<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

லோ - முதல் சொற்கள்
லோகமும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
    லோகமும் (1)
ஏனை லோகமும் எங்கும் நடுங்கவே - வில்லி:13 52/4