<<முந்திய பக்கம்

பக்தி இலக்கியம்


தேவாரம் (சம்பந்தர் - திருமுறை 1,2,3)
தேவாரம் (அப்பர் - திருமுறை 4,5,6)
தேவாரம் (சுந்தரர் - திருமுறை 7)
மூவர் தேவாரம் (திருமுறை 1 - 7)
திருவாசகம்(திருமுறை 8(1))
திருக்கோவையார்(திருமுறை 8(2))
திருமுறை 9
திருமந்திரம் (திருமுறை 10)
சைவப் பிரபந்த மாலை (திருமுறை 11)
பெரியபுராணம் (திருமுறை 12)

நாலாயிரத் திவ்விய பிரபந்தம்
திருப்புகழ்
தேம்பாவணி
சீறாப்புராணம்
திருவருட்பா - ஊரன் அடிகள் பதிப்பு
திருவருட்பா - பாலகிருஷ்ண பிள்ளை பதிப்பு
தாயுமானவர் பாடல்கள்
இரட்சணிய யாத்திரிகம்
கல்லாடம் - (புதியது)