த வில்லி தனது ஆலயம் புகுத அச்சுதன்
 சந்த வில்லும் அரன் வில்லும் ஒப்பது ஒரு தாம வில்லினை முறிப்பதே - வில்லி:27 130/1,2
அயர்ந்தனன் விழுந்த கோவை அச்சுதன் பரிவோடு ஏந்தி - வில்லி:41 159/1

 மேல்
 
  அச்சுவசேனன் (1)
அன்னை வாயொடு தன் வாலதி துணியுண்டு அலமரும் அச்சுவசேனன்
 தன்னை வாசவன் போய் வீடு கண்டுழி அ தனஞ்சயன் தனது வெம் கணையால் - வில்லி:9 41/1,2

 மேல்
 
  அச்சுவத்தாமா (2)
அந்தரம் அடைந்தது ஐய அச்சுவத்தாமா என்னும் - வில்லி:43 19/3
அத்தனே அடு வல் ஆண்மை அச்சுவத்தாமா என்னும் - வில்லி:43 27/1

 மேல்
 
  அச்சுறு (1)
அச்சுறு கானில் வைகும் ஆர்வமே ஆர்வம் ஆனான் - வில்லி:12 18/4

 மேல்
 
  அசஞ்சலன் (1)
அன்னது ஆயபோதும் நெஞ்சு அசைந்திலான் அசஞ்சலன் - வில்லி:11 188/4

 மேல்
 
  அசஞ்சலனே (1)
ஆம் என தலை மழுங்கி அவை ஒன்றும் அவன் ஆகம் உற்றில அசைந்திலன் அசஞ்சலனே - வில்லி:42 84/4

 மேல்
 
  அசரீரி (7)
என்று அசரீரி பின்னும் இன்னவை உரைத்தது அம்மா - வில்லி:13 92/4
என்றது வானினிடத்து அசரீரி - வில்லி:14 79/4
அங்கு அசரீரி அரற்றிய மாற்றம் - வில்லி:14 80/1
அருந்தும் அ வயின் அகல் விசும்பிடை அசரீரி
 கரும் தடம் புனல் நஞ்சு இது நுகர்வது கருதேல் - வில்லி:16 52/2,3
தந்தனன் பெறுக என அவன் வழங்க விண் தலத்தில் ஓர் தனி அசரீரி
 இந்திரன் தனை விரகினால் மாயவன் ஏவினான் வழங்கல் நீ எனவும் - வில்லி:27 239/2,3
அந்தி படுவதன் முன்னே ஆவி போம் என்று அசரீரி எடுத்துரைப்ப அன்னையான - வில்லி:45 254/2
யாய் உரைத்தது அல்லாது வேறு உரைத்தது அசரீரி என்னும் தேவின் மகிழ்ந்தேன் - வில்லி:45 267/1

 மேல்
 
  அசலத்து (1)
உள் உற கலக்கம் அற தெளிந்து அசலத்து உயர் தலை முழையில்-நின்று அருவி - வில்லி:12 57/1

 மேல்
 
  அசலம் (6)
ஆர மணம் கமழ் அசலம் அநேகம் உள ஆனாலும் அலையின் கூல - வில்லி:10 16/1
அரவின் விடம் ஒத்த எரி சினமும் நிலைபெற்றுடைய அசலம் நிகர் ஒத்த மனமும் - வில்லி:28 60/1
பற்றுடை அசலம் ஆகும் பான்மையால் வியூகம் ஆக்கி - வில்லி:29 17/2
பொன் அசலம் நிகர் அன்ன புய அபிமன்னு ஒருவனும் இன்னும் நாம் - வில்லி:34 23/3
கல் அசலம் நீறு படுவித்த திறல் கண்டே - வில்லி:37 24/2
பொன் அசலம் போலும் புனை பொன் கொடி நெடும் தேர் - வில்லி:45 166/3

 மேல்
 
  அசனி (3)
விண்ணிடத்து அசனி நாகர் மேல் வெகுண்டிடுவது என்ன - வில்லி:13 78/1
அந்த மல் தொழிலின் மிக்கோர் அநேகர் நீடு அசனி ஒப்பார் - வில்லி:20 5/1
அனிலன் குமாரன் அரசர் அசனி என் அநுசன் சொல் வாய்மை பழுதுபடும் என - வில்லி:44 82/1

 மேல்
 
  அசனியின் (1)
மின் மழை சிந்தி மிக்க அசனியின் மழைகள் வீழ்த்தி - வில்லி:13 83/2

 மேல்
 
  அசித்து (2)
சிந்தையில் உணர்வீர் என்று கொண்டு உரைத்தான் சித்து அசித்து உணர்ந்தருள் முனியும் - வில்லி:10 148/3
திரு நகர் வீதி புக்கான் சித்து அசித்து உணர்வு இலாதான் - வில்லி:25 6/4

 மேல்
 
  அசித்தொடு (1)
சித்து அசித்தொடு ஈசன் என்று செப்புகின்ற மூ வகை - வில்லி:43 1/1

 மேல்
 
  அசினத்தை (1)
நன் மைந்தரில் ஓர் முனி_மைந்தன் நன்னூலுடன் பூண் அசினத்தை
 வில் மைந்தரையும் மதியாமல் விரைந்து உள் புகுந்து விசைத்து அகல் வான் - வில்லி:16 17/2,3

 மேல்
 
  அசுணங்கள் (1)
ஏழ் இசைக்கு உளம் உருகி மெய் புளகு எழ இரைகொளும் அசுணங்கள்
 தாழ் அழல் சுடர் சுடச்சுட வெடித்து எழு சடுல ஓசையின் மாய்ந்த - வில்லி:9 20/2,3

 மேல்
 
  அசும்பு (1)
அசும்பு அறா மடையின் தூபம் அவி பெறும் அழலின் தூபம் - வில்லி:6 32/2

 மேல்
 
  அசுர (3)
மேல் நாள் இ உலகு ஆண்ட விடபருவன் அசுர குல வேந்தர்_வேந்தன் - வில்லி:10 4/1
அன்பு மிகும் விழி கருணை அறன் புதல்வன் ஏவலினால் அசுர தச்சன் - வில்லி:10 5/3
இ வகை அசுர சேனை யாவையும் இரிய நூறி - வில்லி:13 147/1

 மேல்
 
  அசுரர் (9)
கண்டு தேர் நனி கடவினன் அசுரர் மெய் கலங்க - வில்லி:1 17/4
மூன்று கோடி அசுரர் முகில் என - வில்லி:13 38/1
முந்து கோப அசுரர் முடுகு தேர் - வில்லி:13 55/1
கொடும் தொழில் அசுரர் மெய்யில் குளித்த செம் சரமும் அன்னோர் - வில்லி:13 87/3
மானவன் முதுகு தந்தான் என்று வாள் அசுரர் எல்லாம் - வில்லி:13 95/2
அவசத்துடன் அந்தகன் ஊரில் அசுரர் எல்லாம் - வில்லி:13 98/4
பார் கொண்டது அசுரர் மெய்யில் பரந்த செம் குருதி வெள்ளம் - வில்லி:13 146/1
எறிகுற்ற அயில் அசுரர் உயிர் செற்ற அயில் அதனை எதிர் முட்ட விடு பகழியால் - வில்லி:40 61/1
அயனிடை அசுரர் குரு பெறலுற்றது அவன்-பால் முன் - வில்லி:46 101/1

 மேல்
 
  அசுரர்-தம் (1)
அசுரர்-தம் உடல் உக அடலுடன் விடவே - வில்லி:13 137/4

 மேல்
 
  அசுரர்க்கு (1)
நோய் என அசுரர்க்கு உடைந்து பொன் காவில் நுழை தரும் நூறு மா மகத்தோன் - வில்லி:10 21/3

 மேல்
 
  அசுரராய் (1)
அற்றிடும்வகை அ வரம் அவர்க்கு அளித்தான் அசுரராய் அவரும் வந்து உதித்தார் - வில்லி:10 145/4

 மேல்
 
  அசுரரும் (1)
உற்று எதிர் மூன்று கோடி அசுரரும் உடனே சேர - வில்லி:13 155/3

 மேல்
 
  அசுரரை (2)
மா தவம் மிகு திறல் அசுரரை மறலிக்கு - வில்லி:13 142/1
அகலிடம் செம் சேறு ஆக அமரருடன் அசுரரை போல் அமர்செய் காலை - வில்லி:42 177/2

 மேல்
 
  அசுரன் (1)
வஞ்சம் பயில் சகட வாள் அசுரன் மாள விறல் - வில்லி:10 81/1

 மேல்
 
  அசுரனை (1)
அந்த வல் அசுரனை அம்பின் வீழ்த்தினேன் - வில்லி:12 126/4

 மேல்
 
  அசுராதிபர் (1)
என்று கூறி இகல் அசுராதிபர்
 துன்று சேனை குழாம் புடை சூழ்வர - வில்லி:13 51/1,2

 மேல்
 
  அசுராதிபரை (1)
விண் நாடருக்கா வெம் சமத்தில் அசுராதிபரை வென் கண்டோன் - வில்லி:32 30/1

 மேல்
 
  அசுரேசர் (4)
என்னா அசுரேசர் இசைத்தலுமே - வில்லி:13 61/1
தொட்டான் அசுரேசர் தொலைந்து உகவே - வில்லி:13 71/4
தம் மக்கள் ஆய அசுரேசர் அதிதி தந்த - வில்லி:13 108/1
அடுமோ சக்ரபாணியுடன் அமர் உந்துவரோ அசுரேசர்
 நெடு மேருவின் மு குவடு ஒடித்தான் நேய புதல்வன் பேர் உடலில் - வில்லி:40 75/2,3

 மேல்
 
  அசுரேசரை (1)
விஞ்சி முனை-தொறும் வாள் அசுரேசரை வென்ற பொழுது அடல் வானவர் கோன் அருள் - வில்லி:45 67/2

 மேல்
 
  அசுரேசனுடன் (1)
யானை முக அசுரேசனுடன் அமர் ஆடு முதல்வனை ஒக்குமே - வில்லி:34 27/4

 மேல்
 
  அசை (1)
குடை நிலவு எறிக்க இரு புறமும் அசை பொன் கவரி குளிர் நிலவு எறிக்க எறி கை - வில்லி:28 61/1

 மேல்
 
  அசைந்தாலும் (1)
வன்புடனே தரித்து வரை அசைந்தாலும் அசையாத வயிர தோளார் - வில்லி:10 5/2

 மேல்
 
  அசைந்திலன் (1)
ஆம் என தலை மழுங்கி அவை ஒன்றும் அவன் ஆகம் உற்றில அசைந்திலன் அசஞ்சலனே - வில்லி:42 84/4

 மேல்
 
  அசைந்திலான் (1)
அன்னது ஆயபோதும் நெஞ்சு அசைந்திலான் அசஞ்சலன் - வில்லி:11 188/4

 மேல்
 
  அசைந்து (4)
குஞ்சி நீடுற வளர்வ போல் அசைந்து செம் கொழுந்து விட்டன மேன்மேல் - வில்லி:9 23/2
அன்புடை இருவர்க்கு ஆசியும் புகன்றான் அசைந்து போய் துறக்கமும் அடைந்தான் - வில்லி:9 57/4
பின்னை அ தந்தை செய்து பின்னிடாது அசைந்து நிற்ப - வில்லி:41 105/2
அநேகம் ஆயிரம் ஆட வெம் சிலை மணி அசைந்து ஒரு குரல் ஆர்க்கும் - வில்லி:42 48/2

 மேல்
 
  அசைய (5)
பைம் தார் அசைய எதிர் போய் பணிந்து பூசை பண்ணி - வில்லி:3 34/2
பொய்கொண்டு வகுத்து அனைய மருங்கு அசைய தனபாரம் புளகம் ஏற - வில்லி:8 8/3
அசைய வன்பினுடன் ஏகினான் எழு பராகம் எண் திசை அடைக்கவே - வில்லி:10 45/4
அசைய நின்று சுமந்து இளைத்தனர் கீழை நாகரும் அடையவே - வில்லி:29 36/4
அசைய இரதம் கடாவி வளைதரும் அணி சிலையும் அம்பும் ஆகி முனைமுனை - வில்லி:41 44/3

 மேல்
 
  அசையவே (1)
அம் சர திரை கரங்களால் எடுத்து எடுத்து அசையவே தாலாட்டி - வில்லி:2 39/3

 மேல்
 
  அசையா (1)
வடி வாள் முனை அசையா விசை வரு சாரிகள் பயிலா - வில்லி:33 17/3

 மேல்
 
  அசையாத (1)
வன்புடனே தரித்து வரை அசைந்தாலும் அசையாத வயிர தோளார் - வில்லி:10 5/2

 மேல்
 
  அசையாமல் (1)
மின்னை வலி உற நீட்டி அண்ட முகடு அசையாமல் விண்ணோர் தச்சன் - வில்லி:45 258/3

 மேல்
 
  அசையினும் (2)
அசையினும் புடவி அசையினும் சமரில் அசைவு இலாத தனி ஆண்மையான் - வில்லி:42 183/4
அசையினும் புடவி அசையினும் சமரில் அசைவு இலாத தனி ஆண்மையான் - வில்லி:42 183/4

 மேல்
 
  அசையும் (1)
ஆண்தகை இரு சிறகு அசையும் ஓதையால் - வில்லி:41 202/2

 மேல்
 
  அசைவு (17)
அசைவு அறு சிங்க சாபம் அனையவர் ஐவராலும் - வில்லி:2 86/3
ஐவரும் வேட்டும் என்றான் அசைவு இலா அறத்தின் மைந்தன் - வில்லி:5 70/4
குமர் உற பிணித்த பைம் பொன் கொடி துகில் அசைவு நோக்கி - வில்லி:6 31/2
அசைவு இல் அன்புடை தந்தை சொல் மறுப்பதோ என்றனன் அறம் செய்வான் - வில்லி:11 72/4
அருந்தினர் மெய் குளிர்ந்து அசைவு தீர்தலும் - வில்லி:11 113/2
அசைவு இலா அவுணர் மீண்டும் அந்தரத்து ஒளித்து நின்று - வில்லி:13 79/3
அசைவு இலா மனத்து அரும் தவ முனிவனை அனைவரும் பணிந்து ஏத்தி - வில்லி:16 11/1
அசைவு இல் பொன் சயிலம் அன்ன ஆண்தகை மனத்தினானை - வில்லி:16 28/2
ஆறிய பசும் தண் காவின் அசைவு ஒரீஇ இருந்த வீரன் - வில்லி:22 109/1
அசைவு இல் வில் தொழிலும் வல்லையோ என ஓர் அசைவு இலாதவன் அறைந்தனன் - வில்லி:27 136/4
அசைவு இல் வில் தொழிலும் வல்லையோ என ஓர் அசைவு இலாதவன் அறைந்தனன் - வில்லி:27 136/4
மதுகை முடிமன்னரை வகுத்து எழுக என்றனன் மனத்து அசைவு இலாத வலியோன் - வில்லி:28 53/4
அசைவு இல் வன் திறல் பகை முனை நிருபரை அடைய வென்ற கட்டழகுடை அபிமனை - வில்லி:41 123/3
அசைவு இல் மொழி மறுத்து உடற்றல் ஆகாது என்று இருக்கின்றேன் அறிகிலீரே - வில்லி:41 240/4
இன்னவாறு தம் அசைவு ஒழிந்து யாவரும் இப ரத துரகத்தோடு - வில்லி:42 70/1
அசையினும் புடவி அசையினும் சமரில் அசைவு இலாத தனி ஆண்மையான் - வில்லி:42 183/4
அசைவு இல் தொடை அடி கசை குசை உரம் நினைவு அறியும் உணர்வின வளமையும் உடையன - வில்லி:44 27/1

 மேல்
 
  அசைவுற (2)
ஊதையின் மரன் அசைவுற பொறா வடம் - வில்லி:11 120/1
அசைவுற முடுகி எய்தான் அவனும் மற்று இவனை வேறு ஓர் - வில்லி:45 104/2

 மேல்
 
  அசைவுறு (1)
அறையும் அருவியை உவமை கொள் சவரமும் அடவி நிகர் என அசைவுறு துவசமும் - வில்லி:44 21/2

 மேல்
 
  அசோக (1)
அரும் தழல் கணைகள் போல அலர்ந்தன அசோக சாலம் - வில்லி:2 93/4

 மேல்
 
  அசோகமும் (1)
தீ திறங்கள் செங்காந்தளும் அசோகமும் செங்குறிஞ்சியும் சேர - வில்லி:9 15/2

 மேல்
 
  அசோகு (1)
முந்திய அசோகு சூதம் முதலிய தருக்கள் எல்லாம் - வில்லி:2 92/3

 மேல்
 
  அசோதை (3)
அப்போது உணரும்படி உணர்ந்தான் அசோதை மகனை அறத்தின் மகன் - வில்லி:17 9/2
நந்தன் மனையில் அசோதை இரு நயனம் களிக்க விளையாடும் - வில்லி:31 1/3
உரலும் வேதமும் தொடர நந்தகோனுடன் அசோதை கண்டு உருக வாழ்வு கூர் - வில்லி:35 1/1

 மேல்
 
  அஞ்ச (7)
அன்பினொடு பேர் அறம் வளர்த்தருள் எயிற்றி மிக அஞ்ச அபிராம எயினன் - வில்லி:12 109/3
கூற்றும் வாய் குழறி அஞ்ச கொடிய மா மாய வாளி - வில்லி:13 82/3
ஒடித்தனன் சிலரை அஞ்ச உறுக்கினன் சிலரை மன்னோ - வில்லி:14 99/4
உரும் அஞ்ச நாணி எறியும் ஒலி எழ ஒளி விஞ்சு நாலு பகழி உதையவே - வில்லி:44 78/4
ஆறு உடையவனை அஞ்ச அரும் சமர் உடற்றினானே - வில்லி:45 109/4
அங்கி கதிர் தந்த கொடும் சிலை நாண் அரவ கணை அஞ்ச எறிந்து மிக - வில்லி:45 213/1
விம்மு பெரும் பணை ஒலியால் விண்டது-கொல் அண்டம் என விண்ணோர் அஞ்ச
 கை முக மா முதலான கடும் சேனை பாஞ்சாலன் காதல் மைந்தன் - வில்லி:46 14/1,2

 மேல்
 
  அஞ்சங்கள் (1)
உறவும் அஞ்சங்கள் முடி உருளை அற்று இரதம் நடு உடையவும் துங்க வரி சிலை குணத்துடன் அறவும் - வில்லி:45 90/2

 மேல்
 
  அஞ்சரீகம் (1)
இகல் விசயன் உறுதி உற அஞ்சரீகம் எனும் அம்பால் அவன் இதயம் இலக்கமாக - வில்லி:45 252/2

 மேல்
 
  அஞ்சல் (18)
உனை அளித்தவன் முனியும் என்று அஞ்சல் நீ உடன்படும் உணர்வால் நல் - வில்லி:2 34/1
அஞ்சல் இனி உனக்கு உரியள் யான் பயந்த கடல் பிறவா அமுதம் என்றான் - வில்லி:7 36/4
அடாத மன்னரை அடர்த்து அடுத்தவரை அஞ்சல் என்று அமர் உடற்றினான் - வில்லி:10 50/3
ஆன் எறிந்த கொலைஞர் போல அஞ்சல் வருதி ஆடவே - வில்லி:11 166/4
எம்பிரான் முனிவுக்கு அஞ்சல் என்பது போல் இயைந்தது வசந்த காலமுமே - வில்லி:12 55/4
தணிதி அஞ்சல் என்றான் ஒரு தையலால் - வில்லி:12 170/3
பொறை அறிவு நிறை தருமம் உடைய வாய்மை போர் வேந்தே அஞ்சல் என புகழ்ந்து வாழ்த்தி - வில்லி:14 3/3
அஞ்சல் என்று ஓர் உரை அளித்தல் காண்கிலேன் - வில்லி:21 67/2
அஞ்சல் அஞ்சல் நீ பகைவரை ஆர் உயிர் அடுதல் - வில்லி:22 36/1
அஞ்சல் அஞ்சல் நீ பகைவரை ஆர் உயிர் அடுதல் - வில்லி:22 36/1
எண்ணார் துரக்க வரும் படையை அஞ்சல் என்றுஎன்று எதிர் சென்றான் - வில்லி:32 30/4
நீ நில் அஞ்சல் நின் கணையும் ஏவுக என்று வெம் சமரில் நேர் நடந்து சென்று விசயன் - வில்லி:38 33/2
அழுத மைந்தர்-தம்மை அஞ்சல் என்றுஎன்று ஆற்றி - வில்லி:38 42/1
இனி கணை ஒன்றும் ஏவுகிலம் இளைப்பு அற அஞ்சல் ஏகு எனவே - வில்லி:40 24/4
அஞ்சல் என்று அறன் மகன் அவலம் ஆற்றினான் - வில்லி:41 188/2
ஆர வெண்குடை அம்புலியும் பிறை ஆனது அஞ்சல் இல் நெஞ்சும் அழிந்ததே - வில்லி:42 129/4
எண்ண அரும் அமரில் இறக்கிலீர் அஞ்சல் என்று உபசாரமும் இயம்பி - வில்லி:45 16/2
இவ்வோர் விரைவின் இவன்-தன்னை வினவ அஞ்சல்
 அவ்வோன் உயிருக்கு அழிவு இல்லை அமரில் மோதி - வில்லி:46 111/1,2

 மேல்
 
  அஞ்சலி (2)
அம்பையுடனே விடையின் மீது ஒளிர நின்றதனை அஞ்சலி செய்து அன்பொடு தொழா - வில்லி:12 115/4
நிலைபெறும் புகழினான் நெஞ்சின் அஞ்சலி செயா - வில்லி:34 8/2

 மேல்
 
  அஞ்சலியும் (1)
அடி தளர்ந்து அஞ்சலியும் முதுகும் இட்டவர் ஒழிய அடைய அன்று உம்பரிபதி குடி புக பொருதனனே - வில்லி:45 87/4

 மேல்
 
  அஞ்சலிர் (1)
அஞ்சலிர் என்று மீள ஆரண முனியும் போனான் - வில்லி:12 28/4

 மேல்
 
  அஞ்சலின் (1)
எத்தனை ஆயிரர் அஞ்சலின் ஏகுக என்று அமர்-வாய் - வில்லி:41 10/2

 மேல்
 
  அஞ்சவே (4)
பவனன் உம்பர் நாயகன் பயந்த வீரர் அஞ்சவே
 அவனி எங்கும் நமது என கொள் பெருமிதத்தர் ஆயினார் - வில்லி:3 71/3,4
ஆம்முறை புகுந்தனன் அரனும் அஞ்சவே - வில்லி:12 52/4
ஆசு இலா அடல் அப்பு மா மழை சிந்தினான் முகில் அஞ்சவே - வில்லி:29 39/4
இளவலை எறிந்தனன் எவரும் அஞ்சவே - வில்லி:45 129/4

 மேல்
 
  அஞ்சன்-மின் (1)
அஞ்சன்-மின் உம்மை நான் அவனி தோயும் முன் - வில்லி:1 76/1

 மேல்
 
  அஞ்சன (7)
நீடு அஞ்சன கண் நெருங்கி தடுமாற - வில்லி:10 78/2
ஆறாகி இரு தடம் கண் அஞ்சன வெம் புனல் சோர அளகம் சோர - வில்லி:11 246/1
அஞ்சன குன்று அன்னான் மேல் எறிந்து உடன் ஆர்த்த காலை - வில்லி:13 86/4
மை வாள் விழியின் வழி அஞ்சன வாரி பாய - வில்லி:13 103/2
அஞ்சன மேகமொடு ஆலம் அளாவி - வில்லி:14 69/1
மதர் அஞ்சன கண் திரு வாழும் மார்போன் மாயா வல்லபத்தால் - வில்லி:17 12/3
அம் கையின் மீது ஒளிர் சங்கமும் நேமியும் அஞ்சன மேனியுமே - வில்லி:41 1/4

 மேல்
 
  அஞ்சனபன்மனை (1)
பகலுடன் கார் இருள் பகைத்தால் பலிக்குமோ அஞ்சனபன்மனை அ போதில் - வில்லி:42 177/3

 மேல்
 
  அஞ்சனம் (1)
ஆர் அமுது அனைய கண்ணின் அஞ்சனம் எழுதுகின்ற - வில்லி:10 73/3

 மேல்
 
  அஞ்சனை (2)
அஞ்சனை அளித்த பொன் தோள் அனுமனே உவமை என்ன - வில்லி:2 75/3
புந்தியால் உயர் அஞ்சனை புதல்வனும் புகல்வான் - வில்லி:14 35/2

 மேல்
 
  அஞ்சாது (2)
அஞ்சாது ஒழி முனி நீ உனது ஆனின் கணம் இன்றே - வில்லி:7 4/1
பாவாய் அஞ்சாது ஏகு என்றாள் பல பாதகரை பயந்தாளே - வில்லி:11 217/4

 மேல்
 
  அஞ்சாமல் (2)
அருகு அணுகி மடவரலை அஞ்சாமல் துகில் உரிவான் அமைந்த போதில் - வில்லி:11 245/3
அரசவையில் எனை ஏற்றி அஞ்சாமல் துகில் தீண்டி அளகம் தீண்டி - வில்லி:11 254/1

 மேல்
 
  அஞ்சாமை-கொலோ (1)
அதிர பொரும் போர் அஞ்சினனோ அஞ்சாமை-கொலோ தெரியாது - வில்லி:10 123/1

 மேல்
 
  அஞ்சார் (6)
வன் பெரும் சேனை கொண்டு மலைவதற்கு அவர்கள் அஞ்சார்
 இன் பெரு நேயம் மிக்க இவன் மொழிப்படியே மாய - வில்லி:11 24/2,3
இரும் தனம் படைத்த மாக்கள் இன்பமும் அறனும் அஞ்சார்
 விருந்து எதிர் சிறிதும் அஞ்சார் மேம்பட வாழும் இல்லோர் - வில்லி:36 11/1,2
விருந்து எதிர் சிறிதும் அஞ்சார் மேம்பட வாழும் இல்லோர் - வில்லி:36 11/2
பொருந்திய இறப்பை அஞ்சார் போத மெய் உணர்ந்த மாந்தர் - வில்லி:36 11/3
அரும் தவம் முனிவர் அஞ்சார் அரசரும் அடு போர் அஞ்சார் - வில்லி:36 11/4
அரும் தவம் முனிவர் அஞ்சார் அரசரும் அடு போர் அஞ்சார் - வில்லி:36 11/4

 மேல்
 
  அஞ்சி (39)
அ இராமன் நிகர் என்னுமாறு இவனை அஞ்சி நின்று எதிர் அடர்க்கவே - வில்லி:1 148/4
புனையும் மெய்யொடும் பொழுதொடும் புரி தவன் போதலும் மிக அஞ்சி
 அனைய காலையில் அம்பிகை மலர்ந்திலள் அம்பகம் ஒருக்காலும் - வில்லி:2 11/3,4
நாண் நலம் திகழ் அம்பிகையிடத்து இவன் நண்ணலும் அவள் அஞ்சி
 பூண் நலம் பெறு தோழி மற்று ஒருத்தியை பூ அணை அணைவித்தாள் - வில்லி:2 17/3,4
பார மா மரபினில் பிறந்தவர் மொழி பழுதினுக்கு அழுது அஞ்சி
 பூர மா நதி பேடகத்திடை நனி பொதிந்து ஒழுக்கினள் மன்னோ - வில்லி:2 38/3,4
அந்தகனும் மிக அஞ்சி முதுகிடும் அந்த நிசிசரன் இந்த ஊர் - வில்லி:4 39/1
அந்த பதியை அடைந்தாள் மற்று அவனும் அஞ்சி
 வந்தித்த தொல்லை அரு மா தவம் மன்னி நின்றான் - வில்லி:5 79/3,4
மை கொண்ட குழல் ஒருத்தி மற்று அவன் செம் கையில் சிவிறி மழை கண்டு அஞ்சி
 பொய்கொண்டு வகுத்து அனைய மருங்கு அசைய தனபாரம் புளகம் ஏற - வில்லி:8 8/2,3
ஆனவன் நமது புரத்தையும் சுடுவான் அழன்றனன் போலும் என்று அஞ்சி
 வானவர் நடுங்க வானவர்க்கு அரசு ஆம் வலாரியும் மனன் உற தளர்ந்து - வில்லி:9 28/2,3
அஞ்சி அந்த அழலோனும் அப்பொழுது ஒர் அந்தணாளன் வடிவு ஆகியே - வில்லி:10 57/1
அறத்து இருந்திலன் எனா அஞ்சி அந்த ஊர் - வில்லி:11 110/2
கண் இலான் மகன் கடுமை அஞ்சி இ - வில்லி:11 145/3
உற்பாதம் பெரிது என நெஞ்சு உகுவாரும் என் ஆம் இ ஊர் என்று அஞ்சி
 நிற்பாரும் போம் வழி மேல் நினைவாரும் பலர் ஆகி நிகழ்ந்த காலை - வில்லி:11 259/1,2
உற்பாதம் பெரிது என நெஞ்சு உகுவாரும் என் ஆம் இ ஊர் என்று அஞ்சி
 நிற்பாரும் போம் வழி மேல் நினைவாரும் பலர் ஆகி நிகழ்ந்த காலை - வில்லி:11 269/1,2
இன்று அவன் மதலை புரி தவம் குலைத்தால் என் விளைந்திடும் என அஞ்சி
 நின்றிலன் மதனன் நிற்குமோ நெற்றி நெருப்பினால் நீறுபட்டுள்ளோன் - வில்லி:12 66/3,4
அதிர்ந்து வரு கேழலை கண்டு அரும் தவத்தை அழிக்கும் என அஞ்சி நாளும் - வில்லி:12 90/1
தானவர் சமுகத்தோடு சமர் புரிந்து ஆற்றாது அஞ்சி
 மானவன் முதுகு தந்தான் என்று வாள் அசுரர் எல்லாம் - வில்லி:13 95/1,2
கோள் இரண்டு அஞ்சி பிறை இரண்டு அகல் வான் குகையிடை புகுவதே போல - வில்லி:15 5/3
சண்ட முகில் உரும் அனைய சராசந்தன்-தனக்கு அஞ்சி
 வண் துவரை அரணாக வடமதுரை கைவிட்ட - வில்லி:27 45/1,2
மதலை அங்கு ஒருவன்-தன்னை பயந்த பின் வடு என்று அஞ்சி
 மிதவை அம் பேழை-தன்னில் பொதிந்து நீ விட அப்போது அ - வில்லி:27 150/2,3
கடியவன் இயற்கை அஞ்சி கங்குலும் கடிதின் போக - வில்லி:27 180/3
அந்தணன் முற்பகல் வந்து புடைத்திட அஞ்சி நிலத்திடை வீழ் - வில்லி:27 195/3
பின்னையும் அஞ்சி அயர்ந்திலன் நெஞ்சு பெயர்ந்திலன் ஆசனமும் - வில்லி:27 211/3
அன்று பஞ்சவர்க்காகவே உடன்று அந்தணற்கு உடைந்து அஞ்சி ஓடினான் - வில்லி:35 3/2
வில் கவ்வு வாளி அடல் ஐவர் மீது விட அஞ்சி வீரர் எதிரே - வில்லி:37 5/1
ஒருத்தர் ஓட என் இது என்று அநேகர் அஞ்சி ஓடுவார் - வில்லி:38 16/3
தருமன் மைந்தனுடன் மலைந்து சமரில் அஞ்சி ஓடியும் - வில்லி:40 26/1
போரில் புகுந்து மடிந்ததற்கு புறம்தந்து அஞ்சி போவான் போல் - வில்லி:40 82/3
தூறினான் அபிமன் செம் கை தொடைகளால் எதிர்த்தல் அஞ்சி
 மாறினான் முகமும் தேரும் வரி வில்லும் அழிந்து மன்னோ - வில்லி:41 102/3,4
இனி அஞ்சி இளைத்து எண்ணிடும் எண்ணம் தகவு அன்றால் - வில்லி:42 61/3
வாரி உந்த எறிந்தனன் வண் புயல் வானில் நின்றவர் அஞ்சி ஒதுங்கவே - வில்லி:42 123/4
தூரியும் பொருது அஞ்சி அவந்தியர் பூபனும் புறம் அன்று இட வெம் கணை - வில்லி:42 126/3
நின்ற என்றும் வெளி நிற்றல் அஞ்சி நெடு நீல வேலையில் மறைந்ததே - வில்லி:43 45/4
மா மரு கொற்ற வரூதினி வேலையை மருவார் அஞ்சி வெருவெய்த - வில்லி:44 6/2
ஆசுகன் குமரன் வல் வில் ஆசுகம் பொறாமல் அஞ்சி
 காசி மன் கேமதூர்த்தி காய் அயில் ஒன்று வாங்கி - வில்லி:44 14/1,2
அஞ்சி களம் முழுதும் கழுகு ஆட குறை ஆட - வில்லி:44 69/3
அந்தரம் புதைந்து உம்பரார் எலாம் அஞ்சி ஓடுமாறு அப்பு மாரியும் - வில்லி:45 59/3
என்னா உரை செய்தலும் அஞ்சி இளைத்து இரு கை கொடு இறைஞ்சி நராதிபனை - வில்லி:45 208/1
ஓத பைம் கடல் புடை சூழ் உலகு ஆளும் முடி வேந்தர் உறு போர் அஞ்சி
 பாதத்தில் வீழ்வரோ பார் அரசர் கேட்டாலும் பழியே அன்றோ - வில்லி:46 134/1,2
ஆதி நல்கிய வெம் படையினால் அஞ்சி ஆவி கொண்டு ஓடியது அன்றே - வில்லி:46 212/4

 மேல்
 
  அஞ்சிடா (1)
வீடுவிப்பன் நீ அஞ்சிடா விடுக தேர் என்றான் - வில்லி:22 47/4

 மேல்
 
  அஞ்சிடும்படி (1)
அண்ணல் அம் திட்டத்துய்மனும் தெவ்வர் அஞ்சிடும்படி அணி வகுத்தான் - வில்லி:45 16/4

 மேல்
 
  அஞ்சிய (1)
அரியோடு எதிர் பொர அஞ்சிய அடல் வாரணம் அனையான் - வில்லி:42 57/2

 மேல்
 
  அஞ்சியே (2)
எந்தை முதலிய அந்தணரும் அவன் இங்கு வரு தொழில் அஞ்சியே
 சிந்தை மெலிவுற நொந்து தலை மிசை சென்று குவிதரு செம் கையார் - வில்லி:4 39/3,4
சூது போரும் அஞ்சியே தொலைந்து உளம் துளங்குவாய் - வில்லி:11 168/2

 மேல்
 
  அஞ்சியே-கொல் (1)
அல்கிய நகரும் இன்றே அழியும் என்று அஞ்சியே-கொல்
 நல்கிய நேயமே-கொல் நயனம் நீர் மல்க மல்க - வில்லி:22 126/2,3

 மேல்
 
  அஞ்சியோ (1)
அஞ்சியோ அன்றி அருள்-கொலோ அறியேன் ஆகவத்து அடு தொழில் மறந்த - வில்லி:45 12/1

 மேல்
 
  அஞ்சிலன் (1)
சுடும்-கொல் என்று அஞ்சிலன் சுவாலை செய்தனன் - வில்லி:21 84/3

 மேல்
 
  அஞ்சினம் (4)
அஞ்சினம் ஆயின் அன்றோ என்றனன் அங்கர்_கோமான் - வில்லி:11 19/4
அஞ்சினம் அஞ்சினம் என்று விரைந்து உயர் அண்டர் பணிந்திடவும் - வில்லி:27 189/1
அஞ்சினம் அஞ்சினம் என்று விரைந்து உயர் அண்டர் பணிந்திடவும் - வில்லி:27 189/1
அஞ்சினம் நின்னை அழித்திட நின்னுடன் அன்று பெரும் சமர்-வாய் - வில்லி:27 213/1

 மேல்
 
  அஞ்சினர் (4)
அண்டர் யாவரும் அஞ்சினர் அவருடன் அடு போர் - வில்லி:1 17/2
ஆரும் பொர அஞ்சினர் அப்பொழுதில் - வில்லி:13 65/3
சீருடை கிருபனும் கிருதனும் பழைய சேதி வித்தகனும் அஞ்சினர் ஒடுங்கினர்கள் - வில்லி:42 82/3
நா அடங்கினர் மா முனிவோரொடு நாகர் அஞ்சினர் நான்முகன் ஆதிய - வில்லி:46 179/3

 மேல்
 
  அஞ்சினள் (2)
நிருபனது உரை கேட்டு அஞ்சினள் ஒதுங்கி நின்று கை நினைவு உற குவியா - வில்லி:1 98/1
அன்ன மெல்_நடை அஞ்சினள் அரற்றலும் அருகு உறான் விட போய் நின்று - வில்லி:2 32/3

 மேல்
 
  அஞ்சினன் (5)
அஞ்சினன் போன பின்னர் அரவினை அடர்க்கும் மாய - வில்லி:36 22/1
அஞ்சினன் ஆதலின் நீ அறியும்படி ஐயன் விடுத்தனனால் - வில்லி:41 232/2
நெரியும் என்று அயன் அஞ்சினன் சேனையின் நெருக்கினால் எனைத்து உள்ள - வில்லி:45 186/2
கிரிகளும் சரிந்திடும் என அஞ்சினன் கிரீசனும் கிளர் ஆழி - வில்லி:45 186/3
அரியும் அஞ்சினன் தூளியால் அலை கடல் அடைய வற்றிடும் என்றே - வில்லி:45 186/4

 மேல்
 
  அஞ்சினனோ (1)
அதிர பொரும் போர் அஞ்சினனோ அஞ்சாமை-கொலோ தெரியாது - வில்லி:10 123/1

 மேல்
 
  அஞ்சினார் (1)
ஒன்ற மா நிலம் பொன்ற மீது எழுந்து ஓதம் ஊர்வது ஒத்து உம்பர் அஞ்சினார்
 அன்றை ஆகவம்-தனில் நிகழ்ந்த போர் ஆரைஆரை என்று அதிசயிப்பதே - வில்லி:45 54/3,4

 மேல்
 
  அஞ்சினான் (1)
கொண்டு ஒரு வாய்மையும் கூற அஞ்சினான் - வில்லி:21 32/4

 மேல்
 
  அஞ்சினேனே (1)
அரவு உயர்த்தோன் கொடுமையினும் முரசு உயர்த்தோய் உனது அருளுக்கு அஞ்சினேனே - வில்லி:27 11/4

 மேல்
 
  அஞ்சு (5)
அஞ்சு அம்பு மெய் உருவ ஐம்புலனும் சோகம் உற - வில்லி:10 81/3
ஓர் அஞ்சு பேர் உளரால் அறம் தவாத உதிட்டிரன் ஆதியர் உரக கொடியோன் ஆதி - வில்லி:45 256/1
ஈர்_அஞ்சு பதின்மர் உளர் தம்பிமார்கள் இங்கிதங்கள் அறிந்து அடைவே ஏவல் செய்ய - வில்லி:45 256/2
கார் அஞ்சு கரதலத்தாய் அந்தோ அந்தோ கடவுளர்-தம் மாயையினால் கழிவுற்றாயே - வில்லி:45 256/4
அண்ணிய கருத்தில் இருத்தி அஞ்சு_எழுத்தால் ஆகமப்படி அடி பணிந்தான் - வில்லி:46 210/4

 மேல்
 
  அஞ்சு_எழுத்தால் (1)
அண்ணிய கருத்தில் இருத்தி அஞ்சு_எழுத்தால் ஆகமப்படி அடி பணிந்தான் - வில்லி:46 210/4

 மேல்
 
  அஞ்சுதரு (1)
அஞ்சுதரு தீ வினையின் ஆர் அமுதும் நஞ்சு ஆம் - வில்லி:2 99/3

 மேல்
 
  அஞ்சுதிர் (1)
யாரும் அஞ்சுதிர் என இகழ்ந்து உரைத்த நீ - வில்லி:22 82/2

 மேல்
 
  அஞ்சுபு (1)
கொதி கொள் சின நெஞ்சின் வலி இன்றி அவர் அஞ்சுபு கொடுத்தனர் களப்பலி நமக்கு - வில்லி:28 53/1

 மேல்
 
  அஞ்சும் (3)
சிவனும் என் கணையை அஞ்சும் என்று நனி சீறினான் இரவி_சிறுவனே - வில்லி:27 137/4
சேண் உயர் போதர எழு முழம் உடையது தெவ்வர் அஞ்சும் அ வேழம் - வில்லி:44 10/4
பார் அஞ்சும் ஒரு குடை கீழ் நீயே ஆளும் பதம் அடைந்தும் விதி வலியால் பயன் பெறாமல் - வில்லி:45 256/3

 மேல்
 
  அஞ்சுமாறு (1)
இதையத்தன் ஆகி அகல் பகலோன் மறித்து அவுணர் எதிர் அஞ்சுமாறு பொருதான் - வில்லி:46 2/2

 மேல்
 
  அஞ்சுமோ (3)
அருப்புடை அறலின் நஞ்சம் அஞ்சுமோ ஆலம் என்னும் - வில்லி:16 31/2
கோ விலங்கு பொர அஞ்சுமோ கரட குஞ்சரங்கள் பகை கொண்டகால் - வில்லி:27 120/2
அதவா முரண் போர்-தனக்கு அஞ்சுமோ என்றும் அடல் அங்கர்_கோன் - வில்லி:45 232/4

 மேல்
 
  அஞ்சுவது (1)
யாரும் நெஞ்சு அழிந்து அஞ்சுவது என்-கொல் என்று இசைத்தான் - வில்லி:22 52/3

 மேல்
 
  அஞ்சுவனோ (1)
சேதி குல நரபதியும் செரு புரிதற்கு அஞ்சுவனோ தேரில் ஆனான் - வில்லி:10 129/1

 மேல்
 
  அஞ்சுவித்தான் (1)
அகிலம் தொடுத்து ஆங்கு அவன்-தன்னையும் அஞ்சுவித்தான் - வில்லி:45 73/4

 மேல்
 
  அஞ்சுவோர் (1)
அரிவையர் வெம் சமர் அஞ்சுவோர் பெரும் - வில்லி:22 73/3

 மேல்
 
  அஞ்செழுத்து (1)
சிவனை அஞ்செழுத்து உரைசெய்து தொழுது ஒரு சிகர தண்டம் விட்டு எறிதலின் எறிதரு - வில்லி:41 129/3

 மேல்
 
  அஞ்சேல் (1)
அஞ்சேல் அமரில் நுமர்-தம்மையும் ஆவி கொள்ளேன் - வில்லி:7 82/1

 மேல்
 
  அடக்க (1)
அருள் ஆரும் தருமபதி ஆகாது என்று எமை பலகால் அடக்க யாமும் - வில்லி:11 251/1

 மேல்
 
  அடக்கி (10)
தேறுதற்கு இது தகும் என திருவுளத்து அடக்கி
 ஊறு பட்டபோது எழுந்தருள்க என பணிந்து உரைத்தான் - வில்லி:3 123/3,4
அ திசை-கண் அரசான உத்தர குருக்கள் மேன்மையை அடக்கி மேல் - வில்லி:10 48/1
கருதாமல் மனம் அடக்கி விசும்பின் ஓடும் கதிரவனை கவர்வான் போல் கரங்கள் நீட்டி - வில்லி:12 38/2
வாது செய் புலன்களை அடக்கி மண்ணின் மேல் - வில்லி:12 124/3
கீழது ஆக கிளர் மூச்சு அடக்கி நின்று - வில்லி:13 35/2
அரசவை புறத்தில் சௌபலன் சூதில் அழிந்த நாளினும் எமை அடக்கி
 முரச வெம் கொடியோன் தேசு அழித்தனனால் இன்றும் அ முறைமையே மொழிந்தான் - வில்லி:21 48/1,2
அங்கையால் அடக்கி நின்று அநேகம் ஆயிரம் - வில்லி:21 82/2
பூழிகள் அடக்கி செம்பொன் பூரண கும்பம் வைத்து - வில்லி:22 117/1
ஊழி பெயர்ந்து உலகு ஏழும் உள் அடக்கி திசை நான்கும் உகளித்து ஏறி - வில்லி:29 69/3
அரிய தண் கலை வாள் மதியமும் கொதிகொள் ஆலமும் தனது இடத்து அடக்கி
 உரிய ஒண் கங்காநதிக்கு ஒரு பதியாய் உரைபெறும் உயர் மகோததியின் - வில்லி:42 1/1,2

 மேல்
 
  அடக்கிய (3)
முழுது உலகமும் தன்னிடத்து அடக்கிய வான் முகடு உற முறைமுறை அடுக்கி - வில்லி:9 36/3
அடக்கிய வெம் கொடு வரி தோல் ஆவ நாழிகையும் மிக அழகு கூர - வில்லி:12 84/2
அந்தரம் எங்கும் அடக்கிய மெய்யில் - வில்லி:14 52/1

 மேல்
 
  அடக்கினன் (1)
ஒத்த மனனுடை இளையோர் உருப்பம் அடக்கினன் உண்மைக்கு உறுதி போல்வான் - வில்லி:11 244/4

 மேல்
 
  அடக்கும் (2)
வென்று மாறு அடக்கும் வாகை விசயனும் வெகுண்டு உளம் - வில்லி:11 167/3
காள விடம் உண்டு அமுது அடக்கும் இரு கண்ணாள் - வில்லி:15 21/4

 மேல்
 
  அடங்க (17)
கண்டகண்ட முனி குலம் அடங்க இரு கண் களிக்க வரு காட்சியான் - வில்லி:4 49/2
விஞ்சி வாழ்வன சத்துவம் அடங்க உள் வெருவுற உகாந்தத்து - வில்லி:9 9/3
நேயமான இளையோர்கள் நால்வரும் நெடும் திசாமுகம் அடங்க வென்று - வில்லி:10 63/3
ஆயிரம் கதிரும் திங்கள் அனந்தமும் அடங்க மேன்மேல் - வில்லி:13 4/1
பொரு படை அடங்க மலையும் புவியும் வானொடு புரந்தரன் இருந்த உலகும் - வில்லி:28 67/3
முனைந்து அடங்க இன்று நாம் முடித்தும் வெய்ய போர் எனா - வில்லி:38 5/3
போம் அடங்க நும் தமையன் நீள் பதம் பொருந்தி உறு போர் அறிந்துகொண்டு பொருவீர் - வில்லி:38 35/2
ஓடுகின்ற அம்பு ஒழிய நீடு உடம்பு அடங்க முனை ஊர நின்ற அம்பு ஓர் அணையா - வில்லி:38 36/3
அடங்க வந்து அபிமனாம் ஒருவனோடு அமர் செய்தார் - வில்லி:39 25/4
சகுனியுடன் விந்துபூரி முதலிய தரணிபர் அடங்க ஏகி மகபதி - வில்லி:41 40/1
பெய் கணை அடங்க இவன் - வில்லி:41 62/1
எதிர்கொள் தண்டம் மொத்திய ஒலி திசைகளில் இபம் அடங்க மெய் பிடியொடு சிதறின - வில்லி:41 125/2
நாணாது முன் வென்னிட்டிடும் நம் சேனை அடங்க
 சேண் நாடு உறும் இன்றே ஒரு செயல் கண்டிலம் ஐயா - வில்லி:42 59/3,4
ஆகவத்தில் உடைந்தவர் அடங்க முனையாய் எதிர்த்து ஒரு முகம்பட நெருங்கி மிக - வில்லி:42 86/2
சரம் அடங்க அமர் தந்த சரம் எய்து தறியா - வில்லி:45 201/4
வெவ் வாளிகள் ஓடி உடற்றுதலால் வெம் சேனை அடங்க மடங்கிய பின் - வில்லி:45 220/2
சாறு இயல் இரதம் மிஞ்சும் தடம் புனல் அடங்க நோக்கி - வில்லி:46 116/2

 மேல்
 
  அடங்கலும் (7)
நீடு மால் வரை அடங்கலும் நிலைபெற நிற்கும் மால் வரை மண் மேல் - வில்லி:11 83/1
திகை அடங்கலும் திறை கொணர்ந்ததும் - வில்லி:11 129/3
சீறு போரிடை திசை அடங்கலும் சிவந்த கோல மெய் கவந்தம் ஆடுமால் - வில்லி:35 8/2
அலம்புசனோடும் சென்றோர் அடங்கலும் அரக்கர் மாய - வில்லி:36 21/2
மோதுதற்கு எதிர் முனைந்தவர் சிரங்கள் பொழி மூளையின் களம் அடங்கலும் நெகிழ்ந்து அரசர் - வில்லி:42 81/3
எங்களுக்கு எழு பார் அடங்கலும் என்று போர் புரியும் - வில்லி:44 48/3
அந்த அந்த வெம் சாயகம் அடங்கலும் அவர் அவர் முறைமையின் தொடுத்தார் - வில்லி:46 30/2

 மேல்
 
  அடங்கா (4)
பலரும் ஒரு கையில் பிடிக்க அடங்கா வில்லின் பருமை-தனை குறித்து மனம் பதைக்க போனார் - வில்லி:5 50/2
கச்சிற்கு அடங்கா முலையாள் அ கணவன் உண்ட - வில்லி:5 75/1
போர்முகத்து அடங்கா மடங்கல் ஏறு அனையான் விதம் பட பொழி சிலீமுகங்கள் - வில்லி:42 10/1
தந்திரம் மற்று ஒரு கோடி உரைக்கு அடங்கா என துயரம் தவிர்த்து தன்மன் - வில்லி:46 248/2

 மேல்
 
  அடங்காத (2)
கச்சின்-கண் அடங்காத கன தனமும் நுண் இடையும் கண்டு சோர்ந்து - வில்லி:7 25/3
தீ பால் அடங்காத புகழ் வீர கயம் அன்ன சிசுபாலனே - வில்லி:10 114/4

 மேல்
 
  அடங்காது (1)
அடங்காது இன்னும் ஆயிரம் உண்டானால் அதற்கும் அடங்காதே - வில்லி:16 20/4

 மேல்
 
  அடங்காதே (1)
அடங்காது இன்னும் ஆயிரம் உண்டானால் அதற்கும் அடங்காதே - வில்லி:16 20/4

 மேல்
 
  அடங்காதோர் (1)
துன்று பிணியோர் துறந்தோர் அடங்காதோர்
 கன்று சின மனத்தோர் கல்லாதவர் இளையோர் - வில்லி:27 50/1,2

 மேல்
 
  அடங்கார் (1)
துங்க மணி முடி வேந்தர் சொல்லி முடிப்பதற்கு அடங்கார் துரக மாவும் - வில்லி:46 131/2

 மேல்
 
  அடங்கி (4)
அத்தனை பேரில் யாமும் ஒருவராய் அடங்கி நின்றேம் - வில்லி:11 13/2
ஆளையே அடும் களிற்றார் தம்மை யாரும் அறியாமல் இ நகர்-கண் அடங்கி நின்றார் - வில்லி:22 139/1
செம் திகிரி-தனில் அடங்கி முடங்கிய தன் கிரணத்தின் சிறுமை நாணி - வில்லி:42 182/3
வெம் பித்து அடங்கி மனம் சித்தொடு மேவல் கூர - வில்லி:46 104/2

 மேல்
 
  அடங்கிய (2)
அடங்கிய உதரம் போன்றது அந்த மா நகரி அம்மா - வில்லி:5 19/4
உள் அடங்கிய காம வெம் கனல் புறத்து ஓடி - வில்லி:7 58/1

 மேல்
 
  அடங்கினர் (2)
வெந்த நெய் என ஆரவம் அடங்கினர் மிகவும் - வில்லி:22 55/2
நா அடங்கினர் மா முனிவோரொடு நாகர் அஞ்சினர் நான்முகன் ஆதிய - வில்லி:46 179/3

 மேல்
 
  அடங்கினான் (1)
துன்றிய வடிவத்தோடும் அடங்கினான் தோயத்தூடே - வில்லி:46 122/4

 மேல்
 
  அடங்கு (2)
அம்பு ராசி சூழ் மண்தலத்து அரசு எலாம் அடங்கு பேர் அவைத்தாக - வில்லி:11 60/3
ஆன்று அமைந்து அடங்கு கேள்வி அண்ணலும் அவனை பெற்ற - வில்லி:22 134/1

 மேல்
 
  அடங்கும் (1)
கைத்தலத்து அடங்கும் பொருள் என காத்து காவலர் நின்ற பேர் அணி கண்டு - வில்லி:42 9/2

 மேல்
 
  அடங்குமோ (1)
அம்புராசிகளில் அண்டகோளகையில் அடங்குமோ அண்டமும் பிளந்திட்டு - வில்லி:42 207/3

 மேல்
 
  அடடா (1)
விற்போர் கண்டனம் அடடா வில் பிடிக்கும் விரகு அறியோம் உன்னிடத்தே வேத விற்போர் - வில்லி:12 102/3

 மேல்
 
  அடர் (15)
சூது அடர் பச்சிளம் கொங்கை பச்சை மேனி சுபத்திரையும் தோழியர்கள் சூழ வந்தாள் - வில்லி:7 54/4
கந்து அடர் குவவு தோளில் வில் குறியும் காட்சியும் கருத்து உற நோக்கி - வில்லி:10 18/3
கல் அடர் செம்பொன் வரையின் மு குவடு காலுடன் பறித்த கால் கண்டு - வில்லி:10 25/3
சூது அடர் கொங்கை பொன் தோள் சுரி குழல் சுமக்கல் ஆற்றா - வில்லி:10 76/3
பொய் அடர் சூது கொண்டு புன்மையின் கவர வேண்டா - வில்லி:11 31/2
மருங்கு அடர் பேர் அணை வகுக்கவே எனா - வில்லி:11 103/2
ஆய்ந்து பத்தி கொண்டு அடர் பசும் பொனால் - வில்லி:11 142/3
கந்தோடு அடர் கை கடும் கோப களிற்று வேந்தர் - வில்லி:23 22/2
அந்தன் ஆகிய கந்து அடர் கட களிற்று அரசனும் அவன் தந்த - வில்லி:24 9/3
நாம வெம் சிலை நாண் எடுத்தனை அடர் நரனொடும் போர் செய்தாய் - வில்லி:24 18/2
அடர் சிலை விசயன் இவ்வாறு இசைத்தலும் அமலன் வஞ்ச - வில்லி:25 15/1
அடர் பொருப்பு இனம் இடையிடை பயில் அடவி ஒத்தது புடவியே - வில்லி:28 49/4
கந்து அடர் களிற்றுடன் கலிங்க பூபதி - வில்லி:30 21/1
கங்கை நதியிடை வேயொடு பாகு அடர் கம்ப நிகள மதாசலம் நீர் உண - வில்லி:45 66/1
கிளர்ந்து அடர் புரவித்தாமா கேவலன் அல்லன் ஐயா - வில்லி:45 105/2

 மேல்
 
  அடர்க்க (2)
அகம் நெடும் போர் செய்தாலும் ஐவரை அடர்க்க ஒணாது - வில்லி:11 48/3
அன்று அவன் அடர்த்த மாயம் ஆர்-கொலோ அடர்க்க வல்லார் - வில்லி:36 23/4

 மேல்
 
  அடர்க்கலாமே (1)
ஆம் தகவு எண்ணில் வல்லே ஐவரை அடர்க்கலாமே - வில்லி:11 17/4

 மேல்
 
  அடர்க்கவே (1)
அ இராமன் நிகர் என்னுமாறு இவனை அஞ்சி நின்று எதிர் அடர்க்கவே - வில்லி:1 148/4

 மேல்
 
  அடர்க்கும் (1)
அஞ்சினன் போன பின்னர் அரவினை அடர்க்கும் மாய - வில்லி:36 22/1

 மேல்
 
  அடர்த்த (7)
மல்லால் வஞ்ச மல் அடர்த்த மாயன்-தனையும் வளைத்தாரே - வில்லி:31 4/4
அன்று அவன் அடர்த்த மாயம் ஆர்-கொலோ அடர்க்க வல்லார் - வில்லி:36 23/4
சோரத்துடன் நீ பொருது அடர்த்த சூது அன்று இவை மெய் துளைத்து உருவும் - வில்லி:40 72/1
ஆலகாலம் என உருத்து அடர்த்த போரில் முந்துற - வில்லி:43 4/3
குன்று கொண்டு அடர்த்த மாயன் கூறவும் மறுத்து கூற - வில்லி:43 23/2
எதிர்த்த யானையை அடர்த்த கேசரி என பொன் மௌலியை இருத்தினான் - வில்லி:46 187/2
பொரு வரு முனைக்கு குரிசிலாய் எல்லா போரினும் புறமிடாது அடர்த்த
 துருபதன் மதலை வரி சிலை திட்டத்துய்மனை மணி தலை துணித்தான் - வில்லி:46 213/3,4

 மேல்
 
  அடர்த்தல் (1)
கொல்லுவான் முனைந்து மற்றை கோமகன் அடர்த்தல் நோக்கி - வில்லி:42 157/2

 மேல்
 
  அடர்த்தலும் (2)
ஆசுசுக்கணி சென்று அடர்த்தலும் வெருவி அருச்சுனா அபயம் என்று அரற்ற - வில்லி:9 55/2
பெருகு விழி நீர் சொரிய அடர்த்தலும் பின்னிட்டு அரனை பெட்பின் போற்றி - வில்லி:46 246/2

 மேல்
 
  அடர்த்தவாறும் (1)
மெய் கரம் துணிந்தவாறும் மீண்டு உருத்து அடர்த்தவாறும்
 உக்கிரமுடன் என் முன்னே ஓடி வந்து உரைசெய்யாயோ - வில்லி:41 161/3,4

 மேல்
 
  அடர்த்தனை (1)
ஏவில் அரக்கனை வீழ அடர்த்தனை யான் ஒர் இலக்கு எனவோ - வில்லி:31 18/3

 மேல்
 
  அடர்த்தான் (1)
சஞ்சத்தகர் விண் குடியேற தானே அடர்த்தான் பகதத்தன் - வில்லி:40 70/1

 மேல்
 
  அடர்த்தி (1)
நீ வலையாகின் சென்று நேர் மலைந்து அடர்த்தி என்ன - வில்லி:41 100/3

 மேல்
 
  அடர்த்தியேல் (1)
ஐவர் தங்கள் அரசும் கொடாமல் அடல் ஆண்மை கொண்டு எதிர் அடர்த்தியேல்
 மெய் விளங்க வரு குரு நிலத்தினிடை வந்து வெம் சமர் விளைக்கவே - வில்லி:27 118/2,3

 மேல்
 
  அடர்த்தியோ (1)
நீண்டவற்கு உதவி ஆயினேன் என நினைத்து நீ எனை அடர்த்தியோ
 மாண்டவர்க்கு உதவி ஆய பேர் அறமும் இசையும் ஆண்மையும் வளர்த்திடும் - வில்லி:27 128/2,3

 மேல்
 
  அடர்த்து (9)
சாக முட்டியின் அடர்த்து மா முனிவர் தம் பதிப்புறன் அடுத்தது ஓர் - வில்லி:4 61/2
மா முகில் எனும் பேர் எங்குளது அடர்த்து வாசவன் என் செயும் எம்மை - வில்லி:9 32/3
சென்றுகொண்டு அடர்த்து தெவ்வர்-தம் உயிரும் திறைகளும் முறை முறை கவர்ந்து - வில்லி:10 20/2
போர் அடர்த்து உகம் முடிந்த காலை எழு புணரி என்ன நனி பொங்கியே - வில்லி:10 46/4
அடாத மன்னரை அடர்த்து அடுத்தவரை அஞ்சல் என்று அமர் உடற்றினான் - வில்லி:10 50/3
மாய முன் அடர்த்து வய வாகை புனையேனேல் - வில்லி:41 182/2
வேலினால் அடர்த்து எறிதலும் எறிந்த செ வேல் இரு துணியாக - வில்லி:42 138/2
அரி பதாகன் உரக பதாகனை அதிர்த்து மேல் உற அடர்த்து நீடு - வில்லி:46 186/1
வீதி கொள் பாடிவீடு உற பூதம் மீள வந்து அடர்த்து இவன் கரத்தில் - வில்லி:46 212/3

 மேல்
 
  அடர்த்தும் (1)
பேதுற அடர்த்தும் பின்னை உருகி நீர் பிழை செய்தீரே - வில்லி:11 265/4

 மேல்
 
  அடர்த்தோன் (1)
அலப்படையவனும் அநேகம் ஆயிரம் போர் அரக்கரும் விளியுமாறு அடர்த்தோன்
 உலப்பு அடையவும் தான் உய்யவும் அரசன் உரைத்தலால் ஓச்சினன் இவன் மேல் - வில்லி:42 213/1,2

 மேல்
 
  அடர்த்தோனை (1)
பொய் விடை ஏழ் அடர்த்தோனை புயங்ககேதனன் கேட்ப - வில்லி:46 146/2

 மேல்
 
  அடர்ந்த (1)
ஆற்றாத காதலருக்கு அமுதான இளநீரால் அடர்ந்த பூக - வில்லி:8 7/3

 மேல்
 
  அடர்ந்து (5)
அடர்ந்து அரி பரந்து காமன் ஆகம வேதம் பாட - வில்லி:27 182/2
அதிர்த்து அடர்ந்து பின் தொடர்ந்து அடுத்த போது அருச்சுனன் - வில்லி:42 16/3
யாவரும் திருகி வந்து ஆங்கு எதிரெதிர் அடர்ந்து சூழ்ந்தார் - வில்லி:42 155/4
குருவொடு உற்று அடர்ந்து குந்திபோசன் வில் குனிக்கவே - வில்லி:43 8/1
அடர்ந்து அளிகள் மொகுமொகு எனும் ஆமோத வலம்புரி தார் அண்ணல் யாரும் - வில்லி:46 236/3

 மேல்
 
  அடர்ப்பது (2)
அருகு ஓடிய வாளி அடர்ப்பது கண்டு - வில்லி:13 74/3
வல் திறல் முனிவன்_மதலையும் விதலை மாறி மாறு அடர்ப்பது ஓர் படை நல்கு - வில்லி:46 211/3

 மேல்
 
  அடர்ப்பரோ (1)
முன் பிறந்த தமையன் மைந்தர் மொய்ம்பினால் அடர்ப்பரோ
 அன்பு இறந்ததேனும் நீதி அழிய நீ நடத்தினால் - வில்லி:11 184/2,3

 மேல்
 
  அடர்ப்பன் (1)
தீ வலம் செய அடர்ப்பன் என்று நனி சீறினான் முறைமை மாறினான் - வில்லி:27 102/4

 மேல்
 
  அடர்ப்பன (1)
கந்து அடர்ப்பன கரிக்கும் வெம் கவன வாம் பரிக்கும் - வில்லி:27 80/2

 மேல்
 
  அடர்ப்பான் (2)
அலத்தால் முன்னம் பிளந்த பகை அடர்ப்பான் கருதி பிளப்புண்ட - வில்லி:5 40/1
அத்திர வில் ஆண்மையினில் திகழாநின்ற ஐவர் இவர் யாவரையும் அடர்ப்பான் வந்தோர் - வில்லி:46 80/2

 மேல்
 
  அடர (1)
அடர வளைவுற நொடியினில் எயிறுடை அயில் கொள் பகழிகள் அளவு இல சிதறினர் - வில்லி:44 31/2

 மேல்
 
  அடரும் (1)
பாகசாதனன் மதலை தெய்வ பாகன் பாகு அடரும் நெடும் பனை கை பகட்டின் மேலான் - வில்லி:43 36/1

 மேல்
 
  அடல் (95)
வெவ் இராவும் ஒழியாது வெம் சமர் விளைத்த காலை அடல் வீடுமன் - வில்லி:1 148/2
போற்றி அடல் ஆசிரியர் இருவரையும் அன்பின் உயர் பூசை பல செய்து புரி நாண் - வில்லி:3 55/2
அ வனத்தில் வாழ் அர_மடந்தை என்று ஐயம் எய்த ஓர் அடல் அரக்கி வந்து - வில்லி:4 2/1
அணவு வெம் பசி கனல் அவிந்து போய் அநங்க வெம் கனல் கொளும் அடல் புலி - வில்லி:4 10/3
அன்று முதல் அடல் வஞ்சகனும் இறை அன்பினொடு பெறு வன்பினால் - வில்லி:4 41/1
நெற்றி மிசை ஒரு கொற்ற அடல் அரி நிற்பது என ஒளிர் பொற்பினான் - வில்லி:4 48/4
மண்டலம் கொள் வடிவுடன் அடல் பரிதி மண்ணில் வந்தது என மறுகினில் - வில்லி:4 49/1
இவன் தண் தமிழ் தேர் அடல் வழுதி இவன் தேர் இரவிகுல வளவன் - வில்லி:5 45/3
தொக்க அடல் உருமோடு எழும் எழு கொண்டல் சோனை அம் சுருவையால் முகந்து - வில்லி:9 35/2
அழைத்து அடல் விசயன்-தனை துணை செய்க என்று ஆறு_பத்து யோசனை ஆகி - வில்லி:9 56/1
ஆனோன் வயிற்றில் அவதரித்தான் அவன் காண் இந்த அடல் வேந்தன் - வில்லி:10 31/2
அண்டர் ஆலயம் என தகு கோயில் சென்று அடைந்த பின் அடல் வேந்தர் - வில்லி:11 57/2
பழுது படா அடல் ஆண்மை பவன குமரன் தட கை படை மேல் வைத்தான் - வில்லி:11 250/4
மந்திரமும் அடல் வீமன் மானம் இலாது உரைக்கின்ற வலியும் காண - வில்லி:11 252/2
இராதவாறு அடல் அமர் புரிந்த இராமனே நிகர் ஏவினான் - வில்லி:12 92/4
ஆயிரம் பத்து வெம் போர் அடல் பரி பூண்ட தேரும் - வில்லி:13 19/1
ஆதலால் இ தேர் மேல் கொண்டு அடல் புனை அவுணருக்கு - வில்லி:13 28/1
குழலும் கவர்தந்து அடல் கூரும் உமக்கு - வில்லி:13 60/2
கொன்னே அடல் ஆண்மை கொடுக்கும் அதோ - வில்லி:13 66/2
ஆற்றல் சால் அரி அன்னான் மேல் எறிந்து அடல் அவுணர் ஆர்த்தார் - வில்லி:13 82/4
அ படைகளை ஒழிதர அடல் அடையார் - வில்லி:13 135/2
மெய் வனப்பும் அடல் வலியும் மிகுத்த வாகை வீமன் எனும் பேர் திசையின் விளக்கும் வீரன் - வில்லி:14 18/2
அ கதலி வனம்-தனக்கு காவல் ஆய அடல் அரக்கர் அநேகருடன் அடு போர் செய்து - வில்லி:14 19/1
தம் முன் ஆயினும் நா தவறா அடல் வீமன் - வில்லி:14 26/4
என்று அடல் வீமன் இசைத்திடும் முன்னம் - வில்லி:14 50/1
பட்டு உளம் நொந்து பதைத்து அடல் வஞ்சன் - வில்லி:14 81/2
வன் திறல் கூர் அடல் வேக மனிதன்-தன்னை - வில்லி:14 110/2
கிட்டினன் தலத்தின் மிசை அடல் அரக்கன் கீழ்ப்பட மேற்பட விழுந்தான் - வில்லி:15 14/4
பாங்கினில் வைத்து அடல் பவனன் மைந்தனே - வில்லி:21 83/4
பார் ஆள வரும் முன்னர் அடல் ஐவர் உறை நாடு பார்-மின்கள் என்று - வில்லி:22 3/2
அடல் வய படை ஆழியின் பரந்ததை அன்றே - வில்லி:22 26/4
அற்று ஒருவினன் அடல் ஆண்மை அங்கர்_கோன் - வில்லி:22 79/4
அடல் உற இமைப்பின் ஏவி அவரவர் மார்பும் தோளும் - வில்லி:22 99/3
கன்றியே அடல் வீமனும் விசயனும் களம் புகில் அனைவீரும் - வில்லி:24 12/3
போர்க்கு அடல் பொறிகள் யாவும் பொறுத்த அ புரிசை-தன்னை - வில்லி:25 4/3
அடல் கடும் கதையால் அடித்திடும் அதிசயம்-தனை ஐய கேள் - வில்லி:26 14/4
நீத்த நெடும் கடல் எழு பார் அடல் ஐவர் பெறுவர் எனும் நிகழ்ச்சி பொய்யோ - வில்லி:27 24/3
வழக்கினால் அறிந்து அடல் அரவு உயர்த்த கோன் வழங்கான் - வில்லி:27 91/2
ஐவர் தங்கள் அரசும் கொடாமல் அடல் ஆண்மை கொண்டு எதிர் அடர்த்தியேல் - வில்லி:27 118/2
ஆயோதனத்தில் அடல் அரிஏறு அனையான்-தன்னை இவ்வாறு - வில்லி:27 223/1
தோண்மையால் அமர் தொலைத்து அடல் வாகையும் சூடுவன் இனி என்றான் - வில்லி:28 10/4
ஆசு இலா அடல் அப்பு மா மழை சிந்தினான் முகில் அஞ்சவே - வில்லி:29 39/4
அத்திரமும் விட்டு அவன் அடல் சிலை அறுத்தான் - வில்லி:29 56/2
வேகமுடன் இப்படி அ வீமனும் உடற்றி அடல் வீடுமனொடு ஒத்த முது போர் - வில்லி:30 24/1
ஆவி அழித்தனை தூணில் உதித்து அடல் ஆடகனை தலைநாள் - வில்லி:31 18/1
அற்றை வெம் சமத்து அடல் அருச்சுனன் ஆண்மை பாடி நின்று அலகை ஆடுமால் - வில்லி:31 26/2
அடல் அத்திகள் அத்திகள் ஆயினவே - வில்லி:32 8/4
ஆனா வீமவாகு எனும் அடல் வாள் நிருபர் ஐவரையும் - வில்லி:32 28/2
ஒருபால் அரக்கன் பாஞ்சாலன் ஒருபால் அடல் உத்தமபானு - வில்லி:32 29/3
உச்சாசனம் சொல்லி நின்றான் அ அடல் மன்னர் உடன் ஓடவே - வில்லி:33 9/4
வில் கவ்வு வாளி அடல் ஐவர் மீது விட அஞ்சி வீரர் எதிரே - வில்லி:37 5/1
விண்ணும் புதைக்க அடல் ஆகவத்தின் மிசை சென்று புக்கு விரகால் - வில்லி:37 9/4
வாளின் மிசை வாள்-அதனை வைத்து அடல் அரக்கன் - வில்லி:37 16/3
வல் அடல் அரக்கன் அகல் மார்பின் மிசை விட்டான் - வில்லி:37 24/4
முடி தலை வாள் அடல் நிருபர் முப்பதினாயிரர் சூழ - வில்லி:40 9/2
அடுத்தனர் வன் தபோதனனும் அடல் தருமன் குமாரனுமே - வில்லி:40 16/4
ஆசாரியனும் திருமகனும் அடல் வேல் அங்கர்_பெருமானும் - வில்லி:40 74/1
அம்போடு இராமன் கை அடல் அம்பும் உவமிக்கில் அதி பாவமே - வில்லி:40 88/4
அ சாயகம் வடி வாள் கொடு அறுத்தான் அடல் அபிமன் - வில்லி:41 108/4
அரி ஓம் எனும் மறையால் அடல் அம்பு ஆயிரம் எய்தான் - வில்லி:41 109/3
ஒருவன் நம் படை தலைவர்கள் எவரையும் ஒரு கை கொண்டு அடல் திகிரியின் விழ - வில்லி:41 117/1
துரகதம் பிணித்து அணி கொள் இரதம் மிசை துவசமும் தொடுத்து அடல் உடை வலவனை - வில்லி:41 119/2
அறை பெரும் கதை படைகொடு வலியுற அமர் புரிந்து இளைத்தனன் அடல் அபிமனே - வில்லி:41 128/4
ஆயிரம் பதின்மடங்கு தேர் இபம் அதன் மும்மடங்கு அடல் வாசி - வில்லி:42 38/1
தடுத்தபோது ஒரு தனுவும் ஐஞ்ஞூறு அடல் தனுவுடன் எதிர் நின்ற - வில்லி:42 40/4
அரியோடு எதிர் பொர அஞ்சிய அடல் வாரணம் அனையான் - வில்லி:42 57/2
அரனார் திருவருளால் முனை அடல் வாளிகள் பலவும் - வில்லி:42 62/3
விதுரன் தனது உளம் நொந்து அடல் வில்லும் துணிசெய்தான் - வில்லி:42 64/3
ஆகுலம் பட தகைந்தனன் அடல் சிலை ஆசான் - வில்லி:42 106/2
வழிந்து போதல் கண்டு அடல் விடசேனன் அ வள்ளலுக்கு எதிர் ஓடி - வில்லி:42 130/2
ஆற்றை ஒத்தன கால் வழி அளை புகும் ஆமை கொள் அடல் மள்ளர் - வில்லி:42 135/1
அலப்படை அரக்கனது உயிரை மாய்த்தனன் அடல் தொடைகளின் தொடை அடைசி வீழ்த்தியே - வில்லி:42 203/4
தருமனும் மருத்தும் அடல் மருத்துவரும் தந்தவர் மருத்துவான் மகனை - வில்லி:42 214/1
மருள் பரந்த தனி நெஞ்சன் ஆகி அடல் மன்னர் மன்னன் எனும் மன்னனே - வில்லி:43 46/4
ஆசு இல் அரும் திறல் ஆசுகன் மைந்தனும் ஆண்மைக்கு எண்ணும் அடல் வீரன் - வில்லி:44 11/1
ஆம் என தரணி எய்தி அடல் வயிர் தண்டு ஒன்று ஏந்தி - வில்லி:44 15/2
வென்றி கூர் வரி வின்மையால் அடல் வெவ் அரக்கரை முன் - வில்லி:44 38/3
அருமந்த தேரும் விசய வலவனும் அடல் கொண்டு பாய் புரவியும் அழிவுற - வில்லி:44 78/3
அவன் இன்று என் மணி நெடும் தேர் கடவுமாகில் அருச்சுனனுக்கு அடல் ஆழியவனே அன்றி - வில்லி:45 19/1
பெற்று இழந்த கவசமும் குண்டலமும் மீள பெற்றனன் போல் அடல் அருக்கன் பெற்ற பிள்ளை - வில்லி:45 31/1
அரு மறைக்கு அயனை ஒப்பான் அடல் சிலைக்கு அரனை ஒப்பான் - வில்லி:45 48/3
விஞ்சி முனை-தொறும் வாள் அசுரேசரை வென்ற பொழுது அடல் வானவர் கோன் அருள் - வில்லி:45 67/2
அவனும் இவனை பொருது முனம் இவன் மலைத்தபடி அடையவும் அழித்தனன் இ அடல் மிகு களத்தில் என - வில்லி:45 91/3
ஆனா வாளி மழை தூவி அடல் வெம் சிலையோடு அடுத்தாரே - வில்லி:45 135/4
அம்பின் மறைத்தான் அடல் ஏறு அரி அனையான் - வில்லி:45 175/4
சங்கித்து அடல் அங்கி அளித்த தனி சரம் ஏவினன் வந்து தனஞ்சயனும் - வில்லி:45 213/2
அருளி வணங்கி எடா விடும் பொழுதினில் அடல் வலவன் சில கூறினன் பரிவொடு - வில்லி:45 222/2
அதவா முரண் போர்-தனக்கு அஞ்சுமோ என்றும் அடல் அங்கர்_கோன் - வில்லி:45 232/4
அயர்க்க சபித்தோனை வந்தித்து வேறு ஓர் அடல் தேரின் மேல் - வில்லி:45 233/4
ஆங்கு உலகு செவிடுபட அடல் அரிநாதமும் செய்தார் - வில்லி:46 163/4
ஓம உண்டி கொள் பேர் அழலோடு அடல் ஊதை வெம் சமர் ஆடியவாறு என - வில்லி:46 178/1
அறத்தினால் அடல் மறத்தின் நீர்மையை அவித்தை ஆயரும் அளப்பரோ - வில்லி:46 188/4
அனல் சகாயன் முன் அளித்த காளை தன் அடல் சரோருக பதத்தினால் - வில்லி:46 190/2
அற்றை அடல் அமரில் சுயோதனன் அற்ப உயிர் நிலை நிற்ப நீடு உடல் - வில்லி:46 196/3
அடல் கொண்ட சேனை எலாம் அவண் வாழ்வுற அவர் ஐந்து வீரருமே வரவே ஒரு - வில்லி:46 198/3

 மேல்
 
  அடலால் (1)
ஆளி திறல் மொய்ம்பனை அங்கு அடலால்
 வாள கிரி என்ன வளைந்து எவரும் - வில்லி:13 67/3,4

 மேல்
 
  அடலில் (1)
அடலில் வலிமையில் விரைவினில் உயர்வன அகில புவனமும் நொடியினில் வருவன - வில்லி:44 22/1

 மேல்
 
  அடலுடன் (3)
அசுரர்-தம் உடல் உக அடலுடன் விடவே - வில்லி:13 137/4
அரன் வழங்கு பொன் கதையுடன் அவனியில் அவனும் முன் குதித்து அடலுடன் முனையவே - வில்லி:41 124/4
நறிய தொடை முடி நிருபரும் நிருபரும் நடலை அமரிடை அடலுடன் உடலவே - வில்லி:44 25/4

 மேல்
 
  அடலுடை (4)
அடலுடை விசயன் ஒற்றை அம்பினால் மீண்டும் சென்று - வில்லி:22 103/3
ஐவர் சேனை இங்கு எழுந்தது அங்கு எழுந்தது அடலுடை
 தெவ்வர் சேனை வெகுளியோடு எழுந்து இரண்டு சேனையும் - வில்லி:30 3/1,2
அரவு உயர்த்தவன் மதலையொடு அடலுடை அரசர் புத்திரர் அனைவரும் எழு பரி - வில்லி:41 84/1
இரதமும் தகர்த்து உறு கதியுடன் வரும் இவுளியும் துணித்து அடலுடை வலவனை - வில்லி:41 124/2

 மேல்
 
  அடலொடு (2)
தோலாது அடலொடு சீறின துரகத்தொடு துரகம் - வில்லி:33 18/1
அடலொடு கார் வான் இடிக்குமாறு என அதிர்வு உறவே கூறி மத்த வாரணம் - வில்லி:46 167/2

 மேல்
 
  அடலோர் (1)
ஐந்து உறழும் நூறுபடி ஆயிரவர் வின்மையில் அருச்சுனனை ஒத்த அடலோர்
 உந்து உரக கேதனன் உரைப்ப முகில் ஏழும் உடன் ஊழி இறுதி பொழிவ போல் - வில்லி:38 21/2,3

 மேல்
 
  அடவி (15)
அடவி எங்கணும் வேட்டையால் தங்கள் பேராண்மை - வில்லி:3 125/2
அடவி ஆர் அழல் அவியவும் அவிந்திலது ஐயோ - வில்லி:7 60/2
தப்பினார் உளர் காண்டவ அடவி வாழ் தானவர் யார் உய்ந்தார் - வில்லி:9 24/2
ஏல நெட்டு அடவி முறிய மோதி வெளியாக ஏழ் கடலையும் கடை - வில்லி:10 58/3
அரிவையோடு அகன்று நீவிர் ஐவரும் அடவி எய்தி - வில்லி:11 275/1
அனந்த மா முகம் ஆகி அடி சுவடு நோக்கினான் அடவி எல்லாம் - வில்லி:12 88/4
வெருவருமாறு அடவி எலாம் தடவி வரு வெம் சிலை கை வேடன் சேனை - வில்லி:12 91/2
அம்பகம் மலர்ந்து தம் அடவி எய்தினார் - வில்லி:16 68/4
அந்தணர் அரசே உன்-தன் அருளினால் அடவி நீங்கி - வில்லி:22 86/3
ஆண்டு பன்னிரண்டு அடவி உற்று ஒருவரும் அறிவுறாவகை மற்று ஓர் - வில்லி:24 10/1
அடவி ஆளவும் வல்லிர் ஆயினிர் ஆதலால் நலம் ஆனதே - வில்லி:26 5/2
ஆதபத்திரம் போன்றன தாமரை அடவி - வில்லி:27 86/4
அடர் பொருப்பு இனம் இடையிடை பயில் அடவி ஒத்தது புடவியே - வில்லி:28 49/4
அறையும் அருவியை உவமை கொள் சவரமும் அடவி நிகர் என அசைவுறு துவசமும் - வில்லி:44 21/2
அரணி ஆகவே ஏனல் அடவி ஆனதால் நீடும் - வில்லி:46 90/3

 மேல்
 
  அடவி-கண் (1)
தழைத்த பேர் ஒளி திவாகரன் கரங்கள் போய் தடவி அ அடவி-கண்
 பிழைத்த கார் இருள் பிழம்பினை வளைந்து உடன் பிடித்து எரிப்பன போலும் - வில்லி:9 17/1,2

 மேல்
 
  அடவிகள்-தோறும் (2)
ஆரணப்படியே சூழ்ந்த அடவிகள்-தோறும் வைகி - வில்லி:12 32/2
அ கணத்தினில் சாதேவன் அடவிகள்-தோறும் தேடி - வில்லி:16 23/1

 மேல்
 
  அடவியில் (1)
சாயை ஒத்து எழு சேனையோடு எதிர் தடவி மன் குல அடவியில்
 தீயை ஒத்து விளங்கும் மாருதி சென்று மண்டிய திசை எலாம் - வில்லி:41 35/1,2

 மேல்
 
  அடவியின் (2)
அறத்தின் மைந்தனும் இளைஞரும் புவி ஆசை அற்று அகல் அடவியின்
 புறத்து இருந்து தவம் செயும்படி பரிவு உரைத்தருள் போய் என - வில்லி:26 3/1,2
அடவியின் வெந்து தன் வால் குறைந்திட விடும் அயில் முக வெம் கணையால் அதன் பருமை கொள் - வில்லி:45 225/3

 மேல்
 
  அடவியின்-வாய் (1)
ஆபத்தால் வந்து அடைந்தவர் போல் அடைந்தான் அந்த அடவியின்-வாய் - வில்லி:17 1/4

 மேல்
 
  அடவியும் (1)
கரை எலாம் புன்னை கானமும் கண்டல் அடவியும் கைதை அம் காடும் - வில்லி:6 18/3

 மேல்
 
  அடவியை (1)
ஆசுகன்-தனோடு அடவியை வளைத்தனன் ஆசுசுக்கணி மேன்மேல் - வில்லி:9 22/1

 மேல்
 
  அடா (8)
வார் அடா உனக்கு யாதுதானர்-தம் மகள் அடுக்குமோ வான மாதர் தோள் - வில்லி:4 11/1
சேர் அடா மலைந்து உயிரை மெய்யினை தின்று தேவர் ஊர் சேருவிப்பன் யான் - வில்லி:4 11/2
பார் அடா என் ஆண்மையை அரக்கர் கை பட்ட போதில் யார் பாரில் வைகினார் - வில்லி:4 11/4
அடா முடை நாறு தோள் ஆயர் கைதொழ - வில்லி:11 93/2
அடா இனி உன்னை இன்னே ஆர் உயிர் குடித்தும் என்னா - வில்லி:13 89/2
இழிவு இல் சந்தனம் கடாவி இங்கு வந்தது என் அடா
 புழுவில் ஒன்றும் ஒன்று பூதலத்து உளான் ஒருத்தன் நீ - வில்லி:13 122/3,4
மண்டி மேல்வரும் மானுடன் ஆர் அடா என்றான் - வில்லி:14 25/3
என்னை நீ புகல் ஆர் அடா என்பது இங்கு எவனோ - வில்லி:14 27/2

 மேல்
 
  அடாத (1)
அடாத மன்னரை அடர்த்து அடுத்தவரை அஞ்சல் என்று அமர் உடற்றினான் - வில்லி:10 50/3

 மேல்
 
  அடாதன (1)
அறம் துறந்து என்றும் அடாதன செய்தால் ஆர்-கொலோ படாதன படாதார் - வில்லி:15 20/4

 மேல்
 
  அடாது (4)
போர் அடாது உன்னோடு ஆளி ஏறு புன் பூஞை-தன்னுடன் பொர நினைக்குமோ - வில்லி:4 11/3
அடாது செய் சடாசுரனது ஆவியையும் அம் பொன் - வில்லி:15 22/1
அளையும் மேனியன் ஆகி நின் மெய் நலம் ஆதரித்து இன்று அடாது செய் நீர்மையால் - வில்லி:21 15/2
அடாது செய்தவர் படாது பட்டனர் எனும் அங்கர்_கோன் அருள் மொழி கேட்டு - வில்லி:27 248/1

 மேல்
 
  அடி (95)
பூக்கும் மா முதல் எவன் அவன் பொன் அடி போற்றி - வில்லி:1 1/4
எ குலத்தினில் அரசும் வந்து இணை அடி இறைஞ்ச - வில்லி:1 34/2
அன்னை என்று அவள் அடி அவர் வணங்கலும் - வில்லி:1 68/2
பூம் துழாய் மாலை போர் மழு படையோன் பொன் அடி பொலிவுற வணங்கி - வில்லி:1 93/3
உகப்புற இவனோடு அவனி ஆளுக என்று ஓர் அடிக்கு ஓர் அடி புரிந்து - வில்லி:1 94/3
அரிவையை அளித்தோன் பக்கம் அது அடைந்தான் அவனும் வந்து அடி மலர் பணிந்தான் - வில்லி:1 98/4
ஆசினால் வகுத்து முன்செயல் அனைத்தும் அண்ணல் அடி தொழுது பின் - வில்லி:1 141/3
வெருவுடன் தொழுது கங்கை_மைந்தன் அடி வீழவும் சினம் மிகுத்தலால் - வில்லி:1 147/1
தொழுது நெற்றியில் விபூதியால் அன்னை-தன் துணை அடி துகள் நீக்கி - வில்லி:2 9/1
ஆன திக்கு இரு நாலும் வந்து அடி தொழ அம்பிகை மகன்-தன்னை - வில்லி:2 21/1
வந்து யாவரும் பிரதை என்று அடி தொழ மதி என வளர்கின்றாள் - வில்லி:2 24/4
தொக்க சித்திர தூண் அடி துவாரமே வழியா - வில்லி:3 130/2
தாக்கு உரல் அடி கொள் யானை தரணிபர் எவரும் வந்தார் - வில்லி:5 14/2
புன் பாகசாதனனும் தன் அடி போற்றி நிற்ப - வில்லி:5 85/2
முன்னம் பலர் அடி தேடவும் முடி தேடவும் எட்டா - வில்லி:7 18/2
மங்கை அங்கு ஒரு நாள் அவன் மலர் அடி வணங்கி - வில்லி:7 64/1
அந்தஅந்த அவனிபர் எலாம் அபயம் அபயம் என்று அடி வணங்கவே - வில்லி:10 44/1
ஓர் அடி எழுதி மின் போல் ஒல்கி வந்து இறைஞ்சுவாரும் - வில்லி:10 73/2
மாதவன் இணை அடி வணங்கி மற்று உள - வில்லி:10 93/2
மற்று அவர் இறைவன் மலர் அடி வணங்கி வான் பிறப்பு ஏழ் உற மாட்டேம் - வில்லி:10 145/1
வண்டு தாமரை மலர் என சுழலும் மா மலர் அடி பணிந்து ஏத்த - வில்லி:11 57/3
நூபுரம் திகழ் இணை அடி அரம்பையர் நோக்க அரும் கவின் கொண்ட - வில்லி:11 59/3
அடி படைத்தது படைத்தது இங்கு இவற்றினுக்கு அவயவம் குறையாமல் - வில்லி:11 82/4
ஆனை அன்று உரித்த நக்கற்கு அடி பணிந்து அருளிச்செய்தாள் - வில்லி:12 74/4
சிறந்த பைம் பொலம் கிரி முடி அடி உற தேவர்_கோன் திரு செம் கை - வில்லி:12 85/3
அனந்த மா முகம் ஆகி அடி சுவடு நோக்கினான் அடவி எல்லாம் - வில்லி:12 88/4
விண்ணில் உறை வானவரில் யார் அடி படாதவர் விரிஞ்சன் முதலோர் உததி சூழ் - வில்லி:12 107/1
மண்ணில் உறை மானவரில் யார் அடி படாதவர் மனுக்கள் முதலோர்கள் அதல - வில்லி:12 107/2
கண்ணில் உறை நாகர்களில் யார் அடி படாதவர்கள் கட்செவி மகீபன் முதலோர் - வில்லி:12 107/3
எண் இல் பல யோனியிலும் யா அடி படாதன இருந்துழி இருந்துழி அரோ - வில்லி:12 107/4
உள் அடி விரல் தலைகள் புற அடி பரட்டினுடன் உயர் கணைக்கால் முழந்தாள் - வில்லி:12 110/1
உள் அடி விரல் தலைகள் புற அடி பரட்டினுடன் உயர் கணைக்கால் முழந்தாள் - வில்லி:12 110/1
என்று கொண்டு இணை அடி இறைஞ்சும் மைந்தனை - வில்லி:12 133/1
ஆங்கு அது கேட்ட தேவர் அடி பணிந்து அரிய வேந்தே - வில்லி:13 8/1
சூதனும் விசயனது இணை அடி தொழுதான் - வில்லி:13 142/4
ஆளி பெரும் கொற்ற வெற்றி திரு தாதை அடி மன்னினான் - வில்லி:14 129/4
மை காள முகில் அன்ன மகனும் தன் அடி மன்ன வய வீமனும் - வில்லி:14 135/1
அழுந்த வெவ் விரலால் பிடித்து அவன் அகலத்து அடி கொடு மிதித்து வெண் பிறையின் - வில்லி:15 16/3
வம்பு அவிழ் மலர் அடி வணங்கி நெஞ்சுடன் - வில்லி:16 68/3
குரு மா மரபோர் ஐவரும் தம் குஞ்சி தலை மேல் அடி வைத்து எம் - வில்லி:17 2/2
ஐம்புலன் மகிழ சென்று கண்டு இறை வந்து அடி தொழ ஆசியும் உரைத்தான் - வில்லி:19 10/4
வந்து தன் தம்முன் மலர் அடி முன்னி மலர் கையால் முடியின் மேல் வணங்கி - வில்லி:19 14/1
அடி தலம் பிடர் அடித்திட ஓடலும் அவனை - வில்லி:22 40/2
தொட்ட வாளியான் அடி முதல் முடியுற துணிப்புண்டு - வில்லி:22 66/2
மோகன கணை ஒன்று ஏவி முடி அடி படி-கண் வீழ்த்தான் - வில்லி:22 100/2
அருக்கன் அடி கைதொழுது அனந்தரம் அருக்கன் - வில்லி:23 2/1
ஏற்ற முறையால் அடி இறைஞ்சி இசையோடும் - வில்லி:23 3/3
வான_நாயகன் ஆகியும் நின்ற மால் மலர் அடி மறவேனே - வில்லி:24 1/4
கார் உலூகலம் நிகர் அடி களிறுடை கண் இலா அரசன்-பால் - வில்லி:24 5/2
பரசினோம் அடி என்று பின் உரிய சொல் பணித்தருள் என போந்தான் - வில்லி:24 7/4
தாய அடி இணைகள் தன் கருத்தினால் பிணித்தான் - வில்லி:27 35/4
அடி நிலத்திலே படிவன இடி முகில் அனைத்தும் - வில்லி:27 58/1
துள்ளினான் விழுந்து இணை அடி சூடினான் துயரை - வில்லி:27 77/2
மாதவன் இருந்த கோயில் வந்து அடி வணங்கி மன்னன் - வில்லி:27 184/1
முறுகு சினத்துடன் அடி அதலத்து உற முடி ககனத்து உறவே - வில்லி:27 188/4
விடுத்த நான்மறை முனியை முன் காண்டலும் வேந்தனும் தொழுது அடி வீழ்ந்தான் - வில்லி:27 236/4
வருக என் மதலாய் இளைஞர் ஐவரும் நின் மலர் அடி அன்பினால் வணங்கி - வில்லி:27 250/1
சுற்றம் ஆனவரும் என் அடி வணங்க தோற்றமும் ஏற்றமும் அளித்தான் - வில்லி:27 251/4
அளப்பு இலா சேனை நாதன் அடி பணிந்து அவனி வேந்தன் - வில்லி:28 25/1
அடி படப்பட உரகர் பைத்தலை அணி மணி கணம் அடையவும் - வில்லி:28 41/3
இலகு சக்கர சிகரி சுற்று அடி என வளைப்பன எழு பெயர் - வில்லி:28 43/3
அடி நெருக்கவும் இபம் நெருக்கவும் அயம் நெருக்கவும் எழு துகள் - வில்லி:28 45/2
அடி இழந்தவர் ஆதபன் தேர் விடும் - வில்லி:29 25/3
துயில் உணர்ந்து அணி பசும் துளப மால் அடி பணிந்து - வில்லி:34 2/2
அடி துணிந்து விழ இருந்து அலங்கல் வில் வணக்குவார் - வில்லி:38 15/2
அரவு அபயம் இட்டு வீழ நடை பயில் அடி கொடு துகைக்கும் வீரர் அணியையே - வில்லி:40 53/4
திறனுடைய மன்றல் நாறும் மலர் அடி தெளிவொடு பணிந்த ஞான முடிவினை - வில்லி:41 46/4
என இவன் மொழிந்த போதில் அவன் இவன் இணை அடி வணங்கி யாது நினைவு இனி - வில்லி:41 49/1
மருது ஓர் அடி இணை சாடிய மாயன் திரு மருகன் - வில்லி:41 114/4
கரக வண் புனல் சடை முடியவன் அடி கருதி நின்று எடுத்தனன் ஒரு கதையுமே - வில்லி:41 119/4
வன்கணன் இளகி செம் கண் மால் அடி வீழ்ந்து மேன்மேல் - வில்லி:41 156/1
அரு வரை அவன் அடி அடைந்து காண்டியே - வில்லி:41 195/4
உரல் புரை நீடு அடி ஓடை யானையாய் - வில்லி:41 254/3
தெரி சரங்கள் ஓர் ஒருவருக்கு ஆயிரம் சிரம் முதல் அடி ஈறா - வில்லி:42 45/2
பெரியோன் அடி எய்தி சிறுமையினால் இவை பேசும் - வில்லி:42 57/4
மன் கள் தாரோன் மலர் அடி வீழ்ந்தான் - வில்லி:42 98/3
மன்னர் யாவரும் வெருக்கொள சமரில் மன்னர்_மன்னன் அடி மன்னினான் - வில்லி:42 193/4
சிரத்தினால் அரனை அடி வணங்கி இடர் தீருமாறு நனி சிந்தியாய் - வில்லி:43 44/4
அடி கை கனத்து மதம் பொழி ஆழியின் அளவும் புகரால் அழகு எய்தி - வில்லி:44 7/1
அசைவு இல் தொடை அடி கசை குசை உரம் நினைவு அறியும் உணர்வின வளமையும் உடையன - வில்லி:44 27/1
அடி தளர்ந்து அஞ்சலியும் முதுகும் இட்டவர் ஒழிய அடைய அன்று உம்பரிபதி குடி புக பொருதனனே - வில்லி:45 87/4
அருகு சென்று சென்று அடி வைத்து அடுத்தனர் அகல நின்றுநின்று ஒர் இமைப்பின் முட்டினர் - வில்லி:45 147/3
அயிர் படும் கடும் தரையில் துகள்பட அடி இரண்டினும் சரிய துகைத்து எழு - வில்லி:45 155/2
அன்புடைய தம்முன் அடி வீழ்ந்து அகங்கரித்தான் - வில்லி:45 162/3
வீற்றிருந்து இங்கு ஐவேமும் அடி வருட புவி ஆள விதி இலாதாய் - வில்லி:45 265/4
இ வகையே திரு தமையன் இணை அடி கீழ் வீழ்ந்து அலறி யாயும் தாங்கள் - வில்லி:45 269/1
தம்முனை வந்து அடி வணங்கி புடை சூழ்ந்தார் சிறிதும் மனம் சலிப்பு இலாதார் - வில்லி:46 14/4
முந்த முந்த மற்று உள்ள ஆயுதங்களும் முடி முதல் அடி அளவாக - வில்லி:46 30/3
அடி மாறி நீரிடை புக்கு அரு மறை நீ புகன்றாலும் அரவ பைம் பொன் - வில்லி:46 133/1
அடி கமலம் நடந்து சிவப்பு ஆவதே என இரங்கி - வில்லி:46 157/2
மலர் அடி தாள் ஊரு வட்டம் ஆர் தனம் வயிறு மனோராக பற்பம் மார்பொடு - வில்லி:46 171/1
தேர் விடும் திருமால் அடி நீள் முடி சேர நின்று உரையாடினன் மாருதி - வில்லி:46 180/2
மான கஞ்சுகன் ஆறு அடி ஏழ் அடி மாறி நின்றிடவே பிழைபோதலின் - வில்லி:46 184/3
மான கஞ்சுகன் ஆறு அடி ஏழ் அடி மாறி நின்றிடவே பிழைபோதலின் - வில்லி:46 184/3
அண்ணிய கருத்தில் இருத்தி அஞ்சு_எழுத்தால் ஆகமப்படி அடி பணிந்தான் - வில்லி:46 210/4

 மேல்
 
  அடிக்கடி (2)
சுனை பெரும் புனல் தாகமும் அடிக்கடி தோன்ற - வில்லி:16 47/3
அடிக்கடி படி துகள் பரவை தூர்த்தன அரக்கனும் அரக்கனும் அமரில் ஆர்க்கவே - வில்லி:42 201/4

 மேல்
 
  அடிக்கவே (1)
அழியும் அங்கம் என்று ஒரு சற்று இளைத்திலர் அமரில் அன்று அரும் கதை இட்டு அடிக்கவே - வில்லி:45 150/4

 மேல்
 
  அடிக்கு (1)
உகப்புற இவனோடு அவனி ஆளுக என்று ஓர் அடிக்கு ஓர் அடி புரிந்து - வில்லி:1 94/3

 மேல்
 
  அடிக்கும் (1)
கதை கதையோடே அடிக்கும் ஓதை-கொல் கதை உடையோர்-தாம் நகைக்கும் ஓதை-கொல் - வில்லி:46 172/1

 மேல்
 
  அடிக்கே (1)
இரு கை நறு மலர் தகைய எம்பெருமான் இணை அடிக்கே இதயம் சேர்த்தாள் - வில்லி:11 245/4

 மேல்
 
  அடிகள் (3)
அடிகள் திருவுளத்து எண்ணம் எம்மனோர்கள் அறியின் இசையலர் பலர் இங்கு அறிவுறாமல் - வில்லி:7 57/1
அடிகள் ஆங்கு எழுந்தருளி வந்து அருச்சுனன் தடம் தேர் - வில்லி:14 48/3
அதி மதுர வாய்மையால் வெகுளாவகை அடிகள் இவை கேண்-மினோ என ஓதினான் - வில்லி:46 193/4

 மேல்
 
  அடிகளினும் (1)
ஈர் அடிகளினும் செம்பஞ்சு எழுதுவார் எழுதும் முன்னர் - வில்லி:10 73/1

 மேல்
 
  அடிகளுக்கு (1)
எங்கு உளான் என தெரியுமோ அடிகளுக்கு என்றாள் - வில்லி:7 67/4

 மேல்
 
  அடிகளுக்கே (1)
எழுந்து அமரில் முதுகிடார் இவை எல்லாம் அடிகளுக்கே ஏற்ப என்றான் - வில்லி:41 244/4

 மேல்
 
  அடிகளும் (1)
அரிய வென்றி முருகவேளும் அடிகளும் பிறந்ததே - வில்லி:3 68/4

 மேல்
 
  அடிகொடு (1)
அரன் முடி அணிந்த தாமம் இது என அடிகொடு கடந்து போக வெருவுவர் - வில்லி:41 48/1

 மேல்
 
  அடிசில் (4)
ஆலயத்து அமுதம் அன்ன அடிசில் நீ அளித்தி என்றான் - வில்லி:10 100/4
உண்டற்கு அமைத்த பால் அடிசில் உண்டான் ஒரு நாள் ஒரு தானே - வில்லி:10 121/2
சமைத்த பல் கறி அடிசில் தம் விருப்பினால் அருந்தி - வில்லி:27 81/2
நின் இல் இன் அடிசில் உண்டு நின்னுடன் வெறுக்க எண்ணுவது நீதியோ - வில்லி:27 106/4

 மேல்
 
  அடிசிலும் (3)
குன்றம் என ஒரு பண்டி அறு சுவை கொண்ட அடிசிலும் நம் குலம் - வில்லி:4 40/3
மொண்டு சொரிதருகின்ற அடிசிலும் முந்து கறிகளும் வெந்த பால் - வில்லி:4 46/2
உண்டிலை அடிசிலும் உண்ணும் தீம் புனல் - வில்லி:41 192/1

 மேல்
 
  அடித்தபோது (1)
உரிய கதாபாணியர்க்குள் ஓத ஒர் உவமை இலாதான் அடித்தபோது உயர் - வில்லி:46 176/1

 மேல்
 
  அடித்தமை (1)
பொன் புரையும் மேனியில் அடித்தமை பொறாது மற்போர் புரியுமாறு கருதா - வில்லி:12 109/4

 மேல்
 
  அடித்தனன் (2)
அடித்தனன் சிலரை அங்கம் அகைத்தனன் சிலரை எண்ணம் - வில்லி:14 99/2
நீடு வரை ஒப்பது ஓர் கதாயுதம் எடுத்து அணுகி நேர்பட அடித்தனன் அரோ - வில்லி:30 23/3

 மேல்
 
  அடித்தான் (1)
அக்ரோணி படையோடு போய் ஆன் அடித்தான் அவன் சார்பிலே - வில்லி:22 8/4

 மேல்
 
  அடித்திட (1)
அடி தலம் பிடர் அடித்திட ஓடலும் அவனை - வில்லி:22 40/2

 மேல்
 
  அடித்திடும் (1)
அடல் கடும் கதையால் அடித்திடும் அதிசயம்-தனை ஐய கேள் - வில்லி:26 14/4

 மேல்
 
  அடித்திடுவார் (1)
பந்து அடித்திடுவார் அம்மனை எறிவார் பயில் கழங்கு ஆடுவார் நெற்றி - வில்லி:12 60/3

 மேல்
 
  அடித்து (2)
புதைபட அடித்து மீள விசையொடு புரவி இரதத்தின் மீது குதி கொள - வில்லி:40 50/2
உல புயம் நிமிர்த்து ஒரு கதையினால் தனது உரத்துடன் அடித்து அவை பொடிகள் ஆக்கினன் - வில்லி:42 199/3

 மேல்
 
  அடிநிலத்து (1)
அடிநிலத்து உற சூழ்வருமாறு போல் அழலோன் - வில்லி:3 129/2

 மேல்
 
  அடிப்பட (1)
பரியவன் பெரும் சூதினால் வென்று பல் ஆண்டு அடிப்பட ஆண்டான் - வில்லி:24 3/2

 மேல்
 
  அடிபட (1)
அதிர்வு உற புடைப்பரோ தொடையில் அடிபட துகைப்பரோ முடியில் - வில்லி:46 192/2

 மேல்
 
  அடிபணிந்து (2)
அம் புவி அரசன் மாமனும் அரசன் அடிபணிந்து அவயவத்து அழகால் - வில்லி:1 109/1
வந்த மா தவன் அடிபணிந்து இவனை நீ வழிபடுக என தந்தை - வில்லி:2 25/3

 மேல்
 
  அடிமை (1)
ஐ_ஆனனன் இயல் வாணனை அடிமை கொள மெய்யே - வில்லி:7 17/1

 மேல்
 
  அடிமையாய் (1)
அந்த வார் சிலை இராமனுக்கு அடிமையாய் என்றும் - வில்லி:14 36/1

 மேல்
 
  அடிமையின்னர் (1)
ஐவரும் திருந்த எங்கள் அடிமையின்னர் ஆயினீர் - வில்லி:11 181/2

 மேல்
 
  அடியது (1)
திரத்தினது ஆமை கிடந்த எனும் புற அடியது அங்கம் திண்ணென்றே - வில்லி:44 9/3

 மேல்
 
  அடியவர் (3)
வாழ்க அன்புடை அடியவர் மன்னு மா தவமே - வில்லி:1 2/4
அடியவர் மனத்தில் உள்ள ஆர் இருள் கங்குல் தீர்க்கும் - வில்லி:27 180/1
அடியவர் இடுக்கண் தீர்ப்பான் ஆம் முறை அருளி செய்வான் - வில்லி:43 18/4

 மேல்
 
  அடியனேன் (5)
செறுத்தவர் ஆவி கொள்வாய் அடியனேன் செய்தது எல்லாம் - வில்லி:11 40/3
அரும் பெறல் ஐய கேட்டி அடியனேன் கருத்து முற்ற - வில்லி:11 47/1
அடியனேன் இருக்க நீயே அரும் பலிக்கு இசைவாய் போரில் - வில்லி:28 33/1
அலக்கணுற்று அடியனேன் ஆண்மை என் ஆம் என - வில்லி:39 31/2
சென்ற மாயம் ஒன்று இருந்தவாறு அடியனேன் தெளியுமாறு உரை என்றான் - வில்லி:42 34/4

 மேல்
 
  அடியனேனும் (1)
அடியனேனும் மற்றவருடன் அரக்கு மாளிகை இ - வில்லி:3 122/1

 மேல்
 
  அடியா (1)
மோகர விதத்து அரசர் மா மகுட ரத்நமுடன் மூளைகள் தெறிக்க அடியா
 நாகமொடு எடுத்து இவுளி தேர் சிதறி முற்ற ஒரு நாழிகையில் எற்றி வரவே - வில்லி:30 24/2,3

 மேல்
 
  அடியிட்டாள் (1)
ஆறா வெள்ள துன்புற அன்றே அடியிட்டாள் - வில்லி:32 41/4

 மேல்
 
  அடியில் (2)
ஆகன்னம் உற செம்பொன் வரை வில் வாங்கி அவுணர் புரம் கட்டழித்தோன் அடியில் வீழ்ந்து - வில்லி:7 49/1
அன்புடன் சிலம்பு அணி அடியில் வீழ்ந்து மேல் - வில்லி:21 65/4

 மேல்
 
  அடியிலே (1)
தோள் இரண்டினையும் மீது எடுத்து நனி தொழுது இயக்கி துணை அடியிலே
 வாள் இரண்டு அனைய விழி மலர்த்தி நிறை வாவி நீரினிடை வான் உளோர் - வில்லி:1 151/2,3

 மேல்
 
  அடியின் (1)
மைந்தனொடும் எய்தி அவர் மலர் அடியின் வீழ்ந்தான் - வில்லி:23 8/4

 மேல்
 
  அடியினது (1)
அடியினது எல்லை அளப்பரிது என்றால் - வில்லி:14 51/3

 மேல்
 
  அடியினாளும் (1)
பஞ்சின் மெல் அடியினாளும் கணவனும் பழம் கணோட்டம் - வில்லி:2 96/1

 மேல்
 
  அடியுண்ட (1)
நாதன் அமலன் சமர வேட வடிவம் கொடு நரன் கை அடியுண்ட பொழுதே - வில்லி:12 108/4

 மேல்
 
  அடியுண்டன (4)
வேதம் அடியுண்டன விரிந்த பல ஆகமவிதங்கள் அடியுண்டன ஓர் ஐம் - வில்லி:12 108/1
வேதம் அடியுண்டன விரிந்த பல ஆகமவிதங்கள் அடியுண்டன ஓர் ஐம் - வில்லி:12 108/1
பூதம் அடியுண்டன விநாழிகை முதல் புகல் செய் பொழுதொடு சலிப்பு இல் பொருளின் - வில்லி:12 108/2
பேதம் அடியுண்டன பிறப்பு இலி இறப்பு இலி பிறங்கல் அரசன்-தன் மகளார் - வில்லி:12 108/3

 மேல்
 
  அடியுண்டு (1)
உண்டி அற்று அயரும் யாதுதானன் அடியுண்டு மெய் தளர்வு ஒழிந்த பின் - வில்லி:4 60/1

 மேல்
 
  அடியுண்டும் (1)
மூச்சினால் அடியுண்டும் கடும் கண் கோப முது கனலால் எரியுண்டும் முனை கொள் வாளி - வில்லி:43 40/1

 மேல்
 
  அடியும் (3)
அடியும் நீ இனி என மகிழ்ந்து அளியுடன் அளித்தான் - வில்லி:1 31/4
அடியும் ஆண்மையும் வலிமையும் சேனையும் அழகும் வென்றியும் தம்தம் - வில்லி:11 64/1
அ நெடு வில்லினால் அடியும் உண்டனன் - வில்லி:12 127/2

 மேல்
 
  அடியேற்கு (1)
அந்தத்தில் முடியும்வகை அடியேற்கு தெரியுமோ ஆதி மூர்த்தி - வில்லி:27 29/4

 மேல்
 
  அடியேன் (3)
எந்தாய் வர நீ அடியேன் என்ன தவத்தேன் என்றான் - வில்லி:3 34/4
அந்தம் இலாய் அடியேன் பிழை எல்லாம் - வில்லி:14 58/3
வெருவரும் அமரில் பார்த்தனால் அடியேன் வீழ்ந்தபோது அவனிபர் அறிய - வில்லி:27 257/3

 மேல்
 
  அடியேனுக்கு (1)
காளையே அடியேனுக்கு இளைய காதல் கன்னிகைக்கு வரன் என்று கருதுவாயே - வில்லி:22 139/4

 மேல்
 
  அடியேனே (1)
ஆதியும் அந்தமும் ஆகிய நின் புகழ் அல்லாது உரையேன் அடியேனே - வில்லி:44 1/4

 மேல்
 
  அடியோன் (1)
மா தேவரும் தேடி காணா மலர் அடியோன் - வில்லி:27 36/4

 மேல்
 
  அடு (42)
அண்டர் யாவரும் அஞ்சினர் அவருடன் அடு போர் - வில்லி:1 17/2
துவனி அற மன மகிழ்வொடு இனிது அறு சுவைகொள் அமுது அடு தொழிலராய் - வில்லி:4 45/4
வில்லியரில் முன் எண்ண தக்க வின்மை வேந்து அடு போர் பகதத்தன் வில் வேதத்தில் - வில்லி:5 51/3
தசும்பு உறும் அகிலின் தூபம் சாறு அடு கரும்பின் தூபம் - வில்லி:6 32/1
அங்கு அங்கே அங்கே ஆகி அவரொடும் அடு போர் செய்தான் - வில்லி:13 76/2
அவன் விடும் அடு கணை அடையவும் நொடியில் - வில்லி:13 133/1
பொருதனர் ரகுபதி புதல்வனும் அடு போர் - வில்லி:13 134/3
அ கதலி வனம்-தனக்கு காவல் ஆய அடல் அரக்கர் அநேகருடன் அடு போர் செய்து - வில்லி:14 19/1
உண்டியை குறித்து கற்ற தன் கல்வி உரிமையை குறித்து அடு தொழிற்கு - வில்லி:19 13/3
இன்றுதொட்டு எமக்கு மெய் பெரும் சுற்றத்து ஒருவன் நீ என்று அடு தொழிற்கு - வில்லி:19 15/3
அடு தொழில் பலாயனன் அழுத மின்னையும் - வில்லி:21 33/1
அடு தொழிற்கு உரிய செம்பொன் வரை இரண்டு அனைய தோளான் - வில்லி:21 61/2
அடு படை இன்றி செய்யும் ஆண்மை என் அறைதி என்றான் - வில்லி:25 13/4
ஐந்து ஊர் வேண்டு அவை இல் எனில் ஐந்து இலம் வேண்டு அவை மறுத்தால் அடு போர் வேண்டு - வில்லி:27 9/3
கந்து அடு களிற்று வேந்தன் கண் இலா அரசும் கங்கை_மைந்தனும் - வில்லி:27 185/1
அகிலம் வெருக்கொள அரி மழு எற்றின அடு சில கைத்தலமே - வில்லி:27 201/2
சிலசில கைத்தலம் அடு கழலில் பல செறி கழல் கட்டினவே - வில்லி:27 204/1
அவசம் கிளைஞர் உற துணைவர் அரற்ற களத்தில் அடு குரக்கு - வில்லி:27 231/3
அயிலும் நஞ்சு அனைய போர் அடு களம் குறுகினார் - வில்லி:34 2/3
அரும் தவம் முனிவர் அஞ்சார் அரசரும் அடு போர் அஞ்சார் - வில்லி:36 11/4
அ பகல் அடு போர் செய்ய அன்று அமர் அழிந்து மாய்ந்த - வில்லி:36 19/3
எற்றும் ஆரவத்தினோடும் அடு களத்தின் எய்தினான் - வில்லி:38 6/4
புனை வில் கை அடு பகழி திசை சுற்றும் மறைய நனி பொழி கொற்ற விசயனுடனே - வில்லி:40 55/3
கவனத்தின் முடுகி அடு பரி கொத்தி உடலில் இடு கவசத்தை மறைய நுழையூ - வில்லி:40 59/2
உரம் மிக்க தனது சிலை குனிவித்து மதியின் வகிர் உவமிக்கும் அடு பகழியால் - வில்லி:40 60/1
குருபதியும் திருமாலும் மதிக்க அணிந்து அடு கோள் அரி போல் - வில்லி:41 7/3
அன்று என்று மனம் மருளுற்று அபிமன் அடு தலை குன்றை அடுத்து மேலை - வில்லி:41 145/3
ஆளையும் அடு களிற்று ஆழி மன்னவன் - வில்லி:41 248/3
விரவார் முனை அடு தேர் நுக வெவ் வாசிகள் புனல் உண்டு - வில்லி:42 51/1
தப்பார் ஒருவரும் இன்று அடு சமரம்-தனில் விசயன் - வில்லி:42 56/3
சென்றுசென்று அடு வீரரை தனித்தனி சரத்தினால் சிரம் சிந்தி - வில்லி:42 72/3
குருதி பொங்க அடு தருமராசன் ரகுகுல இராமன் நிகர் ஆயினான் - வில்லி:42 189/2
அத்தனே அடு வல் ஆண்மை அச்சுவத்தாமா என்னும் - வில்லி:43 27/1
மிடல் இல் அடு படை மடிதர நிமிர்வன விரியும் நறு மலர் கமழ் முக உயிரன - வில்லி:44 22/3
விடம் கொள் சாயக வில்லி சென்று தன் வில் குனித்து அடு போர் - வில்லி:44 36/2
அடு பணை யானையின் வெம் குடர் சென்று பிடுங்கின ஆயசமே - வில்லி:44 61/4
வெற்பு அடு தடம் தோள் வேந்தன் வீழ்ந்தனன் என்று வெய்தின் - வில்லி:44 85/3
அஞ்சியோ அன்றி அருள்-கொலோ அறியேன் ஆகவத்து அடு தொழில் மறந்த - வில்லி:45 12/1
ஐவர் பதாகினி வெள்ளம் அணிந்தவா கண்டு அடு விறல் கோல் நெடு வில் கை அங்கர்_கோமான் - வில்லி:45 17/1
மங்குல் நிகர் பல கோல் விடு வீமனும் மைந்தர் அனைவரும் மாறு அடு காலையில் - வில்லி:45 63/2
அருகு ஒருபால் மேவி நிற்கும் வீமனை அடு கதையால் ஓடி முட்டி மோதவே - வில்லி:46 177/4
வீமனும் துரியோதன நாமனும் வேகம் ஒன்றிய வீரியராய் அடு
 சேம வன் கதையால் அமர் ஆடினர் தேறி நின்றவர் வாள் விழி மூடவே - வில்லி:46 178/3,4

 மேல்
 
  அடுக்கி (2)
முழுது உலகமும் தன்னிடத்து அடக்கிய வான் முகடு உற முறைமுறை அடுக்கி
 குழுமு வெம் கணையால் கனல் கடவுளுக்கு கொற்ற வான் கவிகையும் கொடுத்தான் - வில்லி:9 36/3,4
மீது அடுக்கி பசும் பொன்னால் சுவர் செய்து மரகத தூண் வீதி போக்கி - வில்லி:10 6/1

 மேல்
 
  அடுக்கினாலும் (1)
ஏற்றிய நறு நெய் வீசி இந்தனம் அடுக்கினாலும்
 காற்று வந்து உறாதபோது கடும் கனல் கதுவ வற்றோ - வில்லி:27 144/1,2

 மேல்
 
  அடுக்கு (1)
அனைத்து உருளும் சதாவியிட அடுக்கு உற நின்ற தேர் அழிய - வில்லி:40 23/3

 மேல்
 
  அடுக்குமோ (1)
வார் அடா உனக்கு யாதுதானர்-தம் மகள் அடுக்குமோ வான மாதர் தோள் - வில்லி:4 11/1

 மேல்
 
  அடுக்குற (1)
அடுக்குற நிலம் செய் மாடத்து அணி உறு பெரும் பதாகை - வில்லி:6 33/1

 மேல்
 
  அடுக (2)
அடுக நும் திறல் ஆண்மைகள் தோன்றவே - வில்லி:12 14/2
அடுக மற்று ஒன்றில் ஒன்றில் ஆங்கு அவர்-தங்கள் கையால் - வில்லி:36 16/3

 மேல்
 
  அடுத்த (12)
களிந்த வெற்பு உதவு நீல மா நதி அடுத்த குன்றில் ஒரு கழி முழை - வில்லி:4 50/1
அடுத்த பல் பொருளும் வைக்க ஆயுதம் அன்றி வேறு ஒன்று - வில்லி:5 69/1
ஆலையில் கரும்பின் கண்களில் தெறித்த ஆரம் அ வயல் புறத்து அடுத்த
 சோலையில் பயிலும் குயிலையும் சுருதி சுரும்பையும் நிரைநிரை துரப்ப - வில்லி:6 19/1,2
அடுத்த பூ நதி வான் நதிக்கு இலது என அன்புடன் உபகாரம் - வில்லி:11 85/3
அடுத்த நிறம் பற்பல பெற்று ஆயிரம் ஆயிரம் கோடி ஆடையாக - வில்லி:11 248/2
அடுத்த ஓமம் வஞ்சகங்களால் இயற்றுதியாயின் இ எழு பாரும் - வில்லி:16 7/3
ஆதி ஆக உயிரினும் வியப்புற அடுத்த மன்னவர் அநேகரும் - வில்லி:27 98/2
அடுத்த தானமும் பரிசிலும் இரவலர்க்கு அருளுடன் முற்பகல் அளவும் - வில்லி:27 236/1
வீசாநின்ற மாருதம் போல் மேல் வந்து அடுத்த வீமனுடன் - வில்லி:40 74/3
அதிர்த்து அடர்ந்து பின் தொடர்ந்து அடுத்த போது அருச்சுனன் - வில்லி:42 16/3
அடுத்த போர் முடிமன்னவன் விடும்விடும் அநேக ஆயிரம் அம்பும் - வில்லி:42 40/3
அடுத்த வாளமும் வாளமும் பொருதன அங்குலிகளின் சுற்றி - வில்லி:45 189/3

 மேல்
 
  அடுத்தது (2)
சாக முட்டியின் அடர்த்து மா முனிவர் தம் பதிப்புறன் அடுத்தது ஓர் - வில்லி:4 61/2
அடுத்தது கண்டு ஐயா நின் ஆர் உயிர்க்கு கரைந்துகரைந்து ஐயுற்றேன் யான் - வில்லி:41 144/2

 மேல்
 
  அடுத்தல் (1)
என்று சீறி மற்று இவன் அடுத்தல் கண்டு இணை இலா விறல் துணைவர் நால்வரும் - வில்லி:4 12/1

 மேல்
 
  அடுத்தவரை (1)
அடாத மன்னரை அடர்த்து அடுத்தவரை அஞ்சல் என்று அமர் உடற்றினான் - வில்லி:10 50/3

 மேல்
 
  அடுத்தன (1)
சென்றுசென்று அடுத்தன தேரும் தேருமே - வில்லி:45 124/4

 மேல்
 
  அடுத்தனர் (3)
என்பு மலைக்கு உறு பண்பை அடுத்தனர் எஞ்சிய பப்பரரே - வில்லி:27 194/4
அடுத்தனர் வன் தபோதனனும் அடல் தருமன் குமாரனுமே - வில்லி:40 16/4
அருகு சென்று சென்று அடி வைத்து அடுத்தனர் அகல நின்றுநின்று ஒர் இமைப்பின் முட்டினர் - வில்லி:45 147/3

 மேல்
 
  அடுத்தனன் (1)
ஆழ்ந்த பைம் கடலோடு ஒப்பான் அடுத்தனன் அங்கர்_கோமான் - வில்லி:44 84/4

 மேல்
 
  அடுத்தனனே (1)
பொரு சமர் முருக்கி வரு புரை இல் பவன கடவுள் புதல்வன் ஒர் இமைப்பொழுதில் முதல்வனை அடுத்தனனே - வில்லி:45 94/4

 மேல்
 
  அடுத்தார் (1)
அடுத்தார் விரைவில் அகல் வானத்து அழகு ஆர் காதல் அரம்பையரே - வில்லி:45 141/4

 மேல்
 
  அடுத்தாரே (2)
ஆனா வாளி மழை தூவி அடல் வெம் சிலையோடு அடுத்தாரே - வில்லி:45 135/4
தூமம் கிளர ஒரு கணத்தில் தொடுத்தார் எதிர் வந்து அடுத்தாரே - வில்லி:45 140/4

 மேல்
 
  அடுத்தான் (2)
அரவை மற்று இவன் பதாகையில் அனுமன் வந்து அடுத்தான் - வில்லி:22 65/4
உருத்து தடம் தேரின் மிசை வந்து அடுத்தான் உரககேதனன் - வில்லி:33 10/4

 மேல்
 
  அடுத்து (8)
என்ன வந்து அடுத்து அயல் எடுத்து வீசினான் - வில்லி:21 31/4
மிக முனி அடுத்து வெல்ல வென்றி உத்தரன் முன் மேவார் - வில்லி:22 118/3
அடுத்து இது என்னை என்ன அன்று அது ஆயது அன்றே - வில்லி:28 29/4
அடுத்து வருபோது அவன் அழன்று ஒரு சரத்தால் - வில்லி:29 68/3
அவனி கொண்ட பற்குனன் மதலையை அவன் அருகு வந்து அடுத்து அணி புய வலி கொடு - வில்லி:41 129/2
அன்று என்று மனம் மருளுற்று அபிமன் அடு தலை குன்றை அடுத்து மேலை - வில்லி:41 145/3
தானையோடு துச்சாதனன் அடுத்து எதிர் தடுத்தான் - வில்லி:42 109/2
தொட்டனர் வரி வில் வாளி தொடுத்தனர் அடுத்து மேன்மேல் - வில்லி:45 119/3

 மேல்
 
  அடுத்தோர் (1)
ஆவன மற்று அறியாமல் அழிவன மற்று அறியாமல் அடுத்தோர் ஆவி - வில்லி:46 138/3

 மேல்
 
  அடுதல் (1)
அஞ்சல் அஞ்சல் நீ பகைவரை ஆர் உயிர் அடுதல்
 துஞ்சல் என்று இவை இரண்டு அலால் துணிவு வேறு உண்டோ - வில்லி:22 36/1,2

 மேல்
 
  அடுதும் (1)
அண்ணலோடும் அடுதும் என்றார்களே - வில்லி:21 92/4

 மேல்
 
  அடுப்பார் (1)
பெண்ணுடை மடம் நாண் அகன்ற பேர் அமளி பேச்சு எலாம் பேசி வந்து அடுப்பார்
 விண்ணுடை அமிர்தம் பருகுவார் உகிரால் மென் மலர் கொய்து மேல் எறிவார் - வில்லி:12 63/2,3

 மேல்
 
  அடுப்பான் (1)
அங்கு உலாவரும் இரதத்து அரசரையும் தொலைத்து உன்னை அடுப்பான் வந்தேன் - வில்லி:41 142/2

 மேல்
 
  அடும் (8)
ஆடையும் கலனும் தெவ்வை அடும் திறல் படையும் நல்கி - வில்லி:13 5/1
அடும் படை தட கை அரக்கனும் திருகி அணங்கை விட்டு அ கணத்து அழன்று - வில்லி:15 13/3
உனக்கு அடும் இந்தனம் அன்று என்று ஓதினான் - வில்லி:21 34/4
ஆளையே அடும் களிற்றார் தம்மை யாரும் அறியாமல் இ நகர்-கண் அடங்கி நின்றார் - வில்லி:22 139/1
அடும் பெரும் கொடியின் மேல் அரவ ஏறு எழுதினான் - வில்லி:39 33/3
இனி நாடி அடும் போர் விரைவொடு காணுதி என்றான் - வில்லி:42 60/4
சிதைய தன் மைந்தனை அடும் தன்மை கண்டும் ஒரு செயல் இன்றி நீடு துயர் கூர் - வில்லி:46 2/1
ஊறு மிஞ்சிய பேர் உடலோடு எதிர் ஓடி வன் தொடை கீறிட மாறு அடும்
 வீறு கொண்ட கதாயுதம் வீசினன் வீரன் அம் புவி மீது உற வீழவே - வில்லி:46 185/3,4

 மேல்
 
  அடுமோ (1)
அடுமோ சக்ரபாணியுடன் அமர் உந்துவரோ அசுரேசர் - வில்லி:40 75/2

 மேல்
 
  அடுவோற்கு (1)
இன் அமுது அடுவோற்கு என்றான் இயல் திறல் விராடன்-தானே - வில்லி:20 14/4

 மேல்
 
  அடை (1)
காமரு குளிரி பைம் கதலி மெல் அடை
 தாமரை வளையம் வண் தாது அறா மலர் - வில்லி:21 23/1,2

 மேல்
 
  அடைக்கவே (2)
அசைய வன்பினுடன் ஏகினான் எழு பராகம் எண் திசை அடைக்கவே - வில்லி:10 45/4
விட்ட பாணம் வந்து இருவர் ஆகமும் வெளி அடைக்கவே வில் வளைத்த பின் - வில்லி:45 56/3

 மேல்
 
  அடைக (1)
கடி அயர்வுற்று உம் பதி கொண்டு அடைக என்றும் காவலர்க்கு கடன் என்றும் கசிய கூறி - வில்லி:7 57/2

 மேல்
 
  அடைசி (3)
அலப்படை அரக்கனது உயிரை மாய்த்தனன் அடல் தொடைகளின் தொடை அடைசி வீழ்த்தியே - வில்லி:42 203/4
சதுர் முகம் கொண்டது ஒரு கனக மொட்டு இரதமொடு சதுர் விதம் தங்கு கதி இவுளி ஒப்பு அற அடைசி
 மதுபம் ஒன்றும் புதிய தெரியல் மத்திர நிருப வலவன் உந்தும் பொழுதில் அதனின் மிக்கு எழு மடியும் - வில்லி:45 89/2,3
மல் எடுத்த தோள் வலன் உற வளைத்தனர் வடி கணை முனை உற அடைசி
 செல் எடுத்த பேர் இடி என முறை முறை தொடுத்தனர் தேர்களும் செலுத்தி - வில்லி:46 25/2,3

 மேல்
 
  அடைசினான் (2)
அத்திரம் நால் இரண்டு அவன் முகத்து அடைசினான்
 மித்திரர் செல்வமாம் விசயன் மா மதலையே - வில்லி:39 28/3,4
அழுந்த வாளி ஒன்று பத்து நூறு வன்பொடு அடைசினான்
 எழுந்த வாளி வாளியால் விலக்க ஏவி ஆசுகம் - வில்லி:42 30/2,3

 மேல்
 
  அடைத்த (1)
அ வாசவற்கு பிலம் ஒன்றில் அடைத்த வச்ர - வில்லி:5 84/3

 மேல்
 
  அடைதலால் (1)
கூற்றினை அடைதலால் பிறவி கொள்ளுமே - வில்லி:41 216/4

 மேல்
 
  அடைதிர் (1)
அறிந்திடின் மீண்டும் இவ்வாறு அரணியம் அடைதிர் என்றான் - வில்லி:11 276/2

 மேல்
 
  அடைந்த (16)
மைந்த கேட்டி நின் துணைவன் வான் அடைந்த பின் மதி முதல் என தக்க - வில்லி:2 2/1
சேண் அடைந்த மா முனிவரன் வருதலும் சிந்தனை உற சொல்ல - வில்லி:2 17/2
அந்தி ஆர் அழல் என பரிதியின் ஒளி அடைந்த பின் அணி மாட - வில்லி:2 37/1
தன்னை அடைந்த நண்பின் தகவால் மிக ஆதரியா - வில்லி:3 38/2
கணைகள் போய் இலக்கு அடைந்த உறுதி கண்டு கண் களித்து - வில்லி:3 62/1
புத்திரன் பேரர் கங்கை பூம் துறை அடைந்த போதில் - வில்லி:5 8/1
அடைந்த தானவர் அரக்கர் பேர் உரகருக்கு ஆலயங்களும் ஆகி - வில்லி:9 5/2
அண்டர் ஆலயம் என தகு கோயில் சென்று அடைந்த பின் அடல் வேந்தர் - வில்லி:11 57/2
ஆண்டு வந்த துருபதன் மா மகள் அடைந்த நாள்தொட்டு அமரர் ஒர் ஐவரே - வில்லி:21 18/1
தடம் பதி அடைந்த காலை தன் மனை இருந்த பேடி - வில்லி:22 112/1
அடைந்த வயவருக்கு வழி ஆய சுடர் மண்டலத்தின் சாயை போலும் - வில்லி:29 70/2
அடைந்த மன்னர் உட்கி ஓட ஒரு கணத்தில் அமர் செய்தான் - வில்லி:30 11/4
முன் போர் உடைந்து தனது இல் அடைந்த முடிமன்னன் முன்னை இரவில் - வில்லி:37 2/1
பொற்பு உற பொருத நீ அ பொன்னுலகு அடைந்த காலை - வில்லி:41 166/2
அல் பொழுது அடைந்த ஆயிரம் சுடரும் அநேக நூறாயிரம் சுடராய் - வில்லி:42 220/2
அருள் பரந்த விழி அறனின் மைந்தனொடு சேனை பாசறை அடைந்த பின் - வில்லி:43 46/2

 மேல்
 
  அடைந்தது (2)
ஆடக குலம் அடைந்தது ஒத்து அரும் பெறல் ஆதரத்தொடு கொண்டார் - வில்லி:2 40/4
அந்தரம் அடைந்தது ஐய அச்சுவத்தாமா என்னும் - வில்லி:43 19/3

 மேல்
 
  அடைந்தபோது (1)
போர் அமர் உடற்றி நீ அ பொன்நகர் அடைந்தபோது உன் - வில்லி:41 165/3

 மேல்
 
  அடைந்தவர் (3)
ஆபத்தால் வந்து அடைந்தவர் போல் அடைந்தான் அந்த அடவியின்-வாய் - வில்லி:17 1/4
தஞ்சு என அடைந்தவர் தமக்கு இடர் நினைக்கும் - வில்லி:41 183/3
அடைந்தவர் இடுக்கண் அகற்றுதற்கு எண்ணி ஆடக பொருப்பினால் கடலை - வில்லி:42 3/1

 மேல்
 
  அடைந்தவர்க்கு (1)
ஐயனே சேவடி அடைந்தவர்க்கு எலாம் - வில்லி:12 119/3

 மேல்
 
  அடைந்தனர் (2)
கரை அடைந்தனர் இளம் கடவுளோர் அனார் - வில்லி:3 2/4
வந்த அந்த மன்னவர்களும் தம்தம் மா நகர் அடைந்தனர் மன்னோ - வில்லி:24 6/4

 மேல்
 
  அடைந்தனவே (2)
மன் முக வெம் பெரும் சேனை மறையவன்-பால் அடைந்தனவே - வில்லி:40 12/4
நீர்முகத்து உடைந்த குரம்பு என துரோணன் நின்றுழி சென்று அடைந்தனவே - வில்லி:42 10/4

 மேல்
 
  அடைந்தனள் (1)
வாடி வாடி இனி அமையும் என்று தவ வனம் அடைந்தனள் மடங்கியே - வில்லி:1 149/4

 மேல்
 
  அடைந்தனன் (3)
அ முனி பெரும் கடவுளும் தபோவனம் அடைந்தனன் அவளும் தன் - வில்லி:2 29/3
கோ நகர் இருக்கை அடைந்தனன் ஒரு நாள் கொற்றவன் ஏவல் கைக்கொண்டு - வில்லி:6 6/2
பல் குல மாக்கள் வாழ்வு கூர் வளநாடு அடைந்தனன் பாண்டவர் தலைவன் - வில்லி:19 6/4

 மேல்
 
  அடைந்தார் (7)
தங்கள் மா தவத்தால் காண்டவபிரத்தம் என்னும் அ தழல் வனம் அடைந்தார் - வில்லி:6 7/4
அராவ வெம் கொடியோன் ஆதியா உள்ள அரசரும் தம் நகர் அடைந்தார்
 விராடனும் யாகசேனனும் முதலாம் வேந்தரும் தம் பதி புகுந்தார் - வில்லி:10 152/1,2
ஐயாயிரம் முடிமன்னவர் அகல் வானம் அடைந்தார் - வில்லி:33 22/4
அரும் போர் அரசர் களித்து ஆட அவரும் தம் பாசறை அடைந்தார் - வில்லி:40 81/4
அனைவரும் கழல் கால் கொப்புளம் அரும்ப ஆசறை பாசறை அடைந்தார் - வில்லி:42 219/4
ஐவரும் போய் தம் பாடி வீடு அடைந்தார் ஆகுலத்தால் அழிந்த நெஞ்சார் - வில்லி:45 269/2
தீண்ட அரிய திரு மேனி தேரில் வீழ சேண் அடைந்தார் அரம்பையர்கள் சிந்தை வீழ - வில்லி:46 85/4

 மேல்
 
  அடைந்தாள் (1)
அந்த பதியை அடைந்தாள் மற்று அவனும் அஞ்சி - வில்லி:5 79/3

 மேல்
 
  அடைந்தான் (24)
தன் ஒரு மதலை ஆக்கமும் கருதி சானவி தடம் கரை அடைந்தான் - வில்லி:1 86/4
அரிவையை அளித்தோன் பக்கம் அது அடைந்தான் அவனும் வந்து அடி மலர் பணிந்தான் - வில்லி:1 98/4
அன்னமும் குயிலும் பயிலும் நீள் படப்பை அத்தினாபுரியை மீண்டு அடைந்தான் - வில்லி:1 101/4
துன்று தன் சேனை சுர கணம் சூழ சுரபதி துறக்கம்-அது அடைந்தான்
 வென்று வெம் களம் கொண்டு அருச்சுனன் தனது வெற்றி கொள் சங்கமும் குறித்தான் - வில்லி:9 53/2,3
அன்புடை இருவர்க்கு ஆசியும் புகன்றான் அசைந்து போய் துறக்கமும் அடைந்தான் - வில்லி:9 57/4
ஆனந்தமும் ஆகிய நாதன் அன்றே துவராபதி அடைந்தான் - வில்லி:10 41/4
திரு நகர் அடைந்தான் சென்று வன் திறல் கூர் சேதிப பெரும் பகை செகுத்தே - வில்லி:10 151/4
அருக்கன் குட கடல் மாளிகை அணி தேரொடு அடைந்தான் - வில்லி:12 154/4
மை பொலியும் மேனி விசயன் வனம் அடைந்தான்
 செப்ப அரிய ஐவர்களும் தேவியுடனே அ - வில்லி:15 26/2,3
ஆபத்தால் வந்து அடைந்தவர் போல் அடைந்தான் அந்த அடவியின்-வாய் - வில்லி:17 1/4
வட்ட மணி தேரவன் உச்ச வானத்து அடைந்தான் யாம் அருந்த - வில்லி:17 3/3
அன்னோன் மொழி கேட்டு அ முனியும் அடைந்தான் தன் பேர் அரும் தவ கான் - வில்லி:17 17/1
விளை புகழ் விராடன் வேத்தவை-அதனை வேறு ஒரு நாளையின் அடைந்தான் - வில்லி:19 25/4
அலங்கல் உத்தரன் உத்தர திசையை வந்து அடைந்தான் - வில்லி:22 33/4
கொண்டதாம் என ஒரு முனி ஆகி அ கொற்றவன் வாயில் சென்று அடைந்தான் - வில்லி:27 235/4
பண் அமை தடம் தேர் மீது கொண்டு அன்றே பாண்டவர் உறை நகர் அடைந்தான் - வில்லி:27 260/4
சார்ந்த நிருபர் ஐவரொடும் தானும் தன் பாசறை அடைந்தான்
 பாந்தள் உயர்த்த அரசுடனும் பைம் பொன் கவரி மதி கவிகை - வில்லி:37 40/2,3
அருணன் பொன் தேர் தூண்ட அருக்கன் குண-பால் அடைந்தான்
 @39. பதினோராம் போர்ச் சருக்கம் - வில்லி:38 53/4,5
ஒவ்வா அரசன் தன் கோயில் அடைந்தான் விபுதர்க்கு ஒப்பானே - வில்லி:39 44/4
தேரில் துரகம் கொண்டு ஓடி குட-பால் அடைந்தான் தினகரனும் - வில்லி:40 82/4
அந்தரம் அடைந்தான்
 நொந்து பல வாளியொடு - வில்லி:41 76/2,3
அண்ணல் அம் தட கைக்கு எதிர் இலா வண்மை ஆண்தகை அரசுடன் அடைந்தான் - வில்லி:45 3/4
மெய் தவ படிவ வேதியன் ஆகி வெயிலவன் புதல்வனை அடைந்தான் - வில்லி:45 237/4
வெள்ளிய குரு வந்து எழு முனே குருவின் மிகு குல வேந்தை வந்து அடைந்தான் - வில்லி:46 221/4

 மேல்
 
  அடைந்திட (1)
தென்புலம் அடைந்திட மலைப்பல் இது திண்ணம் - வில்லி:23 12/4

 மேல்
 
  அடைந்திர் (1)
அந்தோ நெடு நாள் அகன் கானில் அடைந்திர் என்று - வில்லி:23 22/3

 மேல்
 
  அடைந்து (9)
கேட்ட அ கணத்தில் கடல் புறத்து அரசை கேண்மையோடு அடைந்து இளவரசும் - வில்லி:1 103/1
ஆம் பரிவுடனே ஆற்றி ஈற்று அளை அடைந்து வைகும் - வில்லி:2 73/3
ஆகலை அடைந்து மிகு பத்தியொடு நாள்-தொறும் அருச்சுனனை ஒத்து வருவான் - வில்லி:3 49/2
திசை அடைந்து கதிர் இரவி என்னும் வகை சீறி மாறு பொரு தெவ்வர் ஆம் - வில்லி:10 45/2
அ திசை இமயம் என்னும் அரச வெற்பு அடைந்து மிக்க - வில்லி:12 31/1
அரும் தவ கடல் மீள அத்தினபுரி அடைந்து அவனிபனுடன் - வில்லி:26 18/2
சென்று செம் கதிர் செல்வன் வாருண திசை அடைந்து வெண் திரையில் மூழ்கினான் - வில்லி:31 28/2
அரு வரை அவன் அடி அடைந்து காண்டியே - வில்லி:41 195/4
தூ நலம் திகழும் சோதி சோமியம் அடைந்து நின்றான் - வில்லி:43 16/3

 மேல்
 
  அடைந்தும் (1)
பார் அஞ்சும் ஒரு குடை கீழ் நீயே ஆளும் பதம் அடைந்தும் விதி வலியால் பயன் பெறாமல் - வில்லி:45 256/3

 மேல்
 
  அடைந்தேம் (1)
வன் பாரத போரில் வந்து அடைந்தேம் ஐவரையும் - வில்லி:27 37/3

 மேல்
 
  அடைந்தேன் (1)
ஆதிப நினது செல்வ மா நகரில் இருப்பதற்கு எண்ணி வந்து அடைந்தேன்
 வேதமும் உலகும் உள்ள நாள் அளவும் விளங்குக நின் மரபு என்றான் - வில்லி:19 18/3,4

 மேல்
 
  அடைந்தோர்க்கு (1)
தன்னை வந்து அடைந்தோர்க்கு உற்ற தளர்வு எலாம் ஒழிக்கும் தாளான் - வில்லி:42 160/4

 மேல்
 
  அடைந்தோர்கள் (1)
சூது ஆடி அழிவுற்று அடைந்தோர்கள் சரிதங்கள் சொன்னோம் இனி - வில்லி:22 2/2

 மேல்
 
  அடைந்தோர்களில் (1)
ஆம் சார்பினில் வந்து அடைந்தோர்களில் அன்று போரில் - வில்லி:45 75/2

 மேல்
 
  அடைய (16)
அந்த நரமேத மகம் இயற்றுதற்கு என்று அவனிபரை அடைய வாரி - வில்லி:10 14/3
மாதிரம் அனைத்தும் ஒளியுற விளக்கி மண் அளந்தருள் பதம் அடைய
 வேதியர் முதலோர் யாவரும் வேள்வி பேர் அவை வேந்தரும் கண்டார் - வில்லி:10 139/3,4
அங்கு அவையின்-கண் இருந்த நராதிபர் அடைய எழுந்து அடைவே - வில்லி:27 208/2
அடைய ஒர் தினத்தின் வலம் வரு திகிரி ஒத்தனர்கள் அவனிபர் எனை பலருமே - வில்லி:28 61/4
நீறு படுத்தினன் மா மகுட திரள் நீள் நில வைப்பு அடைய
 சேறு படுத்தினன் மூளைகளின் தசை சேர் குருதி புனலால் - வில்லி:31 21/1,2
இளைத்தது அடைய பெரும் சேனை இனி நாம் ஒன்றுக்கு ஈடு ஆகோம் - வில்லி:40 80/1
எ சிரத்தையும் எ புயத்தையும் இடை துணித்தலின் அடைய முன் - வில்லி:41 24/3
அபிமன் ஒருவன் கை ஏவின் நம படை அடைய நெளிகின்றது ஆய பொழுதினில் - வில்லி:41 39/3
அசைவு இல் வன் திறல் பகை முனை நிருபரை அடைய வென்ற கட்டழகுடை அபிமனை - வில்லி:41 123/3
அறன் மைந்தன் வாளி அடைய நயனமிலவன் மைந்தன் வாளி விலக விரகுடை - வில்லி:44 76/1
விறல் மைந்தன் வாளி அடைய விரகு இலி விடு புங்க வாளி விலக முறைமுறை - வில்லி:44 76/2
அடி தளர்ந்து அஞ்சலியும் முதுகும் இட்டவர் ஒழிய அடைய அன்று உம்பரிபதி குடி புக பொருதனனே - வில்லி:45 87/4
அடைய அன்று உம்பர் பதி குடி புக பொருது தனது அணி கொள் சங்கம் பவள இதழின் வைத்தருளுதலும் - வில்லி:45 88/1
அம்பு அடைய அம்பால் அறுத்துஅறுத்து வீழ்த்தினனே - வில்லி:45 170/4
அரியும் அஞ்சினன் தூளியால் அலை கடல் அடைய வற்றிடும் என்றே - வில்லி:45 186/4
அருகு சூழும் மா சூரர் அடைய ஓட ஓடாது - வில்லி:46 96/3

 மேல்
 
  அடையலர் (1)
அறிவுடன் இறைஞ்சி ஆதி பகவனது அணி முடி அலங்கலாகும் அடையலர்
 முறிய இனி மண்டு போரில் அமர்செய்து முடிதும் என வந்து மீள முடுகவே - வில்லி:41 50/3,4

 மேல்
 
  அடையலாரை (1)
தந்தையும் தானும் ஆங்கு தனித்து இருந்து அடையலாரை
 முந்திய அமரில் சென்று முனைந்து போர் விளைத்தவாறும் - வில்லி:22 136/1,2

 மேல்
 
  அடையவும் (6)
அவன் விடும் அடு கணை அடையவும் நொடியில் - வில்லி:13 133/1
அடி படப்பட உரகர் பைத்தலை அணி மணி கணம் அடையவும்
 பொடி படப்பட உடன் நடப்பன புகர் முக கரி நிகரமே - வில்லி:28 41/3,4
அமையும் என முதல் அனிகம் அடையவும் அணியும் அவனிபர் நால்வரும் - வில்லி:34 28/2
உலப்பு அடையவும் தான் உய்யவும் அரசன் உரைத்தலால் ஓச்சினன் இவன் மேல் - வில்லி:42 213/2
அரிய விலையன அணிகலன் அடையவும் அறலின் முழுகின அரு நவமணி என - வில்லி:44 23/1
அவனும் இவனை பொருது முனம் இவன் மலைத்தபடி அடையவும் அழித்தனன் இ அடல் மிகு களத்தில் என - வில்லி:45 91/3

 மேல்
 
  அடையவே (4)
அசைய நின்று சுமந்து இளைத்தனர் கீழை நாகரும் அடையவே - வில்லி:29 36/4
அற்றஅற்ற விதங்கொள் வாகமும் ஆகி ஏகினர் அடையவே - வில்லி:41 31/4
திசை-தொறும் நடந்து சீற ரவி எதிர் திமிர படலங்கள் ஆன அடையவே - வில்லி:41 44/4
அலை எறிந்து மை கடல் புரளுவது என அரவம் விஞ்சியிட்டது களம் அடையவே - வில்லி:41 130/4

 மேல்
 
  அடையார் (4)
அ படைகளை ஒழிதர அடல் அடையார்
 மெய் புகும் விறலது விடையவன் அருளும் - வில்லி:13 135/2,3
சிலை கால் வளைத்து தீ வாய் வெம் சரம் கொண்டு அடையார் சிரம் கொண்டான் - வில்லி:32 31/3
ஒப்பு அறு போரினில் வாகை புனைந்த உதிட்டிரன் அன்று அடையார்
 தப்பு அற எண்ணிய எண்ணம் உணர்ந்து தனஞ்சயனுக்கும் உரைத்து - வில்லி:41 5/1,2
ஆறு ஓடிவிட்டது அடையார் உடல் அற்ற சோரி - வில்லி:45 82/4

 மேல்
 
  அடையாளம் (2)
தன் அடையாளம் உற தண்டாலே தாக்க - வில்லி:14 116/2
அரசர் பெருந்தகை அரசு அடையாளம் அனைத்தும் போய் - வில்லி:46 100/3

 மேல்
 
  அடையும் (2)
அன்பினால் அடையும் அன்னம் என்ன நிறை அன்னம் முற்றவும் அருந்தினான் - வில்லி:4 52/3
அருக்கன் ஓர் கணத்தில் அத்தம் அடையும் அவ்வளவும் காக்கின் - வில்லி:42 162/1

 மேல்
 
  அடைவான் (1)
உன்னா விரைவொடு இரதத்தின் இழிந்து உயர் கான் அடைவான் உணர்வுற்றனனே - வில்லி:45 208/4

 மேல்
 
  அடைவித்தாரே (1)
தனதனை போல்வார்-தம்மை தம் பதி அடைவித்தாரே - வில்லி:2 117/4

 மேல்
 
  அடைவித்து (1)
கொழுந்தியரை துகில் உரியார் கொடும் கானம் அடைவித்து கொல்ல எண்ணார் - வில்லி:41 244/3

 மேல்
 
  அடைவில் (1)
துயில் உணர் குரிசிலுக்கு அடைவில் சொன்ன பின் - வில்லி:41 258/4

 மேல்
 
  அடைவின் (1)
வென்றி உமதுழி அடைவின் சேர்ப்பவன் யான் விடு-மின் என மின் அனாளை - வில்லி:46 247/3

 மேல்
 
  அடைவினில் (1)
அங்குசம் வார்த்தை வன் தாள் அடைவினில் பயிற்றி ஏனை - வில்லி:44 12/1

 மேல்
 
  அடைவினின் (1)
ஆயவர் தம்மை கூட்ட அடைவினின் தூது போக்கி - வில்லி:25 2/2

 மேல்
 
  அடைவு (1)
அன்போடு அழல் வரு பாவையை அடைவு உன்னி அளித்தாய் - வில்லி:12 162/2

 மேல்
 
  அடைவுற (1)
அழகு உற தொடு கணை குருபதி மகன் அவயவத்தினில் அடைவுற முழுகின - வில்லி:41 90/2

 மேல்
 
  அடைவே (17)
அன்று முதலாக வரி வெம் சிலை முதல் படைகள் ஆனவை அனைத்தும் அடைவே
 தொன்று படு நூல் முறையின் மறையினொடு உதிட்டிர சுயோதனர்கள் ஆதி எவரும் - வில்லி:3 47/1,2
ஆற்றின் வழுவா மனுமுறை தருமன் மைந்தன் முதல் ஆகிய குமாரர் அடைவே
 போற்றி அடல் ஆசிரியர் இருவரையும் அன்பின் உயர் பூசை பல செய்து புரி நாண் - வில்லி:3 55/1,2
இதயம் ஒத்து அமிர்த மொழியவர் அடைவே இரு கை நீராசனம் எடுத்தார் - வில்லி:6 4/4
ஆண் தகை அமரர்க்கு எல்லாம் அவன் செயல் அடைவே சொல்லி - வில்லி:13 2/3
புந்தியுடன் அளித்த செழும் புனித கோல புலி தவிசின் இருந்து அடைவே புகன்றான் எல்லாம் - வில்லி:14 4/4
அ கிரியின் புதுமை எலாம் அடைவே நோக்கி அங்கு உள்ள அருவி நறும் புனலும் ஆடி - வில்லி:14 8/1
அந்த உயர் கிரியின் நெடும் சாரல்-தோறும் அரும் தவம் செய் முனிவரரை அடைவே காட்டி - வில்லி:14 10/1
அரசர்க்கு அடைவே அவையின்-கண் அவை அனைத்தும் - வில்லி:23 25/1
அங்கு அவையின்-கண் இருந்த நராதிபர் அடைய எழுந்து அடைவே
 செம் கை குவித்த சிரத்தினராய் உணர்வு ஒன்றிய சிந்தையராய் - வில்லி:27 208/2,3
கொடுமுடிகள் ஒக்கும் இவுளிகள் திசை அனைத்தும் எறி குரை பவனம் ஒக்கும் அடைவே
 இடு துகில் நிரைத்த கொடி சொரி அருவி ஒக்கும் எழு குல கிரிகள் ஒக்கும் இரதம் - வில்லி:28 58/3,4
பாரே தொடங்கி எ உலகும் அடைவே செவிடு பட்டனவே - வில்லி:31 3/4
அச்சாணி ஆன அவனுக்கு இவன் சொல் அடைவே புகன்றனன் அரோ - வில்லி:37 6/4
நாகம் குறித்த கொடி மன்னர் மன்னை நடுவே நிறுத்தி அடைவே
 பாகங்கள்-தோறும் ஒரு கோடி மன்னர் பகதத்தனோடு நிறுவி - வில்லி:37 10/1,2
ஏற்றி அடைவே சுருதி யாவையும் எடுத்து - வில்லி:41 173/2
சஞ்சத்தகர் கண்ணன் தரு தனயோர் பலர் அடைவே
 எஞ்ச பொருதனன் வெம் சிலை இமையோர் பதி மகன் என்று - வில்லி:44 69/1,2
ஈர்_அஞ்சு பதின்மர் உளர் தம்பிமார்கள் இங்கிதங்கள் அறிந்து அடைவே ஏவல் செய்ய - வில்லி:45 256/2
இலகு புரூர் பாகம் நெற்றி ஆனனம் என அடைவே கூறு உறுப்பு யாவையும் - வில்லி:46 171/3

 மேல்
 
  அண்ட (14)
அண்ட முகடு உற வளர்ந்தனன் அரக்கன் நின்ற உழி அறியவே - வில்லி:4 49/4
காள மா முகில் ஊர்தி நந்தனம் நிகர் காண்டவம்-தனை அண்ட
 கோளம் மீது எழ வளைந்தனன் வரை படி கொண்டலும் குடர் தீய - வில்லி:9 11/3,4
அண்ட கூடத்திற்கு இந்திரன் பளிங்கால் அமைத்த பல் ஆயிர கோடி - வில்லி:9 38/3
கோள் அரி எனவே பிளந்து எறிந்து அண்ட கோளமும் பிளக்க நின்று ஆர்த்தான் - வில்லி:10 26/4
கார் இரண்டு எதிர் மலையுமாறு என அண்ட பித்தி கலங்கவே - வில்லி:10 132/4
அண்ட மா முகடோடு ஒத்த சென்னியன் அவனி முற்றும் - வில்லி:20 2/1
அண்ட முகட்டுற நின்று சிரித்தனன் அம் கண் நெருப்பு எழவே - வில்லி:27 199/4
மாதிரங்களும் செவிடுபோய் அகண்டமும் பொதுளி வாய் பிளந்தது அண்ட முகடும் - வில்லி:38 29/2
மோகம் உற்றனர் எதிர்ந்து பொரு மண்டலிகர் மோழை பட்டது-கொல் அண்ட முகடும் சிறிதே - வில்லி:42 88/4
மதி அங்க மாசு கழிய நிரைநிரை வளர் அண்ட கூட முகடு பிதிரவே - வில்லி:44 73/4
முன் பூசல் அம்பின் பிளந்து அண்ட முகடு விள்ள - வில்லி:45 78/3
மின்னை வலி உற நீட்டி அண்ட முகடு அசையாமல் விண்ணோர் தச்சன் - வில்லி:45 258/3
காள நிற கொண்டல் பெரும் கடல் முழுகி வெள்ளம் எலாம் கவர்வுற்று அண்ட
 கோளம் உற கிளர்ந்தது போல் தோன்றினான் மணி உரக கோடியினானே - வில்லி:46 139/3,4
அண்ட முகடு அதிர உருத்து அருச்சுனனும் மாருதியும் அவன்-தன் ஆவி - வில்லி:46 244/3

 மேல்
 
  அண்டகூடம் (2)
அகல் இராவினில் அழைத்தனன்-கொல் என அண்டகூடம் உற இருள் அறுத்து - வில்லி:42 184/2
பார் உருவி திசை உருவி அண்டகூடம் பாதலத்தினுடன் உருவி பரந்து சீறி - வில்லி:43 38/1

 மேல்
 
  அண்டகோளகை (2)
தரை தலத்தினின்று அண்டகோளகை உற சதமகன் தடம் சாபம் - வில்லி:9 13/3
அண்டகோளகை அனையது ஓர் ஆதபத்திரத்தால் - வில்லி:16 50/1

 மேல்
 
  அண்டகோளகையில் (1)
அம்புராசிகளில் அண்டகோளகையில் அடங்குமோ அண்டமும் பிளந்திட்டு - வில்லி:42 207/3

 மேல்
 
  அண்டகோளம் (1)
உதிர்த்தன அண்டகோளம் உற ஒலித்து உடுவின் குழாம் முழுதும் - வில்லி:40 17/2

 மேல்
 
  அண்டங்கள் (1)
பெற்றாள் சக அண்டங்கள் அனைத்தும் அவை பெற்றும் - வில்லி:7 15/1

 மேல்
 
  அண்டபித்தியும் (1)
மினல் பரந்து எழ திசைகளின் முடிவு உற வெடி கொடு அண்டபித்தியும் உடைதர எழ - வில்லி:41 121/3

 மேல்
 
  அண்டம் (12)
அந்தரத்தை நீலத்தால் விதானம் ஆக்கி அண்டம் உற இடி முரசம் ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப - வில்லி:7 51/2
படுத்த வானமே வானமா மறைந்தது மீதுற பகிர் அண்டம்
 அடுத்த பூ நதி வான் நதிக்கு இலது என அன்புடன் உபகாரம் - வில்லி:11 85/2,3
முதிர்ந்த சினத்துடன் எய்தான் முகம் புதைய அ கணைக்கு முன்னே அண்டம்
 பிதிர்ந்திட வில் நாண் எறிந்து வேடன் அதன் அபராங்கம் பிளக்க எய்தான் - வில்லி:12 90/3,4
உருத்தது மிகவும் அண்டம் உடைந்திட உடன்று பொங்கி - வில்லி:13 97/1
சரோருகர் அண்டம் விண்டால் ஒரு மயிர் சலிக்கும் முன்கை - வில்லி:13 160/3
தவர் கொண்டு நெடு நாண் அண்டம் தகர்தர தழங்க ஆர்த்தான் - வில்லி:14 102/4
அளைந்த ஆர் இருள் கடல் பொறாது ஒரு புடை அண்டம்
 பிளந்தது ஆம் என கரும் படாம் பீறியது என்ன - வில்லி:27 96/1,2
மீ வரும் அண்டம் உறும் திருமேனி ஒடுங்கினன் மீளவுமே - வில்லி:27 210/4
தூளியே அண்டம் உற தூர்த்து முதல் அகல் விசும்பை - வில்லி:40 8/1
உடையும் அண்டம் திசைகள் செவிடு பட்டிடும் அமரர் உலகு பொன்றும் பணிகள் பிலமும் முற்றுற இடியும் - வில்லி:45 88/2
பொங்கு ஓதையும் அண்டம் உடைந்திட அ புறம் உற்று அகலாது செவிப்பட மற்று - வில்லி:45 211/3
விம்மு பெரும் பணை ஒலியால் விண்டது-கொல் அண்டம் என விண்ணோர் அஞ்ச - வில்லி:46 14/1

 மேல்
 
  அண்டமும் (10)
ஆதியே அண்டமும் அனைத்துமாய் ஒளிர் - வில்லி:12 118/1
பாரும் மேல் திசையும் பகிர் அண்டமும்
 சேரும் நால் திசையும் செவிடு ஆக்கவே - வில்லி:13 42/3,4
அண்டமும் துளங்க ஓங்கும் அரு வரை பகழி விட்டான் - வில்லி:13 81/3
அன்ன நாண் ஓதை எங்கும் அண்டமும் பொதுள தாக்க - வில்லி:14 103/1
அண்டமும் குலுங்க நகைத்து எதிர்ந்து உரப்பி ஆர்த்தனன் அழன்று தோள் கொட்டி - வில்லி:15 11/3
தன் உரு ஆகி இருந்து படைத்தனை பல சக அண்டமும் நீ - வில்லி:41 220/2
வீசு தெண் திரை அம்பு வெதும்பின மேலை அண்டமும் விண்டு பகிர்ந்தன - வில்லி:42 127/2
அம்புராசிகளில் அண்டகோளகையில் அடங்குமோ அண்டமும் பிளந்திட்டு - வில்லி:42 207/3
சிந்த எண் திசாமுகமும் அண்டமும் செவிடு பட்டிட சிலை வணக்கினார் - வில்லி:45 59/4
முகடு விண்டது அண்டமும் அப்புறத்து உற முகில்களும் பெரும் குகை புக்கு ஒளித்தவே - வில்லி:45 149/4

 மேல்
 
  அண்டர் (24)
அண்டர் யாவரும் அஞ்சினர் அவருடன் அடு போர் - வில்லி:1 17/2
அண்டர் தானமும் உவமை கூர் அத்தினாபுரியே - வில்லி:1 35/4
வெண் தரங்கம் என வீசு பேய்இரதம் மிஞ்சு கான நெறி மீது போய் அண்டர்
 அண்ட முகடு உற வளர்ந்தனன் அரக்கன் நின்ற உழி அறியவே - வில்லி:4 49/3,4
ஆடும் கொடி மண்டபம் எய்தினர் அண்டர் போல்வார் - வில்லி:5 90/4
அண்டர் பிரான் அளித்த சிலை ஆண்தகையை அலங்காரம் அனைத்தும் செய்து - வில்லி:7 39/3
அண்டர் தம கங்கையினும் வரன் உண்டு என்று என்று அரம்பையரோடு அவனியில் வந்து ஆடும் கன்னி - வில்லி:7 47/1
அற்றை நாள் அண்டர் ஆனவர்க்கு எல்லாம் அரசனுக்கு அரு மகவு ஆனான் - வில்லி:10 117/4
அண்டர்க்கு எல்லாம் அரசு ஆன ஆகண்டலனுக்கு அண்டர் இனிது - வில்லி:10 121/1
அண்டர் ஆலயம் என தகு கோயில் சென்று அடைந்த பின் அடல் வேந்தர் - வில்லி:11 57/2
அதிர் முழக்கின கரு முகில் ஏழுடை அண்டர் கோன் அகல் வானுக்கு - வில்லி:11 84/1
அண்டர் கற்பம் என இருந்த அரசர்-தம்மை அணுகினான் - வில்லி:11 153/4
அணங்கை அண்டர் அனைவரும் போற்றியே - வில்லி:12 172/4
அரிமுக கனக பீடத்து அண்ணலை இருத்தி அண்டர்
 இரு புடை மருங்கும் நிற்ப இந்திரன் இருந்த பின்னர் - வில்லி:13 154/1,2
அண்டர் தானவர் அரக்கரும் அணுகுறா வனத்தில் - வில்லி:14 25/1
அண்டர் மா நகரும் ஒவ்வா அளகை மா நகரம் கண்டான் - வில்லி:14 83/4
அண்டர் யாவரும் மானுட முனிவரும் அகலிடந்தனில் மற்றும் - வில்லி:16 13/1
அண்டர் நல்கு இளவலை அழைத்தது என் என்றான் - வில்லி:16 62/4
அஞ்சினம் அஞ்சினம் என்று விரைந்து உயர் அண்டர் பணிந்திடவும் - வில்லி:27 189/1
அண்டர் யாவரும் மலர்_மழை பொழிந்தனர் அந்தர துந்துபி ஆர்ப்ப - வில்லி:27 240/1
போரின் அண்டர் பகையை முன்பு பொருது வென்ற வின்மையான் - வில்லி:38 8/1
அண்டர் ஊர் புக விடுத்த பின் தேரின் மேல் ஆகுமாறு அருள் என்றான் - வில்லி:42 71/4
அண்டர் குல பதியாம் விடை வாகனன் அம் பொன் முடி மலர் நாறிடு தாளினன் - வில்லி:45 68/1
முரண் மிகும் திண் கடவுள் முரசுடை கொடி கொள் அணி முகிலின் வந்து அண்டர் குல முதல்வன் அ தனுவினொடு - வில்லி:45 85/3
அண்டர் பெருமானுக்கு அம் பொன் கவசமுடன் - வில்லி:45 171/1

 மேல்
 
  அண்டர்க்கு (2)
அண்டர்க்கு எல்லாம் அரசு ஆன ஆகண்டலனுக்கு அண்டர் இனிது - வில்லி:10 121/1
அன்று ஊண் திரை மதியா அண்டர்க்கு அமுது அளித்தோன் - வில்லி:45 174/2

 மேல்
 
  அண்டரும் (4)
அண்டரும் விரும்பும் வன் சூது ஆடுதும் வருக என்பேம் - வில்லி:11 27/4
அண்டரும் இறைஞ்சற்கு அரிய தாள் இறைஞ்சி ஆங்கு உறும் இடரினை அவற்கு - வில்லி:18 14/3
ஆயிரமாயிரம் அம் கை புறப்பட அண்டரும் மா தவரும் - வில்லி:27 205/3
மலையும் திறலும் புகழ்ந்து அண்டரும் வாழ்த்தினாரே - வில்லி:45 79/4

 மேல்
 
  அண்ணல் (17)
ஆசினால் வகுத்து முன்செயல் அனைத்தும் அண்ணல் அடி தொழுது பின் - வில்லி:1 141/3
பிணையல் மாலை விசயன் அண்ணல் பெற்றி பற்றி நாணினான் - வில்லி:3 62/3
அண்ணல் அம் குமரர் ஆம் என்று அயிர்ப்புறும் அரசர் யாரும் - வில்லி:5 63/2
அண்ணல் தேரின் முன்னது ஆகும் அளவு இறந்த தேரொடும் - வில்லி:13 128/1
அண்ணல் தரு பெற்ற பின் அந்த வய மீளி அ காவினில் - வில்லி:14 125/1
வந்திலன் விசயன் என்று வான் துயில் புரிந்த அண்ணல்
 சிந்தனை செய்யும் வேலை சிந்தையின் கடிய தேரோன் - வில்லி:25 9/1,2
தந்த வண்ணனுடன் வந்த அண்ணல் ஒளி தங்கு கண் துயில் உணர்ந்த பின் - வில்லி:27 103/2
அண்ணல் மலர் கழல் சென்னியில் வைத்து எதிர் அன்று துதித்தனரே - வில்லி:27 209/4
அண்ணல் அம் துரகத்தாமா ஆதியாம் குமரராலும் - வில்லி:28 20/1
என்னும் சொல் அண்ணல் செவி ஏற நெஞ்சம் எரி ஏற வெய்தின் மொழிவான் - வில்லி:37 4/1
ஈர கருணை முகத்து அண்ணல் எய்தான் அவற்றுக்கு எட்டாமல் - வில்லி:40 72/3
அண்ணல் மேனியும் புளகு அரும்பினான் அரோ - வில்லி:41 211/4
மண்டு போர் புரிந்து அண்ணல் கை பகழியால் வான் இமைப்பினில் உற்றான் - வில்லி:42 140/4
அண்ணல் அம் தட கைக்கு எதிர் இலா வண்மை ஆண்தகை அரசுடன் அடைந்தான் - வில்லி:45 3/4
அண்ணல் அம் திட்டத்துய்மனும் தெவ்வர் அஞ்சிடும்படி அணி வகுத்தான் - வில்லி:45 16/4
அயல் நின்ற வலம்புரி தார் அண்ணல் சோர்ந்தான் அநுசர் மேல் அன்பு எவர்க்கும் ஆற்றல் ஆமோ - வில்லி:46 78/4
அடர்ந்து அளிகள் மொகுமொகு எனும் ஆமோத வலம்புரி தார் அண்ணல் யாரும் - வில்லி:46 236/3

 மேல்
 
  அண்ணலும் (3)
அண்ணலும் தன் அரும் சிலை நாணியின் - வில்லி:13 41/3
அண்ணலும் தன்னை நொந்து ஆங்கு அரும் சினம் பாவம் என்றான் - வில்லி:22 127/4
ஆன்று அமைந்து அடங்கு கேள்வி அண்ணலும் அவனை பெற்ற - வில்லி:22 134/1

 மேல்
 
  அண்ணலே (1)
அண்ணலே வருக என்று ஓதி அத்தினாபுரி புக்கானே - வில்லி:25 18/4

 மேல்
 
  அண்ணலை (2)
அரிமுக கனக பீடத்து அண்ணலை இருத்தி அண்டர் - வில்லி:13 154/1
ஆதிபர் எவரும் எய்தி அண்ணலை எதிர்கொள்க என்றான் - வில்லி:22 115/4

 மேல்
 
  அண்ணலோடும் (1)
அண்ணலோடும் அடுதும் என்றார்களே - வில்லி:21 92/4

 மேல்
 
  அண்ணிய (3)
அண்ணிய நிலயம் புகுந்தனர் என்றால் நிற்பரோ ஆயுள்_வேதியரே - வில்லி:9 48/4
அண்ணிய கிளையும் இல்லும் அரும் பெறல் மகவும் அன்பும் - வில்லி:43 22/1
அண்ணிய கருத்தில் இருத்தி அஞ்சு_எழுத்தால் ஆகமப்படி அடி பணிந்தான் - வில்லி:46 210/4

 மேல்
 
  அணங்கின் (3)
திருந்து ஆர் மன்றல் குழல் அணங்கின் செவிலி தாயர் கடல் கடைந்து - வில்லி:5 34/1
தடவி வாடை மெய் கொளுத்திட தனஞ்சயற்கு அணங்கின்
 விட விலோசன கடை தரு விரக வெம் கனலே - வில்லி:7 60/3,4
பார் ஆள கன்னன் இகல் பார்த்தனை முன் கொன்று அணங்கின்
 கார் ஆர் குழல் களைந்து காலில் தளை பூட்டி - வில்லி:27 33/1,2

 மேல்
 
  அணங்கினை (2)
ஆழி மன்னன் அ அணங்கினை அணங்கு என கண்டு - வில்லி:1 25/1
அணங்கினை அன்று வேள்வி அழலிடை அளித்தான் அந்த - வில்லி:5 6/3

 மேல்
 
  அணங்கு (6)
ஆழி மன்னன் அ அணங்கினை அணங்கு என கண்டு - வில்லி:1 25/1
ஆராமம்-தொறும் தங்கள் அவயவம் போல்வன கொய்தார் அணங்கு போல்வார் - வில்லி:8 6/4
ஆகங்கள் ஒளி மழுங்கிற்று அவிதா என்று அணங்கு அனையாள் அழுதபோதே - வில்லி:11 258/4
அணங்கு அன சாயலாளை அப்புறம் கரந்து வைத்து - வில்லி:21 63/1
அணி கொள் அத்தினாபுரி எனும் அணங்கு செந்திருவின் - வில்லி:27 56/1
போற்று இசை மாலை என்னும் பொற்பு உடை அணங்கு வைக - வில்லி:27 161/2

 மேல்
 
  அணங்கே (1)
கொடி இடை வெம் களப முலை கன்னி மானை கூய் அணங்கே மெய்ம்மை உற கொண்ட கோல - வில்லி:7 57/3

 மேல்
 
  அணங்கை (4)
வண்டு சூழ் குழல் அணங்கை இ மதிமகன் மகனும் - வில்லி:1 17/3
அகவு பச்சிளம் தோகை போல் நின்ற அ அணங்கை
 மிக விருப்ப நோய் வளர்தலின் மெலிந்த தோள் விசயன் - வில்லி:7 70/2,3
அணங்கை அண்டர் அனைவரும் போற்றியே - வில்லி:12 172/4
அடும் படை தட கை அரக்கனும் திருகி அணங்கை விட்டு அ கணத்து அழன்று - வில்லி:15 13/3

 மேல்
 
  அணங்கையும் (1)
எண்ணமும் முடிந்தது என மகிழ்ந்து அந்த அணங்கையும் இல்லிடை இருத்தி - வில்லி:27 260/2

 மேல்
 
  அணல் (1)
குல கிரி நேர் தோள் கழுத்து நீடு அணல் குறுநகை கூர் வாய் கதுப்பு வார் குழை - வில்லி:46 171/2

 மேல்
 
  அணவு (2)
அணவு வெம் பசி கனல் அவிந்து போய் அநங்க வெம் கனல் கொளும் அடல் புலி - வில்லி:4 10/3
செல்லோடு அணவு நெடும் கொடியும் தேரும் சிலையும் சிதைவித்தான் - வில்லி:37 33/4

 மேல்
 
  அணி (163)
அணி பெற தழுவி இன்ப வேலையின் அழுந்தி நாள் பல கழிந்த பின் - வில்லி:1 153/2
அந்தி ஆர் அழல் என பரிதியின் ஒளி அடைந்த பின் அணி மாட - வில்லி:2 37/1
அந்தி அரவிந்தம் என அணி குலை முகத்தாள் - வில்லி:2 102/4
நிலைப்படு விசால மணி அணி திகழ் அரங்கின் மிசை நிகழ் பலி கொடுத்து அரியுடன் - வில்லி:3 53/3
அணி கொள் கோயிலை தாதை நண்பனுக்கு இரை அளித்தான் - வில்லி:3 128/3
சுணங்கு அணி முலையாள் நாளை சூட்டுவள் தொடையல் மாதோ - வில்லி:5 6/4
அழைப்பன போன்ற வீதி அணி கொடி ஆடை எல்லாம் - வில்லி:5 20/4
சந்து அணி முலையினாளை தாயினும் பரிவு கூர்ந்தோர் - வில்லி:5 27/2
பலரும் எடுத்து அணி மணி நாண் பூட்ட வாரா பரிசொடு மற்று அதன் வலிமை பகர்ந்தே விட்டார் - வில்லி:5 50/4
தன் மரபுக்கு அணி திலகம் ஆன வீரன் தகவு அன்றோ மன்றலுக்கு தாழ்வோ என்றான் - வில்லி:5 55/3
அங்கி புறத்து திரு காப்பு அணி அம் கை ஏந்தி - வில்லி:5 95/3
அமரில் யானை அணி முகத்தோடு மெய் - வில்லி:5 102/3
அடுக்குற நிலம் செய் மாடத்து அணி உறு பெரும் பதாகை - வில்லி:6 33/1
அயனார் புரி மக சாலையும் அணி அத்திகிரிக்கே - வில்லி:7 14/1
அன்னம் பல பயில் வார் புனல் அணி தில்லையுள் ஆடும் - வில்லி:7 18/3
சந்து அணி பூண் முலையாளும் சதுர் மறையோர் சடங்கு இயற்ற தழல் சான்று ஆக - வில்லி:7 41/3
அன்றி இரு பூ தலமும் இரு தட்டாக அகத்தியன் வாழ் குன்றினையும் அணி முக்கோண - வில்லி:7 46/3
ஆதவன் வந்து உதிப்பதன் முன் மற்றை நாளில் அணி நகர் வாழ் சனம் அனைத்தும் அந்த குன்றில் - வில்லி:7 54/1
புதிய கச்சு அணி குரும்பைகள் அரும்பின புளகம் - வில்லி:7 69/3
மரு வரும்படி அணிதலின் அணி கெழு வனப்பால் - வில்லி:7 75/3
சிலைக்கு அணி நாண் முறுக்குவ போல் தென்றலின் பின் சூழல் அளிகள் சேர ஓட - வில்லி:8 2/2
வண் தளவும் நறும் குமிழும் வண்டு அணி காந்தளும் மலர மலைகள்-தோறும் - வில்லி:8 5/2
நெஞ்சில் மேலிடும் ஊக்கமோடு அணி திகழ் நெடும் புயம் பூரித்து - வில்லி:9 9/1
பை புறத்து அணி மணி ஒளி பரந்து என பல் தலைகளில் பற்றி - வில்லி:9 24/3
தமர மு முரசும் முழங்க வெண் சங்கம் தழங்க வந்து அணி நகர் சார்ந்தார் - வில்லி:9 58/4
மண் மிசை நால் விரல் நிற்கும் மணி மகுடத்து அணி அரங்கில் மண் உளோரும் - வில்லி:10 13/1
சந்து அணி தடம் தோள் கொட்டி ஆர்த்து எழுந்தான் தழல் உமிழ் விழி சராசந்தன் - வில்லி:10 22/4
மின் இலங்கு அணி எயிற்று அரக்கர் குல வீரனாகிய விபீடணன் - வில்லி:10 61/3
ஆன்ற தாய் கண்டு வடத்தினின் பிணிப்ப அணி உரலுடன் இருந்து அழுதான் - வில்லி:10 118/4
ஆதி வரு கதி பரியும் அணி வயிர திண் தேரும் அனிலம் என்ன - வில்லி:10 130/1
தானை ஆறும் நிறைந்து பல் அணி ஆகி மிஞ்சிய சதுர் வித - வில்லி:10 131/3
தேர் இரண்டு அணி உருளினோடு உருள் சென்று முட்டின தீ இடி - வில்லி:10 132/3
சாந்து அணி குவவு தோளான் சல்லியன் வலியன் இப்போது - வில்லி:11 17/3
அரும் திறல் மள்ளராலும் அணி மணி தேரினாலும் - வில்லி:11 43/3
வண்டு அணி தாரான் செய்த வஞ்சனை அனைத்தும் சொன்னார் - வில்லி:12 21/4
பெரும் பிறை அணி சடை பிஞ்ஞகன்-தனது - வில்லி:12 48/2
மயில் இனம் நடிக்க தாமும் வண் கலாப மணி அணி ஒளி எழ நடிப்பார் - வில்லி:12 61/2
வட்ட நெடும் பீலி அணி முடியும் மார்பும் வாகுவுமே இலக்காக வலியொடு எய்தான் - வில்லி:12 100/4
பை அரா அணி மணி பவள மேனியாய் - வில்லி:12 119/1
அருக்கன் குட கடல் மாளிகை அணி தேரொடு அடைந்தான் - வில்லி:12 154/4
வாடி பெரிது உளம் நொந்து அணி மாசு அற்றது ஓர் சால் - வில்லி:12 164/3
அங்கு அவன்-தன்னை கண்ட அணி கழல் அமரர் எல்லாம் - வில்லி:13 24/3
கரி தேர் பரி ஆள் அணி கையற முன் - வில்லி:13 64/2
அவன் விட்ட சரங்கள் அறுத்து அணி தேர் - வில்லி:13 70/1
நூறாயிர தேர் அணி நூறியும் மேல் - வில்லி:13 73/1
ஆர்த்தார் அணி கூர் அலர் மா மழையால் விசும்பை - வில்லி:13 99/1
அவரவர் அகலமும் அணி கிளர் கரமும் - வில்லி:13 132/3
ஆதபன் அருணனின் அணி கிளர் உயர் தேர் - வில்லி:13 142/3
அந்த மலரோ அமுதில் பிறந்த பாவை அமர்ந்து உறையும் அணி மலரோ அவனி-தன்னில் - வில்லி:14 12/2
அ மலரை கை மலரில் கொடுத்து ஈது ஒக்கும் அணி மலர் நீ எனக்கு அருள வேண்டும் என்ன - வில்லி:14 13/2
கோள் அணி சூழ்வரு குன்றமும் ஒத்தான் - வில்லி:14 53/4
மறு அணி துளப_மார்பனும் கேட்டான் மா முனிக்கு ஓதனம் ஆன - வில்லி:18 22/2
ஆங்கு அவன் நகரி எய்தி மற்று இன்றே ஐவரும் அணி உரு கரந்து - வில்லி:19 4/1
ஆயிரம் மல்லர் தன்னை அணி நிழல் என்ன சூழ - வில்லி:20 3/1
சந்து அணி குவவு தோளாய் தனித்து நீ வருதி என்றாள் - வில்லி:21 56/4
அன்புடன் சிலம்பு அணி அடியில் வீழ்ந்து மேல் - வில்லி:21 65/4
போர் அணி படையொடும் அவன் போன பின் தனது - வில்லி:22 23/1
தேர் அணி பெரும் சேனையை ரவி குல திலகன் - வில்லி:22 23/2
ஈர் அணி படை வரும் என கங்குல் அங்கு இருந்தான் - வில்லி:22 23/4
பிறிந்த பற்பல பேர் அணி நால் வகை படையும் - வில்லி:22 45/3
அதிரதர்-தம்மை எண்ணில் அணி விரல் முடக்க ஒட்டா - வில்லி:22 91/1
நெருப்பு எதிர்ந்த பதங்கம் போல் அழிந்தார் ஐய நிரை போக்கி அணி ஆகி நின்ற வேந்தர் - வில்லி:22 137/4
அணி கொள் அத்தினாபுரி எனும் அணங்கு செந்திருவின் - வில்லி:27 56/1
நிரை கொள் கார் துளியினும் பல தேர் அணி நிலையே - வில்லி:27 63/4
நீற்று அணி நிமலன் அன்ன நின் கை வில் இற்றது ஆகில் - வில்லி:27 144/3
மண்ணகத்து அணி அணிகள் ஆக மகீபர்-தம்மை வகுத்துளான் - வில்லி:28 38/3
விண்ணகத்து அணி விபுதர் சேனையில் வேளொடு ஒத்தனன் வீரனே - வில்லி:28 38/4
அடி படப்பட உரகர் பைத்தலை அணி மணி கணம் அடையவும் - வில்லி:28 41/3
குர துகள் கொடு கலகம் இட்டு அணி கொடி நிரை துகில் கொடு பொலம் - வில்லி:28 42/3
படை வெயில் எறிக்க அணி முடியுடன் மணி பணிகள் பல வெயில் எறிக்க உடனே - வில்லி:28 61/2
தண்டினால் எதிர் சென்று தேர் அணி திரிய வன்பொடு சாடினான் - வில்லி:29 43/2
கூர் அழிந்தது என குறித்து அணி நின்ற காவலர் கூடினர் - வில்லி:29 45/4
தம் தம் வரி வில்லும் அணி தாரும் விடு தேரும் - வில்லி:29 60/3
கழல் அணி பொலம் கழல் காளை கைகளால் - வில்லி:30 17/1
முன் அணி கலங்குற முறிந்தவாறு கண்டு - வில்லி:30 19/2
தேசுடை அருக்கன் எதிர் மூடு பனி ஒத்து அரசர் தேர் அணி கெட சிதறினார் - வில்லி:30 29/2
பாசறை புக கடவினார் கட களிற்றின் அணி பாய் பரி அணி படைஞரே - வில்லி:30 29/4
பாசறை புக கடவினார் கட களிற்றின் அணி பாய் பரி அணி படைஞரே - வில்லி:30 29/4
மன்னன்-தனை அ சந்தனுவின் மைந்தன் பெரும் பேர் அணி நிறுவி - வில்லி:31 11/1
தேசு அணி பொன் தட மேரு என திரி தேரினை விட்டு இழியா - வில்லி:31 16/4
ஆயம் முனை படு தேர் அணி பட்டன ஆள் அணி பட்டன வெம் - வில்லி:31 22/3
ஆயம் முனை படு தேர் அணி பட்டன ஆள் அணி பட்டன வெம் - வில்லி:31 22/3
சிங்க கொடி அற்று அணி தேர் சிதைவுற்று - வில்லி:32 20/1
அரன் நின்றனன் போல அவன் நின்ற தேர் ஒத்த அணி தேர் மிசை - வில்லி:33 5/1
துயில் உணர்ந்து அணி பசும் துளப மால் அடி பணிந்து - வில்லி:34 2/2
சேனன் எனும் இளையோனது அணி பெறு தேரின் மிசை கடிது ஏறினான் - வில்லி:34 20/4
எ சாபம் மன்னும் அணி யூகம் ஆன இரதம்-தனக்கு நடு ஓர் - வில்லி:37 6/3
யூகம் சருப்பதோபத்ரம் ஆக அணி செய்து மான உரவோன் - வில்லி:37 10/4
உற்று உள்ள வீரரொடு சேனை நாதன் அணி நிற்க ஒண் கொய் உளை மா - வில்லி:37 12/2
கூறி வரும் வாள் அரசர் ஏறி அணி நின்ற ரத குஞ்சர துரங்கம் விழவே - வில்லி:38 20/4
குலக்கு அணி ஆன வில் குமரன் நின்று அயர்தலும் - வில்லி:39 31/3
வெவ் வாய் வாளி வில் விசயன் மெய்ம்மை தருமன் அணி நின்ற - வில்லி:39 39/2
அப்பால் வந்து அணி மகர_வியூகம் வகுத்து அணிந்தாரே - வில்லி:40 5/4
கார் அணி போல் பொருப்பு அணி போல் காற்று அணி போல் களிற்று அணியும் - வில்லி:40 6/1
கார் அணி போல் பொருப்பு அணி போல் காற்று அணி போல் களிற்று அணியும் - வில்லி:40 6/1
கார் அணி போல் பொருப்பு அணி போல் காற்று அணி போல் களிற்று அணியும் - வில்லி:40 6/1
அங்கு உளம் கனன்று மீள அணி கொள் தேரின் ஆனதும் - வில்லி:40 27/3
எழில் அணி தட கை மேரு கிரி நிகர் இப சிரம் அதைக்க மோதி உரும் என - வில்லி:40 47/1
அமர் செய் பகதத்தனாலும் அவன் விடும் அருவி மத வெற்பினாலும் அணி கெழு - வில்லி:40 54/1
வெறி மத்த கரட முகபட சித்ர புகர் கொள் முக விகட கைம்மலை அணி எலாம் - வில்லி:40 61/3
அணி கெட்டு மத கரிகள் கரம் அற்று விழ முதிய சிரம் அற்று விழ அருகு தாழ் - வில்லி:40 62/1
சிகர கிரி போல் அணி நின்ற சேனை களிறும் பட்டமை கண்டு - வில்லி:40 67/2
அதிர்த்தான் வீமன் தன் கணையால் அறுத்தான் வில்லும் அணி நாணும் - வில்லி:40 78/2
சந்திர சூரிய மண்டலம் ஒத்து அணி தானை இரண்டும் முனைந்து - வில்லி:41 12/2
ஓதை கொண்டு அணி நின்ற சக்கரயூக மன்னர் உரம்-தொறும் - வில்லி:41 23/1
வச்சிரத்தவன் உரைசெய் சக்கர மாறு இலா அணி பாறவே - வில்லி:41 24/4
அழகு உற விளங்க மூரல் நிலவு எழ அணி மகர குண்டலாதி வெயில் எழ - வில்லி:41 42/2
அணி கழலொடு உந்து தாள்கள் தறிபட அயிலொடு கரங்கள் ஆன தறிபட - வில்லி:41 43/2
அசைய இரதம் கடாவி வளைதரும் அணி சிலையும் அம்பும் ஆகி முனைமுனை - வில்லி:41 44/3
அறிவுடன் இறைஞ்சி ஆதி பகவனது அணி முடி அலங்கலாகும் அடையலர் - வில்லி:41 50/3
பொன்றிடினும் ஈசன் அணி
 கொன்றை கடவேன் என முன் - வில்லி:41 53/2,3
புரவி அணி தேர் படவே - வில்லி:41 66/4
துரகதம் பிணித்து அணி கொள் இரதம் மிசை துவசமும் தொடுத்து அடல் உடை வலவனை - வில்லி:41 119/2
முரணுடன் புடைத்து அணி துவசமும் விழ முதுகு கண்ட பின் சரபம்-அது எனும் வகை - வில்லி:41 124/3
அவனி கொண்ட பற்குனன் மதலையை அவன் அருகு வந்து அடுத்து அணி புய வலி கொடு - வில்லி:41 129/2
கேடக வாள் அணி வலய கிளர் புய தோள் அறுவதோ அந்தோ அந்தோ - வில்லி:41 132/2
அயில் அணி ஆழியான் அவனொடு ஏகினான் - வில்லி:41 190/4
கண்ணன் மேல் அணி மலர் அனைத்தும் காய் கனல் - வில்லி:41 211/1
உரைக்கும் மொழி கேட்டு இருந்த உரகம் அணி கொடி வேந்தன் உருத்து நோக்கி - வில்லி:41 242/2
அணி பட நிறுத்தி ஆம் அளவும் காப்பன் யான் - வில்லி:41 249/2
கோப்புற பரி தேர் குஞ்சரம் பதாதி கூறு நூல் முறை அணி நிறுத்தி - வில்லி:42 5/3
சந்து அணி கடக வாகு நீள் சிகர சயத்திரதனை ஒரு பகலில் - வில்லி:42 8/3
கைத்தலத்து அடங்கும் பொருள் என காத்து காவலர் நின்ற பேர் அணி கண்டு - வில்லி:42 9/2
ஆயிரம் சதம் அதனின் மும்மடங்கு காலாளுடன் அணி ஆக்கி - வில்லி:42 38/2
அருகு ஆர் பொழில் நிழலூடு அணி அலர் நாள்மலர் உறவே - வில்லி:42 50/2
வானகத்து வெளி இன்றி அணி பந்தர் இட வாளி விட்டனன் மனம் செய்து தனஞ்சயனே - வில்லி:42 80/4
பூரி பட்டிலன் நெருங்கி அணி நின்று பொரு பூபர் பட்டனர் ஒழிந்தவர் புறம்தரவே - வில்லி:42 82/4
உள் அணி நின்ற முரசம் உயர்த்தோன் - வில்லி:42 96/3
வளைத்த வில்லொடும் மன் அணி கலக்கி மேல் வருவோன் - வில்லி:42 108/3
விருப்புடன் விரித்து அணி துவசம் வீழ்த்தியும் விறல் பரிகளை துணிதுணிகள் ஆக்கியும் - வில்லி:42 198/2
பிறிந்த பல் அணியும் ஒன்ற பேர் அணி ஆக்கி நின்றான் - வில்லி:44 18/4
பேர் அணிகலம் சேர் மார்பன் பேர் அணி ஆக்கி நின்ற - வில்லி:44 19/1
போர் அணி மிக்க சேனை பொலிவு கண்டு ஒலி கொள் வண்டு ஆர் - வில்லி:44 19/2
தார் அணி அலங்கல் மௌலி தருமன் மா மதலை சேனை - வில்லி:44 19/3
நெரிய வருவன வகைபடு மிடல் அணி நிமிர எழுவன நிரை கெழு திரை என - வில்லி:44 23/3
அணி தொடை தேன் மதுகர நிரை சால அருந்த விளைத்தனவே - வில்லி:44 62/1
பெரும் கள பரப்பின் அணி பெற அணிந்து பேர் உலகு உய்யுமாறு இருண்ட - வில்லி:45 5/3
பண் அமர் தடம் தேர் சேனையின் பதியை பார்த்து அணி வகுக்க என பணித்தான் - வில்லி:45 16/3
அண்ணல் அம் திட்டத்துய்மனும் தெவ்வர் அஞ்சிடும்படி அணி வகுத்தான் - வில்லி:45 16/4
மற்றை அணி விரல் முடக்க இணை இலாத மத்திர பூபனை தழுவி மணி தேர் ஏற்ற - வில்லி:45 31/2
அணி நிறுத்தி கிருப கிருதரையும் பல் போர் அரசரையும் இரு மருங்கும் அணிகள் ஆக்கி - வில்லி:45 32/2
சந்து அணி குவவு தோளான் சல்லியன்-தனக்கு சொல்வான் - வில்லி:45 34/4
திண் சிலையின் நெடு நாண் ஒலியோடு அணி சிஞ்சிதமும் எழ மால் இளையோன் இணை - வில்லி:45 64/1
முரண் மிகும் திண் கடவுள் முரசுடை கொடி கொள் அணி முகிலின் வந்து அண்டர் குல முதல்வன் அ தனுவினொடு - வில்லி:45 85/3
அடைய அன்று உம்பர் பதி குடி புக பொருது தனது அணி கொள் சங்கம் பவள இதழின் வைத்தருளுதலும் - வில்லி:45 88/1
கதுவ மண்டும் பவனன் ஒலியினின் கடுகி அணி கவசமும் குண்டலமும் மகபதிக்கு அருள் குரிசில் - வில்லி:45 89/1
கரை அழிய உற்ற பொழுது உயிர் கொடு புறக்கிடுதல் கடன் அல உனக்கு நிலை கருதி அணி நிற்றி என - வில்லி:45 93/4
கருதி அணி நிற்றி என உறுதி சமரத்து உரைசெய் கருணனை மதித்து மிகு கருணையவன் நிற்பளவில் - வில்லி:45 94/1
துளவு அணி முடியவன் துள்ளு கன்றினால் - வில்லி:45 129/1
செயிருடன் பெரும் தொடை தொட்டு இழுத்து அணி திகழ் உரம் புகுந்து அவுண குலத்து இறை - வில்லி:45 155/3
மன்னவர்கள் மன்னனையும் வன் பேர் அணி ஆக்கி - வில்லி:45 166/2
அரனாம் என நீ அணி நின்றிட யாம் அனல் அம்பு என ஓடி இமைப்பிடை முப்புரமே - வில்லி:45 209/3
தாமங்களின் வைப்பு அருள் காளையும் அ சரகூடம் அறுத்து அணி தானையொடும் - வில்லி:45 212/1
மழு உறு செங்கை இராமன் என்பவன் அருள் வரி சிலை கொண்டு அணி நாணி தன் செவியொடு - வில்லி:45 223/1
வலவன் எனும் திருமால் அதன் துனை கெழு வரவை அறிந்து அணி தேரின் வன் திகிரிகள் - வில்லி:45 224/1
இடறிய திண் பணி வாளி பின் பறிதலும் எதிர் பொர வெம் சிலை கோலி நின்றவன் அணி
 பிடரினும் உண்டு-கொல் பார்வை என்றிட வலி பெற நிலை நின்று இரு தோள்களும் பரிவுற - வில்லி:45 225/1,2
இருந்தும் அணி மலர் தூவி பூசை நேர்ந்தும் எங்கும் ஆகிய உன்னை இதயத்துள்ளே - வில்லி:45 246/2
எம் முகமும் தான் ஆகி இரதம் ஊர்ந்து அணி வகுக்க இளையோர் யாரும் - வில்லி:46 14/3
பூத்த பைம் கொடி அனைய மெய் பூண் அணி பொதுவியர் தனம் தோயும் - வில்லி:46 52/1
ஆர்த்து எழுந்து மேல் வருதல் கண்டு அணி கழல் ஆளி ஏறு அனையானும் - வில்லி:46 55/3
ஆரவார முரச கொடி உயர்த்தவனது ஆகம் மீது அணி மணி கவசம் அற்று விழ - வில்லி:46 71/1
பட்டனன் என்று அணி குலைந்து முதுகிட்டு ஓடி படாது பட்டது உயர்ந்த பணி பதாகன் சேனை - வில்லி:46 73/4
வானகம் புகுதார் இருவோர்களும் வாசவன் தரு பூண் அணி மார்பனே - வில்லி:46 181/4

 மேல்
 
  அணி-கண் (1)
பீடு கொண்டு அநேக மன்னர் பேர் அணி-கண் நிற்கவும் - வில்லி:30 7/2

 மேல்
 
  அணி-தோறும் (3)
வரு தேர் அணி-தோறும் மலைந்திடவே - வில்லி:13 64/4
ஏனை நரபாலர் அணி-தோறும் வெயில் வாள் இரவி என்ன இருபாலும் வரவும் - வில்லி:28 56/3
தூரியம் கறங்க நரபாலர் சங்கு இனங்கள் அணி-தோறும் நின்றுநின்று குமுற - வில்லி:38 30/1

 மேல்
 
  அணிக்குள் (1)
கரி அணிக்குள் எ கரிகள் புண் படா கடவு தேரில் எ தேர் கலக்குறா - வில்லி:35 7/1

 மேல்
 
  அணிக (1)
இனி எங்கள் ஆண்மை உரைசெய்து எது பயன் எதிர் வந்து நாளை அணிக இகலியே - வில்லி:44 82/4

 மேல்
 
  அணிகலம் (1)
பேர் அணிகலம் சேர் மார்பன் பேர் அணி ஆக்கி நின்ற - வில்லி:44 19/1

 மேல்
 
  அணிகலன் (1)
அரிய விலையன அணிகலன் அடையவும் அறலின் முழுகின அரு நவமணி என - வில்லி:44 23/1

 மேல்
 
  அணிகள் (5)
மண்ணகத்து அணி அணிகள் ஆக மகீபர்-தம்மை வகுத்துளான் - வில்லி:28 38/3
அறு வகை படைகளும் வகுத்தன அணிகள் உட்கின பணிகளே - வில்லி:28 47/4
அணிகள் ஐந்து ஐந்தால் ஐ வகை வியூகம் ஆகிய சேனையின் சிரத்து - வில்லி:42 7/1
அணி நிறுத்தி கிருப கிருதரையும் பல் போர் அரசரையும் இரு மருங்கும் அணிகள் ஆக்கி - வில்லி:45 32/2
அலக்கண் எய்த எய்தனன் உதாரிதன் அணிகள் நீடு தோள் ஆகம் எங்குமே - வில்லி:45 61/4

 மேல்
 
  அணிகளின் (1)
பகுத்த பல் அணிகளின் பான்மை அக்குரோணியாய் - வில்லி:34 3/1

 மேல்
 
  அணிகிற்பார் (1)
இ தலத்தினில் இ மலர் பரிமளம் இல்லை என்று அணிகிற்பார் - வில்லி:42 69/4

 மேல்
 
  அணிகொள் (2)
அம் கையில் அருண ரத்நத்து அணிகொள் உத்தரமும் ஏற்றி - வில்லி:11 44/3
சிலசில கைத்தலம் அணிகொள் உரத்திடை பணிகள் திருத்தினவே - வில்லி:27 204/3

 மேல்
 
  அணிசெய் (1)
அரசவைக்கு அணிசெய் சிங்க ஆசனத்து இருத்தி வெற்றி - வில்லி:10 86/1

 மேல்
 
  அணிசெய்தனன் (1)
வெய்ய பகன் உடல் பெய்த குருதியின் மெய்யை எழில் அணிசெய்தனன்
 செய்ய மலர் கொடு செய்ய துகில் கொடு செய்ய கலவையின் மொய் கொடே - வில்லி:4 47/3,4

 மேல்
 
  அணித்தா (1)
அன்று அன்போடு எடுத்து அணைத்து முலைக்கண் ஊறல் அமுது ஊட்டி நேயமுடன் அணித்தா ஈன்ற - வில்லி:45 257/2

 மேல்
 
  அணிதரு (1)
அணிதரு நச்சு தோயம் அருந்தவும் கூடும் என்னா - வில்லி:16 30/2

 மேல்
 
  அணிதரும் (1)
சேத்து அகில் புழுகு சந்தனம் கமழும் திரு புயத்து அணிதரும் திரு தார் - வில்லி:42 218/3

 மேல்
 
  அணிதலின் (1)
மரு வரும்படி அணிதலின் அணி கெழு வனப்பால் - வில்லி:7 75/3

 மேல்
 
  அணிந்த (23)
விரதம் ஆபரணம் என அணிந்த திறல் வீடுமன் பதியின் மேவலும் - வில்லி:1 142/3
மேக சாலங்கள் இளைத்ததும் திளைத்து மேலிடு விண்ணவர் அணிந்த
 யூக சாலங்கள் உடைந்ததும் கண்டான் உருத்து எழுந்து உள்ளமும் கொதித்தான் - வில்லி:9 44/1,2
வென்று கொண்டு அணிந்த வாகையோன் தினவு மிக்கன எமது இணை மேரு - வில்லி:10 20/3
தான் ஓர் ஆழி தனி நடத்தி தடிந்தான் அணிந்த சமர்-தோறும் - வில்லி:10 31/4
நாணே முதலாம் நாற்குணனும் நண்ணும் கற்பும் நயந்து அணிந்த
 பூணே அனையாள் அழுது அரற்றி புன் பேர் அவையில் புகும் சோகம் - வில்லி:11 226/1,2
கலப்பான திருமேனி அணிந்த நீற்றால் கதிர் முத்தின் சோதி என மேனை ஈன்ற - வில்லி:12 40/2
கூற்றினை உதைத்த பாதமும் உடுத்த குஞ்சரத்து உரிவையும் அணிந்த
 நீற்று ஒளி பரந்து நிலவு எழு வடிவும் நிலா வெயில் அனல் உமிழ் விழியும் - வில்லி:12 65/1,2
ஐதின் இவன் வினோதம் உற தொடுத்தான் என்பது அறியாமல் எயினன் முடி அணிந்த பீலி - வில்லி:12 101/3
கடல் பெரும் படை கூடி நாளை அணிந்த வெய்ய களத்தில் நான் - வில்லி:26 14/3
மீனை நிகர் கேளிரும் அணிந்த நிலை கண்டு உருகி விபுதர்பதி மைந்தன் மொழிவான் - வில்லி:28 68/4
வென்று பட்டம் அணிந்த வாரணம் என்ன வந்தனன் வீமனே - வில்லி:29 41/4
கொற்ற மன்னர் சென்னியின் அணிந்த பொன் கோளம் யாவையும் தாளமாகவே - வில்லி:31 26/1
மணி முடி சிரங்களோடு தறிபட வலயமொடு அணிந்த தோள்கள் தறிபட - வில்லி:41 43/1
அரன் முடி அணிந்த தாமம் இது என அடிகொடு கடந்து போக வெருவுவர் - வில்லி:41 48/1
மா முரசு அணிந்த கொடி மன்னனையும் வண் தார் - வில்லி:41 178/3
ஆளை ஆள் நிலை அறிவது அல்லது மற்று அறிபவர் யார் அணிந்த போரில் - வில்லி:41 236/1
அந்தணன் அணிந்த விரகினை விமானத்து அமரரும் அதிசயித்து உரைத்தார் - வில்லி:42 8/2
தார்முகத்து அரசன் தம்பியோடு அணிந்த சாதுரங்கமும் உடன் உடைந்து - வில்லி:42 10/3
மிக கனன்று தேரும் வில்லும் மெய் அணிந்த கவசமும் - வில்லி:42 27/3
ஆனை தேர் புரவி ஆளொடு உற்று எதிர் அணிந்த மன்னவர்கள் அனைவரும் - வில்லி:42 192/3
பட்டம் அணிந்த நுதற்கு இடையே விழு தும்பிகள் பட்டனவே - வில்லி:44 51/1
அலையினில் பிறந்த ஆரம் அழகு உற அணிந்த கோமான் - வில்லி:45 114/2
இறுதி நாள் என ஆங்கு அவன் அணிந்த பேர் இகல் அணியிடை சென்றான் - வில்லி:46 46/4

 மேல்
 
  அணிந்தது (2)
பிணம் கலன் அணிந்தது அன்ன பேர் எழில் பெற்றியான் நெஞ்சு - வில்லி:21 63/3
செ ஆறு படுத்தலின் மேதினியாள் திருமேனி அணிந்தது செவ்வணியே - வில்லி:45 220/4

 மேல்
 
  அணிந்தவா (1)
ஐவர் பதாகினி வெள்ளம் அணிந்தவா கண்டு அடு விறல் கோல் நெடு வில் கை அங்கர்_கோமான் - வில்லி:45 17/1

 மேல்
 
  அணிந்தவாறு (1)
தானும் முன் அணிந்தவாறு தானையை நிறுத்தி அ - வில்லி:38 7/1

 மேல்
 
  அணிந்தனர் (1)
பதியுடன் அணிந்தனர் பாவை-தன்னையும் - வில்லி:10 99/4

 மேல்
 
  அணிந்தனன் (1)
கோ மைந்தன் மைந்தன் இருவோரொடும் சேனையை கொண்டு உற அணிந்தனன் இகல் - வில்லி:46 9/3

 மேல்
 
  அணிந்தார் (1)
மூவரும் தம்தம் வாகம் மேற்கொண்டு முந்துற வந்துவந்து அணிந்தார்
 யாவரும் புவனத்து இன்று-கொல் உகத்தின் இறுதி என்று இரங்கினர் நடுங்க - வில்லி:9 45/2,3

 மேல்
 
  அணிந்தாரே (1)
அப்பால் வந்து அணி மகர_வியூகம் வகுத்து அணிந்தாரே - வில்லி:40 5/4

 மேல்
 
  அணிந்தாள் (1)
மை கங்குல் நிகர்க்கும் செறி மலர் நீலம் அணிந்தாள்
 உய்க்கும் பரு மணி நீலித உடை ஆடை உடுத்தாள் - வில்லி:12 157/2,3

 மேல்
 
  அணிந்திடின் (1)
துப்பு உற அணிந்திடின் துன்னல் ஆகுமோ - வில்லி:41 187/4

 மேல்
 
  அணிந்திடும் (1)
புரந்தரன் பசும் தண் துழாய் அணிந்திடும் புயல்வணன் இருந்துழி போந்தே - வில்லி:27 242/2

 மேல்
 
  அணிந்து (15)
ஆர குழம்பில் அளைந்து ஆரம் அணிந்து விம்மும் - வில்லி:2 54/1
கால் இணையில் செருப்பு அணிந்து செய்ய திருவடிவு மிக கரியன் ஆனான் - வில்லி:12 83/4
துளை படு குழையில் ஒரு குழை அணிந்து தோளில் ஓர் தொடி தடி தழுவி - வில்லி:19 25/3
அரைத்த ஆரமும் ஆரமும் மாலையும் அணிந்து என் - வில்லி:22 29/3
அணிந்து வரும் சமரில் எதிர்ந்து அரவு உயர்த்தோனுடன் அரசர் உடலம் எல்லாம் - வில்லி:27 14/1
இங்குமங்கும் அணிந்து நின்றவர் எதிர் முனைந்தனர் இகலியே - வில்லி:29 35/4
கடக நாதனுடன் அணிந்து நின்றனன் களத்திலே - வில்லி:30 6/4
வெம் பற்ப ராக வரை யூகமாக முறையால் அணிந்து வெயில் கால் - வில்லி:37 13/3
வந்தவந்த சேனையும் வகுத்து அணிந்து முனையவே - வில்லி:40 41/2
குருபதியும் திருமாலும் மதிக்க அணிந்து அடு கோள் அரி போல் - வில்லி:41 7/3
இத்தகவாக அணிந்து இரு சேனையும் எதிர் முனையும் பொழுதில் - வில்லி:41 8/1
முனை பட அணிந்து கால முகில் என முரசு இனம் முழங்க ஓடி எதிரெதிர் - வில்லி:41 41/2
பெரும் கள பரப்பின் அணி பெற அணிந்து பேர் உலகு உய்யுமாறு இருண்ட - வில்லி:45 5/3
நல் பட்டமும் தனது கையால் அணிந்து படை நாலுக்கும் நாயகம் எனா - வில்லி:46 6/2
தேன் ஆர் அலங்கல் பல கலனோடு அணிந்து பொரு தேரில் புகுந்தனன் வழா - வில்லி:46 7/3

 மேல்
 
  அணிப்பட (1)
பேர் அணிப்பட வகுத்து மற்று யாரினும் பெரியோன் - வில்லி:22 23/3

 மேல்
 
  அணிபட (2)
ஆன ஆகுலம்-தன்னொடு தப்புதற்கு அணிபட பறந்து ஓங்கும் - வில்லி:9 12/1
பரவை மணல் ஒத்த பல அணிபட வகுத்த பல படையுடன் நடக்கும் நடையார் - வில்லி:28 60/4

 மேல்
 
  அணிய (2)
தாமன் தராதிபர்கள் பலரொடும் வலப்புடை சலிப்பு இன்றி அணிய விறல் கூர் - வில்லி:46 9/1
மாமன் தராதிபர்கள் பலரொடும் இடப்புடை வகுப்பொடு அணிய தினகரன் - வில்லி:46 9/2

 மேல்
 
  அணியவே (2)
அரண் தொடங்கு யூகமாக ஆகவத்துள் அணியவே - வில்லி:38 3/4
சாமந்தர் மண்டலிகர் முடி மன்னர் சூழ்வர தரணி பதி பின் அணியவே - வில்லி:46 9/4

 மேல்
 
  அணியன் (1)
ஆயிடை அத்த குன்றுக்கு ஆதபன் அணியன் ஆக - வில்லி:22 128/1

 மேல்
 
  அணியாக (4)
திண் தூசி அணியாக நிரை கொண்ட வெம் சேனை சென்று எய்தினான் - வில்லி:22 11/2
தானை அம் கடலை மிடல் உற வகுத்து தான் முதல் பேர் அணியாக
 சேனையின் பதியாம் மைத்துனன் நின்றான் தேவரும் யாவரும் வியப்ப - வில்லி:42 4/3,4
ஓர் அணியாக கூடி உடன்று எதிர் நடந்தது அன்றே - வில்லி:44 19/4
நாராயண கோபாலரும் அணியாக நடந்தார் - வில்லி:44 64/4

 மேல்
 
  அணியாகவே (3)
அரசன் பெரும் சேனை வெள்ளம் புறப்பட்டது அணியாகவே - வில்லி:33 2/4
அரசன் பெரும் சேனை வெள்ளம் புறப்பட்டது அணியாகவே - வில்லி:38 2/4
பேசிய கன்னன் சகுனி சல்லியரை பேர் அணியாகவே நிறுத்தி - வில்லி:42 6/4

 மேல்
 
  அணியிடை (1)
இறுதி நாள் என ஆங்கு அவன் அணிந்த பேர் இகல் அணியிடை சென்றான் - வில்லி:46 46/4

 மேல்
 
  அணியில் (2)
பின் நிறுத்தி மாருதியை பேர் அணியில் பல வகையாம் - வில்லி:40 4/1
பாச நாம அணியில் நின்ற வீரரோடு பற்றினான் - வில்லி:42 18/4

 மேல்
 
  அணியுடன் (1)
விதம் உற வகுத்த யானை அணியுடன் விருது பகதத்தராசன் உதவவே - வில்லி:40 45/4

 மேல்
 
  அணியும் (10)
அணியும் கழல் கால் சுயோதனனுக்கு அருகு ஆசனத்தர் இவர் என்றார் - வில்லி:5 36/4
சந்த சிகர சந்து அணியும் தடம் தோள் ஆண்மை சராசந்தன் - வில்லி:10 29/1
மலை ஒத்து அதிரும் கட களிறும் வய மா அணியும் மான் தேரும் - வில்லி:31 13/1
அமையும் என முதல் அனிகம் அடையவும் அணியும் அவனிபர் நால்வரும் - வில்லி:34 28/2
கார் அணி போல் பொருப்பு அணி போல் காற்று அணி போல் களிற்று அணியும்
 தேர் அணியும் பரி அணியும் திரிகத்த குலபதியும் - வில்லி:40 6/1,2
தேர் அணியும் பரி அணியும் திரிகத்த குலபதியும் - வில்லி:40 6/2
தேர் அணியும் பரி அணியும் திரிகத்த குலபதியும் - வில்லி:40 6/2
அங்கராகமும் உவந்து அணியும் மேனியாய் - வில்லி:41 212/2
பிறிந்த பல் அணியும் ஒன்ற பேர் அணி ஆக்கி நின்றான் - வில்லி:44 18/4
அகலம் உடையன முதுகு இரு புடையினும் அணியும் மணி கணகண என அதிர்தரு - வில்லி:44 20/3

 மேல்
 
  அணியே (1)
நில-கண் எழும் துகள் வானிடை சென்றிட நின்றனர் பேர் அணியே - வில்லி:41 3/4

 மேல்
 
  அணியை (1)
ஆயிரம் வடிவாய் முந்தி அரசர் பேர் அணியை எல்லாம் - வில்லி:36 17/2

 மேல்
 
  அணியையும் (1)
பின் பகல் அணியையும் பிறங்கு சேனையால் - வில்லி:32 2/3

 மேல்
 
  அணியையே (1)
அரவு அபயம் இட்டு வீழ நடை பயில் அடி கொடு துகைக்கும் வீரர் அணியையே - வில்லி:40 53/4

 மேல்
 
  அணியொடு (1)
கதை கொடு பனை கை வீசி எதிர்வரு கட கரியின் நெற்றி ஓடை அணியொடு
 புதைபட அடித்து மீள விசையொடு புரவி இரதத்தின் மீது குதி கொள - வில்லி:40 50/1,2

 மேல்
 
  அணியோடு (1)
போரும் பொர போய் அணியோடு புகுவ போலும் - வில்லி:13 100/4

 மேல்
 
  அணிவார் (1)
கூந்தல் மா முகிலை குலைத்து உடன் முடிப்பார் குங்குமம் கொங்கை மேல் அணிவார்
 ஏந்து பேர் அல்குல் கலை நெகிழ்த்து உடுப்பார் இட்ட உத்தரியம் மாற்றிடுவார் - வில்லி:12 62/1,2

 மேல்
 
  அணிவேன் (1)
தேசொடு வனப்பு நனி திகழும்வகை அணிவேன்
 வாசவனொடு ஒத்த மனுகுல அரசன் மனைவி - வில்லி:19 32/2,3

 மேல்
 
  அணிஅணியாக (1)
அலைவு உறா மனத்து அரசரும் சேனையும் முனைந்து அணிஅணியாக
 சிலை_வலான் எதிர் மிசைபட தேர் மிசை விசை உற சிலை வாங்கி - வில்லி:42 73/2,3

 மேல்
 
  அணு (1)
பொறியிலவன் வீசிய பொருப்பு ஒர் அணு ஆகி - வில்லி:37 23/3

 மேல்
 
  அணுக (3)
கான் மத களிற்றாய் முனிவராய் வந்தோம் காவலர்க்கு அணுக ஒணாமையினால் - வில்லி:10 19/4
தன் அருகு அணுக வைத்து தலத்து எதிர் இல்லை இந்த - வில்லி:20 14/3
அன்று எனக்கு உரைத்தாய் ஆகில் அவனுடன் அணுக ஒட்டேன் - வில்லி:27 156/2

 மேல்
 
  அணுகா (1)
முரண் அற்றது இவண் இனி உன் உயிர் ஒத்த தமையனொடு முனை புக்கு விரைவின் அணுகா
 வரை ஒத்த களிறு உடைய பகதத்தன் உயிர் கவர வருகிற்றி நொடியில் எனவே - வில்லி:40 56/3,4

 மேல்
 
  அணுகாத (3)
மனத்தில் அழுக்கு அணுகாத மா தவத்தோன் உதிட்டிரற்கு இ மாட கூடம் - வில்லி:10 12/3
அந்த முனிவரனும் அவர்க்கு அன்பால் துன்பம் அணுகாத அந்தம் இலா ஆசி கூறி - வில்லி:14 4/3
வென்று அல்லது அணுகாத வீரர்க்கு விடை நல்கு விறல் மன்ன நீ - வில்லி:40 86/3

 மேல்
 
  அணுகாமல் (2)
அ வாய் இமைப்போது அணுகாமல் காப்பார் சிலர் உண்டு ஆம் ஆகில் - வில்லி:39 39/3
அருளே வடிவு கொண்டனையோன் அருகு அங்கு அமரில் அணுகாமல்
 உருள் ஏர் இரதத்து அருச்சுனனை ஒரு நாள் முழுதும் தகைந்திலமேல் - வில்லி:39 41/1,2

 மேல்
 
  அணுகார் (1)
அன்றி மும்மடங்கு பகைவராய் வருதல் அல்லது இங்கு உன் பதம் அணுகார்
 மன்றல் அம் துளப மாலையாய் என்ன மலர்_மகள் மகிழ்நனும் அவரை - வில்லி:10 144/2,3

 மேல்
 
  அணுகாவகை (2)
அருகு அணுகாவகை அகல இருந்தால் - வில்லி:3 104/3
வேகமுற்ற மனத்தொடு தம்பியை மிக முனிந்து தன் வீடு அணுகாவகை
 ஏகுக என்றனள் என்றலும் சோகமோடு ஏகினான் அறம் பாவம் என்று எண்ணலான் - வில்லி:21 10/3,4

 மேல்
 
  அணுகான் (1)
ஆவியும் பெறும் மெய் அணுகான் நினது ஆணை என்றனர் ஆதரம் ஆற்றுவார் - வில்லி:21 12/4

 மேல்
 
  அணுகி (11)
காந்து நெஞ்சுடை அமைச்சனை கைவிடார் அணுகி
 தாம் தம் மெய் என உயிர் என தனித்தனி சார்ந்தார் - வில்லி:3 126/3,4
அ கணத்திடை அன்னையில் அணுகி ஆங்கு அவரை - வில்லி:3 130/1
வரிசையின் அணுகி உரிமையால் அவனி மயிலையும் மன்றல் எய்தினர் போல் - வில்லி:6 26/3
சித்திக்கு ஒரு விதை ஆகிய தென் நாட்டினை அணுகி
 தத்தி சொரி அருவி தட அரவக்கிரி சார்ந்தான் - வில்லி:7 12/3,4
தண் தார் விடலை தாய் உரைப்ப தாய் முன் அணுகி தாமரை கை - வில்லி:11 218/1
அருகு அணுகி மடவரலை அஞ்சாமல் துகில் உரிவான் அமைந்த போதில் - வில்லி:11 245/3
அணுகி மைந்தனை அன்பொடு உற தழீஇ - வில்லி:12 170/1
தனி வந்து அகலும் தூதனை போய் தானே அணுகி தடம் சாப - வில்லி:27 225/1
நீடு வரை ஒப்பது ஓர் கதாயுதம் எடுத்து அணுகி நேர்பட அடித்தனன் அரோ - வில்லி:30 23/3
ஐயுற அருகு வந்து அணுகி மெய்யுடன் - வில்லி:41 214/2
அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகி அவன் அகலமும் திண் புயமும் வடி சுடர் பகழி பல - வில்லி:45 90/1

 மேல்
 
  அணுகியதால் (1)
ஆகனால் நோக்கப்பட்டு அணுகியதால் அரும் தவன் மேல் அந்த ஏனம் - வில்லி:12 89/4

 மேல்
 
  அணுகியே (1)
அந்தராதிபர் நடுங்க மேரு கிரி அ புறத்து நனி அணுகியே - வில்லி:10 47/4

 மேல்
 
  அணுகில் (1)
ஏ இலங்கு சிலை ஐவர் வந்து அணுகில் யான் அயர்ந்து எளிது இருப்பனோ - வில்லி:27 120/1

 மேல்
 
  அணுகிலே (1)
விபினம் மிசை மண்டு தீயொடு அனிலமும் விரவும் இயல்பு அந்த வீமன் அணுகிலே - வில்லி:41 39/4

 மேல்
 
  அணுகினர் (3)
பொன்நகர் அணுகினர் போல நெஞ்சுற - வில்லி:4 35/1
தமையனொடு தம பதியின் அணுகினர் தங்க விரைவொடு கங்குல் போய் - வில்லி:34 28/3
அதிர் சண்ட வேக இரதர் பலரொடும் அதிர் சண்ட வேக இரதர் அணுகினர்
 பொதி வெம் பதாதி விருதர் பலரொடு பொதி வெம் பதாதி விருதர் பொதுளவே - வில்லி:44 74/3,4

 மேல்
 
  அணுகினன் (4)
ஆதலால் இவண் யானும் இன்று அணுகினன் என்று - வில்லி:14 41/1
இமையம் அணுகினன் விசயன் மதலையை இன்றை அமர் இனி உங்களுக்கு - வில்லி:34 28/1
சிமையம் அணுகினன் மீள நனி இருள் சிதைய உதய திவாகரன் - வில்லி:34 28/4
அவனிபர்க்கு எதிர் கவருவன் ஒரு நொடி அளவையில் பொருது என முனை அணுகினன்
 சிவன் வளைத்த பொன்மலையினும் வலியின சிலை வளைத்தனர் இருவரும் எறிதரு - வில்லி:41 88/2,3

 மேல்
 
  அணுகினனே (1)
அதிர எங்கும் தனது வளை முழக்கினின் அயர அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகினனே - வில்லி:45 89/4

 மேல்
 
  அணுகினார் (3)
அம்புதம் எழுந்து பொழிகின்ற வழி ஓடிவரும் அனிலம் என வந்து அணுகினார்
 செம்பியனும் மா கிருபனும் செறி துரோணனொடு சேயொடு செயத்திரதனும் - வில்லி:38 17/2,3
அம்புதம் எழுந்து பொழிகின்ற வழி ஓடிவரும் அனிலம் என வந்து அணுகினார்
 செம்பியனும் மா கிருபனும் செறி துரோணனொடு சேயொடு செயத்திரதனும் - வில்லி:38 28/2,3
இகல் நெடும் களம் வென்று கொள்குவம் என்று வந்து எதிர் அணுகினார்
 மகன் விழுந்தனன் மார்பின் மூழ்கிய வாளி ஒன்றினில் மற்று உளார் - வில்லி:41 29/2,3

 மேல்
 
  அணுகினான் (9)
அரிகள் கோடி கிளர் சோலை சூழ் தம செல்வ மா நகரி அணுகினான் - வில்லி:10 49/4
அண்டர் கற்பம் என இருந்த அரசர்-தம்மை அணுகினான் - வில்லி:11 153/4
பாணியுடனே தொடை நடுங்கி அயல் நின்றது ஒரு பாதவ மருங்கு அணுகினான் - வில்லி:12 104/4
அ நராதிபன்-தன்னை அணுகினான் - வில்லி:12 169/4
ஆதபன் உதய வெற்பு அணுகினான் அரோ - வில்லி:21 19/4
அங்கு நின்ற மகீபர் வென்னிட அவனை முந்துற அணுகினான் - வில்லி:29 49/4
அல்லி அம் தெரியலான் அங்கு வந்து அணுகினான் - வில்லி:34 11/4
கரி சுற்றும் வர விகட கரட கை மலையில் வரு கணை விக்ரமனை அணுகினான் - வில்லி:40 57/4
ஞான சரித குருவாகிய துரோணன் மகன் நாடு களம் அணுகினான் ஒரு விநாழிகையில் - வில்லி:46 199/4

 மேல்
 
  அணுகு (1)
தோள் வலியால் விலக்கவும் அ தொடை போய் வாச தொடை மிடை மார்பகம் அணுகு சுராரி தோள்கள் - வில்லி:43 41/2

 மேல்
 
  அணுகுதல் (1)
ஆறு இலாதவர் தமக்கும் அங்கு அணுகுதல் அரிதால் - வில்லி:14 43/4

 மேல்
 
  அணுகும் (1)
பாசறை அணுகும் முன்னம் பாசடை பதுமம் போல - வில்லி:41 154/1

 மேல்
 
  அணுகுவது (1)
என்ன அமர் பொர இன்னர் அணுகுவது என்ன வெருவினர் துன்னலார் - வில்லி:34 23/4

 மேல்
 
  அணுகுவம் (1)
அழைத்த மா மகன் அப்பொழுது அவருழை அணுகுவம் என போக - வில்லி:2 10/1

 மேல்
 
  அணுகுவான் (1)
வந்து அணுகுவான் மதலை - வில்லி:41 54/2

 மேல்
 
  அணுகுறா (2)
அண்டர் தானவர் அரக்கரும் அணுகுறா வனத்தில் - வில்லி:14 25/1
அருள் உற வழக்கு அழிவு உறாததொர் மாற்றமும் அறனுடன் அழுக்கறல் அணுகுறா ஏற்றமும் - வில்லி:46 202/1

 மேல்
 
  அணுகுறாது (1)
பாவியானது அங்கு அணுகுறாது ஒழியினும் பலித்திடும் நினைவு இன்றி - வில்லி:11 73/2

 மேல்
 
  அணுகுறாமல் (1)
ஆதரவுடனே வந்தும் ஆவணம் அணுகுறாமல்
 சூது அடர் கொங்கை பொன் தோள் சுரி குழல் சுமக்கல் ஆற்றா - வில்லி:10 76/2,3

 மேல்
 
  அணுவின் (1)
சிரித்தனர் உருத்தனர் அணுவின் மோட்டு உடல் சிறுத்தனர் பெருத்தனர் மதனின் நோக்கினர் - வில்லி:42 202/1

 மேல்
 
  அணுவுக்கும் (1)
வெம் போரில் வந்தால் ஒர் அணுவுக்கும் நில்லாது விளிகிற்பரால் - வில்லி:40 88/2

 மேல்
 
  அணுவும் (1)
மேருவும் அணுவும் நிறுக்குமாறு ஒக்கும் மேல் இனி இவை புகன்று என்-கொல் - வில்லி:1 100/2

 மேல்
 
  அணை (20)
சுரத மங்கையர் முலை குவடு அணை வரை தோளான் - வில்லி:1 32/2
கனையும் நீடு இருள் அணை மிசை இருவரும் கணவனை மறவாது - வில்லி:2 11/1
பூண் நலம் பெறு தோழி மற்று ஒருத்தியை பூ அணை அணைவித்தாள் - வில்லி:2 17/4
பாயிரம்-கொல் என்று ஐயுற அவனொடும் பனி மலர் அணை சேர்ந்தாள் - வில்லி:2 35/4
பாங்கர் மெல் அணை பள்ளியும் பரிவு உற வழங்கி - வில்லி:3 127/3
நெளிந்து ஆடு அரவு அணை ஐயன் நிறம் போல நிறக்கும் - வில்லி:7 11/1
துலங்கு ஆடு அரவு அணை மேல் அறி துயில் கொண்டவர் பொன் தாள் - வில்லி:7 19/2
மருங்கு அடர் பேர் அணை வகுக்கவே எனா - வில்லி:11 103/2
பால் முகந்து எறியும் வேலை பாம்பு அணை பள்ளி கொள்ளும் - வில்லி:11 204/2
கண்டு இரு கண்ணும் இதயமும் களிப்ப கட்செவி பேர் அணை மறந்து - வில்லி:18 14/1
மன்றல் மெல் அணை வீழும் வெம் பாலையால் வகுத்ததோ இ மலர் அணை-தான் எனும் - வில்லி:21 11/2
பொங்கு அரா அணை பொலிவு அற போந்த பின் பொதுவர் - வில்லி:27 89/1
பேர் அரா அணை துறந்த மாயன் இவை பேச வன்பினொடு பின்னையும் - வில்லி:27 117/1
பெரும் துயில் அநந்த போக பேர் அணை துறந்த மாலும் - வில்லி:27 183/3
ஆகம் எங்கும் தங்கும் அம்பின் அணை மேல் வீழ்வான் - வில்லி:38 38/1
மற்று அரா அணை துறந்த மாயனுக்கும் விசயனுக்கும் - வில்லி:40 2/3
பெருக்கு ஆறு அணை செய்து ஒத்து அவிர் பிள்ளை பிறை அனையான் - வில்லி:41 111/3
கழிந்த நீர்க்கு அணை கோலுவான் போல் அவன் கண் எதிர் உற சென்றான் - வில்லி:42 130/4
அரவு அணை செல்வன் மெய்யும் அருச்சுனன் மெய்யும் செக்கர் - வில்லி:45 103/3
கழிந்த நீர்க்கு அணை கோலி வந்து எதிர்ந்து தன் கார்முக கட்டு ஆண்மை - வில்லி:46 49/3

 மேல்
 
  அணை-தான் (1)
மன்றல் மெல் அணை வீழும் வெம் பாலையால் வகுத்ததோ இ மலர் அணை-தான் எனும் - வில்லி:21 11/2

 மேல்
 
  அணைத்தனன் (1)
அம்புயானனம் மலர்வுற கரங்களால் அணைத்தனன் அழகு எய்த - வில்லி:2 31/4

 மேல்
 
  அணைத்தார் (1)
என்னா இரங்கா மெய் நடுங்கா எடுத்தார் அணைத்தார் சகுனியும் அ - வில்லி:32 25/3

 மேல்
 
  அணைத்தான் (1)
செரு-வயின் புரள ஒதுக்கி அ தோழன் சிறுவனை சென்று எடுத்து அணைத்தான்
 ஒரு வயின் பிறந்தோனாதலின் மகவானுடன் உடன்றிலன் உதாசனனே - வில்லி:9 40/3,4

 மேல்
 
  அணைத்து (8)
ஈன்ற தாய் வடிவம் கொண்டு உளம் உருகி இணை முலை தடத்து அணைத்து அமுதம் - வில்லி:10 118/1
வம்பு சேர் மணி மால் வரை மார்பு உற அணைத்து
 பம்பு செம் தழல் கானிடை பத மலர் சிவப்ப - வில்லி:14 38/2,3
அன்ன காலையில் அருக்கனை தேரொடும் அணைத்து
 மன்னு தன் திசை வன் சிறை படுத்தினன் வருணன் - வில்லி:22 21/3,4
கண்டான் எடுத்து தாழ்ந்த திரு கையால் அணைத்து கால் தேரில் - வில்லி:31 10/2
தாது அவிழ் பொன் தொடை மார்பில் அணைத்து உயர் தருமன் உரைத்தருள்வான் - வில்லி:41 16/2
யோகி அம் கையின் அணைத்து உயக்கம் மாற்றியே - வில்லி:41 191/4
அணைத்து இரு புறத்தினும் வரும் இராக்கதர் அதிர்த்தனர் எதிர்த்தனர் அமரை நோக்கியே - வில்லி:42 195/4
அன்று அன்போடு எடுத்து அணைத்து முலைக்கண் ஊறல் அமுது ஊட்டி நேயமுடன் அணித்தா ஈன்ற - வில்லி:45 257/2

 மேல்
 
  அணைதலும் (1)
வேல் அமர் தட கை வீரர் இ பாடி வீடு சென்று அணைதலும் புறத்து ஓர் - வில்லி:46 205/1

 மேல்
 
  அணைதியேல் (1)
வினை அளித்தது என்று அணைதியேல் இன்பமும் விழைவுறும்படி துய்த்தி - வில்லி:2 34/2

 மேல்
 
  அணைந்த (6)
அருளுடை மைந்தர் தோள் அணைந்த மங்கையர் - வில்லி:11 115/3
மகர வாரிதி அகன்று மா மருங்குற அணைந்த
 திகிரி போல வந்து எழுந்தனன் இரவி கீழ்த்திசையில் - வில்லி:27 97/3,4
குன்றம் அன்ன தேர் கடாவி அருகு அணைந்த கொற்றவர் - வில்லி:38 11/2
செறிந்து அருகு அணைந்த சேனையும் பயந்தோர் சிந்தையும் செயல் அற கலங்க - வில்லி:42 211/3
சுரர் உலோகம் மகிழ்ந்து அணைந்த துரோணன் மா மகன் மேல் - வில்லி:44 44/1
கிரி தடம் குவடு அணைந்த கேசரி நிகர் சல்லியன் முரச கேதனன்-தன் - வில்லி:46 27/1

 மேல்
 
  அணைந்ததால் (1)
நிறை சுவை அமுத நெல்லியின் கனியும் நின்ற கொம்பு அணைந்ததால் என்றும் - வில்லி:18 22/3

 மேல்
 
  அணைந்தது (1)
அருகு வந்து அணைந்தது எங்கள் அறிவிலாமை ஆகுமே - வில்லி:11 183/4

 மேல்
 
  அணைந்தார் (2)
விட்ட படங்கு இயல் பாடிவீடு அணைந்தார் வெயிலோனும் மேல்பால் குன்றில் - வில்லி:29 73/3
பொரு தானையுடன் வந்து அணைந்தார் புறம்தந்த பூபாலரும் - வில்லி:33 3/2

 மேல்
 
  அணைந்து (1)
மறம் தரும் கழல் மன்னவன் மண் மிசை அணைந்து
 சிறந்த அன்பொடு அ தெரிவையை நலம் பெற சேர்ந்தான் - வில்லி:1 18/3,4

 மேல்
 
  அணையா (2)
ஓடுகின்ற அம்பு ஒழிய நீடு உடம்பு அடங்க முனை ஊர நின்ற அம்பு ஓர் அணையா
 வீடுமன் கிடந்த கிடை தேவர் கண்டு உவந்தனர்கள் மேல் விழுந்தது அம் பொன் மலரே - வில்லி:38 36/3,4
கோயில் தருமன் செய்ய கூர் வெம் சரமே அணையா
 நோய் இல் அயர்வும் மெய்யில் நுழைய காலம் நோக்கி - வில்லி:38 45/1,2

 மேல்
 
  அணையார்-தம் (1)
அணையார்-தம் படை கடலின் அரு நிலைக்கு கரை ஏறல் ஆன கோல - வில்லி:45 260/1

 மேல்
 
  அணையும் (1)
வந்தவள் இருந்தவள் மருங்கு அணையும் வேலை - வில்லி:19 30/1

 மேல்
 
  அணையுமாறு (1)
அரும் சுவை படும் தெளிவினோடு சென்று ஆழி வேலை-வாய் அணையுமாறு என - வில்லி:4 5/2

 மேல்
 
  அணைவித்தாள் (1)
பூண் நலம் பெறு தோழி மற்று ஒருத்தியை பூ அணை அணைவித்தாள் - வில்லி:2 17/4

 மேல்
 
  அத்த (2)
ஆயிடை அத்த குன்றுக்கு ஆதபன் அணியன் ஆக - வில்லி:22 128/1
அத்த வெற்பு இரண்டு விற்கிடை என போய் ஆதவன் சாய்தல் கண்டருளி - வில்லி:45 237/1

 மேல்
 
  அத்தம் (2)
உதயமோடு அத்தம் என்னும் ஓங்கல் ஓர் இரண்டு சேர்ந்து - வில்லி:20 10/2
அருக்கன் ஓர் கணத்தில் அத்தம் அடையும் அவ்வளவும் காக்கின் - வில்லி:42 162/1

 மேல்
 
  அத்தரை (1)
அத்தரை மவுலி திங்கள் அமுது உக புடைத்த வில்லான் - வில்லி:22 101/4

 மேல்
 
  அத்தன் (1)
அத்தன் அ தூண் அளித்தருள தழுவி நெரித்தனன் துகள்கள் ஆயது அம்மா - வில்லி:46 249/4

 மேல்
 
  அத்தனே (1)
அத்தனே அடு வல் ஆண்மை அச்சுவத்தாமா என்னும் - வில்லி:43 27/1

 மேல்
 
  அத்தனை (1)
அத்தனை பேரில் யாமும் ஒருவராய் அடங்கி நின்றேம் - வில்லி:11 13/2

 மேல்
 
  அத்தனையும் (1)
அதிர் சிந்துர வல் உரம் அத்தனையும்
 எதிர் சிந்துரம் ஆகி இளைத்தனவே - வில்லி:32 7/3,4

 மேல்
 
  அத்தி (1)
அ குலத்தினில் அத்தி என்பவன் அவதரித்தான் - வில்லி:1 34/4

 மேல்
 
  அத்திகள் (2)
அடல் அத்திகள் அத்திகள் ஆயினவே - வில்லி:32 8/4
அடல் அத்திகள் அத்திகள் ஆயினவே - வில்லி:32 8/4

 மேல்
 
  அத்திகளின் (1)
விருதர் தலை அற்று உருள விருதர் மத அத்திகளின் விரி தலைகள் அற்று உருள விறல் இவுளி மெய் துணிய - வில்லி:45 94/2

 மேல்
 
  அத்திகிரிக்கே (1)
அயனார் புரி மக சாலையும் அணி அத்திகிரிக்கே
 மயனார் செய் திரு கோயிலும் மா நீழலின் வைகு எண் - வில்லி:7 14/1,2

 மேல்
 
  அத்தியின் (1)
அத்தியின் பலகை நவமணி அழுத்தி ஆடகத்து அமைத்து அரி முகத்தால் - வில்லி:6 3/1

 மேல்
 
  அத்திர (2)
அத்திர சாபம் வல்லான் இவனொடு ஆர் அமர் செய்கிற்பார் - வில்லி:45 50/4
அத்திர வில் ஆண்மையினில் திகழாநின்ற ஐவர் இவர் யாவரையும் அடர்ப்பான் வந்தோர் - வில்லி:46 80/2

 மேல்
 
  அத்திரத்து (1)
அத்திரத்து இருந்தை தேரோன் ஆக்கினன் இமைப்பின் அம்மா - வில்லி:5 8/4

 மேல்
 
  அத்திரத்தை (1)
அத்திரத்தை விட்டு ஒரு தனி கதையுடன் அதிர்ந்து போய் அவனியில் ஆனான் - வில்லி:46 31/4

 மேல்
 
  அத்திரம் (1)
அத்திரம் நால் இரண்டு அவன் முகத்து அடைசினான் - வில்லி:39 28/3

 மேல்
 
  அத்திரமும் (1)
அத்திரமும் விட்டு அவன் அடல் சிலை அறுத்தான் - வில்லி:29 56/2

 மேல்
 
  அத்திரயூகம்-அது (1)
அத்திரயூகம்-அது ஆக அரும் பெரும் சேனையை வகுத்து ஆங்கு அதிபன் ஆகி - வில்லி:46 15/1

 மேல்
 
  அத்திரி (1)
அத்திரி பெயர் அந்தணன் அம்பகம்-தனிலும் - வில்லி:1 11/3

 மேல்
 
  அத்தினபுரி (1)
அரும் தவ கடல் மீள அத்தினபுரி அடைந்து அவனிபனுடன் - வில்லி:26 18/2

 மேல்
 
  அத்தினபுரி-தனக்கு (1)
அத்தினபுரி-தனக்கு அருகு வால் வளை - வில்லி:11 106/1

 மேல்
 
  அத்தினபுரியில் (1)
அத்தினபுரியில் ஐ_இரு_பதின்மர் ஐவர் என்று இரண்டு அற தம்மில் - வில்லி:6 1/1

 மேல்
 
  அத்தினபுரியும் (1)
அத்தினபுரியும் ஈர்_இரு கடல் சூழ் அவனியும் நின்ன ஆம் என்றான் - வில்லி:45 7/3

 மேல்
 
  அத்தினம் (1)
அரோசனத்துடன் அத்தினம் நண்ணினார் - வில்லி:5 105/4

 மேல்
 
  அத்தினா (1)
நாளை ஏகுதும் எந்தை வாழ் அத்தினா நகர்க்கு என தருமன்-தன் - வில்லி:11 74/1

 மேல்
 
  அத்தினாபுரி (5)
அந்தம் இல் சுவர்க்கம் அன்ன அத்தினாபுரி வந்து உற்றார் - வில்லி:2 111/4
போன நான்மறை புரோகிதன் அத்தினாபுரி புகுந்து எரி பைம் பொன் - வில்லி:24 8/1
அண்ணலே வருக என்று ஓதி அத்தினாபுரி புக்கானே - வில்லி:25 18/4
அணி கொள் அத்தினாபுரி எனும் அணங்கு செந்திருவின் - வில்லி:27 56/1
அத்தினாபுரி அதனில் ஐவருடன் சென்று அரியும் அந்தன் முன்னர் - வில்லி:46 249/1

 மேல்
 
  அத்தினாபுரியே (1)
அண்டர் தானமும் உவமை கூர் அத்தினாபுரியே - வில்லி:1 35/4

 மேல்
 
  அத்தினாபுரியை (1)
அன்னமும் குயிலும் பயிலும் நீள் படப்பை அத்தினாபுரியை மீண்டு அடைந்தான் - வில்லி:1 101/4

 மேல்
 
  அதர் (1)
ஆர் அதர் விடாயை வந்து ஆற்றுகின்றதால் - வில்லி:41 205/4

 மேல்
 
  அதரத்தோடு (1)
உரங்களும் தோளும் கண்ணும் உதரமும் அதரத்தோடு
 சிரங்களும் தாளும் நாளும் செய் தவம் முயன்று பெற்ற - வில்லி:13 90/1,2

 மேல்
 
  அதரம் (1)
அதரம் குளிர்ந்து கண் குளிர்ந்து ஆங்கு அரு மா முனிவன் அதிசயித்து - வில்லி:17 12/2

 மேல்
 
  அதல (2)
மண்ணில் உறை மானவரில் யார் அடி படாதவர் மனுக்கள் முதலோர்கள் அதல
 கண்ணில் உறை நாகர்களில் யார் அடி படாதவர்கள் கட்செவி மகீபன் முதலோர் - வில்லி:12 107/2,3
அதல பூமியூடு ஆழி அமுதம் ஆரும் வாயானே - வில்லி:46 93/4

 மேல்
 
  அதலத்து (1)
முறுகு சினத்துடன் அடி அதலத்து உற முடி ககனத்து உறவே - வில்லி:27 188/4

 மேல்
 
  அதலம் (2)
திக்கு அதலம் முதலாம் எ உலகும் ஏங்க சிங்கநாதமும் செய்தான் செய்த காலை - வில்லி:14 19/3
அதலம் ஆதி உலகு ஏழும் ஆளுடைய அரவின் மா மணி அனைத்தும் வந்து - வில்லி:43 50/3

 மேல்
 
  அதவா (1)
அதவா முரண் போர்-தனக்கு அஞ்சுமோ என்றும் அடல் அங்கர்_கோன் - வில்லி:45 232/4

 மேல்
 
  அதள் (1)
போலும் என ஒளிர் மேனி உடையவர் போர்வை உரி அதள் போலுமே - வில்லி:34 26/4

 மேல்
 
  அதளும் (1)
சேலை என புலி அதளும் திரு மருங்கில் உற சேர்த்தி செய்ய பைம் பொன் - வில்லி:12 83/3

 மேல்
 
  அதற்கு (5)
இராச குஞ்சரம் பிறந்திடும் விழி புலன் இல்லை மற்று அதற்கு என்றான் - வில்லி:2 12/4
அல் ஆர் கூந்தல் விரித்த மயில் அனையாள் அரற்ற அதற்கு ஒன்றும் - வில்லி:11 236/1
முன்னம் வாள் எயிற்று ஓர் அரக்கனை வெள்ளி மால் வரை முனிந்தது என்று அதற்கு
 பொன்னின் மால்வரை ஓர் அரக்கனை தானும் புவிப்படுத்து அரைப்பதே போல - வில்லி:15 15/1,2
பாண்டுவின் திரு மா மனைவியும் அதற்கு பண்பினால் இன்னன பகர்வாள் - வில்லி:27 254/4
நின்ற மந்திரம் ஒன்று உண்டு நிகர் அதற்கு இல்லை வேறே - வில்லி:46 128/4

 மேல்
 
  அதற்கும் (1)
அடங்காது இன்னும் ஆயிரம் உண்டானால் அதற்கும் அடங்காதே - வில்லி:16 20/4

 மேல்
 
  அதன் (11)
பலரும் எடுத்து அணி மணி நாண் பூட்ட வாரா பரிசொடு மற்று அதன் வலிமை பகர்ந்தே விட்டார் - வில்லி:5 50/4
நீடுறு தருக்களின் நிரைத்த மா அதன்
 கோடு இற எறிந்து கைக்கொள்ளும் ஓதையால் - வில்லி:11 119/1,2
பிதிர்ந்திட வில் நாண் எறிந்து வேடன் அதன் அபராங்கம் பிளக்க எய்தான் - வில்லி:12 90/4
சக்கர நாகம் அதன் புடை சார்ந்தான் - வில்லி:14 67/4
ஏந்தும் ஆசனம் இட பொலிந்து அதன் மிசை இருந்தான் - வில்லி:27 74/4
அரும் பெறல் மணிகளால் ஓர் ஆசனம் அதன் மேல் ஆக்கி - வில்லி:27 179/2
அன்பொடு திகிரியானை அதன் மிசை இருக்க என்றான் - வில்லி:27 187/4
போய் இடை மூழ்கு என அ புனலூடு ஒர் புயங்கம் எழுந்தது அதன்
 வாயிடை வந்தனன் மாண் உருவாய் ஒரு மா முனி அ முனி அ - வில்லி:41 221/2,3
ஆயிரம் பதின்மடங்கு தேர் இபம் அதன் மும்மடங்கு அடல் வாசி - வில்லி:42 38/1
வலவன் எனும் திருமால் அதன் துனை கெழு வரவை அறிந்து அணி தேரின் வன் திகிரிகள் - வில்லி:45 224/1
அடவியின் வெந்து தன் வால் குறைந்திட விடும் அயில் முக வெம் கணையால் அதன் பருமை கொள் - வில்லி:45 225/3

 மேல்
 
  அதனால் (5)
ஆவின் பால் கண்டு அறியான் அதனால் வருந்தி அந்த - வில்லி:3 42/2
அ நாள் முதல் அ பெயர் படைத்தான் அதனால் இவ்வாறு ஆனது என - வில்லி:10 36/3
உம்மின் செல்வம் உடையவன் போல் உரைத்தான் அதனால் உயர்ந்தோர்கள் - வில்லி:17 15/3
நீயே முனை செருவில் அதிரதரின் மாரதரின் நிகர் அற்ற கோவும் அதனால்
 நீயே முடித்தி எனது எண்ணத்தை என்று உவகை நிகழா வியந்து புகழா - வில்லி:46 5/3,4
பகர் சாபமும் உண்டு அதனால் எதிரே படுமே இவன் வெம் கதையால் அவனே - வில்லி:46 194/4

 மேல்
 
  அதனிடை (2)
முந்த மற்று அவன் வரு நெறி அதனிடை முன்னி - வில்லி:14 21/4
காடு அளிக்க அதனிடை திரிந்து உறை கரந்து போயினர்கள் காண ஓர் - வில்லி:27 114/3

 மேல்
 
  அதனில் (4)
மாய மா புரமே ஒக்கும் அ புரம் அதனில் வாழ்வோர் - வில்லி:13 22/2
பல் படை வல்லோர்-தம்மை பதின்மடங்கு அதனில் வைத்தான் - வில்லி:27 178/3
செயிரும் திகழ் குருகுல மகீபதி திறல் வெம் செரு முனை அதனில் மேதகும் - வில்லி:46 235/2
அத்தினாபுரி அதனில் ஐவருடன் சென்று அரியும் அந்தன் முன்னர் - வில்லி:46 249/1

 மேல்
 
  அதனின் (3)
ஊர் கொடுத்தும் அதனின் உள்ளம் ஒழிவுறாமல் ஓடவே - வில்லி:11 177/4
ஆயிரம் சதம் அதனின் மும்மடங்கு காலாளுடன் அணி ஆக்கி - வில்லி:42 38/2
மதுபம் ஒன்றும் புதிய தெரியல் மத்திர நிருப வலவன் உந்தும் பொழுதில் அதனின் மிக்கு எழு மடியும் - வில்லி:45 89/3

 மேல்
 
  அதனினிடை-நின்றும் (1)
அப்பொழுது வானுலகம் அதனினிடை-நின்றும்
 மை பொலியும் மேனி விசயன் வனம் அடைந்தான் - வில்லி:15 26/1,2

 மேல்
 
  அதனுக்கு (1)
உன்னில் எதிர் இல் அதனுக்கு ஒலி கடல் சூழ் நிலத்து என்றான் - வில்லி:46 154/4

 மேல்
 
  அதனுள் (2)
ஆதி நூறாயிரம் போர் அரக்கரை அதனுள் வைத்தான் - வில்லி:27 177/4
நெட்டுடல் பல் வகிர்பட்டு அதனுள் விழ நித்தர் செய் கொல் வினையால் - வில்லி:27 197/2

 மேல்
 
  அதனூடு (1)
சேனை குழாம் நூறி அதனூடு பயில் வாயு சிறுவன்-தனை - வில்லி:14 134/2

 மேல்
 
  அதனூடே (1)
மத்திரை மகன் கனல் வளர்க்க அதனூடே
 மித்திரரும் யாவரும் விலக்கவும் விலங்கான் - வில்லி:41 175/1,2

 மேல்
 
  அதனை (14)
இரை என அதனை விழுங்கும் முன் கரு கொண்டு ஈன் முதிர் காலையில் அதனை - வில்லி:1 111/2
இரை என அதனை விழுங்கும் முன் கரு கொண்டு ஈன் முதிர் காலையில் அதனை
 பரதவர் வலையின் அகப்படுத்து அரிய பாலகன் ஒருவனும் இவளும் - வில்லி:1 111/2,3
கை திகிரி போல் கணையின் விசயன் அதனை பழைய கார் முதலையின் துணிசெய்தான் - வில்லி:3 51/4
அரணியிடத்தில் செறிந்து அன்றோ அதனை செகுப்பது அழல் அம்மா - வில்லி:3 92/4
அந்த மண்டபத்தும் இல்லை அதனை அன்றி மண்ணின் மேல் - வில்லி:11 157/3
நெடும் பணை பொரு இல் மராமரம் ஒன்று நெறியிடை நேர்ந்தது அங்கு அதனை
 பிடுங்கினன் விசும்பில் எறிந்து அவன்-தன்னை பிளந்தனன் பிளந்த அ பொழுதில் - வில்லி:15 13/1,2
துறை-வாய் சிலையோடு அம்பு ஏந்தி தொடர்ந்தார் அதனை சூழ் புலி போல் - வில்லி:16 18/4
சேயோன் அதனை எடுத்து அவன் தன் செம் கை கொடுக்க வாங்காமல் - வில்லி:27 223/3
எறிகுற்ற அயில் அசுரர் உயிர் செற்ற அயில் அதனை எதிர் முட்ட விடு பகழியால் - வில்லி:40 61/1
நகம் கலங்க உருமின் வந்தது அதனை உம்பர் நாயகன் - வில்லி:42 31/3
ஆசுகத்தினில் ஒழிந்த பல துங்க முனை ஆயுதத்தினில் அழிந்திடுவது அன்று அதனை
 நீ செகுத்திடுதி என்று துரகங்களையும் நேர்பட கடவினன் கதி விதம் படவே - வில்லி:42 79/3,4
வார் சிலை குருவின் மைந்தன் அது கண்டு அதனை வாளியின் துணிபடும்படி மலைந்தனனே - வில்லி:42 85/4
கரத்திடையே வீழ்வித்தான் அவன் அதனை நிலத்து இட்டு அ கணத்தில் மாய்ந்தான் - வில்லி:42 167/4
சிந்துரம் அதனை வென்றி திசை களிறு ஒப்பது அன்றே - வில்லி:43 19/4

 மேல்
 
  அதனொடு (1)
நாள் இரண்டு அதனொடு ஐ_இரண்டும் ஒரு நாள் எனும்படி நடக்கவே - வில்லி:1 151/4

 மேல்
 
  அதி (14)
துளவம் கமழ் அதி சீதள தோயங்கள் படிந்தே - வில்லி:7 20/2
அந்த உரை செவிப்படலும் அதி தூரம் விழைவுடன் சென்று ஆடு தீர்த்தம் - வில்லி: