<<முந்திய பக்கம்

வில்லி பாரதம் - தொடரடைவு

து - முதல் சொற்கள்
துக்கரம் 1
துகள் 17
துகள்கள் 1
துகள்பட 1
துகளாக 1
துகளாய் 1
துகளால் 1
துகளே 2
துகிர் 9
துகிரால் 1
துகில் 22
துகில்கொடு 1
துகிலம் 1
துகிலால் 1
துகிலின் 1
துகிலினை 1
துகிலினொடு 1
துகிலுடன் 1
துகிலுடை 1
துகிலும் 7
துகிலோடு 1
துகைக்கும் 1
துகைத்தான் 1
துகைத்து 2
துகைப்பரோ 1
துங்க 18
துங்கன் 1
துச்சளை 3
துச்சனி 1
துச்சாதனன் 19
துச்சாதனன்-தானும் 1
துச்சாதனனும் 1
துச்சாதனனே 1
துச்சாதனனை 2
துச்சாதனனொடு 1
துச்சாதனா 1
துஞ்ச 1
துஞ்சல் 2
துஞ்சிட 3
துஞ்சிய 1
துஞ்சியதும் 1
துஞ்சினம் 2
துஞ்சினார் 2
துஞ்சினான் 1
துட்கோடு 1
துட்பதத்துடன் 1
துடி 4
துடிக்க 1
துடிக்கவும் 1
துடிக்கை 1
துடித்தது 1
துடித்தனர் 1
துடித்திட 2
துடித்திடவும் 1
துடித்து 2
துடிதுடித்திட 1
துடிப்பதும் 1
துடைத்தனன் 1
துடைத்து 7
துடைப்பன 1
துடையாள் 1
துண்டத்து 1
துண்டியாமல் 1
துண்ணென் 1
துண்ணென்றிட்ட 1
துண்ணென 3
துணி 6
துணிக்க 4
துணிக 1
துணிகள் 2
துணிகளால் 2
துணிகின்றான் 1
துணிசெய் 1
துணிசெய்தான் 2
துணிசெய்து 1
துணித்த 7
துணித்தது 1
துணித்தலின் 2
துணித்தன 1
துணித்தனன் 3
துணித்தான் 5
துணித்தானே 1
துணித்தி 1
துணித்திட்டானே 1
துணித்திடவும் 1
துணித்திடுவேன் 1
துணித்து 22
துணித்தே 1
துணிதலும் 1
துணிதுணிகள் 1
துணிந்த 1
துணிந்தது 1
துணிந்ததும் 1
துணிந்தவாறும் 1
துணிந்தன 2
துணிந்தனன் 2
துணிந்தார் 1
துணிந்தாரே 1
துணிந்தான் 2
துணிந்திடலும் 1
துணிந்திடும்வகை 1
துணிந்து 20
துணிந்தும் 2
துணிப்ப 1
துணிப்பதே 1
துணிப்பல் 1
துணிப்பன் 4
துணிப்பான் 2
துணிப்புண்ட 1
துணிப்புண்டு 1
துணிப்புறா 1
துணிபட்டு 2
துணிபட 4
துணிபடும்படி 1
துணிய 13
துணியத்துணிய 1
துணியவே 1
துணியா 1
துணியாக 1
துணியுண்டது 1
துணியுண்டு 1
துணியும் 2
துணிவது 1
துணிவர் 1
துணிவு 2
துணிவுடன் 1
துணிவுண்ட 1
துணிவுண்டு 1
துணிவுற்றனை 1
துணிவுற 2
துணுக்கம் 1
துணுக்கென 1
துணை 40
துணையா 1
துணையாக 1
துணையாகி 1
துணையாய் 6
துணையின் 1
துணையும் 2
துணையை 1
துணையொடும் 1
துணைவர் 29
துணைவர்-தங்களை 1
துணைவர்-தாமும் 1
துணைவர்களுடனே 1
துணைவருக்கு 1
துணைவருடன் 2
துணைவரும் 9
துணைவரே 1
துணைவரை 5
துணைவரையும் 2
துணைவரொடு 1
துணைவரோடு 8
துணைவரோடும் 4
துணைவற்கு 1
துணைவன் 13
துணைவன்-தனக்கு 1
துணைவனாம் 1
துணைவனாய் 1
துணைவனும் 1
துணைவனுமே 1
துணைவனே 2
துணைவனை 2
துணைவனோடும் 1
துணைவா 3
துணைவி 1
துணைவியை 1
துணைவோர்களொடு 1
துதி 6
துதிக்க 3
துதிக்கவே 1
துதிக்கின்றார் 1
துதிக்கும் 3
துதிக்கை 3
துதிசெய 1
துதித்தலின் 1
துதித்தனர் 1
துதித்தனரே 2
துதித்தனன் 2
துதித்தார் 3
துதித்திட 1
துதித்திடவும் 1
துதித்து 5
துதிப்ப 1
துதிப்பாம் 1
துதியாடி 1
துதியினால் 1
துதை 4
துதைந்த 1
துதைய 1
துதையாது 1
துதையினர் 1
துதைவுற 1
துந்தபி 1
துந்துபி 13
துந்துபியின் 1
துந்துபியும் 2
துப்பின் 1
துப்பு 8
துப்புடன் 1
துப்புடனே 1
தும்பி 7
தும்பிகள் 2
தும்பிகளால் 1
தும்பிகளே 1
தும்பிகளை 1
தும்பிமா 2
தும்பியில் 1
தும்புரு 2
தும்புருவும் 1
தும்பை 20
தும்பையுடன் 1
தும்பையுற்று 1
துமிப்பன் 1
துய் 1
துய்த்த 1
துய்த்தார் 3
துய்த்தான் 1
துய்த்தி 1
துய்த்து 1
துய்ப்பித்தான் 1
துய்ய 5
துயக்கம் 1
துயர் 20
துயரத்தோடும் 1
துயரம் 10
துயரமது 1
துயரினுடன் 1
துயரும் 3
துயரை 1
துயில் 33
துயில்வது 1
துயில்வார் 1
துயில 1
துயிலலர் 1
துயிலா 1
துயிலாமல் 1
துயிலுணர்ந்து 1
துயிலும் 3
துயின்ற 2
துயின்றபோது 1
துயின்றருளிய 1
துயின்றார் 2
துயின்று 2
துரக்க 2
துரக்கவே 1
துரக்கும் 3
துரக்குமா 1
துரக்கைக்கு 1
துரக 7
துரகங்களும் 1
துரகங்களையும் 1
துரகத்தாமா 1
துரகத்தினர் 1
துரகத்தொடு 1
துரகத்தோடு 1
துரகத 4
துரகதங்கள் 1
துரகதங்களும் 1
துரகதத்தாமாவும் 1
துரகதத்து 2
துரகததாமனுக்கும் 1
துரகததாமா 1
துரகதம் 5
துரகதாமாவின் 1
துரகம் 4
துரகமும் 3
துரகமே 1
துரங்க 7
துரங்கங்களை 1
துரங்கதாமனே 1
துரங்கம் 8
துரங்கம 2
துரங்கமங்கள் 2
துரங்கமங்களோடும் 1
துரங்கமம் 1
துரங்கமமும் 1
துரங்கமன் 1
துரங்கமும் 2
துரங்கமொடு 1
துரத்தலின் 2
துரத்தினார் 1
துரத்தினான் 2
துரத்தினானே 1
துரந்த 2
துரந்தது 1
துரந்தபோது 1
துரந்தரர் 1
துரந்தரனே 1
துரந்தவன் 1
துரந்தாய் 1
துரந்தால் 1
துரந்தான் 1
துரந்திடும் 1
துரந்து 3
துரந்துதுரந்து 1
துரப்ப 2
துராசர் 1
துரிசு 1
துரியோதன 1
துரியோதனன் 10
துரியோதனன்-தன் 1
துரியோதனன்-தான் 1
துரியோதனனுக்கு 1
துரியோதனனும் 3
துரியோதனனை 3
துருத்தனும் 1
துருபத 1
துருபதன் 11
துருபதன்-தன் 1
துருபதன்-தான் 1
துருபதனும் 1
துருபதனை 1
துருபதேயர் 2
துருபதேயரில் 1
துருபதேயன் 1
துருபதேயனும் 4
துருபன் 1
துருபன்-தன்னை 1
துருபனும் 1
துருவனும் 1
துருவாச 2
துருவாசன் 2
துரோகி 1
துரோண 5
துரோணகும்பம்-தன்னில் 1
துரோணற்கும் 1
துரோணன் 22
துரோணன்-தன்னொடும் 1
துரோணன்-தானுமே 1
துரோணன்_மைந்தன் 1
துரோணனார் 1
துரோணனுக்கு 1
துரோணனுக்கும் 1
துரோணனும் 5
துரோணனுமே 1
துரோணனே 2
துரோணனை 5
துரோணனொடு 4
துரோணாரியன் 1
துரௌபதர் 1
துரௌபதியே 1
துலக்கம் 1
துலக்கு 1
துலங்க 2
துலங்கவும் 1
துலங்கிய 2
துலங்கு 9
துலங்குமா 1
துலாம் 1
துலுக்கர் 1
துலை 2
துலைக்கோலும் 1
துலைகொள் 1
துலையின் 1
துலையோடு 1
துவக்கர் 1
துவக்கி 4
துவக்கு 3
துவக்கும் 1
துவக்குளோர் 1
துவக்கையும் 1
துவச 13
துவசத்தனஆதலால் 1
துவசத்தொடு 2
துவசம் 13
துவசமும் 7
துவசமே 2
துவசற்கு 1
துவசற்கும் 1
துவசன் 19
துவசன்-தனக்கு 1
துவசன்-தனை 1
துவசனுடன் 1
துவசனுடனே 1
துவசனும் 1
துவசனை 1
துவசனோடு 1
துவந்தனை 1
துவம் 1
துவர் 5
துவராபதி 1
துவராபதி-தன்னில் 1
துவரை 15
துவரையில் 1
துவரையை 1
துவலையும் 1
துவள 1
துவன்று 1
துவனி 4
துவனித்து 1
துவனியால் 1
துவனியினால் 1
துவனியொடு 1
துவார 1
துவாரகை 2
துவாரகையினில் 1
துவாரத்து 1
துவாரபாலர் 1
துவாரம் 2
துவாரமே 1
துவைப்ப 2
துழாய் 34
துழாயவன் 2
துழாயோன் 1
துழாயோனும் 1
துள்ள 4
துள்ளவும் 1
துள்ளி 7
துள்ளிய 3
துள்ளினர் 1
துள்ளினான் 1
துள்ளு 1
துள்ளுகின்றார் 1
துளக்கிய 1
துளக்குகிற்போர் 1
துளங்க 2
துளங்கி 2
துளங்கு 1
துளங்குவாய் 1
துளப 26
துளப_மார்பனும் 1
துளவ 3
துளவம் 3
துளவன் 1
துளவினான்-தன் 1
துளவினானும் 1
துளவு 1
துளவும் 1
துளவோன் 5
துளவோன்-தனக்கு 1
துளவோனுடன் 1
துளவோனும் 2
துளவோனே 1
துளவோனை 1
துளி 11
துளித்திட 1
துளிப்ப 1
துளியின் 1
துளியினும் 1
துளியொடும் 1
துளுவம் 1
துளுவர் 2
துளுவரில் 1
துளுவரும் 1
துளை 13
துளை-தொறும் 1
துளைகள் 1
துளைத்த 3
துளைத்தபோது 1
துளைத்தனவால் 1
துளைத்தனன் 1
துளைத்தார் 1
துளைத்திட்டு 1
துளைத்து 5
துளைபட 1
துற்ற 3
துற்றிய 1
துற்று 2
துறக்க 1
துறக்கம் 6
துறக்கம்-அது 1
துறக்கமும் 2
துறந்த 8
துறந்தது 1
துறந்தருள் 1
துறந்தவர்க்கும் 1
துறந்தனர் 1
துறந்து 6
துறந்தும் 1
துறந்தோர் 1
துறவு 1
துறு 1
துறுகல் 1
துறை 20
துறை-வாய் 1
துறைதுறை 1
துறையில் 1
துறையினில் 1
துறையும் 3
துறைவனுக்கு 1
துன் 2
துன்ப 1
துன்பம் 8
துன்பமும் 2
துன்புற 1
துன்புறாது 1
துன்மதி 1
துன்மதியான 1
துன்மருடணன் 3
துன்மருடணன்-தனை 1
துன்மருடன் 1
துன்முகன் 4
துன்முகனும் 1
துன்முகனை 1
துன்ற 2
துன்றி 7
துன்றிட 1
துன்றிடா 1
துன்றிடு 1
துன்றிய 11
துன்றினர் 1
துன்று 23
துன்றும் 3
துன்ன 2
துன்னல் 1
துன்னலர் 2
துன்னலன்-தனை 1
துன்னலார் 2
துன்னவே 1
துன்னி 5
துன்னிடு 1
துன்னிமித்தமும் 1
துன்னிய 5
துன்னினன் 1
துன்னினார் 1
துன்னினாள் 1
துன்னினான் 2
துன்னீதி 1
துன்னு 7
துன்னுதிர் 1
துன்னும் 3
துன்னுமால் 1
துனி 6
துனித்த 1
துனியில் 1
துனியும் 2
துனை 9
துனைந்து 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவில் பாடல் எண் மேல் சொடுக்கவும்
 
  துக்கரம் (1)
துக்கரம் ஆன கொன்றை தொடையலால் வளைத்தவாறும் - வில்லி:41 161/2

 மேல்
 
  துகள் (17)
சொன்ன பாவலன் துகள் அறு சுகன் திரு தாதை - வில்லி:1 3/2
தொழுது நெற்றியில் விபூதியால் அன்னை-தன் துணை அடி துகள் நீக்கி - வில்லி:2 9/1
தொடங்கியும் தொடக்கம் தொட்டு துகள் அற வளர்ந்தும் மீள - வில்லி:5 19/1
சூட்டும் பனிச்சை இவண் புழுதி துகள் ஏறியது என்று அழுது நைவார் - வில்லி:11 221/2
குர துகள் கொடு கலகம் இட்டு அணி கொடி நிரை துகில் கொடு பொலம் - வில்லி:28 42/3
அடி நெருக்கவும் இபம் நெருக்கவும் அயம் நெருக்கவும் எழு துகள்
 பொடி நெருக்கவும் வளர் புயத்தொடு புயம் நெருக்கவும் ஒளி அறா - வில்லி:28 45/2,3
படர் நிழல் கவிகையின் மிசை துகள் பரவி மொய்த்து எழு புரவியின் - வில்லி:28 49/2
கவனமொடு எழுப்பி விடு துகள் கொடு நிறைப்ப விரை கதிகளின் விதத்தை மொழியின் - வில்லி:28 59/3
இடையிடை எடுத்த கொடி நிரை இருள் எறிக்க எழு துகள் இருள் எறிக்க எழு பார் - வில்லி:28 61/3
துகள் அறு கேள்வி வேள்வி துரோண ஆசிரியன் செய்த - வில்லி:39 2/3
துகள் தரு சாதுரங்கம் யாவையும் தொகுத்து நின்றான் - வில்லி:39 6/4
நில-கண் எழும் துகள் வானிடை சென்றிட நின்றனர் பேர் அணியே - வில்லி:41 3/4
தேரும் உந்து உருளும் துகள் கொண்டன சேம வெம் கவசம் துளை விஞ்சியது - வில்லி:42 129/3
குன்று போல் நெடும் தேரும் நுண் துகள் பட குலைந்து வென் கொடுத்து ஓட - வில்லி:42 131/2
அடிக்கடி படி துகள் பரவை தூர்த்தன அரக்கனும் அரக்கனும் அமரில் ஆர்க்கவே - வில்லி:42 201/4
வர நிரைநிரை எழு துகள் பகல் செய் ஒளி வெயில் பருகின செருகியே - வில்லி:44 26/4
கதி கொண்ட சேனை நடவ எழு துகள் ககனம் சுலாவி அனில கதி உற - வில்லி:44 73/1

 மேல்
 
  துகள்கள் (1)
அத்தன் அ தூண் அளித்தருள தழுவி நெரித்தனன் துகள்கள் ஆயது அம்மா - வில்லி:46 249/4

 மேல்
 
  துகள்பட (1)
அயிர் படும் கடும் தரையில் துகள்பட அடி இரண்டினும் சரிய துகைத்து எழு - வில்லி:45 155/2

 மேல்
 
  துகளாக (1)
எண் சிறந்த மகன் தலையை நிலத்து இட்டான் தலை துகளாக என்று நாடி - வில்லி:42 166/1

 மேல்
 
  துகளாய் (1)
வில் மழை பொழிய கற்களும் துகளாய் மேனியும் வெளிறி மீண்டனவே - வில்லி:9 50/4

 மேல்
 
  துகளால் (1)
மிசை எழும் துகளால் இமைத்தனர் மேலை நாகரும் வெம் கழுத்து - வில்லி:29 36/3

 மேல்
 
  துகளே (2)
பயில் படை நடக்க அகல் முகடுற நிரைத்து அரிய பகலையும் மறைத்த துகளே - வில்லி:28 64/4
ஏழ் புயல் வானம் இருண்டிட எங்கும் எழுந்த இரும் துகளே
 வீழ் பசியால் உழல் பேயொடு பாரிடம் மிக்க விருந்துகளே - வில்லி:44 57/3,4

 மேல்
 
  துகிர் (9)
கிளைத்திடும் துகிர் கொடி நிகர் சடையவன் கேட்டு நுண் இடையே போல் - வில்லி:2 14/1
மரகதம் கோமேதகம் துகிர் தரளம் வைரம் வைதூரியம் நீலம் - வில்லி:6 11/1
ஓது இடத்தில் சுருங்காமல் செழும் துகிர் உத்தரம் பரப்பி உலகு ஓர் ஏழும் - வில்லி:10 6/2
பத்தி கொள் நவ மணி பயின்று செம் துகிர்
 கொத்து ஒளிர் தளிருடன் குலவு கற்பகம் - வில்லி:12 145/1,2
மேவு செம் துகிர் திரளும் மா மரகத விதமும் - வில்லி:27 54/1
கரங்கள் போன்றன கரை-தொறும் வளர் துகிர் காடு - வில்லி:27 85/4
துகிர் இதழ் வைத்து நல் வளைகள் முழக்கின தொடர் சில கைத்தலமே - வில்லி:27 201/1
புருவ வில் குனிவு எழ உயிர்ப்பொடு புகை எழ துகிர் புரையும் வாய் - வில்லி:28 44/1
துகிர் பரந்த செம் பவர் ஒத்த நெட்டுடல் சொரிதரும் செழும் குருதி பெருக்கிடை - வில்லி:45 156/3

 மேல்
 
  துகிரால் (1)
தாற்றால் அம் மரகத செம் துகிரால் அ பொழில் போன்ற தடங்கள் எல்லாம் - வில்லி:8 7/4

 மேல்
 
  துகில் (22)
செய்ய மலர் கொடு செய்ய துகில் கொடு செய்ய கலவையின் மொய் கொடே - வில்லி:4 47/4
விண் தலம் புதைத்த பைம் பொன் துகில் இடு விதான நீழல் - வில்லி:5 21/1
சேண் புனல் பல கொண்டு ஆட்டி செழும் துகில் தொழுது சேர்த்தி - வில்லி:5 26/2
குமர் உற பிணித்த பைம் பொன் கொடி துகில் அசைவு நோக்கி - வில்லி:6 31/2
விரி துகில் வேறு உடாமல் விரை கமழ் தூ நீர் ஆடி - வில்லி:10 74/1
சொன்ன கிளி_மொழியினையும் துகில் உரிதி என உருமின் சொன்னான் மன்னோ - வில்லி:11 243/4
தருக துகில் என எழுந்து தங்களை வன்பொடு துச்சாதனன் சொலா முன் - வில்லி:11 245/1
அருகு அணுகி மடவரலை அஞ்சாமல் துகில் உரிவான் அமைந்த போதில் - வில்லி:11 245/3
வேறான துகில் தகைந்த கை சோர மெய் சோர வேறு ஓர் சொல்லும் - வில்லி:11 246/2
உடுத்த துகில் உணர்வில்லான் உரிந்திடவும் மாளாமல் ஒன்றுக்கொன்று ஆங்கு - வில்லி:11 248/1
அரசவையில் எனை ஏற்றி அஞ்சாமல் துகில் தீண்டி அளகம் தீண்டி - வில்லி:11 254/1
வண்டு ஆரும் குழல் பிடித்து துகில் உரிந்தோன் உடல் குருதி வாரி அள்ளி - வில்லி:11 256/1
பூம் துகில் நனைய நறும் சுனை படிவார் புழுகு சந்தனம் நறும் பனி நீர் - வில்லி:12 62/3
பொன் திகழ் மணி பூண் மென் துகில் பலவும் புரவி போதகங்களும் வழங்கி - வில்லி:19 15/2
தீண்டாத கற்புடைய செழும் திருவை துகில் உரிய செயல் ஒன்று இன்றி - வில்லி:27 22/1
மன் அவையில் யாம் காண மடவரலை துகில் உரிந்த வலியோன்-தன்பால் - வில்லி:27 26/3
பற்றி துகில் உரிய பாண்டவரும் பார்த்திருந்தார் - வில்லி:27 42/2
எளிவரும் துகில் உரிந்தபோது அருகு இருந்து கண்டவர்கள் அல்லவோ - வில்லி:27 121/2
வெம் புய வலியால் மாதை விரி துகில் உரிந்த வீரன் - வில்லி:27 172/1
குர துகள் கொடு கலகம் இட்டு அணி கொடி நிரை துகில் கொடு பொலம் - வில்லி:28 42/3
இடு துகில் நிரைத்த கொடி சொரி அருவி ஒக்கும் எழு குல கிரிகள் ஒக்கும் இரதம் - வில்லி:28 58/4
கொழுந்தியரை துகில் உரியார் கொடும் கானம் அடைவித்து கொல்ல எண்ணார் - வில்லி:41 244/3

 மேல்
 
  துகில்கொடு (1)
பொரு இல் வெண் துகில்கொடு பொதிந்தது என்னவே - வில்லி:11 117/1

 மேல்
 
  துகிலம் (1)
மை வான் அளகம் திசை வாள் முகமா மலையாம் முலை வாரிதி வண் துகிலம்
 செ ஆறு படுத்தலின் மேதினியாள் திருமேனி அணிந்தது செவ்வணியே - வில்லி:45 220/3,4

 மேல்
 
  துகிலால் (1)
தூய நாகரின் அமைந்தது ஓர் துகிலால் துன்பம் உற்று என்பு உரு ஆனார் - வில்லி:27 247/4

 மேல்
 
  துகிலின் (1)
தோன்றா நயன துணைவனை போல் துணை கண் துகிலின் சூழ்ந்திருந்த - வில்லி:11 212/3

 மேல்
 
  துகிலினை (1)
துகிலினை உரிந்த வன் கை சூரனும் தருமராசன் - வில்லி:11 267/3

 மேல்
 
  துகிலினொடு (1)
பறியவும் தண்டு முரசு எழுது பொன் துகிலினொடு பரியவும் சண்ட தனு உற வளைத்தனன் இவனே - வில்லி:45 90/4

 மேல்
 
  துகிலுடன் (1)
தொக்க வெண் கவரி ஆல வட்ட நிரை சொட்டை வாள் பரிசை துகிலுடன்
 கை களாசி இவை கொண்டு உலாவி வரு கன்னி மங்கையர்கள் அனைவரும் - வில்லி:27 99/1,2

 மேல்
 
  துகிலுடை (1)
சுடர் வித படைகளின் நிரை படு துகிலுடை கொடிகளின் விராய் - வில்லி:28 49/3

 மேல்
 
  துகிலும் (7)
பொங்கு நுண் இழை துகிலும் அம் தாமமும் பூவும் - வில்லி:3 119/2
விரை அகிலின் நறும் சாந்தும் விரித்த தழை பூம் துகிலும் வேடமாதர் - வில்லி:12 86/3
தழல் வந்தருள் பாவை தடம் துகிலும்
 குழலும் கவர்தந்து அடல் கூரும் உமக்கு - வில்லி:13 60/1,2
நுங்கு அழல் அனையாள் நாணமும் துகிலும் நோக்கினை காக்கும் நாயகனே - வில்லி:45 9/4
தோகை குழலும் துகிலும் உடன் தொட்டன என்று - வில்லி:45 159/2
மை கண் இளம் கோவியர் நுண் துகிலும் நாணும் வரி வளையும் மட நெஞ்சும் வாங்கும் மாலே - வில்லி:45 251/4
தூ நானம் ஆடி மறைவாணர்க்கு அநேக வித தானம் சொரிந்து துகிலும்
 தேன் ஆர் அலங்கல் பல கலனோடு அணிந்து பொரு தேரில் புகுந்தனன் வழா - வில்லி:46 7/2,3

 மேல்
 
  துகிலோடு (1)
நல் மங்கல பூண் துகிலோடு நயந்து சாத்தி - வில்லி:5 94/2

 மேல்
 
  துகைக்கும் (1)
அரவு அபயம் இட்டு வீழ நடை பயில் அடி கொடு துகைக்கும் வீரர் அணியையே - வில்லி:40 53/4

 மேல்
 
  துகைத்தான் (1)
துன்னு தோள் இணையும் தாளும் வன் நெஞ்சும் சுளிதர தாளினால் துகைத்தான் - வில்லி:15 15/4

 மேல்
 
  துகைத்து (2)
காலினால் துகைத்து வேலை கனை கடல் ஏழும் முன் நாள் - வில்லி:45 111/1
அயிர் படும் கடும் தரையில் துகள்பட அடி இரண்டினும் சரிய துகைத்து எழு - வில்லி:45 155/2

 மேல்
 
  துகைப்பரோ (1)
அதிர்வு உற புடைப்பரோ தொடையில் அடிபட துகைப்பரோ முடியில் - வில்லி:46 192/2

 மேல்
 
  துங்க (18)
துங்க வில் வளைத்து ஒரு கணத்தினில் வடத்து இலை துளைத்தனன் இலக்கு இல் தொடையால் - வில்லி:3 50/4
துங்க கொடியும் தோரணமும் தொடையும் பரப்பி சோமகன் நாடு - வில்லி:3 88/2
துங்க வேல் துருபதன்-தான் சூழ்ந்தது சொல்லல் உற்றாம் - வில்லி:5 1/4
துங்க வேல் துருபதன்-தன் தொல்லை மா நகரி புக்கார் - வில்லி:5 18/4
துங்க மா முழவும் துடி ஈட்டமும் - வில்லி:13 53/2
துங்க வய புயம் மேல் கதை தொட்டான் - வில்லி:14 80/4
துங்க மா முனி சொற்படி தோள் வடம் நெகிழ்த்து - வில்லி:22 22/2
துங்க வயவீரர் என இ முறை வகுத்து உரக துவசனுடனே உரை செய்தான் - வில்லி:28 55/2
துங்க வெம் களிறு இவுளி தேரொடு தானை மன்னவர் சூழவும் - வில்லி:29 49/2
துங்க கடக திரள் தோள் புடையா - வில்லி:32 20/3
இகல் செய்து செம் பராகம் மிசை எழுப்பின துங்க வாசிகளே - வில்லி:40 20/4
துங்க வென்றி இன்றியே துரோணனார் அழிந்ததும் - வில்லி:40 27/2
சடா துங்க மௌலி புரசூதனன் தன்னை ஒத்தான் - வில்லி:41 80/4
ஆசுகத்தினில் ஒழிந்த பல துங்க முனை ஆயுதத்தினில் அழிந்திடுவது அன்று அதனை - வில்லி:42 79/3
என நின்ற சேனை முடுகி அயில் சிலை எறி துங்க வாளொடு இகலி எழ எதிர் - வில்லி:44 72/2
வரம் மிகும் துங்க தனுவினை வளைத்து எரி கொள் சில வடி சரம் கொண்டு அவனது இரு புயத்து எழுதினனே - வில்லி:45 86/4
உறவும் அஞ்சங்கள் முடி உருளை அற்று இரதம் நடு உடையவும் துங்க வரி சிலை குணத்துடன் அறவும் - வில்லி:45 90/2
துங்க மணி முடி வேந்தர் சொல்லி முடிப்பதற்கு அடங்கார் துரக மாவும் - வில்லி:46 131/2

 மேல்
 
  துங்கன் (1)
நிறை வலம்புரி தொடை கமழ் புயகிரி நிருப துங்கன் மைத்துனன் உளம் வெருவர - வில்லி:41 128/3

 மேல்
 
  துச்சளை (3)
தோள்களின் கழையை வென்ற துச்சளை என்னும் பேராள் - வில்லி:2 79/4
கதிர் ஏகிடும் முன் துச்சளை கணவன் தலை கடிதின் - வில்லி:42 58/3
துச்சளை கணவன்-தன்னை தோற்றம் ஒன்றானும் காணான் - வில்லி:42 163/2

 மேல்
 
  துச்சனி (1)
துச்சாதனன் மகன் மன்னர் தொழும் துச்சனி என்னும் - வில்லி:41 108/1

 மேல்
 
  துச்சாதனன் (19)
துணியும் கொடுமை வகிர் அன்ன துணைவர் துச்சாதனன் முதலோர் - வில்லி:5 36/3
சோரும் கொடியை முகம் நோக்கி துச்சாதனன் மெய் சுட சொன்னான் - வில்லி:11 230/4
தருக துகில் என எழுந்து தங்களை வன்பொடு துச்சாதனன் சொலா முன் - வில்லி:11 245/1
தம்பியர் அனைவரும் துச்சாதனன் முதலா உள்ளோர் - வில்லி:28 21/1
துச்சாதனன் தம்பிமார் மைந்தர் மற்றும் சகுனி சல்லியன் - வில்லி:33 9/1
தொல்லோன் நின்ற நிலை கண்டு துச்சாதனன் தன் சுடு சரத்தால் - வில்லி:37 33/2
மீது கங்கை_மைந்தன் ஒருதான் வெறும் கை நின்றளவில் மேல் நடந்து சென்று பொரு துச்சாதனன்
 சரங்கள் பல தூவினன் பரிந்து எதிரி சாபமும் துணிந்து விழவே - வில்லி:38 31/3,4
துனை வரும் புரவி தேர் துச்சாதனன் துணைவரோடு - வில்லி:41 99/3
தேறினான் தேறி துச்சாதனன் தரும் செம்பொன் தேரின் - வில்லி:41 102/1
துச்சாதனன் மகன் மன்னர் தொழும் துச்சனி என்னும் - வில்லி:41 108/1
துரியோதனன் மகனும் பொரு துச்சாதனன் மகனும் - வில்லி:41 109/1
தார் அரசன் மகன் துச்சாதனன் மகன் சல்லியன் மகன் வேல் சகுனி என்னும் - வில்லி:41 237/1
தம்பியரும் துச்சாதனன் முதலோர் - வில்லி:42 93/1
தானையோடு துச்சாதனன் அடுத்து எதிர் தடுத்தான் - வில்லி:42 109/2
சுடு உரை கனல் அன்ன துச்சாதனன்
 வடு உரைக்கவும் மன் உறை மன்றிடை - வில்லி:42 144/1,2
கைதவ செயலினான் துச்சாதனன் கண்டு முன்னை - வில்லி:45 106/3
தூவாநின்ற ஏ அனைத்தும் துச்சாதனன் தன் தொடை பிழையா - வில்லி:45 144/1
தண்ணீர் நிகர் என துச்சாதனன் தன் மெய்யில் இழி - வில்லி:45 160/1
துன்பம் உறும் துன்னீதி துச்சாதனன் போர் செய்து - வில்லி:45 162/1

 மேல்
 
  துச்சாதனன்-தானும் (1)
கர விறல் கரி நூறாயிரம் கொண்டு காது துச்சாதனன்-தானும்
 இரவியை கண்ட மின்மினி குலம் போல் ஈடு அழிந்திட உடன்று எங்கும் - வில்லி:42 11/2,3

 மேல்
 
  துச்சாதனனும் (1)
சோனா மேகம் பொழிவது போல் துச்சாதனனும் தம்பியரும் - வில்லி:45 135/1

 மேல்
 
  துச்சாதனனே (1)
துச்சாதனனே உனை போலும் சூரர் உளரோ சூரர் எலாம் - வில்லி:45 137/1

 மேல்
 
  துச்சாதனனை (2)
சொல்ல பாவி தரியாமல் துச்சாதனனை முகம் நோக்கி - வில்லி:11 211/2
தந்தை விழி இருள் போல தகு மனத்தோனும் துச்சாதனனை நோக்கி - வில்லி:11 252/3

 மேல்
 
  துச்சாதனனொடு (1)
தருமன் முதல் ஐவரையும் வென்றிடுதும் என்று துச்சாதனனொடு ஐவர் இளையோர் - வில்லி:38 23/1

 மேல்
 
  துச்சாதனா (1)
துச்சாதனா இ மொழி சென்று கங்கை_சுதனுக்கு உரைக்க எனவே - வில்லி:37 6/1

 மேல்
 
  துஞ்ச (1)
இரவிடை யாரும் துஞ்ச எயில் வளை நகரி புக்கான் - வில்லி:22 106/4

 மேல்
 
  துஞ்சல் (2)
துஞ்சல் என்று இவை இரண்டு அலால் துணிவு வேறு உண்டோ - வில்லி:22 36/2
கண் துஞ்சல் இன்றி இரவு இரு கண் இலான் மதலை கண்ணீரில் மூழ்கி எவரை - வில்லி:46 3/1

 மேல்
 
  துஞ்சிட (3)
துஞ்சிட அமரில் சிகண்டி செய் தவத்தின் தொடர் பயன் வழாவகை துரந்தாய் - வில்லி:45 12/4
சூழ் படை வீரர் யாரும் துஞ்சிட துணித்திட்டானே - வில்லி:45 99/4
துஞ்சிட பொருவான் இன்னம் சூழ்ந்தனன் போலும் என்றான் - வில்லி:46 129/4

 மேல்
 
  துஞ்சிய (1)
துஞ்சிய நின் சேனை எல்லாம் மீண்டு வர நீ அறையும் சுருதி இற்றை - வில்லி:46 132/3

 மேல்
 
  துஞ்சியதும் (1)
தோள் வலியும் தம் செயலும் தொழா முடியோன் துஞ்சியதும் தொழுது சொன்னார் - வில்லி:46 237/4

 மேல்
 
  துஞ்சினம் (2)
துஞ்சினம் இன்று என வன் பணியின் கிளை துன்பம் உழந்திடவும் - வில்லி:27 189/2
துஞ்சினம் எனினும் அமையும் என்று எண்ணி துணிந்தனன் துயில் அறு கண்ணான் - வில்லி:46 209/4

 மேல்
 
  துஞ்சினார் (2)
கைவர நுகர்ந்த பின் கண்ணும் துஞ்சினார் - வில்லி:3 3/4
நூறு நூறு கோல் நுழைய மெய் எலாம் நொந்து துஞ்சினார் முந்து போர் செய்தார் - வில்லி:45 55/2

 மேல்
 
  துஞ்சினான் (1)
கதிர் வார் முடி கோவும் அரசர்க்கு விடைதந்து கண் துஞ்சினான் - வில்லி:40 91/4

 மேல்
 
  துட்கோடு (1)
துட்கோடு உளம் மறுகும்படி சுடு தோமரம் ஒன்றால் - வில்லி:44 65/3

 மேல்
 
  துட்பதத்துடன் (1)
துட்பதத்துடன் அழுதிடும் சுயோதனன் முதலோர் - வில்லி:3 134/2

 மேல்
 
  துடி (4)
துங்க மா முழவும் துடி ஈட்டமும் - வில்லி:13 53/2
குன்று போல் புய காவலர் கொடும் துடி கறங்க - வில்லி:27 94/3
துளை இசைத்தன முரசு இரைத்தன துடி அரற்றின செவிடுபட்டு - வில்லி:28 50/3
முரசு கரடிகை கிணை துடி பெருமரம் முருடு படு பறை முதலிய கருவிகள் - வில்லி:44 24/1

 மேல்
 
  துடிக்க (1)
கரம் துடிக்க இரு பதங்கள் தறியவே கலக்கினான் - வில்லி:42 22/4

 மேல்
 
  துடிக்கவும் (1)
திருந்து கண் இணை சிவக்கவும் கொடிய செய்ய வாய் இதழ் துடிக்கவும்
 இருந்த பேர் அவையின் நெடிது உயிர்த்திடும் இராசராசன் அவனுக்கு இவன் - வில்லி:27 124/2,3

 மேல்
 
  துடிக்கை (1)
என் கணும் தோளும் மார்பும் இடன் உற துடிக்கை மாறா - வில்லி:41 156/2

 மேல்
 
  துடித்தது (1)
மதி வியர்த்தது துடித்தது குமுத வாய் மலரும் - வில்லி:7 69/2

 மேல்
 
  துடித்தனர் (1)
துடித்தனர் இயக்கரொடு அமரர் தைத்தியர் துணுக்கென இமைத்தனர் திசைகள் காப்பவர் - வில்லி:42 201/3

 மேல்
 
  துடித்திட (2)
வேய் இரும் தடம் தோள் இடம் துடித்திட மெல்_இயல் மதன் வேத - வில்லி:2 35/3
துடித்திட மற்குண தொகுதி போல் பிசைந்து - வில்லி:3 8/2

 மேல்
 
  துடித்திடவும் (1)
துணைவன் துணை வாகு வளர்ந்திடவும் துணை வார் புருவங்கள் துடித்திடவும்
 பணை வெம் குரல் கன்றி முழங்கிடவும் பவ்வத்து அரசன் தரு பாணம் எடா - வில்லி:45 214/3,4

 மேல்
 
  துடித்து (2)
பாழி வன் புயம் வலம் துடித்து உடல் உற பரிந்து - வில்லி:1 25/2
வல கண் ஆன செம் சுடர் இட கணும் வாகுவும் துடித்து ஆகுலத்துடன் - வில்லி:45 61/1

 மேல்
 
  துடிதுடித்திட (1)
துடிதுடித்திட அவரவர் சேனைகள் துணிபட பொருது எழு புவி நீ பெற - வில்லி:46 203/2

 மேல்
 
  துடிப்பதும் (1)
துடிப்பதும் இன்று உன் உடலம் உயிர் துறக்கம் குடியேற - வில்லி:46 165/2

 மேல்
 
  துடைத்தனன் (1)
துடைத்தனன் ஆகி அ தோன்றல் வாயினை - வில்லி:21 77/3

 மேல்
 
  துடைத்து (7)
நாகம் என்ன நடுங்கி அ பூம்_கொடி நயன நீர் துடைத்து உற்றது நன்று எனா - வில்லி:21 10/2
கண் நீர் துடைத்து இரு தன் கண்ணில் கருணை எனும் - வில்லி:27 49/2
ஆண்டு மா மகனும் இரு கண் நீர் துடைத்து அ அன்னையை பன் முறை தேற்றி - வில்லி:27 254/1
சொரியும் கண்ணீர் துடைத்து துரியோதனனை நோக்கி - வில்லி:38 44/1
அந்த நரபாலர் கண் அரும் புனல் துடைத்து
 கந்தன் நிகர் மைந்தனொடு கையற நினைக்கும் - வில்லி:41 169/2,3
அ புதல்வன்-தன்னை எடுத்து ஆற்றி தேற்றி அம்புய கண் அருவி துடைத்து அளி செய் காலை - வில்லி:43 35/2
குருதி உகாமே துடைத்து வீழ்தரு குருகுல பூபாலன் உக்ர வேகமொடு - வில்லி:46 177/2

 மேல்
 
  துடைப்பன (1)
தரு நிலத்தவர் விழி துடைப்பன சரதம் இப்படி இரதமே - வில்லி:28 42/4

 மேல்
 
  துடையாள் (1)
நீ வா என்றே அருகு இருத்தி நெடும் கண் பொழியும் நீர் துடையாள்
 மேவார் அல்லர் தமர் அழைத்தால் மேல் உன் கருத்து விளம்பிவர - வில்லி:11 217/2,3

 மேல்
 
  துண்டத்து (1)
துணிவுடன் பல் தேர் சூழ்வர சகட துண்டத்து நின்றனன் துரோணன் - வில்லி:42 7/4

 மேல்
 
  துண்டியாமல் (1)
துண்டியாமல் நும் துணைவர் தம்மொடும் - வில்லி:11 130/3

 மேல்
 
  துண்ணென் (1)
துண்ணென் ஓதை தொடர துரத்தினான் - வில்லி:13 41/4

 மேல்
 
  துண்ணென்றிட்ட (1)
துண்ணென்றிட்ட ஐந்து வகை பெரும் பேர் இயத்தின் துவனியினால் - வில்லி:10 40/4

 மேல்
 
  துண்ணென (3)
துண்ணென உட்க வடி சரங்கள் தொட்டான் - வில்லி:14 114/4
துண்ணென வெரீஇயினள் சுதேட்டிணை விரும்பி - வில்லி:19 34/2
துண்ணென வெருக்கொள முன் நின்றருள் பகீரதி சுதன்-தனை வியாள துவசன் - வில்லி:28 66/2

 மேல்
 
  துணி (6)
பங்கம் உற வில் துணி படுத்தி எதிர் நின்றான் - வில்லி:29 62/4
வில்லையும் துணி செய்து வெல்ல வந்தவனையும் - வில்லி:34 10/2
துணி பட அழிந்து மீள நடவினர் துவச புயகன் பதாதி நிருபரே - வில்லி:41 43/4
ஒன்றொடு ஒன்று துணி பட்டிட ஒடிக்கும் உடனே - வில்லி:45 195/3
திறலுடன் முன் துணி சேரும் ஐம் தலையொடு திரியவும் வந்து எனை ஏவுக என்று அலறவும் - வில்லி:45 226/2
வல கையின் தொடு கணைகளால் பல துணி ஆக வில் வளைத்தானே - வில்லி:46 51/4

 மேல்
 
  துணிக்க (4)
தறுகண் குருவின் தலை துணிக்க தக ஓர் மகவும் தனஞ்சயன் தோள் - வில்லி:3 83/3
சுற்ற என்பாரும் சென்னி துணிக்க என்பாரும் ஆகி - வில்லி:14 91/3
ஒருவன் நெடும் தேர் அழிக்க ஒருவன் மலர் கை துணிக்க ஒருவன் பின்னை - வில்லி:41 241/3
தனஞ்சயன் தலை துணிக்க நின்ற வரி சாப கோப முதிர் சாயக - வில்லி:43 48/1

 மேல்
 
  துணிக (1)
யாது ஒரு கருமமேனும் எண்ணியே துணிக என்றும் - வில்லி:11 265/1

 மேல்
 
  துணிகள் (2)
சூழ்ந்த அ பிணிகளை துணிகள் ஆக்கியே - வில்லி:3 6/2
மறம் விளங்கும் பரிகள் துணிகள் பட்டிடவும் விறல் வலவன் அங்கம் சிதறி உரனில் உற்றன முதுகு - வில்லி:45 90/3

 மேல்
 
  துணிகளால் (2)
அற்ற வில் துணிகளால் அரியையும் பாகையும் - வில்லி:39 22/1
முரித்தன கிரி கொடுமுடிகளால் சினை முரித்தன மரத்தன துணிகளால் கடிது - வில்லி:42 202/3

 மேல்
 
  துணிகின்றான் (1)
பணிந்து இரந்து புவி பெற்று உண்டிருப்பதற்கே துணிகின்றான் பட்ட பாடே - வில்லி:27 14/4

 மேல்
 
  துணிசெய் (1)
மறுத்து இவன் புகல வீரியன் புயம் ஒர் ஆயிரம் துணிசெய் மழுவினான் - வில்லி:1 146/1

 மேல்
 
  துணிசெய்தான் (2)
கை திகிரி போல் கணையின் விசயன் அதனை பழைய கார் முதலையின் துணிசெய்தான் - வில்லி:3 51/4
விதுரன் தனது உளம் நொந்து அடல் வில்லும் துணிசெய்தான்
 மதியின் திறன் அறிவோர் மொழிவழி வந்திலை மன்னா - வில்லி:42 64/3,4

 மேல்
 
  துணிசெய்து (1)
ஏறு பை தலை நெடும் துவசமும் புதிய ஏழு தட்டு இரதமும் துணிசெய்து அங்கு அருகு - வில்லி:42 91/2

 மேல்
 
  துணித்த (7)
சுருதி வேள்வி நூறு உடையவன் சிறகு அற துணித்த வாய்-தொறும் பொங்கி - வில்லி:9 14/3
துரங்கம் ஏழுடை கடவுளை நிரைநிரை துணித்த
 கரங்கள் போன்றன கரை-தொறும் வளர் துகிர் காடு - வில்லி:27 85/3,4
சரத்தால் மறைந்தது அகல் வானம் தரணிதலம் அ சரம் துணித்த
 சிரத்தால் மறைந்தது உகு குருதி சேற்றால் மறைந்த திசை நான்கும் - வில்லி:31 6/3,4
துறந்து போய விதுரன் முன் துணித்த வில் என துணிந்து - வில்லி:40 38/3
மோது அமரின் என் மகன் முடி தலை துணித்த
 பாதகனை நான் எதிர் பட பொருதிலேனேல் - வில்லி:41 181/1,2
தன் திரு மைந்தனை மௌலி துணித்த சயத்திரதன்-தனை வாள் - வில்லி:41 231/1
சொல் தவறாத துரோணனை மௌலி துணித்த திட்டத்துய்மன்னும் - வில்லி:44 3/1

 மேல்
 
  துணித்தது (1)
சொன்ன பாலர் மகுடம் துணித்தது இன்று - வில்லி:46 226/3

 மேல்
 
  துணித்தலின் (2)
எ சிரத்தையும் எ புயத்தையும் இடை துணித்தலின் அடைய முன் - வில்லி:41 24/3
தும்பிமா பரிமா வீரர் என்று இவர் மெய் துணித்தலின் சொரிந்த செம் சோரி - வில்லி:42 207/2

 மேல்
 
  துணித்தன (1)
விடுத்த நேமியும் நேமியும் துணித்தன வீரர் சென்னிகள் வீழ - வில்லி:45 189/4

 மேல்
 
  துணித்தனன் (3)
சிலிமுகங்களின் துணித்தனன் ஆயிரம் சிகர வாகுவும் சேர - வில்லி:42 41/4
மாமனை மகுடம் துணித்தனன் எவரும் வணங்கு தாள் முனி என வயிர்த்து - வில்லி:42 217/1
துயில் புரி அமையத்து இமைக்கு முன் சென்னி துணித்தனன் சுதன் என கலங்கி - வில்லி:46 214/2

 மேல்
 
  துணித்தான் (5)
தன்னையும் இவன் பல சரங்கொடு துணித்தான்
 மின்னையும் நகும் பகழி வீடுமன் வெகுண்டு ஆங்கு - வில்லி:29 58/2,3
தோளில் ஒரு தோள் நிலன் உறும்படி துணித்தான் - வில்லி:37 16/4
வரி ஓலிடு கழலான் அவை வாள் கொண்டு துணித்தான் - வில்லி:41 109/4
துருபதன் மதலை வரி சிலை திட்டத்துய்மனை மணி தலை துணித்தான் - வில்லி:46 213/4
உண்டவர்-தமை போல் மதத்தினால் வாளால் ஒரு நொடியினில் தலை துணித்தான் - வில்லி:46 217/4

 மேல்
 
  துணித்தானே (1)
பாகம் உறு கை விரல்கள் பத்தும் துணித்தானே - வில்லி:45 159/4

 மேல்
 
  துணித்தி (1)
சொல்லினன் பகைவன்-தன்னை சுடர் முடி துணித்தி என்றே - வில்லி:42 157/4

 மேல்
 
  துணித்திட்டானே (1)
சூழ் படை வீரர் யாரும் துஞ்சிட துணித்திட்டானே - வில்லி:45 99/4

 மேல்
 
  துணித்திடவும் (1)
தருமன் மைந்தன் பரிதி புதல்வனை குறுகி இரு சரம் அவன் செம் கை வரி சிலை துணித்திடவும் எதிர் - வில்லி:45 86/1

 மேல்
 
  துணித்திடுவேன் (1)
சகுனி-தனை இமைப்பொழுதில் சாதேவன் துணித்திடுவேன் சமரில் என்றான் - வில்லி:11 257/3

 மேல்
 
  துணித்து (22)
முனைந்த போரின் முடி துணித்து உன் முக சரோருகத்தினால் - வில்லி:3 64/3
அ கணம்-தன்னில் அந்தரத்து எழலும் வீழ்த்தினான் அம்பினால் துணித்து
 செ கனல் உருவ சென்னியை உரகர் கன்னியை திருமணம் செய்தான் - வில்லி:9 39/3,4
தூய வெம் கணையால் அவன் இடி துவசம் துணித்து அமர் தொடங்கும் அவ்வளவில் - வில்லி:9 51/2
பொரு சமரில் முடி துணித்து புலால் நாறு வெம் குருதி பொழிய வெற்றி - வில்லி:11 254/3
தொடா நெடும் பகழி-தன்னால் சூரனும் துணித்து வீழ்த்தி - வில்லி:13 89/4
இப்படிக்கு அரக்கர் சேனை யாவையும் துணித்து மீண்டும் - வில்லி:14 106/3
தாம சரம் கொண்டு தேர் பாகு கொடி வாசி தனுவும் துணித்து
 ஆம் அச்சம் உற மற்று அவன் கோல மார்பத்தும் அம்பு ஏவினான் - வில்லி:22 14/3,4
துணித்து மேவலர் முடி உகு சோரி தோய் தொடையும் - வில்லி:22 41/3
தோமரம் ஒன்றினால் துணித்து வீழ்த்தினான் - வில்லி:30 22/4
செருமும்படி வெம் கணை மாரி சிந்திசிந்தி சிரம் துணித்து
 தருமன் சேனை பரவை எலாம் தானே ஆகி தலைநாளில் - வில்லி:31 12/2,3
என் மேல் நினைவு என்று அவர் அவர் பேர் இரதம் துணித்து சிலை துணித்து - வில்லி:32 27/2
என் மேல் நினைவு என்று அவர் அவர் பேர் இரதம் துணித்து சிலை துணித்து
 தன் மேல் வந்த தம்பியரில் தரியாது உடன்ற ஐவர்க்கு - வில்லி:32 27/2,3
விசையுடன் நடத்தி வீமன் எவண் அவன் விறல் முடி துணித்து மீள்வன் இனி என - வில்லி:40 49/2
இரதமும் தகர்த்து உறு கதியுடன் வரும் இவுளியும் துணித்து அடலுடை வலவனை - வில்லி:41 124/2
கோலினால் அவன் துணித்து மீளவும் அழல் கொளுத்தியது ஒரு தண்டு - வில்லி:42 138/3
தூளம் ஆக வடி வாளியால் எதிர் துணித்து வன்பொடு துரக்கவே - வில்லி:42 190/4
எ புதல்வருடனும் விறல் குந்தி மைந்தர் யாவரையும் சென்னி துணித்து யாகசேனன் - வில்லி:43 35/3
துன்றிய கணைகள் ஏவி தொடு சிலை துணித்து வீழ்த்தான் - வில்லி:45 108/3
இன்றோ உன்-தன் சென்னி துணித்து இழி செம் புனலில் குளித்திடும் நாள் - வில்லி:45 138/1
மேவா நிருபன் மலர் தட கை வில்லும் துணித்து வீழ்த்தனவே - வில்லி:45 144/4
பரி தடம் தனி தேர் விடும் பாகனை பாணம் ஒன்றால் தலை துணித்து
 வரி தடம் சிலை நாண் அறுத்து ஒரு முனை வாளியால் வடி கணை ஒன்றால் - வில்லி:46 27/2,3
தொடுத்த அம்பினை அம்பினால் வானிடை துணித்து இடை நணித்து ஆக - வில்லி:46 48/1

 மேல்
 
  துணித்தே (1)
அற்று சென்னி வேறு ஆகி வீழ துணித்தே அம்பு ஒன்றால் - வில்லி:37 38/2

 மேல்
 
  துணிதலும் (1)
சிரத்தினில் எய்தலும் துணிந்தது ஒரு சரத்தால் துணிதலும் அ சிரம் வீழாமல் - வில்லி:42 167/2

 மேல்
 
  துணிதுணிகள் (1)
விருப்புடன் விரித்து அணி துவசம் வீழ்த்தியும் விறல் பரிகளை துணிதுணிகள் ஆக்கியும் - வில்லி:42 198/2

 மேல்
 
  துணிந்த (1)
கோல் விதத்தும் முடி துணிந்த கொற்ற மன்னர் சற்று அலார் - வில்லி:40 31/2

 மேல்
 
  துணிந்தது (1)
சிரத்தினில் எய்தலும் துணிந்தது ஒரு சரத்தால் துணிதலும் அ சிரம் வீழாமல் - வில்லி:42 167/2

 மேல்
 
  துணிந்ததும் (1)
மோது போர் புரிய துணிந்ததும் விதுரன் மூரி வில் இறுத்ததும் கங்குல் - வில்லி:27 261/2

 மேல்
 
  துணிந்தவாறும் (1)
மெய் கரம் துணிந்தவாறும் மீண்டு உருத்து அடர்த்தவாறும் - வில்லி:41 161/3

 மேல்
 
  துணிந்தன (2)
சரிந்தன பெரும் குடர் துணிந்தன சிரம் கடை தவழ்ந்தன நெடும் புருவமும் - வில்லி:38 26/3
சொன்னவாறு குறியும் உள்ள துரகதம் துணிந்தன
 கன்ன ஆறு சொரி மத களிற்று இனங்கள் வீழ்ந்தன - வில்லி:40 34/1,2

 மேல்
 
  துணிந்தனன் (2)
தொடுத்த தார் குருக்கள் என்றே துணிந்தனன் யாகசேனன் - வில்லி:5 69/4
துஞ்சினம் எனினும் அமையும் என்று எண்ணி துணிந்தனன் துயில் அறு கண்ணான் - வில்லி:46 209/4

 மேல்
 
  துணிந்தார் (1)
அரும் சமரம் புரியும்வகை அவர் துணிந்தார் ஆனாலும் அறம் ஒன்று இன்றி - வில்லி:27 4/1

 மேல்
 
  துணிந்தாரே (1)
பாண்டு புத்திரர் கோறும் என்று அருள் இலா பாவியர் துணிந்தாரே - வில்லி:16 3/4

 மேல்
 
  துணிந்தான் (2)
தூ நகர் முன்னோர் இருந்தது ஒன்று அந்த தொல் நகர் வைகுமா துணிந்தான் - வில்லி:6 6/4
தொலையா வெம் போர் தொலைக்க துணிந்தான் எவரும் துயின்றார் - வில்லி:38 52/4

 மேல்
 
  துணிந்திடலும் (1)
வாகை நெட்டயில் துணிந்திடலும் வன்பினுடன் மா நிரைத்து இரதமும் கடவி வந்து முதல் - வில்லி:42 86/1

 மேல்
 
  துணிந்திடும்வகை (1)
எழிலி மதங்கய வாகனன் தனயனது எழில் பெறு கந்தரமே துணிந்திடும்வகை
 அழல் எழு நெஞ்சொடு நாடி நின்று உதையினன் அளி முரல் பங்கய நாயகன் குமரனே - வில்லி:45 223/3,4

 மேல்
 
  துணிந்து (20)
சொன்னதே துணிந்து மார்பும் தோள்களும் பூரித்திட்டான் - வில்லி:11 29/4
காதலின் துணிந்து செய்தால் எண்ணுதல் கடன் அன்று என்றும் - வில்லி:11 265/2
எய்த கணை திருமேனி எய்தும் முன்னர் இறகு துணிந்து ஒன்று இரண்டாய் இலக்கு உறாமல் - வில்லி:12 101/1
மூஇலை சூலம்-தன்னால் முனிதலை துணிந்து வீழ - வில்லி:16 44/3
தேங்கிய அருளுக்கு இருப்பிடம் ஆன சிந்தையான் சிந்தையால் துணிந்து
 பாங்கு உறை அரசர் யாரையும் தம்தம் பதிகளே செல்க என பகர்ந்தான் - வில்லி:19 4/3,4
பற்று அற துணிந்து சொன்னான் பாண்டவர் சகாயன் ஆனான் - வில்லி:25 12/4
துணிந்து இரண்டு பட பொருது தொல்லை உலகு அரசு ஆள துணிவது அல்லால் - வில்லி:27 14/2
தோள் இரண்டும் துணிந்து எதிர் வீழவே - வில்லி:29 29/4
முடி துணிந்து பின்பு வீழ முன் நடந்து உடற்றுவார் - வில்லி:38 15/1
அடி துணிந்து விழ இருந்து அலங்கல் வில் வணக்குவார் - வில்லி:38 15/2
கொடி துணிந்து வில் துணிந்து கோல் தொடுத்த கையுடன் - வில்லி:38 15/3
கொடி துணிந்து வில் துணிந்து கோல் தொடுத்த கையுடன் - வில்லி:38 15/3
தொடி துணிந்து சோரி வெள்ள நதியினூடு சுழலுவார் - வில்லி:38 15/4
சரங்கள் பல தூவினன் பரிந்து எதிரி சாபமும் துணிந்து விழவே - வில்லி:38 31/4
துறந்து போய விதுரன் முன் துணித்த வில் என துணிந்து
 இறந்துபோன மன்னர் அன்றி நின்ற மன்னர் எவருமே - வில்லி:40 38/3,4
தொட்டதொட்ட சிலையொடும் துணிந்து வெம் களத்திடை - வில்லி:40 40/2
தலை துணிந்து தத்திட விழ இவன் ஒரு தனது திண் கையில் கதைகொடு தரியலன் - வில்லி:41 130/1
செயிர் காய் கணையால் சிரம் துணிந்து தேர் மேல் வீழ சினம் கதுவி - வில்லி:45 142/2
பொற்றைகள் துணிந்து வீழ புங்க வாளிகளும் தொட்டான் - வில்லி:46 44/4
தூளிகள் பட்டன துணிந்து வானிலே - வில்லி:46 61/4

 மேல்
 
  துணிந்தும் (2)
முதிர்ந்தார் போரில் தொடு கணையால் முரண் தோள் துணிந்தும் முடி துணிந்தும் - வில்லி:32 23/3
முதிர்ந்தார் போரில் தொடு கணையால் முரண் தோள் துணிந்தும் முடி துணிந்தும்
 உதிர்ந்தார் தம்தம் உடல் நிலத்தில் உயர்ந்தார் ஆவி உயர் வானில் - வில்லி:32 23/3,4

 மேல்
 
  துணிப்ப (1)
எயிறுடை வாளி துணிப்ப விழுந்தன எத்தனை கந்தரமே - வில்லி:44 55/4

 மேல்
 
  துணிப்பதே (1)
முறை அற புரிந்தால் அ கணத்து அவர்-தம் முடி தலை துணிப்பதே முழு பூண் - வில்லி:21 47/2

 மேல்
 
  துணிப்பல் (1)
ஈரம் துறந்த ஒரு நூறு பேரை மகுடம் துணிப்பல் எனவே - வில்லி:37 7/3

 மேல்
 
  துணிப்பன் (4)
சொல் எடுத்து வைத வாய் துணிப்பன் என்று கன்னன் மேல் - வில்லி:11 169/3
துரிசு அற பொருது கீசகன் உடலம் துணிப்பன் யான் துணைவரோடு என்றான் - வில்லி:21 48/4
சொன்ன வாய் குருதி சோர வாள் கொடு துளைத்து நின் முடி துணிப்பன் யான் - வில்லி:27 127/2
தன் மகன் தலை துணிப்பன் இ கணத்தில் ஓர் சாயகம்-தனில் என்று - வில்லி:45 185/2

 மேல்
 
  துணிப்பான் (2)
தொடுத்து வரு வீடுமனை மா முடி துணிப்பான்
 அடுத்து வருபோது அவன் அழன்று ஒரு சரத்தால் - வில்லி:29 68/2,3
ஆசுகன் மகன்-தனையும் அப்போதே துணைவர் ஆனவரையும் தலை துணிப்பான் நாடி அவர் - வில்லி:46 204/3

 மேல்
 
  துணிப்புண்ட (1)
ஆயிரம் புயத்து அருச்சுனன் நிகர் என ஆழியால் துணிப்புண்ட
 ஆயிரம் புயத்தவன் என எதிர்த்தனன் ஆடல் ஆயிரவாகு - வில்லி:42 38/3,4

 மேல்
 
  துணிப்புண்டு (1)
தொட்ட வாளியான் அடி முதல் முடியுற துணிப்புண்டு
 இட்ட மா மணி கவசமும் பிளந்து எதிர்ந்துள்ளார் - வில்லி:22 66/2,3

 மேல்
 
  துணிப்புறா (1)
பரி நிரைக்குள் எ பரி துணிப்புறா பாகர்-தம்மில் எ பாகர் வீழ்கலார் - வில்லி:35 7/2

 மேல்
 
  துணிபட்டு (2)
முன் பவனன் பொர மு குவடும் துணிபட்டு முடங்கிய பொன் - வில்லி:27 191/3
துணிபட்டு விழ விசிறு செவி அற்று விழ வலிய தொடை அற்று விழ மகரிகை - வில்லி:40 62/3

 மேல்
 
  துணிபட (4)
மண்டினார் மணி முடியும் வேழமும் வாசியும் பல துணிபட
 கெண்டினான் முனை நின்ற பன்னககேதுவோடு அமர் மோதினான் - வில்லி:29 43/3,4
கை வரி விலும் துணிபட கணை தொடுத்தான் - வில்லி:29 61/4
கரிகளும் துணிபட பட மலைந்தனன் கடிகை ஒன்றினில் மாதோ - வில்லி:42 45/4
துடிதுடித்திட அவரவர் சேனைகள் துணிபட பொருது எழு புவி நீ பெற - வில்லி:46 203/2

 மேல்
 
  துணிபடும்படி (1)
வார் சிலை குருவின் மைந்தன் அது கண்டு அதனை வாளியின் துணிபடும்படி மலைந்தனனே - வில்லி:42 85/4

 மேல்
 
  துணிய (13)
கூறு போர் நாணியோடு குனி சிலை துணிய பின்னர் - வில்லி:22 93/3
தோள் இணையில் ஒன்று துணிய கணை தொடுத்தான் - வில்லி:29 67/2
சேம கவன பவன கதி பரிமா நான்கும் சிரம் துணிய
 மா மொட்டு ஒடிந்து கொடிஞ்சியுடன் மான் தேர் சிதைய மார்பு உருவ - வில்லி:32 24/2,3
அற்ற திரள் தோள் துணிய அச்சம் அறவே நின்று - வில்லி:37 17/1
துறை வாய் வெம் கனல் போலும் துருபதன் கை சிலை துணிய
 பிறை வாய் வெம் கணை தொடுத்து பிறை_முடியோன் என சென்றான் - வில்லி:40 13/3,4
மனத்தினும் முந்து மா துணிய வயத்துடன் உந்து பாகன் விழ - வில்லி:40 23/2
திருவுளம் அறிந்து தெவ்வன் திண் புயம் துணிய எய்தான் - வில்லி:42 158/4
ஏசு இல் அ வேலும் தெவ்வன் யானையும் துணிய எய்தான் - வில்லி:44 14/4
இவனும் அவனை புயமும் உரமும் முழுக துவசம் இடிய மணி மொட்டு இரதம் ஒடிய வரி வில் துணிய
 நவ நடை வய புரவி விறல் வலவன் மெய் புதைய நகு சரம் நிரைத்து ஒரு வில் நடு உற வணக்கின பின் - வில்லி:45 91/1,2
விருதர் தலை அற்று உருள விருதர் மத அத்திகளின் விரி தலைகள் அற்று உருள விறல் இவுளி மெய் துணிய
 இரதம் வயிர் அச்சு உருளை முடிகொள் தலை அற்று உருள இரு புறமும் முட்டி விறல் ஒரு கதை கொடு எற்றி எதிர் - வில்லி:45 94/2,3
என் மகன் தலை என் எதிர் துணிய அம்பு ஏவிய புருகூதன் - வில்லி:45 185/1
நேர் இலா வலவன் நெற்றி துளை பட்டு உருவ நீடு நாணொடு பிடித்த குனி வில் துணிய
 ஈர வாய் முனை நெருப்பு உமிழ் வடி கணைகள் ஏவினான் ஒரு நொடிக்குள் எதிர் அற்றிடவே - வில்லி:46 71/3,4
தன் கரத்தில் வில் துணிய வேறு ஓர் வில்லால் சாதேவன் வலம்புரி பூம் தாம வேந்தன் - வில்லி:46 82/1

 மேல்
 
  துணியத்துணிய (1)
மா தந்திகளும் புரவிகளும் துணியத்துணிய வழி சோரி - வில்லி:37 35/3

 மேல்
 
  துணியவே (1)
நன் சிலை நடு அற நாணொடும் துணியவே
 தன் சிலை கொண்டு வெம் சாயகம் ஏவினான் - வில்லி:39 21/3,4

 மேல்
 
  துணியா (1)
தோல் வாய் அவை கீழ் விழவும் துணியா
 மால் வாரணம் வாய்கள் கழன்றன முன் - வில்லி:32 6/2,3

 மேல்
 
  துணியாக (1)
வேலினால் அடர்த்து எறிதலும் எறிந்த செ வேல் இரு துணியாக
 கோலினால் அவன் துணித்து மீளவும் அழல் கொளுத்தியது ஒரு தண்டு - வில்லி:42 138/2,3

 மேல்
 
  துணியுண்டது (1)
அனத்தம் விளைந்து நாணொடு வில் அற துணியுண்டது ஆகவமுன் - வில்லி:40 24/2

 மேல்
 
  துணியுண்டு (1)
அன்னை வாயொடு தன் வாலதி துணியுண்டு அலமரும் அச்சுவசேனன் - வில்லி:9 41/1

 மேல்
 
  துணியும் (2)
துணியும் கொடுமை வகிர் அன்ன துணைவர் துச்சாதனன் முதலோர் - வில்லி:5 36/3
அதிர் முரசு உயர்த்த கோவும் ஐ என துணியும் பின்னை - வில்லி:11 28/1

 மேல்
 
  துணிவது (1)
துணிந்து இரண்டு பட பொருது தொல்லை உலகு அரசு ஆள துணிவது அல்லால் - வில்லி:27 14/2

 மேல்
 
  துணிவர் (1)
மூரி வெம் கணைகளாலே முடி தலை துணிவர் கண்டாய் - வில்லி:46 118/4

 மேல்
 
  துணிவு (2)
துஞ்சல் என்று இவை இரண்டு அலால் துணிவு வேறு உண்டோ - வில்லி:22 36/2
உனது உயிர் வான் ஏற விட்டு நான் உலகு ஒரு குடை மா நீழல் வைத்தலே துணிவு
 அனிகமும் மாயோன் நடத்து தேருடை அநுசனும் வாள் ஆண்மை மற்றை மூவரும் - வில்லி:46 166/2,3

 மேல்
 
  துணிவுடன் (1)
துணிவுடன் பல் தேர் சூழ்வர சகட துண்டத்து நின்றனன் துரோணன் - வில்லி:42 7/4

 மேல்
 
  துணிவுண்ட (1)
புயம் துணிவுண்ட பூரிசவாவினை புரிந்து தள்ளி - வில்லி:42 159/1

 மேல்
 
  துணிவுண்டு (1)
சேர்த்தனர் மலைந்த காலை சிலை துணிவுண்டு தேர் விட்டு - வில்லி:42 156/3

 மேல்
 
  துணிவுற்றனை (1)
துனி கொண்டு உளம் அழியாது ஒழி துணிவுற்றனை முதலே - வில்லி:42 61/2

 மேல்
 
  துணிவுற (2)
துணிவுற எழுதி அந்த தோயமே தானும் துய்த்தான் - வில்லி:16 30/4
துணிவுற தெரியுமோ தும்பை மாலையாய் - வில்லி:41 249/4

 மேல்
 
  துணுக்கம் (1)
தொட்ட கழல் தட மகுட சுடர் வடி வாள் மகிபர் எலாம் துணுக்கம் எய்தி - வில்லி:29 73/2

 மேல்
 
  துணுக்கென (1)
துடித்தனர் இயக்கரொடு அமரர் தைத்தியர் துணுக்கென இமைத்தனர் திசைகள் காப்பவர் - வில்லி:42 201/3

 மேல்
 
  துணை (40)
தோள் இரண்டினையும் மீது எடுத்து நனி தொழுது இயக்கி துணை அடியிலே - வில்லி:1 151/2
தொழுது நெற்றியில் விபூதியால் அன்னை-தன் துணை அடி துகள் நீக்கி - வில்லி:2 9/1
சகுனியும் உண்டு தகும் துணை நெஞ்சில் - வில்லி:3 101/2
மன்னு குல முதல் பின்னை ஒருவரும் மண்ணின் உறு துணை இன்மையால் - வில்லி:4 42/2
துணை மணி மாடம் மன்னும் தோரண வீதி யாவும் - வில்லி:6 36/2
சோதி அரி சிலம்பு அரற்ற துணை நெடும் கண் செவி அளப்ப தொடி தோள் வீசி - வில்லி:7 24/3
அழைத்து அடல் விசயன்-தனை துணை செய்க என்று ஆறு_பத்து யோசனை ஆகி - வில்லி:9 56/1
போந்து இவர்-தமக்கும் இன்று பொரு துணை ஆக மாட்டான் - வில்லி:11 17/2
துப்பு உறழ் அமுத செ வாய் திரௌபதி துணை தோள் வேட்டு - வில்லி:11 22/1
தோன்றா நயன துணைவனை போல் துணை கண் துகிலின் சூழ்ந்திருந்த - வில்லி:11 212/3
எள் துணை பொழுதில் வஞ்சகர் எழிலியின் படை மேல் வீச - வில்லி:13 80/3
தம்பியை துணை தாழ் தட கைகளால் எடுத்து - வில்லி:14 38/1
அகைந்த இ துணை மலர் எனக்கு அருளுதி என்றாள் - வில்லி:14 40/4
தன் துணை நின்ற சங்கோடணனை நோக்கி - வில்லி:14 110/1
சென்று எயிற்று இள நிலவு எழ துணை விழி தீ எழ வெயில் வாய் கார் - வில்லி:16 15/3
நல் துணை சிறுவனோடு நகுலனை நோக்கி அந்தோ - வில்லி:16 29/1
என் துணை இழந்தேன் என்னும் என் செய்வது இனி நான் என்னும் - வில்லி:16 29/2
பின் துணை காண்கலாதேன் யாரொடு பேசுவேனே - வில்லி:16 29/4
தோள் துணை புடை கொண்டு எங்கும் சூறை போல் மரங்கள் வீழ்த்தி - வில்லி:16 37/3
செழும் துணை கைத்தலம் தீண்ட உன்னினான் - வில்லி:21 30/4
சென்ற காவலன் வரும் துணை செம் கையில் படை கொண்டு - வில்லி:22 28/3
நெஞ்சோடு இயைந்த துணை என்றும் நினைத்தல் செய்யார் - வில்லி:23 27/2
பாண்டவர்-தங்கட்கு அல்லால் படை துணை ஆகமாட்டான் - வில்லி:25 5/2
செருவில் நீ எமக்கு வெம் போர் செய் துணை ஆக வேண்டும் - வில்லி:25 11/3
இனி உரைப்பது கடன் என துணை விழி சிவப்பு எழ எழிலியின் - வில்லி:26 12/2
கால் விசையில் பட மோதுதலின் பொரு காமர் புய துணை போய் - வில்லி:27 192/2
அற்றை நாள் தொடங்கி என்னை இன்று அளவும் ஆர் உயிர் துணை என கருதி - வில்லி:27 251/2
படைப்படு சேனையோடும் படை துணை ஆயினானே - வில்லி:28 16/4
நிகர் என துணை விழி கடை நிமிர்தர நெறி கடை புருவமும் மிக முரிதர - வில்லி:41 86/2
தன் துணை நின்ற சாத்தகியை கூய் - வில்லி:42 97/1
சூரன் மெய் துணை நோதகும்படி உடன் தொலைத்தான் - வில்லி:42 119/3
துணை பெற மன சினம் முடுக நா கொடு சுழற்று கண் நெருப்பு எழ நிருதர் பார்த்திவன் - வில்லி:42 195/2
குரை கழல் துணை தாள் சிங்க குருளையை பயந்த தாதை - வில்லி:45 48/2
சூழ் அம் பொன் மாலை துணை தோள்களின் எட்டும் மார்பின் - வில்லி:45 80/3
மொழிகளும் கிளம்பின நெட்டிடிப்பு என முரி முரிந்த வண் புருவ சிலை துணை
 எழிலுடன் பரந்து இறுகி தடித்தன இமய மந்தரங்களொடு ஒத்த பொன் புயம் - வில்லி:45 150/2,3
துணைவன் துணை வாகு வளர்ந்திடவும் துணை வார் புருவங்கள் துடித்திடவும் - வில்லி:45 214/3
துணைவன் துணை வாகு வளர்ந்திடவும் துணை வார் புருவங்கள் துடித்திடவும் - வில்லி:45 214/3
நீயே துணை புயமும் நீயே விழி துணையும் நீயே அனைத்து நிலையும் - வில்லி:46 5/2
நேமி சூழ் தரணி பெற்றிட நினைத்து அமர் செய் நீதிமான் அருகு சுற்றினர் துணை செயவே - வில்லி:46 66/4
தும்பியில் வாசியில் நீடு இரதத்தில் ஓர் துணை இன்றி - வில்லி:46 99/1

 மேல்
 
  துணையா (1)
அச்சமே துணையா அருக்கனும் ஒழிந்த அருக்கர் பன்னொருவரும் அகன்றார் - வில்லி:9 46/4

 மேல்
 
  துணையாக (1)
ஆற்ற அரும் புனலும் யாறும் அவன் துணையாக நீந்தி - வில்லி:5 9/2

 மேல்
 
  துணையாகி (1)
நின்ற மா நகுலற்கு வன் துணையாகி நின்றிடலால் - வில்லி:44 35/1

 மேல்
 
  துணையாய் (6)
அன்ன காலையில் இவள்-தனது ஆர் உயிர் துணையாய்
 முன் இசைந்த பேர் இசைவினால் ஏவலின் முயல்வாள் - வில்லி:1 24/1,2
தாங்கள் முன் துணையாய் வந்த தாபதர்-தம்மோடு எய்தி - வில்லி:5 22/2
துன்றும் துணையாய் பல யோனிகள்-தோறும் எய்தி - வில்லி:5 78/2
மாறி இட்டிடுக என்று ஆர் உயிர் துணையாய் வந்த மா மரகத வடிவோன் - வில்லி:10 28/2
துணையாய் என் உயிர்க்கு உயிராம் தோழனும் ஆகிய உன்னை தோற்றேனாகில் - வில்லி:45 260/3
வன் துணையாய் சேவிப்ப மடங்கல் ஆசனம் ஏறி - வில்லி:46 158/2

 மேல்
 
  துணையின் (1)
மா எலாம் துணையின் மேவ மரன் எலாம் வல்லி புல்ல - வில்லி:5 16/2

 மேல்
 
  துணையும் (2)
சொல்வன அறிந்து சொல்லார் சுற்றமும் துணையும் நோக்கார் - வில்லி:27 141/2
நீயே துணை புயமும் நீயே விழி துணையும் நீயே அனைத்து நிலையும் - வில்லி:46 5/2

 மேல்
 
  துணையை (1)
மன்றல் அம் துளப மாலை மாதவனை வழிபடுமவர்க்கு வான் துணையை
 தன் தடம் கண்ணோடு இதயம் முத்து அரும்ப தாள் இணை முடி உற வணங்கி - வில்லி:45 6/2,3

 மேல்
 
  துணையொடும் (1)
புரி மணி சுழியில் துணையொடும் உலாவி பொருவன கயல்களே போலும் - வில்லி:6 22/4

 மேல்
 
  துணைவர் (29)
வீடினன் ஆம் என துணைவர் வேறுவேறு - வில்லி:3 19/1
ஆதியர் துணைவர் அ நகர் உளார்கள் என்று - வில்லி:3 26/2
தோள் கரம் புறம்-தன்னில் அன்னையும் துணைவர் நால்வரும் தொக்கு வைகவே - வில்லி:4 1/1
என்று சீறி மற்று இவன் அடுத்தல் கண்டு இணை இலா விறல் துணைவர் நால்வரும் - வில்லி:4 12/1
முகம் மலர்ந்து உரிய துணைவர் ஆண்மை நிலை மொழியவும் சமர மொய்ம்பனை - வில்லி:4 63/2
துணியும் கொடுமை வகிர் அன்ன துணைவர் துச்சாதனன் முதலோர் - வில்லி:5 36/3
இந்திர சூனுவும் எழுந்து ஆங்கு ஏகலுற்றான் இரு புறமும் துணைவர் வர இணை இலாதான் - வில்லி:5 58/4
தமருடன் துணைவர் நால்வரும் நகர சனங்களும் மகிழ்ந்து எதிர்கொள்ள - வில்லி:9 58/3
வசை அறும் புகழ் துணைவர் இன்று உரைத்ததே வார்த்தை ஆயினும் பெற்ற - வில்லி:11 72/3
தொகுதி கொண்ட நும் துணைவர் கூறினார் - வில்லி:11 129/4
துண்டியாமல் நும் துணைவர் தம்மொடும் - வில்லி:11 130/3
உன் உணர்வு உனக்கே உள்ளது உன் பெரும் துணைவர் ஆன - வில்லி:11 273/1
சொன்ன சாயல் சுதேட்டிணை-தன் திரு துணைவர் நூற்றுஒருநால்வரில் தோற்றமும் - வில்லி:21 1/2
ஈனம் இலாவகை வந்தார் நம் துணைவர் என சிறிதும் இரங்கானாகில் - வில்லி:27 27/2
சூதினால் அரசு இழந்து நின் துணைவர் சொன்ன சொல்லும் வழுவாது போய் - வில்லி:27 109/1
அவசம் கிளைஞர் உற துணைவர் அரற்ற களத்தில் அடு குரக்கு - வில்லி:27 231/3
சேனை முதல் நாதனொடு மெய் துணைவர் தங்களொடு சென்றனன் இராச திலகன் - வில்லி:28 56/4
தொலைவு இல் அம் கழல் துணைவரே துணைவர் ஆக வெம் சூறை போல் - வில்லி:36 4/1
எந்தை ஆக துணைவர் ஆக தனயர் ஆக எந்தை-தன் - வில்லி:38 10/1
அரவ துவசன் துணைவர்
 விரவினர் வளைந்து தம - வில்லி:41 66/2,3
இனைவு அரும் சகுனி மைந்தர் எழுவரும் துணைவர் உள்ளார் - வில்லி:41 99/1
புன்கண் உற்றவர்கள் மற்று என் புதல்வரோ துணைவர் தாமோ - வில்லி:41 156/4
அருக்கனை மறைத்தவர் கடவு தேர்த்தலை அருச்சுனன் முதல் பல துணைவர் சாத்தகி - வில்லி:42 197/1
பவனன் சேய் முதலான துணைவர் ஓர் ஓர் பகழி முனை-தனக்கு ஆற்றார் பரவை ஆடை - வில்லி:45 19/3
நின் கிளை ஆகி வந்த நிருபரும் துணைவர் யாரும் - வில்லி:46 117/1
இன் துணைவர் குருகுலத்தார் எனும் இசை போய் திசை ஏற - வில்லி:46 158/3
எம் கிளைஞர் எம் துணைவர் எம்பொருட்டால் இறந்து ஏக - வில்லி:46 160/1
ஆசுகன் மகன்-தனையும் அப்போதே துணைவர் ஆனவரையும் தலை துணிப்பான் நாடி அவர் - வில்லி:46 204/3
துணைவர் யாரையும் தோற்று நின்றேன் எனக்கு - வில்லி:46 229/3

 மேல்
 
  துணைவர்-தங்களை (1)
சொல் அவாவு உரக துவச நின் உரிய துணைவர்-தங்களை அழைத்து நீ - வில்லி:27 110/1

 மேல்
 
  துணைவர்-தாமும் (1)
நிகர் இலா துணைவர்-தாமும் நீரொடு நீர் சேர்ந்து என்ன - வில்லி:2 114/3

 மேல்
 
  துணைவர்களுடனே (1)
கேட்டி நீ செ வாய் கிளி நிகர் மொழியாய் கிரீடியை துணைவர்களுடனே
 காட்டிலே ஒதுக்கி இளைஞரும் தானும் கடிய வஞ்சனையினால் கவர்ந்த - வில்லி:12 79/1,2

 மேல்
 
  துணைவருக்கு (1)
வெம் திறல் கூர் துணைவருக்கு விடம் அருத்தார் நிரை கழுவில் வீழ செய்யார் - வில்லி:41 243/3

 மேல்
 
  துணைவருடன் (2)
உவரி நிகர் பெரும் சேனை வெள்ளம் சூழ உயிர் அனைய துணைவருடன் மாமன் சூழ - வில்லி:46 75/3
என் துணைவருடன் யானும் ஏவிய நின் தொழில் புரிந்து - வில்லி:46 158/1

 மேல்
 
  துணைவரும் (9)
அன்று இலக்கு எய்த கோவும் துணைவரும் ஆன வெம் போர் - வில்லி:5 64/1
துணைவரும் தானும் கங்கா_சுதனும் மற்று எவரும் சூழ - வில்லி:11 2/2
துனை வரும் புரவி திண் தேர் துணைவரும் சூரர் ஆனார் - வில்லி:11 10/2
துன்றிடா வைகும் வேந்தும் துணைவரும் இருந்த சூழல் - வில்லி:16 35/2
சிறந்த மெய் நிழல் போல் சூழும் துணைவரும் சேர விட்டு - வில்லி:16 39/1
நின்று அமர் தொடங்க நினைகிற்பவர் பிதாமகனும் நீள் கிளைஞரும் துணைவரும்
 கொன்று இவரை வாகு வலியின் கவர்வது இ தரணி கொள்பவனும் என் துணைவனே - வில்லி:28 69/1,2
துன்முகன் தலையாக மற்று உள துணைவரும் சமர் துன்னினார் - வில்லி:41 30/2
வார் கழல் சகுனியும் துணைவரும் தம் முகம் மாறியிட்டனர் மறிந்தனர் கலிங்கர் பலர் - வில்லி:42 82/2
தூய தண் துளவினானும் துணைவரும் சூழ்ந்து நிற்ப - வில்லி:46 130/3

 மேல்
 
  துணைவரே (1)
தொலைவு இல் அம் கழல் துணைவரே துணைவர் ஆக வெம் சூறை போல் - வில்லி:36 4/1

 மேல்
 
  துணைவரை (5)
துணைவரை திரு தாய் பதம் தொழுக என சொல்லி - வில்லி:3 128/2
தூ இலை பளிதம் ஏனை துணைவரை வழங்க சொன்னான் - வில்லி:10 101/4
தூ நிற புனல் உண்டு வீழ் துணைவரை கண்டான் - வில்லி:16 48/4
தொல் அற கடவுள் அருளுடன் அளித்த தோன்றல் தன் துணைவரை நோக்கி - வில்லி:19 2/1
தூ இயல் நிலவு தோன்ற துணைவரை பிரிந்தோர் கண்கள் - வில்லி:27 164/1

 மேல்
 
  துணைவரையும் (2)
குரவரையும் கிளைஞரையும் குலத்து உரிய துணைவரையும் கொன்று போர் வென்று - வில்லி:27 7/1
களம் புகுந்து நின் ஒழிந்த துணைவரையும் தனது தட கையால் கொன்றான் - வில்லி:46 142/3

 மேல்
 
  துணைவரொடு (1)
போம் சாலின் நிணம் சொரிய துணைவரொடு குலம் மாள பொருவேன் யானே - வில்லி:11 255/2

 மேல்
 
  துணைவரோடு (8)
வடித்த வேல் துணைவரோடு எய்தி மன்னினான் - வில்லி:3 8/4
துணைவரோடு வரி கழல் சுயோதனன் களிக்கவே - வில்லி:3 62/4
தொடை பட்ட திண் தோள் அறன் காளை துணைவரோடு
 நடைபட்டு உருகி எதிர்கொள்ள நகரி புக்கான் - வில்லி:7 83/3,4
சீயம் அன்ன துணைவரோடு சென்று புக்கு நன்றி இல் - வில்லி:11 155/3
துரிசு அற பொருது கீசகன் உடலம் துணிப்பன் யான் துணைவரோடு என்றான் - வில்லி:21 48/4
உன் பெரும் துணைவரோடு உன்னை ஓர் கணத்து - வில்லி:22 71/1
துனை வரும் புரவி தேர் துச்சாதனன் துணைவரோடு
 முனை வரும் அளவில் பாலன் முனை வெரீஇ முதுகு தந்தான் - வில்லி:41 99/3,4
ஆண்டவர் இவரே என்ன துணைவரோடு ஆளலாமே - வில்லி:46 121/4

 மேல்
 
  துணைவரோடும் (4)
சிறகு இழந்த பறவை என துணைவரோடும் திறல் வேந்தன் சிந்தனை உற்று இருந்த காலை - வில்லி:14 3/2
துளி நின்ற மேனி துளவோன் தன் துணைவரோடும்
 அளிநின்ற மாலை புனை தங்கை அபிமனோடும் - வில்லி:23 17/2,3
மித்திரர் ஆன மன்னர் விறலுடை துணைவரோடும்
 புத்திரரோடும் தத்தம் போர் புரி சேனையோடும் - வில்லி:28 15/1,2
போரினில் துணைவரோடும் புயங்க கேதனனை வென்று - வில்லி:41 160/1

 மேல்
 
  துணைவற்கு (1)
இறந்த துணைவற்கு உளம் இரங்கும் நில மன்னன் - வில்லி:2 107/1

 மேல்
 
  துணைவன் (13)
மைந்த கேட்டி நின் துணைவன் வான் அடைந்த பின் மதி முதல் என தக்க - வில்லி:2 2/1
எனக்கு மைந்த கேள் நினைவு இது உன் துணைவன் என் ஏவலும் மறான் இவ்வாறு - வில்லி:2 8/1
என்று தன் திரு துணைவன் நின்று இசைத்தது கேட்டு - வில்லி:14 29/1
தருமமே துணைவன் கருணையே தோழன் சாந்தமே நலன் உறு தாரம் - வில்லி:18 20/2
தொடும் கழல் கழலான் நின் துணைவன் என் சுட்டி ஆயிரம் சொல்லல சொல்லினான் - வில்லி:21 8/4
சுரதம் ஆடும் மகளிரை தேடி நின் துணைவன் வேட்கையும் சோகமும் மாற்றிடு - வில்லி:21 9/3
மேல்நாள் நம் உரிமை அற கவர்ந்த பெரும் துணைவன் உனை வெறாதவண்ணம் - வில்லி:27 12/3
மேல்நாள் நம் உரிமை அற கவர்ந்த பெரும் துணைவன் உனை வெறாதவண்ணம் - வில்லி:28 12/3
செயந்தன் மா பெரும் துணைவன் வன் பெரும் சேனை-தன்னொடும் சென்று பற்றினான் - வில்லி:35 5/2
பட்டான் துணைவன் என கேட்டு பரிவு பொங்க - வில்லி:36 25/1
துன்மருடணன் எனும் துணைவன் தானுமே - வில்லி:41 253/4
துணைவன் துணை வாகு வளர்ந்திடவும் துணை வார் புருவங்கள் துடித்திடவும் - வில்லி:45 214/3
வெற்றி புனை பலபத்ரராமனும் மெய் துணைவன் இவை சொற்ற காலையில் - வில்லி:46 196/1

 மேல்
 
  துணைவன்-தனக்கு (1)
கைவரும் துணைவன்-தனக்கு அலால் வழங்கேன் கடைப்பிடி கருமம் ஈது என்றான் - வில்லி:27 258/4

 மேல்
 
  துணைவனாம் (1)
தன் பெரும் துணைவனாம் தாம மாருதி - வில்லி:30 14/3

 மேல்
 
  துணைவனாய் (1)
என்றுதான் நமக்கு அன்புடை துணைவனாய் இருந்தது அ இகலோனே - வில்லி:11 69/4

 மேல்
 
  துணைவனும் (1)
முன் துணைவனும் அ கானில் முடிந்திடும் மொழிய வேறு ஓர் - வில்லி:16 29/3

 மேல்
 
  துணைவனுமே (1)
சொன்னான் அது கேட்டு உளம் மகிழ்ந்தார் சுரர் கோ மகனும் துணைவனுமே - வில்லி:10 36/4

 மேல்
 
  துணைவனே (2)
கனி என தினகரனை வௌவிய கடவுள் மாருதி துணைவனே - வில்லி:26 12/4
கொன்று இவரை வாகு வலியின் கவர்வது இ தரணி கொள்பவனும் என் துணைவனே
 என்று பல பேசி அதி பாதகம் என கருதி யான் மலைவுறேன் இனி எனா - வில்லி:28 69/2,3

 மேல்
 
  துணைவனை (2)
தோன்றா நயன துணைவனை போல் துணை கண் துகிலின் சூழ்ந்திருந்த - வில்லி:11 212/3
சூழ்ந்த தன் பெரும் துணைவனை சூதினால் துரந்து - வில்லி:22 63/3

 மேல்
 
  துணைவனோடும் (1)
துன்றி எழுபது வெள்ளம் குரங்கின் சேனை சூழ் போத வாய்த்த திரு துணைவனோடும்
 சென்ற வழி இன்றளவும் துளவம் நாறும் சேது தரிசனம் செய்தான் திறல் வல்லோனே - வில்லி:7 45/3,4

 மேல்
 
  துணைவா (3)
துவசம் படைத்தோன் படும் பயந்த துணைவா இன்னே சொன்னேனே - வில்லி:27 231/4
நல் துணைவா ஆளுதியால் ஞாலம் எலாம் நின் குடை கீழ் - வில்லி:46 158/4
உரை தவறாதான் மறைக்குமோ எனது உயிர் துணைவா கேள் சிரத்திலே என - வில்லி:46 174/2

 மேல்
 
  துணைவி (1)
மாய்ந்தவன் துணைவி கேள் வதுவை இன்னமும் - வில்லி:4 20/1

 மேல்
 
  துணைவியை (1)
கன்னல் வேள் அனையான் தன் துணைவியை காண வந்தனன் காண்தகு மேனியான் - வில்லி:21 1/4

 மேல்
 
  துணைவோர்களொடு (1)
தூய துணைவோர்களொடு சுற்றம் என நின்றோர் - வில்லி:41 170/2

 மேல்
 
  துதி (6)
கோடி பேர் அரசர் துதி எடுக்க நதி குமரனும் தன் நகர் குறுகினான் - வில்லி:1 149/2
சுற்றும் நின்று பல சம்புகங்கள் துதி சொல்ல அல்லல் மிகு துன்முகன் - வில்லி:4 51/2
துதி செய தருமன் சுதன் முதல் எவரும் தொழுது எதிர் வந்து வந்து இறைஞ்ச - வில்லி:10 141/2
துலக்கம் மிக்கு வருதல் கண்டு சுரரும் நின்று துதி செய்தார் - வில்லி:42 23/4
துதி வெம் கை வேழ மறவர் பலரொடு துதி வெம் கை வேழ மறவர் துதையினர் - வில்லி:44 74/2
துதி வெம் கை வேழ மறவர் பலரொடு துதி வெம் கை வேழ மறவர் துதையினர் - வில்லி:44 74/2

 மேல்
 
  துதிக்க (3)
சாகதன் என்று அவை துதிக்க நெடு நாண் கொற்ற தனு ஒரு சாண் என கொணர்ந்தான் சாணே அல்ல - வில்லி:5 52/3
விண் நின்று அமரர் மிக துதிக்க விதுரன் மனையில் மேவிய பின் - வில்லி:27 227/3
வானவர் துதிக்க வய வாகை புனைய கடவுள் வாழ்வு இனிது அளித்து வருவோன் - வில்லி:30 28/2

 மேல்
 
  துதிக்கவே (1)
சோனை மழை முகில் வாகன் முதல சுரேசர் தொழுது துதிக்கவே
 யானை முக அசுரேசனுடன் அமர் ஆடு முதல்வனை ஒக்குமே - வில்லி:34 27/3,4

 மேல்
 
  துதிக்கின்றார் (1)
சேய் செய்த உயிர் உதவி தேவர் எலாம் துதிக்கின்றார் செறிந்தோர்-தம்மில் - வில்லி:29 75/3

 மேல்
 
  துதிக்கும் (3)
சொல் மழை பொழிந்து நாள்-தொறும் தனது தோள் வலி துதிக்கும் நாவலர்க்கு - வில்லி:9 50/1
திக்கு உறை நாகர் திரண்டு துதிக்கும்
 சக்கர நாகம் அதன் புடை சார்ந்தான் - வில்லி:14 67/3,4
வதிட்டனும் துதிக்கும் வாய்மை வரி சிலை கை முனிவனோடு - வில்லி:40 39/1

 மேல்
 
  துதிக்கை (3)
சிங்கமும் துதிக்கை மாவும் சேர்ந்து உடன் திரிய சூழல் - வில்லி:12 3/3
சுரந்து மும்மதமும் பாயும் துதிக்கை வாரணங்கள் சூழ - வில்லி:22 129/2
துதிக்கை வன் கரங்களால் சுற்றி எற்றினான் - வில்லி:30 13/3

 மேல்
 
  துதிசெய (1)
என்று யாவரும் துதிசெய விரகினால் எறிந்த காவலன்-தன்னை - வில்லி:42 34/1

 மேல்
 
  துதித்தலின் (1)
அமைவு உற துதித்தலின் அவனும் மற்று இவன் - வில்லி:41 215/3

 மேல்
 
  துதித்தனர் (1)
அலை நெடும் கடல் தரணிபர் அனைவரும் அமரரும் துதித்தனர் முகடு அதிரவே - வில்லி:41 126/4

 மேல்
 
  துதித்தனரே (2)
அண்ணல் மலர் கழல் சென்னியில் வைத்து எதிர் அன்று துதித்தனரே - வில்லி:27 209/4
அந்தணன் ஆண்மையும் வன்மையும் வின்மையும் அன்று துதித்தனரே - வில்லி:41 15/4

 மேல்
 
  துதித்தனன் (2)
துன்று நெஞ்சினில் உவகையன் துதித்தனன் துள்ளி - வில்லி:14 37/2
சுருக்குக என்று துதித்தனன் வீமன் - வில்லி:14 56/4

 மேல்
 
  துதித்தார் (3)
தூர்த்தார் துதித்தார் மதித்தார் நனி துள்ளுகின்றார் - வில்லி:13 99/2
மாணுடை மலர் பதம் வணங்கினர் துதித்தார்
 தாணு அனையானும் அவர்-தம்மை எதிர்கொண்டான் - வில்லி:15 25/3,4
சொல் பகல் இலான் இளவல் என்றனர் துதித்தார்
 அல் பகல் இலா உலகில் வாழ் அமரர் எல்லாம் - வில்லி:37 27/3,4

 மேல்
 
  துதித்திட (1)
தொழுதும் ஆதரித்தும் விழுந்தும் மேல் எழுந்தும் துதித்திட தன் பதம் தருவான் - வில்லி:15 1/2

 மேல்
 
  துதித்திடவும் (1)
நன் பதி இது ஒன்று இயற்றினான் என்று நாரணாதிகள் துதித்திடவும் - வில்லி:6 12/4

 மேல்
 
  துதித்து (5)
அந்த மன் அவையில் இருந்துளோர் எல்லாம் அமலனை துதித்து அதிசயித்தார் - வில்லி:10 148/4
சொல் கொண்டு துதித்து எழுந்து துள்ளி நாளும் தொழுமவரே எழு பிறவி துவக்கு அற்றாரே - வில்லி:14 1/4
தொழும் தகு தெய்வம் அன்ன சூரனை துதித்து மீண்டார் - வில்லி:22 102/4
துதித்து அவன் தொழுது மாய சூழ்ச்சியால் முனியும் ஆகி - வில்லி:41 148/3
துரத்தலின் மறத்தினன் இவன் எனா பலர் துதித்து அதிசயித்தனர் சுரரும் வாழ்த்தியே - வில்லி:42 204/4

 மேல்
 
  துதிப்ப (1)
தொட்ட கழல் கால் உதிட்டிரன் கைதொழுது துதிப்ப துருவாசன் - வில்லி:17 3/2

 மேல்
 
  துதிப்பாம் (1)
செ கமல நாபி முகில் சேவடி துதிப்பாம் - வில்லி:23 1/4

 மேல்
 
  துதியாடி (1)
துதியாடி காலையிலே வருதும் என்று சொற்று இமைப்பில் மீளவும் போய் துவரை சேர்ந்தான் - வில்லி:7 53/4

 மேல்
 
  துதியினால் (1)
துதியினால் உயர்ந்த வண்மையுடைய பானு சூனுவும் - வில்லி:42 24/1

 மேல்
 
  துதை (4)
துதை அளி செறி குழல் தோகை ஆயினாள் - வில்லி:1 78/3
தூதான வண்டு துதை மாலை கொள் சோமகேசன் - வில்லி:5 88/4
துதை அளி ததைந்த மாலையான் சென்னி சோதி மா மகுடமும் சூட்டி - வில்லி:6 4/2
துதை அளி முரலும் வாச சோலையின் பொங்கர்-தோறும் - வில்லி:6 34/1

 மேல்
 
  துதைந்த (1)
தோயமாபுரம்-தன்னில் துதைந்த அ - வில்லி:13 44/2

 மேல்
 
  துதைய (1)
சுடு சர தூணி கொற்ற புயத்தினில் துதைய தூக்கி - வில்லி:13 20/2

 மேல்
 
  துதையாது (1)
வேனில் அம்பு முன்பு துதையாது இலங்கும் அம் பொன் வரை மேனி எங்கணும் புதையவே - வில்லி:38 33/4

 மேல்
 
  துதையினர் (1)
துதி வெம் கை வேழ மறவர் பலரொடு துதி வெம் கை வேழ மறவர் துதையினர்
 அதிர் சண்ட வேக இரதர் பலரொடும் அதிர் சண்ட வேக இரதர் அணுகினர் - வில்லி:44 74/2,3

 மேல்
 
  துதைவுற (1)
துதைவுற பொருவதே போல் தோள் புடைத்து உருமின் ஆர்த்து - வில்லி:20 10/3

 மேல்
 
  துந்தபி (1)
சோனை மா முகில் ஏழும் ஒத்து அதிர்ந்தன துந்தபி குலம் வந்த - வில்லி:28 8/3

 மேல்
 
  துந்துபி (13)
அந்தர துந்துபி முழங்க சங்கம் ஆர்ப்ப ஆனக துந்துபி முதல்வன் ஆதி ஆக - வில்லி:5 58/1
அந்தர துந்துபி முழங்க சங்கம் ஆர்ப்ப ஆனக துந்துபி முதல்வன் ஆதி ஆக - வில்லி:5 58/1
சூறிய இமையோர் பெரு நகை ஒலியும் துந்துபி குழாம் அதிர் ஒலியும் - வில்லி:9 31/2
அந்தரத்து அமரர் துந்துபி முழங்க அநங்க துந்துபி எதிர் முழங்க - வில்லி:12 60/1
அந்தரத்து அமரர் துந்துபி முழங்க அநங்க துந்துபி எதிர் முழங்க - வில்லி:12 60/1
மோகர துந்துபி முழங்க தேரின் மேல் - வில்லி:12 131/2
அந்தர துந்துபி அதிரும் பேர் ஒலி - வில்லி:12 144/1
துன்னி எங்கு எங்கும் சேர துந்துபி குழாம் நின்று ஆர்ப்ப - வில்லி:13 149/2
துந்துபி கொட்ட அளப்பு இல் சேனை சூழ - வில்லி:14 111/3
அண்டர் யாவரும் மலர்_மழை பொழிந்தனர் அந்தர துந்துபி ஆர்ப்ப - வில்லி:27 240/1
வாழி மொழிந்து உளம் மகிழ்ந்தார் அந்தர துந்துபி முழங்க வானோர் உள்ளார் - வில்லி:29 69/2
துருபதன் மைந்தனும் நின்றனன் அந்தர துந்துபி மீது எழவே - வில்லி:41 7/4
இன கொண்டல் முழங்குவ போல் அந்தர துந்துபி முழங்க இமையோர் ஆர்ப்ப - வில்லி:45 262/3

 மேல்
 
  துந்துபியின் (1)
துந்துபியின் குலம் முழங்க சுரிசங்கின் குழாம் தழங்க துலங்க வேட்டார் - வில்லி:7 41/4

 மேல்
 
  துந்துபியும் (2)
முரசங்களும் துந்துபியும் எங்கும் எழ விம்ம முழ விம்மவே - வில்லி:33 2/2
முரசங்களும் துந்துபியும் எங்கும் எழ விம்ம முழ விம்மவே - வில்லி:38 2/2

 மேல்
 
  துப்பின் (1)
ஆயிடை குறுகும் எல்லை அ பொழில் துப்பின் காப்போர் - வில்லி:14 85/1

 மேல்
 
  துப்பு (8)
துற்ற பல கறி செற்றி அமலை செய் துப்பு ஒர் இமகிரி ஒப்பு என - வில்லி:4 48/1
துப்பு உறழ் அமுத செ வாய் திரௌபதி துணை தோள் வேட்டு - வில்லி:11 22/1
துறந்தனர் போலும் யாண்டும் துப்பு இலா வெப்பம்-தன்னால் - வில்லி:16 39/2
செரு துப்பு உடைந்து ஓடிவரு தம்பியர் கண்டு செற்றத்துடன் - வில்லி:33 10/1
துப்பு ஆர் வெம் சிலை தட கை துரோணன் முதல் அனைவோரும் - வில்லி:40 5/3
துப்பு உறு சிந்தை மகீபர் வரூதினி சூழ நடந்தனனே - வில்லி:41 5/4
துப்பு உற அணிந்திடின் துன்னல் ஆகுமோ - வில்லி:41 187/4
துப்பு ஆர் செம் கொடிகள் என உதயகிரி மிசை படர்ந்து தோற்றம் செய்ய - வில்லி:46 242/2

 மேல்
 
  துப்புடன் (1)
துப்புடன் தொலைத்து வாயு_சுதன் நின்ற உறுதி நோக்கி - வில்லி:14 101/2

 மேல்
 
  துப்புடனே (1)
துப்புடனே அவர் ஆவி தொலைத்தால் - வில்லி:14 63/3

 மேல்
 
  தும்பி (7)
தும்பி பாடின தோகை நின்று ஆடின சோலை - வில்லி:27 55/4
தும்பி மேல் விழவிழ தும்பி வீசுவ - வில்லி:30 15/2
தும்பி மேல் விழவிழ தும்பி வீசுவ - வில்லி:30 15/2
தும்பி குலம் ஆயின தும்பிகளே - வில்லி:32 11/4
தும்பி மேல் மதத்திடை விழும் தும்பி போல் விறல் தோன்றலும் - வில்லி:36 5/1
தும்பி மேல் மதத்திடை விழும் தும்பி போல் விறல் தோன்றலும் - வில்லி:36 5/1
தும்பி மா பரிமா உள தேர் உள சுருங்கின சுருங்காமல் - வில்லி:45 181/1

 மேல்
 
  தும்பிகள் (2)
பட்டம் அணிந்த நுதற்கு இடையே விழு தும்பிகள் பட்டனவே - வில்லி:44 51/1
தொட்டியுடன் பொரு சமர் முனை சீறிய தும்பிகள் பட்டனவே - வில்லி:44 51/2

 மேல்
 
  தும்பிகளால் (1)
தும்பிகளால் அறையுண்டன கொற்றவர் சூழ் மன அம்புயமே - வில்லி:44 56/3

 மேல்
 
  தும்பிகளே (1)
தும்பி குலம் ஆயின தும்பிகளே - வில்லி:32 11/4

 மேல்
 
  தும்பிகளை (1)
சோமகரும் முதலாய தறுகண் வீரர் தும்பிகளை அரி இனங்கள் துரக்குமா போல் - வில்லி:46 76/2

 மேல்
 
  தும்பிமா (2)
தோலும் ஒழிய உள் ஆன தசை பல பேய்கள் நுகர்தரு தும்பிமா
 நாலு மறைகளும் ஓலம் என அகல் வானம் என முழு ஞானமே - வில்லி:34 26/2,3
தும்பிமா பரிமா வீரர் என்று இவர் மெய் துணித்தலின் சொரிந்த செம் சோரி - வில்லி:42 207/2

 மேல்
 
  தும்பியில் (1)
தும்பியில் வாசியில் நீடு இரதத்தில் ஓர் துணை இன்றி - வில்லி:46 99/1

 மேல்
 
  தும்புரு (2)
தும்புரு நாரதன் என்னும் இருவரினும் நாரதனாம் தோன்றல் தோன்ற - வில்லி:10 9/3
கிளர் இசை தும்புரு கிளரும் கற்பக - வில்லி:12 146/1

 மேல்
 
  தும்புருவும் (1)
உம்பர் மணி யாழினொடு தும்புருவும் நாரதனும் உருகி இசை பாட அருள் கூர் - வில்லி:12 115/3

 மேல்
 
  தும்பை (20)
தும்பை ஆடு அமரில் மாய வெல்ல வல சூரன் ஆகுவன் யான் எனா - வில்லி:1 150/2
தும்பை சூடிய வேல் துரியோதனன் - வில்லி:5 107/1
தும்பை சூட கருதினர் சொல்லுவார் - வில்லி:12 9/4
தும்பை வகை மாலை செறி வில்லமொடு கொன்றை மலர் சூதம் அறுகே கமழ்தரும் - வில்லி:12 115/1
தும்பை அம் சடையான் வெற்பை துளக்கிய சூரன் மாள - வில்லி:13 27/3
தொடைப்படு தும்பை மாலை சுயோதனன் சூழ்ச்சி ஆக - வில்லி:28 16/2
சூடு தும்பை மண்டலீகர் தூசியாக நிற்கவும் - வில்லி:30 7/3
தும்பை அம் தார் முடி சூழ் படை மன்னரும் - வில்லி:34 12/3
துருபத யாகசேன நிருபனும் தும்பை சூடி - வில்லி:39 17/1
சொற்று அராபதம் நெருங்க தொடை தும்பை புனைந்தானே - வில்லி:40 2/4
மிகைத்தனர் தும்பை மாலை முடி மிலைச்சினர் இன்று சாலும் என - வில்லி:40 22/1
துணிவுற தெரியுமோ தும்பை மாலையாய் - வில்லி:41 249/4
சயம் புனை வாளின் தும்பை தார் புனை தலையும் கொய்து - வில்லி:42 159/2
தொடை உண்ட மலர் தும்பை சுமக்கும் திரள் தோளார் - வில்லி:44 66/2
புனை தும்பை மாலை சருகு பட எழு பொடி மண்ட ஓடி மறைக விரைவுடன் - வில்லி:44 82/3
முன் ஆன தும்பை முடித்தோன் முடி தலையும் - வில்லி:45 176/2
சொல் வளைத்திலர் தொடுத்தனர் தும்பை அம் தொடையார் - வில்லி:45 193/4
நறை கெழு தும்பை மாலை நகுல சாதேவர் என்னும் - வில்லி:46 40/3
தும்பை மா மாலை வேய்ந்து தொடு கணை வலிதின் வாங்கி - வில்லி:46 43/2
மட்டு அவிழும் தும்பை அம் தார் தருமன் மைந்தன் வாகு வலியுடன் எறிய மத்திரேசன் - வில்லி:46 73/3

 மேல்
 
  தும்பையுடன் (1)
புகல் அரிய தும்பையுடன் வெற்றி வாகை புனைந்திடும் இ கணத்தில் வலம்புரி தார் வேந்தன் - வில்லி:45 30/3

 மேல்
 
  தும்பையுற்று (1)
தும்பையுற்று மிலைச்சி ஈசன் அளித்த வில்லொடு தோன்றினான் - வில்லி:29 48/4

 மேல்
 
  துமிப்பன் (1)
வரி சிலை குழைய வாங்கி மணி தலை துமிப்பன் என்றான் - வில்லி:25 14/4

 மேல்
 
  துய் (1)
துய் மணி ஒளி அர_மாதர் சூழவே - வில்லி:12 147/4

 மேல்
 
  துய்த்த (1)
எம் இல் துய்த்த ஓதனம் போல் எம்மோடு இகலி வனம் புகுந்தோர் - வில்லி:17 15/1

 மேல்
 
  துய்த்தார் (3)
நின்றும் சரித்தும் அரும் போகம் நெடிது துய்த்தார்
 என்றும் பிரியாது இருவோரும் இதயம் ஒத்தே - வில்லி:5 78/3,4
கந்தருவ முறைமையினால் கடவுளர்க்கும் கிடையாத காமம் துய்த்தார் - வில்லி:7 29/4
தூக்கிய பொன் துலையின் அநுராகம் மேன்மேல் தொடர அரும் பெரும் போகம் துய்த்தார் முன்னை - வில்லி:7 42/3

 மேல்
 
  துய்த்தான் (1)
துணிவுற எழுதி அந்த தோயமே தானும் துய்த்தான் - வில்லி:16 30/4

 மேல்
 
  துய்த்தி (1)
வினை அளித்தது என்று அணைதியேல் இன்பமும் விழைவுறும்படி துய்த்தி
 எனை அளித்த தொல் அதிதியின் உனக்கு இசை எய்துமாறு இகல் மைந்தன் - வில்லி:2 34/2,3

 மேல்
 
  துய்த்து (1)
கூட்டிடை இன்ப துன்ப கொழும் பயன் துய்த்து மாறி - வில்லி:11 283/3

 மேல்
 
  துய்ப்பித்தான் (1)
துன்னிய விடங்களால் துய்ப்பித்தான் அரோ - வில்லி:3 10/4

 மேல்
 
  துய்ய (5)
துய்ய வண் கலைவித சொல் மடந்தை-கொல் - வில்லி:1 43/3
துய்ய செய் தவத்து துருவாச முனிவன் சேறலும் சுடர் கொள் வைகுண்ட - வில்லி:10 142/3
சூடினர் சுருதிக்கு எட்ட ஒணாது ஒளிரும் சுடர் மணி துய்ய சோதியையே - வில்லி:10 149/4
துய்ய விடை மீது ஒரு செழும் சுடர் எழுந்தது தொழும் தகையது ஆகும் அளவோ - வில்லி:12 113/4
துய்ய பாசுபத மெய் தொடையும் முட்டியும் - வில்லி:12 129/3

 மேல்
 
  துயக்கம் (1)
துயக்கம் அற இ கணத்தில் தெய்வ போக சுரபி மலர் அளித்திடுவன் என்று சொல்லி - வில்லி:14 15/3

 மேல்
 
  துயர் (20)
மண்டு அலம் பொர வருந்திய பெரும் துயர் மாற - வில்லி:1 9/2
நின்னால் என் மரபு நிலை பெற்றது என்று நேயமுடன் கவர்ந்து துயர் நீங்கினானே - வில்லி:7 43/4
தழுவினன் பெரும் துயர் அகற்றி தண்ணளி - வில்லி:12 123/1
தள்ளினர் தம துயர் சலம் இனி இலது என்று - வில்லி:13 143/1
வில் கொண்டு சரம் தொடுத்து புரை இல் கேள்வி விண்ணவர்-தம் துயர் தீர்த்த வீர ராமன் - வில்லி:14 1/2
வாளி பரி தேர் மன் இவ்வாறு துயர் எய்தி மனனம் செய - வில்லி:14 129/1
ஒன்றி வாழ் மறையோர் அரும் துயர் ஒழித்து ஆங்கு ஒரு நொடிப்பொழுதினில் மீளும் - வில்லி:15 10/3
வினை பயன்களால் உறு துயர் யாவையும் வீட்டி - வில்லி:16 47/2
ஆழ் துயர் திரௌபதிக்கு அறிய கூறினார் - வில்லி:16 69/4
பிறர் வசை உரைத்தல் பெருமை அன்று எனவும் பிறர் துயர் என் துயர் எனவும் - வில்லி:18 17/2
பிறர் வசை உரைத்தல் பெருமை அன்று எனவும் பிறர் துயர் என் துயர் எனவும் - வில்லி:18 17/2
சொல் தகு நிலனும் ஆயுவும் உணர்வேன் துயர் உறு பிணிகளும் தவிர்ப்பேன் - வில்லி:19 22/4
வன் துயர் மேன்மேல் வளர யான் தளராவகை உயிர் உனக்கு முன் பெயர்வது - வில்லி:27 259/2
ஆற்றினை துயர் மயல் அனைத்தும் மெய் உற - வில்லி:41 216/1
செறிந்தவர்க்கு ஒரு சகாயனாய் அரும் துயர் தீர்த்திடும் தேர்ப்பாகன் - வில்லி:42 36/4
அறிந்தவர்க்கு அன்றி அறியொணா ஐயன் அவர் துயர் அகற்றுமாறு உரைப்பான் - வில்லி:42 211/4
ஈண்டிய வறுமை பெரும் துயர் உழந்தேன் இயைந்தது ஒன்று இ கணத்து அளிப்பாய் - வில்லி:45 238/3
சிதைய தன் மைந்தனை அடும் தன்மை கண்டும் ஒரு செயல் இன்றி நீடு துயர் கூர் - வில்லி:46 2/1
மா துயர் அகற்றும் மற்ற வாய்மை கேட்டு அங்கு ஞான - வில்லி:46 114/3
ஆய இன் சொலினால் துயர் ஆற்றிட - வில்லி:46 232/2

 மேல்
 
  துயரத்தோடும் (1)
ஈண்டிய துயரத்தோடும் இருவரும் நயந்த போழ்து அ - வில்லி:6 43/2

 மேல்
 
  துயரம் (10)
தோற்றியது என உறு துயரம் நீங்கினாள் - வில்லி:1 45/4
அற்றனள் துயரம் எல்லாம் அரும் தவ பயனால் மைந்தன் - வில்லி:2 69/1
நைவரு துயரம் நீங்க நவின்றனன் புரிந்த எல்லாம் - வில்லி:13 147/4
உன்னுடைய பெரும் துயரம் தணியுமாறும் உரைத்தருள்க என உம்பர் கோமான் உன்-பால் - வில்லி:14 6/3
உக்க தலைமணி உரகராசற்கு என்றால் உம்பர் படும் துயரம் எம்மால் உரைக்கல் ஆமோ - வில்லி:14 19/4
வருந்திய துயரம் தவிர்த்தி நீ என்றார் மன்னனும் அ குறை நேர்ந்தான் - வில்லி:15 3/4
நெடும் கணாள் கண்டு தன் துயரம் நீங்கவே - வில்லி:21 84/4
நை வரும் துயரம் மாறி நடப்பதே நன்மை என்றான் - வில்லி:27 159/4
சவனத்தில் மிகு துயரம் உறுவிக்க அவசம் மிகு தளர்வு உற்ற தனு விசயனே - வில்லி:40 59/4
தந்திரம் மற்று ஒரு கோடி உரைக்கு அடங்கா என துயரம் தவிர்த்து தன்மன் - வில்லி:46 248/2

 மேல்
 
  துயரமது (1)
மின் நிகர் மருங்குல் விரதசாரிணி-பால் விளைவுறு துயரமது உணர்ந்து - வில்லி:21 44/2

 மேல்
 
  துயரினுடன் (1)
கூரும் துயரினுடன் வீழ்ந்து கோகோ என்று கோ சபையில் - வில்லி:11 230/3

 மேல்
 
  துயரும் (3)
படும்படும் துயரும் எங்கும் காணலாம் பார் உளோர்க்கும் - வில்லி:13 87/4
ஆதி நாயகன் மா மாயன் அமரர்-தம் துயரும் ஏனை - வில்லி:13 152/1
இ நகரில் எய்திய பின் எ துயரும் எய்தாது - வில்லி:23 11/1

 மேல்
 
  துயரை (1)
துள்ளினான் விழுந்து இணை அடி சூடினான் துயரை
 தள்ளினான் மலர் தட கையால் தத்துவ அமுதை - வில்லி:27 77/2,3

 மேல்
 
  துயில் (33)
கொண்டிலள் துயில் இளம் குமரர்-தம்மொடும் - வில்லி:3 18/3
ஈங்கு நீ துயில் வைகுதி எம்முடன் என்ன - வில்லி:3 127/2
உணர்வு அற துயில் உற்றபோது அற்றம் அங்கு உணரா - வில்லி:3 128/1
துலங்கு ஆடு அரவு அணை மேல் அறி துயில் கொண்டவர் பொன் தாள் - வில்லி:7 19/2
துன்றிய அமளி கங்குல் துயில் புரிந்து எழுந்த பின்னை - வில்லி:11 3/2
வருந்தினர் இவர் துயில் வதிய வேண்டும் என்று - வில்லி:11 113/3
அரிவையர் பலர் துயில் அனந்தலோடு தம் - வில்லி:11 118/3
துயில் உணர்ந்து பைம் தொடையல் மார்பினான் - வில்லி:11 123/1
நொந்து கண் துயில் பெறாதே நோதக புரிந்தேன் மன்னோ - வில்லி:11 206/4
மூடி துயில் கொண்டான் மணி முடி மன்னவர் திலகன் - வில்லி:12 164/4
பந்தனை இலாதான் யோக துயில் வர பள்ளிகொண்டான் - வில்லி:25 7/4
வந்திலன் விசயன் என்று வான் துயில் புரிந்த அண்ணல் - வில்லி:25 9/1
பொன் திகழ் படையோன் அந்த பொய் துயில் பாயல் நீங்கி - வில்லி:25 10/2
சொற்றனம் ஆங்கண் இங்கும் துயில் உணர் பொழுதத்து இன்று - வில்லி:25 12/2
தந்த வண்ணனுடன் வந்த அண்ணல் ஒளி தங்கு கண் துயில் உணர்ந்த பின் - வில்லி:27 103/2
இரும் துயில் உணர்ந்து வேந்தர் யாவரும் இரவில் சற்றும் - வில்லி:27 183/1
வரும் துயில் இலாத கண்ணான் வாழ் பெரும் கோயில் புக்கார் - வில்லி:27 183/2
பெரும் துயில் அநந்த போக பேர் அணை துறந்த மாலும் - வில்லி:27 183/3
அரும் துயில் எழுந்து காலை அரும் கடன் முறையின் செய்தான் - வில்லி:27 183/4
வெயில் விடு பை தலை அமளி மிசை துயில் விபுதர்களுக்கு அரியோன் - வில்லி:27 193/1
கோயில் ஆளுடைய பைம் கொண்டலார் கண் துயில்
 பாயலாய் வாழ நீ பாக்கியம் செய்தது என் - வில்லி:34 1/1,2
துயில் உணர்ந்து அணி பசும் துளப மால் அடி பணிந்து - வில்லி:34 2/2
ஒன்ற உலகம் உற்ற துயில் உணர்த்துவான் போல் உதயம் எனும் - வில்லி:37 41/3
சங்க குரலால் துயில் எழுப்பி தபனன் குண-பால் தான் சேர்ந்தான் - வில்லி:39 45/4
கதிரவன் உதிக்கும் முன்னே கண் துயில் உணர்த்தி என்னை - வில்லி:41 163/1
துயில் உணர்த்திடும்படி தோன்றுவோம் எனா - வில்லி:41 190/3
பூதனும் அருக்கனும் துயில் உணர்த்தினார் - வில்லி:41 257/3
துயில் உணர் குரிசிலுக்கு அடைவில் சொன்ன பின் - வில்லி:41 258/4
யாமினியில் எ உயிர்க்கும் ஏற்ற துயில் மாற்றுவோன் - வில்லி:45 169/1
துஞ்சினம் எனினும் அமையும் என்று எண்ணி துணிந்தனன் துயில் அறு கண்ணான் - வில்லி:46 209/4
துயில் புரி அமையத்து இமைக்கு முன் சென்னி துணித்தனன் சுதன் என கலங்கி - வில்லி:46 214/2
காதல் அம் புதல்வர் கண் துயில் புரிவோர் கனவு கண்டனர் என கண்டார் - வில்லி:46 216/4
துருபதன் மைந்தர் அனைவரும் பஞ்ச திரௌபதேயரும் துயில் பொழுதில் - வில்லி:46 218/1

 மேல்
 
  துயில்வது (1)
உரக துவசன் அயர்கின்ற ஆவியின் உணர்வொடு துயில்வது கண்டு பேர் உடல் - வில்லி:46 200/1

 மேல்
 
  துயில்வார் (1)
இங்கு துயில்வார் யாவரையும் இரு பாளையத்தின் இடம்-தோறும் - வில்லி:39 45/3

 மேல்
 
  துயில (1)
ஆங்கு உவந்து ஒரு மனையிடை அரும் தவன் துயில
 தூங்கு கண்ணினள் சுபத்திரை தோழியர் பலரும் - வில்லி:7 59/2,3

 மேல்
 
  துயிலலர் (1)
நடவி நன் பகல் இரவு கண் துயிலலர் நடந்தார் - வில்லி:3 125/3

 மேல்
 
  துயிலா (1)
விழி துயிலா விசயனும் அ விபுதருடன் துயிலுணர்ந்து விதியும் செய்தான் - வில்லி:7 35/4

 மேல்
 
  துயிலாமல் (1)
பால் நாள் அளவும் துயிலாமல் பாந்தள் துவசன்-தனக்கு உயிர் நண்பு - வில்லி:39 36/1

 மேல்
 
  துயிலுணர்ந்து (1)
விழி துயிலா விசயனும் அ விபுதருடன் துயிலுணர்ந்து விதியும் செய்தான் - வில்லி:7 35/4

 மேல்
 
  துயிலும் (3)
படியவர் துயிலும் போக பரிதியும் உதயஞ்செய்தான் - வில்லி:27 180/4
ஆரண கற்பித மாதவ அச்சுத ஆழியிடை துயிலும்
 காரண சிற்குண ரூப மலர் கொடி காதல் மனத்து உறையும் - வில்லி:31 17/1,2
கண்ணும் துயின்று துயிலும் உணர்ந்து சிறுகாலை உள்ள கடனும் - வில்லி:37 9/1

 மேல்
 
  துயின்ற (2)
கங்குலில் தடம் கண் துயின்ற பின் - வில்லி:11 147/2
பூதலம் முழுதும் கவர்ந்த தந்தையர்கள் புறத்திடை போயதும் துயின்ற
 மாதுலன் முனிவன்_மதலை கை படையால் மடிந்திட தடிந்ததும் உணரார் - வில்லி:46 216/1,2

 மேல்
 
  துயின்றபோது (1)
துயின்றபோது ஒளித்து நின்ற தோன்றலும் தோன்றும் கண்டாய் - வில்லி:29 3/4

 மேல்
 
  துயின்றருளிய (1)
முன்னமே துயின்றருளிய முது பயோததியோ - வில்லி:27 78/1

 மேல்
 
  துயின்றார் (2)
தொலையா வெம் போர் தொலைக்க துணிந்தான் எவரும் துயின்றார் - வில்லி:38 52/4
ஒன்றி இனிதின் கண் துயின்றார் உரனும் திறலும் உடையோரே - வில்லி:39 35/4

 மேல்
 
  துயின்று (2)
அனைவரும் துயின்று கங்குலும் பானாள் ஆன பின் அழுத கண்ணீரோடு - வில்லி:21 46/1
கண்ணும் துயின்று துயிலும் உணர்ந்து சிறுகாலை உள்ள கடனும் - வில்லி:37 9/1

 மேல்
 
  துரக்க (2)
எண்ணார் துரக்க வரும் படையை அஞ்சல் என்றுஎன்று எதிர் சென்றான் - வில்லி:32 30/4
நினைவு அரு விறலோர் தனித்தனி நெருக்கி நின்றுழிநின்றுழி துரக்க
 அனைவரும் கழல் கால் கொப்புளம் அரும்ப ஆசறை பாசறை அடைந்தார் - வில்லி:42 219/3,4

 மேல்
 
  துரக்கவே (1)
தூளம் ஆக வடி வாளியால் எதிர் துணித்து வன்பொடு துரக்கவே - வில்லி:42 190/4

 மேல்
 
  துரக்கும் (3)
துரக்கும் வெம் பரி துரௌபதர் ஐவரும் சூழ் படையுடன் வந்தார் - வில்லி:28 5/4
துன்னும் பகழி மழை பொழிந்து துரக்கும் பொழுது விராடபதி - வில்லி:37 36/3
துரக்கும் வெம் குனி சிலை துரோணன்-தன்னொடும் - வில்லி:41 246/2

 மேல்
 
  துரக்குமா (1)
சோமகரும் முதலாய தறுகண் வீரர் தும்பிகளை அரி இனங்கள் துரக்குமா போல் - வில்லி:46 76/2

 மேல்
 
  துரக்கைக்கு (1)
துரக்கைக்கு நின்றேன் என தெவ்வர் தம்மொடு சொல்லிற்று என - வில்லி:33 4/2

 மேல்
 
  துரக (7)
துரக பதாதி படை-தம்மொடும் சூழ்ச்சியாக - வில்லி:23 26/2
துரக தடம் தேர் தனஞ்சயன் கை வரி வெம் சாபம் சொரி கணையால் - வில்லி:37 29/1
இடி தலை மா முரசு இயம்ப இப துரக படை சூழ - வில்லி:40 9/3
உருள் பரந்த ரத துரக குஞ்சர பதாதியோடு கடிது ஓடினான் - வில்லி:43 46/3
உற்று எழு கச ரத துரக பதாதிகள் ஆன சேனையுடனே சென்று - வில்லி:44 3/3
திறம் கொள் கச ரத துரக பதாதி கோடி சேர ஒரு கணத்து அவிய சிலை கால் வாங்கி - வில்லி:46 84/3
துங்க மணி முடி வேந்தர் சொல்லி முடிப்பதற்கு அடங்கார் துரக மாவும் - வில்லி:46 131/2

 மேல்
 
  துரகங்களும் (1)
மங்குல் என நாலு துரகங்களும்
 விழுந்தனவே - வில்லி:41 64/3,4

 மேல்
 
  துரகங்களையும் (1)
நீ செகுத்திடுதி என்று துரகங்களையும் நேர்பட கடவினன் கதி விதம் படவே - வில்லி:42 79/4

 மேல்
 
  துரகத்தாமா (1)
அண்ணல் அம் துரகத்தாமா ஆதியாம் குமரராலும் - வில்லி:28 20/1

 மேல்
 
  துரகத்தினர் (1)
ஆர மார்பினர் முதல் படைஞரில் தலைவர் ஆன வீர துரகத்தினர் களிற்றினர்கள் - வில்லி:46 65/3

 மேல்
 
  துரகத்தொடு (1)
தோலாது அடலொடு சீறின துரகத்தொடு துரகம் - வில்லி:33 18/1

 மேல்
 
  துரகத்தோடு (1)
இன்னவாறு தம் அசைவு ஒழிந்து யாவரும் இப ரத துரகத்தோடு
 அன்ன வாவியை வளைத்தனர் கடல் வளை ஆழி மால் வரை என்ன - வில்லி:42 70/1,2

 மேல்
 
  துரகத (4)
துரகத தடம் தேர் விட்டு துழாய் மணம் கமழும் பொன் தோள் - வில்லி:10 71/2
சூழி வெம் கச ரத துரகத நிருபரை - வில்லி:34 9/1
சோனை அம் புயலின் கணை தொடும் பதாதி துரகதம் துரகத தடம் தேர் - வில்லி:42 4/1
தூண்டிய கவன துரகத தடம் தேர் சுடர் தர தோன்றிய தோன்றால் - வில்லி:45 238/4

 மேல்
 
  துரகதங்கள் (1)
ஒன்றொடு ஒன்று துரகதங்கள் உருமின் மிஞ்சி அதிர்வுற - வில்லி:42 12/3

 மேல்
 
  துரகதங்களும் (1)
குர துரகதங்களும் குமுறி ஆர்த்தன - வில்லி:22 77/2

 மேல்
 
  துரகதத்தாமாவும் (1)
தலைவனாம் முனி கிருபனும் கிருதனும் துரகதத்தாமாவும்
 அலைவு உறா மனத்து அரசரும் சேனையும் முனைந்து அணிஅணியாக - வில்லி:42 73/1,2

 மேல்
 
  துரகதத்து (2)
துரகதத்து உடல் கெழுமின சில கணை துவசம் அற்றிட விரவின சில கணை - வில்லி:41 89/1
ஒரு சரம் பொங்கு திறல் வலவன் மெய் புதைதரவும் ஒரு சரம் திண் கவன துரகதத்து உரன் உறவும் - வில்லி:45 86/3

 மேல்
 
  துரகததாமனுக்கும் (1)
துரகததாமனுக்கும் அமைத்து இவ்வுழி நீர் இருத்திர் என சொன்ன பின்னர் - வில்லி:46 238/2

 மேல்
 
  துரகததாமா (1)
தொட்ட வில் ஆண்மை துரகததாமா எதிர் ஓடி - வில்லி:43 30/3

 மேல்
 
  துரகதம் (5)
தூளி கொண்டிட மிடைந்து வந்தன நெடும் துரகதம் பல கோடி - வில்லி:11 81/4
சொன்னவாறு குறியும் உள்ள துரகதம் துணிந்தன - வில்லி:40 34/1
துரகதம் பிணித்து அணி கொள் இரதம் மிசை துவசமும் தொடுத்து அடல் உடை வலவனை - வில்லி:41 119/2
சோனை அம் புயலின் கணை தொடும் பதாதி துரகதம் துரகத தடம் தேர் - வில்லி:42 4/1
துனை வரு தடம் தேர் துரகதம் களிறு முதலிய யாவையும் தோற்று - வில்லி:42 219/2

 மேல்
 
  துரகதாமாவின் (1)
கொண்டல் உரைத்தனன் துரகதாமாவின் வினைகள் எலாம் கூற்றும் உட்க - வில்லி:46 244/2

 மேல்
 
  துரகம் (4)
துவசம் பிளந்து தேர் ஊரும் துரகம் பிளந்து சுடர் மணி பொன் - வில்லி:31 7/1
தோலாது அடலொடு சீறின துரகத்தொடு துரகம்
 மேலாளொடு மேலாள் வரி வில்லாளொடு வில்லாள் - வில்லி:33 18/1,2
தேரில் துரகம் கொண்டு ஓடி குட-பால் அடைந்தான் தினகரனும் - வில்லி:40 82/4
துனை வெம் கபோல விகட கட கரி துரகம் பதாதி இரதம் அளவு இல - வில்லி:44 72/1

 மேல்
 
  துரகமும் (3)
ஞெலி மரத்தினும் மனன் எரி எழஎழ நிருபர் விட்டன கச ரத துரகமும்
 மெலிவு எழ பிறகிடவும் நின் ஒரு தனி விறல் குறித்து இரதமும் எதிர் கடவினை - வில்லி:41 87/1,2
தொடு கணை வில்லும் வாளும் துரகமும் களிறும் தேரும் - வில்லி:43 15/1
சூழ்ந்தது விதி-கொல் பாகும் துரகமும் தேரும் வீழ - வில்லி:44 84/1

 மேல்
 
  துரகமே (1)
முழுகி எஞ்சி இட்டன சுழி இடையிடை முகிலின் வெம் குரல் கச ரத துரகமே - வில்லி:41 127/4

 மேல்
 
  துரங்க (7)
தாள வண் கதியுடை துரங்க ரத கச பதாதியொடு தகு சினம் - வில்லி:10 51/3
உரை பட உந்து பாகர் இல உகைத்த துரங்க ராசி இல - வில்லி:40 19/3
கால் விதத்து ரத துரங்க கய விதத்து வயவரே - வில்லி:40 31/4
விட்டவிட்ட ரத துரங்க வேழ வாகனத்தொடும் - வில்லி:40 40/1
கனல் என வெகுண்டு சேனை பலபல கச ரத துரங்க ராசியுடன் வர - வில்லி:41 41/3
கதி துரங்க விசையினோடு கண் கரந்து கழிதலும் - வில்லி:42 16/2
ஓர் இமையில் சிலை யானை துரங்க சங்கம் உழக்கினவே - வில்லி:44 59/2

 மேல்
 
  துரங்கங்களை (1)
வலம் ஆன துரங்கங்களை வள் வார் விசி நெகிழா - வில்லி:42 54/4

 மேல்
 
  துரங்கதாமனே (1)
சுரர்களும் உருக இரங்கினான் வரி தொடு சிலை விசைய துரங்கதாமனே - வில்லி:46 200/4

 மேல்
 
  துரங்கம் (8)
தோற்றியது எம் இடத்தே இ தோன்றல் மாலை சூட்டிய பொன் தொடி என்றோ துரங்கம் பொன் தேர் - வில்லி:12 39/1
அ நகர் துரங்கம் அவை அனைத்தினுக்கும் அதிபதி எனும் பதம் கொடுத்தான் - வில்லி:19 24/4
துரங்கம் ஓர் ஏழுடன் சோதி கூர் மணி - வில்லி:21 21/1
தூண்டு மா இவை சொரி மத களிறு இவை துரங்கம்
 பூண்ட தேர் இவை பதாதி மற்று இவை என புகல - வில்லி:22 38/1,2
துரங்கம் ஏழுடை கடவுளை நிரைநிரை துணித்த - வில்லி:27 85/3
எல் ஆர் இரத கய துரங்கம் ஏல் ஆளுடனே காலாளும் - வில்லி:31 4/2
கூறி வரும் வாள் அரசர் ஏறி அணி நின்ற ரத குஞ்சர துரங்கம் விழவே - வில்லி:38 20/4
துரங்கம் ஆதி கொள் பலர் பெரும் சேனையின் சூழ்ந்தோர் - வில்லி:42 115/2

 மேல்
 
  துரங்கம (2)
குன்று இசைத்த கச ரத துரங்கம பதாதி சூழ இறைகொள்ளவும் - வில்லி:10 54/1
மனம் செய் வலி கூர் கச துரங்கம பதாதி இரதத்துடன் வளைந்து பலரும் - வில்லி:38 18/1

 மேல்
 
  துரங்கமங்கள் (2)
தத்துவார் துரங்கமங்கள் தாரையாக ஏறுவார் - வில்லி:40 32/4
தோல் அநேகம் அநேகம் நேமி துரங்கமங்கள் அநேகம் நீள் - வில்லி:41 33/1

 மேல்
 
  துரங்கமங்களோடும் (1)
இளவலோடு கச துரங்கமங்களோடும் இடம் வர - வில்லி:30 5/2

 மேல்
 
  துரங்கமம் (1)
நா தெறித்தன துரங்கமம் நெடும் சிலைகள் நாணி அற்றன உடைந்தன தடம் திகிரி - வில்லி:42 81/1

 மேல்
 
  துரங்கமமும் (1)
ஆறியிட்ட ரத குஞ்சர துரங்கமமும் ஆக இப்படி பொரும் படையொடு அன்று நனி - வில்லி:42 77/3

 மேல்
 
  துரங்கமன் (1)
சொன்ன மொழி பிழைத்தான் வெம் சுவேத துரங்கமன் என்று துள்ளி ஆர்த்தார் - வில்லி:42 169/2

 மேல்
 
  துரங்கமும் (2)
துரங்கமும் களிறும் தேரும் துறைதுறை கவர சொற்றி - வில்லி:11 196/4
கன துரங்கமும் முடுகு தேர் வய படை காவலன் முகம் நோக்கி - வில்லி:42 133/2

 மேல்
 
  துரங்கமொடு (1)
தேர்களும் துரங்கமொடு வேழமும் கலந்து வரு சேனை மண்டலங்களுடனே - வில்லி:38 30/2

 மேல்
 
  துரத்தலின் (2)
துரத்தலின் மறத்தினன் இவன் எனா பலர் துதித்து அதிசயித்தனர் சுரரும் வாழ்த்தியே - வில்லி:42 204/4
பூதமே பொருது துரத்தலின் மீண்டு போய் வட தரு நிழல் புகுந்து - வில்லி:46 208/2

 மேல்
 
  துரத்தினார் (1)
சூலம் நேமி பாலம் வெய்ய சுடு சரம் துரத்தினார்
 நீல மேனி செம் புண்நீரினால் நிறம் சிவக்கவே - வில்லி:13 124/3,4

 மேல்
 
  துரத்தினான் (2)
துண்ணென் ஓதை தொடர துரத்தினான் - வில்லி:13 41/4
துவர் நிறத்த குருதி சோர்தர சரம் துரத்தினான்
 தவரினுக்கு இராகவன் கொல் என வரும் தனஞ்சயன் - வில்லி:13 126/3,4

 மேல்
 
  துரத்தினானே (1)
ஒரு தொடை-தன்னில் ஓர் ஏழ் உரத்துடன் துரத்தினானே - வில்லி:46 37/4

 மேல்
 
  துரந்த (2)
வில்லால் முன்நாள் தமை துரந்த வீரன்-தனையும் சிறுவனையும் - வில்லி:31 4/3
துளைத்து முன் காலாள் ஆக துரோணனை துரந்த வீரா - வில்லி:41 167/2

 மேல்
 
  துரந்தது (1)
பின் புகல் அறுமா துரந்தது அ பூத பெருமை யாம் பேசுறும் தகைத்தோ - வில்லி:46 207/4

 மேல்
 
  துரந்தபோது (1)
துரந்தபோது அவர்க்கு உதவுவர் சொன்னவை எல்லாம் - வில்லி:27 93/4

 மேல்
 
  துரந்தரர் (1)
புடை பட கிளையாகி வந்து எதிர் பூ துரந்தரர் யாவரும் - வில்லி:10 135/1

 மேல்
 
  துரந்தரனே (1)
தூவி உற்று எதிர் முனைந்தனன் அனந்த ஒளி தோய் கழல் தரணி மண்டல துரந்தரனே - வில்லி:42 83/4

 மேல்
 
  துரந்தவன் (1)
கல் மழை பொழியும் காள மா முகிலும் கடவுளர் துரந்தவன் கரத்தில் - வில்லி:9 50/3

 மேல்
 
  துரந்தாய் (1)
துஞ்சிட அமரில் சிகண்டி செய் தவத்தின் தொடர் பயன் வழாவகை துரந்தாய் - வில்லி:45 12/4

 மேல்
 
  துரந்தால் (1)
என்று பினும் அபாண்டவியம் எனும் படையும் துரந்தால் மற்று எவரே காப்பார் - வில்லி:46 247/1

 மேல்
 
  துரந்தான் (1)
வந்த வழி மீளவும் வரும்படி துரந்தான்
 தம் தம் வரி வில்லும் அணி தாரும் விடு தேரும் - வில்லி:29 60/2,3

 மேல்
 
  துரந்திடும் (1)
யானை ஓடிட நரி துரந்திடும் நிலத்து எரி வெயில் கழை முத்தம் - வில்லி:16 12/3

 மேல்
 
  துரந்து (3)
கோ நிரை குலம் கொண்டுபோம் கோ நிரை துரந்து
 போன பேடி வெம் பூசலும் பொழுதுற பொருது - வில்லி:22 54/2,3
சூழ்ந்த தன் பெரும் துணைவனை சூதினால் துரந்து
 வாழ்ந்த மன்னன் மேல் ஏவினான் வரி சிலை வல்லான் - வில்லி:22 63/3,4
புதைய பரந்த அகல் இருளும் துரந்து உரகர் புவனத்தினூடு புகவே - வில்லி:46 2/4

 மேல்
 
  துரந்துதுரந்து (1)
தொலையத்தொலைய யாவரையும் சுடு வெம் கணையால் துரந்துதுரந்து
 அலைய தரங்கம் எறி கடல்-வாய் வடவானலம் போல் அவன் நின்ற - வில்லி:31 13/2,3

 மேல்
 
  துரப்ப (2)
சோலையில் பயிலும் குயிலையும் சுருதி சுரும்பையும் நிரைநிரை துரப்ப
 வேலையில் குதித்த வாளை ஏறு உம்பர் வியன் நதி கலக்கி வெண் திங்கள் - வில்லி:6 19/2,3
கோல் எடுத்து இளம் கோவலர் கூவினர் துரப்ப
 வால் எடுத்தன துள்ளி மீண்டு ஓடின வனமே - வில்லி:22 56/3,4

 மேல்
 
  துராசர் (1)
துராசர் அன்பு இலர் என் சொல் இன்று சுயோதனாதியர் கை கொளார் - வில்லி:26 8/2

 மேல்
 
  துரிசு (1)
துரிசு அற பொருது கீசகன் உடலம் துணிப்பன் யான் துணைவரோடு என்றான் - வில்லி:21 48/4

 மேல்
 
  துரியோதன (1)
வீமனும் துரியோதன நாமனும் வேகம் ஒன்றிய வீரியராய் அடு - வில்லி:46 178/3

 மேல்
 
  துரியோதனன் (10)
தூண்டு பரி துரியோதனன் முதலோர் - வில்லி:3 103/3
தோற்றம் படைத்தோன்-தனை காட்டி துரியோதனன் மற்று இவன் என்றார் - வில்லி:5 35/4
தும்பை சூடிய வேல் துரியோதனன்
 வெம்பு போரில் முதுகிட்டு மீண்ட பின் - வில்லி:5 107/1,2
தக்கோர் தகும் சொற்கள் கேளாத துரியோதனன் சொல்லினால் - வில்லி:22 8/1
தூண்டும் வெம் பரி தேர் துரியோதனன் தூது போய் பரந்தாமன் - வில்லி:28 13/3
தளர்ந்த நிலை கண்டு துரியோதனன் அரும் போர் - வில்லி:29 59/1
துரியோதனன் மகனும் பொரு துச்சாதனன் மகனும் - வில்லி:41 109/1
துரியோதனன் அவர் சொல்லிய சொல் தன் செவி சுடவே - வில்லி:42 57/1
முதுகிட்டவர் துரியோதனன் முன் வீழ்தலும் நூறைம்பது - வில்லி:44 70/1
மைந்தினால் பெரியோன் எனும் வாயுவின் மைந்தனால் துரியோதனன் மா முடி - வில்லி:46 197/1

 மேல்
 
  துரியோதனன்-தன் (1)
துரியோதனன்-தன் இளையோரில் சுதக்கண பேர் - வில்லி:45 72/1

 மேல்
 
  துரியோதனன்-தான் (1)
துளி ஆர் மதுவின் வலம்புரி தார் துரியோதனன்-தான் சொல்லியதும் - வில்லி:27 226/1

 மேல்
 
  துரியோதனனுக்கு (1)
ஓடி ஒளித்தனர் ஆடு அமரில் துரியோதனனுக்கு இளையோர் - வில்லி:31 23/3

 மேல்
 
  துரியோதனனும் (3)
தானை நெடு வாரியிடை தேரிடை அருக்கன் என நின்ற துரியோதனனும் வான் - வில்லி:28 68/3
சூரர்க்கு எல்லாம் முதல் எண்ணும் துரியோதனனும் தம்பியரும் - வில்லி:31 5/1
தூசு ஆர் உரக கொடி நெடும் தேர் துரியோதனனும் தம்பியரும் - வில்லி:40 74/2

 மேல்
 
  துரியோதனனை (3)
அங்கும் துரியோதனனை ஆதியான அரசர் - வில்லி:38 39/2
சொரியும் கண்ணீர் துடைத்து துரியோதனனை நோக்கி - வில்லி:38 44/1
மான கவச வர ராச துரியோதனனை வாயு_குமரன் முதிர் போரில் எதிர் வீழும்வகை - வில்லி:46 199/2

 மேல்
 
  துருத்தனும் (1)
துருத்தனும் வளைத்தனன் நெடிய கால் சிலை தொடுத்தனன் இலக்கு அறு தொடைகள் வாய்க்கவே - வில்லி:42 197/4

 மேல்
 
  துருபத (1)
துருபத யாகசேன நிருபனும் தும்பை சூடி - வில்லி:39 17/1

 மேல்
 
  துருபதன் (11)
துருபதன் முன்னர் வந்து தோன்றினன் சுருதி யாவும் - வில்லி:5 71/3
துருபதன் அளித்த பாவையும் தாமும் சுருதி மா முனி கணம் பலவும் - வில்லி:19 1/2
ஆண்டு வந்த துருபதன் மா மகள் அடைந்த நாள்தொட்டு அமரர் ஒர் ஐவரே - வில்லி:21 18/1
சொல் கையாத வாய்மை வல்ல துருபதன் குமாரனும் - வில்லி:30 9/1
தொகுத்து வண்டு இமிர் தொடை துருபதன் திருமகன் - வில்லி:34 3/3
துறை வாய் வெம் கனல் போலும் துருபதன் கை சிலை துணிய - வில்லி:40 13/3
துருபதன் மைந்தனும் நின்றனன் அந்தர துந்துபி மீது எழவே - வில்லி:41 7/4
துருபதன் மடிந்த எல்லையில் திட்டத்துய்மனும் வெகுண்டு உளம் சுட போய் - வில்லி:42 216/1
துருபதன் முதலா உள்ளோர் சோமகர் முதலா உள்ளோர் - வில்லி:46 45/1
துருபதன் மதலை வரி சிலை திட்டத்துய்மனை மணி தலை துணித்தான் - வில்லி:46 213/4
துருபதன் மைந்தர் அனைவரும் பஞ்ச திரௌபதேயரும் துயில் பொழுதில் - வில்லி:46 218/1

 மேல்
 
  துருபதன்-தன் (1)
துங்க வேல் துருபதன்-தன் தொல்லை மா நகரி புக்கார் - வில்லி:5 18/4

 மேல்
 
  துருபதன்-தான் (1)
துங்க வேல் துருபதன்-தான் சூழ்ந்தது சொல்லல் உற்றாம் - வில்லி:5 1/4

 மேல்
 
  துருபதனும் (1)
துருபதனும் சாத்தகியும் திரௌபதி மைந்தரும் முடுகி தொட்ட சாப - வில்லி:42 174/1

 மேல்
 
  துருபதனை (1)
சீறி வரு துருபதனை தேரில் கட்டி சென்று குருதக்கிணை செய் சிறுவன் நீயோ - வில்லி:12 97/2

 மேல்
 
  துருபதேயர் (2)
துருபதேயர் மகத நாடர் வெம் குலிங்கர் சோனகர் - வில்லி:38 14/1
துருபதேயர் மகதநாடர் வெம் குலிங்கர் சோனகர் - வில்லி:39 14/1

 மேல்
 
  துருபதேயரில் (1)
சோமகரில் மச்சரில் தென்னரில் துளுவரில் துருபதேயரில் வளவரில் - வில்லி:38 27/1

 மேல்
 
  துருபதேயன் (1)
சாக நின்றிலன் துருபதேயன் நெஞ்சம் இன்றி வரி சாபம் இன்றி வண் கொடி கொள் தேர் - வில்லி:38 32/1

 மேல்
 
  துருபதேயனும் (4)
இனம் செய் கேண்மை கொள் துருபதேயனும் எண் இல் கோடி மகீபரும் - வில்லி:41 22/1
சொன்ன திண் திறல் துருபதேயனும் சோமகேசராய் உள்ள சூரரும் - வில்லி:45 53/3
சேனாபதியான தேர் துருபதேயனும் வான் - வில்லி:45 167/1
துருபதேயனும் தன் பெரும் சேனையை துன்றிய வியூகமா தொடுத்து - வில்லி:46 20/2

 மேல்
 
  துருபன் (1)
என்னை துருபன் மகன் ஆதியர் கோறல் எண்ண - வில்லி:46 113/1

 மேல்
 
  துருபன்-தன்னை (1)
அன்ன துருபன்-தன்னை அவையில் அரசர் கேட்ப - வில்லி:3 43/3

 மேல்
 
  துருபனும் (1)
துருபனும் திட்டத்துய்மனும் சோமக - வில்லி:12 4/1

 மேல்
 
  துருவனும் (1)
துருவனும் உவமை சாலா துரோணனை வந்து சூழ்ந்தார் - வில்லி:43 12/4

 மேல்
 
  துருவாச (2)
முந்த மா தவம் புரி துருவாச மா முனியும் அ வழி வந்தான் - வில்லி:2 25/2
துய்ய செய் தவத்து துருவாச முனிவன் சேறலும் சுடர் கொள் வைகுண்ட - வில்லி:10 142/3

 மேல்
 
  துருவாசன் (2)
கோபத்தாலும் பேர் படைத்த கொடிய முனிவன் துருவாசன்
 தீபத்தால் மெய் வகுத்தனையான் திகழ் பல் முனிவர் புடை சூழ - வில்லி:17 1/2,3
தொட்ட கழல் கால் உதிட்டிரன் கைதொழுது துதிப்ப துருவாசன்
 வட்ட மணி தேரவன் உச்ச வானத்து அடைந்தான் யாம் அருந்த - வில்லி:17 3/2,3

 மேல்
 
  துரோகி (1)
சொல் கொண்டு வெறும் கையன் ஆம் அளவில் திட்டத்துய்மன் என நின்ற குரு துரோகி கொன்றான் - வில்லி:43 34/3

 மேல்
 
  துரோண (5)
துகள் அறு கேள்வி வேள்வி துரோண ஆசிரியன் செய்த - வில்லி:39 2/3
வெல்ல வந்த துரோண மா முனி விறல் அழிந்தது குரு எனும் - வில்லி:41 25/3
சோமகேசரில் பட்டு ஒழிந்த வெம் சூரர்-தம்முடன் துரோண சூதனன் - வில்லி:45 57/1
பேதுற வெருவோடு இருந்தனர் கரிய பெரிய அ கங்குலில் துரோண
 சாதனன் மதலை என் செய்தும் என்ன தன் மனத்து எத்தனை நினைந்தான் - வில்லி:46 208/3,4
புரி தவத்திற்கு ஆன வனம் கிருபனுக்கும் துரோண முனி_புதல்வன் ஆன - வில்லி:46 238/1

 மேல்
 
  துரோணகும்பம்-தன்னில் (1)
சுரத தாது வீழ்ந்த துரோணகும்பம்-தன்னில்
 வரதன் ஒருவன் வந்தான் வசிட்ட முனியை ஒப்பான் - வில்லி:3 31/3,4

 மேல்
 
  துரோணற்கும் (1)
தொல் ஆண்மை எந்தை முது தந்தைக்கும் மைந்து உறு துரோணற்கும் மண்ணில் நிகர் வேறு - வில்லி:46 4/1

 மேல்
 
  துரோணன் (22)
சுகன்-தன் ஞானம் பெற்ற துரோணன் சொல்ல கேட்டான் - வில்லி:3 44/4
ஒன்றிய துரோணன் அருளாலும் வலியாலும் முயல் உணர்வு உடைமையாலும் முதலே - வில்லி:3 47/3
இமையவன் துரோணன் கேட்ப யாவரும் கேட்ப சொல்வான் - வில்லி:11 8/4
தூளி செய் தேரினை துரோணன் உந்தினான் - வில்லி:22 85/4
கன்னன் வில் துரோணன் மைந்தன் காங்கேயன் முதலினோரை - வில்லி:22 123/2
சொல் ஆர் கேள்வி கங்கை_மகன் துரோணன் முதலாம் அதிரதரும் - வில்லி:31 4/1
நின்றனன் துரோணன் மைந்தன் நீடு அமர் முனைந்து செய்யான் - வில்லி:39 3/2
துப்பு ஆர் வெம் சிலை தட கை துரோணன் முதல் அனைவோரும் - வில்லி:40 5/3
தூண்டிய வெம் பரி நெடும் தேர் துரோணன் கை தொடையாலே - வில்லி:40 15/4
சுருதி அன்ன தூ மொழி துரோணன் மேல் நடக்கவே - வில்லி:40 37/3
துளைத்த கணையால் துரோணன் வலி தொலைத்தோன் நிற்க மலைந்து இவரை - வில்லி:40 80/3
விகனனும் மடங்கல் போலும் இளைஞரும் விருதர் பலரும் துரோணன் மதலையும் - வில்லி:41 40/3
துணிவுடன் பல் தேர் சூழ்வர சகட துண்டத்து நின்றனன் துரோணன் - வில்லி:42 7/4
நீர்முகத்து உடைந்த குரம்பு என துரோணன் நின்றுழி சென்று அடைந்தனவே - வில்லி:42 10/4
சுரர் உலோகம் மகிழ்ந்து அணைந்த துரோணன் மா மகன் மேல் - வில்லி:44 44/1
நிறம் இட்ட வில் கை துரோணன் மகன் நெஞ்சு கன்றி - வில்லி:45 70/2
சாதிமை துரோணன் மைந்தன் தனி தடம் தேரில் கொற்ற - வில்லி:45 115/3
தூண்டிய துரோணன்_மைந்தன் தொடை ஒன்றால் தானும் வீழ்ந்தான் - வில்லி:45 118/4
சுரர் உலகு எய்திய துரோணன் மைந்தனை - வில்லி:45 127/1
தொல்லை மண் அளித்திலேனேல் துரோணன் மா மதலை அல்லேன் - வில்லி:46 119/2
நிரைத்த வெம் கதிர் கொள் வாளி நெடும் சிலை துரோணன் மைந்தன் - வில்லி:46 123/3
ஞான சரித குருவாகிய துரோணன் மகன் நாடு களம் அணுகினான் ஒரு விநாழிகையில் - வில்லி:46 199/4

 மேல்
 
  துரோணன்-தன்னொடும் (1)
துரக்கும் வெம் குனி சிலை துரோணன்-தன்னொடும்
 பரக்கும் வெண் திரை கடல் பார் எலாம் உடன் - வில்லி:41 246/2,3

 மேல்
 
  துரோணன்-தானுமே (1)
சொல்லினான் மறை மொழி துரோணன்-தானுமே - வில்லி:41 251/4

 மேல்
 
  துரோணன்_மைந்தன் (1)
தூண்டிய துரோணன்_மைந்தன் தொடை ஒன்றால் தானும் வீழ்ந்தான் - வில்லி:45 118/4

 மேல்
 
  துரோணனார் (1)
துங்க வென்றி இன்றியே துரோணனார் அழிந்ததும் - வில்லி:40 27/2

 மேல்
 
  துரோணனுக்கு (1)
புந்தி கூர் துரோணனுக்கு யாவரும் புறம்தர - வில்லி:43 7/1

 மேல்
 
  துரோணனுக்கும் (1)
நின்ற அ துரோணனுக்கும் நீடு போர் விளைந்ததால் - வில்லி:42 12/2

 மேல்
 
  துரோணனும் (5)
வான் உலாவு புகழ் படைத்த மைந்தனும் துரோணனும்
 ஏனையோரும் வந்து கூடி இனிது இருந்த எல்லையே - வில்லி:11 152/3,4
நின்ற வீடுமன் துரோணனும் நினைவு இது என்றார் - வில்லி:22 51/2
தொல் பகீரதி மைந்தனும் துரோணனும் சுதனும் - வில்லி:27 72/1
சோதி வான நதி மைந்தனும் பழைய சுருதியால் உயர் துரோணனும்
 ஆதி ஆக உயிரினும் வியப்புற அடுத்த மன்னவர் அநேகரும் - வில்லி:27 98/1,2
சுருதி மா முனி துரோணனும் பழைய திட்டத்துய்மனொடு துன்னினான் - வில்லி:42 186/3

 மேல்
 
  துரோணனுமே (1)
உகைத்தனர் அன்றை ஆடு அமரில் உதிட்டிரனும் துரோணனுமே - வில்லி:40 22/4

 மேல்
 
  துரோணனே (2)
வீடுமன் விதுரன் துரோணனே முதலாம் விரகு இலா உணர்வுடை வேந்தர் - வில்லி:10 149/1
சூடினான் நெடும் சேனையில் துரோணனே முதலோர் - வில்லி:22 46/4

 மேல்
 
  துரோணனை (5)
துரோணனை முதலா மிக்க தொல் மதி அமைச்சரோடும் - வில்லி:25 1/3
வெல்லுக என்றனன் அன்று துரோணனை வென்ற பெருந்தகையே - வில்லி:41 19/4
துளைத்து முன் காலாள் ஆக துரோணனை துரந்த வீரா - வில்லி:41 167/2
துருவனும் உவமை சாலா துரோணனை வந்து சூழ்ந்தார் - வில்லி:43 12/4
சொல் தவறாத துரோணனை மௌலி துணித்த திட்டத்துய்மன்னும் - வில்லி:44 3/1

 மேல்
 
  துரோணனொடு (4)
துன்னு கங்கை_மகனும் துரோணனொடு சுதனும் நீதி புனை விதுரனும் - வில்லி:27 104/1
செம்பியனும் மா கிருபனும் செறி துரோணனொடு சேயொடு செயத்திரதனும் - வில்லி:38 17/3
செம்பியனும் மா கிருபனும் செறி துரோணனொடு சேயொடு செயத்திரதனும் - வில்லி:38 28/3
சுகன் நிகர் துரோணனொடு
 மகன் விசயன் மைந்தன் எதிர் - வில்லி:41 68/1,2

 மேல்
 
  துரோணாரியன் (1)
சொரியும் கணை மழை ஏவு துரோணாரியன் வில்லும் - வில்லி:41 110/1

 மேல்
 
  துரௌபதர் (1)
துரக்கும் வெம் பரி துரௌபதர் ஐவரும் சூழ் படையுடன் வந்தார் - வில்லி:28 5/4

 மேல்
 
  துரௌபதியே (1)
சொல்லாய் நல்லாய் மென் பூவாய் தோகாய் பாவாய் துரௌபதியே - வில்லி:5 46/4

 மேல்
 
  துலக்கம் (1)
துலக்கம் மிக்கு வருதல் கண்டு சுரரும் நின்று துதி செய்தார் - வில்லி:42 23/4

 மேல்
 
  துலக்கு (1)
துலக்கு எயிற்று கணை தொடுத்தார் தொடை - வில்லி:29 28/3

 மேல்
 
  துலங்க (2)
துந்துபியின் குலம் முழங்க சுரிசங்கின் குழாம் தழங்க துலங்க வேட்டார் - வில்லி:7 41/4
ஆர மாலை துலங்க மாசுண வலயம் வாகுவில் அழகு எழ - வில்லி:41 21/2

 மேல்
 
  துலங்கவும் (1)
துன்று இசை பனி நிலா எழ கவிகை எண் இலாதன துலங்கவும்
 தென் திசை படர்தல் மேயினான் நகுல நிருபனுக்கு இளைய செம்மலே - வில்லி:10 54/3,4

 மேல்
 
  துலங்கிய (2)
துன்னிய மகிழ்நனாலும் துலங்கிய சுபலன் பாவை - வில்லி:2 80/2
துலங்கிய கோயில் துவாரம் விட்டு அவனி தோன்று-மின் போய் என சபித்தான் - வில்லி:10 143/2

 மேல்
 
  துலங்கு (9)
சூரன் மா மகள் சூரனது அருளினால் துலங்கு கன்னிகை ஆகி - வில்லி:2 38/1
தோரணாதி துலங்கு பொன் கோபுர - வில்லி:3 108/3
துலங்கு ஆடு அரவு அணை மேல் அறி துயில் கொண்டவர் பொன் தாள் - வில்லி:7 19/2
சூடிய மணி முடி துலங்கு கோயிலின் - வில்லி:21 29/2
துலங்கு பேர் ஒளி அருக்கனில் உருத்து எழு தோற்றத்து - வில்லி:22 33/3
துலங்கு நீர் ஓகனீகன் எனும் பல வேந்தர் தொக்கார் - வில்லி:28 18/4
தோடு மன் வலம்புரி துலங்கு தாம நிருபனும் - வில்லி:38 4/3
தொடங்கு போரில் வலியினாலும் மதனினும் துலங்கு மெய் - வில்லி:42 25/1
சூரனுக்கு எதிராகி மேனி துலங்கு சேரன் எனும் - வில்லி:44 40/3

 மேல்
 
  துலங்குமா (1)
சூட்டிய சூட்டு போல துலங்குமா காண்-மின் என்பார் - வில்லி:6 35/4

 மேல்
 
  துலாம் (1)
பரு மணி கிரண பற்பராக வயிர துலாம் மிசை பரப்பி வெண் - வில்லி:27 100/2

 மேல்
 
  துலுக்கர் (1)
சோனகாதிபர் கன்னடர் மாகதர் துலுக்கர் குச்சரர் ஒட்டர் - வில்லி:28 6/2

 மேல்
 
  துலை (2)
நிறுக்கும் துலை நிகர் தம்முனை நிகழ்வோடு பணிந்தான் - வில்லி:7 6/4
துலை அழிந்தவர் அநேகர் தோள் அழிந்தவர் அநேகர் - வில்லி:41 98/4

 மேல்
 
  துலைக்கோலும் (1)
குன்றினையும் சீர்தூக்கி நிறுப்பதாக கோகனதன் அமைத்த துலைக்கோலும் போலும் - வில்லி:7 46/4

 மேல்
 
  துலைகொள் (1)
தனத்தினால் உணர்வால் கேள்வியால் அழகால் தக்கது ஒன்று யாது என துலைகொள்
 மனத்தினால் நிறுக்க உயர்ந்தது ஒன்று ஒன்று மண் மிசை இருந்தது மிகவும் - வில்லி:6 23/2,3

 மேல்
 
  துலையின் (1)
தூக்கிய பொன் துலையின் அநுராகம் மேன்மேல் தொடர அரும் பெரும் போகம் துய்த்தார் முன்னை - வில்லி:7 42/3

 மேல்
 
  துலையோடு (1)
நிறுத்திடும் துலையோடு ஒப்பான் நினைவினுக்கு இசைய தெவ்வை - வில்லி:18 7/3

 மேல்
 
  துவக்கர் (1)
சூழ் இருள் பிழம்பு நஞ்சு தோய்ந்து அன்ன துவக்கர் உன்னின் - வில்லி:14 86/1

 மேல்
 
  துவக்கி (4)
துன்று புயங்கள் துவக்கி எய்த சொன்னான் - வில்லி:14 110/4
சோரி பாய் தடம் தோள்களை வடத்தினால் துவக்கி
 மூரி ஏறு என மீண்டனன் முறிந்தது அ சேனை - வில்லி:22 18/3,4
துன்னலன்-தனை தோள் உற துவக்கி முன் தந்த - வில்லி:22 21/1
தொடி தடம் புயம் இரண்டையும் தொடர்ந்து போய் துவக்கி
 பிடித்து வந்து ஒரு நொடியினில் தேருடன் பிணித்தான் - வில்லி:22 40/3,4

 மேல்
 
  துவக்கு (3)
சோதித்தல் உன்னி தணியாத துவக்கு நோயன் - வில்லி:5 74/2
சொல் கொண்டு துதித்து எழுந்து துள்ளி நாளும் தொழுமவரே எழு பிறவி துவக்கு அற்றாரே - வில்லி:14 1/4
உரித்தனர் துவக்கு உரம் நெரிய மேல் பழு ஒடித்தனர் இளைத்தனர் உருவம் வேர்க்கவே - வில்லி:42 202/4

 மேல்
 
  துவக்கும் (1)
சூழ் வேலை உலகு ஆளும் சூழ்ச்சியும் இ பெரும் செல்வ துவக்கும் நெஞ்சால் - வில்லி:45 261/1

 மேல்
 
  துவக்குளோர் (1)
கூற்றை ஒத்தனன் பிறப்பிலே துவக்குளோர் குணங்களும் கொள்ளாரோ - வில்லி:42 135/4

 மேல்
 
  துவக்கையும் (1)
தூண்டு நீ என தோளில் அ துவக்கையும் விடுத்தான் - வில்லி:22 44/4

 மேல்
 
  துவச (13)
கிளவியால் முனிவர் தொழு பதம் தொழுது கேசரி துவச வீரனுக்கு - வில்லி:10 53/3
முரசுடை துவச வேந்தன் முகம் மலர்ந்து இருந்த காலை - வில்லி:10 86/2
பொருப்பு அனைய கவி துவச தேர் மேல் வண்ண பொரு சிலை தன் கரத்து ஏந்தி புகுந்தபோது - வில்லி:22 137/2
சொல் அவாவு உரக துவச நின் உரிய துணைவர்-தங்களை அழைத்து நீ - வில்லி:27 110/1
மின் புணர் துவச நாக விடம் நிகர் மனத்தினானும் - வில்லி:27 187/3
செம் கண் அரவ துவச மீளியும் உணர்ந்து தன சேனை முதல்வற்கு உரை செய்வான் - வில்லி:28 52/4
முறைமை தவறு அற்ற கடி முரசு எழுது பொன் துவச முதல்வன் உயிர் மைத்துனமையால் - வில்லி:28 63/1
விறல் உதவுதற்கு வரு கரியவன் மணி துவச மிசை கருடன் நிற்கும் எனவோ - வில்லி:28 63/2
கூவலின் நிலை புனலும் மீது எழுவது ஒத்தது ஒரு கோபமொடு சர்ப்ப துவச
 காவலன் உரைப்ப இருவோரையும் வளைத்தனர்கள் காவலர் எனை பலருமே - வில்லி:30 27/3,4
துணி பட அழிந்து மீள நடவினர் துவச புயகன் பதாதி நிருபரே - வில்லி:41 43/4
வாசவற்கு அயன் வழங்கு கவசம் துவச மாசுணற்கு அருளினன் கலச சம்பவனும் - வில்லி:42 79/2
பைவரு மாசுண துவச பார்த்திவனை கொண்டே தம் பாடி புக்கார் - வில்லி:45 269/3
மூண்டு பெரும் பணி துவச முன்னோன் காண முனைந்து அமர் செய்து அவனியின் மேல் முடிகள் வீழ - வில்லி:46 85/3

 மேல்
 
  துவசத்தனஆதலால் (1)
அரசன் மா துவசத்தனஆதலால்
 குரைசெய் வான் பணை குப்பைகள் யாவினும் - வில்லி:29 18/2,3

 மேல்
 
  துவசத்தொடு (2)
துவசத்தொடு தேர் களம் வீழ சுடர் நிவாத - வில்லி:13 98/1
காலொடு கால் பொர வன் துவசத்தொடு கவசம் அழித்தனனே - வில்லி:41 13/4

 மேல்
 
  துவசம் (13)
தூய வெம் கணையால் அவன் இடி துவசம் துணித்து அமர் தொடங்கும் அவ்வளவில் - வில்லி:9 51/2
ஏறு தேர் முரிய வேதம் எழுதிய துவசம் வீழ - வில்லி:22 93/1
துவசம் படைத்தோன் படும் பயந்த துணைவா இன்னே சொன்னேனே - வில்லி:27 231/4
ஈடு குலைய துவசம் வீழ அனிகத்தவரும் ஏக எதிர் முட்டுதலுமே - வில்லி:30 23/2
துவசம் பிளந்து தேர் ஊரும் துரகம் பிளந்து சுடர் மணி பொன் - வில்லி:31 7/1
நாகம் துவசம் என உயர்த்தோன் நடுங்கா முன்னம் நண்ணலரை - வில்லி:31 8/1
ஆறு அம்பினில் அற்று அரவ துவசம்
 நூறு அம்பு அகல் மார்பில் நுழைந்தன பின் - வில்லி:32 19/1,2
துரகதத்து உடல் கெழுமின சில கணை துவசம் அற்றிட விரவின சில கணை - வில்லி:41 89/1
சேண் நிலத்தின் மிசை நின்று அமர் தொடங்கினவர் தேர்கள் இற்றன தறிந்தன நெடும் துவசம்
 நாணி அற்றன ஒடிந்தன தடம் சிலையும் நாகம் உற்றவர் ஒழிந்தனர் இரிந்தனர்கள் - வில்லி:42 76/1,2
பாதம் அற்றன மதம் கய விதங்கள் பொரு பாகர் பட்டனர் மறிந்தன நெடும் துவசம்
 மோதுதற்கு எதிர் முனைந்தவர் சிரங்கள் பொழி மூளையின் களம் அடங்கலும் நெகிழ்ந்து அரசர் - வில்லி:42 81/2,3
சோரும் வன் துவசம் தறியுண்டது சூதனும் தலை சிந்தினன் முந்திய - வில்லி:42 129/2
விருப்புடன் விரித்து அணி துவசம் வீழ்த்தியும் விறல் பரிகளை துணிதுணிகள் ஆக்கியும் - வில்லி:42 198/2
இவனும் அவனை புயமும் உரமும் முழுக துவசம் இடிய மணி மொட்டு இரதம் ஒடிய வரி வில் துணிய - வில்லி:45 91/1

 மேல்
 
  துவசமும் (7)
துரகதம் பிணித்து அணி கொள் இரதம் மிசை துவசமும் தொடுத்து அடல் உடை வலவனை - வில்லி:41 119/2
முரணுடன் புடைத்து அணி துவசமும் விழ முதுகு கண்ட பின் சரபம்-அது எனும் வகை - வில்லி:41 124/3
ஏறு பை தலை நெடும் துவசமும் புதிய ஏழு தட்டு இரதமும் துணிசெய்து அங்கு அருகு - வில்லி:42 91/2
விலக்கி வச்சிர தேரும் வெம் புரவியும் விறல் துவசமும் வீழ்த்தான் - வில்லி:42 137/4
அறையும் அருவியை உவமை கொள் சவரமும் அடவி நிகர் என அசைவுறு துவசமும்
 முறையின் நறை கமழ் தொடைபடு மலர்களும் முடுகும் இடனுடை முழைகளும் உடையன - வில்லி:44 21/2,3
இருவர் இரதமும் அழிய முன் முடுகின இருவர் துவசமும் அற விசை கடுகின - வில்லி:44 32/2
தருமன் குமாரன் நகைகொடு அவனிபர் தலைவன் குமாரன் உரக துவசமும்
 அருமந்த தேரும் விசய வலவனும் அடல் கொண்டு பாய் புரவியும் அழிவுற - வில்லி:44 78/2,3

 மேல்
 
  துவசமே (2)
ககன வட்டமும் மறைய இட்டன கவசம் ஒத்தன துவசமே - வில்லி:28 46/4
அறை வளி எதிர்த்து வர வெருவொடு புறக்கிடுவது அரசன் உரக துவசமே - வில்லி:28 63/4

 மேல்
 
  துவசற்கு (1)
உரக துவசற்கு ஒழிய - வில்லி:41 56/3

 மேல்
 
  துவசற்கும் (1)
பன்னாக துவசற்கும் அரிதால் உனை கொண்டு பார் ஆளுமாறு - வில்லி:45 230/3

 மேல்
 
  துவசன் (19)
தால துவசன் துவராபதி-தன்னில் வைக - வில்லி:7 85/2
மீளவும் மிருக துவசன் உற்று எழுந்து விதலையின் விழுந்த மேவலனை - வில்லி:10 26/1
மன கருத்து அங்கே என்றான் மாசுண துவசன் மாதோ - வில்லி:11 35/4
பன்னக துவசன் கேட்டோர் பலரும் மெய் பனிக்க சொல்வான் - வில்லி:11 193/4
உருமு துவசன் மைந்தன் முன் போக அன்போடும் உளம் நொந்துளான் - வில்லி:14 128/2
சொல் பயில் நான்மறை துவசன் வீடுமன் - வில்லி:22 74/2
படை எடாது ஒழிதி என்று பன்னக துவசன் வேண்ட - வில்லி:25 13/2
தொடர்ந்து நான்மறை பின் செல பன்னக துவசன் மா நகர் தூது - வில்லி:28 1/3
எறியும் உருமு துவசன் மதலை விதலை சமரின் இறுதியை விளைக்கும் எனவோ - வில்லி:28 63/3
துண்ணென வெருக்கொள முன் நின்றருள் பகீரதி சுதன்-தனை வியாள துவசன்
 கண் எதிர் நிரைத்த படை யாவையும் முருக்கி உயிர் கவர எது நாள் செலும் என - வில்லி:28 66/2,3
வீர துவசன் நின்றுழி போய் வளைத்தார் சமரம் விளைத்தாரே - வில்லி:31 5/4
உடைகின்றமை கண்டு உரக துவசன்
 குடையும் கொடியும் குளிர் மா முரசும் - வில்லி:32 17/1,2
உரக துவசன் பெரும் சேனை ஒருசார் உடைய ஒரு சாரில் - வில்லி:37 29/2
ஆண்டு பாடி புக்கது அரவ துவசன் படையும் - வில்லி:38 47/2
அரவ துவசன் துணைவர் - வில்லி:41 66/2
அன்ன நெடும் துவசன் இவற்கு ஆயு மிக கொடுத்திலனே அந்தோ அந்தோ - வில்லி:41 133/4
அரா உயர் துவசன் ஆணையால் வரி வில் ஆரியன் அனீகினியுடன் போய் - வில்லி:42 215/2
ஒருவரும் எனக்கு நிகர் இல்லை எனும் மத்திரன் புத்திரனை உரக துவசன்
 பொரு படை முனைக்கு உரிய சேனாபதி பெயர் புனைந்தமை புகன்றனம் இனி - வில்லி:46 10/1,2
உரக துவசன் அயர்கின்ற ஆவியின் உணர்வொடு துயில்வது கண்டு பேர் உடல் - வில்லி:46 200/1

 மேல்
 
  துவசன்-தனக்கு (1)
பால் நாள் அளவும் துயிலாமல் பாந்தள் துவசன்-தனக்கு உயிர் நண்பு - வில்லி:39 36/1

 மேல்
 
  துவசன்-தனை (1)
அரி துவசன்-தனை நோக்கி அரக்கன் - வில்லி:14 73/3

 மேல்
 
  துவசனுடன் (1)
நாகம் புனை பொன் துவசனுடன் நவிலாநின்ற நால்வருமே - வில்லி:11 227/3

 மேல்
 
  துவசனுடனே (1)
துங்க வயவீரர் என இ முறை வகுத்து உரக துவசனுடனே உரை செய்தான் - வில்லி:28 55/2

 மேல்
 
  துவசனும் (1)
தோன்று அரி துவசனும் சோகம் இல் பாகன் ஊர் - வில்லி:34 13/1

 மேல்
 
  துவசனை (1)
சொன்ன சிங்க துவசனை ஆதியா - வில்லி:46 223/1

 மேல்
 
  துவசனோடு (1)
தூது போய் அரவ துவசனோடு உறுதி சொன்னதும் மறுத்து அவன் சினந்து - வில்லி:27 261/1

 மேல்
 
  துவந்தனை (1)
பெரும் துவந்தனை பிறப்பையும் இறப்பையும் பிரித்தான் - வில்லி:27 75/2

 மேல்
 
  துவம் (1)
துவம் மிகு முனிவரோடு சுரர்களும் தோயும் நல் நீர் - வில்லி:46 126/1

 மேல்
 
  துவர் (5)
முருந்து ஆர் பவள துவர் இதழ் வாய் முகிழ் வாள் நகைக்கு மொழிகின்றார் - வில்லி:5 34/4
முருத்து வாள் நகை துவர் வாய் முகத்தினாளை மூத்தோன் பின் நிறுத்தி அமர் முருக்குமாறு - வில்லி:5 60/1
துவர் இதழ் தவள மூரல் சுரி_குழல்-தன்னை இன்னே - வில்லி:11 198/2
துவர் நிறத்த குருதி சோர்தர சரம் துரத்தினான் - வில்லி:13 126/3
பவள துவர் வாயான் இரு பாதம் கை விளக்கி - வில்லி:42 55/2

 மேல்
 
  துவராபதி (1)
ஆனந்தமும் ஆகிய நாதன் அன்றே துவராபதி அடைந்தான் - வில்லி:10 41/4

 மேல்
 
  துவராபதி-தன்னில் (1)
தால துவசன் துவராபதி-தன்னில் வைக - வில்லி:7 85/2

 மேல்
 
  துவரை (15)
நாகு அன்ன பெடையுடனே ஆடும் கஞ்ச நறை வாவி வண் துவரை நண்ணி ஆங்கண் - வில்லி:7 49/3
துதியாடி காலையிலே வருதும் என்று சொற்று இமைப்பில் மீளவும் போய் துவரை சேர்ந்தான் - வில்லி:7 53/4
இந்திராபதி எதிர் கொள துவரை மா மூதூர் - வில்லி:7 74/2
வென்றி துவரை நகர் காவலர்-தம்மை வென்று - வில்லி:7 80/1
துளவ மாலை கமழ் மௌலி நாதன் உறை துவரை எய்தி உயர் சுருதியின் - வில்லி:10 53/2
கரு முகில் அனைய மேனி அம் கருணை கண்ணனும் கிளையுடன் துவரை
 திரு நகர் அடைந்தான் சென்று வன் திறல் கூர் சேதிப பெரும் பகை செகுத்தே - வில்லி:10 151/3,4
சோனை மா முகிலின் மேனி தோன்றலும் துவரை புக்கான் - வில்லி:12 19/1
முன்னோன் ஆன முகுந்தனும் தன் முந்நீர் துவரை நகர் புக்கான் - வில்லி:17 17/2
மாயவன்-தன்னை கூட்ட வளர் மதில் துவரை சேர்ந்தான் - வில்லி:25 2/4
மேற்கடல் துவரை மூதூர் மேவரும் விரகு நோக்கி - வில்லி:25 4/2
தேறிய விசையினோடும் செழும் புனல் துவரை நீங்கி - வில்லி:25 19/2
வண் துவரை அரணாக வடமதுரை கைவிட்ட - வில்லி:27 45/2
ஞாலம் முற்றும் உடையவன் மொழிந்திட நகைத்து வண் துவரை நாதனும் - வில்லி:27 123/1
வண்டு இனம் மொய்த்து எழு வண் துளப தொடை வண் துவரை திருமால் - வில்லி:27 199/3
வினை அகற்றும் பசும் துளவோன் துவரை நகர் திசை நோக்கி மீண்டான் சீர்த்தி - வில்லி:46 250/3

 மேல்
 
  துவரையில் (1)
வண் துவரையில் வாழ் தண் துழாய் மாலை மாதவன் வருதலும் எதிர்கொண்டு - வில்லி:18 14/2

 மேல்
 
  துவரையை (1)
உளைத்து எழு தரங்க பாற்கடல் மறந்தே உறையும் வண் துவரையை நோக்கி - வில்லி:18 23/3

 மேல்
 
  துவலையும் (1)
கங்கை நுண் துவலையும் கலந்து வீசுமால் - வில்லி:41 206/4

 மேல்
 
  துவள (1)
துவள மான நிருபர் தம்மில் ஆடவே தொடங்கினார் - வில்லி:11 173/4

 மேல்
 
  துவன்று (1)
துவன்று கற்புடை தோகையை விட்டு முன் - வில்லி:21 98/1

 மேல்
 
  துவனி (4)
துவனி செம் தழல் விளக்கு எடுப்ப துன்னவே - வில்லி:3 17/4
தூளி கண் புதைத்த சென்று செவி புதைத்த துவனி போய் - வில்லி:3 75/2
துவனி அற மன மகிழ்வொடு இனிது அறு சுவைகொள் அமுது அடு தொழிலராய் - வில்லி:4 45/4
துவனி செய் முரசு எழ துன்று போர் செய்தார் - வில்லி:45 131/4

 மேல்
 
  துவனித்து (1)
துவனித்து அவர் வெம் படை தூவுதலும் - வில்லி:13 70/4

 மேல்
 
  துவனியால் (1)
சுரிமுகங்களில் பேர் இயங்களில் எழு துவனியால் பகிரண்டம் - வில்லி:45 186/1

 மேல்
 
  துவனியினால் (1)
துண்ணென்றிட்ட ஐந்து வகை பெரும் பேர் இயத்தின் துவனியினால் - வில்லி:10 40/4

 மேல்
 
  துவனியொடு (1)
துவனியொடு எறி படை எதிரெதிர் தொடவே - வில்லி:13 133/4

 மேல்
 
  துவார (1)
மெய் உறு கோயில் துவார பாலகர் அ வேத பண்டிதன்-தனை விலக்க - வில்லி:10 142/4

 மேல்
 
  துவாரகை (2)
ஈ என ஓடி மதுரை விட்டு ஆழி எயில் துவாரகை பதி புகுந்தாய் - வில்லி:10 21/2
எதிர் ஒப்பிலாத துவாரகை என்று இயற்பேர் படைத்த மா நகரில் - வில்லி:10 123/3

 மேல்
 
  துவாரகையினில் (1)
சீர் வண் மதுராபுரி விடுத்து துவாரகையினில் சென்று ஒதுங்க - வில்லி:5 43/3

 மேல்
 
  துவாரத்து (1)
புர துவாரத்து புகுதலும் வெகுண்டு பொங்கு அழல் போல்வது ஓர் பூதம் - வில்லி:46 206/2

 மேல்
 
  துவாரபாலர் (1)
கலங்கிய துவாரபாலர் நின் சாபம் கடப்பது எ காலமோ என்றான் - வில்லி:10 143/4

 மேல்
 
  துவாரம் (2)
துலங்கிய கோயில் துவாரம் விட்டு அவனி தோன்று-மின் போய் என சபித்தான் - வில்லி:10 143/2
துள்ளிய விடை போல் செருக்கி அ புரத்தின் துவாரம் நின்றவரையும் கூட்டி - வில்லி:46 221/2

 மேல்
 
  துவாரமே (1)
தொக்க சித்திர தூண் அடி துவாரமே வழியா - வில்லி:3 130/2

 மேல்
 
  துவைப்ப (2)
பல்லியங்கள் துவைப்ப நீடு பணை பகட்டுடனே - வில்லி:44 39/3
தூரியம் பல கோடி கோடி துவைப்ப வெம் சமரே - வில்லி:44 43/3

 மேல்
 
  துழாய் (34)
பூம் துழாய் மாலை போர் மழு படையோன் பொன் அடி பொலிவுற வணங்கி - வில்லி:1 93/3
முன்னம் யாவையும் முடித்தருள் மொய் துழாய் முடியோன் - வில்லி:7 78/1
நறை கமழ் தண் துழாய் மாலை நாரணற்கு நண்பான நரனார் செம் கை - வில்லி:8 10/1
மன்றல் அம் துழாய் மாயவன் அருளினால் வடி கணை மாளாமல் - வில்லி:9 7/3
தம்பியர்கள் நால்வருடன் தண் துழாய் முடியோனும் தானும் ஏனை - வில்லி:10 9/1
அரி விரசும் துழாய் மகுடத்து அரியும் இரண்டு அரிகள் அருள் ஆண்மையோரும் - வில்லி:10 17/1
வாள் உகிர் வாளால் கனகனை பிளந்த வண் துழாய் மணம் கமழ் மௌலி - வில்லி:10 26/3
துரகத தடம் தேர் விட்டு துழாய் மணம் கமழும் பொன் தோள் - வில்லி:10 71/2
பாடினர் புகழ்ந்து பரவினர் பரவி பைம் துழாய் கமழ் மலர் பாதம் - வில்லி:10 149/3
முருகு அவிழ் பரிமளம் மொய்த்த தண் துழாய்
 மரகத கிரி திரு மைத்துனன்-தனை - வில்லி:12 140/1,2
பண் என படுத்தது அந்த பைம் துழாய் பரமன் வாளி - வில்லி:13 78/4
முனி குலம் தொழு கடவுள் யார் மொய் துழாய் முகுந்தன் - வில்லி:16 56/1
வண் துவரையில் வாழ் தண் துழாய் மாலை மாதவன் வருதலும் எதிர்கொண்டு - வில்லி:18 14/2
சூடுகின்ற துழாய் முடியோன் சுரருடனே முனிவர்களும் சுருதி நான்கும் - வில்லி:27 17/1
பைம் துழாய் முடி பரமனும் கண் மலர் பரப்பி - வில்லி:27 73/2
முன்னம் நின்றவர்கள் இட்ட பீடம் மிசை மொய் துழாய் முகிலும் எய்தினான் - வில்லி:27 104/4
தன் பெரும் சேனை நிற்க தண் துழாய் அலங்கலானும் - வில்லி:27 187/1
விரவி பயிலும் துழாய் முடியோன் வேறு ஓர் மொழியும் விளம்பாமல் - வில்லி:27 220/2
புரந்தரன் பசும் தண் துழாய் அணிந்திடும் புயல்வணன் இருந்துழி போந்தே - வில்லி:27 242/2
மலர்ந்த பற்ப வனம் நிகர் பைம் துழாய்
 அலங்கல் வித்தகன் ஏந்தினஆதலால் - வில்லி:29 19/1,2
தரு மாலை மணம் நாறு தாளானை வண்டு ஏறு தண் அம் துழாய்
 மரு மாலை புனைகின்ற திருமாலை அல்லாது வல்லார்கள் யார் - வில்லி:33 1/3,4
போரில் எஞ்சினன் குருகுலேசன் என்று கண்ட புருகூதன் மைந்தனும் புனை துழாய்
 வீரனும் துனைந்து வரு தேரின்-நின்று இழிந்து இரு கண் வீழும் அம்பினில் முழுகினார் - வில்லி:38 37/1,2
மன்றல் கமழும் துழாய் மவுலி மாலும் தாமும் பாடி மனை - வில்லி:39 35/3
மாசு அற விளங்கும் மேனி வண் துழாய் அலங்கல் மூர்த்தி - வில்லி:41 154/2
அன்பொடு துழாய் முதல்வன் அப்பொழுது அழைக்க - வில்லி:41 176/1
மன்றல் அம் துழாய் முடி மாயன் மேல் மனம் - வில்லி:41 196/3
பூதனை முலை நுகர் பூம் துழாய் முடி - வில்லி:41 257/1
வண் துழாய் மது மாலையாய் வளைந்து மேல் வரு வரூதினி-தன்னை - வில்லி:42 71/3
புனை துழாய் மவுலி விரகினால் முரசு உயர்த்த பூபன் உரை பொய்த்ததும் - வில்லி:43 47/3
வரு பகதத்தன் எறிந்த வேல் உன்-தன் வண் துழாய் மார்பகத்து ஏற்றாய் - வில்லி:45 13/2
மாலை நறும் துழாய் மார்பும் திரண்ட தோளும் மணி கழுத்தும் செ இதழும் வாரிசாத - வில்லி:45 247/3
தேன் பெற்ற துழாய் அலங்கல் களப மார்பும் திரு புயமும் தைவந்து தீண்டப்பெற்றேன் - வில்லி:45 249/2
தண் துழாய் முடி மாயவன் தம்பியை சாயகம் பல கோடி - வில்லி:46 56/1
தனகரற்கும் குமரற்கும் தண் துழாய் முடியவற்கும் - வில்லி:46 145/3

 மேல்
 
  துழாயவன் (2)
மரு நறா உமிழ் துழாயவன் தேர் விட மலையும் நாள் வய வாளி - வில்லி:24 19/3
புயல் என கரிய மெய் பூம் துழாயவன்
 துயில் உணர் குரிசிலுக்கு அடைவில் சொன்ன பின் - வில்லி:41 258/3,4

 மேல்
 
  துழாயோன் (1)
தன் நாட்டம் மிக சிவந்தான் கரிய வடிவினில் புனைந்த தண் துழாயோன் - வில்லி:10 128/4

 மேல்
 
  துழாயோனும் (1)
பாண்டு மதலையும் காதல் பாவையரும் துழாயோனும் பாவைமாரும் - வில்லி:8 13/1

 மேல்
 
  துள்ள (4)
முன் துள்ள எங்கும் எழு பூழி துள்ள முரசங்கள் துள்ள மிகவும் - வில்லி:37 12/3
முன் துள்ள எங்கும் எழு பூழி துள்ள முரசங்கள் துள்ள மிகவும் - வில்லி:37 12/3
முன் துள்ள எங்கும் எழு பூழி துள்ள முரசங்கள் துள்ள மிகவும் - வில்லி:37 12/3
செற்று உள்ளம் மேவு கனல் துள்ள வந்து செரு வெம் களத்தினிடையே - வில்லி:37 12/4

 மேல்
 
  துள்ளவும் (1)
அற்ற கந்தரம் உயிரினோடு அந்தரம் புக துள்ளவும்
 இற்ற பேர் உடம்பு அவனி மேல் எடுத்த வில்லுடன் வீழவும் - வில்லி:36 7/1,2

 மேல்
 
  துள்ளி (7)
துள்ளி வரு செம் கையொடு முன்கை பிடர் நெற்றியொடு சூடம் என எண்ணு படையால் - வில்லி:12 110/3
சொல் கொண்டு துதித்து எழுந்து துள்ளி நாளும் தொழுமவரே எழு பிறவி துவக்கு அற்றாரே - வில்லி:14 1/4
துன்று நெஞ்சினில் உவகையன் துதித்தனன் துள்ளி
 என்றும் யாம் முயல் தவ பயன் இருந்தவா என்னா - வில்லி:14 37/2,3
வால் எடுத்தன துள்ளி மீண்டு ஓடின வனமே - வில்லி:22 56/4
இ பேர் எழுவர் சிரம் ஏழும் எழுந்து துள்ளி
 மை பேர் எழிலி அகல் வானிடை வந்த எல்லை - வில்லி:36 31/1,2
பகதத்தனும் துள்ளி எதிர் வந்த காந்தார பதி மைந்தரும் - வில்லி:40 92/2
சொன்ன மொழி பிழைத்தான் வெம் சுவேத துரங்கமன் என்று துள்ளி ஆர்த்தார் - வில்லி:42 169/2

 மேல்
 
  துள்ளிய (3)
துள்ளிய பரி தேர் திட்டத்துய்மனது அம்பு சென்று - வில்லி:43 29/3
துள்ளிய மீனம் காணார் சூழ்வரும் அனிலம் காணார் - வில்லி:46 115/2
துள்ளிய விடை போல் செருக்கி அ புரத்தின் துவாரம் நின்றவரையும் கூட்டி - வில்லி:46 221/2

 மேல்
 
  துள்ளினர் (1)
துள்ளினர் இமையவர் சுரபதி முதலோர் - வில்லி:13 143/4

 மேல்
 
  துள்ளினான் (1)
துள்ளினான் விழுந்து இணை அடி சூடினான் துயரை - வில்லி:27 77/2

 மேல்
 
  துள்ளு (1)
துளவு அணி முடியவன் துள்ளு கன்றினால் - வில்லி:45 129/1

 மேல்
 
  துள்ளுகின்றார் (1)
தூர்த்தார் துதித்தார் மதித்தார் நனி துள்ளுகின்றார்
 போர் தானவர் தம் செருக்கால் படு புன்மை எல்லாம் - வில்லி:13 99/2,3

 மேல்
 
  துளக்கிய (1)
தும்பை அம் சடையான் வெற்பை துளக்கிய சூரன் மாள - வில்லி:13 27/3

 மேல்
 
  துளக்குகிற்போர் (1)
சுவாதமே வீசி எல்லா உலகையும் துளக்குகிற்போர்
 விவாதமே விளைக்கும் சொல்லர் வெகுளியே விளையும் நெஞ்சர் - வில்லி:13 15/2,3

 மேல்
 
  துளங்க (2)
என்றலும் கடவுள் வேந்தன் இரு புயம் துளங்க நக்கு - வில்லி:13 7/1
அண்டமும் துளங்க ஓங்கும் அரு வரை பகழி விட்டான் - வில்லி:13 81/3

 மேல்
 
  துளங்கி (2)
உரை கலங்க உளம் கலங்க துளங்கி மெய்யில் ஊன் கலங்க விலங்கொடு புள் இனங்கள் யாவும் - வில்லி:14 20/3
மோகரித்து எறிந்த தெவ்வன் முடி துளங்கி மண் மிசை - வில்லி:42 32/2

 மேல்
 
  துளங்கு (1)
சோதி மத்தக வெம் குன்றின் தழை செவி துளங்கு காற்றால் - வில்லி:45 115/2

 மேல்
 
  துளங்குவாய் (1)
சூது போரும் அஞ்சியே தொலைந்து உளம் துளங்குவாய்
 மோது போரில் எங்ஙன் உய்தி இளைஞரோடும் முடுகு தேர் - வில்லி:11 168/2,3

 மேல்
 
  துளப (26)
பாங்குடனே தனக்கு உயிர் ஆம் துளப மௌலி பரந்தாமன்-தனை நினைந்தான் பார்த்தன் ஆக - வில்லி:7 52/2
மாலை நறும் துளப மன்றலுக்கு வாள் நயன - வில்லி:10 83/3
கொங்கு அவிழ் துளப தாரான் குந்தி வாழ் கோயில் புக்கான் - வில்லி:10 84/4
மன்றல் அம் துளப மாலையாய் என்ன மலர்_மகள் மகிழ்நனும் அவரை - வில்லி:10 144/3
தேன் முகம் களிக்கும் பச்சை செவ்வி வண் துளப மாலை - வில்லி:11 204/3
மன்றல் அம் துளப மாயோன் மைத்துனன் எனக்கு மைந்தன் - வில்லி:13 7/2
தேதே என்னும் பசும் துளப திருமால்-தன்னை சிந்தியும் இப்போதே - வில்லி:17 7/2
மறு அணி துளப_மார்பனும் கேட்டான் மா முனிக்கு ஓதனம் ஆன - வில்லி:18 22/2
ஏடு அவிழ் துளப மால் அங்கு இருந்தனன் என்று கேட்டு - வில்லி:25 3/2
மரு விரி துளப மாலை மரகதவண்ணன் கேட்ப - வில்லி:25 11/2
முருகு அவிழ்க்கும் பசும் துளப முடியோனே அன்று அலகை முலைப்பால் உண்டு - வில்லி:27 30/1
வேதம் நாறும் மலர் உந்தி வண் துளப விரை செய் தாரவனும் உரைசெய்வான் - வில்லி:27 108/4
மாடு அளி குலம் நெருங்கு பைம் துளப மாலையாய் மகர வேலை சூழ் - வில்லி:27 114/1
விரவு பைம் துளப மாலையான் விதுரன் மனையில் உற்றது விளம்புவாம் - வில்லி:27 138/4
தூதுவர் ஆழி அம் கை தோன்றலே துளப மாலே - வில்லி:27 184/2
வண்டு இனம் மொய்த்து எழு வண் துளப தொடை வண் துவரை திருமால் - வில்லி:27 199/3
நீயே கரி என்று எடுத்துரைத்தான் நெடியோன் துளப முடியோனே - வில்லி:27 221/4
தண் அம் துளப முடியோனும் தனித்து அங்கு இருந்து தன் மனத்தில் - வில்லி:27 227/1
கந்த துளப முடியோனும் கண்ணும் கருத்தும் களி கூர - வில்லி:27 228/2
துயில் உணர்ந்து அணி பசும் துளப மால் அடி பணிந்து - வில்லி:34 2/2
துன்று கங்கையின் திருமகன் சூசி யூகமும் துளப மால் - வில்லி:36 3/3
செருந்து அவிழ் துளப மாலை திருநெடுமாலும் அங்கே - வில்லி:36 15/2
சீதரன் செழும் துளப மாதவன் தயங்கு அருண சீத பங்கயம் கொள் திருவின் - வில்லி:38 29/3
மன்றல் அம் துளப மாலை மாதவனை வழிபடுமவர்க்கு வான் துணையை - வில்லி:45 6/2
வண்டு ஆரவாரம் அறாத நறும் பூம் துளப
 தண் தார் முடியோனும் வில் கை தனஞ்சயனும் - வில்லி:45 158/1,2
தோடு அவிழ் தார் சல்லியனுக்கு இளைப்பரோ என மொழிந்தான் துளப மாலே - வில்லி:46 16/4

 மேல்
 
  துளப_மார்பனும் (1)
மறு அணி துளப_மார்பனும் கேட்டான் மா முனிக்கு ஓதனம் ஆன - வில்லி:18 22/2

 மேல்
 
  துளவ (3)
துளவ மாலை கமழ் மௌலி நாதன் உறை துவரை எய்தி உயர் சுருதியின் - வில்லி:10 53/2
அலங்கல் அம் துளவ மௌலியான் அது கேட்டு அந்தணன்-தனை எதிர்கொண்டு - வில்லி:10 143/3
தாம மீளி அளி மொய்த்த துளவ புதிய தாரினான் அநுசன் வில் குருவை முன் பொருத - வில்லி:46 69/2

 மேல்
 
  துளவம் (3)
துளவம் கமழ் அதி சீதள தோயங்கள் படிந்தே - வில்லி:7 20/2
சென்ற வழி இன்றளவும் துளவம் நாறும் சேது தரிசனம் செய்தான் திறல் வல்லோனே - வில்லி:7 45/4
விரி துளவம் புனை மாயன் வஞ்சனை உளன் விசயன் அகன் தட மார்பகம் புதைதர - வில்லி:45 222/3

 மேல்
 
  துளவன் (1)
தரத்தது வெண்ணெய் நிறத்த நகத்தது தண் அம் துளவன் நிலை ஒத்த - வில்லி:44 9/2

 மேல்
 
  துளவினான்-தன் (1)
தேன் உறை துளவினான்-தன் செய்ய மா முகத்தை நோக்கி - வில்லி:27 147/3

 மேல்
 
  துளவினானும் (1)
தூய தண் துளவினானும் துணைவரும் சூழ்ந்து நிற்ப - வில்லி:46 130/3

 மேல்
 
  துளவு (1)
துளவு அணி முடியவன் துள்ளு கன்றினால் - வில்லி:45 129/1

 மேல்
 
  துளவும் (1)
கங்கையும் நான்மறையும் துளவும் கமழ் கழல் இணையும் திருமால் - வில்லி:41 1/3

 மேல்
 
  துளவோன் (5)
துளி நின்ற மேனி துளவோன் தன் துணைவரோடும் - வில்லி:23 17/2
காடு படு துளவோன் முன் வர விடு கஞ்சன் மழ களிறு ஒக்குமால் - வில்லி:34 25/2
கான் அமர் துளவோன் கண்டு கடும் பரி நெடும் தேர் பூண்ட - வில்லி:45 101/2
தோற்றியபடியே தோற்றினான் முடிவும் தோற்றமும் இலாத பைம் துளவோன் - வில்லி:45 244/4
வினை அகற்றும் பசும் துளவோன் துவரை நகர் திசை நோக்கி மீண்டான் சீர்த்தி - வில்லி:46 250/3

 மேல்
 
  துளவோன்-தனக்கு (1)
தண்ணம் துளவோன்-தனக்கு இளவல் இவன் காண் மின்னே சாத்தகி என்று - வில்லி:5 42/1

 மேல்
 
  துளவோனுடன் (1)
வாச நாறு துளவோனுடன் புகல வருக என்ற பின் மடந்தை போய் - வில்லி:1 141/2

 மேல்
 
  துளவோனும் (2)
மன்றல் அம் துளவோனும் நல் அறன் மைந்தனும் திறல் அனுசரும் - வில்லி:26 4/3
பைம் துளவோனும் பார்த்தனும் ஆக - வில்லி:42 95/2

 மேல்
 
  துளவோனே (1)
தோலா அர்த்த சந்த்ர பேர் வியூகம் வகுத்தான் துளவோனே - வில்லி:31 2/4

 மேல்
 
  துளவோனை (1)
தூ நறும் தண் துளவோனை தூது விடுவதற்கு எண்ணி சுனைகள்-தோறும் - வில்லி:27 2/3

 மேல்
 
  துளி (11)
விரவு நுண் துளி மீது எறி ஊதையால் - வில்லி:1 125/4
மெய்யில் தெறித்த குருதி துளி மேருவில்லி - வில்லி:2 47/1
சூழும் கனல் வாய் உரும் அன்றி துளி வாய் முகிலும் மகிதலத்து - வில்லி:11 219/1
வண்டு சிந்திய மது துளி முகில் பொழி மழை துளியொடும் சேர்ந்து - வில்லி:16 2/1
தூவி வாசம் துளி மது சோலையில் - வில்லி:21 88/1
அந்த நெய்யினில் பால் துளி உகுத்து என ஆர்த்தார் - வில்லி:22 55/3
துளி நின்ற மேனி துளவோன் தன் துணைவரோடும் - வில்லி:23 17/2
துளி வரும் புனல் பரிந்து அருந்தி இடு சோறு தின்று உயிர் சுமந்து தோள் - வில்லி:27 121/3
துளி ஆர் மதுவின் வலம்புரி தார் துரியோதனன்-தான் சொல்லியதும் - வில்லி:27 226/1
மா மணி கவசம் எங்கும் உடன் ஒன்றி ஒரு மால் வரை புயலின் நுண் துளி விழுந்த பரிசு - வில்லி:42 84/3
கல் மேல் மேக துளி என்ன காய்ந்தான் அவற்றை கடிது உதறி - வில்லி:45 143/2

 மேல்
 
  துளித்திட (1)
சுரி குழல் மேகம் மாரி துளித்திட எதிர்கொள்வாரும் - வில்லி:10 74/2

 மேல்
 
  துளிப்ப (1)
கண் பனி துளிப்ப நெஞ்சம் கனிந்து இனிது உருக மேனி - வில்லி:2 68/3

 மேல்
 
  துளியின் (1)
வீசு பகழி துளியின் மேகம் என விற்கொடு இவன் மேலுற நடக்கும் அளவில் - வில்லி:30 29/1

 மேல்
 
  துளியினும் (1)
நிரை கொள் கார் துளியினும் பல தேர் அணி நிலையே - வில்லி:27 63/4

 மேல்
 
  துளியொடும் (1)
வண்டு சிந்திய மது துளி முகில் பொழி மழை துளியொடும் சேர்ந்து - வில்லி:16 2/1

 மேல்
 
  துளுவம் (1)
சிங்களம் துளுவம் அங்கம் ஆரியம் திகத்தம் சேதி - வில்லி:28 19/2

 மேல்
 
  துளுவர் (2)
வங்கர் கொங்கணர் துளுவர் ஆரியர் மகதர் ஒட்டியர் மாளவர் - வில்லி:10 133/2
தெலுங்கர் ஆரியர் துளுவர் பப்பரர் சீனர் சாவகர் சிங்களர் - வில்லி:41 36/2

 மேல்
 
  துளுவரில் (1)
சோமகரில் மச்சரில் தென்னரில் துளுவரில் துருபதேயரில் வளவரில் - வில்லி:38 27/1

 மேல்
 
  துளுவரும் (1)
கொங்கர் போசலர் போசர் சிங்களர் குகுதர் ஆரியர் துளுவரும்
 கங்கர் சோனகர் யவனர் சீனர் கலிங்கர் தத்தர் தெலுங்கரும் - வில்லி:29 35/1,2

 மேல்
 
  துளை (13)
துளை படு குழையில் ஒரு குழை அணிந்து தோளில் ஓர் தொடி தடி தழுவி - வில்லி:19 25/3
துளை இசைத்தன முரசு இரைத்தன துடி அரற்றின செவிடுபட்டு - வில்லி:28 50/3
குழல் முதல் அமைத்த பல வகைபடு துளை கருவி குல வளை நரப்பு நிரையால் - வில்லி:28 62/2
கை ஆயுதம் முழுகும் துளை வழி செம்புனல் கால - வில்லி:33 22/2
தோள் இரண்டினும் நடு துளை பட பாகன் மேல் - வில்லி:39 29/1
பாகன் அங்கம் நெரிந்தது நொந்தது பார்முகம் துளை விண்டன மண்டு உருள் - வில்லி:42 124/3
தேரும் உந்து உருளும் துகள் கொண்டன சேம வெம் கவசம் துளை விஞ்சியது - வில்லி:42 129/3
நிருபர் அங்கங்கள்-தொறும் நிரையினில் துளை உருவ நெடிய அம்பு ஐம்பது அறுபது படப்பட முடுகி - வில்லி:45 85/2
மறம் உற விடுத்த கணை பொடியுற இயற்றி அவன் மது மலர் உரத்தை வழிவழி துளை படுத்துதலின் - வில்லி:45 92/3
துளை இலா மணி முத்தும் அம் தண் புனல் துறை இலா வளநாடும் - வில்லி:45 180/3
நன் பெரும் துளை சங்குகள் எழுப்பிய நாதம் வான் முகடு உற நண்ணி - வில்லி:46 24/3
சுற்றிய நேமி வாசி துளை கர கோட்டு நால்வாய் - வில்லி:46 44/3
நேர் இலா வலவன் நெற்றி துளை பட்டு உருவ நீடு நாணொடு பிடித்த குனி வில் துணிய - வில்லி:46 71/3

 மேல்
 
  துளை-தொறும் (1)
காழுடை புற கழைகளின் துளை-தொறும் கால் பரந்து இசைக்கின்ற - வில்லி:9 20/1

 மேல்
 
  துளைகள் (1)
இருட்டு ஒளி உடல் பல துளைகள் ஆக்கியும் இமைப்பொழுதினில் திறல் மடிய மாய்க்கவே - வில்லி:42 198/4

 மேல்
 
  துளைத்த (3)
வண்டு ஆர் அலங்கல் வலம்புரியோன் மார்பம் துளைத்த வாளி வழி - வில்லி:31 10/1
வீழ வெம் கணைகளால் மெய் துளைத்த அளவிலே - வில்லி:34 9/2
துளைத்த கணையால் துரோணன் வலி தொலைத்தோன் நிற்க மலைந்து இவரை - வில்லி:40 80/3

 மேல்
 
  துளைத்தபோது (1)
தொட்டனன் ஓர் இரண்டு கணை அவை போய் மார்பும் தோளும் உடன் துளைத்தனவால் துளைத்தபோது
 கட்டு அழலின் இடை நின்ற காளை மீள கடும் கணைகள் ஒரு மூன்று கடிதின் வாங்கி - வில்லி:12 100/2,3

 மேல்
 
  துளைத்தனவால் (1)
தொட்டனன் ஓர் இரண்டு கணை அவை போய் மார்பும் தோளும் உடன் துளைத்தனவால் துளைத்தபோது - வில்லி:12 100/2

 மேல்
 
  துளைத்தனன் (1)
துங்க வில் வளைத்து ஒரு கணத்தினில் வடத்து இலை துளைத்தனன் இலக்கு இல் தொடையால் - வில்லி:3 50/4

 மேல்
 
  துளைத்தார் (1)
துளைத்தார் கிளைத்தார் விளைத்தார் அமர் தூண்டு தேரார் - வில்லி:36 28/4

 மேல்
 
  துளைத்திட்டு (1)
எறிந்த வேல் பகைவன் மார்பகம் துளைத்திட்டு இந்திரனிடத்து மீண்டு எய்த - வில்லி:42 211/1

 மேல்
 
  துளைத்து (5)
தொட்ட சரங்கள் துளைத்து மார்பும் தோளும் - வில்லி:14 115/1
சொன்ன வாய் குருதி சோர வாள் கொடு துளைத்து நின் முடி துணிப்பன் யான் - வில்லி:27 127/2
ஊன் விடும்படி துளைத்து உருவு பல் பகழியால் - வில்லி:34 17/3
சோரத்துடன் நீ பொருது அடர்த்த சூது அன்று இவை மெய் துளைத்து உருவும் - வில்லி:40 72/1
துளைத்து முன் காலாள் ஆக துரோணனை துரந்த வீரா - வில்லி:41 167/2

 மேல்
 
  துளைபட (1)
சிரங்கள் அற்று மறிய என்பு சிந்த வாய்கள் துளைபட
 கரம் துடிக்க இரு பதங்கள் தறியவே கலக்கினான் - வில்லி:42 22/3,4

 மேல்
 
  துற்ற (3)
துற்ற பல கறி செற்றி அமலை செய் துப்பு ஒர் இமகிரி ஒப்பு என - வில்லி:4 48/1
வில்லினர் இப்படி துற்ற நிலத்து அறை மேவிய வீரர் எலாம் - வில்லி:27 190/2
துற்ற குன்று என ஒன்றுபட்டு எழ சொரியும் மூளை ஆறு அருவி ஒக்குமே - வில்லி:31 26/4

 மேல்
 
  துற்றிய (1)
கருதலர் துற்றிய பாசறை அன்று ஒர் கண பொழுதில் புகுதா - வில்லி:41 228/2

 மேல்
 
  துற்று (2)
விரை துற்று தார் சல்லியன் முன்பு விளைந்த எல்லாம் - வில்லி:23 25/3
கான் எரி துற்று என வீடுமன் இப்படி காதி மலைந்திடவும் - வில்லி:31 14/1

 மேல்
 
  துறக்க (1)
தொல் வானவரின் மறையோரின் துறக்க பூமி - வில்லி:2 61/3

 மேல்
 
  துறக்கம் (6)
சிந்தையில் துறக்கம் வேண்டும் என்று எண்ணி செல்லும் அன்று அல்லது உன் உயிர் மேல் - வில்லி:1 108/3
ஏவிய திகிரி வீரரை துறக்கம் ஏற விட்டிடும் இரவியை போல் - வில்லி:10 138/1
இப்பால் வெம் சிலை விசயன் துறக்கம் மீதில் இந்திரன்-தன் அருகு இருப்ப இமையோர் ஊரில் - வில்லி:14 2/1
நாளொடு துறக்கம் எய்த நயந்தனன் நின்ற வீரன் - வில்லி:41 106/2
சுதாயு என்பவன் பல பெரும் படையுடன் துறக்கம் எய்திய பின்னர் - வில்லி:42 37/2
துடிப்பதும் இன்று உன் உடலம் உயிர் துறக்கம் குடியேற - வில்லி:46 165/2

 மேல்
 
  துறக்கம்-அது (1)
துன்று தன் சேனை சுர கணம் சூழ சுரபதி துறக்கம்-அது அடைந்தான் - வில்லி:9 53/2

 மேல்
 
  துறக்கமும் (2)
துறக்கமும் ஒளித்தது இலங்கையும் வெருவி தொடு கடல் சுழி புகுந்ததுவே - வில்லி:6 24/4
அன்புடை இருவர்க்கு ஆசியும் புகன்றான் அசைந்து போய் துறக்கமும் அடைந்தான் - வில்லி:9 57/4

 மேல்
 
  துறந்த (8)
அறம் தவாவகை துறந்த வாள் அரசனுக்கு அன்னை மற்று இது சொன்னாள் - வில்லி:2 1/4
மரு மலரும் மான்மதமும் துறந்த கூந்தல் வண்ண மகள் பாஞ்சாலன் மகளே போலும் - வில்லி:22 138/2
பேர் அரா அணை துறந்த மாயன் இவை பேச வன்பினொடு பின்னையும் - வில்லி:27 117/1
பெரும் துயில் அநந்த போக பேர் அணை துறந்த மாலும் - வில்லி:27 183/3
என்ன மைந்தனும் இ பரிசினால் உரைப்ப ஈன்று அற துறந்த அன்றையினும் - வில்லி:27 253/3
ஈரம் துறந்த ஒரு நூறு பேரை மகுடம் துணிப்பல் எனவே - வில்லி:37 7/3
மற்று அரா அணை துறந்த மாயனுக்கும் விசயனுக்கும் - வில்லி:40 2/3
அந்தரம் அமையும் என்று இ அகல் இடம் துறந்த ஐயா - வில்லி:41 164/2

 மேல்
 
  துறந்தது (1)
பங்கயம் துறந்தது பழைய இன்பமே - வில்லி:1 57/4

 மேல்
 
  துறந்தருள் (1)
தூரில் ஆசை அற துறந்தருள் சுருதி மா முனி சொல்லவே - வில்லி:26 9/4

 மேல்
 
  துறந்தவர்க்கும் (1)
இல்லாதவர்க்கும் உள்ளவர்க்கும் இரந்தோர்-தமக்கும் துறந்தவர்க்கும்
 சொல்லாதவர்க்கும் சொல்பவர்க்கும் சூழும் சமயாதிபர்களுக்கும் - வில்லி:27 232/2,3

 மேல்
 
  துறந்தனர் (1)
துறந்தனர் போலும் யாண்டும் துப்பு இலா வெப்பம்-தன்னால் - வில்லி:16 39/2

 மேல்
 
  துறந்து (6)
முற்ற துறந்து பெரு ஞான முதல்வன் ஆனான் - வில்லி:2 53/4
மதுரை பதியும் தன் கிளையும் வாழ்வும் துறந்து வாரிதி-வாய் - வில்லி:10 123/2
பருகு நீர் துறந்து காற்றும் வெவ் வெயிலும் பாதபங்களின் சினை உதிர்ந்த - வில்லி:12 77/1
அறம் துறந்து என்றும் அடாதன செய்தால் ஆர்-கொலோ படாதன படாதார் - வில்லி:15 20/4
ஆதி அம்பை இன்று பகை மீள வந்தது என்று தனது ஆயுதம் துறந்து விரை தேர் - வில்லி:38 31/2
துறந்து போய விதுரன் முன் துணித்த வில் என துணிந்து - வில்லி:40 38/3

 மேல்
 
  துறந்தும் (1)
ஊனமே ஆன ஊனிடை இருக்கும் உயிரினை துறந்தும் ஒண் பூண் ஆம் - வில்லி:18 18/1

 மேல்
 
  துறந்தோர் (1)
துன்று பிணியோர் துறந்தோர் அடங்காதோர் - வில்லி:27 50/1

 மேல்
 
  துறவு (1)
சொன்னான் அறன் மா மகன் ஓர் உரையும் சொல்லாமல் இனி துறவு எய்துவன் என்று - வில்லி:45 208/3

 மேல்
 
  துறு (1)
தொடி வார் கரதலம் ஒன்றிய துறு தோலிடை மறையா - வில்லி:33 17/2

 மேல்
 
  துறுகல் (1)
கரும் துறுகல் என கருதி பிடியும் கன்றும் களிற்று இனமும் உடன் உரிஞ்ச கறையான் ஏறி - வில்லி:12 41/1

 மேல்
 
  துறை (20)
இரு துறை நெறியில் வருநரை நாவாய் ஏற்றுவல் எந்தை ஏவலின் என்று - வில்லி:1 98/2
வருதி நீ என பனியினால் மறைத்து ஒரு வண் துறை குறை சேர்ந்தான் - வில்லி:2 5/4
வழங்கு தண் புனல் ஆடலும் துறை வரி வண்டல் ஆடலும் மாறி - வில்லி:2 26/2
கோடு அகப்பட வரும் புனல் விழைவினால் குளிர் துறை மருங்கு உற்றோர் - வில்லி:2 40/1
பங்கய நெடும் துறை படிந்து தன் மகாரால் - வில்லி:2 105/3
புத்திரன் பேரர் கங்கை பூம் துறை அடைந்த போதில் - வில்லி:5 8/1
வண் துறை மருங்கின் ஆங்கு ஓர் மாங்கனி வீழ்தல் கண்டே - வில்லி:5 13/1
தண் துறை மீன்கள் எல்லாம் தம்தமக்கு இரை என்று எய்த - வில்லி:5 13/2
எழு முரசு அதிர பகீரதி முதலாம் எ துறை புனல்களும் இயற்றி - வில்லி:6 2/3
பெருகும் துறை ஏழேழு பிறப்பும் கெட மூழ்கி - வில்லி:7 16/2
இள வண் தமிழ் எழுது ஏடு முன் எதிர் ஏறிய துறை சூழ் - வில்லி:7 20/3
முருகு எலாம் கமழ் துறை எலாம் தரளம் வெண் முத்து எலாம் நிலா வெள்ளம் - வில்லி:11 54/3
நல் நெடும் துறை எலாம் நாளிகேரமோடு - வில்லி:11 104/1
வண் துறை நின்று தங்கள் வாய் மலர்ந்து அழைக்கலுற்றார் - வில்லி:27 162/4
துறை மிக்க கேள்வி கனகத்துசன் ஆன தோன்றல் - வில்லி:36 30/4
துறை வாய் வெம் கனல் போலும் துருபதன் கை சிலை துணிய - வில்லி:40 13/3
சூழ் எங்கணும் வண் தாமரை துறை எங்கணும் நீலம் - வில்லி:42 52/2
துறை கெழு கலைகள் வல்லாய் துன்னலர் செகுக்கும் போரும் - வில்லி:43 14/3
பகிரதன் தரும் கடவுள் துறை புனல் படியும் உம்பர்-தம் பரிசின் குளிக்கவே - வில்லி:45 156/4
துளை இலா மணி முத்தும் அம் தண் புனல் துறை இலா வளநாடும் - வில்லி:45 180/3

 மேல்
 
  துறை-வாய் (1)
துறை-வாய் சிலையோடு அம்பு ஏந்தி தொடர்ந்தார் அதனை சூழ் புலி போல் - வில்லி:16 18/4

 மேல்
 
  துறைதுறை (1)
துரங்கமும் களிறும் தேரும் துறைதுறை கவர சொற்றி - வில்லி:11 196/4

 மேல்
 
  துறையில் (1)
முத்தி முனி தாள் இணையை நீர் படி தடம் துறையில் முதலை கவர்வுற்றது எனலும் - வில்லி:3 51/1

 மேல்
 
  துறையினில் (1)
அன்று தாழ் புனல் துறையினில் கழு நிரைத்து அரிய வஞ்சனை செய்தான் - வில்லி:11 69/1

 மேல்
 
  துறையும் (3)
புண்டரீகமும் செம் காவியும் கமழும் புளினமும் புள் இன மென் துறையும்
 கண்டு காரிகையை இம்மையில் இன்னும் காண்குமோ என மனம் கசிந்தான் - வில்லி:1 87/3,4
தண் துறையும் தண் பொருநை பாவநாச தடம் துறையும் படிந்து நதி தடமே போந்து - வில்லி:7 47/2
தண் துறையும் தண் பொருநை பாவநாச தடம் துறையும் படிந்து நதி தடமே போந்து - வில்லி:7 47/2

 மேல்
 
  துறைவனுக்கு (1)
சங்கு எறியும் தடம் பொருநை துறைவனுக்கு செவிலியராம் தாயர் சொன்னார் - வில்லி:7 33/4

 மேல்
 
  துன் (2)
சொல்லிடை நஞ்சு கக்கும் துன் மதி உடைய தம்பி - வில்லி:11 7/1
தொல் அவையின்-கண் இருந்த நராதிப துன் மதியால் எனை நீ - வில்லி:27 212/1

 மேல்
 
  துன்ப (1)
கூட்டிடை இன்ப துன்ப கொழும் பயன் துய்த்து மாறி - வில்லி:11 283/3

 மேல்
 
  துன்பம் (8)
துன்பம் பயந்த பிணியால் அழி தோற்றம் மாற்றி - வில்லி:5 76/2
துன்பம் பயம் மிடி நோய் பகை சோரம் கொலை எய்தாது - வில்லி:7 1/1
அன்னே துன்பம் களைந்து இன்பம் ஆவாய் என்றே அருள் புரிவார் - வில்லி:11 223/4
அந்த முனிவரனும் அவர்க்கு அன்பால் துன்பம் அணுகாத அந்தம் இலா ஆசி கூறி - வில்லி:14 4/3
துஞ்சினம் இன்று என வன் பணியின் கிளை துன்பம் உழந்திடவும் - வில்லி:27 189/2
தூய நாகரின் அமைந்தது ஓர் துகிலால் துன்பம் உற்று என்பு உரு ஆனார் - வில்லி:27 247/4
துன்பம் உறும் துன்னீதி துச்சாதனன் போர் செய்து - வில்லி:45 162/1
தம்பி படும் துன்பம் தமையனையும் காண்பன் என - வில்லி:45 175/1

 மேல்
 
  துன்பமும் (2)
உழைத்த துன்பமும் முன் உளோர் பலர் உலகியற்கையும் உற காட்டி - வில்லி:2 10/3
துன்பமும் துனியும் மாறி நாள்-தொறும் தோகை_பாகன் - வில்லி:14 139/3

 மேல்
 
  துன்புற (1)
ஆறா வெள்ள துன்புற அன்றே அடியிட்டாள் - வில்லி:32 41/4

 மேல்
 
  துன்புறாது (1)
துன்புறாது இரும் என சொல்லி ஏகினான் - வில்லி:16 67/3

 மேல்
 
  துன்மதி (1)
தம்பிமாரொடும் தகை இலா துன்மதி சகுனி-தன்னொடும் எண்ணி - வில்லி:11 60/1

 மேல்
 
  துன்மதியான (1)
துன்மதியான சுயோதனன் மாழ்கி - வில்லி:3 97/1

 மேல்
 
  துன்மருடணன் (3)
மானம் மிகு துன்மருடணன் தலைவர் மாரதரில் வன் கிருதபன்ம அரசன் - வில்லி:28 54/3
துன்மருடணன் எனும் துணைவன் தானுமே - வில்லி:41 253/4
துன்மருடணன் மகன் சுவாகு துன்முகன் - வில்லி:45 132/1

 மேல்
 
  துன்மருடணன்-தனை (1)
தூசியில் முதல் நாள் வஞ்சினம் மொழிந்த துன்மருடணன்-தனை நிறுத்தி - வில்லி:42 6/1

 மேல்
 
  துன்மருடன் (1)
துன்முகனை புறங்கண்டு துன்மருடன் முனை சாய்த்து - வில்லி:40 12/1

 மேல்
 
  துன்முகன் (4)
சுற்றும் நின்று பல சம்புகங்கள் துதி சொல்ல அல்லல் மிகு துன்முகன்
 உற்று நின்ற நிலை கண்டு உகந்து இவனை உயிர் ஒழிந்திட உடற்றினால் - வில்லி:4 51/2,3
துன்முகன் தலையாக மற்று உள துணைவரும் சமர் துன்னினார் - வில்லி:41 30/2
கண்டு துன்முகன் எனும் திறல் இளவலை கடிதின் ஏவலும் கங்குல் - வில்லி:42 140/1
துன்மருடணன் மகன் சுவாகு துன்முகன்
 வில்_மகன் சுவாது வாள் வெயில் விபாகரன் - வில்லி:45 132/1,2

 மேல்
 
  துன்முகனும் (1)
துன்முகனும் அன்று அமரின் - வில்லி:41 72/1

 மேல்
 
  துன்முகனை (1)
துன்முகனை புறங்கண்டு துன்மருடன் முனை சாய்த்து - வில்லி:40 12/1

 மேல்
 
  துன்ற (2)
தசையும் வெம் பிணமும் துன்ற தனித்தனி பெருகி எல்லா - வில்லி:13 79/1
எல்லை எண் திசையும் போன இருள் எலாம் மீண்டு துன்ற
 எல்லையின் தலைவன் ஆன இரவியும் குட வெற்பு எய்த - வில்லி:21 60/1,2

 மேல்
 
  துன்றி (7)
துன்றி எழுபது வெள்ளம் குரங்கின் சேனை சூழ் போத வாய்த்த திரு துணைவனோடும் - வில்லி:7 45/3
மிடைந்த நால் வகை மகீருகங்களும் நெடு வெற்பு இனங்களும் துன்றி
 அடைந்த தானவர் அரக்கர் பேர் உரகருக்கு ஆலயங்களும் ஆகி - வில்லி:9 5/1,2
தூளிகள் விசும்புற துன்றி ஓங்கலால் - வில்லி:11 99/2
கானமானது புகுந்து பாரிடங்களும் கழுகு இனங்களும் துன்றி
 யானை ஓடிட நரி துரந்திடும் நிலத்து எரி வெயில் கழை முத்தம் - வில்லி:16 12/2,3
இற்றை அரும் சமம் வெல்லுதல் எம் கடன் என்று துன்றி எதிர் கொண்டார் - வில்லி:44 3/4
இரு சரம் துன்றி உயர் கொடி அறுத்திடவும் உடன் இரு சரம் சென்று தனி இரத மொட்டு இடறிடவும் - வில்லி:45 86/2
துன்றி விதியினை எவரே வெல்பவர் என்று எடுத்தருளி சூழ்ச்சி வல்லான் - வில்லி:46 247/4

 மேல்
 
  துன்றிட (1)
செம் கை கால் உடலொடு சென்னி துன்றிட
 அங்கையால் அடக்கி நின்று அநேகம் ஆயிரம் - வில்லி:21 82/1,2

 மேல்
 
  துன்றிடா (1)
துன்றிடா வைகும் வேந்தும் துணைவரும் இருந்த சூழல் - வில்லி:16 35/2

 மேல்
 
  துன்றிடு (1)
துன்றிடு தோள் மிசை தோமரம் ஏவி - வில்லி:14 79/2

 மேல்
 
  துன்றிய (11)
துன்றிய அமளி கங்குல் துயில் புரிந்து எழுந்த பின்னை - வில்லி:11 3/2
துன்றிய புற இப சுவடு கண்டு உடன் - வில்லி:11 98/3
துன்றிய பேர் அவை தோற்றம் மிக்கவர் - வில்லி:12 51/2
அகில் துன்றிய குழலார் பலர் அர_மாதர் அளிக்கும் - வில்லி:12 153/3
துன்றிய உவகை தூண்ட சுருதியால் ஆசி சொல்லி - வில்லி:13 26/2
அழல் துன்றிய கானம் அளித்தவரை - வில்லி:13 60/3
துன்றிய அமரர் யாரும் தனித்தனி சுருதியோடும் - வில்லி:13 157/3
துன்றிய செருவில் தூசி பிளந்தே - வில்லி:42 100/4
துன்றிய கணைகள் ஏவி தொடு சிலை துணித்து வீழ்த்தான் - வில்லி:45 108/3
துருபதேயனும் தன் பெரும் சேனையை துன்றிய வியூகமா தொடுத்து - வில்லி:46 20/2
துன்றிய வடிவத்தோடும் அடங்கினான் தோயத்தூடே - வில்லி:46 122/4

 மேல்
 
  துன்றினர் (1)
துன்றினர் இன்னல் எய்த துன்னலர் ஆகி தம்மில் - வில்லி:12 23/1

 மேல்
 
  துன்று (23)
துன்று தூணியும் சாபமும் இரதமும் சுவேத வாசியும் ஈந்தான் - வில்லி:9 7/4
துன்று தன் சேனை சுர கணம் சூழ சுரபதி துறக்கம்-அது அடைந்தான் - வில்லி:9 53/2
துன்று இசை பனி நிலா எழ கவிகை எண் இலாதன துலங்கவும் - வில்லி:10 54/3
துன்று கோலம் சிறந்திட தோன்றினான் - வில்லி:12 175/4
துன்று கோபத்துடன் அவர் சொல்லுவார் - வில்லி:13 46/4
துன்று சேனை குழாம் புடை சூழ்வர - வில்லி:13 51/2
துன்று வார் சிலை மனிதனை சுமந்து தோள் வருந்தும் - வில்லி:14 29/3
துன்று நெஞ்சினில் உவகையன் துதித்தனன் துள்ளி - வில்லி:14 37/2
துன்று புயங்கள் துவக்கி எய்த சொன்னான் - வில்லி:14 110/4
துன்று கங்குலில் சோரர்-தம் ஆர் உயிர் - வில்லி:21 100/2
துன்று போர் புரி தவத்தினால் சுடு கணை பல பெற்று - வில்லி:22 49/2
துன்று பூசலில் காணலாம் ஆண்மையும் தோள் வலிமையும் என்றான் - வில்லி:24 13/4
துன்று பொன் தவிசினில் இருத்த இருந்து சில் உரை சொல்லுவான் - வில்லி:26 4/4
துன்று பிணியோர் துறந்தோர் அடங்காதோர் - வில்லி:27 50/1
துன்று தூது வண்டு இனம் முரல் தொடையலான் தனக்கு - வில்லி:27 68/3
துன்று மாய மால் யானை கொண்டு போர் யானை மன்னரை தொல் அமர்-கணே - வில்லி:35 3/3
துன்று கங்கையின் திருமகன் சூசி யூகமும் துளப மால் - வில்லி:36 3/3
துன்று வெம் கழல் கால் சோமதத்தனும் சூழ்ந்து நின்ற - வில்லி:39 18/1
துன்று அருச்சுன நான்மறை உரலுடன் தொடர முன் தவழ்ந்து ஓடி - வில்லி:42 43/3
துன்று சாத்திரத்தின்படி சூழ் முனை - வில்லி:42 153/3
இருள் பரந்தது இனி அமையும் இற்றை அமர் என்று துன்று கழல் இட்ட தாள் - வில்லி:43 46/1
துன்று வில் வளைத்தனன் சோழ பூபதி - வில்லி:45 124/2
துவனி செய் முரசு எழ துன்று போர் செய்தார் - வில்லி:45 131/4

 மேல்
 
  துன்றும் (3)
துன்றும் நரபலி ஒன்றும் இவை திறை தொண்டு புரிகுவம் என்றலும் - வில்லி:4 40/4
துன்றும் துணையாய் பல யோனிகள்-தோறும் எய்தி - வில்லி:5 78/2
துன்றும் மயில் பீலி நெடும் கண்ணி திரு நெற்றி உற சுற்றினானே - வில்லி:12 82/4

 மேல்
 
  துன்ன (2)
துன்ன வானவர் சூழ்வர தானும் போய் - வில்லி:12 169/3
துன்ன அரும் தடம் தேர் ஆண்மை சுமித்திரன் முதலா உள்ள - வில்லி:46 38/3

 மேல்
 
  துன்னல் (1)
துப்பு உற அணிந்திடின் துன்னல் ஆகுமோ - வில்லி:41 187/4

 மேல்
 
  துன்னலர் (2)
துன்றினர் இன்னல் எய்த துன்னலர் ஆகி தம்மில் - வில்லி:12 23/1
துறை கெழு கலைகள் வல்லாய் துன்னலர் செகுக்கும் போரும் - வில்லி:43 14/3

 மேல்
 
  துன்னலன்-தனை (1)
துன்னலன்-தனை தோள் உற துவக்கி முன் தந்த - வில்லி:22 21/1

 மேல்
 
  துன்னலார் (2)
துன்னலார் தொழ தொல் நிலம் புரந்திடும் நாளில் - வில்லி:3 117/2
என்ன அமர் பொர இன்னர் அணுகுவது என்ன வெருவினர் துன்னலார் - வில்லி:34 23/4

 மேல்
 
  துன்னவே (1)
துவனி செம் தழல் விளக்கு எடுப்ப துன்னவே - வில்லி:3 17/4

 மேல்
 
  துன்னி (5)
துன்னி இருவரும் ஒருப்பட்டு இருந்த காலை சுபத்திரை அ தடம் குன்றின் சூழல் ஓர்சார் - வில்லி:7 56/1
துன்னி எங்கு எங்கும் சேர துந்துபி குழாம் நின்று ஆர்ப்ப - வில்லி:13 149/2
துன்னி நின்றவர் ஏகு-மின் ஏகு-மின் தொடர - வில்லி:27 61/3
எ சாப முடிமன்னரும் பின்னரும் துன்னி எதிர் சீறினார் - வில்லி:33 9/2
துன்னி பிளந்து சுரர் உலகம் ஏற்றுதலும் - வில்லி:45 157/2

 மேல்
 
  துன்னிடு (1)
துன்னிடு நிருபர் சூழ சூழ் திசை நான்கும் வந்து - வில்லி:22 97/3

 மேல்
 
  துன்னிமித்தமும் (1)
துன்னிமித்தமும் பல தொடர்ந்து செய்ய வெய்ய ஆம் - வில்லி:38 13/1

 மேல்
 
  துன்னிய (5)
துன்னிய மகிழ்நனாலும் துலங்கிய சுபலன் பாவை - வில்லி:2 80/2
துன்னிய விடங்களால் துய்ப்பித்தான் அரோ - வில்லி:3 10/4
துன்னிய கோப செம் தீ விழி உக சில சொல் சொன்னாள் - வில்லி:13 6/2
துன்னிய மலை என சுருக்கினான் அரோ - வில்லி:21 79/4
துன்னிய நிருபரும் தொல் அமர்க்கு நீ - வில்லி:45 134/3

 மேல்
 
  துன்னினன் (1)
துன்னினன் சுரரோடும் சுரேசன் போய் - வில்லி:12 171/2

 மேல்
 
  துன்னினார் (1)
துன்முகன் தலையாக மற்று உள துணைவரும் சமர் துன்னினார்
 நல் முகம் பெறு விசயன் மைந்தனும் நான் உமக்கு எதிர் அன்று நீர் - வில்லி:41 30/2,3

 மேல்
 
  துன்னினாள் (1)
தூதுளங்கனி வாய் முத்த வாள் நகை சுதேட்டிணை பெயராளுழை துன்னினாள் - வில்லி:21 7/4

 மேல்
 
  துன்னினான் (2)
தூய வரி சிலை வாளி கொடு தன தேர் கொடு அவர் எதிர் துன்னினான் - வில்லி:34 19/4
சுருதி மா முனி துரோணனும் பழைய திட்டத்துய்மனொடு துன்னினான்
 பொருது மாய்வன் என வீமனோடு உயர் புயங்க கேது மிகு போர் செய்தான் - வில்லி:42 186/3,4

 மேல்
 
  துன்னீதி (1)
துன்பம் உறும் துன்னீதி துச்சாதனன் போர் செய்து - வில்லி:45 162/1

 மேல்
 
  துன்னு (7)
துன்னு வெம் கதை படை மரு சுதனையே சுடுவான் - வில்லி:3 135/2
துன்னு படை கடலோடும் பொங்கி சூழ்ந்தார் - வில்லி:14 112/3
துன்னு தோள் இணையும் தாளும் வன் நெஞ்சும் சுளிதர தாளினால் துகைத்தான் - வில்லி:15 15/4
துன்னு கங்கை_மகனும் துரோணனொடு சுதனும் நீதி புனை விதுரனும் - வில்லி:27 104/1
துன்னு நாமமும் சுதாயு மற்று ஒருவரால் தோற்று உயிர் அழிவு இல்லான் - வில்லி:42 35/3
துன்னு மா மணி தேரின்-நின்று இழிந்து தன் சுவேத மா நீர் ஊட்டும் - வில்லி:42 70/3
துன்னு பாரதம் தோன்றிய நாள் முதல் - வில்லி:46 226/1

 மேல்
 
  துன்னுதிர் (1)
சுரர் தினம் ஈர்_ஆறு அம் கண் துன்னுதிர் மன்னும் நாட்டில் - வில்லி:11 275/2

 மேல்
 
  துன்னும் (3)
துன்னும் வெம் சிலை வலி-கொலோ தோள் இணை வலியோ - வில்லி:14 27/1
துன்னும் வாய் நஞ்சு கக்கி சுழன்று மண் சுமக்கும் கொற்ற - வில்லி:14 103/3
துன்னும் பகழி மழை பொழிந்து துரக்கும் பொழுது விராடபதி - வில்லி:37 36/3

 மேல்
 
  துன்னுமால் (1)
முன்னை மனை நிகழ் தன்ம முனிவனை முன்னில் இடர் நனி துன்னுமால் - வில்லி:4 42/4

 மேல்
 
  துனி (6)
விம்மு நெஞ்சின் மிகு துனி மாறவே - வில்லி:1 121/2
துனி வனத்து உழையினை தொடர்ந்து போயதும் - வில்லி:16 66/2
மறுப்பது புரியா ஞானி மன துனி அகற்றினானே - வில்லி:22 133/4
துனி வந்து அரசர் முகம் நோக்கி சொன்னான் இடியேறு அன்னானே - வில்லி:27 225/4
துனி கொண்டு உளம் அழியாது ஒழி துணிவுற்றனை முதலே - வில்லி:42 61/2
வரன் ஆம் அவனை புனை தேர் மிசையே வைத்து துனி மாறிடுமாறு உரைசெய்து - வில்லி:45 209/2

 மேல்
 
  துனித்த (1)
துனித்த நெஞ்சமும் முரிந்தன புருவமும் எரிந்த கண்களும் தோன்ற - வில்லி:42 134/2

 மேல்
 
  துனியில் (1)
சுரிகையொடு அற்று விழுந்தன மங்கையர் துனியில் அரும்பு கையே - வில்லி:44 60/4

 மேல்
 
  துனியும் (2)
துன்பமும் துனியும் மாறி நாள்-தொறும் தோகை_பாகன் - வில்லி:14 139/3
தூதர் வந்து உரைத்த சொல்லால் சோகமும் துனியும் மாறி - வில்லி:22 115/2

 மேல்
 
  துனை (9)
துனை பொன் தடம் தேர் ஊர்ந்து அறத்தின் சுதன் வந்து எதிர் கொண்டிட மீண்டார் - வில்லி:10 37/4
துனை வரும் புரவி திண் தேர் துணைவரும் சூரர் ஆனார் - வில்லி:11 10/2
சொன்னான் அவனும் துனை தேர் நனி தூண்டும் எல்லை - வில்லி:13 104/4
துனை தேரும் வேறு ஒன்று மேல் கொண்டு நால் ஐந்து தொடை ஏவியே - வில்லி:22 15/2
துனை வரும் புரவி தேர் துச்சாதனன் துணைவரோடு - வில்லி:41 99/3
தூண்டினன் மேலாள் ஆகி துனை பரி தடம் தேர் தூண்டி - வில்லி:41 103/1
துனை வரு தடம் தேர் துரகதம் களிறு முதலிய யாவையும் தோற்று - வில்லி:42 219/2
துனை வெம் கபோல விகட கட கரி துரகம் பதாதி இரதம் அளவு இல - வில்லி:44 72/1
வலவன் எனும் திருமால் அதன் துனை கெழு வரவை அறிந்து அணி தேரின் வன் திகிரிகள் - வில்லி:45 224/1

 மேல்
 
  துனைந்து (1)
வீரனும் துனைந்து வரு தேரின்-நின்று இழிந்து இரு கண் வீழும் அம்பினில் முழுகினார் - வில்லி:38 37/2

 மேல்