<<முந்திய பக்கம்

இறையனார் அகப்பொருள் - தொடரடைவு

சொற்கள்
அ 6
அகன் 1
அகன்று 1
அச்ச 1
அச்சமும் 1
அஞ்சும் 1
அதுவே 1
அந்தணர் 1
அம்பலும் 1
அரசர் 1
அருகலும் 1
அருகும் 1
அருமறை 1
அல்ல 2
அல்லது 5
அல்லா 1
அலரும் 1
அவ்வயின் 2
அவண் 2
அவர் 1
அவருள் 1
அவளே 1
அவற்றுள் 2
அவன் 4
அவன்-வயின் 1
அவனொடு 1
அழிதலும் 1
அழிந்த 1
அறத்தாறு 1
அறத்தொடுநிற்றல் 1
அறப்பொருள் 1
அறிந்து 1
அறிப 1
அறிய 2
அறியவும் 1
அறியாமையும் 1
அறியாள் 1
அறியும் 2
அறிவுறுதலின் 1
அறிவுறூவும்-காலை 1
அன்பின் 1
அன்பு 1
அன்றே 3
அன்ன 2
அன்னவர் 1
ஆ 3
ஆகி 1
ஆகியர் 1
ஆகும்மே 1
ஆங்க 1
ஆங்கு 5
ஆங்ஙணம் 2
ஆயின் 1
ஆயினும் 2
ஆற்றானும் 1
ஆறு 2
ஆறே 3
ஆன 7
இகந்த 1
இகப்பினும் 1
இகவாது 1
இடத்து 1
இடத்தும் 1
இடந்தலைப்படலும் 1
இடம் 1
இடனே 1
இயல்பு 1
இயலான் 1
இயற்கை 1
இயற்கைய 1
இரண்டின்-அகம் 1
இரண்டு 2
இரண்டும் 1
இரண்டே 1
இரந்து 2
இரவினும் 2
இரவு 1
இரவுக்குறியே 1
இரு 1
இரு-வயின் 1
இருவரும் 1
இல்-வரை 1
இல்லா 1
இல்லும் 1
இல்லை 8
இலன் 1
இழிந்தோர்க்கு 1
இன்மையின் 1
இன்மையும் 1
இன்றே 3
இன்னாமையும் 1
ஈண்டையோர் 1
ஈர்-அறு 1
உண்டே 1
உணர்ச்சி 2
உணர்தல் 3
உணர்ந்த 1
உணர்ந்தனர் 1
உணர்ந்து 1
உணர்ப்பு-வயின் 1
உணரினும் 1
உயர்ந்தோர்க்கு 1
உரித்தே 5
உரிய 5
உரியது 1
உரியவை 1
உரியன் 1
உரைத்தல் 1
உள் 1
உள்வழி 1
உள்ளத்து 1
உளவே 3
உற்ற 1
உற்றுழி 2
உற 1
உறைதல் 1
உறையும் 2
உறைவோர்க்கு 1
ஊடல் 1
ஊரும் 1
ஊறு 1
ஊறும் 1
எச்சம் 3
எச்சமும் 1
எட்டனுள் 1
எதிர்கொள்ளாது 1
எய்திடு 1
எல்லா 2
எல்லாம் 3
எல்லார்க்கும் 1
எவ்விடத்தானும் 1
எவன் 1
என்ப 8
என்மனார் 2
என்றலும் 2
என்று 7
என்னை 1
என 5
எனப்படுவது 3
ஏனையோர்க்கும் 1
ஏனோரும் 1
ஐந்திணை 1
ஐந்திணையும் 1
ஐயர் 2
ஒத்தல் 1
ஒரீஇ 1
ஒருங்கு 1
ஒருவழி 1
ஒழிந்தார் 1
ஒழுகாது 1
ஓதல் 1
ஓதலும் 1
ஓர் 1
-அகம் 1
-அறு 1
-இடை 2
-காலை 3
-தானே 3
-வயின் 8
-வரை 1
கடிவரைவு 1
கண்ணிய 1
கந்தருவ 1
கரந்து 1
கழிந்து 2
கழிபடர் 1
களவிற்கு 1
களவின் 1
களவினுள் 3
களவு 5
களவுறை 1
கற்பால் 1
கற்பினுள் 2
கற்பு 2
காண 1
காதல் 1
காப்பு 3
காம 1
காமம் 2
காலத்து 1
காலம் 2
காவல் 1
காவலும் 1
கிழத்தி 1
கிழத்திக்கு 1
கிழவற்கும் 2
கிழவன் 2
கிழவனை 1
கிழவி 1
கிழவிக்கு 1
கிழவியும் 1
கிழவோர்க்கு 1
கிழவோள் 2
கிழவோற்கு 1
கிழவோன் 7
கிளந்த 3
கிளந்தவற்று 1
கிளந்து 2
கிளப்பின் 2
கிளவி 5
கிளவியும் 5
குறி 2
குறித்த 1
குறித்தன்று 2
குறிப்படுதலும் 1
குறிப்பின் 1
குறிப்பினான் 1
குறிப்பினை 1
குறிப்பு 2
குறிப்பே 1
குறியா 1
குறியாள் 1
குறியிடத்து 1
குறையுற்ற 1
குறையுற 1
குறையுறாது 1
குறையுறு 1
குறையுறுதல் 1
குறையுறுதலும் 1
குறையுறும் 1
குறையுறூஉம் 1
கூட்ட 1
கூடல் 1
கூற்று 1
கூற்றே 1
கூறலும் 1
கூறு 1
கேட்போர் 1
கைகோள் 1
கைமிக்கு 1
கையறு 1
கையாறு 1
கொடுமை 1
கொடுமையும் 1
கொளலும் 1
கொளலே 1
கோள் 1
கோள்தாய் 1
கோளும் 1
சிறை 2
சிறைப்புறம் 2
சுட்டி 1
செப்பலும் 1
செவ்வி 1
சென்று 1
சேண்பட 1
சேண்படூஉம் 1
சேர்தல் 1
சொல் 1
சொல்லே 1
தணத்தலும் 1
தணி 1
தந்தை 2
தமர் 1
தமியர் 1
தமியோள் 1
தலைப்பிரிந்த 1
தலைப்பெய்த 1
தலைப்பெய்தலும் 1
தலைப்பெயல் 3
தவிர்ச்சி 3
தற்புகழ்தல் 1
தன் 3
தன்-வயின் 2
தன்னுள் 1
தன்னை 3
தாய் 1
தாயே 1
தான் 1
தானே 1
திங்கள் 1
திணைநிலை 1
திணையே 1
துறவே 1
தெள்ளிதின் 1
தேஎத்து 5
தொகைஇ 1
தோழி 3
தோழிக்கு 4
தோழிக்கும் 1
தோழியும் 1
தோன்றலும் 1
தோன்றாது 1
தோன்றின் 2
தோன்றினும் 1
தோன்றுவது 1
நகாஅ 1
நாடும் 1
நாண் 1
நால் 1
நாளும் 1
நிலத்திரிவு 1
நிலம் 3
நிலையியல் 1
நிறுத்தலும் 1
நீ 1
நீட்டம் 2
நீத்து 1
நீயே 1
நெட்டு-இடை 1
நொதுமலர் 1
நோக்கி 1
பகலினும் 2
பகற்குறி-தானே 1
பகை 1
பட்ட 1
படுப்பினும் 1
படைக்கு 1
படைத்துமொழி 1
பண்பு 1
பணிந்த 1
பத்தே 1
பதியும் 1
பயனே 1
பரத்தை 2
பரத்தையின் 3
பருவம் 1
பல் 1
பல 1
பாங்கனோரின் 1
பாங்கு 1
பார்த்து 1
பார்ப்பார்க்கும் 1
பிரி-வயின் 1
பிரிதலும் 1
பிரிந்த 1
பிரிந்தோன் 1
பிரியாது 1
பிரிவின் 1
பிரிவு 1
பிரிவும் 1
பிரிவே 2
பிறவும் 3
பின்றை 3
பின்றையும் 1
பின்னர் 1
புகழும் 1
புணர்ச்சி 4
புணர்ச்சிக்கு 1
புணர்ச்சியின் 1
புணர்ந்த 2
புணர்வு 1
புணராத 1
புதுவோன் 1
புரைவது 3
புலத்தல்-தானே 1
புலவர் 2
புலவி 2
புறப்பாடு 1
பூப்பின் 1
பெயர்க்கோள் 1
பெயர்ந்து 3
பெயரும் 1
பெருகினும் 1
பொருட்டே 2
பொருந்துபு 1
பொருள் 1
பொருள்-வயின் 2
பொருள்பிணி 2
பொருள 1
போல 1
போறலும் 1
மதியுடம்படுத்தற்கும் 1
மரபின் 1
மரபே 1
மருங்கின் 1
மறுத்தந்து 1
மறுப்பினும் 1
மறைத்தல் 1
மன்றல் 1
மனை 1
மனைவி 1
மாய 1
மாறுகோள் 1
மிக்க 2
மிகின் 1
முற்பட 2
முறைமுறை 1
முன்னம் 1
முன்னர் 1
முன்னுற 2
முன்னுறு 4
மூன்று 1
மெய் 1
மெய்ப்பாடு 1
மேற்றே 1
மேன 2
மொழிப 2
மொழியால் 1
மொழியுமார் 1
யாண்டு 1
வரவு 2
வருக 1
வரும் 1
வரைதல் 4
வரைநிலை 1
வரையறுத்தல் 1
வரையா 1
வரையார் 3
வரையும் 1
வரைவின் 2
வரைவு 1
வரைவு-இடை 1
வழக்கம் 1
வழி 1
வழித்தே 1
வன்புறை 2
வாயில் 1
வாயிலும் 1
வாரல் 1
வாரா 1
விடுத்தலும் 1
விரிக்கும்-காலை 1
வினாஅய் 1
வினை 1
வினையே 1
வீற்றும் 1
வெளிப்பட்ட 2
வெளிப்படா 1
வெளிப்படை-தானே 1
வேட்கை 2
வேந்தர்க்கு 2
வேந்து 1
வேறு 2
வைத்த-காலை 1

இடப்பக்கமுள்ள
ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
 
 
  அ (6)
ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே - இறை 3/4
அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல் - இறை 4/1
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி - இறை 7/3
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ - இறை 29/5
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய - இறை 39/2
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே - இறை 56/3

 மேல்
 
  அகன் (1)
அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே - இறை 56/4

 மேல்
 
  அகன்று (1)
நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே - இறை 43/3

 மேல்
 
  அச்ச (1)
ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் - இறை 30/3

 மேல்
 
  அச்சமும் (1)
ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும்
  தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை - இறை 31/1,2

 மேல்
 
  அஞ்சும் (1)
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் - இறை 29/4

 மேல்
 
  அதுவே (1)
அதுவே
  தானே அவளே தமியர் காண - இறை 2/1,2

 மேல்
 
  அந்தணர் (1)
அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள் - இறை 1/2

 மேல்
 
  அம்பலும் (1)
அம்பலும் அலரும் களவு - இறை 22/1

 மேல்
 
  அரசர் (1)
அரசர் அல்லா ஏனையோர்க்கும் - இறை 38/1

 மேல்
 
  அருகலும் (1)
முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே - இறை 11/2

 மேல்
 
  அருகும் (1)
தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு - இறை 11/1

 மேல்
 
  அருமறை (1)
அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள் - இறை 1/2

 மேல்
 
  அல்ல (2)
அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே - இறை 17/1
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் - இறை 59/3

 மேல்
 
  அல்லது (5)
அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல் - இறை 4/1
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து - இறை 8/1
பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது - இறை 9/2
இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது
  கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை - இறை 21/1,2
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை - இறை 28/2

 மேல்
 
  அல்லா (1)
அரசர் அல்லா ஏனையோர்க்கும் - இறை 38/1

 மேல்
 
  அலரும் (1)
அம்பலும் அலரும் களவு - இறை 22/1

 மேல்
 
  அவ்வயின் (2)
அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே - இறை 17/1
ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே - இறை 35/3

 மேல்
 
  அவண் (2)
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை - இறை 28/2
வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் - இறை 29/3

 மேல்
 
  அவர் (1)
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன - இறை 55/2

 மேல்
 
  அவருள் (1)
அவருள்
  தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப - இறை 27/1,2

 மேல்
 
  அவளே (1)
தானே அவளே தமியர் காண - இறை 2/2

 மேல்
 
  அவற்றுள் (2)
அவற்றுள்
  ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய - இறை 36/1,2
அவற்றுள்
  எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய - இறை 57/1,2

 மேல்
 
  அவன் (4)
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று - இறை 7/2
முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற - இறை 9/1
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன - இறை 17/2
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் - இறை 29/4

 மேல்
 
  அவன்-வயின் (1)
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே - இறை 49/1

 மேல்
 
  அவனொடு (1)
மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ - இறை 12/5

 மேல்
 
  அழிதலும் (1)
தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை - இறை 31/2

 மேல்
 
  அழிந்த (1)
தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம் - இறை 30/8

 மேல்
 
  அறத்தாறு (1)
நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே - இறை 43/3

 மேல்
 
  அறத்தொடுநிற்றல் (1)
அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே - இறை 29/6

 மேல்
 
  அறப்பொருள் (1)
அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே - இறை 44/2

 மேல்
 
  அறிந்து (1)
எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து
  கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் - இறை 59/2,3

 மேல்
 
  அறிப (1)
தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப - இறை 27/2

 மேல்
 
  அறிய (2)
அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப - இறை 18/2
அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே - இறை 26/3

 மேல்
 
  அறியவும் (1)
ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும் - இறை 52/2

 மேல்
 
  அறியாமையும் (1)
ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும்
  கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப - இறை 52/2,3

 மேல்
 
  அறியாள் (1)
அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும் - இறை 12/7

 மேல்
 
  அறியும் (2)
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன - இறை 17/2
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன - இறை 55/2

 மேல்
 
  அறிவுறுதலின் (1)
தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப - இறை 27/2

 மேல்
 
  அறிவுறூவும்-காலை (1)
குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன - இறை 10/3

 மேல்
 
  அன்பின் (1)
அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது - இறை 1/1
உளம் நிகழ் அன்பின் உயர்ச்சி மேன - இறை 60/2

 மேல்
 
  அன்பு (1)
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின் - இறை 54/2

 மேல்
 
  அன்றே (3)
உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் - இறை 41/2
நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே - இறை 43/3
புலவி காலத்து புரைவது அன்றே - இறை 47/2

 மேல்
 
  அன்ன (2)
அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை - இறை 12/9
அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ - இறை 30/7

 மேல்
 
  அன்னவர் (1)
அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே - இறை 26/3

 மேல்
 
  ஆ (3)
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே - இறை 24/3
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் - இறை 28/1
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் - இறை 58/1

 மேல்
 
  ஆகி (1)
எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து - இறை 59/2

 மேல்
 
  ஆகியர் (1)
என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என - இறை 12/3

 மேல்
 
  ஆகும்மே (1)
அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே - இறை 26/3

 மேல்
 
  ஆங்க (1)
ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே - இறை 35/3

 மேல்
 
  ஆங்கு (5)
ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே - இறை 3/4
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து - இறை 8/1
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு
  அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே - இறை 26/2,3
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய - இறை 39/2
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே - இறை 56/3

 மேல்
 
  ஆங்ஙணம் (2)
ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின் - இறை 3/1
புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது - இறை 5/1

 மேல்
 
  ஆயின் (1)
களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின்
  திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் - இறை 51/2,3

 மேல்
 
  ஆயினும் (2)
நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும்
  வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் - இறை 29/2,3
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும்
  அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ - இறை 29/4,5

 மேல்
 
  ஆற்றானும் (1)
பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று - இறை 53/2

 மேல்
 
  ஆறு (2)
ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் - இறை 30/3
ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும் - இறை 31/1

 மேல்
 
  ஆறே (3)
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே - இறை 24/3
ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே - இறை 35/3
அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே - இறை 56/4

 மேல்
 
  ஆன (7)
குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன - இறை 10/3
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன - இறை 13/2
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன - இறை 16/2
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன - இறை 17/2
புரைவது என்ப கற்பால் ஆன - இறை 25/4
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன - இறை 38/2
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன - இறை 55/2

 மேல்
 
  இகந்த (1)
இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது - இறை 21/1

 மேல்
 
  இகப்பினும் (1)
பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார் - இறை 20/1

 மேல்
 
  இகவாது (1)
இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது - இறை 19/1

 மேல்
 
  இடத்து (1)
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன - இறை 38/2

 மேல்
 
  இடத்தும் (1)
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ - இறை 29/5

 மேல்
 
  இடந்தலைப்படலும் (1)
பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று - இறை 3/3

 மேல்
 
  இடம் (1)
அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப - இறை 18/2

 மேல்
 
  இடனே (1)
இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு - இறை 56/2

 மேல்
 
  இயல்பு (1)
அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல் - இறை 4/1

 மேல்
 
  இயலான் (1)
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே - இறை 59/4

 மேல்
 
  இயற்கை (1)
வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே - இறை 37/1

 மேல்
 
  இயற்கைய (1)
கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப - இறை 52/3

 மேல்
 
  இரண்டின்-அகம் (1)
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப - இறை 32/2

 மேல்
 
  இரண்டு (2)
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே - இறை 24/3
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் - இறை 58/1

 மேல்
 
  இரண்டும் (1)
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய - இறை 39/2

 மேல்
 
  இரண்டே (1)
ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே - இறை 3/4

 மேல்
 
  இரந்து (2)
இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே - இறை 5/3
இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும் - இறை 6/1

 மேல்
 
  இரவினும் (2)
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும் - இறை 18/1
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் - இறை 30/4

 மேல்
 
  இரவு (1)
இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது - இறை 21/1

 மேல்
 
  இரவுக்குறியே (1)
இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது - இறை 19/1

 மேல்
 
  இரு (1)
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் - இறை 28/1

 மேல்
 
  இரு-வயின் (1)
காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் - இறை 2/3

 மேல்
 
  இருவரும் (1)
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று - இறை 7/2

 மேல்
 
  இல்-வரை (1)
இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது - இறை 19/1

 மேல்
 
  இல்லா (1)
மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே - இறை 14/2

 மேல்
 
  இல்லும் (1)
நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி - இறை 48/1

 மேல்
 
  இல்லை (8)
எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை - இறை 4/2
தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை - இறை 8/2
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன - இறை 13/2
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை - இறை 21/2
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை - இறை 28/2
தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை - இறை 31/2
களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை - இறை 33/1
கொடுமை இல்லை கிழவி மேன - இறை 46/1

 மேல்
 
  இலன் (1)
பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று - இறை 3/3

 மேல்
 
  இழிந்தோர்க்கு (1)
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய - இறை 39/2

 மேல்
 
  இன்மையின் (1)
முற்பட புணராத சொல் இன்மையின்
  கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே - இறை 15/1,2

 மேல்
 
  இன்மையும் (1)
எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய - இறை 57/2

 மேல்
 
  இன்றே (3)
கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே - இறை 34/1
பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே - இறை 42/1
அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே - இறை 44/2

 மேல்
 
  இன்னாமையும் (1)
ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும் - இறை 31/1

 மேல்
 
  ஈண்டையோர் (1)
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் - இறை 60/1

 மேல்
 
  ஈர்-அறு (1)
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் - இறை 43/2

 மேல்
 
  உண்டே (1)
முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே - இறை 11/2

 மேல்
 
  உணர்ச்சி (2)
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி - இறை 7/3
உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து - இறை 10/1

 மேல்
 
  உணர்தல் (3)
முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல் - இறை 7/1
முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல்
  இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று - இறை 7/1,2
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று - இறை 7/2

 மேல்
 
  உணர்ந்த (1)
குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி - இறை 12/1

 மேல்
 
  உணர்ந்தனர் (1)
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே - இறை 59/4

 மேல்
 
  உணர்ந்து (1)
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து - இறை 8/1

 மேல்
 
  உணர்ப்பு-வயின் (1)
உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின் - இறை 50/1

 மேல்
 
  உணரினும் (1)
முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற - இறை 9/1

 மேல்
 
  உயர்ந்தோர்க்கு (1)
ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய - இறை 36/2

 மேல்
 
  உரித்தே (5)
களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே
  வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன - இறை 16/1,2
அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே
  அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன - இறை 17/1,2
அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே - இறை 29/6
வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே - இறை 37/1
காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே - இறை 40/1

 மேல்
 
  உரிய (5)
முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப - இறை 12/10
வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி - இறை 23/1
ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய - இறை 36/2
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய - இறை 39/2
எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய - இறை 57/2

 மேல்
 
  உரியது (1)
உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் - இறை 41/2

 மேல்
 
  உரியவை (1)
தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து - இறை 14/1

 மேல்
 
  உரியன் (1)
மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப - இறை 6/5

 மேல்
 
  உரைத்தல் (1)
அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே - இறை 56/4

 மேல்
 
  உள் (1)
தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு - இறை 11/1

 மேல்
 
  உள்வழி (1)
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று - இறை 7/2

 மேல்
 
  உள்ளத்து (1)
உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து - இறை 10/1

 மேல்
 
  உளவே (3)
கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே
  குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன - இறை 10/2,3
மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே - இறை 14/2
சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே
  அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன - இறை 55/1,2

 மேல்
 
  உற்ற (1)
ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் - இறை 30/3

 மேல்
 
  உற்றுழி (2)
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று - இறை 35/2
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று - இறை 39/1

 மேல்
 
  உற (1)
சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் - இறை 12/2

 மேல்
 
  உறைதல் (1)
நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே - இறை 43/3

 மேல்
 
  உறையும் (2)
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின் - இறை 51/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும் - இறை 52/1

 மேல்
 
  உறைவோர்க்கு (1)
பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு
  உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் - இறை 41/1,2

 மேல்
 
  ஊடல் (1)
உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின் - இறை 50/1

 மேல்
 
  ஊரும் (1)
நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி - இறை 48/1

 மேல்
 
  ஊறு (1)
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் - இறை 29/4

 மேல்
 
  ஊறும் (1)
ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும் - இறை 31/1

 மேல்
 
  எச்சம் (3)
இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு - இறை 56/2
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் - இறை 58/1
எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து - இறை 59/2

 மேல்
 
  எச்சமும் (1)
எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய - இறை 57/2

 மேல்
 
  எட்டனுள் (1)
அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள்
  கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் - இறை 1/2,3

 மேல்
 
  எதிர்கொள்ளாது (1)
வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் - இறை 29/3

 மேல்
 
  எய்திடு (1)
தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும் - இறை 30/6

 மேல்
 
  எல்லா (2)
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும் - இறை 52/1
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின் - இறை 53/1

 மேல்
 
  எல்லாம் (3)
தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம்
  வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப - இறை 30/8,9
வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம்
  அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின் - இறை 54/1,2
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம்
  எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து - இறை 59/1,2

 மேல்
 
  எல்லார்க்கும் (1)
காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே - இறை 40/1

 மேல்
 
  எவ்விடத்தானும் (1)
எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை - இறை 4/2

 மேல்
 
  எவன் (1)
என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என - இறை 12/3

 மேல்
 
  என்ப (8)
மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப - இறை 6/5
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி - இறை 7/3
முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப - இறை 12/10
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே - இறை 24/3
புரைவது என்ப கற்பால் ஆன - இறை 25/4
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப - இறை 30/9
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன - இறை 38/2
கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப - இறை 52/3

 மேல்
 
  என்மனார் (2)
கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் - இறை 1/3
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் - இறை 54/3

 மேல்
 
  என்றலும் (2)
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும்
  கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும் - இறை 30/4,5
கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும்
  தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும் - இறை 30/5,6

 மேல்
 
  என்று (7)
பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று
  ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே - இறை 3/3,4
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று
  அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி - இறை 7/2,3
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று
  ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே - இறை 24/2,3
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு - இறை 26/2
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று
  ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே - இறை 35/2,3
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று
  ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய - இறை 39/1,2
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே - இறை 56/3

 மேல்
 
  என்னை (1)
என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என - இறை 12/3

 மேல்
 
  என (5)
என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என
  முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும் - இறை 12/3,4
நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் - இறை 12/6
அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப - இறை 18/2
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப - இறை 32/2
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் - இறை 60/1

 மேல்
 
  எனப்படுவது (3)
அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது
  அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள் - இறை 1/1,2
கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே - இறை 15/2
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும் - இறை 18/1

 மேல்
 
  ஏனையோர்க்கும் (1)
அரசர் அல்லா ஏனையோர்க்கும்
  புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன - இறை 38/1,2

 மேல்
 
  ஏனோரும் (1)
தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப - இறை 27/2

 மேல்
 
  ஐந்திணை (1)
அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது - இறை 1/1

 மேல்
 
  ஐந்திணையும் (1)
அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே - இறை 56/4

 மேல்
 
  ஐயர் (2)
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு - இறை 26/2
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் - இறை 28/1

 மேல்
 
  ஒத்தல் (1)
காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் - இறை 2/3

 மேல்
 
  ஒரீஇ (1)
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ
  அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே - இறை 29/5,6

 மேல்
 
  ஒருங்கு (1)
ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி - இறை 6/2

 மேல்
 
  ஒருவழி (1)
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் - இறை 25/3

 மேல்
 
  ஒழிந்தார் (1)
ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும் - இறை 52/2

 மேல்
 
  ஒழுகாது (1)
புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது
  பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து - இறை 5/1,2

 மேல்
 
  ஓதல் (1)
ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே - இறை 35/1

 மேல்
 
  ஓதலும் (1)
ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய - இறை 36/2

 மேல்
 
  ஓர் (1)
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன - இறை 38/2

 மேல்
 
  -அகம் (1)
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப - இறை 32/2

 மேல்
 
  -அறு (1)
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் - இறை 43/2

 மேல்
 
  -இடை (2)
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன - இறை 16/2
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் - இறை 25/2

 மேல்
 
  -காலை (3)
குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன - இறை 10/3
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன - இறை 16/2
வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை
  தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு - இறை 26/1,2

 மேல்
 
  -தானே (3)
பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார் - இறை 20/1
வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை - இறை 26/1
புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் - இறை 50/2

 மேல்
 
  -வயின் (8)
காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் - இறை 2/3
ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின்
  பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும் - இறை 3/1,2
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் - இறை 25/2
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் - இறை 25/3
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே - இறை 48/2
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே - இறை 49/1
உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின் - இறை 50/1
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின்
  பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று - இறை 53/1,2

 மேல்
 
  -வரை (1)
இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது - இறை 19/1

 மேல்
 
  கடிவரைவு (1)
கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே - இறை 34/1

 மேல்
 
  கண்ணிய (1)
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் - இறை 60/1

 மேல்
 
  கந்தருவ (1)
கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் - இறை 1/3

 மேல்
 
  கரந்து (1)
உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து
  கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே - இறை 10/1,2

 மேல்
 
  கழிந்து (2)
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் - இறை 25/2
கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப - இறை 52/3

 மேல்
 
  கழிபடர் (1)
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும் - இறை 30/1

 மேல்
 
  களவிற்கு (1)
எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை - இறை 4/2

 மேல்
 
  களவின் (1)
கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே - இறை 15/2

 மேல்
 
  களவினுள் (3)
களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே - இறை 16/1
களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம் - இறை 32/1
களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை - இறை 33/1

 மேல்
 
  களவு (5)
@1 களவு - இறை 1
அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது - இறை 1/1
அம்பலும் அலரும் களவு - இறை 22/1
களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல் - இறை 24/1
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று - இறை 24/2
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் - இறை 60/1

 மேல்
 
  களவுறை (1)
களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின் - இறை 51/2

 மேல்
 
  கற்பால் (1)
புரைவது என்ப கற்பால் ஆன - இறை 25/4

 மேல்
 
  கற்பினுள் (2)
கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே - இறை 34/1
கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து - இறை 44/1

 மேல்
 
  கற்பு (2)
கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே - இறை 15/2
@2 கற்பு - இறை 33/2
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர் - இறை 60/1

 மேல்
 
  காண (1)
தானே அவளே தமியர் காண
  காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் - இறை 2/2,3

 மேல்
 
  காதல் (1)
காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே - இறை 40/1

 மேல்
 
  காப்பு (3)
களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே - இறை 16/1
காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும் - இறை 29/1
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் - இறை 30/2

 மேல்
 
  காம (1)
காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் - இறை 2/3

 மேல்
 
  காமம் (2)
காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும் - இறை 29/1
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும் - இறை 30/1

 மேல்
 
  காலத்து (1)
புலவி காலத்து புரைவது அன்றே - இறை 47/2

 மேல்
 
  காலம் (2)
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் - இறை 29/4
இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு - இறை 56/2

 மேல்
 
  காவல் (1)
ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே - இறை 35/1

 மேல்
 
  காவலும் (1)
ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய - இறை 36/2

 மேல்
 
  கிழத்தி (1)
கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல் - இறை 47/1

 மேல்
 
  கிழத்திக்கு (1)
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை - இறை 21/2

 மேல்
 
  கிழவற்கும் (2)
புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் - இறை 50/2
திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் - இறை 51/3

 மேல்
 
  கிழவன் (2)
இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே - இறை 5/3
பட்ட பின்றை வரையா கிழவன்
  நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் - இறை 25/1,2

 மேல்
 
  கிழவனை (1)
குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி - இறை 12/1

 மேல்
 
  கிழவி (1)
கொடுமை இல்லை கிழவி மேன - இறை 46/1

 மேல்
 
  கிழவிக்கு (1)
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன - இறை 13/2

 மேல்
 
  கிழவியும் (1)
இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும் - இறை 6/1

 மேல்
 
  கிழவோர்க்கு (1)
தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை - இறை 31/2

 மேல்
 
  கிழவோள் (2)
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து - இறை 8/1
கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே - இறை 10/2

 மேல்
 
  கிழவோற்கு (1)
களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை - இறை 33/1

 மேல்
 
  கிழவோன் (7)
ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின் - இறை 3/1
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை - இறை 21/2
கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும் - இறை 30/5
பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி - இறை 43/1
புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன - இறை 45/1
கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல் - இறை 47/1
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின் - இறை 53/1

 மேல்
 
  கிளந்த (3)
அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப - இறை 18/2
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம் - இறை 59/1
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் - இறை 59/3

 மேல்
 
  கிளந்தவற்று (1)
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே - இறை 59/4

 மேல்
 
  கிளந்து (2)
புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து
  மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப - இறை 6/4,5
சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் - இறை 12/2

 மேல்
 
  கிளப்பின் (2)
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே - இறை 48/2
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே - இறை 49/1

 மேல்
 
  கிளவி (5)
பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது - இறை 9/2
வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி - இறை 23/1
தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம் - இறை 30/8
களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின் - இறை 51/2
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின் - இறை 54/2

 மேல்
 
  கிளவியும் (5)
படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் - இறை 12/8
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும்
  காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் - இறை 30/1,2
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும்
  ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் - இறை 30/2,3
ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும்
  இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் - இறை 30/3,4
தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும்
  அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ - இறை 30/6,7

 மேல்
 
  குறி (2)
பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும் - இறை 3/2
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும் - இறை 18/1

 மேல்
 
  குறித்த (1)
வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம் - இறை 54/1

 மேல்
 
  குறித்தன்று (2)
பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று - இறை 53/2
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் - இறை 54/3

 மேல்
 
  குறிப்படுதலும் (1)
அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே - இறை 17/1

 மேல்
 
  குறிப்பின் (1)
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன - இறை 55/2

 மேல்
 
  குறிப்பினான் (1)
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன - இறை 17/2

 மேல்
 
  குறிப்பினை (1)
தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு - இறை 11/1

 மேல்
 
  குறிப்பு (2)
குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன - இறை 10/3
படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் - இறை 12/8

 மேல்
 
  குறிப்பே (1)
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் - இறை 58/1

 மேல்
 
  குறியா (1)
சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே - இறை 55/1

 மேல்
 
  குறியாள் (1)
அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும் - இறை 12/7

 மேல்
 
  குறியிடத்து (1)
இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது - இறை 21/1

 மேல்
 
  குறையுற்ற (1)
முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற
  பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது - இறை 9/1,2

 மேல்
 
  குறையுற (1)
முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல் - இறை 7/1

 மேல்
 
  குறையுறாது (1)
இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும் - இறை 6/1

 மேல்
 
  குறையுறு (1)
குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து - இறை 13/1

 மேல்
 
  குறையுறுதல் (1)
தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை - இறை 8/2

 மேல்
 
  குறையுறுதலும் (1)
இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே - இறை 5/3

 மேல்
 
  குறையுறும் (1)
குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி - இறை 12/1

 மேல்
 
  குறையுறூஉம் (1)
கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே - இறை 10/2

 மேல்
 
  கூட்ட (1)
அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல் - இறை 4/1

 மேல்
 
  கூடல் (1)
அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல்
  எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை - இறை 4/1,2

 மேல்
 
  கூற்று (1)
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை - இறை 28/2

 மேல்
 
  கூற்றே (1)
திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர் - இறை 56/1

 மேல்
 
  கூறலும் (1)
அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும்
  படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் - இறை 12/7,8

 மேல்
 
  கூறு (1)
நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் - இறை 12/6

 மேல்
 
  கேட்போர் (1)
திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர்
  இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு - இறை 56/1,2

 மேல்
 
  கைகோள் (1)
திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர் - இறை 56/1

 மேல்
 
  கைமிக்கு (1)
காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும் - இறை 29/1

 மேல்
 
  கையறு (1)
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் - இறை 30/2

 மேல்
 
  கையாறு (1)
தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும் - இறை 30/6

 மேல்
 
  கொடுமை (1)
கொடுமை இல்லை கிழவி மேன - இறை 46/1

 மேல்
 
  கொடுமையும் (1)
புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன - இறை 45/1

 மேல்
 
  கொளலும் (1)
படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும்
  அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை - இறை 12/8,9

 மேல்
 
  கொளலே (1)
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே - இறை 59/4

 மேல்
 
  கோள் (1)
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே - இறை 56/3

 மேல்
 
  கோள்தாய் (1)
தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து - இறை 14/1

 மேல்
 
  கோளும் (1)
எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய - இறை 57/2

 மேல்
 
  சிறை (2)
சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் - இறை 12/2
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் - இறை 30/2

 மேல்
 
  சிறைப்புறம் (2)
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் - இறை 54/3
சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே - இறை 55/1

 மேல்
 
  சுட்டி (1)
நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி
  தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே - இறை 48/1,2

 மேல்
 
  செப்பலும் (1)
முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும்
  மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ - இறை 12/4,5

 மேல்
 
  செவ்வி (1)
ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி - இறை 6/2

 மேல்
 
  சென்று (1)
நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் - இறை 12/6

 மேல்
 
  சேண்பட (1)
சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் - இறை 12/2

 மேல்
 
  சேண்படூஉம் (1)
கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப - இறை 52/3

 மேல்
 
  சேர்தல் (1)
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை - இறை 21/2

 மேல்
 
  சொல் (1)
முற்பட புணராத சொல் இன்மையின் - இறை 15/1

 மேல்
 
  சொல்லே (1)
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம் - இறை 58/1

 மேல்
 
  தணத்தலும் (1)
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும்
  புரைவது என்ப கற்பால் ஆன - இறை 25/3,4

 மேல்
 
  தணி (1)
ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே - இறை 35/1

 மேல்
 
  தந்தை (2)
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு - இறை 26/2
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் - இறை 28/1

 மேல்
 
  தமர் (1)
வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் - இறை 29/3

 மேல்
 
  தமியர் (1)
தானே அவளே தமியர் காண - இறை 2/2

 மேல்
 
  தமியோள் (1)
பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று - இறை 3/3

 மேல்
 
  தலைப்பிரிந்த (1)
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின் - இறை 54/2

 மேல்
 
  தலைப்பெய்த (1)
ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி - இறை 6/2

 மேல்
 
  தலைப்பெய்தலும் (1)
பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும்
  பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று - இறை 3/2,3

 மேல்
 
  தலைப்பெயல் (3)
ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே - இறை 3/4
அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை - இறை 12/9
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன - இறை 13/2

 மேல்
 
  தவிர்ச்சி (3)
களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே - இறை 16/1
களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம் - இறை 32/1
களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை - இறை 33/1

 மேல்
 
  தற்புகழ்தல் (1)
கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல்
  புலவி காலத்து புரைவது அன்றே - இறை 47/1,2

 மேல்
 
  தன் (3)
தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு - இறை 11/1
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு - இறை 26/2
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும் - இறை 28/1

 மேல்
 
  தன்-வயின் (2)
ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின்
  பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும் - இறை 3/1,2
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே - இறை 48/2

 மேல்
 
  தன்னுள் (1)
தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும் - இறை 30/6

 மேல்
 
  தன்னை (3)
கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும் - இறை 30/5
தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம் - இறை 30/8
தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை - இறை 31/2

 மேல்
 
  தாய் (1)
தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப - இறை 27/2

 மேல்
 
  தாயே (1)
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு - இறை 26/2

 மேல்
 
  தான் (1)
தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை - இறை 8/2

 மேல்
 
  தானே (1)
தானே அவளே தமியர் காண - இறை 2/2

 மேல்
 
  திங்கள் (1)
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப - இறை 32/2

 மேல்
 
  திணைநிலை (1)
திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் - இறை 51/3

 மேல்
 
  திணையே (1)
திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர் - இறை 56/1

 மேல்
 
  துறவே (1)
கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே - இறை 34/1

 மேல்
 
  தெள்ளிதின் (1)
உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து - இறை 10/1

 மேல்
 
  தேஎத்து (5)
பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து
  இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே - இறை 5/2,3
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து
  தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை - இறை 8/1,2
கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே - இறை 10/2
குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து
  கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன - இறை 13/1,2
தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து
  மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே - இறை 14/1,2

 மேல்
 
  தொகைஇ (1)
அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ
  தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம் - இறை 30/7,8

 மேல்
 
  தோழி (3)
பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து - இறை 5/2
குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி
  சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும் - இறை 12/1,2
குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து - இறை 13/1

 மேல்
 
  தோழிக்கு (4)
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி - இறை 7/3
தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை - இறை 8/2
தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு
  முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே - இறை 11/1,2
தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து - இறை 14/1

 மேல்
 
  தோழிக்கும் (1)
அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே - இறை 29/6

 மேல்
 
  தோழியும் (1)
இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும்
  ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி - இறை 6/1,2

 மேல்
 
  தோன்றலும் (1)
சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே - இறை 55/1

 மேல்
 
  தோன்றாது (1)
பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது - இறை 9/2

 மேல்
 
  தோன்றின் (2)
உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின்
  புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் - இறை 50/1,2
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின்
  சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் - இறை 54/2,3

 மேல்
 
  தோன்றினும் (1)
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும்
  கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே - இறை 59/3,4

 மேல்
 
  தோன்றுவது (1)
களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின் - இறை 51/2

 மேல்
 
  நகாஅ (1)
மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ
  நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் - இறை 12/5,6

 மேல்
 
  நாடும் (1)
நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி - இறை 48/1

 மேல்
 
  நாண் (1)
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ - இறை 29/5

 மேல்
 
  நால் (1)
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ - இறை 29/5

 மேல்
 
  நாளும் (1)
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும்
  நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே - இறை 43/2,3

 மேல்
 
  நிலத்திரிவு (1)
பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே - இறை 42/1

 மேல்
 
  நிலம் (3)
பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு - இறை 41/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின் - இறை 51/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும் - இறை 52/1

 மேல்
 
  நிலையியல் (1)
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின் - இறை 51/1

 மேல்
 
  நிறுத்தலும் (1)
சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும்
  என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என - இறை 12/2,3

 மேல்
 
  நீ (1)
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் - இறை 30/4

 மேல்
 
  நீட்டம் (2)
களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம்
  திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப - இறை 32/1,2
பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு - இறை 41/1

 மேல்
 
  நீத்து (1)
நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே - இறை 43/3

 மேல்
 
  நீயே (1)
நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும் - இறை 12/6

 மேல்
 
  நெட்டு-இடை (1)
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் - இறை 25/2

 மேல்
 
  நொதுமலர் (1)
நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும் - இறை 29/2

 மேல்
 
  நோக்கி (1)
ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி
  பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய் - இறை 6/2,3

 மேல்
 
  பகலினும் (2)
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும்
  அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப - இறை 18/1,2
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் - இறை 30/4

 மேல்
 
  பகற்குறி-தானே (1)
பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார் - இறை 20/1

 மேல்
 
  பகை (1)
ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே - இறை 35/1

 மேல்
 
  பட்ட (1)
பட்ட பின்றை வரையா கிழவன் - இறை 25/1

 மேல்
 
  படுப்பினும் (1)
அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே - இறை 44/2

 மேல்
 
  படைக்கு (1)
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம் - இறை 59/1

 மேல்
 
  படைத்துமொழி (1)
படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் - இறை 12/8

 மேல்
 
  பண்பு (1)
அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே - இறை 26/3

 மேல்
 
  பணிந்த (1)
பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து - இறை 5/2

 மேல்
 
  பத்தே (1)
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே
  அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே - இறை 56/3,4

 மேல்
 
  பதியும் (1)
பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய் - இறை 6/3

 மேல்
 
  பயனே (1)
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே - இறை 56/3

 மேல்
 
  பரத்தை (2)
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று - இறை 35/2
காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே - இறை 40/1

 மேல்
 
  பரத்தையின் (3)
பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே - இறை 42/1
பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி - இறை 43/1
கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து - இறை 44/1

 மேல்
 
  பருவம் (1)
நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும் - இறை 29/2

 மேல்
 
  பல் (1)
பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று - இறை 53/2

 மேல்
 
  பல (1)
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் - இறை 59/3

 மேல்
 
  பாங்கனோரின் (1)
பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும் - இறை 3/2

 மேல்
 
  பாங்கு (1)
பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று - இறை 3/3

 மேல்
 
  பார்த்து (1)
ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும் - இறை 30/3

 மேல்
 
  பார்ப்பார்க்கும் (1)
வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே - இறை 37/1

 மேல்
 
  பிரி-வயின் (1)
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின்
  பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று - இறை 53/1,2

 மேல்
 
  பிரிதலும் (1)
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும்
  பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் - இறை 25/2,3

 மேல்
 
  பிரிந்த (1)
பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி - இறை 43/1

 மேல்
 
  பிரிந்தோன் (1)
கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து - இறை 44/1

 மேல்
 
  பிரியாது (1)
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் - இறை 25/3

 மேல்
 
  பிரிவின் (1)
பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு - இறை 41/1

 மேல்
 
  பிரிவு (1)
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று - இறை 39/1

 மேல்
 
  பிரிவும் (1)
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும்
  ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும் - இறை 52/1,2

 மேல்
 
  பிரிவே (2)
ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே - இறை 35/3
பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே - இறை 42/1

 மேல்
 
  பிறவும் (3)
பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய் - இறை 6/3
அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை - இறை 12/9
அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ - இறை 30/7

 மேல்
 
  பின்றை (3)
புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது - இறை 5/1
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று - இறை 24/2
பட்ட பின்றை வரையா கிழவன் - இறை 25/1

 மேல்
 
  பின்றையும் (1)
வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி - இறை 23/1

 மேல்
 
  பின்னர் (1)
பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது - இறை 9/2

 மேல்
 
  புகழும் (1)
புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன - இறை 45/1

 மேல்
 
  புணர்ச்சி (4)
காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல் - இறை 2/3
முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும் - இறை 12/4
மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ - இறை 12/5
குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து - இறை 13/1

 மேல்
 
  புணர்ச்சிக்கு (1)
முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப - இறை 12/10

 மேல்
 
  புணர்ச்சியின் (1)
முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே - இறை 11/2

 மேல்
 
  புணர்ந்த (2)
ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின் - இறை 3/1
புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது - இறை 5/1

 மேல்
 
  புணர்வு (1)
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன - இறை 55/2

 மேல்
 
  புணராத (1)
முற்பட புணராத சொல் இன்மையின் - இறை 15/1

 மேல்
 
  புதுவோன் (1)
புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து - இறை 6/4

 மேல்
 
  புரைவது (3)
புரைவது என்ப கற்பால் ஆன - இறை 25/4
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன - இறை 38/2
புலவி காலத்து புரைவது அன்றே - இறை 47/2

 மேல்
 
  புலத்தல்-தானே (1)
புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் - இறை 50/2

 மேல்
 
  புலவர் (2)
கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் - இறை 1/3
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர் - இறை 54/3

 மேல்
 
  புலவி (2)
புலவி காலத்து புரைவது அன்றே - இறை 47/2
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே - இறை 48/2

 மேல்
 
  புறப்பாடு (1)
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் - இறை 43/2

 மேல்
 
  பூப்பின் (1)
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் - இறை 43/2

 மேல்
 
  பெயர்க்கோள் (1)
திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் - இறை 51/3

 மேல்
 
  பெயர்ந்து (3)
பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு - இறை 41/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின் - இறை 51/1
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும் - இறை 52/1

 மேல்
 
  பெயரும் (1)
பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய் - இறை 6/3

 மேல்
 
  பெருகினும் (1)
காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும்
  நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும் - இறை 29/1,2

 மேல்
 
  பொருட்டே (2)
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே - இறை 48/2
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே - இறை 49/1

 மேல்
 
  பொருந்துபு (1)
புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து - இறை 6/4

 மேல்
 
  பொருள் (1)
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம் - இறை 59/1

 மேல்
 
  பொருள்-வயின் (2)
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும் - இறை 25/2
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும் - இறை 25/3

 மேல்
 
  பொருள்பிணி (2)
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று - இறை 35/2
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று - இறை 39/1

 மேல்
 
  பொருள (1)
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப - இறை 30/9

 மேல்
 
  போல (1)
புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து - இறை 6/4

 மேல்
 
  போறலும் (1)
அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும் - இறை 12/7

 மேல்
 
  மதியுடம்படுத்தற்கும் (1)
மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப - இறை 6/5

 மேல்
 
  மரபின் (1)
அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ - இறை 30/7

 மேல்
 
  மரபே (1)
ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே - இறை 3/4

 மேல்
 
  மருங்கின் (1)
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின்
  களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின் - இறை 51/1,2

 மேல்
 
  மறுத்தந்து (1)
கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து
  அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே - இறை 44/1,2

 மேல்
 
  மறுப்பினும் (1)
வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும்
  அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும் - இறை 29/3,4

 மேல்
 
  மறைத்தல் (1)
என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என - இறை 12/3

 மேல்
 
  மன்றல் (1)
அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள் - இறை 1/2

 மேல்
 
  மனை (1)
இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது - இறை 21/1

 மேல்
 
  மனைவி (1)
பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி
  பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும் - இறை 43/1,2

 மேல்
 
  மாய (1)
மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ - இறை 12/5

 மேல்
 
  மாறுகோள் (1)
மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே - இறை 14/2

 மேல்
 
  மிக்க (2)
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும் - இறை 30/1
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும் - இறை 30/2

 மேல்
 
  மிகின் (1)
களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே - இறை 16/1

 மேல்
 
  முற்பட (2)
முற்பட புணராத சொல் இன்மையின் - இறை 15/1
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம் - இறை 59/1

 மேல்
 
  முறைமுறை (1)
முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும் - இறை 12/4

 மேல்
 
  முன்னம் (1)
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை - இறை 28/2

 மேல்
 
  முன்னர் (1)
கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல் - இறை 47/1

 மேல்
 
  முன்னுற (2)
முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல் - இறை 7/1
முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற - இறை 9/1

 மேல்
 
  முன்னுறு (4)
முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே - இறை 11/2
முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும் - இறை 12/4
முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப - இறை 12/10
களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல் - இறை 24/1

 மேல்
 
  மூன்று (1)
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி - இறை 7/3

 மேல்
 
  மெய் (1)
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ - இறை 29/5

 மேல்
 
  மெய்ப்பாடு (1)
இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு
  பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே - இறை 56/2,3

 மேல்
 
  மேற்றே (1)
இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே - இறை 5/3

 மேல்
 
  மேன (2)
புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன - இறை 45/1
கொடுமை இல்லை கிழவி மேன - இறை 46/1

 மேல்
 
  மொழிப (2)
அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப - இறை 18/2
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப - இறை 32/2

 மேல்
 
  மொழியால் (1)
பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து - இறை 5/2

 மேல்
 
  மொழியுமார் (1)
மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே - இறை 14/2

 மேல்
 
  யாண்டு (1)
உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் - இறை 41/2

 மேல்
 
  வரவு (2)
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று - இறை 7/2
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன - இறை 17/2

 மேல்
 
  வருக (1)
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும் - இறை 30/4

 மேல்
 
  வரும் (1)
எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து - இறை 59/2

 மேல்
 
  வரைதல் (4)
களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல்
  களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று - இறை 24/1,2
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று - இறை 24/2
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே - இறை 24/3
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப - இறை 30/9

 மேல்
 
  வரைநிலை (1)
அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே - இறை 44/2

 மேல்
 
  வரையறுத்தல் (1)
உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல் - இறை 41/2

 மேல்
 
  வரையா (1)
பட்ட பின்றை வரையா கிழவன் - இறை 25/1

 மேல்
 
  வரையார் (3)
பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார் - இறை 20/1
புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார் - இறை 50/2
திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார் - இறை 51/3

 மேல்
 
  வரையும் (1)
நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும் - இறை 29/2

 மேல்
 
  வரைவின் (2)
களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம் - இறை 32/1
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே - இறை 49/1

 மேல்
 
  வரைவு (1)
வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும் - இறை 29/3

 மேல்
 
  வரைவு-இடை (1)
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன - இறை 16/2

 மேல்
 
  வழக்கம் (1)
கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர் - இறை 1/3

 மேல்
 
  வழி (1)
எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து - இறை 59/2

 மேல்
 
  வழித்தே (1)
கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே - இறை 15/2

 மேல்
 
  வன்புறை (2)
பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று - இறை 53/2
வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம் - இறை 54/1

 மேல்
 
  வாயில் (1)
வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம் - இறை 54/1

 மேல்
 
  வாயிலும் (1)
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின் - இறை 53/1

 மேல்
 
  வாரல் (1)
கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும் - இறை 30/5

 மேல்
 
  வாரா (1)
உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின் - இறை 50/1

 மேல்
 
  விடுத்தலும் (1)
நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும்
  அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும் - இறை 12/6,7

 மேல்
 
  விரிக்கும்-காலை (1)
வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை
  தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு - இறை 26/1,2

 மேல்
 
  வினாஅய் (1)
பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய்
  புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து - இறை 6/3,4

 மேல்
 
  வினை (1)
வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே - இறை 37/1

 மேல்
 
  வினையே (1)
ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே
  வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று - இறை 35/1,2

 மேல்
 
  வீற்றும் (1)
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும்
  முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை - இறை 28/1,2

 மேல்
 
  வெளிப்பட்ட (2)
வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி - இறை 23/1
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று - இறை 24/2

 மேல்
 
  வெளிப்படா (1)
களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல் - இறை 24/1

 மேல்
 
  வெளிப்படை-தானே (1)
வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை - இறை 26/1

 மேல்
 
  வேட்கை (2)
அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை
  முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப - இறை 12/9,10
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப - இறை 30/9

 மேல்
 
  வேந்தர்க்கு (2)
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று - இறை 35/2
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று - இறை 39/1

 மேல்
 
  வேந்து (1)
வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே - இறை 37/1

 மேல்
 
  வேறு (2)
படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும் - இறை 12/8
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும் - இறை 59/3

 மேல்
 
  வைத்த-காலை (1)
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன - இறை 16/2

 மேல்
இறையனார் அகப்பொருள்
மூலம்

**இறையனார் அகப்பொருள்
@1 களவு
#1
அன்பின் ஐந்திணை களவு எனப்படுவது
அந்தணர் அருமறை மன்றல் எட்டனுள்
கந்தருவ வழக்கம் என்மனார் புலவர்
#2
அதுவே
தானே அவளே தமியர் காண
காம புணர்ச்சி இரு-வயின் ஒத்தல்
#3
ஆங்ஙணம் புணர்ந்த கிழவோன் தன்-வயின்
பாங்கனோரின் குறி தலைப்பெய்தலும்
பாங்கு இலன் தமியோள் இடந்தலைப்படலும் என்று
ஆங்கு அ இரண்டே தலைப்பெயல் மரபே
#4
அ இயல்பு அல்லது கூட்ட கூடல்
எவ்விடத்தானும் களவிற்கு இல்லை
#5
புணர்ந்த பின்றை ஆங்ஙணம் ஒழுகாது
பணிந்த மொழியால் தோழி தேஎத்து
இரந்து குறையுறுதலும் கிழவன் மேற்றே
#6
இரந்து குறையுறாது கிழவியும் தோழியும்
ஒருங்கு தலைப்பெய்த செவ்வி நோக்கி
பதியும் பெயரும் பிறவும் வினாஅய்
புதுவோன் போல பொருந்துபு கிளந்து
மதியுடம்படுத்தற்கும் உரியன் என்ப
#7
முன்னுற உணர்தல் குறையுற உணர்தல்
இருவரும் உள்வழி அவன் வரவு உணர்தல் என்று
அ மூன்று என்ப தோழிக்கு உணர்ச்சி
#8
ஆங்கு உணர்ந்து அல்லது கிழவோள் தேஎத்து
தான் குறையுறுதல் தோழிக்கு இல்லை
#9
முன்னுற உணரினும் அவன் குறையுற்ற
பின்னர் அல்லது கிளவி தோன்றாது
#10
உள்ளத்து உணர்ச்சி தெள்ளிதின் கரந்து
கிழவோள் தேஎத்து குறையுறூஉம் உளவே
குறிப்பு அறிவுறூவும்-காலை ஆன
#11
தன் உள் குறிப்பினை அருகும் தோழிக்கு
முன்னுறு புணர்ச்சியின் அருகலும் உண்டே
#12
குறையுறும் கிழவனை உணர்ந்த தோழி
சிறை உற கிளந்து சேண்பட நிறுத்தலும்
என்னை மறைத்தல் எவன் ஆகியர் என
முன்னுறு புணர்ச்சி முறைமுறை செப்பலும்
மாய புணர்ச்சி அவனொடு நகாஅ
நீயே சென்று கூறு என விடுத்தலும்
அறியாள் போறலும் குறியாள் கூறலும்
படைத்துமொழி கிளவியும் குறிப்பு வேறு கொளலும்
அன்ன பிறவும் தலைப்பெயல் வேட்கை
முன்னுறு புணர்ச்சிக்கு உரிய என்ப
#13
குறையுறு புணர்ச்சி தோழி தேஎத்து
கிழவிக்கு இல்லை தலைப்பெயல் ஆன
#14
தோழிக்கு உரியவை கோள்தாய் தேஎத்து
மாறுகோள் இல்லா மொழியுமார் உளவே
#15
முற்பட புணராத சொல் இன்மையின்
கற்பு எனப்படுவது களவின் வழித்தே
#16
களவினுள் தவிர்ச்சி காப்பு மிகின் உரித்தே
வரைவு-இடை வைத்த-காலை ஆன
#17
அல்ல குறிப்படுதலும் அவ்வயின் உரித்தே
அவன் வரவு அறியும் குறிப்பினான் ஆன
#18
குறி எனப்படுவது இரவினும் பகலினும்
அறிய கிளந்த இடம் என மொழிப
#19
இரவுக்குறியே இல்-வரை இகவாது
#20
பகற்குறி-தானே இகப்பினும் வரையார்
#21
இரவு மனை இகந்த குறியிடத்து அல்லது
கிழவோன் சேர்தல் கிழத்திக்கு இல்லை
#22
அம்பலும் அலரும் களவு
#23
வெளிப்பட்ட பின்றையும் உரிய கிளவி
#24
களவு வெளிப்படா முன்னுறு வரைதல்
களவு வெளிப்பட்ட பின்றை வரைதல் என்று
ஆ இரண்டு என்ப வரைதல் ஆறே
#25
பட்ட பின்றை வரையா கிழவன்
நெட்டு-இடை கழிந்து பொருள்-வயின் பிரிதலும்
பொருள்-வயின் பிரியாது ஒருவழி தணத்தலும்
புரைவது என்ப கற்பால் ஆன
#26
வெளிப்படை-தானே விரிக்கும்-காலை
தந்தை தாயே தன் ஐயர் என்று ஆங்கு
அன்னவர் அறிய பண்பு ஆகும்மே
#27
அவருள்
தாய் அறிவுறுதலின் ஏனோரும் அறிப
#28
தந்தை தன் ஐயர் ஆ இரு வீற்றும்
முன்னம் அல்லது கூற்று அவண் இல்லை
#29
காப்பு கைமிக்கு காமம் பெருகினும்
நொதுமலர் வரையும் பருவம் ஆயினும்
வரைவு எதிர்கொள்ளாது தமர் அவண் மறுப்பினும்
அவன் ஊறு அஞ்சும் காலம் ஆயினும்
அ நால் இடத்தும் மெய் நாண் ஒரீஇ
அறத்தொடுநிற்றல் தோழிக்கும் உரித்தே
#30
காமம் மிக்க கழிபடர் கிளவியும்
காப்பு சிறை மிக்க கையறு கிளவியும்
ஆறு பார்த்து உற்ற அச்ச கிளவியும்
இரவினும் பகலினும் நீ வருக என்றலும்
கிழவோன் தன்னை வாரல் என்றலும்
தன்னுள் கையாறு எய்திடு கிளவியும்
அன்ன மரபின் பிறவும் தொகைஇ
தன்னை அழிந்த கிளவி எல்லாம்
வரைதல் வேட்கை பொருள என்ப
#31
ஆறு இன்னாமையும் ஊறும் அச்சமும்
தன்னை அழிதலும் கிழவோர்க்கு இல்லை
#32
களவினுள் தவிர்ச்சி வரைவின் நீட்டம்
திங்கள் இரண்டின்-அகம் என மொழிப
#33
களவினுள் தவிர்ச்சி கிழவோற்கு இல்லை
@2 கற்பு
#34
கற்பினுள் துறவே கடிவரைவு இன்றே
#35
ஓதல் காவல் பகை தணி வினையே
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பரத்தை என்று
ஆங்க ஆறே அவ்வயின் பிரிவே
#36
அவற்றுள்
ஓதலும் காவலும் உயர்ந்தோர்க்கு உரிய
#37
வேந்து வினை இயற்கை பார்ப்பார்க்கும் உரித்தே
#38
அரசர் அல்லா ஏனையோர்க்கும்
புரைவது என்ப ஓர் இடத்து ஆன
#39
வேந்தர்க்கு உற்றுழி பொருள்பிணி பிரிவு என்று
ஆங்கு அ இரண்டும் இழிந்தோர்க்கு உரிய
#40
காதல் பரத்தை எல்லார்க்கும் உரித்தே
#41
பிரிவின் நீட்டம் நிலம் பெயர்ந்து உறைவோர்க்கு
உரியது அன்றே யாண்டு வரையறுத்தல்
#42
பரத்தையின் பிரிவே நிலத்திரிவு இன்றே
#43
பரத்தையின் பிரிந்த கிழவோன் மனைவி
பூப்பின் புறப்பாடு ஈர்-அறு நாளும்
நீத்து அகன்று உறைதல் அறத்தாறு அன்றே
#44
கற்பினுள் பிரிந்தோன் பரத்தையின் மறுத்தந்து
அறப்பொருள் படுப்பினும் வரைநிலை இன்றே
#45
புகழும் கொடுமையும் கிழவோன் மேன
#46
கொடுமை இல்லை கிழவி மேன
#47
கிழவோன் முன்னர் கிழத்தி தற்புகழ்தல்
புலவி காலத்து புரைவது அன்றே
#48
நாடும் ஊரும் இல்லும் சுட்டி
தன்-வயின் கிளப்பின் புலவி பொருட்டே
#49
அவன்-வயின் கிளப்பின் வரைவின் பொருட்டே
#50
உணர்ப்பு-வயின் வாரா ஊடல் தோன்றின்
புலத்தல்-தானே கிழவற்கும் வரையார்
#51
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் நிலையியல் மருங்கின்
களவுறை கிளவி தோன்றுவது ஆயின்
திணைநிலை பெயர்க்கோள் கிழவற்கும் வரையார்
#52
நிலம் பெயர்ந்து உறையும் எல்லா பிரிவும்
ஒழிந்தார் அறியவும் அறியாமையும்
கழிந்து சேண்படூஉம் இயற்கைய என்ப
#53
எல்லா வாயிலும் கிழவோன் பிரி-வயின்
பல் ஆற்றானும் வன்புறை குறித்தன்று
#54
வன்புறை குறித்த வாயில் எல்லாம்
அன்பு தலைப்பிரிந்த கிளவி தோன்றின்
சிறைப்புறம் குறித்தன்று என்மனார் புலவர்
#55
சிறைப்புறம் குறியா தோன்றலும் உளவே
அவர் புணர்வு அறியும் குறிப்பின் ஆன
#56
திணையே கைகோள் கூற்றே கேட்போர்
இடனே காலம் எச்சம் மெய்ப்பாடு
பயனே கோள் என்று ஆங்கு அ பத்தே
அகன் ஐந்திணையும் உரைத்தல் ஆறே
#57
அவற்றுள்
எச்சமும் கோளும் இன்மையும் உரிய
#58
சொல்லே குறிப்பே ஆ இரண்டு எச்சம்
#59
முற்பட கிளந்த பொருள் படைக்கு எல்லாம்
எச்சம் ஆகி வரும் வழி அறிந்து
கிளந்த அல்ல வேறு பல தோன்றினும்
கிளந்தவற்று இயலான் உணர்ந்தனர் கொளலே
#60
களவு கற்பு என கண்ணிய ஈண்டையோர்
உளம் நிகழ் அன்பின் உயர்ச்சி மேன


அடிகள் - 148
சொற்கள் - 633
தனிச் சொற்கள் - 425