<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

சு - முதல் சொற்கள்
சுக்கிரனார் 1
சுக்கிரீவர்கள் 1
சுக 1
சுகந்த 1
சுகந்தமும் 1
சுகன் 3
சுகன்-தன் 1
சுகனையே 1
சுகித்தும் 1
சுசீலன் 1
சுட்ட 3
சுட்டபோது 1
சுட்டவனும் 1
சுட்டி 1
சுட்டின 1
சுட்டு 1
சுட 8
சுடச்சுட 2
சுடர் 63
சுடர்க்கு 1
சுடர்கள் 3
சுடரவன் 1
சுடராய் 1
சுடரில் 1
சுடரினும் 1
சுடருடை 1
சுடரும் 2
சுடரையும் 1
சுடரோன் 2
சுடவே 2
சுடிகை 6
சுடிகையின் 1
சுடு 13
சுடுகின்ற 1
சுடுதலின் 1
சுடும் 3
சுடும்-கொல் 1
சுடுமோ 1
சுடுவது 1
சுடுவான் 2
சுண்ணம் 3
சுண்ணமும் 1
சுணங்கு 2
சுத்த 2
சுத்தமாக 1
சுத 1
சுதக்கண 1
சுதக்கணன் 2
சுதர் 2
சுதன் 14
சுதன்-தன் 1
சுதன்-தனை 1
சுதன்மை 1
சுதன்மையினும் 1
சுதனுக்கு 2
சுதனுடன் 2
சுதனும் 5
சுதனை 4
சுதனையே 2
சுதனொடும் 1
சுதனோடு 1
சுதாயு 3
சுதேட்டிணை 8
சுதேட்டிணை-தன் 1
சுதேட்டிணைக்கு 1
சுதை 3
சுந்தர 5
சுந்தரன் 2
சுந்தோபசுந்தர் 1
சுப்ரதீகம் 1
சுபத்திரை 3
சுபத்திரையும் 1
சுபலன் 5
சும்மைகள் 1
சுமக்க 1
சுமக்கல் 1
சுமக்கும் 3
சுமடீர் 1
சுமந்த 5
சுமந்தவனே 1
சுமந்து 5
சுமித்திரன் 1
சுமை 3
சுமைகள் 1
சுமையும் 1
சுயோதன 1
சுயோதனர்கள் 1
சுயோதனற்கு 2
சுயோதனன் 22
சுயோதனன்-தன் 1
சுயோதனனுக்கு 1
சுயோதனனும் 5
சுயோதனாதியர் 2
சுர 3
சுரக்கும் 3
சுரத்திடை 1
சுரத்தில் 1
சுரத 4
சுரதம் 2
சுரந்திடும் 1
சுரந்து 1
சுரபதி 9
சுரபதி-தனக்கு 1
சுரபதியும் 1
சுரபி 1
சுரபியின் 1
சுரமும் 1
சுரர் 13
சுரர்க்கு 2
சுரர்கள் 1
சுரர்களும் 3
சுரராசன் 1
சுரருடனே 1
சுரரும் 4
சுரரோடும் 1
சுராசுரர் 2
சுராசுரரில் 1
சுராரி 1
சுராரிகள் 1
சுராரிகள்-தம்மில் 1
சுரி 7
சுரி_குழல்-தன்னை 1
சுரி_குழலை 1
சுரிகை 1
சுரிகையொடு 1
சுரிசங்கின் 1
சுரிமுகங்களில் 1
சுரிமுகம் 1
சுருக்கம் 1
சுருக்கி 1
சுருக்கிய 1
சுருக்கினான் 1
சுருக்குக 1
சுருக்கும் 1
சுருங்காமல் 2
சுருங்கின 1
சுருத 1
சுருதி 31
சுருதிக்கு 1
சுருதிகள் 1
சுருதியால் 3
சுருதியின் 2
சுருதியின்படியே 1
சுருதியினால் 1
சுருதியோ 1
சுருதியோடும் 1
சுரும்பின் 2
சுரும்பினை 1
சுரும்பு 17
சுரும்பும் 2
சுரும்பை 1
சுரும்பையும் 1
சுருவையால் 2
சுருவையின் 1
சுருவையினால் 1
சுரேசர் 2
சுரேசன் 1
சுலாவி 1
சுவட்டினில் 1
சுவடு 2
சுவடும் 1
சுவர் 4
சுவர்க்கம் 1
சுவற்றினான் 1
சுவற்றும் 1
சுவற 1
சுவறிய 1
சுவாகு 1
சுவாகை 1
சுவாதமே 1
சுவாது 1
சுவாலை 1
சுவேத 6
சுவேதவாகனன் 2
சுவை 8
சுவைகொள் 1
சுவையாம் 1
சுழல் 4
சுழல்கின்ற 1
சுழல 3
சுழலும் 2
சுழலும்படி 1
சுழலுவார் 1
சுழற்றி 1
சுழற்றின 1
சுழற்றினர் 1
சுழற்றினன் 1
சுழற்றினான் 2
சுழற்று 1
சுழற்றுதலால் 1
சுழன்ற 1
சுழன்றவே 1
சுழன்றன 1
சுழன்று 9
சுழி 5
சுழிகளும் 1
சுழிதர 2
சுழிய 1
சுழியன 1
சுழியில் 1
சுழியின் 1
சுளித்து 1
சுளிதர 1
சுளிந்து 1
சுளிவு 1
சுளை 1
சுற்ற 3
சுற்றத்தவர்களை 1
சுற்றத்து 1
சுற்றம் 3
சுற்றமும் 3
சுற்றி 6
சுற்றிய 3
சுற்றியது 1
சுற்றினர் 1
சுற்றினான் 1
சுற்றினானே 1
சுற்று 3
சுற்றும் 8
சுற்றுமாறு 1
சுற்றுவன 1
சுனை 9
சுனைகள்-தோறும் 1
சுனையாய் 1
சுனையில் 2
சுனையும் 3
சுனையே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  சுக்கிரனார் (1)
சுக்கிரனார் நிகர் என்ன வகை படு தூசியின் மா முறையே - வில்லி:41 4/2

 மேல்
 
  சுக்கிரீவர்கள் (1)
இருவருமே வாலி சுக்கிரீவர்கள் என அமர் மோதா இளைத்த காலையில் - வில்லி:46 173/2

 மேல்
 
  சுக (1)
சுக தத்தம் உற ஓட வென்றோர்களும் கண்துயின்றார்களே - வில்லி:40 92/4

 மேல்
 
  சுகந்த (1)
சுகந்த புட்பம் ஒன்று யாம் உறை வனத்தினில் தோன்ற - வில்லி:14 40/2

 மேல்
 
  சுகந்தமும் (1)
சுருதி வாய்மையின் யோசனை பரப்பு எழு சுகந்தமும் எனக்கு ஈந்து - வில்லி:2 5/3

 மேல்
 
  சுகன் (3)
சொன்ன பாவலன் துகள் அறு சுகன் திரு தாதை - வில்லி:1 3/2
சொற்றவா நன்று சுகன் திரு தாதை சூதிகை தோன்றிய பொழுதே - வில்லி:10 117/1
சுகன் நிகர் துரோணனொடு - வில்லி:41 68/1

 மேல்
 
  சுகன்-தன் (1)
சுகன்-தன் ஞானம் பெற்ற துரோணன் சொல்ல கேட்டான் - வில்லி:3 44/4

 மேல்
 
  சுகனையே (1)
சராசரங்கள் அனைத்தும் ஆகிய சுகனையே நிகர் தன்மையாய் - வில்லி:26 8/3

 மேல்
 
  சுகித்தும் (1)
உண்டும் சுகித்தும் மலர் மது ஒன்று சாதி முதல் ஒண் போது விட்டு ஞிமிறும் - வில்லி:46 3/3

 மேல்
 
  சுசீலன் (1)
மறம் கிளர் விக்ரமவாகு சுசீலன் சீலன் வரு பெயர் கொள் ஒன்பதின்மர் வானில் ஏற - வில்லி:46 84/2

 மேல்
 
  சுட்ட (3)
தீயினால் சுட்ட செம் புண் ஆறும் அ தீயின் தீய - வில்லி:11 266/1
வாயினால் சுட்ட மாற்றம் மாறுமோ வடுவே அன்றோ - வில்லி:11 266/2
சொன்ன உரை ஆன கனல் சுட்ட செவியோடும் - வில்லி:41 185/3

 மேல்
 
  சுட்டபோது (1)
ஒத்து இரு புறனும் வேவ உள் உற சுட்டபோது
 புத்திர சோகம் என்னும் நஞ்சினால் பொன்றினான் போல் - வில்லி:41 158/2,3

 மேல்
 
  சுட்டவனும் (1)
உந்து வாள் வலி நிருதர் ஊர் ஒருங்கு சுட்டவனும் - வில்லி:14 35/4

 மேல்
 
  சுட்டி (1)
தொடும் கழல் கழலான் நின் துணைவன் என் சுட்டி ஆயிரம் சொல்லல சொல்லினான் - வில்லி:21 8/4

 மேல்
 
  சுட்டின (1)
சிலசில கைத்தலம் விரல் கொடு சுட்டின செறுநர் திகைத்திடவே - வில்லி:27 204/4

 மேல்
 
  சுட்டு (1)
கனல் வளைந்து சுட்டு அனிலமும் எறிதரு கடல் அதிர்ந்து என கனம் அதிர்வன என - வில்லி:41 121/2

 மேல்
 
  சுட (8)
உயங்கும் செயலும் நினைந்துநினைந்து உள்ளம் சுட போய் ஊர் சேர்ந்தான் - வில்லி:3 82/4
கொட்பு அனல் சுட இறந்தமை கேட்டலும் குருக்கள் - வில்லி:3 134/1
சோரும் கொடியை முகம் நோக்கி துச்சாதனன் மெய் சுட சொன்னான் - வில்லி:11 230/4
கன்னம் ஊடுற சுட கருத்து அழிந்து போய் - வில்லி:21 42/3
அ மொழி தன் செவி சுட போய் அ கணத்தே விசயனுடன் அங்கராசன் - வில்லி:42 181/1
துருபதன் மடிந்த எல்லையில் திட்டத்துய்மனும் வெகுண்டு உளம் சுட போய் - வில்லி:42 216/1
தீ என தீய நெஞ்சன் செவி சுட சில சொல் சொல்வான் - வில்லி:46 130/4
சாற்றின் என் வினை-தான் என்னையே சுட
 கூற்றின் வாய் புகுந்தேற்கு என்ன கூற்று ஐயா - வில்லி:46 228/3,4

 மேல்
 
  சுடச்சுட (2)
கோடை வெயில் சுடச்சுட மெய் கொளுந்தி இறந்தன போல கொண்டல் கோடை - வில்லி:8 17/1
தாழ் அழல் சுடர் சுடச்சுட வெடித்து எழு சடுல ஓசையின் மாய்ந்த - வில்லி:9 20/3

 மேல்
 
  சுடர் (63)
தினகரன் சுடர் வடிவமும் அமிர்து எழு திங்களின் வடிவாக - வில்லி:2 36/1
செம் சுடர் உச்சி எய்தி சிறந்தது ஓர் முகூர்த்தம்-தன்னில் - வில்லி:2 75/2
உடம்பு பெற்றது ஓர் இருள் முகத்திலே ஓர் இரண்டு வெம் சுடர் உதிக்கவும் - வில்லி:4 8/3
தொல் மங்கல செம் சுடர் தீ வலம் சூழுவித்தார் - வில்லி:5 94/4
வென்றி புனை வடி சுடர் வேல் மீனவனை வானவர் கோன் மதலை கண்டான் - வில்லி:7 21/4
தூ நிறத்தன கபோதம் ஒத்தன இடையிடை எழும் சுடர் தூமம் - வில்லி:9 12/2
தாழ் அழல் சுடர் சுடச்சுட வெடித்து எழு சடுல ஓசையின் மாய்ந்த - வில்லி:9 20/3
விரதம் மேற்கொண்டு செம்பொன் மால் வரையை விரி சுடர் சூழ்வருவது போல் - வில்லி:9 26/1
சேவக இமையோர் எண் திசா முகத்தும் செம் சுடர் வாள் விதிர்த்து என்ன - வில்லி:9 30/2
தொழு தகு விசயன் தாலு ஏழ் உடையோன் சுடர் முடி நனைந்திடுவதன் முன் - வில்லி:9 36/1
சூழ்தர நிரைத்து தூக்கிய முத்தின் சுடர் மணி தொடையல் போன்றனவே - வில்லி:9 37/4
தூள வண் புடை இருள் பிழம்பு எழ அருக்கனின் பெரிது சுடர் எழ - வில்லி:10 51/2
அந்த மா நகரி காவலான சுடர் அங்கி சீறி எதிர் பொங்கி மேல் - வில்லி:10 56/1
விரி சுடர் தீகள் மூன்றும் விண்ணவர் முகங்கள் ஆக - வில்லி:10 106/3
எழு சுடர் முத்தீ பொங்க எழு பகல் ஓமம் செய்தான் - வில்லி:10 107/3
சூரன் குலத்தோர் குபேரன் குலத்தோர் சுடர் பாவக - வில்லி:10 115/1
துய்ய செய் தவத்து துருவாச முனிவன் சேறலும் சுடர் கொள் வைகுண்ட - வில்லி:10 142/3
சூடினர் சுருதிக்கு எட்ட ஒணாது ஒளிரும் சுடர் மணி துய்ய சோதியையே - வில்லி:10 149/4
இழியும் வெண் சுடர் கற்றையின் சாமரம் இரட்டின இருபாலும் - வில்லி:11 77/4
தூயவன் பொலம் சுடர் பணிந்த பின் - வில்லி:11 148/2
துய்ய விடை மீது ஒரு செழும் சுடர் எழுந்தது தொழும் தகையது ஆகும் அளவோ - வில்லி:12 113/4
செழும் சுடர் மணி பணி திங்கள் மௌலியாய் - வில்லி:12 117/3
சுருக்கும் கண மணி நீள் வெயில் சுடர் மாளிகை வேறு ஒன்று - வில்லி:12 154/2
மேலை திசை காலை சுடர் வீழ்தந்திடும் முன்னம் - வில்லி:12 155/1
மாலை சுடர் காலை திசை வாழ்வு உற்றிட வந்தான் - வில்லி:12 155/2
ஈர் ஆயிரம் தீபங்கள் எறிக்கும் சுடர் எழவே - வில்லி:12 158/2
நாலு தானை நடுவும் சுடர் அயில் - வில்லி:13 54/3
தூர்த்தார் சுடர் வெம் படைகொண்டு எவரும் - வில்லி:13 68/2
துவசத்தொடு தேர் களம் வீழ சுடர் நிவாத - வில்லி:13 98/1
தூணொடு பறம்பு வாங்கும் சுடர் மணி கடக தோளான் - வில்லி:13 145/4
செம் சுடர் கால்தருகின்ற சிரத்தான் - வில்லி:14 69/4
கண்டனன் இரண்டு கண்களும் கருத்தும் கனன்று செம் தீ சுடர் கால - வில்லி:15 11/1
சொல் நடுங்கவும் சுடர் முடி நடுங்கவும் சோர்ந்தான் - வில்லி:22 35/3
உரு செழும் சுடர் எறிப்ப நின்று உலாவினன் உண்மைக்கு - வில்லி:22 60/3
செரு மலி ஆழி அம் கை செழும் சுடர் நின்று என் தேரில் - வில்லி:25 14/1
வெம் சுடர் ஆயுதம் ஒன்றும் எடுக்கிலம் என்று விளம்பியதும் - வில்லி:27 213/2
சிந்தையின்-கண் ஓர் கலக்கம் அற்று அளித்தனன் செம் சுடர் தினகரன் சிறுவன் - வில்லி:27 239/4
சுடர் வித படைகளின் நிரை படு துகிலுடை கொடிகளின் விராய் - வில்லி:28 49/3
மீளவும் வெகுண்டு சுடர் வாளினை எடுத்தான் - வில்லி:29 67/4
அடைந்த வயவருக்கு வழி ஆய சுடர் மண்டலத்தின் சாயை போலும் - வில்லி:29 70/2
தொட்ட கழல் தட மகுட சுடர் வடி வாள் மகிபர் எலாம் துணுக்கம் எய்தி - வில்லி:29 73/2
துவசம் பிளந்து தேர் ஊரும் துரகம் பிளந்து சுடர் மணி பொன் - வில்லி:31 7/1
தீயின் வடி கணை தேவர் சுடர் கணை சேர விடுத்தமையால் - வில்லி:31 22/2
சூளாமணி போல் வந்தது காலை சுடர் அம்மா - வில்லி:32 42/4
மருவு சுடர் வாளினுடன் வந்த நிலை காணா - வில்லி:37 15/2
வீடுமன் எனும் தட கை வீர மன்னும் வெம் சுடர்
 காடு மன்னு பரிதியை கரம் குவித்து இருந்த பின் - வில்லி:38 4/1,2
சேர வானம் அது இருள் அகற்றும் இரண்டு செம் சுடர் என்னவே - வில்லி:41 21/3
ஒலிபடுத்து எதிர் வரின் விரி சுடர் எதிர் உலவு விட்டிலின் உயிர் அழிகுவை என - வில்லி:41 87/3
விரியும் சுடர் என நின்றனன் விசயன் திரு மகனே - வில்லி:41 110/4
வடி சுடர் வாளியான் மொழிந்த வஞ்சின - வில்லி:41 186/1
தொடுத்தபோதில் நூறு உகைத்தபோது ஆயிரம் என வரும் சுடர் வாளி - வில்லி:42 40/2
ஆசுகன் திரு மைந்தனுடன் சுடர் ஆதபன் குமரன் சமர் முந்தவே - வில்லி:42 127/4
வண்டு செம் சுடர் வளைய வந்து இறந்து என வலிய வார் சிலை வாங்கி - வில்லி:42 140/2
சொல்லினன் பகைவன்-தன்னை சுடர் முடி துணித்தி என்றே - வில்லி:42 157/4
அன்ன பொழுது எம்பெருமான் பணி கொண்ட சுடர் ஆழி அகற்ற நோக்கி - வில்லி:42 169/3
தன்னை முன் பயந்தோன்-தன்னினும் வடிவம் தயங்கு செம் சுடர் வெயில் எறிப்ப - வில்லி:45 4/3
வல கண் ஆன செம் சுடர் இட கணும் வாகுவும் துடித்து ஆகுலத்துடன் - வில்லி:45 61/1
மீது ஏறு தேரும் தகர்ந்து ஒண் சுடர் வில்லும் அற்றான் - வில்லி:45 83/4
அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகி அவன் அகலமும் திண் புயமும் வடி சுடர் பகழி பல - வில்லி:45 90/1
தூண்டிய கவன துரகத தடம் தேர் சுடர் தர தோன்றிய தோன்றால் - வில்லி:45 238/4
உரு திகழும் கரிய சுடர் உருத்து எழு வெம் கனலாலும் உகாந்தம்-தன்னில் - வில்லி:45 259/2
கொண்டவர் இவர் என்று எண்ணியே சுடரில் கொளுத்திய சுடர் அனையாரை - வில்லி:46 217/2
முருகு இதழி சுடர் அருளும் படைக்கலம் பெற்று இவ்வண்ணம் முடித்தான் அம்மா - வில்லி:46 246/3

 மேல்
 
  சுடர்க்கு (1)
வெவ் அனல் சுடர்க்கு ஒத்த ஓதியாள் வீமசேனனோடு உரை விளம்பினாள் - வில்லி:4 2/4

 மேல்
 
  சுடர்கள் (3)
தொடுத்த நூல் முனிவரோடும் சொல்லினன் சுடர்கள் தம்மில் - வில்லி:28 29/3
மூவரும் சுடர்கள் மூன்றும் மூண்டு என திரண்ட காலை - வில்லி:42 155/2
எல் இயங்கு சுடரினும் மணி சுடர்கள் எழுமடங்கு ஒளி எறிக்கவும் - வில்லி:42 187/3

 மேல்
 
  சுடரவன் (1)
செம் சுடரவன் குண திசையில் தோன்றினான் - வில்லி:11 122/4

 மேல்
 
  சுடராய் (1)
அல் பொழுது அடைந்த ஆயிரம் சுடரும் அநேக நூறாயிரம் சுடராய்
 நற்பொழுது இது என்று யாவரும் வியப்ப நாகர் ஆலயம் வலம் புரிந்து - வில்லி:42 220/2,3

 மேல்
 
  சுடரில் (1)
கொண்டவர் இவர் என்று எண்ணியே சுடரில் கொளுத்திய சுடர் அனையாரை - வில்லி:46 217/2

 மேல்
 
  சுடரினும் (1)
எல் இயங்கு சுடரினும் மணி சுடர்கள் எழுமடங்கு ஒளி எறிக்கவும் - வில்லி:42 187/3

 மேல்
 
  சுடருடை (1)
பரத்துவசனுக்கு உற உரிய கோத்திரி பரி சுடருடை பெயர் முனி குலோத்தமன் - வில்லி:42 200/1

 மேல்
 
  சுடரும் (2)
தூய செம் பரு மணி சுடரும் மாளிகை - வில்லி:12 143/3
அல் பொழுது அடைந்த ஆயிரம் சுடரும் அநேக நூறாயிரம் சுடராய் - வில்லி:42 220/2

 மேல்
 
  சுடரையும் (1)
சோதி மற்று அவன்-தன் உடலின்-நின்று எழுந்து சுடரையும் பிளந்துபோய் மீண்டு - வில்லி:10 139/2

 மேல்
 
  சுடரோன் (2)
செய்ய சுடரோன் அளகை ஆதிபதி கின்னரர்கள் சித்தர் பல சாரணர் மணி - வில்லி:12 113/2
தோளொடு புரையும் செம்பொன் மேருவை சுடரோன் நாக - வில்லி:41 106/3

 மேல்
 
  சுடவே (2)
பரிந்த நெஞ்சினை மீண்டும் அ பாவகன் சுடவே
 கரிந்த கோயிலில் கார் இருள் புலர்ந்த பின் கண்டோர் - வில்லி:3 131/2,3
துரியோதனன் அவர் சொல்லிய சொல் தன் செவி சுடவே
 அரியோடு எதிர் பொர அஞ்சிய அடல் வாரணம் அனையான் - வில்லி:42 57/1,2

 மேல்
 
  சுடிகை (6)
அரவின் வெம் சுடிகை கொண்ட அவிர் மணி சோதி மேன்மேல் - வில்லி:6 29/1
கொழுந்து அமுது சோர விட நாகர் சுடிகை தலை குலைந்து மணி சிந்த நதியாள் - வில்லி:12 106/3
போர் அரா நிருபன் மணி நெடும் சுடிகை ஆயிரம் கொடு பொறுத்த பார் - வில்லி:27 117/3
சிரம் தரு சுடிகை நாக திரள் மணி பலவும் சிந்தி - வில்லி:27 181/1
தொல்லை இடிக்கு அயர்வுற்று உயிர் இற்றுறு சுடிகை அரா எனவே - வில்லி:27 190/3
மின் சுடிகை புயகங்கள் வெருக்கொளும் வெம் கருட கொடியோன் - வில்லி:27 194/1

 மேல்
 
  சுடிகையின் (1)
அரவின் அதிபதி முடி கெழு சுடிகையின் அருண மணி வெயில் அவனியில் எழ நனி பரவி இருள் - வில்லி:44 26/3

 மேல்
 
  சுடு (13)
சுடு சர தூணி கொற்ற புயத்தினில் துதைய தூக்கி - வில்லி:13 20/2
சூலம் நேமி சுடு சரம் தூவினார் - வில்லி:13 56/4
சூலம் நேமி பாலம் வெய்ய சுடு சரம் துரத்தினார் - வில்லி:13 124/3
தோள் விசயம் தொலைத்த திறல் அவுணர் சேனை சுடு சரத்தால் தொலைத்ததுவும் சூழ்ந்த யாவும் - வில்லி:14 5/4
துன்று போர் புரி தவத்தினால் சுடு கணை பல பெற்று - வில்லி:22 49/2
சூடு முடி வீழ ஒரு சுடு கணை தொடுத்தான் - வில்லி:29 57/2
தொலையத்தொலைய யாவரையும் சுடு வெம் கணையால் துரந்துதுரந்து - வில்லி:31 13/2
தொல்லோன் நின்ற நிலை கண்டு துச்சாதனன் தன் சுடு சரத்தால் - வில்லி:37 33/2
அவன் விட்ட சுடு கணைகள் கொடி மற்கடமும் நடுவண் அற வெட்டி அதி தவள மா - வில்லி:40 59/1
தொக்கு வந்து விசயன் மீது சுடு சரம் தொடுக்கவே - வில்லி:42 21/4
சுடு உரை கனல் அன்ன துச்சாதனன் - வில்லி:42 144/1
சுடு கனல் அளித்த திட்டத்துய்மனை அவன் மேல் ஏவி - வில்லி:43 18/2
துட்கோடு உளம் மறுகும்படி சுடு தோமரம் ஒன்றால் - வில்லி:44 65/3

 மேல்
 
  சுடுகின்ற (1)
எஞ்சி நின்று சுடுகின்ற காரணம் இது என்னை என்னலும் இயம்பினான் - வில்லி:10 57/3

 மேல்
 
  சுடுதலின் (1)
மண்டு எரி சுடுதலின் வாடும் மேனியள் - வில்லி:4 19/2

 மேல்
 
  சுடும் (3)
சுடும் அனல் கலுழனாக சுருதியின்படியே கோட்டி - வில்லி:10 91/1
அரும் பகை வலிமையால் அவுணர் ஊர் சுடும்
 பெரும் பிறை அணி சடை பிஞ்ஞகன்-தனது - வில்லி:12 48/1,2
இணை இன்றி எழுந்து சுடும் கனலால் இரதங்களும் வேல் முதல் எ படையும் - வில்லி:45 214/1

 மேல்
 
  சுடும்-கொல் (1)
சுடும்-கொல் என்று அஞ்சிலன் சுவாலை செய்தனன் - வில்லி:21 84/3

 மேல்
 
  சுடுமோ (1)
என்ன ஆண்மை-கொல் எண்ணினான் எண்ணினும் சுடுமோ
 வன்னி தன் பெயர் மருச்சகன் என்பது மறந்தே - வில்லி:3 135/3,4

 மேல்
 
  சுடுவது (1)
தொடங்கி யான் புரி தீவினை என்னையே சுடுவது அல்லது கொற்ற - வில்லி:16 10/1

 மேல்
 
  சுடுவான் (2)
துன்னு வெம் கதை படை மரு சுதனையே சுடுவான்
 என்ன ஆண்மை-கொல் எண்ணினான் எண்ணினும் சுடுமோ - வில்லி:3 135/2,3
ஆனவன் நமது புரத்தையும் சுடுவான் அழன்றனன் போலும் என்று அஞ்சி - வில்லி:9 28/2

 மேல்
 
  சுண்ணம் (3)
முரண்படு சிலை வேள் விட்ட மோகன சுண்ணம் போன்ற - வில்லி:2 93/2
விட்ட வெம் படைகள் எல்லாம் விண்ணிடை சுண்ணம் ஆக - வில்லி:13 80/1
பூழி பட நிலம் மிசை அ பொன் சுண்ணம் கமழ் மேனி புதல்வன் வீழ - வில்லி:29 69/1

 மேல்
 
  சுண்ணமும் (1)
வாச நீரும் வண் சுண்ணமும் முறைமுறை வழங்க - வில்லி:27 82/1

 மேல்
 
  சுணங்கு (2)
சுணங்கு அணி முலையாள் நாளை சூட்டுவள் தொடையல் மாதோ - வில்லி:5 6/4
சுணங்கு அறா முலை தோகையை வார் குழல் - வில்லி:12 172/3

 மேல்
 
  சுத்த (2)
சுத்த நீர் வியாதன் தௌமியன் முதலோர் சொரிந்தனர் சோமன் வந்து உதித்து - வில்லி:6 3/3
தேயமும் பரந்து நின்று மீளவும் சித்தும் சுத்த
 மாயமும் ஆகி நீங்கி வரு பெரு ஞானானந்தம் - வில்லி:39 1/2,3

 மேல்
 
  சுத்தமாக (1)
மத களிறு சுத்தமாக இவனும் அ மகபதி எடுத்த கார்முகமும் அவன் - வில்லி:40 45/2

 மேல்
 
  சுத (1)
கார் இருக்கும் மலர் அளக காந்தாரி சுத உள்ளம் களித்தி என்றே - வில்லி:46 245/4

 மேல்
 
  சுதக்கண (1)
துரியோதனன்-தன் இளையோரில் சுதக்கண பேர் - வில்லி:45 72/1

 மேல்
 
  சுதக்கணன் (2)
சேனாவிந்து சுதக்கணன் பொன் தேர் பிங்கலசன் சலாசந்தன் - வில்லி:32 28/1
விலங்கி நம்மை அமர் விளைக்க விடதன் வில் சுதக்கணன்
 அலங்கல் வேல் அவந்தி மன்னன் அவன் புதல்வன் ஆதியா - வில்லி:42 20/1,2

 மேல்
 
  சுதர் (2)
ஐவர் உளர் சுதர் கை வில் விறலினர் அவ்வியமும் இலர் செவ்வியோர் - வில்லி:4 44/2
மெய் சுதர் முதலா மற்றும் விளம்பிய கிளையை எல்லாம் - வில்லி:12 18/2

 மேல்
 
  சுதன் (14)
சுதன் எனும்படி தோற்றுவித்தனர் அவன் தோன்றி - வில்லி:1 15/2
தூள வண் சடை தோன்றல் அம்பாலிகை சுதன் ஒருவனை நல்க - வில்லி:2 13/2
துனை பொன் தடம் தேர் ஊர்ந்து அறத்தின் சுதன் வந்து எதிர் கொண்டிட மீண்டார் - வில்லி:10 37/4
துதி செய தருமன் சுதன் முதல் எவரும் தொழுது எதிர் வந்து வந்து இறைஞ்ச - வில்லி:10 141/2
அச்சுதன் உரைத்த மாற்றம் அறன் சுதன் மகிழ்ந்து கேட்டு - வில்லி:12 18/1
துப்புடன் தொலைத்து வாயு_சுதன் நின்ற உறுதி நோக்கி - வில்லி:14 101/2
தாதை கூறிய மறை-தனை கொண்டே சுதன்
 ஏதம் உற்றிடாவகை இளைய தம்பியை - வில்லி:16 61/1,2
சூதன் வந்து எடுத்துக்கொண்டு சுதன் என வளர்த்த காலை - வில்லி:27 151/2
மாருத சகாயன் என மாருதன் என கடவுள் மாருத சுதன் கடுகினான் - வில்லி:38 19/4
மாருத சுதன் வல்ல வில் ஆண்மை யார் வல்லார் - வில்லி:42 119/4
சுருக்கம் இல் கங்குல் காலம் சென்ற பின் சுதன் மேல் அன்பு - வில்லி:44 91/3
சூறை மாருதம் போல் விபாகரன் சுதன் நடாவு தேர் சூழ வந்ததே - வில்லி:45 55/4
தோமரம்-தன்னால் வாயு_சுதன் அமர் அழிந்த போதில் - வில்லி:46 33/1
துயில் புரி அமையத்து இமைக்கு முன் சென்னி துணித்தனன் சுதன் என கலங்கி - வில்லி:46 214/2

 மேல்
 
  சுதன்-தன் (1)
இந்திரன் சுதன்-தன் எண்ணம் யாவது என்று இனிதின் எண்ணி - வில்லி:12 68/1

 மேல்
 
  சுதன்-தனை (1)
துண்ணென வெருக்கொள முன் நின்றருள் பகீரதி சுதன்-தனை வியாள துவசன் - வில்லி:28 66/2

 மேல்
 
  சுதன்மை (1)
மொய் வரு சுரர்கள் சூழ முதன்மை சேர் சுதன்மை எய்தி - வில்லி:13 1/3

 மேல்
 
  சுதன்மையினும் (1)
சோதிடத்தோர் நாள் உரைப்ப சுதன்மையினும் முதன்மை பெற தொடங்கினானே - வில்லி:10 6/4

 மேல்
 
  சுதனுக்கு (2)
தொல் விசயம் உற்ற சுதனுக்கு உரியள் என்றான் - வில்லி:23 15/4
துச்சாதனா இ மொழி சென்று கங்கை_சுதனுக்கு உரைக்க எனவே - வில்லி:37 6/1

 மேல்
 
  சுதனுடன் (2)
சொல்லிய வில் கை வாயு_சுதனுடன் உருமேறு என்ன - வில்லி:39 13/3
விதித்தலை பட்ட காதல் சுதனுடன் விளிவேன் என்னா - வில்லி:41 148/4

 மேல்
 
  சுதனும் (5)
இரதம் மேல் கொண்ட அநுசனும் சுதனும் இமைப்பினில் பன் முறை தேர்ந்து - வில்லி:9 26/2
துணைவரும் தானும் கங்கா_சுதனும் மற்று எவரும் சூழ - வில்லி:11 2/2
தொல் பகீரதி மைந்தனும் துரோணனும் சுதனும்
 வில் விதூரனும் கிருபனும் முதலிய வேந்தர் - வில்லி:27 72/1,2
துன்னு கங்கை_மகனும் துரோணனொடு சுதனும் நீதி புனை விதுரனும் - வில்லி:27 104/1
வேறுபட்டு அமர் உடைந்தவர்களும் திருகி மேலிட சகுனியும் தினகரன் சுதனும்
 ஆறியிட்ட ரத குஞ்சர துரங்கமமும் ஆக இப்படி பொரும் படையொடு அன்று நனி - வில்லி:42 77/2,3

 மேல்
 
  சுதனை (4)
சொரிந்து கனலின் உபயாசன் இமைப்பில் சுதனை தோற்றுவித்தான் - வில்லி:3 85/4
விரோசனன் சுதனை கங்கா_சுதனொடும் வெகுளி மாற்றி - வில்லி:25 1/2
வில் தரும் கணைகளால் விழ பொருது வெயிலவன் சுதனை மீளவும் - வில்லி:42 188/3
சொல்லினால் உயர் ஆயுள் வேதியர் சுதனை இன்று அமரில் - வில்லி:44 34/2

 மேல்
 
  சுதனையே (2)
தூதை ஏவி மணம் உற்று இரந்தனன் விசும்பு உலாவு நதி சுதனையே - வில்லி:1 137/4
துன்னு வெம் கதை படை மரு சுதனையே சுடுவான் - வில்லி:3 135/2

 மேல்
 
  சுதனொடும் (1)
விரோசனன் சுதனை கங்கா_சுதனொடும் வெகுளி மாற்றி - வில்லி:25 1/2

 மேல்
 
  சுதனோடு (1)
மாறு கொண்டவர் ஆவி கொள் நீள் கதை மாருதன் சுதனோடு இவண் ஓர் உரை - வில்லி:46 182/1

 மேல்
 
  சுதாயு (3)
புகு நிலம்-தனில் சற்றும் நின்றிலன் பொரு சுதாயு தன் போர் பொறாமையின் - வில்லி:35 4/2
துன்னு நாமமும் சுதாயு மற்று ஒருவரால் தோற்று உயிர் அழிவு இல்லான் - வில்லி:42 35/3
சுதாயு என்பவன் பல பெரும் படையுடன் துறக்கம் எய்திய பின்னர் - வில்லி:42 37/2

 மேல்
 
  சுதேட்டிணை (8)
துண்ணென வெரீஇயினள் சுதேட்டிணை விரும்பி - வில்லி:19 34/2
தூதுளங்கனி வாய் முத்த வாள் நகை சுதேட்டிணை பெயராளுழை துன்னினாள் - வில்லி:21 7/4
மொழி அலாத மொழியை சுதேட்டிணை மொழிந்தபோது முதுக்குறைவு உள்ள அ - வில்லி:21 17/1
செம் திரு அனைய சுதேட்டிணை என்னும் தெரிவையும் தெருமரல் உழந்தாள் - வில்லி:21 45/3
மற்றை நாள் அந்த சுதேட்டிணை கோயில் மன்னவன் மைத்துனன் வரலும் - வில்லி:21 52/2
பேடி தேர் விட சென்றனன் சுதேட்டிணை பிள்ளை - வில்லி:22 32/4
விடம் படு வெகுளி வேல் கண் சுதேட்டிணை விளம்ப கேட்டு ஆங்கு - வில்லி:22 112/3
தோன்றலும் பின்னர் சென்று சுதேட்டிணை கோயில் எய்த - வில்லி:22 134/2

 மேல்
 
  சுதேட்டிணை-தன் (1)
சொன்ன சாயல் சுதேட்டிணை-தன் திரு துணைவர் நூற்றுஒருநால்வரில் தோற்றமும் - வில்லி:21 1/2

 மேல்
 
  சுதேட்டிணைக்கு (1)
தொய்யில் ஆதி சுதேட்டிணைக்கு ஒப்பனை - வில்லி:21 86/1

 மேல்
 
  சுதை (3)
சுதை நிலா எழு மாளிகை தலத்திடை தூ நிலா எழு முன்றில் - வில்லி:2 30/2
மாட்டு வண் சுதை மண்டபத்து ஓதையும் - வில்லி:21 85/3
சுதை நிலா ஒளி சூழ் மண்டபத்திடை - வில்லி:21 91/1

 மேல்
 
  சுந்தர (5)
சுந்தர பொன் தோள் வேந்தர் தொழில் புரிந்து ஏவல் செய்ய - வில்லி:11 9/2
சுந்தர மரகத சோதி வீரனே - வில்லி:12 126/3
சுந்தர முகில் ஒலி தூங்க தூங்குமால் - வில்லி:12 144/4
சுந்தர வாலதி சுற்றிய தோற்றம் - வில்லி:14 52/2
சுந்தர கிரிகள் போலும் தோளினான் தோன்ற சொல்வான் - வில்லி:22 136/4

 மேல்
 
  சுந்தரன் (2)
சுந்தரன் விசாலக்கணன் வீர வாசி பௌதுண்டனும் - வில்லி:36 6/2
சுந்தரன் வயங்கு திரள் தோள்-தனில் எறிந்தான் - வில்லி:37 22/4

 மேல்
 
  சுந்தோபசுந்தர் (1)
சுராரிகள்-தம்மில் சுந்தோபசுந்தர் என்று இருவர் தங்கள் - வில்லி:6 42/3

 மேல்
 
  சுப்ரதீகம் (1)
நிகர் அல இதற்கு நாமம் உரைசெயின் நிலை உடைய சுப்ரதீகம் இதன் வலி - வில்லி:40 52/2

 மேல்
 
  சுபத்திரை (3)
துன்னி இருவரும் ஒருப்பட்டு இருந்த காலை சுபத்திரை அ தடம் குன்றின் சூழல் ஓர்சார் - வில்லி:7 56/1
தூங்கு கண்ணினள் சுபத்திரை தோழியர் பலரும் - வில்லி:7 59/3
தொல் இலக்கணம் பலவுடை சுபத்திரை ஒரு தன் - வில்லி:7 63/3

 மேல்
 
  சுபத்திரையும் (1)
சூது அடர் பச்சிளம் கொங்கை பச்சை மேனி சுபத்திரையும் தோழியர்கள் சூழ வந்தாள் - வில்லி:7 54/4

 மேல்
 
  சுபலன் (5)
மை அறு சுபலன் கன்னி வயினிடை கருப்பம் சேர - வில்லி:2 70/1
துன்னிய மகிழ்நனாலும் துலங்கிய சுபலன் பாவை - வில்லி:2 80/2
வஞ்சக சுபலன் தரு மைந்தனை - வில்லி:12 10/1
அன்னையை சுபலன் பாவை அருகுற இருத்தி உங்கள் - வில்லி:12 17/1
தூ நாகம் உரும் ஒலி கேட்டு அயர்வது போல் வீழ்ந்து அழுதாள் சுபலன் பாவை - வில்லி:46 240/4

 மேல்
 
  சும்மைகள் (1)
சரித்தன சும்மைகள் தங்கு பண்டியும் - வில்லி:11 108/2

 மேல்
 
  சுமக்க (1)
சூழ் இகல் பணி குலம் சுமக்க வல்லவோ - வில்லி:3 24/2

 மேல்
 
  சுமக்கல் (1)
சூது அடர் கொங்கை பொன் தோள் சுரி குழல் சுமக்கல் ஆற்றா - வில்லி:10 76/3

 மேல்
 
  சுமக்கும் (3)
துன்னும் வாய் நஞ்சு கக்கி சுழன்று மண் சுமக்கும் கொற்ற - வில்லி:14 103/3
சுமக்கும் மேதினி ஆளுவோர் வினை வேறுபட்டது சொல்வரே - வில்லி:26 13/4
தொடை உண்ட மலர் தும்பை சுமக்கும் திரள் தோளார் - வில்லி:44 66/2

 மேல்
 
  சுமடீர் (1)
தூர் ஆறுமாறு நினையாமல் உங்கள் தொழிலே புரிந்த சுமடீர்
 ஓர் ஆறு பேத சமயங்களுக்கும் உருவாகி நின்ற ஒருவன் - வில்லி:37 1/2,3

 மேல்
 
  சுமந்த (5)
தான் இருந்த அரிமுகம் செய் தாள் சுமந்த தவிசின் மேல் - வில்லி:3 70/1
கற்பால் மிக்கு உயர் வேள்வி கனல் சுமந்த மடவரலை கண் இலாதோன் - வில்லி:11 259/3
கற்பால் மிக்கு உயர் வேள்வி கனல் சுமந்த மடவரலை கண் இலாதோன் - வில்லி:11 269/3
அரி சுமந்த பேர் ஆசனத்து அழகுடன் இருந்த - வில்லி:27 88/3
தந்த தொழிலின் அரி சுமந்த தவிசினிடையே உடன் இருத்தி - வில்லி:27 228/3

 மேல்
 
  சுமந்தவனே (1)
சூறியிட்டனன் வலம்புரி அலங்கல் புனை தோளில் எ புவனமும் தனி சுமந்தவனே - வில்லி:42 77/4

 மேல்
 
  சுமந்து (5)
துன்று வார் சிலை மனிதனை சுமந்து தோள் வருந்தும் - வில்லி:14 29/3
தோள் இரண்டினும் நாள்-தொறும் இரண்டு அம் தண் சுரும்பினை விரும்பினன் சுமந்து
 தாள் இரண்டு உடையது ஒரு கரும் குன்றம் சரிப்ப போல் அகண்டமும் சரிப்பான் - வில்லி:15 5/1,2
கற்றை வார் குழலில் பூழியும் கண்ணீர் கலந்த வான் கொங்கையும் சுமந்து ஆங்கு - வில்லி:21 52/3
துளி வரும் புனல் பரிந்து அருந்தி இடு சோறு தின்று உயிர் சுமந்து தோள் - வில்லி:27 121/3
அசைய நின்று சுமந்து இளைத்தனர் கீழை நாகரும் அடையவே - வில்லி:29 36/4

 மேல்
 
  சுமித்திரன் (1)
துன்ன அரும் தடம் தேர் ஆண்மை சுமித்திரன் முதலா உள்ள - வில்லி:46 38/3

 மேல்
 
  சுமை (3)
சுமை தராபதி மதி இவள் உரோகிணி என்னவே தொழ தக்காள் - வில்லி:2 23/4
தோற்றமும் உண்டு நுங்கள் சுமை இவர் சுமையும் என்றார் - வில்லி:2 116/4
உற தளர் சிந்தையோடு தனது உடல் சுமை கொண்டு போயினனே - வில்லி:40 25/4

 மேல்
 
  சுமைகள் (1)
எத்தனை உடல் சுமைகள் எத்தனை உறுப்பின் நிணம் எத்தனை கொடி குடர்களோடு - வில்லி:38 25/2

 மேல்
 
  சுமையும் (1)
தோற்றமும் உண்டு நுங்கள் சுமை இவர் சுமையும் என்றார் - வில்லி:2 116/4

 மேல்
 
  சுயோதன (1)
கூற்று அன சுயோதன குமரனே இவன் - வில்லி:3 20/1

 மேல்
 
  சுயோதனர்கள் (1)
தொன்று படு நூல் முறையின் மறையினொடு உதிட்டிர சுயோதனர்கள் ஆதி எவரும் - வில்லி:3 47/2

 மேல்
 
  சுயோதனற்கு (2)
பார் படைத்த சுயோதனற்கு படை எடேன் அமரில் என பணித்த கோவை - வில்லி:27 1/3
வீரருக்கு முனை தாமன் சுயோதனற்கு சூள் உரைத்து மீண்டான் ஐவர் - வில்லி:46 245/2

 மேல்
 
  சுயோதனன் (22)
சொன்ன நாள் வழுவுறாமல் சுயோதனன் தோன்றினானே - வில்லி:2 77/4
தீங்கு ஒரு வடிவமாம் திறல் சுயோதனன்
 பாங்கு இவன் நமக்கு என பரிதி மைந்தனை - வில்லி:3 1/2,3
துணைவரோடு வரி கழல் சுயோதனன் களிக்கவே - வில்லி:3 62/4
துன்மதியான சுயோதனன் மாழ்கி - வில்லி:3 97/1
துட்பதத்துடன் அழுதிடும் சுயோதனன் முதலோர் - வில்லி:3 134/2
சூதன் மைந்தன் சுயோதனன் தோழனை - வில்லி:12 11/2
தூள மா முனி ஒருவனோடு அறிவு இலா சுயோதனன் உரைசெய்ய - வில்லி:16 4/2
பார் கொள நினைந்து சுயோதனன் விடுப்ப படர் வனம் புகுந்த பாண்டவரில் - வில்லி:19 26/3
கெட்ட வெம் படை கெட்டமை சுயோதனன் கேளா - வில்லி:22 24/1
மிண்டுவீர் என கூறியே சுயோதனன் மீண்டான் - வில்லி:22 53/4
தென்னிடும் அலங்கல் மாலை சுயோதனன் சிந்துராயன் - வில்லி:22 97/2
சொல்லினால் ஒரு தூதினில் அறியலாம் சுயோதனன் நினைவு என்று - வில்லி:24 2/3
கல்வி தூய நெஞ்சு இலாத அ சுயோதனன் கழறிய மொழி கேட்டு - வில்லி:24 14/1
தொடைப்படு தும்பை மாலை சுயோதனன் சூழ்ச்சி ஆக - வில்லி:28 16/2
ஆயு அற்றவர் சுயோதனன் இளைஞர் ஏழ்_ஐவர் - வில்லி:42 120/1
தூர நின்றவர் இருவரும் உடன்றமை சுயோதனன் கண்ணுற்றான் - வில்லி:42 139/4
பொங்கு அழல் சிந்தை சுயோதனன் கங்கை புனல் விளையாட்டிடை புதைத்த - வில்லி:45 9/1
சொல்லிய நா என் படும் மற்று ஒருவன் சொன்னால் சுயோதனன் ஆதலின் பொறுத்தேன் சொன்னது என்று - வில்லி:45 26/3
என கொண்டு சுயோதனன் பேர் இரக்கமுடன் அழுது அரற்ற இருந்த வேந்தர் - வில்லி:45 262/1
முரண் உடை சுயோதனன் முதுகுதந்த பின் - வில்லி:46 64/2
மாறி நின்ற சுயோதனன் மீளவும் வாயு_மைந்தனை வாகுவும் மார்பமும் - வில்லி:46 185/1
அற்றை அடல் அமரில் சுயோதனன் அற்ப உயிர் நிலை நிற்ப நீடு உடல் - வில்லி:46 196/3

 மேல்
 
  சுயோதனன்-தன் (1)
வென்றனையே சுயோதனன்-தன் மகவுடனே மகவு அனைத்தும் விடம் கால் அம்பின் - வில்லி:41 140/3

 மேல்
 
  சுயோதனனுக்கு (1)
அணியும் கழல் கால் சுயோதனனுக்கு அருகு ஆசனத்தர் இவர் என்றார் - வில்லி:5 36/4

 மேல்
 
  சுயோதனனும் (5)
தவனன் மைந்தனும் சுயோதனனும் இசைந்து தனதனும் - வில்லி:3 71/1
கன்ன சவுபலர் முதலாம் காவலரும் சுயோதனனும் கரந்தான் வெய்யோன் - வில்லி:42 169/1
குருவுடனே போர் செய்தார் தம்பியரும் சுயோதனனும் கொற்ற வேந்தர் - வில்லி:42 174/2
அதிரும் சுயோதனனும் ஒர் உயர் கதை அவன் மன்றல் மார்பின் உரனொடு எறிதர - வில்லி:44 83/2
தத்தின புரவி தேர் சுயோதனனும் சமீரணன் தனயனால் மடியும் - வில்லி:45 7/2

 மேல்
 
  சுயோதனாதியர் (2)
துராசர் அன்பு இலர் என் சொல் இன்று சுயோதனாதியர் கை கொளார் - வில்லி:26 8/2
பாரமான சுயோதனாதியர் என்னும் நூறு பசு படுத்து - வில்லி:26 16/2

 மேல்
 
  சுர (3)
சுர சமூகமும் சுராரிகள் சமூகமும் சூழ - வில்லி:1 33/1
துன்று தன் சேனை சுர கணம் சூழ சுரபதி துறக்கம்-அது அடைந்தான் - வில்லி:9 53/2
அருத்தி ஈதல் பொன் சுர தருவினுக்கும் மற்று அரிது நீ அளித்தியோ என்று - வில்லி:27 238/1

 மேல்
 
  சுரக்கும் (3)
பார் வளம் சுரக்கும் செல்வ பரப்பினும் பரந்த அன்றே - வில்லி:2 89/4
பூ இனம் சுரும்பை அழைக்கும் வண் பழன புது வளம் சுரக்கும் நாடு அனைத்தும் - வில்லி:6 25/3
நா கையா புகழான் பெண்ணை நதி வளம் சுரக்கும் நாடன் - வில்லி:44 90/1

 மேல்
 
  சுரத்திடை (1)
சேறு இலாத வெம் சுரத்திடை செழும் புனல் நுகரும் - வில்லி:16 49/3

 மேல்
 
  சுரத்தில் (1)
பழிப்படு சுரத்தில் முளி பாதவம்-அது ஆனான் - வில்லி:41 177/4

 மேல்
 
  சுரத (4)
சுரத மங்கையர் முலை குவடு அணை வரை தோளான் - வில்லி:1 32/2
விரும்பிய சுரத போகம் மேவரு குறிப்பும் ஆகி - வில்லி:2 98/2
சுரத தாது வீழ்ந்த துரோணகும்பம்-தன்னில் - வில்லி:3 31/3
சுரத மென்_கொடியும் நீரும் தொண்டு ஒழிந்து உரியீர் ஆமின் - வில்லி:11 268/3

 மேல்
 
  சுரதம் (2)
சுரதம் முற்றிய என் தந்தை-தன் பொருட்டால் பெறுவல் என்று இன்னதும் சொன்னான் - வில்லி:1 104/4
சுரதம் ஆடும் மகளிரை தேடி நின் துணைவன் வேட்கையும் சோகமும் மாற்றிடு - வில்லி:21 9/3

 மேல்
 
  சுரந்திடும் (1)
சுரந்திடும் புயல்கள் அனைத்தையும் நெடு நீர் சொரிந்து அவித்திடுக என சொல்லி - வில்லி:9 29/2

 மேல்
 
  சுரந்து (1)
சுரந்து மும்மதமும் பாயும் துதிக்கை வாரணங்கள் சூழ - வில்லி:22 129/2

 மேல்
 
  சுரபதி (9)
மிகை படைத்த அ சுரபதி ஆயிரம் விழிகளும் கண போதில் - வில்லி:9 25/2
துன்று தன் சேனை சுர கணம் சூழ சுரபதி துறக்கம்-அது அடைந்தான் - வில்லி:9 53/2
சொன்ன வாசகம் கேட்ட சுரபதி
 கன்னம் வெந்து கண் ஆயிரமும் புனல் - வில்லி:12 169/1,2
வேய் இரும் தெரியலாற்கு சுரபதி விடையும் ஈந்தான் - வில்லி:13 19/4
துள்ளினர் இமையவர் சுரபதி முதலோர் - வில்லி:13 143/4
சொல்லு-மின் என்றான் என்றலும் தொழுது சுரபதி மகன் இவை சொல்வான் - வில்லி:19 2/4
சொலற்கு அரும் புகழ் சுரபதி கொடுப்ப அ தோன்றலும் தொழுது கை கொண்டான் - வில்லி:27 241/4
விண் சுரபதி வந்து அன்று உனக்கு அளித்த வேலினால் வீமன் மா மகனை - வில்லி:42 208/2
தூர்த்தன் வெம் பரி தேர் விடும் அளவும் இ சுரபதி மகனோடும் - வில்லி:46 52/2

 மேல்
 
  சுரபதி-தனக்கு (1)
சுரபதி-தனக்கு வாழ்வு வரும்வகை சுரர் உலகு அளித்த தோழன் இவன் அரோ - வில்லி:40 46/4

 மேல்
 
  சுரபதியும் (1)
வியன் உம்பர் பல கணமும் சுரபதியும் சென்று எழில் கொள் விசும்பில் மேவ - வில்லி:10 2/1

 மேல்
 
  சுரபி (1)
துயக்கம் அற இ கணத்தில் தெய்வ போக சுரபி மலர் அளித்திடுவன் என்று சொல்லி - வில்லி:14 15/3

 மேல்
 
  சுரபியின் (1)
காட்டில் உள்ளன சுரபியின் கணங்களும் கவர்ந்தார் - வில்லி:22 27/2

 மேல்
 
  சுரமும் (1)
கல் வரையும் பாலை கடும் சுரமும் கான்யாறும் - வில்லி:27 53/1

 மேல்
 
  சுரர் (13)
சொன்னான் அது கேட்டு உளம் மகிழ்ந்தார் சுரர் கோ மகனும் துணைவனுமே - வில்லி:10 36/4
சுரர் பெரும் தச்சன் செய்த தொல் நகர் வீதி புக்கார் - வில்லி:10 72/3
சுரர் தினம் ஈர்_ஆறு அம் கண் துன்னுதிர் மன்னும் நாட்டில் - வில்லி:11 275/2
சொற்றனன் சுரர் கோ முன் தொழுது அரோ - வில்லி:12 168/4
வழுவாத சுரர் ஆக நரர் ஆக புள் ஆக மா ஆக புன் - வில்லி:22 1/3
சொல் கவ்வையாக நினையற்க கொன்று சுரர் நாடு அளிப்பன் இனி உன் - வில்லி:37 5/3
சுரபதி-தனக்கு வாழ்வு வரும்வகை சுரர் உலகு அளித்த தோழன் இவன் அரோ - வில்லி:40 46/4
சுரர் உலோகம் மகிழ்ந்து அணைந்த துரோணன் மா மகன் மேல் - வில்லி:44 44/1
சுரர் உலகு எய்திய துரோணன் மைந்தனை - வில்லி:45 127/1
துன்னி பிளந்து சுரர் உலகம் ஏற்றுதலும் - வில்லி:45 157/2
வாழ்ந்தார் சுரர் ஆகி வான் மாதர் மெய் கலந்தே - வில்லி:45 177/4
தூரியம் கறங்கு அமரிடை உடல் விழ சுரர் உலகு உயிர் எய்த - வில்லி:45 182/3
உயிர் கொண்டது சுரர் உறையும் வானுலகு உடல் கொண்டது தனதுடைய பூமியே - வில்லி:46 235/4

 மேல்
 
  சுரர்க்கு (2)
ஈர்_ஆறும் ஒன்றும் சுரர்க்கு உள்ள நாள் சென்ற இனி நம்முடன் - வில்லி:22 3/1
இலக்கம் இல் சுரர்க்கு இடம் உதவு கோத்திர எழில் குவடு ஒடித்தவன் உதவு கூற்றமே - வில்லி:42 199/4

 மேல்
 
  சுரர்கள் (1)
மொய் வரு சுரர்கள் சூழ முதன்மை சேர் சுதன்மை எய்தி - வில்லி:13 1/3

 மேல்
 
  சுரர்களும் (3)
துவம் மிகு முனிவரோடு சுரர்களும் தோயும் நல் நீர் - வில்லி:46 126/1
சுரர்களும் உருக இரங்கினான் வரி தொடு சிலை விசைய துரங்கதாமனே - வில்லி:46 200/4
தூய சிந்தை சுரர்களும் வல்லரோ - வில்லி:46 232/4

 மேல்
 
  சுரராசன் (1)
யூகமும் பிளந்து சுரராசன் மைந்தன் முந்து இரதம் ஊருகின்ற செம் கண் நெடுமால் - வில்லி:38 32/3

 மேல்
 
  சுரருடனே (1)
சூடுகின்ற துழாய் முடியோன் சுரருடனே முனிவர்களும் சுருதி நான்கும் - வில்லி:27 17/1

 மேல்
 
  சுரரும் (4)
துலக்கம் மிக்கு வருதல் கண்டு சுரரும் நின்று துதி செய்தார் - வில்லி:42 23/4
துரத்தலின் மறத்தினன் இவன் எனா பலர் துதித்து அதிசயித்தனர் சுரரும் வாழ்த்தியே - வில்லி:42 204/4
தூய நலம் தரு கங்கை என பல சுரரும் தோய் - வில்லி:46 103/1
சென்று சுரரும் படியும் தீர்த்தங்கள் திசை-தோறும் - வில்லி:46 149/3

 மேல்
 
  சுரரோடும் (1)
துன்னினன் சுரரோடும் சுரேசன் போய் - வில்லி:12 171/2

 மேல்
 
  சுராசுரர் (2)
சுராசுரர் வியக்கும் கஞ்சனை மலைவான் சூரன் மா மகன் வயிற்று உதித்தான் - வில்லி:10 116/3
இரு படையும் ஒத்துடன் நெருங்கின சுராசுரர் எதிர்ந்து பொரு பூசல் எனவே - வில்லி:28 65/2

 மேல்
 
  சுராசுரரில் (1)
சேதி குல நரபதியும் செய்த அமர் சுராசுரரில் செய்தார் உண்டோ - வில்லி:10 130/4

 மேல்
 
  சுராரி (1)
தோள் வலியால் விலக்கவும் அ தொடை போய் வாச தொடை மிடை மார்பகம் அணுகு சுராரி தோள்கள் - வில்லி:43 41/2

 மேல்
 
  சுராரிகள் (1)
சுர சமூகமும் சுராரிகள் சமூகமும் சூழ - வில்லி:1 33/1

 மேல்
 
  சுராரிகள்-தம்மில் (1)
சுராரிகள்-தம்மில் சுந்தோபசுந்தர் என்று இருவர் தங்கள் - வில்லி:6 42/3

 மேல்
 
  சுரி (7)
சுரி குழல் மேகம் மாரி துளித்திட எதிர்கொள்வாரும் - வில்லி:10 74/2
சூது அடர் கொங்கை பொன் தோள் சுரி குழல் சுமக்கல் ஆற்றா - வில்லி:10 76/3
சுரி குழல் மேகலை சோர ஓடினார் - வில்லி:11 118/4
துவர் இதழ் தவள மூரல் சுரி_குழல்-தன்னை இன்னே - வில்லி:11 198/2
சொல் நேர் உரைக்கு தான் பிறர்க்கு தொண்டாய்விட்டு சுரி_குழலை - வில்லி:11 238/3
சுரி குழல் குலைய நின்ற திரௌபதி சுருதி முந்நூல் - வில்லி:11 277/1
காரில் ஐந்துமடங்கு புலம்பின காகளம் சுரி சங்கு முழங்கின - வில்லி:42 126/1

 மேல்
 
  சுரி_குழல்-தன்னை (1)
துவர் இதழ் தவள மூரல் சுரி_குழல்-தன்னை இன்னே - வில்லி:11 198/2

 மேல்
 
  சுரி_குழலை (1)
சொல் நேர் உரைக்கு தான் பிறர்க்கு தொண்டாய்விட்டு சுரி_குழலை
 பின்னே தோற்க உரிமையினால் பெறுமோ என்று பேசீரோ - வில்லி:11 238/3,4

 மேல்
 
  சுரிகை (1)
எங்கும் மலைத்து எழு செம் சுரிகை திரள் தண்டம் இவற்றினொடும் - வில்லி:27 202/3

 மேல்
 
  சுரிகையொடு (1)
சுரிகையொடு அற்று விழுந்தன மங்கையர் துனியில் அரும்பு கையே - வில்லி:44 60/4

 மேல்
 
  சுரிசங்கின் (1)
துந்துபியின் குலம் முழங்க சுரிசங்கின் குழாம் தழங்க துலங்க வேட்டார் - வில்லி:7 41/4

 மேல்
 
  சுரிமுகங்களில் (1)
சுரிமுகங்களில் பேர் இயங்களில் எழு துவனியால் பகிரண்டம் - வில்லி:45 186/1

 மேல்
 
  சுரிமுகம் (1)
தொடங்கி நாத வெம் முரசுடன் சுரிமுகம் தழங்க - வில்லி:7 77/1

 மேல்
 
  சுருக்கம் (1)
சுருக்கம் இல் கங்குல் காலம் சென்ற பின் சுதன் மேல் அன்பு - வில்லி:44 91/3

 மேல்
 
  சுருக்கி (1)
சுருக்கி அந்தரத்தில் சுழற்றினன் எறிந்தான் தொடு கழல் இராகவன் தம்பி - வில்லி:15 19/3

 மேல்
 
  சுருக்கிய (1)
போது புக்கது என்று இதம்பட சுருக்கிய பூம் பட்டு - வில்லி:27 86/3

 மேல்
 
  சுருக்கினான் (1)
துன்னிய மலை என சுருக்கினான் அரோ - வில்லி:21 79/4

 மேல்
 
  சுருக்குக (1)
சுருக்குக என்று துதித்தனன் வீமன் - வில்லி:14 56/4

 மேல்
 
  சுருக்கும் (1)
சுருக்கும் கண மணி நீள் வெயில் சுடர் மாளிகை வேறு ஒன்று - வில்லி:12 154/2

 மேல்
 
  சுருங்காமல் (2)
ஓது இடத்தில் சுருங்காமல் செழும் துகிர் உத்தரம் பரப்பி உலகு ஓர் ஏழும் - வில்லி:10 6/2
தும்பி மா பரிமா உள தேர் உள சுருங்கின சுருங்காமல்
 நும்பிமார்களில் இருந்தவர்-தம்மொடும் நுவல் அரும் பல கேள்வி - வில்லி:45 181/1,2

 மேல்
 
  சுருங்கின (1)
தும்பி மா பரிமா உள தேர் உள சுருங்கின சுருங்காமல் - வில்லி:45 181/1

 மேல்
 
  சுருத (1)
சுருத கீர்த்தியும் உடன் மலைந்து தொடங்கினார் ஒருபால் - வில்லி:44 46/2

 மேல்
 
  சுருதி (31)
சூழ்க வண் தமிழ் ஓங்குக தேங்குக சுருதி
 வீழ்க பைம் புயல் விளங்குக வளம் கெழு மனு நூல் - வில்லி:1 2/2,3
சுருதி வாய்மையின் யோசனை பரப்பு எழு சுகந்தமும் எனக்கு ஈந்து - வில்லி:2 5/3
வயங்கும் சுருதி வாய்மையினால் மன்னும் குருக்கள் பதி நீங்கி - வில்லி:3 82/2
மன்னும் கடல் ஆர் அமுது என்ன வழங்கு சுருதி அவி நலத்தால் - வில்லி:3 89/2
துருபதன் முன்னர் வந்து தோன்றினன் சுருதி யாவும் - வில்லி:5 71/3
பாடும் சுருதி மறைவாணரும் பாரில் உள்ள - வில்லி:5 90/1
தொழு முரசுடன் வெள் வலம்புரி முழங்க சுருதி மா முனிவரும் தொக்கார் - வில்லி:6 2/4
சோலையில் பயிலும் குயிலையும் சுருதி சுரும்பையும் நிரைநிரை துரப்ப - வில்லி:6 19/2
அதியான நெடும் சுருதி ஆசி கூறி ஆகம் உற தழீஇ மகிழ்வுற்று ஆல நீழல் - வில்லி:7 53/2
உங்கார மதுகரங்கள் ஓங்கார சுருதி எடுத்து ஓத வேள்வி - வில்லி:8 3/3
சுருதி வேள்வி நூறு உடையவன் சிறகு அற துணித்த வாய்-தொறும் பொங்கி - வில்லி:9 14/3
சுருதி படியே வர ராயசூய பெயர் மா மகம் தொடங்க - வில்லி:10 39/1
வரனுடை சுருதி நான்கும் வகுத்தவன் ஆதி ஆன - வில்லி:10 68/3
சுருதி மா மகம் செய் புனிதனை நோக்கி தொல் முனிவரையும் நோக்கி - வில்லி:10 111/4
சுரி குழல் குலைய நின்ற திரௌபதி சுருதி முந்நூல் - வில்லி:11 277/1
சுற்றிய கணங்களும் சுருதி ஓசையும் - வில்லி:12 130/2
சொல்லும் நூல்களில் பெரியது ஏது அரிய மெய் சுருதி
 இல்லறத்தினுக்கு உரியது ஏது எண்ணுடை இல்லாள் - வில்லி:16 55/1,2
சுருதி கடவுள் அனையானை சுனை நீர் படிந்து வர சொல்லி - வில்லி:17 6/1
துருபதன் அளித்த பாவையும் தாமும் சுருதி மா முனி கணம் பலவும் - வில்லி:19 1/2
சொன்னவை மறுத்து மாறு சொல்வரோ சுருதி வல்லாய் - வில்லி:22 122/4
தூரில் ஆசை அற துறந்தருள் சுருதி மா முனி சொல்லவே - வில்லி:26 9/4
சூடுகின்ற துழாய் முடியோன் சுரருடனே முனிவர்களும் சுருதி நான்கும் - வில்லி:27 17/1
சுருதி என்னும் வெம் சாபமேல் அம்பு கை தொடுத்து - வில்லி:27 84/2
சுருதி அன்ன தூ மொழி துரோணன் மேல் நடக்கவே - வில்லி:40 37/3
ஏற்றி அடைவே சுருதி யாவையும் எடுத்து - வில்லி:41 173/2
சுருதி மா முனி துரோணனும் பழைய திட்டத்துய்மனொடு துன்னினான் - வில்லி:42 186/3
தொட்ட தண்டும் மிதியடியும் ஆகி உயர் சுருதி வாய்மையொடு தோன்றினான் - வில்லி:43 42/4
மருவ அரும் சுருதி கூறும் நிலை நாலும் வழுவாது - வில்லி:45 194/1
துஞ்சிய நின் சேனை எல்லாம் மீண்டு வர நீ அறையும் சுருதி இற்றை - வில்லி:46 132/3
நாள மலர் பொய்கையின்-நின்று எழுவான் மெய் சுருதி மறை நவிலும் நாவான் - வில்லி:46 139/2
நாடிய சொல் சுருதி நிகழ் நாவினான் சஞ்சயனும் நள்ளென் கங்குல் - வில்லி:46 239/1

 மேல்
 
  சுருதிக்கு (1)
சூடினர் சுருதிக்கு எட்ட ஒணாது ஒளிரும் சுடர் மணி துய்ய சோதியையே - வில்லி:10 149/4

 மேல்
 
  சுருதிகள் (1)
தோத்திரம் ஆன தெய்வ சுருதிகள் யாவும் நான்கா - வில்லி:12 25/1

 மேல்
 
  சுருதியால் (3)
சுருவையால் முகந்த நெய்யை சுருதியால் ஓமம் செய்தான் - வில்லி:10 106/4
துன்றிய உவகை தூண்ட சுருதியால் ஆசி சொல்லி - வில்லி:13 26/2
சோதி வான நதி மைந்தனும் பழைய சுருதியால் உயர் துரோணனும் - வில்லி:27 98/1

 மேல்
 
  சுருதியின் (2)
சுருதியின் தொழில் முதலிய தொழில் அனைத்தினுக்கும் - வில்லி:1 37/3
துளவ மாலை கமழ் மௌலி நாதன் உறை துவரை எய்தி உயர் சுருதியின்
 கிளவியால் முனிவர் தொழு பதம் தொழுது கேசரி துவச வீரனுக்கு - வில்லி:10 53/2,3

 மேல்
 
  சுருதியின்படியே (1)
சுடும் அனல் கலுழனாக சுருதியின்படியே கோட்டி - வில்லி:10 91/1

 மேல்
 
  சுருதியினால் (1)
முன்னும் சுருதியினால் உயர் முனி வீரனை முனியா - வில்லி:41 112/1

 மேல்
 
  சுருதியோ (1)
சொன்ன நால் வகை சுருதியோ கருதி நீ எய்தற்கு - வில்லி:27 78/3

 மேல்
 
  சுருதியோடும் (1)
துன்றிய அமரர் யாரும் தனித்தனி சுருதியோடும்
 வென்றிடு படையும் மற்றும் வேண்டுவ பலவும் ஈந்தார் - வில்லி:13 157/3,4

 மேல்
 
  சுரும்பின் (2)
சங்கு அங்கு ஏய் செம் கை நல்லார் விடுத்தன சுரும்பின் சாலம் - வில்லி:13 76/3
பூ மரு தாரினானும் பூவின் மேல் சுரும்பின் பாய்ந்தான் - வில்லி:44 15/4

 மேல்
 
  சுரும்பினை (1)
தோள் இரண்டினும் நாள்-தொறும் இரண்டு அம் தண் சுரும்பினை விரும்பினன் சுமந்து - வில்லி:15 5/1

 மேல்
 
  சுரும்பு (17)
தோடு மன்னு சுரும்பு என வீழவே - வில்லி:1 116/4
தழங்கு செம் சுரும்பு எழு மலர் சோலையும் தனித்தனி மறந்திட்டாள் - வில்லி:2 26/4
சுரும்பு இனம் இரங்கி ஆர்ப்ப தோன்றலும் சோர்ந்து வீழ்ந்தான் - வில்லி:2 98/4
இரும் சிறை சுரும்பு இசைகொள் மாலையாய் இன்ப மால் உழந்து உன்னை எய்தினேன் - வில்லி:4 5/4
கான் வரி சுரும்பு உண் மாலை காவலர்க்கு ஓலை போக்க - வில்லி:5 3/2
பூ எலாம் சுரும்பு மொய்ப்ப புனல் எலாம் புள்ளு வைக - வில்லி:5 16/1
சத கோடி சுரும்பு அரற்றும் தாராய் அ சராசந்தன்-தன்னை இன்னே - வில்லி:10 15/3
தோடு எலாம் எழு சுரும்பு இனம் மதுகர சொல் எலாம் செழும் கீதம் - வில்லி:11 53/2
களி நறும் சுரும்பு இமிர் கண்டல் வேலி சூழ் - வில்லி:11 102/2
தொத்தின பொய்கையும் சுரும்பு அறா மலர் - வில்லி:11 106/3
மருள் மிகு சுரும்பு இனம் மணந்த சோலையின் - வில்லி:11 115/1
வாழும் சுரும்பு சுழன்று அரற்ற மண் மேல் இழுத்து வருகின்றான் - வில்லி:11 219/4
தொல்லை நாயகன் வந்தனன் என்றலும் சுரும்பு ஆர் - வில்லி:27 69/1
தோட்டு வந்து செம் தேன் நுகர் சுரும்பு சூழ் தொடையாய் - வில்லி:27 90/1
சுரும்பு இமிர் மாலை தூக்கி தொழிலுடை விதானம் ஏற்றி - வில்லி:27 179/3
சோமனை வகிர்செய்து அனைய வெம் முனைய தொடைகளால் சுரும்பு சூழ் கமல - வில்லி:42 217/3
மன்றல் அம் சுரும்பு மாறா வலம்புரி மாலையானே - வில்லி:45 45/4

 மேல்
 
  சுரும்பும் (2)
பூ இனமும் சுரும்பும் என புரம் முழுதும் புறப்பட வண் பொங்கர் சேர்ந்தார் - வில்லி:8 4/4
வண்டும் சுரும்பும் அரவிந்த தடத்து வர வருவோனை வந்தனை செய்தான் - வில்லி:46 3/4

 மேல்
 
  சுரும்பை (1)
பூ இனம் சுரும்பை அழைக்கும் வண் பழன புது வளம் சுரக்கும் நாடு அனைத்தும் - வில்லி:6 25/3

 மேல்
 
  சுரும்பையும் (1)
சோலையில் பயிலும் குயிலையும் சுருதி சுரும்பையும் நிரைநிரை துரப்ப - வில்லி:6 19/2

 மேல்
 
  சுருவையால் (2)
தொக்க அடல் உருமோடு எழும் எழு கொண்டல் சோனை அம் சுருவையால் முகந்து - வில்லி:9 35/2
சுருவையால் முகந்த நெய்யை சுருதியால் ஓமம் செய்தான் - வில்லி:10 106/4

 மேல்
 
  சுருவையின் (1)
தொக்க மந்திரம் ஒன்றினுக்கு ஓர் எழு சுருவையின் நறு நெய் வார்த்து - வில்லி:16 14/3

 மேல்
 
  சுருவையினால் (1)
பின்னும் கடவுள் உபயாசன் பெரும் தீப்புறத்து சுருவையினால்
 மன்னும் கடல் ஆர் அமுது என்ன வழங்கு சுருதி அவி நலத்தால் - வில்லி:3 89/1,2

 மேல்
 
  சுரேசர் (2)
சோரன் ஆதலின் சொற்றாய் இனி தவிர் சுரேசர் ஐவர்-தம் காவல் என் தோள் இணை - வில்லி:21 6/3
சோனை மழை முகில் வாகன் முதல சுரேசர் தொழுது துதிக்கவே - வில்லி:34 27/3

 மேல்
 
  சுரேசன் (1)
துன்னினன் சுரரோடும் சுரேசன் போய் - வில்லி:12 171/2

 மேல்
 
  சுலாவி (1)
கதி கொண்ட சேனை நடவ எழு துகள் ககனம் சுலாவி அனில கதி உற - வில்லி:44 73/1

 மேல்
 
  சுவட்டினில் (1)
போன தம்பியர் சேவடி சுவட்டினில் போய் அ - வில்லி:16 48/3

 மேல்
 
  சுவடு (2)
துன்றிய புற இப சுவடு கண்டு உடன் - வில்லி:11 98/3
அனந்த மா முகம் ஆகி அடி சுவடு நோக்கினான் அடவி எல்லாம் - வில்லி:12 88/4

 மேல்
 
  சுவடும் (1)
அ சகட்டினில் ஒர் எள்துணை சுவடும் அற்ற பின் சிறிதும் அச்சம் அற்று - வில்லி:4 55/1

 மேல்
 
  சுவர் (4)
மீது அடுக்கி பசும் பொன்னால் சுவர் செய்து மரகத தூண் வீதி போக்கி - வில்லி:10 6/1
புறம் சுவர் கோலம் செய்வான் பூபதிக்கு உரைக்கலுற்றான் - வில்லி:11 4/4
பொருந்தவே கொணர்வித்து ஆங்கண் பொன் சுவர் இயற்றினாரே - வில்லி:11 43/4
நிரை கதிர் கனக நீள் சுவர் பவள உத்தரத்து இடை நிரைத்த ஒண் - வில்லி:27 100/1

 மேல்
 
  சுவர்க்கம் (1)
அந்தம் இல் சுவர்க்கம் அன்ன அத்தினாபுரி வந்து உற்றார் - வில்லி:2 111/4

 மேல்
 
  சுவற்றினான் (1)
கோலினால் சுவற்றினான் அ குறுகலார் சேனை வெள்ளம் - வில்லி:45 111/4

 மேல்
 
  சுவற்றும் (1)
வேலினால் சுவற்றும் கொற்ற வெம் கயல் விலோத வீரன் - வில்லி:45 111/2

 மேல்
 
  சுவற (1)
தார் உதயம் ஆம் நிருபர் வேலை சுவற தனது தண்டு தனி கொண்டு குதியா - வில்லி:38 19/2

 மேல்
 
  சுவறிய (1)
பெருத்த கடல் சுவறிய அ பெருமை-தனை எப்படி நாம் பேசுமாறே - வில்லி:45 259/4

 மேல்
 
  சுவாகு (1)
துன்மருடணன் மகன் சுவாகு துன்முகன் - வில்லி:45 132/1

 மேல்
 
  சுவாகை (1)
மு முறை வலம் வந்து இருவரும் சுவாகை முதல்வனை முடி உற வணங்கி - வில்லி:10 108/3

 மேல்
 
  சுவாதமே (1)
சுவாதமே வீசி எல்லா உலகையும் துளக்குகிற்போர் - வில்லி:13 15/2

 மேல்
 
  சுவாது (1)
வில்_மகன் சுவாது வாள் வெயில் விபாகரன் - வில்லி:45 132/2

 மேல்
 
  சுவாலை (1)
சுடும்-கொல் என்று அஞ்சிலன் சுவாலை செய்தனன் - வில்லி:21 84/3

 மேல்
 
  சுவேத (6)
ஏத்து தனஞ்சயன் கிரீடி சுவேத வாகன் எனும் நாமம் படைத்த பிரான் யாழோர் இன்பம் - வில்லி:7 44/2
துன்று தூணியும் சாபமும் இரதமும் சுவேத வாசியும் ஈந்தான் - வில்லி:9 7/4
பச்சை வாசியின் ஓடின சுவேத வெம் பரி மா - வில்லி:22 64/4
கேசவன் நடாவு கிளர் தேர் கெழு சுவேத
 வாசி உடையான் விசயன் வாளியின் மடிந்தார் - வில்லி:37 28/3,4
துன்னு மா மணி தேரின்-நின்று இழிந்து தன் சுவேத மா நீர் ஊட்டும் - வில்லி:42 70/3
சொன்ன மொழி பிழைத்தான் வெம் சுவேத துரங்கமன் என்று துள்ளி ஆர்த்தார் - வில்லி:42 169/2

 மேல்
 
  சுவேதவாகனன் (2)
சுளிந்து வரும் கட களிற்று சுவேதவாகனன் கடக தோளின் மீது - வில்லி:8 11/2
மற்று ஒரு தொடையினில் சுவேதவாகனன்
 முற்று ஒரு கணத்திடை மூன்று கோல் விட - வில்லி:22 79/1,2

 மேல்
 
  சுவை (8)
தென்_சொலால் செய்தலின் செழும் சுவை இல்லா - வில்லி:1 5/3
அரும் சுவை படும் தெளிவினோடு சென்று ஆழி வேலை-வாய் அணையுமாறு என - வில்லி:4 5/2
மருளும் நரியொடு கழுகு தொடர்தர வலிய பிணம் நுகர் சுவை அறாது - வில்லி:4 38/3
குன்றம் என ஒரு பண்டி அறு சுவை கொண்ட அடிசிலும் நம் குலம் - வில்லி:4 40/3
பருகும் சுவை அமுது ஆனவர் பாதம் தலை வைத்தான் - வில்லி:7 16/4
நா சுவை படு ஞான நல் மந்திரம் நவிலா - வில்லி:16 46/4
நிறை சுவை அமுத நெல்லியின் கனியும் நின்ற கொம்பு அணைந்ததால் என்றும் - வில்லி:18 22/3
ஐந்து பல் வகையில் கறிகளும் வெவ்வேறு அறு சுவை மாறுமாறு அமைப்பேன் - வில்லி:19 14/2

 மேல்
 
  சுவைகொள் (1)
துவனி அற மன மகிழ்வொடு இனிது அறு சுவைகொள் அமுது அடு தொழிலராய் - வில்லி:4 45/4

 மேல்
 
  சுவையாம் (1)
மானுடன் நீ இவண் வந்தது சுவையாம்
 ஊன் இடவோ இஃது உரைத்திடுக என்றான் - வில்லி:14 74/3,4

 மேல்
 
  சுழல் (4)
விளிந்தது ஒத்து வழி குழிய நின்று சுழல் விழி நிரைத்து அயரும் வெகுளியான் - வில்லி:4 50/4
விண் போய் உழன்று சுழல் இலக்கை மெய்யே எய்து வீழ்த்தி மலர் - வில்லி:5 33/3
உளர் திகிரி சுழல் இலக்கை அவையோர்-தங்கள் ஊக்கமுடன் விழ எய்தனன் உரவு தோளான் - வில்லி:5 56/3
தீயிடை சோரி தோய்ந்து திரண்டு என சுழல் செம் கண்ணர் - வில்லி:14 85/4

 மேல்
 
  சுழல்கின்ற (1)
எல்லையும் அதிர்ந்து சுழல்கின்ற பொழுதத்து இமைய இன்ப மயில் கேள்வன் வெகுளா - வில்லி:12 111/2

 மேல்
 
  சுழல (3)
அந்த இடத்து எறி பம்பரம் ஒத்து உடலம் சுழல சுழல - வில்லி:27 196/1
அந்த இடத்து எறி பம்பரம் ஒத்து உடலம் சுழல சுழல
 குந்தி உறி தயிர் உண்டவர் பொன் கழல் கொண்டு சுழற்றுதலால் - வில்லி:27 196/1,2
முந்து அமரர்க்கு அமுதம் தர மை கடல் முன் சுழல சுழலும் - வில்லி:27 196/3

 மேல்
 
  சுழலும் (2)
வண்டு தாமரை மலர் என சுழலும் மா மலர் அடி பணிந்து ஏத்த - வில்லி:11 57/3
முந்து அமரர்க்கு அமுதம் தர மை கடல் முன் சுழல சுழலும்
 மந்தரம் ஒத்தனர் குந்தம் எடுத்து எதிர் வந்து மலைந்தவரே - வில்லி:27 196/3,4

 மேல்
 
  சுழலும்படி (1)
வல்லான் எறிந்த பம்பரம் போல் சுழலும்படி கால் வளைத்தானே - வில்லி:40 76/4

 மேல்
 
  சுழலுவார் (1)
தொடி துணிந்து சோரி வெள்ள நதியினூடு சுழலுவார் - வில்லி:38 15/4

 மேல்
 
  சுழற்றி (1)
ஒரு கையினாலே சுழற்றி வான் முகடு உடைபட மேலே கிளப்பி நீள் கதை - வில்லி:46 170/1

 மேல்
 
  சுழற்றின (1)
அழல் உமிழ் வாள்கள் சுழற்றின மீளவும் மா வனச கரமே - வில்லி:44 52/4

 மேல்
 
  சுழற்றினர் (1)
உகவை விஞ்ச வெம் கதையை சுழற்றினர் உயர் விசும்பு எறிந்து ஒரு கை பிடித்தனர் - வில்லி:45 148/2

 மேல்
 
  சுழற்றினன் (1)
சுருக்கி அந்தரத்தில் சுழற்றினன் எறிந்தான் தொடு கழல் இராகவன் தம்பி - வில்லி:15 19/3

 மேல்
 
  சுழற்றினான் (2)
தூக்கினான் கறங்கின் நின்று சுழற்றினான் சிலரை எற்றி - வில்லி:14 98/2
கோளொடு சூழ்வது என்ன சுழற்றினான் குமரர் ஏறே - வில்லி:41 106/4

 மேல்
 
  சுழற்று (1)
துணை பெற மன சினம் முடுக நா கொடு சுழற்று கண் நெருப்பு எழ நிருதர் பார்த்திவன் - வில்லி:42 195/2

 மேல்
 
  சுழற்றுதலால் (1)
குந்தி உறி தயிர் உண்டவர் பொன் கழல் கொண்டு சுழற்றுதலால்
 முந்து அமரர்க்கு அமுதம் தர மை கடல் முன் சுழல சுழலும் - வில்லி:27 196/2,3

 மேல்
 
  சுழன்ற (1)
இ தேர் அழிய வேறு ஒரு தேர் ஏறி பரவையிடை சுழன்ற
 மத்தே அனையான் சிலை வாங்கி மன்னற்கு இளைய வய மீளி - வில்லி:45 145/1,2

 மேல்
 
  சுழன்றவே (1)
எண் சுழன்று மற்றும் உள்ள யாவையும் சுழன்றவே - வில்லி:13 125/4

 மேல்
 
  சுழன்றன (1)
மாசுணம் தலை நொந்து சுழன்றன மாதிரங்கள் மருண்டு கலங்கின - வில்லி:42 127/1

 மேல்
 
  சுழன்று (9)
வாழும் சுரும்பு சுழன்று அரற்ற மண் மேல் இழுத்து வருகின்றான் - வில்லி:11 219/4
விண் சுழன்று திசை சுழன்று வேலையும் சுழன்று சூழ் - வில்லி:13 125/1
விண் சுழன்று திசை சுழன்று வேலையும் சுழன்று சூழ் - வில்லி:13 125/1
விண் சுழன்று திசை சுழன்று வேலையும் சுழன்று சூழ் - வில்லி:13 125/1
மண் சுழன்று வரை சுழன்று வானில் நின்ற வானுளோர் - வில்லி:13 125/2
மண் சுழன்று வரை சுழன்று வானில் நின்ற வானுளோர் - வில்லி:13 125/2
கண் சுழன்று யாதினும் கலங்குறாத கலை_வலோர் - வில்லி:13 125/3
எண் சுழன்று மற்றும் உள்ள யாவையும் சுழன்றவே - வில்லி:13 125/4
துன்னும் வாய் நஞ்சு கக்கி சுழன்று மண் சுமக்கும் கொற்ற - வில்லி:14 103/3

 மேல்
 
  சுழி (5)
பெரும் சுழி பட கரை புரண்டு எழ பெருகும் யாறு பின் பிறழ் கலங்கல் போய் - வில்லி:4 5/1
துறக்கமும் ஒளித்தது இலங்கையும் வெருவி தொடு கடல் சுழி புகுந்ததுவே - வில்லி:6 24/4
முழுகி எஞ்சி இட்டன சுழி இடையிடை முகிலின் வெம் குரல் கச ரத துரகமே - வில்லி:41 127/4
உரத்தினில் மு சுழி உடையது தாள் வலி கல்தூண் ஒப்பு என்று உரை செய்யும் - வில்லி:44 9/1
மறமும் ஒத்த வழு அற்ற சுழி ஒத்த வலி கூர் - வில்லி:45 198/1

 மேல்
 
  சுழிகளும் (1)
உற்றவன் ஒருவன் வாம் பரி வடிவும் உரை தகு சுழிகளும் ஒளியும் - வில்லி:19 22/2

 மேல்
 
  சுழிதர (2)
மலையின் மேல் உரும் உற்று என்ன மற்று அவன்-தன் மார்பகம் சுழிதர புடைத்தான் - வில்லி:15 17/4
ஒசிதர வளைத்து மார்பு சுழிதர ஒரு கைகொடு குத்தி வாயு_குமரனே - வில்லி:40 49/4

 மேல்
 
  சுழிய (1)
பை வரு நாகர் பணம் சுழிய திண் - வில்லி:14 54/2

 மேல்
 
  சுழியன (1)
வசை இல் சுழியன பழுது அறு வடிவின வருணம் மொழி குரல் மன வலி மிகுவன - வில்லி:44 27/2

 மேல்
 
  சுழியில் (1)
புரி மணி சுழியில் துணையொடும் உலாவி பொருவன கயல்களே போலும் - வில்லி:6 22/4

 மேல்
 
  சுழியின் (1)
சுற்றும் நீளமும் உயரமும் நிகர்ப்பன சுழியின் மிக்கன தீமை - வில்லி:11 80/1

 மேல்
 
  சுளித்து (1)
நின்ற போர் முடி மன்னரும் சுளித்து உளம் நெளித்தார் - வில்லி:22 48/4

 மேல்
 
  சுளிதர (1)
துன்னு தோள் இணையும் தாளும் வன் நெஞ்சும் சுளிதர தாளினால் துகைத்தான் - வில்லி:15 15/4

 மேல்
 
  சுளிந்து (1)
சுளிந்து வரும் கட களிற்று சுவேதவாகனன் கடக தோளின் மீது - வில்லி:8 11/2

 மேல்
 
  சுளிவு (1)
சொரிகின்ற சோரி உடைய மகிபதி சுளிவு இன்றி மீள ஒரு கை நொடியினில் - வில்லி:44 77/2

 மேல்
 
  சுளை (1)
கலை வன் பலவின் சுளை கீறி களிப்போடு அளிக்கும் காந்தார - வில்லி:5 37/2

 மேல்
 
  சுற்ற (3)
கார் என களிறு சுற்ற காற்று என புரவி ஈண்ட - வில்லி:11 51/1
பொருந்தும் முழை புற்று அது என புயங்கம் ஊர பூம் கொடிகள் மரன் என்று பாங்கே சுற்ற
 பரிந்து வெயில் நாள் மழை நாள் பனி நாள் என்று பாராமல் நெடுங்காலம் பயின்றான் மண்ணில் - வில்லி:12 41/2,3
சுற்ற என்பாரும் சென்னி துணிக்க என்பாரும் ஆகி - வில்லி:14 91/3

 மேல்
 
  சுற்றத்தவர்களை (1)
மந்திர சுற்றத்தவர்களை அழைத்து மதலையை மகிதலம்-தனக்கு ஓர் - வில்லி:10 22/1

 மேல்
 
  சுற்றத்து (1)
இன்றுதொட்டு எமக்கு மெய் பெரும் சுற்றத்து ஒருவன் நீ என்று அடு தொழிற்கு - வில்லி:19 15/3

 மேல்
 
  சுற்றம் (3)
குருகுலத்தோர் போர் ஏறே குற்றமது பார்க்குங்கால் சுற்றம் இல்லை - வில்லி:27 15/2
சுற்றம் ஆனவரும் என் அடி வணங்க தோற்றமும் ஏற்றமும் அளித்தான் - வில்லி:27 251/4
தூய துணைவோர்களொடு சுற்றம் என நின்றோர் - வில்லி:41 170/2

 மேல்
 
  சுற்றமும் (3)
விரவு தானை விராடனும் சுற்றமும்
 மருவினார் அ வனத்து இருந்தோரையே - வில்லி:12 4/3,4
செல்வி தூரியள் ஆய்விடும் சுற்றமும் சேனையும் கெடும் என்றான் - வில்லி:24 14/4
சொல்வன அறிந்து சொல்லார் சுற்றமும் துணையும் நோக்கார் - வில்லி:27 141/2

 மேல்
 
  சுற்றி (6)
தக்ககன்-தன்னை கூயினர் தேடி சாயக மண்டபம் சுற்றி
 மிக்க விண்ணவர்கள் திரிதர அவன்-தன் மெல் இயல் மகவையும் விழுங்கி - வில்லி:9 39/1,2
சூழ்வர சூறையில் சுற்றி பார் மிசை - வில்லி:21 75/3
அழுந்த வல் விரல்களால் சுற்றி ஆய் மர - வில்லி:21 76/3
துதிக்கை வன் கரங்களால் சுற்றி எற்றினான் - வில்லி:30 13/3
வாட்டு அற்ற ஈரல் பல சுற்றி வயங்கு தோற்றம் - வில்லி:36 35/2
அடுத்த வாளமும் வாளமும் பொருதன அங்குலிகளின் சுற்றி
 விடுத்த நேமியும் நேமியும் துணித்தன வீரர் சென்னிகள் வீழ - வில்லி:45 189/3,4

 மேல்
 
  சுற்றிய (3)
சுற்றிய கணங்களும் சுருதி ஓசையும் - வில்லி:12 130/2
சுந்தர வாலதி சுற்றிய தோற்றம் - வில்லி:14 52/2
சுற்றிய நேமி வாசி துளை கர கோட்டு நால்வாய் - வில்லி:46 44/3

 மேல்
 
  சுற்றியது (1)
புனித வெண் புகை மருங்கு சுற்றியது என புனைந்த ஆடையும் ஆகி - வில்லி:9 1/3

 மேல்
 
  சுற்றினர் (1)
நேமி சூழ் தரணி பெற்றிட நினைத்து அமர் செய் நீதிமான் அருகு சுற்றினர் துணை செயவே - வில்லி:46 66/4

 மேல்
 
  சுற்றினான் (1)
சுற்றினான் கறங்கு என தூணம் ஒன்றினோடு - வில்லி:21 71/2

 மேல்
 
  சுற்றினானே (1)
துன்றும் மயில் பீலி நெடும் கண்ணி திரு நெற்றி உற சுற்றினானே - வில்லி:12 82/4

 மேல்
 
  சுற்று (3)
வண்டு சுற்று மாலை மார்பன் வண் பிராதிகாமி வான் - வில்லி:11 153/3
இலகு சக்கர சிகரி சுற்று அடி என வளைப்பன எழு பெயர் - வில்லி:28 43/3
சுற்று அறாத வில்லினன் தொடை மிடைந்த தூணியன் - வில்லி:38 6/1

 மேல்
 
  சுற்றும் (8)
சுற்றும் நின்று பல சம்புகங்கள் துதி சொல்ல அல்லல் மிகு துன்முகன் - வில்லி:4 51/2
வெறி படு முளரி மொக்குள் விரி பதம் நோக்கி சுற்றும்
 பொறி வரி வண்டின் ஈட்டம் புறத்து இருந்து இரங்க வண்டு ஒன்று - வில்லி:5 12/1,2
சுற்றும் நீளமும் உயரமும் நிகர்ப்பன சுழியின் மிக்கன தீமை - வில்லி:11 80/1
மங்குல் சுற்றும் மா மண்டபத்திடை - வில்லி:11 147/1
சுற்றும் மொய்த்தனர் தோம் அறு கேண்மையார் - வில்லி:12 5/4
எண் இலர் சுற்றும் வளைத்து எதிர்ந்த போதில் - வில்லி:14 114/2
புனை வில் கை அடு பகழி திசை சுற்றும் மறைய நனி பொழி கொற்ற விசயனுடனே - வில்லி:40 55/3
கரி சுற்றும் வர விகட கரட கை மலையில் வரு கணை விக்ரமனை அணுகினான் - வில்லி:40 57/4

 மேல்
 
  சுற்றுமாறு (1)
சூழ்வன கிரி குழாம் சுற்றுமாறு போல் - வில்லி:32 4/2

 மேல்
 
  சுற்றுவன (1)
பூசுவன சுற்றுவன பூண்பன முடிப்ப - வில்லி:19 32/1

 மேல்
 
  சுனை (9)
தேன் மிகு சுனை நெடும் சிலம்பு அகம்-தொறும் - வில்லி:4 27/3
பூம் துகில் நனைய நறும் சுனை படிவார் புழுகு சந்தனம் நறும் பனி நீர் - வில்லி:12 62/3
தாம மதி தவழ் சிகரத்து இந்த்ரநீல சயிலத்தின் சுனை கெழு தண் சாரல் சார்ந்தார் - வில்லி:14 7/4
தூ நீர் நச்சு சுனையாய் அ சுனை சூழ்வர ஓர் தொல் மரமாய் - வில்லி:16 21/3
மிக்க வண் சீத வாச விரி சுனை ஒன்று காணா - வில்லி:16 23/3
இ சுனை அருந்தி போலும் என் நினைந்து ஏது செய்தார் - வில்லி:16 40/3
சுனை பெரும் புனல் தாகமும் அடிக்கடி தோன்ற - வில்லி:16 47/3
சுருதி கடவுள் அனையானை சுனை நீர் படிந்து வர சொல்லி - வில்லி:17 6/1
வயிறு பெரும் குருதி சுனை ஆக வளர்ந்தன பாரிடமே - வில்லி:44 55/2

 மேல்
 
  சுனைகள்-தோறும் (1)
தூ நறும் தண் துளவோனை தூது விடுவதற்கு எண்ணி சுனைகள்-தோறும்
 ஏனல் அம் தண் கிரி பெரும் தேன் இறைக்கும் எழில் குருநாடன் இயம்புவானே - வில்லி:27 2/3,4

 மேல்
 
  சுனையாய் (1)
தூ நீர் நச்சு சுனையாய் அ சுனை சூழ்வர ஓர் தொல் மரமாய் - வில்லி:16 21/3

 மேல்
 
  சுனையில் (2)
நிறைந்த நீர் சுனையில் மற்றை நிருபர் நால்வரையும் காணா - வில்லி:16 39/4
வந்து சுனையில் வந்தனை செய் மறையோர் எவரும் வாரிதி முன் - வில்லி:17 11/3

 மேல்
 
  சுனையும் (3)
ஆரமும் அகிலும் நாறும் அருவியும் சுனையும் மத்த - வில்லி:12 2/1
வள்ளல் ஒத்தன அ சாரலை சூழ்ந்து வயங்கு நீள் வாவியும் சுனையும் - வில்லி:12 57/4
பச்செனும் புனலால் மிக்க பங்கய சுனையும் கொல்லும் - வில்லி:16 40/1

 மேல்
 
  சுனையே (1)
நச்சு வெம் சுனையே போலும் நால்வரும் சேர மாண்டார் - வில்லி:16 40/2

 மேல்