<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

சா - முதல் சொற்கள்
சா 1
சாக 3
சாகதன் 1
சாகம் 1
சாகரத்து 1
சாகாது 1
சாகை 1
சாடி 1
சாடிய 1
சாடியபோது 1
சாடினார் 1
சாடினான் 2
சாடு 1
சாண் 1
சாணே 1
சாத்த 1
சாத்தகி 9
சாத்தகி-தன்னுடன் 1
சாத்தகி-தன்னையும் 1
சாத்தகி-தானும் 1
சாத்தகியும் 2
சாத்தகியை 1
சாத்தி 4
சாத்திய 1
சாத்திரத்தின்படி 1
சாத்திரம் 1
சாத்தினன் 1
சாத்தினார் 1
சாத்தினான் 3
சாத்தினானே 1
சாத்தும் 2
சாத 1
சாதத்து 1
சாதர் 1
சாதல் 2
சாதன 1
சாதனன் 1
சாதி 5
சாதித்ததும் 1
சாதிப்பார் 1
சாதிமை 1
சாதியாதன 1
சாதுமோ 1
சாதுரங்க 1
சாதுரங்கத்தினோடும் 1
சாதுரங்கத்துடன் 1
சாதுரங்கம் 1
சாதுரங்கமும் 2
சாதேவர் 3
சாதேவன் 15
சாதேவனும் 1
சாந்தமும் 1
சாந்தமே 1
சாந்தி 1
சாந்தின் 1
சாந்தினால் 1
சாந்து 1
சாந்தும் 5
சாந்தொடு 1
சாப 31
சாபங்கள் 1
சாபத்தால் 2
சாபத்தாலும் 2
சாபத்தை 1
சாபம் 56
சாபம்-தன்னொடு 1
சாபமுடன் 1
சாபமும் 24
சாபமேல் 1
சாபமொழி-தன்னால் 1
சாபலம் 1
சாம் 1
சாம 1
சாமந்தர் 3
சாமர 1
சாமரம் 5
சாமரமே 1
சாமரை 1
சாமள 2
சாமனிலும் 1
சாமுகத்தவன் 1
சாய் 2
சாய்த்த 1
சாய்த்தனர் 1
சாய்த்து 5
சாய்தர 1
சாய்தல் 1
சாய்தலுற்றது 1
சாய்ந்த 1
சாய்ந்தவாறும் 1
சாய்ந்தனர் 1
சாய்ந்தனன் 2
சாய்ந்தான் 1
சாய்ந்து 2
சாய்வதன் 1
சாய்வித்தேனும் 1
சாய 2
சாயக 6
சாயகங்கள் 1
சாயகங்களும் 1
சாயகத்தால் 3
சாயகம் 18
சாயகம்-தனில் 1
சாயகம்மும் 1
சாயகமும் 2
சாயகமே 1
சாயகன் 1
சாயல் 4
சாயலால் 1
சாயலாள் 2
சாயலாளை 1
சாயலோடு 1
சாயவே 4
சாயாபதி 1
சாயும் 1
சாயுறவே 1
சாயை 5
சாயையும் 2
சார் 4
சார்ங்க 1
சார்ங்கபாணி 1
சார்தலும் 1
சார்ந்த 2
சார்ந்தனர் 1
சார்ந்தார் 5
சார்ந்தான் 7
சார்ந்து 1
சார்பிலே 1
சார்பினில் 1
சார்பு 1
சார்புற 1
சார 5
சாரணர் 2
சாரதி 4
சாரதி-தன் 1
சாரதிகளும் 1
சாரதியும் 1
சாரம் 1
சாரம்-கொலோ 1
சாரல் 19
சாரல்-தோறும் 2
சாரலில் 1
சாரலின் 2
சாரலை 1
சாரலோ 1
சாரவே 2
சாரற்கு 1
சாரார் 1
சாரி 3
சாரிகள் 1
சாரிகை 2
சாரியினால் 1
சாரில் 1
சாரும் 2
சால் 8
சால்புடன் 1
சால்வான் 1
சால 13
சாலகம்-தோறு 1
சாலங்கள் 2
சாலங்களின் 1
சாலத்து 1
சாலம் 9
சாலமும் 1
சாலவும் 1
சாலவே 2
சாலா 1
சாலி 1
சாலிகோத்திர 1
சாலியும் 1
சாலின் 2
சாலும் 6
சாலுமே 2
சாலுவன் 4
சாலுவனும் 1
சாலை 3
சாலையின் 1
சாலையும் 1
சாலையே 2
சாலையை 1
சாவகர் 2
சாவது 1
சாவா 1
சாளரங்கள் 1
சாளரங்களிலே 1
சாளரம் 1
சாற்ற 3
சாற்றி 3
சாற்றிய 3
சாற்றியே 1
சாற்றின் 1
சாற்றினான் 1
சாற்றினானே 3
சாற்று 2
சாற்றுக 1
சாற்றுகிற்பாம் 1
சாற்றுகின்ற 1
சாற்றுகின்றார் 1
சாற்றும் 1
சாற்றுமால் 1
சாற்றுவாயே 2
சாற்றுவார் 1
சாற்றுவான் 2
சாறு 4
சான்ற 5
சான்றா 1
சான்றாக 1
சான்று 3
சான்றோர்கள் 1
சானவி 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  சா (1)
கொற்றம் மிகும் பறை ஓசை அழிந்து குலைந்தன சா மரமே - வில்லி:44 49/4

 மேல்
 
  சாக (3)
சாக முட்டியின் அடர்த்து மா முனிவர் தம் பதிப்புறன் அடுத்தது ஓர் - வில்லி:4 61/2
முன்னே நுகர்ந்தாம் சாக பல மூலம் பல பேர் முனிவரொடும் - வில்லி:17 8/2
சாக நின்றிலன் துருபதேயன் நெஞ்சம் இன்றி வரி சாபம் இன்றி வண் கொடி கொள் தேர் - வில்லி:38 32/1

 மேல்
 
  சாகதன் (1)
சாகதன் என்று அவை துதிக்க நெடு நாண் கொற்ற தனு ஒரு சாண் என கொணர்ந்தான் சாணே அல்ல - வில்லி:5 52/3

 மேல்
 
  சாகம் (1)
இரவு பகல் பல மூல சாகம் நுகர்ந்து உயிர் வாழ்தல் இனிது நன்றே - வில்லி:27 7/4

 மேல்
 
  சாகரத்து (1)
தம்பி பட்டனன் என்று கொண்டு எழு சாகரத்து எழு தழல் என - வில்லி:29 48/3

 மேல்
 
  சாகாது (1)
உரங்கள் போய் அமரில் சாகாது உய்ந்தனர் ஓட அன்றே - வில்லி:36 10/2

 மேல்
 
  சாகை (1)
தான வானவர்கள் யுத்தமும் அரக்கரொடு சாகை மா மிருக யுத்தமும் நிகர்த்தனவே - வில்லி:46 68/4

 மேல்
 
  சாடி (1)
சாடி முட்டலின் ஆள்களும் சாய்ந்தனர் - வில்லி:29 30/4

 மேல்
 
  சாடிய (1)
மருது ஓர் அடி இணை சாடிய மாயன் திரு மருகன் - வில்லி:41 114/4

 மேல்
 
  சாடியபோது (1)
நீறு எழும்படி சாடியபோது அவன் நீள் நிலம்-தனில் ஓடி விழாது தன் - வில்லி:46 185/2

 மேல்
 
  சாடினார் (1)
தத்தினார் பிடுங்கிய மரங்களால் சாடினார் புய சயிலம் ஒன்றொடு ஒன்று - வில்லி:4 13/3

 மேல்
 
  சாடினான் (2)
சாடினான் அரவின் முதுகையும் புள்ளின் தாலுவோடு அலகையும் பிளந்தான் - வில்லி:10 119/4
தண்டினால் எதிர் சென்று தேர் அணி திரிய வன்பொடு சாடினான்
 மண்டினார் மணி முடியும் வேழமும் வாசியும் பல துணிபட - வில்லி:29 43/2,3

 மேல்
 
  சாடு (1)
குனி சங்கு தாரை வயிர்கள் முதலிய குணில் கொண்டு சாடு பறைகள் முதலிய - வில்லி:44 72/3

 மேல்
 
  சாண் (1)
சாகதன் என்று அவை துதிக்க நெடு நாண் கொற்ற தனு ஒரு சாண் என கொணர்ந்தான் சாணே அல்ல - வில்லி:5 52/3

 மேல்
 
  சாணே (1)
சாகதன் என்று அவை துதிக்க நெடு நாண் கொற்ற தனு ஒரு சாண் என கொணர்ந்தான் சாணே அல்ல - வில்லி:5 52/3

 மேல்
 
  சாத்த (1)
தானையும் கரிய பேர் உத்தரியமும் ஆக சாத்த
 ஆனை அன்று உரித்த நக்கற்கு அடி பணிந்து அருளிச்செய்தாள் - வில்லி:12 74/3,4

 மேல்
 
  சாத்தகி (9)
தண்ணம் துளவோன்-தனக்கு இளவல் இவன் காண் மின்னே சாத்தகி என்று - வில்லி:5 42/1
இளைய சாத்தகி தமையனை மிக கரிது இதயம் ஆயினும் நாவில் - வில்லி:24 4/1
சாத்தகி நின்று இவை உரைப்ப சடை குழலாள் அழுது அரற்ற - வில்லி:27 46/1
சிதைவு இலாத சிகண்டி சாத்தகி திட்டத்துய்மன் விராடர்_கோன் - வில்லி:28 37/2
தார் சலசந்தன் சாத்தகி என்னும் - வில்லி:42 103/1
அருக்கனை மறைத்தவர் கடவு தேர்த்தலை அருச்சுனன் முதல் பல துணைவர் சாத்தகி
 செருக்குடைய மைத்துனர் குமரர் காத்திடு செருக்களம் வெருக்கொள வளையும் மாத்திரை - வில்லி:42 197/1,2
சாத்தகி முனை சென்று அ முனைக்கு ஆற்றாது அரி எதிர் கரி என தளர்ந்தான் - வில்லி:42 218/4
தீது ஏதும் இல்லா திறல் சாத்தகி சித்ரகீர்த்தி - வில்லி:45 83/2
சாத்தகி பெயரவன் சமீரணன் மகன் நகுலன் வெம் சாதேவன் - வில்லி:46 55/1

 மேல்
 
  சாத்தகி-தன்னுடன் (1)
சென்று சாத்தகி-தன்னுடன் சேர்ந்தனன் - வில்லி:42 153/2

 மேல்
 
  சாத்தகி-தன்னையும் (1)
தகல் அரும் திறல் சாத்தகி-தன்னையும் விடுத்தேம் - வில்லி:42 112/1

 மேல்
 
  சாத்தகி-தானும் (1)
சாத்தகி-தானும் பூரிசவாவும் வெம் சாபம் வாங்கி - வில்லி:42 156/1

 மேல்
 
  சாத்தகியும் (2)
துருபதனும் சாத்தகியும் திரௌபதி மைந்தரும் முடுகி தொட்ட சாப - வில்லி:42 174/1
இருத்தி மீள்வல் என சாத்தகியும் அலாயுதனும் தன்னை சூழ - வில்லி:46 250/2

 மேல்
 
  சாத்தகியை (1)
தன் துணை நின்ற சாத்தகியை கூய் - வில்லி:42 97/1

 மேல்
 
  சாத்தி (4)
செய் தவ முனிவர்-தம்மால் சிகையுடன் புரிநூல் சாத்தி
 கைதவம் இன்றி எண் எண் கலை கடல் கரையும் கண்டு - வில்லி:2 88/1,2
நல் மங்கல பூண் துகிலோடு நயந்து சாத்தி
 தன்மம் கலந்த மனத்தோனை அ தையலோடும் - வில்லி:5 94/2,3
கோல மணி குழைகளினும் குழையாக பிணையல் மலர் கொண்டு சாத்தி
 சேலை என புலி அதளும் திரு மருங்கில் உற சேர்த்தி செய்ய பைம் பொன் - வில்லி:12 83/2,3
சைவ முறையே இறைவர் தண் மலரினோடு அறுகு சாத்தி ஒளிர் நாள்மலர் எலாம் - வில்லி:12 114/3

 மேல்
 
  சாத்திய (1)
வென்று சாத்திய வாகை கொள் வில்லினான் - வில்லி:42 153/4

 மேல்
 
  சாத்திரத்தின்படி (1)
துன்று சாத்திரத்தின்படி சூழ் முனை - வில்லி:42 153/3

 மேல்
 
  சாத்திரம் (1)
சாத்திரம் மறை தெரி முனிவர் தன்மையின் - வில்லி:4 31/1

 மேல்
 
  சாத்தினன் (1)
சாத்தினன் தொழுது பின் தலைவன் தாள் மலர் - வில்லி:41 197/1

 மேல்
 
  சாத்தினார் (1)
இனிமையின் சாத்தினார் எண் இல் மாதரே - வில்லி:10 98/4

 மேல்
 
  சாத்தினான் (3)
சரதமாக எதிர்கொண்டு அவன் சிரம் இவன் பதத்தினிடை சாத்தினான் - வில்லி:1 142/4
திண் திறல் அறத்தின் திருமகன் உரைப்ப திரு செவி சாத்தினான் செப்பும் - வில்லி:18 14/4
ஒன்றியே சிவாகம உரையின் சாத்தினான் - வில்லி:41 196/4

 மேல்
 
  சாத்தினானே (1)
கடனினுக்கு உரிய எல்லாம் கவினுற சாத்தினானே - வில்லி:10 104/4

 மேல்
 
  சாத்தும் (2)
கைம்மலை உரிவையோடு கட்செவி கச்சும் சாத்தும்
 செம்மலை விழியின் காணான் சிந்தையால் கண்டு போற்றி - வில்லி:12 34/1,2
தளை அவிழ் நாள்மலர் சாத்தும் நாரதன் - வில்லி:12 146/2

 மேல்
 
  சாத (1)
பல் நாள் இவர் இ பதி சேர்ந்த பின் பங்க சாத
 மின் ஆளும் மார்பற்கு உயிர் போலும் விசயன் என்பான் - வில்லி:7 86/1,2

 மேல்
 
  சாதத்து (1)
அன்று சாதத்து அலகைகள் ஆடவே - வில்லி:42 153/1

 மேல்
 
  சாதர் (1)
சாதர் ஆயினர் அ இரு மகவையும் சத்தியவதி கண்டாள் - வில்லி:2 16/4

 மேல்
 
  சாதல் (2)
சாதல் அங்கு ஒழிந்த இடர் எலாம் உழந்து தங்களில் தனித்தனி தளர்ந்தார் - வில்லி:10 24/4
சாதல் இங்கு இயற்கை அன்று என்று அருளுடன் தடுத்த காலை - வில்லி:41 151/4

 மேல்
 
  சாதன (1)
சாதன கடவுள் என்ன தகும் பெரும் தரணி வேந்தன் - வில்லி:39 4/2

 மேல்
 
  சாதனன் (1)
சாதனன் மதலை என் செய்தும் என்ன தன் மனத்து எத்தனை நினைந்தான் - வில்லி:46 208/4

 மேல்
 
  சாதி (5)
நற்றவர்க்கும் ஒன்று சாதி நன்மை தீமை இல்லையால் - வில்லி:3 67/4
சாதி சக்கரம் தாங்கும் தட கையார் - வில்லி:13 36/2
ஐம் பெரும் பூதம் ஒக்கும் அ பெரும் பூதம் சாதி
 செம்பொனின் ஒளிரும் மேனி தெய்வ மா முனியை நோக்கி - வில்லி:16 36/1,2
மல்லல் மாலையில் மணம் உளது ஏது வண் சாதி
 நல்ல மா தவம் ஏது தம் குலம் புரி நடையே - வில்லி:16 55/3,4
உண்டும் சுகித்தும் மலர் மது ஒன்று சாதி முதல் ஒண் போது விட்டு ஞிமிறும் - வில்லி:46 3/3

 மேல்
 
  சாதித்ததும் (1)
தத்து ஒத்த புரவி தடம் தேர் மன் என்னோடு சாதித்ததும்
 வித்து ஒத்தது என் வாளி அவன் விட்ட வடி வாளி விளைவு ஒத்ததே - வில்லி:40 89/3,4

 மேல்
 
  சாதிப்பார் (1)
சத கோடி இப மதுகை சதாகதி_சேய்-தனை ஒழிய சாதிப்பார் யார் - வில்லி:10 15/4

 மேல்
 
  சாதிமை (1)
சாதிமை துரோணன் மைந்தன் தனி தடம் தேரில் கொற்ற - வில்லி:45 115/3

 மேல்
 
  சாதியாதன (1)
சாதியாதன இல்லை மீளி மடங்கல் ஏறு அன தன்மையார் - வில்லி:29 44/2

 மேல்
 
  சாதுமோ (1)
சாதுமோ இரண்டும் அல்லால் தரணிபர்க்கு உறுதி உண்டோ - வில்லி:46 120/2

 மேல்
 
  சாதுரங்க (1)
பத்தி கொள் சாதுரங்க படைஞர் பாஞ்சாலர்-தம்மில் - வில்லி:45 100/3

 மேல்
 
  சாதுரங்கத்தினோடும் (1)
தந்தம கிளைஞரோடும் சாதுரங்கத்தினோடும்
 வந்தவர்-தமக்கே வாழ்வு முழுதும் என்று எழுதிவிட்டான் - வில்லி:28 14/3,4

 மேல்
 
  சாதுரங்கத்துடன் (1)
ஒப்பு அரும் பெரும் சாதுரங்கத்துடன் உடன்று உயிர் மாய்ந்தாரே - வில்லி:45 179/4

 மேல்
 
  சாதுரங்கம் (1)
துகள் தரு சாதுரங்கம் யாவையும் தொகுத்து நின்றான் - வில்லி:39 6/4

 மேல்
 
  சாதுரங்கமும் (2)
சாதுரங்கமும் தந்திர தலைவரும் தரணி மன்னரும் சூழ - வில்லி:11 75/2
தார்முகத்து அரசன் தம்பியோடு அணிந்த சாதுரங்கமும் உடன் உடைந்து - வில்லி:42 10/3

 மேல்
 
  சாதேவர் (3)
தாண்டிய வெம் பரி நகுல சாதேவர் வென்னிட்டார் - வில்லி:40 15/1
தான் இருக்க மா நகுல சாதேவர் தாம் இருக்க தமராய் வந்து - வில்லி:41 139/2
நறை கெழு தும்பை மாலை நகுல சாதேவர் என்னும் - வில்லி:46 40/3

 மேல்
 
  சாதேவன் (15)
சசி குல நகுலன் என்றும் தம்பி சாதேவன் என்றும் - வில்லி:2 86/1
சகுனி-தனை இமைப்பொழுதில் சாதேவன் துணித்திடுவேன் சமரில் என்றான் - வில்லி:11 257/3
அ கணத்தினில் சாதேவன் அடவிகள்-தோறும் தேடி - வில்லி:16 23/1
சீருற வேறோர் விரகினால் வணங்கி செப்பினன் அன்ன சாதேவன்
 பார் கொள நினைந்து சுயோதனன் விடுப்ப படர் வனம் புகுந்த பாண்டவரில் - வில்லி:19 26/2,3
இவ்வண்ணம் சாதேவன் இயம்புதலும் நகைத்தருளி இகலோர் சொன்ன - வில்லி:27 31/1
சாதேவன் கண் களிக்க தானேயாய் முன் நின்றான் - வில்லி:27 36/2
தளப்பு இலா முகூர்த்தம் வல்லோன் சாதேவன் அல்லது இல்லை - வில்லி:28 25/3
ஒருபால் நகுலன் சாதேவன் ஒருபால் ஒருபால் உரகேசன் - வில்லி:32 29/2
சாதேவன் வீழ முதுகிட்டது தானை வெள்ளம் - வில்லி:45 69/4
சாதேவன் தண்டதரன் தண்டகன் சித்ரதேவன் - வில்லி:45 83/1
சாத்தகி பெயரவன் சமீரணன் மகன் நகுலன் வெம் சாதேவன்
 பார்த்தன் என்று இவர் அனைவரும் இவர் பெரும் படை தலைவனும் சேர - வில்லி:46 55/1,2
ஒரு கொடும் கணை தொடுத்தலும் வெம் கொடுத்து ஓடினன் சாதேவன்
 இரு கொடும் கணைக்கு இலக்கம் ஆயினன் மருத்து ஈன்றவன் இரு தோளும் - வில்லி:46 57/1,2
தன் கரத்தில் வில் துணிய வேறு ஓர் வில்லால் சாதேவன் வலம்புரி பூம் தாம வேந்தன் - வில்லி:46 82/1
விரகு அறாத சூது ஆடு விடலை மீது சாதேவன்
 இரதம் ஏவி ஓர் வாளி எழில் கொள் மார்பில் ஏவா முன் - வில்லி:46 92/1,2
தாவிய வெம் பரிமா இரதத்திடை சாதேவன்
 ஏவிய வேலொடு சௌபல ராசன் இறந்தான் என்று - வில்லி:46 98/1,2

 மேல்
 
  சாதேவனும் (1)
சாதேவனும் அங்கு அவன் இசைத்த சொல்லுக்கு இசைந்தான் தருமனுமே - வில்லி:17 7/4

 மேல்
 
  சாந்தமும் (1)
சங்கை உண்டு இனி உண்டியும் சாந்தமும் பூணும் - வில்லி:3 119/1

 மேல்
 
  சாந்தமே (1)
தருமமே துணைவன் கருணையே தோழன் சாந்தமே நலன் உறு தாரம் - வில்லி:18 20/2

 மேல்
 
  சாந்தி (1)
விதி மறை முறையில் சாந்தி செய் கடவுள் வேதியர் ஆரவம் ஒருசார் - வில்லி:6 15/1

 மேல்
 
  சாந்தின் (1)
தென்றல் வரும் பொழுது எல்லாம் செழும் சாந்தின் மணம் நாறும் செல்வ வீதி - வில்லி:7 21/2

 மேல்
 
  சாந்தினால் (1)
சாந்தினால் மெழுகிய தவள மாளிகை - வில்லி:21 64/1

 மேல்
 
  சாந்து (1)
சாந்து அணி குவவு தோளான் சல்லியன் வலியன் இப்போது - வில்லி:11 17/3

 மேல்
 
  சாந்தும் (5)
சங்க சங்கம் மிக முழங்க சாந்தும் புழுகும் எறிந்து ஆர்த்து - வில்லி:3 88/1
நாவியின் மதமும் சாந்தும் நறும் பனி நீரும் தாரும் - வில்லி:10 101/1
விரை அகிலின் நறும் சாந்தும் விரித்த தழை பூம் துகிலும் வேடமாதர் - வில்லி:12 86/3
தேக்கு உந்தி அகிலும் சாந்தும் சிந்தும் நீர் நதி சூழ் செல்வ - வில்லி:27 158/1
சாந்தும் புழுகும் கமழ் வாகு சகுனி தனயர் தலைப்போரில் - வில்லி:40 69/3

 மேல்
 
  சாந்தொடு (1)
சாந்தொடு தண் பனிநீரும் தாமமும் - வில்லி:21 24/1

 மேல்
 
  சாப (31)
குஞ்சரத்து இளம் கன்று என சாப வெம் கோளரி என பைம் பொன் - வில்லி:2 39/1
நினைவு அற்ற சாப நிலை பெற்ற பின் நெஞ்சின் வேறு ஓர் - வில்லி:2 51/1
தாளில் முடி வைத்து எதிர் தரித்தனன் இடங்கை வரி சாப கவசத்தினன் இபம் - வில்லி:3 59/2
முறுவல் கொண்டு கண்ட சாப முனியும் நாண எம்மை நீ - வில்லி:3 80/1
தாம குழலாள் தனி தேர் விட சாப வீரன் - வில்லி:7 79/4
காமம் மிக்க உன் கட்டுரை சாப நோய் - வில்லி:12 174/1
தானை வளைத்திட நின்ற சாப வீரன் - வில்லி:14 113/3
தெவ் மைந்தர் என்னும் களபங்களை சிங்க சாப
 வெம் மைந்தின் வேறற்கு அமைந்தான் ஒரு வீரன் ஆன - வில்லி:23 20/1,2
பூம் சாப வெற்றி கொடி கேரளர் பொன்னி நாடர் - வில்லி:23 21/3
தனி வந்து அகலும் தூதனை போய் தானே அணுகி தடம் சாப
 முனிவன் புதல்வன் மோதிரம் தொட்டு அரும் சூள் முன்னர் மொழிகின்றான் - வில்லி:27 225/1,2
சாப வெம் கணை தைத்து உகு சோரியால் - வில்லி:29 26/2
வக்ர சாப மழை பொழிந்து வட கலிங்க மன்னவன் - வில்லி:30 12/3
சரம் நின்ற குனி சாப விசயன்-தனை கொண்டு சங்கம் குறித்து - வில்லி:33 5/3
எ சாப முடிமன்னரும் பின்னரும் துன்னி எதிர் சீறினார் - வில்லி:33 9/2
வரியும் சாப கன்னன் மன்னர்க்கு உருமேறு அன்னான் - வில்லி:38 44/2
கை வார் சாப முனிவரன்-தன் கழல் கால் வணங்கி ஏகுக என - வில்லி:39 44/2
மறத்தொடு கொண்டுபோவல் என மதித்து எதிர் வந்த சாப முனி - வில்லி:40 25/2
முதிர் வாய்மையால் என்ன பயன் என்று வெம் சாப முனி ஏகினான் - வில்லி:40 91/3
தன் ஆண்மை நிலை நிறுத்தி சங்கம் முழக்கிய வீர சிங்க சாப
 என் ஆனை இறந்து பட இன்னமும் நான் இ உயிர் கொண்டு இருக்கின்றேனே - வில்லி:41 143/3,4
விதியினால் உயர்ந்த சாப வெம் சமம் தொடங்கினார் - வில்லி:42 24/4
கூரும் சாப குரு எதிர் கண்டான் - வில்லி:42 105/4
துருபதனும் சாத்தகியும் திரௌபதி மைந்தரும் முடுகி தொட்ட சாப
 குருவுடனே போர் செய்தார் தம்பியரும் சுயோதனனும் கொற்ற வேந்தர் - வில்லி:42 174/1,2
நாலு சாப நிலையும் வல்ல நரனும் வீமன் நகுலனும் - வில்லி:43 3/1
நின்ற சாப முனி_மைந்தன் வந்த முனி நிருபனை பரமன் நிகர் என - வில்லி:43 43/1
தனஞ்சயன் தலை துணிக்க நின்ற வரி சாப கோப முதிர் சாயக - வில்லி:43 48/1
தரும பூபதி சேனையின் பதி சாப ஆசிரியன் - வில்லி:44 47/1
மானவ முனிவன் தாபமும் சாப வருத்தமும் உறாவகை ஒழித்தாய் - வில்லி:45 10/2
ஏ வரும் சாப பண்டிதன் புதல்வன் ஏவிய ஏவினால் யாங்கள் - வில்லி:45 15/1
தாதையை கொன்ற வெம் சாப வீரனை - வில்லி:45 123/1
மனு குலேசன் நீள் சாப வலிமை கூற வாராதே - வில்லி:46 95/4
மருகன் வீழவே சாப மறை_வலானும் ஆர் மாலை - வில்லி:46 96/1

 மேல்
 
  சாபங்கள் (1)
வரத்தால் மறையால் தாம் பெற்ற வரி சாபங்கள் பிடித்த தனி - வில்லி:31 6/1

 மேல்
 
  சாபத்தால் (2)
இந்திரன் வெம் சாபத்தால் இடங்கர் ஆகி இடர் உழந்தோர் பழைய வடிவு எய்த நல்கி - வில்லி:7 48/2
உருப்பசி வெம் சாபத்தால் பேடியான உருவம் ஒழித்து அருச்சுனன் தன் உருவம் கொண்டு - வில்லி:22 137/1

 மேல்
 
  சாபத்தாலும் (2)
சாபத்தாலும் சாபமொழி-தன்னால் வளரும் தவத்தாலும் - வில்லி:17 1/1
தன் பெரும் சாபத்தாலும் சமரிடை திட்டத்துய்மன் - வில்லி:29 15/2

 மேல்
 
  சாபத்தை (1)
உதவாமல் மழுவாளி உரைசெய்த சாபத்தை உற உன்னினான் - வில்லி:45 232/3

 மேல்
 
  சாபம் (56)
சாற்றிய மலர் அயன் சாபம் இ வழி - வில்லி:1 45/3
தன்னை அங்கு அயன் இடு சாபம் கூறினாள் - வில்லி:1 68/3
தம் பதம் பெறுக என சாபம் கூறலும் - வில்லி:1 72/2
முன்னம் உன்மதத்தால் முனி இடு சாபம் முடிந்தது என்று ஆகுலம் முற்றி - வில்லி:1 101/3
அசைவு அறு சிங்க சாபம் அனையவர் ஐவராலும் - வில்லி:2 86/3
தன் பங்கை ஈசன் திறை நல்க முன் சாபம் வாங்கும் - வில்லி:5 76/3
வெம் சாபம் எடுப்பான் வரு விசயன் தருமனுடன் - வில்லி:7 4/3
கொண்டல் எழ மின் நுடங்க கொடும் சாபம் வளைவுற செம் கோபம் தோன்ற - வில்லி:8 5/1
தரை தலத்தினின்று அண்டகோளகை உற சதமகன் தடம் சாபம்
 உரைத்த தன் வளைவு அற நிமிர்ந்து அழகுற ஓடுகின்றது போலும் - வில்லி:9 13/3,4
கலங்கிய துவாரபாலர் நின் சாபம் கடப்பது எ காலமோ என்றான் - வில்லி:10 143/4
கன்றிய மறையோன் சாபம் நீர் கடக்கும் கருத்து மற்று யாது-கொல் என்றான் - வில்லி:10 144/4
வெற்றிகொள் முதிர் போர் நேமியாய் என்றார் விமலனும் கொடிய வெம் சாபம்
 அற்றிடும்வகை அ வரம் அவர்க்கு அளித்தான் அசுரராய் அவரும் வந்து உதித்தார் - வில்லி:10 145/3,4
கணிகை இட்ட கடும் கொடும் சாபம் நீ - வில்லி:12 170/2
தவாத போர் வலியின் மிக்க தவத்தினர் சாபம் வல்லோர் - வில்லி:13 15/1
மெய் காய் கணை சாபம் விசித்து விடா - வில்லி:13 57/3
தொல்லையில் ஓர் முனி சொல்லிய சாபம்
 மல்லல் அரூபி வழங்கியது அன்றே - வில்லி:14 78/3,4
நின் அளகாபதி மைந்தர் சாபம் நீக்க - வில்லி:14 122/1
எய்த என்-தன்னை அன்றி யாரையும் இடான் வெம் சாபம்
 மெய் தவறாத சொல்லாய் வெருவுதல் என்-கொல் என்றான் - வில்லி:18 8/3,4
தன் மகன் மகனே பின்னை சாபம் ஒன்று எடுக்கிலேனே - வில்லி:29 14/4
என் பெரும் சாபம் கைவிட்டு யான் எதிர் நிற்றலானும் - வில்லி:29 15/1
பின்னையும் அவன் தனி பிடித்த வரி சாபம்
 தன்னையும் இவன் பல சரங்கொடு துணித்தான் - வில்லி:29 58/1,2
கூனல் வரி சாபம் இது கொண்டனன் வரத்தால் - வில்லி:29 63/4
வீர சாபமுடன் உரைக்கும் வெய்ய சாபம் வல்ல அ - வில்லி:30 10/1
மானம் நினைத்திலை சாபம் எடுத்திலை வாளி தொடுத்திலை நீ - வில்லி:31 14/2
தாரை வடி கணை ஆயிரம் உய்ப்பது ஒர் சாபம் வளைத்து அதிரா - வில்லி:31 20/2
தேடிய அகலிகை சாபம் தீர்த்த தாள் - வில்லி:32 1/1
அ சாபம் ஒன்றாலும் அன்று அவ்வவர்க்கு அம்பு அநேகம் தொடுத்து - வில்லி:33 9/3
பேராத நிலை நின்று வன்போடு சாபம் பிடித்து எங்கணும் - வில்லி:33 11/1
பூம் சாயகன் கை பொரு சாபம் பொசிந்து கண்ணால் - வில்லி:36 24/1
தாம் சாபம் வாங்கி மறை மைந்தனும் தந்தை-தானும் - வில்லி:36 24/4
விட்டான் மணி தேர் வளைத்தான் தனி வெய்ய சாபம்
 தொட்டான் பகழி அபிமன்னு தொடுத்தலோடும் - வில்லி:36 25/2,3
எ சாபம் மன்னும் அணி யூகம் ஆன இரதம்-தனக்கு நடு ஓர் - வில்லி:37 6/3
துரக தடம் தேர் தனஞ்சயன் கை வரி வெம் சாபம் சொரி கணையால் - வில்லி:37 29/1
சாக நின்றிலன் துருபதேயன் நெஞ்சம் இன்றி வரி சாபம் இன்றி வண் கொடி கொள் தேர் - வில்லி:38 32/1
கையாலும் ஒரு சாபம் காலாலும் ஒரு சாபம் - வில்லி:40 1/4
கையாலும் ஒரு சாபம் காலாலும் ஒரு சாபம் - வில்லி:40 1/4
சத்தியகேதுவின் சாபம் சரம் ஒன்றால் இரண்டு ஆக்கி - வில்லி:40 14/1
உளைத்தனர் சிங்க சாபம் என உறுக்கினர் சென்று மேல் முடுகி - வில்லி:40 21/2
ஏறு தேர் அழிந்து சாபம் இற்று முற்றும் இன்றியே - வில்லி:40 43/1
எதிர்தர எடுத்த சாபம் இவனுடன் இகல்செய நினைக்க யாவர் உளர் என - வில்லி:40 45/3
இருவரும் எடுத்த சாபம் ஒலிபட எதிரெதிர் தொடுத்த வாளி நெடு மழை - வில்லி:40 51/2
மால் விடு தேர்மிசையான் வரி சாபம் வளைத்ததும் மல் இகல் வெம் - வில்லி:41 9/1
அந்தணன் மேல் வரி சாபம் வளைத்தனன் ஐவர் படைத்தலைவன் - வில்லி:41 12/4
நூலொடு சாபம் வளைத்து அவன் மற்று இவன் நொய்தின் உகைத்த வடி - வில்லி:41 13/1
நணிய இரதங்கள் சாய இவுளிகள் நடுவு அற வளைந்த சாபம் முதலிய - வில்லி:41 43/3
சங்கரா மேரு வெம் சாபம் வாங்கிய - வில்லி:41 212/3
சாத்தகி-தானும் பூரிசவாவும் வெம் சாபம் வாங்கி - வில்லி:42 156/1
வரத்தினில் முன் பெறு சாபம் வாங்கி அருச்சுனன் சிந்து மகீபன் மௌலி - வில்லி:42 167/1
முரி தந்த சாபம் முடுகு பகழியின் முகில் தங்கு வானம் முழுதும் மறையவே - வில்லி:44 75/4
முரிகின்ற நீடு புருவம் நிகர் என முனைகின்ற சாபம் முரிய விரைவொடு - வில்லி:44 77/3
ஆகிய முனிவற்கு ஈந்த அரும் பெரும் சாபம் பெற்றேன் - வில்லி:45 35/2
அத்திர சாபம் வல்லான் இவனொடு ஆர் அமர் செய்கிற்பார் - வில்லி:45 50/4
தன் தோளும் மார்பும் சரம் மூழ்க வெம் சாபம் வாங்கி - வில்லி:45 81/1
ஏழ் பரி தேரோன் மைந்தன் எழுந்து பின் சாபம் வாங்கி - வில்லி:45 99/3
வீர சாபம் ஓர் இமைப்பினில் வளைத்து எதிர் கொள் வேக சாயக வித திறம் எனை பலவும் - வில்லி:46 70/1
காண் தகைய கேசரி வெம் சாபம் அன்னார் கண்இலான் மதலையர் அ களத்தில் அன்று - வில்லி:46 85/2

 மேல்
 
  சாபம்-தன்னொடு (1)
சாரும் சாபம்-தன்னொடு நேமி - வில்லி:42 105/2

 மேல்
 
  சாபமுடன் (1)
வீர சாபமுடன் உரைக்கும் வெய்ய சாபம் வல்ல அ - வில்லி:30 10/1

 மேல்
 
  சாபமும் (24)
தான் நலம் உறுதல் எண்ணி சாபமும் மறந்து மற்று அ - வில்லி:2 94/3
துன்று தூணியும் சாபமும் இரதமும் சுவேத வாசியும் ஈந்தான் - வில்லி:9 7/4
ஏக சாபமும் தன் ஏக சாயகமும் இமைப்பு அளவையின் விரைந்து எடுத்தான் - வில்லி:9 44/3
மா மலர் வாளியும் மதுர சாபமும்
 தேமரு மலர் கையில் சேர்த்தி சேனையோடு - வில்லி:12 52/2,3
ஏக சாபமும் வணக்கி ஏகினான் ஏகுதலும் இலங்கு வெண்ணீற்று - வில்லி:12 89/3
சாபமும் தூணியும் சரமும் வாழியே - வில்லி:12 132/2
அந்த வெம் சாபமும் தொடி கையில் ஆக்கி - வில்லி:22 47/2
நெடிய கண்ணி அன்று இட்ட வெம் சாபமும் நீங்க - வில்லி:22 57/2
வீர சாபமும் சாபமும் வீக்கின - வில்லி:29 21/3
வீர சாபமும் சாபமும் வீக்கின - வில்லி:29 21/3
சாயகம்மும் சாபமும் யாவும் தானே ஆம் - வில்லி:32 33/3
நாண் அற்றன வெம் சாபமும் நடு அற்றன எனினும் - வில்லி:33 15/3
தனஞ்சய மடங்கல் எதிர் சாபமும் வளைத்து எதிர் சரங்களும் உகைத்து அமர் செய்தார் - வில்லி:38 18/2
சரங்கள் பல தூவினன் பரிந்து எதிரி சாபமும் துணிந்து விழவே - வில்லி:38 31/4
தாண்டின பரி தேர் தேடி சாபமும் தேடி நெஞ்சால் - வில்லி:41 103/3
கயிலை புக்கதும் அரன் கணையும் சாபமும்
 வியன் மலர் பொய்கையும் விசயற்கு ஈந்ததும் - வில்லி:41 258/1,2
சாபமும் குனிதந்து எதிர் உந்தினர் தாரை வெம் பரி தங்கு இரதங்களும் - வில்லி:42 128/2
குனித்த சாபமும் தொடுத்த சாயகங்களும் குலவு மால் வரை தோளும் - வில்லி:42 134/1
அன்று போரில் அழி யாகசேனன் மகன் அழலினூடு வரு சாபமும்
 வென்றி வாகை புனை விசயனோடு கரு மேக வண்ணன் வரு விதியுமே - வில்லி:43 43/3,4
வெற்றி விலோதனமும் வெம் சாபமும் உடனே - வில்லி:45 172/3
தொடுத்த சாபமும் சாபமும் வளைந்தன தொடியுடை கர சாலத்து - வில்லி:45 189/2
தொடுத்த சாபமும் சாபமும் வளைந்தன தொடியுடை கர சாலத்து - வில்லி:45 189/2
இகல்வார் சிலையின் குரு ஆனவர்-தாம் இடு சாபமும் உண்டு திரௌபதியார் - வில்லி:46 194/3
பகர் சாபமும் உண்டு அதனால் எதிரே படுமே இவன் வெம் கதையால் அவனே - வில்லி:46 194/4

 மேல்
 
  சாபமேல் (1)
சுருதி என்னும் வெம் சாபமேல் அம்பு கை தொடுத்து - வில்லி:27 84/2

 மேல்
 
  சாபமொழி-தன்னால் (1)
சாபத்தாலும் சாபமொழி-தன்னால் வளரும் தவத்தாலும் - வில்லி:17 1/1

 மேல்
 
  சாபலம் (1)
தந்தை போர் அழிந்து போன சாபலம் கண்டு வெம்பி - வில்லி:22 94/1

 மேல்
 
  சாம் (1)
சாம் முறை தம்பிமாரை கண்டு அரும் தடத்து நீரை - வில்லி:16 26/3

 மேல்
 
  சாம (1)
ஞானம் அன்பொடு இனிது உரைத்து ஞானமுனி அகன்றதன் பின் சாம பேத - வில்லி:27 2/1

 மேல்
 
  சாமந்தர் (3)
சண்ட வார் சிலை சாமந்தர் வாங்கவே - வில்லி:29 24/3
சண்ட வார் சிலை சாமந்தர் வாங்கினார் - வில்லி:29 24/4
சாமந்தர் மண்டலிகர் முடி மன்னர் சூழ்வர தரணி பதி பின் அணியவே - வில்லி:46 9/4

 மேல்
 
  சாமர (1)
ஈர நெடும் குழல் இசையில் இயங்கிய சாமர காற்றில் இள நிலாவில் - வில்லி:8 16/3

 மேல்
 
  சாமரம் (5)
இழியும் வெண் சுடர் கற்றையின் சாமரம் இரட்டின இருபாலும் - வில்லி:11 77/4
தண்டு சாமரம் தந்தி நல்குமே - வில்லி:11 150/4
இருபுறம் சாமரம் இரட்ட திங்கள் போல் - வில்லி:22 70/1
வீசு சாமரம் இரட்ட வெண் மதி குடை நிழற்ற - வில்லி:27 82/3
குடை கொண்டு நிழற்ற இரண்டு அருகும் குளிர் சாமரம் மாருதம் மாறு பொர - வில்லி:45 210/2

 மேல்
 
  சாமரமே (1)
வெற்று உடல் மன்னர் சரிந்த குடை-கண் விரிந்தன சாமரமே
 கொற்றம் மிகும் பறை ஓசை அழிந்து குலைந்தன சா மரமே - வில்லி:44 49/3,4

 மேல்
 
  சாமரை (1)
இருந்தார் இவர் குளிர் சாமரை இரு பாலும் இரட்ட - வில்லி:12 149/1

 மேல்
 
  சாமள (2)
சாமள வடிவோடு அ நகர் வாழ்வாள் சங்கு தண்டு அங்கையில் தரிப்பாள் - வில்லி:19 8/2
சாயலால் சிறந்த தோகை சாமள தடம் புள் ஊர்தி - வில்லி:45 49/1

 மேல்
 
  சாமனிலும் (1)
தன் உருவம்-தனை கொண்டு சாமனிலும் காமனிலும் தயங்கும் மெய்யோன் - வில்லி:7 27/2

 மேல்
 
  சாமுகத்தவன் (1)
சாமுகத்தவன் என தள்ளி வீழ்த்தினான் - வில்லி:21 72/4

 மேல்
 
  சாய் (2)
சந்தன தருவில் சார்ந்து சாய் முடி தலையன் ஆகி - வில்லி:16 38/3
ஆழ் குருதி தடம் ஒத்தன அவரவர் அ உடல் சாய் அகமே - வில்லி:44 57/2

 மேல்
 
  சாய்த்த (1)
தவனனை உததியில் சாய்த்த மாலை போல் - வில்லி:3 17/2

 மேல்
 
  சாய்த்தனர் (1)
இடி குரல் என தலை உரகர் சாய்த்தனர் எதிர் குரல் எழுப்பின குல சிலோச்சயம் - வில்லி:42 201/1

 மேல்
 
  சாய்த்து (5)
கொண்டாடி இளம் பூவை குழாம் தலை சாய்த்து உளம் உருகும் குன்றின் ஆங்கண் - வில்லி:7 28/3
தனித மேகம் போல் ஆர்க்கும் நுமது உயிர் சரத்தின் சாய்த்து இ - வில்லி:14 94/1
தூய வெண் புரி நூல் முனி திரு கழலில் ஒரு புடை தோய்தர தலை சாய்த்து
 ஏய வெம் சிலை கை அருச்சுனன் கோயில் இருப்பது ஓர் பேடி நான் என்றான் - வில்லி:19 17/3,4
முப்பொழுதும் உணர் கேள்வி முகுந்தனுடன் பாண்டவரும் முடி சாய்த்து ஆங்கண் - வில்லி:29 77/1
துன்முகனை புறங்கண்டு துன்மருடன் முனை சாய்த்து
 கல் முகம் ஆம் காந்தாரர் கலிங்கர் கவுசலர் நிடதர் - வில்லி:40 12/1,2

 மேல்
 
  சாய்தர (1)
அங்கர் குல நரபாலனும் வாழ்வுடை அங்கர்களும் முனை சாய்தர ஊழியின் - வில்லி:45 63/1

 மேல்
 
  சாய்தல் (1)
அத்த வெற்பு இரண்டு விற்கிடை என போய் ஆதவன் சாய்தல் கண்டருளி - வில்லி:45 237/1

 மேல்
 
  சாய்தலுற்றது (1)
சாய்தலுற்றது சடக்கென தரணிபன் வியூகம் - வில்லி:42 120/3

 மேல்
 
  சாய்ந்த (1)
தாமம் மணி தடம் சிகர தோளும் மார்பும் சரம் முழுக தனு வணக்கி சாய்ந்த சோரி - வில்லி:46 76/3

 மேல்
 
  சாய்ந்தவாறும் (1)
வந்தவர் சாய்ந்தவாறும் மணி நிரை மீட்டவாறும் - வில்லி:22 136/3

 மேல்
 
  சாய்ந்தனர் (1)
சாடி முட்டலின் ஆள்களும் சாய்ந்தனர் - வில்லி:29 30/4

 மேல்
 
  சாய்ந்தனன் (2)
சமர வேழ முகாசுரன் சாய்ந்தனன்
 குமரனால் என கோ நகுலன்-தனால் - வில்லி:5 102/1,2
சாய்ந்தனன் களத்து அருச்சுனன் சரத்தினால் தனயன் என்று அவன் தந்த - வில்லி:45 178/1

 மேல்
 
  சாய்ந்தான் (1)
தவனோதயத்தில் இருள் என்ன சாய்ந்தான் என்று தனஞ்சயன் தன் - வில்லி:37 34/3

 மேல்
 
  சாய்ந்து (2)
சமர மா முனையில் தனஞ்சயன் கணையால் சாய்ந்து உயிர் வீடவும் செம் கண் - வில்லி:45 245/3
முந்தி எதிர் பொரும் விசயன் தொடுத்த கோலால் முடி சாய்ந்து இன்று ஐவருக்கும் முன்னோன் வீழ்ந்தான் - வில்லி:45 254/1

 மேல்
 
  சாய்வதன் (1)
பகலின்_பதி மைந்தனை இன்னமும் இ பகல் சாய்வதன் முன்பு படுத்திலையால் - வில்லி:45 205/2

 மேல்
 
  சாய்வித்தேனும் (1)
தக்ககன்-தன் மகவான உரக வாளி தனஞ்சயனை சதியாமல் சாய்வித்தேனும்
 மெய் கருணை நின்பொருட்டால் யானே என்று மீண்டும் போய் தேர் வலவன் விசயற்கு ஆனான் - வில்லி:45 251/1,2

 மேல்
 
  சாய (2)
நக சிகரங்கள் சாய எதிர் நடப்பன சண்ட வாயு என - வில்லி:40 20/3
நணிய இரதங்கள் சாய இவுளிகள் நடுவு அற வளைந்த சாபம் முதலிய - வில்லி:41 43/3

 மேல்
 
  சாயக (6)
நாணா விரைவொடு சாயக நாண் வெம் சிலை கொள்ளா - வில்லி:7 5/2
காய்ந்த சாயக நாழிகை கட்டி அ காண்டிவம் கரத்து ஏந்தி - வில்லி:9 8/3
தக்ககன்-தன்னை கூயினர் தேடி சாயக மண்டபம் சுற்றி - வில்லி:9 39/1
தனஞ்சயன் தலை துணிக்க நின்ற வரி சாப கோப முதிர் சாயக
 தினம் செய் நாதன் அருள் செல்வ மா மதலை சேனை நாதன் இனி ஆவதும் - வில்லி:43 48/1,2
விடம் கொள் சாயக வில்லி சென்று தன் வில் குனித்து அடு போர் - வில்லி:44 36/2
வீர சாபம் ஓர் இமைப்பினில் வளைத்து எதிர் கொள் வேக சாயக வித திறம் எனை பலவும் - வில்லி:46 70/1

 மேல்
 
  சாயகங்கள் (1)
தம்பிமாரும் உற்று எய்த வெம் சாயகங்கள் மெய் தைக்கவே - வில்லி:36 5/2

 மேல்
 
  சாயகங்களும் (1)
குனித்த சாபமும் தொடுத்த சாயகங்களும் குலவு மால் வரை தோளும் - வில்லி:42 134/1

 மேல்
 
  சாயகத்தால் (3)
தவரில் புரி நாண் உற ஏற்றி தழல் கால் முனை வெம் சாயகத்தால்
 பவரின் செறிய நிரைத்து உருளும் பல்வாய் திகிரி பயில் இலக்கை - வில்லி:5 47/2,3
மார சாயகத்தால் உயிர் மாளினும் வசை இலாத மரபின் வந்தோர் பிறர் - வில்லி:21 6/1
விழுந்தான் வேலால் தேர் பாகன் வெம் சாயகத்தால் விறல் வேந்தர் - வில்லி:31 9/1

 மேல்
 
  சாயகம் (18)
தளர்வு அறு சாயகம் தொடுத்து கற்றோர் யாரும் தனு நூலுக்கு ஆசிரியன் தானே என்ன - வில்லி:5 56/2
வேணி முடி வேடன் மிசை வேறும் ஒரு சாயகம் விடுத்தனன் விடுத்த கணை வில் - வில்லி:12 104/1
சந்திரமவுலி தந்த சாயகம் தொடுத்தலோடும் - வில்லி:22 95/3
தவர் உடன் குனித்து அநேக சாயகம் தொடுத்த காலை - வில்லி:22 98/2
தந்திரத்தவர் சாயகம் ஏவினார் - வில்லி:29 23/4
சாளரம் கொள் அங்க வழி ஓடுகின்ற இந்து முக சாயகம் கை கொண்டு பிடியா - வில்லி:38 34/2
சல்லியன் முனைந்து வீர சாயகம் ஏவினானே - வில்லி:39 13/4
தன் சிலை கொண்டு வெம் சாயகம் ஏவினான் - வில்லி:39 21/4
இ சாயகம் ஒன்றால் என எய்தான் அவன் முடியோடு - வில்லி:41 108/3
அ சாயகம் வடி வாள் கொடு அறுத்தான் அடல் அபிமன் - வில்லி:41 108/4
ஓர் ஒருத்தருக்கு ஓர்ஒரு சாயகம் உடற்றி - வில்லி:42 119/2
நாள் வலியார்-தமை சிலரால் கொல்லல் ஆமோ நாரணன் சாயகம் மிகவும் நாணிற்று அன்றே - வில்லி:43 41/4
நின்ற வீரரும் தனு வளைத்து மேல் நெடிய சாயகம் நிமிர வீசினார் - வில்லி:45 54/2
சீறி கொடும் சாயகம் கோடி முகிலூர்தி சேய் மேல் விட - வில்லி:45 234/2
எந்த எந்த வெம் சாயகம் மறையுடன் இமையவர் முனிவரர் கொடுத்தார் - வில்லி:46 30/1
அந்த அந்த வெம் சாயகம் அடங்கலும் அவர் அவர் முறைமையின் தொடுத்தார் - வில்லி:46 30/2
தண் துழாய் முடி மாயவன் தம்பியை சாயகம் பல கோடி - வில்லி:46 56/1
மார சாயகம் என சிகர மல் புயமும் மார்பும் மூழ்க உடல் முற்றும் முனையின் புதைய - வில்லி:46 70/2

 மேல்
 
  சாயகம்-தனில் (1)
தன் மகன் தலை துணிப்பன் இ கணத்தில் ஓர் சாயகம்-தனில் என்று - வில்லி:45 185/2

 மேல்
 
  சாயகம்மும் (1)
சாயகம்மும் சாபமும் யாவும் தானே ஆம் - வில்லி:32 33/3

 மேல்
 
  சாயகமும் (2)
தெரிந்து மேன்மேலும் தொடுத்த சாயகமும் சிலம்பு என திரண்ட தோள் இணையும் - வில்லி:1 88/3
ஏக சாபமும் தன் ஏக சாயகமும் இமைப்பு அளவையின் விரைந்து எடுத்தான் - வில்லி:9 44/3

 மேல்
 
  சாயகமே (1)
தாள் வலி ஆடவர் சிரம் உருளும்படி தைத்தன சாயகமே
 ஆழ் குருதி தடம் ஒத்தன அவரவர் அ உடல் சாய் அகமே - வில்லி:44 57/1,2

 மேல்
 
  சாயகன் (1)
பூம் சாயகன் கை பொரு சாபம் பொசிந்து கண்ணால் - வில்லி:36 24/1

 மேல்
 
  சாயல் (4)
தண் பரிமளம் மென் சாயல் தந்தையும் திசைகள்-தோறும் - வில்லி:2 76/1
தண் தரள அருவி விழ தையலார் வடிவு-தொறும் சாயல் தோகை - வில்லி:8 5/3
சொன்ன சாயல் சுதேட்டிணை-தன் திரு துணைவர் நூற்றுஒருநால்வரில் தோற்றமும் - வில்லி:21 1/2
குன்று எங்கும் இளம் சாயல் மயில்கள் ஆடும் குரு நாடன் திரு தேவி குந்திதேவி - வில்லி:45 257/4

 மேல்
 
  சாயலால் (1)
சாயலால் சிறந்த தோகை சாமள தடம் புள் ஊர்தி - வில்லி:45 49/1

 மேல்
 
  சாயலாள் (2)
பொன்னை வென்று ஒளி கொள் சாயலாள் இரு புறத்து மாதர் பலர் பொலிவுடன் - வில்லி:1 140/3
கேகயங்கள் எனும் எழில் சாயலாள் கிளந்த வாசகம் கேட்டு இடியேறு உறும் - வில்லி:21 10/1

 மேல்
 
  சாயலாளை (1)
அணங்கு அன சாயலாளை அப்புறம் கரந்து வைத்து - வில்லி:21 63/1

 மேல்
 
  சாயலோடு (1)
உரு கிளர் சாயலோடு உளம் அழிந்து போய் - வில்லி:21 20/2

 மேல்
 
  சாயவே (4)
பார்த்தன் அம்பினால் மேவலார் படை பரவை சாயவே விரவு கோவியர் - வில்லி:31 24/1
வீமன் தொடுத்தான் ஒர் எதிர் அம்பு பார் மன்னன் மிடல் சாயவே - வில்லி:33 12/4
முன்புடன் சாயவே தண்டினால் மொத்தினான் - வில்லி:39 30/4
பலம்-அது ஆக மேல் மோது படைஞர் சாயவே நாமும் - வில்லி:46 91/2

 மேல்
 
  சாயாபதி (1)
சாயாபதி மைந்தனும் நின்றனன் மெய் தளர்வுற்றனன் நின்ற தனஞ்சயனும் - வில்லி:45 203/2

 மேல்
 
  சாயும் (1)
தேம் போது அனைத்தும் மெய் சாயும் சில போது அலரும் சிலபோது - வில்லி:11 229/1

 மேல்
 
  சாயுறவே (1)
தம் தாவளம் உற்றன சாயுறவே - வில்லி:32 9/4

 மேல்
 
  சாயை (5)
சாயை அன்ன தன் தம்பிமாரொடும் - வில்லி:11 148/3
அடைந்த வயவருக்கு வழி ஆய சுடர் மண்டலத்தின் சாயை போலும் - வில்லி:29 70/2
சாயை ஒத்து எழு சேனையோடு எதிர் தடவி மன் குல அடவியில் - வில்லி:41 35/1
சாயை வெறுத்தனள் அவளின் தல தேவி மிக வெறுத்தாள் தபனன் ஈன்ற - வில்லி:46 12/1
அருகு சாயை போல் வாழும் அனுசர் யாரும் வான் ஏற - வில்லி:46 87/1

 மேல்
 
  சாயையும் (2)
உரு கொள் சாயையும் உழையும் அங்கு அறிவுறாது ஒளித்து நான் வரவே நீ - வில்லி:2 33/1
தங்கள் மா நகர் கடந்து வண் சாயையும் தபனனும் என சென்றான் - வில்லி:11 88/4

 மேல்
 
  சார் (4)
புந்தியில் மறு இலாதோய் புதல்வரில் ஒரு சார் அன்பு - வில்லி:11 36/3
மருட்டினள் ஆகி அந்த வளர் தடம் பொழிலின் ஓர் சார்
 இருட்டிடை நிலவு காட்டும் இன்ப மண்டபத்தில் வம்-மின் - வில்லி:21 58/2,3
உர வில் தடம் தோள் உரவோனை ஏகு என்று அருளி ஒரு சார் வெம் - வில்லி:27 220/3
தடை அறும்படி தருக்குடன் சார் பெரும் பருவ - வில்லி:42 110/3

 மேல்
 
  சார்ங்க (1)
முடங்கிய சார்ங்க செம் கை முகுந்தன் வாய் புகுந்து காலத்து - வில்லி:5 19/3

 மேல்
 
  சார்ங்கபாணி (1)
தப்பாமல் நிலமடந்தை-தன் பாரம் அகற்றுவித்த சார்ங்கபாணி
 அப்பால் அ பாண்டவர்கள் ஐவரொடும் புரிந்த செயல் அறைதும் அம்மா - வில்லி:46 242/3,4

 மேல்
 
  சார்தலும் (1)
மடந்தையை தழுவுவான் வந்து சார்தலும்
 விடம் திகழ் விழியினாள் ஓட வேட்கையால் - வில்லி:21 28/2,3

 மேல்
 
  சார்ந்த (2)
சகல கலைகளுக்கும் இவன்-தானே இங்ஙன் தவம் புரிய நினைப்பதே சார்ந்த பாவம் - வில்லி:12 42/4
சார்ந்த நிருபர் ஐவரொடும் தானும் தன் பாசறை அடைந்தான் - வில்லி:37 40/2

 மேல்
 
  சார்ந்தனர் (1)
தரு நிரை பயிலும் தம்தம விபினம் சார்ந்தனர் தகவுடன் மீள - வில்லி:10 151/2

 மேல்
 
  சார்ந்தார் (5)
தாம் தம் மெய் என உயிர் என தனித்தனி சார்ந்தார் - வில்லி:3 126/4
தமர மு முரசும் முழங்க வெண் சங்கம் தழங்க வந்து அணி நகர் சார்ந்தார்
 @10. இராயசூயச் சருக்கம் - வில்லி:9 58/4,5
சராசன தட கை சல்லியன் முதலோர் கிளையுடன் தம் புரம் சார்ந்தார்
 பராவ அரும் முதன்மை பாண்டவர் கடல் பார் பண்புற திருத்தி ஆண்டிருந்தார் - வில்லி:10 152/3,4
தாம மதி தவழ் சிகரத்து இந்த்ரநீல சயிலத்தின் சுனை கெழு தண் சாரல் சார்ந்தார் - வில்லி:14 7/4
தொக்க முனி கணத்தொடும் போய் தசாங்கன் என்னும் தொல்லை முனி தபோவனத்தின் சூழல் சார்ந்தார் - வில்லி:14 8/4

 மேல்
 
  சார்ந்தான் (7)
தத்தி சொரி அருவி தட அரவக்கிரி சார்ந்தான் - வில்லி:7 12/4
தமரினும் இனிய தக்ககன் முதலே தப்பினன் குரு நிலம் சார்ந்தான்
 குமரனும் நும்மால் உய்ந்தனன் தூம கொடியனும் கொண்டலுக்கு அவியான் - வில்லி:9 52/1,2
சக்கர நாகம் அதன் புடை சார்ந்தான் - வில்லி:14 67/4
வான் எலாம் நெடும் தாரகை போல் எழும் மால் வரை புறம் சார்ந்தான் - வில்லி:16 12/4
சர வித படையால் விண்தலம் தூர்த்து தானை காவலன் முனை சார்ந்தான் - வில்லி:42 11/4
தன் உரை வழுவாவண்ணம் தரியலர் படையை சார்ந்தான் - வில்லி:42 161/4
தவர் முதலாம் படைகளொடு தன்னை வென்று தரணி கொள வரு நிருபன்-தன்னை சார்ந்தான் - வில்லி:46 75/4

 மேல்
 
  சார்ந்து (1)
சந்தன தருவில் சார்ந்து சாய் முடி தலையன் ஆகி - வில்லி:16 38/3

 மேல்
 
  சார்பிலே (1)
அக்ரோணி படையோடு போய் ஆன் அடித்தான் அவன் சார்பிலே - வில்லி:22 8/4

 மேல்
 
  சார்பினில் (1)
ஆம் சார்பினில் வந்து அடைந்தோர்களில் அன்று போரில் - வில்லி:45 75/2

 மேல்
 
  சார்பு (1)
புறம்தந்த வய வீரர் எல்லாரும் அரசன் புறம் சார்பு இருந்து - வில்லி:40 83/2

 மேல்
 
  சார்புற (1)
மன்றில் ஒரு சார்புற வழக்கினை உரைக்கும் - வில்லி:41 180/3

 மேல்
 
  சார (5)
சார தந்திரத்தில் மிக்க தபோதனன் சதுர் வேதங்கள் - வில்லி:5 5/1
பலரும் உடன் அகங்கரித்து மேரு சார பார வரி சிலையின் நிலை பார்த்து மீண்டார் - வில்லி:5 50/1
தேம் சார நறும் கழுநீர் செய்ய தாமம் செம் மணி கால் அருவி என சேர்த்தினாளே - வில்லி:5 57/4
தமக்கும் ஒக்கும் ஒர் உழையிலே அருள் சார ஓதுதல் தக்கதோ - வில்லி:26 13/2
சார மா மணி குண்டலங்கள் வயங்க மௌலி தயங்கவே - வில்லி:41 21/4

 மேல்
 
  சாரணர் (2)
சாரணர் இயக்கர் விச்சாதரர் முதல் பலரும் செம் சொல் - வில்லி:12 32/1
செய்ய சுடரோன் அளகை ஆதிபதி கின்னரர்கள் சித்தர் பல சாரணர் மணி - வில்லி:12 113/2

 மேல்
 
  சாரதி (4)
சங்கையால் மைந்தன் வினவலும் நிகழ்ந்த தன்மையை சாரதி புகன்றான் - வில்லி:1 102/4
சாரதி தடம் தேர் தூண்ட தபனனில் விசும்பில் சென்றான் - வில்லி:13 29/2
நினைவொடு ஒப்பது ஓர் சாரதி நேர்ந்திலன் என்றான் - வில்லி:22 30/4
தாறு பாய் புரவி நான்கும் சாரதி தலையும் சிந்த - வில்லி:22 93/2

 மேல்
 
  சாரதி-தன் (1)
சதுர் வித தேர் வீரருக்கும் தடம் தேர் ஊரும் சாரதி-தன் தனயனுக்கு தடம் தேர் ஊர்தல் - வில்லி:45 27/1

 மேல்
 
  சாரதிகளும் (1)
சாரதிகளும் வன் தலைகள் இழந்தார் - வில்லி:42 94/2

 மேல்
 
  சாரதியும் (1)
என் மொழி மறாமல் இன்று உன் இரத சாரதியும் ஆனான் - வில்லி:45 51/1

 மேல்
 
  சாரம் (1)
சாரம் வைத்த வலயம் ஒன்று தானும் முன்னர் வைக்கவே - வில்லி:11 174/4

 மேல்
 
  சாரம்-கொலோ (1)
வீரம்-கொலோ வாகு சாரம்-கொலோ செல்வ மிச்சம்-கொலோ - வில்லி:10 115/3

 மேல்
 
  சாரல் (19)
விண் உற்ற சாரல் இமய புறம் மேவினானே - வில்லி:2 45/4
தாள்களின் கதி தாள் பறிந்து வீழ் தரு வனத்தது ஓர் சாரல் மன்னினான் - வில்லி:4 1/3
பூம் சாரல் மணி நீல கிரி போல் நின்ற பூசுரனை இவன் அவனே போன்ம் என்று எண்ணி - வில்லி:5 57/2
புணை வனம் நெருங்க நீடி பொழி புயல் கிழிக்கும் சாரல்
 இணை வரை நடுவண் போதும் யாறு போல் இலங்கும் என்பார் - வில்லி:6 36/3,4
சங்கு அதிரும் மணி வீதி நகரி சூழ்ந்த தடம் சாரல் இரைவதக சயிலம் நண்ணி - வில்லி:7 50/3
பருதி சூழ்வர வெருவு பல் குவடுடை பருப்பதங்களின் சாரல்
 சுருதி வேள்வி நூறு உடையவன் சிறகு அற துணித்த வாய்-தொறும் பொங்கி - வில்லி:9 14/2,3
சால மிக்க தமனியமும் வௌவி உயர் சாரல் விந்த சயில புறத்து - வில்லி:10 58/2
தனித வண் கிரி நெடும் சாரல் எய்தினான் - வில்லி:11 97/4
கரு முகில் படியும் சாரல் காமிய வனம் புக்காரே - வில்லி:12 1/4
எங்கணும் அழகு பெற்றது இமகிரி சாரல் போன்றே - வில்லி:12 3/4
செறி தரு வனமும் சிங்கம் சிந்துரம் செரு செய் சாரல்
 பொறைகளும் வெம் பிசாச பூதமோடு இயக்கர் யாரும் - வில்லி:12 30/2,3
தாம மதி தவழ் சிகரத்து இந்த்ரநீல சயிலத்தின் சுனை கெழு தண் சாரல் சார்ந்தார் - வில்லி:14 7/4
தக்க புகழ் விசயன் அரும் தவம் புரிந்த சாரல் இது என்று தவ முனிவன் சாற்ற - வில்லி:14 8/2
கங்கை நதி குதி பாயும் சிகர சாரல் காந்தர்ப்பம் எனும் வரையும் காட்டினானே - வில்லி:14 9/4
தடம் கானகமும் வானகமும் சாரல் பொருப்பும் தாழ் வரையும் - வில்லி:16 20/1
கல் கெழு குறும்பும் சாரல் அம் கிரியும் கடி கமழ் முல்லை அம் புறவும் - வில்லி:19 6/1
மூது ஆர் அழல் பாலை வனமும் தடம் சாரல் முது குன்றமும் - வில்லி:22 2/1
சங்கரன் மணி வரை சாரல் மாருதம் - வில்லி:41 206/1
மகத்து இயல் மரீசி ஆதி எழுவரும் மலய சாரல்
 அகத்தியன் முதலா உள்ள அனைவரும் வருதல் கண்டு - வில்லி:43 13/1,2

 மேல்
 
  சாரல்-தோறும் (2)
அ மலை சாரல்-தோறும் அரும் தவம் புரிநர் கூற - வில்லி:12 34/3
அந்த உயர் கிரியின் நெடும் சாரல்-தோறும் அரும் தவம் செய் முனிவரரை அடைவே காட்டி - வில்லி:14 10/1

 மேல்
 
  சாரலில் (1)
செயல்படு பொருப்பின் சாரலில் கங்குல் தெள் நிலா எறித்தலின் உருகி - வில்லி:6 21/2

 மேல்
 
  சாரலின் (2)
நாகாதிபன் வண் சாரலின் நல் நீர்கள் படிந்து - வில்லி:7 10/3
மறிந்தன சாரலின் மரங்கள் யாவையும் - வில்லி:41 201/2

 மேல்
 
  சாரலை (1)
வள்ளல் ஒத்தன அ சாரலை சூழ்ந்து வயங்கு நீள் வாவியும் சுனையும் - வில்லி:12 57/4

 மேல்
 
  சாரலோ (1)
கயிலை அம் கிரியின் சாரலோ எம் ஊர் கடவுள் ஆலயம் என களிப்பார் - வில்லி:12 61/4

 மேல்
 
  சாரவே (2)
தன்னை வந்து புடைசூழ ஏகி யம தங்கி மைந்தன் நகர் சாரவே - வில்லி:1 140/4
தந்த தந்த வித தந்தி மீது கொடு தங்கள் மா நகரி சாரவே - வில்லி:10 44/4

 மேல்
 
  சாரற்கு (1)
தாம் சாரற்கு அரிய தனு வளைத்தான் என்று தரணிபர்-தம் முகம் கருக தனுவினோடும் - வில்லி:5 57/1

 மேல்
 
  சாரார் (1)
தானவர்-தாமும் இதற்கிடை சாரார்
 மானுடன் நீ இவண் வந்தது சுவையாம் - வில்லி:14 74/2,3

 மேல்
 
  சாரி (3)
மொத்தியும் பற்பல் சாரி முடுகியும் வயிர கையால் - வில்லி:20 6/2
கற்ற சாரி ஓடும் அ கணக்கு அறிந்து புகழுவார் - வில்லி:40 33/2
கிரியில் வீரரும் கிரியில் வீரரும் எதிர் கிடைத்தனர் பத சாரி
 தெரியல் வீரரும் தெரியல் வீரரும் உடன் செரு புரிந்தனர் அன்றே - வில்லி:45 188/3,4

 மேல்
 
  சாரிகள் (1)
வடி வாள் முனை அசையா விசை வரு சாரிகள் பயிலா - வில்லி:33 17/3

 மேல்
 
  சாரிகை (2)
தண்டொடு தண்டம் ஏந்தி சாரிகை பலவும் காட்டி - வில்லி:44 17/1
இகல் புரி நூலோடு கற்ற சாரிகை இடம் வலமே போவர் வட்டம் ஆகுவர் - வில்லி:46 169/3

 மேல்
 
  சாரியினால் (1)
அங்க சாரியினால் நல் நூல் அறிஞர் கொண்டாட ஊர்ந்து - வில்லி:44 12/3

 மேல்
 
  சாரில் (1)
உரக துவசன் பெரும் சேனை ஒருசார் உடைய ஒரு சாரில்
 சருகு ஒத்து அனில குமரன் கை தண்டால் உடைய கண் சிவந்து - வில்லி:37 29/2,3

 மேல்
 
  சாரும் (2)
சாரும் அன்பினின் கற்பினின் சிறந்த சன்மிட்டை - வில்லி:1 26/1
சாரும் சாபம்-தன்னொடு நேமி - வில்லி:42 105/2

 மேல்
 
  சால் (8)
சால் இரு நிலத்து இழி தாயை அன்புடன் - வில்லி:1 77/3
அற்பின் மிக்க சிந்தை அறம் சால் மொழி அ ஆசான் - வில்லி:3 33/2
நாளாயணி என்று உரை சால் பெரு நாமம் மிக்காள் - வில்லி:5 73/2
சால் அருந்ததி தலைவனும் தலைபெறும் பல நுண் - வில்லி:7 76/3
வாடி பெரிது உளம் நொந்து அணி மாசு அற்றது ஓர் சால்
 மூடி துயில் கொண்டான் மணி முடி மன்னவர் திலகன் - வில்லி:12 164/3,4
ஆற்றல் சால் அரி அன்னான் மேல் எறிந்து அடல் அவுணர் ஆர்த்தார் - வில்லி:13 82/4
வீரன் ஆன சகுனி பெயர் படைத்தவனும் வீறு சால் கிருதபற்பனும் என புகலும் - வில்லி:46 65/2
வீறு சால் அருள் அறத்தின் மகன் அப்பொழுது வேறு ஒர் தேர் மிசை குதித்து இமய வெற்பினிடை - வில்லி:46 72/1

 மேல்
 
  சால்புடன் (1)
தாம் சால்புடன் அ பதி வந்தனர் தானையோடும் - வில்லி:23 21/4

 மேல்
 
  சால்வான் (1)
உற்ற வடிக்கயிறுடனே உளவு கோல் கொண்டு ஊர்ந்தனனால் அருணனுக்கே உவமை சால்வான் - வில்லி:45 31/4

 மேல்
 
  சால (13)
ஏதம் உண்டு சால என்ன ராசராசன் இகலி அ - வில்லி:3 66/3
பூட்டிய சிகரி சால புரிசையின் புதுமை நோக்கி - வில்லி:6 35/2
ஓவியமும் உயிர்ப்பு எய்த உபேந்திரனும் இந்திரனும் உவமை சால
 பூ இனமும் சுரும்பும் என புரம் முழுதும் புறப்பட வண் பொங்கர் சேர்ந்தார் - வில்லி:8 4/3,4
சால மிக்க தமனியமும் வௌவி உயர் சாரல் விந்த சயில புறத்து - வில்லி:10 58/2
எந்த வல் வினையால் எவ்வாறு எய்தும் என்று இதற்கே சால
 நொந்து கண் துயில் பெறாதே நோதக புரிந்தேன் மன்னோ - வில்லி:11 206/3,4
செஞ்சோறு சால வலிது என்று மண் செப்பும் வார்த்தை - வில்லி:23 27/3
சால கனகன் தனி மைந்தனை முனிந்த - வில்லி:27 41/1
சால முற்றும் இனி அவர் கருத்து என நினைந்து பேர் அவை தணந்து போய் - வில்லி:27 123/2
மலருகின்ற வார் பனிக்கு உடைந்து சால மாழ்கி நீடு - வில்லி:38 12/3
உரனுடைய தண்டினால் இ அபிமனை உயிர் கவர்தல் இன்று சால உறுதியே - வில்லி:41 48/4
மன்னினும் தான் மிக பெரியன் தண்டு எடுத்தால் உந்தையினும் வலியன் சால
 உன்னினும் தோள் உரன் உடையன் மதியாமல் இப்படி நீ உரைக்கலாமோ - வில்லி:41 235/2,3
சோகித்து தளர்ந்தான் மேல் தொடேன் விசயன் உயிர் உண என் தொடையோ சால
 தாகித்தது இப்பொழுதே கொன்று உனக்கு கடல் ஞாலம் தருவேன் என்றான் - வில்லி:42 179/3,4
அணி தொடை தேன் மதுகர நிரை சால அருந்த விளைத்தனவே - வில்லி:44 62/1

 மேல்
 
  சாலகம்-தோறு (1)
அரி மணி சிலையின் சலாகையால் வட்டம் ஆகவே அமைத்த சாலகம்-தோறு
 எரி மணி குழையார் வதன மண்டலத்தில் எழிலுடன் மிளிரும் மை தடம் கண் - வில்லி:6 22/1,2

 மேல்
 
  சாலங்கள் (2)
மேக சாலங்கள் இளைத்ததும் திளைத்து மேலிடு விண்ணவர் அணிந்த - வில்லி:9 44/1
யூக சாலங்கள் உடைந்ததும் கண்டான் உருத்து எழுந்து உள்ளமும் கொதித்தான் - வில்லி:9 44/2

 மேல்
 
  சாலங்களின் (1)
அனைய போதில் அ விபின சாலங்களின் ஆர் தருக்களின் நீண்ட - வில்லி:9 21/1

 மேல்
 
  சாலத்து (1)
தொடுத்த சாபமும் சாபமும் வளைந்தன தொடியுடை கர சாலத்து
 அடுத்த வாளமும் வாளமும் பொருதன அங்குலிகளின் சுற்றி - வில்லி:45 189/2,3

 மேல்
 
  சாலம் (9)
அரும் தழல் கணைகள் போல அலர்ந்தன அசோக சாலம் - வில்லி:2 93/4
தாவகம் முழுதும் வளைந்துகொண்டு எழுந்த சலதர சஞ்சலா சாலம் - வில்லி:9 30/4
சங்கு அங்கு ஏய் செம் கை நல்லார் விடுத்தன சுரும்பின் சாலம்
 கொங்கு எங்கே எங்கே என்று தனித்தனி குடையும் தாரான் - வில்லி:13 76/3,4
முரச சாலம் முழங்கின சாலவே - வில்லி:29 18/4
தங்கு அலங்கல் வண் கனக சததள பங்கய முகுள சாலம் போலும் - வில்லி:29 71/4
அதிர்த்தன சங்க சாலம் முதல் அனைத்து விதம் கொள் காகளமும் - வில்லி:40 17/1
புலிங்க சாலம் என சதாகதி புதல்வனோடு உறு போர் செய்தார் - வில்லி:41 36/4
மன்னர் பிரான் இமைப்பொழுதில் பழுது இலாத மத்திரராசனை எய்தி மதுப சாலம்
 தென்னதென என முரலும் செவ்வி மாலை திரு தோளாய் யான் ஒன்று செப்பினால் அ - வில்லி:45 22/2,3
பொங்கி கனல் சாலம் எழுந்தது என புகையும்படி போய் அகல் வான் நதியின் - வில்லி:45 213/3

 மேல்
 
  சாலமும் (1)
வீசுகின்றன புலிங்க சாலமும் புகல் வேறு எமக்கு இலது என்று - வில்லி:9 22/2

 மேல்
 
  சாலவும் (1)
சாலவும் இடருற்று அலமர கண்டு தம்மிலே முகம் முகம் நோக்கி - வில்லி:46 205/3

 மேல்
 
  சாலவே (2)
முரச சாலம் முழங்கின சாலவே - வில்லி:29 18/4
மேல் முழங்கின வானவர் தூரியம் மேல் விழுந்தது பூ மழை சாலவே - வில்லி:46 184/4

 மேல்
 
  சாலா (1)
துருவனும் உவமை சாலா துரோணனை வந்து சூழ்ந்தார் - வில்லி:43 12/4

 மேல்
 
  சாலி (1)
தீம் சாலி விளை பழன திருநாட்டீர் கேண்-மின் என செம் தீ மூள - வில்லி:11 255/3

 மேல்
 
  சாலிகோத்திர (1)
தனி வனம் இகந்து நீர் சாலிகோத்திர
 முனி வனம் சில பகல் வைகி முந்துற - வில்லி:4 24/1,2

 மேல்
 
  சாலியும் (1)
தரை எலாம் பொன்னும் வெள்ளியும் பழன வேலி சூழ் சாலியும் கரும்பும் - வில்லி:6 18/4

 மேல்
 
  சாலின் (2)
போம் சாலின் நிணம் சொரிய துணைவரொடு குலம் மாள பொருவேன் யானே - வில்லி:11 255/2
வேம் சாலின் நறு நெய் போல் வெஞ்சினத்தான் வஞ்சினமும் விளம்புவானே - வில்லி:11 255/4

 மேல்
 
  சாலும் (6)
சாலும் வஞ்ச சகுனியொடு எண்ணிய - வில்லி:5 100/1
வேலையின் மணலின் சாலும் மிகு சனம் அருந்த தேவர் - வில்லி:10 100/3
நஞ்சோடு சாலும் அமரின்-கண் நமர்கள் என்றும் - வில்லி:23 27/1
சதமகற்கு உவமை சாலும் தரணிபன்-தன்னை சூழ்ந்து - வில்லி:28 23/3
மாலும் மத கட சாலும் நுதலும் மருப்பும் ஒரு கையும் வதனமும் - வில்லி:34 26/1
மிகைத்தனர் தும்பை மாலை முடி மிலைச்சினர் இன்று சாலும் என - வில்லி:40 22/1

 மேல்
 
  சாலுமே (2)
தவந்தனில் தலையான வீடு உறு தவம் எமக்கு இது சாலுமே - வில்லி:26 15/4
சமர பூமி சேர் ஞாளி மானுட தலை விலங்கின் இன் தன்மை சாலுமே - வில்லி:31 27/4

 மேல்
 
  சாலுவன் (4)
சமரின் முந்திய சாலுவன் மேல் மனம் - வில்லி:1 133/1
சென்ற அம்பையை தீ மதி சாலுவன்
 வென்று தெவ்வர் கவர்ந்த நின் மெய் தொடேன் - வில்லி:1 135/1,2
தனை நிகர் சகுனி தாமா சாலுவன் திகத்தராசன் - வில்லி:45 44/2
கிருபாரியன் கடவுள் மருகன் திகத்த பதி சாலுவன் கிருதன் முதலோர் - வில்லி:46 8/1

 மேல்
 
  சாலுவனும் (1)
நேர் இலாத கிருப பெயர் விறல் குருவும் நீடு சாலுவனும் மல் புய மணி சிகர - வில்லி:46 65/1

 மேல்
 
  சாலை (3)
வடு அற சமைத்த சாலை மண்டபம்-தன்னை நோக்கின் - வில்லி:10 91/3
யாகம் செய் நெடும் சாலை இன் பாலும் செந்நீராய் இருந்த வேந்தர் - வில்லி:11 258/3
சாலை ஆர் தழல் செய் வேள்வி அந்தணர்க்கு தானமும் தகுவன வழங்கி - வில்லி:42 2/2

 மேல்
 
  சாலையின் (1)
செம் தழல் அளித்த மட_மயில் இருந்த சிற்ப வண் சாலையின் எய்தி - வில்லி:15 7/2

 மேல்
 
  சாலையும் (1)
அயனார் புரி மக சாலையும் அணி அத்திகிரிக்கே - வில்லி:7 14/1

 மேல்
 
  சாலையே (2)
இருந்தது குருபதி யாக சாலையே - வில்லி:10 92/4
போனகம் பரிந்து இடு நெடும் சாலையே புகுந்த மா மறுகு எல்லாம் - வில்லி:11 55/2

 மேல்
 
  சாலையை (1)
சாலையை நோக்கும் வேந்தன் தம்பியை நோக்கி முந்நீர் - வில்லி:10 100/2

 மேல்
 
  சாவகர் (2)
சீனர் சாவகர் மத்திரர் மாளவர் தெலுங்கர் வெம் கலிங்கேசர் - வில்லி:28 6/1
தெலுங்கர் ஆரியர் துளுவர் பப்பரர் சீனர் சாவகர் சிங்களர் - வில்லி:41 36/2

 மேல்
 
  சாவது (1)
சாவது பழுது என்று அன்றோ சகத்துளோர் சாற்றுகின்றார் - வில்லி:27 140/4

 மேல்
 
  சாவா (1)
சாவா நிற்பது உறுதி இனி என்றான் வன் தாள் சமீரணியே - வில்லி:17 5/4

 மேல்
 
  சாளரங்கள் (1)
இருளுடை இந்த்ரநீலத்து இயன்ற சாளரங்கள் நோக்கி - வில்லி:6 30/2

 மேல்
 
  சாளரங்களிலே (1)
கைகொண்டு முகம் புதைத்து தன் விரல் சாளரங்களிலே கண்கள் வைத்தாள் - வில்லி:8 8/4

 மேல்
 
  சாளரம் (1)
சாளரம் கொள் அங்க வழி ஓடுகின்ற இந்து முக சாயகம் கை கொண்டு பிடியா - வில்லி:38 34/2

 மேல்
 
  சாற்ற (3)
தந்திடும் எனலும் புகுந்து நீடு அம் பொன் தவிசு இருந்து ஆசியும் சாற்ற
 கந்து அடர் குவவு தோளில் வில் குறியும் காட்சியும் கருத்து உற நோக்கி - வில்லி:10 18/2,3
தக்க புகழ் விசயன் அரும் தவம் புரிந்த சாரல் இது என்று தவ முனிவன் சாற்ற
 மிக்க களி உவகை நிகழ் நெஞ்சர் ஆகி விசயனை கண்டனர் போல விரும்பி கண்டு - வில்லி:14 8/2,3
மன்னு தோள் இணை வலிமையும் மாருதி சாற்ற
 அன்ன போழ்தினில் அகம் மகிழ்ந்து அருளுடன் நோக்கி - வில்லி:14 31/2,3

 மேல்
 
  சாற்றி (3)
தந்தை மொழி தனயருக்கு சாற்றி முனி அகன்றதன் பின் தம்பி ஆன - வில்லி:10 14/1
தையல்-தன் மொழியை தானும் உட்கொண்டு தகு செயல் விரகுடன் சாற்றி
 வெய்ய தன் சினமும் தன் புய வலி போல் மேலுற மேலுற வளர - வில்லி:21 51/2,3
இளவல் சொன்ன மாற்றமும் அரசன் சாற்றி
 எண்ண அரும் தொகை கொள் சேனை யாதவ குமரரோடே - வில்லி:25 18/2,3

 மேல்
 
  சாற்றிய (3)
சாற்றிய மலர் அயன் சாபம் இ வழி - வில்லி:1 45/3
தம்முன் ஆகிய வானரம் சாற்றிய உரை கேட்டு - வில்லி:14 26/1
தருமனும் தம்பிமாரும் சாற்றிய மாற்றம் கேட்டே - வில்லி:28 31/1

 மேல்
 
  சாற்றியே (1)
தன்னிடை விடுதும் என்று சாற்றியே தளர்வு தீர்த்தான் - வில்லி:11 205/4

 மேல்
 
  சாற்றின் (1)
சாற்றின் என் வினை-தான் என்னையே சுட - வில்லி:46 228/3

 மேல்
 
  சாற்றினான் (1)
சமைவு கண்டு ஐயனோடு உவகை சாற்றினான் - வில்லி:41 215/4

 மேல்
 
  சாற்றினானே (3)
தனத்தில் மிகு குபேரன் எழில் அளகையினும் இலது என்று சாற்றினானே - வில்லி:10 12/4
தாயவர் தமக்கும் வேறல் அரிது என சாற்றினானே - வில்லி:29 13/4
சல்லியனுக்கு ஒப்பார் நின் தம்பியரில் இலர் என்றும் சாற்றினானே - வில்லி:46 17/4

 மேல்
 
  சாற்று (2)
சாற்று அரிய உணர்வினராய் ஏத்திஏத்தி தாள் தோய் செம் கர முகுளம் தலை வைத்தாரே - வில்லி:43 37/4
தண்டு எனும் நின் படை கொண்டோ சமர் விளைப்பாய் சாற்று என்றான் - வில்லி:46 144/4

 மேல்
 
  சாற்றுக (1)
சங்கை இல் நல் நெறி சாற்றுக என்றான் - வில்லி:14 61/4

 மேல்
 
  சாற்றுகிற்பாம் (1)
தப்பாமல் அறம் வளர்க்கும் நீதி வேந்தும் தம்பியரும் புரிந்தது இனி சாற்றுகிற்பாம் - வில்லி:14 2/4

 மேல்
 
  சாற்றுகின்ற (1)
தெள் நீரினால் பொருந்த தேற்றினான் சாற்றுகின்ற
 மண் நீர் அனல் அனிலம் வான் வடிவு ஆம் மா மாயன் - வில்லி:27 49/3,4

 மேல்
 
  சாற்றுகின்றார் (1)
சாவது பழுது என்று அன்றோ சகத்துளோர் சாற்றுகின்றார் - வில்லி:27 140/4

 மேல்
 
  சாற்றும் (1)
சாற்றும் உற்கச தீரத்து தௌமிய முனியை கண்டு - வில்லி:5 9/3

 மேல்
 
  சாற்றுமால் (1)
தப்பு அற கொல்லுவேன் என்று சாற்றுமால்
 அ பெரும் சேனையில் அவனை உள் உற - வில்லி:41 187/2,3

 மேல்
 
  சாற்றுவாயே (2)
சயத்திரதன் தொடும் கணையால் தான் படுதல் உறுதி என சாற்றுவாயே - வில்லி:41 234/4
தன்னினும் போர்க்கு எளியனோ சயத்திரதன்-தான் என்று சாற்றுவாயே - வில்லி:41 235/4

 மேல்
 
  சாற்றுவார் (1)
தண்மை ஆர் கருணை தராபதி முதலோர் சாற்றுவார் தம் மனத்து இயல்பே - வில்லி:18 15/4

 மேல்
 
  சாற்றுவான் (2)
சஞ்சயன்-தனை வருக என்று இரு தாள் பணிந்து இவை சாற்றுவான் - வில்லி:26 1/4
தனிதம் உற்று எழு உருமின் வெம் சினம் மூள மற்று இவை சாற்றுவான்
 கனி என தினகரனை வௌவிய கடவுள் மாருதி துணைவனே - வில்லி:26 12/3,4

 மேல்
 
  சாறு (4)
தசும்பு உறும் அகிலின் தூபம் சாறு அடு கரும்பின் தூபம் - வில்லி:6 32/1
தீம் சாறு பாயும் செழு நீர் வயல் செந்நெல் வேலி - வில்லி:36 24/2
பூம் சாறு அருந்தும் நறும் தாமம் புனைந்த தோளான் - வில்லி:45 75/4
சாறு இயல் இரதம் மிஞ்சும் தடம் புனல் அடங்க நோக்கி - வில்லி:46 116/2

 மேல்
 
  சான்ற (5)
இவன் சல்லியன் என்று உரை சான்ற இகல் வேல் மன்னர்க்கு ஏறு அனையான் - வில்லி:5 45/1
தன் நிகர் இலாத கேள்வி சான்ற சீர் தருமன் என்பான் - வில்லி:5 66/4
சான்ற பேர் உரலால் உறி-தொறும் எட்டா தயிருடன் நறு நெய் பால் அருந்தி - வில்லி:10 118/3
தங்கிய தவள மாடம்-தன்னிடை புகுந்து சான்ற
 இங்கிதத்துடனே நோக்கி இருந்தனன் இமைப்பு இலாதான் - வில்லி:21 62/3,4
சான்ற தன் மகனை கண்டு மகிழ்ந்தனள் தவத்தின் மிக்காள் - வில்லி:22 134/4

 மேல்
 
  சான்றா (1)
சடங்கினால் உயர் ஆகுதி தழலவன் சான்றா
 விடங்கினால் மிகு விசயன் அ கன்னியை வேட்டான் - வில்லி:7 77/2,3

 மேல்
 
  சான்றாக (1)
தொல் ஆண்மை தவறாமல் செரு மலைந்தோர் சான்றாக சூழ்ந்து நிற்ப - வில்லி:46 143/2

 மேல்
 
  சான்று (3)
அரு மறை முறையினால் அங்கி சான்று என - வில்லி:1 52/1
சந்து அணி பூண் முலையாளும் சதுர் மறையோர் சடங்கு இயற்ற தழல் சான்று ஆக - வில்லி:7 41/3
ஒப்பன திருமேனி உம்பர் பிரான் சான்று ஆக - வில்லி:46 159/2

 மேல்
 
  சான்றோர்கள் (1)
தண் தார் மெய் கிளி கூட்டம் சான்றோர்கள் உரை பயிற்ற தமிழ்கள் மூன்றும் - வில்லி:7 28/2

 மேல்
 
  சானவி (1)
தன் ஒரு மதலை ஆக்கமும் கருதி சானவி தடம் கரை அடைந்தான் - வில்லி:1 86/4

 மேல்