<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

பு - முதல் சொற்கள்
புக்க 2
புக்கது 4
புக்கதும் 1
புக்கவரினும் 1
புக்கன 2
புக்கனம் 1
புக்கனர்களே 1
புக்கனன் 5
புக்கனனால் 1
புக்கனனே 1
புக்கார் 10
புக்காரே 1
புக்காள் 3
புக்கான் 19
புக்கானே 1
புக்கு 17
புக்குழி 2
புக 13
புகர் 12
புகரவன் 1
புகரன 1
புகரால் 1
புகல் 32
புகல்கிற்பது 1
புகல்கிற்பாம் 1
புகல்கிற்பார் 1
புகல்கின்ற 1
புகல்கின்றான் 1
புகல்கின்றீரே 1
புகல்போது 1
புகல்வது 4
புகல்வாய் 3
புகல்வான் 3
புகல்வீரே 1
புகல்வு 1
புகல 16
புகலல் 1
புகலலாம் 1
புகலலுற்றாம் 1
புகலவும் 1
புகலவே 1
புகலா 1
புகலாமல் 2
புகலான் 2
புகலில் 1
புகலினும் 1
புகலுகின்ற 2
புகலுகின்றது 2
புகலுதற்கு 2
புகலும் 7
புகலுமாறு 1
புகலுவ 1
புகலுவாயேல் 1
புகலுவார் 1
புகலுறு 1
புகலேன் 1
புகவே 2
புகழ் 41
புகழ்-கொலோ 1
புகழ்_மடந்தை 1
புகழ்தற்கு 1
புகழ்ந்தனரே 1
புகழ்ந்தார் 2
புகழ்ந்தான் 2
புகழ்ந்து 8
புகழ்வதற்கு 1
புகழ்வது 1
புகழ்வர் 1
புகழ 1
புகழா 1
புகழார் 1
புகழான் 1
புகழினான் 1
புகழுடைய 1
புகழும் 11
புகழுவார் 1
புகழே 3
புகழோ 1
புகறி 4
புகன்ற 13
புகன்றதும் 1
புகன்றபடி 1
புகன்றபோது 2
புகன்றவாறும் 1
புகன்றன 1
புகன்றனம் 1
புகன்றனர் 1
புகன்றனன் 3
புகன்றனனே 1
புகன்றனையால் 1
புகன்றாய் 1
புகன்றார் 1
புகன்றாலும் 1
புகன்றான் 9
புகன்று 11
புகன்றே 1
புகாது 1
புகாமல் 3
புகார் 3
புகில் 1
புகின் 1
புகு 3
புகுத 3
புகுதந்திடின் 1
புகுதர 2
புகுதல் 1
புகுதலும் 2
புகுதலுமே 1
புகுதலோடும் 1
புகுதவே 1
புகுதா 1
புகுதாமல் 1
புகுதார் 1
புகுதும்போது 1
புகுதேன் 1
புகுந்த 20
புகுந்ததன் 2
புகுந்தது 5
புகுந்ததுவே 1
புகுந்தபோது 1
புகுந்தபோதும் 1
புகுந்தவரை 1
புகுந்தவாறு 1
புகுந்தனர் 4
புகுந்தனன் 9
புகுந்தனையோ 1
புகுந்தாய் 1
புகுந்தாயே 1
புகுந்தார் 5
புகுந்தால் 1
புகுந்தாள் 2
புகுந்தான் 14
புகுந்து 50
புகுந்துழி 1
புகுந்துள 1
புகுந்துளான் 1
புகுந்தேற்கு 1
புகுந்தோர் 2
புகும் 7
புகுவ 1
புகுவதே 1
புகுவர் 2
புகுவன் 1
புகுவேம் 1
புகுவோனை 1
புகை 19
புகைத்த 1
புகைந்து 3
புகையா 1
புகையால் 1
புகையில் 1
புகையினால் 1
புகையினை 1
புகையும் 1
புகையும்படி 1
புகையே 1
புகையொடு 1
புங்க 5
புங்கம் 2
புங்கமொடு 1
புங்கயம் 1
புங்கவன் 2
புங்கவன்-தன் 1
புங்கவன்-தானும் 1
புசிப்பன் 1
புசிப்பாள் 1
புட்கலாவர்த்தமாம் 1
புட்ப 1
புட்பம் 1
புடவி 6
புடவியில் 1
புடவியின் 1
புடவியே 1
புடை 42
புடைக்க 2
புடைக்கும் 1
புடைகள்-தோறும் 1
புடைகொண்டு 1
புடைசூழ 1
புடைத்த 2
புடைத்தனன் 4
புடைத்தான் 2
புடைத்திட 1
புடைத்து 7
புடைப்ப 2
புடைப்பரோ 1
புடைப்பல் 1
புடைப்பார் 1
புடைபட்டு 1
புடையா 1
புடையினும் 2
புடையுண்டாரோ 1
புடையுண்டு 1
புடையே 3
புடைவர 1
புண் 10
புண்செய்து 1
புண்டர 2
புண்டரிக 1
புண்டரீகமும் 1
புண்டரீகன் 2
புண்டரீகன்-தன் 1
புண்டலன் 1
புண்ணிய 8
புண்ணியங்களுக்கும் 1
புண்ணியம் 11
புண்ணியர் 1
புண்ணியன் 6
புண்ணியன்-தனை 1
புண்ணின் 2
புண்ணோடு 1
புண்நீர் 2
புண்நீரினால் 1
புண்படவே 1
புண்படாதார் 1
புண்படாது 1
புண்யமும் 1
புணர் 3
புணர்ச்சியின் 1
புணர்ப்பினான் 1
புணர்வல் 1
புணர்வோன் 1
புணரி 4
புணரிக்கிடை 1
புணரிகள் 1
புணரியிடை 1
புணரியின் 1
புணரியினும் 1
புணரியை 1
புணில் 1
புணீர் 1
புணை 1
புணையாய் 1
புணையும் 1
புத்தி 1
புத்தியால் 1
புத்திர 1
புத்திரர் 4
புத்திரர்-தம்மை 1
புத்திரரில் 1
புத்திரரும் 2
புத்திரரோடும் 1
புத்திரற்கு 1
புத்திரன் 4
புத்திரனால் 1
புத்திரனை 1
புத்தேள் 1
புத்தேளிர் 2
புதல்வர் 7
புதல்வர்க்கே 1
புதல்வர்புதல்வர்-தம்மை 1
புதல்வராலும் 1
புதல்வரில் 1
புதல்வருக்கு 1
புதல்வருடனும் 1
புதல்வரும் 2
புதல்வரை 1
புதல்வரோ 1
புதல்வரோடு 1
புதல்வரோடும் 1
புதல்வற்கு 1
புதல்வன் 33
புதல்வன்-தன் 1
புதல்வன்-தன்னை 2
புதல்வன்-தன்னையே 1
புதல்வன்-தனக்கு 1
புதல்வன்-தனக்கே 1
புதல்வன்-தனையும் 1
புதல்வன்-தானே 1
புதல்வனாம் 1
புதல்வனுக்கும் 1
புதல்வனும் 7
புதல்வனே 1
புதல்வனை 15
புதல்வனோடு 4
புதல்வி 1
புதல்வியாலும் 1
புதன் 1
புதனும் 2
புதிதின் 1
புதிது 2
புதிய 8
புது 9
புதுமை 5
புதுமை-தனை 1
புதுமையின் 1
புதை 1
புதைக்க 4
புதைக்கவும் 1
புதைக்கவே 1
புதைக்கும் 1
புதைத்த 5
புதைத்தது 1
புதைத்தலின் 1
புதைத்தன 1
புதைத்தனர் 1
புதைத்தனள் 1
புதைத்து 6
புதைதர 3
புதைதரவும் 1
புதைதரும் 1
புதைந்தது 1
புதைந்தவே 1
புதைந்திட 2
புதைந்து 3
புதைப்ப 1
புதைபட்டு 1
புதைபட 1
புதைபடப்பட 1
புதைய 10
புதையவும் 2
புதையவே 1
புதையார் 1
புதையும் 2
புதையும்படி 1
புதைவித்தானே 1
புந்தி 9
புந்தியால் 6
புந்தியில் 2
புந்தியினால் 1
புந்தியுடன் 1
புய 66
புயகங்கள் 1
புயகன் 1
புயகிரி 2
புயங்க 10
புயங்ககேதனன் 1
புயங்ககேது 1
புயங்கங்கள் 1
புயங்கம் 8
புயங்கர் 2
புயங்கள் 4
புயங்களின் 1
புயங்களினும் 2
புயங்களும் 3
புயங்கனை 1
புயத்தடத்தில் 1
புயத்தவன் 1
புயத்தால் 1
புயத்தான் 1
புயத்திடை 2
புயத்தில் 2
புயத்தின் 1
புயத்தினில் 2
புயத்தினும் 2
புயத்தீர் 1
புயத்து 9
புயத்தையும் 1
புயத்தொடு 1
புயம் 36
புயமுடன் 1
புயமுடை 1
புயமும் 8
புயமே 1
புயர் 1
புயல் 24
புயல்-ஆனது 1
புயல்கள் 1
புயல்வண்ணா 2
புயல்வணன் 1
புயலின் 5
புயலும் 1
புயலே 2
புயலை 1
புயலையும் 1
புயன் 3
புயனார் 1
புயாசல 1
புயாசலங்களுக்கு 1
புயாசலத்தின் 1
புயாசலம் 1
புர 2
புரக்க 3
புரக்கும் 13
புரக்கும்படி 1
புரக்குமவர்-தம்மில் 1
புரக்கைக்கு 1
புரங்கள் 2
புரசூதனன் 2
புரசை 4
புரண்டது 1
புரண்டவே 1
புரண்டு 6
புரத்தல் 1
புரத்தவர் 1
புரத்தி 2
புரத்தில் 3
புரத்தின் 2
புரத்தினை 1
புரத்தினோடும் 1
புரத்து 4
புரத்தும் 1
புரத்தை 2
புரத்தையும் 1
புரதகனன் 1
புரந்த 1
புரந்தரற்கு 2
புரந்தரன் 10
புரந்தரன்-தானும் 1
புரந்தரனொடு 1
புரந்தவன் 1
புரந்தவாறு 1
புரந்தான் 1
புரந்திட 1
புரந்திடும் 4
புரந்திடுவன் 1
புரந்தோன் 1
புரப்பதற்கே 1
புரப்பது 2
புரப்பதே 1
புரப்பான் 2
புரப்போர் 1
புரம் 14
புரமும் 1
புரமே 1
புரவல 1
புரவலன் 3
புரவலன்-தனை 1
புரவி 59
புரவிக்கு 1
புரவிகளும் 1
புரவிசயன் 1
புரவிசயன்-தன்னை 1
புரவித்தாமா 5
புரவியின் 2
புரவியுடன் 1
புரவியும் 4
புரவியே 1
புரவியை 1
புரவிஅம்தாமா 2
புரள 1
புரளுவது 1
புராண 1
புராதனாகம 1
புராரி 2
புராரியே 1
புராரியை 1
புரி 86
புரி-மின் 1
புரி_குழலோடும் 1
புரிக 3
புரிகின்ற 1
புரிகின்றான் 1
புரிகின்றீரே 1
புரிகுவது 1
புரிகுவம் 1
புரிசடையுடன் 1
புரிசை 12
புரிசை-தன்னை 1
புரிசையின் 2
புரிசையும் 1
புரிஞரை 1
புரிதரு 2
புரிதரும் 1
புரிதல் 3
புரிதலின் 3
புரிதற்கு 2
புரிதி 3
புரிதும் 1
புரிந்த 34
புரிந்தது 5
புரிந்ததும் 1
புரிந்ததுவும் 1
புரிந்ததே 1
புரிந்தமை 1
புரிந்தருளும் 1
புரிந்தவாறும் 2
புரிந்தன 2
புரிந்தனர் 3
புரிந்தனர்களேனும் 1
புரிந்தனவால் 1
புரிந்தனன் 2
புரிந்தனை 1
புரிந்தாய் 2
புரிந்தார் 6
புரிந்தால் 2
புரிந்தான் 3
புரிந்தானே 2
புரிந்திட்டார் 1
புரிந்திடில் 2
புரிந்திலன் 2
புரிந்து 39
புரிந்தும் 2
புரிந்தே 3
புரிந்தேன் 1
புரிந்தோய் 1
புரிந்தோரில் 1
புரிந்தோன் 1
புரிநர் 1
புரிநூல் 1
புரிநூலும் 1
புரிய 11
புரியல் 1
புரியவே 2
புரியா 2
புரியாது 1
புரியாமல் 2
புரியில் 1
புரியின் 3
புரியினும் 2
புரியும் 30
புரியும்வகை 1
புரியுமாறு 1
புரியேன் 1
புரியேனேல் 2
புரிவதன் 2
புரிவது 6
புரிவரேனும் 1
புரிவன் 1
புரிவன 1
புரிவார் 2
புரிவாரும் 1
புரிவான் 1
புரிவி 1
புரிவித்தனன் 1
புரிவித்தார் 1
புரிவிப்பனே 1
புரிவில் 1
புரிவிலாதாய் 1
புரிவிலீர் 1
புரிவினுடன் 1
புரிவு 5
புரிவுடை 1
புரிவும் 2
புரிவேன் 1
புரிவோம் 2
புரிவோர் 1
புரிவோன் 1
புரிவோனை 1
புருகூதன் 6
புருகூதனும் 1
புருடராகம் 1
புருடன் 1
புருடனது 1
புருவ 5
புருவங்கள் 1
புருவத்தனாய் 1
புருவம் 3
புருவமும் 4
புரூர் 1
புரூரவாவினை 1
புரை 20
புரையும் 3
புரோகிதன் 5
புரோகிதனுக்கு 1
புரோகிதனும் 1
புரோசன 3
புரோசனன் 2
புரோசனன்-தன்னை 1
புல் 4
புல்கவ்வுமாகில் 1
புல்ல 1
புல்லர் 2
புல்லரை 1
புல்லன் 1
புல்லார்-தம் 1
புல்லாரை 1
புல்லி 2
புல்லிய 3
புல்லியே 1
புல்லினான் 2
புல்லுக 1
புல்வாய் 1
புல்வாய்க்கு 1
புல 2
புலத்து 2
புலத்துடன் 1
புலந்தான் 1
புலப்பது 1
புலப்பாடு 1
புலம் 2
புலம்ப 2
புலம்பல் 1
புலம்பலுற்றார் 1
புலம்பவே 1
புலம்பி 2
புலம்பின 1
புலம்புதலும் 1
புலம்புற 1
புலம்புறு 1
புலம்புறுவது 1
புலமும் 1
புலர் 1
புலர்த்தும் 1
புலர்ந்த 2
புலர்ந்தன 1
புலர்ந்து 5
புலர்ந்துழி 1
புலர 3
புலரா 2
புலரும் 3
புலவர் 2
புலவரும் 1
புலவன் 1
புலவனை 1
புலவியிலே 1
புலவு 2
புலவையும் 1
புலவோர் 3
புலவோர்க்கும் 1
புலன் 3
புலன்கள் 2
புலன்களின் 1
புலன்களும் 1
புலன்களை 2
புலன்வழி 1
புலனும் 3
புலால் 3
புலாலின 1
புலி 18
புலி-தனக்கு 1
புலி-வாய் 1
புலிக்கொடி 1
புலிகள் 1
புலிங்க 2
புலிபோல்வான் 1
புலியின் 2
புலியினும் 1
புலியை 1
புலோம 1
புலோமசை 1
புலோமை 1
புவன 1
புவனங்கள் 4
புவனங்களும் 1
புவனத்தினூடு 1
புவனத்து 4
புவனதலம் 1
புவனம் 9
புவனம்-தனில் 1
புவனமும் 6
புவி 40
புவி-கொலோ 1
புவி-தனில் 1
புவி_மகள் 1
புவிக்கு 3
புவிக்கும் 1
புவித்தேவனை 1
புவிப்படுத்து 1
புவிபாலர் 2
புவிமானுக்கு 1
புவியில் 9
புவியின் 2
புவியின்-கண் 1
புவியினில் 1
புவியும் 2
புவியை 2
புழு 1
புழுகு 4
புழுகும் 3
புழுங்கா 1
புழுங்கினான் 1
புழுதி 2
புழுவில் 1
புழை 3
புள் 13
புள்ளி 2
புள்ளின் 2
புள்ளினம் 1
புள்ளினொடு 1
புள்ளு 1
புள்ளுடை 1
புள்ளும் 1
புள 1
புளக 2
புளகம் 12
புளகித்து 1
புளகு 7
புளிக்கும் 1
புளினம் 1
புளினமும் 2
புற்களால் 1
புற்று 1
புற 12
புறக்கிடாத 1
புறக்கிடாது 1
புறக்கிடாவரு 1
புறக்கிடுதல் 1
புறக்கிடுவது 1
புறக்கிடுவதே 1
புறகிட்ட 1
புறகிட்டான் 1
புறகிட்டு 1
புறங்கண்டு 3
புறங்கள் 1
புறங்காணும் 1
புறங்கானில் 1
புறங்கொடுக்கும் 1
புறங்கொடுத்தவர் 1
புறங்கொடுத்தார் 1
புறத்ததோ 1
புறத்திடை 1
புறத்தில் 2
புறத்திலே 1
புறத்தினில் 4
புறத்தினும் 2
புறத்து 35
புறத்தும் 3
புறத்தே 1
புறப்பட்டது 2
புறப்பட்டனன் 1
புறப்பட்டான் 2
புறப்பட 3
புறப்படாய் 1
புறம் 36
புறம்-தன்னில் 1
புறம்கொடாமல் 1
புறம்தந்த 3
புறம்தந்தனன் 1
புறம்தந்தானே 1
புறம்தந்திட 1
புறம்தந்து 3
புறம்தர 1
புறம்தரவே 1
புறம்தரு 2
புறம்தரும்படி 1
புறம்பர் 1
புறமிட்ட 1
புறமிட்டார் 2
புறமிட்டான் 1
புறமிட்டுவிட 1
புறமிட 2
புறமிடாது 1
புறமிடும்படிக்கு 1
புறமும் 5
புறவடி 2
புறவம் 1
புறவில் 1
புறவின்-கண் 1
புறவினில் 1
புறவினுக்கு 1
புறவும் 3
புறன் 1
புறனும் 2
புன் 30
புன்கண் 2
புன்சொல் 4
புன்சொலானது 1
புன்சொற்கள் 1
புன்மதி 1
புன்மதி-தன்னை 1
புன்முறுவல் 1
புன்மை 6
புன்மையின் 1
புன்மையும் 1
புன்மொழி 2
புன்னை 1
புன்னையின் 2
புனக்கிரி 1
புனங்கள் 1
புனல் 80
புனல்-தோறும் 1
புனல்கள் 3
புனல்களும் 1
புனல்கொடு 1
புனலால் 3
புனலிடை 3
புனலில் 5
புனலின் 2
புனலுக்கு 1
புனலுடன் 1
புனலும் 12
புனலூடு 3
புனலை 2
புனலையும் 1
புனித 6
புனிதர் 1
புனிதன் 4
புனிதனும் 2
புனிதனை 1
புனை 62
புனைகின்ற 1
புனைதரு 1
புனைதல் 2
புனைந்த 10
புனைந்ததுவும் 1
புனைந்தமை 1
புனைந்தார் 1
புனைந்தானே 1
புனைந்திடு 1
புனைந்திடும் 1
புனைந்து 13
புனைய 1
புனையவே 1
புனையாது 1
புனையார் 1
புனையின் 1
புனையும் 7
புனையேனேல் 1
புனைவித்து 1
புனைவிப்பேனே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  புக்க (2)
புக்க பண்டமுடன் உன் உடல் தசை புசிப்பன் எங்ஙன் இவை போவது என்று - வில்லி:4 54/3
சென்று தன் மனை புக்க பின் மன்மதன் செருவில் நொந்து அழி சிந்தையனாய் மலர் - வில்லி:21 11/1

 மேல்
 
  புக்கது (4)
புக்கது தனுசர்-தம் உடல் பொடிபடவே - வில்லி:13 138/4
போது புக்கது என்று இதம்பட சுருக்கிய பூம் பட்டு - வில்லி:27 86/3
பாண்டு மன்னன் புதல்வர் படையும் பாடி புக்கது
 ஆண்டு பாடி புக்கது அரவ துவசன் படையும் - வில்லி:38 47/1,2
ஆண்டு பாடி புக்கது அரவ துவசன் படையும் - வில்லி:38 47/2

 மேல்
 
  புக்கதும் (1)
கயிலை புக்கதும் அரன் கணையும் சாபமும் - வில்லி:41 258/1

 மேல்
 
  புக்கவரினும் (1)
வேளை புக்கவரினும் வீழ்ந்து வேண்டினான் - வில்லி:41 248/4

 மேல்
 
  புக்கன (2)
பொரியே என வானிடை புக்கன போர் - வில்லி:32 15/2
பூ வலயத்து உடல் ஆர் உயிர் வானிடை புக்கன போதகமே - வில்லி:44 63/2

 மேல்
 
  புக்கனம் (1)
கோபுரம் திகழ் மூதெயில் வள நகர் கோயில் புக்கனம் ஆக - வில்லி:11 59/2

 மேல்
 
  புக்கனர்களே (1)
பாதகம் மிகுத்த கொலை வாள் நிருபர் தத்தமது பாடி நகர் புக்கனர்களே - வில்லி:30 31/4

 மேல்
 
  புக்கனன் (5)
கலைப்புரவி ஊர் திருவையும் தொழுது புக்கனன் அகத்து உணர்வு மிக்க கலையோன் - வில்லி:3 53/4
புக்கனன் பருகலுற்றான் பொலிவு அற புலர்ந்த நாவான் - வில்லி:16 23/4
அருளுடன் சயத்திரதனை அழை என அவனும் வந்து புக்கனன் ஒரு நொடியிலே - வில்லி:41 117/4
நிருபாதிபன் தனது சேனாதிபன்-தனொடு நீள் களம் புக்கனன் அரும் - வில்லி:46 8/3
புவி முழுது ஆண்ட வேந்தன் புக்கனன் கண்டோம் என்றார் - வில்லி:46 126/3

 மேல்
 
  புக்கனனால் (1)
கோட்டிலே கொலை செய் ஏனமாய் வந்து இ குன்றிடை இன்று புக்கனனால் - வில்லி:12 79/4

 மேல்
 
  புக்கனனே (1)
சேர முருக்குவன் ஏறுக என தன தேர் மிசை புக்கனனே - வில்லி:31 20/4

 மேல்
 
  புக்கார் (10)
துங்க வேல் துருபதன்-தன் தொல்லை மா நகரி புக்கார் - வில்லி:5 18/4
வாசவன் முதலினோரும் மன்னு தம் பதிகள் புக்கார்
 ஓச வன் திகிரி ஓச்சி உதய பானுவுக்கும் மேலாம் - வில்லி:6 38/2,3
சுரர் பெரும் தச்சன் செய்த தொல் நகர் வீதி புக்கார்
 வரு திரு பவனி கேட்டார் வள நகர் மாதர் எல்லாம் - வில்லி:10 72/3,4
ஏனையோர் தாமும் தம்தம் எயிலுடை நகரி புக்கார்
 ஞான யோகிகளும் ஒவ்வா நரேசனும் தம்பிமாரும் - வில்லி:12 19/2,3
ஊறிய கருணை நெஞ்சின் உதிட்டிரன் இருக்கை புக்கார்
 @26. சஞ்சயன் தூதுச் சருக்கம் - வில்லி:25 19/4,5
வரும் துயில் இலாத கண்ணான் வாழ் பெரும் கோயில் புக்கார்
 பெரும் துயில் அநந்த போக பேர் அணை துறந்த மாலும் - வில்லி:27 183/2,3
தனி வனம் திரிந்து மீண்டோர் தானை அம் கானில் புக்கார்
 பனி வனம் நிறைந்த பொய்கை கரை நிழல் பரப்பும் தேமாம் - வில்லி:29 16/2,3
அப்போது அனிகத்தோடும் அகன் பாசறை புக்கார் - வில்லி:33 24/4
தென் பாடி புக்கார் குடிபுக்கது சேர்ந்த கங்குல் - வில்லி:36 37/4
பைவரு மாசுண துவச பார்த்திவனை கொண்டே தம் பாடி புக்கார்
 தைவரு திண் சிலை தட கை சகுனி-தனை முதலான தரணிபாலர் - வில்லி:45 269/3,4

 மேல்
 
  புக்காரே (1)
கரு முகில் படியும் சாரல் காமிய வனம் புக்காரே - வில்லி:12 1/4

 மேல்
 
  புக்காள் (3)
குந்தியும் விரைந்து தன குமரரொடு புக்காள்
 அந்தி அரவிந்தம் என அணி குலை முகத்தாள் - வில்லி:2 102/3,4
வடு மா மரபிற்கு உற தேடும் மன் பேர் அவையின் முன் புக்காள்
 கொடு மா மலர் கண் புனல் சோர குலைந்தே கிடந்த குழல் சோர - வில்லி:11 225/2,3
கோமகளை நாடி அவள் கோயிலிடை புக்காள் - வில்லி:19 28/4

 மேல்
 
  புக்கான் (19)
பொற்பின் அமராவதியே போலும் நகரி புக்கான் - வில்லி:3 33/4
மற்றை நாள் வந்து கொற்ற வாழ் மனை கொண்டு புக்கான் - வில்லி:5 68/4
நாகாதிபன் விடும் மும்மதம் நாறும் திசை புக்கான் - வில்லி:7 10/4
நடைபட்டு உருகி எதிர்கொள்ள நகரி புக்கான் - வில்லி:7 83/4
கொங்கு அவிழ் துளப தாரான் குந்தி வாழ் கோயில் புக்கான் - வில்லி:10 84/4
கிணை வரும் ஓதை மூதூர் கிளர் நெடும் புரிசை புக்கான் - வில்லி:11 2/4
எழுந்து தன் கோயில் புக்கான் இகல் அரி ஏறு போல்வான் - வில்லி:11 41/4
சோனை மா முகிலின் மேனி தோன்றலும் துவரை புக்கான்
 ஏனையோர் தாமும் தம்தம் எயிலுடை நகரி புக்கார் - வில்லி:12 19/1,2
வசையினால் மிகு கொடிய கோல் அரசனும் மகிழ்ந்து தன் மனை புக்கான் - வில்லி:16 11/4
முன்னோன் ஆன முகுந்தனும் தன் முந்நீர் துவரை நகர் புக்கான்
 பின்னோர் வணங்க பேர் அழலில் பிறந்தாள் மகிழ பேரருட்கு - வில்லி:17 17/2,3
இரவிடை யாரும் துஞ்ச எயில் வளை நகரி புக்கான் - வில்லி:22 106/4
வெம் கழல் விராடன்-தானும் மீண்டு தன் நகரி புக்கான் - வில்லி:22 111/4
திரு நகர் வீதி புக்கான் சித்து அசித்து உணர்வு இலாதான் - வில்லி:25 6/4
கன்னனை பயந்த காதல் கன்னி-தன் கோயில் புக்கான் - வில்லி:27 145/4
வேந்தனோடும் பாசறை புக்கான் வீடும்மன் - வில்லி:32 38/4
தன் பாடி புக்கான் புறம் தந்த தரணி வேந்தன் - வில்லி:36 37/1
மன் பாடி புக்கான் பெரும் போரிடை மாய்ந்த மன்னர் - வில்லி:36 37/3
ஒன்பதின்மர் தம்பியரோடு உம்பர் ஊர் புக்கான் என்று - வில்லி:45 162/2
பூண்டு உத்தமம் ஆம் மறை கொண்டு அகன் பொய்கை புக்கான் - வில்லி:46 112/4

 மேல்
 
  புக்கானே (1)
அண்ணலே வருக என்று ஓதி அத்தினாபுரி புக்கானே - வில்லி:25 18/4

 மேல்
 
  புக்கு (17)
இறகரால் வீசி உள் புக்கு இன் மது நுகர்தல் கண்டு - வில்லி:5 12/3
வருந்தா அமுதம் நிகர்வாளை மயில் போல் கொண்டு மன் அவை புக்கு
 இருந்தார் இருந்த காவலரை இன்னோர்இன்னோர் இவர் என்று - வில்லி:5 34/2,3
மழைத்த குஞ்சர முகம்-தொறும் புக்கு உடன் மயங்கிய பொறி மாலை - வில்லி:9 17/4
சீயம் அன்ன துணைவரோடு சென்று புக்கு நன்றி இல் - வில்லி:11 155/3
விராடன் மா நகரி எல்லை புக்கு ஒரு பால் மயான பூமியினிடை விரவா - வில்லி:19 7/4
புக்கு உயிர் நிறுத்தி மெய்யும் புளகு எழ இளகி நெஞ்சம் - வில்லி:21 57/2
புக்கு உழல் ஆகும் கொழுவாம் போர் வாள் அபிமன்னு - வில்லி:27 48/2
செற்று நீடு அவை புக்கு இருந்த சிவேதனோடு இவை செப்பினான் - வில்லி:28 36/2
ஏதில் இருள் புக்கு உலவலாம் இடம் அற கடையின் ஏறு அனலி ஒத்தது இகலி - வில்லி:30 31/3
விண்ணும் புதைக்க அடல் ஆகவத்தின் மிசை சென்று புக்கு விரகால் - வில்லி:37 9/4
முரண் அற்றது இவண் இனி உன் உயிர் ஒத்த தமையனொடு முனை புக்கு விரைவின் அணுகா - வில்லி:40 56/3
நிலை அறிந்து புக்கு உரன் உற எறிதலின் நெரிநெரிந்தது அ தரணிபன் உடலமும் - வில்லி:41 130/2
புன் தொழிலர் வீழ் நரகு புக்கு உழலுவேனே - வில்லி:41 180/4
பயத்து இரவின் நடுங்கி அரன் பருப்பதம் புக்கு அவன் கொடுத்த படையும் வாங்கி - வில்லி:41 234/1
முகடு விண்டது அண்டமும் அப்புறத்து உற முகில்களும் பெரும் குகை புக்கு ஒளித்தவே - வில்லி:45 149/4
உதகம்-தனில் புக்கு உயர் மந்திரம் ஓதும் வேலை - வில்லி:46 106/2
அடி மாறி நீரிடை புக்கு அரு மறை நீ புகன்றாலும் அரவ பைம் பொன் - வில்லி:46 133/1

 மேல்
 
  புக்குழி (2)
பொரு படை சேனை யாவும் புக்குழி யாவர் கண்டார் - வில்லி:22 96/3
பொன் தவர் இராசராசன் புக்குழி அறிவுறாமல் - வில்லி:46 124/4

 மேல்
 
  புக (13)
அந்த ஓசை அவுணர் செவி புக
 முந்த ஓடி முடுகி முறுவலித்து - வில்லி:13 43/1,2
புண் புக உட்கி உழைக்கும் வேழம் போல்வான் - வில்லி:14 118/4
ஊன் எல்லை இல்லாது புக மண்ட மிக மண்டும் உதிரத்துடன் - வில்லி:14 133/3
ஊதை வந்து உள் புக உணர்ச்சி நல்கினான் - வில்லி:16 61/3
நொந்து இனி என் செய்வோம் என்று ஊர் புக நோக்கினானே - வில்லி:22 95/4
நெறுநெறென கொடு நிலவறையில் புக நெடியவன் அப்பொழுதே - வில்லி:27 188/2
பாசறை புக கடவினார் கட களிற்றின் அணி பாய் பரி அணி படைஞரே - வில்லி:30 29/4
அற்ற கந்தரம் உயிரினோடு அந்தரம் புக துள்ளவும் - வில்லி:36 7/1
அண்டர் ஊர் புக விடுத்த பின் தேரின் மேல் ஆகுமாறு அருள் என்றான் - வில்லி:42 71/4
சர மழை காவலர்-தங்கள் மனோ வனசம் புக மேயினவே - வில்லி:44 54/1
அடி தளர்ந்து அஞ்சலியும் முதுகும் இட்டவர் ஒழிய அடைய அன்று உம்பரிபதி குடி புக பொருதனனே - வில்லி:45 87/4
அடைய அன்று உம்பர் பதி குடி புக பொருது தனது அணி கொள் சங்கம் பவள இதழின் வைத்தருளுதலும் - வில்லி:45 88/1
உளம் புக தொடுத்தான் பாகன் உரை முடிவதன் முன் அம்மா - வில்லி:45 105/4

 மேல்
 
  புகர் (12)
வெம் புகர் களிற்று ஐவர்-தம் தேவியாம் விரதசாரிணி மென் மலர் கொய்து இளம் - வில்லி:21 2/3
பொடி படப்பட உடன் நடப்பன புகர் முக கரி நிகரமே - வில்லி:28 41/4
மிடைந்த குடை காம்பு அற்று மிதப்பனவும் கரிய புகர் வேல் கண் - வில்லி:29 70/3
புகர் முக கர கபோல மத கரி பொரு தொழில் உரைக்கலாகும் அளவதோ - வில்லி:40 52/4
வெறி மத்த கரட முகபட சித்ர புகர் கொள் முக விகட கைம்மலை அணி எலாம் - வில்லி:40 61/3
பூண் ஆர் கடக கையொடு புகர் வாளமும் மண் மேல் - வில்லி:41 113/3
போர் சலம் இல்லா புகர் மலையோடு - வில்லி:42 103/3
பூத்து அகி குலமும் மால் வரை குலமும் புகர் இப குலங்களும் புகழ - வில்லி:42 218/1
பல திசை மாருதம் உய்ப்பது செம் புகர் பட்டின் தொழிலின் பயில்கிற்பது - வில்லி:44 8/2
முன் புடை வாலதி செற்றது வெம் புகர் முகம் முழுகும் சரமே - வில்லி:44 50/3
வெம் புகர் வாளில் அழிந்தன மால் வரை விதம் அன அம் புயமே - வில்லி:44 56/4
தேரின் மேல் நின்று நீ சிறு கண் செம் புகர்
 காரின் மேல் வீரனை கணையின் காய்வதே - வில்லி:45 121/1,2

 மேல்
 
  புகரவன் (1)
புயாசலங்களுக்கு இசையவே புகரவன் புதல்வி - வில்லி:1 23/3

 மேல்
 
  புகரன (1)
பொழியும் முகில் பற்றி எழும் இள வெயில் எறித்து அனைய புகரன பனைக்கைகொடு கார் - வில்லி:28 57/1

 மேல்
 
  புகரால் (1)
அடி கை கனத்து மதம் பொழி ஆழியின் அளவும் புகரால் அழகு எய்தி - வில்லி:44 7/1

 மேல்
 
  புகல் (32)
உய்யும்வகை புகல் ஐயை உரையினை ஒய்யென் விரைவொடு கைகொளா - வில்லி:4 47/2
வீசுகின்றன புலிங்க சாலமும் புகல் வேறு எமக்கு இலது என்று - வில்லி:9 22/2
கையறு தொண்டர் ஆகி கான் புகல் வழக்கும் அன்றால் - வில்லி:11 278/2
பூதம் அடியுண்டன விநாழிகை முதல் புகல் செய் பொழுதொடு சலிப்பு இல் பொருளின் - வில்லி:12 108/2
வந்துற்ற எனை தாயர்-தம் வகையில் புகல் செய்யா - வில்லி:12 161/2
புரி சிலை விசயற்கு உற்ற போர் தொழில் புகல் நீ என்றான் - வில்லி:13 154/4
என்னை நீ புகல் ஆர் அடா என்பது இங்கு எவனோ - வில்லி:14 27/2
முன்னவன் புகல் உறுதி கூர் மொழி எலாம் கேட்டு - வில்லி:14 45/1
ஆண்டு அவன் புகல் உறுதியும் ஆண்மையும் கேட்டு - வில்லி:14 47/1
பாசகாரிகள் ஆம் ஐம்புலன்களும் பரிவு கூர பரிந்து உயர்ந்தோர் புகல்
 வாசகாதிகள் கற்றும் தெளிந்திலை மதன வேதத்தின் மார்க்கமும் பார்த்திலை - வில்லி:21 13/1,2
உத்தரன் புகல் உறுதி கேட்டு ஒப்பனைக்கு உரியாள் - வில்லி:22 31/1
தெரிப்புற புகல் எ வயின் சேர்ந்தனன் அவன் என்று - வில்லி:22 42/3
புகல் அரிய பழைய தம வடிவம் கொண்டார் போன பகலவன் உதய பொருப்பின் மீண்டான் - வில்லி:22 140/4
கரியவன் புகல் கட்டுரை கேட்ட பின் காமபாலனும் சொன்னான் - வில்லி:24 3/4
புகல் அரிய உணர்வு உடையோய் புகழ் உடையோய் திறல் உடையோய் புகல் நீ என்ன - வில்லி:27 28/3
புகல் அரிய உணர்வு உடையோய் புகழ் உடையோய் திறல் உடையோய் புகல் நீ என்ன - வில்லி:27 28/3
நீதியின் புகல் பகல் எலாம் நீர்_அர_மகளிர் - வில்லி:27 86/1
பொன் அகம் கொள் புய விதுரன் இல்லிடை புகுந்தது என்-கொல் இது புகல் எனா - வில்லி:27 105/3
கங்குலின் அழைத்து உரக கன்னி மகனை புகல் களப்பலி கொடுத்தனர் என - வில்லி:28 52/3
புகல் அரும் ஐந்து நாளை பூசலும் புகலலுற்றாம் - வில்லி:39 2/4
அச்சுத பெயர் மாதுலன் புகல் அரிய மந்திரம் அன்பினோடு - வில்லி:41 24/1
புகல் இடம் பொன்னுலகு ஆக்கி போக்கினான் ஒரு கணையால் புரவித்தாமா - வில்லி:42 177/4
முழுது உணர்ந்தருள் முனிவரன் புகல் மும்மை வண் தமிழும் - வில்லி:44 41/1
நா புகல் வாய்மையான்-தன் நாள்மலர் செம் கை வை வேல் - வில்லி:44 87/2
புகல் அரிய தும்பையுடன் வெற்றி வாகை புனைந்திடும் இ கணத்தில் வலம்புரி தார் வேந்தன் - வில்லி:45 30/3
புகல் அரு மறையவன் புராரி ஆதியாம் - வில்லி:45 126/1
முனி_மகன் புகல் கட்டுரை மறுத்த பின் முனிவு உறாவகை போருக்கு - வில்லி:45 183/1
புறமும் ஒத்த கதி பற்பலவும் ஒத்த புகல் வாள் - வில்லி:45 198/2
எரியிடை வெந்து உடல் வாலும் முன் தறிதலின் இடர் அற உய்ந்திட நீ பெரும் புகல் என - வில்லி:45 227/1
மாயவன் புகல் மொழிப்படி தருமன் மா மதலை மேல் விரைவுடன் வந்தான் - வில்லி:46 21/2
பின் புகல் அறுமா துரந்தது அ பூத பெருமை யாம் பேசுறும் தகைத்தோ - வில்லி:46 207/4
புகல் அரும் பதினெண் பூமி முற்று உடைய பூபதிகளும் அவர் படைத்த - வில்லி:46 220/1

 மேல்
 
  புகல்கிற்பது (1)
பூ வில் எடுத்த மதன் ஆனவாறு புகல்கிற்பது அல்ல அனிக - வில்லி:37 3/2

 மேல்
 
  புகல்கிற்பாம் (1)
என்ற போதக தானையின் பெருமையை எங்ஙனம் புகல்கிற்பாம்
 நின்றபோது உடல் முகிலிடை மறைந்தது நிரைநிரை நெறிப்பட்டு - வில்லி:11 79/2,3

 மேல்
 
  புகல்கிற்பார் (1)
புறம் தயங்கிட விழுந்த செம் தனி சடை பொலிவை யார் புகல்கிற்பார்
 சிறந்த பைம் பொலம் கிரி முடி அடி உற தேவர்_கோன் திரு செம் கை - வில்லி:12 85/2,3

 மேல்
 
  புகல்கின்ற (1)
பொங்கு ஓத பாற்கடலான் இவன் என்று யாரும் புகல்கின்ற வசுதேவன் புதல்வன் வந்து - வில்லி:45 28/3

 மேல்
 
  புகல்கின்றான் (1)
புரவித்தாமா நின்றானை வருக என்று அழைத்து புகல்கின்றான் - வில்லி:27 220/4

 மேல்
 
  புகல்கின்றீரே (1)
பொருவன் என அறைகூவி பொன்றுவித்தான் இது கொண்டோ புகல்கின்றீரே - வில்லி:41 241/4

 மேல்
 
  புகல்போது (1)
முன்பு வனத்திடை வந்து கவிக்கு இறை மொய்ம்பு உணர புகல்போது
 என்பு மலைக்கு உறு பண்பை அடுத்தனர் எஞ்சிய பப்பரரே - வில்லி:27 194/3,4

 மேல்
 
  புகல்வது (4)
என் பிற புகல்வது ஈர்_எழு புவனம் எம்பிரான் அருந்தியது என்ன - வில்லி:9 57/1
புன் தொழில் வசையே அன்றி புகழ்-கொலோ புகல்வது அம்மா - வில்லி:11 34/4
புண்ணியம் ஆனதால் புகல்வது என்-கொலாம் - வில்லி:21 81/4
காரியம் புகல்வது புவி ஆட்சியில் கருத்து உடையவர்க்கு அன்றோ - வில்லி:45 182/2

 மேல்
 
  புகல்வாய் (3)
பொன் போல் இரவிடை ஆடவர் புகலா மொழி புகல்வாய்
 வன்போ அருள் நலமோ பெருமிதமோ வளர் புகழோ - வில்லி:12 162/3,4
புன் தொழில் சிறு குரங்கையோ என்னொடும் புகல்வாய் - வில்லி:14 29/4
புரக்கும் நாயகன்-தன்னையோ இழித்து நீ புகல்வாய் - வில்லி:14 30/4

 மேல்
 
  புகல்வான் (3)
புந்தியால் உயர் அஞ்சனை புதல்வனும் புகல்வான்
 சிந்து சீகர சிந்து முன் கடந்து செம் தீயால் - வில்லி:14 35/2,3
கோண் அற்றன புகல்வான் ஒரு குறை அற்றது அவர்க்கே - வில்லி:33 15/4
இடிக்கும் முரசு என புகல்வான் இராசராசனுக்கு அம்மா - வில்லி:46 157/4

 மேல்
 
  புகல்வீரே (1)
பொல்லா நெறியில் அனைவீரும் போகாவண்ணம் புகல்வீரே - வில்லி:11 236/4

 மேல்
 
  புகல்வு (1)
இம்மையே வசை நிற்க வீடு உற எண்ணி நீ புகல்வு என்னினும் - வில்லி:26 10/3

 மேல்
 
  புகல (16)
வாச நாறு துளவோனுடன் புகல வருக என்ற பின் மடந்தை போய் - வில்லி:1 141/2
மறுத்து இவன் புகல வீரியன் புயம் ஒர் ஆயிரம் துணிசெய் மழுவினான் - வில்லி:1 146/1
மன்னன் புகல மட மாது மறுக்கமாட்டாள் - வில்லி:2 63/2
நாவினும் புகல கருத்தினும் நினைக்க அரியது ஓர் நலம் பெற சமைத்தான் - வில்லி:6 10/4
வெற்பனை புகல அந்த வீடணன் அளித்த நீடு உயர் வியன்தலை - வில்லி:10 64/3
போந்து அழைத்ததும் புகல வந்ததும் - வில்லி:11 136/2
பொல்லா வசையே புகழ் பூணா புல்லன் புகல இதற்கு ஒன்றும் - வில்லி:11 232/1
பொன் நெடும் தேரவன் புகல மற்றொரு - வில்லி:21 31/2
பூண்ட தேர் இவை பதாதி மற்று இவை என புகல
 ஈண்டு நின்றவை யாவையும் யா என தெரியா - வில்லி:22 38/2,3
அ முனி-தன்னோடு இவ்வாறு அருச்சுனன் புகல வல் வில் - வில்லி:22 89/1
இம்பரில் புகல இரு தளத்தினும் எனக்கு நேர் ஒருவர் இல்லை என்று - வில்லி:27 135/3
என்னை நீ புகல கேண்மோ எங்குமாய் யாவும் ஆகி - வில்லி:29 6/1
நா தந்திலனே எண்ணுதற்கு நாம் ஆர் புகல தே மாலை - வில்லி:37 35/2
புரிவு இலார் பொருத போர் மற்று யாவரே புகல வல்லார் - வில்லி:44 16/4
புணையாய் எ திறங்களினும் பகிராமல் உற்றது எலாம் புகல தக்க - வில்லி:45 260/2
உளம் புகல அரசவையில் வஞ்சினமும் பற்பல அன்று உரைத்தே நின்றான் - வில்லி:46 142/2

 மேல்
 
  புகலல் (1)
பூ முழுதும் பரந்து வர பொருத வீரம் புலவோர்க்கும் அதிசயித்து புகலல் ஆமோ - வில்லி:46 76/4

 மேல்
 
  புகலலாம் (1)
புறத்து ஒரு நிருதன் புகுந்த வஞ்சனையும் புரிந்ததும் புகலலாம் அளவோ - வில்லி:15 4/4

 மேல்
 
  புகலலுற்றாம் (1)
புகல் அரும் ஐந்து நாளை பூசலும் புகலலுற்றாம் - வில்லி:39 2/4

 மேல்
 
  புகலவும் (1)
கங்கை மா மகன் இவையிவை புகலவும் கன்னனை கசிந்து உள் கொண்டு - வில்லி:24 20/1

 மேல்
 
  புகலவே (1)
மறு கணை ஒன்று தொடேன் முனிந்து இனி என வரி கழல் அங்கர்_குலாதிபன் புகலவே - வில்லி:45 226/4

 மேல்
 
  புகலா (1)
பொன் போல் இரவிடை ஆடவர் புகலா மொழி புகல்வாய் - வில்லி:12 162/3

 மேல்
 
  புகலாமல் (2)
அவ்வண்ணம் புகலாமல் விரகு உரைத்தான் இவன் என்ன அவனோடு ஆங்கு ஓர் - வில்லி:27 31/2
என் மைந்தன் இறந்திடவும் யாது ஒன்றும் புகலாமல் இருக்கின்றேன் யான் - வில்லி:41 233/2

 மேல்
 
  புகலான் (2)
புண்ணியர் வந்து இனிது இறைஞ்சும் பூம் கழலோன் வேறு ஒன்றும் புகலான் ஆகி - வில்லி:10 127/3
பொருள் இலா உரைகட்கு எல்லாம் உத்தரம் புகலான் ஆகி - வில்லி:14 93/2

 மேல்
 
  புகலில் (1)
போய் நகைக்கில் என் உரைத்த உண்மை மொழி பொய்த்தது என்று அமரர் புகலில் என் - வில்லி:27 112/2

 மேல்
 
  புகலினும் (1)
பொறை எனப்படுவது ஆடவர்-தமக்கு பூண் என புகலினும் பொருந்தார் - வில்லி:21 47/1

 மேல்
 
  புகலுகின்ற (2)
புகலுகின்ற மந்தாகினி தரங்கமே போல - வில்லி:27 59/3
புகலுகின்ற பொழுது சென்றது என்று அவண் பொறாமல் மால் - வில்லி:42 15/3

 மேல்
 
  புகலுகின்றது (2)
வன்பொடு இப்படி புகலுகின்றது வன்மையோ திறல் வின்மையோ - வில்லி:12 93/3
புகலுகின்றது போர்முகத்து அதிர் குரல் பொம்ம - வில்லி:42 112/3

 மேல்
 
  புகலுதற்கு (2)
பூழி படு கமர் வாய நானிலத்து புகலுதற்கு ஓர் புனலும் உண்டோ - வில்லி:8 18/4
கைதவம் புகலுதற்கு இலா எண்ணுடை கருத்தினர் திருத்தகு வரத்தால் - வில்லி:46 26/3

 மேல்
 
  புகலும் (7)
முன்னர் புகலும் குருகுலத்தோர் முதல் ஆம் வாய்மை மொழியோனே - வில்லி:11 233/4
புல் விதூடகரினும் உணர்வு இலாதவர் புகலும் வாசகம் கேட்கின் - வில்லி:24 14/3
தான தண்டம் என நிருபர் தருமம் முறைமையில் புகலும் தகுதி நோக்கி - வில்லி:27 2/2
புகலும் வடி கணை உதணம் எடுத்தன பொரு சில கைத்தலமே - வில்லி:27 201/3
புகலும் வஞ்சினம் பொய்க்கினும் நின்னுடன் - வில்லி:42 143/3
புகலும் சொல் அவன் செவியில் புகவே புண் மேல் அயில் உற்றது போன்றதுவே - வில்லி:45 205/4
வீரன் ஆன சகுனி பெயர் படைத்தவனும் வீறு சால் கிருதபற்பனும் என புகலும்
 ஆர மார்பினர் முதல் படைஞரில் தலைவர் ஆன வீர துரகத்தினர் களிற்றினர்கள் - வில்லி:46 65/2,3

 மேல்
 
  புகலுமாறு (1)
பொங்கி ஆடு அரவு எழுந்து அநேகவிதம் ஆனது என்று அமரர் புகலுமாறு
 அங்கு வாள் அரவு உயர்த்த கோன் நினைவு அறிந்து அளப்ப அரிய ஆகவம் - வில்லி:42 185/1,2

 மேல்
 
  புகலுவ (1)
பொருவு இலா மகன் புகலுவ புகறி நீ என்றான் - வில்லி:16 54/4

 மேல்
 
  புகலுவாயேல் (1)
பொறுத்து உலகம் முழுது ஆளும் திகிரியோய் யான் பொருளாக ஒரு வரம் நீ புகலுவாயேல்
 மறுத்து உரையேன் உரைத்தருள் என்று உரைத்தான் அந்த மத்திர பூபனும் இவனும் மருவலாரை - வில்லி:45 23/2,3

 மேல்
 
  புகலுவார் (1)
உடற்றுவம் என்ன புகலுவார் - வில்லி:12 11/4

 மேல்
 
  புகலுறு (1)
புகலுறு கலிங்கர்_கோன் போரில் வென்னிட - வில்லி:30 18/1

 மேல்
 
  புகலேன் (1)
சொல் இரண்டு புகலேன் இனி சமரில் நின்று வெம் கணை தொடேன் எனா - வில்லி:27 129/1

 மேல்
 
  புகவே (2)
புகலும் சொல் அவன் செவியில் புகவே புண் மேல் அயில் உற்றது போன்றதுவே - வில்லி:45 205/4
புதைய பரந்த அகல் இருளும் துரந்து உரகர் புவனத்தினூடு புகவே - வில்லி:46 2/4

 மேல்
 
  புகழ் (41)
மேய வண் புகழ் வேந்தரில் வேள்வியால் மிக்கோன் - வில்லி:1 19/4
குரு எனும் புகழ் குருவும் அ குலத்தில் அங்குரித்தான் - வில்லி:1 37/4
நல் வாழ்வு தேசு புகழ் யாவும் நடத்துகிற்பார் - வில்லி:2 61/2
இவன் செம் தழலோன் மரபு ஆகி ஈர் ஏழ் உலகும் புகழ் சேரன் - வில்லி:5 45/4
கோ_மடந்தை களி கூர புகழ்_மடந்தை களி கூர கொற்ற விந்தை - வில்லி:7 40/1
தீ பால் அடங்காத புகழ் வீர கயம் அன்ன சிசுபாலனே - வில்லி:10 114/4
நன் குலத்தவர்க்கும் பொருள் எலாம் நல்கி நாள்-தொறும் புகழ் மிக வளர்வான் - வில்லி:10 153/3
பெரும் புகழ் நகரின் ஈண்டு சமைத்தனன் பெருமை காண - வில்லி:11 47/3
வசை அறும் புகழ் துணைவர் இன்று உரைத்ததே வார்த்தை ஆயினும் பெற்ற - வில்லி:11 72/3
ஆவி யார் நிலைபெறுபவர் நீதி கூர் அரிய வான் புகழ் அன்றி - வில்லி:11 73/1
மண் வளர் பெரும் புகழ் மன்னர் ஐவரும் - வில்லி:11 114/1
ஆடுவர் சிலர் சிலர் ஐவர் வான் புகழ்
 பாடுவர் சிலர் சிலர் பாயல் இன்புற - வில்லி:11 121/1,2
வான் உலாவு புகழ் படைத்த மைந்தனும் துரோணனும் - வில்லி:11 152/3
பொல்லா வசையே புகழ் பூணா புல்லன் புகல இதற்கு ஒன்றும் - வில்லி:11 232/1
விரி புகழ் மைந்தனும் விளங்கினார் அரோ - வில்லி:12 134/4
பாயிர மறை புகழ் பரமன் தேசு என - வில்லி:12 135/3
மகனும் புகழ் புனை தந்தையும் மந்தாகினி ஆடி - வில்லி:12 153/1
கிட்டா உலகோர் புகழ் கேழ் கிளர் சீர் - வில்லி:13 71/2
தக்க புகழ் விசயன் அரும் தவம் புரிந்த சாரல் இது என்று தவ முனிவன் சாற்ற - வில்லி:14 8/2
உண்டியும் இழந்தேன் உறுதியும் இழந்தேன் உன் புகழ் கேட்டு வந்து உற்றேன் - வில்லி:19 23/4
விளை புகழ் விராடன் வேத்தவை-அதனை வேறு ஒரு நாளையின் அடைந்தான் - வில்லி:19 25/4
பராவரு பெரும் புகழ் படைத்தவர் உனை போல் - வில்லி:23 9/3
பொறை உடையவர்க்கு அலது புகழ் புனைதல் உண்டோ - வில்லி:23 10/2
புகல் அரிய உணர்வு உடையோய் புகழ் உடையோய் திறல் உடையோய் புகல் நீ என்ன - வில்லி:27 28/3
பாண்டவர்கள் முன் எய்தி பழுது இல் புகழ் பாஞ்சாலி - வில்லி:27 39/2
பொரு குல களிறு வளர் திசை-கண் மிகு புகழ் பரப்பி எழு புவி பெறும் - வில்லி:27 116/3
சென்னியிலும் கரம் வைத்திலன் வண் புகழ் சிறிதும் மொழிந்திலனே - வில்லி:27 211/4
சொலற்கு அரும் புகழ் சுரபதி கொடுப்ப அ தோன்றலும் தொழுது கை கொண்டான் - வில்லி:27 241/4
நிரந்தரம் புகழ் நிலைபெறும் கன்னனை நெஞ்சுற மகிழ்ந்து அவண் நிறுத்தி - வில்லி:27 242/1
போர் அம்பர உலகு ஆள்பவர் புகழ் பூரிசவா வந்து - வில்லி:33 13/3
கருமத்தின் முதலை இமையவர் சித்தமொடு தொழுது கரை அற்ற புகழ் உரைசெய்தார் - வில்லி:40 64/4
வசை அறும் புகழ் குருகுல திலகனை மருது இரண்டு ஒடித்தவர் திரு மருகனை - வில்லி:41 123/1
சேதனர் புகழ் மொழி திகிரி வேந்தையே - வில்லி:41 257/4
ஆதியும் அந்தமும் ஆகிய நின் புகழ் அல்லாது உரையேன் அடியேனே - வில்லி:44 1/4
வென்றி வேல் முருகற்கு நேர் புகழ் விடதரன்-தனையும் - வில்லி:44 35/3
வரை உடையை எ திசையும் வழு அற வளர்த்த புகழ் வரிசை கொள் அறத்து இளைஞர் வழிபடும் மதிப்பு உடையை - வில்லி:45 93/2
சென்னி என்று அவன் புகழ் செப்பி மீளவே - வில்லி:45 134/4
மெய் பெரும் புகழ் புனை குருகுலத்திடை வீடுமன் முதலான - வில்லி:45 179/2
வினதை காளையோடு உவமை கூர் வலியினான் வேந்தர் யாரினும் புகழ் மிக்கோன் - வில்லி:46 29/4
பார்த்தன் முன்பு நின்று அமர் புரிந்திலன் கடல் பார் புகழ் பரித்தாமா - வில்லி:46 52/4
போதுமோ பூண்டபூண்ட புகழ் எலாம் போய்விடாதோ - வில்லி:46 120/4

 மேல்
 
  புகழ்-கொலோ (1)
புன் தொழில் வசையே அன்றி புகழ்-கொலோ புகல்வது அம்மா - வில்லி:11 34/4

 மேல்
 
  புகழ்_மடந்தை (1)
கோ_மடந்தை களி கூர புகழ்_மடந்தை களி கூர கொற்ற விந்தை - வில்லி:7 40/1

 மேல்
 
  புகழ்தற்கு (1)
புகழ்தற்கு அரிய பாகனையும் புகழார் இல்லை பூபாலர் - வில்லி:40 67/4

 மேல்
 
  புகழ்ந்தனரே (1)
பாயிர நான்மறை பாடி வியந்து பணிந்து புகழ்ந்தனரே - வில்லி:27 205/4

 மேல்
 
  புகழ்ந்தார் (2)
அரி முதல் இமையோர் அனைவரும் புகழ்ந்தார் ஆடக பொருப்பினை அழித்து - வில்லி:6 11/3
முடி சடை மவுலி நாரதன் முதலாம் முனிவரும் முடிவு அற புகழ்ந்தார் - வில்லி:9 54/4

 மேல்
 
  புகழ்ந்தான் (2)
போற்றினான் நீ வர யான் புரி தவம் யாது என புகழ்ந்தான் பொதியில் தென்றல் - வில்லி:10 10/3
பொன்னாடு உடையவன் மைந்தன் வியப்போடு புகழ்ந்தான் - வில்லி:12 151/4

 மேல்
 
  புகழ்ந்து (8)
வியாதனும் புகழ்ந்து உரைத்தது மற்று இவன் மேல்நாள் - வில்லி:1 23/2
புண்ணியம் நீ என புகழ்ந்து போற்றினான் - வில்லி:1 44/4
ஆயிரம் கரத்து அதிபதி புகழ்ந்து நூறாயிரம் முகமாக - வில்லி:2 35/1
பாடினர் புகழ்ந்து பரவினர் பரவி பைம் துழாய் கமழ் மலர் பாதம் - வில்லி:10 149/3
பொறை அறிவு நிறை தருமம் உடைய வாய்மை போர் வேந்தே அஞ்சல் என புகழ்ந்து வாழ்த்தி - வில்லி:14 3/3
பொரு வில் ஆண்மையும் வீமன் மா மகன் பொருத வீரமும் புகழ்ந்து பாடினார் - வில்லி:31 29/2
புரக்க நின்றவன் சில புகழ்ந்து கூறுவான் - வில்லி:41 246/4
மலையும் திறலும் புகழ்ந்து அண்டரும் வாழ்த்தினாரே - வில்லி:45 79/4

 மேல்
 
  புகழ்வதற்கு (1)
சமைவுற விரித்து புகழ்வதற்கு உன்னில் சதுர்முகத்தவனும் மெய் தளரும் - வில்லி:6 14/3

 மேல்
 
  புகழ்வது (1)
ஆரணாதிபர் ஆரும் புகழ்வது
 நாரணாதியர் நண்ணும் சிறப்பது - வில்லி:3 108/1,2

 மேல்
 
  புகழ்வர் (1)
நல்ல வாய்மை நிலை உடையை என்று அரசர் நாள்-தொறும் புகழ்வர் நண்பு கொண்டு - வில்லி:27 110/3

 மேல்
 
  புகழ (1)
பூத்து அகி குலமும் மால் வரை குலமும் புகர் இப குலங்களும் புகழ
 காத்து அகிலமும் தன் குடை நிழல் படுத்தும் காவலர் நீதியை கடந்தோன் - வில்லி:42 218/1,2

 மேல்
 
  புகழா (1)
நீயே முடித்தி எனது எண்ணத்தை என்று உவகை நிகழா வியந்து புகழா - வில்லி:46 5/4

 மேல்
 
  புகழார் (1)
புகழ்தற்கு அரிய பாகனையும் புகழார் இல்லை பூபாலர் - வில்லி:40 67/4

 மேல்
 
  புகழான் (1)
நா கையா புகழான் பெண்ணை நதி வளம் சுரக்கும் நாடன் - வில்லி:44 90/1

 மேல்
 
  புகழினான் (1)
நிலைபெறும் புகழினான் நெஞ்சின் அஞ்சலி செயா - வில்லி:34 8/2

 மேல்
 
  புகழுடைய (1)
மினல் ஒத்த கணை பலவும் வசை அற்ற புகழுடைய விசயற்கு மிசை உதவினான் - வில்லி:40 58/4

 மேல்
 
  புகழும் (11)
பல்லார் புகழும் பான்மையினால் பதினெண் புவிக்கும் பதியாய - வில்லி:5 46/2
சூதினால் வென்று கொள்கை தோற்றமும் புகழும் அன்று - வில்லி:11 33/2
ஓங்கிய புகழும் வாழ்வும் ஒருப்பட வளரும் அன்றே - வில்லி:11 37/4
படியும் மா மறை ஒழுக்கமும் புகழும் முன் பயின்ற கல்வியும் சேர - வில்லி:11 64/3
நிறம் தரு புகழும் அன்று நெறி தரு மதியும் அன்றே - வில்லி:11 199/4
திக்கு ஓடிய நும் திறலும் புகழும்
 தொக்கு ஓடி உடற்று படை தொகையும் - வில்லி:13 58/1,2
ஏண் இல் வரை மார்பர் இமையோர் புகழும் எட்டு - வில்லி:15 25/1
அல்ல ஆம் என மறுத்தியேல் அறமும் ஆண்மையும் புகழும் அல்லவே - வில்லி:27 110/4
கழிப்பதுவே எனக்கு இனி புகழும் கருமமும் தருமமும் என்றான் - வில்லி:27 252/4
நிறமும் உண்மை அறிவும் நெறியும் புகழும் திகழ் பேர் - வில்லி:38 40/3
எங்கள் மானமும் தொல் ஆண்மையும் புகழும் நீ அலால் யார் நிலையிடுவார் - வில்லி:45 8/2

 மேல்
 
  புகழுவார் (1)
கற்ற சாரி ஓடும் அ கணக்கு அறிந்து புகழுவார்
 அற்ற கால்கள் அற்ற கைகள் ஆயுதங்களாகவே - வில்லி:40 33/2,3

 மேல்
 
  புகழே (3)
மாதிரம் முழுதும் அவன் பெரும் புகழே வழங்குவது அமரரும் வேள்வி - வில்லி:19 3/3
பொரு தொழிலும் கடை நிலத்தில் கிடந்ததே என மொழிந்தான் புகழே பூண்பான் - வில்லி:27 16/4
பூம் தராதலம் முழுதும் மதித்த ஆண்மை போர் வேந்தே உனை போல புகழே பூண்டு - வில்லி:45 29/1

 மேல்
 
  புகழோ (1)
வன்போ அருள் நலமோ பெருமிதமோ வளர் புகழோ - வில்லி:12 162/4

 மேல்
 
  புகறி (4)
கவர்தர புகறி என்றான் கண் அருள் சிறிதும் இல்லான் - வில்லி:11 198/4
போர் கோலம் இவனுக்கு எவ்வாறு இசைந்தது புகறி என்று - வில்லி:13 25/2
பொருவு இலா மகன் புகலுவ புகறி நீ என்றான் - வில்லி:16 54/4
புல்லிய கானின் இன்னம் போக நீ புகறி என்று - வில்லி:22 104/3

 மேல்
 
  புகன்ற (13)
புகன்ற கேள்வி புரோசனன்-தன்னை இ - வில்லி:3 112/1
கந்தமாதனமும் நீல சைலமும் என புகன்ற பல கிரியில் வாழ் - வில்லி:10 47/3
பொங்கிய இருளில் முன்னம் புகன்ற அ பொங்கரூடு - வில்லி:21 62/2
பொருவிலோய் என்று கொண்டு அ இருவரும் புகன்ற காலை - வில்லி:25 11/4
பொன் ஆரும் திகிரியினான் போனாலும் பொறை வேந்தன் புகன்ற எல்லாம் - வில்லி:27 23/1
பொய் வளர்ந்த மொழி மன்னன் மற்று இவை புகன்ற பின்பு புய வலியினால் - வில்லி:27 118/1
போயே கானம் பல திரிந்து புகன்ற விரதம் பொய்யாதோர் - வில்லி:27 221/1
மைந்தன் உய்ந்திட புகன்ற வள்ளல் தாள் வணங்குவாம் - வில்லி:30 1/4
பேரன் புகன்ற மொழி கேள்விசெய்து பெரியோன் முகிழ்த்து நகையா - வில்லி:37 7/1
பொரு முனையின் வீடுமன் முன் நின்றவர்கள் அல்லது புகன்ற நரபாலர் எவரும் - வில்லி:38 23/2
படை எடுத்து வினை செய்யேன் என புகன்ற மொழி தப்பி பகைத்த போரின் - வில்லி:42 172/3
நிருபனுடன் இரவி_மகன் புகன்ற உரை கேட்டு அருகே நின்ற வில் கை - வில்லி:42 180/1
கையினான் அந்தணாளன் கையறல் புகன்ற காலை - வில்லி:43 21/2

 மேல்
 
  புகன்றதும் (1)
வெய்து உற புகன்றதும் மீண்டு வந்ததும் - வில்லி:41 259/3

 மேல்
 
  புகன்றபடி (1)
புகன்றபடி நீ ஆளும் புவியும் பாதி கொள்வேன் - வில்லி:3 44/1

 மேல்
 
  புகன்றபோது (2)
போன தூதுவர் வணங்கி இ மொழி புகன்றபோது மொழி பொய்யுறா - வில்லி:1 138/1
புகன்றபோது அருக்கன் புதல்வனும் மாய போர் இது கங்குல் இ பொழுதே அகன்றிடும் - வில்லி:42 209/1

 மேல்
 
  புகன்றவாறும் (1)
வரத்தினால் பிறந்தவாறும் வான்மொழி புகன்றவாறும்
 சிரத்தினால் வணங்கி கேட்ப தேசிகன் உரைத்தவாறும் - வில்லி:5 2/1,2

 மேல்
 
  புகன்றன (1)
முனியும் அ பெரு முரசு உயர்த்தவனும் புகன்றன முன்னி நாம் - வில்லி:26 12/1

 மேல்
 
  புகன்றனம் (1)
பொரு படை முனைக்கு உரிய சேனாபதி பெயர் புனைந்தமை புகன்றனம் இனி - வில்லி:46 10/2

 மேல்
 
  புகன்றனர் (1)
புன் நவை ஆன மாற்றம் புகன்றனர் எனினும் கேட்டு ஆங்கு - வில்லி:22 122/1

 மேல்
 
  புகன்றனன் (3)
புறத்து இருந்து புகன்றனன் காவலன் - வில்லி:3 111/2
தங்கள் கானகம் தமது என புகன்றனன் சர்ப்பகேதனன் அந்த - வில்லி:24 20/3
அச்சாணி ஆன அவனுக்கு இவன் சொல் அடைவே புகன்றனன் அரோ - வில்லி:37 6/4

 மேல்
 
  புகன்றனனே (1)
அற்றவர் போல உரைப்பது என் என்று உள் அழன்று புகன்றனனே - வில்லி:41 226/4

 மேல்
 
  புகன்றனையால் (1)
புல்லிய சொல் மதியாமல் என்னை நோக்கி புகன்றனையால் புல் மேயும் புல்வாய்க்கு என்றும் - வில்லி:45 26/1

 மேல்
 
  புகன்றாய் (1)
எதிர் அன்று அவையிடையே வசை ஏதுஏது புகன்றாய்
 விதுரன் தனது உளம் நொந்து அடல் வில்லும் துணிசெய்தான் - வில்லி:42 64/2,3

 மேல்
 
  புகன்றார் (1)
புகுந்த நீர்மையை தேவகி அறியுமா புகன்றார்
 அகைந்த பல் பெரும் கிளைஞரில் ஆர்-கொலோ அறிந்தார் - வில்லி:7 71/3,4

 மேல்
 
  புகன்றாலும் (1)
அடி மாறி நீரிடை புக்கு அரு மறை நீ புகன்றாலும் அரவ பைம் பொன் - வில்லி:46 133/1

 மேல்
 
  புகன்றான் (9)
சங்கையால் மைந்தன் வினவலும் நிகழ்ந்த தன்மையை சாரதி புகன்றான் - வில்லி:1 102/4
புன்மதி ஆம் உரை சிற்சில் புகன்றான்
 மன் மதி யாதும் மதித்தல் இலாதான் - வில்லி:3 97/3,4
அன்புடை இருவர்க்கு ஆசியும் புகன்றான் அசைந்து போய் துறக்கமும் அடைந்தான் - வில்லி:9 57/4
ஆரண மா முனிவரராய் என புகன்றான் அறன் மகனும் அஃதே என்றான் - வில்லி:10 16/4
புந்தியுடன் அளித்த செழும் புனித கோல புலி தவிசின் இருந்து அடைவே புகன்றான் எல்லாம் - வில்லி:14 4/4
அரு மா முனியை பூசித்தார் அவனும் புகன்றான் ஆசி அரோ - வில்லி:17 2/4
வரும் இங்கு அவன் வந்தால் போம் இ கவலை என புகன்றான்
 சாதேவனும் அங்கு அவன் இசைத்த சொல்லுக்கு இசைந்தான் தருமனுமே - வில்லி:17 7/3,4
புரியும் போரும் நாளை புரி-மின் என்று புகன்றான் - வில்லி:38 44/4
புள் செறி தொடையாய் கொல்க என விரைவின் புகைந்து நா பொறி எழ புகன்றான் - வில்லி:42 208/4

 மேல்
 
  புகன்று (11)
மேருவும் அணுவும் நிறுக்குமாறு ஒக்கும் மேல் இனி இவை புகன்று என்-கொல் - வில்லி:1 100/2
புங்கமொடு புங்கம் உற எய்து இவன் எடுத்தமை புகன்று அருகு நின்றவரை நீர் - வில்லி:3 50/2
கொல்ல வந்தனன் என புகன்று இரு கை கொட்டி வாகு மிசை தட்டினான் - வில்லி:4 56/4
அன்ன போதில் அருள் விதூரன் அந்தனை புகன்று எழா - வில்லி:11 182/1
தேவி-தன்னை வணங்கி அ காமுகன் சிந்தை நோயும் செயலும் புகன்று எழில் - வில்லி:21 12/2
பார்த்தன் இவை புகன்று இறைவன் பணித்தருள இருந்ததன் பின் பரிவினோடும் - வில்லி:27 24/1
போதிடை அநேக மல்லர் வருக என புகன்று தானும் - வில்லி:27 177/2
போய் அவன்-தன்னை வேறல் அரிது என புகன்று செம் கண் - வில்லி:28 30/3
வீரம் புகன்று என் இனி நான் உமக்கு விசயன் செறுத்தல் முடியாது - வில்லி:37 7/2
என்று கோடி சபதம் புகன்று எதிர் எடுத்த தீபமும் இருண்டிட - வில்லி:42 194/3
பாரிடம் ஒன்றினை புரத்தி பாசறையை என புகன்று பரிவின் சென்றேம் - வில்லி:46 245/1

 மேல்
 
  புகன்றே (1)
பொருந்திய கொடிய விலங்கினால் தமக்கு புகுந்துள யாவையும் புகன்றே
 வருந்திய துயரம் தவிர்த்தி நீ என்றார் மன்னனும் அ குறை நேர்ந்தான் - வில்லி:15 3/3,4

 மேல்
 
  புகாது (1)
புகாது உளம் வெகுளி கூர புரிந்தனன் போதம் இல்லான் - வில்லி:11 195/4

 மேல்
 
  புகாமல் (3)
கரம் குடி புகாமல் செய்த கடி நகர் காட்டலுற்றான் - வில்லி:6 27/4
மூண்ட வினை முழுவதுவும் முனை-தோறும் முரண் முருக்கி முகில் புகாமல்
 காண்டவமும் கனல் வயிற்று கனல் தணிய நுகருவித்து காக்குமாறே - வில்லி:10 1/2,3
அந்த மா நகர் புகுந்த பின் அரசன் இல் புகாமல்
 புந்தி கூர் அருள் விதுரன் வாழ் வள மனை புகுந்தான் - வில்லி:27 73/3,4

 மேல்
 
  புகார் (3)
புழு ஆக ஒன்றில் பிறந்தாலும் நரகில் புகார் காணுமே - வில்லி:22 1/4
வஞ்சி மதுரை புகார் உடையான் வட மண்டலிகர் திறை வாரிய நேரியன் - வில்லி:45 67/1
பொன்னி நல் நதியும் நேரி அம் பொருப்பும் புகார் எனும் நகரியும் படைத்த - வில்லி:46 219/1

 மேல்
 
  புகில் (1)
கன்றியே அடல் வீமனும் விசயனும் களம் புகில் அனைவீரும் - வில்லி:24 12/3

 மேல்
 
  புகின் (1)
பொடி அனல் இவன் புகின் புகுந்து நால்வரும் - வில்லி:41 186/3

 மேல்
 
  புகு (3)
வளைத்த கானிடை மெலமெல உள் புகு வன்னியின் சிகா வர்க்கம் - வில்லி:9 16/4
புகு நிலம்-தனில் சற்றும் நின்றிலன் பொரு சுதாயு தன் போர் பொறாமையின் - வில்லி:35 4/2
முன் புகு விசய முனி_மகன்-தன்னை முரண் நெடும் தோள்களும் உரனும் - வில்லி:46 207/1

 மேல்
 
  புகுத (3)
விண்ணவர்-தம் ஊர் புகுத விண்ணவர் பிரான் மதலை விசையுடன் எழுந்து முகில் போல் - வில்லி:12 112/1
அந்த வில்லினை முறித்த வில்லி தனது ஆலயம் புகுத அச்சுதன் - வில்லி:27 130/1
உள் செறி சினமும் வலிமையும் உயிரும் உடன் அழிந்து உம்பர் ஊர் புகுத
 புள் செறி தொடையாய் கொல்க என விரைவின் புகைந்து நா பொறி எழ புகன்றான் - வில்லி:42 208/3,4

 மேல்
 
  புகுதந்திடின் (1)
யூகம் இன்று பிளந்து தனஞ்சயனோடு இவன் புகுதந்திடின் நம் படை - வில்லி:42 121/3

 மேல்
 
  புகுதர (2)
நெடு வேனில் புகுதர மேல் இளவேனில் அகன்றதன் பின் நிகர் இல் கஞ்ச - வில்லி:8 14/1
ஒழிய நகுலனும் ஒரு தன் இரதம் மிசை உபரிசரர் என உரனொடு புகுதர
 விழியின் மணி நிகர் வலவனும் வலவனும் விசைய குரகதம் விசையொடு கடவவே - வில்லி:44 30/3,4

 மேல்
 
  புகுதல் (1)
நின் புதல்வனோடு எரியின் நீ புகுதல் நெறியோ - வில்லி:41 176/3

 மேல்
 
  புகுதலும் (2)
பொழியும் இள வெயில் இரவி முன் உதவிய புதல்வன் விறலொடு புகுதலும் உயர் பரி - வில்லி:44 30/2
புர துவாரத்து புகுதலும் வெகுண்டு பொங்கு அழல் போல்வது ஓர் பூதம் - வில்லி:46 206/2

 மேல்
 
  புகுதலுமே (1)
திருகு சினத்தொடும் கடுகி பாசறையில் புகுதலுமே செம் கண் பூதம் - வில்லி:46 246/1

 மேல்
 
  புகுதலோடும் (1)
நஞ்சு என புகுதலோடும் நயனங்கள் செம் தீ கால - வில்லி:13 151/2

 மேல்
 
  புகுதவே (1)
பொருத பற்பல பாடை மன்னவர் பொன்னிலம் குடி புகுதவே
 விருத வித்தகனுடன் வரும் பல பாடை மன்னவர் வெட்டினார் - வில்லி:41 37/1,2

 மேல்
 
  புகுதா (1)
கருதலர் துற்றிய பாசறை அன்று ஒர் கண பொழுதில் புகுதா
 ஒரு தன் இலக்கணமைந்தன் இறந்தனன் என்று அழுது உள் அழியும் - வில்லி:41 228/2,3

 மேல்
 
  புகுதாமல் (1)
வான் நரகில் புகுதாமல் எனக்கு உயர் வான் உலகை தருவான் - வில்லி:31 19/1

 மேல்
 
  புகுதார் (1)
வானகம் புகுதார் இருவோர்களும் வாசவன் தரு பூண் அணி மார்பனே - வில்லி:46 181/4

 மேல்
 
  புகுதும்போது (1)
வீட்டிடை புகுதும்போது மெய் மகிழ் விபுதர் போல்வான் - வில்லி:11 283/4

 மேல்
 
  புகுதேன் (1)
போன வெம் பலபத்திரன் பொரு பூசலில் புகுதேன் எனா - வில்லி:28 40/1

 மேல்
 
  புகுந்த (20)
போய் அவண் புகுந்த பொழுது பைம் கடலும் பூவையும் புயலும் நேர்வடிவின் - வில்லி:6 8/1
உரம் குடி புகுந்த திண் தோள் உதிட்டிரன் முதலியோர் அ - வில்லி:6 27/1
திரம் குடி புகுந்த கல்வி சிற்ப வித்தகன் தன் நெஞ்சால் - வில்லி:6 27/3
புகுந்த நீர்மையை தேவகி அறியுமா புகன்றார் - வில்லி:7 71/3
பித்திகை தொடையல் நீலன் என்னும் நரபதி பெரும் பதி புகுந்த பின் - வில்லி:10 55/4
மா மகம் முற்றி தங்கள் மா நகர் புகுந்த பின்னர் - வில்லி:11 1/2
போனகம் பரிந்து இடு நெடும் சாலையே புகுந்த மா மறுகு எல்லாம் - வில்லி:11 55/2
அங்கு இவர் புகுந்த பின்னர் அங்கியின் புகையும் மாறி - வில்லி:12 3/1
கானகம் முழுதும் பரிமளம் பரப்பி கான வண்டு இமிர்தர புகுந்த
 வேனிலும் அகன்றது அருக்கனும் குட-பால் வெண் திரை வேலை-வாய் வீழ்ந்தான் - வில்லி:12 67/3,4
ஈங்கு இவன் புகுந்த சூழ்ச்சிக்கு ஏது உண்டாகும் என்றார் - வில்லி:13 8/4
முழை-தொறும் புகுந்த தேவர் ஏவல் கொண்டு மொய்ம்புடன் - வில்லி:13 122/2
புந்தி மயக்கு உற நொந்து புகுந்த எல்லாம் - வில்லி:14 107/3
புறத்து ஒரு நிருதன் புகுந்த வஞ்சனையும் புரிந்ததும் புகலலாம் அளவோ - வில்லி:15 4/4
பார் கொள நினைந்து சுயோதனன் விடுப்ப படர் வனம் புகுந்த பாண்டவரில் - வில்லி:19 26/3
புருடன் இ பதி புகுந்த நாள் வந்து உடன் புகுந்து ஓர் - வில்லி:22 43/3
குழுவிடை கொண்டு போக கோயிலில் புகுந்த பின்னர் - வில்லி:22 131/2
அந்த மா நகர் புகுந்த பின் அரசன் இல் புகாமல் - வில்லி:27 73/3
போரே தொடங்கி இரு படையும் புகுந்த பொழுதில் உகம் தொலைத்த - வில்லி:31 3/1
பொன்ற என்று உறுதி கூறி அன்பொடு புகுந்த தெய்வமுனி போதலும் - வில்லி:43 45/2
ஐந்து பெரும் பார்த்திவரோடு ஆரணியம் புகுந்த பிரான் அரிய கங்குல் - வில்லி:46 243/1

 மேல்
 
  புகுந்ததன் (2)
வண்டு இமிர் அலங்கல் மாலையாய் பாண்டு மைந்தர் போய் வனம் புகுந்ததன் பின் - வில்லி:19 23/3
வயம் ஒன்று விக்கிரமன் என்போர் ஆவி வான்நாடு புகுந்ததன் பின் மதங்கள் ஏழும் - வில்லி:46 78/2

 மேல்
 
  புகுந்தது (5)
பேர் அழலும் புகுந்தது என பிணங்கினார் தம் கேள்வர் பிரிந்த மாதர் - வில்லி:8 16/4
நாசம் வந்து புகுந்தது எனா நகா - வில்லி:13 47/4
பொறை-வாய் புகுந்தது அபயம் என புகுந்து ஆங்கு அமுது புலம்புதலும் - வில்லி:16 18/2
பொன் அகம் கொள் புய விதுரன் இல்லிடை புகுந்தது என்-கொல் இது புகல் எனா - வில்லி:27 105/3
வான் ஆளும் நாதன் அதிர் முகிலில் புகுந்தது என வன்போடு மன்னர் தொழவே - வில்லி:46 7/4

 மேல்
 
  புகுந்ததுவே (1)
துறக்கமும் ஒளித்தது இலங்கையும் வெருவி தொடு கடல் சுழி புகுந்ததுவே - வில்லி:6 24/4

 மேல்
 
  புகுந்தபோது (1)
பொருப்பு அனைய கவி துவச தேர் மேல் வண்ண பொரு சிலை தன் கரத்து ஏந்தி புகுந்தபோது
 செரு புரவி இரவி எதிர் திமிரம் போல திறல் அரி ஏற்று எதிர் கரியின் திறங்கள் போல - வில்லி:22 137/2,3

 மேல்
 
  புகுந்தபோதும் (1)
காட்டிடை புகுந்தபோதும் கலக்கம் அற்று உவகை கூர்ந்தான் - வில்லி:11 283/2

 மேல்
 
  புகுந்தவரை (1)
களம் புகுந்தவரை மீள ஏகுதல் கொடாத கார்முக வினோத கேள் - வில்லி:1 145/1

 மேல்
 
  புகுந்தவாறு (1)
புகுந்தவாறு எலாம் தூதரின் போக்கினான் ஓலையின் புறத்து அம்மா - வில்லி:28 2/4

 மேல்
 
  புகுந்தனர் (4)
அண்ணிய நிலயம் புகுந்தனர் என்றால் நிற்பரோ ஆயுள்_வேதியரே - வில்லி:9 48/4
மலை தடம் நெருங்க புகுந்தனர் குயிலும் மயூரமும் மானுமே அனையார் - வில்லி:12 59/3
பூசலின்-கண் உடன்று கழன்றவர் போர் தொடங்க நினைந்து புகுந்தனர்
 ஆசுகன் திரு மைந்தனுடன் சுடர் ஆதபன் குமரன் சமர் முந்தவே - வில்லி:42 127/3,4
பாசறை புகுந்தனர் பரி தேர் யானையொடு பாரதம் முடிந்த பதினெட்டாம் நாள் இரவே - வில்லி:46 204/4

 மேல்
 
  புகுந்தனன் (9)
பொறுத்த வில்லினன் விரைந்து தேர் மிசை புகுந்தனன் பெரிது போர் செய்வான் - வில்லி:1 146/4
ஓடி மீள மழு மேவு பாணி தனது ஊர் புகுந்தனன் உவந்து பல் - வில்லி:1 149/1
பண்டியில் கடிதின் இட்டு மாருதி புகுந்தனன் பழைய பதியிலே - வில்லி:4 60/4
திரை நிலம் புகுந்தனன் சேனை சூழ்வர - வில்லி:11 101/2
ஆம்முறை புகுந்தனன் அரனும் அஞ்சவே - வில்லி:12 52/4
தானுடை தண்டம் ஏந்தி புகுந்தனன் சலிப்பு இலாதான் - வில்லி:14 96/4
ஓர் உலூகலமுடன் தவழ்ந்தவன் தனது ஊர் புகுந்தனன் அன்றே - வில்லி:24 5/4
கொடுத்து நாயகன் புகுந்தனன் நாளை நீர் குறுகு-மின் என்று அவன் கோயில் - வில்லி:27 236/2
தேன் ஆர் அலங்கல் பல கலனோடு அணிந்து பொரு தேரில் புகுந்தனன் வழா - வில்லி:46 7/3

 மேல்
 
  புகுந்தனையோ (1)
குளம்-தனில் இ கவந்தமும் கண்டு ஏகுதற்கு புகுந்தனையோ கொற்ற வேந்தே - வில்லி:46 135/2

 மேல்
 
  புகுந்தாய் (1)
ஈ என ஓடி மதுரை விட்டு ஆழி எயில் துவாரகை பதி புகுந்தாய்
 நோய் என அசுரர்க்கு உடைந்து பொன் காவில் நுழை தரும் நூறு மா மகத்தோன் - வில்லி:10 21/2,3

 மேல்
 
  புகுந்தாயே (1)
சிந்தை-தனில் வலி கொண்டோ செரு செய நீ புகுந்தாயே - வில்லி:46 164/4

 மேல்
 
  புகுந்தார் (5)
புரி வளை தரளம் சொரி புனல் அகழி புரிசை சூழ் புரம் குடி புகுந்தார் - வில்லி:6 26/4
விராடனும் யாகசேனனும் முதலாம் வேந்தரும் தம் பதி புகுந்தார்
 சராசன தட கை சல்லியன் முதலோர் கிளையுடன் தம் புரம் சார்ந்தார் - வில்லி:10 152/2,3
தாம் தம் பாடி வீடு புகுந்தார் தரை ஆளும் - வில்லி:32 38/3
கடன் ஏது எமக்கு என்று ஊர் புகுந்தார் காலை செந்தாமரை மலர்ந்த - வில்லி:40 73/3
புத்திரனால் முன் சென்ற எழுவரோடும் பொன்னுலகம் குடி புகுந்தார் புலன்கள் போல்வார் - வில்லி:46 80/4

 மேல்
 
  புகுந்தால் (1)
வினை-கண் புகுந்தால் எதிர் நின்று வேறு ஆர் இவனை வெல்கிற்பார் - வில்லி:5 44/2

 மேல்
 
  புகுந்தாள் (2)
தக பெறு மயிலும் தலைவன் மேல் உள்ளம் தகைவுற தடம் புனல் புகுந்தாள் - வில்லி:1 94/4
தனி கங்குலினிடை சென்று உயர் தன் கோயில் புகுந்தாள்
 அனலன் தரு சிலை வீரனும் அஃது எய்தினன் அந்தோ - வில்லி:12 163/3,4

 மேல்
 
  புகுந்தான் (14)
புனை மணி கழலான் அவனொடும் தனது புரம் எதிர் கைதொழ புகுந்தான் - வில்லி:1 95/4
சென்று வானம் புகுந்தான் சிறுவன் தலைவன் ஆனான் - வில்லி:3 39/4
பொக்கென கொடு போய் அகல் வனத்திடை புகுந்தான்
 முக்கண் அற்புதன் முனிந்த ஊர் மூவரோடு ஒப்பான் - வில்லி:3 130/3,4
முறையோ என ஒரு வைதிக முனி வந்து புகுந்தான் - வில்லி:7 2/4
தளவம் கமழ் புறவம் செறி தண் கூடல் புகுந்தான் - வில்லி:7 20/4
புரந்தரன்-தானும் ஈர் இரு மருப்பு பொருப்பின் வெம் பிடர் மிசை புகுந்தான் - வில்லி:9 29/4
எ தமரும் மன மகிழ குடி புகுந்தான் இறைஞ்சலருக்கு இடி ஏறு அன்னான் - வில்லி:10 8/4
புந்தி கூர் அருள் விதுரன் வாழ் வள மனை புகுந்தான் - வில்லி:27 73/4
பற்றுக என வீமன் உடல் பற்றுபு புகுந்தான் - வில்லி:37 17/4
வேந்தருடனும் போய் புகுந்தான் தன் பாசறையில் வீடுமனும் - வில்லி:37 40/4
புங்க படையால் அமர் புரிய புகுந்தான் மதுகை புலி போல்வான் - வில்லி:40 71/4
பிற்றை நாள் முரசு அதிர வளை முழங்க களம் புகுந்தான் பிதாவை போல்வான் - வில்லி:46 13/4
பொரும் அரவு உயர்த்தோன் இன்று ஓர் பொய்கையில் புகுந்தான் என்று - வில்லி:46 127/3
உருத்து அமரின் உடன்று உம்பர் ஊர் புகுந்தான் வாள் அரவம் உயர்த்தோன் என்று - வில்லி:46 241/2

 மேல்
 
  புகுந்து (50)
உளம் புகுந்து இனிது இருக்கும் நல் கடவுள் உன்னை அன்றி இலை உண்மையே - வில்லி:1 145/2
நல் தவர் புகுந்து உருகி நைந்து உளம் நெகிழ்ந்தார் - வில்லி:2 103/4
புரிந்த தீயினை கண்ணின் நீர் அவித்திட புகுந்து
 பரிந்த நெஞ்சினை மீண்டும் அ பாவகன் சுடவே - வில்லி:3 131/1,2
போது பட்டு இருள் புகுந்து ஒளி போன வானகம் போல் - வில்லி:3 133/1
வாச மா மணி விளக்கு எடுப்ப இவன் வந்து தாம் உறையும் மனை புகுந்து
 ஈசனோடு உமை என தவம் புரியும் இருவர் தாள்களும் இறைஞ்சியே - வில்லி:4 62/1,2
முடங்கிய சார்ங்க செம் கை முகுந்தன் வாய் புகுந்து காலத்து - வில்லி:5 19/3
புரம் குடி புகுந்து தங்கள் பொன் எயில் கோயில் எய்த - வில்லி:6 27/2
பாங்கு வைக மற்று ஒரு மனை புகுந்து கண்படுத்தாள் - வில்லி:7 59/4
பகர்ந்து போய் ஒரு மாதவி பந்தரில் புகுந்து
 புகுந்த நீர்மையை தேவகி அறியுமா புகன்றார் - வில்லி:7 71/2,3
நூலரும் ததி உற புகுந்து ஆசிகள் நுவன்றார் - வில்லி:7 76/4
கார்காலம் புகுந்து செழும் காள முகில் இரண்டு ஒருபால் கலந்தது என்ன - வில்லி:8 19/3
புகுந்து யான் முகம் வைக்கின் ஏழ் புயலையும் ஏவி அ புருகூதன் - வில்லி:9 6/1
எப்புறத்தினும் புகுந்து தீ சூழ்தலின் ஏகுதற்கு இடம் இன்றி - வில்லி:9 19/1
சரதம் மேற்கொண்டு சரிப்பதும் தனது தாவகம் பாவகன் புகுந்து
 பரதம் மேற்கொண்டு நடிப்பதும் கருதி பார்த்தனன் பாகசாதனனே - வில்லி:9 26/3,4
கரி விரசும் கோபுர பொன் திரு வாயில் புகுந்து உரைத்தார் காவலோர்க்கே - வில்லி:10 17/4
தந்திடும் எனலும் புகுந்து நீடு அம் பொன் தவிசு இருந்து ஆசியும் சாற்ற - வில்லி:10 18/2
கன்னி நாடு உறவுடன் புகுந்து மணி நித்தில குவைகள் கை கொளா - வில்லி:10 59/2
தன் நிலம் கொதிகொள புகுந்து ஒரு சழக்கு அற சமர் உழக்கினான் - வில்லி:10 61/4
காளை பைம் கழல் வணங்கினன் தனது பதி புகுந்து நனி கடுகியே - வில்லி:10 65/4
முந்தை ஏவலால் மொழிய உள் புகுந்து
 அந்த மீளி சேவடி வணங்கினார் - வில்லி:11 125/3,4
தவிசில் ஒன்றிட புகுந்து தருமன் வைக மாமனும் - வில்லி:11 172/2
பொலிவுறும் அ நகர் புகுந்து தாதையும் - வில்லி:12 138/1
உன் பிறருக்கு இது கோடற்கு எளிதோ மாயன் உம்பர் பதி புகுந்து ஒரு பைம்_தோகைக்கு ஈந்த - வில்லி:14 14/3
உம்பலின் வாவி புகுந்து உழக்குகின்றான் - வில்லி:14 108/4
வந்து மா மகிபர்க்கு அபயம் என்று அவர் வாழ் வனத்திடை புகுந்து மன்னினரால் - வில்லி:15 2/4
கானமானது புகுந்து பாரிடங்களும் கழுகு இனங்களும் துன்றி - வில்லி:16 12/2
வில் மைந்தரையும் மதியாமல் விரைந்து உள் புகுந்து விசைத்து அகல் வான் - வில்லி:16 17/3
பொறை-வாய் புகுந்தது அபயம் என புகுந்து ஆங்கு அமுது புலம்புதலும் - வில்லி:16 18/2
தங்கிய தவள மாடம்-தன்னிடை புகுந்து சான்ற - வில்லி:21 62/3
உளைய ஓடி வந்து ஊர் புகுந்து உத்தரற்கு உரைப்பார் - வில்லி:22 25/4
கண் கொளாவகை புகுந்து தன் கண்ணுற கண்டான் - வில்லி:22 34/4
புருடன் இ பதி புகுந்த நாள் வந்து உடன் புகுந்து ஓர் - வில்லி:22 43/3
விரகின் புகுந்து நெறியின்-கண் விருந்து செய்த - வில்லி:23 26/3
போய் ஓதை வீதி உபலாவி புகுந்து தங்கள் - வில்லி:23 30/3
போன நான்மறை புரோகிதன் அத்தினாபுரி புகுந்து எரி பைம் பொன் - வில்லி:24 8/1
பொரு சிலை முறித்த வீரன் கோயிலில் புகுந்து நேமி - வில்லி:27 139/1
பொரு படை கொடி படை புற படு பெரும் படை புகுந்து குரு பூமி உறவே - வில்லி:28 65/1
இருவரும் புகுந்து எய்த வல்லபம் இன்னது ஆகும் என்று உன்னல் ஆகுமோ - வில்லி:35 6/2
வாரிதம் கொள் மேனியான் வனம் புகுந்து வருதலான் - வில்லி:38 8/3
போரில் புகுந்து மடிந்ததற்கு புறம்தந்து அஞ்சி போவான் போல் - வில்லி:40 82/3
பொடி அனல் இவன் புகின் புகுந்து நால்வரும் - வில்லி:41 186/3
பாதலம் புகுந்து இன்பம் எய்திய விறல் பார்த்தன் வெம் கணையாலே - வில்லி:42 42/4
மீது கொண்டனன் என்று வணங்கவும் வேதியன் கைமிகுந்து புகுந்து எதிர் - வில்லி:42 122/3
என்ன மன்னர்_மன்னவன் முகம் புகுந்து இருவருக்கும் நல் உரை எடுத்துரைத்து - வில்லி:45 53/1
செயிருடன் பெரும் தொடை தொட்டு இழுத்து அணி திகழ் உரம் புகுந்து அவுண குலத்து இறை - வில்லி:45 155/3
நாடு அறிய புகுந்து எமக்கு நாயகமாம் கன்னனையும் நரன் கை அம்பால் - வில்லி:45 268/3
களம் புகுந்து நின் ஒழிந்த துணைவரையும் தனது தட கையால் கொன்றான் - வில்லி:46 142/3
பூம் கவசத்துள் புகுந்து பூண் அனைத்தும் திருத்தி மணி - வில்லி:46 163/1
பூதமே பொருது துரத்தலின் மீண்டு போய் வட தரு நிழல் புகுந்து
 பேதுற வெருவோடு இருந்தனர் கரிய பெரிய அ கங்குலில் துரோண - வில்லி:46 208/2,3
புரவிஅம்தாமா நினைவு அற புகுந்து பொன்றுவித்தனன் என புலம்ப - வில்லி:46 218/2

 மேல்
 
  புகுந்துழி (1)
நஞ்ச நாகம் உயர்த்த மீளி தன் நகர் புகுந்துழி நண்பு அற - வில்லி:26 1/1

 மேல்
 
  புகுந்துள (1)
பொருந்திய கொடிய விலங்கினால் தமக்கு புகுந்துள யாவையும் புகன்றே - வில்லி:15 3/3

 மேல்
 
  புகுந்துளான் (1)
மொழி பல கூறினான் முகம் புகுந்துளான் - வில்லி:21 68/4

 மேல்
 
  புகுந்தேற்கு (1)
கூற்றின் வாய் புகுந்தேற்கு என்ன கூற்று ஐயா - வில்லி:46 228/4

 மேல்
 
  புகுந்தோர் (2)
அலை தடம் கடலில் அமுதொடு உற்பவித்து ஆங்கு அமரர் வாழ் பதி குடி புகுந்தோர்
 குலைத்தும் என்று எண்ணி ஒருவருக்கொருவர் கொடி இடை நுடங்க வந்து அந்த - வில்லி:12 59/1,2
எம் இல் துய்த்த ஓதனம் போல் எம்மோடு இகலி வனம் புகுந்தோர்
 தம் இல் சென்று நாளை நுகர் இதுவே எனக்கு தரும் வரம் என்று - வில்லி:17 15/1,2

 மேல்
 
  புகும் (7)
சத கோடி-தனக்கு ஒளித்து தடம் கடலில் புகும் கிரி போல் தளர்ச்சி கூர்ந்து - வில்லி:10 15/1
பூணே அனையாள் அழுது அரற்றி புன் பேர் அவையில் புகும் சோகம் - வில்லி:11 226/2
பொங்கு கானில் புகும் சிலை வீரனோ - வில்லி:13 50/3
மெய் புகும் விறலது விடையவன் அருளும் - வில்லி:13 135/3
விண் புகும் இ புரம் வேந்த என்றான் மெய்யில் - வில்லி:14 118/3
அ நீரிடை புகும் மூளைகள் அலை பாய்வன ஒருசார் - வில்லி:33 21/4
ஆற்றை ஒத்தன கால் வழி அளை புகும் ஆமை கொள் அடல் மள்ளர் - வில்லி:42 135/1

 மேல்
 
  புகுவ (1)
போரும் பொர போய் அணியோடு புகுவ போலும் - வில்லி:13 100/4

 மேல்
 
  புகுவதே (1)
கோள் இரண்டு அஞ்சி பிறை இரண்டு அகல் வான் குகையிடை புகுவதே போல - வில்லி:15 5/3

 மேல்
 
  புகுவர் (2)
எஞ்சி விண் புகுவர் அல்லால் யாவரே எதிர்க்க வல்லார் - வில்லி:11 19/2
பூ தெரி தொடையாய் பின்னும் நரகினும் புகுவர் என்றான் - வில்லி:27 170/4

 மேல்
 
  புகுவன் (1)
மீண்டு எரி புகுவன் என்னும் எண்ணமே விழையும் நீராள் - வில்லி:5 25/4

 மேல்
 
  புகுவேம் (1)
பொருளே வெஃகும் அரசரை போல் புகுவேம் யாமும் நரகு என்றார் - வில்லி:39 41/4

 மேல்
 
  புகுவோனை (1)
புண்நீர் பருக புகுவோனை யாவருக்கும் - வில்லி:45 160/2

 மேல்
 
  புகை (19)
முளிந்து முற்றும் மனம் வேவவேவ நெடு மூச்சு எறிந்து புகை முகனுடன் - வில்லி:4 50/3
பூண்பன இசைய பூட்டி புகை கமழ் தாமம் சூட்டி - வில்லி:5 26/3
புகை நறு மலர் மென் கூந்தல் போலுமா காண்-மின் என்பார் - வில்லி:6 34/4
புனித வெண் புகை மருங்கு சுற்றியது என புனைந்த ஆடையும் ஆகி - வில்லி:9 1/3
புகை படப்பட கரிந்தன பொறியினால் பொறி எழுந்தன வானின் - வில்லி:9 25/1
வந்த வீரன் மிகு சேனை யாவையும் மயங்க வெம் புகை இயங்கவே - வில்லி:10 56/2
மஞ்சு இவர்ந்த புகை வானவன் தனது வரவும் நீலன் வழிபாடுமே - வில்லி:10 57/4
பொழுது மனம் புகை மூள பூம் தடம் கண் அனல் மூள போரில் மூள - வில்லி:11 250/3
வயங்கு கார் அகில் நறும் புகை உயிர்ப்பன மாடம் - வில்லி:27 60/4
புருவ வில் குனிவு எழ உயிர்ப்பொடு புகை எழ துகிர் புரையும் வாய் - வில்லி:28 44/1
மிக புகை கொண்டு வானுலகும் வெடித்திட மண்டு தேயு என - வில்லி:40 20/2
மொழி உற அதிர்த்து நீடு புய கிரி முறைமுறை தடிக்க வேகமொடு புகை
 பொழி சினம் மனத்தின் மூள அவிர் ஒளி புனை நுதல் வெயர்க்க வாயு கதி என - வில்லி:40 47/2,3
புகை கதுவும்படி சீறி வெம் பொறி விடு புரி தழல் மண்டிய நாளில் அம்பு என வரும் - வில்லி:45 221/3
பரிமள சந்தன தீபமும் கமழ் புகை பனி மலரும் கொடு பூசையும் பரிவுடன் - வில்லி:45 222/1
புகை எழும்படி இமைத்த கண் விழிக்கும் முன் பொடி எழ இடி என புடைப்ப - வில்லி:46 32/2
பொரு பரி தடம் தேர் உந்தி புகை கெழு முனை கொள் வாளி - வில்லி:46 37/3
இழிந்து மீளவும் வேறு ஒரு வில் எடுத்து எரி முனை புகை கால - வில்லி:46 49/1
புகை எழவே தீ விழிப்பர் மார்பொடு புனை கிரி போலே தடிப்பர் தோள் இணை - வில்லி:46 169/2
வன் புகை எழுமாறு உள் உற மலைந்து மற்றுளோர் கொற்றமும் அழித்து - வில்லி:46 207/3

 மேல்
 
  புகைத்த (1)
புகைத்த கனல் விழி கன்னன் தருக்கால் எள்ளி பூசுரன் என்று அவமதித்து புனை வில் வாங்கி - வில்லி:5 61/3

 மேல்
 
  புகைந்து (3)
வெடி பட சிரித்து இரு புறத்து நா மிளிர உள் புகைந்து ஒளிரும் வாயினான் - வில்லி:4 9/2
கருத்து புகைந்து உள் கலங்கி கடை கண்கள் கனல் காலவே - வில்லி:33 10/2
புள் செறி தொடையாய் கொல்க என விரைவின் புகைந்து நா பொறி எழ புகன்றான் - வில்லி:42 208/4

 மேல்
 
  புகையா (1)
எரி புவனம் நுகர்ந்தது போல் இ தடமும் புகையா முன் எழுந்திராயே - வில்லி:46 137/4

 மேல்
 
  புகையால் (1)
பரந்து எழு புகையால் தம் தம வடிவம் பண்டையின் பதின்மடங்கு ஆக - வில்லி:9 29/1

 மேல்
 
  புகையில் (1)
மண்டு அகில் புகையில் மூழ்கி ஆவண மறுகில் செல்வம் - வில்லி:5 21/2

 மேல்
 
  புகையினால் (1)
பொங்கிய ஓம தீயின் புகையினால் முகில் உண்டாக - வில்லி:12 3/2

 மேல்
 
  புகையினை (1)
பொங்குறும் ஓம செம் தீ புகையினை போர்த்தது என்ன - வில்லி:10 105/1

 மேல்
 
  புகையும் (1)
அங்கு இவர் புகுந்த பின்னர் அங்கியின் புகையும் மாறி - வில்லி:12 3/1

 மேல்
 
  புகையும்படி (1)
பொங்கி கனல் சாலம் எழுந்தது என புகையும்படி போய் அகல் வான் நதியின் - வில்லி:45 213/3

 மேல்
 
  புகையே (1)
கரு முகில் முட்டின பட்டவர் கண் கனல் காலும் அரும் புகையே
 சுரிகையொடு அற்று விழுந்தன மங்கையர் துனியில் அரும்பு கையே - வில்லி:44 60/3,4

 மேல்
 
  புகையொடு (1)
புகையொடு தெறு கனல் அகல் வெளி பொதுள - வில்லி:13 140/3

 மேல்
 
  புங்க (5)
புங்க படையால் அமர் புரிய புகுந்தான் மதுகை புலி போல்வான் - வில்லி:40 71/4
புங்க வாளியில் படைகளில் ஒன்றினும் பொன்றிடாது இது என்றான் - வில்லி:42 66/4
விறல் மைந்தன் வாளி அடைய விரகு இலி விடு புங்க வாளி விலக முறைமுறை - வில்லி:44 76/2
வயங்கு வெம் சிறகர் புங்க வயம் கொள் கூர் வாளி ஒன்றால் - வில்லி:46 36/3
பொற்றைகள் துணிந்து வீழ புங்க வாளிகளும் தொட்டான் - வில்லி:46 44/4

 மேல்
 
  புங்கம் (2)
புங்கமொடு புங்கம் உற எய்து இவன் எடுத்தமை புகன்று அருகு நின்றவரை நீர் - வில்லி:3 50/2
புங்கம் மெய் புதைய புதைய சிலர் - வில்லி:29 32/1

 மேல்
 
  புங்கமொடு (1)
புங்கமொடு புங்கம் உற எய்து இவன் எடுத்தமை புகன்று அருகு நின்றவரை நீர் - வில்லி:3 50/2

 மேல்
 
  புங்கயம் (1)
புயங்க வெம் பதாகை நச்சு பொங்கு அழல் புங்கயம் போல்வான் - வில்லி:46 36/1

 மேல்
 
  புங்கவன் (2)
வேத புங்கவன் அகன்றுழி வலியுடை விழி இல் மைந்தனும் யாரும் - வில்லி:2 16/1
உரக புங்கவன் மணி முடி ஒப்பன தீபம் - வில்லி:27 88/1

 மேல்
 
  புங்கவன்-தன் (1)
செம் மலையின் திகழ் சிகர திண் தோள் வீமன் தெய்வ முனி புங்கவன்-தன் திரு தாள் போற்றி - வில்லி:14 13/3

 மேல்
 
  புங்கவன்-தானும் (1)
சூடக கை அம்புய மலர் இராதையும் சூத புங்கவன்-தானும்
 ஆடக குலம் அடைந்தது ஒத்து அரும் பெறல் ஆதரத்தொடு கொண்டார் - வில்லி:2 40/3,4

 மேல்
 
  புசிப்பன் (1)
புக்க பண்டமுடன் உன் உடல் தசை புசிப்பன் எங்ஙன் இவை போவது என்று - வில்லி:4 54/3

 மேல்
 
  புசிப்பாள் (1)
புரிசை வாயில் கண்டு அவற்றை புசிப்பாள் எடுத்து பொருத்தினளால் - வில்லி:10 35/3

 மேல்
 
  புட்கலாவர்த்தமாம் (1)
மை குலத்தினில் புட்கலாவர்த்தமாம் எனவே - வில்லி:1 34/3

 மேல்
 
  புட்ப (1)
பரந்து எழு சூத புட்ப பராகம் நல் இராகம் மிஞ்ச - வில்லி:2 93/1

 மேல்
 
  புட்பம் (1)
சுகந்த புட்பம் ஒன்று யாம் உறை வனத்தினில் தோன்ற - வில்லி:14 40/2

 மேல்
 
  புடவி (6)
புடவி தங்கள் வெண்குடை நிழல் குளிருமா புரப்போர் - வில்லி:3 125/4
புடவி எங்கணும் புதைய வான் பொழிதரு புனலால் - வில்லி:7 60/1
புடவி ஆளுதல் விட்டு நல் நெறி புரியும் மா தவர்-தம்மின் நீர் - வில்லி:26 5/1
அசையினும் புடவி அசையினும் சமரில் அசைவு இலாத தனி ஆண்மையான் - வில்லி:42 183/4
எரித்தனர் இரித்தனர் ககனமேற்பட எடுத்தனர் படுத்தனர் புடவி கீழ்ப்பட - வில்லி:42 202/2
புடவி உற அகல் வெளி முழுவதும் இவர் பொழியும் மழை எழு புயல் மழை என விழ - வில்லி:44 31/3

 மேல்
 
  புடவியில் (1)
புடவியில் ஒருவரொடும் இனி பூசல் பொரேன் என போன வாசவனும் - வில்லி:9 54/3

 மேல்
 
  புடவியின் (1)
புடவியின் மீது உறை நிறை மதியம் பல போல் நகரத்தனவே - வில்லி:44 61/2

 மேல்
 
  புடவியே (1)
அடர் பொருப்பு இனம் இடையிடை பயில் அடவி ஒத்தது புடவியே - வில்லி:28 49/4

 மேல்
 
  புடை (42)
மை வான் மீனின் பல் கோடி மன் வந்து இறைஞ்சி புடை சூழ - வில்லி:3 93/2
கச்சை பொருது புடை பரந்து கதித்து பணைக்கும் கதிர் ஆர - வில்லி:5 32/3
புடை காவலர் தொழ வந்து புவித்தேவனை மறையின் - வில்லி:7 3/2
தூள வண் புடை இருள் பிழம்பு எழ அருக்கனின் பெரிது சுடர் எழ - வில்லி:10 51/2
இரு புடை மருங்கும் திக்கு ஓர் எட்டையும் வென்றோர் போத - வில்லி:10 72/1
மதியினில் ஒரு புடை வருக என்று அன்பினால் - வில்லி:10 94/3
புடை பட கிளையாகி வந்து எதிர் பூ துரந்தரர் யாவரும் - வில்லி:10 135/1
ஒன்றிய கேண்மை தந்தைக்கு ஒரு புடை வாரம் உண்டோ - வில்லி:11 34/2
தானும் மைந்தர் ஓர் ஐவரும் ஒரு புடை தனித்து இருந்துழி வண்டு - வில்லி:11 58/1
அ வானவர் புடை சூழ்தர அழகு எய்தி இருந்தார் - வில்லி:12 148/4
துன்று சேனை குழாம் புடை சூழ்வர - வில்லி:13 51/2
இரு புடை மருங்கும் நிற்ப இந்திரன் இருந்த பின்னர் - வில்லி:13 154/2
சக்கர நாகம் அதன் புடை சார்ந்தான் - வில்லி:14 67/4
போன மா முனி தன் தபோவனத்து ஒரு புடை மிடை நெடும் கள்ளி - வில்லி:16 12/1
தோள் துணை புடை கொண்டு எங்கும் சூறை போல் மரங்கள் வீழ்த்தி - வில்லி:16 37/3
தீபத்தால் மெய் வகுத்தனையான் திகழ் பல் முனிவர் புடை சூழ - வில்லி:17 1/3
தூய வெண் புரி நூல் முனி திரு கழலில் ஒரு புடை தோய்தர தலை சாய்த்து - வில்லி:19 17/3
தூமம் புடை சூழ் புவி வேந்தர் தொடையல் சூழ - வில்லி:23 28/2
பொங்கு கவரி புடை இரட்ட எண் இல்லா - வில்லி:27 52/3
அளைந்த ஆர் இருள் கடல் பொறாது ஒரு புடை அண்டம் - வில்லி:27 96/1
ஒரு புடை இவன் போர் செய்ய ஒரு புடை உரக கன்னி - வில்லி:36 18/1
ஒரு புடை இவன் போர் செய்ய ஒரு புடை உரக கன்னி - வில்லி:36 18/1
மற்று உள்ள மன்னர் புடை போத முன்னர் மழை மேனி மாயன் வரவே - வில்லி:37 12/1
கோ திரள் புடை வர குடை வர கொடி வர - வில்லி:39 19/2
உந்து தேர் மீது கொண்டு ஓடலும் ஒரு புடை
 சிந்து பூபதி செயத்திரதன் வெம் சினம் உற - வில்லி:39 24/2,3
இரும் களிறு தேர் பரி ஆள் இரு மருங்கும் புடை சூழ - வில்லி:40 3/3
பகதத்தனும் பட்டு அவன் ஊர்ந்த பகடும் பட்டு புடை சூழ - வில்லி:40 67/1
பொருது இன்று இவனை கொன்று அன்றி போகோம் என்ன புடை சூழ்ந்தார் - வில்லி:40 68/2
சின குழாம் உறு சேனையும் புடை சூழ அன்று எதிர் செல்லவே - வில்லி:41 34/4
ஆனனத்தினும் நுழைந்து உருவ வெம் பரிதி ஆயிர கிரணமும் புடை பரந்தது என - வில்லி:42 80/3
புடை வரும் தனது அனீகினி நிழல் என போத - வில்லி:42 110/2
மருள் படு கருத்திடை கதுவு சீற்றமும் மத கட களிற்று அதி மதமுமாய் புடை
 நெருக்கினர் தருக்கினர் விறல் நிசாச்சரர் நிமிர்த்தனர் வடி கணை சிலைகள் கோட்டியே - வில்லி:42 196/3,4
முன் புடை வாலதி செற்றது வெம் புகர் முகம் முழுகும் சரமே - வில்லி:44 50/3
இளைஞரும் பெரும் சேனையும் இரு புடை நடக்க - வில்லி:45 191/1
புடை கொண்டு மகீபர் திரண்டு வர புனை தேர் மத மா புரவி திரள் கை - வில்லி:45 210/3
வருடம் உடல் குளிப்பிக்க செம்பொன் தேர் மேல் மன்னர் எலாம் புடை சூழ வையம் காக்கும் - வில்லி:45 253/3
தம்முனை வந்து அடி வணங்கி புடை சூழ்ந்தார் சிறிதும் மனம் சலிப்பு இலாதார் - வில்லி:46 14/4
கவரி புடை பணிமாற தவள கொற்ற கவிகை ஒரு தனி நிழற்ற கரை காணாத - வில்லி:46 75/2
ஓத பைம் கடல் புடை சூழ் உலகு ஆளும் முடி வேந்தர் உறு போர் அஞ்சி - வில்லி:46 134/1
தம்பியர்கள் புடை சூழ தருமன் மகன் பல்லியமும் - வில்லி:46 156/1
ஊழினும் புரி தாள் வலிதே என ஊருவின் புடை சேர் கர நாள்மலர் - வில்லி:46 183/3
புடை தங்கு கானிடை போயினனால் நனி பொழி கொண்டல் போல் திரு மேனி முராரியே - வில்லி:46 198/4

 மேல்
 
  புடைக்க (2)
தேரில் புடைக்க தேர் சிதைந்து சிந்திற்று அவனும் சிலை மாற்றி - வில்லி:45 146/3
அரி மகவு ஆனோன் உரைத்தபோது இவன் அவன் முடி மேலே புடைக்க வீமனும் - வில்லி:46 174/3

 மேல்
 
  புடைக்கும் (1)
உரனுடைய சித்ர வால் கொடு ஒருபடி ஒலியொடு புடைக்கும் வாசி விழவிழ - வில்லி:40 53/3

 மேல்
 
  புடைகள்-தோறும் (1)
ஈட்டிய மணியும் பொன்னும் எழில் பெற புடைகள்-தோறும்
 பூட்டிய சிகரி சால புரிசையின் புதுமை நோக்கி - வில்லி:6 35/1,2

 மேல்
 
  புடைகொண்டு (1)
புடைகொண்டு வர போனான் அவன் மேல் - வில்லி:32 17/4

 மேல்
 
  புடைசூழ (1)
தன்னை வந்து புடைசூழ ஏகி யம தங்கி மைந்தன் நகர் சாரவே - வில்லி:1 140/4

 மேல்
 
  புடைத்த (2)
புடைத்தனன் இவன் அவன் புடைத்த கைகளை - வில்லி:21 77/1
அத்தரை மவுலி திங்கள் அமுது உக புடைத்த வில்லான் - வில்லி:22 101/4

 மேல்
 
  புடைத்தனன் (4)
வீழ்வர புடைத்தனன் மிடலில் விஞ்சினான் - வில்லி:21 75/4
கழுந்து என புடைத்தனன் கைகள் சேப்பவே - வில்லி:21 76/4
புடைத்தனன் இவன் அவன் புடைத்த கைகளை - வில்லி:21 77/1
உக புடைத்தனன் ஓட தொடங்கினார் - வில்லி:21 96/3

 மேல்
 
  புடைத்தான் (2)
வேழ மா முகத்தில் கை தலம் புடைத்தான் விழிகள் ஆயிரங்களும் சிவந்தான் - வில்லி:9 43/2
மலையின் மேல் உரும் உற்று என்ன மற்று அவன்-தன் மார்பகம் சுழிதர புடைத்தான் - வில்லி:15 17/4

 மேல்
 
  புடைத்திட (1)
அந்தணன் முற்பகல் வந்து புடைத்திட அஞ்சி நிலத்திடை வீழ் - வில்லி:27 195/3

 மேல்
 
  புடைத்து (7)
நன்று என கை புடைத்து நகைத்திடா - வில்லி:13 46/2
துதைவுற பொருவதே போல் தோள் புடைத்து உருமின் ஆர்த்து - வில்லி:20 10/3
உதைய உதைபட்ட வாளி தனது கை உயர் கதை புடைத்து வீழ முனையவே - வில்லி:40 50/4
முரணுடன் புடைத்து அணி துவசமும் விழ முதுகு கண்ட பின் சரபம்-அது எனும் வகை - வில்லி:41 124/3
ஈர்_இரண்டும் வேறு வேறுபட்டு வென்னிட புடைத்து
 ஈர்_இரண்டு ஒர் தொடையில் வாளி ஏவிஏவி இகல் செய்தான் - வில்லி:43 6/2,3
வீமன் அன்று ஊர்ந்த வெம் கை வெற்பினை புடைத்து வீழ்த்தான் - வில்லி:44 15/3
வந்து இரு கை தலை புடைத்து தலைநாள் ஈன்ற மகவின் மேல் வீழ்ந்து அழுதாள் மன்னோ மன்னோ - வில்லி:45 254/4

 மேல்
 
  புடைப்ப (2)
புடைப்ப ஓடினன் போர் மத மா அனான் - வில்லி:21 95/4
புகை எழும்படி இமைத்த கண் விழிக்கும் முன் பொடி எழ இடி என புடைப்ப
 வகை கொள் தார் முடி மத்திர தலைவனும் மா மற தோமர படையால் - வில்லி:46 32/2,3

 மேல்
 
  புடைப்பரோ (1)
அதிர்வு உற புடைப்பரோ தொடையில் அடிபட துகைப்பரோ முடியில் - வில்லி:46 192/2

 மேல்
 
  புடைப்பல் (1)
முதுகிட புடைப்பல் யானும் என முசல கைத்தலத்தொடு ஓடினனே - வில்லி:46 192/4

 மேல்
 
  புடைப்பார் (1)
கழலோன் மதி வெண்குடை என்பார் கையால் கண்ட கண் புடைப்பார் - வில்லி:11 220/4

 மேல்
 
  புடைபட்டு (1)
விதவிதம் படும் புடைபட்டு இடிப்புற விசி நரம்பு சந்துகளில் தெறித்து இற - வில்லி:45 154/2

 மேல்
 
  புடையா (1)
துங்க கடக திரள் தோள் புடையா
 வெம் கண் கனல் வீமன் வெகுண்டனனே - வில்லி:32 20/3,4

 மேல்
 
  புடையினும் (2)
இரு புடையினும் போர் வேந்தர் எலிகள் போல் ஏங்கி அம்பால் - வில்லி:36 18/3
அகலம் உடையன முதுகு இரு புடையினும் அணியும் மணி கணகண என அதிர்தரு - வில்லி:44 20/3

 மேல்
 
  புடையுண்டாரோ (1)
பேயினால் புடையுண்டாரோ மறப்பரோ பெரியோர் என்றான் - வில்லி:11 266/3

 மேல்
 
  புடையுண்டு (1)
புடையுண்டு உளம் உருகி புயல் போல் வண்ணன் நகைத்து - வில்லி:44 66/1

 மேல்
 
  புடையே (3)
இந்திர தனுவோடு இந்திரன் எழிலி இடை மறைந்தனன் என புடையே
 சிந்திய திவலை சிந்துவின் மறைந்தான் அரசனும் மகிதலம் சேர்ந்தான் - வில்லி:1 90/3,4
அற்புத பங்கய நல் பதம் உந்தலின் அ குழியின் புடையே
 சற்ப தலம்-தொறும் அற்று விழுந்தன தத்தம் நெடும் தலை போய் - வில்லி:27 191/1,2
மேல் எழு பூம் கதிர் வாள் உறை போம்படி வீசின வான் புடையே
 தோல் இனம் ஏந்தின நீள் கவண் ஏந்தின சோரிகள் சோர்ந்திடவே - வில்லி:27 203/1,2

 மேல்
 
  புடைவர (1)
போன்ற மைத்துனரும் வாள் நிருபரும் புடைவர - வில்லி:34 13/4

 மேல்
 
  புண் (10)
கொடும் பெரும் சினம் கதுவு கண்ணினன் குருதி நாறு புண் கூர் எயிற்றினன் - வில்லி:4 8/2
உழுத கொடும் புண் வழியே ஊசி நுழைந்து என தென்றல் ஊரஊர - வில்லி:7 35/3
தீயினால் சுட்ட செம் புண் ஆறும் அ தீயின் தீய - வில்லி:11 266/1
புண் புக உட்கி உழைக்கும் வேழம் போல்வான் - வில்லி:14 118/4
மருமத்து வேல் தைத்த புண் மீது கனல் உற்றது என மாழ்கினான் - வில்லி:14 128/3
ஈர்கின்ற புண் வாயில் வார்கின்ற செந்நீரினிடை மூழ்கினார் - வில்லி:33 6/4
கரி அணிக்குள் எ கரிகள் புண் படா கடவு தேரில் எ தேர் கலக்குறா - வில்லி:35 7/1
புண் மேல் அயில் உற்று என்ன புலந்தான் முதல்வன் புதல்வன் - வில்லி:38 49/4
புகலும் சொல் அவன் செவியில் புகவே புண் மேல் அயில் உற்றது போன்றதுவே - வில்லி:45 205/4
பொரு கொடும் கணை மூன்றினால் அருச்சுனன் புயமும் மார்பமும் புண் செய்து - வில்லி:46 57/3

 மேல்
 
  புண்செய்து (1)
தேன் விடும் தெரியலான் எய்து புண்செய்து பின் - வில்லி:34 17/2

 மேல்
 
  புண்டர (2)
புண்டர விசால நெற்றி புரவல பொழுது போக - வில்லி:11 27/3
புண்டர நுதலினானை பூசனை செய்த பின்னர் - வில்லி:12 21/3

 மேல்
 
  புண்டரிக (1)
புண்டரிக பெயர் நாடு பொறித்தோன் - வில்லி:14 72/2

 மேல்
 
  புண்டரீகமும் (1)
புண்டரீகமும் செம் காவியும் கமழும் புளினமும் புள் இன மென் துறையும் - வில்லி:1 87/3

 மேல்
 
  புண்டரீகன் (2)
புண்டரீகன் முன் படைத்த அ புரவலன் அமைத்தது - வில்லி:1 35/2
பகன் விறல் இடிம்பன் பண்பு இல் புண்டரீகன் இவர் உயிர் பறித்து அளகேசன் - வில்லி:15 12/1

 மேல்
 
  புண்டரீகன்-தன் (1)
புண்டரீகன்-தன் நாடு பொருக்கென நோக்கி அப்பால் - வில்லி:14 83/2

 மேல்
 
  புண்டலன் (1)
செருக்கு நெஞ்சுடை புண்டலன் செயசெனன் செருவிடை தெவ் ஓட - வில்லி:28 5/3

 மேல்
 
  புண்ணிய (8)
பூரு என்று ஒரு புண்ணிய புதல்வனை பயந்தாள் - வில்லி:1 26/4
புறம் தழுவி அப்பொழுது புண்ணிய நலத்தால் - வில்லி:2 107/3
புண்ணிய நலமும் எண்ணி பூமி ஆள் முறையும் கோத்தார் - வில்லி:2 112/4
புண்ணிய புனல்கள் ஆட போவதே உறுதி என்று - வில்லி:6 45/2
புண்ணிய நெறியோ அந்த பொதுமகள் யாகசாலை - வில்லி:11 194/2
புரி_குழலோடும் வைகும் புண்ணிய பொருப்பை சேர்ந்தான் - வில்லி:12 33/4
புரவலன்-தனை புண்ணிய விதுரனும் போற்றி - வில்லி:27 88/4
பணிவுறு புண்ணிய பாவம் முற்றுவ - வில்லி:41 249/3

 மேல்
 
  புண்ணியங்களுக்கும் (1)
புரிதரு மனத்தன் எல்லா புண்ணியங்களுக்கும் தானே - வில்லி:12 29/3

 மேல்
 
  புண்ணியம் (11)
புண்ணியம் நீ என புகழ்ந்து போற்றினான் - வில்லி:1 44/4
புரை கொள் பாவமே நிறைந்து புண்ணியம் குறைந்து நீள் - வில்லி:11 159/1
பூம் தழல் பிறந்த பாவை புண்ணியம் பொய்யாது என்பார் - வில்லி:11 191/3
புத்தியால் அவனும் யான் செய் புண்ணியம் அனைத்தும் என்றான் - வில்லி:11 279/4
புண்ணியம் ஆனதால் புகல்வது என்-கொலாம் - வில்லி:21 81/4
புண்ணியம் அனைத்தும் சேர பொய்மையால் பொன்றும் அன்றே - வில்லி:43 22/4
பொய்ம்மையும் மெய்ம்மை போல புண்ணியம் பயக்கும் மாதோ - வில்லி:43 24/4
ஒன்றியபடி நின் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவுக என்றலும் உளம் மகிழ்ந்தான் - வில்லி:45 239/4
ஓவு இலாது யான் செய் புண்ணியம் அனைத்தும் உதவினேன் கொள்க நீ உனக்கு - வில்லி:45 240/3
பூவில் வாழ் அயனும் நிகர் அலன் என்றால் புண்ணியம் இதனினும் பெரிதோ - வில்லி:45 240/4
புண்ணியம் எனுமாறு உன்னி ஆங்கு ஒரு தண் பொய்கையின் புனல் படிந்து ஏறி - வில்லி:46 210/2

 மேல்
 
  புண்ணியர் (1)
புண்ணியர் வந்து இனிது இறைஞ்சும் பூம் கழலோன் வேறு ஒன்றும் புகலான் ஆகி - வில்லி:10 127/3

 மேல்
 
  புண்ணியன் (6)
புண்ணியன் ஒழிந்தோர் எழுவரும் தங்கள் புய வலிமையின் பொருதிடுவார் - வில்லி:9 48/2
புள்ளுடை கொடியோர் இருவரும் காணா புண்ணியன் பொருப்பிடை தவம் செய் - வில்லி:12 57/3
புண்ணியன் மகிழ்ந்து உருக நின்று ஒலியுடன் பழைய பூசல் பொர எண்ணி எதிர்வான் - வில்லி:12 112/4
புண்ணியன் வடிவு என பொலிந்து இலங்குமால் - வில்லி:12 136/4
பொரும்பொரும் முனை-தொறும் புண்ணியன் சேனையில் - வில்லி:39 33/1
புண்ணியன் மால் வரை நின்று உரகாரி புயங்களும் வன் கரமும் - வில்லி:41 224/3

 மேல்
 
  புண்ணியன்-தனை (1)
பூண்டு இள மதி முடி புண்ணியன்-தனை
 வேண்டியவாறு எலாம் விருப்பொடு உன்னினான் - வில்லி:12 45/2,3

 மேல்
 
  புண்ணின் (2)
மாய வஞ்சர் மறுக வெம் புண்ணின் மேல் - வில்லி:13 44/3
கல் படு புண்ணின் மீள தடி படு கணக்கிற்று ஆக - வில்லி:44 85/2

 மேல்
 
  புண்ணோடு (1)
மெய் கொண்ட புண்ணோடு தன் சேனை நில்லாமல் வென்னிட்ட பின் - வில்லி:22 13/1

 மேல்
 
  புண்நீர் (2)
கிளர்ந்த செம் புண்நீர் பொசியும் மெய்யினன் கேத நெஞ்சினன் கோத வாய்மையன் - வில்லி:4 14/2
புண்நீர் பருக புகுவோனை யாவருக்கும் - வில்லி:45 160/2

 மேல்
 
  புண்நீரினால் (1)
நீல மேனி செம் புண்நீரினால் நிறம் சிவக்கவே - வில்லி:13 124/4

 மேல்
 
  புண்படவே (1)
ஈறு கண்டிடலாம் அவன் ஊருவை ஏறு புண்படவே எதிர் மோதிலே - வில்லி:46 182/4

 மேல்
 
  புண்படாதார் (1)
பட்டொழிந்தனர் ஒழிந்தவர் யாவர் புண்படாதார் - வில்லி:22 66/4

 மேல்
 
  புண்படாது (1)
வெம் சமம்-தனில் வந்து புண்படாது இனி மீண்டால் - வில்லி:22 36/3

 மேல்
 
  புண்யமும் (1)
பரக்கும் பெரும் புண்யமும் பாவமும் தா இல் பகிரண்டமும் - வில்லி:14 132/3

 மேல்
 
  புணர் (3)
பூ இயல் அமளி பொங்க புணர் முலை புளகம் ஏற - வில்லி:2 97/1
பூத்தோனே பூம் தவிசில் பூவை புணர் மணி மார்பா புன்மை யாவும் - வில்லி:27 10/3
மின் புணர் துவச நாக விடம் நிகர் மனத்தினானும் - வில்லி:27 187/3

 மேல்
 
  புணர்ச்சியின் (1)
யாழினோர் பெரும் புணர்ச்சியின் இதயம் ஒத்து இசைந்தான் - வில்லி:1 25/4

 மேல்
 
  புணர்ப்பினான் (1)
எம் புணர்ப்பினான் ஒழிக என வன நெறி ஏகினன் விடை கொண்டே - வில்லி:2 19/4

 மேல்
 
  புணர்வல் (1)
புரிந்தது பொறுத்தியேல் புணர்வல் உன் புயம் - வில்லி:1 49/2

 மேல்
 
  புணர்வோன் (1)
பொருந்த வான் உறை நாள்களை நாள்-தொறும் புணர்வோன்
 அருந்த வானவர்க்கு ஆர் அமுது அன்புடன் அளிப்போன் - வில்லி:1 8/1,2

 மேல்
 
  புணரி (4)
போர் அடர்த்து உகம் முடிந்த காலை எழு புணரி என்ன நனி பொங்கியே - வில்லி:10 46/4
உவர் அலை புணரி ஆடை உலகுடை வேந்தர் காண - வில்லி:11 198/3
போர் ஒரு முகத்தால் அன்றி பொருப்பு ஒன்றில் புணரி ஏழும் - வில்லி:41 95/1
போற்றிய கன்னன் கண்டு கண் களிப்ப புணரி மொண்டு எழுந்த கார் முகிலை - வில்லி:45 244/1

 மேல்
 
  புணரிக்கிடை (1)
இற்று தெறித்த மகுடம் என வீழ்ந்தான் புணரிக்கிடை அந்தோ - வில்லி:37 38/4

 மேல்
 
  புணரிகள் (1)
பொங்கு வெண் தரங்க முந்நீர் புணரிகள் ஏழும் சேர - வில்லி:45 113/3

 மேல்
 
  புணரியிடை (1)
பொடியின் மிசை வெளி புதைதர விடுவன புணரியிடை அலை அலையொடு பொருவன - வில்லி:44 22/2

 மேல்
 
  புணரியின் (1)
புணரியின் பெரும் புனலையும் கொள்வன பொய்கை - வில்லி:27 56/4

 மேல்
 
  புணரியினும் (1)
ஆழம் புணரியினும் பெரிது அதினும் பெரிது அகலம் - வில்லி:42 52/1

 மேல்
 
  புணரியை (1)
புவனதலம் முற்றும் உடன் வளைய ஓர் இமைப்பொழுதில் வருவன புற புணரியை
 கவனமொடு எழுப்பி விடு துகள் கொடு நிறைப்ப விரை கதிகளின் விதத்தை மொழியின் - வில்லி:28 59/2,3

 மேல்
 
  புணில் (1)
கல கணீர் பொழிந்து இனையும் வேலையில் கனல் படும் புணில் தடி படும் கணக்கு - வில்லி:45 61/2

 மேல்
 
  புணீர் (1)
செம் புணீர் சொரி களத்தில் சிதறிட அறுத்து வீழ்த்தான் - வில்லி:46 43/4

 மேல்
 
  புணை (1)
புணை வனம் நெருங்க நீடி பொழி புயல் கிழிக்கும் சாரல் - வில்லி:6 36/3

 மேல்
 
  புணையாய் (1)
புணையாய் எ திறங்களினும் பகிராமல் உற்றது எலாம் புகல தக்க - வில்லி:45 260/2

 மேல்
 
  புணையும் (1)
புணையும் இவர் என்றனர் புரந்தரனொடு இமையோர் - வில்லி:37 20/4

 மேல்
 
  புத்தி (1)
புத்தி கைக்க அமர் பொருது அழிந்து திறை பொழிய வாரி வளர் புய கிரி - வில்லி:10 55/3

 மேல்
 
  புத்தியால் (1)
புத்தியால் அவனும் யான் செய் புண்ணியம் அனைத்தும் என்றான் - வில்லி:11 279/4

 மேல்
 
  புத்திர (1)
புத்திர சோகம் என்னும் நஞ்சினால் பொன்றினான் போல் - வில்லி:41 158/3

 மேல்
 
  புத்திரர் (4)
புத்திரர் வேறு இல்லாது புரிவு அரிய தவம் புரிந்து பூழி வேந்தன் - வில்லி:7 26/1
பாண்டு புத்திரர் கோறும் என்று அருள் இலா பாவியர் துணிந்தாரே - வில்லி:16 3/4
அரவு உயர்த்தவன் மதலையொடு அடலுடை அரசர் புத்திரர் அனைவரும் எழு பரி - வில்லி:41 84/1
புத்திரர் இலா இடர் பொறுத்திடலும் ஆமோ - வில்லி:41 175/4

 மேல்
 
  புத்திரர்-தம்மை (1)
பூண் பாய் மார்பின் புத்திரர்-தம்மை பொலிவோடும் - வில்லி:32 39/1

 மேல்
 
  புத்திரரில் (1)
புத்திரரில் ஆதி உரு - வில்லி:41 73/3

 மேல்
 
  புத்திரரும் (2)
தம் புத்திரரும் அம்புயத்தோன் தன் மாயையினால் ஒளித்திடும் நாள் - வில்லி:10 122/2
எம் புத்திரரும் எம் கோவின் இளம் கன்றினமும் என தெளிய - வில்லி:10 122/3

 மேல்
 
  புத்திரரோடும் (1)
புத்திரரோடும் தத்தம் போர் புரி சேனையோடும் - வில்லி:28 15/2

 மேல்
 
  புத்திரற்கு (1)
இனிமையின் புத்திரற்கு யாவும் கூறினான் - வில்லி:16 66/4

 மேல்
 
  புத்திரன் (4)
புத்திரன் பேரர் கங்கை பூம் துறை அடைந்த போதில் - வில்லி:5 8/1
புத்திரன் உளன் என புரிந்து நல்கினாய் - வில்லி:16 63/2
புத்திரன் விடும் கணை பொறாது புலிபோல்வான் - வில்லி:29 56/4
வாயு_புத்திரன் வாளியால் ஆர் உயிர் மடிய - வில்லி:42 120/2

 மேல்
 
  புத்திரனால் (1)
புத்திரனால் முன் சென்ற எழுவரோடும் பொன்னுலகம் குடி புகுந்தார் புலன்கள் போல்வார் - வில்லி:46 80/4

 மேல்
 
  புத்திரனை (1)
ஒருவரும் எனக்கு நிகர் இல்லை எனும் மத்திரன் புத்திரனை உரக துவசன் - வில்லி:46 10/1

 மேல்
 
  புத்தேள் (1)
புரண்டு மறியும் என வணங்கி புத்தேள் அரசன் போகின்றான் - வில்லி:27 234/4

 மேல்
 
  புத்தேளிர் (2)
பொறையுடனே தவம் புரியும் அவுணர் மாக்கள் புத்தேளிர் நிருதரில் ஓர் புறத்து உளானோ - வில்லி:12 96/2
நடந்த உயிர் புத்தேளிர் அர_மகளிர் விழி மலரால் நலன் உற்று ஓங்க - வில்லி:46 236/2

 மேல்
 
  புதல்வர் (7)
ஆசி பெறும் அ புதல்வர் ஐவரொடும் அன்றே - வில்லி:2 106/2
அனுச நிருபன் புதல்வர் ஐவரும் மகீபன் - வில்லி:2 109/1
ஈட்டிய புதல்வர் உள்ளோர் யாரையும் இருத்தல் செய்து - வில்லி:12 16/2
குந்தி-தன் புதல்வர் ஐவரும் சோகம் முதிர்ந்திட இதயமும் கொதித்தார் - வில்லி:21 45/1
நின் பெரும் புதல்வர் சொல்ல நெடும் புனல் நாடு வேண்டி - வில்லி:27 148/1
பாண்டு மன்னன் புதல்வர் படையும் பாடி புக்கது - வில்லி:38 47/1
காதல் அம் புதல்வர் கண் துயில் புரிவோர் கனவு கண்டனர் என கண்டார் - வில்லி:46 216/4

 மேல்
 
  புதல்வர்க்கே (1)
பொன்றிய எம்பி பதம் புதல்வர்க்கே
 அன்றி நுமக்கு அரசு ஆளுதல் ஆமோ - வில்லி:3 99/3,4

 மேல்
 
  புதல்வர்புதல்வர்-தம்மை (1)
பூட்டு வரி வில் தட கை புதல்வர்புதல்வர்-தம்மை
 காட்டி நீயே இவரை கடிதில் படைமை கல்வி - வில்லி:3 45/2,3

 மேல்
 
  புதல்வராலும் (1)
பின்னிய புதல்வராலும் பிறந்த மென் புதல்வியாலும் - வில்லி:2 80/1

 மேல்
 
  புதல்வரில் (1)
புந்தியில் மறு இலாதோய் புதல்வரில் ஒரு சார் அன்பு - வில்லி:11 36/3

 மேல்
 
  புதல்வருக்கு (1)
காடு மன்னு நின் புதல்வருக்கு அறுதி செய் காலமோ கழிந்தன்று - வில்லி:24 16/1

 மேல்
 
  புதல்வருடனும் (1)
எ புதல்வருடனும் விறல் குந்தி மைந்தர் யாவரையும் சென்னி துணித்து யாகசேனன் - வில்லி:43 35/3

 மேல்
 
  புதல்வரும் (2)
இரு திற புதல்வரும் இயைந்த கேண்மையால் - வில்லி:3 2/3
நின் புதல்வரும் திறல் வரூதினியும் நீயும் - வில்லி:23 12/1

 மேல்
 
  புதல்வரை (1)
பொன்றல் உய்ந்திருந்தால் இன்னம் புதல்வரை பெறலும் ஆகும் - வில்லி:41 150/2

 மேல்
 
  புதல்வரோ (1)
புன்கண் உற்றவர்கள் மற்று என் புதல்வரோ துணைவர் தாமோ - வில்லி:41 156/4

 மேல்
 
  புதல்வரோடு (1)
பூதலம்-தன்னில் யாவர் புதல்வரோடு இறந்தார் ஐயா - வில்லி:41 151/3

 மேல்
 
  புதல்வரோடும் (1)
வென்று தன் இளைஞரோடும் மேதகு புதல்வரோடும்
 மன்றல் அம் தெரிவையோடும் மற்றுளோர் தங்களோடும் - வில்லி:11 281/1,2

 மேல்
 
  புதல்வற்கு (1)
ஒட்டாமல் செயிர் அமரில் உயிர் இழந்த தன் புதல்வற்கு உருகும் சோகம் - வில்லி:41 135/3

 மேல்
 
  புதல்வன் (33)
தாரகாபதி புதல்வன் அ தையலை காணா - வில்லி:1 14/2
இ சொல் பழன பாஞ்சாலர்க்கு இறைவன் புதல்வன் இயம்புதல் கேட்டு - வில்லி:5 32/1
கரவுடன் அந்தணர் நாப்பண் இருந்த கொற்ற கரு முகில் வாகனன் புதல்வன் கரிய மேனி - வில்லி:5 54/3
அன்பு மிகும் விழி கருணை அறன் புதல்வன் ஏவலினால் அசுர தச்சன் - வில்லி:10 5/3
காதல் அம் புதல்வன் அரும் தவம் புரிதல் கண்டு பாவிப்பன போல - வில்லி:12 56/2
புதல்வன் உற்றது உணரான் புரந்தரன் - வில்லி:12 166/3
வீமன் வாயுவின் புதல்வன் யான் என்றனன் விறலோன் - வில்லி:14 32/4
உற்றனர் நின்ற போதில் ஊதையின் புதல்வன் ஊரு - வில்லி:20 12/2
போய் இடை நெருங்கி வேந்தன் புதல்வன் அ புரத்தை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 128/4
முனிவன் புதல்வன் மோதிரம் தொட்டு அரும் சூள் முன்னர் மொழிகின்றான் - வில்லி:27 225/2
பொங்கு அமரில் மாளும் அளவும் படை தொடேன் என மொழிந்தனன் நிசாரி புதல்வன் - வில்லி:28 55/4
பூழி பட நிலம் மிசை அ பொன் சுண்ணம் கமழ் மேனி புதல்வன் வீழ - வில்லி:29 69/1
புண் மேல் அயில் உற்று என்ன புலந்தான் முதல்வன் புதல்வன் - வில்லி:38 49/4
நெடு மேருவின் மு குவடு ஒடித்தான் நேய புதல்வன் பேர் உடலில் - வில்லி:40 75/3
அலங்கல் வேல் அவந்தி மன்னன் அவன் புதல்வன் ஆதியா - வில்லி:42 20/2
மாருதன் புதல்வன் தொடும் அம்பினில் மா இரண்டும்_இரண்டும் விழுந்தன - வில்லி:42 129/1
போது இலான் இறந்தான் போலும் புதல்வன் என்று இனைதல் இன்றி - வில்லி:43 28/3
இ புதல்வன் திரு தாதை பாடு நோக்கி இ வகையே இரங்குதலும் இராசராசன் - வில்லி:43 35/1
புதல்வன் ஆன திறல் அங்கர்_பூபன் இருள் புலரும் முன் பொரு படைக்கு மா - வில்லி:43 50/1
பொழியும் இள வெயில் இரவி முன் உதவிய புதல்வன் விறலொடு புகுதலும் உயர் பரி - வில்லி:44 30/2
பொழிதந்ததால் ஒர் பகழி அறன் அருள் புதல்வன் கை வாகை புனையும் வரி விலே - வில்லி:44 79/4
கள பலி நாக கன்னிகை புதல்வன் கருதலான்-தனக்கு நேர்ந்திடவும் - வில்லி:45 11/1
ஏ வரும் சாப பண்டிதன் புதல்வன் ஏவிய ஏவினால் யாங்கள் - வில்லி:45 15/1
பொங்கு ஓத பாற்கடலான் இவன் என்று யாரும் புகல்கின்ற வசுதேவன் புதல்வன் வந்து - வில்லி:45 28/3
உதையன் புதல்வன் பெரும் சேனை உதிட்டிரன் கை - வில்லி:45 77/1
பொரு சமர் முருக்கி வரு புரை இல் பவன கடவுள் புதல்வன் ஒர் இமைப்பொழுதில் முதல்வனை அடுத்தனனே - வில்லி:45 94/4
மருத்தின் புதல்வன் கண்டு மழை முகில் போல் எதிர் வாய்மலர்ந்தானே - வில்லி:45 136/4
மூவர் தம்தம் வடிவாம் முதல்வன் மெய் புதல்வன் மேல் - வில்லி:45 200/3
கன கொண்ட கதிர் புதல்வன் பாடு அறிந்து மூழ்கியதால் கடலினூடே - வில்லி:45 262/4
தம்பியர் தளர்ச்சி கண்டு சமீரணன் புதல்வன் சீறி - வில்லி:46 43/1
பொருப்பு உலக்கையுற்று அலமர அரிந்தவன் புதல்வன் மேல் ஒரு பார - வில்லி:46 50/3
சோமகேச பதி மெய் புதல்வன் மற்றும் உள சூரர் ஆனவரை முற்றுற விலக்கி எதிர் - வில்லி:46 69/3
புரி தவத்திற்கு ஆன வனம் கிருபனுக்கும் துரோண முனி_புதல்வன் ஆன - வில்லி:46 238/1

 மேல்
 
  புதல்வன்-தன் (1)
வெட்டி அறன் புதல்வன்-தன் வரூதினி வென்று களித்தனவே - வில்லி:44 51/3

 மேல்
 
  புதல்வன்-தன்னை (2)
காதல் நின் புதல்வன்-தன்னை கண் இலா அரசன் பொன் தேர் - வில்லி:27 151/1
அ புதல்வன்-தன்னை எடுத்து ஆற்றி தேற்றி அம்புய கண் அருவி துடைத்து அளி செய் காலை - வில்லி:43 35/2

 மேல்
 
  புதல்வன்-தன்னையே (1)
பொறுத்து அருள்புரிக இ புதல்வன்-தன்னையே - வில்லி:1 59/4

 மேல்
 
  புதல்வன்-தனக்கு (1)
அரியின் புதல்வன்-தனக்கு ஒரு பேர் அம்பு ஆகியது ஆர் அறியாதார் - வில்லி:27 229/4

 மேல்
 
  புதல்வன்-தனக்கே (1)
மன்னன் புதல்வன்-தனக்கே ஆம் ஒழிந்தோர் தாமும் மடிந்திடுவார் - வில்லி:27 230/2

 மேல்
 
  புதல்வன்-தனையும் (1)
மெய் புதல்வன்-தனையும் அற மலைவன் என்னா வில் வளைத்தான் சொல் வளையா வேத நாவான் - வில்லி:43 35/4

 மேல்
 
  புதல்வன்-தானே (1)
ஓடி என் புதல்வன்-தானே ஒரு தனி பொருது வென்று - வில்லி:22 121/2

 மேல்
 
  புதல்வனாம் (1)
பொது மடந்தையர்-தமக்கு மண்ணில் இது புதுமை அல்ல அவர் புதல்வனாம்
 விதுரன் இன்று அவனொடு உறவு கொண்டது ஓர் வியப்பை என் சொலி வெறுப்பதே - வில்லி:27 126/3,4

 மேல்
 
  புதல்வனுக்கும் (1)
அலை தலை நிலா எழு சரி புதல்வனுக்கும் நல் அற கடவுளுக்கும் உரையா - வில்லி:3 53/2

 மேல்
 
  புதல்வனும் (7)
இ புதல்வனும் இனி என்னொடு ஏகியே - வில்லி:1 84/1
சோதி அம் புதல்வனும் தொழுது சொல்லுவான் - வில்லி:4 29/4
பொருதனர் ரகுபதி புதல்வனும் அடு போர் - வில்லி:13 134/3
புந்தியால் உயர் அஞ்சனை புதல்வனும் புகல்வான் - வில்லி:14 35/2
ஆனது என வீடுமனும் அதிரதரில் மிக்க தனு ஆசிரியனும் புதல்வனும்
 தானும் உயர் பூரிசரவாவும் இவர் சோம வர தத்த பகதத்தர்கள் வழா - வில்லி:28 54/1,2
மேவலர் வித படையும் வீடுமனும் உட்கும்வகை வீமனும் விறல் புதல்வனும்
 பூவலயம் முற்றும் எழு கால இறுதி பரவை போல் இகல் விளைத்த பொழுதில் - வில்லி:30 27/1,2
புகன்றபோது அருக்கன் புதல்வனும் மாய போர் இது கங்குல் இ பொழுதே அகன்றிடும் - வில்லி:42 209/1

 மேல்
 
  புதல்வனே (1)
முத்து இசைக்கும் மதி வெண்குடை கடவுள் முதல்வனான அரி புதல்வனே - வில்லி:10 48/4

 மேல்
 
  புதல்வனை (15)
புந்தியால் உயர் புதன் எனும் புதல்வனை மகிழ்வால் - வில்லி:1 12/3
பூரு என்று ஒரு புண்ணிய புதல்வனை பயந்தாள் - வில்லி:1 26/4
நண்பன் மெய் புதல்வனை நார் கொள் வல்லியால் - வில்லி:3 4/3
தங்கு நீர்மையின் புரிக என புதல்வனை தந்தையும் தக சொன்னான் - வில்லி:11 68/4
மா இரும் புதல்வனை வாழ்த்தி வாழ்த்தியே - வில்லி:12 143/2
மற பெரும் புதல்வனை மகிழ்ந்து நும்பியர் - வில்லி:16 59/3
என்ற போதில் அ புதல்வனை பரிவுடன் ஈன்றாள் - வில்லி:22 28/1
வாசவன் புதல்வனை வருக என்றலும் - வில்லி:41 210/3
கயத்து இரவி விழுவதன் முன் கை அறு தன் புதல்வனை போல் களத்தில் மாள - வில்லி:41 234/3
தரணியின்-கண் சமரம் மலைவது ஒத்து இரதம் மிசை தருமன் மைந்தன் பரிதி புதல்வனை குறுகினனே - வில்லி:45 85/4
தருமன் மைந்தன் பரிதி புதல்வனை குறுகி இரு சரம் அவன் செம் கை வரி சிலை துணித்திடவும் எதிர் - வில்லி:45 86/1
புதல்வனை பொருது வேறல் அரிது என பொலம் பொன் தேரோன் - வில்லி:45 95/3
மெய் தவ படிவ வேதியன் ஆகி வெயிலவன் புதல்வனை அடைந்தான் - வில்லி:45 237/4
ஆடகனை புதல்வனை கொண்டு அழிப்பித்தாய் இலங்கை நகர்க்கு அரசை அன்று - வில்லி:45 268/1
கந்த நறு மலர் கூந்தல் காந்தாரி_புதல்வனை அ - வில்லி:46 164/1

 மேல்
 
  புதல்வனோடு (4)
அ பெரும் புதல்வனோடு அவளும் ஏகினாள் - வில்லி:1 84/4
புலிங்க சாலம் என சதாகதி புதல்வனோடு உறு போர் செய்தார் - வில்லி:41 36/4
நின் புதல்வனோடு எரியின் நீ புகுதல் நெறியோ - வில்லி:41 176/3
என் புதல்வனோடு எனை இறப்பது தவிர்த்தோய் - வில்லி:41 176/4

 மேல்
 
  புதல்வி (1)
புயாசலங்களுக்கு இசையவே புகரவன் புதல்வி
 குயாசலம் தழீஇ இருவர் வெம் குமரரை அளித்தான் - வில்லி:1 23/3,4

 மேல்
 
  புதல்வியாலும் (1)
பின்னிய புதல்வராலும் பிறந்த மென் புதல்வியாலும்
 துன்னிய மகிழ்நனாலும் துலங்கிய சுபலன் பாவை - வில்லி:2 80/1,2

 மேல்
 
  புதன் (1)
புந்தியால் உயர் புதன் எனும் புதல்வனை மகிழ்வால் - வில்லி:1 12/3

 மேல்
 
  புதனும் (2)
புதனும் அந்த மென் பூவையும் புரூரவாவினை தம் - வில்லி:1 15/1
நினைவினில் சிறந்த தேர் மிசை புதனும் நிறை கலை மதியுமே நிகர்ப்ப - வில்லி:1 95/3

 மேல்
 
  புதிதின் (1)
புலர மது நுகர் மாதர் புன்முறுவல் இதழ் ஊறல் புதிதின் மாந்தி - வில்லி:8 15/2

 மேல்
 
  புதிது (2)
இகல் கொண்டு உயர் தோளாய் புதிது இ நாடகம் என்னா - வில்லி:12 152/2
போரில் ஆசையும் நேய மங்கையர் போகம் அன்பொடு புதிது உணும் - வில்லி:26 9/2

 மேல்
 
  புதிய (8)
வால் முக மதியமும் புதிய மாலிகை - வில்லி:1 62/1
புதிய கச்சு அணி குரும்பைகள் அரும்பின புளகம் - வில்லி:7 69/3
தரள வர்க்க வயிடூரிய புதிய கோமள பலகை தைத்து மா - வில்லி:27 100/3
கரிந்து மாலை சருகு ஆகவும் புதிய கமல வாள் முகம் வெயர்க்கவும் - வில்லி:27 124/1
மருமத்தினிடை முழுகு பொழுதத்தில் அது புதிய மணி வர்க்கம் மிகு தொடையலாய் - வில்லி:40 64/2
ஏறு பை தலை நெடும் துவசமும் புதிய ஏழு தட்டு இரதமும் துணிசெய்து அங்கு அருகு - வில்லி:42 91/2
மதுபம் ஒன்றும் புதிய தெரியல் மத்திர நிருப வலவன் உந்தும் பொழுதில் அதனின் மிக்கு எழு மடியும் - வில்லி:45 89/3
தாம மீளி அளி மொய்த்த துளவ புதிய தாரினான் அநுசன் வில் குருவை முன் பொருத - வில்லி:46 69/2

 மேல்
 
  புது (9)
புதுமையின் முரன்று மொய்ப்ப புது மணம் பரந்து உலாவ - வில்லி:2 91/2
பூ இனம் சுரும்பை அழைக்கும் வண் பழன புது வளம் சுரக்கும் நாடு அனைத்தும் - வில்லி:6 25/3
செம் கலங்கல் புது புனலுக்கு எதிர் ஓடி விளையாடும் சேல்கள் போலும் - வில்லி:8 9/4
புன்னையின் புது மலர் புனைந்து கைதையின் - வில்லி:11 104/3
தகைந்த அ புது மலர்-தனை தழல் மகள் காணா - வில்லி:14 40/3
புனித வான் பொழிலில் வாச புது மலர் கொய்ய வந்தேன் - வில்லி:14 94/2
செம் கலங்கல் புது புனலில் விளையாடி திரிகின்ற சேல்கள் போலும் - வில்லி:29 71/2
முருகு ஆர் இரு சிறை வண்டு இனம் முளரி புது மலர் விட்டு - வில்லி:42 50/1
இன்று வயல் உழுவீர் புது நீர் வரும் என்று வரி மணலே குறி கூறிட - வில்லி:45 65/3

 மேல்
 
  புதுமை (5)
பொன் அம் கமல வனம் ஆன புதுமை நோக்கி - வில்லி:5 82/3
பூட்டிய சிகரி சால புரிசையின் புதுமை நோக்கி - வில்லி:6 35/2
ஈது ஒரு புதுமை இருந்தவா என்பார் இந்திரசாலமோ என்பார் - வில்லி:10 140/1
அ கிரியின் புதுமை எலாம் அடைவே நோக்கி அங்கு உள்ள அருவி நறும் புனலும் ஆடி - வில்லி:14 8/1
பொது மடந்தையர்-தமக்கு மண்ணில் இது புதுமை அல்ல அவர் புதல்வனாம் - வில்லி:27 126/3

 மேல்
 
  புதுமை-தனை (1)
இந்த புதுமை-தனை வியவா ஏத்தா இறைஞ்சா யதுகுல மா - வில்லி:10 29/3

 மேல்
 
  புதுமையின் (1)
புதுமையின் முரன்று மொய்ப்ப புது மணம் பரந்து உலாவ - வில்லி:2 91/2

 மேல்
 
  புதை (1)
புதை நக மடங்கல் நாளும் புறம் செலாது ஒடுங்குமானால் - வில்லி:11 6/3

 மேல்
 
  புதைக்க (4)
ஒண் தூளி வானம் புதைக்க பல் இயசாலம் ஒலிபட்டிட - வில்லி:22 11/1
விண்ணும் புதைக்க அடல் ஆகவத்தின் மிசை சென்று புக்கு விரகால் - வில்லி:37 9/4
திரண்டு பல்லியங்கள் தேவர் செவி புதைக்க வானிடை - வில்லி:38 3/1
புரண்டு எழுந்த தூளி கண் புதைக்க மெய் பதைக்கவே - வில்லி:38 3/2

 மேல்
 
  புதைக்கவும் (1)
கருத்துடன் அவைக்கணோர் கண் புதைக்கவும்
 மருத்தினை மனனுற மகிழ்ந்து காதல் கூர் - வில்லி:1 64/2,3

 மேல்
 
  புதைக்கவே (1)
வாளி கொண்ட விருதர் மா மதில் புறம் புதைக்கவே - வில்லி:3 75/4

 மேல்
 
  புதைக்கும் (1)
ஆன்றார் கேட்கின் செவி புதைக்கும் அழல் கால் வெம் சொல் அறன் இல்லான் - வில்லி:11 212/2

 மேல்
 
  புதைத்த (5)
தூளி கண் புதைத்த சென்று செவி புதைத்த துவனி போய் - வில்லி:3 75/2
தூளி கண் புதைத்த சென்று செவி புதைத்த துவனி போய் - வில்லி:3 75/2
ஓளி கொண்ட செம்பொன் வெற்பின் உடல் புதைத்த எழிலி போல் - வில்லி:3 75/3
விண் தலம் புதைத்த பைம் பொன் துகில் இடு விதான நீழல் - வில்லி:5 21/1
பொங்கு அழல் சிந்தை சுயோதனன் கங்கை புனல் விளையாட்டிடை புதைத்த
 வெம் கழு முனையில் விழாமல் ஓர் அளியாய் வீமனுக்கு ஆர் உயிர் அளித்தாய் - வில்லி:45 9/1,2

 மேல்
 
  புதைத்தது (1)
பொய் என பரந்து ஓர் ஓதை செவிகளை புதைத்தது அன்றே - வில்லி:41 153/4

 மேல்
 
  புதைத்தலின் (1)
படும் குறும் பனி புதைத்தலின் பரிதி தன் உருவம் - வில்லி:22 59/1

 மேல்
 
  புதைத்தன (1)
அகல் வெளி புதைத்தன அம்பும் அம்புமே - வில்லி:45 126/4

 மேல்
 
  புதைத்தனர் (1)
புதைத்தனர் விரல்கள் மெய்யில் புருவமும் மூக்கும் வாயும் - வில்லி:20 11/2

 மேல்
 
  புதைத்தனள் (1)
பொரு புனல் புதைத்தனள் புவனம் காணவே - வில்லி:1 53/4

 மேல்
 
  புதைத்து (6)
உம்பரும் வியக்கும் கிளியை முன் நிறுத்தி ஒடுங்கினன் வாய் புதைத்து உரைத்தான் - வில்லி:1 109/2
கைகொண்டு முகம் புதைத்து தன் விரல் சாளரங்களிலே கண்கள் வைத்தாள் - வில்லி:8 8/4
மயன் என்பான் வாய் புதைத்து வளம் பட வந்து ஒரு மாற்றம் வழங்கினானே - வில்லி:10 2/4
நின்று வாய் புதைத்து அறங்கள் நிலைபெறும் சொல் நீதியாய் - வில்லி:11 154/2
என்று அவர் வாய் கை புதைத்து இசைத்தல் கேட்டு - வில்லி:14 109/1
விரல்கள் ஐந்தையும் செறிய குவித்து ஒளி மிகு நகம் புதைந்திட உள் புதைத்து இரு - வில்லி:45 152/1

 மேல்
 
  புதைதர (3)
தோளின் ஓடி மண் மிசை புதைதர ஒரு தோமரம்-தனை ஏவ - வில்லி:42 141/2
பொடியின் மிசை வெளி புதைதர விடுவன புணரியிடை அலை அலையொடு பொருவன - வில்லி:44 22/2
விரி துளவம் புனை மாயன் வஞ்சனை உளன் விசயன் அகன் தட மார்பகம் புதைதர
 உரக நெடும் கணை ஏவுக என்றிட அவன் உறுதி நினைந்திலன் ஆதவன் குமரனே - வில்லி:45 222/3,4

 மேல்
 
  புதைதரவும் (1)
ஒரு சரம் பொங்கு திறல் வலவன் மெய் புதைதரவும் ஒரு சரம் திண் கவன துரகதத்து உரன் உறவும் - வில்லி:45 86/3

 மேல்
 
  புதைதரும் (1)
ஓடு குருதியினூடு வடிவு ஒரு பாதி புதைதரும் ஓடை மா - வில்லி:34 25/3

 மேல்
 
  புதைந்தது (1)
சேற்றிடை புதைந்தது அந்த சேய் அனான் தேரின் காலே - வில்லி:45 116/4

 மேல்
 
  புதைந்தவே (1)
ஆசுகங்கள் வீசவீச அந்தரம் புதைந்தவே - வில்லி:30 8/4

 மேல்
 
  புதைந்திட (2)
முற்றும்முற்றும் இவன் கை வாளிகள் முனை புதைந்திட மூழ்கலால் - வில்லி:41 31/2
விரல்கள் ஐந்தையும் செறிய குவித்து ஒளி மிகு நகம் புதைந்திட உள் புதைத்து இரு - வில்லி:45 152/1

 மேல்
 
  புதைந்து (3)
விண்தலம் புதைந்து தங்கள் மெய் படாமல் விலகினார் - வில்லி:42 26/2
அந்தரம் புதைந்து உம்பரார் எலாம் அஞ்சி ஓடுமாறு அப்பு மாரியும் - வில்லி:45 59/3
புருடனது திருநாமம் தனது நாவில் போகாமல் நனி விளங்க புதைந்து வாளி - வில்லி:45 253/2

 மேல்
 
  புதைப்ப (1)
எங்கணும் புதைப்ப வேள்வி தொழிலிலே இதயம் வைத்தான் - வில்லி:10 105/4

 மேல்
 
  புதைபட்டு (1)
உகிர் எனும் பெரும் பெயர் பெற்ற சொட்டைகள் உருவி எங்கணும் புதைபட்டு உரத்தலம் - வில்லி:45 156/1

 மேல்
 
  புதைபட (1)
புதைபட அடித்து மீள விசையொடு புரவி இரதத்தின் மீது குதி கொள - வில்லி:40 50/2

 மேல்
 
  புதைபடப்பட (1)
இரு நிலத்திடை புதைபடப்பட எதிர் நடப்பன இவுளியின் - வில்லி:28 42/2

 மேல்
 
  புதைய (10)
புடவி எங்கணும் புதைய வான் பொழிதரு புனலால் - வில்லி:7 60/1
முதிர்ந்த சினத்துடன் எய்தான் முகம் புதைய அ கணைக்கு முன்னே அண்டம் - வில்லி:12 90/3
உந்தி உதைத்து உடலம் புதைய பிலம் ஒன்றி ஒளித்திடலால் - வில்லி:27 195/2
புங்கம் மெய் புதைய புதைய சிலர் - வில்லி:29 32/1
புங்கம் மெய் புதைய புதைய சிலர் - வில்லி:29 32/1
பொரு பணை மண்ணுற புதைய வீழ்ந்தன - வில்லி:30 16/2
கருணையால் மருமம் புதைய ஏற்று அந்த காளை கையறும்படி கண்டாய் - வில்லி:45 14/2
நவ நடை வய புரவி விறல் வலவன் மெய் புதைய நகு சரம் நிரைத்து ஒரு வில் நடு உற வணக்கின பின் - வில்லி:45 91/2
புதைய பரந்த அகல் இருளும் துரந்து உரகர் புவனத்தினூடு புகவே - வில்லி:46 2/4
மார சாயகம் என சிகர மல் புயமும் மார்பும் மூழ்க உடல் முற்றும் முனையின் புதைய
 ஈரம் ஆன குருதி பிரளயம் எப்புறமும் யாறு போல் பெருக எற்றுதலும் வெற்றி புனை - வில்லி:46 70/2,3

 மேல்
 
  புதையவும் (2)
பூவும் வந்து உள்ளம் உறஉற பட்டு புதையவும் புலன்வழி அன்றி - வில்லி:12 64/2
சிகரி புதையவும் உரம் முழுகவும் நுதல் திலகம் என ஒளி திகழவும் மலைதலின் - வில்லி:44 29/3

 மேல்
 
  புதையவே (1)
வேனில் அம்பு முன்பு துதையாது இலங்கும் அம் பொன் வரை மேனி எங்கணும் புதையவே - வில்லி:38 33/4

 மேல்
 
  புதையார் (1)
உந்து புனலிடை புதையார் ஓர் ஊரில் இருப்பு அகற்றார் உரையும் தப்பார் - வில்லி:41 243/4

 மேல்
 
  புதையும் (2)
ஏழு மண்டலமும் புதையும் பரிசு ஏறுகின்ற தரங்க நெடும் கடல் - வில்லி:42 125/3
ஒன்றொடு ஒன்று பிளவு ஓட விசையோடு புதையும்
 ஒன்றொடு ஒன்று துணி பட்டிட ஒடிக்கும் உடனே - வில்லி:45 195/2,3

 மேல்
 
  புதையும்படி (1)
இலகிய அங்குலி ஆறு_இரண்டு அவனியின் இடை புதையும்படி தாழ நின்றிடுதலின் - வில்லி:45 224/2

 மேல்
 
  புதைவித்தானே (1)
விரவிய வானம் என்ன வெம் சரம் புதைவித்தானே - வில்லி:45 103/4

 மேல்
 
  புந்தி (9)
புரிந்த தொல் யோக மாக்கள் புந்தி நின்று உருக தொட்ட - வில்லி:2 93/3
புந்தி இலள் மன்றல் பெறு பூவை குரல் கேளா - வில்லி:2 102/1
புந்தி உற ஒருவரும் முன் பூணாத மணி ஆரம் பூண்ட கோமான் - வில்லி:7 34/2
புன் பெரும் சூது கொண்டு பொருவதே புந்தி என்றான் - வில்லி:11 24/4
புந்தி உறாது பொறுத்தருள் என்றான் - வில்லி:14 58/4
புந்தி மயக்கு உற நொந்து புகுந்த எல்லாம் - வில்லி:14 107/3
புந்தி கூர் அருள் விதுரன் வாழ் வள மனை புகுந்தான் - வில்லி:27 73/4
புந்தி உணர்வு அற்றவர் புலம்புறுவது அல்லால் - வில்லி:41 171/3
புந்தி கூர் துரோணனுக்கு யாவரும் புறம்தர - வில்லி:43 7/1

 மேல்
 
  புந்தியால் (6)
புந்தியால் உயர் புதன் எனும் புதல்வனை மகிழ்வால் - வில்லி:1 12/3
புந்தியால் அரும் கலை_மகள் பொற்பினால் பூம் திரு புனை கற்பால் - வில்லி:2 24/1
பூவினும் எவ்வெவ் உலகினும் முன்னம் புந்தியால் இயற்றிய புரங்கள் - வில்லி:6 10/2
புன் பதி ஆகி போயின எனவும் புரை அறு புந்தியால் புவி மேல் - வில்லி:6 12/3
புந்தியால் உயர் அஞ்சனை புதல்வனும் புகல்வான் - வில்லி:14 35/2
புந்தியால் மகிழ்ந்து எதிர் போந்து புல்லினான் - வில்லி:41 208/4

 மேல்
 
  புந்தியில் (2)
புந்தியில் மறு இலாதோய் புதல்வரில் ஒரு சார் அன்பு - வில்லி:11 36/3
புந்தியில் ஒன்றும் கொள்ளேல் ஆர் இருள் பொழுதில் இன்று - வில்லி:21 56/3

 மேல்
 
  புந்தியினால் (1)
பொன்னுலகோர் வியந்து உருகி புந்தியினால் மலர் பொழிந்தார் அந்தோ அந்தோ - வில்லி:41 133/3

 மேல்
 
  புந்தியுடன் (1)
புந்தியுடன் அளித்த செழும் புனித கோல புலி தவிசின் இருந்து அடைவே புகன்றான் எல்லாம் - வில்லி:14 4/4

 மேல்
 
  புய (66)
வலத்து உயர் தடம் புய வருணனும் குரு - வில்லி:1 75/1
பாழி அம் புய கிரி பாண்டவன்-தனை - வில்லி:3 24/1
தத்தினார் பிடுங்கிய மரங்களால் சாடினார் புய சயிலம் ஒன்றொடு ஒன்று - வில்லி:4 13/3
தென்னா என்று அளி முரல வேம்பின் தண் தார் தேம் பரிசில் வழங்கு புய தென்னர் கோவும் - வில்லி:7 43/3
புண்ணியன் ஒழிந்தோர் எழுவரும் தங்கள் புய வலிமையின் பொருதிடுவார் - வில்லி:9 48/2
என்றுகொண்டு உண்மை யாதவன் உரைப்ப இரு புய வலியின் எண் திசையும் - வில்லி:10 20/1
மல் அமர் வலியும் இரு புய வலியும் இழந்து மா மகிதலத்து உறலும் - வில்லி:10 25/2
மைந்தற்கு ஒரு வாசகம் உரைப்பான் மணி தார் புய வாசவன் மைந்தன் - வில்லி:10 29/4
புத்தி கைக்க அமர் பொருது அழிந்து திறை பொழிய வாரி வளர் புய கிரி - வில்லி:10 55/3
சிர குவையுடனே புய வரை நிரையும் சிந்த அ சிந்துவினிடையே - வில்லி:10 147/3
தன் புய வலியும் நான்கு தம்பியர் வலியும் மாயன் - வில்லி:11 15/1
வன் புய வலியும் கொண்டே மண் எலாம் கவர எண்ணி - வில்லி:11 15/2
இன் புய சிகரி மன்னர் யாரையும் தன் கீழ் ஆக்கி - வில்லி:11 15/3
தார் தவழ் தடம் புய தரணி மன்னவர் - வில்லி:11 100/3
மல்லுக்கும் புய வலிக்கும் கலக்குறாத மன வலிக்கும் மறையுடன் போர் வாளி ஏவும் - வில்லி:12 99/1
தண்டினுக்கு ஒருவன் புய வலிக்கு ஒருவன் தனுவினுக்கு ஒருவன் என்று உரைக்கும் - வில்லி:19 13/1
ஆதரத்து எனது ஆர் உயிர் போகினும் அமையும் என்று அவள் அம் புய சீறடி - வில்லி:21 7/2
தன் புய வலியினால் தழுவ உன்னினான் - வில்லி:21 36/4
வெய்ய தன் சினமும் தன் புய வலி போல் மேலுற மேலுற வளர - வில்லி:21 51/3
மல் தாழ் புய கீசகன்-தானும் ஒரு வண்ண மகள் காரணத்து - வில்லி:22 6/3
திடனுடை புய மன்னவன் தென் திசை சென்றான் - வில்லி:22 26/2
மரு மிகும் தொடை தடம் புய மகபதி மதலை - வில்லி:22 61/1
மல் புய நிருபனை வந்து கூடினார் - வில்லி:22 74/4
குன்று பூசியது அனைய பொன் தடம் புய குருகுல வய வேந்தன் - வில்லி:24 13/2
பொரும் சமர நெடு முரச பூங்கொடியோன்-தனை நோக்கி புய போர் வாணன் - வில்லி:27 4/3
வெம் புய வீமனும் வெகுண்டு மீண்டும் இவை எடுத்துரைப்ப மேக மேனி - வில்லி:27 19/1
காவலன்-தன் படை வலியும் எமது தடம் புய வலியும் காணலாமே - வில்லி:27 25/4
குன்று போல் புய காவலர் கொடும் துடி கறங்க - வில்லி:27 94/3
பொன் அகம் கொள் புய விதுரன் இல்லிடை புகுந்தது என்-கொல் இது புகல் எனா - வில்லி:27 105/3
பொய் வளர்ந்த மொழி மன்னன் மற்று இவை புகன்ற பின்பு புய வலியினால் - வில்லி:27 118/1
வெம் புய வலியால் மாதை விரி துகில் உரிந்த வீரன் - வில்லி:27 172/1
கால் விசையில் பட மோதுதலின் பொரு காமர் புய துணை போய் - வில்லி:27 192/2
பாழி அம் புய கிரி பவனன் மைந்தனை - வில்லி:32 4/3
கந்தாவகன் மொய்ம்பு உறு காளை புய
 கந்தால் அமர் செய்து கலக்குதலின் - வில்லி:32 9/1,2
வெம் புய வீமன் மேல் வில் வளைத்து ஆயிரம் - வில்லி:34 12/1
ஏ வரும் சிலைகள் போய் இரு புய வலிமை போய் - வில்லி:34 18/2
பொன் அசலம் நிகர் அன்ன புய அபிமன்னு ஒருவனும் இன்னும் நாம் - வில்லி:34 23/3
கந்தே அனைய புய வீமன் கணைகள் பட்டு - வில்லி:36 33/1
வெம் புய விசால வடமேரு ஒர் இரண்டு உடைய வீடுமனை நீடு முனைவாய் - வில்லி:38 17/1
எத்தனை முடி தலைகள் எத்தனை புய கிரிகள் எத்தனை கர கமலம் வேறு - வில்லி:38 25/1
வெம் புய விசால வடமேரு ஒர் இரண்டு உடைய வீடுமனை நீடு முனைவாய் - வில்லி:38 28/1
மறனில் சிறந்த புய வலியால் வரை போன்று அனிலன் மைந்தன் என - வில்லி:39 42/1
மொழி உற அதிர்த்து நீடு புய கிரி முறைமுறை தடிக்க வேகமொடு புகை - வில்லி:40 47/2
நிருமித்தபடி தனது புய வெற்பின் மிசை ஒளிர நிகர் அற்ற கருணை வடிவை - வில்லி:40 64/3
மல்லல் அம் புய அபிமன் வெம் சர மழை அனைத்தையும் மால் என - வில்லி:41 25/1
மனம் அழன்று பொன் கிரி நிகர் தம புய வலிமை கொண்டு உடற்றினர் வயம் மலியவே - வில்லி:41 121/4
மலையும் வெம் சமத்து ஒரு தனி முது புய வலிமை கண்டு பொற்புறு கழல் அபிமனை - வில்லி:41 126/3
அவனி கொண்ட பற்குனன் மதலையை அவன் அருகு வந்து அடுத்து அணி புய வலி கொடு - வில்லி:41 129/2
கேடக வாள் அணி வலய கிளர் புய தோள் அறுவதோ அந்தோ அந்தோ - வில்லி:41 132/2
மல் புய குன்றில் ஒன்று வாளுடன் வீழ்ந்த பின்னும் - வில்லி:41 166/1
மேவு இகல் நகம் போல் புய வீமனே - வில்லி:42 152/4
பணைத்து இரு புய கிரி வளர மாற்றலர் பயப்பட வயப்படு பயம் இல் நூற்றுவர் - வில்லி:42 195/1
வலப்பட வளைத்து மல் வலிமை காட்டியும் வயத்தொடு செய புய வலிமை காட்டியும் - வில்லி:42 203/2
மல் கெழு திண் புய அர்க்கன் மகன் பெரு மகர_வியூகம் வகுத்தானே - வில்லி:44 4/4
இகலும் வரி சிலை நடு அற வடம் அற இடு கவசம் அற எழுத அரும் இரு புய
 சிகரி புதையவும் உரம் முழுகவும் நுதல் திலகம் என ஒளி திகழவும் மலைதலின் - வில்லி:44 29/2,3
மூள மல் புய கிரி தடித்திட மூரி வில் வளையா - வில்லி:44 45/2
மறமும் பொறாத சினமும் இரு புய வலியும் தவாமல் அரிது பொருத பின் - வில்லி:44 76/3
கொய்வரு தார் புய பகைவர் சிரங்கள் எல்லாம் குறை உடலம் கூத்தாட கொய்வேன் என்றான் - வில்லி:45 17/4
மதுகை அம் தடம் புய வெற்பு அற பல வரையுடன் பொருந்திய நல் கழுத்து அற - வில்லி:45 154/3
தார் ஆர் புய வென்றி உதிட்டிரனை தலை கொய்வன் என தனுவும் குனியா - வில்லி:45 206/3
மற தடம் புய வரி சிலை சல்லியன் மணி முடி கழன்று ஓடி - வில்லி:46 58/3
வன்புடை தடம் புய மருத்தின் மைந்தன் மேல் - வில்லி:46 59/2
நேர் இலாத கிருப பெயர் விறல் குருவும் நீடு சாலுவனும் மல் புய மணி சிகர - வில்லி:46 65/1
ஏந்து தடம் புய சிகரி வீமன்-தன்னோடு இகல் மலைந்து தொலைந்து இரிந்தார் இவரை அல்லால் - வில்லி:46 83/3
கொய்வரு தார் புய வீரர் கூறும் என திருநெடுமால் கூறல் உற்றான் - வில்லி:46 141/2
மருத்தின் மகன் எனும் சண்டமருத்து அனைய புய வலியோன் வன் கை தண்டால் - வில்லி:46 241/1

 மேல்
 
  புயகங்கள் (1)
மின் சுடிகை புயகங்கள் வெருக்கொளும் வெம் கருட கொடியோன் - வில்லி:27 194/1

 மேல்
 
  புயகன் (1)
துணி பட அழிந்து மீள நடவினர் துவச புயகன் பதாதி நிருபரே - வில்லி:41 43/4

 மேல்
 
  புயகிரி (2)
மல் படு புயகிரி வட பிணிப்பும் அற்று - வில்லி:3 13/3
நிறை வலம்புரி தொடை கமழ் புயகிரி நிருப துங்கன் மைத்துனன் உளம் வெருவர - வில்லி:41 128/3

 மேல்
 
  புயங்க (10)
மண்ணும் புயங்க தலம் முதலாம் மற்று எ உலகும் மாதிரமும் - வில்லி:10 40/3
நென்னல் புயங்க கேதனன்-தன் நிலயம்-தன்னில் தீம் பாலும் - வில்லி:17 14/1
புரோகிதன் தூது வந்து போன பின் புயங்க கேது - வில்லி:25 1/1
புயங்க பூமியோ புரந்தரற்கு அமைத்த பொன்னுலகோ - வில்லி:27 60/1
போரினில் துணைவரோடும் புயங்க கேதனனை வென்று - வில்லி:41 160/1
பொங்கு அழல் உமிழ் விழி புயங்க மா மணி - வில்லி:41 207/2
பொருது மாய்வன் என வீமனோடு உயர் புயங்க கேது மிகு போர் செய்தான் - வில்லி:42 186/4
புயங்க வெம் பதாகை நச்சு பொங்கு அழல் புங்கயம் போல்வான் - வில்லி:46 36/1
புயங்க கேதனன் கண்ணினுக்கு இமை என பொரு படையுடன் சேர்ந்தான் - வில்லி:46 54/4
புறத்து வீழ்தர எறிந்தனன் எறிந்தமை புயங்க கேதனன் கண்டான் - வில்லி:46 58/4

 மேல்
 
  புயங்ககேதனன் (1)
பொய் விடை ஏழ் அடர்த்தோனை புயங்ககேதனன் கேட்ப - வில்லி:46 146/2

 மேல்
 
  புயங்ககேது (1)
என உயர் புயங்ககேது உரைசெய இவனை விடை கொண்டு வீரர் அனைவரும் - வில்லி:41 41/1

 மேல்
 
  புயங்கங்கள் (1)
இடி முழங்கும் குரலின் அதி பயத்தொடு பிலனில் இழி புயங்கங்கள் என ஒருவருக்கொருவர் நடை - வில்லி:45 87/3

 மேல்
 
  புயங்கம் (8)
நிரந்தரம் பெரும் புயங்கம் ஆனவனும் அ நிருபன் - வில்லி:1 21/4
புயங்கம் பருகி உமிழ் மதியம் போல்வான் மீண்டு பூசுரன்-தன் - வில்லி:3 82/1
மின்னிடை புயங்கம் வெரு கொண்டு என - வில்லி:5 103/2
கருதி ஆயிர கோடி வெம் புயங்கம் இ கானிடை உள என்று - வில்லி:9 14/1
பொருந்தும் முழை புற்று அது என புயங்கம் ஊர பூம் கொடிகள் மரன் என்று பாங்கே சுற்ற - வில்லி:12 41/2
உரும் எறி புயங்கம் போல உள் அழிந்து உள்ளாய் நின்ற - வில்லி:28 31/2
பூண்டனன் பொருவான் தன் கை பொரு கணை புயங்கம் போல்வான் - வில்லி:41 103/4
போய் இடை மூழ்கு என அ புனலூடு ஒர் புயங்கம் எழுந்தது அதன் - வில்லி:41 221/2

 மேல்
 
  புயங்கர் (2)
மண்ணினும் புயங்கர் பாதலம் முதலாம் மற்று உள உலகினும் நமதாம் - வில்லி:6 9/3
பதயுகங்கள் ஒத்திய வலி பல கண பண புயங்கர் பற்பல முடி சிதறின - வில்லி:41 125/1

 மேல்
 
  புயங்கள் (4)
மன கடும் காதல் விம்ம மாலை தாழ் புயங்கள் வாட - வில்லி:5 30/1
துன்று புயங்கள் துவக்கி எய்த சொன்னான் - வில்லி:14 110/4
சிதைத்தனர் புயங்கள் என்னும் சிலம்புகள் தாக்க தாக்க - வில்லி:20 11/3
பூதலம்-தனில் விழுந்த போல் விழுந்தன புயங்கள் ஆயிரமும் போய் - வில்லி:42 42/2

 மேல்
 
  புயங்களின் (1)
இருவரும் புயங்களின் அப்பி ஒத்தினர் இகல் புரிந்து தண்டு இறுக பிடித்தனர் - வில்லி:45 147/1

 மேல்
 
  புயங்களினும் (2)
மருமங்களினும் புயங்களினும் வதனங்களினும் கண்களினும் - வில்லி:31 12/1
மேல் நடக்குமவர்-தங்கள் மகுடங்களினும் மேரு ஒத்து உயர் புயங்களினும் உந்தியினும் - வில்லி:42 80/2

 மேல்
 
  புயங்களும் (3)
பூபர் தங்கள் புயங்களும் மார்பமும் - வில்லி:29 26/1
புண்ணியன் மால் வரை நின்று உரகாரி புயங்களும் வன் கரமும் - வில்லி:41 224/3
அன்று அருச்சுனன் ஆயிரம் புயங்களும் அரிந்தனன் மழுவீரன் - வில்லி:42 43/1

 மேல்
 
  புயங்கனை (1)
இகலுடை வெம் பகு வாய்கள் ஐந்து உடையது ஒர் எழில் கொளும் புயங்கனை ஏவ என்று உசவியே - வில்லி:45 221/4

 மேல்
 
  புயத்தடத்தில் (1)
தாம வேல் அவன் புயத்தடத்தில் ஓச்சினான் - வில்லி:30 22/2

 மேல்
 
  புயத்தவன் (1)
ஆயிரம் புயத்தவன் என எதிர்த்தனன் ஆடல் ஆயிரவாகு - வில்லி:42 38/4

 மேல்
 
  புயத்தால் (1)
நெடும் பணை புயத்தால் வென்ற நிகர் இலா வீமன் நிற்க - வில்லி:11 21/2

 மேல்
 
  புயத்தான் (1)
வந்தனன் அலம்புசன் வலம் புனை புயத்தான் - வில்லி:37 14/4

 மேல்
 
  புயத்திடை (2)
சிலசில கைத்தலம் இறுகு புயத்திடை செறி தொடை இட்டனவே - வில்லி:27 204/2
இருவர் நெற்றியும் எழுதின சில கணை இரு புயத்திடை சொருகின சில கணை - வில்லி:41 89/2

 மேல்
 
  புயத்தில் (2)
மல் ஆர் புயத்தில் விளையாடும் மகிழ்ச்சி மைந்தர் - வில்லி:2 58/3
பத்தே எய்து ஆங்கு இணை வாளி பகைவன் புயத்தில் பட எய்தான் - வில்லி:45 145/4

 மேல்
 
  புயத்தின் (1)
வளர்ந்த திண் புயத்தின் வலியினால் முன்னை மல் அமர் எழுமடங்கு ஆக - வில்லி:10 27/3

 மேல்
 
  புயத்தினில் (2)
சுடு சர தூணி கொற்ற புயத்தினில் துதைய தூக்கி - வில்லி:13 20/2
புரத்தினை எரித்தவர் கயிலை மா கிரி புயத்தினில் எடுத்து இசை புனை பராக்ரமன் - வில்லி:42 204/1

 மேல்
 
  புயத்தினும் (2)
போர் வரு தெரியல் மாலை புயத்தினும் உயர்ந்த கொற்றம் - வில்லி:2 89/2
இரு கணை புயத்தினும் இரண்டு மார்பினும் - வில்லி:45 127/2

 மேல்
 
  புயத்தீர் (1)
மெய் வரையும் பொரு புயத்தீர் வல் போரில் இழந்த வியன் நிலமும் தேரும் - வில்லி:11 261/3

 மேல்
 
  புயத்து (9)
அம்ம வெற்பு இரண்டு அனைய பொன் புயத்து அழகு எறிக்கும் நீடு ஆர மார்ப கேள் - வில்லி:4 4/2
திரு விரும்பு புயத்து வானவர் செவிகளும் செவிடு ஆனவே - வில்லி:10 134/4
மரு வரும் புயத்து அலங்கல் மாமன் வெல்ல மன்னர் உள் - வில்லி:11 175/3
ஆயிரம் புயத்து அருச்சுனன் நிகர் என ஆழியால் துணிப்புண்ட - வில்லி:42 38/3
சேத்து அகில் புழுகு சந்தனம் கமழும் திரு புயத்து அணிதரும் திரு தார் - வில்லி:42 218/3
மைந்தர் போர் விதம் கண்டுகண்டு தார் மருவும் அம் புயத்து இருவரும் களித்து - வில்லி:45 59/1
வரம் மிகும் துங்க தனுவினை வளைத்து எரி கொள் சில வடி சரம் கொண்டு அவனது இரு புயத்து எழுதினனே - வில்லி:45 86/4
வடி சரம் கொண்டு அவனது இரு புயத்து எழுதிய பின் வட கலிங்கம் குகுரம் மகதம் ஒட்டியம் முதல - வில்லி:45 87/1
உரம் மந்தர வெற்பினும் மிக்க புயத்து உரவோன் உளம் வெம் சினம் ஊறி எழ - வில்லி:45 219/1

 மேல்
 
  புயத்தையும் (1)
எ சிரத்தையும் எ புயத்தையும் இடை துணித்தலின் அடைய முன் - வில்லி:41 24/3

 மேல்
 
  புயத்தொடு (1)
பொடி நெருக்கவும் வளர் புயத்தொடு புயம் நெருக்கவும் ஒளி அறா - வில்லி:28 45/3

 மேல்
 
  புயம் (36)
கொற்றவன் திறல் கொற்றவைக்கு இரு புயம் கொடுத்தோன் - வில்லி:1 22/2
பாழி வன் புயம் வலம் துடித்து உடல் உற பரிந்து - வில்லி:1 25/2
புரிந்தது பொறுத்தியேல் புணர்வல் உன் புயம்
 பரிந்து எனை மறுத்தியேல் பரிவொடு அன்று உனை - வில்லி:1 49/2,3
தோளியும் புயம் தோய்ந்தனள் முன்னமே - வில்லி:1 114/2
மறுத்து இவன் புகல வீரியன் புயம் ஒர் ஆயிரம் துணிசெய் மழுவினான் - வில்லி:1 146/1
திண் பதத்தொடு புயம் சிக்க யாத்த பின் - வில்லி:3 4/4
புலால் அளைந்த இரு கவுள் ஒடிந்து பொரு புயம் ஒடிந்து கடை ஒத்த வாய் - வில்லி:4 59/3
நெஞ்சில் மேலிடும் ஊக்கமோடு அணி திகழ் நெடும் புயம் பூரித்து - வில்லி:9 9/1
என்றலும் கடவுள் வேந்தன் இரு புயம் துளங்க நக்கு - வில்லி:13 7/1
தரைக்கு நாயகன் தடம் புயம் குலுங்கிட நகையா - வில்லி:14 30/2
துங்க வய புயம் மேல் கதை தொட்டான் - வில்லி:14 80/4
குன்றுடன் ஒன்று புயம் குலுங்க நக்கு - வில்லி:14 109/2
பார் மிசை கிடக்க நின்று பணை புயம் கொட்டி ஆர்த்தான் - வில்லி:20 13/2
பொரு முகத்தினில் பகைவனை புயம் உற பிணித்து - வில்லி:22 19/1
வரை தடம் புயம் வளர்த்தது மகளிர் போர் பொரவோ - வில்லி:22 29/4
தொடி தடம் புயம் இரண்டையும் தொடர்ந்து போய் துவக்கி - வில்லி:22 40/3
என் புயம் என சமரில் என் அருகு நின்றால் - வில்லி:23 12/2
பொடி நெருக்கவும் வளர் புயத்தொடு புயம் நெருக்கவும் ஒளி அறா - வில்லி:28 45/3
செம் கண் மால் உயிர் தருமன் மார்பு சிவேதன் ஆனனம் இரு புயம்
 வெம் கண் வீமனும் விசயனும் திறல் விண் மருத்துவர் மைந்தர் தாள் - வில்லி:28 51/1,2
வடிய இரு புயம் ஒடிய உதையினன் வடிய கணை ஒரு நொடியிலே - வில்லி:34 22/4
என்புடன் புயம் நெரிந்து இன மணி மகுடமும் - வில்லி:39 30/3
கொல்லுக என்றனன் நின் புயம் மேவரு கொற்றவை-தன் அருளால் - வில்லி:41 19/3
புயம் உடைய தண்ட வீமன் உறில் இரு பொருநரையும் இன்று பூசல் பொர அரிது - வில்லி:41 47/2
உரிய சிந்துவுக்கு அரசனது இரு புயம் ஒடிய என்பு நெக்கு உடல் முரிதர உரம் - வில்லி:41 122/1
புயம் தழீஇ எடுத்து வாச பூசு நீர் தெளித்து மாற்ற - வில்லி:41 159/2
அலி முகம் தொழும் இளவல் வாணனை புயம் அழித்த மா மறை ஒன்று - வில்லி:42 41/1
இன்று அருச்சுனன் இவன் புயம் அரிந்தனன் என்று இமையவர் ஏத்த - வில்லி:42 43/2
திருவுளம் அறிந்து தெவ்வன் திண் புயம் துணிய எய்தான் - வில்லி:42 158/4
புயம் துணிவுண்ட பூரிசவாவினை புரிந்து தள்ளி - வில்லி:42 159/1
மந்திரம் ஒன்று அறிவித்து வய புயம் ஆயிரத்தோனை மடிவித்திட்டான் - வில்லி:42 171/2
உல புயம் நிமிர்த்து ஒரு கதையினால் தனது உரத்துடன் அடித்து அவை பொடிகள் ஆக்கினன் - வில்லி:42 199/3
அங்கனையர் இள மா முலை தோய் புயம் அந்தி வெயில் நிகர் சோரியின் மூழ்குற - வில்லி:45 66/3
மல் மேற்கொண்ட புயம் உற வில் வாங்கி கொடும் போர் வாளி பல - வில்லி:45 143/3
எழிலுடன் பரந்து இறுகி தடித்தன இமய மந்தரங்களொடு ஒத்த பொன் புயம்
 அழியும் அங்கம் என்று ஒரு சற்று இளைத்திலர் அமரில் அன்று அரும் கதை இட்டு அடிக்கவே - வில்லி:45 150/3,4
உதரம் நெஞ்சு உரம் புயம் மெய் கழுத்து என உரை செய் அங்கம் ஒன்றினும் உற்று உறைத்தில - வில்லி:45 151/2
அரு வரை ஓர் இரண்டு இருபால் அமைந்து அனைய தடம் புயம் கண்டு அவனி வேந்தர் - வில்லி:46 18/1

 மேல்
 
  புயமுடன் (1)
கழல்கள் அற்றன இரு தொடை நழுவின கவசம் அற்றது கர மலர் புயமுடன்
 முழுதும் அற்றன ஒளி விடு நவ மணி முகுடம் அற்றது முகிழ் நகை முகனொடே - வில்லி:41 90/3,4

 மேல்
 
  புயமுடை (1)
பொருப்பினும் வலிய கொற்ற புயமுடை வீமன் என்றால் - வில்லி:16 31/1

 மேல்
 
  புயமும் (8)
புரவியுடன் ஒத்த கதி விரைவும் உரும் ஒத்த அதிர் குரலும் எழு ஒத்த புயமும்
 உர அனிலம் ஒத்த வலி உரமும் மதன் ஒத்த ஒளி உருவமும் அனைத்தும் மருவி - வில்லி:28 60/2,3
வண் புயமும் வியன் மார்பமும் ஊடுற வன்பு பெறு பல வாளிகள் ஏவலும் - வில்லி:45 64/2
அறனின் மைந்தன் சமர முனை முகத்து அணுகி அவன் அகலமும் திண் புயமும் வடி சுடர் பகழி பல - வில்லி:45 90/1
இவனும் அவனை புயமும் உரமும் முழுக துவசம் இடிய மணி மொட்டு இரதம் ஒடிய வரி வில் துணிய - வில்லி:45 91/1
தேன் பெற்ற துழாய் அலங்கல் களப மார்பும் திரு புயமும் தைவந்து தீண்டப்பெற்றேன் - வில்லி:45 249/2
நீயே துணை புயமும் நீயே விழி துணையும் நீயே அனைத்து நிலையும் - வில்லி:46 5/2
பொரு கொடும் கணை மூன்றினால் அருச்சுனன் புயமும் மார்பமும் புண் செய்து - வில்லி:46 57/3
மார சாயகம் என சிகர மல் புயமும் மார்பும் மூழ்க உடல் முற்றும் முனையின் புதைய - வில்லி:46 70/2

 மேல்
 
  புயமே (1)
வெம் புகர் வாளில் அழிந்தன மால் வரை விதம் அன அம் புயமே - வில்லி:44 56/4

 மேல்
 
  புயர் (1)
அரு வரையொடு ஒத்த புயர் அறுவரை விடுத்தான் - வில்லி:29 51/4

 மேல்
 
  புயல் (24)
வீழ்க பைம் புயல் விளங்குக வளம் கெழு மனு நூல் - வில்லி:1 2/3
புயல் இலாத மினல் ஒத்த மெய்யில் ஒளி புரி இயக்கி-தனது அருளினால் - வில்லி:1 152/2
பசும் புயல் ஏழு அன்று இன்னும் பல உளவாகும் என்பார் - வில்லி:6 32/4
புணை வனம் நெருங்க நீடி பொழி புயல் கிழிக்கும் சாரல் - வில்லி:6 36/3
பொங்கு அதிர் பைம் புயல் எழுந்து பொழியும் கங்குல் போய் ஒரு நீள் வட தருவின் பொதும்பர் சேர்ந்தான் - வில்லி:7 50/4
ஊழியில் புயல் உருமினால் மடிந்திடும் உரகர்-தம் குலம் போன்ற - வில்லி:9 20/4
மின் புயல் அனையான் மேன்மை விளைக்கவே வேள்வி செய்தான் - வில்லி:11 15/4
கரும் புயல் தவழும் சென்னி கதிர் மணி கூடம் ஒன்று - வில்லி:11 47/2
காள புயல் என்ன நிறம் கரியார் - வில்லி:13 67/1
உருமு புயல் போல் கவர்வோர் முன் உகாந்த நாதன் - வில்லி:13 110/2
புரந்தரன் நகரில் காள புயல் வருமாறு போல - வில்லி:22 129/3
களையும் மா புயல் இருவரும் ஒழி-மின் நும் கட்டுரை இனி என்றான் - வில்லி:24 4/4
மை புயல் ஒத்து ஒளிர் பச்சை நிறத்தினன் வர்க்க மலர் கழலால் - வில்லி:27 198/3
மை புயல் வண்ணன் நின்னை அல்லது மண்ணில் என்னை - வில்லி:28 32/3
புரண்டு விழ வாளி மழை தூவு புயல் போல்வான் - வில்லி:29 53/4
உதரத்தின் முழுது உலகு குடி வைத்த புயல் உரைசெய்து உறுதி-கண் விடு பகழி-தான் - வில்லி:40 65/2
புயல் என கரிய மெய் பூம் துழாயவன் - வில்லி:41 258/3
வாரி உந்த எறிந்தனன் வண் புயல் வானில் நின்றவர் அஞ்சி ஒதுங்கவே - வில்லி:42 123/4
புடவி உற அகல் வெளி முழுவதும் இவர் பொழியும் மழை எழு புயல் மழை என விழ - வில்லி:44 31/3
மின் புயல் வாய் விரிகின்றன ஒத்தன விரி நுதல் ஓடைகளே - வில்லி:44 50/1
ஏழ் புயல் வானம் இருண்டிட எங்கும் எழுந்த இரும் துகளே - வில்லி:44 57/3
புடையுண்டு உளம் உருகி புயல் போல் வண்ணன் நகைத்து - வில்லி:44 66/1
பயிர்க்கா மாரி பொழிந்து வரு பருவ புயல் போல் பாவனனை - வில்லி:45 142/3
மின் பெரும் புயல் ஏழும் ஒத்து அதிர்தலின் மிகு குரல் தனிதம் ஒத்து உளதே - வில்லி:46 24/4

 மேல்
 
  புயல்-ஆனது (1)
சரத் புயல்-ஆனது தனிதம் செய்யுமோ - வில்லி:41 254/4

 மேல்
 
  புயல்கள் (1)
சுரந்திடும் புயல்கள் அனைத்தையும் நெடு நீர் சொரிந்து அவித்திடுக என சொல்லி - வில்லி:9 29/2

 மேல்
 
  புயல்வண்ணா (2)
பூ பாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் புயல்வண்ணா
 கோபாலா போர் ஏறே கோவிந்தா நீ அன்றி - வில்லி:27 32/2,3
பூதனை-தன் உயிர் முலை பொழி பாலொடு போதர உண்ட புயல்வண்ணா
 மாதவ யாதவ வாசவ கேசவ மாயா ஆயா மதுசூதா - வில்லி:44 1/2,3

 மேல்
 
  புயல்வணன் (1)
புரந்தரன் பசும் தண் துழாய் அணிந்திடும் புயல்வணன் இருந்துழி போந்தே - வில்லி:27 242/2

 மேல்
 
  புயலின் (5)
மின்னிய பைம் புயலின் எழில் இரேகை போல வெளிப்படலும் மெய் புளகம் மேன்மேல் ஏறி - வில்லி:7 56/2
தோய் இருள் பிழம்போடு உற்ற சோனை அம் புயலின் தோன்றி - வில்லி:36 17/3
தொடையுடை வாளி மாரி சோனை அம் புயலின் பெய்தார் - வில்லி:39 7/4
சோனை அம் புயலின் கணை தொடும் பதாதி துரகதம் துரகத தடம் தேர் - வில்லி:42 4/1
மா மணி கவசம் எங்கும் உடன் ஒன்றி ஒரு மால் வரை புயலின் நுண் துளி விழுந்த பரிசு - வில்லி:42 84/3

 மேல்
 
  புயலும் (1)
போய் அவண் புகுந்த பொழுது பைம் கடலும் பூவையும் புயலும் நேர்வடிவின் - வில்லி:6 8/1

 மேல்
 
  புயலே (2)
வாரணமே பொதுவே ஒரு பேர் இட வந்தருளும் புயலே
 நாரணனே முனியேல் முனியேல் என நாகர் பணிந்தனரே - வில்லி:27 206/3,4
கரும் புயலே அனையானும் காவலரும் கண் களித்து - வில்லி:46 147/3

 மேல்
 
  புயலை (1)
கரிய பைம் புயலை கைதொழுமவரே கருவிலே திருவுடையவரே - வில்லி:42 1/4

 மேல்
 
  புயலையும் (1)
புகுந்து யான் முகம் வைக்கின் ஏழ் புயலையும் ஏவி அ புருகூதன் - வில்லி:9 6/1

 மேல்
 
  புயன் (3)
விரை தட வரை புயன் வெகுண்டு வில் எடுத்தான் - வில்லி:23 5/3
மின் நாக மணி புயன் வெம் கதையால் - வில்லி:32 12/1
உரனுடை பணை முழவு உறழ் திணி புயன் ஒரு சமர்த்தனும் ஒரு தனி இரதமும் - வில்லி:41 84/3

 மேல்
 
  புயனார் (1)
புயனார் உறை மெய் கோலமும் உள் அன்பொடு போற்றி - வில்லி:7 14/3

 மேல்
 
  புயாசல (1)
விந்தம் அன்ன திண் புயாசல வீமனுக்கு எதிர் போய் - வில்லி:14 21/3

 மேல்
 
  புயாசலங்களுக்கு (1)
புயாசலங்களுக்கு இசையவே புகரவன் புதல்வி - வில்லி:1 23/3

 மேல்
 
  புயாசலத்தின் (1)
மல் புயாசலத்தின் வலியால் இகல் - வில்லி:13 34/1

 மேல்
 
  புயாசலம் (1)
பொன் புயாசலம் இரண்டையும் இரு வரை போக்கி - வில்லி:14 22/2

 மேல்
 
  புர (2)
நமர் புர கிழத்தி உம்பர் நாயகன் புரத்தினோடும் - வில்லி:6 31/3
புர துவாரத்து புகுதலும் வெகுண்டு பொங்கு அழல் போல்வது ஓர் பூதம் - வில்லி:46 206/2

 மேல்
 
  புரக்க (3)
புரக்க வல்லள் என்று ஒரு மடந்தை பின் போவது ஆடவர்க்கு ஆண்மை போதுமோ - வில்லி:4 7/2
நூறு தேர்-தனை புரக்க நொய்தினில் கழற்றினான் - வில்லி:40 43/4
புரக்க நின்றவன் சில புகழ்ந்து கூறுவான் - வில்லி:41 246/4

 மேல்
 
  புரக்கும் (13)
பார் எலாம் தம்தம் குடை நிழல் புரக்கும் பார்த்திவர் யாரையும் உணர்வீர் - வில்லி:10 112/2
ஒரு திறத்து அவனி முற்றும் ஒருமையால் புரக்கும் நீவிர் - வில்லி:11 207/1
பொழிதரு கண்ணினன் புரக்கும் சிந்தையன் - வில்லி:12 123/2
விண் புரக்கும் அ வேந்தன் இருந்த பின் - வில்லி:12 167/2
மண் புரக்கும் வரி சிலை வீரனை - வில்லி:12 167/3
புரக்கும் நாயகன்-தன்னையோ இழித்து நீ புகல்வாய் - வில்லி:14 30/4
நேமி மா நிலம் புரக்கும் நல் நீதி வேல் தரும - வில்லி:14 32/2
புரக்கும் பரஞ்சோதியும் பொங்கும் மா மாயையும் போலவே - வில்லி:14 132/4
அறத்தினது உருவாய் அகண்டமும் புரக்கும் அரசன் ஆங்கு இருந்துழி வந்து - வில்லி:15 4/3
விரதசாரிணி என்பதும் தேவர் என் மெய் புரக்கும் விரதமும் இங்கு உனக்கு - வில்லி:21 9/1
பூதலம் ஆண்மையால் புரக்கும் மன்னவர் - வில்லி:21 39/1
தரை முழுதும் முத்த நிலவு உமிழ் குடை நிழற்ற ஒரு தனி நனி புரக்கும் உயர் தலைமை பெறுகிற்றி பகை - வில்லி:45 93/3
செ இரவி_திருமகனை செகம் புரக்கும் காவலனை இரவலோருக்கு - வில்லி:46 11/1

 மேல்
 
  புரக்கும்படி (1)
கோன் நிலம் புரக்கும்படி கூறுவாய் - வில்லி:46 233/4

 மேல்
 
  புரக்குமவர்-தம்மில் (1)
புரியில் அறிவோர் சனபதத்தில் அறிவோர் புவி புரக்குமவர்-தம்மில் அறிவோர் - வில்லி:3 54/1

 மேல்
 
  புரக்கைக்கு (1)
புரக்கைக்கு நின்றோனுடன் செம் கண் விசயன் புறப்பட்டனன் - வில்லி:33 4/4

 மேல்
 
  புரங்கள் (2)
பூவினும் எவ்வெவ் உலகினும் முன்னம் புந்தியால் இயற்றிய புரங்கள்
 யாவினும் அழகும் பெருமையும் திருவும் இன்பமும் எழுமடங்கு ஆக - வில்லி:6 10/2,3
தானவர் புரங்கள் நீறு எழ முனிந்த தமனிய சிலை கை வெள் ஊர்தி - வில்லி:9 28/1

 மேல்
 
  புரசூதனன் (2)
சடா துங்க மௌலி புரசூதனன் தன்னை ஒத்தான் - வில்லி:41 80/4
அ புரசூதனன் ஏவலின் அந்தணன் அமரர்பிரான்_மதலைக்கு - வில்லி:41 222/2

 மேல்
 
  புரசை (4)
புரசை நாகம் முன் கடவினன் நாகமும் புரந்தோன் - வில்லி:1 33/4
போய் தோய்வதற்கு ஆங்கு எழுந்தருள புரசை களிற்று முரசு உயர்த்தோன் - வில்லி:17 4/2
புரசை வெம் களிற்றின் மத்தகம் பிளக்கும் போர் உகிர் மடங்கல் போல் இன்னே - வில்லி:21 48/3
புரசை யானை பொரு பரி தேருடை - வில்லி:29 18/1

 மேல்
 
  புரண்டது (1)
புரண்டது குருதி வெள்ளம் ஊழி வெம் கடலின் பொங்கி - வில்லி:13 75/2

 மேல்
 
  புரண்டவே (1)
பூபர் தங்கள் உடம்பு சிவந்தனர் பூரம் எங்கும் அலைந்து புரண்டவே - வில்லி:42 128/4

 மேல்
 
  புரண்டு (6)
பெரும் சுழி பட கரை புரண்டு எழ பெருகும் யாறு பின் பிறழ் கலங்கல் போய் - வில்லி:4 5/1
சொன்ன தாயமே புரண்டு சோர்வு இலாமல் வருதலின் - வில்லி:11 188/2
புரண்டு மறியும் என வணங்கி புத்தேள் அரசன் போகின்றான் - வில்லி:27 234/4
புரண்டு விழ வாளி மழை தூவு புயல் போல்வான் - வில்லி:29 53/4
புரண்டு எழுந்த தூளி கண் புதைக்க மெய் பதைக்கவே - வில்லி:38 3/2
பூண்டன பணிகளும் புரண்டு வீழ்ந்தவே - வில்லி:41 202/4

 மேல்
 
  புரத்தல் (1)
ஏவுமா தொழில் புரிந்து உன் குடை கீழ் வைகும் என் போல்வார் உனை புரத்தல் இசைவது ஒன்றோ - வில்லி:45 24/2

 மேல்
 
  புரத்தவர் (1)
அ புரத்தவர் ஆண்மையும் தோற்றமும் - வில்லி:13 31/3

 மேல்
 
  புரத்தி (2)
ஈங்கும் அப்படியே புரத்தி என்று உரைத்தான் இவனும் அ அரசன் ஏவலினால் - வில்லி:19 27/3
பாரிடம் ஒன்றினை புரத்தி பாசறையை என புகன்று பரிவின் சென்றேம் - வில்லி:46 245/1

 மேல்
 
  புரத்தில் (3)
அந்த புரத்தில் ஆராமம் அந்தப்புரத்துக்கு ஆராமம் - வில்லி:5 41/4
இ புரத்தில் அவுணர் இயல்பு எலாம் - வில்லி:13 31/1
அந்த புரத்தில் விடுத்தான் மற்று அவனும் மாதோ - வில்லி:13 112/4

 மேல்
 
  புரத்தின் (2)
இந்த புரத்தின் மிசை தேரினை ஏவுக என்னா - வில்லி:13 112/1
துள்ளிய விடை போல் செருக்கி அ புரத்தின் துவாரம் நின்றவரையும் கூட்டி - வில்லி:46 221/2

 மேல்
 
  புரத்தினை (1)
புரத்தினை எரித்தவர் கயிலை மா கிரி புயத்தினில் எடுத்து இசை புனை பராக்ரமன் - வில்லி:42 204/1

 மேல்
 
  புரத்தினோடும் (1)
நமர் புர கிழத்தி உம்பர் நாயகன் புரத்தினோடும்
 அமர் பொர பற்பல் கையால் அழைப்பது போலும் என்பார் - வில்லி:6 31/3,4

 மேல்
 
  புரத்து (4)
பொருப்பினை சிறகு அரிந்தவன் புரத்து மங்கையருள் - வில்லி:1 16/1
எயில் நலம் புனை கோபுர மா புரத்து எழுது மாளிகை-தோறும் - வில்லி:2 118/1
மா புரத்து உள்ள எல்லை வள மனை யாவும் மாதர் - வில்லி:6 28/3
வார் கோல புரத்து வைகும் அவுணரை வதைத்தற்கு என்றான் - வில்லி:13 25/4

 மேல்
 
  புரத்தும் (1)
காண்டவம் புரத்தும் என்று கொண்டு இழிந்து பொழிந்தன கணம் படு கனங்கள் - வில்லி:9 33/4

 மேல்
 
  புரத்தை (2)
இ புரத்தை இவர் கவர்ந்தார் எனா - வில்லி:13 39/4
போய் இடை நெருங்கி வேந்தன் புதல்வன் அ புரத்தை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 128/4

 மேல்
 
  புரத்தையும் (1)
ஆனவன் நமது புரத்தையும் சுடுவான் அழன்றனன் போலும் என்று அஞ்சி - வில்லி:9 28/2

 மேல்
 
  புரதகனன் (1)
முகன் அமரில் வந்து புரதகனன்
 என நின்றனரே - வில்லி:41 68/3,4

 மேல்
 
  புரந்த (1)
தாயும் ஆகி மண் புரந்த தருமன் விட்ட தானையே - வில்லி:43 11/4

 மேல்
 
  புரந்தரற்கு (2)
புயங்க பூமியோ புரந்தரற்கு அமைத்த பொன்னுலகோ - வில்லி:27 60/1
போது போய் வஞ்சம் விளைத்ததும் கன்னன் புரந்தரற்கு ஈந்ததும் பயந்த - வில்லி:27 261/3

 மேல்
 
  புரந்தரன் (10)
புறம்தரும்படி புரிந்த பின் புரந்தரன் தூதால் - வில்லி:1 18/2
புரந்தரன் பதம் பெற்ற பின் புலோமசை முயக்கிற்கு - வில்லி:1 21/1
மா புரந்தரன் இவன் என இருந்தனன் வலம்புரி மலர் தாரான் - வில்லி:11 59/4
புரந்தரன் அறிந்து மெய் புளகம் ஏறவே - வில்லி:12 46/4
புதல்வன் உற்றது உணரான் புரந்தரன்
 வித மணி பணி மண்டபம் மேவினான் - வில்லி:12 166/3,4
புரோசன பகைவற்கு ஈந்து புரந்தரன் இருந்த பின்னர் - வில்லி:13 160/2
புரந்தரன் நகரில் காள புயல் வருமாறு போல - வில்லி:22 129/3
புரந்தரன் கோயில் இட்ட பொங்கு ஒளி தீபம் போன்றான் - வில்லி:27 181/4
புரந்தரன் பசும் தண் துழாய் அணிந்திடும் புயல்வணன் இருந்துழி போந்தே - வில்லி:27 242/2
பொரு படை அடங்க மலையும் புவியும் வானொடு புரந்தரன் இருந்த உலகும் - வில்லி:28 67/3

 மேல்
 
  புரந்தரன்-தானும் (1)
புரந்தரன்-தானும் ஈர் இரு மருப்பு பொருப்பின் வெம் பிடர் மிசை புகுந்தான் - வில்லி:9 29/4

 மேல்
 
  புரந்தரனொடு (1)
புணையும் இவர் என்றனர் புரந்தரனொடு இமையோர் - வில்லி:37 20/4

 மேல்
 
  புரந்தவன் (1)
ஊர் புரந்தவன் ஓத முராரியும் ஓதினன் பரிவோடு அவனோடு இவை - வில்லி:46 180/4

 மேல்
 
  புரந்தவாறு (1)
முகுந்தன் ஆநிரை புரந்தவாறு என ஒரு முனைபட விலக்கின் பின் - வில்லி:9 6/3

 மேல்
 
  புரந்தான் (1)
மிஞ்சி விரகால் உரிய மேதினி புரந்தான் - வில்லி:10 124/4

 மேல்
 
  புரந்திட (1)
மண்டலங்கள் ஈர்_ஒன்பதும் புரந்திட வல்லான் - வில்லி:16 50/2

 மேல்
 
  புரந்திடும் (4)
துன்னலார் தொழ தொல் நிலம் புரந்திடும் நாளில் - வில்லி:3 117/2
அன்னை போல் உயிர் அனைத்தையும் புரந்திடும் அரசே - வில்லி:16 53/3
கிளை படு புரவி புரந்திடும் தாமக்கிரந்தி ஆம் பெயர் புனை நகுலற்கு - வில்லி:19 25/1
புன் பிறப்புடைய பொதுவர் தங்களொடு புறவில் ஆன் நிரை புரந்திடும்
 உன் பிறப்பும் உரலோடு கோவியர் உனை பிணித்ததும் மறந்து நீ - வில்லி:27 119/1,2

 மேல்
 
  புரந்திடுவன் (1)
கொண்டு ஆவி புரந்திடுவன் இது விரதம் எனக்கு எனவும் கூறினானே - வில்லி:11 256/4

 மேல்
 
  புரந்தோன் (1)
புரசை நாகம் முன் கடவினன் நாகமும் புரந்தோன் - வில்லி:1 33/4

 மேல்
 
  புரப்பதற்கே (1)
நா புரப்பதற்கே ஏற்ற நவிர் அறு வாய்மை வேந்தர் - வில்லி:6 28/1

 மேல்
 
  புரப்பது (2)
மானமே புரப்பது அவனி மேல் எவர்க்கும் வரிசையும் தோற்றமும் மரபும் - வில்லி:18 18/2
வாவும் மா மணி நெடும் தேர் அரசர்க்கு எல்லாம் வாய்ப்பான நீ எனையும் புரப்பது அன்றி - வில்லி:45 24/1

 மேல்
 
  புரப்பதே (1)
பம்பி மா நிலம் புரப்பதே கடன் என பார்த்திவற்கு உரை செய்தான் - வில்லி:45 181/4

 மேல்
 
  புரப்பான் (2)
பரம் கொண்டு உலகம் முழுதும் இசை பரப்பி புரப்பான் பாண்டு எனும் - வில்லி:17 16/1
ஆதியின் மனுநூல் வழியினின் புரப்பான் அவனியை மனு குலத்து அரசன் - வில்லி:19 3/2

 மேல்
 
  புரப்போர் (1)
புடவி தங்கள் வெண்குடை நிழல் குளிருமா புரப்போர் - வில்லி:3 125/4

 மேல்
 
  புரம் (14)
புனை மணி கழலான் அவனொடும் தனது புரம் எதிர் கைதொழ புகுந்தான் - வில்லி:1 95/4
புரி வளை தரளம் சொரி புனல் அகழி புரிசை சூழ் புரம் குடி புகுந்தார் - வில்லி:6 26/4
புரம் குடி புகுந்து தங்கள் பொன் எயில் கோயில் எய்த - வில்லி:6 27/2
ஆகன்னம் உற செம்பொன் வரை வில் வாங்கி அவுணர் புரம் கட்டழித்தோன் அடியில் வீழ்ந்து - வில்லி:7 49/1
பூ இனமும் சுரும்பும் என புரம் முழுதும் புறப்பட வண் பொங்கர் சேர்ந்தார் - வில்லி:8 4/4
சராசன தட கை சல்லியன் முதலோர் கிளையுடன் தம் புரம் சார்ந்தார் - வில்லி:10 152/3
மா இரும் ஒரு புரம் வகுத்தது என்னவே - வில்லி:12 135/2
மாய மா புரமே ஒக்கும் அ புரம் அதனில் வாழ்வோர் - வில்லி:13 22/2
புரம் பட்ட பரிசு பட்டு பொடிந்தன பொடியாய் மன்னோ - வில்லி:13 96/4
மும்மை புரம் போல் விசும்பு ஊர்தரும் மொய்ம்பின் இந்த - வில்லி:13 108/3
விண் புகும் இ புரம் வேந்த என்றான் மெய்யில் - வில்லி:14 118/3
வேனில் சிலை வேள் விராடன் புரம் மேய அன்றே - வில்லி:23 23/3
சிவன் எரி செய் புரம் போலும் பாடிவீடு அழல் ஊட்டி சேனை யாவும் - வில்லி:41 239/3
ஏறு கேசரியொடு ஒத்து உளம் நெருப்பு உமிழ ஈறு இலார் புரம் எரித்தவன் நிகர்க்கும் என - வில்லி:46 72/2

 மேல்
 
  புரமும் (1)
செம்மை புரமும் கொடுத்தான் அ திசை முகத்தோன் - வில்லி:13 108/4

 மேல்
 
  புரமே (1)
மாய மா புரமே ஒக்கும் அ புரம் அதனில் வாழ்வோர் - வில்லி:13 22/2

 மேல்
 
  புரவல (1)
புண்டர விசால நெற்றி புரவல பொழுது போக - வில்லி:11 27/3

 மேல்
 
  புரவலன் (3)
புண்டரீகன் முன் படைத்த அ புரவலன் அமைத்தது - வில்லி:1 35/2
போது உற விரைந்து மற்று அ புரவலன் செல்வம் யாவும் - வில்லி:11 11/1
பொங்கு அளி நிகழும் கஞ்ச புரவலன் ஒழிவு கண்ட - வில்லி:11 38/3

 மேல்
 
  புரவலன்-தனை (1)
புரவலன்-தனை புண்ணிய விதுரனும் போற்றி - வில்லி:27 88/4

 மேல்
 
  புரவி (59)
பொரு பெரும் படை தொழில் வய புரவி தேர் மதமா - வில்லி:1 37/1
பொரும் கலை எனும் இகல் புரவி வீரனே - வில்லி:1 63/4
மத்திகை புரவி மண்டலேசரும் வயங்கு மா மகுட மகிபரும் - வில்லி:10 55/2
ஆல் வரும் புரவி திண் தேர் அறன் மகன் அநுசர் ஆன - வில்லி:10 66/1
விரை செய புரவி திண் தேர் வீமனை முதலோர் எங்கும் - வில்லி:10 86/3
பண்ணிய தன் புரவி நெடும் பரு மணி தேர் மேற்கொண்டான் பரிதிபோல்வான் - வில்லி:10 127/4
துனை வரும் புரவி திண் தேர் துணைவரும் சூரர் ஆனார் - வில்லி:11 10/2
தா வரு புரவி திண் தேர் தானையான் சகுனி சொல்வான் - வில்லி:11 20/2
வாவிய புரவி திண் தேர் மன்னவன் நினைவுக்கு ஏற்ப - வில்லி:11 45/3
கார் என களிறு சுற்ற காற்று என புரவி ஈண்ட - வில்லி:11 51/1
பறை வன் களிற்று பல் புரவி பைம் பொன் தடம் தேர் பாஞ்சாலர்க்கு - வில்லி:11 224/1
தா வரும் புரவி திண் தேர் தனஞ்சயன் தொழுது சொன்னான் - வில்லி:13 9/2
தா வரும் புரவி தானை தருமன் மா மதலை பொன் தாள் - வில்லி:13 158/3
குசையுடை புரவி திண் தேர் குரக்கு வெம் பதாகையானை - வில்லி:16 28/1
பொன் திகழ் மணி பூண் மென் துகில் பலவும் புரவி போதகங்களும் வழங்கி - வில்லி:19 15/2
உன்னயம் முதலாம் புரவி நூல் அறிவோன் உளம் நிகழ் தருக்கொடு சென்றான் - வில்லி:19 20/4
சென்றவன்-தன் மேல் புரவி மேல் இருந்தோன் செழும் தடம் கண் மலர் பரப்பி - வில்லி:19 21/1
வன் தொழில் புரவி வான் தொழிற்கு உரியோய் எ வயின் நின்று வந்தனை நீ - வில்லி:19 21/2
என்ன அ புரவி ஏற்று நாயகன் வந்து இயம்பிய இன் மொழி கேட்டு - வில்லி:19 24/1
கிளை படு புரவி புரந்திடும் தாமக்கிரந்தி ஆம் பெயர் புனை நகுலற்கு - வில்லி:19 25/1
பாய் இரும் புரவி திண் தேர் மிசை வரும் பரிதி போல - வில்லி:20 3/2
வேகம் வற்றிய நதி அன வித நடை புரவி
 பாகு அவற்றினை தலை அற மலைந்து பாழ்படுத்தி - வில்லி:22 67/1,2
தாறு பாய் புரவி நான்கும் சாரதி தலையும் சிந்த - வில்லி:22 93/2
கொடி மதில் பாகை வேந்தன் கொங்கர் கோன் புரவி காலால் - வில்லி:22 103/1
செரு புரவி இரவி எதிர் திமிரம் போல திறல் அரி ஏற்று எதிர் கரியின் திறங்கள் போல - வில்லி:22 137/3
நடையுடை புரவி திண் தேர் நான் இவற்கு ஊர்வது அன்றி - வில்லி:25 15/3
வான் பட்ட புரவி தேரோன் மகன் படும் மகவான் மைந்தன் - வில்லி:27 157/2
யானையொடு தேர் புரவி ஆள் இவை அநேகவிதம் எண்ண அரிய தானையுடனே - வில்லி:28 68/1
வாவி மேல்வரு புரவி வீழவும் வலவன் வீழவும் மற்றுளார் - வில்லி:29 40/1
போல் எழு வய புரவி ஊரும் இரதத்து இரவி போய் உததியில் சொருகினான் - வில்லி:30 30/4
பொரும் சமம் கருதி ஆள் புரவி தேர் போதகம் - வில்லி:34 5/1
புரவி நான்மறை என பூண்ட தேர் தூண்டினான் - வில்லி:34 7/3
பட்ட களிற்று பாய் புரவி பைம் பொன் தடம் தேர் பாஞ்சாலர் - வில்லி:37 30/1
பரும மத மா புரவி தேர் கொடு பறந்தனர் படாதவர் கெடாத கதையும் - வில்லி:38 23/3
பகடு தேர் புரவி காலாள் பல வகை பட்ட சேனை - வில்லி:39 6/1
புதைபட அடித்து மீள விசையொடு புரவி இரதத்தின் மீது குதி கொள - வில்லி:40 50/2
கருதும் புரவி தேர் ஊரும் கழல் காவலன் மேல் காந்தாரர் - வில்லி:40 68/4
தத்து ஒத்த புரவி தடம் தேர் மன் என்னோடு சாதித்ததும் - வில்லி:40 89/3
புரவி அணி தேர் படவே - வில்லி:41 66/4
துனை வரும் புரவி தேர் துச்சாதனன் துணைவரோடு - வில்லி:41 99/3
முன்னைய புரவி தேரும் மூரி வெம் சிலையும் இன்றி - வில்லி:41 105/3
புரவி முப்பதினாயிரம் கொடு முனைந்து பொரு திறல் கிருதவன்மாவும் - வில்லி:42 11/1
பால் நிற புரவி உந்தி இரதம் கடவு பாகன் மற்று அவர் மயங்கியது உணர்ந்தருளி - வில்லி:42 89/1
ஆனை தேர் புரவி ஆளொடு உற்று எதிர் அணிந்த மன்னவர்கள் அனைவரும் - வில்லி:42 192/3
புரவி மிசை விசை பட வலம் இடம் நிகழ் புரிவினுடன் அமர் பொரு பல கதிகளின் - வில்லி:44 26/2
புரவி வித்தகன் இளவல் சென்று அமர் புரிய வேறு ஒருபால் - வில்லி:44 42/4
புரவி பாகு தரித்த திண் சிலை பொன்ற அன்று உயிரோடு - வில்லி:44 47/3
பூட்டு அறு புரவி தேரும் பொன்றிய புலனும் ஆகி - வில்லி:44 86/2
தத்தின புரவி தேர் சுயோதனனும் சமீரணன் தனயனால் மடியும் - வில்லி:45 7/2
பங்கோனுக்கு ஆதி மறை புரவி பூண்ட படி கொடி தேர் கடவு தனி பாகன் ஆனான் - வில்லி:45 28/2
ஒலியுடை புரவி திண் தேர் உனக்கு நான் ஊருவேனோ - வில்லி:45 41/3
நண்பொடு அவன் இவன் ஏறிய தேர் கொடி நன் புரவி குடை பாகு இவை வீழ்தர - வில்லி:45 64/3
நவ நடை வய புரவி விறல் வலவன் மெய் புதைய நகு சரம் நிரைத்து ஒரு வில் நடு உற வணக்கின பின் - வில்லி:45 91/2
குசையுடை புரவி தேரும் குனி வரும் சிலையும் கொண்டு - வில்லி:45 104/3
கருத்தின்படியே விரைந்து ஓடும் கவன புரவி கால் தேரில் - வில்லி:45 136/2
வெம் புரவி திண் தேர் விசயற்கு இளையோனும் - வில்லி:45 170/1
புடை கொண்டு மகீபர் திரண்டு வர புனை தேர் மத மா புரவி திரள் கை - வில்லி:45 210/3
ஏம கூடம் நிகர் உத்தம வய புரவி ஏறு வீரனும் அவற்கு இளைய வித்தகனும் - வில்லி:46 66/2
வீமசேனனொடு அருச்சுனன் வய புரவி வீர மா நகுலன் நட்பின் அவனுக்கு இளைய - வில்லி:46 69/1

 மேல்
 
  புரவிக்கு (1)
யவனச வனத்தினிடை வளர்வன கதத்தினொடும் இரவி புரவிக்கு நிகர்வ - வில்லி:28 59/1

 மேல்
 
  புரவிகளும் (1)
மா தந்திகளும் புரவிகளும் துணியத்துணிய வழி சோரி - வில்லி:37 35/3

 மேல்
 
  புரவிசயன் (1)
வேடம் பெறு மறையோருடன் விசயன் புரவிசயன்
 சூடம் தரு பாகீரதி தோய் காலையில் அவணே - வில்லி:7 7/2,3

 மேல்
 
  புரவிசயன்-தன்னை (1)
வாள் விசயன் புரவிசயன்-தன்னை நோக்கி மன்னு தவம் புரிந்ததுவும் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து அ - வில்லி:14 5/1

 மேல்
 
  புரவித்தாமா (5)
புரவித்தாமா நின்றானை வருக என்று அழைத்து புகல்கின்றான் - வில்லி:27 220/4
புகல் இடம் பொன்னுலகு ஆக்கி போக்கினான் ஒரு கணையால் புரவித்தாமா - வில்லி:42 177/4
கிளர்ந்து அடர் புரவித்தாமா கேவலன் அல்லன் ஐயா - வில்லி:45 105/2
போன அ புரவித்தாமா புரிந்து போர் தொடங்கும் எல்லை - வில்லி:45 107/1
நிறை வய புரவித்தாமா நேர் உற விலக்கி தன் கை - வில்லி:45 117/3

 மேல்
 
  புரவியின் (2)
பரவை வெண் மணலினும் பல புரவியின் பந்தி - வில்லி:27 63/2
படர் நிழல் கவிகையின் மிசை துகள் பரவி மொய்த்து எழு புரவியின்
 சுடர் வித படைகளின் நிரை படு துகிலுடை கொடிகளின் விராய் - வில்லி:28 49/2,3

 மேல்
 
  புரவியுடன் (1)
புரவியுடன் ஒத்த கதி விரைவும் உரும் ஒத்த அதிர் குரலும் எழு ஒத்த புயமும் - வில்லி:28 60/2

 மேல்
 
  புரவியும் (4)
பொரு அரும் திறல் படைகளும் களிறு தேர் புரவியும் புவி வேந்தர் - வில்லி:2 20/3
மலையினும் பெரிய தேர் வலவனும் புரவியும்
 தலை அறும்படி சரம் தனு வளைத்து உதையினான் - வில்லி:34 8/3,4
விலக்கி வச்சிர தேரும் வெம் புரவியும் விறல் துவசமும் வீழ்த்தான் - வில்லி:42 137/4
அருமந்த தேரும் விசய வலவனும் அடல் கொண்டு பாய் புரவியும் அழிவுற - வில்லி:44 78/3

 மேல்
 
  புரவியே (1)
குல முகில் தலை கிழிய வைப்பன குர விதத்தன புரவியே - வில்லி:28 43/4

 மேல்
 
  புரவியை (1)
புரவியை ஐயுற்றே-கொல் புரி வலம் புரிவது என்பார் - வில்லி:6 29/4

 மேல்
 
  புரவிஅம்தாமா (2)
புரவிஅம்தாமா என்னும் பூசுரன் தேரில் தோன்றி - வில்லி:45 103/2
புரவிஅம்தாமா நினைவு அற புகுந்து பொன்றுவித்தனன் என புலம்ப - வில்லி:46 218/2

 மேல்
 
  புரள (1)
செரு-வயின் புரள ஒதுக்கி அ தோழன் சிறுவனை சென்று எடுத்து அணைத்தான் - வில்லி:9 40/3

 மேல்
 
  புரளுவது (1)
அலை எறிந்து மை கடல் புரளுவது என அரவம் விஞ்சியிட்டது களம் அடையவே - வில்லி:41 130/4

 மேல்
 
  புராண (1)
புராதனாகம வேத கீத புராண ரூபம் ஒழித்து வெம் - வில்லி:12 92/1

 மேல்
 
  புராதனாகம (1)
புராதனாகம வேத கீத புராண ரூபம் ஒழித்து வெம் - வில்லி:12 92/1

 மேல்
 
  புராரி (2)
பொன் அம் குன்றே இவன் சிலையும் இவனே காணும் புராரி என - வில்லி:31 11/2
புகல் அரு மறையவன் புராரி ஆதியாம் - வில்லி:45 126/1

 மேல்
 
  புராரியே (1)
பொருது சீறினன் முன் பயந்த புராரியே அனையான் - வில்லி:44 44/4

 மேல்
 
  புராரியை (1)
புராரியை நோக்கி முன் நாள் புரி பெரும் தவத்தின் மிக்கார் - வில்லி:6 42/2

 மேல்
 
  புரி (86)
சகுட நீர் என சத மகம் புரி அரும் தவத்தோன் - வில்லி:1 20/2
தோகை செய் தவமோ நின் பெரும் தவமோ தொல் குலத்தவர் புரி தவமோ - வில்லி:1 99/3
எம் பெருமான் நீ கேட்டருள் உனக்கே இசைந்த மெய் தவம் புரி இவளை - வில்லி:1 109/3
புயல் இலாத மினல் ஒத்த மெய்யில் ஒளி புரி இயக்கி-தனது அருளினால் - வில்லி:1 152/2
புனையும் மெய்யொடும் பொழுதொடும் புரி தவன் போதலும் மிக அஞ்சி - வில்லி:2 11/3
அம்பிகை கொடி தோழியை விடுத்தனள் அவள் புரி தவம்-தன்னால் - வில்லி:2 19/1
முந்த மா தவம் புரி துருவாச மா முனியும் அ வழி வந்தான் - வில்லி:2 25/2
பொற்பு அக முழவு விம்ம புரி வளை முழங்கி ஆர்ப்ப - வில்லி:2 83/3
போற்றி அடல் ஆசிரியர் இருவரையும் அன்பின் உயர் பூசை பல செய்து புரி நாண் - வில்லி:3 55/2
முறுகி புரி வெம் கலைக்கோட்டு_முனியே போலும் முனிவரரை - வில்லி:3 83/2
தவரில் புரி நாண் உற ஏற்றி தழல் கால் முனை வெம் சாயகத்தால் - வில்லி:5 47/2
பூரண பைம் பொன் கும்பமும் ஒளி கூர் புரி மணி தீபமும் ஒருசார் - வில்லி:6 16/2
புரி மணி சுழியில் துணையொடும் உலாவி பொருவன கயல்களே போலும் - வில்லி:6 22/4
புரி வளை தரளம் சொரி புனல் அகழி புரிசை சூழ் புரம் குடி புகுந்தார் - வில்லி:6 26/4
புரவியை ஐயுற்றே-கொல் புரி வலம் புரிவது என்பார் - வில்லி:6 29/4
புராரியை நோக்கி முன் நாள் புரி பெரும் தவத்தின் மிக்கார் - வில்லி:6 42/2
அயனார் புரி மக சாலையும் அணி அத்திகிரிக்கே - வில்லி:7 14/1
படிவ முனிக்கு இரு பருவம் பணித்த ஏவல் பரிவுடன் நீ புரி என்று பணித்திட்டானே - வில்லி:7 57/4
போற்றினான் நீ வர யான் புரி தவம் யாது என புகழ்ந்தான் பொதியில் தென்றல் - வில்லி:10 10/3
வினை முற்றிய பின் மூவரும் நல் வினையே புரி போர் மன்னவரை - வில்லி:10 37/1
போதில் நான்முகனும் மாலும் புரி சடையவனும் கேள்வி - வில்லி:11 33/3
புரி குழல் நெகிழ்ந்த வெண் போது போலுமே - வில்லி:11 115/4
வெவ் வனம் விடாது மேவி தவம் புரி வியாதன் என்னும் - வில்லி:12 20/2
அரியும் வெம் கரியும் தம்மில் அமர் புரி முழக்கம் கேட்டும் - வில்லி:12 33/1
புரி_குழலோடும் வைகும் புண்ணிய பொருப்பை சேர்ந்தான் - வில்லி:12 33/4
இன்று அவன் மதலை புரி தவம் குலைத்தால் என் விளைந்திடும் என அஞ்சி - வில்லி:12 66/3
இந்திரன்-தானும் மைந்தன் தவம் புரி இருக்கை சேர்ந்தான் - வில்லி:12 68/4
பண்டு தவமே புரி இளைப்பு அற மனத்தின் மிகு பரிவுடையன் ஆகி வெகுளா - வில்லி:12 105/3
ஒன்றிய தவம் புரி உம்பர் தம்பிரான் - வில்லி:12 122/3
நீ புரி தவ பயன் நீடு வாழியே - வில்லி:12 132/1
நொந்துற்று முன் நடனம் புரி நுண் நேர்_இழை அங்கண் - வில்லி:12 156/4
கொன்றை அம் சடையானோடும் அமர் புரி குரிசில்-தன்னை - வில்லி:13 7/3
போர் முகத்து ஒருவர் ஒவ்வா புரி சிலை வீரன்-தானும் - வில்லி:13 77/3
திசை-தொறும் அமர் புரி திறலுடை வடி வேல் - வில்லி:13 137/3
தேர்-தொறும் அமர் புரி அவுணர்கள் தேகத்து - வில்லி:13 139/3
புரி சிலை விசயற்கு உற்ற போர் தொழில் புகல் நீ என்றான் - வில்லி:13 154/4
பொறையும் ஞானமும் கல்வியும் புரி பெரும் தவமும் - வில்லி:14 44/2
கடிய வெம் செரு புரி பெரும் குருதி வெம் களத்தில் - வில்லி:14 48/2
பெரு முனிக்கு அளித்து இறைஞ்சி நீ புரி தவ பெருமையால் வளர்கின்றது - வில்லி:16 5/2
தொடங்கி யான் புரி தீவினை என்னையே சுடுவது அல்லது கொற்ற - வில்லி:16 10/1
நல்ல மா தவம் ஏது தம் குலம் புரி நடையே - வில்லி:16 55/4
வெவ் வயின் புரி விரகு எலாம் விளம்பினன் மாதோ - வில்லி:16 58/4
புரி தழல் வளர்த்ததும் பூதம் வந்ததும் - வில்லி:16 65/2
மு தலை வடி வேல் காளியை வணங்கி முன்னினார் புரி தொழில் முற்றும் - வில்லி:19 9/4
வெம் பரிதியினும் செம்மை கூர் வடிவம் வெண் புரி நூலொடு விளங்க - வில்லி:19 10/3
வெம் திறல் மல்லும் புரி தொழில் உடையேன் விருதுடை பலாயனன் என் பேர் - வில்லி:19 14/3
தூய வெண் புரி நூல் முனி திரு கழலில் ஒரு புடை தோய்தர தலை சாய்த்து - வில்லி:19 17/3
தான் விரத மாயை புரி சகுனி பொரு சூதால் - வில்லி:19 31/1
கந்தருவர் காவல் புரி கற்புடையள் ஆனேன் - வில்லி:19 33/2
துன்று போர் புரி தவத்தினால் சுடு கணை பல பெற்று - வில்லி:22 49/2
வீமன் வெம் சிறை மீட்ட நாளினும் திறல் வினை புரி முனை வென்றாய் - வில்லி:24 18/4
பூமி ஆளுதல் அவர்களுக்கு அமர் உலகம் ஏறுதல் புரி தவம் - வில்லி:26 17/3
கார் வலம் புரி கோயிலும் காட்சியும் அமைத்து - வில்லி:27 71/2
போர் வலம் புரி நிருபரும் இளைஞரும் போற்ற - வில்லி:27 71/3
புத்திரரோடும் தத்தம் போர் புரி சேனையோடும் - வில்லி:28 15/2
போன வயவர்கள் படைகொடு எதிர் எதிர் பூசல் புரி இரு பூதமும் - வில்லி:34 27/2
இகல் புரி இயற்கை எல்லாம் இயம்பினம் இனிமேல் அந்த - வில்லி:39 2/2
முன் எதிரா அமர் புரி பொழுது அன்றி முரண் குலையாது இனியே - வில்லி:41 17/4
புரி யோதன முனை வென்றமை புரி வில் முனி கருதா - வில்லி:41 109/2
புரி யோதன முனை வென்றமை புரி வில் முனி கருதா - வில்லி:41 109/2
மறலி தண்டு என கொலை புரி தொழில் மிக வலிய தண்டு கை கொளும் அளவினில் இவன் - வில்லி:41 120/1
ஆற்றினால் அறம் புரி அம்மையோடு ஒரு - வில்லி:41 200/3
பாரத அமர் புரி பச்சை மா முகில் - வில்லி:41 205/3
மெய் உற அமர் புரி விநோதம் நாள்-தொறும் - வில்லி:41 214/3
பூதல மாது இடர் தீர அரும் சமர் புரி தொழில் முற்றிய பின் - வில்லி:41 223/3
நின்று பட்டனர் தனித்தனி அமர் புரி நிருபர் முந்துற ஓடி - வில்லி:42 47/1
இவ்வாறு அமர் புரி காலையில் எழு செம் குருதியினால் - வில்லி:42 49/2
எரி ஓடிய புரி என்ன இளைத்து ஆரண வேள்வி - வில்லி:42 57/3
அன்று போர் புரி சேனையின் பதியான வீரனை நீ - வில்லி:44 38/1
சென்று ஆடு அமர் புரி சேனையுடன் சித்திரசேனன் - வில்லி:44 67/1
புரி செம்பொன் நேமி விசையொடு இரு கிரி பொரு வன்பு போல நவமணியின் ஒளி - வில்லி:44 75/1
புவனங்கள் அனைத்தையும் நின் குடை கீழ் ஆக்கி புரி திறல் வாகையும் நினக்கே புனைவிப்பேனே - வில்லி:45 19/4
வன் போர் புரி வெம் கணை அங்கர்_பிரான் மறனால் உயர் பேர் அறனார் குமரன்-தன் - வில்லி:45 204/1
புகை கதுவும்படி சீறி வெம் பொறி விடு புரி தழல் மண்டிய நாளில் அம்பு என வரும் - வில்லி:45 221/3
பெறு தியாகம் மா தவம் புரி சிலை முனி பெற்ற வீரனுக்கு இன்றே - வில்லி:46 46/3
சென்று போர் புரி அளவையின் அருச்சுனன் செழு மணி முழு நீல - வில்லி:46 47/1
வென்று போர் புரி அவுணர் ஊர் நீறு செய் வீரன் மைந்தனை ஒப்பான் - வில்லி:46 47/4
பொரு பாரதப்போர் புரி சௌபலன் பொன்றல் கண்டார் - வில்லி:46 107/4
பூண் ஆர மார்பின் வலத்தே புரி பூம் தண் மாலை - வில்லி:46 109/1
புரி புவனம் உண்டு உமிழ்ந்தோன் பொன் இலங்கை வழி காண பாருத வாளி - வில்லி:46 137/3
இகல் புரி நூலோடு கற்ற சாரிகை இடம் வலமே போவர் வட்டம் ஆகுவர் - வில்லி:46 169/3
ஊழினும் புரி தாள் வலிதே என ஊருவின் புடை சேர் கர நாள்மலர் - வில்லி:46 183/3
கயில் புரி கழல் கால் தந்தையை செற்ற காளையை பாளையத்திடையே - வில்லி:46 214/1
துயில் புரி அமையத்து இமைக்கு முன் சென்னி துணித்தனன் சுதன் என கலங்கி - வில்லி:46 214/2
பயில் புரி சிலை கை சிகண்டியை முதலோர் பலரும் வந்தனர்கள் பாஞ்சாலர் - வில்லி:46 214/4
புரி தவத்திற்கு ஆன வனம் கிருபனுக்கும் துரோண முனி_புதல்வன் ஆன - வில்லி:46 238/1

 மேல்
 
  புரி-மின் (1)
புரியும் போரும் நாளை புரி-மின் என்று புகன்றான் - வில்லி:38 44/4

 மேல்
 
  புரி_குழலோடும் (1)
புரி_குழலோடும் வைகும் புண்ணிய பொருப்பை சேர்ந்தான் - வில்லி:12 33/4

 மேல்
 
  புரிக (3)
தங்கு நீர்மையின் புரிக என புதல்வனை தந்தையும் தக சொன்னான் - வில்லி:11 68/4
வான் வணங்கினும் வணங்கலா முடியினான் மறுத்து அமர் புரிக என்றான் - வில்லி:28 9/4
வான் வணங்கினும் வணங்கலா முடியினான் மறுத்து அமர் புரிக என்றான் - வில்லி:29 8/4

 மேல்
 
  புரிகின்ற (1)
பயப்போன் மகள் மேல் புரிகின்ற பரிவினுக்கும் - வில்லி:5 89/2

 மேல்
 
  புரிகின்றான் (1)
நாடியே அரிய தவம் புரிகின்றான் நாம் இது முன்னமே அறிவோம் - வில்லி:12 76/4

 மேல்
 
  புரிகின்றீரே (1)
பொருது இறப்பதற்கே சற்றும் புரிவிலீர் புரிகின்றீரே - வில்லி:11 207/4

 மேல்
 
  புரிகுவது (1)
இன்னல் பெரிது உளது என்ன புரிகுவது என்ன அறிகிலன் அன்னை கேள் - வில்லி:4 42/3

 மேல்
 
  புரிகுவம் (1)
துன்றும் நரபலி ஒன்றும் இவை திறை தொண்டு புரிகுவம் என்றலும் - வில்லி:4 40/4

 மேல்
 
  புரிசடையுடன் (1)
பூதம் ஐந்தினையும் புலத்துடன் ஒடுக்கி புரிசடையுடன் புருகூதன் - வில்லி:12 56/1

 மேல்
 
  புரிசை (12)
இளைத்த நெஞ்சன் அன்றி நீடு புரிசை வாயில் எய்தினான் - வில்லி:3 76/4
கொடி நிரைத்த பொன் கோபுர புரிசை சூழ் கோயில் - வில்லி:3 129/3
ஆரவம் மிகுந்த பல் புள் அகழி சூழ் புரிசை கண்டார் - வில்லி:5 17/4
புரி வளை தரளம் சொரி புனல் அகழி புரிசை சூழ் புரம் குடி புகுந்தார் - வில்லி:6 26/4
புரிசை வாயில் கண்டு அவற்றை புசிப்பாள் எடுத்து பொருத்தினளால் - வில்லி:10 35/3
கிணை வரும் ஓதை மூதூர் கிளர் நெடும் புரிசை புக்கான் - வில்லி:11 2/4
விரியும் வெண் கொடி புரிசை சூழ் வள நகர் விழி களித்திட கண்டான் - வில்லி:11 52/4
வான் படைத்த நெடும் புரிசை மா நகரும் தனது இல்லும் வழங்கும் ஆயின் - வில்லி:11 241/3
போய தூதனும் செம்பொன் புரிசை சூழ் - வில்லி:13 44/1
செம்பொன் புரிசை திகழ் கோபுர செம்பொன் மாடத்து - வில்லி:13 105/1
படி வகுத்தது ஆம் எனும்படி பரந்தது புரிசை - வில்லி:27 58/4
வான் உறை புரிசை மூதூர் வந்தது என் கருதி என்றாள் - வில்லி:27 147/4

 மேல்
 
  புரிசை-தன்னை (1)
போர்க்கு அடல் பொறிகள் யாவும் பொறுத்த அ புரிசை-தன்னை
 பாற்கடல் வளைத்தது ஒக்கும் பல் மலர் அகழி அம்மா - வில்லி:25 4/3,4

 மேல்
 
  புரிசையின் (2)
புரிசையின் குடுமி-தொறும் நிரை தொடுத்த பொன் கொடி ஆடையின் நிழலை - வில்லி:6 20/1
பூட்டிய சிகரி சால புரிசையின் புதுமை நோக்கி - வில்லி:6 35/2

 மேல்
 
  புரிசையும் (1)
கராம் உலாவரு பைம் தடமும் வண் காவும் கனக வான் புரிசையும் சூழ்ந்த - வில்லி:19 7/3

 மேல்
 
  புரிஞரை (1)
தீ தொழில் புரிஞரை தெண்டியாரெனின் - வில்லி:21 39/2

 மேல்
 
  புரிதரு (2)
புரிதரு மனத்தன் எல்லா புண்ணியங்களுக்கும் தானே - வில்லி:12 29/3
தீங்கு அற புரிதரு செயலும் யாவுமே - வில்லி:41 209/4

 மேல்
 
  புரிதரும் (1)
இமிர் முரசம் எற்று பூசல் புரிதரும் இளையவன் நடத்து தேரின் வலவனை - வில்லி:40 54/3

 மேல்
 
  புரிதல் (3)
காதல் அம் புதல்வன் அரும் தவம் புரிதல் கண்டு பாவிப்பன போல - வில்லி:12 56/2
பூரியர் அலாதவர் புரிதல் போதுமோ - வில்லி:21 40/4
விதித்தான் வரினும் வீமனுடன் வில் போர் புரிதல் அரிது என்று - வில்லி:40 78/3

 மேல்
 
  புரிதலின் (3)
வேண்டுமால் இது தாயர் சொல் புரிதலின் விரதமும் கெடாது என்ன - வில்லி:2 3/2
வந்தனை புரிதலின் மகிழ் இடிம்பையும் - வில்லி:4 26/2
சினவும் சிங்கம் ஒத்து இருவரும் முறைமுறை திருகி வெம் செரு புரிதலின் எழும் ஒலி - வில்லி:41 121/1

 மேல்
 
  புரிதற்கு (2)
சேதி குல நரபதியும் செரு புரிதற்கு அஞ்சுவனோ தேரில் ஆனான் - வில்லி:10 129/1
எவ்விடை வீமனும் யானும் இகல் புரிதற்கு இடம் என்று - வில்லி:46 146/1

 மேல்
 
  புரிதி (3)
பின்னை எண்ணிய பெரும் தவம் புரிதி என்று கூறிய பிதாவையும் - வில்லி:1 140/1
பொரு அரு பூசனை புரிதி ஐய நீ - வில்லி:41 195/2
ஒன்ற ஐம்புலனை வென்று நீடு தவம் உரிமையின் புரிதி உற்பவம் - வில்லி:43 45/1

 மேல்
 
  புரிதும் (1)
சூதில் ஆடல் புரிதும் என்று தருமனும் தொடங்கினான் - வில்லி:11 170/4

 மேல்
 
  புரிந்த (34)
புறம்தரும்படி புரிந்த பின் புரந்தரன் தூதால் - வில்லி:1 18/2
புரிந்த தொல் யோக மாக்கள் புந்தி நின்று உருக தொட்ட - வில்லி:2 93/3
புரிந்த மகப்பேற்று அழல் வேள்வி பொன்றா ஓம பொருள் மிச்சில் - வில்லி:3 85/1
விண் மேல் எழுந்தது அவன் புரிந்த வேள்வி களத்தினிடை அம்மா - வில்லி:3 90/4
புரிந்த தீயினை கண்ணின் நீர் அவித்திட புகுந்து - வில்லி:3 131/1
பாண்டவர்கள் புரிந்த தவ பயன் ஆகி அவதரித்து பகைத்து மேன்மேல் - வில்லி:10 1/1
யான் புரிந்த தவம் உலகில் யார் புரிந்தார் அவனிபரில் இசையின் வீணை - வில்லி:10 11/1
தேன் புரிந்த தெள் அமுதால் அமுது உண்டோர் செவி இரதம் தெவிட்டுவிப்பாய் - வில்லி:10 11/2
மான் புரிந்த திரு கரத்து மதி இருந்த நதி வேணி மங்கை பாகன் - வில்லி:10 11/3
தான் புரிந்த திரு கூத்துக்கு இசைய மகிழ்ந்து இசை பாடும் தத்வ ஞானி - வில்லி:10 11/4
வம்பின் புரிந்த மாயை இவன் அல்லால் யாவர் வல்லாரே - வில்லி:10 122/4
நீ புரிந்த நல் வேள்வியின் கடன் கழித்து யாவரும் நெடு மாட - வில்லி:11 59/1
சதுர் புரிந்த சகுனி சொல்லை எதிர் புரிந்து தருமனும் - வில்லி:11 186/3
பொன் பாதம் பணிந்து ஏத்தி அபராதம் புரிந்த எலாம் பொறுத்தி என்றான் - வில்லி:11 259/4
பொன் பாதம் பணிந்து ஏத்தி அபராதம் புரிந்த எலாம் பொறுத்தி என்றான் - வில்லி:11 269/4
பூசினான் வடிவம் எலாம் விபூதியால் அ பூதியினை புரிந்த சடை புறத்தே சேர்த்தான் - வில்லி:12 37/2
இராதவாறு அடல் அமர் புரிந்த இராமனே நிகர் ஏவினான் - வில்லி:12 92/4
நைவரு துயரம் நீங்க நவின்றனன் புரிந்த எல்லாம் - வில்லி:13 147/4
தக்க புகழ் விசயன் அரும் தவம் புரிந்த சாரல் இது என்று தவ முனிவன் சாற்ற - வில்லி:14 8/2
என் மனை-வயின் இன்று எய்திய பயன் யான் ஏழ் எழு பிறப்பினும் புரிந்த
 நன்மையின் விளைவே வேண்டு நாள் ஈண்டு நண்ணுதிர் என நனி நவின்றான் - வில்லி:19 12/3,4
புரியின் அன்று புரிந்த அ போரும் வன் - வில்லி:21 101/3
வந்திலன் விசயன் என்று வான் துயில் புரிந்த அண்ணல் - வில்லி:25 9/1
குரவர் நல் உரை மறுக்கினும் பிறர் புரிந்த நன்றியது கொல்லினும் - வில்லி:27 107/2
புரிந்த தாய் அன்போடு இறுகுற தழுவி பொன் முடி மோயினள் உயிரா - வில்லி:27 249/3
தூர் ஆறுமாறு நினையாமல் உங்கள் தொழிலே புரிந்த சுமடீர் - வில்லி:37 1/2
பொரு தளத்தின் இங்ஙன் நின்று போர் புரிந்த பொழுதிலே - வில்லி:40 36/3
உதிட்டிரன் புரிந்த போர் உரைக்கவே உணர்ந்துளான் - வில்லி:40 39/2
பொரு தொழில் விதம் பட புரிந்த காலையில் - வில்லி:41 255/1
அந்தி வானம் ஒத்தது அம்ம அமர் புரிந்த ஆகவம் - வில்லி:43 7/4
செறுத்தவர்-தம் பெரு வாழ்வும் உயிரும் மாற்றி சேர்ந்தவர்கள் புரிந்த பெரும் தீமை எல்லாம் - வில்லி:45 23/1
முறைமுறை புரிந்த வெம் போர் மொழிவதற்கு யாவர் வல்லார் - வில்லி:46 40/2
அறன் தரு காளையும் முகுரானனன் தரு காளையும் புரிந்த
 மறம் தரு போர் வெம் களத்து மன்னவர்கள் அனைவோரும் - வில்லி:46 150/1,2
அன்று அவன் மறையின் முறையினால் புரிந்த அருச்சனை-தனை உவந்தருளி - வில்லி:46 211/1
அப்பால் அ பாண்டவர்கள் ஐவரொடும் புரிந்த செயல் அறைதும் அம்மா - வில்லி:46 242/4

 மேல்
 
  புரிந்தது (5)
புரிந்தது பொறுத்தியேல் புணர்வல் உன் புயம் - வில்லி:1 49/2
அ நகர் புரிந்தது ஓர் ஆண்மை கூறுவாம் - வில்லி:4 35/4
வழிவழியாக நிற்கும் வசை இவன் புரிந்தது என்பார் - வில்லி:11 192/4
தப்பாமல் அறம் வளர்க்கும் நீதி வேந்தும் தம்பியரும் புரிந்தது இனி சாற்றுகிற்பாம் - வில்லி:14 2/4
யாளி ஒர் இரண்டு இகல் புரிந்தது என இகலா - வில்லி:37 16/1

 மேல்
 
  புரிந்ததும் (1)
புறத்து ஒரு நிருதன் புகுந்த வஞ்சனையும் புரிந்ததும் புகலலாம் அளவோ - வில்லி:15 4/4

 மேல்
 
  புரிந்ததுவும் (1)
வாள் விசயன் புரவிசயன்-தன்னை நோக்கி மன்னு தவம் புரிந்ததுவும் மகிழ்ச்சி கூர்ந்து அ - வில்லி:14 5/1

 மேல்
 
  புரிந்ததே (1)
இங்கு அமுது அருத்தலால் எழில் புரிந்ததே - வில்லி:3 15/4

 மேல்
 
  புரிந்தமை (1)
நீ தவம் புரிந்தமை நினையல் ஆகுமோ - வில்லி:12 124/4

 மேல்
 
  புரிந்தருளும் (1)
அந்த ஓதை அ பொழிலிடை தவம் புரிந்தருளும்
 மந்தராசலம் அனைய தோள் மாருதி கேட்டு - வில்லி:14 21/1,2

 மேல்
 
  புரிந்தவாறும் (2)
வரி சிலை விசயன் வந்து வான் தவம் புரிந்தவாறும்
 அரிவை ஓர் பாகன் அன்பால் அவற்கு அருள் புரிந்தவாறும் - வில்லி:13 161/1,2
அரிவை ஓர் பாகன் அன்பால் அவற்கு அருள் புரிந்தவாறும்
 இரிய என் பகையை எல்லாம் இவன் தனி தடிந்தவாறும் - வில்லி:13 161/2,3

 மேல்
 
  புரிந்தன (2)
எண்ணுடை மடவார் புரிந்தன இவ்வாறு இங்கிதம் எத்தனை கோடி - வில்லி:12 63/4
மீண்டு வந்த பின் அவ்வுழி புரிந்தன விளம்புகின்றனம் மன்னோ - வில்லி:28 13/4

 மேல்
 
  புரிந்தனர் (3)
வாயு கதி அல்லது மனித்தர் கதி அல்ல என வல்லன புரிந்தனர் அரோ - வில்லி:3 56/4
மேல் மணம் புரிந்தனர் வேட்கை விஞ்சவே - வில்லி:4 27/4
தெரியல் வீரரும் தெரியல் வீரரும் உடன் செரு புரிந்தனர் அன்றே - வில்லி:45 188/4

 மேல்
 
  புரிந்தனர்களேனும் (1)
நஞ்சு அலது உவமை இல்லா நவை புரிந்தனர்களேனும்
 சஞ்சலம் உம்மை போலும் தரணிபர் உறுதல் செய்யார் - வில்லி:12 28/2,3

 மேல்
 
  புரிந்தனவால் (1)
பூகம்பமும் உற்று உற்பாதம் போது யாவும் புரிந்தனவால்
 நாகம் புனை பொன் துவசனுடன் நவிலாநின்ற நால்வருமே - வில்லி:11 227/2,3

 மேல்
 
  புரிந்தனன் (2)
புகாது உளம் வெகுளி கூர புரிந்தனன் போதம் இல்லான் - வில்லி:11 195/4
என்ன மா தவம் புரிந்தனன் பரிந்து நீ ஈண்டு எழுந்தருளுதற்கு என்று - வில்லி:27 237/1

 மேல்
 
  புரிந்தனை (1)
மிக பெறும் தவம் நீ புரிந்தனை நின்னை வேறு இனி வெல்ல வல்லவர் ஆர் - வில்லி:1 94/2

 மேல்
 
  புரிந்தாய் (2)
பூ பாரம் தீர்க்க புரிந்தாய் புயல்வண்ணா - வில்லி:27 32/2
பானுவின் மதலை கவசமும் அகற்றி பரிந்து பல் வினைகளும் புரிந்தாய் - வில்லி:45 10/4

 மேல்
 
  புரிந்தார் (6)
யான் புரிந்த தவம் உலகில் யார் புரிந்தார் அவனிபரில் இசையின் வீணை - வில்லி:10 11/1
எத்தனை தாழ்வு இவர் புரிந்தார் என்றாலும் அவை ஒன்றும் எண்ணாது இன்னே - வில்லி:11 260/3
அரும் தவம் முன் புரிந்தோரில் இவனை போல் மற்று ஆர் புரிந்தார் சிவசிவ என்று அரியவாறே - வில்லி:12 41/4
பகிரதனே முதலான எண் இல் கோடி பார்த்திவரும் தவம் புரிந்தார் பைம் பொன் மேனி - வில்லி:12 42/1
இகல் அவுணர் முதலான ககனவாணர் எத்தனைபேர் தவம் புரிந்தார் இமையோர் ஏத்தும் - வில்லி:12 42/2
வில் பூசல் எய்தி புரிந்தார் விலின் வேதம் வல்லார் - வில்லி:45 78/4

 மேல்
 
  புரிந்தால் (2)
முறை அற புரிந்தால் அ கணத்து அவர்-தம் முடி தலை துணிப்பதே முழு பூண் - வில்லி:21 47/2
எதிர் மலைக்கும் சேனை-தன்னை இரு கூறு ஆக்கி இகல் புரிந்தால் என் கூற்றை இரிய வென்று அ - வில்லி:45 27/3

 மேல்
 
  புரிந்தான் (3)
தாள் மலர் அன்புற பணிந்து தவம் புரிந்தான் மக பொருட்டால் தரித்த கொன்றை - வில்லி:7 37/2
முப்பொழுது உணரும் முனிவரன் பணியால் முறைமுறை பூசனை புரிந்தான்
 மைப்பொழுது ஒளி கூர் வெண் நிலவு உமிழும் மதி குலத்து உதித்தருள் மன்னன் - வில்லி:10 150/3,4
அவ்விடை ஆங்கு இருவருக்கும் ஆம் பரிசால் அருள் புரிந்தான் - வில்லி:46 146/4

 மேல்
 
  புரிந்தானே (2)
ஒக்க மந்திரம் அனைத்தினும் கொடுமை கூர் ஓமமும் புரிந்தானே - வில்லி:16 14/4
பொரு மந்தர மால் வரை போல திரிந்தான் வெம் போர் புரிந்தானே - வில்லி:31 12/4

 மேல்
 
  புரிந்திட்டார் (1)
மருத்துவான் திரு மகனும் மருத்தின் செல்வ மைந்தனுமே புரிந்திட்டார் மறையோர் உள்ளார் - வில்லி:5 60/2

 மேல்
 
  புரிந்திடில் (2)
இடம் புரிந்திடில் வலம் புரியும் எண்ணின் முறையால் - வில்லி:45 196/1
வலம் புரிந்திடில் இடம் புரியும் மண்டலமுமாய் - வில்லி:45 196/2

 மேல்
 
  புரிந்திலன் (2)
புரிந்திலன் இன்னமும் பூசை என்றனன் - வில்லி:41 194/3
பார்த்தன் முன்பு நின்று அமர் புரிந்திலன் கடல் பார் புகழ் பரித்தாமா - வில்லி:46 52/4

 மேல்
 
  புரிந்து (39)
திருமணம் புரிந்து உளம் திகழ வைகினான் - வில்லி:1 52/2
புன் பிறப்பு எழுவரும் புரிந்து மீளுதிர் - வில்லி:1 73/2
உகப்புற இவனோடு அவனி ஆளுக என்று ஓர் அடிக்கு ஓர் அடி புரிந்து
 தக பெறு மயிலும் தலைவன் மேல் உள்ளம் தகைவுற தடம் புனல் புகுந்தாள் - வில்லி:1 94/3,4
இந்த மா தவன் மொழிப்படி புரிந்து குற்றேவலின் வழி நின்றாள் - வில்லி:2 25/4
மல்லினும் படை விதத்தினும் செருவில் வல்ல வல்லன புரிந்து போர் - வில்லி:4 56/2
எரி வலம் புரிந்து முறைமுறை வேட்ட இன் எழில் இள_மயில் அன்றி - வில்லி:6 26/2
புத்திரர் வேறு இல்லாது புரிவு அரிய தவம் புரிந்து பூழி வேந்தன் - வில்லி:7 26/1
உலை கனலில் கரும் கொல்லன் சிறு குறட்டால் தகடு புரிந்து ஒதுக்கி மாரன் - வில்லி:8 2/3
வெம் காமன் இரதியுடன் புரிந்து தன தென்றல் அம் தேர் மேல் கொண்டானே - வில்லி:8 3/4
முரணிய கொடுமை புரிந்து மூஉலகும் மொய்ம்புடன் கவர்ந்திடு நாளில் - வில்லி:10 146/2
துன்றிய அமளி கங்குல் துயில் புரிந்து எழுந்த பின்னை - வில்லி:11 3/2
சுந்தர பொன் தோள் வேந்தர் தொழில் புரிந்து ஏவல் செய்ய - வில்லி:11 9/2
கண்டு வாழ்வுடன் அவர்க்கு அருள் புரிந்து தன் கருத்தினால் விடை ஈந்தான் - வில்லி:11 57/4
வளையில் ஏதமே புரிந்து மேல் மலைந்திடும் வன் படை கொடு மோதி - வில்லி:11 70/3
சதுர் புரிந்த சகுனி சொல்லை எதிர் புரிந்து தருமனும் - வில்லி:11 186/3
ஐயனும் அம்மையோடு அருள் புரிந்து பின் - வில்லி:12 129/1
தானவர் சமுகத்தோடு சமர் புரிந்து ஆற்றாது அஞ்சி - வில்லி:13 95/1
திருக்கினால் அறங்கள் யாவையும் செகுக்கும் தீயவன் தீமையே புரிந்து
 தருக்கினால் அமரர் யாரையும் செகுக்கும் சடாசுரன் எனும் பெயர் சழக்கன் - வில்லி:15 6/3,4
மட்டியே முதலா உள்ள மல் தொழிலின் வல்லன வல்லன புரிந்து
 கட்டியே குறங்கு குறங்குடன் பகைப்ப கரம் கரத்தொடு நனி பிணங்க - வில்லி:15 18/2,3
நேயமும் குறு முறுவலும் புரிந்து பார்த்தருளிய நெடும் கண்ணும் - வில்லி:16 1/3
புத்திரன் உளன் என புரிந்து நல்கினாய் - வில்லி:16 63/2
அன்பினால் அருள் புரிந்து அரிய தாதையே - வில்லி:16 67/4
புரிந்து அறம் வளர்க்கும் நீதி பொய் இலா மெய்யன் அங்கே - வில்லி:36 15/1
அறை பெரும் கதை படைகொடு வலியுற அமர் புரிந்து இளைத்தனன் அடல் அபிமனே - வில்லி:41 128/4
சென்று போர் புரிந்து நின் தெவ்வர் யாரையும் - வில்லி:41 256/3
சதாயு என்ற அவன் இளவல் மற்று அவனினும் சமர் புரிந்து அவன்-தானும் - வில்லி:42 37/3
ஏகல்ஏகல் என்னுடன் இனி அமர் புரிந்து ஏகு என்று - வில்லி:42 106/1
சென்று மீளவும் வீமனோடு எதிர்ந்து வெம் சிலை அமர் புரிந்து அந்த - வில்லி:42 131/1
அ நிலத்தினில் அவனுடன் நெடும் பொழுது அமர் புரிந்து அவன் கையின் - வில்லி:42 132/3
மண்டு போர் புரிந்து அண்ணல் கை பகழியால் வான் இமைப்பினில் உற்றான் - வில்லி:42 140/4
புயம் துணிவுண்ட பூரிசவாவினை புரிந்து தள்ளி - வில்லி:42 159/1
நற்பொழுது இது என்று யாவரும் வியப்ப நாகர் ஆலயம் வலம் புரிந்து
 பிற்பொழுது அவற்றை கவர்ந்து சென்று உதய பிறங்கலில் பிறங்கினன் பெரியோன் - வில்லி:42 220/3,4
ஏவுமா தொழில் புரிந்து உன் குடை கீழ் வைகும் என் போல்வார் உனை புரத்தல் இசைவது ஒன்றோ - வில்லி:45 24/2
போன அ புரவித்தாமா புரிந்து போர் தொடங்கும் எல்லை - வில்லி:45 107/1
இருவரும் புயங்களின் அப்பி ஒத்தினர் இகல் புரிந்து தண்டு இறுக பிடித்தனர் - வில்லி:45 147/1
நடம் புரிந்து பவுரி கதி நடத்தும் எதிரே - வில்லி:45 196/3
சலம் புரிந்து அதிர முட்டும் இரு சந்தனமுமே - வில்லி:45 196/4
பிறகு புரிந்து எழில் கூர் தனஞ்சயன் விடு பிறைமுக வெம் கணையால் அழிந்திடு பணி - வில்லி:45 226/1
என் துணைவருடன் யானும் ஏவிய நின் தொழில் புரிந்து
 வன் துணையாய் சேவிப்ப மடங்கல் ஆசனம் ஏறி - வில்லி:46 158/1,2

 மேல்
 
  புரிந்தும் (2)
ஆன அ கிரீடை யாவையும் புரிந்தும் ஒரு பயன் பெற்றிலர் அகன்றார் - வில்லி:12 67/2
அரும் தழல் மா மகம் புரிந்தும் கடவுள் கங்கை ஆதியாம் புனல் படிந்தும் அனில யோகத்து - வில்லி:45 246/1

 மேல்
 
  புரிந்தே (3)
குந்தி மகார் உயிர் கோடல் புரிந்தே - வில்லி:3 107/4
தீது உற புரிந்தே ஆதல் கொள்வதே சிந்தை என்றான் - வில்லி:11 11/4
இடம்-தனில் புரிந்தே நான் அயர்ந்து இருப்ப எடுக்கவோ கோக்கவே என்றான் - வில்லி:27 252/2

 மேல்
 
  புரிந்தேன் (1)
நொந்து கண் துயில் பெறாதே நோதக புரிந்தேன் மன்னோ - வில்லி:11 206/4

 மேல்
 
  புரிந்தோய் (1)
கொல்லுதல் புரிந்தோய் என்றனன் முரசம் கோட்டிய கொற்ற வெம் கொடியோன் - வில்லி:18 16/4

 மேல்
 
  புரிந்தோரில் (1)
அரும் தவம் முன் புரிந்தோரில் இவனை போல் மற்று ஆர் புரிந்தார் சிவசிவ என்று அரியவாறே - வில்லி:12 41/4

 மேல்
 
  புரிந்தோன் (1)
கடி மணம் புரிந்தோன் வின்மையின் வன்மை கண்ணுற கண்ட வானவரும் - வில்லி:9 54/2

 மேல்
 
  புரிநர் (1)
அ மலை சாரல்-தோறும் அரும் தவம் புரிநர் கூற - வில்லி:12 34/3

 மேல்
 
  புரிநூல் (1)
செய் தவ முனிவர்-தம்மால் சிகையுடன் புரிநூல் சாத்தி - வில்லி:2 88/1

 மேல்
 
  புரிநூலும் (1)
முரண் நிறைந்த மெய் கேள்வியோன் அருளினால் முஞ்சியும் புரிநூலும்
 இரணியம் செழும் கொழுந்து விட்டன என இலங்கு வேணியும் தானும் - வில்லி:2 6/1,2

 மேல்
 
  புரிய (11)
சோதி முடி அமரர் வர நகர் புறத்தில் அமர் புரிய தொடங்கினாரே - வில்லி:10 129/4
சகல கலைகளுக்கும் இவன்-தானே இங்ஙன் தவம் புரிய நினைப்பதே சார்ந்த பாவம் - வில்லி:12 42/4
புரிய வாங்கிய சிலையினன் நின்றனன் பொலம் பொன் - வில்லி:22 58/3
பொன்னின் ஆசனத்து இருத்தி மெய் அன்புடன் பூசையும் முறைமையில் புரிய
 அன்ன வேதியன் தளர்ந்த என் நடையினால் ஆனதே பிற்பகல் என்று - வில்லி:27 237/2,3
உரிமையால் மனம் ஒத்து ஏவலே புரிய ஒரு தனி செய்ய கோல் ஓச்சி - வில்லி:27 250/2
மோது போர் புரிய துணிந்ததும் விதுரன் மூரி வில் இறுத்ததும் கங்குல் - வில்லி:27 261/2
புங்க படையால் அமர் புரிய புகுந்தான் மதுகை புலி போல்வான் - வில்லி:40 71/4
இந்திரன் மா மகன் இங்கு இவர்-தம்முடன் இ முறை போர் புரிய
 சந்திர சூரிய மண்டலம் ஒத்து அணி தானை இரண்டும் முனைந்து - வில்லி:41 12/1,2
ஆகம் முற்றுற நெகிழ்ந்து புளகம் புரிய ஆகவத்து எழு கடும் சினம் மடிந்து அவிய - வில்லி:42 88/3
பொழுது சென்றிடும் அளவும் வெம் சமர் புரிய வேறு ஒருபால் - வில்லி:44 41/4
புரவி வித்தகன் இளவல் சென்று அமர் புரிய வேறு ஒருபால் - வில்லி:44 42/4

 மேல்
 
  புரியல் (1)
அ நிலமே இருவருக்கும் அமர் புரியல் ஆன இடம் - வில்லி:46 154/1

 மேல்
 
  புரியவே (2)
முரண் இலக்கணகுமரனும் அபிமனும் முடுகி இப்படி முரண் அமர் புரியவே - வில்லி:41 89/4
இடியில் எழு மடி அதிர் குரல் விளையவும் இவுளி அமர் கடிது இகலொடு புரியவே - வில்லி:44 28/4

 மேல்
 
  புரியா (2)
மறுப்பது புரியா ஞானி மன துனி அகற்றினானே - வில்லி:22 133/4
தறிவித்து மகபதி-தன் மகன் முக்கண் இறைவனொடு சரி ஒத்து முறுவல் புரியா
 வெறி மத்த கரட முகபட சித்ர புகர் கொள் முக விகட கைம்மலை அணி எலாம் - வில்லி:40 61/2,3

 மேல்
 
  புரியாது (1)
இருளால் வெம் பரிதி வடிவு ஒளிப்பது போல் அமர் புரியாது இருக்கின்றேமால் - வில்லி:11 251/2

 மேல்
 
  புரியாமல் (2)
அழகு பேர் அறிவாகவே கொண்டவர் அற தொழில் புரியாமல்
 கழகம் ஆடவும் பெறுவரோ இதனினும் கள் உணல் இனிது அன்றே - வில்லி:11 65/3,4
தருமனுக்கும் கருத்து இதுவே தமருடன் போர் புரியாமல்
 இரு நிலத்தில் உடன் வாழ்தல் எனக்கும் நினைவு என்று உரைத்தான் - வில்லி:27 40/1,2

 மேல்
 
  புரியில் (1)
புரியில் அறிவோர் சனபதத்தில் அறிவோர் புவி புரக்குமவர்-தம்மில் அறிவோர் - வில்லி:3 54/1

 மேல்
 
  புரியின் (3)
மீண்டு மா நதி வயின் மிசை புரியின் என் விரதமும் தபும் என்றான் - வில்லி:2 3/4
புரியின் அன்று புரிந்த அ போரும் வன் - வில்லி:21 101/3
வல்லிய மா பணித்த தொழில் புரியின் அன்றோ மத்திரத்தான் கன்னனுக்கு வலவன் ஆவான் - வில்லி:45 26/2

 மேல்
 
  புரியினும் (2)
விண்ணகத்து நான் ஏற்றுதல் புரியினும் வீவரோ வீவு இல்லார் - வில்லி:16 9/4
உறவொடு குந்தி வழா வரம் பெறுதலின் உரை வழுவும் பெரிது ஆகுலம் புரியினும்
 மறு கணை ஒன்று தொடேன் முனிந்து இனி என வரி கழல் அங்கர்_குலாதிபன் புகலவே - வில்லி:45 226/3,4

 மேல்
 
  புரியும் (30)
மீனகேதனனை வென்று தன் கொடிய விரதமே புரியும் வீடுமன் - வில்லி:1 138/2
ஈசனோடு உமை என தவம் புரியும் இருவர் தாள்களும் இறைஞ்சியே - வில்லி:4 62/2
பொற்புடை அமரர் புரியும் மெய் மகிழ்ந்து பொழிதரு பொன் மலர் ஒருசார் - வில்லி:6 17/4
மேவினிர் புரியும் அங்ஙன் மேவும் நாள் ஏனையோர் இ - வில்லி:6 44/3
குன்று கொண்டு அமைந்த தோள்கள் எம்முடன் நீர் குறித்து அமர் புரியும் என்று உரையா - வில்லி:10 20/4
புரியும் ஒண் கதிர் கவினுறு பொலிவினால் பொன்னுலகு ஆம் என்ன - வில்லி:11 52/1
புரை நிலம் கடந்து அறம் புரியும் நீர்மையான் - வில்லி:11 101/3
மண்ணுக்கு தவம் புரியும் தனஞ்சயற்கு கோடையினும் மதியம் போன்றான் - வில்லி:12 43/2
பொரு அரு மா தவம் புரியும் புருகூதன் மதலையுடன் பூசலிட்டார் - வில்லி:12 91/4
பொறையுடனே தவம் புரியும் அவுணர் மாக்கள் புத்தேளிர் நிருதரில் ஓர் புறத்து உளானோ - வில்லி:12 96/2
கொண்ட தவமே தனம் என புரியும் வில்லி மெய் குலைந்து அயருகின்ற நிலையை - வில்லி:12 105/1
அந்த வஞ்சர் புரியும் மாயை வகை அறிந்து அருச்சுனன் - வில்லி:13 129/1
அப்பால் நல் தவம் புரியும் தழல் கூர் வேள்வி அந்தணர்-தம் குழாம் சூழ அழகு ஆர் மண்ணில் - வில்லி:14 2/2
தவா மறைவாணர் தவம் புரியும் தண் - வில்லி:14 68/1
மன்-தன் இச்சையின் புரியும் அ வேள்வியில் வந்துறு பெரும் பூதம் - வில்லி:16 15/2
பாங்குடன் புரியும் ஏவல் பணித்தருள் என்ன நெஞ்சில் - வில்லி:16 34/3
கருதி பிற நாம் புரியும் அது கடனோ என்றான் கழல் விசயன் - வில்லி:17 6/2
புடவி ஆளுதல் விட்டு நல் நெறி புரியும் மா தவர்-தம்மின் நீர் - வில்லி:26 5/1
மீது ஊது வளை குலமும் வலம் புரியும் மிக முழங்க வெய்ய காலன் - வில்லி:27 8/3
காதி ஆடு அமர் புரியும் மேதினி காவலன் குனி கார்முகம் - வில்லி:29 44/3
பொற்பு அகலுற ஒளி புரியும் நேமியான் - வில்லி:32 2/2
புரியும் நீள் கடைக்கண்ணும் வண்ணமும் போற்றுவார்கள் மெய் புளகம் ஏறுமே - வில்லி:35 1/4
முதிர் படை விசயன் வீமன் மூண்டு அமர் புரியும் காலை - வில்லி:36 14/3
புரியும் போரும் நாளை புரி-மின் என்று புகன்றான் - வில்லி:38 44/4
போகியின் அறிதுயில் புரியும் நான்மறை - வில்லி:41 191/3
எங்களுக்கு எழு பார் அடங்கலும் என்று போர் புரியும்
 வெம் களத்தின் இயற்கை எங்ஙன் வியந்து கூறுவதே - வில்லி:44 48/3,4
இடம் புரிந்திடில் வலம் புரியும் எண்ணின் முறையால் - வில்லி:45 196/1
வலம் புரிந்திடில் இடம் புரியும் மண்டலமுமாய் - வில்லி:45 196/2
ஒரு முகமாகி மேற்சென்று உறு செரு புரியும் வேலை - வில்லி:46 45/4
தாமனுக்கும் அமர் புரியும் தலம் ஏது என்று உயாவுகின்றோம் - வில்லி:46 152/2

 மேல்
 
  புரியும்வகை (1)
அரும் சமரம் புரியும்வகை அவர் துணிந்தார் ஆனாலும் அறம் ஒன்று இன்றி - வில்லி:27 4/1

 மேல்
 
  புரியுமாறு (1)
பொன் புரையும் மேனியில் அடித்தமை பொறாது மற்போர் புரியுமாறு கருதா - வில்லி:12 109/4

 மேல்
 
  புரியேன் (1)
தன்னொடும் புரியேன் வெம் போர் தக்கதோ சரதம் பாவம் - வில்லி:22 88/4

 மேல்
 
  புரியேனேல் (2)
கொன்றவனை நாளை உயிர் கோறல் புரியேனேல்
 மன்றில் ஒரு சார்புற வழக்கினை உரைக்கும் - வில்லி:41 180/2,3
குனி சிலையின் நாளை உயிர் கோறல் புரியேனேல்
 மனைவி அயலான் மருவல் கண்டும் அவள் கையால் - வில்லி:41 184/2,3

 மேல்
 
  புரிவதன் (2)
வந்த குரு குருகுல மா மன்னுடன் போர் புரிவதன் முன் - வில்லி:40 10/1
வெயில் புரிவதன் முன் வல் இருளிடையே உணர்ந்தவர் வெருவுடன் அரற்ற - வில்லி:46 214/3

 மேல்
 
  புரிவது (6)
என்னோ புரிவது இனி என்றலும் ஏந்தல் கூற்றால் - வில்லி:5 80/2
புரவியை ஐயுற்றே-கொல் புரி வலம் புரிவது என்பார் - வில்லி:6 29/4
கொன்னே முனியும் முனிக்கு இனி என்-கொல்லோ புரிவது என நின்ற - வில்லி:17 8/3
கனைவரு கழலாய் புரிவது யாது என்றாள் காளையும் கனன்று இவை சொல்வான் - வில்லி:21 46/4
மின்னொடும் உருமேறு என்ன வெகுண்டு அமர் புரிவது அல்லால் - வில்லி:22 88/2
புரிவது போல் மேல் விசைத்து மீமிசை பொறி எழ மாறாமல் எற்றி வீரர்கள் - வில்லி:46 168/2

 மேல்
 
  புரிவரேனும் (1)
நன்றி பல ஆக ஒரு நவை புரிவரேனும்
 கன்றிடுவது அன்றி முது கயவர் நினையாரே - வில்லி:23 6/3,4

 மேல்
 
  புரிவன் (1)
தென் புல வேந்தன் வெஃக செரு தொழில் புரிவன் என்றான் - வில்லி:27 148/3

 மேல்
 
  புரிவன (1)
எ திறத்தினும் பொரு தொழில் புரிவன ஏழ் உறுப்பு உற தாழ்ந்த - வில்லி:11 78/3

 மேல்
 
  புரிவார் (2)
அன்னே துன்பம் களைந்து இன்பம் ஆவாய் என்றே அருள் புரிவார் - வில்லி:11 223/4
இ நாடக விதம் யாவையும் யாரே தனி புரிவார்
 மின் ஆர் இடை மின் நேர் இழை மென் கொம்பை அலாதார் - வில்லி:12 151/1,2

 மேல்
 
  புரிவாரும் (1)
உன் ஏவல் புரிவாரும் உளர் உம்பிமார் என்று உருத்தான் அரோ - வில்லி:14 136/3

 மேல்
 
  புரிவான் (1)
மண் இத்தனையும் தன் குடை கீழ் வைக்கும்படி மா மகம் புரிவான்
 கண்ணி சிறையினிடை வைத்தான் கண் ஆயிரத்தோன் முதலாக - வில்லி:10 32/2,3

 மேல்
 
  புரிவி (1)
கண் மிசை மா மணி நிகர் என் கான்முளையை புரிவி என காலன் ஊரில் - வில்லி:10 13/3

 மேல்
 
  புரிவித்தனன் (1)
மா மன்றல் அங்கே புரிவித்தனன் மச்சர் கோமான் - வில்லி:23 28/4

 மேல்
 
  புரிவித்தார் (1)
நூறுமகத்தோன் நிகர் அரசை நோன்மைக்கு இசைய புரிவித்தார் - வில்லி:3 84/4

 மேல்
 
  புரிவிப்பனே (1)
வீர மா முனி-தன்னை வெம் கள வேள்வியும் புரிவிப்பனே - வில்லி:26 16/4

 மேல்
 
  புரிவில் (1)
புரிவு இலா மொழி விதுரன் போகலும் புரிவில் ஒன்றும் - வில்லி:11 42/1

 மேல்
 
  புரிவிலாதாய் (1)
பொன்றிடினும் நீ அறிய பசுத்தோல் போர்த்து புலி பாய்ச்சல் பாய்வரோ புரிவிலாதாய் - வில்லி:12 95/4

 மேல்
 
  புரிவிலீர் (1)
பொருது இறப்பதற்கே சற்றும் புரிவிலீர் புரிகின்றீரே - வில்லி:11 207/4

 மேல்
 
  புரிவினுடன் (1)
புரவி மிசை விசை பட வலம் இடம் நிகழ் புரிவினுடன் அமர் பொரு பல கதிகளின் - வில்லி:44 26/2

 மேல்
 
  புரிவு (5)
புத்திரர் வேறு இல்லாது புரிவு அரிய தவம் புரிந்து பூழி வேந்தன் - வில்லி:7 26/1
புரிவு இலா மொழி விதுரன் போகலும் புரிவில் ஒன்றும் - வில்லி:11 42/1
புள் அலங்கலார் புரிவு உரைத்திட - வில்லி:11 137/1
கேசவன் புரிவு எலாம் கிரீசன் என்னும் அ - வில்லி:41 210/1
புரிவு இலார் பொருத போர் மற்று யாவரே புகல வல்லார் - வில்லி:44 16/4

 மேல்
 
  புரிவுடை (1)
புரிவுடை திசைகள் நான்கும் புற்களால் காவல் செய்து - வில்லி:10 106/2

 மேல்
 
  புரிவும் (2)
பொங்கிய மதர் விழி புரிவும் ஆதரம் - வில்லி:1 46/1
போய் இரந்து இவை உரைத்த பின் மதர் விழி புரிவும் மூரலும் நல்கி - வில்லி:2 35/2

 மேல்
 
  புரிவேன் (1)
ஈசன் வந்து எய்துகாறும் இ தவம் புரிவேன் என்ன - வில்லி:12 70/2

 மேல்
 
  புரிவோம் (2)
வாய்த்தோன் வரவுக்கு என் புரிவோம் மதிப்பீர் என தன் தம்பியர்க்கும் - வில்லி:17 4/3
போர் போனது இனி சென்று அமர் புரிவோம் என நினையா - வில்லி:41 107/2

 மேல்
 
  புரிவோர் (1)
காதல் அம் புதல்வர் கண் துயில் புரிவோர் கனவு கண்டனர் என கண்டார் - வில்லி:46 216/4

 மேல்
 
  புரிவோன் (1)
நிலை தவம் புரிவோன் ஐ வகை நெருப்பின் நடுவு உற நின்றவா கண்டார் - வில்லி:12 59/4

 மேல்
 
  புரிவோனை (1)
மை கோல முகில் வண்ணன்-தானும் எய்தி மன வணக்கம் புரிவோனை வணங்கினானே - வில்லி:7 55/4

 மேல்
 
  புருகூதன் (6)
புகுந்து யான் முகம் வைக்கின் ஏழ் புயலையும் ஏவி அ புருகூதன்
 தொகும் தராதல இறுதி போல் நெடும் புனல் சொரிந்து அவித்திடும் என்னை - வில்லி:9 6/1,2
பூதம் ஐந்தினையும் புலத்துடன் ஒடுக்கி புரிசடையுடன் புருகூதன்
 காதல் அம் புதல்வன் அரும் தவம் புரிதல் கண்டு பாவிப்பன போல - வில்லி:12 56/1,2
பொரு அரு மா தவம் புரியும் புருகூதன் மதலையுடன் பூசலிட்டார் - வில்லி:12 91/4
பை அரவின் ஆடி புருகூதன் இவர் சூழ்தர ஓர் பச்சை_மயில் பாதியுடனே - வில்லி:12 113/3
போரில் எஞ்சினன் குருகுலேசன் என்று கண்ட புருகூதன் மைந்தனும் புனை துழாய் - வில்லி:38 37/1
என் மகன் தலை என் எதிர் துணிய அம்பு ஏவிய புருகூதன்
 தன் மகன் தலை துணிப்பன் இ கணத்தில் ஓர் சாயகம்-தனில் என்று - வில்லி:45 185/1,2

 மேல்
 
  புருகூதனும் (1)
பொரு அரும் புருகூதனும் புலோம கன்னிகையும் - வில்லி:7 75/1

 மேல்
 
  புருடராகம் (1)
எரி மணி புருடராகம் என்று இவற்றிற்கு ஆகரம் இந்த மா நகர் என்று - வில்லி:6 11/2

 மேல்
 
  புருடன் (1)
புருடன் இ பதி புகுந்த நாள் வந்து உடன் புகுந்து ஓர் - வில்லி:22 43/3

 மேல்
 
  புருடனது (1)
புருடனது திருநாமம் தனது நாவில் போகாமல் நனி விளங்க புதைந்து வாளி - வில்லி:45 253/2

 மேல்
 
  புருவ (5)
அம் கண் மிளிர அரும் புருவ வில் முரிய - வில்லி:10 82/3
புருவ வில் வளைவுற விழி கனல் பொதுள - வில்லி:13 131/1
புருவ வில் குனிவு எழ உயிர்ப்பொடு புகை எழ துகிர் புரையும் வாய் - வில்லி:28 44/1
சேந்த நெடும் கண் முரி புருவ திட்டத்துய்மன் சேனையொடும் - வில்லி:37 40/1
மொழிகளும் கிளம்பின நெட்டிடிப்பு என முரி முரிந்த வண் புருவ சிலை துணை - வில்லி:45 150/2

 மேல்
 
  புருவங்கள் (1)
துணைவன் துணை வாகு வளர்ந்திடவும் துணை வார் புருவங்கள் துடித்திடவும் - வில்லி:45 214/3

 மேல்
 
  புருவத்தனாய் (1)
நெருப்பு உறா விழி சிவத்து வார் கடை நிமிர்ப்பு உறாத புருவத்தனாய்
 மருப்பு நால் உறு மதத்த மா என மதத்து மார்பம் மிசை குத்தினான் - வில்லி:46 186/3,4

 மேல்
 
  புருவம் (3)
புருவம் வண் புறவடி பொற்ப பாவையர் - வில்லி:1 41/3
முரிகின்ற நீடு புருவம் நிகர் என முனைகின்ற சாபம் முரிய விரைவொடு - வில்லி:44 77/3
சல்லியன் மா மனம் கொதித்து புருவம் கோட்டி தடம் கண்ணும் மிக சிவந்தான் தறுகணானே - வில்லி:45 26/4

 மேல்
 
  புருவமும் (4)
புதைத்தனர் விரல்கள் மெய்யில் புருவமும் மூக்கும் வாயும் - வில்லி:20 11/2
சரிந்தன பெரும் குடர் துணிந்தன சிரம் கடை தவழ்ந்தன நெடும் புருவமும்
 எரிந்தன முகங்களும் எழுந்தன சிரங்களும் இறந்தனர் கடும் கண் இளையோர் - வில்லி:38 26/3,4
நிகர் என துணை விழி கடை நிமிர்தர நெறி கடை புருவமும் மிக முரிதர - வில்லி:41 86/2
துனித்த நெஞ்சமும் முரிந்தன புருவமும் எரிந்த கண்களும் தோன்ற - வில்லி:42 134/2

 மேல்
 
  புரூர் (1)
இலகு புரூர் பாகம் நெற்றி ஆனனம் என அடைவே கூறு உறுப்பு யாவையும் - வில்லி:46 171/3

 மேல்
 
  புரூரவாவினை (1)
புதனும் அந்த மென் பூவையும் புரூரவாவினை தம் - வில்லி:1 15/1

 மேல்
 
  புரை (20)
மின் புரை தெரிவை சொல் விழைந்த நீ அவண் - வில்லி:1 73/3
முகம் முகுரம் புரை முதலொடு சொன்னான் - வில்லி:3 101/4
புன் பதி ஆகி போயின எனவும் புரை அறு புந்தியால் புவி மேல் - வில்லி:6 12/3
தழல் புரை வேதவாணர் தாள் இணை வணங்கி தானும் - வில்லி:10 103/3
புரை நிலம் கடந்து அறம் புரியும் நீர்மையான் - வில்லி:11 101/3
போய் இருந்து வருக என்று புரை இலா மனத்தினான் - வில்லி:11 155/2
புரை கொள் பாவமே நிறைந்து புண்ணியம் குறைந்து நீள் - வில்லி:11 159/1
பொன் புரை மேனியாய் போற்றினேன் உனை - வில்லி:12 121/3
வில் கொண்டு சரம் தொடுத்து புரை இல் கேள்வி விண்ணவர்-தம் துயர் தீர்த்த வீர ராமன் - வில்லி:14 1/2
மா முனி-தன் மொழி கேட்டு புரை இல் கேள்வி மன்னவனும் தம்பியரும் வருத்தம் மாறி - வில்லி:14 7/1
மின் புரை மருங்குல் மின்னும் வேந்தரும் அந்த கானில் - வில்லி:14 139/1
மின் புரை மருங்குலாய் வேட்கை விஞ்சலால் - வில்லி:21 65/2
பன்னிய புரை இல் கேள்வி பயன் நுகர் மனத்தாய் நின்னை - வில்லி:27 145/1
வய விசயன் நின்ற தேர் கடவி வரும் வலவன் மருகன்-தனோடு வரை புரை
 புயம் உடைய தண்ட வீமன் உறில் இரு பொருநரையும் இன்று பூசல் பொர அரிது - வில்லி:41 47/1,2
போனது வருவது எல்லாம் புரை அற உணருகிற்கும் - வில்லி:41 147/1
உரல் புரை நீடு அடி ஓடை யானையாய் - வில்லி:41 254/3
உந்தை தந்த உரை இது என புரை இல் உரை புரோகிதனும் ஓதினான் - வில்லி:43 49/4
பொரு சமர் முருக்கி வரு புரை இல் பவன கடவுள் புதல்வன் ஒர் இமைப்பொழுதில் முதல்வனை அடுத்தனனே - வில்லி:45 94/4
வெவ் அம்புதம் ஏழும் உடன் பொழியும் வெள்ளம் புரை வெள்ளம் மிக சொரிய - வில்லி:45 215/2
செய் தவம் புரை அற பலித்தனையவர் திரு கணும் கைகளும் சிவந்தார் - வில்லி:46 26/4

 மேல்
 
  புரையும் (3)
பொன் புரையும் மேனியில் அடித்தமை பொறாது மற்போர் புரியுமாறு கருதா - வில்லி:12 109/4
புருவ வில் குனிவு எழ உயிர்ப்பொடு புகை எழ துகிர் புரையும் வாய் - வில்லி:28 44/1
தோளொடு புரையும் செம்பொன் மேருவை சுடரோன் நாக - வில்லி:41 106/3

 மேல்
 
  புரோகிதன் (5)
மீளி மகவான் மதலை ஆயுத_புரோகிதன் விலோசனம் உணர்ந்து அவன் மலர் - வில்லி:3 59/1
என்று தம் சிலை புரோகிதன் கனன்று இயம்பவே - வில்லி:3 74/1
போன நான்மறை புரோகிதன் அத்தினாபுரி புகுந்து எரி பைம் பொன் - வில்லி:24 8/1
புரோகிதன் தூது வந்து போன பின் புயங்க கேது - வில்லி:25 1/1
தத்துவத்தின் முடிவு கண்ட சதுர்மறை புரோகிதன்
 கொத்து அவிழ்த்த சோலை மன்னு குருகை ஆதி நெஞ்சிலே - வில்லி:43 1/2,3

 மேல்
 
  புரோகிதனுக்கு (1)
அம் சொல் முனி புரோகிதனுக்கு அவன் இசைத்த கருமமும் நீ அறிதி அன்றே - வில்லி:27 3/2

 மேல்
 
  புரோகிதனும் (1)
உந்தை தந்த உரை இது என புரை இல் உரை புரோகிதனும் ஓதினான் - வில்லி:43 49/4

 மேல்
 
  புரோசன (3)
பூர ஞான புரோசன நாமனும் - வில்லி:3 114/2
புரோசன பெயர் புன்மதி-தன்னை நொந்து - வில்லி:5 105/3
புரோசன பகைவற்கு ஈந்து புரந்தரன் இருந்த பின்னர் - வில்லி:13 160/2

 மேல்
 
  புரோசனன் (2)
பொதுமை இலாத புரோசனன் என்னும் - வில்லி:3 106/3
பின்ன நெஞ்சுடை புரோசனன் பேது உறு மதியால் - வில்லி:3 117/3

 மேல்
 
  புரோசனன்-தன்னை (1)
புகன்ற கேள்வி புரோசனன்-தன்னை இ - வில்லி:3 112/1

 மேல்
 
  புல் (4)
நினையும் நெஞ்சினர் பயின்றுழி புல் மணம் நிறைந்து ஒளி குறைந்து ஒல்க - வில்லி:2 11/2
பம்பி பரந்த புல் மேயும் பசுவின் கன்றும் கோபாலர் - வில்லி:10 122/1
புல் விதூடகரினும் உணர்வு இலாதவர் புகலும் வாசகம் கேட்கின் - வில்லி:24 14/3
புல்லிய சொல் மதியாமல் என்னை நோக்கி புகன்றனையால் புல் மேயும் புல்வாய்க்கு என்றும் - வில்லி:45 26/1

 மேல்
 
  புல்கவ்வுமாகில் (1)
புல்கவ்வுமாகில் விரைவோடு கங்குல் புலரா முன் வந்து பொருவேன் - வில்லி:37 5/2

 மேல்
 
  புல்ல (1)
மா எலாம் துணையின் மேவ மரன் எலாம் வல்லி புல்ல
 ஏ எலாம் பயின்ற வில் கை ஏற்று இளம் சிங்கம் போல்வார் - வில்லி:5 16/2,3

 மேல்
 
  புல்லர் (2)
மாந்தர் கை கொடாத புல்லர் வனப்பு இலா செல்வம் போல - வில்லி:13 88/3
நாய் அனைய புல்லர் உறு நரகில் உறுவேனே - வில்லி:41 182/4

 மேல்
 
  புல்லரை (1)
தனத்திடை நின்று உளம் மகிழும் புல்லரை போல் மதத்துடனே தருக்கி வாழ்ந்தாய் - வில்லி:46 136/2

 மேல்
 
  புல்லன் (1)
பொல்லா வசையே புகழ் பூணா புல்லன் புகல இதற்கு ஒன்றும் - வில்லி:11 232/1

 மேல்
 
  புல்லார்-தம் (1)
புல்லார்-தம் அந்தப்புர மாதர் பூம் குழலே - வில்லி:27 47/4

 மேல்
 
  புல்லாரை (1)
புல்லாரை புறங்காணும் போர் வேலோய் இருவரும் நீர் பொருது நும்மில் - வில்லி:46 143/3

 மேல்
 
  புல்லி (2)
என்று உரம் நெருங்க புல்லி இன் சொலால் உவகை செய்தான் - வில்லி:25 10/4
புல்லுக என்றனன் மார்பு உற அன்பொடு புல்லி இமைப்பொழுதில் - வில்லி:41 19/1

 மேல்
 
  புல்லிய (3)
புல்லிய கானின் இன்னம் போக நீ புகறி என்று - வில்லி:22 104/3
புல்லிய பொய் ஒன்று என் ஆம் பொரு பெரு நெருப்புக்கு ஈரம் - வில்லி:43 25/3
புல்லிய சொல் மதியாமல் என்னை நோக்கி புகன்றனையால் புல் மேயும் புல்வாய்க்கு என்றும் - வில்லி:45 26/1

 மேல்
 
  புல்லியே (1)
வாகை கொள் விசயனை வந்து புல்லியே - வில்லி:12 131/4

 மேல்
 
  புல்லினான் (2)
புந்தியால் மகிழ்ந்து எதிர் போந்து புல்லினான் - வில்லி:41 208/4
புல்லினான் என்னினும் சிந்து பூபனை - வில்லி:41 251/2

 மேல்
 
  புல்லுக (1)
புல்லுக என்றனன் மார்பு உற அன்பொடு புல்லி இமைப்பொழுதில் - வில்லி:41 19/1

 மேல்
 
  புல்வாய் (1)
போதகம் மடங்கல் புல்வாய் புலி முதல் விலங்கொடு ஓடி - வில்லி:2 87/3

 மேல்
 
  புல்வாய்க்கு (1)
புல்லிய சொல் மதியாமல் என்னை நோக்கி புகன்றனையால் புல் மேயும் புல்வாய்க்கு என்றும் - வில்லி:45 26/1

 மேல்
 
  புல (2)
தென் புல வேந்தன் வெஃக செரு தொழில் புரிவன் என்றான் - வில்லி:27 148/3
செரு புல கையாம் உரலிடை விருதராம் தினை குரல்களை சேர - வில்லி:46 50/1

 மேல்
 
  புலத்து (2)
பகலவன்-தன் மதலை உயிர் பகை புலத்து கவர்வன் என பார்த்தன் சொன்னான் - வில்லி:11 257/1
செறிந்த பேர் உடலும் ஆவியும் சிந்த தென் புலத்து இமைப்பினில் சென்றான் - வில்லி:15 20/3

 மேல்
 
  புலத்துடன் (1)
பூதம் ஐந்தினையும் புலத்துடன் ஒடுக்கி புரிசடையுடன் புருகூதன் - வில்லி:12 56/1

 மேல்
 
  புலந்தான் (1)
புண் மேல் அயில் உற்று என்ன புலந்தான் முதல்வன் புதல்வன் - வில்லி:38 49/4

 மேல்
 
  புலப்பது (1)
புன் மொழி ஆடி நும்மில் புலப்பது புன்மை அன்றோ - வில்லி:45 51/4

 மேல்
 
  புலப்பாடு (1)
புலப்பாடு புறம் பொசிய மார்பும் தோளும் பூரித்தான் உடல் புளகம் பாரித்தானே - வில்லி:12 40/4

 மேல்
 
  புலம் (2)
வெம் கனல் கொளுந்தலின் வெந்த வான் புலம்
 மங்குல் பெய் மாரியால் வயங்குமாறு போல் - வில்லி:3 15/1,2
வட திசை புலம் முழுவதும் மாசுண கொடியோன் - வில்லி:22 26/3

 மேல்
 
  புலம்ப (2)
முன்னவர்கள் பின்னவர்கள் முறைமுறை புலம்ப
 சென்னி கரம் வைத்து அனைவரும் கலுழி செய்ய - வில்லி:41 168/2,3
புரவிஅம்தாமா நினைவு அற புகுந்து பொன்றுவித்தனன் என புலம்ப
 இரவிடை அமர் மற்று என்னை-கொல் என்னா இரவி-தன் திருக்குலத்து இறைவன் - வில்லி:46 218/2,3

 மேல்
 
  புலம்பல் (1)
போது அகலவும் அவன் புலம்பல் போகவும் - வில்லி:21 19/2

 மேல்
 
  புலம்பலுற்றார் (1)
தழல் என உயிர்த்து மாழ்கி தனி தனி புலம்பலுற்றார் - வில்லி:11 282/4

 மேல்
 
  புலம்பவே (1)
பொங்கும் வேலை ஒலியின் புலம்பவே - வில்லி:13 53/4

 மேல்
 
  புலம்பி (2)
புவனத்து எவரும் நகையாட புலம்பி வீழ்ந்தான் - வில்லி:5 83/4
என இவள் புலம்பி மெய் ஏய்ந்த பூழியும் - வில்லி:21 38/1

 மேல்
 
  புலம்பின (1)
காரில் ஐந்துமடங்கு புலம்பின காகளம் சுரி சங்கு முழங்கின - வில்லி:42 126/1

 மேல்
 
  புலம்புதலும் (1)
பொறை-வாய் புகுந்தது அபயம் என புகுந்து ஆங்கு அமுது புலம்புதலும்
 நறை வாய் தொடையல் அறன் மகனும் இளைய வீரர் நால்வரும் தம் - வில்லி:16 18/2,3

 மேல்
 
  புலம்புற (1)
புலம்புற பொருதான் அந்த அரக்கனும் புறம்தந்தானே - வில்லி:36 21/4

 மேல்
 
  புலம்புறு (1)
போர் முடித்தான் அமர் பாருது புலம்புறு சொல் பாஞ்சாலி பூம் தண் கூந்தல் - வில்லி:27 13/1

 மேல்
 
  புலம்புறுவது (1)
புந்தி உணர்வு அற்றவர் புலம்புறுவது அல்லால் - வில்லி:41 171/3

 மேல்
 
  புலமும் (1)
விளைவு இலா அரும் புலமும் மு தீ இலா வேதியர் மனை வாழ்வும் - வில்லி:45 180/2

 மேல்
 
  புலர் (1)
அல் படும் இருள் புலர் அலரி ஆயினான் - வில்லி:3 13/4

 மேல்
 
  புலர்த்தும் (1)
வானில் பறந்து புலர்த்தும் புனல் மச்ச நாடன் - வில்லி:23 23/2

 மேல்
 
  புலர்ந்த (2)
கரிந்த கோயிலில் கார் இருள் புலர்ந்த பின் கண்டோர் - வில்லி:3 131/3
புக்கனன் பருகலுற்றான் பொலிவு அற புலர்ந்த நாவான் - வில்லி:16 23/4

 மேல்
 
  புலர்ந்தன (1)
புலர்ந்தன கங்குல் போதும் பொழிதரு பனியும் சேர - வில்லி:5 10/1

 மேல்
 
  புலர்ந்து (5)
நண்ணிய அமரில் விசயன் வெம் கணையால் நா புலர்ந்து உள்ளமும் நடுங்கி - வில்லி:9 48/3
மன்னு நாகங்கள் எட்டும் மதம் புலர்ந்து உயங்கி வீழ - வில்லி:14 103/2
தருமனும் தம்பிமாரும் தாலுவும் புலர்ந்து தாகத்து - வில்லி:16 22/1
மூச்சு அற புலர்ந்து உயங்கிய முரச வெம் கொடியோன் - வில்லி:16 46/1
மெய் நடுங்கவும் நா புலர்ந்து உயிர்ப்பு மேல் விஞ்சி - வில்லி:22 35/2

 மேல்
 
  புலர்ந்துழி (1)
நின்ற காவலர்களும் நிசை புலர்ந்துழி
 சென்று போர் புரிந்து நின் தெவ்வர் யாரையும் - வில்லி:41 256/2,3

 மேல்
 
  புலர (3)
புலர மது நுகர் மாதர் புன்முறுவல் இதழ் ஊறல் புதிதின் மாந்தி - வில்லி:8 15/2
உணங்க நா புலர வந்து அ உயர் பொழிலூடு சேர்ந்தான் - வில்லி:21 63/4
புலர நொந்து கங்கை_மைந்தன் இதயமும் புழுங்கினான் - வில்லி:38 12/2

 மேல்
 
  புலரா (2)
ஈரம் புலரா கரத்தோருக்கு யாகசேனன் - வில்லி:5 97/2
புல்கவ்வுமாகில் விரைவோடு கங்குல் புலரா முன் வந்து பொருவேன் - வில்லி:37 5/2

 மேல்
 
  புலரும் (3)
நிசை புலரும் முனம் முனைந்து நீறு ஆக்கி விடுகுவன் எம் நிருபன் சொன்ன - வில்லி:41 240/3
மனம் செய்து இ இரவு புலரும் முன் கடிதின் வருக என்றனன் வணங்கியே - வில்லி:43 48/4
புதல்வன் ஆன திறல் அங்கர்_பூபன் இருள் புலரும் முன் பொரு படைக்கு மா - வில்லி:43 50/1

 மேல்
 
  புலவர் (2)
ஓது நூல் புலவர் சொன்னார் உமக்கு உள உணர்வு அற்று அன்றே - வில்லி:11 265/3
போதில் வாழ் அயனும் ஒவ்வா வாய்மொழி புலவர் எல்லாம் - வில்லி:13 28/4

 மேல்
 
  புலவரும் (1)
மேதக தெரி ஞானநூல் புலவரும் வேத்து நூல் அறிந்தோரும் - வில்லி:11 66/1

 மேல்
 
  புலவன் (1)
புலவன் வெண்குடை ஒடிந்ததும் மேல் வரு போற்றலன் ஏற்றமும் பொறாமல் - வில்லி:46 28/2

 மேல்
 
  புலவனை (1)
நுண்ணிதின் உணர்ந்தோர் உணர்தரும் சிற்ப நூல் அறி புலவனை நோக்கி - வில்லி:6 9/1

 மேல்
 
  புலவியிலே (1)
நோக்கிய கண் இமையாமல் நோக்கிநோக்கி நுண்ணிய மென் புலவியிலே நொந்துநொந்து - வில்லி:7 42/1

 மேல்
 
  புலவு (2)
பொருள் இல் உரைகளும் உடையன் முழுது உடல் புலவு கமழ்தரு பொறியினன் - வில்லி:4 38/2
புலவு கால் வயிர வாள் எயிறு இரண்டும் முதலொடும் போன வாள் நிருதன் - வில்லி:15 17/1

 மேல்
 
  புலவையும் (1)
கருதி வந்து கண்டு என்னையும் எனது மெய் கமழ் புலவையும் மாற்றி - வில்லி:2 5/2

 மேல்
 
  புலவோர் (3)
புன்சொல் ஆயினும் பொறுத்து அருள்புரிவரே புலவோர் - வில்லி:1 5/4
வாழி பாடினர்கள் நாரதன் முதலோர் மங்கலம் பாடினர் புலவோர் - வில்லி:10 109/4
நிரை எலாம் கவர் ஆவண நீர்மையை புலவோர்
 உரை எலாம் தொடுத்து உரைப்பினும் உவமை வேறு உளதோ - வில்லி:27 62/3,4

 மேல்
 
  புலவோர்க்கும் (1)
பூ முழுதும் பரந்து வர பொருத வீரம் புலவோர்க்கும் அதிசயித்து புகலல் ஆமோ - வில்லி:46 76/4

 மேல்
 
  புலன் (3)
இராச குஞ்சரம் பிறந்திடும் விழி புலன் இல்லை மற்று அதற்கு என்றான் - வில்லி:2 12/4
உள் புலன் அழிந்து பின்போம் உள்ளமோடு உயங்கி வீழ்ந்தான் - வில்லி:16 33/3
கம்பித்து வந்த புலன் ஐந்தும் கலக்கம் மாற - வில்லி:46 104/1

 மேல்
 
  புலன்கள் (2)
ஐந்து பூதமே நிகர் என புலன்கள் ஓர் ஐந்துமே எதிர் என்ன - வில்லி:11 76/1
புத்திரனால் முன் சென்ற எழுவரோடும் பொன்னுலகம் குடி புகுந்தார் புலன்கள் போல்வார் - வில்லி:46 80/4

 மேல்
 
  புலன்களின் (1)
போகமாய் விரிந்தும் போகியாய் பரந்தும் புலன்களின் வழி மனம் செலுத்தா - வில்லி:12 78/1

 மேல்
 
  புலன்களும் (1)
ஒரு பகல் போல கழித்தனர் அறிவும் ஒடுங்கிய புலன்களும் உடையோர் - வில்லி:19 1/4

 மேல்
 
  புலன்களை (2)
உரம் தரு புலன்களை ஒடுக்கி ஆயுதம் - வில்லி:12 46/2
வாது செய் புலன்களை அடக்கி மண்ணின் மேல் - வில்லி:12 124/3

 மேல்
 
  புலன்வழி (1)
பூவும் வந்து உள்ளம் உறஉற பட்டு புதையவும் புலன்வழி அன்றி - வில்லி:12 64/2

 மேல்
 
  புலனும் (3)
காயமும் புலனும் அந்தக்கரணமும் ஆகி எல்லா - வில்லி:39 1/1
கரணமும் புலனும் மெய்யும் கலங்கி அ கணத்தில் யாரும் - வில்லி:41 96/3
பூட்டு அறு புரவி தேரும் பொன்றிய புலனும் ஆகி - வில்லி:44 86/2

 மேல்
 
  புலால் (3)
புலால் அளைந்த இரு கவுள் ஒடிந்து பொரு புயம் ஒடிந்து கடை ஒத்த வாய் - வில்லி:4 59/3
பொரு சமரில் முடி துணித்து புலால் நாறு வெம் குருதி பொழிய வெற்றி - வில்லி:11 254/3
மா மச்ச உடல் புன் புலால் மாறி வண் காவி மணம் நாறும் அ - வில்லி:22 14/1

 மேல்
 
  புலாலின (1)
பொழி குருதி புனல் மூழ்கினர் மேனி புலாலின வம்பினவே - வில்லி:44 52/2

 மேல்
 
  புலி (18)
ஏன திரள் வெம் புலி எண்குடன் யாளி சிங்கம் - வில்லி:2 46/2
போதகம் மடங்கல் புல்வாய் புலி முதல் விலங்கொடு ஓடி - வில்லி:2 87/3
அணவு வெம் பசி கனல் அவிந்து போய் அநங்க வெம் கனல் கொளும் அடல் புலி
 பிணவை அன்பினின் கலை நயப்பதே பேதை மானுடன் பேசுகிற்பதே - வில்லி:4 10/3,4
சேலை என புலி அதளும் திரு மருங்கில் உற சேர்த்தி செய்ய பைம் பொன் - வில்லி:12 83/3
நிரை வளையும் புலி பல்லால் நிறம் திகழ் மங்கல பூணும் நீல மேனி - வில்லி:12 86/2
பொன்றிடினும் நீ அறிய பசுத்தோல் போர்த்து புலி பாய்ச்சல் பாய்வரோ புரிவிலாதாய் - வில்லி:12 95/4
புந்தியுடன் அளித்த செழும் புனித கோல புலி தவிசின் இருந்து அடைவே புகன்றான் எல்லாம் - வில்லி:14 4/4
துறை-வாய் சிலையோடு அம்பு ஏந்தி தொடர்ந்தார் அதனை சூழ் புலி போல் - வில்லி:16 18/4
முன்னமே உகிர் இழந்த வெம் புலி என முரண் அழி முனி_மைந்தன் - வில்லி:24 17/1
இரும் புலி வலையில் பட்டால் விடுவரோ எயினரானோர் - வில்லி:27 168/2
புங்க படையால் அமர் புரிய புகுந்தான் மதுகை புலி போல்வான் - வில்லி:40 71/4
விரவி முன் பொரு களம் அழகுறும்வகை விறல் வய புலி என எதிர் முடுகவே - வில்லி:41 84/4
பொன்ற வில் வளைத்தோன்-தன்னை புலி வளைந்து என்ன சூழ்ந்தார் - வில்லி:41 94/4
தா புலி நிகர் சயத்திரதன்-தன் உயிர் - வில்லி:41 252/3
தா புலி பாய்ந்தது என்ன சல்லியன்-தானும் வந்தான் - வில்லி:44 87/4
மிண்டு முது புலி ஏறு பதாகையன் வென்றி வளவனை யார் நிகர் வீரரே - வில்லி:45 68/4
போரில் சிறந்த தண்டமுடன் புவி மேல் பாய்ந்தான் புலி போல்வான் - வில்லி:45 146/4
வித மண்டலீகர் புலி கண்ட மிருகம் ஒத்தார் - வில்லி:46 106/4

 மேல்
 
  புலி-தனக்கு (1)
புலி-தனக்கு இடு விடக்கை நின்றது ஒரு பூஞை தின்னுமது போல நீ - வில்லி:4 53/1

 மேல்
 
  புலி-வாய் (1)
அழுதுஅழுது கொடும் புலி-வாய் அகப்பட்ட மான் பிணை போல் அரற்றாநின்ற - வில்லி:11 250/1

 மேல்
 
  புலிக்கொடி (1)
விறலுடை புலிக்கொடி வீரன் மெய் எலாம் - வில்லி:45 128/2

 மேல்
 
  புலிகள் (1)
ஒத்துவர் வய புலிகள் என்ன உடன் ஓடி - வில்லி:37 18/2

 மேல்
 
  புலிங்க (2)
வீசுகின்றன புலிங்க சாலமும் புகல் வேறு எமக்கு இலது என்று - வில்லி:9 22/2
புலிங்க சாலம் என சதாகதி புதல்வனோடு உறு போர் செய்தார் - வில்லி:41 36/4

 மேல்
 
  புலிபோல்வான் (1)
புத்திரன் விடும் கணை பொறாது புலிபோல்வான் - வில்லி:29 56/4

 மேல்
 
  புலியின் (2)
பூசை ஒன்று புலியின் குழாத்துடன் - வில்லி:13 47/1
பொருது சீறி மேல் மோது புலியின் ஏறு போல்வாரை - வில்லி:46 88/3

 மேல்
 
  புலியினும் (1)
புலியினும் பெரும் போரில் தனித்தனி - வில்லி:21 102/1

 மேல்
 
  புலியை (1)
விடைகொடுத்தான் இனி விடுமோ வய புலியை வால் உருவி விடுகின்றீரே - வில்லி:11 264/4

 மேல்
 
  புலோம (1)
பொரு அரும் புருகூதனும் புலோம கன்னிகையும் - வில்லி:7 75/1

 மேல்
 
  புலோமசை (1)
புரந்தரன் பதம் பெற்ற பின் புலோமசை முயக்கிற்கு - வில்லி:1 21/1

 மேல்
 
  புலோமை (1)
பொன் அம் கொடி போல் எழில் கூர் நுண் இடை புலோமை
 என்னும் பெயரார் இருவோர் உளர் என்றும் உள்ளார் - வில்லி:13 106/3,4

 மேல்
 
  புவன (1)
ஊறிய புவன பவன வேகத்தோடு உருமுடை முகிலின்-வாய் ஒலியே - வில்லி:9 31/4

 மேல்
 
  புவனங்கள் (4)
மும்மை ஆகிய புவனங்கள் முழுதையும் அருந்தும் - வில்லி:27 79/1
ஆரணனே அரனே புவனங்கள் அனைத்தையும் அன்று உதவும் - வில்லி:27 206/1
பொறி உற வீழும் காலை புவனங்கள் அனைத்தும் ஈன்றோன் - வில்லி:41 149/2
புவனங்கள் அனைத்தையும் நின் குடை கீழ் ஆக்கி புரி திறல் வாகையும் நினக்கே புனைவிப்பேனே - வில்லி:45 19/4

 மேல்
 
  புவனங்களும் (1)
முப்பாலினுக்கும் முதல் பாலாய் மும்மை புவனங்களும் காக்கும் - வில்லி:16 16/3

 மேல்
 
  புவனத்தினூடு (1)
புதைய பரந்த அகல் இருளும் துரந்து உரகர் புவனத்தினூடு புகவே - வில்லி:46 2/4

 மேல்
 
  புவனத்து (4)
புவனத்து எவரும் நகையாட புலம்பி வீழ்ந்தான் - வில்லி:5 83/4
யாவரும் புவனத்து இன்று-கொல் உகத்தின் இறுதி என்று இரங்கினர் நடுங்க - வில்லி:9 45/3
ஏழ் இரு புவனத்து உள்ளோர் யாரையும் முதுகு காண்போர் - வில்லி:13 14/3
இ புவனத்து உயிர் முற்றும் மயக்குற உட்கினர் எய்த்து இமையோர் - வில்லி:27 198/2

 மேல்
 
  புவனதலம் (1)
புவனதலம் முற்றும் உடன் வளைய ஓர் இமைப்பொழுதில் வருவன புற புணரியை - வில்லி:28 59/2

 மேல்
 
  புவனம் (9)
பொரு புனல் புதைத்தனள் புவனம் காணவே - வில்லி:1 53/4
என் பிற புகல்வது ஈர்_எழு புவனம் எம்பிரான் அருந்தியது என்ன - வில்லி:9 57/1
எண்ணுக்கு வரும் புவனம் யாவினுக்கும் கண் ஆவான் இவனே அன்றோ - வில்லி:12 43/3
புவனம் மூன்றினுக்கும் உன்னை போல் ஒரு வீரன் உண்டோ - வில்லி:13 10/2
எண்தான் அவரோடு இயைந்து எண்ணி புவனம் ஏழும் - வில்லி:23 18/3
புவனம் ஒன்றுபட வரினும் என்-தனொடு பொருவராயின் எதிர் பொர விடாய் - வில்லி:27 137/3
புவனம் எங்கணும் மிக பொறி எழ போர் செய்தார் - வில்லி:34 15/3
புரி புவனம் உண்டு உமிழ்ந்தோன் பொன் இலங்கை வழி காண பாருத வாளி - வில்லி:46 137/3
எரி புவனம் நுகர்ந்தது போல் இ தடமும் புகையா முன் எழுந்திராயே - வில்லி:46 137/4

 மேல்
 
  புவனம்-தனில் (1)
விரி புவனம்-தனில் ஒளித்தால் மிகு வசையாய் போகாதோ வெருவலாமோ - வில்லி:46 137/2

 மேல்
 
  புவனமும் (6)
ஏழ் இரு புவனமும் இனிதின் ஏந்துவான் - வில்லி:3 24/4
எ கடல்களினும் இனி பசை இலது என்று ஏழ்_இரு புவனமும் நடுங்க - வில்லி:9 35/1
ஏழ் இரு புவனமும் ஏந்து மேருவை - வில்லி:32 4/1
சூறியிட்டனன் வலம்புரி அலங்கல் புனை தோளில் எ புவனமும் தனி சுமந்தவனே - வில்லி:42 77/4
அடலில் வலிமையில் விரைவினில் உயர்வன அகில புவனமும் நொடியினில் வருவன - வில்லி:44 22/1
மற்றை நாள் அகில புவனமும் இன்றே மடியும் என்று அனைவரும் மயங்க - வில்லி:45 2/2

 மேல்
 
  புவி (40)
அம் புவி அரசன் மாமனும் அரசன் அடிபணிந்து அவயவத்து அழகால் - வில்லி:1 109/1
பொற்பு உற புவி பூபதி ஆளும் நாள் - வில்லி:1 122/4
பணி முடி புவி இரங்க வைகி ஒரு பற்று இலாத நெறி பற்றினான் - வில்லி:1 153/4
ஆள அம் புவி அவன் என நினைந்து இனி அளிக்க என்று அருள்செய்தாள் - வில்லி:2 13/4
பொரு அரும் திறல் படைகளும் களிறு தேர் புரவியும் புவி வேந்தர் - வில்லி:2 20/3
செ வாய் மலர்வான் புவி மேல் உறை தெய்வம் அன்னான் - வில்லி:2 56/4
புரியில் அறிவோர் சனபதத்தில் அறிவோர் புவி புரக்குமவர்-தம்மில் அறிவோர் - வில்லி:3 54/1
வருந்தினார் தமது உயிர் இழந்து என புவி மன்னர் - வில்லி:3 132/4
பெட்பு உற புவி முழுவதும் பெறும் கருத்து உடையோர் - வில்லி:3 134/4
மென் பாவை பங்கன் விதிக்க புவி மீது வந்தார் - வில்லி:5 85/4
புன் பதி ஆகி போயின எனவும் புரை அறு புந்தியால் புவி மேல் - வில்லி:6 12/3
அறை ஓத வனம் சூழ் புவி அரசு ஆன அனைத்தும் - வில்லி:7 2/1
பொங்கு தெண் திரை புவி வலம் போந்தனன் என்றே - வில்லி:7 67/2
அம் புவி மன்னரும் முனிவர் அனைவரும் சூழ்தர இருந்த அமயம்-தன்னில் - வில்லி:10 9/2
மங்கலம் புவி_மகள் வழக்கின் எய்தினீர் - வில்லி:10 95/4
புவி பெறும் கருத்தினோடு இருந்தனன் பொருந்தவே - வில்லி:11 172/4
மறிந்த மால் வரை போல் மீளவும் புவி மேல் மாசுணம் நடுங்குற வீழ்ந்து - வில்லி:15 20/2
மீண்டும் இ புவி வேண்டுவர் இருக்கின் நாம் விரகுடன் முற்கோலி - வில்லி:16 3/3
அலை கடல் புவி அரசரில் ஆர் எதிர் நிற்பார் - வில்லி:22 37/4
தூமம் புடை சூழ் புவி வேந்தர் தொடையல் சூழ - வில்லி:23 28/2
உரிய அம் புவி உதிட்டிரன்-தனை அவண் உற்றவர் பலர் காண - வில்லி:24 3/1
ஒரு குலத்தவர் உததி சூழ் புவி ஆளுமாறு இனி உட்கொளாய் - வில்லி:26 2/4
அறத்தின் மைந்தனும் இளைஞரும் புவி ஆசை அற்று அகல் அடவியின் - வில்லி:26 3/1
திகந்த எல்லை உற பெரும் புவி செல்ல நேமி செலுத்தும் நும் - வில்லி:26 7/1
பணிந்து இரந்து புவி பெற்று உண்டிருப்பதற்கே துணிகின்றான் பட்ட பாடே - வில்லி:27 14/4
பொரு குல களிறு வளர் திசை-கண் மிகு புகழ் பரப்பி எழு புவி பெறும் - வில்லி:27 116/3
அம் புவி முழுதும் நீயே ஆளலாம் வருக என்றால் - வில்லி:27 154/3
எ புவி நிற்பன எ கிரி நிற்பன எ கடல் நிற்பன என்று - வில்லி:27 198/1
எழு கடல் கொதித்தது என எழு புவி மறித்தது என எழு முகில் இடித்தது எனவே - வில்லி:28 62/4
வரு முனி வென்றனன் முனிவருடன் பொர வல்லவர் யார் புவி மேல் - வில்லி:41 14/4
போரில் சிறந்த தண்டமுடன் புவி மேல் பாய்ந்தான் புலி போல்வான் - வில்லி:45 146/4
காரியம் புகல்வது புவி ஆட்சியில் கருத்து உடையவர்க்கு அன்றோ - வில்லி:45 182/2
கூர் ஆர் முனை வாளி கொள் இ சிலையை குறை என் எதிர் கூறினர் அம் புவி மேல் - வில்லி:45 206/1
வீற்றிருந்து இங்கு ஐவேமும் அடி வருட புவி ஆள விதி இலாதாய் - வில்லி:45 265/4
புன் தமையன் எதிர் அவனுக்கு இளைய வீரர் பொர வந்தோர் எழுவரையும் புவி மேல் வீழ்த்தி - வில்லி:46 77/2
புவி முழுது ஆண்ட வேந்தன் புக்கனன் கண்டோம் என்றார் - வில்லி:46 126/3
ஏழ் பெரும் கடல் சூழ் புவி பாரமும் ஏதமும் கெட ஏதம் இல் ஐவரும் - வில்லி:46 183/1
வீறு கொண்ட கதாயுதம் வீசினன் வீரன் அம் புவி மீது உற வீழவே - வில்லி:46 185/4
எம் பிரானை முராரியை மாயனை இம்பர் ஏழ் கடல் சூழ் புவி மேல் ஒரு - வில்லி:46 191/1
துடிதுடித்திட அவரவர் சேனைகள் துணிபட பொருது எழு புவி நீ பெற - வில்லி:46 203/2

 மேல்
 
  புவி-கொலோ (1)
பொய்யினால் ஆள்வது இந்த புவி-கொலோ என்று நக்கான் - வில்லி:43 21/4

 மேல்
 
  புவி-தனில் (1)
அம் புவி-தனில் பெண் பிறந்தவர் எவர்க்கும் ஆடவர் இலாமையின் அல்லால் - வில்லி:18 21/3

 மேல்
 
  புவி_மகள் (1)
மங்கலம் புவி_மகள் வழக்கின் எய்தினீர் - வில்லி:10 95/4

 மேல்
 
  புவிக்கு (3)
நதியின் மைந்தனும் நம் புவிக்கு எம்பியே - வில்லி:1 119/3
பூர் அம்பு ராசி புவிக்கு என்றும் முதுவோர்கள் பொதுவோர்-கொலோ - வில்லி:10 115/4
நிழலோ புவிக்கு நெருப்பு அன்றோ நெறி ஒன்று இல்லா நீடு பொலம் - வில்லி:11 220/3

 மேல்
 
  புவிக்கும் (1)
பல்லார் புகழும் பான்மையினால் பதினெண் புவிக்கும் பதியாய - வில்லி:5 46/2

 மேல்
 
  புவித்தேவனை (1)
புடை காவலர் தொழ வந்து புவித்தேவனை மறையின் - வில்லி:7 3/2

 மேல்
 
  புவிப்படுத்து (1)
பொன்னின் மால்வரை ஓர் அரக்கனை தானும் புவிப்படுத்து அரைப்பதே போல - வில்லி:15 15/2

 மேல்
 
  புவிபாலர் (2)
சிலரும் புவிபாலர் திரண்டனரே - வில்லி:32 22/4
நீர் ஊரும் புவிபாலர் பலரும் போற்ற நின்னினும் சீர் பெற வைத்தாய் நினக்கே அன்றி - வில்லி:45 21/3

 மேல்
 
  புவிமானுக்கு (1)
வேட்டl பொருட்டால் புவிமானுக்கு வேந்து சூட்டும் - வில்லி:36 35/3

 மேல்
 
  புவியில் (9)
செற்று புவியில் தனி ஆழி செலுத்து நீரான் - வில்லி:2 53/2
மன்னிய புவியில் வைகும் மானுட மன்னன் வந்து உன் - வில்லி:13 6/3
சலம் மிகு புவியில் என்றனன் வாகை தார் புனை தாரை மா வல்லான் - வில்லி:18 19/4
அம் புவியில் முன் பிறந்தோர் அரசு நெறி முறை உரைத்தால் அது கேளாமல் - வில்லி:27 19/3
ஈ இருக்கும் இடம் எனினும் இ புவியில் யான் அவர்க்கு அரசு இனி கொடேன் - வில்லி:27 112/4
இந்த புவியில் மறுத்து அறியான் உயிரே எனினும் ஈந்திடுவான் - வில்லி:27 233/4
நாகர் பொன் தருவை அம் புவியில் அன்று தரு நாதன் வச்சிர வலம்புரி முழங்கு குரல் - வில்லி:42 88/1
போர் பாகாய் தேர் கடவு செயல் வல்லானும் புனை தாம சல்லியனே புவியில் என்றான் - வில்லி:45 18/4
பரவு ஓத நெடும் கடல் சூழ் புவியில் பரிதாபம் ஒழித்த பனி குடையோய் - வில்லி:45 207/4

 மேல்
 
  புவியின் (2)
வேறு இட புவியின் மிசை எறிந்தனனால் வீமன் வல்லபத்தை யார் உரைப்பார் - வில்லி:10 28/4
எல்லை அம் புவியின் மேல் எற்றினான் வீமனே - வில்லி:34 10/4

 மேல்
 
  புவியின்-கண் (1)
மேக பந்தி கலங்க எழுந்து அது மீளவும் புவியின்-கண் விழுந்தது - வில்லி:42 124/2

 மேல்
 
  புவியினில் (1)
பூம்_கொடி தருவோடு அன்று புவியினில் கவர்ந்த வீரற்கு - வில்லி:13 8/2

 மேல்
 
  புவியும் (2)
புகன்றபடி நீ ஆளும் புவியும் பாதி கொள்வேன் - வில்லி:3 44/1
பொரு படை அடங்க மலையும் புவியும் வானொடு புரந்தரன் இருந்த உலகும் - வில்லி:28 67/3

 மேல்
 
  புவியை (2)
வென்று கொண்ட புவியை வேந்தன் மகவுக்கு அளித்து - வில்லி:3 39/3
கொண்டல் முழக்கு என அம் புவியை கடல் கொண்டு எழுதற்கு எதிரும் - வில்லி:27 199/1

 மேல்
 
  புழு (1)
புழு ஆக ஒன்றில் பிறந்தாலும் நரகில் புகார் காணுமே - வில்லி:22 1/4

 மேல்
 
  புழுகு (4)
புழுகு கமழ் மை குழலி பொற்புடை முகத்தாள் - வில்லி:2 104/3
பூம் துகில் நனைய நறும் சுனை படிவார் புழுகு சந்தனம் நறும் பனி நீர் - வில்லி:12 62/3
மங்குலை புழுகு அளை வைத்த கூந்தலாய் - வில்லி:21 66/2
சேத்து அகில் புழுகு சந்தனம் கமழும் திரு புயத்து அணிதரும் திரு தார் - வில்லி:42 218/3

 மேல்
 
  புழுகும் (3)
சங்க சங்கம் மிக முழங்க சாந்தும் புழுகும் எறிந்து ஆர்த்து - வில்லி:3 88/1
புனை முடி திரு குழல் புழுகும் நானமும் - வில்லி:10 98/3
சாந்தும் புழுகும் கமழ் வாகு சகுனி தனயர் தலைப்போரில் - வில்லி:40 69/3

 மேல்
 
  புழுங்கா (1)
பொருகை அற அபிமன் பொரு போர் கண்டு புழுங்கா - வில்லி:41 116/4

 மேல்
 
  புழுங்கினான் (1)
புலர நொந்து கங்கை_மைந்தன் இதயமும் புழுங்கினான்
 மலருகின்ற வார் பனிக்கு உடைந்து சால மாழ்கி நீடு - வில்லி:38 12/2,3

 மேல்
 
  புழுதி (2)
சூட்டும் பனிச்சை இவண் புழுதி துகள் ஏறியது என்று அழுது நைவார் - வில்லி:11 221/2
நதி வண்டலாக அமரர் உறைதரும் நகரம் பொன் வீதி புழுதி எழ முழு - வில்லி:44 73/3

 மேல்
 
  புழுவில் (1)
புழுவில் ஒன்றும் ஒன்று பூதலத்து உளான் ஒருத்தன் நீ - வில்லி:13 122/4

 மேல்
 
  புழை (3)
முழைத்த வான் புழை ஒரு கரத்து இரு பணை மும்மத பெரு நால் வாய் - வில்லி:9 17/3
புழை நெடும் தட கை வெம் போதகங்களை - வில்லி:11 96/1
புறத்தினில் முகத்தர் மார்பில் புழை முழை மூக்கர் இன்ன - வில்லி:14 87/3

 மேல்
 
  புள் (13)
புண்டரீகமும் செம் காவியும் கமழும் புளினமும் புள் இன மென் துறையும் - வில்லி:1 87/3
ஆரவம் மிகுந்த பல் புள் அகழி சூழ் புரிசை கண்டார் - வில்லி:5 17/4
குருகு எலாம் வளர் பழனம் அ புள் எலாம் கூடல் இன்புற ஊடல் - வில்லி:11 54/2
மாடு உறு பொங்கர்-வாய் வதிந்த புள் வெரீஇ - வில்லி:11 119/3
புள் அலங்கலார் புரிவு உரைத்திட - வில்லி:11 137/1
விலங்கினொடு புள் இனமும் உடைய தாக்கி மெய் நடுங்கி தடுமாறி வெம்பி உள்ளம் - வில்லி:14 17/3
உரை கலங்க உளம் கலங்க துளங்கி மெய்யில் ஊன் கலங்க விலங்கொடு புள் இனங்கள் யாவும் - வில்லி:14 20/3
வழுவாத சுரர் ஆக நரர் ஆக புள் ஆக மா ஆக புன் - வில்லி:22 1/3
அறிந்தன மயில் முதல் ஆன புள் இனம் - வில்லி:41 201/3
புள் செறி தொடையாய் கொல்க என விரைவின் புகைந்து நா பொறி எழ புகன்றான் - வில்லி:42 208/4
புள் கோ எழுதிய சீர் பெறு பொன் அம் கொடி வலவன் - வில்லி:44 65/2
சாயலால் சிறந்த தோகை சாமள தடம் புள் ஊர்தி - வில்லி:45 49/1
புள் இயல் அரவம் காணார் பொருது எறி தரங்கம் காணார் - வில்லி:46 115/1

 மேல்
 
  புள்ளி (2)
மெய் புறத்து வெண் புள்ளி செம் புள்ளி ஆய்விடும்படி விரைந்து ஓடி - வில்லி:9 19/3
மெய் புறத்து வெண் புள்ளி செம் புள்ளி ஆய்விடும்படி விரைந்து ஓடி - வில்லி:9 19/3

 மேல்
 
  புள்ளின் (2)
சாடினான் அரவின் முதுகையும் புள்ளின் தாலுவோடு அலகையும் பிளந்தான் - வில்லி:10 119/4
போய் அரு நெறியிடை புள்ளின் வேந்தனை - வில்லி:41 198/1

 மேல்
 
  புள்ளினம் (1)
புள்ளினம் ஒடுங்கும் மாலை பொழுது இவள் புறம்பர் எய்தி - வில்லி:5 65/3

 மேல்
 
  புள்ளினொடு (1)
இரை கவர் புள்ளினொடு உள் உறவு ஆவன சம்புகம் ஏயினவே - வில்லி:44 54/2

 மேல்
 
  புள்ளு (1)
பூ எலாம் சுரும்பு மொய்ப்ப புனல் எலாம் புள்ளு வைக - வில்லி:5 16/1

 மேல்
 
  புள்ளுடை (1)
புள்ளுடை கொடியோர் இருவரும் காணா புண்ணியன் பொருப்பிடை தவம் செய் - வில்லி:12 57/3

 மேல்
 
  புள்ளும் (1)
அலர்ந்தன தடமும் காவும் ஆர்த்தன புள்ளும் மாவும் - வில்லி:5 10/3

 மேல்
 
  புள (1)
புன் தொழிலோன் யான் இருக்க காட்டிய தன் தொடை வழியே புள வாய் குத்த - வில்லி:11 253/3

 மேல்
 
  புளக (2)
இலகு பரிமள புளக ஈர முலை தடம் மூழ்கி இரதி கேள்வன் - வில்லி:8 15/3
கச்சு அளை புளக பார கன தனம் கலந்த தோளான் - வில்லி:42 163/4

 மேல்
 
  புளகம் (12)
போற்றிய குரிசில் மெய் புளகம் எய்தவே - வில்லி:1 45/1
பூ இயல் அமளி பொங்க புணர் முலை புளகம் ஏற - வில்லி:2 97/1
மின்னிய பைம் புயலின் எழில் இரேகை போல வெளிப்படலும் மெய் புளகம் மேன்மேல் ஏறி - வில்லி:7 56/2
புதிய கச்சு அணி குரும்பைகள் அரும்பின புளகம்
 பதி இடத்து அரிவையர்க்கு உளம் ஆகுலம் படாதோ - வில்லி:7 69/3,4
பொய்கொண்டு வகுத்து அனைய மருங்கு அசைய தனபாரம் புளகம் ஏற - வில்லி:8 8/3
நாடினர் மனத்தில் புளகம் உற்று உடலம் நயனம் நீர் மல்க நா குழறி - வில்லி:10 149/2
பூண்டவர் களித்து மெய் புளகம் ஏறினார் - வில்லி:11 111/4
புலப்பாடு புறம் பொசிய மார்பும் தோளும் பூரித்தான் உடல் புளகம் பாரித்தானே - வில்லி:12 40/4
புரந்தரன் அறிந்து மெய் புளகம் ஏறவே - வில்லி:12 46/4
புரியும் நீள் கடைக்கண்ணும் வண்ணமும் போற்றுவார்கள் மெய் புளகம் ஏறுமே - வில்லி:35 1/4
ஆகம் முற்றுற நெகிழ்ந்து புளகம் புரிய ஆகவத்து எழு கடும் சினம் மடிந்து அவிய - வில்லி:42 88/3
என் பட்டது அப்பொழுது குரு சேனை மெய் புளகம் எழ ஒண் கண் முத்தம் எழவே - வில்லி:46 6/4

 மேல்
 
  புளகித்து (1)
ஊறாத அமிழ்து ஊற உடல் புளகித்து உள்ளம் எலாம் உருகினாளே - வில்லி:11 246/4

 மேல்
 
  புளகு (7)
வண் புளகு அரும்ப மேன்மேல் வரம்பு இலா மகிழ்ச்சி கூர்ந்தான் - வில்லி:2 68/4
ஏழ் இசைக்கு உளம் உருகி மெய் புளகு எழ இரைகொளும் அசுணங்கள் - வில்லி:9 20/2
காற்றினால் அரும்பு நறும் சூதம் போல் புளகு அரும்பும் காயத்தானே - வில்லி:10 10/4
புக்கு உயிர் நிறுத்தி மெய்யும் புளகு எழ இளகி நெஞ்சம் - வில்லி:21 57/2
போரினை என்னா மேனி புளகு எழ பூரித்தானே - வில்லி:22 116/4
அருந்துவான் போல இரவி_சேய் விரும்பி ஆதரத்துடன் புளகு ஆனான் - வில்லி:27 249/2
அண்ணல் மேனியும் புளகு அரும்பினான் அரோ - வில்லி:41 211/4

 மேல்
 
  புளிக்கும் (1)
கன்னலும் புளிக்கும் இன் சொல் கயிரவம் கருகும் வாயாள் - வில்லி:18 1/4

 மேல்
 
  புளினம் (1)
ஒருபால் இருபாலும் தவழ் ஒளி நந்து உறை புளினம் - வில்லி:42 53/4

 மேல்
 
  புளினமும் (2)
புண்டரீகமும் செம் காவியும் கமழும் புளினமும் புள் இன மென் துறையும் - வில்லி:1 87/3
புளினமும் கானலும் பொற்ப நோக்கினான் - வில்லி:11 102/3

 மேல்
 
  புற்களால் (1)
புரிவுடை திசைகள் நான்கும் புற்களால் காவல் செய்து - வில்லி:10 106/2

 மேல்
 
  புற்று (1)
பொருந்தும் முழை புற்று அது என புயங்கம் ஊர பூம் கொடிகள் மரன் என்று பாங்கே சுற்ற - வில்லி:12 41/2

 மேல்
 
  புற (12)
மை புற பார்த்தன் செம் கை மணி விளக்கு ஆர போனார் - வில்லி:5 7/4
மழை புற மாடம் ஏறி வருநரை மலர் கை காட்டி - வில்லி:5 20/3
காழுடை புற கழைகளின் துளை-தொறும் கால் பரந்து இசைக்கின்ற - வில்லி:9 20/1
துன்றிய புற இப சுவடு கண்டு உடன் - வில்லி:11 98/3
உள் அடி விரல் தலைகள் புற அடி பரட்டினுடன் உயர் கணைக்கால் முழந்தாள் - வில்லி:12 110/1
விலங்கல் மா மதில்களும் புற வீதியும் கடந்து ஆங்கு - வில்லி:22 33/1
எரி புற தரு தரு படை யா என வினவ - வில்லி:22 42/1
கிரி புற பெரும் கான் உறை கிரீடிய என்ன - வில்லி:22 42/2
அரி புற தடங்கண்ணியை கேட்டனன் அவனும் - வில்லி:22 42/4
புவனதலம் முற்றும் உடன் வளைய ஓர் இமைப்பொழுதில் வருவன புற புணரியை - வில்லி:28 59/2
பொரு படை கொடி படை புற படு பெரும் படை புகுந்து குரு பூமி உறவே - வில்லி:28 65/1
திரத்தினது ஆமை கிடந்த எனும் புற அடியது அங்கம் திண்ணென்றே - வில்லி:44 9/3

 மேல்
 
  புறக்கிடாத (1)
எனக்கு இவரே அமையும் என புறக்கிடாத இளையவர் மேல் கடும் கணை ஐந்து ஏவினானே - வில்லி:46 79/4

 மேல்
 
  புறக்கிடாது (1)
பொருது புறகிட்ட சேனை இவன் வரு பொலிவொடு புறக்கிடாது திருகின - வில்லி:40 48/1

 மேல்
 
  புறக்கிடாவரு (1)
போர் அழிந்தனன் என்று சேனை புறக்கிடாவரு பொழுதினில் - வில்லி:29 45/3

 மேல்
 
  புறக்கிடுதல் (1)
கரை அழிய உற்ற பொழுது உயிர் கொடு புறக்கிடுதல் கடன் அல உனக்கு நிலை கருதி அணி நிற்றி என - வில்லி:45 93/4

 மேல்
 
  புறக்கிடுவது (1)
அறை வளி எதிர்த்து வர வெருவொடு புறக்கிடுவது அரசன் உரக துவசமே - வில்லி:28 63/4

 மேல்
 
  புறக்கிடுவதே (1)
வாள் அபிமனுக்கும் ஒரு தேர் விசயனுக்கும் நம் வரூதினி புறக்கிடுவதே
 நாளை முதுகிட்டவரை ஆர் உயிர் செகுத்திடுவன் நான் என உரைத்தனன் அரோ - வில்லி:30 32/2,3

 மேல்
 
  புறகிட்ட (1)
பொருது புறகிட்ட சேனை இவன் வரு பொலிவொடு புறக்கிடாது திருகின - வில்லி:40 48/1

 மேல்
 
  புறகிட்டான் (1)
தந்தை புறகிட்டான் - வில்லி:41 76/4

 மேல்
 
  புறகிட்டு (1)
தானவர் சமத்தும் இரு தோள் வலியும் அற்று முனை தானை புறகிட்டு அழியவே - வில்லி:30 28/1

 மேல்
 
  புறங்கண்டு (3)
போர்-தொறும் புறங்கண்டு அன்றி போகலார் - வில்லி:13 37/4
பொரு முனையில் வீடுமனை புறங்கண்டு நிருபர் எலாம் பொன்ற வென்று - வில்லி:29 74/3
துன்முகனை புறங்கண்டு துன்மருடன் முனை சாய்த்து - வில்லி:40 12/1

 மேல்
 
  புறங்கள் (1)
எழு கவந்தம் இட்டன பல பவுரிகள் இரு புறங்கள் இட்டன எதிர் அழிபடை - வில்லி:41 127/2

 மேல்
 
  புறங்காணும் (1)
புல்லாரை புறங்காணும் போர் வேலோய் இருவரும் நீர் பொருது நும்மில் - வில்லி:46 143/3

 மேல்
 
  புறங்கானில் (1)
பூபாலர் அவையத்து முற்பூசை பெறுவார் புறங்கானில் வாழ் - வில்லி:10 114/1

 மேல்
 
  புறங்கொடுக்கும் (1)
விளிந்து மயில் புறங்கொடுக்கும் மெல்லியலாள் ஒருத்தி நெடு வேயும் பாகும் - வில்லி:8 11/1

 மேல்
 
  புறங்கொடுத்தவர் (1)
போரில் வெவ் விடாய் தணிவுற களத்தினில் புறங்கொடுத்தவர் சோரி - வில்லி:42 46/1

 மேல்
 
  புறங்கொடுத்தார் (1)
தாழ்ந்தார் புறங்கொடுத்தார் தந்தை தடம் தேர் காலை - வில்லி:45 177/2

 மேல்
 
  புறத்ததோ (1)
ஆவியோ நிலையின் கலங்கியது யாக்கை அகத்ததோ புறத்ததோ அறியேன் - வில்லி:45 240/1

 மேல்
 
  புறத்திடை (1)
பூதலம் முழுதும் கவர்ந்த தந்தையர்கள் புறத்திடை போயதும் துயின்ற - வில்லி:46 216/1

 மேல்
 
  புறத்தில் (2)
சோதி முடி அமரர் வர நகர் புறத்தில் அமர் புரிய தொடங்கினாரே - வில்லி:10 129/4
அரசவை புறத்தில் சௌபலன் சூதில் அழிந்த நாளினும் எமை அடக்கி - வில்லி:21 48/1

 மேல்
 
  புறத்திலே (1)
நின்ற யாயும் மற்று ஒரு புறத்திலே நிற்க மையல் கூர் நிருதவல்லியும் - வில்லி:4 12/2

 மேல்
 
  புறத்தினில் (4)
தனது வெம் சிகை கொழுந்து என புறத்தினில் தாழ்ந்த செம் சடை காடும் - வில்லி:9 1/2
புறத்தினில் முகத்தர் மார்பில் புழை முழை மூக்கர் இன்ன - வில்லி:14 87/3
கன்னம் வாய் நெரிய கரங்களால் மலக்கி கழுத்தையும் புறத்தினில் திருப்பி - வில்லி:15 15/3
பொற்புடை புனிதன் கோயில் புறத்தினில் அனிகம் நிற்ப - வில்லி:25 8/1

 மேல்
 
  புறத்தினும் (2)
உத்தமோசாவும் உதாமனும் முதலோர் ஓர் இரு புறத்தினும் சூழ - வில்லி:42 9/3
அணைத்து இரு புறத்தினும் வரும் இராக்கதர் அதிர்த்தனர் எதிர்த்தனர் அமரை நோக்கியே - வில்லி:42 195/4

 மேல்
 
  புறத்து (35)
கேட்ட அ கணத்தில் கடல் புறத்து அரசை கேண்மையோடு அடைந்து இளவரசும் - வில்லி:1 103/1
பொன்னை வென்று ஒளி கொள் சாயலாள் இரு புறத்து மாதர் பலர் பொலிவுடன் - வில்லி:1 140/3
அரணியின் புறத்து அனல் என என்-வயின் அவதரித்தனன் அம்மா - வில்லி:2 6/4
உற்று புறத்து பகை ஆடி உடன்ற எல்லாம் - வில்லி:2 53/1
கொலை வெம் சிங்க குருளை பொலம் குன்றின் புறத்து குதிப்பது போல் - வில்லி:3 86/3
புறத்து இருந்து புகன்றனன் காவலன் - வில்லி:3 111/2
வெடி பட சிரித்து இரு புறத்து நா மிளிர உள் புகைந்து ஒளிரும் வாயினான் - வில்லி:4 9/2
பொறி வரி வண்டின் ஈட்டம் புறத்து இருந்து இரங்க வண்டு ஒன்று - வில்லி:5 12/2
மிச்சில் புறத்து விரல் வீழவும் வீழ்தல் மிஞ்சி - வில்லி:5 75/2
அங்கி புறத்து திரு காப்பு அணி அம் கை ஏந்தி - வில்லி:5 95/3
ஆலையில் கரும்பின் கண்களில் தெறித்த ஆரம் அ வயல் புறத்து அடுத்த - வில்லி:6 19/1
உள் அடங்கிய காம வெம் கனல் புறத்து ஓடி - வில்லி:7 58/1
மெய் புறத்து வெண் புள்ளி செம் புள்ளி ஆய்விடும்படி விரைந்து ஓடி - வில்லி:9 19/3
அ புறத்து வீழ் பொறிகள் அவ்வவற்றினை அலங்கரித்தன அன்றே - வில்லி:9 19/4
பை புறத்து அணி மணி ஒளி பரந்து என பல் தலைகளில் பற்றி - வில்லி:9 24/3
வெருவி மகத குல வேந்தன் வியல் மா நகரின் புறத்து எறிய - வில்லி:10 35/2
அந்தராதிபர் நடுங்க மேரு கிரி அ புறத்து நனி அணுகியே - வில்லி:10 47/4
சால மிக்க தமனியமும் வௌவி உயர் சாரல் விந்த சயில புறத்து
 ஏல நெட்டு அடவி முறிய மோதி வெளியாக ஏழ் கடலையும் கடை - வில்லி:10 58/2,3
புறத்து இருந்தது என புனிதன் பாசறை - வில்லி:11 110/3
நவிர் அறும் திசை புறத்து நல் நிலம் குறித்து நீள் - வில்லி:11 172/3
நின்று பெரும் தவ முயல்வோர் தாங்கள் கொண்ட நினைவு ஒழிய புறத்து ஒன்று நினைவரோ சொல் - வில்லி:12 95/3
பொறையுடனே தவம் புரியும் அவுணர் மாக்கள் புத்தேளிர் நிருதரில் ஓர் புறத்து உளானோ - வில்லி:12 96/2
புறத்து ஒரு நிருதன் புகுந்த வஞ்சனையும் புரிந்ததும் புகலலாம் அளவோ - வில்லி:15 4/4
பூம் கொடி அனையவள் புறவடி புறத்து
 ஓங்கிய கீசகன் உடல் பிழம்பினை - வில்லி:21 83/1,2
போந்து முன் எடுத்த வன்னி பொதும்பரின் புறத்து வந்து - வில்லி:22 107/2
புறத்து இருந்து தவம் செயும்படி பரிவு உரைத்தருள் போய் என - வில்லி:26 3/2
இன்று தூது வந்து எயில் புறத்து இறுத்தனன் என்னா - வில்லி:27 68/2
தரங்க வாரிதி புறத்து எதிர் மலைந்த வெம் சமரில் - வில்லி:27 85/1
புகுந்தவாறு எலாம் தூதரின் போக்கினான் ஓலையின் புறத்து அம்மா - வில்லி:28 2/4
இங்கு அளந்தவாறு அ புறத்து வான் எல்லை தான் அளந்து இந்த மன்னவர் - வில்லி:35 10/3
சென்ற பரிதி ஆயிரம் பொன் சிகர பொருப்புக்கு அ புறத்து
 நின்ற இருளை இ புறத்து நீங்காவண்ணம் குடியேற்றி - வில்லி:37 41/1,2
நின்ற இருளை இ புறத்து நீங்காவண்ணம் குடியேற்றி - வில்லி:37 41/2
கிருப மா முனி-தானும் மேதகு கிருதவன்மனும் ஓர் புறத்து
 இருவர் ஆண்மையும் நிலை பெறும்படி சென்று தூவினர் ஏவினால் - வில்லி:41 28/1,2
புறத்து வீழ்தர எறிந்தனன் எறிந்தமை புயங்க கேதனன் கண்டான் - வில்லி:46 58/4
வேல் அமர் தட கை வீரர் இ பாடி வீடு சென்று அணைதலும் புறத்து ஓர் - வில்லி:46 205/1

 மேல்
 
  புறத்தும் (3)
நெறி இரு புறத்தும் ஊசி நுழை ஒணா நெருக்கம் மிக்க - வில்லி:12 30/1
நீடு மன்னர் பலரும் வாயில் இரு புறத்தும் நிற்கவே - வில்லி:38 4/4
உற்று இரு புறத்தும் திண் தேர்க்கு உரன் உற உதவி ஆய - வில்லி:46 44/1

 மேல்
 
  புறத்தே (1)
பூசினான் வடிவம் எலாம் விபூதியால் அ பூதியினை புரிந்த சடை புறத்தே சேர்த்தான் - வில்லி:12 37/2

 மேல்
 
  புறப்பட்டது (2)
அரசன் பெரும் சேனை வெள்ளம் புறப்பட்டது அணியாகவே - வில்லி:33 2/4
அரசன் பெரும் சேனை வெள்ளம் புறப்பட்டது அணியாகவே - வில்லி:38 2/4

 மேல்
 
  புறப்பட்டனன் (1)
புரக்கைக்கு நின்றோனுடன் செம் கண் விசயன் புறப்பட்டனன் - வில்லி:33 4/4

 மேல்
 
  புறப்பட்டான் (2)
மன்னர் ஆதிபன் தாரகா கணத்திடை மதி என புறப்பட்டான் - வில்லி:11 87/4
போர் ஏனம்-தனை தேடி கணங்களுடன் புறப்பட்டான் புனங்கள் எல்லாம் - வில்லி:12 87/2

 மேல்
 
  புறப்பட (3)
பூ இனமும் சுரும்பும் என புரம் முழுதும் புறப்பட வண் பொங்கர் சேர்ந்தார் - வில்லி:8 4/4
ஆயிரமாயிரம் அம் கை புறப்பட அண்டரும் மா தவரும் - வில்லி:27 205/3
உளைய இப்படி படை புறப்பட உலகம் உற்றது கலகமே - வில்லி:28 50/4

 மேல்
 
  புறப்படாய் (1)
படி மாறி ஒழிய விடேன் புறப்படாய் மறைபட இ பகல் போம் முன்னே - வில்லி:46 133/4

 மேல்
 
  புறம் (36)
விண் உற்ற சாரல் இமய புறம் மேவினானே - வில்லி:2 45/4
புறம் தழுவி அப்பொழுது புண்ணிய நலத்தால் - வில்லி:2 107/3
வாளி கொண்ட விருதர் மா மதில் புறம் புதைக்கவே - வில்லி:3 75/4
புறம் தரும் உரோமமும் பொருப்பு தோள்களும் - வில்லி:4 28/2
போற்றி மற்று அவன்-தனோடும் புன் நெறி புறம் விட்டாரே - வில்லி:5 9/4
குழை புறம் கடந்த செம் கண் குறு நகை கொவ்வை செ வாய் - வில்லி:5 20/1
போர் வெம் சரத்தால் யாவரையும் புறம் கண்டு அன்றி போகாதான் - வில்லி:5 43/2
கண்டாள் அ குமரனை தம் கொடி கயலை புறம் காணும் கண்ணினாளே - வில்லி:7 28/4
கிரிகள் கோடி எனவே கவர்ந்து எழு கிரி புறம் தெறு கிரீடி வந்து - வில்லி:10 49/3
புறம் சுவர் கோலம் செய்வான் பூபதிக்கு உரைக்கலுற்றான் - வில்லி:11 4/4
புதை நக மடங்கல் நாளும் புறம் செலாது ஒடுங்குமானால் - வில்லி:11 6/3
பூ வார் குழலி தளர்வொடு தன் புறம் சேர் பொழுதும் சிறிது இரங்காள் - வில்லி:11 217/1
கிரிசனை உன்னி வெள்ளி கிரி புறம் எய்தி யார்க்கும் - வில்லி:12 26/3
புலப்பாடு புறம் பொசிய மார்பும் தோளும் பூரித்தான் உடல் புளகம் பாரித்தானே - வில்லி:12 40/4
புறம் தயங்கிட விழுந்த செம் தனி சடை பொலிவை யார் புகல்கிற்பார் - வில்லி:12 85/2
மண்ணினிடை வீழ்தரும் முன் மார்பு அகலம் அல்லதை வயங்கு புறம் என்று தெரியான் - வில்லி:12 112/2
இவ்வாறு இவன் அவள் தாள்கள் இறைஞ்சி புறம் நின்றான் - வில்லி:12 160/1
செம்பொன் மா மணி குண்டலம் இரு புறம் திகழ - வில்லி:14 23/2
தோள் புறம் வாலதி சூழ்தர நிற்போன் - வில்லி:14 53/2
இபம் நடுங்கிட முன் வளைத்திடும் கொற்றத்து யாளி போல் இரு புறம் சூழ்ந்து - வில்லி:15 8/3
வான் எலாம் நெடும் தாரகை போல் எழும் மால் வரை புறம் சார்ந்தான் - வில்லி:16 12/4
ஒன்ற ஏகி நம் எயில் புறம் கா-மின் என்று உரைத்தாள் - வில்லி:22 28/4
வகுத்தனன் புறம் இடா மகர மா வியூகமே - வில்லி:34 3/4
யாவரும் பண்டு தாம் இடு புறம் இட்டனர் - வில்லி:34 18/3
வென்று கண்டு அவர் புறம் அவர்க்கு இடான் மீள வந்தனன் வீமன் மைந்தனே - வில்லி:35 3/4
புறம்தந்த போரில் புறம் தந்தனன் போகலுற்றான் - வில்லி:36 32/4
தன் பாடி புக்கான் புறம் தந்த தரணி வேந்தன் - வில்லி:36 37/1
வன் திறல் வேந்தர்-தாமும் வாள் அமர் புறம் தந்து ஓட - வில்லி:39 18/2
சென்ற நிருபர் புறம் நாண திண் தோள் அபிமன் முதலான - வில்லி:39 35/1
பொரும் போர் அரசருடன் வந்த பொன் தேர் முனியும் புறம் போனான் - வில்லி:40 81/2
புறம்தந்த வய வீரர் எல்லாரும் அரசன் புறம் சார்பு இருந்து - வில்லி:40 83/2
தீ புறம் சூழ நடுவண் நிற்பது போல் செயத்திரதனை இடை நிறுத்தி - வில்லி:42 5/2
தூரியும் பொருது அஞ்சி அவந்தியர் பூபனும் புறம் அன்று இட வெம் கணை - வில்லி:42 126/3
முதுகிலும் கவின் பெற உற்பவித்து என முகனையும் புறம் திருக திருப்பியே - வில்லி:45 154/4
பொங்கு ஓதையும் அண்டம் உடைந்திட அ புறம் உற்று அகலாது செவிப்பட மற்று - வில்லி:45 211/3
கொற்றவன் புறம் தர மலைந்து ஏனை வெம் கொடும் சிலை குல வேந்தர் - வில்லி:46 53/2

 மேல்
 
  புறம்-தன்னில் (1)
தோள் கரம் புறம்-தன்னில் அன்னையும் துணைவர் நால்வரும் தொக்கு வைகவே - வில்லி:4 1/1

 மேல்
 
  புறம்கொடாமல் (1)
இருவர் புறம்கொடாமல் அதிர்ந்து எதிர்ந்து இரு தோள் வலி காட்ட இருவரோடும் - வில்லி:42 176/2

 மேல்
 
  புறம்தந்த (3)
பொரு தானையுடன் வந்து அணைந்தார் புறம்தந்த பூபாலரும் - வில்லி:33 3/2
புறம்தந்த போரில் புறம் தந்தனன் போகலுற்றான் - வில்லி:36 32/4
புறம்தந்த வய வீரர் எல்லாரும் அரசன் புறம் சார்பு இருந்து - வில்லி:40 83/2

 மேல்
 
  புறம்தந்தனன் (1)
தமர் பட புறம்தந்தனன் கன்னனே - வில்லி:5 102/4

 மேல்
 
  புறம்தந்தானே (1)
புலம்புற பொருதான் அந்த அரக்கனும் புறம்தந்தானே - வில்லி:36 21/4

 மேல்
 
  புறம்தந்திட (1)
வெம் சேனை முற்றும் புறம்தந்திட வென்று போனான் - வில்லி:7 82/4

 மேல்
 
  புறம்தந்து (3)
போர்முகம் தன்னில் நீ புறம்தந்து ஏகினால் - வில்லி:22 69/2
போக மத்திரத்தார் கோவும் புறம்தந்து போகலுற்றான் - வில்லி:39 15/4
போரில் புகுந்து மடிந்ததற்கு புறம்தந்து அஞ்சி போவான் போல் - வில்லி:40 82/3

 மேல்
 
  புறம்தர (1)
புந்தி கூர் துரோணனுக்கு யாவரும் புறம்தர
 குந்திபோசன் எண் இல் ஆயிரம் குறித்த தேர்களோடு - வில்லி:43 7/1,2

 மேல்
 
  புறம்தரவே (1)
பூரி பட்டிலன் நெருங்கி அணி நின்று பொரு பூபர் பட்டனர் ஒழிந்தவர் புறம்தரவே - வில்லி:42 82/4

 மேல்
 
  புறம்தரு (2)
நளினமும் புறம்தரு நயன வேந்தனே - வில்லி:11 102/4
உருத்த போரினில் புறம்தரு நிருபர் போய் உறு பதம் உறுவன் என்று உரைத்தான் - வில்லி:27 238/4

 மேல்
 
  புறம்தரும்படி (1)
புறம்தரும்படி புரிந்த பின் புரந்தரன் தூதால் - வில்லி:1 18/2

 மேல்
 
  புறம்பர் (1)
புள்ளினம் ஒடுங்கும் மாலை பொழுது இவள் புறம்பர் எய்தி - வில்லி:5 65/3

 மேல்
 
  புறமிட்ட (1)
புறமிட்ட தானை நிலை கண்டு பொறாது சோதி - வில்லி:45 70/1

 மேல்
 
  புறமிட்டார் (2)
பவனோதய தேர் நடு விட்டான் பணியார்-தாமும் புறமிட்டார் - வில்லி:37 34/4
பாண்டியனும் முதுகிட்டான் பாஞ்சாலர் புறமிட்டார்
 ஈண்டிய வெம் களத்து அவிந்தார் எத்தனை ஆயிரம் வேந்தர் - வில்லி:40 15/2,3

 மேல்
 
  புறமிட்டான் (1)
போன கண்ட காய் கதிரோனும் புறமிட்டான் - வில்லி:32 37/4

 மேல்
 
  புறமிட்டுவிட (1)
ஆயு புறமிட்டுவிட பொருவோன் அரி வெம் கணை அங்கு மலைந்திடுவோன் - வில்லி:45 216/3

 மேல்
 
  புறமிட (2)
பொரு நிலத்தினில் புறமிட பொருதும் என்று உற கருதியே - வில்லி:36 2/2
இளை என புறமிட அமர் பொருத பின் இளைய வித்தகன் எதிருற வருதலும் - வில்லி:41 85/2

 மேல்
 
  புறமிடாது (1)
பொரு வரு முனைக்கு குரிசிலாய் எல்லா போரினும் புறமிடாது அடர்த்த - வில்லி:46 213/3

 மேல்
 
  புறமிடும்படிக்கு (1)
பொறை அழிந்து கெட்டு அனைவரும் வெருவொடு புறமிடும்படிக்கு ஒரு தனி பொருத பின் - வில்லி:41 128/2

 மேல்
 
  புறமும் (5)
இந்திர சூனுவும் எழுந்து ஆங்கு ஏகலுற்றான் இரு புறமும் துணைவர் வர இணை இலாதான் - வில்லி:5 58/4
குடை நிலவு எறிக்க இரு புறமும் அசை பொன் கவரி குளிர் நிலவு எறிக்க எறி கை - வில்லி:28 61/1
போர் இரண்டு புறமும் வளைந்து ஒரு கோடி முடி வேந்தர் பொருது கொன்றார் - வில்லி:41 136/2
இரதம் வயிர் அச்சு உருளை முடிகொள் தலை அற்று உருள இரு புறமும் முட்டி விறல் ஒரு கதை கொடு எற்றி எதிர் - வில்லி:45 94/3
புறமும் ஒத்த கதி பற்பலவும் ஒத்த புகல் வாள் - வில்லி:45 198/2

 மேல்
 
  புறவடி (2)
புருவம் வண் புறவடி பொற்ப பாவையர் - வில்லி:1 41/3
பூம் கொடி அனையவள் புறவடி புறத்து - வில்லி:21 83/1

 மேல்
 
  புறவம் (1)
தளவம் கமழ் புறவம் செறி தண் கூடல் புகுந்தான் - வில்லி:7 20/4

 மேல்
 
  புறவில் (1)
புன் பிறப்புடைய பொதுவர் தங்களொடு புறவில் ஆன் நிரை புரந்திடும் - வில்லி:27 119/1

 மேல்
 
  புறவின்-கண் (1)
கோ மணி குரல் உகந்து புறவின்-கண் உயர் கோவலர்க்கு நடு நின்று முன் வளர்ந்த முகில் - வில்லி:42 87/1

 மேல்
 
  புறவினில் (1)
என்று மகிழ்வுற வணங்கும் எல்லி மைந்தன் இன்புற வண் புறவினில் ஆனிரையின் பின் போய் - வில்லி:45 250/1

 மேல்
 
  புறவினுக்கு (1)
புறவினுக்கு அரிந்த நாள் போல மேல் விடும் - வில்லி:45 128/3

 மேல்
 
  புறவும் (3)
வாவியும் புறவும் சோலையும் மலர்ந்த மலர்களும் மணிகளின் குழாமும் - வில்லி:6 25/1
காவும் வண் புறவும் கயங்களும் அரும்ப கவர்ந்த வெம் கணைகளாம் ஐந்து - வில்லி:12 64/1
கல் கெழு குறும்பும் சாரல் அம் கிரியும் கடி கமழ் முல்லை அம் புறவும்
 மல்கு நீர் பண்ணை மருதமும் கடந்து வன்னியில் பிறந்த மா மயிலும் - வில்லி:19 6/1,2

 மேல்
 
  புறன் (1)
புறன் நிற்பானை தம்முனிடை போகாவண்ணம் தகைந்திலமேல் - வில்லி:39 42/2

 மேல்
 
  புறனும் (2)
ஒத்து இரு புறனும் வேவ உள் உற சுட்டபோது - வில்லி:41 158/2
குடைந்து இரு புறனும் கைவர மகவான் குமரனும் அமர்க்களம் குறுக - வில்லி:42 3/4

 மேல்
 
  புன் (30)
புன் பிறப்பு எழுவரும் புரிந்து மீளுதிர் - வில்லி:1 73/2
பூருவின் மரபில் பிறந்த கோமகன் என் புன் குல_மகள் குயம் பொருந்தல் - வில்லி:1 100/1
வெற்பு ஆர் நதிகள் சிறு புன் குழி மேவின் அன்றோ - வில்லி:2 62/3
போர் அடாது உன்னோடு ஆளி ஏறு புன் பூஞை-தன்னுடன் பொர நினைக்குமோ - வில்லி:4 11/3
போற்றி மற்று அவன்-தனோடும் புன் நெறி புறம் விட்டாரே - வில்லி:5 9/4
புன் பாகசாதனனும் தன் அடி போற்றி நிற்ப - வில்லி:5 85/2
புன் பதி ஆகி போயின எனவும் புரை அறு புந்தியால் புவி மேல் - வில்லி:6 12/3
புன் பெரும் சூது கொண்டு பொருவதே புந்தி என்றான் - வில்லி:11 24/4
புன் தொழில் வசையே அன்றி புகழ்-கொலோ புகல்வது அம்மா - வில்லி:11 34/4
தீது அகப்படு புன் தொழில் இளைஞரின் சிந்தனை சிறிது இன்றி - வில்லி:11 66/3
பூணே அனையாள் அழுது அரற்றி புன் பேர் அவையில் புகும் சோகம் - வில்லி:11 226/2
புன் தொழிலோன் யான் இருக்க காட்டிய தன் தொடை வழியே புள வாய் குத்த - வில்லி:11 253/3
புன் தொழில் சிறு குரங்கையோ என்னொடும் புகல்வாய் - வில்லி:14 29/4
மாறுகின்றிலை சொல்ல தகாத புன் மாற்றம் இன்னமும் மன்னுயிர் யாவும் வந்து - வில்லி:21 5/3
புன் பிழை செய்தனன் பொறுத்தி நீ என - வில்லி:21 65/3
பூசகர் பூசை கொள்ளாத புன் பவ - வில்லி:21 69/3
வழுவாத சுரர் ஆக நரர் ஆக புள் ஆக மா ஆக புன்
 புழு ஆக ஒன்றில் பிறந்தாலும் நரகில் புகார் காணுமே - வில்லி:22 1/3,4
மா மச்ச உடல் புன் புலால் மாறி வண் காவி மணம் நாறும் அ - வில்லி:22 14/1
புன் நவை ஆன மாற்றம் புகன்றனர் எனினும் கேட்டு ஆங்கு - வில்லி:22 122/1
புன் பிறப்புடைய பொதுவர் தங்களொடு புறவில் ஆன் நிரை புரந்திடும் - வில்லி:27 119/1
பொங்கிய வச்சிரம் உந்து கலப்பைகள் புன் கழுவர்க்கம் அயில் - வில்லி:27 202/2
எண்மை ஆயினும் கிளைஞரே ஏற்பினும் ஈவு இலா புன் செல்வர் ஈயார் - வில்லி:27 243/3
கிரியே என வந்து எதிர் கிட்டின புன்
 பொரியே என வானிடை புக்கன போர் - வில்லி:32 15/1,2
புன் முகராய் இளைத்து ஓட பொருது அழித்தான் பொருது அழிந்த - வில்லி:40 12/3
புன் தொழிலர் வீழ் நரகு புக்கு உழலுவேனே - வில்லி:41 180/4
எனது புன் தலை அவன் கையில் கொடுப்பன் என்று ஏறினான் ஒரு தேர் மேல் - வில்லி:42 133/4
புன் மொழி ஆடி நும்மில் புலப்பது புன்மை அன்றோ - வில்லி:45 51/4
புன் படைப்பினில் அயன் படைத்த பூபனே - வில்லி:46 59/4
புன் தமையன் எதிர் அவனுக்கு இளைய வீரர் பொர வந்தோர் எழுவரையும் புவி மேல் வீழ்த்தி - வில்லி:46 77/2
புன் களம்-அதனில் சேர பொன்றின இம்பர் அன்றோ - வில்லி:46 117/3

 மேல்
 
  புன்கண் (2)
புனிதர் ஒத்தது அ புன்கண் மாலையே - வில்லி:11 141/4
புன்கண் உற்றவர்கள் மற்று என் புதல்வரோ துணைவர் தாமோ - வில்லி:41 156/4

 மேல்
 
  புன்சொல் (4)
புன்சொல் ஆயினும் பொறுத்து அருள்புரிவரே புலவோர் - வில்லி:1 5/4
உறுவது ஒன்றும் உணர்கலாது உரைத்த புன்சொல் அறிதியே - வில்லி:3 80/2
கண்ணன்-தன்னை அவமதித்து கழறும் புன்சொல் கார்முகத்தை - வில்லி:5 42/3
உரவோனையும் அ முறை கொன்றதனோடு ஒக்கும் சில புன்சொல் உரைத்திடுவாய் - வில்லி:45 207/2

 மேல்
 
  புன்சொலானது (1)
புன்சொலானது இனி மா தவத்தின் மிகு புனித என் செவி பொறுக்குமோ - வில்லி:1 144/4

 மேல்
 
  புன்சொற்கள் (1)
எண்ணிய மன் பேர் அவையின் இயம்பிய புன்சொற்கள் எலாம் எண்ணிஎண்ணி - வில்லி:10 127/2

 மேல்
 
  புன்மதி (1)
புன்மதி ஆம் உரை சிற்சில் புகன்றான் - வில்லி:3 97/3

 மேல்
 
  புன்மதி-தன்னை (1)
புரோசன பெயர் புன்மதி-தன்னை நொந்து - வில்லி:5 105/3

 மேல்
 
  புன்முறுவல் (1)
புலர மது நுகர் மாதர் புன்முறுவல் இதழ் ஊறல் புதிதின் மாந்தி - வில்லி:8 15/2

 மேல்
 
  புன்மை (6)
பொன்_தொடிக்கு அழிந்து அவள் புன்மை வாய்மையால் - வில்லி:1 69/2
பூதம்-தன்னில் நிகழ்ந்த புன்மை மொழி ஒன்று உரைப்பான் - வில்லி:3 36/2
நகா மரபு இயற்கை அன்று நம்மில் நாம் புன்மை கூறல் - வில்லி:11 195/2
போர் தானவர் தம் செருக்கால் படு புன்மை எல்லாம் - வில்லி:13 99/3
பூத்தோனே பூம் தவிசில் பூவை புணர் மணி மார்பா புன்மை யாவும் - வில்லி:27 10/3
புன் மொழி ஆடி நும்மில் புலப்பது புன்மை அன்றோ - வில்லி:45 51/4

 மேல்
 
  புன்மையின் (1)
பொய் அடர் சூது கொண்டு புன்மையின் கவர வேண்டா - வில்லி:11 31/2

 மேல்
 
  புன்மையும் (1)
பூதல மடந்தைக்கு உற்ற புன்மையும் தீர்ப்பான் எண்ணி - வில்லி:13 152/2

 மேல்
 
  புன்மொழி (2)
கோது ஒரு வடிவாம் புன்மொழி கிளைஞர் கூறினும் பொறுப்பரோ என்பார் - வில்லி:10 140/3
நா கவற்றிய புன்மொழி நிருபனை நகைத்தான் - வில்லி:22 67/4

 மேல்
 
  புன்னை (1)
கரை எலாம் புன்னை கானமும் கண்டல் அடவியும் கைதை அம் காடும் - வில்லி:6 18/3

 மேல்
 
  புன்னையின் (2)
புன்னையின் புது மலர் புனைந்து கைதையின் - வில்லி:11 104/3
இடிக்கும் மருப்பது புன்னையின் நாள்மலர் என்னும் சீரது இரு கண்ணும் - வில்லி:44 7/4

 மேல்
 
  புனக்கிரி (1)
ஏனல் அம் புனக்கிரி இடமும் நெய்தல் அம் - வில்லி:11 105/2

 மேல்
 
  புனங்கள் (1)
போர் ஏனம்-தனை தேடி கணங்களுடன் புறப்பட்டான் புனங்கள் எல்லாம் - வில்லி:12 87/2

 மேல்
 
  புனல் (80)
ஆன மென் குளிர் புனல் ஆசையால் மணி - வில்லி:1 40/3
பொரு புனல் புதைத்தனள் புவனம் காணவே - வில்லி:1 53/4
அழுதனர் கண் புனல் ஆறு பாயவே - வில்லி:1 56/4
தக பெறு மயிலும் தலைவன் மேல் உள்ளம் தகைவுற தடம் புனல் புகுந்தாள் - வில்லி:1 94/4
வழங்கு தண் புனல் ஆடலும் துறை வரி வண்டல் ஆடலும் மாறி - வில்லி:2 26/2
கோடு அகப்பட வரும் புனல் விழைவினால் குளிர் துறை மருங்கு உற்றோர் - வில்லி:2 40/1
அங்குலிகம் ஒன்று புனல் ஆழ்தரு கிணற்றில் விழ அந்த முனி தேடு-மின் என - வில்லி:3 50/1
மிக மலர்ந்து புனல் ஓடையின் குழுமி நனி வியந்து இசை விளம்பினார் - வில்லி:4 63/4
பூ எலாம் சுரும்பு மொய்ப்ப புனல் எலாம் புள்ளு வைக - வில்லி:5 16/1
சேண் புனல் பல கொண்டு ஆட்டி செழும் துகில் தொழுது சேர்த்தி - வில்லி:5 26/2
புரி வளை தரளம் சொரி புனல் அகழி புரிசை சூழ் புரம் குடி புகுந்தார் - வில்லி:6 26/4
பொறுக்கும் தவ முனி சொல்படி புனித புனல் படிவான் - வில்லி:7 6/3
சேடன் தல மடவார் புனல் அயர்வான் எதிர் சென்றார் - வில்லி:7 7/4
பயன் ஆர் புனல் நதி ஏழும் அ நகரூடு படிந்தான் - வில்லி:7 14/4
அன்னம் பல பயில் வார் புனல் அணி தில்லையுள் ஆடும் - வில்லி:7 18/3
எங்கும் வண் புனல் ஆடுதற்கு ஏகினீர் எனினும் - வில்லி:7 64/2
குங்குமம் கொள் புனல் விடவும் இமையாமல் புனல் வழியே கூர்ந்த பார்வை - வில்லி:8 9/3
குங்குமம் கொள் புனல் விடவும் இமையாமல் புனல் வழியே கூர்ந்த பார்வை - வில்லி:8 9/3
தொகும் தராதல இறுதி போல் நெடும் புனல் சொரிந்து அவித்திடும் என்னை - வில்லி:9 6/2
பாலை-வாய் உள்ள சராசரம் அனைத்தும் நுகர்தலின் பைம் புனல் வேட்டோன் - வில்லி:9 34/2
ஊழி மா மகம் போல் இயற்றி எண் திசையின் உயர் புனல் யாவையும் சொரிய - வில்லி:10 109/2
ஆழி-வாய் முகிலும் மின்னுமே என்ன அரும் புனல் ஆடிய பின்னர் - வில்லி:10 109/3
நாடு எலாம் நெடும் புனல் வயல் கழனியின் நடுவு எலாம் விளை செந்நெல் - வில்லி:11 53/4
பருகல் ஆம் புனல் நதி எலாம் நீர் எலாம் பங்கய பசும் கானம் - வில்லி:11 54/4
அன்று தாழ் புனல் துறையினில் கழு நிரைத்து அரிய வஞ்சனை செய்தான் - வில்லி:11 69/1
நா நலம் புனல் கெழு நாடும் கானமும் - வில்லி:11 105/1
பொன்னை சிரிக்கும் பூம் கோயில் புனல் வாவி இல் என்று எங்கள் குல - வில்லி:11 214/1
கொடு மா மலர் கண் புனல் சோர குலைந்தே கிடந்த குழல் சோர - வில்லி:11 225/3
ஆறாகி இரு தடம் கண் அஞ்சன வெம் புனல் சோர அளகம் சோர - வில்லி:11 246/1
உண்டு ஆகம் குளிர்வதன் முன் இ கரத்தால் புனல் உண்ணேன் ஒருகால் என் கை - வில்லி:11 256/2
தண்டால் வெம் புனல் எற்றி மீது எழுந்து விழும் திவலை தண்ணீர் ஆக - வில்லி:11 256/3
கன்னம் வெந்து கண் ஆயிரமும் புனல்
 துன்ன வானவர் சூழ்வர தானும் போய் - வில்லி:12 169/2,3
மரு வரும் புனல் கொண்டு ஓடி வருதி நீ விரைவின் என்றான் - வில்லி:16 22/4
செழும் புனல் உதரம் தன்னில் சேரும் முன் ஆவி பொன்றி - வில்லி:16 24/1
பைம் புனல் அருந்தி அவ்வாறு இறந்தனன் பரிதாபத்தோடு - வில்லி:16 25/3
சுனை பெரும் புனல் தாகமும் அடிக்கடி தோன்ற - வில்லி:16 47/3
தூ நிற புனல் உண்டு வீழ் துணைவரை கண்டான் - வில்லி:16 48/4
சேறு இலாத வெம் சுரத்திடை செழும் புனல் நுகரும் - வில்லி:16 49/3
நெஞ்சன் ஆகி அ நிறை புனல் கயத்திடை நேர்ந்தான் - வில்லி:16 51/4
கரும் தடம் புனல் நஞ்சு இது நுகர்வது கருதேல் - வில்லி:16 52/3
ஒடுங்கும் மென்மையள் தன்மையினால் புனல் உகுத்த கண்ணினள் ஓவியம் போன்று உளாள் - வில்லி:21 8/2
வருதிர் என்று கண் வார் புனல் சோரவே - வில்லி:21 94/4
பகல் அமரில் ஏறிய மெய் பராகம் மாற பகலோனும் புனல் படிவான் பரவை சேர்ந்தான் - வில்லி:22 140/2
வானில் பறந்து புலர்த்தும் புனல் மச்ச நாடன் - வில்லி:23 23/2
தேறிய விசையினோடும் செழும் புனல் துவரை நீங்கி - வில்லி:25 19/2
நந்து ஊரும் புனல் நாட்டின் திறம் வேண்டு நாடு ஒன்றும் நல்கானாகில் - வில்லி:27 9/2
வரி மலர் கண் புனல் சோர மலர் மறந்த குழல் சோர - வில்லி:27 40/3
கிடந்தது ஆம் என சிறந்தது தாழ் புனல் கிடங்கு - வில்லி:27 57/4
துளி வரும் புனல் பரிந்து அருந்தி இடு சோறு தின்று உயிர் சுமந்து தோள் - வில்லி:27 121/3
வெண் திரை மகர வேலை விரி புனல் முகந்து தோன்றும் - வில்லி:27 146/3
நின் பெரும் புதல்வர் சொல்ல நெடும் புனல் நாடு வேண்டி - வில்லி:27 148/1
பொரும் கடும் புனல் நதிகள் ஆடுவன் என்று நண்பொடு போயினான் - வில்லி:28 39/4
அகல் நிலத்திடை வரு நதி புனல் அருவருத்து உயர் நதியின்-வாய் - வில்லி:28 46/2
நாடி ஒளித்தனர் சூழ் புனல் மத்திர நாடன் முதல் பலரும் - வில்லி:31 23/1
நல் நீர் மழை பொழி செம் புனல் நதி-வாய் வரு நுரை போல் - வில்லி:33 21/3
நிறன் உடையை திங்கள் சூடி வியன் நதி நிறை புனல் பரந்து உலாவு மவுலியர் - வில்லி:41 46/3
கரக வண் புனல் சடை முடியவன் அடி கருதி நின்று எடுத்தனன் ஒரு கதையுமே - வில்லி:41 119/4
ஒழுகு செம் புனல் குருதியின் வரு நதி உததியும் சிவப்பு உறும்வகை பெருகலின் - வில்லி:41 127/3
அந்த நரபாலர் கண் அரும் புனல் துடைத்து - வில்லி:41 169/2
உண்டிலை அடிசிலும் உண்ணும் தீம் புனல்
 கொண்டிலை பசி கனல் கொளுந்தி வீழ்ந்தனை - வில்லி:41 192/1,2
செய்த்தலை கயலும் வாளையும் பிணங்கும் செழும் புனல் சிந்து நாட்டு அரசை - வில்லி:42 9/1
விரவார் முனை அடு தேர் நுக வெவ் வாசிகள் புனல் உண்டு - வில்லி:42 51/1
ஒருபால் மட அன்னம் புனல் அர_மங்கையர் ஒருபால் - வில்லி:42 53/3
என்றும்என்றும் நாம் நுகர் புனல் அன்று நல் இன் அமுது இது என்பார் - வில்லி:42 68/3
தத்து பாய் பரி நறும் புனல் அருத்துவார் தாமும் நீர் படிகிற்பார் - வில்லி:42 69/2
பொழி குருதி புனல் மூழ்கினர் மேனி புலாலின வம்பினவே - வில்லி:44 52/2
செம் புனல் யாறு இரு பக்கமும் வீழ் குறை செய்தன கோடுகளே - வில்லி:44 56/2
பொங்கு அழல் சிந்தை சுயோதனன் கங்கை புனல் விளையாட்டிடை புதைத்த - வில்லி:45 9/1
பகிரதன் தரும் கடவுள் துறை புனல் படியும் உம்பர்-தம் பரிசின் குளிக்கவே - வில்லி:45 156/4
துளை இலா மணி முத்தும் அம் தண் புனல் துறை இலா வளநாடும் - வில்லி:45 180/3
கனி எனும் கொடை கன்னனை தழீஇ அவன் கண் உகு புனல் மாற்றி - வில்லி:45 183/3
பவ்வம் புனல் வற்ற முகந்து வலம் பட அம்பரமூடு உருவ பரவா - வில்லி:45 215/1
அரும் தழல் மா மகம் புரிந்தும் கடவுள் கங்கை ஆதியாம் புனல் படிந்தும் அனில யோகத்து - வில்லி:45 246/1
ஆர் கயல் கண் புனல் சொரிய அழுகின்ற குரலினை கேட்டு ஆழியானை - வில்லி:45 263/2
சாறு இயல் இரதம் மிஞ்சும் தடம் புனல் அடங்க நோக்கி - வில்லி:46 116/2
இரும் புனல் ஆடுதற்கு அகன்றோர் இருவரும் வந்து அவண் எய்த - வில்லி:46 147/2
கரதல மலர் மிசை கொண்டு வார் புனல் கலுழ்தரு விழியினன் நண்பினால் அமர் - வில்லி:46 200/2
புண்ணியம் எனுமாறு உன்னி ஆங்கு ஒரு தண் பொய்கையின் புனல் படிந்து ஏறி - வில்லி:46 210/2
கஞ்ச நாள் மலர் கண் புனல் சோர்தரும் - வில்லி:46 231/3
கருத்தினுடன் அலமந்தான் அழுது பெரும் புனல் சொரிய கண் இலாதான் - வில்லி:46 241/4

 மேல்
 
  புனல்-தோறும் (1)
உடைந்த தடம் தேர் உருள்கள் உகு குருதி புனல்-தோறும் உம்பர் வானில் - வில்லி:29 70/1

 மேல்
 
  புனல்கள் (3)
புண்ணிய புனல்கள் ஆட போவதே உறுதி என்று - வில்லி:6 45/2
அந்த நெடும் திசை புனல்கள் ஆடும் நாளில் ஐந்து தடத்து அரம்பையர் ஓர் ஐவர் சேர - வில்லி:7 48/1
வெம் சிலை விதுரன்-அவனும் நீவிரும் மிஞ்சிய புனல்கள் படிய ஏகினிர் - வில்லி:46 195/1

 மேல்
 
  புனல்களும் (1)
எழு முரசு அதிர பகீரதி முதலாம் எ துறை புனல்களும் இயற்றி - வில்லி:6 2/3

 மேல்
 
  புனல்கொடு (1)
நதி தரு புனல்கொடு நானம் ஆட்டினார் - வில்லி:10 99/2

 மேல்
 
  புனலால் (3)
புடவி எங்கணும் புதைய வான் பொழிதரு புனலால்
 அடவி ஆர் அழல் அவியவும் அவிந்திலது ஐயோ - வில்லி:7 60/1,2
பச்செனும் புனலால் மிக்க பங்கய சுனையும் கொல்லும் - வில்லி:16 40/1
சேறு படுத்தினன் மூளைகளின் தசை சேர் குருதி புனலால்
 ஆறு படுத்தினன் ஓர் ஒருவர்க்கு எதிர் ஆயிரம் வை கணையால் - வில்லி:31 21/2,3

 மேல்
 
  புனலிடை (3)
திரை செறி புனலிடை செற்றது என்-கொலாம் - வில்லி:1 61/2
ஆடும் புனலிடை நின்றவன் அநுராகம் மிகுந்தே - வில்லி:7 8/2
உந்து புனலிடை புதையார் ஓர் ஊரில் இருப்பு அகற்றார் உரையும் தப்பார் - வில்லி:41 243/4

 மேல்
 
  புனலில் (5)
காதலன் அயர்வும் திருமகன் புனலில் கரந்ததும் கண்டு உளம் உருகி - வில்லி:1 91/1
வியல் நதி முழு புனலில் முழுகி வருதற்கு அவனி மிசையுற நடப்பது எனவே - வில்லி:28 64/3
செம் கலங்கல் புது புனலில் விளையாடி திரிகின்ற சேல்கள் போலும் - வில்லி:29 71/2
இன்றோ உன்-தன் சென்னி துணித்து இழி செம் புனலில் குளித்திடும் நாள் - வில்லி:45 138/1
சேனாபதிக்கு வரிசைகள் யாவும் நல்கி உயர் தெய்வீகமான புனலில்
 தூ நானம் ஆடி மறைவாணர்க்கு அநேக வித தானம் சொரிந்து துகிலும் - வில்லி:46 7/1,2

 மேல்
 
  புனலின் (2)
பூட்டு அற்ற வில்லின் மிசை சோரி புனலின் வீரர் - வில்லி:36 35/1
விழி புனலின் மூழ்கி மனம் வெந்து தளர்வு உறுவோன் - வில்லி:41 177/3

 மேல்
 
  புனலுக்கு (1)
செம் கலங்கல் புது புனலுக்கு எதிர் ஓடி விளையாடும் சேல்கள் போலும் - வில்லி:8 9/4

 மேல்
 
  புனலுடன் (1)
கன்னனை உவகை கருத்தினால் நோக்கி கை புனலுடன் தருக என்ன - வில்லி:45 241/2

 மேல்
 
  புனலும் (12)
நயனம் இரு பைம் புனலும் நல்கினர் நயந்தார் - வில்லி:2 108/4
ஆற்ற அரும் புனலும் யாறும் அவன் துணையாக நீந்தி - வில்லி:5 9/2
தாழி நறும் குவளை அம் தார் தருமன் மகன் அருள் புனலும் தரங்க வேலை - வில்லி:8 18/1
ஊழி நெடும் பெரும் புனலும் உடலில் உறு வெயர் புனலும் ஊறிஊறி - வில்லி:8 18/2
ஊழி நெடும் பெரும் புனலும் உடலில் உறு வெயர் புனலும் ஊறிஊறி - வில்லி:8 18/2
பாழி-தொறும் இறைக்கின்ற பைம் புனலும் அல்லது வெம் பருவம்-தன்னால் - வில்லி:8 18/3
பூழி படு கமர் வாய நானிலத்து புகலுதற்கு ஓர் புனலும் உண்டோ - வில்லி:8 18/4
வந்து இழி புனலும் சந்தனம் கமழ வந்தது மந்தமாருதமே - வில்லி:12 54/4
அ கிரியின் புதுமை எலாம் அடைவே நோக்கி அங்கு உள்ள அருவி நறும் புனலும் ஆடி - வில்லி:14 8/1
எங்கு உள்ள கடவுள் நெடும் புனலும் யாறும் எ புனலும் தப்பாமல் இனிதின் ஆடி - வில்லி:14 9/2
எங்கு உள்ள கடவுள் நெடும் புனலும் யாறும் எ புனலும் தப்பாமல் இனிதின் ஆடி - வில்லி:14 9/2
கூவலின் நிலை புனலும் மீது எழுவது ஒத்தது ஒரு கோபமொடு சர்ப்ப துவச - வில்லி:30 27/3

 மேல்
 
  புனலூடு (3)
வேளை ஏறிய அரும் படை தலைவரும் மேல் வரும் புனலூடு
 வாளை ஏறு தண் பழன நாட்டு எறி படை மன்னரும் வந்துற்றார் - வில்லி:11 74/3,4
ஓடும் குருதி புனலூடு உடலம் - வில்லி:32 13/2
போய் இடை மூழ்கு என அ புனலூடு ஒர் புயங்கம் எழுந்தது அதன் - வில்லி:41 221/2

 மேல்
 
  புனலை (2)
பைம் தடம் தாளால் முன்னம் பருகிய புனலை மீள - வில்லி:2 92/1
பின்னை நீ நுகர் பெறாது பெற்று அனைய இ புனலை
 அன்னை போல் உயிர் அனைத்தையும் புரந்திடும் அரசே - வில்லி:16 53/2,3

 மேல்
 
  புனலையும் (1)
புணரியின் பெரும் புனலையும் கொள்வன பொய்கை - வில்லி:27 56/4

 மேல்
 
  புனித (6)
புன்சொலானது இனி மா தவத்தின் மிகு புனித என் செவி பொறுக்குமோ - வில்லி:1 144/4
பொறுக்கும் தவ முனி சொல்படி புனித புனல் படிவான் - வில்லி:7 6/3
புனித வெண் புகை மருங்கு சுற்றியது என புனைந்த ஆடையும் ஆகி - வில்லி:9 1/3
பொய்யுடை தலத்தோர்க்கு இன்ன பொறுக்குமோ புனித என்றான் - வில்லி:13 150/4
புந்தியுடன் அளித்த செழும் புனித கோல புலி தவிசின் இருந்து அடைவே புகன்றான் எல்லாம் - வில்லி:14 4/4
புனித வான் பொழிலில் வாச புது மலர் கொய்ய வந்தேன் - வில்லி:14 94/2

 மேல்
 
  புனிதர் (1)
புனிதர் ஒத்தது அ புன்கண் மாலையே - வில்லி:11 141/4

 மேல்
 
  புனிதன் (4)
புறத்து இருந்தது என புனிதன் பாசறை - வில்லி:11 110/3
அருவி நீர் புனிதன் வேணி அமரும் மா நதியின் தோன்ற - வில்லி:12 36/2
குன்றுடை புனிதன் பாதம் குறிப்புறு மனத்தன் ஆகி - வில்லி:12 73/2
பொற்புடை புனிதன் கோயில் புறத்தினில் அனிகம் நிற்ப - வில்லி:25 8/1

 மேல்
 
  புனிதனும் (2)
போகமும் தருமமே ஆன மெய் புனிதனும்
 நாக வெம் கொடியுடை நாயக குரிசிலும் - வில்லி:34 4/1,2
சேர்த்த நான்முக புனிதனும் முனிவர் யாவரும் தேவரும் - வில்லி:36 1/2

 மேல்
 
  புனிதனை (1)
சுருதி மா மகம் செய் புனிதனை நோக்கி தொல் முனிவரையும் நோக்கி - வில்லி:10 111/4

 மேல்
 
  புனை (62)
புனை மணி கழலான் அவனொடும் தனது புரம் எதிர் கைதொழ புகுந்தான் - வில்லி:1 95/4
புந்தியால் அரும் கலை_மகள் பொற்பினால் பூம் திரு புனை கற்பால் - வில்லி:2 24/1
பைம் பொன் அங்கதம் புனை அவயவங்களும் பவள மேனியும் ஆகி - வில்லி:2 31/2
மதி எனும்படி வளர்ந்து திண் திறல் புனை மழுவுடை வர ராமன் - வில்லி:2 41/2
தானே உவந்து தனி தார் புனை தையல் வென்றி - வில்லி:2 44/1
எயில் நலம் புனை கோபுர மா புரத்து எழுது மாளிகை-தோறும் - வில்லி:2 118/1
புகைத்த கனல் விழி கன்னன் தருக்கால் எள்ளி பூசுரன் என்று அவமதித்து புனை வில் வாங்கி - வில்லி:5 61/3
முழு முரசு அறைந்து நகரி கோடித்து முடி புனை கடி கொள் மண்டபத்தின் - வில்லி:6 2/2
வென்றி புனை வடி சுடர் வேல் மீனவனை வானவர் கோன் மதலை கண்டான் - வில்லி:7 21/4
புனை முடி திரு குழல் புழுகும் நானமும் - வில்லி:10 98/3
நாகம் புனை பொன் துவசனுடன் நவிலாநின்ற நால்வருமே - வில்லி:11 227/3
தாமம் புனை தோள் இளையோரும் தம்தம் கருத்தில் சினம் மூட்ட - வில்லி:11 228/2
பொய்யோ அன்று மெய்யாக புனை ஓவியம் போல் இருந்தாரை - வில்லி:11 235/3
கண்ணுக்கு புனை மணி பூண் கண்ணோட்டம் என்பது எல்லாம் கருணை அன்றோ - வில்லி:12 43/4
வென்றி புனை கண நாதர்க்கு உரைசெய்தான் அவர்களும் அ வேடம் கொண்டார் - வில்லி:12 82/2
மகனும் புகழ் புனை தந்தையும் மந்தாகினி ஆடி - வில்லி:12 153/1
எந்தை பெயர் புனை ஆயு எனும் பேர் முடி இறைவன் - வில்லி:12 159/1
ஆதலால் இ தேர் மேல் கொண்டு அடல் புனை அவுணருக்கு - வில்லி:13 28/1
பூணொடு குழைகள் வாங்க புனை வய வாகை வாங்கும் - வில்லி:13 145/2
மன்று உள தார் புனை வாமனனை போல் - வில்லி:14 50/3
மரு வடி தார் புனை மாருதி தொழவே - வில்லி:14 59/2
பூண்ட வெள் அரவத்தோடு புனை மதி வேணியார்க்கு - வில்லி:16 43/1
சலம் மிகு புவியில் என்றனன் வாகை தார் புனை தாரை மா வல்லான் - வில்லி:18 19/4
கிளை படு புரவி புரந்திடும் தாமக்கிரந்தி ஆம் பெயர் புனை நகுலற்கு - வில்லி:19 25/1
அளிநின்ற மாலை புனை தங்கை அபிமனோடும் - வில்லி:23 17/3
விரை செய் தார் புனை வீடுமன் எந்தை மெய் விதுரன் வேதியர் கோவை - வில்லி:24 7/3
துன்னு கங்கை_மகனும் துரோணனொடு சுதனும் நீதி புனை விதுரனும் - வில்லி:27 104/1
கரதலத்து அயில் வெயில் எழ புனை கலன் வனப்பு எழ மிளிரும் நீள் - வில்லி:28 44/3
பிடர் வலி கட கரிகளின் செறி பிடிகளின் புனை முடிகளின் - வில்லி:28 49/1
திரள் நறைகொள் தார் புனை சிவேதன் அவர் அந்த - வில்லி:29 52/3
பொங்கு அலங்கல் நிருபர் தலை புனை மகுடத்துடன் கிடப்ப பொறி ஆர் வண்டு - வில்லி:29 71/3
வீரம் புனை வீமன் குனி வில்லோடு எதிர் நிற்க - வில்லி:33 13/2
வெம் திறல் அலங்கல் புனை வீமனுடன் மலைவான் - வில்லி:37 14/3
வந்தனன் அலம்புசன் வலம் புனை புயத்தான் - வில்லி:37 14/4
போர் தொடங்கி வென்றி புனை வீடுமன் தடம் கண் எதிர் போயினன் தனஞ்சயனுமே - வில்லி:38 30/4
போரில் எஞ்சினன் குருகுலேசன் என்று கண்ட புருகூதன் மைந்தனும் புனை துழாய் - வில்லி:38 37/1
பொழி சினம் மனத்தின் மூள அவிர் ஒளி புனை நுதல் வெயர்க்க வாயு கதி என - வில்லி:40 47/3
புனை வில் கை அடு பகழி திசை சுற்றும் மறைய நனி பொழி கொற்ற விசயனுடனே - வில்லி:40 55/3
வம்பு ஓதி என் பேறு வல் ஆண்மை புனை அந்த வில்லாளி கூர் - வில்லி:40 88/3
விரல் புனை கோதை வல் வில்லின் வல்லவர் - வில்லி:41 254/1
நீள் நிலத்தினிடை நின்று சமர் வென்றவனும் நேமி வச்ர மகுடம் புனை கொடிஞ்சியுடை - வில்லி:42 76/3
சூறியிட்டனன் வலம்புரி அலங்கல் புனை தோளில் எ புவனமும் தனி சுமந்தவனே - வில்லி:42 77/4
வீரன் ஒன்றும் மொழிந்திலன் வந்து முன் வீழ் சரங்கள் விலங்கி வயம் புனை
 தேரின்-நின்றும் இழிந்து நடந்து எதிர் சேர வந்து செழும் சிலையின் குரு - வில்லி:42 123/1,2
சயம் புனை வாளின் தும்பை தார் புனை தலையும் கொய்து - வில்லி:42 159/2
சயம் புனை வாளின் தும்பை தார் புனை தலையும் கொய்து - வில்லி:42 159/2
கருதி வாகை புனை விசயன் மேல் விசய கன்னன் முந்தி அமர் கடுகினான் - வில்லி:42 186/1
வல்லியம் புனை கடோற்கசன்-தனொடு போர் செய்தான் முனிவன் மைந்தனும் - வில்லி:42 187/2
புரத்தினை எரித்தவர் கயிலை மா கிரி புயத்தினில் எடுத்து இசை புனை பராக்ரமன் - வில்லி:42 204/1
வென்றி வாகை புனை விசயனோடு கரு மேக வண்ணன் வரு விதியுமே - வில்லி:43 43/4
புனை துழாய் மவுலி விரகினால் முரசு உயர்த்த பூபன் உரை பொய்த்ததும் - வில்லி:43 47/3
வீமன் வயம் புனை தேரினை விட்டு ஒரு வெம் போர் வேழம் மேல் கொண்டான் - வில்லி:44 6/4
புனை தும்பை மாலை சருகு பட எழு பொடி மண்ட ஓடி மறைக விரைவுடன் - வில்லி:44 82/3
போர் பாகாய் தேர் கடவு செயல் வல்லானும் புனை தாம சல்லியனே புவியில் என்றான் - வில்லி:45 18/4
பொன் அசலம் போலும் புனை பொன் கொடி நெடும் தேர் - வில்லி:45 166/3
மெய் பெரும் புகழ் புனை குருகுலத்திடை வீடுமன் முதலான - வில்லி:45 179/2
வரன் ஆம் அவனை புனை தேர் மிசையே வைத்து துனி மாறிடுமாறு உரைசெய்து - வில்லி:45 209/2
புடை கொண்டு மகீபர் திரண்டு வர புனை தேர் மத மா புரவி திரள் கை - வில்லி:45 210/3
விரி துளவம் புனை மாயன் வஞ்சனை உளன் விசயன் அகன் தட மார்பகம் புதைதர - வில்லி:45 222/3
இல்லாத வண்மை புனை வெயிலோன் மகற்கும் உடன் எண்ண தகும் திறலினான் - வில்லி:46 4/2
ஈரம் ஆன குருதி பிரளயம் எப்புறமும் யாறு போல் பெருக எற்றுதலும் வெற்றி புனை
 சூரர் யாரினும் மிகுத்து இருள் முடிக்க வரு சூரன் ஆம் என வியப்புடைய மத்திரனே - வில்லி:46 70/3,4
புகை எழவே தீ விழிப்பர் மார்பொடு புனை கிரி போலே தடிப்பர் தோள் இணை - வில்லி:46 169/2
வெற்றி புனை பலபத்ரராமனும் மெய் துணைவன் இவை சொற்ற காலையில் - வில்லி:46 196/1

 மேல்
 
  புனைகின்ற (1)
மரு மாலை புனைகின்ற திருமாலை அல்லாது வல்லார்கள் யார் - வில்லி:33 1/4

 மேல்
 
  புனைதரு (1)
விரைவுடன் செலுத்துக என உரைசெய்து விழி சிவந்து சிற்றிள மதி புனைதரு
 கரக வண் புனல் சடை முடியவன் அடி கருதி நின்று எடுத்தனன் ஒரு கதையுமே - வில்லி:41 119/3,4

 மேல்
 
  புனைதல் (2)
பொறை உடையவர்க்கு அலது புகழ் புனைதல் உண்டோ - வில்லி:23 10/2
போர் செலுத்தி ஐவரையும் வென்று வாகை புனைதல் நமக்கு அரிது என்று போற்றினானே - வில்லி:45 25/4

 மேல்
 
  புனைந்த (10)
வளம் புனைந்த அநுராக போகம் மிகு மாதர் மங்கையர் பொருட்டினால் - வில்லி:1 145/3
பூ கதன் ஆகிய அன்றே பகைவர் எல்லாம் போற்ற வளர்ந்து உலகு ஆள புனைந்த மௌலி - வில்லி:5 52/1
புனித வெண் புகை மருங்கு சுற்றியது என புனைந்த ஆடையும் ஆகி - வில்லி:9 1/3
தன் நாட்டம் மிக சிவந்தான் கரிய வடிவினில் புனைந்த தண் துழாயோன் - வில்லி:10 128/4
பொங்கு நீருடை பூதல தலைவ கேள் புனைந்த நின் இதயத்து - வில்லி:11 68/3
நல் இசை புனைந்த மணி நூபுர விசால ஒளி நண்ணு பத நாள்மலரினால் - வில்லி:12 111/3
புனைந்த செம்பொன் மவுலியோடு பொற்பின் மீது பொற்பு எழ - வில்லி:38 5/2
ஒப்பு அறு போரினில் வாகை புனைந்த உதிட்டிரன் அன்று அடையார் - வில்லி:41 5/1
விறல் புனைந்த கை திகிரியை ஒழிய முன் வினை அழிந்து பற்றலர் முதுகிட விழு - வில்லி:41 120/2
பூம் சாறு அருந்தும் நறும் தாமம் புனைந்த தோளான் - வில்லி:45 75/4

 மேல்
 
  புனைந்ததுவும் (1)
நாள் விசயம் பெற கொடுபோய் உம்பர் ஊரில் நளி மகுடம் புனைந்ததுவும் நாளும் தன் பொன் - வில்லி:14 5/3

 மேல்
 
  புனைந்தமை (1)
பொரு படை முனைக்கு உரிய சேனாபதி பெயர் புனைந்தமை புகன்றனம் இனி - வில்லி:46 10/2

 மேல்
 
  புனைந்தார் (1)
பூசுறும் தொழில் பூசினார் சூடினார் புனைந்தார்
 வீசு சாமரம் இரட்ட வெண் மதி குடை நிழற்ற - வில்லி:27 82/2,3

 மேல்
 
  புனைந்தானே (1)
சொற்று அராபதம் நெருங்க தொடை தும்பை புனைந்தானே - வில்லி:40 2/4

 மேல்
 
  புனைந்திடு (1)
கலக்கம் ஒன்று அற பொரு திறல் புனைந்திடு கடோற்கச காளை-தன் உயிரே - வில்லி:27 241/2

 மேல்
 
  புனைந்திடும் (1)
புகல் அரிய தும்பையுடன் வெற்றி வாகை புனைந்திடும் இ கணத்தில் வலம்புரி தார் வேந்தன் - வில்லி:45 30/3

 மேல்
 
  புனைந்து (13)
பொன் நலம் கொள மெழுகினால் ஆலயம் புனைந்து
 துன்னு வெம் கதை படை மரு சுதனையே சுடுவான் - வில்லி:3 135/1,2
கவரின் செழும் தார் புனைந்து அவனை கைக்கொண்டிடு நீ கடிது என்றார் - வில்லி:5 47/4
இந்திரன் எனவே மணி முடி புனைந்து அன்று யாவரும் தேவரும் வியப்ப - வில்லி:10 22/2
புன்னையின் புது மலர் புனைந்து கைதையின் - வில்லி:11 104/3
இடு மணி கவசம் மெய்யில் எழில் உற புனைந்து தன்னை - வில்லி:13 20/3
சென்று அம் தண் மலர் வாவி படிவுற்று வாச திரு தார் புனைந்து
 அன்று அந்த இடம் விட்டு இமைப்போதில் அ தேரின் மிசை ஏறியே - வில்லி:14 137/2,3
கொற்ற மா மகுடம் புனைந்து அரசு அளித்து கூட உண்டு உரிய தம்பியரும் - வில்லி:27 251/3
தாமம் புனைந்து ஆர மணம் நாறும் மார்ப தடம் தோயவே - வில்லி:33 12/3
மணி முடி புனைந்து வைத்து என அலங்கல் வலம்புரி மார்பனை நிறுத்தி - வில்லி:42 7/2
காவல் மெய் கவசமும் தனி புனைந்து சிலை கால் வளைத்து அவிர் பெரும் பிறைமுகம் செய் கணை - வில்லி:42 83/3
வயம் புனைந்து இளவல் நிற்ப மன் அறம் அன்று இ போர் என்று - வில்லி:42 159/3
பொரு களம் கொண்டு வாகை புனைந்து அவண் நின்ற போதில் - வில்லி:43 12/2
வல்லார்கள் வென்றி புனைந்து அவனிதலம் பெறும் இதுவே வழக்கும் என்றான் - வில்லி:46 143/4

 மேல்
 
  புனைய (1)
வானவர் துதிக்க வய வாகை புனைய கடவுள் வாழ்வு இனிது அளித்து வருவோன் - வில்லி:30 28/2

 மேல்
 
  புனையவே (1)
பொய்த்த ஆடல் வல்ல மீளி பொருது வென்றி புனையவே - வில்லி:11 176/4

 மேல்
 
  புனையாது (1)
விரை செய் மாலை புனையாது வீடுமன் மறுத்து மீளவும் விளம்புமேல் - வில்லி:1 139/4

 மேல்
 
  புனையார் (1)
நீ வில் எடுக்கில் அனைவேமும் உய்தும் நினையாரும் வாகை புனையார் - வில்லி:37 3/4

 மேல்
 
  புனையின் (1)
கவசம் கனக குண்டலம் என்று இரண்டு புனையின் கற்பாந்த - வில்லி:27 231/1

 மேல்
 
  புனையும் (7)
புனையும் மெய்யொடும் பொழுதொடும் புரி தவன் போதலும் மிக அஞ்சி - வில்லி:2 11/3
புனையும் மா மணி நிழல் பரந்து எழுந்து என பொலிந்து இலங்கின மாதோ - வில்லி:9 21/4
சென்ற போர்-தோறும் வென்றியே புனையும் சேதிப்பதி சிசுபாலன் - வில்லி:10 113/3
முருந்து ஆர் நகை அர_மாதரின் முதன்மை பெயர் புனையும்
 செருத்து ஆர் குழலுடையாள் அரி திரு ஊருவின் வந்தாள் - வில்லி:12 149/3,4
கண் இணை நெருப்பு எழ உடன்று இனி நமக்கும் இது காலம் என மாலை புனையும்
 வண்ண வரி வில் தலை வணக்கி விதமான பல வாளிகள் தெரிந்து தருமற்கு - வில்லி:38 24/2,3
பொழிதந்ததால் ஒர் பகழி அறன் அருள் புதல்வன் கை வாகை புனையும் வரி விலே - வில்லி:44 79/4
எதிர் சென்று நீதி புனையும் நிருபனும் எறி தண்டு கூறுபடவும் எறிபவன் - வில்லி:44 83/3

 மேல்
 
  புனையேனேல் (1)
மாய முன் அடர்த்து வய வாகை புனையேனேல்
 தாயர் பசி கண்டு நனி தன் பசி தணிக்கும் - வில்லி:41 182/2,3

 மேல்
 
  புனைவித்து (1)
புனைவித்து அந்த நகரீசன் பொன் தாள் வணங்க அவன் ஏறும் - வில்லி:10 37/3

 மேல்
 
  புனைவிப்பேனே (1)
புவனங்கள் அனைத்தையும் நின் குடை கீழ் ஆக்கி புரி திறல் வாகையும் நினக்கே புனைவிப்பேனே - வில்லி:45 19/4

 மேல்