<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

ரூ - முதல் சொற்கள்
ரூப 1
ரூபம் 1
ரூபி 1
ரூபியே 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
    ரூப (1)
காரண சிற்குண ரூப மலர் கொடி காதல் மனத்து உறையும் - வில்லி:31 17/2

 மேல்
 
    ரூபம் (1)
புராதனாகம வேத கீத புராண ரூபம் ஒழித்து வெம் - வில்லி:12 92/1

 மேல்
 
    ரூபி (1)
ஏனை ஞான ரூபி ஆகி யாவும் ஆய எம்பிரான் - வில்லி:30 2/4

 மேல்
 
    ரூபியே (1)
பாதியே பவளமாம் பரம ரூபியே - வில்லி:12 118/4

 மேல்