<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

ஈ - முதல் சொற்கள்
ஈ 2
ஈகையால் 1
ஈகையும் 1
ஈங்கு 10
ஈங்கும் 1
ஈச 1
ஈசன் 10
ஈசனால் 1
ஈசனும் 2
ஈசனை 2
ஈசனோடு 1
ஈசான 1
ஈசானனை 1
ஈட்டம் 4
ஈட்டமும் 1
ஈட்டார் 1
ஈட்டி 1
ஈட்டிய 2
ஈட்டியின் 1
ஈட்டும் 1
ஈடா 1
ஈடு 7
ஈடுபட்டதே 1
ஈடுபடுத்துவேனே 1
ஈடேற்ற 1
ஈண்ட 3
ஈண்டி 7
ஈண்டிய 6
ஈண்டினார் 1
ஈண்டினான் 1
ஈண்டு 28
ஈண்டும் 1
ஈண்டே 2
ஈண்டை 5
ஈதல் 1
ஈதலும் 1
ஈது 14
ஈந்த 7
ஈந்ததும் 3
ஈந்தன 1
ஈந்தனம் 1
ஈந்தார் 6
ஈந்தான் 13
ஈந்திடுவான் 1
ஈந்து 4
ஈந்தேன் 1
ஈந்தோன் 1
ஈம 2
ஈமத்து 1
ஈமம் 1
ஈமம்-தொறும் 1
ஈயவோ 1
ஈயார் 2
ஈயுமாறு 1
ஈயை 1
ஈர் 44
ஈர்_அஞ்சு 1
ஈர்_ஆறு 3
ஈர்_ஆறும் 1
ஈர்_இரண்டானும் 1
ஈர்_இரண்டு 6
ஈர்_இரண்டும் 2
ஈர்_இரு 4
ஈர்_இருவரோடும் 1
ஈர்_இருவோரும் 1
ஈர்_எழு 1
ஈர்_ஏழ் 1
ஈர்_ஐந்தாய் 1
ஈர்_ஐம்பதின்மர் 1
ஈர்_ஒன்பது 1
ஈர்_ஒன்பதும் 1
ஈர்_ஒன்பானிலும் 1
ஈர்கின்ற 1
ஈர்ந்தாய் 1
ஈர 8
ஈரம் 7
ஈரமும் 2
ஈரல் 1
ஈரிடத்தினும் 1
ஈரும் 1
ஈவு 1
ஈவையும் 1
ஈற்று 1
ஈறா 1
ஈறு 14
ஈறு-தோறு 1
ஈன் 1
ஈன்ற 21
ஈன்றவன் 1
ஈன்றனள் 1
ஈன்றாள் 3
ஈன்று 1
ஈன்றேன் 1
ஈன்றோன் 1
ஈன்றோன்-தன்பால் 1
ஈனம் 1
ஈனமே 1
ஈனும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  ஈ (2)
ஈ என ஓடி மதுரை விட்டு ஆழி எயில் துவாரகை பதி புகுந்தாய் - வில்லி:10 21/2
ஈ இருக்கும் இடம் எனினும் இ புவியில் யான் அவர்க்கு அரசு இனி கொடேன் - வில்லி:27 112/4

 மேல்
 
  ஈகையால் (1)
எ தலங்களினும் ஈகையால் ஓகை வாகையால் எதிர் இலா வீரன் - வில்லி:45 236/1

 மேல்
 
  ஈகையும் (1)
எத்தனை பிறவி எடுக்கினும் அவற்றுள் ஈகையும் செல்வமும் எய்தி - வில்லி:45 243/3

 மேல்
 
  ஈங்கு (10)
ஈங்கு நீ துயில் வைகுதி எம்முடன் என்ன - வில்லி:3 127/2
ஈங்கு இவர்க்கு உரைப்ப மைந்தர் ஐவரும் யாயும் கேட்டு - வில்லி:5 4/2
திண்ணென் கருத்தான் ஈங்கு இவன் காண் சேதி பெருமான் சிசுபாலன் - வில்லி:5 42/4
ஈங்கு வந்தது என் தவ பயன் என்று கொண்டு எண்ணி - வில்லி:7 59/1
ஈங்கு வந்து நும் இல்லிடை இருந்தனன் என்றான் - வில்லி:7 68/4
ஈங்கு இவன் புகுந்த சூழ்ச்சிக்கு ஏது உண்டாகும் என்றார் - வில்லி:13 8/4
ஈங்கு இவர் உயங்கி வீந்த எல்லையில் எரி செய் ஓமத்து - வில்லி:16 34/1
ஈங்கு வந்து எழில் யாதவற்கு இயம்பலும் யாதவன் மகிழ்வுற்று - வில்லி:24 21/2
ஈங்கு இனிது அருந்துதி ஏந்தல் என்னவே - வில்லி:41 193/4
ஈங்கு இவன் பிறந்ததும் இளைத்த பார்_மகள் - வில்லி:41 209/3

 மேல்
 
  ஈங்கும் (1)
ஈங்கும் அப்படியே புரத்தி என்று உரைத்தான் இவனும் அ அரசன் ஏவலினால் - வில்லி:19 27/3

 மேல்
 
  ஈச (1)
யானும் இனி பிறவாமல் அளித்தருள் ஈச என பரவா - வில்லி:31 19/3

 மேல்
 
  ஈசன் (10)
வில் மரபில் சிறந்த நெடு வில்லை ஈசன் மேரு கிரி எடுத்தது என விரைவில் கொண்டான் - வில்லி:5 55/4
தன் பங்கை ஈசன் திறை நல்க முன் சாபம் வாங்கும் - வில்லி:5 76/3
ஈசன் வந்து எய்துகாறும் இ தவம் புரிவேன் என்ன - வில்லி:12 70/2
தும்பையுற்று மிலைச்சி ஈசன் அளித்த வில்லொடு தோன்றினான் - வில்லி:29 48/4
பொன்றிடினும் ஈசன் அணி - வில்லி:41 53/2
இந்திரன் காக்கினும் ஈசன் காக்கினும் - வில்லி:41 189/1
என்றலும் ஈசன் நகைத்து உரைசெய்தனன் யான் என நீ என வேறு - வில்லி:41 219/1
ஈசன் அப்பொழுது உணர்ந்தருளி வென்றி வரி ஏறு விற்கு உரிய பற்குனனுடன் பழைய - வில்லி:42 79/1
சித்து அசித்தொடு ஈசன் என்று செப்புகின்ற மூ வகை - வில்லி:43 1/1
எய்த அ பகழி ஒன்றால் ஈசன் மா மதலை மாழ்கி - வில்லி:45 106/1

 மேல்
 
  ஈசனால் (1)
ஈசனால் வரங்கள் பெற்ற இந்திரன்-தன் மதலை காம் - வில்லி:42 18/1

 மேல்
 
  ஈசனும் (2)
ஈசனும் உருகி கண்டு உளம் களியா இலங்கு_இழை யார்-கொல் நீ என்றான் - வில்லி:1 97/4
என்றனன் என்ற உரை முடிவதன் முன் ஏதி ஒன்று ஈசனும் ஈந்தான் - வில்லி:46 211/4

 மேல்
 
  ஈசனை (2)
குருவுடன் விரகுற கூறி ஈசனை
 மருவுறு கொன்றை நாள் மாலை மௌலியை - வில்லி:12 47/1,2
எண்ணிய கருமம் முடியினும் முடியாது ஒழியினும் ஈசனை தொழுதல் - வில்லி:46 210/1

 மேல்
 
  ஈசனோடு (1)
ஈசனோடு உமை என தவம் புரியும் இருவர் தாள்களும் இறைஞ்சியே - வில்லி:4 62/2

 மேல்
 
  ஈசான (1)
எமர்கள் ஆவி போல்வானொடு இகல் செயாமல் ஈசான
 குமரன் ஆவி போமாறு குடைதும் நாம் எனா வீரன் - வில்லி:46 94/3,4

 மேல்
 
  ஈசானனை (1)
ஈசானனை மற்று ஒரு சிறிது ஒப்பு எனலாம் அல்லது இலை என்றார் - வில்லி:5 38/4

 மேல்
 
  ஈட்டம் (4)
பொறி வரி வண்டின் ஈட்டம் புறத்து இருந்து இரங்க வண்டு ஒன்று - வில்லி:5 12/2
ஆர்ப்பாக கொதித்து எழுந்தது உகாந்த காலத்து ஆர்க்கும் மகராலயம் போல் அரசர் ஈட்டம் - வில்லி:5 59/4
இரவில் வான மீனினும் பல யானையின் ஈட்டம்
 நிரை கொள் கார் துளியினும் பல தேர் அணி நிலையே - வில்லி:27 63/3,4
ஈட்டம் ஆக ஈர் இருவோர்கள் - வில்லி:42 104/2

 மேல்
 
  ஈட்டமும் (1)
துங்க மா முழவும் துடி ஈட்டமும்
 அம் கண் மா முரசும் உக அந்தத்தில் - வில்லி:13 53/2,3

 மேல்
 
  ஈட்டார் (1)
நாழிகை ஒன்றின் எல்லா உலகையும் நலியும் ஈட்டார்
 வாழி மந்தரம் மத்தாக வாசுகி கயிறா மாயோன் - வில்லி:14 86/2,3

 மேல்
 
  ஈட்டி (1)
வேள்விக்கு வேண்டுவன யாவும் விதியின் ஈட்டி
 மூள்வித்த செம் தீ கரி ஆக முரசு உயர்த்த - வில்லி:5 93/2,3

 மேல்
 
  ஈட்டிய (2)
ஈட்டிய மணியும் பொன்னும் எழில் பெற புடைகள்-தோறும் - வில்லி:6 35/1
ஈட்டிய புதல்வர் உள்ளோர் யாரையும் இருத்தல் செய்து - வில்லி:12 16/2

 மேல்
 
  ஈட்டியின் (1)
ஏதி சூலம் எழு மழு ஈட்டியின்
 சாதி சக்கரம் தாங்கும் தட கையார் - வில்லி:13 36/1,2

 மேல்
 
  ஈட்டும் (1)
ஈட்டும் மா நிதி இலங்கை தீ இட்ட நாள் இசைந்த - வில்லி:14 49/3

 மேல்
 
  ஈடா (1)
வய போர் நிருபர் பெருமைக்கும் வலிக்கும் ஈடா
 நயப்போடு மன்றல் அயர்வித்தனன் நன்கு ஓர் நாளில் - வில்லி:5 89/3,4

 மேல்
 
  ஈடு (7)
இங்கு இவள் போய் மலர் காவின் எழில் விசயற்கு ஈடு அழிந்த இன்னல் எல்லாம் - வில்லி:7 33/3
என்ன பாவம் இவரை ஆவி ஈடு அழிப்பது என்று போர் - வில்லி:13 120/3
இந்த வெம் பகழிக்கு எல்லாம் ஈடு அறான் இவன் என்று எண்ணி - வில்லி:22 95/2
ஈடு குலைய துவசம் வீழ அனிகத்தவரும் ஏக எதிர் முட்டுதலுமே - வில்லி:30 23/2
இளைத்தது அடைய பெரும் சேனை இனி நாம் ஒன்றுக்கு ஈடு ஆகோம் - வில்லி:40 80/1
இரவியை கண்ட மின்மினி குலம் போல் ஈடு அழிந்திட உடன்று எங்கும் - வில்லி:42 11/3
ஈடு அழிய பொருவித்தாய் இமையோர்கள் வல்ல விரகு யார் வல்லாரே - வில்லி:45 268/4

 மேல்
 
  ஈடுபட்டதே (1)
வீறு கொண்டு எதிர்ந்த மன் விலங்கர் ஈடுபட்டதே - வில்லி:3 78/4

 மேல்
 
  ஈடுபடுத்துவேனே (1)
பவனன் மகன்_மகன் என்னும் பரிசு அறிய தொலைத்து ஈடுபடுத்துவேனே - வில்லி:41 239/4

 மேல்
 
  ஈடேற்ற (1)
இரு நில பரப்பு எங்கும் என் ஆணையே என்னை நீ ஈடேற்ற
 திருவுளத்து அருள்செய்குக என அவன் சேவடிகளில் வீழ்ந்தான் - வில்லி:16 5/3,4

 மேல்
 
  ஈண்ட (3)
எண் திசையின் முடி வேந்தர் எல்லோரும் முனி கணத்தோர் எவரும் ஈண்ட
 அண்டர் பிரான் அளித்த சிலை ஆண்தகையை அலங்காரம் அனைத்தும் செய்து - வில்லி:7 39/2,3
கார் என களிறு சுற்ற காற்று என புரவி ஈண்ட
 தேரினுக்கு ஒருவன்-தன்னை சிலம்பு என தேர்கள் சூழ - வில்லி:11 51/1,2
யாது ஏவல் என்று பல மன்னரும் ஈண்ட இ பார் - வில்லி:45 69/1

 மேல்
 
  ஈண்டி (7)
வெற்பக முனிவர் ஈண்டி மங்கல வேதம் பாட - வில்லி:2 83/2
ஆனவர் எவரும் ஈண்டி அந்தணர் எவரும் ஈண்டி - வில்லி:10 69/3
ஆனவர் எவரும் ஈண்டி அந்தணர் எவரும் ஈண்டி
 மானவர் எவரும் ஈண்டி வரம்பு அற நெருங்கினாரே - வில்லி:10 69/3,4
மானவர் எவரும் ஈண்டி வரம்பு அற நெருங்கினாரே - வில்லி:10 69/4
இரும்பினை குழைக்கும் நெஞ்சர் யாவரும் ஈண்டி மொய்த்தார் - வில்லி:10 88/4
ஈரமும் நிழலும் காயும் கனிகளும் யாவும் ஈண்டி
 கார் இனம் பொழியும் அந்த கானகத்து அழகு கண்டார் - வில்லி:12 2/3,4
எங்கணும் உள்ள வேந்தர் யாவரும் ஈண்டி மொய்த்தார் - வில்லி:28 19/4

 மேல்
 
  ஈண்டிய (6)
ஈண்டிய துயரத்தோடும் இருவரும் நயந்த போழ்து அ - வில்லி:6 43/2
அரச குழாமும் ஈண்டிய பேர் அவையில் கடவுள் அரசு ஈன்ற - வில்லி:10 38/3
எ நாட்டில் அவனிபரும் ஈண்டிய இ தொல் அவையின் இசைத்த சேதி - வில்லி:10 128/1
ஈண்டிய வெம் களத்து அவிந்தார் எத்தனை ஆயிரம் வேந்தர் - வில்லி:40 15/3
ஈண்டிய இவுளித்தாமன் இரு தடம் தோளும் மார்பும் - வில்லி:45 118/2
ஈண்டிய வறுமை பெரும் துயர் உழந்தேன் இயைந்தது ஒன்று இ கணத்து அளிப்பாய் - வில்லி:45 238/3

 மேல்
 
  ஈண்டினார் (1)
மாசு இல் தொல் குல மன்னவர் ஈண்டினார்
 மூசி வண்டு இனம் மொய்ப்பது போலவே - வில்லி:1 123/3,4

 மேல்
 
  ஈண்டினான் (1)
ஈண்டினான் எய்தி நீயே இவருடன் மலையின் மற்று உன் - வில்லி:29 9/3

 மேல்
 
  ஈண்டு (28)
ஈண்டு தேவர நீதியின் கொழுந்தியர் எழில் மக பெற நின்னால் - வில்லி:2 3/1
ஈண்டு உறு நிகழ்ச்சி கேட்டே யாதவன் மகளை நோக்கி - வில்லி:2 74/1
ஈண்டு இனி என் செய்வது எண்ணு-மின் இங்ஙன் - வில்லி:3 103/1
எரிந்து வீழ்ந்தனர் ஐவரும் யாயும் ஈண்டு என்றார் - வில்லி:3 131/4
ஈண்டு எரி முன்னர் மன்னர் இழிவுற வேட்டிலானேல் - வில்லி:5 25/3
ஈண்டு பெரும் சனத்துடனே இவ்வண்ணம் இடம்-தோறும் இனிதின் ஆடி - வில்லி:8 13/2
இந்திரனும் தன் மனத்தில் எண்ணமும் ஈண்டு ஆகும் என எண்ணி கூறும் - வில்லி:10 14/2
வரி விலான் விரைவின் ஈண்டு ஓர் மண்டபம் சமைக்க என்றான் - வில்லி:11 42/4
பெரும் புகழ் நகரின் ஈண்டு சமைத்தனன் பெருமை காண - வில்லி:11 47/3
மறைந்து உறை நாளில் நும்மை மற்றுளோர் ஈண்டு உளார் என்று - வில்லி:11 276/1
ஈண்டு தன் கருத்தினோடு இயைந்த மா தவம் - வில்லி:12 45/1
முகப்பட்டிடும் ஈண்டு ஐவரும் தம் முரண் தோள் வன்மை தளர்வு அளவும் - வில்லி:16 19/3
மணி முரசு உயர்த்தோன் ஈண்டு வருதலும் கூடும் வந்தால் - வில்லி:16 30/1
உண்மையா நெஞ்சில் நிகழ்ந்த பட்டாங்கு ஈண்டு உரைத்திட கோட்டில் மீண்டு ஒன்றும் - வில்லி:18 15/2
நன்மையின் விளைவே வேண்டு நாள் ஈண்டு நண்ணுதிர் என நனி நவின்றான் - வில்லி:19 12/4
ஈண்டு ஒரு மொழி கொடாது இருப்பது என்-கொலோ - வில்லி:21 35/4
ஈண்டு நின்றவை யாவையும் யா என தெரியா - வில்லி:22 38/3
ஈண்டு நீ வரினும் எங்கள் எழிலுடை எழிலி வண்ணன் - வில்லி:25 5/1
ஈண்டு அவரில் இளையோனும் சந்து மிக இனிது என்றான் - வில்லி:27 39/4
ஈண்டு அவர்க்கு உதவி ஆய தூது என இசைப்பவற்கு உலகம் எங்கணும் - வில்லி:27 128/1
என்ன மா தவம் புரிந்தனன் பரிந்து நீ ஈண்டு எழுந்தருளுதற்கு என்று - வில்லி:27 237/1
ஈண்டு இருந்தனர் இவ்வுழி செரு குறித்து எழிலி மேனியனோடும் - வில்லி:28 13/2
இ நெடும் பிறப்பில் நீயும் யானுமாய் ஈண்டு நின்றோம் - வில்லி:29 7/2
ஈண்டு முதல்வன் பட்டது எந்தைக்கு உரை-மின் என்று - வில்லி:38 47/3
ஈண்டு அருளுதி விறல் எய்தும் வண்ணமே - வில்லி:41 217/4
பிறிந்த யோனிகள் அனைத்துமாய் முதலுமாய் பெருமிதம் மறந்து ஈண்டு
 செறிந்தவர்க்கு ஒரு சகாயனாய் அரும் துயர் தீர்த்திடும் தேர்ப்பாகன் - வில்லி:42 36/3,4
எண்_இரு தினத்தில் பட்ட பல் படையும் ஈண்டு மீண்டு எழுந்தன என்னும் - வில்லி:45 3/1
ஈண்டு சமரின் இறந்தோர்கள் எவரும் இன்றே - வில்லி:46 112/1

 மேல்
 
  ஈண்டும் (1)
வெம் சோரி வேலான் நிலை இட்டனன் மீண்டும் ஈண்டும் - வில்லி:23 27/4

 மேல்
 
  ஈண்டே (2)
தனக்கு தானே நிகர் என்ன தருக்கொடு ஈண்டே இருக்கின்றான் - வில்லி:5 44/4
எல்லா அரசும் நின்பொருட்டால் ஈண்டே திரண்ட இன் அமுத - வில்லி:5 46/3

 மேல்
 
  ஈண்டை (5)
இன்னே வரம் வேண்டுவ வேண்டுக ஈண்டை என்ன - வில்லி:5 77/2
வேண்டும் நல் வரம் வேண்டுக ஈண்டை நீ என்றான் - வில்லி:14 47/4
வேண்டுமால் இனி ஈண்டை அ விசயனும் தோன்றும் - வில்லி:22 44/2
எறி கணை வரி வில் வீர விலக்கு நீ ஈண்டை என்றான் - வில்லி:41 149/4
பேய் உரைத்து தாலாட்ட முலைப்பாலோடு உயிர் உண்ட பித்தா ஈண்டை
 நீ உரைத்த பிறகு அறிந்தோம் எம்முனை இன்று எமை கொண்டே நேர் செய்தாயே - வில்லி:45 267/3,4

 மேல்
 
  ஈதல் (1)
அருத்தி ஈதல் பொன் சுர தருவினுக்கும் மற்று அரிது நீ அளித்தியோ என்று - வில்லி:27 238/1

 மேல்
 
  ஈதலும் (1)
ஏ முறை தொடுத்து வீழ்த்தி ஈதலும் ஆங்கண் கண்டோர் - வில்லி:18 3/3

 மேல்
 
  ஈது (14)
என்னும் ஆசையால் யானும் ஈது இயம்புதற்கு இசைந்தேன் - வில்லி:1 6/4
எஞ்சினன் நராதிபதி ஈது என வியப்போ - வில்லி:2 99/2
தன் பணி ஈது என பணிப்ப ஒரு நொடியில் கொடு வந்தார் தளர்வு இலாதார் - வில்லி:10 5/4
ஈது ஒரு புதுமை இருந்தவா என்பார் இந்திரசாலமோ என்பார் - வில்லி:10 140/1
என் குலத்துளோர் என்-கொல் ஈது என - வில்லி:11 143/2
அ மலரை கை மலரில் கொடுத்து ஈது ஒக்கும் அணி மலர் நீ எனக்கு அருள வேண்டும் என்ன - வில்லி:14 13/2
கான் ஈது இவர்க்கு தலை தெரியா கானம் கருத்து மிக கலங்கி - வில்லி:16 21/1
இன்று பூசை போல் இருந்துழி உரைக்கும் ஈது இகலது அன்று இருவர்க்கும் - வில்லி:24 13/3
கைவரும் துணைவன்-தனக்கு அலால் வழங்கேன் கடைப்பிடி கருமம் ஈது என்றான் - வில்லி:27 258/4
திகிரியினால் மறைத்தனனோ இருள் பரந்த கணக்கு ஈது என்னோ - வில்லி:42 170/3
ஆடையான் அறிந்து சொற்ற அவதி ஈது என்று கொண்டான் - வில்லி:43 17/4
கொண்டலின் முழக்கு ஈது என்ன குரை கடல் ஒலி ஈது என்ன - வில்லி:44 17/2
கொண்டலின் முழக்கு ஈது என்ன குரை கடல் ஒலி ஈது என்ன - வில்லி:44 17/2
பின்னிய செம் சடை குழலாய் ஈது என்ன பேர் அறிவு பெற்ற தாயின் - வில்லி:45 264/3

 மேல்
 
  ஈந்த (7)
ஈந்த வானர பதாகை நட்டு ஈர் இரண்டு இவுளியும் உடன் பூட்டி - வில்லி:9 8/1
சரமுடன் அங்கி ஈந்த தனுவினன் தவத்தின் மேலே - வில்லி:12 29/2
பிரமனே முதலா எண்ணும் பேர் பெறும் தேவர் ஈந்த
 வரம் மிகும் மறையும் கொற்ற வான் பெரும் படையும் பெற்றாய் - வில்லி:13 11/1,2
ஆய்ந்த நூல் அறிஞர்க்கு ஈந்த அரும் பொருள் என்ன மேன்மேல் - வில்லி:13 88/1
உன் பிறருக்கு இது கோடற்கு எளிதோ மாயன் உம்பர் பதி புகுந்து ஒரு பைம்_தோகைக்கு ஈந்த
 பின்பு இதனை கண்டு அறிவார் இல்லை என்று பேசினான் யாவரொடும் பேச்சு இலாதான் - வில்லி:14 14/3,4
மின்னாமல் இடித்தது என வீழ்த்த பொலம் தொடையாலும் விடையோன் ஈந்த
 பொன் ஆர் வெம் கதையாலும் அல்லது அபிமனை அமரில் பொர வல்லார் யார் - வில்லி:41 143/1,2
ஆகிய முனிவற்கு ஈந்த அரும் பெரும் சாபம் பெற்றேன் - வில்லி:45 35/2

 மேல்
 
  ஈந்ததும் (3)
இரந்து சென்று தான் மொழிந்ததும் அவ்வளவு ஈந்ததும் ஆங்கு அவற்கு இசைத்தான் - வில்லி:27 242/3
போது போய் வஞ்சம் விளைத்ததும் கன்னன் புரந்தரற்கு ஈந்ததும் பயந்த - வில்லி:27 261/3
வியன் மலர் பொய்கையும் விசயற்கு ஈந்ததும்
 புயல் என கரிய மெய் பூம் துழாயவன் - வில்லி:41 258/2,3

 மேல்
 
  ஈந்தன (1)
திகழ் ஒளி இமையவர் சிறப்பின் ஈந்தன
 இகல் முனை முனை உற எதிர்ந்து தள்ளவே - வில்லி:45 126/2,3

 மேல்
 
  ஈந்தனம் (1)
என்ற போதில் உன் இச்சையின்படி உணா ஈந்தனம் இமைப்போழ்தில் - வில்லி:9 7/1

 மேல்
 
  ஈந்தார் (6)
அன்போடு உதவும் உபசாரம் அனைத்தும் ஈந்தார் - வில்லி:7 84/4
வருக என வரை மார்பின் வாங்காத உத்தரியம் வாங்கி ஈந்தார்
 அருகு அணுகி மடவரலை அஞ்சாமல் துகில் உரிவான் அமைந்த போதில் - வில்லி:11 245/2,3
சென்றிடுக என்று தேவர் தத்தமில் சிறப்பும் ஈந்தார் - வில்லி:13 26/4
வென்றிடு படையும் மற்றும் வேண்டுவ பலவும் ஈந்தார் - வில்லி:13 157/4
தன் உயிரும் போர் அரசர்-தாம் இருந்து கொண்டாட சமரில் ஈந்தார்
 என் உயிரும் நினது அன்றி யாரது இனி சதுர் முகத்தோன் ஈன்ற பாரின் - வில்லி:29 76/2,3
சேய் அலால் தேவர் வாழ்வு தேவருக்கு யாவர் ஈந்தார்
 நீ அலால் சமரில் என்னை நிலையிடற்கு உரியார் உண்டோ - வில்லி:45 49/2,3

 மேல்
 
  ஈந்தான் (13)
இந்த மூப்பினை கவர்ந்து தன் இளமையும் ஈந்தான் - வில்லி:1 29/4
வெம் மா தவத்தோன் பெரு ஞான விழியும் ஈந்தான் - வில்லி:5 87/4
பாரும் தனமும் உமது என்று பலவும் ஈந்தான் - வில்லி:5 97/4
வாள் மருவும் கரதலத்தோய் ஓர் ஒரு மா மகவு என்று வரமும் ஈந்தான் - வில்லி:7 37/4
அன்னானை அவள் பயந்தாள் பயந்த போதே அ மகவை உவகையுடன் அவனும் ஈந்தான்
 தென்னா என்று அளி முரல வேம்பின் தண் தார் தேம் பரிசில் வழங்கு புய தென்னர் கோவும் - வில்லி:7 43/2,3
துன்று தூணியும் சாபமும் இரதமும் சுவேத வாசியும் ஈந்தான் - வில்லி:9 7/4
தனத்தால் மிஞ்சிய தருமன் தம்பியர்க்கு தண்டுடன் வெண் சங்கும் ஈந்தான் - வில்லி:10 7/4
கண்டு வாழ்வுடன் அவர்க்கு அருள் புரிந்து தன் கருத்தினால் விடை ஈந்தான் - வில்லி:11 57/4
இருக்கும்படி விசயன் பெற ஈந்தான் விடை அது கண்டு - வில்லி:12 154/3
வேய் இரும் தெரியலாற்கு சுரபதி விடையும் ஈந்தான் - வில்லி:13 19/4
எம்மால் இசைத்தற்கு இசையாத வரங்கள் ஈந்தான் - வில்லி:13 107/4
ஐந்தொடு ஆயிரரும் வேறோர் அம் பொன் மாளிகையும் ஈந்தான் - வில்லி:13 159/4
என்றனன் என்ற உரை முடிவதன் முன் ஏதி ஒன்று ஈசனும் ஈந்தான் - வில்லி:46 211/4

 மேல்
 
  ஈந்திடுவான் (1)
இந்த புவியில் மறுத்து அறியான் உயிரே எனினும் ஈந்திடுவான் - வில்லி:27 233/4

 மேல்
 
  ஈந்து (4)
சுருதி வாய்மையின் யோசனை பரப்பு எழு சுகந்தமும் எனக்கு ஈந்து
 வருதி நீ என பனியினால் மறைத்து ஒரு வண் துறை குறை சேர்ந்தான் - வில்லி:2 5/3,4
புரோசன பகைவற்கு ஈந்து புரந்தரன் இருந்த பின்னர் - வில்லி:13 160/2
ஆண் தகை கன்னி முன்னர் அவயவம் அனைத்தும் ஈந்து
 காண்தக மலர்ந்த தீபம் என முகம் கவின நின்றான் - வில்லி:28 35/1,2
வேண்டிய பலிகள் ஈந்து வென்றியும் வேண்டி மீண்டார் - வில்லி:28 35/4

 மேல்
 
  ஈந்தேன் (1)
உரைபெறு நல் கவசமும் குண்டலமும் ஈந்தேன் உற்ற பெரு நல் வினை பேறு உனக்கே தந்தேன் - வில்லி:45 248/3

 மேல்
 
  ஈந்தோன் (1)
குண்டலமும் ஈந்தோன் குமரன் கொடும் கணையால் - வில்லி:45 171/2

 மேல்
 
  ஈம (2)
எழு கடல் நிலத்து அரசை ஈம விதி செய்ய - வில்லி:2 104/2
ஈம வல் எரியின் மேல் என்ன வைகினான் - வில்லி:21 23/4

 மேல்
 
  ஈமத்து (1)
கொந்து அலரும் முகம் நோக்கி கன்னன் முதல் யாவருக்கும் குலவும் ஈமத்து
 அந்தம் உறு கடன் கழித்தி என உலுகன் சொற்படி நின்று அளித்த பின்னர் - வில்லி:46 248/3,4

 மேல்
 
  ஈமம் (1)
ஈமம் ஒத்து எரியும் கானம் எங்கணும் திரிந்து அங்கு எய்தி - வில்லி:16 26/2

 மேல்
 
  ஈமம்-தொறும் (1)
ஈமம்-தொறும் சென்று நடம் ஆடு கழல் ஐயன் எதிராய் வரும் - வில்லி:33 12/1

 மேல்
 
  ஈயவோ (1)
இங்கு உலப்புறும் எனது ஆவி ஈயவோ - வில்லி:21 66/4

 மேல்
 
  ஈயார் (2)
இரந்து வேண்டினும் கிளைஞருக்கு ஒரு பொருள் ஈயார்
 பரந்த போரினில் எதிர்த்து அவர் படப்பட பகழி - வில்லி:27 93/2,3
எண்மை ஆயினும் கிளைஞரே ஏற்பினும் ஈவு இலா புன் செல்வர் ஈயார்
 வண்மையாளர் தம் ஆர் உயிர் மாற்றலார் கேட்பினும் மறுக்கிலார் அன்றே - வில்லி:27 243/3,4

 மேல்
 
  ஈயுமாறு (1)
தம்பி கூறு தருமனுக்கு ஈயுமாறு
 அம்பிகேயன் அமைச்சரொடு எண்ணினான் - வில்லி:5 107/3,4

 மேல்
 
  ஈயை (1)
ஈயை ஒத்தது கலுழன் ஒத்தனன் ஈறு இலா அரி ஏறு அனான் - வில்லி:41 35/4

 மேல்
 
  ஈர் (44)
பத்து இரட்டியில் ஈர் இரண்டு ஒழிந்த பல் கலையோன் - வில்லி:1 11/1
ஈர் ஏழ் விஞ்சை திறனும் ஈன்றோன்-தன்பால் எய்தி - வில்லி:3 32/1
இவ்வாறு அமைந்து ஆங்கு ஐவருடன் ஈர்_ஐம்பதின்மர் நனி வளர - வில்லி:3 93/1
இவன் செம் தழலோன் மரபு ஆகி ஈர் ஏழ் உலகும் புகழ் சேரன் - வில்லி:5 45/4
எ கோல யோனிகட்கும் உயிராய் தோற்றம் ஈர்_ஐந்தாய் பாற்கடலினிடையே வைகும் - வில்லி:7 55/3
ஈந்த வானர பதாகை நட்டு ஈர் இரண்டு இவுளியும் உடன் பூட்டி - வில்லி:9 8/1
புரந்தரன்-தானும் ஈர் இரு மருப்பு பொருப்பின் வெம் பிடர் மிசை புகுந்தான் - வில்லி:9 29/4
யாமும் இங்கு இவற்றோடு ஒன்றுதல் ஒழிதும் ஈர்_இரு பொருள்களும் பிரிந்தால் - வில்லி:9 32/2
என் பிற புகல்வது ஈர்_எழு புவனம் எம்பிரான் அருந்தியது என்ன - வில்லி:9 57/1
தினத்தாலும் செயற்கு அரிய செழு மணி மண்டபம் ஈர்_ஏழ் திங்கள் செய்தான் - வில்லி:10 7/3
எண்ணும் சேனையுடன் விரவின் எழுந்தார் இவர் ஈர்_இருவோரும் - வில்லி:10 40/1
வான் மருச்சுதனும் ஈர்_இரண்டு கடல் வய வரூதினியின் வர்க்கமும் - வில்லி:10 42/1
கர கத களிறு போலும் கனிட்டர் ஈர்_இருவரோடும் - வில்லி:10 71/1
ஈர் அடிகளினும் செம்பஞ்சு எழுதுவார் எழுதும் முன்னர் - வில்லி:10 73/1
ஈர் இரண்டு விதத்தினாலும் இயம்பல் உற்றன எண்ணில் பல் - வில்லி:10 132/2
சுரர் தினம் ஈர்_ஆறு அம் கண் துன்னுதிர் மன்னும் நாட்டில் - வில்லி:11 275/2
இச்சையின்படியே ஆங்கு ஆங்கு எய்துவித்து ஈர்_ஆறு ஆண்டும் - வில்லி:12 18/3
என்பொடு கொழும் தசை நிணம் குருதி என்னும் அவை ஈர்_இரண்டானும் வயிரா - வில்லி:12 109/1
ஈர் ஆயிரம் தீபங்கள் எறிக்கும் சுடர் எழவே - வில்லி:12 158/2
இந்த வனம்-தனக்கு எமை ஆள் உடையான் குன்றம் ஈர் ஐம்பது யோசனை என்று எடுத்து காட்டி - வில்லி:14 10/2
மண்டலங்கள் ஈர்_ஒன்பதும் புரந்திட வல்லான் - வில்லி:16 50/2
ஈர்_ஆறும் ஒன்றும் சுரர்க்கு உள்ள நாள் சென்ற இனி நம்முடன் - வில்லி:22 3/1
ஈர் அணி படை வரும் என கங்குல் அங்கு இருந்தான் - வில்லி:22 23/4
யாண்டு சென்றிலது இன்னமும் ஈர் இரு கடிகை - வில்லி:22 44/1
பத்து அரையொடு ஈர் அரை கொள் பல் படையும் நினவே - வில்லி:23 14/3
நீல நிற கவின் வாசவன் வச்சிர நீள் படையின் சிறகு ஈர்
 மால் வரை ஒத்தனர் வாகை பெற கதிர் வாள்கள் எடுத்தவரே - வில்லி:27 192/3,4
சோராத வய வாளி ஈர் ஐந்து சேர தொடுத்து ஏவினான் - வில்லி:33 11/2
ஈர் அம்பு தொடுத்தான் ஒரு தேர்மேலினன் இவன் மேல் - வில்லி:33 13/4
தெரிஞ்சுகொண்டு ஈர்_இரு திசையினும் செல்லவே - வில்லி:34 5/2
ஈர்_ஆறு நாமம் உரைசெய்து மண் கொடு இடுவார்கள் காணும் இமையோர் - வில்லி:37 1/4
ஈர்_இரு தேரினர் மூ வகை யானையர் எண்_அறு மா மிசையோர் - வில்லி:41 6/1
ஈர்_இரண்டு பெயர் ஒழிய மற்று உள்ளார் அழுது இரங்கி என் பட்டாரே - வில்லி:41 136/4
ஈட்டம் ஆக ஈர் இருவோர்கள் - வில்லி:42 104/2
யானை தேர் பரி வீரர் ஈர்_ஒன்பது நிலத்து - வில்லி:42 109/1
ஈர்_இரண்டு முகமும் வந்து எதிர்ந்த வீரர் சேனைகள் - வில்லி:43 6/1
ஈர்_இரண்டும் வேறு வேறுபட்டு வென்னிட புடைத்து - வில்லி:43 6/2
ஈர்_இரண்டு ஒர் தொடையில் வாளி ஏவிஏவி இகல் செய்தான் - வில்லி:43 6/3
ஈர்_இரண்டும் ஐ_இரண்டும் ஆன விஞ்சை எய்தினான் - வில்லி:43 6/4
இரு படை அரசும் தம்மில் ஈர்_இரண்டு அங்கம் ஆகி - வில்லி:44 89/1
ஈர் ஒரு பிறப்பின் ஒரு சிறு குறளாய் யாவரும் தேவரும் வியப்ப - வில்லி:45 1/1
அத்தினபுரியும் ஈர்_இரு கடல் சூழ் அவனியும் நின்ன ஆம் என்றான் - வில்லி:45 7/3
இலக்கணம் தவா வீமன் வாளி ஈர்_இரண்டு நால் இரண்டு எண் இரண்டினால் - வில்லி:45 61/3
ஈர்_அஞ்சு பதின்மர் உளர் தம்பிமார்கள் இங்கிதங்கள் அறிந்து அடைவே ஏவல் செய்ய - வில்லி:45 256/2
இறந்த நிலையும் தினங்கள் ஈர்_ஒன்பானிலும் தோன்ற - வில்லி:46 150/3

 மேல்
 
  ஈர்_அஞ்சு (1)
ஈர்_அஞ்சு பதின்மர் உளர் தம்பிமார்கள் இங்கிதங்கள் அறிந்து அடைவே ஏவல் செய்ய - வில்லி:45 256/2

 மேல்
 
  ஈர்_ஆறு (3)
சுரர் தினம் ஈர்_ஆறு அம் கண் துன்னுதிர் மன்னும் நாட்டில் - வில்லி:11 275/2
இச்சையின்படியே ஆங்கு ஆங்கு எய்துவித்து ஈர்_ஆறு ஆண்டும் - வில்லி:12 18/3
ஈர்_ஆறு நாமம் உரைசெய்து மண் கொடு இடுவார்கள் காணும் இமையோர் - வில்லி:37 1/4

 மேல்
 
  ஈர்_ஆறும் (1)
ஈர்_ஆறும் ஒன்றும் சுரர்க்கு உள்ள நாள் சென்ற இனி நம்முடன் - வில்லி:22 3/1

 மேல்
 
  ஈர்_இரண்டானும் (1)
என்பொடு கொழும் தசை நிணம் குருதி என்னும் அவை ஈர்_இரண்டானும் வயிரா - வில்லி:12 109/1

 மேல்
 
  ஈர்_இரண்டு (6)
வான் மருச்சுதனும் ஈர்_இரண்டு கடல் வய வரூதினியின் வர்க்கமும் - வில்லி:10 42/1
ஈர்_இரண்டு பெயர் ஒழிய மற்று உள்ளார் அழுது இரங்கி என் பட்டாரே - வில்லி:41 136/4
ஈர்_இரண்டு முகமும் வந்து எதிர்ந்த வீரர் சேனைகள் - வில்லி:43 6/1
ஈர்_இரண்டு ஒர் தொடையில் வாளி ஏவிஏவி இகல் செய்தான் - வில்லி:43 6/3
இரு படை அரசும் தம்மில் ஈர்_இரண்டு அங்கம் ஆகி - வில்லி:44 89/1
இலக்கணம் தவா வீமன் வாளி ஈர்_இரண்டு நால் இரண்டு எண் இரண்டினால் - வில்லி:45 61/3

 மேல்
 
  ஈர்_இரண்டும் (2)
ஈர்_இரண்டும் வேறு வேறுபட்டு வென்னிட புடைத்து - வில்லி:43 6/2
ஈர்_இரண்டும் ஐ_இரண்டும் ஆன விஞ்சை எய்தினான் - வில்லி:43 6/4

 மேல்
 
  ஈர்_இரு (4)
யாமும் இங்கு இவற்றோடு ஒன்றுதல் ஒழிதும் ஈர்_இரு பொருள்களும் பிரிந்தால் - வில்லி:9 32/2
தெரிஞ்சுகொண்டு ஈர்_இரு திசையினும் செல்லவே - வில்லி:34 5/2
ஈர்_இரு தேரினர் மூ வகை யானையர் எண்_அறு மா மிசையோர் - வில்லி:41 6/1
அத்தினபுரியும் ஈர்_இரு கடல் சூழ் அவனியும் நின்ன ஆம் என்றான் - வில்லி:45 7/3

 மேல்
 
  ஈர்_இருவரோடும் (1)
கர கத களிறு போலும் கனிட்டர் ஈர்_இருவரோடும்
 துரகத தடம் தேர் விட்டு துழாய் மணம் கமழும் பொன் தோள் - வில்லி:10 71/1,2

 மேல்
 
  ஈர்_இருவோரும் (1)
எண்ணும் சேனையுடன் விரவின் எழுந்தார் இவர் ஈர்_இருவோரும்
 விண்ணும் கடவுள் ஆலயமும் முதலா உள்ள மேல் உலகும் - வில்லி:10 40/1,2

 மேல்
 
  ஈர்_எழு (1)
என் பிற புகல்வது ஈர்_எழு புவனம் எம்பிரான் அருந்தியது என்ன - வில்லி:9 57/1

 மேல்
 
  ஈர்_ஏழ் (1)
தினத்தாலும் செயற்கு அரிய செழு மணி மண்டபம் ஈர்_ஏழ் திங்கள் செய்தான் - வில்லி:10 7/3

 மேல்
 
  ஈர்_ஐந்தாய் (1)
எ கோல யோனிகட்கும் உயிராய் தோற்றம் ஈர்_ஐந்தாய் பாற்கடலினிடையே வைகும் - வில்லி:7 55/3

 மேல்
 
  ஈர்_ஐம்பதின்மர் (1)
இவ்வாறு அமைந்து ஆங்கு ஐவருடன் ஈர்_ஐம்பதின்மர் நனி வளர - வில்லி:3 93/1

 மேல்
 
  ஈர்_ஒன்பது (1)
யானை தேர் பரி வீரர் ஈர்_ஒன்பது நிலத்து - வில்லி:42 109/1

 மேல்
 
  ஈர்_ஒன்பதும் (1)
மண்டலங்கள் ஈர்_ஒன்பதும் புரந்திட வல்லான் - வில்லி:16 50/2

 மேல்
 
  ஈர்_ஒன்பானிலும் (1)
இறந்த நிலையும் தினங்கள் ஈர்_ஒன்பானிலும் தோன்ற - வில்லி:46 150/3

 மேல்
 
  ஈர்கின்ற (1)
ஈர்கின்ற புண் வாயில் வார்கின்ற செந்நீரினிடை மூழ்கினார் - வில்லி:33 6/4

 மேல்
 
  ஈர்ந்தாய் (1)
ஏந்து_இழை சொல்ல ஓராது இனிய இ கனி இன்று ஈர்ந்தாய்
 மாந்தரில் மடங்கல் ஒப்பாய் வருத்தம் நீ உழக்க யாமோ - வில்லி:18 9/2,3

 மேல்
 
  ஈர (8)
ஈர குசங்கள் கிழிக்கும் தொழிற்கு ஏற்றவாலோ - வில்லி:2 54/4
ஈர வெண் மதி நிலாவும் இதம் பெறு தென்றல் காலும் - வில்லி:2 90/2
இலகு பரிமள புளக ஈர முலை தடம் மூழ்கி இரதி கேள்வன் - வில்லி:8 15/3
ஈர நெடும் குழல் இசையில் இயங்கிய சாமர காற்றில் இள நிலாவில் - வில்லி:8 16/3
மைந்தன் அங்கு உரைத்த மாற்றம் மனத்தினை ஈர பின்னும் - வில்லி:11 36/1
ஈர மா மதிக்கு உடைந்த இருள்-கொல் என்ன ஏகினான் - வில்லி:30 10/3
ஈர கருணை முகத்து அண்ணல் எய்தான் அவற்றுக்கு எட்டாமல் - வில்லி:40 72/3
ஈர வாய் முனை நெருப்பு உமிழ் வடி கணைகள் ஏவினான் ஒரு நொடிக்குள் எதிர் அற்றிடவே - வில்லி:46 71/4

 மேல்
 
  ஈரம் (7)
ஈரம் உற்று இழிதரும் எல்லை வானகத்து - வில்லி:1 67/2
ஈரம் புலரா கரத்தோருக்கு யாகசேனன் - வில்லி:5 97/2
ஈரம் வைத்த சிந்தை மன்னன் இசைவு என கழுத்தின் முத்து - வில்லி:11 174/1
ஈரம் ஆன தயாமனத்தொடு இராயசூய மகம் செயும் - வில்லி:26 16/3
ஈரம் துறந்த ஒரு நூறு பேரை மகுடம் துணிப்பல் எனவே - வில்லி:37 7/3
புல்லிய பொய் ஒன்று என் ஆம் பொரு பெரு நெருப்புக்கு ஈரம்
 இல்லை நீ ஒன்றும் எண்ணாது இயம்புதி இதனை என்றான் - வில்லி:43 25/3,4
ஈரம் ஆன குருதி பிரளயம் எப்புறமும் யாறு போல் பெருக எற்றுதலும் வெற்றி புனை - வில்லி:46 70/3

 மேல்
 
  ஈரமும் (2)
நெஞ்சில் ஈரமும் நீதியும் குடிபுகா நிருதர் சென்னியில் வன்னி - வில்லி:9 23/1
ஈரமும் நிழலும் காயும் கனிகளும் யாவும் ஈண்டி - வில்லி:12 2/3

 மேல்
 
  ஈரல் (1)
வாட்டு அற்ற ஈரல் பல சுற்றி வயங்கு தோற்றம் - வில்லி:36 35/2

 மேல்
 
  ஈரிடத்தினும் (1)
ஈரிடத்தினும் விலா எலும்பு நெக்கன - வில்லி:21 73/3

 மேல்
 
  ஈரும் (1)
ஈரும் நெஞ்சினர் ஏமுறு நோக்கினர் - வில்லி:12 7/2

 மேல்
 
  ஈவு (1)
எண்மை ஆயினும் கிளைஞரே ஏற்பினும் ஈவு இலா புன் செல்வர் ஈயார் - வில்லி:27 243/3

 மேல்
 
  ஈவையும் (1)
ஈவையும் குறித்து வெற்றி எய்த எய்த இவர்கள்-தம் - வில்லி:11 179/3

 மேல்
 
  ஈற்று (1)
ஆம் பரிவுடனே ஆற்றி ஈற்று அளை அடைந்து வைகும் - வில்லி:2 73/3

 மேல்
 
  ஈறா (1)
தெரி சரங்கள் ஓர் ஒருவருக்கு ஆயிரம் சிரம் முதல் அடி ஈறா
 நெரிதரும்படி தொடுத்து வெம் கொடி பரி நேமி அம் தேர் கோடி - வில்லி:42 45/2,3

 மேல்
 
  ஈறு (14)
ஈறு இல் தவத்தோர் உபயாசன் யாசன் எனும் பேர் இருவோரும் - வில்லி:3 84/2
அரும் பனை கொடியோன் ஆதி அரவு உயர்த்தவன் ஈறு ஆகும் - வில்லி:10 88/1
என்னை விடுத்தனன் வந்தேன் என்றான் எல்லா உலகும் முடிந்திடு நாளும் ஈறு இலாதான் - வில்லி:14 6/4
இயக்கர் பதி-தனில் உளது என்று இசைத்த மாற்றம் இன்புற கேட்டு ஒருகாலும் ஈறு இலாத - வில்லி:14 15/1
திரை கலங்க திசை கலங்க ஈறு இலாத செகம் கலங்க உகம் கலங்க சிந்தை தூயோர் - வில்லி:14 20/2
ஈறு இலா இகல் அரக்கரோடு இயக்கர்-தம் காவல் - வில்லி:14 43/1
கொன்ற போர் மன்னர் ஈறு இலர் குருகுலத்தவராய் - வில்லி:22 48/3
இகந்து மா தவம் முயறலே கடன் ஈறு இலா உலகு எய்தவே - வில்லி:26 7/4
ஈறு படுத்தினன் வீடுமன் விட்டவர் யாவர் பிழைத்தவரே - வில்லி:31 21/4
ஈயை ஒத்தது கலுழன் ஒத்தனன் ஈறு இலா அரி ஏறு அனான் - வில்லி:41 35/4
இனம் கொள் வாளி ஏவினான் எதிர்ந்த போரில் ஈறு இலான் - வில்லி:42 28/4
ஈறு இலாத வீரன் வந்து எதிர்த்த காலை வீரரில் - வில்லி:42 29/1
ஏறு கேசரியொடு ஒத்து உளம் நெருப்பு உமிழ ஈறு இலார் புரம் எரித்தவன் நிகர்க்கும் என - வில்லி:46 72/2
ஈறு கண்டிடலாம் அவன் ஊருவை ஏறு புண்படவே எதிர் மோதிலே - வில்லி:46 182/4

 மேல்
 
  ஈறு-தோறு (1)
உகத்தின் ஈறு-தோறு ஓதையோடு ஊதையாம் தாதை - வில்லி:22 17/1

 மேல்
 
  ஈன் (1)
இரை என அதனை விழுங்கும் முன் கரு கொண்டு ஈன் முதிர் காலையில் அதனை - வில்லி:1 111/2

 மேல்
 
  ஈன்ற (21)
எழுவரை முருக்கினள் ஈன்ற தாய் என - வில்லி:1 56/2
தம்பிரான் பாண்டு ஈன்ற தருமதேவதையை நோக்கி - வில்லி:2 113/2
கந்த மகவை ஈன்ற காளகண்டன் அருளால் - வில்லி:3 41/1
இவ்வாறு மன்றல் அயர்வித்த பின் ஈன்ற காதல் - வில்லி:5 96/1
அரச குழாமும் ஈண்டிய பேர் அவையில் கடவுள் அரசு ஈன்ற
 வரி வில் குமரன் மாதிரங்கள் வெல்வான் ஏகும்வகை உரைத்தான் - வில்லி:10 38/3,4
ஈன்ற தாய் வடிவம் கொண்டு உளம் உருகி இணை முலை தடத்து அணைத்து அமுதம் - வில்லி:10 118/1
கலப்பான திருமேனி அணிந்த நீற்றால் கதிர் முத்தின் சோதி என மேனை ஈன்ற
 குல பாவையுடன் கயிலை குன்றில் வாழ் விற்குன்றுடையோன் திருக்கோலம் குறிப்பால் உன்னி - வில்லி:12 40/2,3
இந்த மலர் உலகு அனைத்தும் ஈன்ற கோல எழில் மலரோ இரவி திரு கரத்தில் வைகும் - வில்லி:14 12/1
ஈன்ற அப்பொழுதின் ஓகை எண்மடங்கு ஆக விஞ்ச - வில்லி:22 134/3
என்னை வந்தவாறு என்ன மற்று அவளுமே ஈன்ற தாய் யான் உனக்கு என்று - வில்லி:27 246/2
எடா விரித்து அலைத்து உடல் பட போர்த்து எதிர் ஈன்ற தாய் ஆம் என இருந்தாள் - வில்லி:27 248/4
இருந்த தாய் ஈன்ற அன்று போல் உருகி இரு தடம் கொங்கை பால் சொரிந்தாள் - வில்லி:27 249/1
என்றலும் அது கேட்டு ஈன்ற தாய் ஒக்கும் என்று கொண்டு இ வரம் நேர்ந்து - வில்லி:27 259/1
என் உயிரும் நினது அன்றி யாரது இனி சதுர் முகத்தோன் ஈன்ற பாரின் - வில்லி:29 76/3
கன்னன் இவை எடுத்துரைப்ப மகிழ்ந்து கேட்டு காந்தாரன் திரு குலத்து கன்னி ஈன்ற
 மன்னர் பிரான் இமைப்பொழுதில் பழுது இலாத மத்திரராசனை எய்தி மதுப சாலம் - வில்லி:45 22/1,2
செம் கோல மலரில் இருந்து அனைத்தும் ஈன்ற திசைமுகன்-தான் அறம் வளர்க்கும் தெய்வ பாவை - வில்லி:45 28/1
வந்து இரு கை தலை புடைத்து தலைநாள் ஈன்ற மகவின் மேல் வீழ்ந்து அழுதாள் மன்னோ மன்னோ - வில்லி:45 254/4
என்றே என் தாதையுழை கன்னி மாடத்து எழில் இரவி திருவருளால் ஈன்றேன் ஈன்ற
 அன்றே பொன் பெட்டகத்தில் கங்கை ஆற்றில் ஆம் முறையால் உனை விடுத்தேன் அருள் இலாதேன் - வில்லி:45 255/1,2
அன்று அன்போடு எடுத்து அணைத்து முலைக்கண் ஊறல் அமுது ஊட்டி நேயமுடன் அணித்தா ஈன்ற
 கன்று எஞ்ச இனைந்துஇனைந்து மறுகாநின்ற கபிலையை போல் என் பட்டாள் கலாபம் வீசி - வில்லி:45 257/2,3
சாயை வெறுத்தனள் அவளின் தல தேவி மிக வெறுத்தாள் தபனன் ஈன்ற
 சேயை வெறுத்து உயிர் கவர்ந்தான் உறவு அறியான் தெயித்தியர் போர் செயித்தான் என்று - வில்லி:46 12/1,2
மற்று அவர் மீண்ட பின்னர் மா தவ குந்தி ஈன்ற
 கொற்றவர்-தாமும் சேனை குழாத்தொடும் தங்களோடும் - வில்லி:46 124/1,2

 மேல்
 
  ஈன்றவன் (1)
இரு கொடும் கணைக்கு இலக்கம் ஆயினன் மருத்து ஈன்றவன் இரு தோளும் - வில்லி:46 57/2

 மேல்
 
  ஈன்றனள் (1)
என்ன மைந்தர் இருவரை ஈன்றனள்
 மன்னன் ஆவி வடிவு கொண்டு அன்ன மெய் - வில்லி:1 117/2,3

 மேல்
 
  ஈன்றாள் (3)
ஈன்றாள் இல்லத்து இருந்தாளை இகலோடு எய்தி இவை சொல்வான் - வில்லி:11 212/4
பார் ஏனை உலகு அனைத்தும் பரிவுடனே ஈன்றாள் தன் பதி பின் வந்தாள் - வில்லி:12 87/4
என்ற போதில் அ புதல்வனை பரிவுடன் ஈன்றாள்
 நின்ற மங்கையர்-தங்களை நிரைநிரை நோக்கி - வில்லி:22 28/1,2

 மேல்
 
  ஈன்று (1)
என்ன மைந்தனும் இ பரிசினால் உரைப்ப ஈன்று அற துறந்த அன்றையினும் - வில்லி:27 253/3

 மேல்
 
  ஈன்றேன் (1)
என்றே என் தாதையுழை கன்னி மாடத்து எழில் இரவி திருவருளால் ஈன்றேன் ஈன்ற - வில்லி:45 255/1

 மேல்
 
  ஈன்றோன் (1)
பொறி உற வீழும் காலை புவனங்கள் அனைத்தும் ஈன்றோன்
 அறிவுடை விசயற்கு இந்த அந்தணன் தழலில் வீழாது - வில்லி:41 149/2,3

 மேல்
 
  ஈன்றோன்-தன்பால் (1)
ஈர் ஏழ் விஞ்சை திறனும் ஈன்றோன்-தன்பால் எய்தி - வில்லி:3 32/1

 மேல்
 
  ஈனம் (1)
ஈனம் இலாவகை வந்தார் நம் துணைவர் என சிறிதும் இரங்கானாகில் - வில்லி:27 27/2

 மேல்
 
  ஈனமே (1)
ஈனமே உயிருக்கு இயற்கையதலினால் என்றனன் வீமனுக்கு இளையோன் - வில்லி:18 18/4

 மேல்
 
  ஈனும் (1)
கறை அற்ற மதி போல நிலவு ஈனும் முத்த கழல் காலினான் - வில்லி:45 235/4

 மேல்