<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

தௌ - முதல் சொற்கள்
தௌமிய 1
தௌமியன் 2

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
    தௌமிய (1)
சாற்றும் உற்கச தீரத்து தௌமிய முனியை கண்டு - வில்லி:5 9/3

 மேல்
 
    தௌமியன் (2)
கேள்விக்கு ஒருவன் எனும் தௌமியன் கீத வேத - வில்லி:5 93/1
சுத்த நீர் வியாதன் தௌமியன் முதலோர் சொரிந்தனர் சோமன் வந்து உதித்து - வில்லி:6 3/3

 மேல்