<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

ல - முதல் சொற்கள்
லக்கும 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
    லக்கும (1)
பின் ஒரு பிறப்பின் யாமே இராம லக்கும பேர் பெற்றோம் - வில்லி:29 7/1