<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

சை - முதல் சொற்கள்
சையத்து 1
சையம் 2
சைலமும் 1
சைவ 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
    சையத்து (1)
சையத்து அலர்ந்த கமழ் குங்கும தாது மான - வில்லி:2 47/2

 மேல்
 
    சையம் (2)
சையம் ஒத்த தோள் வலனுடை தபதியன் ஒருவன் - வில்லி:3 120/2
சையம் ஓர் இரண்டு தம்மில் பொருது என தடம் தேர் உந்தி - வில்லி:39 16/1

 மேல்
 
    சைலமும் (1)
கந்தமாதனமும் நீல சைலமும் என புகன்ற பல கிரியில் வாழ் - வில்லி:10 47/3

 மேல்
 
    சைவ (1)
சைவ முறையே இறைவர் தண் மலரினோடு அறுகு சாத்தி ஒளிர் நாள்மலர் எலாம் - வில்லி:12 114/3

 மேல்