<<முந்திய பக்கம்

திருக்குறள் - தொடரடைவு

அ - முதல் சொற்கள்
அ 21
அஃகாமை 1
அஃகி 1
அஃது 29
அஃதும் 2
அஃதே 3
அக்கண்ணும் 1
அக 3
அகடு 1
அகத்தது 1
அகத்தார் 1
அகத்தான் 1
அகத்து 14
அகத்தும் 1
அகத்தே 1
அகம் 4
அகர 1
அகல் 1
அகலம் 1
அகலா-கடை 1
அகலாத 1
அகலாது 1
அகழ்வாரை 1
அகற்றும் 1
அகறலின் 1
அகன் 2
அகன்ற 1
அகன்றாரும் 1
அங்கணத்துள் 1
அச்சம் 3
அச்சமே 1
அச்சு 2
அச்சு_ஆணி 1
அசாவாமை 1
அசையியற்கு 1
அசைவு 2
அசைஇ 1
அஞ்சப்படும் 2
அஞ்சல் 3
அஞ்சற்க 1
அஞ்சா 5
அஞ்சாதவர் 1
அஞ்சாது 1
அஞ்சாமை 3
அஞ்சார் 1
அஞ்சான் 2
அஞ்சி 7
அஞ்சுக 1
அஞ்சுதும் 1
அஞ்சுபவர் 2
அஞ்சுபவர்க்கு 1
அஞ்சும் 9
அஞ்சுமவன் 1
அஞ்சுவது 3
அஞ்சுவர் 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவான் 1
அஞர் 2
அட்டிய 1
அடக்கத்தை 1
அடக்கம் 1
அடக்கல் 1
அடங்க 1
அடங்கல் 1
அடங்கா 1
அடங்காமை 1
அடங்கியான் 1
அடல் 4
அடி 7
அடிக்கு 1
அடிமை 1
அடு 3
அடுக்கி 1
அடுக்கிய 3
அடுத்த 2
அடுத்தது 1
அடுத்து 3
அடுப 1
அடும் 4
அடும்-கால் 1
அடைக்கும் 2
அடையாவாம் 1
அண்ணாத்தல் 1
அணங்கு 2
அணங்கு-கொல் 1
அணி 9
அணி_இழை 1
அணிகலம் 1
அணியுமாம் 1
அணியுள் 1
அணுகாது 1
அதர் 1
அதற்கு 5
அதன் 6
அதன்-கண் 1
அதனால் 2
அதனான் 1
அதனின் 7
அதனினும் 2
அதனை 10
அதி 1
அதிர 1
அது 25
அதூஉம் 2
அந்தணர் 2
அந்தணன் 1
அம்பின் 1
அம்பினில் 1
அமர் 3
அமர்த்தன 1
அமர்ந்த 1
அமர்ந்து 5
அமரகத்து 1
அமரருள் 1
அமராமை 1
அமிழ்தம் 1
அமிழ்தின் 1
அமிழ்தினும் 1
அமிழ்து 1
அமை 1
அமைகலா 1
அமைச்சு 5
அமைந்த 3
அமைந்த-கண்ணும் 1
அமைந்தார் 1
அமைந்தின்று-கொல்லோ 1
அமைந்து 4
அமையல 1
அமையா-கடை 1
அமையாதவரை 1
அமையாது 2
அமையும் 2
அமையுமே 1
அமைவர் 1
அமைவு 5
அயர்கம் 1
அரங்கு 1
அரசருள் 1
அரசு 3
அரண் 14
அரணும் 1
அரம் 3
அரிதரோ 1
அரிதாய் 1
அரிதால் 1
அரிது 24
அரிதே 3
அரிந்து 2
அரிய 8
அரியது 2
அரியர் 1
அரியர்-மன் 1
அரியவற்றுள் 1
அரியவை 1
அரிவை 1
அரு 2
அருந்தியது 1
அருப்பு 1
அரும் 5
அரும்பி 3
அருமை 4
அருவினையும் 1
அருள் 16
அருளாதான் 1
அருளொடும் 1
அல் 1
அல்ல 21
அல்லதன்-கண் 1
அல்லது 14
அல்லர் 5
அல்லல் 7
அல்லல்-கண் 1
அல்லவர் 1
அல்லவர்-கண் 1
அல்லவரை 1
அல்லவற்றை 1
அல்லவை 8
அல்லற்பட்டு 1
அல்லற்படுப்பதூஉம் 1
அல்லற்படுபவோ 1
அல்லற்படுவது 1
அல்லனேல் 1
அல்லாதவர்க்கு 1
அல்லார் 6
அல்லார்-கண்ணும் 1
அல்லார்க்கு 3
அல்லால் 12
அல்லாவார் 1
அல்லேம் 1
அல்லை 1
அல்வழி 2
அலகு 1
அலகையா 1
அலந்தாரை 1
அலர் 4
அலை 1
அலைக்கும் 1
அவ்வது 1
அவ்வித்து 1
அவ்விய 1
அவட்கு 1
அவம் 2
அவர் 29
அவர்க்கு 1
அவர்க்கு-ஆயினும் 1
அவரவர் 2
அவரின் 1
அவரும் 1
அவருள்ளும் 1
அவரை 2
அவரொடு 1
அவலம் 1
அவள் 2
அவற்றின் 1
அவற்றுள் 1
அவன்-கண் 1
அவனின் 1
அவனை 4
அவா 11
அவாம் 2
அவாய் 1
அவாவினை 1
அவி 2
அவித்தான் 2
அவித்து 1
அவியினும் 1
அவிர் 1
அவை 10
அவையகத்து 2
அவையத்து 1
அவையுள் 3
அழ 3
அழல் 1
அழி 1
அழிக்கல் 1
அழிக்கும் 1
அழித்து 3
அழிந்து 1
அழிப்பது 1
அழிய 1
அழிவதூஉம் 1
அழிவந்த 1
அழிவின்-கண் 2
அழிவினவை 1
அழிவு 2
அழீஇ 2
அழுக்கற்று 1
அழுக்கறுப்பான் 2
அழுக்காற்றின் 2
அழுக்காறு 6
அழுத 2
அழுதாள் 2
அழுந்தும் 1
அள்ளி 1
அளக்கும் 1
அளந்தான் 1
அளப்பது 1
அளவளாவு 1
அளவில் 1
அளவின்-கண் 1
அளவினால் 1
அளவு 13
அளவும் 3
அளறு 3
அளாவிய 1
அளி 5
அளிக்க 1
அளிக்கும் 1
அளிக்குமாறு 1
அளித்தரோ 1
அளித்து 2
அளியர் 1
அளைஇ 1
அற்கா 1
அற்குப 1
அற்ற 4
அற்ற-கண்ணும் 1
அற்ற-கண்ணே 1
அற்றது 3
அற்றம் 6
அற்றவர் 1
அற்றார் 10
அற்றார்-கண்ணும் 1
அற்றார்க்கு 1
அற்றாரை 1
அற்றால் 17
அற்றான் 1
அற்று 30
அற்றே 11
அற்றேம் 3
அற 8
அறத்தான் 1
அறத்திற்கும் 1
அறத்திற்கே 1
அறத்தின் 2
அறத்து 2
அறம் 19
அறமும் 1
அறல் 1
அறவினை 2
அறவோர் 1
அறன் 17
அறனும் 2
அறனே 2
அறா 2
அறார் 1
அறாஅ 1
அறி 3
அறி-தொறு 1
அறிக 2
அறிகல்லாதவர் 1
அறிகிலார் 1
அறிதல் 1
அறிந்த 5
அறிந்தது 1
அறிந்தவை 1
அறிந்தார் 4
அறிந்தான் 1
அறிந்து 39
அறிந்தும் 1
அறிந்தேன் 1
அறிய 2
அறியலம் 1
அறியா 3
அறியாது 1
அறியாமை 4
அறியார் 7
அறியார்-கொல் 1
அறியார்க்கு 1
அறியான் 3
அறியும் 2
அறியேன் 4
அறிவது 5
அறிவல் 1
அறிவன் 1
அறிவாம் 1
அறிவார் 4
அறிவாரின் 1
அறிவாளன் 1
அறிவான் 4
அறிவிப்ப 1
அறிவில்லார் 1
அறிவிலா 1
அறிவிலாதார் 1
அறிவிலார் 3
அறிவிலான் 2
அறிவின்மை 1
அறிவினர் 1
அறிவினவர் 3
அறிவினார் 1
அறிவினார்க்கு 1
அறிவினான் 1
அறிவினுள் 1
அறிவினை 1
அறிவு 22
அறிவுடைமை 1
அறிவுடையார் 8
அறிவுடையான் 1
அறிவும் 1
அறிவே 1
அறின் 1
அறு 3
அறு_தொழிலோர் 1
அறுக்கல் 1
அறுக்கும் 3
அறுக 1
அறுப்பான் 1
அறுப்பின் 1
அறுவாய் 1
அறை 2
அறைந்தான் 1
அறைப்படுத்தும் 1
அறைபோகாது 1
அறையில் 1
அன்பிற்கும் 1
அன்பின் 3
அன்பு 17
அன்புடையார் 1
அன்பும் 1
அன்புற்று 1
அன்பொடு 1
அன்பொடும் 1
அன்மை 3
அன்றால் 2
அன்றி 2
அன்று 20
அன்று-கொல் 1
அன்றே 3
அன்றோ 6
அன்ன 18
அன்னத்தின் 1
அன்னது 2
அன்னர் 1
அன்னள் 2
அன்னார் 6
அன்னார்-கண்ணும் 1
அன்னான் 1
அன்னை 1
அனிச்ச 1
அனிச்சம் 1
அனிச்சமும் 1
அனிச்சமே 1
அனைத்தானும் 1
அனைத்திற்கே 1
அனைத்து 6
அனைத்தும் 1
அனைத்தே 1
அனைய 3
அனையது 2
அனையர் 7
அனையரால் 1
அனையரேனும் 1
அனையாரும் 1
அனைவரையும் 1

இடப்பக்கமுள்ள ஏதேனும் ஒரு சொல்லின் மேல் சொடுக்கவும்
முழு அதிகாரத்தையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.

 அ (21)
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை
 மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் - குறள் 23:5
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு
 இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு - குறள் 25:7
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல்
 பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் - குறள் 26:4
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை
 பற்றுக பற்று விடற்கு - குறள் 35:10
எ பொருள் எ தன்மைத்து-ஆயினும் அ பொருள்
 மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள் 36:5
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே
 பேரா இயற்கை தரும் - குறள் 37:10
செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அ செல்வம்
 செல்வத்துள் எல்லாம் தலை - குறள் 42:1
எ பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள்
 மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள் 43:3
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம்
 சால மிகுத்து பெயின் - குறள் 48:5
எய்தற்கு அரியது இயைந்த-கால் அ நிலையே
 செய்தற்கு அரிய செயல் - குறள் 49:9
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம்
 யா நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று - குறள் 65:1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை
 வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து - குறள் 65:5
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு
 தாழ்ச்சியுள் செய்யும் வினை - குறள் 68:1
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை
 உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் - குறள் 68:7
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை
 விட்ட-கால் கேட்க மறை - குறள் 70:5
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர்
 போஒம் அளவும் ஓர் நோய் - குறள் 85:8
உற்றவன் தீர்ப்பான் மருந்து உழைச்செல்வான் என்று
 அ பால் நால் கூற்றே மருந்து - குறள் 95:10
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே
 கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று - குறள் 97:7
இரு நோக்கு இவள் உண்கண் உள்ளது ஒரு நோக்கு
 நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து - குறள் 110:1
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால்
 அ மா அரிவை முயக்கு - குறள் 111:7
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில்
 அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு - குறள் 119:7

 TOP

 
 அஃகாமை (1)
அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை
 வேண்டும் பிறன் கைப்பொருள் - குறள் 18:8

 TOP

 
 அஃகி (1)
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும்
 வெஃகி வெறிய செயின் - குறள் 18:5

 TOP

 
 அஃது (29)
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன்
 வாழ் நாள் வழி அடைக்கும் கல் - குறள் 4:8
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு
 என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு - குறள் 8:10
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும்
 அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் - குறள் 17:2
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார்
 பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் - குறள் 17:10
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன்
 விற்று கோள் தக்கது உடைத்து - குறள் 22:10
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன்
 பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி - குறள் 23:6
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார்
 தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று - குறள் 24:6
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
 அஃது இலார் மேற்கொள்வது - குறள் 27:2
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை
 யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் - குறள் 37:3
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல்
 தவாஅது மேன்மேல் வரும் - குறள் 37:8
கற்றிலன்-ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு
 ஒற்கத்தின் ஊற்று ஆம் துணை - குறள் 42:4
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார்
 அஃது அறிகல்லாதவர் - குறள் 43:7
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின்
 உயிர்க்கு இறுதி ஆகிவிடும் - குறள் 48:6
இழுக்காமை யார் மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
 வாயின் அஃது ஒப்பது இல் - குறள் 54:6
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல்
 மன்னாவாம் மன்னர்க்கு ஒளி - குறள் 56:6
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார்
 உண்மை நிலைக்கு பொறை - குறள் 58:2
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல்
 புண் என்று உணரப்படும் - குறள் 58:5
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார்
 உடையது உடையரோ மற்று - குறள் 60:1
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர்
 மரம் மக்கள் ஆதலே வேறு - குறள் 60:10
இடுக்கண் வரும்-கால் நகுக அதனை
 அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் - குறள் 63:1
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு
 பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு - குறள் 95:3
ஒளி ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இளி ஒருவற்கு
 அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் - குறள் 98:1
வைத்தான்-வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான்
 செத்தான் செயக்கிடந்தது இல் - குறள் 101:1
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல்
 பிணி அன்றோ பீடு நடை - குறள் 102:4
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது
 எழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து - குறள் 104:2
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள்
 யாப்பினுள் அட்டிய நீர் - குறள் 110:3
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடும்-கால்
 துன்பம் அதனின் பெரிது - குறள் 117:6
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி
 அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது - குறள் 128:9
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும்
 காதலர் இல்லா வழி - குறள் 131:8

 TOP

 
 அஃதும் (2)
அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
 பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று - குறள் 5:9
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும்
 இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள் 46:9

 TOP

 
 அஃதே (3)
அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார்
 மறத்திற்கும் அஃதே துணை - குறள் 8:6
பரிந்து ஓம்பி காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்து ஓம்பி
 தேரினும் அஃதே துணை - குறள் 14:2
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான்
 தேரினும் அஃதே துணை - குறள் 25:2

 TOP

 
 அக்கண்ணும் (1)
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா
 செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் - குறள் 32:2

 TOP

 
 அக (3)
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை
 வாய்மையான் காணப்படும் - குறள் 30:8
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின்
 மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் - குறள் 108:4
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார்
 வரல் நசைஇ இன்னும் உளேன் - குறள் 127:3

 TOP

 
 அகடு (1)
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும்
 முகடியான் மூடப்பட்டார் - குறள் 94:6

 TOP

 
 அகத்தது (1)
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை
 தெய்வத்தொடு ஒப்ப கொளல் - குறள் 71:2

 TOP

 
 அகத்தார் (1)
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார்
 நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் - குறள் 75:5

 TOP

 
 அகத்தான் (1)
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம்
 இன் சொலினதே அறம் - குறள் 10:3

 TOP

 
 அகத்து (14)
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்-கண்
 வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று - குறள் 8:8
புறத்து உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை
 அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு - குறள் 8:9
நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன் சாரா
 பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து - குறள் 20:4
கொலை வினையர் ஆகிய மாக்கள் புலை வினையர்
 புன்மை தெரிவார் அகத்து - குறள் 33:9
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல்
 ஆன்ற பெரியார் அகத்து - குறள் 70:4
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற
 சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து - குறள் 72:7
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா
 வஞ்சரை அஞ்சப்படும் - குறள் 83:4
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
 மென்மை பகைவர் அகத்து - குறள் 88:7
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மர_பாவை
 நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று - குறள் 102:10
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும்
 ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை - குறள் 103:7
காமமும் நாணும் உயிர் காவா தூங்கும் என்
 நோனா உடம்பின் அகத்து - குறள் 117:3
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல்
 அறை பறை கண்ணார் அகத்து - குறள் 118:10
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை
 பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து - குறள் 131:5
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
 நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து - குறள் 133:3

 TOP

 
 அகத்தும் (1)
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும்
 ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை - குறள் 103:7

 TOP

 
 அகத்தே (1)
வஞ்ச மனத்தான் படிற்று ஒழுக்கம் பூதங்கள்
 ஐந்தும் அகத்தே நகும் - குறள் 28:1

 TOP

 
 அகம் (4)
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி
 மூக்கின் கரியார் உடைத்து - குறள் 28:7
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி
 உற்றது உணர்வார் பெறின் - குறள் 71:8
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து
 அகம் நக நட்பது நட்பு - குறள் 79:6
பகை நட்பு ஆம் காலம் வரும்-கால் முகம் நட்டு
 அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் - குறள் 83:10

 TOP

 
 அகர (1)
அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி
 பகவன் முதற்றே உலகு - குறள் 1:1

 TOP

 
 அகல் (1)
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான்
 இந்திரனே சாலும் கரி - குறள் 3:5

 TOP

 
 அகலம் (1)
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின்
 அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் - குறள் 75:3

 TOP

 
 அகலா-கடை (1)
ஆகு_ஆறு அளவு இட்டிது-ஆயினும் கேடு இல்லை
 போகு_ஆறு அகலா-கடை - குறள் 48:8

 TOP

 
 அகலாத (1)
மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
 காலை அறிந்தது இலேன் - குறள் 123:6

 TOP

 
 அகலாது (1)
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க
 இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் - குறள் 70:1

 TOP

 
 அகழ்வாரை (1)
அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை
 இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை - குறள் 16:1

 TOP

 
 அகற்றும் (1)
பேதை படுக்கும் இழவு_ஊழ் அறிவு அகற்றும்
 ஆகல்_ஊழ் உற்ற-கடை - குறள் 38:2

 TOP

 
 அகறலின் (1)
தவறு இலர்-ஆயினும் தாம் வீழ்வார் மென் தோள்
 அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து - குறள் 133:5

 TOP

 
 அகன் (2)
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து
 நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் - குறள் 9:4
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து
 இன் சொலன் ஆக பெறின் - குறள் 10:2

 TOP

 
 அகன்ற (1)
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும்
 வெஃகி வெறிய செயின் - குறள் 18:5

 TOP

 
 அகன்றாரும் (1)
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார்
 பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் - குறள் 17:10

 TOP

 
 அங்கணத்துள் (1)
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர்
 அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் - குறள் 72:10

 TOP

 
 அச்சம் (3)
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும்
 இகவா ஆம் இல் இறப்பான்-கண் - குறள் 15:6
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின்
 திறம் தெரிந்து தேறப்படும் - குறள் 51:1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை
 பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு - குறள் 54:4

 TOP

 
 அச்சமே (1)
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம்
 அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது - குறள் 108:5

 TOP

 
 அச்சு (2)
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம்
 சால மிகுத்து பெயின் - குறள் 48:5
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு
 அச்சு_ஆணி அன்னார் உடைத்து - குறள் 67:7

 TOP

 
 அச்சு_ஆணி (1)
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு
 அச்சு_ஆணி அன்னார் உடைத்து - குறள் 67:7

 TOP

 
 அசாவாமை (1)
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும்
 பெருமை முயற்சி தரும் - குறள் 62:1

 TOP

 
 அசையியற்கு (1)
அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க
 பசையினள் பைய நகும் - குறள் 110:8

 TOP

 
 அசைவு (2)
ஆகு_ஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள்
 போகு_ஊழால் தோன்றும் மடி - குறள் 38:1
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா
 ஊக்கம் உடையான் உழை - குறள் 60:4

 TOP

 
 அசைஇ (1)
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின்
 நிலம் என்னும் நல்லாள் நகும் - குறள் 104:10

 TOP

 
 அஞ்சப்படும் (2)
தீயவை தீய பயத்தலான் தீயவை
 தீயினும் அஞ்சப்படும் - குறள் 21:2
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா
 வஞ்சரை அஞ்சப்படும் - குறள் 83:4

 TOP

 
 அஞ்சல் (3)
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
 அஞ்சல் அறிவார் தொழில் - குறள் 43:8
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார்
 பலர் நாண நீத்த கடை - குறள் 115:9
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல்
 தேறியாக்கு உண்டோ தவறு - குறள் 116:4

 TOP

 
 அஞ்சற்க (1)
வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
 கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு - குறள் 89:2

 TOP

 
 அஞ்சா (5)
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா
 வேல் ஆள் முகத்த களிறு - குறள் 50:10
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
 மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு - குறள் 73:5
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன்
 வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை - குறள் 77:1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து
 தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது - குறள் 77:2
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
 செறினும் சீர் குன்றல் இலர் - குறள் 78:8

 TOP

 
 அஞ்சாதவர் (1)
பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர்
 அவையகத்து அஞ்சாதவர் - குறள் 73:3

 TOP

 
 அஞ்சாது (1)
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும்
 உகாஅமை வல்லதே ஒற்று - குறள் 59:5

 TOP

 
 அஞ்சாமை (3)
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும்
 எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு - குறள் 39:2
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
 அஞ்சல் அறிவார் தொழில் - குறள் 43:8
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை
 எண்ணி இடத்தான் செயின் - குறள் 50:7

 TOP

 
 அஞ்சார் (1)
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
 தீவினை என்னும் செருக்கு - குறள் 21:1

 TOP

 
 அஞ்சான் (2)
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை
 இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது - குறள் 65:7
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால்
 தக்கது அறிவது ஆம் தூது - குறள் 69:6

 TOP

 
 அஞ்சி (7)
பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை
 வழி எஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல் - குறள் 5:4
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி
 கொல்லாமை சூழ்வான் தலை - குறள் 33:5
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின்
 கொள்வர் பெரியார் பணிந்து - குறள் 68:10
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி
 கற்ற செல சொல்லாதார் - குறள் 73:10
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன்
 போற்றுபவர்க்கும் பொருள் - குறள் 75:1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து
 மண் பகையின் மாண தெறும் - குறள் 89:3

 TOP

 
 அஞ்சுக (1)
வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
 கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு - குறள் 89:2

 TOP

 
 அஞ்சுதும் (1)
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல்
 அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து - குறள் 113:8

 TOP

 
 அஞ்சுபவர் (2)
தெளிவு இலதனை தொடங்கார் இளிவு என்னும்
 ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் - குறள் 47:4
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள்
 அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் - குறள் 91:6

 TOP

 
 அஞ்சுபவர்க்கு (1)
வாளொடு என் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடு என்
 நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு - குறள் 73:6

 TOP

 
 அஞ்சும் (9)
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப
 தன் உயிர் அஞ்சும் வினை - குறள் 25:4
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமை-தான்
 சுற்றமா சூழ்ந்துவிடும் - குறள் 46:1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான்
 தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு - குறள் 87:3
செறுவார்க்கு சேண் இகவா இன்பம் அறிவிலா
 அஞ்சும் பகைவர் பெறின் - குறள் 87:9
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன்
 வினை ஆண்மை வீறு எய்தல் இன்று - குறள் 91:4
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும்
 நல்லார்க்கு நல்ல செயல் - குறள் 91:5
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும்
 புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு - குறள் 116:2
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும்
 அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு - குறள் 130:5

 TOP

 
 அஞ்சுமவன் (1)
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து
 அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் - குறள் 73:7

 TOP

 
 அஞ்சுவது (3)
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை
 வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா - குறள் 37:6
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
 அஞ்சல் அறிவார் தொழில் - குறள் 43:8

 TOP

 
 அஞ்சுவர் (1)
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
 தீவினை என்னும் செருக்கு - குறள் 21:1

 TOP

 
 அஞ்சுவார் (1)
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும்
 நல்லார் அவை அஞ்சுவார் - குறள் 73:9

 TOP

 
 அஞ்சுவான் (1)
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும்
 நல்லார்க்கு நல்ல செயல் - குறள் 91:5

 TOP

 
 அஞர் (2)
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர்
 செய்யல-மன் இவள் கண் - குறள் 109:6
வாரா-கால் துஞ்சா வரின் துஞ்சா ஆயிடை
 ஆர் அஞர் உற்றன கண் - குறள் 118:9

 TOP

 
 அட்டிய (1)
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள்
 யாப்பினுள் அட்டிய நீர் - குறள் 110:3

 TOP

 
 அடக்கத்தை (1)
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
 அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு - குறள் 13:2

 TOP

 
 அடக்கம் (1)
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
 ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் - குறள் 13:1

 TOP

 
 அடக்கல் (1)
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின்
 எழுமையும் ஏமாப்பு உடைத்து - குறள் 13:6

 TOP

 
 அடங்க (1)
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து
 ஆற்றின் அடங்க பெறின் - குறள் 13:3

 TOP

 
 அடங்கல் (1)
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
 அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து - குறள் 13:10

 TOP

 
 அடங்கா (1)
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா
 பேதையின் பேதையார் இல் - குறள் 84:4

 TOP

 
 அடங்காமை (1)
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
 ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் - குறள் 13:1

 TOP

 
 அடங்கியான் (1)
நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
 மலையினும் மாண பெரிது - குறள் 13:4

 TOP

 
 அடல் (4)
தீ பால தான் பிறர்-கண் செய்யற்க நோய் பால
 தன்னை அடல் வேண்டாதான் - குறள் 21:6
அடல் வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல் வேண்டும்
 வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு - குறள் 35:3
அடல் தகையும் ஆற்றலும் இல் எனினும் தானை
 படை தகையான் பாடு பெறும் - குறள் 77:8
கெடல் வேண்டின் கேளாது செய்க அடல் வேண்டின்
 ஆற்றுபவர்-கண் இழுக்கு - குறள் 90:3

 TOP

 
 அடி (7)
மலர் மிசை ஏகினான் மாண் அடி சேர்ந்தார்
 நில மிசை நீடு வாழ்வார் - குறள் 1:3
வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு
 யாண்டும் இடும்பை இல - குறள் 1:4
பிறவி பெரும் கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
 இறைவன் அடி சேராதார் - குறள் 1:10
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை
 வீயாது அடி உறைந்த அற்று - குறள் 21:8
குடி தழீஇ கோல் ஓச்சும் மா நில மன்னன்
 அடி தழீஇ நிற்கும் உலகு - குறள் 55:4
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான்
 தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு - குறள் 61:10
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி
 அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது - குறள் 128:9

 TOP

 
 அடிக்கு (1)
அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
 அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் - குறள் 112:10

 TOP

 
 அடிமை (1)
மடிமை குடிமை-கண் தங்கின் தன் ஒன்னார்க்கு
 அடிமை புகுத்திவிடும் - குறள் 61:8

 TOP

 
 அடு (3)
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
 அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் - குறள் 57:7
தெள் நீர் அடு புற்கை-ஆயினும் தாள் தந்தது
 உண்ணலின் ஊங்கு இனியது இல் - குறள் 107:5
உண்டார்-கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல்
 கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று - குறள் 109:10

 TOP

 
 அடுக்கி (1)
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற
 இடுக்கண் இடுக்கண் படும் - குறள் 63:5

 TOP

 
 அடுக்கிய (3)
கொடுத்தலும் இன் சொலும் ஆற்றின் அடுக்கிய
 சுற்றத்தால் சுற்றப்படும் - குறள் 53:5
அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடி பிறந்தார்
 குன்றுவ செய்தல் இலர் - குறள் 96:4
கொடுப்பதூஉம் துய்ப்பதூஉம் இல்லார்க்கு அடுக்கிய
 கோடி உண்டாயினும் இல் - குறள் 101:5

 TOP

 
 அடுத்த (2)
பல்லார் பகை கொளலின் பத்து அடுத்த தீமைத்தே
 நல்லார் தொடர் கைவிடல் - குறள் 45:10
நகை வகையர் ஆகிய நட்பின் பகைவரான்
 பத்து அடுத்த கோடி உறும் - குறள் 82:7

 TOP

 
 அடுத்தது (1)
அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு போல் நெஞ்சம்
 கடுத்தது காட்டும் முகம் - குறள் 71:6

 TOP

 
 அடுத்து (3)
இடுக்கண் வரும்-கால் நகுக அதனை
 அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் - குறள் 63:1
கொடுத்தும் கொளல் வேண்டும்-மன்ற அடுத்து இருந்து
 மாணாத செய்வான் பகை - குறள் 87:7
இடுக்கண் கால் கொன்றிட வீழும் அடுத்து ஊன்றும்
 நல் ஆள் இலாத குடி - குறள் 103:10

 TOP

 
 அடுப (1)
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து
 போற்றார்-கண் போற்றி செயின் - குறள் 50:3

 TOP

 
 அடும் (4)
எனை பகை உற்றாரும் உய்வர் வினை பகை
 வீயாது பின் சென்று அடும் - குறள் 21:7
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின்
 நீங்கின் அதனை பிற - குறள் 50:5
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா
 வேல் ஆள் முகத்த களிறு - குறள் 50:10
கெடும் காலை கைவிடுவார் கேண்மை அடும் காலை
 உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் - குறள் 80:9

 TOP

 
 அடும்-கால் (1)
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடும்-கால்
 துன்பம் அதனின் பெரிது - குறள் 117:6

 TOP

 
 அடைக்கும் (2)
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன்
 வாழ் நாள் வழி அடைக்கும் கல் - குறள் 4:8
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர்
 புன் கணீர் பூசல் தரும் - குறள் 8:1

 TOP

 
 அடையாவாம் (1)
உடை செல்வம் ஊண் ஒளி கல்வி என்று ஐந்தும்
 அடையாவாம் ஆயம் கொளின் - குறள் 94:9

 TOP

 
 அண்ணாத்தல் (1)
உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண
 அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு - குறள் 26:5

 TOP

 
 அணங்கு (2)
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப
 மாய மகளிர் முயக்கு - குறள் 92:8
ஓக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு
 தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து - குறள் 109:2

 TOP

 
 அணங்கு-கொல் (1)
அணங்கு-கொல் ஆய் மயில்-கொல்லோ கனம் குழை
 மாதர்-கொல் மாலும் என் நெஞ்சு - குறள் 109:1

 TOP

 
 அணி (9)
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
 அணி அல்ல மற்று பிற - குறள் 10:5
கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து
 கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி - குறள் 12:5
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு-பால்
 கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி - குறள் 12:8
கூறாமை நோக்கி குறிப்பு அறிவான் எஞ்ஞான்றும்
 மாறா நீர் வையக்கு அணி - குறள் 71:1
பிணி இன்மை செல்வம் விளைவு இன்பம் ஏமம்
 அணி என்ப நாட்டிற்கு இ ஐந்து - குறள் 74:8
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல்
 காடும் உடையது அரண் - குறள் 75:2
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல்
 பிணி அன்றோ பீடு நடை - குறள் 102:4
பிணை ஏர் மட நோக்கும் நாணும் உடையாட்கு
 அணி எவனோ ஏதில தந்து - குறள் 109:9
பிணிக்கு மருந்து பிற-மன் அணி_இழை
 தன் நோய்க்கு தானே மருந்து - குறள் 111:2

 TOP

 
 அணி_இழை (1)
பிணிக்கு மருந்து பிற-மன் அணி_இழை
 தன் நோய்க்கு தானே மருந்து - குறள் 111:2

 TOP

 
 அணிகலம் (1)
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல்
 புண் என்று உணரப்படும் - குறள் 58:5

 TOP

 
 அணியுமாம் (1)
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
 அணியுமாம் தன்னை வியந்து - குறள் 98:8

 TOP

 
 அணியுள் (1)
மணியுள் திகழ்தரும் நூல் போல் மடந்தை
 அணியுள் திகழ்வது ஒன்று உண்டு - குறள் 128:3

 TOP

 
 அணுகாது (1)
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க
 இகல் வேந்தர் சேர்ந்து ஒழுகுவார் - குறள் 70:1

 TOP

 
 அதர் (1)
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா
 ஊக்கம் உடையான் உழை - குறள் 60:4

 TOP

 
 அதற்கு (5)
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின்
 நிற்க அதற்கு தக - குறள் 40:1
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை
 அதற்கு உரியன் ஆக செயல் - குறள் 52:8
நட்பிற்கு உறுப்பு கெழுதகைமை மற்று அதற்கு
 உப்பு ஆதல் சான்றோர் கடன் - குறள் 81:2
வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆய்_இழை சாதல்
 அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து - குறள் 113:4
ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கு இன்பம்
 கூடி முயங்க பெறின் - குறள் 133:10

 TOP

 
 அதன் (6)
மங்கலம் என்ப மனை மாட்சி மற்று அதன்
 நன் கலம் நன் மக்கள் பேறு - குறள் 6:10
ஒன்றாக நல்லது கொல்லாமை மற்று அதன்
 பின் சார பொய்யாமை நன்று - குறள் 33:3
கொக்கு ஒக்க கூம்பும் பருவத்து மற்று அதன்
 குத்து ஒக்க சீர்த்த இடத்து - குறள் 49:10
பேர் ஆண்மை என்ப தறுகண் ஒன்று உற்ற-கால்
 ஊராண்மை மற்று அதன் எஃகு - குறள் 78:3
ஏரினும் நன்றால் எரு இடுதல் இட்ட பின்
 நீரினும் நன்று அதன் காப்பு - குறள் 104:8
மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலர் அதன்
 செவ்வி தலைப்படுவார் - குறள் 129:9

 TOP

 
 அதன்-கண் (1)
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்-கண் தங்கி
 செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் - குறள் 48:2

 TOP

 
 அதனால் (2)
ஆக்கமும் கேடும் அதனால் வருதலால்
 காத்து ஓம்பல் சொல்லின்-கண் சோர்வு - குறள் 65:2
சுழன்றும் ஏர் பின்னது உலகம் அதனால்
 உழந்தும் உழவே தலை - குறள் 104:1

 TOP

 
 அதனான் (1)
மறத்தல் வெகுளியை யார் மாட்டும் தீய
 பிறத்தல் அதனான் வரும் - குறள் 31:3

 TOP

 
 அதனின் (7)
காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
 அதனின் ஊங்கி இல்லை உயிர்க்கு - குறள் 13:2
செல்லா இடத்து சினம் தீது செல் இடத்தும்
 இல் அதனின் தீய பிற - குறள் 31:2
யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
 அதனின் அதனின் இலன் - குறள் 35:1
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
 பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் - குறள் 65:4
செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கு அறுக்கும்
 எஃகு அதனின் கூரியது இல் - குறள் 76:9
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடும்-கால்
 துன்பம் அதனின் பெரிது - குறள் 117:6

 TOP

 
 அதனினும் (2)
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
 மறத்தல் அதனினும் நன்று - குறள் 16:2
இன்னாது இனன் இல் ஊர் வாழ்தல் அதனினும்
 இன்னாது இனியார் பிரிவு - குறள் 116:8

 TOP

 
 அதனை (10)
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
 மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு - குறள் 4:2
பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
 மறத்தல் அதனினும் நன்று - குறள் 16:2
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
 அஃது இலார் மேற்கொள்வது - குறள் 27:2
நெடும் புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும் புனலின்
 நீங்கின் அதனை பிற - குறள் 50:5
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து
 அதனை அவன்-கண் விடல் - குறள் 52:7
இடுக்கண் வரும்-கால் நகுக அதனை
 அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் - குறள் 63:1
இகலிற்கு எதிர் சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
 மிகல் ஊக்கின் ஊக்குமாம் கேடு - குறள் 86:8
இகல் காணான் ஆக்கம் வரும்-கால் அதனை
 மிகல் காணும் கேடு தரற்கு - குறள் 86:9
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை
 பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் - குறள் 115:1
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை
 பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து - குறள் 115:3

 TOP

 
 அதி (1)
மதி_நுட்பம் நூலொடு உடையார்க்கு அதி நுட்பம்
 யா உள முன் நிற்பவை - குறள் 64:6

 TOP

 
 அதிர (1)
எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை
 அதிர வருவதோர் நோய் - குறள் 43:9

 TOP

 
 அது (25)
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது
 பொன்றும்-கால் பொன்றா துணை - குறள் 4:6
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை
 பண்பும் பயனும் அது - குறள் 5:5
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும்
 நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு - குறள் 8:4
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார்
 வழுக்கியும் கேடு என்பது - குறள் 17:5
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது
 ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு - குறள் 24:1
உண்ணாமை வேண்டும் புலாஅல் பிறிது ஒன்றன்
 புண் அது உணர்வார் பெறின் - குறள் 26:7
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம்
 போக்கும் அது விளிந்து அற்று - குறள் 34:2
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால்
 அற்குப ஆங்கே செயல் - குறள் 34:3
வேண்டும்-கால் வேண்டும் பிறவாமை மற்று அது
 வேண்டாமை வேண்ட வரும் - குறள் 37:2
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது
 வாஅய்மை வேண்ட வரும் - குறள் 37:4
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள்
 போற்றி வழங்கும் நெறி - குறள் 48:7
பொது நோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
 அது நோக்கி வாழ்வார் பலர் - குறள் 53:8
பொச்சாப்பார்க்கு இல்லை புகழ்மை அது உலகத்து
 எ பால் நூலோர்க்கும் துணிவு - குறள் 54:3
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது
 இல்லை நிலக்கு பொறை - குறள் 57:10
உள்ளுவது எல்லாம் உயர்வு உள்ளல் மற்று அது
 தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து - குறள் 60:6
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல்
 வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு - குறள் 79:1
மனை விழைவார் மாண் பயன் எய்தார் வினை விழைவார்
 வேண்டா பொருளும் அது - குறள் 91:1
நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும்
 வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் - குறள் 95:8
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அது சான்றோர்
 மாற்றாரை மாற்றும் படை - குறள் 99:5
பண்பு உடையார் பட்டு உண்டு உலகம் அது இன்றேல்
 மண் புக்கு மாய்வது மன் - குறள் 100:6
கவ்வையான் கவ்விது காமம் அது இன்றேல்
 தவ்வென்னும் தன்மை இழந்து - குறள் 115:4
காம கடல்-மன்னும் உண்டே அது நீந்தும்
 ஏம புணை-மன்னும் இல் - குறள் 117:4
ஊடல்-கண் சென்றேன்-மன் தோழி அது மறந்து
 கூடல்-கண் சென்றது என் நெஞ்சு - குறள் 129:4
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது
 மிக்கு அற்றால் நீள விடல் - குறள் 131:2
ஊடலின் தோற்றவர் வென்றார் அது மன்னும்
 கூடலின் காணப்படும் - குறள் 133:7

 TOP

 
 அதூஉம் (2)
சாதலின் இன்னாதது இல்லை இனிது அதூஉம்
 ஈதல் இயையா-கடை - குறள் 23:10
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
 கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் - குறள் 55:6

 TOP

 
 அந்தணர் (2)
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும்
 செம் தண்மை பூண்டு ஒழுகலான் - குறள் 3:10
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
 நின்றது மன்னவன் கோல் - குறள் 55:3

 TOP

 
 அந்தணன் (1)
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
 பிற ஆழி நீந்தல் அரிது - குறள் 1:8

 TOP

 
 அம்பின் (1)
சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதை அம்பின்
 பட்டு பாடு ஊன்றும் களிறு - குறள் 60:7

 TOP

 
 அம்பினில் (1)
கான முயல் எய்த அம்பினில் யானை
 பிழைத்த வேல் ஏந்தல் இனிது - குறள் 78:2

 TOP

 
 அமர் (3)
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும்
 ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை - குறள் 103:7
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன்
 பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு - குறள் 109:3
உள்ளுவன்-மன் யான் மறப்பின் மறப்பு அறியேன்
 ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் - குறள் 113:5

 TOP

 
 அமர்த்தன (1)
கண்டார் உயிர் உண்ணும் தோற்றத்தான் பெண் தகை
 பேதைக்கு அமர்த்தன கண் - குறள் 109:4

 TOP

 
 அமர்ந்த (1)
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து
 இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு - குறள் 8:5

 TOP

 
 அமர்ந்து (5)
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து
 நல் விருந்து ஓம்புவான் இல் - குறள் 9:4
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து
 இன் சொலன் ஆக பெறின் - குறள் 10:2
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம்
 இன் சொலினதே அறம் - குறள் 10:3

 TOP

 
 அமரகத்து (1)
அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார்
 தமரின் தனிமை தலை - குறள் 82:4

 TOP

 
 அமரருள் (1)
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
 ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் - குறள் 13:1

 TOP

 
 அமராமை (1)
தமர் ஆகி தன் துறந்தார் சுற்றம் அமராமை
 காரணம் இன்றி வரும் - குறள் 53:9

 TOP

 
 அமிழ்தம் (1)
வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலான்
 தான் அமிழ்தம் என்று உணர்தல் பாற்று - குறள் 2:1

 TOP

 
 அமிழ்தின் (1)
உறு-தொறு உயிர் தளிர்ப்ப தீண்டலான் பேதைக்கு
 அமிழ்தின் இயன்றன தோள் - குறள் 111:6

 TOP

 
 அமிழ்தினும் (1)
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள்
 சிறு கை அளாவிய கூழ் - குறள் 7:4

 TOP

 
 அமிழ்து (1)
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர்
 அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் - குறள் 72:10

 TOP

 
 அமை (1)
இமையாரின் வாழினும் பாடு இலரே இல்லாள்
 அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் - குறள் 91:6

 TOP

 
 அமைகலா (1)
நயன் உடையான் நல்கூர்ந்தான் ஆதல் செய்யும் நீர
 செய்யாது அமைகலா ஆறு - குறள் 22:9

 TOP

 
 அமைச்சு (5)
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும்
 உடையான் அரசருள் ஏறு - குறள் 39:1
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
 அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு - குறள் 64:1
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்று அறிதல் ஆள்வினையோடு
 ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு - குறள் 64:2
பிரித்தலும் பேணிக்கொளலும் பிரிந்தார்
 பொருத்தலும் வல்லது அமைச்சு - குறள் 64:3
தெரிதலும் தேர்ந்து செயலும் ஒருதலையா
 சொல்லலும் வல்லது அமைச்சு - குறள் 64:4

 TOP

 
 அமைந்த (3)
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும்
 திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை - குறள் 64:5
இறந்து அமைந்த சார்பு உடையர்-ஆயினும் உய்யார்
 சிறந்து அமைந்த சீரார் செறின் - குறள் 90:10

 TOP

 
 அமைந்த-கண்ணும் (1)
படி உடையார் பற்று அமைந்த-கண்ணும் மடி உடையார்
 மாண் பயன் எய்தல் அரிது - குறள் 61:6

 TOP

 
 அமைந்தார் (1)
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர்
 நீங்கின் அரிதால் புணர்வு - குறள் 116:5

 TOP

 
 அமைந்தின்று-கொல்லோ (1)
புக்கில் அமைந்தின்று-கொல்லோ உடம்பினுள்
 துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு - குறள் 34:10

 TOP

 
 அமைந்து (4)
சமன் செய்து சீர் தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு-பால்
 கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி - குறள் 12:8
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை
 வியந்தான் விரைந்து கெடும் - குறள் 48:4
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன்
 வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை - குறள் 77:1
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது
 மிக்கு அற்றால் நீள விடல் - குறள் 131:2

 TOP

 
 அமையல (1)
பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனை
 காணாது அமையல கண் - குறள் 129:3

 TOP

 
 அமையா-கடை (1)
பழகிய நட்பு எவன் செய்யும் கெழுதகைமை
 செய்த ஆங்கு அமையா-கடை - குறள் 81:3

 TOP

 
 அமையாதவரை (1)
மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்து ஒன்றும்
 சொல்லினான் தேறற்பாற்று அன்று - குறள் 83:5

 TOP

 
 அமையாது (2)
நீர் இன்று அமையாது உலகு எனின் யார் யார்க்கும்
 வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு - குறள் 2:10

 TOP

 
 அமையும் (2)
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை
 வாய்மையான் காணப்படும் - குறள் 30:8
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி
 உற்றது உணர்வார் பெறின் - குறள் 71:8

 TOP

 
 அமையுமே (1)
வீழுநர் வீழப்படுவர்க்கு அமையுமே
 வாழுநம் என்னும் செருக்கு - குறள் 120:3

 TOP

 
 அமைவர் (1)
பெய கண்டும் நஞ்சு உண்டு அமைவர் நயத்தக்க
 நாகரிகம் வேண்டுபவர் - குறள் 58:10

 TOP

 
 அமைவு (5)
ஆங்கு அமைவு எய்திய-கண்ணும் பயம் இன்றே
 வேந்து அமைவு இல்லாத நாடு - குறள் 74:10
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின்
 அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் - குறள் 75:3
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான்
 தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு - குறள் 87:3
பேணாது பெட்டார் உளர்-மன்னோ மற்று அவர்
 காணாது அமைவு இல கண் - குறள் 118:8

 TOP

 
 அயர்கம் (1)
வினை கலந்து வென்று ஈக வேந்தன் மனை கலந்து
 மாலை அயர்கம் விருந்து - குறள் 127:8

 TOP

 
 அரங்கு (1)
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய
 நூல் இன்றி கோட்டி கொளல் - குறள் 41:1

 TOP

 
 அரசருள் (1)
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும்
 உடையான் அரசருள் ஏறு - குறள் 39:1

 TOP

 
 அரசு (3)
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா
 மானம் உடையது அரசு - குறள் 39:4
இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த
 வகுத்தலும் வல்லது அரசு - குறள் 39:5
கூழும் குடியும் ஒருங்கு இழக்கும் கோல் கோடி
 சூழாது செய்யும் அரசு - குறள் 56:4

 TOP

 
 அரண் (14)
படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும்
 உடையான் அரசருள் ஏறு - குறள் 39:1
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும்
 உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் - குறள் 43:1
முரண் சேர்ந்த மொய்ம்பினவர்க்கும் அரண் சேர்ந்து ஆம்
 ஆக்கம் பலவும் தரும் - குறள் 50:2
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை
 பொச்சாப்பு உடையார்க்கு நன்கு - குறள் 54:4
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன்
 போற்றுபவர்க்கும் பொருள் - குறள் 75:1
மணி நீரும் மண்ணும் மலையும் அணி நிழல்
 காடும் உடையது அரண் - குறள் 75:2
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின்
 அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் - குறள் 75:3
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை
 ஊக்கம் அழிப்பது அரண் - குறள் 75:4
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார்
 நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் - குறள் 75:5
எல்லா பொருளும் உடைத்தாய் இடத்து உதவும்
 நல் ஆள் உடையது அரண் - குறள் 75:6
முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
 பற்றற்கு அரியது அரண் - குறள் 75:7
முற்று ஆற்றி முற்றியவரையும் பற்று ஆற்றி
 பற்றியார் வெல்வது அரண் - குறள் 75:8
முனை முகத்து மாற்றலர் சாய வினை முகத்து
 வீறு எய்தி மாண்டது அரண் - குறள் 75:9
எனை மாட்சித்து ஆகிய-கண்ணும் வினை மாட்சி
 இல்லார்-கண் இல்லது அரண் - குறள் 75:10

 TOP

 
 அரணும் (1)
இரு புனலும் வாய்ந்த மலையும் வரு புனலும்
 வல் அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்பு - குறள் 74:7

 TOP

 
 அரம் (3)
கடு மொழியும் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
 அடு முரண் தேய்க்கும் அரம் - குறள் 57:7
அரம் பொருத பொன் போல தேயும் உரம் பொருது
 உள் பகை உற்ற குடி - குறள் 89:8
அரம் போலும் கூர்மையரேனும் மரம் போல்வர்
 மக்கள் பண்பு இல்லாதவர் - குறள் 100:7

 TOP

 
 அரிதரோ (1)
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
 பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் - குறள் 116:3

 TOP

 
 அரிதாய் (1)
கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார்
 நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் - குறள் 75:5

 TOP

 
 அரிதால் (1)
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர்
 நீங்கின் அரிதால் புணர்வு - குறள் 116:5

 TOP

 
 அரிது (24)
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
 மன கவலை மாற்றல் அரிது - குறள் 1:7
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
 பிற ஆழி நீந்தல் அரிது - குறள் 1:8
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே
 பசும் புல் தலை காண்பு அரிது - குறள் 2:6
குணம் என்னும் குன்று ஏறி நின்றார் வெகுளி
 கணம் ஏயும் காத்தல் அரிது - குறள் 3:9
செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
 வானகமும் ஆற்றல் அரிது - குறள் 11:1
வேண்டற்க வெஃகி ஆம் ஆக்கம் விளை-வயின்
 மாண்டற்கு அரிது ஆம் பயன் - குறள் 18:7
பாத்து ஊண் மரீஇயவனை பசி என்னும்
 தீ பிணி தீண்டல் அரிது - குறள் 23:7
நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும்
 வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது - குறள் 24:5
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார்
 அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது - குறள் 25:8
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி
 தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது - குறள் 38:7
நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய
 வாயினர் ஆதல் அரிது - குறள் 42:9
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் மாந்தர்
 உறை நிலத்தொடு ஒட்டல் அரிது - குறள் 50:9
படி உடையார் பற்று அமைந்த-கண்ணும் மடி உடையார்
 மாண் பயன் எய்தல் அரிது - குறள் 61:6
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை
 இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது - குறள் 65:7
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின்
 தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது - குறள் 70:3
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து
 தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது - குறள் 77:2
பல நல்ல கற்ற கடைத்தும் மனம் நல்லர்
 ஆகுதல் மாணார்க்கு அரிது - குறள் 83:3
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை
 செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது - குறள் 85:3
ஒன்றாமை ஒன்றியார்-கண் படின் எஞ்ஞான்றும்
 பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது - குறள் 89:6
நெருப்பினுள் துஞ்சலும் ஆகும் நிரப்பினுள்
 யாது ஒன்றும் கண்பாடு அரிது - குறள் 105:9
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர்
 நல்குவர் என்னும் நசை - குறள் 116:6
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி
 பின் இருந்து வாழ்வார் பலர் - குறள் 116:10
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல்
 அறை பறை கண்ணார் அகத்து - குறள் 118:10
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி
 அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து - குறள் 128:6

 TOP

 
 அரிதே (3)
புத்தேள் உலகத்தும் ஈண்டும் பெறல் அரிதே
 ஒப்புரவின் நல்ல பிற - குறள் 22:3
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை
 பேணி தமரா கொளல் - குறள் 45:3
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்-கண்ணும் தெரியும்-கால்
 இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 51:3

 TOP

 
 அரிந்து (2)
குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
 இனனும் அரிந்து யாக்க நட்பு - குறள் 80:3
ஊடியவரை உணராமை வாடிய
 வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று - குறள் 131:4

 TOP

 
 அரிய (8)
செயற்கு அரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
 செயற்கு அரிய செய்கலாதார் - குறள் 3:6
எய்தற்கு அரியது இயைந்த-கால் அ நிலையே
 செய்தற்கு அரிய செயல் - குறள் 49:9
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்-கண்ணும் தெரியும்-கால்
 இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 51:3
அரிய என்று ஆகாத இல்லை பொச்சாவா
 கருவியான் போற்றி செயின் - குறள் 54:7
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரிய ஆம்
 சொல்லிய வண்ணம் செயல் - குறள் 67:4
செயற்கு அரிய யா உள நட்பின் அது போல்
 வினைக்கு அரிய யா உள காப்பு - குறள் 79:1

 TOP

 
 அரியது (2)
எய்தற்கு அரியது இயைந்த-கால் அ நிலையே
 செய்தற்கு அரிய செயல் - குறள் 49:9
முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
 பற்றற்கு அரியது அரண் - குறள் 75:7

 TOP

 
 அரியர் (1)
பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர்
 அவையகத்து அஞ்சாதவர் - குறள் 73:3

 TOP

 
 அரியர்-மன் (1)
நிறை அரியர்-மன் அளியர் என்னாது காமம்
 மறை இறந்து மன்று படும் - குறள் 114:8

 TOP

 
 அரியவற்றுள் (1)
அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரை
 பேணி தமரா கொளல் - குறள் 45:3

 TOP

 
 அரியவை (1)
போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்த பின்
 தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது - குறள் 70:3

 TOP

 
 அரிவை (1)
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால்
 அ மா அரிவை முயக்கு - குறள் 111:7

 TOP

 
 அரு (2)
அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான்
 காலம் அறிந்து செயின் - குறள் 49:3
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
 பெரு மிறை தானே தமக்கு - குறள் 85:7

 TOP

 
 அருந்தியது (1)
மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
 அற்றது போற்றி உணின் - குறள் 95:2

 TOP

 
 அருப்பு (1)
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா
 ஆக்கம் பலவும் தரும் - குறள் 53:2

 TOP

 
 அரும் (5)
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
 பெரும் பயன் இல்லாத சொல் - குறள் 20:8
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி
 தீவினை செய்யான் எனின் - குறள் 21:10
தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்து எண்ணி செய்வார்க்கு
 அரும் பொருள் யாது ஒன்றும் இல் - குறள் 47:2
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம்
 பேஎய் கண்ட அன்னது உடைத்து - குறள் 57:5
பெரும் பொருளான் பெட்டக்கது ஆகி அரும் கேட்டால்
 ஆற்ற விளைவது நாடு - குறள் 74:2

 TOP

 
 அரும்பி (3)
பனி அரும்பி பைதல் கொள் மாலை துனி அரும்பி
 துன்பம் வளர வரும் - குறள் 123:3
காலை அரும்பி பகல் எல்லாம் போது ஆகி
 மாலை மலரும் இ நோய் - குறள் 123:7

 TOP

 
 அருமை (4)
அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும்
 பெருமை முயற்சி தரும் - குறள் 62:1
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின்
 அமைவு அரண் என்று உரைக்கும் நூல் - குறள் 75:3
பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
 அருமை உடைய செயல் - குறள் 98:5
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
 அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் - குறள் 115:2

 TOP

 
 அருவினையும் (1)
கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும்
 அருவினையும் மாண்டது அமைச்சு - குறள் 64:1

 TOP

 
 அருள் (16)
அருள் வெஃகி ஆற்றின்-கண் நின்றான் பொருள் வெஃகி
 பொல்லாத சூழ கெடும் - குறள் 18:6
அருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருள் செல்வம்
 பூரியார்-கண்ணும் உள - குறள் 25:1
நல் ஆற்றான் நாடி அருள் ஆள்க பல் ஆற்றான்
 தேரினும் அஃதே துணை - குறள் 25:2
அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள் சேர்ந்த
 இன்னா உலகம் புகல் - குறள் 25:3
மன் உயிர் ஓம்பி அருள் ஆள்வார்க்கு இல் என்ப
 தன் உயிர் அஞ்சும் வினை - குறள் 25:4
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும்
 மல்லல் மா ஞாலம் கரி - குறள் 25:5
பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி
 அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் - குறள் 25:6
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு
 இ உலகம் இல்லாகி ஆங்கு - குறள் 25:7
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார்
 அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது - குறள் 25:8
தன் ஊன் பெருக்கற்கு தான் பிறிது ஊன் உண்பான்
 எங்ஙனம் ஆளும் அருள் - குறள் 26:1
பொருள் ஆட்சி போற்றாதார்க்கு இல்லை அருள் ஆட்சி
 ஆங்கு இல்லை ஊன் தின்பவர்க்கு - குறள் 26:2
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல்
 பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் - குறள் 26:4
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி
 பொச்சாப்பு பார்ப்பார்-கண் இல் - குறள் 29:5
அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும்
 செல்வ செவிலியால் உண்டு - குறள் 76:7
பொருள்_பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள்
 ஆயும் அறிவினவர் - குறள் 92:4
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து
 அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது - குறள் 94:8

 TOP

 
 அருளாதான் (1)
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின்
 அருளாதான் செய்யும் அறம் - குறள் 25:9

 TOP

 
 அருளொடும் (1)
அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம்
 புல்லார் புரள விடல் - குறள் 76:5

 TOP

 
 அல் (1)
செல் இடத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல் இடத்து
 காக்கின் என் காவா-கால் என் - குறள் 31:1

 TOP

 
 அல்ல (21)
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த
 மக்கள் பேறு அல்ல பிற - குறள் 7:1
பணிவு உடையன் இன் சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
 அணி அல்ல மற்று பிற - குறள் 10:5
கேடும் பெருக்கமும் இல் அல்ல நெஞ்சத்து
 கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி - குறள் 12:5
கெடுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம்
 நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் - குறள் 12:6
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள்
 பெண்மை நயவாமை நன்று - குறள் 15:10
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து
 அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று - குறள் 16:7
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே
 மற்று இன்பம் வேண்டுபவர் - குறள் 18:3
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்
 புறம் கூறான் என்றல் இனிது - குறள் 19:1
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல
 மற்றைய தேற்றாதவர் - குறள் 29:9
எல்லா விளக்கும் விளக்கு அல்ல சான்றோர்க்கு
 பொய்யா விளக்கே விளக்கு - குறள் 30:9
ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
 கோடியும் அல்ல பல - குறள் 34:7
பரியினும் ஆகா ஆம் பால் அல்ல உய்த்து
 சொரியினும் போகா தம - குறள் 38:6
கேடு இல் விழு செல்வம் கல்வி ஒருவற்கு
 மாடு அல்ல மற்றையவை - குறள் 40:10
செய் தக்க அல்ல செய கெடும் செய் தக்க
 செய்யாமையானும் கெடும் - குறள் 47:6
பழையம் என கருதி பண்பு அல்ல செய்யும்
 கெழு தகைமை கேடு தரும் - குறள் 70:10
நாடு என்ப நாடா வளத்தன நாடு அல்ல
 நாட வளம் தரும் நாடு - குறள் 74:9
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல
 துய்க்க துவர பசித்து - குறள் 95:4
சீரினும் சீர் அல்ல செய்யாரே சீரொடு
 பேராண்மை வேண்டுபவர் - குறள் 97:2
ஊண் உடை எச்சம் உயிர்க்கு எல்லாம் வேறு அல்ல
 நாண் உடைமை மாந்தர் சிறப்பு - குறள் 102:2

 TOP

 
 அல்லதன்-கண் (1)
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
 கை அல்லதன்-கண் செயல் - குறள் 84:2

 TOP

 
 அல்லது (14)
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது
 அன்றே மறப்பது நன்று - குறள் 11:8
ஈதல் இசை பட வாழ்தல் அது அல்லது
 ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு - குறள் 24:1
அருள் அல்லது யாது எனின் கொல்லாமை கோறல்
 பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் - குறள் 26:4
தொடங்கற்க எ வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
 இடம் கண்ட பின் அல்லது - குறள் 50:1
கல்லார் பிணிக்கும் கடும் கோல் அது அல்லது
 இல்லை நிலக்கு பொறை - குறள் 57:10
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணும்-கால்
 கண் அல்லது இல்லை பிற - குறள் 71:10
பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும்
 பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் - குறள் 76:1
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய
 வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் - குறள் 80:5
இல் பிறந்தார்-கண் அல்லது இல்லை இயல்பாக
 செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு - குறள் 96:1
உண்டார்-கண் அல்லது அடு நறா காமம் போல்
 கண்டார் மகிழ் செய்தல் இன்று - குறள் 109:10
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏம
 மடல் அல்லது இல்லை வலி - குறள் 114:1
தொடின் சுடின் அல்லது காம நோய் போல
 விடின் சுடல் ஆற்றுமோ தீ - குறள் 116:9
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா
 என் அல்லது இல்லை துணை - குறள் 117:8

 TOP

 
 அல்லர் (5)
விளிந்தாரின் வேறு அல்லர் மன்ற தெளிந்தார் இல்
 தீமை புரிந்து ஒழுகுவார் - குறள் 15:3
உயிர்ப்ப உளர் அல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
 செம்மல் சிதைக்கலாதார் - குறள் 88:10
துஞ்சினார் செத்தாரின் வேறு அல்லர் எஞ்ஞான்றும்
 நஞ்சு உண்பார் கள் உண்பவர் - குறள் 93:6
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும்
 கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் - குறள் 98:3
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய
 நெஞ்சம் தமர் அல்வழி - குறள் 130:10

 TOP

 
 அல்லல் (7)
அல்லல் அருள் ஆள்வார்க்கு இல்லை வளி வழங்கும்
 மல்லல் மா ஞாலம் கரி - குறள் 25:5
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்-கண்
 அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு - குறள் 79:7
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும்
 முகடியான் மூடப்பட்டார் - குறள் 94:6
பொருள் கெடுத்து பொய் மேற்கொளீஇ அருள் கெடுத்து
 அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது - குறள் 94:8
அரிது ஆற்றி அல்லல் நோய் நீக்கி பிரிவு ஆற்றி
 பின் இருந்து வாழ்வார் பலர் - குறள் 116:10
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும்
 அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது - குறள் 131:1
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை
 புலந்தாரை புல்லா விடல் - குறள் 131:3

 TOP

 
 அல்லல்-கண் (1)
உள்ளற்க உள்ளம் சிறுகுவ கொள்ளற்க
 அல்லல்-கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு - குறள் 80:8

 TOP

 
 அல்லவர் (1)
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும்
 கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் - குறள் 98:3

 TOP

 
 அல்லவர்-கண் (1)
இறப்பே புரிந்த தொழிற்று ஆம் சிறப்பும் தான்
 சீர்_அல்லவர்-கண் படின் - குறள் 98:7

 TOP

 
 அல்லவரை (1)
பொருள் அல்லவரை பொருளாக செய்யும்
 பொருள் அல்லது இல்லை பொருள் - குறள் 76:1

 TOP

 
 அல்லவற்றை (1)
பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும்
 மருளான் ஆம் மாணா பிறப்பு - குறள் 36:1

 TOP

 
 அல்லவை (8)
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை
 நாடி இனிய சொலின் - குறள் 10:6
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின்
 ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து - குறள் 17:4
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
 புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை - குறள் 19:2
பொருள் நீங்கி பொச்சாந்தார் என்பர் அருள் நீங்கி
 அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் - குறள் 25:6
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து
 வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று - குறள் 28:4
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா
 மானம் உடையது அரசு - குறள் 39:4
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு
 அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து - குறள் 56:1
காணும்-கால் காணேன் தவறு ஆய காணா-கால்
 காணேன் தவறு அல்லவை - குறள் 129:6

 TOP

 
 அல்லற்பட்டு (1)
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே
 செல்வத்தை தேய்க்கும் படை - குறள் 56:5

 TOP

 
 அல்லற்படுப்பதூஉம் (1)
நல் இனத்தின் ஊங்கும் துணை இல்லை தீ இனத்தின்
 அல்லற்படுப்பதூஉம் இல் - குறள் 46:10

 TOP

 
 அல்லற்படுபவோ (1)
அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று
 ஓம்புதல் தேற்றாதவர் - குறள் 63:6

 TOP

 
 அல்லற்படுவது (1)
நன்று ஆம்-கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்-கால்
 அல்லற்படுவது எவன் - குறள் 38:9

 TOP

 
 அல்லனேல் (1)
காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லனேல்
 மீக்கூறும் மன்னன் நிலம் - குறள் 39:6

 TOP

 
 அல்லாதவர்க்கு (1)
ஈர் கை விதிரார் கயவர் கொடிறு உடைக்கும்
 கூன் கையர் அல்லாதவர்க்கு - குறள் 108:7

 TOP

 
 அல்லார் (6)
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார்
 அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு - குறள் 27:6
நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய
 வாயினர் ஆதல் அரிது - குறள் 42:9
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர்
 அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் - குறள் 72:10
இனம் போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர்
 மனம் போல வேறுபடும் - குறள் 83:2
மேல் இருந்தும் மேல் அல்லார் மேல் அல்லர் கீழ் இருந்தும்
 கீழ் அல்லார் கீழ் அல்லவர் - குறள் 98:3

 TOP

 
 அல்லார்-கண்ணும் (1)
சால்பிற்கு கட்டளை யாது எனின் தோல்வி
 துலை அல்லார்-கண்ணும் கொளல் - குறள் 99:6

 TOP

 
 அல்லார்க்கு (3)
வாளொடு என் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடு என்
 நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு - குறள் 73:6
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப
 மாய மகளிர் முயக்கு - குறள் 92:8
நகல் வல்லர் அல்லார்க்கு மா இரு ஞாலம்
 பகலும் பால் பட்டன்று இருள் - குறள் 100:9

 TOP

 
 அல்லால் (12)
தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
 மன கவலை மாற்றல் அரிது - குறள் 1:7
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
 பிற ஆழி நீந்தல் அரிது - குறள் 1:8
விசும்பின் துளி வீழின் அல்லால் மற்று ஆங்கே
 பசும் புல் தலை காண்பு அரிது - குறள் 2:6
ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழ் அல்லால்
 பொன்றாது நிற்பது ஒன்று இல் - குறள் 24:3
நத்தம் போல் கேடும் உளது ஆகும் சாக்காடும்
 வித்தகர்க்கு அல்லால் அரிது - குறள் 24:5
வகுத்தான் வகுத்த வகை அல்லால் கோடி
 தொகுத்தார்க்கும் துய்த்தல் அரிது - குறள் 38:7
உளர் என்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவா
 களர் அனையர் கல்லாதவர் - குறள் 41:6
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை
 எண்ணி இடத்தான் செயின் - குறள் 50:7
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான்
 சிறந்தான் என்று ஏவல்-பாற்று அன்று - குறள் 52:5
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து
 தொல் படைக்கு அல்லால் அரிது - குறள் 77:2
குறிக்கொண்டு நோக்காமை அல்லால் ஒரு கண்
 சிறக்கணித்தான் போல நகும் - குறள் 110:5
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை
 துறந்தார் அவர் என்பார் இல் - குறள் 119:8

 TOP

 
 அல்லாவார் (1)
ஆக்கம் இழந்தேம் என்று அல்லாவார் ஊக்கம்
 ஒருவந்தம் கைத்து உடையார் - குறள் 60:3

 TOP

 
 அல்லேம் (1)
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார்
 அளி இன்மை ஆற்ற நினைந்து - குறள் 121:9

 TOP

 
 அல்லை (1)
மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிர் உண்ணும்
 வேலை நீ வாழி பொழுது - குறள் 123:1

 TOP

 
 அல்வழி (2)
துன்பத்திற்கு யாரே துணை ஆவார் தாம் உடைய
 நெஞ்சம் துணை அல்வழி - குறள் 130:9
தஞ்சம் தமர் அல்லர் ஏதிலார் தாம் உடைய
 நெஞ்சம் தமர் அல்வழி - குறள் 130:10

 TOP

 
 அலகு (1)
பல குடை நீழலும் தம் குடை கீழ் காண்பர்
 அலகு உடை நீழலவர் - குறள் 104:4

 TOP

 
 அலகையா (1)
உலகத்தார் உண்டு என்பது இல் என்பான் வையத்து
 அலகையா வைக்கப்படும் - குறள் 85:10

 TOP

 
 அலந்தாரை (1)
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை
 புலந்தாரை புல்லா விடல் - குறள் 131:3

 TOP

 
 அலர் (4)
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை
 பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் - குறள் 115:1
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
 அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் - குறள் 115:2
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும்
 திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று - குறள் 115:6
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார்
 பலர் நாண நீத்த கடை - குறள் 115:9

 TOP

 
 அலை (1)
கொலை மேற்கொண்டாரின் கொடிதே அலை மேற்கொண்டு
 அல்லவை செய்து ஒழுகும் வேந்து - குறள் 56:1

 TOP

 
 அலைக்கும் (1)
பல் குழுவும் பாழ் செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும்
 கொல் குறும்பும் இல்லது நாடு - குறள் 74:5

 TOP

 
 அவ்வது (1)
எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தொடு
 அவ்வது உறைவது அறிவு - குறள் 43:6

 TOP

 
 அவ்வித்து (1)
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள்
 தவ்வையை காட்டி விடும் - குறள் 17:7

 TOP

 
 அவ்விய (1)
அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமும் செவ்வியான்
 கேடும் நினைக்கப்படும் - குறள் 17:9

 TOP

 
 அவட்கு (1)
முறி மேனி முத்தம் முறுவல் வெறி நாற்றம்
 வேல் உண்கண் வேத்தோள் அவட்கு - குறள் 112:3

 TOP

 
 அவம் (2)
தவமும் தவம் உடையார்க்கு ஆகும் அவம் அதனை
 அஃது இலார் மேற்கொள்வது - குறள் 27:2
தவம் செய்வார் தம் கருமம் செய்வார் மற்று அல்லார்
 அவம் செய்வார் ஆசையுள் பட்டு - குறள் 27:6

 TOP

 
 அவர் (29)
தம் பொருள் என்ப தம் மக்கள் அவர் பொருள்
 தம்தம் வினையான் வரும் - குறள் 7:3
மக்கள் மெய் தீண்டல் உடற்கு இன்பம் மற்று அவர்
 சொல் கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு - குறள் 7:5
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த
 ஒன்றும் நன்று உள்ள கெடும் - குறள் 11:9
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண
 நன் நயம் செய்து விடல் - குறள் 32:4
அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர்
 பற்று இலர் நாணார் பழி - குறள் 51:6
இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின்
 அவர் பழி தம் பழி அன்று - குறள் 106:1
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன
 ஒப்பாரி யாம் கண்டது இல் - குறள் 108:1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும்
 புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு - குறள் 116:2
ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவு ஓம்பல் மற்று அவர்
 நீங்கின் அரிதால் புணர்வு - குறள் 116:5
பிரிவு உரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிது அவர்
 நல்குவர் என்னும் நசை - குறள் 116:6
உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து
 வேண்டி அவர் கண்ட கண் - குறள் 118:7
பேணாது பெட்டார் உளர்-மன்னோ மற்று அவர்
 காணாது அமைவு இல கண் - குறள் 118:8
அவர் தந்தார் என்னும் தகையால் இவர்தந்து என்
 மேனி மேல் ஊரும் பசப்பு - குறள் 119:2
சாயலும் நாணும் அவர் கொண்டார் கைம்மாறா
 நோயும் பசலையும் தந்து - குறள் 119:3
உள்ளுவன்-மன் யான் உரைப்பது அவர் திறமால்
 கள்ளம் பிறவோ பசப்பு - குறள் 119:4
பசந்தாள் இவள் என்பது அல்லால் இவளை
 துறந்தார் அவர் என்பார் இல் - குறள் 119:8
நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர் மாட்டு
 இசையும் இனிய செவிக்கு - குறள் 120:9
யாமும் உளேம்-கொல் அவர் நெஞ்சத்து எம் நெஞ்சத்து
 ஓஒ உளரே அவர் - குறள் 121:4
காதல் அவர் இலர் ஆக நீ நோவது
 பேதைமை வாழி என் நெஞ்சு - குறள் 125:2
கண்ணும் கொள சேறி நெஞ்சே இவை என்னை
 தின்னும் அவர் காணல் உற்று - குறள் 125:4
பரிந்து அவர் நல்கார் என்று ஏங்கி பிரிந்தவர்
 பின் செல்வாய் பேதை என் நெஞ்சு - குறள் 125:8
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற
 நாள் ஒற்றி தேய்த்த விரல் - குறள் 127:1
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே
 நீ எமக்கு ஆகாதது - குறள் 130:1
கெட்டார்க்கு நட்டார் இல் என்பதோ நெஞ்சே நீ
 பெட்டு ஆங்கு அவர் பின் செலல் - குறள் 130:3
நாணும் மறந்தேன் அவர் மறக்கல்லா என்
 மாணா மட நெஞ்சின் பட்டு - குறள் 130:7
எள்ளின் இளிவாம் என்று எண்ணி அவர் திறம்
 உள்ளும் உயிர் காதல் நெஞ்சு - குறள் 130:8
புல்லாது இராஅ புலத்தை அவர் உறும்
 அல்லல் நோய் காண்கம் சிறிது - குறள் 131:1
இல்லை தவறு அவர்க்கு-ஆயினும் ஊடுதல்
 வல்லது அவர் அளிக்குமாறு - குறள் 133:1

 TOP

 
 அவர்க்கு (1)
அவர் நெஞ்சு அவர்க்கு ஆதல் கண்டும் எவன் நெஞ்சே
 நீ எமக்கு ஆகாதது - குறள் 130:1

 TOP

 
 அவர்க்கு-ஆயினும் (1)
இல்லை தவறு அவர்க்கு-ஆயினும் ஊடுதல்
 வல்லது அவர் அளிக்குமாறு - குறள் 133:1

 TOP

 
 அவரவர் (2)
தக்கார் தகவு இலர் என்பது அவரவர்
 எச்சத்தால் காணப்படும் - குறள் 12:4
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர்
 பண்பு அறிந்து ஆற்றா-கடை - குறள் 47:9

 TOP

 
 அவரின் (1)
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின்
 மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் - குறள் 108:4

 TOP

 
 அவரும் (1)
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம்
 மேவன செய்து ஒழுகலான் - குறள் 108:3

 TOP

 
 அவருள்ளும் (1)
எல்லார்க்கும் நன்று ஆம் பணிதல் அவருள்ளும்
 செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து - குறள் 13:5

 TOP

 
 அவரை (2)
தொடியொடு தோள் நெகிழ நோவல் அவரை
 கொடியர் என கூறல் நொந்து - குறள் 124:6
உறாஅதவர் கண்ட கண்ணும் அவரை
 செறாஅர் என சேறி என் நெஞ்சு - குறள் 130:2

 TOP

 
 அவரொடு (1)
மற்று யான் என் உளேன் மன்னோ அவரொடு யான்
 உற்ற நாள் உள்ள உளேன் - குறள் 121:6

 TOP

 
 அவலம் (1)
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர்
 நெஞ்சத்து அவலம் இலர் - குறள் 108:2

 TOP

 
 அவள் (2)
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள்
 யாப்பினுள் அட்டிய நீர் - குறள் 110:3
தொடி நோக்கி மென் தோளும் நோக்கி அடி நோக்கி
 அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது - குறள் 128:9

 TOP

 
 அவற்றின் (1)
தன் துணை இன்றால் பகை இரண்டால் தான் ஒருவன்
 இன் துணையா கொள்க அவற்றின் ஒன்று - குறள் 88:5

 TOP

 
 அவற்றுள் (1)
குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
 மிகை நாடி மிக்க கொளல் - குறள் 51:4

 TOP

 
 அவன்-கண் (1)
இதனை இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆய்ந்து
 அதனை அவன்-கண் விடல் - குறள் 52:7

 TOP

 
 அவனின் (1)
பெரும் கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
 மருங்கு உடையார் மா நிலத்து இல் - குறள் 53:6

 TOP

 
 அவனை (4)
வினைக்கு உரிமை நாடிய பின்றை அவனை
 அதற்கு உரியன் ஆக செயல் - குறள் 52:8
இறை காக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
 முறை காக்கும் முட்டா செயின் - குறள் 55:7
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை
 இகல் வெல்லல் யார்க்கும் அரிது - குறள் 65:7
நலத்தின்-கண் நார் இன்மை தோன்றின் அவனை
 குலத்தின்-கண் ஐயப்படும் - குறள் 96:8

 TOP

 
 அவா (11)
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும்
 இழுக்கா இயன்றது அறம் - குறள் 4:5
அவா என்ப எல்லா உயிர்க்கும் எஞ்ஞான்றும்
 தவாஅ பிறப்பு ஈனும் வித்து - குறள் 37:1
தூஉய்மை என்பது அவா இன்மை மற்று அது
 வாஅய்மை வேண்ட வரும் - குறள் 37:4
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார்
 அற்று ஆக அற்றது இலர் - குறள் 37:5
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை
 வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா - குறள் 37:6
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல்
 தவாஅது மேன்மேல் வரும் - குறள் 37:8
இன்பம் இடையறாது ஈண்டும் அவா என்னும்
 துன்பத்துள் துன்பம் கெடின் - குறள் 37:9
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே
 பேரா இயற்கை தரும் - குறள் 37:10
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும்
 நன்கு உடையான்-கட்டே தெளிவு - குறள் 52:3
அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம்
 அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது - குறள் 108:5
ஊடல் உணங்க விடுவாரோடு என் நெஞ்சம்
 கூடுவேம் என்பது அவா - குறள் 131:10

 TOP

 
 அவாம் (2)
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம்
 பேர் அறிவாளன் திரு - குறள் 22:5
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம்
 பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு - குறள் 69:1

 TOP

 
 அவாய் (1)
கேட்டார் பிணிக்கும் தகை அவாய் கேளாரும்
 வேட்ப மொழிவது ஆம் சொல் - குறள் 65:3

 TOP

 
 அவாவினை (1)
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை
 தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் - குறள் 37:7

 TOP

 
 அவி (2)
அவி சொரிந்து ஆயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
 உயிர் செகுத்து உண்ணாமை நன்று - குறள் 26:9
செவி உணவின் கேள்வி உடையார் அவி உணவின்
 ஆன்றாரொடு ஒப்பர் நிலத்து - குறள் 42:3

 TOP

 
 அவித்தான் (2)
பொறி வாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய் தீர் ஒழுக்க
 நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் - குறள் 1:6
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான்
 இந்திரனே சாலும் கரி - குறள் 3:5

 TOP

 
 அவித்து (1)
செவி சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்து ஒழுகல்
 ஆன்ற பெரியார் அகத்து - குறள் 70:4

 TOP

 
 அவியினும் (1)
செவியின் சுவை உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள்
 அவியினும் வாழினும் என் - குறள் 42:10

 TOP

 
 அவிர் (1)
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல
 மறு உண்டோ மாதர் முகத்து - குறள் 112:7

 TOP

 
 அவை (10)
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம்
 போக்கும் அது விளிந்து அற்று - குறள் 34:2
கடிந்த கடிந்து ஒரார் செய்தார்க்கு அவை தாம்
 முடிந்தாலும் பீழை தரும் - குறள் 66:8
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
 தொகை அறிந்த தூய்மையவர் - குறள் 72:1
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின்
 வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் - குறள் 72:3
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின்
 தொகை அறிந்த தூய்மையவர் - குறள் 73:1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
 மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு - குறள் 73:5
வாளொடு என் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடு என்
 நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு - குறள் 73:6
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும்
 நல்லார் அவை அஞ்சுவார் - குறள் 73:9
வேட்ட பொழுதின் அவை அவை போலுமே
 தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள் - குறள் 111:5

 TOP

 
 அவையகத்து (2)
பகையகத்து சாவார் எளியர் அரியர்
 அவையகத்து அஞ்சாதவர் - குறள் 73:3
பகையகத்து பேடி கை ஒள் வாள் அவையகத்து
 அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் - குறள் 73:7

 TOP

 
 அவையத்து (1)
தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவையத்து
 முந்தி இருப்ப செயல் - குறள் 7:7

 TOP

 
 அவையுள் (3)
புல் அவையுள் பொச்சாந்தும் சொல்லற்க நல் அவையுள்
 நன்கு செல சொல்லுவார் - குறள் 72:9
பல்லவை கற்றும் பயம் இலரே நல் அவையுள்
 நன்கு செல சொல்லாதார் - குறள் 73:8

 TOP

 
 அழ (3)
அழ கொண்ட எல்லாம் அழ போம் இழப்பினும்
 பின் பயக்கும் நல்-பாலவை - குறள் 66:9
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய
 வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் - குறள் 80:5

 TOP

 
 அழல் (1)
அழல் போலும் மாலைக்கு தூது ஆகி ஆயன்
 குழல் போலும் கொல்லும் படை - குறள் 123:8

 TOP

 
 அழி (1)
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன்
 பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி - குறள் 23:6

 TOP

 
 அழிக்கல் (1)
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும்
 உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் - குறள் 43:1

 TOP

 
 அழிக்கும் (1)
சிறுமை பல செய்து சீர் அழிக்கும் சூதின்
 வறுமை தருவது ஒன்று இல் - குறள் 94:4

 TOP

 
 அழித்து (3)
சார்பு உணர்ந்து சார்பு கெட ஒழுகின் மற்று அழித்து
 சார்தரா சார்தரும் நோய் - குறள் 36:9
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின்
 ஓட்டு அன்றோ வன்கணவர்க்கு - குறள் 78:5
வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள்
 யார் உள்ளி தும்மினீர் என்று - குறள் 132:7

 TOP

 
 அழிந்து (1)
சிறு படையான் செல் இடம் சேரின் உறு படையான்
 ஊக்கம் அழிந்து விடும் - குறள் 50:8

 TOP

 
 அழிப்பது (1)
சிறு காப்பின் பேர் இடத்தது ஆகி உறு பகை
 ஊக்கம் அழிப்பது அரண் - குறள் 75:4

 TOP

 
 அழிய (1)
மருந்தோ மற்று ஊன் ஓம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
 பீடு அழிய வந்த இடத்து - குறள் 97:8

 TOP

 
 அழிவதூஉம் (1)
அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழி பயக்கும்
 ஊதியமும் சூழ்ந்து செயல் - குறள் 47:1

 TOP

 
 அழிவந்த (1)
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின்
 வழிவந்த கேண்மையவர் - குறள் 81:7

 TOP

 
 அழிவின்-கண் (2)
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்-கண்
 அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு - குறள் 79:7
தேறினும் தேறாவிடினும் அழிவின்-கண்
 தேறான் பகாஅன் விடல் - குறள் 88:6

 TOP

 
 அழிவினவை (1)
அழிவினவை நீக்கி ஆறு உய்த்து அழிவின்-கண்
 அல்லல் உழப்பது ஆம் நட்பு - குறள் 79:7

 TOP

 
 அழிவு (2)
அடுக்கி வரினும் அழிவு இலான் உற்ற
 இடுக்கண் இடுக்கண் படும் - குறள் 63:5
அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த
 வன்கணதுவே படை - குறள் 77:4

 TOP

 
 அழீஇ (2)
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
 புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை - குறள் 19:2

 TOP

 
 அழுக்கற்று (1)
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார்
 பெருக்கத்தின் தீர்ந்தாரும் இல் - குறள் 17:10

 TOP

 
 அழுக்கறுப்பான் (2)
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம்
 பேணாது அழுக்கறுப்பான் - குறள் 17:3
கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றம் உடுப்பதூஉம்
 உண்பதூஉம் இன்றி கெடும் - குறள் 17:6

 TOP

 
 அழுக்காற்றின் (2)
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும்
 அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் - குறள் 17:2
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின்
 ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து - குறள் 17:4

 TOP

 
 அழுக்காறு (6)
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும்
 இழுக்கா இயன்றது அறம் - குறள் 4:5
அழுக்காறு உடையான்-கண் ஆக்கம் போன்று இல்லை
 ஒழுக்கம் இலான்-கண் உயர்வு - குறள் 14:5
ஒழுக்கு ஆறா கொள்க ஒருவன் தன் நெஞ்சத்து
 அழுக்காறு இலாத இயல்பு - குறள் 17:1
அழுக்காறு உடையார்க்கு அது சாலும் ஒன்னார்
 வழுக்கியும் கேடு என்பது - குறள் 17:5
அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானை செய்யவள்
 தவ்வையை காட்டி விடும் - குறள் 17:7
அழுக்காறு என ஒரு பாவி திரு செற்று
 தீ உழி உய்த்துவிடும் - குறள் 17:8

 TOP

 
 அழுத (2)
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே
 செல்வத்தை தேய்க்கும் படை - குறள் 56:5
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார்
 அழுத கண்ணீரும் அனைத்து - குறள் 83:8

 TOP

 
 அழுதாள் (2)
வழுத்தினாள் தும்மினேன் ஆக அழித்து அழுதாள்
 யார் உள்ளி தும்மினீர் என்று - குறள் 132:7
தும்மு செறுப்ப அழுதாள் நுமர் உள்ளல்
 எம்மை மறைத்திரோ என்று - குறள் 132:8

 TOP

 
 அழுந்தும் (1)
ஒருமை செயல் ஆற்றும் பேதை எழுமையும்
 தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு - குறள் 84:5

 TOP

 
 அள்ளி (1)
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில்
 அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு - குறள் 119:7

 TOP

 
 அளக்கும் (1)
நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும் கோல் காணும்-கால்
 கண் அல்லது இல்லை பிற - குறள் 71:10

 TOP

 
 அளந்தான் (1)
மடி இலா மன்னவன் எய்தும் அடி அளந்தான்
 தாஅயது எல்லாம் ஒருங்கு - குறள் 61:10

 TOP

 
 அளப்பது (1)
கேட்டினும் உண்டு ஓர் உறுதி கிளைஞரை
 நீட்டி அளப்பது ஓர் கோல் - குறள் 80:6

 TOP

 
 அளவளாவு (1)
அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா
 கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று - குறள் 53:3

 TOP

 
 அளவில் (1)
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில்
 அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு - குறள் 119:7

 TOP

 
 அளவின்-கண் (1)
அளவின்-கண் நின்று ஒழுகலாற்றார் களவின்-கண்
 கன்றிய காதலவர் - குறள் 29:6

 TOP

 
 அளவினால் (1)
உள போல் முகத்து எவன் செய்யும் அளவினால்
 கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் - குறள் 58:4

 TOP

 
 அளவு (13)
இன்னாது இரக்கப்படுதல் இரந்தவர்
 இன் முகம் காணும் அளவு - குறள் 23:4
களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவு இறந்து
 ஆவது போல கெடும் - குறள் 29:3
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும்
 ஆற்றல் புரிந்தார்-கண் இல் - குறள் 29:7
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும்
 களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு - குறள் 29:8
அளவு அல்ல செய்து ஆங்கே வீவர் களவு அல்ல
 மற்றைய தேற்றாதவர் - குறள் 29:9
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை
 வியந்தான் விரைந்து கெடும் - குறள் 48:4
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள்
 போற்றி வழங்கும் நெறி - குறள் 48:7
ஆகு_ஆறு அளவு இட்டிது-ஆயினும் கேடு இல்லை
 போகு_ஆறு அகலா-கடை - குறள் 48:8
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல
 இல்லாகி தோன்றா கெடும் - குறள் 48:9
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
 மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு - குறள் 73:5
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு
 பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு - குறள் 95:3
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின்
 நோய் அளவு இன்றி படும் - குறள் 95:7

 TOP

 
 அளவும் (3)
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர்
 போஒம் அளவும் ஓர் நோய் - குறள் 85:8
உற்றான் அளவும் பிணி அளவும் காலமும்
 கற்றான் கருதி செயல் - குறள் 95:9

 TOP

 
 அளறு (3)
உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண
 அண்ணாத்தல் செய்யாது அளறு - குறள் 26:5
ஒருமை செயல் ஆற்றும் பேதை எழுமையும்
 தான் புக்கு அழுந்தும் அளறு - குறள் 84:5
வரைவு இலா மாண் இழையார் மென் தோள் புரை இலா
 பூரியர்கள் ஆழும் அளறு - குறள் 92:9

 TOP

 
 அளாவிய (1)
அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதே தம் மக்கள்
 சிறு கை அளாவிய கூழ் - குறள் 7:4

 TOP

 
 அளி (5)
கொடை அளி செங்கோல் குடி ஓம்பல் நான்கும்
 உடையான் ஆம் வேந்தர்க்கு ஒளி - குறள் 39:10
துளி இன்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன்
 அளி இன்மை வாழும் உயிர்க்கு - குறள் 56:7
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்து அற்றால் வீழ்வார்க்கு
 வீழ்வார் அளிக்கும் அளி - குறள் 120:2
விளியும் என் இன் உயிர் வேறு அல்லேம் என்பார்
 அளி இன்மை ஆற்ற நினைந்து - குறள் 121:9
ஊடலின் தோன்றும் சிறு துனி நல் அளி
 வாடினும் பாடு பெறும் - குறள் 133:2

 TOP

 
 அளிக்க (1)
இன் சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு தன் சொலால்
 தான் கண்டனைத்து இ உலகு - குறள் 39:7

 TOP

 
 அளிக்கும் (1)
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்து அற்றால் வீழ்வார்க்கு
 வீழ்வார் அளிக்கும் அளி - குறள் 120:2

 TOP

 
 அளிக்குமாறு (1)
இல்லை தவறு அவர்க்கு-ஆயினும் ஊடுதல்
 வல்லது அவர் அளிக்குமாறு - குறள் 133:1

 TOP

 
 அளித்தரோ (1)
செற்றவர் பின் சேறல் வேண்டி அளித்தரோ
 எற்று என்னை உற்ற துயர் - குறள் 126:6

 TOP

 
 அளித்து (2)
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல்
 தேறியாக்கு உண்டோ தவறு - குறள் 116:4
மன் உயிர் எல்லாம் துயிற்றி அளித்து இரா
 என் அல்லது இல்லை துணை - குறள் 117:8

 TOP

 
 அளியர் (1)
நிறை அரியர்-மன் அளியர் என்னாது காமம்
 மறை இறந்து மன்று படும் - குறள் 114:8

 TOP

 
 அளைஇ (1)
இன் சொல் ஆல் ஈரம் அளைஇ படிறு இல ஆம்
 செம் பொருள் கண்டார் வாய் சொல் - குறள் 10:1

 TOP

 
 அற்கா (1)
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால்
 அற்குப ஆங்கே செயல் - குறள் 34:3

 TOP

 
 அற்குப (1)
அற்கா இயல்பிற்று செல்வம் அது பெற்றால்
 அற்குப ஆங்கே செயல் - குறள் 34:3

 TOP

 
 அற்ற (4)
பல சொல்ல காமுறுவர் மன்ற மாசு அற்ற
 சில சொல்லல் தேற்றாதவர் - குறள் 65:9
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
 நடுக்கு அற்ற காட்சியவர் - குறள் 66:4
கொளப்பட்டேம் என்று எண்ணி கொள்ளாத செய்யார்
 துளக்கு அற்ற காட்சியவர் - குறள் 70:9
சலம் பற்றி சால்பு இல செய்யார் மாசு அற்ற
 குலம் பற்றி வாழ்தும் என்பார் - குறள் 96:6

 TOP

 
 அற்ற-கண்ணும் (1)
பற்று அற்ற-கண்ணும் பழமை பாராட்டுதல்
 சுற்றத்தார்-கண்ணே உள - குறள் 53:1

 TOP

 
 அற்ற-கண்ணே (1)
பற்று அற்ற-கண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும்
 நிலையாமை காணப்படும் - குறள் 35:9

 TOP

 
 அற்றது (3)
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார்
 அற்று ஆக அற்றது இலர் - குறள் 37:5
மருந்து என வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது
 அற்றது போற்றி உணின் - குறள் 95:2
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல
 துய்க்க துவர பசித்து - குறள் 95:4

 TOP

 
 அற்றம் (6)
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும்
 உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் - குறள் 43:1
குற்றமே காக்க பொருளாக குற்றமே
 அற்றம் தரூஉம் பகை - குறள் 44:4
அற்றம் மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்-வயின்
 குற்றம் மறையா வழி - குறள் 85:6
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமை-தான்
 குற்றமே கூறிவிடும் - குறள் 98:10
விளக்கு அற்றம் பார்க்கும் இருளே போல் கொண்கன்
 முயக்கு அற்றம் பார்க்கும் பசப்பு - குறள் 119:6

 TOP

 
 அற்றவர் (1)
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார்
 அற்று ஆக அற்றது இலர் - குறள் 37:5

 TOP

 
 அற்றார் (10)
மறவற்க மாசு அற்றார் கேண்மை துறவற்க
 துன்பத்துள் துப்பு ஆயார் நட்பு - குறள் 11:6
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன்
 பெற்றான் பொருள் வைப்பு உழி - குறள் 23:6
பொருள் அற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருள் அற்றார்
 அற்றார் மற்று ஆதல் அரிது - குறள் 25:8
சிறப்பு ஈனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்கு இன்னா
 செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் - குறள் 32:1
கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா
 செய்யாமை மாசு அற்றார் கோள் - குறள் 32:2
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார்
 அற்று ஆக அற்றது இலர் - குறள் 37:5
வேட்ப தாம் சொல்லி பிறர் சொல் பயன் கோடல்
 மாட்சியின் மாசு அற்றார் கோள் - குறள் 65:6
மருவுக மாசு அற்றார் கேண்மை ஒன்று ஈத்தும்
 ஒருவுக ஒப்பு இலார் நட்பு - குறள் 80:10

 TOP

 
 அற்றார்-கண்ணும் (1)
அரிய கற்று ஆசு அற்றார்-கண்ணும் தெரியும்-கால்
 இன்மை அரிதே வெளிறு - குறள் 51:3

 TOP

 
 அற்றார்க்கு (1)
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம்
 பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று - குறள் 101:7

 TOP

 
 அற்றாரை (1)
அற்றாரை தேறுதல் ஓம்புக மற்று அவர்
 பற்று இலர் நாணார் பழி - குறள் 51:6

 TOP

 
 அற்றால் (17)
பயன் மரம் உள்ளூர் பழுத்து அற்றால் செல்வம்
 நயன் உடையான்-கண் படின் - குறள் 22:6
மருந்து ஆகி தப்பா மரத்த அற்றால் செல்வம்
 பெருந்தகையான்-கண் படின் - குறள் 22:7
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின்
 அருளாதான் செய்யும் அறம் - குறள் 25:9
அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர்
 அல்லார் முன் கோட்டி கொளல் - குறள் 72:10
குன்று ஏறி யானை போர் கண்ட அற்றால் தன் கைத்து ஒன்று
 உண்டாக செய்வான் வினை - குறள் 76:8
மையல் ஒருவன் களித்து அற்றால் பேதை தன்
 கை ஒன்று உடைமை பெறின் - குறள் 84:8
கழாஅ கால் பள்ளியுள் வைத்து அற்றால் சான்றோர்
 குழாஅத்து பேதை புகல் - குறள் 84:10
கூற்றத்தை கையால் விளித்து அற்றால் ஆற்றுவார்க்கு
 ஆற்றாதார் இன்னா செயல் - குறள் 90:4
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு
 பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு - குறள் 95:3
தம் இல் இருந்து தமது பார்த்து உண்டு அற்றால்
 அ மா அரிவை முயக்கு - குறள் 111:7
அறி-தொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம்
 செறி-தோறும் சே_இழை மாட்டு - குறள் 111:10
களி-தொறும் கள் உண்டல் வேட்ட அற்றால் காமம்
 வெளிப்படும்-தோறும் இனிது - குறள் 115:5
நெய்யால் எரி நுதுப்பும் என்ற அற்றால் கௌவையான்
 காமம் நுதுப்பேம் எனல் - குறள் 115:8
வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்து அற்றால் வீழ்வார்க்கு
 வீழ்வார் அளிக்கும் அளி - குறள் 120:2
உப்பு அமைந்து அற்றால் புலவி அது சிறிது
 மிக்கு அற்றால் நீள விடல் - குறள் 131:2
அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்து அற்றால் தம்மை
 புலந்தாரை புல்லா விடல் - குறள் 131:3

 TOP

 
 அற்றான் (1)
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை
 பற்றுக பற்று விடற்கு - குறள் 35:10

 TOP

 
 அற்று (30)
துறந்தார் பெருமை துணை கூறின் வையத்து
 இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்டு அற்று - குறள் 3:2
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்-கண்
 வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று - குறள் 8:8
இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
 கனி இருப்ப காய் கவர்ந்து அற்று - குறள் 10:10
தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல் தன்னை
 வீயாது அடி உறைந்த அற்று - குறள் 21:8
வலி இல் நிலைமையான் வல் உருவம் பெற்றம்
 புலியின் தோல் போர்த்து மேய்ந்த அற்று - குறள் 28:3
தவம் மறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல் மறைந்து
 வேட்டுவன் புள் சிமிழ்த்த அற்று - குறள் 28:4
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு
 நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று - குறள் 31:7
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம்
 போக்கும் அது விளிந்து அற்று - குறள் 34:2
அற்றவர் என்பார் அவா அற்றார் மற்றையார்
 அற்று ஆக அற்றது இலர் - குறள் 37:5
கல்லாதான் சொல் காமுறுதல் முலை இரண்டும்
 இல்லாதாள் பெண் காமுற்று அற்று - குறள் 41:2
நுண் மாண் நுழை புலம் இல்லான் எழில் நலம்
 மண் மாண் புனை பாவை அற்று - குறள் 41:7
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு
 இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு - குறள் 46:2
அளவளாவு இல்லாதான் வாழ்க்கை குள வளா
 கோடு இன்றி நீர் நிறைந்து அற்று - குறள் 53:3
சலத்தால் பொருள் செய்து ஏமாக்கல் பசு மண்
 கலத்துள் நீர் பெய்து இரீஇய அற்று - குறள் 66:10
வினையான் வினை ஆக்கி கோடல் நனை கவுள்
 யானையால் யானை யாத்து அற்று - குறள் 68:8
உணர்வது உடையார் முன் சொல்லல் வளர்வதன்
 பாத்தியுள் நீர் சொரிந்த அற்று - குறள் 72:8
உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
 பாம்பொடு உடன் உறைந்த அற்று - குறள் 89:10
பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில்
 ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று - குறள் 92:3
களித்தானை காரணம் காட்டுதல் கீழ் நீர்
 குளித்தானை தீ துரீஇ அற்று - குறள் 93:9
வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
 தூண்டில் பொன் மீன் விழுங்கி அற்று - குறள் 94:1
இழ-தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதே போல் துன்பம்
 உழ-தொறூஉம் காது அற்று உயிர் - குறள் 94:10
பண்பு இலான் பெற்ற பெரும் செல்வம் நன் பால்
 கலம் தீமையால் திரிந்த அற்று - குறள் 100:10
அற்றார்க்கு ஒன்று ஆற்றாதான் செல்வம் மிகு நலம்
 பெற்றாள் தமியள் மூத்து அற்று - குறள் 101:7
நச்சப்படாதவன் செல்வம் நடு ஊருள்
 நச்சு மரம் பழுத்து அற்று - குறள் 101:8
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மர_பாவை
 நாணால் உயிர் மருட்டி அற்று - குறள் 102:10
இரப்பாரை இல் ஆயின் ஈர் கண் மா ஞாலம்
 மர_பாவை சென்று வந்த அற்று - குறள் 106:8
கண்டது மன்னும் ஒரு நாள் அலர் மன்னும்
 திங்களை பாம்பு கொண்டு அற்று - குறள் 115:6
வாள் அற்று புற்கென்ற கண்ணும் அவர் சென்ற
 நாள் ஒற்றி தேய்த்த விரல் - குறள் 127:1
ஊடியவரை உணராமை வாடிய
 வள்ளி முதல் அரிந்து அற்று - குறள் 131:4
துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
 கனியும் கருக்காயும் அற்று - குறள் 131:6

 TOP

 
 அற்றே (11)
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம்
 பேர் அறிவாளன் திரு - குறள் 22:5
உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாமை
 அற்றே தவத்திற்கு உரு - குறள் 27:1
கூத்தாட்டு அவை குழாத்த அற்றே பெரும் செல்வம்
 போக்கும் அது விளிந்து அற்று - குறள் 34:2
குடம்பை தனித்து ஒழிய புள் பறந்த அற்றே
 உடம்பொடு உயிர்-இடை நட்பு - குறள் 34:8
அரங்கு இன்றி வட்டு ஆடிய அற்றே நிரம்பிய
 நூல் இன்றி கோட்டி கொளல் - குறள் 41:1
இழுக்கல் உடை உழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
 ஒழுக்கம் உடையார் வாய் சொல் - குறள் 42:5
துளி இன்மை ஞாலத்திற்கு எற்று அற்றே வேந்தன்
 அளி இன்மை வாழும் உயிர்க்கு - குறள் 56:7
ஆற்றின் நிலை தளர்ந்து அற்றே வியன் புலம்
 ஏற்று உணர்வார் முன்னர் இழுக்கு - குறள் 72:6
பாலொடு தேன் கலந்து அற்றே பணி_மொழி
 வால் எயிறு ஊறிய நீர் - குறள் 113:1
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில்
 அள்ளி கொள்வு அற்றே பசப்பு - குறள் 119:7
இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்கு
 கள் அற்றே கள்வ நின் மார்பு - குறள் 129:8

 TOP

 
 அற்றேம் (3)
பரிந்து ஓம்பி பற்று அற்றேம் என்பர் விருந்து ஓம்பி
 வேள்வி தலைப்படாதார் - குறள் 9:8
பற்று அற்றேம் என்பார் படிற்று ஒழுக்கம் எற்றுஎற்று என்று
 ஏதம் பலவும் தரும் - குறள் 28:5
அற்றேம் என்று அல்லற்படுபவோ பெற்றேம் என்று
 ஓம்புதல் தேற்றாதவர் - குறள் 63:6

 TOP

 
 அற (8)
அற ஆழி அந்தணன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால்
 பிற ஆழி நீந்தல் அரிது - குறள் 1:8
கண் நின்று கண் அற சொல்லினும் சொல்லற்க
 முன் இன்று பின் நோக்கா சொல் - குறள் 19:4
தன் உயிர் தான் அற பெற்றானை ஏனைய
 மன் உயிர் எல்லாம் தொழும் - குறள் 27:8
கற்க கசடு அற கற்பவை கற்ற பின்
 நிற்க அதற்கு தக - குறள் 40:1
வகை அற சூழாது எழுதல் பகைவரை
 பாத்தி படுப்பது ஓர் ஆறு - குறள் 47:5
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற
 சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து - குறள் 72:7
கல்லாத மேற்கொண்டு ஒழுகல் கசடு அற
 வல்லதூஉம் ஐயம் தரும் - குறள் 85:5
அற வினையும் ஆன்ற பொருளும் பிற வினையும்
 பெண் ஏவல் செய்வார்-கண் இல் - குறள் 91:9

 TOP

 
 அறத்தான் (1)
அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்று எல்லாம்
 புறத்த புகழும் இல - குறள் 4:9

 TOP

 
 அறத்திற்கும் (1)
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
 நின்றது மன்னவன் கோல் - குறள் 55:3

 TOP

 
 அறத்திற்கே (1)
அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார்
 மறத்திற்கும் அஃதே துணை - குறள் 8:6

 TOP

 
 அறத்தின் (2)
சிறப்பு ஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தின் ஊஉங்கு
 ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு - குறள் 4:1
அறத்தின் ஊஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
 மறத்தலின் ஊங்கு இல்லை கேடு - குறள் 4:2

 TOP

 
 அறத்து (2)
அறத்து ஆறு இது என வேண்டா சிவிகை
 பொறுத்தானொடு ஊர்ந்தான்-இடை - குறள் 4:7
அறத்து ஆற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்து ஆற்றில்
 போஒய் பெறுவது எவன் - குறள் 5:6

 TOP

 
 அறம் (19)
இருமை வகை தெரிந்து ஈண்டு அறம் பூண்டார்
 பெருமை பிறங்கிற்று உலகு - குறள் 3:3
அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் நான்கும்
 இழுக்கா இயன்றது அறம் - குறள் 4:5
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது
 பொன்றும்-கால் பொன்றா துணை - குறள் 4:6
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே
 அன்பு இலதனை அறம் - குறள் 8:7
முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம்
 இன் சொலினதே அறம் - குறள் 10:3
அல்லவை தேய அறம் பெருகும் நல்லவை
 நாடி இனிய சொலின் - குறள் 10:6
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
 அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து - குறள் 13:10
பிறன் பொருளான் பெட்டு ஒழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
 அறம் பொருள் கண்டார்-கண் இல் - குறள் 15:1
அறம் கூறான் அல்ல செயினும் ஒருவன்
 புறம் கூறான் என்றல் இனிது - குறள் 19:1
புறம் கூறி பொய்த்து உயிர் வாழ்தலின் சாதல்
 அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும் - குறள் 19:3
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும்
 புன்மையால் காணப்படும் - குறள் 19:5
மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க சூழின்
 அறம் சூழும் சூழ்ந்தவன் கேடு - குறள் 21:4
தெருளாதான் மெய் பொருள் கண்டு அற்றால் தேரின்
 அருளாதான் செய்யும் அறம் - குறள் 25:9
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும்
 களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு - குறள் 29:8
பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம் பிற
 செய்யாமை செய்யாமை நன்று - குறள் 30:7
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின்
 திறம் தெரிந்து தேறப்படும் - குறள் 51:1
அன்பு ஒரீஇ தன் செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய
 ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் - குறள் 101:9
பிறர் நாண தக்கது தான் நாணான் ஆயின்
 அறம் நாண தக்கது உடைத்து - குறள் 102:8
அறம் சாரா நல்குரவு ஈன்ற தாயானும்
 பிறன் போல நோக்கப்படும் - குறள் 105:7

 TOP

 
 அறமும் (1)
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை
 எல்லா அறமும் தரும் - குறள் 30:6

 TOP

 
 அறல் (1)
உணலினும் உண்டது அறல் இனிது காமம்
 புணர்தலின் ஊடல் இனிது - குறள் 133:6

 TOP

 
 அறவினை (2)
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
 செல்லும் வாய் எல்லாம் செயல் - குறள் 4:3
அறவினை யாது எனின் கொல்லாமை கோறல்
 பிற வினை எல்லாம் தரும் - குறள் 33:1

 TOP

 
 அறவோர் (1)
அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்று எ உயிர்க்கும்
 செம் தண்மை பூண்டு ஒழுகலான் - குறள் 3:10

 TOP

 
 அறன் (17)
மனத்து-கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன்
 ஆகுல நீர பிற - குறள் 4:4
ஆற்றின் ஒழுக்கி அறன் இழுக்கா இல்வாழ்க்கை
 நோற்பாரின் நோன்மை உடைத்து - குறள் 5:8
அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
 பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று - குறள் 5:9
அறன் கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன் கடை
 நின்றாரின் பேதையார் இல் - குறள் 15:2
அறன் இயலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறன் இயலாள்
 பெண்மை நயவாதவன் - குறள் 15:7
பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை சான்றோர்க்கு
 அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு - குறள் 15:8
அறன் வரையான் அல்ல செயினும் பிறன் வரையாள்
 பெண்மை நயவாமை நன்று - குறள் 15:10
திறன் அல்ல தன் பிறர் செய்யினும் நோ நொந்து
 அறன் அல்ல செய்யாமை நன்று - குறள் 16:7
அறன் ஆக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறன் ஆக்கம்
 பேணாது அழுக்கறுப்பான் - குறள் 17:3
சிற்றின்பம் வெஃகி அறன் அல்ல செய்யாரே
 மற்று இன்பம் வேண்டுபவர் - குறள் 18:3
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும்
 திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு - குறள் 18:9
அறன் அழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
 புறன் அழீஇ பொய்த்து நகை - குறள் 19:2
அறன் நோக்கி ஆற்றும்-கொல் வையம் புறன் நோக்கி
 புன் சொல் உரைப்பான் பொறை - குறள் 19:9
அறன் இழுக்காது அல்லவை நீக்கி மறன் இழுக்கா
 மானம் உடையது அரசு - குறள் 39:4
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
 திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொளல் - குறள் 45:1
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும்
 திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை - குறள் 64:5
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து
 தீது இன்றி வந்த பொருள் - குறள் 76:4

 TOP

 
 அறனும் (2)
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை
 பண்பும் பயனும் அது - குறள் 5:5
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
 பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் - குறள் 65:4

 TOP

 
 அறனே (2)
செயல்-பாலது ஓரும் அறனே ஒருவற்கு
 உயல்-பாலது ஓரும் பழி - குறள் 4:10
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை
 வஞ்சிப்பது ஓரும் அவா - குறள் 37:6

 TOP

 
 அறா (2)
விருப்பு அறா சுற்றம் இயையின் அருப்பு அறா
 ஆக்கம் பலவும் தரும் - குறள் 53:2

 TOP

 
 அறார் (1)
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின்
 வழிவந்த கேண்மையவர் - குறள் 81:7

 TOP

 
 அறாஅ (1)
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும்
 அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு - குறள் 130:5

 TOP

 
 அறி (3)
இடன் இல் பருவத்தும் ஒப்புரவிற்கு ஒல்கார்
 கடன் அறி காட்சியவர் - குறள் 22:8
வான் உயர் தோற்றம் எவன் செய்யும் தன் நெஞ்சம்
 தான் அறி குற்றப்படின் - குறள் 28:2
அறி கொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
 உழை இருந்தான் கூறல் கடன் - குறள் 64:8

 TOP

 
 அறி-தொறு (1)
அறி-தொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம்
 செறி-தோறும் சே_இழை மாட்டு - குறள் 111:10

 TOP

 
 அறிக (2)
கெடுவல் யான் என்பது அறிக தன் நெஞ்சம்
 நடுவு ஒரீஇ அல்ல செயின் - குறள் 12:6
அரும் கேடன் என்பது அறிக மருங்கு ஓடி
 தீவினை செய்யான் எனின் - குறள் 21:10

 TOP

 
 அறிகல்லாதவர் (1)
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார்
 அஃது அறிகல்லாதவர் - குறள் 43:7

 TOP

 
 அறிகிலார் (1)
அறிகிலார் எல்லாரும் என்றே என் காமம்
 மறுகில் மறுகும் மருண்டு - குறள் 114:9

 TOP

 
 அறிதல் (1)
வன்கண் குடிகாத்தல் கற்று அறிதல் ஆள்வினையோடு
 ஐந்துடன் மாண்டது அமைச்சு - குறள் 64:2

 TOP

 
 அறிந்த (5)
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த
 மக்கள் பேறு அல்ல பிற - குறள் 7:1
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து
 இயற்கை அறிந்து செயல் - குறள் 64:7
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
 தொகை அறிந்த தூய்மையவர் - குறள் 72:1
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின்
 தொகை அறிந்த தூய்மையவர் - குறள் 73:1
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை
 பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து - குறள் 115:3

 TOP

 
 அறிந்தது (1)
மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
 காலை அறிந்தது இலேன் - குறள் 123:6

 TOP

 
 அறிந்தவை (1)
மறைந்தவை கேட்க வற்று ஆகி அறிந்தவை
 ஐயப்பாடு இல்லதே ஒற்று - குறள் 59:7

 TOP

 
 அறிந்தார் (4)
அளவு அறிந்தார் நெஞ்சத்து அறம் போல நிற்கும்
 களவு அறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு - குறள் 29:8
தாம் இன்புறுவது உலகு இன்புற கண்டு
 காமுறுவர் கற்று அறிந்தார் - குறள் 40:9
கற்று அறிந்தார் கல்வி விளங்கும் கசடு அற
 சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து - குறள் 72:7

 TOP

 
 அறிந்தான் (1)
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும்
 திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை - குறள் 64:5

 TOP

 
 அறிந்து (39)
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து
 ஆற்றின் அடங்க பெறின் - குறள் 13:3
ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
 ஏதம் படுபாக்கு அறிந்து - குறள் 14:6
அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்கு ஆற்றின்
 ஏதம் படு பாக்கு அறிந்து - குறள் 17:4
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும்
 திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு - குறள் 18:9
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
 திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொளல் - குறள் 45:1
நன்று ஆற்றலுள்ளும் தவறு உண்டு அவரவர்
 பண்பு அறிந்து ஆற்றா-கடை - குறள் 47:9
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்-கண் தங்கி
 செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் - குறள் 48:2
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக அது பொருள்
 போற்றி வழங்கும் நெறி - குறள் 48:7
அளவு அறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உள போல
 இல்லாகி தோன்றா கெடும் - குறள் 48:9
அரு வினை என்ப உளவோ கருவியான்
 காலம் அறிந்து செயின் - குறள் 49:3
ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடன் அறிந்து
 போற்றார்-கண் போற்றி செயின் - குறள் 50:3
எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடன் அறிந்து
 துன்னியார் துன்னி செயின் - குறள் 50:4
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான்
 சிறந்தான் என்று ஏவல்-பாற்று அன்று - குறள் 52:5
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து
 ஆள்வினை இன்மை பழி - குறள் 62:8
அறன் அறிந்து ஆன்று அமைந்த சொல்லான் எஞ்ஞான்றும்
 திறன் அறிந்தான் தேர்ச்சி துணை - குறள் 64:5
செயற்கை அறிந்த கடைத்தும் உலகத்து
 இயற்கை அறிந்து செயல் - குறள் 64:7
திறன் அறிந்து சொல்லுக சொல்லை அறனும்
 பொருளும் அதனின் ஊங்கு இல் - குறள் 65:4
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை
 வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து - குறள் 65:5
கடன் அறிந்து காலம் கருதி இடன் அறிந்து
 எண்ணி உரைப்பான் தலை - குறள் 69:7
குறிப்பு அறிந்து காலம் கருதி வெறுப்பு இல
 வேண்டுப வேட்ப சொலல் - குறள் 70:6
அவை அறிந்து ஆராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின்
 தொகை அறிந்த தூய்மையவர் - குறள் 72:1
வகை அறிந்து வல் அவை வாய்சோரார் சொல்லின்
 தொகை அறிந்த தூய்மையவர் - குறள் 73:1
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
 மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு - குறள் 73:5
அறன் ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறன் அறிந்து
 தீது இன்றி வந்த பொருள் - குறள் 76:4
தார் தாங்கி செல்வது தானை தலைவந்த
 போர் தாங்கும் தன்மை அறிந்து - குறள் 77:7
வகை அறிந்து தன் செய்து தன் காப்ப மாயும்
 பகைவர்-கண் பட்ட செருக்கு - குறள் 88:8
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு
 பெற்றான் நெடிது உய்க்கும் ஆறு - குறள் 95:3
அற்றது அறிந்து கடைப்பிடித்து மாறு அல்ல
 துய்க்க துவர பசித்து - குறள் 95:4
இழிவு அறிந்து உண்பான்-கண் இன்பம் போல் நிற்கும்
 கழி பேர் இரையான்-கண் நோய் - குறள் 95:6
கடன் என்ப நல்லவை எல்லாம் கடன் அறிந்து
 சான்றாண்மை மேற்கொள்பவற்கு - குறள் 99:1
கண் உள்ளார் காதலவராக கண்ணும்
 எழுதேம் கரப்பாக்கு அறிந்து - குறள் 113:7
நெஞ்சத்தார் காதலவராக வெய்து உண்டல்
 அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து - குறள் 113:8
உய்த்தல் அறிந்து புனல் பாய்பவரே போல்
 பொய்த்தல் அறிந்து என் புலந்து - குறள் 129:7
ஊடி இருந்தேமா தும்மினார் யாம் தம்மை
 நீடு வாழ்க என்பார்க்கு அறிந்து - குறள் 132:2

 TOP

 
 அறிந்தும் (1)
கல்லாதவரின் கடை என்ப கற்று அறிந்தும்
 நல்லார் அவை அஞ்சுவார் - குறள் 73:9

 TOP

 
 அறிந்தேன் (1)
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன்
 பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு - குறள் 109:3

 TOP

 
 அறிய (2)
சிறப்பு அறிய ஒற்றின்-கண் செய்யற்க செய்யின்
 புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை - குறள் 59:10
அழ சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கு அறிய
 வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொளல் - குறள் 80:5

 TOP

 
 அறியலம் (1)
நாண் என ஒன்றோ அறியலம் காமத்தான்
 பேணியார் பெட்ப செயின் - குறள் 126:7

 TOP

 
 அறியா (3)
கேடு அறியா கெட்ட இடத்தும் வளம் குன்றா
 நாடு என்ப நாட்டின் தலை - குறள் 74:6
பொய்படும் ஒன்றோ புனை பூணும் கை அறியா
 பேதை வினை மேற்கொளின் - குறள் 84:6
மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
 பதியின் கலங்கிய மீன் - குறள் 112:6

 TOP

 
 அறியாது (1)
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
 அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் - குறள் 115:2

 TOP

 
 அறியாமை (4)
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
 ஏதில ஏதிலார் நூல் - குறள் 44:10
கை அறியாமை உடைத்தே பொருள் கொடுத்து
 மெய் அறியாமை கொளல் - குறள் 93:5
அறி-தொறு அறியாமை கண்டு அற்றால் காமம்
 செறி-தோறும் சே_இழை மாட்டு - குறள் 111:10

 TOP

 
 அறியார் (7)
அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார்
 மறத்திற்கும் அஃதே துணை - குறள் 8:6
ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
 கோடியும் அல்ல பல - குறள் 34:7
உடை தம் வலி அறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
 இடை-கண் முரிந்தார் பலர் - குறள் 48:3
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல்
 பேதைமை எல்லாம் தரும் - குறள் 51:7
அவை அறியார் சொல்லல் மேற்கொள்பவர் சொல்லின்
 வகை அறியார் வல்லதூஉம் இல் - குறள் 72:3
அலர் எழ ஆர் உயிர் நிற்கும் அதனை
 பலர் அறியார் பாக்கியத்தால் - குறள் 115:1

 TOP

 
 அறியார்-கொல் (1)
ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்-கொல் தாம் உடைமை
 வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் - குறள் 23:8

 TOP

 
 அறியார்க்கு (1)
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
 மென்மை பகைவர் அகத்து - குறள் 88:7

 TOP

 
 அறியான் (3)
அமைந்து ஆங்கு ஒழுகான் அளவு அறியான் தன்னை
 வியந்தான் விரைந்து கெடும் - குறள் 48:4
அறி கொன்று அறியான் எனினும் உறுதி
 உழை இருந்தான் கூறல் கடன் - குறள் 64:8
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான்
 தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு - குறள் 87:3

 TOP

 
 அறியும் (2)
கண்டு கேட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று அறியும் ஐம்புலனும்
 ஒண்_தொடி கண்ணே உள - குறள் 111:1
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும்
 காதலர் இல்லா வழி - குறள் 131:8

 TOP

 
 அறியேன் (4)
களித்து அறியேன் என்பது கைவிடுக நெஞ்சத்து
 ஒளித்ததூஉம் ஆங்கே மிகும் - குறள் 93:8
பண்டு அறியேன் கூற்று என்பதனை இனி அறிந்தேன்
 பெண் தகையான் பேர் அமர் கட்டு - குறள் 109:3
உள்ளுவன்-மன் யான் மறப்பின் மறப்பு அறியேன்
 ஒள் அமர் கண்ணாள் குணம் - குறள் 113:5
மறப்பின் எவன் ஆவன்-மன்-கொல் மறப்பு அறியேன்
 உள்ளினும் உள்ளம் சுடும் - குறள் 121:7

 TOP

 
 அறிவது (5)
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த
 மக்கள் பேறு அல்ல பிற - குறள் 7:1
தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின்
 தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் - குறள் 30:3
ஒல்வது அறிவது அறிந்து அதன்-கண் தங்கி
 செல்வார்க்கு செல்லாதது இல் - குறள் 48:2
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால்
 தக்கது அறிவது ஆம் தூது - குறள் 69:6
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய்
 உற்றார் அறிவது ஒன்று அன்று - குறள் 126:5

 TOP

 
 அறிவல் (1)
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
 ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் - குறள் 113:9

 TOP

 
 அறிவன் (1)
கற்றதனால் ஆய பயன் என்-கொல் வால்_அறிவன்
 நல் தாள் தொழாஅர் எனின் - குறள் 1:2

 TOP

 
 அறிவாம் (1)
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது
 பொன்றும்-கால் பொன்றா துணை - குறள் 4:6

 TOP

 
 அறிவார் (4)
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார்
 அஃது அறிகல்லாதவர் - குறள் 43:7
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
 அஞ்சல் அறிவார் தொழில் - குறள் 43:8
நகையுள்ளும் இன்னாது இகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
 பண்பு உள பாடு அறிவார் மாட்டு - குறள் 100:5
கரப்பு இலா நெஞ்சின் கடன் அறிவார் முன் நின்று
 இரப்பும் ஓர் ஏஎர் உடைத்து - குறள் 106:3

 TOP

 
 அறிவாரின் (1)
நன்று அறிவாரின் கயவர் திரு உடையர்
 நெஞ்சத்து அவலம் இலர் - குறள் 108:2

 TOP

 
 அறிவாளன் (1)
ஊருணி நீர் நிறைந்து அற்றே உலகு அவாம்
 பேர் அறிவாளன் திரு - குறள் 22:5

 TOP

 
 அறிவான் (4)
ஒத்தது அறிவான் உயிர் வாழ்வான் மற்றையான்
 செத்தாருள் வைக்கப்படும் - குறள் 22:4
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் என்-கொலோ
 மன் உயிர்க்கு இன்னா செயல் - குறள் 32:8
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை
 உள் அறிவான் உள்ளம் கொளல் - குறள் 68:7
கூறாமை நோக்கி குறிப்பு அறிவான் எஞ்ஞான்றும்
 மாறா நீர் வையக்கு அணி - குறள் 71:1

 TOP

 
 அறிவிப்ப (1)
தணந்தமை சால அறிவிப்ப போலும்
 மணந்த நாள் வீங்கிய தோள் - குறள் 124:3

 TOP

 
 அறிவில்லார் (1)
யாம் கண்ணின் காண நகுப அறிவில்லார்
 யாம் பட்ட தாம் படாவாறு - குறள் 114:10

 TOP

 
 அறிவிலா (1)
செறுவார்க்கு சேண் இகவா இன்பம் அறிவிலா
 அஞ்சும் பகைவர் பெறின் - குறள் 87:9

 TOP

 
 அறிவிலாதார் (1)
உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல் பல கற்றும்
 கல்லார் அறிவிலாதார் - குறள் 14:10

 TOP

 
 அறிவிலார் (3)
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார்
 அஃது அறிகல்லாதவர் - குறள் 43:7
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார்
 என் உடையரேனும் இலர் - குறள் 43:10
அறிவிலார் தாம் தம்மை பீழிக்கும் பீழை
 செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது - குறள் 85:3

 TOP

 
 அறிவிலான் (2)
அறிவிலான் நெஞ்சு உவந்து ஈதல் பிறிது யாதும்
 இல்லை பெறுவான் தவம் - குறள் 85:2
அரு மறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
 பெரு மிறை தானே தமக்கு - குறள் 85:7

 TOP

 
 அறிவின்மை (1)
அறிவின்மை இன்மையுள் இன்மை பிறிது இன்மை
 இன்மையா வையாது உலகு - குறள் 85:1

 TOP

 
 அறிவினர் (1)
ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க்கு அணங்கு என்ப
 மாய மகளிர் முயக்கு - குறள் 92:8

 TOP

 
 அறிவினவர் (3)
மிகல் மேவல் மெய் பொருள் காணார் இகல் மேவல்
 இன்னா அறிவினவர் - குறள் 86:7
பொருள்_பொருளார் புன் நலம் தோயார் அருள் பொருள்
 ஆயும் அறிவினவர் - குறள் 92:4
பொது நலத்தார் புன் நலம் தோயார் மதி நலத்தின்
 மாண்ட அறிவினவர் - குறள் 92:5

 TOP

 
 அறிவினார் (1)
அரும் பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
 பெரும் பயன் இல்லாத சொல் - குறள் 20:8

 TOP

 
 அறிவினார்க்கு (1)
எதிரதா காக்கும் அறிவினார்க்கு இல்லை
 அதிர வருவதோர் நோய் - குறள் 43:9

 TOP

 
 அறிவினான் (1)
அறிவினான் ஆவது உண்டோ பிறிதின் நோய்
 தம் நோய் போல் போற்றா-கடை - குறள் 32:5

 TOP

 
 அறிவினுள் (1)
அறிவினுள் எல்லாம் தலை என்ப தீய
 செறுவார்க்கும் செய்யா விடல் - குறள் 21:3

 TOP

 
 அறிவினை (1)
பொச்சாப்பு கொல்லும் புகழை அறிவினை
 நிச்சம் நிரப்பு கொன்று ஆங்கு - குறள் 54:2

 TOP

 
 அறிவு (22)
பெறுமவற்றுள் யாம் அறிவது இல்லை அறிவு அறிந்த
 மக்கள் பேறு அல்ல பிற - குறள் 7:1
செறிவு அறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவு அறிந்து
 ஆற்றின் அடங்க பெறின் - குறள் 13:3
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும்
 வெஃகி வெறிய செயின் - குறள் 18:5
களவு என்னும் கார் அறிவு ஆண்மை அளவு என்னும்
 ஆற்றல் புரிந்தார்-கண் இல் - குறள் 29:7
எ பொருள் எ தன்மைத்து-ஆயினும் அ பொருள்
 மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள் 36:5
பிறப்பு என்னும் பேதைமை நீங்க சிறப்பு என்னும்
 செம் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள் 36:8
பேதை படுக்கும் இழவு_ஊழ் அறிவு அகற்றும்
 ஆகல்_ஊழ் உற்ற-கடை - குறள் 38:2
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும்
 எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு - குறள் 39:2
தொட்டு அனைத்து ஊறும் மணல் கேணி மாந்தர்க்கு
 கற்று அனைத்து ஊறும் அறிவு - குறள் 40:6
அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செறுவார்க்கும்
 உள் அழிக்கல் ஆகா அரண் - குறள் 43:1
சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீது ஒரீஇ
 நன்றின்-பால் உய்ப்பது அறிவு - குறள் 43:2
எ பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள்
 மெய் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள் 43:3
எண் பொருள ஆக செல சொல்லி தான் பிறர்வாய்
 நுண் பொருள் காண்பது அறிவு - குறள் 43:4
உலகம் தழீஇயது ஒட்பம் மலர்தலும்
 கூம்பலும் இல்லது அறிவு - குறள் 43:5
எவ்வது உறைவது உலகம் உலகத்தொடு
 அவ்வது உறைவது அறிவு - குறள் 43:6
நிலத்து இயல்பான் நீர் திரிந்து அற்று ஆகும் மாந்தர்க்கு
 இனத்து இயல்பது ஆகும் அறிவு - குறள் 46:2
மனத்து உளது போல காட்டி ஒருவற்கு
 இனத்து உளது ஆகும் அறிவு - குறள் 46:4
காதன்மை கந்தா அறிவு அறியார் தேறுதல்
 பேதைமை எல்லாம் தரும் - குறள் 51:7
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும்
 நன்கு உடையான்-கட்டே தெளிவு - குறள் 52:3
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து
 ஆள்வினை இன்மை பழி - குறள் 62:8
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு
 இன்றியமையாத மூன்று - குறள் 69:2
அறிவு உரு ஆராய்ந்த கல்வி இ மூன்றன்
 செறிவு உடையான் செல்க வினைக்கு - குறள் 69:4

 TOP

 
 அறிவுடைமை (1)
தம்மின் தம் மக்கள் அறிவுடைமை மா நிலத்து
 மன் உயிர்க்கு எல்லாம் இனிது - குறள் 7:8

 TOP

 
 அறிவுடையார் (8)
அறன் அறிந்து வெஃகா அறிவுடையார் சேரும்
 திறன் அறிந்து ஆங்கே திரு - குறள் 18:9
கல்லாதான் ஒட்பம் கழிய நன்று-ஆயினும்
 கொள்ளார் அறிவுடையார் - குறள் 41:4
அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார்
 அஃது அறிகல்லாதவர் - குறள் 43:7
அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவிலார்
 என் உடையரேனும் இலர் - குறள் 43:10
அறன் அறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
 திறன் அறிந்து தேர்ந்து கொளல் - குறள் 45:1
ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய் வினை
 ஊக்கார் அறிவுடையார் - குறள் 47:3
பேதை பெரும் கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
 ஏது இன்மை கோடி உறும் - குறள் 82:6
அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
 பிரிவு ஓர் இடத்து உண்மையான் - குறள் 116:3

 TOP

 
 அறிவுடையான் (1)
வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான்
 உள்ளத்தின் உள்ள கெடும் - குறள் 63:2

 TOP

 
 அறிவும் (1)
ஆள்வினையும் ஆன்ற அறிவும் என இரண்டின்
 நீள் வினையான் நீளும் குடி - குறள் 103:2

 TOP

 
 அறிவே (1)
நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன்
 உண்மை அறிவே மிகும் - குறள் 38:3

 TOP

 
 அறின் (1)
உறின் நட்டு அறின் ஒரூஉம் ஒப்பு இலார் கேண்மை
 பெறினும் இழப்பினும் என் - குறள் 82:2

 TOP

 
 அறு (3)
பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் மருள் தீர்ந்த
 மாசு அறு காட்சியவர் - குறள் 20:9
இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி
 மாசு அறு காட்சியவர்க்கு - குறள் 36:2
ஆ பயன் குன்றும் அறு_தொழிலோர் நூல் மறப்பர்
 காவலன் காவான் எனின் - குறள் 56:10

 TOP

 
 அறு_தொழிலோர் (1)
ஆ பயன் குன்றும் அறு_தொழிலோர் நூல் மறப்பர்
 காவலன் காவான் எனின் - குறள் 56:10

 TOP

 
 அறுக்கல் (1)
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்-கொல் பிறப்பு அறுக்கல்
 உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை - குறள் 35:5

 TOP

 
 அறுக்கும் (3)
பற்று அற்ற-கண்ணே பிறப்பு அறுக்கும் மற்றும்
 நிலையாமை காணப்படும் - குறள் 35:9
பொருள் என்னும் பொய்யா விளக்கம் இருள் அறுக்கும்
 எண்ணிய தேயத்து சென்று - குறள் 76:3
செய்க பொருளை செறுநர் செருக்கு அறுக்கும்
 எஃகு அதனின் கூரியது இல் - குறள் 76:9

 TOP

 
 அறுக (1)
உழந்துஉழந்து உள் நீர் அறுக விழைந்து இழைந்து
 வேண்டி அவர் கண்ட கண் - குறள் 118:7

 TOP

 
 அறுப்பான் (1)
யான் எனது என்னும் செருக்கு அறுப்பான் வானோர்க்கு
 உயர்ந்த உலகம் புகும் - குறள் 35:6

 TOP

 
 அறுப்பின் (1)
அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவா வினை
 தான் வேண்டும் ஆற்றான் வரும் - குறள் 37:7

 TOP

 
 அறுவாய் (1)
அறுவாய் நிறைந்த அவிர் மதிக்கு போல
 மறு உண்டோ மாதர் முகத்து - குறள் 112:7

 TOP

 
 அறை (2)
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட
 மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் - குறள் 108:6
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல்
 அறை பறை கண்ணார் அகத்து - குறள் 118:10

 TOP

 
 அறைந்தான் (1)
சினத்தை பொருள் என்று கொண்டவன் கேடு
 நிலத்து அறைந்தான் கை பிழையாது அற்று - குறள் 31:7

 TOP

 
 அறைப்படுத்தும் (1)
முற்றியும் முற்றாது எறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
 பற்றற்கு அரியது அரண் - குறள் 75:7

 TOP

 
 அறைபோகாது (1)
அழிவு இன்று அறைபோகாது ஆகி வழிவந்த
 வன்கணதுவே படை - குறள் 77:4

 TOP

 
 அறையில் (1)
பொருள்_பெண்டிர் பொய்மை முயக்கம் இருட்டு அறையில்
 ஏதில் பிணம் தழீஇ அற்று - குறள் 92:3

 TOP

 
 அன்பிற்கும் (1)
அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் ஆர்வலர்
 புன் கணீர் பூசல் தரும் - குறள் 8:1

 TOP

 
 அன்பின் (3)
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு
 என்பு தோல் போர்த்த உடம்பு - குறள் 8:10
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின்
 வழிவந்த கேண்மையவர் - குறள் 81:7
அன்பின் விழையார் பொருள் விழையும் ஆய்_தொடியார்
 இன் சொல் இழுக்கு தரும் - குறள் 92:1

 TOP

 
 அன்பு (17)
அன்பு இலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர் அன்பு உடையார்
 என்பும் உரியர் பிறற்கு - குறள் 8:2
அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும்
 நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு - குறள் 8:4
அறத்திற்கே அன்பு சார்பு என்ப அறியார்
 மறத்திற்கும் அஃதே துணை - குறள் 8:6
என்பு இலதனை வெயில் போல காயுமே
 அன்பு இலதனை அறம் - குறள் 8:7
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்-கண்
 வற்றல் மரம் தளிர்த்த அற்று - குறள் 8:8
புறத்து உறுப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை
 அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு - குறள் 8:9
அன்பு அறிவு தேற்றம் அவா இன்மை இ நான்கும்
 நன்கு உடையான்-கட்டே தெளிவு - குறள் 52:3
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் வேந்து அவாம்
 பண்பு உடைமை தூது உரைப்பான் பண்பு - குறள் 69:1
அன்பு அறிவு ஆராய்ந்த சொல்வன்மை தூது உரைப்பார்க்கு
 இன்றியமையாத மூன்று - குறள் 69:2
அருள் என்னும் அன்பு ஈன் குழவி பொருள் என்னும்
 செல்வ செவிலியால் உண்டு - குறள் 76:7
அழிவந்த செய்யினும் அன்பு அறார் அன்பின்
 வழிவந்த கேண்மையவர் - குறள் 81:7
அன்பு இலன் ஆன்ற துணை இலன் தான் துவ்வான்
 என் பரியும் ஏதிலான் துப்பு - குறள் 87:2
அன்பு நாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொடு
 ஐந்து சால்பு ஊன்றிய தூண் - குறள் 99:3
அன்பு உடைமை ஆன்ற குடி பிறத்தல் இ இரண்டும்
 பண்பு உடைமை என்னும் வழக்கு - குறள் 100:2
அன்பு ஒரீஇ தன் செற்று அறம் நோக்காது ஈட்டிய
 ஒண் பொருள் கொள்வார் பிறர் - குறள் 101:9
பெரிது ஆற்றி பெட்ப கலத்தல் அரிது ஆற்றி
 அன்பு இன்மை சூழ்வது உடைத்து - குறள் 128:6

 TOP

 
 அன்புடையார் (1)
அருள் கருதி அன்புடையார் ஆதல் பொருள் கருதி
 பொச்சாப்பு பார்ப்பார்-கண் இல் - குறள் 29:5

 TOP

 
 அன்பும் (1)
அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின் இல்வாழ்க்கை
 பண்பும் பயனும் அது - குறள் 5:5

 TOP

 
 அன்புற்று (1)
அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கு என்ப வையகத்து
 இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு - குறள் 8:5

 TOP

 
 அன்பொடு (1)
அன்பொடு இயைந்த வழக்கு என்ப ஆர் உயிர்க்கு
 என்பொடு இயைந்த தொடர்பு - குறள் 8:3

 TOP

 
 அன்பொடும் (1)
அருளொடும் அன்பொடும் வாரா பொருள் ஆக்கம்
 புல்லார் புரள விடல் - குறள் 76:5

 TOP

 
 அன்மை (3)
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்-மாட்டும்
 அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின் - குறள் 17:2
படு பயன் வெஃகி பழிப்படுவ செய்யார்
 நடுவு அன்மை நாணுபவர் - குறள் 18:2
அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறம் சொல்லும்
 புன்மையால் காணப்படும் - குறள் 19:5

 TOP

 
 அன்றால் (2)
உறுப்பு ஒத்தல் மக்கள் ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
 பண்பு ஒத்தல் ஒப்பது ஆம் ஒப்பு - குறள் 100:3
மறை பெறல் ஊரார்க்கு அரிது அன்றால் எம் போல்
 அறை பறை கண்ணார் அகத்து - குறள் 118:10

 TOP

 
 அன்றி (2)
செயல்-பால செய்யாது இவறியான் செல்வம்
 உயல்-பாலது அன்றி கெடும் - குறள் 44:7
தீ அளவு அன்றி தெரியான் பெரிது உண்ணின்
 நோய் அளவு இன்றி படும் - குறள் 95:7

 TOP

 
 அன்று (20)
அன்று அறிவாம் என்னாது அறம் செய்க மற்று அது
 பொன்றும்-கால் பொன்றா துணை - குறள் 4:6
விருந்து புறத்ததா தான் உண்டல் சாவா
 மருந்து எனினும் வேண்டல்-பாற்று அன்று - குறள் 9:2
உதவி வரைத்து அன்று உதவி உதவி
 செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து - குறள் 11:5
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது
 அன்றே மறப்பது நன்று - குறள் 11:8
நன்று ஆம்-கால் நல்லவா காண்பவர் அன்று ஆம்-கால்
 அல்லற்படுவது எவன் - குறள் 38:9
பற்று உள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
 எண்ணப்படுவது ஒன்று அன்று - குறள் 44:8
அறிந்து ஆற்றி செய்கிற்பாற்கு அல்லால் வினை தான்
 சிறந்தான் என்று ஏவல்-பாற்று அன்று - குறள் 52:5
வேல் அன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
 கோல் அதூஉம் கோடாது எனின் - குறள் 55:6
குடி புறங்காத்து ஓம்பி குற்றம் கடிதல்
 வடு அன்று வேந்தன் தொழில் - குறள் 55:9
பொறி இன்மை யார்க்கும் பழி அன்று அறிவு அறிந்து
 ஆள்வினை இன்மை பழி - குறள் 62:8
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம்
 யா நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று - குறள் 65:1
நகுதல் பொருட்டு அன்று நட்டல் மிகுதி-கண்
 மேற்சென்று இடித்தல் பொருட்டு - குறள் 79:4
முகம் நக நட்பது நட்பு அன்று நெஞ்சத்து
 அகம் நக நட்பது நட்பு - குறள் 79:6
மனத்தின் அமையாதவரை எனைத்து ஒன்றும்
 சொல்லினான் தேறற்பாற்று அன்று - குறள் 83:5
பகை என்னும் பண்பு இலதனை ஒருவன்
 நகையேயும் வேண்டல்-பாற்று அன்று - குறள் 88:1
குண நலம் சான்றோர் நலனே பிற நலம்
 எ நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று - குறள் 99:2
இன்மை ஒருவற்கு இளிவு அன்று சால்பு என்னும்
 திண்மை உண்டாக பெறின் - குறள் 99:8
இரக்க இரத்தக்கார் காணின் கரப்பின்
 அவர் பழி தம் பழி அன்று - குறள் 106:1
கண் களவு கொள்ளும் சிறு நோக்கம் காமத்தின்
 செம்பாகம் அன்று பெரிது - குறள் 110:2
செற்றார் பின் செல்லா பெருந்தகைமை காம நோய்
 உற்றார் அறிவது ஒன்று அன்று - குறள் 126:5

 TOP

 
 அன்று-கொல் (1)
ஊடலின் உண்டு ஆங்கு ஓர் இன்பம் புணர்வது
 நீடுவது அன்று-கொல் என்று - குறள் 131:7

 TOP

 
 அன்றே (3)
நன்றி மறப்பது நன்று அன்று நன்று அல்லது
 அன்றே மறப்பது நன்று - குறள் 11:8
நன்றே தரினும் நடுவு இகந்து ஆம் ஆக்கத்தை
 அன்றே ஒழியவிடல் - குறள் 12:3
அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர் அன்றே
 செல்வத்தை தேய்க்கும் படை - குறள் 56:5

 TOP

 
 அன்றோ (6)
பிறன் மனை நோக்காத பேர் ஆண்மை சான்றோர்க்கு
 அறன் அன்றோ ஆன்ற ஒழுக்கு - குறள் 15:8
விழித்த கண் வேல் கொண்டு எறிய அழித்து இமைப்பின்
 ஓட்டு அன்றோ வன்கணவர்க்கு - குறள் 78:5
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல்
 பிணி அன்றோ பீடு நடை - குறள் 102:4
எனைத்தும் நினைப்பினும் காயார் அனைத்து அன்றோ
 காதலர் செய்யும் சிறப்பு - குறள் 121:8
பல மாய கள்வன் பணி மொழி அன்றோ நம்
 பெண்மை உடைக்கும் படை - குறள் 126:8

 TOP

 
 அன்ன (18)
கொன்று அன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த
 ஒன்றும் நன்று உள்ள கெடும் - குறள் 11:9
கணை கொடிது யாழ் கோடு செவ்விது ஆங்கு அன்ன
 வினைபடு பாலால் கொளல் - குறள் 28:9
பொய்யாமை அன்ன புகழ் இல்லை எய்யாமை
 எல்லா அறமும் தரும் - குறள் 30:6
இணர் எரி தோய்வு அன்ன இன்னா செயினும்
 புணரின் வெகுளாமை நன்று - குறள் 31:8
வேண்டாமை அன்ன விழு செல்வம் ஈண்டு இல்லை
 யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் - குறள் 37:3
காக்கை கரவா கரைந்து உண்ணும் ஆக்கமும்
 அன்ன நீரார்க்கே உள - குறள் 53:7
எற்று என்று இரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
 மற்று அன்ன செய்யாமை நன்று - குறள் 66:5
எள் பகவு அன்ன சிறுமைத்தே-ஆயினும்
 உள் பகை உள்ளது ஆம் கேடு - குறள் 89:9
மக்களே போல்வர் கயவர் அவர் அன்ன
 ஒப்பாரி யாம் கண்டது இல் - குறள் 108:1
மலர் அன்ன கண்ணாள் முகம் ஒத்தி ஆயின்
 பலர் காண தோன்றல் மதி - குறள் 112:9
உடம்பொடு உயிர்-இடை என்ன மற்று அன்ன
 மடந்தையொடு எம்-இடை நட்பு - குறள் 113:2
கடல் அன்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா
 பெண்ணின் பெரும் தக்கது இல் - குறள் 114:7
மலர் அன்ன கண்ணாள் அருமை அறியாது
 அலர் எமக்கு ஈந்தது இ ஊர் - குறள் 115:2
உறாஅதோ ஊர் அறிந்த கௌவை அதனை
 பெறாஅது பெற்று அன்ன நீர்த்து - குறள் 115:3
நிணம் தீயில் இட்ட அன்ன நெஞ்சினார்க்கு உண்டோ
 புணர்ந்து ஊடி நிற்பேம் எனல் - குறள் 126:10
புலப்பேன்-கொல் புல்லுவேன்-கொல்லோ கலப்பேன்-கொல்
 கண் அன்ன கேளிர் வரின் - குறள் 127:7
இனி அன்ன நின்னொடு சூழ்வார் யார் நெஞ்சே
 துனி செய்து துவ்வாய் காண் மற்று - குறள் 130:4
நலத்தகை நல்லவர்க்கு ஏஎர் புல தகை
 பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து - குறள் 131:5

 TOP

 
 அன்னத்தின் (1)
அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
 அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் - குறள் 112:10

 TOP

 
 அன்னது (2)
அரும் செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெரும் செல்வம்
 பேஎய் கண்ட அன்னது உடைத்து - குறள் 57:5
ஓக்கினாள் நோக்கு எதிர் நோக்குதல் தாக்கு அணங்கு
 தானை கொண்ட அன்னது உடைத்து - குறள் 109:2

 TOP

 
 அன்னர் (1)
அறை பறை அன்னர் கயவர் தாம் கேட்ட
 மறை பிறர்க்கு உய்த்து உரைக்கலான் - குறள் 108:6

 TOP

 
 அன்னள் (2)
வாழ்தல் உயிர்க்கு அன்னள் ஆய்_இழை சாதல்
 அதற்கு அன்னள் நீங்கும் இடத்து - குறள் 113:4

 TOP

 
 அன்னார் (6)
உருவு கண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள் பெரும் தேர்க்கு
 அச்சு_ஆணி அன்னார் உடைத்து - குறள் 67:7
அமரகத்து ஆற்றறுக்கும் கல்லா மா அன்னார்
 தமரின் தனிமை தலை - குறள் 82:4
குன்று அன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
 நின்று அன்னார் மாய்வர் நிலத்து - குறள் 90:8
மயிர் நீப்பின் வாழா கவரிமா அன்னார்
 உயிர் நீப்பர் மானம் வரின் - குறள் 97:9
புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
 நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து - குறள் 133:3

 TOP

 
 அன்னார்-கண்ணும் (1)
கரவாது உவந்து ஈயும் கண் அன்னார்-கண்ணும்
 இரவாமை கோடி உறும் - குறள் 107:1

 TOP

 
 அன்னான் (1)
மடுத்த வாய் எல்லாம் பகடு அன்னான் உற்ற
 இடுக்கண் இடர்ப்பாடு உடைத்து - குறள் 63:4

 TOP

 
 அன்னை (1)
ஊரவர் கௌவை எரு ஆக அன்னை சொல்
 நீர் ஆக நீளும் இ நோய் - குறள் 115:7

 TOP

 
 அனிச்ச (1)
அனிச்ச பூ கால் களையாள் பெய்தாள் நுசுப்பிற்கு
 நல்ல படாஅ பறை - குறள் 112:5

 TOP

 
 அனிச்சம் (1)
மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து
 நோக்க குழையும் விருந்து - குறள் 9:10

 TOP

 
 அனிச்சமும் (1)
அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியும் மாதர்
 அடிக்கு நெருஞ்சி பழம் - குறள் 112:10

 TOP

 
 அனிச்சமே (1)
நன் நிரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும்
 மெல் நீரள் யாம் வீழ்பவள் - குறள் 112:1

 TOP

 
 அனைத்தானும் (1)
எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
 ஆன்ற பெருமை தரும் - குறள் 42:6

 TOP

 
 அனைத்திற்கே (1)
இமைப்பின் கரப்பாக்கு அறிவல் அனைத்திற்கே
 ஏதிலர் என்னும் இ ஊர் - குறள் 113:9

 TOP

 
 அனைத்து (6)
மனத்து-கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன்
 ஆகுல நீர பிற - குறள் 4:4
தொட்டு அனைத்து ஊறும் மணல் கேணி மாந்தர்க்கு
 கற்று அனைத்து ஊறும் அறிவு - குறள் 40:6
மேல் பிறந்தார்-ஆயினும் கல்லாதார் கீழ் பிறந்தும்
 கற்றார் அனைத்து இலர் பாடு - குறள் 41:9
தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும் ஒன்னார்
 அழுத கண்ணீரும் அனைத்து - குறள் 83:8
எனைத்தும் நினைப்பினும் காயார் அனைத்து அன்றோ
 காதலர் செய்யும் சிறப்பு - குறள் 121:8

 TOP

 
 அனைத்தும் (1)
நினைத்திருந்து நோக்கினும் காயும் அனைத்தும் நீர்
 யார் உள்ளி நோக்கினீர் என்று - குறள் 132:10

 TOP

 
 அனைத்தே (1)
உவப்ப தலைக்கூடி உள்ள பிரிதல்
 அனைத்தே புலவர் தொழில் - குறள் 40:4

 TOP

 
 அனைய (3)
வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்-தம்
 உள்ளத்து அனையது உயர்வு - குறள் 60:5
வெள்ளத்து அனைய இடும்பை அறிவுடையான்
 உள்ளத்தின் உள்ள கெடும் - குறள் 63:2
குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
 குன்றி அனைய செயின் - குறள் 97:5

 TOP

 
 அனையது (2)
வெள்ளத்து அனைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்-தம்
 உள்ளத்து அனையது உயர்வு - குறள் 60:5
சீர் உடை செல்வர் சிறு துனி மாரி
 வறம் கூர்ந்த அனையது உடைத்து - குறள் 101:10

 TOP

 
 அனையர் (7)
இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தை
 துறந்தார் துறந்தார் துணை - குறள் 31:10
உளர் என்னும் மாத்திரையர் அல்லால் பயவா
 களர் அனையர் கல்லாதவர் - குறள் 41:6
விலங்கொடு மக்கள் அனையர் இலங்கு நூல்
 கற்றாரொடு ஏனையவர் - குறள் 41:10
மண்ணோடு இயைந்த மரத்து அனையர் கண்ணொடு
 இயைந்து கண்ணோடாதவர் - குறள் 58:6
இணர் ஊழ்த்தும் நாறா மலர் அனையர் கற்றது
 உணர விரித்து உரையாதார் - குறள் 65:10
தலையின் இழிந்த மயிர் அனையர் மாந்தர்
 நிலையின் இழிந்த-கடை - குறள் 97:4
தேவர் அனையர் கயவர் அவரும் தாம்
 மேவன செய்து ஒழுகலான் - குறள் 108:3

 TOP

 
 அனையரால் (1)
குறித்தது கூறாமை கொள்வாரொடு ஏனை
 உறுப்பு ஓர் அனையரால் வேறு - குறள் 71:4

 TOP

 
 அனையரேனும் (1)
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி
 மூக்கின் கரியார் உடைத்து - குறள் 28:7

 TOP

 
 அனையாரும் (1)
குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
 குன்றி அனைய செயின் - குறள் 97:5

 TOP

 
 அனைவரையும் (1)
வினை செய்வார் தம் சுற்றம் வேண்டாதார் என்று ஆங்கு
 அனைவரையும் ஆராய்வது ஒற்று - குறள் 59:4

 TOP