<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

ப - முதல் சொற்கள்
பக்கம் 6
பக்கமும் 4
பக்கமுமே 1
பக்கு 1
பக்குவம்-தன்னில் 1
பக்வம் 1
பகட்டில் 1
பகட்டின் 1
பகட்டு 1
பகட்டுடனே 1
பகடு 6
பகடுகள் 1
பகடும் 2
பகதத்தர்கள் 1
பகதத்தராசன் 1
பகதத்தன் 15
பகதத்தனாலும் 1
பகதத்தனும் 3
பகதத்தனொடு 2
பகதத்தனோடு 1
பகர் 4
பகர்கலாது 1
பகர்தர 1
பகர்தி 1
பகர்ந்த 2
பகர்ந்ததும் 1
பகர்ந்ததே 1
பகர்ந்தனர் 1
பகர்ந்தனன் 2
பகர்ந்தனை 1
பகர்ந்தான் 2
பகர்ந்திட்டான் 1
பகர்ந்து 4
பகர்ந்தே 1
பகர்வாம் 1
பகர்வாள் 2
பகர்வான் 3
பகர்வுற்றானே 1
பகர 1
பகரல் 1
பகரலுற்றான் 1
பகரில் 1
பகரும் 4
பகருவான் 1
பகல் 49
பகலவன் 3
பகலவன்-தன் 3
பகலிடை 1
பகலில் 5
பகலிலே 1
பகலின் 2
பகலின்_பதி 1
பகலின்படியே 1
பகலினும் 1
பகலுக்கு 1
பகலுடன் 1
பகலும் 4
பகலுமே 1
பகலே 5
பகலை 1
பகலையும் 1
பகலோன் 3
பகலோனும் 1
பகவன் 2
பகவனது 1
பகவான் 2
பகழி 54
பகழி-தன்னால் 1
பகழி-தான் 1
பகழிக்கு 4
பகழிகள் 3
பகழிகளாய் 1
பகழிகளால் 1
பகழிகளை 1
பகழியால் 6
பகழியின் 2
பகழியினால் 1
பகழியும் 1
பகழியே 2
பகழியை 1
பகழியோடும் 1
பகன் 6
பகனும் 1
பகனை 1
பகிர் 2
பகிர்ந்தன 1
பகிர்ந்து 1
பகிர்வு 1
பகிரண்டம் 1
பகிரண்டமும் 1
பகிரதன் 1
பகிரதனே 1
பகிரதி 1
பகிரதி_மைந்தன் 1
பகிராமல் 1
பகீரதி 9
பகு 7
பகுத்த 1
பகுதியால் 1
பகுவாய் 1
பகை 48
பகை-தன்னை 1
பகை-தனக்கும் 1
பகைக்கவே 1
பகைக்கின் 1
பகைக்கும் 1
பகைகள் 1
பகைஞரேனும் 1
பகைஞரை 1
பகைத்த 2
பகைத்தனர் 1
பகைத்தால் 1
பகைத்து 1
பகைத்தோர் 1
பகைப்ப 1
பகையாம் 1
பகையாய் 1
பகையாளர்கள் 1
பகையான 2
பகையின் 1
பகையும் 2
பகையை 7
பகைவர் 5
பகைவர்களில் 1
பகைவராய் 1
பகைவரை 3
பகைவற்கு 1
பகைவன் 8
பகைவன்-தன்னை 1
பகைவனது 1
பகைவனை 2
பங்க 1
பங்கசாத 1
பங்கப்பட்ட 1
பங்கம் 5
பங்கய 18
பங்கயங்களும் 1
பங்கயத்தால் 1
பங்கயத்தின் 1
பங்கயம் 10
பங்கயாசன 1
பங்கயாசனன் 1
பங்கயானனம்-தான் 1
பங்களம் 1
பங்கன் 2
பங்கனை 1
பங்காளன்-தன்னை 1
பங்கு 4
பங்குனன் 4
பங்குனி 1
பங்கேருகத்தோன் 1
பங்கை 1
பங்கோனுக்கு 1
பச்சளை 1
பச்சிளம் 4
பச்சென்ற 1
பச்செனும் 1
பச்சை 14
பச்சை_கொடி 1
பச்சை_மயில் 1
பசி 11
பசிக்கு 1
பசியால் 1
பசியுடன் 1
பசியும் 1
பசியொடும் 1
பசு 3
பசுத்தோல் 1
பசுபதி 2
பசுபதியிடை 1
பசுபதியை 1
பசுபாலனும் 1
பசும் 20
பசுவின் 1
பசை 1
பஞ்ச 9
பஞ்சகம் 1
பஞ்சரத்திடை 1
பஞ்சரத்தொடும் 1
பஞ்சவர் 6
பஞ்சவர்க்காக 1
பஞ்சவர்க்காகவே 1
பஞ்சவர்கள் 1
பஞ்சவர்களொடு 1
பஞ்சவரின் 1
பஞ்சவன் 3
பஞ்சானனம் 1
பஞ்சி 1
பஞ்சின் 1
பஞ்சு 1
பட்ட 42
பட்டதாதலின் 1
பட்டது 12
பட்டது-கொல் 1
பட்டதும் 1
பட்டதே 1
பட்டதை 1
பட்டபட்ட 2
பட்டபோது 1
பட்டம் 4
பட்டமும் 1
பட்டமை 1
பட்டவர் 3
பட்டவர்க்கு 1
பட்டவர்த்தன 2
பட்டவர்த்தனர் 3
பட்டவர்த்தனர்கள் 1
பட்டவர்த்தனரில் 1
பட்டவர்த்தனரும் 2
பட்டவரை 1
பட்டவால் 1
பட்டன 12
பட்டனர் 5
பட்டனரே 1
பட்டனவே 3
பட்டனன் 5
பட்டாங்கு 1
பட்டாயாகில் 1
பட்டார் 6
பட்டாரே 1
பட்டால் 3
பட்டாலும் 1
பட்டாள் 3
பட்டான் 10
பட்டானாக 1
பட்டானாகில் 1
பட்டிட 2
பட்டிடவும் 1
பட்டிடும் 1
பட்டிடுமாறு 1
பட்டில 1
பட்டிலன் 1
பட்டின் 1
பட்டு 29
பட்டுப்படாத 1
பட்டுழி 1
பட்டொழிந்தனர் 1
பட 79
படங்கள் 1
படங்களும் 1
படங்கு 2
படப்பட 14
படப்பை 1
படம் 1
படம்-அது 1
படர் 9
படர்கை 1
படர்தல் 1
படர்ந்த 1
படர்ந்து 2
படர்வது 1
படர 1
படரால் 1
படருமா 1
படலங்கள் 1
படலம் 1
படலமும் 1
படலும் 2
படவே 2
படா 4
படாத 4
படாதது 1
படாதவர் 3
படாதவர்கள் 1
படாதன 2
படாதார் 2
படாது 6
படாதெனின் 1
படாதோ 4
படாம் 1
படாமது 1
படாமல் 7
படாமை 1
படாவகை 1
படாவண்ணம் 1
படான் 1
படி 21
படி-கண் 1
படி-தொறும் 1
படிகிற்பார் 1
படிஞ்ச 1
படிதல் 1
படிந்தான் 2
படிந்து 7
படிந்தும் 1
படிந்தே 1
படிய 2
படியது 1
படியவர் 1
படியாக 1
படியில் 2
படியினது 1
படியினால் 3
படியினில் 1
படியுடை 1
படியும் 9
படியே 2
படிவ 2
படிவதற்காக 1
படிவம் 1
படிவமாம் 1
படிவன 2
படிவாய் 1
படிவார் 1
படிவான் 2
படிவுற்று 2
படு 48
படுக்குமாறு 1
படுக 2
படுகளம் 1
படுத்த 4
படுத்தது 2
படுத்தல் 1
படுத்தலின் 1
படுத்தனர் 1
படுத்தனை 1
படுத்தாய் 1
படுத்தான் 2
படுத்தானே 1
படுத்தி 7
படுத்திடு 1
படுத்திலையால் 1
படுத்தினன் 7
படுத்தினார் 1
படுத்தினானே 1
படுத்து 4
படுத்துதலின் 1
படுத்தும் 1
படுதல் 5
படுதலும் 3
படுப்பான் 1
படும் 23
படும்படி 2
படும்படும் 1
படுமே 1
படுமோ 1
படுவதன் 2
படுவது 1
படுவித்த 2
படை 168
படை-கண் 1
படை-தம்மொடும் 1
படை-தன்னை 1
படைக்கல 1
படைக்கலங்கள் 1
படைக்கலங்களும் 1
படைக்கலம் 2
படைக்கலன் 2
படைக்கு 5
படைக்கும் 1
படைகட்கு 1
படைகள் 17
படைகளால் 3
படைகளில் 2
படைகளின் 3
படைகளினும் 1
படைகளும் 8
படைகளை 1
படைகளொடு 1
படைகளோடும் 2
படைகொடு 3
படைகொண்டு 1
படைஞர் 2
படைஞரார் 1
படைஞரில் 1
படைஞரும் 3
படைஞரே 1
படைஞரோடு 1
படைஞரோடும் 1
படைத்த 23
படைத்தது 2
படைத்தலைவன் 2
படைத்தலைவனை 1
படைத்தவர் 1
படைத்தவனும் 1
படைத்தனை 1
படைத்தான் 1
படைத்திட்டானே 1
படைத்திலேன் 1
படைத்து 2
படைத்தோன் 2
படைத்தோன்-தனை 1
படைப்படு 1
படைப்பினில் 1
படைப்பினின் 1
படைமை 1
படையர் 1
படையாம் 1
படையாய் 1
படையால் 9
படையானை 1
படையின் 3
படையினன் 1
படையினால் 1
படையினானை 1
படையினும் 1
படையுடன் 6
படையுடை 5
படையும் 31
படையை 4
படையொடு 1
படையொடும் 3
படையோடு 7
படையோர் 1
படையோன் 5
படைவீடு 1
பண் 13
பண்டமுடன் 1
பண்டமே 1
பண்டி 3
பண்டிதன் 5
பண்டிதன்-தனை 1
பண்டிதனும் 1
பண்டியில் 2
பண்டியும் 1
பண்டு 11
பண்டும் 1
பண்டே 1
பண்டையின் 3
பண்ண 1
பண்ணி 2
பண்ணிய 2
பண்ணினான் 1
பண்ணுக்கு 2
பண்ணுடை 3
பண்ணும் 1
பண்ணுவித்தனை 1
பண்ணை 1
பண்பால் 1
பண்பினால் 1
பண்பினாளை 1
பண்பினோடு 1
பண்பு 3
பண்புடன் 1
பண்புடை 2
பண்புற 3
பண்பை 1
பண 2
பணம் 1
பணா 1
பணி 33
பணி_வேந்தன் 1
பணிக்கவே 1
பணிகள் 3
பணிகளும் 1
பணிகளே 1
பணிகளை 1
பணித்த 3
பணித்ததன் 1
பணித்தமை 1
பணித்தருள் 2
பணித்தருள 1
பணித்தலும் 2
பணித்தனை 1
பணித்தான் 1
பணித்திட்டானே 2
பணித்து 2
பணிந்த 4
பணிந்தன 1
பணிந்தனரே 3
பணிந்தார் 1
பணிந்தான் 4
பணிந்திடவும் 1
பணிந்து 44
பணிப்ப 1
பணிப்புறு 1
பணிமாற 1
பணியா 1
பணியார்-தாமும் 1
பணியால் 5
பணியின் 2
பணியுடை 1
பணியும் 1
பணில 1
பணிலம் 3
பணிவாள் 1
பணிவு 1
பணிவும் 2
பணிவுற்று 1
பணிவுறு 1
பணிவுறும் 1
பணை 34
பணைக்கும் 1
பணைகள் 2
பணைகளும் 1
பணைகளொடு 1
பணைத்த 3
பணைத்து 1
பணையாலும் 1
பணையின் 1
பணையினானும் 1
பணையுடை 1
பத்தா 1
பத்தாம் 1
பத்தி 7
பத்திக்கு 1
பத்திப்பட 1
பத்திபட 1
பத்தியால் 1
பத்தியின் 2
பத்தியினால் 1
பத்தியொடு 2
பத்தியோடு 1
பத்திர 1
பத்திரமும் 1
பத்தினால் 1
பத்தினியும் 1
பத்து 15
பத்து_நூறு 2
பத்துடை 1
பத்தும் 1
பத்தே 1
பத்தொடு 3
பத 11
பதங்கம் 1
பதங்கள் 3
பதங்களில் 1
பதங்களே 1
பதத்திடை 1
பதத்தில் 1
பதத்தினது 1
பதத்தினால் 2
பதத்தினிடை 1
பதத்தினும் 1
பதத்து 2
பதத்தொடு 1
பதம் 52
பதயுக 1
பதயுகங்கள் 1
பதயுகத்தாலும் 1
பதயுகம் 2
பதற 2
பதாகன் 2
பதாகனை 1
பதாகினி 6
பதாகினிக்கு 1
பதாகினியொடு 1
பதாகை 20
பதாகையன் 1
பதாகையாய் 1
பதாகையான் 1
பதாகையானிடை 1
பதாகையானை 2
பதாகையானொடு 1
பதாகையில் 1
பதாகையை 1
பதாதி 16
பதாதிகள் 2
பதாதிகளும் 1
பதாதியாய் 1
பதாதியுடன் 1
பதாதியும் 1
பதாதியொடு 1
பதாதியோடு 5
பதாதியோடும் 1
பதி 64
பதி-தன்னினும் 1
பதி-தனில் 1
பதி-தொறும் 2
பதி-தோறும் 1
பதிக்கு 2
பதிகள் 6
பதிகளும் 1
பதிகளே 1
பதிட்டிதம் 1
பதித்து 1
பதிப்புறன் 1
பதியாம் 3
பதியாய் 1
பதியாய 1
பதியான 2
பதியில் 7
பதியிலே 1
பதியின் 3
பதியினால் 1
பதியீர் 1
பதியுடன் 1
பதியும் 3
பதியே 1
பதியை 4
பதியொடும் 1
பதியோடு 1
பதிற்றிரண்டு 1
பதிற்று 2
பதின்மடங்கா 1
பதின்மடங்கு 7
பதின்மர் 2
பதினாயிரம் 5
பதினாயிரர் 2
பதினாயிரவர் 1
பதினாயிரவரும் 1
பதினாறாயிரம் 1
பதினெட்டாம் 1
பதினெண் 4
பதினொரு 1
பதினொன்று 1
பதினோர் 1
பதும 2
பதுமம் 2
பதுமாசனன்-தனக்கும் 1
பதுமினி 1
பதைக்க 2
பதைக்கவே 1
பதைத்தனர் 1
பதைத்தனன் 1
பதைத்து 6
பதைப்ப 1
பதையாநிற்பர் 1
பந்தம் 3
பந்தமது 1
பந்தர் 5
பந்தரில் 1
பந்தரின் 1
பந்தனை 3
பந்தி 6
பந்து 1
பப்பரம் 1
பப்பரர் 3
பப்பரரே 1
பப்பரவர்-தம்மை 1
பப்பாதி 1
பப்புருவாகனன் 1
பம்பரம் 2
பம்பி 6
பம்பிய 2
பம்பின 1
பம்பு 1
பமர 1
பயக்கும் 1
பயத்தால் 1
பயத்து 1
பயத்தொடு 1
பயந்த 30
பயந்தருள் 1
பயந்தவள் 1
பயந்தனர் 1
பயந்தனள் 5
பயந்தார் 1
பயந்தாள் 4
பயந்தாளே 1
பயந்திலேனெனில் 1
பயந்து 1
பயந்தோர் 2
பயந்தோரும் 1
பயந்தோரே 1
பயந்தோன் 5
பயந்தோன்-தன்னினும் 1
பயந்தோன்-தனது 1
பயப்பட்டாயோ 1
பயப்பட 1
பயப்போன் 1
பயம் 4
பயவாதவர் 1
பயன் 56
பயன்களால் 1
பயனால் 2
பயனுடை 1
பயனும் 1
பயனே 1
பயிர்க்கா 1
பயில் 30
பயில்கிற்பது 1
பயில்கின்ற 1
பயில்பவர் 1
பயில்வான் 1
பயில்வேன் 1
பயில்வோரின் 1
பயில 5
பயிலா 2
பயிலாத 1
பயிலும் 12
பயிலுவான் 1
பயிற்ற 2
பயிற்றலும் 1
பயிற்றி 5
பயிற்றினர் 1
பயிற்றினன் 1
பயிற்றினான் 1
பயிற்றும் 1
பயிற்றுவித்து 1
பயிற்றுவிப்பேன் 1
பயின்ற 5
பயின்றனன் 1
பயின்றான் 2
பயின்று 5
பயின்றும் 1
பயின்றுழி 1
பயினன் 1
பயோததியோ 1
பர 2
பரக்க 1
பரக்கும் 3
பரகாய 1
பரசிட 1
பரசினோம் 1
பரசுடை 1
பரசுராமன் 1
பரசுராமன்-தன்பால் 1
பரசுவது 1
பரசுற்று 1
பரஞ்சோதியும் 1
பரட்டினுடன் 1
பரணி 1
பரத்தலின் 1
பரத்துவசனுக்கு 1
பரத்துவாசன் 3
பரத்துவாசனும் 1
பரத்துவாசனையும் 1
பரத 1
பரதம் 1
பரதமும் 1
பரதவர் 2
பரதன் 1
பரந்த 20
பரந்தது 8
பரந்ததை 1
பரந்தனர் 1
பரந்தாமன் 2
பரந்தாமன்-தனை 1
பரந்திட 1
பரந்து 29
பரந்தும் 1
பரந்துழி 1
பரப்ப 3
பரப்பா 1
பரப்பாமல் 1
பரப்பி 14
பரப்பிய 3
பரப்பில் 1
பரப்பின் 1
பரப்பினார் 1
பரப்பினான் 3
பரப்பினானே 3
பரப்பினிடை 1
பரப்பினும் 1
பரப்பு 2
பரப்பும் 2
பரப்பொடு 1
பரப்போடும் 1
பரம் 1
பரம்பொருளுக்கு 1
பரம 2
பரமன் 4
பரமனும் 1
பரமனை 1
பரமான 1
பரவ 1
பரவலும் 1
பரவா 2
பரவி 6
பரவியே 1
பரவின 1
பரவினர் 1
பரவு 2
பரவும் 1
பரவை 17
பரவையிடை 1
பரவையில் 2
பரவையின் 2
பரன் 1
பரனொடும் 1
பராக்கிரம 1
பராக்ரமன் 1
பராகம் 5
பராசர 1
பராசரன் 3
பராபரம் 1
பராரையை 1
பராவ 1
பராவரு 1
பராவு 1
பரி 105
பரிக்கும் 1
பரிக்கோல் 1
பரிகள் 4
பரிகளும் 5
பரிகளே 1
பரிகளை 1
பரிசயப்படு 1
பரிசன 1
பரிசனன் 1
பரிசால் 1
பரிசில் 1
பரிசில்மாக்கள் 1
பரிசிலும் 1
பரிசின் 2
பரிசினார் 1
பரிசினால் 1
பரிசு 6
பரிசு-தனை 1
பரிசே 1
பரிசை 2
பரிசொடு 1
பரித்த 1
பரித்தன 1
பரித்தாமன் 1
பரித்தாமனை 1
பரித்தாமா 3
பரித்தாமாவுடன் 1
பரித்தாமாவும் 1
பரிதாபத்தோடு 1
பரிதாபம் 5
பரிதி 25
பரிதி-தனை 1
பரிதிகள் 1
பரிதிபோல்வான் 1
பரிதியாம் 1
பரிதியால் 1
பரிதியாலும் 1
பரிதியின் 3
பரிதியினும் 1
பரிதியும் 2
பரிதியை 4
பரிந்த 1
பரிந்து 20
பரிபவ 1
பரிபவம் 2
பரிபவமோ 1
பரிபவித்து 1
பரிபுர 1
பரிமள 8
பரிமளம் 8
பரிமா 6
பரிமாவின் 3
பரிமாவும் 3
பரிமான் 1
பரிய 3
பரியங்கத்து 1
பரியவன் 1
பரியவும் 1
பரியன 1
பரியாமல் 1
பரியில் 2
பரியினும் 1
பரியுடன் 1
பரியும் 9
பரியுமே 1
பரியை 2
பரியோடும் 1
பரிவால் 1
பரிவின் 2
பரிவினன் 1
பரிவினால் 1
பரிவினுக்கும் 1
பரிவினொடு 2
பரிவினோடும் 2
பரிவு 16
பரிவுடன் 13
பரிவுடனே 2
பரிவுடையன் 1
பரிவுற்றே 1
பரிவுற 1
பரிவுறு 2
பரிவொடு 3
பரிவோடு 4
பரு 10
பருக்கி 1
பருக 2
பருகல் 1
பருகலுற்றான் 1
பருகி 2
பருகிடும் 1
பருகிய 1
பருகியிடும் 1
பருகின 1
பருகினான் 1
பருகு 2
பருகும் 2
பருகுவார் 1
பருத்த 1
பருதி 2
பருதி-தன் 1
பருந்தின் 1
பருந்துக்கும் 1
பருந்தொடு 1
பருப்பதங்களின் 1
பருப்பதம் 5
பரும் 1
பரும 1
பருமித்த 2
பருமை 2
பருமை-தனை 1
பருவ 5
பருவத்தில் 1
பருவத்தே 1
பருவம் 8
பருவம்-தன்னால் 1
பருவரல் 4
பரூஉ 1
பல் 81
பல்கால் 1
பல்கிய 1
பல்ல 1
பல்லங்கள் 1
பல்லம் 1
பல்லவ 1
பல்லவங்கள் 1
பல்லவம் 1
பல்லார் 1
பல்லால் 1
பல்லிய 1
பல்லியங்கள் 3
பல்லியங்களால் 1
பல்லியங்களும் 1
பல்லியம் 6
பல்லியமும் 2
பல்லியும் 1
பல்லோர் 2
பல்வாய் 1
பல 202
பலகறை 1
பலகால் 3
பலகை 3
பலகையில் 1
பலகையின் 1
பலங்களும் 1
பலபட 1
பலபத்திரன் 1
பலபத்ரராமனும் 1
பலபல 3
பலம்-அது 1
பலர் 34
பலரால் 1
பலருடன் 3
பலருடனும் 1
பலரும் 45
பலருமே 2
பலரையும் 4
பலரொடு 3
பலரொடும் 6
பலரோடு 1
பலரோடும் 1
பலவாய் 1
பலவின் 1
பலவு 1
பலவுடை 2
பலவும் 36
பலவே 1
பலற்கு 1
பலன்களும் 1
பலாயனன் 4
பலி 11
பலிக்கு 2
பலிக்குமோ 2
பலிகள் 2
பலித்த 1
பலித்தது 4
பலித்தவாறு 1
பலித்தவாறே 1
பலித்தவே 1
பலித்தன 1
பலித்தனையவர் 1
பலித்திடும் 2
பலியிடும் 1
பவ்வ 2
பவ்வத்தில் 1
பவ்வத்து 1
பவ்வம் 3
பவ 1
பவங்கள் 1
பவத்தால் 1
பவத்தில் 1
பவம் 1
பவமானன் 1
பவர் 3
பவரின் 1
பவள 24
பவளம் 1
பவளமாம் 1
பவளமான 1
பவளமும் 1
பவன 13
பவனச 1
பவனத்தினும் 1
பவனத்து 1
பவனத்துடன் 1
பவனம் 5
பவனன் 15
பவனன்-தன்னை 1
பவனனது 1
பவனனால் 1
பவனனும் 3
பவனாகதி 1
பவனி 1
பவனோதய 1
பவுரி 4
பவுரிகள் 1
பழ 1
பழகுவார் 1
பழங்கள் 1
பழம் 1
பழமொழி 1
பழன 13
பழனம் 1
பழி 13
பழிக்க 1
பழிக்கு 1
பழிகளும் 1
பழித்த 1
பழித்திட்டார் 1
பழித்து 1
பழிப்படு 1
பழிப்பரோ 1
பழியாக 1
பழியுடை 2
பழியும் 1
பழியே 1
பழு 1
பழுதாகும் 1
பழுதினுக்கு 1
பழுது 28
பழுதுபடும் 1
பழைய 13
பள்ளி 3
பள்ளிகொண்டான் 1
பள்ளியும் 1
பள்ளிவிட்டு 1
பளகம் 1
பளிங்கால் 1
பளிதம் 1
பற்கள் 1
பற்களும் 1
பற்களொடு 1
பற்குன 1
பற்குனரே 1
பற்குனன் 8
பற்குனனால் 1
பற்குனனுடன் 1
பற்ப 5
பற்பம் 1
பற்பராக 4
பற்பராகம் 1
பற்பல் 6
பற்பல 12
பற்பலர் 1
பற்பலரும் 2
பற்பலவும் 1
பற்பலவே 1
பற்ற 4
பற்றலர் 3
பற்றலின் 2
பற்றலும் 1
பற்றாம் 1
பற்றி 12
பற்றிய 5
பற்றியே 1
பற்றின 1
பற்றினர் 1
பற்றினன் 2
பற்றினான் 6
பற்று 6
பற்றுக 1
பற்றுடை 1
பற்றுபு 1
பற்றுமாறு 1
பறக்க 1
பறக்கும் 1
பறந்த 1
பறந்ததே 1
பறந்தனர் 1
பறந்தனன் 1
பறந்து 5
பறப்ப 1
பறம்பு 1
பறவின் 1
பறவை 3
பறவைக்கு 1
பறவைகட்கு 1
பறவைகள் 1
பறவையின் 1
பறிக்க 1
பறிக்கலாம்வகை 1
பறித்த 1
பறித்தன 1
பறித்தி 1
பறித்து 4
பறிதலும் 1
பறிந்தன 1
பறிந்து 1
பறிப்பான் 1
பறிய 3
பறியவும் 1
பறியுண்டு 1
பறை 8
பறைகள் 1
பறையால் 1
பறையும் 1
பன் 2
பன்மன் 1
பன்றி 1
பன்ன 1
பன்னக 5
பன்னககேதுவோடு 1
பன்னகம் 1
பன்னகம்-தனை 1
பன்னகமே 1
பன்னகாதிப 1
பன்னகாதிபனும் 1
பன்னவாதை 1
பன்னாக 1
பன்னாகம் 1
பன்னான்கினிடை 1
பன்னி 1
பன்னி-தன்னை 1
பன்னிய 1
பன்னியானவரிடத்தினில் 1
பன்னியோடும் 1
பன்னிரண்டு 1
பன்னிரு 4
பன்னிருவரினும் 1
பன்னு 3
பன்னும் 1
பன்னொருவரும் 1
பனகம் 1
பனங்கொடியனே 1
பனம் 1
பனி 32
பனி_செய்வோன் 1
பனி_பகைவன் 1
பனிக்க 1
பனிக்கு 1
பனிக்கும் 2
பனிச்சை 1
பனித்த 1
பனித்து 3
பனிநீர் 1
பனிநீரால் 1
பனிநீரும் 3
பனிப்பகை 1
பனியால் 1
பனியினால் 1
பனியும் 1
பனுவல் 4
பனுவலுக்கும் 1
பனை 11
பனைக்கை 2
பனைக்கைகொடு 1
பனைகள் 1
பனைத்தனை 1
பனையின் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  பக்கம் (6)
அரிவையை அளித்தோன் பக்கம் அது அடைந்தான் அவனும் வந்து அடி மலர் பணிந்தான் - வில்லி:1 98/4
பனியால் அ விடாய் தணிப்பான் பனி_பகைவன் பனி_செய்வோன் பக்கம் சேர்ந்தான் - வில்லி:8 1/4
சிற்ப வண் தவிசின் ஏறி திருமுடி பக்கம் சேர்ந்தான் - வில்லி:25 8/4
தூர்த்தன் அன்புடன் கண்டு உவந்து தன் தொக்க அ சேனையின் பக்கம் எய்தினான் - வில்லி:31 24/2
பஞ்சரத்தொடும் திரியும் யானையின் பக்கம் எங்கணும் பட்டு மூழ்கிய - வில்லி:31 25/3
பக்கம் நின்ற பானு மைந்தன் முனை உற பயிற்றலும் - வில்லி:42 21/2

 மேல்
 
  பக்கமும் (4)
பக்கமும் பிடரும் ஒக்க முட்டிகள் படப்பட கவள பாரமாய் - வில்லி:4 54/1
பரித்த தேரொடு பரிதியை செறி பரிதி போல் இரு பக்கமும்
 தரித்த வேலினர் தாரை வாளினர் தாம வில்லினர் ஆகவே - வில்லி:29 46/1,2
ஒடித்து இரு பக்கமும் வைத்து என மகரிகை ஒன்றிஒன்றி ஒன்னார் மெய் - வில்லி:44 7/3
செம் புனல் யாறு இரு பக்கமும் வீழ் குறை செய்தன கோடுகளே - வில்லி:44 56/2

 மேல்
 
  பக்கமுமே (1)
கோடி கோடி தமர பறை முழக்கினொடு கோடு கோடுகள் குறித்த இரு பக்கமுமே - வில்லி:46 67/4

 மேல்
 
  பக்கு (1)
திகிரி அம் தடம் கிரி பக்கு நெக்கது செவிடு கொண்டு அயர்ந்தன திக்கய குலம் - வில்லி:45 149/3

 மேல்
 
  பக்குவம்-தன்னில் (1)
பாவியேன் வேண்டும் பொருள் எலாம் நயக்கும் பக்குவம்-தன்னில் வந்திலையால் - வில்லி:45 240/2

 மேல்
 
  பக்வம் (1)
இது நிற்க யமனை நிகர் பகதத்தன் உயிர் கவர இது பக்வம் என விசயனோடு - வில்லி:40 65/1

 மேல்
 
  பகட்டில் (1)
பனைக்கை பிறை வெண் கோட்டு அயிராபதமே போலும் பகட்டில் இவன் - வில்லி:5 44/1

 மேல்
 
  பகட்டின் (1)
பாகசாதனன் மதலை தெய்வ பாகன் பாகு அடரும் நெடும் பனை கை பகட்டின் மேலான் - வில்லி:43 36/1

 மேல்
 
  பகட்டு (1)
பணை நெடும் கை பகட்டு வெம் சேனை சூழ் - வில்லி:46 229/1

 மேல்
 
  பகட்டுடனே (1)
பல்லியங்கள் துவைப்ப நீடு பணை பகட்டுடனே
 வல்லியம் பொருமாறு என பொர மாறுஇலார் ஒருபால் - வில்லி:44 39/3,4

 மேல்
 
  பகடு (6)
தான பகடு முதலாய சனங்கள் எல்லாம் - வில்லி:2 46/3
பாகசாதனனும் ஏனைய திசையின் பாலரும் பகடு மேற்கொண்டார் - வில்லி:9 44/4
பரசுற்று அகன்றான் பிழை கொன்ற பகடு போல்வான் - வில்லி:23 25/4
பாண்டவர் யாமளத்தின்படி பகடு ஆதி ஆக - வில்லி:28 35/3
பகடு தேர் புரவி காலாள் பல வகை பட்ட சேனை - வில்லி:39 6/1
பத்திர பெயர் பருத்த கை சிறுத்த கண் பாய் மத பரூஉ பகடு அனையான் - வில்லி:46 31/2

 மேல்
 
  பகடுகள் (1)
உற்ற நிரைநிரை பத்திபட வலி ஒத்த பகடுகள் கட்டினான் - வில்லி:4 48/3

 மேல்
 
  பகடும் (2)
பகதத்தனும் பட்டு அவன் ஊர்ந்த பகடும் பட்டு புடை சூழ - வில்லி:40 67/1
கற்கியும் நாலாயிரம் விகட பொரு பகடும்
 மதுகை படு தேர் ஆயிரமும் கொண்டு எதிர் வந்தான் - வில்லி:44 70/2,3

 மேல்
 
  பகதத்தர்கள் (1)
தானும் உயர் பூரிசரவாவும் இவர் சோம வர தத்த பகதத்தர்கள் வழா - வில்லி:28 54/2

 மேல்
 
  பகதத்தராசன் (1)
விதம் உற வகுத்த யானை அணியுடன் விருது பகதத்தராசன் உதவவே - வில்லி:40 45/4

 மேல்
 
  பகதத்தன் (15)
முனை-கண் செம் கண் தீ உமிழும் முகத்தான் மாதே பகதத்தன்
 தனக்கு தானே நிகர் என்ன தருக்கொடு ஈண்டே இருக்கின்றான் - வில்லி:5 44/3,4
வில்லியரில் முன் எண்ண தக்க வின்மை வேந்து அடு போர் பகதத்தன் வில் வேதத்தில் - வில்லி:5 51/3
பாடு சீர் விகத்தசேனன் பகதத்தன் முதலா உள்ளோர் - வில்லி:28 22/2
பண் ஆர் பஞ்ச கதி மான் தேர் பகலோன் அன்ன பகதத்தன்
 எண்ணார் துரக்க வரும் படையை அஞ்சல் என்றுஎன்று எதிர் சென்றான் - வில்லி:32 30/3,4
சேரார் வணங்கும் பகதத்தன் திண் தோள் வலியும் சிலை வலியும் - வில்லி:32 32/3
பொய் போல் நின்ற வரு பகதத்தன் போர் வேழம் - வில்லி:32 35/4
வரு பகதத்தன் என்னும் மடங்கல் ஏறு அனைய கோவும் - வில்லி:39 17/2
வசை பல பிதற்றி வேகமுடன் வரும் வலிய பகதத்தன் வாகு கிரிகளை - வில்லி:40 49/3
வரை ஒத்த களிறு உடைய பகதத்தன் உயிர் கவர வருகிற்றி நொடியில் எனவே - வில்லி:40 56/4
பருமித்த களிறு விடு பகதத்தன் எறியும் முது பகை செற்று வரு கொடிய வேல் - வில்லி:40 64/1
இது நிற்க யமனை நிகர் பகதத்தன் உயிர் கவர இது பக்வம் என விசயனோடு - வில்லி:40 65/1
பரி தத்த வரும் இரதம் மிசை தத்த எதிர் முடுகு பகதத்தன் உடல் முழுதும் நீடு - வில்லி:40 66/1
சஞ்சத்தகர் விண் குடியேற தானே அடர்த்தான் பகதத்தன்
 விஞ்சை கடவுள் சிகரம் நிகர் வேழத்துடனே விழ பொருதான் - வில்லி:40 70/1,2
மறம் தந்த வேழத்துடன் பட்ட பகதத்தன் வலி கூறினார் - வில்லி:40 83/4
வரு பகதத்தன் எறிந்த வேல் உன்-தன் வண் துழாய் மார்பகத்து ஏற்றாய் - வில்லி:45 13/2

 மேல்
 
  பகதத்தனாலும் (1)
அமர் செய் பகதத்தனாலும் அவன் விடும் அருவி மத வெற்பினாலும் அணி கெழு - வில்லி:40 54/1

 மேல்
 
  பகதத்தனும் (3)
மற்றை இளைஞரும் மைத்துனனும் மத மத்த கய பகதத்தனும்
 செற்ற விகனனும் முற்றும் இவனொடு செற்றி அமர் பொருகிற்றினார் - வில்லி:34 21/1,2
பகதத்தனும் பட்டு அவன் ஊர்ந்த பகடும் பட்டு புடை சூழ - வில்லி:40 67/1
பகதத்தனும் துள்ளி எதிர் வந்த காந்தார பதி மைந்தரும் - வில்லி:40 92/2

 மேல்
 
  பகதத்தனொடு (2)
தம்பியரும் மாமனும் சயிந்தரொடு வெய்ய பகதத்தனொடு சல்லியனுமே - வில்லி:38 17/4
தம்பியரும் மாமனும் சயிந்தரொடு வெய்ய பகதத்தனொடு சல்லியனுமே - வில்லி:38 28/4

 மேல்
 
  பகதத்தனோடு (1)
பாகங்கள்-தோறும் ஒரு கோடி மன்னர் பகதத்தனோடு நிறுவி - வில்லி:37 10/2

 மேல்
 
  பகர் (4)
பத யுகம் அரசர் முடிகளால் சிவப்ப பகர் விதி முடித்த பின் பலரும் - வில்லி:6 4/3
தடாத அன்புடை கெடாத தூ மொழி பகர் தையலும் மையலன் தவிர்ந்து - வில்லி:27 248/2
பகைவனை நீ ஆவி நிற்பது ஓர் நிலை பகர் என மாறாடு சர்ப்பகேதுவும் - வில்லி:46 175/2
பகர் சாபமும் உண்டு அதனால் எதிரே படுமே இவன் வெம் கதையால் அவனே - வில்லி:46 194/4

 மேல்
 
  பகர்கலாது (1)
பழியுடை தந்தை ஒன்றும் பகர்கலாது இருக்கும் என்பார் - வில்லி:11 192/1

 மேல்
 
  பகர்தர (1)
பரத்துவாசன் முன் பகர்தர கேட்டனன் பலகால் - வில்லி:14 34/2

 மேல்
 
  பகர்தி (1)
பழி இலா மொழி பாவை வெம் பாதகம் பகர்தி என்னை வெறாது ஒழி பாவை நீ - வில்லி:21 17/2

 மேல்
 
  பகர்ந்த (2)
பாதகன் அன்று பகர்ந்த மொழிக்கே - வில்லி:3 102/1
பாரதம்-தன்னோடு ஐந்தாம் படியினால் பகர்ந்த மூர்த்தி - வில்லி:5 5/2

 மேல்
 
  பகர்ந்ததும் (1)
பரிந்து அறன் தரு காளை சொற்றதும் வீமன் நின்று பகர்ந்ததும்
 குருந்து ஒசித்தருள் முகில் உரைத்ததும் உண்மை ஆம்வகை கூறினான் - வில்லி:26 18/3,4

 மேல்
 
  பகர்ந்ததே (1)
பரத்துவாசனும் பகர்ந்தனன் கிருபனும் பகர்ந்ததே பகர்ந்திட்டான் - வில்லி:24 15/4

 மேல்
 
  பகர்ந்தனர் (1)
படுக என்று உரிமை தோன்ற பகர்ந்தனர் பவம் இலாதார் - வில்லி:43 15/4

 மேல்
 
  பகர்ந்தனன் (2)
பாதக நினைவை தானும் பகர்ந்தனன் பரிவு கூர - வில்லி:11 5/4
பரத்துவாசனும் பகர்ந்தனன் கிருபனும் பகர்ந்ததே பகர்ந்திட்டான் - வில்லி:24 15/4

 மேல்
 
  பகர்ந்தனை (1)
பராசர முனிவன் மதலை ஆம்படியே பகர்ந்தனை பழுது இலா மாற்றம் - வில்லி:10 116/1

 மேல்
 
  பகர்ந்தான் (2)
பாங்கு உறை அரசர் யாரையும் தம்தம் பதிகளே செல்க என பகர்ந்தான் - வில்லி:19 4/4
பந்தனை அறுக்கும் மொழி பற்பல பகர்ந்தான் - வில்லி:41 169/4

 மேல்
 
  பகர்ந்திட்டான் (1)
பரத்துவாசனும் பகர்ந்தனன் கிருபனும் பகர்ந்ததே பகர்ந்திட்டான் - வில்லி:24 15/4

 மேல்
 
  பகர்ந்து (4)
பண் வரு மொழி சில பகர்ந்து தேற்றினாள் - வில்லி:1 74/4
பகர்ந்து போய் ஒரு மாதவி பந்தரில் புகுந்து - வில்லி:7 71/2
பழுது அறு மொழி சில பகர்ந்து தேற்றினான் - வில்லி:12 123/4
பன்ன அரும் மறைகள் தெய்வ முனிவரர் பகர்ந்து வாழ்த்த - வில்லி:13 149/3

 மேல்
 
  பகர்ந்தே (1)
பலரும் எடுத்து அணி மணி நாண் பூட்ட வாரா பரிசொடு மற்று அதன் வலிமை பகர்ந்தே விட்டார் - வில்லி:5 50/4

 மேல்
 
  பகர்வாம் (1)
பருவரல் மிகுந்து உளம் இனைந்ததும் பாசறை முனைந்ததும் வியந்து பகர்வாம் - வில்லி:46 10/4

 மேல்
 
  பகர்வாள் (2)
வெவ் வாள் அரவு உமிழும் கடு விடம் நேர் மொழி பகர்வாள் - வில்லி:12 160/4
பாண்டுவின் திரு மா மனைவியும் அதற்கு பண்பினால் இன்னன பகர்வாள் - வில்லி:27 254/4

 மேல்
 
  பகர்வான் (3)
பாகமாய் விளங்கும் பைம்_தொடியுடனே பரிவுடன் சில் மொழி பகர்வான் - வில்லி:12 78/4
பண் அளி நெருக்கு ஒழிய மாதர் இரு கண் அளி படாத தொடை மீளி பகர்வான் - வில்லி:28 66/4
அதிர் முரச கொடியோன் அரவ கொடி அரசனிடை பகர்வான்
 முதிர உரைத்தது ஓர் மொழி உளது அ மொழி மொழிதர வந்தனன் யான் - வில்லி:41 229/2,3

 மேல்
 
  பகர்வுற்றானே (1)
பண் மிசை வீணையின் கிழவன் பாண்டு மொழிந்தனன் எனவும் பகர்வுற்றானே - வில்லி:10 13/4

 மேல்
 
  பகர (1)
பன்னகம்-தனை உயர்த்த கோவும் உரை பகர மாலும் எதிர் பகருவான் - வில்லி:27 105/4

 மேல்
 
  பகரல் (1)
பாசறை இருந்தவா பகரல் ஆகுமோ - வில்லி:11 112/4

 மேல்
 
  பகரலுற்றான் (1)
இந்திரன்-தானும் மீண்டும் இன்னன பகரலுற்றான் - வில்லி:13 13/4

 மேல்
 
  பகரில் (1)
பகரில் இபம் எட்டும் நாணும் எதிர் எறி படைகள் உலவுற்ற போரில் எரி வரு - வில்லி:40 52/3

 மேல்
 
  பகரும் (4)
பற்பல உரை இவன் பகரும் ஏல்வையில் - வில்லி:22 74/1
பழுது அறு நாவினான் பகரும் வேலையில் - வில்லி:22 84/2
பகரும் நால்வரும் பட்ட பின் பைம் கழல் - வில்லி:42 143/1
பால் நாள் வந்து அருள் முனிவன் பகரும் மொழி விடம் செவியில் பட்ட காலை - வில்லி:46 240/3

 மேல்
 
  பகருவான் (1)
பன்னகம்-தனை உயர்த்த கோவும் உரை பகர மாலும் எதிர் பகருவான் - வில்லி:27 105/4

 மேல்
 
  பகல் (49)
முந்தை மா மணம் யாவையும் பல பகல் முற்றி - வில்லி:1 30/2
மருவுற சில பகல் மணந்து மான்_விழி - வில்லி:1 53/1
மா இரும் தரணியில் மன்னு சில் பகல்
 நீ இருந்து அரசியல் நிறுத்தி மீளுவாய் - வில்லி:1 83/3,4
பருதி தந்த மா நதி மருங்கு ஒரு பகல் பராசரன் மகப்பேறு - வில்லி:2 5/1
சென்னியால் எனை வணங்கி யாதொரு பகல் சிந்தி நீ சிந்திக்கும் - வில்லி:2 7/1
ஒரு பகல் நில_மகள் உய்ய மங்குலின் - வில்லி:3 2/1
வேறு ஒரு பகல் கழு நிரைத்து வீமனோடு - வில்லி:3 9/1
பின்னரும் ஒரு பகல் பெற்றம் பெற்றவன் - வில்லி:3 10/1
ஏய் இரும் தவ பயன் என்ன எண் பகல்
 மேய் இருந்தனன் பணி_வேந்தன் கோயிலே - வில்லி:3 16/3,4
நடவி நன் பகல் இரவு கண் துயிலலர் நடந்தார் - வில்லி:3 125/3
முனி வனம் சில பகல் வைகி முந்துற - வில்லி:4 24/2
இ பகல் இரவும் வைகாது ஏகி ஆங்கு எய்தும் அங்கண் - வில்லி:5 7/1
அ பகல் மன்றல் பெற்றால் தோற்றுதல் ஆண்மை என்று - வில்லி:5 7/2
எழு சுடர் முத்தீ பொங்க எழு பகல் ஓமம் செய்தான் - வில்லி:10 107/3
செய் காற்றும் செழும் தரளம் நிலவு வீச சேதாம்பல் பகல் மலரும் செல்வ நாடன் - வில்லி:14 16/4
தங்கினர்கள் சிற்சில் பகல் தங்கிய பின் அப்பால் - வில்லி:15 24/3
ஒரு பகல் போல கழித்தனர் அறிவும் ஒடுங்கிய புலன்களும் உடையோர் - வில்லி:19 1/4
சேரு நாள் உடன் போய் திரிந்தனன் நின்-பால் சில பகல் வைகுமாறு எண்ணி - வில்லி:19 11/3
உரைத்த நாள் எல்லாம் சில் பகல் ஒழிய ஒழிந்தன ஒழிவு இலா உரவோய் - வில்லி:21 49/2
காயுமது இந்த கங்குலில் கடன் அன்று ஒரு பகல் இரு பகல் கழிந்தால் - வில்லி:21 50/2
காயுமது இந்த கங்குலில் கடன் அன்று ஒரு பகல் இரு பகல் கழிந்தால் - வில்லி:21 50/2
பிறிது ஒரு கருத்தும் இன்றி பெரும் பகல் போக்கினாளே - வில்லி:21 59/4
அகரு நாறு தண் காவில் அரும் பகல்
 நிகரும் என்ன நெருங்கினர் நேடினார் - வில்லி:21 90/3,4
பகல் அமரில் ஏறிய மெய் பராகம் மாற பகலோனும் புனல் படிவான் பரவை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 140/2
இரவு பகல் பல மூல சாகம் நுகர்ந்து உயிர் வாழ்தல் இனிது நன்றே - வில்லி:27 7/4
நீதியின் புகல் பகல் எலாம் நீர்_அர_மகளிர் - வில்லி:27 86/1
ஒன்ற நம் படைகள் எல்லாம் ஒரு பகல் பொழுதில் கொல்வான் - வில்லி:28 26/1
ஒன்றிய பகல் இராவில் களப்பலி ஊட்டினல்லால் - வில்லி:28 27/3
பகல் மறைத்து இருள் வர விடுத்து எறி பவன மெய் கதியுடன் உலாய் - வில்லி:28 46/1
வரு பகல் ஓர் ஐந்தில் மலைவன் பரிதி மைந்தன் முனி_மைந்தன் ஒரு நாழிகையினில் - வில்லி:28 67/2
பின் பகல் அணியையும் பிறங்கு சேனையால் - வில்லி:32 2/3
முன் பகல் வியூகமே ஆக மூட்டினான் - வில்லி:32 2/4
வெம் களம்-தனில் பகல் மலைந்த போர் மெய் விடாய் கெட கைவிடாது போய் - வில்லி:35 10/1
இ பகல் முடியும் முன்னே யாரையும் முடிப்பன் என்னா - வில்லி:36 19/1
பை பகல் மகுட மைந்தன் பல பெரும் படையும் ஆகி - வில்லி:36 19/2
அ பகல் அடு போர் செய்ய அன்று அமர் அழிந்து மாய்ந்த - வில்லி:36 19/3
சொல் பகல் இலான் இளவல் என்றனர் துதித்தார் - வில்லி:37 27/3
அல் பகல் இலா உலகில் வாழ் அமரர் எல்லாம் - வில்லி:37 27/4
ஒரு பகல் முழுதும் தங்கள் ஊக்கமும் உரனும் தேசும் - வில்லி:39 17/3
ஒரு பகல் யூகமும் இ பகலுக்கு இனி ஒப்பு அல என்றிடவே - வில்லி:41 7/2
கதியில் வந்த சித்திரம் என முறைமுறை கதுவி மண்டலித்து ஒரு பகல் முழுவதும் - வில்லி:41 125/3
நா பல நவிலினும் நாளை வான் பகல்
 தா புலி நிகர் சயத்திரதன்-தன் உயிர் - வில்லி:41 252/2,3
பகல் இரா வர அழைத்தனன் பகைவர் பாகன் என்று படு பகலை அ - வில்லி:42 184/1
வர நிரைநிரை எழு துகள் பகல் செய் ஒளி வெயில் பருகின செருகியே - வில்லி:44 26/4
ஒரு பகல் விசயன் மார்பம் ஊடுருவ ஒழுகு வெம் கடத்து ஒருத்தலின் மேல் - வில்லி:45 13/1
பகலின்_பதி மைந்தனை இன்னமும் இ பகல் சாய்வதன் முன்பு படுத்திலையால் - வில்லி:45 205/2
படி மாறி ஒழிய விடேன் புறப்படாய் மறைபட இ பகல் போம் முன்னே - வில்லி:46 133/4
ஆல் அமர் சினையில் பல் பெரும் காகம் அரும் பகல் அழிந்த கூகையினால் - வில்லி:46 205/2
பகல் அரும் சமரில் பதின்மடங்கு ஆக பாதி நாள் இரவினில் படுத்தான் - வில்லி:46 220/3

 மேல்
 
  பகலவன் (3)
உச்ச வானிடை பகலவன் ஊர்ந்த தேர் பூண்ட - வில்லி:22 64/3
புகல் அரிய பழைய தம வடிவம் கொண்டார் போன பகலவன் உதய பொருப்பின் மீண்டான் - வில்லி:22 140/4
கங்குலும் பகலவன் கரங்கள் காட்டுமால் - வில்லி:41 207/4

 மேல்
 
  பகலவன்-தன் (3)
பகலவன்-தன் மதலை உயிர் பகை புலத்து கவர்வன் என பார்த்தன் சொன்னான் - வில்லி:11 257/1
பகலவன்-தன் மகனுக்கு நிகர் இல் ஆண்மை பல் வித போர் சல்லியன் தேர் பாகன் ஆனான் - வில்லி:45 30/2
பகலவன்-தன் மதலையை நீ பகலோன் மேல்-பால் பவ்வத்தில் படுவதன் முன் படுத்தி என்ன - வில்லி:45 252/1

 மேல்
 
  பகலிடை (1)
நல் பகலிடை வரு நளின நாயகன் - வில்லி:32 2/1

 மேல்
 
  பகலில் (5)
ஒரு பகலில் யான் மலைவன் மு பகலிலே மலைவன் உபநிடத வில் கை முனியும் - வில்லி:28 67/1
மீளவும் உதித்தனன் விரோசனன் முதல் பகலில் வீரர் விறலை கருதியே - வில்லி:30 32/4
முன் பகலில் மைந்தனை முருக்கிய அரக்கன் - வில்லி:37 27/1
பின் பகலில் வீழ வடி வேல் கொடு பிளந்தான் - வில்லி:37 27/2
சந்து அணி கடக வாகு நீள் சிகர சயத்திரதனை ஒரு பகலில்
 கொந்து அழல் உரோட தனஞ்சயன் பொருது கோறலோ அரிது என குறித்தே - வில்லி:42 8/3,4

 மேல்
 
  பகலிலே (1)
ஒரு பகலில் யான் மலைவன் மு பகலிலே மலைவன் உபநிடத வில் கை முனியும் - வில்லி:28 67/1

 மேல்
 
  பகலின் (2)
ஓர் ஏழ் பகலின் உலகுக்கு ஒருவன் என்ன கற்றான் - வில்லி:3 32/4
பகலின்_பதி மைந்தனை இன்னமும் இ பகல் சாய்வதன் முன்பு படுத்திலையால் - வில்லி:45 205/2

 மேல்
 
  பகலின்_பதி (1)
பகலின்_பதி மைந்தனை இன்னமும் இ பகல் சாய்வதன் முன்பு படுத்திலையால் - வில்லி:45 205/2

 மேல்
 
  பகலின்படியே (1)
முத்து அக வெண்குடை மன்னவன் ஏவலின் முன் பகலின்படியே
 மத்தக மா முதல் ஆகிய நான்மை வரூதினி-தன்னொடு சஞ்சத்தகர் - வில்லி:41 8/2,3

 மேல்
 
  பகலினும் (1)
பகலினும் கடும் பரிதி தன் கதிர் பரப்பாமல் - வில்லி:27 59/1

 மேல்
 
  பகலுக்கு (1)
ஒரு பகல் யூகமும் இ பகலுக்கு இனி ஒப்பு அல என்றிடவே - வில்லி:41 7/2

 மேல்
 
  பகலுடன் (1)
பகலுடன் கார் இருள் பகைத்தால் பலிக்குமோ அஞ்சனபன்மனை அ போதில் - வில்லி:42 177/3

 மேல்
 
  பகலும் (4)
பின்னை இரவும் பகலும் பிரியேம் ஆகி திரிய - வில்லி:3 38/1
குந்தியை இரவும் நன் பகலும் கோது இலா - வில்லி:4 26/1
அல்லும் வெம் பகலும் என் மனம் நிகழும் அலகையாம் அன்னையை முன்னம் - வில்லி:18 16/3
பகலும் மேல் திசை பட்டது பாஞ்சசன்னியமும் - வில்லி:42 112/2

 மேல்
 
  பகலுமே (1)
நாளை ஓர் பகலுமே நமக்கு வெய்ய போர் - வில்லி:41 248/1

 மேல்
 
  பகலே (5)
மேகம் குருதி பொழிந்து அகல் வான் மீனும் பகலே மிக விளங்கி - வில்லி:11 227/1
பூகம்பம் பிறந்து உடுவும் அரும் பகலே விழுந்து உடனே பொய்கை வாடி - வில்லி:11 258/2
யார் எதிர் நிற்பினும் யாவர் தடுப்பினும் யான் இனி இ பகலே
 சேர முருக்குவன் ஏறுக என தன தேர் மிசை புக்கனனே - வில்லி:31 20/3,4
தன்னால் ஒரு பகலே உயிர் தபுவித்திடல் ஆமோ - வில்லி:42 65/2
விடை கொண்டனம் என்று வணங்கி நிலா மதியம் பகலே ஒளி விட்டது என - வில்லி:45 210/1

 மேல்
 
  பகலை (1)
பகல் இரா வர அழைத்தனன் பகைவர் பாகன் என்று படு பகலை அ - வில்லி:42 184/1

 மேல்
 
  பகலையும் (1)
பயில் படை நடக்க அகல் முகடுற நிரைத்து அரிய பகலையும் மறைத்த துகளே - வில்லி:28 64/4

 மேல்
 
  பகலோன் (3)
பண் ஆர் பஞ்ச கதி மான் தேர் பகலோன் அன்ன பகதத்தன் - வில்லி:32 30/3
பகலவன்-தன் மதலையை நீ பகலோன் மேல்-பால் பவ்வத்தில் படுவதன் முன் படுத்தி என்ன - வில்லி:45 252/1
இதையத்தன் ஆகி அகல் பகலோன் மறித்து அவுணர் எதிர் அஞ்சுமாறு பொருதான் - வில்லி:46 2/2

 மேல்
 
  பகலோனும் (1)
பகல் அமரில் ஏறிய மெய் பராகம் மாற பகலோனும் புனல் படிவான் பரவை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 140/2

 மேல்
 
  பகவன் (2)
பாகு அன்ன மொழி கனி வாய் முத்த மூரல் பாவை நலம் பெற முக்கோல் பகவன் ஆனான் - வில்லி:7 49/4
பரமன் கணை ஏவினன் அ கணை அ பகவன் கணை நீறுபடுத்துதலின் - வில்லி:45 219/3

 மேல்
 
  பகவனது (1)
அறிவுடன் இறைஞ்சி ஆதி பகவனது அணி முடி அலங்கலாகும் அடையலர் - வில்லி:41 50/3

 மேல்
 
  பகவான் (2)
பகவான் அருள் வாளி தொடுத்தனன் அ பகவான் அருள் தியாகபராயணனும் - வில்லி:45 218/2
பகவான் அருள் வாளி தொடுத்தனன் அ பகவான் அருள் தியாகபராயணனும் - வில்லி:45 218/2

 மேல்
 
  பகழி (54)
இங்கு இதன் இலை தொகைகள் யாவும் உருவ பகழி ஏவு-மின் எனா முன் விசயன் - வில்லி:3 50/3
குருவும் இவனுக்கு நிலையாலும் மறையாலும் வலி கூர் பகழி ஒன்று உதவினான் - வில்லி:3 52/2
பாண்டவன் பகழி தொடுக்கினும் கண்ணன் பருப்பதம் எடுக்கினும் எங்கள் - வில்லி:9 33/3
வீர மா முனை வெம் பகழி ஆகியது எ மேதினியினும் பெரு வார்த்தை - வில்லி:9 42/4
விசைய வெம் பகழி விசயன் வெவ் விசையொடு இரு நிதி கிழவன் மேவி வாழ் - வில்லி:10 45/1
கூர் முக பகு வாய் மாயோன் கொடும் கடும் பகழி கோத்தான் - வில்லி:13 77/4
அண்டமும் துளங்க ஓங்கும் அரு வரை பகழி விட்டான் - வில்லி:13 81/3
வேந்தர் கோன் பகழி ஒன்று கோடியாய் விளைந்தது எங்கும் - வில்லி:13 88/2
கொல் வளைத்த பகழி தூவி இன்ன நின்று கூறுவார் - வில்லி:13 121/4
பசுபதி அருளிய பகழி முன் வரலும் - வில்லி:13 137/1
தீய வெம் பகழி ஒன்றால் செற்றனன் இமைப்பில் முற்றும் - வில்லி:13 156/3
கதிர் முனை பவன வேக கடும் கொடும் பகழி யாவும் - வில்லி:22 91/3
பவுரி வந்து ஒன்றும் தன் மேல் படாமல் வெம் பகழி கோத்தான் - வில்லி:22 98/4
பரந்த போரினில் எதிர்த்து அவர் படப்பட பகழி
 துரந்தபோது அவர்க்கு உதவுவர் சொன்னவை எல்லாம் - வில்லி:27 93/3,4
வெம் பணி பகழி ஏவில் ஆவியுடன் மீளுவான் அமரில் விசயனோ - வில்லி:27 135/2
பார்த்தன் வெம் சமரில் நின்னுடன் மலைந்தால் பகை பெரும் பாந்தள் அம் பகழி
 கோத்தலும் பிழைத்தால் மறித்தும் நீ விடுத்து கோறல் என்று ஒரு வரம் குறித்தாள் - வில்லி:27 255/1,2
மின்னையும் நகும் பகழி வீடுமன் வெகுண்டு ஆங்கு - வில்லி:29 58/3
கூனல் வரி வில் பகழி தூவி இரதத்தின் மிசை கூவி அவரை குறுகினான் - வில்லி:30 28/4
வீசு பகழி துளியின் மேகம் என விற்கொடு இவன் மேலுற நடக்கும் அளவில் - வில்லி:30 29/1
பார வாளினும் கூர வேலினும் பகழி வாயினும் பட்டபட்ட போர் - வில்லி:35 9/1
தொட்டான் பகழி அபிமன்னு தொடுத்தலோடும் - வில்லி:36 25/3
முறியும்வகை பல் பகழி முகில் என விடுத்தான் - வில்லி:37 23/4
துன்னும் பகழி மழை பொழிந்து துரக்கும் பொழுது விராடபதி - வில்லி:37 36/3
காதி வெம் கொடும் பகழி ஏவு திண் சிகண்டி தலை காணலும் குனிந்து நகையா - வில்லி:38 31/1
கொலை ஆர் பகழி வெள்ளம் மார்பம்-தோறும் கோத்து - வில்லி:38 52/3
பகைத்தனர் அங்கம் யாவும் மிசை படப்பட நஞ்சு கால் பகழி
 உகைத்தனர் அன்றை ஆடு அமரில் உதிட்டிரனும் துரோணனுமே - வில்லி:40 22/3,4
புனை வில் கை அடு பகழி திசை சுற்றும் மறைய நனி பொழி கொற்ற விசயனுடனே - வில்லி:40 55/3
தெரிவித்த பகழி கொடு மடிவித்து வலிமையொடு சிலை வெற்றி உற அமர் செய்தாய் - வில்லி:40 56/2
முறிய தன் வரி வில் உமிழ் முனை பட்ட பகழி மழை முகில் வர்க்கம் என முடுகினான் - வில்லி:40 61/4
வீர பகழி உனை இவற்றால் வெல்வேன் என போர் வில் வாங்கி - வில்லி:40 72/2
கூசாது எதிர்ந்து வெம் பகழி கோத்தார் விசும்பை தூர்த்தாரே - வில்லி:40 74/4
படுமோ தொடுத்த பகழி பருப்பதம் சேர் மழை போல் பாறினவே - வில்லி:40 75/4
ஒன்று முதலா பல பகழி ஓர் ஓர் தொடையில் தொடுத்து ஏவி - வில்லி:40 77/1
அன்னவன் பகழி குலங்கள் அநேக மோகரம் ஆகையால் - வில்லி:41 27/3
சொல் பொலி வய பகழி
 சிற்சில தொடுத்தனரே - வில்லி:41 61/3,4
ஆறு_பத்து இருபது ஐம்பது பெரும் பகழி ஆக விட்டு வரி வன் சிலையும் வெம் பரியும் - வில்லி:42 91/1
பல்லம் வாள் அயில் சூலம் என்பன முதல் பகழி
 எல்லை இல்லன இடையறாவகை தொடுத்து எதிர்ந்தார் - வில்லி:42 116/2,3
கோத்தனர் பகழி சென்று குறுகின தேரும் தேரும் - வில்லி:42 156/2
விட்ட வெம் பகழி நாணி மீளுதலும் வில்லின் வேதம் உணர் முனி_மகன் - வில்லி:43 42/1
கருணனும் சில பகழி ஓர் இரு கண்ணர் மார்பில் விடா - வில்லி:44 37/2
நிறம் ஒன்றும் ஏழு பகழி முழுகின நிருபன்-தன் மார்பு குருதி பொழியவே - வில்லி:44 76/4
உரும் அஞ்ச நாணி எறியும் ஒலி எழ ஒளி விஞ்சு நாலு பகழி உதையவே - வில்லி:44 78/4
பொழிதந்ததால் ஒர் பகழி அறன் அருள் புதல்வன் கை வாகை புனையும் வரி விலே - வில்லி:44 79/4
பவனன் சேய் முதலான துணைவர் ஓர் ஓர் பகழி முனை-தனக்கு ஆற்றார் பரவை ஆடை - வில்லி:45 19/3
நாக வெம் பகழி பெற்றேன் நாரணற்கு ஒத்த உன்னை - வில்லி:45 35/3
அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகி அவன் அகலமும் திண் புயமும் வடி சுடர் பகழி பல - வில்லி:45 90/1
காய்ந்த வாள் அனைய தாரை கடும் கொடும் பகழி ஒன்றால் - வில்லி:45 98/2
பிளந்திடு இங்கு இவனை என்ன பிறை முக பகழி ஒன்றால் - வில்லி:45 105/3
எய்த அ பகழி ஒன்றால் ஈசன் மா மதலை மாழ்கி - வில்லி:45 106/1
அறை சிறை பகழி ஒன்றால் ஆனையை வீழ்வித்தானே - வில்லி:45 117/4
பாண்டியன் கை வில்லோடும் பதாதியாய் பகழி சிந்தி - வில்லி:45 118/1
தடுத்தான் மீள ஓர் ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் பகழி தனு வாங்கி - வில்லி:45 141/2
யான் தொடுத்த நெடும் பகழி எனை கெடுப்பது அறிந்திலேன் என் செய்தேனே - வில்லி:45 266/4
சதம்படு பகழி ஓரோர் தனுக்களின் உருவி ஓட - வில்லி:46 42/3

 மேல்
 
  பகழி-தன்னால் (1)
தொடா நெடும் பகழி-தன்னால் சூரனும் துணித்து வீழ்த்தி - வில்லி:13 89/4

 மேல்
 
  பகழி-தான் (1)
உதரத்தின் முழுது உலகு குடி வைத்த புயல் உரைசெய்து உறுதி-கண் விடு பகழி-தான்
 இதயத்தினுடன் அருள உயர் வச்ரன் மதலை தொழுது இரு பொன் கை மலர் கொடு கொளா - வில்லி:40 65/2,3

 மேல்
 
  பகழிக்கு (4)
இந்த வெம் பகழிக்கு எல்லாம் ஈடு அறான் இவன் என்று எண்ணி - வில்லி:22 95/2
இவனோ இலக்கு ஆம் என் பகழிக்கு என்பான் போல எம் குலத்தில் - வில்லி:37 34/1
பொரு பகழிக்கு இரையாக போக்குகின்றேன் என மொழிவை போர் வல்லோர்கள் - வில்லி:42 180/3
தூமம் நேர் பகழிக்கு ஆற்றார் தூண்டுதி இரதம் என்றான் - வில்லி:45 96/4

 மேல்
 
  பகழிகள் (3)
இரும் பகழிகள் பெற எண்ணியே-கொலாம் - வில்லி:12 48/3
இருவரும் கொடும் பகழிகள் முறைமுறை எய்தார் - வில்லி:42 107/2
அடர வளைவுற நொடியினில் எயிறுடை அயில் கொள் பகழிகள் அளவு இல சிதறினர் - வில்லி:44 31/2

 மேல்
 
  பகழிகளாய் (1)
வேற்று உருவம் கொடு கனலி முதலா உள்ள விண்ணவர்-தம் பகழிகளாய் மேன்மேல் வந்த - வில்லி:43 39/3

 மேல்
 
  பகழிகளால் (1)
மாற்று அரிய பகழிகளை ஒன்றுக்கொன்று மாறான பகழிகளால் மாற்றினானே - வில்லி:43 39/4

 மேல்
 
  பகழிகளை (1)
மாற்று அரிய பகழிகளை ஒன்றுக்கொன்று மாறான பகழிகளால் மாற்றினானே - வில்லி:43 39/4

 மேல்
 
  பகழியால் (6)
பைம் கழை தனுவோன் செம் கை பகழியால் பாவம் எய்தி - வில்லி:5 28/3
ஊன் விடும்படி துளைத்து உருவு பல் பகழியால்
 வான் விடும் பேரையும் வானில் உய்த்தனன் அரோ - வில்லி:34 17/3,4
உரம் மிக்க தனது சிலை குனிவித்து மதியின் வகிர் உவமிக்கும் அடு பகழியால்
 வரம் மிக்க தவள நிற மத வெற்பை எதிர் கடவி வரு வெற்றி அவனிபதி நீள் - வில்லி:40 60/1,2
எறிகுற்ற அயில் அசுரர் உயிர் செற்ற அயில் அதனை எதிர் முட்ட விடு பகழியால்
 தறிவித்து மகபதி-தன் மகன் முக்கண் இறைவனொடு சரி ஒத்து முறுவல் புரியா - வில்லி:40 61/1,2
செம் நிற கொடும் பகழியால் தம் உடல் சிதைந்து வானிடை சென்றார் - வில்லி:42 132/4
மண்டு போர் புரிந்து அண்ணல் கை பகழியால் வான் இமைப்பினில் உற்றான் - வில்லி:42 140/4

 மேல்
 
  பகழியின் (2)
உலைவு இல் தண்டினில் பரிசனன் மதலையும் உவமை இன்று என பகழியின் மழை பொழி - வில்லி:41 126/1
முரி தந்த சாபம் முடுகு பகழியின் முகில் தங்கு வானம் முழுதும் மறையவே - வில்லி:44 75/4

 மேல்
 
  பகழியினால் (1)
ஊன் பெற்ற பகழியினால் அழிந்து வீழ்ந்தும் உணர்வுடன் நின் திருநாமம் உரைக்கப்பெற்றேன் - வில்லி:45 249/3

 மேல்
 
  பகழியும் (1)
உகைத்த பகழியும் உகைத்தான் உரனும் தன் கை ஒரு கணையால் உடன் பிளந்தான் உருமேறு ஒப்பான் - வில்லி:5 61/4

 மேல்
 
  பகழியே (2)
பணி பெற்ற பணைகளொடு பதம் அற்று விழ உழுது படுவித்த பல பகழியே - வில்லி:40 62/4
பட்ட இல்லை இருவர் மேலும் விட்டவிட்ட பகழியே - வில்லி:42 13/4

 மேல்
 
  பகழியை (1)
கை பகழியை மனன் உற நனி கருதா - வில்லி:13 135/4

 மேல்
 
  பகழியோடும் (1)
அழுந்திய பகழியோடும் அரிபடு கவசத்தோடும் - வில்லி:22 102/2

 மேல்
 
  பகன் (6)
முறுகு சின அனல் பொழியும் விழியினன் முகன் இல் பகன் எனும் முரணுடை - வில்லி:4 37/3
வெய்ய பகன் உடல் பெய்த குருதியின் மெய்யை எழில் அணிசெய்தனன் - வில்லி:4 47/3
பகன் விறல் இடிம்பன் பண்பு இல் புண்டரீகன் இவர் உயிர் பறித்து அளகேசன் - வில்லி:15 12/1
மெய் பகன் இளவல் அந்த வீமன் மேல் வெகுண்டு வந்தான் - வில்லி:36 19/4
தொலைவு இல் பகையான பகன் மார்பும் இரு தோளும் - வில்லி:37 21/3
பகன் பட்ட பாடு எல்லாம் படுத்தி ஒரு கதாயுதத்தால் படியில் வீழ்த்தான் - வில்லி:42 178/4

 மேல்
 
  பகனும் (1)
பின்பின் ஆக இது கண்டு வெம் பசி கொள் பகனும் எய்தி இவை பேசுவான் - வில்லி:4 52/4

 மேல்
 
  பகனை (1)
இடிம்பனை பகனை வை வேல் இகல் சராசந்தன்-தன்னை - வில்லி:11 21/1

 மேல்
 
  பகிர் (2)
படுத்த வானமே வானமா மறைந்தது மீதுற பகிர் அண்டம் - வில்லி:11 85/2
பாரும் மேல் திசையும் பகிர் அண்டமும் - வில்லி:13 42/3

 மேல்
 
  பகிர்ந்தன (1)
வீசு தெண் திரை அம்பு வெதும்பின மேலை அண்டமும் விண்டு பகிர்ந்தன
 பூசலின்-கண் உடன்று கழன்றவர் போர் தொடங்க நினைந்து புகுந்தனர் - வில்லி:42 127/2,3

 மேல்
 
  பகிர்ந்து (1)
மாசு அற்று இலங்கும் மகவு இருவர்-வயினும் பகிர்ந்து வளர்ந்ததன் பின் - வில்லி:10 34/3

 மேல்
 
  பகிர்வு (1)
பகிர்வு இலா விதுரன்-தானும் பாந்தள் ஏறு உயர்த்த கோவும் - வில்லி:2 114/2

 மேல்
 
  பகிரண்டம் (1)
சுரிமுகங்களில் பேர் இயங்களில் எழு துவனியால் பகிரண்டம்
 நெரியும் என்று அயன் அஞ்சினன் சேனையின் நெருக்கினால் எனைத்து உள்ள - வில்லி:45 186/1,2

 மேல்
 
  பகிரண்டமும் (1)
பரக்கும் பெரும் புண்யமும் பாவமும் தா இல் பகிரண்டமும்
 புரக்கும் பரஞ்சோதியும் பொங்கும் மா மாயையும் போலவே - வில்லி:14 132/3,4

 மேல்
 
  பகிரதன் (1)
பகிரதன் தரும் கடவுள் துறை புனல் படியும் உம்பர்-தம் பரிசின் குளிக்கவே - வில்லி:45 156/4

 மேல்
 
  பகிரதனே (1)
பகிரதனே முதலான எண் இல் கோடி பார்த்திவரும் தவம் புரிந்தார் பைம் பொன் மேனி - வில்லி:12 42/1

 மேல்
 
  பகிரதி (1)
பகிரதி_மைந்தன் சேனாபதி என பத்து நாளும் - வில்லி:39 2/1

 மேல்
 
  பகிரதி_மைந்தன் (1)
பகிரதி_மைந்தன் சேனாபதி என பத்து நாளும் - வில்லி:39 2/1

 மேல்
 
  பகிராமல் (1)
புணையாய் எ திறங்களினும் பகிராமல் உற்றது எலாம் புகல தக்க - வில்லி:45 260/2

 மேல்
 
  பகீரதி (9)
பிரிந்த நாள் எண்ணி பகீரதி பெருக்கை பேதுறும் குறிப்பொடு நோக்கி - வில்லி:1 88/1
பார் உவகையினால் ஆளுதற்கு இருந்தான் பகீரதி மகன் இவள் பயந்த - வில்லி:1 100/3
பாட்டன் நீ எனக்கு பெற்ற தாய்-தானும் பகீரதி அல்லள் நின் மகளே - வில்லி:1 103/2
பஞ்சரத்திடை வரு திரு மதலையை பகீரதி எனும் அன்னை - வில்லி:2 39/2
வரு பகீரதி நதி வாச நீர் படிந்து - வில்லி:3 2/2
எழு முரசு அதிர பகீரதி முதலாம் எ துறை புனல்களும் இயற்றி - வில்லி:6 2/3
தொல் பகீரதி மைந்தனும் துரோணனும் சுதனும் - வில்லி:27 72/1
துண்ணென வெருக்கொள முன் நின்றருள் பகீரதி சுதன்-தனை வியாள துவசன் - வில்லி:28 66/2
பாண்டவர்-தாமும் ஆக பகீரதி மைந்தன்-தன்பால் - வில்லி:29 9/2

 மேல்
 
  பகு (7)
பாவகன் பகு வாய் நா விதிர்த்து என்ன பரந்த அ பாவகற்கு உணவு ஆம் - வில்லி:9 30/3
பழித்து அகன்ற பெரும் பகு வாயினார் - வில்லி:13 32/4
கூர் முக பகு வாய் மாயோன் கொடும் கடும் பகழி கோத்தான் - வில்லி:13 77/4
அளவு இல் பெரும் பகு வாய் அதில் மதியின் - வில்லி:14 70/2
பாற்றுக்கும் பகு வாய் பேய்க்கும் பருந்துக்கும் வருந்துகின்ற - வில்லி:14 82/3
பேணார் உயிர் பருகும் பசி பெட்ப பகு வாய் வெம் - வில்லி:41 113/1
இகலுடை வெம் பகு வாய்கள் ஐந்து உடையது ஒர் எழில் கொளும் புயங்கனை ஏவ என்று உசவியே - வில்லி:45 221/4

 மேல்
 
  பகுத்த (1)
பகுத்த பல் அணிகளின் பான்மை அக்குரோணியாய் - வில்லி:34 3/1

 மேல்
 
  பகுதியால் (1)
பங்குனன் என்னும் நாமம் பகுதியால் படைத்திட்டானே - வில்லி:2 82/4

 மேல்
 
  பகுவாய் (1)
சேய அ பகுவாய் வாளி திசை-தொறும் கடிந்த எல்லை - வில்லி:13 85/2

 மேல்
 
  பகை (48)
முற்ற வன் பகை முகம் கெட முகம்-தொறும் திசையில் - வில்லி:1 22/3
உற்று புறத்து பகை ஆடி உடன்ற எல்லாம் - வில்லி:2 53/1
பூண்டனர் வெம் பகை வாழ்வு பொறாதார் - வில்லி:3 103/4
இளைஞரும் தம்முனும் இவன் அரும் பகை
 களைகுவன் இனி என கண் களித்தனர் - வில்லி:4 16/1,2
அலத்தால் முன்னம் பிளந்த பகை அடர்ப்பான் கருதி பிளப்புண்ட - வில்லி:5 40/1
ஆலும் வெம் பகை ஆடு அரவு ஆனதே - வில்லி:5 100/4
துன்பம் பயம் மிடி நோய் பகை சோரம் கொலை எய்தாது - வில்லி:7 1/1
பார மாசுணம் அ விசயனுக்கு யாவர் பகை என பலரையும் வினவி - வில்லி:9 42/2
தரணியின் உகிரால் பிளந்து முன் உகத்தில் தன் பகை செகுத்தனன் பின்னும் - வில்லி:10 146/4
திரு நகர் அடைந்தான் சென்று வன் திறல் கூர் சேதிப பெரும் பகை செகுத்தே - வில்லி:10 151/4
பகலவன்-தன் மதலை உயிர் பகை புலத்து கவர்வன் என பார்த்தன் சொன்னான் - வில்லி:11 257/1
பிறிந்தன தாயம்-தன்னில் பெரும் பகை இனிது என்று அன்றோ - வில்லி:12 22/3
ஆர்த்த பைம் கழலாய் எய்தாது அரும் பகை முடித்தல் என்றான் - வில்லி:12 25/4
அரும் பகை வலிமையால் அவுணர் ஊர் சுடும் - வில்லி:12 48/1
தார் கொண்ட அமரர்க்கு எவ்வாறு இவன் பகை தடிந்தது அம்மா - வில்லி:13 146/4
மின் குலாவரு வேணியாய் நீ இவன் வெம் பகை களைக என்றான் - வில்லி:16 6/4
இவன்-தன் பகை செற்றதும் யாவும் இயம்பி உள்ளம் - வில்லி:23 19/3
எரி தழல் கானகம் அகன்றும் இன்னமும் வெம் பகை முடிக்க இளையாநின்றாய் - வில்லி:27 11/3
எக்காலம் பகை முடித்து திரௌபதியும் குழல் முடிக்க இருக்கின்றாளே - வில்லி:27 20/4
கேவலம் தீர் வலிய பகை கிடக்க முதல் கிளர் மழைக்கு கிரி ஒன்று ஏந்து - வில்லி:27 25/1
கோ விலங்கு பொர அஞ்சுமோ கரட குஞ்சரங்கள் பகை கொண்டகால் - வில்லி:27 120/2
அன்புதான் உடையனல்லன் என் பகை-தனக்கும் உற்ற பகை அல்லனோ - வில்லி:27 125/4
வெல்வதே நினைவது அல்லால் வெம் பகை வலிது என்று எண்ணார் - வில்லி:27 141/3
முன்னம் சூதில் மொழிந்த பகை முடியாது இருக்கின் அவர்க்கு அன்று - வில்லி:27 230/3
பார்த்தன் வெம் சமரில் நின்னுடன் மலைந்தால் பகை பெரும் பாந்தள் அம் பகழி - வில்லி:27 255/1
மிகுந்த கோபமோடு இ கணம் முடிப்பன் யான் வெம் பகை இனி என்னா - வில்லி:28 2/2
பந்தமது உணர்ந்து நேரே பார்க்குங்கால் பகை யார் நண்பு ஆர் - வில்லி:29 4/4
கோறல் அரிது என்றனர் குல பகை முடிப்பார் - வில்லி:29 64/4
இரவி நான் வெம் பகை இருளினுக்கு என்று தன் - வில்லி:34 7/2
சரங்களால் அயிலால் வாளால் தம் பகை செகுத்து தாமும் - வில்லி:36 10/3
ஒன்றாக மன்னர் பலர் ஆவி கொண்ட உரவோனும் உம்பர் பகை போய் - வில்லி:37 11/3
ஆதி அம்பை இன்று பகை மீள வந்தது என்று தனது ஆயுதம் துறந்து விரை தேர் - வில்லி:38 31/2
பரிதி கண்ட பனி என பகை தளம் பறந்ததே - வில்லி:40 37/4
பருமித்த களிறு விடு பகதத்தன் எறியும் முது பகை செற்று வரு கொடிய வேல் - வில்லி:40 64/1
உந்துகின்ற சிலீமுகம் பல பகை முகங்களில் உருவவே - வில்லி:41 26/3
அசைவு இல் வன் திறல் பகை முனை நிருபரை அடைய வென்ற கட்டழகுடை அபிமனை - வில்லி:41 123/3
விடுத்த பெருந்தாதை இரு விழி களிப்ப பகை வென்று மீளாது என்னை - வில்லி:41 144/3
அரக்கன் அ பேர் அவை அகன்ற பின் பகை
 துரக்கும் வெம் குனி சிலை துரோணன்-தன்னொடும் - வில்லி:41 246/1,2
அதிகம் பகை தமரோடு உறல் ஆகாது என அரசர்க்கு - வில்லி:42 64/1
இணை பிறை எயிற்று இள நிலவினால் செறி இருள் கிழிதர பகை முனையில் ஏற்கும் முன் - வில்லி:42 195/3
பொரு பகை முனையில் எந்தையை என் முன் பொன்றுவித்தனை உனை நாளை - வில்லி:42 216/3
தங்களில் பகை ஆகி வானவர் தானவர்க்கு எதிராய் - வில்லி:44 48/2
பொரு பகை அரசர் பலர் பட அபிமன் பொன்றிய பொழுது செம் தழலின் - வில்லி:45 13/3
தரை முழுதும் முத்த நிலவு உமிழ் குடை நிழற்ற ஒரு தனி நனி புரக்கும் உயர் தலைமை பெறுகிற்றி பகை
 கரை அழிய உற்ற பொழுது உயிர் கொடு புறக்கிடுதல் கடன் அல உனக்கு நிலை கருதி அணி நிற்றி என - வில்லி:45 93/3,4
மதலையை நோக்கி பாகன் வன் பகை தோன்ற சொன்னான் - வில்லி:45 95/4
வீடணனை பகை ஆக்கி கிளையுடனே வீழ்வித்தாய் வேலை சூழ்ந்த - வில்லி:45 268/2
வீமசேனனும் அவற்கு இளைய பச்சை மயில் வேளின் வானவர் குல பகை தொலைத்தவனும் - வில்லி:46 66/1
வெம் சினம் உற சென்று உன் பகை முடித்து மீளுதும் என பல படியும் - வில்லி:46 209/2

 மேல்
 
  பகை-தன்னை (1)
வஞ்சனையால் அமரில் பகை-தன்னை மலைப்பது பாதகம் என்று - வில்லி:41 232/1

 மேல்
 
  பகை-தனக்கும் (1)
அன்புதான் உடையனல்லன் என் பகை-தனக்கும் உற்ற பகை அல்லனோ - வில்லி:27 125/4

 மேல்
 
  பகைக்கவே (1)
பல்லியம் பல முழங்கவும் தரணிபாலர் இப்படி பகைக்கவே - வில்லி:42 187/4

 மேல்
 
  பகைக்கின் (1)
இவனுடன் சிலர் பகைக்கின் மற்று அவர்-தம் இசையும் ஆண்மையும் இயம்புவாய் - வில்லி:27 137/2

 மேல்
 
  பகைக்கும் (1)
அறத்தொடு பகைக்கும் நெஞ்சர் பிலத்தினும் அகன்ற வாயர் - வில்லி:14 87/2

 மேல்
 
  பகைகள் (1)
குன்ற வில்லவனை ஒக்கும் குமரனும் பகைகள் ஆறும் - வில்லி:41 94/1

 மேல்
 
  பகைஞரேனும் (1)
பழியுடை பகைஞரேனும் தன் பெரும் பதியில் வந்தால் - வில்லி:27 171/1

 மேல்
 
  பகைஞரை (1)
உயர்த்த பல் கொடி பகைஞரை தனித்தனி ஓட்டி - வில்லி:22 39/3

 மேல்
 
  பகைத்த (2)
பைவராய் அரும் கானில் பயின்று திரிதர நினைவோ பகைத்த போரில் - வில்லி:27 5/2
படை எடுத்து வினை செய்யேன் என புகன்ற மொழி தப்பி பகைத்த போரின் - வில்லி:42 172/3

 மேல்
 
  பகைத்தனர் (1)
பகைத்தனர் அங்கம் யாவும் மிசை படப்பட நஞ்சு கால் பகழி - வில்லி:40 22/3

 மேல்
 
  பகைத்தால் (1)
பகலுடன் கார் இருள் பகைத்தால் பலிக்குமோ அஞ்சனபன்மனை அ போதில் - வில்லி:42 177/3

 மேல்
 
  பகைத்து (1)
பாண்டவர்கள் புரிந்த தவ பயன் ஆகி அவதரித்து பகைத்து மேன்மேல் - வில்லி:10 1/1

 மேல்
 
  பகைத்தோர் (1)
வரம் கொண்டிடுக என முனியை வணங்கி பகைத்தோர் மாற்றங்கள் - வில்லி:17 16/3

 மேல்
 
  பகைப்ப (1)
கட்டியே குறங்கு குறங்குடன் பகைப்ப கரம் கரத்தொடு நனி பிணங்க - வில்லி:15 18/3

 மேல்
 
  பகையாம் (1)
மேவிய பகையாம் மைத்துனன் முடியை விளங்கு கோளகை உற வீசி - வில்லி:10 138/2

 மேல்
 
  பகையாய் (1)
உற்று முப்பவமும் உனக்கு வெம் பகையாய் உற்பவித்து உன் பதம் உறுவேம் - வில்லி:10 145/2

 மேல்
 
  பகையாளர்கள் (1)
முகுரானனன் மைந்தனும் வீமனுமே முடியாத பெரும் பகையாளர்கள் காண் - வில்லி:46 194/1

 மேல்
 
  பகையான (2)
எரியும் கனல்-வாய் விட அரவு ஒன்று இவனுக்கு உற்ற பகையான
 அரியின் புதல்வன்-தனக்கு ஒரு பேர் அம்பு ஆகியது ஆர் அறியாதார் - வில்லி:27 229/3,4
தொலைவு இல் பகையான பகன் மார்பும் இரு தோளும் - வில்லி:37 21/3

 மேல்
 
  பகையின் (1)
உறவின் மிக்கவர் பகையின் எய்த்தவர் உதவும் அ படை குடை நிழல் - வில்லி:28 47/1

 மேல்
 
  பகையும் (2)
முரணிய பகையும் தீர்ப்பான் மூர்த்தியாய் பிறந்துளோனை - வில்லி:10 67/4
மீண்டவர் ஆக்கி பின்னை வேறு ஒரு பகையும் இன்றி - வில்லி:46 121/3

 மேல்
 
  பகையை (7)
இரிய என் பகையை எல்லாம் இவன் தனி தடிந்தவாறும் - வில்லி:13 161/3
தெவ் முனை மதியா வீரா தேவர்-தம் பகையை வென்ற - வில்லி:22 89/3
வீரனை பழுது உரைத்த நீ பகையை எங்ஙனே தனி-கொல் வெல்லுவாய் - வில்லி:27 131/2
மயில் கடவி கடவுளர் பகையை கதிர் மகுடம் முருக்கிய வேள் - வில்லி:27 193/3
போரின் அண்டர் பகையை முன்பு பொருது வென்ற வின்மையான் - வில்லி:38 8/1
செல்லுக என்றனன் வன் சமரத்திடை சென்று மிக பகையை
 கொல்லுக என்றனன் நின் புயம் மேவரு கொற்றவை-தன் அருளால் - வில்லி:41 19/2,3
வெருவுற பகையை வென்ற வீரன் என் மருகன் என்றுஎன்று - வில்லி:41 157/3

 மேல்
 
  பகைவர் (5)
இவன் தன் பகைவர் யாவரையும் இமையோர் ஆக்கும் எழில் நீலன் - வில்லி:5 45/2
பூ கதன் ஆகிய அன்றே பகைவர் எல்லாம் போற்ற வளர்ந்து உலகு ஆள புனைந்த மௌலி - வில்லி:5 52/1
பருதி-தன் பெரும் பகைவர் மேல் விடுத்தலின் பரந்த - வில்லி:27 84/3
பகல் இரா வர அழைத்தனன் பகைவர் பாகன் என்று படு பகலை அ - வில்லி:42 184/1
கொய்வரு தார் புய பகைவர் சிரங்கள் எல்லாம் குறை உடலம் கூத்தாட கொய்வேன் என்றான் - வில்லி:45 17/4

 மேல்
 
  பகைவர்களில் (1)
வானோர் பகைவர்களில் ஒருவன் மகத குலத்து மாரத பேர் - வில்லி:10 31/1

 மேல்
 
  பகைவராய் (1)
அன்றி மும்மடங்கு பகைவராய் வருதல் அல்லது இங்கு உன் பதம் அணுகார் - வில்லி:10 144/2

 மேல்
 
  பகைவரை (3)
நீடு பேர் அமரில் பகைவரை செகுக்கும் நினைவினால் நெருப்பிடை நம்மை - வில்லி:12 76/3
அஞ்சல் அஞ்சல் நீ பகைவரை ஆர் உயிர் அடுதல் - வில்லி:22 36/1
பதி பெயர்ந்து ஏகி நாளை பகைவரை கூடுமாயின் - வில்லி:27 175/1

 மேல்
 
  பகைவற்கு (1)
புரோசன பகைவற்கு ஈந்து புரந்தரன் இருந்த பின்னர் - வில்லி:13 160/2

 மேல்
 
  பகைவன் (8)
பனியால் அ விடாய் தணிப்பான் பனி_பகைவன் பனி_செய்வோன் பக்கம் சேர்ந்தான் - வில்லி:8 1/4
பயின்று அரசாளும் அந்த மனம் எனும் பகைவன் ஆங்கு - வில்லி:29 3/3
பல்லோர் வியப்ப தங்கள் குல பகைவன் சேனாபதி இளவல் - வில்லி:37 33/3
பகைவன் நின்ற அ நிலம் பதிற்றிரண்டு யோசனை - வில்லி:42 15/2
எறிந்த வேல் பகைவன் மார்பகம் துளைத்திட்டு இந்திரனிடத்து மீண்டு எய்த - வில்லி:42 211/1
பத்தே எய்து ஆங்கு இணை வாளி பகைவன் புயத்தில் பட எய்தான் - வில்லி:45 145/4
பகைவன் ஏறிய தேர் விடும் வலவனும் திகிரியும் பாய் பரிமாவும் - வில்லி:46 32/1
பெருமையோடு எழுந்தான் பகைவன் மேல் அவன் முன் பின்னிட பொருதிடும் பெரியோன் - வில்லி:46 218/4

 மேல்
 
  பகைவன்-தன்னை (1)
சொல்லினன் பகைவன்-தன்னை சுடர் முடி துணித்தி என்றே - வில்லி:42 157/4

 மேல்
 
  பகைவனது (1)
எழுந்து தன் பகைவனது இருண்ட குஞ்சியை - வில்லி:21 76/2

 மேல்
 
  பகைவனை (2)
பொரு முகத்தினில் பகைவனை புயம் உற பிணித்து - வில்லி:22 19/1
பகைவனை நீ ஆவி நிற்பது ஓர் நிலை பகர் என மாறாடு சர்ப்பகேதுவும் - வில்லி:46 175/2

 மேல்
 
  பங்க (1)
பல் நாள் இவர் இ பதி சேர்ந்த பின் பங்க சாத - வில்லி:7 86/1

 மேல்
 
  பங்கசாத (1)
பங்கசாத பரிமளம் கொள் பானுராச சூனுவே - வில்லி:3 60/4

 மேல்
 
  பங்கப்பட்ட (1)
பங்கப்பட்ட அரசு ஒழிய படாத அரசர் பலரோடும் - வில்லி:40 71/2

 மேல்
 
  பங்கம் (5)
பங்கம் இல் குணத்தால் மிக்க பாண்டவர் என்று மாழ்க - வில்லி:5 1/3
பட அரவு உயர்த்த கோவை பண்ணினான் மகுட பங்கம் - வில்லி:22 103/4
பங்கம் உற வில் துணி படுத்தி எதிர் நின்றான் - வில்லி:29 62/4
அன்றை அமரினில் ஒன்றுபட அவர் அங்கம் அயர்வுறு பங்கம் ஏது - வில்லி:34 24/1
மான பங்கம் மறந்து தன் நெஞ்சினுக்கு - வில்லி:46 233/2

 மேல்
 
  பங்கய (18)
பங்கய விழிகளால் பருகினான் அரோ - வில்லி:1 42/4
செய்ய பங்கய மலர் திரு மடந்தை-கொல் - வில்லி:1 43/2
நாள பங்கய பதி என மதி என நலம் திகழ் கவிகை கீழ் - வில்லி:2 13/3
பங்கய நெடும் துறை படிந்து தன் மகாரால் - வில்லி:2 105/3
செய் ஒளி திகழும் பங்கய கண்ணன் திருமகள் கொழுநனை காண - வில்லி:10 142/2
பருகல் ஆம் புனல் நதி எலாம் நீர் எலாம் பங்கய பசும் கானம் - வில்லி:11 54/4
பங்கய மா நிதி வாழ் பதி எய்த - வில்லி:14 61/3
பங்கய நாம நிசாசரபதி-தன் - வில்லி:14 80/3
சேய பங்கய சிறு விரல் அங்கையில் திரட்டிய நறு வெண்ணெய் - வில்லி:16 1/1
பச்செனும் புனலால் மிக்க பங்கய சுனையும் கொல்லும் - வில்லி:16 40/1
பார்த்தருளி அருள் பொழியும் பங்கய கண் நெடுமாலும் - வில்லி:27 46/3
அற்புத பங்கய நல் பதம் உந்தலின் அ குழியின் புடையே - வில்லி:27 191/1
தங்கு அலங்கல் வண் கனக சததள பங்கய முகுள சாலம் போலும் - வில்லி:29 71/4
பங்கய நெடும் கண் சேப்ப நித்திலம் பரப்பினானே - வில்லி:41 155/4
செய்ய பங்கய பதங்கள் சென்னி வைத்த சிறுவன் யான் - வில்லி:42 17/2
பாவலர் மானம் காத்தான் பங்கய செம் கை என்ன - வில்லி:45 33/2
அழல் எழு நெஞ்சொடு நாடி நின்று உதையினன் அளி முரல் பங்கய நாயகன் குமரனே - வில்லி:45 223/4
பண் இயல் இசையின் படிவமாம் தெரிவை பங்கனை பங்கய மலர் கொண்டு - வில்லி:46 210/3

 மேல்
 
  பங்கயங்களும் (1)
பதியினால் விளங்கும் மென் பங்கயங்களும்
 மதியினால் குளிர் நெடு வானும் ஆயினான் - வில்லி:3 25/3,4

 மேல்
 
  பங்கயத்தால் (1)
பாஞ்சாலர் பதி கன்னி இரு தன் செம் கண் பங்கயத்தால் பாங்காக பரிந்து நோக்கி - வில்லி:5 57/3

 மேல்
 
  பங்கயத்தின் (1)
பங்குனன் தன் திரு செம் கை பங்கயத்தின் சிவிறியினால் பரிவு கூர - வில்லி:8 9/2

 மேல்
 
  பங்கயம் (10)
பங்கயம் துறந்தது பழைய இன்பமே - வில்லி:1 57/4
பாத பங்கயம் தொழ தகும் திறலுடை பாண்டு என்பவன் தானும் - வில்லி:2 16/2
பங்கயம் போன்றதால் அ பரிவுறு பாவை பார்வை - வில்லி:5 29/4
சேய பங்கயம் சேர்-மின் என்னவே - வில்லி:11 132/4
பந்தனை அறுக்கும் பாத பங்கயம் பணிந்து நிற்ப - வில்லி:25 9/3
பாசம் முன்னுற மால் ஏவலால் தனது பாத பங்கயம் சிவப்பித்தாள் - வில்லி:27 244/4
பரசுடை இராமன் பாத பங்கயம் சென்னி ஏந்தி - வில்லி:28 24/1
அம் பொன் கர பங்கயம் அள்ளுதலின் - வில்லி:32 11/3
சீதரன் செழும் துளப மாதவன் தயங்கு அருண சீத பங்கயம் கொள் திருவின் - வில்லி:38 29/3
பனி வெண் மதியம் கண்ட பங்கயம் போல் ஆனான் - வில்லி:38 48/4

 மேல்
 
  பங்கயாசன (1)
பங்கயாசன முனிவனும் மீண்டு போய் பாண்டவர்க்கு அவை சொன்னான் - வில்லி:24 20/4

 மேல்
 
  பங்கயாசனன் (1)
பங்கயாசனன் வாசவற்கு அளித்தது வாசவன் பயில் போரில் - வில்லி:42 66/1

 மேல்
 
  பங்கயானனம்-தான் (1)
பங்கயானனம்-தான் முறைமுறை குறையும் பால்மதி என அழகு அழிந்த - வில்லி:1 102/3

 மேல்
 
  பங்களம் (1)
பங்களம் குகுரம் சீனம் பப்பரம் கொப்பம் வங்கம் - வில்லி:28 19/1

 மேல்
 
  பங்கன் (2)
மென் பாவை பங்கன் விதிக்க புவி மீது வந்தார் - வில்லி:5 85/4
பரிந்து இவை உரைத்தலும் பாவை பங்கன் மேல் - வில்லி:41 194/2

 மேல்
 
  பங்கனை (1)
பண் இயல் இசையின் படிவமாம் தெரிவை பங்கனை பங்கய மலர் கொண்டு - வில்லி:46 210/3

 மேல்
 
  பங்காளன்-தன்னை (1)
கவுரி பங்காளன்-தன்னை கண்ணுற கண்ட காளை - வில்லி:22 98/3

 மேல்
 
  பங்கு (4)
பங்கு உற வந்த அந்த பாண்டவர் ஐவரோடும் - வில்லி:10 84/3
ஏற்றான் ஒரு பங்கு என எங்கணுமே - வில்லி:13 72/4
பங்கு எலாம் மரகதமாம் பவள நிற பொருப்பு உதவு பைம் பொன் கொன்றை - வில்லி:41 142/3
பங்கு இருந்த உமாபதி-பால் பணிந்து வரம் பெற சென்றான் பார்த்தன் ஆகில் - வில்லி:41 238/2

 மேல்
 
  பங்குனன் (4)
பங்குனன் என்னும் நாமம் பகுதியால் படைத்திட்டானே - வில்லி:2 82/4
பங்குனன் பெரும் தீர்த்த நீர் படிவதற்காக - வில்லி:7 67/1
பங்குனன் தன் திரு செம் கை பங்கயத்தின் சிவிறியினால் பரிவு கூர - வில்லி:8 9/2
பங்குனன் ஓதிய வஞ்சினமும் பசுபதியிடை ஏகியதும் - வில்லி:41 225/3

 மேல்
 
  பங்குனி (1)
பங்குனி நிறைந்த திங்கள் ஆதபன் பயிலும் நாளில் - வில்லி:2 82/2

 மேல்
 
  பங்கேருகத்தோன் (1)
பார்த்தன் கணையால் பட்டவரை பங்கேருகத்தோன் பல கோடி - வில்லி:37 35/1

 மேல்
 
  பங்கை (1)
தன் பங்கை ஈசன் திறை நல்க முன் சாபம் வாங்கும் - வில்லி:5 76/3

 மேல்
 
  பங்கோனுக்கு (1)
பங்கோனுக்கு ஆதி மறை புரவி பூண்ட படி கொடி தேர் கடவு தனி பாகன் ஆனான் - வில்லி:45 28/2

 மேல்
 
  பச்சளை (1)
பச்சளை முடை கொள் மேனி பாடி மா மகளிர் பைம் பொன் - வில்லி:42 163/3

 மேல்
 
  பச்சிளம் (4)
சூது அடர் பச்சிளம் கொங்கை பச்சை மேனி சுபத்திரையும் தோழியர்கள் சூழ வந்தாள் - வில்லி:7 54/4
அகவு பச்சிளம் தோகை போல் நின்ற அ அணங்கை - வில்லி:7 70/2
பச்சிளம் கமுகின் மென் பாளை சூடுவார் - வில்லி:11 92/1
காவணங்களின் தோன்றின பச்சிளம் கமுகம் - வில்லி:27 54/4

 மேல்
 
  பச்சென்ற (1)
பச்சென்ற திரு நிறமும் சே இதழும் வெண் நகையும் பார்வை என்னும் - வில்லி:7 25/1

 மேல்
 
  பச்செனும் (1)
பச்செனும் புனலால் மிக்க பங்கய சுனையும் கொல்லும் - வில்லி:16 40/1

 மேல்
 
  பச்சை (14)
பச்சை குரும்பை இள முலை மேல் பரிவால் நாணம் பிரிவுற்றார் - வில்லி:5 32/4
விரவி வந்து எறிப்ப பச்சை மெய் சிவப்பு ஏறிற்று ஆக - வில்லி:6 29/2
பச்சை_கொடி விடையோன் ஒரு பாகம் திறை கொண்டாள் - வில்லி:7 13/2
சூது அடர் பச்சிளம் கொங்கை பச்சை மேனி சுபத்திரையும் தோழியர்கள் சூழ வந்தாள் - வில்லி:7 54/4
தனி ஆழி தனி நெடும் தேர் தனி பச்சை நிற பரியை சயிலராசன் - வில்லி:8 1/3
பச்சை வாசிகளும் செய்யன ஆக பாகரும் பதங்களே அன்றி - வில்லி:9 46/1
கார் இளம் கமுகும் பச்சை கதலியும் நிரைத்து தோள் ஆம் - வில்லி:10 75/3
தேன் முகம் களிக்கும் பச்சை செவ்வி வண் துளப மாலை - வில்லி:11 204/3
பை அரவின் ஆடி புருகூதன் இவர் சூழ்தர ஓர் பச்சை_மயில் பாதியுடனே - வில்லி:12 113/3
பச்சை வாசியின் ஓடின சுவேத வெம் பரி மா - வில்லி:22 64/4
பன்னகாதிப பாயலோ பச்சை ஆல் இலையோ - வில்லி:27 78/2
மை புயல் ஒத்து ஒளிர் பச்சை நிறத்தினன் வர்க்க மலர் கழலால் - வில்லி:27 198/3
பாரத அமர் புரி பச்சை மா முகில் - வில்லி:41 205/3
வீமசேனனும் அவற்கு இளைய பச்சை மயில் வேளின் வானவர் குல பகை தொலைத்தவனும் - வில்லி:46 66/1

 மேல்
 
  பச்சை_கொடி (1)
பச்சை_கொடி விடையோன் ஒரு பாகம் திறை கொண்டாள் - வில்லி:7 13/2

 மேல்
 
  பச்சை_மயில் (1)
பை அரவின் ஆடி புருகூதன் இவர் சூழ்தர ஓர் பச்சை_மயில் பாதியுடனே - வில்லி:12 113/3

 மேல்
 
  பசி (11)
தென்பாலவர்-தம் பசி தீ நனி தீர்க்கமாட்டார் - வில்லி:2 60/2
அணவு வெம் பசி கனல் அவிந்து போய் அநங்க வெம் கனல் கொளும் அடல் புலி - வில்லி:4 10/3
தெளிந்த பற்களொடு நாவை மென்று நனி தின்று வெம் பசி கொள் தீயினால் - வில்லி:4 50/2
பின்பின் ஆக இது கண்டு வெம் பசி கொள் பகனும் எய்தி இவை பேசுவான் - வில்லி:4 52/4
உந்து வெம் பசி பெரிது வல்லே எனக்கு ஓதனம் இடுக என்றான் - வில்லி:9 2/4
தன் பசி தணிய காண்டவ வனத்தில் சராசரம் உள்ளவை அனைத்தும் - வில்லி:9 57/2
இன்னல் பசி தீர் பொழுதத்தில் என்-பால் வரம் கொள்க என உரைப்ப - வில்லி:17 14/3
பேணார் உயிர் பருகும் பசி பெட்ப பகு வாய் வெம் - வில்லி:41 113/1
தாயர் பசி கண்டு நனி தன் பசி தணிக்கும் - வில்லி:41 182/3
தாயர் பசி கண்டு நனி தன் பசி தணிக்கும் - வில்லி:41 182/3
கொண்டிலை பசி கனல் கொளுந்தி வீழ்ந்தனை - வில்லி:41 192/2

 மேல்
 
  பசிக்கு (1)
காற்றினுடன் விரைவுற சென்று அருந்துமாறு காண்டவம் நம் பசிக்கு அளித்த காளை என்றோ - வில்லி:12 39/3

 மேல்
 
  பசியால் (1)
வீழ் பசியால் உழல் பேயொடு பாரிடம் மிக்க விருந்துகளே - வில்லி:44 57/4

 மேல்
 
  பசியுடன் (1)
கானக மருங்கில் மேவலன் பணியால் கடும் பசியுடன் வரும் கடவுள் - வில்லி:45 10/1

 மேல்
 
  பசியும் (1)
வேம் கனல் பசியும் நின் விடாயும் ஆறவே - வில்லி:41 193/3

 மேல்
 
  பசியொடும் (1)
மூளமூள வெம் பசியொடும் சினத்தொடும் முடுகி வெய்துற ஓடி - வில்லி:9 11/1

 மேல்
 
  பசு (3)
பசு கவர்ந்தனர் என பயிலும் மா தவ - வில்லி:1 71/1
எண்ணற்கு அரிய முடி வேந்தர் எண்ணாயிரவர் பசு ஆக - வில்லி:10 32/1
பாரமான சுயோதனாதியர் என்னும் நூறு பசு படுத்து - வில்லி:26 16/2

 மேல்
 
  பசுத்தோல் (1)
பொன்றிடினும் நீ அறிய பசுத்தோல் போர்த்து புலி பாய்ச்சல் பாய்வரோ புரிவிலாதாய் - வில்லி:12 95/4

 மேல்
 
  பசுபதி (2)
பசுபதி அருளிய பகழி முன் வரலும் - வில்லி:13 137/1
மருகனும் பட பொருதனன் மகபதி மகன் மகன்-தனை பசுபதி அருளிய - வில்லி:41 118/2

 மேல்
 
  பசுபதியிடை (1)
பங்குனன் ஓதிய வஞ்சினமும் பசுபதியிடை ஏகியதும் - வில்லி:41 225/3

 மேல்
 
  பசுபதியை (1)
பண்ணுக்கு வாம் பரி தேர் ஆதபனும் பணிந்து பசுபதியை நோக்கி - வில்லி:12 43/1

 மேல்
 
  பசுபாலனும் (1)
படை எடுத்தனர் மா மறை பசுபாலனும் சிசுபாலனும் - வில்லி:10 135/4

 மேல்
 
  பசும் (20)
வந்திருந்த பேர் அவையை மதியான் ஆகி மாலை இடு பசும் செம்பொன் மாலையோடும் - வில்லி:5 58/2
பத்தி கொள் பீடத்து அழகுற இருத்தி பசும் பொனின் தசும்புகள் நிறைந்த - வில்லி:6 3/2
பரிமள மதுபம் முரல் பசும் தொடையல் பாண்டவர் ஐவரும் கடவுள் - வில்லி:6 26/1
பசும் புயல் ஏழு அன்று இன்னும் பல உளவாகும் என்பார் - வில்லி:6 32/4
கலக்கம் உற இள வேனில் கலகம் எழுந்திடும் பசும் தண் காவு-தோறும் - வில்லி:8 2/1
மீது அடுக்கி பசும் பொன்னால் சுவர் செய்து மரகத தூண் வீதி போக்கி - வில்லி:10 6/1
பரிகள் கோடி நவ கோடி மா மணிகள் பல் வகை படு பசும் பொனின் - வில்லி:10 49/2
பருகல் ஆம் புனல் நதி எலாம் நீர் எலாம் பங்கய பசும் கானம் - வில்லி:11 54/4
தேன் நுகர்ந்து இசை முரல் பசும் தொடையலான் திரு தக மொழிகின்றான் - வில்லி:11 58/2
ஆய்ந்து பத்தி கொண்டு அடர் பசும் பொனால் - வில்லி:11 142/3
அவிர் பசும் பொன் மீளி யாளி ஆசனத்து இழிந்து பூம் - வில்லி:11 172/1
தேதே என்னும் பசும் துளப திருமால்-தன்னை சிந்தியும் இப்போதே - வில்லி:17 7/2
ஆறிய பசும் தண் காவின் அசைவு ஒரீஇ இருந்த வீரன் - வில்லி:22 109/1
முருகு அவிழ்க்கும் பசும் துளப முடியோனே அன்று அலகை முலைப்பால் உண்டு - வில்லி:27 30/1
கொண்டலை மகிழ்ந்து காணும் குளிர் பசும் தோகை போன்றாள் - வில்லி:27 146/4
புரந்தரன் பசும் தண் துழாய் அணிந்திடும் புயல்வணன் இருந்துழி போந்தே - வில்லி:27 242/2
துயில் உணர்ந்து அணி பசும் துளப மால் அடி பணிந்து - வில்லி:34 2/2
விரிந்தன உரங்களும் வெகுண்டன மனங்களும் விழுந்தன பசும் குருதி நீர் - வில்லி:38 26/1
அயத்து இரதம் இட பசும் பொன் ஆவது போல் அருச்சுனன் ஆர் அறிஞன் ஆக - வில்லி:42 165/1
வினை அகற்றும் பசும் துளவோன் துவரை நகர் திசை நோக்கி மீண்டான் சீர்த்தி - வில்லி:46 250/3

 மேல்
 
  பசுவின் (1)
பம்பி பரந்த புல் மேயும் பசுவின் கன்றும் கோபாலர் - வில்லி:10 122/1

 மேல்
 
  பசை (1)
எ கடல்களினும் இனி பசை இலது என்று ஏழ்_இரு புவனமும் நடுங்க - வில்லி:9 35/1

 மேல்
 
  பஞ்ச (9)
பஞ்சவரின் நடுப்பிறந்தோன் பஞ்சவன் பேரவை எய்தி பஞ்ச பாண - வில்லி:7 36/1
வந்து இரட்டை வரி சிலையால் பஞ்ச வண்ண மகர தோரணம் நாட்டி வயங்கும் மின்னால் - வில்லி:7 51/3
தீது அற தந்த உண்மை தெய்வம் நீ என்றால் பஞ்ச
 பாதகம்-தன்னில் ஒன்று உன் பதயுகம் பிழைப்பது ஐயா - வில்லி:22 87/3,4
பண் ஆர் பஞ்ச கதி மான் தேர் பகலோன் அன்ன பகதத்தன் - வில்லி:32 30/3
சரத்தின் சயனம் பஞ்ச சயனங்களினும் இனிது என் - வில்லி:38 43/1
அறன் உடையை பஞ்ச பாணன் என வடிவு அழகு உடையை நின்ற சேனை அரசரில் - வில்லி:41 46/2
முதிர் சண்ட சூர கிரணம் இருள் எழ முகில் பஞ்ச பூத வடிவு பெற வியன் - வில்லி:44 73/2
மாற்றிய வடிவும் பஞ்ச ஆயுதமும் வயங்கு கைத்தலங்களும் ஆகி - வில்லி:45 244/2
துருபதன் மைந்தர் அனைவரும் பஞ்ச திரௌபதேயரும் துயில் பொழுதில் - வில்லி:46 218/1

 மேல்
 
  பஞ்சகம் (1)
மன்னவர்-தம் உடல் சோரி வழிந்து சமந்த பஞ்சகம் ஆம் - வில்லி:46 154/2

 மேல்
 
  பஞ்சரத்திடை (1)
பஞ்சரத்திடை வரு திரு மதலையை பகீரதி எனும் அன்னை - வில்லி:2 39/2

 மேல்
 
  பஞ்சரத்தொடும் (1)
பஞ்சரத்தொடும் திரியும் யானையின் பக்கம் எங்கணும் பட்டு மூழ்கிய - வில்லி:31 25/3

 மேல்
 
  பஞ்சவர் (6)
பஞ்சவர் வாழ்வுறு பதம் பொறாமையின் - வில்லி:11 122/1
உன்னில் இன்னம் உளது ஒன்று பஞ்சவர் உரைக்க வந்த ஒரு தூதன் யான் - வில்லி:27 106/3
மைந்து படைத்து உயர் பஞ்சவர் சொற்படி வந்த மலர் கழலால் - வில்லி:27 195/1
பஞ்சவர் கூறிய வஞ்சின வாசகமும் பழுது ஆம் எனவே - வில்லி:27 213/4
பூம் தண் மாலை பஞ்சவர் ஆனை போர் வென்று - வில்லி:32 38/1
பஞ்சவர் கோ முதல்வன்-தனை வன்பொடு படை பொர எண்ணினனே - வில்லி:41 2/4

 மேல்
 
  பஞ்சவர்க்காக (1)
படர்ந்து கானகம் திரிந்து மீண்டு அன்புடன் பணிந்த பஞ்சவர்க்காக
 கடந்த ஞானியர் கடவுளர் காண்கலா கழல் இணை சிவப்பு ஏற - வில்லி:28 1/1,2

 மேல்
 
  பஞ்சவர்க்காகவே (1)
அன்று பஞ்சவர்க்காகவே உடன்று அந்தணற்கு உடைந்து அஞ்சி ஓடினான் - வில்லி:35 3/2

 மேல்
 
  பஞ்சவர்கள் (1)
இன்று இரா விடியும் முன்னர் வெம் சமம் எதிர்ந்த பஞ்சவர்கள் எஞ்சிட - வில்லி:42 194/1

 மேல்
 
  பஞ்சவர்களொடு (1)
பஞ்சவர்களொடு வயிரியாய் ஒரு பண்பு அற வினை செய் சமர பூமியில் - வில்லி:46 195/2

 மேல்
 
  பஞ்சவரின் (1)
பஞ்சவரின் நடுப்பிறந்தோன் பஞ்சவன் பேரவை எய்தி பஞ்ச பாண - வில்லி:7 36/1

 மேல்
 
  பஞ்சவன் (3)
பஞ்சவரின் நடுப்பிறந்தோன் பஞ்சவன் பேரவை எய்தி பஞ்ச பாண - வில்லி:7 36/1
மன்றல் நிம்ப நாள் மாலை மௌலியான் மாறன் மீனவன் வழுதி பஞ்சவன்
 அன்று பஞ்சவர்க்காகவே உடன்று அந்தணற்கு உடைந்து அஞ்சி ஓடினான் - வில்லி:35 3/1,2
பட்டனன் முனிவன் கையின் பஞ்சவன் என்று வேந்தர் - வில்லி:45 119/1

 மேல்
 
  பஞ்சானனம் (1)
கலவ மா மயில் ஒழித்து பஞ்சானனம் எழுதிய தனி கொடி கந்தன் - வில்லி:46 28/4

 மேல்
 
  பஞ்சி (1)
பஞ்சி போன்றன அவரவர் பத யுகம் பற்றிய சிகை வன்னி - வில்லி:9 23/4

 மேல்
 
  பஞ்சின் (1)
பஞ்சின் மெல் அடியினாளும் கணவனும் பழம் கணோட்டம் - வில்லி:2 96/1

 மேல்
 
  பஞ்சு (1)
தொழுது தாளினை செய்ய பஞ்சு எழுதினும் தோளினை செழும் தொய்யில் - வில்லி:2 27/1

 மேல்
 
  பட்ட (42)
மாது பட்ட பார்_மடந்தை-தன் மதிமுகம் மழுங்க - வில்லி:3 133/2
பார் அடா என் ஆண்மையை அரக்கர் கை பட்ட போதில் யார் பாரில் வைகினார் - வில்லி:4 11/4
அங்கு அழல் பட்ட நெய் போல் அனைவரும் உருகினாரே - வில்லி:5 28/4
மடை பட்ட வாளை அகில் நாறும் மருத வேலி - வில்லி:7 83/1
இடை பட்ட தங்கள் வள நாடு சென்று எய்தி ஆங்கு - வில்லி:7 83/2
தொடை பட்ட திண் தோள் அறன் காளை துணைவரோடு - வில்லி:7 83/3
திரம் பட்ட சிலை கை வீரன் சிலீமுகம் தெறித்தபோது அ - வில்லி:13 96/2
சரம் பட்ட தனுசர் அங்கம் சங்கரன் செம் கை அம்பால் - வில்லி:13 96/3
புரம் பட்ட பரிசு பட்டு பொடிந்தன பொடியாய் மன்னோ - வில்லி:13 96/4
பட்ட உணவு இங்கு அமுது செய பருவம் இது என்று உரைசெய்தான் - வில்லி:17 3/4
அன்று அவன் கரும் கங்குலில் பட்ட பாடு அவனை அல்லதை யார் பாடுவார்களே - வில்லி:21 11/4
பாயும் வெம் சிறகர் கலுழன் முன் பட்ட பாந்தள் போல் கீசகன் பதைப்ப - வில்லி:21 50/1
பணிந்து இரந்து புவி பெற்று உண்டிருப்பதற்கே துணிகின்றான் பட்ட பாடே - வில்லி:27 14/4
கான் பட்ட கனலில் பாயும் கடும் கணை விலக்கினேனேல் - வில்லி:27 157/1
வான் பட்ட புரவி தேரோன் மகன் படும் மகவான் மைந்தன் - வில்லி:27 157/2
யான் பட்ட கொடுமை நன்று என்று என் பட்டாள் இரங்கி வீழ்ந்தாள் - வில்லி:27 157/4
பட்ட போதகம் தேர் பரி ஆள் எனும் படையுடை பாஞ்சாலர் - வில்லி:28 3/4
அன்று பட்ட கலக்கம் அப்படி ஐவர்-தம் படை அமரின் மேல் - வில்லி:29 41/3
பட்ட நுதல் களி யானை பாண்டவர்-தம் படை தலைவன் பட்டானாக - வில்லி:29 73/1
பமர மும்மத கரி விலாவின் வேல் பட்ட வாய் நிணம் பறிய நிற்பன - வில்லி:31 27/1
ஆறு போரினும் பட்ட பேரினும் அறுமடங்கு பேர் அன்று பட்டதே - வில்லி:35 8/4
பட்ட களிற்று பாய் புரவி பைம் பொன் தடம் தேர் பாஞ்சாலர் - வில்லி:37 30/1
பகடு தேர் புரவி காலாள் பல வகை பட்ட சேனை - வில்லி:39 6/1
மனம் முற்றும் அழல் கதுவ மொழி முற்றும் இடி நிகர வலி பட்ட சிலையை வளையா - வில்லி:40 58/3
முறிய தன் வரி வில் உமிழ் முனை பட்ட பகழி மழை முகில் வர்க்கம் என முடுகினான் - வில்லி:40 61/4
மறம் தந்த வேழத்துடன் பட்ட பகதத்தன் வலி கூறினார் - வில்லி:40 83/4
பின் முன்பு பட்ட பல கோடி பிறங்கு சேனை - வில்லி:41 83/4
விதித்தலை பட்ட காதல் சுதனுடன் விளிவேன் என்னா - வில்லி:41 148/4
வாசியில் இபத்தில் தேரில் ஏண் பட்ட மன்னரை இரு கையும் நிறுத்தி - வில்லி:42 6/3
பட்ட இல்லை இருவர் மேலும் விட்டவிட்ட பகழியே - வில்லி:42 13/4
அநேக நாழிகை அருச்சுனன் சிலை மணி ஆர்த்தது அ களம் பட்ட
 அநேகம் ஆயிரம் விருதரை அளவு அறிந்து ஆர்-கொலோ உரைக்கிற்பார் - வில்லி:42 48/3,4
நூறு பட்ட மகவின் தலைவன் நெஞ்சம் மிக நோதக கடிது எறிந்தனன் எறிந்தளவில் - வில்லி:42 90/3
பகரும் நால்வரும் பட்ட பின் பைம் கழல் - வில்லி:42 143/1
மன் பட்டான் மா மாயன் மாயம் இது என்று அறியாமல் மகன் போய் பட்ட
 பின் பட்டான் அவன் தந்தை இனி பட்டார் எவரும் என பிழைப்பட்டான் போல் - வில்லி:42 168/2,3
மகன் பட்ட சினம் கதுவ வரை உறழ் தோள் கடோற்கசன் மா மலைகள் வீசி - வில்லி:42 178/1
அகன் பட்ட நுதல் வேழம் அன்னான் மேல் எறிந்து எறிந்திட்டு ஆர்த்த காலை - வில்லி:42 178/2
பகன் பட்ட பாடு எல்லாம் படுத்தி ஒரு கதாயுதத்தால் படியில் வீழ்த்தான் - வில்லி:42 178/4
எண்_இரு தினத்தில் பட்ட பல் படையும் ஈண்டு மீண்டு எழுந்தன என்னும் - வில்லி:45 3/1
மின் பட்ட ஓடை நுதல் இபராசன் வன் பிடரின் மிசை வைத்து உகந்தனன் அரோ - வில்லி:46 6/3
தனக்கு நிகர் தான் ஆன கிருத்தவன்மன் தம்பியர்கள் எழுவர் பட தம்முன் பட்ட
 மன கவலை அறிந்து பெரும் சேனையோடும் மற்று அவன் தம்பியர் ஐவரோடும் வந்து - வில்லி:46 79/1,2
பாவனன் இப்படி உரைத்த பழி மொழியும் தனது செவி பட்ட காலை - வில்லி:46 138/1
பால் நாள் வந்து அருள் முனிவன் பகரும் மொழி விடம் செவியில் பட்ட காலை - வில்லி:46 240/3

 மேல்
 
  பட்டதாதலின் (1)
அன்று வெம் சரத்தொடு தறிந்த வாள் அரசர் சோரி மெய் பட்டதாதலின்
 சென்று செம் கதிர் செல்வன் வாருண திசை அடைந்து வெண் திரையில் மூழ்கினான் - வில்லி:31 28/1,2

 மேல்
 
  பட்டது (12)
பழுது பட்டது இ குருகுலம் மீள நின் பார்வையால் கடல் ஞாலம் - வில்லி:2 9/3
நன்று பட்டது அ நல் நகர் எங்குமே - வில்லி:3 109/4
தீது பட்டது குருகுல செல்வம் என்று இரங்கி - வில்லி:3 133/3
பட்டது ஒழிந்து படாத சேனை எல்லாம் - வில்லி:14 115/3
கெட்டன பட்டது உரைக்க உண்டோ கேட்கின் - வில்லி:14 115/4
நெறி அலா நெறி செய்து உன் குலத்து ஒரு போர் நிருதன் முன் பட்டது நினையாய் - வில்லி:15 9/3
இருவர் சேனையும் கண்படாமல் அன்று இரவு பட்டது என் என்று இயம்புவாம் - வில்லி:31 29/4
ஈண்டு முதல்வன் பட்டது எந்தைக்கு உரை-மின் என்று - வில்லி:38 47/3
நிருதர் பட்டது பட்டு இறந்தனர் நேமியுள் படும் நிருபரே - வில்லி:41 37/4
பகலும் மேல் திசை பட்டது பாஞ்சசன்னியமும் - வில்லி:42 112/2
என் பட்டது அப்பொழுது குரு சேனை மெய் புளகம் எழ ஒண் கண் முத்தம் எழவே - வில்லி:46 6/4
பட்டனன் என்று அணி குலைந்து முதுகிட்டு ஓடி படாது பட்டது உயர்ந்த பணி பதாகன் சேனை - வில்லி:46 73/4

 மேல்
 
  பட்டது-கொல் (1)
மோகம் உற்றனர் எதிர்ந்து பொரு மண்டலிகர் மோழை பட்டது-கொல் அண்ட முகடும் சிறிதே - வில்லி:42 88/4

 மேல்
 
  பட்டதும் (1)
ஒன்றாது இரண்டு பட்டதும் யாம் உணரும்படி நீ உரைத்தருள்வாய் - வில்லி:10 30/2

 மேல்
 
  பட்டதே (1)
ஆறு போரினும் பட்ட பேரினும் அறுமடங்கு பேர் அன்று பட்டதே - வில்லி:35 8/4

 மேல்
 
  பட்டதை (1)
ஐய பட்டதை அறிந்தருள் ஆம் முறை என்றான் - வில்லி:3 120/4

 மேல்
 
  பட்டபட்ட (2)
பார வாளினும் கூர வேலினும் பகழி வாயினும் பட்டபட்ட போர் - வில்லி:35 9/1
பட்டபட்ட நிருபர்-தங்கள் பாடு காண எண்ணியோ - வில்லி:40 40/3

 மேல்
 
  பட்டபோது (1)
ஊறு பட்டபோது எழுந்தருள்க என பணிந்து உரைத்தான் - வில்லி:3 123/4

 மேல்
 
  பட்டம் (4)
சமைத்த பட்டம் ஒன்றினில் பொதி பெதும்பையை தந்தையும் தனையோரும் - வில்லி:2 23/2
வென்று பட்டம் அணிந்த வாரணம் என்ன வந்தனன் வீமனே - வில்லி:29 41/4
குகன் பட்டம் தனக்கு உரிய கோ முனிவன் மா மைந்தன் வீமன் கையில் - வில்லி:42 178/3
பட்டம் அணிந்த நுதற்கு இடையே விழு தும்பிகள் பட்டனவே - வில்லி:44 51/1

 மேல்
 
  பட்டமும் (1)
நல் பட்டமும் தனது கையால் அணிந்து படை நாலுக்கும் நாயகம் எனா - வில்லி:46 6/2

 மேல்
 
  பட்டமை (1)
சிகர கிரி போல் அணி நின்ற சேனை களிறும் பட்டமை கண்டு - வில்லி:40 67/2

 மேல்
 
  பட்டவர் (3)
பட்டவர் எத்தனை ஆயிரர் நின்று படாமல் உயிர்ப்புடன் வென்னிட்டவர் - வில்லி:41 10/1
பட்டவர் அநேகர் இவன் - வில்லி:41 78/3
கரு முகில் முட்டின பட்டவர் கண் கனல் காலும் அரும் புகையே - வில்லி:44 60/3

 மேல்
 
  பட்டவர்க்கு (1)
அன்று பட்டவர்க்கு உறையிட போதுமோ அநேக நாளினும் பட்டார் - வில்லி:42 47/4

 மேல்
 
  பட்டவர்த்தன (2)
பட்டவர்த்தன பார்த்திவர்-தம்முடன் - வில்லி:29 22/3
பட்டவர்த்தன பார்த்திவர் எய்தினார் - வில்லி:29 22/4

 மேல்
 
  பட்டவர்த்தனர் (3)
பாங்கினால் வரு மகுட வர்த்தனருடன் பட்டவர்த்தனர் உள்ளார் - வில்லி:28 7/1
படி நடுக்குற பணி குலம் நெளித்திட பட்டவர்த்தனர் உள்ளார் - வில்லி:42 44/3
பட்டவர்த்தனர் மகுடவர்த்தனர்களும் பல படைஞரும் கூடி - வில்லி:42 67/2

 மேல்
 
  பட்டவர்த்தனர்கள் (1)
பட்டவர்த்தனர்கள் பொன் சிரத்தின் மலர் பொற்புடை சரணபற்பனும் - வில்லி:4 57/1

 மேல்
 
  பட்டவர்த்தனரில் (1)
மா மகுடவர்த்தனரில் மண்டலிகரில் பட்டவர்த்தனரில் மற்று இ உரவோன் - வில்லி:38 27/3

 மேல்
 
  பட்டவர்த்தனரும் (2)
பட்டவர்த்தனரும் மகுடவர்த்தனரும் வந்து சேவடி பணிந்த பின் - வில்லி:27 101/3
மன் பட்டவர்த்தனரும் மணி மகுடவர்த்தனரும் முறையால் வணங்க ஒளி கால் - வில்லி:46 6/1

 மேல்
 
  பட்டவரை (1)
பார்த்தன் கணையால் பட்டவரை பங்கேருகத்தோன் பல கோடி - வில்லி:37 35/1

 மேல்
 
  பட்டவால் (1)
தேர் தவழ் ஓதையின் செவிடு பட்டவால் - வில்லி:11 100/4

 மேல்
 
  பட்டன (12)
ஏது பட்டன முனிவரர் முதலினோர் இதயம் - வில்லி:3 133/4
திகை அனைத்தினும் பரத்தலின் செவிகளும் செவிடு பட்டன சேர - வில்லி:9 25/4
பட்டன ஒழிந்த பல படையும் இவன் அம்பில் - வில்லி:29 55/1
ஆயம் முனை படு தேர் அணி பட்டன ஆள் அணி பட்டன வெம் - வில்லி:31 22/3
ஆயம் முனை படு தேர் அணி பட்டன ஆள் அணி பட்டன வெம் - வில்லி:31 22/3
காய் கரி பட்டன பாய் பரி பட்டன காவலர் பட்டனரே - வில்லி:31 22/4
காய் கரி பட்டன பாய் பரி பட்டன காவலர் பட்டனரே - வில்லி:31 22/4
பின்ன ஆறு பட்டன பிறங்கு தேர் பதாதிகள் - வில்லி:40 34/3
இன்னவாறு பட்டன என குறித்து இயம்ப ஒணா - வில்லி:40 34/4
குன்று பட்டன பட்டன நவ கதி குரகத குலம் யாவும் - வில்லி:42 47/3
குன்று பட்டன பட்டன நவ கதி குரகத குலம் யாவும் - வில்லி:42 47/3
தூளிகள் பட்டன துணிந்து வானிலே - வில்லி:46 61/4

 மேல்
 
  பட்டனர் (5)
அடாது செய்தவர் படாது பட்டனர் எனும் அங்கர்_கோன் அருள் மொழி கேட்டு - வில்லி:27 248/1
நின்று பட்டனர் தனித்தனி அமர் புரி நிருபர் முந்துற ஓடி - வில்லி:42 47/1
சென்று பட்டனர் சேனை மண்டலிகர் வெம் சினம் பொழி சிறு செம் கண் - வில்லி:42 47/2
பாதம் அற்றன மதம் கய விதங்கள் பொரு பாகர் பட்டனர் மறிந்தன நெடும் துவசம் - வில்லி:42 81/2
பூரி பட்டிலன் நெருங்கி அணி நின்று பொரு பூபர் பட்டனர் ஒழிந்தவர் புறம்தரவே - வில்லி:42 82/4

 மேல்
 
  பட்டனரே (1)
காய் கரி பட்டன பாய் பரி பட்டன காவலர் பட்டனரே - வில்லி:31 22/4

 மேல்
 
  பட்டனவே (3)
பாரே தொடங்கி எ உலகும் அடைவே செவிடு பட்டனவே - வில்லி:31 3/4
பட்டம் அணிந்த நுதற்கு இடையே விழு தும்பிகள் பட்டனவே
 தொட்டியுடன் பொரு சமர் முனை சீறிய தும்பிகள் பட்டனவே - வில்லி:44 51/1,2
தொட்டியுடன் பொரு சமர் முனை சீறிய தும்பிகள் பட்டனவே
 வெட்டி அறன் புதல்வன்-தன் வரூதினி வென்று களித்தனவே - வில்லி:44 51/2,3

 மேல்
 
  பட்டனன் (5)
இன்று பட்டனன் மச்சர் கோமகன் என்று தங்களில் நேரலார் - வில்லி:29 41/1
தம்பி பட்டனன் என்று கொண்டு எழு சாகரத்து எழு தழல் என - வில்லி:29 48/3
பட்டனன் வாசபதி நிகர் சேனாபதி என்ன - வில்லி:43 30/1
பட்டனன் முனிவன் கையின் பஞ்சவன் என்று வேந்தர் - வில்லி:45 119/1
பட்டனன் என்று அணி குலைந்து முதுகிட்டு ஓடி படாது பட்டது உயர்ந்த பணி பதாகன் சேனை - வில்லி:46 73/4

 மேல்
 
  பட்டாங்கு (1)
உண்மையா நெஞ்சில் நிகழ்ந்த பட்டாங்கு ஈண்டு உரைத்திட கோட்டில் மீண்டு ஒன்றும் - வில்லி:18 15/2

 மேல்
 
  பட்டாயாகில் (1)
நேர் உனக்கு ஒருவர் இல்லாய் நீ களம் பட்டாயாகில்
 ஆர் இனி செகுக்க வல்லார் ஐவருக்கு உரிய கோவே - வில்லி:41 160/3,4

 மேல்
 
  பட்டார் (6)
தெரியும் கணத்தில் தெரியாமல் தேரும் தாமும் சிலர் பட்டார்
 கரியும் தாமும் சிலர் பட்டார் கலி வாய் மதுகை கால் வேக - வில்லி:37 31/2,3
கரியும் தாமும் சிலர் பட்டார் கலி வாய் மதுகை கால் வேக - வில்லி:37 31/3
பரியும் தாமும் சிலர் பட்டார் படாதார் உண்டோ பாஞ்சாலர் - வில்லி:37 31/4
அன்று பட்டவர்க்கு உறையிட போதுமோ அநேக நாளினும் பட்டார் - வில்லி:42 47/4
பார்த்திவர் பற்பல் ஆயிரர் பட்டார் - வில்லி:42 92/4
பின் பட்டான் அவன் தந்தை இனி பட்டார் எவரும் என பிழைப்பட்டான் போல் - வில்லி:42 168/3

 மேல்
 
  பட்டாரே (1)
ஈர்_இரண்டு பெயர் ஒழிய மற்று உள்ளார் அழுது இரங்கி என் பட்டாரே - வில்லி:41 136/4

 மேல்
 
  பட்டால் (3)
பரிபவமோ கேட்டோர்க்கு பரிபவம் என்பது பிறரால் பட்டால் அன்றோ - வில்லி:27 16/2
இரும் புலி வலையில் பட்டால் விடுவரோ எயினரானோர் - வில்லி:27 168/2
எறிந்த வெம் கதை கொன்றிடும் படைக்கலன் எடுத்தவர் உடல் பட்டால்
 அறிந்து நான் இடை ஏற்றலின் அவன் உயிர் அழிந்தது என்று அருள்செய்தான் - வில்லி:42 36/1,2

 மேல்
 
  பட்டாலும் (1)
பேர் அரசன் மகன் முதலா எத்தனை பேர் பட்டாலும் பெரியது அன்றே - வில்லி:41 237/2

 மேல்
 
  பட்டாள் (3)
தங்கள் குல கலை மதியை தபனன் எனும் என் பட்டாள் தனி பொறாதாள் - வில்லி:7 32/4
யான் பட்ட கொடுமை நன்று என்று என் பட்டாள் இரங்கி வீழ்ந்தாள் - வில்லி:27 157/4
கன்று எஞ்ச இனைந்துஇனைந்து மறுகாநின்ற கபிலையை போல் என் பட்டாள் கலாபம் வீசி - வில்லி:45 257/3

 மேல்
 
  பட்டான் (10)
என் அவன் பட்டான் என்பது இயம்புதற்கு எட்டுமோ முன் - வில்லி:16 27/3
பட்டான் துணைவன் என கேட்டு பரிவு பொங்க - வில்லி:36 25/1
இன்று உன் மைந்தன் பட்டான் என்று தந்தைக்கு இசைப்பான் - வில்லி:38 46/1
பரும் பேர் உரக கொடி வேந்தன் பட்டான் மிகவும் பரிபவம் என்று - வில்லி:40 81/3
ஆகவம்-தன்னில் முந்த மனு குலத்து அரசன் பட்டான்
 கேகயன் குமரன் மாய்ந்தான் கிருபன் வில் ஒடிந்து மீண்டான் - வில்லி:41 97/1,2
பட்டான் என்பது கேட்டு திருகினார் முதுகிட்டு பறந்த வீரர் - வில்லி:41 135/2
முன் பட்டான் அருக்கன் என வெளிப்பட்டான் வெளிப்பட்டு முடிவில் சிந்து - வில்லி:42 168/1
மன் பட்டான் மா மாயன் மாயம் இது என்று அறியாமல் மகன் போய் பட்ட - வில்லி:42 168/2
பின் பட்டான் அவன் தந்தை இனி பட்டார் எவரும் என பிழைப்பட்டான் போல் - வில்லி:42 168/3
என் பட்டான் அரவு உயர்த்தோன் எரிப்பட்டான் விசயன் என எண்ணி நின்றான் - வில்லி:42 168/4

 மேல்
 
  பட்டானாக (1)
பட்ட நுதல் களி யானை பாண்டவர்-தம் படை தலைவன் பட்டானாக
 தொட்ட கழல் தட மகுட சுடர் வடி வாள் மகிபர் எலாம் துணுக்கம் எய்தி - வில்லி:29 73/1,2

 மேல்
 
  பட்டானாகில் (1)
பார் அரசாளுதற்கு இருந்த பார்த்தன் மா மகன் ஒருவன் பட்டானாகில்
 ஆர் அரசுக்கு இனி உரியார் அந்தோ என்று உரைத்தான் மற்று அங்கர்_கோமான் - வில்லி:41 237/3,4

 மேல்
 
  பட்டிட (2)
சிந்த எண் திசாமுகமும் அண்டமும் செவிடு பட்டிட சிலை வணக்கினார் - வில்லி:45 59/4
ஒன்றொடு ஒன்று துணி பட்டிட ஒடிக்கும் உடனே - வில்லி:45 195/3

 மேல்
 
  பட்டிடவும் (1)
மறம் விளங்கும் பரிகள் துணிகள் பட்டிடவும் விறல் வலவன் அங்கம் சிதறி உரனில் உற்றன முதுகு - வில்லி:45 90/3

 மேல்
 
  பட்டிடும் (1)
உடையும் அண்டம் திசைகள் செவிடு பட்டிடும் அமரர் உலகு பொன்றும் பணிகள் பிலமும் முற்றுற இடியும் - வில்லி:45 88/2

 மேல்
 
  பட்டிடுமாறு (1)
சேறு பட்டிடுமாறு ஓடினார் மீள பதினொரு திறல் உருத்திரரும் - வில்லி:9 47/4

 மேல்
 
  பட்டில (1)
எதிரெதிர் கோத்த அல்லால் பட்டில இருவர் மேலும் - வில்லி:22 91/4

 மேல்
 
  பட்டிலன் (1)
பூரி பட்டிலன் நெருங்கி அணி நின்று பொரு பூபர் பட்டனர் ஒழிந்தவர் புறம்தரவே - வில்லி:42 82/4

 மேல்
 
  பட்டின் (1)
பல திசை மாருதம் உய்ப்பது செம் புகர் பட்டின் தொழிலின் பயில்கிற்பது - வில்லி:44 8/2

 மேல்
 
  பட்டு (29)
போது பட்டு இருள் புகுந்து ஒளி போன வானகம் போல் - வில்லி:3 133/1
படு ஏய் வெள் வளையமும் தண் பட்டு ஆலவட்டமும் செம்படீர சேறும் - வில்லி:8 14/2
கொடுத்தருள உரிந்தன பட்டு இருந்த பெரும் தனி கூடம் கொள்ளாது ஓடி - வில்லி:11 248/3
நீறு பட்டு இலங்கும் மெய் நிலவு ஒளியால் நெஞ்சினில் இருளினை அகற்றி - வில்லி:12 58/1
பூவும் வந்து உள்ளம் உறஉற பட்டு புதையவும் புலன்வழி அன்றி - வில்லி:12 64/2
இருவரும் ஏவிய வாளி உடனே பட்டு உடல் உருவி ஏனம் வீழ - வில்லி:12 91/1
கந்தர்ப்பன் வெகுண்டு ஏவிய கணை பட்டு உளம் உருகா - வில்லி:12 156/3
புரம் பட்ட பரிசு பட்டு பொடிந்தன பொடியாய் மன்னோ - வில்லி:13 96/4
பட்டு உளம் நொந்து பதைத்து அடல் வஞ்சன் - வில்லி:14 81/2
போது புக்கது என்று இதம்பட சுருக்கிய பூம் பட்டு
 ஆதபத்திரம் போன்றன தாமரை அடவி - வில்லி:27 86/3,4
தான் பட்டு மடியும் சென்று தடாது இனி இருந்தேனாகில் - வில்லி:27 157/3
பயில உதைத்தலின் அவர்கள் உரத்திடை பத மலர் பட்டு உருவா - வில்லி:27 193/2
ஒன்று பட்டு மிகைத்து எழுந்தனர் ஊழி-வாய் எழும் உததி போல் - வில்லி:29 41/2
பஞ்சரத்தொடும் திரியும் யானையின் பக்கம் எங்கணும் பட்டு மூழ்கிய - வில்லி:31 25/3
நேர்கின்ற விசயன்-தனுடன் மோதி அவன் ஏவு நெடு வாளி பட்டு
 ஈர்கின்ற புண் வாயில் வார்கின்ற செந்நீரினிடை மூழ்கினார் - வில்லி:33 6/3,4
உரத்தின் வெம் கணைகள் பட்டு உருவ வில் உதையினான் - வில்லி:34 16/4
படுத்தான் எழுவர் இவன் வாளியின் பட்டு வீழ்ந்தார் - வில்லி:36 29/4
கந்தே அனைய புய வீமன் கணைகள் பட்டு
 தம் தேர் அழிந்து படு மன்னவன் தானை என்ன - வில்லி:36 33/1,2
பட்டு அவனும் வீழ இரு பாலும் வரு சேனை - வில்லி:37 25/2
பகதத்தனும் பட்டு அவன் ஊர்ந்த பகடும் பட்டு புடை சூழ - வில்லி:40 67/1
பகதத்தனும் பட்டு அவன் ஊர்ந்த பகடும் பட்டு புடை சூழ - வில்லி:40 67/1
நிருதர் பட்டது பட்டு இறந்தனர் நேமியுள் படும் நிருபரே - வில்லி:41 37/4
வில் குனித்து இரவி_மைந்தன் விடும்விடும் கணைகள் பட்டு
 பற்குனன் மைந்தன் திண் தேர் பரிகளும் பாகும் பட்டு - வில்லி:41 104/1,2
பற்குனன் மைந்தன் திண் தேர் பரிகளும் பாகும் பட்டு
 முன் குனித்து எய்த வில்லும் முரிந்தது மூரி தேரும் - வில்லி:41 104/2,3
பட்டு ஒழிந்த அ இருவர் சேனையின் பதிகளும் சயம் பட உடற்றினார் - வில்லி:45 56/2
சோமகேசரில் பட்டு ஒழிந்த வெம் சூரர்-தம்முடன் துரோண சூதனன் - வில்லி:45 57/1
மோது ஏவு பட்டு முகம் மாறி மகதர் கோமான் - வில்லி:45 69/3
நேர் இலா வலவன் நெற்றி துளை பட்டு உருவ நீடு நாணொடு பிடித்த குனி வில் துணிய - வில்லி:46 71/3
பாண்டவரில் வீமன் கை படையால் முன்னம் பட்டு ஒழிந்தோர் ஒழிந்தோர்கள் பலரும் கூடி - வில்லி:46 85/1

 மேல்
 
  பட்டுப்படாத (1)
பட்டுப்படாத வடி வேல் நரபாலர் சூழ - வில்லி:45 74/3

 மேல்
 
  பட்டுழி (1)
மாறு பட்டுழி அ பற்குனன் கணையால் மழுக்களும் சூலமும் உடைய - வில்லி:9 47/1

 மேல்
 
  பட்டொழிந்தனர் (1)
பட்டொழிந்தனர் ஒழிந்தவர் யாவர் புண்படாதார் - வில்லி:22 66/4

 மேல்
 
  பட (79)
வரி பட வயங்கு கொடி மஞ்ச விதம் எங்கணும் வனப்பு உற இருந்த பொழுதில் - வில்லி:3 54/2
பெரும் சுழி பட கரை புரண்டு எழ பெருகும் யாறு பின் பிறழ் கலங்கல் போய் - வில்லி:4 5/1
வெடி பட சிரித்து இரு புறத்து நா மிளிர உள் புகைந்து ஒளிரும் வாயினான் - வில்லி:4 9/2
வளர்ந்த திண் கரும் குன்று காந்தளை மலர்வது என்னவே வானகம் பட
 கிளர்ந்த செம் புண்நீர் பொசியும் மெய்யினன் கேத நெஞ்சினன் கோத வாய்மையன் - வில்லி:4 14/1,2
ஒலி பட கிரியில் உரும் எறிந்தது என ஓடி வந்து பிடர் ஒடியவே - வில்லி:4 53/3
வலி பட பணை விறல் தட கை கொடு மாறிமாறி முறை வீசினான் - வில்லி:4 53/4
தமர் பட புறம்தந்தனன் கன்னனே - வில்லி:5 102/4
ஒன்று பட மரம் ஏழும் உததி ஏழும் ஊடுருவ சரம் தொடுத்த ஒரு வில் வீரன் - வில்லி:7 45/2
கூறிய அனலன் சடுல வல் ஒலியும் குறை பட திசை-தொறும் மிகுந்த - வில்லி:9 31/3
வேலை ஏழையும் மொண்டு ஏழு மா முகிலும் விதம் பட பொழிந்த தாரைகளால் - வில்லி:9 34/3
மயன் என்பான் வாய் புதைத்து வளம் பட வந்து ஒரு மாற்றம் வழங்கினானே - வில்லி:10 2/4
கஞ்சன் பட உதைத்த காலானை கண்டு உருகி - வில்லி:10 81/2
புடை பட கிளையாகி வந்து எதிர் பூ துரந்தரர் யாவரும் - வில்லி:10 135/1
தொடை பட பரிவுறு மனத்தொடு தொந்த யுத்தம் உடற்றினார் - வில்லி:10 135/2
பார்த்தன் எய்த வாளி மெய் பட பட பதைத்து மீது - வில்லி:13 127/1
பார்த்தன் எய்த வாளி மெய் பட பட பதைத்து மீது - வில்லி:13 127/1
உரம் பட சரங்கள் மேன்மேல் உறுக்கி வெல் வீமன் உந்த - வில்லி:14 104/1
சரம் பட தளர்ந்தது என்ன தளர்ந்தது அ தளர்வு இல் சேனை - வில்லி:14 104/4
மெய் பட சரங்கள் சிந்தி சிரங்கள் வெவ்வேறது ஆக்கி - வில்லி:14 106/2
மின் தாரை பட வெண் நிலா வீசு மேகம்-கொல் என வந்து முன் - வில்லி:14 130/1
படும் பணை குன்றம் ஒன்று வேரோடும் பறித்து அவன் மேல் பட எறிந்தான் - வில்லி:15 13/4
மீது நெற்றி பட தொழுதான் வடி வேல்கணாளும் வெகுண்டு விரைவினில் - வில்லி:21 7/3
பெருமிதம் பட வளைத்த வில் பிறங்கு நாண் ஒலியால் - வில்லி:22 61/2
முந்துற இருவர் வில்லும் முரண் பட குனித்த போரின் - வில்லி:22 94/3
பட அரவு உயர்த்த கோவை பண்ணினான் மகுட பங்கம் - வில்லி:22 103/4
பட அரவு உயர்த்த வென்றி பார்த்திவன்-தன்னை நோக்கி - வில்லி:25 15/2
துணிந்து இரண்டு பட பொருது தொல்லை உலகு அரசு ஆள துணிவது அல்லால் - வில்லி:27 14/2
பதாதியோடு அமரில் ஐவரும் பட மலைந்திட பரணி பாடவே - வில்லி:27 132/4
கால் விசையில் பட மோதுதலின் பொரு காமர் புய துணை போய் - வில்லி:27 192/2
ஒப்பு அற மட்குழி உற்றவரை பட ஒத்தி மிதித்தலுமே - வில்லி:27 198/4
எடா விரித்து அலைத்து உடல் பட போர்த்து எதிர் ஈன்ற தாய் ஆம் என இருந்தாள் - வில்லி:27 248/4
பூழி பட நிலம் மிசை அ பொன் சுண்ணம் கமழ் மேனி புதல்வன் வீழ - வில்லி:29 69/1
வேகம் பட நின்று ஒரு சமர வேலால் மீண்டும் அ வேந்தன் - வில்லி:31 8/3
நாம கணைகள் பல பட வில் உகைத்தான் நின்று நகைத்தானே - வில்லி:32 24/4
பாஞ்சால நாடர் பலரும் பட பாணம் விட்டார் - வில்லி:36 24/3
வில்லோன் சரங்கள் பட நகைசெய்து அவன் மேல் தனது வில் வளையா - வில்லி:37 33/1
மன்னும் சேனை பட கண்ட வாள் சந்தனுவின் திரு மைந்தன் - வில்லி:37 36/1
திலத்தின் சின்னம் பட முன்னம் சிவேதன் உயிர் கொண்டு உடல் சிதைத்தான் - வில்லி:37 39/1
தோள் இரண்டினும் நடு துளை பட பாகன் மேல் - வில்லி:39 29/1
உரை பட உந்து பாகர் இல உகைத்த துரங்க ராசி இல - வில்லி:40 19/3
கருமம் நன்று பட நினைந்த கலசயோனி பின்னையும் - வில்லி:40 26/2
ஓர் ஒர் உடம்பினில் ஆயிரம் ஆயிரம் உற்பல வாளி பட
 தாரை படும்படி பொழி முகில் ஒத்தனர் சமர் முனையில் தரியார் - வில்லி:41 11/1,2
பின் முகம் பட ஓடி இன்று உயிர் பிழையும் என்று உரை பேசினான் - வில்லி:41 30/4
வேல் அநேகம் அநேகம் வாள் வரி வில் அநேக விதம் பட
 கால் அநேகம் எழுந்தது ஒத்து அமர் ஆடுகின்ற களத்திடை - வில்லி:41 33/2,3
முனை பட அணிந்து கால முகில் என முரசு இனம் முழங்க ஓடி எதிரெதிர் - வில்லி:41 41/2
துணி பட அழிந்து மீள நடவினர் துவச புயகன் பதாதி நிருபரே - வில்லி:41 43/4
விரகு பட எப்பொழுதும் - வில்லி:41 56/1
ஒன்று பட மா இரதர் - வில்லி:41 77/3
மருகனும் பட பொருதனன் மகபதி மகன் மகன்-தனை பசுபதி அருளிய - வில்லி:41 118/2
உரக வெம் கொடி தரணிபன் அலமரும் உளம் மகிழ்ந்திட கதி பல பட வரு - வில்லி:41 119/1
அதிசயம் பட பொருதனர் எதிரெதிர் அபிமனும் சயத்திரதனும் அமரிலே - வில்லி:41 125/4
பவனன் அன்று குத்தின கிரி என விசை பட விழுந்தது அ பரு மணி மகுடமே - வில்லி:41 129/4
என் ஆனை இறந்து பட இன்னமும் நான் இ உயிர் கொண்டு இருக்கின்றேனே - வில்லி:41 143/4
பாதகனை நான் எதிர் பட பொருதிலேனேல் - வில்லி:41 181/2
அணி பட நிறுத்தி ஆம் அளவும் காப்பன் யான் - வில்லி:41 249/2
குரல் பட சேவகம் கூறுகிற்பரோ - வில்லி:41 254/2
பொரு தொழில் விதம் பட புரிந்த காலையில் - வில்லி:41 255/1
போர்முகத்து அடங்கா மடங்கல் ஏறு அனையான் விதம் பட பொழி சிலீமுகங்கள் - வில்லி:42 10/1
நின்-தன் மேனியில் எறி கொடும் கதை பட எறிந்தவன் நெடு வானில் - வில்லி:42 34/3
கதாயுதம்-தனக்கு உரிய நாயகன் மிசை கதை பட சிதைவுற்று - வில்லி:42 37/1
கரிகளும் துணிபட பட மலைந்தனன் கடிகை ஒன்றினில் மாதோ - வில்லி:42 45/4
அநேகம் ஆயிரம் பேர் பட கவந்தம் ஒன்று ஆடும் அ கவந்தங்கள் - வில்லி:42 48/1
தேரினில் பொலிய நின்று இரு கை கொண்டு நனி சீறி மெய் பட எறிந்தனன் எறிந்தளவில் - வில்லி:42 85/3
ஆகுலம் பட தகைந்தனன் அடல் சிலை ஆசான் - வில்லி:42 106/2
இகல் வலம் பட நீயும் அங்கு ஏகுதி என்றான் - வில்லி:42 112/4
குன்று போல் நெடும் தேரும் நுண் துகள் பட குலைந்து வென் கொடுத்து ஓட - வில்லி:42 131/2
வலம் பட முனையில் இன்று உமக்கு அவனி வழங்கினன் கன்னனே என்றான் - வில்லி:42 213/3
குல பட அரவின் முடியின் மேல் நடித்த கூத்துடை கோவியர் கூத்தன் - வில்லி:42 213/4
புரவி மிசை விசை பட வலம் இடம் நிகழ் புரிவினுடன் அமர் பொரு பல கதிகளின் - வில்லி:44 26/2
எதிர்கை பட ஒரு மன்னரும் இல்லா அமர் வல்லான் - வில்லி:44 70/4
புனை தும்பை மாலை சருகு பட எழு பொடி மண்ட ஓடி மறைக விரைவுடன் - வில்லி:44 82/3
செம் கண் மால் உரைத்த இன் சொல் ஆர் அமுதம் செவி பட சிந்தனை தெளிவுற்று - வில்லி:45 8/1
பொரு பகை அரசர் பலர் பட அபிமன் பொன்றிய பொழுது செம் தழலின் - வில்லி:45 13/3
பட்டு ஒழிந்த அ இருவர் சேனையின் பதிகளும் சயம் பட உடற்றினார் - வில்லி:45 56/2
கூறு ஓர் இரண்டு பட யாரையும் கொன்ற போழ்தின் - வில்லி:45 82/3
பத்தே எய்து ஆங்கு இணை வாளி பகைவன் புயத்தில் பட எய்தான் - வில்லி:45 145/4
பவ்வம் புனல் வற்ற முகந்து வலம் பட அம்பரமூடு உருவ பரவா - வில்லி:45 215/1
இருப்பு உலக்கை கொண்டு எறிந்தனன் அவனும் அஃது எண் முறி பட எய்தான் - வில்லி:46 50/4
தனக்கு நிகர் தான் ஆன கிருத்தவன்மன் தம்பியர்கள் எழுவர் பட தம்முன் பட்ட - வில்லி:46 79/1

 மேல்
 
  படங்கள் (1)
பன்னகாதிபனும் உள்ளம் பதைத்து வெம் படங்கள் சோர்ந்தான் - வில்லி:14 103/4

 மேல்
 
  படங்களும் (1)
தீட்டிய படங்களும் தம் சிந்தையும் பொலிவு கொள்ள - வில்லி:5 24/2

 மேல்
 
  படங்கு (2)
பரித்தன நல் நிற படங்கு வீடுகள் - வில்லி:11 108/3
விட்ட படங்கு இயல் பாடிவீடு அணைந்தார் வெயிலோனும் மேல்பால் குன்றில் - வில்லி:29 73/3

 மேல்
 
  படப்பட (14)
பக்கமும் பிடரும் ஒக்க முட்டிகள் படப்பட கவள பாரமாய் - வில்லி:4 54/1
புகை படப்பட கரிந்தன பொறியினால் பொறி எழுந்தன வானின் - வில்லி:9 25/1
படர் உற படைகள் நீறு படப்பட பரப்பினானே - வில்லி:22 99/4
பரந்த போரினில் எதிர்த்து அவர் படப்பட பகழி - வில்லி:27 93/3
இடி படப்பட வரு முகில் குலம் என நிரை கடல் என நெடும் - வில்லி:28 41/1
கடி படப்பட அதிர் பணை குலம் என அதிர்ப்பன கறைகள் போல் - வில்லி:28 41/2
அடி படப்பட உரகர் பைத்தலை அணி மணி கணம் அடையவும் - வில்லி:28 41/3
பொடி படப்பட உடன் நடப்பன புகர் முக கரி நிகரமே - வில்லி:28 41/4
பலரும் எய்த வாளி மெய் படப்பட பனித்து நா - வில்லி:38 12/1
பல்லியம் முழங்க மன்னர் படப்பட பரி தேரோடும் - வில்லி:39 13/1
பகைத்தனர் அங்கம் யாவும் மிசை படப்பட நஞ்சு கால் பகழி - வில்லி:40 22/3
முன்னர் வந்தவர் இருவரும் படப்பட முனைந்த போர் மதியாமல் - வில்லி:42 142/2
நிருபர் அங்கங்கள்-தொறும் நிரையினில் துளை உருவ நெடிய அம்பு ஐம்பது அறுபது படப்பட முடுகி - வில்லி:45 85/2
கொடிஞ்சி மா நெடும் தேர்களில் பூட்டிய குரகத குரம் படப்பட மண் - வில்லி:46 23/1

 மேல்
 
  படப்பை (1)
அன்னமும் குயிலும் பயிலும் நீள் படப்பை அத்தினாபுரியை மீண்டு அடைந்தான் - வில்லி:1 101/4

 மேல்
 
  படம் (1)
ஒரு படை என படம் ஓர் ஆயிரமும் நொந்து உரகன் உரம் நெரிய ஏழ் உலகமும் - வில்லி:28 65/3

 மேல்
 
  படம்-அது (1)
பனி கொள் செக்கர் தம் படம்-அது ஆகவே - வில்லி:11 141/2

 மேல்
 
  படர் (9)
என தம படர் ஒழித்து இமையவன் செல - வில்லி:4 25/1
பனையின் நீள் உடல் பணிகளை அலகினால் பற்றலின் படர் பந்தி - வில்லி:9 21/3
பாழி ஆடக வெற்பில் படர் சிரம் - வில்லி:13 35/1
பார் கொள நினைந்து சுயோதனன் விடுப்ப படர் வனம் புகுந்த பாண்டவரில் - வில்லி:19 26/3
படர் உற கண்டு தன் பாங்கர் நின்றது ஓர் - வில்லி:21 33/3
படர் உற படைகள் நீறு படப்பட பரப்பினானே - வில்லி:22 99/4
படர்ந்த பாதல கங்கை அ படர் மதில் சூழ்ந்து - வில்லி:27 57/3
பரந்து எழும் அருக்கன் சூழ்ந்த படர் இருள் கங்குல் கண்டு - வில்லி:27 181/3
படர் நிழல் கவிகையின் மிசை துகள் பரவி மொய்த்து எழு புரவியின் - வில்லி:28 49/2

 மேல்
 
  படர்கை (1)
சீற்ற வேல் அரசன் சேனை தென்புலம் படர்கை திண்ணம் - வில்லி:27 144/4

 மேல்
 
  படர்தல் (1)
தென் திசை படர்தல் மேயினான் நகுல நிருபனுக்கு இளைய செம்மலே - வில்லி:10 54/4

 மேல்
 
  படர்ந்த (1)
படர்ந்த பாதல கங்கை அ படர் மதில் சூழ்ந்து - வில்லி:27 57/3

 மேல்
 
  படர்ந்து (2)
படர்ந்து கானகம் திரிந்து மீண்டு அன்புடன் பணிந்த பஞ்சவர்க்காக - வில்லி:28 1/1
துப்பு ஆர் செம் கொடிகள் என உதயகிரி மிசை படர்ந்து தோற்றம் செய்ய - வில்லி:46 242/2

 மேல்
 
  படர்வது (1)
பவ்வம் ஓர் இரண்டு எழுந்து படர்வது என்ன வெருவரும் - வில்லி:30 3/3

 மேல்
 
  படர (1)
கொத்துடனே நெறி படர கொற்றவர் கொற்றவன்-தானும் - வில்லி:46 155/3

 மேல்
 
  படரால் (1)
சங்கை இலாவகை யம படரால் உயிர் தளர் பொழுதத்து அருகே - வில்லி:41 1/1

 மேல்
 
  படருமா (1)
சென்று இமை பொழுது அளவையில் யாவரும் தென்புலம் படருமா செற்றான் - வில்லி:42 205/4

 மேல்
 
  படலங்கள் (1)
திசை-தொறும் நடந்து சீற ரவி எதிர் திமிர படலங்கள் ஆன அடையவே - வில்லி:41 44/4

 மேல்
 
  படலம் (1)
விரி தந்த சோதி படலம் மிகுவன மிசைகொண்ட தேர்கள் கடவ வல்லவர்கள் - வில்லி:44 75/2

 மேல்
 
  படலமும் (1)
கக படலமும் முறை கஞலின களமே - வில்லி:13 140/4

 மேல்
 
  படலும் (2)
என்ற மொழி செவி படலும் எயினர்க்கு எல்லாம் இறைவன் ஆகிய எயினன் இவனை நோக்கி - வில்லி:12 95/1
அவன் மொழிந்த மொழி தன் செவி படலும் அருகு இருந்து அமுது அருந்தும் நீ - வில்லி:27 137/1

 மேல்
 
  படவே (2)
புரவி அணி தேர் படவே - வில்லி:41 66/4
நீ செகுத்திடுதி என்று துரகங்களையும் நேர்பட கடவினன் கதி விதம் படவே - வில்லி:42 79/4

 மேல்
 
  படா (4)
படா முதல் முல்லையின் பரிமளம் கொளா - வில்லி:11 93/3
பழுது படா அடல் ஆண்மை பவன குமரன் தட கை படை மேல் வைத்தான் - வில்லி:11 250/4
படா முலைகள் தாமுடைய பைம்_தொடியையும் போய் - வில்லி:15 22/2
கரி அணிக்குள் எ கரிகள் புண் படா கடவு தேரில் எ தேர் கலக்குறா - வில்லி:35 7/1

 மேல்
 
  படாத (4)
பால் இரு செவிப்பட படாத நல் தவம் - வில்லி:1 77/2
பட்டது ஒழிந்து படாத சேனை எல்லாம் - வில்லி:14 115/3
பண் அளி நெருக்கு ஒழிய மாதர் இரு கண் அளி படாத தொடை மீளி பகர்வான் - வில்லி:28 66/4
பங்கப்பட்ட அரசு ஒழிய படாத அரசர் பலரோடும் - வில்லி:40 71/2

 மேல்
 
  படாதது (1)
பேச்சினால் வெருவுண்டும் படாதது உண்டோ பேர் அனிலன் மகனால் அ பெருமான் வாளி - வில்லி:43 40/4

 மேல்
 
  படாதவர் (3)
விண்ணில் உறை வானவரில் யார் அடி படாதவர் விரிஞ்சன் முதலோர் உததி சூழ் - வில்லி:12 107/1
மண்ணில் உறை மானவரில் யார் அடி படாதவர் மனுக்கள் முதலோர்கள் அதல - வில்லி:12 107/2
பரும மத மா புரவி தேர் கொடு பறந்தனர் படாதவர் கெடாத கதையும் - வில்லி:38 23/3

 மேல்
 
  படாதவர்கள் (1)
கண்ணில் உறை நாகர்களில் யார் அடி படாதவர்கள் கட்செவி மகீபன் முதலோர் - வில்லி:12 107/3

 மேல்
 
  படாதன (2)
எண் இல் பல யோனியிலும் யா அடி படாதன இருந்துழி இருந்துழி அரோ - வில்லி:12 107/4
அறம் துறந்து என்றும் அடாதன செய்தால் ஆர்-கொலோ படாதன படாதார் - வில்லி:15 20/4

 மேல்
 
  படாதார் (2)
அறம் துறந்து என்றும் அடாதன செய்தால் ஆர்-கொலோ படாதன படாதார் - வில்லி:15 20/4
பரியும் தாமும் சிலர் பட்டார் படாதார் உண்டோ பாஞ்சாலர் - வில்லி:37 31/4

 மேல்
 
  படாது (6)
குருக்கள் என் படான் என் படாது அரிவை நின் குலம் என கொடி திண் தேர் - வில்லி:2 33/3
படாது ஒழி அவுணர் மீண்டும் பரிபவ படுத்தாய் எம்மை - வில்லி:13 89/1
அடாது செய்தவர் படாது பட்டனர் எனும் அங்கர்_கோன் அருள் மொழி கேட்டு - வில்லி:27 248/1
பணி நிறுத்தி எழுதுறு பொன் பதாகையானை படாது ஒழி தம்பியரோடும் பார்க்கவன் போல் - வில்லி:45 32/1
எய்த அம்புகள் இருவர் மெய்யினும் படாது இடையிடை எஃகு உடை தலைகள் - வில்லி:46 26/1
பட்டனன் என்று அணி குலைந்து முதுகிட்டு ஓடி படாது பட்டது உயர்ந்த பணி பதாகன் சேனை - வில்லி:46 73/4

 மேல்
 
  படாதெனின் (1)
தப்பது படாதெனின் தனஞ்சயன் சிலைக்கு - வில்லி:41 250/2

 மேல்
 
  படாதோ (4)
பதி இடத்து அரிவையர்க்கு உளம் ஆகுலம் படாதோ - வில்லி:7 69/4
தீ விரி கானம் சென்ற காதை நும் செவி படாதோ - வில்லி:12 24/4
கருதில் இது மற்று எவர்க்கும் ஒவ்வாதோ கண் மலரில் கை படாதோ
 பொரு தொழிலும் கடை நிலத்தில் கிடந்ததே என மொழிந்தான் புகழே பூண்பான் - வில்லி:27 16/3,4
எலியுடை பூசல் பூஞைக்கு எதிர்ப்படின் என் படாதோ - வில்லி:45 41/4

 மேல்
 
  படாம் (1)
பிளந்தது ஆம் என கரும் படாம் பீறியது என்ன - வில்லி:27 96/2

 மேல்
 
  படாமது (1)
படாமது என் கையில் தருக என வருதலும் பயந்திலேனெனில் எனை முனி என்று - வில்லி:27 248/3

 மேல்
 
  படாமல் (7)
மூலி வடிவாம் எயினன் மேல் அவை படாமல் முனை மண் மிசை குளிக்க முரண் ஆர் - வில்லி:12 103/3
பவுரி வந்து ஒன்றும் தன் மேல் படாமல் வெம் பகழி கோத்தான் - வில்லி:22 98/4
கொலை படாமல் ஏவர் போவர் குன்று எடுத்த கோவலா - வில்லி:38 9/4
பட்டவர் எத்தனை ஆயிரர் நின்று படாமல் உயிர்ப்புடன் வென்னிட்டவர் - வில்லி:41 10/1
விண்தலம் புதைந்து தங்கள் மெய் படாமல் விலகினார் - வில்லி:42 26/2
மேவினார் மெய் படாமல் விலக்கினார் - வில்லி:42 149/2
மட்டு படாமல் வரு தெவ்வர் மலையின் நின்றே - வில்லி:45 74/1

 மேல்
 
  படாமை (1)
வெட்டினார் படை மெய்யில் படாமை நின்று - வில்லி:29 34/1

 மேல்
 
  படாவகை (1)
மீது உறைத்து எழும் வெவ் வெயில் படாவகை விரித்து - வில்லி:27 86/2

 மேல்
 
  படாவண்ணம் (1)
விட்ட குன்றினை தன் மேல் படாவண்ணம் விசும்பிடை பொடிபட கதையால் - வில்லி:15 14/1

 மேல்
 
  படான் (1)
குருக்கள் என் படான் என் படாது அரிவை நின் குலம் என கொடி திண் தேர் - வில்லி:2 33/3

 மேல்
 
  படி (21)
பயந்த தன் வடிவின் படி என திகழும் பான்மையை நினைந்திலன் பயந்தோன் - வில்லி:1 89/4
முத்தி முனி தாள் இணையை நீர் படி தடம் துறையில் முதலை கவர்வுற்றது எனலும் - வில்லி:3 51/1
கோளம் மீது எழ வளைந்தனன் வரை படி கொண்டலும் குடர் தீய - வில்லி:9 11/4
விரை செய் அளி இனம் படி தார் வேந்தர் எதிர் தகாதனவே விளம்புவோரை - வில்லி:11 254/2
மை படி வரைகள் போல்வார் வாள் எயிற்று அரக்கர் பின்னும் - வில்லி:14 101/3
படி வகுத்தது ஆம் எனும்படி பரந்தது புரிசை - வில்லி:27 58/4
இரண்டும் அவன்-பால் நீ கவரின் இரும் தேர் ஊர்ந்து இ படி அரசர் - வில்லி:27 234/1
ஆறு படி நூறு படி ஆயிரம் அரக்கர் - வில்லி:37 26/1
ஆறு படி நூறு படி ஆயிரம் அரக்கர் - வில்லி:37 26/1
எதிர்பொருவது என்-கொல் இ சிறுவனொடு ஒரு படி பொழுது சென்றது எப்பொழுது அமர் முடிவது - வில்லி:41 117/2
படி சயத்திரதனை படுத்தல் கூடுமோ - வில்லி:41 186/2
கூற்றினான் வரை படி கொண்டல் ஏழுமே - வில்லி:41 200/4
படி நடுக்குற பணி குலம் நெளித்திட பட்டவர்த்தனர் உள்ளார் - வில்லி:42 44/3
அடிக்கடி படி துகள் பரவை தூர்த்தன அரக்கனும் அரக்கனும் அமரில் ஆர்க்கவே - வில்லி:42 201/4
படியில் ஒரு படி நிலை அறு கதியன பவனம் என நனி பரவின பரிகளே - வில்லி:44 22/4
பங்கோனுக்கு ஆதி மறை புரவி பூண்ட படி கொடி தேர் கடவு தனி பாகன் ஆனான் - வில்லி:45 28/2
படி ஆளும் செங்கோன்மை பார்த்திவருக்கு எல்லாம் - வில்லி:45 161/3
படை கொண்ட பதாகினி முன் பின் வரும் படி ஏகினர் மாதவ பற்குனரே - வில்லி:45 210/4
ஒன்பது படி அமர் உடற்றினான் அரோ - வில்லி:46 63/4
படி மாறி ஒழிய விடேன் புறப்படாய் மறைபட இ பகல் போம் முன்னே - வில்லி:46 133/4
வண்டு படி வலம்புரி தார் வய வேந்தன் மனம் களித்து - வில்லி:46 144/2

 மேல்
 
  படி-கண் (1)
மோகன கணை ஒன்று ஏவி முடி அடி படி-கண் வீழ்த்தான் - வில்லி:22 100/2

 மேல்
 
  படி-தொறும் (1)
படி-தொறும் தங்கள் குடை நிழல் பரப்பிய அரசர் பலருடன் பைம் பொன் முடி மகுடவர்த்தனர் பலரும் - வில்லி:45 87/2

 மேல்
 
  படிகிற்பார் (1)
தத்து பாய் பரி நறும் புனல் அருத்துவார் தாமும் நீர் படிகிற்பார்
 கைத்தலங்களில் அளி இனம் எழுப்பி மென் காவி நாள் மலர் கொய்வார் - வில்லி:42 69/2,3

 மேல்
 
  படிஞ்ச (1)
படிஞ்ச தூளி ஓர் நடம் பயில் அரங்கினில் பரப்பிய எழினி போன்றதுவே - வில்லி:46 23/4

 மேல்
 
  படிதல் (1)
விதம் உற எழுந்து காள மேகங்கள் படிதல் நோக்கி - வில்லி:6 34/2

 மேல்
 
  படிந்தான் (2)
பயன் ஆர் புனல் நதி ஏழும் அ நகரூடு படிந்தான் - வில்லி:7 14/4
பானுவும் பெரும் குட திசை பரவையில் படிந்தான் - வில்லி:27 83/4

 மேல்
 
  படிந்து (7)
பங்கய நெடும் துறை படிந்து தன் மகாரால் - வில்லி:2 105/3
வரு பகீரதி நதி வாச நீர் படிந்து
 இரு திற புதல்வரும் இயைந்த கேண்மையால் - வில்லி:3 2/2,3
நாகாதிபன் வண் சாரலின் நல் நீர்கள் படிந்து
 நாகாதிபன் விடும் மும்மதம் நாறும் திசை புக்கான் - வில்லி:7 10/3,4
தண் துறையும் தண் பொருநை பாவநாச தடம் துறையும் படிந்து நதி தடமே போந்து - வில்லி:7 47/2
சுருதி கடவுள் அனையானை சுனை நீர் படிந்து வர சொல்லி - வில்லி:17 6/1
காதல் அங்கனை தடம் படிந்து ஏகுதல் கண்டு காமுகன் ஆகி - வில்லி:42 42/3
புண்ணியம் எனுமாறு உன்னி ஆங்கு ஒரு தண் பொய்கையின் புனல் படிந்து ஏறி - வில்லி:46 210/2

 மேல்
 
  படிந்தும் (1)
அரும் தழல் மா மகம் புரிந்தும் கடவுள் கங்கை ஆதியாம் புனல் படிந்தும் அனில யோகத்து - வில்லி:45 246/1

 மேல்
 
  படிந்தே (1)
துளவம் கமழ் அதி சீதள தோயங்கள் படிந்தே
 இள வண் தமிழ் எழுது ஏடு முன் எதிர் ஏறிய துறை சூழ் - வில்லி:7 20/2,3

 மேல்
 
  படிய (2)
நீறுபட்டு உடலில் நீற்றுடன் படிய நெடும் கொடி ஊர்தி ஏறுகளும் - வில்லி:9 47/2
வெம் சிலை விதுரன்-அவனும் நீவிரும் மிஞ்சிய புனல்கள் படிய ஏகினிர் - வில்லி:46 195/1

 மேல்
 
  படியது (1)
அன்னையை வணங்கி நின் சொல் ஆரண படியது ஆகும் - வில்லி:5 66/2

 மேல்
 
  படியவர் (1)
படியவர் துயிலும் போக பரிதியும் உதயஞ்செய்தான் - வில்லி:27 180/4

 மேல்
 
  படியாக (1)
கல் நாட்டும் படியாக இருவோரும் பொருது அறிதும் கடிது ஏகு என்று - வில்லி:10 128/3

 மேல்
 
  படியில் (2)
பகன் பட்ட பாடு எல்லாம் படுத்தி ஒரு கதாயுதத்தால் படியில் வீழ்த்தான் - வில்லி:42 178/4
படியில் ஒரு படி நிலை அறு கதியன பவனம் என நனி பரவின பரிகளே - வில்லி:44 22/4

 மேல்
 
  படியினது (1)
படியினது எல்லை பதத்தினது எல்லை - வில்லி:14 51/1

 மேல்
 
  படியினால் (3)
படியினால் இயற்றிய தொழில் பயன் எலாம் குறித்து - வில்லி:3 122/2
பாரதம்-தன்னோடு ஐந்தாம் படியினால் பகர்ந்த மூர்த்தி - வில்லி:5 5/2
இரத மாற்றம் அங்கு எழுதிய படியினால் இயம்பலும் அது கேட்டு - வில்லி:11 62/3

 மேல்
 
  படியினில் (1)
படியினில் சிறிது அமைவுற மிதித்தில பவன வெம் கதி போல - வில்லி:11 82/2

 மேல்
 
  படியுடை (1)
பாவி-தன் மனை சேடியர் ஆனவர் பலரும் வந்து படியுடை மன்னவன் - வில்லி:21 12/1

 மேல்
 
  படியும் (9)
படியும் யாவையும் வழங்கி எம் பனி மதி மரபிற்கு - வில்லி:1 31/3
படியும் மா மறை ஒழுக்கமும் புகழும் முன் பயின்ற கல்வியும் சேர - வில்லி:11 64/3
கரு முகில் படியும் சாரல் காமிய வனம் புக்காரே - வில்லி:12 1/4
ஆசில் நான் மறைப்படியும் எண் இல் கோடி ஆகமத்தின் படியும் எழுத்து ஐந்தும் கூறி - வில்லி:12 37/1
மை வனப்பினுடன் படியும் சினை கை வாச மலர் பொழிலின் ஒரு மருங்கே மத்த மாவின் - வில்லி:14 18/3
பகிரதன் தரும் கடவுள் துறை புனல் படியும் உம்பர்-தம் பரிசின் குளிக்கவே - வில்லி:45 156/4
ஒரு தனி வெம் சிலை கால் வளைந்திலது-கொல் ஒரு படியும் பிழைபோனது உன் தொடை என - வில்லி:45 227/3
சென்று சுரரும் படியும் தீர்த்தங்கள் திசை-தோறும் - வில்லி:46 149/3
வெம் சினம் உற சென்று உன் பகை முடித்து மீளுதும் என பல படியும்
 வஞ்சினம் உரைத்து வந்தனம் இன்னம் வன் குறள் பாரிடம்-தன்னால் - வில்லி:46 209/2,3

 மேல்
 
  படியே (2)
சுருதி படியே வர ராயசூய பெயர் மா மகம் தொடங்க - வில்லி:10 39/1
கோல் வரும் படியே ஆக்கி கொணர்ந்தன திறைகள் கண்டான் - வில்லி:10 66/3

 மேல்
 
  படிவ (2)
படிவ முனிக்கு இரு பருவம் பணித்த ஏவல் பரிவுடன் நீ புரி என்று பணித்திட்டானே - வில்லி:7 57/4
மெய் தவ படிவ வேதியன் ஆகி வெயிலவன் புதல்வனை அடைந்தான் - வில்லி:45 237/4

 மேல்
 
  படிவதற்காக (1)
பங்குனன் பெரும் தீர்த்த நீர் படிவதற்காக
 பொங்கு தெண் திரை புவி வலம் போந்தனன் என்றே - வில்லி:7 67/1,2

 மேல்
 
  படிவம் (1)
பற்றலர் நெஞ்சு அலமருமாறு அவனும் பாகர் படிவம் கொண்டு அமர்க்கு அமைந்த பரிகள் பூட்டி - வில்லி:45 31/3

 மேல்
 
  படிவமாம் (1)
பண் இயல் இசையின் படிவமாம் தெரிவை பங்கனை பங்கய மலர் கொண்டு - வில்லி:46 210/3

 மேல்
 
  படிவன (2)
வியப்பொடு குதிக்கும் தாரை கொள் அருவி விழைவுடன் படிவன சகோரம் - வில்லி:6 21/3
அடி நிலத்திலே படிவன இடி முகில் அனைத்தும் - வில்லி:27 58/1

 மேல்
 
  படிவாய் (1)
படிவாய் உடுபதியும் தினபதியும் பொருது எனவே - வில்லி:33 17/1

 மேல்
 
  படிவார் (1)
பூம் துகில் நனைய நறும் சுனை படிவார் புழுகு சந்தனம் நறும் பனி நீர் - வில்லி:12 62/3

 மேல்
 
  படிவான் (2)
பொறுக்கும் தவ முனி சொல்படி புனித புனல் படிவான்
 நிறுக்கும் துலை நிகர் தம்முனை நிகழ்வோடு பணிந்தான் - வில்லி:7 6/3,4
பகல் அமரில் ஏறிய மெய் பராகம் மாற பகலோனும் புனல் படிவான் பரவை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 140/2

 மேல்
 
  படிவுற்று (2)
தண் நித்தில பொய்கை படிவுற்று இன் அமுது அன்ன தண்ணீர் குடித்து - வில்லி:14 125/2
சென்று அம் தண் மலர் வாவி படிவுற்று வாச திரு தார் புனைந்து - வில்லி:14 137/2

 மேல்
 
  படு (48)
மெய் படு காளையாம் பதத்து மீள நின் - வில்லி:1 84/2
மல் படு புயகிரி வட பிணிப்பும் அற்று - வில்லி:3 13/3
தொன்று படு நூல் முறையின் மறையினொடு உதிட்டிர சுயோதனர்கள் ஆதி எவரும் - வில்லி:3 47/2
விலா ஒடிந்து தட மார்பு ஒடிந்து மிடல் வெரிந் ஒடிந்து படு வெம் பிண - வில்லி:4 59/2
வெறி படு முளரி மொக்குள் விரி பதம் நோக்கி சுற்றும் - வில்லி:5 12/1
அறல் படு நுண் கரு மணலின் அரித்து ஒழுகும் சின்னீரோடு அமைந்தது அம்மா - வில்லி:8 10/4
தெளிந்த நறும் கத்தூரி சேறு படு சிவிறியின் நீர் சிந்தும் தோற்றம் - வில்லி:8 11/3
படு ஏய் வெள் வளையமும் தண் பட்டு ஆலவட்டமும் செம்படீர சேறும் - வில்லி:8 14/2
பூழி படு கமர் வாய நானிலத்து புகலுதற்கு ஓர் புனலும் உண்டோ - வில்லி:8 18/4
காண்டவம் புரத்தும் என்று கொண்டு இழிந்து பொழிந்தன கணம் படு கனங்கள் - வில்லி:9 33/4
பரிகள் கோடி நவ கோடி மா மணிகள் பல் வகை படு பசும் பொனின் - வில்லி:10 49/2
கை படு சிலையினோடும் காவலர் கலங்கி வீழ - வில்லி:11 22/2
மெய் படு முனியாய் வந்து விசயன் வில் வளைத்தபோதும் - வில்லி:11 22/3
தூமம் படு செம் தழல் அவிய சோனை மேகம் சொரிவது போல் - வில்லி:11 228/3
இன்னல் படு சொல் பாஞ்சாலி இரக்கம்-தனை கண்டு இரக்கம் உறா - வில்லி:11 233/1
வினை படு கேழல் வேட்டை நாம் இன்றே வேடராய் ஆடுதல் வேண்டும் - வில்லி:12 81/2
கொன்றை கமழ் முடியோனும் வேணியினை பின்னல் படு குஞ்சி ஆக்கி - வில்லி:12 82/3
கழுந்து கொடு மா முடியின் மோது முன் இழந்தது உயர் கண்ணி படு பீலி மதியின் - வில்லி:12 106/2
போர் தானவர் தம் செருக்கால் படு புன்மை எல்லாம் - வில்லி:13 99/3
நா சுவை படு ஞான நல் மந்திரம் நவிலா - வில்லி:16 46/4
கிளை படு புரவி புரந்திடும் தாமக்கிரந்தி ஆம் பெயர் புனை நகுலற்கு - வில்லி:19 25/1
துளை படு குழையில் ஒரு குழை அணிந்து தோளில் ஓர் தொடி தடி தழுவி - வில்லி:19 25/3
திடம் படு தடம் தேர் ஊர திருமகன் சென்ற செய்கை - வில்லி:22 112/2
விடம் படு வெகுளி வேல் கண் சுதேட்டிணை விளம்ப கேட்டு ஆங்கு - வில்லி:22 112/3
தரை எலாம் படு பொருள் எலாம் தனித்தனி குவித்த - வில்லி:27 62/2
சுடர் வித படைகளின் நிரை படு துகிலுடை கொடிகளின் விராய் - வில்லி:28 49/3
பொரு படை கொடி படை புற படு பெரும் படை புகுந்து குரு பூமி உறவே - வில்லி:28 65/1
ஆயம் முனை படு தேர் அணி பட்டன ஆள் அணி பட்டன வெம் - வில்லி:31 22/3
காடு படு துளவோன் முன் வர விடு கஞ்சன் மழ களிறு ஒக்குமால் - வில்லி:34 25/2
நீடு முதலையின் வாயின் வலி படு நீலகிரியை நிகர்க்குமால் - வில்லி:34 25/4
தம் தேர் அழிந்து படு மன்னவன் தானை என்ன - வில்லி:36 33/2
சுக்கிரனார் நிகர் என்ன வகை படு தூசியின் மா முறையே - வில்லி:41 4/2
கஞ்ச வான் பொய்கையில் கராவின் வாய் படு
 குஞ்சரம்-தனக்கு அருள் கொண்டல் மேனியான் - வில்லி:41 188/3,4
மன்னர் எண் படு வரூதினி வாரியின் நாப்பண் - வில்லி:42 111/3
பகல் இரா வர அழைத்தனன் பகைவர் பாகன் என்று படு பகலை அ - வில்லி:42 184/1
மருள் படு கருத்திடை கதுவு சீற்றமும் மத கட களிற்று அதி மதமுமாய் புடை - வில்லி:42 196/3
உலை படு கனல் சினம் முதிர் கடோற்கசன் உடற்றிய அரக்கரை ஒருவர் போல் பொருது - வில்லி:42 203/3
இராவணன் படு போர் களம் என கிடந்த இந்த வெம் களத்திடை மீண்டும் - வில்லி:42 215/1
முரசு கரடிகை கிணை துடி பெருமரம் முருடு படு பறை முதலிய கருவிகள் - வில்லி:44 24/1
படு திறல் வேலவர் கண்மணி சென்று பறித்தன வாயசமே - வில்லி:44 61/3
மதுகை படு தேர் ஆயிரமும் கொண்டு எதிர் வந்தான் - வில்லி:44 70/3
முன் படு தினத்தில் தந்தை முடிந்த மெய் வருத்தத்தோடு - வில்லி:44 85/1
கல் படு புண்ணின் மீள தடி படு கணக்கிற்று ஆக - வில்லி:44 85/2
கல் படு புண்ணின் மீள தடி படு கணக்கிற்று ஆக - வில்லி:44 85/2
எல் படு பரிதி என்ன தோன்றினன் இவுளித்தாமா - வில்லி:44 85/4
மாயா சரகூடம் வளைத்திடலால் வலையுள் படு வீர மடங்கல் என - வில்லி:45 203/1
மதம் படு வேழம் அன்ன மத்திரராசன்-தானும் - வில்லி:46 42/1
நரை கெழு முடி தலை என் பிதா மீ படு நதி மகன் முறித்த வில் விதுரனே போல் பல - வில்லி:46 202/3

 மேல்
 
  படுக்குமாறு (1)
பழகுவார் மிக சிந்தை நோய் தாங்களே படுக்குமாறு உணராமல் - வில்லி:11 65/2

 மேல்
 
  படுக (2)
படுக வா என்று தேர் மேல் சென்றனன் பரிதி போல்வான் - வில்லி:36 16/4
படுக என்று உரிமை தோன்ற பகர்ந்தனர் பவம் இலாதார் - வில்லி:43 15/4

 மேல்
 
  படுகளம் (1)
பவனன் மை கடல் வடவையின் முனிதரு பருவம் ஒத்தது படுகளம் முழுதுமே - வில்லி:41 88/4

 மேல்
 
  படுத்த (4)
நெடி படுத்த வெம் கானம் எங்கணும் நிழல் படுத்தி வான் உற நிமர்ந்துளான் - வில்லி:4 9/3
கொடி படுத்த நுண் இடை இடிம்பையை கூவி அ இடை குறுகினான் அரோ - வில்லி:4 9/4
படுத்த வானமே வானமா மறைந்தது மீதுற பகிர் அண்டம் - வில்லி:11 85/2
மண்டலம் படுத்த வில்லின் வலி கொள் கூர வாளியால் - வில்லி:42 26/1

 மேல்
 
  படுத்தது (2)
பண் என படுத்தது அந்த பைம் துழாய் பரமன் வாளி - வில்லி:13 78/4
நதியும் அ மகவை கங்கை நதியிடை படுத்தது அன்றே - வில்லி:27 150/4

 மேல்
 
  படுத்தல் (1)
படி சயத்திரதனை படுத்தல் கூடுமோ - வில்லி:41 186/2

 மேல்
 
  படுத்தலின் (1)
செ ஆறு படுத்தலின் மேதினியாள் திருமேனி அணிந்தது செவ்வணியே - வில்லி:45 220/4

 மேல்
 
  படுத்தனர் (1)
எரித்தனர் இரித்தனர் ககனமேற்பட எடுத்தனர் படுத்தனர் புடவி கீழ்ப்பட - வில்லி:42 202/2

 மேல்
 
  படுத்தனை (1)
கொண்டு படுத்தனை யார் நீ கூறுக என்றான் - வில்லி:14 121/4

 மேல்
 
  படுத்தாய் (1)
படாது ஒழி அவுணர் மீண்டும் பரிபவ படுத்தாய் எம்மை - வில்லி:13 89/1

 மேல்
 
  படுத்தான் (2)
படுத்தான் எழுவர் இவன் வாளியின் பட்டு வீழ்ந்தார் - வில்லி:36 29/4
பகல் அரும் சமரில் பதின்மடங்கு ஆக பாதி நாள் இரவினில் படுத்தான்
 தகல் அரும் கேள்வி தாமனே தாம சடையவன் தனயனாதலினால் - வில்லி:46 220/3,4

 மேல்
 
  படுத்தானே (1)
சண்டப்ரசண்ட வேகமுடன் தடுத்தான் ஏறு படுத்தானே - வில்லி:10 121/4

 மேல்
 
  படுத்தி (7)
நெடி படுத்த வெம் கானம் எங்கணும் நிழல் படுத்தி வான் உற நிமர்ந்துளான் - வில்லி:4 9/3
பலரும் மலர் கை படுத்தி பெயர்க்க மாட்டார் பணை தோள் நொந்து அமையும் என பயந்து நின்றார் - வில்லி:5 50/3
சொல்லிய கருமம் வாய்ப்ப சூழ் வலை படுத்தி கொண்ட - வில்லி:11 16/3
பங்கம் உற வில் துணி படுத்தி எதிர் நின்றான் - வில்லி:29 62/4
பகன் பட்ட பாடு எல்லாம் படுத்தி ஒரு கதாயுதத்தால் படியில் வீழ்த்தான் - வில்லி:42 178/4
செம் கள படுத்தி மீண்டும் தேவரில் ஒருவன் ஆனான் - வில்லி:45 47/4
பகலவன்-தன் மதலையை நீ பகலோன் மேல்-பால் பவ்வத்தில் படுவதன் முன் படுத்தி என்ன - வில்லி:45 252/1

 மேல்
 
  படுத்திடு (1)
திடம் படுத்திடு வேல் இராசராசனுக்கு செருமுனை சென்று செஞ்சோற்றுக்கடன் - வில்லி:27 252/3

 மேல்
 
  படுத்திலையால் (1)
பகலின்_பதி மைந்தனை இன்னமும் இ பகல் சாய்வதன் முன்பு படுத்திலையால்
 இகல் எங்ஙன் முடித்திடும் நின் கையில் வில் இது என்ன வில் என்று திரு தமையன் - வில்லி:45 205/2,3

 மேல்
 
  படுத்தினன் (7)
மன்னு தன் திசை வன் சிறை படுத்தினன் வருணன் - வில்லி:22 21/4
நீறு படுத்தினன் மா மகுட திரள் நீள் நில வைப்பு அடைய - வில்லி:31 21/1
சேறு படுத்தினன் மூளைகளின் தசை சேர் குருதி புனலால் - வில்லி:31 21/2
ஆறு படுத்தினன் ஓர் ஒருவர்க்கு எதிர் ஆயிரம் வை கணையால் - வில்லி:31 21/3
ஈறு படுத்தினன் வீடுமன் விட்டவர் யாவர் பிழைத்தவரே - வில்லி:31 21/4
பொழிந்த வாளி ஓர் அளவு இல அவற்றையும் பொடி படுத்தினன் பார்த்தன் - வில்லி:46 49/2
மா முனை படுத்தினன் மறித்து வீமனே - வில்லி:46 60/4

 மேல்
 
  படுத்தினார் (1)
மடங்கல் போல் இரண்டு வில்லும் மண்டலம் படுத்தினார் - வில்லி:42 25/4

 மேல்
 
  படுத்தினானே (1)
பந்தம் உறு பெரும் சிறையில் படை கெழு வேல் சராசந்தன் படுத்தினானே - வில்லி:10 14/4

 மேல்
 
  படுத்து (4)
இடி படுத்து எழுந்து எழிலி மின்னுமாறு என்ன நீடு குன்று எதிர் ஒலிக்கவே - வில்லி:4 9/1
பயில் பெரும் சனம் பாசறை படுத்து
 எயில் வளைந்த மா நகரி எய்தினான் - வில்லி:11 123/3,4
கிண்டினான் மூளை சேற்றில் கிடத்தினான் படுத்து மன்னோ - வில்லி:14 97/4
பாரமான சுயோதனாதியர் என்னும் நூறு பசு படுத்து
 ஈரம் ஆன தயாமனத்தொடு இராயசூய மகம் செயும் - வில்லி:26 16/2,3

 மேல்
 
  படுத்துதலின் (1)
மறம் உற விடுத்த கணை பொடியுற இயற்றி அவன் மது மலர் உரத்தை வழிவழி துளை படுத்துதலின்
 எறி படை விடுத்து இரதம் மிசை உற இளைத்து முதுகு இட அறன் மகற்கு இரவி_மகன் இவை உரைத்தனனே - வில்லி:45 92/3,4

 மேல்
 
  படுத்தும் (1)
காத்து அகிலமும் தன் குடை நிழல் படுத்தும் காவலர் நீதியை கடந்தோன் - வில்லி:42 218/2

 மேல்
 
  படுதல் (5)
ஐவரும் படுதல் நன்றோ அங்கர்_கோன் படுதல் நன்றோ - வில்லி:27 159/2
ஐவரும் படுதல் நன்றோ அங்கர்_கோன் படுதல் நன்றோ - வில்லி:27 159/2
சயத்திரதன் தொடும் கணையால் தான் படுதல் உறுதி என சாற்றுவாயே - வில்லி:41 234/4
வீரன் விட்டன சரங்கள் அவன் ஒண் கவசம் மேல் உற படுதல் இன்றி விழுகின்ற நிலை - வில்லி:42 85/1
செற்றிடுதல் யான் படுதல் திண்ணம் என சேனையொடும் சென்று சூழ்ந்தான் - வில்லி:42 173/2

 மேல்
 
  படுதலும் (3)
பாங்கி நல் உரை தன் செவி படுதலும் விசயன் - வில்லி:7 68/1
அளித்தும் என்ற சொல் தன் செவி படுதலும் பெற்றனன் போல் ஆகி - வில்லி:9 4/1
பற்றிய திலகம் போல படுதலும் பாங்கர் நின்ற - வில்லி:22 125/3

 மேல்
 
  படுப்பான் (1)
மின் தூண்டில் வீசி விடசேன மீன் படுப்பான் - வில்லி:45 174/4

 மேல்
 
  படும் (23)
அல் படும் இருள் புலர் அலரி ஆயினான் - வில்லி:3 13/4
தக படும் சராசன தனஞ்சயன் கை வாள் வெரீஇ - வில்லி:3 79/1
மிக படும் தடம் கொள் தேர் மிசை பிணித்து விசையுடன் - வில்லி:3 79/3
அரும் சுவை படும் தெளிவினோடு சென்று ஆழி வேலை-வாய் அணையுமாறு என - வில்லி:4 5/2
உக்க தலைமணி உரகராசற்கு என்றால் உம்பர் படும் துயரம் எம்மால் உரைக்கல் ஆமோ - வில்லி:14 19/4
படும் பணை குன்றம் ஒன்று வேரோடும் பறித்து அவன் மேல் பட எறிந்தான் - வில்லி:15 13/4
படும் குறும் பனி புதைத்தலின் பரிதி தன் உருவம் - வில்லி:22 59/1
வான் பட்ட புரவி தேரோன் மகன் படும் மகவான் மைந்தன் - வில்லி:27 157/2
துவசம் படைத்தோன் படும் பயந்த துணைவா இன்னே சொன்னேனே - வில்லி:27 231/4
இடி படும் தலை ராகுவொடு ஏயினார் - வில்லி:29 25/2
மண் இழந்து படும் அரசர் மணி கலங்கள் பல சிந்தி வயங்கு தோற்றம் - வில்லி:29 72/3
நடுவு நால் வகை படும் பதாதியோடு நாயகன் - வில்லி:30 6/3
சேறு படும் மூளைகள் தெறித்தன சிரத்தால் - வில்லி:37 26/4
நிருதர் பட்டது பட்டு இறந்தனர் நேமியுள் படும் நிருபரே - வில்லி:41 37/4
அந்தி படும் அ அளவின் ஆவி கவரேனேல் - வில்லி:41 179/3
ஆகுலம் படும் என்று தடம் சிலை ஆரியன் சமரம்-தனில் முந்தவே - வில்லி:42 121/4
தீது இலான் உரைத்த மாற்றம் செவி படும் அளவில் நெஞ்சில் - வில்லி:43 28/1
சொல்லிய நா என் படும் மற்று ஒருவன் சொன்னால் சுயோதனன் ஆதலின் பொறுத்தேன் சொன்னது என்று - வில்லி:45 26/3
கல கணீர் பொழிந்து இனையும் வேலையில் கனல் படும் புணில் தடி படும் கணக்கு - வில்லி:45 61/2
கல கணீர் பொழிந்து இனையும் வேலையில் கனல் படும் புணில் தடி படும் கணக்கு - வில்லி:45 61/2
விதவிதம் படும் புடைபட்டு இடிப்புற விசி நரம்பு சந்துகளில் தெறித்து இற - வில்லி:45 154/2
அயிர் படும் கடும் தரையில் துகள்பட அடி இரண்டினும் சரிய துகைத்து எழு - வில்லி:45 155/2
தம்பி படும் துன்பம் தமையனையும் காண்பன் என - வில்லி:45 175/1

 மேல்
 
  படும்படி (2)
தாரை படும்படி பொழி முகில் ஒத்தனர் சமர் முனையில் தரியார் - வில்லி:41 11/2
பிதிர் படும்படி தொடுத்தனன் தொடி தட கையினில் பிடித்த வில் குனித்தே - வில்லி:46 22/4

 மேல்
 
  படும்படும் (1)
படும்படும் துயரும் எங்கும் காணலாம் பார் உளோர்க்கும் - வில்லி:13 87/4

 மேல்
 
  படுமே (1)
பகர் சாபமும் உண்டு அதனால் எதிரே படுமே இவன் வெம் கதையால் அவனே - வில்லி:46 194/4

 மேல்
 
  படுமோ (1)
படுமோ தொடுத்த பகழி பருப்பதம் சேர் மழை போல் பாறினவே - வில்லி:40 75/4

 மேல்
 
  படுவதன் (2)
பகலவன்-தன் மதலையை நீ பகலோன் மேல்-பால் பவ்வத்தில் படுவதன் முன் படுத்தி என்ன - வில்லி:45 252/1
அந்தி படுவதன் முன்னே ஆவி போம் என்று அசரீரி எடுத்துரைப்ப அன்னையான - வில்லி:45 254/2

 மேல்
 
  படுவது (1)
இறைவன் பாவை யாம் காண இவையோ படுவது என்று உரைப்பார் - வில்லி:11 224/2

 மேல்
 
  படுவித்த (2)
கல் அசலம் நீறு படுவித்த திறல் கண்டே - வில்லி:37 24/2
பணி பெற்ற பணைகளொடு பதம் அற்று விழ உழுது படுவித்த பல பகழியே - வில்லி:40 62/4

 மேல்
 
  படை (168)
பொரு பெரும் படை தொழில் வய புரவி தேர் மதமா - வில்லி:1 37/1
பின் ஒரு தினத்தில் அமைச்சரும் பிறரும் பெரும் படை தலைவரும் சூழ - வில்லி:1 86/1
வில் படை திறல் வீடுமன் வாய்மையால் - வில்லி:1 122/3
மழு எனும் படை இராமனால் மனுகுலம் மடிந்துழி அவர் தம்தம் - வில்லி:2 4/1
வெம் படை தொழில் விதுரன் என்று அவன் பெயர் மேல் இனி மகவு ஆசை - வில்லி:2 19/3
செல் நல் படை வேல் முடி மன்னவர் சென்று சேர்ந்தார் - வில்லி:2 42/4
பொரும் படை மதனன் அம்பால் பொன்றினன் போல மன்றல் - வில்லி:2 98/3
எண் படை குமரனோடு எண்ணி பாவகன் - வில்லி:3 4/2
பரிவுடன் இவன் படை பயிற்ற பின்னரும் - வில்லி:3 30/1
சொன்ன சொற்படி சூழ் படை வேண்டுவ - வில்லி:3 113/2
எழு கடல் படை யாவையும் இவன் வழியனவே - வில்லி:3 118/3
தொழுத கையுளும் படை உள சூழ்ச்சியும் பெரிதால் - வில்லி:3 118/4
துன்னு வெம் கதை படை மரு சுதனையே சுடுவான் - வில்லி:3 135/2
மல்லினும் படை விதத்தினும் செருவில் வல்ல வல்லன புரிந்து போர் - வில்லி:4 56/2
வெம் கழல் படை கை வேந்தர் விழிகளால் விளங்கும் மேனி - வில்லி:5 28/1
முன் போர் விளைத்த முசல படை மொய்ம்பினானும் - வில்லி:7 84/1
பந்தம் உறு பெரும் சிறையில் படை கெழு வேல் சராசந்தன் படுத்தினானே - வில்லி:10 14/4
பொரும் படை சேனை வெள்ள பூருவின் குலத்து உளோர்கள் - வில்லி:10 88/2
படை எடுத்தனர் மா மறை பசுபாலனும் சிசுபாலனும் - வில்லி:10 135/4
கடும் படை பெருமையால் வென் காணலாம் என்பர் ஆயின் - வில்லி:11 21/3
தொடும் படை தட கை வீரர்க்கு உத்தரம் சொல்லலாமோ - வில்லி:11 21/4
வளையில் ஏதமே புரிந்து மேல் மலைந்திடும் வன் படை கொடு மோதி - வில்லி:11 70/3
வேளை ஏறிய அரும் படை தலைவரும் மேல் வரும் புனலூடு - வில்லி:11 74/3
வாளை ஏறு தண் பழன நாட்டு எறி படை மன்னரும் வந்துற்றார் - வில்லி:11 74/4
சென்றபோது வெம் படை கடல் செய்தது ஓர் சேதுபந்தனம் போலும் - வில்லி:11 79/4
கூடுமால் வரை இல் என பரந்தனர் கொடிய வெம் படை வீரர் - வில்லி:11 83/4
பழுது படா அடல் ஆண்மை பவன குமரன் தட கை படை மேல் வைத்தான் - வில்லி:11 250/4
படை கொடுத்தான் இவன் இழந்த பார் கொடுத்தான் அரசு ஆள பண்டு போல் வெண் - வில்லி:11 264/1
உனக்கும் உன் படை வேடருக்கும் நல் உண்டி ஆம் இது கொண்டு போ - வில்லி:12 94/2
வன குறும் பொறை நாட உன் படை வலிமை கொண்டு வழக்கு அற - வில்லி:12 94/3
மோது போர் தனக்கு வேண்டும் முரண் படை பலவும் கொள்ளா - வில்லி:13 21/1
தொக்கு ஓடி உடற்று படை தொகையும் - வில்லி:13 58/2
மீள படை கொண்டு விரைந்து வெகுண்டு - வில்லி:13 67/2
கூற்று ஒப்பன பல் படை கொண்டு அவன் மேல் - வில்லி:13 69/1
துவனித்து அவர் வெம் படை தூவுதலும் - வில்லி:13 70/4
வண்ண வில் படை இராமன் வாரிதி வெள்ளம் வீத்த - வில்லி:13 78/3
எள் துணை பொழுதில் வஞ்சகர் எழிலியின் படை மேல் வீச - வில்லி:13 80/3
கடாமலை வயவன் மீது கடும் படை பலவும் விட்டார் - வில்லி:13 89/3
வரங்களும் மறையும் மேன்மேல் வான் படை கலங்கள் வீசும் - வில்லி:13 90/3
துவனியொடு எறி படை எதிரெதிர் தொடவே - வில்லி:13 133/4
வரோதயம் ஆன தெய்வ வான் படை மறைகள் பின்னும் - வில்லி:13 160/1
வானகம் மறைய வீசி வான் படை கலங்கள் வால - வில்லி:14 96/1
தண்டினால் அவர்கள் விட்ட படை எலாம் தகர்த்து மீள - வில்லி:14 97/1
கை படை கொண்டு நூறாயிரர் ஒரு கணத்தில் சூழ்ந்தார் - வில்லி:14 101/4
கரன் படை குழாத்து முன்னம் காகுத்தன் கதிர் கொள் கூர் வாய் - வில்லி:14 104/3
அ படை தொகைகள் எல்லாம் அறுத்துஅறுத்து அவர்கள் தம்தம் - வில்லி:14 106/1
அந்த வய படை அவ்வாறு ஆதல் கண்டு - வில்லி:14 107/1
துன்னு படை கடலோடும் பொங்கி சூழ்ந்தார் - வில்லி:14 112/3
விண்ணில் இயக்கர் படை கலங்கள் வீசி - வில்லி:14 114/1
அடும் படை தட கை அரக்கனும் திருகி அணங்கை விட்டு அ கணத்து அழன்று - வில்லி:15 13/3
எழும் படை விசயன்-தன்னை ஏவினன் அவனும் போனான் - வில்லி:16 24/4
ஈர் அணி படை வரும் என கங்குல் அங்கு இருந்தான் - வில்லி:22 23/4
கெட்ட வெம் படை கெட்டமை சுயோதனன் கேளா - வில்லி:22 24/1
அடல் வய படை ஆழியின் பரந்ததை அன்றே - வில்லி:22 26/4
சென்ற காவலன் வரும் துணை செம் கையில் படை கொண்டு - வில்லி:22 28/3
எரி புற தரு தரு படை யா என வினவ - வில்லி:22 42/1
பொரு படை சேனை யாவும் புக்குழி யாவர் கண்டார் - வில்லி:22 96/3
வெல் படை வேந்தன் சொல்ல வீடுமன் மீண்டும் சொல்வான் - வில்லி:22 104/4
வன்பினொடு வஞ்சனை செய் மன்னர் படை யாவும் - வில்லி:23 12/3
மின்னின் திகழ் வெம் படை யாவையும் மீண்டு கொண்டார் - வில்லி:23 29/4
பாண்டவர்-தங்கட்கு அல்லால் படை துணை ஆகமாட்டான் - வில்லி:25 5/2
படை எடாது ஒழிதி என்று பன்னக துவசன் வேண்ட - வில்லி:25 13/2
அடு படை இன்றி செய்யும் ஆண்மை என் அறைதி என்றான் - வில்லி:25 13/4
மிடை படை ஏவி நும்மோடு அமர் செயேன் வேந்த என்றான் - வில்லி:25 15/4
கடல் பெரும் படை கூடி நாளை அணிந்த வெய்ய களத்தில் நான் - வில்லி:26 14/3
பார் படைத்த சுயோதனற்கு படை எடேன் அமரில் என பணித்த கோவை - வில்லி:27 1/3
காவலன்-தன் படை வலியும் எமது தடம் புய வலியும் காணலாமே - வில்லி:27 25/4
மின்னின் முன் இலகு விறல் நெடும் படை விதுரன் வந்து எதிர் விளம்பினான் - வில்லி:27 106/2
பண்புடை குமரன் கற்ற படை தொழில் பலவும் கண்டு - வில்லி:27 152/1
பொரும் படை மைந்தன் கூற தந்தையும் பொருந்த சொல்வான் - வில்லி:27 168/1
பல் படை வல்லோர்-தம்மை பதின்மடங்கு அதனில் வைத்தான் - வில்லி:27 178/3
வெற்பு என நின்றனர் வெற்று உடலம் கொடு வில் படை கொண்டவரே - வில்லி:27 191/4
வெம் கணைய திரள் குந்த நிற படை வெம்பும் உலக்கைகள் போர் - வில்லி:27 202/1
உண்மை ஆக வெம் சமர்முகத்து எறி படை ஒன்றும் வந்து உடல் உற ஒட்டா - வில்லி:27 243/1
ஆன வெம் படை ஆதியாய் நடப்பன ஐ_இரண்டு எண் பூமி - வில்லி:28 6/3
படைப்படு சேனையோடும் படை துணை ஆயினானே - வில்லி:28 16/4
நெருங்கு வெம் படை கண்டு வந்த பின் ஐம்புலன்களும் நெஞ்சமும் - வில்லி:28 39/1
உறவின் மிக்கவர் பகையின் எய்த்தவர் உதவும் அ படை குடை நிழல் - வில்லி:28 47/1
செறி தலத்தினில் வளர் நகர் படை திரள் வன படை பொருள் விலை - வில்லி:28 47/2
செறி தலத்தினில் வளர் நகர் படை திரள் வன படை பொருள் விலை - வில்லி:28 47/2
தறுகண் மெய் படை உறுதியில் பொரு தமது அக படை என விராய் - வில்லி:28 47/3
தறுகண் மெய் படை உறுதியில் பொரு தமது அக படை என விராய் - வில்லி:28 47/3
பதி எனை பல என எறித்தன பல வகை படை குலவவே - வில்லி:28 48/4
உளைய இப்படி படை புறப்பட உலகம் உற்றது கலகமே - வில்லி:28 50/4
இங்கு இவர் வய படை குறித்த குரு பூமியிடை இ வகை எழுந்தது இனிமேல் - வில்லி:28 52/1
அங்கு அவர் செய படை எழுச்சி உரை செய்குவம் அரும் திதி மயக்கி விரைய - வில்லி:28 52/2
பொங்கு அமரில் மாளும் அளவும் படை தொடேன் என மொழிந்தனன் நிசாரி புதல்வன் - வில்லி:28 55/4
படை வெயில் எறிக்க அணி முடியுடன் மணி பணிகள் பல வெயில் எறிக்க உடனே - வில்லி:28 61/2
பயில் படை நடக்க அகல் முகடுற நிரைத்து அரிய பகலையும் மறைத்த துகளே - வில்லி:28 64/4
பொரு படை கொடி படை புற படு பெரும் படை புகுந்து குரு பூமி உறவே - வில்லி:28 65/1
பொரு படை கொடி படை புற படு பெரும் படை புகுந்து குரு பூமி உறவே - வில்லி:28 65/1
பொரு படை கொடி படை புற படு பெரும் படை புகுந்து குரு பூமி உறவே - வில்லி:28 65/1
ஒரு படை என படம் ஓர் ஆயிரமும் நொந்து உரகன் உரம் நெரிய ஏழ் உலகமும் - வில்லி:28 65/3
வரு படை நிலத்தினிடை வந்த அளவிலே உததி வையம் எனதாய் முடியுமே - வில்லி:28 65/4
கண் எதிர் நிரைத்த படை யாவையும் முருக்கி உயிர் கவர எது நாள் செலும் என - வில்லி:28 66/3
பொரு படை அடங்க மலையும் புவியும் வானொடு புரந்தரன் இருந்த உலகும் - வில்லி:28 67/3
என் எதிர் அமரில் காட்டில் யான் படை யாவும் தீண்டேன் - வில்லி:29 11/2
இலக்கம் அற்ற படை இலக்கு ஆகவே - வில்லி:29 28/4
பற்றி நின்று ஒருவன் படை வாள் எதிர் - வில்லி:29 31/1
வெட்டினார் படை மெய்யில் படாமை நின்று - வில்லி:29 34/1
இகல் நெடும் படை அரசன் ஏவலின் உதவி ஆம்வகை எய்தினார் - வில்லி:29 37/4
அன்று பட்ட கலக்கம் அப்படி ஐவர்-தம் படை அமரின் மேல் - வில்லி:29 41/3
கைதவ படை மன்னர் மா முடி சிதைய அங்கு ஒரு கதையினால் - வில்லி:29 47/4
இம்பர் இப்படி தெவ்வர் வெம் படை இரிய வன்பொடு திரியவே - வில்லி:29 48/2
பட்ட நுதல் களி யானை பாண்டவர்-தம் படை தலைவன் பட்டானாக - வில்லி:29 73/1
பார்த்தன் அம்பினால் மேவலார் படை பரவை சாயவே விரவு கோவியர் - வில்லி:31 24/1
கை போது உறு படை செம்புனல் வழியே உயிர் காய்வார் - வில்லி:33 24/2
தும்பை அம் தார் முடி சூழ் படை மன்னரும் - வில்லி:34 12/3
இரங்கல் நீ சிறிதும் ஐய எறி படை எடுப்பது யாரும் - வில்லி:36 10/1
முதிர் படை விசயன் வீமன் மூண்டு அமர் புரியும் காலை - வில்லி:36 14/3
பொரு படை உருண்டு போக பொரு இல் வெம் பூசல் செய்தான் - வில்லி:36 18/4
பண்ணும் பரிமான் தேர் உடையான் படை தேர் மன்னர் பலர் சூழ - வில்லி:37 37/1
முந்து படை வீரர் மிக நொந்து கதை வீமன் எதிர் முதுகிடுதல் கண்டு முனியா - வில்லி:38 21/1
பொரு படை வலியும் காட்டி போதக பூசல் செய்தார் - வில்லி:39 17/4
இடி தலை மா முரசு இயம்ப இப துரக படை சூழ - வில்லி:40 9/3
மன்னன் ஆதியாக அங்கு மறையவன் பெரும் படை
 தென்னன் ஆதி நகுலன் ஆதி திட்டத்துய்மனோடு அபி - வில்லி:40 29/2,3
நூல் விதத்து மிக்க கேள்வி நோன் சிலை கை முனி படை
 கால் விதத்து ரத துரங்க கய விதத்து வயவரே - வில்லி:40 31/3,4
தம படை இளைத்ததாக விரகொடு தருமன் உணர்வுற்று வேறு ஒர் திசையினில் - வில்லி:40 54/2
பொன் தாழ் மார்பின் பல் படை கை பூபாலரையும் கொல்லாமல் - வில்லி:40 79/3
பஞ்சவர் கோ முதல்வன்-தனை வன்பொடு படை பொர எண்ணினனே - வில்லி:41 2/4
எ கரமும் படை கொண்டு எழு சேனையை எயில்கள் வளைப்பன போல் - வில்லி:41 4/3
அபிமன் ஒருவன் கை ஏவின் நம படை அடைய நெளிகின்றது ஆய பொழுதினில் - வில்லி:41 39/3
தரியலர் பதாதி படை
 நெரிய வரு காலையிலே - வில்லி:41 51/3,4
ஒருவன் நம் படை தலைவர்கள் எவரையும் ஒரு கை கொண்டு அடல் திகிரியின் விழ - வில்லி:41 117/1
எடுத்த படை அனைத்தினுக்கும் எதிர் இல்லை என கலைகள் எல்லாம் உன்னை - வில்லி:41 144/1
தானவர் பொரு படை கொண்டு தாரணி - வில்லி:41 218/1
மிடைந்து ஒளி உமிழும் வேல் படை தட கை வீமனும் இளைஞரும் பலரும் - வில்லி:42 3/3
மன்னவன் தர பெற்றனன் பல படை மறையொடும் வலி கூர - வில்லி:42 35/2
முன் நிராயுதன் மிசை இவன் படை உறின் முடிவுறும் வரம் பெற்றான் - வில்லி:42 35/4
யார் யார் குதித்து ஓடுதல் ஒழிந்தவர் எறி படை வீழ்த்திட்டே - வில்லி:42 46/4
யூகம் இன்று பிளந்து தனஞ்சயனோடு இவன் புகுதந்திடின் நம் படை
 ஆகுலம் படும் என்று தடம் சிலை ஆரியன் சமரம்-தனில் முந்தவே - வில்லி:42 121/3,4
வீழ இங்கும் அவன்-தனை வென்று இவன் மேல் நடந்துழி எண் திசையும் படை
 சூழ வந்து வளைந்தனர் அந்தக தூதர் தங்களினும் பெரு வஞ்சகர் - வில்லி:42 125/1,2
கன துரங்கமும் முடுகு தேர் வய படை காவலன் முகம் நோக்கி - வில்லி:42 133/2
மின்னை ஒத்த விறல் படை மாருதி - வில்லி:42 151/1
படை எடுத்து வினை செய்யேன் என புகன்ற மொழி தப்பி பகைத்த போரின் - வில்லி:42 172/3
சிலை படை அயில் படை தெளியும் வாட்படை திறல் பல படைக்கல வலிமை காட்டியும் - வில்லி:42 203/1
சிலை படை அயில் படை தெளியும் வாட்படை திறல் பல படைக்கல வலிமை காட்டியும் - வில்லி:42 203/1
போர் உருவ முனி_மைந்தன் தொடுத்த வாளி பொரு படை கொள் மாருதி மேல் போனதாலோ - வில்லி:43 38/4
மிடல் இல் அடு படை மடிதர நிமிர்வன விரியும் நறு மலர் கமழ் முக உயிரன - வில்லி:44 22/3
பழுது அற வீழ் படை மன்னவர் பேர் உடல் பற்பல அம்பினவே - வில்லி:44 52/1
உழை மழை வீழ்வன பல படை எங்கும் உமிழ்ந்தன வெவ் வெயிலே - வில்லி:44 53/3
இரு படை அரசும் தம்மில் ஈர்_இரண்டு அங்கம் ஆகி - வில்லி:44 89/1
வரு படை கொண்டு நின்று வல்லவா பூசல் தாக்க - வில்லி:44 89/2
ஒரு படை கை கொளாமல் ஒன்னலர் உடைந்து போனார் - வில்லி:44 89/4
எறி படை விடுத்து இரதம் மிசை உற இளைத்து முதுகு இட அறன் மகற்கு இரவி_மகன் இவை உரைத்தனனே - வில்லி:45 92/4
வீழ்தலும் மன்னர்_மன்னன் வெம் படை வென்னிட்டு ஓட - வில்லி:45 99/1
சூழ் படை வீரர் யாரும் துஞ்சிட துணித்திட்டானே - வில்லி:45 99/4
கூர்ப்பன பல படை கொண்டு போர் செய - வில்லி:45 122/3
மோது அயில் படை கொடு முனைய வல்லையோ - வில்லி:45 123/4
பல் நாம பேத படை ஒளியாலும் பல பூண் - வில்லி:45 168/3
பரியுடன் பரி நெருங்கின நெருங்கின படையுடன் படை மத்த - வில்லி:45 187/1
பரியில் வீரரும் பரியில் வீரரும் வய படை எறிந்தனர் கொற்ற - வில்லி:45 188/1
படை கொண்ட பதாகினி முன் பின் வரும் படி ஏகினர் மாதவ பற்குனரே - வில்லி:45 210/4
செயற்கை படை திண்மை கை வந்திலா வெய்ய செய்யோன் மகன் - வில்லி:45 233/2
அணையார்-தம் படை கடலின் அரு நிலைக்கு கரை ஏறல் ஆன கோல - வில்லி:45 260/1
நல் பட்டமும் தனது கையால் அணிந்து படை நாலுக்கும் நாயகம் எனா - வில்லி:46 6/2
பொரு படை முனைக்கு உரிய சேனாபதி பெயர் புனைந்தமை புகன்றனம் இனி - வில்லி:46 10/2
இ திறம் ஆகிய படையோடு எப்படி நாம் சில படை கொண்டு எதிர்ப்பது என்றான் - வில்லி:46 15/3
பார்த்தன் என்று இவர் அனைவரும் இவர் பெரும் படை தலைவனும் சேர - வில்லி:46 55/2
விதி கொண்ட படை போல் வெம் படைகள் ஏவி வெம் முரச கொடி வேந்தன் மேல் சென்றாரே - வில்லி:46 74/4
பாண்டு பயந்தோர் படை யாவும் மடிய மோத - வில்லி:46 112/3
திண் திறல் வீமனை நோக்கி சிலை முதல் ஆம் படை கொண்டோ - வில்லி:46 144/3
தண்டு எனும் நின் படை கொண்டோ சமர் விளைப்பாய் சாற்று என்றான் - வில்லி:46 144/4
வலம் கொள் படை தலைவர் எலாம் வளைத்த கடல் என வாள - வில்லி:46 162/3
வல் திறல் முனிவன்_மதலையும் விதலை மாறி மாறு அடர்ப்பது ஓர் படை நல்கு - வில்லி:46 211/3
கண்டவர் தம்தம் படை எடுப்பதன் முன் காசினி முழுவதும் வென்று - வில்லி:46 217/1
பின்னிய சடையோன் வழங்கிய படை முன் பிழைத்தவர் யாவரே பிழைத்தார் - வில்லி:46 219/4
வயிரம் செறிதரு மனனும் வாய்மையும் வலியும் பொரு படை வினையின் மேல் வரு - வில்லி:46 235/1

 மேல்
 
  படை-கண் (1)
கரத்தால் மறைந்தது அவரவர்-தம் கடைக்கண் படை-கண் விரைந்து விடும் - வில்லி:31 6/2

 மேல்
 
  படை-தம்மொடும் (1)
துரக பதாதி படை-தம்மொடும் சூழ்ச்சியாக - வில்லி:23 26/2

 மேல்
 
  படை-தன்னை (1)
வரு படை-தன்னை நிறுத்தி விதம்பட மகர_வியூகம் வகுத்து - வில்லி:41 7/1

 மேல்
 
  படைக்கல (1)
சிலை படை அயில் படை தெளியும் வாட்படை திறல் பல படைக்கல வலிமை காட்டியும் - வில்லி:42 203/1

 மேல்
 
  படைக்கலங்கள் (1)
குத்துவார் படைக்கலங்கள் கொண்டு மல் குறிப்பினால் - வில்லி:40 32/1

 மேல்
 
  படைக்கலங்களும் (1)
இற்றஇற்ற படைக்கலங்களும் எய்த்த எய்த்த பதாதியும் - வில்லி:41 31/3

 மேல்
 
  படைக்கலம் (2)
மேதகு படைக்கலம் யாவும் வீறொடு அம் - வில்லி:3 28/2
முருகு இதழி சுடர் அருளும் படைக்கலம் பெற்று இவ்வண்ணம் முடித்தான் அம்மா - வில்லி:46 246/3

 மேல்
 
  படைக்கலன் (2)
எற்றுவார் படைக்கலன் இழந்து நின்ற வீரரே - வில்லி:40 33/4
எறிந்த வெம் கதை கொன்றிடும் படைக்கலன் எடுத்தவர் உடல் பட்டால் - வில்லி:42 36/1

 மேல்
 
  படைக்கு (5)
கிரண வெண் படைக்கு எதிர் கெடாமல் நின்ற பேர் - வில்லி:11 117/3
முட்டமுட்ட ஏகுக என்று தன் படைக்கு முந்தினான் - வில்லி:40 40/4
புதல்வன் ஆன திறல் அங்கர்_பூபன் இருள் புலரும் முன் பொரு படைக்கு மா - வில்லி:43 50/1
அ நிலத்திலே நிற்க வல் விரைந்து அறன் மகன் படைக்கு அதிபன் என்று முன் - வில்லி:45 53/2
அரணுடை படைக்கு அரசு ஆன மத்திரன் - வில்லி:46 64/3

 மேல்
 
  படைக்கும் (1)
கை வரு பல் படைக்கும் ஒரு வீரர் ஒவ்வா கட்டாண்மை அரசே இ களத்தில் இன்றே - வில்லி:45 17/3

 மேல்
 
  படைகட்கு (1)
வெய்ய வெம் படைகட்கு எல்லாம் விளிகிலர் மெய் நூறு ஆக - வில்லி:13 93/1

 மேல்
 
  படைகள் (17)
பார் ஏழ் எண்ணும் படைகள் பரசுராமன்-தன்பால் - வில்லி:3 32/3
வானும் மண்ணும் வியக்க மற வெம் படைகள் கற்று - வில்லி:3 37/3
அன்று முதலாக வரி வெம் சிலை முதல் படைகள் ஆனவை அனைத்தும் அடைவே - வில்லி:3 47/1
விசைய வில் விசயன்-தன் மேல் வெகுண்டு வெம் படைகள் விட்டார் - வில்லி:13 79/4
விட்ட வெம் படைகள் எல்லாம் விண்ணிடை சுண்ணம் ஆக - வில்லி:13 80/1
அவர் விடுத்த படைகள் யாவும் அழிய வானுடை கணை - வில்லி:13 126/1
வேள் விசயம் தவிர்த்த பிரான் அருளால் வேண்டும் விறல் படைகள் அளித்ததுவும் விபுதர்_கோமான் - வில்லி:14 5/2
மேதினி மதிக்குமாறு வில் முதல் படைகள் யாவும் - வில்லி:22 87/2
படர் உற படைகள் நீறு படப்பட பரப்பினானே - வில்லி:22 99/4
பரந்து வெம் படைகள் மின்ன பல்லியம் பணிலம் ஆர்ப்ப - வில்லி:22 129/1
ஒன்ற நம் படைகள் எல்லாம் ஒரு பகல் பொழுதில் கொல்வான் - வில்லி:28 26/1
வேகம் உறு வெம் படைகள் கற்றிலை-கொல் வெய்யோய் - வில்லி:29 65/4
பகரில் இபம் எட்டும் நாணும் எதிர் எறி படைகள் உலவுற்ற போரில் எரி வரு - வில்லி:40 52/3
தேசு உறு படைகள் யாவும் ஒழித்தனன் தீமை தீர்ப்பான் - வில்லி:41 154/4
அற்புத படைகள் வல்லாய் அபிமனே அமரர் ஊரும் - வில்லி:41 166/3
விதி கொண்ட படை போல் வெம் படைகள் ஏவி வெம் முரச கொடி வேந்தன் மேல் சென்றாரே - வில்லி:46 74/4
வன் களிறு இவுளி பொன் தேர் வாள் முதல் படைகள் யாவும் - வில்லி:46 117/2

 மேல்
 
  படைகளால் (3)
உரம் கொள் கூர் நெடும் படைகளால் உடன்ற மந்தேகர் - வில்லி:27 85/2
ஆண்டு அருள் படைகளால் அவுணர் காய்ந்தனன் - வில்லி:41 217/3
வாள் முதல் படைகளால் மலைந்தும் மற்று அவர் - வில்லி:46 62/2

 மேல்
 
  படைகளில் (2)
புங்க வாளியில் படைகளில் ஒன்றினும் பொன்றிடாது இது என்றான் - வில்லி:42 66/4
கோத்த அம்பினில் பல படைகளில் அமர் கொளுத்துதல் அரிது என்று - வில்லி:46 52/3

 மேல்
 
  படைகளின் (3)
இ படைகளின் உயிர் அழிகிலர் இவர் என்று - வில்லி:13 135/1
சுடர் வித படைகளின் நிரை படு துகிலுடை கொடிகளின் விராய் - வில்லி:28 49/3
மத்திர பெயர் சிங்கஏறு அனையவன் வன் கை வான் படைகளின் மயங்கி - வில்லி:46 31/1

 மேல்
 
  படைகளினும் (1)
இருவர்-தம் படைகளினும் ஊழி எழுந்த கால் என அதிர்தலால் - வில்லி:10 134/2

 மேல்
 
  படைகளும் (8)
ஏந்து நீள் சிலையும் பல கணை மறையும் ஏனைய படைகளும் பயின்றான் - வில்லி:1 93/4
பொரு அரும் திறல் படைகளும் களிறு தேர் புரவியும் புவி வேந்தர் - வில்லி:2 20/3
பதயுகம் தொழூஉ வரி சிலை முதலிய பல படைகளும் கற்று - வில்லி:2 41/3
என்ற பல் படைகளும் யாவும் நல்கினான் - வில்லி:16 64/4
அறு வகை படைகளும் வகுத்தன அணிகள் உட்கின பணிகளே - வில்லி:28 47/4
வரி வில் முதலிய பல படைகளும் உடல் வலிய செலவுறு பவனச குலம் என - வில்லி:44 23/2
ஒளி விஞ்சு தேரும் உடைய படைகளும் உடையுண்டு நீயும் உறுதி தவறினை - வில்லி:44 81/3
வீ வரும் தன்மை அறிந்து வாகனமும் விறல் படைகளும் ஒழித்திட்டாய் - வில்லி:45 15/2

 மேல்
 
  படைகளை (1)
அ படைகளை ஒழிதர அடல் அடையார் - வில்லி:13 135/2

 மேல்
 
  படைகளொடு (1)
தவர் முதலாம் படைகளொடு தன்னை வென்று தரணி கொள வரு நிருபன்-தன்னை சார்ந்தான் - வில்லி:46 75/4

 மேல்
 
  படைகளோடும் (2)
வென்றி நீடு படைகளோடும் விரவும் அங்கம் நாலொடும் - வில்லி:3 74/3
அயின்று முக்குணங்களோடும் அறு வகை படைகளோடும்
 பயின்று அரசாளும் அந்த மனம் எனும் பகைவன் ஆங்கு - வில்லி:29 3/2,3

 மேல்
 
  படைகொடு (3)
போன வயவர்கள் படைகொடு எதிர் எதிர் பூசல் புரி இரு பூதமும் - வில்லி:34 27/2
உரு கெழும் கதை படைகொடு கவருதி உயிரை என்று எடுத்துரைசெய அரசனை - வில்லி:41 118/3
அறை பெரும் கதை படைகொடு வலியுற அமர் புரிந்து இளைத்தனன் அடல் அபிமனே - வில்லி:41 128/4

 மேல்
 
  படைகொண்டு (1)
தூர்த்தார் சுடர் வெம் படைகொண்டு எவரும் - வில்லி:13 68/2

 மேல்
 
  படைஞர் (2)
பத்தி கொள் சாதுரங்க படைஞர் பாஞ்சாலர்-தம்மில் - வில்லி:45 100/3
பலம்-அது ஆக மேல் மோது படைஞர் சாயவே நாமும் - வில்லி:46 91/2

 மேல்
 
  படைஞரார் (1)
வேலை அமுதுக்கு வரு வானவர்கள் ஒத்தனர்கள் வீடுமன் முதல் படைஞரார்
 ஆலம் நிகர் ஒத்தனன் அனீகினி தொலைத்து ஒரு தன் ஆண்மை நிலையிட்டு வருவோன் - வில்லி:30 30/1,2

 மேல்
 
  படைஞரில் (1)
ஆர மார்பினர் முதல் படைஞரில் தலைவர் ஆன வீர துரகத்தினர் களிற்றினர்கள் - வில்லி:46 65/3

 மேல்
 
  படைஞரும் (3)
வந்துவந்து இரு பெரும் படைஞரும் மாறுபட்டு - வில்லி:34 6/3
பரவி நால் வித வய படைஞரும் சூழ வாள் - வில்லி:34 7/1
பட்டவர்த்தனர் மகுடவர்த்தனர்களும் பல படைஞரும் கூடி - வில்லி:42 67/2

 மேல்
 
  படைஞரே (1)
பாசறை புக கடவினார் கட களிற்றின் அணி பாய் பரி அணி படைஞரே - வில்லி:30 29/4

 மேல்
 
  படைஞரோடு (1)
பார்த்தன் ஒருவனும் சென்று பரித்தாமாவுடன் மலைய படைஞரோடு
 மாத்திரி மைந்தரில் இளையோன் சௌபலனை வெல்ல இகல் மா வலோனும் - வில்லி:46 19/1,2

 மேல்
 
  படைஞரோடும் (1)
சேதன படைஞரோடும் சேனையின் காவல் ஆன - வில்லி:39 4/3

 மேல்
 
  படைத்த (23)
புண்டரீகன் முன் படைத்த அ புரவலன் அமைத்தது - வில்லி:1 35/2
ஏத்து தனஞ்சயன் கிரீடி சுவேத வாகன் எனும் நாமம் படைத்த பிரான் யாழோர் இன்பம் - வில்லி:7 44/2
மிகை படைத்த அ சுரபதி ஆயிரம் விழிகளும் கண போதில் - வில்லி:9 25/2
எதிர் ஒப்பிலாத துவாரகை என்று இயற்பேர் படைத்த மா நகரில் - வில்லி:10 123/3
வான் உலாவு புகழ் படைத்த மைந்தனும் துரோணனும் - வில்லி:11 152/3
தான் படைத்த பொருள் அனைத்தும் தம்பியர்களுடன் தோற்று தனையும் தோற்றான் - வில்லி:11 241/1
மீன் படைத்த மதி முகத்தாள் இவன் படைத்த தனம் அன்றி வேறே-கொல்லோ - வில்லி:11 241/2
மீன் படைத்த மதி முகத்தாள் இவன் படைத்த தனம் அன்றி வேறே-கொல்லோ - வில்லி:11 241/2
வான் படைத்த நெடும் புரிசை மா நகரும் தனது இல்லும் வழங்கும் ஆயின் - வில்லி:11 241/3
யான் படைத்த மொழி அன்றே எங்கணும் இல் எனப்பட்டாள் இல்லாள் அன்றோ - வில்லி:11 241/4
கன்னல் வேளை வென்ற இ கவின் படைத்த காட்சியும் - வில்லி:13 120/1
நிரை கலங்க உலகின் உயிர் படைத்த தம்மில் நிலை கலங்காதன உண்டோ நிகழ்த்தின் அம்மா - வில்லி:14 20/4
கோபத்தாலும் பேர் படைத்த கொடிய முனிவன் துருவாசன் - வில்லி:17 1/2
பேர் படைத்த விசயனுடன் மும்மை நெடும் பிறவியினும் பிரியான் ஆகி - வில்லி:27 1/1
சீர் படைத்த கேண்மையினால் தேர் ஊர்தற்கு இசைந்து அருளும் செம் கண் மாலை - வில்லி:27 1/2
பார் படைத்த சுயோதனற்கு படை எடேன் அமரில் என பணித்த கோவை - வில்லி:27 1/3
கார் படைத்த நிறத்தோனை கைதொழுவார் பிறவு ஆழி கரை கண்டாரே - வில்லி:27 1/4
பை வரும் தலைகள் ஐந்து படைத்த பன்னகமே போல - வில்லி:27 159/1
இரும் தனம் படைத்த மாக்கள் இன்பமும் அறனும் அஞ்சார் - வில்லி:36 11/1
புன் படைப்பினில் அயன் படைத்த பூபனே - வில்லி:46 59/4
வரை முடி மேனாள் ஒடித்த காளை-தன் மதலையை ஏழ் பார் படைத்த கோமகன் - வில்லி:46 173/3
பொன்னி நல் நதியும் நேரி அம் பொருப்பும் புகார் எனும் நகரியும் படைத்த
 சென்னியும் அவன்-தன் சேனையின் விதமும் சேனை மண்டலீகரும் சேர - வில்லி:46 219/1,2
புகல் அரும் பதினெண் பூமி முற்று உடைய பூபதிகளும் அவர் படைத்த
 இகல் அரும் தந்தி தேர் பரி காலாள் என்பன யாவையும் சேர - வில்லி:46 220/1,2

 மேல்
 
  படைத்தது (2)
அடி படைத்தது படைத்தது இங்கு இவற்றினுக்கு அவயவம் குறையாமல் - வில்லி:11 82/4
அடி படைத்தது படைத்தது இங்கு இவற்றினுக்கு அவயவம் குறையாமல் - வில்லி:11 82/4

 மேல்
 
  படைத்தலைவன் (2)
மாசுண மணி கொடி மகீபதி படைத்தலைவன் வார் சிலை வளைத்திலன் நெடும் - வில்லி:30 29/3
அந்தணன் மேல் வரி சாபம் வளைத்தனன் ஐவர் படைத்தலைவன் - வில்லி:41 12/4

 மேல்
 
  படைத்தலைவனை (1)
தன் படைத்தலைவனை தண்டினால் எறி - வில்லி:46 59/1

 மேல்
 
  படைத்தவர் (1)
பராவரு பெரும் புகழ் படைத்தவர் உனை போல் - வில்லி:23 9/3

 மேல்
 
  படைத்தவனும் (1)
வீரன் ஆன சகுனி பெயர் படைத்தவனும் வீறு சால் கிருதபற்பனும் என புகலும் - வில்லி:46 65/2

 மேல்
 
  படைத்தனை (1)
தன் உரு ஆகி இருந்து படைத்தனை பல சக அண்டமும் நீ - வில்லி:41 220/2

 மேல்
 
  படைத்தான் (1)
அ நாள் முதல் அ பெயர் படைத்தான் அதனால் இவ்வாறு ஆனது என - வில்லி:10 36/3

 மேல்
 
  படைத்திட்டானே (1)
பங்குனன் என்னும் நாமம் பகுதியால் படைத்திட்டானே - வில்லி:2 82/4

 மேல்
 
  படைத்திலேன் (1)
காணுமாறு செம் கண் படைத்திலேன் - வில்லி:11 131/4

 மேல்
 
  படைத்து (2)
மைந்து படைத்து உயர் பஞ்சவர் சொற்படி வந்த மலர் கழலால் - வில்லி:27 195/1
மின் படைத்து ஒரு கணை விசையின் ஏவினான் - வில்லி:46 59/3

 மேல்
 
  படைத்தோன் (2)
ஞாலம் உண்டவனுக்கு உயிர் என சிறந்தோன் நரன் எனும் நாமமும் படைத்தோன் - வில்லி:12 75/4
துவசம் படைத்தோன் படும் பயந்த துணைவா இன்னே சொன்னேனே - வில்லி:27 231/4

 மேல்
 
  படைத்தோன்-தனை (1)
தோற்றம் படைத்தோன்-தனை காட்டி துரியோதனன் மற்று இவன் என்றார் - வில்லி:5 35/4

 மேல்
 
  படைப்படு (1)
படைப்படு சேனையோடும் படை துணை ஆயினானே - வில்லி:28 16/4

 மேல்
 
  படைப்பினில் (1)
புன் படைப்பினில் அயன் படைத்த பூபனே - வில்லி:46 59/4

 மேல்
 
  படைப்பினின் (1)
விழியின் நெஞ்சின் வால் நெருப்பின் நீடு உததியின் விதி படைப்பினின் தோன்றி - வில்லி:11 77/1

 மேல்
 
  படைமை (1)
காட்டி நீயே இவரை கடிதில் படைமை கல்வி - வில்லி:3 45/3

 மேல்
 
  படையர் (1)
மின் கால் படையர் விடம் காலும் விழியர் வெம் போர் - வில்லி:13 109/3

 மேல்
 
  படையாம் (1)
பாஞ்சாலிக்கு அரசவையில் பழுது உரைத்தோன் உடல் எனது படையாம் மேழி - வில்லி:11 255/1

 மேல்
 
  படையாய் (1)
கிரியின் சிறகை அரி படையாய் கேண்மோ ஆண்மை களம் மீதில் - வில்லி:27 229/1

 மேல்
 
  படையால் (9)
பற்று அற்ற யோக படையால் உட்பகைகள் ஆறும் - வில்லி:2 53/3
தேசால் இயற்றும் பல படையால் திண் தோள் வலியால் செம் சிலை கை - வில்லி:5 38/2
துள்ளி வரு செம் கையொடு முன்கை பிடர் நெற்றியொடு சூடம் என எண்ணு படையால்
 வள்ளல் எனை ஆளுடைய மாதவனும் மா தவனும் மல் அமர் தொடங்கியுறவே - வில்லி:12 110/3,4
வட்ட வார் சிலையினானும் மண்டு அழல் படையால் மாற்ற - வில்லி:13 80/4
புங்க படையால் அமர் புரிய புகுந்தான் மதுகை புலி போல்வான் - வில்லி:40 71/4
சர வித படையால் விண்தலம் தூர்த்து தானை காவலன் முனை சார்ந்தான் - வில்லி:42 11/4
வகை கொள் தார் முடி மத்திர தலைவனும் மா மற தோமர படையால்
 மிகை கொள் வன் திறல் வீமனை நெற்றியில் எற்றினன் வெற்றி கூர்ந்திடவே - வில்லி:46 32/3,4
பாண்டவரில் வீமன் கை படையால் முன்னம் பட்டு ஒழிந்தோர் ஒழிந்தோர்கள் பலரும் கூடி - வில்லி:46 85/1
மாதுலன் முனிவன்_மதலை கை படையால் மடிந்திட தடிந்ததும் உணரார் - வில்லி:46 216/2

 மேல்
 
  படையானை (1)
வண்டு மலர் கரும்பு ஆம் வண்ண படையானை
 கண்டு அனைய கண் நிறைந்த காயா மலர் வண்ணன் - வில்லி:10 80/1,2

 மேல்
 
  படையின் (3)
நீல நிற கவின் வாசவன் வச்சிர நீள் படையின் சிறகு ஈர் - வில்லி:27 192/3
பாராநின்ற கடோற்கசன் தன் படையின் தளர்வும் பார்த்தானே - வில்லி:32 32/4
மறமும் வாகு வலியும் வல் வில் முதல் எ படையின்
 திறமும் தேசும் வாழ்வும் சீரும் கேள்வி செலவும் - வில்லி:38 40/1,2

 மேல்
 
  படையினன் (1)
கோத்த தூணியன் வாள் முதல் பல கொற்றம் முற்றிய படையினன்
 பார்த்தன் மா மகன் இரதம் மீது உயர் பரிதியாம் என ஏறினான் - வில்லி:41 20/3,4

 மேல்
 
  படையினால் (1)
ஆதி நல்கிய வெம் படையினால் அஞ்சி ஆவி கொண்டு ஓடியது அன்றே - வில்லி:46 212/4

 மேல்
 
  படையினானை (1)
ஊன் இருந்த படையினானை உடன் இருத்தி வண்டு சூழ் - வில்லி:3 70/2

 மேல்
 
  படையினும் (1)
எறியும் முரசமும் எரி விழி உரகமும் எழுது கொடி உடையவர் இரு படையினும்
 வெறி கொள் மதமலைகளும் மதமலைகளும் விசயம் மிகுவன இரதமும் இரதமும் - வில்லி:44 25/1,2

 மேல்
 
  படையுடன் (6)
அ நராதிபர் இருவரும் இருபுறத்து அரும் படையுடன் செல்ல - வில்லி:11 87/3
துரக்கும் வெம் பரி துரௌபதர் ஐவரும் சூழ் படையுடன் வந்தார் - வில்லி:28 5/4
பரவை மணல் ஒத்த பல அணிபட வகுத்த பல படையுடன் நடக்கும் நடையார் - வில்லி:28 60/4
சுதாயு என்பவன் பல பெரும் படையுடன் துறக்கம் எய்திய பின்னர் - வில்லி:42 37/2
பரியுடன் பரி நெருங்கின நெருங்கின படையுடன் படை மத்த - வில்லி:45 187/1
புயங்க கேதனன் கண்ணினுக்கு இமை என பொரு படையுடன் சேர்ந்தான் - வில்லி:46 54/4

 மேல்
 
  படையுடை (5)
பட்ட போதகம் தேர் பரி ஆள் எனும் படையுடை பாஞ்சாலர் - வில்லி:28 3/4
மின் பொழி படையுடை மேவலார் உடல் - வில்லி:30 14/1
வேழ வெம் படையுடை வேந்தர் சூழவே - வில்லி:32 4/4
வேக வெம் படையுடை வேந்தரும் சேனையும் - வில்லி:34 4/3
படையுடை இருவர் சேனாபதிகளும் பனி வெண் திங்கள் - வில்லி:39 7/1

 மேல்
 
  படையும் (31)
ஆண்டு வரி சிலை மதனும் அவன் படையும் சேவிப்ப அழகு கூர - வில்லி:8 13/3
ஆடையும் கலனும் தெவ்வை அடும் திறல் படையும் நல்கி - வில்லி:13 5/1
சிவன் அருள் படையும் பெற்றாய் செம் தழல் அளித்த தெய்வ - வில்லி:13 10/3
வரம் மிகும் மறையும் கொற்ற வான் பெரும் படையும் பெற்றாய் - வில்லி:13 11/2
வன் திறல் படையும் மிக்க வரமும் மெய் வலியும் உண்டால் - வில்லி:13 92/3
கூரும் படையும் குடையும் கொடியும் கொழித்து - வில்லி:13 100/1
வென்றிடு படையும் மற்றும் வேண்டுவ பலவும் ஈந்தார் - வில்லி:13 157/4
கோ ஆனவனும் பல படையும் குன்ற சென்று பொருது இமைப்பில் - வில்லி:17 5/3
தத்தம படையும் கவசமும் அனைத்தும் தனித்தனி ஐவரும் தரித்த - வில்லி:19 9/1
பிறிந்த பற்பல பேர் அணி நால் வகை படையும்
 முறிந்து போக அ தேர் விடு தொழிலினில் மூண்டான் - வில்லி:22 45/3,4
பத்து அரையொடு ஈர் அரை கொள் பல் படையும் நினவே - வில்லி:23 14/3
இரு படையும் ஒத்துடன் நெருங்கின சுராசுரர் எதிர்ந்து பொரு பூசல் எனவே - வில்லி:28 65/2
எண் அறு பரப்பினிடை யோசனை களத்தினிடை இரு படையும் நிற்ப எவரும் - வில்லி:28 66/1
பட்டன ஒழிந்த பல படையும் இவன் அம்பில் - வில்லி:29 55/1
மேவலர் வித படையும் வீடுமனும் உட்கும்வகை வீமனும் விறல் புதல்வனும் - வில்லி:30 27/1
ஏலா அமரில் மூன்றாம் நாள் இரண்டு படையும் திரண்டு ஏற - வில்லி:31 2/1
போரே தொடங்கி இரு படையும் புகுந்த பொழுதில் உகம் தொலைத்த - வில்லி:31 3/1
படையும் சில தம்பியரும் பலரும் - வில்லி:32 17/3
பை பகல் மகுட மைந்தன் பல பெரும் படையும் ஆகி - வில்லி:36 19/2
பாண்டு மன்னன் புதல்வர் படையும் பாடி புக்கது - வில்லி:38 47/1
ஆண்டு பாடி புக்கது அரவ துவசன் படையும்
 ஈண்டு முதல்வன் பட்டது எந்தைக்கு உரை-மின் என்று - வில்லி:38 47/2,3
இரு கை மலர் கொட்டி ஆடி எதிர்கொள இரு படையும் உற்ற பூசல் விளையவே - வில்லி:40 48/4
இருவர் எதிரும் பொறாமல் முடுகிய இரு படையும் நொந்து மீள அவனிபன் - வில்லி:41 45/1
பயத்து இரவின் நடுங்கி அரன் பருப்பதம் புக்கு அவன் கொடுத்த படையும் வாங்கி - வில்லி:41 234/1
என்றலும் அரசன் யாமும் எம் படையும் இரவிடை பிழைக்க நீ இவனை - வில்லி:42 210/1
எண்_இரு தினத்தில் பட்ட பல் படையும் ஈண்டு மீண்டு எழுந்தன என்னும் - வில்லி:45 3/1
இணை இன்றி எழுந்து சுடும் கனலால் இரதங்களும் வேல் முதல் எ படையும்
 கணையும் சிலையும் கவன பரியும் கரியும் கரியானவை கண்டு இயமன் - வில்லி:45 214/1,2
கோலமும் வெம் கதை வாளம் சங்கு நேமி கோதண்டம் எனும் படையும் குழையும் காதும் - வில்லி:45 247/2
மானமே என நினைத்து வரி பொன் சிலையும் வாளும் வேலும் முதல் எ திற வித படையும்
 மேனியூடு உருவ வெட்டிய நிலைக்கு உவமை வேறு கூற இலது எப்படி மலைத்தனர்கள் - வில்லி:46 68/2,3
வில் எனும் படையும் தீண்டேன் விடையவன் முதலோர் தந்த - வில்லி:46 119/3
என்று பினும் அபாண்டவியம் எனும் படையும் துரந்தால் மற்று எவரே காப்பார் - வில்லி:46 247/1

 மேல்
 
  படையை (4)
முள் தாமரை மேல் முனிவன் படையை
 தொட்டான் அசுரேசர் தொலைந்து உகவே - வில்லி:13 71/3,4
மண் கொளா விறல் மன்னுடை வரம்பு இல் வான் படையை
 எண் கொளா மனத்து இராகவன் திருக்குலத்து இளைஞன் - வில்லி:22 34/2,3
எண்ணார் துரக்க வரும் படையை அஞ்சல் என்றுஎன்று எதிர் சென்றான் - வில்லி:32 30/4
தன் உரை வழுவாவண்ணம் தரியலர் படையை சார்ந்தான் - வில்லி:42 161/4

 மேல்
 
  படையொடு (1)
ஆறியிட்ட ரத குஞ்சர துரங்கமமும் ஆக இப்படி பொரும் படையொடு அன்று நனி - வில்லி:42 77/3

 மேல்
 
  படையொடும் (3)
போர் அணி படையொடும் அவன் போன பின் தனது - வில்லி:22 23/1
மன்னு நால் வகை படையொடும் திரண்டு இரு மருங்கும் - வில்லி:42 113/3
பேர்த்தும் முந்துற திருகினன் அரசொடும் பெரும் படையொடும் அம்மா - வில்லி:46 55/4

 மேல்
 
  படையோடு (7)
நால் ஆம் படையோடு எதிர் சூழ்ந்து அமர் நாடினாரே - வில்லி:7 81/4
அக்ரோணி படையோடு போய் ஆன் அடித்தான் அவன் சார்பிலே - வில்லி:22 8/4
செரு மிக்க படையோடு சதியாக மதியாது திரிகத்தர் கோன் - வில்லி:22 10/1
கிருதவன்மா அக்ரோணி கிளர் படையோடு நின்-பால் - வில்லி:25 17/1
போய் இரு பாலும் வளைந்துவளைந்து எதிர் பொரு முனை வெம் படையோடு
 ஆயிரமாயிரம் அம் கை புறப்பட அண்டரும் மா தவரும் - வில்லி:27 205/2,3
பார் இரு_நாலு திசாமுகமும் படையோடு பரந்து வரும் - வில்லி:41 6/3
இ திறம் ஆகிய படையோடு எப்படி நாம் சில படை கொண்டு எதிர்ப்பது என்றான் - வில்லி:46 15/3

 மேல்
 
  படையோர் (1)
கூடி ஒளித்தனர் மா ரதரில் திறல் கூரும் வய படையோர்
 ஓடி ஒளித்தனர் ஆடு அமரில் துரியோதனனுக்கு இளையோர் - வில்லி:31 23/2,3

 மேல்
 
  படையோன் (5)
பூம் துழாய் மாலை போர் மழு படையோன் பொன் அடி பொலிவுற வணங்கி - வில்லி:1 93/3
பானுவின் மகளாம் காளிந்தி நதியின் பாரம் எய்தினன் விறல் படையோன் - வில்லி:1 96/4
பண்டு மழு படையோன் அ மழுவால் கொண்ட பாக்கிய பூமியும் சேரன் பதிகள் யாவும் - வில்லி:7 47/3
பொன் திகழ் படையோன் அந்த பொய் துயில் பாயல் நீங்கி - வில்லி:25 10/2
தாவு எழு மா மணி நெடும் தேர் தபனன் நிகர் மழு படையோன்
 மூ_எழு கால் முடி வேந்தர் அனைவரையும் முடிப்பித்து - வில்லி:46 153/1,2

 மேல்
 
  படைவீடு (1)
இரு செவி படைவீடு ஆக எம்பிரான் அளிக்கப்பெற்ற - வில்லி:6 41/3

 மேல்
 
  பண் (13)
பண் வரு மொழி சில பகர்ந்து தேற்றினாள் - வில்லி:1 74/4
பண் உறு வேத வாழ்நர் பலரொடும் வைகி ஆங்கண் - வில்லி:6 37/3
பண் மிசை வீணையின் கிழவன் பாண்டு மொழிந்தனன் எனவும் பகர்வுற்றானே - வில்லி:10 13/4
பண் வளர் நல் இசை பல மகீபரும் - வில்லி:11 114/2
பண் நலம் கடந்த மென் சொல் பாவையை பழிக்க நீ இன்று - வில்லி:11 201/3
பண் என படுத்தது அந்த பைம் துழாய் பரமன் வாளி - வில்லி:13 78/4
பருமித்த மத யானை தேர் வாசி ஆள் இன்ன பண் செய்யும் என்று - வில்லி:22 10/3
பண் அமை தடம் தேர் மீது கொண்டு அன்றே பாண்டவர் உறை நகர் அடைந்தான் - வில்லி:27 260/4
பண் அளி நெருக்கு ஒழிய மாதர் இரு கண் அளி படாத தொடை மீளி பகர்வான் - வில்லி:28 66/4
பண் ஆர் பஞ்ச கதி மான் தேர் பகலோன் அன்ன பகதத்தன் - வில்லி:32 30/3
பண் அமர் தடம் தேர் சேனையின் பதியை பார்த்து அணி வகுக்க என பணித்தான் - வில்லி:45 16/3
பண் அக இசை அளி பாடு தண்டலை - வில்லி:45 133/1
பண் இயல் இசையின் படிவமாம் தெரிவை பங்கனை பங்கய மலர் கொண்டு - வில்லி:46 210/3

 மேல்
 
  பண்டமுடன் (1)
புக்க பண்டமுடன் உன் உடல் தசை புசிப்பன் எங்ஙன் இவை போவது என்று - வில்லி:4 54/3

 மேல்
 
  பண்டமே (1)
பண்டி நிறைவுறு பின்பு பிறிதொரு பண்டி கெழுமிய பண்டமே - வில்லி:4 46/4

 மேல்
 
  பண்டி (3)
குன்றம் என ஒரு பண்டி அறு சுவை கொண்ட அடிசிலும் நம் குலம் - வில்லி:4 40/3
பண்டி நிறைவுறு பின்பு பிறிதொரு பண்டி கெழுமிய பண்டமே - வில்லி:4 46/4
பண்டி நிறைவுறு பின்பு பிறிதொரு பண்டி கெழுமிய பண்டமே - வில்லி:4 46/4

 மேல்
 
  பண்டிதன் (5)
பண்ணுடை கீத நாத பண்டிதன் விசும்பில் போனான் - வில்லி:6 45/4
பழுது அறு வாய்மை வேத பண்டிதன் பாதம் போற்றி - வில்லி:22 131/3
ஏ வரும் சாப பண்டிதன் புதல்வன் ஏவிய ஏவினால் யாங்கள் - வில்லி:45 15/1
ஞான பண்டிதன் வாயு_குமாரனும் நாரணன் பணியால் இளையோன் மொழி - வில்லி:46 184/1
வேத பண்டிதன் நிற்க அ வீரனை - வில்லி:46 225/2

 மேல்
 
  பண்டிதன்-தனை (1)
மெய் உறு கோயில் துவார பாலகர் அ வேத பண்டிதன்-தனை விலக்க - வில்லி:10 142/4

 மேல்
 
  பண்டிதனும் (1)
நாள் இரண்டில் இமையோரொடு ஒத்த பெரு ஞான பண்டிதனும் நல் அறன் - வில்லி:10 65/3

 மேல்
 
  பண்டியில் (2)
இற்றை உண்டி கெடும் என்று பண்டியில் எடுத்த வல்சி நுகர் இச்சையான் - வில்லி:4 51/4
பண்டியில் கடிதின் இட்டு மாருதி புகுந்தனன் பழைய பதியிலே - வில்லி:4 60/4

 மேல்
 
  பண்டியும் (1)
சரித்தன சும்மைகள் தங்கு பண்டியும்
 பரித்தன நல் நிற படங்கு வீடுகள் - வில்லி:11 108/2,3

 மேல்
 
  பண்டு (11)
பண்டு தான் அவளை எதிர்ப்படும் கனக பைம் கொடி பந்தர் வான் நிழலும் - வில்லி:1 87/1
பண்டு மழு படையோன் அ மழுவால் கொண்ட பாக்கிய பூமியும் சேரன் பதிகள் யாவும் - வில்லி:7 47/3
உச்ச மா மகத்தில் பண்டு ஒடிந்து ஒடியாது ஒழிந்தன பற்களும் ஒடிய - வில்லி:9 46/3
பண்டு போல மண் பரவ வைகுவீர் - வில்லி:11 130/4
படை கொடுத்தான் இவன் இழந்த பார் கொடுத்தான் அரசு ஆள பண்டு போல் வெண் - வில்லி:11 264/1
பண்டு தவமே புரி இளைப்பு அற மனத்தின் மிகு பரிவுடையன் ஆகி வெகுளா - வில்லி:12 105/3
பண்டு தான் கண்ட கூற்றின் பதின்மடங்கு உயர்ந்த பண்பால் - வில்லி:22 92/2
பின்னமும் பிறவாது இனி பண்டு போல் பீடுறும் பெரு வாழ்வும் - வில்லி:24 11/4
செம் சரத்தின் மேல் சிறகர் பண்டு வச்சிரம் அரிந்திடும் சிறகர் மானுமே - வில்லி:31 25/4
யாவரும் பண்டு தாம் இடு புறம் இட்டனர் - வில்லி:34 18/3
பண்டு தான் வல்ல மாயைகள் பலவும் பயிற்றினன் மாருதி பயந்தோன் - வில்லி:42 206/4

 மேல்
 
  பண்டும் (1)
பண்டும் அவர் கருத்து அறிந்தும் பார் போய் வேண்டுவது என்றான் - வில்லி:27 45/4

 மேல்
 
  பண்டே (1)
பண்டே உள்ள ஓர் ஆழி தேரோடு ஒளித்து பரிகள் உடன் - வில்லி:39 34/3

 மேல்
 
  பண்டையின் (3)
பண்டையின் எழு மடி பரிவு கூரவே - வில்லி:1 54/4
பரந்து எழு புகையால் தம் தம வடிவம் பண்டையின் பதின்மடங்கு ஆக - வில்லி:9 29/1
தன்னில் கவர்ந்தான் என பண்டையின் தாம மேனி - வில்லி:36 39/3

 மேல்
 
  பண்ண (1)
பாரணம் பண்ண இட்ட பைம் பொன் வேதிகையில் சேர்ந்தார் - வில்லி:10 90/4

 மேல்
 
  பண்ணி (2)
பைம் தார் அசைய எதிர் போய் பணிந்து பூசை பண்ணி
 சிந்தாசனத்தோடு ஒக்கும் சிங்காசனத்தின் ஏற்றி - வில்லி:3 34/2,3
பண்ணி யாக்கை வகுத்து அன்ன பான்மையார் - வில்லி:13 33/4

 மேல்
 
  பண்ணிய (2)
பண்ணிய தன் புரவி நெடும் பரு மணி தேர் மேற்கொண்டான் பரிதிபோல்வான் - வில்லி:10 127/4
பண்ணிய வினைகளின் பயன் அலாது தாம் - வில்லி:21 81/1

 மேல்
 
  பண்ணினான் (1)
பட அரவு உயர்த்த கோவை பண்ணினான் மகுட பங்கம் - வில்லி:22 103/4

 மேல்
 
  பண்ணுக்கு (2)
பண்ணுக்கு வாம் பரி தேர் ஆதபனும் பணிந்து பசுபதியை நோக்கி - வில்லி:12 43/1
பண்ணுக்கு உருகி பறையால் அகப்பட்ட மான் போல் - வில்லி:23 24/1

 மேல்
 
  பண்ணுடை (3)
பண்ணுடை கீத நாத பண்டிதன் விசும்பில் போனான் - வில்லி:6 45/4
பண்ணுடை எழாலின் இன் இசை வழியே பாடுவார் பைம் குழல் குறிப்பார் - வில்லி:12 63/1
பண்ணுடை செம் தழல் பரப்பும் மூரலாய் - வில்லி:41 213/2

 மேல்
 
  பண்ணும் (1)
பண்ணும் பரிமான் தேர் உடையான் படை தேர் மன்னர் பலர் சூழ - வில்லி:37 37/1

 மேல்
 
  பண்ணுவித்தனை (1)
பார் அனைத்தும் இனி ஐவர் ஆளும்வகை பண்ணுவித்தனை அழிந்தது உன் - வில்லி:27 131/3

 மேல்
 
  பண்ணை (1)
மல்கு நீர் பண்ணை மருதமும் கடந்து வன்னியில் பிறந்த மா மயிலும் - வில்லி:19 6/2

 மேல்
 
  பண்பால் (1)
பண்டு தான் கண்ட கூற்றின் பதின்மடங்கு உயர்ந்த பண்பால்
 மிண்டு தானவரை வென்ற விறலுடை விசயன் வின்மை - வில்லி:22 92/2,3

 மேல்
 
  பண்பினால் (1)
பாண்டுவின் திரு மா மனைவியும் அதற்கு பண்பினால் இன்னன பகர்வாள் - வில்லி:27 254/4

 மேல்
 
  பண்பினாளை (1)
பல் மங்கலமும் உடன் வைகிய பண்பினாளை
 நல் மங்கல பூண் துகிலோடு நயந்து சாத்தி - வில்லி:5 94/1,2

 மேல்
 
  பண்பினோடு (1)
பற்றுமாறு அரிது இங்கு உனக்கு இவை பண்பினோடு பலித்தவே - வில்லி:26 6/4

 மேல்
 
  பண்பு (3)
பண்பு உற வலம் வந்து ஓங்கி பரிவுடன் விளக்கம் செய்தான் - வில்லி:2 76/4
பகன் விறல் இடிம்பன் பண்பு இல் புண்டரீகன் இவர் உயிர் பறித்து அளகேசன் - வில்லி:15 12/1
பஞ்சவர்களொடு வயிரியாய் ஒரு பண்பு அற வினை செய் சமர பூமியில் - வில்லி:46 195/2

 மேல்
 
  பண்புடன் (1)
பண்புடன் இ கணம் வேண்டும் நிதிகள் பலவும் - வில்லி:14 118/1

 மேல்
 
  பண்புடை (2)
பண்புடை வதனம் நோக்கி பார்த்திவன் பாண்டு என்பான் - வில்லி:2 68/2
பண்புடை குமரன் கற்ற படை தொழில் பலவும் கண்டு - வில்லி:27 152/1

 மேல்
 
  பண்புற (3)
பராவ அரும் முதன்மை பாண்டவர் கடல் பார் பண்புற திருத்தி ஆண்டிருந்தார் - வில்லி:10 152/4
பைம் பொனின் ஓலை மீது பண்புற எழுதி இன்னே - வில்லி:11 50/3
பாண்டவன்-தனை பண்புற பரிவினால் நோக்கி - வில்லி:14 47/3

 மேல்
 
  பண்பை (1)
என்பு மலைக்கு உறு பண்பை அடுத்தனர் எஞ்சிய பப்பரரே - வில்லி:27 194/4

 மேல்
 
  பண (2)
ஆதவ பண மணி அரவின் அம் சிறார் - வில்லி:3 12/4
பதயுகங்கள் ஒத்திய வலி பல கண பண புயங்கர் பற்பல முடி சிதறின - வில்லி:41 125/1

 மேல்
 
  பணம் (1)
பை வரு நாகர் பணம் சுழிய திண் - வில்லி:14 54/2

 மேல்
 
  பணா (1)
மிதித்து உரகன் பணா முடிகள் விதிர்த்து வெகுண்டு உலாவுவன - வில்லி:40 18/3

 மேல்
 
  பணி (33)
பைம் பொன் மால் வரை மத்தினில் பணி வடம் பிணித்திட்டு - வில்லி:1 10/1
பணி முடி புவி இரங்க வைகி ஒரு பற்று இலாத நெறி பற்றினான் - வில்லி:1 153/4
மேய் இருந்தனன் பணி_வேந்தன் கோயிலே - வில்லி:3 16/4
சூழ் இகல் பணி குலம் சுமக்க வல்லவோ - வில்லி:3 24/2
இறைவ இ பணி விடை தருக என்று ஏகினான் - வில்லி:4 30/3
தின்று திரிகுவன் இன்று என் மனை முறை சென்று பணி கவர் திங்கள் போல் - வில்லி:4 41/3
தன் பணி ஈது என பணிப்ப ஒரு நொடியில் கொடு வந்தார் தளர்வு இலாதார் - வில்லி:10 5/4
ஐந்து காவுமே பொரு என பணி முடி ஐந்துமே நேர் என்ன - வில்லி:11 76/2
வன் தலை வெம் பணி போல நடுநடுங்கி மாயனையும் மறவாள் ஆகி - வில்லி:11 253/2
செழும் சுடர் மணி பணி திங்கள் மௌலியாய் - வில்லி:12 117/3
வித மணி பணி மண்டபம் மேவினான் - வில்லி:12 166/4
பணி உடன் செய்வான் போல பரு மணல் ஏட்டில் கையால் - வில்லி:16 30/3
அரசர் போன பின் மால் பணி தவறுறாது அ முனி-தனை நோக்கி - வில்லி:24 7/1
முந்து ஊர் வெம் பணி கொடியோன் மூதூரில் நடந்து உழவர் முன்றில்-தோறும் - வில்லி:27 9/1
வெம் பணி பகழி ஏவில் ஆவியுடன் மீளுவான் அமரில் விசயனோ - வில்லி:27 135/2
வன் பணி உயர்த்த கோமான் மன கருத்து அறிய வந்தேன் - வில்லி:27 148/2
வண் பணி உயர்த்த கோமான் வாழ்வு அவற்கு அளித்தான் மற்றை - வில்லி:27 152/3
சென்றனர் எம் முடிமன்னவரும் பணி சேர் கொடியோனை அலார் - வில்லி:27 214/2
வென்று போன போர் மேன்மையால் விலோதன பணி காவலன் - வில்லி:36 3/1
பறந்து போய் நெடும் பணி பதாகையானொடு எய்தினார் - வில்லி:40 38/1
பணி பெற்ற பணைகளொடு பதம் அற்று விழ உழுது படுவித்த பல பகழியே - வில்லி:40 62/4
பை திகழ் மணி பணி பதாகையானிடை - வில்லி:41 259/1
படி நடுக்குற பணி குலம் நெளித்திட பட்டவர்த்தனர் உள்ளார் - வில்லி:42 44/3
தேவருக்கு அரசன் உந்து கன பந்தி நிகர் தேரிடை பணி நெடும் கொடி நுடங்கி எழ - வில்லி:42 83/1
அன்ன பொழுது எம்பெருமான் பணி கொண்ட சுடர் ஆழி அகற்ற நோக்கி - வில்லி:42 169/3
கொன்று வெம் பணி கொடியவன் சேனையை குரங்கு கொள் கோதை போல் கலக்கி - வில்லி:42 205/2
பணி நிறுத்தி எழுதுறு பொன் பதாகையானை படாது ஒழி தம்பியரோடும் பார்க்கவன் போல் - வில்லி:45 32/1
இடறிய திண் பணி வாளி பின் பறிதலும் எதிர் பொர வெம் சிலை கோலி நின்றவன் அணி - வில்லி:45 225/1
பிறகு புரிந்து எழில் கூர் தனஞ்சயன் விடு பிறைமுக வெம் கணையால் அழிந்திடு பணி
 திறலுடன் முன் துணி சேரும் ஐம் தலையொடு திரியவும் வந்து எனை ஏவுக என்று அலறவும் - வில்லி:45 226/1,2
பட்டனன் என்று அணி குலைந்து முதுகிட்டு ஓடி படாது பட்டது உயர்ந்த பணி பதாகன் சேனை - வில்லி:46 73/4
ஊர்ந்த மணி பணி கொடியோன் இளைஞர் மீள ஒன்பதின்மர் அவனுடன் வந்து உடற்றினாரே - வில்லி:46 83/4
மூண்டு பெரும் பணி துவச முன்னோன் காண முனைந்து அமர் செய்து அவனியின் மேல் முடிகள் வீழ - வில்லி:46 85/3
இரதம் மதம் கயம் இவுளி பணி கொடி முதலான - வில்லி:46 100/2

 மேல்
 
  பணி_வேந்தன் (1)
மேய் இருந்தனன் பணி_வேந்தன் கோயிலே - வில்லி:3 16/4

 மேல்
 
  பணிக்கவே (1)
கொண்டு இமைப்பின் வருக என்று கொற்றவன் பணிக்கவே
 வண்டு சுற்று மாலை மார்பன் வண் பிராதிகாமி வான் - வில்லி:11 153/2,3

 மேல்
 
  பணிகள் (3)
சிலசில கைத்தலம் அணிகொள் உரத்திடை பணிகள் திருத்தினவே - வில்லி:27 204/3
படை வெயில் எறிக்க அணி முடியுடன் மணி பணிகள் பல வெயில் எறிக்க உடனே - வில்லி:28 61/2
உடையும் அண்டம் திசைகள் செவிடு பட்டிடும் அமரர் உலகு பொன்றும் பணிகள் பிலமும் முற்றுற இடியும் - வில்லி:45 88/2

 மேல்
 
  பணிகளும் (1)
பூண்டன பணிகளும் புரண்டு வீழ்ந்தவே - வில்லி:41 202/4

 மேல்
 
  பணிகளே (1)
அறு வகை படைகளும் வகுத்தன அணிகள் உட்கின பணிகளே - வில்லி:28 47/4

 மேல்
 
  பணிகளை (1)
பனையின் நீள் உடல் பணிகளை அலகினால் பற்றலின் படர் பந்தி - வில்லி:9 21/3

 மேல்
 
  பணித்த (3)
படிவ முனிக்கு இரு பருவம் பணித்த ஏவல் பரிவுடன் நீ புரி என்று பணித்திட்டானே - வில்லி:7 57/4
பார் படைத்த சுயோதனற்கு படை எடேன் அமரில் என பணித்த கோவை - வில்லி:27 1/3
வல்லிய மா பணித்த தொழில் புரியின் அன்றோ மத்திரத்தான் கன்னனுக்கு வலவன் ஆவான் - வில்லி:45 26/2

 மேல்
 
  பணித்ததன் (1)
கோ தருமன் பணித்ததன் பின் கோதண்டம் உற வாங்கி - வில்லி:40 7/3

 மேல்
 
  பணித்தமை (1)
கங்குல் சிலை நூல் முனிவனுடன் கழல் கால் அரசன் பணித்தமை கேட்டு - வில்லி:39 45/1

 மேல்
 
  பணித்தருள் (2)
பாங்குடன் புரியும் ஏவல் பணித்தருள் என்ன நெஞ்சில் - வில்லி:16 34/3
பரசினோம் அடி என்று பின் உரிய சொல் பணித்தருள் என போந்தான் - வில்லி:24 7/4

 மேல்
 
  பணித்தருள (1)
பார்த்தன் இவை புகன்று இறைவன் பணித்தருள இருந்ததன் பின் பரிவினோடும் - வில்லி:27 24/1

 மேல்
 
  பணித்தலும் (2)
பாண்டு மன் இரந்து பல்கால் பணித்தலும் பவனன்-தன்னை - வில்லி:2 74/2
கூர் ஆழி பணித்தலும் அ களம் போல சிவந்தன அ குட-பால் எங்கும் - வில்லி:42 164/4

 மேல்
 
  பணித்தனை (1)
பாண்டவர்-தம்மை கொல்ல பணித்தனை ஒருகால் ஆவி - வில்லி:16 43/3

 மேல்
 
  பணித்தான் (1)
பண் அமர் தடம் தேர் சேனையின் பதியை பார்த்து அணி வகுக்க என பணித்தான்
 அண்ணல் அம் திட்டத்துய்மனும் தெவ்வர் அஞ்சிடும்படி அணி வகுத்தான் - வில்லி:45 16/3,4

 மேல்
 
  பணித்திட்டானே (2)
படிவ முனிக்கு இரு பருவம் பணித்த ஏவல் பரிவுடன் நீ புரி என்று பணித்திட்டானே - வில்லி:7 57/4
பைம்_தொடியை கொணர்ந்து இனி என் மடியின் மிசை இருத்துக என பணித்திட்டானே - வில்லி:11 252/4

 மேல்
 
  பணித்து (2)
பெரு மா தவத்தோன் பணித்து ஏவிய பின்னர் முன்னர் - வில்லி:2 64/2
பரிவுடன் மற்று இவை கூறும் பவன குமாரனை மலர் கை பணித்து நோக்கி - வில்லி:27 15/1

 மேல்
 
  பணிந்த (4)
தூயவன் பொலம் சுடர் பணிந்த பின் - வில்லி:11 148/2
பட்டவர்த்தனரும் மகுடவர்த்தனரும் வந்து சேவடி பணிந்த பின் - வில்லி:27 101/3
படர்ந்து கானகம் திரிந்து மீண்டு அன்புடன் பணிந்த பஞ்சவர்க்காக - வில்லி:28 1/1
திறனுடைய மன்றல் நாறும் மலர் அடி தெளிவொடு பணிந்த ஞான முடிவினை - வில்லி:41 46/4

 மேல்
 
  பணிந்தன (1)
செறிந்தன பணிந்தன செய்ய தாள்களே - வில்லி:41 201/4

 மேல்
 
  பணிந்தனரே (3)
நாரணனே முனியேல் முனியேல் என நாகர் பணிந்தனரே - வில்லி:27 206/4
நீதவனே முனியேல் முனியேல் என நின்று பணிந்தனரே - வில்லி:27 207/4
எங்கள் பிழைப்பினை இன்று பொறுத்தருள் என்று பணிந்தனரே - வில்லி:27 208/4

 மேல்
 
  பணிந்தார் (1)
கமல நான்முகனும் முனிவரும் கண்டு கனக நாள்மலர் கொடு பணிந்தார்
 சமர மா முனையில் தனஞ்சயன் கணையால் சாய்ந்து உயிர் வீடவும் செம் கண் - வில்லி:45 245/2,3

 மேல்
 
  பணிந்தான் (4)
அரிவையை அளித்தோன் பக்கம் அது அடைந்தான் அவனும் வந்து அடி மலர் பணிந்தான் - வில்லி:1 98/4
நிறுக்கும் துலை நிகர் தம்முனை நிகழ்வோடு பணிந்தான் - வில்லி:7 6/4
பொன் அம்பல நாதன் கழல் பொற்போடு பணிந்தான் - வில்லி:7 18/4
அண்ணிய கருத்தில் இருத்தி அஞ்சு_எழுத்தால் ஆகமப்படி அடி பணிந்தான் - வில்லி:46 210/4

 மேல்
 
  பணிந்திடவும் (1)
அஞ்சினம் அஞ்சினம் என்று விரைந்து உயர் அண்டர் பணிந்திடவும்
 துஞ்சினம் இன்று என வன் பணியின் கிளை துன்பம் உழந்திடவும் - வில்லி:27 189/1,2

 மேல்
 
  பணிந்து (44)
சென்று தாதையை பணிந்து இது செப்பலும் சின வேல் - வில்லி:1 28/1
பதயுக தாமரை பணிந்து பேசுவான் - வில்லி:1 58/4
பரசுராமன் அருள் மொழி மறான் அவனது இரு பதத்திடை பணிந்து நீ - வில்லி:1 139/2
பைம் தார் அசைய எதிர் போய் பணிந்து பூசை பண்ணி - வில்லி:3 34/2
பானு நிகர் தொல் அங்கிவேசன் பாதம் பணிந்து
 வானும் மண்ணும் வியக்க மற வெம் படைகள் கற்று - வில்லி:3 37/2,3
சிந்தை அன்புடன் பணிந்து தேசிகேசன் அருளினால் - வில்லி:3 61/1
அன்று அவன் பதம் பணிந்து அளித்த சொல் தலைக்கொளா - வில்லி:3 74/2
ஊறு பட்டபோது எழுந்தருள்க என பணிந்து உரைத்தான் - வில்லி:3 123/4
பத்தியின் சிறுவரும் பணிந்து போற்றினார் - வில்லி:4 23/3
தாள் மலர் அன்புற பணிந்து தவம் புரிந்தான் மக பொருட்டால் தரித்த கொன்றை - வில்லி:7 37/2
பைம் பொன் மலர் தூய் எதிர் போய் பணிந்து இறைஞ்சி என் செய்தான் பாண்டு மைந்தன் - வில்லி:10 9/4
தவனை பணிந்து வரம் வேண்ட தவனும் தான் வாழ் தடம் சூதத்து - வில்லி:10 33/2
பாங்கு அலா அரசர் எல்லாம் பணிந்து நும் வாயில் நிற்பர் - வில்லி:11 37/3
ஆனகம் பல முழங்க வந்து எதிர் பணிந்து ஆதுலர்க்கு அமுது அன்ன - வில்லி:11 55/1
வண்டு தாமரை மலர் என சுழலும் மா மலர் அடி பணிந்து ஏத்த - வில்லி:11 57/3
பாண்டவர் வரவு முன் பணிந்து கூறவே - வில்லி:11 111/2
யாயையும் பணிந்து எந்தை தாள் மலர் - வில்லி:11 132/3
யாயையும் பணிந்து எழில் கொள் தோளினார் - வில்லி:11 135/2
சென்று யாகபதி கழல் திரு பதம் பணிந்து கீழ் - வில்லி:11 154/1
பொன் பாதம் பணிந்து ஏத்தி அபராதம் புரிந்த எலாம் பொறுத்தி என்றான் - வில்லி:11 259/4
பொன் பாதம் பணிந்து ஏத்தி அபராதம் புரிந்த எலாம் பொறுத்தி என்றான் - வில்லி:11 269/4
பரிவுடன் முனிவன் மாற்றம் பணிந்து தன் தலை மேல் கொண்டு - வில்லி:12 26/1
பண்ணுக்கு வாம் பரி தேர் ஆதபனும் பணிந்து பசுபதியை நோக்கி - வில்லி:12 43/1
ஆனை அன்று உரித்த நக்கற்கு அடி பணிந்து அருளிச்செய்தாள் - வில்லி:12 74/4
அந்த வில் விசயனும் அவன் பதம் பணிந்து
 எந்தை பாரத அமர்க்கு இசைந்த வீரர் மெய் - வில்லி:12 128/1,2
ஆங்கு அது கேட்ட தேவர் அடி பணிந்து அரிய வேந்தே - வில்லி:13 8/1
காவலன் கடவுள் வேந்தன் கழல் இணை பணிந்து போற்றி - வில்லி:13 158/2
அசைவு இலா மனத்து அரும் தவ முனிவனை அனைவரும் பணிந்து ஏத்தி - வில்லி:16 11/1
என்று கொண்டு என்றினை பணிந்து மன்றலால் - வில்லி:21 22/1
ஒற்றாளில் ஒருவன் பணிந்து என்றும் எ வாழ்வும் உண்டாகியே - வில்லி:22 6/1
நிரை காவல் நின்றோர் பணிந்து ஓதினார் தெவ்வர் நிரை கொண்டதே - வில்லி:22 9/4
சிந்தையில் அன்பு கூர சேவடி பணிந்து போற்றி - வில்லி:22 86/2
பந்தனை அறுக்கும் பாத பங்கயம் பணிந்து நிற்ப - வில்லி:25 9/3
சஞ்சயன்-தனை வருக என்று இரு தாள் பணிந்து இவை சாற்றுவான் - வில்லி:26 1/4
பணிந்து இரந்து புவி பெற்று உண்டிருப்பதற்கே துணிகின்றான் பட்ட பாடே - வில்லி:27 14/4
பாயிர நான்மறை பாடி வியந்து பணிந்து புகழ்ந்தனரே - வில்லி:27 205/4
ஞானாதிபனே போர்க்களத்தில் நாகக்கொடியோன் பணிந்து உன்னை - வில்லி:27 222/2
அளப்பு இலா சேனை நாதன் அடி பணிந்து அவனி வேந்தன் - வில்லி:28 25/1
பை வரு முடியோன்-தன்பால் சேறலும் பணிந்து தாதை - வில்லி:28 28/2
துயில் உணர்ந்து அணி பசும் துளப மால் அடி பணிந்து
 அயிலும் நஞ்சு அனைய போர் அடு களம் குறுகினார் - வில்லி:34 2/2,3
தனித்தனி அரசர் எல்லாம் தாள் இணை பணிந்து போற்றி - வில்லி:41 93/1
பாச அன்புடன் அவன் பணிந்து போற்றினான் - வில்லி:41 210/4
பங்கு இருந்த உமாபதி-பால் பணிந்து வரம் பெற சென்றான் பார்த்தன் ஆகில் - வில்லி:41 238/2
மோகரித்து வருகின்ற செயல் கண்டு அமரர் மூவருக்கு அரியவன் கழல் பணிந்து பரி - வில்லி:42 86/3

 மேல்
 
  பணிப்ப (1)
தன் பணி ஈது என பணிப்ப ஒரு நொடியில் கொடு வந்தார் தளர்வு இலாதார் - வில்லி:10 5/4

 மேல்
 
  பணிப்புறு (1)
வரதனால் பணிப்புறு தொழில் யாவர் நாம் மறுக்க என்று உரைசெய்தான் - வில்லி:11 62/4

 மேல்
 
  பணிமாற (1)
கவரி புடை பணிமாற தவள கொற்ற கவிகை ஒரு தனி நிழற்ற கரை காணாத - வில்லி:46 75/2

 மேல்
 
  பணியா (1)
பதுமம் நிகரான தாள் பணியா மிகு பரிவினொடு சீறும் ஆண்மை தகாது என - வில்லி:46 193/3

 மேல்
 
  பணியார்-தாமும் (1)
பவனோதய தேர் நடு விட்டான் பணியார்-தாமும் புறமிட்டார் - வில்லி:37 34/4

 மேல்
 
  பணியால் (5)
முப்பொழுது உணரும் முனிவரன் பணியால் முறைமுறை பூசனை புரிந்தான் - வில்லி:10 150/3
ஓடிய வதனத்து உருப்பசி பணியால் உறுவதற்கு ஓர் யாண்டு அமைந்த - வில்லி:19 16/3
பாப்பு வெம் பதாகை பார்த்திவன் பணியால் பத்து இரண்டு யோசனை பரப்பில் - வில்லி:42 5/1
கானக மருங்கில் மேவலன் பணியால் கடும் பசியுடன் வரும் கடவுள் - வில்லி:45 10/1
ஞான பண்டிதன் வாயு_குமாரனும் நாரணன் பணியால் இளையோன் மொழி - வில்லி:46 184/1

 மேல்
 
  பணியின் (2)
பணியின் முடி நாயக தலையின் பாங்கே நிரைத்த பல் தலை போல் - வில்லி:5 36/2
துஞ்சினம் இன்று என வன் பணியின் கிளை துன்பம் உழந்திடவும் - வில்லி:27 189/2

 மேல்
 
  பணியுடை (1)
பொரு பணியுடை பதாகை பூபதி-தனையும் கொண்டு ஆங்கு - வில்லி:44 89/3

 மேல்
 
  பணியும் (1)
நாரண அற்புத வானவருக்கு ஒரு நாயக நின் பணியும்
 வாரணம் முத்தி விசாலதலத்திடை வாழ்வுற வைத்தவனே - வில்லி:31 17/3,4

 மேல்
 
  பணில (1)
பரு மணி வெயில் எழ பணில மா நிரை - வில்லி:12 139/1

 மேல்
 
  பணிலம் (3)
மறுகில் பணிலம் தவழ் பழன வள நாடு உடையான் எதிர் வணங்கி - வில்லி:3 83/1
குறிக்கும் பணிலம் முதல் ஆயிரம் கோடியாக - வில்லி:5 91/1
பரந்து வெம் படைகள் மின்ன பல்லியம் பணிலம் ஆர்ப்ப - வில்லி:22 129/1

 மேல்
 
  பணிவாள் (1)
யாமள மறையால் யாவரும் பணிவாள் எழு வகை தாயரில் ஒருத்தி - வில்லி:19 8/1

 மேல்
 
  பணிவு (1)
பாவை தன் செழும் பணிவு கூறலும் - வில்லி:11 127/1

 மேல்
 
  பணிவும் (2)
பொன்_தொடி பணிவும் ஏனை பூவையர் பணிவும் கொண்டான் - வில்லி:10 85/4
பொன்_தொடி பணிவும் ஏனை பூவையர் பணிவும் கொண்டான் - வில்லி:10 85/4

 மேல்
 
  பணிவுற்று (1)
அயர்வு அறு கங்கை_மகன் பதம் பணிவுற்று அறன் மகன் வினவினன் அம்மா - வில்லி:10 110/4

 மேல்
 
  பணிவுறு (1)
பணிவுறு புண்ணிய பாவம் முற்றுவ - வில்லி:41 249/3

 மேல்
 
  பணிவுறும் (1)
பணிவுறும் அவுணர் பதாகினி வகுத்த பார்க்கவன் இவன் என பயில் போர் - வில்லி:42 7/3

 மேல்
 
  பணை (34)
வலி பட பணை விறல் தட கை கொடு மாறிமாறி முறை வீசினான் - வில்லி:4 53/4
பலரும் மலர் கை படுத்தி பெயர்க்க மாட்டார் பணை தோள் நொந்து அமையும் என பயந்து நின்றார் - வில்லி:5 50/3
பணை இனம் பலவும் ஆர்ப்ப பைம் கொடி நிரைத்த செல்வ - வில்லி:6 36/1
முழைத்த வான் புழை ஒரு கரத்து இரு பணை மும்மத பெரு நால் வாய் - வில்லி:9 17/3
நின்று இசைத்துவரு பல பணை குலம் இரைக்கவும் கொடி நிரைக்கவும் - வில்லி:10 54/2
நெடும் பணை புயத்தால் வென்ற நிகர் இலா வீமன் நிற்க - வில்லி:11 21/2
பாடு எலாம் இளம் சோலை மென் பொங்கரின் பணை எலாம் குயில் ஓசை - வில்லி:11 53/3
நெடும் பணை பொரு இல் மராமரம் ஒன்று நெறியிடை நேர்ந்தது அங்கு அதனை - வில்லி:15 13/1
படும் பணை குன்றம் ஒன்று வேரோடும் பறித்து அவன் மேல் பட எறிந்தான் - வில்லி:15 13/4
பார் மிசை கிடக்க நின்று பணை புயம் கொட்டி ஆர்த்தான் - வில்லி:20 13/2
கடி படப்பட அதிர் பணை குலம் என அதிர்ப்பன கறைகள் போல் - வில்லி:28 41/2
சதி எனை பல என முழக்கின சத வித பணை தவள மா - வில்லி:28 48/1
தானைகள் ஒர் ஆறும் முகில் ஏழும் என வன் பணை தயங்கு திசை சூழ வரவும் - வில்லி:28 56/2
வழியும் மதியத்தின் வகிர் நிகர் பணை மருப்பினிடை மகரிகை தரித்த மதமா - வில்லி:28 57/4
முழவு முதல் எற்றுவன கடிபடு பணை கருவி முழு மணி முதல் கருவி பைம் - வில்லி:28 62/1
குரைசெய் வான் பணை குப்பைகள் யாவினும் - வில்லி:29 18/3
சங்கு இனங்கள் முழங்கவும் பணை முரசு இனங்கள் தழங்கவும் - வில்லி:29 49/1
பொரு பணை மண்ணுற புதைய வீழ்ந்தன - வில்லி:30 16/2
வாரே தொடங்கும் பணை குலமும் மணி காகளமும் உடன் முழங்க - வில்லி:31 3/3
முரசம் ஆதி வெம் பணை முழங்கவே முன்னை வெம் களம் பின்னும் எய்தினார் - வில்லி:35 2/2
முந்த வய பணை முழங்க முழங்கு ஒலி நீர் கொதிப்பது போல் - வில்லி:40 10/3
இரு பணை மருப்பினாலும் அவரவர் எதிரெதிர் உடைக்கும் நேமி இரதமும் - வில்லி:40 53/2
உரனுடை பணை முழவு உறழ் திணி புயன் ஒரு சமர்த்தனும் ஒரு தனி இரதமும் - வில்லி:41 84/3
விசயன் மைந்தனை பணை முகில் மிசை வரு விபுதர்-தம் குலத்து அதிபதி பெயரனை - வில்லி:41 123/2
வேலை ஆர் அரவ பல பணை முழங்க வெம் முரண் சேனையோடு எழுந்தான் - வில்லி:42 2/4
மடங்கல் மேல் எழு மதமும் மேலிட வரு பணை கரி போல் - வில்லி:44 36/1
பல்லியங்கள் துவைப்ப நீடு பணை பகட்டுடனே - வில்லி:44 39/3
அடு பணை யானையின் வெம் குடர் சென்று பிடுங்கின ஆயசமே - வில்லி:44 61/4
சங்கு ஓதையும் வண் பணை ஓதையும் நால் வகையாகிய தானை நெடும் கடலின் - வில்லி:45 211/2
பணை வெம் குரல் கன்றி முழங்கிடவும் பவ்வத்து அரசன் தரு பாணம் எடா - வில்லி:45 214/4
விம்மு பெரும் பணை ஒலியால் விண்டது-கொல் அண்டம் என விண்ணோர் அஞ்ச - வில்லி:46 14/1
வன் பெரும் பணை சங்கினை முழக்கினன் மத்திராதிபன் திரு மகனும் - வில்லி:46 24/2
பத யுகம் மாறாடி வைக்கும் ஓதை-கொல் பணை பல சூழ்போத எற்றும் ஓதை-கொல் - வில்லி:46 172/3
பணை நெடும் கை பகட்டு வெம் சேனை சூழ் - வில்லி:46 229/1

 மேல்
 
  பணைக்கும் (1)
கச்சை பொருது புடை பரந்து கதித்து பணைக்கும் கதிர் ஆர - வில்லி:5 32/3

 மேல்
 
  பணைகள் (2)
ஏறி வரு தேருடன் எடுத்து எறிதரும் சிலரை இரு பணைகள் பற்றி இறுக - வில்லி:38 20/1
செரு திண் பணைகள் முழங்க வரு செங்கோல் மன்னற்கு இளையோனை - வில்லி:45 136/3

 மேல்
 
  பணைகளும் (1)
மகரிகையும் இரு பணைகளும் விரி நுதல் மருவு கலனொடு மினல் என ஒளி விட - வில்லி:44 20/1

 மேல்
 
  பணைகளொடு (1)
பணி பெற்ற பணைகளொடு பதம் அற்று விழ உழுது படுவித்த பல பகழியே - வில்லி:40 62/4

 மேல்
 
  பணைத்த (3)
ஒப்பு அற பணைத்த தோளாய் உபாயம் எங்கேனும் ஒன்றால் - வில்லி:11 23/3
வாடிய மருங்குல் பணைத்த பூண் கொங்கை வாள் தடம் கண்கள் வார் குழை மேல் - வில்லி:19 16/2
கொம்பொடு ஒத்து இடை சோர பணைத்த பொன் கொங்கையாள் இவன் முன்னர் குறுகினாள் - வில்லி:21 2/4

 மேல்
 
  பணைத்து (1)
பணைத்து இரு புய கிரி வளர மாற்றலர் பயப்பட வயப்படு பயம் இல் நூற்றுவர் - வில்லி:42 195/1

 மேல்
 
  பணையாலும் (1)
பொன் ஆர் முரசம் முதல் போர் வெம் பணையாலும்
 வில் நாண் ஒலியாலும் விண்ணோர் செவிடுபட - வில்லி:45 168/1,2

 மேல்
 
  பணையின் (1)
கவள யானை பணையின் யாளி கால் வகுத்த பலகையில் - வில்லி:11 173/1

 மேல்
 
  பணையினானும் (1)
வர கொடும் கதையினானும் மராமர பணையினானும்
 உர கடும் காலினானும் ஒருக்கினான் உரைப்பது என்னோ - வில்லி:14 100/2,3

 மேல்
 
  பணையுடை (1)
பாதம் ஒன்றினில் நின்று உயர்ந்தன ஒளி கூர் பணையுடை பாதபங்களுமே - வில்லி:12 56/4

 மேல்
 
  பத்தா (1)
வாசவன் விரிஞ்சன் உமை பத்தா மாயன் முதல் வானவர் வழங்கிய வய போர் வாளிகளின் - வில்லி:46 204/2

 மேல்
 
  பத்தாம் (1)
பன்னு சீர் யாகசேனன் குமரனை பத்தாம் நாளில் - வில்லி:29 11/1

 மேல்
 
  பத்தி (7)
நீடும் கதிர் மா மணி தூண்கள் நிரைத்த பத்தி
 ஆடும் கொடி மண்டபம் எய்தினர் அண்டர் போல்வார் - வில்லி:5 90/3,4
பத்தி கொள் பீடத்து அழகுற இருத்தி பசும் பொனின் தசும்புகள் நிறைந்த - வில்லி:6 3/2
ஆய்ந்து பத்தி கொண்டு அடர் பசும் பொனால் - வில்லி:11 142/3
பத்தி கொள் நவ மணி பயின்று செம் துகிர் - வில்லி:12 145/1
பத்தி கொள் விமான சோதி பைம் பொன் மா நகரி கோடித்து - வில்லி:13 148/2
சேடன் வந்து அனந்த கோடி செம் கதிர் மணியின் பத்தி
 சூடிகா மகுடத்தோடும் சூழ்ந்தது ஓர் தோற்றம் போலும் - வில்லி:25 3/3,4
பத்தி கொள் சாதுரங்க படைஞர் பாஞ்சாலர்-தம்மில் - வில்லி:45 100/3

 மேல்
 
  பத்திக்கு (1)
பத்திக்கு வரம்பாகிய பார்த்தன் பல தீர்த்தம் - வில்லி:7 12/1

 மேல்
 
  பத்திப்பட (1)
பத்திப்பட மேல் பருந்தின் குலம் பந்தர் செய்ய - வில்லி:13 101/3

 மேல்
 
  பத்திபட (1)
உற்ற நிரைநிரை பத்திபட வலி ஒத்த பகடுகள் கட்டினான் - வில்லி:4 48/3

 மேல்
 
  பத்தியால் (1)
பத்தியால் வணங்கி மாயன் பன்னிரு நாமம் ஏத்தி - வில்லி:11 279/2

 மேல்
 
  பத்தியின் (2)
பத்தியின் விரைந்து பொதுவே இபம் அழைக்க ஒரு பறவை மிசை வந்த நெடுமால் - வில்லி:3 51/3
பத்தியின் சிறுவரும் பணிந்து போற்றினார் - வில்லி:4 23/3

 மேல்
 
  பத்தியினால் (1)
பத்தியினால் இறைஞ்சிட மற்று எவர்-கொல் என தருமன் முதல் பாலர் என்ன - வில்லி:46 249/2

 மேல்
 
  பத்தியொடு (2)
ஆகலை அடைந்து மிகு பத்தியொடு நாள்-தொறும் அருச்சுனனை ஒத்து வருவான் - வில்லி:3 49/2
ஞான பத்தியொடு எழுந்து வலம் வந்து திரு நாள்மலர் பதம் வணங்கி அது கொண்டனனே - வில்லி:42 89/4

 மேல்
 
  பத்தியோடு (1)
பத்தியோடு அம்மை-தன்னை பயந்த குன்று என்று போற்றி - வில்லி:12 31/2

 மேல்
 
  பத்திர (1)
பத்திர பெயர் பருத்த கை சிறுத்த கண் பாய் மத பரூஉ பகடு அனையான் - வில்லி:46 31/2

 மேல்
 
  பத்திரமும் (1)
பத்திரமும் நறு மலரும் அவயவம் போல் விளங்குவன பலவும் கொய்து - வில்லி:7 26/3

 மேல்
 
  பத்தினால் (1)
தேசு உறு பொன் குடம் தெரிந்து பத்தினால்
 ஏசு அறும் அமுது எலாம் இனிதின் ஊட்டினான் - வில்லி:3 14/3,4

 மேல்
 
  பத்தினியும் (1)
இவர்-தமக்கு உரியள் ஆகி யாக பத்தினியும் ஆன - வில்லி:11 198/1

 மேல்
 
  பத்து (15)
பத்து இரட்டியில் ஈர் இரண்டு ஒழிந்த பல் கலையோன் - வில்லி:1 11/1
அழைத்து அடல் விசயன்-தனை துணை செய்க என்று ஆறு_பத்து யோசனை ஆகி - வில்லி:9 56/1
ஆயிரம் பத்து வெம் போர் அடல் பரி பூண்ட தேரும் - வில்லி:13 19/1
மை கொண்டல் என வில் வளைத்து ஆறு_பத்து அம்பு மழை சிந்தினான் - வில்லி:22 13/4
பத்து அரையொடு ஈர் அரை கொள் பல் படையும் நினவே - வில்லி:23 14/3
ஐந்து_பத்து_நூறாயிரம் அரசர்க்கும் எவர்க்கும் - வில்லி:27 80/3
எண் இரு பத்து நூறாம் யாதவ குமரராலும் - வில்லி:28 20/2
அளவு இல் மன்னர் ஏறு தேர்கள் ஆறு_இரண்டு பத்து_நூறு - வில்லி:30 5/1
பளகம் அன்ன எழுபது உற்ற பத்து_நூறு தேரொடும் - வில்லி:30 5/3
பகிரதி_மைந்தன் சேனாபதி என பத்து நாளும் - வில்லி:39 2/1
பாப்பு வெம் பதாகை பார்த்திவன் பணியால் பத்து இரண்டு யோசனை பரப்பில் - வில்லி:42 5/1
அழுந்த வாளி ஒன்று பத்து நூறு வன்பொடு அடைசினான் - வில்லி:42 30/2
எடுத்தபோதில் ஒன்று அரும் குதை நாணிடை இசைத்தபோது ஒரு பத்து
 தொடுத்தபோதில் நூறு உகைத்தபோது ஆயிரம் என வரும் சுடர் வாளி - வில்லி:42 40/1,2
ஆறு_பத்து இருபது ஐம்பது பெரும் பகழி ஆக விட்டு வரி வன் சிலையும் வெம் பரியும் - வில்லி:42 91/1
ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் கோடியாம் உருவு கொண்டு இவுளி தேர் களிறு ஆள் - வில்லி:42 205/3

 மேல்
 
  பத்து_நூறு (2)
அளவு இல் மன்னர் ஏறு தேர்கள் ஆறு_இரண்டு பத்து_நூறு
 இளவலோடு கச துரங்கமங்களோடும் இடம் வர - வில்லி:30 5/1,2
பளகம் அன்ன எழுபது உற்ற பத்து_நூறு தேரொடும் - வில்லி:30 5/3

 மேல்
 
  பத்துடை (1)
நாமம் இரண்டொடு பத்துடை நாயகன் நவில வெம் சேனையின் நாதன் - வில்லி:44 6/1

 மேல்
 
  பத்தும் (1)
பாகம் உறு கை விரல்கள் பத்தும் துணித்தானே - வில்லி:45 159/4

 மேல்
 
  பத்தே (1)
பத்தே எய்து ஆங்கு இணை வாளி பகைவன் புயத்தில் பட எய்தான் - வில்லி:45 145/4

 மேல்
 
  பத்தொடு (3)
நீதி ஆறு வகை ஐந்து_பத்தொடு அறுபத்தொர் ஆயிரவர் நிருபரும் - வில்லி:27 98/3
ஒரு பத்தொடு உறழ் ஒருபது உறழ் பத்தொடு உறழ் ஒருபது உடை எட்டு நிருபர் உயிர் நீ - வில்லி:40 56/1
ஒரு பத்தொடு உறழ் ஒருபது உறழ் பத்தொடு உறழ் ஒருபது உடை எட்டு நிருபர் உயிர் நீ - வில்லி:40 56/1

 மேல்
 
  பத (11)
பத யுகம் அரசர் முடிகளால் சிவப்ப பகர் விதி முடித்த பின் பலரும் - வில்லி:6 4/3
நாரணன் வனச பத யுகம் பிரியா நலம் பெறும் மா தவர் ஒருசார் - வில்லி:6 16/4
பஞ்சி போன்றன அவரவர் பத யுகம் பற்றிய சிகை வன்னி - வில்லி:9 23/4
நல் இசை புனைந்த மணி நூபுர விசால ஒளி நண்ணு பத நாள்மலரினால் - வில்லி:12 111/3
பம்பு செம் தழல் கானிடை பத மலர் சிவப்ப - வில்லி:14 38/3
பயில உதைத்தலின் அவர்கள் உரத்திடை பத மலர் பட்டு உருவா - வில்லி:27 193/2
வன் பத பற்ப நகம் கொடு எடுத்து உயர் வண் ககனத்து இடலால் - வில்லி:27 194/2
பத யுகங்கள் அங்குலி தொட்டு உறுப்பு உள பலவும் என்புடன் தசை பற்று விட்டு அற - வில்லி:45 154/1
கிரியில் வீரரும் கிரியில் வீரரும் எதிர் கிடைத்தனர் பத சாரி - வில்லி:45 188/3
திரு நயனங்களினும் பத மலர்கள் சிவப்பு ஏற - வில்லி:46 100/4
பத யுகம் மாறாடி வைக்கும் ஓதை-கொல் பணை பல சூழ்போத எற்றும் ஓதை-கொல் - வில்லி:46 172/3

 மேல்
 
  பதங்கம் (1)
நெருப்பு எதிர்ந்த பதங்கம் போல் அழிந்தார் ஐய நிரை போக்கி அணி ஆகி நின்ற வேந்தர் - வில்லி:22 137/4

 மேல்
 
  பதங்கள் (3)
நாரணன் மலரோன் உம்பர்_நாயகன் பதங்கள் நச்சி - வில்லி:12 32/3
செய்ய பங்கய பதங்கள் சென்னி வைத்த சிறுவன் யான் - வில்லி:42 17/2
கரம் துடிக்க இரு பதங்கள் தறியவே கலக்கினான் - வில்லி:42 22/4

 மேல்
 
  பதங்களில் (1)
இரு பதங்களில் வீழ்ந்து எனது ஆவி நீ என்று மீளவும் எத்தனை கூறினான் - வில்லி:21 4/4

 மேல்
 
  பதங்களே (1)
பச்சை வாசிகளும் செய்யன ஆக பாகரும் பதங்களே அன்றி - வில்லி:9 46/1

 மேல்
 
  பதத்திடை (1)
பரசுராமன் அருள் மொழி மறான் அவனது இரு பதத்திடை பணிந்து நீ - வில்லி:1 139/2

 மேல்
 
  பதத்தில் (1)
பாரில் ஆசையும் நின் இராச பதத்தில் ஆசையும் மன்னு வெம் - வில்லி:26 9/1

 மேல்
 
  பதத்தினது (1)
படியினது எல்லை பதத்தினது எல்லை - வில்லி:14 51/1

 மேல்
 
  பதத்தினால் (2)
உதைத்து மேல் இரு பதத்தினால் அவன் உரத்தை வாகுவை ஒடித்து நீள் - வில்லி:46 187/3
அனல் சகாயன் முன் அளித்த காளை தன் அடல் சரோருக பதத்தினால்
 உனக்கு வாழ்வு இனி என-கொல் ஆம் என உதைத்து மௌலியை உடைக்கவே - வில்லி:46 190/2,3

 மேல்
 
  பதத்தினிடை (1)
சரதமாக எதிர்கொண்டு அவன் சிரம் இவன் பதத்தினிடை சாத்தினான் - வில்லி:1 142/4

 மேல்
 
  பதத்தினும் (1)
முடி நிலத்தினுக்கு உடு பதத்தினும் முடிவு இல்லை - வில்லி:27 58/2

 மேல்
 
  பதத்து (2)
மெய் படு காளையாம் பதத்து மீள நின் - வில்லி:1 84/2
ஏய்ந்த அ பதத்து எழில் எறித்தலால் - வில்லி:11 142/2

 மேல்
 
  பதத்தொடு (1)
திண் பதத்தொடு புயம் சிக்க யாத்த பின் - வில்லி:3 4/4

 மேல்
 
  பதம் (52)
புரந்தரன் பதம் பெற்ற பின் புலோமசை முயக்கிற்கு - வில்லி:1 21/1
யானமீது எழுந்தருளி வந்து இரு பதம் வழங்க - வில்லி:1 36/2
பாரினும் நமக்கு ஒரு பதம் உண்டு என்று அவள் - வில்லி:1 67/1
உம் பதம் இழந்து நீர் உததி மண் உளோர் - வில்லி:1 72/1
தம் பதம் பெறுக என சாபம் கூறலும் - வில்லி:1 72/2
எம் பதம் பெறுவது என்று இனி எனா அவன் - வில்லி:1 72/3
செம் பதம் எமது பூம் சென்னி ஏந்தினேம் - வில்லி:1 72/4
இரு பதம் தொழுது நின்ற மா மகனை இதயமோடு இறுகுற தழுவி - வில்லி:1 107/2
உம்பரில் பெறு வரத்தினால் தருமன் வந்து உதித்திடும் பதம் பெற்றாள் - வில்லி:2 19/2
அன்று அவன் பதம் பணிந்து அளித்த சொல் தலைக்கொளா - வில்லி:3 74/2
உன் பதம் யாவும் உதிட்டிரனுக்கே - வில்லி:3 98/1
என் பதம் அம்ம இறந்ததை இன்றே - வில்லி:3 98/4
பொன்றிய எம்பி பதம் புதல்வர்க்கே - வில்லி:3 99/3
துணைவரை திரு தாய் பதம் தொழுக என சொல்லி - வில்லி:3 128/2
வெறி படு முளரி மொக்குள் விரி பதம் நோக்கி சுற்றும் - வில்லி:5 12/1
மா நகர் வலமாய் வந்து தன் குரவர் மலர் பதம் முறைமையால் வணங்கி - வில்லி:6 6/1
இந்த நாரதனை போற்றி இரு பதம் விளக்கி வாச - வில்லி:6 40/1
பொன் மழை பொழியும் கொங்கர் பூபதி-தன் பொன் பதம் பொருந்தலர் போல - வில்லி:9 50/2
கிளவியால் முனிவர் தொழு பதம் தொழுது கேசரி துவச வீரனுக்கு - வில்லி:10 53/3
அயர்வு அறு கங்கை_மகன் பதம் பணிவுற்று அறன் மகன் வினவினன் அம்மா - வில்லி:10 110/4
மாதிரம் அனைத்தும் ஒளியுற விளக்கி மண் அளந்தருள் பதம் அடைய - வில்லி:10 139/3
அன்றி மும்மடங்கு பகைவராய் வருதல் அல்லது இங்கு உன் பதம் அணுகார் - வில்லி:10 144/2
உற்று முப்பவமும் உனக்கு வெம் பகையாய் உற்பவித்து உன் பதம் உறுவேம் - வில்லி:10 145/2
பஞ்சவர் வாழ்வுறு பதம் பொறாமையின் - வில்லி:11 122/1
சென்று யாகபதி கழல் திரு பதம் பணிந்து கீழ் - வில்லி:11 154/1
பார் கொடுத்தும் அரசு கூர் பதம் கொடுத்தும் உரிய தம் - வில்லி:11 177/3
அந்த வில் விசயனும் அவன் பதம் பணிந்து - வில்லி:12 128/1
சென்னியை அவள் பதம் சேர்த்து நின்றனன் - வில்லி:12 141/4
மன்னவன் பதம் வந்து வணங்கினாள் - வில்லி:12 171/4
சிந்தையால் அவன் திரு பதம் சிந்தைசெய்பவனும் - வில்லி:14 36/2
தொழுதும் ஆதரித்தும் விழுந்தும் மேல் எழுந்தும் துதித்திட தன் பதம் தருவான் - வில்லி:15 1/2
பெரும் திறல் அரசன் அவர் பதம் வணங்கி பேசுக நும் குறை என்ன - வில்லி:15 3/2
அங்கு அவன் மலர் பதம் வணங்கி அருள் பெற்று - வில்லி:15 24/1
மாணுடை மலர் பதம் வணங்கினர் துதித்தார் - வில்லி:15 25/3
அ நகர் துரங்கம் அவை அனைத்தினுக்கும் அதிபதி எனும் பதம் கொடுத்தான் - வில்லி:19 24/4
ஞான மா முனி வரவு கண்டு எதிர்கொளா நயந்து இரு பதம் போற்றி - வில்லி:24 8/3
வான் ஆள வானவர்_கோன்-தன் பதம் மற்று அவன்-தனக்கே வழங்குவேனே - வில்லி:27 12/4
தேடுகின்ற பதம் சிவப்ப திரு நாடு பெற தூது செல்ல வேண்டா - வில்லி:27 17/2
தீர்த்தன் இரு பதம் இறைஞ்சி தருமனையும் கைதொழுது சினம் கொள் வேலான் - வில்லி:27 24/2
அற்புத பங்கய நல் பதம் உந்தலின் அ குழியின் புடையே - வில்லி:27 191/1
உருத்த போரினில் புறம்தரு நிருபர் போய் உறு பதம் உறுவன் என்று உரைத்தான் - வில்லி:27 238/4
வான் ஆள வானவர்_கோன்-தன் பதம் மற்று அவன்-தனக்கே வழங்குமே - வில்லி:28 12/4
போம் அடங்க நும் தமையன் நீள் பதம் பொருந்தி உறு போர் அறிந்துகொண்டு பொருவீர் - வில்லி:38 35/2
பணி பெற்ற பணைகளொடு பதம் அற்று விழ உழுது படுவித்த பல பகழியே - வில்லி:40 62/4
எனக்கு நீ விடை நல்குக என்று அவன் இரு பதம் தொழுது யாரினும் - வில்லி:41 34/1
சீதர நின் பதம் மேவுக என்று அருள்செய்து விடுத்தனனே - வில்லி:41 223/4
ஒரு கால் அரு மறையோர் விடு பதம் நண்ணினன் உதயன் - வில்லி:42 50/4
ஞான பத்தியொடு எழுந்து வலம் வந்து திரு நாள்மலர் பதம் வணங்கி அது கொண்டனனே - வில்லி:42 89/4
வீறு கெட்டு இரு பதம் கொடு விரைந்து செல மீள விட்டனன் முன் எண் திசையும் வென்றவனே - வில்லி:42 91/4
பூனை போல் அழிந்து இரு பதம் சிவந்திட போனான் - வில்லி:42 109/4
இரு பதம் அரசர் முடி கமழ் முனியை ஏன்று வஞ்சினம் எடுத்துரைத்தான் - வில்லி:42 216/2
பார் அஞ்சும் ஒரு குடை கீழ் நீயே ஆளும் பதம் அடைந்தும் விதி வலியால் பயன் பெறாமல் - வில்லி:45 256/3

 மேல்
 
  பதயுக (1)
பதயுக தாமரை பணிந்து பேசுவான் - வில்லி:1 58/4

 மேல்
 
  பதயுகங்கள் (1)
பதயுகங்கள் ஒத்திய வலி பல கண பண புயங்கர் பற்பல முடி சிதறின - வில்லி:41 125/1

 மேல்
 
  பதயுகத்தாலும் (1)
பதயுகத்தாலும் தம்தம் பாணிகளாலும் சேர்ந்தார் - வில்லி:20 10/4

 மேல்
 
  பதயுகம் (2)
பதயுகம் தொழூஉ வரி சிலை முதலிய பல படைகளும் கற்று - வில்லி:2 41/3
பாதகம்-தன்னில் ஒன்று உன் பதயுகம் பிழைப்பது ஐயா - வில்லி:22 87/4

 மேல்
 
  பதற (2)
செம் கை மலர் பதற சென்றார் சில மாதர் - வில்லி:10 79/4
நா தோம் இல் உரை பதற கதுமென உற்று எழுந்து இறைஞ்சி ஞாலம் எல்லாம் - வில்லி:27 10/2

 மேல்
 
  பதாகன் (2)
பட்டனன் என்று அணி குலைந்து முதுகிட்டு ஓடி படாது பட்டது உயர்ந்த பணி பதாகன் சேனை - வில்லி:46 73/4
அரி பதாகன் உரக பதாகனை அதிர்த்து மேல் உற அடர்த்து நீடு - வில்லி:46 186/1

 மேல்
 
  பதாகனை (1)
அரி பதாகன் உரக பதாகனை அதிர்த்து மேல் உற அடர்த்து நீடு - வில்லி:46 186/1

 மேல்
 
  பதாகினி (6)
ஓங்கு நீள் கொடி பதாகினி திரண்டவாறு உன்னி யார் உரைக்கிற்பார் - வில்லி:28 7/4
பணிவுறும் அவுணர் பதாகினி வகுத்த பார்க்கவன் இவன் என பயில் போர் - வில்லி:42 7/3
ஒருங்கு அளப்பு அரிய பதாகினி குழாமும் உயிர்க்கு உயிரான தம்பியரும் - வில்லி:45 5/1
ஐவர் பதாகினி வெள்ளம் அணிந்தவா கண்டு அடு விறல் கோல் நெடு வில் கை அங்கர்_கோமான் - வில்லி:45 17/1
படை கொண்ட பதாகினி முன் பின் வரும் படி ஏகினர் மாதவ பற்குனரே - வில்லி:45 210/4
பொரு பதாகினி இரண்டினும் முனை உற போர்_வலோர் தூசிகள் பொரவே - வில்லி:46 20/4

 மேல்
 
  பதாகினிக்கு (1)
ஆய போதினில் குருபதி பதாகினிக்கு அதிபதி ஆய பூபதி அம் - வில்லி:46 21/1

 மேல்
 
  பதாகினியொடு (1)
தன் பதாகினியொடு இனிது அருந்தும்வகை தன் இல் இன் அமுது இயற்றினான் - வில்லி:27 125/2

 மேல்
 
  பதாகை (20)
அடுக்குற நிலம் செய் மாடத்து அணி உறு பெரும் பதாகை
 மிடுக்கினால் அனிலன் எற்றி விசையுடன் எடுத்து மோத - வில்லி:6 33/1,2
ஈந்த வானர பதாகை நட்டு ஈர் இரண்டு இவுளியும் உடன் பூட்டி - வில்லி:9 8/1
யாளி வெம் பதாகை வீமனும் அவனும் யாளியும் யாளியும் எனவே - வில்லி:10 23/1
பரிவின் நின்னை யான் வெல்வன் என்று அவனிபன் பதாகை
 அரவை மற்று இவன் பதாகையில் அனுமன் வந்து அடுத்தான் - வில்லி:22 65/3,4
சூழ வன் பதாகை கட்டி தோரணம் பலவும் நாட்டி - வில்லி:22 117/3
நாடி உத்தரிக்க மாட்டா நராபதிபர் பதாகை தூசும் - வில்லி:22 135/2
காண்தகு பதாகை ஆடை கைகளால் தடுப்ப போன்ற - வில்லி:25 5/4
சற்ப வெம் பதாகை வேந்தன் தடை அற தனி சென்று எய்தி - வில்லி:25 8/2
நினைந்து தன் பனை பதாகை நீடு தேரில் ஏறினான் - வில்லி:38 5/4
சிலை பதாகை இவுளி தேர் செழும் கனல் அளித்தன - வில்லி:38 9/1
நிரைக்கும் நெடும் பதாகை இல நிறத்த கொடிஞ்சி ஆதி இல - வில்லி:40 19/2
சினத்து முனைந்த போரில் வரு சிலை குருவின் பதாகை அற - வில்லி:40 23/1
முரசு எழுது பொன் பதாகை நிருபனும் முதல் அமர் செகுத்த வாகை அபிமனும் - வில்லி:40 48/3
நஞ்ச வியாளம் உயர்த்த பதாகை நராதிபன் ஏவலினால் - வில்லி:41 2/1
பாப்பு வெம் பதாகை பார்த்திவன் பணியால் பத்து இரண்டு யோசனை பரப்பில் - வில்லி:42 5/1
எரி செம் கண் நாக அரசும் முரசமும் எழுதும் பதாகை நிருபர் இருவரும் - வில்லி:44 75/3
பொரு பணியுடை பதாகை பூபதி-தனையும் கொண்டு ஆங்கு - வில்லி:44 89/3
செங்கயல் நெடும் பதாகை தென்னவன் செம்பொன் தேரே - வில்லி:45 112/4
ஓதிம பதாகை ஆடை அப்புறத்து ஒடுங்கிற்று அம்மா - வில்லி:45 115/4
புயங்க வெம் பதாகை நச்சு பொங்கு அழல் புங்கயம் போல்வான் - வில்லி:46 36/1

 மேல்
 
  பதாகையன் (1)
மிண்டு முது புலி ஏறு பதாகையன் வென்றி வளவனை யார் நிகர் வீரரே - வில்லி:45 68/4

 மேல்
 
  பதாகையாய் (1)
அரவம் மல்கிய பதாகையாய் மதி அமைச்சராய் அரசு அழிப்பினும் - வில்லி:27 107/1

 மேல்
 
  பதாகையான் (1)
திருகினான் அரா ஏறு திகழ் பதாகையான் மாமன் - வில்லி:46 96/4

 மேல்
 
  பதாகையானிடை (1)
பை திகழ் மணி பணி பதாகையானிடை
 எய்தி அங்கு உரைத்ததும் இருந்த மன்னவர் - வில்லி:41 259/1,2

 மேல்
 
  பதாகையானை (2)
குசையுடை புரவி திண் தேர் குரக்கு வெம் பதாகையானை
 அசைவு இல் பொன் சயிலம் அன்ன ஆண்தகை மனத்தினானை - வில்லி:16 28/1,2
பணி நிறுத்தி எழுதுறு பொன் பதாகையானை படாது ஒழி தம்பியரோடும் பார்க்கவன் போல் - வில்லி:45 32/1

 மேல்
 
  பதாகையானொடு (1)
பறந்து போய் நெடும் பணி பதாகையானொடு எய்தினார் - வில்லி:40 38/1

 மேல்
 
  பதாகையில் (1)
அரவை மற்று இவன் பதாகையில் அனுமன் வந்து அடுத்தான் - வில்லி:22 65/4

 மேல்
 
  பதாகையை (1)
பாகனை சிலையை பொன் தேர் பதாகையை பரியை வீழ்த்தி - வில்லி:39 15/2

 மேல்
 
  பதாதி (16)
குன்று இசைத்த கச ரத துரங்கம பதாதி சூழ இறைகொள்ளவும் - வில்லி:10 54/1
பூண்ட தேர் இவை பதாதி மற்று இவை என புகல - வில்லி:22 38/2
துரக பதாதி படை-தம்மொடும் சூழ்ச்சியாக - வில்லி:23 26/2
மனம் செய் வலி கூர் கச துரங்கம பதாதி இரதத்துடன் வளைந்து பலரும் - வில்லி:38 18/1
பதாதி எம் மருங்கும் போத பார்த்திவர் நிழலின் போத - வில்லி:39 11/2
துணி பட அழிந்து மீள நடவினர் துவச புயகன் பதாதி நிருபரே - வில்லி:41 43/4
பரவை நிகர் நம் பதாதி அவனிபர் பலருடன் வளைந்து கோலி அமரிடை - வில்லி:41 48/2
தரியலர் பதாதி படை - வில்லி:41 51/3
சோனை அம் புயலின் கணை தொடும் பதாதி துரகதம் துரகத தடம் தேர் - வில்லி:42 4/1
கோப்புற பரி தேர் குஞ்சரம் பதாதி கூறு நூல் முறை அணி நிறுத்தி - வில்லி:42 5/3
ஊசியும் நுழையாவண்ணம் வில் பதாதி வயவரை உரன் உற நிறுத்தி - வில்லி:42 6/2
துனை வெம் கபோல விகட கட கரி துரகம் பதாதி இரதம் அளவு இல - வில்லி:44 72/1
பொதி வெம் பதாதி விருதர் பலரொடு பொதி வெம் பதாதி விருதர் பொதுளவே - வில்லி:44 74/4
பொதி வெம் பதாதி விருதர் பலரொடு பொதி வெம் பதாதி விருதர் பொதுளவே - வில்லி:44 74/4
மாலினால் பொரு கை வேழம் வாசி தேர் பதாதி மாய - வில்லி:45 111/3
திறம் கொள் கச ரத துரக பதாதி கோடி சேர ஒரு கணத்து அவிய சிலை கால் வாங்கி - வில்லி:46 84/3

 மேல்
 
  பதாதிகள் (2)
பின்ன ஆறு பட்டன பிறங்கு தேர் பதாதிகள்
 இன்னவாறு பட்டன என குறித்து இயம்ப ஒணா - வில்லி:40 34/3,4
உற்று எழு கச ரத துரக பதாதிகள் ஆன சேனையுடனே சென்று - வில்லி:44 3/3

 மேல்
 
  பதாதிகளும் (1)
வண்ணம் ஓர் அளவு இல் வாசியும் தேரும் மத சயிலமும் பதாதிகளும்
 விண்ணும் மண்ணகமும் தெரிவுறா வழக்கின் வெம் களம் முழுவதும் கஞல - வில்லி:45 3/2,3

 மேல்
 
  பதாதியாய் (1)
பாண்டியன் கை வில்லோடும் பதாதியாய் பகழி சிந்தி - வில்லி:45 118/1

 மேல்
 
  பதாதியுடன் (1)
ஓர் இரு நால் உடை ஐ_இரு பூமியில் உள்ள பதாதியுடன்
 பார் இரு_நாலு திசாமுகமும் படையோடு பரந்து வரும் - வில்லி:41 6/2,3

 மேல்
 
  பதாதியும் (1)
இற்றஇற்ற படைக்கலங்களும் எய்த்த எய்த்த பதாதியும்
 அற்றஅற்ற விதங்கொள் வாகமும் ஆகி ஏகினர் அடையவே - வில்லி:41 31/3,4

 மேல்
 
  பதாதியொடு (1)
தாள வண் கதியுடை துரங்க ரத கச பதாதியொடு தகு சினம் - வில்லி:10 51/3

 மேல்
 
  பதாதியோடு (5)
திளைத்த தன் பதாதியோடு மோக யாகசேனனும் - வில்லி:3 76/3
பதாதியோடு அமரில் ஐவரும் பட மலைந்திட பரணி பாடவே - வில்லி:27 132/4
நடுவு நால் வகை படும் பதாதியோடு நாயகன் - வில்லி:30 6/3
மிக்க வெம் பதாதியோடு சூழ நின்ற விருதரும் - வில்லி:42 21/3
உருள் பரந்த ரத துரக குஞ்சர பதாதியோடு கடிது ஓடினான் - வில்லி:43 46/3

 மேல்
 
  பதாதியோடும் (1)
பரியோடும் மான் தேர் பரப்போடும் பதாதியோடும்
 கரியோடும் ஊழி கனல் என்ன கனன்று வந்தான் - வில்லி:45 72/3,4

 மேல்
 
  பதி (64)
அம்பிகைக்கும் அம்பாலிகைக்கும் பதி
 எம்பியே எழிலால் என்று இசைவுற - வில்லி:1 134/1,2
நாடி மாலையிட வந்த காசி பதி நல்கும் ஒல்கும் இடை நவ்வியும் - வில்லி:1 149/3
நாள பங்கய பதி என மதி என நலம் திகழ் கவிகை கீழ் - வில்லி:2 13/3
பால் நிற திறல் பாண்டுவே சேனையின் பதி முழு மதி மிக்க - வில்லி:2 21/3
பதி அளித்த மெய் கன்னியை தருக பூபதிக்கு என மணம் நேர்ந்தார் - வில்லி:2 22/2
வெம் சர சிலை சூதநாயகன் பதி மேவுவித்தனள் அன்றே - வில்லி:2 39/4
தன் பதி வந்தோர்-தம்மை தாதை-தன் தாதை ஆன - வில்லி:2 115/1
தனதனை போல்வார்-தம்மை தம் பதி அடைவித்தாரே - வில்லி:2 117/4
வயங்கும் சுருதி வாய்மையினால் மன்னும் குருக்கள் பதி நீங்கி - வில்லி:3 82/2
வன்பினால் உரக பதி அளித்த நெடு வாரி ஆர் அமுதம் உண்ட கோ - வில்லி:4 52/1
பாஞ்சாலர் பதி கன்னி இரு தன் செம் கண் பங்கயத்தால் பாங்காக பரிந்து நோக்கி - வில்லி:5 57/3
என் என்று இவளை இமையோர் பதி எய்தினானே - வில்லி:5 82/4
தூதினால் தங்கள் தொல் பதி சேர்த்தினான் - வில்லி:5 108/2
என் பதி அழகு குலைந்தது என்று எண்ணி இந்திரன் வெறுக்கவும் இயக்கர் - வில்லி:6 12/1
மன் பதி பொலிவு சிதைந்தது என்றிடவும் மற்றுள வானவர் பதிகள் - வில்லி:6 12/2
புன் பதி ஆகி போயின எனவும் புரை அறு புந்தியால் புவி மேல் - வில்லி:6 12/3
நன் பதி இது ஒன்று இயற்றினான் என்று நாரணாதிகள் துதித்திடவும் - வில்லி:6 12/4
அமைவுறு பொருள்கள் அங்கு இல எனுமாறு அமைத்த வான் தொல் பதி அழகை - வில்லி:6 14/2
கச்சை பொரு முலையாள் உறை கச்சி பதி கண்டான் - வில்லி:7 13/4
பொய் ஆவணம் எழுதும் பதி பொற்போடு வணங்கா - வில்லி:7 17/2
வளவன் பதி முதலாக வயங்கும் பதி-தோறும் - வில்லி:7 20/1
கடி அயர்வுற்று உம் பதி கொண்டு அடைக என்றும் காவலர்க்கு கடன் என்றும் கசிய கூறி - வில்லி:7 57/2
பதி இடத்து அரிவையர்க்கு உளம் ஆகுலம் படாதோ - வில்லி:7 69/4
பல் நாள் இவர் இ பதி சேர்ந்த பின் பங்க சாத - வில்லி:7 86/1
ஈ என ஓடி மதுரை விட்டு ஆழி எயில் துவாரகை பதி புகுந்தாய் - வில்லி:10 21/2
பித்திகை தொடையல் நீலன் என்னும் நரபதி பெரும் பதி புகுந்த பின் - வில்லி:10 55/4
காளை பைம் கழல் வணங்கினன் தனது பதி புகுந்து நனி கடுகியே - வில்லி:10 65/4
விராடனும் யாகசேனனும் முதலாம் வேந்தரும் தம் பதி புகுந்தார் - வில்லி:10 152/2
பதி முதல் பலவும் தோற்கும்படி செகுத்திடுவல் என்றான் - வில்லி:11 28/4
தெரியும் அன்புடன் அறம் குடி இருப்பது ஓர் தெய்வ வான் பதி என்ன - வில்லி:11 52/3
தூநலம் திகழ் பதி தோன்ற எய்தினார் - வில்லி:11 105/4
நல் எழில் மடவார்-தம்மை நம் பதி எய்த சொற்றி - வில்லி:11 197/3
யாதவ குலத்து ஏறு இமையோர் பதி
 ஆதபத்துக்கு அரு நிழல் போல் அருள் - வில்லி:12 6/2,3
அலை தடம் கடலில் அமுதொடு உற்பவித்து ஆங்கு அமரர் வாழ் பதி குடி புகுந்தோர் - வில்லி:12 59/1
பார் ஏனை உலகு அனைத்தும் பரிவுடனே ஈன்றாள் தன் பதி பின் வந்தாள் - வில்லி:12 87/4
எண் திசையும் வென்று அனல் அளித்த சிலை நாணி அற எயினர் பதி எய்தனன் அரோ - வில்லி:12 105/4
எண் அரிய ஞான ஒளி ஆகி வெளி ஆகி வரும் எயினர் பதி ஆன கருணை - வில்லி:12 112/3
உன் பிறருக்கு இது கோடற்கு எளிதோ மாயன் உம்பர் பதி புகுந்து ஒரு பைம்_தோகைக்கு ஈந்த - வில்லி:14 14/3
பங்கய மா நிதி வாழ் பதி எய்த - வில்லி:14 61/3
மின் அனைய நுண் இடை விராட பதி தேவிக்கு - வில்லி:19 35/3
புருடன் இ பதி புகுந்த நாள் வந்து உடன் புகுந்து ஓர் - வில்லி:22 43/3
தடம் பதி அடைந்த காலை தன் மனை இருந்த பேடி - வில்லி:22 112/1
தாம் சால்புடன் அ பதி வந்தனர் தானையோடும் - வில்லி:23 21/4
பரம மா ஞான போக பதி குடி இருந்தது அன்ன - வில்லி:25 6/3
பதி பெயர்ந்து ஏகி நாளை பகைவரை கூடுமாயின் - வில்லி:27 175/1
பதி எனை பல என எறித்தன பல வகை படை குலவவே - வில்லி:28 48/4
மேய விழி இலையாய பதி தரு வீரர் பலரும் விகன்னனும் - வில்லி:34 19/2
அம் பற்ப ராக பதி என்ன நிற்க அமர் ஆடல் உற்ற பொழுதே - வில்லி:37 13/4
பகதத்தனும் துள்ளி எதிர் வந்த காந்தார பதி மைந்தரும் - வில்லி:40 92/2
சிந்து பதி சேவகமே - வில்லி:41 55/4
அங்கர்_பதி தேரில் இவன் - வில்லி:41 64/1
கூடக வெம் கதை ஒன்றால் சிந்து பதி கொல்வதோ அந்தோ அந்தோ - வில்லி:41 132/3
சிந்து பதி ஆகிய செயத்திரதனை தேர் - வில்லி:41 179/1
வாளம் ஆக வில் வணக்கி உம்பர் பதி மைந்தன் வாள் இரவி_மைந்தனை - வில்லி:42 190/1
கொன்று பார் முழுதும் நின்னதாக உயர் வான் உளோர் பதி கொடுப்பன் யான் - வில்லி:42 194/2
அங்கர்_பிரானை வரூதினியின் பதி ஆக என்று அருள்செய்து அவனோடும் - வில்லி:44 2/3
தரும பூபதி சேனையின் பதி சாப ஆசிரியன் - வில்லி:44 47/1
எஞ்ச பொருதனன் வெம் சிலை இமையோர் பதி மகன் என்று - வில்லி:44 69/2
அடைய அன்று உம்பர் பதி குடி புக பொருது தனது அணி கொள் சங்கம் பவள இதழின் வைத்தருளுதலும் - வில்லி:45 88/1
பகலின்_பதி மைந்தனை இன்னமும் இ பகல் சாய்வதன் முன்பு படுத்திலையால் - வில்லி:45 205/2
கூற்று இருந்த பதி தேடி குடி இருக்க நடந்தனையோ கொற்ற வேந்தாய் - வில்லி:45 265/3
கிருபாரியன் கடவுள் மருகன் திகத்த பதி சாலுவன் கிருதன் முதலோர் - வில்லி:46 8/1
சாமந்தர் மண்டலிகர் முடி மன்னர் சூழ்வர தரணி பதி பின் அணியவே - வில்லி:46 9/4
சோமகேச பதி மெய் புதல்வன் மற்றும் உள சூரர் ஆனவரை முற்றுற விலக்கி எதிர் - வில்லி:46 69/3

 மேல்
 
  பதி-தன்னினும் (1)
வாம பதி-தன்னினும் வாசவ மா பிரத்த - வில்லி:7 79/2

 மேல்
 
  பதி-தனில் (1)
இயக்கர் பதி-தனில் உளது என்று இசைத்த மாற்றம் இன்புற கேட்டு ஒருகாலும் ஈறு இலாத - வில்லி:14 15/1

 மேல்
 
  பதி-தொறும் (2)
பதி-தொறும் உழவர் விளை பயன் எடுக்கும் பறை கறங்கு ஆரவம் ஒருசார் - வில்லி:6 15/4
மடங்கினார் தம பதி-தொறும் அவ்வுழி வந்தார் - வில்லி:7 77/4

 மேல்
 
  பதி-தோறும் (1)
வளவன் பதி முதலாக வயங்கும் பதி-தோறும்
 துளவம் கமழ் அதி சீதள தோயங்கள் படிந்தே - வில்லி:7 20/1,2

 மேல்
 
  பதிக்கு (2)
பிறக்கமும் வனமும் ஒழித்து அவண் அமைத்த பெரும் பதிக்கு உவமையும் பெறாமல் - வில்லி:6 24/2
தெம் மாற உலகு ஆளும் செங்கோன்மை குரு பதிக்கு சிற்பம் வல்லோர் - வில்லி:10 3/3

 மேல்
 
  பதிகள் (6)
மன் பதி பொலிவு சிதைந்தது என்றிடவும் மற்றுள வானவர் பதிகள்
 புன் பதி ஆகி போயின எனவும் புரை அறு புந்தியால் புவி மேல் - வில்லி:6 12/2,3
வாசவன் முதலினோரும் மன்னு தம் பதிகள் புக்கார் - வில்லி:6 38/2
பண்டு மழு படையோன் அ மழுவால் கொண்ட பாக்கிய பூமியும் சேரன் பதிகள் யாவும் - வில்லி:7 47/3
பதிகள் ஆகிய திறல் பாண்டு மைந்தரை - வில்லி:10 94/2
ஐம்புலன்களும் போல் ஐவரும் பதிகள் ஆகவும் இன்னம் வேறு ஒருவன் - வில்லி:18 21/1
பதிகள் ஆனவர் யாகசேனன் உதாமன் உத்தமபானுவே - வில்லி:28 37/4

 மேல்
 
  பதிகளும் (1)
பட்டு ஒழிந்த அ இருவர் சேனையின் பதிகளும் சயம் பட உடற்றினார் - வில்லி:45 56/2

 மேல்
 
  பதிகளே (1)
பாங்கு உறை அரசர் யாரையும் தம்தம் பதிகளே செல்க என பகர்ந்தான் - வில்லி:19 4/4

 மேல்
 
  பதிட்டிதம் (1)
பதிட்டிதம் பிறந்தது இன்று பாண்டவர்க்கு ஞாலம் என்று - வில்லி:40 39/3

 மேல்
 
  பதித்து (1)
பராசரன் தரு முனி நினைவொடு கரு பதித்து மீளவும் சென்று - வில்லி:2 12/1

 மேல்
 
  பதிப்புறன் (1)
சாக முட்டியின் அடர்த்து மா முனிவர் தம் பதிப்புறன் அடுத்தது ஓர் - வில்லி:4 61/2

 மேல்
 
  பதியாம் (3)
மானவர் பதியாம் வசுவினுக்கு இவரை மகிழ்வு உற காட்டலும் மகனை - வில்லி:1 112/1
சேனையின் பதியாம் மைத்துனன் நின்றான் தேவரும் யாவரும் வியப்ப - வில்லி:42 4/4
அண்டர் குல பதியாம் விடை வாகனன் அம் பொன் முடி மலர் நாறிடு தாளினன் - வில்லி:45 68/1

 மேல்
 
  பதியாய் (1)
உரிய ஒண் கங்காநதிக்கு ஒரு பதியாய் உரைபெறும் உயர் மகோததியின் - வில்லி:42 1/2

 மேல்
 
  பதியாய (1)
பல்லார் புகழும் பான்மையினால் பதினெண் புவிக்கும் பதியாய
 எல்லா அரசும் நின்பொருட்டால் ஈண்டே திரண்ட இன் அமுத - வில்லி:5 46/2,3

 மேல்
 
  பதியான (2)
தானே சூது பொருது அழிந்து தலைவன்-தனக்கு உன் பதியான
 கோனே சொல்லி யாவையும் முன் கொடுத்தான் கொடுத்த பின் இசைவு - வில்லி:11 213/1,2
அன்று போர் புரி சேனையின் பதியான வீரனை நீ - வில்லி:44 38/1

 மேல்
 
  பதியில் (7)
பாங்குடை பதியில் வாழும் பார்ப்பன மாக்களோடும் - வில்லி:5 4/3
இமையவர் பதியில் உள்ளன யாவும் இங்கு உள இங்கு மற்று உள்ள - வில்லி:6 14/1
கோகன்ன வளம் பதியில் தன் பின் வந்த குல முனிவர்-தமை இருத்தி கோட்டு கோட்டு - வில்லி:7 49/2
இந்திரற்கு திரு மதலை மன்றல் எண்ணி யாதவர்_கோன் வளம் பதியில் எய்தினான் என்று - வில்லி:7 51/1
மன் பதியில் உளது அன்றி வரம்பு இலாத வான் உலகில் உளது என்னின் மற்றும் உண்டோ - வில்லி:14 14/2
இகலும் வாள் அரவு உயர்த்தவன் இருந்த தொல் பதியில்
 அகில நாயகன் ஒரு தனி நடந்தவாறு அறிந்து - வில்லி:27 97/1,2
பழியுடை பகைஞரேனும் தன் பெரும் பதியில் வந்தால் - வில்லி:27 171/1

 மேல்
 
  பதியிலே (1)
பண்டியில் கடிதின் இட்டு மாருதி புகுந்தனன் பழைய பதியிலே - வில்லி:4 60/4

 மேல்
 
  பதியின் (3)
விரதம் ஆபரணம் என அணிந்த திறல் வீடுமன் பதியின் மேவலும் - வில்லி:1 142/3
அம் கண் மா ஞாலம் முழுவதும் கொடுத்தற்கு ஆயர்-தம் பதியின் அங்குரித்த - வில்லி:6 7/1
தமையனொடு தம பதியின் அணுகினர் தங்க விரைவொடு கங்குல் போய் - வில்லி:34 28/3

 மேல்
 
  பதியினால் (1)
பதியினால் விளங்கும் மென் பங்கயங்களும் - வில்லி:3 25/3

 மேல்
 
  பதியீர் (1)
எ நிலத்தீர் எ பதியீர் எ திசைக்கு போகின்றீர் என்று போற்றி - வில்லி:7 22/2

 மேல்
 
  பதியுடன் (1)
பதியுடன் அணிந்தனர் பாவை-தன்னையும் - வில்லி:10 99/4

 மேல்
 
  பதியும் (3)
மதுரை பதியும் தன் கிளையும் வாழ்வும் துறந்து வாரிதி-வாய் - வில்லி:10 123/2
தாது ஊதி அளி முரலும் தண் பதியும் தாயமும் தான் தாரானாகில் - வில்லி:27 8/2
வல்லியம் அனைய வென்றி மாகத பதியும் கொற்ற - வில்லி:28 17/2

 மேல்
 
  பதியே (1)
நாம பதியே திசை ஆக நடக்கல் உற்றான் - வில்லி:7 79/3

 மேல்
 
  பதியை (4)
பாகனை அரசன் குறிப்பினால் ஏவ பாகனும் பரதவர் பதியை
 ஓகையோடு இருத்தி நின்னுழை வதுவை உலகுடை நாயகன் நயந்தான் - வில்லி:1 99/1,2
அந்த பதியை அடைந்தாள் மற்று அவனும் அஞ்சி - வில்லி:5 79/3
ஆர்-கொல் நீ என்ன அறன் மகனுடன் ஓர் ஆசனத்து இருந்த பதியை
 சீருற வேறோர் விரகினால் வணங்கி செப்பினன் அன்ன சாதேவன் - வில்லி:19 26/1,2
பண் அமர் தடம் தேர் சேனையின் பதியை பார்த்து அணி வகுக்க என பணித்தான் - வில்லி:45 16/3

 மேல்
 
  பதியொடும் (1)
அனில குல மைந்தனான பதியொடும் அபிமனொடும் வந்து போரில் முடுகவே - வில்லி:41 41/4

 மேல்
 
  பதியோடு (1)
உருமும் திகைக்க கொதித்து அங்கர்_பதியோடு உற கூறுவான் - வில்லி:40 85/2

 மேல்
 
  பதிற்றிரண்டு (1)
பகைவன் நின்ற அ நிலம் பதிற்றிரண்டு யோசனை - வில்லி:42 15/2

 மேல்
 
  பதிற்று (2)
இருபது பதிற்று நூறு களிறு உள இவனினும் மிகுத்த வீரர் கடவுவர் - வில்லி:40 46/1
ஒருபது பதிற்று நூறு மழ களிறு உவமை என மிக்க வாகு வலியினன் - வில்லி:40 46/2

 மேல்
 
  பதின்மடங்கா (1)
பல் நாளும் யோகம் பயில்வோரின் பதின்மடங்கா
 தன் ஆகம் முற்றும் மெலிவு இன்றி தயங்குமாறு - வில்லி:46 105/1,2

 மேல்
 
  பதின்மடங்கு (7)
ஆயிரம் பதின்மடங்கு அரசு உவாக்களின் - வில்லி:3 16/1
பரந்து எழு புகையால் தம் தம வடிவம் பண்டையின் பதின்மடங்கு ஆக - வில்லி:9 29/1
ஆயிரம் பதின்மடங்கு ஆக அன்னையும் - வில்லி:12 143/1
பண்டு தான் கண்ட கூற்றின் பதின்மடங்கு உயர்ந்த பண்பால் - வில்லி:22 92/2
பல் படை வல்லோர்-தம்மை பதின்மடங்கு அதனில் வைத்தான் - வில்லி:27 178/3
ஆயிரம் பதின்மடங்கு தேர் இபம் அதன் மும்மடங்கு அடல் வாசி - வில்லி:42 38/1
பகல் அரும் சமரில் பதின்மடங்கு ஆக பாதி நாள் இரவினில் படுத்தான் - வில்லி:46 220/3

 மேல்
 
  பதின்மர் (2)
அத்தினபுரியில் ஐ_இரு_பதின்மர் ஐவர் என்று இரண்டு அற தம்மில் - வில்லி:6 1/1
ஈர்_அஞ்சு பதின்மர் உளர் தம்பிமார்கள் இங்கிதங்கள் அறிந்து அடைவே ஏவல் செய்ய - வில்லி:45 256/2

 மேல்
 
  பதினாயிரம் (5)
கராசலம் பதினாயிரம் பெறு வலி காயம் ஒன்றினில் பெற்று ஓர் - வில்லி:2 12/3
மா வலான் வய மா பதினாயிரம் வௌவ - வில்லி:22 20/3
தார் ஆர் ஓடை திலக நுதல் சயிலம் பதினாயிரம் சூழ - வில்லி:32 32/1
அன்ன போதினில் அநேக நூறு பதினாயிரம் திறல் அரக்கரோடு - வில்லி:42 193/1
அன்று கங்குலில் பல பதினாயிரம் அரக்கரோடு அலாயுதன்-தன்னை - வில்லி:42 205/1

 மேல்
 
  பதினாயிரர் (2)
பந்தம் உற பாஞ்சாலர் பல் பதினாயிரர் சூழ - வில்லி:40 10/2
மன் மைந்தர் எண் இல் பதினாயிரர் வந்து சூழ - வில்லி:41 81/3

 மேல்
 
  பதினாயிரவர் (1)
பூசலிடை ஏழு பதினாயிரவர் பொங்கி - வில்லி:37 28/2

 மேல்
 
  பதினாயிரவரும் (1)
ஒரு பதினாயிரவரும் போய் வீமனுடன் உடற்றி அவன் ஊர்ந்த தேரும் - வில்லி:42 174/3

 மேல்
 
  பதினாறாயிரம் (1)
ஆய வடிவு பதினாறாயிரம் கொண்டான் - வில்லி:27 35/2

 மேல்
 
  பதினெட்டாம் (1)
பாசறை புகுந்தனர் பரி தேர் யானையொடு பாரதம் முடிந்த பதினெட்டாம் நாள் இரவே - வில்லி:46 204/4

 மேல்
 
  பதினெண் (4)
பல்லார் புகழும் பான்மையினால் பதினெண் புவிக்கும் பதியாய - வில்லி:5 46/2
ஏத்திய பதினெண் பூமியின் எண்ணும் - வில்லி:42 92/3
எஞ்சிய பதினெண் வகைகொள் நாளினும் இன்று அமர் பொருதது உரக கேதுவே - வில்லி:46 195/4
புகல் அரும் பதினெண் பூமி முற்று உடைய பூபதிகளும் அவர் படைத்த - வில்லி:46 220/1

 மேல்
 
  பதினொரு (1)
சேறு பட்டிடுமாறு ஓடினார் மீள பதினொரு திறல் உருத்திரரும் - வில்லி:9 47/4

 மேல்
 
  பதினொன்று (1)
தீது இலாத திறல் அக்குரோணி பதினொன்று பெற்ற மிகு சேனையும் - வில்லி:27 98/4

 மேல்
 
  பதினோர் (1)
பதினோர் அக்குரோணி சேனை பார் மிசை பரந்த அன்றே - வில்லி:28 23/4

 மேல்
 
  பதும (2)
பதும விழியாய் எனலும் வாயிலவர் பால் போல் - வில்லி:19 29/3
செம் பதும கையில் சிலை நாண் ஒலி எழுப்பி - வில்லி:45 170/2

 மேல்
 
  பதுமம் (2)
பாசறை அணுகும் முன்னம் பாசடை பதுமம் போல - வில்லி:41 154/1
பதுமம் நிகரான தாள் பணியா மிகு பரிவினொடு சீறும் ஆண்மை தகாது என - வில்லி:46 193/3

 மேல்
 
  பதுமாசனன்-தனக்கும் (1)
அ பதுமாசனன்-தனக்கும் ஆகுமோ - வில்லி:41 250/4

 மேல்
 
  பதுமினி (1)
வம்பு அறாத மெய் பதுமினி என செழு மறை நுவல் மட பாவை - வில்லி:2 31/3

 மேல்
 
  பதைக்க (2)
பலரும் ஒரு கையில் பிடிக்க அடங்கா வில்லின் பருமை-தனை குறித்து மனம் பதைக்க போனார் - வில்லி:5 50/2
பாவி கன்னன் பதைக்க வென்று ஏகினான் - வில்லி:42 152/3

 மேல்
 
  பதைக்கவே (1)
புரண்டு எழுந்த தூளி கண் புதைக்க மெய் பதைக்கவே
 முரண் தொடங்கு சேனை வந்து முன்னர் நாளை யூகமே - வில்லி:38 3/2,3

 மேல்
 
  பதைத்தனர் (1)
பதைத்தனர் ஓடி ஓடி பற்றினர் மீள மீள - வில்லி:20 11/4

 மேல்
 
  பதைத்தனன் (1)
பாடினன் பதைத்தனன் பவள மேனியை - வில்லி:12 116/3

 மேல்
 
  பதைத்து (6)
கிரி முழைஞ்சுகள்-தொறும் பதைத்து ஓடின கேசரி குலம் எல்லாம் - வில்லி:9 18/2
பாசிளம் கிளி பூவைகள் வெருவி மெய் பதைத்து உளம் தடுமாறி - வில்லி:9 22/3
பார்த்தன் எய்த வாளி மெய் பட பட பதைத்து மீது - வில்லி:13 127/1
பட்டு உளம் நொந்து பதைத்து அடல் வஞ்சன் - வில்லி:14 81/2
பன்னகாதிபனும் உள்ளம் பதைத்து வெம் படங்கள் சோர்ந்தான் - வில்லி:14 103/4
இரு நிலம் மீதே பதைத்து வீழ்தலும் இரிதர மோதாமல் விட்டு நீ இனி - வில்லி:46 176/3

 மேல்
 
  பதைப்ப (1)
பாயும் வெம் சிறகர் கலுழன் முன் பட்ட பாந்தள் போல் கீசகன் பதைப்ப
 காயுமது இந்த கங்குலில் கடன் அன்று ஒரு பகல் இரு பகல் கழிந்தால் - வில்லி:21 50/1,2

 மேல்
 
  பதையாநிற்பர் (1)
பானீயத்துக்கு ஐவரும் மெய் பதையாநிற்பர் என அறிந்து - வில்லி:16 21/2

 மேல்
 
  பந்தம் (3)
பந்தம் உறு பெரும் சிறையில் படை கெழு வேல் சராசந்தன் படுத்தினானே - வில்லி:10 14/4
பந்தம் உற பாஞ்சாலர் பல் பதினாயிரர் சூழ - வில்லி:40 10/2
ஏதிலான் போல நின்றான் யார்-கணும் பந்தம் இல்லான் - வில்லி:43 28/4

 மேல்
 
  பந்தமது (1)
பந்தமது உணர்ந்து நேரே பார்க்குங்கால் பகை யார் நண்பு ஆர் - வில்லி:29 4/4

 மேல்
 
  பந்தர் (5)
பண்டு தான் அவளை எதிர்ப்படும் கனக பைம் கொடி பந்தர் வான் நிழலும் - வில்லி:1 87/1
வருந்திய காதலோடும் மாதவி பந்தர் சேர்ந்தார் - வில்லி:2 95/4
பத்திப்பட மேல் பருந்தின் குலம் பந்தர் செய்ய - வில்லி:13 101/3
கழுகு பந்தர் இட்டன மிசை விசையொடு கழுது இனங்கள் இட்டன பல கரணமும் - வில்லி:41 127/1
வானகத்து வெளி இன்றி அணி பந்தர் இட வாளி விட்டனன் மனம் செய்து தனஞ்சயனே - வில்லி:42 80/4

 மேல்
 
  பந்தரில் (1)
பகர்ந்து போய் ஒரு மாதவி பந்தரில் புகுந்து - வில்லி:7 71/2

 மேல்
 
  பந்தரின் (1)
முட்ட நித்திலம் நிரைத்த பந்தரின் நகைத்த சீர் அரி முகத்த கால் - வில்லி:27 101/1

 மேல்
 
  பந்தனை (3)
பந்தனை இலாதான் யோக துயில் வர பள்ளிகொண்டான் - வில்லி:25 7/4
பந்தனை அறுக்கும் பாத பங்கயம் பணிந்து நிற்ப - வில்லி:25 9/3
பந்தனை அறுக்கும் மொழி பற்பல பகர்ந்தான் - வில்லி:41 169/4

 மேல்
 
  பந்தி (6)
பனையின் நீள் உடல் பணிகளை அலகினால் பற்றலின் படர் பந்தி
 புனையும் மா மணி நிழல் பரந்து எழுந்து என பொலிந்து இலங்கின மாதோ - வில்லி:9 21/3,4
தான் ஆண்மையுடன் பொருது தரியலரை திறை கொணர்ந்த தாரா பந்தி
 போல் நாளும் ஒளி வீசும் பல மணிகள் விந்து எனும் பொய்கை-தன்னில் - வில்லி:10 4/2,3
பரவை வெண் மணலினும் பல புரவியின் பந்தி
 இரவில் வான மீனினும் பல யானையின் ஈட்டம் - வில்லி:27 63/2,3
தங்கிய சக்கர பந்தி தரித்தன தண் பல கைத்தலமே - வில்லி:27 202/4
தேவருக்கு அரசன் உந்து கன பந்தி நிகர் தேரிடை பணி நெடும் கொடி நுடங்கி எழ - வில்லி:42 83/1
மேக பந்தி கலங்க எழுந்து அது மீளவும் புவியின்-கண் விழுந்தது - வில்லி:42 124/2

 மேல்
 
  பந்து (1)
பந்து அடித்திடுவார் அம்மனை எறிவார் பயில் கழங்கு ஆடுவார் நெற்றி - வில்லி:12 60/3

 மேல்
 
  பப்பரம் (1)
பங்களம் குகுரம் சீனம் பப்பரம் கொப்பம் வங்கம் - வில்லி:28 19/1

 மேல்
 
  பப்பரர் (3)
மல்லர் அரக்கர் குலத்தொடு பப்பரர் வாளினர் வேலினர் போர் - வில்லி:27 190/1
தெலுங்கர் ஆரியர் துளுவர் பப்பரர் சீனர் சாவகர் சிங்களர் - வில்லி:41 36/2
குலிங்கர் ஆரியர் பப்பரர் குச்சரர் முதலோர் - வில்லி:42 114/3

 மேல்
 
  பப்பரரே (1)
என்பு மலைக்கு உறு பண்பை அடுத்தனர் எஞ்சிய பப்பரரே - வில்லி:27 194/4

 மேல்
 
  பப்பரவர்-தம்மை (1)
மல்லர் பப்பரவர்-தம்மை மற்று அதின் இரட்டி வைத்தான் - வில்லி:27 178/1

 மேல்
 
  பப்பாதி (1)
பாசத்துடனே ஓர் ஒருவர் பயந்தார் வடிவில் பப்பாதி - வில்லி:10 34/4

 மேல்
 
  பப்புருவாகனன் (1)
பல் நாளில் நெடும் போகம் பயின்ற பின்னர் பப்புருவாகனன் என்னும் பைதல் திங்கள் - வில்லி:7 43/1

 மேல்
 
  பம்பரம் (2)
அந்த இடத்து எறி பம்பரம் ஒத்து உடலம் சுழல சுழல - வில்லி:27 196/1
வல்லான் எறிந்த பம்பரம் போல் சுழலும்படி கால் வளைத்தானே - வில்லி:40 76/4

 மேல்
 
  பம்பி (6)
பேர் ஒளி பம்பி ஆர்க்கும் பேச அரும் சிறப்பிற்று ஆகி - வில்லி:5 17/2
பம்பி பரந்த புல் மேயும் பசுவின் கன்றும் கோபாலர் - வில்லி:10 122/1
பம்பி மேல் எறிதரு பவனனால் கடல் - வில்லி:30 15/3
பம்பி வரு கொடி தேர் பார்த்தனையும் பாகனையும் - வில்லி:45 175/3
பம்பி மா நிலம் புரப்பதே கடன் என பார்த்திவற்கு உரை செய்தான் - வில்லி:45 181/4
பம்பி எழ நடக்கின்ற பரிசு-தனை முகம் நோக்கி - வில்லி:46 156/2

 மேல்
 
  பம்பிய (2)
பம்பிய சேனையிடத்து ஏழ் மதமும் பாயும் - வில்லி:14 108/3
பம்பிய சேனை அழிந்து வரும்படி பாராதான் - வில்லி:46 99/2

 மேல்
 
  பம்பின (1)
பேரி பம்பின கொம்பு தழங்கின பேர் இயங்கள் பெயர்ந்து கறங்கின - வில்லி:42 126/2

 மேல்
 
  பம்பு (1)
பம்பு செம் தழல் கானிடை பத மலர் சிவப்ப - வில்லி:14 38/3

 மேல்
 
  பமர (1)
பமர மும்மத கரி விலாவின் வேல் பட்ட வாய் நிணம் பறிய நிற்பன - வில்லி:31 27/1

 மேல்
 
  பயக்கும் (1)
பொய்ம்மையும் மெய்ம்மை போல புண்ணியம் பயக்கும் மாதோ - வில்லி:43 24/4

 மேல்
 
  பயத்தால் (1)
பெருமையும் வலியும் நல்வினை பயத்தால் பெற்றனம் என உற தழுவி - வில்லி:42 214/2

 மேல்
 
  பயத்து (1)
பயத்து இரவின் நடுங்கி அரன் பருப்பதம் புக்கு அவன் கொடுத்த படையும் வாங்கி - வில்லி:41 234/1

 மேல்
 
  பயத்தொடு (1)
இடி முழங்கும் குரலின் அதி பயத்தொடு பிலனில் இழி புயங்கங்கள் என ஒருவருக்கொருவர் நடை - வில்லி:45 87/3

 மேல்
 
  பயந்த (30)
மீனம் ஆகிய விண்ணவன் விநதை முன் பயந்த
 யானமீது எழுந்தருளி வந்து இரு பதம் வழங்க - வில்லி:1 36/1,2
பருவம் உற்று அன்புடன் பயந்த மைந்தனை - வில்லி:1 53/3
பழுது அறு மக பல பயந்த மங்கையர் - வில்லி:1 56/3
பயந்த தன் வடிவின் படி என திகழும் பான்மையை நினைந்திலன் பயந்தோன் - வில்லி:1 89/4
பார் உவகையினால் ஆளுதற்கு இருந்தான் பகீரதி மகன் இவள் பயந்த
 சீருடை மகன் மற்று என் செய்வான் இசை-மின் செய்கைதான் திருவுளம் குறித்தே - வில்லி:1 100/3,4
கன்னல் பயந்த கதிர் வெம் முலை கன்னி-தன்னை - வில்லி:2 42/1
பவனன் உம்பர் நாயகன் பயந்த வீரர் அஞ்சவே - வில்லி:3 71/3
ஆறுமுகனை பயந்த நதி அலையால் குளிர்வது ஒரு கானில் - வில்லி:3 84/1
பார்ப்பான் வந்து ஒரு கோடி அரசை சேர பரிபவித்து பாஞ்சாலன் பயந்த தெய்வ - வில்லி:5 59/1
வீரனை பயந்த பாவை விதி வழி இது என்று எண்ணி - வில்லி:5 67/2
துன்பம் பயந்த பிணியால் அழி தோற்றம் மாற்றி - வில்லி:5 76/2
சித்திரவாகனன் பயந்த சித்திராங்கதை என்னும் செம் சொல் வஞ்சி - வில்லி:7 26/2
அஞ்சல் இனி உனக்கு உரியள் யான் பயந்த கடல் பிறவா அமுதம் என்றான் - வில்லி:7 36/4
அன்னானை அவள் பயந்தாள் பயந்த போதே அ மகவை உவகையுடன் அவனும் ஈந்தான் - வில்லி:7 43/2
அரிதில் பயந்த அறுவோருளும் ஆண்மை-தன்னால் - வில்லி:7 89/1
தீர மால் பொருது வீடு கண்டதன் பின் செக்கர் மெய் தக்ககன் பயந்த
 பார மாசுணம் அ விசயனுக்கு யாவர் பகை என பலரையும் வினவி - வில்லி:9 42/1,2
பின்னிய குஞ்சி கோவலர் பயந்த பேதையர் பலரையும் களிந்த - வில்லி:10 120/1
பத்தியோடு அம்மை-தன்னை பயந்த குன்று என்று போற்றி - வில்லி:12 31/2
தனை பயந்த நல் தரும தேவதை திருவருளால் - வில்லி:16 47/1
ஐ என இவனும் தன்னை முன் பயந்த ஆர் அழல் அனைய கற்புடைய - வில்லி:21 51/1
தந்தை காதலுறு தன்மை கண்டு இளைய தாய் பயந்த இரு தம்பியர்க்கு - வில்லி:27 115/1
கன்னனை பயந்த காதல் கன்னி-தன் கோயில் புக்கான் - வில்லி:27 145/4
மதலை அங்கு ஒருவன்-தன்னை பயந்த பின் வடு என்று அஞ்சி - வில்லி:27 150/2
துவசம் படைத்தோன் படும் பயந்த துணைவா இன்னே சொன்னேனே - வில்லி:27 231/4
தேசவன் தந்த குரிசில்-பால் விரைவில் செல்க என பயந்த சே_இழையும் - வில்லி:27 244/3
போது போய் வஞ்சம் விளைத்ததும் கன்னன் புரந்தரற்கு ஈந்ததும் பயந்த
 மாது போய் வரங்கள் பெற்றவை ஒழிய மற்று எலாம் மைத்துனர்க்கு உரைத்தான் - வில்லி:27 261/3,4
பொருது சீறினன் முன் பயந்த புராரியே அனையான் - வில்லி:44 44/4
பைம் கழல் அரசர் அவையினில் யாமும் பார்த்திருந்து அலமர பயந்த
 நுங்கு அழல் அனையாள் நாணமும் துகிலும் நோக்கினை காக்கும் நாயகனே - வில்லி:45 9/3,4
குரை கழல் துணை தாள் சிங்க குருளையை பயந்த தாதை - வில்லி:45 48/2
தோயலால் பயந்த காதல் சூரனை அனைய சூரா - வில்லி:45 49/4

 மேல்
 
  பயந்தருள் (1)
குந்தி பயந்தருள் குரிசிலை இவனே - வில்லி:3 95/2

 மேல்
 
  பயந்தவள் (1)
நீ அ நாள் எனை பயந்தவள் என்னினும் நின் மொழி நெஞ்சுற தேறேன் - வில்லி:27 247/2

 மேல்
 
  பயந்தனர் (1)
பழுது இல் மங்கையர் முனிவரர் அருளினால் பயந்தனர் மகவு என்பர் - வில்லி:2 4/2

 மேல்
 
  பயந்தனள் (5)
இருவர் மைந்தரை பயந்தனள் இறை மனை காணா - வில்லி:1 27/2
மதலையை பயந்தனள் மடந்தை என்றலும் - வில்லி:1 58/1
மைந்தனானவன் ஒருவனை பயந்தனள் மாசு இலா மணி என்ன - வில்லி:2 37/4
வெம் சின வீமன்-தன்னை பயந்தனள் விரதம் மிக்காள் - வில்லி:2 75/4
குந்தி பயந்தனள் யான் இனி என் பல கூறுவது உங்களில் நீர் - வில்லி:27 217/2

 மேல்
 
  பயந்தார் (1)
பாசத்துடனே ஓர் ஒருவர் பயந்தார் வடிவில் பப்பாதி - வில்லி:10 34/4

 மேல்
 
  பயந்தாள் (4)
பூரு என்று ஒரு புண்ணிய புதல்வனை பயந்தாள் - வில்லி:1 26/4
அன்னானை அவள் பயந்தாள் பயந்த போதே அ மகவை உவகையுடன் அவனும் ஈந்தான் - வில்லி:7 43/2
மின் நேர் இடையாள் நடுநடுங்கி விளைவது என்னோ என பயந்தாள் - வில்லி:17 8/4
ஊற்று இருந்த விழியினளாய் உனை பயந்தாள் மனம் மறுக உயிராய் நின்று - வில்லி:45 265/1

 மேல்
 
  பயந்தாளே (1)
பாவாய் அஞ்சாது ஏகு என்றாள் பல பாதகரை பயந்தாளே - வில்லி:11 217/4

 மேல்
 
  பயந்திலேனெனில் (1)
படாமது என் கையில் தருக என வருதலும் பயந்திலேனெனில் எனை முனி என்று - வில்லி:27 248/3

 மேல்
 
  பயந்து (1)
பலரும் மலர் கை படுத்தி பெயர்க்க மாட்டார் பணை தோள் நொந்து அமையும் என பயந்து நின்றார் - வில்லி:5 50/3

 மேல்
 
  பயந்தோர் (2)
செறிந்து அருகு அணைந்த சேனையும் பயந்தோர் சிந்தையும் செயல் அற கலங்க - வில்லி:42 211/3
பாண்டு பயந்தோர் படை யாவும் மடிய மோத - வில்லி:46 112/3

 மேல்
 
  பயந்தோரும் (1)
அ மாதுலனும் பயந்தோரும் அழகில் மிக்க - வில்லி:7 88/1

 மேல்
 
  பயந்தோரே (1)
கொண்டு சிந்தனை அற இருந்தனர் குல குந்தி முன் பயந்தோரே - வில்லி:16 2/4

 மேல்
 
  பயந்தோன் (5)
பயந்த தன் வடிவின் படி என திகழும் பான்மையை நினைந்திலன் பயந்தோன் - வில்லி:1 89/4
முன்னர் பயந்தோன் முகவோலை உவகையோடு - வில்லி:2 42/2
கரணம் மறு அற்று இலங்கு திறல் கலைசொல்பவன்-பால் கனல் பயந்தோன்
 சரண மலர் தன் தலை கொண்டு தனுநூல் எனக்கு தருக என்றான் - வில்லி:3 92/1,2
இவனை பயந்தோன் மகவு ஒன்றும் இன்றி சண்டகௌசிக பேர் - வில்லி:10 33/1
பண்டு தான் வல்ல மாயைகள் பலவும் பயிற்றினன் மாருதி பயந்தோன் - வில்லி:42 206/4

 மேல்
 
  பயந்தோன்-தன்னினும் (1)
தன்னை முன் பயந்தோன்-தன்னினும் வடிவம் தயங்கு செம் சுடர் வெயில் எறிப்ப - வில்லி:45 4/3

 மேல்
 
  பயந்தோன்-தனது (1)
காமன்_பயந்தோன்-தனது ஏவலின் காம பாலன் - வில்லி:7 79/1

 மேல்
 
  பயப்பட்டாயோ (1)
பன்றி பெரு மோகரத்தோடு இன்று உன் ஆவி பருகியிடும் என மிகவும் பயப்பட்டாயோ
 நின்று பெரும் தவ முயல்வோர் தாங்கள் கொண்ட நினைவு ஒழிய புறத்து ஒன்று நினைவரோ சொல் - வில்லி:12 95/2,3

 மேல்
 
  பயப்பட (1)
பணைத்து இரு புய கிரி வளர மாற்றலர் பயப்பட வயப்படு பயம் இல் நூற்றுவர் - வில்லி:42 195/1

 மேல்
 
  பயப்போன் (1)
பயப்போன் மகள் மேல் புரிகின்ற பரிவினுக்கும் - வில்லி:5 89/2

 மேல்
 
  பயம் (4)
துன்பம் பயம் மிடி நோய் பகை சோரம் கொலை எய்தாது - வில்லி:7 1/1
பயம் தரு கொடிய கூடபாகலம் தணிந்து மெல்ல - வில்லி:41 159/3
பணைத்து இரு புய கிரி வளர மாற்றலர் பயப்பட வயப்படு பயம் இல் நூற்றுவர் - வில்லி:42 195/1
பயம் உற மா முனிவர்க்கு உரைசெய்தது பார் மீதே - வில்லி:46 101/3

 மேல்
 
  பயவாதவர் (1)
மென் பாலகரை பயவாதவர் மெய்ம்மையாக - வில்லி:2 60/1

 மேல்
 
  பயன் (56)
அற பயன் என்னுமாறு அறிவு இலா எமை - வில்லி:1 80/1
போய் இருந்து என் பயன் போகம் பல் வகை - வில்லி:1 83/1
உளைத்திடும் கருத்துடன் வெரீஇ வரு பயன் ஒன்றையும் நினையாது - வில்லி:2 14/3
தம்மை ஒப்பது ஒர் மகவையும் தருகுவர் தவ பயன் என பெற்ற - வில்லி:2 29/1
இ மறை பயன் இம்மையில் உனக்கு வந்து எய்தியது என கூறி - வில்லி:2 29/2
ததையும் வண்டு இமிர் கரும் குழல் கன்னி அ தனி மறை பயன் காண்பான் - வில்லி:2 30/1
நிதி பயன் பெற்றார் போல நேயமோடு உவகை கூர்ந்தார் - வில்லி:2 67/3
பரவையில் செறித்து என பயன் இல் செய்கையால் - வில்லி:3 5/3
ஏய் இரும் தவ பயன் என்ன எண் பகல் - வில்லி:3 16/3
மருவி வரு நல்வினை வயத்தின் வழி வந்த பயன் மற்று ஒருவருக்கு வருமோ - வில்லி:3 52/4
படியினால் இயற்றிய தொழில் பயன் எலாம் குறித்து - வில்லி:3 122/2
எம்முன் ஏவலால் யான் மலைந்திடற்கு எய்தினேன் நினை கொன்றும் என் பயன்
 அம்ம வெற்பு இரண்டு அனைய பொன் புயத்து அழகு எறிக்கும் நீடு ஆர மார்ப கேள் - வில்லி:4 4/1,2
சொல்லி என் பயன் அரக்கன் நீ மனிதன் யான் உனக்கு உரிய தொழில்களாம் - வில்லி:4 56/1
திடத்தோடு உரைத்த குறியின் பயன் சேர்ந்து தோய - வில்லி:5 92/2
காதினால் பயன் இன்று என கண்கள் போல் - வில்லி:5 108/3
பதி-தொறும் உழவர் விளை பயன் எடுக்கும் பறை கறங்கு ஆரவம் ஒருசார் - வில்லி:6 15/4
பயன் ஆர் புனல் நதி ஏழும் அ நகரூடு படிந்தான் - வில்லி:7 14/4
வந்தது நம் தவ பயன் என்று உட்கொண்டான் மகோததியும் வணங்கும் தாளான் - வில்லி:7 34/4
பாக்கியம் வந்து இருவருக்கும் பலித்தது அல்லால் பாயல் நலத்து இப்படி யார் பயன் பெற்றாரே - வில்லி:7 42/4
ஈங்கு வந்தது என் தவ பயன் என்று கொண்டு எண்ணி - வில்லி:7 59/1
பாண்டவர்கள் புரிந்த தவ பயன் ஆகி அவதரித்து பகைத்து மேன்மேல் - வில்லி:10 1/1
பயன் மிஞ்சு தொழிலினராய் பாண்டவரும் திருமாலும் பயிலும் வேலை - வில்லி:10 2/3
கூட்டிடை இன்ப துன்ப கொழும் பயன் துய்த்து மாறி - வில்லி:11 283/3
மா தவத்தின் பயன் என மாதவன் - வில்லி:12 6/1
ஆன அ கிரீடை யாவையும் புரிந்தும் ஒரு பயன் பெற்றிலர் அகன்றார் - வில்லி:12 67/2
வருத்தமே அன்றி இந்த மா தவம் பயன் இன்று என்றான் - வில்லி:12 71/2
என் பெரும் தவ பயன் யார் பெற்றார்களே - வில்லி:12 121/4
நீ புரி தவ பயன் நீடு வாழியே - வில்லி:12 132/1
உன்ன அரும் தவ பயன் உற்ற மைந்தனும் - வில்லி:12 141/3
நிந்தித்தனை நீ செய் தவ நெறியின் பயன் எல்லாம் - வில்லி:12 161/3
என்றும் யாம் முயல் தவ பயன் இருந்தவா என்னா - வில்லி:14 37/3
வெம்பிய கானிடை மேவிய பயன் இங்கு - வில்லி:14 66/2
என் மனை-வயின் இன்று எய்திய பயன் யான் ஏழ் எழு பிறப்பினும் புரிந்த - வில்லி:19 12/3
வந்தனள் என்னுடை மா தவ பயன்
 வந்தனள் என்னுடை வழிபடும் தெய்வம் - வில்லி:21 26/1,2
என் பெரும் தவ பயன் என்று அறிந்திலேன் - வில்லி:21 65/1
பண்ணிய வினைகளின் பயன் அலாது தாம் - வில்லி:21 81/1
ஒன்ற வைத்து வணங்கி ஆசி உரைக்கும் மெய் பயன் உற்ற பின் - வில்லி:26 4/2
பராசரன் குலம் ஆகினும் பெறு பயன் இறுக்கிலர் பாரிலே - வில்லி:26 8/1
யாம் யாதும் உரைத்தும் என் பயன் நீ எழுந்தருள் என்னவே - வில்லி:26 17/4
பன்னாகம் தனக்கு அமிர்தம் கொடுத்தாலும் விடம் ஒழிய பயன் கொடாதே - வில்லி:27 23/4
பன்னிய புரை இல் கேள்வி பயன் நுகர் மனத்தாய் நின்னை - வில்லி:27 145/1
விதி பயன் என்ன நம்மை வெம் சமர் வெல்ல ஒட்டான் - வில்லி:27 175/2
அன்னை வந்தது என் அரும் தவ பயன் என அன்பினால் இன்புற வணங்கி - வில்லி:27 246/1
மூண்ட வல் வினையின் பயன் அலாது யார்க்கும் முயற்சியால் வருவது ஒன்று உண்டோ - வில்லி:27 254/2
பழுது ஒன்று இல்லை இதுவே பயன் என் பவத்தால் என்றான் - வில்லி:38 42/4
முதிர் வாய்மையால் என்ன பயன் என்று வெம் சாப முனி ஏகினான் - வில்லி:40 91/3
பார்த்தன் முன் தவ பயன் பலித்தவாறு அரோ - வில்லி:41 197/4
உம்மையில் மறுமை-தன்னில் உறு பயன் இரண்டும் பார்க்கின் - வில்லி:43 24/1
இனி எங்கள் ஆண்மை உரைசெய்து எது பயன் எதிர் வந்து நாளை அணிக இகலியே - வில்லி:44 82/4
துஞ்சிட அமரில் சிகண்டி செய் தவத்தின் தொடர் பயன் வழாவகை துரந்தாய் - வில்லி:45 12/4
செய் தவ பயன் போல் வந்து தேரொடும் கொண்டு போனான் - வில்லி:45 106/4
இன்றோ உரைத்த வஞ்சினங்கள் எல்லாம் பயன் பெற்றிடும் நாளே - வில்லி:45 138/4
வீரியம் பெறல் எனக்கு இனி பயன் என விளம்பினன் விறல் வேலோன் - வில்லி:45 182/4
பெரும் தவங்கள் மிக பயின்றும் பெறுதற்கு எட்டா பெரும் பயன் நின் திருவருளால் பெறப்பெற்றேனே - வில்லி:45 246/4
நன்றே என் தவ பயன் என்று உன்னி வாழ்ந்தேன் நாகமும் நீ அரசாள நடக்கின்றாயோ - வில்லி:45 255/4
பார் அஞ்சும் ஒரு குடை கீழ் நீயே ஆளும் பதம் அடைந்தும் விதி வலியால் பயன் பெறாமல் - வில்லி:45 256/3

 மேல்
 
  பயன்களால் (1)
வினை பயன்களால் உறு துயர் யாவையும் வீட்டி - வில்லி:16 47/2

 மேல்
 
  பயனால் (2)
அற்றனள் துயரம் எல்லாம் அரும் தவ பயனால் மைந்தன் - வில்லி:2 69/1
வரத்தின் பயனால் உயிரை நிறுத்தும் மன்னன் மகிழ - வில்லி:38 43/3

 மேல்
 
  பயனுடை (1)
பயனுடை விசும்பு பயில் பாண்டுவை நினைந்தும் - வில்லி:2 108/2

 மேல்
 
  பயனும் (1)
எண்ணமும் பயனும் வேறா எய்தினர் என்ப மன்னோ - வில்லி:5 63/4

 மேல்
 
  பயனே (1)
நீ நினைவு உற்றது போன பிறப்பில் என் நீடு தவ பயனே
 யானும் இனி பிறவாமல் அளித்தருள் ஈச என பரவா - வில்லி:31 19/2,3

 மேல்
 
  பயிர்க்கா (1)
பயிர்க்கா மாரி பொழிந்து வரு பருவ புயல் போல் பாவனனை - வில்லி:45 142/3

 மேல்
 
  பயில் (30)
மண்டலம் பயில் உரகர் பேர் உயிர்ப்பினால் மயங்கி - வில்லி:1 9/1
தரு பொழில் பயில் காலையில் தானவர் காணா - வில்லி:1 16/3
தேம் பயில் நறு நெய் பெய்த கலங்களை சேமமாக - வில்லி:2 73/2
பயனுடை விசும்பு பயில் பாண்டுவை நினைந்தும் - வில்லி:2 108/2
மா தவன்-வயின் பயில் வரதன் வன் திறல் - வில்லி:3 28/3
பவரின் செறிய நிரைத்து உருளும் பல்வாய் திகிரி பயில் இலக்கை - வில்லி:5 47/3
அன்னம் பல பயில் வார் புனல் அணி தில்லையுள் ஆடும் - வில்லி:7 18/3
மனத்தாலும் திரு தகு நூல் வரம்பாலும் உரம் பயில் தோள் வலியினாலும் - வில்லி:10 7/1
வஞ்சம் பயில் சகட வாள் அசுரன் மாள விறல் - வில்லி:10 81/1
பயில் பெரும் சனம் பாசறை படுத்து - வில்லி:11 123/3
பந்து அடித்திடுவார் அம்மனை எறிவார் பயில் கழங்கு ஆடுவார் நெற்றி - வில்லி:12 60/3
அளி பயில் அமுதம் உண்டு அகம் மகிழ்ந்து உள - வில்லி:12 146/3
சிகரம் பயில் வரை போல் உயர் திரு மண்டப மிசையே - வில்லி:12 153/2
நிகரம் பயில் அமுது உண்டவர் நிறைவு எய்தி இருந்தார் - வில்லி:12 153/4
காவின் மேல் பயில் கடி மலர் கவருவேன் என்றான் - வில்லி:14 46/4
உன் அருகே பயில் உம்பியரோடும் - வில்லி:14 60/1
மின் அருகே பயில் வேந்தொடும் வாழ்வுற்று - வில்லி:14 60/2
சேனை குழாம் நூறி அதனூடு பயில் வாயு சிறுவன்-தனை - வில்லி:14 134/2
வீச்சுற பயில் தென்றலால் மெய் உயிர் எய்தி - வில்லி:16 46/3
எந்தை மனையில் பயில் இளம் பருவ நாளில் - வில்லி:19 33/1
சங்கு அளை பயில் வள நாடன் தண்டினால் - வில்லி:22 72/3
சொல் பயில் நான்மறை துவசன் வீடுமன் - வில்லி:22 74/2
அடர் பொருப்பு இனம் இடையிடை பயில் அடவி ஒத்தது புடவியே - வில்லி:28 49/4
பயில் படை நடக்க அகல் முகடுற நிரைத்து அரிய பகலையும் மறைத்த துகளே - வில்லி:28 64/4
அரவு அபயம் இட்டு வீழ நடை பயில் அடி கொடு துகைக்கும் வீரர் அணியையே - வில்லி:40 53/4
பணிவுறும் அவுணர் பதாகினி வகுத்த பார்க்கவன் இவன் என பயில் போர் - வில்லி:42 7/3
பங்கயாசனன் வாசவற்கு அளித்தது வாசவன் பயில் போரில் - வில்லி:42 66/1
நகுலன் விடு கணை விதரண குணபதி நடவு குரகத நடை பயில் குரம் அற - வில்லி:44 29/1
படிஞ்ச தூளி ஓர் நடம் பயில் அரங்கினில் பரப்பிய எழினி போன்றதுவே - வில்லி:46 23/4
பயில் புரி சிலை கை சிகண்டியை முதலோர் பலரும் வந்தனர்கள் பாஞ்சாலர் - வில்லி:46 214/4

 மேல்
 
  பயில்கிற்பது (1)
பல திசை மாருதம் உய்ப்பது செம் புகர் பட்டின் தொழிலின் பயில்கிற்பது
 உலகினை மேல்கொளுமவனது என களி ஊறியதால் அங்குலம் ஒத்து - வில்லி:44 8/2,3

 மேல்
 
  பயில்கின்ற (1)
அவ்வாறு பயில்கின்ற அருள்வாரி-தான் உற்ற அது கூறுவாம் - வில்லி:14 126/2

 மேல்
 
  பயில்பவர் (1)
பாந்தளோடு ஒரு மனை-வயின் பயில்பவர் போல - வில்லி:3 126/1

 மேல்
 
  பயில்வான் (1)
பைம் பற்ப ராக மலர் வல்லியோடு திருமேனி சோதி பயில்வான்
 வெம் பற்ப ராக வரை யூகமாக முறையால் அணிந்து வெயில் கால் - வில்லி:37 13/2,3

 மேல்
 
  பயில்வேன் (1)
பாய தடம்-தனில் மூழ்கினன் அ மறை பயில்வேன் என்று - வில்லி:46 103/2

 மேல்
 
  பயில்வோரின் (1)
பல் நாளும் யோகம் பயில்வோரின் பதின்மடங்கா - வில்லி:46 105/1

 மேல்
 
  பயில (5)
பாகு ஆரும் மொழி மடவார் மணி கவரி இரு மருங்கும் பயில வீச - வில்லி:8 19/2
பரிந்து இறைஞ்சினார் பயில வாழ்த்தினாள் - வில்லி:11 133/3
பயில உதைத்தலின் அவர்கள் உரத்திடை பத மலர் பட்டு உருவா - வில்லி:27 193/2
தாமரைக்குள் ஒரு திங்கள் என அங்குலி கொள் தாழ் தட கைகள் இரண்டு ஒரு முகம் பயில
 மா மணி குழல் மணம் கமழ் செழும் பவள வாயில் வைத்தனன் நலம் திகழ் வலம்புரியே - வில்லி:42 87/3,4
பயில மறைத்தன பாறு பருந்தொடு பல கழுகு அந்தரமே - வில்லி:44 55/3

 மேல்
 
  பயிலா (2)
பை வண்ண மணி கூடம்-தனில் எய்தி பாரத போர் பயிலா வண்ணம் - வில்லி:27 31/3
வடி வாள் முனை அசையா விசை வரு சாரிகள் பயிலா
 இடி வாய் முகில் அதிரா எதிர் எதிர் சீறினர் இப்பால் - வில்லி:33 17/3,4

 மேல்
 
  பயிலாத (1)
வண்டும் இடை பயிலாத காவில் வந்து - வில்லி:14 121/2

 மேல்
 
  பயிலும் (12)
பசு கவர்ந்தனர் என பயிலும் மா தவ - வில்லி:1 71/1
அன்னமும் குயிலும் பயிலும் நீள் படப்பை அத்தினாபுரியை மீண்டு அடைந்தான் - வில்லி:1 101/4
பங்குனி நிறைந்த திங்கள் ஆதபன் பயிலும் நாளில் - வில்லி:2 82/2
சோலையில் பயிலும் குயிலையும் சுருதி சுரும்பையும் நிரைநிரை துரப்ப - வில்லி:6 19/2
மாலையில் பயிலும் வானமீன் கொடி போல் வாவியில் குளிக்கும் மா மருதம் - வில்லி:6 19/4
பயன் மிஞ்சு தொழிலினராய் பாண்டவரும் திருமாலும் பயிலும் வேலை - வில்லி:10 2/3
விண்ணில் பயிலும் தேவர்களும் இவன் பேர் சொல்ல வெருவுவரால் - வில்லி:10 32/4
மாடம் பயிலும் மணி தோரண வீதி - வில்லி:10 78/1
தரு நிரை பயிலும் தம்தம விபினம் சார்ந்தனர் தகவுடன் மீள - வில்லி:10 151/2
அந்த மா வனத்தின் சூழலில் பயிலும் அரும் தவ முனிவரர் பலரும் - வில்லி:15 2/2
விரவி பயிலும் துழாய் முடியோன் வேறு ஓர் மொழியும் விளம்பாமல் - வில்லி:27 220/2
பயிலும் வெம் பாசறை பாண்டவர் ஐவரும் - வில்லி:34 2/1

 மேல்
 
  பயிலுவான் (1)
பாலனே கடிது ஏகி வெம் முனை பயிலுவான் ஒரு பாவமே - வில்லி:41 33/4

 மேல்
 
  பயிற்ற (2)
பரிவுடன் இவன் படை பயிற்ற பின்னரும் - வில்லி:3 30/1
தண் தார் மெய் கிளி கூட்டம் சான்றோர்கள் உரை பயிற்ற தமிழ்கள் மூன்றும் - வில்லி:7 28/2

 மேல்
 
  பயிற்றலும் (1)
பக்கம் நின்ற பானு மைந்தன் முனை உற பயிற்றலும்
 மிக்க வெம் பதாதியோடு சூழ நின்ற விருதரும் - வில்லி:42 21/2,3

 மேல்
 
  பயிற்றி (5)
இனியன உரைகள் பயிற்றி யாவரையும் ஏகுவித்து இற்றை நாள் இரவில் - வில்லி:19 5/3
வைத்தனர் ஆகி யாவரும் உணராவகை அரு மறைகளும் பயிற்றி
 மு தலை வடி வேல் காளியை வணங்கி முன்னினார் புரி தொழில் முற்றும் - வில்லி:19 9/3,4
வாளொடு பரிசை ஏந்தி மண்டலம் பயிற்றி இற்றை - வில்லி:41 106/1
ஒப்புறவோடு பயிற்றி இதம் கொடு உருத்திர மா மறையும் - வில்லி:41 222/3
அங்குசம் வார்த்தை வன் தாள் அடைவினில் பயிற்றி ஏனை - வில்லி:44 12/1

 மேல்
 
  பயிற்றினர் (1)
மருவி ஒன்றொடு ஒன்று அனல் கக்க மொத்தினர் வலம் இடம் கொள் மண்டலம் முன் பயிற்றினர்
 அருகு சென்று சென்று அடி வைத்து அடுத்தனர் அகல நின்றுநின்று ஒர் இமைப்பின் முட்டினர் - வில்லி:45 147/2,3

 மேல்
 
  பயிற்றினன் (1)
பண்டு தான் வல்ல மாயைகள் பலவும் பயிற்றினன் மாருதி பயந்தோன் - வில்லி:42 206/4

 மேல்
 
  பயிற்றினான் (1)
பற்றலர் வெருவரும்படி பயிற்றினான் - வில்லி:3 29/4

 மேல்
 
  பயிற்றும் (1)
வரத்தினால் அரு மறையினால் வார் சிலை பயிற்றும்
 பரத்துவாசன் முன் பகர்தர கேட்டனன் பலகால் - வில்லி:14 34/1,2

 மேல்
 
  பயிற்றுவித்து (1)
வண்டு-தான் முரலும் கஞ்ச மாலையான் பயிற்றுவித்து
 பண்டு தான் கண்ட கூற்றின் பதின்மடங்கு உயர்ந்த பண்பால் - வில்லி:22 92/1,2

 மேல்
 
  பயிற்றுவிப்பேன் (1)
பேதையர் தமக்கு நடம் பயிற்றுவிப்பேன் பெயர் பிருகந்நளை என்ப - வில்லி:19 18/2

 மேல்
 
  பயின்ற (5)
ஏ எலாம் பயின்ற வில் கை ஏற்று இளம் சிங்கம் போல்வார் - வில்லி:5 16/3
பல் நாளில் நெடும் போகம் பயின்ற பின்னர் பப்புருவாகனன் என்னும் பைதல் திங்கள் - வில்லி:7 43/1
படியும் மா மறை ஒழுக்கமும் புகழும் முன் பயின்ற கல்வியும் சேர - வில்லி:11 64/3
வித்தகன் என எ கலைகளும் பயின்ற விராடனும் பேடி-தன் மொழி கேட்டு - வில்லி:19 19/1
வில் விதங்களில் யாவையும் பயின்ற கை விறலோர் - வில்லி:42 116/4

 மேல்
 
  பயின்றனன் (1)
பாரை ஆளுடைய உதிட்டிரன் பாங்காய் பயின்றனன் அவன் பெரு வனத்தில் - வில்லி:19 11/2

 மேல்
 
  பயின்றான் (2)
ஏந்து நீள் சிலையும் பல கணை மறையும் ஏனைய படைகளும் பயின்றான் - வில்லி:1 93/4
பரிந்து வெயில் நாள் மழை நாள் பனி நாள் என்று பாராமல் நெடுங்காலம் பயின்றான் மண்ணில் - வில்லி:12 41/3

 மேல்
 
  பயின்று (5)
செம் மனத்தொடு பயின்று அர_மகள் என செல்வ மா மனை சேர்ந்தாள் - வில்லி:2 29/4
பாண்டவரோடு பயின்று உறையாது - வில்லி:3 103/2
பத்தி கொள் நவ மணி பயின்று செம் துகிர் - வில்லி:12 145/1
பைவராய் அரும் கானில் பயின்று திரிதர நினைவோ பகைத்த போரில் - வில்லி:27 5/2
பயின்று அரசாளும் அந்த மனம் எனும் பகைவன் ஆங்கு - வில்லி:29 3/3

 மேல்
 
  பயின்றும் (1)
பெரும் தவங்கள் மிக பயின்றும் பெறுதற்கு எட்டா பெரும் பயன் நின் திருவருளால் பெறப்பெற்றேனே - வில்லி:45 246/4

 மேல்
 
  பயின்றுழி (1)
நினையும் நெஞ்சினர் பயின்றுழி புல் மணம் நிறைந்து ஒளி குறைந்து ஒல்க - வில்லி:2 11/2

 மேல்
 
  பயினன் (1)
பயினன் மேல் வரு கல் என செறிந்த மெய் பவனன் மைந்தனும் ஒத்தான் - வில்லி:2 118/3

 மேல்
 
  பயோததியோ (1)
முன்னமே துயின்றருளிய முது பயோததியோ
 பன்னகாதிப பாயலோ பச்சை ஆல் இலையோ - வில்லி:27 78/1,2

 மேல்
 
  பர (2)
வடாதும் தெனாதும் பர ராசர் வகுத்த நேமி - வில்லி:41 80/1
பர பாவகமாம் பரி தாமனும் பாய் பரி தேர் - வில்லி:46 107/1

 மேல்
 
  பரக்க (1)
உகுதரு சேய் நீர் பரக்க மோதினன் உயர் கதையாலே சிரத்தின் மேலுமே - வில்லி:46 175/4

 மேல்
 
  பரக்கும் (3)
பரக்கும் பெரும் புண்யமும் பாவமும் தா இல் பகிரண்டமும் - வில்லி:14 132/3
நீடு நீர் பரக்கும் கங்கை நாடுடை நிருபர் கோமான் - வில்லி:22 110/4
பரக்கும் வெண் திரை கடல் பார் எலாம் உடன் - வில்லி:41 246/3

 மேல்
 
  பரகாய (1)
தகவுடைய பாண்டவரும் வண்ண மாதும் தனித்து எண்ணி பரகாய சரிதர் போல - வில்லி:22 140/3

 மேல்
 
  பரசிட (1)
சென்று கைதொழுது பரசிட பரிவு தீர் கருத்தினொடு செப்பினான் - வில்லி:43 43/2

 மேல்
 
  பரசினோம் (1)
பரசினோம் அடி என்று பின் உரிய சொல் பணித்தருள் என போந்தான் - வில்லி:24 7/4

 மேல்
 
  பரசுடை (1)
பரசுடை இராமன் பாத பங்கயம் சென்னி ஏந்தி - வில்லி:28 24/1

 மேல்
 
  பரசுராமன் (1)
பரசுராமன் அருள் மொழி மறான் அவனது இரு பதத்திடை பணிந்து நீ - வில்லி:1 139/2

 மேல்
 
  பரசுராமன்-தன்பால் (1)
பார் ஏழ் எண்ணும் படைகள் பரசுராமன்-தன்பால்
 ஓர் ஏழ் பகலின் உலகுக்கு ஒருவன் என்ன கற்றான் - வில்லி:3 32/3,4

 மேல்
 
  பரசுவது (1)
பரசுவது ஒன்றும் இல்லா பான்மையோடு இருந்த காலை - வில்லி:11 189/2

 மேல்
 
  பரசுற்று (1)
பரசுற்று அகன்றான் பிழை கொன்ற பகடு போல்வான் - வில்லி:23 25/4

 மேல்
 
  பரஞ்சோதியும் (1)
புரக்கும் பரஞ்சோதியும் பொங்கும் மா மாயையும் போலவே - வில்லி:14 132/4

 மேல்
 
  பரட்டினுடன் (1)
உள் அடி விரல் தலைகள் புற அடி பரட்டினுடன் உயர் கணைக்கால் முழந்தாள் - வில்லி:12 110/1

 மேல்
 
  பரணி (1)
பதாதியோடு அமரில் ஐவரும் பட மலைந்திட பரணி பாடவே - வில்லி:27 132/4

 மேல்
 
  பரத்தலின் (1)
திகை அனைத்தினும் பரத்தலின் செவிகளும் செவிடு பட்டன சேர - வில்லி:9 25/4

 மேல்
 
  பரத்துவசனுக்கு (1)
பரத்துவசனுக்கு உற உரிய கோத்திரி பரி சுடருடை பெயர் முனி குலோத்தமன் - வில்லி:42 200/1

 மேல்
 
  பரத்துவாசன் (3)
பரத நாத வேத பரத்துவாசன் என்பான் - வில்லி:3 31/1
பரவை உண்ட முனியும் இ பரத்துவாசன் மைந்தனும் - வில்லி:3 68/2
பரத்துவாசன் முன் பகர்தர கேட்டனன் பலகால் - வில்லி:14 34/2

 மேல்
 
  பரத்துவாசனும் (1)
பரத்துவாசனும் பகர்ந்தனன் கிருபனும் பகர்ந்ததே பகர்ந்திட்டான் - வில்லி:24 15/4

 மேல்
 
  பரத்துவாசனையும் (1)
பரத்துவாசனையும் மாதுலன் கிருத பன்மன் என்று இவரையும் முனைந்து - வில்லி:46 206/3

 மேல்
 
  பரத (1)
பரத நாத வேத பரத்துவாசன் என்பான் - வில்லி:3 31/1

 மேல்
 
  பரதம் (1)
பரதம் மேற்கொண்டு நடிப்பதும் கருதி பார்த்தனன் பாகசாதனனே - வில்லி:9 26/4

 மேல்
 
  பரதமும் (1)
பரதன் என்று ஒரு பார்த்திவன் பரதமும் இசையும் - வில்லி:1 32/3

 மேல்
 
  பரதவர் (2)
பாகனை அரசன் குறிப்பினால் ஏவ பாகனும் பரதவர் பதியை - வில்லி:1 99/1
பரதவர் வலையின் அகப்படுத்து அரிய பாலகன் ஒருவனும் இவளும் - வில்லி:1 111/3

 மேல்
 
  பரதன் (1)
பரதன் என்று ஒரு பார்த்திவன் பரதமும் இசையும் - வில்லி:1 32/3

 மேல்
 
  பரந்த (20)
பார் வளம் சுரக்கும் செல்வ பரப்பினும் பரந்த அன்றே - வில்லி:2 89/4
பார்த்த கண்கள் விட்டு ஏகலாவகை நிறம் பரந்த தாதுவும் போன்ற - வில்லி:9 15/4
பாவகன் பகு வாய் நா விதிர்த்து என்ன பரந்த அ பாவகற்கு உணவு ஆம் - வில்லி:9 30/3
பம்பி பரந்த புல் மேயும் பசுவின் கன்றும் கோபாலர் - வில்லி:10 122/1
ஆற்று அறல் பரந்த கொன்றை வார் சடையும் அல்லதை யாவையும் கருதான் - வில்லி:12 65/3
பார் கொண்டது அசுரர் மெய்யில் பரந்த செம் குருதி வெள்ளம் - வில்லி:13 146/1
சேயிடை பரந்த மார்பர் சேணிடை கடந்த தோளர் - வில்லி:14 85/2
பருதி-தன் பெரும் பகைவர் மேல் விடுத்தலின் பரந்த
 குருதி ஆம் என நிவந்து எழ சிவந்தது குட-பால் - வில்லி:27 84/3,4
பரந்த போரினில் எதிர்த்து அவர் படப்பட பகழி - வில்லி:27 93/3
எண்ண அரும் சேனை வெள்ளம் எங்கணும் பரந்த மாதோ - வில்லி:28 20/4
பதினோர் அக்குரோணி சேனை பார் மிசை பரந்த அன்றே - வில்லி:28 23/4
விண் இழந்து பரந்த செழும் கடலிடையே மீன் இனங்கள் வீழ்ந்த போலும் - வில்லி:29 72/4
திகிரியினால் மறைத்தனனோ இருள் பரந்த கணக்கு ஈது என்னோ - வில்லி:42 170/3
அருள் பரந்த விழி அறனின் மைந்தனொடு சேனை பாசறை அடைந்த பின் - வில்லி:43 46/2
உருள் பரந்த ரத துரக குஞ்சர பதாதியோடு கடிது ஓடினான் - வில்லி:43 46/3
மருள் பரந்த தனி நெஞ்சன் ஆகி அடல் மன்னர் மன்னன் எனும் மன்னனே - வில்லி:43 46/4
துகிர் பரந்த செம் பவர் ஒத்த நெட்டுடல் சொரிதரும் செழும் குருதி பெருக்கிடை - வில்லி:45 156/3
வெண் தாரகை பரந்த விண் ஒத்தது ஆகவமே - வில்லி:45 158/4
மீனாம் என பரந்த வேந்தருடனே தனக்கு - வில்லி:45 167/2
புதைய பரந்த அகல் இருளும் துரந்து உரகர் புவனத்தினூடு புகவே - வில்லி:46 2/4

 மேல்
 
  பரந்தது (8)
களிந்த கிரி மிசை கடவுள் காளிந்தி பரந்தது என கவினும் மாதோ - வில்லி:8 11/4
மஞ்சின் நீடு உரும் ஒலி என பரந்தது வான் முகடுற மன்னோ - வில்லி:9 9/4
பவனத்துடன் அங்கி பரந்தது போல் - வில்லி:13 70/3
படி வகுத்தது ஆம் எனும்படி பரந்தது புரிசை - வில்லி:27 58/4
மன்ற எங்கும் பரந்தது ஒக்கும் செக்கர் வானம் - வில்லி:38 46/4
ஆனனத்தினும் நுழைந்து உருவ வெம் பரிதி ஆயிர கிரணமும் புடை பரந்தது என - வில்லி:42 80/3
இருள் பரந்தது இனி அமையும் இற்றை அமர் என்று துன்று கழல் இட்ட தாள் - வில்லி:43 46/1
விடிஞ்சதாம் என பரந்தது அ தேர்களின் மின்னிய மணிகளின் வெயில் போய் - வில்லி:46 23/3

 மேல்
 
  பரந்ததை (1)
அடல் வய படை ஆழியின் பரந்ததை அன்றே - வில்லி:22 26/4

 மேல்
 
  பரந்தனர் (1)
கூடுமால் வரை இல் என பரந்தனர் கொடிய வெம் படை வீரர் - வில்லி:11 83/4

 மேல்
 
  பரந்தாமன் (2)
பைம் பொன் நெடும் தனி திகிரி பரந்தாமன் கருணையுடன் பரிந்து நோக்கி - வில்லி:27 19/2
தூண்டும் வெம் பரி தேர் துரியோதனன் தூது போய் பரந்தாமன்
 மீண்டு வந்த பின் அவ்வுழி புரிந்தன விளம்புகின்றனம் மன்னோ - வில்லி:28 13/3,4

 மேல்
 
  பரந்தாமன்-தனை (1)
பாங்குடனே தனக்கு உயிர் ஆம் துளப மௌலி பரந்தாமன்-தனை நினைந்தான் பார்த்தன் ஆக - வில்லி:7 52/2

 மேல்
 
  பரந்திட (1)
நீபம் எங்கும் மலர்ந்து என மண்டு செம் நீர் பரந்திட நின்று முனைந்து எழு - வில்லி:42 128/3

 மேல்
 
  பரந்து (29)
புதுமையின் முரன்று மொய்ப்ப புது மணம் பரந்து உலாவ - வில்லி:2 91/2
பரந்து எழு சூத புட்ப பராகம் நல் இராகம் மிஞ்ச - வில்லி:2 93/1
சங்கு இனம் முழங்க எல்லா தானையும் பரந்து சூழ - வில்லி:5 18/2
கச்சை பொருது புடை பரந்து கதித்து பணைக்கும் கதிர் ஆர - வில்லி:5 32/3
காழுடை புற கழைகளின் துளை-தொறும் கால் பரந்து இசைக்கின்ற - வில்லி:9 20/1
புனையும் மா மணி நிழல் பரந்து எழுந்து என பொலிந்து இலங்கின மாதோ - வில்லி:9 21/4
பை புறத்து அணி மணி ஒளி பரந்து என பல் தலைகளில் பற்றி - வில்லி:9 24/3
பரந்து எழு புகையால் தம் தம வடிவம் பண்டையின் பதின்மடங்கு ஆக - வில்லி:9 29/1
சண்ட தூணங்கள் போன்றன பரந்து தனித்தனி முகில் பொழி தாரை - வில்லி:9 38/4
காயம் எங்கணும் நின்று ஒலி எழ பரந்து காயம் இல் கடவுள் அ கடவுள் - வில்லி:9 51/3
கொடுத்த மீன் என கால் பொர பரந்து போய் குளித்தன குளிர் தோயம் - வில்லி:11 85/4
நீற்று ஒளி பரந்து நிலவு எழு வடிவும் நிலா வெயில் அனல் உமிழ் விழியும் - வில்லி:12 65/2
செல் மழை சிதறி எல்லா திசை-தொறும் பரந்து கொற்ற - வில்லி:13 83/3
மெய் காற்றும் பரந்து எழுந்து வனத்தில் உள்ள வெற்பும் நெடும் தரு அனைத்தும் ஒடிந்து வீழ - வில்லி:14 16/2
பரந்து வெம் படைகள் மின்ன பல்லியம் பணிலம் ஆர்ப்ப - வில்லி:22 129/1
பரந்து எழும் அருக்கன் சூழ்ந்த படர் இருள் கங்குல் கண்டு - வில்லி:27 181/3
அடர்ந்து அரி பரந்து காமன் ஆகம வேதம் பாட - வில்லி:27 182/2
ஆழி பரந்து ஆர்ப்பது என ஆர்த்தனர் அ பெரும் சேனை அரசர் எல்லாம் - வில்லி:29 69/4
தேயமும் பரந்து நின்று மீளவும் சித்தும் சுத்த - வில்லி:39 1/2
பார் இரு_நாலு திசாமுகமும் படையோடு பரந்து வரும் - வில்லி:41 6/3
பார் ஒரு பாதி சிவந்தது மேனி பரந்து எழு சோரியினால் - வில்லி:41 11/4
நிறன் உடையை திங்கள் சூடி வியன் நதி நிறை புனல் பரந்து உலாவு மவுலியர் - வில்லி:41 46/3
மினல் பரந்து எழ திசைகளின் முடிவு உற வெடி கொடு அண்டபித்தியும் உடைதர எழ - வில்லி:41 121/3
பொய் என பரந்து ஓர் ஓதை செவிகளை புதைத்தது அன்றே - வில்லி:41 153/4
பார் உருவி திசை உருவி அண்டகூடம் பாதலத்தினுடன் உருவி பரந்து சீறி - வில்லி:43 38/1
செயிருடை ஆடவர் சோரி பரந்து சிவந்தது பார் இடமே - வில்லி:44 55/1
எழிலுடன் பரந்து இறுகி தடித்தன இமய மந்தரங்களொடு ஒத்த பொன் புயம் - வில்லி:45 150/3
பூ முழுதும் பரந்து வர பொருத வீரம் புலவோர்க்கும் அதிசயித்து புகலல் ஆமோ - வில்லி:46 76/4
நீளம் உற பரவை உற வாளம் உற கரை பரந்து நிமிர்ந்த நீத்த - வில்லி:46 139/1

 மேல்
 
  பரந்தும் (1)
போகமாய் விரிந்தும் போகியாய் பரந்தும் புலன்களின் வழி மனம் செலுத்தா - வில்லி:12 78/1

 மேல்
 
  பரந்துழி (1)
வசையினும் கரிய இருள் பரந்துழி வயங்கு தீப நெடு வாளினால் - வில்லி:42 183/2

 மேல்
 
  பரப்ப (3)
பாசறை முழுதும் ஒரு பெரும் கடவுள் பரிமளம் ஒல்லென பரப்ப
 யோசனை அளவும் கரை இரு மருங்கும் உயிர்க்கும் மெல் உயிர்ப்பு எதிர் ஓடி - வில்லி:1 97/1,2
வென்றி நல்குமா வந்த விந்தை போல் விழி பரப்ப மேல் வீமசேனனும் - வில்லி:4 12/3
விழிவழி தீ எழ முறுவல் பரப்ப விரித்தன வெண் நிலவே - வில்லி:44 53/2

 மேல்
 
  பரப்பா (1)
பாலை பொழிவது போல் நிலவு ஒளி கொண்டு பரப்பா - வில்லி:12 155/4

 மேல்
 
  பரப்பாமல் (1)
பகலினும் கடும் பரிதி தன் கதிர் பரப்பாமல்
 இகலி எங்கணும் எறிந்து கால் பொருதலின் எற்றி - வில்லி:27 59/1,2

 மேல்
 
  பரப்பி (14)
துங்க கொடியும் தோரணமும் தொடையும் பரப்பி சோமகன் நாடு - வில்லி:3 88/2
ஓது இடத்தில் சுருங்காமல் செழும் துகிர் உத்தரம் பரப்பி உலகு ஓர் ஏழும் - வில்லி:10 6/2
கானகம் முழுதும் பரிமளம் பரப்பி கான வண்டு இமிர்தர புகுந்த - வில்லி:12 67/3
மெய் வடிவு கொண்டு அனைய கரிய தவ வேடன் இணை விழி மலர் பரப்பி மகிழா - வில்லி:12 114/4
கண் பரப்பி ஒர் கந்தருவன்-தனை - வில்லி:12 167/1
பரம் கொண்டு உலகம் முழுதும் இசை பரப்பி புரப்பான் பாண்டு எனும் - வில்லி:17 16/1
சென்றவன்-தன் மேல் புரவி மேல் இருந்தோன் செழும் தடம் கண் மலர் பரப்பி
 வன் தொழில் புரவி வான் தொழிற்கு உரியோய் எ வயின் நின்று வந்தனை நீ - வில்லி:19 21/1,2
வளைய நாடு எலாம் மன்னவன் வரூதினி பரப்பி
 விளையும் நன் பெரு விளைவு எலாம் வெம் கனல் கொளுத்தி - வில்லி:22 25/1,2
பைம் துழாய் முடி பரமனும் கண் மலர் பரப்பி
 அந்த மா நகர் புகுந்த பின் அரசன் இல் புகாமல் - வில்லி:27 73/2,3
தளவ வாள் நகை பரப்பி வண் சத தள மலர் கை - வில்லி:27 95/2
பரு மணி கிரண பற்பராக வயிர துலாம் மிசை பரப்பி வெண் - வில்லி:27 100/2
காவல் மன்னவர் முகங்கள்-தோறும் இரு கண் பரப்பி அமர் கருதுவோர் - வில்லி:27 102/1
பொரு குல களிறு வளர் திசை-கண் மிகு புகழ் பரப்பி எழு புவி பெறும் - வில்லி:27 116/3
விடம் கொள் வாளி மின் பரப்பி வெய்ய நாண் இடிக்கவே - வில்லி:42 25/3

 மேல்
 
  பரப்பிய (3)
பார் அனைத்தினும் தன் நாமம் பரப்பிய பார்த்தன் என்னும் - வில்லி:5 67/1
படி-தொறும் தங்கள் குடை நிழல் பரப்பிய அரசர் பலருடன் பைம் பொன் முடி மகுடவர்த்தனர் பலரும் - வில்லி:45 87/2
படிஞ்ச தூளி ஓர் நடம் பயில் அரங்கினில் பரப்பிய எழினி போன்றதுவே - வில்லி:46 23/4

 மேல்
 
  பரப்பில் (1)
பாப்பு வெம் பதாகை பார்த்திவன் பணியால் பத்து இரண்டு யோசனை பரப்பில்
 தீ புறம் சூழ நடுவண் நிற்பது போல் செயத்திரதனை இடை நிறுத்தி - வில்லி:42 5/1,2

 மேல்
 
  பரப்பின் (1)
பெரும் கள பரப்பின் அணி பெற அணிந்து பேர் உலகு உய்யுமாறு இருண்ட - வில்லி:45 5/3

 மேல்
 
  பரப்பினார் (1)
பவளமான நீலமான கருவி முன் பரப்பினார்
 தவளமான கவறு கை தரித்து மெய் தரித்த தார் - வில்லி:11 173/2,3

 மேல்
 
  பரப்பினான் (3)
பாளை அம் பனைகள் பற்பராகம் முதலான பல் மணி பரப்பினான்
 நாள் இரண்டில் இமையோரொடு ஒத்த பெரு ஞான பண்டிதனும் நல் அறன் - வில்லி:10 65/2,3
மெய் தவாத தேர் குறித்து மீளவும் பரப்பினான்
 மொய்த்த வாச மாலை மார்பின் முடி மகீபன் மகிழ்தர - வில்லி:11 176/2,3
மின் நெடும் செழும் கதிர் பரப்பினான் வெய்ய ஏழ் பரி தேர் விபாகரன் - வில்லி:31 30/4

 மேல்
 
  பரப்பினானே (3)
படர் உற படைகள் நீறு படப்பட பரப்பினானே - வில்லி:22 99/4
பங்கய நெடும் கண் சேப்ப நித்திலம் பரப்பினானே - வில்லி:41 155/4
பன்னிரு வாளி மீளி மார்பிடை பரப்பினானே - வில்லி:45 97/4

 மேல்
 
  பரப்பினிடை (1)
எண் அறு பரப்பினிடை யோசனை களத்தினிடை இரு படையும் நிற்ப எவரும் - வில்லி:28 66/1

 மேல்
 
  பரப்பினும் (1)
பார் வளம் சுரக்கும் செல்வ பரப்பினும் பரந்த அன்றே - வில்லி:2 89/4

 மேல்
 
  பரப்பு (2)
சுருதி வாய்மையின் யோசனை பரப்பு எழு சுகந்தமும் எனக்கு ஈந்து - வில்லி:2 5/3
இரு நில பரப்பு எங்கும் என் ஆணையே என்னை நீ ஈடேற்ற - வில்லி:16 5/3

 மேல்
 
  பரப்பும் (2)
பனி வனம் நிறைந்த பொய்கை கரை நிழல் பரப்பும் தேமாம் - வில்லி:29 16/3
பண்ணுடை செம் தழல் பரப்பும் மூரலாய் - வில்லி:41 213/2

 மேல்
 
  பரப்பொடு (1)
மன் பரப்பொடு சகுனி சல்லியன் வந்த தம்பியர் அனைவரும் - வில்லி:29 38/3

 மேல்
 
  பரப்போடும் (1)
பரியோடும் மான் தேர் பரப்போடும் பதாதியோடும் - வில்லி:45 72/3

 மேல்
 
  பரம் (1)
பரம் கொண்டு உலகம் முழுதும் இசை பரப்பி புரப்பான் பாண்டு எனும் - வில்லி:17 16/1

 மேல்
 
  பரம்பொருளுக்கு (1)
நன் பரம்பொருளுக்கு நண்பும் ஆயினேன் - வில்லி:12 121/2

 மேல்
 
  பரம (2)
பாதியே பவளமாம் பரம ரூபியே - வில்லி:12 118/4
பரம மா ஞான போக பதி குடி இருந்தது அன்ன - வில்லி:25 6/3

 மேல்
 
  பரமன் (4)
பாயிர மறை புகழ் பரமன் தேசு என - வில்லி:12 135/3
பண் என படுத்தது அந்த பைம் துழாய் பரமன் வாளி - வில்லி:13 78/4
நின்ற சாப முனி_மைந்தன் வந்த முனி நிருபனை பரமன் நிகர் என - வில்லி:43 43/1
பரமன் கணை ஏவினன் அ கணை அ பகவன் கணை நீறுபடுத்துதலின் - வில்லி:45 219/3

 மேல்
 
  பரமனும் (1)
பைம் துழாய் முடி பரமனும் கண் மலர் பரப்பி - வில்லி:27 73/2

 மேல்
 
  பரமனை (1)
கனக தரு மன்றல் மாலை என ஒளிர் கடி இதழி அம் தண் மாலை பரமனை
 மனன் உற உணர்ந்து நாவில் நிகழ்தரு மறையொடு வளைந்து வீழ எறியவே - வில்லி:41 49/3,4

 மேல்
 
  பரமான (1)
சிற்பொருள் பரமான பொருட்கு எதிர் - வில்லி:1 122/1

 மேல்
 
  பரவ (1)
பண்டு போல மண் பரவ வைகுவீர் - வில்லி:11 130/4

 மேல்
 
  பரவலும் (1)
பாண்டு மைந்தர் எனும் சொல் பரவலும்
 தாண்டு வெம் பரி தேர் தார்த்தராட்டிரர் - வில்லி:5 98/2,3

 மேல்
 
  பரவா (2)
யானும் இனி பிறவாமல் அளித்தருள் ஈச என பரவா
 ஞான மனத்தொடு நா குழற பல நாடி உரைத்தனனே - வில்லி:31 19/3,4
பவ்வம் புனல் வற்ற முகந்து வலம் பட அம்பரமூடு உருவ பரவா
 வெவ் அம்புதம் ஏழும் உடன் பொழியும் வெள்ளம் புரை வெள்ளம் மிக சொரிய - வில்லி:45 215/1,2

 மேல்
 
  பரவி (6)
பரவி வந்து பனி மலர் தென்றலை - வில்லி:1 125/3
பாடினர் புகழ்ந்து பரவினர் பரவி பைம் துழாய் கமழ் மலர் பாதம் - வில்லி:10 149/3
விசயனும் நறை விரி மலர் கொடு பரவி
 திசை-தொறும் அமர் புரி திறலுடை வடி வேல் - வில்லி:13 137/2,3
படர் நிழல் கவிகையின் மிசை துகள் பரவி மொய்த்து எழு புரவியின் - வில்லி:28 49/2
பரவி நால் வித வய படைஞரும் சூழ வாள் - வில்லி:34 7/1
அரவின் அதிபதி முடி கெழு சுடிகையின் அருண மணி வெயில் அவனியில் எழ நனி பரவி இருள் - வில்லி:44 26/3

 மேல்
 
  பரவியே (1)
நிமலனை அனைத்தும் ஆன ஒருவனை நினையினன் மனத்தினோடு பரவியே - வில்லி:40 54/4

 மேல்
 
  பரவின (1)
படியில் ஒரு படி நிலை அறு கதியன பவனம் என நனி பரவின பரிகளே - வில்லி:44 22/4

 மேல்
 
  பரவினர் (1)
பாடினர் புகழ்ந்து பரவினர் பரவி பைம் துழாய் கமழ் மலர் பாதம் - வில்லி:10 149/3

 மேல்
 
  பரவு (2)
தேவரும் பரவு பாகன் செலுத்து தேர் விடலையோடு - வில்லி:42 155/1
பரவு ஓத நெடும் கடல் சூழ் புவியில் பரிதாபம் ஒழித்த பனி குடையோய் - வில்லி:45 207/4

 மேல்
 
  பரவும் (1)
யாவரும் பரவும் உன்-தன்னுடன் ஒர் ஆசனத்து இருந்து - வில்லி:13 9/3

 மேல்
 
  பரவை (17)
பரிதியை நயக்கும் இ பரவை ஞாலமே - வில்லி:3 30/4
பரவை உண்ட முனியும் இ பரத்துவாசன் மைந்தனும் - வில்லி:3 68/2
ஆழ் தரு பரவை ஏழும் வற்றிடுமாறு அழித்த கார் உமிழ்ந்திடு நெடு நீர் - வில்லி:9 37/1
பகல் அமரில் ஏறிய மெய் பராகம் மாற பகலோனும் புனல் படிவான் பரவை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 140/2
பரவை வெண் மணலினும் பல புரவியின் பந்தி - வில்லி:27 63/2
மேவிய மகளிர் கண்கள் மீன் எறி பரவை ஏழும் - வில்லி:27 164/3
பல வகைப்படு கவன மெய் கதி பவனம் ஒப்பன பரவை சூழ் - வில்லி:28 43/1
பரவை மணல் ஒத்த பல அணிபட வகுத்த பல படையுடன் நடக்கும் நடையார் - வில்லி:28 60/4
பூவலயம் முற்றும் எழு கால இறுதி பரவை போல் இகல் விளைத்த பொழுதில் - வில்லி:30 27/2
தருமன் சேனை பரவை எலாம் தானே ஆகி தலைநாளில் - வில்லி:31 12/3
பார்த்தன் அம்பினால் மேவலார் படை பரவை சாயவே விரவு கோவியர் - வில்லி:31 24/1
பரவை நிகர் நம் பதாதி அவனிபர் பலருடன் வளைந்து கோலி அமரிடை - வில்லி:41 48/2
பன்னவாதை என்று ஒருத்தி தாய் தந்தையும் பரவை மன்னவன் அந்த - வில்லி:42 35/1
அடிக்கடி படி துகள் பரவை தூர்த்தன அரக்கனும் அரக்கனும் அமரில் ஆர்க்கவே - வில்லி:42 201/4
பவனன் சேய் முதலான துணைவர் ஓர் ஓர் பகழி முனை-தனக்கு ஆற்றார் பரவை ஆடை - வில்லி:45 19/3
பின் களத்தை சோரியினால் பரவை ஆக்கி பிறங்கலும் ஆக்கினர் மடிந்த பிணங்களாலே - வில்லி:46 82/4
நீளம் உற பரவை உற வாளம் உற கரை பரந்து நிமிர்ந்த நீத்த - வில்லி:46 139/1

 மேல்
 
  பரவையிடை (1)
இ தேர் அழிய வேறு ஒரு தேர் ஏறி பரவையிடை சுழன்ற - வில்லி:45 145/1

 மேல்
 
  பரவையில் (2)
பரவையில் செறித்து என பயன் இல் செய்கையால் - வில்லி:3 5/3
பானுவும் பெரும் குட திசை பரவையில் படிந்தான் - வில்லி:27 83/4

 மேல்
 
  பரவையின் (2)
பரவையின் இரவி கண்ட பனி மதி போல மாழ்கி - வில்லி:22 106/2
பரவையின் நிமிர்ந்த ஓதை அமர்ந்த பின் பரி தேர் வேந்தன் - வில்லி:27 165/3

 மேல்
 
  பரன் (1)
ஆன கமல மலர் வாவியிடையே முழுகி ஆவி உதவு மறை யோக பரன் ஆகி மொழி - வில்லி:46 199/1

 மேல்
 
  பரனொடும் (1)
தெரிவுறு விமானமனை-தோறும் உறை தேவர் பலர் சித்தர் முதலோர் பரனொடும்
 கரிய நெடுமால் பிரமன் இந்திரன் முதல் பலர் கலந்த அகல் வான் நிகருமே - வில்லி:3 54/3,4

 மேல்
 
  பராக்கிரம (1)
வந்து வடி வாளி மழை சிந்தினர் பராக்கிரம வாசி இபம் மா இரதரே - வில்லி:38 21/4

 மேல்
 
  பராக்ரமன் (1)
புரத்தினை எரித்தவர் கயிலை மா கிரி புயத்தினில் எடுத்து இசை புனை பராக்ரமன்
 வரத்தினில் வனத்திடை திரியும் நாள் சில மனித்தரொடு எதிர்க்கவும் வயிரி ஆய்த்திலன் - வில்லி:42 204/1,2

 மேல்
 
  பராகம் (5)
பரந்து எழு சூத புட்ப பராகம் நல் இராகம் மிஞ்ச - வில்லி:2 93/1
அசைய வன்பினுடன் ஏகினான் எழு பராகம் எண் திசை அடைக்கவே - வில்லி:10 45/4
பகல் அமரில் ஏறிய மெய் பராகம் மாற பகலோனும் புனல் படிவான் பரவை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 140/2
வெம் பராகம் வெளியில் உற்று எழுந்தபோது வேழ வில் - வில்லி:30 4/1
இகல் செய்து செம் பராகம் மிசை எழுப்பின துங்க வாசிகளே - வில்லி:40 20/4

 மேல்
 
  பராசர (1)
பராசர முனிவன் மதலை ஆம்படியே பகர்ந்தனை பழுது இலா மாற்றம் - வில்லி:10 116/1

 மேல்
 
  பராசரன் (3)
பருதி தந்த மா நதி மருங்கு ஒரு பகல் பராசரன் மகப்பேறு - வில்லி:2 5/1
பராசரன் தரு முனி நினைவொடு கரு பதித்து மீளவும் சென்று - வில்லி:2 12/1
பராசரன் குலம் ஆகினும் பெறு பயன் இறுக்கிலர் பாரிலே - வில்லி:26 8/1

 மேல்
 
  பராபரம் (1)
பரிதி அன்பொடு வழங்கிய பராபரம் எனும் - வில்லி:45 201/1

 மேல்
 
  பராரையை (1)
பைம் பொன் மா மேரு வெற்பின் பராரையை சோதி நேமி - வில்லி:20 9/1

 மேல்
 
  பராவ (1)
பராவ அரும் முதன்மை பாண்டவர் கடல் பார் பண்புற திருத்தி ஆண்டிருந்தார் - வில்லி:10 152/4

 மேல்
 
  பராவரு (1)
பராவரு பெரும் புகழ் படைத்தவர் உனை போல் - வில்லி:23 9/3

 மேல்
 
  பராவு (1)
பராவு பேருடை சேர செம்பியருடன் பாண்டியன் முதலோரும் - வில்லி:28 4/3

 மேல்
 
  பரி (105)
உளை எழும் பரி தேரினன் உறுவது ஒன்று உணரான் - வில்லி:1 13/2
வாளி வெம் பரி மா நெடும் தேருடை - வில்லி:1 114/3
தினகரன் தொழுத பின்னர் தேர் பரி கரிகள்-தோறும் - வில்லி:2 117/2
தூண்டு பரி துரியோதனன் முதலோர் - வில்லி:3 103/3
தாண்டு வெம் பரி தேர் தார்த்தராட்டிரர் - வில்லி:5 98/3
உருளுடை ஒற்றை நேமி உறு பரி தேரோன் சீற - வில்லி:6 30/3
மொட்டின பரு மணி முடி கொள் தேர் பரி
 வெட்டின பரிகளும் வெம்மை ஆறின - வில்லி:11 107/1,2
தைவரு செம் கையான் தாரை வெம் பரி
 மெய் வரு குமரன் வேல் விடலை வேந்தனோடு - வில்லி:11 109/2,3
பரி நெடும் தேர் மிசை பால் நிலா எழ - வில்லி:11 117/2
தீது அறு பரி சில செல்வன் பாசறை - வில்லி:11 120/3
பண்ணுக்கு வாம் பரி தேர் ஆதபனும் பணிந்து பசுபதியை நோக்கி - வில்லி:12 43/1
ஆயிரம் பத்து வெம் போர் அடல் பரி பூண்ட தேரும் - வில்லி:13 19/1
ஆனை தேர் பரி ஆள் எனும் நால் வகை - வில்லி:13 52/1
கரி தேர் பரி ஆள் அணி கையற முன் - வில்லி:13 64/2
கவன பரி பாகு கலக்கம் உற - வில்லி:13 70/2
கவனமொடு எழு பரி ரத கதி குலைய - வில்லி:13 133/3
வாளி பரி தேர் மன் இவ்வாறு துயர் எய்தி மனனம் செய - வில்லி:14 129/1
ஒரு திக்கினும் வெம் பரி ஏற்றுக்கு ஒத்தோர் இல்லா உரவோனே - வில்லி:17 6/4
வெம் பரி நகுலன் சொல்லே விதி என கருதி அப்போது - வில்லி:18 13/3
மின்னுடை வடி வேல் வேந்தர் கோன் விராடன் வெம் பரி ஏறு முன்றிலின்-வாய் - வில்லி:19 20/2
உற்றவன் ஒருவன் வாம் பரி வடிவும் உரை தகு சுழிகளும் ஒளியும் - வில்லி:19 22/2
மீண்டு போகலை விடு விடு விரை பரி தடம் தேர் - வில்லி:22 44/3
செருமி எங்கணும் கரி பரி தேர் மிசை நின்றோர் - வில்லி:22 61/3
பச்சை வாசியின் ஓடின சுவேத வெம் பரி மா - வில்லி:22 64/4
ஒரு பரி ஒற்றை ஆழி தேரவன் உச்சம் ஆனான் - வில்லி:22 96/4
பேர் உலூகமும் பிணையும் நல்கிய பெரும் பிறப்புடை பரி திண் தேர் - வில்லி:24 5/1
பொரு பரி தூண்டின் இந்த பூதலத்து அரசர் ஒன்றோ - வில்லி:25 14/2
பொன் உற்ற நேமி பொரு பரி தேர் மேல் கொண்டான் - வில்லி:27 51/4
தாவும் வெம் பரி தேரினான் தனக்கு எதிர் சமைத்த - வில்லி:27 54/3
விரைந்து பாய் பரி மன்னவர் இதம்பட மெலிவுற்று - வில்லி:27 93/1
திண் பரி தேர் வல்லோரில் அவனை யார் செயிக்க வல்லார் - வில்லி:27 152/4
பரவையின் நிமிர்ந்த ஓதை அமர்ந்த பின் பரி தேர் வேந்தன் - வில்லி:27 165/3
பட்ட போதகம் தேர் பரி ஆள் எனும் படையுடை பாஞ்சாலர் - வில்லி:28 3/4
துரக்கும் வெம் பரி துரௌபதர் ஐவரும் சூழ் படையுடன் வந்தார் - வில்லி:28 5/4
யானை தேர் பரி ஆள் எனும் திறத்தினால் இலக்கணத்து எண்பட்ட - வில்லி:28 8/1
தூண்டும் வெம் பரி தேர் துரியோதனன் தூது போய் பரந்தாமன் - வில்லி:28 13/3
வெம் பரி தடம் தேர் வேழம் வேல் சிலை வடி வாள் வல்லோர் - வில்லி:28 21/2
ஆடல் வெம் பரி தேர் யானை அனீகினி தலைவர் செம்பொன் - வில்லி:28 22/3
பூண்ட வெம் பரி தேர் மீது அ பொய் இலா மெய்யினானும் - வில்லி:29 9/1
புரசை யானை பொரு பரி தேருடை - வில்லி:29 18/1
எண் இழந்த குருதி நதி இரு மருங்கும் கரி பரி ஆள் கரைகள் ஆக - வில்லி:29 72/1
பாசறை புக கடவினார் கட களிற்றின் அணி பாய் பரி அணி படைஞரே - வில்லி:30 29/4
காய் கரி பட்டன பாய் பரி பட்டன காவலர் பட்டனரே - வில்லி:31 22/4
மின் நெடும் செழும் கதிர் பரப்பினான் வெய்ய ஏழ் பரி தேர் விபாகரன் - வில்லி:31 30/4
பலரும் கரி தேர் பரி ஆளுடனே - வில்லி:32 22/3
பரி நிரைக்குள் எ பரி துணிப்புறா பாகர்-தம்மில் எ பாகர் வீழ்கலார் - வில்லி:35 7/2
பரி நிரைக்குள் எ பரி துணிப்புறா பாகர்-தம்மில் எ பாகர் வீழ்கலார் - வில்லி:35 7/2
மதாசலம் மகுட மான் தேர் வாம் பரி வயவர் வெள்ள - வில்லி:39 11/1
பல்லியம் முழங்க மன்னர் படப்பட பரி தேரோடும் - வில்லி:39 13/1
தேர் திரள் பரி திரள் கரி திரள் சேனையின் - வில்லி:39 19/1
இரும் களிறு தேர் பரி ஆள் இரு மருங்கும் புடை சூழ - வில்லி:40 3/3
தேர் அணியும் பரி அணியும் திரிகத்த குலபதியும் - வில்லி:40 6/2
தாண்டிய வெம் பரி நகுல சாதேவர் வென்னிட்டார் - வில்லி:40 15/1
தூண்டிய வெம் பரி நெடும் தேர் துரோணன் கை தொடையாலே - வில்லி:40 15/4
அரி ஒத்த பரி கடவி மனம் ஒத்த இரதம் மிசை அமரர்க்கு முதல்வன் மகனோடு - வில்லி:40 57/1
கவனத்தின் முடுகி அடு பரி கொத்தி உடலில் இடு கவசத்தை மறைய நுழையூ - வில்லி:40 59/2
பரி தத்த வரும் இரதம் மிசை தத்த எதிர் முடுகு பகதத்தன் உடல் முழுதும் நீடு - வில்லி:40 66/1
பாரில் பிறந்து சிறந்த இந்த பல் மா நிறத்த பரி அனைத்தும் - வில்லி:40 82/2
அரவு உயர்த்தவன் மதலையொடு அடலுடை அரசர் புத்திரர் அனைவரும் எழு பரி
 இரவி பொன் கதிர் தெறுதலின் இரிதரும் இருள் என திசைதிசை-தொறும் முதுகிட - வில்லி:41 84/1,2
உளை வய பரி இரதமும் இரதமும் உரனொடு ஒத்தின உருள்களும் உடையவே - வில்லி:41 85/4
தூண்டினன் மேலாள் ஆகி துனை பரி தடம் தேர் தூண்டி - வில்லி:41 103/1
தாண்டின பரி தேர் தேடி சாபமும் தேடி நெஞ்சால் - வில்லி:41 103/3
தேர் போனது பரி போனது சிலை போனது சிறுவன் - வில்லி:41 107/1
கடைந்து அமுது அளித்த கருணை அம் கடலே கடும் பரி சந்தனம் கடவ - வில்லி:42 3/2
கோப்புற பரி தேர் குஞ்சரம் பதாதி கூறு நூல் முறை அணி நிறுத்தி - வில்லி:42 5/3
உகளுகின்ற பரி கொள் தேரை உள்ளுற செலுத்தினான் - வில்லி:42 15/4
நெரிதரும்படி தொடுத்து வெம் கொடி பரி நேமி அம் தேர் கோடி - வில்லி:42 45/3
தத்து பாய் பரி நறும் புனல் அருத்துவார் தாமும் நீர் படிகிற்பார் - வில்லி:42 69/2
மோகரித்து வருகின்ற செயல் கண்டு அமரர் மூவருக்கு அரியவன் கழல் பணிந்து பரி
 தாகம் உற்று அமர் தொடங்கவும் மறந்து கமழ் தார் அருச்சுனன் உயங்கினன் அனந்தரமே - வில்லி:42 86/3,4
பல் மக நூறாயிரவர் பரி தேரன் - வில்லி:42 102/1
உளை தடம் பரி தேரும் மற்று ஒன்று மேல்கொண்டு - வில்லி:42 108/2
யானை தேர் பரி வீரர் ஈர்_ஒன்பது நிலத்து - வில்லி:42 109/1
சாபமும் குனிதந்து எதிர் உந்தினர் தாரை வெம் பரி தங்கு இரதங்களும் - வில்லி:42 128/2
ஓர் ஆழி எழு பரி தேர் உடையானை மாயையினால் ஒழிக்க தன் கை - வில்லி:42 164/3
பரி எடுத்து பரி எற்றி பரி தேரால் தேர் எற்றி பனைக்கை வேக - வில்லி:42 175/1
பரி எடுத்து பரி எற்றி பரி தேரால் தேர் எற்றி பனைக்கை வேக - வில்லி:42 175/1
பரி எடுத்து பரி எற்றி பரி தேரால் தேர் எற்றி பனைக்கை வேக - வில்லி:42 175/1
எங்கும் ஆனை பரி தேர்கள்-தோறும் ஒளிர் தீப காகளம் எடுக்கவே - வில்லி:42 185/3
பரத்துவசனுக்கு உற உரிய கோத்திரி பரி சுடருடை பெயர் முனி குலோத்தமன் - வில்லி:42 200/1
துள்ளிய பரி தேர் திட்டத்துய்மனது அம்பு சென்று - வில்லி:43 29/3
விசை கொள் பல கதியினும் விரைவு உறுவன விபுதர் குலபதி விடு பரி நிகர்வன - வில்லி:44 27/3
பொழியும் இள வெயில் இரவி முன் உதவிய புதல்வன் விறலொடு புகுதலும் உயர் பரி
 ஒழிய நகுலனும் ஒரு தன் இரதம் மிசை உபரிசரர் என உரனொடு புகுதர - வில்லி:44 30/2,3
கன்னனும் பரி நகுலனும் தம காலின் நின்றிடவே - வில்லி:44 33/1
பை வரு மாசுண கொடியோன்-தன்னை நோக்கி பரி தடம் தேர் நரபாலர் பலரும் கேட்க - வில்லி:45 17/2
ஏழ் பரி தேரோன் மைந்தன் எழுந்து பின் சாபம் வாங்கி - வில்லி:45 99/3
கான் அமர் துளவோன் கண்டு கடும் பரி நெடும் தேர் பூண்ட - வில்லி:45 101/2
பரியுடன் பரி நெருங்கின நெருங்கின படையுடன் படை மத்த - வில்லி:45 187/1
நானாவிதம் கொள் பரி ஆள் ஆகி நின்று அருளும் நாராயணாய நமவே - வில்லி:46 1/4
செல் இயல் வெம் கரி ஆளில் தேர் ஆளில் பரி ஆளில் சிலர் வேறு ஒவ்வார் - வில்லி:46 17/2
கதிரின் ஏழ் பரி தேரினும் கடிய தன் கவன மான் தேர் எதிர் கடவி - வில்லி:46 22/2
பரி தடம் தனி தேர் விடும் பாகனை பாணம் ஒன்றால் தலை துணித்து - வில்லி:46 27/2
வீரரில் வீரன் ஆன வெம் பரி நகுலனோடும் - வில்லி:46 34/3
பொரு பரி தடம் தேர் உந்தி புகை கெழு முனை கொள் வாளி - வில்லி:46 37/3
உறுதி கூறிய பாகன் வெவ் விரைவுடன் ஊர்ந்த வெம் பரி தேரோன் - வில்லி:46 46/2
தூர்த்தன் வெம் பரி தேர் விடும் அளவும் இ சுரபதி மகனோடும் - வில்லி:46 52/2
உயங்கு வெம் பரி பாகு தேர் வரி சிலை உயர்த்த வண் கொடி அற்று - வில்லி:46 54/2
மண்டு பாய் பரி நகுலனை அன்புடை மருகன் என்று எண்ணாமல் - வில்லி:46 56/3
வன் பரி பாகு தேர் மதி நெடும் குடை - வில்லி:46 63/1
கதி கொண்ட பரி தடம் தேர் சல்லியன்-தன் கண் போல்வார் எழு நூறு கடும் தேர் ஆட்கள் - வில்லி:46 74/3
பர பாவகமாம் பரி தாமனும் பாய் பரி தேர் - வில்லி:46 107/1
பர பாவகமாம் பரி தாமனும் பாய் பரி தேர் - வில்லி:46 107/1
வில்லாலும் வாளாலும் வேலாலும் பரி நெடும் தேர் வேழத்தாலும் - வில்லி:46 143/1
வாவு வெம் பரி ஆதபனும் தடு மாறி நின்றனன் வானவர் தானவர் - வில்லி:46 179/2
பாசறை புகுந்தனர் பரி தேர் யானையொடு பாரதம் முடிந்த பதினெட்டாம் நாள் இரவே - வில்லி:46 204/4
இகல் அரும் தந்தி தேர் பரி காலாள் என்பன யாவையும் சேர - வில்லி:46 220/2

 மேல்
 
  பரிக்கும் (1)
கந்து அடர்ப்பன கரிக்கும் வெம் கவன வாம் பரிக்கும்
 ஐந்து_பத்து_நூறாயிரம் அரசர்க்கும் எவர்க்கும் - வில்லி:27 80/2,3

 மேல்
 
  பரிக்கோல் (1)
தூணும் விலங்கும் முறிப்பது பாகு பரிக்கோல் யாவும் தூரத்தே - வில்லி:44 10/1

 மேல்
 
  பரிகள் (4)
பரிகள் கோடி நவ கோடி மா மணிகள் பல் வகை படு பசும் பொனின் - வில்லி:10 49/2
பண்டே உள்ள ஓர் ஆழி தேரோடு ஒளித்து பரிகள் உடன் - வில்லி:39 34/3
பற்றலர் நெஞ்சு அலமருமாறு அவனும் பாகர் படிவம் கொண்டு அமர்க்கு அமைந்த பரிகள் பூட்டி - வில்லி:45 31/3
மறம் விளங்கும் பரிகள் துணிகள் பட்டிடவும் விறல் வலவன் அங்கம் சிதறி உரனில் உற்றன முதுகு - வில்லி:45 90/3

 மேல்
 
  பரிகளும் (5)
வெட்டின பரிகளும் வெம்மை ஆறின - வில்லி:11 107/2
திண் திறல் தடம் தேர் பூண்பதற்கு உரிய செயலுடை பரிகளும் தெரிவேன் - வில்லி:19 23/2
பற்குனன் மைந்தன் திண் தேர் பரிகளும் பாகும் பட்டு - வில்லி:41 104/2
இருவர் பரிகளும் உரன் உற முழுகின இருவர் வலவரும் விழ எரி கதுவின - வில்லி:44 32/1
விடுத்த அம்பினால் மருவலன் பாகனும் வெம் பரிகளும் வில்லும் - வில்லி:46 48/2

 மேல்
 
  பரிகளே (1)
படியில் ஒரு படி நிலை அறு கதியன பவனம் என நனி பரவின பரிகளே - வில்லி:44 22/4

 மேல்
 
  பரிகளை (1)
விருப்புடன் விரித்து அணி துவசம் வீழ்த்தியும் விறல் பரிகளை துணிதுணிகள் ஆக்கியும் - வில்லி:42 198/2

 மேல்
 
  பரிசயப்படு (1)
பரிசயப்படு தண் சததள பொகுட்டு பார்ப்பு உறை பள்ளிவிட்டு அகலா - வில்லி:6 20/4

 மேல்
 
  பரிசன (1)
பரிசன குமாரன் விடும் - வில்லி:41 51/1

 மேல்
 
  பரிசனன் (1)
உலைவு இல் தண்டினில் பரிசனன் மதலையும் உவமை இன்று என பகழியின் மழை பொழி - வில்லி:41 126/1

 மேல்
 
  பரிசால் (1)
அவ்விடை ஆங்கு இருவருக்கும் ஆம் பரிசால் அருள் புரிந்தான் - வில்லி:46 146/4

 மேல்
 
  பரிசில் (1)
தென்னா என்று அளி முரல வேம்பின் தண் தார் தேம் பரிசில் வழங்கு புய தென்னர் கோவும் - வில்லி:7 43/3

 மேல்
 
  பரிசில்மாக்கள் (1)
அந்தணர் பரிசில்மாக்கள் அவனிபர் முதலோர் யார்க்கும் - வில்லி:45 34/1

 மேல்
 
  பரிசிலும் (1)
அடுத்த தானமும் பரிசிலும் இரவலர்க்கு அருளுடன் முற்பகல் அளவும் - வில்லி:27 236/1

 மேல்
 
  பரிசின் (2)
அழுங்கினன் ஏவ சென்று ஆங்கு அவனும் அ பரிசின் மாய்ந்தான் - வில்லி:16 24/3
பகிரதன் தரும் கடவுள் துறை புனல் படியும் உம்பர்-தம் பரிசின் குளிக்கவே - வில்லி:45 156/4

 மேல்
 
  பரிசினார் (1)
பவனனும் கனலியும் நிகர் எனும் பரிசினார் - வில்லி:34 15/4

 மேல்
 
  பரிசினால் (1)
என்ன மைந்தனும் இ பரிசினால் உரைப்ப ஈன்று அற துறந்த அன்றையினும் - வில்லி:27 253/3

 மேல்
 
  பரிசு (6)
புரம் பட்ட பரிசு பட்டு பொடிந்தன பொடியாய் மன்னோ - வில்லி:13 96/4
பவர் கொண்ட பனகம் என்ன சூழ்வரும் பரிசு பாரா - வில்லி:14 102/2
பவனன் மகன்_மகன் என்னும் பரிசு அறிய தொலைத்து ஈடுபடுத்துவேனே - வில்லி:41 239/4
மா மணி கவசம் எங்கும் உடன் ஒன்றி ஒரு மால் வரை புயலின் நுண் துளி விழுந்த பரிசு
 ஆம் என தலை மழுங்கி அவை ஒன்றும் அவன் ஆகம் உற்றில அசைந்திலன் அசஞ்சலனே - வில்லி:42 84/3,4
ஏழு மண்டலமும் புதையும் பரிசு ஏறுகின்ற தரங்க நெடும் கடல் - வில்லி:42 125/3
பாகை ஆட்கொண்டான் செங்கை பரிசு பெற்றவர்கள் போல - வில்லி:44 90/3

 மேல்
 
  பரிசு-தனை (1)
பம்பி எழ நடக்கின்ற பரிசு-தனை முகம் நோக்கி - வில்லி:46 156/2

 மேல்
 
  பரிசே (1)
கங்கை_மைந்தன் சொன்ன பரிசே காப்பன் என்றான் - வில்லி:38 50/4

 மேல்
 
  பரிசை (2)
தொக்க வெண் கவரி ஆல வட்ட நிரை சொட்டை வாள் பரிசை துகிலுடன் - வில்லி:27 99/1
வாளொடு பரிசை ஏந்தி மண்டலம் பயிற்றி இற்றை - வில்லி:41 106/1

 மேல்
 
  பரிசொடு (1)
பலரும் எடுத்து அணி மணி நாண் பூட்ட வாரா பரிசொடு மற்று அதன் வலிமை பகர்ந்தே விட்டார் - வில்லி:5 50/4

 மேல்
 
  பரித்த (1)
பரித்த தேரொடு பரிதியை செறி பரிதி போல் இரு பக்கமும் - வில்லி:29 46/1

 மேல்
 
  பரித்தன (1)
பரித்தன நல் நிற படங்கு வீடுகள் - வில்லி:11 108/3

 மேல்
 
  பரித்தாமன் (1)
பாந்தள் அம் கொடி பார்த்திவன் நின்றுழி சென்றனன் பரித்தாமன் - வில்லி:45 178/4

 மேல்
 
  பரித்தாமனை (1)
சென்றே அதிர பரித்தாமனை செம் கை அம்பால் - வில்லி:45 71/3

 மேல்
 
  பரித்தாமா (3)
கரி முக கடவுள் அன்ன கடும் பரித்தாமா என்னும் - வில்லி:45 48/1
பார்த்தன் முன்பு நின்று அமர் புரிந்திலன் கடல் பார் புகழ் பரித்தாமா - வில்லி:46 52/4
பூசுரர் பெரும் தகை பரித்தாமா இரியல் போன கிருபன் கிருதபத்மா மூவரும் முன் - வில்லி:46 204/1

 மேல்
 
  பரித்தாமாவுடன் (1)
பார்த்தன் ஒருவனும் சென்று பரித்தாமாவுடன் மலைய படைஞரோடு - வில்லி:46 19/1

 மேல்
 
  பரித்தாமாவும் (1)
பரித்தாமாவும் ஆழியுடன் பரிதி வடிவம்-தனை பார்த்தான் - வில்லி:27 224/2

 மேல்
 
  பரிதாபத்தோடு (1)
பைம் புனல் அருந்தி அவ்வாறு இறந்தனன் பரிதாபத்தோடு
 எம்பியர் என் செய்தார் என்று இறைவனும் இனைந்து சோர்ந்தான் - வில்லி:16 25/3,4

 மேல்
 
  பரிதாபம் (5)
முனியாமல் நடந்து இளைத்து முன்னையினும் பரிதாபம் முதிர்ந்தது என்று - வில்லி:8 1/2
கலகமிடும் பரிதாபம் அகற்றினார் இனிமையுடன் கலந்த கேள்வர் - வில்லி:8 15/4
அற்றை நாள் இரவில் தன் பரிதாபம் ஆறிய அறிவுடை கொடியும் - வில்லி:21 52/1
கானில் திரிந்த பரிதாபம் கழிந்தது என்றான் - வில்லி:23 23/4
பரவு ஓத நெடும் கடல் சூழ் புவியில் பரிதாபம் ஒழித்த பனி குடையோய் - வில்லி:45 207/4

 மேல்
 
  பரிதி (25)
பாங்கு இவன் நமக்கு என பரிதி மைந்தனை - வில்லி:3 1/3
மண்டலம் கொள் வடிவுடன் அடல் பரிதி மண்ணில் வந்தது என மறுகினில் - வில்லி:4 49/1
நின்ற வெம் பரிதி தோற்றம் தொழுது தம் நியமம் முற்றி - வில்லி:11 3/3
எல் இயல் பரிதி அன்ன யதுகுல மன்னன்-தானும் - வில்லி:11 16/1
இருளால் வெம் பரிதி வடிவு ஒளிப்பது போல் அமர் புரியாது இருக்கின்றேமால் - வில்லி:11 251/2
வெயில் விடு பரிதி மதியுடன் வலம் செய் விடரகம் முழுவதும் ஒலிப்ப - வில்லி:12 61/3
பாய் இரும் புரவி திண் தேர் மிசை வரும் பரிதி போல - வில்லி:20 3/2
படும் குறும் பனி புதைத்தலின் பரிதி தன் உருவம் - வில்லி:22 59/1
பகலினும் கடும் பரிதி தன் கதிர் பரப்பாமல் - வில்லி:27 59/1
பரித்தாமாவும் ஆழியுடன் பரிதி வடிவம்-தனை பார்த்தான் - வில்லி:27 224/2
வரு பகல் ஓர் ஐந்தில் மலைவன் பரிதி மைந்தன் முனி_மைந்தன் ஒரு நாழிகையினில் - வில்லி:28 67/2
பரித்த தேரொடு பரிதியை செறி பரிதி போல் இரு பக்கமும் - வில்லி:29 46/1
குஞ்சரத்தின் வீழ் கைகள் நாகமே குருதி வட்டமும் பரிதி வட்டமே - வில்லி:31 25/2
படுக வா என்று தேர் மேல் சென்றனன் பரிதி போல்வான் - வில்லி:36 16/4
மின்னி பரிதி குண-பால் திசை மேவினானே - வில்லி:36 39/4
சென்ற பரிதி ஆயிரம் பொன் சிகர பொருப்புக்கு அ புறத்து - வில்லி:37 41/1
மாகம் சூழும் பரிதி வட-பால் எய்தும் அளவும் - வில்லி:38 38/3
சென்று பரிதி மேலை திக்கின் எல்லை சேர்ந்தான் - வில்லி:38 46/2
பரிதி கண்ட பனி என பகை தளம் பறந்ததே - வில்லி:40 37/4
கிரி முற்றும் அரிவது ஒரு கிளர் வச்ரம் என உதய கிரி உற்ற பரிதி எனவே - வில்லி:40 57/3
ஆனனத்தினும் நுழைந்து உருவ வெம் பரிதி ஆயிர கிரணமும் புடை பரந்தது என - வில்லி:42 80/3
எல் படு பரிதி என்ன தோன்றினன் இவுளித்தாமா - வில்லி:44 85/4
தரணியின்-கண் சமரம் மலைவது ஒத்து இரதம் மிசை தருமன் மைந்தன் பரிதி புதல்வனை குறுகினனே - வில்லி:45 85/4
தருமன் மைந்தன் பரிதி புதல்வனை குறுகி இரு சரம் அவன் செம் கை வரி சிலை துணித்திடவும் எதிர் - வில்லி:45 86/1
பரிதி அன்பொடு வழங்கிய பராபரம் எனும் - வில்லி:45 201/1

 மேல்
 
  பரிதி-தனை (1)
தூயோய் ஊர் கோள் பரிதி-தனை சூழ்ந்தது அகல் வான் மீது என்றே - வில்லி:27 223/4

 மேல்
 
  பரிதிகள் (1)
பரிதிகள் போலே விருத்தம் ஆம் முறை பவுரி கொளா வீசி நிற்பர் வீரரே - வில்லி:46 170/4

 மேல்
 
  பரிதிபோல்வான் (1)
பண்ணிய தன் புரவி நெடும் பரு மணி தேர் மேற்கொண்டான் பரிதிபோல்வான் - வில்லி:10 127/4

 மேல்
 
  பரிதியாம் (1)
பார்த்தன் மா மகன் இரதம் மீது உயர் பரிதியாம் என ஏறினான் - வில்லி:41 20/4

 மேல்
 
  பரிதியால் (1)
பரிதியால் வளைப்புண்ட செம் பரிதியின் பற்குனன் தனு வாங்கி - வில்லி:42 45/1

 மேல்
 
  பரிதியாலும் (1)
தன் நிகர் பரிதியாலும் சத இதழாலும் செம்பொன் - வில்லி:2 80/3

 மேல்
 
  பரிதியின் (3)
அந்தி ஆர் அழல் என பரிதியின் ஒளி அடைந்த பின் அணி மாட - வில்லி:2 37/1
பரிதியால் வளைப்புண்ட செம் பரிதியின் பற்குனன் தனு வாங்கி - வில்லி:42 45/1
பனித்த தேரொடும் போர் உடன்று எழுதரும் பரிதியின் விரைந்து எய்தி - வில்லி:42 134/3

 மேல்
 
  பரிதியினும் (1)
வெம் பரிதியினும் செம்மை கூர் வடிவம் வெண் புரி நூலொடு விளங்க - வில்லி:19 10/3

 மேல்
 
  பரிதியும் (2)
பரிதியும் மதியும் வன்னியும் முதலாம் பல் வகை குலத்தும் உற்பவித்த - வில்லி:10 111/1
படியவர் துயிலும் போக பரிதியும் உதயஞ்செய்தான் - வில்லி:27 180/4

 மேல்
 
  பரிதியை (4)
பரிதியை நயக்கும் இ பரவை ஞாலமே - வில்லி:3 30/4
பைம் கடல் பருகு மேகம் பரிதியை மறைத்தது என்ன - வில்லி:10 105/2
பரித்த தேரொடு பரிதியை செறி பரிதி போல் இரு பக்கமும் - வில்லி:29 46/1
காடு மன்னு பரிதியை கரம் குவித்து இருந்த பின் - வில்லி:38 4/2

 மேல்
 
  பரிந்த (1)
பரிந்த நெஞ்சினை மீண்டும் அ பாவகன் சுடவே - வில்லி:3 131/2

 மேல்
 
  பரிந்து (20)
பாழி வன் புயம் வலம் துடித்து உடல் உற பரிந்து
 வாழி தன் மனை மடவரல் அறிவுறாவண்ணம் - வில்லி:1 25/2,3
பரிந்து எனை மறுத்தியேல் பரிவொடு அன்று உனை - வில்லி:1 49/3
பரிந்து விபுதர் அமுது ஏய்ப்ப பைம் பொன் கலத்தில் நிறைத்து ஆங்கு - வில்லி:3 85/2
இங்கு இவன் பரிந்து இயற்றிய கோடலம் என்றார் - வில்லி:3 119/3
பாஞ்சாலர் பதி கன்னி இரு தன் செம் கண் பங்கயத்தால் பாங்காக பரிந்து நோக்கி - வில்லி:5 57/3
என்றலும் முனிவன் பரிந்து இவர் எழு கால் இன்புறும் அன்பராய் வருதல் - வில்லி:10 144/1
தீது அலாது உணரா வஞ்ச சிந்தையார் பரிந்து கூறும் - வில்லி:11 39/3
போனகம் பரிந்து இடு நெடும் சாலையே புகுந்த மா மறுகு எல்லாம் - வில்லி:11 55/2
பரியன கந்துகம் பரிந்து மா மத - வில்லி:11 118/1
பரிந்து இறைஞ்சினார் பயில வாழ்த்தினாள் - வில்லி:11 133/3
பரிந்து வெயில் நாள் மழை நாள் பனி நாள் என்று பாராமல் நெடுங்காலம் பயின்றான் மண்ணில் - வில்லி:12 41/3
பாசகாரிகள் ஆம் ஐம்புலன்களும் பரிவு கூர பரிந்து உயர்ந்தோர் புகல் - வில்லி:21 13/1
பரிந்து அறன் தரு காளை சொற்றதும் வீமன் நின்று பகர்ந்ததும் - வில்லி:26 18/3
பைம் பொன் நெடும் தனி திகிரி பரந்தாமன் கருணையுடன் பரிந்து நோக்கி - வில்லி:27 19/2
துளி வரும் புனல் பரிந்து அருந்தி இடு சோறு தின்று உயிர் சுமந்து தோள் - வில்லி:27 121/3
என்ன மா தவம் புரிந்தனன் பரிந்து நீ ஈண்டு எழுந்தருளுதற்கு என்று - வில்லி:27 237/1
பரிந்து நான் அன்றே உனை வளர்த்து எடுக்க பாக்கியம் செய்திலேன் என்றாள் - வில்லி:27 249/4
சரங்கள் பல தூவினன் பரிந்து எதிரி சாபமும் துணிந்து விழவே - வில்லி:38 31/4
பரிந்து இவை உரைத்தலும் பாவை பங்கன் மேல் - வில்லி:41 194/2
பானுவின் மதலை கவசமும் அகற்றி பரிந்து பல் வினைகளும் புரிந்தாய் - வில்லி:45 10/4

 மேல்
 
  பரிபவ (1)
படாது ஒழி அவுணர் மீண்டும் பரிபவ படுத்தாய் எம்மை - வில்லி:13 89/1

 மேல்
 
  பரிபவம் (2)
பரிபவமோ கேட்டோர்க்கு பரிபவம் என்பது பிறரால் பட்டால் அன்றோ - வில்லி:27 16/2
பரும் பேர் உரக கொடி வேந்தன் பட்டான் மிகவும் பரிபவம் என்று - வில்லி:40 81/3

 மேல்
 
  பரிபவமோ (1)
பரிபவமோ கேட்டோர்க்கு பரிபவம் என்பது பிறரால் பட்டால் அன்றோ - வில்லி:27 16/2

 மேல்
 
  பரிபவித்து (1)
பார்ப்பான் வந்து ஒரு கோடி அரசை சேர பரிபவித்து பாஞ்சாலன் பயந்த தெய்வ - வில்லி:5 59/1

 மேல்
 
  பரிபுர (1)
பொம்மென் பரிபுர நாள்மலர் பொன் சென்னியில் வைத்தும் - வில்லி:7 9/2

 மேல்
 
  பரிமள (8)
பரிமள வடிவ பாவையை அரசன் பாலள் என்று ஒருபுடை நிறுத்தி - வில்லி:1 107/1
சந்தனாகரு பரிமள தன தடம் தயங்கு மார்பினில் மூழ்க - வில்லி:2 18/2
பரிமள மதுபம் முரல் பசும் தொடையல் பாண்டவர் ஐவரும் கடவுள் - வில்லி:6 26/1
இலகு பரிமள புளக ஈர முலை தடம் மூழ்கி இரதி கேள்வன் - வில்லி:8 15/3
மட்டின பரிமள மரங்கள் யாவையும் - வில்லி:11 107/3
பவன கதியை தொடர்வ பரிமள உயிர்ப்புடைய பல வகை நிறத்த பரிமா - வில்லி:28 59/4
மாதர் குடைந்த நறும் பரிமள செம் குங்கும நீர் இடை எழுந்த குமிழி போலும் - வில்லி:29 70/4
பரிமள சந்தன தீபமும் கமழ் புகை பனி மலரும் கொடு பூசையும் பரிவுடன் - வில்லி:45 222/1

 மேல்
 
  பரிமளம் (8)
பாசறை முழுதும் ஒரு பெரும் கடவுள் பரிமளம் ஒல்லென பரப்ப - வில்லி:1 97/1
தண் பரிமளம் மென் சாயல் தந்தையும் திசைகள்-தோறும் - வில்லி:2 76/1
பங்கசாத பரிமளம் கொள் பானுராச சூனுவே - வில்லி:3 60/4
படா முதல் முல்லையின் பரிமளம் கொளா - வில்லி:11 93/3
கானகம் முழுதும் பரிமளம் பரப்பி கான வண்டு இமிர்தர புகுந்த - வில்லி:12 67/3
முருகு அவிழ் பரிமளம் மொய்த்த தண் துழாய் - வில்லி:12 140/1
குவளை பரிமளம் மேவரு குளிர் வாரி பருக்கி - வில்லி:42 55/1
இ தலத்தினில் இ மலர் பரிமளம் இல்லை என்று அணிகிற்பார் - வில்லி:42 69/4

 மேல்
 
  பரிமா (6)
பவன கதியை தொடர்வ பரிமள உயிர்ப்புடைய பல வகை நிறத்த பரிமா - வில்லி:28 59/4
விட்ட பரிமா இரத வீடுமன் எதிர்ந்தான் - வில்லி:29 55/4
சேம கவன பவன கதி பரிமா நான்கும் சிரம் துணிய - வில்லி:32 24/2
தும்பிமா பரிமா வீரர் என்று இவர் மெய் துணித்தலின் சொரிந்த செம் சோரி - வில்லி:42 207/2
தும்பி மா பரிமா உள தேர் உள சுருங்கின சுருங்காமல் - வில்லி:45 181/1
தாவிய வெம் பரிமா இரதத்திடை சாதேவன் - வில்லி:46 98/1

 மேல்
 
  பரிமாவின் (3)
வாளியின் வரும் பரிமாவின் வண் குர - வில்லி:11 99/1
சேனையின் மன்னவர் யாவரும் வெம் பரிமாவின் மேலும் தேர் மேலும் - வில்லி:44 5/3
வன் திறல் வலவன் மேலும் வாம் பரிமாவின் மேலும் - வில்லி:45 108/2

 மேல்
 
  பரிமாவும் (3)
கைவரையும் பரிமாவும் செல்வமும் யாவையும் மீண்டும் கைக்கொள்வீரே - வில்லி:11 261/4
ஒரு தனுவும் கொண்டு ஊர் பரிமாவும்
 இரதமும் வில்லும் இமைப்பில் அழித்தான் - வில்லி:42 101/3,4
பகைவன் ஏறிய தேர் விடும் வலவனும் திகிரியும் பாய் பரிமாவும்
 புகை எழும்படி இமைத்த கண் விழிக்கும் முன் பொடி எழ இடி என புடைப்ப - வில்லி:46 32/1,2

 மேல்
 
  பரிமான் (1)
பண்ணும் பரிமான் தேர் உடையான் படை தேர் மன்னர் பலர் சூழ - வில்லி:37 37/1

 மேல்
 
  பரிய (3)
நிலை வருத்தம் அற நின்று பரிய கோல நீள் வரி நாண் மயிர்க்கிடை கீழ் நின்றது என்ன - வில்லி:5 53/3
பரிய திண் சிலையோடு அம்பு எலாம் முகந்து பற்குன பொருப்பிடை பொழியும் - வில்லி:42 1/3
பரிய அ கதைப்போர் வல்ல பார்த்திவர் பலரும் காண - வில்லி:44 16/2

 மேல்
 
  பரியங்கத்து (1)
அவிரும் மணி பரியங்கத்து ஐஅமளி ஏற்றிய பின் அனங்கன் போரால் - வில்லி:7 31/2

 மேல்
 
  பரியவன் (1)
பரியவன் பெரும் சூதினால் வென்று பல் ஆண்டு அடிப்பட ஆண்டான் - வில்லி:24 3/2

 மேல்
 
  பரியவும் (1)
பறியவும் தண்டு முரசு எழுது பொன் துகிலினொடு பரியவும் சண்ட தனு உற வளைத்தனன் இவனே - வில்லி:45 90/4

 மேல்
 
  பரியன (1)
பரியன கந்துகம் பரிந்து மா மத - வில்லி:11 118/1

 மேல்
 
  பரியாமல் (1)
தந்து பரியாமல் ஒழி தாயர்களும் இல்லை - வில்லி:41 171/2

 மேல்
 
  பரியில் (2)
பரியில் வீரரும் பரியில் வீரரும் வய படை எறிந்தனர் கொற்ற - வில்லி:45 188/1
பரியில் வீரரும் பரியில் வீரரும் வய படை எறிந்தனர் கொற்ற - வில்லி:45 188/1

 மேல்
 
  பரியினும் (1)
நின்று தேரினும் களிற்றினும் பரியினும் நிரைநிரை தரங்கம் போல் - வில்லி:42 72/2

 மேல்
 
  பரியுடன் (1)
பரியுடன் பரி நெருங்கின நெருங்கின படையுடன் படை மத்த - வில்லி:45 187/1

 மேல்
 
  பரியும் (9)
தேரும் பரியும் களிறும் திரள் சேனை யாவும் - வில்லி:5 97/3
ஆதி வரு கதி பரியும் அணி வயிர திண் தேரும் அனிலம் என்ன - வில்லி:10 130/1
கவன வாம் பரியும் தேரும் கணையும் கார்முகமும் பெற்றாய் - வில்லி:13 10/4
தேரும் கரியும் பரியும் திரை-தோறும் உந்தி - வில்லி:13 100/2
பரியும் தாமும் சிலர் பட்டார் படாதார் உண்டோ பாஞ்சாலர் - வில்லி:37 31/4
பரியும் கடவு இரதத்தொடு பாகும் பல பலவாய் - வில்லி:41 110/2
ஆறு_பத்து இருபது ஐம்பது பெரும் பகழி ஆக விட்டு வரி வன் சிலையும் வெம் பரியும்
 ஏறு பை தலை நெடும் துவசமும் புதிய ஏழு தட்டு இரதமும் துணிசெய்து அங்கு அருகு - வில்லி:42 91/1,2
வேக வெம் பரியும் தலை சிந்தின வேதியன்-தனது என்பும் ஒடிந்ததே - வில்லி:42 124/4
கணையும் சிலையும் கவன பரியும் கரியும் கரியானவை கண்டு இயமன் - வில்லி:45 214/2

 மேல்
 
  பரியுமே (1)
திறமும் ஒத்த இரு தேரில் வரு திண் பரியுமே - வில்லி:45 198/4

 மேல்
 
  பரியை (2)
தனி ஆழி தனி நெடும் தேர் தனி பச்சை நிற பரியை சயிலராசன் - வில்லி:8 1/3
பாகனை சிலையை பொன் தேர் பதாகையை பரியை வீழ்த்தி - வில்லி:39 15/2

 மேல்
 
  பரியோடும் (1)
பரியோடும் மான் தேர் பரப்போடும் பதாதியோடும் - வில்லி:45 72/3

 மேல்
 
  பரிவால் (1)
பச்சை குரும்பை இள முலை மேல் பரிவால் நாணம் பிரிவுற்றார் - வில்லி:5 32/4

 மேல்
 
  பரிவின் (2)
பரிவின் நின்னை யான் வெல்வன் என்று அவனிபன் பதாகை - வில்லி:22 65/3
பாரிடம் ஒன்றினை புரத்தி பாசறையை என புகன்று பரிவின் சென்றேம் - வில்லி:46 245/1

 மேல்
 
  பரிவினன் (1)
வான வச்சிரன் மகன் கடிது உவந்து பெரு வாழ்வு பெற்றனம் எனும் பரிவினன் தனது - வில்லி:42 89/3

 மேல்
 
  பரிவினால் (1)
பாண்டவன்-தனை பண்புற பரிவினால் நோக்கி - வில்லி:14 47/3

 மேல்
 
  பரிவினுக்கும் (1)
பயப்போன் மகள் மேல் புரிகின்ற பரிவினுக்கும்
 வய போர் நிருபர் பெருமைக்கும் வலிக்கும் ஈடா - வில்லி:5 89/2,3

 மேல்
 
  பரிவினொடு (2)
மின்னை ஆம் அவர்கள் ஐவரும் பரிவினொடு தனித்தனி விரும்புவார் - வில்லி:27 122/3
பதுமம் நிகரான தாள் பணியா மிகு பரிவினொடு சீறும் ஆண்மை தகாது என - வில்லி:46 193/3

 மேல்
 
  பரிவினோடும் (2)
பாகசாதனி தவம் செய் பாக்கிய பூமியை நோக்கி பரிவினோடும்
 ஏக சாபமும் வணக்கி ஏகினான் ஏகுதலும் இலங்கு வெண்ணீற்று - வில்லி:12 89/2,3
பார்த்தன் இவை புகன்று இறைவன் பணித்தருள இருந்ததன் பின் பரிவினோடும்
 தீர்த்தன் இரு பதம் இறைஞ்சி தருமனையும் கைதொழுது சினம் கொள் வேலான் - வில்லி:27 24/1,2

 மேல்
 
  பரிவு (16)
பண்டையின் எழு மடி பரிவு கூரவே - வில்லி:1 54/4
பானல் அம் கண்ணாளோடும் பாண்டுவும் பரிவு கூர்ந்தான் - வில்லி:2 94/4
பாங்கர் மெல் அணை பள்ளியும் பரிவு உற வழங்கி - வில்லி:3 127/3
சந்து அணி முலையினாளை தாயினும் பரிவு கூர்ந்தோர் - வில்லி:5 27/2
பங்குனன் தன் திரு செம் கை பங்கயத்தின் சிவிறியினால் பரிவு கூர - வில்லி:8 9/2
பாதக நினைவை தானும் பகர்ந்தனன் பரிவு கூர - வில்லி:11 5/4
பைம் கனக தருவின் மலர்_மழை பொழிந்து கருணையினால் பரிவு கூர்ந்தார் - வில்லி:11 249/4
பலர் அர_மாதரார் பரிவு கூரவே - வில்லி:12 138/4
பாசகாரிகள் ஆம் ஐம்புலன்களும் பரிவு கூர பரிந்து உயர்ந்தோர் புகல் - வில்லி:21 13/1
புறத்து இருந்து தவம் செயும்படி பரிவு உரைத்தருள் போய் என - வில்லி:26 3/2
பட்டான் துணைவன் என கேட்டு பரிவு பொங்க - வில்லி:36 25/1
பார் எனக்கு அளித்தி நீயே என்று உளம் பரிவு கூர்ந்தேன் - வில்லி:41 160/2
தேற்றினும் மக பரிவு தேறல் அரிது அன்றே - வில்லி:41 174/1
சென்று கைதொழுது பரசிட பரிவு தீர் கருத்தினொடு செப்பினான் - வில்லி:43 43/2
பாகு ஆர் கடா யானை நரபாலர் மகிழ்வோடு பரிவு எய்தினார் - வில்லி:45 228/3
எனை தனி தெளிந்திலை யாதவன் மாயையின் என பரிவு கொண்டு சில் வாய்மைகள் கூறியே - வில்லி:46 201/4

 மேல்
 
  பரிவுடன் (13)
இதம் உற பரிவுடன் எடுத்து மற்று அவள் - வில்லி:1 58/3
பண்பு உற வலம் வந்து ஓங்கி பரிவுடன் விளக்கம் செய்தான் - வில்லி:2 76/4
பரிவுடன் இவன் படை பயிற்ற பின்னரும் - வில்லி:3 30/1
படிவ முனிக்கு இரு பருவம் பணித்த ஏவல் பரிவுடன் நீ புரி என்று பணித்திட்டானே - வில்லி:7 57/4
நாயகன்-தனக்கு பரிவுடன் நவை தீர் நல்லுரை நவின்றதை அன்றே - வில்லி:9 51/4
பரிவுடன் முனிவன் மாற்றம் பணிந்து தன் தலை மேல் கொண்டு - வில்லி:12 26/1
பாகமாய் விளங்கும் பைம்_தொடியுடனே பரிவுடன் சில் மொழி பகர்வான் - வில்லி:12 78/4
பரிவுடன் மலரும் பலங்களும் கிழங்கும் பாசடைகளும் இனிது அருந்தி - வில்லி:19 1/3
என்ற போதில் அ புதல்வனை பரிவுடன் ஈன்றாள் - வில்லி:22 28/1
பரிவுடன் மற்று இவை கூறும் பவன குமாரனை மலர் கை பணித்து நோக்கி - வில்லி:27 15/1
போனகம் பரிவுடன் நுகர்ந்து இருந்த அ பொழுதில் - வில்லி:27 83/2
பிதாமகன் பரிவுடன் முனிந்து சில பேச நாசம் உறு பேரனாம் - வில்லி:27 132/1
பரிமள சந்தன தீபமும் கமழ் புகை பனி மலரும் கொடு பூசையும் பரிவுடன்
 அருளி வணங்கி எடா விடும் பொழுதினில் அடல் வலவன் சில கூறினன் பரிவொடு - வில்லி:45 222/1,2

 மேல்
 
  பரிவுடனே (2)
ஆம் பரிவுடனே ஆற்றி ஈற்று அளை அடைந்து வைகும் - வில்லி:2 73/3
பார் ஏனை உலகு அனைத்தும் பரிவுடனே ஈன்றாள் தன் பதி பின் வந்தாள் - வில்லி:12 87/4

 மேல்
 
  பரிவுடையன் (1)
பண்டு தவமே புரி இளைப்பு அற மனத்தின் மிகு பரிவுடையன் ஆகி வெகுளா - வில்லி:12 105/3

 மேல்
 
  பரிவுற்றே (1)
பாரோர் கண்கள் களித்தனவால் பார்க்கும்-தோறும் பரிவுற்றே - வில்லி:3 87/4

 மேல்
 
  பரிவுற (1)
பிடரினும் உண்டு-கொல் பார்வை என்றிட வலி பெற நிலை நின்று இரு தோள்களும் பரிவுற
 அடவியின் வெந்து தன் வால் குறைந்திட விடும் அயில் முக வெம் கணையால் அதன் பருமை கொள் - வில்லி:45 225/2,3

 மேல்
 
  பரிவுறு (2)
பங்கயம் போன்றதால் அ பரிவுறு பாவை பார்வை - வில்லி:5 29/4
தொடை பட பரிவுறு மனத்தொடு தொந்த யுத்தம் உடற்றினார் - வில்லி:10 135/2

 மேல்
 
  பரிவொடு (3)
பரிந்து எனை மறுத்தியேல் பரிவொடு அன்று உனை - வில்லி:1 49/3
பாதநம் செய்தார் பரிவொடு ஏகியே - வில்லி:11 138/4
அருளி வணங்கி எடா விடும் பொழுதினில் அடல் வலவன் சில கூறினன் பரிவொடு
 விரி துளவம் புனை மாயன் வஞ்சனை உளன் விசயன் அகன் தட மார்பகம் புதைதர - வில்லி:45 222/2,3

 மேல்
 
  பரிவோடு (4)
யதி ஆகி அவண் இருந்த தோழன்-தன்னை யது குல நாயகன் பரிவோடு இறைஞ்ச அன்பால் - வில்லி:7 53/1
அயர்ந்தனன் விழுந்த கோவை அச்சுதன் பரிவோடு ஏந்தி - வில்லி:41 159/1
கண்டார் மிகவும் பரிவோடு கலக்கமுற்றார் - வில்லி:46 108/1
ஊர் புரந்தவன் ஓத முராரியும் ஓதினன் பரிவோடு அவனோடு இவை - வில்லி:46 180/4

 மேல்
 
  பரு (10)
பண்ணிய தன் புரவி நெடும் பரு மணி தேர் மேற்கொண்டான் பரிதிபோல்வான் - வில்லி:10 127/4
மொட்டின பரு மணி முடி கொள் தேர் பரி - வில்லி:11 107/1
பரு மணி வெயில் எழ பணில மா நிரை - வில்லி:12 139/1
தூய செம் பரு மணி சுடரும் மாளிகை - வில்லி:12 143/3
உய்க்கும் பரு மணி நீலித உடை ஆடை உடுத்தாள் - வில்லி:12 157/3
பணி உடன் செய்வான் போல பரு மணல் ஏட்டில் கையால் - வில்லி:16 30/3
பரு சிலம்பில் நின்று உகைதரு பாவனை போல - வில்லி:22 60/2
பரு மணி கிரண பற்பராக வயிர துலாம் மிசை பரப்பி வெண் - வில்லி:27 100/2
பவனன் அன்று குத்தின கிரி என விசை பட விழுந்தது அ பரு மணி மகுடமே - வில்லி:41 129/4
நன் தூண் திகழ் மதியா நாகம் பரு மத்தா - வில்லி:45 174/1

 மேல்
 
  பருக்கி (1)
குவளை பரிமளம் மேவரு குளிர் வாரி பருக்கி
 பவள துவர் வாயான் இரு பாதம் கை விளக்கி - வில்லி:42 55/1,2

 மேல்
 
  பருக (2)
பருக நீ வழங்குக பவள வாய் எனா - வில்லி:21 27/4
புண்நீர் பருக புகுவோனை யாவருக்கும் - வில்லி:45 160/2

 மேல்
 
  பருகல் (1)
பருகல் ஆம் புனல் நதி எலாம் நீர் எலாம் பங்கய பசும் கானம் - வில்லி:11 54/4

 மேல்
 
  பருகலுற்றான் (1)
புக்கனன் பருகலுற்றான் பொலிவு அற புலர்ந்த நாவான் - வில்லி:16 23/4

 மேல்
 
  பருகி (2)
புயங்கம் பருகி உமிழ் மதியம் போல்வான் மீண்டு பூசுரன்-தன் - வில்லி:3 82/1
மன்றல் அம் பெரும் பொய்கை நீர் பருகி அ பொய்கையின் வளம் நோக்கி - வில்லி:42 68/2

 மேல்
 
  பருகிடும் (1)
இன்றோ தாகம் கெட நாவுக்கு இசைந்த தண்ணீர் பருகிடும் நாள் - வில்லி:45 138/3

 மேல்
 
  பருகிய (1)
பைம் தடம் தாளால் முன்னம் பருகிய புனலை மீள - வில்லி:2 92/1

 மேல்
 
  பருகியிடும் (1)
பன்றி பெரு மோகரத்தோடு இன்று உன் ஆவி பருகியிடும் என மிகவும் பயப்பட்டாயோ - வில்லி:12 95/2

 மேல்
 
  பருகின (1)
வர நிரைநிரை எழு துகள் பகல் செய் ஒளி வெயில் பருகின செருகியே - வில்லி:44 26/4

 மேல்
 
  பருகினான் (1)
பங்கய விழிகளால் பருகினான் அரோ - வில்லி:1 42/4

 மேல்
 
  பருகு (2)
பைம் கடல் பருகு மேகம் பரிதியை மறைத்தது என்ன - வில்லி:10 105/2
பருகு நீர் துறந்து காற்றும் வெவ் வெயிலும் பாதபங்களின் சினை உதிர்ந்த - வில்லி:12 77/1

 மேல்
 
  பருகும் (2)
பருகும் சுவை அமுது ஆனவர் பாதம் தலை வைத்தான் - வில்லி:7 16/4
பேணார் உயிர் பருகும் பசி பெட்ப பகு வாய் வெம் - வில்லி:41 113/1

 மேல்
 
  பருகுவார் (1)
விண்ணுடை அமிர்தம் பருகுவார் உகிரால் மென் மலர் கொய்து மேல் எறிவார் - வில்லி:12 63/3

 மேல்
 
  பருத்த (1)
பத்திர பெயர் பருத்த கை சிறுத்த கண் பாய் மத பரூஉ பகடு அனையான் - வில்லி:46 31/2

 மேல்
 
  பருதி (2)
பருதி தந்த மா நதி மருங்கு ஒரு பகல் பராசரன் மகப்பேறு - வில்லி:2 5/1
பருதி சூழ்வர வெருவு பல் குவடுடை பருப்பதங்களின் சாரல் - வில்லி:9 14/2

 மேல்
 
  பருதி-தன் (1)
பருதி-தன் பெரும் பகைவர் மேல் விடுத்தலின் பரந்த - வில்லி:27 84/3

 மேல்
 
  பருந்தின் (1)
பத்திப்பட மேல் பருந்தின் குலம் பந்தர் செய்ய - வில்லி:13 101/3

 மேல்
 
  பருந்துக்கும் (1)
பாற்றுக்கும் பகு வாய் பேய்க்கும் பருந்துக்கும் வருந்துகின்ற - வில்லி:14 82/3

 மேல்
 
  பருந்தொடு (1)
பயில மறைத்தன பாறு பருந்தொடு பல கழுகு அந்தரமே - வில்லி:44 55/3

 மேல்
 
  பருப்பதங்களின் (1)
பருதி சூழ்வர வெருவு பல் குவடுடை பருப்பதங்களின் சாரல் - வில்லி:9 14/2

 மேல்
 
  பருப்பதம் (5)
பாண்டவன் பகழி தொடுக்கினும் கண்ணன் பருப்பதம் எடுக்கினும் எங்கள் - வில்லி:9 33/3
பன்னிருவரினும் நாள்-தொறும் கனக பருப்பதம் வலம் வரும் தேரோன் - வில்லி:21 44/1
படுமோ தொடுத்த பகழி பருப்பதம் சேர் மழை போல் பாறினவே - வில்லி:40 75/4
பயத்து இரவின் நடுங்கி அரன் பருப்பதம் புக்கு அவன் கொடுத்த படையும் வாங்கி - வில்லி:41 234/1
பாதி மெய் நீலம் ஆகிய பவள பருப்பதம் விருப்புடன் அளித்த - வில்லி:46 212/1

 மேல்
 
  பரும் (1)
பரும் பேர் உரக கொடி வேந்தன் பட்டான் மிகவும் பரிபவம் என்று - வில்லி:40 81/3

 மேல்
 
  பரும (1)
பரும மத மா புரவி தேர் கொடு பறந்தனர் படாதவர் கெடாத கதையும் - வில்லி:38 23/3

 மேல்
 
  பருமித்த (2)
பருமித்த மத யானை தேர் வாசி ஆள் இன்ன பண் செய்யும் என்று - வில்லி:22 10/3
பருமித்த களிறு விடு பகதத்தன் எறியும் முது பகை செற்று வரு கொடிய வேல் - வில்லி:40 64/1

 மேல்
 
  பருமை (2)
நிறமும் ஒத்த உயரம் பருமை நீளம் எனும் மெய் - வில்லி:45 198/3
அடவியின் வெந்து தன் வால் குறைந்திட விடும் அயில் முக வெம் கணையால் அதன் பருமை கொள் - வில்லி:45 225/3

 மேல்
 
  பருமை-தனை (1)
பலரும் ஒரு கையில் பிடிக்க அடங்கா வில்லின் பருமை-தனை குறித்து மனம் பதைக்க போனார் - வில்லி:5 50/2

 மேல்
 
  பருவ (5)
இ வகை குழுக்கொண்டு ஆங்கண் எழு வகை பருவ மாதர் - வில்லி:10 77/1
எந்தை மனையில் பயில் இளம் பருவ நாளில் - வில்லி:19 33/1
பால் எடுத்த பொன் குடம் நிகர் மடியின பருவ
 சூல் எடுத்த நல் வயிற்றின மழ விடை தொடர்வ - வில்லி:22 56/1,2
தடை அறும்படி தருக்குடன் சார் பெரும் பருவ
 விடை நடந்து என நடந்தனன் விசயன் நின்றுழியே - வில்லி:42 110/3,4
பயிர்க்கா மாரி பொழிந்து வரு பருவ புயல் போல் பாவனனை - வில்லி:45 142/3

 மேல்
 
  பருவத்தில் (1)
கன்னி இளம் பருவத்தில் அரியமா எனும் கடவுள் காதல் கூர - வில்லி:45 264/1

 மேல்
 
  பருவத்தே (1)
தெம் முறை ஆயினர் சிறு பருவத்தே
 எம் உரை கொள்கலர் இனி அவர் மதி ஏது - வில்லி:3 105/2,3

 மேல்
 
  பருவம் (8)
பருவம் உற்று அன்புடன் பயந்த மைந்தனை - வில்லி:1 53/3
பருவம் செய் பைம் பொன் கொடி அன்னவள் பாண்டு என்னும் - வில்லி:2 43/3
பாம்பு என பருவம் நோக்கி இருந்தனள் பழுது இலாதாள் - வில்லி:2 73/4
படிவ முனிக்கு இரு பருவம் பணித்த ஏவல் பரிவுடன் நீ புரி என்று பணித்திட்டானே - வில்லி:7 57/4
பட்ட உணவு இங்கு அமுது செய பருவம் இது என்று உரைசெய்தான் - வில்லி:17 3/4
பவனன் மை கடல் வடவையின் முனிதரு பருவம் ஒத்தது படுகளம் முழுதுமே - வில்லி:41 88/4
பருவம் உறா தனி குதலை பாலகனுக்கு ஆற்றாமல் பறந்து போனீர் - வில்லி:41 241/2
இளம் பருவம் முதல் உனக்கும் இவனுக்கும் வயிர்ப்பு எண்ணில் எண் ஒணாதால் - வில்லி:46 142/1

 மேல்
 
  பருவம்-தன்னால் (1)
பாழி-தொறும் இறைக்கின்ற பைம் புனலும் அல்லது வெம் பருவம்-தன்னால்
 பூழி படு கமர் வாய நானிலத்து புகலுதற்கு ஓர் புனலும் உண்டோ - வில்லி:8 18/3,4

 மேல்
 
  பருவரல் (4)
பருவரல் யாதும் இல்லா பாலகர் இருவர் சேர - வில்லி:2 85/3
பருவரல் கொள் மத்திரபதிக்கு உதவி ஆக என்று - வில்லி:29 51/3
பருவரல் மிகுந்து உளம் இனைந்ததும் பாசறை முனைந்ததும் வியந்து பகர்வாம் - வில்லி:46 10/4
பருவரல் அகற்றி இருவர் வீரரையும் பாசறை வாயிலில் நிறுத்தி - வில்லி:46 213/1

 மேல்
 
  பரூஉ (1)
பத்திர பெயர் பருத்த கை சிறுத்த கண் பாய் மத பரூஉ பகடு அனையான் - வில்லி:46 31/2

 மேல்
 
  பல் (81)
அம் கண் மா நிலத்து அரசர் பல் கோடி அ அரசர் - வில்லி:1 7/3
பத்து இரட்டியில் ஈர் இரண்டு ஒழிந்த பல் கலையோன் - வில்லி:1 11/1
போய் இருந்து என் பயன் போகம் பல் வகை - வில்லி:1 83/1
ஓடி மீள மழு மேவு பாணி தனது ஊர் புகுந்தனன் உவந்து பல்
 கோடி பேர் அரசர் துதி எடுக்க நதி குமரனும் தன் நகர் குறுகினான் - வில்லி:1 149/1,2
மை வான் மீனின் பல் கோடி மன் வந்து இறைஞ்சி புடை சூழ - வில்லி:3 93/2
கோள் கரந்த பல் தலை அரா என குகர நீள் நெறி கொண்டு போய பின் - வில்லி:4 1/2
ஆரவம் மிகுந்த பல் புள் அகழி சூழ் புரிசை கண்டார் - வில்லி:5 17/4
பணியின் முடி நாயக தலையின் பாங்கே நிரைத்த பல் தலை போல் - வில்லி:5 36/2
அடுத்த பல் பொருளும் வைக்க ஆயுதம் அன்றி வேறு ஒன்று - வில்லி:5 69/1
பல் மங்கலமும் உடன் வைகிய பண்பினாளை - வில்லி:5 94/1
பல் நாளில் நெடும் போகம் பயின்ற பின்னர் பப்புருவாகனன் என்னும் பைதல் திங்கள் - வில்லி:7 43/1
அகைந்த பல் பெரும் கிளைஞரில் ஆர்-கொலோ அறிந்தார் - வில்லி:7 71/4
பல் நாள் இவர் இ பதி சேர்ந்த பின் பங்க சாத - வில்லி:7 86/1
ஓடை முக மத கயத்தின் தழை செவியில் பல் இறகில் ஒளித்த மாதோ - வில்லி:8 17/4
பருதி சூழ்வர வெருவு பல் குவடுடை பருப்பதங்களின் சாரல் - வில்லி:9 14/2
பை புறத்து அணி மணி ஒளி பரந்து என பல் தலைகளில் பற்றி - வில்லி:9 24/3
அண்ட கூடத்திற்கு இந்திரன் பளிங்கால் அமைத்த பல் ஆயிர கோடி - வில்லி:9 38/3
அமரில் அன்று எடுத்த பல் பெரும் கொடியால் அலங்கரித்து அமைத்த தம் தேர் மேல் - வில்லி:9 58/2
பரிகள் கோடி நவ கோடி மா மணிகள் பல் வகை படு பசும் பொனின் - வில்லி:10 49/2
பாளை அம் பனைகள் பற்பராகம் முதலான பல் மணி பரப்பினான் - வில்லி:10 65/2
பரிதியும் மதியும் வன்னியும் முதலாம் பல் வகை குலத்தும் உற்பவித்த - வில்லி:10 111/1
முதிர பொரும் போர் தம்முனுடன் இருந்தான் பல் நாள் முரண் அறுத்தே - வில்லி:10 123/4
தானை ஆறும் நிறைந்து பல் அணி ஆகி மிஞ்சிய சதுர் வித - வில்லி:10 131/3
ஈர் இரண்டு விதத்தினாலும் இயம்பல் உற்றன எண்ணில் பல்
 தேர் இரண்டு அணி உருளினோடு உருள் சென்று முட்டின தீ இடி - வில்லி:10 132/2,3
பன்னு நூல் சிற்பம் குன்றா பல் தொழில் வினைஞர்-தம்மால் - வில்லி:11 26/3
போது உரங்கமும் நெளிந்தன பல் தலை பொறாமையின் இரு நான்கும் - வில்லி:11 75/4
பறை வன் களிற்று பல் புரவி பைம் பொன் தடம் தேர் பாஞ்சாலர்க்கு - வில்லி:11 224/1
பேறு அற அன்று ஒரு முனிவன் வார்த்தை கேட்டு பிளந்தனை பல் வேடுவரை பிறை வாய் அம்பால் - வில்லி:12 97/4
கூற்று ஒப்பன பல் படை கொண்டு அவன் மேல் - வில்லி:13 69/1
என்ற பல் படைகளும் யாவும் நல்கினான் - வில்லி:16 64/4
தீபத்தால் மெய் வகுத்தனையான் திகழ் பல் முனிவர் புடை சூழ - வில்லி:17 1/3
பல் குல மாக்கள் வாழ்வு கூர் வளநாடு அடைந்தனன் பாண்டவர் தலைவன் - வில்லி:19 6/4
நாம் அளவிடுதற்கு அரிய பல் கிளையால் நலம் பெறு பாதவம் நண்ணா - வில்லி:19 8/4
ஐந்து பல் வகையில் கறிகளும் வெவ்வேறு அறு சுவை மாறுமாறு அமைப்பேன் - வில்லி:19 14/2
பற்றிய நிறனும் கந்தமும் குரலும் பல் வகை கதிகளும் பிறந்த - வில்லி:19 22/3
பாங்குற தக்க வழக்கமும் வழங்கி பல் வகை நிரைகளும் நீயே - வில்லி:19 27/2
நுகருமாறு பல் நூறு ஒளி தீபமோடு - வில்லி:21 90/2
ஒண் தூளி வானம் புதைக்க பல் இயசாலம் ஒலிபட்டிட - வில்லி:22 11/1
உயர்த்த பல் கொடி பகைஞரை தனித்தனி ஓட்டி - வில்லி:22 39/3
ஏறிய கானில் பல் யாண்டு இருந்த பின் ஏனை ஆண்டு - வில்லி:22 109/2
நடுவு இலாதவரின் பல் கால் என்-கொல் நீ நவில்வது என்னா - வில்லி:22 124/2
பத்து அரையொடு ஈர் அரை கொள் பல் படையும் நினவே - வில்லி:23 14/3
பரியவன் பெரும் சூதினால் வென்று பல் ஆண்டு அடிப்பட ஆண்டான் - வில்லி:24 3/2
பாற்கடல் வளைத்தது ஒக்கும் பல் மலர் அகழி அம்மா - வில்லி:25 4/4
சமைத்த பல் கறி அடிசில் தம் விருப்பினால் அருந்தி - வில்லி:27 81/2
மிக்க வேதியர்கள் வல்ல பல் கலை விதத்தில் உள்ளவர்கள் யாவரும் - வில்லி:27 99/3
பல் படை வல்லோர்-தம்மை பதின்மடங்கு அதனில் வைத்தான் - வில்லி:27 178/3
முட்டிய தொல் குருதி கடல் மல்கலின் முட்டி கொள் பல் விரலால் - வில்லி:27 197/1
நெட்டுடல் பல் வகிர்பட்டு அதனுள் விழ நித்தர் செய் கொல் வினையால் - வில்லி:27 197/2
பகுத்த பல் அணிகளின் பான்மை அக்குரோணியாய் - வில்லி:34 3/1
ஊன் விடும்படி துளைத்து உருவு பல் பகழியால் - வில்லி:34 17/3
பூத்த நாபி அம் தாமரை பூவில் வந்து பல் பூதமும் - வில்லி:36 1/1
குலம் பழுது அற்ற மைந்தன் கொண்ட பல் உருவத்தோடும் - வில்லி:36 21/3
முறியும்வகை பல் பகழி முகில் என விடுத்தான் - வில்லி:37 23/4
திரும்பினன் பல் வகை சேனையும் தானுமே - வில்லி:39 33/4
பந்தம் உற பாஞ்சாலர் பல் பதினாயிரர் சூழ - வில்லி:40 10/2
கூறு தேர் உதிட்டிரன் குனித்த விற்கு உடைந்து பல்
 நூறு தேர்-தனை புரக்க நொய்தினில் கழற்றினான் - வில்லி:40 43/3,4
பொன் தாழ் மார்பின் பல் படை கை பூபாலரையும் கொல்லாமல் - வில்லி:40 79/3
பாரில் பிறந்து சிறந்த இந்த பல் மா நிறத்த பரி அனைத்தும் - வில்லி:40 82/2
வேள்வியினால் உண்மையினால் திண்மையினால் தண் அளியால் விறலால் பல் நூல் - வில்லி:41 137/3
துணிவுடன் பல் தேர் சூழ்வர சகட துண்டத்து நின்றனன் துரோணன் - வில்லி:42 7/4
கொய்துகொய்து பல் பவுரி வந்தனன் விறல் குன்றவில்லியொடு ஒப்பான் - வில்லி:42 74/4
பல் மக நூறாயிரவர் பரி தேரன் - வில்லி:42 102/1
கிளைத்த பல் பெரும் கிரணனில் வயங்கு ஒளி கிளர்ந்தான் - வில்லி:42 108/4
இகல் இடிம்பன் மருமகனும் திரு மகனும் குரு மகனோடு எதிர்ந்து பல் கால் - வில்லி:42 177/1
தாள் வலியால் எனை பல பல் வினை செய்தாலும் தப்ப ஒணா விதி போல தடம் தோள் வீமன் - வில்லி:43 41/1
பிறிந்த பல் அணியும் ஒன்ற பேர் அணி ஆக்கி நின்றான் - வில்லி:44 18/4
ஒற்றை வெண் சங்கும் பல் வகை பறையும் ஓத வான் கடல் என ஒலிப்ப - வில்லி:45 2/3
எண்_இரு தினத்தில் பட்ட பல் படையும் ஈண்டு மீண்டு எழுந்தன என்னும் - வில்லி:45 3/1
பானுவின் மதலை கவசமும் அகற்றி பரிந்து பல் வினைகளும் புரிந்தாய் - வில்லி:45 10/4
கை வரு பல் படைக்கும் ஒரு வீரர் ஒவ்வா கட்டாண்மை அரசே இ களத்தில் இன்றே - வில்லி:45 17/3
பகலவன்-தன் மகனுக்கு நிகர் இல் ஆண்மை பல் வித போர் சல்லியன் தேர் பாகன் ஆனான் - வில்லி:45 30/2
அணி நிறுத்தி கிருப கிருதரையும் பல் போர் அரசரையும் இரு மருங்கும் அணிகள் ஆக்கி - வில்லி:45 32/2
வேறுவேறு பல் கோடி வீரர்கள் மேரு ஒப்பது ஓர் வில் வளைத்திட - வில்லி:45 55/3
முனை சிதைந்து உரம் பெறு பல் தெறிக்கவும் மொழிகளும் தளர்ந்தன முற்று ஒளிக்கவும் - வில்லி:45 153/3
பல் நாம பேத படை ஒளியாலும் பல பூண் - வில்லி:45 168/3
வேந்தனும் மன்னவனுடன் பல் வேந்தரோடும் வெம் பனை கை பல கோடி வேழத்தோடும் - வில்லி:46 83/2
பல் நாளும் யோகம் பயில்வோரின் பதின்மடங்கா - வில்லி:46 105/1
என்று இவை போல்வ பல் நூறு இயம்பவும் இராசராசன் - வில்லி:46 122/1
ஆல் அமர் சினையில் பல் பெரும் காகம் அரும் பகல் அழிந்த கூகையினால் - வில்லி:46 205/2
என்று பல் மொழி கூறி இ மைந்தரை - வில்லி:46 230/1

 மேல்
 
  பல்கால் (1)
பாண்டு மன் இரந்து பல்கால் பணித்தலும் பவனன்-தன்னை - வில்லி:2 74/2

 மேல்
 
  பல்கிய (1)
பல்கிய கிளையும் தேசும் பார்த்திவன் வாழ்வும் தாங்கள் - வில்லி:22 126/1

 மேல்
 
  பல்ல (1)
பல்ல வெம் கணை கொடு விலக்கி முனைந்து வந்து எதிர் பற்றினான் - வில்லி:41 25/2

 மேல்
 
  பல்லங்கள் (1)
சொல்லும் பெரும் செம்மல் பல்லங்கள் அவன் மேல் தொடுத்து ஏவினான் - வில்லி:33 7/2

 மேல்
 
  பல்லம் (1)
பல்லம் வாள் அயில் சூலம் என்பன முதல் பகழி - வில்லி:42 116/2

 மேல்
 
  பல்லவ (1)
மாதிரம்-தொறும் செம் பல்லவ செம் தீ வளர்த்து வான்மணியினை நோக்கி - வில்லி:12 56/3

 மேல்
 
  பல்லவங்கள் (1)
கொலை கணைகள் சமைப்பன போல் குயில் அலகால் பல்லவங்கள் கோதுமாலோ - வில்லி:8 2/4

 மேல்
 
  பல்லவம் (1)
வம்பு அறா மதுர பல்லவம் கோதி மா மகரந்த மா கந்த - வில்லி:12 55/1

 மேல்
 
  பல்லார் (1)
பல்லார் புகழும் பான்மையினால் பதினெண் புவிக்கும் பதியாய - வில்லி:5 46/2

 மேல்
 
  பல்லால் (1)
நிரை வளையும் புலி பல்லால் நிறம் திகழ் மங்கல பூணும் நீல மேனி - வில்லி:12 86/2

 மேல்
 
  பல்லிய (1)
மின்னும் மா முகில் பல்லிய விதங்கள் முன் முழங்க - வில்லி:27 70/1

 மேல்
 
  பல்லியங்கள் (3)
மங்கல முழவம் விம்ம மன்னு பல்லியங்கள் ஆர்ப்ப - வில்லி:5 18/1
திரண்டு பல்லியங்கள் தேவர் செவி புதைக்க வானிடை - வில்லி:38 3/1
பல்லியங்கள் துவைப்ப நீடு பணை பகட்டுடனே - வில்லி:44 39/3

 மேல்
 
  பல்லியங்களால் (1)
இம்பரார் நடுங்கினார் இரங்கு பல்லியங்களால் - வில்லி:30 4/4

 மேல்
 
  பல்லியங்களும் (1)
பல்லியங்களும் எழ பாந்தள் அம் பொன் கொடி - வில்லி:34 11/3

 மேல்
 
  பல்லியம் (6)
பரந்து வெம் படைகள் மின்ன பல்லியம் பணிலம் ஆர்ப்ப - வில்லி:22 129/1
பல்லியம் முழக்கியது என பலவும் வீரம் - வில்லி:29 50/3
பல்லியம் முழங்க மன்னர் படப்பட பரி தேரோடும் - வில்லி:39 13/1
இடி இடித்து என பல்லியம் அதிர்தர எழு கடற்படையோடும் - வில்லி:42 44/2
எட்டு இபத்தின் வெம் செவிகளும் செவிடுற பல்லியம் எழுந்து ஆர்ப்ப - வில்லி:42 67/3
பல்லியம் பல முழங்கவும் தரணிபாலர் இப்படி பகைக்கவே - வில்லி:42 187/4

 மேல்
 
  பல்லியமும் (2)
விருதும் சங்கும் பல்லியமும் மேன்மேல் அதிர வில் போரில் - வில்லி:40 68/1
தம்பியர்கள் புடை சூழ தருமன் மகன் பல்லியமும்
 பம்பி எழ நடக்கின்ற பரிசு-தனை முகம் நோக்கி - வில்லி:46 156/1,2

 மேல்
 
  பல்லியும் (1)
ஏவின பல்லியும் இடத்திலே வர - வில்லி:11 89/1

 மேல்
 
  பல்லோர் (2)
வேந்த கேள் இவன் உன் மதலையே தேவ விரதன் என்று இவன் பெயர் பல்லோர்
 ஆய்ந்த நூல் வெள்ளம் கடந்தனன் கரை கண்டு அருந்ததிபதி திருவருளால் - வில்லி:1 93/1,2
பல்லோர் வியப்ப தங்கள் குல பகைவன் சேனாபதி இளவல் - வில்லி:37 33/3

 மேல்
 
  பல்வாய் (1)
பவரின் செறிய நிரைத்து உருளும் பல்வாய் திகிரி பயில் இலக்கை - வில்லி:5 47/3

 மேல்
 
  பல (202)
தேயுவும் பல தேவரும் மகிழ மற்று இவனே - வில்லி:1 19/3
முந்தை மா மணம் யாவையும் பல பகல் முற்றி - வில்லி:1 30/2
பழுது அறு மக பல பயந்த மங்கையர் - வில்லி:1 56/3
ஏந்து நீள் சிலையும் பல கணை மறையும் ஏனைய படைகளும் பயின்றான் - வில்லி:1 93/4
அணி பெற தழுவி இன்ப வேலையின் அழுந்தி நாள் பல கழிந்த பின் - வில்லி:1 153/2
வெருவரும்படி பல கலைவிதங்களும் வீடுமனிடம் கற்றார் - வில்லி:2 20/4
பதயுகம் தொழூஉ வரி சிலை முதலிய பல படைகளும் கற்று - வில்லி:2 41/3
உருவம் சிறந்து பல கோளும் உதிக்குமேனும் - வில்லி:2 43/1
பார குசங்கள் பல தைவரும் பான்மை நீங்கி - வில்லி:2 54/2
போற்றி அடல் ஆசிரியர் இருவரையும் அன்பின் உயர் பூசை பல செய்து புரி நாண் - வில்லி:3 55/2
பாயும் இபம் மா இரதம் வாசி ஒருவர்க்கு ஒருவர் பல கதி வர கடவியும் - வில்லி:3 56/2
துற்ற பல கறி செற்றி அமலை செய் துப்பு ஒர் இமகிரி ஒப்பு என - வில்லி:4 48/1
சுற்றும் நின்று பல சம்புகங்கள் துதி சொல்ல அல்லல் மிகு துன்முகன் - வில்லி:4 51/2
கச்ச கச்ச பல கத்தை விட்டு உனது கட்டு உரத்தினொடு கட்டுவாய் - வில்லி:4 55/4
சேண் புனல் பல கொண்டு ஆட்டி செழும் துகில் தொழுது சேர்த்தி - வில்லி:5 26/2
தேசால் இயற்றும் பல படையால் திண் தோள் வலியால் செம் சிலை கை - வில்லி:5 38/2
துன்றும் துணையாய் பல யோனிகள்-தோறும் எய்தி - வில்லி:5 78/2
பசும் புயல் ஏழு அன்று இன்னும் பல உளவாகும் என்பார் - வில்லி:6 32/4
பத்திக்கு வரம்பாகிய பார்த்தன் பல தீர்த்தம் - வில்லி:7 12/1
அன்னம் பல பயில் வார் புனல் அணி தில்லையுள் ஆடும் - வில்லி:7 18/3
தீங்கு இலன் பல திசைகளும் சென்று நீராடி - வில்லி:7 68/2
சால் அருந்ததி தலைவனும் தலைபெறும் பல நுண் - வில்லி:7 76/3
வியன் உம்பர் பல கணமும் சுரபதியும் சென்று எழில் கொள் விசும்பில் மேவ - வில்லி:10 2/1
போல் நாளும் ஒளி வீசும் பல மணிகள் விந்து எனும் பொய்கை-தன்னில் - வில்லி:10 4/3
இற்றஇற்ற பல தலைகளால் அலை எறிந்து மோதி வரு குருதியால் - வில்லி:10 43/3
பாரத பெயர் கொள் வருடம் ஆதி பல பாரின் உள்ள நரபாலரை - வில்லி:10 46/1
கந்தமாதனமும் நீல சைலமும் என புகன்ற பல கிரியில் வாழ் - வில்லி:10 47/3
நின்று இசைத்துவரு பல பணை குலம் இரைக்கவும் கொடி நிரைக்கவும் - வில்லி:10 54/2
ஆனகம் பல முழங்க வந்து எதிர் பணிந்து ஆதுலர்க்கு அமுது அன்ன - வில்லி:11 55/1
தூளி கொண்டிட மிடைந்து வந்தன நெடும் துரகதம் பல கோடி - வில்லி:11 81/4
ஓடும் மால் வரை இவை என தனித்தனி ஊர்ந்த தேர் பல கோடி - வில்லி:11 83/2
பண் வளர் நல் இசை பல மகீபரும் - வில்லி:11 114/2
மாதிரம் உற பல வாளி போதுமால் - வில்லி:11 120/4
பாவாய் அஞ்சாது ஏகு என்றாள் பல பாதகரை பயந்தாளே - வில்லி:11 217/4
மை வரையும் தடம் கண்ணாள் மன சோகம் பல முகத்தால் மாற்றி மைந்தர் - வில்லி:11 261/1
யோகியாய் இருந்தும் யோகிகள் முதலா உரைப்ப அரும் பல பொருளாயும் - வில்லி:12 78/2
ஒன்றுபட காண்டவ கான் எரித்த நாளில் ஓர் உயிர் போல் பல யோனி உயிரும் மாட்டி - வில்லி:12 98/2
கோணிய இளம்பிறை முடித்தவன் வெகுண்டு பல கோல்கள் விட இந்த்ரகுமரன் - வில்லி:12 104/3
எண் இல் பல யோனியிலும் யா அடி படாதன இருந்துழி இருந்துழி அரோ - வில்லி:12 107/4
வேதம் அடியுண்டன விரிந்த பல ஆகமவிதங்கள் அடியுண்டன ஓர் ஐம் - வில்லி:12 108/1
செய்ய சுடரோன் அளகை ஆதிபதி கின்னரர்கள் சித்தர் பல சாரணர் மணி - வில்லி:12 113/2
கண்ட கண்டவர் யாவரும் வெருவர கடும் பலி பல நல்கி - வில்லி:16 13/2
இ வகை பல வினவலும் இயம்பிய மகனை - வில்லி:16 58/1
கோ ஆனவனும் பல படையும் குன்ற சென்று பொருது இமைப்பில் - வில்லி:17 5/3
முன்னே நுகர்ந்தாம் சாக பல மூலம் பல பேர் முனிவரொடும் - வில்லி:17 8/2
முன்னே நுகர்ந்தாம் சாக பல மூலம் பல பேர் முனிவரொடும் - வில்லி:17 8/2
கன்னல் கட்டி முதல் பல தீம் கனி நெய்யுடனே இனிது அருந்தி - வில்லி:17 14/2
வாசகம் பல சொனான் மறை வலானுமே - வில்லி:21 41/4
மொழி பல கூறினான் முகம் புகுந்துளான் - வில்லி:21 68/4
துன்று போர் புரி தவத்தினால் சுடு கணை பல பெற்று - வில்லி:22 49/2
உருவியிட்டன கணை ஒன்று போல் பல
 வெருவியிட்டனன் அவன் மீள மீளவே - வில்லி:22 80/3,4
மல்லல் ஆளியை பல வளைந்து கொள்ளினும் - வில்லி:22 83/3
தக்க பல யோனிகள் சராசரம் அனைத்தும் - வில்லி:23 1/2
நன்றி பல ஆக ஒரு நவை புரிவரேனும் - வில்லி:23 6/3
அவன்-தன் அருளால் பல ஆயுதம் பெற்றவாறும் - வில்லி:23 19/2
இரவு பகல் பல மூல சாகம் நுகர்ந்து உயிர் வாழ்தல் இனிது நன்றே - வில்லி:27 7/4
சம்பகம் தமாலம் பல திசை-தொறும் தயங்க - வில்லி:27 55/2
வரை எலாம் பல வனம் எலாம் கடல் எலாம் வளைந்த - வில்லி:27 62/1
விரவு கான் மலரினும் பல வீரரின் விதங்கள் - வில்லி:27 63/1
பரவை வெண் மணலினும் பல புரவியின் பந்தி - வில்லி:27 63/2
இரவில் வான மீனினும் பல யானையின் ஈட்டம் - வில்லி:27 63/3
நிரை கொள் கார் துளியினும் பல தேர் அணி நிலையே - வில்லி:27 63/4
கந்த வண்ண மலர் கொண்டு கைதொழுது காலையில் பல கடன் கழித்து - வில்லி:27 103/3
தீது இலாவகை குறித்த நாள் பல கழித்து வந்தனர் செகத்தினில் - வில்லி:27 109/3
நீ வெறுக்கில் என் இருந்த மன்னவர் திகைக்கில் என் பல நினைக்கில் என் - வில்லி:27 112/1
கார் அனைத்தும் விடு தாரை அன்ன பல கணைகள் ஏவி அமர் கருதும் வில் - வில்லி:27 131/1
என் பல சொல்லி நாளை எதிர்க்கவே இசைந்தது என்றான் - வில்லி:27 148/4
கல்லென உட்கினர் தத்தம் உடல் பல கால்கொடு உதைத்திடவே - வில்லி:27 190/4
தங்கிய சக்கர பந்தி தரித்தன தண் பல கைத்தலமே - வில்லி:27 202/4
சிலசில கைத்தலம் அடு கழலில் பல செறி கழல் கட்டினவே - வில்லி:27 204/1
குந்தி பயந்தனள் யான் இனி என் பல கூறுவது உங்களில் நீர் - வில்லி:27 217/2
போயே கானம் பல திரிந்து புகன்ற விரதம் பொய்யாதோர் - வில்லி:27 221/1
துலங்கு நீர் ஓகனீகன் எனும் பல வேந்தர் தொக்கார் - வில்லி:28 18/4
பல வகைப்படு கவன மெய் கதி பவனம் ஒப்பன பரவை சூழ் - வில்லி:28 43/1
சதி எனை பல என முழக்கின சத வித பணை தவள மா - வில்லி:28 48/1
மதி எனை பல என நிழற்றின மகிபர் பொன் குடை மழை கொள் வான் - வில்லி:28 48/2
நதி எனை பல என நிரைத்தன நவ மணி கொடி நளின வெம் - வில்லி:28 48/3
பதி எனை பல என எறித்தன பல வகை படை குலவவே - வில்லி:28 48/4
பதி எனை பல என எறித்தன பல வகை படை குலவவே - வில்லி:28 48/4
கிளை இமிழ்த்தன முழவு அதிர்த்தன கிணை உரற்றின பல வித - வில்லி:28 50/2
கங்கை_மகனோடு பல கூறி நனி சீறி உயிர் காய்வன என வாள் உருவி நீ - வில்லி:28 55/3
பவன கதியை தொடர்வ பரிமள உயிர்ப்புடைய பல வகை நிறத்த பரிமா - வில்லி:28 59/4
பரவை மணல் ஒத்த பல அணிபட வகுத்த பல படையுடன் நடக்கும் நடையார் - வில்லி:28 60/4
பரவை மணல் ஒத்த பல அணிபட வகுத்த பல படையுடன் நடக்கும் நடையார் - வில்லி:28 60/4
படை வெயில் எறிக்க அணி முடியுடன் மணி பணிகள் பல வெயில் எறிக்க உடனே - வில்லி:28 61/2
குழல் முதல் அமைத்த பல வகைபடு துளை கருவி குல வளை நரப்பு நிரையால் - வில்லி:28 62/2
என்று பல பேசி அதி பாதகம் என கருதி யான் மலைவுறேன் இனி எனா - வில்லி:28 69/3
சகுனி சல்லியன் இவரையும் பல தம்பிமாரையும் ஏவினான் - வில்லி:29 37/2
பின்பட பல கணை தொடுத்தனன் வரு சதாகதி பிள்ளையே - வில்லி:29 38/4
மண்டினார் மணி முடியும் வேழமும் வாசியும் பல துணிபட - வில்லி:29 43/3
தேர் அழிந்து கொடிஞ்சியும் பல சின்னமானது மன்னனும் - வில்லி:29 45/2
கரணம் வறிதாகும்வகை கணை பல தொடுத்தான் - வில்லி:29 52/4
பட்டன ஒழிந்த பல படையும் இவன் அம்பில் - வில்லி:29 55/1
கோடு சிலை வாளி பல கொண்டு இவன் அவன் தேர் - வில்லி:29 57/3
தன்னையும் இவன் பல சரங்கொடு துணித்தான் - வில்லி:29 58/2
எடுத்த வடி வாளினொடும் எண் இல் பல பாணம் - வில்லி:29 68/1
மண் இழந்து படும் அரசர் மணி கலங்கள் பல சிந்தி வயங்கு தோற்றம் - வில்லி:29 72/3
தாய் செய்த உதவியினும் தகும் உதவி பல செய்தாய் சமரூடு இன்று உன் - வில்லி:29 75/2
ஞான மனத்தொடு நா குழற பல நாடி உரைத்தனனே - வில்லி:31 19/4
நாம கணைகள் பல பட வில் உகைத்தான் நின்று நகைத்தானே - வில்லி:32 24/4
பவர் கொண்ட நெடு வேலை போல் வந்து மொய்த்தார்கள் பல மன்னரும் - வில்லி:33 8/2
மான அபிமனும் ஞான விகனனை வாளி பல பல ஏவ மேல் - வில்லி:34 20/1
மான அபிமனும் ஞான விகனனை வாளி பல பல ஏவ மேல் - வில்லி:34 20/1
கோடு முதலொடு வாளிகளின் இற வீழ்வ பல கட குஞ்சரம் - வில்லி:34 25/1
தோலும் ஒழிய உள் ஆன தசை பல பேய்கள் நுகர்தரு தும்பிமா - வில்லி:34 26/2
இருவர் சேனையும் சேனை மன்னரும் இகலியே பல திசைகள் எங்கணும் - வில்லி:35 2/1
பை பகல் மகுட மைந்தன் பல பெரும் படையும் ஆகி - வில்லி:36 19/2
வாட்டு அற்ற ஈரல் பல சுற்றி வயங்கு தோற்றம் - வில்லி:36 35/2
பல மா நதி போய் திரை வேலையில் பாய்ந்த தோற்றம் - வில்லி:36 36/2
பார்த்தன் கணையால் பட்டவரை பங்கேருகத்தோன் பல கோடி - வில்லி:37 35/1
துன்னிமித்தமும் பல தொடர்ந்து செய்ய வெய்ய ஆம் - வில்லி:38 13/1
வண்ண வரி வில் தலை வணக்கி விதமான பல வாளிகள் தெரிந்து தருமற்கு - வில்லி:38 24/3
சரங்கள் பல தூவினன் பரிந்து எதிரி சாபமும் துணிந்து விழவே - வில்லி:38 31/4
போன திண் சிகண்டி-தனை மீளவும் கொணர்ந்து பல பூசலும் கடந்து இரதம் மேல் - வில்லி:38 33/1
கூனல் அங்கி தந்த சிலை கோலி அம்பொடு அம்பு பல கூட நெஞ்சு அழன்று உதையினான் - வில்லி:38 33/3
பகடு தேர் புரவி காலாள் பல வகை பட்ட சேனை - வில்லி:39 6/1
மகத்தில் சனி போல் வளைக்குவம் யாம் என வஞ்சினமும் பல சொன்னார் - வில்லி:39 40/4
பின் நிறுத்தி மாருதியை பேர் அணியில் பல வகையாம் - வில்லி:40 4/1
பார்த்தனும் அன்று அவர் எதிர் போய் பல வாளி மழை பொழிந்தான் - வில்லி:40 7/4
வசை பல பிதற்றி வேகமுடன் வரும் வலிய பகதத்தன் வாகு கிரிகளை - வில்லி:40 49/3
பணி பெற்ற பணைகளொடு பதம் அற்று விழ உழுது படுவித்த பல பகழியே - வில்லி:40 62/4
ஒன்று முதலா பல பகழி ஓர் ஓர் தொடையில் தொடுத்து ஏவி - வில்லி:40 77/1
மோதி இளைத்தனை ஆறுக என பல முகமன் மொழிந்தனனே - வில்லி:41 16/4
கோத்த தூணியன் வாள் முதல் பல கொற்றம் முற்றிய படையினன் - வில்லி:41 20/3
உச்சரித்து ஒரு நொடியினில் பல கோடி பாணம் உடற்றினான் - வில்லி:41 24/2
உந்துகின்ற சிலீமுகம் பல பகை முகங்களில் உருவவே - வில்லி:41 26/3
கன்னன் என்று உலகு எண்ணும் வீரனும் மொய்ம்புடன் பல கணைகள் வான் - வில்லி:41 27/1
மனக்கு நேர் வரு தேரினன் பல மண்டலீகரும் மன்னரும் - வில்லி:41 34/3
விருத வித்தகனுடன் வரும் பல பாடை மன்னவர் வெட்டினார் - வில்லி:41 37/2
மீளியை வளைந்து பல
 வாளிகள் பொழிந்தனர்கள் - வில்லி:41 60/2,3
வில் பல வணக்கி எதிர் - வில்லி:41 61/2
உற்கைகளின் நூறு பல
 பொன் கணை தொடுத்தனரே - வில்லி:41 69/3,4
நொந்து பல வாளியொடு - வில்லி:41 76/3
மேல் வந்த வேந்தன் மகனும் பல வேந்தும் ஊழி - வில்லி:41 82/1
பின் முன்பு பட்ட பல கோடி பிறங்கு சேனை - வில்லி:41 83/4
பரியும் கடவு இரதத்தொடு பாகும் பல பலவாய் - வில்லி:41 110/2
உரக வெம் கொடி தரணிபன் அலமரும் உளம் மகிழ்ந்திட கதி பல பட வரு - வில்லி:41 119/1
பதயுகங்கள் ஒத்திய வலி பல கண பண புயங்கர் பற்பல முடி சிதறின - வில்லி:41 125/1
கழுகு பந்தர் இட்டன மிசை விசையொடு கழுது இனங்கள் இட்டன பல கரணமும் - வில்லி:41 127/1
எழு கவந்தம் இட்டன பல பவுரிகள் இரு புறங்கள் இட்டன எதிர் அழிபடை - வில்லி:41 127/2
மன் அவையில் அன்று பல வஞ்சினம் உரைக்க - வில்லி:41 185/2
கொன்றனை மன் அவையூடு உரிய பல கூறை கொடுத்தனையே - வில்லி:41 219/4
தன் உரு ஆகி இருந்து படைத்தனை பல சக அண்டமும் நீ - வில்லி:41 220/2
கோ பலருடன் பல கூறல் மற்று அவர் - வில்லி:41 252/1
நா பல நவிலினும் நாளை வான் பகல் - வில்லி:41 252/2
வேலை ஆர் அரவ பல பணை முழங்க வெம் முரண் சேனையோடு எழுந்தான் - வில்லி:42 2/4
மன்னவன் தர பெற்றனன் பல படை மறையொடும் வலி கூர - வில்லி:42 35/2
சுதாயு என்பவன் பல பெரும் படையுடன் துறக்கம் எய்திய பின்னர் - வில்லி:42 37/2
பட்டவர்த்தனர் மகுடவர்த்தனர்களும் பல படைஞரும் கூடி - வில்லி:42 67/2
ஏறியிட்டவன் விரைந்து இரதமும் கடவி ஏகலுற்ற பின் இயம் பல தழங்கி எழ - வில்லி:42 77/1
ஆசுகத்தினில் ஒழிந்த பல துங்க முனை ஆயுதத்தினில் அழிந்திடுவது அன்று அதனை - வில்லி:42 79/3
கோமக குரிசில் முந்த விடும் அம்பு பல கோல் தொடுத்து எதிர் விலங்கி விசயன் தனது - வில்லி:42 84/1
காமனுக்கு இனிய தந்தை சமரம் பொருது காதல் மைத்துனன் அயர்ந்த நிலை கண்டு பல
 தாமரைக்குள் ஒரு திங்கள் என அங்குலி கொள் தாழ் தட கைகள் இரண்டு ஒரு முகம் பயில - வில்லி:42 87/2,3
அலக்கண் உற்றிட பல பெரும் கணை தொடுத்து அவன் விடும் கணை யாவும் - வில்லி:42 137/3
பல்லியம் பல முழங்கவும் தரணிபாலர் இப்படி பகைக்கவே - வில்லி:42 187/4
அருக்கனை மறைத்தவர் கடவு தேர்த்தலை அருச்சுனன் முதல் பல துணைவர் சாத்தகி - வில்லி:42 197/1
இருட்டு ஒளி உடல் பல துளைகள் ஆக்கியும் இமைப்பொழுதினில் திறல் மடிய மாய்க்கவே - வில்லி:42 198/4
சிலை படை அயில் படை தெளியும் வாட்படை திறல் பல படைக்கல வலிமை காட்டியும் - வில்லி:42 203/1
அன்று கங்குலில் பல பதினாயிரம் அரக்கரோடு அலாயுதன்-தன்னை - வில்லி:42 205/1
தாள் வலியால் எனை பல பல் வினை செய்தாலும் தப்ப ஒணா விதி போல தடம் தோள் வீமன் - வில்லி:43 41/1
பல திசை மாருதம் உய்ப்பது செம் புகர் பட்டின் தொழிலின் பயில்கிற்பது - வில்லி:44 8/2
இறகர் கொடு பல மலை திரிவன என இகலி இசை பெற நடவின இரதமே - வில்லி:44 21/4
வரி வில் முதலிய பல படைகளும் உடல் வலிய செலவுறு பவனச குலம் என - வில்லி:44 23/2
புரவி மிசை விசை பட வலம் இடம் நிகழ் புரிவினுடன் அமர் பொரு பல கதிகளின் - வில்லி:44 26/2
விசை கொள் பல கதியினும் விரைவு உறுவன விபுதர் குலபதி விடு பரி நிகர்வன - வில்லி:44 27/3
தூரியம் பல கோடி கோடி துவைப்ப வெம் சமரே - வில்லி:44 43/3
உழை மழை வீழ்வன பல படை எங்கும் உமிழ்ந்தன வெவ் வெயிலே - வில்லி:44 53/3
பயில மறைத்தன பாறு பருந்தொடு பல கழுகு அந்தரமே - வில்லி:44 55/3
புடவியின் மீது உறை நிறை மதியம் பல போல் நகரத்தனவே - வில்லி:44 61/2
மணி முடி பாரம் உற பல நாகம் வருந்த இளைத்தனவே - வில்லி:44 62/2
கணை பல வீரர் முகத்தன தோளன கண்ணன மார்வனவே - வில்லி:44 62/3
தன் தாதை அளிக்கும் பல சரத்தால் விழ மோதி - வில்லி:44 67/3
தேவுமாய் மானுடமாய் மற்றும் முற்றும் செப்புகின்ற பல கோடி சராசரங்கள் - வில்லி:45 24/3
மங்குல் நிகர் பல கோல் விடு வீமனும் மைந்தர் அனைவரும் மாறு அடு காலையில் - வில்லி:45 63/2
வண் புயமும் வியன் மார்பமும் ஊடுற வன்பு பெறு பல வாளிகள் ஏவலும் - வில்லி:45 64/2
யாது ஏவல் என்று பல மன்னரும் ஈண்ட இ பார் - வில்லி:45 69/1
மறம் இட்ட வாளி பல தூவி வருதல் நோக்கி - வில்லி:45 70/3
பாஞ்சாலரின் கேகயரின் பல பாடை மாக்கள் - வில்லி:45 75/1
மாஞ்சார் ஒழிந்த பல மன்னரும் சூழ வண்டு - வில்லி:45 75/3
அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகி அவன் அகலமும் திண் புயமும் வடி சுடர் பகழி பல
 உறவும் அஞ்சங்கள் முடி உருளை அற்று இரதம் நடு உடையவும் துங்க வரி சிலை குணத்துடன் அறவும் - வில்லி:45 90/1,2
கூர்ப்பன பல படை கொண்டு போர் செய - வில்லி:45 122/3
மல் மேற்கொண்ட புயம் உற வில் வாங்கி கொடும் போர் வாளி பல
 மென் மேல் எய்தான் எதிர்ப்பட்டால் விடுமோ பின்னை விறல் வீமன் - வில்லி:45 143/3,4
முகம் மலர்ந்து நின்று அதிர சிரித்தனர் முதிர வஞ்சினம் பல கட்டுரைத்தனர் - வில்லி:45 148/3
மதுகை அம் தடம் புய வெற்பு அற பல வரையுடன் பொருந்திய நல் கழுத்து அற - வில்லி:45 154/3
பல் நாம பேத படை ஒளியாலும் பல பூண் - வில்லி:45 168/3
நும்பிமார்களில் இருந்தவர்-தம்மொடும் நுவல் அரும் பல கேள்வி - வில்லி:45 181/2
இனிமை கொண்ட சொல் பல மொழிந்து அவனொடும் இரப்பவர் உள்ளங்கை - வில்லி:45 183/2
மறன் மகன் கொடும் சேனையின் நிருபரும் வஞ்சினம் பல கூறி - வில்லி:45 190/2
ஆவம் மெத்தும்வகை பெற்ற பல அம்பு தெரியா - வில்லி:45 200/2
மிகமிக வன் சிலை கோலி ஒண் கிரி பல மிடை வனம் வெந்திட ஓடி அந்தரம் மிசை - வில்லி:45 221/2
தேன் ஆர் அலங்கல் பல கலனோடு அணிந்து பொரு தேரில் புகுந்தனன் வழா - வில்லி:46 7/3
வல கையின் தொடு கணைகளால் பல துணி ஆக வில் வளைத்தானே - வில்லி:46 51/4
கோத்த அம்பினில் பல படைகளில் அமர் கொளுத்துதல் அரிது என்று - வில்லி:46 52/3
தண் துழாய் முடி மாயவன் தம்பியை சாயகம் பல கோடி - வில்லி:46 56/1
வேந்தனும் மன்னவனுடன் பல் வேந்தரோடும் வெம் பனை கை பல கோடி வேழத்தோடும் - வில்லி:46 83/2
தம்பியர் யாவரும் மாதுலனும் பல தமரும் போய் - வில்லி:46 99/3
தூய நலம் தரு கங்கை என பல சுரரும் தோய் - வில்லி:46 103/1
கலங்கள் பல இனம் ஏறி காளிந்தி கரை ஏறி - வில்லி:46 162/1
பத யுகம் மாறாடி வைக்கும் ஓதை-கொல் பணை பல சூழ்போத எற்றும் ஓதை-கொல் - வில்லி:46 172/3
நரை கெழு முடி தலை என் பிதா மீ படு நதி மகன் முறித்த வில் விதுரனே போல் பல
 குரவரும் உரைத்த சொல் உறுதி நீ கேட்டிலை குரு மரபினுக்கு ஒரு திலகமாம் மூர்த்தியே - வில்லி:46 202/3,4
வெம் சினம் உற சென்று உன் பகை முடித்து மீளுதும் என பல படியும் - வில்லி:46 209/2
தம்தம் ஓகையினால் வந்து எதிர் மலைந்தோர் தலைகளால் பல மலை ஆக்கி - வில்லி:46 215/2

 மேல்
 
  பலகறை (1)
நீல மணி திருக்கண்டம் நிலவு எழவே பலகறை பூண் நிறைய கட்டி - வில்லி:12 83/1

 மேல்
 
  பலகால் (3)
பின்னும் பலகால் வருட்டி பிறர் பெற்றி காட்டி - வில்லி:2 63/1
அருள் ஆரும் தருமபதி ஆகாது என்று எமை பலகால் அடக்க யாமும் - வில்லி:11 251/1
பரத்துவாசன் முன் பகர்தர கேட்டனன் பலகால்
 திரத்தினால் உயர் இராகவன் சிலை வலி என்றான் - வில்லி:14 34/2,3

 மேல்
 
  பலகை (3)
அத்தியின் பலகை நவமணி அழுத்தி ஆடகத்து அமைத்து அரி முகத்தால் - வில்லி:6 3/1
தரள வர்க்க வயிடூரிய புதிய கோமள பலகை தைத்து மா - வில்லி:27 100/3
பழுது அறும்படி தெளிஞர் ஏறிய பலகை ஒன்று உடையான் - வில்லி:44 41/2

 மேல்
 
  பலகையில் (1)
கவள யானை பணையின் யாளி கால் வகுத்த பலகையில்
 பவளமான நீலமான கருவி முன் பரப்பினார் - வில்லி:11 173/1,2

 மேல்
 
  பலகையின் (1)
மண்டபம் ஒன்றினில் அறு கால் வண்ண மணி பலகையின் மேல் வைத்தார் அன்றே - வில்லி:7 39/4

 மேல்
 
  பலங்களும் (1)
பரிவுடன் மலரும் பலங்களும் கிழங்கும் பாசடைகளும் இனிது அருந்தி - வில்லி:19 1/3

 மேல்
 
  பலபட (1)
பாதகத்தில் ஒன்று என்னவே முன்னமே பலபட பழித்திட்டார் - வில்லி:11 66/2

 மேல்
 
  பலபத்திரன் (1)
போன வெம் பலபத்திரன் பொரு பூசலில் புகுதேன் எனா - வில்லி:28 40/1

 மேல்
 
  பலபத்ரராமனும் (1)
வெற்றி புனை பலபத்ரராமனும் மெய் துணைவன் இவை சொற்ற காலையில் - வில்லி:46 196/1

 மேல்
 
  பலபல (3)
இன்னம் பலபல யோனியில் எய்தா நெறி பெறவே - வில்லி:7 18/1
கனல் என வெகுண்டு சேனை பலபல கச ரத துரங்க ராசியுடன் வர - வில்லி:41 41/3
உகம் முடித்து என முறைமுறை பலபல உரையெடுத்தனர் ஒருவரொடு ஒருவரே - வில்லி:41 86/4

 மேல்
 
  பலம்-அது (1)
பலம்-அது ஆக மேல் மோது படைஞர் சாயவே நாமும் - வில்லி:46 91/2

 மேல்
 
  பலர் (34)
ஒருத்தர் அன்று அறிவார் உலகோர் பலர்
 விருத்தன் வந்தனன் மேல் இனி ஏது இவன் - வில்லி:1 127/2,3
பொன்னை வென்று ஒளி கொள் சாயலாள் இரு புறத்து மாதர் பலர் பொலிவுடன் - வில்லி:1 140/3
உழைத்த துன்பமும் முன் உளோர் பலர் உலகியற்கையும் உற காட்டி - வில்லி:2 10/3
தெரிவுறு விமானமனை-தோறும் உறை தேவர் பலர் சித்தர் முதலோர் பரனொடும் - வில்லி:3 54/3
கரிய நெடுமால் பிரமன் இந்திரன் முதல் பலர் கலந்த அகல் வான் நிகருமே - வில்லி:3 54/4
ஒன்றுபட எதிர் கொன்று பலர் உயிர் உண்பது அற நெறி அன்று நீ - வில்லி:4 40/1
முன்னம் பலர் அடி தேடவும் முடி தேடவும் எட்டா - வில்லி:7 18/2
அடிகள் திருவுளத்து எண்ணம் எம்மனோர்கள் அறியின் இசையலர் பலர் இங்கு அறிவுறாமல் - வில்லி:7 57/1
சேர மொத்தி அவண் உள்ள கந்தருவர் கின்னரேசர் பலர் திறை இட - வில்லி:10 46/3
அரிவையர் பலர் துயில் அனந்தலோடு தம் - வில்லி:11 118/3
நிற்பாரும் போம் வழி மேல் நினைவாரும் பலர் ஆகி நிகழ்ந்த காலை - வில்லி:11 259/2
நிற்பாரும் போம் வழி மேல் நினைவாரும் பலர் ஆகி நிகழ்ந்த காலை - வில்லி:11 269/2
கை விலுடனே எயினர் கோடி பலர் சூழ வர கன்னி மயில் பின்னர் வரவே - வில்லி:12 114/1
பலர் அர_மாதரார் பரிவு கூரவே - வில்லி:12 138/4
அகில் துன்றிய குழலார் பலர் அர_மாதர் அளிக்கும் - வில்லி:12 153/3
அரும் தவ முனிவர் எனை பலர் இவ்வாறு அபயம் என்று அழுங்கு சொல் கேட்டு - வில்லி:15 3/1
ஏந்திய கரத்தினர் ஏழைமார் பலர்
 காந்திய கனல் மிசை காட்டும் நெய் என - வில்லி:21 24/2,3
நாடினார் பலர் நந்தியாவர்த்த நாள்மாலை - வில்லி:22 46/3
உரிய அம் புவி உதிட்டிரன்-தனை அவண் உற்றவர் பலர் காண - வில்லி:24 3/1
கிளர்ந்த முடிமன்னர் பலர் கிட்டினர் விரைந்தே - வில்லி:29 59/4
வந்தார் பலர் தம்பியர் மைத்துனரும் - வில்லி:32 21/3
ஒன்றாக மன்னர் பலர் ஆவி கொண்ட உரவோனும் உம்பர் பகை போய் - வில்லி:37 11/3
பண்ணும் பரிமான் தேர் உடையான் படை தேர் மன்னர் பலர் சூழ - வில்லி:37 37/1
பொரு சிலை வெம் கணை பொழிந்தான் போர் வேந்தர் பலர் மடிந்தார் - வில்லி:40 11/4
முன் முன்பு முந்தி பலர் ஏவிய மூரி வாளி - வில்லி:41 83/1
நன்று என்று தளம் இரண்டின் நரபாலர் பலர் திரண்டு நவிலா நிற்ப - வில்லி:41 145/2
வார் கழல் சகுனியும் துணைவரும் தம் முகம் மாறியிட்டனர் மறிந்தனர் கலிங்கர் பலர்
 சீருடை கிருபனும் கிருதனும்