<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

கு - முதல் சொற்கள்
குக்கிலும் 1
குகர 1
குகரத்து 1
குகரம் 1
குகன் 1
குகனும் 1
குகுதர் 1
குகுர 1
குகுரம் 2
குகுரர் 1
குகை 2
குகையிடை 1
குங்கும 5
குங்குமத்தின் 1
குங்குமம் 3
குச்சரர் 2
குச்சரரே 1
குச்சித்தல் 1
குசங்கள் 2
குசை 1
குசையுடை 2
குஞ்சத்தொடு 1
குஞ்சர 4
குஞ்சரங்கள் 2
குஞ்சரங்களால் 1
குஞ்சரத்தின் 1
குஞ்சரத்து 2
குஞ்சரம் 7
குஞ்சரம்-தனக்கு 1
குஞ்சரமும் 1
குஞ்சரமே 1
குஞ்சரராசன் 1
குஞ்சி 6
குஞ்சிகள் 1
குஞ்சியன் 1
குஞ்சியை 1
குஞ்சு 1
குட 10
குட-பால் 7
குடம் 4
குடர் 7
குடர்களோடு 1
குடர்வட்டம் 1
குடல் 2
குடாது 1
குடாதும் 1
குடி 18
குடித்தாலே 1
குடித்து 3
குடித்தும் 1
குடிப்பதும் 1
குடிபுக்கது 1
குடிபுகா 1
குடிபுகாதான் 1
குடிபுகும் 1
குடிபோம் 1
குடியாமல் 1
குடியிருக்கும் 1
குடியில் 1
குடியும் 1
குடியேற்றி 1
குடியேற 5
குடியொடு 1
குடில் 1
குடிலில் 1
குடுமி-தொறும் 1
குடுமி-தோறும் 2
குடை 56
குடை-கண் 1
குடைக்கு 1
குடைதும் 1
குடைந்த 1
குடைந்து 2
குடையாக 1
குடையால 1
குடையான் 1
குடையுடன் 1
குடையுடை 1
குடையும் 3
குடையொடு 1
குடையோய் 1
குண்ட 1
குண்டம் 1
குண்டலங்கள் 4
குண்டலங்களும் 2
குண்டலங்களை 2
குண்டலத்தர் 1
குண்டலத்துடன் 1
குண்டலதாரன் 1
குண்டலபோசன் 1
குண்டலபோசி 1
குண்டலம் 4
குண்டலமும் 5
குண்டலர் 1
குண்டலன் 2
குண்டலாதி 1
குண 10
குண-பால் 3
குணக்கு 1
குணங்களில் 1
குணங்களும் 1
குணங்களை 1
குணத்தால் 1
குணத்துடன் 1
குணப 1
குணப_வல்சி 1
குணபதி 1
குணம் 1
குணமுடன் 1
குணனில் 1
குணாதும் 1
குணில் 1
குத்த 1
குத்தலும் 1
குத்தி 3
குத்திய 1
குத்தியிட்ட 1
குத்தியும் 1
குத்திர 1
குத்திரம் 2
குத்திரன் 1
குத்தின 2
குத்தினான் 3
குத்து 1
குத்துதலால் 1
குத்துதலான் 1
குத்துவர் 1
குத்துவார் 1
குதலை 1
குதலையர் 1
குதி 4
குதிக்கும் 1
குதிகொண்டு 2
குதித்த 1
குதித்தனர் 1
குதித்தனன் 2
குதித்திடுவேன் 1
குதித்து 4
குதிப்பது 1
குதிப்பர் 2
குதியா 3
குதை 3
குந்த 1
குந்தம் 3
குந்தி 29
குந்தி-தன் 1
குந்தி-வயின் 2
குந்தி_மகன் 1
குந்திக்கு 1
குந்திதேவி 1
குந்திபோசர் 1
குந்திபோசன் 6
குந்திபோசன்-தன் 1
குந்தியும் 3
குந்தியே 1
குந்தியை 4
குப்பைகள் 1
குபேரன் 3
குபேரனும் 2
கும்ப 4
கும்பம் 3
கும்பமும் 1
கும்பித்தன 1
கும்பித்து 1
குமண்டைய 1
குமர் 1
குமரர் 10
குமரர்-தம்மொடும் 1
குமரராலும் 3
குமரரின் 1
குமரருக்கு 1
குமரரும் 1
குமரரை 1
குமரரொடு 1
குமரரோடும் 1
குமரரோடே 1
குமரற்கும் 1
குமரன் 32
குமரன்-தன் 1
குமரன்-தன்னை 1
குமரனால் 1
குமரனும் 6
குமரனே 5
குமரனை 11
குமரனையும் 2
குமரனோடு 1
குமாரர் 1
குமாரர்கள் 2
குமாரருமே 1
குமாரரை 1
குமாரன் 7
குமாரனும் 5
குமாரனுமே 1
குமாரனை 1
குமாரா 1
குமிழி 1
குமிழிகள் 1
குமிழும் 1
குமுத 4
குமுதம் 2
குமுற 1
குமுறவே 1
குமுறி 2
குமுறும் 1
குயம் 1
குயாசலம் 1
குயில் 4
குயில்கள் 1
குயிலும் 3
குயிலையும் 1
குயிலொடு 1
குயிற்றி 1
குயின்ற 1
குர 4
குரக்கு 8
குரக்கு_நாயகன் 1
குரகத 6
குரகதம் 3
குரங்கின் 2
குரங்கு 2
குரங்கையோ 1
குரம் 3
குரம்பு 1
குரல் 24
குரல்களை 1
குரலால் 2
குரலின் 1
குரலினை 1
குரலும் 4
குரவர் 7
குரவரும் 3
குரவரையும் 1
குரவன் 1
குரவோர்களை 1
குரா 1
குரிசில் 17
குரிசில்-தன்னை 1
குரிசில்-தனக்கு 1
குரிசில்-பால் 1
குரிசிலாய் 2
குரிசிலுக்கு 2
குரிசிலும் 2
குரிசிலே 1
குரிசிலை 7
குரிசிலோடு 1
குரிதியின்-வாய் 1
குரீஇயின் 1
குரு 48
குரு_மைந்தரும் 1
குருக்கள் 8
குருக்கொண்டு 1
குருகு 2
குருகும் 1
குருகுல 21
குருகுலத்தவர் 2
குருகுலத்தவராய் 1
குருகுலத்தார் 3
குருகுலத்திடை 1
குருகுலத்தில் 1
குருகுலத்திலே 1
குருகுலத்தின் 1
குருகுலத்து 5
குருகுலத்தே 1
குருகுலத்தோர் 3
குருகுலம் 9
குருகுலம்-தனக்கு 1
குருகுலாதிபர்க்கும் 1
குருகுலாதிபன் 1
குருகுலேசன் 3
குருகுலேசனும் 1
குருகுலேசனை 1
குருகை 1
குருகோடு 1
குருட்டு 1
குருடன் 1
குருடு 1
குருத்தலம்-தனில் 1
குருதக்கிணை 1
குருதி 51
குருதி-கண் 1
குருதி-தன்னை 1
குருதியால் 3
குருதியின் 6
குருதியினால் 3
குருதியினூடு 1
குருதியும் 1
குருந்து 1
குருநாட்டில் 1
குருநாட்டு 1
குருநாடன் 2
குருநாடு 1
குருநாடும் 2
குருநிலத்திடை 1
குருநிலம் 1
குருநிலனொடு 1
குருபதி 5
குருபதி-தன் 1
குருபதியும் 1
குரும்பை 1
குரும்பைகள் 1
குரும்பையை 1
குருமித்து 1
குருவாகிய 1
குருவாம் 1
குருவாய் 1
குருவின் 9
குருவினுக்கு 1
குருவினையும் 1
குருவினோடும் 1
குருவுடன் 2
குருவுடனே 1
குருவும் 6
குருவே 1
குருவை 4
குருவொடு 2
குருளை 1
குருளையை 1
குரை 4
குரைசெய் 1
குல 73
குல_கொடி 1
குல_கொடி-தன் 1
குல_மகள் 2
குல_மயிலே 1
குலக்கு 1
குலகிரி 1
குலங்கள் 1
குலங்களின் 1
குலங்களும் 1
குலத்தவர் 3
குலத்தவர்-தம் 1
குலத்தவர்க்கும் 5
குலத்தவரும் 1
குலத்தவரே 1
குலத்தவன் 3
குலத்தால் 1
குலத்திடை 1
குலத்தில் 10
குலத்திலே 1
குலத்திற்கு 2
குலத்தினில் 6
குலத்தினுக்கு 1
குலத்தினும் 6
குலத்தினோன் 1
குலத்து 27
குலத்துக்கு 3
குலத்துடன் 1
குலத்தும் 1
குலத்துள் 1
குலத்துளோர் 2
குலத்துளோர்-தமை 1
குலத்துளோர்கள் 1
குலத்துளோர்களும் 1
குலத்துளோன் 1
குலத்தே 1
குலத்தை 3
குலத்தொடு 2
குலத்தோடும் 1
குலத்தோய் 1
குலத்தோர் 5
குலத்தோர்கள் 1
குலபதி 1
குலபதியும் 1
குலம் 53
குலம்-தனில் 1
குலம்-தாமும் 1
குலமும் 10
குலமோ 1
குலராசன் 1
குலவவே 1
குலவி 1
குலவிய 1
குலவு 5
குலவும் 3
குலாதிப 1
குலாதிபன் 1
குலாலனது 1
குலாவரு 1
குலிக 1
குலிங்கமும் 1
குலிங்கர் 4
குலிங்கரில் 1
குலுங்க 7
குலுங்கவே 1
குலுங்கிட 1
குலேசன் 1
குலை 4
குலைக்கில் 1
குலைகுலைந்து 2
குலைகுலையவே 1
குலைகுலையா 1
குலைகுலையுமாறு 1
குலைத்தால் 1
குலைத்து 1
குலைத்தும் 1
குலைந்த 2
குலைந்தது 2
குலைந்தன 1
குலைந்திட்டான் 1
குலைந்திடும்படி 1
குலைந்து 9
குலைந்தும் 1
குலைந்தே 1
குலைய 7
குலையா 1
குலையாது 1
குலையும் 1
குலோத்தமன் 1
குவ்வின் 1
குவடு 8
குவடுடை 1
குவடும் 2
குவலய 1
குவலயத்தில் 1
குவவு 6
குவளை 4
குவி 1
குவித்த 2
குவித்தனன் 1
குவித்து 9
குவிதரு 1
குவிந்தது 1
குவிந்து 2
குவியா 2
குவை 1
குவைகள் 1
குவையுடனே 1
குவையும் 1
குழகராய் 1
குழம்பால் 1
குழம்பில் 1
குழம்புகளாய் 1
குழம்புமாறு 1
குழம்போ 1
குழமகன்-தனக்கு 1
குழல் 50
குழல்-தன்னை 1
குழலாய் 4
குழலார் 2
குழலார்-தமக்கு 1
குழலாள் 3
குழலாளும் 1
குழலி 4
குழலில் 1
குழலின் 2
குழலினர்க்கு 1
குழலினாள் 1
குழலுடையாள் 1
குழலும் 5
குழலே 1
குழலை 1
குழலோ 1
குழலோடும் 1
குழவி 1
குழவியையும் 1
குழற 1
குழறி 3
குழன்று 1
குழாங்கள் 2
குழாத்தில் 1
குழாத்தின் 1
குழாத்தினே 1
குழாத்து 1
குழாத்துடன் 1
குழாத்தொடும் 1
குழாம் 18
குழாமும் 7
குழி 2
குழிந்த 1
குழிய 1
குழியில் 1
குழியின் 1
குழீஇயினர் 1
குழு 1
குழுக்கொண்டு 1
குழுமி 4
குழுமிய 1
குழுமு 1
குழுவிடை 1
குழுவு 1
குழுவுக்கு 1
குழூஉ 1
குழூஉக்கொண்டு 2
குழை 10
குழைக்கும் 1
குழைகள் 1
குழைகளினும் 1
குழைந்த 1
குழைய 1
குழையாக 1
குழையார் 1
குழையில் 1
குழையும் 1
குழையும்படியாக 1
குழையோன் 1
குழைவினால் 1
குளம்-தனில் 1
குளிக்க 2
குளிக்கவே 2
குளிக்கும் 1
குளிக்குமாறு 1
குளிக்குவன் 1
குளித்த 2
குளித்தது 1
குளித்தன 1
குளித்திட்டான் 2
குளித்திடலால் 1
குளித்திடும் 1
குளித்து 2
குளிப்ப 1
குளிப்பாட்டினன் 1
குளிப்பாட்டினானே 1
குளிப்பிக்க 1
குளிப்பித்தான் 1
குளிர் 17
குளிர்ந்தனர் 1
குளிர்ந்தான் 2
குளிர்ந்திட்டான் 1
குளிர்ந்து 10
குளிர்வதன் 1
குளிர்வது 1
குளிர்விக்கும் 1
குளிரவே 1
குளிரி 1
குளிரும் 1
குளிருமா 1
குற்றம் 1
குற்றமது 1
குற்றுயிரினுடன் 1
குற்றேவலின் 1
குறங்கினால் 1
குறங்கு 1
குறங்குடன் 1
குறங்கை 1
குறட்டால் 1
குறள் 2
குறளாய் 2
குறி 3
குறி-தன்னால் 1
குறிக்க 2
குறிக்கலா 1
குறிக்கலுற்றான் 1
குறிக்கின்றாயே 1
குறிக்கும் 2
குறிக்குமாறு 1
குறிகளும் 1
குறித்த 16
குறித்தது 1
குறித்தவை 1
குறித்தாள் 3
குறித்தான் 1
குறித்து 28
குறித்தே 2
குறிந்தன 1
குறிப்பன 1
குறிப்பார் 2
குறிப்பால் 2
குறிப்பின் 1
குறிப்பினன் 1
குறிப்பினால் 7
குறிப்பினை 1
குறிப்பு 4
குறிப்பும் 2
குறிப்புறா 2
குறிப்புறு 1
குறிப்பை 2
குறிப்பொடு 2
குறிப்போர் 1
குறியானாகில் 1
குறியின் 1
குறியினொடு 1
குறியும் 3
குறு 6
குறுக 3
குறுகலார் 1
குறுகலும் 2
குறுகார் 1
குறுகி 11
குறுகிய 1
குறுகின் 1
குறுகின 1
குறுகினர் 1
குறுகினன் 3
குறுகினனே 1
குறுகினார் 3
குறுகினார்களே 1
குறுகினாரே 3
குறுகினாள் 1
குறுகினான் 6
குறுகினானே 1
குறுகு 1
குறுகு-மின் 1
குறுகும் 1
குறுகும்போது 1
குறுநகை 1
குறும் 3
குறும்பும் 1
குறுமுனி 2
குறை 24
குறைகள் 2
குறைகின்றதே 1
குறைந்த 1
குறைந்தான் 1
குறைந்திட 1
குறைந்து 2
குறையவே 1
குறையாமல் 1
குறையாலும் 1
குறையினால் 1
குறையும் 2
குறையை 1
குறையோ 1
குறைவாய் 1
குறைவு 4
குன்ற 6
குன்றம் 15
குன்றமாய் 1
குன்றமும் 3
குன்றவில்லியொடு 1
குன்றன 1
குன்றா 3
குன்றால் 3
குன்றி 3
குன்றிடை 1
குன்றில் 11
குன்றின் 5
குன்றினது 1
குன்றினுக்கு 1
குன்றினும் 2
குன்றினை 1
குன்றினையும் 2
குன்று 43
குன்று-தான் 1
குன்று-தொறும் 2
குன்றுக்கு 1
குன்றுடன் 2
குன்றுடை 1
குன்றும் 2
குன்றே 4
குன்றை 1
குன்றொடு 3
குனி 25
குனிக்க 1
குனிக்கவே 1
குனிகொண்டதே 1
குனித்த 8
குனித்தது 1
குனித்தன 1
குனித்தனன் 1
குனித்தார் 3
குனித்தான் 1
குனித்து 13
குனித்தே 1
குனிதந்து 1
குனிதரும் 1
குனிந்து 2
குனிப்பும் 1
குனியா 2
குனியாது 1
குனிவித்திலர் 1
குனிவித்து 1
குனிவு 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  குக்கிலும் (1)
தாவின குக்கிலும் தருமன்-தன் எதிர் - வில்லி:11 89/2

 மேல்
 
  குகர (1)
கோள் கரந்த பல் தலை அரா என குகர நீள் நெறி கொண்டு போய பின் - வில்லி:4 1/2

 மேல்
 
  குகரத்து (1)
கவானுடை நீள் குகரத்து உயர் கலை சேர் - வில்லி:14 68/2

 மேல்
 
  குகரம் (1)
குளிர் வரை ஒன்றிய நீள் குகரம் போல் - வில்லி:14 70/1

 மேல்
 
  குகன் (1)
குகன் பட்டம் தனக்கு உரிய கோ முனிவன் மா மைந்தன் வீமன் கையில் - வில்லி:42 178/3

 மேல்
 
  குகனும் (1)
வரி வில் வெம் கட கரியின் வந்த தாரகனும் மா மயில் குகனும் அன்றியே - வில்லி:35 6/3

 மேல்
 
  குகுதர் (1)
கொங்கர் போசலர் போசர் சிங்களர் குகுதர் ஆரியர் துளுவரும் - வில்லி:29 35/1

 மேல்
 
  குகுர (1)
வெவ் அனலம் நேர் குகுர ராசனையும் வேறு ஓர் - வில்லி:29 61/1

 மேல்
 
  குகுரம் (2)
பங்களம் குகுரம் சீனம் பப்பரம் கொப்பம் வங்கம் - வில்லி:28 19/1
வடி சரம் கொண்டு அவனது இரு புயத்து எழுதிய பின் வட கலிங்கம் குகுரம் மகதம் ஒட்டியம் முதல - வில்லி:45 87/1

 மேல்
 
  குகுரர் (1)
குலிங்கர் மாளவர் களமர் ஒட்டியர் குகுரர் கொப்பளர் கூபகர் - வில்லி:41 36/3

 மேல்
 
  குகை (2)
குகை தடம் கிரி அனைய தோள் கொட்டி ஆர்த்து உரப்பி - வில்லி:14 24/1
முகடு விண்டது அண்டமும் அப்புறத்து உற முகில்களும் பெரும் குகை புக்கு ஒளித்தவே - வில்லி:45 149/4

 மேல்
 
  குகையிடை (1)
கோள் இரண்டு அஞ்சி பிறை இரண்டு அகல் வான் குகையிடை புகுவதே போல - வில்லி:15 5/3

 மேல்
 
  குங்கும (5)
சையத்து அலர்ந்த கமழ் குங்கும தாது மான - வில்லி:2 47/2
மாற்றாத பனிநீரால் மான்மத குங்கும மலய வாச சந்தின் - வில்லி:8 7/1
மிகு குங்கும முலையாருடன் விடை கொண்டிட விட்டான் - வில்லி:12 152/4
கொண்ட மா மேரு ஒத்த குங்கும கடக தோளான் - வில்லி:20 2/2
மாதர் குடைந்த நறும் பரிமள செம் குங்கும நீர் இடை எழுந்த குமிழி போலும் - வில்லி:29 70/4

 மேல்
 
  குங்குமத்தின் (1)
நெற்றியில் சென்று வாசம் நிறைத்த குங்குமத்தின் சேற்றால் - வில்லி:22 125/2

 மேல்
 
  குங்குமம் (3)
குங்குமம் கொள் புனல் விடவும் இமையாமல் புனல் வழியே கூர்ந்த பார்வை - வில்லி:8 9/3
கூந்தல் மா முகிலை குலைத்து உடன் முடிப்பார் குங்குமம் கொங்கை மேல் அணிவார் - வில்லி:12 62/1
என்று பூசுரன் இயம்பலும் குங்குமம் எழில் உறும் இணை மேரு - வில்லி:24 13/1

 மேல்
 
  குச்சரர் (2)
சோனகாதிபர் கன்னடர் மாகதர் துலுக்கர் குச்சரர் ஒட்டர் - வில்லி:28 6/2
குலிங்கர் ஆரியர் பப்பரர் குச்சரர் முதலோர் - வில்லி:42 114/3

 மேல்
 
  குச்சரரே (1)
வாடி ஒளித்தனர் மாகதர் ஒட்டியர் மாளவர் குச்சரரே - வில்லி:31 23/4

 மேல்
 
  குச்சித்தல் (1)
குச்சித்தல் இன்றி நுகர்ந்தாள் கொடும் காம நோய்கொண்டு - வில்லி:5 75/3

 மேல்
 
  குசங்கள் (2)
பார குசங்கள் பல தைவரும் பான்மை நீங்கி - வில்லி:2 54/2
ஈர குசங்கள் கிழிக்கும் தொழிற்கு ஏற்றவாலோ - வில்லி:2 54/4

 மேல்
 
  குசை (1)
அசைவு இல் தொடை அடி கசை குசை உரம் நினைவு அறியும் உணர்வின வளமையும் உடையன - வில்லி:44 27/1

 மேல்
 
  குசையுடை (2)
குசையுடை புரவி திண் தேர் குரக்கு வெம் பதாகையானை - வில்லி:16 28/1
குசையுடை புரவி தேரும் குனி வரும் சிலையும் கொண்டு - வில்லி:45 104/3

 மேல்
 
  குஞ்சத்தொடு (1)
குஞ்சத்தொடு குடை வீழ்தர முதுகிட்டனர் கூடார் - வில்லி:44 69/4

 மேல்
 
  குஞ்சர (4)
மழைத்த குஞ்சர முகம்-தொறும் புக்கு உடன் மயங்கிய பொறி மாலை - வில்லி:9 17/4
கூறி வரும் வாள் அரசர் ஏறி அணி நின்ற ரத குஞ்சர துரங்கம் விழவே - வில்லி:38 20/4
ஆறியிட்ட ரத குஞ்சர துரங்கமமும் ஆக இப்படி பொரும் படையொடு அன்று நனி - வில்லி:42 77/3
உருள் பரந்த ரத துரக குஞ்சர பதாதியோடு கடிது ஓடினான் - வில்லி:43 46/3

 மேல்
 
  குஞ்சரங்கள் (2)
கூளி கோடி உய்ப்ப குஞ்சரங்கள் கோடி உய்ப்ப பேர் - வில்லி:13 117/1
கோ விலங்கு பொர அஞ்சுமோ கரட குஞ்சரங்கள் பகை கொண்டகால் - வில்லி:27 120/2

 மேல்
 
  குஞ்சரங்களால் (1)
கொல்லலாய் இருக்குமோ குஞ்சரங்களால் - வில்லி:22 83/4

 மேல்
 
  குஞ்சரத்தின் (1)
குஞ்சரத்தின் வீழ் கைகள் நாகமே குருதி வட்டமும் பரிதி வட்டமே - வில்லி:31 25/2

 மேல்
 
  குஞ்சரத்து (2)
குஞ்சரத்து இளம் கன்று என சாப வெம் கோளரி என பைம் பொன் - வில்லி:2 39/1
கூற்றினை உதைத்த பாதமும் உடுத்த குஞ்சரத்து உரிவையும் அணிந்த - வில்லி:12 65/1

 மேல்
 
  குஞ்சரம் (7)
இராச குஞ்சரம் பிறந்திடும் விழி புலன் இல்லை மற்று அதற்கு என்றான் - வில்லி:2 12/4
இற்றை நாள் எவரும் வாய்த்தவா என்ன ஏழ் உயர் இராச குஞ்சரம் மேல் - வில்லி:6 5/3
யாளி குஞ்சரம் வானரம் முதலிய இயக்கினால் விசும்பு எங்கும் - வில்லி:11 81/3
கொழுந்து போல் எயிறு ஓர் இரண்டையும் கஞ்சன் குஞ்சரம் என பிடுங்கினனால் - வில்லி:15 16/4
கோடு முதலொடு வாளிகளின் இற வீழ்வ பல கட குஞ்சரம்
 காடு படு துளவோன் முன் வர விடு கஞ்சன் மழ களிறு ஒக்குமால் - வில்லி:34 25/1,2
கோப்புற பரி தேர் குஞ்சரம் பதாதி கூறு நூல் முறை அணி நிறுத்தி - வில்லி:42 5/3
கொலையினில் சிறந்த கோட்டு குஞ்சரம் கொண்டு மீண்டும் - வில்லி:45 114/3

 மேல்
 
  குஞ்சரம்-தனக்கு (1)
குஞ்சரம்-தனக்கு அருள் கொண்டல் மேனியான் - வில்லி:41 188/4

 மேல்
 
  குஞ்சரமும் (1)
குஞ்சரமும் விழ மாகதர் கோன் உயிர் கொண்டு திருகினன் வார் சிலை கோலியே - வில்லி:45 67/4

 மேல்
 
  குஞ்சரமே (1)
வன்புடை மால் வரை மறிவன போல மறிந்தன குஞ்சரமே - வில்லி:44 50/4

 மேல்
 
  குஞ்சரராசன் (1)
கூற்று உறழ் கராவின் வாயின்-நின்று அழைத்த குஞ்சரராசன் முன் அன்று - வில்லி:45 244/3

 மேல்
 
  குஞ்சி (6)
குஞ்சி நீடுற வளர்வ போல் அசைந்து செம் கொழுந்து விட்டன மேன்மேல் - வில்லி:9 23/2
பின்னிய குஞ்சி கோவலர் பயந்த பேதையர் பலரையும் களிந்த - வில்லி:10 120/1
கொன்றை கமழ் முடியோனும் வேணியினை பின்னல் படு குஞ்சி ஆக்கி - வில்லி:12 82/3
திறத்தினர் குஞ்சி செம் தீ சிரத்தினர் வரத்தின் மிக்கோர் - வில்லி:14 87/4
கரங்கள் ஆயிரத்தர் நண்ணும் கால்கள் ஆயிரத்தர் குஞ்சி
 சிரங்கள் ஆயிரத்தர் பூழை செவிகள் ஆயிரத்தர் வென்றி - வில்லி:14 88/1,2
குரு மா மரபோர் ஐவரும் தம் குஞ்சி தலை மேல் அடி வைத்து எம் - வில்லி:17 2/2

 மேல்
 
  குஞ்சிகள் (1)
குஞ்சிகள் வானினிடை கொடி ஓடி - வில்லி:14 69/3

 மேல்
 
  குஞ்சியன் (1)
அரக்கினால் உருக்கி கம்பி செய்து என்ன அவிர் பொலம் குஞ்சியன் வஞ்ச - வில்லி:15 6/2

 மேல்
 
  குஞ்சியை (1)
எழுந்து தன் பகைவனது இருண்ட குஞ்சியை
 அழுந்த வல் விரல்களால் சுற்றி ஆய் மர - வில்லி:21 76/2,3

 மேல்
 
  குஞ்சு (1)
கூட்டில் உள் உறை கலுழனின் குஞ்சு போல் இனி நீ - வில்லி:22 27/3

 மேல்
 
  குட (10)
தவம் உற குட திசை தலைவன் தாரமாம் - வில்லி:1 79/1
வெம் கதிர் போய் குட திசையில் வீழ்ந்த பின்னர் வீழாமல் மாலையின்-வாய் மீண்டும் அந்த - வில்லி:7 50/1
சென்னி நாடு குட கொங்க நாடு திறை கொண்டு தென்னன் உறை செந்தமிழ் - வில்லி:10 59/1
அருக்கன் குட கடல் மாளிகை அணி தேரொடு அடைந்தான் - வில்லி:12 154/4
தன் ஒரு மரபில் தோன்றலை வெறுத்து தனி பெரும் தேர் குட பொருப்பின் - வில்லி:21 44/3
எல்லையின் தலைவன் ஆன இரவியும் குட வெற்பு எய்த - வில்லி:21 60/2
குட திசை மகவான் வாளி குண திசை வருணன் வாளி - வில்லி:22 99/1
பானுவும் பெரும் குட திசை பரவையில் படிந்தான் - வில்லி:27 83/4
உரவும் குட திசை நீல் நிற உததிக்குள் ஒளித்தோன் - வில்லி:33 25/3
அன்று வரு குட காவிரிநாடனும் அம் பொன் வரி கழல் மாகதர் கோவுமே - வில்லி:45 65/4

 மேல்
 
  குட-பால் (7)
வேனிலும் அகன்றது அருக்கனும் குட-பால் வெண் திரை வேலை-வாய் வீழ்ந்தான் - வில்லி:12 67/4
குருதி ஆம் என நிவந்து எழ சிவந்தது குட-பால் - வில்லி:27 84/4
செ வான் உறு குட-பால் வரை இடம் என்று அது சேர்ந்தான் - வில்லி:33 23/4
செம் தேர் அருக்கன் குட-பால் திசை சென்று சேர்ந்தான் - வில்லி:36 33/4
கொண்டே அருக்கன் அவ்வளவில் குட-பால் முந்நீர் குளித்திட்டான் - வில்லி:39 34/4
தேரில் துரகம் கொண்டு ஓடி குட-பால் அடைந்தான் தினகரனும் - வில்லி:40 82/4
கூர் ஆழி பணித்தலும் அ களம் போல சிவந்தன அ குட-பால் எங்கும் - வில்லி:42 164/4

 மேல்
 
  குடம் (4)
தேசு உறு பொன் குடம் தெரிந்து பத்தினால் - வில்லி:3 14/3
நேர் இழை மருங்குல் வாட்டும் நிறை குடம் பூரிப்பாரும் - வில்லி:10 75/2
குடம் நிறைப்பன குவி முலை கோ நிரை மீட்பான் - வில்லி:22 26/1
பால் எடுத்த பொன் குடம் நிகர் மடியின பருவ - வில்லி:22 56/1

 மேல்
 
  குடர் (7)
கோளம் மீது எழ வளைந்தனன் வரை படி கொண்டலும் குடர் தீய - வில்லி:9 11/4
கொடிய விகனனை மடிய அவன் உடல் கொடிய குடர் உகு குருதி நீர் - வில்லி:34 22/3
சூட்டு அற்று முற்றும் குடர் வாச தொடையல் அற்றே - வில்லி:36 35/4
சரிந்தன பெரும் குடர் துணிந்தன சிரம் கடை தவழ்ந்தன நெடும் புருவமும் - வில்லி:38 26/3
நெரிய வெம் குடர் கொடி நெடு வளையமும் நிமிர வன் தொடைப்புடை மிடை நடை உற - வில்லி:41 122/2
அடு பணை யானையின் வெம் குடர் சென்று பிடுங்கின ஆயசமே - வில்லி:44 61/4
நிணமொடு மூளை நெடும் குடர் பூத நிரைக்கணம் ஆர்வனவே - வில்லி:44 62/4

 மேல்
 
  குடர்களோடு (1)
எத்தனை உடல் சுமைகள் எத்தனை உறுப்பின் நிணம் எத்தனை கொடி குடர்களோடு
 எத்தனை நிண தடிகள் எத்தனை நரப்பு வகை எத்தனை எலுப்பு நிரை மேல் - வில்லி:38 25/2,3

 மேல்
 
  குடர்வட்டம் (1)
வகிரவும் கொடும் குடர்வட்டம் அற்று உகு வயிறு தொங்கவும் கிழிவித்த பின் செறி - வில்லி:45 156/2

 மேல்
 
  குடல் (2)
குடல் அற்று விழும்படி குத்துதலான் - வில்லி:32 8/2
மணி அற்று விழ நெடிய குடல் அற்று விழ முழை கொள் வயிறு அற்று விழ உடல் எலாம் - வில்லி:40 62/2

 மேல்
 
  குடாது (1)
குடாது சென்று இளைய வீர மா நகுலன் நகுலன் என்று குலைகுலையவே - வில்லி:10 50/2

 மேல்
 
  குடாதும் (1)
குடாதும் குணாதும் அவற்று உட்படு கோணம் நான்கும் - வில்லி:41 80/2

 மேல்
 
  குடி (18)
கோத்திரம் சூத்திரம் குடி உரைத்துளார் - வில்லி:4 31/3
புரி வளை தரளம் சொரி புனல் அகழி புரிசை சூழ் புரம் குடி புகுந்தார் - வில்லி:6 26/4
உரம் குடி புகுந்த திண் தோள் உதிட்டிரன் முதலியோர் அ - வில்லி:6 27/1
புரம் குடி புகுந்து தங்கள் பொன் எயில் கோயில் எய்த - வில்லி:6 27/2
திரம் குடி புகுந்த கல்வி சிற்ப வித்தகன் தன் நெஞ்சால் - வில்லி:6 27/3
கரம் குடி புகாமல் செய்த கடி நகர் காட்டலுற்றான் - வில்லி:6 27/4
எ தமரும் மன மகிழ குடி புகுந்தான் இறைஞ்சலருக்கு இடி ஏறு அன்னான் - வில்லி:10 8/4
தெரியும் அன்புடன் அறம் குடி இருப்பது ஓர் தெய்வ வான் பதி என்ன - வில்லி:11 52/3
உரம் குடி இருந்த தோளான் உரிமையின் எமக்கு தோற்ற - வில்லி:11 196/3
அலை தடம் கடலில் அமுதொடு உற்பவித்து ஆங்கு அமரர் வாழ் பதி குடி புகுந்தோர் - வில்லி:12 59/1
பரம மா ஞான போக பதி குடி இருந்தது அன்ன - வில்லி:25 6/3
மருளே கொண்டு குடி வருந்த மனுநூல் குன்றி வழக்கு அழிய - வில்லி:39 41/3
உதரத்தின் முழுது உலகு குடி வைத்த புயல் உரைசெய்து உறுதி-கண் விடு பகழி-தான் - வில்லி:40 65/2
பொருத பற்பல பாடை மன்னவர் பொன்னிலம் குடி புகுதவே - வில்லி:41 37/1
அடி தளர்ந்து அஞ்சலியும் முதுகும் இட்டவர் ஒழிய அடைய அன்று உம்பரிபதி குடி புக பொருதனனே - வில்லி:45 87/4
அடைய அன்று உம்பர் பதி குடி புக பொருது தனது அணி கொள் சங்கம் பவள இதழின் வைத்தருளுதலும் - வில்லி:45 88/1
கூற்று இருந்த பதி தேடி குடி இருக்க நடந்தனையோ கொற்ற வேந்தாய் - வில்லி:45 265/3
புத்திரனால் முன் சென்ற எழுவரோடும் பொன்னுலகம் குடி புகுந்தார் புலன்கள் போல்வார் - வில்லி:46 80/4

 மேல்
 
  குடித்தாலே (1)
குடிப்பதும் இன்று ஒருவேன் நின் குருதி நீர் குடித்தாலே - வில்லி:46 165/4

 மேல்
 
  குடித்து (3)
கூற்றாய் அவர் ஆவி குடித்து உகு செம் - வில்லி:13 72/2
தண் நித்தில பொய்கை படிவுற்று இன் அமுது அன்ன தண்ணீர் குடித்து
 எண் அற்ற கழுது ஆடல் அது கண்டு இருந்து அங்கு இளைப்பாறினான் - வில்லி:14 125/2,3
நச்சு நீர் குடித்து உயிர் நீத்த நால்வரில் - வில்லி:16 60/1

 மேல்
 
  குடித்தும் (1)
அடா இனி உன்னை இன்னே ஆர் உயிர் குடித்தும் என்னா - வில்லி:13 89/2

 மேல்
 
  குடிப்பதும் (1)
குடிப்பதும் இன்று ஒருவேன் நின் குருதி நீர் குடித்தாலே - வில்லி:46 165/4

 மேல்
 
  குடிபுக்கது (1)
தென் பாடி புக்கார் குடிபுக்கது சேர்ந்த கங்குல் - வில்லி:36 37/4

 மேல்
 
  குடிபுகா (1)
நெஞ்சில் ஈரமும் நீதியும் குடிபுகா நிருதர் சென்னியில் வன்னி - வில்லி:9 23/1

 மேல்
 
  குடிபுகாதான் (1)
குத்திரம் ஆகிய வினைகள் ஒருகாலும் திருவுளத்தில் குடிபுகாதான் - வில்லி:46 15/4

 மேல்
 
  குடிபுகும் (1)
கொற்றவன் குடிபுகும் பொழுது உன்னையும் கூட்டி மன் அவை முன்னர் - வில்லி:11 61/2

 மேல்
 
  குடிபோம் (1)
வாள் நாடு அருக்கன் குடிபோம் அகல் வானொடு ஒத்தார் - வில்லி:46 109/4

 மேல்
 
  குடியாமல் (1)
குடியாமல் அ குருதி கொப்பளித்து வாகை - வில்லி:45 161/1

 மேல்
 
  குடியிருக்கும் (1)
அருள் குடியிருக்கும் கண்ணான் அவதரித்தனன் என்று எண்ணி - வில்லி:25 6/1

 மேல்
 
  குடியில் (1)
என்னே குடியில் பிறந்தாருக்கு இருப்பு அன்று இ ஊர் இனி என்பார் - வில்லி:11 223/1

 மேல்
 
  குடியும் (1)
குடியும் மானமும் செல்வமும் பெருமையும் குலமும் இன்பமும் தேசும் - வில்லி:11 64/2

 மேல்
 
  குடியேற்றி (1)
நின்ற இருளை இ புறத்து நீங்காவண்ணம் குடியேற்றி
 ஒன்ற உலகம் உற்ற துயில் உணர்த்துவான் போல் உதயம் எனும் - வில்லி:37 41/2,3

 மேல்
 
  குடியேற (5)
நீயும் ககனம் குடியேற நின் பேர் உடலம் நீள் நிலத்தில் - வில்லி:37 32/1
சஞ்சத்தகர் விண் குடியேற தானே அடர்த்தான் பகதத்தன் - வில்லி:40 70/1
நல் நாரண கோபாலரும் நாகம் குடியேற
 பொன் நாண் வரி சிலை கோலினன் மாலோன் உயிர் போல்வான் - வில்லி:44 68/3,4
கன குடிலில் குடியேற கண்டுகண்டு கை சோர மெய் சோர கண்ணீர் சோர எனக்கு உறுதி - வில்லி:46 86/2
துடிப்பதும் இன்று உன் உடலம் உயிர் துறக்கம் குடியேற
 முடிப்பதும் இன்று அழல்_பிறந்தாள் முகில் ஓதி முகில் பொழி நீர் - வில்லி:46 165/2,3

 மேல்
 
  குடியொடு (1)
வந்து குடியொடு கொன்று பலரையும் மன்ற மறுகிடை தின்ற நாள் - வில்லி:4 39/2

 மேல்
 
  குடில் (1)
என்ன மா தவம் செய்தது இ சிறு குடில் என்றான் - வில்லி:27 78/4

 மேல்
 
  குடிலில் (1)
கன குடிலில் குடியேற கண்டுகண்டு கை சோர மெய் சோர கண்ணீர் சோர எனக்கு உறுதி - வில்லி:46 86/2

 மேல்
 
  குடுமி-தொறும் (1)
புரிசையின் குடுமி-தொறும் நிரை தொடுத்த பொன் கொடி ஆடையின் நிழலை - வில்லி:6 20/1

 மேல்
 
  குடுமி-தோறும் (2)
சமர் முக பொறிகள் மிக்க தட மதில் குடுமி-தோறும்
 குமர் உற பிணித்த பைம் பொன் கொடி துகில் அசைவு நோக்கி - வில்லி:6 31/1,2
மீண்டு போக என்று என்று அந்த வியன் மதில் குடுமி-தோறும்
 காண்தகு பதாகை ஆடை கைகளால் தடுப்ப போன்ற - வில்லி:25 5/3,4

 மேல்
 
  குடை (56)
தண் மதி குடை தம்முனும் தம்பியும் - வில்லி:5 104/1
ஒற்றையோடு இரட்டை வலம்புரி மிழற்ற ஒரு குடை மதி என நிழற்ற - வில்லி:6 5/1
தன் பைம் குடை நிழல் மன்பதை தரியார் முனை மதியா - வில்லி:7 1/3
மண் இத்தனையும் தன் குடை கீழ் வைக்கும்படி மா மகம் புரிவான் - வில்லி:10 32/2
பார் எலாம் தம்தம் குடை நிழல் புரக்கும் பார்த்திவர் யாரையும் உணர்வீர் - வில்லி:10 112/2
குடை எடுத்தனர் இருவரும் பெறு கொடி எடுத்தனர் கொற்ற வெம் - வில்லி:10 135/3
மொழியும் ஐந்து பொன் தனி குடை நிழற்றின முழு மதி வடிவின்-கண் - வில்லி:11 77/3
கொண்டு வாழ்வுற குரகதம் குடை
 தண்டு சாமரம் தந்தி நல்குமே - வில்லி:11 150/3,4
குடை கொடுத்தான் குருகுலத்தே குலம் கொடுத்தான் ஐவருக்கும் குலத்தே கொண்ட - வில்லி:11 264/2
மறையவனோ ஒரு குடை கீழ் வையம் காக்கும் மன்னவனோ வைசியனோ வடிவம் மாறி - வில்லி:12 96/1
பெரும் தாரகை மதி ஒத்து ஒளி பெறுகின்ற குடை கீழ் - வில்லி:12 149/2
மண் அனைத்தும் நின் தனி குடை நிழலிலே மனு முறைமையின் வாழும் - வில்லி:16 9/2
வில் கெழு தட கை இளைஞரும் தானும் விராடர் கோன் தனி குடை நிழலில் - வில்லி:19 6/3
மன்னவர்க்கு எல்லாம் ஒதுங்கு நீள் நிழலாய் வயங்கு மா மதி குடை மன்னன் - வில்லி:19 24/2
ஆறுகின்ற குடை நிழல் வேந்தனுக்கு அழிவு செய்தி அறிவிலி போலும் நீ - வில்லி:21 5/4
ஒரு குடை நிழற்ற இ உலகம் நின்னதா - வில்லி:22 70/2
தான் ஆளும் தரணி எல்லாம் ஒரு குடை கீழ் நீ ஆள தருவன் இன்றே - வில்லி:27 12/2
கொலை கண்டு மகிழாமல் அவன் குடை கீழ் உயிர் வாழ குறிக்கின்றாயே - வில்லி:27 18/4
இன்னம் இரந்து அவன் குடை கீழ் இருந்தக்கால் நம்மை உலகு என் சொலாதே - வில்லி:27 26/4
வீசு சாமரம் இரட்ட வெண் மதி குடை நிழற்ற - வில்லி:27 82/3
முன் நகம் குடை கவித்த காள முகில் முன் இருந்த பின் முகம் கொடாது - வில்லி:27 105/1
தான் ஆளும் தரணி எல்லாம் ஒரு குடை கீழ் நீ ஆள தருவன் இன்றே - வில்லி:28 12/2
கொடி நெருக்கவும் மதி என திகழ் குடை நெருக்கவும் நடை கொள் ஆள் - வில்லி:28 45/1
உறவின் மிக்கவர் பகையின் எய்த்தவர் உதவும் அ படை குடை நிழல் - வில்லி:28 47/1
மதி எனை பல என நிழற்றின மகிபர் பொன் குடை மழை கொள் வான் - வில்லி:28 48/2
குடை நிலவு எறிக்க இரு புறமும் அசை பொன் கவரி குளிர் நிலவு எறிக்க எறி கை - வில்லி:28 61/1
உயர் முறைமை தப்புமவர் குடை நிழலில் இற்றை அளவு உள குறை அகற்றி இனி நான் - வில்லி:28 64/1
இயல்புடை நெறி தருமன் ஒரு குடை நிழற்ற அவனிடை இனிது இருக்குவன் எனா - வில்லி:28 64/2
மிடைந்த குடை காம்பு அற்று மிதப்பனவும் கரிய புகர் வேல் கண் - வில்லி:29 70/3
மா முத்த மதி குடை மன்னவனே - வில்லி:32 18/4
மலரும் குடை மன்னவர் வந்தமை கண்டு - வில்லி:32 22/1
குன்றே கவித்த குடை கோவலன் கூறினானே - வில்லி:36 38/4
கோ திரள் புடை வர குடை வர கொடி வர - வில்லி:39 19/2
கொங்கு இருந்த தாராய் நின் குடை நிழல் கீழ் இது காலம் கூட்டம் கூடி - வில்லி:41 238/3
குடை எடுத்து மழை தடுத்தும் வஞ்சனைக்கு ஓர் கொள்கலமாம் கொடிய பாவி - வில்லி:42 172/2
கோளம் ஆன குடை இரதம் வாசி சிலை கொடி முருக்கி அமர் கொள்ளவே - வில்லி:42 190/2
காத்து அகிலமும் தன் குடை நிழல் படுத்தும் காவலர் நீதியை கடந்தோன் - வில்லி:42 218/2
பொன் கொடியும் குடை வர்க்கமும் மாலையும் ஒன்னார் எண்ணும் பூபாலர் - வில்லி:44 4/2
வழுதியும் தனி மதி நெடும் குடை மன்னன் மாதுலனும் - வில்லி:44 41/3
குஞ்சத்தொடு குடை வீழ்தர முதுகிட்டனர் கூடார் - வில்லி:44 69/4
புவனங்கள் அனைத்தையும் நின் குடை கீழ் ஆக்கி புரி திறல் வாகையும் நினக்கே புனைவிப்பேனே - வில்லி:45 19/4
ஏவுமா தொழில் புரிந்து உன் குடை கீழ் வைகும் என் போல்வார் உனை புரத்தல் இசைவது ஒன்றோ - வில்லி:45 24/2
நண்பொடு அவன் இவன் ஏறிய தேர் கொடி நன் புரவி குடை பாகு இவை வீழ்தர - வில்லி:45 64/3
படி-தொறும் தங்கள் குடை நிழல் பரப்பிய அரசர் பலருடன் பைம் பொன் முடி மகுடவர்த்தனர் பலரும் - வில்லி:45 87/2
தரை முழுதும் முத்த நிலவு உமிழ் குடை நிழற்ற ஒரு தனி நனி புரக்கும் உயர் தலைமை பெறுகிற்றி பகை - வில்லி:45 93/3
பனி நெடும் குடை பார்த்திவன் நுவன்றனன் பார்த்தனது உயிர் கொள்வான் - வில்லி:45 183/4
விரி நெடும் குடை குடையொடு நெருங்கின விலோதமும் விலோதத்தோடு - வில்லி:45 187/3
குடை கொண்டு நிழற்ற இரண்டு அருகும் குளிர் சாமரம் மாருதம் மாறு பொர - வில்லி:45 210/2
பார் அஞ்சும் ஒரு குடை கீழ் நீயே ஆளும் பதம் அடைந்தும் விதி வலியால் பயன் பெறாமல் - வில்லி:45 256/3
கொற்றவர் பலரும் வீழ கொடி குடை கவரி வீழ - வில்லி:46 44/2
வன் பரி பாகு தேர் மதி நெடும் குடை
 மின் பொழி கணை உமிழ் வில் விலோதனம் - வில்லி:46 63/1,2
முடி மாறி ஒரு தனி மா முத்த நெடும் குடை நிழல் கீழ் ஆளும் முந்நீர் - வில்லி:46 133/3
முத்த நெடும் குடை நிழற்ற மூ வகை வாகனம் ஏறி - வில்லி:46 155/2
நல் துணைவா ஆளுதியால் ஞாலம் எலாம் நின் குடை கீழ் - வில்லி:46 158/4
உனது உயிர் வான் ஏற விட்டு நான் உலகு ஒரு குடை மா நீழல் வைத்தலே துணிவு - வில்லி:46 166/2
ஆர மணி முடி கொய்து தரணி எலாம் உன் குடை கீழ் அமைப்பன் இன்றே - வில்லி:46 245/3

 மேல்
 
  குடை-கண் (1)
வெற்று உடல் மன்னர் சரிந்த குடை-கண் விரிந்தன சாமரமே - வில்லி:44 49/3

 மேல்
 
  குடைக்கு (1)
வீழ்தரும் அருவி பாவகன்-தனக்கு விசயன் அன்று அளித்த பொன் குடைக்கு
 சூழ்தர நிரைத்து தூக்கிய முத்தின் சுடர் மணி தொடையல் போன்றனவே - வில்லி:9 37/3,4

 மேல்
 
  குடைதும் (1)
குமரன் ஆவி போமாறு குடைதும் நாம் எனா வீரன் - வில்லி:46 94/4

 மேல்
 
  குடைந்த (1)
மாதர் குடைந்த நறும் பரிமள செம் குங்கும நீர் இடை எழுந்த குமிழி போலும் - வில்லி:29 70/4

 மேல்
 
  குடைந்து (2)
குடைந்து சோரி கொள் வாள் உகிர் அரி முதல் கொடு விலங்கினம் மிக்கு - வில்லி:9 5/3
குடைந்து இரு புறனும் கைவர மகவான் குமரனும் அமர்க்களம் குறுக - வில்லி:42 3/4

 மேல்
 
  குடையாக (1)
கொண்டல் கல்மாரியை முன்னம் கோவர்த்தனமே குடையாக
 சண்டப்ரசண்ட வேகமுடன் தடுத்தான் ஏறு படுத்தானே - வில்லி:10 121/3,4

 மேல்
 
  குடையால (1)
எண் திசையும் மனு நீதி செய் கோலினன் எங்கும் ஒரு குடையால இடு நீழலன் - வில்லி:45 68/2

 மேல்
 
  குடையான் (1)
தீது அறு மதி வல்லோரை செழு மதி குடையான் நோக்கி - வில்லி:27 167/1

 மேல்
 
  குடையுடன் (1)
கண்டு யாவரும் கைதொழ கவித்த கை குடையுடன் கங்கை நீர் நுரையை - வில்லி:27 235/2

 மேல்
 
  குடையுடை (1)
குடையுடை நிருபர் சூழ வரூதினி குழாங்கள் சூழ - வில்லி:39 7/2

 மேல்
 
  குடையும் (3)
கொங்கு எங்கே எங்கே என்று தனித்தனி குடையும் தாரான் - வில்லி:13 76/4
கூரும் படையும் குடையும் கொடியும் கொழித்து - வில்லி:13 100/1
குடையும் கொடியும் குளிர் மா முரசும் - வில்லி:32 17/2

 மேல்
 
  குடையொடு (1)
விரி நெடும் குடை குடையொடு நெருங்கின விலோதமும் விலோதத்தோடு - வில்லி:45 187/3

 மேல்
 
  குடையோய் (1)
பரவு ஓத நெடும் கடல் சூழ் புவியில் பரிதாபம் ஒழித்த பனி குடையோய் - வில்லி:45 207/4

 மேல்
 
  குண்ட (1)
தழல் வளர் ஓம குண்ட தலத்தினில் வலத்தில் ஆதி - வில்லி:10 103/1

 மேல்
 
  குண்டம் (1)
குண்டம் எவ்வளவு அவ்வளவு இந்தனம் கொடும் தருக்களில் சேர்த்தான் - வில்லி:16 13/4

 மேல்
 
  குண்டலங்கள் (4)
குண்டலங்கள் அழகு எறிப்ப மகுட கோடி குலவி மேல் - வில்லி:13 119/2
அந்த கவச குண்டலங்கள் அளிப்பாய் என்றால் அவன் ஒன்றும் - வில்லி:27 233/3
சார மா மணி குண்டலங்கள் வயங்க மௌலி தயங்கவே - வில்லி:41 21/4
குண்டலங்கள் வெயிலும் மூரல் குளிர் நிலாவும் வீசவே - வில்லி:42 26/3

 மேல்
 
  குண்டலங்களும் (2)
செம்பொன் ஆடையும் கவச குண்டலங்களும் திகழ் மணி முடி ஆரம் - வில்லி:2 31/1
கொத்து அலர் அலங்கல் மகுடமும் கவச குண்டலங்களும் உரு குலைந்தும் - வில்லி:45 236/3

 மேல்
 
  குண்டலங்களை (2)
வந்த அந்தணன் கவச குண்டலங்களை வாங்கி நீ வழங்கு எனக்கு என்ன - வில்லி:27 239/1
திண்மையால் உயர் கவச குண்டலங்களை சென்று இரந்தவற்கு இவன் கொடுத்தான் - வில்லி:27 243/2

 மேல்
 
  குண்டலத்தர் (1)
பொன் காலும் மெய்யர் பொறி கால் பொலம் குண்டலத்தர்
 முன் காலனையும் சமர் மோதி முருக்கும் மொய்ம்பர் - வில்லி:13 109/1,2

 மேல்
 
  குண்டலத்துடன் (1)
வார மா மணி கவச குண்டலத்துடன் வரும் மகன் முகம் நோக்கி - வில்லி:2 38/2

 மேல்
 
  குண்டலதாரன் (1)
மறம் மிக்க வேல் குண்டலன் குண்டலதாரன் மன் நூல் - வில்லி:36 30/3

 மேல்
 
  குண்டலபோசன் (1)
அறம் மிக்க சொல் குண்டலபோசன் அனாதியக்கன் - வில்லி:36 30/1

 மேல்
 
  குண்டலபோசி (1)
போர்க்கு முந்துறு தேரினான் குண்டலபோசி
 தீர்க்கலோசனன் திண் திறல் சித்திரசேனன் - வில்லி:42 118/1,2

 மேல்
 
  குண்டலம் (4)
வலையம் பிறழ முடி தயங்க மணி குண்டலம் பேர் அழகு எறிப்ப - வில்லி:3 86/1
செம்பொன் மா மணி குண்டலம் இரு புறம் திகழ - வில்லி:14 23/2
கவசம் கனக குண்டலம் என்று இரண்டு புனையின் கற்பாந்த - வில்லி:27 231/1
இந்த வேல் கவச குண்டலம் கவர் நாள் இந்திரன் இரவி_மைந்தனுக்கு - வில்லி:42 212/1

 மேல்
 
  குண்டலமும் (5)
பெற்று இழந்த கவசமும் குண்டலமும் மீள பெற்றனன் போல் அடல் அருக்கன் பெற்ற பிள்ளை - வில்லி:45 31/1
கதுவ மண்டும் பவனன் ஒலியினின் கடுகி அணி கவசமும் குண்டலமும் மகபதிக்கு அருள் குரிசில் - வில்லி:45 89/1
குண்டலமும் ஈந்தோன் குமரன் கொடும் கணையால் - வில்லி:45 171/2
உரைபெறு நல் கவசமும் குண்டலமும் ஈந்தேன் உற்ற பெரு நல் வினை பேறு உனக்கே தந்தேன் - வில்லி:45 248/3
அன்று உனது கவசமும் குண்டலமும் வாங்க அழைத்தேனும் குந்தியை கொண்டு அரவ வாளி - வில்லி:45 250/3

 மேல்
 
  குண்டலர் (1)
வங்கர் கோசலர் தமிழர் குண்டலர் ஒட்டர் மாளவர் மகதரும் - வில்லி:29 35/3

 மேல்
 
  குண்டலன் (2)
மறம் மிக்க வேல் குண்டலன் குண்டலதாரன் மன் நூல் - வில்லி:36 30/3
தடி தலை வேல் சயத்திரதன் சவுபலன் குண்டலன் முதலா - வில்லி:40 9/1

 மேல்
 
  குண்டலாதி (1)
அழகு உற விளங்க மூரல் நிலவு எழ அணி மகர குண்டலாதி வெயில் எழ - வில்லி:41 42/2

 மேல்
 
  குண (10)
கருதி குண பால் எம்முன்னும் வட பால் யானும் கால் திசைக்கும் - வில்லி:10 39/2
செம் சுடரவன் குண திசையில் தோன்றினான் - வில்லி:11 122/4
தொக்கான் உயர் குண திக்கினில் அகிலம் தொழு சூரன் - வில்லி:12 165/4
குட திசை மகவான் வாளி குண திசை வருணன் வாளி - வில்லி:22 99/1
தூ நிலா மதியம் வந்து குண திசை தோன்றிற்று அம்மா - வில்லி:27 163/4
விரவும் குண திசை வேலையின் மிசை வந்து கிளர்ந்தான் - வில்லி:33 25/4
மகரிகை மருப்பு நாலும் உள எனில் வலிய குண திக்கில் வாரணமும் இனி - வில்லி:40 52/1
பெருக்க உண்டாக மீண்டும் குண கடல் பிறந்திட்டானே - வில்லி:44 91/4
விறலினொடு எடுத்து எதிர் செல் பொழுது அருள் மிகுத்த மொழி வெயிலவன் அளித்தருளும் விதரண குண குரிசில் - வில்லி:45 92/2
உரை உடையை கற்ற கலை உணர்வு உடையை தக்க மதி உளம் உடையை மிக்க கிளை உறவு உடையை சத்ய குண
 வரை உடையை எ திசையும் வழு அற வளர்த்த புகழ் வரிசை கொள் அறத்து இளைஞர் வழிபடும் மதிப்பு உடையை - வில்லி:45 93/1,2

 மேல்
 
  குண-பால் (3)
மின்னி பரிதி குண-பால் திசை மேவினானே - வில்லி:36 39/4
அருணன் பொன் தேர் தூண்ட அருக்கன் குண-பால் அடைந்தான் - வில்லி:38 53/4
சங்க குரலால் துயில் எழுப்பி தபனன் குண-பால் தான் சேர்ந்தான் - வில்லி:39 45/4

 மேல்
 
  குணக்கு (1)
குன்ற மிசை நின்று அனைவரையும் கரத்தால் எழுப்ப குணக்கு எழுந்தான் - வில்லி:37 41/4

 மேல்
 
  குணங்களில் (1)
செற்றவன் பெரும் செற்றம் இல் குணங்களில் சிறந்தோன் - வில்லி:1 22/4

 மேல்
 
  குணங்களும் (1)
கூற்றை ஒத்தனன் பிறப்பிலே துவக்குளோர் குணங்களும் கொள்ளாரோ - வில்லி:42 135/4

 மேல்
 
  குணங்களை (1)
குற்றம் அகலும்படி குணங்களை நிறுத்தும் - வில்லி:2 103/3

 மேல்
 
  குணத்தால் (1)
பங்கம் இல் குணத்தால் மிக்க பாண்டவர் என்று மாழ்க - வில்லி:5 1/3

 மேல்
 
  குணத்துடன் (1)
உறவும் அஞ்சங்கள் முடி உருளை அற்று இரதம் நடு உடையவும் துங்க வரி சிலை குணத்துடன் அறவும் - வில்லி:45 90/2

 மேல்
 
  குணப (1)
குத்தினான் இவன் குணப_வல்சி தன் கூர் நக கரம் கொண்டு வீமன் மேல் - வில்லி:4 13/1

 மேல்
 
  குணப_வல்சி (1)
குத்தினான் இவன் குணப_வல்சி தன் கூர் நக கரம் கொண்டு வீமன் மேல் - வில்லி:4 13/1

 மேல்
 
  குணபதி (1)
நகுலன் விடு கணை விதரண குணபதி நடவு குரகத நடை பயில் குரம் அற - வில்லி:44 29/1

 மேல்
 
  குணம் (1)
பூதங்கள் ஐந்தில் குணம் ஐந்தும் பொலிந்தவா போல் - வில்லி:7 87/3

 மேல்
 
  குணமுடன் (1)
மகிழ்வு சினம் எனும் இரு குணமுடன் மனம் மறுக நிலனிடை வலன் உற இழியவே - வில்லி:44 29/4

 மேல்
 
  குணனில் (1)
இல் விசய மெய் குணனில் மிக்க இளையாள் என் - வில்லி:23 15/3

 மேல்
 
  குணாதும் (1)
குடாதும் குணாதும் அவற்று உட்படு கோணம் நான்கும் - வில்லி:41 80/2

 மேல்
 
  குணில் (1)
குனி சங்கு தாரை வயிர்கள் முதலிய குணில் கொண்டு சாடு பறைகள் முதலிய - வில்லி:44 72/3

 மேல்
 
  குத்த (1)
புன் தொழிலோன் யான் இருக்க காட்டிய தன் தொடை வழியே புள வாய் குத்த
 சென்றிடுக ஆர் உயிர் என்று எவரும் வெருவுற சபித்தாள் தெய்வம் அன்னாள் - வில்லி:11 253/3,4

 மேல்
 
  குத்தலும் (1)
மேருவொடு ஒத்த தோள் வீமன் குத்தலும்
 ஈரிடத்தினும் விலா எலும்பு நெக்கன - வில்லி:21 73/2,3

 மேல்
 
  குத்தி (3)
குன்றால் மெய் வகுத்து அனைய வீமன் தன் மேல் கொல் இயல் செய் சல்லியனை குத்தி வீழ்த்தி - வில்லி:5 62/1
குலைகுலையுமாறு நனி குத்தி உயிர் கொண்டான் - வில்லி:37 21/4
ஒசிதர வளைத்து மார்பு சுழிதர ஒரு கைகொடு குத்தி வாயு_குமரனே - வில்லி:40 49/4

 மேல்
 
  குத்திய (1)
அயில் கொடு குத்திய நெடு வரை ஒத்தனர் அயில்கள் எடுத்தவரே - வில்லி:27 193/4

 மேல்
 
  குத்தியிட்ட (1)
நிருபர்-தம் பெருந்தகை முன் கனிட்டனும் நினைவுடன் கலந்து எதிர் குத்தியிட்ட பின் - வில்லி:45 152/4

 மேல்
 
  குத்தியும் (1)
குத்தியும் காலும் காலும் கோத்தும் மல் கூறு தோன்ற - வில்லி:20 6/3

 மேல்
 
  குத்திர (1)
குத்திர விஞ்சை வேந்தன் குறுகி வெம் கொடும் போர் செய்ய - வில்லி:5 8/2

 மேல்
 
  குத்திரம் (2)
குத்திரம் இலா மொழி குந்திக்கு யான் ஒரு - வில்லி:16 63/1
குத்திரம் ஆகிய வினைகள் ஒருகாலும் திருவுளத்தில் குடிபுகாதான் - வில்லி:46 15/4

 மேல்
 
  குத்திரன் (1)
குத்திரன் அல்லன் செம்மை கொள்கையன் மறையின் மிக்க - வில்லி:45 50/3

 மேல்
 
  குத்தின (2)
கூர வேல்களும் வேல்களும் குத்தின
 வீர சாபமும் சாபமும் வீக்கின - வில்லி:29 21/2,3
பவனன் அன்று குத்தின கிரி என விசை பட விழுந்தது அ பரு மணி மகுடமே - வில்லி:41 129/4

 மேல்
 
  குத்தினான் (3)
சென்று கைகளால் பற்கள் நாவுடன் சிதற வாயினில் சென்று குத்தினான் - வில்லி:4 12/4
குத்தினான் இவன் குணப_வல்சி தன் கூர் நக கரம் கொண்டு வீமன் மேல் - வில்லி:4 13/1
மருப்பு நால் உறு மதத்த மா என மதத்து மார்பம் மிசை குத்தினான் - வில்லி:46 186/4

 மேல்
 
  குத்து (1)
ஓர் ஒரு குத்து ஒரு உருமு வீழ்ந்து என - வில்லி:21 73/1

 மேல்
 
  குத்துதலால் (1)
குதிகொண்டு ஒரு கை கொடு குத்துதலால்
 அதிர் சிந்துர வல் உரம் அத்தனையும் - வில்லி:32 7/2,3

 மேல்
 
  குத்துதலான் (1)
குடல் அற்று விழும்படி குத்துதலான்
 மிடல் பற்றிய வீமன் வெறும் கைகளால் - வில்லி:32 8/2,3

 மேல்
 
  குத்துவர் (1)
குத்துவர் திரிப்பர் இரு குன்று அனைய தோள் கொண்டு - வில்லி:37 18/1

 மேல்
 
  குத்துவார் (1)
குத்துவார் படைக்கலங்கள் கொண்டு மல் குறிப்பினால் - வில்லி:40 32/1

 மேல்
 
  குதலை (1)
பருவம் உறா தனி குதலை பாலகனுக்கு ஆற்றாமல் பறந்து போனீர் - வில்லி:41 241/2

 மேல்
 
  குதலையர் (1)
இனியது ஏது இரு செவிக்கு இளம் குதலையர் இன்சொல் - வில்லி:16 56/4

 மேல்
 
  குதி (4)
கங்கை நதி குதி பாயும் சிகர சாரல் காந்தர்ப்பம் எனும் வரையும் காட்டினானே - வில்லி:14 9/4
புதைபட அடித்து மீள விசையொடு புரவி இரதத்தின் மீது குதி கொள - வில்லி:40 50/2
குதி கொண்ட வாசி வயவர் பலரொடு குதி கொண்ட வாசி வயவர் குறுகினர் - வில்லி:44 74/1
குதி கொண்ட வாசி வயவர் பலரொடு குதி கொண்ட வாசி வயவர் குறுகினர் - வில்லி:44 74/1

 மேல்
 
  குதிக்கும் (1)
வியப்பொடு குதிக்கும் தாரை கொள் அருவி விழைவுடன் படிவன சகோரம் - வில்லி:6 21/3

 மேல்
 
  குதிகொண்டு (2)
குதிகொண்டு ஒரு கை கொடு குத்துதலால் - வில்லி:32 7/2
கோடும் கரமும் பறிய குதிகொண்டு
 ஓடும் குருதி புனலூடு உடலம் - வில்லி:32 13/1,2

 மேல்
 
  குதித்த (1)
வேலையில் குதித்த வாளை ஏறு உம்பர் வியன் நதி கலக்கி வெண் திங்கள் - வில்லி:6 19/3

 மேல்
 
  குதித்தனர் (1)
வெகுளி கொண்டுகொண்டு எதிர் கொக்கரித்தனர் விசையுடன் கிளர்ந்து உயர குதித்தனர்
 உகவை விஞ்ச வெம் கதையை சுழற்றினர் உயர் விசும்பு எறிந்து ஒரு கை பிடித்தனர் - வில்லி:45 148/1,2

 மேல்
 
  குதித்தனன் (2)
ஓடினன் குதித்தனன் உருகி மாழ்கினன் - வில்லி:12 116/2
நிலத்திடை குதித்தனன் வடவை போல் பெரு நெருப்பு எழ விழித்தனன் நெடிய மூச்சுடன் - வில்லி:42 199/1

 மேல்
 
  குதித்திடுவேன் (1)
கொன்றிடுவேன் அது தப்பின் அரும் கனலூடு குதித்திடுவேன்
 என்று மொழிந்து அரன் வாழ் கயிலாயமும் எய்தினன் வில் விசயன் - வில்லி:41 231/3,4

 மேல்
 
  குதித்து (4)
அரன் வழங்கு பொன் கதையுடன் அவனியில் அவனும் முன் குதித்து அடலுடன் முனையவே - வில்லி:41 124/4
யார் யார் குதித்து ஓடுதல் ஒழிந்தவர் எறி படை வீழ்த்திட்டே - வில்லி:42 46/4
பாரில் குதித்து ஓர் அதி பார பைம் பொன் கதையால் பாவனன்-தன் - வில்லி:45 146/2
வீறு சால் அருள் அறத்தின் மகன் அப்பொழுது வேறு ஒர் தேர் மிசை குதித்து இமய வெற்பினிடை - வில்லி:46 72/1

 மேல்
 
  குதிப்பது (1)
கொலை வெம் சிங்க குருளை பொலம் குன்றின் புறத்து குதிப்பது போல் - வில்லி:3 86/3

 மேல்
 
  குதிப்பர் (2)
முகடு உற மீதே குதிப்பர் பார்_மகள் முதுகு இற நேரே குதிப்பர் மீளவே - வில்லி:46 169/4
முகடு உற மீதே குதிப்பர் பார்_மகள் முதுகு இற நேரே குதிப்பர் மீளவே - வில்லி:46 169/4

 மேல்
 
  குதியா (3)
கொடி தடம் தனி தேரின்-நின்று உகைத்து முன் குதியா
 அடி தலம் பிடர் அடித்திட ஓடலும் அவனை - வில்லி:22 40/1,2
தார் உதயம் ஆம் நிருபர் வேலை சுவற தனது தண்டு தனி கொண்டு குதியா
 ஓர் உதவி இன்றி முடியோடு அவர் சிரங்களும் உடைந்து முதுகிட்டு உடையவே - வில்லி:38 19/2,3
குல மா மணி அனையான் விரை தேர்-நின்று எதிர் குதியா
 வலம் ஆன துரங்கங்களை வள் வார் விசி நெகிழா - வில்லி:42 54/3,4

 மேல்
 
  குதை (3)
கொத்து ஒத்த தொடை ஒத்த அளவு ஒத்த சிறகு ஒத்த குதை ஒத்த வந்து - வில்லி:40 89/1
எடுத்தபோதில் ஒன்று அரும் குதை நாணிடை இசைத்தபோது ஒரு பத்து - வில்லி:42 40/1
குதை அம்பில் வீழ்ந்தார் இனையோர் என கூறல் தேற்றார் - வில்லி:45 77/2

 மேல்
 
  குந்த (1)
வெம் கணைய திரள் குந்த நிற படை வெம்பும் உலக்கைகள் போர் - வில்லி:27 202/1

 மேல்
 
  குந்தம் (3)
கோலும் வார் சிலை குந்தம் கொடும் கணை - வில்லி:13 54/2
முற்கரம் கணையம் விட்டேறு எழு கொழு முசுண்டி குந்தம்
 எ கரங்களினும் ஏந்தி யாவரும் இவன் மேல் ஏவி - வில்லி:14 105/2,3
மந்தரம் ஒத்தனர் குந்தம் எடுத்து எதிர் வந்து மலைந்தவரே - வில்லி:27 196/4

 மேல்
 
  குந்தி (29)
குந்தி தெரிவை நிறை மா மதி கூட்டம் உற்ற - வில்லி:2 65/3
பெற்றனள் குந்தி என்னும் பேர் உரை கேட்ட அன்றே - வில்லி:2 69/2
பால் மொழி குந்தி மீண்டும் பாண்டுவின் ஏவல் பெற்று - வில்லி:2 81/1
குந்தி பயந்தருள் குரிசிலை இவனே - வில்லி:3 95/2
குந்தி மகார் உயிர் கோடல் புரிந்தே - வில்லி:3 107/4
ஆதியில் குந்தி மைந்தர் ஐவர்க்கும் உரியள் ஆம் என்று - வில்லி:5 23/1
கொங்கு அவிழ் துளப தாரான் குந்தி வாழ் கோயில் புக்கான் - வில்லி:10 84/4
குந்தி செய் தவம் கூரும் என்னவே - வில்லி:11 134/4
குந்தி கான்முளை கூறிய வாசகம் கேட்டு - வில்லி:14 35/1
கொண்டு சிந்தனை அற இருந்தனர் குல குந்தி முன் பயந்தோரே - வில்லி:16 2/4
நின்றிடாது இமைப்பில் குந்தி மைந்தராய் நெடிய கானில் - வில்லி:16 35/1
கோ குந்தி அரசன் பாவை குலைந்து அழும் கொடுமை கண்டு - வில்லி:27 158/2
மீ குந்தி உறிகள்-தோறும் வெண்ணெயும் தயிரும் உண்ட - வில்லி:27 158/3
குந்தி உறி தயிர் உண்டவர் பொன் கழல் கொண்டு சுழற்றுதலால் - வில்லி:27 196/2
பெண்மையினால் உயர் குந்தி வயிற்றிடை பெருமையினால் இதய - வில்லி:27 215/3
குந்தி பயந்தனள் யான் இனி என் பல கூறுவது உங்களில் நீர் - வில்லி:27 217/2
வந்து குந்தி நின் கோயில் எய்தினள் என வாயிலோர் உரைத்திட மைந்தன் - வில்லி:27 245/1
கண்ணனும் குந்தி கன்னனோடு உரைத்த கருத்து எலாம் திருத்தமா கேட்டு ஆங்கு - வில்லி:27 260/1
குரா நறும் பொழில் கேகய தலைவரும் குந்தி போசரும் வந்தார் - வில்லி:28 4/4
குந்தி உரலின் மிசை ஏறி இளம் கோவியர் முன் கூத்தாடி - வில்லி:31 1/2
கொன்னே குந்தி மைந்தர் இருக்க கொலையுண்டீர் - வில்லி:32 40/1
வாழி வாழி குந்தி மைந்தன் வலவன் வாழி வாழியே - வில்லி:42 33/1
எ புதல்வருடனும் விறல் குந்தி மைந்தர் யாவரையும் சென்னி துணித்து யாகசேனன் - வில்லி:43 35/3
உறவொடு குந்தி வழா வரம் பெறுதலின் உரை வழுவும் பெரிது ஆகுலம் புரியினும் - வில்லி:45 226/3
குந்தி தனது உளம் உருக கண்ணீர் சோர குழல் சரிய போர்க்களத்து கோகோ என்று - வில்லி:45 254/3
குருகுலம் விளங்க வரு குந்தி மைந்தர்கள் இரவி_குமரனை கொன்ற இரவில் - வில்லி:46 10/3
மதி கண்ட பெரும் கடல் போல் குந்தி மைந்தர் வன் சேனை ஆர்ப்பதுவும் மன்னன் சேனை - வில்லி:46 74/1
மற்று அவர் மீண்ட பின்னர் மா தவ குந்தி ஈன்ற - வில்லி:46 124/1
குந்தி_மகன் முகம் நோக்கி கொடும் சொற்கள் சில சொல்வான் - வில்லி:46 164/2

 மேல்
 
  குந்தி-தன் (1)
குந்தி-தன் புதல்வர் ஐவரும் சோகம் முதிர்ந்திட இதயமும் கொதித்தார் - வில்லி:21 45/1

 மேல்
 
  குந்தி-வயின் (2)
குந்தி-வயின் வந்து தம குருகுலம் விளக்கும் - வில்லி:23 8/1
என்றே எழில் குந்தி-வயின் நல்கு தனி ஆளி இகல் ஏறு அனான் - வில்லி:45 231/1

 மேல்
 
  குந்தி_மகன் (1)
குந்தி_மகன் முகம் நோக்கி கொடும் சொற்கள் சில சொல்வான் - வில்லி:46 164/2

 மேல்
 
  குந்திக்கு (1)
குத்திரம் இலா மொழி குந்திக்கு யான் ஒரு - வில்லி:16 63/1

 மேல்
 
  குந்திதேவி (1)
குன்று எங்கும் இளம் சாயல் மயில்கள் ஆடும் குரு நாடன் திரு தேவி குந்திதேவி - வில்லி:45 257/4

 மேல்
 
  குந்திபோசர் (1)
குந்திபோசர் இல் சூரன் என்பவன் மகள் குருகுலம் தழைத்து ஓங்க - வில்லி:2 24/3

 மேல்
 
  குந்திபோசன் (6)
குந்திபோசன் மா மட மகள் எழில் நலம் கொண்ட கொள்கையள் ஆகி - வில்லி:2 37/2
குந்திபோசன் ஆதியான குல மகீபர் யாவரும் - வில்லி:40 28/2
அந்த முனை-தனில் மீண்டும் அந்தணன்-தன் திரு மதலை குந்திபோசன்
 மைந்தர் இருவரை இரண்டு வடி கணையால் மடிவித்தான் மாயோன் வன் கை - வில்லி:42 182/1,2
குந்திபோசன் எண் இல் ஆயிரம் குறித்த தேர்களோடு - வில்லி:43 7/2
குருவொடு உற்று அடர்ந்து குந்திபோசன் வில் குனிக்கவே - வில்லி:43 8/1
முதிர் குந்திபோசன் மகள்-தன் மகன் இவை மொழிதந்த போழ்து பெருக முறுவல் செய்து - வில்லி:44 83/1

 மேல்
 
  குந்திபோசன்-தன் (1)
குந்திபோசன்-தன் தெய்வ குலத்துளோர்களும் அநேக - வில்லி:2 111/1

 மேல்
 
  குந்தியும் (3)
குந்தியும் விரைந்து தன குமரரொடு புக்காள் - வில்லி:2 102/3
ஆர மார்புடை ஐவரும் குந்தியும்
 பூர ஞான புரோசன நாமனும் - வில்லி:3 114/1,2
குந்தியும் பாண்டுவும் என்று கொண்-மினே - வில்லி:10 97/4

 மேல்
 
  குந்தியே (1)
விண்டிலள் உரை உளம் விம்மு குந்தியே - வில்லி:3 18/4

 மேல்
 
  குந்தியை (4)
எண் இலா உவகையோடும் குந்தியை எய்தி எல்லா - வில்லி:2 112/3
குந்தியை மகிழ் உரை கூறி கற்பினால் - வில்லி:3 27/1
குந்தியை இரவும் நன் பகலும் கோது இலா - வில்லி:4 26/1
அன்று உனது கவசமும் குண்டலமும் வாங்க அழைத்தேனும் குந்தியை கொண்டு அரவ வாளி - வில்லி:45 250/3

 மேல்
 
  குப்பைகள் (1)
குரைசெய் வான் பணை குப்பைகள் யாவினும் - வில்லி:29 18/3

 மேல்
 
  குபேரன் (3)
மற கடும் களிற்று குபேரன் வாழ் அளகை வடக்கு இருந்தது நெடு வானில் - வில்லி:6 24/3
தனத்தில் மிகு குபேரன் எழில் அளகையினும் இலது என்று சாற்றினானே - வில்லி:10 12/4
சூரன் குலத்தோர் குபேரன் குலத்தோர் சுடர் பாவக - வில்லி:10 115/1

 மேல்
 
  குபேரனும் (2)
கொண்டல்வாகனும் குபேரனும் நிகர் என குறித்து - வில்லி:1 35/1
விண் வளர் குபேரனும் விழைந்து தோன்றினான் - வில்லி:11 114/4

 மேல்
 
  கும்ப (4)
கும்ப மா மணி நெடு முடி நிரைத்த வண் கூடம் ஒன்று அமைக்க என்ன - வில்லி:11 60/2
கர கும்ப கம்ப கடா யானை மன்னன் கருத்தோடு சென்று - வில்லி:14 132/1
கொதித்து இரு கண்களாலும் எரி கொளுத்தின கும்ப வாரணமே - வில்லி:40 18/4
திங்கள் அன்ன கும்ப யோனி சேனை-தன்னை இகழுவார் - வில்லி:40 35/2

 மேல்
 
  கும்பம் (3)
பூரண கும்பம் பொன் கோபுரங்களால் பொலிந்து தோன்றும் - வில்லி:5 17/3
பூழிகள் அடக்கி செம்பொன் பூரண கும்பம் வைத்து - வில்லி:22 117/1
வேனிலான் விழவின் வைத்த வெள்ளி வெண் கும்பம் என்ன - வில்லி:27 163/3

 மேல்
 
  கும்பமும் (1)
பூரண பைம் பொன் கும்பமும் ஒளி கூர் புரி மணி தீபமும் ஒருசார் - வில்லி:6 16/2

 மேல்
 
  கும்பித்தன (1)
கும்பித்தன வாயு_குமாரன் இவன் - வில்லி:32 11/2

 மேல்
 
  கும்பித்து (1)
கும்பித்து ஞான பெரும் தீபம் கொளுத்தினானே - வில்லி:46 104/4

 மேல்
 
  குமண்டைய (1)
இட்ட குமண்டைய பேய் பிணம் மிக்கன என்று உகளித்தனவே - வில்லி:44 51/4

 மேல்
 
  குமர் (1)
குமர் உற பிணித்த பைம் பொன் கொடி துகில் அசைவு நோக்கி - வில்லி:6 31/2

 மேல்
 
  குமரர் (10)
குறைவு அற இருவர் வேண்டும் குமரர் என்று உன்னி நின்றாள் - வில்லி:2 84/3
நூறு கொண்ட குமரர் தங்கள் நகரி மீள நோக்கினார் - வில்லி:3 78/2
தேன் வரித்து என்ன வந்து திரண்டது குமரர் சேனை - வில்லி:5 3/4
வந்தனர் குமரர் யாரும் வருக என மகிழ்ந்து போற்றி - வில்லி:5 27/1
அண்ணல் அம் குமரர் ஆம் என்று அயிர்ப்புறும் அரசர் யாரும் - வில்லி:5 63/2
நாகம் உற்றனர்கள் கோடி நரபதி குமரர் வீந்தார் - வில்லி:41 97/4
கோளொடு சூழ்வது என்ன சுழற்றினான் குமரர் ஏறே - வில்லி:41 106/4
கொன்றனையே நின் ஆண்மை மீண்டு உரைக்க கூசினையோ குமரர் ஏறே - வில்லி:41 140/4
செருக்குடைய மைத்துனர் குமரர் காத்திடு செருக்களம் வெருக்கொள வளையும் மாத்திரை - வில்லி:42 197/2
தெள்ளிய குமரர் சென்னி ஐந்தினையும் தேவரும் திகைத்திட தூக்கி - வில்லி:46 221/3

 மேல்
 
  குமரர்-தம்மொடும் (1)
கொண்டிலள் துயில் இளம் குமரர்-தம்மொடும்
 விண்டிலள் உரை உளம் விம்மு குந்தியே - வில்லி:3 18/3,4

 மேல்
 
  குமரராலும் (3)
அண்ணல் அம் துரகத்தாமா ஆதியாம் குமரராலும்
 எண் இரு பத்து நூறாம் யாதவ குமரராலும் - வில்லி:28 20/1,2
எண் இரு பத்து நூறாம் யாதவ குமரராலும்
 வண்ண வேல் பூரி கௌரிமா முதல் குமரராலும் - வில்லி:28 20/2,3
வண்ண வேல் பூரி கௌரிமா முதல் குமரராலும்
 எண்ண அரும் சேனை வெள்ளம் எங்கணும் பரந்த மாதோ - வில்லி:28 20/3,4

 மேல்
 
  குமரரின் (1)
வாங்கும் வெம் சிலை மன்னவ குமரரின் மண்டலீகரின் உள்ளார் - வில்லி:28 7/2

 மேல்
 
  குமரருக்கு (1)
சிலை குரு விறல் குருகுல குமரருக்கு வரு சிரம நிலை காண்-மின் எனவே - வில்லி:3 53/1

 மேல்
 
  குமரரும் (1)
அருகு நின்ற கொற்றவர்களும் அவரவர் அரிய திண் திறல் குமரரும் அமரில் உன் - வில்லி:41 118/1

 மேல்
 
  குமரரை (1)
குயாசலம் தழீஇ இருவர் வெம் குமரரை அளித்தான் - வில்லி:1 23/4

 மேல்
 
  குமரரொடு (1)
குந்தியும் விரைந்து தன குமரரொடு புக்காள் - வில்லி:2 102/3

 மேல்
 
  குமரரோடும் (1)
எண் உறு கிளைஞரோடும் யாதவ குமரரோடும்
 பண் உறு வேத வாழ்நர் பலரொடும் வைகி ஆங்கண் - வில்லி:6 37/2,3

 மேல்
 
  குமரரோடே (1)
எண்ண அரும் தொகை கொள் சேனை யாதவ குமரரோடே
 அண்ணலே வருக என்று ஓதி அத்தினாபுரி புக்கானே - வில்லி:25 18/3,4

 மேல்
 
  குமரற்கும் (1)
தனகரற்கும் குமரற்கும் தண் துழாய் முடியவற்கும் - வில்லி:46 145/3

 மேல்
 
  குமரன் (32)
வியந்திட வரும் அ குரிசிலை இவனே விடையவன் குமரன் என்று அயிர்க்கும் - வில்லி:1 89/1
கந்த வான் கொன்றை தோயும் கங்கையாள் குமரன் வைகும் - வில்லி:2 111/3
குருகுலம் தழைக்க வந்த குமரன் அன்பு கூரவே - வில்லி:3 63/3
குலத்தால் உயர்ந்த வசுதேவன் குமரன் களப கொங்கையர் மெய் - வில்லி:5 40/3
வரி வில் குமரன் மாதிரங்கள் வெல்வான் ஏகும்வகை உரைத்தான் - வில்லி:10 38/4
மெய் வரு குமரன் வேல் விடலை வேந்தனோடு - வில்லி:11 109/3
அன்னான் இளவல் முகம் நோக்கி அருக்கன் குமரன் அறைகின்றான் - வில்லி:11 239/4
பழுது படா அடல் ஆண்மை பவன குமரன் தட கை படை மேல் வைத்தான் - வில்லி:11 250/4
கோலி வடி வாளி மழை சிந்தினன் மழை கரிய கொண்டல் என நின்ற குமரன்
 மூலி வடிவாம் எயினன் மேல் அவை படாமல் முனை மண் மிசை குளிக்க முரண் ஆர் - வில்லி:12 103/2,3
வெற்றி வேல் குமரன் அன்ன விசயனும் கை சலித்து - வில்லி:13 91/3
குலவு தோள் வாயு_குமரன் மேல் மீள கொதித்து எழுந்து இரு கரம் கொண்டு - வில்லி:15 17/3
கொடு வில் ஆண்மையினால் இன்று என் குமரன் வென்றிடவும் சற்றும் - வில்லி:22 124/1
பண்புடை குமரன் கற்ற படை தொழில் பலவும் கண்டு - வில்லி:27 152/1
கொன்று எனை பலி கொடு என்று கூறும் அ குமரன் கொன்றால் - வில்லி:28 26/3
கொடுத்தனன் பலிக்கு தன்னை குமரன் என்று அறிந்து குன்றம் - வில்லி:28 29/1
குமரன் வேலின்-வாய் அனலம் ஊர்தரும் கோடுடை தடம் குன்றம் ஒக்குமால் - வில்லி:31 27/2
சருகு ஒத்து அனில குமரன் கை தண்டால் உடைய கண் சிவந்து - வில்லி:37 29/3
இன் சிலை மதன வேள் என வரும் குமரன் அ - வில்லி:39 21/1
குலக்கு அணி ஆன வில் குமரன் நின்று அயர்தலும் - வில்லி:39 31/3
கொன்றான் வாயு_குமரன் தன் கோலாகல வெம் கொடும் கணையால் - வில்லி:40 79/4
இலக்கணகுமரன் வெம் கான் எரித்தவன் குமரன் ஏவால் - வில்லி:41 91/1
கல கணீர் சொரிய நின்று கண்ணிலி குமரன் வெம்பி - வில்லி:41 91/3
கேகயன் குமரன் மாய்ந்தான் கிருபன் வில் ஒடிந்து மீண்டான் - வில்லி:41 97/2
ஆகிய குமரன் மெய் அயர்ந்து வீழ்தலும் - வில்லி:41 191/2
ஓர் இமைப்பினில் அறிந்து குமரன் கை அயிலோடு உரைக்க உவமம் பெறு விடம் கொள் அயில் - வில்லி:42 85/2
ஆசுகன் திரு மைந்தனுடன் சுடர் ஆதபன் குமரன் சமர் முந்தவே - வில்லி:42 127/4
ஆசுகன் குமரன் வல் வில் ஆசுகம் பொறாமல் அஞ்சி - வில்லி:44 14/1
சங்கரன் அருளால் வந்த சதுர்மறை குமரன் மீள - வில்லி:45 112/1
குண்டலமும் ஈந்தோன் குமரன் கொடும் கணையால் - வில்லி:45 171/2
கூறிக்கொடுத்தார் அருக்கன் குமரன் வன்மை குறைகின்றதே - வில்லி:45 234/4
குமரன் ஆவி போமாறு குடைதும் நாம் எனா வீரன் - வில்லி:46 94/4
மான கவச வர ராச துரியோதனனை வாயு_குமரன் முதிர் போரில் எதிர் வீழும்வகை - வில்லி:46 199/2

 மேல்
 
  குமரன்-தன் (1)
வன் போர் புரி வெம் கணை அங்கர்_பிரான் மறனால் உயர் பேர் அறனார் குமரன்-தன்
 போல விளங்கினன் ஆதலின் என் தனுவும் குனியாது சரங்கள் செலா - வில்லி:45 204/1,2

 மேல்
 
  குமரன்-தன்னை (1)
வென்று மீள் குமரன்-தன்னை வீதிகள்-தோறும் மாதர் - வில்லி:22 130/1

 மேல்
 
  குமரனால் (1)
குமரனால் என கோ நகுலன்-தனால் - வில்லி:5 102/2

 மேல்
 
  குமரனும் (6)
கோடி பேர் அரசர் துதி எடுக்க நதி குமரனும் தன் நகர் குறுகினான் - வில்லி:1 149/2
குமரனும் நும்மால் உய்ந்தனன் தூம கொடியனும் கொண்டலுக்கு அவியான் - வில்லி:9 52/2
கூற்று இசைக்கும் என உடன் வரும் கடிய கொடிய சேனையொடு குமரனும்
 காற்று இசைக்கும் என வருணனும் தனி கரு குலைந்து உளம் வெரு கொள - வில்லி:10 52/1,2
திண் திறல் பவன குமரனும் சில் நாள் சென்ற பின் தெள் அமுது அனைய - வில்லி:19 13/2
குன்ற வில்லவனை ஒக்கும் குமரனும் பகைகள் ஆறும் - வில்லி:41 94/1
குடைந்து இரு புறனும் கைவர மகவான் குமரனும் அமர்க்களம் குறுக - வில்லி:42 3/4

 மேல்
 
  குமரனே (5)
கூற்று அன சுயோதன குமரனே இவன் - வில்லி:3 20/1
பற்றினன் உயிரொடும் பாண்டவர் குமரனே - வில்லி:39 22/4
ஒசிதர வளைத்து மார்பு சுழிதர ஒரு கைகொடு குத்தி வாயு_குமரனே - வில்லி:40 49/4
உரக நெடும் கணை ஏவுக என்றிட அவன் உறுதி நினைந்திலன் ஆதவன் குமரனே - வில்லி:45 222/4
அழல் எழு நெஞ்சொடு நாடி நின்று உதையினன் அளி முரல் பங்கய நாயகன் குமரனே - வில்லி:45 223/4

 மேல்
 
  குமரனை (11)
பேடகத்திடை ஒழுகிய தினபதி பெரும் குமரனை கண்டு - வில்லி:2 40/2
கண்டாள் அ குமரனை தம் கொடி கயலை புறம் காணும் கண்ணினாளே - வில்லி:7 28/4
நின்ற அ குமரனை தழுவி நேயமோடு - வில்லி:12 142/1
கோது இலாத அ குரிசிலும் குமரனை நோக்கி - வில்லி:14 41/3
கொத்து அரம் பொரு கூர் அயில் குமரனை குறுகி - வில்லி:22 31/2
பன்னு சீர் யாகசேனன் குமரனை பத்தாம் நாளில் - வில்லி:29 11/1
வன் சிலை வில்லி-தான் மகிழ்வுறும் குமரனை
 நன் சிலை நடு அற நாணொடும் துணியவே - வில்லி:39 21/2,3
கொற்றவர் நூற்றுவர்க்கு உரிய அ குமரனை
 பற்றினன் உயிரொடும் பாண்டவர் குமரனே - வில்லி:39 22/3,4
முந்து வாள் அபிமன் அ மூரி வில் குமரனை
 உந்து தேர் மீது கொண்டு ஓடலும் ஒரு புடை - வில்லி:39 24/1,2
குருகுலம் விளங்க வரு குந்தி மைந்தர்கள் இரவி_குமரனை கொன்ற இரவில் - வில்லி:46 10/3
கொன்று வந்த குமரனை போர்-தொறும் - வில்லி:46 230/2

 மேல்
 
  குமரனையும் (2)
மின் நிறுத்து நெடு வாளி விசயனையும் குமரனையும்
 முன் நிறுத்தி நடு நின்றான் முரசம் நிறுத்திய கொடியோன் - வில்லி:40 4/3,4
இகலின் பொழி கார் வெம் சிலை கை இமையோர் தலைவன் குமரனையும்
 புகழ்தற்கு அரிய பாகனையும் புகழார் இல்லை பூபாலர் - வில்லி:40 67/3,4

 மேல்
 
  குமரனோடு (1)
எண் படை குமரனோடு எண்ணி பாவகன் - வில்லி:3 4/2

 மேல்
 
  குமாரர் (1)
ஆற்றின் வழுவா மனுமுறை தருமன் மைந்தன் முதல் ஆகிய குமாரர் அடைவே - வில்லி:3 55/1

 மேல்
 
  குமாரர்கள் (2)
எஞ்சிய குமாரர்கள் பொறாமையின் மிகுத்தனர்கள் இரவி எதிர் மின்மினிகள் போல் - வில்லி:3 48/2
சேர முப்பது குமாரர்கள் சென்று அமர் மலைந்தோர் - வில்லி:42 119/1

 மேல்
 
  குமாரருமே (1)
கொந்து ஆர் தொடை வீர குமாரருமே - வில்லி:32 21/4

 மேல்
 
  குமாரரை (1)
கொற்றவர் அருள் குருகுல குமாரரை
 வெற்றி கொள் சிலையும் வெவ் வேலும் வாளமும் - வில்லி:3 29/2,3

 மேல்
 
  குமாரன் (7)
இந்திரன் குமாரன் முன் யாதுயாது இயற்றினான் - வில்லி:3 61/3
கும்பித்தன வாயு_குமாரன் இவன் - வில்லி:32 11/2
பரிசன குமாரன் விடும் - வில்லி:41 51/1
தருமன் குமாரன் நகைகொடு அவனிபர் தலைவன் குமாரன் உரக துவசமும் - வில்லி:44 78/2
தருமன் குமாரன் நகைகொடு அவனிபர் தலைவன் குமாரன் உரக துவசமும் - வில்லி:44 78/2
அனிலன் குமாரன் அரசர் அசனி என் அநுசன் சொல் வாய்மை பழுதுபடும் என - வில்லி:44 82/1
குறை அற்ற தன் வில்லை மகவன் குமாரன் குனித்து ஆசுகம் - வில்லி:45 235/1

 மேல்
 
  குமாரனும் (5)
சொல் கையாத வாய்மை வல்ல துருபதன் குமாரனும்
 வில் கை ஆசிரியனும் உற்று எதிர்ந்து தம்மில் வெகுளவே - வில்லி:30 9/1,2
வாகம் இன்றி வந்த வழி மீள நின்ற சந்தனு குமாரனும் சரங்கள் விடவே - வில்லி:38 32/2
நடை ஒழியாதோன் விறல் குமாரனும் நயனம் இலாதோன் முதல் குமாரனும் - வில்லி:46 167/1
நடை ஒழியாதோன் விறல் குமாரனும் நயனம் இலாதோன் முதல் குமாரனும்
 அடலொடு கார் வான் இடிக்குமாறு என அதிர்வு உறவே கூறி மத்த வாரணம் - வில்லி:46 167/1,2
ஞான பண்டிதன் வாயு_குமாரனும் நாரணன் பணியால் இளையோன் மொழி - வில்லி:46 184/1

 மேல்
 
  குமாரனுமே (1)
அடுத்தனர் வன் தபோதனனும் அடல் தருமன் குமாரனுமே - வில்லி:40 16/4

 மேல்
 
  குமாரனை (1)
பரிவுடன் மற்று இவை கூறும் பவன குமாரனை மலர் கை பணித்து நோக்கி - வில்லி:27 15/1

 மேல்
 
  குமாரா (1)
கொன்றிடுவாய் இனி வாயு_குமாரா - வில்லி:14 79/3

 மேல்
 
  குமிழி (1)
மாதர் குடைந்த நறும் பரிமள செம் குங்கும நீர் இடை எழுந்த குமிழி போலும் - வில்லி:29 70/4

 மேல்
 
  குமிழிகள் (1)
இகலி அளி முரல் இரு கவுளினும் உடன் இழியும் மத மழை குமிழிகள் எழஎழ - வில்லி:44 20/2

 மேல்
 
  குமிழும் (1)
வண் தளவும் நறும் குமிழும் வண்டு அணி காந்தளும் மலர மலைகள்-தோறும் - வில்லி:8 5/2

 மேல்
 
  குமுத (4)
கொஞ்சு கிளி அன்ன மொழி குமுத இதழ் அமுதால் - வில்லி:2 99/1
வனச மலரும் குமுத மலரும் என வளர்வார் - வில்லி:2 109/4
மதி வியர்த்தது துடித்தது குமுத வாய் மலரும் - வில்லி:7 69/2
குளிரும் மா மதி முகத்து ஒளிர் குமுத வாய் மலர்த்தி - வில்லி:27 95/1

 மேல்
 
  குமுதம் (2)
மருவும் குமுதம் மதி கண்டு மலருமா போல் - வில்லி:2 43/2
முல்லை மல்லிகை உற்பலம் குமுதம் மா முளரி - வில்லி:42 116/1

 மேல்
 
  குமுற (1)
தூரியம் கறங்க நரபாலர் சங்கு இனங்கள் அணி-தோறும் நின்றுநின்று குமுற
 தேர்களும் துரங்கமொடு வேழமும் கலந்து வரு சேனை மண்டலங்களுடனே - வில்லி:38 30/1,2

 மேல்
 
  குமுறவே (1)
வளைத்த சேனை யானை வாசி வாயில் நின்று குமுறவே
 உளைத்து எழுந்து முழையை விட்டு உடன்ற சிங்க ஏறு போல் - வில்லி:3 76/1,2

 மேல்
 
  குமுறி (2)
கொண்டலின் குமுறி ஆர்த்து குறுகிய கொடிய நீசர் - வில்லி:14 90/2
குர துரகதங்களும் குமுறி ஆர்த்தன - வில்லி:22 77/2

 மேல்
 
  குமுறும் (1)
கூற்றமும் முகிலும் உட்க குமுறும் வெம் குரலும் மேன்மேல் - வில்லி:13 18/3

 மேல்
 
  குயம் (1)
பூருவின் மரபில் பிறந்த கோமகன் என் புன் குல_மகள் குயம் பொருந்தல் - வில்லி:1 100/1

 மேல்
 
  குயாசலம் (1)
குயாசலம் தழீஇ இருவர் வெம் குமரரை அளித்தான் - வில்லி:1 23/4

 மேல்
 
  குயில் (4)
கான மென் குயில் போல் வந்து மீளவும் தன் காவலர் குலத்திடை கலந்தாள் - வில்லி:1 112/4
கொலை கணைகள் சமைப்பன போல் குயில் அலகால் பல்லவங்கள் கோதுமாலோ - வில்லி:8 2/4
பாடு எலாம் இளம் சோலை மென் பொங்கரின் பணை எலாம் குயில் ஓசை - வில்லி:11 53/3
கொம்பு எலாம் இருந்து குயில் இனம் கூவ கொற்ற வெம் சிலையினால் முன்னம் - வில்லி:12 55/2

 மேல்
 
  குயில்கள் (1)
கொக்கின் மேல் குயில்கள் கூவும் குளிர் பொழில் குறியும் சொன்னாள் - வில்லி:21 57/4

 மேல்
 
  குயிலும் (3)
அன்னமும் குயிலும் பயிலும் நீள் படப்பை அத்தினாபுரியை மீண்டு அடைந்தான் - வில்லி:1 101/4
பொருந்தும் முன் அவசம் ஆகி போகம் மென் குயிலும் பேடும் - வில்லி:2 95/2
மலை தடம் நெருங்க புகுந்தனர் குயிலும் மயூரமும் மானுமே அனையார் - வில்லி:12 59/3

 மேல்
 
  குயிலையும் (1)
சோலையில் பயிலும் குயிலையும் சுருதி சுரும்பையும் நிரைநிரை துரப்ப - வில்லி:6 19/2

 மேல்
 
  குயிலொடு (1)
குயிலொடு கூவி கிஞ்சுகம் மலர்ந்து கொஞ்சு பைம் கிளிகளை அழைப்பார் - வில்லி:12 61/1

 மேல்
 
  குயிற்றி (1)
கோவை வெண் கதிர் தரளமும் நிரைநிரை குயிற்றி
 தாவும் வெம் பரி தேரினான் தனக்கு எதிர் சமைத்த - வில்லி:27 54/2,3

 மேல்
 
  குயின்ற (1)
குயின்ற ஐம்பொறி-வாய் நின்று குறித்த ஐம்பொருளும் தானே - வில்லி:29 3/1

 மேல்
 
  குர (4)
வாளியின் வரும் பரிமாவின் வண் குர
 தூளிகள் விசும்புற துன்றி ஓங்கலால் - வில்லி:11 99/1,2
குர துரகதங்களும் குமுறி ஆர்த்தன - வில்லி:22 77/2
குர துகள் கொடு கலகம் இட்டு அணி கொடி நிரை துகில் கொடு பொலம் - வில்லி:28 42/3
குல முகில் தலை கிழிய வைப்பன குர விதத்தன புரவியே - வில்லி:28 43/4

 மேல்
 
  குரக்கு (8)
கூற்று இயல் வெம் சிலை பாணம் தூணி நாணி குரக்கு நெடும் கொடி முன்னம் கொடுத்தேம் என்றோ - வில்லி:12 39/2
கொய்து நதி அறல் சிதற பிறையும் மானும் குலைய ஒரு கணை குரக்கு கொடியோன் எய்தான் - வில்லி:12 101/4
குரக்கு_நாயகன் அ உரை கூறலும் கேட்டு - வில்லி:14 30/1
குரக்கு நாயகன் முன் விரலினால் தெறித்த குன்று என சிந்தி வீழ்ந்திடவே - வில்லி:15 19/4
குசையுடை புரவி திண் தேர் குரக்கு வெம் பதாகையானை - வில்லி:16 28/1
அவசம் கிளைஞர் உற துணைவர் அரற்ற களத்தில் அடு குரக்கு
 துவசம் படைத்தோன் படும் பயந்த துணைவா இன்னே சொன்னேனே - வில்லி:27 231/3,4
குரக்கு கொடி தேரின் மிசை ஏறி விசையோடு கூத்தாடவே - வில்லி:33 4/3
கொன்றான் மிடல் வழுவாத குரக்கு கொடி உடையோன் - வில்லி:44 67/4

 மேல்
 
  குரக்கு_நாயகன் (1)
குரக்கு_நாயகன் அ உரை கூறலும் கேட்டு - வில்லி:14 30/1

 மேல்
 
  குரகத (6)
குரகத தடம் தேர் போய் குறுகலும் - வில்லி:13 30/2
கோது இலா இரதம் பூண்ட குரகத குழாமும் உட்கி - வில்லி:13 84/1
கொய் வரும் வரி வில் வீரன் குரகத தேர் மேல் கொண்டான் - வில்லி:13 147/2
குன்று பட்டன பட்டன நவ கதி குரகத குலம் யாவும் - வில்லி:42 47/3
நகுலன் விடு கணை விதரண குணபதி நடவு குரகத நடை பயில் குரம் அற - வில்லி:44 29/1
கொடிஞ்சி மா நெடும் தேர்களில் பூட்டிய குரகத குரம் படப்பட மண் - வில்லி:46 23/1

 மேல்
 
  குரகதம் (3)
வடிவுடை சில குரகதம் மரகத வண்ணம் மிக்கன ஆகி - வில்லி:11 82/1
கொண்டு வாழ்வுற குரகதம் குடை - வில்லி:11 150/3
விழியின் மணி நிகர் வலவனும் வலவனும் விசைய குரகதம் விசையொடு கடவவே - வில்லி:44 30/4

 மேல்
 
  குரங்கின் (2)
துன்றி எழுபது வெள்ளம் குரங்கின் சேனை சூழ் போத வாய்த்த திரு துணைவனோடும் - வில்லி:7 45/3
குரங்கின் வால் இது கடப்பது இங்கு அரியதோ கூறாய் - வில்லி:14 28/4

 மேல்
 
  குரங்கு (2)
மூரி வெம் கொடி குரங்கு முன் நடக்கும் மேன்மையான் - வில்லி:38 8/2
கொன்று வெம் பணி கொடியவன் சேனையை குரங்கு கொள் கோதை போல் கலக்கி - வில்லி:42 205/2

 மேல்
 
  குரங்கையோ (1)
புன் தொழில் சிறு குரங்கையோ என்னொடும் புகல்வாய் - வில்லி:14 29/4

 மேல்
 
  குரம் (3)
நகுலன் விடு கணை விதரண குணபதி நடவு குரகத நடை பயில் குரம் அற - வில்லி:44 29/1
ஐ வகை ஆன கதி குரம் நாலும் அழிந்தன வாசிகளே - வில்லி:44 58/3
கொடிஞ்சி மா நெடும் தேர்களில் பூட்டிய குரகத குரம் படப்பட மண் - வில்லி:46 23/1

 மேல்
 
  குரம்பு (1)
நீர்முகத்து உடைந்த குரம்பு என துரோணன் நின்றுழி சென்று அடைந்தனவே - வில்லி:42 10/4

 மேல்
 
  குரல் (24)
புந்தி இலள் மன்றல் பெறு பூவை குரல் கேளா - வில்லி:2 102/1
அழு குரல் விலக்கிய பின் ஐம் மகவையும் கொண்டு - வில்லி:2 104/1
மறம் தரு கனை குரல் வாயும் ஆகவே - வில்லி:4 28/3
அருள் இல் இதயமும் நெறி இல் சரிதமும் அழகு இல் உருவமும் அதிர் குரல்
 பொருள் இல் உரைகளும் உடையன் முழுது உடல் புலவு கமழ்தரு பொறியினன் - வில்லி:4 38/1,2
மா குரல் அளக வல்லி வதுவையின் அழகு காண - வில்லி:5 14/1
எற்று மா மணி முரசமும் சங்கமும் எனும் குரல் மிகுத்து இ பார் - வில்லி:11 80/3
உருமின் வெம் குரல் கேட்ட கோள் உரகரோடு ஒத்தார் - வில்லி:22 61/4
மீளவும் வளைத்த சிலை வீடுமன் அதிர்த்த குரல் வீமனொடு உருத்து இருவரும் - வில்லி:30 25/1
மருவு வெம் குரல் கொண்டல் வாகனும் வலனும் ராம ராவணரும் என்னவே - வில்லி:35 6/4
முழுகி எஞ்சி இட்டன சுழி இடையிடை முகிலின் வெம் குரல் கச ரத துரகமே - வில்லி:41 127/4
குரல் பட சேவகம் கூறுகிற்பரோ - வில்லி:41 254/2
அநேகம் ஆயிரம் ஆட வெம் சிலை மணி அசைந்து ஒரு குரல் ஆர்க்கும் - வில்லி:42 48/2
கோ மணி குரல் உகந்து புறவின்-கண் உயர் கோவலர்க்கு நடு நின்று முன் வளர்ந்த முகில் - வில்லி:42 87/1
நாகர் பொன் தருவை அம் புவியில் அன்று தரு நாதன் வச்சிர வலம்புரி முழங்கு குரல்
 மேகம் ஒக்கும் என வெண் திரை எறிந்து பொரு வேலை ஒக்கும் என எங்கணும் எழுந்த பொழுது - வில்லி:42 88/1,2
புகலுகின்றது போர்முகத்து அதிர் குரல் பொம்ம - வில்லி:42 112/3
முருக்கு அலர் வெளுத்திடும் அருண நாட்டமும் முகில் குரல் இளைத்திட முதிரும் வார்த்தையும் - வில்லி:42 196/2
இடி குரல் என தலை உரகர் சாய்த்தனர் எதிர் குரல் எழுப்பின குல சிலோச்சயம் - வில்லி:42 201/1
இடி குரல் என தலை உரகர் சாய்த்தனர் எதிர் குரல் எழுப்பின குல சிலோச்சயம் - வில்லி:42 201/1
வசை இல் சுழியன பழுது அறு வடிவின வருணம் மொழி குரல் மன வலி மிகுவன - வில்லி:44 27/2
இடியில் எழு மடி அதிர் குரல் விளையவும் இவுளி அமர் கடிது இகலொடு புரியவே - வில்லி:44 28/4
கன குரல் களிற்றோய் இன்று காண்டி என் ஆண்மை என்றான் - வில்லி:45 36/4
இகலி வெம் கொடும் கதை ஒத்து மொத்து ஒலி இடியின் வெம் கொடும் குரல் ஒத்து ஒலித்தன - வில்லி:45 149/1
பணை வெம் குரல் கன்றி முழங்கிடவும் பவ்வத்து அரசன் தரு பாணம் எடா - வில்லி:45 214/4
மின் பெரும் புயல் ஏழும் ஒத்து அதிர்தலின் மிகு குரல் தனிதம் ஒத்து உளதே - வில்லி:46 24/4

 மேல்
 
  குரல்களை (1)
செரு புல கையாம் உரலிடை விருதராம் தினை குரல்களை சேர - வில்லி:46 50/1

 மேல்
 
  குரலால் (2)
ஓரியின் குரலால் ஓதை ஒடுங்கின இடங்கள்-தோறும் - வில்லி:2 78/2
சங்க குரலால் துயில் எழுப்பி தபனன் குண-பால் தான் சேர்ந்தான் - வில்லி:39 45/4

 மேல்
 
  குரலின் (1)
இடி முழங்கும் குரலின் அதி பயத்தொடு பிலனில் இழி புயங்கங்கள் என ஒருவருக்கொருவர் நடை - வில்லி:45 87/3

 மேல்
 
  குரலினை (1)
ஆர் கயல் கண் புனல் சொரிய அழுகின்ற குரலினை கேட்டு ஆழியானை - வில்லி:45 263/2

 மேல்
 
  குரலும் (4)
கூக்குரல் விளிப்ப போலும் கோகில குரலும் கேட்டார் - வில்லி:5 14/4
கூற்றமும் முகிலும் உட்க குமுறும் வெம் குரலும் மேன்மேல் - வில்லி:13 18/3
பற்றிய நிறனும் கந்தமும் குரலும் பல் வகை கதிகளும் பிறந்த - வில்லி:19 22/3
புரவியுடன் ஒத்த கதி விரைவும் உரும் ஒத்த அதிர் குரலும் எழு ஒத்த புயமும் - வில்லி:28 60/2

 மேல்
 
  குரவர் (7)
வேதியர் குரவர் வில் விதுரன் வீடுமன் - வில்லி:3 26/1
மா நகர் வலமாய் வந்து தன் குரவர் மலர் பதம் முறைமையால் வணங்கி - வில்லி:6 6/1
நிறுத்து அறம் வளர்ப்போன் நெஞ்சில் நீதியும் குரவர் ஏவல் - வில்லி:11 40/1
அன்று தன் குரவர் பொன் தாள் அன்புடன் வணங்கி கானம் - வில்லி:11 281/3
குரவர் என்று இவர்களை கோறல் பாவமே - வில்லி:22 73/4
குரவர் நல் உரை மறுக்கினும் பிறர் புரிந்த நன்றியது கொல்லினும் - வில்லி:27 107/2
குரவர் சொற்கள் மறுத்து வன்பொடு கொண்ட பார் உடையான் - வில்லி:44 42/1

 மேல்
 
  குரவரும் (3)
சேனை முதலாய் முனையில் நின்றருள் பிதாமகனும் மற்று உள செழும் குரவரும்
 தானை நெடு வாரியிடை தேரிடை அருக்கன் என நின்ற துரியோதனனும் வான் - வில்லி:28 68/2,3
எ பெரும் திறல் குரவரும் கிளைஞரும் ஏனை மன்னரும் யாரும் - வில்லி:45 179/3
குரவரும் உரைத்த சொல் உறுதி நீ கேட்டிலை குரு மரபினுக்கு ஒரு திலகமாம் மூர்த்தியே - வில்லி:46 202/4

 மேல்
 
  குரவரையும் (1)
குரவரையும் கிளைஞரையும் குலத்து உரிய துணைவரையும் கொன்று போர் வென்று - வில்லி:27 7/1

 மேல்
 
  குரவன் (1)
குரவன் இன்புறும் கோயில் நண்ணினான் - வில்லி:11 124/4

 மேல்
 
  குரவோர்களை (1)
குரவோர்களை நீ எனினும் கொலையின் கொடிது என்று உயர் கேள்வியர் கூறுவரால் - வில்லி:45 207/1

 மேல்
 
  குரா (1)
குரா நறும் பொழில் கேகய தலைவரும் குந்தி போசரும் வந்தார் - வில்லி:28 4/4

 மேல்
 
  குரிசில் (17)
மகுடம் ஏந்திய குரிசில் ஆயுவின் திரு மைந்தன் - வில்லி:1 20/4
போற்றிய குரிசில் மெய் புளகம் எய்தவே - வில்லி:1 45/1
இந்த குரிசில் யது குலத்துக்கு எல்லாம் திலகம் எனுமாறு - வில்லி:5 41/1
சீறி அ குரிசில் கீண்ட பேர் உடலை சென்னி தாள் செவ்வையின் இடாமல் - வில்லி:10 28/1
கூட உண்டு அமரர்க்கு எல்லாம் குரிசில் ஆம் சிறப்பும் செய்தான் - வில்லி:13 5/4
கூற்றுக்கும் விருந்து செய்து அ கொற்ற வேல் குரிசில் போனான் - வில்லி:14 82/4
வாகன குரிசில் வின்மை வல்லபம் இருந்தவாறே - வில்லி:22 100/4
குரிசிலை வணங்கி ஆங்கண் இருப்ப அ குரிசில் நோக்கி - வில்லி:27 139/2
கொற்றவன் பெரும் குருகுல குரிசில் நின்றுழி குறுகினான் - வில்லி:36 7/4
எறியும் அளவில் குரிசில் இளவல் திரு மைந்தன் - வில்லி:37 23/1
வட்ட வரி வில் குரிசில்
 தொட்ட கணை தைக்க அவர் - வில்லி:41 67/2,3
கோமக குரிசில் முந்த விடும் அம்பு பல கோல் தொடுத்து எதிர் விலங்கி விசயன் தனது - வில்லி:42 84/1
கோளின் ஓடிய குரிசில் கை கணையினால் கோள் அழிந்தது மன்னோ - வில்லி:42 141/4
தனது பாசறையில் ஆன அ குரிசில் சஞ்சயன்-தனை அழைத்து நீ - வில்லி:43 47/1
நின்ற அ குரிசில் அருச்சுனன் தேர் மேல் நின்றருள் நீல மேனியனை - வில்லி:45 6/1
கதுவ மண்டும் பவனன் ஒலியினின் கடுகி அணி கவசமும் குண்டலமும் மகபதிக்கு அருள் குரிசில்
 சதுர் முகம் கொண்டது ஒரு கனக மொட்டு இரதமொடு சதுர் விதம் தங்கு கதி இவுளி ஒப்பு அற அடைசி - வில்லி:45 89/1,2
விறலினொடு எடுத்து எதிர் செல் பொழுது அருள் மிகுத்த மொழி வெயிலவன் அளித்தருளும் விதரண குண குரிசில்
 மறம் உற விடுத்த கணை பொடியுற இயற்றி அவன் மது மலர் உரத்தை வழிவழி துளை படுத்துதலின் - வில்லி:45 92/2,3

 மேல்
 
  குரிசில்-தன்னை (1)
கொன்றை அம் சடையானோடும் அமர் புரி குரிசில்-தன்னை
 நன்றி இல் மனிதன் என்று இங்கு இகழ்வதோ நங்கை என்றான் - வில்லி:13 7/3,4

 மேல்
 
  குரிசில்-தனக்கு (1)
என்னும் குரிசில்-தனக்கு இளையோன் இராமற்கு இளையோன் என தக்கோன் - வில்லி:37 36/4

 மேல்
 
  குரிசில்-பால் (1)
தேசவன் தந்த குரிசில்-பால் விரைவில் செல்க என பயந்த சே_இழையும் - வில்லி:27 244/3

 மேல்
 
  குரிசிலாய் (2)
குருகுலாதிபர்க்கும் குரிசிலாய் வாழ்வு கூர்வதே கடன் என குறித்தாள் - வில்லி:27 250/4
பொரு வரு முனைக்கு குரிசிலாய் எல்லா போரினும் புறமிடாது அடர்த்த - வில்லி:46 213/3

 மேல்
 
  குரிசிலுக்கு (2)
கோட்டம் இல் சிந்தையானும் குரிசிலுக்கு உரைக்கலுற்றான் - வில்லி:11 202/4
துயில் உணர் குரிசிலுக்கு அடைவில் சொன்ன பின் - வில்லி:41 258/4

 மேல்
 
  குரிசிலும் (2)
கோது இலாத அ குரிசிலும் குமரனை நோக்கி - வில்லி:14 41/3
நாக வெம் கொடியுடை நாயக குரிசிலும்
 வேக வெம் படையுடை வேந்தரும் சேனையும் - வில்லி:34 4/2,3

 மேல்
 
  குரிசிலே (1)
உடலம் இரண்டு உடலாய் விழுந்து அலமர உதையினன் உம்பர்_பிரான் அருள் குரிசிலே - வில்லி:45 225/4

 மேல்
 
  குரிசிலை (7)
வியந்திட வரும் அ குரிசிலை இவனே விடையவன் குமரன் என்று அயிர்க்கும் - வில்லி:1 89/1
குந்தி பயந்தருள் குரிசிலை இவனே - வில்லி:3 95/2
கோடு கொண்ட கை குரிசிலை அலர்ந்த கோகனத - வில்லி:27 76/1
குரிசிலை வணங்கி ஆங்கண் இருப்ப அ குரிசில் நோக்கி - வில்லி:27 139/2
குரிசிலை கங்கை தந்த குருகுல கோமான்-தன்னை - வில்லி:28 24/3
குரிசிலை அன்று உய கொண்டு போயினன் அரோ - வில்லி:39 32/3
குலவு திண் சிலை குரிசிலை தம் முனை கொண்ட வீரியம் எலாம் கொண்டான் - வில்லி:46 28/3

 மேல்
 
  குரிசிலோடு (1)
மாகத குரிசிலோடு மகுடவர்த்தனர் அநேகர் - வில்லி:41 97/3

 மேல்
 
  குரிதியின்-வாய் (1)
அங்கம் எலாம் வேறுபட ஆறுபடு குரிதியின்-வாய்
 கங்கமும் காகமும் கொத்த களத்து அவிந்தான் எனும் பெயரே - வில்லி:46 160/3,4

 மேல்
 
  குரீஇயின் (1)
இழைத்த நுண் சிறகர் கருநிற குரீஇயின் இனங்களும் அன்றி வேறு இலரால் - வில்லி:9 56/4

 மேல்
 
  குரு (48)
குரு எனும் புகழ் குருவும் அ குலத்தில் அங்குரித்தான் - வில்லி:1 37/4
வலத்து உயர் தடம் புய வருணனும் குரு
 குலத்தினில் அயன் வரம் கொண்டு தோன்றுமால் - வில்லி:1 75/1,2
மா கலை நிறைந்து குரு தக்கிணை வலக்கையினில் வல் விரல் வழங்கியுளனால் - வில்லி:3 49/4
சிலை குரு விறல் குருகுல குமரருக்கு வரு சிரம நிலை காண்-மின் எனவே - வில்லி:3 53/1
மறையும் உருவினொடு அரிய குரு குல மகிபர் நெடு வன சரிதராய் - வில்லி:4 36/1
கொடுத்தன சிறப்பினோடும் குரு மணி தவிசின் ஏற்றி - வில்லி:5 69/3
கொன்ற சேனை ஒழி குரு சேனையை - வில்லி:5 99/3
தமரினும் இனிய தக்ககன் முதலே தப்பினன் குரு நிலம் சார்ந்தான் - வில்லி:9 52/1
தெம் மாற உலகு ஆளும் செங்கோன்மை குரு பதிக்கு சிற்பம் வல்லோர் - வில்லி:10 3/3
கொத்து அனை உகளும் நல் நீர் குரு நில கோமான் அந்த - வில்லி:11 13/3
குரு மரபு உடைய வேந்தன் கொடியன் ஓ கொடியன் என்பார் - வில்லி:11 190/1
குரு மணி சிலம்பு ஒலி கூறும் மண்டபத்து - வில்லி:12 139/3
குரு மா மரபோர் ஐவரும் தம் குஞ்சி தலை மேல் அடி வைத்து எம் - வில்லி:17 2/2
பெட்பு ஏறி அமர் செய்ய முன்னிட்ட குரு சேனை பின்னிட்டதே - வில்லி:22 12/4
குரு குலம் விளங்க வரு கோமகன் இருந்தான் - வில்லி:23 2/4
மாயோனும் மற்று அ குரு_மைந்தரும் மன்னர் யாரும் - வில்லி:23 30/2
குருகுலத்து அரசர்க்கு உறும் தொழில் கூறும் நல் குரு ஆதலால் - வில்லி:26 2/1
எமக்கு நீ பிரம பெரும் குரு எங்களோடு எதிர் ஆகுவார் - வில்லி:26 13/1
மீ வரால் உகளும் வயல் குரு நாடு என் இவன் அவன்-பால் வேண்டுமாறே - வில்லி:27 21/4
மெய் விளங்க வரு குரு நிலத்தினிடை வந்து வெம் சமர் விளைக்கவே - வில்லி:27 118/3
மன் பிறப்பில் உயர் குரு குலத்தவர்-தம் வாய்மை-தானும் ஒரு மாசு இலா - வில்லி:27 119/3
இங்கு இவர் வய படை குறித்த குரு பூமியிடை இ வகை எழுந்தது இனிமேல் - வில்லி:28 52/1
பொரு படை கொடி படை புற படு பெரும் படை புகுந்து குரு பூமி உறவே - வில்லி:28 65/1
அரு மாதவன்-தானும் அவன் முத்தி தருகைக்கும் அவனே குரு
 தரு மாலை மணம் நாறு தாளானை வண்டு ஏறு தண் அம் துழாய் - வில்லி:33 1/2,3
கோ வில் எடுத்து என் மறை நாலும் வல்ல குரு வில் எடுத்து என் இனிமேல் - வில்லி:37 3/3
கொடி தலை மான் தடம் தேரான் குனி சிலையின் குரு வந்தான் - வில்லி:40 9/4
வந்த குரு குருகுல மா மன்னுடன் போர் புரிவதன் முன் - வில்லி:40 10/1
முனி குலம் என்றும் ஆதி மறை முதல் குரு என்றும் மேன்மை உற - வில்லி:40 24/3
தெருமந்த சிந்தை சிலை கை குரு கண் சிவப்பு ஏறவே - வில்லி:40 85/1
அக்கரம் யாவும் உணர்ந்த சிலை குரு ஆசுர சேனை நடு - வில்லி:41 4/1
வெல்ல வந்த துரோண மா முனி விறல் அழிந்தது குரு எனும் - வில்லி:41 25/3
கரம் அறுத்தான் நடு பொருத கார்முகத்தின் குரு விசயன் காளை-தன்னை - வில்லி:41 134/3
வாளை பாய் குரு நாடும் எ நாடும் முழுது ஆளும் மன்னர் கோமான் - வில்லி:41 236/4
கூரும் சாப குரு எதிர் கண்டான் - வில்லி:42 105/4
நீதி அன்று உனுடன் சமர் உந்திடல் நீ பெரும் குரு நின் கழல் என் தலை - வில்லி:42 122/2
தேரின்-நின்றும் இழிந்து நடந்து எதிர் சேர வந்து செழும் சிலையின் குரு
 ஊருகின்ற வயங்கு இரதம்-தனை ஓர்இரண்டு கரங்கொடு வன்புடன் - வில்லி:42 123/2,3
இகல் இடிம்பன் மருமகனும் திரு மகனும் குரு மகனோடு எதிர்ந்து பல் கால் - வில்லி:42 177/1
சொல் கொண்டு வெறும் கையன் ஆம் அளவில் திட்டத்துய்மன் என நின்ற குரு துரோகி கொன்றான் - வில்லி:43 34/3
கங்கை_மகன் சிலையின் குரு என்பவர் காதி மலைந்தே கையற்றார் - வில்லி:44 2/1
குன்று எங்கும் இளம் சாயல் மயில்கள் ஆடும் குரு நாடன் திரு தேவி குந்திதேவி - வில்லி:45 257/4
என் பட்டது அப்பொழுது குரு சேனை மெய் புளகம் எழ ஒண் கண் முத்தம் எழவே - வில்லி:46 6/4
அயனிடை அசுரர் குரு பெறலுற்றது அவன்-பால் முன் - வில்லி:46 101/1
கய முனி பெற இமையோர் குரு விரகொடு கை கொண்டு - வில்லி:46 101/2
நிறத்த நீல கிரி ஒக்கவே இரு நிலத்தின் வீழ் குரு குலத்தினோன் - வில்லி:46 188/1
இகல்வார் சிலையின் குரு ஆனவர்-தாம் இடு சாபமும் உண்டு திரௌபதியார் - வில்லி:46 194/3
அனைத்து உலகினும் குரு ஆன சராசனன் அளித்த முனி அன்புற மார்பு தழீஇயினன் - வில்லி:46 201/2
குரவரும் உரைத்த சொல் உறுதி நீ கேட்டிலை குரு மரபினுக்கு ஒரு திலகமாம் மூர்த்தியே - வில்லி:46 202/4
வெள்ளிய குரு வந்து எழு முனே குருவின் மிகு குல வேந்தை வந்து அடைந்தான் - வில்லி:46 221/4

 மேல்
 
  குரு_மைந்தரும் (1)
மாயோனும் மற்று அ குரு_மைந்தரும் மன்னர் யாரும் - வில்லி:23 30/2

 மேல்
 
  குருக்கள் (8)
குருக்கள் என் படான் என் படாது அரிவை நின் குலம் என கொடி திண் தேர் - வில்லி:2 33/3
வயங்கும் சுருதி வாய்மையினால் மன்னும் குருக்கள் பதி நீங்கி - வில்லி:3 82/2
கொட்பு அனல் சுட இறந்தமை கேட்டலும் குருக்கள்
 துட்பதத்துடன் அழுதிடும் சுயோதனன் முதலோர் - வில்லி:3 134/1,2
தொடுத்த தார் குருக்கள் என்றே துணிந்தனன் யாகசேனன் - வில்லி:5 69/4
அ திசை-கண் அரசான உத்தர குருக்கள் மேன்மையை அடக்கி மேல் - வில்லி:10 48/1
மன்னு குருக்கள் குலத்து மன்னர்_மன்னன் - வில்லி:14 112/1
குருக்கள் அவன் ஊரினிடை குருநிலனொடு ஒப்புற்று - வில்லி:19 37/1
கோடியின் கோடி ஆன குருக்கள் வெம் சேனை-தன்னை - வில்லி:22 121/1

 மேல்
 
  குருக்கொண்டு (1)
குருக்கொண்டு முதிர்ந்தனையோ நின் ஒழிந்தால் வழக்கு ஒருவர் குறிப்பார் அற்றோ - வில்லி:11 240/2

 மேல்
 
  குருகு (2)
குருகு எலாம் வளர் பழனம் அ புள் எலாம் கூடல் இன்புற ஊடல் - வில்லி:11 54/2
குருகு கிரி எறிந்தோனை நிகர்த்தவன்-தன் விறல் எவர்க்கும் கூறல் ஆமோ - வில்லி:46 246/4

 மேல்
 
  குருகும் (1)
கலந்தன குருகும் பேடும் கலித்தன முரசும் சங்கும் - வில்லி:5 10/4

 மேல்
 
  குருகுல (21)
வழு அறு குருகுல மன்னன் மைந்தர் ஓர் - வில்லி:1 56/1
மறைந்த யாமினி நிகர் என குருகுல மன் மயக்குறும் எல்லை - வில்லி:2 1/3
இருவரும் குருகுல பெரும் கிரி மிசை இலங்கு மு குவடு என்ன - வில்லி:2 20/2
கொற்றவர் அருள் குருகுல குமாரரை - வில்லி:3 29/2
சிலை குரு விறல் குருகுல குமரருக்கு வரு சிரம நிலை காண்-மின் எனவே - வில்லி:3 53/1
சோமகர்க்கும் முடுகு சேனை சூழ வந்த குருகுல
 கோமகர்க்கும் வெம் சமர் விளைந்தது ஆண்மை கூரவே - வில்லி:3 77/1,2
தீது பட்டது குருகுல செல்வம் என்று இரங்கி - வில்லி:3 133/3
யான் விது குலத்தில் யாதவன் இவரோ குருகுல தலைவனுக்கு இளையோர் - வில்லி:10 19/1
தங்களின் எதிர்ந்தார் அம்மா குருகுல தலைவர் என்னா - வில்லி:11 38/2
குறை உனக்கு யாது உரை என்றான் என்றபோது அ குருகுல நாதனும் தன்னை கூறினானே - வில்லி:12 96/4
கொண்டு போதலும் குருகுல கோமக முனிவன் - வில்லி:22 16/2
குருவும் அ குருவை தப்பா குருகுல கோவும் தங்கள் - வில்லி:22 90/1
குன்று பூசியது அனைய பொன் தடம் புய குருகுல வய வேந்தன் - வில்லி:24 13/2
குன்று எனும்படி குருகுல நாயகன் கோயில் - வில்லி:27 66/4
கோது இலாத குருகுல மகீப அவர் உரிமை நண்பொடு கொடுத்தியே - வில்லி:27 109/4
குரிசிலை கங்கை தந்த குருகுல கோமான்-தன்னை - வில்லி:28 24/3
கொற்றவன் பெரும் குருகுல குரிசில் நின்றுழி குறுகினான் - வில்லி:36 7/4
வந்த குரு குருகுல மா மன்னுடன் போர் புரிவதன் முன் - வில்லி:40 10/1
வசை அறும் புகழ் குருகுல திலகனை மருது இரண்டு ஒடித்தவர் திரு மருகனை - வில்லி:41 123/1
குருதி உகாமே துடைத்து வீழ்தரு குருகுல பூபாலன் உக்ர வேகமொடு - வில்லி:46 177/2
செயிரும் திகழ் குருகுல மகீபதி திறல் வெம் செரு முனை அதனில் மேதகும் - வில்லி:46 235/2

 மேல்
 
  குருகுலத்தவர் (2)
குருகுலத்தவர் எனும்படி பேர் இசை கொண்டான் - வில்லி:1 38/2
குருகுலத்தவர் இயற்கை நன்று என மொழிந்தனன் கரிய கோவலன் - வில்லி:27 116/4

 மேல்
 
  குருகுலத்தவராய் (1)
கொன்ற போர் மன்னர் ஈறு இலர் குருகுலத்தவராய்
 நின்ற போர் முடி மன்னரும் சுளித்து உளம் நெளித்தார் - வில்லி:22 48/3,4

 மேல்
 
  குருகுலத்தார் (3)
கொன்றார்-தமக்கு குருகுலத்தார் கோவே யாமும் கூட்டு என்றார் - வில்லி:39 43/4
கொடி மாறி குருகுலத்தார் கோவே நின் பேர் மாறி குலவும் மாலை - வில்லி:46 133/2
இன் துணைவர் குருகுலத்தார் எனும் இசை போய் திசை ஏற - வில்லி:46 158/3

 மேல்
 
  குருகுலத்திடை (1)
மெய் பெரும் புகழ் புனை குருகுலத்திடை வீடுமன் முதலான - வில்லி:45 179/2

 மேல்
 
  குருகுலத்தில் (1)
குருகுலத்தில் குனி சிலை வீரற்கு - வில்லி:13 45/2

 மேல்
 
  குருகுலத்திலே (1)
மன்னவா குருகுலத்திலே ஒருவன் மைந்தன் ஆர் உயிரை வௌவினான் - வில்லி:27 127/3

 மேல்
 
  குருகுலத்தின் (1)
குருகுலத்தின் கொழுந்தினை கிள்ளினை - வில்லி:46 227/3

 மேல்
 
  குருகுலத்து (5)
பாரை ஏழினையும் முழுதுடை குருகுலத்து மேன்மை பெறு பாண்டுவின் - வில்லி:10 62/2
கொண்டது ஆகும் முன் குருகுலத்து உளோர் - வில்லி:11 130/2
குருகுலத்து அரசர்க்கு உறும் தொழில் கூறும் நல் குரு ஆதலால் - வில்லி:26 2/1
பின்னை ஆசைகொடு குருகுலத்து உரிமை பெறுவர் ஆம் ஒரு பிறப்பில் ஓர் - வில்லி:27 122/2
கொன்றனன் கொன்றானாக குருகுலத்து அரசன் சேனை - வில்லி:36 23/2

 மேல்
 
  குருகுலத்தே (1)
குடை கொடுத்தான் குருகுலத்தே குலம் கொடுத்தான் ஐவருக்கும் குலத்தே கொண்ட - வில்லி:11 264/2

 மேல்
 
  குருகுலத்தோர் (3)
முன்னர் புகலும் குருகுலத்தோர் முதல் ஆம் வாய்மை மொழியோனே - வில்லி:11 233/4
கூறிய சொல் கொண்டு அறிந்து வேடன் மீண்டும் குருகுலத்தோர் ஐவருளும் குனி வில் கற்று - வில்லி:12 97/1
குருகுலத்தோர் போர் ஏறே குற்றமது பார்க்குங்கால் சுற்றம் இல்லை - வில்லி:27 15/2

 மேல்
 
  குருகுலம் (9)
பழுது பட்டது இ குருகுலம் மீள நின் பார்வையால் கடல் ஞாலம் - வில்லி:2 9/3
பூதலம் பெரும் களிப்புற குருகுலம் பொற்புற பொழுது உற்று - வில்லி:2 16/3
குந்திபோசர் இல் சூரன் என்பவன் மகள் குருகுலம் தழைத்து ஓங்க - வில்லி:2 24/3
குருகுலம் தழைக்க வந்த குமரன் அன்பு கூரவே - வில்லி:3 63/3
வம்-மின் ஆதி குருகுலம் தழைக்க வந்த மைந்தர்காள் - வில்லி:3 73/1
கைம்மாறு வேறு இல்லை குருகுலம் போல் எ குலமும் காக்குகிற்பீர் - வில்லி:10 3/2
கொற்றவர் ஐவர்-தம்மை குருகுலம் விளங்குமாறு - வில்லி:10 85/1
குந்தி-வயின் வந்து தம குருகுலம் விளக்கும் - வில்லி:23 8/1
குருகுலம் விளங்க வரு குந்தி மைந்தர்கள் இரவி_குமரனை கொன்ற இரவில் - வில்லி:46 10/3

 மேல்
 
  குருகுலம்-தனக்கு (1)
கோத்த கோவை நன்று ஆயினும் தகுவதோ குருகுலம்-தனக்கு என்றான் - வில்லி:11 63/4

 மேல்
 
  குருகுலாதிபர்க்கும் (1)
குருகுலாதிபர்க்கும் குரிசிலாய் வாழ்வு கூர்வதே கடன் என குறித்தாள் - வில்லி:27 250/4

 மேல்
 
  குருகுலாதிபன் (1)
குருகுலாதிபன் கொடிய நெஞ்சமே - வில்லி:11 144/1

 மேல்
 
  குருகுலேசன் (3)
கோவையும் குறிக்க என்று குருகுலேசன் மொழியவே - வில்லி:11 179/2
போரில் எஞ்சினன் குருகுலேசன் என்று கண்ட புருகூதன் மைந்தனும் புனை துழாய் - வில்லி:38 37/1
குருவும் அ குருகுலேசன் கொற்ற வெம் சேனை-தானும் - வில்லி:43 12/1

 மேல்
 
  குருகுலேசனும் (1)
கொள்ளை வன் திறல் குருகுலேசனும்
 கள்ள வஞ்சர் வெம் கருவி செய்யினும் - வில்லி:11 137/2,3

 மேல்
 
  குருகுலேசனை (1)
குருகுலேசனை கொற்ற வெம் சேனையோடு - வில்லி:12 8/2

 மேல்
 
  குருகை (1)
கொத்து அவிழ்த்த சோலை மன்னு குருகை ஆதி நெஞ்சிலே - வில்லி:43 1/3

 மேல்
 
  குருகோடு (1)
குருகோடு இயையும் குருதி கடல்-வாய் - வில்லி:13 74/1

 மேல்
 
  குருட்டு (1)
குருட்டு இயல் மதியினானை கோது இலா அறிவில் மிக்காள் - வில்லி:21 58/1

 மேல்
 
  குருடன் (1)
குருடன் மகன் அருகு இருந்து சோகம் கூர குற்றுயிரினுடன் கிடந்தான் கொடையால் மிக்கோன் - வில்லி:45 253/4

 மேல்
 
  குருடு (1)
கோணே நேர்பாடாய் இருந்தான் குருடு என்று உரைக்கும் கொடியோனே - வில்லி:11 226/4

 மேல்
 
  குருத்தலம்-தனில் (1)
குருத்தலம்-தனில் கூறிய வஞ்சினம் - வில்லி:1 127/1

 மேல்
 
  குருதக்கிணை (1)
சீறி வரு துருபதனை தேரில் கட்டி சென்று குருதக்கிணை செய் சிறுவன் நீயோ - வில்லி:12 97/2

 மேல்
 
  குருதி (51)
மெய்யில் தெறித்த குருதி துளி மேருவில்லி - வில்லி:2 47/1
பையொடு குருதி பொங்க பார் மிசை விழுந்ததாக - வில்லி:2 70/2
கொடும் பெரும் சினம் கதுவு கண்ணினன் குருதி நாறு புண் கூர் எயிற்றினன் - வில்லி:4 8/2
குருதி பாய்வன போன்றன கொளுந்திய கொழும் தழல் கொழுந்து அம்மா - வில்லி:9 14/4
முற்றமுற்ற வரை இனமும் வார் குருதி நதியுமாய் எழ முருக்கியே - வில்லி:10 43/4
நிறம் செறி குருதி வேலான் நினைவினோடு இருந்த போதில் - வில்லி:11 4/2
மேகம் குருதி பொழிந்து அகல் வான் மீனும் பகலே மிக விளங்கி - வில்லி:11 227/1
பொரு சமரில் முடி துணித்து புலால் நாறு வெம் குருதி பொழிய வெற்றி - வில்லி:11 254/3
வண்டு ஆரும் குழல் பிடித்து துகில் உரிந்தோன் உடல் குருதி வாரி அள்ளி - வில்லி:11 256/1
என்பொடு கொழும் தசை நிணம் குருதி என்னும் அவை ஈர்_இரண்டானும் வயிரா - வில்லி:12 109/1
குருகோடு இயையும் குருதி கடல்-வாய் - வில்லி:13 74/1
புரண்டது குருதி வெள்ளம் ஊழி வெம் கடலின் பொங்கி - வில்லி:13 75/2
திசை-தொறும் குருதி நீத்தம் திரை கடல் சென்று மண்ட - வில்லி:13 79/2
ஊரும் குருதி கடல் பொங்கி உவர் கடல் மேல் - வில்லி:13 100/3
தத்தி குருதி கடல் பொங்க தனித்தனி நின்று - வில்லி:13 101/1
துவர் நிறத்த குருதி சோர்தர சரம் துரத்தினான் - வில்லி:13 126/3
பார் கொண்டது அசுரர் மெய்யில் பரந்த செம் குருதி வெள்ளம் - வில்லி:13 146/1
கடிய வெம் செரு புரி பெரும் குருதி வெம் களத்தில் - வில்லி:14 48/2
கூர் உகிர் தலைகளால் குருதி கக்கவே - வில்லி:21 73/4
குருதி ஆம் என நிவந்து எழ சிவந்தது குட-பால் - வில்லி:27 84/4
சொன்ன வாய் குருதி சோர வாள் கொடு துளைத்து நின் முடி துணிப்பன் யான் - வில்லி:27 127/2
முட்டிய தொல் குருதி கடல் மல்கலின் முட்டி கொள் பல் விரலால் - வில்லி:27 197/1
உடைந்த தடம் தேர் உருள்கள் உகு குருதி புனல்-தோறும் உம்பர் வானில் - வில்லி:29 70/1
வெம் கலங்கல் கடும் குருதி வெள்ளத்து கொடி ஆடை மிதக்கும் தோற்றம் - வில்லி:29 71/1
எண் இழந்த குருதி நதி இரு மருங்கும் கரி பரி ஆள் கரைகள் ஆக - வில்லி:29 72/1
ஆதபன் ஒளித்த திசையோ ஒளி சிவந்தது அற ஆழ் குருதி மெத்துகையினால் - வில்லி:30 31/1
சிரத்தால் மறைந்தது உகு குருதி சேற்றால் மறைந்த திசை நான்கும் - வில்லி:31 6/4
சேறு படுத்தினன் மூளைகளின் தசை சேர் குருதி புனலால் - வில்லி:31 21/2
குஞ்சரத்தின் வீழ் கைகள் நாகமே குருதி வட்டமும் பரிதி வட்டமே - வில்லி:31 25/2
ஓடும் குருதி புனலூடு உடலம் - வில்லி:32 13/2
கொடிய விகனனை மடிய அவன் உடல் கொடிய குடர் உகு குருதி நீர் - வில்லி:34 22/3
குல மா நிருபர் உடல் சோரும் குருதி வெள்ள - வில்லி:36 36/1
விரிந்தன உரங்களும் வெகுண்டன மனங்களும் விழுந்தன பசும் குருதி நீர் - வில்லி:38 26/1
கொந்து உறு கணை முனை குருதி நீர் மல்கவே - வில்லி:39 26/3
அந்தி வானம் ஒத்தது உற்ற குருதி நீரில் அ களம் - வில்லி:40 42/3
எரி தத்தி உகுவது என உகுவித்த குருதி நதி இடை தத்த வலி கெழுவு தோள் - வில்லி:40 66/2
தசை குருதி என்பு மூளை இவையிவை தரணி மிசை சிந்தி வேறுபட விழ - வில்லி:41 44/2
தசை குருதி நிணம் ஒழுக தனித்தனியே எதிர்த்தவரை தலைகள் சிந்த - வில்லி:41 240/1
குருதி பொங்க அடு தருமராசன் ரகுகுல இராமன் நிகர் ஆயினான் - வில்லி:42 189/2
பொழி குருதி புனல் மூழ்கினர் மேனி புலாலின வம்பினவே - வில்லி:44 52/2
வயிறு பெரும் குருதி சுனை ஆக வளர்ந்தன பாரிடமே - வில்லி:44 55/2
ஆழ் குருதி தடம் ஒத்தன அவரவர் அ உடல் சாய் அகமே - வில்லி:44 57/2
பொரு கடல் ஒத்த பெரும் குருதி கடல் போத இரைந்தனவே - வில்லி:44 60/1
நிறம் ஒன்றும் ஏழு பகழி முழுகின நிருபன்-தன் மார்பு குருதி பொழியவே - வில்லி:44 76/4
தெரிகின்ற கோல்கள் முழுகி அறன் அருள் திரு மைந்தன் மார்பு குருதி பொழியவே - வில்லி:44 77/4
துகிர் பரந்த செம் பவர் ஒத்த நெட்டுடல் சொரிதரும் செழும் குருதி பெருக்கிடை - வில்லி:45 156/3
குடியாமல் அ குருதி கொப்பளித்து வாகை - வில்லி:45 161/1
மெய்த்தலம் முழுதும் திறந்து உகு குருதி வெயிலவன் கரங்கள் போல் விரிய - வில்லி:45 236/2
ஈரம் ஆன குருதி பிரளயம் எப்புறமும் யாறு போல் பெருக எற்றுதலும் வெற்றி புனை - வில்லி:46 70/3
குடிப்பதும் இன்று ஒருவேன் நின் குருதி நீர் குடித்தாலே - வில்லி:46 165/4
குருதி உகாமே துடைத்து வீழ்தரு குருகுல பூபாலன் உக்ர வேகமொடு - வில்லி:46 177/2

 மேல்
 
  குருதி-கண் (1)
முற்றும் உகு குருதி-கண் மூழ்குற மொய்த்த கழுகின் நிழல்-கண் மேவினன் - வில்லி:46 196/4

 மேல்
 
  குருதி-தன்னை (1)
மல்கிய குருதி-தன்னை மாற்றினாள் வண்ண மாதே - வில்லி:22 126/4

 மேல்
 
  குருதியால் (3)
இற்றஇற்ற பல தலைகளால் அலை எறிந்து மோதி வரு குருதியால்
 முற்றமுற்ற வரை இனமும் வார் குருதி நதியுமாய் எழ முருக்கியே - வில்லி:10 43/3,4
ஓளியாக ஒழுகும் குருதியால்
 தாள் இலான் நடத்தும் தடம் தேருடை - வில்லி:29 33/2,3
அறத்தின் மைந்தனது ஆனனம் குருதியால் அருக்கன் மண்டலம் போல - வில்லி:46 58/1

 மேல்
 
  குருதியின் (6)
வெய்ய பகன் உடல் பெய்த குருதியின் மெய்யை எழில் அணிசெய்தனன் - வில்லி:4 47/3
ஓடின திசை-தொறும் உகு குருதியின் நீர் - வில்லி:13 141/2
ஓடும் குருதியின் வாளைகள் என ஓடின ஒருசார் - வில்லி:33 19/2
ஒழுகு செம் புனல் குருதியின் வரு நதி உததியும் சிவப்பு உறும்வகை பெருகலின் - வில்லி:41 127/3
உடலம் உகு குருதியின் நனையினர் அருகு உதவி செய வரு தரணிபர் உருளவே - வில்லி:44 31/4
குன்று போல் நிறம் பவள வான் குன்று என குருதியின் சிவப்பு ஏற - வில்லி:46 47/2

 மேல்
 
  குருதியினால் (3)
மிக்க தலம் குருதியினால் வெள்ளம் ஆக்கி வெகுண்டவர்-தம் ஆவியையும் விண்ணில் ஏற்றி - வில்லி:14 19/2
கிட்ட அவன் வடிவமும் இ குருதியினால் சிவந்தது என கிளர்ந்தது அம்மா - வில்லி:29 73/4
இவ்வாறு அமர் புரி காலையில் எழு செம் குருதியினால்
 அ ஆடு அரவு உடையான் அழி ஆயோதனம் அந்தி - வில்லி:42 49/2,3

 மேல்
 
  குருதியினூடு (1)
ஓடு குருதியினூடு வடிவு ஒரு பாதி புதைதரும் ஓடை மா - வில்லி:34 25/3

 மேல்
 
  குருதியும் (1)
உந்த உந்த வெம் குருதியும் மூளையும் உக உக உடற்றினார் உரவோர் - வில்லி:46 30/4

 மேல்
 
  குருந்து (1)
குருந்து ஒசித்தருள் முகில் உரைத்ததும் உண்மை ஆம்வகை கூறினான் - வில்லி:26 18/4

 மேல்
 
  குருநாட்டில் (1)
கயிரவமும் தாமரையும் கமழ் பழன குருநாட்டில் கலந்து வாழ - வில்லி:27 6/3

 மேல்
 
  குருநாட்டு (1)
அம் சோற்று மடல் கைதை கமழும் கானல் அகல் குருநாட்டு அரி ஏறே ஆனின் தீம் பால் - வில்லி:45 20/2

 மேல்
 
  குருநாடன் (2)
ஏனல் அம் தண் கிரி பெரும் தேன் இறைக்கும் எழில் குருநாடன் இயம்புவானே - வில்லி:27 2/4
சேற்றை ஒத்தன நித்திலம் எடுத்து எறி செல்வ நீள் குருநாடன்
 காற்றை ஒத்தனன் வலியினால் சினத்தினால் கதிரவன் திரு மைந்தன் - வில்லி:42 135/2,3

 மேல்
 
  குருநாடு (1)
நாட்டு வந்த பேர் ஐவர்க்கும் நல் குருநாடு
 கேட்டு வந்தனம் என்றனன் விதுரனும் கேட்டான் - வில்லி:27 90/3,4

 மேல்
 
  குருநாடும் (2)
கோவலன் போய் உரைத்தாலும் குருநாடும் அரசும் அவன் கொடுக்கமாட்டான் - வில்லி:27 25/2
குருநாடும் மற்றை வளநாடும் எய்தி நுமரோடு இயைந்து குழுமி - வில்லி:37 8/3

 மேல்
 
  குருநிலத்திடை (1)
கொற்ற வஞ்சி மிலைச்சி ஏகுக குருநிலத்திடை என்னவே - வில்லி:28 36/4

 மேல்
 
  குருநிலம் (1)
செய் மகிழ் பழன குருநிலம் உடையான் திருமனை விரைவுடன் சேர்ந்தான் - வில்லி:1 106/4

 மேல்
 
  குருநிலனொடு (1)
குருக்கள் அவன் ஊரினிடை குருநிலனொடு ஒப்புற்று - வில்லி:19 37/1

 மேல்
 
  குருபதி (5)
குருபதி வேறு ஒரு குருவை தேடினான் - வில்லி:3 30/2
இருந்தது குருபதி யாக சாலையே - வில்லி:10 92/4
அழகு உற தொடு கணை குருபதி மகன் அவயவத்தினில் அடைவுற முழுகின - வில்லி:41 90/2
கொடியும் உடையவன் எலுவலும் முரசு உயர் கொடியில் எழுதிய குருபதி இளவலும் - வில்லி:44 28/2
ஆய போதினில் குருபதி பதாகினிக்கு அதிபதி ஆய பூபதி அம் - வில்லி:46 21/1

 மேல்
 
  குருபதி-தன் (1)
வாள் விறல் கூர் நரபதியும் குருபதி-தன் வாய்மையினால் மாழ்கி ஏகி - வில்லி:46 237/2

 மேல்
 
  குருபதியும் (1)
குருபதியும் திருமாலும் மதிக்க அணிந்து அடு கோள் அரி போல் - வில்லி:41 7/3

 மேல்
 
  குரும்பை (1)
பச்சை குரும்பை இள முலை மேல் பரிவால் நாணம் பிரிவுற்றார் - வில்லி:5 32/4

 மேல்
 
  குரும்பைகள் (1)
புதிய கச்சு அணி குரும்பைகள் அரும்பின புளகம் - வில்லி:7 69/3

 மேல்
 
  குரும்பையை (1)
பைம் குலை குரும்பையை பழித்த கொங்கையாய் - வில்லி:21 66/1

 மேல்
 
  குருமித்து (1)
குருமித்து நடக்கின்றனன் இவனோடு கொடும் கார் - வில்லி:44 71/1

 மேல்
 
  குருவாகிய (1)
ஞான சரித குருவாகிய துரோணன் மகன் நாடு களம் அணுகினான் ஒரு விநாழிகையில் - வில்லி:46 199/4

 மேல்
 
  குருவாம் (1)
வீடுமனை சிலை குருவாம் வேதியனை நும்முனை முன் வீடு சேர்த்த - வில்லி:46 16/1

 மேல்
 
  குருவாய் (1)
என்னினும் பார் தனக்கு உரியன் சிலை தொழிலில் சிலை குருவாய் எவரும் போற்றும் - வில்லி:41 235/1

 மேல்
 
  குருவின் (9)
கண்டு குருவின் சிறுவன் வன்பொடு விலக்கினன் மெய் கல்வி கரை கண்ட பெரியோன் - வில்லி:3 58/4
நகப்படும் செயற்கை செய்து குருவின் முன்னர் நணுகினான் - வில்லி:3 79/4
தறுகண் குருவின் தலை துணிக்க தக ஓர் மகவும் தனஞ்சயன் தோள் - வில்லி:3 83/3
போய் அவர் குருவின் பாதம் போற்றி முன் நிற்ப செம் கண் - வில்லி:29 13/1
சினத்து முனைந்த போரில் வரு சிலை குருவின் பதாகை அற - வில்லி:40 23/1
வார் சிலை குருவின் மைந்தன் அது கண்டு அதனை வாளியின் துணிபடும்படி மலைந்தனனே - வில்லி:42 85/4
சீறுதற்கு வரு திண் குருவின் மைந்தனொடு தேர் அருக்கன் மகனும் சகுனியும் பலரும் - வில்லி:42 91/3
சிலையினில் குருவின் மைந்தன் தேரொடும் செரு செய்தானே - வில்லி:45 114/4
வெள்ளிய குரு வந்து எழு முனே குருவின் மிகு குல வேந்தை வந்து அடைந்தான் - வில்லி:46 221/4

 மேல்
 
  குருவினுக்கு (1)
ஒரு தனுவினால் இதயம் மகிழ் குருவினுக்கு இவனும் உயிர் வரி சிலை - வில்லி:3 52/1

 மேல்
 
  குருவினையும் (1)
வன் தாள் வரி வில் குருவினையும் மைந்தன்-தனையும் கன்னனையும் - வில்லி:40 79/2

 மேல்
 
  குருவினோடும் (1)
வேத நல் குருவினோடும் வெம் களம் வந்து சேர்ந்தான் - வில்லி:39 4/4

 மேல்
 
  குருவுடன் (2)
குருவுடன் பொருது மடிதல் நன்று என நினைந்து தாலம் உயர் கொடியினன் - வில்லி:1 147/3
குருவுடன் விரகுற கூறி ஈசனை - வில்லி:12 47/1

 மேல்
 
  குருவுடனே (1)
குருவுடனே போர் செய்தார் தம்பியரும் சுயோதனனும் கொற்ற வேந்தர் - வில்லி:42 174/2

 மேல்
 
  குருவும் (6)
குரு எனும் புகழ் குருவும் அ குலத்தில் அங்குரித்தான் - வில்லி:1 37/4
குருவும் இவனுக்கு நிலையாலும் மறையாலும் வலி கூர் பகழி ஒன்று உதவினான் - வில்லி:3 52/2
மரணம் இவனால் தனக்கு என்பது உணர்ந்தும் குருவும் மறாது அளித்தான் - வில்லி:3 92/3
குருவும் அ குருவை தப்பா குருகுல கோவும் தங்கள் - வில்லி:22 90/1
குருவும் அ குருகுலேசன் கொற்ற வெம் சேனை-தானும் - வில்லி:43 12/1
நேர் இலாத கிருப பெயர் விறல் குருவும் நீடு சாலுவனும் மல் புய மணி சிகர - வில்லி:46 65/1

 மேல்
 
  குருவே (1)
கொற்றவ உனக்கு நானும் கூறும் நல் குருவே ஆகும் - வில்லி:13 12/3

 மேல்
 
  குருவை (4)
குருபதி வேறு ஒரு குருவை தேடினான் - வில்லி:3 30/2
கோதை வெம் சிலை குருவை மைந்தனை - வில்லி:11 138/2
குருவும் அ குருவை தப்பா குருகுல கோவும் தங்கள் - வில்லி:22 90/1
தாம மீளி அளி மொய்த்த துளவ புதிய தாரினான் அநுசன் வில் குருவை முன் பொருத - வில்லி:46 69/2

 மேல்
 
  குருவொடு (2)
கொதித்து வந்த குருவொடு அம்ம திருகி நின்று கூறுவான் - வில்லி:42 16/4
குருவொடு உற்று அடர்ந்து குந்திபோசன் வில் குனிக்கவே - வில்லி:43 8/1

 மேல்
 
  குருளை (1)
கொலை வெம் சிங்க குருளை பொலம் குன்றின் புறத்து குதிப்பது போல் - வில்லி:3 86/3

 மேல்
 
  குருளையை (1)
குரை கழல் துணை தாள் சிங்க குருளையை பயந்த தாதை - வில்லி:45 48/2

 மேல்
 
  குரை (4)
கொடுமுடிகள் ஒக்கும் இவுளிகள் திசை அனைத்தும் எறி குரை பவனம் ஒக்கும் அடைவே - வில்லி:28 58/3
கொண்டலின் முழக்கு ஈது என்ன குரை கடல் ஒலி ஈது என்ன - வில்லி:44 17/2
குரை கழல் துணை தாள் சிங்க குருளையை பயந்த தாதை - வில்லி:45 48/2
கூற்று என கொண்டல் என்ன குரை கடல் என்ன சூறை - வில்லி:45 116/1

 மேல்
 
  குரைசெய் (1)
குரைசெய் வான் பணை குப்பைகள் யாவினும் - வில்லி:29 18/3

 மேல்
 
  குல (73)
அ குல தவ முனி அருளினால் இவன் - வில்லி:1 81/3
மெய் குல தந்தையாம் விழைவும் இல் என்றாள் - வில்லி:1 81/4
பூருவின் மரபில் பிறந்த கோமகன் என் புன் குல_மகள் குயம் பொருந்தல் - வில்லி:1 100/1
மதி நெடும் குல மன்னனை நண்பினால் - வில்லி:1 119/1
மாசு இல் தொல் குல மன்னவர் ஈண்டினார் - வில்லி:1 123/3
வரதன் வீர மழுவால் அநேக குல மன்னர் வேரற மலைந்த கோன் - வில்லி:1 142/1
அமைத்து அரும் குல முனிவரும் மறை முறை அரும் கடி விளைத்திட்டார் - வில்லி:2 23/3
சசி குல நகுலன் என்றும் தம்பி சாதேவன் என்றும் - வில்லி:2 86/1
முன் தோன்றிய தன் குல முதலால் முரண் போர் முனிக்கு முடிவும் அவன் - வில்லி:3 91/1
மறையும் உருவினொடு அரிய குரு குல மகிபர் நெடு வன சரிதராய் - வில்லி:4 36/1
மன்னு குல முதல் பின்னை ஒருவரும் மண்ணின் உறு துணை இன்மையால் - வில்லி:4 42/2
தீது இல் குல_மகள் ஆர்வமுடன் அவள் தேற ஒரு மொழி கூறுவாள் - வில்லி:4 43/2
உலைவந்து அயரும் சூல் மந்திக்கு உருகா நிலம் கீண்டு உதவு குல
 கலை வன் பலவின் சுளை கீறி களிப்போடு அளிக்கும் காந்தார - வில்லி:5 37/1,2
எண்ணும் போச குல தலைவன் எவரும் சூழ இருக்கின்றான் - வில்லி:5 42/2
கோட்டிய நகரி என்னும் குல_கொடி மன்றல் எய்த - வில்லி:6 35/3
தங்கள் குல கலை மதியை தபனன் எனும் என் பட்டாள் தனி பொறாதாள் - வில்லி:7 32/4
கன்றிய வெம் கரன் முதலோர் களத்தில் வீழ கவி குல நாயகன் இதயம் கலங்கி வீழ - வில்லி:7 45/1
கோகன்ன வளம் பதியில் தன் பின் வந்த குல முனிவர்-தமை இருத்தி கோட்டு கோட்டு - வில்லி:7 49/2
யதி ஆகி அவண் இருந்த தோழன்-தன்னை யது குல நாயகன் பரிவோடு இறைஞ்ச அன்பால் - வில்லி:7 53/1
வட மதுரையினும் தென் மதுரையினும் மதி குல நிருபர் கன்னியரை - வில்லி:9 54/1
மேல் நாள் இ உலகு ஆண்ட விடபருவன் அசுர குல வேந்தர்_வேந்தன் - வில்லி:10 4/1
வெருவி மகத குல வேந்தன் வியல் மா நகரின் புறத்து எறிய - வில்லி:10 35/2
மின் இலங்கு அணி எயிற்று அரக்கர் குல வீரனாகிய விபீடணன் - வில்லி:10 61/3
தங்கள் குல முன்றில் தலையாய மும்மதத்து - வில்லி:10 82/1
உயர்வு அற உயர்ந்த வேள்வியின் உயர்ந்தோன் உயர் குல பாவையும் தானும் - வில்லி:10 110/2
சேதி குல நரபதியும் செரு புரிதற்கு அஞ்சுவனோ தேரில் ஆனான் - வில்லி:10 129/1
சேதி குல நரபதியும் செய்த அமர் சுராசுரரில் செய்தார் உண்டோ - வில்லி:10 130/4
தன் குல கதிர் போல் தேய்ந்து ஒளி சிறந்தான் தண்ணளி தருமராசனுமே - வில்லி:10 153/4
செம் குல கதிர் திகிரி தோன்றவே - வில்லி:11 147/4
பொன்னை சிரிக்கும் பூம் கோயில் புனல் வாவி இல் என்று எங்கள் குல
 மன்னை சிரித்த செம் கனி வாய் மாறாது இரங்கி அழுது அரற்ற - வில்லி:11 214/1,2
உத்தமம் ஆம் குல_மயிலே என் சிறுவர் அறியாமல் உனக்கு நேரே - வில்லி:11 260/1
குல பாவையுடன் கயிலை குன்றில் வாழ் விற்குன்றுடையோன் திருக்கோலம் குறிப்பால் உன்னி - வில்லி:12 40/3
பாண்டியன் உயர் குல பாவை கேள்வனே - வில்லி:12 45/4
மன்னும் தனுச குல மாதரில் வஞ்ச நெஞ்ச - வில்லி:13 106/1
கொண்டு சிந்தனை அற இருந்தனர் குல குந்தி முன் பயந்தோரே - வில்லி:16 2/4
பல் குல மாக்கள் வாழ்வு கூர் வளநாடு அடைந்தனன் பாண்டவர் தலைவன் - வில்லி:19 6/4
மீ குல_கொடி-தன் இரு தாள் மிசை வீழ்ந்து நின்-தன் விழி அருள் உண்டு எனில் - வில்லி:21 14/2
தேர் அணி பெரும் சேனையை ரவி குல திலகன் - வில்லி:22 23/2
பாஞ்சாலர் போச குல மன்னவர் பாண்டி வேந்தர் - வில்லி:23 21/1
கோ தருமன் முதலாய குல வேந்தர் ஐவரையும் - வில்லி:27 46/2
பொரு குல களிறு வளர் திசை-கண் மிகு புகழ் பரப்பி எழு புவி பெறும் - வில்லி:27 116/3
இட்டன கல் வரை ஒத்தனர் வெல் கழல் எ குல மல்லருமே - வில்லி:27 197/4
ஒன்றுபட கடல் அம்பு முகப்பன உம்பர் குல தருவும் - வில்லி:27 200/1
சென்று முறிப்பன எண் திசையில் குல சிந்துரம் எற்றுவ எண் - வில்லி:27 200/2
திண்ணம் கடவுள் குல அரசன் வருமாறு அறிந்து சிந்தித்தான் - வில்லி:27 227/4
குல முகில் தலை கிழிய வைப்பன குர விதத்தன புரவியே - வில்லி:28 43/4
இடு துகில் நிரைத்த கொடி சொரி அருவி ஒக்கும் எழு குல கிரிகள் ஒக்கும் இரதம் - வில்லி:28 58/4
குழல் முதல் அமைத்த பல வகைபடு துளை கருவி குல வளை நரப்பு நிரையால் - வில்லி:28 62/2
கோறல் அரிது என்றனர் குல பகை முடிப்பார் - வில்லி:29 64/4
குல மா நிருபர் உடல் சோரும் குருதி வெள்ள - வில்லி:36 36/1
பல்லோர் வியப்ப தங்கள் குல பகைவன் சேனாபதி இளவல் - வில்லி:37 33/3
தப்பாமல் திகத்த குல தலைவனும் சஞ்சத்தகரும் - வில்லி:40 5/2
குந்திபோசன் ஆதியான குல மகீபர் யாவரும் - வில்லி:40 28/2
விட்டவர் எத்தனை ஆயிரர் தம் குல மேன்மையும் வெம் திறலும் - வில்லி:41 10/3
அரு முனி ஆதி வதிட்டனும் மன் குல ஆதியும் அந்தணனாம் - வில்லி:41 14/1
சாயை ஒத்து எழு சேனையோடு எதிர் தடவி மன் குல அடவியில் - வில்லி:41 35/1
அனில குல மைந்தனான பதியொடும் அபிமனொடும் வந்து போரில் முடுகவே - வில்லி:41 41/4
குல மா மணி அனையான் விரை தேர்-நின்று எதிர் குதியா - வில்லி:42 54/3
கைதவன் குல கன்னி கேள்வனும் ஒரு கணைக்கு ஒரு கணையாக - வில்லி:42 74/1
இடி குரல் என தலை உரகர் சாய்த்தனர் எதிர் குரல் எழுப்பின குல சிலோச்சயம் - வில்லி:42 201/1
குல பட அரவின் முடியின் மேல் நடித்த கூத்துடை கோவியர் கூத்தன் - வில்லி:42 213/4
எ பெரும் சேனையோடும் எ குல வேந்தும் வந்து - வில்லி:44 88/1
அங்கர் குல நரபாலனும் வாழ்வுடை அங்கர்களும் முனை சாய்தர ஊழியின் - வில்லி:45 63/1
வங்க மறி கடல் சூழ் எழு பார் வலம் வந்த மனு குல சோழனை மாகதன் - வில்லி:45 66/2
அண்டர் குல பதியாம் விடை வாகனன் அம் பொன் முடி மலர் நாறிடு தாளினன் - வில்லி:45 68/1
முரண் மிகும் திண் கடவுள் முரசுடை கொடி கொள் அணி முகிலின் வந்து அண்டர் குல முதல்வன் அ தனுவினொடு - வில்லி:45 85/3
பிறை முக கணையால் அம் தண் பிறை குல வழுதி எய்ய - வில்லி:45 117/2
சொல் கையா மனு குல தோன்றல் தோன்றினான் - வில்லி:45 120/4
கொற்றவன் புறம் தர மலைந்து ஏனை வெம் கொடும் சிலை குல வேந்தர் - வில்லி:46 53/2
வீமசேனனும் அவற்கு இளைய பச்சை மயில் வேளின் வானவர் குல பகை தொலைத்தவனும் - வில்லி:46 66/1
முடி குல மன்னவர் தம்தம் முடிகளினால் சிவக்கின்ற - வில்லி:46 157/1
குல கிரி நேர் தோள் கழுத்து நீடு அணல் குறுநகை கூர் வாய் கதுப்பு வார் குழை - வில்லி:46 171/2
வெள்ளிய குரு வந்து எழு முனே குருவின் மிகு குல வேந்தை வந்து அடைந்தான் - வில்லி:46 221/4

 மேல்
 
  குல_கொடி (1)
கோட்டிய நகரி என்னும் குல_கொடி மன்றல் எய்த - வில்லி:6 35/3

 மேல்
 
  குல_கொடி-தன் (1)
மீ குல_கொடி-தன் இரு தாள் மிசை வீழ்ந்து நின்-தன் விழி அருள் உண்டு எனில் - வில்லி:21 14/2

 மேல்
 
  குல_மகள் (2)
பூருவின் மரபில் பிறந்த கோமகன் என் புன் குல_மகள் குயம் பொருந்தல் - வில்லி:1 100/1
தீது இல் குல_மகள் ஆர்வமுடன் அவள் தேற ஒரு மொழி கூறுவாள் - வில்லி:4 43/2

 மேல்
 
  குல_மயிலே (1)
உத்தமம் ஆம் குல_மயிலே என் சிறுவர் அறியாமல் உனக்கு நேரே - வில்லி:11 260/1

 மேல்
 
  குலக்கு (1)
குலக்கு அணி ஆன வில் குமரன் நின்று அயர்தலும் - வில்லி:39 31/3

 மேல்
 
  குலகிரி (1)
கோடு உயர் குன்றம் சூழ்ந்த குலகிரி ஏழும் ஒத்தார் - வில்லி:28 22/4

 மேல்
 
  குலங்கள் (1)
அன்னவன் பகழி குலங்கள் அநேக மோகரம் ஆகையால் - வில்லி:41 27/3

 மேல்
 
  குலங்களின் (1)
வாழி அ குலங்களின் மன்னன் அல்லனோ - வில்லி:3 24/3

 மேல்
 
  குலங்களும் (1)
பூத்து அகி குலமும் மால் வரை குலமும் புகர் இப குலங்களும் புகழ - வில்லி:42 218/1

 மேல்
 
  குலத்தவர் (3)
வரு குலத்தவர் எவரையும் வரிசையால் இன்றும் - வில்லி:1 38/1
தோகை செய் தவமோ நின் பெரும் தவமோ தொல் குலத்தவர் புரி தவமோ - வில்லி:1 99/3
ஒரு குலத்தவர் உததி சூழ் புவி ஆளுமாறு இனி உட்கொளாய் - வில்லி:26 2/4

 மேல்
 
  குலத்தவர்-தம் (1)
மன் பிறப்பில் உயர் குரு குலத்தவர்-தம் வாய்மை-தானும் ஒரு மாசு இலா - வில்லி:27 119/3

 மேல்
 
  குலத்தவர்க்கும் (5)
முன் குலத்தவர்க்கும் முனி குலத்தவர்க்கும் மும்மத கை முக களிற்று - வில்லி:10 153/1
முன் குலத்தவர்க்கும் முனி குலத்தவர்க்கும் மும்மத கை முக களிற்று - வில்லி:10 153/1
மன் குலத்தவர்க்கும் வான் குலத்தவர்க்கும் வரம்பு இலாவகை கலை தெரியும் - வில்லி:10 153/2
மன் குலத்தவர்க்கும் வான் குலத்தவர்க்கும் வரம்பு இலாவகை கலை தெரியும் - வில்லி:10 153/2
நன் குலத்தவர்க்கும் பொருள் எலாம் நல்கி நாள்-தொறும் புகழ் மிக வளர்வான் - வில்லி:10 153/3

 மேல்
 
  குலத்தவரும் (1)
இரு குலத்தவரும் ஒக்க வாழ்வுறுதல் எ குலத்தினும் இயற்கையே - வில்லி:27 116/2

 மேல்
 
  குலத்தவரே (1)
ஆன மானவர் இருவரும் அ குலத்தவரே - வில்லி:1 36/4

 மேல்
 
  குலத்தவன் (3)
மதி அளித்த தொல் குலத்தவன் விழி இலா மகன் என தமர் சொல்ல - வில்லி:2 22/3
மாது ஒரு பாகன் அல்லது இ கண்ணன் மதி குலத்தவன் அலன் என்பார் - வில்லி:10 140/2
ரகு குலத்தவன் இளவலும் நிசிசரர் இறை அளித்தருள் இளவலும் இருவரும் - வில்லி:41 86/1

 மேல்
 
  குலத்தால் (1)
குலத்தால் உயர்ந்த வசுதேவன் குமரன் களப கொங்கையர் மெய் - வில்லி:5 40/3

 மேல்
 
  குலத்திடை (1)
கான மென் குயில் போல் வந்து மீளவும் தன் காவலர் குலத்திடை கலந்தாள் - வில்லி:1 112/4

 மேல்
 
  குலத்தில் (10)
குரு எனும் புகழ் குருவும் அ குலத்தில் அங்குரித்தான் - வில்லி:1 37/4
தனு எடுத்து நாண் பிணிப்பான் கிளரா நின்ற தன் குலத்தில் அவனிபரை தடுத்து வேத - வில்லி:5 49/1
யான் விது குலத்தில் யாதவன் இவரோ குருகுல தலைவனுக்கு இளையோர் - வில்லி:10 19/1
குலத்தில் பிறந்தாய் ஆம் ஆகில் கூசாது என் பின் போதுக என - வில்லி:11 215/3
வீறிய எம் குலத்தில் ஒரு வேடன்-தன்னை வின்மை பொறாது அவன் தட கை விரலும் கொண்டாய் - வில்லி:12 97/3
தன்னை இயக்கர் குலத்தில் எண்ணும் தலைவர் - வில்லி:14 112/2
கோ குலத்தில் உயர்ந்த என் காதலன் கோலும் நீதியும் குன்றா எனது உரை - வில்லி:21 14/3
ஒரு குலத்தில் பிறந்தார்கள் உடன் வாழும் வாழ்வினை போல் உறுதி உண்டோ - வில்லி:27 15/3
இவனோ இலக்கு ஆம் என் பகழிக்கு என்பான் போல எம் குலத்தில்
 அவனோ செம் கை சிலை வீழ்த்தான் அரசன் தம்பிக்கு அழிந்து இவனும் - வில்லி:37 34/1,2
இரு குலத்தில் எமக்கும் அவர்க்கும் இங்கு - வில்லி:46 227/1

 மேல்
 
  குலத்திலே (1)
குலத்திலே இழிகுலத்தர் ஆனவர் குறிப்பு இலாது இவை பிறக்குமோ - வில்லி:46 189/2

 மேல்
 
  குலத்திற்கு (2)
பூதி நலம் திகழ் பூரு குலத்திற்கு
 ஆதிபன் ஆகி அநங்கனை வென்றோன் - வில்லி:3 94/1,2
குலத்திற்கு இவனே கூற்று என்றார் கூற்றும் குலையும் கொலை வேலார் - வில்லி:37 39/4

 மேல்
 
  குலத்தினில் (6)
எ குலத்தினில் அரசும் வந்து இணை அடி இறைஞ்ச - வில்லி:1 34/2
மை குலத்தினில் புட்கலாவர்த்தமாம் எனவே - வில்லி:1 34/3
அ குலத்தினில் அத்தி என்பவன் அவதரித்தான் - வில்லி:1 34/4
குலத்தினில் அயன் வரம் கொண்டு தோன்றுமால் - வில்லி:1 75/2
ஒரு குலத்தினில் வேந்தும் ஒவ்வாது உயர் - வில்லி:13 45/1
ஒரு குலத்தினில் இரண்டு மன்னவர் உடன் பிறந்து உரிமை எய்தினால் - வில்லி:27 116/1

 மேல்
 
  குலத்தினுக்கு (1)
யாதவ குலத்தினுக்கு இறைவன் ஆகிய - வில்லி:10 93/1

 மேல்
 
  குலத்தினும் (6)
மு குலத்தினும் மதி குலம் முதன்மை பெற்றது என்று - வில்லி:1 34/1
இரு குலத்தினும் மாசு அறு தேசினால் இவனுக்கு - வில்லி:1 38/3
ஒரு குலத்தினும் உரைப்பதற்கு உவமை வேறு உண்டோ - வில்லி:1 38/4
இரு குலத்தினும் உற்பவித்தவர் என்றும் நின் சொல் மறுத்திடார் - வில்லி:26 2/2
இரு குலத்தவரும் ஒக்க வாழ்வுறுதல் எ குலத்தினும் இயற்கையே - வில்லி:27 116/2
ஒரு குலத்தினும் உண்டு என இல்லையால் - வில்லி:46 227/2

 மேல்
 
  குலத்தினோன் (1)
நிறத்த நீல கிரி ஒக்கவே இரு நிலத்தின் வீழ் குரு குலத்தினோன்
 உறைத்து மீளவும் உயிர்த்து மாயனொடு உருத்து வாசகம் உற சொல்வான் - வில்லி:46 188/1,2

 மேல்
 
  குலத்து (27)
மு குலத்து அரசினும் முதன்மையால் உயர் - வில்லி:1 81/1
இ குலத்து இவன் அலாது இல்லை மா மகார் - வில்லி:1 81/2
முழுது உணர் கேள்வி ஞான முனி குலத்து அரசு போல்வான் - வில்லி:5 72/2
கேண்-மதி ஓர் மொழி முன்னம் கேண்மையின் நம் குலத்து ஒருவன் கிரீசன்-தன்னை - வில்லி:7 37/1
நாள்மலரோன் வெளி நின்று அ நரபதிக்கு நின் குலத்து நரேசர் யார்க்கும் - வில்லி:7 37/3
வானோர் பகைவர்களில் ஒருவன் மகத குலத்து மாரத பேர் - வில்லி:10 31/1
பொரும் படை சேனை வெள்ள பூருவின் குலத்து உளோர்கள் - வில்லி:10 88/2
மைப்பொழுது ஒளி கூர் வெண் நிலவு உமிழும் மதி குலத்து உதித்தருள் மன்னன் - வில்லி:10 150/4
குறையோ கண் கண்டது நாளும் குலத்து பிறந்தோர் கூறாரோ - வில்லி:11 237/4
யாதவ குலத்து ஏறு இமையோர் பதி - வில்லி:12 6/2
மனைவியும் தானும் கிராதர்-தம் குலத்து மகிழ்நனும் வனிதையும் ஆனார் - வில்லி:12 81/4
மன்னு குருக்கள் குலத்து மன்னர்_மன்னன் - வில்லி:14 112/1
நெறி அலா நெறி செய்து உன் குலத்து ஒரு போர் நிருதன் முன் பட்டது நினையாய் - வில்லி:15 9/3
ஆதியின் மனுநூல் வழியினின் புரப்பான் அவனியை மனு குலத்து அரசன் - வில்லி:19 3/2
குரவரையும் கிளைஞரையும் குலத்து உரிய துணைவரையும் கொன்று போர் வென்று - வில்லி:27 7/1
முன்னம் அவருடன் பொருது சிறை மீட்டான் நம் குலத்து முதல்வன் அன்றோ - வில்லி:27 26/2
இந்த வாழ்வும் அரசும் கொடுத்தவனும் நின் குலத்து ஒருவன் இங்கு உளான் - வில்லி:27 115/2
என்னை யாம் அவரொடு ஒரு குலத்து அரசன் என்பது அம்ம இவை என்-கொலாம் - வில்லி:27 122/4
முண்டக குலத்து மாதர் முகம் குவிந்து ஊடி நிற்ப - வில்லி:27 162/2
திங்களின் குலத்து இருவர்-தம் பெரும் சேனை மன்னரும் பாடி எய்தினார் - வில்லி:35 10/2
ஆகவம்-தன்னில் முந்த மனு குலத்து அரசன் பட்டான் - வில்லி:41 97/1
விசயன் மைந்தனை பணை முகில் மிசை வரு விபுதர்-தம் குலத்து அதிபதி பெயரனை - வில்லி:41 123/2
பாண்டவ சகாயன் ஊர் பறவையின் குலத்து
 ஆண்தகை இரு சிறகு அசையும் ஓதையால் - வில்லி:41 202/1,2
ஓர் ஊரும் ஒரு குலமும் இல்லா என்னை உங்கள் குலத்து உள்ளோரில் ஒருவன் ஆக்கி - வில்லி:45 21/1
கன்னன் இவை எடுத்துரைப்ப மகிழ்ந்து கேட்டு காந்தாரன் திரு குலத்து கன்னி ஈன்ற - வில்லி:45 22/1
செயிருடன் பெரும் தொடை தொட்டு இழுத்து அணி திகழ் உரம் புகுந்து அவுண குலத்து இறை - வில்லி:45 155/3
வரு குலத்து ஒரு மாசு அறு மைந்தனே - வில்லி:46 227/4

 மேல்
 
  குலத்துக்கு (3)
தாசர்-தம் குலத்துக்கு அதிபதி அளித்த தையலை தரணிபர்க்கு எல்லாம் - வில்லி:1 97/3
இந்த குரிசில் யது குலத்துக்கு எல்லாம் திலகம் எனுமாறு - வில்லி:5 41/1
அரக்கர்-தம் குலத்துக்கு அதிபதி ஆகி ஆண்டு போய் மீண்டும் அங்குரித்து - வில்லி:10 147/1

 மேல்
 
  குலத்துடன் (1)
உகள் வரி கயல் இனமும் ஒத்தன உடு குலத்துடன் ஒளிர் பெரும் - வில்லி:28 46/3

 மேல்
 
  குலத்தும் (1)
பரிதியும் மதியும் வன்னியும் முதலாம் பல் வகை குலத்தும் உற்பவித்த - வில்லி:10 111/1

 மேல்
 
  குலத்துள் (1)
நிருபர்-தம் குலத்துள் ஏனை நிருபர்களாகி உள்ளோர் - வில்லி:46 45/2

 மேல்
 
  குலத்துளோர் (2)
மன் குலத்துளோர் வஞ்சகம் செயார் - வில்லி:11 143/1
என் குலத்துளோர் என்-கொல் ஈது என - வில்லி:11 143/2

 மேல்
 
  குலத்துளோர்-தமை (1)
தன் குலத்துளோர்-தமை விலக்கவோ - வில்லி:11 143/3

 மேல்
 
  குலத்துளோர்கள் (1)
எம்மையே ஒழிய உள்ள யாதவ குலத்துளோர்கள்
 தம்மையும் எம்முன் ஆன தாலகேதுவையும் சேர - வில்லி:25 16/1,2

 மேல்
 
  குலத்துளோர்களும் (1)
குந்திபோசன்-தன் தெய்வ குலத்துளோர்களும் அநேக - வில்லி:2 111/1

 மேல்
 
  குலத்துளோன் (1)
நன் குலத்துளோன் உதயம் நண்ணினான் - வில்லி:11 143/4

 மேல்
 
  குலத்தே (1)
குடை கொடுத்தான் குருகுலத்தே குலம் கொடுத்தான் ஐவருக்கும் குலத்தே கொண்ட - வில்லி:11 264/2

 மேல்
 
  குலத்தை (3)
மீனோததி சூழ் மேதினியின் வேந்தர் குலத்தை வேரோடும் - வில்லி:10 31/3
மான அரக்கர் குலத்தை வானில் ஏற்றி - வில்லி:14 113/1
மிண்டும் அரக்கர் குலத்தை வீணே ஆவி - வில்லி:14 121/3

 மேல்
 
  குலத்தொடு (2)
மற்றும் மற்றும் அவண் மருவு பாடைகளின் மன் குலத்தொடு தடிந்து மேல் - வில்லி:10 43/1
மல்லர் அரக்கர் குலத்தொடு பப்பரர் வாளினர் வேலினர் போர் - வில்லி:27 190/1

 மேல்
 
  குலத்தோடும் (1)
மல் கொண்டு வகுத்து அனைய சிகர திண் தோள் வாள் அரக்கன் குலத்தோடும் மடிய முன்னம் - வில்லி:14 1/1

 மேல்
 
  குலத்தோய் (1)
என்றலும் மைந்தனை இந்து குலத்தோய்
 நின்றிலையால் மனு நீதியில் ஐயா - வில்லி:3 99/1,2

 மேல்
 
  குலத்தோர் (5)
பாரிய குலத்தோர் கண்ணின் உவகை நீர் பனிக்கும் முன்னே - வில்லி:2 78/3
யாம் கருதி வரும் கருமம் முடிப்பான் எண்ணில் இராமன் முதல் யது குலத்தோர் இசையார் என்று - வில்லி:7 52/1
சூரன் குலத்தோர் குபேரன் குலத்தோர் சுடர் பாவக - வில்லி:10 115/1
சூரன் குலத்தோர் குபேரன் குலத்தோர் சுடர் பாவக - வில்லி:10 115/1
யாதவ குலத்தோர் ஏறே எழுந்தருள்க என்றான் இன்று எம் - வில்லி:27 184/3

 மேல்
 
  குலத்தோர்கள் (1)
பேரன் குலத்தோர்கள் முதலோர் இருந்தார்கள் பெயர் பெற்ற பேர் - வில்லி:10 115/2

 மேல்
 
  குலபதி (1)
விசை கொள் பல கதியினும் விரைவு உறுவன விபுதர் குலபதி விடு பரி நிகர்வன - வில்லி:44 27/3

 மேல்
 
  குலபதியும் (1)
தேர் அணியும் பரி அணியும் திரிகத்த குலபதியும்
 நாரணகோபாலர் எனும் நராதிபரும் வாள் விசயன் - வில்லி:40 6/2,3

 மேல்
 
  குலம் (53)
மு குலத்தினும் மதி குலம் முதன்மை பெற்றது என்று - வில்லி:1 34/1
முசு குலம் அனைய மெய் முனிவர் கூறலும் - வில்லி:1 71/2
குருக்கள் என் படான் என் படாது அரிவை நின் குலம் என கொடி திண் தேர் - வில்லி:2 33/3
ஆடக குலம் அடைந்தது ஒத்து அரும் பெறல் ஆதரத்தொடு கொண்டார் - வில்லி:2 40/4
சூழ் இகல் பணி குலம் சுமக்க வல்லவோ - வில்லி:3 24/2
மண் மேல் ஒருத்தி அரக்கர் குலம் மாள பிறந்தாள் வாமன் நுதல் - வில்லி:3 90/1
கண் மேல் இன்றும் இவள் பிறந்தாள் கழல் காவலர்-தம் குலம் முடிப்பான் - வில்லி:3 90/2
குன்றம் என ஒரு பண்டி அறு சுவை கொண்ட அடிசிலும் நம் குலம்
 துன்றும் நரபலி ஒன்றும் இவை திறை தொண்டு புரிகுவம் என்றலும் - வில்லி:4 40/3,4
கண்டகண்ட முனி குலம் அடங்க இரு கண் களிக்க வரு காட்சியான் - வில்லி:4 49/2
துந்துபியின் குலம் முழங்க சுரிசங்கின் குழாம் தழங்க துலங்க வேட்டார் - வில்லி:7 41/4
கிரி முழைஞ்சுகள்-தொறும் பதைத்து ஓடின கேசரி குலம் எல்லாம் - வில்லி:9 18/2
ஊழியில் புயல் உருமினால் மடிந்திடும் உரகர்-தம் குலம் போன்ற - வில்லி:9 20/4
நின்று இசைத்துவரு பல பணை குலம் இரைக்கவும் கொடி நிரைக்கவும் - வில்லி:10 54/2
பெரும் கட மலை குலம் பெயர்த்தும் வந்தன - வில்லி:11 103/1
போம் சாலின் நிணம் சொரிய துணைவரொடு குலம் மாள பொருவேன் யானே - வில்லி:11 255/2
குடை கொடுத்தான் குருகுலத்தே குலம் கொடுத்தான் ஐவருக்கும் குலத்தே கொண்ட - வில்லி:11 264/2
பத்திப்பட மேல் பருந்தின் குலம் பந்தர் செய்ய - வில்லி:13 101/3
உருத்து முகில் குலம் உருமுடன் மட்க - வில்லி:14 73/1
குனி தவர் கொண்டு முன் நும் குலம் கரிசு அறுத்த வீரன் - வில்லி:14 94/3
நல்ல மா தவம் ஏது தம் குலம் புரி நடையே - வில்லி:16 55/4
முனி குலம் தொழு கடவுள் யார் மொய் துழாய் முகுந்தன் - வில்லி:16 56/1
செல்லுக பாவம் பொய் மொழி கோபம் தெயித்தியர் குலம் என தெளிவுற்று - வில்லி:18 16/2
குலம் மிக உடையர் எழில் மிக உடையர் குறைவு இல் செல்வமும் மிக உடையர் - வில்லி:18 19/1
கோ நிரை குலம் கொண்டுபோம் கோ நிரை துரந்து - வில்லி:22 54/2
குரு குலம் விளங்க வரு கோமகன் இருந்தான் - வில்லி:23 2/4
பராசரன் குலம் ஆகினும் பெறு பயன் இறுக்கிலர் பாரிலே - வில்லி:26 8/1
மாடு அளி குலம் நெருங்கு பைம் துளப மாலையாய் மகர வேலை சூழ் - வில்லி:27 114/1
ஒல்லையில் நின் குலம் முற்றும் மடிந்திட உற்று மலைந்து ஒர் கணத்து - வில்லி:27 212/3
வண்மையினால் உயர் அங்கர் குலாதிப மதி குலம் வாழ்வுற வந்து - வில்லி:27 215/1
குன்றால் மழையின் குலம் தடுத்தும் குலவும் செல்வ கோபாலா - வில்லி:27 218/2
சோனை மா முகில் ஏழும் ஒத்து அதிர்ந்தன துந்தபி குலம் வந்த - வில்லி:28 8/3
இடி படப்பட வரு முகில் குலம் என நிரை கடல் என நெடும் - வில்லி:28 41/1
கடி படப்பட அதிர் பணை குலம் என அதிர்ப்பன கறைகள் போல் - வில்லி:28 41/2
வலம்புரி குலம் வாழ்வு பெற்றேம் எனா - வில்லி:29 19/3
தும்பி குலம் ஆயின தும்பிகளே - வில்லி:32 11/4
மூசும் களப குலம் மொய்ம்பன் உடல் - வில்லி:32 14/3
ஆடும்-தொறும் உடன் ஆடுவ அலகை குலம் ஒருசார் - வில்லி:33 19/4
வேல் கொண்டவை அவை-தம்முடன் விழு கை குலம் ஒருசார் - வில்லி:33 20/2
குலம் பழுது அற்ற மைந்தன் கொண்ட பல் உருவத்தோடும் - வில்லி:36 21/3
கரி குலம் இவுளி திண் தேர் மடிய வெம் கணைகள் தொட்டான் - வில்லி:39 12/4
வரை குலம் என்று கூறிடின் அ வரைக்கு வயங்கும் நேமி இல - வில்லி:40 19/1
முனி குலம் என்றும் ஆதி மறை முதல் குரு என்றும் மேன்மை உற - வில்லி:40 24/3
மழை முகில் குலம் நிகர் திரு வடிவினன் மருகன் முட்டியும் நிலையும் மெய் வலிமையும் - வில்லி:41 90/1
இரவியை கண்ட மின்மினி குலம் போல் ஈடு அழிந்திட உடன்று எங்கும் - வில்லி:42 11/3
படி நடுக்குற பணி குலம் நெளித்திட பட்டவர்த்தனர் உள்ளார் - வில்லி:42 44/3
குன்று பட்டன பட்டன நவ கதி குரகத குலம் யாவும் - வில்லி:42 47/3
ஒருபால் உளம் மகிழ் நேமிகள் அன்றில் குலம் ஒருபால் - வில்லி:42 53/2
வரி வில் முதலிய பல படைகளும் உடல் வலிய செலவுறு பவனச குலம் என - வில்லி:44 23/2
நெறி கொள் நவ கதி இவுளியும் இவுளியும் நிருதர் குலம் நிகர் விருதரும் விருதரும் - வில்லி:44 25/3
உற்றது கொள் அலகை குலம் வெம் களம் உரை பெருகாவணமே - வில்லி:44 49/2
திகிரி அம் தடம் கிரி பக்கு நெக்கது செவிடு கொண்டு அயர்ந்தன திக்கய குலம்
 முகடு விண்டது அண்டமும் அப்புறத்து உற முகில்களும் பெரும் குகை புக்கு ஒளித்தவே - வில்லி:45 149/3,4
கன குலம் ஏழும் சேர கல்மழை பொழிந்தது என்ன - வில்லி:46 39/3
ஒரு மதி வெண்குடை இரு கவரி குலம் ஊரும் சீர் - வில்லி:46 100/1

 மேல்
 
  குலம்-தனில் (1)
சரதம் இன்புற அ குலம்-தனில் அவதரித்தான் - வில்லி:1 32/4

 மேல்
 
  குலம்-தாமும் (1)
கான மேதியும் கரடியும் ஏனமும் கட கரி குலம்-தாமும்
 வானில் ஏறுவ போன்றன நிரைநிரை வளர்தரு கரும் தூமம் - வில்லி:9 12/3,4

 மேல்
 
  குலமும் (10)
வரை எலாம் அகிலும் சந்தன தருவும் மான்மத நாவியின் குலமும்
 திரை எலாம் முத்தும் பவள வண் கொடியும் செம் மணிகளும் மரகதமும் - வில்லி:6 18/1,2
கைம்மாறு வேறு இல்லை குருகுலம் போல் எ குலமும் காக்குகிற்பீர் - வில்லி:10 3/2
பேர் அற குலமும் வேரற பொருது பிஞ்ஞகன் கிரியும் இமயமும் - வில்லி:10 46/2
குடியும் மானமும் செல்வமும் பெருமையும் குலமும் இன்பமும் தேசும் - வில்லி:11 64/2
மீது ஊது வளை குலமும் வலம் புரியும் மிக முழங்க வெய்ய காலன் - வில்லி:27 8/3
தொக்கு உழலும் வெம் கோன்மை தொல் வேந்தர்-தம் குலமும்
 இ குழலும் சேர முடியாது இரான் என்றான் - வில்லி:27 48/3,4
வாரே தொடங்கும் பணை குலமும் மணி காகளமும் உடன் முழங்க - வில்லி:31 3/3
பூத்து அகி குலமும் மால் வரை குலமும் புகர் இப குலங்களும் புகழ - வில்லி:42 218/1
பூத்து அகி குலமும் மால் வரை குலமும் புகர் இப குலங்களும் புகழ - வில்லி:42 218/1
ஓர் ஊரும் ஒரு குலமும் இல்லா என்னை உங்கள் குலத்து உள்ளோரில் ஒருவன் ஆக்கி - வில்லி:45 21/1

 மேல்
 
  குலமோ (1)
குழலோ உரக கொடி வேந்தன் குலமோ குலைந்தது இவண் என்பார் - வில்லி:11 220/2

 மேல்
 
  குலராசன் (1)
இருவரும் மலைந்திட இராச குலராசன்
 பருவரல் கொள் மத்திரபதிக்கு உதவி ஆக என்று - வில்லி:29 51/2,3

 மேல்
 
  குலவவே (1)
பதி எனை பல என எறித்தன பல வகை படை குலவவே - வில்லி:28 48/4

 மேல்
 
  குலவி (1)
குண்டலங்கள் அழகு எறிப்ப மகுட கோடி குலவி மேல் - வில்லி:13 119/2

 மேல்
 
  குலவிய (1)
குலவிய மத்தகம் ஒத்த கழுத்தில் உயர்ந்தது அம் பொன் குவடு என்ன - வில்லி:44 8/4

 மேல்
 
  குலவு (5)
கோலம் உடையோன் குலவு மணி பூண் மார்பின் - வில்லி:10 83/2
கொத்து ஒளிர் தளிருடன் குலவு கற்பகம் - வில்லி:12 145/2
குலவு தோள் வாயு_குமரன் மேல் மீள கொதித்து எழுந்து இரு கரம் கொண்டு - வில்லி:15 17/3
குனித்த சாபமும் தொடுத்த சாயகங்களும் குலவு மால் வரை தோளும் - வில்லி:42 134/1
குலவு திண் சிலை குரிசிலை தம் முனை கொண்ட வீரியம் எலாம் கொண்டான் - வில்லி:46 28/3

 மேல்
 
  குலவும் (3)
குன்றால் மழையின் குலம் தடுத்தும் குலவும் செல்வ கோபாலா - வில்லி:27 218/2
கொடி மாறி குருகுலத்தார் கோவே நின் பேர் மாறி குலவும் மாலை - வில்லி:46 133/2
கொந்து அலரும் முகம் நோக்கி கன்னன் முதல் யாவருக்கும் குலவும் ஈமத்து - வில்லி:46 248/3

 மேல்
 
  குலாதிப (1)
வண்மையினால் உயர் அங்கர் குலாதிப மதி குலம் வாழ்வுற வந்து - வில்லி:27 215/1

 மேல்
 
  குலாதிபன் (1)
மறு கணை ஒன்று தொடேன் முனிந்து இனி என வரி கழல் அங்கர்_குலாதிபன் புகலவே - வில்லி:45 226/4

 மேல்
 
  குலாலனது (1)
கொண்டன செயலார் ஆங்கு ஓர் குலாலனது இருக்கை சேர்ந்தார் - வில்லி:5 21/4

 மேல்
 
  குலாவரு (1)
மின் குலாவரு வேணியாய் நீ இவன் வெம் பகை களைக என்றான் - வில்லி:16 6/4

 மேல்
 
  குலிக (1)
பூத்த ஒத்தன அன்றியும் குலிக நீர் பொழி அருவியும் போன்ற - வில்லி:9 15/3

 மேல்
 
  குலிங்கமும் (1)
கோன் மதிக்க நெடு வங்கமும் திகழ் கலிங்கமும் தெறு குலிங்கமும்
 தான் மலைத்து முனை முரண் மிகுத்து வரு தரியலாரை முனை தள்ளியே - வில்லி:10 42/3,4

 மேல்
 
  குலிங்கர் (4)
துருபதேயர் மகத நாடர் வெம் குலிங்கர் சோனகர் - வில்லி:38 14/1
துருபதேயர் மகதநாடர் வெம் குலிங்கர் சோனகர் - வில்லி:39 14/1
குலிங்கர் மாளவர் களமர் ஒட்டியர் குகுரர் கொப்பளர் கூபகர் - வில்லி:41 36/3
குலிங்கர் ஆரியர் பப்பரர் குச்சரர் முதலோர் - வில்லி:42 114/3

 மேல்
 
  குலிங்கரில் (1)
தே மருவு அலங்கல் குலிங்கரில் சேரரில் சிஞ்சியரில் வெம் சமர் விடா - வில்லி:38 27/2

 மேல்
 
  குலுங்க (7)
நிலம் குலுங்க வரை குலுங்க வனத்தில் உள்ள நெடும் தருக்கள் யாவையும் வேருடன் நேராக்கி - வில்லி:14 17/2
நிலம் குலுங்க வரை குலுங்க வனத்தில் உள்ள நெடும் தருக்கள் யாவையும் வேருடன் நேராக்கி - வில்லி:14 17/2
குன்றன தோள்கள் குலுங்க நகைத்து ஆங்கு - வில்லி:14 75/2
குன்றுடன் ஒன்று புயம் குலுங்க நக்கு - வில்லி:14 109/2
அண்டமும் குலுங்க நகைத்து எதிர்ந்து உரப்பி ஆர்த்தனன் அழன்று தோள் கொட்டி - வில்லி:15 11/3
மண்ணும் குலுங்க வரையும் குலுங்க எழு தூளி மாதிரமும் மால் - வில்லி:37 9/3
மண்ணும் குலுங்க வரையும் குலுங்க எழு தூளி மாதிரமும் மால் - வில்லி:37 9/3

 மேல்
 
  குலுங்கவே (1)
குன்று குன்றொடு உற்று என கொடி கொள் தேர் குலுங்கவே - வில்லி:42 12/4

 மேல்
 
  குலுங்கிட (1)
தரைக்கு நாயகன் தடம் புயம் குலுங்கிட நகையா - வில்லி:14 30/2

 மேல்
 
  குலேசன் (1)
மனு குலேசன் நீள் சாப வலிமை கூற வாராதே - வில்லி:46 95/4

 மேல்
 
  குலை (4)
அந்தி அரவிந்தம் என அணி குலை முகத்தாள் - வில்லி:2 102/4
கை வனப்பும் தழை செவியும் மருப்பும் சேர கவின் அளிக்கும் குலை கதலி காடு கண்டான் - வில்லி:14 18/4
பைம் குலை குரும்பையை பழித்த கொங்கையாய் - வில்லி:21 66/1
பாளை வாய் நெடும் கமுகின் மிடறு ஒடிய குலை தெங்கின் பழங்கள் வீழ - வில்லி:41 236/3

 மேல்
 
  குலைக்கில் (1)
நீ குலைக்கில் அனைத்தும் இன்றே கெடும் நேர்_இழாய் இது நெஞ்சுற கேட்டியால் - வில்லி:21 14/4

 மேல்
 
  குலைகுலைந்து (2)
கொண்ட வெம் சின தீ கதுவி எண் திசையும் குலைகுலைந்து உடன் வெரூஉக்கொள்ள - வில்லி:15 11/2
கூர் எயிற்று நாகம் போல் குலைகுலைந்து தம்முனை போய் குறுகினாரே - வில்லி:45 263/4

 மேல்
 
  குலைகுலையவே (1)
குடாது சென்று இளைய வீர மா நகுலன் நகுலன் என்று குலைகுலையவே
 அடாத மன்னரை அடர்த்து அடுத்தவரை அஞ்சல் என்று அமர் உடற்றினான் - வில்லி:10 50/2,3

 மேல்
 
  குலைகுலையா (1)
கோள் உழுவை கொள்ள இடர் கொண்டு குலைகுலையா
 நாள் வலியின் உய்ந்த மட நவ்வியும் நிகர்த்தாள் - வில்லி:15 21/2,3

 மேல்
 
  குலைகுலையுமாறு (1)
குலைகுலையுமாறு நனி குத்தி உயிர் கொண்டான் - வில்லி:37 21/4

 மேல்
 
  குலைத்தால் (1)
இன்று அவன் மதலை புரி தவம் குலைத்தால் என் விளைந்திடும் என அஞ்சி - வில்லி:12 66/3

 மேல்
 
  குலைத்து (1)
கூந்தல் மா முகிலை குலைத்து உடன் முடிப்பார் குங்குமம் கொங்கை மேல் அணிவார் - வில்லி:12 62/1

 மேல்
 
  குலைத்தும் (1)
குலைத்தும் என்று எண்ணி ஒருவருக்கொருவர் கொடி இடை நுடங்க வந்து அந்த - வில்லி:12 59/2

 மேல்
 
  குலைந்த (2)
கொங்கை இன்பம் குலைந்த பின் மற்று அவள் - வில்லி:1 115/2
சென்ற வில் தனஞ்சயற்கும் முனை குலைந்த சேனை-வாய் - வில்லி:42 12/1

 மேல்
 
  குலைந்தது (2)
என் பதி அழகு குலைந்தது என்று எண்ணி இந்திரன் வெறுக்கவும் இயக்கர் - வில்லி:6 12/1
குழலோ உரக கொடி வேந்தன் குலமோ குலைந்தது இவண் என்பார் - வில்லி:11 220/2

 மேல்
 
  குலைந்தன (1)
கொற்றம் மிகும் பறை ஓசை அழிந்து குலைந்தன சா மரமே - வில்லி:44 49/4

 மேல்
 
  குலைந்திட்டான் (1)
குன்று என பொலிந்து எழுந்தது முனிவனும் கூசி மெய் குலைந்திட்டான் - வில்லி:16 15/4

 மேல்
 
  குலைந்திடும்படி (1)
கொண்டு தேர் முதல் யாவையும் அழித்து மெய் குலைந்திடும்படி மோதி - வில்லி:46 56/2

 மேல்
 
  குலைந்து (9)
என்ன மெய் குலைந்து அலமர நாணினாள் இதயமும் வேறு ஆகி - வில்லி:2 32/2
காற்று இசைக்கும் என வருணனும் தனி கரு குலைந்து உளம் வெரு கொள - வில்லி:10 52/2
விரை செறி அலங்கல் சோர மெய் குலைந்து உள்ளம் வெம்பி - வில்லி:11 189/3
கொண்ட தவமே தனம் என புரியும் வில்லி மெய் குலைந்து அயருகின்ற நிலையை - வில்லி:12 105/1
கொழுந்து அமுது சோர விட நாகர் சுடிகை தலை குலைந்து மணி சிந்த நதியாள் - வில்லி:12 106/3
கோ குந்தி அரசன் பாவை குலைந்து அழும் கொடுமை கண்டு - வில்லி:27 158/2
குன்று போல் நெடும் தேரும் நுண் துகள் பட குலைந்து வென் கொடுத்து ஓட - வில்லி:42 131/2
இரத நேமி குலைந்து சூதனொடு இவுளி நாலும் விழ - வில்லி:44 44/3
பட்டனன் என்று அணி குலைந்து முதுகிட்டு ஓடி படாது பட்டது உயர்ந்த பணி பதாகன் சேனை - வில்லி:46 73/4

 மேல்
 
  குலைந்தும் (1)
கொத்து அலர் அலங்கல் மகுடமும் கவச குண்டலங்களும் உரு குலைந்தும்
 கைத்தலம் மறந்தது இல்லை வில் குனிப்பும் கடும் கணை தொடுத்திடும் கணக்கும் - வில்லி:45 236/3,4

 மேல்
 
  குலைந்தே (1)
கொடு மா மலர் கண் புனல் சோர குலைந்தே கிடந்த குழல் சோர - வில்லி:11 225/3

 மேல்
 
  குலைய (7)
வண்டு ஆர் குழலும் உடன் குலைய மானம் குலைய மனம் குலைய - வில்லி:11 218/3
வண்டு ஆர் குழலும் உடன் குலைய மானம் குலைய மனம் குலைய - வில்லி:11 218/3
வண்டு ஆர் குழலும் உடன் குலைய மானம் குலைய மனம் குலைய
 கொண்டார் இருப்பர் என்று நெறி கொண்டாள் அந்தோ கொடியாளே - வில்லி:11 218/3,4
சுரி குழல் குலைய நின்ற திரௌபதி சுருதி முந்நூல் - வில்லி:11 277/1
கொய்து நதி அறல் சிதற பிறையும் மானும் குலைய ஒரு கணை குரக்கு கொடியோன் எய்தான் - வில்லி:12 101/4
கவனமொடு எழு பரி ரத கதி குலைய
 துவனியொடு எறி படை எதிரெதிர் தொடவே - வில்லி:13 133/3,4
ஈடு குலைய துவசம் வீழ அனிகத்தவரும் ஏக எதிர் முட்டுதலுமே - வில்லி:30 23/2

 மேல்
 
  குலையா (1)
மின்னே என்ன மெய் குலையா மண் மிசை வீழ்ந்தாள் - வில்லி:32 40/3

 மேல்
 
  குலையாது (1)
முன் எதிரா அமர் புரி பொழுது அன்றி முரண் குலையாது இனியே - வில்லி:41 17/4

 மேல்
 
  குலையும் (1)
குலத்திற்கு இவனே கூற்று என்றார் கூற்றும் குலையும் கொலை வேலார் - வில்லி:37 39/4

 மேல்
 
  குலோத்தமன் (1)
பரத்துவசனுக்கு உற உரிய கோத்திரி பரி சுடருடை பெயர் முனி குலோத்தமன்
 மரித்தனன் என தனி அயில் கொடு ஓச்சிய மணி சிறு பொருப்பினை நிகர் கடோற்கசன் - வில்லி:42 200/1,2

 மேல்
 
  குவ்வின் (1)
கொவ்வை இதழ் மட நவ்வி அலமரல் குவ்வின் அனலினும் வெவ்வியோர் - வில்லி:4 44/1

 மேல்
 
  குவடு (8)
சுரத மங்கையர் முலை குவடு அணை வரை தோளான் - வில்லி:1 32/2
இருவரும் குருகுல பெரும் கிரி மிசை இலங்கு மு குவடு என்ன - வில்லி:2 20/2
கல் அடர் செம்பொன் வரையின் மு குவடு காலுடன் பறித்த கால் கண்டு - வில்லி:10 25/3
நெடு மேருவின் மு குவடு ஒடித்தான் நேய புதல்வன் பேர் உடலில் - வில்லி:40 75/3
இலக்கம் இல் சுரர்க்கு இடம் உதவு கோத்திர எழில் குவடு ஒடித்தவன் உதவு கூற்றமே - வில்லி:42 199/4
குலவிய மத்தகம் ஒத்த கழுத்தில் உயர்ந்தது அம் பொன் குவடு என்ன - வில்லி:44 8/4
கிரி தடம் குவடு அணைந்த கேசரி நிகர் சல்லியன் முரச கேதனன்-தன் - வில்லி:46 27/1
ஆறு பாய் அருவி மு குவடு இறுத்த செயல் ஆனதால் முனை கொள் மத்திரன் முடி தலையே - வில்லி:46 72/4

 மேல்
 
  குவடுடை (1)
பருதி சூழ்வர வெருவு பல் குவடுடை பருப்பதங்களின் சாரல் - வில்லி:9 14/2

 மேல்
 
  குவடும் (2)
உறைதரு குவடும் நீங்கி உத்தர முடிவு கண்டான் - வில்லி:12 30/4
முன் பவனன் பொர மு குவடும் துணிபட்டு முடங்கிய பொன் - வில்லி:27 191/3

 மேல்
 
  குவலய (1)
கோவின் ஆணை நடத்தி குவலய
 தேவி மெய் களிக்க சிறந்தார் அரோ - வில்லி:3 116/3,4

 மேல்
 
  குவலயத்தில் (1)
கொண்டோர் அல்லால் எதிர்ந்தோரில் யாரே வாழ்வார் குவலயத்தில் - வில்லி:17 13/4

 மேல்
 
  குவவு (6)
கந்து அடர் குவவு தோளில் வில் குறியும் காட்சியும் கருத்து உற நோக்கி - வில்லி:10 18/3
சாந்து அணி குவவு தோளான் சல்லியன் வலியன் இப்போது - வில்லி:11 17/3
சந்து அணி குவவு தோளாய் தனித்து நீ வருதி என்றாள் - வில்லி:21 56/4
குன்று அன குவவு தோளார் வெம் களம் குறுகினாரே - வில்லி:39 3/4
மன் முரி குவவு திண் தோள் வாசவன் பேரன்-தன்னோடு - வில்லி:41 101/1
சந்து அணி குவவு தோளான் சல்லியன்-தனக்கு சொல்வான் - வில்லி:45 34/4

 மேல்
 
  குவளை (4)
தாழி நறும் குவளை அம் தார் தருமன் மகன் அருள் புனலும் தரங்க வேலை - வில்லி:8 18/1
தாது அவிழ் குவளை மாலை தருமன் மா மதலை பெற்ற - வில்லி:11 5/1
விராடனை நறும் குவளை மாலை வியல் மார்பில் - வில்லி:23 9/1
குவளை பரிமளம் மேவரு குளிர் வாரி பருக்கி - வில்லி:42 55/1

 மேல்
 
  குவி (1)
குடம் நிறைப்பன குவி முலை கோ நிரை மீட்பான் - வில்லி:22 26/1

 மேல்
 
  குவித்த (2)
தரை எலாம் படு பொருள் எலாம் தனித்தனி குவித்த
 நிரை எலாம் கவர் ஆவண நீர்மையை புலவோர் - வில்லி:27 62/2,3
செம் கை குவித்த சிரத்தினராய் உணர்வு ஒன்றிய சிந்தையராய் - வில்லி:27 208/3

 மேல்
 
  குவித்தனன் (1)
கொன்றுகொன்று சூழ்வர குவித்தனன் மத குன்று-தான் என நின்றான் - வில்லி:42 72/4

 மேல்
 
  குவித்து (9)
வந்த வந்த நிதி யாவையும் சிகர வட மகீதரம் என குவித்து
 எந்த எந்த நரபாலர் பாரில் நிகர் என்ன என்ன அவர் இறை என - வில்லி:10 44/2,3
செம் கை மலர் குவித்து இவளே கற்பினுக்கும் மரபினுக்கும் தெய்வம் என்றார் - வில்லி:11 249/2
கொண்டான் அவன்-தன் இளையோர் கை குவித்து வீழ்ந்தார் - வில்லி:23 18/2
அளவிலே குவித்து அளியொடும் அகன்றிலாமையினால் - வில்லி:27 95/3
பெரு வரம் இரண்டும் பெற்ற பின் தன்னை பெற்ற தாயினை கரம் குவித்து
 தரு வரம் எனக்கும் இரண்டு உள உலகில் சராசரங்களுக்கு எலாம் தாயீர் - வில்லி:27 257/1,2
காடு மன்னு பரிதியை கரம் குவித்து இருந்த பின் - வில்லி:38 4/2
இரு கையும் குவித்து அருளுடன் விடைகொளும் எழில் கொள் சிந்துவுக்கு ஒரு தனி முதல்வனே - வில்லி:41 118/4
விரல்கள் ஐந்தையும் செறிய குவித்து ஒளி மிகு நகம் புதைந்திட உள் புதைத்து இரு - வில்லி:45 152/1
என்ன முன் மொழிந்து கரம் குவித்து இறைஞ்ச இறைஞ்சலர்க்கு எழிலி ஏறு அனையான் - வில்லி:45 241/1

 மேல்
 
  குவிதரு (1)
சிந்தை மெலிவுற நொந்து தலை மிசை சென்று குவிதரு செம் கையார் - வில்லி:4 39/4

 மேல்
 
  குவிந்தது (1)
கலந்த தாமரை தடம் எலாம் குவிந்தது கண்டு - வில்லி:27 87/3

 மேல்
 
  குவிந்து (2)
குன்று என குவிந்து இலங்கு கொற்ற வாகு வீரனே - வில்லி:3 81/3
முண்டக குலத்து மாதர் முகம் குவிந்து ஊடி நிற்ப - வில்லி:27 162/2

 மேல்
 
  குவியா (2)
நிருபனது உரை கேட்டு அஞ்சினள் ஒதுங்கி நின்று கை நினைவு உற குவியா
 இரு துறை நெறியில் வருநரை நாவாய் ஏற்றுவல் எந்தை ஏவலின் என்று - வில்லி:1 98/1,2
காயா மலர் வண்ணன் விளம்புதலும் கவி வெம் கொடியோன் இரு கை குவியா - வில்லி:45 203/4

 மேல்
 
  குவை (1)
சர குவை சொரிந்தான் அமலன் அ உகத்து தசரதன்-தன் வயிற்று உதித்தே - வில்லி:10 147/4

 மேல்
 
  குவைகள் (1)
கன்னி நாடு உறவுடன் புகுந்து மணி நித்தில குவைகள் கை கொளா - வில்லி:10 59/2

 மேல்
 
  குவையுடனே (1)
சிர குவையுடனே புய வரை நிரையும் சிந்த அ சிந்துவினிடையே - வில்லி:10 147/3

 மேல்
 
  குவையும் (1)
முற்ற வெம் பிண குவையும் வேழமும் முடுகு வாசியும் தேரும் மொய்ம்பு உற - வில்லி:31 26/3

 மேல்
 
  குழகராய் (1)
குழகராய் இள மடந்தையர்க்கு உருகுவோர் குறிப்பு இலாமையின் நாளும் - வில்லி:11 65/1

 மேல்
 
  குழம்பால் (1)
எண்ணெய் ஊட்டி இருள் குழம்பால் எழில் - வில்லி:13 33/3

 மேல்
 
  குழம்பில் (1)
ஆர குழம்பில் அளைந்து ஆரம் அணிந்து விம்மும் - வில்லி:2 54/1

 மேல்
 
  குழம்புகளாய் (1)
கூசும்படி சிற்சில் குழம்புகளாய்
 மூசும் களப குலம் மொய்ம்பன் உடல் - வில்லி:32 14/2,3

 மேல்
 
  குழம்புமாறு (1)
உற்றனள் பொறாமை கல்லால் உதரம் உள் குழம்புமாறு
 செற்றனள் தனது கேடும் ஆக்கமும் சிந்தியாதாள் - வில்லி:2 69/3,4

 மேல்
 
  குழம்போ (1)
தங்கள் மலை சந்தனத்தை தழல் குழம்போ இது என்னும் தாபம் தோன்ற - வில்லி:7 32/1

 மேல்
 
  குழமகன்-தனக்கு (1)
கோடி உத்தரியப்பட்டும் குழமகன்-தனக்கு நல்கி - வில்லி:22 135/3

 மேல்
 
  குழல் (50)
வண்டு சூழ் குழல் அணங்கை இ மதிமகன் மகனும் - வில்லி:1 17/3
நிறம் தரும் குழல் அரிவையை நிறுத்தி வாள் அவுணர் - வில்லி:1 18/1
மரு வரும் குழல் விழி வதனம் வார் குழை - வில்லி:1 41/1
துதை அளி செறி குழல் தோகை ஆயினாள் - வில்லி:1 78/3
வம்பை மோது முலை வம்பை வீசு குழல் வம்பை மன்னும் எழில் வரி கொள் கூர் - வில்லி:1 150/3
கன கரும்_குழல் மகிழ்வுற முதல் பெறு காதல் மைந்தனும் வந்தான் - வில்லி:2 8/4
மரு வரும் குழல் தாசி பெற்றெடுத்த இ மைந்தனும் முதல் பெற்ற - வில்லி:2 20/1
ததையும் வண்டு இமிர் கரும் குழல் கன்னி அ தனி மறை பயன் காண்பான் - வில்லி:2 30/1
கன குழல் கன்னி-தன் காதலானொடே - வில்லி:4 25/4
திருந்து ஆர் மன்றல் குழல் அணங்கின் செவிலி தாயர் கடல் கடைந்து - வில்லி:5 34/1
தங்கள் தமிழ் குழல் இசையை தன் செவிக்கு விடம் என்னும் தபனன் ஏக - வில்லி:7 32/3
கற்றை வார் குழல் கன்னிகை வழிபட கருத்தால் - வில்லி:7 62/2
மை கொண்ட குழல் ஒருத்தி மற்று அவன் செம் கையில் சிவிறி மழை கண்டு அஞ்சி - வில்லி:8 8/2
ஈர நெடும் குழல் இசையில் இயங்கிய சாமர காற்றில் இள நிலாவில் - வில்லி:8 16/3
சுரி குழல் மேகம் மாரி துளித்திட எதிர்கொள்வாரும் - வில்லி:10 74/2
சூது அடர் கொங்கை பொன் தோள் சுரி குழல் சுமக்கல் ஆற்றா - வில்லி:10 76/3
புனை முடி திரு குழல் புழுகும் நானமும் - வில்லி:10 98/3
புரி குழல் நெகிழ்ந்த வெண் போது போலுமே - வில்லி:11 115/4
சுரி குழல் மேகலை சோர ஓடினார் - வில்லி:11 118/4
செண்டால் அவள் பைம் குழல் பற்றி தீண்டான் ஆகி செல்கின்றான் - வில்லி:11 218/2
தாழும் பெரிய கரிய குழல் தாரோடு அலைய தழீஇக்கொண்டு - வில்லி:11 219/3
கொடு மா மலர் கண் புனல் சோர குலைந்தே கிடந்த குழல் சோர - வில்லி:11 225/3
மரு மலர் மென் குழல் மானின் மனம் நடுங்காவகை மனத்தே வந்து தோன்றி - வில்லி:11 247/3
முரசு அறையும் பொழுதல்லால் விரித்த குழல் இனி எடுத்து முடியேன் என்றாள் - வில்லி:11 254/4
வண்டு ஆரும் குழல் பிடித்து துகில் உரிந்தோன் உடல் குருதி வாரி அள்ளி - வில்லி:11 256/1
சுரி குழல் குலைய நின்ற திரௌபதி சுருதி முந்நூல் - வில்லி:11 277/1
பண்ணுடை எழாலின் இன் இசை வழியே பாடுவார் பைம் குழல் குறிப்பார் - வில்லி:12 63/1
கொந்து உற்று எழு குழலாய் குழல் நிகர் ஆகிய மொழியாய் - வில்லி:12 159/3
நனை மென் குழல் மலர் மங்கையும் நாணும் நலம் உடையாள் - வில்லி:12 163/2
சுணங்கு அறா முலை தோகையை வார் குழல்
 அணங்கை அண்டர் அனைவரும் போற்றியே - வில்லி:12 172/3,4
கன்னம் கரிய குழல் காலகை காமர் சோதி - வில்லி:13 106/2
வண்டு அறாத மலர் குழல் வல்லியை - வில்லி:21 87/1
விரி குழல் பைம்_தொடி நாணி வேத்தவையில் முறையிடு நாள் வெகுளேல் என்று - வில்லி:27 11/1
நிலை கண்டும் இவள் விரித்த குழல் கண்டும் இமைப்பொழுதில் நேரார்-தம்மை - வில்லி:27 18/3
எக்காலம் பகை முடித்து திரௌபதியும் குழல் முடிக்க இருக்கின்றாளே - வில்லி:27 20/4
கொந்துற்ற குழல் இவளும் முடித்தால் என் விரித்தால் என் குறித்த செய்கை - வில்லி:27 29/3
கார் ஆர் குழல் களைந்து காலில் தளை பூட்டி - வில்லி:27 33/2
நீண்ட கரும் குழல் சோர நின்றாளை முகம் நோக்கி - வில்லி:27 39/3
வரி மலர் கண் புனல் சோர மலர் மறந்த குழல் சோர - வில்லி:27 40/3
கற்றை குழல் பிடித்து கண் இலான் பெற்று எடுத்தோன் - வில்லி:27 42/1
வண்டு இருந்த பூம் குழல் மேல் மாசு இருந்தது என இருந்தாள் - வில்லி:27 44/2
மிலைந்த பூம் குழல் வனிதையர் மெய் விளக்கு எடுப்ப - வில்லி:27 87/2
அளி வரும் குழல் பிடித்து மன் அவையில் ஐவருக்கும் உரியாளை நான் - வில்லி:27 121/1
குழல் முதல் அமைத்த பல வகைபடு துளை கருவி குல வளை நரப்பு நிரையால் - வில்லி:28 62/2
காயினான் வார் குழல் கைப்படுத்து எதிர் உற - வில்லி:39 23/3
மா மணி குழல் மணம் கமழ் செழும் பவள வாயில் வைத்தனன் நலம் திகழ் வலம்புரியே - வில்லி:42 87/4
அரச வரி வளை கொடு வயிர் எழு குழல் அரவ விருதுகள் முதலிய கருவிகள் - வில்லி:44 24/2
காரின் கரிய குழல் தீண்டி கலை அன்று உரிந்த கழல் காளை - வில்லி:45 146/1
குந்தி தனது உளம் உருக கண்ணீர் சோர குழல் சரிய போர்க்களத்து கோகோ என்று - வில்லி:45 254/3
அயிர் நுண் குழல் அர_மடநலார் பலர் அளி கொண்டு எதிர்கொள அமரன் ஆன பின் - வில்லி:46 235/3

 மேல்
 
  குழல்-தன்னை (1)
துவர் இதழ் தவள மூரல் சுரி_குழல்-தன்னை இன்னே - வில்லி:11 198/2

 மேல்
 
  குழலாய் (4)
கொந்து உற்று எழு குழலாய் குழல் நிகர் ஆகிய மொழியாய் - வில்லி:12 159/3
மை குழலாய் கேளாய் மருவார் உடற்புலத்து - வில்லி:27 48/1
பின்னிய செம் சடை குழலாய் ஈது என்ன பேர் அறிவு பெற்ற தாயின் - வில்லி:45 264/3
மைந்தர் உயிர்க்கு இரங்குவது என் மலர் குழலாய் உன் கொழுநர் வாழ்தற்கு யான் செய் - வில்லி:46 248/1

 மேல்
 
  குழலார் (2)
தாம குழலார் இருவோரொடு தானும் ஒன்றி - வில்லி:2 55/3
அகில் துன்றிய குழலார் பலர் அர_மாதர் அளிக்கும் - வில்லி:12 153/3

 மேல்
 
  குழலார்-தமக்கு (1)
நறை மலர் குழலார்-தமக்கு மெய் அகலா நாணமே நலம் செய் பூண் எனினும் - வில்லி:21 47/3

 மேல்
 
  குழலாள் (3)
செம் கண் கரிய குழலாள் பொரி சிந்தினாளே - வில்லி:5 95/4
தாம குழலாள் தனி தேர் விட சாப வீரன் - வில்லி:7 79/4
சாத்தகி நின்று இவை உரைப்ப சடை குழலாள் அழுது அரற்ற - வில்லி:27 46/1

 மேல்
 
  குழலாளும் (1)
கான் நின்ற குழலாளும் மன்னற்கு முன் கட்டுரைத்தாள் அரோ - வில்லி:14 127/4

 மேல்
 
  குழலி (4)
அம் சில் வார் குழலி ஆக என்று ஆங்கு ஒரு கடத்தில் வைத்தான் - வில்லி:2 71/4
மரு வரும் குழலி ஆயும் மறையினால் வரிசை பெற்ற - வில்லி:2 85/1
புழுகு கமழ் மை குழலி பொற்புடை முகத்தாள் - வில்லி:2 104/3
பூ வார் குழலி தளர்வொடு தன் புறம் சேர் பொழுதும் சிறிது இரங்காள் - வில்லி:11 217/1

 மேல்
 
  குழலில் (1)
கற்றை வார் குழலில் பூழியும் கண்ணீர் கலந்த வான் கொங்கையும் சுமந்து ஆங்கு - வில்லி:21 52/3

 மேல்
 
  குழலின் (2)
மன்றல் குழலின் இளையாளை வலிதின் எய்தி - வில்லி:7 80/2
நெறி தரு பைம் குழலின் மிசை வீசிய நீர் பெருக்கு ஆற்றின் நிறை நீர் வற்றி - வில்லி:8 10/3

 மேல்
 
  குழலினர்க்கு (1)
நனை மணம் கமழ் குழலினர்க்கு இயற்கை யாது உயர் நாண் - வில்லி:16 56/2

 மேல்
 
  குழலினாள் (1)
கோதை இல் குழலினாள் கொண்டு சேறலும் - வில்லி:3 21/3

 மேல்
 
  குழலுடையாள் (1)
செருத்து ஆர் குழலுடையாள் அரி திரு ஊருவின் வந்தாள் - வில்லி:12 149/4

 மேல்
 
  குழலும் (5)
வண்டு ஆர் குழலும் உடன் குலைய மானம் குலைய மனம் குலைய - வில்லி:11 218/3
தாரும் குழலும் மின்னுடனே தலம் சேர் கொண்டல் என வீழ - வில்லி:11 230/2
குழலும் கவர்தந்து அடல் கூரும் உமக்கு - வில்லி:13 60/2
இ குழலும் சேர முடியாது இரான் என்றான் - வில்லி:27 48/4
தோகை குழலும் துகிலும் உடன் தொட்டன என்று - வில்லி:45 159/2

 மேல்
 
  குழலே (1)
புல்லார்-தம் அந்தப்புர மாதர் பூம் குழலே - வில்லி:27 47/4

 மேல்
 
  குழலை (1)
சொல் நேர் உரைக்கு தான் பிறர்க்கு தொண்டாய்விட்டு சுரி_குழலை - வில்லி:11 238/3

 மேல்
 
  குழலோ (1)
குழலோ உரக கொடி வேந்தன் குலமோ குலைந்தது இவண் என்பார் - வில்லி:11 220/2

 மேல்
 
  குழலோடும் (1)
புரி_குழலோடும் வைகும் புண்ணிய பொருப்பை சேர்ந்தான் - வில்லி:12 33/4

 மேல்
 
  குழவி (1)
திங்கள் குழவி உற்பவித்த திசை போன்றன எண் திசை எல்லாம் - வில்லி:3 88/4

 மேல்
 
  குழவியையும் (1)
சீர் ஏனல் விளை கிரிக்கு தேவதை ஆம் குழவியையும் செம் கை ஏந்தி - வில்லி:12 87/3

 மேல்
 
  குழற (1)
ஞான மனத்தொடு நா குழற பல நாடி உரைத்தனனே - வில்லி:31 19/4

 மேல்
 
  குழறி (3)
நாடினர் மனத்தில் புளகம் உற்று உடலம் நயனம் நீர் மல்க நா குழறி
 பாடினர் புகழ்ந்து பரவினர் பரவி பைம் துழாய் கமழ் மலர் பாதம் - வில்லி:10 149/2,3
கூற்றும் வாய் குழறி அஞ்ச கொடிய மா மாய வாளி - வில்லி:13 82/3
அன்னை நெஞ்சு அழிந்தே இரு கண் நீர் சொரிய அலறி வாய் குழறி நொந்து அழுதாள் - வில்லி:27 253/4

 மேல்
 
  குழன்று (1)
நாடி நெஞ்சு அழிந்து திருநாமம் அன்புடன் தனது நா குழன்று கொண்டு நவிலா - வில்லி:38 36/2

 மேல்
 
  குழாங்கள் (2)
குன்று உறை கட கரி குழாங்கள் சேனையின் - வில்லி:11 98/1
குடையுடை நிருபர் சூழ வரூதினி குழாங்கள் சூழ - வில்லி:39 7/2

 மேல்
 
  குழாத்தில் (1)
நரபதி குழாத்தில் யாவரே பெறுவார் நவிலும் முற்பூசை மற்று என்ன - வில்லி:10 111/2

 மேல்
 
  குழாத்தின் (1)
கோவிந்தன் எடுத்த குன்றில் கொண்டலின் குழாத்தின் சூழ்ந்தார் - வில்லி:14 95/4

 மேல்
 
  குழாத்தினே (1)
கொந்து சூழ் வரி வண்டின் குழாத்தினே - வில்லி:13 55/4

 மேல்
 
  குழாத்து (1)
கரன் படை குழாத்து முன்னம் காகுத்தன் கதிர் கொள் கூர் வாய் - வில்லி:14 104/3

 மேல்
 
  குழாத்துடன் (1)
பூசை ஒன்று புலியின் குழாத்துடன்
 ஆசை கொண்டு பொர வந்து அழைப்பதே - வில்லி:13 47/1,2

 மேல்
 
  குழாத்தொடும் (1)
கொற்றவர்-தாமும் சேனை குழாத்தொடும் தங்களோடும் - வில்லி:46 124/2

 மேல்
 
  குழாம் (18)
நெஞ்சு அழிந்து நிருபர் குழாம் தொழ - வில்லி:1 126/2
மேவி அ திசை வேந்தர் குழாம் தொழ - வில்லி:3 116/2
வேதியரோடு அ காவில் இளைப்பாறி இருந்த அளவில் மின் குழாம் போல் - வில்லி:7 24/1
கொண்டாடி இளம் பூவை குழாம் தலை சாய்த்து உளம் உருகும் குன்றின் ஆங்கண் - வில்லி:7 28/3
துந்துபியின் குலம் முழங்க சுரிசங்கின் குழாம் தழங்க துலங்க வேட்டார் - வில்லி:7 41/4
சூறிய இமையோர் பெரு நகை ஒலியும் துந்துபி குழாம் அதிர் ஒலியும் - வில்லி:9 31/2
குன்று-தொறும் குன்று-தொறும் இருந்த வேட குழாம் அனைத்தும் நீறுபட கொன்றாய் என்பர் - வில்லி:12 98/3
துன்று சேனை குழாம் புடை சூழ்வர - வில்லி:13 51/2
கனிவுறும் சர குழாம் விசும்பின் எல்லை காட்டும் ஓர் - வில்லி:13 130/3
துன்னி எங்கு எங்கும் சேர துந்துபி குழாம் நின்று ஆர்ப்ப - வில்லி:13 149/2
அப்பால் நல் தவம் புரியும் தழல் கூர் வேள்வி அந்தணர்-தம் குழாம் சூழ அழகு ஆர் மண்ணில் - வில்லி:14 2/2
கூளி குழாம் வானின் மிசை உய்த்தது என்ன கொடி தேரின் மேல் - வில்லி:14 129/2
ஆனை குழாம் நூறும் அரி ஏறு என பொங்கி அளகேசன் வெம் - வில்லி:14 134/1
சேனை குழாம் நூறி அதனூடு பயில் வாயு சிறுவன்-தனை - வில்லி:14 134/2
சூழ்வன கிரி குழாம் சுற்றுமாறு போல் - வில்லி:32 4/2
உதிர்த்தன அண்டகோளம் உற ஒலித்து உடுவின் குழாம் முழுதும் - வில்லி:40 17/2
சின குழாம் உறு சேனையும் புடை சூழ அன்று எதிர் செல்லவே - வில்லி:41 34/4
ஏற்று அரி போல் குழாம் கொண்ட வயவர்-தம்மை எய்தியபோது அனைவரும் தம் இதயம் ஒன்றி - வில்லி:43 37/3

 மேல்
 
  குழாமும் (7)
வாவியும் புறவும் சோலையும் மலர்ந்த மலர்களும் மணிகளின் குழாமும்
 மேவி எங்கெங்கும் மயங்கலின் தம்தம் வேரியும் வாசமும் தூதா - வில்லி:6 25/1,2
அரச குழாமும் ஈண்டிய பேர் அவையில் கடவுள் அரசு ஈன்ற - வில்லி:10 38/3
முழுது உணர் வரம்பு இல் கேள்வி முனிவரர் குழாமும் என்றும் - வில்லி:10 107/1
அழிவு இலா மலரோன் ஆதி அமரர்-தம் குழாமும் சூழ - வில்லி:10 107/2
கோது இலா இரதம் பூண்ட குரகத குழாமும் உட்கி - வில்லி:13 84/1
எ திசையவரும் ஏனை இமையவர் குழாமும் சூழ - வில்லி:13 148/3
ஒருங்கு அளப்பு அரிய பதாகினி குழாமும் உயிர்க்கு உயிரான தம்பியரும் - வில்லி:45 5/1

 மேல்
 
  குழி (2)
வெற்பு ஆர் நதிகள் சிறு புன் குழி மேவின் அன்றோ - வில்லி:2 62/3
கொல்லுவது இயற்கை அன்று குழி பறித்து அரக்கரோடு - வில்லி:27 176/1

 மேல்
 
  குழிந்த (1)
அந்தணாளனும் குழிந்த பொன் கண்ணினன் அவி மணம் கமழ் வாயன் - வில்லி:9 2/3

 மேல்
 
  குழிய (1)
விளிந்தது ஒத்து வழி குழிய நின்று சுழல் விழி நிரைத்து அயரும் வெகுளியான் - வில்லி:4 50/4

 மேல்
 
  குழியில் (1)
விந்தமொடு ஒத்தனர் வன் குழியில் திகழ் வெம் கண் அரக்கருமே - வில்லி:27 195/4

 மேல்
 
  குழியின் (1)
அற்புத பங்கய நல் பதம் உந்தலின் அ குழியின் புடையே - வில்லி:27 191/1

 மேல்
 
  குழீஇயினர் (1)
கோடி கோடி பைம் கோதையர் குழீஇயினர் வாழ்த்த - வில்லி:22 32/3

 மேல்
 
  குழு (1)
கொற்றவர் முன் பின் போதர மடவார் குழு பொரி சிந்தி வாழ்த்து எடுப்ப - வில்லி:6 5/2

 மேல்
 
  குழுக்கொண்டு (1)
இ வகை குழுக்கொண்டு ஆங்கண் எழு வகை பருவ மாதர் - வில்லி:10 77/1

 மேல்
 
  குழுமி (4)
மிக மலர்ந்து புனல் ஓடையின் குழுமி நனி வியந்து இசை விளம்பினார் - வில்லி:4 63/4
கொச்சை அம் கடைசியர் குழுமி வாழ்த்தவே - வில்லி:11 92/3
கொற்றம் மிகு தம்பியரொடும் குழுமி அன்றே - வில்லி:15 23/3
குருநாடும் மற்றை வளநாடும் எய்தி நுமரோடு இயைந்து குழுமி
 பெரு நாள் இருந்து நனி வாழ்திர் என்று விடை நல்கி விட்ட பிறகே - வில்லி:37 8/3,4

 மேல்
 
  குழுமிய (1)
முழுகிய வாளிகள் குழுமிய வீரர் முகத்தின எண் இலவே - வில்லி:44 53/1

 மேல்
 
  குழுமு (1)
குழுமு வெம் கணையால் கனல் கடவுளுக்கு கொற்ற வான் கவிகையும் கொடுத்தான் - வில்லி:9 36/4

 மேல்
 
  குழுவிடை (1)
குழுவிடை கொண்டு போக கோயிலில் புகுந்த பின்னர் - வில்லி:22 131/2

 மேல்
 
  குழுவு (1)
குறைவு இல் பொலிவினள் விரத நெறியினள் குழுவு நிதியினள் கொடுமையால் - வில்லி:4 36/3

 மேல்
 
  குழுவுக்கு (1)
மற்று அவன் தொழுது போற்றி வானவர் குழுவுக்கு எல்லாம் - வில்லி:13 155/1

 மேல்
 
  குழூஉ (1)
காளை ஏவலின் முரசு அறைந்து எங்கணும் காவலர் குழூஉ கொண்டார் - வில்லி:11 74/2

 மேல்
 
  குழூஉக்கொண்டு (2)
வரு திற தானை வேந்தர் வகைபட குழூஉக்கொண்டு ஓடி - வில்லி:11 207/3
வென்றி நிருபர் குழூஉக்கொண்டு விறல் ஆர் சேனை வேந்தனுடன் - வில்லி:39 35/2

 மேல்
 
  குழை (10)
மரு வரும் குழல் விழி வதனம் வார் குழை
 இரு தனம் தோள் கழுத்து இதழொடு இன் நகை - வில்லி:1 41/1,2
குழை புறம் கடந்த செம் கண் குறு நகை கொவ்வை செ வாய் - வில்லி:5 20/1
பொன் தொடி கனக மாலை பொலம் குழை பூவை-தன்னை - வில்லி:5 68/1
வார் குழை பற்பராக மணி விளக்கு ஏற்றுவாரும் - வில்லி:10 75/1
கந்தவகன் மைந்தனுக்கு கனலோன் நல்கும் கனம்_குழை சென்று உவகையுடன் காட்டி சொல்வாள் - வில்லி:14 12/4
வாடிய மருங்குல் பணைத்த பூண் கொங்கை வாள் தடம் கண்கள் வார் குழை மேல் - வில்லி:19 16/2
துளை படு குழையில் ஒரு குழை அணிந்து தோளில் ஓர் தொடி தடி தழுவி - வில்லி:19 25/3
விடும் குழை மராமரம் ஒன்று வேருடன் - வில்லி:21 84/1
சென்னியில் மகுட மணி வெயில் எறிப்ப திரு குழை மணி வெயில் எறிப்ப - வில்லி:45 4/1
குல கிரி நேர் தோள் கழுத்து நீடு அணல் குறுநகை கூர் வாய் கதுப்பு வார் குழை
 இலகு புரூர் பாகம் நெற்றி ஆனனம் என அடைவே கூறு உறுப்பு யாவையும் - வில்லி:46 171/2,3

 மேல்
 
  குழைக்கும் (1)
இரும்பினை குழைக்கும் நெஞ்சர் யாவரும் ஈண்டி மொய்த்தார் - வில்லி:10 88/4

 மேல்
 
  குழைகள் (1)
பூணொடு குழைகள் வாங்க புனை வய வாகை வாங்கும் - வில்லி:13 145/2

 மேல்
 
  குழைகளினும் (1)
கோல மணி குழைகளினும் குழையாக பிணையல் மலர் கொண்டு சாத்தி - வில்லி:12 83/2

 மேல்
 
  குழைந்த (1)
காரின் குளிர்ந்து குழைந்த செழும் கானம் பூத்தது என கவினி - வில்லி:40 82/1

 மேல்
 
  குழைய (1)
வரி சிலை குழைய வாங்கி மணி தலை துமிப்பன் என்றான் - வில்லி:25 14/4

 மேல்
 
  குழையாக (1)
கோல மணி குழைகளினும் குழையாக பிணையல் மலர் கொண்டு சாத்தி - வில்லி:12 83/2

 மேல்
 
  குழையார் (1)
எரி மணி குழையார் வதன மண்டலத்தில் எழிலுடன் மிளிரும் மை தடம் கண் - வில்லி:6 22/2

 மேல்
 
  குழையில் (1)
துளை படு குழையில் ஒரு குழை அணிந்து தோளில் ஓர் தொடி தடி தழுவி - வில்லி:19 25/3

 மேல்
 
  குழையும் (1)
கோலமும் வெம் கதை வாளம் சங்கு நேமி கோதண்டம் எனும் படையும் குழையும் காதும் - வில்லி:45 247/2

 மேல்
 
  குழையும்படியாக (1)
கொங்கை முகுளம் குழையும்படியாக
 சங்கை அற மெய் தழுவுதற்கு தம்மினும் தம் - வில்லி:10 79/2,3

 மேல்
 
  குழையோன் (1)
காது ஒரு குழையோன் இளவலை தேர் மேல் கண்டு தம் கண் இணை களிப்பார் - வில்லி:10 140/4

 மேல்
 
  குழைவினால் (1)
குழைவினால் நுகர்தல் இன்றி கொற்ற மா நகரி மாக்கள் - வில்லி:11 282/3

 மேல்
 
  குளம்-தனில் (1)
குளம்-தனில் இ கவந்தமும் கண்டு ஏகுதற்கு புகுந்தனையோ கொற்ற வேந்தே - வில்லி:46 135/2

 மேல்
 
  குளிக்க (2)
மூலி வடிவாம் எயினன் மேல் அவை படாமல் முனை மண் மிசை குளிக்க முரண் ஆர் - வில்லி:12 103/3
உரம் குளிக்க வாகு வீழ உதரம் மூழ்க ஒளி முடி - வில்லி:42 22/2

 மேல்
 
  குளிக்கவே (2)
கோதை தங்கு கரத்தில் வில் உதை கூர வாளி குளிக்கவே
 சீதை கொண்கனும் மேவலார் உயிர் தென்புலத்து இடு தன் பெரும் - வில்லி:41 23/2,3
பகிரதன் தரும் கடவுள் துறை புனல் படியும் உம்பர்-தம் பரிசின் குளிக்கவே - வில்லி:45 156/4

 மேல்
 
  குளிக்கும் (1)
மாலையில் பயிலும் வானமீன் கொடி போல் வாவியில் குளிக்கும் மா மருதம் - வில்லி:6 19/4

 மேல்
 
  குளிக்குமாறு (1)
சிந்தையில் குளிக்குமாறு சிலீமுகம் மூன்று விட்டான் - வில்லி:45 110/3

 மேல்
 
  குளிக்குவன் (1)
வெடி அனல் குளிக்குவன் விசயன்-தானுமே - வில்லி:41 247/4

 மேல்
 
  குளித்த (2)
கொடும் தொழில் அசுரர் மெய்யில் குளித்த செம் சரமும் அன்னோர் - வில்லி:13 87/3
தேனில் குளித்த சிறை அம்புய சேர்க்கை அன்னம் - வில்லி:23 23/1

 மேல்
 
  குளித்தது (1)
தகல் உடையார் மொழி போல தரணியூடு தப்பாமல் குளித்தது அவன்-தானும் வீழ்ந்தான் - வில்லி:45 252/4

 மேல்
 
  குளித்தன (1)
கொடுத்த மீன் என கால் பொர பரந்து போய் குளித்தன குளிர் தோயம் - வில்லி:11 85/4

 மேல்
 
  குளித்திட்டான் (2)
கொண்டே அருக்கன் அவ்வளவில் குட-பால் முந்நீர் குளித்திட்டான் - வில்லி:39 34/4
கொண்டான் மோதி கண் பொழி நீரில் குளித்திட்டான்
 வண் தார் சோர மண் உடல் கூர வல் நஞ்சம் - வில்லி:43 31/2,3

 மேல்
 
  குளித்திடலால் (1)
கூரும்படி சென்று குளித்திடலால்
 ஆரும் பொர அஞ்சினர் அப்பொழுதில் - வில்லி:13 65/2,3

 மேல்
 
  குளித்திடும் (1)
இன்றோ உன்-தன் சென்னி துணித்து இழி செம் புனலில் குளித்திடும் நாள் - வில்லி:45 138/1

 மேல்
 
  குளித்து (2)
குளித்து அருந்துதற்கு இடம் கொடான் அ வனம் கொண்டல் வாகனன் காவல் - வில்லி:9 4/4
மூத்தோன் குளித்து வருக என முனிவருடன் அ முனி தடத்து - வில்லி:17 4/1

 மேல்
 
  குளிப்ப (1)
காற்று இருந்த இடம் தேடி கணை பலவும் உடல் குளிப்ப கன்னா இன்று - வில்லி:45 265/2

 மேல்
 
  குளிப்பாட்டினன் (1)
கோதான நெஞ்சை குளிப்பாட்டினன் கோடிகோடி - வில்லி:5 88/3

 மேல்
 
  குளிப்பாட்டினானே (1)
விசையனை தன் கண்ணீரால் மெய் குளிப்பாட்டினானே - வில்லி:16 28/4

 மேல்
 
  குளிப்பிக்க (1)
வருடம் உடல் குளிப்பிக்க செம்பொன் தேர் மேல் மன்னர் எலாம் புடை சூழ வையம் காக்கும் - வில்லி:45 253/3

 மேல்
 
  குளிப்பித்தான் (1)
வன் கரத்தும் மார்பகத்தும் முகத்தும் சேர வை வாளி குளிப்பித்தான் மற்றும்மற்றும் - வில்லி:46 82/2

 மேல்
 
  குளிர் (17)
ஆன மென் குளிர் புனல் ஆசையால் மணி - வில்லி:1 40/3
கோடு அகப்பட வரும் புனல் விழைவினால் குளிர் துறை மருங்கு உற்றோர் - வில்லி:2 40/1
மதியினால் குளிர் நெடு வானும் ஆயினான் - வில்லி:3 25/4
முத்த நகை பவள இதழ் குளிர் வெண் திங்கள் முகத்தாளை கைத்தாயர் மொழிந்த காலை - வில்லி:5 48/1
கொய்து மலர் தொலையாத குளிர் தருக்கள் ஒரு கோடி கொண்டு போந்து - வில்லி:7 23/2
கொடுத்த மீன் என கால் பொர பரந்து போய் குளித்தன குளிர் தோயம் - வில்லி:11 85/4
மிஞ்சிய குளிர் மதி மேல் பொறாது இகல் - வில்லி:11 122/3
இருந்தார் இவர் குளிர் சாமரை இரு பாலும் இரட்ட - வில்லி:12 149/1
குளிர் வரை ஒன்றிய நீள் குகரம் போல் - வில்லி:14 70/1
கொக்கின் மேல் குயில்கள் கூவும் குளிர் பொழில் குறியும் சொன்னாள் - வில்லி:21 57/4
தென் திசை குளிர் செண்பக மலருடன் சிறந்து - வில்லி:27 67/3
கொண்டலை மகிழ்ந்து காணும் குளிர் பசும் தோகை போன்றாள் - வில்லி:27 146/4
குடை நிலவு எறிக்க இரு புறமும் அசை பொன் கவரி குளிர் நிலவு எறிக்க எறி கை - வில்லி:28 61/1
குடையும் கொடியும் குளிர் மா முரசும் - வில்லி:32 17/2
குண்டலங்கள் வெயிலும் மூரல் குளிர் நிலாவும் வீசவே - வில்லி:42 26/3
குவளை பரிமளம் மேவரு குளிர் வாரி பருக்கி - வில்லி:42 55/1
குடை கொண்டு நிழற்ற இரண்டு அருகும் குளிர் சாமரம் மாருதம் மாறு பொர - வில்லி:45 210/2

 மேல்
 
  குளிர்ந்தனர் (1)
கொண்டனர் அவன்-தன் பாதம் குளிர்ந்தனர் உயிரும் மெய்யும் - வில்லி:12 21/2

 மேல்
 
  குளிர்ந்தான் (2)
வன்புடன் அருந்தி உதரமும் குளிர்ந்தான் வன்னி தன் வடிவமும் குளிர்ந்தான் - வில்லி:9 57/3
வன்புடன் அருந்தி உதரமும் குளிர்ந்தான் வன்னி தன் வடிவமும் குளிர்ந்தான்
 அன்புடை இருவர்க்கு ஆசியும் புகன்றான் அசைந்து போய் துறக்கமும் அடைந்தான் - வில்லி:9 57/3,4

 மேல்
 
  குளிர்ந்திட்டான் (1)
அம் தண் அம்புலி கண்ட பைம் கடல் என அவனும் மெய் குளிர்ந்திட்டான் - வில்லி:11 56/4

 மேல்
 
  குளிர்ந்து (10)
கோமகன் நெஞ்சும் நாவும் குளிர்ந்து பேர் உவகை கூர்ந்து - வில்லி:11 25/1
அருந்தினர் மெய் குளிர்ந்து அசைவு தீர்தலும் - வில்லி:11 113/2
கூறாமல் கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அரற்றி குளிர்ந்து நாவில் - வில்லி:11 246/3
வெள்ளம் ஒத்து அமுதம் கரை அற பொழிய வெம்மை அற்று அளியுடன் குளிர்ந்து
 புள்ளுடை கொடியோர் இருவரும் காணா புண்ணியன் பொருப்பிடை தவம் செய் - வில்லி:12 57/2,3
உதரம் குளிர்ந்து வடிவு குளிர்ந்து உள்ளம் குளிர்ந்து மறை நாறும் - வில்லி:17 12/1
உதரம் குளிர்ந்து வடிவு குளிர்ந்து உள்ளம் குளிர்ந்து மறை நாறும் - வில்லி:17 12/1
உதரம் குளிர்ந்து வடிவு குளிர்ந்து உள்ளம் குளிர்ந்து மறை நாறும் - வில்லி:17 12/1
அதரம் குளிர்ந்து கண் குளிர்ந்து ஆங்கு அரு மா முனிவன் அதிசயித்து - வில்லி:17 12/2
அதரம் குளிர்ந்து கண் குளிர்ந்து ஆங்கு அரு மா முனிவன் அதிசயித்து - வில்லி:17 12/2
காரின் குளிர்ந்து குழைந்த செழும் கானம் பூத்தது என கவினி - வில்லி:40 82/1

 மேல்
 
  குளிர்வதன் (1)
உண்டு ஆகம் குளிர்வதன் முன் இ கரத்தால் புனல் உண்ணேன் ஒருகால் என் கை - வில்லி:11 256/2

 மேல்
 
  குளிர்வது (1)
ஆறுமுகனை பயந்த நதி அலையால் குளிர்வது ஒரு கானில் - வில்லி:3 84/1

 மேல்
 
  குளிர்விக்கும் (1)
நால் திசையும் வளர்த்த தழல் கடவுள் அந்த நரன் உடலம் குளிர்விக்கும் நாரம் போன்றான் - வில்லி:12 39/4

 மேல்
 
  குளிரவே (1)
மண்டலம் பொழி அமிழ்தின் மெய் குளிரவே வைத்தோன் - வில்லி:1 9/4

 மேல்
 
  குளிரி (1)
காமரு குளிரி பைம் கதலி மெல் அடை - வில்லி:21 23/1

 மேல்
 
  குளிரும் (1)
குளிரும் மா மதி முகத்து ஒளிர் குமுத வாய் மலர்த்தி - வில்லி:27 95/1

 மேல்
 
  குளிருமா (1)
புடவி தங்கள் வெண்குடை நிழல் குளிருமா புரப்போர் - வில்லி:3 125/4

 மேல்
 
  குற்றம் (1)
குற்றம் அகலும்படி குணங்களை நிறுத்தும் - வில்லி:2 103/3

 மேல்
 
  குற்றமது (1)
குருகுலத்தோர் போர் ஏறே குற்றமது பார்க்குங்கால் சுற்றம் இல்லை - வில்லி:27 15/2

 மேல்
 
  குற்றுயிரினுடன் (1)
குருடன் மகன் அருகு இருந்து சோகம் கூர குற்றுயிரினுடன் கிடந்தான் கொடையால் மிக்கோன் - வில்லி:45 253/4

 மேல்
 
  குற்றேவலின் (1)
இந்த மா தவன் மொழிப்படி புரிந்து குற்றேவலின் வழி நின்றாள் - வில்லி:2 25/4

 மேல்
 
  குறங்கினால் (1)
கட்டினன் குறங்கை குறங்கினால் வீசி கம்பம் உற்று அகிலமும் கலங்க - வில்லி:15 14/3

 மேல்
 
  குறங்கு (1)
கட்டியே குறங்கு குறங்குடன் பகைப்ப கரம் கரத்தொடு நனி பிணங்க - வில்லி:15 18/3

 மேல்
 
  குறங்குடன் (1)
கட்டியே குறங்கு குறங்குடன் பகைப்ப கரம் கரத்தொடு நனி பிணங்க - வில்லி:15 18/3

 மேல்
 
  குறங்கை (1)
கட்டினன் குறங்கை குறங்கினால் வீசி கம்பம் உற்று அகிலமும் கலங்க - வில்லி:15 14/3

 மேல்
 
  குறட்டால் (1)
உலை கனலில் கரும் கொல்லன் சிறு குறட்டால் தகடு புரிந்து ஒதுக்கி மாரன் - வில்லி:8 2/3

 மேல்
 
  குறள் (2)
ஏனம் ஆகியும் நரஅரி ஆகியும் எண் அரும் குறள் ஆயும் - வில்லி:24 1/2
வஞ்சினம் உரைத்து வந்தனம் இன்னம் வன் குறள் பாரிடம்-தன்னால் - வில்லி:46 209/3

 மேல்
 
  குறளாய் (2)
ஈர் ஒரு பிறப்பின் ஒரு சிறு குறளாய் யாவரும் தேவரும் வியப்ப - வில்லி:45 1/1
மீன் ஆமை கோலம் நெடு நரசிங்கம் ஆகி நிலம் விரகால் அளந்த குறளாய்
 ஆனாது சீறும் மழு வல் வில்லும் வெல்லும் முனை அலம் உற்ற செம் கையவராய் - வில்லி:46 1/1,2

 மேல்
 
  குறி (3)
குறி அவன்-தனக்கு நேர்ந்த கொடிய வெம் கொலை வேல்கண்ணாள் - வில்லி:21 59/1
இன்று வயல் உழுவீர் புது நீர் வரும் என்று வரி மணலே குறி கூறிட - வில்லி:45 65/3
மோன வண் குறி தான் உணரா எதிர் மோதினன் கதை பூபதி ஊருவின் - வில்லி:46 184/2

 மேல்
 
  குறி-தன்னால் (1)
நிராசை நெஞ்சினன் அவசரத்து அவளிடை நிகழ்ந்த மெய் குறி-தன்னால்
 கராசலம் பதினாயிரம் பெறு வலி காயம் ஒன்றினில் பெற்று ஓர் - வில்லி:2 12/2,3

 மேல்
 
  குறிக்க (2)
கோவையும் குறிக்க என்று குருகுலேசன் மொழியவே - வில்லி:11 179/2
கொடியின் மீது எழும் அனுமனை குறிக்க அ கொடியும் - வில்லி:22 57/3

 மேல்
 
  குறிக்கலா (1)
ஒருவரும் குறிக்கலா உபாயமாய் இருத்தலான் - வில்லி:11 175/2

 மேல்
 
  குறிக்கலுற்றான் (1)
ஆனதும் குறித்து வானோர் அரசையும் குறிக்கலுற்றான் - வில்லி:41 147/4

 மேல்
 
  குறிக்கின்றாயே (1)
கொலை கண்டு மகிழாமல் அவன் குடை கீழ் உயிர் வாழ குறிக்கின்றாயே - வில்லி:27 18/4

 மேல்
 
  குறிக்கும் (2)
குறிக்கும் பணிலம் முதல் ஆயிரம் கோடியாக - வில்லி:5 91/1
குறிப்பினால் விசயனை கொடு ஆர் உயிர் குறிக்கும் மா மதி கொளுத்தினாய் - வில்லி:46 188/3

 மேல்
 
  குறிக்குமாறு (1)
குன்றுடன் குன்று அமர் குறிக்குமாறு போல் - வில்லி:45 124/3

 மேல்
 
  குறிகளும் (1)
குறிகளும் யாவையும் அன்பொடு கூறி - வில்லி:14 65/3

 மேல்
 
  குறித்த (16)
கோதையால் உறவு கொண்டு கைதரல் குறித்த கோமகன் மறுத்ததும் - வில்லி:1 137/2
மான வேல் நிருபன் மகள் குறித்த திரு மன்றல் வன்பொடு மறுத்தலால் - வில்லி:1 138/3
கூடி இருவரும் ஒருவர் என இதயம் கலந்ததன் பின் குறித்த தூ நீர் - வில்லி:7 30/1
தானும் மாமனும் குறித்த தம்பிமாரும் அங்கர்-தம் - வில்லி:11 152/1
குறித்த சங்கு ஒலி சிங்க நாதத்து ஒலி குனி வில் - வில்லி:22 62/1
கொந்துற்ற குழல் இவளும் முடித்தால் என் விரித்தால் என் குறித்த செய்கை - வில்லி:27 29/3
தீது இலாவகை குறித்த நாள் பல கழித்து வந்தனர் செகத்தினில் - வில்லி:27 109/3
இங்கு இவர் வய படை குறித்த குரு பூமியிடை இ வகை எழுந்தது இனிமேல் - வில்லி:28 52/1
குயின்ற ஐம்பொறி-வாய் நின்று குறித்த ஐம்பொருளும் தானே - வில்லி:29 3/1
நால்வரும் குறித்த எண்ணம் நாளையே தெரியும் ஐயா - வில்லி:36 13/4
நாகம் குறித்த கொடி மன்னர் மன்னை நடுவே நிறுத்தி அடைவே - வில்லி:37 10/1
கோன் இடை உற்று அருகு இருந்த திறல் வேந்தர் காத்திடினும் குறித்த வீரன் - வில்லி:41 245/3
வள்ளல் குறித்த வலம்புரி நாத - வில்லி:42 96/1
குந்திபோசன் எண் இல் ஆயிரம் குறித்த தேர்களோடு - வில்லி:43 7/2
கோடி கோடி தமர பறை முழக்கினொடு கோடு கோடுகள் குறித்த இரு பக்கமுமே - வில்லி:46 67/4
குன்று இடமும் கடல் இடமும் குறித்த நதிகளின் இடமும் - வில்லி:46 149/2

 மேல்
 
  குறித்தது (1)
கோமகன் இளைஞரோடும் குறித்தது கூறலுற்றாம் - வில்லி:11 1/4

 மேல்
 
  குறித்தவை (1)
நிராசர் நின் அளவில் குறித்தவை உறுதி என்று இனி நீ கொளாய் - வில்லி:26 8/4

 மேல்
 
  குறித்தாள் (3)
குருகுலாதிபர்க்கும் குரிசிலாய் வாழ்வு கூர்வதே கடன் என குறித்தாள் - வில்லி:27 250/4
கோத்தலும் பிழைத்தால் மறித்தும் நீ விடுத்து கோறல் என்று ஒரு வரம் குறித்தாள்
 வாய்த்த மற்றவர்கள் இளைஞர் என்று அவரை மலையல் என்று ஒரு வரம் குறித்தாள் - வில்லி:27 255/2,3
வாய்த்த மற்றவர்கள் இளைஞர் என்று அவரை மலையல் என்று ஒரு வரம் குறித்தாள்
 மூத்தவன் காதல் இளைஞர்-தம் பொருட்டால் மொழிந்தமை கேட்டு இவை மொழிவான் - வில்லி:27 255/3,4

 மேல்
 
  குறித்தான் (1)
வென்று வெம் களம் கொண்டு அருச்சுனன் தனது வெற்றி கொள் சங்கமும் குறித்தான்
 அன்று செம் திருமால் அருச்சுனன் பொருத ஆண்மை கண்டு அதிசயித்தனனே - வில்லி:9 53/3,4

 மேல்
 
  குறித்து (28)
கொண்டல்வாகனும் குபேரனும் நிகர் என குறித்து
 புண்டரீகன் முன் படைத்த அ புரவலன் அமைத்தது - வில்லி:1 35/1,2
அதிருகின்ற எழிலி போல் அருச்சுனன்-தனை குறித்து
 எதிருகின்ற வன்மை கண்டு யாவரும் திகைக்கவே - வில்லி:3 65/1,2
படியினால் இயற்றிய தொழில் பயன் எலாம் குறித்து
 நெடிய கானகத்து அளவும் நீள் நிலவறை நெறி போய் - வில்லி:3 122/2,3
பலரும் ஒரு கையில் பிடிக்க அடங்கா வில்லின் பருமை-தனை குறித்து மனம் பதைக்க போனார் - வில்லி:5 50/2
ஓவியம் குறித்து பூ_மகள் வடிவை ஒப்பனை செய்தவாறு ஒக்கும் - வில்லி:6 25/4
குன்று கொண்டு அமைந்த தோள்கள் எம்முடன் நீர் குறித்து அமர் புரியும் என்று உரையா - வில்லி:10 20/4
கூறி இட்டிடாமல் குறிப்பினால் உரைப்ப குறிப்பை அ குறிப்பினால் குறித்து
 வேறு இட புவியின் மிசை எறிந்தனனால் வீமன் வல்லபத்தை யார் உரைப்பார் - வில்லி:10 28/3,4
நவிர் அறும் திசை புறத்து நல் நிலம் குறித்து நீள் - வில்லி:11 172/3
மெய் தவாத தேர் குறித்து மீளவும் பரப்பினான் - வில்லி:11 176/2
ஈவையும் குறித்து வெற்றி எய்த எய்த இவர்கள்-தம் - வில்லி:11 179/3
வீவையும் குறித்து வென்ற மேன்மையான் விளம்புவான் - வில்லி:11 179/4
உன்னையும் குறித்து வன்பு உரைத்த தம்பிமார் இனம் - வில்லி:11 180/1
தன்னையும் குறித்து இசைந்து தருக வந்து பொருக என - வில்லி:11 180/2
மானே என்றும் குறித்து இழந்தான் வழக்கால் வென்றோம் வருவாயே - வில்லி:11 213/4
கொலை வாய் எயினர் கொல்லும் நிலம் குறித்து செறித்த கொடிய நெடு - வில்லி:11 216/3
உண்டியை குறித்து கற்ற தன் கல்வி உரிமையை குறித்து அடு தொழிற்கு - வில்லி:19 13/3
உண்டியை குறித்து கற்ற தன் கல்வி உரிமையை குறித்து அடு தொழிற்கு - வில்லி:19 13/3
ஈண்டு இருந்தனர் இவ்வுழி செரு குறித்து எழிலி மேனியனோடும் - வில்லி:28 13/2
கூர் அழிந்தது என குறித்து அணி நின்ற காவலர் கூடினர் - வில்லி:29 45/4
சரம் நின்ற குனி சாப விசயன்-தனை கொண்டு சங்கம் குறித்து
 உரம் நின்ற அவன் நெஞ்சுடை பாகன் மான் தேர் உகைத்து ஊரவே - வில்லி:33 5/3,4
இன்னவாறு பட்டன என குறித்து இயம்ப ஒணா - வில்லி:40 34/4
மெலிவு எழ பிறகிடவும் நின் ஒரு தனி விறல் குறித்து இரதமும் எதிர் கடவினை - வில்லி:41 87/2
ஆனதும் குறித்து வானோர் அரசையும் குறிக்கலுற்றான் - வில்லி:41 147/4
வஞ்சினம் மறந்து நேமியும் தரித்து வலம்புரி குறித்து மூதாதை - வில்லி:45 12/3
தாழம் குறித்து கரை செய்யும் தரங்க வேலை - வில்லி:45 80/1
கூறிய செம் சொல் ஏடு குறித்து எதிர் கொண்ட வைகை - வில்லி:45 109/3
பெரு வலம்புரி குறித்து விறல் அங்கர்_பெருமான் - வில்லி:45 201/2
மகிதலம் மேல் வீழ்தல் உற்றும் மீளவும் வலியுடனே போர் குறித்து மேல்வரு - வில்லி:46 175/1

 மேல்
 
  குறித்தே (2)
சீருடை மகன் மற்று என் செய்வான் இசை-மின் செய்கைதான் திருவுளம் குறித்தே - வில்லி:1 100/4
கொந்து அழல் உரோட தனஞ்சயன் பொருது கோறலோ அரிது என குறித்தே - வில்லி:42 8/4

 மேல்
 
  குறிந்தன (1)
குறிந்தன நிகழ்ந்த எல்லாம் கூறுதல் கொடிது பாவம் - வில்லி:12 22/2

 மேல்
 
  குறிப்பன (1)
கோளில் இன்புற குறிப்பன எவற்றினும் குறைகள் அற்றன ஆகி - வில்லி:11 81/2

 மேல்
 
  குறிப்பார் (2)
குருக்கொண்டு முதிர்ந்தனையோ நின் ஒழிந்தால் வழக்கு ஒருவர் குறிப்பார் அற்றோ - வில்லி:11 240/2
பண்ணுடை எழாலின் இன் இசை வழியே பாடுவார் பைம் குழல் குறிப்பார்
 பெண்ணுடை மடம் நாண் அகன்ற பேர் அமளி பேச்சு எலாம் பேசி வந்து அடுப்பார் - வில்லி:12 63/1,2

 மேல்
 
  குறிப்பால் (2)
அ தபதி தன் குறிப்பால் அமைத்த பெரு மண்டபத்தின் அளவு நீளம் - வில்லி:10 8/1
குல பாவையுடன் கயிலை குன்றில் வாழ் விற்குன்றுடையோன் திருக்கோலம் குறிப்பால் உன்னி - வில்லி:12 40/3

 மேல்
 
  குறிப்பின் (1)
கொய்யினும் உருவம் மீண்டும் கூடுவர் குறிப்பின் நின்று - வில்லி:13 93/2

 மேல்
 
  குறிப்பினன் (1)
வஞ்ச மைந்தரொடு உயவி மீளவும் மண் கொடாத குறிப்பினன்
 சஞ்சயன்-தனை வருக என்று இரு தாள் பணிந்து இவை சாற்றுவான் - வில்லி:26 1/3,4

 மேல்
 
  குறிப்பினால் (7)
பாகனை அரசன் குறிப்பினால் ஏவ பாகனும் பரதவர் பதியை - வில்லி:1 99/1
கொண்டு உறை வலிமை நோக்கி குறிப்பினால் உவகை கூர்ந்தார் - வில்லி:5 13/4
கூறி இட்டிடாமல் குறிப்பினால் உரைப்ப குறிப்பை அ குறிப்பினால் குறித்து - வில்லி:10 28/3
கூறி இட்டிடாமல் குறிப்பினால் உரைப்ப குறிப்பை அ குறிப்பினால் குறித்து - வில்லி:10 28/3
குத்துவார் படைக்கலங்கள் கொண்டு மல் குறிப்பினால்
 மொத்துவார் இரண்டு தேரும் முட்ட விட்டு மொய்ம்பினால் - வில்லி:40 32/1,2
மதித்தலும் மனத்தில் தோன்றும் வலாரியை குறிப்பினால் உன் - வில்லி:41 148/1
குறிப்பினால் விசயனை கொடு ஆர் உயிர் குறிக்கும் மா மதி கொளுத்தினாய் - வில்லி:46 188/3

 மேல்
 
  குறிப்பினை (1)
கொண்டு இருவரும் பொருதல் உன்னு பொழுதத்து அவர் குறிப்பினை இமைப்பு அளவையில் - வில்லி:3 58/3

 மேல்
 
  குறிப்பு (4)
குழகராய் இள மடந்தையர்க்கு உருகுவோர் குறிப்பு இலாமையின் நாளும் - வில்லி:11 65/1
பின்னையும் குறிப்பு உறாது பொருது கை பிழைக்க மேல் - வில்லி:11 180/3
என்னை உம் குறிப்பு எனா முன் விரகினால் இயம்பினான் - வில்லி:11 180/4
குலத்திலே இழிகுலத்தர் ஆனவர் குறிப்பு இலாது இவை பிறக்குமோ - வில்லி:46 189/2

 மேல்
 
  குறிப்பும் (2)
விரும்பிய சுரத போகம் மேவரு குறிப்பும் ஆகி - வில்லி:2 98/2
நிலையும் குறிப்பும் சிறு நாண் ஒலி நின்றவாறும் - வில்லி:45 79/3

 மேல்
 
  குறிப்புறா (2)
மாண்டவர் குறிப்புறா மாய வஞ்சகம் - வில்லி:11 111/3
மன்னர் மன்னன் முன் உரைத்த வாய்மையும் குறிப்புறா - வில்லி:13 120/4

 மேல்
 
  குறிப்புறு (1)
குன்றுடை புனிதன் பாதம் குறிப்புறு மனத்தன் ஆகி - வில்லி:12 73/2

 மேல்
 
  குறிப்பை (2)
கொண்ட வெம் காதலின் குறிப்பை அ வழி - வில்லி:4 19/3
கூறி இட்டிடாமல் குறிப்பினால் உரைப்ப குறிப்பை அ குறிப்பினால் குறித்து - வில்லி:10 28/3

 மேல்
 
  குறிப்பொடு (2)
பிரிந்த நாள் எண்ணி பகீரதி பெருக்கை பேதுறும் குறிப்பொடு நோக்கி - வில்லி:1 88/1
வலவன் யார் எனில் குறிப்பொடு என்னை ஆள வந்த நீ - வில்லி:38 9/2

 மேல்
 
  குறிப்போர் (1)
கொண்டால் அவன் சூழலில் சூழும் வினயம் குறிப்போர் இருப்பு - வில்லி:22 7/2

 மேல்
 
  குறியானாகில் (1)
வீவது குறியானாகில் விளைவதும் உணரானாகில் - வில்லி:27 140/2

 மேல்
 
  குறியின் (1)
திடத்தோடு உரைத்த குறியின் பயன் சேர்ந்து தோய - வில்லி:5 92/2

 மேல்
 
  குறியினொடு (1)
குறியினொடு வெம் சிலை குனித்து அருகு நின்றான் - வில்லி:37 23/2

 மேல்
 
  குறியும் (3)
கந்து அடர் குவவு தோளில் வில் குறியும் காட்சியும் கருத்து உற நோக்கி - வில்லி:10 18/3
கொக்கின் மேல் குயில்கள் கூவும் குளிர் பொழில் குறியும் சொன்னாள் - வில்லி:21 57/4
சொன்னவாறு குறியும் உள்ள துரகதம் துணிந்தன - வில்லி:40 34/1

 மேல்
 
  குறு (6)
குழை புறம் கடந்த செம் கண் குறு நகை கொவ்வை செ வாய் - வில்லி:5 20/1
திலக நுதல் குறு வியர் தம் செவி பூவில் அளி இனத்தின் சிறகர் காற்றால் - வில்லி:8 15/1
மங்கையர் வாய்மை கேட்டு மணி குறு முறுவல் செய்து - வில்லி:13 24/1
நேயமும் குறு முறுவலும் புரிந்து பார்த்தருளிய நெடும் கண்ணும் - வில்லி:16 1/3
தன் நிலத்தினில் குறு முயல் தந்தியின் வலிது என்று - வில்லி:22 50/1
மும்மையும் தெரி முனி உரைத்த சொல் முன்னி ஒண் குறு முறுவல் செய்து - வில்லி:26 10/2

 மேல்
 
  குறுக (3)
கோமன்றில் அருந்ததியை கொண்டு இனி நீர் நில்லாமல் குறுக ஊரே - வில்லி:11 262/1
குடைந்து இரு புறனும் கைவர மகவான் குமரனும் அமர்க்களம் குறுக - வில்லி:42 3/4
கொன்று வாசவன் மைந்தன் மா முனை குறுக ஏகினனே - வில்லி:44 35/4

 மேல்
 
  குறுகலார் (1)
கோலினால் சுவற்றினான் அ குறுகலார் சேனை வெள்ளம் - வில்லி:45 111/4

 மேல்
 
  குறுகலும் (2)
குரகத தடம் தேர் போய் குறுகலும்
 மரகத கொண்டல் மாதலிக்கு அன்பினால் - வில்லி:13 30/2,3
குறுகலும் விலங்கியது - வில்லி:41 52/3

 மேல்
 
  குறுகார் (1)
கோள் இரண்டும் என குறுகார் தடம் - வில்லி:29 29/3

 மேல்
 
  குறுகி (11)
கோனிடம் நினைவொடு குறுகி நீயும் நல் - வில்லி:1 66/1
குறுகி அவளுடன் உரைசெய்குவள் உறு குறையை உளம் நனி குறையவே - வில்லி:4 37/2
குத்திர விஞ்சை வேந்தன் குறுகி வெம் கொடும் போர் செய்ய - வில்லி:5 8/2
கொத்தின சோலையும் குறுகி வைகினார் - வில்லி:11 106/4
கொற்றவன் திரு முன்னர் குறுகி ஆங்கு - வில்லி:12 168/2
கோண் உடைய மா முனி வனம் குறுகி அன்னான் - வில்லி:15 25/2
கொத்து அரம் பொரு கூர் அயில் குமரனை குறுகி
 வித்தரம் பெறு தேர் விடும் விசயனுக்கு இவள் என்று - வில்லி:22 31/2,3
குன்று இசைக்கும் வண் கோபுர நீள் நகர் குறுகி
 தென் திசை குளிர் செண்பக மலருடன் சிறந்து - வில்லி:27 67/2,3
வாய்ந்த மாளிகை நடுவண் ஓர் மண்டபம் குறுகி
 ஆய்ந்து வல்லவர் நவமணி அழுத்திய அரிஏறு - வில்லி:27 74/2,3
குனி நாணுடை வரி விற்படை விசயற்கு எதிர் குறுகி
 தனி நான் அவன் உயிர் கொள்ளுதல் தவிர்கிற்குதல் அல்லால் - வில்லி:42 60/1,2
தருமன் மைந்தன் பரிதி புதல்வனை குறுகி இரு சரம் அவன் செம் கை வரி சிலை துணித்திடவும் எதிர் - வில்லி:45 86/1

 மேல்
 
  குறுகிய (1)
கொண்டலின் குமுறி ஆர்த்து குறுகிய கொடிய நீசர் - வில்லி:14 90/2

 மேல்
 
  குறுகின் (1)
குன்றம் ஆயினும் நீறு எழும் அருகுற குறுகின் - வில்லி:22 51/4

 மேல்
 
  குறுகின (1)
கோத்தனர் பகழி சென்று குறுகின தேரும் தேரும் - வில்லி:42 156/2

 மேல்
 
  குறுகினர் (1)
குதி கொண்ட வாசி வயவர் பலரொடு குதி கொண்ட வாசி வயவர் குறுகினர்
 துதி வெம் கை வேழ மறவர் பலரொடு துதி வெம் கை வேழ மறவர் துதையினர் - வில்லி:44 74/1,2

 மேல்
 
  குறுகினன் (3)
கொண்ட மாலின் குறுகினன் போலுமால் - வில்லி:21 87/4
வாள மால் வரையில் வெய்யோன் குறுகினன் வருணன் திக்கில் - வில்லி:27 160/3
கோவலன் மருகன்-தன்னை குறுகினன் கொடையால் மிக்கோன் - வில்லி:41 100/4

 மேல்
 
  குறுகினனே (1)
தரணியின்-கண் சமரம் மலைவது ஒத்து இரதம் மிசை தருமன் மைந்தன் பரிதி புதல்வனை குறுகினனே - வில்லி:45 85/4

 மேல்
 
  குறுகினார் (3)
சென்று தங்கள் நாடு அகன்று தெவ்வு நாடு குறுகினார் - வில்லி:3 74/4
அயிலும் நஞ்சு அனைய போர் அடு களம் குறுகினார்
 சயில வெம் கட கரி தானையும் தாமுமே - வில்லி:34 2/3,4
ஆகவம் குறுகினார் ஆரவம் பெருகவே - வில்லி:34 4/4

 மேல்
 
  குறுகினார்களே (1)
கோலினால் எறிந்து உருவ எற்றி வில் கோலியும் களம் குறுகினார்களே - வில்லி:45 58/4

 மேல்
 
  குறுகினாரே (3)
மந்திரம் இருப்பான் வந்து ஓர் மண்டபம் குறுகினாரே - வில்லி:27 166/4
குன்று அன குவவு தோளார் வெம் களம் குறுகினாரே - வில்லி:39 3/4
கூர் எயிற்று நாகம் போல் குலைகுலைந்து தம்முனை போய் குறுகினாரே - வில்லி:45 263/4

 மேல்
 
  குறுகினாள் (1)
கொம்பொடு ஒத்து இடை சோர பணைத்த பொன் கொங்கையாள் இவன் முன்னர் குறுகினாள் - வில்லி:21 2/4

 மேல்
 
  குறுகினான் (6)
கோடி பேர் அரசர் துதி எடுக்க நதி குமரனும் தன் நகர் குறுகினான்
 நாடி மாலையிட வந்த காசி பதி நல்கும் ஒல்கும் இடை நவ்வியும் - வில்லி:1 149/2,3
கொடி படுத்த நுண் இடை இடிம்பையை கூவி அ இடை குறுகினான் அரோ - வில்லி:4 9/4
கோலம் உற்ற சிலை விதுரன் வாழ்வு பெறு கோயில் சென்று நனி குறுகினான்
 சீலம் அற்றவர் சினந்தபோதும் ஒரு தீது இலாதவர் செயிர்ப்பரோ - வில்லி:27 123/3,4
கூனல் வரி வில் பகழி தூவி இரதத்தின் மிசை கூவி அவரை குறுகினான் - வில்லி:30 28/4
கொற்றவன் பெரும் குருகுல குரிசில் நின்றுழி குறுகினான் - வில்லி:36 7/4
கோலம் முற்றிய மலை குறுகினான் அரோ - வில்லி:41 199/4

 மேல்
 
  குறுகினானே (1)
கொந்து அவிழும் மலர் இதழி தொடையோன் வைகும் கொடி மதில் சூழ் கோகன்னம் குறுகினானே - வில்லி:7 48/4

 மேல்
 
  குறுகு (1)
சேர வந்து இரண்டு வகை ஆகி வெம் களம் குறுகு சேனையும் திரண்டு அலறவே - வில்லி:38 37/3

 மேல்
 
  குறுகு-மின் (1)
கொடுத்து நாயகன் புகுந்தனன் நாளை நீர் குறுகு-மின் என்று அவன் கோயில் - வில்லி:27 236/2

 மேல்
 
  குறுகும் (1)
ஆயிடை குறுகும் எல்லை அ பொழில் துப்பின் காப்போர் - வில்லி:14 85/1

 மேல்
 
  குறுகும்போது (1)
போய் அரும் சேனையோடு போர் களம் குறுகும்போது
 நீ அவன் அருகு நில்லாது ஒழியின் உன் நேய மைந்தர் - வில்லி:27 143/2,3

 மேல்
 
  குறுநகை (1)
குல கிரி நேர் தோள் கழுத்து நீடு அணல் குறுநகை கூர் வாய் கதுப்பு வார் குழை - வில்லி:46 171/2

 மேல்
 
  குறும் (3)
வன குறும் பொறை நாட உன் படை வலிமை கொண்டு வழக்கு அற - வில்லி:12 94/3
படும் குறும் பனி புதைத்தலின் பரிதி தன் உருவம் - வில்லி:22 59/1
என்புடன் நிணமும் தசைகளும் சிந்த இணை கரும் சிறு குறும் கரத்தால் - வில்லி:46 207/2

 மேல்
 
  குறும்பும் (1)
கல் கெழு குறும்பும் சாரல் அம் கிரியும் கடி கமழ் முல்லை அம் புறவும் - வில்லி:19 6/1

 மேல்
 
  குறுமுனி (2)
வரம் தரும் குறுமுனி முனி வாய்மையால் மருண்டு - வில்லி:1 21/3
செந்தமிழ் உரைத்த குறுமுனி இருந்த தெய்வ மால் வரையிடை தோன்றி - வில்லி:12 54/2

 மேல்
 
  குறை (24)
வருதி நீ என பனியினால் மறைத்து ஒரு வண் துறை குறை சேர்ந்தான் - வில்லி:2 5/4
முழுதும் உய்த்திடும் மகவு அருள் என பெரு முனியும் அ குறை நேர்ந்தான் - வில்லி:2 9/4
கூடுதல் இவர்க்கு உண்டாகும் கொற்றவர் குறை பொறாதே - வில்லி:5 15/2
கடை காவலர் குறை கூறலும் விசயன் கடிதில் தன் - வில்லி:7 3/1
கூறிய அனலன் சடுல வல் ஒலியும் குறை பட திசை-தொறும் மிகுந்த - வில்லி:9 31/3
குறை வந்தது தன் விதி வலியால் குறைந்தான் யாவும் கொடுத்து என்பார் - வில்லி:11 224/4
குறை உனக்கு யாது உரை என்றான் என்றபோது அ குருகுல நாதனும் தன்னை கூறினானே - வில்லி:12 96/4
கோதிலாய் எங்கள் நெஞ்சில் குறை எலாம் தீர்த்தி என்றார் - வில்லி:13 28/3
பெரும் திறல் அரசன் அவர் பதம் வணங்கி பேசுக நும் குறை என்ன - வில்லி:15 3/2
வருந்திய துயரம் தவிர்த்தி நீ என்றார் மன்னனும் அ குறை நேர்ந்தான் - வில்லி:15 3/4
கண்ணல் உற்றது இ கருமம் நீ எ குறை கண்டு வெம் கழல் காலாய் - வில்லி:16 9/3
குறை திரு உளத்தினிடை கொண்டருளல் என்றான் - வில்லி:23 10/4
உயர் முறைமை தப்புமவர் குடை நிழலில் இற்றை அளவு உள குறை அகற்றி இனி நான் - வில்லி:28 64/1
கோண் அற்றன புகல்வான் ஒரு குறை அற்றது அவர்க்கே - வில்லி:33 15/4
கோடும் சிலை அம்பின் தலை அரியுண்டன குறை நின்று - வில்லி:33 19/3
கொற்ற வாளின் முடி இழந்த குறை உடம்பு வாளுடன் - வில்லி:40 33/1
தேர் இரண்டு கிடையாத குறை அன்றோ களத்து அவிந்தான் சிறுவன் என்றுஎன்று - வில்லி:41 136/3
செம் புனல் யாறு இரு பக்கமும் வீழ் குறை செய்தன கோடுகளே - வில்லி:44 56/2
அஞ்சி களம் முழுதும் கழுகு ஆட குறை ஆட - வில்லி:44 69/3
கொய்வரு தார் புய பகைவர் சிரங்கள் எல்லாம் குறை உடலம் கூத்தாட கொய்வேன் என்றான் - வில்லி:45 17/4
கூர் ஆர் முனை வாளி கொள் இ சிலையை குறை என் எதிர் கூறினர் அம் புவி மேல் - வில்லி:45 206/1
குறை அற்ற தன் வில்லை மகவன் குமாரன் குனித்து ஆசுகம் - வில்லி:45 235/1
இற்றை நாள் வஞ்சினத்தின் குறை முடிக்க வேண்டும் எனும் இதயத்தோடும் - வில்லி:46 13/3
மைந்தர் உடல் குறை தழுவி ஆகுலித்து மெலிந்து அரற்றும் மானை கண்டார் - வில்லி:46 243/4

 மேல்
 
  குறைகள் (2)
கோளில் இன்புற குறிப்பன எவற்றினும் குறைகள் அற்றன ஆகி - வில்லி:11 81/2
அற்றன குறைகள் எல்லாம் அவயவம் பொருந்தி மீண்டும் - வில்லி:13 91/1

 மேல்
 
  குறைகின்றதே (1)
கூறிக்கொடுத்தார் அருக்கன் குமரன் வன்மை குறைகின்றதே - வில்லி:45 234/4

 மேல்
 
  குறைந்த (1)
குறைந்த சந்திர கிரணமும் பீலியும் கொன்றை அம் திரு தாரும் - வில்லி:12 85/1

 மேல்
 
  குறைந்தான் (1)
குறை வந்தது தன் விதி வலியால் குறைந்தான் யாவும் கொடுத்து என்பார் - வில்லி:11 224/4

 மேல்
 
  குறைந்திட (1)
அடவியின் வெந்து தன் வால் குறைந்திட விடும் அயில் முக வெம் கணையால் அதன் பருமை கொள் - வில்லி:45 225/3

 மேல்
 
  குறைந்து (2)
நினையும் நெஞ்சினர் பயின்றுழி புல் மணம் நிறைந்து ஒளி குறைந்து ஒல்க - வில்லி:2 11/2
புரை கொள் பாவமே நிறைந்து புண்ணியம் குறைந்து நீள் - வில்லி:11 159/1

 மேல்
 
  குறையவே (1)
குறுகி அவளுடன் உரைசெய்குவள் உறு குறையை உளம் நனி குறையவே
 முறுகு சின அனல் பொழியும் விழியினன் முகன் இல் பகன் எனும் முரணுடை - வில்லி:4 37/2,3

 மேல்
 
  குறையாமல் (1)
அடி படைத்தது படைத்தது இங்கு இவற்றினுக்கு அவயவம் குறையாமல் - வில்லி:11 82/4

 மேல்
 
  குறையாலும் (1)
நின்ற குறையாலும் ஒருவர்க்கொருவர் கல்வியின் நிரம்பினர் வரம்பு இல் நிதியோர் - வில்லி:3 47/4

 மேல்
 
  குறையினால் (1)
குறையினால் என கோக்குலம் கூடி வந்து - வில்லி:1 131/2

 மேல்
 
  குறையும் (2)
பங்கயானனம்-தான் முறைமுறை குறையும் பால்மதி என அழகு அழிந்த - வில்லி:1 102/3
நெஞ்சு அலர் கருணையாளன் நின்ற அ குறையும் சேர்த்தி - வில்லி:2 71/3

 மேல்
 
  குறையை (1)
குறுகி அவளுடன் உரைசெய்குவள் உறு குறையை உளம் நனி குறையவே - வில்லி:4 37/2

 மேல்
 
  குறையோ (1)
குறையோ கண் கண்டது நாளும் குலத்து பிறந்தோர் கூறாரோ - வில்லி:11 237/4

 மேல்
 
  குறைவாய் (1)
குறைவாய் வந்தமை கண்டு கோதண்டம் எதிர் வாங்கி - வில்லி:40 13/2

 மேல்
 
  குறைவு (4)
குறைவு அற இருவர் வேண்டும் குமரர் என்று உன்னி நின்றாள் - வில்லி:2 84/3
குறைவு இல் பொலிவினள் விரத நெறியினள் குழுவு நிதியினள் கொடுமையால் - வில்லி:4 36/3
குலம் மிக உடையர் எழில் மிக உடையர் குறைவு இல் செல்வமும் மிக உடையர் - வில்லி:18 19/1
கூனல் வில் கணைகளும் குறைவு உறாதது ஓர் - வில்லி:41 218/3

 மேல்
 
  குன்ற (6)
குன்ற சிறகர் அரிந்தோன் மகன் கொண்டுபோனான் - வில்லி:7 80/3
கோத்தவன் பின்னும் சொல்வான் குன்ற வில்லவன்-பால் இன்று - வில்லி:12 25/2
கோ ஆனவனும் பல படையும் குன்ற சென்று பொருது இமைப்பில் - வில்லி:17 5/3
குன்று எறிந்தவனை கண்ட குன்ற வில்லியை போல் முந்த - வில்லி:22 130/3
குன்ற மிசை நின்று அனைவரையும் கரத்தால் எழுப்ப குணக்கு எழுந்தான் - வில்லி:37 41/4
குன்ற வில்லவனை ஒக்கும் குமரனும் பகைகள் ஆறும் - வில்லி:41 94/1

 மேல்
 
  குன்றம் (15)
குன்றம் என ஒரு பண்டி அறு சுவை கொண்ட அடிசிலும் நம் குலம் - வில்லி:4 40/3
கோலினால் இருவரும் முனைந்து இரு குன்றம் ஒத்தன தேரினார் - வில்லி:10 136/2
கார் நிற குன்றம் ஒன்றை கனக வான் குன்று ஒன்று ஏந்தி - வில்லி:13 29/3
எ திக்கினும் வெம் பிண குன்றம் எழிலொடு ஓங்க - வில்லி:13 101/2
இந்த வனம்-தனக்கு எமை ஆள் உடையான் குன்றம் ஈர் ஐம்பது யோசனை என்று எடுத்து காட்டி - வில்லி:14 10/2
சிந்தி அரக்கர் சிரங்கள் குன்றம் செய்து - வில்லி:14 120/3
தாள் இரண்டு உடையது ஒரு கரும் குன்றம் சரிப்ப போல் அகண்டமும் சரிப்பான் - வில்லி:15 5/2
படும் பணை குன்றம் ஒன்று வேரோடும் பறித்து அவன் மேல் பட எறிந்தான் - வில்லி:15 13/4
குன்றம் ஆயினும் நீறு எழும் அருகுற குறுகின் - வில்லி:22 51/4
குன்றம் உடைப்பன பைம் பொன் உர கிரி கொண்டு திரிப்பனவால் - வில்லி:27 200/3
கோடு உயர் குன்றம் சூழ்ந்த குலகிரி ஏழும் ஒத்தார் - வில்லி:28 22/4
கொடுத்தனன் பலிக்கு தன்னை குமரன் என்று அறிந்து குன்றம்
 எடுத்தவன் திதி பன்னான்கினிடை உவா இன்று ஆக என்று - வில்லி:28 29/1,2
குமரன் வேலின்-வாய் அனலம் ஊர்தரும் கோடுடை தடம் குன்றம் ஒக்குமால் - வில்லி:31 27/2
குன்றம் நேர் தோளினார் இருவரும் கொக்கரித்து - வில்லி:34 14/3
குன்றம் அன்ன தேர் கடாவி அருகு அணைந்த கொற்றவர் - வில்லி:38 11/2

 மேல்
 
  குன்றமாய் (1)
கொண்டலாய் உதகம் பொழிந்திடும் ஒருகால் குன்றமாய் உயர்ந்திடும் ஒருகால் - வில்லி:42 206/2

 மேல்
 
  குன்றமும் (3)
குன்றமும் கொடிய கானும் கூர் இருள் கங்குல் நீங்கி - வில்லி:5 11/1
கோள் அணி சூழ்வரு குன்றமும் ஒத்தான் - வில்லி:14 53/4
மூது ஆர் அழல் பாலை வனமும் தடம் சாரல் முது குன்றமும்
 சூது ஆடி அழிவுற்று அடைந்தோர்கள் சரிதங்கள் சொன்னோம் இனி - வில்லி:22 2/1,2

 மேல்
 
  குன்றவில்லியொடு (1)
கொய்துகொய்து பல் பவுரி வந்தனன் விறல் குன்றவில்லியொடு ஒப்பான் - வில்லி:42 74/4

 மேல்
 
  குன்றன (1)
குன்றன தோள்கள் குலுங்க நகைத்து ஆங்கு - வில்லி:14 75/2

 மேல்
 
  குன்றா (3)
பன்னு நூல் சிற்பம் குன்றா பல் தொழில் வினைஞர்-தம்மால் - வில்லி:11 26/3
கோ குலத்தில் உயர்ந்த என் காதலன் கோலும் நீதியும் குன்றா எனது உரை - வில்லி:21 14/3
பெண் நீர்மை குன்றா பெரும் திருவின் செங்கமல - வில்லி:27 49/1

 மேல்
 
  குன்றால் (3)
குன்றால் மெய் வகுத்து அனைய வீமன் தன் மேல் கொல் இயல் செய் சல்லியனை குத்தி வீழ்த்தி - வில்லி:5 62/1
குன்றால் அன்று மழை தடுத்த கொற்ற கவிகை கோபாலா - வில்லி:10 30/3
குன்றால் மழையின் குலம் தடுத்தும் குலவும் செல்வ கோபாலா - வில்லி:27 218/2

 மேல்
 
  குன்றி (3)
வரை அரசன் திரு மடந்தை வன முலை மேல் மணி குன்றி வடமும் செம் கை - வில்லி:12 86/1
மருளே கொண்டு குடி வருந்த மனுநூல் குன்றி வழக்கு அழிய - வில்லி:39 41/3
நிற்கும் நல் நிலைமை குன்றி நேமியும் நெறிந்தது அன்றே - வில்லி:41 104/4

 மேல்
 
  குன்றிடை (1)
கோட்டிலே கொலை செய் ஏனமாய் வந்து இ குன்றிடை இன்று புக்கனனால் - வில்லி:12 79/4

 மேல்
 
  குன்றில் (11)
கோடி அம்பரத்திடை எழுந்து உனை கொண்டு போவல் ஓர் குன்றில் என்னவே - வில்லி:4 6/4
களிந்த வெற்பு உதவு நீல மா நதி அடுத்த குன்றில் ஒரு கழி முழை - வில்லி:4 50/1
குன்றில் இள வாடை வரும் பொழுது எல்லாம் மலர்ந்த திரு கொன்றை நாற - வில்லி:7 21/1
ஆதவன் வந்து உதிப்பதன் முன் மற்றை நாளில் அணி நகர் வாழ் சனம் அனைத்தும் அந்த குன்றில்
 மாதவனது ஏவலினால் மழை காலத்து வாசவற்கு விழா அயர்வான் வந்த காலை - வில்லி:7 54/1,2
உருகிய பனி வான் குன்றில் ஒண் பனி கடவுள் வந்து - வில்லி:12 36/3
குல பாவையுடன் கயிலை குன்றில் வாழ் விற்குன்றுடையோன் திருக்கோலம் குறிப்பால் உன்னி - வில்லி:12 40/3
கோவிந்தன் எடுத்த குன்றில் கொண்டலின் குழாத்தின் சூழ்ந்தார் - வில்லி:14 95/4
நிரந்தரம் அருவி வீழும் நிறம் திகழ் உதய குன்றில்
 பரந்து எழும் அருக்கன் சூழ்ந்த படர் இருள் கங்குல் கண்டு - வில்லி:27 181/2,3
விட்ட படங்கு இயல் பாடிவீடு அணைந்தார் வெயிலோனும் மேல்பால் குன்றில்
 கிட்ட அவன் வடிவமும் இ குருதியினால் சிவந்தது என கிளர்ந்தது அம்மா - வில்லி:29 73/3,4
சிங்கம் குன்றில் செல்வது போல சிலையோடும் - வில்லி:32 34/3
மல் புய குன்றில் ஒன்று வாளுடன் வீழ்ந்த பின்னும் - வில்லி:41 166/1

 மேல்
 
  குன்றின் (5)
கொலை வெம் சிங்க குருளை பொலம் குன்றின் புறத்து குதிப்பது போல் - வில்லி:3 86/3
கொண்டாடி இளம் பூவை குழாம் தலை சாய்த்து உளம் உருகும் குன்றின் ஆங்கண் - வில்லி:7 28/3
துன்னி இருவரும் ஒருப்பட்டு இருந்த காலை சுபத்திரை அ தடம் குன்றின் சூழல் ஓர்சார் - வில்லி:7 56/1
குன்றின் அருவிகள் போல் மத தாரைகள் கொண்ட கட தட வாரண மா மிசை - வில்லி:45 65/1
சோதி மத்தக வெம் குன்றின் தழை செவி துளங்கு காற்றால் - வில்லி:45 115/2

 மேல்
 
  குன்றினது (1)
குன்றினது உயர்ச்சி அந்த குன்றினுக்கு அறிய உண்டோ - வில்லி:12 23/4

 மேல்
 
  குன்றினுக்கு (1)
குன்றினது உயர்ச்சி அந்த குன்றினுக்கு அறிய உண்டோ - வில்லி:12 23/4

 மேல்
 
  குன்றினும் (2)
குன்றினும் தன் பேர் எழுதினோன் அவன்-தன் கொற்றம் யார் கூறுதற்கு உரியார் - வில்லி:19 21/4
குன்றினும் வலிய தோளான் முனிவனை தழுவிக்கொண்டான் - வில்லி:41 150/4

 மேல்
 
  குன்றினை (1)
விட்ட குன்றினை தன் மேல் படாவண்ணம் விசும்பிடை பொடிபட கதையால் - வில்லி:15 14/1

 மேல்
 
  குன்றினையும் (2)
அன்றி இரு பூ தலமும் இரு தட்டாக அகத்தியன் வாழ் குன்றினையும் அணி முக்கோண - வில்லி:7 46/3
குன்றினையும் சீர்தூக்கி நிறுப்பதாக கோகனதன் அமைத்த துலைக்கோலும் போலும் - வில்லி:7 46/4

 மேல்
 
  குன்று (43)
குன்று என குவிந்து இலங்கு கொற்ற வாகு வீரனே - வில்லி:3 81/3
இடி படுத்து எழுந்து எழிலி மின்னுமாறு என்ன நீடு குன்று எதிர் ஒலிக்கவே - வில்லி:4 9/1
வளர்ந்த திண் கரும் குன்று காந்தளை மலர்வது என்னவே வானகம் பட - வில்லி:4 14/1
குன்று கொண்டு அமைந்த தோள்கள் எம்முடன் நீர் குறித்து அமர் புரியும் என்று உரையா - வில்லி:10 20/4
குன்று இசைத்த கச ரத துரங்கம பதாதி சூழ இறைகொள்ளவும் - வில்லி:10 54/1
குன்று போல் உயர் வாழ் மனை கொடும் தழல் கொளுத்தி வன் கொலை சூழ்ந்தான் - வில்லி:11 69/2
குன்று உறை கட கரி குழாங்கள் சேனையின் - வில்லி:11 98/1
கல் மன நெடும் குன்று அன்னான் கருதி அ கணத்தே மீள - வில்லி:11 272/3
பத்தியோடு அம்மை-தன்னை பயந்த குன்று என்று போற்றி - வில்லி:12 31/2
குன்று இரண்டு எடுப்பது ஓர் கொடி மருங்குலார் - வில்லி:12 51/3
கூறுபட்டு உமையோடு ஒரு வடிவானோன் குன்று சூழ் அறை பொறை அனைத்தும் - வில்லி:12 58/3
குன்று இது தடம் கண் ஆயிரம் உடையோன் கூறிய கூற்றினை தேறி - வில்லி:12 66/2
கார் நிற குன்றம் ஒன்றை கனக வான் குன்று ஒன்று ஏந்தி - வில்லி:13 29/3
அஞ்சன குன்று அன்னான் மேல் எறிந்து உடன் ஆர்த்த காலை - வில்லி:13 86/4
தனித மேகம் அன்ன தேரும் ஒன்று தா இல் குன்று போல் - வில்லி:13 130/1
குன்றொடு குன்று அமர் கூடுவதே போல் - வில்லி:14 77/1
குரக்கு நாயகன் முன் விரலினால் தெறித்த குன்று என சிந்தி வீழ்ந்திடவே - வில்லி:15 19/4
குன்று என பொலிந்து எழுந்தது முனிவனும் கூசி மெய் குலைந்திட்டான் - வில்லி:16 15/4
எக்கணும் காணான் ஆகி என்று தோய் குன்று ஒன்று ஏறி - வில்லி:16 23/2
குன்று எறிந்தவனை கண்ட குன்ற வில்லியை போல் முந்த - வில்லி:22 130/3
குன்று பூசியது அனைய பொன் தடம் புய குருகுல வய வேந்தன் - வில்லி:24 13/2
குன்று எனும்படி குருகுல நாயகன் கோயில் - வில்லி:27 66/4
குன்று இசைக்கும் வண் கோபுர நீள் நகர் குறுகி - வில்லி:27 67/2
குன்று போல் புய காவலர் கொடும் துடி கறங்க - வில்லி:27 94/3
குன்று சிலை கொண்டவன் அளித்த சிலை கொள்ளான் - வில்லி:29 66/2
இந்திரனால் சிறகு இழந்த குன்று போல் - வில்லி:30 21/3
துற்ற குன்று என ஒன்றுபட்டு எழ சொரியும் மூளை ஆறு அருவி ஒக்குமே - வில்லி:31 26/4
குத்துவர் திரிப்பர் இரு குன்று அனைய தோள் கொண்டு - வில்லி:37 18/1
கொலை படாமல் ஏவர் போவர் குன்று எடுத்த கோவலா - வில்லி:38 9/4
குன்று அன குவவு தோளார் வெம் களம் குறுகினாரே - வில்லி:39 3/4
மால் வந்த கை குன்று அனையானை முன் வந்து சூழ்ந்தார் - வில்லி:41 82/4
குன்று என்று தடுமாறி பின்னையும் போய் தனது தடம் குன்று சேர்ந்தான் - வில்லி:41 145/4
குன்று என்று தடுமாறி பின்னையும் போய் தனது தடம் குன்று சேர்ந்தான் - வில்லி:41 145/4
குன்று குன்றொடு உற்று என கொடி கொள் தேர் குலுங்கவே - வில்லி:42 12/4
குன்று பட்டன பட்டன நவ கதி குரகத குலம் யாவும் - வில்லி:42 47/3
குன்று போல் நெடும் தேரும் நுண் துகள் பட குலைந்து வென் கொடுத்து ஓட - வில்லி:42 131/2
நிசையினும் பொருதும் என்று தெவ்வர் முனை நேர் நடந்தனன் நெருங்கு குன்று
 அசையினும் புடவி அசையினும் சமரில் அசைவு இலாத தனி ஆண்மையான் - வில்லி:42 183/3,4
குன்று கொண்டு அடர்த்த மாயன் கூறவும் மறுத்து கூற - வில்லி:43 23/2
குன்றுடன் குன்று அமர் குறிக்குமாறு போல் - வில்லி:45 124/3
குன்று எங்கும் இளம் சாயல் மயில்கள் ஆடும் குரு நாடன் திரு தேவி குந்திதேவி - வில்லி:45 257/4
குன்று போல் நிறம் பவள வான் குன்று என குருதியின் சிவப்பு ஏற - வில்லி:46 47/2
குன்று போல் நிறம் பவள வான் குன்று என குருதியின் சிவப்பு ஏற - வில்லி:46 47/2
குன்று இடமும் கடல் இடமும் குறித்த நதிகளின் இடமும் - வில்லி:46 149/2

 மேல்
 
  குன்று-தான் (1)
கொன்றுகொன்று சூழ்வர குவித்தனன் மத குன்று-தான் என நின்றான் - வில்லி:42 72/4

 மேல்
 
  குன்று-தொறும் (2)
குன்று-தொறும் குன்று-தொறும் இருந்த வேட குழாம் அனைத்தும் நீறுபட கொன்றாய் என்பர் - வில்லி:12 98/3
குன்று-தொறும் குன்று-தொறும் இருந்த வேட குழாம் அனைத்தும் நீறுபட கொன்றாய் என்பர் - வில்லி:12 98/3

 மேல்
 
  குன்றுக்கு (1)
ஆயிடை அத்த குன்றுக்கு ஆதபன் அணியன் ஆக - வில்லி:22 128/1

 மேல்
 
  குன்றுடன் (2)
குன்றுடன் ஒன்று புயம் குலுங்க நக்கு - வில்லி:14 109/2
குன்றுடன் குன்று அமர் குறிக்குமாறு போல் - வில்லி:45 124/3

 மேல்
 
  குன்றுடை (1)
குன்றுடை புனிதன் பாதம் குறிப்புறு மனத்தன் ஆகி - வில்லி:12 73/2

 மேல்
 
  குன்றும் (2)
குன்றும் நதியும் மரனும் பைம் கொடியும் ஆகி - வில்லி:5 78/1
ஓதில் ஆண்மை குன்றும் என்று உருத்து எழுந்து மாய நின் - வில்லி:11 170/3

 மேல்
 
  குன்றே (4)
குன்றே அனையான் கொடும் போர் வஞ்சினங்கள் கூறி - வில்லி:13 111/2
பொன் அம் குன்றே இவன் சிலையும் இவனே காணும் புராரி என - வில்லி:31 11/2
குன்றே கவித்த குடை கோவலன் கூறினானே - வில்லி:36 38/4
குன்றே நிகர்ப்ப திருமாலொடும் கூடி நிற்பான் - வில்லி:45 71/2

 மேல்
 
  குன்றை (1)
அன்று என்று மனம் மருளுற்று அபிமன் அடு தலை குன்றை அடுத்து மேலை - வில்லி:41 145/3

 மேல்
 
  குன்றொடு (3)
குன்றொடு குன்று அமர் கூடுவதே போல் - வில்லி:14 77/1
கடைந்த குன்றொடு ஒத்த தேர் கடாவி வந்து முனிவனோடு - வில்லி:30 11/3
குன்று குன்றொடு உற்று என கொடி கொள் தேர் குலுங்கவே - வில்லி:42 12/4

 மேல்
 
  குனி (25)
வெம் குனி வரி வில் வாகை விசயனும் பிறந்தான் வென்றி - வில்லி:2 82/3
கோதமன் மகன்_மகன் குனி வில் ஆதியாம் - வில்லி:3 28/1
குனி வில் வலியால் அமரும் கோடி என்று கொடுத்தான் - வில்லி:3 46/3
கூறிய சொல் கொண்டு அறிந்து வேடன் மீண்டும் குருகுலத்தோர் ஐவருளும் குனி வில் கற்று - வில்லி:12 97/1
கோது இலாத குனி சிலை வீரற்கு - வில்லி:13 40/2
குருகுலத்தில் குனி சிலை வீரற்கு - வில்லி:13 45/2
குனி செயும் சிலை என்று கொதித்திட்டார் - வில்லி:13 49/4
குனி தவர் கொண்டு முன் நும் குலம் கரிசு அறுத்த வீரன் - வில்லி:14 94/3
குறித்த சங்கு ஒலி சிங்க நாதத்து ஒலி குனி வில் - வில்லி:22 62/1
கூறு போர் நாணியோடு குனி சிலை துணிய பின்னர் - வில்லி:22 93/3
காதி ஆடு அமர் புரியும் மேதினி காவலன் குனி கார்முகம் - வில்லி:29 44/3
சரம் நின்ற குனி சாப விசயன்-தனை கொண்டு சங்கம் குறித்து - வில்லி:33 5/3
வீரம் புனை வீமன் குனி வில்லோடு எதிர் நிற்க - வில்லி:33 13/2
வந்து வெம் குனி சிலை வாளியின் தகையவே - வில்லி:39 24/4
கொடி தலை மான் தடம் தேரான் குனி சிலையின் குரு வந்தான் - வில்லி:40 9/4
குனி சிலை கை அபிமன் வெம் கணைக்கு வென் கொடுக்கவே - வில்லி:40 44/2
கோலொடு கோல் முனை அற்று விழ தொடு குனி சிலை நாண் அழிய - வில்லி:41 13/2
குனி சிலையின் நாளை உயிர் கோறல் புரியேனேல் - வில்லி:41 184/2
துரக்கும் வெம் குனி சிலை துரோணன்-தன்னொடும் - வில்லி:41 246/2
உரம் கொள் ஆயிரம் பொலங்கிரி அனையன ஓர் ஒரு குனி வில் செம் - வில்லி:42 39/1
குனி நாணுடை வரி விற்படை விசயற்கு எதிர் குறுகி - வில்லி:42 60/1
அல்லி அம்புயம் அனைய கண்ணினன் அனுசனும் குனி வில் - வில்லி:44 39/1
குனி சங்கு தாரை வயிர்கள் முதலிய குணில் கொண்டு சாடு பறைகள் முதலிய - வில்லி:44 72/3
குசையுடை புரவி தேரும் குனி வரும் சிலையும் கொண்டு - வில்லி:45 104/3
நேர் இலா வலவன் நெற்றி துளை பட்டு உருவ நீடு நாணொடு பிடித்த குனி வில் துணிய - வில்லி:46 71/3

 மேல்
 
  குனிக்க (1)
கோடு மன்னு வில் அருச்சுனற்கு எதிர் எவர் குனிக்க வல்லவர் என்று - வில்லி:24 16/3

 மேல்
 
  குனிக்கவே (1)
குருவொடு உற்று அடர்ந்து குந்திபோசன் வில் குனிக்கவே
 வரு சமத்து மத்திரன் தன் மருகனோடு முடுகினான் - வில்லி:43 8/1,2

 மேல்
 
  குனிகொண்டதே (1)
மோதி அம்பு தெரிந்தனன் வன் திறல் மூரி வெம் சிலையும் குனிகொண்டதே - வில்லி:42 122/4

 மேல்
 
  குனித்த (8)
கரிந்த பாதவம் போல் நின்ற அ பொழுதில் கால் பொர குனித்த கார்முகமும் - வில்லி:1 88/2
முந்துற இருவர் வில்லும் முரண் பட குனித்த போரின் - வில்லி:22 94/3
கூறு தேர் உதிட்டிரன் குனித்த விற்கு உடைந்து பல் - வில்லி:40 43/3
குனித்த வில் நிமிராவண்ணம் கொடும் சமர் கொன்றிலேமேல் - வில்லி:41 93/3
குனித்த சாபமும் தொடுத்த சாயகங்களும் குலவு மால் வரை தோளும் - வில்லி:42 134/1
ஓச்சினால் ஒடியுண்டும் குனித்த வில் கால் உதையினால் உதையுண்டும் நெடு நாண் ஓசை - வில்லி:43 40/2
காயும் வெம் கனல் கண்ணினன் செவி உற கார்முகம் குனித்த செம் கரத்தான் - வில்லி:46 21/3
மீளிகள் இருவரும் குனித்த வில் உமிழ் - வில்லி:46 61/2

 மேல்
 
  குனித்தது (1)
கொதித்தான் அரசன் என வரி வில் குனித்தார் இளைஞர் குனித்தது கண்டு - வில்லி:40 78/1

 மேல்
 
  குனித்தன (1)
திகழ் விசயத்தொடு சிலைகள் குனித்தன சிலசில கைத்தலமே - வில்லி:27 201/4

 மேல்
 
  குனித்தனன் (1)
கோறல் எம்பி-தன் கடன் என வரி சிலை குனித்தனன் கொடி தேரோன் - வில்லி:42 136/4

 மேல்
 
  குனித்தார் (3)
சொல்லி ஒருவர்க்கொருவர் தொடு சிலை குனித்தார் - வில்லி:29 50/4
கொதித்தான் அரசன் என வரி வில் குனித்தார் இளைஞர் குனித்தது கண்டு - வில்லி:40 78/1
இருவரும் தமது இரு சிலை எதிரெதிர் குனித்தார்
 இருவரும் கொடும் பகழிகள் முறைமுறை எய்தார் - வில்லி:42 107/1,2

 மேல்
 
  குனித்தான் (1)
நின்றவனும் வேறு ஒரு நெடும் சிலை குனித்தான் - வில்லி:29 66/4

 மேல்
 
  குனித்து (13)
வெம் சிலை குனித்து ஓர் அம்பு யான் விடின் வெகுண்ட வேந்தர் - வில்லி:11 19/1
மைந்துடன் குனித்து வாளி வாயு வேகமுடன் விடுத்து - வில்லி:13 129/3
கோ மச்ச வள நாடனும் கொற்ற வரி வில் குனித்து ஐந்து செம் - வில்லி:22 14/2
தவர் உடன் குனித்து அநேக சாயகம் தொடுத்த காலை - வில்லி:22 98/2
வாள் அபிமன் வெற்றி வரி வார் சிலை குனித்து வய வாளிகள் தொடுத்து வரவே - வில்லி:30 25/4
குறியினொடு வெம் சிலை குனித்து அருகு நின்றான் - வில்லி:37 23/2
வில் குனித்து இரவி_மைந்தன் விடும்விடும் கணைகள் பட்டு - வில்லி:41 104/1
முன் குனித்து எய்த வில்லும் முரிந்தது மூரி தேரும் - வில்லி:41 104/3
கனன்று எழுந்த சேனையோடு வந்து கார்முகம் குனித்து
 இனம் கொள் வாளி ஏவினான் எதிர்ந்த போரில் ஈறு இலான் - வில்லி:42 28/3,4
விழுந்த வாளி கண்டு பின்னும் விசயன் மூரி வில் குனித்து
 அழுந்த வாளி ஒன்று பத்து நூறு வன்பொடு அடைசினான் - வில்லி:42 30/1,2
முகம் செறி வரி சிலை கால் பொர குனித்து வன்பொடு தொட்ட - வில்லி:42 41/3
விடம் கொள் சாயக வில்லி சென்று தன் வில் குனித்து அடு போர் - வில்லி:44 36/2
குறை அற்ற தன் வில்லை மகவன் குமாரன் குனித்து ஆசுகம் - வில்லி:45 235/1

 மேல்
 
  குனித்தே (1)
பிதிர் படும்படி தொடுத்தனன் தொடி தட கையினில் பிடித்த வில் குனித்தே - வில்லி:46 22/4

 மேல்
 
  குனிதந்து (1)
சாபமும் குனிதந்து எதிர் உந்தினர் தாரை வெம் பரி தங்கு இரதங்களும் - வில்லி:42 128/2

 மேல்
 
  குனிதரும் (1)
குனிதரும் கடுப்பின் மிக்க கொடிய வில்லும் ஒன்று மேல் - வில்லி:13 130/2

 மேல்
 
  குனிந்து (2)
தண்டு தாள் என குனிந்து உடல் அலமர தாள் இணை தளர்ந்து தள்ளாட - வில்லி:27 235/1
காதி வெம் கொடும் பகழி ஏவு திண் சிகண்டி தலை காணலும் குனிந்து நகையா - வில்லி:38 31/1

 மேல்
 
  குனிப்பும் (1)
கைத்தலம் மறந்தது இல்லை வில் குனிப்பும் கடும் கணை தொடுத்திடும் கணக்கும் - வில்லி:45 236/4

 மேல்
 
  குனியா (2)
மன்னும் சிலை குனியா முனை வடி வாளொடு கையும் - வில்லி:41 112/3
தார் ஆர் புய வென்றி உதிட்டிரனை தலை கொய்வன் என தனுவும் குனியா
 வாரா முன் விலக்கி அருச்சுனனை வருக என்று தழீஇ மதுசூதனனே - வில்லி:45 206/3,4

 மேல்
 
  குனியாது (1)
போல விளங்கினன் ஆதலின் என் தனுவும் குனியாது சரங்கள் செலா - வில்லி:45 204/2

 மேல்
 
  குனிவித்திலர் (1)
சரம் அங்கு அவை வேறு தொடுத்திலர் கை தனுவும் குனிவித்திலர் தார் முடியோர் - வில்லி:45 219/4

 மேல்
 
  குனிவித்து (1)
உரம் மிக்க தனது சிலை குனிவித்து மதியின் வகிர் உவமிக்கும் அடு பகழியால் - வில்லி:40 60/1

 மேல்
 
  குனிவு (1)
புருவ வில் குனிவு எழ உயிர்ப்பொடு புகை எழ துகிர் புரையும் வாய் - வில்லி:28 44/1

 மேல்